You are on page 1of 9

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Environment Protection Program


ADAM SZYMASKI
Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo

Poland
adi_epp@wp.pl adi_epp@yahoo.pl

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo


Krtki Opis Spotkania Z Przedstawicielami Inwestora, Czyli Polskiej Grupy Energetycznej

Mieszkacw Gminy

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

1. Wprowadzenie We wtorek 06.12.2011r. odwiedzia Zesp Szk w Choczewie grupa Ekspertw Polskiej Grupy Energetycznej, aby przybliy mieszkacom Gminy Choczewo koncepcj Energetycznej lokalizacji pierwszej polskiej Elektrowni Jdrowej. Ju kilka dni wczeniej otrzymalimy dwie gazetki informacyjne, pt. Nowiny wiadomie o atomie i Potencjalne lokalizacje Nowiny Potencjalne elektrowni jdrowej w Polsce. Niestety po przeczytaniu wyej wspomnianych publikacji, ze Polsce smutkiem stwierdzam, e ich potencja informacyjny, jest, formalnie rzecz ujmujc, asymptotycznie aden. Pewnie dlatego wszystkie artykuy tam zamieszczone, pomijajc przedruki z prasy lokalnej, s anonimowe. Czyby Polska Grupa Energetyczna wstydzia si swojej egzystencji? W Nowinach wiadomie o atomie prof. Ludwik Dobrzyski z Nowinach Narodowego Centrum Bada Jdrowych twierdzi, e moe mieszka na dachu elektrowni atomowej! Dla mieszkacw Gminy Choczewo to nie jest nowo, wszak znamy innych specjalistw, ktrzy wykorzystywali w tym celu sup i beczk. Ale teraz powanie. Panowie Eksperci z Polskiej Grupy Energetycznej, budowa elektrowni jdrowej czy to w Gskach, czy Energetycznej w Choczewie, bd w arnowcu to nie jest zabawa w piaskownicy, albo ukadanie klockw LEGO! Jeeli kto przyjeda do Nas, aby omwi i przybliy lokalizacj inwestycji, to mamy wielk prob, aby nas traktowa powanie, a siebie nie omiesza. 2. Co to jest Polska Grupa Energetyczna ? W materiaach dla prasy zamieszczonych na serwerze PGE czytamy:
PGE Polska Grupa Energetyczna jest najwiksz firm sektora elektroenergetycznego w Polsce oraz jedn z najwikszych w Europie rodkowej i Wschodniej pod wzgldem produkcji energii elektrycznej i zainstalowanych mocy wytwrczych. Spki z Grupy PGE posiadaj wasne kopalnie wgla brunatnego, zajmuj si wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepa zarwno w rdach konwencjonalnych, jak i w rdach odnawialnych, prowadz dziaalno w zakresie obrotu hurtowego energi elektryczn i produktami powizanymi, dystrybucji oraz sprzeday energii elektrycznej i ciepa. Grupa PGE wytwarza rocznie okoo 53 TWh netto energii elektrycznej. Moc zainstalowana to 12,2 GW. Odpowiada ona 35% wszystkich mocy wytwrczych zainstalowanych w Polsce. Sprzeda energii prowadzona jest do ponad 5 mln klientw, w tym: firm, instytucji i gospodarstw domowych. Prd dostarczany jest do odbiorcw za porednictwem sieci dystrybucyjnych o cznej dugoci okoo 270 tys. km. Ponadto, cz energii elektrycznej Grupa PGE sprzedaje na rynku hurtowym.
(Uwaga: wykorzystano technik kopiuj i wklej).

Struktura akcjonariatu wyglda nastpujco:

30,71% 69,29%
Skarb Pastw a Pozostali akcjonariusze

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

3. Lokalizacja elektrowni jdrowej w Lubiatowie gm.Choczewo


w pamici wykres akcjonariatu przedstawiam poniej zdjci mapki pogldowej przekazanej mieszkacom Gminy Choczewo przez Ekspertw Polskiej Grupy Energetycznej. Energetycznej

