UCHWAŁA NR XI/67/2011

RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2010 r. Nr 
95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, 
Nr 171, poz. 1016) uchwala się, co następuje: 
§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy: 
1) od  samochodu  ciężarowego,  o którym  mowa  w art.  8 pkt  1 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej: 
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 573,00 zł, 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1032,00 zł, 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1146,00 zł. 
2) od  samochodu  ciężarowego,  o którym  mowa  w art.  8 pkt  2 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych, 
o dopuszczalnej  masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  12  ton,  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej 
masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki wynoszą: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach) 
Nie mniej niż 

Mniej niż 

12 
13 
14 
15 

13 
14 
15 

12 
17 
19 
21 
23 
25 

17 
19 
21 
23 
25 

12 
25 
27 
29 
31 

25 
27 
29 
31 

Stawka podatku (w złotych) 
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 

Dwie osie 
1032 
1032 
1146 
1547 
Trzy osie 
1146 
1146 
1146 
1375 
1547 
1651 
Cztery osie i więcej 
1719 
1834 
1949 
2063 
2178 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych 

1490 
1605 
1719 
1834 
1146 
1146 
1146 
1547 
1949 
2063 
1834 
2063 
2292 
2843 
2866 

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 573,00 zł, 
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1032,00 zł, 
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1146,00 zł. 

Id: 65A72F95­372F­4AB7­B061­8E31D855A06B. Podpisany

Strona 1

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą: 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w 
tonach) 
Nie mniej niż 

Mniej niż 

12 
18 
25 
31 

18 
25 
31 

12 
40 

40 

Stawka podatku (w złotych) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za 
równoważne 

Dwie osie 
1146 
1146 
1719 
1949 
Trzy osie i więcej 
2063 
2292 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

1146 
1146 
1949 
2302 
2292 
2978 

5) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt  5 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  które  łącznie 
z pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę  całkowitą  od  7 ton  i poniżej  12  ton  (z  wyjątkiem 
związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 802,00 zł. 
6) od  przyczep  i naczep,  o których  mowa  w art.  8 pkt  6 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (z  wyjątkiem 
związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego),  które  łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą : 
 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w 
tonach) 
Nie mniej niż 
Mniej 
niż 

12 
18 
25 
12 
28 
33 
38 
12 
38 

Stawka podatku (w złotych) 

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
za równoważne 


Jedna oś 
18 
802 
25 
917 
1032 
Dwie osie 
28 
1032 
33 
1146 
38 
1261 
1490 
Trzy osie i więcej 
38 
1375 
1375 

Inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 

917 
1032 
1146 
1032 
1261 
1502 
1971 
1719 
1719 

7) od  autobusów,  o których  mowa  w art.  8 pkt  7 ustawy  o podatkach  i opłatach  lokalnych,  o ilości  miejsc  do 
siedzenia: 
a) mniej niż 30 miejsc – 1032,00 zł, 
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1490,00 zł. 
2. Stawki  podatku  dla  środków  transportowych  wyprodukowanych  w roku  2000  i nowszych  określa  się 
w wysokości: 
­ dla środków transportowych, o których mowa w ust 1 pkt 1: 
Id: 65A72F95­372F­4AB7­B061­8E31D855A06B. Podpisany

Strona 2

a) lit. a) – 458,00 zł, 
b) lit. b) – 917,00 zł, 
c) lit. c) – 1032,00 zł, 
­ dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3: 
a) lit. a) – 458,00 zł, 
b) lit. b) – 917,00 zł, 
c) lit. c) – 1032,00 zł, 
­ dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5: 688,00 zł 
­ dla środków transportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 7: 
a) lit. a) – 917,00 zł, 
b) lit. b) – 1375,00 zł. 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Sokoły z dnia 5 grudnia 2010 r. w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2010 r. Nr 299, poz. 3899). 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego, nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2012 r. 
 

Przewodniczący Rady 
Hanna Maria Kurzyna

Id: 65A72F95­372F­4AB7­B061­8E31D855A06B. Podpisany

Strona 3