".-.

" Oalkia
lIIB

Polska

Dalkia Polska S.A. 00 - 496 Warszawa ul. Mysia 5

TARYFA DLA CIEPLA
(CENY I STAWKI OPLAT)

WOJEWÓDZTWO

KUJAWSKO-POMORSKIE

NINIEJSZA TARYFA STANOWi ZAtACZNIK

DO DECYZJI
z dma ..it..

PREZESA URE
L ..J...

/) ~.~ "ili
'~'c .

nr C.k11 ..: ....

&l.Q.~.G.'J~.l.~~~Jd)11)C.//~ z u/~t;\D.,!l~maPrJ;~?l 113
j

V\...q;l,

,f' r

{./r::ea'u

Rt'!:..ultS(;j)

En't'rgc:y*i

PREZE5~PPU
!i"'VChyrc

r}7

Pelnomocnik

Warszawa,

listopad 2011 r.

"

Ddlkl" Pohk" ".A

leI. ,VARSD\W'\ KEGON 351293622. KR" 0000006129 Id"

t

48 lO) 22 433 43317

1700 Ol

III. M

""
NIP: 94'>

s,
J

00196
6 47866,

HelO) n

G)veOUA

ENV1RQNNEMENT

1. Informacja ogólna Niniejsza taryfa ustala ceny i stawki oplat za cieplo dostarczane odbiorcom Dalkia Polska S.A. dzialajaca na podstawie udzielonych koncesji na: • wytwarzanie ciepla: WCC/1188/6/W/OWA/2008/TKl z dnia 06. 11.2008 r. WCC/1188A/6/W/OWA/2010/TKl z dnia 26.04.2010 r. • przesylanie i dystrybucje ciepla: PCC/1162/6/W/OWA/2008/TKl z dnia 06.11.2008 r. PCC/1162A/6/W/OWA/2008/TKl z dnia 26.04.2010 r. przez spólke

Okreslone w taryfie ceny i stawki oplat stosuje sie w poszczególnych grupach odbiorców, odpowiednio do zakresu swiadczonych uslug tym odbiorcom, w zaleznosci od zródla ciepla, z którego jest dostarczane cieplo, nosnika ciepla, miejsca dostarczania ciepla, wlasnosci urzadzen cieplowniczych oraz charakteru zapotrzebowania na cieplo. Taryfa zostala sporzadzona zgodnie z: • • Ustawa z dnia 10. kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625); Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki szczególowych warunków funkcjonowania 16 poz. 92); z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie systemów cieplowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczególowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. z 2010 r. Nr 194 poz. 1291)

2. Objasnienie pojec i skrótów uzytych w taryfie • • Ustawa - ustawa z dnia 10. kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625), wraz z pózniejszymi zmianami. Rozporzadzenie taryfowe - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczególowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. z 2010 r. Nr 192 poz.1291) Rozporzadzenie przylaczeniowe - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15. stycznia 2007 r. w sprawie szczególowych warunków funkcjonowania systemów cieplowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz.92) ClE - Kotlownia zlokalizowana na terenie Sanatorium MSWiA w Ciechocinku, Przedsiebiorstwo - Dalkia Polska S.A. 00-496 Warszawa ul. Mysia S, Sieci - instalacje polaczone i wspólpracujace ze soba, sluzace do przesylania dystrybucji paliw lub energii, nalezace do przedsiebiorstwa energetycznego, Odbiorca - kazdy, kto otrzymuje z przedsiebiorstwem energetycznym, lub pobiera cieplo na podstawie lub

• • • •

umowy

Wezel cieplny - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje sluzace do zmiany rodzaju lub parametrów nosnika ciepla dostarczonego z przylacza oraz regulacji ilosci ciepla dostarczonego do instalacji odbiorczych, G~upowy wezel cieplny - wezel cieplny obslugujacy wiecej niz jeden obiekt,


DYREKT
~CE
REGI

wW

2

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy do pomiaru obliczenia ilosci i parametrów naleznosci z tytulu

- dopuszczony dostarczania obiekcie ciepla}

do stosowania wskazania

zespól urzadzen stanowia

sluzacy do

nosnika ciepla} których przez odbiorce dla warunków

podstawe

Zamówiona roku warunkami niezbedna a) b) c) pokrycia powietrza

moc cieplna - ustalona w danym technicznymi do zapewnienia: strat ciepla w celu

najwieksza

moc cieplna} jaka w ciagu która zgodnie obiektu z dla tego temperatury jest

wystepuje

obliczeniowych}

oraz wymaganiami utrzymania

technologicznymi normatywnej

i wymiany

w pomieszczeniach} normatywnej - polaczone okreslenia: procesy temperatury cieplej wody w punktach lub instalacji} lub instalacje sluzace do wytwarzania obrót} czerpalnych} pracy innych urzadzen

utrzymania prawidlowej ciepla uzyte cieplo}

• •

Zródlo ciepla} Inne w

ze soba urzadzenia energia} cieplo}

paliwa}

przesylanie} urzadzenia}

dystrybucja}

zaopatrzenie energetyczne} gmina} paliw instalacje} sieci} przedsiebiorstwo taryfa} ruch energetyczne} sieciowy • Nielegalne umowy} z calkowitym poprzez dokonywanych lub czesciowym w ten pominieciem uklad majaca ukladu wplyw pomiarowo-rozliczeniowego na zafalszowanie lub ingerencje pomiarów odbiorca} pobieranie regulacja} bezpieczenstwo - pobieranie paliw energetyczne} lub energii

- znaczenie

zgodne z art. 3 ustawy. lub energii bez zawarcia

przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy.

