UCHWAŁA NR IX/53/11

RADY GMINY SZUMOWO
z dnia 6 grudnia 2011 r.
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010r. 
Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 
654 i Nr 171 poz. 1016/ uchwala się, co następuje: 
§ 1. 1. Określa  się  następujące  stawki  podatku  od  środków  transportowych  obowiązujące  na  terenie  Gminy 
Szumowo: 
1) od  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt  1 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 627,29 zł; 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie –729,40 zł; 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 820,06 zł; 
2) od  samochodów  ciężarowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt  2 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały; 
3) od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt  3 ustawy  o podatkach  i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1 594,26 zł; 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1 594,26 zł; 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1 594,26 zł; 
4) od  ciągników  siodłowych  i balastowych,  o których  mowa  w art.  8 pkt  4 ustawy  o podatkach  i opłatach 
lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  zawieszenia  według  stawek  określonych  w załączniku  Nr 
2 do niniejszej uchwały; 
5) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt  5 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  które  łącznie 
z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton  (z  wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 182,35 zł; 
6) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt  6 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (z  wyjątkiem 
związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego),  które  łącznie 
z pojazdem  silnikowym posiadają dopuszczalną  masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek 
określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 
7) od  autobusów,  o których  mowa  w art.  8 pkt  7 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o ilości  miejsc  do 
siedzenia: 
a) mniejszej niż 30 miejsc – 751,29 zł; 
b) równiej lub wyższej niż 30 miejsc – 1 650,53 zł. 
2. Stawki  podatku  dla  środków  transportowych  wyprodukowanych  w roku  2006  i nowszych  określa  się 
w wysokości: 
1) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 
a) 501,21 zł; 
b) 579,36 zł; 
c) 659,59 zł; 
Id: E106379E­CBD8­4F18­9C11­AD0D92503C84. Podpisany

Strona 1

2) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3: 
a) 1 137,87 zł; 
b) 1 251,45 zł; 
c) 1 365,02 zł; 
3) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 – 113,58 zł; 
4) dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7: 
a) 568,94 zł; 
b) 1 365,02 zł. 
§ 2. Traci  moc  uchwała  Nr  XLV/181/10  Rady  Gminy  Szumowo  z dnia  28  października  2010  r.  w sprawie 
określenia stawek podatku od środków transportowych /Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 294 poz. 3798/. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. 
 
Przewodniczący 
Rady 
Teresa Orłowska 

Id: E106379E­CBD8­4F18­9C11­AD0D92503C84. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/11  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 6 grudnia 2011 r. 

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy. 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 
Nie mniej niż 

12 
13 
14 
15 
12 
17 
19 
21 
23 
25 
12 
25 
27 
29 
31 

Stawka podatku (w złotych) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
Mniej 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
niż 
równoważne 


Dwie osie 
13 
1 872,48 
14 
1 872,48 
15 
1 872,48 
1 872,48 
Trzy osie 
17 
1 872,48 
19 
1 872,48 
21 
1 872,48 
23 
1 872,48 
25 
1 872,48 
1 872,48 
Cztery osie i więcej 
25 
1 872,48 
27 
1 872,48 
29 
1 872,48 
31 
1 883,94 
1 883,94 

Id: E106379E­CBD8­4F18­9C11­AD0D92503C84. Podpisany

Inny system 
zawieszenia osi 
jezdnych 

2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 049,62 
2 765,47 
2 765,47 

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/11  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 6 grudnia 2011 r. 

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art. 8 pkt 4 ustawy. 
 

Liczba osi 
i dopuszczalna masa 
Całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik 
siodłowy + naczepa; 
ciągnik balastowy 
+ przyczepa (w tonach) 
Nie mniej niż 

Mniej 
niż 

12 
18 
25 
31 

18 
25 
31 

12 
40 

40 

Stawka podatku (w złotych) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Dwie osie 
1 872,48 
1 872,48 
1 872,48 
1 872,48 
Trzy osie i więcej 
1 872,48 
1 964,17 

Id: E106379E­CBD8­4F18­9C11­AD0D92503C84. Podpisany

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

2 014,19 
2 014,19 
2 014,19 
2 042,32 
2 014,19 
2 765,47 

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/53/11  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 6 grudnia 2011 r. 

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art. 8 pkt 6 ustawy. 
 

Liczba osi 
i dopuszczalna masa 
Całkowita zespołu 
pojazdów: 
naczepa/przyczepa + 
pojazd 
silnikowy (w tonach) 
Nie mniej niż 

Mniej 
niż 

12 
18 
25 

18 
25 

12 
28 
33 
38 

28 
33 
38 

12 
38 

38 

Stawka podatku (w złotych) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Jedna oś 
284,47 
284,47 
362,62 
Dwie osie 
284,47 
699,19 
966,98 
1 295,21 
Trzy osie i więcej 
774,21 
1 075,35 

Id: E106379E­CBD8­4F18­9C11­AD0D92503C84. Podpisany

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

317,81 
362,62 
641,88 
352,20 
966,98 
1 472,35 
1 936,04 
1 075,35 
1 461,93 

Strona 1