Δ∂áπ∫√™ √¢∏°√™ ∞™£∂¡∂πø¡ &
∂ãƒø¡
Δ∏™ ¶∞Δ∞Δ∞™
∂¶πª∂§∂π∞ ∂∫¢√™∏™ : ¢Ú ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Îԇ̷˜
∂£.π.∞°.∂., πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∫Ú‹Ù˘

™À°°ƒ∞º∂π™
μ·ÎÙËÚÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ
¢. °Îԇ̷˜ : ∂£.π.∞°.∂., πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ μ· ÎÙËÚÈÔÏÔÁ›·˜, Δ.£. 2228, 71003 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘
π ÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ
∞. ∞˘ÁÂÏ‹˜ : ∂£.π.∞°.∂., πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ πÔÏÔ Á›·˜, Δ.£. 2228, 71003 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘

ª˘ÎËÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ
¡. ª·Ï·ıÚ¿Î˘ : Δ.∂.π., ∫Ú‹Ù˘, ™¯ÔÏ‹ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ °ÂˆÔÓ›·˜, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ μÈÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ ∞ÛıÂÓÂÈÒÓ, Δ.£. 140, 71510, ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹ Ù˘

¡ËÌ·ÙÒ‰ÂȘ
∂. Δ˙ˆÚÙ˙·Î¿Î˘ : ∂£.π.∞°.∂., πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
¡ËÌ·Ùˆ‰ÔÏÔÁ›·˜, Δ.£. 2228, 71003 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘

ŒÓÙÔÌ·
¡. ƒÔ‰ÈÙ·Î˘ : ∂£.π.∞°.∂., πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ, ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ
∂ÓÙÔÌÔÏÔÁ›·˜, Δ.£. 2228, 71003 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘
°ÓˆÛÙ¿ - ÕÁÓˆÛÙ· - ¶ÂÚ›ÂÚÁ· Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· & ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÎfiÓ˜
¢. °Îԇ̷˜ & ∞. ∞˘ÁÂÏ‹˜
ISBN: 960-87112-0-7
ñ ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 1˘ ¤Î‰ÔÛ˘ 2001: ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫Ú‹Ù˘, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi

2

¶EPIEXOMENA
¶ÚfiÏÔÁÔ˜ ........................................................................................................................................................................................................
EÈÛ·ÁˆÁ‹ .........................................................................................................................................................................................................
B·ÎÙËÚÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ .................................................................................................................................................
- MÂÏ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡, Û‹„Ë ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Î·È ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ, ˘ÁÚ‹ Û‹„Ë ÛÙÂϤ¯Ô˘˜........
- AÎÙÈÓÔ̇ΈÛË .............................................................................................................................................................................
- K·ÛÙ·Ó‹ Û‹„Ë ............................................................................................................................................................................
- ¢·ÎÙ˘ÏȈً Û‹„Ë ....................................................................................................................................................................
IÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ .......................................................................................................................................................................
- IÔ› Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â·Ê‹ ..............................................................................................
- Ifi˜ X Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ........................................................................................................................................................
- Ifi˜ S Ù˘ ·Ù¿Ù·˜.........................................................................................................................................................
- IÔ› Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Ì ¤ÓÙÔÌ· ..........................................................................................................
- Ifi˜ Y Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ........................................................................................................................................................
- Ifi˜ M Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ .......................................................................................................................................................
- Ifi˜ ÙÔ˘ ηÚÔ˘ÏÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ...................................................................
M˘ÎËÙÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ......................................................................................................................................................
- ¶ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˜.............................................................................................................................................................................
- AÏÙÂÚÓ·Ú›ˆÛË ..............................................................................................................................................................................
- ø›‰ÈÔ ......................................................................................................................................................................................................
- ™ÎÏËÚˆÙÈÓ›·ÛË.............................................................................................................................................................................
- PÈ˙ÔÎÙÔÓ›· ........................................................................................................................................................................................
- BÂÚÙÈÛÈÏÏ›ˆÛË ..............................................................................................................................................................................
- •ËÚ‹ Û‹„Ë .....................................................................................................................................................................................
NËÌ·ÙÒ‰ÂȘ.................................................................................................................................................................................................
- K˘ÛÙ·ÁfiÓÔÈ ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ......................................................................................................................................................
- KÔÌ‚ÔÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ....................................................................................................................................................................
- NËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Pratylenchus................................................................................................................
- ÕÏÏ· Á¤ÓË ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ .......................................................................................................................................................
- K·Ù·ÔϤÌËÛË ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ ............................................................................................................................................
ŒÓÙÔÌ· .............................................................................................................................................................................................................
- ºıÔÚÈÌ·›· ........................................................................................................................................................................................
- ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ...................................................................................................................................................
°ÓˆÛÙ¿ - ¿ÁÓˆÛÙ· - ÂÚ›ÂÚÁ· Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÎfiÓ˜................
EÈÏÂÁ̤ÓË BÈ‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ........................................................................................................................................................

5
7
9
10
13
15
17
21
22
22
23
24
24
26
27
28
28
30
32
33
34
35
37
39
39
41
42
42
43
45
45
47
49
55

3

E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ ¿ÁÓˆÛÙÔ Û ̷˜ §·ÛÈıÈÒÙË Ô˘ Â¤ÏÂÍ ÙÔÓ Î·Ú‰ÈfiÛ¯ËÌÔ ÎfiÓ‰˘ÏÔ ·Ù¿Ù·˜ (ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ)
Î·È ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙË “°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¶·Ù¿Ù·˜” ÛÙÔ T˙ÂÚÌÈ¿‰ˆ, ÛÙÔ OÚÔ¤‰ÈÔ §·ÛÈı›Ô˘ ÙÔ 1995.

4

¶ƒ√§√°√™
·Ù¿ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜ ·Ù¿Ù·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶∂¶ ∫Ú‹Ù˘ “μ∂§Δπø™∏ Δ∏™
¶√π√Δ∏Δ∞™
∂ª¶√ƒπ∫∏™
&
™¶√ƒ√¶∞ƒ∞°ø°π∫∏™ ¶∞Δ∞Δ∞™
™Δ√ √ƒ√¶∂¢π√ §∞™π£π√À”, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó ¤Ó· ‡¯ÚËÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi
√‰ËÁfi, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· Û˘ÓÔÙÈ΋, ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË
ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÔÔ›· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÂ Ê˘ÙÔ·ıÔÁfiÓ· Î·È Â¯ıÚÔ‡˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. √ ·ÚÒÓ Δ¯ÓÈÎfi˜
√‰ËÁfi˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¿ÙÔÌ·, ÌÂ
ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÂÈχÛÔ˘Ó,
¤ÛÙˆ ¤Ó· ̤ÚÔ˜, ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó.
∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Ê˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙËÓ
¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÂȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜
ÙÔ˘. ªÂ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ·˘Ùfi, ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ
‰ÒÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù·
·˘Ù¿, ·ÔÛÎÔÒÓÙ·˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ·Ó·ÁÓÒÛÙË ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·
Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ï¿ ‹ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û‡ÓıÂÙ·, ·fi ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì¿ı·Ì ӷ
ÛÎÂÙfiÌ·ÛÙÂ. ∂ÈÎÚ·Ù› ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË Ë ¿Ô„Ë
fiÙÈ Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ÈÔ› Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù·
Ê˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ·, ÂÓÙ‡ˆÛË
Ô˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÚı‹. ™˘Ó‹ıˆ˜
ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·
ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ·
Ê˘ÙÔÊ¿Ú̷η, fiˆ˜ .¯. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ̇ÎËÙ˜. ¢Â
ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ fï˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋ fiÙ·Ó
¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ì ·Ó¿ÌÂÛ·
Û ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ ‹ ÌË ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ, Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÛÙÔϤ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ
·Ù·ÙfiÛÔÚÔ Ô˘ ·ÎfiÌË Î·È ÔÙÈο ÌÔÚ› Ó·
ÌË Ì·˜ ÈηÓÔÔÈ› ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘

Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Û ·Ûı¤ÓÂȘ fiˆ˜ Ô ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ Ì ÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ Ê˘ÙÔÊ·Ú̿ΈÓ
Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È
‡ÎÔÏ· Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓÔÚıfi‰ÔÍË
¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ “ÔÏÔÛÙ·Û›Ô˘” Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì , “„Âο˙ÔÓÙ·˜” Ì ÂÚÈÛÛ‹ ¢ÎÔÏ›· ·ÎfiÌË Î·È ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¿Ú‰Â˘Û˘.
TÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ √‰ËÁÔ‡ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠ÂΛӷ Ù· ·ıÔÁfiÓ· Î·È ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜,
Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹
Ì·˜ Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜, ÎÚ›Ó·Ì fiÙÈ
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ¿ Ù˘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË.
∏ ȉ¤· Ù˘ Û˘ÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÔ‡ ‚ڋΠÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂£.π.∞°.∂., ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º˘ÙÒÓ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¢Ú ∞.
∞˘ÁÂÏ‹ (πÔÏfiÁÔ˜) Î·È ¢Ú ∂. Δ˙ˆÚÙ˙·Î¿ÎË (¡ËÌ·Ùˆ‰ÔÏfiÁÔ˜), fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜
¢Ú ¡. ª·Ï·ıÚ¿ÎË (ª˘ÎËÙÔÏfiÁÔ˜, Δ.∂.π.-∫Ú‹Ù˘) Î·È ¢Ú ¡. ƒÔ‰ÈÙ¿ÎË (∂ÓÙÔÌÔÏfiÁÔ˜,
π.¶.º.∏.).ΔÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ fiÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË
Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó, ÙÔÓ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ‰È¤ıÂÛ·Ó
Î·È ÙÔ ·Ó¤Î‰ÔÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·Ú›¯·Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Δ¯ÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÔ‡.
Δ¤ÏÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∫Ú‹Ù˘,
Ë ÔÔ›· ¤ÌÌÂÛ·, Ì ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËΠÙÔ 1996, ·fi ÙÔÓ ¢Ú ∞. ∞˘ÁÂÏ‹, Ì·˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ¿ÏψÓ, Ó·
ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Δ¯ÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÔ‡.
√ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
¢Ú ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Îԇ̷˜
μ·ÎÙËÚÈÔÏfiÁÔ˜
HÚ¿ÎÏÂÈÔ KÚ‹Ù˘ 2001
5

6 .

¶ÂÚ›Ô˘ 220 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ·Ù¿Ù· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ̤ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹ 1350 ¯ÈÏÈfiÁÚ·Ì̈Ó/ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 450. ¢ÈÂıÓÒ˜ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·. ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. tuberosum spp. tuberosum ÂÈϤ¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ÚfiÁÔÓÔ Ù˘ ¡. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¢Ú›·˜ ¯Ú‹Û˘ ÛÔÚÈÎÒÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ·Ù¿Ù·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â‰Ò‰ÈÌË ·Ù¿Ù· S.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÌÈ· ̤ÛË ·fi‰ÔÛË 2. ΔÔ Á¤ÓÔ˜ Solanum ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓË ·Ù¿Ù· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2.∞Ûı¤ÓÂȘ Î·È Â¯ıÚÔ› Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ∏ ·Ù¿Ù· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ˘„›‰· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù˘ ÔÚÔÛÂÈÚ¿˜ ÙˆÓ ÕÓ‰ÂˆÓ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÔ‡ Î·È ÙË μÔÏÈ‚›·. tuberosum. ΔÔ ˘Ô›‰Ô˜ S. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 16Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∂›Ó·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ›‰Ô˜ ‰È·ÙÚÔ- Ê‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È (Û 53 ˘fi ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ˘·Ó¿Ù˘ÎÙ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ 50% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜) ÂÍ·ÈÙ›·˜ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Î·È ÚÔÛ‚ÔÏÒÓ ·fi ÈÔ‡˜. ·Î¿Ú· Î·È ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ. Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 15% Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∞ÌÂÚÈ΋˜ S. √È ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙȘ ÈÒÛÂȘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÈÛfiÔÛ˜ Ì ÂΛӘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ıÔÁfiÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ̇ÎËÙ˜. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 7 ¿ÏÏ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· ›‰Ë Î·È ÂÚ›Ô˘ 200 ¿ÁÚÈ· ›‰Ë Ì ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·Ú¿ÁÂÈ 47 ÂηÙ. Δ· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ÌË ÎÔÓ‰˘ÏÒ‰Ë Ê˘Ù¿ ÂÙ‹ÛÈ· ‹ ÔÏ˘ÂÙ‹. ÙfiÓÔ˘˜. ·ÏÏ¿ ·¤ÎÙËÛ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 18Ô˘ ·ÈÒÓ·. ¤ÓÙÔÌ·. fiÔ˘ Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ··- 7 .000 ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌˆÓ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∏ ¯·ÌËÏ‹ ÛÙÚÂÌÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ‰ÂÓ Â˘ÓÔ› ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ‰È·ÙËÚ› ˘„ËÏfi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. tuberosum spp. 줂·È· Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È Â˘Ú›· (500 ¤ˆ˜ 5000 ¯ÈÏÈfiÁÚ·ÌÌ·/ÛÙÚ¤ÌÌ·) Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ οı ÂÚÈÔ¯‹˜. andigena Î·È ÚÔÛ·ÚÌfiÛıËΠÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ì·ÎÚ¿˜ Ë̤ڷ˜.000 ¿ÏÏ· ›‰Ë Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÎÈÏ›· ÂȉÒÓ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÈÛ‹¯ıËΠÚÈÓ 172 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ì˯·Ó‡ÙËÎÂ Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ˆ˜ ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ·Ù· ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ (¤‚·Ï ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜ Ó· Ê˘Ï¿Ó ̤ڷ-Ó‡¯Ù· ÙÔ˘˜ Û¿ÎÔ˘˜ Ì Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ó· ıˆÚËı› ·Á·ıfi ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¿ÍÈÔ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙÚÔÊ‹). ÙÔ Ú‡˙È Î·È ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ. ∂·ÎfiÏÔ˘ıÔ Â›Ó·È Ë ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜ ·Ù¿Ù·˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË.

Ô˘ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÂÎÙÂٷ̤ӷ ÛÙȘ ÁˆÚÁÈο ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. ∏ Ô‰ËÁ›· 29/2000 Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ˘˜ 275 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ÂÙ‹ÛȘ ·ÒÏÂȘ. √È ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û ÛÔÚÈΤ˜ ·Ù¿Ù˜. ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ù˘ ·Ù¿Ù·˜.5 ‰ÈÛÂηÙ.∫) Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ¤Î‰ÔÛË ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ (403/1966 Î·È 3768/1985) ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·Ù¿Ù·˜.Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ (ÈÔ›. ·Í›·˜ 63 ÂηÙ.. ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘ Ô˘ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ı· Î¿Ï˘Ù ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘. Ô‰ËÁ› Û ̷ڷÛÌfi Î·È ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ËÌÈ-ÔÚÂÈÓÒÓ Î·È ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. 25. ı· Ô‰Ë- 8 ÁÔ‡Û ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·. ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Î·È Ì‡ÎËÙ˜).000 ÙfiÓÔ˘˜. Ë PCR. ÂÈÚfiÛıÂÙ˜. ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ Û 100. . ı· Â¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙËÓ ·Ù¿Ù·. Ô ·ÓÔÛÔÊıÔÚÈÛÌfi˜ Î. √ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ Ê˘Ù‡ÛÂȘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ϤÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο – ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ™ÔÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ √ÚÔ‰›Ô˘ §·ÛÈı›Ô˘. ‰È¿ıÂÛ˘ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÈÛÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ·Ù¿Ù·˜ ¤ÁÈÓ ηٷÓÔËÙ‹ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË (ÙfiÙ ∂. ÕÌÂÛÔ Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ê˘ÙÂÈÒÓ Ì ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ·fi ·ıÔÁfiÓ· Ô˘ ‰È·ÈˆÓ›˙ÔÓÙ·È – ΢ڛˆ˜ Û ϷÓı¿ÓÔ˘Û· ηٿÛÙ·ÛË . ‰ËÏ·‰‹ 158 ‰ÈÛÂηÙÔÌ. ÂÚ›Ô˘. ÙÔ 80% ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È. ú (21. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ‰È¿ÁÓˆÛË. ∏ ÌÂȈ̤ÓË ÛÙÚÂÌÌ·ÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ·Ù·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘ – ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˘Û›· ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÓÙfi˜ ÂÈÙÚÂÙÒÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·ıÔÁfiÓˆÓ. ∏ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜.000 ÙfiÓÔÈ ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È ·’ ·˘ÙÔ‡˜.√. ŒÙÛÈ Ë ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÏËÚˆÌÒÓ. ∞fi Ù· ‰¤Î· ∫¤ÓÙÚ· ™ÔÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 80 ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌfiÓÔ ¤Ó· : ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¿ÍÔ˘ Ì ·Ú·ÁˆÁ‹ 5000-6000 ÙfiÓÔ˘˜ ÁÈ· ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ Î·È ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈΘ Ê˘Ù‡ÛÂȘ. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ∂ϤÁ¯Ô˘ & ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ∫ÔÓ‰‡ÏˆÓ ¶·Ù¿Ù·˜ ÁÈ· ʇÙ¢ÛË 220/1990. ‰Ú¯. √È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÙ‹ÛȘ ·ÒÏÂȘ..Ú·›ÙËÙÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÌÔ› Ê˘ÙÔ¸Á›·˜.Ï.). ∂ÈϤÔÓ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ‰È·ÈÒÓÈÛ˘ ·ıÔÁfiÓˆÓ Î·È Â¯ıÚÒÓ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. Ì ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜ fiˆ˜ Ë ELISA. ‰Ú¯. ªfiÓÔ. ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÂÎÙÈÌÔ‡ÓÙ·È Û 465 ÂηÙÔÌ. ú. fiÔ˘ Ë ÛÔÚÔ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·Ù˘¯ı›.

‹ Û ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·. ‰·ÎÙ˘ÏȈً Û‹„Ë. ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â˘Ú›· ÂÌÔÚ›· Ù˘ ‚ÚÒÛÈÌ˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÎËÓÈÎÔ‡. ñ ∏ Û¯ÔÏ·ÛÙÈ΋ ·Ôχ̷ÓÛË ÙˆÓ ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ.μ∞∫Δ∏ƒπ√§√°π∫∂™ ∞™£∂¡∂π∂™ · ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÔ› ÌÔÓÔ·ÙÙ·ÚÔÈ ÚÔηڢˆÙÈÎÔ›. ∏ ʇÙ¢ÛË ÙˆÓ ÙÂÌ·¯ÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙË ÊÂÏÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ „ÂηÛÌfi Ì ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓÔ (‰ÈıÂÈÔηڂ·ÌȉÈο). Ì ÊÔÚÌ·Ï‰Â˛‰Ë ÂÌÔÚ›Ô˘ ( Û˘ÁÎ. ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. fiˆ˜ ÙÔ Clavibacter nichiganensis ssp. ÚÈÓ ·fi οı ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi. °ÂÓÈο. Ì ·Ô˘Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ÍÂÓÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ıÔÁfiÓÔ. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ù·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ̤¯ÚÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ΔÔ ¯ÏÒÚÈÔ. 2-5% ). ñ ª¤¯ÚÈ ÙÔ Ê‡Ùڈ̷ ÙÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘. ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ËÌÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ Ì ‚·ÎÙËÚÈÔÎÙfiÓÔ ‰Ú¿ÛË Î·È ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ. ñ ∏ Ï›·ÓÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÔÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ·˙ˆÙÔ‡¯Â˜ ÏÈ¿ÓÛÂȘ. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Î·È ÙË ıÚ¤„Ë ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ù·.5% ). ÂÓÒ Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· Î·È Ë ÊÔÚÌ·Ï‰Â˛‰Ë ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È¿‚ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ. Clavibacter. ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿˜ 2-5 ¯ÚfiÓˆÓ. sepedonicus ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (1997) ‹ ÙÔ Ralstonia solanacearum ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· (1995) ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. Ù· ÔÙ›ÛÌ·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ·. ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ·ıÔÁfiÓ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜. √È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÙÚfiÔÈ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜ ‚·ÎÙËÚÈÒÛÂȘ. 0. ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏ˘Ì·›ÓÂÙ·È Ì ÂÌ‚¿ÙÈÛË Û ‰È¿Ï˘Ì· ÊÔÚÌfiÏ˘ 5% Û ÓÂÚfi. ¶ÔÏÏ¿ Ê˘Ù¿ ·Ú·ÛÈÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. ñ ∏ ʇÙ¢ÛË ÔÏfiÎÏËÚˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Î·È fiÙ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. Ì ÈÒ‰ÈÔ (1-3% ). ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ‚·ÎÙËÚÈÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È : ∏ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ˘ÁÈÔ‡˜ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘. Ì ¯ÏÒÚÈÔ (Û˘ÁÎ. ·˘ÙfiÓÔÌÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. Ralstonia Î·È Streptomyces. ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È ÙˆÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ. Δ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ù¿Ù· Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ‚·ÎÙËÚȷο Á¤ÓË Erwinia. ñ ∏ ʇÙ¢ÛË Ó· Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ «ÚfiÁÔ» ÙÔ˘ Î·È Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ Ì ηϋ ÛÙÚ¿ÁÁÈÛË. ÙÔ ÈÒ‰ÈÔ Î·È ÔÈ ·Ì̈ÓȷΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ ·‰Ú·ÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ Ô˘Û›·˜. ·fi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Ì ο„ÈÌÔ. ηÛÙ·Ó‹ Û‹„Ë Î·È ·ÎÙÈÓÔ̇ΈÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ·Ôχ̷ÓÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ¯Ú‹ÛË ·Ì̈ÓÈ·ÎÒÓ ‹ Ê·ÈÓÔÏÈÎÒÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ. ηϿ ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓÔ Î·È „˘¯Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (2-4 0C > £ < 10 0C). Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ˘ÏÈÎÔ‡. ª¤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi fiÙÈ Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ›‰Ë ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Erwinia Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜ Clavibacter ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Â‡ÎÚ·ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ñ ∏ ¿ÌÂÛË ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÚÔÛ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ (Ì·˙› Ì ÙȘ Ú›˙˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜). ñ ∏ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ˘ÁÚ·Û›· Î·È Ó· ·ÔıË·ÔÓÙ·È Û ÍËÚfi. ñ ∏ ηٷÔϤÌËÛË ÙˆÓ ˙È˙·Ó›ˆÓ. ∏ Û‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ Û¿ÎˆÓ Û˘Û΢·Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. Δ °∂¡π∫∞ ª∂Δƒ∞ ∞¡Δπª∂Δø¶π™∏™ μ∞∫Δ∏ƒπø™∂ø¡ ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ‚·ÎÙËÚÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ñ 9 . Ì ıÂÈÈÎfi ¯·ÏÎfi Î·È Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË. ñ ∞Ó ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ù ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ¢È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Á¤ÓË ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ûı¤ÓÂȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜ ̷Ϸ΋ Û‹„Ë. ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÚfi ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·˘ÙÔÊ˘‹˜ ‚Ï¿ÛÙËÛË ÛÔÏ·Óˆ‰ÒÓ Î·È ¿ÌÂÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·˘ÙÔÊ˘ÒÓ Ê˘ÙÒÓ ·Ù¿Ù·˜. ÂÓÒ ÛÙȘ ÙÚÔÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Ralstonia solanacearum ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Erwinia ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÛËÌ·Û›·.

¶ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· Û‹„Ë ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Î·È ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. Ù· ÔÔ›· ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. ÂÓÒ Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó. ∂È‚ÈÒÓÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ù· fiˆ˜ ¤‰·ÊÔ˜.Ì·‡ÚÔ˜ ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡.ª∂§∞¡ø™∏ Δ√À §∞πª√À. Ó·ÓÈÛÌfi. carotovora spp. ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· ¤Ó· Û‡ÌÏÔÎÔ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ù¿Ù·. atroseptica (Eca). Erwinia carotovora subsp. Ê˘ÙÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·. ™ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó. ΔÔ Û‡Ìو̷ Ù˘ ÌÂÏ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡. Ÿˆ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ΔÔ Echr ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÔÏÏ¿ Ê˘Ù¿ (΢ڛˆ˜ ·ÓıÔÎÔÌÈο). Δ· ·ıÔÁfiÓ· √È ·Ú·¿Óˆ ·Ûı¤ÓÂȘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÙÚ›· Û˘ÁÁÂÓÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Erwinia carotovora subsp. ·ÊÔ‡ Û˘¯Ó¿ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ë Ì·Ï·Î‹ Û‹„Ë ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏ‹˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ ÂÓÒ Ë Ì¿Ú·ÓÛË Î·È Ë Í‹Ú·ÓÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ÍËÚ·Û›·˜ . carotovora Î·È Erwinia chrysanthemi) Δ · ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Erwinia spp. carotovora (Ecc) Î·È Erwinia chrysanthemi (Echr). ÂÌϤÎÔÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‹ Û˘¯Ó¿ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi. ΔÔ Ecc Â›Ó·È ¤Ó· ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È¿‰ÔÛË Î·È Ì ¢ڇ ·ÎÏÔ ÍÂÓÈÛÙÒÓ. ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó. ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘. atroseptica . ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Û‹„Ë ÙÔ˘ ÌËÙÚÈÎÔ‡ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ Î·È ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË Û‹„Ë ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÌÔχÓÛÂȘ ∂ÈÎfiÓ· 1. ΔÔ Û‡Ìو̷ Ù˘ ÌÂÏ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ . Ï›ÌÓ˜. ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ·fi Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Erwinia spp. ÂÓÒ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ÚÈ˙fiÛÊ·ÈÚ· ÔÏÏÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ˙È˙·Ó›ˆÓ. ÎÈÓËÙ¿ ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. 10 ™˘ÌÙÒÌ·Ù· Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ. ËÁ¿‰È·). ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ Î·È ÍËÚ¿ÓÛÂȘ ʇÏψÓ. ηٷϋÁÂÈ Û¯Â‰fiÓ ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË Î·È ÛÙË Û‹„Ë ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘. ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÌËÙÚÈÎÔ‡ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ·fi ÙÔ E. ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ (ÔÙ·ÌÔ›. atroseptica Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÌÂÏ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÏËÁ¤˜ ÛÙ· Ê˘Ù¿ Ì ÌfiÏ˘ÛÌ· ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ì ÙÔ ÓÂÚfi (fiÙÈÛÌ· Ì ηٷÈÔÓÈÛÌfi) ‹ ÙÔÓ ·¤Ú· οو ·fi Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏ‹˜ ˘ÁÚ·Û›·˜. ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÍÂÓÈÛÙ‹. ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÂΛӷ ¿ÏÏˆÓ ·ıÔÁfiÓˆÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. √ Ù‡Ô˜ ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÚ·Û›·˜. ÙÔ˘ Ê˘ÏÏÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÌÂÏ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. ™ÙËÓ ·Ù¿Ù· ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ˘ÁÚ‹ Û‹„Ë ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ·Ó·ÂÚfi‚È·. À°ƒ∏ ™∏æ∏ ™Δ∂§∂Ã√À™ (Erwinia carotovora subsp. ÔÈΛÏÔ˘Ó Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì·Ï·Î‹ ‹/Î·È ˘ÁÚ‹ Û‹„Ë ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ. ηٿ Gram ·ÚÓËÙÈο. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙÔ ˘¤ÚÁÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·ıÔÁfiÓÔ. ™ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ù¿Ù·. Ì¿Ú·ÓÛË. ‰ËÏ·‰‹ Ô Î·ÛÙ·Ófi˜ . ŒÙÛÈ. ŒÙÛÈ. Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ÔÈÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ÂÌϤÎÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛ‚ÔÏ‹. ÙÚ›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Î·È ˘Ô›‰Ë ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ. Erwinia carotovora subsp. Û˘Ó‹ıˆ˜. ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÓÒ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÌfiÏ˘ÛÌ· ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘. ΔÔ Eca ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·Ù¿Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Û ‡ÎÚ·Ù· Îϛ̷ٷ. ™∏æ∏ ™Δ∂§∂Ã√À™ ∫∞π ∫√¡¢À§ø¡. ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ‰‡Ô ·ıÔÔÈÎÈϛ˜ ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘. ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙ· Ê˘ÙÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·.