3.

Zakres dzialalnosci

gospodarczej

zwiazanej

z produkcja

i zaopatrzeniem

w cieplo

DALKIA POLSKA S.A. prowadzi Cieplej wody uzytkowej dystrybucji

dzialalnosc

w zakresie

produkcji

ciepla dla celów grzewczych} wlasnych

i pary

technologicznej i dzierzawionymi.

w zródlach

i

dzierzawionych}

ciepla sieciami wlasnymi

4.

Podzial odbiorców z §10

na grupy taryfowego dokonany zostal podzial odbiorców na

Zgodnie

rozporzadzenia

nastepujace Tabela 1.

J/grupy taryfoweJ/:

!: o
'bo
ClI

> N
E ,~
ClI

!:
3:

>'CU' c.. 3:

CI::

o >VI c..
'u
ClI

•.• VI

Z

o ~> ......
:J
ni •..

Opis grupy taryfowej

o .::l o o ~re Vl Vl 0~
•...

~~ O
I
C)

UJ LU

o 'u

C) c: u C) ~.s=

W tej grupie taryfowej postaci gazowej goracej wody zlokalizowanej

odbiorca

zaopatrywany zródla

jest w cieplo w ciepla (kotlowni w uklad

I

z lokalnego w Ciechocinku)

wyposazonego

pom ia rowo-rozliczen

iowy.

3

5.

Rodzaje oraz wysokosc cen i stawek

1. Ceny i stawki oplat okreslone niniejszej taryfie zostaly ustalone zgodnie zasadami okreslonymi wart. 7 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz w rozdziale 3 rozporzadzenia taryfowego. 2. Ceny i stawki oplat zawiera Zalacznik nr 1 do niniejszej taryfy, który stanowi jej integralna calosc. Ceny i stawki oplat podane sa w wartosciach netto (bez podatku VAT) i w wartosciach brutto (z podatkiem VAT). Wysokosc podatku VAT obliczana jest na podstawie obowiazujacych stawek.

6.

Warunki

stosowania

cen i stawek oplat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki oplat sa stosowane przy zachowaniu parametrów jakosciowych nosnika ciepla i standardów obslugi odbiorców, które zostaly okreslone w rozporzadzeniu taryfowym i rozporzadzeniu przylaczeniowym. 2. W przypadkach: • • • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedazy ciepla, wskazan ukladu pomiarowouszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidlowosci rozliczen iowego,

udzielenia bonifikaty i naliczenia upustów przyslugujacych odbiorcy,

• nielegalnego poboru ciepla, stosuje sie odpowiednio postanowienia okreslone w rozporzadzeniu taryfowym, przy czym do ustalania oplat za nielegalny pobór ciepla stosuje sie odpowiednie ceny i stawki oplat zawarte w niniejszej taryfie, uwzgledniajac przy tym obowiazujace przepisy w zakresie podatku VAT.

7.

Zasady wprowadzania

zmian cen i stawek

1. Taryfe wprowadza sie do stosowania nie wczesniej niz po uplywie 14 dni i nie pózniej niz do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 2. Do wszystkich zmian niniejszej taryfy stosuje sie postanowienia art.47 ustawy.

Pelnomocnik

4

Taryfa

dla ciepla

_2_0_1_1/<_O_1_/. __

A __-_w_o_J_oe_w_o_'_ k_u d~~,,!~ __ ~a_w_~~~1!9_rrJ~~~ie - ClE

Zalacznik nr 1 do taryfy Dalkia Polska S.A. Ceny i Stawki Oplat Ustalone w taryfie ceny i stawki oplat nie zawieraja podatku od towarów i uslug (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE Ceny i stawki oplat netto
Rata miesieczna za zamówiona moc cieplna lub Cena za zamówiona moc cieplna za rok [zl/MW]
ClE

Kod

System

Gr. taryfowa

stawka oplaty miesiecznej za zamówiona moc cieplna [zl/MW]

Cena ciepla
lub

stawka oplaty za cieplo [zl/GJ]

