UCHWAŁA NR XI/85/11 RADY GMINY CHOCEŃ z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn.

 zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:  § 1. Mając  na  uwadze  rozwój  przedsiębiorczości  na  terenie  Gminy  Choceń  wprowadza  się  zwolnienia  w podatku od nieruchomości na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej uchwale.  § 2. Zwolnienie  w podatku  od  nieruchomości  obejmuje  nieruchomości  położone  na  terenie  Gminy  Choceń  wykorzystywane  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  i dotyczy:  a)  nieruchomości  zajętych  na  nowe  inwestycje  rozpoczynane  w latach  2011­2013.  b)  nieruchomości  na  których  prowadzona  będzie  działalność  gospodarcza co najmniej przez okres zwolnienia. Działalność gospodarcza generuje nowe miejsca pracy.  § 3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynosi:  ­  60  %  naliczonego  podatku  od  nieruchomości  ze  wszystkich  przedmiotów  opodatkowania  łącznie  w I  roku  działalności,  ­  50  %  naliczonego  podatku  od  nieruchomości  ze  wszystkich  przedmiotów  opodatkowania  łącznie  w II  roku  działalności,  ­ 40 % naliczonego podatku od nieruchomości ze wszystkich przedmiotów opodatkowania łącznie w III roku  działalności.  § 4. Zwolnienie  z podatku  od  nieruchomości  przysługuje  podmiotom  gospodarczym,  które  utworzą  nowe  miejsca:  ­ podmioty, których roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi do 20.000 zł – 3 miejsca pracy.  ­ podmioty, których roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi do 60.000 zł – 5 miejsc pracy.  ­ podmioty, których roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi do 120.000 zł – 10 miejsc pracy.  ­ podmioty, których roczny wymiar podatku od nieruchomości wynosi pow. 120.000 zł – 20 miejsc pracy.  § 5. 1.  Warunkiem  zwolnienia  z podatku  od  nieruchomości  jest  dokonanie  zgłoszenia  Wójtowi  Gminy  wraz  z udokumentowaniem spełnienia warunków przez zainteresowany podmiot.  2.  W kolejnych  latach  zwolnienia  podmiot  przekazuje  Wójtowi  Gminy  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunków.  § 6. Podmiot  korzystający  ze  zwolnienia  z podatku  od  nieruchomości  traci  prawo  do  zwolnienia  z chwilą  niespełnienia warunków opisanych w niniejszej uchwale. Następuje wówczas utrata praw za cały okres zwolnienia.  Stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa jak do zaległości podatkowych.  § 7. Pomoc  udzielana  przedsiębiorcom  na  podstawie  niniejszej  uchwały  jest  pomocą  de  minimis,  której  udzielanie  następuje  zgodnie  z art.  2 rozporządzenia  Komisji  (WE)  Nr  1998/2006  z dnia  15  grudnia  2006  r.,  w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz.  UE  L  Nr  379  z 28.12.2006).  Wartość  pomocy  brutto  łącznie  z wartością  innej  pomocy  de  minimis  otrzymanej  przez przedsiębiorcę w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych, nie  może przekroczyć równowartości 200.000 EURO, a w sektorze transportu drogowego 100.000 EURO.  § 8. Zobowiązuje się podmioty ubiegające się o pomoc oraz korzystające z pomocy do składania: 1. wszystkich  zaświadczeń  o pomocy  de  minimis,  jakie  otrzymały  w roku,  w którym  ubiegają  się  o pomoc,  oraz  w ciągu  2 poprzedzajacych  go  lat,  albo  oświadczeń  o wielkości  pomocy  de  minimis  otrzymanej  w tym  okresie,  albo  oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

Id: ZDGHX­LQBBN­LZURE­SBVLY­AVDOW. Podpisany

Strona 1

2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  29  marca  2010  r.,  w sprawie  zakresu  informacji  przedstawianych  przez  podmiot  ubiegajacy  się  o pomoc  de  minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)  § 9. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.  § 10. Uchwała  podlega  publikacji  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Kujawsko­Pomorskiego  i wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji. 

Id: ZDGHX­LQBBN­LZURE­SBVLY­AVDOW. Podpisany

Strona 2