™Â ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ë Û‹„Ë Â›Ó·È ¿ÔÛÌÔ˜. Ì ˘‰·Ú‹ ‹ fi¯È ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó (∂ÈÎ. ªÂÏ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ (blackleg) Û ÛÙÂϤ¯Ë ·Ù¿Ù·˜ ∂ÈÎfiÓ· 4. ΔÔ Ê‡Ïψ̷ ÙˆÓ ÚÔÛ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ Û˘- Ô˘ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜. Ì·Ú·›ÓÂÙ·È (∂ÈÎ. Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ÚÔÛ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙÔÓ Ù˘ÈÎfi ηÛÙ·ÓfiÌ·˘ÚÔ ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi (∂ÈÎ. Ë ÔÔ›· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÊ˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÏÔÓ›Ô˘ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ (∂ÈÎ. Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÛÙÔÏÔÓ›ˆÓ (∂ÈÎ. ∞Ó Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÂΉËψı› ÛÙ· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È. Î·È ·ÔÎÙÔ‡Ó ¯ÚÒÌ· Ê·Èfi . ·fi ÌËÙÚÈÎfi ÎfiÓ‰˘ÏÔ. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÔÈ ÌËÙÚÈÎÔ› ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Î·È Ù· ʇÙÚ· ÙÔ˘˜ Û·›˙Ô˘Ó ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ê‡Ùڈ̷ ÙÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘. 2). Ù· Ê˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÏˆÚˆÙÈο Î·È Î·¯ÂÎÙÈο Î·È ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi Â͈ÙÂÚÈÎfi ÌfiÏ˘ÛÌ· Î·È fi¯È. ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜) ‹ ·fi Ù· ÛÙÔÌ¿ÙÈ·. carotovora spp. 8). ª¿Ú·ÓÛË Ê˘ÙÔ‡ ·Ù¿Ù·˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ E. atroseptica ∂ÈÎfiÓ· 5. ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÍÂÎÈÓ¿ ¿ÓÙ· ·fi ÙÔ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ÌËÙÚÈÎfi ÎfiÓ‰˘ÏÔ (∂ÈÎ. ∞Ó Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÂΉËψı› ·ÚÁfiÙÂÚ·. 3) Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê˘Ùfi ‹ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È. ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÏËÁ¤˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ê˘Ùfi ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·›ÙÈ· (¯·Ï¿˙È. √È ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ì·Ï·Î‹ Û‹„Ë. ªfiÏ˘ÓÛË Ó¤Ô˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÏÔÓ›Ô˘ (blackleg) ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û fiÏ· Ù· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. 11 . 6) Î·È Ê‡ÏÏ· ·ÔÎÙÔ‡Ó Î·ÛÙ·Ófi ‹ Ì·‡ÚÔ ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi.∂ÈÎfiÓ· 2. 7). Û˘Ó‹ıˆ˜ ÎÈÙÚÈÓ›˙ÂÈ. 1). ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋˜ Û‹„˘ Ì ηÛÙ·ÓfiÌ·˘ÚÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Î·È ˘‰·Ú›˜. ¿ÓÂÌÔ˜. √È ÈÛÙÔ› Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ Ì·Ï·ÎÔ› ∂ÈÎfiÓ· 3. Ì·Ú·›ÓÔÓÙ·È Î·È ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È (∂ÈÎ.ηÛÙ·Ófi Û˘¯Ó¿ Ì ̷‡ÚÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ. 4). ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ¤ÓÙÔÌ·. Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜. Δ· ÚÔÛ‚ÏË̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë (∂ÈÎ.. ηْ ·Ó¿ÁÎË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ Û‹„˘ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÏfiÁˆ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÒÓ ÚÔÛ‚ÔÏÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ·Ó·ÂÚfi‚È· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Clostridium ssp. Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘¯Ó¿ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏ¿ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë. 5). ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ. ™‹„Ë ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ Ì ¤Ó·ÚÍË ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚfiÛÊ˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÏÔÓ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ.

chrysanthemi . ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Î·È Ê‡ÏÏÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ·Ù¿Ù·˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÛÙÔ E. Ë ·Ú¯È΋ ÌfiÏ˘ÓÛË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ÙÔ ÌËÙÚÈÎfi ÎfiÓ‰˘ÏÔ.  ∂ÈÎfiÓ· 8. carotovora spp. ∫·ÛÙ·ÓfiÌ·˘Ú˜ ÎËÏ›‰Â˜ Û ʇÏÏ· ·Ù¿Ù·˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ Û ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ E. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ÚÔÛ‚ÏË̤ӷ Ê˘Ù¿ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂÙ·ÙÚÂfiÌÂÓ· Û ÌÈ· ¿ÌÔÚÊË ÛËfiÌÂÓË Ì¿˙·. ™‹„Ë ÂÓÙÂÚÈÒÓ˘ Û Û٤ϯԘ ·Ù¿Ù·˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ E. carotovora ∂ÈÎfiÓ· 6. √È ÈÛÙÔ› Ù˘ ÂÓÙÂÚÈÒÓ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˘‰·Ú›˜. ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÛËfiÌÂÓÔÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÂÓÙÂÚÈÒÓ˘ ÎÂÓ‹ (∂ÈÎ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ˘ÁÚ‹˜ Û‹„˘ (Echr). carotovora Ô ÛËfiÌÂÓÔ˜ ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜ ·ÔÎÙ¿ ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÔÛÌ‹. ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÙÔ˘ (∂ÈÎ. carotovora ÛÙÈÎfi Û‡Ìو̷ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Â›Ó·È ÚfiÛηÈÚË Ì¿Ú·ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ηıÔÏÈ΋ Ì¿Ú·ÓÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ∏ Û‹„Ë ÚÔηÏ› Û˘¯Ó¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÚÂÁ¯˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘. ∂ÈÎfiÓ· 7. 22). ª¿Ú·ÓÛË Î·È Í‹Ú·ÓÛË Ê‡ÏÏˆÓ Ê˘ÙÔ‡ ·Ù¿Ù·˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ Û ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ E. carotovora spp. ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ- 12 ∂ÈÎfiÓ· 9. 9). carotovora spp. ∏ ˘‰·Ú‹˜ ηÛÙ·Ó‹-Ì·‡ÚË Û‹„Ë ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ‹ ηٿ ı¤ÛÂȘ.

∏ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ Ì ¤Ó· ÏÂÙfi ÊÈÏÌ ˘ÁÚ·Û›·˜. ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘¯Ó¿ ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· ÙÚ›· ›‰Ë ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘. ÊÂÏÏÒ‰ÂȘ. ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤Ó˜ ‹ ‚˘ıÈṲ̂Ó˜. ÙË ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘. Streptomyces acidiscabies) ∏ ·ÎÙÈÓÔ̇ΈÛË Â›Ó·È Ì›· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. ∞ÔÙÂÏ› ·ıÔÁfiÓÔ ÙˆÓ ÚÈ˙ÒÓ ÙÔ˘ ηÚÒÙÔ˘. ∏ Û‹„Ë ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ. ™Â ‰¿ÊË Ì pH > 5. ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›· ΔÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Streptomyces scabies ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û Ӥ· ‰¿ÊË Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi.c. ÙÔ˘ Ù‡ÙÏÔ˘. ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ˘¤ÚÁÂÈˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. ∏ Û‹„Ë ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ηٿ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÚ‹˜ Î·È ıÂÚÌ‹˜ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜.atroseptica ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏ‹˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ˘ÁÚ·Û›·˜. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË μϤ ÁÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ‚·ÎÙËÚÈÒÛˆÓ. ¢ÓÔ› ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Û‹„˘.c. ∂È‚ÈÒÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÙÈÎfi ۈϋӷ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ Î·È ‰È·‰›‰ÂÙ·È Ì ٷ ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ. 13 . ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ.). ÂÓÒ Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Erwinia ˆ˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ·Ó·ÂÚfi‚È· ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. ™Â ‰¿ÊË Ì pH < 5. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ôı‹Î¢ÛË ‹ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ê˘ÙÚÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÂ Ê˘ÙÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Û ‰¿ÊË ÏÔ‡ÛÈ· Û ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ô˘Û›·.atroseptica) ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈη Î·È ·Ú·ÛÈÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ηʤ. ∏ ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ Îfi„ÈÌÔ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Î·È ÙËÓ ÚfiˆÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÌÂÏ¿Óˆ- Û˘ ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡. ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ Δ· ·ıÔÁfiÓ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ̇ΈÛË Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÚÔηڢˆÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎÙÈÓÔ̇ÎËÙ˜. Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙÔ ˘¤ÚÁÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. √È ‚˘ıÈṲ̂Ó˜ ÎËÏȉÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÒÌ· ηÛÙ·Ófi-Ì·‡ÚÔ Î·È ÔÈ ˘ÔΛÌÂÓÔÈ ÈÛÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÒÌ· ¿¯˘ÚÔ˘ Î·È Â›Ó·È ËÌȉȷʷÓ›˜. 10 & 11). ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û ¿ˆÚÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯ÈΤ˜ ÌÔχÓÛÂȘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈÎÚÒÓ Î·ÛÙ·ÓÒÓ ˘‰·ÚÒÓ ÎËÏȉÒÛˆÓ. ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜.2 ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Streptomyces scabies ÚÔηÏ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·ÎÙÈÓÔ̇ΈÛË. √ Ù‡Ô˜ Ù˘ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌÂÓ˘ ÎËÏ›‰ˆÛ˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜. ∞Ó Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë. ™˘¯Ó¿ ηχÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘. ¶ÚÔηÏ› ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ. Û ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ÓÂÚ¿ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈο ÂÚÁ·Ï›·. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· √È ·ÎÙÈÓÔ̇ÎËÙ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÎËÏȉÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ( raised corky lesions. Ù· ·ÂÚÔχ̷ٷ Î·È Ù· ¤ÓÙÔÌ·. ÔÈ ‰‡Ô ·Ûı¤ÓÂȘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ¢È·Û›ÚÂÙ·È ·fi ¯ˆÚ¿ÊÈ Û ¯ˆÚ¿ÊÈ Ì ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. √È ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ù‡ÔÈ ÎËÏȉÒÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÎfiÓ‰˘ÏÔ. Û ÛËfiÌÂÓÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ÛÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ (∂ÈÎ. ¢ÓÔÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÙÚˆÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÌÂÏ¿ÓˆÛ˘. ÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ. ·Ó Ë Ê‡Ù¢ÛË Á›ÓÂÈ Û ÎÚ‡· Î·È ˘ÁÚ¿ ‰¿ÊË Î·È Î·Ù¿ ÙÔ Ê‡Ùڈ̷ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ÙÔ χÛÈÌÔ ‹ Ô „ÂηÛÌfi˜ ÌÂ Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÚfiÌÔȘ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÏÏÂȄ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ∏ Û‹„Ë ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ‚·ÎÙ‹ÚÈ· (Û˘Ó‹ıˆ˜ E. ΔÔ E.∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Τ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ıÔÁfiÓÔ.carotovora) Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÔÙ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ˘ÁÚ·Û›· Î·È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Erwinia spp. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÒ̷Ϙ.c. Ë Î·Ù¿ÎÏÈÛË ÙˆÓ Â‰·ÊÒÓ. russet scab and deeppitted scab). ΢ÎÏÈΤ˜. ŸÏ· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ʤÚÔ˘Ó Ï·Óı¿ÓÔ˘Û˜ ÌÔχÓÛÂȘ. Δ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û‹„ÂȘ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ E. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÓ‰˘ÏÔ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘. ∞∫Δπ¡√ªÀ∫ø™∏ (Streptomyces scabies. Δ· ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ‰¿ÊË ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ËÁ‹.5 ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Streptomyces acidiscabies ÚÔηÏ› ÙËÓ fiÍÈÓË ·ÎÙÈÓÔ̇ΈÛË. ÂÈÙ·¯‡ÓÔ˘Ó ÙË Û‹„Ë ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ ÎËÏȉÒÛÂȘ. ¶ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘ ·fi ¿ÏÏ· ·ıÔÁfiÓ· (Fusarium spp. Û˘Ó‹ıˆ˜. ∫·ÏÏȤÚÁÂȘ Ì ˘ÎÓ‹ ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÏÏÒÌ·ÙÔ˜ ˘ÁÚÔ‡.

ÚÔηÏ› fï˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ‰¿ÊË Ì pH ÌÂٷ͇ 5. ∞Ó ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ pH Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜. „˘¯·Óı‹). ∞ÔÊ˘Á‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÎÔÚÈ¿˜ ÁÈ·Ù›. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰·ÊÈ΋˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ Û Â›‰· 80-90% Ù˘ ˘‰·ÙÔ˚ηÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÔÓ‰˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÁÈ· 6-8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ÍËÚ¿ Î·È Î·Ï¿ ·ÂÚÈ˙fiÌÂÓ·. Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¿ÏÏˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ (ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˜. Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. „˘¯·Óı‹ Î.5. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ñ ñ ñ ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È : ™Â ¯ˆÚ¿ÊÈ· ¯ˆÚ›˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÎÙÈÓÔ̇ΈÛ˘. ∫fiÓ‰˘ÏÔ˜ ·Ù¿Ù·˜ Ì ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤Ó˜. °È· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ô͇ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ıÂ›Ô Î·È ÏÈ¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ÙËÓ ÚÔηÏÔ‡Ó. ÊÂÏÏÒ‰ÂȘ ÎËÏȉÒÛÂȘ (Streptomyces scabies) ñ ñ ñ ñ ñ ÛÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜.).5 ̤¯ÚÈ 7. . ™ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÔÈÎÈϛ˜.Ï. ʇÙ¢ÛË ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ Î·È ·ÔÊ˘Á‹ ʇÙ¢Û˘ ·ÓÂÎÙÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ™Â ‰¿ÊË Ì ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÎÙÈÓÔ̇ΈÛ˘. Û ˘ÁÚ¿ Î·È Û˘ÓÂÎÙÈο ‰¿ÊË Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È. ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿˜ 3-4 ¯ÚfiÓˆÓ ÌÂ Ê˘Ù¿ ÌË ÍÂÓÈÛÙ¤˜ (ÛÈÙËÚ¿. ∏ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋... √È ÒÚÈÌÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Ì ηϿ ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÂȉÂÚÌ›‰· ‰ÂÓ ÌÔχÓÔÓÙ·È. ‰ÂÓ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜.5. ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ìو̿وÓ. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘Ìو̿وÓ.Ï. ÌË ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘. ·ÏÏ¿ ÔÈ ÎËÏȉÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÛ¯·ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ì·ÁÁ·Ó›Ô˘ Î·È Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ó·ÏÔÁ›·˜ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘-Î·Ï›Ô˘. fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ‹ Ù· Ê˘Ù¿ Ô˘ ı· ηÏÏÈÂÚÁËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿. ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ÏfiÁˆ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ‰·ÊÈ΋˜ ˘ÁÚ·Û›·˜. ÂÓÒ ÙÔ Streptomyces acidiscabies Û ‰¿ÊË Ì pH ̤¯ÚÈ 4. ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ÙÔ pH Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ï›ÁÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 5. ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ ÛÙÔÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ˆÚˆÓ Ê·Îȉ›ˆÓ. ¢È¿ÊÔÚ˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰Ò- 14 ∂ÈÎfiÓ· 11. ∞ÓÙ›ıÂÙ·. ÂϤÁ¯ÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ̇ΈÛË. Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™Â ‰¿ÊË Ì ˘„ËÏÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. ΔÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Streptomyces scabies ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ‰¿ÊË Ì pH 5. ·ÏÏ¿ ·ÔÊ˘Á‹ ÂÓۈ̿وÛ˘ Ù˘ ηϷÌÈ¿˜ ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ Î·È Ù˘ ÌˉÈ΋˜. ∫fiÓ‰˘ÏÔÈ ·Ù¿Ù·˜ Ì ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ‚˘ıÈṲ̂Ó˜ (‰ÂÍÈ¿) ÎËÏȉÒÛÂȘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ Û ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ Streptomyces scabies ÙÔ˘ ۷ί·ÚfiÙ¢ÙÏÔ˘. ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÎÙÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜. ∞Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÛı‹ÎË ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ÌÔÚÊ‹ Á‡„Ô˘. ÚÔηÏ› ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙˆÓ ·ıÔÁfiÓˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘. ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ¢·›ÛıËÙ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ·Ù¿Ù·˜. ‚·ÎÙËÚȷΤ˜ Û‹„ÂȘ. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¯ÏˆÚ‹˜ Ï›·ÓÛ˘ (‚ÚÒÌË. √È ÌÔχÓÛÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÔÓ‰˘ÏÔÔ›ËÛ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·.0 Î·È 5. ∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ pH ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔηÏ› ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘Ìو̿وÓ. ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÈÎ·Ï˘ÙfiÌÂÓ˜ ÛÙÚÒÛÂȘ ÊÂÏÏÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÈÛÙÒÓ.5. ÂÓ¤¯ÂÈ fï˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ. ÛÙȘ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ Ô ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÂÏÏÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. ηıÒ˜ ÙÔ ·ıÔÁfiÓÔ ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜. ΔÔ Streptomyces acidiscabies ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·ÚfiÌÔÈÔ Â‡ÚÔ˜ ÍÂÓÈÛÙÒÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Û ‰¿ÊË ıÂÚÌ¿. ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚˘ıÈṲ̂Ó˜ ÎËÏȉÒÛÂȘ. ÙÔ˘ Ú·‰ÈÎÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÁÔÁÁ˘ÏÈÔ‡. ∫·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÙfiÌˆÓ Â‰¿ÊÔ˘˜.) ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ Èı·Ó‹˜ ‰ÈfiÁΈÛ˘ ÙˆÓ Ê·Îȉ›ˆÓ. Scletotinia Î. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ Mancozeb(8%) Ì ÛÎfiÓÈÛÌ· ‹ Ì ÂÌ‚¿ÙÈÛË Û Thiram.5. fiˆ˜ Ë ıÂÈÈ΋ ·Ì̈ӛ· Î·È ÙÔ ıÂÈÈÎfi οÏÈ. ÌÂÙ¿ ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ.∂ÈÎfiÓ· 10.

Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ê˘Ï‹˜ 3 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ù¿Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÛÙ· „˘¯Ú¿ ˘„›‰· ÙˆÓ ÙÚÔÈÎÒÓ. ‰Ú¯. 12). ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ·Ù¿Ù· (1957). ÛÙ· ÎÔÚ˘Ê·›· ʇÏÏ· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. °Ú‹ÁÔÚ· Ë Ì¿Ú·ÓÛË Á›ÓÂÙ·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙË ÛÙ·‰È·Î‹. ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Î‡ÎÏÔ ÍÂÓÈÛÙÒÓ (·Ù¿Ù·. 15 . ™Ù·‰È·Î¿ Ô ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· ηÛÙ·Ófi˜-Ì·‡ÚÔ˜ (∂ÈÎ. ÛÙËÓ ÙÔÌ¿Ù· Î·È ÛÙË ÌÂÏÈÙ˙¿Ó· (1985). ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ‰Â ÁÈ· ÙȘ ıÂṲ́˜ ‡ÎÚ·Ù˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 70 ÛËÌÂÈÒıËΠ¤Í·ÚÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÛÙË ™Ô˘Ë‰›· Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ 1995 ÛËÌÂÈÒıËΠӤ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¤Í·ÚÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÌ¿Ù· (1972) ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ê˘Ï‹˜ 1 ¤¯Ô˘Ó ¢ڇ ·ÎÏÔ ÍÂÓÈÛÙÒÓ. Δ· ·ÁÁ›· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ Î·ÛÙ·Ófi-Ì·‡ÚÔ ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi. ª¿Ú·ÓÛË Ê˘ÙÔ‡ ·Ù¿Ù·˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ Ralstonia solanacearum Ï¿ ÁÚ‹ÁÔÚË Í‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ (∂ÈÎ.3 Âη٠ú (ÂÚ›Ô˘ 1.) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜. Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û 33 ›‰Ë. ΔÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ·ıÔÁfiÓÔ Î·Ú·ÓÙ›Ó·˜. Ô Ì·Ú·ÛÌfi˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ Î·È ÂÏ·ÊÚÈ¿ Û˘Ì›ÂÛË ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜. ·Ï- Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘. Û˘Ó‹ıˆ˜. ∂ÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ ÛÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ·ÔηχÙÂÈ ˘·ÏÒ‰Ë. ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏÒÓ Û¯ÂÙÈο ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ (35-37 0C). Δ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ Ù·ÍÈÓÔÌÔ‡ÓÙ·È Û ¤ÓÙÂ Ê˘Ï¤˜ (races) Î·È Û ¤ÓÙ ‚ÈÔÔÈÎÈϛ˜ (biovars). ™ÙÔÓ ÎfiÓ‰˘ÏÔ Ù· ·Ú¯Èο Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÚfiÛÊ˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÏÔÓ›Ô˘. ™Â Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ.13 ‰ÈÛÂηÙ. Pseudomonas solanacearum). ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰Â ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂȘ ÙˆÓ ÙÚÔÈÎÒÓ Î·È ˘ÔÙÚÔÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ÂÓÒ ÙË Ó‡ÎÙ· Ù· Ê˘Ù¿ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó. ÙÔÌ¿Ù·) Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ıÔÁfiÓ· “¯·ÌËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ”. ·ÊÔ‡ Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜ ¢ÓÔÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ 27 ÔC. ŸÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌÔÓˆı› ·fi ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ Ê˘Ï‹ 3 (‚ÈÔÔÈÎÈÏ›· 2∞) ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ‚·ÎÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÂÎÎڛ̷ÙÔ˜ Û ÌÔÚÊ‹ ÁÏÔÈÒ‰Ô˘˜ ÛÙ·ÁfiÓ·˜. ∏ ·Ù¿Ù· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ê˘Ï‹˜ 1 Î·È 3. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÙÂÚÔÁÂÓ¤˜ ›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200 Ê˘Ù¿. ™Â ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜. ∫·ÛÙ·Ófi˜ ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÁÁ›ˆÓ Û ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÚfiÛÊ˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÏÔÓ›Ô˘ (Ralstonia solanacearum) ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ™Â ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ì·Ú·ÛÌfi˜. ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ ∏ ηÛÙ·Ó‹ Û‹„Ë Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Ralstonia solanacearum (Burkholderia solanacearum. ™˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÎÔÌ̤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ÙÔ˘ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÚÔ‹ ˘fiÏ¢ÎÔ˘ ‚·ÎÙËÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡. ∂ÈÎfiÓ· 12.∫∞™Δ∞¡∏ ™∏æ∏ (Ralstonia solanacearum) ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 ›¯Â ÂÈÛËÌ·Óı› ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ·Ú·ÌÂÛfiÁÂȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Ì ÂÎÙÈÌÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÙ‹ÛȘ ·ÒÏÂȘ 3. ˘ÔÙÚÔÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÚÌÒÓ Â‡ÎÚ·ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Ê˘Ï‹˜ 3. ΛÙÚÈÓÔ ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÁÁÂÈÒ‰Ô˘˜ ‰·ÎÙ˘- ∂ÈÎfiÓ· 13. ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÙÚÔÈΤ˜ Î·È ˘ÔÙÚÔÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Á˘.

