Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy Nr XIII/131/2011 z dnia 24.11.2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

IN-1

1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI LUB OBIEKTU BUDOWLANEGO: ...........................................................
Podstawa prawna: Składający: Termin składania:
Zgodnie z art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z póź. zm.) Formularz przeznaczony dla osób fizycznych Zgodnie z art.6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr. 95, poz.613 z póź. zm.) – w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w podatku od nieruchomości lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zobowiązania Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z póź. zm.) – organ podatkowy (siedziba organu podatkowego – urzędu miasta /gminy) właściwy według miejsca położenia nieruchomości

Miejsce składania
1.

Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. Złożenie informacji 2. Korekta informacji

Stan obowiązywania na dzień .......................................... A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3.

BURMISTRZ KRUSZWICY
UL. NADGOPLAŃSKA 4 88-150 KRUSZWICA B. DANE PODATNIKA / PODATNIKÓW

B.I. 1 DANE PERSONALNE
4. 7. 9. Pierwsze imię Data urodzenia: Imię ojca 5. Drugie imię 8. 6. Nazwisko

Identyfikator podatkowy (PESEL, NIP)* 10. Imię matki 11. Udział we własności

B.I. 2. ADRES ZAMIESZKANIA
12. Kraj 15. Gmina 19. Miejscowość 13. Województwo 16. Ulica 20. Kod pocztowy 21. Poczta 14. Powiat 17. Nr domu 18. Nr lokalu 22. Telefon

B.II. 1 DANE PERSONALNE
23. Pierwsze imię 26. Data urodzenia: 27. Imię ojca 24. Drugie imię 25. Nazwisko

27. Identyfikator podatkowy (PESEL, NIP)* Imię matki Udział we współwłasności

ADRES ZAMIESZKANIA (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY ADRES JEST INNY NIŻ W PKT. B.I 2.)
Kraj Województwo Ulica 38.Kod pocztowy 35. Poczta Powiat Nr domu Nr lokalu 36. Telefon

B.II. Gmina 2
Miejscowość

C.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA

54. Własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, posiadanie
Forma władania

-

samoistne, posiadanie/współposiadanie nieruchomości lub ich części stanowiące własność gminy - Skarbu Państwa na podstawie umowy, posiadanie bez tytułu prawnego nieruchomości gminy, Skarbu Państwa właściwe podkreślić 55. 57. Nr arkusza: 58. Nr działki:

Nr księgi wieczystej lub zbioru / zbiorów dokumentów - > Dane geodezyjne -> 56. Nr obrębu:

Powierzchnia nieruchomości w m2 albo wartość w zł Przedmiot opodatkowania W wysokości powyżej 2,20m 59. 61. 63. W wysokości od 1,40m do 2,20m 60. 62. 64. 66. 68. 70. 72. 74. 76. 78. 79. Budowle lub ich części związane z działalnością gospodarczą (wartość) - dla budowli liniowych podać ,oprócz wartości, długość odcinka położonego na terenie gminy Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 80. 81. 82. 83.

powierzchnia mieszkalna Od budynków mieszkalnych lub ich części powierzchnia strychów powierzchnia piwnic

Budynki lub ich części związane 65. z działalnością gospodarczą oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności 67. gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń Pozostałe wolnostojące budynki, znajdujące się na nieruchomościach wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, z wyjątkiem garaży Garaże z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna Domki letniskowe Budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 69. 71. 73. 75. 77.

D.
ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna zwolnienia Powierzchnia lub wartość nieruchomości 83.

85.

86.

87.

88.

89.

E.

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono)

90. Liczba załączników ZN-1 ............................
F.

wypełniany w przypadku większej ilości nieruchomości

ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU, GDY ADRES JEST INNY NIŻ W PKT. B.I LUB B.II)
91. Kraj 94. Gmina 98. Miejscowość 92. Województwo 95. Ulica 99. Kod pocztowy 96. Nr domu 100.Poczta 93. Powiat 97. Nr lokalu 101.Telefon

G.

OŚWIADCZENIA I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art.233 k.k. (Dz. U. nr 88 z 1997r. poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3 102.Imię 104.Data wypełnienia zgłoszenia 103.Nazwisko Podpis podatnika:

H.

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Identyfikator przyjmującego formularz

Podpis przyjmującego formularz

* numer PESEL – w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
nieprowadzących działalności, gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; * numer NIP – w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu