1.1.

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. 2. Nr dokumentu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r.

DN-1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
3.3. Rok

Podstawa prawna: Składający:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Należy wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek bankowy tut. urzędu za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Wójt Gminy Pawłowiczki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Termin składania: Termin płatności: Miejsce składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Urząd Gminy w Pawłowiczkach Plac Jedności Narodu 1 47-280 Pawłowiczki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. osoba fizyczna  2. osoba prawna 6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. właściciel 6. 2. współwłaściciel 3.

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca 4.
współposiadacz samoistny

osobowości prawnej

posiadacz samoistny

5.

użytkownik wieczysty

współużytkownik wieczysty

7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca) 8.

współposiadacz zależny (np. dzierżawca. najemca)

7. Miejsce /adres/y/ położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator / y/ działek, budynków, lokali (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości) 8. Numer/y/ księgi wieczystej lub zbioru/ów/ dokumentów 9. Nazwa pełna* / nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

10 Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki, data urodzenia ** (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) 11. Identyfikator REGON / Numer PESEL **

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj 15. Gmina 19. Miejscowość 13. Województwo 16. Ulica 20. Kod pocztowy 21. Poczta 14. Powiat 17. Nr domu 18. Nr lokalu

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 22. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji obowiązująca od miesiąca :

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
Podstawa opodatkowania 2 w m (ha)
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 23. 24.

Stawka podatku zł, gr
25.

Kwota podatku zł, gr

m 2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1) 26.

2

,
27. 28.

, ,
31.

,

ha 30.

,

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie 29. odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m
2

,

,

D.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

(do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych: ; za kondygnację uważa się również garaże podziemne , piwnice, sutereny i poddasza użytkowe)

Podstawa opodatkowania 2 wm
1. Budynki mieszkalne - ogółem 32. m - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 35. m 36. m 37.
2 2 2

Stawka podatku
33.

Kwota podatku zł, , gr
34.

zł, ,

gr

w tym kondygnacji o - powyżej 2,20 m wysokości:

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem

38.

39.

m - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 40. m 41. m

2

,

,

w tym kondygnacji o - powyżej 2,20 m wysokości:

2

2

3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 42. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem 45. - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji o - powyżej 2,20 m 46. wysokości: 4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 47.

43. m
2

44.

,

,

m

2

m

2

48.

49.

m - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 50. m 51. m 52.

2

,

,

w tym kondygnacji o - powyżej 2,20 m wysokości:

2

2

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem

53.

54.

m w tym kondygnacji o - powyżej 2,20 m wysokości: - od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) 55. m 56. m

2

,

,

2

2

D.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podstawa opodatkowania
1. Budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych) 57. zł 58.

Stawka podatku

Kwota podatku zł,
59.

gr

,

%

,

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (w pełnych złotych) ***) 60. zł

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
61. Imię 63. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 62. Nazwisko 64. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 1)

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
65. Uwagi organu podatkowego

66. Data (dzień - miesiąc - rok)

67. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.). 1) Niepotrzebne skreślić.