Majc

Zarczam, i jako oryginau nie odbiega w sposb zasadniczy od wyej przedstawionego zdjcia. Warto informacyjna tego produktu jest wrcz sensacyjna. Prawdopodobnie do generacji tej mapki uyto najnowszej wersji GIS'u. Zgodnie z opisem zaprezentowanym podczas spotkania, gdzie na obszarze, zaznaczonym kolorem rowym, mona si spodziewa potencjalnej lokalizacji elektrowni jdrowej. Aby uatwi mieszkacom Gminy Choczewo, korzystanie z informacji dostarczonych przez Ekspertw Polskiej Grupy Energetycznej proponuj pewn modyfikacj, ktr przedstawiam poniej, majc cich nadziej, e nie naruszam w ten sposb praw autorskich Polskiej Grupy Energetycznej do wyej prezentowanego produktu. Rys. 1 pokazuje dziak, wraz z prawdopodobn lokalizacj elektrowni jdrowej (EJ) (koo zaznaczone biaym kolorem o powierzchni okoo 60 hektarw).

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Rys 1: Prawdopodobna lokalizacja elektrowni jdrowej w Lubiatowie (koo oznaczone kolorem czerwonym - strefa zamknita)

4. Podstawowe informacje
z wytycznymi Midzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) organizuje si trzy strefy wok elektrowni jdrowej: stref zamknit o promieniu od 500 - 800 [m] od EJ, stref ochronn o promieniu 5 [km] od EJ i stref objt planem awaryjnym o promieniu od 16 20 [km] od EJ.. Niestety, Eksperci Polskiej Grupy Energetycznej powiadomili mieszkacw gminy tylko o istnieniu tzw. strefy zamknitej, natomiast o strefach drugiej i trzeciej nie raczyli wspomnie. W ten sposb Eksperci Polskiej Grupy Energetycznej definiuj pojcie wiadomie o atomie. Na Rys. 1 strefa zamknita ma promie 800 [m] i jest zaznaczona kolorem czerwonym. Rys. 2 prezentuje widok jaki bd mieli mieszkacy Lubiatowa ze swoich okien.

Zgodnie

Rys.2: Niektre rodki ochrony fizycznej w Elektrowni Jdrowej Temelin w Czechach - ogrodzenie z drutem kolczastym, kamery i oczywicie gruba elbetonowa obudowa bezpieczestwa budynku reaktora (fot. Vadim Mouchkin/IAEA, www.iaea.org).

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Wiem, e jestem tendencyjny, ale uywam tych samych technik co Eksperci Polskiej Grupy Energetycznej. Moe po przeczytaniu tego tekstu Eksperci Polskiej Grupy Energetycznej Energetycznej zrozumiej, e nie jest to zachcajca polityka informacyjna. A teraz kilka faktw opartych na literaturze fachowej (patrz: Kubowski 2009). Strefa zamknita Stae zamieszkanie w obrbie tej strefy jest zabronione. Ogranicza si w ten sposb rozprzestrzenianie si z elektrowni potencjalnych uwolnie promieniotwrczych substancji na pobliskie osiedla mieszkaniowe. Ponadto, stref zamknit projektuje si z myl, by w przypadku ogoszenia stanu awaryjnego, ludno zamieszka w pobliu jej granic mona byo szybko ewakuowa. Przy opracowywaniu planu awaryjnego analizuje si skutki radiologiczne tzw. awarii projektowej:jest to postulowany przez dozr jdrowy wypadek zaoony w projekcie EJ, bdcy podstaw jej konstrukcji i budowy: np. rozerwanie gwnego rurocigu w obwodzie chodzenia reaktora.

Strefa ochronna Jest pooona za stref zamknit i obejmuje obszar, na ktrym wprowadza si rodki bezpieczestwa. Dotyczy kontroli nad rozkadem i gstoci zaludnienia, uytkowania ziemi i zasobw wodnych, sieci komunikacyjnej, planowania ewakuacyjnego. Jej granica zewntrzna jest pooona okoo 5 km od EJ. Uytkowanie na tym terenie ziemi jest ograniczone, a gsta zabudowa mieszkalna i szpitale z liczn obsug s niedozwolone. Liczba staych mieszkacw zazwyczaj nie przekracza 200 osb; jest regulowana przyrostem naturalnym.

