ma

i

Solo Music Budapest

No. 10.

2

VÁRJ, MIG FELKEL MAJD A NAP
LERCH István-DEMJÉN Ferenc

D/A

l

u
1.2. Várj, míg fel - kel majd a nap!

most is vá - rod még, 2. meg-gyö-tört az éj,

Ál - mod szép i - gé - re - tét, Ha a múl-tad fel - da-gadt,

1. Ha 2. Ha
Cism/E
H m

lát - ni sej - te - néd, kell, hogy tisz - ta légy,

Mi az Mint

/E

éj - ben ol - vadt szét, gyer-mek-ön - ma - gad, Fism

1.2. Várj, míg fel - kel majd a nap.
Fism

l.Egy új nap mindig új reményt í-gér, 2. S ha meg-za-vart, hogy túl nyitott az éj
Cism

A A

fé - le-lem csil - lag-gal

sö-tét - jét tép - ve szét, telt vég - te - len túl mély,

A Mint a

vég - te-len ha-tárt kap. mint a böl - cső, biz - tos gömb-be zár a

1.2. Te csak várj, míg fel - kel majd a nap!

várj,

míg

fel - kel D/A A

majd a nap!
Em C Em G A

Te csak

várj,

míg

fel -kel

majd

a nap!

Jv ü -

J

:j

f P11 \ T
SMB No. 10

© 1980 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

3
C EmG A D Em D Hm Fism E/G is

D/A

Cism/E

Hm/E

;
Sosem vagy egy-ma-gad, Csak

' U U US
túl ki-csiny-ke vagy, Várj, míg fel-kel majd a nap! De min - den sí - ron nő vi-rág,

Tudod,
Cism/E
H m E

nincs mennyor-szág,

Várj,

míg

fel -kel

majd a nap!

Ezért
E7

együtt leszünk, míg vég - te-len
Fism

az éj

Fism

L-JUJ
E - gyütt mondjuk an - nak, ki még

E - gyütt, míg

a nap

u-tol-já

- ra

kél,

fél,

Te csak

várj,

míg

fel - kel

majd a nap!

Te csak
Em

várj,
G

míg
A

fel - kel

majd

a nap!

m
Em G A

C

Em

Em
*fr

r>J r r
Hm

t
t\ *t t

C

D

Em

S Wm

m

D

Hm

E it

1
elhalkul

ismételve

SMB No. 10

4

EGY TISZTESSÉGES CSALÁD
LATZIN Norbert-DEMJÉN Ferenc

4t:8
^

**

Egy
Fism

tisz - tes - sé - ges csa - Iád,

ha

vé - gig - vo - nul
E7

az

ut

can,

í

Sita
0 - lyan szép kép,

%

o - lyan szép

kép!

^^ u u^
A De pa - pa es e - lőt - tük a ma - ma egy pa - don
Fism

csak

Cism 7

5
fi - gyei jobb -ra -bal - ra, csó - ko - lóz - nak bi - zony

P hisz
és

\
^

V

]>
mert De

rá-juk any-nyi ösz - sze - néz az

ve - szély i - dős

vár, pár

kö - zöt - tük mit gon - dol

^m
a a

le - ány, le- ány,

ki ki
2.
9

nem is nem is

o - lyan ki - csiny már. o -lyan ki - csiny már.

p.

am
Egy Vagy en

m
va - gyök túl ö - reg SMB No, 10

Bo - lond ez

a

vi - lág

tán,

ÉÜÜÜ
mar © 1973 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

i

I *

• •

TŰKOR
DEMJEN Ferenc zenéje és szövege

5

1. Kislány, ne higgy $5 Kislány, ne higgy

a a

tük - röd -nek, tük - röd - nek,

Higgy in - kább ne-kem. Higgy in - kább ne-kem. A

A A
Gism 7

tü-kör né - ma, s te szé - pet vársz hal - la - ni, tü-kör csap - da, az ör - dö-gök fegy - ve - re, A Cism 7 Fism 7 H7 E Cism

LJUUI P r Er í ír r r * l
Higgy nekem, s én tu-dok szeb vi-lág szebb fe - lét el Fism 7 H7 be-ket mon - da - ni. ta - ka -rod ve - le. E Cism Kis-lány,
&Fism7

ne higgy a
H7

tük - röd - nek,
E Cism

Higgy Fism 7

in

- kább H7

ne-kem. E A

Kislány, ne higgy a E

tük - röd - nek,

Higgy H

in - kább

nekem. A

Kis-lány,

ne higgy a

J J J Í
tük -röd - nek, H

i J J ; JLL* * i
Higgy in - kább ne - kem. Gism 7

i

A tü - kör: fal, _Cism7 Fism 7
i

r

mm pu
a - min sen H7 a
Cism

i^g
ki át nem me-het. Sem o-kos,
Fism 7

m Pr P

se szép, ki
H?

meg-áll, nem

le-het.

Kis-lány, ne higgy

Cism

tük - röd - nek,

Higgy E

» Pr P r
Kis-lány, §CODA Fism 7 ne higgy
H7

Fism 7

H7

i
a

H P£ i J > npaOn^
Mert így
Fism 7

in Cism

-

kább ne - kem. 7 7 Fism H

%

tük-röd-nek,
E Cism

tet

- szel
H7

ne-kem.

