You are on page 1of 2

UCHWAŁA NR IX/63/11 RADY GMINY W SKÓRCU z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy  Skórzec oraz zwolnień od tego podatku  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.

 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.  z 2001r.  Nr  142,poz.1591  z późn.  zm.)  oraz  art.  5 i  art.  7 ust.  3 ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r.  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (Dz.U.  z 2010r.  Nr  95,poz.613  z późn.  zm.)  w związku  z Obwieszczeniem  Ministra  Finansów  z dnia  19  października  2011r.  w sprawie  górnych  granic  stawek  kwotowych  podatków  i opłat  lokalnych w 2012r. (M.P. Nr 95,poz.961) ­ uchwala się, co następuje:  § 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości w wysokości:  1) od gruntów:  a) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania  w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł. od 1 m2 powierzchni,  b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne,  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  –  4,33  zł.  od  1 ha  powierzchni,  c) pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł. od 1 m2 powierzchni.  2) od budynków lub ich części:  a) mieszkalnych – 0,45 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,  b) związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  – 10,24 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,  d) związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej,  zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,  e) pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez  organizacje pożytku publicznego – 4,00 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej.  3) od  budowli  –  2 %  ich  wartości,  określonej  na  podstawie  art.  4 ust.  1 pkt  3 i  ust.  3 –  7 ustawy  o podatkach  i opłatach lokalnych.  § 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości :  1) budynki wymienione w § 1 pkt 2 lit. „a” i „e” towarzyszące obiektom sakralnym,  2) grunty i budynki służące ochronie przeciwpożarowej,  3) grunty i budynki zajęte pod świetlice wiejskie,  4) budowle  służące  do  zaopatrzenia  w wodę,  do  odprowadzania  i oczyszczania  ścieków  oraz  do  składowania  odpadów stałych.  § 3. Pobór  podatku  od  nieruchomości  w formie  łącznego  zobowiązania  pieniężnego  wykonany  będzie  przez  inkasentów. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Nr XIV/97/2000 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 kwietnia  2000r.  w sprawie  poboru  łącznego  zobowiązania  pieniężnego  oraz  zasad  wynagrodzenia  za  inkaso  na  terenie  sołectw w Gminie Skórzec, zmieniona Uchwałą Nr V/34/07 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2007r.  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

Id: DWNUV­PFIWD­HNHJY­QWJEK­REJRG. Podpisany

Strona 1

§ 5. Traci  moc  uchwała  Nr  XXXV/239/10  Rady  Gminy  w Skórcu  z dnia  10  listopada  2010r.  w sprawie  określenia wysokości stawek i sposobu poboru podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skórzec oraz zwolnień  od tego podatku opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 202,poz.5920 z 2010r.  § 6. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  przez  rozplakatowanie  obwieszczeń  w miejscach  publicznych  na  terenie  Gminy Skórzec.  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012r.   

PRZEWODNICZĄCY RADY  GMINY  Grażyna PIETRAK

Id: DWNUV­PFIWD­HNHJY­QWJEK­REJRG. Podpisany

Strona 2