Strefa objta planem awaryjnym Jest to obszar, dla ktrego opracowuje si szczegowy plan dziaania w sytuacjach awaryjnych. Jego granice zewntrzne s pooone w promieniu 16 20 km od elektrowni. Przewidywane przedsiwzicia z zakresu bezpieczestwa obejmuj sposoby powiadamiania mieszkacw o powstaym zagroeniu, przygotowania personelu pogotowia ratunkowego, ocen skali zagroenia i moliwoci jej ograniczenia, a take ochron przed skaeniami i dozymetryczn kontrol. Warto zaznaczy, i wiele administracji stanowych w USA postanowio zgromadzi w tych strefach odpowiednie iloci jodku potasu w postaci tabletek. Przyjmowanie tego rodka w okresie zagroenia promieniotwrczym izotopem jodu 131 przyczynia si do zmniejszenia dawki promieniowania jonizujcego od tego radioizotopu, pochonitej przez tarczyc. Rys. 3 przedstawia mapk strefy ochronnej dla potencjalnej lokalizacji EJ w Lubiatowie.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Rys. 3: Mapka strefy ochronnej dla potencjalnej lokalizacji EJ w Lubiatowie

Z Rys. 3 wynika, e w strefie ochronnej znajd si wioski: Lubiatowo i Kopalino oraz prawdopodobnie Osieki Lborskie i Kierzkowo. Rys. 4 przedstawia stref objt planem awaryjnym.

Rys. 4: Mapka strefa objtej planem awaryjnym dla potencjalnej lokalizacji EJ w Lubiatowie

Z Rys. 4 wynika, i caa Gmina Choczewo znajduje si w strefie 3 i musi by objta planem awaryjnym.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

5. Proponowana tzw. Mapa drogowa dla Gminy Choczewo Z mapki zamieszczonej na Rys. 4 jasno wynika, i potencjalna lokalizacja EJ w Lubiatowie jest problemem dla wszystkich mieszkacw gminy, a nie tylko dla osb mieszkajcych lub majcych swoje dziaki w strefach pierwszej i drugiej. Z dnia na dzie Gmina Choczewo moe si sta najbardziej uprzemysowion gmin w Polsce (elektrownia jdrowa, farmy elektrowni wiatrowych itp.).
Co zyskujemy, a co tracimy ? Zyskujemy goosowne zapewnienia: o olbrzymiej iloci miejsc pracy, o rosncej w sposb niekontrolowany wartoci naszych dziaek i domw i o uregulowanych prawnie wpywach do budetu gminy o bliej nieokrelonej wysokoci. Tracimy przez lata wypracowan i w miar stabiln egzystencj opart na wykorzystaniu lokalnych warunkw klimatyczno-krajobrazowych. Tracimy wspaniae warunki, ktre zapewnia nam klimat Morza Batyckiego. Tracimy nasz jedyny kapita jakim jest stabilny ekosystem charakteryzujcy si endemiczn rolinnoci i bogat faun. Tego zazdroci nam wielu Polakw z Centralnej Polski (szczeglnie z Warszawy) i obcokrajowcw z Pnocnej Europy. Co nam proponuje Polska Grupa Energetyczna ? Jedn rzecz jak Nam dotychczas zaproponowano, to duma z tego, e moemy si przyczyni do dywersyfikacji rde produkcji energii w Polsce. Tle tylko, e dum nie nakarmimy najbliszych, a sobie nie zapewnimy normalnej egzystencji w podeszym wieku. Co naley zrobi ? Mamy do dyspozycji dwa dokumenty: a) Strategi rozwoju Gminy Choczewo i b) Plan Przestrzennego Zagospodarowania. Plany Polskiej Grupy Energetycznej w aden sposb nie s spjne z opracowan i zatwierdzon przez Wadze Gminy strategi rozwoju. Aby to zrobi naley zmieni w pierwszej kolejnoci dokument zwany Strategi rozwoju Gminy, a nastpnie przystpi do odpowiednich modyfikacji Planu przestrzennego zagospodarowania. Gdy tego nie uczynimy, kady waciciel dziaki lub nieruchomoci zarzuci Wadzom Samorzdowym zamanie obowizujcego prawa. Wielu mieszkacw Centralnej Polski w oparciu o wyej wspomniane dokumenty zakupio dziaki i ponioso wysokie koszty, wpacajc na rzecz gminny, niebagatelne sumy, celem przeksztacenia (odrolnienia) i modyfikacji przestrzennego planu zagospodarowania. Taka sama procedura dotyczy rwnie inwestycji proponowanej przez Polsk Grup Energetyczn. Energetyczn Kada inwestycja musi by oparta o prawne i techniczne uwarunkowania. Zatem tzw. badania lokalizacyjne postulowane przez Polsk Grup Energetyczn musz uzyska odpowiednie pozwolenie Wadz Gminy, obwarowane klauzul kar umownych za zniszczenie rodowiska (np. wycinka drzew, niszczenie endemicznej rolinnoci, zanieczyszczenie wd powierzchniowych i gruntowych, uszkodzenie prywatnych pojazdw samochodowych przez sposzone, trwajcymi pracami badawczo-pomiarowymi, zwierzta, zwrot kosztu pobytu turystw, ktrzy musieli przerwa wypoczynek z powodu prowadzonych robt itp.). Wszelkie tego typu dokumenty musz by oparte o solidne procedury prawne, opracowane we wsppracy z profesjonalnymi kancelariami prawnymi. Takie dziaanie w duej perspektywie czasowej jest bardzo opacalne dla mieszkacw gminy.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

