Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Aplicarea legii Sarbanes-Oxley în sistemul anglo saxon de guvernanţă corporativă- cazul companiei Procter&Gamble

valorilor culturale.Aplicarea legii Sarbanes-Oxley in sistemul anglo saxon de guvernanta corporativa. stimularea lor fiind făcută prin măsuri tradiţionale de performanţă: volumul vânzărilor sau creşterea profiturilor. Observând succesul pieţei americane. dar şi elemente complet diferite datorate complexului de împrejurări. datorită îngustării marginilor de profit ale oligaţiunilor. modelelor de raportare şi armonizare internă-contabilă şi legislativă. sfărşitul anilor 2000 aduce activitatea speculatorilor de active corporative pe piaţa britanică. Însă. Scurt istoric Înainte de anii 1980. al pietei de capital. Australia. în timp ce conducerea firmei şi nici acţionarii nu se implicau prea activ în activitatea firmei. vălul de preluări a trezit un pic managementul şi mai ales acţionarii companiilor. chiar dacă există o reabilitare a achiziţiilor. speculatorii şi preluările ostile nu mai sunt atât de frecvente datorită poate a beneficiilor proprii obţinute de acţionari şi manageri din urma acestor tranzacţii. subevaluării activelor şi ignorării de către investitori a companiilor de mărime mijlocie. putem sesiza particularităţi combinate cu cele ale sistemului american. a problemelor întâlnite şi modalităţilor legale de soluţionarea acestora. În anii 1980. lucrurile au luat o întorsătură pozitivă. Analizând însă sistemul german de guvernare corporativă. SUA. Astăzi. care aveau un sistem de guvernare corporativă prin intervenţie au început să îşi orienteze sistemul de guvernare corporativă mai aproape de cel al Statelor Unite. guvernarea corporativă americană era foarte diferită de cea de azi. ţări ca Germania şi Japonia. creându-se un răspuns al pieţelor de capital la deficienţa guvernării corporative. adică spre un sistem anglo saxon. culturii corporaţionale. 2 . directorii executivi deţineau părţi neînsemnate din pachetul de acţiuni al firmei.cazul companiei Procter&Gamble Sistemul anglo saxon de guvernanta corporativa Printre ţările adepte modelului anglo saxon se pot aminti: Marea Britanie.

Sursa primară de referinţă pentru regulile contabile ale Directivei a Patra din „Directivele Legislative ale Companiei” din cadrul UE a fost identificată de Nobes (1983) ca fiind Actul Companiilor Publice Germane (Aktiengesetz) din 1965.Pornind de la descrieri primare a celor două sisteme anglo-saxon şi de intervenţie. Astfel. consecinţele acestui proces de armonizare sunt amplu ilustrate de problemele întâlnite de Marea Britanie după ce ASC (Accounting Standards Committee. De aceea. sau nevoia de integrare au demonstrat că o aplicare consistentă a politicilor de armonizare legislativă. Un alt astfel de cod care poate fi amintit este codul Cadbury . chiar dacă există diferenţe notabile la orice nivel. Practica.Germania. Primul obiectiv al reglementărilor contabile a fost imbunătăţirea formularelor de de raportare financiară în sensul facilitării comparabilităţii acestora prin găsirea unor elemente de standardizare a politicilor contabile. 3 . Marea Britanie deţine un sistem legislativ de protecţie a investitorilor minoritari deosebit de riguros. dacă am porni de la faptul că Europa Continentală este dominată de corporaţii globale familiale (Peugeot-Franţa. Agnellis-Italia etc) în timp ce în Marea Britanie şi SUA familia are o putere virtual absentă în deţinerea marilor corporaţii globale. a modelelor de raportare a activităţii corporaţiilor în contextul unor valori culturale diferite şi nuanţate mai cu seamă de factori tehnici şi politici reprezintă o provocare importantă în a fi soluţionată cel puţin în Uniunea Europeană. vom observa că cel mai frecvent motiv citat care stă la baza acestei dispersii sunt reglementările legislative din aceste zone. dar şi contabilă .Comitetul Standardelor de Contabilitate) a impus revizuirea şi implementarea standardelor de evaluarea a activelor conform directivelor incorporate în Actul Companiilor din 1981. De exemplu. se va dezbate posibilitatea de integrare şi armonizarea a utilizării unui mod comun de operare în contextul colaborării pe acest plan la nivel european. Quandts (BMW). codul preluărilor de firme (takeover code) solicită firmelor care preiau alte firme să ofere tuturor acţionarilor companiei ţintă acelaşi preţ pe acţiune. cel mai clar exemplu rezidă în frecventele preluări de firme. prin care regulile de evaluare a activelor în concordanţă cu preferinţa germanilor pentru colectivism şi guvernare a stakeholderilor (insiderilor) au fost impuse în ţări cu valori individualiste şi cu guvernare corporativă de tip anglo-saxon.