D.S.alfy
poi CODA Cism

pr PÍ PI
Kis-lány, ne higgy Fism 7 H 7 a E

tük-röd-nek, Higgy in - kább Cism Fism 7 H7 E

m Qa oP±H
ne-kem. A tet - szel ne-kem. SMB No. 10

Br

i r g' ír r r ^ i c ? e / j j . n
tük-röd - nek, Mert így

Kis-lány, ne higgy a

© 1975 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

6

NEHÉZ AZ ISKOLATÁSKA
HAJDÚ Sándor-DEMJÉN Ferenc 4t--8"
Am Am
7

% D

Dm

Am/E

AmC

Am*

Dm

Am

1. E-gyik hét - fő 2. Ar-ra ment egy 3. Ó. de ször-nvű Em7 Am 7

dél ■ e-lőtt kis - le-ány pil - la-nat

Pe - ti áll a Pe -ti so - sem Rá-sze-det -ted

ház e - lőtt lát - ta tán jól ma-gad

Me-lyik út - ra lép Az e-szem he-lyett Épp ott áll - nak ők

komoly most a tét. Jobb, ha a szív ve-zet. Az is - ko-la e-lőtt.

Mip

Pe - ti áll a ház Fel-csillant a két Ez a nap már tönk ^ Am 7 Dm?
- . • * —

e - lőtt sze-me: - re-ment _ G7

Szí-ve jobb-ra Inkább tar - tok A kislány is - ko C E/H

I

húz - za őt ő - ve - le Iá - ba ment

is El - in-dult a lány Hát most mit tegyek?

e . az Bal-ra van

ko - la u - tán

E-sze súg - ja: menj ~ o - da! Bár-mi lesz is ez - u - tán. Én is fel - me - gyek.

De ne - héz De ne - héz Könnyebb már

az is az is az is

ko-la - tás ko-la - tás ko-la - tás

ka ka ka

i - lyen szép na-pos i - lyen szép na-pos le - het szép na-pos

I
1.2. E7

Pe - ti áll és el - in e - gyütt jár i szan lány .

m m r u =?
a va - dul für - nak most lasz gén is |Am ja ot. mö -gött.

ra var a Iá ko - Iá

m

C/E

i
va ba ba,

dél dél dél D

e - lőtt e - lőtt e - lőtt

i

hát -ha lesz bal - la •• gott Pe - ti min

^

meg kis ■ dig meg

ki a

f

p

var

- ja

© 1973 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

SAJTBÓL VAN A HOLD
4t = 7
9?

DEMJÉN Ferenc zenéje és szövege IMI

l.Bár

en - gem sem rin - gat - tak

SMB No. 10

7

an - gya-lok

Már az ör

dö-gök - tői

se fé

u i j! r * * p i r r r u i
lek És né - ha köny-vet is

/ r ü * r^ if r r nr i r r * ? P ír
ol - va-sok Gm De nem B csak tün -dér me - sé - ket, Cm7 Mert Cm^/Es én is - ko-lát Gm És az B se je - len - tett nagy cso-dát, Hogy nem a

EJ* r
is B/F

n/ i
a

ki-jár - tam az

gó - lya

hoz - za

P7/Fis

£

kis - ba-bát.

r is * c-r
De ha l.ífogy az 2. Én már

éj

L Íaz - jel

LT ég - re né

r

^ r » c-f
zek O-lyan biz Csak az biz Cm7/Es

r r w
7

Ne-kem mond-hat - já - tok a

hí - re-ket

em -ber a hold - ra sok min - den - ben

ér - ke-zett nem hi-szek Cm7

tos tos, B/F

az, a - mit ér a - mit ér

zek

1.2. Mert ha

éj -jel

a hold -ról é

ne - ke - lek

Ve-lem

sír

a sok é - hes

ku-tya-gye-rek

Mi

e - gyütt mond-juk el

min - den - ki - nek:

L±±J'U '

r r r t'U
Még-is sajt Es Cm7 ból van a hold, Sajt -

LLLSíJ" P 3JJJÍS
ból van a hold, Sajt ból van a hold, Cm*

Sajt

- ból van a hold,

Sajt

- ból van a hold,

Sajt -

ból van a hold

Sajt B

tnjtr
ból van a hold is 2._ F a föl - dön é

Sajt

ból van a hold!

* %

O

l
2. Bár én

_r: r u

^ ^
lek B És a B hold - ra tu - dom so - ha

+ r cj> r r a r r ^ Mf
nem me-gyek De ha -ból van a hold © 1974 by Editio Musica, Budapest engedélyevei kiadja a Solo Music Budapest 1993

SE

'lí

I

JTO4
f

3

$

ÍTJ

1 uüü
(Ismétebe elhalkulj

S M B No. 10

s

MUNKADAL
DEMJEN Ferenc zenéje cs szövege 4t 8
i?

(Dob) setnpre simile
—b*—

zq
ii

m

*

(Fuvola)

I
<u

T"

H»—¥-

t^^*
Am Am

D 4^

A

H Am

T^üm=üm?
Am tár - nák fe - ne-kén csat - tan a ka - la-pács kér -ges a te-nyér Len-dül a csá - kány, Haj - lik a vas, ha Kell a csa - Iád - nak

rn-tTT
kér - ges a te - nyer dol - go • zik a ko - vács ott - hon a ke-nyér

1. Bá - nyák mé - lyén, 2. Csen-dül az ül - lő. % 3. Fá -rad a láb és'

mun-ka da-lát!

munka da-lát!

'Hl

r ^
hord -ja D
^

A mun - kás két kar - já *• ban

a

va - gyo-nát

Nem ér

rá meg - pi - hen - ni,

vár ott-hon a csa-lád.

Fújd

hát

a

mun-ka da - lát! §CODA % C

Fűjd

D

±
hát a mun-ka da-lát!

Improvizáció ad lib. i}J D. S. senza rep al§ poi CODA

D

Am

© 1973 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993 S M B No, 1 0

SZÁZ LOERO
DEMJÉN Ferenc-HERPAI Sándor 2t=3
9?

9

c ff r r i r r r r s g g r c_r ^ p c_r i
E - lő - szőr ösz-sze - tö-rött ve-lem a hin ta - ló, Az-tán a
^ ^

H*

^
^

há -rom - k e - r e - k ű

ke - rék - pár,

Az - tán egy

új,

mely ke - ve-sebb

egy

§ ke - rék - kel,
De

£

S a-zon is

szét - tört

két

pe - dál.

