UCHWAŁA NR XV/223/11 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia wzoru formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego  i leśnego (INF­1), informacji o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF­ 1/A), informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF­1/B), deklaracji na podatek  od nieruchomości (DN­1), załącznika do deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny ­ dane  o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D­1/A), załącznika do deklaracji na podatek od  nieruchomości, rolny i leśny ­ wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D­1/B),  deklaracji na podatek rolny (DR­1), deklaracji na podatek leśny (DL­1).  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15,  art.  40  ust.  1,  art.  41  ust.  1 i  art.  42  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.1591  z późn.  zm.),  art.6  ust.13  ustawy  z dnia  12  stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.  11 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust.  9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 4 i  art.  13  pkt  2 ustawy  z dnia  20  lipca  2000  r.  o ogłaszaniu  aktów  normatywnych  i niektórych  innych  aktów  prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów  Rada Miasta Chorzów  uchwala  § 1.  1. W zakresie wzorów informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny określa się:  1) wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF­1), stanowiący załącznik nr  1 do niniejszej uchwały.  2) wzór  informacji  o współwłaścicielach,  współużytkownikach,  współposiadaczach  (INF­1/A),  stanowiący  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  3) wzoru informacji dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF­1/B), stanowiący załącznik nr  3 do niniejszej uchwały.  § 2.  1. W zakresie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny określa się:  1) wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN­1), stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  2) wzór  załącznika  do  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości,  rolny  i leśny  „Dane  o nieruchomościach  i obiektach budowlanych” (D­1/A), stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.  3) wzór  załącznika  do  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości,  rolny  i leśny  ­  „Wykaz  współwłaścicieli,  współużytkowników, współposiadaczy” (D­1/B), stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.  4) wzór deklaracji na podatek rolny (DR­1), stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.  5) wzór deklaracji na podatek leśny (DL­1) stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.  § 3.  Traci moc:  1) uchwała Nr LI/966/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wzoru druku  informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, druku deklaracji na podatek od nieruchomości, 
Id: BZPKB­ONPRP­UQBST­NCGOI­FVUGR. Podpisany Strona 1

druku deklaracji na podatek rolny, druku informacji o gruntach, druku deklaracji na podatek leśny, druku  informacji o lasach.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 229, poz. 3309);  2) uchwała  Nr  III/13/10  Rady  Miasta  Chorzów  z dnia  z dnia  30  grudnia  2010  r.  o zmianie  uchwały  Nr  LI/966/10 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wzoru druku informacji  o nieruchomościach  i obiektach  budowlanych,  druku  deklaracji  na  podatek  od  nieruchomości,  druku  deklaracji  na  podatek  rolny,  druku  informacji  o gruntach,  druku  deklaracji  na  podatek  leśny,  druku  informacji o lasach.(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 28, poz. 526).  § 4.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  § 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2012 roku.   

Przewodniczący Rady  Miasta Chorzów  mgr Henryk Wieczorek

Id: BZPKB­ONPRP­UQBST­NCGOI­FVUGR. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/223/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. Zalacznik1.doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (INF­1)  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/223/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. Zalacznik2.doc Informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (INF­1/A)  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/223/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. Zalacznik3.doc Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (INF­1/B)  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/223/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. Zalacznik4.doc Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN­1)  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/223/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. Zalacznik5.doc Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D­1/A)  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/223/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: BZPKB­ONPRP­UQBST­NCGOI­FVUGR. Podpisany

Strona 3

Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D­1/B)  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/223/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. Zalacznik7.doc Deklaracja na podatek rolny (DR­1)  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/223/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 r. Zalacznik8.doc Deklaracja na podatek leśny (DL­1) 

Id: BZPKB­ONPRP­UQBST­NCGOI­FVUGR. Podpisany

Strona 4