√È ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ η- ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›· ΔÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ Î·È Ù· ʷΛ‰È·. ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ·ÈÙ›Ô˘ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ΔÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘Ùfi ·fi ÙȘ ÏËÁˆÌ¤Ó˜ Ú›˙˜. ÂÚ˘ıÚÔοÛÙ·Ó˜. ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÔÛ‚ÏË̤Ó˜ ·fi ÙÔ ·ıÔÁfiÓÔ Ú›˙˜ ÙÔ˘ ˙È˙·Ó›Ô˘ Solanum dulcamara Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ÛÙ¿ÛÈÌ· ÓÂÚ¿. ™Â ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ô ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÊ˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÏÔÓ›Ô˘. ∫·ÛÙ·Ófi˜ ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÁÁ›ˆÓ Û ÂÈÌ‹ÎË ÙÔÌ‹ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ (Ralstonia solanacearum) 13 & 14). ∂Áηı›ÛÙ·Ù·È ÛÙ· ͢ÏÒ‰Ë ·ÁÁ›·. ∏ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙ› Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. Û˘Ó‹ıˆ˜. ∂Ú˘ıÚÔοÛÙ·Ó˜ ÂÏ·ÊÚ¿ ‚˘ıÈṲ̂Ó˜ ÎËÏ›‰Â˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ ·Ù¿Ù·˜ (Ralstonia solanacearum) Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Û˘¯Ó¿ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ÌÂٷ͇ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ηÏÏÈÂÚÁËÙÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ. ÎfiÈÎÚÔ˜ ÛÙ‡ÊÓÔ˜). Ù· ·ÁÁ›· ·Ô‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÓÂÎÚÒÓÔÓÙ·È. ÔÈ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ‹ ¤ÓÙÔÌ· ‰¿ÊÔ˘˜. √È ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Ì ϷÓı¿ÓÔ˘Û˜ ÌÔχÓÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÈÔ Èı·Ófi ÙÚfiÔ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ Û ÌÈ· Ó¤· ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ Ê˘Ï‹˜ 3 ÙÔ˘ Ralstonia solanacearum Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË ÌÂ- . ÙȘ ‚ÚÔ¯ÂÚ¤˜ ÂÔ¯¤˜ Î·È ÁÂÓÈο fiÙ·Ó Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹. ÂÓÒ Ë Ó¤ÎÚˆÛË ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÂÁ¯˘Ì·ÙÒ‰ÂȘ ÈÛÙÔ‡˜ (∂ÈÎ. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ÍÂÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹. ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ΔÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ·ÔÈΛ˙ÂÈ ÙÔ ·ÁÁÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ Solanum dulcamara (ÁÏ˘- ∂ÈÎfiÓ· 15. ∂È‚ÈÒÓÂÈ ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙˆÓ ÔÙ·ÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ËÁ·‰ÈÒÓ. fiÔ˘ Ë Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. Ù˘ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ ‹ Ù˘ ˘Ô-ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. 16). ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙȘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ÛÙÔÌ¿ÙÈ·. ∏ Ê˘Ï‹ 3 ‰È·‰›‰ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ì ٷ ÂÈÊ·ÓÂȷο ÓÂÚ¿ ¿Ú‰Â˘Û˘. ™ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ ˙È˙¿ÓÈ·. ÛÙ· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Î·È Û ˙È˙¿ÓÈ·. ∂¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÂÁ¯˘Ì·ÙÒ‰ÂȘ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ (Ralstonia solanacearum) 16 ∂ÈÎfiÓ· 16. ∏ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹ Û ˘ÁÚ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. √È ÏËÁ¤˜. ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ·fi‚ÏËÙ· Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Ê·ÁËÙÔ‡. ™˘Ó‹ıˆ˜. ÂÏ·ÊÚ¿ ‚˘ıÈṲ̂Ó˜ ÎËÏȉÒÛÂȘ (∂ÈÎ. 15). ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi Ô ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÒ˜ ·fi ¿ÏÏ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·. ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔηÏ› ÙËÓ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË Â‰·ÊÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ. ·fi Ù· ÛËÌ›· ·˘Ù¿ ÂÎÚ¤ÂÈ ‚·ÎÙËÚÈ·Îfi ˘ÁÚfi. ∏ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÓÂÚÒÓ. ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ·ÚΛ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û¯ÂÙÈο ıÂÚÌfi (>15 0 C).∂ÈÎfiÓ· 14. ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ‰Â Û¿ÓÈ· ÛÙȘ ‡ÎÚ·Ù˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó Ë Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 10 0 C. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÂٷ͇ 24-27 0C.

Ë Â˘·ÈÛıËÛ›· Ù˘ ÔÈÎÈÏ›·˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÌÔχÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜. ΔÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı›. ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ √ÚÔ‰›Ô˘ §·ÛÈı›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ª·Ï›ˆÓ Î·È ªÂÛÛ·Ú¿˜ ÙÔ˘ ¡. Ì ‰‡ÛÎÔÏË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. Ë ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·. ∏ “‰·ÎÙ˘ÏȈً Û‹„Ë” Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÙÔ 1997 ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ·Ó Î·È Ë ‰·ÎÙ˘ÏȈً Û‹„Ë ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔÈο Î·È ÛÔÚ·‰Èο Ì ¯·ÌËÏ¿ Â›Â- ‰· ÌfiÏ˘ÓÛ˘. ú (45 ‰ÈÛÂηÙ. ۯ‰fiÓ. ‹ Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Û˘Ìو̿وÓ. ÌÂÙ¿ ·fi Ù¯ÓËÙ‹ ÌfiÏ˘ÓÛË. Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË ‰È·Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. √È ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ Ê˘ÏÏ·Ú›ˆÓ ηÚÔ˘ÏÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ¯·ÌËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ Î·È ˘„ËÏ‹˜ ˘ÁÚ·Û›·˜. Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ë ·Ù¿Ù·. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Cms ‰ÂÓ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. Û ·ÚÁÈÏÒ‰Ë ‹ Û ÏÔ‡ÛÈ· Û ÔÚÁ·ÓÈ΋ Ô˘Û›· ‰¿ÊË. ÛÙÔÓ ∞˘ÏÒÓ· ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ. ÌÔÚ› Ó· ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 10 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ·Ó¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ Ê˘ÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ñ ñ ¶¤Ú· ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È : ∞ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿ 5-7 ¯ÚfiÓˆÓ Ì ·Ô˘Û›· ¢·›ÛıËÙˆÓ ÍÂÓÈÛÙÒÓ. Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤۷ Î·È ˘ÏÈο. ÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÙ‹ÛȘ ·ÒÏÂȘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 15 ÂηÙ.1 ‰ÈÛÂηÙ. ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· fiÙÈ ÙÔ Ê˘Ùfi ‹ ÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Â›Ó·È ˘ÁÈ›˜. ‰Ú¯.Ù¿‰ÔÛË ÙÔ˘ Ì ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ ·Û˘Ìو̷ÙÈÎfi ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ÂȂ‚·Èˆı› ÙÔ 1953 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ £Ë‚ÒÓ. ÌÂٷ͇ ‰Â ·˘ÙÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ÙÔÌ¿Ù· Î·È Ë ÌÂÏÈÙ˙¿Ó· ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Î·Ù¿ Gram ıÂÙÈÎfi ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Clavibacter michiganensis subsp. fiˆ˜ Ë ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 30 Ê˘Ù¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÛÔÏ·Óˆ‰ÒÓ (˙È˙¿ÓÈ· Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· Ê˘Ù¿) ‚Ú¤ıËÎ·Ó Â˘·›ÛıËÙ·. √È ÂÎÙÈÌÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÙ‹ÛȘ ·ÒÏÂȘ ·fi Èı·Ó‹ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 131 ÂηÙ. ‰ËÏ·‰‹ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈ‚Ï·‚‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ΔÔ ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÌÔχÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÙÚÈÎÔ‡ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘. º˘Ù¿ Î·È ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ·Ù¿Ù·˜. ÂÚ›Ô˘). ÂÚ›Ô˘). ΔÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Cms ·ÔÙÂÏ› ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi ηڷÓÙ›Ó·˜ (ηÙËÁÔÚ›· ∞2). ú (5. ΔËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙËÚËı› Ì¿Ú·ÓÛË ·Ú¯Èο ÛÙ· ηÙÒÙÂÚ· ʇÏÏ· Î·È ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. sepedonicus) ¶ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. Ì‹ÎÔ˜ Ë̤ڷ˜. Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ÌË ÂΉ‹ÏˆÛË ‹ ÛÙËÓ ·fiÎÚ˘„Ë ÙˆÓ Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ (Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ÌfiÏ˘ÓÛË). Û˘ÓÔÏÈ΋ ʈÙÂÈÓ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·). ‰Ú¯. ¢∞∫ΔÀ§πøΔ∏ ™∏æ∏ Δ∏™ ¶∞Δ∞Δ∞™ (Clavibacter michiganensis subsp. ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚÈ·ÎÔ‡ ΢ÙÙ¿ÚÔ˘. ™ÙË μfiÚÂÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÛÙË ƒˆÛ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ·ÒÏÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ̤¯ÚÈ 50%. Ôχ Û¿ÓÈ· fï˜ ‹ ÔÙ¤ Û ·Û‚ÂÛÙÔ‡¯· ‰¿ÊË. sepedonicus [Cms] (™˘ÓÒÓ˘ÌÔ: Corynebacterium michiganense pv. ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. sepedonicum). ΔÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ·Ù¿Ù·. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· Û ·ÌÌÒ‰Ë. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÂÓ‰ËÌ› Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. fï˜ Ë ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. ¯ˆÚ›˜ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ∏ ·Ô˘Û›· Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ê˘Ùfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ‹ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË. ÚÈÓ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙÔ ˘¤ÚÁÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û¿ÓÈ· Î·È Ë Èı·Ó‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ì›ÙÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·Ù¿ ÚÔÙ›ÌËÛË ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ñ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ô͇ÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ÙË ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¿ÏÏ· ·›ÙÈ·. ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Î·È ÛÙ· ۷ί·ÚfiÙ¢ÙÏ·. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÛÙ· Ê˘Ï- 17 . Ë ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ (ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·¤ÚÔ˜ Î·È Â‰¿ÊÔ˘˜. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ¢È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ∞Û›·˜. ηıÈÛÙÔ‡Ó ·‰‡Ó·ÙË ÙËÓ Â˘Ú›· ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Cms Â›Ó·È ¤Ó· ·ÚÁ¿ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È Ë ·ÔÌfiÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏË Î·È Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË. ÂÓÒ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË.

›Ù ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹.∂ÈÎfiÓ· 17. 17). ·ÏÏ¿ ·Ó ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ÎÔ› ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ Î·È ÈÂÛÙ›. Î. ∂ÈÎfiÓ· 18. √È ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Â›Ó·È ÈÔ Â˘·ı›˜ Û ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ÂÈÌÔχÓÛÂȘ ·fi ¿ÏÏ· ·ıÔÁfiÓ· ‹ ·fi Û·ÚÔÊ˘ÙÈο ‚·ÎÙ‹ÚÈ· Û‹„ÂˆÓ ( ∂rwinia spp. Á·Ï·ÎÙÒ‰Ô˘˜-ÎÚÂÌÒ‰Ô˘˜ ‚·ÎÙËÚÈ·ÎÔ‡ ˘ÁÚÔ‡. ÙfiÙÂ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ. ™Â ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÏÂÙ¤˜. ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÂÎÚÔ‹ Á·Ï·ÎÙÒ‰Ô˘˜. ). ‚·ÎÙËÚÈ·ÎÔ‡ ÂÎÎڛ̷ÙÔ˜. ÎÈÙÚÈÓˆ¤˜-ηÛÙ·Ó¤˜ ˙ÒÓ˜ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘. Ù· ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙË ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ Û‹„Ë ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ (∂ÈÎ. Pseudomonas spp. Ô˘ ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi. ¿ÔÛÌÔ˘ Î·È Ù˘ÚÒ‰Ô˘˜ ˘Ê‹˜. ·ÏÏ¿ Û˘Ó‹ıˆ˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ôı‹Î¢Û˘. ™˘ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ê˘ÏÏ·Ú›ˆÓ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È Ì¿Ú·ÓÛË Ê˘ÙÔ‡ ·Ù¿Ù·˜ (Clavibacter michiganensis ssp. Clostridium spp. 21).·. sepedonicus) Δ· ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ›Ù ÚÈÓ. Δ· ·ÁÁ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÙ·¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi. Ë ÔÔ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ì¿Ú·ÓÛË ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ Û ӤÎÚˆÛË ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ. Ó· ·Ú·ÙËÚËı› ¤ÍÔ‰Ô˜ ˘ÎÓfiÚÚ¢ÛÙÔ˘. 22). ∞Ó Ô ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜ ÎÔ› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚfiÛÊ˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÏÔÓ›Ô˘ Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜.. ÂÈηχÙÔÓÙ·È Î·È Û˘¯Ó¿ Û˘Á¯¤ÔÓÙ·È Ì ÂΛӷ ¿Ï- . ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ (∂ÈÎ. 18 & 19). sepedonicus) Ï¿ÚÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÛÔÓ‡ÚÈ· ¯ÏÒÚˆÛË. ∂͈ÙÂÚÈο Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÎfiÓ‰˘ÏÔ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜. Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓ˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜. Û·›˙Ô˘Ó. 20) Î·È Î·ÛÙ·Ó¤˜-ÎfiÎÎÈÓ˜ ÎËÏȉÒÛÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ Î·È Ù· ʷΛ‰È·. ¡¤ÎÚˆÛË Î·È Û‹„Ë ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ Û ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ·Ù¿Ù·˜ Û ÌÔÚÊ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘ (Clavibacter michiganensis ssp. ™ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi. ∏ ‰·ÎÙ˘ÏȈً Û‹„Ë ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ Â›Ó·È ¿ÔÛÌË. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙÔ ˘¤ÚÁÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÂÚÈÌÂÙÚÈÎfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ÛÙÔÓ ÎfiÓ‰˘ÏÔ (∂ÈÎ. 18 ‰È¿ÚÚËÍË ÙÔ˘ ÊÏÔÈÔ‡ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·Î·ÓfiÓÈÛÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÏÎÒÓ (∂ÈÎ. fiˆ˜ ‚‡ıÈÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚfiÛÊ˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÏÔÓ›Ô˘ (∂ÈÎ.

ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È. ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. ÛÙÔ˘˜ Û¿ÎÔ˘˜. ΔÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfi ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ 0 0 C.210 C ). ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÚfi. ÂÓÒ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Û ۯÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ( 18. ™‹„Ë Î·È Ó¤ÎÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ Û ÌÔÚÊ‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘. √È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ‚fiÚÂÈ·. ·ÏÏ¿ Â›Û˘ Ì ٷ ÂÚÁ·Ï›·. ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ „˘¯Ú¤˜ ‡ÎÚ·Ù˜ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ Ù˘ Á˘. Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÂΛӘ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ Â˘ÓÔÔ‡Ó. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ·. Û˘Ó‹ıˆ˜. ÛÙ· ÂÚÁ·Ï›· Î·È ÛÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ΔÔ Cms ‰ÂÓ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒË Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Τ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ΢ڛˆ˜. sepedonicus) ∂ÈÎfiÓ· 20. ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚË ·ÈÙ›· ‰È¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. Û ÂÈÌ‹ÎË ÙÔÌ‹ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ·Ù¿Ù·˜ (Clavibacter michiganensis ssp. ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. √È ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔÈ. Ù˘ ‚ÂÚÙÈÛÈÏÏ›ˆÛ˘ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ( Verticillium albo-atrum) ‹ Ì ÂΛӷ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È Ì ÂΛӷ Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ‰È·¯¤ÂÙ·È ‰È· ̤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ Ê˘ÙÒÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. ÛÙ· Ê˘ÙÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù·. ∫·Ù¿ ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Î·È ÌÂÚÈ- Τ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÎÙÒ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ê‡Ù¢ÛË. Ù· ˘ÏÈ- 19 . ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÚfi ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Ù· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ê˘Ù¿-ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ (·˘ÙÔÊ˘‹ Ê˘Ù¿ ·Ù¿Ù·˜). fiˆ˜ ÙÔ˘ ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˘ (Phytopthora infestans ).∂ÈÎfiÓ· 19. Ì ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘. ·Û˘Ìو̷ÙÈÎÔ›. sepedonicus) ÏˆÓ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ fï˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfi. Ô˘ ‹Ïı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÌÔÏ˘Ṳ̂Ó˜ ·fi ÙÔ Cms ·Ù¿Ù˜. ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ. ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙȘ Ú›˙˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÂΛӷ Ù˘ ηÛÙ·Ó‹˜ Û‹„˘ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. μ‡ıÈÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚfiÛÊ˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÏÔÓ›Ô˘ (Clavibacter michiganensis ssp. ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›· ªÂÙ¿ ÙË Ê‡Ù¢ÛË ÚÔÛ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ. Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·.

fiˆ˜ Ë ·ÔÌfiÓˆÛË ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. Ë ‚fiÛÎËÛË ˙ÒˆÓ Û ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. ›Ù ÛÙ·‰È·Î¿ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ·fi ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘.). ∞Ó Î·È Ë ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ·fi Ê˘Ùfi ÛÂ Ê˘Ùfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈÎÚ‹. √ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi˜ ÂÓfi˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ÌfiÏ˘ÓÛË 20-30 ˘ÁÈÒÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ. ∫·ÛÙ·Ó¤˜ ÎËÏȉÒÛÂȘ Ì ÌÈÎÚ¿ ¤ÏÎË ÛÙÔ ÊÏÔÈfi ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ·Ù¿Ù·˜ (Clavibacter michiganensis ssp. √È ·ÓÂÎÙÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ (Teton.∂ÈÎfiÓ· 21. Bel Rus. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ (∫·Ó·‰¿˜. Ô ·ÓÔÛÔÊıÔÚÈÛÌfi˜. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ï‹„Ë ·˘ÛÙËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ê˘ÙÔ¸Á›·˜. ÔÚÈṲ̂ӷ ¤ÓÙÔÌ· fiˆ˜ Ô ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. ÌÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹. ñ ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ‚·ÎÙËÚÈÒÛÂˆÓ Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È : ñ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿˜ ÁÈ· 2-3 ¯ÚfiÓÈ·. Ë Î‡ÚÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ·ԂϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. Certo. ∂›Û˘ ÛÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ.·. ̤۷ ·fi ¤Ó· ·˘ÛÙËÚfi Û‡ÛÙËÌ· ÈÛÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘. Desiree Î. √È ÔÈÎÈϛ˜ Red Pondiak Î·È Bintje Â›Ó·È Ôχ ¢·›ÛıËÙ˜ ÂÓÒ Ë Russet Burbank ÂӉȿÌÂÛ· ·ÓÂÎÙÈ΋. ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÛÔÚÔÌÂÚ›‰·˜. Merrimack. ∏ ¯Ë- 20 . ñ ∂ÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜.¶. ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË) ¤¯ÂÈ Î·ıÈÂÚˆı› ÙÔ ÌˉÂÓÈÎfi ÂÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·. Alpha. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ Û ‰È¿ÊÔÚ· ˙È˙¿ÓÈ· (ÛÙ›ÊÓÔ˜. carotovora Û ÎfiÓ‰˘ÏÔ ‹‰Ë ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ ·fi ÙÔ Clavibacter michiganensis ssp.·. Datura spp Î. sepedonicus) ∂ÈÎfiÓ· 22. ‹ ÂÚÈÔ¯‹. √ ÙÂÌ·¯ÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘.∞. Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜. sepedonicus ο Î·È Ì¤Û· Û˘Û΢·Û›·˜ Ô˘ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ÌÔÏ˘Ṳ̂Ó˜ ·Ù¿Ù˜. ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÔÏ·ÓÒ‰Ë Î·È Û·Î¯·ÚfiÙ¢ÙÏ· ñ ŒÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ Â·Ó·Ê‡Ù¢ÛË. ÔÈ ‰ÔÎÈ̤˜ ∂LISA Î·È PCR Î·È Ë Ù¯ÓËÙ‹ ÌfiÏ˘ÓÛË ÛÂ Ê˘Ù¿ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜. ŸÙ·Ó Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û ÌÈ· ¯ÒÚ·. ∏ ‰È·›ÛÙˆÛË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û·˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘. ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Û˘Ìو̷ÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ô ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘. ∏. ¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÌfiÏ˘ÓÛË ·fi Erwinia carotovora spp..) ›Ù ‰ÂÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÁÚÔÓÔÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜. Berlus. ÂÓÒ Ë ÌfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Ê˘Ù¢ÙÈ΋˜ Ì˯·Ó‹˜ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌÔχÛÌ·ÙÔ˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ ·ÁÚfi. ‚Ï‹ÙÔ. Ù· Ù˙ÈÙ˙ÈοÎÈ· Î·È ÔÈ ·Ê›‰Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙÔ ·ıÔÁfiÓÔ.

fiÛÔ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ¿ÏÏˆÓ ‚ÈÔÙÈÎÒÓ Î·È ·‚ÈÔÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. º˘Ùfi ·Ù¿Ù·˜ (ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ) ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÈÔ‡˜ (PVY. ÙËÓ ÔÈÎÈÏȷ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Î·È ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Î¿ı ÂÚÈÔ¯‹˜. PVX. ◊‰Ë ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘50 ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ ÔÈ ˙ËÌȤ˜ ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙȘ ·Ù·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÈÔ‡ (ÙÔ˘ ÈÔ‡ à Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. Δ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ¿ÊıÔÓ· Î·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÌfiÓÔ Ë ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘ ·ÔÙÚ¤ÂÈ ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ·Ó Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒ- 21 . 2000. ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ 2 (ÂÌÊ·Ó‹˜ Ë ·Û‹Ì·ÓÙË ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘ Ê˘ÙÔ‡).ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË. PVX) Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 5 ¤ˆ˜ 75% ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·. 줂·È· Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ˘‡ı˘Ó· ·ıÔÁfiÓ· Î·È ÌÂÏÂÙ‹ıËΠÂ·ÚÎÒ˜ Ë Â›ÙˆÛË ¤Î·ÛÙÔ˘ ‹ Û ۇÌÏÔη ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ÈÒÓ. ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡. ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË) Ì¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ (∂ÈÎfiÓ· 1. √È ·Ûı¤ÓÂȘ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜ Â›Ó·È ÔÏ˘¿ÚÈı̘ (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 26 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÈÔ› ÚÔηÏÔ‡Ó Úfi‚ÏËÌ·) Î·È ¤¯Ô˘Ó – ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ . ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÈÔ‡. Ë ÔÔ›· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 50% ‹‰Ë ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÌË ÈÛÙÔÔÈË- ∏ ∂ÈÎfiÓ· 1. ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÈÔ‡˜ Î·È fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÈÔ›. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô (Ì˯·ÓÈ΋ ÌfiÏ˘ÓÛË Ôˆ‰ÒÓ Ê˘ÙÔ‰ÂÈÎÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›·) Ë Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ϤÔÓ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ ÂÓ˙˘ÌÈ΋˜ ·ÓÔÛÔÚÔÛÚÔÊËÙÈ΋˜ ‰ÔÎÈÌ‹˜ (ELISA).IO§O°IKE™ A™£ENEIE™ Â›ÙˆÛË ÙˆÓ ÈÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ·Ù¿Ù·˜ ¤ÁÈÓ ·ÓÙÈÏËÙ‹ ‹‰Ë ·fi Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. PLRV. ∂ÈϤÔÓ ÛÙȘ ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Ë Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›· ÂÚÈϤÎÂÙ·È ∂ÈÎfiÓ· 2. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ·Ó·Áη›·. 2 & 3). ∂›ÙˆÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ ·Ù¿Ù·˜ ·fi Ê˘ÙÈÎÔ‡˜ ÈÔ‡˜ (Beukema et al. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÈÔ‡ À Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ (PVY) Î·È ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÙÔ˘ ηÚÔ˘ÏÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ (PLRV) ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÒÏÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ̤¯ÚÈ Î·È 95% (Quack 1997). ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÂȉÚÔ‡Ó ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔ ÛÊÚ›ÁÔ˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ÙfiÛÔ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÈÔ›. PVS). Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û˘¯Ó¿ Ù· Ê˘Ù¿ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó Â- ∂ÈÎfiÓ· 3. ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â˘ÎÚÈÓ‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙÔ Ê‡Ïψ̷ ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘/ÙˆÓ ÈÒÓ Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË Ì ÙË Ì·ÎÚÔÛÎÔÈ΋ ÂͤٷÛË. ·ÏÏ¿ Î·È Û˘¯Ó¿ Ë ·fi‰ÔÛË Û ›ˆÛË ÌÈ·˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛÈÙ‹ ÛÙÔÓ ÌË ÂȉÈÎfi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·. ÙË Ê˘Ï‹ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Î·È ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ (Norris 1953). ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÈÏÔÌÔÚÊ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÌÔÈÔÌÔÚÊ›· ÙˆÓ Û˘Ìو̿وÓ.

¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Û· ÌfiÏ˘ÓÛË) ¤ˆ˜ -50% ÁÈ· ÂΛӘ Ô˘ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÚÒÙ· Ì ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ Ê˘Ù¿ ‹ Ê˘ÙÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÓÂÎÚÒÛÂȘ.ÛÂȘ ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÌÈÎÚÔÛÎÔ›Ô˘. Gloria. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·Ú·ÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ ‹ ·Ûı¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÈÔÂȉÒÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÙÔÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ·ÎfiÌË Ó· ÂÓ‰ËÌÔ‡Ó ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ·Ù·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ. ÚÔ‡¯·.¤ˆ˜ ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ ÌˆÛ·˚Îfi Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ηÂÙ›· ÙÔ˘ 30 ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·.∂ÈÎfiÓ· 4. ∏ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÈÒÛÂˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÌÈ· Ù·ÍÈÓfiÌËÛË – Ì Ú·ÎÙÈ΋ ÛËÌ·Û›· – Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Ê˘ÛÈ΋˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÈÔ‡. ∏ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î˘Ì·›ÓÂÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ¯¤ÚÈ· Î. Ë ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· ·ÌÊÔÙ¤ÚˆÓ Â›∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ó·È ·Û‹Ì·ÓÙË. fiˆ˜ Nx Î·È Nb ˘ÂÚ¢¿‚¿ÛÂȘ. ∞ÔÙ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. Ô˘ ΢ڛˆ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ™ÔÏ·ÓÒ‰Ë. √È ¯ÚˆÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ÌÔÚÊÔÏÔÁÈÙ·˜.435 Ù·˜. fiÙ·Ó Ù·È ·fi -15% ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÎÙÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜ (Ï·Óı¿ÓÔ˘ÂÚÁ·Ï›·. Rxvrn) Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ı¤ÛÈ̘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜. Rx ·ÓÔÛ›·˜ (Rxacl. Ô˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Úfi‚ÏËÌ·. fiˆ˜ (·ÓÙ¤¯ÂÈ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 68-76ÔC Î·È . ÂÓÒ ÎÚ›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛÈÌË Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÔÚÈ·ÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ (·Ï˘ÛȉˆÙ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ÔÏ˘ÌÂÚ¿Û˘. ªÂÙ·‰›‰Â.Τ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË Ê˘Ï‹ ÙÔ˘ ÓÔ‡ Î·È ÙÔÌ¿Ù·˜. ∑ËÌȤ˜ Â›Û˘ ÚÔηÏ› ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ η. PVY) (∂ÈÚÈÔ. Sante.¯. Rxjuz. ∂ÓÙÔÓ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· (ÙÚ·¯‡ ̈۷˚Îfi) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ˘ÁÈ‹. ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÈÛÙÔÔÈËÌ¤Δ· ÈÔۈ̿ÙÈ· Â›Ó·È ÂÈÌ‹ÎË Ì ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘. Synchytrium endobioticum. Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÈÔ›. ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÁÈ· 40. £ÂˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ¤Ó·˜ ·ÚÎÂıÂÈ·˜. I√ÿ ¶√À ª∂Δ∞¢ÿ¢√¡Δ∞π ª∂ Δ∏¡ ∂¶∞º◊ π√™ X Δ∏™ ¶∞Δ∞Δ∞ (Potato X potexvirus. PCR). 2000) 22 . √È Ê˘ÛÈÎÔ› ÍÂÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Â›Ó·È ÈÔ‡ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. Timate Î. ηıÒ˜ Î·È Ì ÙÔ Ì‡ÎËÙ· ÎfiÓ· 5). ªÔÏÔÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÌÂÙ¿ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ PVX Î·È ÙÔ˘ ·ÊȉÔÛË Ì ¤ÓÙÔÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‰ÔÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓÔ˘ ÈÔ‡ À Ù˘ ·Ù¿Ì·ÛËÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÛÙÔÌ·ÙÈÎfi ÌfiÙ·˜ (potato Y potyvirus. PVX) ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ™˘ÌÙÒÌ·Ù· √ Èfi˜ X Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ (ÁÓˆÛÙfi˜ Â›Û˘ Î·È Ì ٷ ¶ÔÈΛÏÔ˘Ó Â˘Ú¤ˆ˜: ·fi ¤Ó· ‹ÈÔ ÌˆÛ·˚Îfi ÛÙË Û˘ÓÒÓ˘Ì· Èfi˜ ÙÔ˘ ‹ÈÔ˘ ̈۷˚ÎÔ‡ ‹ Ï·Óı¿ÓˆÓ Èfi˜ Ê˘ÏÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ (∂ÈÎfiÓ· 4) Ù˘ ·Ù¿Ù·˜) ·Ó·Ê¤ÚıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰Â. ™ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· Δ¯ÓÈÎfi √‰ËÁfi Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Â·ÚΛ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÈÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. Ù¿ ·ÓıÂÎÙÈÎfi˜ Èfi˜ ÛÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Rxcur. ηıÒ˜ Î·È ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 515x13 nm. Rxadg. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 240 ›‰Ë 16 ‚ÔÙ·ÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ. Ù‡¯ˆÛË Î·È ÌÂȈ̤ÓË ·Ó¿‰ÔÛË Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·Ù¿. ·Ù¿Ù·˜ (Beukema et al.Ú¢·ÈÛıËÛ›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·˜ ÓÂÎÚÒÛÂȘ ÛÙȘ ‚Ï·ÛÙÈÙ·È Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ Â·Ê‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È Î·Ù¿ Τ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Â˘Ú›· ‰È¿. Rxcha.ÔÈÎÈϛ˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙË ÌfiÏ˘ÓÛË Ì ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÂÒÓ.Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ.·.·.ÊÔÚ¤˜ ·fi ˙·ÚÒÌ·Ù·. ∂›Ó·È ÁÓˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi 94% ÚˆÙÂ˚ÓË Î·È ÛÙ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÔÓ›‰È· ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙË6% ·Ï‹˜ ¤ÏÈÎÔ˜ RNA Ì 6. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ PVX Û ʇÏÏÔ 60 Ë̤Ú˜).

