D~DICAT~~ de ~@~[RftE de ~~WD~ pentru o lliill [Q)QlJ uu([}tatiri fM UU©O([}[[@ ~O @@[[@ctia To[[@uu~oD@

[[

INSTITUTUL

CENTRAL DE CEHCETARE, PHOIECTARE $1 DIRECTIV AIlE IN CONSTHUc:rU .,

INDICJ\;TOR NORME DE DEVIZ
LUCRARI DE IMBUN~T A 11RI FUN/ClARE ~I CORECTIA ,TORENTILOR .
pentru

DE

I,
.1981 -

If A
If~' Ii' C

LU~l'~'i~l euetd~i~.e; d
L'.)'Cl·.•Il·r ubi. '

l~i~tl'a
'!:!'l

LUc:,dkl' rlhtll:}ll::l CQ!l~eC\lI lY!!3Jali1':!_e din ::Juicl:;~
~i a!ne.r;ajar~~ $C1J;lluii

J'f D
~ 11'

:11. ~tutti1ri. IfG: US

~reg~Jir~a

·Jgh,~libut'l !;;t.a.lv~xe

L.u':ta·ri

Ve.t~tathi'<f!pe'"l·k~ cQm'Qat?tea ~.. g·'ti}t~~').·H$'.Glullaf

a~

:A;~cr~.!'j dk~1.t1rs:e1 $

p.rcbe
"-'---.~.

'j

l:lalll:l:rat de:

i
i,

MINrfS'r.m'B:UL .-\:GltICUX.::rU11.l1,INDUSTllIEt AaMlii!';~TA.RE INS;n'tUTUL Ul!j S1'Ul)lI$1 PROtEeT.lRI

"PEl'ti-TRtrlMBUN1'lJl'fIRI

;J;U;)S'CIP~

l

I

TABLA

DE MATERn

Simbol
Cod

Denumirea Iucrari!

~----,--------------"--------------------~
INSTRUCTIUNI PHIVIND FOLOSIREA INDICATORULUI DE NORME DE DEVI?: PENTRU LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE $I CORECTIA TORENTILon CAPITOLUL If A: LUCRARI DE BETOANE

rr:~~g ,
17

Generalitatl
If A 01 Al Beton -912-- DUn olturnat
I ~JI

21
preparat manual,
Cll

sirnplu accesibill

ag regato

gre.e, ~4

in fundaiii, sl in elevatil (In cofraje), )~ Iucrari mid ~i dispersate, executate pe V0r5a,";.':.1

grcu

If A 02 Beton ciclopian in fundatli executat cu 2;:3 beto'1 ~91 2';:- 02 00 fiGsirnplu preparat manual ~i 1/3 bolovani de :'111 ':)1 "sau piatra bruta, la Iucrarl mici sl dispcrsatc, executate pe versanti grcu accesibili If A 03 791137010000 If A 04 791137040000 If A 05 791-i37 030000 If A 06 7911370400 Pereu din in clmpurl placi din

25
27

separate

beton slmplu, turna t V' pina la 2 mp suprafata

lc:-,

Confectionarca dalelor prefabricate slrnplu, pe poligoane de santler Montarea pereului simplu, la Iucrarl din dale prefabricate concentrate

dinbeton 23 tie bcton

Montareaimbracamintii
tia taluzurflor, digur-llor,

Ilexiblle
malurilor

pentru

protec-

~i rarnbleelcr

~., .... ) 1..

Denurnirea Cod

Iucr arl l

pag.

------------------~
__ T_-f_B_~~_Pereu zidit din platra

Simbol Cod

I
em de beton
Strat dreriant sparta invers
S3;].

Denumi rea Iucrarlt

pag.

Ii' .'\. i O Rostuirea pereul ul din dale ~(ll :;;:-:':-:-';':;-Oo'ton, ell mortar de ciment
I, ;)l_':

prefabrtcate pr0xabl'lcate, r: ;.-,:::f3 b:~l:;ate

de bed~ bede be-

bl-uta san

bolovanl

de rlu

57

34
36 38

791137 OS 00 GO __ If B ~ pelrel1 din p,iatra bruta sau bolovan! d·~ r iu la r l79113709 OUOll gore, santuri S2U taluze, pe 0 fundat ie de 8---1:::

J," v·,

_______

If A 08 Ros tuirea perenlui din dace "'''O·L ~ bitumincs "" 1 4' C Tl Of)no 1.'- n, ~u m I rai <." d.". 9 z. \)
J •• )

('1

0

....

G9

.j

u

.

~J

If B 09 791'1360'i-{)00t)
__

din:

nisip, struturl
3;·31·t8

balast.

pietr!s,

I:·io.tra

co
61

79i-'1870~1000fl
If A. 11 A 1

If ,~ 10

Cor:.feetj.onarea in poltgoane centrall::ate prefabricate din betcn annat, t'l'·;·,.;.ite IJifntarea arrnat pare ulul di n dale p'ef~i:lrlcate

a dalel or paletlzat din be-

39

. ______ F'i ltru __ !f.B If) 791138 n ODeo pietrls

in pi atra

succesive _.. din

r~l';~p , "
~I~

____

791~i37Q?'0101 ton
I ,.~, I -

42

IfB 11 -: ~ 79113.10300

c'r~t diIn ," .~:;. cc pla~ra ~ I)fll t~ < g reutate 3 111 ph:8. Ia 50 :(f':' 00 ,I)ue. pe.ntru apararea malur ilor naturale, t.:_11'1Z2~ ior, plajelor etc" la lucrari pe cursuri de c·:·a
l

If A 1~ A 1 EX.ecutarc:] ~91-;~~':-(;3'. '1 01 complexul 0

pereelor din he1.on de S em g rostrne de masini HAHCO

eu

43 45

HE 12 Rostulrea 79i51833 00 00 bolovani __ !_f:_:B=-13 791134040000 If B 14Al Urnplutur bolovani Legarea lele

pereului de r iu

uscat

din

pi'J.tra

br\l~:J

SHU

63 sau 64

If A 13 A 1 Captusl rea canale lor de iriglltll ell fol il de poll~"1·-1-·.,.., ,.;;·Oll)l .eiilena lestata cu dale prefabricate din baton

,~r

a Cll piatrii brutil. pion la 50 kgbuc. de rill 1a cornpartimentele lucrarrlor eu

J.

J;)

-.

CAPnOLUL Generaiitliti

If B -

LUCRARI

DIN

P!ATRA 47

191134o50i-OlimbraeaI?int!le
bope CAPITOLUL

mortar bituminos a pietrel brute c:in ~e protectie a taluzelor de la cananavlgabile, m zonele de actiune ale valurilcr. If C LUCnARI DIN LEMN

G5

-::;:;113I

If B 01 Pereuri 0'" 0" "'0 lov anl
I;)
\J

,I

~i radlere zl dite din p\atra de rill, la Iucr ar i mid ~i versanti greu aecesibili

bruta

sau

dtspersate,

49 51

Generalitatt
_.If C 01 A__! Lemn brut rotund de Icloase pentru 791131 01 01 01 pentru confecticnare de tarn;;!, pari, long nne. moaze etc.

67 construct! 1.
buluruaci.

B OZ, Al Rostl.lirea per-eurllor -:-9'~-;~-':-3·;-!)·-;-·o-=-·brl\ta sau bclovanl
I

:u

s i r2di~relor zidite, din p\atrA de rlu cu mortar de ciment

s: ~ •.. f!f

c;J'

_

1.

CD
f:)

If B 03 l!"i.lbracamlllte de protect:e din rbtra bruUi In -:;--'-;~~--~()o-(~nblG:::uri de 51--1000 kgibuc. la lUC1"8.ri pe cursurl .9, ~_I C.). ,\ de apa, asezate cu a:j;.!torul macaralclor If B (l.4 .Anrocamente
-~'~··'~-~~··~···-·~~-'I~·;;(;~-J-j:i."l pe lucrar! dh .1 '.'- oJ.. .,0 '.''.'

52

79113i-02 01 01 foloase

If C 02 A 1

Confectlonarea
pentru

taru~ilot din Iernn brut rotund ccnstructli, D = 4-3 em

de

din pi atra br'.1ta de 51-100 k!5!bue. CUf5tl!-i de npa, eXi2'cutute manual

53

70

_(" ; ;:;-i-:::: '.~
I...... " ....~~
J

Ii- 1103

A:lTOeamente din piat:-a br ut.a ~n b'locur l de 51111<);1 kg!b1.1c. in lucrari pe C1l7'!'Uri de 8P1l., execu:':1. 1;~~ mecanlzat .... Pcr su uscat din piatra bruta sau bolovanl

__!!_~?..'! A _
5--1 55

1 791131040101 If C 05 A 1

Confe~\io!1.area bulamaciior din lemn brut rotund de f0108S2 pentru constructtl : D = 12-18 C)":1

7v
71

If 13OS 7911Ji 07 00 00

de

rlu

TIrli3105(}1 01 de

Confectionarea
foioase
8

din Iemn rotund "''''' long rinelor sl moa;"l~:-

somu-otund

7 6

Snnbol

Cc:i If C OG 791138 12 00 00 If C 07 .:)1138 13 00 00 If C 08 Batc:'23 Batcrea Eatcrea

Denumlrea

Iucriiri i

~rnk1

---'\ihu~iiloi· din lernn

-----------'--_
brut D ·1--8 em

______Cod

~'__

D_e_n_l_In_1_lr_C_'a_Ju_::_ri1ri_i :,garaule,te19f de coasts

I

,_P2e.

_ __ E O~_Exeeutar"a, :!
;91 135 02 00 00

92
pentru pentru

pari lor din bulamaciior
din Iernn

lema

D

8-12 em 8-·18 em

73 74
75

If E 05 1911330100

Executarea 00 captus! rea

garmsajelor cu pat de nuiele alb.ilor impotrlva eroziunilor garnisajelor eu pat de Iascine albii ior impotriva eroziunllor . garnisajelor eu pat de craci albiilor impotriva eroziunilcr .

db Iemn,

D

791 ] 33 14 WI·OO If C 09 791 338 31 DO00 If C 10 791138150000 HCll 791 138 IG Dispozitiv de inchldcre stavilare tubuare simplu -ttl Jgheaburl

Ii' E 06 Exeeutarea 'i91133 02 00, 00- captusirea If E 07 Executarea 791133 03 00 00 captusirea If E 08 791133.040000

95
pentru

97

78

Exccutarea rogojinilor din Iascine de nuiele, lestate c~ platra bruta pentru apararea Iundur ilor sl malurilor cursurilor de apa impotrlva croziunii .

99

no 00
Plan inelinat P2:-':,:~u co.ifectionat saltc.e de!

Ii C 12

If E 09 Confectionarea cilindrilor de nuieJe cu miez de 701132'OZ Oll 00 pie.tr~9,. bolovani .de riu .s~u piatra ~ruta, pentru aparari de mal uri, corectari de cursuri de apa etc. If E lC Confectionarea cil indrflor din fascine de nuiele cu -7-9-1-1-32-' 00 00 mit;z' de pietrls, -03 pentru apariiri de. maluri, coreetan de cursuri de apa etc., confectlonati direct pe sal tea If Ell Punerea in opera 791133'05000011uiele sau .fascine a cilindriJor de nuiele confectionatl '" din -

lGJ

791 133 1'f 01 01 Iascine CAPITOLUL Generalitati If D 01 Grebla confectionata din ~l;1ii tip D,75 prcvazuta 791912 aG 00 00 eu tablier de lcrnn pcntru combatesea avalanselor if D CG~}-EC'PI ~,mTALI~E

7J

102 10.J:

~9191'"0701
, ~.

If D 02 A 1

Grcbla ccntectlonata din plasa de 'sirrna r-u di01 mensiunlle 1,50 X: 4,0,) m pentru cornbaterea U\?'lanselor CAPITOLUL Generalitatt If E LUCRARI DE NUlELE,

IfJL 12 ,.Contectlonarea saltelelor din fuscine 791 132!04,oG00 peritru apa~are';l ftmdUJ:i19: $i malurilor i tie apa, Irnpotriva eroziunllor

de nuiele, cursurllor

105

Iqp3 Scufuudarea in amplasament a saltelelor din Ias791 133 0600,l')0 ~~n,e ,de, m.i.\llie prlri ~estB:re' ex~cutata manual, eu platra oruta sau bolovani de riu, la lucrari pe cursuri de apa, exclusiv Dunarea
l;f.E 14 ' Scufundareafn amplasament a saltelei din Iascine 791 1.3307 00 00 d~ n_:Iiele Pri~ }estare e~eeutata r1!a~ual, en I?intra , b~ uta, la lueran pe Dunare, eu adincirnea apei mai marl dE~ 1,00 rn, folosindu-se numal ambarcatiuni. If E115.A 1 Depl asarea saltelei 191133 OS 01 01 s~re. ·La locu! ide sistern de lansare. If E 16 Al 791133090101 de fascine de la locul de JanpuneJ'€! In opera (Iestare), eu . .. '"

107

If E 01 791133100000 If E 02

Recoltarea Iectionarii Fascine

nuielelor sau crengiler 'In vederea (;:0:1de fascine, paturi sau impletituri . dIn naiese D 2~5 ern, gata

89
90

109

7!:i1132 01 ~o DOWi,ate

confectionate

110 111

If E 03 Impletiroa 791135010000-gata batuti

nuielelor verz! la gardur i .

ICe pari

sau

bulumaci

91

Executarea caroiajului de 1,00 Xi 1,00 m db. Iasoine eu diaritetrul de 15 em

8

9

. Executaroa . ." 791121 '520000 7911211'18 If F 25 Executarea 'drenajului cirtitii cu tractor echipat cu plug de drenaj -. If F 21 Amenajarea 791 121 42 00 00 If F 2.8 22 Oo.iOO If F 05 Desmiristirea terenului 79112823-00.icole sl pomicole t . . . cu plug tractat 00 de tractor in vederea cbnsolidarh solului prln plantatll ' . .: sl pozat dre~ur. ern . mecanlca a parcelelor eu lucrar! . terenurtlor \' ( terenurilor in crovuri ce se 132 134 ------'-65 If F 08 A 1 Aratul 791128260101 If F 09 7911282700 terenului cu plug tractat de tractor pina la CP. 129 130 120 If F 07 Aratul terenului cu plug eu tractlune animala in ----_---terenuri cu panta peste 150/0 in vederea consolida7911282. . agrlcole ETT202 . la adincimea 25-30. . .00 If F 03 7911282100'00 If F 04 79112.~t ~t. agricole ETT202 . 1:<:8 consolldarll ' aces119 Aratul tcrenulul cu plug tractat eu tractor. .M ' If F 23 Modelarea -79112153 DOiOO :ta~e.3 1 If F 24 Destufizarea 791128 34 0000 agrie~lh redau in circuitul 135 pe senile If FlO 791128-280000 H'F 11 7911232900'00 If F 12 791128 30 00 00 con'. Grapatul pajistilor in vederea solulul If'F 26 Executarea drenurllor 00:00 Rat. in te'renuri cu panta peste 153/0 1n vederea 'consolidi'irll l solului prln plantatii sau inierbari. F. . PREGATIREA AMENAJAREA SOLULU! Generaliti'iti If F 01 Executarea teraselor 791 121 41 00 DO. .: 121 122 122 1 2. 136 Grapatul araturil'or il~ vederea prin 'Inlerbat-i sau plantatii .. . 121 Aratul terenului pentru desfundare. cu serepere trac- 120 sau. '.' ': J Dlscuitul SOlidari: sau cultivatia araturllor solului prin I plantatii in vederea . plantat CAPITOLUL If. . . . modelarea terenurllor .Simbol Cod Denurnlrea lucri'irii I $1 Simbol pag.drenuritor agricole cu 791 121500000 pat: ~i POUlt drenuri Hoess Gigant umidi tate naturala sacu 143 10 11 . .. .) 00 00 rii solulul prin plantatli sau Inlerbari . If F 02 7911214300.' eOnsolidl1rii . .. 117 anlmalii eu plug cu tractlune 118 canalelor de depunerl sl vegetatie ..2 791121460000 Nivelarea de irigatii de orezarte la amenaJarile . pozat drenurl bibate eu apa . ------ IfF 13 TaviHugitul araturilor ~1Insamlntarllor 124 791 128 31 00 00 IfF 28._. ootuia prin plantatli If F 06 A 1 79112823010 In vederea Destelenirea terenului Executarea rasate valurilor contlnui terenulul terenulul insamlntat sau 124 1:25 113 pentru plantatil vi115 de coasta ~l a drumurilor te116 If F 15 791128330000 Brazdultul cu plantatll If F 16 Mobilizarea 79111821 0000 panta peste If F 17 Executarea 791 122 21 00 00 de tractor If F 18 Executarea 7~1121 44 00 00 If F 19 Decolmatarea 791121 45 00 00 manuala 30% canalelor pe senile mecanica cu cazmaua de coasta a diguleteloj- a terenurilor ell 126 cu plugul actionat 126 127 Destelenirea terenulul eu plug eu tractor. Cod If F 14 Prasltul 79112B 32 00 00 Denumlrea lucrarlt I pag.. . If F 20 791121470000 Scarifiearea terenurilor ee se arnenajeaza de Imbunatath-l funciare .in vedereaconsoll . . dartl solulul jirln planta tii .i umiditate naturala eu masina de A in terenuri saeu 137 eu masina d~ 58A in terenuri Irnmasina de in 'terenuri 140 consolldarll sRlulul U F 27 Executarea drenurilor 79112149 'ol)'oo'P.

. Plantarea gardului vlu 187 188 JGHEABUlU ~I ANEKB ~" 791 147020000 167 159 170 H If 0:3.--. colectoare agri- prefabricate annat H9 175 177 '792373 IJ F 3'!. . II' F 30 -792 3U 2200 Montarea manuala a drenurilor 00' le din tuburi de cerarnlca sau absorbunte agrtcoPVC rlflat..91 147030000 UH04 79114704·0101 If H 05' 791 147 05 01 01 'Plantares puletilor forestlert din beton ar~at arrnat ~~ecOhlpriprecompriprecompri- Plantarea sadelor 189 de talle midi If G 02 Jgheaburi prefabricate din beton 791 273 020000 mat H 80 parabolice . . prefabricate Denum!rea lucrarll ._~.-- Plantarea ~I d!ecantare drenurl 161 If H 02.. .3010000 Jgheaburi prefabricate mat H 100 parabolice If G 'Camin de vizitare tnti butasilor de plop sau salcie 183 185 !fHoi 7911·f7 01 00 00 ----. 191 00 Jgheaburi prefabricate mat E 100 semlellptlce annat :.. -----------------prefabrlcate Etansarea mat .1'prasltu! gardurrler vii 191 i73 7U 147 07 00 00 12 13 .. II . ...'58 CAPI'IOLUL If. If G 06 Al Jgheaburi 791 273 06 01 01 patori If G 07 791273070000 IfG08 151 791 273 08 00 00 H·G 09 791 273 08 00 00 Stllpi din' 'beton annat .Simbol Cod If F 29 ~:·~·l-~-i-(l' 7" . If G 03 791273030000 Jgheaburi prefabricate mat H 60 paraboHce r 'I'ransplantarl de puletl 189 din beton ar~at din betonarIilat· din beton 171 If G 1. ._----_ ·pentru adadin beton ar- 1-::17-1 J LJU blbate Executarea drenuri lor agrlcole eu maslna de sar . ... or filtru din material netesut slntetle filtrant 1:4 If G 10 Fundatii pahar din beton slmplu -7-9-1-Z'-i3-09 00 stilpi de jgheaburi 00 parabollce If G 11 A 1 791273100101 prefcbricat 791 136 0200 00 If F 3·1 Piesa de legatura 792373130000l1uri absorbante IfF 35 Racordarea din PVC pentru imbinare la dr e15G Fundatii prefabricate din beton sirnplu pentru de jgheaburi sernlellptice .:pat sl pozat drenurl Hoess Glgant in terenuri Imeli apa .. _. .. .1. Furci jghcaburilor . 182 drenurilor 157 In canale deschise pentru a drenurllor 1. Montarea manuala a drenurilor 21-00 00 cole din tuburi de beton Element filtrant pentru drenurl din beton If F 3: A 1 79238301 _ If F ~ 01 agrtcole 153 prefabrtcatl din bcton arrnat li9 pcntru 180 sti:pi .J L_ . . .LUCRARI VEGETATIVE PENTRU COMlJilTEREA EROZIUNH SOLULVI Generatl If F 36 Gura de descarcare 791 9420100 00 agricole !f F 37 .>4 Jgheaburl prefabricate -7S127304 00 CO mat H 40 parabolice If G 05 791273 05 00 preEqmptl172 precomprl- If II 06 791147060000 ___ H 07 If __ Revizuirea Pllvitul plantatlllor ~i semcln~turi1or . . 791 943 31 00 00 CAPITOLUL Generalitati If:G 01 7912.~_ __ Simbol Cod Denumlrea Jucrart! J.

.:" If. tlune cu ierburl pe~ene a potezorielor de intoarcere. SU..ca:5.'Ij.dcgrad~.iune alimentate prin conducte ingropate $i Jgheaburt . I. Cabluri pentru 00 avalanselor ancoraje executa- ::1:1....!)114..--_ t~lO!~ de ierburi perene l~ poteci. sau alter I?lante. Impadurlri 208 209 Pregatirea terenulul pentru in teren nelucrat anterior Sernanaturl directe 192 193 If I 03 791912380000 If I 0-1 791912390000 If I 05 7919124000 Confec~ionarea eadrelor metaliee necesare rii cosurilor din impletitunl de sirrna Montarea irnpletit. . . 11 mccanica a suprainsamintarllot'i'pentru '(.i~nima~ii H''1\ 203 .Simbol Cod If H 08 791147080000 If 1-1 09 791147090000 If H 10 791147 1000 00 If n 11 791 1<17 11 00 00 If H 12 791 1-*71200 00 If H 13 791147 13 no 00 Decoplesn-ea Mobilizarea Tunsul gardulul Denumlrea lucrartl I executata psg. I 202 If H IS ~.]rli de sirrnd metaliee gata confectionate .H i.. Of) 00 tractiune anlmala If I 10 A 1 791278310101 Spaliere piramiclale izolate pentru sustlnerea vitel portaltoi. foloslnd utllaje.!) . .. executate ~in stilpi de baton armat prefabricate de 8 m lungirne ~16 manuala a pasunllor degradate..i 1. piramidale sau alto. zone de intoarced1141 H 00 00 re.pc cadrclc 210 de cornbatcrea 211 Mobilizarea manuals pe toata suprafata manuals a solulul in jurul solului 196 187 1a Iucrari puletllcr If! 06 Al Ancoraje in stinca 791912·4101 011ucniri de cornbatere pentru cabluriJe a avalanselor orrzontale 1a 212 semintisur llor naturale sau artiflclale 198 If H 14 Insamintarea manuala prin Imprastlerea sernin-. If If.l Banda] din otel Iat de 100X10 mE1 ell urechi. d>! 1"1 J.iu.' . platforrnelor de drumanuala eli pregatirea animala terenulul cu utilaje cu trac200 If 109 A 1 791-33835 -oim Iemn rotund de foloase de esenta tare pentru sustlnercn vi t"i executats din stilpi de 213 If H 16 lnsarnintarea manualii a sernintelor de lerburi pe-..: din lemn izolate plante.JralnsaminViri ncntru 791 1471800-00 degradate. platforrne de drumun. . .. .·C :.1 ?a!).nclusi v pregatlrea i . terenulul . vlu If I 02 A 1 Proba gene-ala a amenajar ilor de irigatH pe brazde 79113819·01017i aspers. folosind utilaje If. .-------rene pentru consolidarea ta~u~elor 1a terase. q~ j~he~p}lri '\11 :1".LUCRARI ". . debusee.traGJi. .:. ioase esenta tare Spaliere portaltol. . c!l-' /91147 160000 nale.7. . .Uni. I . . . pen791 912 42 01 O1tr~ ancorare a . 15 Insamintarea 791 147 15 00 00 muri.. . If I 07 A.mata~e din nurnarul cablurilor onzontale (de rezistentaj .u\. r * '-i.) !.t. I Simbol Cod Denumirea lucrarll pag. "---. 0 H 203 __ uI ()l__ Proba pe tronsoane 1a reteaua..207 791133180000 .\ljfq. brut rotund de fo- ----··---cilor. pe suprafete mici If H 17 Suprainsamintarea -_--..911471900 Executarea 00 U!n~li~rarea" CAPITOLUL DE ~~OqE" arnellorarca pa!?'~~bor eu . If I OBA 1 791 34 2I:J 2il-! 19) 333- oi01 Spaliere j:'''!nt!'U vie.-::.lo~ .('i 204 DIVERSE .

Iucrari dinnuiele. de corectia torentilor si de gospodarirea apelor. jgheaburi cu anexe. lucrari de piatra.\IlE DE DEVIZ COMASIATE PENTRULUCnARI DE tMBUNATAl'IRI FUNCIARE ~i COREC'fIA TOREN'fILOR 1. 1(}636 17 . 2- c. pregatirea ~i amenajarea solului. Prezentul indicator' confine norme de deviz pentru lucrari de constructii specifice activitatil de imbunatatiri fundare. lucrari din lernn.in cadrul activitatii de imbunatatiri funciare. Normele de deviz din acest indicator sint elaborate in ipoteza ca lucrarile se executa: 2. lucrari diverse sl probe.2. confectii metalice. 1.1.1. Conditii. zidarii. norme interne sau alte normative in vigoare . in raza de actiune a utilajelor de ridicat. Normele de deviz din acest indicator se refera la lu{:rari de betoane. eu materiale noi care corespund prevederilor din standarde.1. 2.2. in conditii medii de lucru si de organizare de santier.1.1. . materialele. respectiv de montat . semifabricatele si prefabricatele considerindu-se ca sint aprovizionate la obiectul de constructie. corectarea torentilor si gospodarirea apelor. 2.generale de executie a lucrarilor '.INSTRUCTIUNI privind FOLOSI~EA INDIOATOaULUI DE NOm.' 2. Continutul indlcatorulul 1. care se executa in conditii speciale ~i deci conduc la consumuri specifice diferite. lucrari vegetative pentru combaterea eroziunii solului.

