1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację …………………………………………………………………...

2. Nr dokumentu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r.

DR-1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
3. Rok

na

.....................................

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej. Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. Termin płatności: Należy wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek bankowy tut. urzędu w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada. Miejsce składania: Wójt Gminy Pawłowiczki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Urząd Gminy w Pawłowiczkach Plac Jedności Narodu 1 47-280 Pawłowiczki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklarację niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy składającego deklarację będącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. osoba fizyczna

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

6. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty 6. współużytkownik wieczysty 7. posiadacz zależny (np. dzierżawca) 8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca)
7. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

8. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

9. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

10. Nazwa skrócona* / imię ojca, imię matki ,data urodzenia ** (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) 11. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat 15. Gmina 16. Ulica 17. Numer domu 18. Numer lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa 22. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)

1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji obowiązująca od miesiąca:

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA D.1 GRUNTY ORNE
Klasa użytków Powierzchnia w ha
1)

Przelicznik

Powierzchnia w ha 1) przeliczeniowych

Stawka za 1 ha (przeliczeniowy lub fizyczny)
26. 31. 36. 41. 46. 51.

Wymiar podatku rolnego w zł gr

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI I II III IV V VI I II III, IIIa IIIb IV, IVa IVb V VI I II IIIa IIIb IVa IVb V VI I II III IV V VI

23. 28. 33. 38. 43. 48. 53. 56.

24. 29. 34. 39. 44. 49. 54. 57.

25. 30 35. 40. 45. 50. 55. 58.

27. 32. 37. 42. 47. 52.

D.2. ŁĄKI I PASTWISKA
59. 64. 69. 74. 79. 82. 60. 65. 70. 75. 80. 83. 61. 66. 71. 76. 81. 84. 62. 67. 72. 77. 63. 68. 73. 78.

D.3. SADY
85. 90. 95. 100. 105. 110. 115. 118. 86. 91. 96. 101. 106. 111. 116. 119. 87. 92. 97. 102. 107. 112. 117. 120. 88. 93. 98. 103. 108. 113. 89. 94. 99. 104. 109. 114.

D.4. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE – grunty orne
121. 126. 131. 136. 141. 146. 151. 154. 122. 127. 132. 137. 142. 147. 152. 155. 123. 128. 133. 138. 143. 148. 153. 156. 124. 129. 134. 139. 144. 149. 125. 130. 135. 140. 145. 150.

D.5. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE – łąki i pastwiska
157. 162. 167. 172. 177 180. 158. 163. 168. 173. 178. 181. 159. 164. 169. 174. 179. 182. 160. 165. 170. 175. 161. 166. 171. 176.

D.6. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – grunty orne
Klasa użytków Powierzchnia w ha
1)

Przelicznik

Powierzchnia w ha 1) przeliczeniowych

Stawka za 1 ha (przeliczeniowy lub fizyczny)
186. 191. 196. 201. 206. 211.

Wymiar podatku rolnego w zł gr

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI Bez klasy I II III IV V VI
Łosoś, troć, głowacica, palia, pstrąg Inne gatunki ryb

183. 188. 193. 198. 203. 208. 213. 216. 219.

184. 189. 194. 199. 204. 209. 214. 217. 220.

185. 190. 195. 200. 205. 210. 215. 218. 221.

187. 192. 197. 202. 207. 212.

D.7. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – łąki i pastwiska
222. 227. 232. 237. 242. 245. 223. 228. 233. 238. 243. 246. 224. 229. 234. 239. 244. 247. 225. 230. 235. 240. 226. 231. 236. 241.

D.8. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI
248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257.

D.9. ROWY
I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI Bez klasy I II III IIIa IIIb IV IVa IVb V VI
258. 263. 268. 273. 278. 283. 288. 293. 298. 301. 304. 259. 264. 269. 274. 279. 284. 289. 294. 299. 302. 260. 265. 270. 275. 280. 285. 290. 295. 300. 303. 261. 266. 271. 276. 281. 286. 291. 296. 262. 267. 272. 277. 282. 287. 292. 297.

D.10. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE POLOŻONE NA UŻYTKACH ROLNYCH
305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314.

D.11

KWOTA PODATKU w zł, gr (suma kwot od D.1 do D.10)

315.

E.DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Tytuł prawny zwolnienia
316.

Powierzchnia w ha fizycznych
317. 318.

Kwota

319.

320.

321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

330.

F. KWOTA ULG W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW

(po zaokrągleniu do pełnych złotych) 1. Kwota ulgi w podatku za grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już 331. istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha
332.


2. Kwota ulgi w podatku z tytułu ulgi inwestycyjnej
333.

3. Kwota ulgi w podatku z tytułu ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
334.

zł zł

Łączna kwota ulg

G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU DO ZAPŁATY (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***)
Kwota podatku Od kwoty z pozycji 315 należy odjąć kwotę z pozycji 334
335.

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością

336. Imię

337. Nazwisko

338. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

339. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego 2)

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
340. Uwagi organu podatkowego

341. Data (dzień – miesiąc – rok)

342. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenie ***) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) 1) 2) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Niepotrzebne skreślić.