W tym aspekcie naley powoa zesp specjalistw, o odpowiednim przygotowaniu formalnym, ktry swoimi dziaaniami wesprze Wadze Gminy, przygotowujc odpowiedni strategi i propozycje dokumentw do dyskusji. Problem jest tak zoony, i Wadze Gminy same sobie z natokiem dziaa nie poradz. W rozmowach z Ekspertami Polskiej Grupy Energetycznej powinni reprezentowa gmin specjalici o odpowiednim przygotowaniem formalnym. Niestety, czas na nauk ze strony Wadz Samorzdowych ju si skoczy. Wadze Gminy Choczewo powinny doskonale zdawa sobie spraw, e stabilny ekosystem bdcy Naszym Kapitaem jest dla wszystkich Polakw rzecz niesychanie wartociow i Polska Grupa Energetyczna, na prawach gospodarki rynkowej, musi wykupi Energetyczna prawa zezwalajce na, w miar sensown, jego degradacj. Pojcie degradacji, w penym tego sowa znaczeniu, ilustruje Rys. 5.

Rys. 5. Rejon gwnych obiektw byej EJ arnowiec w budowie na pierwszym planie budynek reaktorw, dalej maszynownie i centralna pompownia wody chodzcej (autor zdjcia: Micha Kotas, zaczerpnito z:http://www.atom.edu.pl).

6. Podsumowanie i wnioski
W raporcie zarysowano, w bardzo oglny sposb, problematyk zwizan z najwiksz inwestycj w dotychczasowej historii naszego kraju.
Smutkiem napawa fakt, i Eksperci Polskiej Grupy Energetycznej na wiele pyta mieszkacw Gminny Choczewo nie umieli lub nie chcieli odpowiedzie, zasaniajc si brakiem wicych informacji, a niektre odpowiedzi miay charakter czysto spekulatywny. Smutkiem napawa fakt, i nie s to tylko moje osobiste odczucia, ale rwnie opinia wielu mieszkacw gminy i mieszkacw Trjmiasta, uczestniczcych we wtorkowym

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

spotkaniu. Daa temu rwnie wyraz Pani Joanna Kielas w swojej publikacji na amach Dziennika Batyckiego pt. Atom cay czas dzieli Choczewo. W tym aspekcie chciabym, jako jeden z akcjonariuszy, zapyta Pana Tomasza Zadrog, Prezesa Zarzdu Polskiej Grupy Energetycznej: Energetycznej Czy nie sadzi Pan, majc w pamici Rys. 5, e w pracach nad projektem Polskiej EJ powinni uczestniczy jedynie profesjonalici, a ekipie, ktra odwiedzia Choczewo naley podzikowa ?

7. Literatura
Kubowski J.: Nowoczesne elektrownie jdrowe (fizyka, budowa,technologia, ekologia, koszty), WNT, Warszawa 2009