1.1.6. 3. 5. Matertalc 3. Denumirile sl unitatile de masura adoptate pentru materiale. de la pre1uarea materialelor si prefabricatelor din raza de actiune a 18 de ridicare.2.1. montoa~ea p~:fabricatelor precum ~i cele pentru executarea lucrarilor am acest indicator. manipularea si depozitarea matenalelor pina la locul de pun ere in opera. consumurile spedfice din norme sint stabilite. Forte de munca 4. Utilaje de constructii-montaj 5.2. consumurile de forte de munca au fost stabilite in ipoteza ca atit executarea lucrarilor propriu-ztse. respectiv montarea $1 pina la. !?i mortar necesara executarii unei unitati din lucrarea respectiva.1. sau cu scule si dispozi tive de mica mecanizare. plata aeestora fiind inclusaIn pretul de deviz pe ora de functionare a utilajelor. 3.5. care se amortizeaza din cota cheltuielilor inclirecte si nu apar sub nici 0 forma in normele de deviz. pierderile tehnologice prin prelucrare si pierderil~ netehnologice cauz?t~ prin transportul. In cadrul unor norme de deviz. nementionindu-se si operatiile secundare.3. la stabilirea resurselor de materia Ie s-a trecut in paranteza cantitatile de beton. Timpii auxiliari fnlositi pentru alirnentare. mid operatii executate pe loc !. 4.5. privind modul de elaborare a devizelor.li 19 .curatirea sl intretinerea mijloacelor de munca 1a locul de lucru. 2.4. Pentru materialele refolosibile.degajarea locului de lucru de materials si mijloaee de lucru si transportarea lor in afara zonei de Iucru. utilajelor acestora 5.2. incepind. inclusiv. 4. 4. 4. Consumurile de forte de rnunca din normele de deviz cuprinse in acest indicator sint exprimate in : 4. 1a ina1timi medii corespunzatoare eonstr'uctii lor ~i elementelor de constructii la care se refera normele de deviz respecti ve .2. care se folosesc la stabilirea valorii de deviz a manoperei si in operatiile de planifciare operativa a productiei .3. Tirnpul de lucru al utilajelor cuprinse in prezentele norme de deviz. In cuprinsul norrnelor s-au evidentiat numai operat'Ile importante. In consumul specific de forte de munca nu s-a cuprins mecanicii utilajelor de constructii prevazuti in norme. 3.Normele de deviz cuprind intregul cnosum de for~e ~e munca necesar efectuar'ii tuturor operatiilor care intervin J11 procesul tehnologic de executie a lucrarilor. urrneaza sa se aplice prevederile dispozitiilor in vigoare. contin consumurile specifice defalcate pe rnateria1e. reprezinta timpii de functionare efectiva a acestora pentru exeeutarea unei unitati de Iucrari. normale. s-a tinut seama de indicatoarele tarifare de calificare in vigoare.3.3. la lumina zilei sau la lumina artificala. oprire.2. Pentru lucrari care se executa in alte oonditii decit cele de mai sus. 3. 3.3. cu mijloace de lucru obisnuite si utliaje corespunzatoare unei mecanizar i medii generale a executar ii lucrarilor : 2. incluse in normele de timp luate in consiclerare la elaborarea normelor de deviz.5.executarea lucrarilor propriu-zise in concordanta cu procesul tehnologic de executie. La incadrarea lucrarllor pe categorii tarifare si la denumirea meseriilor.1.1.~?zarea in lucrare si anume : 4. corespunzatoare si 1a temperaturi ambiante de peste +5°C . S2 executa manual. 4. Normele de deviz pentru confectionarea.2.1.1. . 2. .l. schimbare de directie.4.pornire.4.1.3. 4. Normele de deviz cuprind cantitati medii de materi~le necesare efeetuarii unei unitati de Iucrari. 4. . cuprinzind numai cota parte de consum aferenta unei folosiri. cit si maniputari le pe orizontala sl verticala a materialelor prevazute in procesu I de lucru. 4. in vederea folosirii listelor de articole neexplicitate din indicatoru1 de norme de deviz "C". tinind seama de numarul mediu de refolosiri. sint cele folosite de COCC in nomenclatorul de rnateriale republican seria 1982. .1. La normele de deviz uncle nu s-au prevazut utilaje. ore si fractiuni centezimale defalcate pe meseril si categorii tarifare de ealificare a muncitorilor. care totusi au fost luate in considerare 1a stabilirea Iortelcr de rnunca.

teren foarte tare.Lista Nr.. ·2.teren user. .teren de categoria I. II. Continutul capitolului 1. ranga. 1. CAPITOLUL If A LUCRARI DE BETOANE GENERALITATI 1. diferite pentru acelasi utilaj.1. a normativelor in vigoare. Toate lucrarile se considera di se executa in conforrnitate cu prevederile standardelor de stat. Prepararea betoanelor si mortarelor au fost adoptate cele prevazute in indicatoarele de norme de deviz "C". rostuiri l'. se sapa cu lopata. dupa natura lor. Lucrarile de betoane ce se folosesc la lucrari mici dispersate sau executate pe versanti greu accesibili au fost prevazute a se executa manual. Prescriptil tehnice 6. 6. Clasificarile terenurilor adoptate pentru lucrarile din prezentul indicator sint cele din indicatorul Ts si anume : 6. 10174 pentru mortare.2. . .2..1. 6. insa fara explozivi. aferente Iucrarilor respective.1. se sapa cu tirnacopul. Conditil tehnice speciale cerute in vederea elaborari! norrnelor 2. proprietati coezive si modul de comportare la sapat. au fost luati in considerare in cadrul stabilirii pretului de deviz pe ora de functionare efectiva a utilajelor de constructii respective. putind dif'eri de 'la 0 grupa de utilaje la alta grupa.2. neputindu-ss folosi la lucrarile curente de constructii civile si industriale. Pentrusapaturi mecanice : . Pentru sapaturi manuale : . a documentatiei de executie si prescriptiilor tehnice speciale. III sau IV. .1.2. se sapa cu tirnacopul si casmaua. La elaborarea normelor de devlz s-a tinut seama de prevederile prescrlptiilor tehnice in vigoare la data elaborarn indicatorulul.iietansari.teren tare. 1 din indicatorul Ts cuprinzind clasificarea paminturflor ~i altor roci dezagregate. 10173 pentru betoane . 6.de Intreruperi normale cauzate de tehnologia executarii lucrarilor etc.teren mijlociu. se sapa cu casmaua si partial cu tirnacopul. 1.2. Iolosindu-se listele de artlcole neexplicitate ~i anume : . 21 " . se sapa usor cu casmaua . cit!j\i a normelor de tehnica securitatii muncii.Lista Nr.3. spitul ~i barosul etc. conform Tabelului nr. Prezentul capitol cuprinde norrne de deviz pentru turnarea betoanelor monolite si prefabricate pentru lucrarl de amenajari de pereuri. precizindu-se marca si tipul adoptat.

il~ vdin dale prefabricate sau turnate 1?i imbracamll1tea Ilexibila pentru protectia taluzelor se mascara la metru patrat. scazindu-so golurile cu sectiuni mai mari de 400 ern" Iiecare.1. spiturilor etc. pe baza volumelor reale ale elementelor turnate conform proiectului. . Nu se scade volumul ocupat de armaturi ls din beton armat.manipularea si transportul orizontal a1 betonului la nivelul de lucru. .2. tomberoane etc. . pentru tratarea rosturilor de turnare. in listeJe de articole neexplicltate !?i anume : lista nr. Rostuirile de etansare ale pereurilor din beton se rnasoara la metru liniar rost. 22 23 .2. 3.3. cuprind urmatoarele operatii .2.manipularea p1atformelor si podinelor necesare efectuarii transportului de beton la locul de lucru si a jgheaburilor sau burlanelor de turn are . pentru spalarea rosturilor de lucru (de turnare). calculele de dimensionare a elementelor de rezistenta etc. cailor de rulare (dulapi metalici. pina la punctul de turnare in elementul de constructii .curatirea si udarea cofrajelor . in cazul betoanelor cielopiene. pentru mijloacele de transport local (roabe.). Se recomand~ ca in proiecte sa se aleaga marci de betoane astfel incit pe santier sa se foloseasca un nurnar cit mai redus de tipuri de marci. . corespunzator normativelor s! prescriptiilor tehnice in vigoare. 2.compaetarea ~i modelarea fetei Iibere .Pentru betoane si mortare sint cele prevazute in indicatorul de norme de cleviz "C".3.). 4. Marcile betoanelor ~i mortarelor pentru diferitele elemente de constructie vor fi precizate in functie de prescriptiile tehnice in vigoare.2.Cantitatea de apa necesara udarii cofrajelor inainte de turn area betoanelor.1. .prepararea betoanelor si mortarelor . 10174 pentru mortare. Masuratoarea luct-ari lor tde preparare s! turnare a betoanelor se face la metru cub de beton gata turnat 1i corn pactat. Consumurrle specifice de ore utilaj. in caz de nevoie in timpul turnari i betoanelor. Conditil de masurare a lucrarllor 4. .3. 3.. Pereur. ~.. Continutul normelor Normele de deviz pentru punerea in opera a betoanelor din prezentul capitol cuprind toate materialele. operatiile !?i utilajele necesare executarii unei unitati de lucrare. prin listele de articole neexplici tate 10173 sl 10174. Consumurile specifice de forte de munca. a [gheaburilor sau burlanelor de turnare sl nici uzura periilcr de sirrna. precurn si pentru tratarea ul terioara a betoanelor . 10173 pentru betoane si Iista nr. 3.turnarea propriu zisa a betonului . 3. In normele de deviz nu sint cuprinse consumurile pent:u confectionarea .supravegherea si interventiile necesare la cofraje ~i 31'maturi. Pentru prepararea betoanelor f?i mortarelor. . Consumurile specifice de materiale din acest capitol cuprind : . 3. panoun etc. Se sca~le ~nsa volumul scheletului de rezistenta din profilele metalice inglobate in beton. .3.3. 4. acestea considerindu-se ca se suporta din cota de cheltuieli indirecte. consumurile specifice de utilaje sint cele prevazute in indicatorul I de norme de deviz "C". 3.cantitati de bolovani sau piatra bruta.2.1.

Cuprinde: transportul turnarea transportul protejarea r betonului eu roaba de la locul de a betonului bolovanllor preparare . montaj 3.prepararea betonului. ~ 0200 eu piatra bruta. Se mascara Ia metru cub de beton pus in opera.1 2. turn at in fundatll si in elevatll (in cofraje).. turnarea. a pietrei brute.008) 1.35 6. in fundajii mici executat cu 2/3 beton slrnplu preparat manual si 1(3 bolovani de riu sag la Iucrart si dispersate. din lista de articole neeplicitate 10173 din eatalogul '. executate pe versant! greu accesibili. transportul betonului de Ia Iocul de preparare betonului . _&_ 0100 eu bolovani de riu . ~i compaetarea din depozit betonuiui manuala !?i asezarea turnat. proaspat Nu cuprtnde ~ prepararea betonului . Codurile resurselor Materiale: Beton marca .2 ore ore ore ore de preturi .. executate pe versant! greu accesibiJi Cuprinde : curatlrea si udarea eofrajelor .. la locul de tur- IfAOIAl ~791 257 01 01 01 nare . Ia lucrliri mid si dispersate. cu agregate greJe.. 0-30 mrn. Nu cuprlnde : .2 TOTAL 1) Se va preciza marea betonului pe artieole de deviz "C".85 0. sau Ia Iocul de turnare . raspindirea protejarea betonului ~i compactarea proaspat turnat.70 0.90 unitare Denumirea resurselor de masura Uni tatl Consumuri resurse 10173 me (1.1) Forte de rnunca : 019931 010222 010212 Muneitor Betonist Betonist deservire constr. 4· If A 02 791 2570200 00 Beton piatra ciclopian bruta.I Beton slrnplu preparat manual.

_05 01 20 em. din llsta din de artieole lista neexplicitat e10173 pentru catalogul de prede preturl Se va preciza natura pietrel brute uni tare pe articole de deviz .3a 0.70 1.73 Beton marea 11108 Platra bruta si betoane i) 2) Forte de Mundi 019921 Muncitor 010212 Betonist deserv.30) 0.0) 0.45 0.10) 0.. e d de mund! 2. 0101 Cuprinde : = - _s_ = 03 01 10 em . constructli monta] 2.30 1) Se va preciza turl unitare pe articole 2) marca betonului de deviz ". de materiale neexplicitate 11108 pentru eatalogul .90 1.C".40 0. Se mascara Codurile resurselor la metru eub de beton pus in opera.03 (0.--. Se mascar-a la metru patr at de pereu.03 (0. 1.. turnnt pe loc in cirnpurt separate pin Ia 2 mp prIn rcsturi de 2. a 791 137 01 00 00 suprafatli..: --_ . Nu cuprlnde .30 0.03 (0.40 2... dernontarea dreptarelor ee delimiteaza cirnpuri le. trasarea cimpurilor.210 0. din Ilsta de articole neexplicltate 1017.28 0.80 .50 0.-----'--..--.03 (0. impartita ~ 6 em.If" . 0201 ~ 0301 Materiale 219121200003 Apa pentru rnortarc betoane 10173 Beton marca .15) 0.45 0.J 3.03 (0. Uriitatl ·de masura Consumuri resurse Denumirea resurselor ~ 0101 Materlale 218124110003 Bolovani de riu 70-150 mortare mm me . Forte 010221 Betonist 010211 Betonist 019931 Muncitor montaj t" ~l 1) me me 0.35 0. E[ . montarea sl ungerea dreptarelor ce delirni teaza transportul betonului . --0601 ..32 O..30 0. Codur lle resurselor Denumirile rseurselor Un:tati de rnasura cimpurile Consumur! resurse D.80 3. TOTAL ore ore 2..06) 0.~ -- ----. 0101 ~.80 3.000) 219121200003 Apa pentru 10:1. 0401 E 0501 F.100 (0.60 0.80 0.35 0. Ft 30 ern.1 1.70 0.100 (0...1 1.prepararea betonului.2. ---D[ ' 04 01 = 15 em.------~-.1.-.::.64 1.~---~--.55 0.23 2.5 em.me me kg 0.1. IfA03 Pereu din p)i'ici de beton ~'=8 02 01 simplu.---..55 1.675) 0.03 (0..---.500 0. 'io~.10 2. constructlt ore ore ore or-e \ TOTAL -.675) (800. .43 0.20 preturl 1) Se va preciza marca betonului unitare pe artlcole de cleviz "C"..03) 0.2. eu grosimea pereulul de: em'.eu roaba st turnarea betonului.70 1. 0601 A.3 pentru catalogul .

09 0.50 1. em .09 0. em.25 0.89 0.09 0.09 0.47 1. em. inclusiv transportul ~ turnarea betonului in tipare. _' decofrarea tiparelor .asezarea pe paleta a tiparelor. .31 0. ML 1301 = ~ = 1401 Cuprinde: . .AcAtu~ Lik.05 0. _!L 0601 -0901 G1 40X40X.HA04 791137 04 00 00 Confectlonarea Ai -0101 dalelor prefabricate em .05 0.09 0. -eura~irea 1.18 0.IN Tabla groarla S 4:'7 7. -.09 0.40X6 s. ! Denumlrlle resurselor de masura Unitati Consumuri resurse ~ _!L 0201 _s_ 0301 _Ei_ 0401 _§__ 0501 _2L 0601 __EL 0701 0101 Materiale: 237131471107 TablA groasa S 437 5. .10 0.25 0..Bl01 = 02 0501 = _!!t_ 08 01 _ .38 1.10) 0.. ' ~ 0401 0701 = = 40X.= ~12 01 = 50XMX30 em.compactarea betonului eu maiul de mina . 40X 40X8 50XPDX5 50X50XilO _5L_ 0301 = = 30X30XilO 40)<J40x10 em . em .05 0.07 0.10) 0. . de santier. Forte de mund.07 0. em .a .63 0.06) 0!1542 021532 021522 010222 010%1% I.00 0.04 (.06) 0.04 (0.00) 0.= 10 01 11 01 50X50Xi20 em .0. em .04 (0.72 . transportal prefabricatelor de 1a poligon 1a locul de montaj.04 0. em .11 0. 0.23 0.5 50X:50X8 em. din beton slmplu.09 G.2 3. 1.15) 206111630005 10173 Motor-ina LD 25 GR S 240 Br-ton mar--. Se m!soara Codurile resurselor la metru piitrat de dale confectionate. indesarea eu lopata .18 0.2 2.05 0. = l1 = 50X50XP .10 0.finisarea fe~ei vazute .04 (0.09 0.2 ore ore 0.07 0.05 0.10 0.11 0.22 0.33 \ ore are ore ere 22 1.O\(1000~<4000 OL 37 .10 0.2 ~ ~ TOTAl._ 30X30X8 .04 (0.04 (0.. ' em..07 0.10 0.09 0. Nu euprinde : prepararea betonului .11 0.10 0.!ltu~ LacAtu!? Beto ust Beto 1st 4.23 0.31 0.manipularea in pollgon a dalelor : _ _ ~i manipularea lor pe locul de turnare sau mistria pentru urnplerea colturtlor .IN kg 0. pe poligoane em' .50 0.05 0.31 0.07 0.013) 0. eu dimensiunile : = 30)(30)(p -. transportul betonului de la statla de betoane 1a pollgon . mc (0. 50X50X15 ~.05 237131489902 >< kg 0.li ungerea tiparelor eu motorlnii.09 0.0 <2000 4000 OL 37 .07 0.09 0. K_ .I.46 0.07 0.77 0.05 0.

em.08) 0.52 1._ __ !f A 05 _.zs.O><'2000X4000 OL 37 _ IN Motor-ina LD 25 GR S 240 Beton mar::a .:.2 2.09 0.13 0.Oj 0.32 0.04 (0.03) Forte de Mundi : Q21542 :021532 021522 '010~2 :010212 Lacatus Lacatus Lacatus Betonist Beto nist .09 0.2 ore are C~·~ C.OX:l 000 X 4000 OL 37 _ IN Tabla groa34 S 437 7..09 0. Confcctionatul dalelor .2 1.05 0.53 de articole 0.~..w 0 Codurtle resurselor Deriurni ri le r-esurselor Unitat! de masura H.63 0. inclusiv transportul lor (coborIrea pe [gheab sau ridicarea lor de 1a baza taIuzului) ~i fixarea lor.58 din lista 0.D7 0.93 0.~. = = 50X50X 50X50)('20 _!S_ 11 01 50)Qj0 X 10 em .10) 0. manipularea materialelor ~i a dispozitivelor de lucru f1i transportul lor pe rnasura avansarn fro. .05 0.09 0.16 0._o_o_' _ 791 131 03 00 00 Montarea A1 pereului din dale prefabricate 6 em. Tabla groasd S 437 5.04 (0._o_.42 1.07 0..:2 TOT}U ere ere prejuri t) Se va preciza marea betonului unitare pe articole de deviz ). 0801 _1_.30X 40X:40X 40X40X15 _!L 0201 30X30XI8 40XI40X em.40 0.04 (0. __.. 6 em . Inclusiv amenajarea sumara a suprafetei patului suport .52 0. Transportul dalelor de la pollgonul Pr-eg atirea ~i nivelarea taluzelor . asezarea dalelor la sfoara. 8 em.15) 0. 5 em .Cu..15 0. 4.12 0.J9 O. ~~ __ .05 0.1 OJ2'1 0"130 0.09 0. neexpl icltate t:<'ltplogul ___ .-~1201 M1 1301 .09 O.06) 0.63 de 2.07 0.12 0.2 3._ 0901 Consumuri resurse ~ _!S_ 11 01 1001 .30X10 : em.04 0.09 0..12 0..2.11 0. ~ 1201 ~ 1301 em .~ 0.04 (0.:iJ 0.09 0.05 23713HS!l902 kg 0. 1401 Materiale: 237131471107 :: . asezarea dalelor de ghidare.31 0. _s_ 0301 ~ 2L 0501 H1 _!l_ 0601 _11_ . 8 cm. de beton simplu la Iucrarl concentrate cu dimensiunile 30:X.05 O. 50X50X15 cm .42 0.30) 206111630005 10173 me (0.D7 0.D7 0. 1) kg 0..17 10173 pentr" 0. .15 0. 0401 0701 = = = 40X140XIO _§__ _!L 1001 0801 = 50X. 50X'50X30 cm.'ltului de lucru. Nu cuprtnde : de prefabricate la locul de punere in opera .07 0.11 0.50 X 6 em .09 O..20) 0.11 0. 2l_L 1401 _ _ _ _ Cuartnde : transportul dalelor la locul de montare (pC coronament sau marginea taluzulul) ..04 (0.07 0.12 0.12 0.15 0. 0101 = 30X.1.. em.63 ..05 0.50X 0901 50X. _ _ _ - Stratul drenant asternut pe taluz.04 (0. .O!! 0.

stratul drenant asternut pe taluz. . L....a.... manlpularea materialelor st a dispozitivelor de lucru !?i transportul lor pe rnasura avansari! frontului de lucru. <1J I- ~~e 000 - xo J. pregatlrea ~i nlvelarea taluzelor . Nu cuprlnde : de prefabricate la locul de confectionatul date lor .52 1. 0301 0. _!L 0201 50X. (1J t. 10636 33 . cu teslturl ..52 0. o xo '" ell ell J..10 em... transportul dalelor de la pollgonul punere in opera..70 0.. : de 30X30 em (pentru a 1i M 000 ""_ ~ M <D =.. 000 C) .2 ore ore ore 0..:1 1. asezarea dalelor de ghidare... '" . o 8 1 - - transportul datelor la locul de montare .50X20 em... eu jumatatea superioara In forma de' _s_ 0301 Cuprlnde 50X50X. OJ 0 J....~ CJ Se mascara la metru Codurile resurselor patrat de irnbracarnlnte Denumirea resurselor Urrita]! Ei S :l ~ II) OJ f/) Cl . . asezarea dalelor la sfoara. gurtlor. paralelipiped .. eu golurl umplute eu bolovani I). alcatulta din dale prefabricate beton simplu.04 se vor 0. inclusiv transportul lor (coborirea pe [gheab sau ridiearea lor de la baza taluzului) !?i flxarea lor...52 1.04 . ..::I Consumurl resurse masura de ~ 0101 __§_ 02 01 . M 0 o Zidar Zidar 2. .52 0. malurilor ~i rambleelor. inclusiv amenajarea surnara a suprafetei patului suport ... cu dimensiunile : dl-: din: ~ 0101 40Xi40X15 ern. <1' OJ .. .40 prevede TOTAL 1) Bolovanii pentru umplerea golurllor separat.lfA06 791 137 DO(00 DO MODtarea imbdiclimintll flexibile pentru protectla taluzurtlor.. 32 3- c.~ .70 1. N N M C\l Forte de munca : 013422 013412 ..

2 1.'''' '-".ciment lpgul de preturi unitare pe artdcole de deviz !-1C"~ qin llsta de articole neaxpltcltate 101'74 pentru cata.3 are are are 0.00063) (0..024 0.i.03Q 0.072 0.00016 0. __!L 0401 10 em.048 0. - -.. pentru dale eu grosimea ~ 0101 5 em.048 Q..") Forte de rnunca : me (0. eu nisip !?l baterea lui eu vergele . = 6 em.IfA01 191 518 31 00 00 Rostuirea restul pereului din dale prefabricate avind Hitimea rostului de beton eu mortar de clment..024 0.. Nu cuprinde -'prepararea "..... : mortarului.00063 0.048 0.030 O."'-.--~ Se mascara Codurile resurselor la metru liniar de rost."=~~.024 0..'''''.036 0.00173 0.Q36 0.00063) (0.060 O. """"'''''''-~'''''''''' . 8 em.024 0.00063) (0. sl eu fierul indoit.. ". sortat 0-7 mm nespalat me 0.096 Q13412 TOTAL 1) Se va preciza marca mortarului de .00032 0. 013422 Zidar Zidar 2.00063) (0.00254 0.024 0. "c ..00063). tndesarea lui cu mistria _ rostuirea finisarea propriu-ztsa fetei vazute. rosturilor mortarulul de ciment eu mortar eu roaba.. ~ 0201 em.048 0.'.5 em.-::~-..00409 Mortar de ciment marca.024 0..'.. ~"".024 0. . \ .00063] (0.024 0. Cuprinde: - curatlrea rosturilor completarea transportul . netezlrea fetei vazute !ii lndepartarea materialului ramas in exees ..048 0.''''''. _§_ .. _s_ = 0301 20 em... pe adineimea : de 4 em !ii nisip pe adinclmii..OQ063) (0.048 0.::: 15 0501 _2L = 0601 _§__ = 0701 30 em. Unitate de masura Consumuri resurse Denumirea resurselor ~ 0101 ~ 0201 _s_ 0301 _!?J_ 0401 _EL 0501 ___!L 0601 ~ 0701 Materiale: 218345140003 10174 Nisip. de 1. de ciment.."J""""~~""\"'''"i'':'.00095 0.

pentru dale cu grosimea ~ 0101 = 6 crn . _!L 0601 = 30 em.074 0. matarea mastistrat .20 0. cului !?i presarea fetei rostului cu nlsip .04 0. a betonulal prepararea eu masernulamorsarea din inlilturarea a unui . Se mascara Codurile resurselor la metru Iiniar rost.2 1.10 tip kg kg 0.112 0.046 0.5 em.05 0.10 0..00032 0.10 0.037 0.04 0. rostului rosturllor. intinderea cu bldineaua materialelor de amorsare incluslv slel !?i manipularea - rostuirea propriu-zlsa cu mortar bituminos ..06 0.20 0.33 0. cu nislp !?l baterea constind lui cu vergele.20 0. _EJ_ 0501 _FL 0601 Materiale: 209221130004 2.037 0.33 usor tip I.10 0.056 0. eu mortar bltuminos pe adincimea de : de 4 em !?f nisip pe restul a dincimii .092 0..04 0.33 0. _!l_l_ 0201 = 8 em. ticul. prepararea.037 0.00252 0.037 0.65311100004 218345140003 207211100005 Bitum pentru drumuri D 1207180 S· 754 Filer de calcar tip I saci 50 kg S 539-73 Nisip sortat nespalat si lacuri 0-7 mm Combustibil S 54 lichid de riu mc kg 0. Unitate de masura Ccnsumuri Denumirea resurselor 2L 0101 ~ 0201 _s_ 0301 resurse ~ 0401.10 0. ornpletarea c .074 0.33 0.07 --l .00063 0. eu latimea de 1.046 0. _s_ 0301 == 10 em.00173 0.20 0.074 0.:.037 0.14~ TOTAL Utilaj: 42523001 Malaxor manual de asfalt.20 0.00409 0..00095 0.2 ore are ore 0. __EL 0401 15 cm : _§_ 0501 = 20 cm.33 0.HAos 791 416 31 00 00 Rostuirea pereului din dale prefabricate rostului de beton. Cuprinde: - curatlrea rosturilor.074 0.20 0.10 0. capacitate sub 500 1 w are 0.037 0. prafulul de pe suprafata Intre rosturile de contact dalelor.33 0. Forte de munca : 010122 010112 Asfaltator Asfaltator 2.074 0. manlpularea !?i transportul materialelor rostuirii.056 0. constind din turnarea necesare in straturi a masticului.

exeeeutate : AI 0101 Cuprinde: manual.14 0.2 1. Se mascara Cod..S 2434 Chit de etansare . Unitate d~ miisurii Consum resurse 0201 Denumi re resurse ~~ 0101 Materiale: 209223310008 11117 Cltorn .01 0.If A 09 791 137 06 00 00 Rostuirea pereulul din dale prefabricate de beton.2 TOTAL Utilaje: 61162002 33010101 41606206 41609201 61150002 Trailer Motocompresor 2.70) 0.02 II 0. resurse chitului eu jet de aer eu citom .01 0. din llsta.D7 0.0033 0. 1) Forte de mundi 010122 010112 Asfaltator Asfaltator : 2.0-3.v» E sau eu perla de slrmA.70) are are are 0. .13 0. . ~== 0201 mecanlzat. .D7 0. o s. _.0033 kg kg 0.': . 1a metru de rest.0033 0.0033 ..9 me/min Pompa pneurnatlca sprit betoj BSM 604 (fara consurn aer) Pompa de mortar (el ectrica] :"l me/ora Tractor pe pneuri de chill de et:t(:ls~re catalogul de 'preturi ore ore are are are 0. sau manual eu spaclu.00. cu ehituri de etansare. d.05 (0. curatlrea rosturilor _ arnorsarea rosturflor .aplicarea mecanlzat.05 (0. " I) S va preciza tipul neexplicitat 11117 pentru devizare "If". materia le unltare pe articole de 38 39 . de etansare liniar cornprlmat In rosturi. b ~ '" 0.

iOl1 ern 0.20 0.125 lO.00 0.a02 ~ 0301 0. armate Hirtle rezistenta in suluri lat 2.Q1 0.2 3.85 0.032 Vibrator de exterior tric 0.032 0.2'5 0.22 0.20 0. Net. cu automacaraua.40 0.25-1.9 t ore (placa) pentru beton actionat elecore 0.06L2) Forte de munca 010222 . .20.23 0.40 0.10 0.05 S 240 kg kg 3-4 mm kg kg 1.0012 (\0.85 TOTAL Utilaj 65123023 42251000 Automacara 6-9. 010212 021432 021422 011121 011111 019921 Betonist Betoriist Lacatus Lacatus Fierar Fierar Muncitor constructii constructii beton beton deservire constructii montaj metal.20 0.10 0.2 1.032 01056 0.20 ~1O Q.01 0.85 (\10 Q.2 2.23 0.W 0..1 ore ore ore ore ore ore ore ore 0.0612) {0. .10 Q..1 1.20 Otel beton Prof. Nu cunrinde prepararea transportul transportul betonu1ui . de rnontaj .011 O..4-3000 Kraft mm D strrna S 438 tip 1-160 gr/mp kg motor plane Diesel 0. metaL 2.2 2.ID Cod resurse Denurnire resursa Un itati de m.t_ 0201 _s_ 0301 Material-e 301512661401 234711540009 532211140008 206111620004 328321280004 P1ase sudate.20 0. 0. .0816) 573799890002 219121400007 10173 Dlstantierl metalici D 75 in elemente 1) prefabricate buc rric Apa Industrtala Beton marc a .23 0.2Q 1. lor la locul de curatlre . Denumire resursa Uni tatl masura de Consum resurse ~ 0101 _B.20 0..22 0\05 0. betonului de la statia de betoane la poligon .asu ra Consum resurse ~ 0101 0. prefabricatelor patrat de 1a poligon Ia locul Se mascara la metru Cod resurse de dale confectloriate.0 kW "po. ••• mc CO.22 0.10 mm de amba1aj Motor-ina pentru Cofraje metalice monolite LD Iarna-vara universal e pentru betoane O. 0. dalelor tn dupa turnare pol igon manipularea : a paletelor cu dale..jQ56 0.20 0.~ o - demontarea curatlrea udarea tiparelor ~i ungerea ~i transportul tiparelor . din lista de articole neexplicitate 10173 pentru catalogul de preturi .125._.0:012 _!L 0201 0.125 0.1 2.I{U 0. 1) Se va preciza marca betonului unitare pe articole de deviz "C".33 1. OB 37.p~6 \ 0.

_--_ . evacuarea exces eu masina de nivelat TRIMER.025 0.50 m st a dalelor Cuprtnde . Finisarea Nu euprinde _ _ - suprafetei betonulul : betonului captustte proaspat eu eehipamentul eu echlparnentul JUMBO. X 1.I a unel parti din fundul eanalului ell rnasina de betonat PAVER ~i 10rmarea rosturilor inclusiv urnplerea rosturilor long itudinale eu banda PVC. Denumire resursa - umplerea rosturilor de etansare. transportul dalelor de la poligonul de prefabricate punere in opera (lnclusiv incarcarea $1 descarcarea).D25 TOTAL Utilaje 651230023 Automacara 6-9. ore ore ore ore 0. de piasa rea la pozltia urrnatoare pe masura avansarll frontului de lucru fii transportul sculelor ~i dlspozitlvelor utilizate in procesul de munca.. - : lasatl1 de dragllmaterialului in _ pregatlrea _ dirijarea - montarea dalei la pozitle .i Iegarea dalei incluslv manlpuliirile in acest scop sarcinei cu frtnghie pina la loeul de montare. Se mascara la metru patrat pereu. (50 + 25) rn. nivelarea la cota de betonare. - Betonarea.9 tone ore 0.45 m sub eota nil.025 Codurile resurselor Denurnirea resurselor Unitlltl de rnasura Consurn url resurse Muncitor constructii Materiale 0. 3.075 458331818002 ·458331818002 Banda de protectie pe baza PVC 1 mrn gros tip BPI Banda de protectie pe baza PVC 1 rnm gros tip BPI kg kg 0. CURING JUMBO.025 42 43 .. executa rea patului de nisip sau balast .00 XI 1.00 m .ItAllAI 791137 02 01 01 -_.00 X 1. deservlre montaj 2.025 0.00 Cuprlnde: pereului din dale prefabricate din beton armat..228 0. 1. Forte 013122 013412 019922 Zidllr Zidar de munca 2.00 X. Stropirea Nu cuprlnde la locul de _'<l i '. umplerea rosturilor cu nisip sau parnlnt sl indesarea lui pentru fixarea dalei . -If A 12 A 1 7111137030101 eu di'Ex8Cutar •• pereelor dIn beton de 8 em Irosime maslnl RAUCO eu complcxul de Montarea mensiunlle de colt 3. : nlvelarea taluzelor sau a fundului eanalulul . rostuirea pereului ..2.2. . : 3. Executarea sapaturil pina l a 0. 3. inc1usiv vibrarea betonului pus pe tnluzuri !'.i 'I prepararea .2. __. de la statta transversale de betonare cu ehlturi In locul de pune- Se mascara Cod resurse la metru patrat pereu montat. Unltatl de masura Consum resurse - transportul betonului re in opera.25 m .