Investitorii nu se implică în mod direct în managementul întreprinderii. şi a pieţei de capital. Orice eveniment poate influenţa semnificativ valoarea acţiunilor firmelor şi din acest considerent. precum România. iar blocajele ivite în procesele de creştere economică au fost de scurtă durată. respectiv managerii şi salariaţii. şi cei din exteriorul firmei. în special. dar totodată şi mai ardentă în contextul unei accelerări de ritm a globalizării. de echipe de audit (atât extern. ar putea fi considerat un impediment. De asemenea. precum cel anglo saxon. Finanţarea prin contractări de credite bancare este mai puţin folosită în modelul anglo saxon. astfel încât să se diminueze cât mai mult posibil asimetria informaţională între operatorii din interiorul firmei. prin achiziţionarea de acţiuni. se efectuează o transmitere mai rapidă a informaţiilor privind situaţia de ansamblu a economiei. Monitorizarea activităţii firmelor se face indirect.În cazul corporaţiilor cotate internaţional. Transparenţa informaţiilor este asigurată de un sistem informaţional bine pus la punct. Populaţia se poate implica în acest mod direct. Structura acţionariatului este dispersată. prin emiterea de noi acţiuni. Viziunea economică a acestor investitori este de scurtă durată şi speculaţiile acestora nu întotdeauna devin realitate. Caracteristicile sistemului de guvernare anglo . în principal investitorii şi creditorii. situaţia armonizării practicilor şi metodelor de contabilizare devine şi mai complexă . Astfel piaţa titlurilor de valoare deţine o pondere ridicată în derularea activităţii economice. aşa că apare necesară publicarea unei mari cantităţi de date referitoare la situaţia financiară a firmei. indiferent de ţara de origine. Piaţa de capital presupune şi anumite speculaţii din partea investitorilor. cât 4 . în general. Astfel foarte uşor. Economisirile acestei populaţii se pot transforma rapid în investiţii pe piaţa de capital. în dezvoltarea economiei. Stabilitatea economiei şi existenţa disponibilităţilor sub formă de numerar este deci foarte importantă. existenţa unui astfel de model de guvernare. se manifestă un grad ridicat de dispersie a capitalului în cadrul firmelor.saxon În ţările anglo-saxone unde economia de piaţă a evoluat semnificativ. Principala formă de finanţare a acestor entităţi este deci finanţarea pe bază de piaţă de capital . dintr-o economie stabilă se poate trece într-o economie instabilă şi la prăbuşirea întregului sistem. dintr-un mediu stabil. în ţările est europene.

obligaţii. Patronii şi sindicatele dispun de o mare libertate pentru determinarea condiţiilor de angajare a forţei de muncă. dar pe socoteala acţionarului • managerul acţionează în numele şi pe socoteala administratorul În concluzie. Răspunderea fiecăruia este de asemenea diferită. structurarea şi oportunitatea informaţiilor sunt esenţiale în sistemul de guvernare corporativă anglo saxon. Intervenţia statului în reglarea proceselor şi fenomenelor economice este mică. rapiditatea. iar managerii îşi asumă riscuri mai mari. de un control intern eficient şi proceduri interne clar stabilite şi aplicate. Ca exemplu. cantitatea. Consiliul de adminstraţie este cel care stabileşte obiectivele pe termen lung ale companiei. cu drepturi şi obligaţii diferite. conducerii şi organizării companiei şi gestiunea de zi cu zi. Nu trebuie confundat consiliul de administraţie cu managementul. Cele două noţiuni sunt diferite. ei solicitând plata unui anumit nivel al dividendelor. Astfel consiliul de administraţie exercită o presiune asupra managerior . planificări strategice ale acesteia precum şi controlul intern în corespondenţă cu dorinţele acţionarilor. Toate aceste drepturi.şi intern). 5 . Astfel se acordă managerilor o mai mare libertate de acţiune. corectitudinea. Managerii asigură coordonarea planificării. Se observă cum se încurajează spiritul antreprenorial. Se poate ajunge la creşterea intensităţii muncii sau se vor testa diferite forme de flexibilizare a organizării producţiei şi a muncii indiferent dacă sunt sau nu în interesul lucrătorilor (contract de muncă pe durată determinată. Desigur că acest comportament al managerilor va determina o înăsprire a relaţiilor industriale. salarizare pe bază de randament). se pot preciza: • administratorul acţionează în numele său. moduri de recompensare (anumite stimulente pentru manageri pentru a atinge rezultatele dorite de investitori) se regăsesc în contractele de management încheiate între manageri şi investitori. pentru o mai bună înţelegere. prin care investitorii nu intervin direct în activitatea firmei. managerii vor încerca să o transfere total sau parţial asupra salariaţilor. Dacă presiunea exercitată de acţionari pentru creşterea profitabilităţii firmei se va intensifica. stabilită prin contract. responsablităţi. sau chiar conflicte de muncă. Din punct de vedere a controlului activităţii firmei s-a consactrat forma de guvernare prin obiective (finanţarea de la distanţă).