Cena nosnika ciepla

Stawka oplaty stalej za uslugi przesylowe za rok

Rata miesieczna oplaty stalej za uslugi przesylowe

Stawka oplaty zmiennej za uslugi przesylowe

Ciechocinek

L

7 599,82

56,69 PREZES zARZADU

~

5

Related Interests

""
NIP: 94'>

s,
J

00196
6 47866,

HelO) n

G)veOUA

ENV1RQNNEMENT

1. Informacja ogólna Niniejsza taryfa ustala ceny i stawki oplat za cieplo dostarczane odbiorcom Dalkia Polska S.A. dzialajaca na podstawie udzielonych koncesji na: • wytwarzanie ciepla: WCC/1188/6/W/OWA/2008/TKl z dnia 06. 11.2008 r. WCC/1188A/6/W/OWA/2010/TKl z dnia 26.04.2010 r. • przesylanie i dystrybucje ciepla: PCC/1162/6/W/OWA/2008/TKl z dnia 06.11.2008 r. PCC/1162A/6/W/OWA/2008/TKl z dnia 26.04.2010 r. przez spólke

Okreslone w taryfie ceny i stawki oplat stosuje sie w poszczególnych grupach odbiorców, odpowiednio do zakresu swiadczonych uslug tym odbiorcom, w zaleznosci od zródla ciepla, z którego jest dostarczane cieplo, nosnika ciepla, miejsca dostarczania ciepla, wlasnosci urzadzen cieplowniczych oraz charakteru zapotrzebowania na cieplo. Taryfa zostala sporzadzona zgodnie z: • • Ustawa z dnia 10. kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625); Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki szczególowych warunków funkcjonowania 16 poz. 92); z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie systemów cieplowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczególowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. z 2010 r. Nr 194 poz. 1291)

2. Objasnienie pojec i skrótów uzytych w taryfie • • Ustawa - ustawa z dnia 10. kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625), wraz z pózniejszymi zmianami. Rozporzadzenie taryfowe - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 2010 r. w sprawie szczególowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen z tytulu zaopatrzenia w cieplo (Dz. U. z 2010 r. Nr 192 poz.1291) Rozporzadzenie przylaczeniowe - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15. stycznia 2007 r. w sprawie szczególowych warunków funkcjonowania systemów cieplowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16 poz.92) ClE - Kotlownia zlokalizowana na terenie Sanatorium MSWiA w Ciechocinku, Przedsiebiorstwo - Dalkia Polska S.A. 00-496 Warszawa ul. Mysia S, Sieci - instalacje polaczone i wspólpracujace ze soba, sluzace do przesylania dystrybucji paliw lub energii, nalezace do przedsiebiorstwa energetycznego, Odbiorca - kazdy, kto otrzymuje z przedsiebiorstwem energetycznym, lub pobiera cieplo na podstawie lub

• • • •

umowy

Wezel cieplny - polaczone ze soba urzadzenia lub instalacje sluzace do zmiany rodzaju lub parametrów nosnika ciepla dostarczonego z przylacza oraz regulacji ilosci ciepla dostarczonego do instalacji odbiorczych, G~upowy wezel cieplny - wezel cieplny obslugujacy wiecej niz jeden obiekt,


DYREKT
~CE
REGI

wW

2

Uklad pomiarowo-rozliczeniowy do pomiaru obliczenia ilosci i parametrów naleznosci z tytulu

- dopuszczony dostarczania obiekcie ciepla}

do stosowania wskazania

zespól urzadzen stanowia

sluzacy do

nosnika ciepla} których przez odbiorce dla warunków

podstawe

Zamówiona roku warunkami niezbedna a) b) c) pokrycia powietrza

moc cieplna - ustalona w danym technicznymi do zapewnienia: strat ciepla w celu

najwieksza

moc cieplna} jaka w ciagu która zgodnie obiektu z dla tego temperatury jest

wystepuje

obliczeniowych}

oraz wymaganiami utrzymania

technologicznymi normatywnej

i wymiany

w pomieszczeniach} normatywnej - polaczone okreslenia: procesy temperatury cieplej wody w punktach lub instalacji} lub instalacje sluzace do wytwarzania obrót} czerpalnych} pracy innych urzadzen

utrzymania prawidlowej ciepla uzyte cieplo}

• •

Zródlo ciepla} Inne w

ze soba urzadzenia energia} cieplo}

paliwa}

przesylanie} urzadzenia}

dystrybucja}

zaopatrzenie energetyczne} gmina} paliw instalacje} sieci} przedsiebiorstwo taryfa} ruch energetyczne} sieciowy • Nielegalne umowy} z calkowitym poprzez dokonywanych lub czesciowym w ten pominieciem uklad majaca ukladu wplyw pomiarowo-rozliczeniowego na zafalszowanie lub ingerencje pomiarów odbiorca} pobieranie regulacja} bezpieczenstwo - pobieranie paliw energetyczne} lub energii

- znaczenie

zgodne z art. 3 ustawy. lub energii bez zawarcia

przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy.

3.

Zakres dzialalnosci

gospodarczej

zwiazanej

z produkcja

i zaopatrzeniem

w cieplo

DALKIA POLSKA S.A. prowadzi Cieplej wody uzytkowej dystrybucji

dzialalnosc

w zakresie

produkcji

ciepla dla celów grzewczych} wlasnych

i pary

technologicznej i dzierzawionymi.

w zródlach

i

dzierzawionych}

ciepla sieciami wlasnymi

4.