2..0041 0.0013 0. intinderea pe taluzuri ~I lestarea provizorie. Se masoara la metru patrat de captuslre.0013 0.lipirea suprapuner ilor cu banda adezlva .executarea santurilor pentru incastrarea in umarul taluzurilor $i ingroparea capetelor foliei de polietilena . inclusiv incarcarea aparatului de pulverizat.transportul dalelor prefabricate din beton de la cui de montaj.022 0.002) ore Instalatla de betonat canale RAHCO HS-35 C-motor Diesel CATERPILAR ore ore 0.. . 458331816008 Forte de muncA 0134522 013412 019912 Zidar Zidar Muncitor montaj 2.02 0.If".2 ~g m kg 1.asezarea follei de polietllena.deplasarea la pozitia urrnatoare inclusiv manipularea sl trans-portul materialelor pe masura avansarii frontului de lucru.0041 0. lrtgatll eu folil de polletlIenl lestatl cu.2.0041 TOTAL 1) Se va preciza tipul de sterilizant din explicitate 11114 pentru catalogul de preturl deviz .nivelarea taluzurilor .. Cod Denumire resursa UtiJaje 46250301 61122000 42010003 61151006 65121001 42502100 420201U4 42030104 42540011 Autopornpa ore eu dlspozltlv (Incluslv de ore tractoore ore ore static autopropulsat ore plna la 175 CP pe senile 81-180 CP ore ore 0. I) kg In 0.1-6 me Tractor Macal'a 9.082) me de mundi 5. insemnarea ~i talerea la dimensiuni. .044 010252 010242 Betonist Betonist Cuprlnde: .confectlonarea dalelor prefabricate din beton .0041 poligon la 1<-·- Autoclsterna stroplre resursa Unitat! de masurii Consurn resurse Screper tractat rul) 3.montarea dalelor pe taluze si fund canal.350 0. constructil 1.2.03 0.022 0. transporul si manipu-larea materialelor .pulverizarea manuala a solului cu suspensie de sterllizant..9 tf pe senile 150 CP pe pneuri plna la Compactor pe pncurl Autogreder Buldozer 1 Materlale Folie de PVC sau polletil ena simpla. TOTAL ore ore ore 0. 1) 11114 Sterilizantc .IfAUAl 79U37 05 01 01 Codurlle Unltat! de Consumuri resurselor Denumirea resurselor rnasura resurse CAptu~lrea canalelor de dale prefabricate din beton. 4.2. 1.. 497571330000 457622100001 10173 Resso (antrenor de aer pentru betoane) Sfoara vinilin Beton marca Forte .07 nede ore 0.0041 0.0601 1.0041 0. 44 . . .02 0. ore I 1) Se va preciza marca betonului din lIsta unitare de articole neexpll- llsta de materiale unitare pe articole citate 10173 pentru catalogul de preturi pe articole de deviz. . Nu cuprtnde : .060' (0. . .0013 0..X'". deserv.010 (0. inclusiv masurarea. D 1 mm .. lata peste WOO mm 431921146106 Bandel adezlva PVC 38 mm NI 4065-68 .

.CAPITOLiUL LUCRARI Ii£. Continutul norrnelor I ! Norme1e de deviz pentru Iucrarlle din piatra cuprind atit cofisumurile de materiale si forte de munca cit lJi utilajele necesare executarii unei unitati de lucru.1.Materia1e1e necesare executarii se gasesc ln depozitul de linga obiect. 2. balast).3. elemente euprinse in nor me. Conditii tehnice speciale avute in vedere normelor din capitol 18 elaborarea 2. 2. . Pe santier se fae numai mid ajustari necesare punerii in lucru. 47 I ( . Continutul capltolului Acest capitol cuprinde norme de devlz pentru confectionarea si punerea in opera a unor elemente de constructie din zidarie 1a parament ~i pereu sau radier. DIN PiLATRA GENERALlTATI 1. 2. 3.Materialul utilizat la Iucrarile din piatra il eonstituie produsele debalastiera (nisip. bo1ovanii de riu si piatra bruta de cariera. . din piatra bruta sau bolovani.Piatra se considera adusa pe santier gata prelucrata in forme1e si dimensiunile necesare. pietris.B.2.

. La consumurile specifice de materiale s-a tinut seama atit de consumurile de materiale reale in opera. pentru lucrari le care se executa pina la 5 m inaltime. 18636 49 .. scarile si alte constructii auxiliare -slmilare. Consumurile specifice de forte de munca. fiind considerate ca mijloace care se amortizeaza din cota de cheltuieli indirecte. 3.. precum si transportul pe ver'tlcala a pietrei !?i a mortarului ... Normele de deviz pentru executarea zidAriei din piatra nu -cuprind executarea si montarea schelelor. a lucrarilor sint cele specificate la r I . Consumurile specifice de materlale. - c.3.. ~ >:J <:t< S o >:J S M o ale lucrarilor C1l <l> C1l S >:J "l '" .. In consumul de apa se cuprinde sl apa necesara udarii pietrei inainte de punerea in opera. Normele de deviz cuprind consurnul specific de forte de 'mundi pentru : .. C]) II 4. 3. . o .li a mortarului pro aspat la locul de lucru cu roaba.executarea lucrarii propriu-zise... 4. 0 o If'> o o o i:tl . 3. cit !?i de pierderile medii admisibile... nu se vor prevedea in deviz.transportul pe orizontala a pietrei din depozitul de linga obiect la locul de punere in opera in lucrare si a materia lei or necesare prepararii mortarului.1.t I i i . depozitare si prelucrarea materia lel or in vederea punerii in lucrare. Cnnditli de masurare Unitatile de masura :fiecare norma de deviz. Schelele usoare pe capre. C1l P. manipularii.: :::: ~ C'l I. pre-cum si pentru prepararea mecanizata a mortarului bituminos pentru legarea pietrei brute din imbracamintile de protectie a taluzelor de 1a canalele navigabile. pre cum !. Consumurile specifice de ore utilaj.. o. . Normele de deviz cuprind consumul specific de ore utilaj pentru asezarea in straturi a blocurilor de piatra bruta.2. de transport.

cuprlnde prepararea de ciment.. de clment. 50 51 .~ Cuprlnde : rcsturllor pe 0 curatirea o L adinclme de 3 em...-. spalarea eu apa a rosturllor. 1) Se va preciza marea mortarulul de ciment din llsta de artlcole neexplicitate 10174 pentru catalogul de preturi unitare pe artieole de deviz "C". bruta sau bolovnni o c5 0 C'i 0 OM~-ItO ~ S8 C) <V I ..( 0 o s t!) e: 0 0 0> cO 000 "'. ore ore ore 0. Se masoara CocluriJe patrat resurselor Denurnirea resurselor Unltat! de masuril.01) "CI 0) 012921 012911 Pietrar 2.1. o t.. eu mortar de clment....A 791518320101 __ 0') 0 r-. til 10174 Mortar Forte de clment de mundi marea . Consumuri resurse Materiale > <V J.... <V 0 t . 1 -_ ..20 0.. "l 0 -::> ~. eu mortar de ciment Nu . __ __ o o ~ ~~ L("') M a ~.If B 02. TOTAL -< ::s "cO o .1) nle (0. de pereu zldlt. eu vergele de rostuit._-. - transportul umplerea netezirea mortarului rosturtlor mortarului : mortarului la metru de clment....20 0.1.-..40 Pletrar 1. c-j Rostulrca pereurlfoj- ~l radlerelor zldit e din piatra de riu..

2 2. Consumuri 0 distanta de resurse resurselor Materiale Z18121630002 308711619104 masura ~ 0101 ___!L 0201 3_ 0301 _9L 04 01 Piatra bruta sortata Cablu simplu D = 25 120 KGF mat S Forie de rnunca kg 1 X 37 B kg 2.320 1560 1.59 012922 Pietrar 019922 Muncitor utilaj 65123003 Autornacara deservi re constructii -rnon taj 5 tf OI'e • .:r 011011 Fasr: ~r ore or2 ore 3. Ll._._.010 1.91 1.39 1720 0.!!L _s_ 03 01 0201 - prin asezare prln asezare tehnice.2 TOTAL ore or:e ouc 1030 0. prin aruncare.80 5.punerea pietrei in opera.13 Forte de munca 011021 Fasci"l.00 m. in grosime de: de apii.calarea. a1 constructillor hidrotehriice ..008 1.85 1560 1. la lucrart pe cursuri sau doua straturi eu ajutorul automacaralelor. Ia protcctla in patul taluzur-ilor de Iundatie ---. .012 2.. in lucrart pe eursuri de apa. ~L 0401 = pe 1. Se mascara la metru patrat de Imbracaminte..79 2. Codurile Denumlrea resurselor Unitati de ..60 0. de resurse C.80 m.006 1. executate manual: ~ 0101 - prin aruncare.19 J .49 2'060 0. prln Se mascara 1a metru cub.60 m.06 0. 1515 0.rangulrea blocurilor de piatra $i punerea in lucrare dupa un profil dat.53 1.15 2. .manipularea pietrel pe mal.. de Ia un loc la altul maxima de 20 m . ---~ IfB04 791134 01 0000 Anrocarnente din piatra bruta de 51-100 kg/bucata .1.20 m. __!L 0201 = 0.37 4.lfB 03 791 137 06 00 00 Imbracamlnte de asezate in unul prctectie din piatra bruta in blocurt de 51-1000 kg/bue. Codurile resurselor aruncare sau pri n asezare ingrijita. .. decalarea sl. . Cuprtnde : .95 1515 0.82 0. de la useat. de Iundatle a1 constructli lor hidro- ~ 04 01 Cuprtnde : . . deplasarea fara sarcina a autornacaralei. __s_ 03 01 = 1._'_ . __ ~_~-__'_ 'J • r-" . = 0.50 .53 3.~.30 0.46 1. Irigr ij ita Ia protectla ingrijita Ia patul taluzurilor. Dcnumirea resurselor I TOTAL I UnWHi de' rnasura kg Consumuri AI _2L 0201 __E!__ 0401 01 01 0301 218121630002 Materiale Piatra bruta sortatA 2.15 1.91 3.95 2..10 3.30 4.30 2.29 1370 0.

in Iucrar-l p e cursur'i de epa..58 0.asezarea blocuri lor din piatr-a 1a profilul proiectat. excavator pe senile cu echipament de macara ~ 0201 Cuprinde automacara i . _. asezarea umplerea baterea pietrei eu vIrful ascutit in jos .29 1717 0. execulate me- A. Iarba g: manipularea la loeul de pus in operii. Interspatltlor cu maiul . Denumlrca resurselor Uniti1.58 0. .74 0. indepartarea par~Uor parnintoase moi sau crapate.70 me 0. Cuprlnde: alegerea sl curatlrea . E 0500 50 em. Codurile resurselor Materiale 218121830002 Platra bruta sorta:a 2.5!l 0. materlalului cu nisip. .58 1. C 0300 30 cm.5!l O.i de rnasura Consumuri resurse ~ _§_ 0301 0101 kg ore or-e 1717 O. D 0100 =40cm. in grosirne de : A OHio 15 cm.58 11.pietrelor -.2 1.2 ore ore ore ore 0.2. sau pentru obtl- ciopl irea usoara a pietrei pentru nerea unel forme cit mal potrivite.74 Forte de munca 012922 Pietrar 012912 Pietrar 019922 Muncitor deservire Utilaje 42000002 Excavator pe senile 5 tf 65123003 Automacara constructil -rnontaj TOTAL 2. Se mascara la metru cub. sau muschl .!fB05 79113402 00 00 Anroeamente canizat cu : 0101 din piatra bruta in btocurl de 51~1000 kg/bue. " __ 0_ .29 _____ . B 0200 = 20 em._~ -~- _ UB06 791137 07 00 00 Pereu uscat din piatra brutli sau bolovani de r'iu.40-0..

315) (473) O.c. pereului eu mortar Nu cuprinde : c. ..._~.J - prepararea mortarului... E 0500 C 0300 5i() 30 em.72 0.36 0. cu piatra mica Indepartarea partflor pamlntoase. 1) mm 11108 Piatra bruta Forte de munca 012921 Pietrar 012911 Pietrar 2.1 TO'!'AL ore or-e 0.158) (237) 0. .__ ..20~ (0..54 0. cioplirea usoara a pietret pentru rea unei forme cit mai potrivite._.72 0.72 1.420) (630) 0. . udarea asezarea asezarea umplerea manipularea rostuirea cioatelor pietrelor pletrelor golurilor .. cm. de reper in mortar.08.If"... _ :'--F-'+_... __".. 0. ._ .l Consumuri A 0100 B 020G C 0300 resurse D Denurnlrea resurselor E 05 00 04 00 Materiale 218345140003 218124'. in grosime de : A 0100 15 cm.n a:> Se mAsoara la metru Codurile resurselor patrat de pereu.44 0.077 (0.~ . _. materlalelor Ia locul de pus in opera.210) (315) 0.. __ .90 0.. moi sau crapate.:"~_ .~ __'_ ~"_' .154 (0. de ciment.1 1..__ ..261 (0.102 (0..54 1. .54 0.n -.1).525) (788) de rlu 70-300 .27 0.90 1. 20 em. UnitiJti de masur. ' .27 0. lii mortar.36 0.._ ••• _ IfB 07 791137 08 00 00 Pereu zidit din piatra brut! sau bolovani de rlu. _"' . pentru obtine- sl intinderea sforii. D B 0200 40 em..~ . 0400 Cuprinde: alegerea si curatlrea pietrelor .80 1) Se va preciza natura pietrei brute din lista de materiale neexplicitate 11108 pentru cata- logul de preturi unitare pe articale de deviz .•~ . _ .10003 Nisip sortat Bolovani nespalat 0-7 mm me me kg 0.

.1 TOTAL 4.GO 1) Se va preciza natura pietrei brute din lista de materiale neexplieitate 11108 pentru catalogul de preturi unitare pe articola de deviz "If".OO 0.10003 11108 Clrncnt S 3H8 Portland 10173 Nislp sortat nespalat 0-3 mm Ape. o '0 0 .u_t~a-. --_..prepararca betonulul .ODJ n._ I 563113300004 218315120001 21912120(lOO~ 2181241.. pentru mer-taro 5:i bctoane Bo!ovani de riu 70-150 mm Piatra bruta J) Beton marca 2) Forte de munca : 2.. -~ 0101 . ~a In 0 . Nu cunrlnde : . . fundatle de 8-12 em de beton..16J 0.H. (12 D 1 C'l a o S E ----------.80 (l.. 2) Se va preclza marea betonulul din Iista de artlcole neexplicltate 10173 din eatalogul de preturl unitare pe artleole de deviz "C". inc. 518 59 . .. Se mascar-a la met:~_patrat _9-. 0 ~ ['-."-oj ~ ~ S 0 l() 0_ o o ~~ io t. .. .turnarea betonului in fundatre .cn~ i). 0" 0" ~ s & ~l q o 0 <ll " 6 sapatura rnanuala pentru realizarea casetei . Materfale ~ : P 40 in sacl kg me me me kg me 4.90 0...prepararea mortarulul de ciment.. !5anturi sail taluze.000) o .. .90 1.tii va-..pereu f~. de 2-! em.012 0.lusiv umplerea golur ilor eu mortar !Ii rostuirea Interspatitlor. imprii:3tierea manuala a pamintutut sapat .-resur-silo- Codur ile resurselor Denumlron II II Unl tciti de _ Corisumu r! res u- -e _ masura A' 01 81 . T"""i Cuprlnde - q ~.:-.l.~ 0 0 c·..eartarea ~i asezareapletreto..1 1. If B 08 791137 09 00 00 Pereu pe din piatra bruti'i sau bo lova n i de riu Ia rigote. exeeutate din: piatra bolovani r bruta 12-1'3 em in grosime totala de 24 em .1 '3D r). 00"1""'1 In l:"l 0 L'1.)l ( 0..1·017) (O.. a.umplerea ~i fuguirea rosturllor eu mortar de clmsnt.90 I.008 (22'.'-1 000 ~ l"- _!!!__ 0201 de riu 12-16 em in grosime totala C'!.::.-) OJ2921 012911 Pietrar Pietrar ore ore ore 0.

155) (217) (217) 0.48 0.IfB09 791 136 01 00 00 Strat A 0100 =: drenant din: nisip.29 0.95 . Se mascara la metru patrat. roca metamorfica 25-40 mm) Forte de mundi : 1.95 0. asternerea materialu1ul materralelor Codurile resurselor Materiale: 218345140003 218318700008 218327300001 218239150005 218239260008 Denumirea resurselor masura Unl tati de Consumuri A resurse D 0400 E 0500 B 0200 C 0300 0100 Nisip sortat nespalat de riu 0-7 mm (Balast sortat sl spalat 0-70 mm) (Pietris spalat de riu 7-30 mm) (Platra sparta pentru drumuri.29 0.11 0. in grosime C 0300 dupa eompaetare =: de: = 30 em. - Cuprinde: manipularea materialului la locul de pus in opera.38 0. baterea stratu1ui eu maiul de mlna .205 (0.38 0.58 0. : = 10 em.48 012911 UB 10 791138 11 00 00 Filtru Invers In straturl A 0100 - succeslve din nlsln sl pietri~ sau piatr! B 0200 40 em.155) (0.256 (0.103 (0.1 TOTAL Pietrar me me me kg kg ore ore 0.1 TOTAL ore ore ore 0. 0400 20 em.052) (0.205) (~37) (287) 0.205) (287) (287) 0.256) (35{) (357) 012922 012912 c:n I-' Pietrar Pietrar 2.2 me me kg kg 0. 5 em.256) (0. . baterea stratu1ui eumaiul de mina .lrile resurselor Materiale: l!18345140003 218327300001 218239150005 218239260008 Denumirea resurselor Unitati de .155 (0. balast.103) (144) (144) 0.155) (217) (217) 0.20 0.20 0. Iucrarea se executa 1a useat pe suprafata orlzontala sau Inclinata.155 (0.052) (72) (72) 0.256) (358) (358) 0. Se rnasoarii la metru patrat. masura Consumuri resurse ·0300 ABC 01 00 0200 Nisip sortat nespalat de riu 0-7 mm (Pietris spalat de riu 7-30 mrn) (Piatra sparta simplu concasata roca sedimentara 25-40 mrn) (Piatri1 sparta sirnplu concasata roca metamorfiei1 25-40 rnm) Forte de mundi : 2. sortarea materialului . 0500 Cuprmde - - manipularea - 1a loeul de pus in oped! .2'56 (0. 50 em. eoneasata roea sedimentara 25-40 mm) (Piatra sparta pentru drum uri.103) (0.205) (0.11 0.205 (0. spartA.58 0. avind grosimea D dupa =: compactare E de : 25 em.76 0.76 0. asternerea materialului .052 (0. eoncasata. p1etri~i piatr~ B 0200 spartl1. C 0300 = 15 em. Codi.

. 0 c:...... ell : co 0 ctl 0 C::l..630 0.. . .. C!J c: C~ .. ~L 0101 0201 mortar de ciment .. Materlale : Denumlrea resurselor ~:_1_~_~ 6. . 0' ~ ::l ..:":.) i! . . ~ Q ::l ::: ..-. .. netezirea mortarului cu vergele de otelde rostuit. ~cr-.l . . ~ <l> .'"' OJ Se-masoara la metrupatrat.::.~ ""' q 0 r-< 0 N . co t:...900 8.. . ~2 -t c-: c-c. ~ ~~ r.j ..- '::_:1 '::? OJ .1 2. t:-..: 00 0 L: !"' I .. '" C'l ": co 0 L'> <:0 .-..2 TOTAL ore ore ore ore ore 0. i c.."."')- rosturi lor pina la 3 em adincirne . I -' <r. to .. I ~.. 0. 1:: C!I . :" 1 I.• c. inclusiv manlpularea apel . ctl r. Lemn de foc de ra$inoase kg !llC me kg kg kg 5. ~ L'l n C a: l"") '<T c-i c.. N ::l E o 0 S o 0 It) (ii-I ~ o C'~ 0' S C'~ co c: ~r C _.~g ...s 'Po o :J ~ c:....\. co <l> If B 12 ~ 7!l.1 1. -. r-< . oS ? .. Forte de munca : 012921 012911 012922 012912 Pietrar Pietrar Pietrar Pietrar :s rJJ e 2.:.:-..r I'" 0 00 :!..£ ~~ B 'a .-.000 (l..' ::I . I .t i t 'i:j. 0 :9 ~ C!J 0. prepararca curatlrea manuala a mortarulul .. I co I'" f£ ~-' o --.~ C.:.:3 _. ::J . M C") 8 _... .Q t. <l> ctl ~Cuprinde: - = bitum topit... <- .. . ~ I ~~ 1° _. -C) cl...175 0.lfG 0. completarea cu mortar a rosturilor curatite. g)~ :..! ~ >(ll .350 1~i ':·-·- 62 63 . resurselor (.. . '.:: S -.. co 0 . =IE .1 33 00 00 518 Rostuirea pereulul useat din piatrli brutii sau bolovanl de rlu.. . .. U -0 M \0 t.._..G'}O :l t jI ..-_ E or: Cll. il) ~ I". ~. ~) .'.630 1._ 2 ~ S . ( - \.013 .2 1..j __________ . c: .. 'nj .. Clment Pcrtland P 40 in sacl S 388 Nisip sortat nespalat de rb 0-3 mm Apa pentru mortare sl betoane Bitum pentru hldrolzolatl i tip H 687 75 S 7064 Filer de calcar tip I sad 50 leg S 539-73 .0.. t~ r...~ . ld I '.... incluslv rnanlpul area mortarului. spalarea cu apa a rosturllor.: f'~ ... la locul de pus in opera.. ~< L" ~:.175 0. t-. Codurile --------Unital! de masura ConsumurI ! "d . ::J u eJ ...260 0.."1 t-.... c: I ~l' L ~'C C'l..._ c'1<'1' o-i L'l I. .D . ... .' / .i 563113300004 218345120001 219121200003 209222110003 565311100004 505122140003 ~~ <'.:J...l . CJ 0 1:) ..::..s ~ . II i Q...005 0.750 5..... I. .

- B) manlpularea cosului.plasa de sirrna .manipularea 1a - . - Curatl rea rosturilor dintre pietre prln suflare cu aer cornpr-i mat : arnorsarea rosturl lor cu emulsie bltuminoasii catlonlca diluata cu apa . :1) Se va preclza na t ura pie t rei. prepararea la cald a mortarului bituminos .01 (1515) 1. Se mascara la tona de mortar bitumlnos pus in opera.60 3. cleionaje etc.60 1.1 ore ore ore 1. .ra $1 asezarea a$ezarea sl coaserea capacului supenor.62.55 1.2 4.925 TOTAL 5- 64 c. incJusiv transpor-tu] acestuia pe taluze .2.767 0.1 Ore ore ore ore Ore ore ore ore 0.800 Forte 011021 011011 Fascinar Fascinar de muncli : 2.640501 Legarea de nrotectle CUPrinde: 01 sau bolovanl in : de riu ell mortar bitumlnos a pietrel brute din imbrlieilminfile a taluzelor de la eanalele navigabile. sortarea. materiale ~i norme Asfaltator Asfaltator Asfaltator Asfaltator Asfaltator Pavator Muncitor montaj deserv. Iista de explicitate 11108 pentru catalogul de preturl unitare deviz . cleionaje etc.860 0. in CO$ .7 0.20 1. casoale. rnanipularea.arrnaturile din gabioane. clopllrea u$oa. Denurnirea resurselor Unitatt de Nu cuprinde : . 5.1 1. 2. b ru te din .::a profil.prin aruncare. 209221150006 209221350000 III 219121200003 206111620004 Materiale: 218124110003 11108 Bolovani de riu 70-150 mm 150-:300 nun (Piatra bruta .140 0.410 367 142 5.560 0. in zonele de actlun e ale valurtlor : 0100 B 0200 Cuprlnde r gabioane caseate. ... caroiaje de gardulete.21.If B 13 791 134040000 Umplutura eu piatrli bruta pina la 50 kg/bur. Unitati d~ masura Coisurnuri resurse Codurile resurselor masura Materiale: Co nsumuj-] resurse Codurile resurselor 218345140003 Denumirea resurselor A 01 0:) B 0200 56531110000'. constr.. ~i intinderea plasei de slrrna pe Iundatle . indepartarea excesului de mortar ~i reintroducerea lui in rosturi.If".. . : punerea in opera a pietrei .ll me kg 1.ic:e de la statil le de preparare la Iocul de punere in opera.2 3. : diluate de pe suprafata Imbracamintt] A) la gabioane : .2 1.55 nede TOTAL 010152 010U2 010132 010122 010112 012812 019931 . la comnartlmontele lucrlirilor A IfBUAl 7911. umplerea rosturflor cu mortar bituminos.585 3. pietrei Nu cuprinde - transportul mortarului bituminos $i al crnulslei cntiol.01 (1515) Nisip sortat nespalat de riu 0-7 mm Filer de calcar tip I in saei de 50 kg S 539-73 Bitum tip D 807120 S 754 Emulsie cationlca cu rupere raplda STAS 8877-72 Apa pentru mot-tare sl betoane Motorina pentru motor Diesel LD iarna vara S 240 Forte de munca : me kg kg kg me kg 0. Se mascara 1a metru cub du. carciaje de gardulete. 106\36 65 .346 0.2 3.006 41.. •.900 6.

60-3.'?najaI'2a torentilor sc prezinta.~ lH'llte 1.I·' !. joasa presiune 4. corespunzator prescriptillor tehnice in vigoare.1 vedere If! elaberarea Lemnul folosit la Iucrat-ile de constructii pentru rc:t. Consumurile specifice de materiale. executato din lernn.irile de consolidarea malurllor. apararaa si consolidarea r iurl lor sau a.0-5. resurselor Codurfle Denumirea resurselor Unltiiti de rnasura Consumucl resurse UtiIaje: 42524008 65811007 65600102 425:!Df)02 . Conditii tehnice specials normelor din capitol -.rnai ales sub forma bruta : rotund.200 0.067 0.:-n.9 mc/minut GENERAUTATI 1. s?r:drotund sau despicat.195 Incarcator frontal pe pneuri la 2. Consumurile specifice de materiale cuprind cantitatilo de materiale necesare pentru confection area taru~ilor. taluzelor ~i Iundurilor cursurilor de apa sau torentilor. CAPITOL UL If.067 0. C LUCRARI DIN LEMN Motocompresor de aer mobil. parilor. Instalatle asfaltice pina 1a cald LPX topitoare mc de preparat mixturi ore ore ore ore ore ore are 0.. 42525000 425320[10 3301010~1 Uscator de filer actlonat electric Malaxor rnecanlc pentru suspensii bltuminoase 300 1. 66 67 . 3.90 Transportor 15 m Iungime cu banda mobil. 2. Autogudronator 3500 1.uladzarea rlurilor.200 0. Continutul normelor necesare execunormativelor Iji Normele de deviz cuprind toate operatiile tari i unci unitati de lucrare.1.100 0. Continutul capltolulul In acest capitol sint cuprinse norma de d eviz penti-u lucr.100 0. 3.

fa. efectuarea operatiilor prescrise de conditiile speciale in vederea determinari i calitatii materialelor si lucrarilor.avalanselor. Unitatl de Consumuri - . 1 m. In normele de deviz s-a luat in considerare pierderile de material lemnos.taierea la lungime.1. me 1. Se mascara Ia metru eub de lernn pus in opera.3. pari. > Codurile resurselor Denurnirea resurselor masura resurse Material£' 50123B234003 : Lemn rotund constructii rurale stejar.bulumacilor. sint cele specificate 1a If C 01 Al 791 131 01 01 01 lLemn brut rotund de foioase pentru de taru!?i. - - ascutlrea 20 em la capatul eel subtlre pe 0 lunglrne de 15 pina la depozitarea. 9-18 em. . . lung. . 3.sonare etc.em.068 69 . Se mascara Codurile resurselor la bucata.068 0. Transportul materialelor in interiorul zonei de lucru. inclusiv transportul lii asezarea taruliilor in sUvA. 4.2.2. bulurnaci. diarnetru cap. min.2. inclusiv masurarea sl Insernnarea . [gheaburilor. de foloase. 3. necioplit. transportul lii aseearea pe capra . pentru confectionarea Ion grme. Denumirea resurselor Unitat! masura de Consumurl resunse Forte 011011 de munca : 1.03 If C 02A 1 791131020101 Confectlonarea tliru~iIor din Iemn brut rotund pentru constructii D 4-B. moaze etc.2. = iCuprinde: - manlpularea din stlva a lemnulul brut. prelucrarea !iiipregatirea materialului pentru a fi pus in opera.despiearea lemnulul brut. obloanelor si greblelor pentru combaterea .1 TOTAL Fascinar ore ore 0. Conditii de masurare a lucrarilor Unitatile de ffiasura ale lucrarilor fiecare norma de deviz. constructil. 3.2. Consumurile specifice de forte de munca corespund urmatoarelor operatii : 3..datorit operatlllor de despicare. cioplire. dupa eaz . 'inclusiv fieraria necesara. ca opera tie distincta in cazul executarii manuale a lucrarii . Iongrinelor.

?8esi- lie 04Al 791 131 (l4 01 01 Confecttonarca bulumacllor din Iemn =: Se mascara Ia metru de piesa. D =: 8-12 em. cloplirea ~i chertarea Iemnulul (plesel) la imbinarl . despicarea dupa caz a lemnului brut.. ascutirea la capatul subtire pe 0 lungime de 15-30 em. Codurile resuselor Cuprinde: manipularea din stiva a Iemnulul brut. montarea sl flxarea prin cule sl scoabe a pleselor. Codurile resursclor brut 12-18 rotund de folcase :iJ':l1tru ccnstructtl D Cuprlnde: - em. depozitarea.. taierii. Se mascara 1a bucata._------- in stive. taierea la lungime inclusiv masurarea 1j1 insemnarea despicarea.1 ore ore 0.:broa tiltHe asezaril piesei lao pozitle . HC O~A 1 Se mascara Codurf le la bucata. taiere8 la Iunglrne sl cioplirea .177 0. depozitarea. transportul pe capra .. resursclor Denumlrea resursclor Unitatl masura de Consurnurl 791 131050101 r.098 0. inclusiv transportul 0 lungirne de 15-30 em dupa necesl~ $i asezarea 791131 03 0101 Contectlonarea par llor din lernn brut rotund de foioase constructll. onOH Fascinar - manlpularea $i transportul materialelor pe locu1 de munca. dupi'i caz.177 necesi tat! . pentru pari lor in stive.ssurse Confectlonarea _~L" din Iernn rotund sau semlrotund de folcase a Forte de munca : 1. TOTAL 70 71 . L = 2 m. .1 TOTAl. inelusiv transportul $i asezarea parilor ----_ . dups Denumirea resurselor Unitatl de masura II Con sum uri resurse Forte de munca 011011 Fascinar 1. Forte de munca ~i asezarea loeului lui 011021 Fascinar 2.35 manipularea din sUva a lemnului brut.093 longrtnelor Cuprlnde : sl mnazelor D == 8-10 em.. ore are 0.35 0. transportul !?i asezarca lui pe capra . taierea Ia lungirne incJusiv masurarea ~l lnsemnarea locului taierii .IfC03A 1 - aseutirea Ia capi'itul subtlre pe ~~. insemnarea. masurarea. TOTAL Ore are 0.1. a lemnului brut.

tare.. TOTAL ore ore 0. OG 01\ Forie de munca 011011 Fascinar 1. eu Iungimea peste peste : .!f C 06 791138 12 00 00 Bater ea 1~ru~iIor din lemn . transportul ~i lnslrarea parilcr lor pe traseu de batere.67 U.7:3 0. baterii. in ter en : tare. _!L 0401 0301 Forte de munca Ollon Fascinar 1.. Incluslv manlpularea lucru. montarea in fi~a. ~ Rn 0501 0201 A~-l 0301 - pina la 2 m. teren pina 1a 2 m.30 0. ~ 0401 2 m teren usor si rnijlociu 2 m. inclusiv transportul Insemnarea sl inslrarea pregatirea : lor pe traseu locului de la Iocul batore cu de punere ranga sau in opera. Se mascara Codurile resurselor sl demontarea schelei simple pe capre.55 . teren foarte peste 2 rn.63 0.40 0.40 0. cazrnaua ~i manipularea asezarea in tarusllor fi~a corectarea 5e masoara Codurile pozitlei in timpul la metru - ~i bate rea tarusilor..63 0. D.2<0 0. ore TOTAL Ore 0. dupa asezarea baterea.45 0.s_ 0301 Cuprlnde : trasarea loculul de arnplasare. 0401 foarte tare ~ 01 01 usor .20 0. __!!L 0201 mijlociu _. la locul de punere cu ranga sau in opera._.1.55 0.30 0.67 0. trasarea locului de manipularea parilor caz : arnplasare. inclusiv insemnarea.n 0201 ~ 0101 0301 ~ 04 01 2l2.46 0. teren tare. pregatirea ~i a Iocului cazmaua. teren foarte tare. in stiva. ~ 0101 pina 1a 2 m. pe masura avansaril frontului de Consumuri A[-t resurse Denurnlrea masura _:\l.1.76 0. st transportul sculelor si a schelelor usoare la metru fi~a.45 .. tare.---- --- 'l't- utot 791138130000 Baterea partlor din lemn D 8-12 em.85 0. Cuprlnde .46 0. din stiva. teren usor !ii rnij lociu . alinierea.55 0. fi~it inclusiv resurselor Denumirea resurselor Unitati masura d':! Consumuri resurse ~ 0101 2L 0201 -- C.:-. resurselor Uni tat! de pe capre. 0501 B. brut D 4-8 em.

560 'l'~ " Cuie eu cap conic tip A .. TOTAL ore ore 1..230 0. ConsumurI resurse 0 ~~o~ ~. o o .650 0.. . 0.. D _" 9-18 em prof. la loeu1 de lucru .300 . H 65-90 0. kg Otel beton S 438 0.Q15 rotund constructtl arln eojit L min 1 .O H - rnontarea Se mascara 1a rnetru. i I i I Forte de mundi 010722 Dulgher constructll 2. =~~ " -'' "' -I"' I 0 I. kg kg lemn mm..!'¥.10 m? . ..1 o H Codurile resursclor Denurnirea resurselor de rnasur a Unitall .2.38 2. 0 . ..064 D.. Dulapi stejar tivlt clasa 80 mm L 1.02 2..'02 74 75 . eu sectlunea _81 __ 0201 de : 791~3!l 31 0000 00 o: o~ ....300 0. 0.J Q) transportul rnaterlalelor jgheaburilor.33 1.80-4 ill Lernn C Gr 50·me neO. ""' ""' C> l'- 'ii> ~ 0101 0..H 0 <i! .. N Q. net.400 0.. Scoabe otel pentru constructh L = 200-300 mm. contectlonarea .\. pre cum sl a elernentelor de sustlnere .". "1 ~~ I L..25 m2 ..If C 09 o 0 8 Jgheaburi din lernn.._ B!( 01 01 0201 Materiale 511231174009 501518119008 234713140003 308351290009 3018i9875002. OB 37-1 me K.OO!) 0. Cuprlnde : jgheaburllor din lemn . M ..cI:~2 0.

tr .r-.2.750 16...81 0. .005 0.600 0. L 282163761004 Tabla plumb 5 90.0~ 1...02'5 0101 1.~-. 25-40 mrn. 2000 X 2000 . PB 1. me mm 233331310000 Profil 233621916904 Otel lat laminat eald OL 37-IN LT = 80 X 5.040 0.87 0.81 1.81 1..63 TOTAL -J . -~. 1.00 __s_ 0301 1.~-~ . L = 1.If C 10 791 138 15 00 00 Dlspozitiv de Inchiderc sirnplu (obion) pentru stavilare tubulare cu diametrul de: ~!_ 0101 Cuprlnde : 20 em.005 5.240 1O...80-4.- X.000 4. 1.26 0. Ccdur lle resurselor metallee. ~- 0401 50 em.120 1.2_ ore ore ore ore 0.. resurse _§__ 0201 1.. Se mascar-a la bucata.150 .900 1.63 1.99 0.000 5.81 0..31 0.750 1.000 0.-~ ~.100 1.100 0..900 1." . confectionarea oblonului $i montarea armaturilor rnontarea eadrului de ghi daj al oblonului.-.---.014 _!L 0401 1.019 234723140005 Otel beton ]:rof net OB 37-1 K S 438 308171124404 Surub incc.37 0..0 ~~. ..750 8.42 1.80-4 m 308111122206 Surub hexag..2!!iiiNiilili' 308351290009 Cuie eu cap conic tip A 5.80-4 m me kg kg 0..OQ 1.99 0. . Forte de munca 010732 Dulgher 021522 Lacatu!? 021512 Lacatus _1 constructil 3.---~--:: ~- ------.005 10. OL me 0..000 37 buc.0-6.750 12.81 1. clasa C.. OL 37 + erst.05:) 1."..030 1. S 1452 L5 x: 25- 511211552007 Scinduri fag cl C Gr 50-80 mrn. Denumirca resurselor Un itatl de m asura Consumuri resurse ~ 0101 2L 0201 _s_ 0301 _BL_ 0401 _!L 0501 Materiale 511213139003 Scinduri fag netivit Gr.3()() ~ 0501 1.. Ccdurile resurselor Denumirea resurselor Unitati .006 0. _s_ 0301 40 em...00 m LT > 8 em 511235123006 Dulapi stejar Cl B G 50!5d~80/80 L = 1.-. -. S 6220 M 8X80.100 0.000 0.0'00 0.750 12.42 0. -. ¥".96 S 490 = aburit.100 a ~£..... _§_ 0501 60 em.81 0.240 8.00 2.600 0..00 2.2. 30 em..800 11. \~.240 1.. 2. _.0 S 495 1.000 497712210007 Lignolirieum U S 564 OL 37-IN 65 kg kg kg kg buc. de masura Consumuri A.000 0.. •.008 0.100 0.

30 I C:. constructli 4.IfCll 191138 16 00 00 'Greble dln Iemn pentru combaterea avalanseler.267 0. L. min I m.. TOTAl.O Materiale kg kg m~ k~ . S 6220 M 8 X 00 Sirrna moale obisnuita S 839 D = 3. 2.130 0.50 40 7. Otel bcton prof.lO 021152 010742 019922 Forjor Dulgher Muncitor 5. kg ore ore ore ore ore o. steja r.2. net. ridicarea Se masoar greblei a de lucru pleselor (transpcrtul numerotate. ore ore ore ore 7 20 7 7 21 20 20 60 t 1 rotund brut.5 160 Kgf IXI7 B MAl S Forte de mundi 010732 Dulgher 010722 Dulgher 010712 Dulgher Utilaje 61151002 Tractor pe senile 65 CP constructll constructii constructli 3.2.890 0. greblel (Iasonarea materlalulul la punctul asamblarea lemnos. 50141312000(} Lemn rural.10:.30 3.8-4 m L > R cm 308174121209 Surub hexag.801 lI ? TOTAL 78 I o.cu O. taierea bilelor si a dulapilor la dlmensiunlle proiectate .0.U buc.. me Inc buc.><200 OL 37 308711583107 Cablu simplu D 2._·fJO m:n S j931 Lr mn rctu-id cOJ')~r·lr>tU rU"31p.890 0. - !'ii fixarea de ell.50 '11· 17 60 0.2.20 Hllili'l mix ta eu g ra-i. avind Inaltlrnea : cu lungtmea de 4 m. l \ r L asamblarea $1 montarea definltiva prin purtare direct a materialului. 1. prlnderea scheletului eu suruburl ..2.c 791138170101 saltele de fasclne ~L Cunrlnde - 0101 : 2m 3m r chertarea pro- confectionarea vlzorle etc. salcim Lg min. necicplit. se considera ca 0 platforms din lemn pentru confectionat saltele de fascine deserveste 0 suprafata de saltea de 4000 mp (1000 m lungime sl 0 latirne medie de 4 m): pe 0 singura pozitle platforrna deserveste 0 supratata de saltea de 200 mp (50 m X! 4 111) . S 1454 L 2.ot 79 . 1 m D 9-1B em 5112115571}07 Scinduri fag netivite.2. g rebla. constructil montaj 2.267 0. neaburi+e Gr. Se mascara Ia metru patrat (plan incllrrat). on 37-1 K S 438 Surub hexag.267 0. kg 6.So. bate rea cuielor de prindere a dulapilor de schelet . deplasarea platformei de la 0 pozl tie la alta se face prln tractiune eu tractor pe senile de 65 CPo Nu cuprinde : pregatirea terenului pen tru deplasarea platforrnei. Codur+l e resurselor Denumlrea resurselor masura Unitriti d~~ Consumurl resurse I t - ~ _!!_ 01 01 0201 resurselor Codurile Denumirea resurselor Unitatl de masura Consumur resurse i 2S2163732fJ03 201222110007 501:!3J23FVl3 23'1723140005 3081111222013 255121345005 Tabla r-lumb S 40) 3~<2}OCl:<. \ i Plan inclinat pentru confectlonat If•• lZ Al .OB 0.00 Forte de muncii 1.i. L 1. D cap.60 0'. la bucata Cuprinde: contectlonarea scheletului platformei prin fascnarea bilelor si irnbinarea acestora . 25-40. . 9-18 em.2. 15.

Conditii tehnice specials avute in vedere normelor din capitol la elaborarea Lucrarile de confectionare si montare a confectiilor metalice se realizeaza numai manual. 3. se mai Ioloseste la lucrarile de montare material marunt. Continutul normelor 3. care a fost prevazut in norma de deviz. se ridica sl se fixeaza pe versanti accidentati.75 si greblele din plasa de sirrna. 2. In afara de beton. Greblele confectionate din slna tip 13.1. 81 . se asarnbleaza. Continutul capitolului Prezentul capitol contine norme de deviz pentru confectionarea si montarea confectillor metalice ce se executa pe !?antiere la lucrarile pentru lmbunatatirl funciare !?i corectia torentilor.j ! ! CAPITOL UiL If D CONFECfU METALICE GENERALITATI 1. in conditii dificile de amplasare a aces tor lucrari. Iocuri izolate !?i Inaltimi mari. Consumurile specifice de materiale.

coaserea lor. transportul impregnarea prepararea de la statle ~i pe cul oar . Consumul de forte de munca s-a stabilit prin normarea operatillor elementare ce intervin in procesul tehnologic de executie a lucrarilor.75 previizutli cornbaterea avalanselor. $i numerotarea definitiva pieselor . respecti v bucata. la punctul in locas. cu Iunglrnea eu tablier de lernn de: de 4 m si inaltlmea ~ 0101 2. eu beton. lemnos . Conditil de masurare a lucrarilor Unitatile de masura ale lucrarilor norma. 83 .. UHe- - talerea otelului .00 m Cuprtnde : - confectionarea rea eablurllor) greblei . (taierea plaselor de slrrna. fiind descris 1a fiecare articol in parte. . 4. .3. manuala a betonului. _!L 0201 3.2.00 rn . fasonarea asamblarea asamblarea ridicarea turnarea fixarea materialulul provlzorie $i montarea greblei . If D 01 791912360000 confectlonata din ~inli un 13. Consumurile specifice de forte de munca. de lucru . sint cele specificate in Greblli pentru . Nu cuprlnde saparea lestarea gropilor greblei . betonului greblei : pentru fundatil .

Iasonarea materialului lemnos . Se mascara Cod resurse la bucata. coaserea lor.2 ore ore ore ore ore 12 8 4 21 Materiale 252151411006 308711619104 Sirrna moale 4.96 marca 4. asamblarea provizori e !)i numerotarea pieselor .1 GrebUi confectlonata din pIasa pentru de sirrna eu dimcnsiunile . prepararea manuala a betonului.2·:00 1) - saparea gropilor pentru Iundatil .00 m cornbaterea avalanselor Materiale 233·H4140009 511234113004 308171124404 308111155508 483311110004 452321110008 451131100005 201222110007 234i13140003 233621919506 282163764000 Sina de cale ferata tip 13.?. turnarea betonului .00 Muncitor deservire constructll-rnonta] 1 25 Cablu X simplu D 37-B.75 (tip U70r) cal. lestarea greblei .70 == lat laminat la cal d OL 37-1 N 100 Xi 8.90 10173 Beton (0.2 2.22 OB 37-1 7.53) (0. Unitatl de! masura Consum de resurse Tabla plumb P 899.Se mascara la bucata. (tilierea plaselor de slrma. Ulie- contectlonarea rea cablurllor) tiiierea otelului .2 3. 84 85 .36 480 0. mc kg kg kg kg me 0.27 50 60 1.137 - : greblei .50 9. == 50 234713140003 Otel beton profil neted K S 438 D == 12 mm 12.2 TOTAL IG 8 2 o == 1 zlncata S 889 25 120 KGF OB 37-1 kg kg kg 0.MALS. 1.30 '7. profil neted K'S 438 D 12 mm Otel VI' 0-30 mrn Cuprinde kg me hue.50 X 4. kg 210 0.50 1) Se va preciza 10173 pentru marca betnoului din Jista de articole neexplicitat!e catalogul de preturl pe artlcole de deviz "C". Consum resurse If D02 Al 791912370101 Cod resurse Denurnlre resurse Unitatl de masura ~_§_ 01 0:1 02 0.00 Dulgher Beton lst constructll 2.53) Denurnire resurse Forte 021122 010722 010222 019932 Forjor de munca 2. asarnblarea ~i montarea definitiva la punctul de lucru ridicarea greblei . transportul de la static $i pe culoar .0 S 395 S 490 6XI000><:.35 2-1. Nu cuprlnde : . buc. mm OL 37 Vopsea minium de plumb V 351-3 NT 90-72 A5 Carbura calciu tehnics (carbid) STAS 102-63 Oxigen tehnic gazos irnbutcliat STAS 2031-CL A Hulla energetlcti-granule S 1931 Otel beton.00 4.40 0. Iixarea grcblei in 10('a.12 0.27 30 45 0. Cll beton. impregnarea . 1 Grinzi stejar cu 4 fete G == 12/1215/25 mm L == 5-6 m Surub inecat si crestat S 1452 L == 5 X 25 r11m OL 3'7 Surub hexagonal S 920 M 16XJ!J.72 0.

executate cu nuiele. 2. impledicind inverzirea si provocind degradarea in scurt timp a lucrarii. cilindri cu miez de piatra.5-30 308357170001 301512663900 lmpletitura sirma zmcata D 1.2 TOTAL ore 16 1) Se va preciza marca betonului din lista de articole neexplicit_atii 10173 pentru catalogul de pretur! unitare pe articole de deviz "C". taluzurilor sau Iundurilor cursuri lor de apa sl torentilor. 87 . 0-80 mm S 1931 Cuie scoabe tip A 2. Este necesar ca nuielele utilizate la Iucrari hidrotehnice sa fie drepte.00 m Corbura calciu tehnica (carbid) STAS 102~63 Oxigen tehnic STAS 2031 imbuteliat S 889 CL A me kg kg 0. corespunzator standardelor. in paturi de nuiele. flexibile si sa pastreze proprietatea de a prinde radacini.75) CAPITOLUL HE LUCRAaI DIN NUIELE Huila energetica eu granule.Cod resurse Denumire resurse Unltat! masura de Consum de resurse 511234113004 255121345005 452321110008 451131100005 201222110007 Grinzi stejar eu 4 fete G = 12/12-15/15 mm L = 5-6 m me kr>: kg iO.2 1 7 4 Betonist Muncitor deservire constructll-monta] 2.51 kg me 27. Nuielele sint folosite sub forma naturale.25 GENERA LIT A rr Sirrna moale obisnuita D = 3.2 ore ore ore ore 4 constructil 2. Nu se recomanda sa se intrebuinteze nuiele la amenajarea torentilor ce transports cantitati mari de pietris..2 2. '2.00 0.lO 10.10 0.06 1. Conditii tehnice speciale avute in vedere normelor din capitol la elaborarea 2.8 mrn ochi hexagonal mm 10173 Beton Forte 021122 010722 010222 019922 Forjor Dulgher marca . care raneste si cojeste nuielele. Luorarile din acest capitol se executa manual.1.2. 2.50 ( 0. 2.3. normati velor sl prescriptiunilor tehnice. Continutul capitolului Acest capitol se refera la lucrarile de consolidare a malurilor. sau dupa 0 prealabila prelucrare sub forma de fascine de nuiele.20 0. saltele de fascine etc... impletituri etc. I) de munca 1.

piatra bruta sau bolovani de ru pentru apararea Iunduri lor si rnalurllor cursurilor de apa: . sculele. If E 07 . vinturilor la loeul de amplasare presarea stivei in vederea . Lucrarile se executa la lumina zilei sau lumina artificiala corespnuzatoare. de Iascine. --0201 Forte de mundi 011011 Fascinar 1. longrinelor. conform normelor din capitolele If C si If E.6. Continutul norrnelor .76 4. in functie de amplasamentul de scufundare (in plin curent. . taierea . nuielelor din lastari5 transportul parilor sau a crengilor si depozitarea din lemn din copaci : lor in vederea pentru forma rea stlvulstivei : Normele de deviz din acest capitol cuprind toate materialele si operatiile necesare executarii unei unitati de masura din lucrare. curent slab. In cuprinsul normelor de la articolele If E 03. pre cum ~i pietris.1.4. Utilajele. in conditiile unei organizari rationale a santierelor si in coniormitate cu prevederile din textul normelc r de deviz respective. 2. nuielelor. . la mare) si distants de transport de la locul confectlonarii 1a locul scuf'undar-ii. 2. If E 01 7911331000 oo Reco:tarea nuielelor sau crengtlor in vederea confeetlonilrl] paturi sau impletttur l. If E 09. Normele de deviz cuprind consumuri specifice de materlale pcntru confectionarea Iucrarilor din nuiele impctriva ercziunii._ de Consurnurl rcsurse Danumiri le rcsurselor masura ~ 0101 B. de calitate ~i in cantitatile corespunzatoare. 3. se va evalua de la caz la caz.. TOTAL are ore 1. si If E 11 nu s-a indus materialul lemnos necesar confectionarii tarusilor. consumul de ore la utilajele plutitoare necesare remorcarii . sint in tuna stare de functionare. !?i confectionarea amenajarea sumara a locului. fixaril pe pozltie si scufundarii saltelelor. precum si confectionarea fascinelor si parilor. Cuprmde taierea adunarea rii . baterea parllor a stivei .5. la Iocul lucrar ii. Conditii de masurare a lucrarilor de masura indi- Masuratoarea Iucrarilor se face launitatea cata la fiecare norma de deviz.1. La articolul If E 12. curent nul. 3. dispozitivele.2. Consumuri1e specifice de ore utilaj. Uni tati .76 1.2.76 1. care se va evalua separat. 3.76 1. ~i montarea contra- masurar]! S~ mascara Cadllrilc resurselor - la metru ster . Materialele necesare se considers aprovizionate la santier. Consumurile specifice de materiale.

01 11106 011021 011011 Nuiele Fascinar Fascinar m st (0. Nu cuprtnde : eostul pari lor sau bulumacilor si nici baterea Se mascara la metru patt-a t de impleti tura.394 0.11 0. de TOTAL preturi 1.638 (0. aterisamentului prin urnplerca ell parnint fertil in zona din arnonte lor.1000 0. Se mascara Codurlle resurselor la metru de fascina. Codurile resurselor Denurnlrea resurselor masura Materiale: .!!L 0201 D = 20 em.i asezarea lor pe eapre.045) 0. pentru cataloged . gata batut].21 0. Denumirea resurselor Uriitati de masura lor.2:32 0. I) Forte de munca : 2. 1) Fascinar D 2. nuielelor pe pari sau bulumaci gata batuti $i indesarea impletiturii impletiturii .232 0.394 0. pe pari sau bulumaci.025) 0. santului pentru ingroparea impletiturii giirdule1.18 0.1 ore ore ore 1) Se va preciza tipul de nuiele din Iista de materiale ncexpllcitate unitare sl norrne de deviz "If" sau se va folosi artlcol ul If E 01.11 O. gardule1.062) 0. __ 1_ 0301 = _Ei_ 0401 D = 40 em.074) 0.21 de pre- Forte de muncli: TOTAL turl 1) Se va preciza tipul de nuiele din lista de materiale unitare $i norme de deviz "If~ sau se va folosi articolul neexplicitate If E 01. eu inal timea de 1-2 m. manipularea. la gardurr.15 0.ului.068) 0. . executate : ~ 0101 Cuprinde: exeeutarea desfacerea impletlrea Ingroparea executarea norrnal : --0201 B. in cheie simpla .OGO (0. in eheie dubla. stringerea fascinelor de nuiele si legarea eu sirrna neagra din 30 in 30 em . transportul sl manlpularea snopilor de nuiele pe locul de munca sl dezlcgarea asezarea nuielelor intre furcile caprelor .1 Unitati de Consurn u ri resurse A1 BI C A 0101 1{)1201 0:. transpcrtul s i stivuirea faseinelor confectionate. gata taiate avind diametrul D de : 30 em' ' ~D 0101 15 em. pr-in batere .../ IfE02 791132 01 00 00 Fascine contectlonate din nuiele C D = 2-5 ern. taierea sirmei pentru legat .15 0.18 eatalogul 0.100 (0. 11106 pentru If E 03 791 135 01 00 00 Imptetirea nulelelor verzi.. - - Cuprinde: taierea sirmelor pentru legat !.175) 0.080 (0. _.00 S 889 kg m st l. snopilor s i manipularea n uie le lor pe Iocul de lucru . .464 11106 (0.:n9 0. Consumuri resurse ~ __!L 0201 ~ 0301 _lL 0401 0101 Materiale: 2551113860~9 11106 011011 Sirma moale obisnuita Nuiele .788 .319 0.1 ore ore ocso (0.

525 0. _J!L_ in eheie simpla . groslmea patului 40 ern. . baterea tarusllor. 0501 B:n Iongrtne. groslrnea patului 20 em. transportul lor de la stlva la loeul de impletire . manipularea snopilor.00 m) Forte de munca : Fascinar Fascinar mst mc 2.(0.1 ore ore ore . impletirea nuielelor de saleie la baza garduletului pina la nivelul solului .1. groslmea patului 20 ern .618 (0. 0401 sirma. 1) (Taru~i 0 4-8 em L -. groslrnea patului 30 em .0295) (0. confection area taru!iilor .. 1) Se va preciza tipul de nuilele din lista de materiale neexplicitate 11106 pentru catalogul de preturi unitare s norme de deviz "If" sau se va folosi artlcolul IfEOl.0057) 0. ..309 IQ. .-I 0801 Iongrme. sirma.0057) 0. Cunrinde amneajarea : sumara a terenului prin Indcpartarea bclovanilor. Cuprinde: executarea santului pentru ingroparea Impletitur ll garduletului. sirma. Se masoara la metru patrat gardulet.0245) (0.-. Iongrtne. 0601 B3-1 longrlne..425 0. Codurile resurselor Denumirea resurselor Unitati de .1 1.0057) 0. If E 05 791 133 01 00 00 Executarea A1-1 0101 A2-t 0201 An 0301 garnisafelor cu pat de nuiele pentru diptu!iirea albltlor B1-! Imnotrtva eroztunilor. A. srosimea patului 30 em . manipularea sl transpcrtul materialelor pe locul de munca ~ - asezarea si fixarea nuielelor .850 fjO.309 0. grosimea patului 10 em . confectionaren sl bate rea tarusllor sl longrinelor.1 din generalitatlle capitolului.IfE04 791135 02 00 00 Executarea gardule1elor de coast! L = 0201 40 em din lemn de foioase cu impletltura : _&_ 0101 - norrnala .021 011011 2) Materiale: Nuiele . Ele servesc numai la caleulul cantitqtllor materialelor respective.525 1. legate cu : strma. groslrnea patului 40 ern . cloa telor-.425 0. ri'idacinilor etc. masura --~----------------------------~--------------------------------Consumuri ~l r-esurse ~ __ _C1 0101 020. .1 0301 11108 0:tl.050 TOTAL Materialele sl cantitatlle treeute in paranteza nu se euprind in norma st implicit in catalogul de preturi. 0701 St.-S_ 0301 in cheie dubla. in con di ti ile prevazute la punctul 3. grosimea patului 10 em. Nu cuprtnde : plantarea teraselor din spatele garduletelor.0270) (0. .

47 0.135 0.175 0.120) (0.1 din generalitatile capi tol ulul. in punctul 3.OO?) (0.OD2) (0.105 . pentru diptu~irea alblllor Impotrlva eroztunttor..130 0.008) (0.079 C). Bn 0401 longrine.195 0. sl implicit in catalogul condltllle prevazute la -----------~~ IfE06 791133 02 00 00 Exeeutarea A1-1 0101 B!-.349) 0.1 ore ore ore 0. Cuprinde: amenajarea manipularea sumara a terenului prin Indepartarea bolovanilor.:389) (0.0.008) (0.-.1 1. Denumirile resursclor resurse masura 0401 ~ 05 'Oil B'3-' 0601 B:n 0701 ~ 0801 Materlale .ElO 0. 0301 A.155 0. . 0101 Ain 0201 A·. de foioase 1) kg kg ·mc me m st 0.002) (0.033 (O. Unitati de Consumuri A.002) (0.~-.47 O..270 11106 0..004) (0. slrma.089 0.105 0. catalog ul 2) Materiale1e st cantltati le trecute in paranteza nu se cuprind in norma de preturi.269) Forte de rnunca : 011021 011011 Fascinar Fascinar 2.210 0. pe Iocul de rnunca . 255121345005 308351290009 Sirma moale obisnuita S 889 D = 3.170) (0.00 Cuie eu cap conic tip A (Tarufli 0 4-8 em de foioase) (Longrine 11106 Nuiele .002) (0.155 0.I58 0.310 pentru (i. ..017 (0.178 0.195 0..079 0.135 0. 0301 A2-1 0201 garnisajelor grosimea eu pat patului de fascine 20 em .309) 0.089 0.O'CH) (0.kinilor etc.175 0.033 (0. asezarea sl fixarea fascinelor contectlonarea si baterea taru~ilor 9i Iongrinelor.150) (0. grosimea patului 20 em . longrine. grosimea patului 30 em. cioatelor.00:') (O.6) 0.350 0.<. grosimea patului 30 em .002) (0.0 ~ Se mascara Codurile resurselor Ia metru patrat garnisaj.. Ele servesc numai Ia calculul cantitatilor materralelor respective.209) (0.017 0. 9i transportul materialelor . legate eu: sirma.-:'65 0/C'65 0. rad.390 de TOTAL 1) preturl Se va preciza tipul de nuiele din lista de materiale neexplicitate uni tare si norme de deviz "If" sau se va Iolosi articolul IfE01.002) (O. Nu cuprinde : ~ Confection area fasclnelor.

154 0. cioatelor. legate cu : sirrna. .033 Cuie cu cap conic tip A Fascine Fascine (Taruiji (LongrIne I) 2) (5.154 0. Uni tat! de Consumuri resurse Denumirile resurselor masura ~ An 02 ()1 ~ 03 01 0101 Materiale: 255121345005 308351290009 11110 11116 Sirrna moale oblsnuita D 3. :. g rosirnea patului 30 em. groslrnea patulul 30 em .178 de 0.007) (D.348 ore 1)_2) In cazul procurar ii f'ascinelor gatn confectlouate se vor folosl listele tate 11110 si 11116 pentru catalogu l de preturi unitare !ii norme d.153 O.308 0.t70 0..l_ 0301 longrlne. Ele servesc nurnal la calculul canti tatilcr materialelor respective.1 1.Se mascara Codurile resurselor la metru patrat garnisaj.174 0. _l3. si implicit in catalogul coriditii le prevazute la -r If E07 791 133 03 00 00 Exeeutarea gnrnlsajelor eu pat de craci pcntru captu~irea albiilor Impctr iva erozlunttor. _~I- 0201 sirrna.'! deviz "If". radacinilor etc. grosimea patului :10 em .1 T07AL ore or-e 0. groslmea patului 30 cm .007) Forte de muncii : 011021 011011 Fascinar Fascinar 2.033 C.1 din genera lltatile capitolului.OH) (0.33 ) 0 4-8 em din foioase) n1C (O.174 0.OD) (5. de munca .OSO 0.470 0. .000) (0.100 (1. si transportul fascinelor materialelor .OOO) de Icioase) rue (0. Iongrine.089 0. materi ale neexplici- E 01. in punctul 3. Cuprinde : arnenajarea manipularea asezarea sumara a tcrenulul prin Indeprirtarea pe locul bolovanilor.(79 0.00 ) (~). se v a prevedea articolul If 10) Materialele si canti tiliile trecute in parantcza nu se cuprind in norma de preturi.014) (0.00 S 889 = kg kg m m 0.) In cazul confecttonarii fasclnclor pe san tier. sl fixarea confectlonarea s i baterea ~aru~ilor !?i Iongrmelor.

