UCHWAŁA NR X/72/11 RADY GMINY BOBOWO z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych  Na  podstawie  art.  5 ust.1,  art.7  ust.3,  art.

19  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991  r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych1) (Dz.U.  z 2010  r.  Nr  95,  poz.  613  z późn.  zm  )  i art.18  ust.2  pkt  8,  art.40  ust.1  i art.41  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001r  Nr  142  poz.  1591  z późn.  zm.)  Obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011r.  w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych w 2012r (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Bobowo uchwala , co następuje:  § 1. Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:  1. od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  ich  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków –0,84 zł od 1 m² powierzchni,  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;  c) zajętych pod drogami innymi niż publiczne – 0,03 zł od 1 m² powierzchni,  d) pozostałych  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego ­ 0,23 zł od 1 m² powierzchni,  2. od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych ­ od 1 m² powierzchni użytkowej,  od 1,40 do 2,20 m ­ 0,35 zł,  powyżej 2,20 m – 0,70 zł,  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,70 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,  c) zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siewnym –  10,24.zł od 1 m² powierzchni użytkowej,  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych  przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 zł od 1m² powierzchni użytkowej,  e) pozostałych  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego – 5,13 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.  3. od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3­7 ustawy z 12.01.1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych.  § 2. 1. Oprócz zwolnień wynikających z ustawy, zwalnia się od podatku od nieruchomości:  1) budynki  lub  ich  części,  budowle  i grunty,  służące  działalności;  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  sportowej, kulturalnej, przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,  2) budynki, budowle i urządzenia związane z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców i odprowadzania nieczystości  oraz zajęte pod nie grunty.  2. Poboru podatku w formie inkasa dokonują sołtysi.  Podatek może być uiszczony w Kasie Banku Spółdzielczego na konto gminy.  § 3. Wprowadza  się  opłatę  targową  pobieraną  od  osób  fizycznych,  osób  prawnych  oraz  jednostek  organizacyjnych  nie  mających  osobowości  prawnej,  dokonujących  sprzedaży  w miejscach  wyznaczonych  do  prowadzenia działalności handlowej.  § 4. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości: 
Id: DCYJN­CJRUU­LSJUY­AQTBE­BSAKZ. Podpisany Strona 1

­ za handel z pojazdów samochodowych i przyczep oraz wozów konnych w wysokości 10,00.zł,  ­ za handel ze straganów oraz stoisk w wysokości 5,00 zł za zajmowaną powierzchnię do 2 m², natomiast powyżej  tej powierzchni 2,­. zł za każdy następny m².  2. Opłatę targową pobierają inkasenci­sołtysi.  3. Inkasenci, o których mowa w ust.2 otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 30% zainkasowanych  kwot.  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Pomorskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012.   

Przewodniczący Rady Gminy  Wiesław Kurcwald

1) Niniejsza 

ustawa  dokonuje  w zakresie  swojej  regulacji  wdrożenia  następujących  dyrektyw  Wspólnot  Europejskich:  1)  dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu  kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE  z dnia  17  czerwca  1999  r.  w sprawie  pobierania  opłat  za  użytkowanie  niektórych  typów  infrastruktury  przez  pojazdy  ciężarowe  (Dz.Urz.  WE  L  187  z 20.07.1999).  Dane  dotyczace  ogłoszenia  aktów  prawa  Unii  Europejskiej,  zamieszczone  w niniejszej  ustawie  –  z dniem  uzyskania  przez  Rzeczpospolitą  Polską  członkostwa  w Unii  Europejskiej  –  dotyczą  ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 

Id: DCYJN­CJRUU­LSJUY­AQTBE­BSAKZ. Podpisany

Strona 2