b) implicarea băncilor în activitatea unor firme mari prin deţinerea de acţiuni ale acestora ceea ce contribuie la creşterea riscului pentru sistemul bancar în ansamblul său. Ca atare. La aceasta contribuie şi folosirea unor procedee juridico – financiare cum ar fi: • participări încrucişate • drept de vot multiplu • perioade de aşteptare pentru exercitarea de control a activităţii firmei. astfel că multe oportunităţi de afaceri să fie mai dificil de valorificat. c) o legătură foarte puternică între bănci şi firme generează restricţii în ceea ce priveşte nivelul de lichiditate. În concluzie sistemul anglo saxon se poate caracteriza prin: • Dispersia capitalului • Finanţator principal bursa de valori • Finanţare la distanţă. Mai mult. pot apărea o serie de necorelări între ponderea deţinută în totalul capitalului subscris şi puterea exercitată în cadrul firmei. se asistă la un joc al coaliţiilor între diferite categorii de acţionari. mai cu seamă în fazele descendente ale ciclului economic când probabilitatea falimentelor sau a unor rezultate financiare mediocre este mai mare. independenţa • Transparenţa informaţiilor • Neimplicarea autorităţilor publice în mediul economic 6 .Criticile adresate acestui tip de guvernare corporativă se referă în special la: a) tendinţa băncilor de a acorda uşor credite unor firme la care deţin acţiuni şi de a se interesa mai puţin de îmbunătăţirea eficienţei utilizării factorilor de producţie şi creşterea profitabilităţii. d) experienţele din diferite ţări cu economie de piaţă relevă faptul că relaţiile dintre grupurile de acţionari nu pot fi reduse doar la raporturile dintre marii şi micii acţionari.

• Contabilitate deconectată de fiscalitate • Profesia contabilă joacă un rol important în normalizarea contabilă • Mediu economic stabil • Nivel mare de lichiditate • Sistem de drept cutumiar. Noi standarde Schimbarea a fost una fundamentală. Legea a fost dublată de un mesaj populist al preşedintelui Bush la momentul promulgării legii pentru a da încredere investitorilor la bursă. common law Legea Sarbanes-Oxley.lege a guvernarii corporative pentru companiile cotate la bursa din SUA Iniţiativa Iniţiativa legislativă a legii a aparţinut senatorului democrat Paul Sarbanes şi a celui republican Michael Oxley. Reacţia legislativă este întradevăr post-factum. Să ne reamintim cum cazul Enron a condus inclusiv la redenumirea grupului celor mai mari auditori din Big Five în Big Four prin închiderea Arthur Andersen. Legea SOX solicită îndeplinirea unor cerinţe mult mai riguroase privind contabilitatea şi auditul. Şi nu doar pentru economia americană. în mediul economic american unii analişti considerând-o cea mai majoră prevedere legislativă în domeniu de la politicile “New Deal” lui Roosvelt din 1930. 7 . dar şi responsabilităţile consiliului de administraţie. creându-se imaginea unei unanimităţi americane după falimentele/scandalurile celebre precum WorldCom şi Enron. dar pericolul propagării practicilor necurate era mult mai mare. companie cu cifra de afaceri in 2001 de 9.3 miliarde usd. În fapt s-a dorit (şi) un impact psihologic pentru a evita o reacţie în lanţ a căderii bursei şi economiei americane. Astfel. similar cu criza din 1929-1933 ce a urmat celebrei “joi negre”. Americanii au dorit noi standarde prin care listarea la bursă să fie dublată de protecţia investitorilor în acţiuni.