.1 Total kg kg m m me ore ore ore 0. 00 00 Iestare eu piatra cursuriJor de apo 20 em .40) (0. punerea in opera a fascinelor sl fixarea lor pri n tarwii incluslv baterea acestora .30 0.1 din seneralltatne capitolului.. 1.. malurilor rogojinii 791 133 0. E 08 If co co o ~ Exeeutarea rogojinilor din fascine bruta nentru anararea fundurilor ~i lmpotrlva eroziunllor..38 0.-i (!) II} .60 0. '" co q '" co 0 Q CJ OJ ... <? 00 M o i) Se va preciza natura pietrei brute din Iista de materiale neexplicitate 11108 pentru catalogul de preturi unitare pe articole de deviz "If". grosirnea albie eu apa. manipularea sl transportul fascinelor la locul de lucru . groslmea : rogojinii . Ele servesc numa! la calculul cantltatilor materialelor respective in conditllle respeective 1a punctul 3.28 (180... Codurile resurselor Denumirije resurselor de ------~~----------Consumuri resurse Unitatl masura S (!) o 0 . executata : --l_pe 0101 B --I-in 0201 Cuprinde - de nuiele. 4) in cazul confectlonarrl fascinelor pe santier se va prevedea ar ticolul If E 02... . co S 'co rn '" o o o <I:> 0 .00 11108 Piatra bruta pentru eonstructli I) ll1H' Faseine 2) 11116 Fascine :1) (Pari 0 8-12 em sl 2 m lungirne medie) Forte de munca 011021 Fascinar 2_1 011011 Faseinar .004) 0..00) (3.. ---- A mal sau in alble fara apa.00) (5.. ..19 (130. 2)_3) In cazul procuraril fascinelor gata confectionate se vor folosi Iistele anexe 11110 sl 11116 pentru catalogul de preturi unitare ~i norrne de deviz .If".. Se masoara la metru patrat de rogojina pusa in opera... 0 amenajarea patului la locul de lucru. 98 99 .. 5) MateriaJele sl eantitatile trecute in paranteza nu se cuprind in norma sl implicit in catalogul de preturi.39 0. 30 em. ..77 'CO o .30 0..004) 0.10) (0.legarea cu sirrna a fascinelor de capetele parilor inelusiv talerea sirrnei la Iungirne sau dupa legare. 2: o ~L __!L 0201 0101 Materiale 255121345005 Sirrna moale S 889 D = 3. If') 0> N .baterea pari lor de 0 8-12 cm $i 2 m lungirne incIusiv masurarea si fixarea locului de batere conform planului .

-150 (0.0. Intiriderea intre tarul1i. 1. 104 DO.100 (0.8 .51) (260) (0. pina la Iocul de punere in opera.400 0.320.80 m ...0.55a 1.120) (0. 1) Se va preciza 11106 pentru pentru catalogul catalogul de de 1110.0.0.400. 2) Se va preciza natura pietrei dill Iista de materiale neexplicitate unitare si norrne de deviz "If"..025 0..270..) (0.. 0.83) (430) Piatra bruta .42) (40) (0... = 20 em 3) 1. 1.) (0. stringerea zbantului (cheiei) legarea cu sirma rostogolirea cilindrului eu ajutorul bilelor manele de eilindru sl scoaterea zbantului .80.0) Forte de mumunca 0110..) (50.800. 15 em .11 Fascinar Total 1.350 10. 0.0 0...60.750. 0.25) (0. taierea sirmel pentru legarea cillndrului.323 0.3 11106 11li}8 Bolovani de rlu Nuiele . 1) 70.120 0.50. -~ _&_ 0500 ~ 0._ 0.1 ore ore ore 0. de ~. inclusiv derularea de pe colac.0. preturl preturl tipul de nuiele din Iista de materiale neexplicitate unitare si norme de deviz "If" sau se va folosi artieole If E 01.200 03 DO.110.000 0.71) ~ 0. bolovani de riu sau de cursuri de apa ete.0 0.70. 1..900.646 0. pentru = = B) eu diametrul de : 0.583 1..21 Fasclnar 2..0.160 (0. 0.969 0'. 255121349003 0. manipularea l1i transportul materi alului pietros .500 __§__ O£.1 1. 0200 03 GO (0. corectari de nuiele eu mlez de pietris. Codurrle resurselor Denumirea resurselor Unitate masura mc m st...10.. 2) kg (10..100.60 m . asezarea sirmel pe capre in Iungul traseului .. Consumuri resurse Se mascara la metru Codurile confectlonat. 0. cu grosirnea Invel isu lui : A) 1) piatrii bruta.60.50.OO 2181241100. 0.00 rn Cuprinde - i masurarea etc.450 0. Materiale 218328500006 Pietrls spalat de mil Sirrna obisnuita D=4mm S 889 7-70 me kg 0.167 1.) (0.270....963 1. 2) 0.650.320.0.62) (200.6 ~O. Unitate de masura resurselor Denumirea resurselor ~ 0100 ~ ~3_ 0.tiE 09 791 132 02 00 00 Confection area eilindrilor aplirari de maluri.650.350 D.467 0.160 0. ..) (0.33) Consumuri ~2_ resurse ~J!_ _!L 0.0.

preturi \ . intlnderea surarea etc. me kg 0. pentru aparari de maturl.35 0.80 0." '-. Cuprinde: = = 20 em 2) 1.00 ~~.1 1.If E 10 791 132 03 00 00 Confectlonarea cilindrilor de cursuri de apa etc.00 m .99 0..88 1. Codurile resurselor Denurnirlle resurselor masura m st. Ele servesc numai la ealculul unitatllor materialelor respective.76 1.49 0.~. eu grosimea Invelisului de fascine de: B) D 15 em.55 0.06 1. 1) (Fascine 0 15 gata (Fascine 20 gata o confectionate) confectionate) 2) m m 2) Forte de munca 011021 Fascinar 011011 Fascinar 2.19 0. A) D tliri din fascine contectlonatt de nulele cu miez de pietrls.24) (22) ~ 0300 ( 0.. intre taru~i.94 10.80 0.20 m.12) (13) ____§_ 0400 ( 0. inclusiv derularea de pe colac.15) (18) resurse _§_ 0200.05 2.59 1. ( 0. - taierea sirrnei pentru Iegarea cilindrulul. rna- Denumirile resurselor de masura Untiatl Consumuri resurse B. in conditlile prevazute la punctul 3. .50 0.1 ore ore ore 0.23 0.. 2) MaterialeIe $i cantltatile trecute in paranteza nu se cuprind in norma l1i implicit in eatalogul de preturi..20) (16) 11106 Nuiele . rostogolirea cilindrului eu ajutorul bilelor manele pina la Iocul de punere in opera. Se mascara Codurile resurselor la metru de eilindru confectionat.1 din generalltatile capitolului. coreedirect pc saltea. eu diametrul de : 1) 1. Uni tati de Consumuri Ail 0100 ( 0. asezarea slrrnel pe eapre in lungul traseului.. 030:) ~ 01 00 ~ 0200 ~ 0400 Materiale 218328500006 Pietri$ spalat de mal 7-70 S 889.11 TOTAL 1) Se va preciza tipul de nuiele din lista de materiale neexplicitate 11106 pentru catalogul de unitare $i norme de deviz "If" sau se va folosi articolul If E 02.60 0.47 0.83 0.9-1 255121349003 Slrrna moale oblsnuita D = 4. manipularea $1 transportul materialului pietros : stringerea zbantului (cheiei) Iegarea cu sirrna sl scoaterea zbantului .

. . n I' Cuprlnde A-B - £ ::s -e c ::s . ..::: ::l . 'N Q) 0:::5 <11 0 . t1l Q XII .... ..2. de pe pontoane :. C1J . de ~ Q) Se mascara 'u III I:. . fara fixare. 0 0 0 s '.. transportul ci l lndrulul pe locul de punere in opera. <11 .. 0'> t:- C\I M ...06 0. .S +> ..1 TOTAL NOTA') ore ore ore 0. .11 0.12 0. Unitatl masura de Consumuri resurse AI 01 OJ B. =II . aces tea se vor prevedea separate in devize. - C - Q - ] ::l I:..: .. c Q) '" ::s Q i ~. .. ancorarea pontonu!ui Ia pozitia de lansare ..... £ .. in cazul puneru In opera pe taluz rostogolirea cilindrului de la locul confectiei la locul de punere in opera . E c . asezarea la pozttie eu sau fara fixare .:: 0 .':: VJ ....... in cazu! punerii in opera de pe pontoane . t1l 'aj 'aj 0 .. . ..35 ctt ::s VJ Q) . _!L S _s_ 0301 0201 'v. t !.~ •.08 0.l ....::: r 11 .I cD Q In cazul dnd lansarea cilindrilor neceslta amenajarl si operatii speciale... I (J ~ 0101 ~.... t1l pe taluz pe taluz cu panta cu panta pina la 30G/o fara flxare pin a la 30% cu fixare ..1 1. . mani pularea !Ii transportul sculelor pe masura avansarlt frontului de !ueru. . o CD s 0... manevrarea pontonului $i revenirea la noua pozitie eontinuare a confectlonarli cilindrulut...! :1 .HEll 0 0 '" -e 7911330500 Punerea de nuiele: in opera a cilindriIor confectionatl din nuiele 00 N sau fasdne .....ca Q CIS 104 ..5 0 > S. <Il Codu r i!« resurselor Denurnirl le resurselor _s_ I I· ..17 0.3 0.. ell ..5 ctt -e E 01 0301 . c: t1l . Forte de mundi 011021 011011 F'asciriar Fasclnar 2. rostogolirea cilindrului de pe ponton la pozltle ..12 0.£ .. f u ..... c: (..i I... (IQ VJ . ...:: ::l . la metru deplasare.04 0.. r.

055 0..603 TOTAL Utilaj 65040002 Troliu cu actlune animala 0.390 IfEU 791133 06 00 00 Scufundarea in amplasarnent a saltelelor din fascine din nuiele prin Iestare . m.a ambarcatluntt in timpul Iestartl . piatra bruta sau bolovani de riu pina la 20 kg/bue.883 1.968 1.. la Iocul de lestare.540 0.370 0. numai cu ambarcatiuni.__.10) 0.00 m.65 Cuprinde: transportul rrranevrarea manipularea de : 4) 0.190 0.320 Forte de munca 011021 011011 Fascinar Fascinar 2. manual al pietrei si aruncarca uniforrna pe suprafat....633 0.356 0..2.340 0.00 m. m. saltelei m.435 0.422 0.120 1.572 0. de riu 70-150 1) mm 111C kg 0. 5) 1.60 3) 0.270 0. 0 --J 218124110003 11108 Piatra bruta .260 0.277 0.230 0.300 0.Se rnasoara la metru patrat de saltea confectlonata.19 0. eu la pina la 1.75 m.210 0.437 0.45 2) 0.230 0.230 0.647 0. Cu grosimea 1) 0.744 0.320 0.145 (2. eu mijloace de executie si transport obisnuit Iucrerllor de uscat .' manevrarea de la locul de Incarcare Se mascara Codurile resurselor Materiale Bolovani Ia metru patrat..968 0.040 ore 0.404 0.. la lucrart pe eursuri de apa.005 0. Consumuri resurse Bn__!t3~4-~n 0501 0601 0901 1001 Codurile resurselor Denurnl rile resurselor Unitati de masura A4::L.270 0.320 0.387 0. ~-_I _An _ _!3'l-l 01 01 012 01 0301 0701 0801 0401 Materiale 255121345005 Slrrna moale oblsnuita S 889 D 3. 0900 _~ ~ 1l)()!1 0100 ~ 0201 \ ... adincimi: A) B) C) executata manual cxclusiv Dunarea.240 0.1 1.493 0.880 1.335 0.19 0.160 (260) 0.698 0.160 (260) . . pietrel ~i aruncarea uniforrna a acesteia pe saltea. peste 1.00 m.1 are are are 0. Consumuri resurse Denumirile resurse lor Urii tatl de masura A.190 0.374 0..10 0.00 m.408 0.548 0. cu 50% mijloace de executie !?I transport de uscat !?i 50% ambarcatiunl peste 1..145 (230) 0.594 0.:140 0.260 0. saltclcl: Nu cuprtnde : incarcarea pietrei in ambarcatiunl .00 = kg 0.. A2::L_An2.

. C'-: 00 00 ....18 Q.. I Eo< o ~ 8 c' I...Q2 0. ... eu grosimea saltelei de : (tl +-' C"J ~... _. C'1 ~ co r:-t-. ......... to C'J 00 a ~ rl'l"-1 NC'l 000 r-! -i C\) rl C'3 "':f'I C'l C\JC"1 C'r: M .£ rv "'cil v liEU 791 133 07 00 00 C<::J QQO .. '" i t ~ 0101 - 0. la lccul de lestare ... rl oOQ . 0 ... a acestela pe supra- pe saltea.] Cl ~ ~~ C'\l . ......... !"'"~ CCC "Jj..00 m..40' c. . ~ c~-..-I ~ 0 ~ 1 1-6.. C'.... 00 ..03 0.. : ~ 0201' 075 m : ..... 0 I .H 0...M ..... co . Ioloslndu-so numai arnbarcatlunl.(.. NN N .~ ~ c·] I"-! '1"-1 3 . -I C"-l C'J 00 • .....8 C.l TOTAL ore ore ore O.....' t I Nu cupr lnde : .28 ~ S~ UtiJaj ("·1 ("·1 "·1 ?'"< CO .. oo:tt r--' _.----..... M'" co C'J 0 ..-0: rl .'('ij ·c e>:S cu C... <t' c·J C'3".00) Forte 011022 011012 Fascinar Faseinar de munca 2_2 L. 62528000 62541002 Bae fluvial 100 t Rernorcher fluvial cu motor ardere truterna ell elloe 30 CP ore ore O.. ~.00 m.36 2 ob ~ >'(0 0. c') o::rO .... ..\)5 O. . . eu platra brutii...j... N eo 1) Se va preciza natura pietrei din llsta de materiale neexplicltate 11108 pentru eatalogul de pretu ri unitare $1 norme de deviz If.OS 0......... .. .t.... 1~ ~S ~ ~I::: coo I .O'! 0.-------------Denumirtle resursclor masura Consurnur i resurse Unltati I---------___:_-de _&__ C: 0101 0201 (1301 Materiale 11108 Platra bruta"..........C' transportul manual al pietrel sl arunearea Iata saltelei . -o~ --1 @:D '" L. _C_...-< ~ ~ (J (... en eo In If:) 'I"-1r-i (0 ....20 0120' 0. 108 1 J9' ...incarcarea pietrei in ambarcatlunl .18 0..>0 C'O CO·JN N .00) (-!OO. manevrarea arnbarcatlunli in tirnpul lestarll manipularea pietrei ~i arunearea uniforrna uniforms .. t-..:l bQ 000 .-. 0...... . I'" !~ b cu CJ a () 6 0" 6 ~ C'~ C'~ N.........! I 00 I -------.60 rn .. M C"") '1"-1 rl ..q< I·~ :::> .. 0"" ..OO) (480. o In I~ o t-- :::l f· .... .023 . ..--------.. ..8 () OC C C'l ::. N N c . la lucriiri pe Duniirc elf adiuclmea apel mai marc de 1.s qj t t r Cunrlnde ci~ 00 c o rl .. '... . .. 0 o:l' ".........18 10 '1"-1 C'J r: C·) c'.14 0..... C'3 C'> ~'1"-1 M U 'n18 o ro C'l ~t--. Scufundarea in amplasament a saltelelor din fasclne ' de nuiele prlnIestare executata manual.. . T"""'IT"""'I coo L~ C'3 -r 01 <c.-1.._ 0301 1."l! . ~ .....-i so C'l 00 a C\l s....... 00 '.. !) kg (320...{) E I~ o t''-< t.manevrarca acestora de la locul de incarcare Se mascara Codur ile resurselor l a metru patrat......". 10 ~.

amenajarea nivelara sumara a terenului prin indepartarea bolovanilor.20) Forte de munca 011021 011011 Fascinar Fascinar 2.00 X 1. dupa eaz.942 l Codurile resurselor Denurnirl le resurselor ~ 0101 Materiale 11107 (Fasclne.. : fasci nelor. gata confectionate) . de lansare. Cuprinde: _ masurarea Indepartarea pietre adincimii apei sl stabilirea piedlcl traseului .16 1. - eventualelor (cioate. cioatelor.50 tate 1) Se va preciza tlpul 11107 pentru catalogul de fascine de preturl din lista de materiale neexpliciunitare ~i norme de deviz If. de copacl. manipularea ~i transportul materlalelor pe locul de munca . radaclnilor etc. . Nu cuprinde amenajarea : patului de lansare. t) m (2. devler! de la traseu.1 TOTAL ore ore ore 0.00 m din fascine de 15 cm Cunrlnde : - If E 16A 1 791133 09 01 01 cu diametrul Deplasarea saltelel de fascine de pe locul de lansare cu sistem Ia Iocul de pun ere in operli (lestare). saltelei trunchlu ri .1 ore ore ore 0. care ar oprl deplasarea saltelei cu ajutorul eventualelor deplasarea trollilor sl corectarea asternerea in straturi uniforme a nuielelor pe fundul albiei. pentru formarea unui radier simplu cu 0 treapta sau doua trepte. Unttatl masura de Consumuri resurse Coclurile resurselor Unit. 110 111 .1 If E 15_A_I _ _ 791133080101 I t. baterea parilor si fixarea stratului de nuiele prin legare cu slrrna sau montare de Iongrine.504 2..08 0. etc). Nu cuprinde - contectlonarea Se mascara la metru patrat.3\i Denumirile rcsursclor II' masura de C~~:~~~rl ~ 0101 I Forte 011021 011011 Fascinar Fascinar de munca 2. Executarea carolajului de 1.08 0.1 TOTAL UtiJaje 65040002 Troliu eu actiune manuala or~ 0.1 1.438 2.

·ki neeesare ameliorarii solului ~i Iimitarea sam eliminarea efeotelor-erozjunilor. destelenitul. nobihzarea ~i desfundarea ter renului. In acest eapillo!l. 3. Continutul norrnelor Normele de deviz pentru lucrarlle de pregatirea !ji amen ajarea solului cuprind atit consumurile de materiale. Toate lucrarile cuprinse in acest capitol se executa pe terenuri orizontale sau in pante care variaza de la 15% pina la 30010. discuitul. I I CAPITOLUL PREGAT~EA ]f F SOLULUI ~I AMENAJAREA GENERALITATI 1. Conditii tehnice speciale normelor din capitol avute in vedere la elaborarea 2.lSie cuprind . iLum-.]Juorari necesare pregatirii sl arnenajarii terenului ~i anume : aratul.2.1. Continutul capitolului 1. Clasificarea terenurilor adoptate in acest capitol sint cele din indicatorul de norme de deviz pentru Iucrarl de terasamente "Ts". forte de munca.t i>~ I . II - c.1. cit si utilajelor necesare executarii unei unitati de lucru.. ta'VaIIJug~trull. 10636 113 . 1a adincimi pina la 60 em si se executa in general in lungul curbelor de nivel. pr<lJ~i1:Ju~. bra. 2. 2.lJd'UitUt1.

VJ ~'~ -I -I . pre cum si operatiuni auxiliare 1a lucrarile ce se executa in principal de catre utilaje. ..n....2.... sint cele specificate la " l . ... N 104 r:...-I ~I.1:: ='".. o E (tl -. Consumurile specifice de ore utilaj.. o ..-I o '£Mo . 0 '-" o a ..1.3. <~ <lJ . fara ca acestea sa se impotmoleasca. depozitare si prelucrarea materialelor in vederea punerii in lucrare. de transport. Consumurile specifice de forta de munca cuprind operatiile mentionate 1a normele de deviz respective. .. 3. 3. Conditii de masurare a.. cit si pierderile medii admisibile..3. 0 o o o o ... E (IJ (IJ ~ . 0 ... vr ::3..2... :... 3. Normele sint elaborate pentru lucrari care se executa cu utilaje mecanizate sau utilaje cu tractiune animala...-I <". '_ o ..ili" 3. La consumurile specifice de materiale s-a tinut seama atit de consumurlle de materiale reale in opera..:= o o a rl 0> So 0 ".. Norme1e de deviz sint intocmite in situatia di procesul de munca cuprinde operatiile specifice fiecarui articol de lucrare. . 0 -\ ~ =' ......3.. o o . pentru executarea manuala.. :: . Orele prevazute pentru conducatori i 1a utilajele cu tractiune animala.. .::l ". pentru executarea unei unitati de lucrare. 0 . -a- o -·1 . 3. .. 3.·0 M ~ o o o 115 .3... (IJ (IJ ~ . nu sint cuprinse in ore1e de Iunctionare ale utilajului respectiv...1..3. lucrarilor Unitatile de masura ale lucrarilor Iiecare norma de deviz.. o N _\ . .. manipulari.. cu deplasarea utilajelor pe ori ce fel de teren.. .. 0 "'" o o o ~ . o . 4. Normele sint elaborate pentru lucru intr-un singur schimb. '" l~ .

... 0 I ".. ......< 0 : . 0 :::1 ~ 'd... ~.. o -I.. "'" 117 o 116 ...9 I +> . o .3 o "'" ... -I ... . N . . ....... 0.. a> ... <t: I -\ g . C "0 Q) >CO .... c "" <:> "'" II ~~ -I .. ~ I 0 -\ ~~ -I...-- o j... Q) ....:j :Cal o til ClI5 In o o M = o N 00.... -I ....N <:> <:> <:> CO) o fl. 0 -i~ .. "" s:: ... -I .. 0 .. N '0.... ...f.... o <:'1 M I o -$ "" Q) M I o ... ..... j ~ .2 CJ . <:> ~' <:> . 0>" "" ir '........... iii'".. oeig I <:> .. "'" 0 <is I -I .. ....._ 0 <t: 8 OJ -\ .

. 0 Q o o ci . en . u .. oocs5 MM o co M o <11 E U e:i '0 ~ < 1.../) ....-1 riC') <0 I ..... . o . ><1) ~ o S o .. o~ ~ :E Q en (.. o .-I 0 ... .. C1l til ~I---X1l -1. (I) o .. eo: .\8 ..) ~ en <11 o .. °u ~ :0 ctI S u 6 ~g I ~.... ""'..~ If> C'l S en <11 0.. ..fl CJ Q) .::l °2 o <11 . '0 <11 ..\.::l o = °2 ttl OJ u co o z u If> ....._. 118 119 .di' ~ jf'>_ ..~ . M 0 U Cl M o -I >C1l o en ...:l .....-I o o o o o X1l 0. ... o M M gJ <11 ..5 ~ <11 .. <11 <11<11 00 ._. C1l 6 N M 0> 0> '""" It) o 0 0 N 0 0 M 00 00 00 O~ 00 ~CI') N......._..: co co ....-I 0) r..0 00 ctI o . <1) '<j< 6 .... ci .

01 01 0201 Forte de munca 019933 Muncitor Utilaj 430(}0002 Plug reversibil tip PRNG (atelaj cu 2 cai) are eonstr.00 Grapa eu disc tip GD 4 cu plug PPN-30 M pe tractor S 650-65 C ore 3..Consumuri resurse Aratul If F08 Al 791128260101 terenulul eu . la adincimea de 18-20 em.m 21. If F 06 Al 791128230101 Aratul terenulul. lucrind in teren : If F09 79112827 0000 Aratul terenului pentru desfundare. Unitati de '1. la hectar. la hectar. Se mascara la hectar. j.0:3 29.20 8 120 121 . _!!L_ 0201 40 cm.plugul traetat de tractor pina la 65 CP la adincimea 25-30 em. montaj 3. ell plug tractat de tractor.3 TOTAL ore ore resurselor 21. lucrind la adinclmea de : ~ 0101 usor . _ 0101' Consumuri Se masoara ~ 30 em. ell plug tractat de tractor in vederea eonsolidlirii soiului pentru nlantatll.01 ore 5 6._ 01 01 02 01 03.14 25..C8 43002001 21.03 29.14 25. ~ 0201 mijlociu. tip PRP-35 cu 0 trupita Uni tatl de Consumul'j resurse ~ ~ _s. la adincirnea de 18-20 em. PP3-30 M cu trupite pe tractor 65 CP 43013002 ore 2. _S_.30 791128 25 00 00 Aratul terenulul eu plug eu tractiune animalii in terenuri eu panta peste 15% in vederea eonsolidiirii solulul pr'in plantati! sau inierbiiri la lucrari de cornbaterea eroziunii.. ~ 0301 50 em.03 29. Ccnsumuri resurse Se rnasoara resurselor Codurile Denumirile resurselor masure I~ If F 07 I Codurile resurselor Denumi rlle resurselor masura UtiIaje Un itatl de ~ 01 01 UtlIaje 43002006 Plug cu tractiune mec. j: ~ _§_ __9_ 0301 L .08 Codurile Denumirile resurselor rnasura Utilaj Plug eu tractlune rnec. in terenuri ell parita peste 15% in vederea eonsoIidiirii sululul prin plantatit sau Inierbar! la lueriiri de cornbaterea eroziunii. 0301 ' tare.14 25. Codurile resurselor Denumirile res-urselor masura Unita\i de resurse Se mascara 1a hectar. m~e~erea eonsolidiirii solului prm plantafii la Iucrari de combaterea eroziunii solulut.

B7 0. ---cu 0201 B.2. executindu-se : _&. cornbaterea GD-4 pe tractor ore GF 2 atelaj cu ore 4.20 A1 0101 ~ 0201 Forte 019932 Muncitor de munca constructli montaj 3.t 123 . --------~----------------------~----~---tractlune anlrnala 019932 Forte de mundi Muncitor Utilaje constructii menta] 3. TOTAL Utllaj 43013001 43010000 ore ore 4. in vederea consolidliril sau plantatl! la Iucrari de eombaterea eroziunil.25 4.·'1 If F 10 791 128 28 00 00 Dlscuitul sau cultlvarea araturtlor in vederea consolldartl solului prln plantatt! la lucrarl de combaterea ero~iunii solului.13 Codurile resurselor 0. executate: mecanlca . 0201 anlmala I I 43010000 122 II .B7 TOTAL Consumuri 43013001 43010000 Codurile resurselor Denumirea resurselor Unitati rnasura de resurse Grapa cu disc tip GD-4 pe tractor U 650-65 CP Grapii eu colt! ficsi 2 cai ore GF 2 atelaj cu ore 3.05 constructlt-montaj 3. sau in pante.2.13 4.13 Grapatul naitstuor If F 12 791 128 30 00 00 in vederea consolldarlt solului la lucr arl de in terenuri orizontale sau in pante.05 4.05 2L 0101 cu tractlune mecanica .B7 3. Grapa Grapa 2 cal cu disc tip U 650-65 CP eu coltl flcsi ~ 0101 eu tractiune ~ 0201 eu tractlune anlmala Se mascara la hectar Consumuri resurse ~ 0101 ~1_ Denwnirea resurselor Unitati de masma --.03 eroziunii.IfFll 00 00 791128 29 019932 arlturllor. --- B.2. ore ore 0101 02 01 3. TOTAL ore Ore 4. executat : Grlipatul solului nrln iulerbarl in terenuri orlzontale 43013001 eu tractiune 02 01 Forte de munca Muncitor UtiIaj Grapa Grapa 2 cai cu disc tip GD-4 pe tractor U 650-65 CP cu colti ficsl GF 2 atelaj eu ore ore 0._eu 0101 Se mascara I Se mascara la "hectar Unitati de Consumuri resurse 1----~_ ~1_ Codurfle resurselor Denumirea resurselor masura tractlune la hectar mecanica . in terenuri orizontale sau in panta.

ore ore 2.2. 1) Norma 124 I J. PRP-2-35 ell 2 trupite pe tractor U 650 Plug reversibil tip PRNG (atelaj eu 2 cai) detlmp ouprinde doua treceri pentru ore .37 39. ~L 0201 eu prasitoare eu tractlune anlmala .2.37 brazdii. ore are aceeasl 10. ifF 14 791 128 32 00 00 Codurile resurselor Denumlrile resurselor Unitat! masura de Consumuri resurse ~ ~ 0101 00 01 Prasltul terenului Insamintat sau plantat la lucrarl de combaterea eroziunil. .96 2.10 Codurile resurselor resurse Prasitoare ore ore 0.96 IfF 15 79112833 00 00 eroziunli TOTAL UtiIaj 43030002 43030001 1'iiviHug Tiiviilug tip 3 TN pe tractor S 650 eu 2 cai Brazdultul terenulul eu plantatil solulul. __!L 0201 cu tractiune animala 019932.·'1 IfF 13 791128310000 TaviiIugitul araturilor sl lnsamlntdrttor pentru lucrarlle de corn- I I Se mascara la hectar Unitati de Consumuri resurse Ai 0101 bate rea erozlunllor.10 5. in terenuri orizontale sau in parte.39.83 5.37 ~ 0101 eu prasitoare cu tractor. ore TOTAL' 43002005 43000002 Utila] Plug cu tractiune mec.. Forte de munca Muncitor Utilaj constructil-montaj 3.a Consumuri TOTAL 43112001 43110000 mecanicii tip GUP-4 eu pe pneuri Prasltoare tip STAS 1099 atelaj 2 eai tractor ore ore 5.2. Se mascara la hectar Unltati Denumirile resurselor de masur.96 39. executat : pentru tractat lueriiri de cornbaterea __:&_ 0101 ore ore 0. executat: 019932 Muncitor Forte de munca constructil-monta] 3.2.20 .10 At 01 01 ~ 0201 Forte de munca 019932 Muncltor constructil-monta] 3.125 . tip 3 TN eu atelaj eu plug reversibil 0201 Se mascara la hectar ~ eu tractlune animala.96 eu plug reverslbll cu tractor. executat: I I Codurile resurselor Denumirile resurselor rnasura ___!2_ 0201 ~ 0101 cu tractlune mecanica .

1-6 Vtilaj 43002003 Plug cu tractlune mec. tip KM 1400 pentru sapat canale operatla de profilare 42010000 ore 0.90 7.02 3. 126 j I I 127 . ale transportal pamlntului sapat pe axul digului . se face manual. An 0101 screper 2. cu : manualii cu cazrnaua a terenurtlor eu pantii peste 30%. 0101 Se mascara la hectar ~ 0201 teren mijlociu . Ai +-ter en u:?or .If F 16 791118 21 00 00 Mobilizarea lucrind in: -- ifF 18 791121 44 00 00 Executarea mecanlca a dlguletelor. 0301 BD 0401 01 01 0201 . marcate cu taru~i de gabarit .2r_ 03 01 Btn 0301 screper 6 mc in teren usor .39 ore 5.75-3 mc in teren usor . descarcarea treptata a pamlntulul pe traseul verificarea - digului . Codurile resurselor Denumirile _.. TO:'AL ore ore 134 164 227 227 310 310 Bn . tare Consumuri resurse _~-1 resurselor Consurnurl resurse Denuml rile resurseloi masura _J\:1~2 _~1::!.. __s_ 0301 teren tare. efectuindu-se 2 treeeri ale utilajulul 0. Forte 019932 Muncitor de munca 3.2.75-3 mc in teren mijloclu . mljlociu la 100 metri liniari de canal . An rcsurselor Unitati de masura Consumuri resurse A. in teren : actlonat de tractor ~i saparea pina _CL 0301 pe la saparea sl Incarcarea in lada a pamlntulul din zonele inalte parcelei. cotelor de sxecutle.38 care 0. ~ 01 01 0201 0201 screper 2.07 tractat (inclusiv tractor em) ore 3. Codurile resurselor Denumtrile resurselor masura Unitiiti de _6_ 0101 BI 0201 _s_ 0301 Vtilaj 42010002 Screper tractat (incluslv tractor 2.50 m adincime.78 !) Nu se cuprinde a canalului.75-3 em) Screper 3.0401 Cuprlnde : screper 6 me in teren mijloclu constructii -mon taj If F 17 791122 21 GO00 Executarea canalelor de eoastii ell nlugul senile. la 100 metri cubi Unitatl de Se mascara Codurile ~ 0101 Se masoara ~.32 0.40-0.