E - lő-ször

las -san ment, hogy E»0t
^ =

jár - ni kezd-tem,

is - me - rő
D

sebb

r r r r rr
lett E7 a táj, Az - ó - ta va - la - mi vár. A H

r r-r r f
e - lő - re-men - nem, Nincs i - dő, D meg sa re-pü-lő szárny-ra kap, G De én so - ha-sem V ka-pok

gyor - sab - ban kell % Fism

ma-dár

szár-nya-kat. De egy
# ^

mo-tor

ha sok-sok

ló - e-rős.

Jár - ni ta-nít - ja a

va - gya-mat. E«0>


^
r

^

^

^

I r *r CfTr - 1
Száz ló - e-rő! Vágyunk száguld

Száz ló - e-rő! E7 _

két kerék - kel, Szembeszál-lunk a messzeség - gel!
E A

m..m..ü'ir[:rMir'tr- L £ r f i
E -lő - gu-rult hát az is - tál - ló - ból Egy csi-kó, mely sok-sok Összetört ve-lem a hin-ta - ló, Aztán a há-rom ke-re-kű

Xs

c

b J
ló - e-rős. ke-rék - pár, Kí-ván - csi-sá - gom is gyor - sab - ban kell

.

D
Va - la - mi vár, Kell egy hát mo-tor,

Az-ó-ta

ko-moly e- rő, e - lő - re-men-nem §CODA

D.S. al § poi CODA nincs i - dő. va -la-mi vár. A Száz ló -e- rő! Száz ló - e-rő!

Vágyunk szá-guld a © 1980 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

két ke-rék

- kel,

szem-be-szál - lünk a

mesz-sze-ség

- gel'

S M B No. 1 0

10

SOHASEM KÉRLEK
DEMJEN Ferenc zenéje és szövege

m;" J i ^=P
Am

E/Gis

úgy em - lék - szem rég, úgy em - lék - szem rég, D7

Még Még G7

volt azt

i - dő, hit - tem,

hogy é hogy jó

- rez - tem, Hogy va - gyök, De

mit mond-ha - tok és mi az, a-mit nem rá-jöt tem, _ nem is - mer - tem E/Gis Am

sza - bad. ma • gam.

D

Én Én 7

úgy em - lék - szem rég, úgy em - lék- szem rég, G7

Hogy Még

volt volt F

i - dő, i - dő, G

hogy el -hit-tem, Az és el - hit -tem. Hogy C F G Am

iplS^Ef^f
ő - szin-te szó sér meg-ér - dem - lem, D3 D7 -

ÍEES
De De

tet -len ma - rad. ne le-gyek egy - ma -gam. G7.

w c^ E-Sf-r

lá-tod, elmúlt mar. S ki most előtted áll, Már el-for-dul, ha sír-ni kell. És nem szól már, csak é-ne-kel. lá-tod, elmúlt mái, S ki most előtted áll, Már tud-ja, mást nem érdemel, Csak egy-ma-gá - ban é - ne-kel. Q49 — G1 Cmaí

Már

so - ha - sem, Cmai

so - ha - sem

kér - lek,

Csak

e - gye - dúl, Dm

e - gye - dúl G
7

é

- lek,
Cmaj

Már

so - ha - sem,

so - ha - sem
F,

kér - lek,
G,

fe -le-dés be-ta-kar

té - ged,

Mar

so-ha-sem, so-ha-sem

kér-lek,

han-gom

ü-re-sen csen-dül

Már
Dmaj

so -ha-sem, so - ha-sem Em

kér - lek,
A7

Csak

e-gye-dül, e-gye-dül é -lek,

so - ha-sem, so - ha-sem kérlek,

fe - le-dés be-ta-kar

té - ged, Már

so - ha-sem, so - ha-sem

kér - lek,

han - gom ü - re-sen csen- dül

már

© 1977 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

SMB No. 10

MOTOR BOOGIE
DEMJEN Ferenc zenéje és szövege
4t=6
95

11

Ha Hm

lyukat hagynak fe-jem-ben a teg nem volt ed-dig mo-to-runk még, ké

na-pok, rem szé

^JJI'MJ
Rögtön pen, Fism

du-gaty-tyú-kéntjár-ják be a Vettünk hát egy roncsot kint a 6 G

ne áll - jon a nem tud-juk is

gép, mi

ha még re, de

dol - goz - ni is va - la - mi - re

jó! jó! Hm

rit - mus hí -ján le- áll -na a Meg-pró - bál - tünk ka - la - pács-csal

két kezem, A lei-kei verni be-le, De Em Fism

lend-ke - re-kem fordít majd a nem mozdult meg tőle még a Q6

ten - ge-lyem" sze-le-pe se. fijm

(%) Nagyon szép,

±
nagyon jó! Fism Mert ne álljon a ze - ne, míg szívből jön a szó! De ö-reg ez a motor, már semmi-re se jó! A Hm Sha

éj-sza- ka sok - szí-nű ár nyak közt töl - töm az ál % Rozsdaszín ál - mok közt tölt - het - te éj - jel az ál Em A7

mom, mát.

Ne érts fél - re, hisz Hagytuk ál - mod-ni,

nap - pal mást kell esi - nál - nom! ugyan mi mást is esi - nál - nánk? Hm

Ha fel-húz-zák a re - dő-nyö - ket S mikor fel-húz-ták a re - dő- nyö - ket

nap-ke - le - ten, nap-ke - le - ten, Em

Uj - ra Új - ra Fi$m

vé - gig - fut az o - laj szét- fu - tott az o - laj G6

a a

ke - re - ke-kém* ke - re - ke-ken. fij

Nagyon szép,

ÍEEE
nagyon jó! Be-in - dul & Be-in-dúlt

Kar:

a

mo-tor,

!' j l á i » i'' í
a mo-tor,

*-*—i j l n

a mo - tor,

mo-tor,

Be - in - dul

Be - in-dul

a mo-tor,

a

mo- tor,

a mo-tor,

a

mo - tor;

ÉÉ nw
t És ha

Be-in -dul © 1980 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

Be-in -dul

Be - in-dul

SMB No. 10

12

EL KELL, HOGY ENGEDJ
DEMJEN Ferenc zenéje és szövege

1. Nekem

százszor is mond - hatod, 2. itt vagyok ve - led % Ki - vánok min - den ú -

Hogy én Hát jat, Hogy

túl bolond nem kell fél egy - szer-re

va - gyök te - ned, min - dent lássak,

De én De ha Ezért

ér-zem, min- dig ő - riz - nek fent mesz-sze já - rok, a vi - lág úgy-is nem ér - de-kel, hogy mennyi - re tet-szem

ő - rült an - gya-lok. fo - rog majd ve -led. neked, vagy bár -ki más

- nak

Ha egy túl - haj - tott vi - lág Kár visz-sza - tar - ta-nod, Ha csá - bí - ta-nak a vá

Nem Csak bajt gyak, Fut - nék

fi-gyel le rád o-koz ha-tok, a nagy - vi - lág-nak,

Ez Mert én Mert

jó ok ar - ra, hogy meg - pró - báld, mit a pil - la - nat sza - bad vagyok, bár te azt hit - ted, csak egy tu - dom jól, hogy va - la-hol mész- sze még

ki

nált.

Még

Mf c?

HZ'-T£

- té"

várnak.

2

^

E 1

*"•

h o

^

«"«^'

d

kell, hogy e„ ■ gedj,

B

C

7

B

C

7

ÉÜ3
el kell, hogy

^

en - gedj, hoz - zád

m gi
B
El

r rnrr
vagyok. El kell, hogy en-gedj, FINE %

C

7

túl bolond

A

7

Dm

B

C

7

I
El kell, hogy en-gedj, kell, hogy en - gedj, hozzád túl bo - lond vagyok! D. S. al FINE © 1980 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

SMB No. 10

NEKEM IGY, NEKED UGY
LERCH István-DEMJÉN Ferenc

13

Gism

Fism

7

Gism

'LLTLJ ÜLI
Vá-la-szol - tam száz-szor, de te nem hit-tél nekem, át -ug-rot - tad könnyen, a-lat - tam ösz - sze-tört a léc, Ü - rítsük ki vég - re a bé • ke ser - le-gét, A/H Emaj A Te Bár Kér-dé-se-id - re ráment majd a ott ug - rálsz még most is, csak le - het, én a bort, te a Gism Cism

fél

é - le-tem. e-lő - re nem lépsz. vi-zet ked-vel-néd. Gism

Ha Ha

Fism 7

nem tet-szik egy szó - lam, vagy túl magas neked, Zöld még az az al - ma, mit rég é-rett - nek vélsz, nagy len-ne, a fél vi -Iá- got meg-kí-nál - hatnám, Gis/His Cism

Csak De

Pró-báld úgy, hogy néhány hanggal ne téveszd a színt így el, ha túl ki - esi a ser-leg, csak Fis/Ais H7/A Gis 5 R

lej-jebb é-nek-led. sze- ma-for -hoz érsz.\ Nekem így, nekünk e- lég tán. Fism 6 Gis

ne-ked úgy, Gis/His

Két Cism

egy -

e

sze - rű út,

De te nem

veszed ész - re, Hogy egy

helyre fut.

Nekem így,

neked úgy,

Két egy -

sze-ru ut
** *

S amit én

kapok,ab - ból

neked is jut

Min - dig.

Nagy a Erna)

vi - lág,

de

mi

le - ga - lább

ne ve-sze - ked

jünk

sze - ru ut sze - rű út,

De te nem S a - mit én

ve-szed ész ka -pok,ab

re, Hogy egy ból

hely- re ne - ked is

fut. jut.

Nekem így, Nekem így, Ismételve elhalkul

© 1980 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

SMB No. 10

14

ÉBREDJ NAPSUGÁR
HAJDÚ Sándor-DEMJÉN Ferenc

Parlando lt=4'"
(Gitár) _

3

n
Am Em

Ja >

i

l.Ha éj-jel min-den el - pi-hent 2. Gondolj rá, hogy mit je-lent, Ha a 3. Rá -jössz majd, hogy mit je - lent, Ha

Em*

C/E

rr r rn^ini]J

j j, ]ij
fény
ej.

Mit jelent másnak s ne-ked a Gondolj rá, hogy mit jelent hajnalt várod szün-telén, Ha ál - mat-lan vagy, meggyötört az es - te majd a nap lement S el esi - gázott fényét szór-ja

A A

Rád

köl-tő-nek új ver - se-ket, A gyermeknek, ki fél sötét - ben Gazdagnak és hon- ta-lan - nak

fes - tő-nek új ké - pe-ket, A S el - té-vedt egy zord er-dő-ben bol-dog-nak, bol-dog ta-lan-nak

napfény minden em-ber-nek re - meny. mit je - lent, ha fel-csil-lant a fény. Új har-cot je-lent és új cso- dát.

Oh! Oh!