Podzial odbiorców z §10

na grupy taryfowego dokonany zostal podzial odbiorców na

Zgodnie

rozporzadzenia

nastepujace Tabela 1.

J/grupy taryfoweJ/:

!: o
'bo
ClI

> N
E ,~
ClI

!:
3:

>'CU' c.. 3:

CI::

o >VI c..
'u
ClI

•.• VI

Z

o ~> ......
:J
ni •..

Opis grupy taryfowej

o .::l o o ~re Vl Vl 0~
•...

~~ O
I
C)

UJ LU

o 'u

C) c: u C) ~.s=

W tej grupie taryfowej postaci gazowej goracej wody zlokalizowanej

odbiorca

zaopatrywany zródla

jest w cieplo w ciepla (kotlowni w uklad

I

z lokalnego w Ciechocinku)

wyposazonego

pom ia rowo-rozliczen

iowy.

3

5.

Rodzaje oraz wysokosc cen i stawek

1. Ceny i stawki oplat okreslone niniejszej taryfie zostaly ustalone zgodnie zasadami okreslonymi wart. 7 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz w rozdziale 3 rozporzadzenia taryfowego. 2. Ceny i stawki oplat zawiera Zalacznik nr 1 do niniejszej taryfy, który stanowi jej integralna calosc. Ceny i stawki oplat podane sa w wartosciach netto (bez podatku VAT) i w wartosciach brutto (z podatkiem VAT). Wysokosc podatku VAT obliczana jest na podstawie obowiazujacych stawek.

6.

Warunki

stosowania

cen i stawek oplat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki oplat sa stosowane przy zachowaniu parametrów jakosciowych nosnika ciepla i standardów obslugi odbiorców, które zostaly okreslone w rozporzadzeniu taryfowym i rozporzadzeniu przylaczeniowym. 2. W przypadkach: • • • niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedazy ciepla, wskazan ukladu pomiarowouszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidlowosci rozliczen iowego,

udzielenia bonifikaty i naliczenia upustów przyslugujacych odbiorcy,

• nielegalnego poboru ciepla, stosuje sie odpowiednio postanowienia okreslone w rozporzadzeniu taryfowym, przy czym do ustalania oplat za nielegalny pobór ciepla stosuje sie odpowiednie ceny i stawki oplat zawarte w niniejszej taryfie, uwzgledniajac przy tym obowiazujace przepisy w zakresie podatku VAT.

7.

Zasady wprowadzania

zmian cen i stawek

1. Taryfe wprowadza sie do stosowania nie wczesniej niz po uplywie 14 dni i nie pózniej niz do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 2. Do wszystkich zmian niniejszej taryfy stosuje sie postanowienia art.47 ustawy.

Pelnomocnik

4

Taryfa

dla ciepla

_2_0_1_1/<_O_1_/. __

A __-_w_o_J_oe_w_o_'_ k_u d~~,,!~ __ ~a_w_~~~1!9_rrJ~~~ie - ClE

Zalacznik nr 1 do taryfy Dalkia Polska S.A. Ceny i Stawki Oplat Ustalone w taryfie ceny i stawki oplat nie zawieraja podatku od towarów i uslug (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE Ceny i stawki oplat netto
Rata miesieczna za zamówiona moc cieplna lub Cena za zamówiona moc cieplna za rok [zl/MW]
ClE

Kod

System

Gr. taryfowa

stawka oplaty miesiecznej za zamówiona moc cieplna [zl/MW]

Cena ciepla
lub

stawka oplaty za cieplo [zl/GJ]

Cena nosnika ciepla

Stawka oplaty stalej za uslugi przesylowe za rok

Rata miesieczna oplaty stalej za uslugi przesylowe

Stawka oplaty zmiennej za uslugi przesylowe

Ciechocinek

L

7 599,82

56,69 PREZES zARZADU

~

5

"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/75444062","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","search_test":"control","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=75444062&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"}},"categories_array":["mixed","book","audiobook","magazine","news","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[60540140,60739700,60402438,236015865,60741496,49819188,262708543,61015645,60496594,337698621,268027794,72593534,44378660,259001721,60811260,60855704,60741229,60813003,44378464,17492996,19571124,60886012,60743259,60699134,17492983,373877339,57483308,72597888,60685630,60751445,79015958,79015987,79015961,79015966,79015970,79015968,79015977,79015982,79015971,79015962,79015984,79015959,79015960,79015974,79015981,79015954,79015932,79015939,79015956,79015945,79015930,79015949,79015942,79015937,79015948,79015950,79015943,79015936,79015934,79015938],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"suHNk49Xp3vu6wyWMXbFSJKP0YM=","module_id":"KJtDhqAdS1dyVfUYx0MEbIBI1/8=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[60540140,60739700,60402438,236015865,60741496,49819188,262708543,61015645,60496594,337698621,268027794,72593534,44378660,259001721,60811260,60855704,60741229,60813003,44378464,17492996,19571124,60886012,60743259,60699134,17492983,373877339,57483308,72597888,60685630,60751445],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Untitled","track_opts":{"compilation_id":"suHNk49Xp3vu6wyWMXbFSJKP0YM=","module_id":"zrVHKq9rw7OjdqdckGdEuJo78i0=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[79015958,79015987,79015961,79015966,79015970,79015968,79015977,79015982,79015971,79015962,79015984,79015959,79015960,79015974,79015981,79015954,79015932,79015939,79015956,79015945,79015930,79015949,79015942,79015937,79015948,79015950,79015943,79015936,79015934,79015938],"title_link":null,"title":"More From mojagmina","track_opts":{"compilation_id":"suHNk49Xp3vu6wyWMXbFSJKP0YM=","module_id":"UTJ7ZbYhHIoKuk8jBBj+pO2qzqo=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"17492983":{"type":"document","id":17492983,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/17492983/108x144/ea8bd66855/1399810259?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/17492983/216x288/db00904a54/1399810259?v=1","title":"PL Cennik detaliczny grzejników płytowych PURMO PLAN VENTIL COMPACT","short_title":"PL Cennik detaliczny grzejników płytowych PURMO PLAN VENTIL COMPACT","author":"Purmo Radson","tracking":{"object_type":"document","object_id":17492983,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"B51DV9FlS82vArnQA9kkqlp7eb0="},"url":"https://www.scribd.com/document/17492983/PL-Cennik-detaliczny-grzejnikow-płytowych-PURMO-PLAN-VENTIL-COMPACT"},"17492996":{"type":"document","id":17492996,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/17492996/108x144/83997716d1/1399810259?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/17492996/216x288/047333c095/1399810259?v=1","title":"PL Cennik detaliczny grzejników płytowych PURMO PLAN VENTIL COMPACT M","short_title":"PL Cennik detaliczny grzejników płytowych PURMO PLAN VENTIL COMPACT M","author":"Purmo Radson","tracking":{"object_type":"document","object_id":17492996,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cqm1D1i0yYdX+JAWeLbvF377tG4="},"url":"https://www.scribd.com/document/17492996/PL-Cennik-detaliczny-grzejnikow-płytowych-PURMO-PLAN-VENTIL-COMPACT-M"},"19571124":{"type":"document","id":19571124,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/19571124/108x144/de2a397be3/1399830161?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/19571124/216x288/0ca1c921e5/1399830161?v=1","title":"PL Cennik detaliczny - grzejniki płytowe, dekoracyjne, łazienkowe, konwektorowe, kanałowe","short_title":"PL Cennik detaliczny - grzejniki płytowe, dekoracyjne, łazienkowe, konwektorowe, kanałowe","author":"Purmo Radson","tracking":{"object_type":"document","object_id":19571124,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZCqH7rl7wRX5j26MsZso/CYKGHw="},"url":"https://www.scribd.com/document/19571124/PL-Cennik-detaliczny-grzejniki-płytowe-dekoracyjne-łazienkowe-konwektorowe-kanałowe"},"44378464":{"type":"document","id":44378464,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/44378464/108x144/efe6ce3a78/1381720746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/44378464/216x288/24e6d960ac/1381720746?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":44378464,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mp61EC5xEPWxOGvO8QbzdHBkkc8="},"url":"https://www.scribd.com/document/44378464/Untitled"},"44378660":{"type":"document","id":44378660,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/44378660/108x144/baf1209d97/1381720746?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/44378660/216x288/327fe43437/1381720746?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":44378660,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mYLb0q8ShS8wzXcNW0C1RqutwNs="},"url":"https://www.scribd.com/document/44378660/Untitled"},"49819188":{"type":"document","id":49819188,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/49819188/108x144/31b7782dce/1381720747?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/49819188/216x288/f50076699b/1381720747?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":49819188,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"EF/7Yb+ATVNzQbhGkZR3xefUHVI="},"url":"https://www.scribd.com/document/49819188/Untitled"},"57483308":{"type":"document","id":57483308,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/57483308/108x144/e4ab4a54e1/1384471551?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/57483308/216x288/8f49d07c0f/1384471551?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojeprawo","tracking":{"object_type":"document","object_id":57483308,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lhO06VyTt82FJIFdlhmZ0V+BDjo="},"url":"https://www.scribd.com/document/57483308/Untitled"},"60402438":{"type":"document","id":60402438,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60402438/108x144/d7eb93575a/1384421357?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60402438/216x288/c721fe5c48/1384421357?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60402438,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PvnKnpkeR6xcHGD+4GffXsKnGKE="},"url":"https://www.scribd.com/document/60402438/Untitled"},"60496594":{"type":"document","id":60496594,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60496594/108x144/91167e29c9/1384421361?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60496594/216x288/d38e0e75b2/1384421361?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60496594,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VPH1KYry5eXlb459AT4ueFPjTkw="},"url":"https://www.scribd.com/document/60496594/Untitled"},"60540140":{"type":"document","id":60540140,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60540140/108x144/edb2677b43/1384421364?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60540140/216x288/602d22a000/1384421364?