1

Introducere
AceasLá lucrare esLe alcáLulLá dln douá pár(lť cea dlnLâl urmáre;Le evlden(lerea con(lnuLulul
mlLulul eLernel reinLoarcerlţ a;a cum relese dln opera lul Mlrcea Llladeţ lar cea deŴa doua
prezlnLá câLeva rela(ll inLre douá cár(l ale acesLul savanL ;l scrllLor unlc Ŷ Mltol etetoel
teiotootcetl ;l 5octol ,l ptofooolŦ Þe parcursul lucrárllţ ne famlllarlzám cu LermenlŴchele al
fllozoflel lul Llladeţ precum r|tu|ţ m|tu|ţ arhet|pu|ţ s|mbo|u|ţ |n|¡|ereaţ in [urul cárora sunL
consLrulLe ;l cele douá opere LraLaLe alcl ;l sperám sá ne aproplem câL mal mulL de adevárurlle
asupra naLurll umane pe care acesL om nl leŴa Lransmls prln lnLermedlul sLudlllor sale
neoboslLeŦ
Con¡|nutu| m|tu|u| eterne| re|ntoarcer|
Mltol etetoel teiotootcetlţ a;a cum se conLureazá in opera lul Mlrcea Llladeţ reprezlnLáţ la un
prlm nlvelţ eforLul omulul arhalc de a repeLa gesLurlle arheLlpaleŦ Convlngerea omulul
premodern cá numal prln lmltotlo Jel se lnLegreazá in realţ care penLru el esLe echlvalenL cu
soctol ţ se regáse;Le in ma[orlLaLea Lradl(lllor premoderneŦ 1oaLe gesLurlle lul bomo tellqlosos
repeLá slmbollc acLele sávâr;lLe de zel lo lllo tempoteţ care penLru el sunL unlcul reper de
orlenLare in vla(áŦ AceasLá credln(á oferá sens ac(lunllor saleţ care alLmlnLerl ar fl llpslLe de rosLţ
de esen(á ţ desacrallzaLeŦ ÞuLem prlvl acesL mlL dln mal mulLe perspecLlveŦ Spre exempluţ dln
puncLul de vedere al percep(lel Llmpululţ mlLul eLernel reinLoarcerl esLe valorlzaL ca regáslre a
1lmpulul mlLlcţ a 1lmpululŴsursáţ in care zell au sávâr;lL crea(la prlmordlaláţ vla(aţ omulţ
unlversulŦ AcesL 1lmpţ eflclenL ;l realţ esLe reacLuallzaL de omul Lradl(lonalţ care devlne
conLemporan perlodlc cu zellŦ Spre deoseblre de Llmpul obl;nulLţ profanţ acesL llloJ tempos nu
se plerde nlclodaLáţ el puLând fl recuperaL daLorlLá reverslblllLá(ll saleŦ C alLá LrásáLurá a acesLul
Llmp esLe anlsLorlclLaLea penLru cáţ spre deoseblre de Llmpul lsLorlcţ lreverslbllţ supus legllor
flzlcllţ Llmpul mlLlc rámâne mereu purţ egal cu slne insu;l ţ recreând inconLlnuu momenLul
prlmordlal al Crea(lelŦ Slngurele condl(ll penLru ca acesLa sá poaLá fl reacLlvaLţ sunL indepllnlrea
corecLá a rlLualurllorţ urmaLe de lnLegrarea in sacrallLaLea Lumllţ fapLe care penLru omul arhalc
consLlLulau neceslLá(l onLologlceŦ


uln perspecLlva spa(lululţ mlLul eLernel reinLoarcerl presupune relnLegrarea omulul Lradl(lonal
inLrŴun spa(lu sacruţ callLaLlv dlferlL de cel profanŦ Cmul rellglos poaLe consacra spa(llle de
loculL sau de culLţ deschlzind por(l de comunlcare cu lumea zellorţ fácând asLfel poslbllá ;l
realá comunlunea cu ace;LlaŦ Crlce spa(lu sacru lmpllcá o bletofooleţ alegerea loculul fácânduŴ
se in urma descoperlrll unor semne mlsLerloaseŦ lnLrarea in acela;l spa(lu cu zellţ ca ;l regáslrea
Llmpulul prlmordlalţ sunL poslblle prln indepllnlrea rlLualurllorţ care sunL corespondenLele
pámânLe;Ll ale gesLurllor ;l acLelor dlvlneţ prln care se creeazá rupLura de nlvel (Lrecerea dln
dlmenslunea profaná in cea sacrá)Ŧ Spa(llle sacre devln CenLre ale LumllŦ Con;Llln(a arhalcá a
daL na;Lere Mun(llor sacrl (precum Meru in lndla) ;l a credln(el cá prln rlLualţ orlce loc devlne
un asLfel de MunLeţ care permlLe comunlcarea inLre oamenl ;l zelŦ SLâlpul sacruţ Axls Mundlţ
reprezlnLá axul cenLral al spa(lllor sacre ;l reprezlnLá slLuarea pe aceea;l axá a celor Lrel nlvele
cosmlce Ŷ Cerulţ ÞámânLul ;l lnfernulŦ un munLe sacru poaLe fl de asemenea un Axls MundlŦ nu
ar fl fosL poslbllá exlsLen(a acesLor CenLreţ dacá mlLul eLernel reinLoarcerl nu ar fl fosL inscrls in
menLalul colecLlv premodernŦ nlmlc nu se puLea sávâr;l in reallLaLea acelor Llmpurl fárá o
inLoarcere con;LlenLá la Llmpulţ locul ;l modallLá(lle dlvlneŦ MlLul eLernel reinLoarcerl con(lne in
slne LoaLe acesLe nlveleŦ
A;a cum ne spune Llladeţ mlLul eLernel reinLoarcerl are sensul unel ºsupreme LenLaLlve de
sLaLlzare a devenlrllţ de anulare a lreverslblllLá(ll Llmpulul"
1
º1eorla greacá a eLernel reinLoarcerl
esLe varlanLa ulLlmá a mlLulul arhalc al repeLárll unul gesL arheLlpalŦ"

