1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację ( NIP lub PESEL) ……………………………………………………………….

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Kęsowie Nr XII/66/2011 z dnia 24.11.2011 roku.

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

........................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową. Termin składania: Do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Miejsce składania: Wójt Gminy Kęsowo właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Wójt Gminy Kęsowo Adres: ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja na dany rok

2. korekta deklaracji na dany rok C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić) *-dotyczy składającego deklarację nie będącego osobą fizyczną **-dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną C. 1 DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)  1.osoba fizyczna  2. osoba prawna  3.jednostka organizacyjna, w tym spółka, nie posiadająca osobowości prawnej 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwą kratkę) 1.właściciel 1.użytkownik wieczysty 1.posiadacz samoistny 1.posiadacz zależny 2.współwłaściciel 2.współużytkownik wieczysty 2.współposiadacz samoistny 2.współposiadacz zależny
7.Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię** ....................................................................................................................................................................................................................... 8.Nazwa skrócona* ........................................................................................................................................................................................................................ 9.Identyfikator REGON Numer PESEL** ................................................................................. ........................................................................................................

Pola 10, 11, 12 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany
10.Data urodzenia ............................................................................................ 10.Kraj 11.Województwo 11.Imię ojca ................................................................................. 12. Powiat 12.Imię matki .................................................................................. 13.Gmina

D. 2. ADRES SIEDZIBY*/ADRES ZAMIESZKANIA** ......................................
14.Ulica

...............................
15.Nr domu

.............................
16.Nr lokalu

………………………………..

......................................
17.Miejscowość ………………………………

...............................
18.Kod pocztowy …………………………

......................
19.Poczta ……………………………

E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
E.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW Rodzaj gruntu Numer Nr Księgi działki Wieczystej Adres nieruchomości Podstawa opodatkowania w m2[ha] z Stawka podatku wynikająca z Uchwały Rady Gminy Kęsowo Nr ……..z dnia …… w zł, gr Kwota podatku w zł, gr

dokładnością do 1 m2
1.Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2.Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

m2 Identyfikator geodezyjny działki2 041603_2. ………………………………………….

ha 1 Identyfikator geodezyjny działki 041603_2. …………………………………………. Identyfikator geodezyjny działki 041603_2. ………………………………………….

3.Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

m2
Identyfikator geodezyjny działki 041603_2. ………………………………………….

E.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Rodzaj budynku Podstawa Stawka podatku wynikająca opodatkowania z Uchwały Rady Gminy Kęsowo Nr …….. z dnia ……............. w zł, gr 1. Mieszkalnych – ogółem m2 w tym: .......m2 x 50%=......... m2 - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m m2 - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
2. Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

Kwota podatku w zł, gr

Numer działki Numer Księgi Wieczystej

Identyfikator geodezyjny budynku/lokalu 041603_2. ………………………………….........

m2

.......m2 x 50%=......... m2 m2
Identyfikator geodezyjny budynku/lokalu 041603_2. ….........................................................

3.Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 4 Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń..– ogółem w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m 5.Pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w tym: - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

m2

.......m2 x 50%=......... m2 m2
Identyfikator geodezyjny budynku/lokalu 041603_2. ….........................................................

m2 .......m2 x 50%=......... m2 m2
Identyfikator geodezyjny budynku/lokalu 041603_2. ….........................................................

m2

.......m2 x 50%=......... m2 m2
Identyfikator geodezyjny budynku/lokalu 041603_2. ….........................................................

E.3 WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podstawa opodatko wania w zł z dokładnością do 1zł
Budowle (wartość, o której mowa w przepisach
o podatku dochodowym)

Stawka podatku %

Kwota podatku w zł, gr

Numer działki

Położenie nieruchomośc i

........................ .................. ..................... ............ ...........................
....................................

F.ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pełnych zł)

G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
(podać powierzchnię przedmiotów zwolnionych, lub wartość budowli oraz przepis prawa z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością 20.Imię 21.Nazwisko

22.Data wypełnienia deklaracji (dzień – miesiąc - rok)

23.Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika3

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24.Uwagi organu podatkowego

25.Data (dzień – miesiąc - rok)
1) 2) 3)

26.Podpis przyjmującego formularz
2

Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z dokładnością do 1m Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane Niepotrzebne skreślić

Pouczenie: Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 z póżn. zm.)
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane: -składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości deklaracje na podatek od nieruchomości lub w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po tym dniu-w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, -odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian, -wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości na rachunek budżetu gminy Kęsowo, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy. OBJAŚNIENIA: 1.Za powierzchnię użytkową budynku lub jego części uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. 2. Za budynek uważa się obiekt budowlany, który jest trwale złączony z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 3. Budowle są to obiekty budowlane tj. mosty, budowle ziemne, tunele, drogi, place utwardzone, ogrodzenia, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe stanowiące całość techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełniania wyznaczonych im funkcji. 4. Za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się grunty zabudowane i niezabudowane służące dla potrzeb prowadzenia działalności, a w szczególności: -grunty pod budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, administracyjnymi, socjalnymi, itp. -grunty pod budowlami i urządzeniami, -grunty zajęte na drogi wewnętrzne, place manewrowe, place składowe, zieleńce oraz tereny, na których są lub będą realizowane zadania inwestycyjne. 5. Identyfikatory składają się z kilku części: np. identyfikator działki składa się z kodu województwa, kodu powiatu, kodu gminy, oznaczenia typu gminy (te początkowe części identyfikatorów są uzupełnione na formularzach, ponieważ są niezmienne i znane urzędowi). Podatnik powinien podać tylko numer ewidencyjny obrębu (w szczególnych przypadkach - oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej) oraz numer ewidencyjny działki. Identyfikator geodezyjny budynku/lokalu to identyfikator geodezyjny działki z dopisaniem numeru ewidencyjnego budynku/lokalu. Zapis identyfikatora powinien być zgodny z ewidencją gruntów i budynków.