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60540140,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"OR47196OQCuX3J+7VwfZdZAV9Dw="},"url":"https://www.scribd.com/document/60540140/Untitled"},"60685630":{"type":"document","id":60685630,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60685630/108x144/d678ce5847/1399914996?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60685630/216x288/7c068d7658/1399914996?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60685630,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fwf335Tp/LwA/izx8s2Ly4V1yWY="},"url":"https://www.scribd.com/document/60685630/Untitled"},"60699134":{"type":"document","id":60699134,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60699134/108x144/2d0a5d9a08/1384421377?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60699134/216x288/6e65c5298e/1384421377?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60699134,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3YLFDGltbWQBNBBy43GccCnGiZg="},"url":"https://www.scribd.com/document/60699134/Untitled"},"60739700":{"type":"document","id":60739700,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60739700/108x144/88b50a7fcf/1398877862?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60739700/216x288/1a2e8af216/1398877862?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60739700,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"74FdvulU4QhCmNB988DgE2tITJY="},"url":"https://www.scribd.com/document/60739700/Untitled"},"60741229":{"type":"document","id":60741229,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60741229/108x144/fbc223c027/1384421379?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60741229/216x288/d4bf6d6b7d/1384421379?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60741229,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XuNbn9RuHqNmUvkI26ra1RvKCo8="},"url":"https://www.scribd.com/document/60741229/Untitled"},"60741496":{"type":"document","id":60741496,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60741496/108x144/c57eafcf80/1384421379?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60741496/216x288/086d99f63f/1384421379?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60741496,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"K+P+MAou8GIf4GtyOnxkx9T9qg8="},"url":"https://www.scribd.com/document/60741496/Untitled"},"60743259":{"type":"document","id":60743259,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60743259/108x144/1e978ecdcb/1390362623?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60743259/216x288/2ca54b494d/1390362623?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60743259,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"49645na4eHT+ivrctJ2jZUxdWXU="},"url":"https://www.scribd.com/document/60743259/Untitled"},"60751445":{"type":"document","id":60751445,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60751445/108x144/edb674e36b/1390095134?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60751445/216x288/742e074c0b/1390095134?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60751445,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0uQw48Z7hiLMCZ3RD126aFvJ88M="},"url":"https://www.scribd.com/document/60751445/Untitled"},"60811260":{"type":"document","id":60811260,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/60811260/108x144/c26adbecc7/1401995959?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60811260/216x288/df8550c3af/1401995959?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60811260,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ASnpuOnIpfMRgKSChv1TkUNpSTI="},"url":"https://www.scribd.com/document/60811260/Untitled"},"60813003":{"type":"document","id":60813003,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60813003/108x144/b2c253b9a5/1405311118?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60813003/216x288/d3d7e170cf/1405311118?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60813003,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9mkRkqY8orbuPCv0kPndhiz0Apo="},"url":"https://www.scribd.com/document/60813003/Untitled"},"60855704":{"type":"document","id":60855704,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60855704/108x144/05df9e02ca/1384421390?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60855704/216x288/5419c1ce3e/1384421390?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60855704,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I724LmHu3sIY9PphX+fmkWZXTfE="},"url":"https://www.scribd.com/document/60855704/Untitled"},"60886012":{"type":"document","id":60886012,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60886012/108x144/a460f48e3d/1384421391?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/60886012/216x288/a509764d77/1384421391?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":60886012,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"w1wY1EOB1qNlYaIQWFDfnr89gYM="},"url":"https://www.scribd.com/document/60886012/Untitled"},"61015645":{"type":"document","id":61015645,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61015645/108x144/d8d7d75864/1384421402?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61015645/216x288/ddbf2da269/1384421402?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":61015645,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"61+bpffCtKTLNec5UgkXIm3SuZo="},"url":"https://www.scribd.com/document/61015645/Untitled"},"72593534":{"type":"document","id":72593534,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/72593534/108x144/04705447aa/1384421485?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/72593534/216x288/4bc0aff959/1384421485?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":72593534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"puXdHeFHiVcsuXspnHmmcL+ehhQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/72593534/Untitled"},"72597888":{"type":"document","id":72597888,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/72597888/108x144/82458d9fcb/1384421487?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/72597888/216x288/3b3d29725b/1384421487?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":72597888,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"72+sc7yMos3BHLBm3+595NmxOOM="},"url":"https://www.scribd.com/document/72597888/Untitled"},"79015930":{"type":"document","id":79015930,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015930/108x144/fda2c7cd28/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015930/216x288/0ce2f4a51b/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015930,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aotHjoB9hIJMXQgr4vM4GQpSCZ4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015930/Untitled"},"79015932":{"type":"document","id":79015932,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015932/108x144/42057e0797/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015932/216x288/d2ae617c6b/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015932,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"D4ASjTjK0B9dzgTxZW3E213y6R0="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015932/Untitled"},"79015934":{"type":"document","id":79015934,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015934/108x144/aa29f9ae29/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015934/216x288/e7dfa7871e/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015934,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IKVCbcSfLaWNm3uu+ygY5pt3S4A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015934/Untitled"},"79015936":{"type":"document","id":79015936,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015936/108x144/cbe1cd6e62/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015936/216x288/ed1679f5c7/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015936,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1bZBAdqhqNnznHqYzkE4E0HOJjI="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015936/Untitled"},"79015937":{"type":"document","id":79015937,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015937/108x144/e4ab78d7cd/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015937/216x288/d21161bb4b/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015937,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"R8GIpZ6hB5f4Vx87oFXwUXnQtIc="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015937/Untitled"},"79015938":{"type":"document","id":79015938,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015938/108x144/fb9207cd04/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015938/216x288/28dcf18f60/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015938,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1JyTB9RZ3n4auTwuB5LufxhGygg="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015938/Untitled"},"79015939":{"type":"document","id":79015939,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015939/108x144/6633862ba7/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015939/216x288/c3e5f9eb0f/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WOnm206nDfBt108q74tPUE3kkuQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015939/Untitled"},"79015942":{"type":"document","id":79015942,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015942/108x144/c90a1f03ab/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015942/216x288/c42e48ba1b/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015942,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1a64xCj5T7yE2ypB/oWlCKF0NyM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015942/Untitled"},"79015943":{"type":"document","id":79015943,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015943/108x144/d229f9ae5e/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015943/216x288/84d7faad14/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015943,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QZuNNuenGzq55J9x7UTgywzOmyo="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015943/Untitled"},"79015945":{"type":"document","id":79015945,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015945/108x144/b8d11af0d3/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015945/216x288/6d029e5d21/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015945,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JmB6gJbWKojq1dnhr/tGYUg7vek="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015945/Untitled"},"79015948":{"type":"document","id":79015948,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015948/108x144/8249f907d5/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015948/216x288/1c8db769c2/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015948,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"8xTlpMf3SmlPTpLPXApSZuesQiE="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015948/Untitled"},"79015949":{"type":"document","id":79015949,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015949/108x144/f5695885a5/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015949/216x288/a86452aca2/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015949,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LcJaNWsyFcNdZRRL2TYtVU4yby4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015949/Untitled"},"79015950":{"type":"document","id":79015950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015950/108x144/11eca886d2/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015950/216x288/2d051ede7f/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"R/hlXUivRA7gw3X04H967pHAHaY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015950/Untitled"},"79015954":{"type":"document","id":79015954,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015954/108x144/b745ba4379/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015954/216x288/434322c8e3/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015954,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"i7jB6/zLkz3b+FFhUglFZ1JhcI8="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015954/Untitled"},"79015956":{"type":"document","id":79015956,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015956/108x144/4a2eae10ba/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015956/216x288/667a540559/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015956,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uDF4S4jZrhL02qDLf5xlJchRo6s="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015956/Untitled"},"79015958":{"type":"document","id":79015958,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015958/108x144/67c7e325fb/1399952964?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015958/216x288/f810dd5fe0/1399952964?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015958,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3c1pL9/h1lRheTipN3z2HoVLFRQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015958/Untitled"},"79015959":{"type":"document","id":79015959,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015959/108x144/be07d42e13/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015959/216x288/0cd3c486e3/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015959,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XiKr6mRFHrqJHiAmJ66hUJ/j+uk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015959/Untitled"},"79015960":{"type":"document","id":79015960,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015960/108x144/d42baa8638/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015960/216x288/556ac891f1/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015960,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Mk7/vM7LG9x6xjLnkGe45qr4uEk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015960/Untitled"},"79015961":{"type":"document","id":79015961,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015961/108x144/0ddae41867/1385218493?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015961/216x288/b5b9538fa1/1385218493?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015961,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IYSXrcedtB+x21kEEIGloxEUk3c="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015961/Untitled"},"79015962":{"type":"document","id":79015962,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015962/108x144/709371caa5/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015962/216x288/307ae24eac/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015962,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ttCHXT2ENFzFUO78gl9sug8T2Yw="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015962/Untitled"},"79015966":{"type":"document","id":79015966,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015966/108x144/ed5eb12d31/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015966/216x288/742d2374e3/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015966,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"NaNfTSU1tXv6usFObcgcx72B9Yo="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015966/Untitled"},"79015968":{"type":"document","id":79015968,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015968/108x144/8b6744c5e9/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015968/216x288/c0a5d0c668/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015968,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0Hd+ldMMU64RtHxhgOwpnNYzNcc="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015968/Untitled"},"79015970":{"type":"document","id":79015970,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015970/108x144/198f386c8a/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015970/216x288/b8b9c44bc7/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015970,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wCZFrF3eeiZnV+n3h+DCP3IDcbc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015970/Untitled"},"79015971":{"type":"document","id":79015971,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015971/108x144/dd7871be08/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015971/216x288/d961a49e27/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015971,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"j9rOgmoYJqM0LBtW0c04ZGPAjCM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/79015971/Untitled"},"79015974":{"type":"document","id":79015974,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015974/108x144/71f905e056/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015974/216x288/ab9df45e77/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015974,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0c/lWKy/MQAYNoGs7h84WOcJvq8="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015974/Untitled"},"79015977":{"type":"document","id":79015977,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015977/108x144/03d6a0c241/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015977/216x288/523c110e72/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015977,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cZs7zizMuxJ6QNpn2CvvCyrjE80="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015977/Untitled"},"79015981":{"type":"document","id":79015981,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015981/108x144/ce12d00fff/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015981/216x288/12bcf4b807/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015981,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QN7bWjohRJa/ECcU1t5zikeMc3k="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015981/Untitled"},"79015982":{"type":"document","id":79015982,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015982/108x144/1dc32d2c1f/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015982/216x288/213690362e/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015982,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"E8pnDAko+JlA073Zqh/tSdB9EH0="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015982/Untitled"},"79015984":{"type":"document","id":79015984,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015984/108x144/329ea0ce1b/1384957721?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015984/216x288/5797754dcf/1384957721?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015984,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lSsYIK31Gvn8CC8izuMziSdDJkU="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015984/Untitled"},"79015987":{"type":"document","id":79015987,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/79015987/108x144/d1b1449749/1384421540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/79015987/216x288/1f98e06a17/1384421540?v=1","title":"Untitled","short_title":"Untitled","author":"mojagmina","tracking":{"object_type":"document","object_id":79015987,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"diBh8NOYB4hMCcpNnstkuqy4UZk="},"url":"https://www.scribd.com/document/79015987/Untitled"},"236015865":{"type":"document","id":236015865,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/236015865/108x144/375344d5fd/1407315874?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/236015865/216x288/8e28252aaa/1407315874?v=1","title":"26924841_F_30244126_03_14_F","short_title":"26924841_F_30244126_03_14_F","author":"PawełHajdowicz","tracking":{"object_type":"document","object_id":236015865,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cMjZMs531mg+lV2kmsTkKxlbQkw="},"url":"https://www.scribd.com/document/236015865/26924841-F-30244126-03-14-F"},"259001721":{"type":"document","id":259001721,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/259001721/108x144/2da33de079/1426580491?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/259001721/216x288/217f1b13bc/1426580491?v=1","title":"Wzor Zlecenia Serwisowego KRK","short_title":"Wzor Zlecenia Serwisowego KRK","author":"Andrzej Mamica","tracking":{"object_type":"document","object_id":259001721,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+xzjoDrW0uGmX/egiTVU9aE88bI="},"url":"https://www.scribd.com/document/259001721/Wzor-Zlecenia-Serwisowego-KRK"},"262708543":{"type":"document","id":262708543,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/262708543/108x144/ab61a600ae/1429709181?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/262708543/216x288/8b6dee6021/1429709181?v=1","title":"5834794","short_title":"5834794","author":"RafałZawadziński","tracking":{"object_type":"document","object_id":262708543,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0AXpR1GduM+devZQFjQ3Yd/FezM="},"url":"https://www.scribd.com/document/262708543/5834794"},"268027794":{"type":"document","id":268027794,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/268027794/108x144/84d60112f9/1433773442?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/268027794/216x288/0555a4a8ae/1433773442?v=1","title":"A Cennik Detal Jesień 2011 (2)","short_title":"A Cennik Detal Jesień 2011 (2)","author":"Tor","tracking":{"object_type":"document","object_id":268027794,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HcWDEySgK7v+fOPPeQdKbn2Gj2Y="},"url":"https://www.scribd.com/document/268027794/A-Cennik-Detal-Jesień-2011-2"},"337698621":{"type":"document","id":337698621,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337698621/108x144/2ed219ad56/1485524636?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/337698621/216x288/ad3a640a99/1485524636?v=1","title":"Deklaracja VAT R","short_title":"Deklaracja VAT R","author":"Kamil Rzeczkowski","tracking":{"object_type":"document","object_id":337698621,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"17xcPKrC8rXG+NUaH8dXYG8bpTI="},"url":"https://www.scribd.com/document/337698621/Deklaracja-VAT-R"},"373877339":{"type":"document","id":373877339,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373877339/108x144/a5e8065c90/1521067728?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373877339/216x288/55b009800c/1521067728?v=1","title":"Cennik AW Od 2017.06.07 Samoloty","short_title":"Cennik AW Od 2017.06.07 Samoloty","author":"Mikołaj Oleksów","tracking":{"object_type":"document","object_id":373877339,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zhartZFjD88+pyIRmDnJ6njDQtA="},"url":"https://www.scribd.com/document/373877339/Cennik-AW-Od-2017-06-07-Samoloty"}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/75444062","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=CpWjbIyFjSWBI7y%2F29%2F09zKV%2B1Y%3D&authenticity_token=hCY8i2%2BbmAE9IwJXrRss7k%2BtsSRK5ygwF6OoXu78YqnPP72ZTtK9%2BpmefteLodT3fNdZPQpHh1BYFfya9Z4kDw%3D%3D&expires=1538143422&wordDocumentId=75444062&wordUploadId=78477115"},"renewal_nag_props":null}-->