-----.If F 19 791 121 45 00 00 __ .5-0. Cuprinde: _ curatlrea vegetatlel acvatlce . 01 01 02 01 Denumirile resurselor VtiIaj 42030104 _ descarcarea materiahilui Buldozer pe senile 80-1SO Cp ore 4.. Se mascara la hectar..------. arnenajarl antierozlonale) pina la adincimea de : eehipament de draglina.5 me. in teren : ~ 0101 40-50 em in teren greu .17 128 9- c.50 7. _ curatirea prin sapare a stratului a eanalelor.8 me ore. Unit.. in depozit.. de material depus in perioada de exploatare Codurile resurselor I I. 10636 . 6.-- resurselor Codurlle Denumlrlle resurselor masura Unltati de . cu motor cu ardere Interns comanda prin cabluri cu Scarlflcarea terenurllor ce se amenajeazii cu lucrar! de imbunaU\tlrt funciare (niveliiri pentru irlgatll prin brazde.54 5.W de masura 0301 sub apa cu Iiplre de cupa. Se apllca la terenurile cu textura grea cu orizontul B glelzat ~i in alte conditii similare.55 Se mascara Ia 100 metri cubi --. _!!_1_ 0201 50-60 em in teren greu YL 0201 ~1_ sub apa fara lipire de cupa .34 9. ~ 0101 cu umiditate rnijlocle fara liplre de cupa . drenaje inchise. Consumuri ~:su~.-----.::1£ F 20 ~1121 470000 Decolmatarea canalelor de depuneri 'ii vegetatie eu excavator pe senile de 0..--~-------...---Consumurl resurse ~~ __ J3L SOl 01 0201 0301 Vtilaj 42000024 Excavator hldraulic dragllna pe senile 0.

teren useat . pe . de acces sau in interiorul parcelei .IfF21 791121 42 00 00 Amenajarea mecanlca a parcelelor de orezarie : ~ 0101 eu sereper 3 me. Se mascara la 100 me sapatura. 0101 ~ 0102 ~ 0103 _§_ 0201 _s_ 0301 UtiIaj 42010002 5crepertractat 2. ~ 0201 nivelarea cu Iiluidozerul a terenului din colturlle parcelelor de orezarle : _s_ 0301 nivelarea parcelelor de orezarie cu autogrederul. transportul parnlntului sapat ~i descarcarea in zonele drenurilor sau canalelor limitrofice parcelei.. proprlu-zisa taierea Imprastierea micilor denivelart ale terenului.-.. Incarcarea in ladii a pamintului din zonele inalte ale parcelei ale .20 1.75-3 me Screper tractat 3.35 14..20 0. st 0 in parcela de nivelment prin distanta de plria la 500 m .... .sr B) C) ~ - deplasarea verificarea saparea nivelarea deplasarea verificarea nivelarea utllajulul cotelor terenului terenului utilajului cotelor in pareelii ..3()1 1. nivelarea terenului cu lada coborlta ~i inchlsa. pe 0 dlstanta de pina Ia 500 m : de nivelment sl transportul cu lama piimintului in dlgulet. buldozerului. prin mersul drumuri inapoi .. Cuprinde: A) silparea.. Unl tati de Consumuri resurse Codur ile resurselor Denumirile resurselor masura A. teren useat : _&_ 0103 cu screper 6 m3. depresionale parcelei sau in platformele . teren umed .70 pina la 175 CP 0..~ ---.-..70 . ~ 0102 cu screper 6 me..80 \ 42010003 42030104 42020104 10.1-6 me Buldozer Autogreder 81-180 (inclusiv tractor) ore (inclusiv CP tractor) ore ore ore 8..

cu screpere tractate.00 0." _ finisarea i.. de --~- Nu cupzlnde : aratura ce se executa de lao caz Ia caz. Intoarcerea c:u sau fara tncarcatura la capetele parcelei de nivelare . Ia distanta medie pina 1a 100 m : ~ 0101 cu screper 3 me. _ nivelarea grosiera se executa cu buldozerul. cu sapaturi mai mari de 25 em trebuie execu tata decopertarea st acopertarea zonei care se va prevedea cu articole din indicatorul Ts.85 tl .Bi.25 m.95 4. 2L 0601 CUprinde: - screper 8 mc cu tractor S 1500.1-9 mc ore ore ore 9.<tu. in ~unctie de gradul de fdimintare al tarenulut : "M '" ". Se mAsoara la 100 mc excavatil in stare de compactare Unitaii de masura in terenurile compactate Inaintea nivelaril totale.r¢deruh ar-tlcol prev~zut in indic~tor~l .15 6.conform Instructlunilor departamentale MAIA-PD 13-80 nu sint admise de regula sapi'ituri mai mari de 0. care se va prevedea separat naturale. In cazurl de exceptie. de Ia cazia caz.75-3 mc Screper tractat (inclusiv tractorul) 3.30 1.og. _!L 0201 cu screper 6 me. tractor pentru fiecare S 1500 . __s__ 0301 Spor eu screper 8 me. Consurnuri resurse resurselor Coduirile Denumirile resurselor __6_ 0101 ~ 0201 _S!_ 03 DI1 ~ __!L 0501 04lQi1 ~ 0601 UtiIaj 42010002 42010003 42010004 Screper tractat (inclusiv tractorul) 2. tractor S 80 - S 110. transportul ~i descarcarea pamintului in straturi uniforme de grosime medie de 20 ern in zonele de cota lnferioara : nivelarea pe dlrectia udare a brazdelor sau Hniilor de udare . prln saparea.W 1.j. .If F22 791121 46 00 00 Nivelarea sau modelarea terenurilor 1a amena iarrle de irigatii. va fi prevazuta separat . - nivelarea grosiera de compensare intre fisrlle de nivelare. . peste 100 m pentru: 50 m in plus S 650 . tractor S 650 . transport ~i descarcare precum ~i intoarcerile utilaju1ui se executel prtn treceri repetate. cornpactate inaintea nlvelarfl tctale din acest articol.~ Ts.prezenta norma trateaza numai nive1area propriu zisa aratura ce se face in terenuril.1-6 me Screper tractat (inclusiv tractorul) 6. operattile de sapare-lncarcare.. articol preV8zut in indicatorul Ts. -.Ei_ 0401 screper 3 rnc cu tractor _§_ 0501 screper 6 mc cu tractor S 80 - S 110.

4" ! Materiale 206111620004 Motor-ina .I Denumirile resurselo de masura Unltatl Consumuri resurse A. stringerea in gramezi a stufulul nears' stropirea rnanuala cu mctorlna a gra~ezllor aprinderea sl supravegherea arderll.t~ f' ~ Forte de muncli 019922 Muncitor 1) _ operatiile cuprinse pe aliniamentele benzilor . 1 'i' . Incarcarea lazil screperului in alinlament. ore ore 2. arderea stufului tavalugit sau a rtzornllor strlnsl prln stropire eu 100 kg motorlna . revenirea utiJajului fara incarcatura la locul de sapare : saparea nivelarea in allniament in zonele de sapatura de mal (transport plln) ~i de umplutura .85 i . . S? mascara na- Se mascara la 1 hectar destufizat.t 01 01 0201 ~. Codurile resurselor Coduri!e resurselor Denumirile resurselor masura Unitat! de Consumuri resurse A. stufului tavaluglt sau a rtzomllor strlnsl in gramezi. de stuf nears. - - stroplrea manuala cu motorlna . __§_ 0203 Cunrlnde - arderea stufului tavalugit sau a rlzomllor prin stroplre cu 150 kg motorma.1-9 me) (inc1usiv tractor) ore 3. turala.31 32 32 48 48 6f 64 JJtilaJ 43030002 Tavalug tip 3 TN pe tractor S 650 ore 2. in zonele inalte ale crovulul .31 2. descarcarea lazii din mers in straturi uniforme in zonele depresionare ale crovului . : strrnsl in grl~mezl. S 1500 la dlstanta ~ 0101 tavalugitul mecanic al stufului in vederea arderli .85 A~L 0102 .!!L 02 02 0203 0101 Utilaj 42010004 Screper tractat 6.I B. Cuprlnde : saparea. in articol se executa prin trecerl repetate t J I I constructll-montaj TOTAL 2.2.J 134 I i 135 . la 100 mc teren excavat in stare de cornpactare in gramezl.. 0201 arderea prin stropire cu 50 kg motorlna .. ~ 0102 -.!!!_ spor pentru fiecare 50 m in plus peste 100 m. cu screpere tractate: rnedle de transport 00 00 1I \ T IfF24 791128 3400 00 Destufizarea terenurltor ce se redau in cireuitul agrlcol _&_ 0101 screper 8 mc cu tractor 100 m. transportul cu Incarcatura pe dlstanta medie 100m.If F 23 79tl2153 ModeJarea terenurilor in crovuri..pentru Diesel S 240 motor kg 50 100 150 0..31 2) _ pentru sapatur! eu grosiml mal mari de 50 em se vor aplica articole de deviz din indicatorul Ts : decopertarea sl acopertarea zonei de lucru se va prevedea de la caz la caz ell. aprinderea sl arderea stufului . ' supravegherea arderil. articole din indicatorul Ts.

50 m s i cu 0 Iung ime medic a frontului de lucru de 100 m.demontarea cablurilor.pozarea tubur slor de drena] pe Iundul santul ui : .13 0.:_:_ 0303 03 01 Cuprinde: pichetarea tr aseului santului.w ~ If F 25 0> 791121 52 00 00 Executarea drenajului rcirtita.70 A3 0103 B3 0203 intre m peste 1. echipat HI 0201 cu plug de drenaj in teren : ~ 0101 in teren usor - mediu.9U-1.199 0.C4 0304 _C. Se rnasoara CodurIle resurselor la 100' ml dren.saparea rnecanica a santului cle drenaj cu latimea de 0.199 0..manipularea si asezarea tuburilor de drenaj la l ocul de kinsaa-e . ~ ~ 0202 in teren tare. adlncime 0. Denumirea resurselor de masura Unitat! Consumuri resurse __:L 0101 _&_~~~ 01 02 01 03 0201 02 02 ~ 0203 Forte de mundi 019922 Muncitor constructil-rnontaj 2. aclincime 0. morutarea ptchet ilor (fluturflor) si a cablulut sablon pe care se deplaseaza palpatorul utilajulul pentru mentin erca pantei '3i a adincirnii de pozare .239 0. tare. adincime 0. - .70 m ~ 0102 B] 0202 C.199 0.299 0. con trolu l s i corectarea poz ite i tuburIlor .aLinierea.80 m .aprovizionarea eu tub uri a mas inii inclusiv incarcarea lor in buncar : -. adincime 0. \ ._ 0204 _. 0203 in teren tare.401 m .10 iOI.. adinclme 0. ~ 0102 in teren usor - mediu.80 m. adincime 0...250 0.199 0.90 m ~1_ intre 0.239 0.mt Categorie rteren I II ]II pina Ia 0. centrarea. . cu tractor pe senile.08 0.60 m . 0302 0101 ~1_ - ~ 0104 0201 ~1_ - _l!t.31-1.~ If F 2G 791 121 48 0000 Executarea drenurllor ditate naturala : Adincime agrieole eu masina de siipat ~i pozat drenuri ETT 202 A in tercnuri eu urnl- .299 TOTAL UilIaj 43002001 Plug cu tractiune mecaruca tip PRP-35 cu 0 trupi ta eu tractor 150 CP ore 0.2 ore ore 0.159 0.40 m .30 m 1. ~ 0103 in teren usor - mediu.10 0. .15 -_.159 0.60 m . .12 0.250 0.

56 3.76 TOTAL Utilaj 42001011 61150004 Masina de pozat allnda 5~ CP drenuri cu ore ore din din listade lista 2.2.30 2. .2.riflate 1) buc.30 4..38 4.. m (315) (105) (315) (105) (315) (105) (315) (105) (315) (105) (315) (105) Forte de munca 010631 019922 Drerior canalist Muncitor constructii menta] 3.04 2.07 2.15 2.02 4.".46 1. . are ore 3.94 1.. la 100 ml Se mascara Codurile resurselor Denumirile resurselor de masura Un itati ~l_ Consumuri resurse ~ 01 Q2.94 2.5~ de de Tractor pe pneur i cu rernorcii 3 tone J) Se va preciza diametrul tubului pretur-i unitare pe articole de deviz If.92 2. nlvelare._ 0204 ~l _ ~ 0302 _C..94 5.L 0304 0203 0301 Materiale 11115 lUll (tuburi (Tuburi din oeramrca PVC .46 4.76 TOTAL Utilaj 42001011 61150004 Masina de pozat elinda 55 CP Tractor pe pneuri remorca 3 tone drenuri cu cu 5.38 6..70 1. Codurile resurselor Denumlr ile resurselor rnasur a Un itati de Consumuri ------------~~ resurse ~ _ Br.74 5.02 2.38 1..1.70 5. ml (315) (105) (315) (L05) (315) (1.05) (315) (ID5) (315) (105) (315) (l05) 2) Forte de munca 010631 019922 Drenor Muncitor monta] canalist constructii 2... w co Nu cuprlnde - : filtrant cu un strat pe traseul santului terenului pregatirea defr isare..19 1.47 2. ore ore ore 1.37 3.24 3.46 2. 2.~tO 2J14 1. 1) buc.54 2..4~ 1..12 6. ~ 0103 ~ 0104 ~ 0201 ~ 0202 0101 Materiale 11115 11111 (Tuburi (Tuburi din ceramica PVC .82 1..14 2. 2..12 11...25 -. ore 2.. 2) .riflate .74 1.70 2.01 2.38 2.14 4.48 3.82 0.00 ore are 1.38 3.50 2.1.91 2.35 . scarificare) ...4D 2.02 1. 2) Se va mater-tale neexpl icitate neexplicitate 11115 pentru 11111 pentru catalogul catalogul preciza dlametrul tubului de materiale ~ preturi unitare pe articole de deviz If.38 1.82 3.88 2. imprastlerea materialului Liltrant deasupra tu burnlor si impanarea mater-ialului subtire de pamint afinat.74 2.•..23 2.60 2. ele executindu-se manual : drenului cu parnlntul accperirea rezultat din saparea lui (astuparea santului)..28 2....12 3.~.5D 2.

04 3.56 ~. ore ore TOTAL 2.32 2.. con tro lul s i corectarea pozi tiei tubur ilor : demontarea cablurrlor.2"6 2. aprovizionarea eu tuburi a masinil.52 1.2H 2.1.i de rnasura Consumuri resurse ~ 0101 ~ 0102 ~ 01 00 All 01 04 __§_ 0201 ~ 0202 Materlale 11115 11111 Tuburi Tuburi Forte 010631 019922 Drenor Muncitor din PVC cerarnlca rifl ate (315) (105) (315) (105) (313) (105) (315) (105) (315) (105) (315) (105) de muncii eanalist constr.96 1.90 m dntre 0. inclusiv Incarcarea lor in buncar .91-1.52 5. pozarea tuburilor de drenaj pe fundul canalelor : al inlerea. montaj 3.asezarea tuburilor la Iocul de lansare .96 2..2.64 2. Nu cuprinde - : filtrant eu un pregatlrea terenului pe traseul santulul (defrisare.68 1.. 2. centrarea.31-1. scarlficare): Imprastierea materialului fil trant deasupra tuburilcr si impanarea materialului strat subtire de parnint afinat. 0204 II __!L 0201 _____!L 0202 0203 III _s_ 0301 __s_ 0302 _s_ 0303 ~ "'.23 2.12 1.---~----- If F 27 791121 49 00 00 Executar ea drcnurilor imbibate eu apli : Adineime eategorie ag'ricnle eu maslna de sanat si pozat drenuri ETT 202 A - in terenuri sant teren pina la 0.70 Intre m peste 1. montarea plchetilor (fluturilor) si a cablului sablon pe care se deplaseaza palpatorul utilajului pentru mentinerea pantei ~i a adincimii de pozare . n lvel are.96 5. saparea mecanica a canalelor de drenaj cu latlmea de 0.4 2.56 2.38 2.. Se mascara Codurile resurselor Denumirtle resurselor Unitii1.12 3.14 \ ore 2. acoperrrea drenului eu pamintul rezultat din saparea lui (astuparea santului) .48 .44 3.30 In 1.2'. 0304 Cuprfnde - : plchetarea traseului santului. manipularea si . ele executiridu-se manual.70 m I ~ 0101 ~ 0102 ~ 0103 B-1 ~ 0104 _B.50 m ~i eu 0 lungime medie a frontului de Iucru de 100 m .88 1.64 5.12 6.92 UtiIaj 42001011 6115004 Masina drenuri Tractor 3 tone de sapat !?i pozat eu clin da de 55 CP pe pneurt eu rernorca ore 1.52 3.23 4. la 100 ml.

42 1.80 4.3B 6.69 3. f-' 0 Iunglme rriedle a frontulul de 1uCNl . ml (315) (105) (315) (105) (315) (105) (315) (105) (315) (105) . resurse C2 03012 ___s_ 0301 -. >f:'.24 4.16 3..p.24 8.84 3.68 7.48 TOTAL UtiIaj 42001011 61150004 Maslna drenuri Tractor 3 tone de sapat !Ii pozat eu ellnda de 55 CP pe pneuri cu rernorca ore ore 3.. t-.84 3. ~) (31'5) (105) de mundi canalist constr.54 3.36 3. - w .90 3.90 7.68 3.C.aprovizionarea pe traseul santulul cu tuburl PVC sau ceramica. montarea pichetilor : saparea mecanica a santulul de drenaj cu 0 latime de 0.90 1.12 1115 pen11111 pen- NOTA: NOTA: I)Se va preciza diametrul tuburilor din cerarnica din Iista de materiale de preturi unitare s l articole de deviz If.:'IJ'I 0304 . '-W ~ 0204 .V.38 1.20 m ~ 0104 ~ 0105 ~ 0106 ~ 021Oi4 __!L 0205 ~ 0206 Cuprinde: plchetarea traseului santulul.08 3.95 4..38 3.76 3. Denumlrfle resurse lor masur a Unita~i de Consumuri gl 0203 B.1 2..70 3.G8) 1. I II III Categorie Adincime teren Dren I cerarnica II III sant H < 1.:l f-' Codurl le resurselor . de materia1e IfF28 791121 50 00 00 Exeeutarea drenurilor agrlcole ell masina de slipat sl pozat drenuri naturala : Hoess-Gigant in terenuri eu umiditate Dren P.2 orf' ore ore 3. cu sub 150 m.. montaj 3. controlul si corectarea pozl tlei tuburf lor .. centrarea.1) buc._-.SL_ 0303 _~_. tru catalcgul 2) Se tru neexplici tate neexplicltate tuburilor din PVC din lista dlametrul va preciza catalogul de preturi unitare ~i articole de deviz If. rnanipularea ~i asezarea tuburilcr de drenaj 1a Iocul de Iansare asezarea tuburllor de drena] pe fundul san tului : alinierea.42 6.42 3.". . .08 6.. ---0102 ~ 0103 _!L 02 Oil ~ 0202 ~ 0203 H > 1..25 m.20 m ~ 0101 A". '-"'"~ Materiale 11115 11111 Tuburi Tuburi Forte 010631 019922 Drenor Muncitor din PVC cerarnica riflate .08 1.24 2..

~) de munca 1.775 0.199 1.1 2."------' - .89 0.717 10. Tubuni Tuburi Forte OHl631 010611 0199.837 TOTAL UtiIaje 42102103 61150004 Masina instalat Tractor 3 tone de sapat santurt ~i conducte 200 CP pe pneuri cu remorcs ore ore 0..149 2..479 2.97 0.359 2.. scar ifica re) . _-- "-. Se masoara Codurile r-esurselor la 100 ml..76 0.549 3.509 1.659 1.849 1.149 1.--- --~.117 TOT1\L UtiIaje 42102103 61150004 . tuburilor aproviztonarea $i impr-astierea muterialului filtrant deasupra $i impiinarea cu un Strat subtlrc de parnint afinat.96 0.699 3.-~-.919 7. Codurile resurselor U nitate i C_o_n_s_u_m_u_r_i _r_e_s_u_r_s~ _ r Dcnumirtl e resurselor de rnasura _§_ 0201 ~ 0202 BOI B.1) din cer amloa . 1) din ceramica .G6 0. (315) (315) (315) (315) (315) .397 1.34 0.1 1.6:17 0.099 1.739 1..019 6.599 7.44 1. - Nu cuprmde : materialului filtrant pregatirea terenulul pe traseul santulul (defrisare.037 0.48 l.099 4.52 1.05 {I.1 2. nivelare..2 ore ore ore or-e m buc.-.849 0.779 3.78 0. ore ore ore ore 0.74 O..050 2.85 0.957 0. din Ilsta de materiale 11115 pen tr u catalogul .B7 .537 1. 2) de mundi 3.779 1.42 1.-'---'-_~~-.597 1.57 1.769 3. ele executindu-se manual.39 1. Masi na de sapat santuri !Ii Instalat conducte 200 CP Tractor pe pneuri cu remorcs " c' tone ore ore O. 0204 ~ 0205 0203 Matei'iale 11111 11115 . _" ~~'-_-.77.79 1.15 0.83 0.959 3..509 :l. acoperirea drenului cu pamintul rezultat din saparea lui (astuparea san tului)..050 1. montaj 0.5 1.37 0. .22 PVC riflate .659 3. (105) (105) (105) (105) (105) Drenor canalist Drenor canalist Muncitor constr.319 0. .2 3.93 preturt I-' 1) Se va preciza diametrul tuburtlor unitare pe articole de deviz "If".939 3.. Utnitati de masur-a Consumuri A! 0101 resurse A" 0104 Denumir-llc resurselor ~- ~ 0103 01 GQ -~ oi 05 (105) ~ 0106 Materiale 11111 11115 Tuburi Tuburi Forte 010631 010611 019922 PVC riflate " . ..969 0.384 1. din lista de materiale neexplicitate neexplicitate 11111 pentru catalogul 'de de Ii"'> CJl 2) Se va preciza diametrul tuburilor pr-etu ri unitare pe artlcole de deviz "If"..1 menta] m buc.74 0..(315) Drenor canalist Drenor canalist Muncitor constr.299 4.959 1.679 0/...884 :0.G8 0.739 0...877 1. -=--~. .969 1.51 0.

1 2.699 3. -.11 0. medie a frontului de lucru Nu cuprinde : pregatirea terenului pe traseul santului (defrIsare. manipularea si asezarea tuburilor de drenaj la locul de lansare asezarea tuburilor de drenaj pe fundul santulul : al... montarea pichetllor : saparea mecaruca a santului de drenaj cu 0 latime de 0.inierea..849 1.48 1. UnWiti de masura Consumuri Ai 0161 ~2_ resurse Oenumirile resurselor OllCQ A --~_ ~L 0103 _:S_ 0105 ~ 104 01"06 Materiale ·11111 11115 Tuburi Tuburi PVC riflate din cerarnica '" 1) m buc.C.97 0.106 2. 02 K)4 .56 1.3_ 0103 oaoi B..248 2.9G8 0.968 1.312 1.1 1.424 1..65 ..85 0. acoperirea drenuIui cu pamintul rezultat din saparea lui (astuparea santului).89 0.94 0. centrarea.j .. controlul si corectarea pozi tiei tuburilor.548 O..312 2.! 0202 _.873 1. niveiare. ele executindu-se manual.937 3.ll .V.897 TOTAL Utilaj 42102103 61150004 Masina instalat Tractor 3 tone de sapat santurl conducte 200 CP pe pneuri sl ore ore 0.774 7.42 1. . montaj 3. scarificare) .849 0.2 ore ore are ore tI..449 8. cu sub 150 m.J_ ~ 0203 ~4_ H > 1.224 ~.20 m 0101 Aft 0104 ~ A2 0102 A5 0105 _!. 0 Iunglrne .31 2.25 m. aprovizionarea si Imprastierea materialuIui filtrnnt deasupra tuburrlor !?i Impanarea eu un strat sub tire de pamint afinat. Bl B.. Categorie H teren I II cu apa Oren ceramics III I II III H< 1. 2) Forte de muncli 010631 010611 019922 Drenor canalist Drenor canalist Muncitor canstr.624 5..224 4..20 m ~ 0106 B- 0205 0206 Cuprinde: pichetarea traseului santulul.IfF29 791121 51 0000 Exeeutarea drenurilor agricole cu masina de sapat !?i pozat drenuri Hoess-Glgant in terenuri irnbibate Oren P..22 I.106 1. (105) (105) (105) (105) (105) (105) . cu rernorca 0.837 1..397 1.887 3. materialului filtrant Se mascara Codurile resurselor la 100 ml. aprovlzionarea pe traseul santului cu tuburi PVC sau cerami ca..212 4.

_!L_ 0601 Cuprinde nivelarea asezarea. : si profilarea alinierea.449 4.449 2. Codur ile resurselor DenumiriJe resurselor Unitati masura de Consumuri resurse 02 04 02 05 02 06 ~ 02.03 1.45 1.149 8. santului .748 2.Instalat Tractor 3 tone de sapat santurt sl conducte 200 CP pe pneuri eu rernorca ore ore 0.212 1.1 2.074 4..\124 0.46 1.437 1. rnonta] TOTAL utilaj 42102103 6115Q004 Masina . (315) (315) (315) (315) (315) (315) Drenor eanalist Drenoreanalist Mundtor constr..60 2.874 5.424 4. ~ 0301 ~ 0401 O~'tUb ~ . .22 preturi 1) Se va preciza diametrul tubului unitare pe artlcole de deviz "If".07 0. : eu apa.07 1.. naturala . 2) Se va preciza diametrul tuburilor din Iista .248 1.m in teren 2L_ 0201 Dn 0..70 mm in teren Dn 100 mm in teren Dn 100 mm in teren in teren in teren umiditate imbibat eu apa .062 1.~..697 1.70.797 1) 2) ml bue. manipularea si coborirea tubur ilor . sau PVC riflat ~ 0101 tub ceramlca tub cerarnica tub cerarnica t-ub ceramica PVC riflat tub PVC riflat Dn 0.21 0.848 2. a. sl corcctarea pozi tiei tuburilor.· .437 2.924 1. imbibat din ceramlca naturals . ~ Nu euprinde - saparea santului. din lista de materiale neexplicitate neexplicitate 11111 pentru 11115 pentru eatalogul catalogul' de de preturi 'tl1itare pe 'articole de deviz "U".889 9.2 are are ore are 0.01 ~~~2L2L 02 02 02 03 Materiale 11111 11115 Tuburi Tuburi Forte 010631 010611 019922 PVC riflate din ceramica de munca 3.124 4.849 3.53 1. . de materjale IfF30 792 341 22 00 00 Montarea manualli a drenurtlor absor bante agrlcote eu tuburi eu umiditate.1 1.t eu umiditate imbibat natural eu apa ..72 2. .074 2.062 2.212 2.297 1. m. centrarea .92 0.44 0.

.~. _s_ 013 02 On 250 rum. Unitiiti de masura Consumuri resurse p. in teren Imbibat cu apa .0201 ~ Dn 200 mm.'_"'v<1"'-'."".~c-. _... 0301 Dn 2150 mm..."""""""-- i-o Cl 0 Se mascara Codurile resurselor la 100 ml...~ . Cuprtnde : - manipularea asezarea centrarea si cobortrea tuburilor.-.- Denumir ile resurselor ~ _!3__t_ 0201 C. tuburilor pozitiei . On 300 mm.1 Dn 150 mm....'"""" ~<·.'. din lista de materiale neexplicitate 11111 pentru catalogul de If F 31 792 373 21 00 00 Montarea manuala a drenurilor colectoare agricole din tuburi din beton in teren : ~ 0101 Dn 1·50rum.. 0202 Dn 200 mrn. in teren urnidltate naturala ..1 montaj ore 9 9 - 14 14 10 10 20 40 15 15 30 60 8 8 16 32 12 12 24 48 canalist constr. .l.If". in teren imbibat eu ap~ . -.~~i':::': '.-.":""'. __Eg_ 0501 Dn 300 mm."':~'!II.. ••.jjt Ul1U.< ...'.. in teren imbibat cu ap~ .7'~ ~--. 11iallnierea 11ieoreetarea ..2 18 36 28 56 TOTAL preturl 1) Se' va preciza diamtrul tubului unitare pe articole de deviz . ~. 1) de munca 010631 010611 019922 Drenor Drenor Muncitor eanalist 3. 0101 03 vl _!L 0401 ~ _F_I_ 0501 0601 Materiale 581518100007 581518200009 11111 Tub argiHi c:ilindric pentru drenaj D L 330 S 1626 70 bue bue ml 315 315 315 315 105 105 Tub argila cilindric pentru drenaj D 100 L 330 S lfi26 Tuburi PVC riflate Forte •. in teren umidhtate naturala .' v ~ 0102 £...~. _B1 . In teren '. ~.. __~ . :~. tuburilor.------_....-." .U/· a:t e na t ur al a. ore ore ore 2.. in teren umiclitate naturals .1 1. in teren imbibat cu apa. Nu cuprtnde : - saparea santului..

.. ...0 m S 816 Tub be ton circular cep-l-buza B.1 1. L 1..0 30 30 60 120 37 75 TOTAL 3D U F 32 A 1 792 388 01 0101 Element Cunrtnde Se : de 5 em grosirne .··"': H ...16 .60 \ de munca GTe Drenor canalist Muncitor constructil montaj ore ore TOTAL Utilaj 61150004 .. 300 D 2510mm. hua. .. filtrant pentru drenuri agricole manipularea s i introducerea in sant a materialulul fiJtrant in straturt succesive nivelarea mater-ial ului in interiorul santului .2 mc '(1.2 bue.16 Tu:b beton circular cep+ buza B.1) 1.• ·.\. L 1...... : -. 300 D 200 rnrn.0 m S 816 Forte de mundi canalist canalist constructii -mo n ta] 3..0 m S 816 Tub beton circular cep-l-buza B......1 2. ..20 5. Tractor 65 CP en remorca 3t din Iista de material€) neexplicltate ore 11112 pentru 0. L 1.'.:!-".16 32 64 24 24 48 96 20 20 4.7() catalo- ~ 1) Se va preciza tipul de material filtrant gul de preturi unitare pe artlcole de deviz "If".. ~.... corectarea grosimii sbnatului ~i ver lficarea -Iui La Irnbinarile tubuz-ilor aprovlzlonarea pe traseul santului a matenialului fiktrant mascara la 1 rnc stoat filltrant asezat pe drenur l Co durile resurselor Materiale Denumirile resurselor Un itati d!e masura Consumuri resurse Al_ 0101 11112 010611 019922 Material Forte filtrant .05) il. Codur ilc resurselor Se masoara la 100 m N Denumirile resurselor un!ati masura I 01 01 -/1'-1 I Consumuri resurse Atl 0102 ~ 0201 B-2 0202 _s_ 0301 C2 0302 ~l_ _Eu_ 04 01 M02 Materiale 575741164009 575741165001 575731168005 575731169007 Tub beton circular cep-l-buza B 300 D-150 nun L 1. In 101 101 11011 101 101 101 101 n1 lOtI 010631 010611 019922 Drenor Drenor Muncitor ore ore ore ore 10 10 20 40 15 15 30 60 13 12 25 50 19 19 . .. . 300 D 300 mm..r:'-9<".1 2.'...40 -4.(..0 m S 6...

...D71 0.0..2 2521513760.0.6 0.1 la drenuri cu sau fara sprijiniri.DO m 0.30.2 Cuprinde: pe suprafete orizontale sau sub 2{lf'.4 kg Scoabe otel lat 65-90.62 0.80.6 0.62 0.02 ~1...62 0.D mm Forte de mm kg 0.5 m Sirrna moale zlncata S 889 D=l.umpluturii Consumurl resurse ~ OlCn -~ 0102 __§_ 0.1 ~ S_ 030.2 _s_ 0.°.1 ~ 0. adincime 7 m.0.. . adlncime 7 m. pe suprafete Inclinede peste 20. derularea lor. pe masura desfacerl i ._.0.00.sn ~.1 Ci_ 0. Codurile resurselor Denumir ile resursclor Unita~ masura de de 10 em.ijinirflor ~i a executilrii umpluturii - pr-Inderea fisiilor alaturate pe portluntle de suprapunere drenante .°.0..0.944 0. adlncime 5 m. talerea la dlrnensluni si cobortrea in dren . dincime 7 m.71 010.0.177 munel \ 010621 Drenor canalist 2..2 Materiale 62292910.71 0. a pe suprafete orizontale sau sub 20. c.30. 0..-3o.0.20.10.0130. neteslnului pe peretii transeei pe masura desfac:erii spr. <:.177 0. 20..lI TOTAL o..2 {}2o.20.°.1 ~~00 0. intinderea drenante. 0.80.1 ore Qre O. o..944 0..944 0....0.0 30111947110. Se mascara la metru patrat filtru.O62 .2 pe suprarete incllnate peste 0..0. ~ 0...1.0.80. la drenuri cu sau fara sprdjiniri..H F 33 791136 02 00 00 Filtru din material textil netesut slntetic filtrant: ~ 0.8 Material itextil netesut Stintetic netezin latlrne 1.{)3D 0. a - aducerea sulurilor. adlncime 5 m .0..4 0. L=2Do.3 0.4 0. dincime 5 rn.30..

fevi din PVC rigid tip U 125X'2.349 5.910 Ob5OO 0.. ).1 ore 1.012 0.ore ~a preclza tipurile de piese de legatura pentru drenaj din Iista de ~teriale neexplicitale 11113 ipentru catalogul . . I .. S 1626 Pietnif? ciuruitnespaJ. --.introducerea stratului de material fiLtrant.2 uro me bue. i· l' Codurile resurse~or Dennmirile resurselor • Uniltati ide masura .25 Q.___15mm me Il.500 14..2 ore TOTAL.05 0.0035 4. drenului absorbant Se mascara la bucata UniJtiiti .a.00.2 '. Q.3D 010232 013432 019922 01063~ Betonist Zidar Munoitor ore -ore O!l'e 1.270 0.25 0.05 218326940006 111b bue.733 1. ore 2..J92 ~73 13 00 00 Piesli de legaturli ~D=7D 792 373 14 000. de preturl unltare pe articole de devlz "If".30 1.0 14.de Consumuri resurse f. ~ 0101 racordarea unul dren absorbant sau colector eu caminul racordarea vizibare .--+----'- ~f F 34 11 F 35 .001 0..0 Bacordarea drenurilor: din PVC pentru Imbinare la drenuri Ql' absorbants ...0. Oil 0201 Materiale 565112100003 563t22460006 Var At o. 'a doua drenuri Cuprtnde i executarea gaurii de racordare in drenul colector .li()~ B[ 0201 bulgibrl I Materiale 45722131GOO7 tii oalit.. 0201 - mm.698 0.406 ·1. D='lDD cu : 0101 mm..042 ullOXl2.uncli pentru drena] .TOTAL .218 1.406 1. 0. drenul de vdzltare .75 0.001 l.l '.733 0. 0301 0201 racordarea 1a aceeasi cota colector ..30.25 0. 1) Se ore 1&6 ci57 .2' .. _!L colectoare la caminul I8i de cu - ~ . Se masoara la bucata.9°1 Drenor canaldst 3.at de mal 30-70 Forte de muricli 3.montasea piesei de 'legiHurii ..fevi din PVC riJgid tip U nun STAS 6675-/2 nespalat de riu Ciment ell adausuri S 15100 saoi kg m 0.0.30. pentru construekg 3.QOO 0. me '..:.199 0. Consumuri Codurtle resurselor Denumirile . ore 0.0i46 0. .406 4.05.0090.2 construetil-monta] 2.2 3.733 1. Iansarea piased de legatura .000 1.30. 0106~1 010611 019922 Drenor canalist Drenor canalist Muncitor constructli-montaj 3.t) 0. .. 218345120001 219121200003 581518100007 218325920003 457221315001 Pdetris ciuruit 7.. .34>9 0.resurselor resurse masura ~ ':Bt_ __s_ 0301 OJ.5 mm STAS 6675/2 Plese de legatura Forte de m.1 .05 1. Nlsip sortat nespalat de :riu ~j lacuriO-3 mm Apa pentru mortare si betoane Tub arg ila clllndrtc pentru drenaj D ·70 L 330. .

45 X 0. 1 D sub min.40 X 0.030 O.032 0.140 0. Iuridatje .159 . montarea drenului in gura de descarcarn sl indreptarea suprafetelor ..190 0.051 0.110 3.40 de 1 X 0.080 3083512600!l6 255111386009 497572300008 575741164009 563422460006 218327530005 218345140003 = 2.070 1.. kg me me 0.40 de 1 X 0.1!soara 1a bucata.054 0..073 0._1 B.. m si pereu m si m m pereu turnat pe pe pe pe loc de loe de loe de _!L 0401 colector cu D:::: 200 mrn turnat turnat turnat _§_ 0501 dren colector cu D:::: 250 mm 1 X 1 X 0. refacerea taluzului in zona gurii de descarcar-e prtn astupare eu pamint si cornpactare in straturi de 20 em. Consumuri tesurse tali -----------------_s__ ~ ~ masura U nl Codurile resurselor Denumlr lle resurselor de .700 Q.900 0.010 41.049 0.300 0. sl pereu ~i pereu __!'J_ 0601 dren colector eu D:::: 300 mrn eu fundatle 1 X 1 X 0. ifF 36 Gurli de descarcare in canale deschsie a dreDurilor agricola: ~ 0101 dren absorbant dren absorbent cu D ::::70 mm ._--"" . cu D ::::100 mm.185 0. min. STAS 6675/2 Lemn rotund constructii plop necojit L.0003 0.193 0.OOOG 0. 0501 _jL 0601 0201 0301 0401 Materrale 219121400007 Apd Industrrala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente Tevi din PVC rigid tip M 75X3. pen tru adincimea medie de 1. 300 D 150 mm S 816 Cimcnt cu adausuri saci S 15UO Pietris Nlsip sortat nespalat 'ii Iacurl 0-7 mm F 25 45.40 ~ 0201 _s_ 0301 dren colector cu D:::: 150 rnrn 1 X 1 X 0.0 m pentru drenuri colectoare.029 0.35 X 0.6 mm STAS 6675/2 'I'evi din PVC rigid tip 1.197 457221349002 457221352100 501528113008 3.046 0..40 de 1 X 0.08 m.00 Decof'rol Tub beton circular cep + buz.3 mm.08 m : .190 54. cu fundatto cu fundatle cu fundatie de 1 X 0.034 0.08 m.100 0..152 0.200 spill:lt de riu 7-·-70 de riu 0.30 X 0.5 Sirrna moale obisnuita S 389 D me m m me kg kg kg bue.030 0.077 0. loe de Cuprinde: -.0003 0.110 0.031 0.1: llGX5. Se m.0003 0.08 m . dren 1 X 1 X 0.117 0. prepararea sl turnarea betonului in fu ndatie ~i pentru pereu eu dimensiunile 1 X 1 X 0.174 50.z.. sapatura rnanuala pentru eofraje pentru beton.08 m. '1-9 Cuie cu cap conic tip A 2.50 m pentru drenuri absorbante ~i 2.128 0.

.O..9 rn.-.50:J O.9Gf) ••••••••••••• .%9 O..:r~] 1.1 m.fJ20 0.G Ill.1 :1.~~~ .10" 1. E.7:30 _••••• 0.5 m. __.03J 0.05:1 2.. _!1_la drenuri cu adineimea 06 01 re fiind de 1..95 m._ ••• _•••• _•••• ___.2 ore ore ore ore ore __••••••••••• 0. _~I_la drenurt cu adinclmea de 1._--_---- 0501 OG 01 521731454()O9 Panou cofraj astercala scindurl ra~inoase scur-te subscurte ra~inoase tl v ite 511111262304 Sdnduri 12 mm L = 3-3.. In sere - diametrul a1 carnerel 0.20 m. de .50 m._.740 1.250 rnrn L 1.30 X 0.25 m .. . adinclmca de saran'! totala a camerei fiind de l.lmca de saparc DI la drenuri eu adincirnea de 1..870 5.2 111. inilll.._ •• ___ ••• _. iar de 1. 0 0'> Codurile resurselor Denumirile resurselor masHra Unit5n die Consu mu rl rcsurse ])! A" 01 ()t B. la drenuri cu adincirnea de 1.0 m S 816 Tub beton circul ar cep -Ibuzii B.30 X 1.O{J2~3 n...I.OH) O. 300 ]) = 300 mm L 1. 0201 C._ •• "_.15 m iC1[' drn iens luni le Iundati ei 1.W 575731169007 n1 I.25 m . ~la dr-enuri cu adincimea de 0.~ 0.8 m sl lnaltlmee bazi nu l ui de docan tare Hind In .7Dli 1..%:J 1.""..656 1.0 111 S 816 Forte de munca 2.-:..30 X 0. :ICiJ D ..10') 1.. ia r dimensiunile f'undatiel 1.imca hazinului de sara- In cirnp capacul caminului tare flind de 0.70G 4. )..30 X 1. camera avind diametrul interior de 0.30 m.03:3 (.740 1.30 X 1.70 m. adinr.75 Ill.._.30 X 1. adinclmea 1.30 X 1.. IT! ...30 X 0. iar dimensiuni le Iundatiet 1. Inal tirnea totalii a cam erci fiind 04~01fiind de 1. de J.30 X 0.rl1D 010622 Drenor canalist Muncitor 019922 constructll-monta] 010221 Betonist 010732 Dulgher constr-uct! i 2. 300 D = 200 rum L 1.0 In S 816 575731168005 Tub beton circular cep + buzii B.870 O.40 m.. iar dirnensl unile Iundatiet 1.. terenului.35 m deasupra de dccan- __(?_I__la drenur i cu adincimea de 1.85 m.6511 1.3{) X 0.0J (J U...2 2..022 me buc.20 m .002 o/. ad inclrnca de sapare ~la drenurl cu adincimea de 1.3 0701 2.25 m ... adincimea de sapare de 1...003.35 m .- __ u ••••••• ___ .. Camin _ de vizltare si decantare interior pentru drenuri: 0. Iniil timea tctal a a camerci 0101 fiind de 1.40 m..593 1.'1_ Of 01 ----_. udlucimea do sapare rle J . iniil\. adincimea de sapare fiind de 2. 0.50 m LT 6-15 cm 575741165001 Tub beton ci rcul ar cep + buzii B...30 X 0.313 O.0 m.:\0 X n.4 rn.. Inal tlrnea totala a camerei 0301 fi in d de 1.imea totalii a carnerci fiind 0201 flind de 1.60 m.779 "_".318 " __••••••••••••• _ ••• ___'> TOTAL 0. iar dirnenstunilc fundatie! 1.:3 rn. iar dimensiunile Iundatiei 1.20 m.20 de 1.-._"_....910 1/no 0.955 5.50 m.2 mp O.313 0.. ________ _•••••••• •• ___u_ ••••••••••••••••. 0:3 OJ F J! _1_.:)0 X si inaltirnca . inal tlrnea totalzi a carnerei fiind 05 01 fiind de 1. dimensiunile fiind inal timea f'undatiei de de 1. 0..3 m.20 fiind 111 ..30 111.•••• _ •• _ ••••••••••••••••••• _••• __ .30 X 1. ..222 2.

Imprastierea cu lopata a pamintulul lor goale din jurul tubur-ilor.7 ill iar dimensiunile f und ati ei de 1. scara en vanguri pentru acces in camtne.978 riu 7-70 de me 0.45 ill. inc1usiv astuparea cu pamint a spatii- _ Se masoara Codurile resurselor la bucata.007 1.30058.007 1.21-0. adlncimea de sapare fiind de 3.50 m intre maluri.007 1.800 187.007 1.700 25. executata fara sprijiniri pin a la 1. incluzind operatille de coborirc.30088.50 X 1.7.30 X 0.6W ~ 0.5 m.000 10.50 X 0.800 12.010 1.900 11.333 0.00 $i piesa tronconica Dn 1000/800.80047. L = 1. gaurire.517 0.10044.25 m iar dimensiun. preparare si de intindere a stratului de mortar de ciment pentru executarea Imbmartlor . iar dlrnensiurrile : _ _ _ sapaturii manuala de parnint in spatii limitate.525'~.503 0. camera avirid diametrul interior de 0.20051.50 X 0. racordarea carninului Ia drenurile colectoare.430 0.80 123.50070. prepararea betonului B.007 1.007 1.0 m ~i teren mijloeiu imbibat cu apa peste 2.231 0. inclusiv transportul cu roaba si udarea betonului .60 m . lila drenuri 0901 adincimea 10013.50 X 0.0. 250 suport capac S 2448-73 575742170003 Tub beton circular cep + bUZ8 B.393 0._J~ia drenuri cu adincimea de 2. in ansamblu sau partial (in functie de caracteristicile drenajului) din urmatoarele clemente componente: tuburi circulare de beton Dn 10. 100 9i turnarea acestuia in Iundatie.0 m.010 8.00 m latime.007 573370112007 Piesa B. 1. de sapare fiirid de 2.40 m .007 1.007 1.010 1.536 0.A.35 m . inc1uzind operati ile de gaurtre.30-1.50 52.315 0.800 21UOO me 0.379 0.20064.214 0. ccntrare.800 41.674 0.8 m $i in1Htimea de 0801 2. camera avind dlametrul interior de 1.900 70.020 2.300 30.200 21.500 57. tuburi circulare de teton Dn aoo sl piese prefabricate din beton simplu pentru aducerea la cota a caminului .007 1.7 Cuprlnde _ Kl Ia drenuri cu adincimea de 3.010 1.-7 mm 218327500005 Pietr-is spiilat buc.489 0.007 1. pentru ca- + rarna tip buc.197 0. piesa suport pentr u capac din beton armat prefabricat.870 0.70048.007 1.50088.007 1.591 .75 m iar d imensi uni le f'undatieiide 1.50 m $i ell spr ljtniri peste 1.50 m. montarea camerei de vizitare formate.700 21. camera avind diametru1 de sapare Hind de 3.407 0. avind peste 1.4'0 m .50 X 1.900 70.A.30 X 1. interior de 1.700 17.007 1.200 9. interspatiile intre du1api fiind de 0. a dincirnea liD!3.10011.ile interior de 1.300 105. 300 D 800 mm. sprij inlri de mal uri cu dulapi de fag asezatt orizontal la sapaturi avind latimea pina la 1.010 2. capac 9i raffia din beton arrnat. in condi tii de teren mijlociu cu umiditate natural a pina la 2.B.007 1.007 1.010 1. rezultat din sapatura.0 m .0 m si inalthnea de funda1.0 rn.020 1. 25 sad S 1500 218345140003 Nisi p sortat nespalat de riu sl Iacuri fJ.007 1.007 1.0 m S 816 307260380008 Scara yang otel lat.44 mp . de intindere a stratului de mortar $i sclivisirea pe 0 supraf'ata de 1.007 1. Denumirile resurselor Materiale de masUjra Urrltatl Consumurl resurse ~ _!3_L _s_ 0301 01 01 0201 ~1 _ _§_ _!l _ _s_ 0401 05 01 0601 0701 _§ _ II 0801 0901 J1 1001 1101 Kl 573174150009 Capac RNC min vizitare B. ell adincirnea de 2.0 m $i inaltlmea de Iundatiei de 1.296 0.50 X 1. m camera avind diarnetrul m. buc.010 1.7 m. asezare.700 18.300 88.80 m.298 0.940 0.0 in $i inaltlmea de 2. kg kg kg 1.007 1.20 Jj Ia drenuri m.7 m adlricimea de saparc fiind de 2. trepte otel rot D=20 mm 563113100000 Ciment Portland P 40 vrac S 388 563422460006 Cirnent cu adausuri F.iei de de 1.50070.007 1.007 1. eu adincimea de 2.70055.

- Codurlle resurselor 301879875002 Denumirile resurselcr Scoabe otel pt .295 1.088 0!.1460.629 7.022 0.104 5.0050 0.085 0. D 1000 mm L 1.300 0.070 0.991 4.~-.629 7. telescopic 0.-.010i020. 1. sprijiniri Lung.01003 50121830009 me O.127 3.l resurse ~ _!2:L_ 0'101 EL 0501 _Fl __ GeL ~l __ I.017 0.160 6.747 4.013 2.:.09248.OO«1il 0. 200-300 mm H 65-90 mm Tub beton circular cep + buza E 400.28211240007 308351260006 511211126004 Apa Industriala in cisterne pentru Iucrari drumuri si terasamente Plesa B.622 ..993 3.---.8 min (8 TF) pt.0113 0.70i1 1. Zidar 2.403 3. 2.300 mc 0.127 3.1.:.02..~y-.D15 0.2.403 3..00-1.(1cm mc bue..0003 0.295 6..011 0.180 24.l _ ~l_ _ 0601 07 01 0801 0901 1001 11 Ol 573370111005 511211551005 3.003 0. _ '.125 2.986 6.125 o~re=___1_:7~.0010: .132 0. imo 2.C) ~ "'" Codurile resurselor 219121400007 I I Denurnir ile resurselcr de I rnasura I Unltati Consumuri Al 0101 .O_T_"_r\_L__ Uriitati cl..701 1.._:.. de 12 em Lemn rotund fag nee.689 3.027 0.020 2.739 5.256 0.826 3..01 0301 0401 ~ _~I _ _!:!1__ 0701 0801 !t_ _J_J _ ~l_ 05 01 0601 0901 1001 11 01 575742180004 kg 0..00300..186 0.374 2.010 012022 012522 013422 010631 01'0221 019922 010721 ______ • are Ore Ore are Ore Ore 6.2.00.249 2.240 30. -----".--.026 5.127 3.1.104 0.648 3.494 8.689 3.dl ! Codurile A.. sub min..993 3.00050.5 m S 816 Forte de munca Instalator alimentari cu apa 2.913 1.041 0.315 3..prefabricate beton 2.020 buc.86925.716 53.013 2.102 0.494 3.009 0.826 3.Ci19 0.563 1.e' masu.249 1.06012.015 0.J2L ~ 02.046 0.943 9.009 0.2.037 0.026 5. constructii lemn lung. 0.169 34.24112.012 0...995 2. camin vizit.94426.913 1.403 3.043 0.845 1.:.•. capae S 2448-73 Scinduri fag tip cl. Betonist 2.031 bue.0001 0.026 5.601.0210 2.991 4.9_1.300 30.80-5 m lat.629 8. min 1 m D.647 3.__ ~L 02..11923.6 5.010 0...991 4. 0.629 7.0060 575791111008 buc.l resurselor mOl 3_t_ _9t_ .~. Drenor canalist 3.1.494 8.690 5.993 3.689 3. Muncltor constructli menta] 2.9822'1. -.326 3.013 0.70 m LT > 8 em Sprait met... L.0010 0. .039 7. 800XlOClO L=0.210 30.993 3. kg 0..074 0.!_.0001 0. .01 0301 B.010 1.497 1.122 mc 0.052 0.60 m Cuie cu cap conic tip A 2. 1.'_'_' .295 6.140 18.9.7__=6_1 22.0007 0.012 0.. -.249 ore 1..~.8.02fJ 0.995 2.50 Scinduri fag neaburite G=2540 mm L=1.826 3.9H 11..689 3.249 4. cap.-. ~T. Dulgher constr-uctl l 2.111 0. Montator.0.- .403 3.196 :0. S-B 250 sustln. C Gr 50-80 mm L=1..315 3.5.127 3. .0 m S 816 Tub tronconic pt.747 4.20 0.2.845 1.991 4.534 5.295 6..00020.490 4.42()14:l.008 .

2. 2.2. In analiza articolelor din acest capitol s-a prevazut consumurile de materiale.3. 1. necesitind cantitati mid de transport pe fiecare loc de munca.1. Normele din acest capitol se refera la lucrarile de montarea elementelor prefabricate pentru retelele de Irlgatie. Continutul normelor 3. legate de montarea jgheaburilor ~i a elel!67 . Conditil tehnice speciale avute in vedere la elaborarea normelor din capitol 2.1.1. Continutul oapltolului 1. 2. in vederea transportului apei prin [gheaburi. 1. pe suprafete mari. Prezentele norme nu se aplica la lucrarile de ali mentare cu apa pentru retele interioare sau exterioare aferente constructiilor civile sau industriale. normative. Lucrarile de sapaturi la santuri ~i gropi de fundatii la stilpi sint cuprinse in Indicatorul de norme de deviz Ts. Specificul acestor lucrari consta in faptul ca ele se executa in afara localitatilor. 3. Se lucreaza cu materiale noi care indeplinesc conditiile prevazute de instructluni.OAPITOLUL JGHEABURI Lf G ~i ANEXE GENERALITATI 1. standarde. Consumurile specifice de materiale.

cu Iunglmea de 8 m.007 2. s-a luat in considerare 0 pierdere netehnologica 1a materiale de 7010. proiectului. In normele de deviz sint incluse operatiile de deplasare a' utilajului de la un loc la altul. stilpii si fundatiile pahar. montarea jgheaburilor calarea si decalarea macaralei . In norrne sint cuprinse toate operatiile necesare morrtar ii .2 ere ore ore ore 0.3. montate : la Inaltirnea de 1. mufede etansare.2 1. 1.57 0. 3. 3. a elementelor prefabricate in decursul unui schimb de lucru.76 169 168 .00 m. ~1_ 0101 _!!l_ 0201 'Cuprinde: . inclusiv prepararea mortarelor. Masuratoarea lucrarilor prevazute in acest capitol se faceIa bucata de element prefabricat introdus in opera conform.71 0.28 TOTAL Utilaj 65121001 Macara pe pneuri pina la 9. : pentru la bucata monolitizare materialele jgheaburilor sl efectuarea r e- Nu cuprlnde 'Se mascara sl etansare --------~----------------------~----. verificarea sub sarcina a comportarli medierilor necesare. stilpi si fundatii prefabricate).57 0.- la inaltimea de 2.57 0.jgheaburilor prefabricate din bet on armat. Conditii de masurare a.00 m.360 m3 $i greutatea elernentul ul de 3500 kg.57 1. a elernentelor anexe (Iurci. Jgheab beton armat IPACH ~i ISPIF tip H lOG L=R m Forte Ul2542 m2522 V12512 Montator Montator Montator de munca prefabricate prefabricate prefabricate beton betcn beton 4. Iucrarilor 791 273 01 00 00 -Jgh eabut-l prefabricate din beton armat precomprlmat H 100 paraboIice. cu volurnul de 1. Pentru toate jgheaburile.573351111507. furcile. 9 TF ore 0. Consumurile spedfice de forte de munca. Iurci. legate de montarea succesiva.2. pre cum si etansarea lor.007 1.76 0.76 2. stllpi.If G 01 mentelor de sustinere formate din Iundatii. Consumurile specifice de ore utilaj. 4.2 buc.------Coduri resurse DenumirIle resurselor masur a Unitati de Consumuri resurse 0101 0201 _1:1_ ~ Materiale .76 0.

2. 0301 Codurile resurselor Denumirile resurselor Uni tati de masura Consumurl resurse ~l ~ _.20 012522 012512 ore ore ore ore 0. de 3.i efectuarea st etansare si etansare Codurile resurselor Denumirile r esurselor Unitati de masura Consumuri resurse ~ ~ 01 01 0201 .712 mc si greutatea elernerrtului 1750 kg. beton 1..00 m.62 0.60 0.2 beton 2.007 1.007 Ol'€ 0\40 O~40 0.80 ore 0.5 m denchidere maxima 5.55 0.00 2.00 m .40: 0.materialele pentru Se mascara la bucata monolitizare jgheaburilor .50 0. Nu cuurinde : .007 1. parabolioe.2 beton 1.975 me ~i greutatea elementului de 2500 kg.OO? 1. 1.calarea sl decalarea macaralei . cu volumul de 0.00 m.montarea jgheaburilor .00 ore ore orf' 0. de 3. __!!!_ 0201 C1 0301- __<:I_ 0301 la inaltlrnea Cuprinde : .007 1. .80 1.00 m.80 TOTAL UtiIaj 65121001 Macara 9.montarea jgheaburilor -.2 buc.70 0.s. beton 2. montate : If G 03 791 273 03 00 00 Jgheab~ri prefabricate din beton armat precomprtmat H 6Q.00 0.00 m . Nu cupr inde : -. de 2.60 0. buc.90 1.45 0. 0201 la inaltlmea de 1.007 012542 Jgheab beton armat IPACH . de 2..45 0.10 2.2.If G 02 791273020000 Jgbeaburi prefabricate din beton armat precomprtmat H 80 parabolice.9 tf pe pneuri pina la TOTAL Utilaj 65123003 Automacara 5 tf H.55 1. -~0101 la lnaltlmea Ia inaltimea la Inaltimea de 1.s_ 0301 0101 Materiale 573351111305 0201 . cu lungimea de 8.ver ificarea sub sarcina a comportarli medierilor necesare.68 no 171 . max= 6.50 1.00 m . cu lungimea de 8..5 m ore 0.80 1.00 2.00 m . Cuprinde jgheaburilor st efectuarea re.00 m.2. L= 8 m Forte de mundi Montator Montator Montator prefabricate prefabricate prefabricate beton 4.Materiale 573351111406 Jgheab beton armat IPACH ~i ISPI)? tip H 80 L=8 rn Forte de munca 012542 012522 012512 Montator Montator Montator prefabricate prefabricate prefabricate beton 4. montate : Ai_ la Inaltlrnea 0101 B.6Q 0.50 1. -. l. cu volumul de 0.410 0.50 0.calarea ~i decalarea macaralei .verificarea sub sarcina a cornportarit remedierllor necesare.55 0.1 ISPIF tip H 60.materialele pentru Se mascara la bucata monolitizare -.

.00 m .----Materiale 573351111204 Jgheab baton arrnat IPAC:H fii ISPIF tip H 40 L=8 111 Forte 012542 012522 012512 Montator Montator Montator de munca prefabricate prefabricate prefabricate beton 4..2 beton 1.76 172 173.00 m.76 0. L=8 m Forte de munca prefabricate prefabricate prefabricate beton 4.materialele pentru Se mascara la bucata Cuprlnde : .50 0.5 m deschidere max.00i m .76 1.38 0.verificarea sub sarcina a comportarli medlerilor necesare. Jgheaburi prefabricate din beton armat precomprimat E 100 semieliptice.57 .00 m. 5.. 8.55 0.76 1. 0.9 tf ore 0. de 3.42 0. _}li_ 0201 \' . masura Consumuri resurse ~.71 2.00 m .38 0. parabollce.i_ _s_ 0301 I 0201 0101 la Inaltimea la inaltlmea de 1. ~.2 beton 2.montarea jgheabur ilor .65 65121001 Macara pe pneuri plna la 9. Cuprfnde - : montarea jgheabur llor calarea si decalarea macaralei verificarea sub sarcina a comportarn medierilor necesare.001m volumul de 0.00 012542 012522 012512 Montator Montator Montator ore ore ore ore 0.57 0.007 1.50 1. 1.2 ore ore oee ore 0.cal area sl decalarea macaralei: .2 bue 1.57 0. cu lungimea de 8.2 beton 2.007 0.394 m ' si greutatea elementului 3600 kg mentate : .28 TOTAL UtiIaj 65123003 Automacara 5 tf H.007 LCO? 573351111507 Jgheab beton armat IPACH s! ISPIF tip H liQD.50 0.00 m . ds 2. la inaltlmea la inaltlmea de 2.. max= 6. .§L 01 01 0201 _s_ ()301 Codurile resurselor Denumlrile resurselor U~'1itati de Consumuri ~ resurse --_ -_------.76 0.57 0.84 1. ~-- If G 05 7912730500 00 montate : ~~ 0101 la inaltlmea de 1. 0.-----~-------------------------~------~-------.42 0. cu volurnul de 1.5 m TOTAL utilaj ore. monoli tizare jgheaburi lor sl efectuarea re-· Nu cuprinde : .52 0.00 2.007 1. Nu cuprlnde materialele Se mascara : pentru la bucata monolitizare jgheaburiler ~! efectuarea re- si etansare si etansare Codurile resurselor DenumirIle resurselor U'nitati de .If G 04 791 273 04 00 00 Jgheaburi Iungimea prefabricate din beton armat precomprtrnat H 40.2 beton 1.68 masur a _I?L 01 01 0201 Materiale buc.540 m3 sl greutatea elementului 1400 kg.

. a t.~ '0 .0 ~I~ ~ 0.....30 0. ell .......:::I ::s .4() -Cuprlnde : . ..... 1) mortarului de ciment din lista de articole catalogul de preturi unitare pe articole de ..2. 'S 'ca ·c ... Q.:: '" .90: IPACH 111 sl buc... X1l . ..30 0.....:: ..:::I .... J) Forte 012542 012532 012522 de munca beton 4...D 0.) N C \......D u .~ ctl' .. QJ ...2...::: <f!- 6 C1l o ....D <1l ::l c co '" :::l ca .. beton 2. 8 ·s f:: >(lJ <lJ ·s f:: QJ 'ro ........ . ~ (l) ro '5 f:: ... '" S QJ .. C1l OJ III Q. 6 .. . :::l <1l (l) .~ CJJo ~ eo:! tiJ ......00 In fie care. ~ t.a ....-I 0 := ~I -... ..:l .D QJ C .r:: C1l OJ t..... beton 3....t:l...D h 'C c Q. 'c ..:l OJ QJ S ca ~~. tll .D ::r:: .. 'co .-I ...... :§.. 0 Materiale 573351111204 10174 Jgheab beton annat ISPIF tip H -to L=8 Mortar marca .. . .... ...~ E 0 (j) ~ (l) ro ... ""' .. ::l ro OJ ..::r:: III Q... ro o ro >ell "u . 8 0. . ~ 0101 e . .. .. ... .......~ ~ -r: 174 -I ~ ... ca . ... ro L .:: ~ '" P.:l a . . ee I!) :r....s ·c CIl C1l . ca eo:! Q) ~ CIl ·s III . .. ..D '0 ... () a t: ro '0 . OJ ..t:l..... ca () ::s <i1 .:. OJ '" ro <lJ OJ C1l VJ (j) '5 .. 0 0 ca Q) . ~S Ul' L .007 (0.D ..:: . .) M . de 10 m. Q.0 .s ·c ...... 0 <Il QJ ::s '5]... >CO C r :e C1l' t:.:... <1l OJ N ...:::I .r:: .00 m.. ><Il <i1 . . Q.. :0 ...... (!:J 0 '" '0. ·c ::s .... CIl ::l 0 III to QJ .£ ca "til· Montator Montator Montator Total prefabricate prefabricate prefabricate ~ . 1..:l ....:::I .... t.-1 "Cl I:l ::l \..... OJ 0 175 ..£ ."S 'H QJ OJ ro ...D OJ t.... ..._ ::s .~ "i .~ 'u I'H ro . co ca t.. ro :> (l) .. 0. .... "" a ..D ..~ .:: .". enc ... o 'H ". cu despartlturl de cite 2.c l:j) OJ ro . Jgheaburi prefabricate din beton armat pentru adapator] ell Iun. '5 '5 ... OJ h '<1l Q..0 Q) c: :. ore ore ore ore 0. .c I:J) '""> co QJ 'ro c ro t. .:::I ...:l . .... ::s III CIl ...glmea de 6.-I . '0 IV '0' III .. ::l 0... ro :> . OJ OJ ......CIl 6 .-t ~ M ........ ><Il ro .. .:: 8 Se mascara :2 o Unitatl masura de Consumuri resurse '0 Codurile resurselor Denumirile resurselor -s co co Q) .....~ l:j) '" ..of C5 I<Ii .D cU '5 >:: OJ QJ .. QJ OJ 0 .012) .. ca :> . 5 ..2..:: o OJ ro t..... 8 ... . ....30 0. P. co Cl'> t"- .:l ..:..... Q) N QJ Vl' '" OJ .. CJ 0..50 m si b = 0. ::r:: .:l 0 0 . ......t:l. .. Q) o 8 . P. -tr.~ '0 . '0 . . .IfG 06A 1 791 273 06 01 01 t"0 0 0 0 o ~ .... '" 0 "1' .. 8 r..t:: eo:! bIl .D OJ OJ .8 c ....... pentru etansare. 1.. o L Se va preciza marca neexplicitate 10174 pentru -deviz "C"... a .... - montarea jgheaburilor transportul prepararea pe distanta mortarulul la bucata :0 '0 <lJ ::s .. <1l OJ <1l N <f!- ca ro ..:::I o ~ QJ . '5 ... cu sectlunea h = 0....

60 1.2 TOTAL ore ore 2.] biturn epoxi tip P GO kg/me kg 57832911100·1 Vata mlncrala S 5838/2 liant vrac kg 578117340U03 Ca "tCl.1. 1.5 buc.92 0. Furc] prefabricate ~i • UG08 791 273 07 00 00 din beton armat pe ntru : jgheabt.&_ 0. bue.2.)j".50 0.1 bitumat strut acop. .:ri 11 so parnbol ice .90 .50 <\03 1. Uni tati de masur-a Consumuri resurse Denurnu-lle resurselor ~- .) 01 _s_ 0301 _!?l_ 0401 01 01 Materiale 483212180008 Amorsa pen tru de bitum) pe frlguros baza etansare de biturn jgheab arornat h-ig. : montarea Iurcllor : veriflcarea asezarit Iurcilor monolitizarea ~i etansa rea. (chit bazi1 kg 0.20 timp kg nts 3.007 1.80 0.00 0.10 1. jgheahuri H 40 paraboliee.G5 cott: 75 normala kg 0. 2L 0201 _s_ 0301 Cuprfnde - jgheabur! H GO parabolice .00 1. 1a bucata Unitiiti de masura Ccnsumur l rcsursc !ii executarea eventualelor rr-rnc d icrl .i2 X 122 X 25 573151111505Furci sustlnere jgheab ISPIF 2506/2713 F 80 1.10 0.I.50 0.60 1.. ~ 0101 jgheaburi H 100 parabolice E 100 semieliptice.)J Forte de munca 012422 Izolator lucr-ari antiacide 2.13 .50 0.50 1.200 o ..20 4.. 1"".00 0.100120000 Lac divers anticorozlv filr. nisip 2 F CA 4ln un CM x 10 MS 138 204112100f'G9 Bcnzi nB S 17fl auto ncetllata tip mp 0.3 5. Se masoara Codurile resurselor Denurnirea resurselor ~ 01 {'II B" 0201 _s_ 0301 _I?_I _ 0401 Materiale 573151111606 FiIrci sustinere jgheab ISPIF 2506/2713 F 10(') 1.007 .20 0.90 0..00 2.12 1.55 0..i-o --J 0> Se masoar~ Codurile resursclor- ia bucata.38 X 95 X 2.07 1..20 483212150005 Chit pentru 483.00 0.

a.50 0..40 X 53 X 25 Mortar marca .2 1. H 40.SO 0.010) 012532 012522 Montator Montator prefabricate prefabricate prefabricate beton beton beton :~.. tip H=4 m pt.50 2.00 0.1) Forte de mundi buc.2 TOTAL buc.5 M. II max maxima = 5.0071 .045 0.. X 25 Furci sustinere jgheab ISPIF 2506/2713 F 40 1.50 1.2 2.007 (0.20 0. ore ore ore ore 0.50 1.stilpilor !?i executarea eventualelor remedieri . H 40.: 0301 Materiale ~731511128bo Stilp prefabrieat J SO. J . H 100. --0301 C1 2 m pentru jgbeaburi E 100.50 0.40 O. If G 09 791 273 08 00 00 Stilpi AI 0101 B prefabrlcatt din beton armat eu lnaltimea : - 4 m pentru jgheaburl H 100 $i H SO.010) (0. buc.00 0.40 2<. parabollce : __ 1_ 0201 3 m pentru [gheabu ri E 100.040 I) Se va preciza marca mortarului de ciment din lista de articole neexplicitate 10174 pentru ca- talogul de preturi unitare pe articole de deviz .00 012512 Montator 013412 Zidar Utilaj 65123003 Automacara 5 TF. H 60. H SO H 60.«.L_ 0401 573151111404 573151111303 10174 Furci austlnero jgheab ISPIF 2506/2713 F 60 1. jgheab parab.2 1. H SO.50 0. Cuprtnde: montarea stilpilor prefabricati: verifiearea asezarli..<.s.. 4.40 0.50 2.25 X 76.065 0.010) (0.50 0.007 1.010) (0.f-' 00 -:l Codurile resurselor Den umirea resurselor Unitati de masura Consumuri resurse ~ m 01 _IL 02lJ1 _s_ 0301 _E.00 0. buc.100 din b.60 O. H 100. deschidcre ore OiOBO 0. mc 1..60 3.OO! 1.5 M = 6. - monolltlzarea si etansarea 1a bueata Se mascara Codurile resurselor Denumirile resurselor Unitati d~ masura -~ (0201 .

- calarea si decalarea macaralei .5 rn dscc..2 ore ore ore 0. jgheab 573151112507Stilp prefabricat J 80.QQ 2·. J 100 din b..07 catalogul va preciza marca mortarului de ciment de preturi unitare pe articole de deviz "C".35 Se va "I' .. (0... em.5 maxima = 5..-" "C".015) 1.1 150.10 0. lTI buc... .35 0.110 1.DO'. din lista de articole neexplidtate 1(')... GO 0 Codurile resurselor Denurnl ril e resurselor Uni tati de masura Cansumuri A2 0101 resarse ~ 0201 __s_ (i)3e1 din b...17'4pentru If G 10 791 273 09 DO Df! Fundatii pahar din beton slmplu prefabricat pentru stilni! BI -.2 1. 0.10.....00.1.. . are 0.40 " .. jgheab 573151112709Stilp' prefabricat J 80.. a marca rnortarului de etment .1) Forte de rnunca buc 1. X ios Cuprinde: _ montarea fundati ilor pahar pref<lbricate . pre cum si efectuare corecturllor nccesare .. verificarea sub sarcina a aliniamentului. din Ilsta de articole 'tl neexplicitate 10174 pentru ca- talogul de pretur l \:~i are pe artlcole de deviz . Denurnirile resurselor Unitati de rnasure Consumuri ----_. X 100 cm .00 1.a.90 TOTAL Utilaj 65125003 Automacara maxirr 1) 5 tf H max '\ = 5.2 ore ore ore :l.015) 1.10.. ~ 0._-_ resurse . monol itizarea.1 ___§_ 0201 Materiale 57315111120..007 (0...~D pt. max =6._ 020.00 :l. tip H=3 tip H=2 m pt.60 2."----------_-- ~ 010. . a. de jgheaburi 1~5 parabolice. hue me (0. il de rc ore @.6Q ill.75 1. parab. 0.007) (0.) .5 In = 6. J 100 i 10174Mortar marca .015) 0.) Forte de munca 012532Montator prefabricate beton 012512 Montator prefabricate beton UtiIaj 65123003Automacara 5 tf.0(7) (0._-_-.08) 012532 012512 Montator Montator prefabricate prefabricate beton beton 3. <) TOTAL deschidere 1. buc. H..20 2.37 8. TI1C 1.35 0.(')9 (!).60.0._--------------_-. Se mascara Codurile resurselor la bucata.8) 1..5 m 1) Se parab.-.2 573151111101 10174 Fundatie tip pahar 100j15(l em pentru stil pi jg he ab parabol ice Fundatie tip pahar 125/100 em pentru stilpi jghcab parabolice Mortar marca .

2 1.007 (0. Conditii cll influenta obisnuita asupra Iucrarilor ca : usoare si mijlocii. sol compact.80 1. inierbarea terenului usoara sau mij1ocie.008) Montator Montator ore ore ore 0.. 2. deterrninind numeroase variante la aceeasi norma de deviz. Lucrari le vegetative se executa in conditii foarte variate. CAPITOLUL resurse If.IfG11Al 791273100101 Fundatii prefabricate din beton simplu semieliptice pentru stitpi de jgheaburi Cuprinde _ _ _ montarea fundatiilor prefabricate. care de obicei se cumuleaza la aceeasi lucrare.5 m deschidere maxima 5. In Iunctie de influenta lor asupra executiei lucrarilor. DIC icapitnluhri 1. tl'an!Spmntacr1i. Consurnuri Cod uri le resurse lor Denumirile resllrselor Unitati de masur a corecturllor neeesare. H max = 6.5 m = ore de ciment de preturi 0. limitarea sau eliminarea efectelor eroziunilor etc. pante plna la 40o/(J etc. 1a bucata.sernanaturi in terenuri d:e\graidate in vederea arneliorar ii acestora. Continubul buc.1. regiuni de cimpie si coline joase. 2.2 1.40 0. H Se mascara LUCRARI VEGETATIVE PENTRU COMBATEREA EROZIUNH SOLULUI 30101 GENERALITATI Materlale 573351111103 10174 Fundatie tip pahar 2 bue prefabricate din beton Mortar marca . necesare amenajarii terenurilor ca: pliart'lltatfi.2'() 1. 183 182 .2. verificarea aliniamentu1ui si efectuarea monolitizarea. . pante peste 400/~i' Iocuri greu accesibile si izo1ate expuse puternic intemperii1or. calarea sl deca1area macaralei . aceste condi ~ii se grupeaza astfel : 2. Conditii tehnice speciale avute in vedere la elaborarea normelor din capitol TOTAL UtiIaje 65123003 Automacara 5 tf. Conditii cu influenta sporita asupra Iucrarilor ca : regiuni de munte si coline inalte. 1) Forte 012532 012512 de munca prefabricate prefabricate beton beton 3. In prezentul capitol sint cuprinse normele de deviz pentru lucrari vegetative.37 din Iista unitare de pe NOTA 1: Se va preciza marca mortarului ar-ticole neexplicitate 10174· penetru eatalogul articole de deviz "C"..1.

. CJ ..... . QJ CJ ..S ~ ill ..v. fiind elaborate pentru lucru intr-un schimb.::. oJ .. 3. tf).. II) co J: ...S . cit si utilaje1e necesare executarii unei unitati de lucrare... oJ . 0 Ol VJ (jJ 'u oi . ¢ ...o ~ P. co . precum si operatiuni auxiliare la Iucrarile ce se executa in principal de catre utilaje.. to .. (jJ <l... (jJ . III oJ '-< co . c ..:J .D o:l ..... 0( le-I ...... (jJ .s ... 0 0 1&6 184 ...5 ~ .. Conditil de masurare Unitatile de rnaura fiecare norma de deviz.....:: .:: ..~ ~ E "' ~ co .. 0......:j .. 3. 01 e 01 I 0 <. Co~sumurile specifice de ore utilaj... pentru executarea manuala......5 ... c£t:i om· co ~ . ....> t:...s 'u . '-< 0. ::l (jJ o X (jJ 's ><1l '8 co . pentru executarea unei unitati de lucrare..S c: .. (jJ '00 C > E co ~ u . co .3. 'u J: CJ P.. '0.::...2..... pentru executarea uriei unitati de lucrare.... Consumurile specifice de materiale cuprind cantitati efecti v necesare si corespunzatoare operatiilor prevazute in articole respective.. co .~ . ale lucrarilor a Iucrarllor sint cele specificate la (jJ ~ ~ .:: P.-I ~ c:.S ..I 0 P. . .3.. bO C':l c: . Ul " '0.. 3.£ ..... CJ CJ J: ....~ -o II) . forte de munca..... .. P.J '" oJ E co 0..8 0 (jJ 'u c ~ E x: oJ ..... ~ 'v. . (jJ (jJ .. (jJ .~ 0 i'j ~ -I ~ 0 0 P.. Ore1e prevazute pentru conducatori la utilajele cu tractiune animala.5 ..: (jJ .s c OJ QJ . .. . C 'S ..:J 0 C.' Normele sint elaborate pentru lucrari ce se executa cu utilaje mecanizat sau utilaje cu tractiune animala... '(.....s (jJ (jJ ~ . ...... co C\1 ..S....3..~ . r.:J .l ... . o 0 .. nu sint cup rinse in orele de functionare ale utilajului respectiv....~ <. (jJ 'u ::l e. Consumurile specifice de forte de munca cuprind operatiile mentionate Ia norme1e de deviz respective. . .:: '" ..~ :I>- <'!l .:= .:: '" GJ .... 0 .1.... bO .~ co 2 co v:. e" N ' . ~ u '_. . Q... oJ ..3. fara ea acestea sa se impotmoleasca.. '0 .:: . Continutul normelor Normele de deviz cuprinse in acest capitol cuprind atit consumurile de materiale... s co .2..8 (jJ . eu deplasarea utilajelor pe orice Iel de teren......... .. ~ P..... :? e.l 0 'u CJ Ol III '" c co . . o c: co N 0( g -I ~ M 0 I cQ"'"0 NIN ~' -I ~ ..s :!:' . :0 8 .Q Q) .. 4. ~ OJ ..D r. . . o:l "" ...~ c c OJ . C.' C ~ 6 ... .. c: co . 3. 0- ......1....:: P.. 0... .:. (l) "=' C '-< CJ ..3.:.

0602 NOTA: Puietii se planteaza 1a 0.400) 0..100) 0.-. C.OOQ5 buc.--_. ~ (5:5 Bn 0402 eu plantator in teren tare.5 7 3.-. montaj 2.------.:34 0.-------Un itatl de rnasura A.96 __ 11103 pentru 0.09 0. 0101 Br-2 ----------------resurse BrQ B. Se masoar-a Codurile resurselor 1a 1000 bucati.20 0. Codurile resurselor Denumirile resurselor pe rind si intre rinduri.20 0.2 mc IDC 0.58G) 0._--------------. Industriala in cisterna pentru Iucrari drumuri sl terasamente Puietl . (4.09 0.005 0.----.5 3.005 (6.1~8~ ~ 0.06 --._.05 _______ 0.050) 0.0015 (1.02 0.-. 0101 B1-20402 2 rinduri.40 (2.. butasi salcie. 3 rinduri .2 ore ore ore 2 2 4 2 2- 3 3 6 3 3 6 3.5 7 4.68 c 0. CXl --J 0..---~------------ I Denumirile resursclor Unitati de masura Consumuri Aj-j 0101 An 0102 An 0201 Ar2 0202 reSUrs€! B'.2 constr..5 3. B. pentru mortare ~i betoane ApB.5 4.3 Muncitor constr..-l Brz 0302 BTl 0401 0301 B'r2 0402 Materiale 185521110(1)3 219121200003 185541120008 Butasi arbor! foi moi de plop Api] pentru betoane mortare $i Inc 5 5 5 5 5 5 bue.300) 0. 0601 0102 0401 0402 C'-2 0602 219121200003 219121400097 11103 019923 010922 Materiale ApB.-2 0102 pentru cornpl etari 2 rinduri plantatii pentru . 1030 1030 HJ:30 11030 5 5 Butasi arbori f'oi mol salcie Forte de mundi buc.. Consumuri --_.12' preturl 1) Se va preciza natura puieti lor unitare pe articole de deviz "If"..06 0. I .5 9 4.34 0.5 111 distanta S~ mascara Ia metru patrat. 1030 1030 lOGO lOBO 019932 019922 Muncitor moritaj Muncitor moritaj constr. din Ilsta de materiale neexplicitate catalogul de . .Sl 0601 4 rinduri ---_----------. _A.5 9 TOTAL 4 IfH02 791147020000 Ptantarea gardulul cornpletari viu Ia : plantatii .48 0.0015 (1..5 4.48 O..03 0. _!!o_ 0401 3 rinduri .010 (8. 2.-------_ . ore eire o re TOTAL .- Cl-~ 4 rinduri pentru completart plantatil. 3.20(j!) 0.-. 1) Forte de muncli Muncitor constr. montaj 2..

. Apa [ndustrtala in cisterne pentru me lucrari drurnurl ~l terasamente Forte de munca Muncitor constructii montaj 3...facerea gaurilor cu .. 0. in aterisamente sau in corpul lucrarilor . 185541110007 '219121400007 (]) 1-0 (]) 1-0 00 ... 01 OJ.. ·ro (. inclusiv plantarea ~i tasarea pammtului....Q UIIMA1 791147 040101 Plantarea sadelor prln executarea gaurilol" cu ranga...S < Cl .C'l o o o 0 C'l I~ tl.a c o (._32... -------------. facerea gaurilor. _ umplerea gaurilor cu apa ..36 16... 019932 019922 Matertale Apa pentru mortare (Puieti .. ..------------~-------------~-------------------Consumuri Codurile resurselor (]) 1-0 Denumlrile resurselor masur a Unitati de resurse ~ 0101 .ranga . Se masoara 1a 1000 bucati..::. Codurile resurselor Denumirile resurselor Unltatl de masura Consurn resurse A..J c o .. 0 ...2 ore Muncitor constructii menta] 1.2 TOTAL 18 18 36 i) Se va. dlstanta de 100 m .J '2191212001}03 11103 00 0 . _ indesarea pamintului in jurul sadelor..a (.....2 ore ... Muncitor constructii Muneitor constructil si betoane me bue . . .. ...35 _. ') Forte de mund!. . .::: .. N . . C'lC'l ..2 montaj 2.:T=_A=L=___:0:...:.. 0 .....--~T=_O. o j88 -I ~I'~ .plantarea propriu-zisa a sadelor . o pe a1bli.J == ::: ~ ClI. preciza tate 11103 pentru natura puletllor catalogul de preturl din lista de materiale neexpl iciunitate pe artieole de deviz "If" .c..... N montaj 3.. 189 .... ·Ln· Cuprinde : _ transportul sadelor la locul de plantare .. 019932 019912 Materiale Butasi arbor! Ioi mol : sa de bue.. . .".. t"oo '" M o .. .... de salcie .:r_=_e _ 103D 5 16... Se masoaraIa 1000 bucati. . ::l OJ ·0 tn- . pe 0 o ... ore ore ore (1030) 5 ~ N ....72 1 UH05A 791147050101 Transplalltari de puletl de talie mica.

--- Bl 0201 1a 3 rinduri .06 0. geruri etc. 0301 C1 1a 4 r!nduri. If HOB 791 U7 08 00 00 Cuprrnde : Tunsul gardulul viu 1a : _Ct 0301 1a 4 rindurl. 0401 pe coline inalte sau munte.03 0.0::1 0. sub 50'Ie din suprafata . --0201 Ht la 3 rindurl : Se mascara Se masoara Codurile resurselor 1a metru. Codurile resurselor Denumlrile resurselor rnasura Unitati de Consurnuri resurse 2L 0101 ~ 02m _s_ 0. peste 50% din suprafata.04 _!!t_ O~ 01 H. Unitati de masurfi Consumuri resurse 0401 parcurgerea ~ 0101 la 2 rinduri . Denumir ile de masura Codurile resurselcr )enumirile resurselor Uni tatl Consumuri resurse ~~~~ 0101 01 02 0301 resurselor ~L. TOTAL pe coline inalte sau munte.: la hectar parcurs. -_. Muncitor montaj 3. peste 501/e din suprafata .).3 TOTAL ore are 0. 0101 Forte 019923 de munca constr.'04 0. - suprafetei plantate sau semanate pentru observarea startt puletilor sl inlaturarea prejudlerilor aduse de intemperii (ploi.3 01 ~ 0201 pe coline joase sau cimpie.13 0.06 0. Revizuirea plantatlilor st semlinAturilor : 0101 1a 2 rind uri . 2.3 TOTAL ore ore 19 19 36 36 20 20 40 40 019933 Forte de mundi ccnstr.UH 06 791147 060000 Pllvitul sl pra~itul gardurllor vii : If II 07 791147 07 00 00 ~ ~--.3 ore are 0. 1a metru. 019933 Forte de rnunca constr.04 0.13 Muncitor montaj Muncitor montaj 19Q IfYl .09 0. Se mascara ~ 0101 pe coline joase sau clrnpie. sub 50% din suprafata .09 0. 3.

in teren usor fji mij loci u . anterior. completari sernanaturi anterior. montaj menta] :1. constr.!_ 0301 ~D_ 03012 Forte de mundi 019932 019912 Muncitor Muncitor constr. teren pregatit nepregatit anterior.. 0301 S2 mascara la hectar. Codurile resurselor Denurni r ile rcsurselor Unitati de mlisura ~2_:'_ 0302 hit-let. dlr ecte. joase. compl etari semanatur i ._...-. completari semanaturi . 0302 A:1-:1 0303 in coridi iii grele. ._ 0201 sapa. incluslv acoperl rea semanaturtlor joase.IfH 09 791147090000 Pregatlrca terenulul plugul.2 ore ore ore 25 25 50 30 30 23·1 234 45G 456 475 ·175 S9a TOTAl. 0201 A]-~ 0202 A:!-:I pe coline Inal tc. ~ 0101 in teren usor sl mljlociu 0102 plugul. anterior. ~ hirlet. 0203 A:n 0301 A. anterior.1-:. in condi tii grelc. pentru irnpadurfrf. executata . _!!C!. anterior : : executate : prin Imprasticrc prin lrnprastlere pe collne pe colme 0102 A'-:l 0103 An nepreg atit prin Imprastiere prin Imprastiere prin Imprastiere prin imprastiere prin Irnprastiere prin Imprastiere prin Irnprastlere prin cuiburi. pe collrie joase. in teren tare. in condi tii grcle. teren pregat. IfH 10 791147 10 00 00 Seman at uri ~ 0101 A. Ben 0202 sapa. in tercn tare.. pe coline inalte. Utilaj 43000001 Plug tip RSB 5 N cu telaj cu 2 cai 0 GO 898 trupi ta ore 25 30 . Consumuri A[-l resume 0101 - _:An 0102 ~ 0201 Bn 0202 -. cu : in tercn tare. teren teren sl tasarea pregatit piimintului. tercn pe colinc Inalte.it anterior.S:. ... teren teren pregatit nepregdtit anterior. co w ~ 0401 coline joasc. in tercn U~Gr ~i mijlociu . . in teren nelucrat An.2 1.

50 Codurile resurselor Denumirile resurselor masura Unitati de Consurnuri An 0101 AI-2 AI-~ ATl A1-Z resurse A~n An 0301 0102 0103 0201 0202 0203 A:r2 0302 A3-:1 03Ct3 Forte de munca 019932 019933 Muncitor montaj Muncitor montaj constr.25 3. anterior.ii grele..00 1. teren nepregatlt conditii grele. coline inalte.25 1.70 74.00 Muncitor .50 1.75 si terasamente 15.87 28. coline lnalte. collne inalte. 3.25 IB.(}.65 250.63 TOTAL CJ1 .10 5.10 0.00 1.46 34. pregatit 0502 ~2_-:-''l_ nepregatit anterior.00 1.00 16. la : A la hectar U'nitati de masura la 1000 cuiburl Consurnuri resurse A:n An A3-2 A3-:1 Codurile resurselor Denumirile resurselor Materiale Ac.00 5.95 8. coline joase.25 5.63 250.00 1.10 5.B - prin cuiburi.55 297.46 34.87 28.00 5.00326.22 62. teren semanaturt .80 17.70 B-rl Bn 0503 0601 74.2 constr. 0503 0601 B3-2 0602 B:l-~ 0603 prin cuiburi.50 37.20275. completari .__!!1-·2_ 0402 _Bn 0403 R)-l 0501 B-'-3 prin cuiburi. 3.26 4.00 16. A1-J_ Ar:l Arl A2-Z 01 01 01 02.50 15.47 6. completari semariaturi anterior.W 0.10 0. 01 03 0201 0202 0'203 0301 0302 0303 111853110009 219121400007 Seminte de plante graminee perene Apa industri ala pentru lucrarl drum uri kg me 1.25 5.46 25. coline joase.> BI-3 0402 04 os Bn 0501 B2-Z 0502 _!3n 0602 0603 kg me 1. ccmpletari condi1.00 16.25 1. 3.50 10.50 0.60152.:1 ore ore ore 138.75 1.25 Br.00 1.95 a4.25 3.l 138. 1.20275. constr. prln cuiburi.47 34.50 15.25 3.60152.63 8.25 TOTAL ~ 0401 Materiale 111853110009 219121400007 Serninte de plante grarninee perene penApa Industriala tru Iucrarl drum uri s i terasamente Forte de mundi 019932 019933 >-' <:0 B1.22 62.55 297.25 1. prin cuiburi.50 37. teren nepregatit anterior: : prin cuiburi. montaj Muncitor monta] constr .80 4.3 ore ore ore 17. prin cuiburi.46 6.25 18.10 .25 .75 1. anterior. Se mascara semanaturi.00326.2 ' 3. teren. pregatit conditil grelc.00 1. teren prin cuiburl.26 25.

-------- 310 . Se mascara 1a hectar efectiv sapat-) Codurile resurselor Denumirile resurselor Unitati de . !]i teren teren si mljlociu . tare. coline 'ina1te coline inalte sl munte. 0401 Cuprinde: _ saparea usoara a solulul pentru spargerea crustei. :s TOTAL 1) Suprafata are are 164 164 227 227 227 227 .3 . .indepartarea ierburilor ce cauta sa copleseasca puietli.60 93.40 144.. . Mobilizarea OtOlpe A:n 0201 0301 B:n_ 0401 B[-j manual! a teren solulul In jurul .310 . puietiI~r _: An colirie joase !?i cimpie.40 If It 12 791147 12 00 00 .00 144. otectiva un puiet este de 0. se forrneaza _ indepartarea Ierburi lor ce cauta sa copleseasca puietii. teren coline joase sl cimpie.40 88. .3 TOTAL ore ore 88. usor pe coline [case !?i cimpie. . teren pe coline inalte !]i munte.It'1i11 791147 11 00 00 Mobilizarea Aj-1 0101 A2-1 0201 _ BI-f 0301 B2-t manualii pe toata suprafata solului pe: coline joase !li cirnpie.saparea usoara a solului pentru spargerea crustei ce se fcrmeaza .60 158. teren teren teren mijloclu tare. pe colirie inalte munte. Se mascara 1a hectar Denumirile resurselor UnWlti \ de .00 93.40 158. c~. Consumuri An A~-j resurse rnasura ~ 0301 BTl 0101 0201 0401 Forte de munca 019933 Muncitor constructii sapata rnonta] pentru 3. usor sl mijlociu tare. mijlociu tare. Consumurf -resurse Consumuri resurse masura ! ! An 0101 A~-1 ~ B2-t 0201 0301 0401 Forte de munca 019933 Mundtor construct! montaj 3. Cupriode: . !]i munte._.38 mp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful