You are on page 1of 21

30 !

, I M
30 AJA, G
M.
J I J,
... F MO O
. K , K
. , ,
K C. ! C,
C, KP !

: K & 20, & (), FK & CP.


: K K CA, IRJ A
. F , FK FK
H .
P: SQ , , M
K , K . ,
.

: I & , J & , KC & ,


K & 1, I & Hv, & , ,
L, PH & .
: I JK (a M) 20 GI M. J
CP M, A CP A
IM . F I, , L, PH
. JL , L CP
P, H, M .
.. I . I H H,
MH H .

: & , & , K & 1,

O & 1, G & Hv, & 2 v, Y &


v, & , L, PH & CP.
: I & 4.
: L M. , O
. G . J 2 v M
Y O.. H, , O . (
F) AP,
G , I M A.
A L, PH M K. F
H C .

v d xT

: v & , & , KC &


, I & CP, & CP, () &
CP, & , & K.
: v , M, (d
) , A M F M.
, KC , , I, , , CP
a M . v d F
, J K .
, v .

L 65

: L & 5, & CP, I & CP, K


& 1, O & 1, & , Y & CP, &
, C& M & v, L & CP.
: . O IRJ .
L c A .
I (c ) . L O
CP M HP, J I bJ K
. H, J CP M, Y O, C&
M . H, . F
O P , K L F
, A L M A,
L 65.
G . HY CH?
H N. C !

KC

: KC & , O & 1, _ , Y &


CP, K & 1, dv& ( A) & ,
C& M & CP, I & v, & v,
& .
: , O . O
, . , P KC 20 GI
M. ( , KC ).
J CP M, Y O, C& M ,
. A . H, A
A, , I,
A, P KC AP, A L
M . H .

: KC & , & 2 v, Y, I _ CP,


& , & , & v. &
, & .
: KC, I, Y, .. SQ
. J M,
O, a M ( a) F M.
F , KC& , , A
AP, . P C , L
, C M .
L , Q C .

: & , KC & CP, & ,


_ .
: 20 GI , IRJ .

KC, , . L
L . Q I Q
H, I .

: KC & , a & 2 , A &


, O & 3, I & CP, & CP,
& CP, & , Y & v,
& O, L & CP.
: H a F A KC
F cK M, CP A. CP P J
, J , CP , MJ .
O IRJ .
J M, F () Y O, H,
. A, O , F M. H,
, , F,
F FM, L M .
. AM H H,
K .

: K A & A, I & , &


.
: A , K, I,
H . H, Hv K M,
C C , JL F .
H OJL , K S H.
K J.

: KC ( ) & 10, _ , &


CP, & v, & v, &
v, G & Hv, PH & CP, L & CP.
: C . IRJ
P.. H, 20 GI K M ( M
). H, J P, O, ,
, G , P A, PH,

L M . .
P: F , .

: KC & , & , & 2


Hv, G ( cA) & 2 Hv, & CP,
& .
: c M H . M
CP I . H, EJ Hv K
M, L . L ,
, P CM .
v . J K.
L , MF .
K O .

: E & , I _ 2, C & ,
& 2 Hv, & 2 Hv, L & CP,
PH & CP, & , & , &
v.
: . J
M, , PH O, I WP A,
E . F CP C, ,
AP, L M K. ,
A .

O P

: OA & 1, (, ) & ,
& , I & 4, K & 1, O &
1, C& M & v, & , L &
CP, & .
: OA YM, cA . , O
. Q . L
OA M. J CP M, I WP
, A , O, C& M, .
A, L O F A. C,
(F M), L M .
, F &w .
H. I. OAA .

NE

: & , A & 1 2, K
& 1 2, E & , I & Hv, & .
: A E . A
K, , I, CP H CP
.
M .
, M , NE L M, ,
FH M Q .
H J ( J K ).

KC I

: KC & , G & , ()
F & , PH & CP, & .
: KC J , K
. G Q (
J). H, F
, PH , H .
F v. M K. C
.

: & , & 2, & ,


& Q, & C.
: H, F M , ,
, C C . a

M xT F . , L
, I bJ J K . E L
.

: & A, & , I &


Hv, KC & 2 Hv, & C,
& , I & 3 Hv, & 3 Hv.
: cA, cA . ,
( KC ), I, ,
a O HP, 10 GI . H,
, , K .
C GIO K , MF , .

: ( ) & 10, K & 1, A &


2, & K, I & v, & v,
& .
: . cK
GI N , HN, MH M . A
, C, , , I, H
. F M , c , I
bJ K .
GIF .
P: F P C, F
K .

H v

: E () & , H & ,
I & 3 (M), & 2 v, KC ()
& 3 Hv, & 2 Hv, & 2 , & .
: LJ , F KC
. H A,
CP CP , .
H , v A. H,
, , () I, AP
. H v , H H ,
MH H . H ,
v .

H M H
. .

: KC () & , & ,
I & 2 Hv, & C, K & ,
PH & CP, & , & .
: , PH . FF F
c F , KC F ,
M. c H, J , , I,
, , PH , CP AO
J K.. ,
bQ .

: v & , I & 2, & v,


& 2 v, G & v, & , &
, L, PH, & CP .
: J CP M O, ,
, WP I, G .
CP .. H, F a P, AP
. L, PH A M K.

H vi K

: H & 5 vv, & , & ,


& CP.
: , , H J
A. H, H aK , HN,
H, A . M ,
, J , L ,
M C . F MO , F .

P: K J K . &
FK, K .

: () & , & , &


, & , & K.
: , , HP 10 GI M.
c H. ( C ). C C
. CP , N
F , , M. CP L
K , J I bJ K .
P: , M K
L K M K.

: G & , A & 1 (K), H & 2 () 3


vv, v () Hv & , I & 4 , C &
, L & H, & , & .
: A , cAM, H .
H v aK GI .. H, a HN.
IRJ C, L, I , c M
. G . H,
H, M F CP M , v Hv O H
J G K . O v .

: & , & , & 3


Hv, & 2 Hv, I & Hv, & ,
& .
: M CP c M H .
CP H. 2 3 E . H,
, CP , , I, H. H
F c , F H,
, GI F. H,
F , J K .

: & 1 , G ( ) & , C&


M & 2 v, L & CP, & C, & 1
v, & , & .
: G M P FF
H . H, CP , G
J , J I bJ K.

O A

: O A & 2, G ( ) &
, KC & CP, I & CP, & C, &
, & K.
: O M, YM, M
. G , CP KC,
, I, H .
a O H. H M CP , J
I bJ K . OAA J .

Hv

: H & 4 5 vv, Hv & 5 6 (K Hv),


() & , & , & CP.

: IRJ H P A . K
Hv . FF ,
. H, CP CP O,
. HKT, C C AO 2 3 E
, A M.
K, Hv + H
K. T C .
P: CP vAg, &, K K.
v I K. v, v
v.

: Hv & , & 3 v, & 4


( F ).
: cA . I CP a , v
AP A . , I , Hv
O H K. GIO vv . .
P: Hv O, FK, .