UCHWAŁA NR IX/64/2011

RADY GMINY W LUTUTOWIE
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru 
w gminie Lututów 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / 
t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153,  poz.1271,  Nr  214,  poz.  1806,  z 2003  r.  Nr  80,  poz.  717,  Nr  162,  poz.  1568,  z 2004  r.  Nr  102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203. Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 : Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. 
Nr  17,  poz.  128,  Nr  181,  poz.  1337,  z 2007  r.  Nr  48,  poz.  327,  Nr  138,  poz.  974:  Nr  173,  poz.  1218, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 , poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 
134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) , art. 15 i art. 19 pkt 1, lit. „a” i pkt 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 
225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654 i Nr 171, poz. 1016 
i Nr 232, poz. 1378/ na wniosek Wójta, Rada Gminy w Lututowie uchwala co następuje: 
§ 1. Ustala  się  stawki  opłaty  targowej  pobieranej  od  osób  fizycznych  i   prawnych  oraz  jednostek 
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach w Gminie 
Lututów w następującej wysokości : 
1) przy sprzedaży : 
a) z samochodu  ciężarowego,  platformy,  przyczepy  samochodowej,  /od  samochodu,  platformy, 
przyczepy/ z wyjątkiem handlu zbożem ­ 15,00 zł, 
b) z samochodu osobowego i dostawczego / od samochodu / z wyjątkiem handlu zbożem ­ 11,00 zł; 
2) przy  sprzedaży  zboża  z samochodu,  platformy,  przyczepy  /  od  samochodu,  platformy,  przyczepy/  ­
 6,00 zł; 
3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzyni, / od osoby / ­ 3,00 zł; 
4) przy sprzedaży dokonywanej ze stoiska : 
a) od stoiska o długości 2,00 mb ­ 7,00 zł, 
b) od stoiska o długości 3,00 mb ­ 8,00 zł, 
c) od stoiska o długości 4,00 mb ­ 9,00 zł, 
d) od stoiska o długości 6 mb ­ 12,00 zł; 
5) w przypadku zbiegu opłat pobiera się opłatę wyższą. 
§ 2. 1. Zarządza się powyższy pobór opłaty targowej w drodze inkasa od wszystkich osóbfizycznych 
i prawnych  oraz  jednostek  organizacyjnych  nie  mających  osobowości  prawnej  dokonujących  sprzedaży 
na targowiskach oraz wszelkich innych miejscach, według stawek określonych w niniejszej uchwale . 
2. Pobór opłaty powierza się Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Lututowie za wynagrodzeniem 
w wysokości 50 % od zainkasowanej kwoty . 
3. Szczegółowy zakres obowiązków i praw inkasenta ustalony zostanie w umowie zawartej z Wójtem 
Gminy . 
4. Za  pobraną  opłatę  targową  inkasent  obowiązkowo  wydaje  pokwitowanie  z bloczków  opłaty 
targowej, stanowiących druki ścisłego zarachowania. 
Id: B66BA622­96A0­4724­9AE4­4A83D119931F. Podpisany

Strona 1

5. Zainkasowaną kwotę opłaty targowej inkasent wpłaca na rachunek budżetu Gminy w Lututowie. 
6. Rozliczenie  z zainkasowanych  kwot  następować  będzie  do  dnia  15  każdego  miesiąca  za  miesiąc 
ubiegły. 
§ 3. Za prawidłowy i powszechny pobór opłaty targowej we wszystkie dni sprzedaży według stawek 
określonych w Uchwale, oraz za właściwe i terminowe rozliczenie się inkasenta z zainkasowanych kwot 
odpowiedzialny jest Wójt. 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lututów . 
§ 5. Traci  moc  uchwała  Nr  XI/46/2007  Rady  Gminy  w Lututowie  z dnia  20  listopada  2007  r. 
w sprawie  określenia  wysokości  dziennych  stawek  opłaty  targowej  oraz  określenia  sposobu  jej  poboru 
w gminie Lututów. 
§ 6. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Łódzkiego  i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. 
 
Przewodniczący Rady 
Gminy 
Dariusz Szyszka

Id: B66BA622­96A0­4724­9AE4­4A83D119931F. Podpisany

Strona 2