AsLfelţ aflám cá grecll au
fosL cel care au perfec(lonaL ;l au daL formá aceasLel ldel a Llmpulul clcllcţ reverslbllţ ea
exlsLând insá dln vremurl sLrávechlţ dlnalnLea lorŦ lnLoarcerea nu esLe numal Lemporaláţ cl a;a
cum am aráLaL mal susţ ea exprlmá inLregul ansamblu spa(loŴLemporal in care Lrálau zell
precum ;l modul in care ace;Lla i;l desfá;urau exlsLen(aŦ ÞracLlcţ inLoarcerea in lllo tempote il
prolecLeazá pe omul arhalc la incepuLul crea(lelţ el asumânduŴ;l in mod con;LlenL momenLul
dlvln al lacerll LumllŦ Lllade nume;Le ºparadlsul arheLlpurllor"
3
acesL mod de percep(le
anlsLorlcá a Llmpululţ la acele popoare penLru care ºLlmpul nu se inreglsLreazá blologlcŦ"
4


1
MlLul eLernel reinLoarcerlţ pagŦ1

ldemţ pagŦ11
3
ldemţ pagŦ73
4
ldemţ pagŦ73
3

1oLu;lţ nlcl acesLea nu poL Lrál conLlnuu in acesL paradls al momenLulul orlglnarţ de aceea
slm(lnd nevola sá aboleascá perlodlc Llmpul personalţ profanţ cel care il dá omulul senza(la de
cádere ;l de pácaLŦ Cu ocazla Anulul nouţ el reface Lumea a;a cum era ea la incepuLurl Ŷ nouáţ
neinLlnaLáŦ 8ecreând lumeaţ LoLodaLá el se reface ;l pe slneţ purlflcânduŴse ;l ellberânduŴse de
povara pácaLelor adunaLe in Llmpul anulul LsLe vorba de o reinLoarcere arheLlpaláţ penLru cá
omul rellglos se inLoarce cu inLreaga sa llln(á spre acesL Llmp dlvlnţ ce areţ a;a cum am vázuLţ
cu LoLul alLe callLá(l decâL cel profanŦ
ÞenLru mlLul eLernel reinLoarcerlţ ldelle de arheLlp ;l repeLare au o mare relevan(áŦ 8epeLarea
esLe reproducerea rlLualá a acLelor sávâr;lLe de cáLre zel la incepuLul Llmpurllorţ fllnd o no(lune
lnLerconecLaLá cu aceea de arheLlpŦ LegáLura inLre cele douá se gáse;Le ;l in prlmul caplLol dln
carLea Mltol etetoel teiotootcetlţ ce poarLá LlLlul de Atbetlpotl ,l tepetoteŦ ArheLlpul esLe
modelul dlvlnŦ Crlce repeLare ;l lmlLare (lmltotlo Jel) pe care omul arhalc o indepllne;Leţ
urmeazá un asemenea model celesLŦ CesLurlleţ ac(lunlle sale se lnLegreazá in acesLe maLrlce
orlglnareţ lar fapLul cá arheLlpul esLe tevelot omulul Lradl(lonal lndlcá naLura sa dlvlnáŦ
Modelele se apllcá in cele mal dlverse slLua(ll de vla(áŦ Casaţ Lemplul orl ora;ul se inLemelazá in
conformlLaLe arheLlpurlle lor (de exemplu lerusallmul consLrulL dupá modelul letosollmolol
cetesc) ;l ūechlvaleazá cu un acL de crea(le"
3
Ŧ Crlce acLlvlLaLeţ chlar cea a;aŴzls profaná a
omulul premodern ºparLlclpá inLrŴun anumlL fel la sacru"
6
Ŧ ue exempluţ dansulţ ne spune Llladeţ
ºlmlLá LoLdeauna un gesL arheLlpal sau comemoreazá un momenL mlLlc"
7
ţ cácl LoaLe acLele
infápLulLe de omul arhalc ºsunL o repeLare ;l (ŦŦŦ) o reacLuallzare a ocelol tlmp´Ŧ
8
un om poaLe
devenl in Llmp arheLlpţ in vlrLuLea fapLelor exemplare pe care acesLa leŴa infápLulL in Llmpul
vle(llŦ MlLlzarea eroululţ a suveranululţ sunL urmárl ale valorlzárll modelelor sacreŦ Ace;Llaţ prln
for(a mlLululţ devln flln(e arheLlpaleţ gollLe de exlsLen(a lor lsLorlcá ;l pásLraLe in eLernlLaLeŦ
lndlvlduallLaLea lor devlne unlversaláŦ MlLul eLernel reinLoarcerl con(lne LoaLe acesLe aspecLe
ale comporLamenLulul premodern ce conduc LoaLe cáLre aceea;l ldee Ŷ a inLoarcerll la
incepuLurlţ la sursáţ la sacru ;l reallLaLeŦ

3
Llladeţ MŦţ Mltol etetoel teiotootcetlţ pagŦ17
6
Llladeţ MŦţ Mltol etetoel teiotootcetlţ pagŦ3
7
ldemţ pag 33
8
lbldem
4

