B y

@ l na o e me tl mms e c /l na o e me tl mms e c

ee na lme tl

T eXF co U 2 1 h a tr K 0 1 S ca me i a dl es o o il da n i h ws v W E 9S T 3 E T S N0 D C 0 1 EK :A 0 D C O U 4 E 2 1
Cu c i te u esrm te tro S tra’so t rn h g h n mb r f n o h s t f aud y h w o a s te n o S n a’so .Ofi c a n lo l h ed f u d y h w f a hn e n . s i l c s y

FSE T U IGS T S NL E H W A TS D RN A & U I S O S V F c b o a dT i r rw hfrh 4fas a e o k n wt go t o te i lt t e n is

1 2 3 4

LteMi il x t
2 ,8 f s 17 6 a n

( .% o l t e k - 2 na w e) 1 s

7 %

A l Ll mei i a y
1 ,0 f s 99 9 a n

( .% o l t e k - 8 na w e) 0 s

64 .% 48 .% 32 .%

Mi aB s h
1 ,8 f s 00 5 a n

(05 o l t e k + .% na w e) s

Mac sC l s ru ol i n
1 ,4 f s 35 0 a n

( .% o l t e k - 4 na w e) 1 s

Fg r i ba k t s o tep re tg df rn eb t e We k8a dWe k9 iue n rc es h ws h ec na e iee c ewe n e f n e

FC B O A D W TE I AS GO F AEO K N T I RN I F T N Wh h dte s L e a dF lw r o a h mo t i s n oo es k l ?
Lt ie t l Mi x Mac s ru C ls oi l n Mi a s h B A l mea i Ly i l

8 ,5 06 7 7 ,6 62 5 5 ,5 06 8 3 ,5 62 8

Mac s ru C ls oi l n A l mea i Ly i l Lt ie t l Mi x Mi a s h B

3 95 0 5 ,9 2 23 5 9 ,3 2 23 1 5 ,1 1 96 6 6 ,7

T IW E E D P R O M N E HS EK N S E F R A C S Wh ’v e c ce u te s v w ? o i o l kd p h mo t i s s d o e
F S S N : oTw I T O GM - n R o A l Ly mea i i l 2 ,3 v ws 07 0 i e Lt Mi ie x t l 1 ,2 v ws 69 3 i e Mi a s B h 1 ,9 v ws 66 8 i e Mac s oi ru C l s l n 1 ,6 v ws 37 7 i e

SC N S N :w C o e E O D O G O n hi c Lt Mi ie x t l 2 ,8 v ws 63 5 i e Mi a s B h 1 ,8 v ws 89 3 i e

A l Ly mea i i l 1 ,1 v ws 66 1 i e Mac s oi ru C l s l n 1 ,6 v ws 34 3 i e

FSE T R W N J D E NT I E A TS G O IG U G O W T R T Wh hj g ’flw r i rae te s i u e oo esn e sd h mo t c d s l c ?
@k l rwln el o a d y

1 ,6 21 9 77 1 ,6

@of il l a fcat i i us

65 3 ,3

@G alwof il Br o fca i

D e nt o s’

T e we t

T E O TSA T I T E FCO H C N E TN W T H F A TR H ‘ ln a o th ’ n a e n o P g s T k g b u ti e g g me t n a e ai s
I raeo n es f c

42 6
po l ep e

D ce s o e rae f

2

po l ep e D ce s o e rae f

I raeo n es f c

26 7
po l ep e

-6 1
po l ep e

T E EK N S IG S T ETR H W E E D BG E T W EE S Wh ho te sn te s t e t i fh 4 e th mo tw es c ?
T e td w ee

1 5
t s i me

T e td w ee

6

t s i me T e td w ee

T e td w ee

1 5
t s i me

3

t s i me

LO IG T H 4 IAI S VR H W E O KN A T E F L T O E T E EK N S S c l d a ti f m We k t We k o i me i cit r a a vy o e 8o e 9

I r sd y n e eb ca
1 ,0 L e 15 3 i s k 47 0L e ,7 i s k 4 ,1 F lw r 58 8 oo es l 4 ,7 F lw r 66 6 oo es l 58 5L e ,8 i s k 27 8L e ,0 i s k 3 ,7 F lw r 73 5 oo es l 1 ,8 F lw r 66 1 oo es l

Fssn:utp aue itogG i l sr r l e y
L t Mi il x te 1 15 1v ws 6 ,9 i e A l Ly mea i i l 1 01 3v ws 3 ,7 i e Mi aB s h 1 59 3v ws 1 ,0 i e Mac s oi ru C l s l n 8 ,2 v ws 19 8 i e

Scn sn: ui le eod ogM s ahr c o
L t Mi il x te 1 04 4v ws 4 ,4 i e A l Ly mea i i l 1 81 0v ws 2 ,7 i e Mi aB s h 7 ,1 v ws 42 3 i e Mac s oi ru C l s l n 6 ,0 v ws 12 5 i e

FC B O &T I E O F R E C N E TN S A E O K W T R F O M R O TSA T T H v te do p do te a a s c te lt ae h y rp e f h rd r i e h ye ? f n f
B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y
t e ew e L fb t e n t e 1 L fWe k e t e2 e t e 8 L fWe k t e 7 L fWe k e e t e 5 L fWe k t e 3 L fWe k t e 5 L fWe k t e 4 L fWe k t e 6 L fWe k e e e e e t e 1 ek e L fWe k w e 5&6 L fWe k t e 1 L fWe k e

2 S os he

3 8L e 0 is k

24 0F lw r ,4 oo es l 98 6L e ,2 i s k

( .% o l t e k - 7 na w e) 3 s

3 %

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y

Fa ke rn i C c za o oz

7 4F lw r 8 oo es l

( .% o l t e k - 4 na w e) 3 s

22 .%

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y

Jnt ae D vn el i

22 7L e ,8 i s k

87 9F lw r ,6 oo es l

( .% o l t e k - 9 na w e) 2 s

21 .%

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y

J me a s Mih e cal

1 8L e 2 is k

9 5F lw r 6 oo es l 8 7L e 0 is k

( o l t ek 0 na w e) % s

19 .%

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y

Te h Rs i k

26 0F lw r ,4 oo es l 8 Le 3 is k

( .% o l t e k - 2 na w e) 3 s

18 .% 18 .% 17 .% 16 .% 15 .%

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y

S mi a Bo k s ro e

10 9F lw r ,6 oo es l 5 9L e 7 is k

( .% o l t e k - 9 na w e) 0 s

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y

Jhn ony R bn o o is n

10 7F lw r ,0 oo es l 4 1L e 9 is k

( .% o l t e k - 1 na w e) 2 s

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y

Spi o he H bbs a ii

24 4F lw r ,6 oo es l 2 9L e 9 is k

( % o l t ek 2 na w e) s

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y

Kt iy t B u k el rc n l

10 2F lw r ,4 oo es l 7 9L e 4 is k

( .% o l t e k - 3 na w e) 4 s

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y

C ag ri C ln ot o

36 4F lw r ,9 oo es l 8 Le 8 is k

( .% o l t e k - 1 na w e) 9 s

14 .%

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y J no oj Kr er

1 4F lw r 4 oo es l

( .% o l t e k - 2 na w e) 3 s

09 .%

B t e We k8a dWe k9 ice s db : ewe n e n e ,n ra e y

N u Vb ie

1 8L e 6 is k

2 1F lw r 9 oo es l

( .% o l t e k - 8 na w e) 0 s

08 .%

T E FCO S E F R A C H X A TR P R O M N E Ofi c a n loe tiw ee d f a h n e vrh e kn i l c s s
C a n li s h n ev w e U l dv w pa i s o e S b ci r u sr es b Le is k E g g me t nae n

13 73 9 ,6 ,1

1 ,6 65 8 31 0 ,7

40 1 ,1 30 5 ,6 60 8 ,4 19 2

F lw r oo es l T e t sn w es e t

V W N F U E v R W HO S C L E I I IG I R S G O T F O I M DA E G A Itee c r li b t e nte w ? s h r a orao ew e h t o e tn

WE K1 E

WE K2 E

WE K3 E

WE K4 E

WE K5 E

WE K6 E

WE K7 E

WE K8 E

WE K9 E

A ea ec ne tn go ho s ca c a n l v rg o tsa t rwt n o il h n es R pe e tdi to s n s e rs ne n h u a d Ve n f ue - aud y h ws iwig i rs S tra s o g R pe e tdi mio s e rs ne n l n l i Ve n f ue - u d y h ws iwig i rs S n a s o g R pe e tdi mio s e rs ne n l n l i

© Ee na C mmu iain 2 0 - 0 1 lme tl o nc t s 0 1 2 1 o