ŸÌˆ˜ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ì ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ê›‰· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Ê˘Ï‹ ÙÔ˘ ÈÔ‡: ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê˘Ï¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È. ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰È·ÈÛÙˆı› Î·È Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ì ÙËÓ ·Ê›‰· Muzus ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∏ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÂÚÈÛÙˆÌ¿ÙˆÓ in vitro ‹ Ì ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›· in vitro. ™ÙÔÓ ·ÁÚfi Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘. √È Ù˘ÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÏ·ÊÚ‡ ‚‡ıÈÛÌ· ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ÌÂ Ú˘Ù›‰ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘ ‹ ÂÓ›ÔÙ ‹È· ÔÈÎÈÏÔ¯ÏÒÚˆÛË Î·È ÌÂȈ̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. √È Ê˘ÛÈÎÔ› ÍÂÓÈÛÙ¤˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· ™ÔÏ·ÓÒ‰Ë Î·È ÃËÓÔÔ‰ÈÒ‰Ë. 6) Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 650x12 nm ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÚˆÙ›ÓË (94%) Î·È ·Ï‹˜ ¤ÏÈη˜ RNA (6%) Ì 7. ™ÙÔÓ ·ÁÚfi ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ì ÙËÓ Â·Ê‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈÎÒÓ ÊÚÔÓÙ›‰ˆÓ (Ì˯·ÓÈ΋ ÌÂÙ¿‰ÔÛË). ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ∂ÈÎfiÓ· 6. ™˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÂÌÊ·Ó‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ·Ù¿Ù· ‹ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ‹È· Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÏËÙ¿. IÔۈ̿ÙÈ· ÙÔ˘ ÈÔ‡ PSV. PSV) persicae Ì ÌË ¤ÌÌÔÓÔ ÙÚfiÔ. º˘Ùfi ·Ù¿Ù·˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ Ì ÙÔ˘˜ PVX Î·È PVY π√™ S Δ∏™ ¶∞Δ∞Δ∞™ (Potato S Carlavirus. ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÌÔχÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙˆÓ ·Ê›‰ˆÓ-ÊÔÚ¤ˆÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ∂ÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 50. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ Â˘Ú›· ‰È¿‰ÔÛË ÛÙȘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÈÎÈϛ˜. 23 . Œ¯ÂÈ ÓËÌ·ÙÔÂȉ‹ ‡ηÌÙ· ÈÔۈ̿ÙÈ· (ÂÈÎ.500 ‚¿ÛÂȘ.∂ÈÎfiÓ· 5. ∏ Â›ÙˆÛË ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Û˘¯Ó¿ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 20%.

Ó¤ÎÚˆÛË ÙÔ˘ ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÔÈÎÈϛ˜ ÂÌÊ·Ó›Ì›Û¯Ô˘ Î·È ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˙ÔÓÙ·È ÓÂÎÚÒÛÂȘ. ÛÙȘ ‡ÎÚ·. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ Ê˘Ï¤˜ Ô˘ ÚÔη.9 & 10). ÂÓÒ ÂÓ‰ËÌ›.ÌÂÓÔ ·fi 10.Macrosiphum euphorbiae. √È ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ÙÔ˘ 80 ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂˘ÚÒ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÓ‰ËÌ› ÛÙËÓ Ê·Ó›˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ Ì ÂÍ·›ÚÂ∂˘ÚÒË. ΔÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ Ê¤ÚıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ηÏÏȤÚÁÂÈ· ·Ù¿Ù·˜ ›‰Ô˜-ÊÔÚ¤·˜ Â›Ó·È Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ê›‰· (Myzus persicae) ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 30 ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù· C Ë Ê˘Ï‹ À Ô˘ Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ó‡ڷ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÙÔÌ¿Ù· (‹È· ÔÈÎÈ. Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙËÓ ·Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Ú˘Ù›Ù¿Ù· ‹È· ÔÈÎÈÏÔ¯ÏÒÚˆÛË. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ›‰Ë Aphis fabae (∂ÈÎfiÓ· 7). ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÙÔÌ¿Ù·˜.400 ‚¿ÛÂȘ. ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·Ù¿Ù·˜. ÛÙÈÁÌ҉˘ Ú¿‚‰ˆÛË (stipple ∂·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù· ʇÏÏ· Ó· Ì·streak) Î·È Ë Ê˘Ï‹ À¡TN Ô˘ Ú·›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË ‰ÂηÂÙ›· Ó· ÍËÚ·›ÓÔÓÙ·È. ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ÍÂÓÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ù· ηÏÏÈÂÚ. ̈۷˚Îfi ‹ ‚Ï·ÛÙÔ‡ (∂ÈÎfiÓ· 8.ˆÓ 684-730 x11 nm. Myzus (Phorodon) ÁÔ‡ÌÂÓ· ™ÔÏ·ÓÒ‰Ë: ÈÂÚÈ¿ (‹È· ÔÈÎÈÏÔ¯ÏÒÚˆÛË humuli. Rhopalosiphum insertum. ÛÙȘ ‚Ï·ÛÙÈΤ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ì ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ˆ˜ Ê˘Ï‹ Ù˘ Ó¤¯ÏˆÚˆÙÈ΋ ÎËÏ›‰ˆÛË Û fiÏË ÎÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ ÙÔ˘ ηÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘ ÓÔ‡. Myzus certus. ∞Ê›‰Â˜ Aphis fabae Û ·ÁÚÈÔÓÙÔÌ·ÙÈ¿ ¤ÓÙÔÓ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Û ۇÎÒÓ ‰·ÎÙ˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ 24 . Ù˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ηÓfi˜ (‹È· ÔÈÎÈÏÔ¯ÏÒÚˆÛË ‹ Ó¤ÎÚˆÛË ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ ÛÙ· ʇÏÏ·). ™˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi 94% ÚˆÏÔ¯ÏÒÚˆÛË ÛÙ· ʇÏÏ·). Ë Ê˘Ï‹ À¡ ‰È·‰Ô̤ÓË ∏ ϤÔÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ìو̷ÙÔÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ‹ÂÈÚÔ.¤ÌÌÔÓÔ ÙÚfiÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘.ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È Ì ÙÔ Û˘ÓÒªÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ›‰Ë ·Ê›‰ˆÓ Ì ÙÔÓ ÌËÓ˘ÌÔ Èfi˜ ÙÔ˘ ¤ÓÙÔÓÔ˘ ̈۷˚ÎÔ‡ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ . ÈÂÚÈ¿˜ Î·È Î·ÓÔ‡. PYV) ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜) √ πfi˜ À Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ .™˘ÌÙÒÌ·Ù· ¶ÔÈΛÏÔ˘Ó ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓ· ·fi ÙË Ê˘Ï‹ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Î·È ÏÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›· ÛÙ· Ê˘Ù¿ : Ë Ê˘Ï‹ ÀO Ì ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È¿‰ÔÛË Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜: Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ÌfiÏ˘ÓÛË ·Ó¿Ù˘ÍË ¤ÓÙÔÓÔ˘ ηÙÛ·ÚÒÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÓÂÎÚÒÛÂȘ Ì ̷ÙÔ˜ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ù˘ ·ÔÏÈ΋ ηٿÙˆÛË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. Èı·ÓÒ˜ ÛÙËÓ ÓÂÎÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Î·È πÓ‰›· Î·È ·Ó¿Û·ÓÈfiÙÂÚ· . ∂¯ÂÈ ·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È¿‰ÔÛË Ù½ÓË ÂÚ›Ô˘ Î·È 6% ·Ï‹˜ ¤ÏÈη˜ RNA. ‰ˆÛË. ÛÙ‹ ˆ˜ Ê˘Ï‹ ÙˆÓ ÓÂÎÚˆÙÈ∏ Ê˘Ï‹ À√ ÚÔηÏ› ÈÔ ∂ÈÎfiÓ· 7. Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. ٿٷ˜.·Ó·. ÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ∞ÊÚÈ΋ Î·È ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋.I√ÿ ¶√À ª∂Δ∞¢ÿ¢√¡Δ∞π ª∂ Œ¡Δ√ª∞ π√™ À Δ∏™ ¶∞Δ∞Δ∞™ (Potato Y potyvirus. Œ¯ÂÈ ÓËÌ·ÙÔÂȉ‹ ‡ηÌÙ· ÈÔۈ̿ÙÈ· ‰È·ÛÙ¿ÛÂÛÙ· ʇÏÏ·). ªÂÛÔÁÂȷΤ˜ ¯ÒÛË ÙÔ ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ÂÏ·Ú˜ Î·È μfiÚÂÈÔ ∞ÌÂÚÈ΋ (ÁÓˆÊÚ¤˜ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂȘ.

¡ÂÎÚÒÛÂȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÂÍ·ÛÙÔ Û٤ϯԘ.∂ÈÎfiÓ· 8. ηıfiÛÔÓ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·Ê›‰ˆÓ-ÊÔÚ¤ˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. μÏ·ÛÙfi˜ ·Ù¿Ù·˜ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ·fi ÙÔÓ PVY ÁÎÚÈÛË Ì ÂΛӷ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ À¡. ŸÌˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÓÂÎÚÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ (ÓÂÎÚˆÙÈÎÔ› ‚˘ıÈṲ̂ÓÔÈ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔÈ) ÚÔηÏ› Ë Ê˘Ï‹ ÀΔ¡V (∂ÈÎfiÓ· 11). √È ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ PVY Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È Û˘¯Ó¿ ÂÈʤÚÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5090%. ÓÙÔÌ¿Ù·. ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÂÚˆÙÒÓ ·fi ·ÚÙÔ˘ PVY ÎÂÙ¿ ›‰Ë ·Ê›‰ˆÓ. ÓÂÎÚÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ì›Û¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë (Wring 1992). √È ÓÂÎÚÒÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Û˘∂ÈÎfiÓ· 9. √ÚÈṲ̂- 25 . ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÓÂÎÚÒÓÙ‹ÚËÛ˘. ∏ Ê˘Ï‹ ÀC ¢ı‡ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÓÂÎÚÒÛÂˆÓ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜ (·ÓÙ›‰Ú·ÛË ˘ÂÚ¢·ÈÛıËÛ›·˜) Ô˘ ÂÓ›ÔÙ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÛÙÔ ÊÏÔÈfi ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ. ∏ Ê˘Ï‹ ÀΔ¡V ÚÔηÏ› Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÛÙÔ ˘¤ÚÁÂÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÌˆÛ·˚Îfi Î·È Ù˘¯ÒÛÂȘ ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ. ÂÓÒ Û ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÂ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÂÈÊ¿ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜ ÓÂÈ· ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ·Ù¿Ù·˜ ÌÔÙ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ï˘Ṳ̂ÓÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ PVY ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (∂ÈÎfiÓ· 12). Ì›Û¯Ô˘˜ Î·È Ê˘ÏÏ›‰È· ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ê˘ÙÔ‡ ·Ù¿Ù·˜. fiˆ˜ ÙÔ Solanum nigrum (·ÁÚÈÔÓÙÔÌ·ÙÈ¿). √È ÌÔÏ˘Ṳ̂Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜ Â͢ÁÈ·›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÂÚÈÛÙˆÌ¿ÙˆÓ in vitro ‹ ıÂÚÌÔıÂÚ·›· (33o C) ‹ ¯ËÌÂÈÔıÂÚ·›· in vitro. ™ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰È·ÈˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ (∂ÈÎfiÓ· 12) Î·È Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÛÙȘ ∂ÈÎfiÓ· 10. AÓÙÈÌÂÙÒÈÛË √ PVY ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ (·Ù¿Ù·. ÈÂÚÈ¿ Î·È Î·Ófi˜) ÌÔχÓÂÈ ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ·˘ÙÔÊ˘‹. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ Â›Ó·È Û˘¯Ó¿ ·Ó¤ÊÈÎÙË.

Ryn2sto. º˘Ùfi ·Ù¿Ù·˜ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ Ì PLRV.) Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ì ÌË ¤ÌÌÔÓÔ ÙÚfiÔ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ Ì ÙÔ Û˘ÓÒÓ˘ÌÔ Èfi˜ ÙÔ˘ ̈۷˚ÎÔ‡ Ì ηÚÔ‡ÏÈ·ÛÌ· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Î·È Èı·ÓÒ˜ ÂÓ‰ËÌ› Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. Ô˘ ηıÈÛÙ¿ ÌË ÂÌÔÚ‡ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. PVX Î·È PVM (·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ê˘Ùfi ˘ÁȤ˜) ➨ 26 . Δ· ÈÔۈ̿ÙÈ· Â›Ó·È ÓËÌ·ÙÔÂȉ‹ Ì ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 650x12 nm ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÚˆÙ›ÓË (94%) Î·È ·Ï‹˜ ¤ÏÈη˜ RNA (6%) ÙˆÓ 8. ªacrosiphum euphorbiae.∂ÈÎfiÓ· 11. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ Î·È Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ê›‰Â˜-ÊÔÚ›˜. Sante Ê·ÈÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ χÛË.¶. ∞ÚÎÂÙ¿ ›‰Ë ·Ê›‰ˆÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ (Myzus persicae. Ë ·ÔÊ˘Á‹ ÁÂÈÙÓ›·Û˘ Ì ¿ÏÏ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· ›‰Ë Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Ó ÙÔÓ Èfi. π√™ M Δ∏™ ¶∞Δ∞Δ∞™ (Potato M Carlavirus. Nytbr. fiˆ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘. Nctbr. Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ Â›ÙˆÛË Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ PVY. Rytly. Ë Ï‹Ú˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÚfi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. nasturtii Î. Ryant. º˘Ù¿ÚÈÔ ·Ù¿Ù·˜ ·fi ͯ·Ṳ̂ÓÔ ÎfiÓ‰˘ÏÔ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ PVY Ó· ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ·.·.535 ‚¿ÛˆÓ. fiˆ˜ . A. Rynasto. ∏ Ê˘Ï‹ ÀΔ¡V. Ryrnasto). ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Rysto. Nytbr Nychc. ∫fiÓ‰˘ÏÔ˜ ·Ù¿Ù·˜ ·fi Ê˘Ùfi ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ Ì ÙË Ê˘Ï‹ PVYTNV ∂ÈÎfiÓ· 12. (Schultz & Folsom 1923). ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÔÓ›‰È· ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ˘ÂÚ¢¿ıÂÈ· (Nb. Ryhou. ™Â ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·fi ÙÔÓ PVY Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ.∞. Rydms. ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜ ÍÂÓÈÛÙ‹˜. Ryn1sto) ηıÒ˜ Î·È ·ÓÔÛ›· (Ryadg. PMV) ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ∞ӷʤÚıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 20 ÛÙȘ ∏. ∞phis frangulae. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ∂ÈÎfiÓ· 13. ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙˆÓ ·Ê›‰ˆÓ Î·È ÔÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ·ÊȉÔÎÙfiÓ· ¿ÌÂÛ˘ ‰Ú¿Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ÂÏÙ›· °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ¶ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛˆÓ.¯.

Rm). ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÓfiÚıˆÛË ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Î·È Î‡ÚÙˆÛË ÚÔ˜ ÙËÓ Â¿Óˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ì ¿¯˘ÓÛË ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∏ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÂÚÈÛو̿وÓ.Ì ·Ê›‰Â˜ ÛÙÔÓ ·ÁÚfi ÌÂÙ¿ ÙË Ê‡Ù¢ÛË ‹ Ì ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ÎfiÓ‰˘ÏÔ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜. ∏ ÚÒÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¯ÏÒÚˆÛË Ù˘ ‚Ï·ÛÙÈ΋˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜. Œ¯ÂÈ Â˘Ú›· ‰È¿‰ÔÛË Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. ÂÓÒ fiÙ·Ó Á›ÓÂÈ fi„ÈÌ· ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ. ™ÙË Ê‡ÛË ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÌÔχÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÔÌ¿Ù·.·. ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·ÊȉÔÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓˆÓ ÈÒÓ. Ù· Ê˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÌÂȈ̤ÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ (∂ÈÎfiÓ· 15). ªÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ Ê˘Ùfi ·Ù¿Ù·˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ÙˆÓ ·Ê›‰ˆÓ Ì ÙÔÓ PLRV ÎfiÓ‰˘ÏÔ. √ÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜ ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ÓÂÎÚÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ì›Û¯Ô˘˜ Î·È Ù· Ó‡ڷ ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10-50%. ÙÔ˘ ÂÏ¿ÛÌ·ÙÔ˜. ηıÒ˜ Î·È Ù· ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ¤Ó·ÓÙÈ ·ÊȉÔÌÂÙ·‰È‰fiÌÂÓˆÓ ÈÒÓ.).∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË Ê˘Ï‹ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ·Ù¿Ù·˜. ŸÙ·Ó Ë ÌfiÏ˘ÓÛË Á›ÓÂÙ·È ÚÈÓ ÙËÓ ¿ÓıËÛË.Ï·ı¿ÓÔ˘Û· ÌfiÏ˘ÓÛË. 27 . ∞ÚΛ ÌÈ· ÒÚ· ÙÚÔÊÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡. PLRV) ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ∞ӷʤÚıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 20 ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·. Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÛ·›Ô˘˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜. √È ·Ê›‰Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ . ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË. ·Ù·ÙfiÊ˘Ù· Ô˘ ∂ÈÎfiÓ· 14. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Û‡ÌÏÔÎˆÓ ÌÔχÓÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ PVY Î·È PVX Ë Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ¿ÌÂ∂ÈÎfiÓ· 15. ∂›Û˘ ¤Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ PMV Â›Ó·È Ë ·ÚÁ‹ ‰È¿‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ̤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Ó· ÌÔχÓÂÙ·È. º˘Ù¿ ·Ù¿Ù·˜ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· leaf ÛÔ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ roll ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ. ·Ê›‰ˆÓ (Myzus ªacrosiphum euphorbiae. ÔÈ ‚Ï·ÛÙÔ› ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ηÚÔ‡ÏÈ·ÛÌ· ÛÙ· ʇÏÏ·. °ÔÓ›‰È· Ô˘ ÚÔÛ‰›‰Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰· ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Û ¿ÁÚÈ· ›‰Ë ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Solanum. √È ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· Ó·ڿ Ê˘Ù¿ Î·È Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È Û ̈۷˚Îfi Î·È Î·Ùۿڈ̷ ‹ ηÚÔ‡ÏÈ·ÛÌ· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÛÙȘ ‚Ï·ÛÙÈΤ˜ ÎÔÚ˘Ê¤˜ Ì ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô (Ù˘È΋ ‰È·ÊÔÚÈÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ ηÚÔ˘ÏÈ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜) (∂ÈÎfiÓ· 13). ∞phis nasturtii Î. Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó . π√™ Δ√À ∫∞ƒ√À§π∞™ª∞Δ√™ Δø¡ ºÀ§§ø¡ Δ∏™ ¶∞Δ∞Δ∞™ (Potato leafroll Luteovirus. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ∏ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÌÔÏ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÂÚÈÛو̿وÓ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ·ÓıÂÎÙÈο ÁÔÓ›‰È· Û ¿ÁÚÈ· ›‰Ë Solanum (Gm. Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤Ó· ÂÚ˘ıÚfi ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi (∂ÈÎfiÓ· 14). Δ· ÈÔۈ̿ÙÈ· Â›Ó·È ÛÊ·ÈÚÈο Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 24 nm ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÚˆÙ›ÓË (70%) Î·È ·Ï‹˜ ¤ÏÈÎÔ˜ RNA (30%) ‰ÔÌË̤ÓÔ Ì 5. Ma. ÂÓÒ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È 12 ÒÚ˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 24ÔC. ™ÙÔÓ ·ÁÚfi Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘. ªÂÙ·‰›‰ÂÙ·È Ì ¤ÌÌÔÓÔ ÙÚfiÔ ·fi ·ÚÎÂÙ¿ ›‰Ë persicae. ™ÙÔÓ ·ÁÚfi Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë ¯Ú‹ÛË ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘.880-5990 ‚¿ÛÂȘ.

√È ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·Î·ÓfiÓÈÛÙ˜ ÎËÏ›‰Â˜ Ì ÂÏ·ÊÚ‡ Úfi‰ÈÓÔ ¤ˆ˜ ÛÎÔ‡ÚÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi (∂ÈÎ. √È ÌÔχÓÛÂȘ. 4). fiÙ·Ó ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÏÈÌfi. ÌÔÚ› fï˜ Ó· Â›Ó·È Ôχ ηٷÛÙÚÂÙÈΤ˜ ÙȘ ¯ÚÔÓȤ˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÚÔ¯ˆÚ› Û ‚¿ıÔ˜. ÛÙ· ÚÔÛ‚ÏË̤ӷ ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Ï¢΋ ÂÍ¿ÓıËÛË. ™ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ Ï·‰ÔÚ¿ÛÈÓ˜ ÎËÏ›‰Â˜. ™Â Û˘Óı‹Î˜ „ËÏ‹˜ Û¯ÂÙÈ΋˜ ˘ÁÚ·Û›·˜. ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Û ÙÔÈ΋ Îϛ̷η Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜. Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi Ù· ʇÏÏ· ÛÙ· ÔÔ›· ·Ú¯Èο ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÎÔ‡Ú˜ Ï·‰ÔÚ¿ÛÈÓ˜ ÎËÏ›‰Â˜. 1). fiÛÔ ÈÔ ‚·ıÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi.3. ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂΛÓË ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ. ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‚Ï·ÛÙÒÓ. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ fiÏ· Ù· ˘¤ÚÁÂÈ· ̤ÚË ∂ÈÎ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÎËÏ›‰· ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˘ ÛÂ Ê˘ÏÏ¿ÚÈÔ Î·È ¤ÓÙÔÓË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÂ Ê˘Ùfi ·Ù¿Ù·˜ . ‰ËÏ·‰‹ ˙ÂÛÙfi˜ Î·È ÍËÚfi˜ ηÈÚfi˜.3). ∞ÚÁfiÙÂ- ∂ÈÎ. √È ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi Ù· ÛfiÚÈ· Ô˘ ÍÂϤÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘¤ÚÁÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÌ·. Ô˘ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÔÏÏÒÓ ÌÂÛÔÁÔÓ·Ù›ˆÓ Î·È Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Û٤ϯԘ (∂ÈÎ. Ô˘ ÚÔԉ¢ÙÈο ÛÎÔ˘Ú·›ÓÔ˘Ó Î·È Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È ˘‰·Ú‹˜. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÙȘ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ¤Ï·‚ ηٿ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1845 ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. ™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÔÈ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ ‰ÂÓ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. ÔÈ ÎËÏ›‰Â˜ ·ÔÍËÚ·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ʇÏÏ· ·›ÚÓÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ fi„Ë Û·Ó Ó· Â›Ó·È Î·Ì¤Ó· (∂ÈÎ. √È ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔÈ ÈÛÙÔ› ·›ÚÓÔ˘Ó ¯ÚÒÌ· ηÛÙ·Ófi Î·È ·Ú¯Èο ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û˘ÓÂÎÙÈÎÔ›. Û˘Ó‹ıˆ˜. ªÔÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË Ó· ÚÔÛ‚ÏËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ·fi Ù· ÌÔχÛÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘¤ÚÁÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜. 1. 2. BÏ·ÛÙfi˜ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. AÓ 28 ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ·fiÙÔÌ· Û˘Óı‹Î˜ ·ÓÙ›ÍÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. 2.ªÀ∫∏Δ√§√°π∫∂™ ∞™£∂¡∂π∂™ ¶∂ƒ√¡√™¶√ƒ√™ (Phytophthora infestans) √ ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ·Ûı¤ÓÂÈ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Î·È Ù˘ ÓÙÔÌ¿Ù·˜.

¢È¿ÁÓˆÛË ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ì‡ÎËÙ· Phytophthora infestans (Mont. ÏfiÁˆ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ·fi ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹ ·ıÔÁfiÓ·. ∫fiÓ‰˘ÏÔ˜ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ ∂ÈÎ. √È ÎÔÓȉÈÔÊfiÚÔÈ Ì ٷ ÎÔÓ›‰È· Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ηÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ̇ÎËÙ·. ∫‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË °È· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ñ ™ÔÚ¿ ˘ÁÈÔ‡˜ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘ Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·. Ô˘ ¢ÓÔ› ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ˙ˆÔÛÔÚ›ˆÓ. ™Â ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ë ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È Ù·¯‡Ù·ÙË Î·È ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Û ۯÂÙÈο ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ù¿Ù· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÙÔÌ¿Ù· Î·È Û·ÓÈfiÙÂÚ· ÙËÓ ÈÂÚÈ¿. ∏ ¿ÚÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 22 oC. ŸÙ·Ó ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÈÛÙ‹ Î·È Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Â›Ó·È ÎÔÚÂṲ̂ÓË. °È· ·ÛʷϤÛÙÂÚË ‰È¿ÁÓˆÛË ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·fi ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Û ˘ÁÚfi ı¿Ï·ÌÔ. 5. ™ÙȘ ÚÒÈ̘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ ÌfiÏ˘ÛÌ· ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚËı› Û ÙÔÌ¿Ù˜ ıÂÚ- ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÂÙÈΤ˜ ÂȉË̛˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜. Á›ÓÔÓÙ·È ˘‰·Ú›˜. ∞fi Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ê˘Ù¿ ‘ÂıÂÏÔÓÙ¤˜’ Ô˘ ÌÔχÓÔÓÙ·È 29 . ∂›Ó·È Èı·ÁÂÓ‹˜ ÙÔ˘ ªÂÍÈÎÔ‡. ŒÓÙÔÓË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ Û ηÏÏȤÚÁÂÈ· ·Ù¿Ù·˜ ˙‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 15 ÒÚ˜ fiÙ·Ó Ë Û¯ÂÙÈ΋ ˘ÁÚ·Û›· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹. Î·È ÙˆÓ ÌÔχÓÛÂˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¢ÓÔ› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂȉËÌ›·˜. °È· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ··ÈÙÂ›Ù·È ˘„ËÏ‹ Û¯ÂÙÈ΋ ˘ÁÚ·Û›· Î·È Ì¤ÛË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌÂٷ͇ 10 Î·È 25oC. Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔÎË›Ô˘ ·fi fiÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Û ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈΘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·Ù¿Ù·˜. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ÂÓ·ÏÏ·Á‹ „˘¯ÚÔ‡ Î·È ˙ÂÛÙÔ‡ ηÈÚÔ‡. Ÿˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ Ì‡ÎËÙ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Pythiaceae. Û˘Ó‹ıˆ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÚÚˆÛÙ· Ê˘Ù¿ Û ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ô˘ Ê˘Ù‡ÙËÎ·Ó Ì ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ ‹ ·fi Ê˘Ù¿ Ô˘ ʇÙÚˆÛ·Ó ·fi ¿ÚÚˆÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô (∂ÈÎ. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È. 4. Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 10-15oC. √È ÂȉË̛˜ ÙÔ˘ ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ̇ÎËÙ· Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÍ¿ψÛË Ë Î¿ı ÌÈ·. ÏËÓ fï˜ Â›Ó·È Û·ÓÈfiٷٷ. Δ· ÎÔÓ›‰È· Â›Ó·È Ôχ ¢·ı‹ ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜.·. ÔfiÙ Û ¤Ó· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ï¢΋ ÂÍ¿ÓıËÛË. ¶¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓȉÈÔÊfiÚÔ˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ù· ÎÔÓ›‰È· fiÙ·Ó Ë Û¯ÂÙÈ΋ ˘ÁÚ·Û›· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 95% Î·È Ì ¿ÚÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 18-24oC. infenstans Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ·ÁÂÓÒ˜ ˙ˆÔÛÔÚÈ¿ÁÁÂÈ· (ÎÔÓ›‰È·) Î·È ÂÁÁÂÓÒ˜ ˆÔÛfiÚÈ·. ÙÔ Â›‰Ô˜ P.) De Bary Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Pythiaceae. ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÎËÏ›‰ˆÓ. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÈÛ‹Ïı ÂÚ› ÙÔ 1840. Δ· ˆÔÛfiÚÈ· Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈο Î·È ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‰È·¯Â›Ì·Û˘. ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î. 5).Ú·. ∏ ¿ÚÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ì˘ÎËÏ›Ô˘ ̤۷ ÛÂ Ê˘ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜ Â›Ó·È 2025oC. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· ·fi Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ÙË ÌÂÏÈÙ˙¿Ó· Î·È ÌÂÚÈο ¿ÏÏ· ›‰Ë Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Solanaceae. Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÎÔÓȉÈÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. ¿ÏψÛÙÂ Î·È ∂ÈÎ. Δ· ÎÔÓ›‰È· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ì ˘ÁÚfi ¿ÓÂÌÔ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·˘Ù‹ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÒ·Û˘. Â›Ó·È 3–5̤Ú˜. ‚Ï·ÛÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ˙ˆÔÛfiÚÈ·. ¶·ıÔÁfiÓÔ ·›ÙÈÔ . ¶¿Óˆ ÛÙȘ ÎËÏ›‰Â˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ÎÔÓȉÈÔÊfiÚÔÈ fiÙ·Ó Ë Û¯ÂÙÈ΋ ˘ÁÚ·Û›· Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 85%. fiˆ˜ ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·. ·fi fiÔ˘ ÂÍ·ÏÒıËΠ۠ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. Î·È Ì˘Î‹ÏÈÔ Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ¿Óˆ ·fi 15oC.

ÍÂÚ·›ÓÂÙ·È Î·È ÎÚ¤ÌÂÙ·È ÛÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÛÔ‚·Ú‹˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜. ÃËÌÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Áη›· ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ë ·Ù¿Ù·. ηÚÔ˘ÏÈ¿˙ÂÈ. Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÚfiÁÓˆÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ Â›ÎÂÈÓÙ·È ÌÔχÓÛÂȘ. ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÂÓfi˜ ÂηÙÔÛÙÔ‡ ÂÚ›Ô˘. º˘ÏÏ¿ÚÈÔ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ ·ÚÈıÌÔ‡ ÛÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ··fi ·ÏÙÂÚÓ·Ú›ˆÛË ›Ó·È ·fi ÙȘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Î·È ··ÓÙ¿Ù·È Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Ê˘Ùfi. mancozeb Î.ñ ñ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÛٛ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·. ÎÈÙÚÈÓ›˙Ô˘Ó Î·È ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È. ΢ڛˆ˜ Ù˘ ‚¿Û˘. Ì ٷ ηٿÏÏËÏ· fiÚÁ·Ó·. ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ· ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ Ê˘ÙÔÙ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ ¤ÁηÈÚ· Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ „ÂηÛÌfi˜. Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ʇÏÏ·. Ù· ‰ÈıÂÈÔηڂ·ÌÈο (maneb. √È ˘ËÚÂۛ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó.. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Ù· Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ٷÎÙÈο ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. Δ· Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ê˘Ùfi. 6). ™˘¯Ó¿ ÔÈ ÎËÏ›‰Â˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ΛÙÚÈÓË ÂÚÈʤÚÂÈ·. ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. ·ÎfiÌË Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÂÓ‰ËÌÈ΋ Î·È ÔÈ ˙ËÌȤ˜ Ô˘ ÚÔηÏ› Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÙÔ˘ ÂÚÔÓÔÛfiÚÔ˘. ∞ §Δ ∂ ƒ ¡∞ ƒ π ø ™ ∏ (∞lternaria solani) (∂ÈÎ. ∂ ™˘ÌÙÒÌ·Ù· Δ· ÚÒÙ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÒÚÈÌ· ʇÏÏ· Ù˘ ‚¿Û˘ Ì ÌÔÚÊ‹ ηÛÙ·ÓÒÓ ÎËÏ›‰ˆÓ.·.·. 6. ˘ÁÚ·Û›· Î. ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙ· ıÂÚÌ¿ Îϛ̷ٷ. ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Û˘¯Ó¿ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Â˘ÎÚÈÓ›˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ 30 . ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ê˘ÙÒÓ ·fi Ù˘¯fiÓ ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. zineb. ÂÓÒ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê‡ÏÏÔ ÎÈÙÚÈÓ›˙ÂÈ.·. ÙÔ cymoxanil Î. Ì ·Ú¯‹ ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙȘ ÌÔχÓÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ‰È·Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ· ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ¤Ú·Ó ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ·ıÔÁfiÓÔ ÚÈÓ ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ÚÔÛ‚ÔϤ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ Ê¿ÛË. ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ.) Î. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ô‰ÂȯÙ› ·ÓÂ·Ú΋˜ Â¿Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ó¤· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÈÎÈÏ›·.·. Û ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÁ·Óˆı› ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛˆÓ. Δ· ‰È·Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ê˘Ù¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ‰È·ÚΛ ÂÚ› ÙȘ ‰Âη¤ÓÙ ̤Ú˜. Δ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ù· ÛfiÚÈ· ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ Ó· ‚Ï·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÔχÓÔ˘Ó Ù· Ê˘Ù¿. fiÛÔ Î·È Ù· ÓÂÒÙÂÚ· ‰È·Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο fiˆ˜ ÙÔ metalaxyl. ∂› ϤÔÓ ÍÂχÓÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È Ë ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰·. ΔÔ ÍÂÚfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÎËÏ›‰ˆÓ ·Ú¯Èο ¤¯ÂÈ ¯ÚÒÌ· ·ÓÔÈÎÙfi ηÛÙ·Ófi ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÛÎÔÙÂÈÓfiÙÂÚÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ∂ÈÎ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÙfiÛÔ Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ·. fiˆ˜ Ù· ¯·ÏÎÔ‡¯·. propineb. ∂ÈÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘ Ì ηٿÏÏËÏÔ Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓÔ ÚÈÓ ·fi ÙË ÛÔÚ¿. ·Ó¿ ÂÙ·‹ÌÂÚÔ Ù· ÚÔÛٷ٢ÙÈο Î·È ·Ó¿ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ Ù· ‰È·Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο. Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ôχ Û˘¯Ó¿. ¶ÚÔԉ¢ÙÈο Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎËÏ›‰ˆÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÂÒÙÂÚ· ʇÏÏ·. °È· Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰··ÓËÚ‹ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓˆÓ.

Δ¤ÙÔȘ ÔÈÎÈϛ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÛfiÚÈ· Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰›ÂÈ Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Û Â‰Ô˘Ó ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ·fi¯ÚˆÛË. ÂÓÒ Ô ÊfiÛʈÚÔ˜ (ƒ) ÙËÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ.·. ™Â ÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÔÌÔÓÒÛÂȘ Û ÎÔÈÓ¿ ıÚÂÙÈÙËÓ ·ÏÙÂÚÓ·Ú›ˆÛË. ∏ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ï· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌ· ·ÓÙÔ‡. ÛÙ· ˘ÔÙˆÓ Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· fiÙ·Ó Ù· Ï›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓÊ˘Ù¿ Â›Ó·È Ó·ڿ. ηıÒ˜ Î·È ˙È˙·Ó›ˆÓ ÊfiÚˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ (·ÓÂ·Ú΋˜ Ï›·ÓÛË. 7.∂ÈÎ. Ô˘ Â›Ó·È Ôχ Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÔ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÓfiÛÔÚÔ Î·È Ù· ¯·ÏÎÔ‡¯·. ¤ÏÏÂÈ„Ë È¯ÓÔÍÂÓÈÛÙÒÓ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. Ô Ì‡ÎËÙ·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·ÏÏ¿ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ‹ ÛfiÚÈ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÌfiÓÔ Ì ÂÈÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÁÈ· ‰ÈΤ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜. ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·. ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ηÙÒÙÂÚ· ʇÏÏ· ÙˆÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û·ÓÈfiÙÂÚ· (∂ÈÎ.·. Δ· Ó·ڿ Ê˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô˙Ô˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·ÓÙÔ¯‹. ‰‡ÏÔ˘˜. ñ √ÚÈṲ̂Ó˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜.·. ‰Ë̛˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È fiÙ·Ó Ù· Ê˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ó·Ù˘Á¶·ıÔÁfiÓÔ ·›ÙÈÔ . ∞fi Ù· ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ù· ·˙ˆÙÔ (¡) Î·È Î¿ÏÈÔ (∫) Û ÂÚ›ÛÛÂÈ·. ñ √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ Î¿ ˘ÔÛÙÚÒÌ·Ù·. ΔÔ fiÙÈÛÌ· Ì Ù¯ÓËÙ‹ ‚ÚÔ¯‹ ‚ÔËı¿ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ ‚Ï¿ÛÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÍÂÓÈÛÙ‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÌÔÓ٤Ϸ ÚfiÁÓˆÛ˘ Ù˘ ·Ûı¤¯ÒÚ· Û ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ (¿ÚÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÓÂÈ·˜ Î·È ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ 24-30ÔC). °È· ·ÛʷϤÛÙÂÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÚË ‰È¿ÁÓˆÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙË.ıÔÁfiÓÔ˘. ∏ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹ Î. ·ÚfiÌÔȘ ÎËÏ›‰Â˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û٤ϯԘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ì›Û¯Ô˘˜ ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ.¢È¿ÁÓˆÛË 31 . ·ÏÏ¿ ¯ÚÂÈ˘ÁÚÔ‡ Î·È ÍËÚÔ‡ ηÈÚÔ‡ ‚ÔËı¿ ÙË ‰È·ÛÔÚ¿ ÙˆÓ ¿˙ÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜. Ù· ÔÔ›·. Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Â·Ú΋ ·ÓÙÔ¯‹ ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔÌ¿Ù· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ·Ù¿Ù·. ªÔÚ› Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ·. solani Â›Ó·È ·Ú¿ÛÈÙÔ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ê˘Ù¿ Ì ÌÂȈ̤ÓË Â˘ÚˆÛÙ›· ÏfiÁˆ ‰È·ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. Ë ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿ ÌÂ Ê˘Ù¿ ÛÙÔȯ›ˆÓ. Δ· ÛfiÚÈ· ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ ÌÂٷʤÚÔÊ˘Ù¿ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó’ ·‰˘Ó·Ù›˙Ô˘Ó. ÛÔÚ›ˆÓ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜.) Jones and Grout. ™Â ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. Δ· ÌÔÓÙ¤·Ú·Ì›ÓÂÈ ‚ÚÂÁ̤ÓË ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈʇÁÂÙ·È. fiˆ˜ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ √ ̇ÎËÙ·˜ A. ʤÚÔ˘Ó chlorothalonil. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÎÈϛ˜ Ì solani (E. ÛΛ·ÓÛË. ÙË ÌÂÏÈÙ˙¿Ó· Î·È Ù·. ̤ӷ. Δ· ‰È·Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÛfiÚÈ· ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔfiÙ·Ó ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÎËÏ›‰Â˜ ‹ fiÙ·Ó Ù· ÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ· Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ó· Ô˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù· ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ. Óˆ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Î¿Ùˆ.ηٷÔϤÌËÛË Ù˘ ·ÏÙÂÚÓ·Ó·Ú›ˆÛË Ú›ˆÛ˘ Â›Ó·È Ù· maneb. √ ̇ÎËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÍËıˆ˜ ÔÈ ÚÒÈ̘ ÔÈÎÈϛ˜ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â˘·›ÚÒÓ ÎËÏ›‰ˆÓ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÔÏ˘¿ÚÈıÌ· ÛıËÙ˜ ·fi ÙȘ fi„È̘. propineb Î. ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂›Û˘ ÂÌË ÍÂÓÈÛÙ¤˜ Î. ™˘Ó‹‰È¿ÊÔÚ· ˙È˙¿ÓÈ·. √È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Á›ÓÙ·È ·fi Ù· ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ‹ ·fi Ê˘Ùfi Û ÓÔÓÙ·È ·Ó¿ 7-10 ̤Ú˜ Â¿Ó Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ·ÔÙÂÏ› Ê˘Ùfi Ì ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Ù· ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜. zineb. ™Â Ù¤ÙÔȘ Â∏ ‰È¿ÁÓˆÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÚÈÙÒÛÂȘ Ë ¯Ú‹ÛË Ì˘ÎËÙÔÂ›Ó·È Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏË ·fi Ù· ÎÙfiÓˆÓ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ηÏÛ˘ÌÙÒÌ·Ù·. 7). ÂÊ’ fiÛÔÓ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ¯ÚfiÓÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓˆÓ. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ñ ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Ì‡ÎËÙ· Alternaria ÔÈÎÈÏ›· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·∫‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÙÈο ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ·ÏÙÂÚÓ·Ú›ˆÛ˘. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ÕÏϘ ÔÈÎÈϛ˜ Â›Ó·È Ôχ ¢·›ÛıËÙ˜.). ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¿. ∫fiÓ‰˘ÏÔÈ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔÈ ·fi ·ÏÙÂÚ. and M.

Û ÔÚÈÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ÙȘ ÚÔÛ‚ÔṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜. 8). ÁÈ· ÙÔ Ì‡ÎËÙ· E. ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Ì‡ÎËÙ· L. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û ÂÚÈÔ¯¤˜ penconazole Î. √ÚÈṲ̂Ó˜ Ôχ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈÎÈϛ˜. ∫·È ÔÈ ‰˘Ô ÌÔÚʤ˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÍËÚÔıÂÚÎ·È ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂȉËÌ›·˜. Â›Ó·È ‰È¿Û·ÚÙË Ì¤Û· ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÌÔ. ™ÙÔ Ù¿Ù·˜. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ∏ ÚÒÙË ÌÔÚÊ‹. Â›Ó·È Ôχ ¢·›ÛıËÙ˜ ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ˆÈ‰›Ô˘.) Arnaud. ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹. ∏ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÛÙ¿‰ÈÔ Ô˘ Ù· Ê˘Ù¿ ·Ú¯›·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ˙Ô˘Ó Ó· ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È ÂÌÌ ٷ ÛfiÚÈ· Ô˘ ·Ó·∂ÈÎ. ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ı¤ÛË ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ·Ú·È‹ Â¿ÓıÈÛË ÛÙ· Ê˘ÏÏ›‰È·. ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ê˘Ù¿. fiˆ˜ ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ÙÔ triadimefon. Δ· ÚÔΔ· ‰˘Ô ·Ú·¿Óˆ ·Û‚ÏË̤ӷ Ê˘ÏÏ›‰È· ÎÈÙÚÈıÔÁfiÓ· ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ó›˙Ô˘Ó Î·È ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È. Ô˘ ηχÙÂÙ·È Ì ÛÎfiÓË Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÛfiÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙË ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˆÈ‰›Ô˘ ·Ú·ÙËÚÈ· ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. ∂¿Ó Ù˘¯fiÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›.øI¢IO (Erysiphe cichoracearum & Leveillula taurica) Ù·È ÙÔ ÚÒÈÌÔ Ê‡ÙÂÌ·. cichoracearum. Ù˘ ‚¿Û˘. √È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ·Ù¿Ù·˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘˜. ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜. Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ̇ÎËÙ· ΛÙÚÈÓ˜ ÎËÏ›‰Â˜ ÛÙËÓ ¿Óˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Erysiphe cichoracearum DC. Ù· ÎÏÂÈÛÙÔÂÍ¿ÓıËÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËı‹ÎÈ·. Ô˘ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔηÏ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂ- ™ 32 ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ‰˘Ô ÌÔÚʤ˜ ˆÈ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ù¿Ù·. ÙÔ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ˆÚ›Ì·ÓÛ˘. . ¶ÚÔԉ¢ÙÈο ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ ÚÂ›Ù·È ÛÛÂ Ê˘Ù¿ Û ÚÔÚÔÛ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ Á›¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó¿ÓÂÙ·È ·ÓÔÈÎÙfi ÁÎÚ›˙Ô Î·È Ù˘Í˘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ fi„Ë ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂȉËÌ›·˜. Π·Ú·¿Óˆ Î·È Ù· ÔÔ›· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ¿ÓÂÛ˘Ó‹ıˆ˜. ·fi ÙˆÓ Ô‰›ÛÎˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÌfiÏ˘ÛÌ· ‚Ï·ÛÙÒÓ ÓÂÎÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÂÈÌ‹ÎÂȘ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ù˘ ·ÓÂÎÚˆÙÈΤ˜ ψڛ‰Â˜. º˘Ùfi ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ ·fi ˆ›‰ÈÔ Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁÂÓ›˜ Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·ÚÔÊÔڛ˜. ÛÙÔ Ì›Û¯Ô Î·È ÛÙÔ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·Ú·È‹ Ï¢΋ ÂÍ¿ÓıËÛË. ∏ ‚Ï·ÛÙfi. ∏ ÌÔÚÊ‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ˆÈ‰›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙËÓ ›‰È· taurica ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ¿ÓÙÔÙ ÂÔ¯‹ Î·È ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ‹ Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ· fiˆ˜ ÙÔ fenarimol.Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ̇ÎËÙ· Leveillula taurica (Lev. ÛÎÔ˘ÚÈ¿˜ (∂ÈÎ. 8. ·Ó·ÊÂÚı› Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜. ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó Ï¢΋.·. fiÏ· Ù· ÁÔÚ· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Ê˘Ù›· Î·È Ó· Â¤ÏıÂÈ Ï‹Ú˘ Û˘Ó‹ıË ˆÈ‰ÈÔÎÙfiÓ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ηÏÂÓÒ ÔÈ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ› ÈÛÙÔ› ÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È ÌË. ŸÌˆ˜. ∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÚÔÛ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ Ê˘∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÒÓ Û 2-4 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÚÔ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ¯ËÌÈ΋˜ ηٷÔϤۂÔÏ‹˜ Î·È fiÙÈ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ψı› ÁÚ‹ÌËÛ˘ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. fiˆ˜ Ë ∫¤ÓÂÌÂÎ. ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ . ¤¯Ô˘Ó Ϥ˜ ÙÔ˘ ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˘. ·ÏÏ¿ ηÌÈ¿ ‰ÂÓ ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ù·ÛÙÚÂÙÈ΋.

‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÔÈ ·ÁÁÂÈÒ‰ÂȘ ‰ÂÛÌ›‰Â˜. ™ÙËÓ ·Ù¿Ù· ÔÈ ˙ËÌȤ˜.™K§HPøTINIA™H (Sclerotinia sclerotiorum Î·È S. ÙÔ Ï¿¯·ÓÔ. ÏÈÁfiÙÂÚ· ÔÙ›ÛÌ·ÙÂÚ· ÙÔ ·Ú¤Á¯˘Ì· ·ÔÛ˘ÓÙ›ıÂÙ·È Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· Î. ÔÚÈṲ̂ӷ ·Ï¿ ηÏÙÔÛÙÔ‡. √È ÚÔÛ‚ÏËÙˆÓ ÚÔÛ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ Ê˘Ì¤ÓÔÈ ÈÛÙÔ› ·ÔÎÙÔ‡Ó ÙÒÓ.·. Î·È ÁÈ· ÙË ÛÎÏËÚˆÙÈÓ›·ÛË. Ë ÎÙfiÓ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿.. ∞ÎfiÌË Ù· Ì˘ÎËÙÔÛËÌÂ›Ô ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È ¿Óˆ Á›ÓÂÙ·È Î·¯ÂÎÙÈÎfi. ∂›Ì‹ÎÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÂÓfi˜ ÂηÛ˘. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ï¿ÁÈÔ˘˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜. ·ÏÏ¿ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ÚÒÙÔ˜.·. ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û٤ϯԘ. fiÔ˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÔχÓÛÂȘ. Ì ·Ú·ÈfiÙÂÚÔ Ê‡ÙÂÌ·. ÙË ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·. fiˆ˜ Ë ÛÎÏËÚÒÙÈ· ÙÔ˘ ·ıÔÁfi∂ÈÎ. sclerotiorium ‚Ï·ÛÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÌÈÎÚÔ‡˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Û·Ó Î‡ÂÏÏÔ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 1ÂÎ. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· Δ· ·ıÔÁfiÓ· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ì ٷ ÛÎÏËÚÒÙÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ‰‡Ô ̇ÎËÙ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÚfiÌÔÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. minor Jagger. ∞Ú¯Èο ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÊÏÔÈfi ÎËÏ›‰Â˜ Ì ̷Ϸ΋ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Û‹„Ë Ô˘ ÚÔԉ¢ÙÈο ™ÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ù˘ ·ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó Ù¿Ù·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ·Ú›ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ¤Ó· ÌÂÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÁÎË Î·Ù·ÔϤÛÔÁÔÓ¿ÙÈ·. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆ‚·È· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÎËÏ›‰ˆÓ ·Ó·Ù·È ηÏÏȤÚÁÂÈ· ·Ù¿Ù·˜ Ù‡ÛÛÂÙ·È ˘ÎÓfi Ï¢Îfi Û ·ÁÚÔ‡˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ÚÔÌ˘Î‹ÏÈÔ. ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ‹ÁÔÚ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›· √È ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ‡·ÚÍË ÏËÁÒÓ. 9. ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰ÂȯÙ› Ù· ‚ÂÓ˙ÈÌȉ·˙ÔÏÈο (benomyl.·.) ηıÒ˜ Î·È ÙÔ iprodione. ÙËÓ ·ÁÁÔ˘ÚÈ¿. Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ∏ ÛÎÏËÚˆÙÈÓ›·ÛË ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ̇ÎËÙ˜ Sclerotinia sclerotiorium (Lib. Δ· ·ÛÎÔÛfiÚÈ· ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¿ÓÂÌÔ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎfiÌË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. EÌÊ·Ó‹˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÎÏËÚˆÙ›ˆÓ ÓÔ˘ (∂ÈÎ. Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÏÈÂÚÁËÙÈο ̤ÙÚ·. ÂÚ›Ô˘. ÙËÓ ÙÔÌ¿Ù· Î. Ì·‡Ú· ÛÎÏËÚ¿ ÛÒÌ·Ù· ·fi ÛÎÏËÚˆÙÈÓ›·ÛË. μÏ·ÛÙfi˜ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÂÎÚ›˙ˆÛË Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÛÎÏËÚˆÙÈÓ›·ÛË. 9).) De Bary Î·È S. ™ÙËÓ ÂÈÊ¿ÌËÛ˘ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. μ¤ÓÂÈ·. ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Û‚ÔÏ‹˜. ΔÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ ·fi ÙÔ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ fiÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›. ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ carbendazim Î. Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÚÒÌ· Î·È ·ÚÁfi˘ÁÚ·Û›·˜. ŸÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ˙ÂÛÙfi˜ Î·È ˘ÁÚfi˜ Ù· ÛÎÏËÚÒÙÈ· ÙÔ˘ S. minor) ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ηٷÛÙÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ÎË¢ÙÈο fiˆ˜ Ù· Ì·ÚÔ‡ÏÈ·. 33 . ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ·ÛÎÔ› Ì ٷ ·ÛÎÔfiÚÈ· ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘. ÎÈÙÚÈÓ›˙ÂÈ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÍÂÚ·›ÓÂÙÔ˘ ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÒ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο Ù·È.

™ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. º˘Ùfi ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi (ÂÍ¿ÓıËÛË) ·fi ÚÈ˙ÔÎÙÔÓ›·ÛË ·Í›·˜ ÙfiÛÔ Û·Ó ‚ÚÒÛÈÌÔÈ fiÛÔ Î·È Â¿Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÛÔÚ¿. ™ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙfiÏÔÓ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ηÛÙ·Ó¤˜ ÎËÏ›‰Â˜. Ù· ˘fiÁÂÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ Î·È ÔÈ ÛÙfiÏÔÓ˜. 10). √È ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ٤ÙÔÈ· Ê˘Ù¿ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ. ·ÏÏ¿ Î·È Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Ê˘Ùfi. √È Ó¤ÔÈ ‚Ï·ÛÙÔ› Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÂÎÙ‡ÛÛÔÓÙ·È Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Â‡ÚˆÛÙÔÈ. ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜. ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÎÏËÚ¿. μÏ·ÛÙfi˜ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Ï·ÈÌfi ·fi ÚÈ˙ÔÎÙÔÓ›·ÛË. Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Î·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË. ΔÔ ¶·ıÔÁfiÓÔ ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Ì‡ÎËÙ· Rhizoctonia solani Kuhn.PIZOKTONIA™H (Rhizoctonia solani) ∂ ›Ó·È ÎÔÈÓ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘¯Ó¿ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. Ô˘ ÌfiÏȘ ÂÎÙ‡ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ™Â ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔηÏ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜. Û·›˙ÂÈ Î·È Ô ‚Ï·ÛÙfi˜ ÓÂÎÚÒÓÂÙ·È. Ú·›ÓÔÓÙ·È. ™Ù· Ó¤· Ê˘Ù¿ Ù· ¤ÏÎË Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηχ„Ô˘Ó ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÔfiÙ ٷ Ê˘Ù¿ ÍÂ- 34 ∂ÈÎ. 10. ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ‚ÈfiÙ˘Ô˘˜ ‹ . Ù‹ÍÂȘ ÛÙ· ÛÔÚ›·. B˘ıÈṲ̂Ó˜ ηÛÙ·Ó¤˜ ÎËÏ›‰Â˜ ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ™˘Ó‹ıˆ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚ˘ÊÂÚÔ› ‚Ï·ÛÙÔ›. Ù· ÚÔÛ‚ÏË̤ӷ Ê˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· Ì·Ú·ıÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÌÈÎÚÔ› ÂÓ·¤ÚÈÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ Ù· ʇÏÏ· Ù˘ ‚¿Û˘ ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó ÛÙÔ Û٤ϯԘ. Ì·‡Ú· ÛÒÌ·Ù·. Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ê˘ÙÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ÚÔηÏ›. Ô˘ ÚÔԉ¢ÙÈο Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÛÎÔ‡Ú˜ Î·È Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ÓË (∂ÈÎ. Àfi ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·Ú·È‹ ÁÎÚ›˙· ÂÍ¿ÓıËÛË (∂ÈÎ. ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÔχÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó. ÔÈÎ›ÏˆÓ ÌÂÁÂıÒÓ ÛÙÂÓ¿ ÎÔÏÏË̤ӷ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ (∂ÈÎ. ™Ù· ·Ó·Ù˘Á̤ӷ Ê˘Ù¿ Ù· ¤ÏÎË Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔfiÙ ηı›ÛÙ·ÓÙ·È Â˘·ı‹ Û ¿ÏϘ ·Ûı¤ÓÂȘ. √È ÙÚ˘ÊÂÚÔ› ‚Ï·ÛÙÔ› ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. Û‹„ÂȘ ÛÙȘ Ú›˙˜ Î·È ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Î·È Û‹„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜. 12). Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÚÔÛ‚ÏË̤ӷ Ê˘Ù¿. 11. 11). Ë ÔÔ›· Á›ÓÂÙ·È Î·ÛÙ·Ó‹. √È ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÌÂȈ̤Ó˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ∂ÈÎ.

Ì ÛÈÙËÚ¿. ÛÙ· ÌÔÏ˘Ì˘Î‹ÏÈÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ·Ó·ÛÙfïÛ˘ AG-3 Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ·Ù¿Ù·. Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔ fiˆ˜ ÙÔ iprodione. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ù· ÚÔÛ‚ÏË̤ӷ Ê˘Ù¿ Èı·ÓfiÓ Ó· ÌË Ì·Ú·›ÓÔÓÙ·È ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· Ë Ì¿Ú·ÓÛË Ù· Û˘Óԉ‡ÂÈ ÌfiÓÈÌ·. 12.atrum) ∏ ‚ÂÚÙÈÛÈÏÏ›ˆÛË Â›Ó·È ÂÍ·ψ̤ÓË ·ÓÙÔ‡ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ Â‡ÎÚ·ÙË ˙ÒÓË fiÔ˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ê˘Ù¿ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È ÌË. ÛÎÏËÚÒÙÈ· Ô˘ Â›Ó·È ÚÔfiˆ˜ ÙÔ Ê‡ÙÂÌ· fiÙ·Ó ÛÎÔÏÏË̤ӷ ¿Óˆ ÙÔ˘˜.·. fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È. Û ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈṲ̂ӷ ‰¿ÊË. Ù· ·ÁÁ›· ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È Û·Ó Î·ÛÙ·Ó¤˜ ÛÙÈÁ̤˜. ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÚÈÓ ÙË ÛÔÚ¿. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË °È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È: ¡· Ê˘Ù‡ÔÓÙ·È ˘ÁÈ›˜ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Û ‰¿ÊË Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ì ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· Î·È Î¿Ùˆ ·fi Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙÔ μÈÔÏÔÁ›· ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ê‡Ùڈ̷. ™ÙËÓ ·Ù¿Ù· ÚÔηÏ› ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ÙÔ ·‚·ı¤˜ ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ∏ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ˘„ËϤ˜ ıÂÚ·Ûı¤ÓÂÈ· ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ÌÔÎڷۛ˜. 14). ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiÙ·Ó Ù· Ê˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÂÙ˘Á̤ӷ Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ·Ûı¤ÓÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ·‰ÚÔÌ˘ÎÒÛÂˆÓ (∂ÈÎ.ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÛÙfïÛ˘. ∂¿Ó ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ʇÏÏÔ ·fi ÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ˘ Ê˘ÙÔ‡. ο Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ô∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÔχÛÌ·Û‡ÓıÂÛË. ›ÙÂ Û·Ó ÛÎÏËÙÔ˜ Â›Ó·È Ù·¯‡ÙÂÚË ÛÙ· ÚÒÙÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿·ÌÌÒ‰Ë Â‰¿ÊË ·Ú¿ ÛÙ· ÛÙËÌ· ·ÎfiÌË Î·È ·Ô˘Û›· Û˘ÓÂÎÙÈο. ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ ‰È·ÙËÚ›ñ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ 3-4 ÂÙÔ‡˜ Ù·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ›ÙÂ Û·Ó ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿˜. Δ· ÚÒÙ· ÂÌÊ·Ó‹ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È ÙÔ ÎÈÙÚ›ÓÈÛÌ· ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Ù˘ ‚¿Û˘ Î·È Ë Ì¿Ú·ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÚ˘ÊÒÓ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. Î. ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ÓÔ˘ ‹ fi¯È. ¢ÓÔÔ‡Ó ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË ÙˆÓ ÛÎÏËÚˆÙ›ˆÓ Î·È ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ÍÂÓÈÛÙÒÓ. ΔÔ ÎÈÙÚ›ÓÈÛÌ· ÚÔ¯ˆÚ› ÚÔԉ¢ÙÈο ÚÔ˜ Ù· ÓÂÒÙÂÚ· ʇÏÏ·. ΔÔ Û‡Ìو̷ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ ÛÙ· ʇÏÏ· Ù˘ ‚¿Û˘.·. ŸÌˆ˜ ÔÈ Î˘ÚÈfiñ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈÙÂÚ˜ ËÁ¤˜ ÌÔχÛÌ·ÙÔ˜ ÎÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÙ·Â›Ó·È ÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Ì ٷ ¯‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Ê‡Ùڈ̷. 13). ñ BEPTI™I§§Iø™H (Verticillium dahliae & V. ∫fiÓ‰˘ÏÔ˜ ·Ù¿Ù·˜ Ì „¢‰ÔÛÎÏËÚÒÙÈ· ÔÙ›ÛÌ·Ù· Î. Δ· ·ÁÁ›· ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ÙˆÓ ‚Ï·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Î·ÛÙ·Ó¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ÛÙË ‚¿ÛË ·Ú¿ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Ï›Á· Ê˘Ù¿ Ô˘ ÏËı·›ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ (∂ÈÎ. ʇÙÂÌ·. ÙÔ ‚·ı‡ ʇÙÂÙÔ˘ ̇ÎËÙ· Rhizoctonia solani ñ ÃÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Î·Ì·. Ù· ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ӷ ʇÏÏ· ÍËÚ·›ÓÔÓÙ·È Î·È ¤ÊÙÔ˘Ó. ‰¿ÊÔ˘˜. ™Ù· ÚÔÛ‚ÏË̤ӷ Ê˘Ù¿ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È. fiÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È ˙ÂÛÙfi˜. Ù· Ú¿ÛÈÓ· ʇÏÏ· ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˙ˆËÚ¿‰· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÎÈÙÚ›ÓÈÛÌ· ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ·fi ÙÔ Î·ÙÒÙÂÚÔ Ê‡ÏÏÔ. albo . fiˆ˜ Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜. ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÎÈÙÚÈÓÈṲ̂ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· Ï·ÙÈÓÈÎÔ‡ V. Ù· Û˘ÓÂÎÙÈο ‰¿ÊË Ù¿ÏÏËÏˆÓ Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓˆÓ. Δ· ¿ÚÚˆÛÙ· Ê˘Ù¿ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È 35 . Ù· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ˘ÁÚ·Û›· ÙÔ˘ ∂ÈÎ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÚÒÙ· ÎÈÙÚÈÓ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÎÚ·›Ô Ê˘ÏÏ·Ú¿ÎÈ ÙÔ˘ Û‡ÓıÂÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈ- ÛÙ· ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. Ù· ÔÔ›· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ê‡Ùڈ̷ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ.

ŸÌˆ˜. Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜.¶·ıÔÁfiÓÔ-¢È¿ÁÓˆÛË ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ̇ÎËÙ˜ Verticillium dahliae Kleb. ÂÂȉ‹ ·ÚfiÌÔÈ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÚÔηÏ› Î·È Ë ÊÔ˘˙·Ú›ˆÛË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚‹˜ ‰È¿ÁÓˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔÌÔÓÒÛÂȘ Û ·ÔÛÙÂÈڈ̤ÓÔ ıÚÂÙÈÎfi ˘fiÛÙڈ̷ Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. Ù· Ê·ÛfiÏÈ·. ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ∂ÈÎ. Î·È Verticillium albo-atrum Reinke & Berth. Ë ·Ù¿Ù·. ΔÔ ÌfiÏ˘ÛÌ· Èı·ÓfiÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Û ‚¿ıÔ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙˆÓ 50ÂÎ. dahliae Ó· ÂÈ˙› ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÍÂÓÈÛÙÒÓ. ∫‡ÎÏÔ˜ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ∂ÈÎ. √È ·Ú·¿Óˆ ̇ÎËÙ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ê˘ÙÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÌË Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·. ŒÓÙÔÓË ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ‚ÂÚÙÈÛÈÏ›ˆÛË Û ηÏÏȤÚÁÂÈ· ·Ù¿Ù·˜ 36 . 13. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó ·Ûı¤ÓÂÈ·. Ë ÙÔÌ¿Ù·. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÛÎÏËÚˆÙ›ˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ Ì‡ÎËÙ· V. √ ÚÒÙÔ˜ ··ÓÙ¿Ù·È Ôχ Û˘¯ÓfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. º˘Ùfi ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ ·fi ‚ÂÚÙÈÛÈÏÏ›ˆÛË ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ∂› ϤÔÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÈ˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÔÏÏÒÓ Ê˘ÙÒÓ. Ë ÈÂÚÈ¿. ŸÌˆ˜. ªÔÚÊÔÏÔÁÈο ÔÈ ‰‡Ô ̇ÎËÙ˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ÌÈÎÚÔÛÎÏËÚÒÙÈ· Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ¯Ï·Ì˘‰ÔÛfiÚÈ·. Ë ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·. ∂›Û˘ ÌÂÁ¿ÏË ¤Í·ÚÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ‚ÂÚÙÈÛÈÏÏ›ˆÛË Ù˘ ÂÏÈ¿˜. 14. ∞fi Ù· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· Ê˘Ù¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÔ Ì·Ì¿ÎÈ. Ù· ˘ÚËÓfiηÚ· Î. ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù· ÛÈÙËÚ¿.·. ∞fi Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ Â‡ÎÔÏ· fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·‰ÚÔ̇ΈÛË.

·ÏÏ¿ ÔÈ ÚÔηÏÔ‡ÌÂÓ˜ ˙ËÌȤ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜.̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ ÛÙ· ÚÒÙ· 30 ÂÎ. √È ÌÔχÓÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌfiÏ˘ÛÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. dahliae ·fi ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 25 30ÔC H ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÌÔχÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ fiÛÔ ·fi ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. alboatrum ÙÔ ÌfiÏ˘ÛÌ· ÌÔÚ› Ó· ÂÏ·ÙÙˆı› ÛËÌ·ÓÙÈο Û ۯÂÙÈο ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (2-3 ¯ÚfiÓÈ·). √È ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔÈ ÈÛÙÔ› ÛÙÂÁÓÒÓÔ˘Ó. √È 37 . ∂Ó ÙÔ‡ÙÔȘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ̇ÎËÙ· ·˘ÙÔ‡ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÍÂÓÈÛÙÒÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿. √ ̇ÎËÙ·˜ V. Δ· ·ıÔÁfiÓ· ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ Ú›˙˜ Î·È ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙ· ·ÁÁ›· ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘ ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ê˘Ùfi. ÙÔÓ ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ. ªfiÓÔ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ̇ÎËÙ· V. ∏ ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ™ÙËÓ ·Ú¯È΋ Ê¿ÛË Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÌÈÎÚÒÓ ·Î·ÓfiÓÈÛÙˆÓ Î·È ‚˘ıÈÛÌ¤ÓˆÓ ÎËÏ›‰ˆÓ.) ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Û·›˙Ô˘Ó Û ‚¿ıÔ˜. ÂÓÒ Ë ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ÓËÌ·ÙÒ‰Ô˘˜ Pratylenchus spp. ∞ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ ÌfiÏ˘ÓÛË ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ·fi Ù· ʇÏÏ· ·fi fiÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ï·ÛÙfi. ñ ∞ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿. ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‚ÔϤ˜. ñ ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ· ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ. √È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ·Ù¿Ù·˜ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â˘¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‚ÂÚÙÈÛÈÏÏ›ˆÛË. alboatrum ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 20ÔC Î·È Ô V. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ÏÔ‡ÛÈ· ·˙ˆÙÔ‡¯Ô˜ Ï›·ÓÛË ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜. 15.¯. Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔ˘ÌÈÔÔÈ›ٷÈ. ∂¿Ó Ê˘Ù¢ÙÔ‡Ó Ë Û‹„Ë Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ∂ÈÎ. ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙËÓ Ù¯ÓËÙ‹ ‚ÚÔ¯‹.·. ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÎÔÈÏfiÙËÙ˜ Ô˘ Ù· ÙÔȯÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ì˘Î‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ (∂ÈÎ. ÏfiÁˆ Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·ıÔÁfiÓˆÓ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÔÙ›ÛÌ·ÙÔ˜. √È ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ ÁÈ· ηٷӿψÛË. 16). ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË °È· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‚ÂÚÙÈÛÈÏÏ›ˆÛ˘ Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È: ñ ∫·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˘ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘. ·Ûı¤ÓÂÈ· ·˘Ù‹ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·Ûı¤ÓÂȘ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. √È ÚÒÙ˜ ÌÔχÓÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌfiÏ˘ÛÌ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÂÓÒ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ˜ ÌÔχÓÛÂȘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÚÔÛ‚ÏË̤ӷ ÁÂÈÙÔÓÈο Ê˘Ù¿. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ˙·ÚÒÓÂÈ Î·È Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηχÙÂÙ·È ·fi Ï¢Îfi ‹ ÔÚÙÔηϛ Ì˘Î‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ·ıÔÁfiÓÔ˘ (∂ÈÎ. ∫ËÏ›‰ˆÛË ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÛÙÔ Ì‡ÎËÙ· Fusarium ÌËÓ ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Ó¤· Ê˘spp. ¶ÚÔԉ¢ÙÈο ÔÈ ÎËÏ›‰Â˜ ·ÏÒÓÔ˘Ó. ÙÔ ¯ÒÌ· ·fi Ù· ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î. ∏ Û‹„Ë Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ‹ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÓ‰˘ÏÔ. √È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ôχ ¢·ıÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈ- •HPH ™HæH (Fusarium spp. ΔÔ pH ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ̤۷ ÛÙ· fiÚÈ· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ë ·Ù¿Ù· ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜. ÙÔÓ ·¤Ú·. 15). ΔÔ fiÙÈÛÌ· Ì ηٿÎÏÈÛË .

∫·Ïfi˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ∫¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Ì ηٿÏÏËÏ· Ì˘ÎËÙÔÎÙfiÓ·. Ù¿ ‹ Ó· Â›Ó·È Î·¯ÂÎÙÈο. Â¿Ó Ù· ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó. ΔÔ ÌfiÏ˘ÛÌ· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ñ ∂ÈÎ. ™‹„Ë ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Ì ÂÌÊ·Ó‹ ·ÚÔ˘Û›· Ì˘ÎËÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ̇ÎËÙ· Fusarium spp. 16. .ΔÔ ·ıÔÁfiÓÔ ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Fusarium. 38 ñ ñ ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÏËÁÒÓ Î·Ù¿ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË. ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ‹ Ó· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË Î·È ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ηٿ ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Î·È ·Ôı‹Î¢ÛË.

rostochiensis ıˆÚÂ›Ù·È Èı·ÁÂÓ¤˜ Ù˘ μÔÏÈ‚›·˜ ÂÓÒ ÙÔ G. √È Î‡ÛÙÂȘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÌ· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ (∂ÈÎ. ™ÙȘ Ú›˙˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¿ÓıÈÛ˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î‡ÛÙÂȘ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ ıËÏ˘ÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚÒÌ· ¿ÛÚÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÁfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È Î›ÙÚÈÓÔ Î·È ÛÎÔ‡ÚÔ Î·Ê¤. Δ· ÚÔÛ‚ÏË̤ӷ Ê˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ì·Ú·ÛÌÔ‡ Î·È ÙÚÔÊÔÂÓÈÒÓ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÍËÚ·›ÓÔÓÙ·È ÚÒÈÌ·. 2). ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ˙ÒÓ˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÛÙËÓ §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ ·fi fiÔ˘ Î·È ÂÍ·ÏÒıËÎ·Ó ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ¤ÂÈÙ· ÛÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ÎfiÛÌÔ Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ¿˜ Ù˘.NHMATø¢EI™ Δ Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 68 ›‰Ë Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û 24 Á¤ÓË Ê˘ÙÔ·Ú·ÛÈÙÈÎÒÓ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. √È ·Ú¯ÈΤ˜ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÎËÏ›‰ˆÓ ·fi η¯ÂÎÙÈο Ê˘Ù¿ (∂ÈÎfiÓ· 1). ∫ËÏ›‰· η¯ÂÎÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ ·Ù¿Ù·˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔ ¯Ú˘ÛÔÓËÌ·ÙÒ‰Ë Globodera rostochiensis √ È Î˘ÛÙÔÁfiÓÔÈ ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ‹ ¯Ú˘ÛÔÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ (Á¤ÓÔ˜ Globodera) ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. √È ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ÚÔηÏÔ‡Ó ˙ËÌÈ¿ ¿ÌÂÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ì ¿ÏÏ· ·ıÔÁfiÓ·. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚ·.∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ Ú›˙˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÙË- 39 . √È Î˘ÛÙÔÁfiÓÔÈ ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÔÏ·ÓÒ‰Ë Ê˘Ù¿. G. ŒÓ· ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ›‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 58 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Heterodera. K Y ™ T O ° O N O I N H M AT ø ¢ E I ™ (Globodera rostochiensis. ¶ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· ÛÔÏ·ÓÒ‰Ë Ê˘Ù¿ (ÙÔÌ¿Ù·. pallida) ∂ÈÎ. 1. ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·) Î·È ˙È˙¿ÓÈ· ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Solanum. ∂ÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÍÂÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ μÔÏÈ‚›· ‹ Èı·ÓÒ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ μ. ∏ ˙ËÌÈ¿ ÛÙË Ú›˙· ÚÔηÏ› ηٿÙˆÛË ÛÙÔ Ê˘Ùfi Î·È ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÓÂÚÔ‡ Î·È ıÚÂÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ÎÈÙÚ›ÓÈÛÌ· Î·È ÙËÓ Ì¿Ú·ÓÛË. pallida Èı·ÁÂÓ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡. ΔÔ Â›‰Ô˜ G. Δ· ¿ÏÏ· Á¤ÓË ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÍÂÓÈÛÙÒÓ Î·È ÚÔ¸‹Ú¯·Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠÌÂÏÏÔÓÙÈο Ë ·Ù·ÙÔηÏÏȤÚÁÂÈ·. ŸÌˆ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ıÔÚÈÛı› ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ›‰Ë. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤Ó·.

√Ù·Ó Á›ÓÂÈ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓËÌ·ÙÒ‰Ë Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 7-8 ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ ÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘ÎÓfiÙËÙ˜ ·ÓȯÓ‡ÛÈ̘ Ì ÙȘ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ ‰È¿ÁÓˆÛ˘. ŸÙ·Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ê˘Ù¢Ù› ηٿÏÏËÏÔ Ê˘Ùfi ÍÂÓÈÛÙ‹˜. pallida. ¶ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÚÈÒÓ ·ıÔÙ‡ˆÓ (Ro1. ªÂÙ¿ ·fi 3 ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û ·ÎÌ·›Ô. Δ· ·ÎÌ·›· ıËÏ˘Î¿ Â›Ó·È ÛÊ·ÈÚÈο ÂÓÒ Ù· ·ÚÛÂÓÈο ÛΈÏËÎfiÌÔÚÊ·. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ú›˙·˜ Ì ηٿÏÏËϘ ÂÎÎÚ›ÛÂȘ ÚÔηÏ› ÙÔÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÂȉÈÎÒÓ ÙÚÔÊÈÎÒÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ. ÂÓÒ Ù· ıËÏ˘Î¿ ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È Î·È Û¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰· Ù˘ Ú›˙·˜ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌfiÓÔ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÛˆÙÂÚÈο ÁÈ¿ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ıÚ¤„Ë. ∏ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 100 C Î·È Ë ÂÈÛ¯ÒÚËÛË ÛÙȘ Ú›˙˜ Á›ÓÂÙ·È Û ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 160 C ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË. ΔÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ÒÚÈÌÔ˘ ıËÏ˘ÎÔ‡ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î‡ÛÙË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÚÈÎÏ›ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 400 ·˘Á¿. √È Î‡ÛÙÂȘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ªÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÎÔÏ·Êı› ·Ô˘Û›· Ê˘ÙÔ‡ ÍÂÓÈÛÙ‹. √Ù·Ó ÙÔ ıËÏ˘Îfi Âı¿ÓÂÈ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· ÛÎÏËÚ·›ÓÂÈ Î·È Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ Î‡ÛÙË Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ·˘Á¿. ΔÔÈ΋ ‰È·ÛÔÚ¿ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Á›ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Ì ÙÔ ÓÂÚfi ¿‰Ú¢Û˘.∂ÈÎ. Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ‰È¿‰ÔÛ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ˘ ¯ÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. pallida. Δ· Û¯‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ·Ô‰ÂÎÙ¿. rostochiensis Î·È ÙËÓ ÌË ‰È¿ÎÚÈÛË ·ıÔÙ‡ˆÓ ÛÙÔÓ G. Δ· ·ÚÛÂÓÈο ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛΈÏËÎÔÂȉ‹ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ Ù· ·˘Á¿ ·˘Ù¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È¿·˘ÛË. ∂ÎÎfiÏ·„Ë ·˘ÁÒÓ ·fi ·ÛÙÂȘ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔÓËÌ·ÙÒ‰Ë Globodera rostochiensis. ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ (60-80%) ÂÎÎÔÏ¿ÙÂÙ·È Ì ÙȘ ÂÎÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÈ˙ÒÓ (∂ÈÎ. Verticillium dahliae Î·È Ralstonia solanacearum . ™‡Ìʈӷ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÌfiÓÔ Ô Ro1 (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Ro4) ÛÙÔÓ G. pallida Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·ıfiÙ˘ÔÈ ÂÓÒ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËÎ·Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÔÏ˘ÛÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. rostochiensis Î·È Ô Pa1 ÛÙÔÓ G. √È ¯Ú˘ÛÔÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤Ó· ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ·ÎÏÔ ·Ó¿ ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. Ro4) ÛÙÔÓ G. μÈÔÏÔÁ›· √È ¯Ú˘ÛÔÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ Â›Ó·È ÂÓ‰Ô·Ú·ÛÈÙÈÎÔ›. √È Î‡ÛÙÂȘ Â›Ó·È ·ÓıÂÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÍËÚ·Û›· Î·È ·˘- 40 ∂ÈÎ. 2. √Ù·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ê˘Ùfi ÍÂÓÈÛÙ‹˜ ÌÈÎÚfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ (ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ1/3) ÂÎÎÔÏ¿ÙÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÂÓÒ ÔÚÈṲ̂ӷ ·˘Á¿ ̤ÓÔ˘Ó Û ‰È¿·˘ÛË Î·È ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ‚ÈÒÛÈÌ· ̤¯ÚÈ Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ·. ªÂÙ¿ ·fi Û‡˙¢ÍË Ì ٷ ·ÚÛÂÓÈο ÁÂÓÓÔ‡Ó ·˘Á¿ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ™˘Óı‹Î˜ Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ¢ÓÔÔ‡Ó Î·È ÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÓËÌ·ÙÒ‰Ë. Δ· ·˘Á¿ ̤ÓÔ˘Ó ‚ÈÒÛÈÌ· ÛÙȘ ·ÛÙÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ·ÎfiÌ· Î·È ˘fi ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜. ∫‡ÛÙÂȘ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔÓËÌ·ÙÒ‰Ë Globodera rostochiensis ÚËı› Î·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ÌË ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ. ∞ÓÙ¤¯Ô˘Ó Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ (-150 C) Î·È ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Í‹Ú·ÓÛ˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ÚÔÓ‡ÌÊË 2Ô˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÂÎÎÔÏ¿ÙÂÙ·È ·fi ÙÔ ·˘Áfi Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË Ú›˙· ÙÔ˘ ÍÂÓÈÛÙ‹. ∫·È ÛÙ· ‰‡Ô ›‰Ë ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔÓËÌ·ÙÒ‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê˘Ï¤˜ ‹ ·ıfiÙ˘ÔÈ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ›‰Ë ‹ ÎÏÒÓÔ˘˜ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Solanum Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÁfiÓÔ˘˜ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜. H ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú˘ÛÔÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ·˘Í¿ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi Ù· ·ıÔÁfiÓ· Rhizoctonia solani. rostochiensis Î·È 3 ·ıfiÙ˘ÔÈ ‹ 6 Ê˘Ï¤˜ ÛÙÔÓ G. Ro3. ªÂ ‚¿ÛË ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· Û¯‹Ì·Ù· Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› 5 ·ıfiÙ˘ÔÈ ‹ 4 Ê˘Ï¤˜ ÛÙÔÓ G. 3. 3).

Ralstonia solamaceatum Î·È Erwinia spp. √È ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ·˘ÙÔ› ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ˙È˙¿ÓÈ·. Δ· ›‰Ë M. ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‡ÚÔ˘˜ ÍÂÓÈÛÙÒÓ. ∏ ÂÈ‚›ˆÛË Á›ÓÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ٷ ·˘Á¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ˆfiÛ·ÎÎÔ˘ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi Ì ÙȘ ÚÔÓ‡Ìʘ 2Ô˘ ÛÙ·‰›Ô˘. chitwoodi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÌÈÎÚÒÓ ‰È¿Û·ÚÙˆÓ fiÁÎˆÓ Î·È ¤ÎÙ˘ÍË Ï¢ÚÈÎÒÓ ÚÈ˙ÒÓ. 5. ∏ ÙÚÔÊÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ÚÔηÏ› ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Î·È ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚ›· ÛÙ¿‰È· ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ Ù· ÔÔ›· ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È. hapla. √ ˆfiÛ·ÎÎÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ·˘ÁÒÓ (̤¯ÚÈ Î·È 1000) Î·È Û fiÁÎÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Âͤ¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ Ú›˙·˜. chitwoodi ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙȘ Ú›˙˜. ΔÔ Â›‰Ô˜ M. ¶ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ê˘ÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. hapla. 5). ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. javanica. Δ· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ›‰Ë ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Meloidogyne Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ù¿Ù· Â›Ó·È Ù· M. incognita. ÌÂȈ̤Ó˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ì¿Ú·ÓÛ˘. incognita Î·È 3 ÁÈ· ÙÔÓ M. ∏ ÚÒÙË ÁÂÓ¿ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÛÙË Ú›˙·. ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÎÔÌ‚ÔÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ Ì ٷ ·ıÔÁfiÓ·: Verticillium albo-atrum. ÙÔ Û¯‹Ì· Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈΛÏÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÓËÌ·ÙÒ‰Ë (∂ÈÎ. ™Ù· ›‰Ë M. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘- ∂ÈÎ. ∞Ô˘Û›· ˙È˙·Ó›ˆÓ ‹ Ê˘ÙÒÓ ÍÂÓÈÛÙÒÓ ¤¯ÂÈ Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙÔ˘˜. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· Δ· ÚÔÛ‚ÏË̤ӷ Ê˘Ù¿ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÈÙÚÈÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. 4). ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓËÌ·ÙÒ‰Ë Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ¯ÒÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ™ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· ıËÏ˘Î¿ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ÔÈ fiÁÎÔÈ. √ÁÎÔÈ ÙÔ˘ ÎÔÌ‚ÔÓËÌ·ÙÒ‰Ë Meloidogyne javanica Û ڛ˙˜ ·Ù¿Ù·˜. ∂›Û˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È fiÁÎÔÈ Î·È Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÓÒÌ·ÏË (∂ÈÎ. μÈÔÏÔÁ›· ∂›Ó·È ÂÓ‰Ô·Ú·ÛÈÙÈÎÔ› ÌË ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ. ∏ ÚÔÓ‡ÌÊË 2Ô˘ ÛÙ·‰›Ô˘ ÂÎÎÔÏ¿ÙÂÙ·È ·fi ÙÔ ·˘Áfi Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Ú›˙·˜. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ›‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› 4 Ê˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙÔ M. ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔηÏ› ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi fiÁΈÓ. 4. Rhizoctonia solami. hapla ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ηٿ 5 0 C ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ·fi Ù· ¿ÏÏ· ›‰Ë. ™ÙȘ ÚÔÛ‚ÏË̤Ó˜ Ú›˙˜ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› fiÁÎÔÈ. ̤۷ Û ̛· ηÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™Â ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜ Ô ˆfiÛ·ÎÎÔ˜ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ê˘ÙÈÎÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜. M. M. chitwoodi ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ê˘ÙÈο ›‰Ë (‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿ÎÚÈÛË Ê˘ÏÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÈηÓfiÙËÙ· Û ÔÈÎÈϛ˜ ‹ ÎÏÒÓÔ˘˜ ·Ù¿Ù·˜). Δ· ·˘Á¿ Û˘ÛÛˆÚ‡ÔÓÙ·È Ì¤Û· Û ˙ÂÏ·ÙÈÓÒ‰Ë Ô˘Û›· (ˆfiÛ·ÎÎÔ˜). Fusarium spp. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ›‰Ë ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚıÂÓÔ- ÁÂÓÂÙÈο. ÌÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 5 ÁÂÓ¤˜. ÂÓÒ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜.KO M B O N H M A T ø ¢ E I ™ (Meloidogyne incognita. ∂ÈÎ. T¤ÏÔ˜. M. chitwoodi Î·È M. chitwoodi Î·È M. chitwoodi Î·È M. 41 . hapla Î·È M. M. ÂÓÒ ÙÔ ·ÚÛÂÓÈÎfi ·ÔÎÙ¿ Í·Ó¿ ÛΈÏËÎÔÂȉ¤˜ Û¯‹Ì· Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ΔÔ ıËÏ˘Îfi ¤¯ÂÈ Û¯‹Ì· ·¯Ï·‰ÈÔ‡ ‹ ÛÊ·ÈÚÈÎfi Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË. ™Â ¢ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜. javanica) √ È ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÌ‚ÔÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ˙ÂÛÙ¿ Îϛ̷ٷ ·ÏÏ¿ ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› Î·È Û „˘¯ÚfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.. √ÁÎÔÈ ÙÔ˘ ÎÔÌ‚ÔÓËÌ·ÙÒ‰Ë Meloidogyne javanica Û ÎfiÓ‰˘ÏÔ˘˜ ·Ù¿Ù·˜.

√ÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÚÈ˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.5 mm. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ÚÈÔ¯¤˜ ‚¿ıÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 0. penetrans ÙÂÚÔ ·ÓıÂÎÙÈο ÛÙ¿‰È·. P. Δ· P. crenatus. ∏ ‰È·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÔÏ˘Ṳ̂ÓÔ ¯ÒÌ· Î·È Ê˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. °ÂÓÈο ÚÔıÔ‡Ó ÔÈ ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ÌÂÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi Ù·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ¿ÏÏË Ê˘ÙÈÎÒÓ ÂȉÒÓ. P. ŸÏ· Ù· ÛÙ¿Virus). √ÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡Ditylenchus destructor. neglectus. ¶ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÓÏÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÂÛ¯·ÚÒÛÂȘ ‹ ÓÂÎÚˆÙÈΤ˜ ‰‡ÏÔ˘˜ Î·È ÚÔηÏ› ÍËÚ‹ Û‹„Ë. ΔÔ ÛËÌ·˘ÁÈ‹ Ú›˙·. ∏ ΛÓËÛË Î·È Ë Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 ›ıÚ¤„Ë ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·Ô‰Ë ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Ù¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Pratylenchus ¤¯Ô˘Ó ÓÂÎÚˆÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ ı¤ÙÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi penetrans ·Ú·ÛÈÙ› ÂÚ›Ù˘ Ú›˙·˜ ‹ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ 400 ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔ∂ÈÎ. ∂È‚ÈÒÓÔ˘Ó Û Ôχ penetrans. P. ‡ÎÚ·Ù· Îϛ̷ٷ ›ӷÈ: P. thornei Î·È ¯·ÌËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Û ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó˘‰ÚÔ‚›ˆÛ˘. ı› ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ˘ÁÚ‹ Û‹„Ë. 6. Δ· ·˘Á¿ ·ÔP. scribneri Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¿Ô„Ë ·ÎÌ·›· Î·È ÔÈ Ó‡Ìʘ 4Ô˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÛfi›‰Ô˜ ÙÔ P. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· AӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ Â›‰Ë ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Pratylemchus ·˘™Â ˘„ËϤ˜ ˘ÎÓfiÙËÙ˜ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Í¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ̇ÎËÙ˜ Rhizoctonia Ê˘Ù¿ ¯ÏˆÚˆÙÈο Ì ÊÙˆ¯‹ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂ÈϤÔÓ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÈÔ‡˜ 20-50% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ó· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Tobravirus (Tobacco Rattle Ó· ÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ÚÈ˙ÒÓ. P. alleni. ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔ‡Ú˜ ηʤ ÓÂÎÚÒÛÂȘ (∂ÈÎfiÓ· 6) ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ‰Â˘ÙÂÚÔ∞§§∞ °∂¡∏ ¡∏ª∞Δø¢ø¡ ÁÂÓ‹˜ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ‰È· Â›Ó·È ÛΈÏËÎfiÌÔÚÊ· Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıÚ¤„˘ (ÂÓ‰Ô·Ú·ÛÈÙÈÎfi˜ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡- Δ 42 . ¡ÂÎÚÒÛÂȘ Û ڛ˙˜ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚ÏË̤Ó˜ ·fi ÙÔÓ ‰Ë. ∞˘Ù¿ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÁÈÎÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Â›Ó·È 6-8 Pratylenchus penetrans ÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙ· ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ·Ú¿ÛÈÙ· ŸÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÈÛÙÔ› ÓÂÎÚˆÙ˘ ·Ù¿Ù·˜. μÈÔÏÔÁ›· Trichodorus Î·È ∂›‰Ë ÙˆÓ ÁÂÓÒÓ ŸÏ· Ù· ›‰Ë ˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈParatrichodorus ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÎÙÔ·Ú·ÛÈÙÈο ÛÙ· Îfi Ù˘ Ú›˙·˜ ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ fiÔ˘ Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡¿ÎÚ· ÙˆÓ ÚÈ˙ÒÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ Ì›ˆÛË ÓÙ·È.N H M A T ø ¢ E I ™ T OY ° E N OY ™ PRATYLENCHUS ÌÂÓÔ˜). √È Ú›˙˜ Ô˘ solami Î·È Verticelium dahliae.

tuberosum spp. tuberosum tuberosum. √ÚÈṲ̂ӷ ‰È·Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ηڂ·ÌȉÈο ‹ ÔÚÁ·ÓÔʈÛÊÔÚÈο ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È Ì „ÂηÛÌfi Û ÂÁηٷÛÙË̤ÓË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·. ™ ∞ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿ ∫˘ÛÙÔÁfiÓÔÈ. ∏ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁfiÓÔ ∏1. ·ÏÏ¿ ÂͤگÔÓÙ·È ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÚÔÊÈ΋˜ ı¤Û˘. °ÂÓÈο ÔÈ ÎÔÌ‚ÔÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 2000 Ê˘ÙÈο ›‰Ë. ÃËÌÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÙËÙÈο ÓËÌ·Ùˆ‰ÔÎÙfiÓ· ÚÈÓ ÙËÓ Ê‡Ù¢ÛË. §fiÁˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‡ÚÔ˘˜ ÍÂÓÈÛÙÒÓ Ë Ì¤ıÔ‰Ô ·˘Ù‹ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ∂Âȉ‹ fï˜ ÔÚÈṲ̂ӷ ›‰Ë ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÍÂÓÈÛÙÒÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë Ù·˘ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÁÈ¿ ÙËÓ ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿. „˘¯·Óı‹). tuberosum andigena à S. Maris Piper η) ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁfiÓÔ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∏1 ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ˘‚Ú›‰È· S. ∫ÔÌ‚ÔÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ. rostochiensis Î·È ÛÙÔÓ G. Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. ÒÛÙÂ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ ÙˆÓ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ Ó· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋. °¤ÓÔ˜ Pratylenchus. Sante. ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3-7 ¯ÚÔÓÒÓ (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÏËı˘ÛÌȷ΋ ˘ÎÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ) ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·Ù¿Ù·˜ (‹ ¿ÏÏÔ˘ ÛÔÏ·ÓÒ‰Ô˘˜) ÌÂ Ê˘Ù¿ ÌË ÍÂÓÈÛÙ¤˜ (¯ ÛÈÙËÚ¿. ∂Âȉ‹ ÔÈ ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ·˘ÙÔ› ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ· ÛÔÏ·ÓÒ‰Ë Ê˘Ù¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÓÙÔÌ¿Ù·˜ ‹ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜. ∞fi Ù· ˘‚Ú›‰È· S. ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ¿ÏÏ· Á¤ÓË ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ ‹ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÛÙ·‰›ˆÓ ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÍÂÓÈÛÙÒÓ. ∞Ó ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌfiÓÔ ÚÔÓ‡Ìʘ Û ıËÏ˘Î¿. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ıfiÙ˘Ô˘˜ ÙˆÓ G. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÓËÌ·Ùˆ‰ÔÎÙfiÓˆÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ Î·È ·˘Í¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. pallida ı· Á›ÓÂÈ ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ·‡ÍËÛË ÏËı˘ÛÌÒÓ/·ıÔÙ‡ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÌ·ÙÒ‰Ë Ô˘ ·Ó··Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜. Δ· ·ÓıÂÎÙÈο Ê˘Ù¿ ‰ÈÂÁ›ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÎfiÏ·„Ë ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ Î·È ÔÈ ÚÔÓ‡Ìʘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË Ú›˙·. rostochiensis Ë ¯Ú‹ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÓÒ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‡·Ú͢ ¿ÏÏˆÓ ·ıÔÙ‡ˆÓ ‹ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ G. chitwoodi. ∂›Û˘ ηڂ·ÌȉÈο ‹ ÔÚÁ·ÓÔʈÛÊÔÚÈο ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÚÈÓ ÙË Ê‡Ù¢ÛË ‹ ÛÙ· ·˘Ï¿ÎÈ· ηٿ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ʇÙ¢Û˘. pallida.K A T A ¶ O§ E M H ™ H N H M A T ø ¢ ø N ÙÔ˘˜ ΢ÛÙÔÁfiÓÔ˘˜ ÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ ÂÂȉ‹ Ù· ·˘Á¿ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·ÛÙ˘ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ó Û ηٿÛÙ·ÛË Ï‹ı·ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÍÂÓÈÛÙ‹˜. ΔÔ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Â‡ÚÔ˜ ÍÂÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔÓËÌ·ÙÒ‰Ë Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ οÓÂÈ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋. ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ∫˘ÛÙÔÁfiÓÔÈ. andigena à S. ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙÔÊ˘ÒÓ Ê˘ÙÒÓ ·Ù¿Ù·˜ (ÂıÂÏÔÓÙÒÓ). £· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÈÌÂÏË̤ÓË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ˙È˙·Ó›ˆÓ ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Solanum. hapla ·ÏÏ¿ fi¯È ÁÈ· ÙÔ M. rostochiensis. ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÂÌÔÚÈο ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ·Ù¿Ù·˜ (¯ Liseta. spp. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿ Ì ÛÈÙËÚ¿ Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÁÈ¿ ÙÔ Â›‰Ô˜ M. Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙÔ˘˜ ·ıfiÙ˘Ô˘˜ Ro1 Î·È Ro4 ÙÔ˘ G. 43 . ŸÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô ·ıfiÙ˘Ô˜ Ro1 ÙÔ˘ G.

Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÌfiÓÔ Ô G.vernei ηıÒ˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÁÚÈ· ›‰Ë Solanum ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜ Ì ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ G. Á¤ÓÔ˜ Pratylenchus.∞ÓıÂÎÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ·Ù¿Ù·˜ .∂˘·›ÛıËÙË ÔÈÎÈÏ›· ·Ù¿Ù·˜ 2. ™ÙȘ ∏¶∞. penetrans ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÈηÓfiÙËÙ· ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÈÎÈϛ˜ ·Ù¿Ù·˜ (¯ Russet Burbank) ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ ·ÓÂÎÙÈΤ˜ Û ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·ÏÏ¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋.ªË ÍÂÓÈÛÙ‹˜ .ªË ÍÂÓÈÛÙ‹˜ . ∫ÔÌ‚ÔÓËÌ·ÙÒ‰ÂȘ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ fï˜ Ë ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË ÙˆÓ ·- 44 Ú·¿Óˆ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ Â›Ó·È Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÂÌÔÚÈο. √ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î˘ÛÙÔÁfiÓˆÓ ÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ ™˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ·ÌÂÈ„ÈÛÔÚ¿˜ Ì ηÏÏȤÚÁÂÈ· ·ÓıÂÎÙÈÎÒÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ ·Ù¿Ù·˜ ‹ ÌË ÍÂÓÈÛÙÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÓËÌ·Ùˆ‰ÔÎÙfiÓˆÓ.∂˘·›ÛıËÙË ÔÈÎÈÏ›· ·Ù¿Ù·˜ + ÓËÌ·Ùˆ‰ÔÎÙfiÓÔ. ∂˘·›ÛıËÙË ÔÈÎÈÏ›· ·Ù¿Ù·˜ . . μÈÔÏÔÁÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË Œ¯Ô˘Ó ·Ó·ÊÂÚı› ̇ÎËÙ˜ (Verticillium chlamydosporium) Î·È ‚·ÎÙ‹ÚÈ· (Pasteuria penetrans) Ô˘ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¯Ú˘ÛÔÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ ‹ ÙˆÓ ÎÔÌ‚ÔÓËÌ·Ùˆ‰ÒÓ Û ÂÈÚ·Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞ÓıÂÎÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ·Ù¿Ù·˜ .∞ÓıÂÎÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ·Ù¿Ù·˜ .∞ÓıÂÎÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ·Ù¿Ù·˜ . rostochiensis Ro1. ΔÔ Â›‰Ô˜ P. ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. pallida ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÍÈÔÔÈËı› ÂÌÔÚÈο. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÁfiÓÔÈ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Á¤ÓÔ˜ Meloidogyne Û ¿ÁÚÈ· ›‰Ë ÙÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ Solanum ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÔÈÎÈϛ˜ ·Ù¿Ù·˜ Ì ÂÌÔÚÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ™ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Û˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ¢·›ÛıËÙ˘ ·Ù¿Ù·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙËÙÈÎÔ‡ ÓËÌ·Ùˆ‰ÔÎÙfiÓÔ˘ Î·È Ê˘Ùfi ÌË ÍÂÓÈÛÙ‹ Î·È Î·ÙfiÈÓ ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÔÈÎÈÏ›· ·Ù¿Ù·˜.

ñ ∞Ôı‹Î¢ÛË ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ‚ÔϤ˜ Î·È Û ÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘. 4 ̤Ú˜. È‰¢ÛË Ì ÓÂÊÂÏÔÂÎÙÔÍÂ˘Ù‹Ú˜ Î·È fi¯È ÙÔ fiÙÈÛÌ· ÚÈ¿. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÛÙÔÒÓ. fiˆ˜ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·. ∫·ÏÏÈÂÚÁËÙÈο : ñ ÃÚ‹ÛË ÔÈÎÈÏÈÒÓ Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ‚·ıÈ¿ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ñ ÃÚ‹ÛË ˘ÁÈÔ‡˜ ·Ù·ÙfiÛÔÚÔ˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÚÔÛ‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓμÈÔÏÔÁ›·-μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. Ù· ıËÏ˘Î¿ ÙÔÔıÂ. ÁÎÚÈ˙ˆfi Ì ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÂÚÒÓ 10 -12 mm. ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ηıÒ˜ Î·È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ·. ∂›Û˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂʇÁÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ∂ÈÎfiÓ· 1. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ™ÙÔ˘˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜. √È ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Ì ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ ÌÈ·˜ ÚÔÓ‡ÌÊ˘. ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷӷψıÔ‡Ó Î·È Ôχ Û˘¯Ó¿ Û·›˙Ô˘Ó. ÛÂ Ê˘ÙÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· Î·È ñ ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÓÔÌ ۈÚÔ‡˜ ‹ ÎÈ‚ÒÙÈ· ·fi ÛÙÔ˘˜ ·Î¿Ï˘ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÎfiÏ·„Ë Û 4Ë̤Ú˜ ÔÏÏ¿ ·˘Á¿ Û ϛÁ˜ ÒÚ˜. ÂÂÓ‰‡ÔÓÙ·È Ì Ï¢Îfi ÌÂٷͤÓÈÔ ÈÛÙfi. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1934. ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì·Ú¿ÓÛÂȘ. ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ·ÁÚfi ÙÚÂÊfiÌÂÓË. √ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˜ ‰È·ÚΛ 22 Ë̤Ú˜ ÛÙÔ˘˜ 30ÆC Î·È Ì¤¯ÚÈ 116 Ë̤Ú˜ ÛÙÔ˘˜ 15ÆC. ÁÈ·Ù› ¿ÛÚË Ì ÚÔ˙ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ οÌÈ· Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ù· 12 Ù· ¤ÓÙÔÌ· Â›Ó·È Ôχ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó mm Ì‹ÎÔ˜. ÛÙÔ˘˜ 30ÆC Î·È 17 ÛÙÔ˘˜ 15ÆC ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆ. √È ÚÔÛ‚ÔϤ˜ ÛÙȘ ·Ù·ÙÔηÏÏȤÚÁÂȘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Ù· ·ÎÌ·›·. ™ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ÔÈ ÛÙÔ¤˜.ENTOMA º£OPIMAIA (Phthorimaea operculella) ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∂›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏÂȉfiÙÂÚÔ. ÙÔÌ¿Ù·.ñ ÕÌÂÛË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÙÔ‡Ó Ù· ·˘Á¿ (60-200) ÛÙ· ʇÏÏ· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÛË. ÛÙ›ÊÓÔ. ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÚÔÊÈΤ˜ ÛÙÔ¤˜ (∂ÈÎfiÓ· 2.ñ ∫¿Ï˘„Ë Ì ÂÓÙÔÌÔÛÙÂÁ¤˜ ‰›ÎÙ˘ ÙˆÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ 45 .·. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Â›‰Ô˜ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ Î·È ··ÓÙ¿Ù·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÈÛfiıÂÚÌˆÓ 10ÆC. Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‚¿ıÔ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÂÓfi˜ ÂηÙÔÛÙÔ‡. ·fi Ê˘Ù¿ ·Ù¿Ù·˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÚfi ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ (Ê˘Ù¿ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜) Î·È ·fi ¿ÏÏ· Ê˘Ù¿-ÍÂÓÈÛÙ¤˜. ·ÁÚÈÔÓÙÔÌ·ÙÈ¿. ∏ ÚÔÓ‡ÌÊË. ºıÔÚÈÌ·›· (Phthorimaea operculella) Ù·È Î·È Û ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÚˆÁÌÒÓ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È 5-6 ÁÂÓȤ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ˙ÂÛÙ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË μ·Û›˙ÂÙ·È Û ηÏÏÈÂÚÁËÙÈο. ∫·ÚÔϛӷ Î·È ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘40. ÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ Ó˘ÌÊÒÓÂÙ·È Û ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi ÁÎÚÈ˙ˆfi ÎÔ˘ÎÔ‡ÏÈ. ÂÓÒ ÛÙËÓ Ô‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û ۈÚÔ‡˜ Ù· Ì·‡Ú· ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù·. Ì ·˘Ï¿ÎÈ·. ÌÈ· ·Ù¿Ù˜ ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ.3. Èı·ÁÂÓ¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (∂ÈÎfiÓ· 1). Ô‡Ù ÁÈ· ÌÈ· Ó‡¯Ù·. Ô˘ ‰È·¯Â›Ì·Û·Ó ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜.4). Î. fiÛÔ Ì ÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ·ÛÌ· Î·È ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÚÔñ ∞ډ‡ÛÂȘ Û ¯ÚfiÓÔ Î·È Û‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ·ÔÏÔ˘˜. ηÓfi. ∞ӷʤÚıËΠˆ˜ ¯ıÚfi˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÙÔ 1896 ÛÙË μ. ·fi ÚÔÛ‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ʇÙ¢Û˘. ·ÎÏÔ˜ ñ ∫¿Ï˘„Ë (·Ú¿¯ˆÌ·) ¶ÚÔÙÈÌ¿ ÙȘ ηÏÏȤÚÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ʇÙ¢Û˘ ÁÂȘ ·Ù¿Ù·˜. ÓÙ¿ÙÔ˘Ú·. ™ÙÔ ÙÂ. ΔÔ ·ÎÌ·›Ô ˙ÂÈ ÁÈ· 10-15 Ë̤Ú˜. ‚Ï·ÛÙÔ‡ ‹ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ „˘ÎÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. Ó· Ê˘Ù¿ Î·È ˙È˙¿ÓÈ· Ê˘Ù¿ ¶ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË Â›Ó·È Ë ¿Ú΢ڛˆ˜ ™ÔÏ·ÓÒ‰Ë. ÛÙ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ê‡ÏÏ· Î·È ‚Ï·ÛÙÔ‡˜.

˘ÚÂıÚÔÂȉ‹ (bioresmethrin. methomyl. ÃËÌÈο ̤۷ °È· ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Â¤Ì‚·Û˘ ¯ÚËÛÈÌÔ- 46 ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÊÂÚÔÌÔÓÈΤ˜ ·Á›‰Â˜. ∂ÈÎfiÓ· 4. cyphluthrine. esfenvaslerate. ∂ÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÏfiÁˆ ¤ÓÙÔÓ˘ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ·fi ÊıÔÚÈÌ·›·. deltamethrin. ñ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ. carbaryl. methamidophos. Δ· ¯ËÌÈο ̤۷ Ô˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È : Azinphosmerthyl. ΔÚÔÊÈΤ˜ ÛÙÔ¤˜ Û ÎfiÓ‰˘ÏÔ ·Ù¿Ù·˜ (Phthorimaea operculella) ∂ÈÎfiÓ· 3. diazino ÎÏ. . cypermethrine etc) thiocyclam –hydrogenate.∂ÈÎfiÓ· 2. ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ·fi ÊıÔÚÈÌ·›· Û ÎfiÓ‰˘ÏÔ ·Ù¿Ù·˜ (ÚÔÓ‡ÌÊË Î·È ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÓÙfiÌÔ˘). ∂ÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· Û΢¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ (˘ÚÂıÚÈÓÔÂȉ‹ ‹ ‚¿ÎÈÏÏÔ (μacillus thurigiensis).

·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÎfiÎÎÈÓÔ-ÔÚÙÔηϛ ¤ˆ˜ ÎfiÎÎÈÓÔ ÚÔ˙¤ (∂ÈÎfiÓ· 6). ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ñ ™˘ÓÈÛÙ¿Ù·È Ë Û‡ÏÏË„Ë Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÎÌ·›ˆÓ. ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û ·fi ÙÔ ¿ÁÚÈÔ Â›‰Ô˜ Solanum rostratum ÛÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi 30 ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ‘90. √ ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ∂›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÏÂfiÙÂÚÔ Ì ¤ÓÙÔÓ· ¯ÚÒÌ·Ù·: ÙÔ ·ÎÌ·›Ô ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ 10-12 mm . ΔÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ٷ ʇÏÏ· Î·È Ó·ÚÔ‡˜ ‚Ï·ÛÙÔ‡˜. √ ·ÎÏÔ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È – Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ¢ÓÔ˚Τ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤ÍÈ ÁÂÓȤ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ – Î·È Ù· ·ÎÌ·›· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·Ú¯¤˜ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. Û¯‹Ì· ˆÔÂȉ¤˜ Ì ΛÙÚÈÓÔ ¤ÓÙÔÓÔ ¯ÚÒÌ· Î·È 10 ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Ì·‡Ú˜ ÂÈÌ‹ÎÂȘ ÁÚ·Ì̤˜ Û οı ¤Ï˘ÙÚÔ (∂ÈÎfiÓ· 5). Ì ÎÔÈÏÈ¿ ΢Úو̤ÓË Î·È ‰˘Ó·Ù¿ fi‰È·. Û ·Ô˘Û›· Ê˘ÙÒÓ ·Ù¿Ù·˜ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿ÏÏ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È ·˘ÙÔÊ˘‹ ÛÔÏ·ÓÒ‰Ë. ∞ÎÌ·›Ô ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔ˜ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Â›Ó·È Èı·ÁÂÓ¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ fiÔ˘ ÚˆÙÔÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ 1859 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ (Colorado) ·’ fiÔ˘ ‹Ú ÙÔ ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ Ûηı¿ÚÈ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÚ¿ÓÙÔ (Colorado beetle). ∞fi Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο 47 . √È ·‰ËÊ¿Á˜ ÚÔÓ‡Ìʘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ˙ËÌȤ˜. ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È Î·Ù¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ·Ù¿Ù·˜. ¢È·‰fiıËΠÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ‘20 Î·È ÛÙËÓ ∞Û›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ √˘Ú·Ï›ˆÓ.¢O P Yº O P O ™ T H ™ ¶ ATATA ™ (Leptinotarsa decemlineata ) ∂ÈÎfiÓ· 5. ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌÈ·-‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂͤگÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÎÌ·›·. Δ· ıËÏ˘Î¿ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ·˘Á¿ (ΛÙÚÈÓ· ·Ú¯Èο Î·È ÌÂÙ¿ ÔÚÙÔηϛ) ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ Û ˘ÎÓÔ‡˜ ÛˆÚÔ‡˜ (10-100) Î·È Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ (400800) (∂ÈÎfiÓ· 7). √ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 20-45 ̤Ú˜. μÈÔÏÔÁ›·-μÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ Δ· ·ÎÌ·›· Ô˘ ‰È·¯ÂÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. √È ÚÔÓ‡Ìʘ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ٷ ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ Ê˘ÙÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ 20-25 Ë̤Ú˜ Ó˘ÌÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· Δ· Ê˘Ù¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÎÂÏÂو̤ӷ Ì ̤ÚË ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ ‚Ï·ÛÙÒÓ ÏÂڈ̤ӷ ·fi ÏËıÒÚ· Ì·Ï·ÎÒÓ Ì·‡ÚˆÓ ÂÚÈÙو̿وÓ. ·˘ÁÒÓ Î·È ÚÔÓ˘ÌÊÒÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË (‚¤‚·È· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈÎÚÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡). ÛÙ· Ó·ÓÈο ÛÙ¿‰È· Â›Ó·È ÎÔÎÎÈÓˆ‹. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯ËÌÈο Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈο ̤۷. ∏ ÚÔÓ‡ÌÊË. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÈÛ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÌ¿ÛÔ˘Ó.

phosmet. B. ∫˘ÎÏԉȤÓÈ· (Endosulfan). azadirachtin). √È ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÚÔÓ‡Ìʘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó. disulfoton. tenebrionis. azinphosmethyl). ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ô‡Ù ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. . ∏ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÂȉÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·Ì- 48 ñ ñ Ì¿ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∏ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙˆÓ ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi Î·È Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Ô Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ‹ ÂÓ·ÏÏ·Á‹. ™ˆÚÔ› ·˘ÁÒÓ ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ʇÏÏÔ˘ ·Ù¿Ù·˜ ñ ̤۷ ¤Ó· Û٤ϯԘ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ.∂ÈÎfiÓ· 6. Δ· Û˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ· ›ӷÈ: √Ì¿‰· ¯ÏˆÚÔÓÈÎÔÙ›Ó˘ (Imidachlorpid). Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÁÔÓ›‰ÈÔ Bt ( ÙÔÍ›ÓË ÙÔ˘ ‚·Î›ÏÔ˘ – Bacillus thurigiensis). Russet Burbank). Cypermethrin). OÈ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ٷ ¯ËÌÈο ̤۷ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÂÎÎÔÏ·Êı› ÙÔ 15-30% ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ. thurimgiensis var. methomyl). °È· ÙÔ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ıÚÔ› Ô˘ Ó· Â›Ó·È Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›. ∏ Â¤Ì‚·ÛË Ì ¯ËÌÈο Û΢¿ÛÌ·Ù· Â›Ó·È Ô ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Û‹ÌÂÚ·. ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘ 4Ô˘ ˘ÔÛÙ·‰›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙÔ 75% Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜. Abamectin. OÚÁ·ÓÔʈÛÊÔÚÈο (Phorate. μÔÙ·ÓÈο (rotenone. Spinosad (˘fi ¤ÁÎÚÈÛË)). ÙÔ˘ ‚·Î›ÏÔ˘ Ù˘ £Ô˘ÚÈÁÁ›·˜. Permethrin. ¶˘ÚÂıÚÔÂȉ‹ (Cyfluthrin. ∏ ¯Ú‹ÛË ÁÂÓÂÙÈο ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÈÏÈÒÓ (Binthje. ¶ÚÔÓ‡ÌÊË ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ê˘ÏÏ·Ú›Ô˘ ·Ù¿Ù·˜ ñ ∂ÈÎfiÓ· 7. K·Ú‚·ÌȉÈο (carbaryl. Â›Ó·È Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. BÈÔÏÔÁÈο (Bacillus thuringiensis var. san Diego. AÓfiÚÁ·Ó· (kryolite).

°ÓˆÛÙ¿ ÕÁÓˆÛÙ· ¶ÂÚ›ÂÚÁ· ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ· Î·È ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ EÈÎfiÓ˜ .

4. ∏ ÌfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ¢ÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÏËÁÒÓ Î·È ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. 2.∂ÈÎ. ∂ÈÎ. 5. ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ·Ù¿Ù·˜ ·fi ÙÔ Ì‡ÎËÙ· Phoma sp. 50 ∂ÈÎ. ¶ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ·fi ÙÔ Ì‡ÎËÙ· Pythium sp. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ Û‹„Ë ÙˆÓ ÌËÙÚÈÎÒÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ. ªÂÏ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ Û ÛÙÂϤ¯Ë Ê˘ÙÒÓ ·Ù¿Ù·˜ (Erwinia carotovora ssp. atroceptica). ªÈÎÚ¿ Ì·‡Ú· ÛÎÏËÚÒÙÈ· Î·È Èfi¯ÚÔ˜ ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ̇ÎËÙ· Rhizoctonia crocorum (Helicobasidium brebisonii)Û ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ ·Ù¿Ù·˜ (∞Ûı¤ÓÂÈ· : πfi¯ÚÔ˘˜ Û‹„Ë) ∂ÈÎ. 3. ŒÓÙÔÓË ¤ÎÎÚÈÛË ‚·ÎÙËÚȷ΋˜ ÂÍ›‰ÚˆÛ˘. (∞Ûı¤ÓÂÈ· : ÀÁÚ‹ Û‹„Ë). . 1. (∞Ûı¤ÓÂÈ·: °¿ÁÁÚ·ÈÓ·)    ∂ÈÎ. Δ¯ÓËÙ‹ ÌfiÏ˘ÓÛË ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ·Ù¿Ù·˜ Ì ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Ralstonia solanacearum.

51 . sepedonicus). 11. Black Beauty). ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓÔ˘ ÛÂ Ê˘Ùfi ·Ù¿Ù·˜. ŒÓÙÔÓ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔÍÈÎfiÙËÙ·˜ ˙È˙·ÓÈÔÎÙfiÓÔ˘ Û ηÏÏȤÚÁÂÈ· ·Ù¿Ù·˜. ∂ÈÎ. √¤˜ Î·È ÛÙÔ¤˜ ·fi ÚÔÓ‡Ìʘ ÛȉËÚÔÛÎÒÏËη (Agrotis spp. 9. K·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÏfiÁˆ ηٿÎÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË. 8.). ∂ÈÎ. ∂ÈÎ. ∂ÈÎ. º˘Ùfi ‰Â›ÎÙ˘ ÌÂÏÈÙ˙¿Ó·˜ (cv. 10. (Δ¯ÓËÙ‹ ÌfiÏ˘ÓÛË Ì ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Clavibacter michiganensis subsp. Ì ۇÌو̷ ÌÔÓfiÏ¢Ú˘ Ì¿Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ʇÏÏÔ˘. ∂ÈÎ. 7. º˘Ùfi ¯›Ì·ÈÚ·. 6.∂ÈÎ.

∂ÈÎ. ¶ÔÈÎÈϛ˜ Ì ̷ÎÚ‡˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜ Â›Ó·È ÈÔ Â˘·›ÛıËÙ˜. ∂ÈÎ. 13. 16 & 17. ∫fiÓ‰˘ÏÔÈ ·Ù¿Ù·˜ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Û‹„˘. Ì ÔÏÏ·Ï¿ ÛÙÂϤ¯Ë Ê˘ÙÒÓ Î·È Ì ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË Ï›·ÓÛË Î·È ¿Ú‰Â˘ÛË Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜. ¶·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ÏfiÁˆ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ Ï¿ÁÈ·˜ ·‡ÍËÛ˘ Û ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜. ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ.9. 15. ∏ ·ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ‹Ù·Ó 11 mmhos/cm Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ pH 3. fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ÌÈ· ıÂÚÌ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜.∂ÈÎ. Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ËÏȷΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜. ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË ÛÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·Ï·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜. ∂ÈÎ. 52 . 12. ¶·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÎfiÓ‰˘ÏÔ˜ ·Ù¿Ù·˜ ÏfiÁˆ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓÔ‡˜ ·‡ÍËÛ˘. ∞ÈÙ›· Ë ‰È·ÎÔ‹ ‹ Ë ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Ù˘ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ ·Ù¿Ù·˜ ÏfiÁˆ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì ÔÚÌÔÓÈÎfi Û··ÛÌ·. Û ηÏÏȤÚÁÂȘ Ì ÌÂȈ̤ÓË Ê˘ÏÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·. ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ‹ fiÙÈÛÌ·. Î·È ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·. Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰¿ÊÔ˘˜ > 23 0 C. ∂ÈÎ. √È ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ÎfiÓ‰˘ÏÔÈ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Â›Ù ·¢ı›·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÓ‰˘ÏÔ Â›Ù ·fi Ôχ ÌÈÎÚfi ˘fiÁÂÈÔ ‚Ï·ÛÙfi. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ÙˆÓ ·Ú·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘. 14. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Û ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ¿ˆÚÔ˘˜ ÎÔÓ‰‡ÏÔ˘˜. ∞ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ·Ó¿Ù˘ÍË Ê˘ÙÒÓ Û ηÏÏȤÚÁÂÈ· ·Ù¿Ù·˜. ªÂ›ˆÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ì ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÌÔÈfiÌÔÚʈÓ. ∏ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ·‡ÍËÛË ·Ú·ÙËÚ›ٷÈ.

∂ÈÎ. ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ÎıÂÛ˘. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÔÈΛÏÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›·. 23. 19. 20. 22.∂ÈÎ. 18. sepedonicus (·ÓÔÛÔÊıÔÚÈÌfi˜). πÔۈ̿ÙÈ· ÙÔ˘ ÈÔ‡ PVY 53 . ∫fiÓ‰˘ÏÔ˜ ·Ù¿Ù·˜ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· „‡Í˘ ÙÔ˘ ·ÁÁÂÈ·ÎÔ‡ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘.250nm). ∂ÈÎ. ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û ηÏÏȤÚÁÂȘ ·Ù¿Ù·˜ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ·ÌÌÒ‰Ë Â‰¿ÊË Ì ÙÈ̤˜ pH > 5. 21.5 Î·È Û ¿ÚÁÈÏÔ-·ÌÌÒ‰Ë ·Û‚ÂÛÙÔ‡¯· ‰¿ÊË. ∏ ÍËÚ·Û›· Î·È ÔÈ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙˆÓ Û˘Ìو̿وÓ. πÔۈ̿ÙÈ· ÙÔ˘ ÈÔ‡ PVX (Ú¿‚‰Ô˜ . ∂ÈÎ. ™˘ÌÙÒÌ·Ù· ¤ÏÏÂȄ˘ Ì·ÁÁ·Ó›Ô˘ (Mn) Û ʇÏÏÔ ·Ù¿Ù·˜. ÃÚÒÛË Î·Ù¿ Gram. sepedonicus. ∂ÈÎ. ΢ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ Clavibacter michiganensis subsp. ºıÔÚ›˙ÔÓÙ· ·ÙÙ·Ú· ÙÔ˘ ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ Clavibacter michiganensis subsp. ∂ÈÎ.

∂Í·ÁˆÁ‹. ∂ÈÎ.·. ΔÂÌ·¯ÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ. 26.∂ÈÎ. 25. 27. ∂ÈÎ. √ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È¿‰ÔÛ˘ ·ıÔÁfiÓˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. 24. ∂ÈÎ. ¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÙÚfiÔ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÛˆÚÔ‡ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ . ∂ÈÎ. Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Û¿ÎÈ·ÛÌ· ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ÛÙÔ √ÚÔ¤‰ÈÔ §·ÛÈı›Ô˘. fiˆ˜ Ô ÂÚÔÓfiÛÔÚÔ˜. ªÈ· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·ÛıÂÓÂÈÒÓ. 28. ZˆÔÛÔÚÈ¿ÁÁÂÈ· Î·È Ì˘Î‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ̇ÎËÙ· Phytophthora infenstans.. Ë ‚·ÎÙËÚȷ΋ Û‹„Ë Î. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È. ¶fiÙÈÛÌ· ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ·Ù¿Ù·˜ Ì “Ù¯ÓËÙ‹ ‚ÚÔ¯‹”. ∫ÔÓ›‰È· Î·È Ì˘Î‹ÏÈÔ ÙÔ˘ ̇ÎËÙ· Alternaria solani. ∂ÈÎ.·Ôı‹Î¢Û˘ ÙˆÓ ÎÔÓ‰‡ÏˆÓ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ÛÙÔ √ÚÔ¤‰ÈÔ §·ÛÈı›Ô˘. 29. 54 .

Dallwitz M. pp159-166. In: Plant Parasitic Nematodes in Temperate Agriculture (Eds K. CAB International.P. Davis. Crabtree K. pp 137180 Johnson. ƒÔ‰ÈÙ¿Î˘ ¡. Sikora and J.C. Webster). and De. K. IN: Viruses of Plants (Brunt A. The Netherlasnds Boiteux.. Powdery mildew of potato caused by Erysiphe cichoracearum in Brazil. R. O. °Îԇ̷˜ ¢. Relation of Verticillium dahliae in soil and potato tissue. ∏ ‰·ÎÙ˘ÏȈً Û‹„Ë Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. Nematode parasites of potato. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ.∫. The return of Phytophthora infestans. 1984. 1993.K.. USA.T.. Schepers.. Gargalianou J. Jatala.. & Alexandri M. and Narain.E. Katis N. 22-27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1999.K. Harrison B. D.A. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ. Annals of Plant Protection Sciences 7.. Sharma. Management of potato late blight by changing planting date in north-western plain. 1997. 20-22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1998.. πÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ ·Ù¿Ù·˜ ÛÙÔ √ÚÔ¤‰ÈÔ §·ÛÈı›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘. K. No.K. and J. °Ú·ÌÌ·ÙÈοÎË °. Proceedings of the workshop on the European network for development of an integrated control strategy of potato late blight.M.H. 1997. St. 1023-1025. 730-736. pp 87-132. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ‘‰·ÎÙ˘ÏȈً Û‹„Ë’ Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. 53-63. eds. Field evaluation and economic analysis of chemicals against late blight of potato in the plains of West Bengal. R. B.. Turkensteen L. No 354.L Trudgill and J. 1995. Nematode parasites of root and tuber crops.. ∞ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙË ∫Ú‹ÙË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·Ù¿Ù·˜ (Solanum tuberosum L. EB 1790. Liapi S. MacGuidwin. Markets. A. Gibbs A. seed. °ÂˆÙ¯ÓÈο ∂ÈÛÙ. Tsitsipis J. ÷Ù˙¿ÎË ∞. C. 1999. Management 55 . Eds). In: Plant and Nematode Interactions. Plant Disease 78.B.. 10Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ º˘ÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. Potato leafroll virus.59. 168-171. & Genereux H.O..Cooperative Extention. ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Ù˘ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ÙˆÓ √ˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ. °Îԇ̷˜ ¢. W. 76.APS Press. 9th European Association Potato Research.E. R. Plant Disease 68. 114-115. distribution and control. Potato. 1999. D. °Îԇ̷˜ ¢. ÷Ù˙¿ÎË ∞. NIVAA. and B.. and Everson..∫. Survey of potato viruses and PVY spread in potato fields in relation to aphid populations.B.M. Brodie. a potato pathogen that justs won’t quit. Wisconsin. De Boer S. 1996. 1994. irrigation method. Efficacy of different fungicides for control of early blight of potato caused by Alternaria solani.A.. Luc. W. Bridge.. Potato Research 42 Extra Edition 279-282. CAB International. ∞˘ÁÂÏ‹˜ ∞. ÛÂÏ. ΔÂÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË.. Agronomy (No 36) A Series of Monographs. In: Plant Parasitic Nematodes in Subtropical and Tropical Agriculture (Eds M. (ed R. Slovenia pp 73-77 Basu. ∞ı‹Ó· ÛÂÏ. & ΔÚÔ˘Ï¿Î˘ π 2000. Brodie. Applied research for Arable farming and Field Production of Vegetables. Mohit Singh.∂. 1998. and D. Singh. APS Press USA. 841-844 Fry. Varieties. Hooker. and J.A. Peeten. Beukema H. 10:114-125. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. Phytpathology 76. 1998.. Bouma. Annals of Plant Protection Sciences 5. 1999. §Ô‡Ûη˜ ∫. No 291.. P. pp 567594. Evans. 355-358.A. 1999. 1981. 2000.∂. and Bombawale. In: Potato Health management.. 19Ë ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË. Diseases. °Îԇ̷˜ ¢. ÛÂÏ. °ÂˆÙ¯ÓÈο ∫Ú‹Ù˘ 19.A. Washington State University.J. & Slack S. Potato cyst nematodes. College of Agriculture & Home Economics.R. CAB Internatonal. pp 31-32. & Watson L. Koenig R. B. NL 8200 AK Lelystad (the ¡etherlands). Extension Bulletin . R. Brodie (eds) 1998. 34-37. Buchen-Osmond C.J. 3-5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2000. Liesemann. MN.J. Ed. pp 5. Potato virus X.. 1993. ªÈ· Ó¤· ·Ûı¤ÓÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÛÙÔ √ÚÔ¤‰ÈÔ §·ÛÈı›Ô˘..R.∂. Mohit Singh. U.R. 1995. 6 pp. L... Rowe). and J. Proc. Management of nematodes. 38-44 . Storage.). 1990. Bled.D. 1989. °Ú·ÌÌ·ÙÈοÎË °. USA. ¢·ÎÙ˘ÏȈً Û‹„Ë Ù˘ ·Ù¿Ù·˜. Journal of Mycology & Plant Pathology 29. D. and Smart. Singh. 65. Current status and prospects for controlling bacterial ring rot of potatos in North America. Den Haag. ΔÚÔ˘Ï¿Î˘ π. °Îԇ̷˜ ¢.S. 1986. Bridge).. Biology. Papanayotou A. 830. CAB International. £¤Ì·Ù·. & °È·ÓÓÔ‡Ï˘ π. μ·ÎÙËÚÈÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË.A. in Compendium of Potato Diseases.J.∫. ¶ÂÚÈÏ‹„ÂȘ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ. Production. pp 2. 2000. Ring rot. 1999. 9Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ º˘ÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ. CMI/AAB Descriptions of Plant Viruses. Marks. ΔÚÔ˘Ï¿Î˘ π & ÷Ù˙¿ÎË ∞. pp 125. Paul.∂¶π§∂°ª∂¡∏ μπμ§π√°ƒ∞ºπ∞ Arora. Avgelis A. J. Madison. 1997. ∫·Ï·Ì¿Ù· ÛÂÏ. 1984. B.M.E. °ÂˆÚÁ›· & ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 7. ∏ ·Ûı¤ÓÂÈ· ‰·ÎÙ˘ÏȈً Û‹„Ë Ù˘ ·Ù¿Ù·˜ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi michiganensis subsp.M.G. Potato S carlavirus. A. and H. & ¶·ÙÂÚ¿Î˘ ¡.B...J. AAB Descriptions of Plant Viruses. Sclerotinia stem rot on potato.D.∂. 1998. Evans.. and N-fertility to Verticillium wilt of potato.. ÙÔ ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Clavibacter sepedonicus . Manzer F. 1994. E. R. Franco. ¶·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË. °ÂˆÚÁ›· & ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 8.∂..

Jansson R.A. Corbiere. 1999. & Holderness M. 265-268. 167-172. Eds). Academic Press. Ringsymptome an Kartoffelknollen: kartoffelvirus Y als vermutliche Ursache.. Lab. Potato ring rot control through detection and certification. ∞ı‹Ó·. Effect of interaction of inoculum dose. 1990. Quacq F. & Slack S..W.A. ÛÂÏ.L. Plant Disease Reptr.. cultivar. Meristem culture and virus-free plants. and geographic location on the development of foliar symptoms of bacterial ring rot of potato.. APS. Weidemann H-L. Outlook on Agriculture 16. Phillips and T. Zehnder G. Wright D. E.. and Cannon. 1983. 1962.°.A 1994.. Oxon OX10 8DE UK Stead D. D. Der Kartoffelbau. & Bajaj Y.E. 116-117.C. Plant disease 83. 1994.. Alphey 1987.G. Agronomie 10. 31. Second edition Vol.A 1994. 1996. Powelson M. Effect of interaction of inoculum dose.. sambucinum responsible for the dry rot of potato tubers. Peru. 63-68. Plant Nematode Control. ¢.P. cultivar. Advances Virus Research..V. CAB International. ∑·¯Ô˜.. 410-415 Whitehead.K. Treshow.G. √È ·Ûı¤ÓÂȘ ÙˆÓ °ÂˆÌ‹ÏˆÓ. ∫ËÊÈÛÈ¿. Salazar L. Potato tuber necrosis ring disease... BCPC Monograph 54. B.M. Relation between pH of soils and their level of conduciveness to Fusarium solani var. O. pp 146-174. pp 655. Scott P. Nonpersistent viruses: Epidemiology and control. 387-429 Rowe R.. Rich. Notice. A. and geographic location on the magnitude of bacterial ring rot symptom expression in potato.P. 36. R. 1993. Annals of Plant Protection Sciences 5. Potato diseases. pp 238. D. pp 5. 356-357.S. II CAB International. Wallingford. No 74. M.S. and Inglis.L.of late blight of potato through chemicals. Phytopathology 84. M. Springer-Verlag Berlin.G. 228-235 Westra A. 456-460. Smith I. 196. APS. E. 1996. Lima. 1985. 45.G.A. & Slack S. Phytopathology 84.M.. Trudgill.Arneson C.A.W. 135-144 Tivoli. Potato Viruses and their Control. Advances in potato pest biology and management.. Potato Health Management. Powdery 56 mildew of potato in Utah. 1986. Integrated control of potato cyst nematode.R. 1998. 1994. Tissue and Organ Culture (Reiner J.. Raccah B. & Raman K. M. Central Sci. In: Plant Cell. and Lemarchand.J. McNamara D. Westra A. Quarantine Pests for Europe. coeruleum and Fusarium roseum var.F.. CIP. 354-355. ªÂÓ¿ÎÂÈÔ º˘ÙÔ·ıÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. Powelson.. pp 178. pp 214.L. 1997. Plant Dis. Foliar fungicides as protective seed piece treatments for management of late blight of potatoes. 1993. . 1961.