.1.

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

. 2. Nr dokumentu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r.

IL-1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
.3. Rok

Podstawa prawna: Składający:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: Miejsce składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania. Wójt Gminy Pawłowiczki właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Urząd Gminy w Pawłowiczkach Plac Jedności Narodu 1 47-280 Pawłowiczki

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik wieczysty

6. współużytkownik wieczysty

7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)

8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca. najemca)

6. Miejsce /adres/y/ położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator / y/ działek, budynków, lokali (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

7. Numer/y/ księgi wieczystej lub zbioru/ów/ dokumentów

8. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

9 Imię ojca, imię matki, data urodzenia (Uwaga! Wykazuje się tylko wówczas, gdy osobie fizycznej nie nadano numeru PESEL) 10. Numer PESEL/ REGON

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
11. Kraj 14. Gmina 18. Miejscowość 12. Województwo 15. Ulica 19. Kod pocztowy 20. Poczta 13. Powiat 16. Nr domu 17. Nr lokalu

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
21. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę) 1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta uprzednio złożonej informacji obowiązująca od miesiąca :

C. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Rodzaj lasu
1. Lasy 22.

Powierzchnia w ha 1)

,
2. Lasy ochronne 23.

,
3. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody 24.

,
4. Lasy wchodzące w skład parków narodowych 25.

,

D. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
26.

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
27. Imię 28. Nazwisko 30. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

29. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok)

F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
31. Uwagi organu podatkowego

32. Data (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 2) Niepotrzebne skreślić.