POROZUMIENIE NR NI­II­1.002/2011 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 10 października 2011 r.

w sprawie przyjęcia powierzanego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na  planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii  komunikacyjnej Siedlce – Czeremcha  Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym  (Dz.U.  z 2011  r.  Nr  5,  poz.  13),  art.  8 ust.  2 i  ust.  4 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r.  o samorządzie  województwa  (Dz.U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1590  z późn.  zm.1) )  i art.  46  ustawy  z dnia  13  listopada  2003  r.  o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.2) ),  Województwo  Mazowieckie  z siedzibą  w Warszawie  03­719,  ul.  Jagiellońska  26,  NIP  113­245­39­40,  REGON 015528910, w imieniu którego działa:  1. Marszałek Województwa Mazowieckiego ­ Pan Adam Struzik  2. Wicemarszałek – Pan Krzysztof Strzałkowski  oraz  Województwo  Podlaskie  z siedzibą  w Białymstoku  15­888,  ul.  Kard.  S.  Wyszyńskiego  1,  NIP  542­25­42­ 016, REGON 050658404, w imieniu którego działa  1. Marszałek Województwa Podlaskiego ­ Pan Jarosław Zygmunt Dworzański  2. Wicemarszałek – Pan Walenty Korycki  zawierają Porozumienie następującej treści:  § 1. Województwo  Mazowieckie  działając  jako  organizator  publicznego  transportu  zbiorowego  ­  przewozów  pasażerskich  na  obszarze  województwa  mazowieckiego  powierza,  a Województwo  Podlaskie  działając  jako  organizator publicznego transportu zbiorowego ­ przewozów pasażerskich na obszarze województwa podlaskiego  przejmuje  prowadzenie  zadania  w zakresie  organizacji  publicznego  transportu  zbiorowego  w granicach  administracyjnych  województwa  mazowieckiego  dla  następujących  odcinków  linii  kolejowych  i relacji  pociągów  w wojewódzkich przewozach pasażerskich:  1)  dla  pociągów  kursujących  w relacji  Czeremcha  ­  Siedlce  na  odcinku  linii  kolejowej  nr  31  Siedlce  ­  Siemianówka od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Siedlce,  2)  dla  pociągów  kursujących  w relacji  Siedlce  ­  Czeremcha  na  odcinku  linii  kolejowej  nr  31  Siedlce  ­  Siemianówka od stacji kolejowej Siedlce do granicy województwa mazowieckiego.  § 2. 1.  Na  mocy  niniejszego  Porozumienia,  Województwo  Podlaskie  przejmuje  zadanie  w zakresie  organizowania publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym  transporcie  zbiorowym  (Dz.  U.  z 2011  r.  Nr  5,  poz.  13),  które  to  zadanie  zobowiązuje  się  wykonywać w następujący sposób:  1) poprzez powierzenie organizowania 3 par połączeń w relacji Siedlce – Czeremcha – Siedlce Województwu  Mazowieckiemu, na podstawie umowy operatorskiej ze Spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.,  2)  poprzez  zlecenie  wykonywania  2 par  przewozów  w relacji  Czeremcha  –  Siedlce  –  Czeremcha  przewoźnikowi  wybranemu  przez  siebie  zgodnie  z ustawą  z dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).  2.  Połączenia  wskazane  w §  1 pkt  1 i  2 wykonywane  będą  w ramach  rozkładu  jazdy  uzgodnionego  przez  Strony niniejszego Porozumienia.  3.  Strony  niniejszego  Porozumienia  zobowiązują  się  zapewnić  organizację  i nadzór  nad  prawidłowym  przebiegiem powierzonych przewozów, zgodnie z ust. 1 i 2.  § 3. 1.  Przewozy  rozliczane  będą  na  podstawie  kompensaty  wykonanej  pracy  eksploatacyjnej,  liczonej  w pociągokilometrach 
Id: RUYDV­ELSIL­IRKQL­CBXEH­PFWCF. Podpisany Strona 1

2.  W przypadku  nie  wykonania  przez  którąkolwiek  ze  Stron  połączeń,  strony  nie  będą  domagać  się  rekompensaty w formie pieniężnej.  § 4. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 11.12.2011 r. do dnia 13.12.2014 roku.  § 5. Porozumienie  wchodzi  w życie  z dniem  11.12.2011  r.  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Mazowieckiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.  § 6. Każdej  ze  Stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia  niniejszego Porozumienia z zachowaniem  12­miesięcznego terminu wypowiedzenia.  § 7. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  § 8. Porozumienie sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po trzy dla każdej ze Stron. 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167,  poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216,  poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.  675  2) Zmiany  tekstu  jednolitego  wymienionej  ustawy  zostały  ogłoszone  w Dz.  U.  z 2009  r.  Nr  157  poz.  1240  oraz  z 2010  r.  Nr  127, poz. 857 

Id: RUYDV­ELSIL­IRKQL­CBXEH­PFWCF. Podpisany

Strona 2