O atenţie deosebită a fost acordată managementului societăţilor listate. Legea impune companiilor publice să-şi evalueze sistemul intern de control. angajaţi în posturi-cheie.. sistemului informaţional. situaţiile financiare trebuie să fie certificate de preşedintele consiliului de administraţie şi directorul financiar. Auditul companiilor publice trebuie să fie realizat independent. precum şi de acţionarii care deţin mai mult de 10%) şi interzise pe parcursul perioadei de "blackout". dar implementarea acestui aspect implică eforturi importante şi foarte mulţi bani. Controlul intern Controlul intern a fost şi este cel mai disputată prevedere a Legii Sarbanes-Oxley. În medie o societate cheltuie circa 10 milioane USD pentru implementarea aspectelor din lege privind controlul intern. Dar mărimea contează: în timp ce General Electric declară costuri de 30 milioane dolari 8 . iar managementul şi auditorul extern trebuie să evalueze şi să emită anual un raport adecvat despre controlul intern din cadrul companiei. alocării capitalurilor şi structurii financiare. iar concluziile să fie făcute publice prin rapoartările financiare şi raportul auditorului independent. Toate bune şi frumoase. A fost redus timpul de raportare pentru “insider trading” (tranzacţiile cu acţiuni şi obligaţiuni proprii societăţii efectuate de directori acesteia. Acţionarii au dreptul de a supraveghea relaţiile dintre companie şi auditor. cât şi de drept penal. Desemenea. Astfel. În primul rând au fost interzise împrumuturile acordate de societăţi către membrii consiliului de administraţie sau către directori. Pentru cei care încalcă legislaţia privind valorile mobiliare au fost înăsprite pedepsele atât pe drept civil.prin supravegherea auditării companiilor publice. corect şi informativ. concomitent cu măsuri de protejare a angajaţilor care dezvăluie încălcări ale legii.şi a publicului în general . etc. medie calculată pe baza estimărilor realizate de către directorii de companii publice din Statele Unite.Din punct de vedere instituţional s-a format o nouă entitate PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board) cu rol de protejarea intereselor investitorilor . Inclusiv pentru directorii executivi care ascund informaţii cu privire la situaţiile financiare ale societăţii. potrivit articolului 404 al legii atenţia trebuie concentrată asupra managementului riscului.

firmele de mică avergură dintre cele listate au nevoie de circa 2-3 milioane dolari.impuse de Legea Sarbanes-Oxley. ceea ce reprezintă echivalentul a 60. cât de punerea în aplicare a acesteia. 9 . Problema costurilor este însă foarte complexă. din cele peste 6 miliarde de dolari cheltuite pentru implementarea normelor Sarbanes-Oxley. Deja există curente de opinie care solicită ameliorarea legii astfel încât să permită creşterea competitivităţii pieţelor americane. etc.000 locuri de muncă în următorii 5 ani. un vis frumos pentru giganţii IT. D)Efecte Consecinţa imediată a fost la migrarea unor start-up-uri din SUA către alte burse. HP. câte 30% s-au dus pe cheltuieli tehnologice.3% . iar la New York a scăzut cu 0. oraşul New York va pierde circa 7% din cota de piaţă. Problema costurilor este una spinoasă – presupunând investiţii continue în IT: de la siguranţa sistemelor şi bazelor de date financiar-contabile. care citează un raport supervizat de primarul new-yorkez Michael Bloomberg şi senatorul Chuck Schumer. De fapt companiile listate se plâng nu atât de lege în sine. ea trebuie în continuare să aplice Legea Sarbanes-Oxley cel puţin pe perioada în care acţiunile aparţin investitorilor americani. Raportul este susţinut de cifre: în anul 2005 gradul de angajare în serviciile financiare a crescut în Londra cu 4. care – deşi ele însele sunt listate la bursă şi vor cheltui sume importante pentru implementarea prevederilor legii – vor scoate bani frumoşi de pe urma vânzării de software dedicat. Dacă o societate renunţă la a mai fi listată. Oracle. au reacţionat prompt lansând noi programe sau adaptândule pe cele existente. Un coşmar pentru companiile publice. Symantec a achiziţionat Relicore special pentru a intra în posesia Relicore Clarity. Efectul este deja vizibil. aici fiind de aşteptat modificări şi mai ales clarificări. un soft de management care îndeplineşte cerinţele standardelor SOX. în cazul menţinerii trendului actual. Conform Financial Times.7%. până la cererea în mod specific de arhivare a întregii corespondenţe de email. Marii producători mondiali de software de tip ERP (dar nu numai!) îşi freacă mâinile de bucurie: SAP. respectiv consultanţă externă.

Ca şi o idee bună pusă greşit în parctică. medicamente. iar standardele inflexibile ar fi o imensă eroare. Downy. Pantene. Acestea includ marcile Tide. De aceasta lege sunt vizate companii precum HBO. Coca-Cola sau Procter & Gamble. astfel de reglementări vor apărea şi în Uniunea Europeană. Crest. Legi privind aspecte similare au apărut ulterior în Canada. precum: produse de curatat. produse din hartie. Folgers. Australia şi Franţa. P&G comercializeaza mai mult de 300 produse la peste cinci miliarde de consumatori din 140 de tari. Compania Procter & Gamble (P&G) este recunoscuta drept lider in dezvoltarea. de ingrijire pentru femei. în câţiva ani. Pampers. Olay. Jif. iar sistemul bancar are Acordul Basel II. deci şi în România. Zilnic la P&G lucreaza peste 100 000 de persoane pentru a furniza consumatorilor din intreaga lume produse de calitate superioara. cosmetice. In prezent. Dawn. Ohio. Traditia companiei Procter & Gamble se bazeaza pe principiile integritatii personale. compania Procter & Gamble a inceput activitatea in Cincinnati. care să influenţeze doar Statele Unite. Tampax. Pringles. În contextul în care pierderile generate de aceste riscuri au devenit semnificative. Japonia. Legea Sarbanes-Oxley nu este un fenomen singular. familiala ce producea sapun si lumanari. a respectului fata de individ si a lucrului bine facut pe termen lung. de ingrijire a bebelusilor. producerea si comercializarea unor produse superioare. strategic sau organizaţional. Economia mondială este într-o firească evoluţie permanentă. SUA ca o firma mica. Cover Girl. Managementul riscului este una dintre marile provocări ale secolului XXI. indiferent că discutăm de riscul financiar. alimente si bauturi. Compania Procter&Gamble Istorie Infiintata in 1837. 10 . dar esenţa acesteia trebuie păstrată. a crescut şi interesul autorităţilor care reglementează modul în care societăţile gestionează riscurile.Este foarte probabilă o modificare a legii. Firesc. Bounty si Charmin.

promovând si recompensându-ne angajatii exclusiv în functie de performantele lor individuale. filiala P&G Balkans este complet integrata in reteaua mondiala a companiei.valorilor si a principiilor de guvernanta corporativa stabilite de catre entitate. dar si comunitatii în care ne traim si ne desfasuram activitatea sa prospere.Acestea sunt: Scopul P&G ”Vom oferi produse si servicii de marca si de înalta calitate si valoarea care sa contribuie la îmbunatatirea vietii consumatorilor din lumea întreaga. permitând astfel angajatilor si actionarilor nostri. Bosnia. consumatorii la rândul lor ne vor rasplati asigurându-ne vânzari record si creând profit si valoare.P&G a inceput sa activeze in Balcani in 1992 cu numai 3 angajati. Abilitatea de a conduce Toti suntem conducatori în propria aria de responsabilitate. cu peste 250 angajati si o cifra de afaceri de cateva zeci de milioane dolari. Jugoslavia. Actionam din convingerea ca femeile si barbatii din Procter&Gamble vor fi întotdeauna activul/capitalul nostru cel mai valoros. Republica Moldova. Bulgaria. Azi. Managementul guvernarii corporative in cazul Procter&Gamble se realizeaza prin respectarea scopului . Republica Macedonia. angajându-ne sa obtinem rezultate în aceasta privinta Avem o viziune clara asupra drumului pe care mergem 11 . Ne construim organizatia din interior. Drept urmare. Albania. de unde P&G isi conduce afacerile din cele 7 tari: Romania. Sediul central pentru zona Balcanilor este Bucuresti. “ Valorile P&G ”Atragem si recrutam cei mai buni oameni din întreaga lume.

si asistarea celorlalti în cresterea propriei eficientei. îmbunatatirea sistemelor. Noi toti actionam ca proprietari. Actionam în litera si spiritul legii. Ne-am dezvoltat capacitatea de a ne pune în practica strategiile si a elimina orice bariera de natura organizationala Apartenenta Acceptam asumarea responsabilitatii individuale în atingerea obiectivelor noastre de afaceri.Ne concentram resursele pentru a atinge obiectivele si strategiile de conducere. recunoscând riscurile Pasiunea pentru a învinge Suntem hotarâti sa fim cei mai buni în tot ceea ce conteaza cu adevarat Suntem nemultumiti în mod benefic cu starea de fapt. Promovam valorile si principiile P&G în fiecare actiune întreprinsa si decizie luata. tratând bunurile companiei care si cum ne-ar apartine si actionând având tot timpul în minte succesul pe termen lung al Companiei Integritatea Întotdeauna încercam sa facem ceea ce este correct Suntem cinstiti si directi unul cu celalalt. Ne bazam deciziile pe date concrete si ne sustinem propunerile cu sinceritate si pragmatism intelectual. 12 .

dar si individual.Suntem irezistibil condusi de dorinta de a dezvolta si câstiga un loc fruntas pe piata. deopotriva al Companiei. Încurajam actionariatul si comportamentul asociat acestei calitati. Încrederea Ne tratam colegii de la P &G. Analizam si comunicam cu sinceritate oamenilor evaluarea performantelor lor Interesele Companiei si cele individuale sunt inseparabile Credem ca a face ceea ce este corect pentru afacere cu integritate ne va conduce spre succesul. 13 . Avem încredere în abilitatile si intentiile fiecaruia. Noi pretuim diversitatea Îi inspiram si stimulam pe toti oamenii în atingerea celor mai înalte exigente. asa cum noi de dorim la rândul nostru sa fim tratati. Succesul reciproc este liantul nostru. „ Principiile P&G “Acordam respectul cuvenit tuturor oamenilor Noi credem ca toti oamenii pot si doresc sa îsi aduca propria contributie la nivelul potentialului maxim. Credem ca oameni lucreaza cel mai bine într-un mediu de încredere. standarde si provocari. clientii si consumatorii cu respect.

Suntem actori respectabili ai mediului de afaceri Apreciem valoarea individuala Credem ca este responsabilitatea individuala a fiecarei persoane de a se dezvolta permanent pe sine si pe altii. Desfasuram si acceptam doar acele activitati care adus valoarea afacerii. Inovatia este piatra de temelie a succesului nostru Apreciem în mod deosebit inovatiile majore si noi orientate pe consumatori Contestam tot ceea ce este conventional si reinventam felul de a face afaceri pentru a reusi cât mai bine pe piata Suntem orientati spre exterior Implementam un concept de întelegere superioara a consumatorilor si a nevoilor acestora. ambalaje si concepte care sa construiasca marci cu valoarea de leader Relatiile pe care le avem cu clientii si furnizorii nostri sunt deopotriva reciproc productive si apropiate. standardizam si concentram munca ori de câtre ori este posibil.Ne concentram strategic în munca noastra Actionam în virtutea unor obiective si strategii clar definite si aliniate. Urmarim sa fim cei mai buni 14 . Încercam sa ne simplificam. Dezvoltam si oferim produse. Încurajam si asteptam performante tehnice si executionale individuale de exceptie.

categoriile si regiunile de afaceri Suntem mândri de reusitele noastre în urma punerii în practica a ideilor bune avute de altii. furnizori. centre academice sau autoritati guvernamentale” 15 . Încheiem relatii superioare cu toti partenerii care contribuie la împlinirea Scopului nostru Corporativ. având deplina încredere si responsabilitate în toate unitatile. Învatam deopotriva din reusite si esecuri. Ne masuram performantele cu rigurozitate fata de cei mai buni. functiile. fie ei clienti.Eforturile noastre sunt îndreptate spre a fi cei mai buni în toate ariile de importanta strategica pentru Companiei. atât din interior cât si exteriorul Companiei Interdependenta reciproca este un mod de viata Lucram împreuna .

editata de Camera Auditorilor Financiari din Romania:” Impactul legii Sarbanes-Oxley asupra companiilor romanesti “ Businessmagazin.Bibliografie: Revista "Audit Financiar".7/2008.ro:”O lege Americana cu efecte in Europa” “Se va modifica Legea Sarbanes-Oxley?” -Publicat în : Economie .com 16 . nr. numărul 49 Amedeo Istocescu-“Managementul Organizatiei” www.procter&gamble.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful