UCHWAŁA NR IX/48/2011

RADY GMINY BRZOZIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2012. 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zmianami / , art. 10 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych  /  tekst  jednolity  Dz.U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613  /  oraz  Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19 
października  2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r./M. P. Nr 
95,  poz.  961/  i Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z 20  października  2011r.  w sprawie  stawek  podatków  od 
środków transportowych obowiązujących w 2012r./M.P.Nr 95,poz.962/ 
Rada Gminy uchwala: 
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok 
1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej: 
Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 710,00zł 
powyżej 5,5 tony do 9,0 tony włącznie – 1210,00zł 
powyżej 9 ton a poniżej 12 ton – 1480,00zł 
2) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od 
liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą: 
 
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w 
tonach) 
mniej 
nie mniej niż 
niż 
12 
13 
14 
15 

13 
14 
15 

12 
17 
19 
21 
23 
25 

17 
19 
21 
23 
25 

12 
25 
27 
29 
31 

25 
27 
29 
31 

stawki podatku (w zł) 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne 
Dwie osie 
1448,00 
1497,00 
1583,00 
1668,00 
Trzy osie 
1740,00 
1832,00 
1911,00 
2018,00 
2124,00 
2253,00 
Cztery osie i więcej 
2239,00 
2324,00 
2467,00 
2737,00 
2737,00 

inne systemy 
zawieszenia osi 
1554,00 
1633,00 
1711,00 
2082,00 
1867,00 
1953,00 
2054,00 
2110,00 
2604,00 
2604,00 
2380,00 
2509,00 
2737,00 
2978,00 
2978,00 

3) Od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 
­ od 3,5 tony do 8 ton włącznie ­ 1420,00 
­ powyżej 8 ton, a poniżej 12 ton ­ 1610,00 

Id: CBLTJ­JLAKB­NNUIA­QKQMK­LGOMR. Podpisany

Strona 1

4) od  ciągnika  siodłowego  lub  balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, 
dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą : 
 
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy i naczepa, ciągnik 
balastowy i przyczepa (w tonach) 
nie mniej niż 

12 
18 
25 
31 
12 
40 

stawki podatku (w zł) 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne 
Dwie osie 
18 
1619,00 
25 
1711,00 
31 
1782,00 
2338,00 
Trzy osie i więcej 
40 
2181,00 
2888,00 
mniej 
niż 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 
1825,00 
1881,00 
1967,00 
2302,00 
2302,00 
2978,00 

5) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika 
podatku rolnego: 
­ od 7 ton do 9 ton włącznie – 1240,00 
­ powyżej 9 ton , a poniżej 12 ton ­ 1380,00 
6) Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku  rolnego,  w zależności  od  liczby  osi,  dopuszczalnej  masy  całkowitej  pojazdu  i rodzaju  zawieszenia 
stawki podatku wynoszą: 
 
liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa (przyczepa) i pojazd silnikowy 
(w tonach) 
nie mniej niż 

12 
18 
25 
12 
28 
33 
38 
12 
38 

stawki podatku (w zł) 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 
mniej 
pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym 
niż 
za równoważne 
Jedna oś 
18 
1454,00 
25 
1497,00 
1568,00 
Dwie osie 
28 
1668,00 
33 
1740,00 
38 
1820,00 
1911,00 
Trzy osie i więcej 
38 
1820,00 
2124,00 

inne systemy 
zawieszenia osi 
jezdnych 
1633,00 
1711,00 
1804,00 
1820,00 
1820,00 
1820,00 
2302,00 
1820,00 
2302,00 

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 
­ mniejszej niż 30 miejsc – 1820,00 
­ równej lub wyższej niż 30 miejsc ­ 2302,00 
§ 2. Zwalnia  się  z podatku  od  środków  transportowych  środki  transportowe  wykorzystywane  do  celów 
związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, dowozem dzieci i młodzieży do szkół. 

Id: CBLTJ­JLAKB­NNUIA­QKQMK­LGOMR. Podpisany

Strona 2

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  1 stycznia  2012  roku  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
_______________________ 
(1) wymieniona  ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot 

Europejskich : 
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych 
typów  transportu  kombinowanego  towarów  między  państwami  członkowskimi  /Dz.Urz.  WE  L  368 
z 17.12.1992/, 
2/ dyrektywy 1999 /62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych 
typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe/  Dz.  Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999/  Dane  dotyczące  ogłoszenia 
aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie ­ z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita 
Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  –  dotyczą  ogłoszenia  tych  aktów  w Dzienniku  Urzędowym  Unii 
Europejskiej ­ wydanie specjalne . 

Id: CBLTJ­JLAKB­NNUIA­QKQMK­LGOMR. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie
Uchwała została podjęta w myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych . Stawki zostały określone na podstawie 
minimalnych i maksymalnych kwot określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 i 20 października 
2011r.  w sprawie  stawek  podatku  od  środków  transportowych  /M.P.  Nr  95  poz.  961  i 962/.  W uchwale  stawki 
mieszczą się w granicach określonych w Obwieszczeniu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kazimierz Leśniewski

Id: CBLTJ­JLAKB­NNUIA­QKQMK­LGOMR. Podpisany

Strona 1