Druk nr 60

Warszawa, 30 listopada 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja

Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

-

w sprawie bezterminowego wstrzymania prac nad rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym małego ruchu granicznego.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Ludwika Dorna.

(-) Jacek Bogucki; (-) Andrzej Dera; (-) Ludwik Dorn; (-) Mieczysław Golba; (-) Patryk Jaki; (-) Mariusz Orion Jędrysek; (-) Beata Kempa; (-) Arkadiusz Mularczyk; (-) Jerzy Rębek; (-) Józef Rojek; (-) Andrzej Romanek; (-) Edward Siarka; (-) Piotr Szeliga; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Marzena Dorota Wróbel; (-) Jan Ziobro; (-) Jarosław Żaczek.

Projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ……… grudnia 2011 r.

w sprawie bezterminowego wstrzymania prac nad rozporządzeniem Unii Europejskiej dotyczącym małego ruchu granicznego.

Sejm  zwraca  się  do  Rady  Ministrów  o  podjęcie  wszelkich  działań  w  celu  bezterminowego  wstrzymania  prac  nad  rozporządzeniem  Unii  Europejskiej  dotyczącym małego ruchu granicznego, które w drodze wyjątku ma uznać cały Obwód  Kaliningradzki  Federacji  Rosyjskiej  za  obszar  przygraniczny  w  rozumieniu  prawa  Unii  Europejskiej.  Uzasadnienie  W  kwietniu  2010  roku  minister  spraw  zagranicznych  Polski  i  minister  spraw  zagranicznych  Rosji  wystosowali  do  Komisji  Europejskiej  wspólny  list,  w  którym  postulowali  zmianę  unijnego  rozporządzenia  o  małym  ruchu  granicznym.  Rozporządzenie  to  w  obecnym  kształcie  pozwala  na  podpisywanie  porozumień  o  małym bezwizowym ruchu przygranicznym, który dotyczy obywateli zamieszkujących  najdalej  50  kilometrów  od  linii  granicznej.  Istotą  propozycji  Polski  i  Rosji  było  rozszerzenie  tego  obszaru  na  cały  Obwód  Kaliningradzki,  po  stronie  polskiej,  zaś  zaliczenie  do  obszaru  przygranicznego  co  najmniej  województwa  warmińsko‐ mazurskiego i ewentualnie części województwa pomorskiego. Postulaty Polski i Rosji  wsparli  politycy  niemieccy.  W  lipcu  2011  roku  Komisja  Europejska  poinformowała  o  przyjęciu  projektu  rozporządzenia  spełniającego  postulaty  polskie  i  rosyjskie.  W  reakcji na to polskie MSZ oświadczyło: "Polska będzie nadal aktywnie uczestniczyć w 

procesie  wypracowania  ostatecznej  decyzji  UE  w  tej  sprawie,  tak  aby  nowelizacja  rozporządzenia weszła w życie jak najszybciej".  W  listopadzie  bieżącego  roku  Prezydent  Federacji  Rosyjskiej  Dmitrij  Miedwiediew  w  orędziu  do  narodu  poinformował  o  zamiarze  zainstalowania  na  terenie Obwodu Kaliningradzkiego rakiet taktycznych Iskander, w przypadku realizacji  programu  budowy  amerykańskiej  tarczy  antyrakietowej.  Polska  i  USA  podpisały  umowę  o  zainstalowaniu  na  terytorium  Polski  elementów  tarczy  antyrakietowej.  Według  zgodnych  zapewnień  obu  rządów  elementy  tarczy  antyrakietowej  mają  się  pojawić  na  terytorium  Polski  najdalej  do  2018  roku.  Zasięg  rosyjskich  taktycznych  rakiet Iskander w żadnej z produkowanych wersji nie przekracza 500 kilometrów. Ze  stanowisk  w  Obwodzie  Kaliningradzkim  razić  będzie  można  wyłącznie  cele  na  terytorium  Polski.  Wkrótce  po  deklaracji  Prezydenta  D.  Miedwiediewa  dowódca  wojsk obrony kosmiczno‐powietrznej generał Ostapienko publicznie oświadczył, że w  Obwodzie  Kaliningradzkim  rozpoczęto  prace  nad  postawieniem  w  stan  gotowości  bojowej  stacji  radiolokacyjnych  i  przygotowaniem  do  zainstalowania  tam  rakiet  Iskander.  „Wykonamy  to  zadanie  w  ściśle  wskazanym  przez  Prezydenta  czasie”  ‐  zapewnił gen. Ostapienko.  Wnioskodawcy uważają, że wobec takiego stanowiska i decyzji władz Federacji  Rosyjskiej  dalsze  poparcie  Polski  dla  rosyjskich  postulatów  dotyczących  ruchu  granicznego  nie  znajduje  żadnego  uzasadnienia,  a  rząd  polski  powinien  czynić  wszystko, by prace nad rozporządzeniem UE zostały wstrzymane do czasu wiążącego  wycofania  się  Rosji  z  zamiaru  rozmieszczenia  rakiet  Iskander  w  obwodzie  kaliningradzkim.