Éb - redj nap-su-gár Éb -redj nap-su-gár

süss le hozzánk új - ra már é - rez - zük át új - ra már

Egy

Fé-nyesítsd meg szép vi - lágunk új nap minden szép-sé-gét és

út - ja - it

Oh! kín -ja - it. (ismételve elhalkul)

© 1973 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

MA LESZ A HOLNAP TEGNAPJA
DEMJEN Ferenc zenéje és szövege 2t=5"

* Tudom,

jó-ból is árt

a sok,

Bár-mit is

te-szel

A-kár

túl

so-kat

i-szol,

Vagy

SMB No. 10

15

±
túl sokat eszel, De ha ked-ved el - hagyott, Minek szidnád a teg - napot? C/E F Fis' Inkább

ci

4 EfJcr [_LfB
csinálj magad-nak jó C/G F6/A e-lő G - re Dm7

még egy szép napot. C/E F

Ha a Fis 0

Efm/LJCJL^
ma lesz a hol-nap teg-nap-ja, Tedd a c |l. C /Gl

4 [J'Lfl'cJLEf
még egy

bús em-lé - ket az ab - lak-ba, Nehogy szomo-rú-an gondolj a teg-nap - ra, Tölts még egy kortyot a po-ha-rad - ba! Ha a

kor-tyot a po-ha-rad- ba!

w^

Ha a

fe-jed

fö - lőtt

a ház,

Ösz - sze - dűl - het hol - na - pig.

Legjobb hogy - ha csendben, gyorsan

Eltűnsz haj - na-lig.

Ma gyerek vagy még ta-lán,

De

fel - nőtt le - szel

ha - mar,

Hát

ját - sza - dozz

csak

vi

- gan,

A • míg

sen - ki C/G

nem
F«/A

za - var. Dm*

Ha a

ma lesz

a hol - nap C/E

teg - nap - ja,

Tedd a Fis'

1

bús em-lé- ket

\'UJU
az

ab - lak - ba,

Nehogy

szo-mo- rú - an 2-C/Gl

gon - dőlj

a

teg - nap - ra,

Tölts

még egy kor- tyot a po - ha -rad -ba! © 1976 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

Ha a

még

egy

kor-tyot a

po - ha - rad - ba!

SMB No. 10

16

VALAMIKOR LATLAK-E MEG?
LATZLN Norbert-DEMJÉN Ferenc
41=6"

n-} J n Jirr
Fe -ke - te Sö - tét fel - hő - be éj - sza - ka bújt sen el ki a hold se lát va - la - hol? ba - rát
*

Em

Am

Va-jon ja, hogy

mU

ta -lál bú - csú

LJ
az eg

J

ko-zunk - e még zik épp két jó

ri-i

Fe - ke - te

gú - nyát

J>J
Ki
2.D

i'J
ked - ve - sem, va - la - mi -kor lát - lak - e
Em
% Dm7

tud - ja

még?

va - la - mi - kor Hm7 £

SSÜ
lát-lak - e

I
még?
Em
Dm*

* ^

Va-jon

va - la - mi - kor

lát - lak - e

még?

Ö
Va - jon

i
va - la - mi - kor lát - lak - e még ía?

s
Sö - tét Am éj - sza - ka sen

r

r
ki

M-+-F
se lát
ja

^

r r r r g=f
mily ki - esik va-gyunk, s mi - lyen

nagy a

vi - lág

Fe - ke - te

gú - nyát

ölt
Em

fel

az

eg


D. S. al 0
poi CODA

CODA

Em

Ki tud - ja ked - ve-sem,

va - la - mi - kor lát - lak - e még?

LLÜLUJi
SMB No. 10

sr (elhalkul)

© 1973 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

BORDAL
LATZIN Norbert-DEMJÉN Ferenc Beat carioca 4t=5"

17

1. Egy pohár 2. Egy po-hár 3. Egy po-hár

é - des bor é - des bor é - des bor

gyógy - ír vo - nat pe - csét
F'

a a a

be-teg - ség - re gon-do - lat - nak ba-rát - ság - ra
Bm* Es

ftgy

pc-nai

1. ^

Egy po-hár Egy pc hái

é - des bor é - des bor é - des bor
Es?
1 ^ - „,

Es
— i BJ

^ÍE=3

m

o - laj ka. ■ pú vi - ga ;:■:

a

STfítl

VA

- dé-lv
/,áí>

a a

dal - la -■ rnok
bú -cSiJ

re nak. \lGm1
~ ~~1—

ERV

I 1 " " »«• PO • h? r
DO-

Egy

hu

»^

des bor des hor des bor

As
^

biz - tat se - gít nem ok

w^^ ^^ff
új a még

Asm

Cm
--J———— r

ir r ;
Tölts hát
ra jo

re-mény • ke - dés-re han-gu - lat - nak ag-gó - dás - ra

ba- rat!

Tölts hát új - ra jó

k £

i=m
el-jössz
^

ba-rát! As

Töltsd ki

pin-céd jó
Asm7

bo-rát!
Des7

egy • szer

t

hoz-zánk

^ ? szin - tén Té-ged
B7

meg- ki -

É lünk ná AS. a/ ^
/HM CODA

3

I

::

J U J1
any - nyit

- ré - be Cse §CODA

ké - rünk,

É ? min légy

5

^

P
^

1 Ü

- dig

a

bo-rát!

m

F7

© 1973 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

SMB No. 10

18

DARABOKRA TÖRTED A SZIVEM
DEMJEN Ferenc zenéje és szövege

nem is tu - dod, mi - lyen nem is tu - dod, ho - gyan

kár, fájt,

Hogy Hogy

o-lyan messze fu - tot - tál nem ta - lál-tam o-lyan lányt,

ki

Da-ra-bok-ra törted a szí é-le-tem-ben helyed - re lép

vem het

J LT] >
Most Fáj, jó, Te Te nem is tu-dod, hogyan nem is tu-dod, milyen fáj, jó,

n
lem lek

5

Hogy Hogy

t

r
búcsi^nél-kül itt hagy - tál nincs, ki hozzád ha-son - ló, így

ir r r n r r ^ ^
Hogyan tudtad ezt ten-ni vé gond-ta - la-nul, e-gyedül é F/G
F/G

Szánd meg

P^PP
Am

hát

szo-mo- rú
Am/G

szí-vem
Dm Em

m r r ír r/r
Ügy sincs más

vi - ga-szom

IPI" né-kem
2.

Jöjj . el

ff i

Q -m&

l

hát, jöjj el §CODA

hát,

ÍP

ílLf
ösz - sze-tört

,r6
szi-vet meg ra-gassz. Szánd meg
ragassz.

Hogy egy

D. S. al <> j

ragassz. Szánd meg szomo-rú © 1972 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

szí-ve-met

Szánd meg

da - ra-bok-ra összetört szí

- vem.

A BERGENDY együttes „HÉTFŐ" (Hétfő) című kettős nagylemezéről:

JULISKA
4t--8"
A

LATZIN Norbert-DEMJÉN Ferenc
Hm 7

Hm/E

£

í

r

UjLs r~F W^z
Bár De SMB No. 10

L^ff

^r

'=

■■n J ^szegény lány ír 1. Ju-lis-kaegy
2. Ju-lis-kaegy szegény lány

min - den éj - jel ko-csin jár i - rígy rá az e-gész bár

19
Fism

ífi/íí
I-gaz nem az ö - vé, kár Arany gyűrű, gyémánt ék De o-lasz ko - esi a - kad pár Nem csa-lá - di ö - rök - ség. Hm Hm A

Ju - lis -ka egy szegény lány. Mind ba-rá - ti a -ján - dék.

n Pir

-LLJ

'

n P pr
Ju - lis - ka egy szegény lány Ju - lis - ka nem szegény lány Fism Giu-li - et - ta jobb lesz tán ne-ki jó így, ne is bántsd

*

*

j ,J>, I
Nem

Ju-lis - ká-nak hív-ják már Talán te is tu-dod már
D

j ^ / y nr i >
Ha
H7

if\Ltu0

i

v J'l
Ha De

I

Al-fa Ro-me - ó - val jár szeretném, hogy te is lásd

ej a

Í

J

I

J i ml

l

v
Ju-lis-ka egy szegény lány. Hogy:

Ju-lis - ka egy szegény lány.

Neki szól ez a dal Fism H

Nehogy magad-ra értsd Cism

Ne is

ha- ra-gudj

ezért

rám A/Cis Hm

Hogyha

rád

is

il -

lik

tán,

i ?FiCrcj-pnp
Ju-lis-ka nem szegény lány Fism Talán te is tudod már ne-ki jó így, ne is bántsd!

H*

j'U * * y *\n
sze-ret-ném, hogy te is lásd,

J^pr

J

-i

Hogy: Ju - lis - ka egy szegény lány,

szegény lány,

szegény lány,

szegény lány,

szegény lány!

© 1973 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

SMB No. 10

20

SZELLEMVASÚT
LATZIN Norbert-DEMJÉN Ferenc

Én még

so- ha-sem u - taz - tam a so- ha-sem u - taz - tam a

szel - lem - vas - ú - ton, szel - lem - vas - ú - ton, Míg

So - ha - sem meg nem

lát - tam szállt

a a

nagy sár - kányt. Mi - kor bá - tor - ság.

o - da - ér It tam

kez egy kor

-

tem a tyot, és

^s
^ ^

1

ré - mes ka- pu-hoz, vettem egy nagy leve-gőt:

I^^IÜT^
a a szel - lem - vas - ú - ton. A szel - lem - vas - ú - ton, De

t

I

Bá - tor - sá - gom rög - tön el - szállt. Meg - lesem, mi is ott az i - gaz - ság.

iSi

En még Csak

p^g
so - ha • sem u - taz egy - szer u - taz - tam - tam szóm - szed gye - re - kek nem is ta - ga - dom le a el - mond - ták, hogy csa - ló - dást: a Fe-jük Csúf fö - lőtt egy me-se volt csak sí - ri min - den fo - lyo - són A fa - la -kon, Mást

a

ha - lál len - get - te a vár - tam, mint a - mi a G C A D

ka - szá - ját. va - ló - ság. G C F+

Így volt!

így volt!

B+

Nem u - ta - zom töb - bé a E/A A D/A

szel - lem - vas - ű - ton, A

Biz - tos, hogy so - sem Fism/A H/A

vá - lik

^

• J vnfrrrr
A szel - le - me-ket lát - ni is én ve-gyek rá.

hob-bym - má.

f f ír C J C J 1
én

in - gyen sem a - ka-rom,

Fő - leg nem,

^m
A

^

i
hogy

G

C

F+

B+

E+

s
jegyet © 1974 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993 S M B No. 10

EN CSAK FÚJOM A DALT
2t=5"
7

21
CmajD

DEMJEN Ferenc zenéje és szövege
CmajD

rji
Kiskorom - ban, ha jól tudom, Kar: ó ...

P"

egyszer még - is sorke-rült rám.

1. Fel-ál - lí-tott az é - nek tanár; 2. dal-ból nőtt ki a bá-tor - ság: 3. dal ki-gyúl, so - sem al - szik el,

Fújd hát Sem CmajD

,,E-nekelj hát, mire vársz már? te is velem, ha nem tudnád. tűz, sem víz nem olt - ja el.

De

tanár úr, én ezt nem tudom, Csukd be sze-med és nyisd ki a szád, De ha együtt é - ne - kelsz velem,

Mert És . Kell, hogy
Am H7

gombóc nőtt a tor-komon, ereszd ki rajt, mit a szív ki-ált, szí-ved is e - rős legyen,

o...

Nevet - ve in - dúlt el hoz-zám: A szád a - la-kít - sa a dalia - mát. Mert a szád a - la-kít -ja a dalia - mát.
Em

o...

2.3. De a
Hm?

A m Hm?

1. „Mitől félsz, fiam?" így szólt rám. szíved üs - se a rit-musát.

S egy csat- ta-nás Nem egy éj-szakán,

há - tamon, de egy é - léten át,

a

S többé már És

y
nincs gom - bóc a tor - komon... együtt leszel velem, vagy nem. Az - ó - ta fú -jom a Én csak fú-jom a
Cmaj D 7

,

.Cnjiaj D7

J J>J
CmajD 7

dalt, Fújom a dalt dalt, Fújom a dalt.

Fűjom a dalt. 1.2.3. Én csak fú-jom a

dalt. Fújom a dalt.

Fújom a dalt.

Én csak fújom a

dalt. Fújom a dalt.

Fújom a

dalt. Én csak fújom a

C
*

G/C

C

D

[II

<j>

»=F
Csak fú-jom,

e
fű- jom,

dalt. Fú-jom a dalt.

n

fú-jom

a dalt.

A CODA
D poi• CODA

Iá:
m

2. így 3. Ha © 1980 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

a a SMB No. 10

Csak fú -jom

a

SOHASE FÉLJ
DEMJEN Ferenc zenéje es szövege

Ná - da-son. fá - kon és lom - bo-kon ör - dö-gi Desmaj

hár - fa - ze - nét mu-zsi-kál
Fm

a mocsár- sza- gú

nyit-ja szemét, s fe-je bil - len: tán

vesz-ve az út, s ve-le min-den, Ha

e-rő

a remény-hez sincsen,

Ha

nn mn\
nincs remény, ha nincs remény, Es ha nincs remény Des De a Nap— halót- ti maszkban, mint éj. Ma Bm szín-há-zat ját-szik s épp színpadra ér, S a tények nyúlszívű dok-to-ra-ként, Lekacsint rám sunyi Holdja szemén és

Míg a
Bm

Föld

pokol - or - szag - ré - sze-in

el nem

tű - nik a baj,
/Des

c« c

/F /As (in basso: quasi ostinato)

Kicsinyes panaszodról, vándor, /B /E /Des /C

ne be-szelj!

Es so-ha-se

félj,

so-ha-se

^um
/F So-ha-se c

/As
so-ha-se G Des

M
so-ha-se ] Des C

so-ha-se

félj!

,

]E i+^r

'2 P=i

25

l

félj. F

/

/

As

/

/

/

B

/

E

l7

/

Míg a

Föld

pokol-or - szag - ré -sze-in

el nem tű - nik a baj,

Ki-csi-nyes pa-na-szod - ról ván - dor, © 1980 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993 SMB No. 1 0

Ne be - szelj!

És so- ha-se

23

So-ha-se /G ^ /Des /B

so- ha-se

félj,

so- ha-se

félj,

so- ha-se

félj!

So-ha - se Ismételve elhalkul

JOBB, HA KINYITOD A SZEMED
DEMJEN Ferenc zenéje és szövege 4t--l<>
it

1. Mi - kor

fel - kelsz bád - ból bá - nod

az a

nap - nap u - tán ab - la - kon át teg - na - po - kat

Min - dig So - sem El - ve -

;' r CH J r ^ F p f
más fény Iá - tod szí - ted B más a vi - lág más a vi - lág nap - ja - i - kat Am 7 mit egy a süt le re - ád gyér - mek is lát, hol - na - po - kat, Hm7 Min - den Az é - vek Má - sok B' reg - gel múl - nak é - lik

1.2.3. De D
7

a

Te

fe-jed G

ben, ^ /G

If2^

ír Lr-iir - i> j
ré - gi maradt! /G 2. Szűk szo Hej! Nyisd hát ki! G Lehunyva nem fogsz Iát-ni! >, /G

Szí - ved, hogy meg tudj lát - ni §CODA
/
D

min-den ú - jat,

a- mit

ez

a nap hoz ~ ~ CS ^ ?

ne-ked.

,

I
S M B No, 10

// /?

mm

3. A-míg D.S.senzarep.alfy poi CODA

© 1973 by Editio Musica, Budapest engedélyével kiadja a Solo Music Budapest 1993

TARTALOM

BORDAL ( Egy pohár édes bor) . . . Latzin Norbert - Demjén Ferenc DARABOKRA TÖRTED A SZIVEM . Demjén Ferenc zenéje és verse EGY TISZTESSÉGES CSALÁD Latzin Norbert - Demjén Ferenc EL KELL, HOGY ENGEDJ . . . . . . Demjén Ferenc zenéje és verse ÉBREDJ NAPSUGÁR . .. Hajdú Sándor - Demjén Ferenc * + EN CSAK FÚJOM A DALT Demjén Ferenc zenéje és verse JOBB HA KINYITOD A SZEMED . . Demjén Ferenc zenéje és verse JULISKA. Latzin Norbert - Demjén Ferenc MA LESZ A HOLNAP TEGNAPJA . . Demjén Ferenc zenéje és verse MOTOR BOOGIE . . . . Demjén Ferenc zenéje és verse MUNKADAL Demjén Ferenc zenéje és verse NEHÉZ AZ ISKOLATÁSKA Hajdú Sándor - Demjén Ferenc NEKEM ÍGY, NEKED ÚGY Lerch István - Demjén Ferenc SAJTBÓL VAN A HOLD . Demjén Ferenc zenéje és verse SOHASE FÉLI Demjén r erenc zenéje és verse SOHASEM KÉRLEK . . . Demjén Ferenc zenéje és verse SZÁZ LÓERŐ Demjén Ferenc - Herpai Sándor SZELLEMVASÚT t Latzin Norbert - Demjén Ferenc TÜKÖR ( Kislány, ne higgy a tükörnek ) Demjén Ferenc zenéje és verse VALAMIKOR LÁTLAK - E MÉG Latzin Norbert - Demjén Ferenc VÁRJ MÍG FELKEL MAJD A NAP . . . Lerch István - Demjén Ferenc
• >

S^Kí:^^-^
'.*.*-*.+,*,

r*$$üSi

-raSSsP*
4

fal
W

£*sw:; i "i ; * . »:■: •:* :•:* "* :*:* i*: * : o : * :* i* > :■: ^;Nw:;!;:i::^:^!-N:-s:fí:^:iss:->:;:.:;s:;:<.:.:.;;:': S&SE&S&c I •^w^x.:.g^sff^^^áasffigs?gí OfWXffZ'_•-*»*_»_■_■ ■, ■ J - ' , * ,•-*-*,*_■ _ _»_*_*_" I _ *_•,*,*_*.
',*L»JO_*T*,*,
'x^.'_'_*.',',*-'_•,','_'_',*-<-',*,'_<_*