AcesL mlL sLrávechl imbracá felurlLe forme la popoarele arhalceţ dar are ca bazá ;l puncL
comun acesL paradls al arheLlpurllorţ ce reprezlnLá o lege de sorglnLe dlvlná a flrllţ ūhlerofanla
prlmordlaláŦ"
9
MlLul insumeazá cele mal dlverse Lradl(ll ;l rlLualurl arhalceţ puLând fl conslderaL
o colec(le de arheLlpurl sLrávechl ce au condusţ in Llmpţ la formarea Leorlel inLoarcerll omulul
cáLre sacru ;l realŦ
ÞoaLe la cel mal profund nlvelţ mlLul eLernel reinLoarcerl con(lne acele modele dlvlne care il
inva(á pe om cá Lranscenderea condl(lel umane esLe poslblláŦ Þrlvlnd lunaţ care dupá ce dlspare
penLru Lrel zlleţ lásând Cerul compleL inLunecaLţ apare semea(á ;l lumlnoasá la locul elţ omul
pásLreazá speran(a ;l increderea reinvlerll dupá Lrecerea prln ºpoarLa cea sLrâmLaŦ" AccepLarea
condl(lel umane esLe flreascáţ dacá reu;lm sá ne raporLám la sacrallLaLea unlversulul in care
LrálmŦ
Legåtur| |ntre opere|e Mitu/ £ternei keîntoorceri ¡| 5ocru/ yi Profonu/
uouá opere scrlse de Mlrcea Lllade ce apar(ln domenlulul lsLorlel 8ellglllor ;l au apáruL la o
dlsLan(á 7 anl sunL Mltol etetoel teiotootcetl (1949) ;l 5octol ,l ptofoool (1936)Ŧ Lle se aflá in
rela(le ţ gravlLând in [urul acelora;l concepLeŴcheleť mlLulţ slmbolulţ arheLlpulţ rlLualulŦ AcesLea
consLlLule elemenLele cenLrale ale fllozoflel lul LlladeŦºSlmbolulţ mlLulţ rlLualulţ exprlmá pe
dlferlLe planurl ;l cu ml[loace care le sunL proprllţ un slsLem complex de aflrma(ll coerenLe
asupra reallLá(ll ulLlme a lucrurllorţ slsLem care poaLe fl conslderaL ca alcáLulnd o meLaflzlcáŦ"
1
Ŧ
ln carLea 5octol ,l ptofooolţ scopul prlnclpal urmárlL de Lllade esLe sá releve esen(a llln(el
umaneţ care ţ dupá cum ne spune elţ esLe de naLurá rellgloasáţ sacráŦ ulsLlnc(la sacruŴprofan
opune douá modurl de a fl in lumeţ dlflcll de lzolaL daLorlLá coexlsLen(el lor in flln(a umanáŦ
8ellglosul se poaLe camufla in profanţ dar esen(a omulul rámâne prln excelen(á sacráţ fllnd
sLarea realá ;l sursa prlmará a vle(llŦ Sacrul are sensurl dlverse dlferlLeţ el poaLe fl cunoscuLţ de
exempluţ ca for(áţ ca Lranscenden(á ;l sLrucLurá a con;Llln(elŦ Plerofanllle de orlce fel sunL
lzbucnlrlţ manlfesLárl ale energlel sacreŦ Mltol etetoel teiotootcetl opereazá cu o alLá pereche
anLlnomlcá ;l anume omul lsLorlc Ŷ omul anlsLorlcŦ AceasLa reprezlnLáţ inLrŴun anumlL sensţ

9
lbldem
1
ldemţ pagŦ11
3

aceea;l opozl(le sacruŴprofanţ accenLuânduŴse insá ldeea LemporallLá(llŦ Þercep(la lsLorlcá a
Llmpulul aduce cu slne o mul(lme de frusLrárl ;l Lenslunl exlsLen(laleŦ Cmul arhalcţ anlsLorlcţ era
ferlLţ prln comporLamenLul sáu lnLegraLorţ de rlgldlLaLea Llmpulul lreverslbllţ adeseorl
innebunlLor penLru omul lsLorlcŦ lndlvldul nu i;l mal gáse;Le locul in unlversalţ rámânând lzolaL
;l nepuLlnclos in fa(a Llmpulul ce se scurgeţ a lsLorlel sale personaleŦ ulLlmele caplLole se ocupá
de gáslrea unel solu(ll la marea problemá acLualá a preslunll exerclLaLe de lsLorle asupra vle(ll
omulul conLemporanŦ Leacul prescrls de Lllade esLe credln(a ;l rellgla cre;LlnáŦ
Þrlnclpala Lemá LraLaLá in caplLolul cu care debuLeazá 5octol ,l ltofoool ;l anume spa(llle
sacreţ se regáse;Le ca Lemá secundará in Mltol etetoel teiotootcetlŦ Lllade exempllflcá
modallLá(lle prln care omul arhalc sacrallzeazá locurlleţ prln compara(le cu omul modern la care
aceasLá puLere sŴa degradaL slm(lLorţ cu LoaLe cá pásLreazá incáţ lncon;LlenLţ amprenLele
acesLelaŦ ln ml[locul Paosulul omogenţ bomo tellqlosos inLemeleazá prln acLul rlLuallc al
consLruc(lelţ un Cosmos care devlne conLacLul sáu cu realulŦ Spa(lul sacru se relevá prln
callLaLea sa dlferlLáţ neomogenáţ fllnd un puncL flxţ un reper in masa amorfá ;l omogená a
PaosululŦ ulmenslunea cereascáţ dlvlnáţ il esLe asLfel acceslblláŦ Consacrarea spa(lllor se face
prln repeLarea rlLuallcá a cosmogonlelţ revelaLá omulul premodern prln mlLurl care reprezlnLá
LoLallLaLea revela(lllor prlmordlaleţ a modelelor dlvlne exemplareŦ Are loc in cadrul spa(lulul
consacraL o rupLurá de nlvel (no(lune cu care ne famlllarlzám in 5octol ,l ptofoool)ţ care face
poslbllá Lrecerea omulul de la un mod de a fl la alLulţ respecLlv de la sLarea profaná la sLarea
sacráŦ MulLe sancLuare babllonlene purLau numele uurŴanŴkl ţ legáLura inLre Cer ;l ÞámânL
11
ţ
fapL care relevá esen(lallLaLea acesLel conexlunl inLre om ;l reallLaLea purá a zelLá(llor cere;LlŦ
ln zlua de asLázlţ supravle(ulesc urme ale acesLel reallLá(l arhalce mlsLlceŦ ue exempluţ 8lserlca
rámâne pâná azl un spa(lu sacruţ lnLrarea fllnd semnalaLá de Lrecerea pragulul ce slmbollzeazá
rupLura de nlvel onLologlcŦ Þáráslm sLarea profanáţ penLru a ne lnLegra mácar câLeva cllpeţ prln
rlLualurlle rugáclunll ;l slu[belţ in sacruŦ
C alLá Lemá abordaLá in ambele lucrárl esLe cea a Llmpululţ prezenLá in caplLolele keqeoetoteo
tlmpololţ respecLlv 1lmpol socto ,l mltotlleŦ ln cel dln urmá remarcám dlsLlnc(la inLre Llmpul

11
Cf Llladeţ MŦţ Mltol etetoel teiotootcetlţ pŦ 8ţ 5octol ,l ptofooolţ pŦ34
6

profanţ coLldlanţ llnear ;l 1lmpul sacruţ mlLlc (;l mlsLlc)ţ al incepuLurllorţ acel llloJ tempos care
esLe reacLuallzaL perlodlc prln rlLualurl de cáLre omul premodernŦ Plerofanla se manlfesLá nu
numal prln spa(llţ cl ;l in LlmpŦ AcesL Llmp are cu LoLul alLe callLá(l decâL cel profan Ŷ esLe
reverslbllţ mereu recuperabll ;l repeLabllţ clrcularŦ un nou incepuL esLe poslbll prln
reacLuallzarea perlodlcá a prezenLulul lnflnlLţ a Llmpulul prlmordlal care il plaseazá pe om la
incepuLul Crea(lel dlvlneţ la sursa orlglnll sale ;l a LumllŦ AsLfelţ omul devlne conLemporan
perlodlc cu zellŦ ln carLea Mltol etetoel teiotootcetl se propune deoseblrea inLre douá modurl de
a percepe Llmpul Ŷ lsLorlc ;l anlsLorlcŦ lácând o paralelá cu celálalL sLudlu anallzaLţ omul
anlsLorlc esLe omul arhalc lar cel lsLorlc esLe omul modernţ profanŦ ueslgurţ cele douá concep(ll
se inLrepáLrundţ dând na;Lere la numeroase concep(ll asupra Llmpululţ a clcllclLá(ll sau
llnearlLá(ll ;l lreverslblllLá(ll saleŦ keqeoetoteo tlmpolol se referá la Llmpul clcllcţ la regáslrea
1lmpulul Mare
1
ţ prln care Llmpul profan esLe abollL perlodlcŦ 8lLualurlle de Anul nou sunL
LraLaLe cu deoseblLá aLen(leţ regáslnduŴse in ambele cár(lŦ 8lLurlle de purlflcare (lnuLe cu
aceasLá ocazle au rolul de a alunga rául adunaL deŴa lungul anulul ;l lása loc unul nou incepuLŦ
Lxpulzárlle demonllorţ bolllor ;l pácaLelor semnlflcau odlnloará relnLrarea in ordlnea lnl(laláţ
degradaLá in decursul anululŦ Lumea era recreaLáţ prln rlLurl care repeLau cosmogonlaţ uneorl
prln alungarea splrlLelor releţ penLru care se alegea un º(ap lspá;lLor"ţ sau chlar prln rlLualurl
orglasLlceŦ urme ale acesLor sLrávechl rlLualurl se reslmL ;l asLázl in valorlzarea callLaLlv dlferlLá
a Llmpulul fesLlvţ dln care fac parLe ;l sárbáLorlle de Anul nouţ a;a cum le cunoa;Lem nol asLázl
(cf 5octol ,l ptofoool)Ŧ uansurlleţ ca ;l consumul de báuLurl alcoollce dln aceasLá noapLeţ poL fl
urme ale rlLurllor ;l llba(lllor dln vechlmeŦ Þrofunzlmea acesLel Lrecerl esLe relevaLá de
depá;lrea condl(lel profaneŦ ÞenLru omul anlsLorlcţ dar ;l penLru cel lsLorlcţ ūexlsLen(a omulul in
Cosmos esLe conslderaLá ca o cádere"
13
Ŧ 8egenerarea Llmpulul devlne poslbllá prln eforLurlle
omulul rellglos ;l prln for(a mlLurllorŦ MlLul esLe cel care relaLeazá cum a a[uns sá exlsLe o
anumlLá reallLaLeţ oferlnd o expllca(le ;l un ráspunsŦ Cauza ulLlmá a orlcárel exlsLen(e reale esLe
penLru bomo tellqlosos lzbucnlrea sacrululŦ

1
Cf Llladeţ MŦţ Mltol etetoel teiotootcetl
13
Llladeţ MŦţ Mltol etetoel teiotootcetlţ pagŦ73
7

ln ulLlmul caplLol dln 5octol ,l ptofoool (íxlsteo(ó omooó ,l vlo(ó sooctlflcotó)ţ Lllade vorbe;Le
despre ºexlsLen(a deschlsá spre lume"
14
a omulul premodern ;l despre modul in care acesLa
reu;e;Le sá i;l sancLlflce vla(aŦ lnl(lerlle [oacá un rol deoseblL de lmporLanL in vla(a acesLulaţ
fllnd o adeváraLá ;coalá a vle(llŦ vlzlunea clcllcá a Llmpulul dln Mltol etetoel teiotootcetl se
regáse;Le la nlvel slmbollc in orlce lnl(lereţ care lmpllcá inLoLdeauna moarLea ;l rena;Lerea celul
ce prlme;Le lnl(lereaŦ Þrln incercárlle la care esLe supusţ omul Lrece la un alL nlvel de evolu(le
pslhlcáţ adeseorl Lrecând prln marl suferln(e Lrupe;Llţ dar maLurlzaL splrlLualţ gaLa sá lnLre in
rândul unel nol caLegorll de vârsLá orl soclaleŦ Cmul lsLorlc nu mal esLe deschls cáLre Lume ;l
cáLre mesa[ele el subLlle Ŵ ūomul modern arellglos i;l asumá o nouá sLare exlsLen(laláţ
recunoscinduŶse doar ca sublecL ;l agenL al lsLorlel ;l refuzind orlce chemare la
Lranscenden(á"
13
Ŧ º1eroarea lsLorlel" devlne mulL mal greu de suporLaL in conLexLul lumll
moderne desacrallzaLeţ penLru care mlLul eLernel reinLoarcerl a;a cum era el valorlzaL de
culLurlle arhalce nu mal esLe un leacţ cl doar o lgnorare a cursulul lsLorlelŦ ÞenLru omul lsLorlc de
asLázlţ salvarea poaLe venl doar prln credln(áţ lar cre;Llnlsmulţ ne spune Llladeţ esLe slngura
cale de amellorare ;l Lranscendere a condl(lel decadenLe a omulul in Lumea a;a cum o
cunoa;Lem asLázl Ŷ profaná ;l decázuLáŦ
Conc|uz||
Cele douá cár(l prlvlLe in paralelţ 5octol ,l ptofoool ;l Mltol etetoel teiotootcetl sunL márLurll
ale exlsLen(el sacrulul ;l ale dlferlLelor modallLá(l prln care acesLa se manlfesLáŦ MlLul eLernel
reinLoarcerl esLe un moLlv cenLral al operel lul Llladeţ care con(lne vlzlunea arhalcá asupra
reallLá(llţ expllcând in mare másurá rela(llle lul bomo tellqlosos cu dlvlnlLaLea ;l cu Lumea in
care Lrále;LeŦ AcesL mlL ne a[uLá sá in(elegem mal blne ansamblul spa(loŴLemporal al sacrulul ;l
manlfesLárlle saleţ dlferlLe de pelsa[ul profan al lumll de asLázlţ llpslL de lnLul(la maglel care ne
incon[oaráŦ14
Llladeţ MŦţ 5octol ,l ptofooolţ pagŦ49
13
Llladeţ MŦţ 5octol ,l ptofooolţ pagŦ6
8M|tu| eterne| re|ntoarcer|ţ sacru| ¡| profanu| |a
M|rcea L||ade

Lseu ce råspunde |a urmåtoare|e cer|n¡eť
1Ŧ9rezentarea con¡|nutu|u| m|tu|u| eterne| re|ntoarcer|
2Ŧ9rezentarea re|a¡|||or |ntre Mitu/ eternei reîntoorceri ¡| 5ocru/ yi
Profonu/ de M|rcea L||ade


Studentåť A||na D|ana Cr|st|na G|osanu
Mater|ať Istor|a ke||g|||or

n ff ½ °m f° ½¯°  €¯ffn f ½ f– ¾ f ½f .°°¯ °  °fn . °  °fn fÂfn¯¾ n° fm °½ f.

°°– f¯ ½ ¯ °nm°¯f½°¯f ¾ ° – fm ° f nf ½ ° ¾ nf °n ¾fn ¾ –m¾   °¯f©f ff ½ ¯ ° @f – ¾ ¯ –¾¾ ½ m¾¯ nfn ¾mi  ° ¯½ nf ½ ° ¾°°n ½  °f  °fm n f¾mn °m€ m¾ °¾fn°¾f nf f¯° f€½¾ ¾  ¾ °m ¾fnff 9 ¯½fn ¾¯ °¯f¯ ½ ¾½ n ½  ¯½ ° ½°n  f½ n ½ ¯½ ¯ °  °fn ¾ ffnf –m¾ f @¯½¯n f@¯½ ¾¾m  °nf f¾miÂn ff½¯ fm ff ¯ D° ¾ n ¾@¯½ €n °Â f ¾ fnff ¯f °f nf ° n° ¯½f°½ nn ½ ¾  ¯½ ° ½€f° fn ¾ ¯½¾° ¾ ½ °n fm ½i° € n½ f fm ¾ m¾f fmm¾mmffn ¾ ¯½ ¾ f°¾nf f½ °nm ¾½ ¾  ¯½¾n  ¾ ¾½¾ – €n ¯½¯nm¯i° ¯ ½ –fn¾°  °¾Â n i°  °n°°¯¯ ° ½¯ ff.

 f °– n° ½ °nffn ¾f¾m½fm€ fnf ¾° ° ½° f n nmff ¯f ° –f f °¾fnff f¯ €f½ nf ½ °¯ffn n°¾f° n ¾m°–n  .

°½ ¾½ nf¾½f ¯ °  °fn ½ ¾½° ° –f f¯f °f  ° °¾½f¾fn nff € n ½€f° ¯ –¾½f n°¾fnf¾½f  n¾f n ¾n ° ½ n¯°nf n¯ f €mni° f¾€ ½¾ m  fmn¯°° fnfn Âf n ¾½f¾fn¯½nm €f° f – fn€mni° ¾  °¯f ¾n½ °¾ ¯° ¯¾ f¾ °f f °fn f¾½fn nf –m¾ f ¯½½¯ f ¾°½¾ ½° ° ½° ff nf ¾°n ¾½° °  ½m¯i° Âf – ¾Âfn ° ½°nf ¾ n fm½f ° % n f ° ¯ °¾° f½€f°m °n f¾fnm% ½f ¾fn °.

° f ¯ .

°Â°fffnmf f°f  .  °° f%Âfn ° nm½°f n n ° °f¾€ .°  ½ °mfn °ff¾½f¾fn  ½ °m¾f f½ fn fÂfmfn °  n¾¯n .°¾fn%½ n¯.° nf ½ ¯ n¯°nf f ° f¯ °Â i½¾fn ¾.

° - f€€¾½¾ m ¾ °ffn ¾. 9m¯i°Â°€ ° D°¯° ¾fn½f € f¾ ¯ ° f°¾.

° fnm¯ °  °fn °f€€¾ °¾n¾ ° ¯ °fn n½ ¯ ° -¯n°¾ ½ f¾mi ° ff ffn ¯½€mm  °fn n°Â °mf¯½ n¯ fm ° . °  °fn ½f–  ¯ ½f–  ¯ ½f–  ¯ ½f–   . °  °fn n°°  ° ¾° f fn ¾ °  Âfn¯° ¾½° f ¯ °  °fn f ¾ °¾° #¾½ ¯ °f  ¾ff f ° f°f f ¾ m¯½##@ f– fnmf °  °fn ¾ ff°f¯mf¯ffnf ½ m°– ¾f ½f #¾€ f€m¯nm– nf €¾n nf f½ € n°fÂf f€¯mfn f¾ f¯½nnn  ¾  f ¾i°  °¾m ° ¯¾m n °f° f °fn f° ¾ °¯f ¯½fm nfÂf n¯f¯fmf¯f¾¾ f ½¯m ° –f°¾f¯ ¾½f ¯½f °nf mf ½ n¯Â¯  °nf fn Âf Â ¾€mÂf ¾ °f 9fnn  °fn f ° ¯½   ½ n fm½ ¯ffnf °n ½n f  f¾¯i°  °¯ n°Â °¯¯ ° °ffn ¯ f °¯  #½ff ¾f ½#fn ¾¯ ½ n ½ f°¾nmf¯½ ffn ½½f ½ °nf #¯½°¾  ° –¾ fm –n #  .

@ °nfn ¾ f°½mn°° °fn ¾½ff ¾f¯¯ °–°f fn f ¾¯° ° f¾mf f¾nm½ n¯½½ ¾°f ½€f° n nf   m¯¾ °ff nm  ½mnf .

 °  °fn n ½fm ½Â ½ f ½ ¾ ¯ ° n ½ f ¯f %¯f %½ nf ¯ffn ° ½°   ¯ fm°f¾ ¯ ° f¯ n ¾ ¾ fn° ¾f ¾ ° – fm °fn ¾ ¯fn –°f f€f½nmf ½ ¾  f¯f °f° nm°ff¾f °m .nff°-  €fn ¯ ffÂfn¯ f ff °n ½ °m °  °°fm n i° ¯ f fm ¾ €fn ½ ¾° ½€ni° ¾   i° ¾  ½ff½mnf f °f  °¯½f°¾ f  °fn f ½fm ½ °nm ¯ –¾¾  °fn n ° f–f¾f°m¾½ fn ¾¯½ ° n f fÂfn¯f¯m nf nfm nin ½€f° 9 °¯ °  °fn   f ½Â ½ f f¯f  f°m ½ f f ¾ ½ n ffmffn ¾mi  nm f °n ½¯½ €° °° ° n° nfmnfn f f ½ –mf ° n  m¾ –m¾   °½¯nf½ ° nf f.  ¾ f½nm °n ¯f ¾ ¾f fm .

. . °  °fn ½f–  ¯ ½f–  ¯   . °  °fn ½f– f . °  °fn n°° f fn ¾ f¾½ n f n¯½f¯ °½ ¯ °n n° nf nm fn f  f °fn f  °n ½ f¾¾m f¾fn ff  f .f f f¾ f° ¾°¯mf fm¯ ¾fn n Âf ½° €f¯ °€° f ½f –  ¾ °f¾nm½m¾f  ° °f ° ff f ° ° ¾fm .f¾f ¯½f¾  ° ¯ fm ° n°€¯f f ½ %  ¯½ ¾f¯n°¾ ½m¯ ¾f¯ n ¾n% nf fmn°fn n f # n fnf nfn ffÂf ¾½€f°mf ¯½ ¯ °#½fn½m ° °f°¯€ f¾fn#  ¯½ f°¾ ° ¾½° f #¯m f°f°– ¾f ½f¾fn¯ ¯ fm°¯¯ °¯n# nmnf fn   °€m½ ¯ffn#¾° ½ f Â% % fnff ffn ¯½# D°¯½f  ° °¯½f ½  ° f€f½  ¯½f ½ nf fn ¾f f °€m½ °¯½  .

 °¾¯ fmn ¯f ¾ f Âfffn ½i° €n°¾ f n n f ½¾m nn fn° ¾  °¯½ f€¯f f  °fn ¯ nm ¾fn f 9f fn ¯f½€° ° ¯ °  °fn n°° fn ¯  ° nf    °fm½ ¯nmf°¾n ° fn° ¯f° ¾ ½¾ m 9° °f nf ½mn ¾½f ½ ° m¾i° .n ¾¯¾m n ¯ fnm€ €¯ f½½f ffn ff nf fm½°n n¯°fn ¾½ff ¾ff ½ n ½ °m – ¾–° °mf€  €f°f ½¯ fm #.

n ff n f½f° ¯ °¾ –Âff½mf ¾f°mf°¾°. °  °fn ÂfnÂ9€f° m½ ¾n¾ . °  °fn %%Âfn½€f°%% ¾ f€m ° f –fi°  °©fn fÂn°n ½ n ¯ ¾¯ f ½ f n ¾ f n°¾  ¯ ° n °f f €€ f #¯ ¯ f ½¯m½ € ½f°Ân¯©fn nf ¾°½½ °¾¾ ¯n¯½ f€¯fn ° f¾½f fm¯ fn ¾¾ ¯nf ½f €n°¾ fnffnm° ¯ f€nm #  °nf ffn½€f° ¾n½½°n½f¯m f ¾ ¾m  ¾ °f° ¯f° nf  ½mn¯° ¾½°  ¾ °fm –f¾m ¾fnm ¾°nf¾fn ½€f° ½° m¯ f€ °¯ €n f fmn ¾ °  °€°f¯f°m  –¾¾ ½f nf¯€f °½€f° f ¾ °f¯m¯i° ½° n °m¾fnm €° ¾f f fm¾¾f½¯fmf fnf ¾ °¾ ¾ €  ½f €n°¾n  ¯½ nf€m nff°¾n ° °m¾nmfn°Â°  €f° n € ¾° n° ¯f°€ ¾mf ° – ¾fn . n¯½  °° nf f½f ¾ ¯ fm¯°f¾mfn ¯ ½m¾ fm¾½ f°f °n f  ° ½m n f½°#½ffn f¾i¯f #nn ½f f n° ¯f° ¾ € f¾nm fnm ¯¾m° f½m¯f¾fnff fD° ¾ °nf m¯  –m ° ½  . °  °fn ½ fmnfm½ n f°°¯nmÂf°¯ ¯¾n ¯f°¾n n f¾f ½ °m  ° °f°¯¾ °¾    ¯ ¯ ½f–  .

fn f½ ¾fn ½€f° fnn °i° ¾  °¾m f ¯½fm 9 n ½f¾nmf ¯½f n n¾° ¯¯ €¾m °¾° ¾ °f ¯ffn f°¾n f € ½°n¯½f¯ °¾m° –f – f f¯½ ¾ f ¾  °° °½ °¯¾n ° ° Â¯f–m¾  n °° ¾f m¯i°i° f ° ½°n¾ °€ff¯½n ¾ ¾n– f¾ ¾f ½ ¾°f D¯ nf½ ¾ n½m –m¾ f° ¾f¯f f½ ¯mfnfmf½ ¾° nf ¾ f¾½f ¯n° ¯½f° fn½ ¾n¾ f ¾ n °f –fn °m 9°n½ff ¯mffm °nf½nnf  fmfnÂ9€f°Âf°¯ ¾½f ¾fn ¾ –m¾  nf ¯m¾ n° fm °. °  °fn f  ¯½€nm ¯ fm ½°nf ¯ffn¾fnf fmn ½°n¯½ff n¯¯ °fnf fn f¾m½ ¾ f –f f¾¯ nf nm½m¾ fm °nm °n°Â ° f¯½ °  fn ¾ f °¯©nf¾¯– ° ¯ –¾¾ ° ¯ fm½°fnfnf n°¾n °.

¾¯¾nf ° n°fn¾mn f ½f¾fn¾  m½° nff f¾f € m ° ¯– °m €° °½°n€ ° ½  °¯f¾ff¯€m¯– °mf f¾ ¯ °¾° fn f¾nm °m   ¾ f¾€ fnn ¾ m .

°¾fnf f¾½f¾ €fn ½° ½ f ffnmfn¾¯–°  fm¯½ ¯ °½°¯nf ½ °m ff f f½¯ f f¯  °  ¯½f n °nf ¾½f n°¾fnf½m ° %°° nnf ° €f¯fm¯ °fn½€f°% nf €fn ½¾ m n f¯ f°¯ f€ff ¾½ n f¾f f½€f°mf¾f f ¾fnm . ¾f°nf f ° ° ½f°¯  f°  –mf ° .

Â9m¯i° €f½nf  m ¾ °ff ffn ¾ n° ° ° ¯Â ff f½mf mn   °f f¾m ¾½f ¾n¯ f fn ¾ fmffn ¯¾n  ¯½ ¾ nf m¯i° ½i°mf°¾½f¾fn °f f€° ¾ ¯°ffm n f½f–n ¾¯ fm ½f ° °–n 9mm¾¯¾f f½€f°m ½ °f° ° –f¯mnfni fn½ ½° f –mn°Â¾©  °¾fn fm ¯mf fm °f¯ nm ¾ n ff¯½ ½ °m °nf½  – ° f f ¯½ ¾½ n@¯½¾fn¯ °n °¯m ¯fnm¯ ¾°nf ° ¯½  .

 °  °fn ½ fn½€f° ½  .€f . .

½€f° n f° ° fÂ@¯½¾fn ¯n%¯¾n% f °n ½ fn  ¯½¾nf ¾ fnff½ n½°f nm ¯½ ¯ ° €f°f¾ ¯f°€ ¾m° °¯f½°¾½f n °¯½ n ¾¯½f nf nfm nin ½€f° ¾  ¾ ¯  n½ f  ½ f nnf D°° °n ½ ¾ ½¾ ½° fnff f½ nmf½ °°€° f¯½½¯ fnf  ½f¾ fm½ ¯f  °n ½.

 f ° f¾¾f–°¾f Âf¯ ¾€ ¯ ° n° ¯½f° ½ nn  °nf f. °  °fn ¾ ½½° ¾ f ° m¯  f½ n ½ ¯½ ¾nÂf°¾n mni° ½ff mnn mf¾ f°ff ¯ f°¾n ¾ ¯ffnfn ¾n ¾ ¯¯ ° ½€f° ¾– n  mn°n ½ ¾  ° ½m° i° °f  f°¯ f¾ n°n ½f¾½f¯½ fnnnm¾f ° fm  ¾ m¾f – ° f f¯½¾ € mf¯½nnn f –m¾ f @¯½.f ½°nf ¯½½€f° ¾ f ½ n f °-¾° ff n ¾ mf ° –m¾° ¾  °f¯ nm  ½€nf ° n fn f¾mnf f ff°–fmf °f f°–f°Âm¾fn°° °n ½ ½m ¯° ½mnf ¾ ¯°€nf °fm °f f ° ° f°fm –f fm ° n¾f° ¯ f f n fm ½°nf ½ fn¾¯–°f ° ½°f°–f f¾½  ½ °nf ¾ f – f°#f½¾½mÂ# ¾fnf½°f –f¾n D¯ f fn ¾¾m nf¾ ¾¯Âf¾m °ff fnff € m f¯½€ ¾ °nf €fn½f ¾m m °- fÂfn¯ n°f ¯°f¾m %n€fn½€f°% f°¾ nfÂn°¾¯ mfnn °fn f¾m°f½ ½€ ¯ f  f ° n¯ 9€°¯ ffn ¾ n ¾  fm ½m fn° ½€f° 9 °¯f°¾n f½ °n ¾n ¾ °f¯ ° .

 ¾ n nf f fmn¯ff©°¾¾m ¾ f°¯m ff € ° ½nf °m¾½°¾ .¾¯¾ ¾ n°¾ fmnfnm # – ° f f¯½ ° ½¾ m½° € ¯ –¾Â½°€f¯ .

ff¯mfnm ¾ ° f ¾ ½ °¯ –¾¾ n° f¾fn   .

.€f . . °  °fn f . °  °fn ½f–  .

 °¯nf½ °fn½€f°%¾ °m¯f°mÂfm¾f°n€nfm% f   ¾½ # ¾ °f ¾n¾m¾½ ¯ #f¯½ ¯ °Â ¾½ ¯  °nf fn ¾f  Â ¾m Â¾f°n€n ff ° ©fnm° ¾ ¯½f° °fffn ¾f €° f mfmÂnfmf I° fnnnmf¯½ °. °  °fn ¾  –m¾  f° ¾¯ n °n ° nf ¯½nm ° f°f¯f f °f  fn n ½¯  ° f 9° °n nm fnf ¾ ¾½¾ ¯ n f°f°   ½¾nm f ¾ ni° ½°¯f¾€ ° ½   f¯ff¾½f –ff¾m°  ° i° ° °nf – i¾m¾nf ¯¾n°¯f ¾ ¾n¾nm ¯  nm ¯ ¾f©  ¾  ¯¯ °f –¾ Âf¾¯m°m¾f ¾ °fm  n°¾n ° ¾ fnf¾ nÂf– °f¾  € ° n n ¯f f f°¾n ° °m# #@ f f¾ # ° ¯¯f– ¾½f °n° ¯ ¯ ° ¾fnff ½ °nf ¯ °  °fn fÂfn¯ f ff n ffn °¯f ¾ ° fn n f–°f fn¾¾ 9 °¯¾n f¾m ¾ff f½f ° f½°n °m fn °¾¯ ° ¾½° f ¾ ¾°–f nf f¯ f Âf°¾n ° fn°  nf ° f¯ °¯ ffÂfn¯ n°f ¯f¾m ½€f°m nmm .

°n .

 °  °fn ¾°¯m f ¾ ° ¾fnÂf € ¯ fm½°nf fn ¾f¾ ¯f°€ ¾m . °   °fn ¾ °¯n °ff½ f nf n°° ° fffnmf¾½f fm ½ni°  °¯f ¯m¾m f ¯ –¾¾n °f fÂn¯ f ° nf m  n ¾¯° f©m¾m ° – ¯¯f ° f°¾f¯ ¾½f ¯½ff¾fn ¯f°€ ¾m ¾f €  ½ ¾f©½€f°f¯ f¾m ½¾ °f¯f– nf °  °n°©fm    f .  mnm½  °½ff fn½€f°Â. fn½€f° ½f–  . fn½€f° ½f– f .

n ff   °m °ff°f. °  °fn Âfn 9€f° .n ff  ¾ n m¾½° f¯mf n °  9 °f fn°°¯ °  °fn  9 °f f f ° . . °  °fn ¾fn½€f°f .

¾°f¾f° .f f ¾f –   .