::

:v:v'i;:v^x<<ívX\íX';í;v;i>iifflíiK;S?i3!
,

'>_■-'_•_■-*-■ , * - * . * , ' x" _

L*,'-».»,*x*-»-»,',*-*.*xl

Wgg^ss$$gíg®m®g x.:.::!::::Wr.:o:.x

l t . l #.1.1 I I * * ,

■_*IvO_ _*_■'_*_■_'!■_*_
x ' - » * ■ - < - ' , • , *,*_*_*,'
' 'x*.".*x«_

•M^^^i^^^^
C*,»,■_*_*"_*. -•-'_*_■-V■_ V - * _ * _ ' , * _ ■ _ " , * _ * _ • , ' '_' . V - V * ."--*-"_

fc".'**x*^'»^*-■*•**-*."**

•.•x*~*.***1*^"»x*fc l"**^'fc***1*fc*.**

',■

*.-.-t-:

C * * ■ - * ** . * . * . * * • * ■ . ■ " ■ 7 * ? :

&£39&ccc

'-*_*_*-■,*. •-*,<

',*,*-*, *,*_*_*.'

K2SK

» » i X » * t i

'AW/.'.'.V.V,

i H H
V5%

■1
•I
111 111
" >I'>

™mm& m

i
SZIGETI: S Z Ó R A K O Z T A T Ó GITÁRISKOLA I. II. KÖTET SZIGETI: AKKORDISKOLA GITÁROSOKNAK

_*-*_•_■_*-*

SSV*Ko!i
■-*_*_•,*.

','x*-'x*-t

SaKSS
,***_v_ * -', * _*-*

I

Éli

M ^ IS &YWJLTMAN
KÖNNYŰZENEI SOROZAT
//

Ili


'-'.*,*-" ' x * . '

JPÜCOOÍJ

mm

m

m&&

iil
iil
■W

Kovács Kati, Koncz Zsuzsa, Zalatnay Sarolta, Szörényi Levente, Fonográf együttes, Tolcsvay László és Béla, Bródy János, Zorán, Máté Péter, Szécsi Pál, Demjén Ferenc, Presser Gábor, Záray-Vámosi duó, Express együttes, Illés együttes, Balázs Fecó, Gyermekdalok (Szél hozott, szél visz el), Koós János dalaival.

w.v.v.v

■#\v.v:v>.

111
X&&& HJŰOCKJ
x<.*" •■■ '

Ilii
BBB
zs&8&
C"L*-"7*_*7*

EDDA m ü v e k
KOTTÁS ALBUM a i o§ KOTTÁS ALBUM
ock and ollparty
Ismert előadók rock and roll dallamai zongorakí­ sérettel, harmónia jelzéssel

frV&SV

m

,*-'.* "-*,

m

mm
:Sli

KOTTÁS ALBUM

sassá
SVSUcS
_*,*,*_*,*_

»5!&VÍ
■ _ ' , * - ■ - ' , • - * , * _

III

.'AVAMt!

o:

11 1
«S

£S*3

&i!l
'-",*,■-•,*,■-<,'

L'_»-*_*-"-*_ -*,*-*-*,*, *::

'_"_",•,'_*,'

KOTTÁS ALBUM
Válogatás az együttes dalaiból

•:■■:••

SES;v;:>:'••
',■,*.•.+ *.■

S8S8E

III

mm
t i * t i

m&
-*-*,'-*.'xl

il

Ül

.,-íííí

III

Cserháti Zsuzsa
KOTTÁS ALBUM
KEYBOARD KEZDŐKNEK

OCK 'N' ROLL RANDEVÚ
MAXI, azaz Fekete Gyula fergeteges rock and roll dallamai

x'_"-'_•_'-•-'-"-'

:%%•:%¥ &&S&BS

§TOí *,*_*_»_*_
o o

'-"_ W _

ss
>,■-*

BOSSSNW

111

*V

Kö9*K
» 1 1 » * ,

59

■ : • » »

KOVÁCS PÉTER:

as
■-*_■-*-*,*_ <,*_«-*T«_ fctüt: ^ O ' i M

és KEYBOARD KETTŐ

^r

L"_' _«_■_*_*_■

: ::::::: í: : : : : ; ; .x...-..::... : :

i
in
mm
*a

ü& :

SvKssw

Kulcsár Zoltán: Hormóflío é s ritmusiskola keyboard programokra
&*í:::*

KAPHATÓK A ZENEMŰBOLTOKBAN!
ír
X>>»K*X«»MW»WH
■•*,*,

Mi-

i t ,I n ,V 1É ' i I_ _*_ '»' _■_■_' L*,*_

•>«?w«?!:!:;:::ft

atW

MM

i!í#:*S*:t:*!o!»!o: t : w : w * : ' : * w

>:o» >»?;*:

1

*••*•*■• .".•,**•<•>,

ufŰjCOPA t * * " ! " * " .

*_■_*-*_ *_"-■,*_■_

<4:«»:«Í«ÍÍ«*K*:««?Í*:I»ÍÍ

VVi1

-»-;*;-.

■XXX

• • ' • •.

-•-_■_•_» - * - • * . X !

.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Vas Gábor BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA: Stúdió Tipograftk GRAFIKA: Póló Kornélia KOTTAGRAFIKA: Kottamester BT.

Kiadó: SOLO MUSIC BUDAPEST ZENEMŰKIADÓ 1071 Budapest, Dembinszky u. 34. Tel.: 322-8862 Fax: 352-7920
SMBNo.10

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful