T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i

: 0982.602.602 Trang: 61

Lời Mở Đầu
Theo chủ trương của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo, từ năm 2007 hình thức thi cử đánh giá kết quả học
tập của các em học sinh đối với môn Vật lý sẽ chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức trắc
nghiệm. Để giúp các em học sinh học tập, rèn luyện tốt các kĩ năng làm bài trắc nghiệm, người biên
soạn xin trân trọng gửi tới các bậc phụ huynh, các quý thầy cô, các em học sinh môn số tài liệu trắc
nghiệm môn Vật lý THPT mà trọng tâm là các tài liệu dành cho các kì thi tốt nghiệm và đại học.
Người biên soạn hi vọng các tài liệu này sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn luyện và đạt kết
quả cao trong các kì thi.
Từ kì thi Đại học năm 2010 đặc biệt là năm 2011, nội dung đề thi tuyển sinh môn Vật lý được
đánh giá là sâu sắc và có mức độ phân loại rất cao, nếu kiến thức ôn luyện và khả năng vận dụng
kiến thức không tốt các em học sinh khó có thể đạt điểm trên trung bình. Để giúp các em học sinh ôn
tập và rèn luyện kĩ năng giải đề trắc nghiệm một cách có hệ thống, người biên soạn trân trọng gửi tới
các em bộ sách ôn thi Đại học môn Vật lý bao gồm: Cuốn 1 “Tài liệu toàn tập ôn thi Vật lý 2012”
cuốn 2: “40 đề thi thử đại học môn Vật lý” cuốn 3: “20 đề thi thử đại học môn vật lý hay và khó”.
Hi vọng bộ sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích giúp các em ôn luyện, bổ sung kiến thức và vững tin
bước vào kì thi đại học 2012.
Mặc dù đã hết sức cố gắng và cẩn trọng trong quá trình biên soạn nhưng vẫn không thể tránh
khỏi những sai sót ngoài ý muốn, rất mong nhận được sự góp ý xây dựng từ phía người đọc.
Xin chân thành cảm ơn!
CÁC TÀI LIỆU ĐÃ BIÊN SOẠN:
 Bài tập trắc nghiệm dao động cơ – sóng cơ (500 bài).
 Bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều – sóng điện từ (500 bài).
 Bài tập trắc nghiệm quang lý – vật lý hạt nhân – từ vi mô đến vĩ mô (700 bài).
 Bài tập trắc nghiệm quang hình học (400 bài).
 Baøi taäp traéc nghieäm cô hoïc chaát raén – ban khoa hoïc töï nhieân (250 baøi).
 Baøi taäp tự luận và traéc nghieäm toaøn taäp vaät lyù 12 (1200 baøi).
 Tuyeån taäp 60 ñeà thi traéc nghieäm vaät lyù daønh cho oân thi toát nghieäp vaø ñaïi hoïc (2 tập).
 Ñeà cöông oân taäp caâu hoûi lyù thuyeát suy luaän vaät lyù 12 – duøng ôn thi traéc nghieäm.
 Baøi taäp tự luận và traéc nghieäm vaät lyù 11 – theo chöông trình saùch giaùo khoa naâng cao.
 Baøi taäp tự luận và traéc nghieäm vaät lyù 10 – theo chöông trình saùch giaùo khoa naâng cao.
 Tài liệu luyện thi vào lớp 10 THPT - lớp 10 chuyên Lý.
 Tuyển chọn đề thi Cao Đẳng - Đại Học môn Vật Lý 1998-2009 (80 đề)
Nội dung các sách có sự tham khảo tài liệu và ý kiến đóng góp của các tác giả và đồng
nghiệp.
Xin chân thành cảm ơn!
Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng liên hệ:
: 02103.818.292 -  0982.602.602
: buigianoi@yahoo.com - Website: http://thuvienvatly.com
Các em có thể xem bài giảng và lời giải chi tiết các bài tập trên Website: hocmai.vn
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 62
ĐIỆN XOAY CHIỀU – SÓNG ĐIỆN TỪ
ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.
I) Dòng điện xoay chiều – tính chất các linh kiện cơ bản R,L,C.
Nhắc lại: Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện do tác dụng của lực điện trường, tùy môi
trường khác nhau mà hạt mang điện khác nhau, có thể là electron, Ion
+
, Ion
-
. Dòng điện không đổi có chiều và cường
độ không đổi, dòng điện 1 chiều có chiều không đổi nhưng cường độ có thể thay đổi. Tác dụng nổi bật của dòng điện là
tác dụng từ và tác dụng sinh lý.
1) Định nghĩa: Dòng điện xoay chiều có bản chất là dòng dao động cưỡng bức của các hạt mang điện dưới tác dụng
của điện trường biến thiên tạo bởi hiệu điện thế xoay chiều, dòng điện xoay chiều có chiều luôn thay đổi và có cường
độ biến thiên tuần hoàn theo quy luật hàm cos hoặc hàm sin với thời gian i = I
0
cos(2t.f.t + ¢
0
) hoặc i = I
0
sin(2t.f.t + ¢
0
).
2) Tính chất một số linh kiện.
a) Điện trở R: R = µ.
l
S

*) Điện trở R chỉ phụ thuộc vào kích thước và bản chất (vật liệu) cấu tạo nên nó.
*) Điện trở R có tác dụng cản trở dòng điện:
U
I =
R
(định luật ôm)
*) Tiêu hao điện năng do tỏa nhiệt: P = I
2
.R (định luật jun-len-xơ)
b) Tụ điện C:
*) Không cho dòng điện 1 chiều hay dòng điện không đổi đi qua.
*) Cho dòng điện xoay chiều “đi qua” nhưng cản trở dòng xoay chiều, đại lượng đặc trưng cho mức cản trở của
tụ C với dòng xoay chiều gọi là dung kháng
C
1 1
Z =
ω.C 2π.f.C
= (O). (Z
C
tỉ lệ nghịch với f )
*) Z
C
chỉ phụ thuộc vào cấu tạo tụ C và tần số dòng xoay chiều f, dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị tụ C cản
trở nhiều và ngược lại.
*) Tụ C cản trở dòng xoay chiều nhưng không tiêu hao điện năng.
c) Cuộn dây thuần cảm L:
*) Cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn mà không cản trở.
*) Cho dòng điện xoay chiều đi qua nhưng cản trở dòng xoay chiều, đại lượng đặc trưng cho mức cản trở của
cuộn dây với dòng xoay chiều gọi là cảm kháng
L
Z = ω.L = 2 .f.L t (O). (Z
L
tỉ lệ thuận với f )
*) Z
L
chỉ phụ thuộc vào cấu tạo cuộn dây và tần số dòng xoay chiều, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cuộn
dây cản trở nhiều và ngược lại.
*) Cuộn dây thuần cảm L cản trở dòng xoay chiều nhưng không tiêu hao điện năng.
II) Tóm tắt: Xét đoạn mạch gồm các phần tử R-L-C mắc nối tiếp.
1. Tính toång trôû Z:
2 2
L C
Z = R + (Z - Z )
Chuù yù: Khi tính tổng trở Z neáu ñoaïn maïch thieáu phaàn töû naøo thì cho giaù trò “trôû khaùng” cuûa phaàn töû ñoù baèng khoâng.
2. Bảng ghép linh kiện:
Công thức
Ghép nối tiếp Ghép song song
R = µ.
l
S
R = R
1
+ R
2
+………+ R
n

1 2 n
1 1 1 1
........
R R R R
= ÷ ÷ ÷
2
-7
N
L = 4π.10 .μ. .S
l

(µ là độ từ thẩm)
Z
L
= L.e
Z
L
= Z
L1
+ Z
L2
+………+ Z
Ln

L = L
1
+ L
2
+ L
3
+…+ L
n
L L1 L2 Ln
1 1 1 1
......
Z Z Z Z
= ÷ ÷ ÷
1 2 n
1 1 1 1
......
L L L L
= ÷ ÷ ÷
9
.
9.10 .4 .
S
C
d


= ;
1
Zc
C
=
.

Z
C
= Z
C1
+ Z
C2
+……+ Z
Cn

n 1 2
1 1 1 1
= + +... +
C C C C

C C1 C2 Cn
1 1 1 1
......
Z Z Z Z
= ÷ ÷ ÷
C = C
1
+ C
2
+ C
3
+…+ C
n
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 63
3. Giaù trò hieäu duïng cuûa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän: ( )
2
2 0
R L C
U
U = = U U U
2
÷ ÷ ;
0
I
I =
2
.
+) Số chỉ của vôn kế, ampe kế nhiệt và các giá trị định mức ghi trên các thiết bị điện là giá trị hiệu dụng.
+) Không thể đo các giá trị hiệu dụng bằng thiết bị đo khung quay do sự đổi chiều liên tục của dòng điện i
4. Tính I hoaëc U baèng ñònh luaät Ohm:
( )
R C L MN
2
2
C L MN
L C
U U U U U U
I
Z R Z Z Z
R Z Z
= = = = = =
÷ ÷

5. Tính ñoä leä ch pha giöõa hieäu ñieän theá u

so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän i laø ¢:

L C L C
R
U U Z Z
tg
U R
÷ ÷
¡ = = với ( )
2 2
t t
÷ _¡ _
6. Tính chất mạch điện:
- Maïch coù tính caûm khaùng Z
L
> Z
C
·
2
. . 1 L C  > ·
1
LC
 >
¬ ¢ > 0 thì u nhanh pha hơn i
- Maïch coù tính dung khaùng Z
L
< Z
C
·
2
. . 1 L C  < hay
1
LC
 <
¬ ¢ < 0 thì u chậm pha hơn i
- Khi Z
L
= Z
C
·
1
ω =
LC
¬ ¢ = 0 thì u cùng pha với i. Lúc đó
Max
U
I =
R
gọi là hiện tượng cộng hưởng điện
7. Dòng điện xoay chiều i = I
0
cos(2t.f.t + ¢
i
) thì:
* Mỗi giây đổi chiều 2.f lần
* Nếu pha ban đầu 
i
= ± t/2 thì giây đầu tiên chỉ đổi chiều (2.f – 1) lần các giây sau đổi chiều là 2.f lần.
8. Baûng toùm taét:
Loaïi ñoaïn
maïch

Toång trôû Z
2 2
L
R Z ÷
2 2
C
R Z ÷
L C
Z Z ÷ R Z
L
Z
C
tg¢
L
Z
R

C
Z
R
÷
±· 0 · - ·
Ñoä leäch pha u
vaø i
u sôùm pha hôn i
mạch có tính
cảm kháng
u treã pha hôn i
mạch có tính
dung kháng
u leäch pha i
goùc
p
2

u cuøng pha
vôùi i
u sôùm pha
p
2
u treã pha
p
2


9. Khi đặt hiệu điện thế u = U
0
cos(et + ¢
u
) vào hai đầu bóng đèn huỳnh quang, biết đèn chỉ sáng lên khi u ≥ U
1
. Công
thức tính khoảng thời gian đèn sáng At
sáng
, đèn tối At
tắt
trong một chu kỳ T là:

áng
4
s
t


A
A = , At
tắt
=
4
T


A
÷ Trong đó
1
0
U
cos
U
 A = , (0 < A¢ < t/2).
10. BIEÅU THÖÙC CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN, HIEÄU ÑIEÄN THEÁ:
a. Maïch ñieän R,L,C cho cöôøng ñoä doøng ñieän coù bieåu thöùc i = I
0
cos(e.t + ¢
0
). Khi ñoù:
- u
L
sôùm pha hôn i 1 goùc t/2=bieåu thöùc u
L
= U
0,L
cos(e.t + ¢
0
+ t/2).
- u
C
treã pha hôn i 1 goùc t/2 =bieåu thöùc u
C
= U
0,C
cos(e.t + ¢
0
- t/2).
- u
R
cuøng vôùi pha hôn i =bieåu thöùc u
R
= U
0,R
cos(e.t + ¢
0
).
b. - Neáu bieát bieåu thöùc i = I
0
cos(e.t + ¢
0
) = u = U
0
cos(e.t + ¢
0
+ ¢).
- Neáu bieát bieåu thöùc u = U
0
cos(e.t + ¢
0
) = i = I
0
cos(e.t + ¢
0
- ¢).
Trong ñoù
L C L C
R
U U Z Z
tg
U R
÷ ÷
¡ = = (¢ là độ lệch pha của u đối với i)
c. Trong mạch R-L-C nối tiếp ta có các biểu thức sau:
*) i = i
R
= i
L
= i
C
; u = u
R
+ u
L
+ u
C
; R L C U U U U = + +
   
; .
R
u i R = ;
0
2 2
0
=1 +
L
L
u i
I U
| | | |
| |
\ . \ .
;
0
2 2
0
=1 +
R
R L
L
u
U U
u | | | |
| |
\ . \ .

¬ u
R
và i phụ thuộc theo đồ thị đoạn thẳng, các cặp {u
R
- u
L
} ; {u
R
– u
C
} ; {i - u
L
} ;{i – u
C
} theo đồ thị dạng elip.
L

R

C
L
R
L

C

C


R

U


R U


i


L,C U


L U


C U


¢
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 64
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Bài 1: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà doøng ñieän xoay chieàu?
A: Doøng ñieän xoay chieàu laø doøng ñieän coù trò soá bieán thieân theo thôøi gian theo quy luaät daïng sin hoaëc cosin.
B: Doøng ñieän xoay chieàu coù chieàu luoân thay ñoåi.
C: Doøng ñieän xoay chieàu thöïc chaát laø moät dao ñoäng ñieän cöôõng böùc.
D: Doøng ñieän xoay chieàu laø doøng ñieän coù trò soá bieán thieân theo thôøi gian neân giaù trò hieäu duïng cuõng bieán thieân
theo thôøi gian.
Bài 2: Baûn chaát cuûa doøng ñieän xoay chieàu trong dây kim loại laø:
A: Doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron trong daây daãn döôùi taùc duïng cuûa ñieän tröôøng ñeàu.
B: Söï dao ñoäng cöôõng böùc cuûa caùc ñieän tích döông trong daây daãn .
C: Söï dao ñoäng cöôõng böùc cuûa caùc electron trong daây daãn.
D: Doøng dòch chuyeån cuûa caùc electron, ion döông vaø aâm trong daây daãn.
Bài 3: Chọn nhận xét đúng khi nói về bản chất của dòng điện xoay chiều trong dây kim loại.
A: Là dòng chuyển dời có hướng của các eléctron tự do trong dây kim loại dưới tác dụng của điện trường đều.
B: Là dòng dao động cưỡng bức của các eléctron tự do trong dây kim loại dưới tác dụng của điện trường được
tạo nên bởi một hiệu điện thế xoay chiều.
C: Là sự lan truyền điện trường trong dây kim loại khi giữa hai đầu dây dẫn có một hiệu điện thế xoay chiều.
D: Là sự lan truyền điện từ trường biến thiên trong dây kim loại.
Bài 4: Moät doøng ñieän xoay chieàu có cöôøng ñoä töùc thôøi laø: i = 5cos(100tt + ¢), keát luaän naøo sau ñaây laø sai?
A: Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng baèng 5A. C: Taàn soá doøng ñieän baèng 50Hz.
B: Bieân ñoä doøng ñieän baèng 5A D: Chu kyø cuûa doøng ñieän baèng 0,02s
Bài 5: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù tuï ñieän thuaàn dung khaùng?
A: Tuï ñieän cho doøng ñieän xoay chieàu “ñi qua” noù.
B: Hieäu ñieän theá hai ñaàu tuï ñieän luoân chaäm pha so vôùi doøng ñieän qua tuï ñieän moät goùc t/2.
C: Doøng ñieän hieäu duïng qua tuï ñieän tính bôûi bieåu thöùc I = e.C.U
D: Hieäu ñieän theá hieäu duïng ñöôïc tính baèng coâng thöùc U = I.e.C
Bài 6: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù ñieän trôû thuaàn?
A: Doøng ñieän qua ñieän trôû vaø hieäu ñieän theá hai ñaàu ñieän trôû luoân cuøng pha.
B: Pha cuûa doøng ñieän qua ñieän trôû luoân baèng khoâng.
C: Moái lieân heä giöõa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá hieäu duïng laø U =
I
R

D: Neáu hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñieän trôû coù bieåu thöùc: u = U
o
sin(et + ¢) thì bieåu thöùc doøng ñieän qua ñieän trôû laø
i = I
o
sinet
Bài 7: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù cuoän daây thuaàn caûm khaùng?
A: Doøng ñieän qua cuoän daây luoân treã pha hôn hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây moät goùc t/2.
B: Hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây luoân chaäm pha hôn doøng ñieän qua cuoän daây naøy moät goùc t/2.
C: Doøng ñieän qua cuoän daây tính bôûi bieåu thöùc : I = eLU.
D: Caûm khaùng cuûa cuoän daây tæ leä nghòch vôùi taàn soá doøng ñieän.
Bài 8: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, C, L mắc nối tiếp độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu toàn mạch và
cường độ dòng điện trong mạch là:
u/i
4
t
= ÷ ¢
A: Mạch có tính cảm kháng. C: Mạch có trở kháng baèng 0.
B: u sôùm pha hôn i. D: Mạch có tính dung kháng.
Bài 9: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà dung khaùng cuûa tuï ñieän
A: Tæ leä nghòch vôùi taàn soá cuûa doøng ñieän xoay chieàu qua noù.
B: Tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá hai ñaàu tuï.
C: Tæ leä nghòch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän xoay chieàu qua noù.
D: Coù giaù trò nhö nhau ñoái vôùi caû doøng xoay chieàu vaø doøng ñieän khoâng ñoåi.
Bài 10: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà caûm khaùng cuûa cuoän daây :
A: Tæ leä nghòch vôùi taàn soá doøng ñieän xoay chieàu qua noù.
B: Tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá xoay chieàu aùp vaøo noù.
C: Tæ leä thuaän vôùi taàn soá cuûa doøng ñieän qua noù.
D: Coù giaù trò nhö nhau ñoái vôùi caû doøng xoay chieàu vaø doøng ñieän khoâng ñoåi.
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 65
Bài 11: Ñoái vôùi doøng ñieän xoay chieàu, cuoän caûm coù taùc duïng:
A: Caûn trôû doøng ñieän, doøng ñieän coù taàn soá caøng nhoû caøng bò caûn trôû nhieàu.
B: Caûn trôû doøng ñieän, doøng ñieän coù taàn soá caøng lôùn caøng ít bò caûn trôû.
C: Ngaên caûn hoaøn toaøn doøng ñieän.
D: Caûn trôû doøng ñieän, doøng ñieän coù taàn soá caøng lôùn caøng bò caûn trôû nhieàu.
Bài 12: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà hieäu ñieän theá xoay chieàu hieäu duïng?
A: Giaù trò hieäu duïng ñöôïc ghi treân caùc thieát bò söû duïng ñieän.
B: Hieäu ñieän theá hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc ño vôùi voân keá
C: Hieäu ñieän theá hieäu duïng coù giaù tri baèng giaù trò cöïc ñaïi.
D: Hieäu ñieän theá hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu coù giaù trò baèng hieäu ñieän theá bieåu kieán laàn löôït ñaët vaøo
hai ñaàu R trong cuøng moät thôøi gian t thi toûa ra cuøng moät nhieät löôïng.
Bài 13: Ñaët vaøo hai ñaàu ñieän trôû R = 100O moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù bieåu thöùc: u = 200 2 cos100tt (V). Khi
taêng taàn soá doøng ñieän thì giaù trò hieäu duïng cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän seõ nhö theá naøo?
A: Cöôøng ñoä doøng ñieän taêng C: Cöôøng ñoä doøng ñieän khoâng thay ñoåi
B: Cöôøng ñoä doøng ñieän giaûm D: Cöôøng ñoä doøng ñieän taêng và ñoä leäch pha khoâng ñoåi.
Bài 14: Cho doøng ñieän xoay chieàu hình sin qua maïch ñieän chæ coù ñieän trôû thuaàn thì hieäu ñieän theá töùc thôøi giöõa hai
ñaàu ñieän trôû:
A: Chaäm pha ñoái vôùi doøng ñieän C: Nhanh pha ñoái vôùi doøng ñieän
B: Cuøng pha ñoái vôùi doøng ñieän D: Leäch pha ñoái vôùi doøng ñieän t/2
Bài 15: Moät doøng ñieän xoay chieàu coù cöôøng ñoä i = 5 2 cos100tt (A) thì trong 1s doøng ñieän ñoåi chieàu:
A: 100 laàn B: 50 laàn C: 25 laàn D: 2 laàn
Bài 16: Moät doøng ñieän xoay chieàu coù cöôøng ñoä hieäu duïng laø 2 A thì cöôøng ñoä doøng dieän coù giaù trò cöïc ñaïi baèng :
A: 1A B: 2A C: 2 A D: 0, 5A
Bài 17: Moät doøng ñieän xoay chieàu coù cöôøng ñoä i =
t
t +
| |
|
\ .
2 2 cos 100 t
2
(A). Choïn caâu phaùt bieåu sai khi noùi veà i.
A: Cöôøng ñoä hieäu duïng baèng 2A. C: Taàn soá doøng ñieän laø 50Hz.
B: i luoân sôùm pha hôn u moät goùc t/2 D: Pha ban ñaàu laø t/2.
Bài 18: Moät cuoän daây thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L, maéc vaøo moät maïng ñieän xoay chieàu vôùi taàn soá 50Hz. Neáu ñaët ôû hai
ñaàu cuoän daây noùi treân moät hieäu ñieän theá xoay chieàu taàn soá 100Hz thì doøng ñieän ñi qua cuoän daây thay ñoåi nhö theá naøo?
A: Doøng ñieän taêng 2 laàn C: Doøng ñieän taêng 4 laàn
B: Doøng ñieän giaûm 2 laàn D: Doøng ñieän giaûm 2 2 laàn
Bài 19: Maïch RLC noái tieáp coù hieäu ñieän theá xoay chieàu hieäu duïng ôû hai ñaàu maïch laø U
AB
= 100 2 V. Hieäu ñieän
theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu ñieän trôû laø U
R
= 100V. Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän caûm vaø tuï lieân heä vôùi
nhau theo bieåu thöùc U
L
= 2U
C
. Tìm U
L
.
A: 100V B: 200V C: 200 2 V D: 100 2 V
Bài 20: Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều 200V- 50Hz. Đèn sáng khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đèn
u > 100 2 V. Xác định khoảng thời gian đèn sáng trong một chu kỳ của dòng điện.
A:
1
s
75
B:
1
s
150
C:
1
s
300
D:
1
s
100
.
Bài 21: Một đèn nêon được đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 100sin100tt (V). Đèn sẽ tắt nếu hiệu điện
thế tức thời đặt vào đèn có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50V. Khoảng thời gian đèn tắt trong mỗi nửa chu kỳ của dòng
điện xoay chiều là bao nhiêu?
A:
1
t s
600
= B:
1
t s
300
= C:
1
t s
50
= D:
1
t s
150
=
Bài 22: Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều 100V-50Hz. Đèn sáng khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đèn
> 50 2 V. Tỉ lệ thời gian đèn sáng và tắt trong 1 chu kì là:
A: 2 lần B: 0,5 lần C: 1 lần D: 2 lần
Bài 23: *Tại thời điểm t, điện áp 200 2 cos(100πt u = - t/2) có giá trị 100 2 V) ( và đang giảm. Sau thời điểm đó
1/300s, điện áp này có giá trị là:
A: ÷100V. B. ( ) 100 3 V C. - ( ) 100 2 V D. 200 V.
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 66
Bài 24: Cho một dòng điện xoay chiều i = I
o
sin(et) chạy qua một đoạn mạch thì độ lớn điện lượng q đi chuyển qua
mạch trong thời gian từ 0 đến 0,25T là.
A: q I.T = B:
2
q I.
t
=
e
. C:
0
2
q I =
e
. D:
0
I
q =
e
.
Bài 25: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là
0
sin(ωt + )
i
i I  = , I
0
> 0.
Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn mạch đó trong thời gian

t =
ω
là:
A: 0. B.
0
πI 2
ω
. C.
0
πI
ω 2
. D.
0
2I
ω
.
Bài 26: Tuï ñieän coù ñieän dung C =
÷
t
3
2.10
F, ñöôïc noái vaøo 1 hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng 5V, taàn soá
50Hz. Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän qua tuï laø :
A: 1A B: 25A C: 10A D: 0,1A
Bài 27: Moät ñoaïn maïch ñieän goàm R = 10O, L =
t
120
mH, C =
t
1
1200
F maéc noái tieáp. Cho doøng ñieän xoay chieàu
hình sin coù taàn soá f = 50Hz qua maïch. Toång trôû cuûa ñoaïn maïch baèng:
A: 10 2 O B: 10O C: 100O D: 200O
Bài 28: Moät ñoaïn maïch AB maéc noái tieáp coù doøng ñieän xoay chieàu 50Hz chaïy qua goàm: ñieän trôû R = 6O; cuoän daây
thuaà n caûm khaùng Z
L
= 12O; tuï ñieän coù dung khaùng Z
C
= 20O. Toång trôû cuûa ñoaïn maïch AB baèng:
A: 38O khoâng ñoåi theo taàn soá C: 38O vaø ñoåi theo taàn soá.
B: 10O khoâng ñoåi theo taàn soá D: 10O vaø thay doå i theo taàn soá.
Bài 29: Cho maïch ñieän xoay chieàu RLC noái tieáp. Khi hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu dieän trôû U
R
= 60V, hieäu
ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän thuaàn caûm U
L
= 100V, hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu tuï ñieän U
C
= 180V, thì hieäu
ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu maïch seõ laø :
A: U = 340V B: U = 100V C: U = 120V D: U = 160V
Bài 30: Ñaët vaøo hai ñaàu ñieän trôû R = 50O moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù bieåu thöùc: u = 100 2 cos100tt (V).
Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: I = 2 2 A B: I = 2 A C: I = 2A D: 4A
Bài 31: Moät tuï ñieän coù ñieän dung
÷
t
4
1
.10
2
F, maéc vaøo maïng ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng 100V, taàn
soá f = 50Hz. Cöôøng ñoä doøng ñieän ñi qua tuï ñieän coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: I = 1A B: I = 0,5A C: I = 1,5A D: 2A
Bài 32: Moät tuï ñieän coù ñieän dung C, maéc vaøo maïng ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng U, taàn soá f. Khi taêng
taàn soá ñeán giaù trò f’ > f thì doøng ñieän qua tuï thay ñoåi nhö theá naøo?
A: Doøng ñieän giaûm C: Doøng ñieän taêng
B: Doøng ñieän khoâng thay ñoåi D: Doøng ñieän taêng vaø treã pha vôùi u moät goùc khoâng ñoåi.
Bài 33: Moät cuoän daây coù ñoä töï caûm L, ñieän trôû thuaàn khoâng ñaùng keå maéc vaøo maïng ñieän coù taà n soá f = 60Hz. Phaûi
thay ñoåi taàn soá cuûa hieäu ñieän theá ñeán giaù trò naøo sau ñaây ñeå doøng ñieän taêng gaáp ñoâi vôùi ñieàu kieän hieäu theá hieäu duïng
khoâng ñoåi?
A: Taêng 4 laàn, töùc f’ = 240Hz C: Giaûm 4 laàn, töùc f’ = 15Hz
B: Taêng 2 laàn, töùc f’ = 120Hz D: Giaûm 2 laàn, töù c f’ = 30Hz
Bài 34: ÔÛ hai ñaàu moät tuï ñieän coù moät hieäu ñieän theá xoay chieàu U, f = 50Hz. Doøng ñieän ñi qua tuï ñieän coù cöôøng ñoä baèng
I. Muoán cho doøng ñieän ñi qua tuï ñieän coù cöôøng ñoä baèng 0,5I phaûi thay ñoåi taàn soá doøng ñieän ñeán giaù trò naøo sau ñaây?
A: Taêng 2 laàn vaø baèng 100Hz C: Khoâng thay ñoåi vaø baèng 50Hz
B: Giaûm 2 laàn vaø baèng 25Hz D: Taêng 4 laàn vaø baèng 200Hz
Bài 35: Khi cho doøng ñieän xoay chieàu coù bieåu thöùc i = I
o
sinet (A) qua maïch ñieän chæ coù tuï ñieän thì hieäu ñieän theá töùc
thôøi giöõa hai cöïc tuï ñieän :
A: Nhanh pha ñoái vôùi i.
B: Coù theå nhanh pha hay chaäm pha ñoái vôùi i tuyø theo giaù trò ñieän dung C.
C: Nhanh pha t/2 ñoái vôùi i.
D: Chaäm pha t/2 ñoái vôùi i.
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 67
Bài 36: Giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần được duy trì một hiệu điện thế u = U
0
cos(et + t). Vậy dòng điện
trong mạch có pha ban đầu là:
A: ¢ = 0. B: ¢ = t/2. C: ¢ = -t/2. D: ¢ = t.
Bài 37: Giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm được duy trì một hiệu điện thế: u = U
0
cos(et + t). Vậy dòng
điện trong mạch có pha ban đầu là:
A: ¢ = 0. B: ¢ = t/2 C: ¢ = -t/2. D: ¢ = t.
Bài 38: Giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện được duy trì một hiệu điện thế u = U
0
cos(et + t). Vậy dòng điện trong
mạch có pha ban đầu là:
A: ¢ = 0. B: ¢ = 3t/2. C: ¢ = -t/2. D: ¢ = t.
Bài 39: Vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa tuï C vaø cuoän caûm L thì :
A: i luoân leäch pha vôùi u moät goùc t/2. C: i vaø u luoân ngöôïc pha.
B: i luoân sôùm pha hôn u goùc t/2. D: u vaø i luoân leäch pha goùc t/4.
Bài 40: Vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa ñieän trôû R vaø cuoän caûm L thì :
A: i luoân sôùm pha hôn u. C: i vaø u luoân ngöôïc pha.
B: i luoân treã pha hôn u D: u vaø i luoân leäch pha goùc t/4.
Bài 41: Vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa tuï C vaø ñieän trôû R thì :
A: i luoân treã pha hôn u. C: i vaø u luoân ngöôïc pha.
B: i luoân sôùm pha hôn u. D: u vaø i luoân leäch pha goùc t/4.
Bài 42: Trong mạch điện RLC nếu tần số f và hiệu điện thế U của dòng điện không đổi thì khi R thay đổi ta sẽ có:
A:
L R
U .U const. = B:
C R
U .U const. = C:
C L
U .U const. = D:
L
C
U
const.
U
=
Bài 43: Trong mạch điện RLC nếu tần số của dòng điện xoay chiều thay đổi thì:
A:
L
Z .R const = . B:
C
Z .R const = . C:
C L
Z .Z const = . D: Z.R const = .
Bài 44: Trong maïch ñieän xoay chieàu goàm R, L vaø C noái tieáp, cho bieát R = 100O vaø cöôøng ñoä chaäm pha hôn hieäu
ñieän theá goùc t/4. Coù theå keát luaän laø :
A: Z
L
< Z
C
B: Z
L
- Z
C
= 100O C: Z
L
= Z
C
= 100O D: Z
C
– Z
L
= 100O.
Bài 45: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R noái tieáp vôùi moät tuï ñieän coù ñieän dung C. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn
maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu = e
0
u U cos t . Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän qua maïch ñöôïc xaùc ñònh
baèng heä thöùc naøo sau ñaây ?
A: =
+ e
2 2 2
U
I
R C
C: =
+ e
0
2 2 2
U
I
2 R C

B: =
+ e
0
2 2 2
U
I
2R C
D: =
+
e
0
2
2 2
U
I
1
2 R
C

Bài 46: Một mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp. Nhận xét nào sau đây là sai đối với pha giữa u và i.
A: Nếu
2
LC 1 e > thì u nhanh pha hơn i. C: Nếu
2
LC 1 e < thì u chậm pha hơn i.
B: Nếu
2
LC 1 e = thì u đồng pha i. D: Nếu
2
LC 1 e = + eCR thì u, i vuoâng pha
Bài 47: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu coù ñieän trôû thuaàn maéc noái tieáp vôùi tuï ñieän?
A: Toång trôû cuûa ñoaïn maïch tính bôûi: = +
e
| |
|
\ .
2
2
1
Z R
C
.
B: Doøng ñieän luoân nhanh pha hôn so vôùi hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch.
C: Ñieän naêng chæ tieâu hao treân ñieän trôû maø khoâng tieâu hao treân tuï ñieän
D: Khi taàn soá doøng ñieän caøng lôùn thì tuï ñieän caøng caûn trôû doøng ñieän.
Bài 48: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu coù ñieän trôû thuaàn maéc noái tieáp vôùi cuoän
daây thuaàn caûm khaùng?
A: Toång trôû cuûa ñoaïn maïch tính bôûi: ( ) = + e
2
Z R L .
B: Doøng ñieän luoân nhanh pha so vôùi hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaï n maïch.
C: Ñieän naêng tieâu hao treân caû ñieän trôû laãn cuoän daây.
D: Khi taàn soá doøng ñieän caøng lôùn thì cuoän daây caøng caûn trôû doøng ñieän.
Các em có thể xem bài giảng và lời giải chi tiết các bài tập trên Website: hocmai.vn
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 68
Bài 49: Quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện RLC là
A:
U
I
R
= và
L C
Z Z
tg
R
÷
¢ = . C:
U
I
Z
= và
L C
Z Z
tg
R
÷
¢ = .
B:
U
I
Z
= và
C L
Z Z
tg
R
÷
¢ = . D:
U
I
R
= và
C L
Z Z
tg
R
÷
¢ =
Bài 50: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu coù ñieän trôû thuaàn maéc noái tieáp vôùi cuoän daây
thuaàn caûm khaùng?
A: Hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch leäch pha so vôùi doøng ñieän moät goùc ¢ tính bôûi:
e
¢ =
L
tg
R

B: Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch laø:
( )
=
+ e
2
2
U
I
R L

C: Doøng ñieän coù theå nhanh pha hôn hieäu ñieän theá neáu giaù trò ñieän trôû R raát lôùn so vôùi caû m khaùng Z
L

D: Doøng ñieän luoân chaäm pha hôn hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch
Bài 51: Moät maïch ñieän xoay chieàu goàm ñieän trôû thuaàn R, tuï ñieän C vaø moät cuoän daây thuaàn caûm khaùng maéc noái tieáp.
Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch ñieän moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù daïng u = U
0
coset. Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø bieåu
thöùc đúng cuûa toång trôû?
A: = + e +
e
| |
|
\ .
2
2
1
Z R L
C
C: = ÷ e ÷
e
| |
|
\ .
2
2
1
Z R L
C

B: = + e ÷
e
| |
|
\ .
2
2
1
Z R L
C
D: = ÷ e +
e
| |
|
\ .
2
2
1
Z R L
C

Bài 52: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R noái tieáp vôùi moät cuoän daây coù ñieän trôû hoaït ñoäng R
0
vaø heä soá töï
caûm L ñöôïc maéc vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U
0
coset. Toång trôû vaø ñoä leäch pha giöõa doøng ñieän vaø hieäu ñieän
theá coù theå laø bieåu thöùc naøo trong caùc bieåu thöùc sau ñaây?
A:
e
= + + e ¢ =
+
2 2 2
0
0
L
Z R R ( L) , tg
R R
C: ( )
e
= + + e ¢ =
+
2
2 2
0
0
L
Z R R L , tg
R R

B:
e
= + + e ¢ =
+
2 2 2
0
0
2 L
Z R R L , tg
R R
D: ( )
( )
+ e
= + + e ¢ =
2 2 2
2 0
2 2
0
R L
Z R R L , tg
R

Bài 53: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R noái tieáp vôùi moät cuoän daây coù ñieän trôû hoaït ñoäng R
0
vaø heä soá töï
caûm L ñöôï c maéc vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U
0
coset. Bieåu thöùc naøo trong caùc bieåu thöùc döôùi ñaây đúng vôùi
bieåu thöùc cuûa doøng ñieän trong maïch?
A: = e ÷ ¢
0
i I cos( t ) vôùi ¢ tính töø coâng thöùc
e
¢ =
L
tg
R

B: = e + ¢
0
i I cos( t ) . Vôùi ¢ tính töø coâng thöùc
e
¢ =
L
tg
R

C: = e ÷ ¢
0
i I cos( t ) vôùi ¢ tính töø coâng thöùc
e
¢ =
+
0
L
tg
R R

D: = e + ¢
0
i I cos( t ) . Vôùi ¢ tính töø coâng thöùc
e
¢ =
+
0
L
tg
R R

Bài 54: Hệ thức nào sau đây có cùng thứ nguyên với tần số góc:
A:
1
RL
B.
L
C
C.
1
LC
D.
1
RC

Bài 55: Có hai tụ điện C
1
và C
2
mắc nối tiếp nhau. Nếu sử dụng bộ tụ này ở mạch điện xoay chiều có tần số f thì dung
kháng của bộ tụ sẽ được tính.
A:
C 1 2
Z (C C )2 f = + t B:
1 2
C
(C C )
Z
2 f
+
=
t
C:
1 2
C
1 2
(C C )
Z
2 fC C
+
=
t
D:
C
1 2
1
Z
2 f (C C )
=
t +

T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 69
Bài 56: Có hai tụ điện C
1
và C
2
mắc song song nhau. Nếu sử dụng bộ tụ này ở mạch điện xoay chiều có tần số f thì
dung kháng của bộ tụ sẽ được tính.
A:
C 1 2
Z (C C )2 f = + t B:
1 2
C
(C C )
Z
2 f
+
=
t
C:
1 2
C
1 2
(C C )
Z
2 fC C
+
=
t
D:
C
1 2
1
Z
2 f (C C )
=
t +

Bài 57: Có hai cuộn thuần cảm L
1
và L
2
mắc nối tiếp nhau. Nếu sử dụng bộ cuộn cảm này ở mạch điện xoay chiều có
tần số f thì cảm kháng của bộ cuộ cảm sẽ được tính.
A:
L 1 2
Z (L L )2 f = + t . B:
1 2
L
(L L )
Z
2 f
+
=
t
C:
1 2
L
1 2
(L L )
Z
2 fL L
+
=
t
. D:
1 2
L
1 2
L L
Z 2 f
(L L )
= t
+

Bài 58: Có hai cuộn thuần cảm L
1
và L
2
mắc song song nhau. Nếu sử dụng bộ cuộn cảm này ở mạch điện xoay chiều
có tần số f thì cảm kháng của bộ cuộ cảm sẽ được tính.
A:
L 1 2
Z (L L )2 f = + t . B:
1 2
L
(L L )
Z
2 f
+
=
t
C:
1 2
L
1 2
(L L )
Z
2 fL L
+
=
t
D:
1 2
L
1 2
L L
Z 2 f
(L L )
= t
+

Bài 59: Ba ñoaïn maïch (I), (II), (III) ñöôïc gaén vaøo hieäu ñieä n theá xoay chieàu coù bieåu thöùc u = U
0
coset, trong ñoù:
I. Maïch ñieän coù ñieän trôû thuaàn vaø cuoän caûm thuaàn L noái tieáp
II. Maïch ñieän coù ñieän trôû thuaàn R noái tieáp tuï ñieän C.
III. Maïch ñieän coù ñieän trôû thuaàn R, cuoä n caûm L vaø tuï ñieän C noái tieáp, trong ñoù LCe
2
= 1.
Maïch ñieän naøo trong ñoù cöôøng ñoä doøng ñieän nhanh pha hôn hieäu ñieän theá?
A: I vaø II B: Chæ coù (I) C: II vaø III D: Chæ coù (II)
Bài 60: Khi ñaët vaøo hai ñaàu moät oáng daây coù ñieän trôû thuaàn khoâng ñaùng keå moät hieäu ñieän theá xoay chieàu hình sin thì
cöôøng ñoä doøng dieän töùc thôøi i qua oáng daây:
A: Nhanh pha t/2 ñoái vôùi u.
B: Chaäm pha t/2 ñoái vôùi u.
C: Cuøng pha vôùi u.
D: Nhanh hay chaäm pha ñoái vôùi u tuyø theo giaù trò cuûa ñoä töï caûm L cuûa oáng daây.
Bài 61: Cho dòng không đổi có hiệu điện thế U qua cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở trong R. Khi đó cường độ
dòng điện qua mạch có giá trị I và:
A: >
U
I
R
B: <
U
I
R
C: =
U
I
R
D: =
U
I
R 2

Bài 62: Maï ch ñieän xoay chieàu goàm ñieän trôû thuaàn R, cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r vaø ñoä töï caûm L, tuï coù ñieän dung C
gheùp noái tieáp nhau. Toång trôû cuûa ñoaïn maïch ñöôïc tính theo bieåu thöùc :
A: ( ) = + ÷
2
2
L C
Z R Z Z C:
( )
2 2 2
L C
Z R Z Z = + ÷
B: ( ) ( ) = + + ÷
2 2
L C
Z R r Z Z D:
( ) ( ) = + + ÷
2
2 2
L C
Z R r Z Z
Bài 63: Cho dòng điện xoay chiều đi qua đoạn mạch R,L,C nối tiếp. Kết luận nào sau đây đúng nhất?
A: Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U > U
R
. C. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U > U
L.

B: Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U s U
R.
D. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U > U
C.

Bài 64: Neáu doøng ñieän xoay chieàu chaïy qua moät cuoän daây chaäm pha hôn hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu cuûa noù moät goùc
t/4 thì chöùng toû cuoän daây :
A: Chæ coù caûm khaùng. C: Coù caûm khaùng lôùn hôn ñieän trôû trong.
B: Coù caûm khaùng baèng vôùi ñieän trôû trong. D: Coù caûm khaùng nhoû hôn ñieän trôû trong
Bài 65: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R noái tieáp vôùi moät cuoän daây coù ñieän trôû hoaït ñoäng R
0
vaø heä soá töï
caûm L ñöôïc maéc vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U
0
coset. Keát luaän naøo sau ñaây laø đúng.
A: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu cuoän daây sôùm pha hôn doøng ñieän trong maïch moät goùc φ ( < ¢ < t 0 / 2 ).
B: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñieän trôû R luoân cuøng pha vôùi doøng ñieän trong maïch.
C: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu cuoä n daây nhanh pha hôn hieäu ñieän theá hai ñaàu ñieän trôû.
D: A,B vaø C ñeàu ñuùng.
Bài 66: Moät ñoaïn maïch goàm cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1/t H vaø ñieän trôû thuaàn R = 100O maéc noái tieáp. Ñaët vaøo
hai ñaàu ñoaïn maïch moät nguồn điện không đổi có hieäu ñieän theá U = 50 2 V. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch nhaän
giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: I = 2 A B: I =
1
2
A C: I = 1A D: I =
1
2 2
A
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 70
A
B
L
1
,R
1 L
2
,R
2
A
B
L
1
,R
1 L
2
,R
2
A
B
L
1
,R
1 L
2
,R
2
Bài 67: Cuộn dây có độ tự cảm L = 159mH khi mắc vào hiệu điện thế không đổi U = 100V thì cường độ dòng điện I =
2A. Khi mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U' = 120V, tần số 50Hz thì cường độ dòng điện qua
cuộn dây là:
A: 1,5A B. 1,2A C. 4A D. 1,7A
Bài 68: Dïng v«n kÕ khung quay ®Ó ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu th× v«n kÕ ®o ®­îc:
A: Kh«ng ®o ®ưîc B. Gi¸ trÞ tøc thêi C. Gi¸ trÞ cùc ®¹i D. Gi¸ trÞ hiÖu dông
Bài 69: Moät ñoaïn maïch goàm cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1/t H vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung C =
-4
10

F maéc noái
tieáp vaøo maïng ñieän xoay chieàu có giá trị hiệu dụng U = 100V, taàn soá 50Hz. Cöôøng ñoä doøng ñieän ñi qua ñoaïn maïch
nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: I = 0,5A B: I = 1A C: I = 0,3A D: I = 2 A
Bài 70: Moät ñieän trôû thuaàn R = 50O vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung
-4
2.10
π
maéc noái tieáp vaøo maïng ñieän xoay chieàu
100 2 , taàn soá 50Hz. Cöôøng ñoä doøng ñieän ñi qua ñoaïn maïch nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: I = 2A B: I = 1A C: I = 0.5A D: I = 2 2 A
Bài 71: Một đoạn mạch điện xoay chiều A, B gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, cuộn
thứ nhất có điện trở thuần R
1
= 10O và độ tự cảm L
1
= 0,0636H, cuộn thứ hai có
điện trở thuần R
2
= 20O và độ tự cảm L
2
có thể thay đổi được. Hiệu điện thế giữa A
và B có dạng : u
AB
= 200 2 cos100tt (V). Cho L
2
=

0,0636(H).

Cường độ hiệu
dụng dòng điện qua mạch có những giá trị nào sau đây?
A: 4A B: 4 2 A C: 2 2 A D: 8A
Bài 72: Một đoạn mạch điện xoay chiều A, B gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, cuộn thứ nhất có điện trở thuần R
1
= 10O
và độ tự cảm L
1
= 0,0636H, cuộn thứ hai có điện trở thuần R
2
= 20O và độ tự cảm L
2

có thể thay đổi được. Giữa R
1
, R
2
, L không đổi, phải thay đổi L
2
như thế nào để độ
lệch pha của u và i là ¢ = t/4? Cho f = 50Hz
A: 1/10t (H) B: 0,1t (H) C: 0,01t (H) D: 1(H)
Bài 73: * Một đoạn mạch điện xoay chiều A, B gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, cuộn
thứ nhất có điện trở thuần R
1
và độ tự cảm L
1
, cuộn thứ hai có điện trở thuần R
2
và độ
tự cảm L
2
. Biết rằng U
AB
= U
dây1
+ U
dây2
. Hỏi biểu thức nào sau đây là đúng về mối
liên hệ giữa R
1
,

L
1
,

R
2
, L
2
?
A:
1 1
2 2
R
R L
L
= B:
1 2
2 1
R
R L
L
= C:
1 2
2 1
R
R L
L
= D:
1 1
2 2
R
R L
L
=
Bài 74: Moät ñieän trôû thuaàn R = 200O vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung
-4
10

F maéc noái tieáp vaøo maïng ñieän xoay chieàu
200 2 V, taàn soá 50Hz. Hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñieän trôû thuaàn vaø tuï ñieän baè ng bao nhieàu?
A: U
R
= U
C
= 200V C: U
R
= 100V và U
C
= 200V
B: U
R
= 100V và U
C
= 100V D: U
R
= U
C
= 200 2 V
Bài 75: Moät maïch ñieän xoay chieàu goàm moät ñieän trôû R = 100O vaø cuoän thuaàn caûm L maéc noái tieáp. Doøng ñieän xoay
chieàu trong maïch coù giaù trò hieäu duïng 1A, taàn soá 50Hz, hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu maïch laø 200V. Ñoä töï
caûm L cuûa cuoän thuaàn caûm laø :
A:
t
3
H B:
t
1
2
H C:
t
1
3
D:
t
3
H
Bài 76: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R = 50O, moät cuoän caûm coù L = 0,318H, vaø moät tuï ñieän coù ñieän
dung
÷
=
t
4
2
C .10 F
3
, maéc noái tieáp vaøo moät maïng ñieän xoay chieàu coù taàn soá f = 50 Hz vaø hieän ñieän theá hieäu duïng U
= 120V. Toång trôû cuûa ñoaïn maïch coù theå nhaän giaù trò naøo sau ñaây?
A: Z = 50 2 O B: Z = 50O C: Z = 25 2 O D: Z = 100O
Bài 77: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 20Ω và tụ điện có điện dung C = 1,273.10
-4
F mắc nối tiếp.
Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = 2 cos(100πt + t/4)(A) . Để tổng trở của mạch là Z = Z
L
+ Z
C
thì ta
mắc thêm điện trở R có giá trị là:
A: 0Ω B. 20Ω C. 25Ω D. 20 5 Ω
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 71
Bài 78: Trong mạch xoay chiều RLC, tần số dòng điện là f. U, I là các giá trị hiệu dụng. u, i là các giá trị tức thời. Hỏi
biểu thức nào sau đây là đúng.
A: U
C
= I.ω.C B: u
R
= i.R C: u
C
= i.Z
C
D: u
L
= i.Z
L

Bài 79: Trong mạch xoay chiều R,L,C khi cường độ dòng điện tức thời qua mạch có giá trị bằng giá trị cực đại thì nhận
xét nào sau đây là đúng về các giá trị tức thời của hiệu điện thế 2 đầu mỗi phần tử?
A: u
R
= U
0R
B: u
L
= U
0L
C: u
C
= U
0C
D: A,B,C đều đúng.
Bài 80: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = U 2cos(100πt + π/3) (V) vào
hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng điện tức thời
trong mạch có dạng là:
A: hình sin. B. đoạn thẳng. C. đường tròn. D. elip.
Bài 81: Trong mạch xoay chiều RLC, tần số dòng điện là f. U, I là các giá trị hiệu dụng. u, i là các giá trị tức thời. Hỏi
biểu thức nào sau đây là đúng:
A: U = U
R
+ U
L
+ U
C
B: u = u
R
+ u
L
+ u
C
C: U
0
= U
0R
+ U
0L
+ U
0C
D: U = u
R
+ u
L
+ u
C

Bài 82: Đặt điện áp u U 2cos t = e vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I.
Tại thời điểm t, điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là
A:
2 2
2 2
u i 1
U I 2
+ = . B.
2 2
2 2
u i
1
U I
+ = . C.
2 2
2 2
u i 1
U I 4
+ = . D.
2 2
2 2
u i
2
U I
+ = .
Bài 83: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện
1
C = (mF)
π
mắc nối tiếp.
Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u


= 50 2 cos(100πt - 3π/4) (V). Cường độ dòng điện trong mạch
khi t = 0,01 (s) là:
A: -5 (A) B. +5 (A) C. +5 2 (A) D. -5 2 (A)
Bài 84: Moät ñoaïn maïch RLC maéc noái tieáp. Bieát U
OL
= 0,5U
OC
. So vôùi hieäu ñieän theá u ôû hai ñaàu ñoaïn maïch, cöôøng
ñoä doøng ñieän i qua maïch seõ:
A: cuøng pha B: sôùm pha C: treã pha D: vuoâng pha
Bài 85: Cho doøng ñieän xoay chieàu i = t 4 2 cos100 t (A) qua moät oáng daây thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L =
t
1
2
H thì
hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu oáng daây coù daïng:
A: u = 200 2 cos(100tt + t) (V) C: u = 200cos100tt (V)
B: u = 200 ( ) t + t 2 cos 100 t / 2 (V) D: u = 20 ( ) t ÷ t 2 cos 100 t / 2 (V)
Bài 86: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moät ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 0,318H coù
bieåu thöùc : u =
t
t +
| |
|
\ .
200 2 cos 100 t
3
(V). Bieåu thöùc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch laø:
A:
t
= t +
| |
|
\ .
5
i 2 2 cos 100 t (A)
6
C:
t
= t +
| |
|
\ .
i 2 2 cos 100 t (A)
6

B:
t
= t ÷
| |
|
\ .
i 2 2 cos 100 t (A)
6
D:
t
= t ÷
| |
|
\ .
i 2cos 100 t (A)
6

Bài 87: Doøng ñieän xoay chieàu coù daïng: i = 2 cos100tt (A) chaïy qua moät cuoän daây thuaàn caûm coù caûm khaùng laø
100O thì hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây coù daïng:
A: u = 100
t
t ÷
| |
|
\ .
2 cos 100 t
2
(V) C: u = 100
t
t +
| |
|
\ .
2 cos 100 t
2
(V)
B: u = 100 2 cos100tt (V) D: u = 100
t
t +
| |
|
\ .
cos 100 t
2
(V)
Bài 88: Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu vaøo hai ñaàu moät cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L =
t
1
2
H thì cöôøng ñoä doøng ñieän
qua cuoän daây coù bieåu thöùc: i = 3 2 cos(100tt + t/6) (A). Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch?
A: u = 150cos(100tt + 2t/3) (V) C: u = 150 2 cos(100tt - 2t/3) (V)
B: u = 150 2 cos(100tt + 2t/3) (V) D: u = 150 2 cos(100tt - t/3) (V)
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 72
Bài 89: Giöõa hai ñieän cöïc cuûa moät tuï ñieän coù ñieän dung C =
3
10
÷
t
F ñöôïc duy trì moät hieäu ñieän theá coù daïng:
u = 10 2 cos100tt (V) thì doøng ñieän qua tuï ñieän coù daïng:
A: i =
t
t +
| |
|
\ .
2cos 100 t
2
(A) C: i =
t
t ÷
| |
|
\ .
2 cos 100 t
2
(A)
B: i = 2 cos 100tt (A) D: i = cos
t
t +
| |
|
\ .
100 t
2
(A)
Bài 90: Moät maïch dieän xoay chieàu goàm moät ñieän trôû R = 100 3 O, tuï coù ñieän dung C = 31,8µF maéc noái tieáp. Hieäu
ñieän theá giöõa hai ñaàu maïch laø u = 200 2 cos(100tt + t/6)V. Bieåu thöùc doøng ñieän qua maïch khi ñó laø :
A: i = 2cos(100tt + t/6 ) A C: i = 2 cos(100tt + t/3) A
B: i = 2 2 cos(100tt) A D: i = cos(100tt + t/6) A
Bài 91: Moät ñoaïn maïch goàm cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1/t(H) vaø ñieän trôû thuaàn R = 100O maéc noái tieáp. Neáu
ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = 100 2 cos100tt. Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø đúng vôùi
bieåu thöùc doøng ñieän trong maïch?
A: i = cos
t
t +
| |
|
\ .
100 t
4
(A) C: i = 2cos
t
t ÷
| |
|
\ .
100 t
4
(A)
B: i = cos
t
t ÷
| |
|
\ .
100 t
2
(A) D: i = cos
t
t ÷
| |
|
\ .
100 t
4
(A)
Bài 92: Moät maïch ñieän xoay chieàu goàm moät cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 2/t H vaø tuï coù ñieän dung C = 31,8μF
maéc noái tieáp. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø : u = 100cos100tt (V). Bieåu thöùc doøng ñieän qua maïch là:
A: i = cos(100tt - t/2) A C: i = 2 cos (100tt + t/2) A
B: i =
1
2
cos (100tt - t/2) A D: i =
1
2
cos (100tt + t/2) A
Bài 93: Cho moät maïch ñieän xoay chieàu R,L,C vôùi R = 100O , C = 31,8µF, Cuoän thuaàn caûm coù giaù trò L = 2/t(H).
Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø u
AB
= 200 2 cos(100tt + t/4) V. Bieåu thöùc cuûa cöôøng ñoä qua maïch laø :
A: i = 2 2 cos(100tt + t/4) (A) C: i = 2cos(100tt) (A)
B: i = 2cos(100tt - t/4) (A) D: i = 2 cos(100tt - t/4) (A)
Bài 94: Một đoạn mạch gồm một cuộn cảm có điện trở r = 10O và độ tự cảm L =
-2
25.10
π
(H) mắc nối tiếp với một
điện trở thuần R = 15O . Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức. u 100 2 cos100 t(V) = t .
Dòng điện trong mạch có biểu thức.
A: i 2cos(100 t π/4)(A) = t + C: i 4cos(100 t π/4)(A) = t +
B: i 2 2 cos100 t(A) = t D: i 4cos(100 t π/4)(A) = t ÷
Bài 95: Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 100O, một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/t H và
một tụ có điện dung C =
4
10
2.
÷
t
F mắc nối tiếp giữa hai điểm có hiệu điện thế u = 200 2 cos 100tt (V). Biểu thức tức
thời cường độ dòng điện qua mạch là:
A: i = 2 2 cos(100tt - t/4) (A) C: i = 2 cos(100tt - t/4) (A)
B: i = 2 cos(100tt + t/4) (A) D: i = 2 cos(100tt + t/4) (A)
Bài 96: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R = 50O, moät cuoän caûm coù L = 1/t(H), vaø moät tuï ñieän coù ñieän
dung
÷
=
t
4
2
C .10 F
3
, maéc noái tieáp vaøo moät maïng ñieän xoay chieàu coù taàn soá f = 50 Hz vaø hieän ñieän theá hieä u duïng u
= 200 2 cos100tt (V) . Bieåu thöùc naøo sau ñaây đúng vôùi bieåu thöùc doøng ñieän qua ñoaïn maïch?
A: ( ) = t + t i 4cos 100 t / 4 (A) C: ( ) = t ÷ t i 4 2 cos 100 t / 4 (A)
B: ( ) i = 4cos 100πt (A) D: ( ) = t ÷ t i 4cos 100 t / 4 (A)
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 73
Bài 97: Giữa hai bản tụ điện có điện áp xoay chiều 220V, 60Hz. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5A. Để dòng
điện qua tụ điện có cường độ bằng 8A thì tần số của dòng điện là:
A: 15Hz. B. 240Hz. C. 480Hz. D. 960Hz.
Bài 98: Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với
u
AB
= cos100tt (V) và u
BC
= 3 cos (100tt - t/2) (V). Tìm biểu thức hiệu điện thế u
AC
.
A: u
AC
= 2 2 cos (100tt)(V) C. u
AC
= 2 cos (100tt + t/3)(V)
B: u
AC
= 2cos (100tt + t/3)(V) D. u
AC
= 2cos (100tt - t/3)(V)
Bài 99: Moät cuoän daây coù ñieän trôû R, ñoä töï caûm L gheùp noái tieáp vôùi moät tuï ñieän coù ñieän dung C vaøo nguoàn hieäu ñieän
theá u
AB
= U 2 cos2tft (V). Ta ño ñöôïc caùc hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän daây, hai ñaàu tuï ñieän vaø hai ñaàu
maïch ñieän laø nhö nhau: U
dây
= U
C
= U
AB
. Khi naøy, goùc leäch pha giöõa caùc hieäu ñieän theá töù c thôøi u
daây
vaø u
C
coù giaù trò laø:
A: 2t/3 rad B: t/2 rad C: t/3 rad D: t/6 rad
Bài 100: *Đặt điện áp
0
π
u = U cos 100πt -
3
| |
|
\ .
(V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung
-4
2.10
π
(F). Ở thời điểm điện áp
giữa hai đầu tụ điện là 150V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:
A:
π
4 2 cos 100πt +
6
i =
| |
|
\ .
(A). C.
π
5cos 100πt +
6
i =
| |
|
\ .
(A)
B:
π
5cos 100πt -
6
i =
| |
|
\ .
(A) D.
π
4 2 cos 100πt -
6
i =
| |
|
\ .
(A)
Bài 101: *Đặt điện áp xoay chiều vào vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,5/π(H) thì cường độ dòng
điện qua cuộn cảm có biểu thức i = I
0
cos(100πt – π/6) (V). Tại thời điểm cường độ tức thời của dòng điện qua cuộn
cảm có giá trị 1,5A thì điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm là 100V. Điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức:
A: u = 150cos(100πt + π/3) V. C. u = 125cos(100πt + π/3) V.
B: u = 75 2 cos(100πt + π/3) V. D. u =100 2 cos(100πt + π/2) V.
Bài 102: *Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0,5/t (H), một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Khi
hiệu điện thế trị tức thời 60 6 ÷ (V) thì cường độ dòng điện tức thời là - 2 (A) và khi hiệu điện thế trị tức thời
60 2 (V) thì cường độ dòng điện tức thời là 6 (A). Tính tần số dòng điện.
A: 50 Hz B. 60 Hz C. 65 Hz D. 68 Hz
Bài 103: *Đoạn mạch xoay chiều AB chứa 3 linh kiện R, L, C. Đoạn AM chứa L, MN chứa R và NB chứa C. R =
50Ω, Z
L
= 50 3 Ω, Z
C
=
50
3
Ω . Khi u
AN
= 80 3 V thì u
MB
= 60V. Tính giá trị cực đại của u
AB
.
A: 50 7 V B. 100V C. 100 3 V D. 150V
Bài 104: * Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu vaøo hai ñaàu moät cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 0,25/t(H) thì cöôøng ñoä
doøng ñieän qua cuoän daây coù bieåu thöùc : i = 4 2 cos(100tt + t/6) (A). Neáu ñaët hieäu ñieän theá xoay chieàu noùi treân vaøo hai
baûn tuï cuûa tuï ñieän coù ñieän dung C = 31,8μF thì bieåu thöùc naøo trong caùc bieåu thöùc sau đúng vôùi bieåu thöùc doøng ñieän?
A: i =
t
t +
| |
|
\ .
7
2 cos 100 t
6
(A) C: i =
t
t +
| |
|
\ .
7
cos 100 t
6
(A)
B: i =
t
t ÷
| |
|
\ .
7
2 cos 100 t
6
(A) D: i =
t
t +
| |
|
\ .
2 sin 100 t
2
(A)
Bài 105: * Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu vaøo hai ñaàu cuûa moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 31,8μF thì cöôøng ñoä
doøng ñieän qua cuoän daây coù bieåu thöùc: i = 4 2 cos(100tt + t/6) (A). Neáu ñaët hieä u ñieän theá xoay chieàu noùi treân vaøo
cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1/t H ï thì bieåu thöùc naøo trong caùc bieåu thöùc sau đúng vôùi bieåu thöùc doøng ñieän?
A: i = 4
t
t +
| |
|
\ .
5
2 cos 100 t
6
(A) C: i = 4
t
t +
| |
|
\ .
7
cos 100 t
6
(A)
B: i = 4
t
t ÷
| |
|
\ .
5
2 cos 100 t
6
(A) D: i = 2
t
t +
| |
|
\ .
2 cos 100 t
2
(A)
Bài 106: Một cuộn dây có điện trở thuần 40O. Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây và dòng điện qua cuộn dây là 45
0
.
Cảm kháng và tổng trở cuộn dây lần lượt là:
A: 40Ω; 56, 6Ω . B. 40Ω; 28, 3Ω . C. 20Ω; 28, 3Ω . D. 20Ω; 56, 6Ω .
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 74
Bài 107: Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Bieát R = 80O; r = 20 O; L = 2/t (H).
Tuï C coù ñieän dung bieán ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá: u = 200cos(100tt)(V).
Ñieän dung C nhaän giaù trò naøo sau ñaây thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaäm pha
hôn u
AB
moät goùc t/4? Soá chæ ampe keá khi ñoù baèng bao nhieâu?
A:
÷
= =
t
4
10
C F; I 1A C:
÷
= =
t
4
10
C F; I 2A
4

B:
÷
= =
t
4
10
C F; I 2A D:
÷
= =
t
4
3.10
C F; I 2A
2

Bài 108: Một nguồn điện xoay chiều u 100 2 cos100 t (V) = t
được mắc vào hai đầu A và B của mạch điện gồm điện trở thuần
R = 100O, tụ điện C có điện dung thay đổi được và cuộn dây
thuaàn caûm . Điều chỉnh điện dung của tụ điện để: khi Vôn kế chỉ
số 80V thì chỉ số ampe kế là bao nhiêu?
A: I = 0,6A C: I = 0,2A
B: I = 1A D: I = 0,5A
Bài 109: Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Khi hieäu ñieän theá hai ñaàu coù daïng:
= t
AB
u 50 10 cos100 t (V) thì ampe keá chæ 1A; voân keá V
1
chæ 50V; V
2

chæ 50 2 V. Tìm giá trị đieän trôû R, R
0
vaø ñoä töï caûm L.
A: R = 50O; R
0
= 50O vaø L = 0,2 H C: R = 100O; R
0
= 100O vaø L = 0,318 H
B: R = 50O; R
0
= 50O vaø L = 0,159 H D: R = 50O; R
0
= 50O vaø L = 0,318 H
Bài 110: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp ban đầu của mỗi phần tử là: U
R
= 60V, U
L
= 120V, U
C
= 40V. Thay đổi tụ
C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là U’
C
= 50 2 V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng:
A: 60 2 V B. 50 2 V C. 80V D. 50V
Bài 111: Cho ñoaïn maïch goàm ñieän trôû thuaàn, cuoän caûm thuaàn vaø tuï ñieän maéc noái tieáp. Bieát hieäu ñieän theá hieäu duïng
laàn löôït laø U
R
= 120V ; U
L
= 50 V ; U
C
= 100V. Neáu maéc theâm moät tuï coù ñieän dung baèng giaù trò vaø song song vôùi tuï
noùi treân thì hieäu ñieän theá treân ñieän trôû seõ baèng bao nhieâu? Coi bieåu thöùc cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch
khoâng bò thay ñoåi khi maéc theâm tuï noùi treân.
A: 120(V) B: 130(V) C: 140(V) D: 150(V)
Bài 112: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R, L và C lần lượt là 60V, 120V và 60V. Thay C bởi tụ
điện C’ thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 40V, khi đó, điện áp hiệu dụng trên R là:
A: 53,09 V. B. 13,33 V. C. 40V. D. 20 2 V.
Bài 113: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm), điện trở thuần R thay đổi được. Điện áp 2 đầu
mạch có giá trị không đổi. Khi R = R
1
thì , U
R
= U 3 , U
L
= U, U
C
= 2U. Khi R = R
2
thì U
R
= U 2 , điện áp hiệu dụng
2 đầu tụ C lúc này bằng:
A: U 7 B. U 3 C. U 2 D. 2U 2
Bài 114: Lần lượt mắc điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C vào điện áp xoay chiều
u = U
0
coset thì cường độ hiệu dụng có giá trị lần lượt là 4A, 6A, 2A. Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này
thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là:
A: 6 A. B. 12 A. C. 4 A. D. 2,4 A.
Bài 115: Cho maïch ñieän goàm ñieän trôû thuaàn R, cuoän daây thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 0,318H vaø tuï ñieän maø ñieän
dung coù theå thay ñoåi ñöôïc maéc noái tieáp. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu
duïng = t
AB
u 200cos100 t (V) , taàn soá f = 50Hz. Khi C = 63,6μF thì doøng ñieän lệch pha t/4 so vôùi hieäu ñieän theá
u
AB
. Ñieän trôû R vaø bieåu thöùc cuûa doøng ñieän trong maïch nhaän keát quaû naøo trong caùc keát quaû sau ñaây?
A: ( ) = O = t + t R 50 ; i 2 2 cos 100 t /4 (A) C: ( ) = O = t + t R 100 ; i 2 cos 100 t /4 (A)
B: ( ) = O = t ÷ t R 50 ; i 2 2 cos 100 t /4 (A) D: ( ) = O = t + t R 100 ; i 2cos 100 t /4 (A)
A B
R
L
C

A
R
A
B
L, R
0
A
V
1 V
2
L

A B
R

C
A
V

T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 75
CÔNG SUẤT – CỘNG HƯỞNG.

1. Coâng suaát P (W) cuûa doøng ñieän xoay chieàu:
2
R
. P I R I.U I.U. cos = = = ¡ (k = cos¢ là heä soá coâng suaát )
*) Chæ coù R tieâu thuï ñieän naêng, còn cuộn dây thuần cảm và tụ C chỉ cản trở dòng điện mà không tiêu hao điện năng.

2. Heä soá coâng suaát:
R
U P R
cos = = =
U.I U Z
¡
Trong các động cơ điện người ta luôn cố gắng nâng cao hệ số công suất của
động cơ (bằng cách mắc nối tiếp với động cơ một tụ C thích hợp) nhằm giảm
cường độ dòng điện chạy qua động cơ, từ đó giảm hao phí điện do tỏa nhiệt.

3. Nhieät löôïng toaû ra treân maïch (treân R):
2
Q P.t RI t = =
*) Chuù yù: Soá chæ cuûa coâng-tô ñieän cho ta bieát ñieän naêng ñaõ söû duïng chứ không phải công suất sử dụng. Và 1 soá chæ
cuûa coâng-tô baèng 1kW.h = 3.600.000(J).
*) Neáu treân boùng ñeøn ñieän coù coâng suaát vaø hieäu ñieän theá ñònh möùc laø (P
ñm
-U
ñm
) thì ta coù ñieän trôû daây toùc boùng
ñeøn laø: R
đèn
=
2
ñm
ñm
U
P
và cường độ dòng điện định mức để đèn sáng bình thường là: I
định mức
=
ñm
ñm
P
U


4. Khi cộng hưởng ta có: ( là hiện tượng tần số điện áp ngoài bằng tần số riêng của mạch: f = f
0
1
2 LC 
= )
*)
1
LC
 = · Z
L
= Z
C
· U
L
= U
C
· L.Ce
2
= 1 và Z
min
= R ;
max
U
I
R
=
*) ¢ = 0 hieäu ñieän theá u hai ñaàu maïch cuøng pha vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän i
*) cos¢ = 1 (heä soá coâng suaát cöïc ñaïi). P
max
= U.I
2
U
R
=

5. Với  = 
1
hoặc  = 
2
thì I hoặc P hoặc U
R
có cùng một giá trị thì I
Max
hoặc P
Max
hoặc U
RMax
khi:

1 2
.    = ¬ tần số
1 2
. f f f =

6. Hiệu điện thế u = U
1
+ U
0
cos(et + ¢) được coi gồm một hiệu điện thế không đổi U
1
và một hiệu điện thế xoay
chiều u = U
0
cos(et + ¢) đồng thời đặt vào 2 đầu điện trở R và khi đó công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng tổng công
suất của 2 dòng điện P = P
1
+ P
2
=
2 2
0 1
2
U U
R R
+ .

7. Một số bài toán khác:
- Mạch R,L,C có f,R,C không đổi, L thay đổi thì U
R max
= U và U
C max
=
L
. Z
C C
U
Z khi Z
R
=
- Mạch R,L,C có f,R,L không đổi, C thay đổi thì U
R max
= U và U
L max
=
L
. Z
C L
U
Z khi Z
R
=
- Mạch R,L,C có R thay đổi. Nếu với 2 giá trị của biến trở là R
1
và R
2
mà công suất P có cùng một giá trị thì ta có:
1 2
.
L C
Z Z R R ÷ = và giá trị của R để P
max
là R
0
=
1 2
.
L C
Z Z R R ÷ =
- Mạch R,L,C có C thay đổi. Nếu với 2 giá trị của C là C
1
và C
2
mà công suất P
1
= P
2
hay I
1
= I
2
hay ¢
1
= ± ¢
2
thì để
xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì
1 2
1 2
2C C
C
C C
=
+
và khi đó
1 2
2
C C
L
Z
Z
Z
=
+

- Mạch R,L,C có L thay đổi. Nếu với 2 giá trị của L là L
1
và L
2
mà công suất P
1
= P
2
hay I
1
= I
2
hay ¢
1
= ± ¢
2
thì để
xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì
1 2
2
L L
L =
+
và khi đó
1 2
2
L L
C
Z
Z
Z
=
+
U


R U


i

L,C U


L U


C U


¢
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 76

8. Khi mạch xoay chiều RLC có U, L, C, R không đổi. Ta tăng dần tần số từ 0 đến + thì:
f 0
0
1
2
f
LC 
= + ·
Z
+ · + ·

R
I
max
U
I
R
=
0 0
P
2
max
U
P
R
=
0 0
U
R
U

0 0
cos
1

0 0


Bài 116: Một đoạn mạch gồm ba thành phần R, L, C có dòng điện xoay chiều i = I
o
coset chạy qua, những phần tử nào
không tiêu thụ điện năng?
A: R và C B: L và C C: L và R D: Chỉ có L
Bài 117: Một mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp. Hệ số công suất (cos¢) của mạch sẽ đạt giá trị lớn nhất khi:
A: Tích
2
LC 1 e =
B: Tích R.I = U. (U hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch)
C: Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï ñieän vaø vaø hai ñaàu cuoän caûm coù giaù trò baèng nhau.
D: Tất cả các ý trên đầu đúng.
Bài 118: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi trong maïch R, L vaø C maéc noái tieáp xaûy ra coäng höôûng ñieän?
A: Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän qua maïch coù giaù trò cöïc ñaïi.
B: Heä soá coâng suaát cos¢ = 1
C: Tổng trở Z = R.
D: Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch coù giaù trò khoâng phuï thuoäc ñieän trôû R.
Bài 119: Trong ñoaïn maïch RLC noái tieáp ñang xaûy ra coäng höôûng ñieän. Taêng daàn taàn soá doøng ñieän vaø giöõ nguyeân
caùc thoâng soá RLC cuûa maïch, keát luaän naøo sau ñaây laø sai:
A: Heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch giaûm.
B: Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän giaûm.
C: Hieäu ñieän theá hieäu duïng treân tuï ñieän giaûm.
D: Hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän caûm luoân khoâng ñoåi.
Bài 120: Keát luaän naøo döôùi ñaây laø sai khi noùi veà heä soá coâng suaát cos¢ cuûa moät maïch ñieän xoay chieàu.
A: Maïch R, L noái tieáp: cos¢ > 0 C: Maïch R, C noái tieáp: cos¢ < 0
B: Maïch L, C noái tieáp: cos¢ = 0 D: Maïch chæ coù R: cos¢ = 1.
Bài 121: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R và cuộn cảm có điện trở họat động r mắc nối tiếp nhau. Điện trở tiêu
thụ công suất P
1
; cuộn cảm tiêu thụ công suất P
2
. Vậy công suất toàn mạch là:
A: P =
2 2
1 2
P P + . B: P =
1 2
1 2
PP
P P +
C: P =
1 2
P.P . D: P = P
1
+ P
2
.
Bài 122: Moät cuoän daây coù dieän trôû thuaàn R vaø ñoä töï caûm L maéc vaøo giöõa hai ñieåm coù hieäu ñieän theá xoay chieàu taàn
soá f. Heä coá coâng suaát cuûa maïch baèng :
A:
t
R
2 fL
B:
+ t
2 2 2 2
R
R 4 f L
C:
+ t
2 2 2 2
R
R 2 f L
D:
+ t
R
R 2 fL

Bài 123: Heä soá coâng suaát cuûa caùc thieát bò ñieän duøng ñieän xoay chieàu :
A: Caàn coù trò soá nhoû ñeå tieâu thuï ít ñieän naêng. C: Caàn coù tri soá lôùn ñeå tieâu thuï ít ñieän naêng.
B: Khoâng aûnh höôûng gì ñeán söï tieâu hao ñieän naêng. D: Caàn coù trò soá lôùn ñeå ít hao phí ñieän naêng ñoù toaû nhieät.
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 77
Bài 124: Maïch ñieän goàm moät ñieän trôû thuaàn vaø moät cuoän thuaàn caûm maéc noái tieáp vaø ñöôïc noái vôùi moät hieäu dieän theá
xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng oån ñònh. Neáu taàn soá cuûa doøng ñieän taêng daàn töø 0 thì coâng suaát maïch.
A: Taêng C: Khoâng ñoåi.
B: Giaûm D: Ñaàu tieân taêng roài sau ñoù giaûm.
Bài 125: Trong mạch điện RLC nếu hiệu điện thế U của dòng điện xoay chiều không đổi thì khi ta tăng tần số từ 0Hz
đến vô cùng lớn thì cường độ dòng điện sẽ:
A: Tăng từ 0 đến vô cùng.
B: Giảm từ vô cùng lớn đến 0.
C: Tăng từ 0 đến một giá trị lớn nhất I
max
rồi lại giảm về 0.
D: Tăng từ một giá trị khác 0 đến một giá trị lớn nhất I
max
rồi lại giảm về một giá trị khác 0.
Bài 126: Ñoaïn maïch noái tieáp goàm moät cuoän ñaây coù ñieän trôû thuaàn R vaø caûm khaùng Z
L
, moät tuï ñieän coù dung khaùng laø
vôùi ñieän dung Z
C
không thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá xoay chieàu ôû hai ñaàu ñoaïn maïch coù giaù trò hieäu duïng U oån
ñònh. Thay ñoåi L thì hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû hai ñaàu tuï ñieän coù giaù trò cöïc ñaïi vaø baèng :
A: U B:
C
U.Z
R
C:
+
2 2
C
U R Z
R
D:
+
2 2
C
C
U R Z
Z

Bài 127: Caùc ñeøn oáng duøng ñoøng ñieän xoay chieàu coù taàn soá 50 Hz seõ phaùt saùng hoaëc taét moãi giaây:
A: 50 laàn. B: 25 laàn C: 100 laàn D: Saùng ñeàu khoâng taét.
Bài 128: Nếu tăng điện áp cực đại của nguồn điện xoay chiều đặt vào 2 đầu điện trở R lên 2 lần thì công suất tiêu thụ
của điện trở sẽ:
A: Tăng 2 lần B: Tăng 2 lần C: Tăng 4 lần D: Không đổi vì R không đổi.
Bài 129: Một đoạn mạch xoay chiều R,L,C. Điện dung C thay đổi được và đang có tính cảm kháng. Cách nào sau đây
không thể làm công suất mạch tăng đến cực đại?
A: Điểu chỉnh để giảm dần điện dung của tụ điện C.
B: Cố định C và thay cuôn cảm L bằng cuộn cảm có L’< L thích hợp.
C: Cố định C và mắc nối tiếp với C tụ C’ có điện dung thích hợp.
D: Cố định C và mắc song song với C tụ C’ có điện dung thích hợp.
Bài 130: Trong mạch điện RLC nếu hiệu điện thế U của dòng điện xoay chiều không đổi thì khi ta tăng tần số từ 0Hz
đến vô cùng lớn thì công suất mạch điện sẽ:
A: Tăng từ 0 đến vô cùng.
B: Giảm từ vô cùng lớn đến 0.
C: Tăng từ 0 đến một giá trị lớn nhất P
max
rồi lại giảm về 0.
D: Tăng từ một giá trị khác 0 đến một giá trị lớn nhất P
max
rồi lại giảm về một giá trị khác 0.
Bài 131: Một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng, giữ nguyên các thông số khác nếu giảm tần số dòng
điện thì kết luận nào sau đây là sai?
A: Công suất tiêu thụ tăng đến cực đại rồi giảm
B: Tổng trở giảm, sau đó tăng
C: Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm
D: Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm.
Bài 132: Cho maïch ñieän xoay chieàu R,L,C, cuoän daây thuaàn caûm. Ñieän trôû thuaàn R = 300O, tuï ñieän coù dung khaùng
Z
C
= 100O. Heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch AB laø cos¢ =
1
2
. Cuoän daây coù caûm khaùng laø :
A: 200 2 O B: 400O C: 300O D: 200O
Bài 133: Trong moät ñoaïn maïch RLC maéc noái tieáp: Taàn soá doøng ñieän laø f = 50Hz, L = 0,318H. Muoán coù coäng höôûng
ñieän trong maïch thì trò soá cuûa C phaûi baèng:
A: 10
-4
F B: 15,9µF C: 16µF D: 31,8µF
Bài 134: Cho maïch ñieän nhö hình veõ: Bieát R = 90O; r = 10 O; L = 0,637H. Tuï C coù ñieän dung bieán ñoåi ñöôïc. Hieäu
ñieän theá: = t
AB
u 120 2 cos100 t (V) . Ñieän dung C nhaän giaù trò bao
nhieâu ñeå coâng suaát treân maïch ñaït cöïc ñaïi? Coâng suaát tieâu thuï trong
maïch luùc ñoù laø bao nhieâu?
A:
÷
= =
t
4
max
10
C F; P 120W C:
÷
= =
t
4
max
10
C F; P 144W
2

B:
÷
= =
t
4
max
10
C F; P 100W
4
D:
÷
= =
t
4
max
3.10
C F; P 164W
2

A B
R
L,r C

A
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 78
Bài 135: Cho ñoaïn maïch nhö hình veõ, R = 100O; C = 0,318.10
-4
F; hieäu
ñieän theá u = 200cos(100tt)(V). Cuoän daây coù ñoä töï caûm thay ñoåi ñöôïc. Ñoä
töï caûm L phaûi nhaän giaù trò bao nhieâu ñeå heä soá coâng suaát cuûa maïch lôùn
nhaát? Coâng suaát tieâu thuï luùc ñoù laø bao nhieâu?
A: = t = L 1/ (H); P 200W C: = t = L 1/2 (H); P 240W
B: t = L = 2/ (H); P 150W D: t L = 1/ (H); P = 200 2W
Bài 136: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm
điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến
giá trị
-4
10
F

hoặc
-4
10
F

thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng:
A:
1
H.

B.
2
H.
π
C.
1
H.

D.
3
H.
π

Bài 137: Cho maïch ñieän xoay chieàu R, L, C maéc noái tieáp. Cuoän daây chæ coù heä soá töï caûm L = 0,318H, ñieän trôû thuaàn
R = 100O vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung C. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù taàn soá f = 50Hz
vaø hieäu ñieän theá hieäu duïng U = 100V. Giaû söû ñieän dung cuûa tuï ñieän coù theå thay ñoåi ñöôïc. Phaûi choïn C baèng giaù trò naøo
sau ñaây ñeå coù coäng höôûng xaûy ra trong maïch ñieän? Cöôøng ñoä doøng ñieän luùc ñoù laø bao nhieâu?
A:
÷
= =
t
3
ch
1
C 10 F, I 1, 5A
2
C:
÷
= =
t
4
ch
1
C 10 F, I 1A
B:
÷
= =
t
3
ch
1
C 10 F, I 1A D:
÷
= =
t
2
ch
1
C 10 F, I 1,8A
3

Bài 138: Cho moät maïch ñieän xoay chieàu nhö hình veõ vôùi R = 100O, C = 0,318.10
-4
F, hieäu ñieän theá toaøn maïch laø
u
AB
= 200 2 cos(100tt + t/4) V. Cuoän thuaàn caûm coù giaù trò
thay ñoåi ñöôïc. Khi L bieán thieân thì soá chæ cöïc ñaïi cuûa Voân keá laø:
A: 200 V C: 282 V
B: 400 V D: 220 V.
Bài 139: Dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I
o
cos(et + ¢)
chạy trong mạch điện gồm điện trở R mắc nối tiếp với một điốt bán dẫn chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều. Tính
giá trị hiệu dụng của dòng điện:
A: I
o
/ 2 B: I
o
/2 C: I
o
D: I
o
/4
Bài 140: Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, nếu tần số góc là e
1
thì cường độ hiệu dụng là I
1
, nếu tần số góc là e
2

thì cường độ hiệu dụng là I
2
= I
1
. Nếu tần số góc là e thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Hỏi e bằng bao
nhiêu theo e
1
và e
2
.
A:
1 2
1 2
.  

 
=
+
B:
1 2
1 2
.  

 
=
÷
C:
1 2
.    = D:
1 2
2
 

+
=
Bài 141: Cho maïch ñieän xoay chieàu RLC vôùi hiệu điện thế 2 đầu mạch u
AB
= U 2 coset (V). R, L, C, U khoâng ñoåi.
Taàn soá goùc e coù theå thay ñoåi ñöôïc. Khi e = e
1
= 80t rad/s hoaëc e = e
2
= 180t rad/s thì cường độ dòng điện qua
mạch có cùng giá trị. Khi hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra trong maïch thì taàn soá f cuûa maïch coù giaù trò laø:
A: 50Hz B: 60Hz. C: 25Hz D: 120Hz
Bài 142: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moät maïch ñieän xoay chieàu laø: u = 200 ( ) t t 2cos 100 t - /3 (V), cöôøng ñoä
doøng ñieän qua maïch laø: i = ( ) t t 2 2cos 100 t - 2 /3 (A). Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñoù laø:
A: 200W B: 400W C: 800W D: 200 3 W
Bài 143: Ñoaïn maïch AB goàm hai ñoaïn AD vaø DB gheùp noái tieáp. Ñieän aùp töùc thôøi treân caùc ñoaïn maïch vaø doøng ñieän
qua chuùng laàn löôït coù bieåu thöùc: u
AD
= 100 2 cos(100tt + t/2)(V); u
DB
= 100 6 cos(100tt + 2t/3)(V);
i = 2 cos(100tt + t/2)(A). Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch AB laø:
A: 100W B. 242W C. 484W D. 250W.
Bài 144: Đoạn mạch MP gồm hai đoạn MN và NP ghép nối tiếp. Hiệu điện thế tức thời trên các đoạn mạch và cường độ
dòng điện qua chúng lần lượt có biểu thức U
MN
= 120cos100tt (V); U
NP
= 120 3 sin100tt (V), i = 2sin(100tt + t/3).
Tổng trở và công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch MP là:
A: 120O; 240W. B. 120 3 O; 240W. C. 120O; 120 3 W D. 120 2 O; 120 3 W
A B
R
L
C

A
A
B
R
L
C
M
V
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 79
Bài 145: Một đoạn mạch RLC nối tiếp, L = 1/π (H), điện áp hai đầu đoạn mạch là u 100 2cos100 t(V) = t . Mạch
tiêu thụ công suất 100W. Nếu mắc vào hai đầu L một ampe kế nhiệt có điện trở không đáng kể thì công suất tiêu thụ
của mạch không đổi. Giá trị của R và C là:
A:
4
2.10
100 , (F)
÷
O
t
B.
4
2.10
50 , (F)
÷
O
t
C.
4
10
100 , (F)
÷
O
t
D.
4
10
50 , (F)
÷
O
t

Bài 146: Cho doøng ñieän xoay chieàu i = 2 2 cos100tt (A) chaïy qua ñieän trôû R = 100O thì sau thôøi gian 1 phuùt nhieät
toûa ra töø ñieän trôû laø :
A: 240 kJ B: 12kJ C: 24 kJ D: 48kj
Bài 147: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R
1
vµ R
2
®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R
1
th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t
1
=
10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R
2
th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t
2
= 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th×
n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ bao lâu? Biết rằng nguồn điện xoay chiều sử dụng có giá trị hiệu dụng U không đổi.
A: t = 4 (phót). B. t = 8 (phót). C. t = 25 (phót). D. t = 30 (phót).
Bài 148: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R
1
vµ R
2
®Ó ®un n­íc. NÕu dïng d©y R
1
th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t
1
=
10 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R
2
th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t
2
= 40 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c nèi tiÕp th× n­íc
sÏ s«i sau thêi gian lµ bao lâu? Biết rằng nguồn điện xoay chiều sử dụng có giá trị hiệu dụng U không đổi.
A: t = 8 (phót). B. t = 25 (phót). C. t = 30 (phót). D. t = 50 (phót).
Bài 149: Moät beáp ñieän 200V -1000W ñöôïc söû duïng ôû hieäu ñieän theá xoay chieàu U = 200V. Ñieän naêng beáp tieâu thuï
sau 30 phuùt laø :
A: 0,5Kwh. B: 0,5k J C: 1 KWh D: 5000 J
Bài 150: Moät beáp ñieän 200V -1000W ñöôïc söû duïng ôû hieäu ñieän theá xoay chieàu U = 100V. Ñieän naêng beáp tieâu thuï
sau 30 phuùt laø :
A: 0,25kWh. B: 0,125kWh C: 0,5kWh D: 1250 J
Bài 151: Moät ñeøn oáng khi hoaït ñoäng bình thöôøng thì doøng ñieän qua ñeøn coù cöôøng ñoä 0,5A vaø hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu
ñeøn laø 25V. Ñeå söû duïng ñeøn vôùi maïng ñieän xoay chieàu 50 2 V – 50Hz, ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi noù moät cuoän caûm coù
ñieän trôû thuaàn 50 O (coøn goïi laø chaán löu). Heä soá töï caûm L cuûa cuoän daây coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: =
t
1
L H B: =
t
7
L H
2
C: =
t
1
L H
2
D: =
t
2
L H
Bài 152: Moät ñeøn oáng khi hoaït ñoäng bình thöôøng thì doøng ñieän qua ñeøn coù cöôøng ñoä 0,5A vaø hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu
ñeøn laø 25V. Ñeå söû duïng ñeøn vôùi maïng ñieän xoay chieàu 50 2 V – 50Hz, ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi noù moät cuoän caûm
coù ñieän trôû thuaàn 50O (coøn goïi laø chaán löu). Hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû hai ñaàu cuoän daây nhaän giaù trò là:
A: U = 25 5 V B: U = 25V C: U = 50V D: U = 50 2 V
Bài 153: Cho đoạn mạch RLC, R = 50O. Đặt vào mạch có điện áp là u = 100 2 cos(100tt + t/6)V, biết điện áp giữa
hai bản tụ và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch lệch pha 1 góc t/6. Công suất tiêu thụ của mạch là:
A: 50 3 W B. 100 3 W C. 100W D. 50W
Bài 154: Cho đoạn mạch RLC, R = 50O. Đặt vào mạch hiệu điện thế: u = 100 2 cosωt(V), biết hiệu điện thế giữa hai
bản tụ và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch lệch pha 1 góc t/4. Công suất tiêu thụ của mạch là:
A: 100W B. 100 3 W C. 50W D. 50 3 W.
Bài 155: §o¹n m¹ch ®iÖn gåm cuén d©y m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn. §é lÖch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén d©y,
U
d
vµ dßng ®iÖn lµ t/3. Gäi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lµ U
C
, ta cã U
C
= 3 U
d
. HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn
b»ng:
A: 0,707. B. 0,5. C. 0,87. D. 0,25.
Bài 156: Trong một hộp đen có hai trong ba linh kiện sau đây ghép nối tiếp: Cuộn cảm, điện trở thuần, tụ điện. Khi đặt vào
mạch u = 100 2 cos (ωt) (V), thì i = 2 cos (ωt)(A). Khi giữ nguyên U, tăng ω lên 2 lần thì mạch có hệ số công suất là
1/ 2 . Hỏi nếu từ giá trị ban đầu của ω, giảm ω đi 2 lần thì hệ số công suất là bao nhiêu:
A: 0,426 B. 1/ 2 C. 0,526 D. 3 /2
Bài 157: Moät maïch ñieän goàm moät tuï ñieän C, moät cuoän caûm L thuaàn caûm khaùng vaø bieán trôû R ñöôïc maéc noái tieáp. Ñaët
vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù daïng = t
AB
u U 2 sin100 t (V) . Bieát raèng öùng vôùi hai giaù
trò cuûa bieán trôû laø R
1
vaø R
2
thì coâng suaát tieâu thuï P treân ñoaïn maïch laø nhö nhau. Biểu thức nào sau đây là đúng?
A:
1 2
.
L C
Z Z R R ÷ = B:
1 2
1 2
.
L C
R R
Z Z
R R
÷ =
+
C:
1 2
2
L C
R R
Z Z
+
÷ = D:
1 2 L C
Z Z R R ÷ = ÷
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 80

Bài 158: Moät maïch ñieän goàm moät tuï ñieän C, moät cuoän caûm L thuaàn caûm khaùng vaø bieán trôû R ñöôïc maéc noái tieáp. Ñaët
vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù daïng
= t
AB
u 200 2 cos100 t (V) . Bieát raèng öùng vôùi hai giaù trò cuûa bieán trôû
laø R
1
= 10O và R
2
= 40O thì coâng suaát tieâu thuï P treân ñoaïn maïch laø nhö
nhau. Coâng suaát P cuûa ñoaïn maïch coù theå nhaän giaù trò naøo sau ñaây?
A: P = 800W B: P = 80W C: P = 400W D: 900W
Bài 159: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây
thuần cảm kháng, R có giá trị thay đổi được. Điều chỉnh R ở hai giá trị R
1
và R
2
sao cho R
1
+ R
2
= 100O thì thấy công suất
tiêu thụ của đoạn mạch ứng với hai trường hợp này như nhau. Công suất này có giá trị là
A: 50W. B. 100W. C. 400W. D. 200W.
Bài 160: Cho một đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm và R thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay
chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và điều chỉnh R = R
0

để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 100W.
Tính công suất tiêu thụ trên mạch khi điều chỉnh R = 3 R
0
.
A: 100W B. 50W C. 25W D. 50 3 W.
Bài 161: Cho ñoaïn maïch nhö hình veõ, trong ñoù L = 0,318H, hiệu ñieän thế hai đầu mạch coù daïng
= t
AB
u 200 2 cos100 t (V) . Cho C = 0,159.10
-4
F thì doøng ñieän lệch
pha so với hieäu ñieän theá giöõa A vaø B moät goùc t/4. Coâng suaát tieâu thuï
cuûa ñoaïn maïch laø bao nhieâu?
A: P = 150W B: P = 75W C: P = 100W D: P = 200W
Bài 162: *Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc
nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất
của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R
1
lần lượt là U
C1
, U
R1
và cos¢
1
; khi biến trở có giá trị R
2
thì các giá trị tương ứng
nói trên là U
C2
, U
R2
và cos¢
2
. Biết U
C1
= 2U
C2
, U
R2
= 2U
R1
. Giá trị của cos¢
1
và cos¢
2
là:
A:
1 2
1 2
cos , cos
3 5
  = = . C.
1 2
1 1
cos , cos
5 3
  = = .
B:
1 2
1 2
cos , cos
5 5
  = = . D.
1 2
1 1
cos , cos
2 2 2
  = = .
Bài 163: *Trong giờ học thực hành, học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc hai đầu
đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380V. Biết quạt này có các giá trị định mức : 220V - 88W
và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là
¢, với cos¢ = 0,8. Để quạt điện này chạy đúng công suất định mức thì R bằng:
A: 180 O B. 354O C. 361O D. 267O
Bài 164: Đặt vào 2 đầu điện trở R = 100O một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [50 2 cos(100tt + t/4) + 50]V.
Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở:
A: 75W B: 50W C: 0 W D: 100W.
Bài 165: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử L và R với điện trở R = Z
L
= 100O một nguồn điện tổng hợp có biểu
thức u = [100 2 cos(100tt + t/4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở:
A: 50W B: 200W C: 25 W D: 150W.
Bài 166: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở R = Z
C
= 100O một nguồn điện tổng hợp có biểu
thức u = [100 2 cos(100tt + t/4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở:
A: 50W B: 200W C: 25 W D: 150W.
Bài 167: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 3 phần tử C,L và R với điện trở R = Z
L
= 100O và Z
C
= 200O một nguồn điện
tổng hợp có biểu thức u = [100 2 cos(100tt + t/4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở:
A: 50W B: 200W C: 25 W D: 150W.
Bài 168: Một mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử R,L,C, cuộn dây thuần cảm. Mắc mạch điện trên vào nguồn điện
xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì thấy hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi phần tử là như nhau và công suất tiêu thụ
của mạch là P. Hỏi nếu bỏ tụ C chỉ giữ lại R,L thì công suất tiêu thụ của mạch là P’ sẽ bằng bao nhiêu theo P?
A: P’ = P B: P’ = 2P C: P’ = 0,5P D: P’ = P/ 2
Bài 169: Một ống dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là P
1
và nếu mắc vào hiệu
điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ P
2
. Chọn mệnh đề đúng:

A: P
1
> P
2
B. P
1
s P
2
C. P
1
< P
2
D. P
1
= P
2

A B
R
L
C

A
A B
R
L
C

A
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 81
Bài 170: Một động cơ điện có công suất P không đổi khi được mắc vào nguồn xoay chiều tần số f và giá trị hiệu dụng
U không đổi. Điệntrở của cuộn dây động cơ là R và hệ số tự cảm là L với 2t.f.L = R. Hỏi nếu mắc nối tiếp với động cơ
một tụ điện có điện dung C thỏa mãn e
2
.C.L = 1 thì công suất hao phí do tỏa nhiệt của động cơ thay đổi thế nào?
A: Tăng 2 lần B: Giảm 2 lần C: Tăng 2 lần D: Giảm 2 lần.
Bài 171: Ñoaïn maïch goàm moät cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn R vaø ñoä töï caûm L noái tieáp vôùi moät tuï ñieän bieán ñoåi coù ñieän
dung C thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá xoay chieáu ôû hai ñaàu maïch laø u = U 2 coset (V). Khi C = C
1
thì coâng suaát
maïch laø P = 200W vaø cöôøng ñoä ñoøng ñieän qua maïch laø: i = I 2 cos(et + t/3 ) (A). Khi C = C
2
thì coâng suaát maïch
cöïc ñaïi. Tính coâng suaát maïch khi C = C
2
.
A: 400W B: 200W C: 800W D: 100W.
Bài 172: Ñoaïn maïch goàm moät cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn R vaø ñoä töï caûm L noái tieáp vôùi moät tuï ñieän bieán ñoåi coù ñieän
dung C thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá xoay chieáu ôû hai ñaàu maïch laø u = U 2 coset (V). Khi C = C
1
thì coâng suaát
maïch laø P = 200W vaø cöôøng ñoä ñoøng ñieän qua maïch laø: i = I 2 cos(et + t/4 ) (A). Khi C = C
2
thì coâng suaát maïch
cöïc ñaïi. Tính coâng suaát maïch khi C = C
2
.
A: 400W B: 400 2 W C: 800W D: 200 2 W.
Bài 173: *Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch
mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Gọi N là
điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. Các giá trị R, L, C hữu hạn và khác không. Với C = C
1
thì điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. Với C = 0,5C
1
thì điện áp
hiệu dụng giữa A và N bằng:
A: 200 V. B. 100 2 V. C. 100 V. D. 200 2 V.
Bài 174: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp với C thay đổi được. Ban đầu điều chỉnh để dung kháng của tụ là Z
C0
. Từ giá trị
đó, nếu tăng dung kháng thêm 20Ω hoặc giảm dung kháng đi 10Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau.
Hỏi Từ Z
C0
, phải thay đổi dung kháng của tụ như thế nào để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhât?
A: Tăng thêm 5Ω B. Tăng thêm 10Ω C. Tăng thêm 15Ω D. Giảm đi 15Ω.
Bài 175: Đặt điện áp u = U 2 cos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm
điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f
1
thì cảm kháng và dung
kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω. Khi tần số là f
2
thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. Hệ
thức liên hệ giữa f
1
và f
2

A:
2 1
2
f
3
f = . B.
2 1
3
f f
2
= . C.
2 1
4
f f
3
= . D.
2 1
3
f f
4
= .
Bài 176: M¹ch RLC nèi tiÕp. Khi tÇn sè cña dßng ®iÖn lµ f th× Z
L
= 25(O) và Z
C
= 75(O) khi dßng ®iÖn trong m¹ch cã
tÇn sè f
0
th× c­êng ®é hiÖu dung qua m¹ch cã gi¸ trÞ lín nhÊt. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng.
A: f
0
= 3 f B. f = 3 f
0
C. f
0
= 25 3 f D. f = 25 3 f
0

Bài 177: Mạch điện xoay chiều R-L-C, cuộn dây thuần cảm có Z
L
= Z
C
, điện áp 2 đầu mạch có giá trị là U, công suất
tiêu thụ của mạch là P = I
2
.R. Hỏi kết luận nào sau đây là đúng?
A: P tỉ lệ với U B. P tỉ lệ với R C. P tỉ lệ với U
2
D. P không phụ thuộc vào R.
Bài 178: Trong đoạn mạch RLC xoay chiều nối tiếp có U
L
= 20V; U
C
= 40V; U
R
= 15V; f = 50 Hz. Tần số f
o
để mạch
cộng hưởng và giá trị U
R
lúc đó là:
A: 75(Hz), 25V B. 50 2 (Hz), 25 2 V C. 50 2 (Hz), 25V D. 75 (Hz), 25 2 V
Bài 179: Lần lượt đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp u
1
, u
2
, u
3
có cùng giá trị hiệu dụng
nhưng tần số khác nhau thì i
1
= I
0
cos100tt,
2 0
i = I cos(120πt + 2π/3) , i
3
= I 2 cos(110tt – 2t/3). Hệ thức đúng là?
A: I >
0
I
2
.
B. I s
0
I
2
C. I <
0
I
2
.
D. I =
0
I
2
.

Bài 180:

Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều ( )
1 1
u U 2cos 100 t = t + ¢ ; ( )
2 2
u U 2cos 120 t = t + ¢ ;
( )
3 3
u U 2cos 110 t = t + ¢ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện
có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là:
1
i I 2cos100 t = t ;
2
2
i I 2cos 120 t +
3
t
= t
| |
|
\ .
;
3
2
i I ' 2cos 110 t
3
t
= t ÷
| |
|
\ .
. So sánh I và I’, ta có:
A: I = I’. B. I = I’ 2 . C. I < I’. D. I > I’.


T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 82

BÀI TOÁN CỰC TRỊ
1. Công thức tính coâng suaát theo R:
2
2
2 2
L C
RU
P RI
R (Z Z )
= =
÷ ÷

a) Bài toán 1: Tìm giaù trò cuûa R ñeå coâng suaát tieâu thuï treân toaøn maïch laø cöïc ñaïi. Bieát C, U, L,R
0
laø caùc haèng soá ñaõ
bieát vaø ÷
L C
Z Z = 0
AÙp duïng coâng thöùc: ( )
( )
( )
÷
= ÷ =
÷ ÷ ÷
2
0 2
0 2
2
0 L C
R R U
P R R I
R R (Z Z )

Chia caû töû vaø maãu cho (R + R
0
) ta ñöôïc:
( )
( )
=
÷
÷ ÷
÷
2
2
L C
0
0
U
P
(Z Z )
R R
R R
.
Vì U khoâng ñoåi => P
max
khi ( )
( )
l
÷
l
÷ ÷
l
÷
l
l
2
L C
0
0
(Z Z )
R R
R R
nhoû nhaát.
Theo ñònh lí Cauchy: ( )
( )
( )
( )
÷ ÷
÷ ÷ _ ÷ = ÷ =
÷ ÷
2 2
2 L C L C
0 0 L C
0 0
(Z Z ) (Z Z )
R R 2 R R . 2 (Z Z ) const
R R R R

=> ( )
( )
÷
÷ ÷
÷
2
L C
0
0
(Z Z )
R R
R R
cöïc tieåu khi ( )
( )
÷
÷ =
÷
2
L C
0
0
(Z Z )
R R
R R
.
Suy ra:
2
max 0 L C
0
U
P (R R ) Z Z
2(R R )
= = ÷ = ÷ =
÷
L C 0
R Z Z R = ÷ ÷
Vậy: Khi mạch xoay chiều RLC có cuộn dây thuần cảm (R
0
= 0) và có U, L, C, f không đổi còn R = ,Z
L
– Z
C
, thì khi đó
ta có:
2 2
0
max
U U
P
2R 4R
= = ;
R
U
U
2
= ;
1
cos
2
¡ = ; tan 1 ¡ =± ; (rad)
4
t
¡ =±

Chú ý: Không được nhầm lẫn giữa bài toán cực trị (R thay đổi để P
max
) với bài toán cộng hưởng (Z
L
= Z
C
để P
max
)

b) Bài toán 2: Tìm giaù trò cuûa R ñeå coâng suaát tieâu thuï trên R laø cöïc ñaïi. Bieát C, U, L, R
0
laø caùc haèng soá ñaõ bieát vaø
L C
Z Z ÷ = 0.
AÙp duïng coâng thöùc:
( )
( )
= =
÷ ÷ ÷
2
2
R 2
2
0 L C
R.U
P R.I
R R (Z Z )
(1)
Chia caû töû vaø maãu cho R ta ñöôïc:
( )
( )
=
÷ ÷ ÷
2
R
2
2
0 L C
U
P
1 1
R R (Z Z )
R R
.

( )
( )
2
R
2 2
0 L C
0
U
P
R (Z Z )
R 2R
R
= =
÷ ÷
÷ ÷


T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 83
Vì U không đổi nên P
(R)max
khi
( )
2 2
0 L C
0
R (Z Z )
R 2R
R
l
÷ ÷
l
÷ ÷
l
l
l
nhỏ nhất.

( )
2 2
0 L C
R (Z Z )
R
R
l
÷ ÷
l
= ÷
l
l
l
nhỏ nhất.
Theo cô-si
( )
2 2
0 L C
R (Z Z )
R
R
l
÷ ÷
l
= =
l
l
l
· ( )
2
2
0 L C
R = R + Z - Z
Vậy ta coù P
(R) max
khi ( )
2
2
0 L C
R = R + Z - Z
vaø theá ( )
2
2
0 L C
R = R + Z - Z vaøo (1) ta tìm ñöôïc giaù trò
( )
2
R max
2 2
0 L C 0
U
P
2 R (Z Z ) R
=
l
÷ ÷ ÷
l
l
.

c) Bài toán 3: Tìm giaù trò cuûa L, ñeå hieäu ñieän theá giöõa giöõa hai ñaàu L, ñaït giaù trò lôùn nhaát. Cho U
AB
, C, R laø
nhöõng haèng soá ñaõ bieát.
Ta coù:
( )
2
2
.
.
L
L L
L C
U Z
U I Z
R Z Z
= =
+ ÷
(1) Chia caû töû vaø maãu cho Z
L
ta ñöôïc:
Ta ñöôïc:
2
2
2
1 1
. 1 .
L
C
L L
U
U
R Z
Z Z
=
| |
+ ÷
|
\ .

Ta thaáy U
Lmax
khi:
2
2
2
1 1
. 1 .
C
L L
R Z
Z Z
| |
+ ÷
|
\ .
min <=> [
( )
2 2
2
1 1
. 2. . 1
C C
L L
R Z Z
Z Z
+ ÷ + )] min
Ta ñaët:
1
L
t
Z
= => f(t) =
( )
2 2 2
2. . 1
C C
R Z t Z t + ÷ + ¬ f’(t) =
( )
2 2
2 2.
C C
R Z t Z + ÷
=> f’(t) = 0 <=>
( )
2 2
2 2. 0
C C
R Z t Z + ÷ = <=>
( )
2 2
C
C
Z
t
R Z
=
+


=> Duøng baûng bieán thieân ta coù:f(t)
min
·
( )
2 2
C
C
Z
t
R Z
=
+
·
( )
2 2
C
L
C
R Z
Z
Z
+
= (2)
Theá (2) vaøo (1) ta coù:
( )
2 2
2 2
max
.
C
R C
L
C
U R Z
U U
U
R U
+
+
= = khi
( )
2 2
C
L
C
R Z
Z
Z
+
=
Khi đó điện áp 2 đầu mạch u sớm pha hơn i và u lệch pha với u
RC
góc t/2 đồng thời
2 2 2 2
L R C
U U U U = + +
Lưu ý: Không được nhầm bài toán cực trị (L thay đổi để U
L max
) với bài toán cộng hưởng (L thay đổi để U
C max
).
Một số bài toán cực trị tương tự với mạch nối tiếp R,L,C:
*) Tụ C thay đổi thì U
Cmax
khi
2 2
L
C
L
R Z
Z
Z
+
= và khi đó
2 2 2 2
max
L R L
C
L
U R Z U U
U
R U
+ +
= = và điện áp 2 đầu
mạch u trễ pha hơn i và u lệch pha với u
RL
góc t/2 đồng thời
2 2 2 2
C R L
U U U U = + +

*) Khi C = C
1
hoặc C = C
2
thì U
C
có cùng giá trị thì U
Cmax
khi
1 2
1 2
1 1 1 1
( )
2 2
C C C
C C
C
Z Z Z
+
= + ¬ =
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 84
*) Tụ C thay đổi và R-C mắc liên tiếp nhau thì U
R-C max
khi
2 2
4
2
L L
C
Z R Z
Z
+ +
= và
ax
2 2
2 R
4
RCm
L L
U
U
R Z Z
=
+ ÷

*) Với L = L
1
hoặc L = L
2
thì U
L
có cùng giá trị thì U
Lmax
khi
1 2
1 2
1 2
2 1 1 1 1
( )
2
L L L
L L
L
Z Z Z L L
= + ¬ =
+

*) Với L thay đổi, R-L mắc liên tiếp nhau thì U
R-L max
khi
2 2
4
2
C C
L
Z R Z
Z
+ +
= và
ax
2 2
2 R
4
RLm
C C
U
U
R Z Z
=
+ ÷

d) Bài toán 4: Tìm giaù trò cuûa taàn soá f ñeå hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu C, (hoaëc hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu L) ñaït giaù trò
lôùn nhaát. Cho U, C, R, L laø nhöõng haèng soá ñaõ bieát.
Ta coù:
1 1
. 2. . .
C
Z
C f C  
= = vaø
( )
2
2
.
.
C
C C
L C
U Z
U I Z
R Z Z
= =
+ ÷

Theá Z
C
, Z
L
ta coù =>
2
2
1
2. . . 2. . .
2. . .
C
U
U
f C R f L
f C
 

=
| |
+ ÷
|
\ .

·
2
2 2 2
1
2. . 2. . .
2. .
C
U
U
C R f f L
C
 

=
| |
+ ÷
|
\ .
(1)
Ta coù U, C, L laø nhöõng haèng soá neân U
C
lôùn nhaát khi:
2
2 2 2
1
. 2. . .
2. .
R f L f
C


| |
+ ÷
|
\ .
nhoû nhaát.
·
2
2 4 2 2
2. 1
(2. . ) . .
2. .
L
L f R f
C C


| | | |
+ ÷ +
| |
\ . \ .
nhoû nhaát.
Ta ñaët:
2
t f = => ta coù: F(t) =
2
2 2 2
2. 1
(2. . ) . .
2. .
L
L t R t
C C


| | | |
+ ÷ +
| |
\ . \ .

=> F’(t) =
2 2
2.
8.( . ) .
L
L t R
C

| |
+ ÷
|
\ .
=> F’(t) = 0 ·
2
2
2.
8.( . )
L
R
C
t
L 
| |
÷
|
\ .
=
Duøng baûng bieán thieân ta coù F(t)
min
khi:
2
2
2.
8.( . )
L
R
C
t
L 
| |
÷
|
\ .
= ·
2
2
1 1
2 . 2.
R
f
LC L 
= ÷ (2)
Vaäy khi
2
2
1 1
2 . 2.
R
f
LC L 
= ÷ thì U
C
ñaït giaù trò lôùn nhaát. Theá (2) vaøo (1) ta coù giaù trò lôùn nhaát cuûa U
C
.
Chú ý: Khi tần số f thay đổi với f
R
thì U
Rmax
,

với f
C
thì U
Cmax
với f
L
thì U
Lmax
khi đó ta có: U
Cmax
= U
Lmax

2
R L C
f f f =

Bài 181: Cho ñoaïn maïch nhö hình veõ: Tìm giaù trò cuûa R ñeå coâng suaát tieâu thuï treân toaøn maïch laø cöïc ñaïi. Bieát C, U,
L,R
0
laø caùc haèng soá ñaõ bieát vaø
L C
Z Z ÷ = 0. Viết biểu thức P
max
khi đó.
A:
2
L C 0 max
0
U
R Z Z R ; P
2(R R )
= ÷ ÷ =
÷

B:
2
L C 0 max
0
U
R Z Z R ; P
2(R R )
= ÷ ÷ =
÷

C:
2
L C 0 max
0
U
R Z Z R ; P
2(R R )
= ÷ ÷ =
÷

D:
2
0 max
0
U
R Z Z R ; P
L C
2(R R )
= ÷ ÷ =
÷

A B
R
L, R
0
C

T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 85
Bài 182: Cho ñoaïn maïch R, L, C noái tieáp. Trong ñoù R vaø C xaùc ñònh. Hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch là
u
AB
= U
0
cosωt, vôùi U
0
khoâng ñoåi vaø e cho tröôùc. Khi L thay đổi để hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän caûm
cöïc ñaïi, giaù trò cuûa L xaùc ñònh baèng bieåu thöùc naøo sau ñaây?
A: = +
e
2
2 2
1
L R
C
B: = +
e
2
2
1
L 2CR
C
C: = +
e
2
2
1
L CR
2C
D: = +
e
2
2
1
L CR
C

Bài 183: Cho ñoaïn maïch R, L, C noái tieáp. Tìm giaù trò cuûa taàn soá f ñeå hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu C, ñaït giaù trò lôùn
nhaát. Cho U, C, R, L laø nhöõng haèng soá ñaõ bieát.
A:
2
2
1 1
2 . 2.
R
f
LC L 
= ÷ C:
2
2
1
2
. 2.
R
f
L C L
 = ÷
B:
2
2
1
2
. 2.
R
f
L C L
 = + D:
2
2
1
. 2.
R
f
LC L
= ÷
Bài 184: Coù ñoaïn maïch xoay chieàu RLC nhö hình veõ u
AB
= U 2 cos2tft (V) luoân khoâng ñoåi. Thay ñoåi bieán trôû R
ñeán trò soá R
o
thì coâng suaát doøng dieän xoay chieàu trong ñoaïn maïch AB
cöïc ñaïi. Luùc ñoù heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch AB vaø hieäu ñieän theá
hieäu duïng giöõa hai ñieåm AM coù caùc giaù trò naøo sau ñaây?
A: cos¢ =
2
2
vaø U
AM
= U 2 C: cos¢ =
2
2
vaø U
AM
=
U
2

B: cos¢ = 1vaø U
AM
= U
MB
D: cos¢ = 1 vaø U
AM
= U
Bài 185: Ñoaïn maïch noái tieáp goàm moät cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn R vaø caûm khaùng Z
L
, moät tuï ñieän coù dung khaùng
Z
C
vôùi ñieän dung C thay ñoåi ñöôïc. Hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñoaïn maïch oån ñònh coù giaù trò hieäu duïng U. Thay ñoåi C thì
hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû hai ñaàu tuï ñieän coù giaù trò cöïc ñaïi laø :
A:
U
2
B:
L
Z
U.
R
C:
+
2 2
L
U R Z
R
D:
+
2 2
L
L
U R Z
Z

Bài 186: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ, Tìm giaù trò cuûa L, ñeå hieäu ñieän theá giöõa giöõa hai ñaàu L, ñaït giaù trò
lôùn nhaát. Cho U
AB
, C, R laø nhöõng haèng soá ñaõ bieát. Viết biểu thức U
Lmax

A:
( )
2 2
.
C
C
R Z
L
Z 
+
= và
( )
( )
2 2
max
2 2
.
.
C
L
C
R Z U
U
R R Z
+
=
+

B:
( )
2 2
.
C
C
R Z
L
Z 
÷
= và
( )
( )
2 2
max
2 2
.
.
C
L
C
R Z U
U
R R Z
+
=
+

C:
( )
2 2
.
C
C
R Z
L
Z 
÷
= và
( )
( )
2 2
max
2 2
.
.
C
L
C
R Z U
U
R R Z
+
=
÷

D: Một đáp án khác.
Bài 187: Mạch xoay chiều RLC, có điện dung C thay đổi biết rằng ứng với 2 giá trị của C là C
1
và C
2
thì U
C
có giá trị
bằng nhau. Tìm C theo C
1
và C
2
để U
Cmax
.
A: C = C
1
+ C
2
B:
1 2
2
C C
C
+
= C:
1 2
C CC = D:
1 2
1 2
. C C
C
C C
=
+

Bài 188: Mạch xoay chiều RLC, có độ tự cảm L thay đổi biết rằng ứng với 2 giá trị của L là L
1
và L
2
thì U
L
có giá trị
bằng nhau. Tìm L theo L
1
và L
2
để U
Lmax
.
A: L = L
1
+ L
2
B:
1 2
2
L L
L
+
= C:
( )
1 2
1 2
2 . L L
L
L L
=
+
D:
( )
1 2
1 2
.
2
L L
L
L L
=
+

Bài 189: Mạch điện RLC. Có LC không đổi và cuộn dây thuần cảm. Cho R thay đổi để công suất trên mạch là cực đại.
Hỏi khi đó độ lệch pha của u và i là bao nhiêu?
A: t/2 B: t/3 C: t/4 D: 0
Bài 190: Cho mạch điện R, L nối tiếp. Biết Z
L
= 50 Ω. Tính giá trị R để công suất của mạch có giá trị cực đại.
A: R = 2500Ω B: R = 250Ω C: R = 50Ω D: R = 100Ω

A B
R
L
C
M
°

B
°

A
R L
C
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 86
Bài 191: Cho mạch điện R, L nối tiếp. Biết R = 10 Ω , Z
L
thay đổi. Tìm Z
L
để công suất của mạch có giá trị cực đại.
A: Z
L
= 20Ω B: Z
L
= 10Ω C: Z
L
= 3,16Ω D: Z
L
= 0Ω
Bài 192: Cho ñoaïn maïch nhö hình veõ. L = 2/t(H); R
0
= 50O; C = 31,8µF. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu AB laø:
= t u 100 2 cos100 t(V) . Giaù trò R phaûi baèng bao nhieâu ñeå coâng suaát
treân ñieän trôû laø cöï c ñaïi? Giaù trò cöïc ñaïi ñoù baèng bao nhieâu? Haõy choïn
caùc keát quaû ñuùng ?
A: R = 50 5 O; P
Rmax
= 31W C: R = 25 5 O; P
Rmax
= 60W
B: R = 50 5 O; P
Rmax
= 59W D: R = 50O; P
Rmax
= 25W.
Bài 193: Cho mạch điện xoay chiều RLC với R là biến trở. C = 31,8µF. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB: u
AB
=
100 2 sin 100tt (V). Gọi R
0
là giá trị của biến trở để công suất cực đại. Gọi R
1
, R
2
là 2 giá trị khác nhau của biến trở
sao cho công suất của mạch là như nhau. Mối liên hệ giữa hai đại lượng này là:
A:
2
1 2 0
R .R = R B.
1 2 0
R .R = R C.
1 2 0
R .R = R D.
1 2 0
2
R .R = 2R
Bài 194: Cho mạch điện gồm một cuộn dây độ tự cảm L = 1/t(H); điện trở r = 50O mắc nối tiếp với một điện trở R có
giá trị thay đổi được và tụ
4
10
C F
2
÷
=
t
. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có f = 50Hz.
Lúc đầu R = 25O. Khi tăng R thì công suất tiêu thụ của mạch sẽ:
A: Giảm B. Tăng C. Tăng rồi giảm D. Giảm rồi tăng.
Bài 195: Cho ñoaïn maïch R, L, C noái tieáp nhö hình veõ, trong ñoù R vaø Z
C
xaùc ñònh. Hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn
maïch = e
AB
u U 2 cos t , vôùi U khoâng ñoåi vaø e cho tröôùc. Khi hieäu
ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän caûm cöïc ñaïi, giaù trò cuûa Z
L
xaùc ñònh
baèng bieåu thöùc naøo sau ñaây?
A:
( )
2 2
C
L
C
R Z
Z
Z
+
= B:
( )
2
2
C
L
C
R Z
Z
Z
+
= C:
( )
2 2
2
C
L
C
R Z
Z
Z
+
= D:
( )
2
2
C
L
C
R Z
Z
Z
÷
=
Bài 196: Một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối
tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức
0
u = U cosωt (V). Khi thay đổi điện dung
của tụ để cho hiệu điện thế giữa hai bản tụ đạt cực đại và bằng 2U. Ta có quan hệ giữa Z
L
và R là:
A: Z
L
= R/ 3 . B. Z
L
= 2R. C. Z
L
= 3 R. D. Z
L
= 3R.
Bài 197: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2 cos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện
có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn
cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36V. Giá trị
của U là:
A: 64 V. B. 80 V. C. 48 V. D. 136 V.
Bài 198: Đặt vào hai đầu mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều u = 120 2 cos100tt(V). Biết R = 20 3 O, Z
C
=
60O và độ tự cảm L thay đổi (cuộn dây thuần cảm). Xác định L để U
L
cực đại và giá trị cực đại của U
L
bằng bao nhiêu?
A: L =
0, 8
t
H; U
Lmax
= 120V C: L =
0, 6
t
H; U
Lmax
= 240V
B: L =
0, 6
t
H; U
Lmax
= 120V D: L =
0, 8
t
H; U
Lmax
= 240V
Bài 199: Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Cuoän daây coù ñoä caûm =
t
3
L (H)
vaø ñieän trôû hoaït ñoäng R = 100O. Hieäu ñieän theá hai ñaàu maïch:
= t u 100 2 cos100 t(V) . Vôùi giaù trò cuûa C thì soá chæ cuûa Voân keá coù giaù
trò lôùn nhaát? Giaù trò lôùn nhaát ñoù baèng bao nhieâu? Haõy choïn keát quaû ñuùng.
A:
÷
= =
t
4
Cmax
3
C .10 F; U 200V C:
÷
= =
t
4
Cmax
4 3
C .10 F; U 120V
B:
÷
= =
t
6
Cmax
3
C .10 F; U 180V
4
D:
÷
= =
t
4
Cmax
3
C .10 F; U 200V
4

A B
R
L
C

A
A B
R
L, R
0
C

A
A
B
L, R
C
A
V
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 87
Bài 200: Một mạch điện R, L, C nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Hiệu điện thế hai đầu mạch u = 100 6 cos100tt (V),
R = 100 2 , L = 2/t(H). tuï C có giá trị bằng bao nhiêu thì U
Cmax
, giá trị U
Cmax
bằng bao nhiêu?
A: C =
5
10
3
÷
t
F; U
Cmax
= 30V C: C =
4
10
÷
t
F; U
Cmax
= 100V
B: C =
4
10
3
÷
t
F; U
Cmax
= 300V D: C =
4
10
3
÷
t
F; U
Cmax
= 30V
Bài 201: Cho mạch điện R, L, C nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, hiệu điện thế xoay chiều 2 đầu mạch có giá trị hiệu dụng
không đổi bằng U. Có R và C có thể thay đổi. Nếu cố định R và thay đổi C để công suất đạt cực đại thì hiệu điện thế
hiệu dụng 2 đầu điện trở R là U
R
, còn nếu cố định C và thay đổi R để công suất đạt cực đại thì hiệu điện thế hiệu dụng 2
đầu điện trở R là U’
R
. Hãy so sánh U’
R
và U
R
.
A: U’
R
= U
R
B: U’
R
= 2 U
R
C: U
R
= 2 .U’
R
D: U
R
= 2U’
R

Bài 202: Cho mạch RLC mắc nối tiếp trong đó dung kháng của tụ có thể thay đổi được. Tần số của dòng điện là
50Hz,
0,5
L = H
π
. Ban đầu dung kháng của tụ có giá trị Z
C
. Nếu từ giá trị này, dung kháng của tụ tăng thêm 20O thì
điện áp hai đầu của tụ đạt giá trị cực đại, giảm đi 10O thì điện áp trên cuộn cảm đạt cực đại. Tính điện trở R.
A: 10O B. 10 2O C. 10 5O D. 10 15O
Bài 203: Mạch xoay chiều RLC như hình vẽ, có điện dung C thay đổi. Tìm giá trị Z
C
để U
MB
đạt cực đại và tìm giá trị
cực đại đó. Biết U, L, R, f là những hằng số cho trước.
A:
2 2
4
2
L L
C
Z R Z
Z
+ +
= thì
ax
2 2
2 .R
4
MBM
L L
U
U
R Z Z
=
+ ÷

B:
2 2
4
2
L L
C
Z R Z
Z
+ +
= thì
ax
2 2
2 .R
4
MBM
L L
U
U
R Z Z
=
+ +

C:
2 2
4
2
L L
C
Z R Z
Z
+ ÷
= thì
ax
2 2
2 .R
4
MBM
L L
U
U
R Z Z
=
+ ÷

D:
2 2
4
2
L L
C
Z R Z
Z
+ +
= thì
ax
2 2
.R
4
MBM
L L
U
U
R Z Z
=
+ +

BÀI TOÁN ĐỘ LỆCH PHA.

1. Xeùt 2 ñoaïn maïch X vaø Y cuøng thuoäc ñoaïn maïch AB: Trong ñoù:
÷ ÷
= =
L C L C
X Y X Y
X Y
X Y
Z Z Z Z
tg ; tg
R R
j j
 u
X
cuøng pha vôùi u
Y
khi: ¢
X
= ¢
Y
= tg¢
X
= tg¢
Y

 u
X
vuoâng pha vôùi u
Y
khi: ¢
X
= ¢
Y
+
p
2
=tg¢
X
.tg¢
Y
= -1=
L C
X X Y
X L C
Y Y
Z Z
R
R Z Z
÷
= ÷
÷

 u
X
leäch pha vôùi u
Y
moät goù c a baát kì khi:
¢
X
= ¢
Y
+ a =
 1
±
= ± =
Y
X Y
Y
tg tg
tg tg( )
tg .tg
j a
j j a
j a

2. Trong ñoaïn maïch AB coù 2 ñoaïn maïch X vaø Y. Baøi cho bieåu thöùc hieäu ñieän theá:
u
X
= U
0X
cos(e.t + ¢
0
) vaø yeâu caàu ta vieát bieåu thöùc hieäu ñieän theá u
Y
thì ta phaûi laøm nhö sau:
b
1
. Tính
L,X C,X L,X C,X
X
R,X X
U U Z Z
tg
U R
÷ ÷
¡ = = = i = I
0
cos(e.t + ¢
0
- ¢
X
)
b
2
. Tính
L,Y C,Y L,Y C,Y
Y
R,Y Y
U U Z Z
tg
U R
÷ ÷
¡ = = = u
Y
= U
0,Y
cos(e.t + ¢
0
- ¢
X
+ ¢
Y
)
°

B °

A
R
L
C
M N
X Y
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 88
Bài 204: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng u = U
o
cos( t
3
t
e + ) (V);
C OC
u U cos( t )(V)
2
t
= e ÷ thì có thể nói:
A: Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i. C: Mạch có tính dung kháng nên u chậm pha hơn i.
B: Mạch có cộng hưởng điện nên u đồng pha với i. D: Không thể kết luận được veà ñoä leäch pha cuûa u vaø i.
Bài 205: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu cuộn cảm có dạng u = U
o
cos(ωt - t/3) (V);
u
L
= U
0L
cos(ωt + t/2) thì có thể nói:
A: Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i. C: Mạch có tính dung kháng, u chậm pha hơn i.
B: Mạch có cộng hưởng điện nên u đồng pha với i. D: Chưa thể kết luận được.
Bài 206: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu cuộn cảm có dạng u = U
o
cos(ωt + t/3) (V);
L OL
5
u U cos( t )(V)
6
t
= e + thì có thể nói:
A: Mạch có tính dung kháng, u chậm pha hơn i. C: Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i.
B: Mạch có cộng hưởng điện, u đồng pha với i. D: Chưa thể kết luận gì veà ñoä leäch pha cuûa u vaø i.
Bài 207: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu cuộn cảm có dạng u = U
o
cos(ωt - t/6) (V);
u
L
= U
0L
cos(ωt + 2t/3) thì biểu thức nào sau đây là đúng:
A: -
3
R
=

(Z
L
– Z
C
). B: 3 R = (Z
C
– Z
L
). C: 3 R =

(Z
L
– Z
C
). D:
3
R
=

(Z
L
– Z
C
).
Bài 208: Trong mạch điện RLC, hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng u = U
o
cos(ωt + t/6) (V);
C OC
u U cos( t )(V)
2
t
= e ÷ thì biểu thức nào sau đây là đúng:
A: -
3
R
=

(Z
L
– Z
C
). B: 3 R = (Z
C
– Z
L
). C: 3 R =

(Z
L
– Z
C
). D:
3
R
=

(Z
L
– Z
C
).
Bài 209: Cho đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch X và Y mắc nối tiếp. Đoạn mạch X gồm điện trở R
1
mắc nối tiếp với
tụ C
1
, đoạn mạch Y gồm điện trở R
2
mắc nối tiếp với tụ C
2
. Dùng vôn-kế đo hiệu điện thế hiệu dụng giữa các đoạn
mạch ta thấy U
AB
= U
X
+ U
Y
. Tìm biểu thức liên hệ đúng giữa các đại lượng R
1
, R
2
, C
1
, C
2
:
A:
1 1
2 2
R C
R C
= B:
1
2
2
1
R C
R C
= C:
1 1
2 2
R C
R C
= D:
1
2
2
1
R C
R C
=
Bài 210: Một đoạn mạch gồm một cuộn cảm có điện trở r = 50O và độ tự cảm
3
2.
L

= (H) mắc nối tiếp với một điện
trở thuần R = 100O . Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức: u 100 3cos100 t(V) = t . Xác
định biểu thức hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm.
A: u =100 2 cos(100tt + t/6) (V) C: u = 100cos(100tt + t/6) (V)
B: u =100cos(100tt + t/3) (V) D: u = 100cos(100tt - t/4) (V)
Bài 211: Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 50O, một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/tH và
một tụ có điện dung C = 0,637.10
-4
F mắc nối tiếp giữa hai điểm có hiệu điện thế u = 200 2 cos100tt (V). Hiệu điện
thế hai đầu cuộn cảm là:
A: u
L
= 400cos(100tt + t/4) (V) C: u
L
= 200cos(100tt + 3t/4) (V)
B: u
L
= 200 2 cos(100tt + 3t/4) (V) D: u
L
= 400cos(100tt + t/2) (V)
Bài 212: Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần và một tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay
chiều có biểu thức u = U
0
cos(et - t/2) (V), khi đó dòng điện trong mạch có biểu thức i = I
0
cos(et - t/4) (A). Biểu thức
điện áp giữa hai bản tụ sẽ là:
A: u
C
= I
0
.R cos(et - 3t/4)(V). C. u
C
= U
0
cos(et + t/4)(V).
B: u
C
= I
0
.Z
C
cos(et + t/4)(V). D. u
C
= I
0
.R cos(et - t/2)(V).
Bài 213: Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 100O, một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 2/tH
và một tụ có điện dung C = 31,8μF mắc nối tiếp giữa hai điểm có hiệu điện thế u = 200 2 cos100tt (V). Hiệu điện
thế hai đầu tụ là:
A: u
C
= 200 2 cos(100tt - 3t/4) (V) C: u
C
= 200 2 cos(100tt + t/4) (V)
B: u
C
= 200cos(100tt - t/2) (V) D: u
C
= 200 cos(100tt - 3t/4) (V)
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 89
Bài 214: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R và C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế hai đầu mạch có biều thức
u 100 2 cos100 t(V) = t , bỏ qua điện trở các dây nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 1A
và sôùm pha t/3 so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Xác định biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện C.
A: u 50 3cos(100 t /3)(V) = t ÷ t C: u 50 3cos(100 t 5 /6)(V) = t ÷ t
B: u 50 6 cos(100 t /3)(V) = t ÷ t D: u 50 6 cos(100 t /6)(V) = t ÷ t
Bài 215: Cho ñoaïn maïch xoay chieàu nhö hình veõ, C = 31,8μF, L = 1/2t(H),
R = 50O. Hieäu ñieän theá töùc thôøi giöõa hai ñieåm AM (M naèm giöõa L vaø C)
coù daïng u
AM
= 100cos(100tt) (V). Hieäu ñieän theá u
AB
laø:
A: ( )
AB
u = 50 2cos 100π.t C: ( )
AB
u = 100cos 100π.t + π/4
B: ( )
AB
u =100cos 100π.t + π/4 D: ( )
AB
u = 100cos 100π.t - π/2
Bài 216: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R và C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức
u 100 2 cos100 t(V) = t , bỏ qua điện trở các dây nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 1A
và sôùm pha t/3 so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của R và C là.
A:
4
2.10
R 50 ; C F
3.
÷
= O =
t
C:
3
10
R 50 3 ; C F
5
÷
= O =
t

B:
3
50 10
R ; C F
5 3
÷
= O =
t
D:
4
10
R 50 ; C F
3.
÷
= O =
t

Bài 217: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện
thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha t/2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R
với cảm kháng Z
L
của cuộn dây và dung kháng Z
C
của tụ điện là:
A: R
2
= Z
C
(Z
L
– Z
C
). B: R
2
= Z
C
(Z
C
– Z
L
). C: R
2
= Z
L
(Z
C
– Z
L
). D: R
2
= Z
L
(Z
L
– Z
C
).
Bài 218: Cho maïch ñieän nhö hình veõ: L = 1/tH ; R = 100O,
tuï ñieän coù ñieän dung thay ñoåi ñöôïc, C coù giaù trò laø bao nhieâu
thì u
AM
vaø u
NB
leäch

nhau moät goùc t/2?
A:
-4
10
π
F. B:
-4
10

F. C:
3
π
10
-4
F. D:
-4
2.10
π
F.
Bài 219: Cho ñoaïn maïch xoay chieàu nhö hình veõ. C laø tuï ñieän, R laø ñieän
trôû thuaà n, L laø cuoän daây thuaàn caûm. Hieäu ñieän theá xoay chieàu ôû hai ñaàu
ñoaïn maïch AB coù daïng u
AB
= U 2 cos2tft (V). Caùc hieäu ñieän theá hieäu
duïng U
C
= 100V, U
L
= 100V. Caùc hieäu ñieän theá u
AN
vaø u
MB
leäch pha nhau
90
o
. Hieäu ñieän theá hieäu duïng U
R
coù giaù trò laø :
A: 100V B: 200V C: 150V D: 50V
Bài 220: *Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 50O
mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/t H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt
điện áp u = U
0
cos100tt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C
1
sao cho điện áp
hai đầu đoạn mạch AB lệch pha t/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C
1
bằng
A:
5
4.10
F
÷
t
B.
5
8.10
F
÷
t
C.
5
2.10
F
÷
t
D.
5
10
F
÷
t

Bài 221: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30(O) mắc nối tiếp với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một
hiệu điện thế xoay chiều u = U 2 cos100tt(V). Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là U
d
= 60V. Dòng điện
trong mạch lệch pha t/6 so với u và lệch pha t/3 so với u
d
. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch (U) có giá trị:
A: 60 3 (V) B. 120 (V) C. 90 (V) D. 60 2 (V)
Bài 222: *Đặt điện áp u = U 2cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn
AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Đặt
1
1
ω =
2 LC
. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc e bằng
A:
1
ω
.
2 2
B.
1
ω 2. C.
1
ω
.
2
D. 2e
1
.

°

B °

A
R
L
C
N M
°

B
°

A
R L
C
M N
A B
R
L
C

A
M
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 90


BÀI TOÁN HỘP ĐEN
1. Khi baøi cho trong hoäp ñen chæ coù 1 phaàn töû.
 Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen sôùm pha t/2 so vôùi i thì phaàn töû trong hoäp ñen laø L.
 Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen cuøng pha so vôùi i thì phaàn töû trong hoäp ñen laø R.
 Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen treã pha t/2 so vôùi i thì phaàn töû trong hoäp ñen laø C.
2. Khi baøi cho trong hoäp ñen chæ coù 2 phaàn töû.
 Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen sôùm pha so
vôùi i 1goùc ¢ (0 ; t/2) thì phaàn töû trong hoäp ñen laø R vaø L.
 Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen treã pha so
vôùi i 1goùc ¢ (0 ; t/2) thì phaàn töû trong hoäp ñen laø R vaø C.
 Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen leäch pha so
vôùi i 1goùc t/2 thì phaàn töû trong hoäp ñen laø C vaø L.Bài 223: Giöõa hai ñieåm A vaø B cuûa moät ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù hoaëc ñieän trôû thuaàn R, hoaëc cuoän thuaàn caûm
L, hoaëc tuï coù ñieän dung C. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu maïch laø u = 200cos100tt V, doøng ñieän qua maïch laø:
i = 4cos(100tt + t/2) A. Keát luaän naøo sau ñaây laø đúng?
A: Maïch coù R = 50O. C: Maïch coù cuoän thuaàn caûm L = 0,159H
B: Maïch coù tuï coù ñieän dung C = 63,66µF D: Maïch coù tuï coù ñieän dung C = 15,9µF
Bài 224: Một mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử. Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức u = 100cos100tt (V).
Dòng điện trong mạch có biểu thức i = cos100tt (A). Vậy phần tử đó là:
A: Cuộn thuần cảm có L = 0,318(H). C: Tụ điện có C = 31,8(µF).
B: Điện trở có R = 100(O). D: Điện trở có R = 50 2 (O)
Bài 225: Một mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử. Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức
u = 100 2cos(100πt - π/3) (V), dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2cos(100πt + π/6) (A). Vậy phần tử đó là:
A: Điện trở có R = 100(O). C: Tụ điện có C = 31,8(µF).
B: Cuộn thuần cảm có L = 0,318(H). D: Tụ điện có C = 15,9(µF).
Bài 226: Mạch điện có hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp nhau. Nếu
0
u = U cos(ωt - π/6)(V) và
( )
0
i = I cos ωt + π/6 (A) thì hai phần tử đó là:
A: L và C. C: L và R.
B: C và R D: Không thể xác định được 2 phần tử đó.
Bài 227: Mạch điện có hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp nhau. Nếu
0
u = U cos(ωt + π/6)(V) và
O
i = I cos(ωt - π/6)(A) thì hai phần tử đó là:
A: L và C. C: L và R.
B: C và R D: Không thể xác định được 2 phần tử đó.
Bài 228: Mạch điện có hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp nhau. Nếu
O
u = U cos(ωt + π/3)(V) và
0
i = I cos(ωt - π/6)(A) thì hai phần tử đó là:
A: L và C. C: L và R.
B: C và R D: Không thể xác định được 2 phần tử đó.
Bài 229: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm phÇn tö X nèi tiÕp víi phÇn tö Y. BiÕt r»ng X, Y chøa mét trong ba phÇn tö
(®iÖn trë thuÇn, tô ®iÖn, cuén d©y thuần cảm). §Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ u = U 2 cos100tt(V) th×
hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn hai phÇn tö X, Y ®o ®­îc lÇn l­ît lµ U
X
=
3
2
U

2
Y
U
U = . X vµ Y lµ:
A: Cuén d©y vµ ®iÖn trë
B: Cuén d©y vµ tô ®iÖn.
C: Tô ®iÖn vµ ®iÖn trë.
D: Mét trong hai phÇn tö lµ cuén d©y hoÆc tô ®iÖn phÇn tö cßn l¹i lµ ®iÖn trë.
U


R U


i


L,C U


L U


C U


¢
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 91
Bài 230: Một ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu ñöôïc ñaët trong moät hoäp kín, hai ñaàu daây ra noái tieáp vôùi hieäu ñieän theá xoay chieàu
u. Bieát doøng ñieän trong maïch ñieän cuøng pha vôùi hieäu ñieän theá. Nhöõng maïch ñieän naøo sau ñaây thoaû maõn ñieàu kieän treân?
A: Maïch chæ coù ñieän trôû thuaàn R
B: Maïch R, L vaø C noái tieáp, trong ñoù coù hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra.
C: Maïch coù cuoän daây coù ñieän trôû hoaït ñoäng vaø tuï ñieän noái tieáp, trong ñoù coù hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra.
D: A, B vaø C ñeàu ñuùng.
Bài 231: Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu t
0
u = U cos100 t vaøo hai ñaàu moät ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu. Bieát bieåu
thöùc doøng ñieän laø: ( ) t t
0
i = I cos 100 t + /2 (A) . Maïch ñieän coù theå goàm nhöõng linh kieän gì gheùp noái tieáp vôùi nhau.
Haõy choïn caâu traû lôøi đúng.
A: Ñieän trôû vaø cuoän daây thuaàn caûm khaùng C: Ñieän trôû vaø tuï ñieän
B: Ñieän trôû, cuoän daây vaø tuï ñieän D: Tuï ñieän vaø cuoän daây thuaàn caûm khaùng.


NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN
MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐỘNG CƠ ĐIỆN

1) Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều:
*) Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều tuân theo quy luật cảm ứng điện từ.
*) Hoạt động: Khung dây có diện tích S(m
2
) bao gồm N vòng dây, chuyển động quay tương đối với từ trường đều có
cảm ứng từB

, vận tốc góc quay tương đối là ω(rad/s), trục quay của khung dây vuông góc với B

(T). Kết quả làm cho
từ thông u
(t)
(Wb) qua cuộn dây biến thiên tuần hoàn và trong cuộn dây xuất hiện suất điện động cảm ứng.
*) Gọi n

là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây S. Thời điểm ban đầu n

hợp với B

một góc ¢, sau thời gian t
n

hợp với B

một góc (ωt + ¢). Khi đó từ thông qua khung dây có biểu thức u
(t)
= u
0
cos(ωt + ¢) với u
0
= NBS.
*) Theo quy luật cảm ứng điện từ ta có suất điện động e = -u’
(t)
= ω.u
0
sin(ωt + ¢) = ω.NBScos(ωt + ¢ - t/2).
Vậy với từ thông qua khung u
(t)
= u
0
cos(ωt + ¢) thì suất điện động cảm ứng trong khung là e = E
0
cos(ωt + ¢ - t/2).
*) Suất điện động cảm ứng trong khung dây có độ lớn e =
Δ
Δt
|

(Au
(Wb)
là độ biến thiên từ thông qua khung dây trong thời gian At
(s)
)
2) Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha:
*) Bieåu thöùc: e = -u’
(t)
= E
o
cos(et + ¢
e
) ; (E
o
= eNBS)
*) f = n.p, trong ñoù : n: taàn soá quay cuûa roâto (vòng/giây); e: là tần số góc của roto
p: soá caëp cöïc cuûa roâto; N: là số vòng dây của phần ứng
3) Ñoäng cô ñieän xoay chieàu: P = P
tiêu thụ
= UI cos¢ = P

+ P
nhieät

P
hao phí
= P
nhieät
= I
2
.R, P

= P
tiêu thụ
- P
nhieät
; Hiệu suất động cơ:
co
.100% H
P
P
=
4) Dòng điện xoay chiều ba pha: Là hệ thống 3 dòng xoay chiều 1 pha.

1 0 2 0 3 0
= I cos(ωt) ; = I cos(ωt - 2π/3) ; = I cos(ωt + 2π/3) i i i
5) Các cách mắc điện trong truyền tải:
*) Máy phát mắc đối xứng hình sao:

U
d
= 3 U
p
; I
d
= I
p
(I
trung hòa
= 0 vì i
trung hòa
= i
1
+ i
2
+ i
3
= 0)
*) Máy phát mắc đối xứng hình tam giác:

U
d
= U
p
và I
d
= 3 I
p
(không có dây trung hòa)
*) Tải tiêu thụ mắc hình sao: I
d
= I
p
và Tải tiêu thụ mắc hình tam giác: I
d
= 3 I
p

Lưu ý: Tải tiêu thụ không đối xứng ta nên mắc hình sao. Chỉ nên mắc hình tam giác khi các tải tiêu thụ đối xứng.U
p
U
d
i
trung hòa

i
pha

1

i
pha

2

i
pha

3

i
pha

1

i
pha

2

i
pha

2

U
pha
= U
dây

¢
B


n


S
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 92

NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN - MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT

Bài 232: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.
A: Tự cảm. B: Cảm ứng điện từ. C: Từ trường quay. D: Caû ba yeáu toá treân
Bài 233: Caùch taïo ra doøng ñieän xoay chieàu naøo sau ñaây laø phuø hôïp vôùi nguyeân taéc cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu?
A: Laøm cho töø thoâng qua khung daây bieán thieân ñieàu hoaø.
B: Cho khung daây chuyeån ñoäng tònh tieán trong moät töø tröôøng ñeàu.
C: Cho khung daây quay ñeàu trong moät töø tröôøng ñeàu quanh moät truïc coá ñònh naèm song song vôùi caùc ñöôøng
caûm öùng töø.
D: Ñaët khung daây trong moät töø tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä maïch.
Bài 234: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha?
A: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha bieán ñieän naêng thaønh cô naêng vaø ngöôïc laïi
B: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha kieåu caûm öùng hoaït ñoäng nhôø vieäc söû duïng töø tröôøng quay.
C: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha kieåu caûm öùng hoaït ñoäng nhôø hieän töôïng caûm öùng ñieän töø.
D: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha coù theå taïo ra doøng ñieän khoâng ñoåi.
Bài 235: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà caáu taïo cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha?
A: Hai vaønh khuyeân phaûi noái coá ñònh vôùi hai ñaàu khung daây vaø quay ñoàng truïc vôùi khung daây.
B: Caùc cuoän daây trong maùy phaùt ñieän ñöôïc maéc noái tieáp vôùi nhau.
C: Phaàn taïo ra töø tröôøng goïi laø phaàn caûm, phaàn taï o ra doøng ñieän goïi laø phaàn öùng.
D: A, B vaø C ñeàu ñuùng.
Bài 236: Ñieàu naøo sau ñaây không phaûi laø öu ñieåm cuûa doøng ñieän xoay chieàu so vôùi doøng ñieän moät chieàu?
A: Chuyeån taûi ñi xa ñeå daøng vaø ñieän naêng hao phí ít.
B: Coù theå thay ñoåi giaù trò hieäu duïng deã daøng nhôø maùy bieán theá.
C: Coù theå tích ñieän tröïc tieáp cho pin vaø aùc quy… ñeå söû duïng laâu daøi.
D: Coù theå taïo ra töø tröôøng quay duøng cho ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä.
Bài 237: Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và tốc độ quay của của rôto là n vòng/phút thì tần số
dòng điện do máy phát ra là:
A: f n.p = B:
n
f .p
60
= C:
60
f .p
n
= D:
60
f .n
p
=
Bài 238: Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và tốc độ quay của của rôto là n vòng/phút. Nếu ta tăng
tốc độ quay của roto lên 4n vòng/phút thì:
A: Tần số dòng điện tăng 4n lần. C: Suất điện động cảm ứng tăng 4n lần.
B: Từ thông cực đại qua khung tăng 4 lần. D: Suất điện động cảm ứng tăng 4 lần.
Bài 239: Một máy phát điện xoay chiều một pha mà khung dây có N vòng dây phát ra điện áp xoay chiều có tần số f và
suất điện động cực đại E
0
. Để giảm tốc độ quay của rôto 4 lần mà không làm thay đổi tần số thì:
A: Tăng số cặp cực 4 lần. C: Tăng số cặp cực 2 lần.
B: Tăng số vòng dây 4 lần. D: Giảm số vòng dây 4 lần.
Bài 240: Đặt một khung dây gồm N vòng, mỗi vòng có diện tích S vào trong một từ trường đều B sao cho B

vuông
góc với trục quay của khung. Cho khung quay đều quanh trục với vận tốc góc e. Biều thức nào sau đây mô tả biên độ
suất điện động xuất hiện trong khung dây.

A:
0
E NBS = e. B:
0
E BS = e. C:
0
BS
E
N
e
= . D:
0
NBS
E =
e

Bài 241: Khung dây hình chữ nhật dài 30cm, rộng 20cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 10
-2
(T) sao cho
phép tuyến khung hợp với véctơ B

1 góc 60
o
. Từ thông qua khung là:
A: 3.10
-4
(T) B.
4
2 3.10
÷
Wb C. 3.10
-4
Wb D.
4
3 3.10
÷
Wb
Bài 242: Moät cuoän daây deït hình chöõ nhaät coù tieát dieän S = 100cm
2
goàm 500 voøng daây, ñieän trôû khoâng ñaùng keå, quay vôùi
vaän toác 50 voøng/giaây quanh moät truïc ñi qua taâm vaø song song vôùi moät caïnh. Cuoän daây ñaët trong töø tröôøng coù caûm öùng
töø B = 0,2T vuoâng goùc vôùi truïc quay. Töø thoâng cöïc ñaïi gôûi qua cuoän daây coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: u
max
= 0,5 Wb B: u
max
= 0,54 Wb C: u
max
= 0,64 Wb D: u
max
= 1,00 Wb
Bài 243: Một khung dây đặt trong từ trường có cảm ứng từ B

. Từ thông qua khung là 6.10
-4
Wb. Cho cảm ứng từ giảm
đều về 0 trong thời gian 10
-3
(s) thì sức điện động cảm ứng trong khung là:
A: 6V B. 0,6V C. 0,06V D. 3V


T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 93
Bài 244: Cuộn thứ cấp của máy biến thế có 1000vòng. Từ thông xoay chiều trong lõi biến thế có tần số 50Hz và giá trị
cực đại 0,5mWb. Suất điện động hiệu dụng của cuộn thứ cấp là:
A: 111V. B. 157V. C. 500V. D. 353,6V.
Bài 245: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá
trị cực đại là 2mWb và biến thiên diều hoà với tần số 50Hz. Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là:
A: E = 88,858 V. B. E = 125,66 V. C. E = 12566 V D. E = 88858 V.
Bài 246: Một máy phát điện xoay chiều một pha có 2 cặp cực, stato gồm hai cặp cuộn dây nối tiếp mà số vòng dây ở
mỗi cuộn là 50 vòng phát ra suất điện động xoay chiều tần số 50Hz. Biết từ thông cực đại qua một vòng dây bằng
5mWb thì suất điện động hiệu dụng do máy phát tạo ra bằng:
A: 220 V. B. 220 2 V. C. 110 2 V. D. 110V.
Bài 247: Một khung dây quay đều với vận tốc 3000vòng/phút trong từ trường đều có từ thông cực đại gửi qua khung là
1/tWb. Chọn gốc thời gian lúc mặt phẳng khung dây hợp với B

một gốc 30
0
thì suất điện động hai đầu khung là:
A: e = 100cos(100tt - t/6) V. C: e = 100cos(100tt + t/3) V.
B: e = 100cos(100tt + 60
0
) V. D: e = 100cos(50tt - t/3) V.
Bài 248: Moät khung daây hình chöõ nhaät, kích thöôùc 20 cm x 50 cm, goàm 100 voøng daây, ñöôïc ñaët trong moät töø tröôøng
ñeàu coù caûm öùng töø 0,1T. Truïc ñoái xöùng cuûa khung daây vuoâng goùc vôùi töø tröôøng. Khung daây quay quanh truïc ñoái
xöùng ñoù vôùi vaän toác 3000voøng/phuùt. Choïn thôøi ñieåm t = 0 laø luùc maët phaúng khung daây vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng caûm
öùng töø. Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø đúng cuûa suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong khung daây?
A: e = 314cos100tt (V) C: e = 314cos50tt (V)
B: e = 314cos(50tt) (V) D: e = 314cos(100tt - t/2).
Bài 249: Moät cuoän daây deït hình chöõ nhaät coù tieát dieän S = 54cm
2
goàm 500 voøng daây, ñieän trôû khoâng ñaùng keå, quay
vôùi vaän toác 50 voøng/giaây quanh moät truïc ñi qua taâm vaø song song vôùi moät caïnh. Cuoän daây ñaët trong töø tröôøng coù
caûm öùng töø B = 0,2T vuoâng goùc vôùi truïc quay. Giaû söû taïi thôøi ñiểm ban ñaàu, maët phaúng khung daây vuoâng goùc vôùi
caûm öùng töø B. Bieåu thöùc naøo sau đúng vôùi bieåu thöùc suaát ñieän ñoäng xuaát hieän trong cuoän daây:
A: e = 120cos100tt (V) C: e = 120 2 cos120tt (V)
B: e = 120 2 cos100tt (V) D: e = 120 2 cos(100tt + t/2) (V)
Bài 250: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm
2
, quay đều quanh trục đối xứng
của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với
các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm
ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là:
A: e 48 cos(40 t /2) (V). = t t ÷ t C: e 4,8 cos(4 t π/2) (V). = t t +
B: e 48 cos(4 t π/2) (V). = t t + D: e 4,8 cos(40 t π/2) (V). = t t ÷
Bài 251: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây , quay đều với tốc độ góc e quanh trục vuông góc
với đường sức của một từ trương đều B

. Chọn gốc thời gian t = 0s là lúc pháp tuyến n

của khung dây có chiều trùng
với chiều của véc tơ cảm ứng từ B

. Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng e xuất hiện trong khung dây là:
A: e = eNBScoset B. e = eNBSsinet C. e = NBScoset D. e = NBSsinet
Bài 252: Moät khung daây hình chöõ nhaät, kích thöôùc 40 cm x 50 cm, goàm 200 voøng daây, ñöôïc ñaët trong moät töø tröôøng
ñeàu coù caûm öù ng töø 0,2T. Truïc ñoái xöùng cuûa khung daây vuoâng goùc vôùi töø tröôøng. Khung daây quay quanh truïc ñoái xöùng
ñoù vôùi vaän toác 120 voøng/phuùt. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ
cảm ứng từ. Suaát ñieän ñoäng taïi thời điểm t = 5s keå töø thôøi ñieåm ban ñaàu coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: e = 0 B: e = 100,5V C: e = -100,5V D: 50,5V
Bài 253: Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện tần số là 50Hz thì roto quay với tốc độ:
A: 480 vòng/phút. B. 400 vòng/phút. C. 96 vòng/phút. D. 375 vòng/phút.
Bài 254: Một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực, roto của nó quay với tốc độ 1800 vòng/phút. Một máy phát điện
khác có 8 cặp cực, muốn phát ra dòng điện có tần số bằng tần số của máy phát kia thì tốc độ của roto là:
A: 450 vòng/phút. B. 7200 vòng/phút. C. 112,5 vòng/phút. D. 900 vòng/phút.
Bài 255: Một máy phát điện mà phần cảm gồm 2 cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp tạo ra dòng
điện có tần số 50Hz. Tốc độ quay của roto là:
A: 375vòng/phút. B. 1500vòng/phút. C. 750 vòng/phút. D. 3000 vòng/phút.
Bài 256: Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu coù moät caëp cöïc phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu taàn soá 60Hz. Neáu maùy coù 3
caëp cöïc cuøng phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu 60Hz thì trong moät phuùt roâto phaûi quay ñöôïc bao nhieâu voøng?
A: 600 voøng/phuùt B: 1200 voøng/phuùt C: 1800 voøng/phuùt D: 60 voøng/phuùt
Bài 257: Nhaø maùy nhieät ñieän söû duïng caùc roâto nam chaâm chæ coù 2 cöïc Nam Baéc ñeå taïo ra doøng ñieän xoay chieàu taàn
soá 60Hz. Roâto naøy quay vôùi toác ñoä :
A: 1500 voøng/phuùt B: 3600 voøng/phuùt C: 12voøng/s D: 600 voøng/ phuùt
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 94
Bài 258: Moät khung daây ñöôïc ñaët trong moät töø tröôøng ñeàu. Truïc ñoái xöù ng cuûa khung daây vuoâng goùc vôùi töø tröôøng.
Khung daây quay quanh truïc ñoái xöùng ñoù vôùi vaän toác 2400 voøng/phuùt. Taàn soá cuûa suaát ñieä n ñoäng coù theå nhaän giaù trò
naøo trong caùc giaù trò sau:
A: f = 2400 Hz B: f = 40 Hz C: f = 400Hz D: f = 80Hz
Bài 259: Khi moät khung daây kín coù N voøng, dieän tích S, quay ñeàu vôùi toác ñoä 50 voøng moãi giaây trong moät töø tröôøng
ñeàu B vuoâng goùc vôùi truïc quay cuûa khung thì taàn soá doøng ñieän xuaát hieän trong khung laø :
A: f = 25 Hz B: f = 50 Hz C: 100 Hz D: f = 12,5 Hz
Bài 260: Trong moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha, boä nam chaâm cuûa phaàn caûm coù 5 caëp cöïc, phaàn öùng coù 6
cuoän daây töông öùng maéc noái tieáp. Ñeå khi hoaï t ñoäng maùy coù theå phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu coù taàn soá 60Hz thì
roâto cuûa maùy phaûi quay vôùi toác ñoä :
A: 5 voøng/s B: 120 voøng/phuùt C: 6 voøng/s D: 8 voøng/s
Bài 261: Moät caëp phaùt ñieän xoay chieàu coù roâto quay 1200 voøng/ phuùt. Taàn soá doøng ñieän do noù phaùt ra laø bao nhieâu
neáu noù coù 2 caëp cöïc, 4 caëp cöïc? Choïn caùc caëp keát quaû đúng.
A: 40 Hz vaø 80 Hz B: 20 Hz vaø 40 Hz C: 20 Hz vaø 80 Hz D: 40 Hz vaø 40 Hz
Bài 262: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực, rôto quay với tốc độ 900vòng/phút. Máy phát điện thứ hai
có 6 cặp cực. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ quay của rôto là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra
hòa được vào cùng một mạng điện?
A: 750vòng/phút B. 1200vòng/phút C. 600vòng/phút D. 300vòng/phút
Bài 263: Một máy phát điện mà phần cảm gồm 2 cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp có suất điện
động hiệu dụng 200V, tần số 50Hz. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Lấy t = 3,14, số vòng dây của
mỗi cuộn dây trong phần ứng là:
A: 127 vòng. B. 45 vòng. C. 180 vòng. D. 32 vòng.
Bài 264: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Nối hai cực máy phát với một cuộn
dây thuần cảm. Khi rôto của máy quay với tốc độ góc n vòng/s thì dòng điện đi qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng I.
Nếu rôto quay với tốc độ góc 3n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là:
A: I. B. 2I. C. 3I. D. I 3
Bài 265: *Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R
mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n
vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n
vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 3 A. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n
vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là:
A: 2R 3 B. 2R/ 3 C. R 3 D. R/ 3ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA – MÁY PHÁT ĐIỆN BA PHA:
Bài 266: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà caáu taïo vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha?
A: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø.
B: Trong maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha coù ba cuoän daây gioáng nhau, boá trí leäch pha nhau moät goùc 2t/3 treân
stato.
C: Caùc cuoän daây cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha coù theå maéc theo kieåu hình sao hoaëc hình tam giaùc.
D: A, B vaø C ñeàu ñuùng.
Bài 267: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà doøng ñieän xoay chieàu ba pha?
A: Doøng ñieän xoay chieàu ba pha laø heä thoáng cuûa ba doøng ñieän xoay chieàu moät pha.
B: Moãi doøng ñieän xoay chieàu trong heä thoáng doøng ñieän xoay chieàu ba pha ñeàu coù cuøng pha, cuøng taàn soá.
C: Caùc doøng ñieän xoay chieàu trong heä thoáng doøng ñieän xoay chieàu ba pha luoân leäch pha nhau moät goùc t/3.
D: Caùc doøng ñieän xoay chieàu trong heä thoáng doøng ñieän xoay chieàu ba pha phaûi ñöôïc söû duïng ñoàng thôøi, cùng
nơi, cùng lúc khoâng theå taùch rieâng ñöôïc.
Bài 268: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà hieäu ñieän theá pha vaø hieäu ñieän theá daây?
A: Trong maïng 3 pha hình sao, hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moãi cuoän daây trong stato goïi laø hieän töôïng hieäu
ñieän theá pha.
B: Trong maïch ñieän 3 pha tam giaùc, hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moãi cuoän daây trong stato cuõng goïi laø hieäu
ñieän theá pha.
C: Trong maïch ñieän 3 pha hình sao, hieäu ñieän theá giöõa hai daây pha goïi laø hieäu ñieän theá daây.
D: A, B vaø C ñeàu ñuùng.
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 95
Bài 269: Ở những khu nhà dùng điện 3 pha hình sao để thắp sáng đèn, nếu 1 pha bị nổ cầu chì thì các đèn ở 2 pha còn
lại sẽ như thế nào:
A: Sáng hơn trước. B: Tối hơn trước. C: Sáng như cũ. D: Không sáng.
Bài 270: Dòng điện ba pha mắc hình sao có tải đối xứng gồm các bóng đèn. Nếu dây trung hoà bị đứt các bóng đèn sẽ:
A: Độ sáng tăng. B. Độ sáng giảm. C. Độ sáng không đổi. D. Không sáng.
Bài 271: Trong maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha, goïi U
p
laø hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa ñieåm ñaàu vaø ñieàm cuoái cuûa
moät cuoän daây, U
d
laø hieäu ñieän theá hieäu ñuïng giöõa ñieåm ñaàu cuûa cuoän daây naøy vôùi ñieåm cuoái cuûa cuoän daây khaùc.
Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng ?
A: Trong caùch maéc hình sao U
p
= U
d
C: Trong caùch maéc hình sao U
p
= 3 U
d

B: Trong caùch maéc hình sao U
d
= 3 U
p
D: Trong caùch maéc hình tam giaùc U
p
= 3 U
d

Bài 272: Trong heä thoáng truyeàn taûi doøng ñieän ba pha maéc theo hình sao ñi xa thì :
A: Doøng ñieän treân moãi daây ñaáu leäch pha 2t/3 ñoái vôùi hieäu ñieän theá giöõa moãi daây vaø daây trung hoaø.
B: Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän treân daây trung hoøa baèng toång caùc cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa caùc doøng
ñieän treân ba daây pha. coäng laïi.
C: Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän treân daây trung hoøa baèng khoâng khi thieát bò ñieän ôû nôi tieâu thuï treân ba
pha laø ñoái xöùng.
D: Ñieän naêng hao phí khoâng phuï thuoäc vaøo hieäu ñieän theá truyeà n ñi.
Bài 273: Các suất điện động trong ba cuộn dây tạo bởi máy phát điện ba pha có cùng tần số là do:
A: Từ thông qua cả ba cuộn dây ở mỗi thời điểm là như nhau.
B: Có một rô to dùng chung cho cả ba cuộn dây.
C: Ba cuộn dây đặt lệch nhau 120
0
trên thân stato
D: Ba cuộn dây của stato có số vòng dây giống nhau.
Bài 274: Đối với dòng điện xoay chiều 3 pha:
A: Ở thời điểm t, khi i
1max
thì i
2
= i
3
=
1 ax
2
m
i
. C. Ở thời điểm t, khi i
1max
thì i
2
= i
3
= -
1 ax
2
m
i
.

B: Ở thời điểm t, khi i
1max
thì i
2
= i
3
=
1 ax
3
m
i
. D. Ở thời điểm t, khi i
1max
thì i
2
= i
3
= -
1 ax
3
m
i
.

Bài 275: Trong mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 3 pha, khi suÊt ®iÖn ®éng ë mét pha ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i e
1
= E
0
th× c¸c
suÊt ®iÖn ®éng ë c¸c pha kia ®¹t c¸c gi¸ trÞ:
A:
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
÷ =
÷ =
2
2
0
3
0
2
E
e
E
e
B.
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
÷ =
÷ =
2
3
2
3
0
3
0
2
E
e
E
e
C.
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
=
÷ =
2
2
0
3
0
2
E
e
E
e
D.
¦
¦
¹
¦
¦
´
¦
÷ =
=
2
2
0
3
0
2
E
e
E
e

Bài 276: Cấu tạo nguyên lí của máy phát điện một chiều và máy phát điện xoay chiều khác nhau về:
A: Phần ứng điện. B. Cả 3 bộ phận. C. Cổ góp điện. D. Phần cảm điện.
Bài 277: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác:
A: U
d
= U
p
B. U
d
= 3 U
p
C. I
d
= 3 I
p
D. Cả A và C
Bài 278: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha?
A: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha bieán ñieän naêng thaønh cô naêng.
B: Ñoäng cô hoaït ñoäng döïa treân cô sôû hieän töôïng caûm öùng ñieän töø vaø söû duïng töø tröôøng quay.
C: Vaä n toác goùc cuûa khung daây luoân nhoû hôn vaän toác goùc cuûa töø tröôøng quay.
D: A, B vaø C ñeàu ñuùng.
Bài 279: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ:
A: Quay khung dây với vận tốc góc e thì nam châm hình chữ U quay theo với e
0
< e
B: Quay nam châm hình chữ U với vận tốc góc e thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của
nam châm với e
0
< e
C: Cho dòng điện xoay chiều đi qua khung dây thì nam châm hình chữ U quay với vận tốc e
D: Quay nam châm hình chữ U với vận tốc e thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam
châm với e
0
= e
Bài 280: Trong ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha, khi doøng ñieän qua moät cuoän daây cöïc ñaïi vaø caûm öùng töø ñoù cuoän daây
naøy taïo ra coù ñoä lôùn laø B
1
thì caûm öùng töø do hai cuoän daây coøn laïi taïo ra coù ñoä lôùn :
A: Baèng nhau vaø baèng B
1
. C: Khaùc nhau.
B: Baèng nhau vaø baèng 1,5 B
1
. D: Baèng nhau vaø baèng 0,5B
1

T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 96
Bài 281: Moät ñoäng cô ñieän gaén vaøo moät maïch ñieän xoay chiều. Khi ñoäng cô hoaït ñoäng oån ñònh, ngöôøi ta ñaõ ñöôïc
cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñoäng cô vaø hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñoäng cô laø I vaø U. Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoäng cô laø :
A: P = UI C: P = UIcos¢
B: P = r.I
2
(r laø ñieän trôû thuaàn cuûa ñoäng cô) D: P = UI + rI
2

Bài 282: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha vaø maùy phaùt ñieän ba pha coù :
A: Stato vaø roâto gioáng nhau. C: Stato vaø roâto khaùc nhau.
B: Stato khaùc nhau vaø roâto gioáng nhau. D: Stato gioáng nhau vaø roâto khaùc nhau.
Bài 283: Moät maùy phaùt ñieän 3 pha maéc hình sao coù hieäu ñieän theá daây 220V vaø taàn soá 50Hz. Maéc vaøo moãi pha moät
boùng ñeøn coù ñieän trôû R = 12O theo kieåu hình tam giaùc. Giaù trò naøo say ñaây cho bieát doøng ñieän trong moãi taûi?
A: I = 15,8A B: I = 18,3A C: I = 13,5A D: I = 10,5A
Bài 284: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127V, tần số 50Hz. Người ta đưa dòng điện ba pha vào
ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có đện trở thuần 12O và độ tự cảm 51mH. Cường độ dòng điện qua các tải là:
A: 7,86A. B. 6,35A. C. 11A . D. 7,1A.
Bài 285: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127V, tần số 50Hz. Người ta đưa dòng điện ba pha vào
ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có đện trở thuần 12O và độ tự cảm 51mH. Công suất do các tải tiêu thụ là:
A: 838,2W. B. 2514,6W. C. 1452W. D. 4356W.
Bài 286: Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha coù hieäu ñieän theá pha hieäu duïng U
p
= 200 3 V. Caùc cuoän daây phaàn
öùng cuûa maùy noái ra ngoaøi nhö hình veõ. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng qua ñieän trôû
R = 100O khi noù maéc vaøo hai ñieåm A vaø B laø :
A: 6 A C: 2 A
B: 6 2 A D: 3A
Bài 287: Moät maùy phaùt ñieän 3 pha maéc hình sao coù hieäu ñieän theá pha 127V vaø taàn
soá 50Hz. Hieäu ñieän theá U
d
cuûa maïng ñieän nhaän giaù đúng naøo sau ñaây?
A: U
d
= 200V B: U
d
= 200 2 V C: U
d
= 380V D: U
d
= 380 2 V
Bài 288: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha U
p
=115,5V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba
pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 12Ω và độ tự cảm 50mH. Tính cường độ dòng
điện qua các tải.
A: 5,8A B. 12A C. 15A D. 10A
Bài 289: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha U
p
=115,5V và tần số 50Hz. Người ta đưa dòng ba
pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác, mỗi tải có điện trở thuần 12,4Ω và độ tự cảm 50mH. Tính công suất do các
tải tiêu thụ.
A: 1251W B. 3700W C. 3720W D. 3500W
Bài 290: Moät ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha ñaáu theo hình sao vaøo moät maïng ñieän ba pha coù hieäu ñieä n theá daây 380V.
Ñoäng cô coù coâng suaát 6KW vaø cos¢ = 0,85. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoäng cô coù theå nhaän caùc giaù trò nao sau ñaây?
A: I = 12,7A B: I = 8,75A C: I = 10,7A D: Moät giaù trò khaùc.
Bài 291: Động cơ điện xoay chiều có công suất 7,5kW. Hiệu suất của động cơ là 80%. Tính công suất tiêu thụ của
động cơ.
A: 6kW B: 7,5kW C: 9,375kW D: 8,512kW
Bài 292: Động cơ điện xoay chiều có công suất cơ học 7,5kW. Hiệu suất của động cơ là 80%. Tính hiệu điện thế ở hai
đầu động cơ biết hệ số công suất của động cơ là 0,85 và cường độ dòng điện ở chạy qua động cơ là 50A.
A: 220V B: 234V C: 176V D: 150V
Bài 293: *Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất
cơ học là 170 W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất toả nhiệt trên dây quấn động cơ là 17 W. Bỏ qua
các hao phí khác, cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là:
A: 2 A B. 1 A C. 2 A D. 3A
Bài 294: Moät ñoäng cô ñieän xoay chieàu taïo ra moät coâng suaát cô hoïc 630W vaø coù hieäu suaát 90%. Hieäu ñieän theá hieäu
duïng ôû hai ñaàu ñoäng cô laø U = 200V, heä soá coâng suaát cuûa ñoäng cô laø 0,7. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng qua
ñoäng cô.
A: 5A B: 3,5A C: 2,45A D: 4A
Bài 295: Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu theo hình sao vào một mạng điện ba pha có điện áp dây 380V. Động
cơ có công suất 5kW và cos¢ = 0,8. Cường độ dòng điện chạy qua động cơ là:
A: 5,48A. B. 3,2A. C. 9,5A. D. 28,5A.
Bài 296: Một động cơ không đồng bộ ba pha có điện áp định mức mỗi pha là 220 V. Biết rằng công suất của động cơ
10,56 kW và hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là:
A: 2 A B. 6 A C. 20 A D. 60 A
A
B
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 97
Bài 297: Một động cơ không đồng bộ ba pha có điện áp định mức mỗi pha là 380V, hệ số công suất 0,9. Điện năng tiêu
thụ của động cơ trong 2h là 41,04KWh. Cường độ hiệu dụng qua mỗi cuộn dây là:
A: 20A B. 60A C. 40 A D. 20/3A
Bài 298: Động cơ điện xoay chiều ba pha, có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình sao. Mạch điện ba pha dùng để
chạy động cơ này có thể dùng mấy dây dẫn:
A: 3 B. 4 C. 5 D. 6
Bài 299: Động cơ không đồng bộ ba pha, có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để
chạy động cơ này phải dùng mấy dây dẫn:
A: 4 B. 3 C. 6 D. 5
Bài 300: Động cơ không đồng bộ một pha. Mạch điện một pha cần dùng để chạy động cơ này phải dùng mấy dây dẫn
A: 4 B. 3 C. 2 D. 1
Bài 301: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 200Ω mắc nối tiếp với tụ điện C. Nối 2 đầu đoạn mạch với 2 cực của
một máy phát điện xoay chiều một pha, bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy quay đều với
tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I . Khi rôto của máy quay đều với tốc độ
400 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2 2 I. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800
vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là:
A: Z
C
= 100 2 Ω. B. Z
C
= 200 2 Ω. C. Z
C
= 800 2 Ω. D. Z
C
= 50 2 Ω.
Bài 302: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 100V. Tải tiêu thụ mắc hình sao
gồm điện trở R = 100Ωở pha 1 và pha 2, tụ điện có dung kháng
C
Z = 100Ωở pha 3. Dòng điện trong dây trung
hoà nhận giá trị nào sau đây?
A: I = 2 . B. I = 1A. C. I = 0. D. I = 2A.
Bài 303: Mạng điện 3 pha có điện áp pha là 120V có tải tiêu thụ mắc hình sao, các tải có điện trở là R
1
= R
2
= 20O;
R
3
= 40O. Tính cường độ dòng điện trong dây trung hoà?
A: 6 A B. 3 A C. 0 A D. 2 3 A

MÁY BIẾN ÁP – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG
I) MAÙY BIEÁN ÁP:
*) Máy biến áp là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp dòng xoay
chiều, máy biến áp hoạt động dựa trên nguyên tắc cảm ứng điện từ.
*) Máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N
1
vòng dây được mắc vào nguồn
điện có điện áp hiệu dụng cần biến đổi U
1
, cuộn thứ cấp có N
2
vòng dây
(N
1
= N
2
) và có điện áp hiệu dụng U
2
, cả 2 cuộn được quấn trên cùng một
lõi biến áp (bằng khung sắt non silic nhằm giảm hao phí do dòng Fucô).
*) Nếu bỏ qua điện trở của các cuộn dây thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu
mỗi cuộn dây tỉ lệ với số vòng dây:
2 2
1 1
U N
U N
= .
*) Nếu
2
1
N
N
> 1¬ U
2
> U
1
ta có máy tăng áp;
2
1
N
N
< 1 ¬ U
2
< U
1
ta có máy hạ áp.
*) Nếu điện năng hao phí không đáng kể thì cường độ dòng điện qua mỗi cuộn dây tỉ lệ nghịch với điện áp hiệu dụng ở
hai đầu mỗi cuộn: = =
1 2 1
2 1 2
U I N
U I N
. Vậy duøng maùy bieán theá laøm hieäu ñieän theá taêng bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä
doøng ñieän giaûm ñi baáy nhieâu laàn vaø ngöôïc laïi.
II) TRUYEÀN TAÛI ÑIEÄN NAÊNG:
*) Gọi P lµ c«ng suÊt ph¸t tõ nhµ m¸y; U lµ ®iÖn ¸p hiÖu dông tõ nhµ m¸y; R lµ ®iÖn trë cña d©y t¶i ®iÖn ta có
P = UI.cos¢ ¬ I =
P
U.cos

*) C«ng suÊt hao phÝ trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn lµ:
2
2
2
P
P R.I R
(U cos )
A =
¢
= . (với
l
R
S
 = )
¬ Công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế cần truyền tải.Tức là nếu tăng điện áp truyền tải U
lên n lần thì công suất hao phí giảm n
2
lần.
*) Ñoä giaûm theá treân daây: AU = U
1
– U
2
= I.R ; Hiệu suất tải điện: .100%
P P
H
P
÷ A
=

T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 98
Bài 304: Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy bieán theá döïa treân hieän töôïng :
A: Töø treã. B: Caûm öùng ñieän töø. C: Töï caûm D: Coäng höôûng ñieän töø.
Bài 305: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà caáu taïo cuûa maùy bieán theá?
A: Bieán theá coù hai cuoän daây coù soá voøng khaùc nhau.
B: Bieán theá coù theå chæ coù moät cuoän daây duy nhaát.
C: Cuoän daây sô caáp cuûa bieán theá maùc vaøo nguoàn ñieän, cuoän thöù caáp maéc vaøo taûi tieâu thuï .
D: Bieán theá coù theå coù hai cuoän daây coù soá voøng nhö nhau nhöng tieát dieän daây phaûi khaùc nhau.
Bài 306: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà maùy bieán theá?
A: Maùy bieán theá laø thieát bò cho pheùp thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän xoay chieàu maø khoâng laøm thay ñoåi
taàn soá cuûa doøng ñieän.
B: Maùy bieán theá naøo cuõng coù cuoän daây sô caáp vaø cuoän daây thöù caáp, chuù ng coù soá voøng khaùc nhau.
C: Maùy bieán theá hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø.
D: Maùy bieán theá duøng ñeå thay ñoåi hieäu ñieän theá bôûi vaäy noù coù theå thay ñoåi ñieän theá caû doøng xoay chieàu vaø
doøng khoâng ñoåi.
Bài 307: Trong maùy bieán theá :
A: Cuoän sô caáp laø phaàn caûm, cuoän thöù caáp laø phaàn öùng.
B: Cuoän sô caáp laø phaàn öùng, cuoän thöù caáp laø phaàn caûm.
C: Cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp laø phaàn öùng, loõi theùp laø phaàn caûm.
D: Cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp laø phaàn caûm, loõi theùp laø phaàn öùng.
Bài 308: Coâng thöùc naøo döôùi ñaây dieãn taû ñuùng ñoái vôùi maùy bieán theá khoâng bò hao toån naêng löôïng?
A: =
2 2
1 1
I U
I U
B: =
2 1
1 2
U N
U N
C: =
1 2
2 1
U I
U I
D: =
2 2
1 1
I N
I N

Bài 309: Trong moät maùy bieán theá soá voøng daây vaø cöôøng ñoä hieäu duïng trong cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp laàn löôït laø
N
1
, I
1
vaø N
2
, I
2
. Khi boû qua hao phí ñieän naêng trong maùy bieán theá, ta coù :
A: I
2
= I
1
.
| |
|
\ .
2
2
1
N
N
B: I
2
= I
1
.
2
1
N
N
C: I
2
= I
1
.
| |
|
\ .
2
1
2
N
N
D: I
2
= I
1
.
1
2
N
N

Bài 310: Coâng thöùc naøo döôùi ñaây dieãn taû ñuùng ñoái vôùi maùy bieán theá khoâng bò hao phí naêng löôïng?
A: =
2 2
1 1
U
i U
i
B: =
2 1
1 2
u N
u N
C: =
1 2
2 1
u i
u i
D: =
2 1
1 2
I N
I N

Bài 311: Nguyeân nhaân chuû yeáu gaây ra söï hao phí naêng löôïng trong maùy bieán theá laø do:
A: Hao phí naêng löôïng döôùi daïng nhieät naêng toaû ra ôû caùc cuoän sô caáp vaø thöù caáp cuûa maùy bieán theá.
B: Loõi saét coù töø trôû vaø gaây doøng Fucoâ.
C: Coù söï thaát thoaùt naêng löôïng döôùi daïng böùc xaï soùng ñieän töø.
D: Taát caû caùc nguyeân nhaân neâu trong A, B, C.
Bài 312: Keát luaän naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà söï bieán ñoåi hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua maùy bieán theá
khi boû qua ñieän trôû cuûa caùc cuoän daây sô caáp vaø thöù caáp?
A: Duøng maùy bieán theá laøm hieäu ñieän theá taêng bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän taêng baáy nhieâu laàn vaø
ngöôïc laïi. Vì cöôøng ñoä doøng ñieän tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá.
B: Trong moïi ñieàu kieän, maùy bieán theá khoâng tieâu thuï ñieän naêng. Ñoù laø tính chaát öu vieät cuûa maùy bieán theá.
C: Maùy bieán theá có hieäu ñieän theá taêng bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän giaûm ñi baáy nhieâu laàn vaø ngöôïc laïi.
D: Neáu hieäu ñieän theá laáy ra söû duïng lôùn hôn hieäu ñieän theá ñöa vaøo maùy thì maùy bieán theá ñoù goïi laø maùy taêng theá.
Bài 313: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để naøo thöôøng ñöôïc duøng ñeå giaûm công suất hao phí trên dây
tải điện là.
A: Chọn dây có tieát dieän lôùn ñeå giaûm ñieän trôû . C: Choïn vaät lieäu laøm daây coù ñòeân trôû suaát nhoû .
B: Tăng hiệu điện thế ở nơi cần truyền đi. D: Ñaët nhaø maùy ñieän gaàn nôi tieâu thuï ñieän.
Bài 314: Trong sự truyền tải điện năng. Nếu gọi P = UI.cos¢ là công suất cần truyền đi, R điện trở dây truyền tải, U
hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu dây nguoàn. Biều thức nào sau đây mô tả công suất hao phí khi truyền tải điện đi xa.
A:
2
2
R
P P
U cos
A =
¢
B:
2
2
2
P
P R
U cos
A =
¢
C:
2
2
R
P P
U
A = D:
2
2
2
R
P P
U cos
A =
¢

Bài 315: Ñeå giaûm coâng suaát hao phí treân daây taûi ñieän n laàn, tröôùc khi truyeàn taûi, hieäu ñieän theá phaûi
A: Giaûm ñi n laàn B: Taêng leân n
2
laàn. C: Giaûm ñi n
2
laàn D: Taêng leân n laàn.
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 99
Bài 316: Moät nhaø maùy coâng nghieäp duøng ñieän naêng ñeå chaïy caùc ñoäng cô. Heä soá coâng suaát cuûa nhaø maùy do Nhaø
nöôùc quy ñònh phaûi lôùn hôn 0,85 nhaèm muïc ñích chính laø ñeå :
A: Nhaø maùy saûn xuaát nhieàu duïng cuï. C: Nhaø maùy söû duïng nhieàu ñieän naêng.
B: Ñoäng cô chaïy beàn hôn. D: Bôùt hao phí ñieän naêng do tỏa nhiệt trên dây dẫn.
Bài 317: Trong sự truyền tải điện năng đi xa. Nếu gọi U
1
là hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu dây nguoàn, U
2
là hiệu điện
thế hiệu dụng cuối đường dây tải điện, R là điện trở tổng cộng của dây tải điện và I là cường độ hiệu dụng chạy trong
dây thì độ giãm thế trên dây được xác định.
A:
2 1
U U U A = ÷ . B:
2
U U RI A = ÷ C:
1
U U RI A = ÷ D:
1 2
U U U RI A = ÷ =
Bài 318: Một máy biến thế lí tưởng dùng để truyền tải điện năng đi xa đặt ở nơi máy phát điện. Nếu máy này làm giảm
hao phí điện năng khi truyền đi 100 lần thì:
A: Số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn của cuộn thứ cấp là 100 lần.
B: Cường độ dòng điện trên dây tải điện nhỏ hơn ở cuộn sơ cấp 100 lần.
C: Số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn của cuộn thứ cấp là 10 lần.
D: Tần số của điện áp hai đầu cuộn thứ cấp lớn hơn tần số của điện áp của cuộn sơ cấp 10 lần.
Bài 319: Dùng một máy biến thế lí tưởng mà tỉ số giữa số vòng dây ở cuộn dây thứ cấp và cuộn sơ cấp bằng 50 để
truyền tải điện năng đi xa. Khi đó điện năng hao phí so với khi không dùng máy biến thế sẽ:
A: Giảm 2500 lần
B: Giảm 100 lần
C: Không thay đổi điện năng hao phí mà chỉ tăng điện áp 50 lần
D: Giảm 50 lần.
Bài 320: Một biến thế dùng trong máy thu vô tuyến điện có cuộn sơ cấp gồm 1000vòng mắc vào mạng điện 127V và
ba cuộn thứ cấp để lấy ra các điện áp 6,35V; 15V; 18,5V. Số vòng dây của mỗi cuộn thứ cấp là:
A: 71vòng; 167vòng; 207vòng. C: 71vòng; 167vòng; 146vòng.
B: 50vòng; 118vòng; 146vòng. D: 71vòng; 118vòng; 207vòng.
Bài 321: Moät bieán theá coù moät cuoän sô caáp goàm 1200 voøng maéc vaøo maïng ñieän 180V vaø ba cuoän thöù caáp ñeå laáy ra
caùc hieäu ñieän theá 6V, 12V vaø 18 V. Soá voøng ôû moãi cuoän thöù caáp laø bao nhieâu? Choïn caùc keát quaû ñuùng trong caùc keát
quaû döôùi ñaây?
A: 40 voøng; 80 voøng vaø 120 voøng. C: 20 voøng; 40 voøng vaø 60 voøng
B: 10 voøng; 20 voøng vaø 30 voøng D: 30 voøng; 80 voøng vaø 120 voøng.
Bài 322: Cuộn thứ cấp của máy biến thế có 1000vòng. Từ thông xoay chiều trong lõi biến thế có tần số 50Hz và giá trị
cực đại 0,5mWb. Suất điện động hiệu dụng của cuộn thứ cấp là:
A: A. 111V. B. 157V. C. 500V. D. 353,6V.
Bài 323: Moät maùy bieán theá lyù töôûng goàm cuoän thöù caáp coù 100 voøng daây maéc vaøo ñieän trôû thuaàn R = 100O, cuoän sô
caáp coù 1000 voøng daây maéc vaøo nguoàn ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng 200V. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu
duïng qua ñieän trôû laø :
A: 0,5 A B: 2 A C: 0,2 A D: 1 A
Bài 324: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu
dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến
thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:
A: 2000 B. 2200 C. 2500 D. 1100
Bài 325: Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến
thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai
đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là:
A: 20 V. B. 40 V. C. 10 V. D. 500 V.
Bài 326: Moät maùy bieán theá coù soá voøng cuoän sô caáp vaø thöù caáp laø 6250 voøng vaø 1250 voøng, hieäu suaát laø 96%, nhaän
moät coâng suaát laø 10kW ôû cuoän sô caáp. Tính hieäu ñieän theá hai ñaàu thöù caáp bieát hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän sô caáp laø
1000V. (Hieäu suaát khoâng aûnh höôûng ñeán hieäu ñieän theá).
A: U’ = 781V B: U’ = 200V C: U’ = 7810V D: U’ = 5000V
Bài 327: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là: 2200vòng và 120vòng. Người
ta mắc cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều 220V - 50Hz, khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:
A: 24V B. 12V C. 8,5V D. 17V
Bài 328: Đặt một điện áp xoay chiều u = U
0
cosωt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng. Khi điện
áp U
0
= 200V thì điện áp đo được ở hai đầu cuộn thứ cấp là 10 2 V. Nếu điện áp hai đầu cuộn dây thứ cấp có giá trị
cực đại bằng 30 V thì điện áp đo được ở hai đầu cuộn dây sơ cấp bằng:
A: 300 V. B. 200 2 V. C. 300 2 V. D. 150 2 V.
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 100
Bài 329: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 3000vòng, cuộn thứ cấp là 500vòng , máy biiến thế được
mắc vào mạng điện xopay chiều có tần số 50Hz, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn thứ cấp là 12A
thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn sơ cấp sẽ là:
A: 20A. B. 7,2A. C. 72A. D. 2A
Bài 330: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 2200vòng. Người ta mắc cuộn sơ cấp với điện áp xoay
chiều 220V - 50Hz khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6V thì số vòng dây của cuộn thứ cấp sẽ là:
A: 42 vòng. B. 30 vòng. C. 60 vòng. D. 85 vòng.
Bài 331: Một máy biến thế dùng trong việc truyền tải điện năng đi xa đã làm giảm hao phí điện măng 100 lần. Biết
tổng số vòng dây ở các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp là 1100 vòng. Số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là:
A: 1000 và 100. B. 100 và 1000. C. 110 và 990. D. 990 và 110.
Bài 332: *Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị
hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm bớt n
vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu tăng
thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng
A: 100V. B. 200V. C. 220V. D. 110V.
Bài 333: Người ta truyền tải điện năng từ A đến B. Ở A dùng một máy tăng thế và ở B dùng một máy hạ thế, dây dẫn
từ A đến B có điện trở 40O. Cường độ dòng điện trên dây là 50A. Công suất hao phí trên dây bằng 5% công suất tiêu
thụ ở B và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy hạ thế là 200V. Biết dòng điện và hiệu điện thế luôn cùng pha
và bỏ qua hao phí trên các máy biến thế. Tỉ số biến đổi của máy hạ thế là:
A: 0,005. B. 0,05. C. 0,01. D. 0,004.
Bài 334: Một máy biến thế có hiệu suất 80%. Cuộn sơ cấp có 150vòng, cuộn thứ cấp có 300vòng. Hai đầu cuộn thứ
cấp nối với một cuộn dây có điện trở thuần 100O, độ tự cảm 318mH. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1. Hai đầu
cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U
1
= 100V, tần số 50Hz. Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp.
A: 2,0A B. 2,5A C. 1,8A D. 1,5A.
Bài 335: Một máy biến thế có tỉ số vòng
1
2
5
n
n
= , hiệu suất 96° nhận một công suất 10(kW) ở cuộn sơ cấp và hiệu thế
ở hai đầu sơ cấp là 1(kV), hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8, thì cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp là:
A: 60(A) B. 40(A) C. 50(A) D. 30(A).
Bài 336: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì điện áp ở hai đầu
cuộn thứ cấp để hở là 20V. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn sơ cấp, giảm số vòng cuộn thứ cấp đi 100 vòng thì điện
áp ở hai đầu cuộn thứ cấp là 18V. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn thứ cấp, giảm số vòng của cuộn sơ cấp đi 100
vòng thì điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp là 25V. Tính U.
A: 12,5V B. 10V C. 30V D. 40V
Bài 337: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì điện áp ở hai đầu
cuộn thứ cấp để hở là 20V. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn sơ cấp, giảm số vòng cuộn thứ cấp đi 100 vòng thì điện
áp ở hai đầu cuộn thứ cấp là 18V. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn thứ cấp, giảm số vòng của cuộn sơ cấp đi 100
vòng thì điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp là 25V. Hỏi ban đầu khi chưa thay đổi thì máy biến thế có tác dụng gì?
A: Là máy hạ thế 2 lần. C. Là máy tăng thế 2 lần.
B: Là máy hạ thế 5 lần D. Là máy tăng thế 5 lần.
Bài 338: Một máy hạ thế có tỉ lệ số vòng 2 cuộn dây là 2. Cuộn sơ cấp và thứ cấp có điện trở lần lượt là r
1
= 3,6Ω và
r
2
= 1,6Ω. Hai đầu cuộn thứ cấp được mắc điện trở R = 10Ω. Bỏ qua hao phí do dòng phu-cô. Nếu mắc 2 đầu cuộn
sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U
1
= 220V. Tính hiệu suất của máy biến áp này.
A: 80% B. 90% C. 100% D. 95%.
Bài 339: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có N
1
= 1000vòng, cuộn thứ cấp có N
2
= 2000vòng. Hiệu điện thế hiệu
dụng của cuộn sơ cấp là U
1
= 110V và của cuộn thứ cấp khi để hở là U
2
= 216V. Tỷ số giữa điện trở thuần và cảm
kháng của cuộn sơ cấp là:
A: 0,15. B. 0,19. C. 0,1. D. 1,2.
Bài 340: Người ta cần truyền một công suất điện 200 kW từ nguồn điện có điện áp 5000 V trên đường dây có điện trở
tổng cộng 20O. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là:
A: 40V B. 400V C. 80V D. 800V
Bài 341: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 20 lần thì công
suất hao phí trên đường dây.
A: Giaûm 20 lần. B: Tăng 400 lần. C: Tăng 20 lần. D: Giaûm 400 lần.
Bài 342: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100000 kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải
là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là:
A: 10000 kW B. 1000 kW C. 100 kW D. 10 kW
Bài 343: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng thế lên 110kV được
truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20O. Điện năng hao phí trên đường dây là:
A: 6050W. B: 5500W. C: 2420W. D: 1653W.
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 101
Bài 344: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là
H = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải:
A: Tăng điện áp lên đến 4kV. C: Tăng điện áp lên đến 8kV.
B: Giảm điện áp xuống còn 1kV. D: Giảm điện áp xuống còn 0,5kV.
Bài 345: Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. Khi điện áp ở nhà máy
điện là 6kV thì hiệu suất truyền tải là 73%. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là:
A: 18kV B. 2KV C. 54kV D. 27kV.
Bài 346: Người ta cần truyền một công suất điện một pha 100kW dưới một điện áp hiệu dụng 5kV đi xa. Mạch điện có
hệ số công suất cosφ = 0,8Ω. Muốn cho tỷ lệ năng lượng mất trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường
dây phải có giá trị trong khoảng nào?
A: R < 16Ω B. 16Ω < R < 18Ω C. 10Ω < R < 12Ω D. R < 14Ω
Bài 347: Cần truyền tải một nguồn điện có công suất P không đổi đi xa. Khi sử dụng điện áp truyền tải là U thì hiệu
suất truyền tải là H. Hỏi nếu điện áp truyền tải là U’ = n.U thì hiệu suất truyền tải H’ bằng bao nhiêu so với H?
A: '
H
H
n
= B.
2
'
H
H
n
= C.
1
' 1
H
H
n
÷
= ÷ D.
2
1
' 1
H
H
n
÷
= ÷
Bài 348: Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời. Điện sản xuất ra được đưa lên
đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H. Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt động bình thường thì
hiệu suất truyền tải H’ là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.
A: '
H
H
n
= B. H’ = H C.
1
'
n H
H
n
+ ÷
= D. H’ = n.HDAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ
I) Biểu thức u, i, q.
1. Hieäu ñieän theá giöõa 2 baûn tuï: u
C
= U
0
.cos(et + ¢)
2. Ñieän tích cuûa 1 bản tuï là q: q = C.u
C
= C.U
0
.cos(et + ¢) = Q
0
.cos(et + ¢) ( với Q
0
= C.U
0
)
(điện tích 1 bản tụ q có thể âm hay dương nhưng điện tích của tụ là điện tích bản dương và có giá trị bằng . 0 q C u = > )
3. Cöôøng ñoä doøng qua maïch: i = q’= -C.U
0
.e.sin(et + ¢) = -I
0
.sin(et + ¢) = I
0
cos(et + ¢ + t/2).
4. Hieäu ñieän theá giöõa 2 đầu cuộn dâyï: u
L
= -u
C
= U
0
.cos(et + ¢ + t).
Kết luận: Vaäy trong maïch dao ñoäng L,C thì u
C
, u
L
, i, q biến thiên điều hòa cùng tần số, trong đó i leäch pha so với q,
u
C
, u
L
một goùc ¢ = t/2 và u
C
ngược pha với u
L
.

II) Các đại lượng dao động của mạch dao động L-C.
1) Chu kyø rieâng: T =

ω
= 2 LC  ; Taàn soá rieâng:
1 1
2
f
T LC 
= =
2) Böôùc soùng cuûa soùng ñieän töø: . .2 = = =
c
cT c LC
f
  (c = 3.10
8
m/s vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng)
3) Ta coù:
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
I Q I Q 1
I C.U . Q . T = 2 . = c.T = c.2
Q I 2 Q I
f      

= = ¬ = ¬ ¬ = ¬

4) Với tụ C
1
ta có các đại lượng tương ứng T
1
, f
1
, ì
1
. Với tụ C
2
ta có các đại lượng tương ứng T
2
, f
2
, ì
2
.
*) Vậy nếu mắc C
1
nối tiếp C
2
ta có:
2 2 1 2 1 2 1 2
1 2
2 2 2 2
1 2
1 2 1 2
. . .
; ; ; = C T f
C C T T
f f
C C
T T
 

 
= = = +
+
+ +

*) Vậy nếu mắc C
1
song song C
2
ta có:
2 2 2 2 1 2
1 2 1 2 1 2
2 2
1 2
.
; ; ; = C C T f
f f
C T T
f f
   = = = + + +
+

III) Naêng löôïng ñieän từ:
1) Naêng löôïng ñieän tröôøng taäp trung giöõa 2 baûn tuï ñieän:
W
ñ

2
2
1 1
.
2 2 2
q
Cu q u
C
= = =
2
2 0
max 0 0 0
1 1
.
2 2 2
d
Q
W CU U Q
C
¬ = = =T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 102

2) Naêng löôïng töø tröôøng taäp trung trong loøng oáng daây:
2
1
2
=
t
W Li
2
max 0
1
.
2
t
W L I ¬ =
3) Naêng löôïng ñieän từ của toàn mạch:
W = W
ñ
+ W
t
=
2 2
1 1
. .
2 2
C u Li +
2
2 2 0
max max 0 0 0 0
1 1 1
. .
2 2 2 2
d t
Q
W W CU U Q L I
C
= = = = = =
4) Mối liên hệ I
0
và U
0
: ta có W = W
ñmax
= W
tmax
=
2
0
1
2
CU =
2
0
1
.
2
L I ¬ =
0 0
L
U I .
C
¬ =
0 0
C
I U .
L


5) Các hệ thức:
2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0
2
2 2 2 2
0
2
.
2 2 2 2

2
0 0 0 0
hay + hay
.
hay . =
=
hay + 1 hay + 1
q C L
I i u I i i q U u i
L C L C
i
Q q CLi q
i q i u
I Q I U


= + = + = +
= + +
| | | | | | | |
= =
| | | |
\ . \ . \ . \ .

6) Khi W
đ
= nW
t
ta có:
0 0 0
1 1 1
1 1
; ;
n
I U Q
i u q
n n
+
+ +
= ± = ± = ±
7) Mạch LC dao động tắt dần:
*) Công suất hao phí do cuoän daây coù điện trở R laø: P
hao phí
= I
2
.R (vôùi I =
0
2
I
=
0
C
U .
2.L
) vaø ñeå duy trì dao
ñoäng cuûa maïch thì coâng suaát boå sung phaûi baèng coâng suaát hao phí.
*) Năng lượng cần bổ sung trong 1 chu kì là AE
T
= P
hao phí
.T = I
2
.R.T
*) Năng lượng cần bổ sung trong thời gian t là E
t
= P
hao phí
.t = I
2
.R.t
Kết luận:
*) Trong quá trình dao động của mạch LC lý tưởng (không hao phí năng lượng) luôn có sự chuyển hóa qua lại giữa
năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nhưng tổng của chúng (năng lượng điện từ) luôn được bảo toàn.
*) Goïi T vaø f laø chu kì vaø taàn soá bieán ñoåi cuûa i (hoaëc q) thì naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán
thiên tuần hoàn cùng chu kì T’ = 0,5T; taàn soá f’ = 2f. vaø W
đ
ngược pha với W
t
. Thời gian ngắn nhất để năng lượng
điện trường bằng naêng löôïng töø tröôøng là t
0
= T/4 (T là chu kì dao động của mạch)
*) W
đ
và W
t
biến thiên từ 0 đến giá trị cực đại W =
2
0
1
.
2
L I và quanh giá trị “cân bằng”
2
0
1
.
4
L I
*) Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường (hay năng lượng từ trường) có giá trị cực đại là t
0
= T/2 (T là chu
kì dao động của mạch)

IV) Điện từ trường – Sóng điện từ - Thông tin bằng sóng điện từ:
1) Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn cùng tần số với
tần số dao động của mạch và cùng pha dao động với nhau nhưng
năng lượng điện trường và năng lượng từ trường lại biến thiến với tần
số gấp 2 tần số dao động của mạch và ngược pha nhau.
2) Trong sự lan truyền sóng của sóng điện từ, véctơ cường độ
điện trường E

và véctơ cường độ từ trường B

có phương dao động
vuông góc với nhau và cả 2 cùng vuông góc với phương truyền
sóng nên sóng điện từ là sóng ngang.
3) Sóng điện từ mang năng lượng, tức là quá trình truyền sóng
cũng là quá trình truyền năng lượng, sóng điện từ mang đầy đủ các
đặc trưng của sóng như nhiễu xạ, khúc xạ, phản xạ, giao
thoa...trong chân không sóng điện từ truyền với tốc độ bằng tốc độ
ánh sáng c = 3.10
8
m/s, đây là cơ sở để Einstein khẳng định ánh
sáng có bản chất là sóng điện từ.
4) Ñeå maùy thu soùng ñieän töø nhaän ñöôïc tín hieäu cuûa maùy phaùt soùng ñieän töø thì taàn soá maùy thu phaûi baèng taàn soá
maùy phaùt ¬ f
thu
= f
phaùt
· ì
thu
= ì
phaùt
. Đây gọi là hiện tượng cộng hưởng điện từ.
5) Mạch dao động có L biến đổi từ L
Min
÷ L
Max
và C biến đổi từ C
Min
÷ C
Max
thì bước sóng ì của sóng điện từ
phát (hoặc thu) biến đổi trong khoảng ì
Min
< ì < ì
Max
·
min min max max
.2 . .2 . c L C c L C    < < .

T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 103


6) Ta coù
2 2
1 1 1
4 . . 2
f C
T L f LC  
= = ¬ = . Ñeå maùy thu (hay phaùt) soùng ñieän töø coù taàn soá f vôùi
1 2
f f f s s thì tuï C phaûi coù giaù trò bieán thieân trong khoaûng
2 2 2 2
2 1
1 1
4 . . 4 . .
C
L f L f  
s s
7) Mạch chọn sóng sử dụng tụ xoay: Trong mạch chọn sóng của máy thu thông thường người ta chỉnh bước
sóng cộng hưởng của máy thu bằng cách xoay tụ, tức là thay đổi góc giữa 2 bản tụ để thay đổi diện tích đối xứng
giữa 2 bản tụ làm thay đổi điện dung của tụ dẫn đến thay đổi bước sóng cộng hưởng của mạch. Thông thường ta
hay gặp bài toán tụ xoay mà ở đó điện dung của tụ phụ thuộc theo hàm bậc nhất với góc xoay ¢:
Vận dụng: Một tụ xoay có điện dung phụ thuộc với góc xoay theo hàm bậc nhất và có giá trị biến thiên từ
C
min
đến C
max
ứng với góc xoay từ ¢
min
đến ¢
max
. Gọi C
x
là giá trị của điện dung ứng với góc xoay ¢
x
khi đó:
Ta có: C
max
= a.¢
max
+ b ; C
min
= a.¢
min
+ b ; C
x
= a.¢
x
+ b
( ) ( )
( )
x max min
x
max min
C .
C
b
C
 

÷ ÷
¬ =
÷

Trong đó b là điện dung của tụ C ứng với ¢
x
= 0
0
, a là hệ số tỉ lệ giữa C
x
và ¢
x
(thông thường a = 1)

Đổi đơn vị: 1mF = 10
-3
F; 1µF = 10
-6
F; 1nF = 10
-9
F; 1pF = 10
-12
F ; 1
0
A= 10
-10
m.
1kHz = 10
3
Hz; 1MHz = 10
6
Hz; 1GHz = 10
9
Hz; 1THz = 10
12
Hz.Bài 349: Chu kì dao ñoäng ñieän töø töï do trong maïch dao ñoäng LC ñöôïc xaùc ñònh bôûi heä thöùc naøo sau ñaây?
A: T = 2t
L
C
B: T = 2t
C
L
C: T =
t 2
LC
D: T = 2t LC
Bài 350: Khi ta đưa một thanh sắt từ vào lõi cuộn cảm của mạch LC thì tần số dao động của mạch thay đổi thế nào?
A: Tăng B: Giảm C: Không đổi D: Không thể xác định.
Bài 351: Ñieän dung cuûa tuï ñieän ñeå maïch dao động với taàn soá f là?
A: =
t
2
1
C
4 Lf
B: =
t
2 2
1
C
4 Lf
C: =
t
2 2
1
C
2 Lf
D: =
t
2
1
C
4 Lf

Bài 352: Mạch dao động LC. Nếu thay tụ C bằng tụ C
1
thì chu kì dao động là T
1
, nếu thay bằng tụ C
2
thì chu kì dao
động là T
2
. Hỏi nếu ta thay C bởi bộ tụ C
1
và C
2
mắc nối tiếp thì chu kì dao động T của mạch là:
A:
1 2
1 2
T
TT
T T
=
+
B:
2 2
1 2
T T T = + C:
1 2
2 2
1 2
T
TT
T T
=
+
D:
( )
2
1 2
2 2
1 2
T
T T
T T
=
+
+

Bài 353: Mạch dao động LC. Nếu thay tụ C bằng tụ C
1
thì chu kì dao động là T
1
, nếu thay bằng tụ C
2
thì chu kì dao
động là T
2
. Hỏi nếu ta thay C bởi bộ tụ C
1
và C
2
mắc song song thì chu kì dao động T của mạch là:
A:
1 2
1 2
T
TT
T T
=
+
B:
2 2
1 2
T T T = + C:
1 2
2 2
1 2
T
TT
T T
=
+
D:
( )
2
1 2
2 2
1 2
T
T T
T T
=
+
+

Bài 354: Moät maïch dao ñoäng goàm coù cuoän daây L thuaàn caûm khaùng vaø tuï ñieän C thuaàn dung khaùng. Neáu goïi I
max
laø
doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch; hieäu ñieän theá cöïc ñaïi U
Cmax
giöõa hai ñaàu tuï ñieän lieân heä vôùi I
max
nhö theá naøo?
A: =
t
Cmax max
L
U I
C
. C: =
t
Cmax max
1
U I .
2 LC

B: =
Cmax max
L
U I .
C
D: =
Cmax max
C
U I
L
.
Bài 355: Tìm phaùt bieåu sai veà naêng löôïng trong maïch dao ñoäng LC :
A: Naê ng löôïng dao ñoäng cuûa maïch goàm coù naêng löôïng ñieän tröôøng taäp trung ôû tuï ñieän vaø naêng löôïng töø
tröôøng taäp trung ôû cuoän caûm.
B: Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoøa vôùi cuøng taàn soá cuûa doøng xoay chieàu trong maïch.
C: Khi naêng löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï giaûm thì naêng löôïng töø tröôøng trong cuoän caûm taêng leân vaø ngöôïc laïi.
D: Taïi moät thôøi ñieåm, toång cuûa naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng laø khoâng ñoåi, noùi caùch khaùc,
naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng ñöôïc baûo toaøn.

T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 104
Bài 356: Chọn công thức sai:
A: Tần số dao động điện từ tự do f =
1
2 LC t

B: Tần số góc dao động điện từ tự do e = LC
C: Năng lượng điện trường tức thời trong tụ
d
1
W qu
2
=
D: Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn cảm
2
t
1
W Li
2
=
Bài 357: Naêng löôïng ñieän töø trong maïch dao ñoäng ñöôïc tính theo coâng thöùc :
A: W =
2
CU
2
B: W =
2
LI
2
C: W =
2
Q
2C
D: W = +
2 2
Cu Li
2 2

Bài 358: Naêng löôïng ñieän tröôøng trong tuï ñieän cuûa maïch dao ñoäng ñöôïc tính baèng coâng thöùc naøo döôùi ñaây :
A: W
ñ
=
1
2
Cu
2
B: W
ñ
=
2
o
Q 1
.
2 C
C: W
đ
=
1
2
Q
o
U
o
D: W
ñ
=
1
2
C.u
Bài 359: Với mạch dao động LC. Nếu gọi Q
o
là điện tích cực đại của tụ điện, U
o
là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ
và I
o
là cường độ cực đại của dòng điện trong mạch dao động thì năng lượng của dao động điện từ trong mạch là. Chọn
công thức sai.
A:
2
o
Q
W
2C
= B:
2
o
LI
W
2
= C:
2
o
CU
W
2
= D: W =
2
LI
2

Bài 360: Với mạch dao động LC. Nếu gọi U
o
là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ thì cường độ cực đại của dòng
điện trong mạch dao động là.
A:
o o
L
I U
C
= B:
o o
C
I U
L
= C:
o o
I U LC = D:
o
o
U
I
LC
=
Bài 361: Moät maïch LC ñang dao ñoäng töï do. Ngöôøi ta ño ñöôïc điện tích cöïc ñaïi treân hai baûn tuï ñieän laø Q
0
vaø doøng
ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø I
0.
Bieåu thöùc naøo sau ñaây đúng vôùi bieåu thöùc xaùc ñònh chu kì dao ñoäng trong maïch?
A: = t
0
0
0
Q
T
2I
B: = t
0
0
0
Q
T 2
I
C: = t
0
0
0
Q
T 4
I
D: = t
0
0
0
I
T 2
Q
.
Bài 362: Moät maïch LC ñang dao ñoäng töï do. Ngöôøi ta ño ñöôïc tích cöïc ñaïi treân hai baûn tuï ñieän laø Q
0
vaø doøng ñieän
cöïc ñaïi trong maïch laø I
0.
Bieåu thöùc naøo sau ñaây xaùc ñònh böôùc soùng trong dao ñoäng töï do trong maïch? Bieát vaän toác
truyeàn soùng ñieän töø laø c.
A: ì = t
0
0
Q
2c
2I
B: ì = t
2
0
0
Q
2c
I
C: ì = t
0
0
Q
4c
2I
D: ì = t
0
0
Q
2 .c
I
.
Bài 363: Moät maïch dao ñoäng goàm cuoän thuaàn caûm L vaø hai tuï C gioáng nhau maéc noái tieáp,
khoùa K maéc ôû hai ñaàu moät tuï C. Maïch ñang hoaït ñoäng thì ta ñoùng khoùa K. Naêng löôïng toaøn
phaàn cuûa maïch sau ñoù seõ:
A: Khoâng ñoåi C: Giaûm coøn 0,5.
B: Giaûm coøn 0,25 D: Giaûm coøn 0,75.
Bài 364: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà ñieän töø tröôøng?
A: Khoâng theå coù ñieän tröôøng hoaëc töø tröôøng toàn taïi rieâng bieät, ñoäc laäp vôùi nhau
B: Ñieän tröôøng vaø töø tröôøng laø hai maët theå hieän khaùc nhau cuûa moät loaïi töø tröôøng duy
nhaát goïi laø ñieän töø tröôøng.
C: Ñieän töø tröôøng lan truyeàn ñöôïc trong khoâng gian.
D: Năng lượng sóng điện từ không đổi trong suốt quá trình truyền.
Bài 365: Soùng ñieän töø laø quaù trình lan truyeàn trong khoâng gian cuûa moät ñieän từ tröôøng bieán thieân. Keát luaän naøo sau ñaây
laø đúng khi noùi veà töông quan giöõa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E

vaø vectô caûm töùng töø B

cuûa ñieän töø tröôøng ñoù.
A: E

vaø B

bieán thieân tuaàn hoaøn leäch pha nhau moät goùc t/2
B: E

vaø B

có phương dao động trùng nhau và cả 2 cùng vuông góc với phương truyền.
C: E

vaø B

coù cuøng phöông.
D: E

vaø B

có phương dao động vuông góc nhau và cả 2 cùng vuông góc với phương truyền.
L
C
C
k
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 105
Bài 366: Soùng ñieän töø laø quaù trình lan truyeàn trong khoâng gian cuûa moät ñieän töø tröôøng bieán thieâ n. Keát luaän naøo sau
ñaây laø ñuùng khi noùi veà töông quan giöõa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøngE

vaø vectô caûm öùng töø B

cuûa ñieän töø tröôøng ñoù.
A: E

vaø B

bieán thieân tuaàn hoaøn ngược pha.
B: E

vaø B

coù cuøng phöông.
C: E

vaø B

bieán thieân tuaàn hoaøn coù cuøng biên độ.
D: E

vaø B

bieán thieân tuaàn hoaøn coù cuøng taàn soá vaø cuøng pha.
Bài 367: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ:
A: Mang năng lượng. C: Nhiễu xạ khi gặp vật cản.
B: Là sóng ngang. D: Truyền trong môi trường chân không.
Bài 368: Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø đúng:
A: Taïi moïi ñieåm baát kì treân phöông truyeàn, vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøngE

vaø vectô caûm öùng töø B

luoân luoân
vuoâng goùc vôùi nhau vaø caû hai ñeàu vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn.
B: Vectô E

coù theå höôùng theo phöông truyeàn soùng vaø vectôB

vuoâng goùc vôùi E

.
C: Vectô B

höôùng theo phöông truyeàn soùng vaø vectôE

vuoâng goùc vôùi .
D: Hàm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa cùng biên độ và quanh giá trị = 0.
Bài 369: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà soùng ñieän töø?
A: Ñieän tích dao ñoäng khoâng theå böùc xaï ra soùng ñieän töø
B: Ñieän töø tröôøng do moät ñieän tích ñieåm dao ñoäng theo phöông thaúng ñöùng seõ lan truyeàn trong khoâng gian
döôùi daïng soùng.
C: Vaä n toác cuûa soùng ñieän töø trong chaân khoâng nhoû hôn nhieàu laàn so vôùi vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng.
D: Taàn soá soùng ñieän töø chæ baèng moät nöûa taàn soá f cuûa ñieän tích dao ñoäng.
Bài 370: Nguoàn phaùt ra soùng ñieän töø coù theå laø :
A: Ñieän tích töï do dao ñoäng. C: Seùt, tia löûa ñieän.
B: AÊng ten cuûa caùc ñaøi phaùt thanh, ñaøi truyeàn hình. D: Caû A, B vaø C.
Bài 371: Người đầu tiên bằng thực nghiệm đã phát ra sóng điện từ là.
A: Faraday. B: Mắcxoen C: Hécxơ D: Anhxtanh
Bài 372: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà moái lieân heä giöõa ñieän tröôøng vaø töø tröôøng?
A: Khi töø tröôøng bieán thieân laøm xuaát hieän ñieän tröôøng bieán thieân vaø ngöôïc laïi ñieän tröôøng bieá n thieân laøm xuaát
hieän töø tröôøng bieán thieân.
B: Ñieän tröôøng bieán thieân ñeàu thì töø tröôøng bieán thieân cuõng ñeàu
C: Töø tröôøng bieán thieân caøng nhanh laøm ñieän tröôøng sinh ra coù taàn soá caøng lôùn.
D: Töø tröôøng bieán thieân caøng nhanh laøm ñieän tröôøng sinh ra coù taàn soá caøng nhoû.
Bài 373: Nguyeân taéc choïn soùng cuûa maïch choïn soùng trong maùy thu voâ tuyeán döïa treân:
A: Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. C: Hieän töôïng lan truyeàn soùng ñieän töø.
B: Hieän töôïng coäng höôûng. D: Caû 3 hieän töôïng treân.
Bài 374: Trong thoâng tin voâ tuyeán, haõy choïn phaù t bieåu đúng:
A: Soùng daøi coù naêng löôïng cao neân duøng ñeå thoâng tin döôùi nöôùc.
B: Nghe ñaøi baèng soùng trung vaøo ban ñeâm khoâng toát.
C: Soùng cöïc ngaén bò taàng ñieän li phaûn xaï hoaøn toaøn neân coù theå truyeàn ñeán taïi moïi ñieåm treân maët ñaá t.
D: Soùng ngaén bò taàng ñieän li vaø maët ñaát phaûn xaï nhieàu laàn neân coù theå truyeàn ñeán moïi nôi treân maët ñaát.
Bài 375: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà söï phaùt vaø thu soùng ñieän töø ?
A: AÊng ten cuûa máy phaùt chæ phaùt theo moät taàn soá nhaát ñònh.
B: AÊng ten cuûa maùy thu coù theå thu soùng coù moïi taàn soá khaùc nhau.
C: Neáu taàn soá cuûa maïch dao ñoäng trong maùy thu ñöôïc ñieàu chænh sao cho coù giaù trò baèng f, thì maùy thu seõ baét
ñöôïc soùng coù taàn soá ñuùng baèng f.
D: Khi ñaët AÊng-ten cuûa tivi trong moät hoäp nhoâm kín sao cho aêng-ten khoâng tieáp xuùc vôùi hoäp nhoâm thì tivi
caøng roõ neùt vì aêng ten cuõng ñöôïc laøm baèng nhoâm.
Bài 376: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai vôùi soùng ñieän töø ?
A: Mang naêng löôïng.
B: Là sóng ngang.
C: Coù taàn soá taêng khi truyeàn töø khoâng khí vaøo nước.
D: Cho hieän töôïng phaûn xaï vaø nhieãu xaï nhö soùng cô.

T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 106
Bài 377: Trong các dụng cụ dưới đây dụng cụ nào có cả máy phát lẫn máy thu sóng vô tuyến.
A: Máy thu thanh. C: Máy truyền hình.
B: Điện thoại di động. D: Remote điều khiển ti vi.
Bài 378: Đặt một hộp kín bằng kim loại trong một vùng có sóng điện từ. Trong hộp kín sẽ có:
A: Điện trường. C: Từ trường.
B: Điện trường và từ trường. D: Không có các trường nói trên.
Bài 379: Soùng ñieän töø ñöôïc caùc ñaøi truyeàn hình phaùt coù coâng suaát lôùn coù theå truyeàn ñi moïi ñieåm treân maët ñaát laø soùng:
A: Daøi vaø cöïc daøi. B: Soùng trung. C: Soùng ngaén. D: Soùng cöïc ngaén.
Bài 380: Sãng nµo sau ®©y không ph¶i lµ sãng ®iÖn tõ:
A: Sãng cña ®µi ph¸t thanh C. Sãng cña ®µi truyÒn h×nh
B: Ánh s¸ng ph¸t ra tõ ngän ®Ìn D. Sãng ph¸t ra tõ loa phãng thanh.
Bài 381: Khi sóng âm (sóng cơ học) và sóng điện từ cùng truyền từ không khí vào trong nước thì:
A: Cả 2 sóng cùng có bước sóng giảm. C: Cả 2 sóng cùng giảm vận tốc lan truyền.
B: Cả 2 sóng cùng có tần số không đổi. D: Cả 2 sóng cùng có tần số và phương truyền không đổi.
Bài 382: Chu kì dao ñoäng ñieän töø töï do trong maïch dao ñoäng LC laø T. Năng lượng điện trường trong tụ điện của
mạch dao động biến thiên vôùi chu kì T’ baèng bao nhieâu. Chọn phương án đúng:
A: T’ = T. B: T’ = 2T. C: T’ = T/2. D: T’ = T/4
Bài 383: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ
lớn là 10
-8
C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là:
A: 2,5.10
3
kHz. B. 3.10
3
kHz. C. 2.10
3
kHz. D. 10
3
kHz.
Bài 384: Moät maïch dao ñoäng goàm tuï C vaø cuoän caûm L = 25µH. Taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa maïch laø f = 1MHz. Cho
t
2
= 10. Tính ñieän dung C cuûa tuï ñieän.
A: 10nF B: 1nF C: 2nF D: 6,33nF
Bài 385: Moät maïch dao ñoäng ñieän tö øgoàm tuï coù ñieän dung C = 10
-6
(F) vaø cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 10
-4
(H)
Chu kì dao ñoäng ñieän töø trong maïch laø :
A: 6,28.10
-5
(s) B: 62,8.10
-5
(s) C: 2.l0
-5
(s) D: 10
-5
(s)
Bài 386: Mạch dao động LC có L = 0,36H và C = 1µF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 6V. Cường độ
hiệu dụng qua cuộn cảm là :
A: I = 10mA. B: I = 20mA. C: I = 100mA. D: I = 5 2 mA.
Bài 387: Trong maïch dao ñoäng LC, goïi q
0
laø ñieän tích cöï c ñaïi treân tuï, I
0
laø cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi. Taàn soá dao
ñoäng cuûa maïch laø:
A:
0
0
2π.q
I
B.
0
0
I
2πq
C.
0
0
2π.I
q
D.
1
LC


Bài 388: Trong mạch dao động L,C. Tính ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän i qua cuoän daây khi naêng löôïng ñieän tröôøng
cuûa tuï ñieän baèng n laàn naêng löôïng töø tröôøng cuûa cuoän daây. Bieát cöôøng ñoä cöïc ñaïi qua cuoän daây laø I
0
.
A: =
0
I
i
n
B: =
+
0
I
i
n 1
C: =
+
0
I
i
n 1
D: =
0
I
i
n

Bài 389: Khi năng lượng điện trường gấp n lần năng lượng từ trường thì tỷ lệ giữa Q
0
và q là:
A: n B: n C: 1 n + D:
1
1
n
+
Bài 390: Tính ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän daây khi naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän baèng 3 laàn naêng
löôïng töø tröôøng cuûa cuoän daây. Bieát cöôøng ñoä cöïc ñaïi qua cuoän daây laø 36mA.
A: 18mA. B: 12mA. C: 9mA. D: 3mA
Bài 391: Tính ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän daây khi naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän baèng 8 laàn naêng
löôïng töø tröôøng cuûa cuoän daây. Bieát cöôøng ñoä cöïc ñaïi qua cuoän daây laø 9mA.
A: 1A. B: 1mA. C: 9mA. D: 3mA
Bài 392: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung 1000pF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm 10µH, ñieän trôû
khoâng ñaùng keå. Hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ôû hai ñaàu tuï ñieän laø U
0
= 2 V. Cöôøng ñoä doøng ñieän hiệu dụng trong maïch coù
theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ñaây?
A: I = 0,01A B: I = 0,1A C: I = 100 A D: I = 0,001A.
Bài 393: Moät maïch dao ñoäng LC, có I
0
= 10t(mA) và Q
0
= 5(µC). Tính tần số dao động của mạch.
A: 1000Hz B: 500Hz C: 2000Hz D: 200Hz.

T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 107
Bài 394: Moät maïch dao ñoäng ñieän töø goàm cuoän thuaàn caûm L =10
-4
(H) vaø tuï C. Khi hoaït ñoäng, doøng ñieän trong maïch
coù bieåu thöùc: i = 2sinet. (mA). Naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng naøy laø:
A: 10
-4
(J) B: 2.10
-10
(J) C: 2.10
-4
(J). D: 10
-7
(J).
Bài 395: Mạch dao động LC có C = 5µF. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 6V. Năng lượng của mạch
dao động là:
A: 9.10
-4
J. B: 0,9.10
-4
J. C: 4,5.10
-4
J. D: 18.10
-4
J.
Bài 396: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao
động điện từ tự do. Ở thời điểm t = 0, hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U
0
. Phát biểu nào sau đây là sai ?
A: Năng lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là
2
0
CU
2

B: Năng lượng từ trường của mạch ở thời điểm t LC
2
t
= là
2
0
CU
4

C: Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm t LC
2
t
=
D: Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là
0
L
U
C

Bài 397: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 10pF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm L = 1mH. Taïi
thôøi ñieåm ban ñaàu cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi I
0
= 10mA. Bieåu thöùc naøo sau ñaây đúng vôùi bieåu thöùc cuûa cöôøng ñoä
doøng ñieän trong maïch?
A:
7
i = 10sin(10 t)(mA) C:
7
i = 10sin(10 t + π/2)(mA)
B:
-2 14
i = 10 sin(10 t + π/2)(mA) D:
-2 14
i = 10 sin(10 t + π/2)(A) .
Bài 398: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 10pF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caû m L = 1mH. Taïi
thôøi ñieåm ban ñaàu cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi I
0
= 10mA. Bieåu thöùc naøo sau ñaây đúng vôùi bieåu thöùc cuûa ñieän tích
treân hai baûn tuï ñieän?
A:
( )
-9 7
q = 10 sin 10 t + π/2 (C) C:
( )
-9 7
q = 10 sin 10 t (C)
B:
( )
-9 14
q = 10 sin 10 t + π/2 (C) D:
( )
-9 7
q = 10 cos 10 t + π/2 (C) .
Bài 399: Mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L = 10
-4
H. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là
u = 80cos(2.10
6
t - t/2)V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:
A: i = 4cos(2.10
6
t + t/2)A. B. i = 0,4 cos (2.10
6
t)A. C. i = 4cos(2.10
6
t - t)A. D. i = 0,4cos(2.10
6
t - t) A.
Bài 400: M¹ch dao ®éng lý t­ëng. Khi t = 0 c­êng ®é dßng ®iÖn ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i b»ng 2mA. BiÕt thêi gian ng¾n nhÊt
®Ó tô phãng hÕt ®iÖn tÝch lµ 0,5ms. ViÕt biÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn cña m¹ch
A: i = 2cos(1000tt)A C. i = 2 2 cos(4000tt + t/2)A
B: i = 2.10
-3
cos(1000tt)A D. i = 2cos(400tt)mA
Bài 401: Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC có biểu thức q = Q
o
cos(ωt + t). Tại thời điểm t = T/4, ta có:
A: Năng lượng điện trường cực đại. C. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 0.
B: Điện tích của tụ cực đại. D. Dòng điện qua cuộn dây bằng 0.
Bài 402: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ điều hoà với tần số góc ω = 5.10
6
rad/s. Khi điện tích
tức thời của tụ điện là q = 3 10
-8
C thì dòng điện tức thời trong mạch i = 0,05A. Điện tích lớn nhất của tụ điện có giá trị:
A: 3,2.10
-8
C B. 3,0.10
-8
C C. 2,0.10
-8
C D. 1,8.10
-8
C.
Bài 403: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 10
4
rad/s, cho L = 1 mH. HiÖu ®iÖn thÕ cùc
®ai hai ®Çu tụ điện là 2V. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,1 A th× hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tụ điện là:
A: 1 V. B. 1, 414 V . C. 1,732 V. D. 1,975 V .
Bài 404: Cho maïch ñao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï caûm L = 1mH. Khi trong maïch coù moät dao ñoäng ñieän töø töï do thì
ñaõ ñöôïc cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø 1mA, hieäu ñieän theá cöïc ñaïi giöõa hai baûn tuï laø 10V. Ñieän dung C
cuûa tuï ñieän coù giaù trò laø :
A: 10µF B: 0,1µF C: 10pF D: 0,1pF
Bài 405: Dao động điện từ trong mạch LC là dao động điều hoà. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bàng 1,2V
thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1,8mA.Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0,9V thì cường độ
dòng điện trong mạch bằng 2,4mA. Biết độ tự cảm của cuộn dây L = 5mH. Điện dung của tụ và năng lượng dao động
điện từ trong mạch bằng:
A: 20nF và 2,25.10
-8
J B. 20nF và 5.10
-10
J C. 10nF và 25.10
-10
J D. 10nF và 3.10
-10
J.
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 108
Bài 406: Trong maïch dao ñoäng LC (vôùi ñieän trôû khoâng ñaùng keå) ñang coù moät dao ñoäng ñieän töø töï do. Ñieän tích cöïc
ñaïi cuûa tuï ñieän vaø doøng ñieän cöïc ñaïi qua cuoän daây coù giaù trò laø Q
o
= 1µC và I
o
= 10A. Taàn soá dao ñoäng rieâng f cuûa
maïch coù giaù trò gần bằng nhất với giá trị naøo sau ñaây?
A: 1,6 MHz B: 16 MHz C: 16 kHz D: 16 kHz
Bài 407: Trong mạch dao động LC, có I
0
= 15mA. Tại thời điểm khi i = 7,5 2 mA thì q = 1,5 2 μC. Tính tần số dao
động của mạch (cho t
2
=10):
A: 125 10 Hz B: 250 10 Hz C: 320 10 Hz D: 500 10 Hz
Bài 408: Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C. Trong mạch
đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i 0,12cos2000t = (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà
cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằn:
A: 3 14 V. B. 6 2 V. C. 12 3 V. D. 5 14 V.
Bài 409: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm đang thực hiện dao
động điện từ tự do với tần số góc 7.10
3
rad.s
-1
. Tại thời điểm ban đầu, điện tích của tụ điện đạt cực đại. Tính từ thời điểm
ban đầu, thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường trong tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là:
A: 1,496.10
-4
s. B. 7,480.10
-5
s. C. 1,122.10
-4
s. D. 2,244.10
-4
s.
Bài 410: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung 100μF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm 0,2H, ñieän trôû
khoâng ñaùng keå. Cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø I
0
= 0,012A. Khi tuï ñieän coù ñieän tích q = 12,2μC thì
cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ñaây?
A: i = 4,8mA B: i = 8,2mA C: i = 11,7mA D: i = 15,6mA.
Bài 411: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm đang thực hiện
dao động điện từ tự do với tần số 7.10
3
rad.s
-1
. Tại thời điểm ban đầu, điện tích của tụ điện đạt cực đại. Tính từ thời điểm
ban đầu, thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường trong tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là:
A: 1,496.10
-4
s. B. 7,480.10
-5
s. C. 1,122.10
-4
s. D. 2,244.10
-4
s.
Bài 412: Trongmạch dao động LC, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U
0
, khi cường độ dòng điện trong mạch có giá
trị bằng 1/4 giá trị cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:
A:
0
U 5
2
B.
0
U 10
2
C.
0
U 12
4
D.
0
U 15
4

Bài 413: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần, có dao động điện từ tự do (dao động riêng). Hiệu điện
thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U
0
và I
0
. Tại thời điểm cường độ dòng
điện trong mạch có giá trị I
0
/2 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điển là:
A:
0
3
U .
4
B:
0
3
U .
2
C:
0
1
U .
2
D:
0
3
U .
4

Bài 414: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T
1
, của mạch thứ hai là
T
2
= 2T
1
. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q
0
. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của
mạch. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q
0
) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện
trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là
A: 1/4. B. 1/2. C. 4. D. 2.
Bài 415: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 10
4
rad/s. Điện tích cực
đại trên tụ điện là 10
−9
C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10
−6
A thì điện tích trên tụ điện là:
A: 6.10
−10
C B: 8.10
−10
C C: 2.10
−10
C D: 4.10
−10
C
Bài 416: Một mạch LC lí tưởng ,dao động điện từ tự do với tần số góc e, năng lượng dao động là W = 2.10
-6
J. Cứ sau
một khoảng thời gian là At = 0,314.10
-6
(s) thì năng lượng tụ lại biến thiên qua giá trị 10
-6
J. Tính tần số góc e?
A: e = 5.10
6
(rad/s). B. e = 5.10
7
(rad/s). C. e = 10
6
(rad/s). D. e = 10
7
(rad/s).
Bài 417: Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 2μF, ban đầu được tích điện đến điện áp 100V, sau đó cho
mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao
động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu?
A: 10mJ B. 20mJ C. 10kJ D. 2,5kJ.
Bài 418: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung 1000pF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm 10µH, vaø moät
ñieän trôû 1O. Phaûi cung caáp moät coâng suaát baèng bao nhieâu ñeå duy trì dao ñoäng cuûa noù, khi hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ôû hai
ñaàu tuï ñieän laø U
0
= 2 (V)? Haõy choïn keát quaû đúng trong caùc keát quaû sau:
A: P = 0,001W B: P = 0,01W C: P = 0,0001W D: P = 0,00001W.
Bài 419: Maïch dao ñoäng goàm cuoän daây coù ñoä töï caûm L = 20µH, ñieän trôû thuaàn R = 4O vaø tuï coù ñieän dung C = 2nF.
Caàn cung caáp cho maïch coâng suaát laø bao nhieâu ñeå duy trì dao ñoäng ñieän töø trong maïch bieát raèng hieäu ñieän theá cöïc
ñaïi giöõa hai ñaàu tuï laø 5V.
A: P = 0,05W B: P = 5mW C: P = 0,5W D: P = 0,5mW
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 109
Bài 420: Maïch dao ñoäng goàm cuoän daây coù ñoä töï caûm L = 20µH, ñieän trôû thuaàn R = 4O vaø tuï coù ñieän dung C = 2nF.
Hieäu ñieän theá cöïc ñaïi giöõa hai ñaàu tuï laø 5V. Ñeå duy trì dao ñoäng ñieän töø trong maïch người ta dùng 1 pin có suất điện
động là 5V, có điện lượng dự trữ ban đầu là 30(C). Hỏi cục pin trên có thể duy trì dao động của mạch trong thời gian tối
đa là bao nhiêu?
A: t = 500 phút B: t = 50phút C: t = 300 phút D: t = 3000 phút
Bài 421: Gọi T là chu kì dao động của mạch L-C, t
0
là thời gian liên tiếp để năng lượng điện trường đạt giá trị cực đại
thì biểu thức liên hệ giữa t
0
và T là:
A: t
0
= T/4 B: t
0
= T/2 C: t
0
= T D: t
0
= 2T
Bài 422: Dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng LC coù taàn soá f = 5000Hz. Khi ñoù ñieän tröôø ng trong tuï ñieän C bieán
thieân ñieàu hoøa vôù i:
A: Chu kì 2.10
-4
s B: Taàn soá 10
4
Hz. C: Chu kyø 4.10
-4
s D: Chu kì 10
-4
s.
Bài 423: Trong maïch dao ñoäng LC lí töôûng coù moät dao ñoäng ñieän töø töï do vôùi taàn soá rieâng f
o
= 1MHz. Naêng löôïng töø
tröôøng trong maïch coù giaù trò baèng giaù trò cöïc ñaïi cuûa noù sau nhöõng khoaûng thôøi gian laø:
A: 2µs. B: 1µs C: 0,5µs D: 0,25µs.
Bài 424: Trong maïch dao ñoäng LC lí töôûng coù moät dao ñoäng ñieän töø töï do vôùi taàn soá rieâng f
o
= 1MHz. Naêng löôïng töø
tröôøng trong maïch coù giaù trò baèng nöûa giaù trò cöïc ñaïi cuûa noù sau nhöõng khoaûng thôøi gian laø:
A: 2µs. B: 1µs C: 0,5µs D: 0,25µs.
Bài 425: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một
bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất At thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì
dao động riêng của mạch dao động này là
A: 6At. B. 12At. C. 3At. D. 4At.
Bài 426: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức t 100 sin I i
0
t = . Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ
dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5
0
I vào những thời điểm.
A: 1/400s và 2/400s B: 1/600s và 5/600s C: 1/500s và 3/500s D: 1/300s và 2/300s
Bài 427: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ
của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho
tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động
cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là:
A: 1600 B. 625 C. 800 D. 1000
Bài 428: Maïch choïn soùng cuûa maùy thu voâ tuyeán ñieän goàm moät cuoän thuaà n caûm coù ñoä töï cảm L = 10 µH vaø moät tuï
ñieän coù ñieän dung C = 10pF. Maïch naøy thu ñöôïc soùng ñieän töø coù böôùc soùng ì laø :
A: 1,885m B: 18,85m C: 1885m D: 3m.
Bài 429: Maïch ñieän dao ñoäng baét tín hieäu cuûa moät maùy thu voâ tuyeán ñieän goàm moät cuoän caûm vôùi ñoä töï caûm bieán
thieân töø 0,1µH ñeán 10µH vaø moät tuï ñieän vôùi ñieän dung bieán thieân töø 10pF ñeán 1000pF. Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch
nhaân giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau?
A: f ~1,59MHz đến 15,9MHz C: f ~ 1,59MHz đến 159MHz
B: f ~12,66MHz đến 1,59MHz D: f ~ 79MHz. đến 1,59MHz
Bài 430: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay
đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C
1
thì tần số dao động riêng của mạch là f
1
. Để tần số dao động
riêng của mạch là
1
f 5 . thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị
A: C
1
/5 B. C
1
/ 5 C. 5C
1
D. 5 C
1

Bài 431: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï cảm L khoâng ñoåi. Khi tuï ñieän coù ñieän dung C
l
thì taàn soá dao ñoäng
rieâng cuûa maïch laø f
1
= 75MHz. Khi ta thay tuï C
l
baèng tuï C
2
thì taàn soá dao ñoäng rieâng leû cuûa maïch laø f
2
= 100MHz.
Neáu ta duøng C
l
noái tieáp C
2
thì taàn soá dao ñoäng rieâng f cuûa maïch laø :
A: 175MHz B: 125MHz C: 25MHz D: 87,5MHz
Bài 432: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï cảm L khoâng ñoåi. Khi tuï ñieän coù ñieän dung C
l
thì taàn soá dao ñoäng
rieâng cuûa maïch laø f
1
= 75MHz. Khi ta thay tuï C
l
baèng tuï C
2
thì taàn soá dao ñoäng rieâng leû cuûa maïch laø f
2
= 100MHz.
Neáu ta duøng C
l
song song C
2
thì taàn soá dao ñoäng rieâng f cuûa maïch laø:
A: 175MHz B: 125MHz C: 25MHz D: 60MHz
Bài 433: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï cảm L khoâng ñoåi. Khi tuï ñieän coù ñieän dung C
l
thì bước sóng mạch
phát ra laø ì
1
= 75m. Khi ta thay tuï C
l
baèng tuï C
2
thì bước sóng mạch phát ra laø ì
2
= 100m. Neáu ta duøng C
l
noái tieáp C
2

thì bước sóng mạch phát ra laø:
A: 50m B: 155m C: 85,5m D: 60m
T Tà ài i l li iệ ệu u l lu uy yệ ện n t th hi i Đ Đạ ại i H Họ ọc c m mô ôn n V Vậ ật t l lý ý 2 20 01 12 2 G GV V: : B Bù ùi i G Gi ia a N Nộ ội i
: 0982.602.602 Trang: 110
Bài 434: Cho mạch chọn sóng cộng hưởng gồm cuộn cảm và một tụ xoay. Khi điện dung của tụ là C
1
thì mạch bắt
được sóng có bước sóng ì
1
= 10m, khi tụ có điện dung C
2
thì mạch bắt được sóng có bước sóng ì
2
= 20m. Khi tụ điện
có điện dung C
3
= C
1
+ 2C
2
thì mạch bắt đuợc sóng có bước sóng ì
3
bằng:
A: ì
3
= 30m B. ì
3
= 22,2m C. ì
3
= 14,1m D. ì
3
= 15m.
Bài 435: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï cảm L khoâng ñoåi và tụ C. Biết khi tuï ñieän C coù ñieän dung C = 18nF

thì
bước sóng mạch phát ra laø ì. Để mạch phát ra bước sóng ì/3 thì cần mắc thêm tụ có điện dung C
0
bằng bao nhiêu và
mắc như thế nào?
A: C
0
= 2,25nF và C
0
nối tiếp với C. C: C
0
= 6nF và C
0
nối tiếp với C
B: C
0
= 2,25nF và C
0
song song với C D: C
0
= 6nF và C
0
song song với C
Bài 436: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï cảm L khoâng ñoåi và tụ C. Biết khi tuï ñieän C coù ñieän dung C = 10nF

thì
bước sóng mạch phát ra laø ì. Để mạch phát ra bước sóng 2ì thì cần mắc thêm tụ có điện dung C
0
bằng bao nhiêu và
mắc như thế nào?
A: C
0
= 5nF và C
0
nối tiếp với C. C: C
0
= 20nF và C
0
nối tiếp với C
B: C
0
= 30nF và C
0
song song với C D: C
0
= 40nF và C
0
song song với C
Bài 437: Maïch ñieän dao ñoäng baét tín hieäu cuûa moät maùy thu voâ tuyeán ñieän goàm moät cuoän caûm vôùi ñoä töï caûm bieán
thieân töø 0,1µH ñeán 10µH vaø moät tuï ñieän vôùi ñieän dung bieán thieân töø 10pF ñeán 1000pF. Maùy ñoù coù theå baét caùc soùng
voâ tuyeán ñieän trong daûi soùng naøo? Haõy choïn keát quaû đúng trong nhöõng keát quaû sau:
A: Daûi soùng töø 1,885m ñeán 188,5m C: Daûi soùng töø 18,85m ñeán 1885m
B: Daûi soùng töø 0,1885m ñeán 188,5m D: Daûi soùng töø 0,628m ñeán 62,8m
Bài 438: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay theo hàm bậc nhất từ giá trị C
1
=
10pF đến C
2
= 370pF tương ứng khi góc quay của các bản tụ tăng dần từ 0
0
đến 180
0
. Tụ được mắc với một cuộn
dây có L = 2μH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 18,84 m thì phải
xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng:
A: 30
0
B. 20
0
C. 40
0
D. 60
0

Bài 439: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,938µH và một tụ
xoay. Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C = o + 30(pF). Để thu được sóng điện từ có bước sóng 15m thì góc xoay
của tụ phải là:
A: 36,5
0
. B. 38,5
0
. C. 35,5
0
. D. 37,5
0
.
Bài 440: Mạch chọn sóng ở máy thu gồm cuộn dây thuần cảm và tụ xoay với điện dung tụ xoay phụ thuộc theo hàm
bậc nhất với góc xoay. Biết giá trị điện dung của tụ biến thiên từ 10µF đến 250µF ứng với góc xoay tụ từ 0
0
đến
120
0
, khi góc xoay của tụ có giá trị là 8
0
thì mạch thu được bước sóng ì. Hỏi để mạch thu được bước sóng 2ì cần
xoay thêm tụ một góc bằng bao nhieu?
A: 16
0
B. 39
0
C. 47
0
D. 78
0


Hết phần II.

Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012

GV: Bùi Gia Nội

ĐIỆN XOAY CHIỀU – SÓNG ĐIỆN TỪ
ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU.
I) Dòng điện xoay chiều – tính chất các linh kiện cơ bản R,L,C. Nhắc lại: Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện do tác dụng của lực điện trường, tùy môi trường khác nhau mà hạt mang điện khác nhau, có thể là electron, Ion+, Ion-. Dòng điện không đổi có chiều và cường độ không đổi, dòng điện 1 chiều có chiều không đổi nhưng cường độ có thể thay đổi. Tác dụng nổi bật của dòng điện là tác dụng từ và tác dụng sinh lý. 1) Định nghĩa: Dòng điện xoay chiều có bản chất là dòng dao động cưỡng bức của các hạt mang điện dưới tác dụng của điện trường biến thiên tạo bởi hiệu điện thế xoay chiều, dòng điện xoay chiều có chiều luôn thay đổi và có cường độ biến thiên tuần hoàn theo quy luật hàm cos hoặc hàm sin với thời gian i = I0cos(2.f.t + 0) hoặc i = I0sin(2.f.t + 0). 2) Tính chất một số linh kiện. a) Điện trở R: R = .

l S

*) Điện trở R chỉ phụ thuộc vào kích thước và bản chất (vật liệu) cấu tạo nên nó. U *) Điện trở R có tác dụng cản trở dòng điện: I = (định luật ôm) R *) Tiêu hao điện năng do tỏa nhiệt: P = I2.R (định luật jun-len-xơ) b) Tụ điện C: *) Không cho dòng điện 1 chiều hay dòng điện không đổi đi qua. *) Cho dòng điện xoay chiều “đi qua” nhưng cản trở dòng xoay chiều, đại lượng đặc trưng cho mức cản trở của 1 1 tụ C với dòng xoay chiều gọi là dung kháng ZC = = (). (ZC tỉ lệ nghịch với f ) ω.C 2π.f.C *) ZC chỉ phụ thuộc vào cấu tạo tụ C và tần số dòng xoay chiều f, dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị tụ C cản trở nhiều và ngược lại. *) Tụ C cản trở dòng xoay chiều nhưng không tiêu hao điện năng. c) Cuộn dây thuần cảm L: *) Cho dòng điện không đổi đi qua hoàn toàn mà không cản trở. *) Cho dòng điện xoay chiều đi qua nhưng cản trở dòng xoay chiều, đại lượng đặc trưng cho mức cản trở của cuộn dây với dòng xoay chiều gọi là cảm kháng Z L = ω.L = 2.f.L (). (ZL tỉ lệ thuận với f ) *) ZL chỉ phụ thuộc vào cấu tạo cuộn dây và tần số dòng xoay chiều, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cuộn dây cản trở nhiều và ngược lại. *) Cuộn dây thuần cảm L cản trở dòng xoay chiều nhưng không tiêu hao điện năng.

II) Tóm tắt: Xét đoạn mạch gồm các phần tử R-L-C mắc nối tiếp.
1. Tính toång trôû Z: Z = R + (ZL - ZC )
2 2

Chuù yù: Khi tính tổng trở Z neáu ñoaïn maïch thieáu phaàn töû naøo thì cho giaù trò “trôû khaùng” cuûa phaàn töû ñoù baèng khoâng.
2. Bảng ghép linh kiện: Công thức R = . Ghép nối tiếp R = R1 + R2 +………+ Rn N2 l
1 R 1 ZL 1   

Ghép song song
1 R1 1 ZL1 1  1 R2 1 ZL2 1  ........   ......  1 Rn 1 Z Ln 1 Ln 1 ZCn

l S
.S

L = 4π.10 .μ. ZL = L.

-7

ZL = ZL1 + ZL2 +………+ ZLn L = L1 + L2 + L3 +…+ Ln ZC = ZC1 + ZC2 +……+ ZCn 1 1 1 1 = + + ... + C C1 C 2 Cn
Trang: 62

  

( là độ từ thẩm)

L
1 ZC

L1
1 ZC1

L2
1

 ...... 

 .S 1 C ; Zc  9 9.10 .4 .d C
: 0982.602.602

ZC2

 ...... 

C = C1 + C2 + C3 +…+ Cn

Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 3. Giaù trò hieäu duïng cuûa hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän: U =
U0
2 2

GV: Bùi Gia Nội
= UR  UL  UC  ; I = I0

. 2 2 +) Số chỉ của vôn kế, ampe kế nhiệt và các giá trị định mức ghi trên các thiết bị điện là giá trị hiệu dụng. +) Không thể đo các giá trị hiệu dụng bằng thiết bị đo khung quay do sự đổi chiều liên tục của dòng điện i U U U U U U 4. Tính I hoaëc U baèng ñònh luaät Ohm: I    R  C  L  MN 2 Z R ZC ZL Z MN R 2   ZL  ZC 
5. Tính ñoä leäch pha giöõa hieäu ñieän theá u so vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän i laø :
tg  U L  UC UR  Z L  ZC R
   ) 2 2
 UL

với ( 

 U L ,C

 U

6. Tính chất mạch điện:

- Maïch coù tính caûm khaùng ZL > ZC   .L.C  1   
  > 0 thì u nhanh pha hơn i

2

1 LC 1 LC
 UC

 UR

 i

- Maïch coù tính dung khaùng ZL < ZC   2 .L.C  1 hay  

  < 0 thì u chậm pha hơn i 1 U - Khi ZL = ZC  ω =   = 0 thì u cùng pha với i. Lúc đó I Max = gọi là hiện tượng cộng hưởng điện R LC 7. Dòng điện xoay chiều i = I0cos(2.f.t + i) thì: * Mỗi giây đổi chiều 2.f lần * Nếu pha ban đầu i = ± /2 thì giây đầu tiên chỉ đổi chiều (2.f – 1) lần các giây sau đổi chiều là 2.f lần. 8. Baûng toùm taét: C L C Loaïi ñoaïn C R
R L R L

maïch Toång trôû Z tg Ñoä leäch pha u vaø i

R 2  Z2 L
ZL R u sôùm pha hôn i mạch có tính cảm kháng

R 2  Z2 C
R u treã pha hôn i mạch có tính dung kháng

Z L  ZC

u leäch pha i
p goùc 2

R 0 u cuøng pha vôùi i

ZL

ZC -
p 2

ZC


u sôùm pha

u treã pha

p 2

9. Khi đặt hiệu điện thế u = U0cos(t + u) vào hai đầu bóng đèn huỳnh quang, biết đèn chỉ sáng lên khi u ≥ U1. Công thức tính khoảng thời gian đèn sáng tsáng , đèn tối ttắt trong một chu kỳ T là: 4 4 U tsáng  , ttắt = T  Trong đó cos  1 , (0 <  < /2).   U0 10. BIEÅU THÖÙC CÖÔØNG ÑOÄ DOØNG ÑIEÄN, HIEÄU ÑIEÄN THEÁ: a. Maïch ñieän R,L,C cho cöôøng ñoä doøng ñieän coù bieåu thöùc i = I0cos(.t + 0). Khi ñoù: - uL sôùm pha hôn i 1 goùc /2  bieåu thöùc uL = U0,L cos(.t + 0 + /2). - uC treã pha hôn i 1 goùc /2  bieåu thöùc uC = U0,C cos(.t + 0 - /2). - uR cuøng vôùi pha hôn i  bieåu thöùc uR = U0,R cos(.t + 0). b. - Neáu bieát bieåu thöùc i = I0cos(.t + 0)  u = U0cos(.t + 0 + ). - Neáu bieát bieåu thöùc u = U0cos(.t + 0)  i = I0cos(.t + 0 - ).

Trong ñoù

tg 

U L  UC UR

Z L  ZC R

( là độ lệch pha của u đối với i)

c. Trong mạch R-L-C nối tiếp ta có các biểu thức sau:
2 2 2 2      i   uL   uR   uL  *) i = iR = iL = iC ; u = uR + uL + uC ; U  U R  U L  U C ; uR  i.R ;   +   =1 ;   +  =1  I0   U 0 L   U0 R   U0L 

 uR và i phụ thuộc theo đồ thị đoạn thẳng, các cặp uR - uL ; uR – uC ; i - uL ;i – uC theo đồ thị dạng elip.
: 0982.602.602 Trang: 63

Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012

GV: Bùi Gia Nội

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:
Bài 1: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà doøng ñieän xoay chieàu? A: Doøng ñieän xoay chieàu laø doøng ñieän coù trò soá bieán thieân theo thôøi gian theo quy luaät daïng sin hoaëc cosin. B: Doøng ñieän xoay chieàu coù chieàu luoân thay ñoåi. C: Doøng ñieän xoay chieàu thöïc chaát laø moät dao ñoäng ñieän cöôõng böùc. D: Doøng ñieän xoay chieàu laø doøng ñieän coù trò soá bieán thieân theo thôøi gian neân giaù trò hieäu duïng cuõng bieán thieân theo thôøi gian. Bài 2: Baûn chaát cuûa doøng ñieän xoay chieàu trong dây kim loại laø: A: Doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron trong daây daãn döôùi taùc duïng cuûa ñieän tröôøng ñeàu. B: Söï dao ñoäng cöôõng böùc cuûa caùc ñieän tích döông trong daây daãn . C: Söï dao ñoäng cöôõng böùc cuûa caùc electron trong daây daãn. D: Doøng dòch chuyeån cuûa caùc electron, ion döông vaø aâm trong daây daãn. Bài 3: Chọn nhận xét đúng khi nói về bản chất của dòng điện xoay chiều trong dây kim loại. A: Là dòng chuyển dời có hướng của các eléctron tự do trong dây kim loại dưới tác dụng của điện trường đều. B: Là dòng dao động cưỡng bức của các eléctron tự do trong dây kim loại dưới tác dụng của điện trường được tạo nên bởi một hiệu điện thế xoay chiều. C: Là sự lan truyền điện trường trong dây kim loại khi giữa hai đầu dây dẫn có một hiệu điện thế xoay chiều. D: Là sự lan truyền điện từ trường biến thiên trong dây kim loại. Bài 4: Moät doøng ñieän xoay chieàu có cöôøng ñoä töùc thôøi laø: i = 5cos(100t + ), keát luaän naøo sau ñaây laø sai? A: Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng baèng 5A. C: Taàn soá doøng ñieän baèng 50Hz. B: Bieân ñoä doøng ñieän baèng 5A D: Chu kyø cuûa doøng ñieän baèng 0,02s Bài 5: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù tuï ñieän thuaàn dung khaùng? A: Tuï ñieän cho doøng ñieän xoay chieàu “ñi qua” noù. B: Hieäu ñieän theá hai ñaàu tuï ñieän luoân chaäm pha so vôùi doøng ñieän qua tuï ñieän moät goùc /2. C: Doøng ñieän hieäu duïng qua tuï ñieän tính bôûi bieåu thöùc I = .C.U D: Hieäu ñieän theá hieäu duïng ñöôïc tính baèng coâng thöùc U = I..C Bài 6: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù ñieän trôû thuaàn? A: Doøng ñieän qua ñieän trôû vaø hieäu ñieän theá hai ñaàu ñieän trôû luoân cuøng pha. B: Pha cuûa doøng ñieän qua ñieän trôû luoân baèng khoâng. I C: Moái lieân heä giöõa cöôøng ñoä doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá hieäu duïng laø U = R D: Neáu hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñieän trôû coù bieåu thöùc: u = Uosin(t + ) thì bieåu thöùc doøng ñieän qua ñieän trôû laø i = Iosint Bài 7: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù cuoän daây thuaàn caûm khaùng? A: Doøng ñieän qua cuoän daây luoân treã pha hôn hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây moät goùc /2. B: Hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây luoân chaäm pha hôn doøng ñieän qua cuoän daây naøy moät goùc /2. C: Doøng ñieän qua cuoän daây tính bôûi bieåu thöùc : I = LU. D: Caûm khaùng cuûa cuoän daây tæ leä nghòch vôùi taàn soá doøng ñieän. Bài 8: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, C, L mắc nối tiếp độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu toàn mạch và  cường độ dòng điện trong mạch là: u/i   4 A: Mạch có tính cảm kháng. C: Mạch có trở kháng baèng 0. B: u sôùm pha hôn i. D: Mạch có tính dung kháng. Bài 9: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà dung khaùng cuûa tuï ñieän A: Tæ leä nghòch vôùi taàn soá cuûa doøng ñieän xoay chieàu qua noù. B: Tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá hai ñaàu tuï. C: Tæ leä nghòch vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän xoay chieàu qua noù. D: Coù giaù trò nhö nhau ñoái vôùi caû doøng xoay chieàu vaø doøng ñieän khoâng ñoåi. Bài 10: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà caûm khaùng cuûa cuoän daây : A: Tæ leä nghòch vôùi taàn soá doøng ñieän xoay chieàu qua noù. B: Tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá xoay chieàu aùp vaøo noù. C: Tæ leä thuaän vôùi taàn soá cuûa doøng ñieän qua noù. D: Coù giaù trò nhö nhau ñoái vôùi caû doøng xoay chieàu vaø doøng ñieän khoâng ñoåi.
: 0982.602.602 Trang: 64

Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012

GV: Bùi Gia Nội

Bài 11: Ñoái vôùi doøng ñieän xoay chieàu, cuoän caûm coù taùc duïng: A: Caûn trôû doøng ñieän, doøng ñieän coù taàn soá caøng nhoû caøng bò caûn trôû nhieàu. B: Caûn trôû doøng ñieän, doøng ñieän coù taàn soá caøng lôùn caøng ít bò caûn trôû. C: Ngaên caûn hoaøn toaøn doøng ñieän. D: Caûn trôû doøng ñieän, doøng ñieän coù taàn soá caøng lôùn caøng bò caûn trôû nhieàu. Bài 12: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà hieäu ñieän theá xoay chieàu hieäu duïng? A: Giaù trò hieäu duïng ñöôïc ghi treân caùc thieát bò söû duïng ñieän. B: Hieäu ñieän theá hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu ñöôïc ño vôùi voân keá C: Hieäu ñieän theá hieäu duïng coù giaù tri baèng giaù trò cöïc ñaïi. D: Hieäu ñieän theá hieäu duïng cuûa doøng ñieän xoay chieàu coù giaù trò baèng hieäu ñieän theá bieåu kieán laàn löôït ñaët vaøo hai ñaàu R trong cuøng moät thôøi gian t thi toûa ra cuøng moät nhieät löôïng. Bài 13: Ñaët vaøo hai ñaàu ñieän trôû R = 100 moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù bieåu thöùc: u = 200 2 cos100t (V). Khi taêng taàn soá doøng ñieän thì giaù trò hieäu duïng cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän seõ nhö theá naøo? A: Cöôøng ñoä doøng ñieän taêng C: Cöôøng ñoä doøng ñieän khoâng thay ñoåi B: Cöôøng ñoä doøng ñieän giaûm D: Cöôøng ñoä doøng ñieän taêng và ñoä leäch pha khoâng ñoåi. Bài 14: Cho doøng ñieän xoay chieàu hình sin qua maïch ñieän chæ coù ñieän trôû thuaàn thì hieäu ñieän theá töùc thôøi giöõa hai ñaàu ñieän trôû: A: Chaäm pha ñoái vôùi doøng ñieän C: Nhanh pha ñoái vôùi doøng ñieän B: Cuøng pha ñoái vôùi doøng ñieän D: Leäch pha ñoái vôùi doøng ñieän /2 Bài 15: Moät doøng ñieän xoay chieàu coù cöôøng ñoä i = 5 2 cos100t (A) thì trong 1s doøng ñieän ñoåi chieàu: A: 100 laàn B: 50 laàn C: 25 laàn D: 2 laàn Bài 16: Moät doøng ñieän xoay chieàu coù cöôøng ñoä hieäu duïng laø 2 A thì cöôøng ñoä doøng dieän coù giaù trò cöïc ñaïi baèng : A: 1A B: 2A C:
2A
 2

D: 0, 5A

Bài 17: Moät doøng ñieän xoay chieàu coù cöôøng ñoä i = 2 2 cos  100 t 

 

 (A). Choïn caâu phaùt bieåu sai khi noùi veà i.

A: Cöôøng ñoä hieäu duïng baèng 2A. C: Taàn soá doøng ñieän laø 50Hz. B: i luoân sôùm pha hôn u moät goùc /2 D: Pha ban ñaàu laø /2. Bài 18: Moät cuoän daây thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L, maéc vaøo moät maïng ñieän xoay chieàu vôùi taàn soá 50Hz. Neáu ñaët ôû hai ñaàu cuoän daây noùi treân moät hieäu ñieän theá xoay chieàu taàn soá 100Hz thì doøng ñieän ñi qua cuoän daây thay ñoåi nhö theá naøo? A: Doøng ñieän taêng 2 laàn C: Doøng ñieän taêng 4 laàn B: Doøng ñieän giaûm 2 laàn D: Doøng ñieän giaûm 2 2 laàn Bài 19: Maïch RLC noái tieáp coù hieäu ñieän theá xoay chieàu hieäu duïng ôû hai ñaàu maïch laø UAB = 100 2 V. Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu ñieän trôû laø UR = 100V. Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän caûm vaø tuï lieân heä vôùi nhau theo bieåu thöùc UL = 2UC . Tìm UL. A: 100V B: 200V C: 200 2 V D: 100 2 V Bài 20: Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều 200V- 50Hz. Đèn sáng khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đèn u  100 2 V. Xác định khoảng thời gian đèn sáng trong một chu kỳ của dòng điện. 1 1 1 1 A: s B: s C: s D: s. 75 150 300 100 Bài 21: Một đèn nêon được đặt dưới hiệu điện thế xoay chiều có dạng u = 100sin100t (V). Đèn sẽ tắt nếu hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 50V. Khoảng thời gian đèn tắt trong mỗi nửa chu kỳ của dòng điện xoay chiều là bao nhiêu? 1 1 1 1 A: t  s B: t  s C: t  s D: t  s 600 300 50 150 Bài 22: Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều 100V-50Hz. Đèn sáng khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đèn  50 2 V. Tỉ lệ thời gian đèn sáng và tắt trong 1 chu kì là: A: 2 lần B: 0,5 lần C: 1 lần D:
2 lần

Bài 23: *Tại thời điểm t, điện áp u  200 2 cos(100πt - /2) có giá trị 100 2 (V) và đang giảm. Sau thời điểm đó 1/300s, điện áp này có giá trị là: A: 100V.
: 0982.602.602

B. 100 3  V 

C. - 100 2  V 
Trang: 65

D. 200 V.

C: q  I0 . ñieän trôû thuaàn khoâng ñaùng keå maéc vaøo maïng ñieän coù taàn soá f = 60Hz. L = mH.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 24: Cho một dòng điện xoay chiều i = Iosin(t) chạy qua một đoạn mạch thì độ lớn điện lượng q đi chuyển qua mạch trong thời gian từ 0 đến 0. D: q  0 . Bài 29: Cho maïch ñieän xoay chieàu RLC noái tieáp.10 A: I = 2 2 A .1A 120 1 Bài 27: Moät ñoaïn maïch ñieän goàm R = 10. . Doøng ñieän ñi qua tuï ñieän coù cöôøng ñoä baèng I. Toång trôû cuûa ñoaïn maïch AB baèng: A: 38 khoâng ñoåi theo taàn soá C: 38 vaø ñoåi theo taàn soá. taàn soá  50Hz. töùc f’ = 15Hz B: Taêng 2 laàn. Muoán cho doøng ñieän ñi qua tuï ñieän coù cöôøng ñoä baèng 0. B: Coù theå nhanh pha hay chaäm pha ñoái vôùi i tuyø theo giaù trò ñieän dung C. Cho doøng ñieän xoay chieàu  1200  hình sin coù taàn soá f = 50Hz qua maïch. B: 10 khoâng ñoåi theo taàn soá D: 10 vaø thay doåi theo taàn soá. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn đoạn mạch đó trong thời gian t = A: 0. töùc f’ = 240Hz C: Giaûm 4 laàn. . töùc f’ = 30Hz Bài 34: ÔÛ hai ñaàu moät tuï ñieän coù moät hieäu ñieän theá xoay chieàu U.T B: q  I. Bài 33: Moät cuoän daây coù ñoä töï caûm L. cuoän daây thuaàn caûm khaùng ZL = 12.602 Trang: 66 2. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau? B: I = 2 A C: I = 2A D: 4A 1 4 Bài 31: Moät tuï ñieän coù ñieän dung . ñöôïc noái vaøo 1 hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng 5V. C. Bài 26: Tuï ñieän coù ñieän dung C = B. C: Nhanh pha /2 ñoái vôùi i. Khi hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu dieän trôû UR = 60V.5I phaûi thay ñoåi taàn soá doøng ñieän ñeán giaù trò naøo sau ñaây? A: Taêng 2 laàn vaø baèng 100Hz C: Khoâng thay ñoåi vaø baèng 50Hz B: Giaûm 2 laàn vaø baèng 25Hz D: Taêng 4 laàn vaø baèng 200Hz Bài 35: Khi cho doøng ñieän xoay chieàu coù bieåu thöùc i = Iosint (A) qua maïch ñieän chæ coù tuï ñieän thì hieäu ñieän theá töùc thôøi giöõa hai cöïc tuï ñieän : A: Nhanh pha ñoái vôùi i. taàn 2 soá f = 50Hz.25T là. thì hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu maïch seõ laø : A: U = 340V B: U = 100V C: U = 120V D: U = 160V Bài 30: Ñaët vaøo hai ñaàu ñieän trôû R = 50 moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù bieåu thöùc: u = 100 2 cos100t (V).602.5A D: 2A Bài 32: Moät tuï ñieän coù ñieän dung C. : 0982. I 2 2 A: q  I. Phaûi thay ñoåi taàn soá cuûa hieäu ñieän theá ñeán giaù trò naøo sau ñaây ñeå doøng ñieän taêng gaáp ñoâi vôùi ñieàu kieän hieäu theá hieäu duïng khoâng ñoåi? A: Taêng 4 laàn. πI 0 ω 2 .    Bài 25: Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là i  I 0 sin(ωt + i ) . I0 > 0. 2I 0 ω . Cöôøng ñoä doøng ñieän ñi qua tuï ñieän coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau? A: I = 1A B: I = 0. C = F maéc noái tieáp.10 F. πI0 2 ω 3 2π ω là: D. Khi taêng taàn soá ñeán giaù trò f’ > f thì doøng ñieän qua tuï thay ñoåi nhö theá naøo? A: Doøng ñieän giaûm C: Doøng ñieän taêng B: Doøng ñieän khoâng thay ñoåi D: Doøng ñieän taêng vaø treã pha vôùi u moät goùc khoâng ñoåi. töùc f’ = 120Hz D: Giaûm 2 laàn. hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu tuï ñieän UC = 180V. Toång trôû cuûa ñoaïn maïch baèng: A: 10 2  B: 10 C: 100 D: 200 Bài 28: Moät ñoaïn maïch AB maéc noái tieáp coù doøng ñieän xoay chieàu 50Hz chaïy qua goàm: ñieän trôû R = 6. hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän thuaàn caûm UL = 100V.5A C: I = 1. D: Chaäm pha /2 ñoái vôùi i. Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän qua tuï laø : A: 1A B: 25A C: 10A D: 0. taàn soá f. tuï ñieän coù dung khaùng ZC = 20. maéc vaøo maïng ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng U. maéc vaøo maïng ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng 100V. F. f = 50Hz.

B: i luoân sôùm pha hôn u goùc /2. D: u vaø i luoân leäch pha goùc /4.ZC = 100 C: ZL = ZC = 100 D: ZC – ZL = 100.R  const . B:  = /2 C:  = -/2.vn : 0982. C: Z C .602 Trang: 67 . Bài 40: Vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa ñieän trôû R vaø cuoän caûm L thì : A: i luoân sôùm pha hôn u. A: Nếu LC2  1 thì u nhanh pha hơn i. UC Bài 43: Trong mạch điện RLC nếu tần số  của dòng điện xoay chiều thay đổi thì: A: Z L . C:  = -/2. D: Z. i vuoâng pha Bài 47: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu coù ñieän trôû thuaàn maéc noái tieáp vôùi tuï ñieän? 2 R  2 1 2 2  1  A: Toång trôû cuûa ñoaïn maïch tính bôûi: Z  R    . Các em có thể xem bài giảng và lời giải chi tiết các bài tập trên Website: hocmai. C: Nếu LC2  1 thì u chậm pha hơn i.Z L  const . C: i vaø u luoân ngöôïc pha. D: Khi taàn soá doøng ñieän caøng lôùn thì cuoän daây caøng caûn trôû doøng ñieän. C: U C . D: L  const. C: Ñieän naêng tieâu hao treân caû ñieän trôû laãn cuoän daây. C: i vaø u luoân ngöôïc pha. B: Doøng ñieän luoân nhanh pha so vôùi hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch. B: i luoân sôùm pha hôn u. Bài 45: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R noái tieáp vôùi moät tuï ñieän coù ñieän dung C.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 36: Giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần được duy trì một hiệu điện thế u = U0cos(t + ). B: U C . D:  = . Bài 39: Vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa tuï C vaø cuoän caûm L thì : A: i luoân leäch pha vôùi u moät goùc /2.  C  2 2 B: Doøng ñieän luoân nhanh pha hôn so vôùi hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch. Bài 44: Trong maïch ñieän xoay chieàu goàm R.C mắc nối tiếp.U L  const.R  const .R  const . Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän qua maïch ñöôïc xaùc ñònh baèng heä thöùc naøo sau ñaây ? U A: I  2 2 2 R  C U0 B: I  2 2 2 2R   C C: I  D: I  U0 2 R  C U0 2 2 2 C Bài 46: Một mạch điện xoay chiều gồm R. cho bieát R = 100 vaø cöôøng ñoä chaäm pha hôn hieäu ñieän theá goùc /4. D:  = .U R  const.U R  const. C: Ñieän naêng chæ tieâu hao treân ñieän trôû maø khoâng tieâu hao treân tuï ñieän D: Khi taàn soá doøng ñieän caøng lôùn thì tuï ñieän caøng caûn trôû doøng ñieän. Vậy dòng điện trong mạch có pha ban đầu là: A:  = 0. B: Z C . B:  = 3/2. B: Nếu LC2  1 thì u đồng pha i.L. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u  U 0 cost . Vậy dòng điện trong mạch có pha ban đầu là: A:  = 0. C: i vaø u luoân ngöôïc pha. Bài 37: Giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn thuần cảm được duy trì một hiệu điện thế: u = U0cos(t + ). Bài 41: Vôùi maïch ñieän xoay chieàu chæ chöùa tuï C vaø ñieän trôû R thì : A: i luoân treã pha hôn u. Bài 42: Trong mạch điện RLC nếu tần số f và hiệu điện thế U của dòng điện không đổi thì khi R thay đổi ta sẽ có: U A: U L . Coù theå keát luaän laø : A: ZL < ZC B: ZL .602. B:  = /2. D: u vaø i luoân leäch pha goùc /4. B: i luoân treã pha hôn u D: u vaø i luoân leäch pha goùc /4. D:  = . D: Nếu LC2  1 + CR thì u. L vaø C noái tieáp. C:  = -/2. Bài 38: Giữa hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện được duy trì một hiệu điện thế u = U0cos(t + ). Bài 48: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu coù ñieän trôû thuaàn maéc noái tieáp vôùi cuoän daây thuaàn caûm khaùng? A: Toång trôû cuûa ñoaïn maïch tính bôûi: Z   R  L  2 . Vậy dòng điện trong mạch có pha ban đầu là: A:  = 0. Nhận xét nào sau đây là sai đối với pha giữa u và i.

C. RL C LC RC Bài 55: Có hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp nhau. C: I  và tg  L . tg  C: Z   R 0  R    L . tg  2 2 2 2L R0  R D: Z  R 0  R    L . Vôùi  tính töø coâng thöùc tg  R L C: i  I 0 cos(t  ) vôùi  tính töø coâng thöùc tg  R0  R R0  R Bài 54: Hệ thức nào sau đây có cùng thứ nguyên với tần số góc: 1 L 1 1 A: B. (C  C 2 ) (C  C 2 ) 1 A: ZC  (C1  C2 )2f B: ZC  1 C: ZC  1 D: ZC  2f 2fC1C 2 2f (C1  C 2 ) : 0982. D. Toång trôû vaø ñoä leäch pha giöõa doøng ñieän vaø hieäu ñieän theá coù theå laø bieåu thöùc naøo trong caùc bieåu thöùc sau ñaây? 2 L L 2 2 2 2 2 A: Z  R 0  R  (L) . Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch ñieän moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù daïng u = U0 cost.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 49: Quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện RLC là Z  ZC Z  ZC U U A: I  và tg  L . Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø bieåu thöùc đúng cuûa toång trôû? 1   A: Z  R   L   C   2 2 1   C: Z  R   L   C   2 2 B: Z  R   L  2   1  C  2  D: Z  R   L  2   1  C  2  Bài 52: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R noái tieáp vôùi moät cuoän daây coù ñieän trôû hoaït ñoäng R0 vaø heä soá töï caûm L ñöôïc maéc vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U0cost.602. R R Z R Z  ZL Z  ZL U U B: I  và tg  C . tuï ñieän C vaø moät cuoän daây thuaàn caûm khaùng maéc noái tieáp.602 D: i  I 0 cos(t  ) . tg  2 2 2 R 2 0  L R 2 2  Bài 53: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R noái tieáp vôùi moät cuoän daây coù ñieän trôû hoaït ñoäng R0 vaø heä soá töï caûm L ñöôïc maéc vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U0cost. Vôùi  tính töø coâng thöùc tg  L Trang: 68 . tg  R0  R R0  R B: Z  R 0  R   L . D: I  và tg  C Z R R R Bài 50: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu coù ñieän trôû thuaàn maéc noái tieáp vôùi cuoän daây thuaàn caûm khaùng? L A: Hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch leäch pha so vôùi doøng ñieän moät goùc  tính bôûi: tg  R U B: Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch laø: I  2 2 R   L  C: Doøng ñieän coù theå nhanh pha hôn hieäu ñieän theá neáu giaù trò ñieän trôû R raát lôùn so vôùi caûm khaùng ZL D: Doøng ñieän luoân chaäm pha hôn hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch Bài 51: Moät maïch ñieän xoay chieàu goàm ñieän trôû thuaàn R. Nếu sử dụng bộ tụ này ở mạch điện xoay chiều có tần số f thì dung kháng của bộ tụ sẽ được tính. Bieåu thöùc naøo trong caùc bieåu thöùc döôùi ñaây đúng vôùi bieåu thöùc cuûa doøng ñieän trong maïch? L A: i  I 0 cos(t  ) vôùi  tính töø coâng thöùc tg  R L B: i  I 0 cos(t  ) .

Khi đó cường độ dòng điện qua mạch có giá trị I và: U U U U A: I  B: I  C: I  D: I  R R R R 2 Bài 62: Maïch ñieän xoay chieàu goàm ñieän trôû thuaàn R. Bài 66: Moät ñoaïn maïch goàm cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1/ H vaø ñieän trôû thuaàn R = 100 maéc noái tieáp. Nếu sử dụng bộ tụ này ở mạch điện xoay chiều có tần số f thì dung kháng của bộ tụ sẽ được tính. Cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau? 1 1 A: I = 2 A B: I = A C: I = 1A D: I = A 2 2 2 : 0982. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät nguồn điện không đổi có hieäu ñieän theá U = 50 2 V. Toång trôû cuûa ñoaïn maïch ñöôïc tính theo bieåu thöùc : A: Z  B: Z  R   ZL  ZC  2 2 C: Z  2 R 2   Z 2  Z2  L C R  r 2   Z L  ZC  D: Z  R 2 r 2   Z L  ZC  2 Bài 63: Cho dòng điện xoay chiều đi qua đoạn mạch R. Maïch ñieän naøo trong ñoù cöôøng ñoä doøng ñieän nhanh pha hôn hieäu ñieän theá? A: I vaø II B: Chæ coù (I) C: II vaø III D: Chæ coù (II) Bài 60: Khi ñaët vaøo hai ñaàu moät oáng daây coù ñieän trôû thuaàn khoâng ñaùng keå moät hieäu ñieän theá xoay chieàu hình sin thì cöôøng ñoä doøng dieän töùc thôøi i qua oáng daây: A: Nhanh pha /2 ñoái vôùi u. (III) ñöôïc gaén vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu coù bieåu thöùc u = U0cost. trong ñoù: I. D: Coù caûm khaùng nhoû hôn ñieän trôû trong Bài 65: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R noái tieáp vôùi moät cuoän daây coù ñieän trôû hoaït ñoäng R0 vaø heä soá töï caûm L ñöôïc maéc vaøo hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U0cost. D.L.C nối tiếp. C: Cuøng pha vôùi u. B: ZL  1 C: ZL  1 . III. cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn r vaø ñoä töï caûm L. Bài 64: Neáu doøng ñieän xoay chieàu chaïy qua moät cuoän daây chaäm pha hôn hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu cuûa noù moät goùc /4 thì chöùng toû cuoän daây : A: Chæ coù caûm khaùng. cuoän caûm L vaø tuï ñieän C noái tieáp. B: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñieän trôû R luoân cuøng pha vôùi doøng ñieän trong maïch. trong ñoù LC2 = 1. Maïch ñieän coù ñieän trôû thuaàn R. Nếu sử dụng bộ cuộn cảm này ở mạch điện xoay chiều có tần số f thì cảm kháng của bộ cuộ cảm sẽ được tính. tuï coù ñieän dung C gheùp noái tieáp nhau. Kết luận nào sau đây đúng nhất? A: Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U  UR. D: ZL  2f 2f 2fL1L 2 (L1  L2 ) Bài 58: Có hai cuộn thuần cảm L1 và L2 mắc song song nhau. Maïch ñieän coù ñieän trôû thuaàn vaø cuoän caûm thuaàn L noái tieáp II.B vaø C ñeàu ñuùng. (L  L2 ) L1L 2 (L  L2 ) A: ZL  (L1  L2 )2f . Bài 61: Cho dòng không đổi có hiệu điện thế U qua cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở trong R.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 56: Có hai tụ điện C1 và C2 mắc song song nhau. B: Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U  UR. (C  C 2 ) (C  C 2 ) 1 A: ZC  (C1  C2 )2f B: ZC  1 C: ZC  1 D: ZC  2f 2fC1C 2 2f (C1  C 2 ) Bài 57: Có hai cuộn thuần cảm L1 và L2 mắc nối tiếp nhau. C: Coù caûm khaùng lôùn hôn ñieän trôû trong. (II).602 Trang: 69 .602. B: ZL  1 C: ZL  1 D: ZL  2f 2f 2fL1L 2 (L1  L2 ) Bài 59: Ba ñoaïn maïch (I). Nếu sử dụng bộ cuộn cảm này ở mạch điện xoay chiều có tần số f thì cảm kháng của bộ cuộ cảm sẽ được tính. B: Coù caûm khaùng baèng vôùi ñieän trôû trong. A: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu cuoän daây sôùm pha hôn doøng ñieän trong maïch moät goùc φ ( 0     / 2 ). B: Chaäm pha /2 ñoái vôùi u. D: Nhanh hay chaäm pha ñoái vôùi u tuyø theo giaù trò cuûa ñoä töï caûm L cuûa oáng daây. Maïch ñieän coù ñieän trôû thuaàn R noái tieáp tuï ñieän C. D: A. C. (L  L2 ) L1L 2 (L  L2 ) A: ZL  (L1  L2 )2f . C: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu cuoän daây nhanh pha hôn hieäu ñieän theá hai ñaàu ñieän trôû. Keát luaän naøo sau ñaây laø đúng. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U  UL. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch U  UC.

10 F .0636H. Cöôøng ñoä doøng ñieän ñi qua ñoaïn maïch nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau? A: I = 2A B: I = 1A C: I = 0.R2 B R1 R2  L1 L2 B: R1 R2  L2 L1 C: R1 R2  -4 L2 L1 D: R1 R2  L1 L2 Bài 74: Moät ñieän trôû thuaàn R = 200 vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung 10 2π F maéc noái tieáp vaøo maïng ñieän xoay chieàu 200 2 V. R2. L1. taàn soá 50Hz. Cho L2 = 0. Khi mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U' = 120V.R1 L2. 20 5 Ω .2A C.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 67: Cuộn dây có độ tự cảm L = 159mH khi mắc vào hiệu điện thế không đổi U = 100V thì cường độ dòng điện I = 2A.10 Bài 70: Moät ñieän trôû thuaàn R = 50 vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung maéc noái tieáp vaøo maïng ñieän xoay chieàu π A: I = 0. Doøng ñieän xoay chieàu trong maïch coù giaù trò hieäu duïng 1A. Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = mắc thêm điện trở R có giá trị là: A: 0Ω : 0982. Để tổng trở của mạch là Z = ZL + ZC thì ta B.5A Bài 71: Một đoạn mạch điện xoay chiều A.R2 có thể thay đổi được. taàn soá 50Hz. Toång trôû cuûa ñoaïn maïch coù theå nhaän giaù trò naøo sau ñaây? A: B: C: D: A: Z = 50 2  B: Z = 50 C: Z = 25 2  D: Z = 100 Bài 77: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có cảm kháng 20Ω và tụ điện có điện dung C = 1. Hỏi biểu thức nào sau đây là đúng về mối liên hệ giữa R1. taàn soá 50Hz. L không đổi.318H. R2.0636(H). maéc noái tieáp vaøo moät maïng ñieän xoay chieàu coù taàn soá f = 50 Hz vaø hieän ñieän theá hieäu duïng U 3 = 120V. cuộn thứ hai có điện trở thuần R2 = 20 và độ tự cảm L2 L1. Hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñieän trôû thuaàn vaø tuï ñieän baèng bao nhieàu? A: UR = UC = 200V C: UR = 100V và UC = 200V B: UR = 100V và UC = 100V D: UR = UC = 200 2 V Bài 75: Moät maïch ñieän xoay chieàu goàm moät ñieän trôû R = 100 vaø cuoän thuaàn caûm L maéc noái tieáp.0636H.R2 B A tự cảm L2. cuộn thứ hai có điện trở thuần R2 = 20 và độ tự cảm L2 có thể thay đổi được. L2? A: D: I = 2 2 A A L1. cuộn thứ nhất có điện trở thuần R1 và độ tự cảm L1.7A Bài 68: Dïng v«n kÕ khung quay ®Ó ®o ®iÖn ¸p xoay chiÒu th× v«n kÕ ®o ®­îc: A: Kh«ng ®o ®ưîc B.602. 25Ω Trang: 70 D. Giữa R1. Gi¸ trÞ tøc thêi C.1 (H) C: 0. moät cuoän caûm coù L = 0. Cöôøng ñoä doøng ñieän ñi qua ñoaïn maïch nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau? C: I = 0. B gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp.602 3 H 1 H 1 3 2 cos(100πt + /4)(A) . Biết rằng UAB = Udây1 + Udây2. Ñoä töï caûm L cuûa cuoän thuaàn caûm laø : H  2 3  Bài 76: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R = 50. taàn soá 50Hz. tần số 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là: A: 1. Hiệu điện thế giữa A và B có dạng : uAB = 200 2 cos100t (V). cuộn thứ hai có điện trở thuần R2 và độ L1.01 (H) D: 1(H) Bài 73: * Một đoạn mạch điện xoay chiều A.R1 L2. 1. cuộn thứ nhất có điện trở thuần R1 = 10 và độ tự cảm L1 = 0.R1 L2. 4A D. cuộn thứ nhất có điện trở thuần R1 = 10 và độ tự cảm L1 = 0.3A D: I = 2 A -4 2. Gi¸ trÞ cùc ®¹i D. 20Ω C. B gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp.5A B. B gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp. hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu maïch laø 200V.5A B: I = 1A 100 2 . 1. vaø moät tuï ñieän coù ñieän 2 4 dung C  . phải thay đổi L2 như thế nào để độ B A lệch pha của u và i là  = /4? Cho f = 50Hz A: 1/10 (H) B: 0.10-4F mắc nối tiếp. Gi¸ trÞ hiÖu dông 10-4 Bài 69: Moät ñoaïn maïch goàm cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1/ H vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung C = F maéc noái 2π tieáp vaøo maïng ñieän xoay chieàu có giá trị hiệu dụng U = 100V.273. Cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch có những giá trị nào sau đây? A: 4A B: 4 2 A C: 2 2 A D: 8A Bài 72: Một đoạn mạch điện xoay chiều A.

Cường độ dòng điện trong mạch khi t = 0. U 2 I2 4 D. u./3) (V) Trang: 71 . I là các giá trị hiệu dụng.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 78: Trong mạch xoay chiều RLC. +5 (A) C. -5 2 (A) Bài 84: Moät ñoaïn maïch RLC maéc noái tieáp.ω.5UOC. C. I là các giá trị hiệu dụng. Bieát UOL = 0.3π/4) (V). Hỏi biểu thức nào sau đây là đúng. Bieåu thöùc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch laø: 3  5    (A) 6     B: i  2 2 cos  100 t   (A) 6  A: i  2 2 cos  100 t  C: i  2 2 cos  100 t  D: i  2 cos  100 t     6  (A)    6  (A) Bài 87: Doøng ñieän xoay chieàu coù daïng: i = 2 cos100t (A) chaïy qua moät cuoän daây thuaàn caûm coù caûm khaùng laø 100 thì hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän daây coù daïng:     A: u = 100 2 cos  100 t   (V) C: u = 100 2 cos  100 t   (V) 2 2   B: u = 100 2 cos100t (V) D: u = 100 cos  100 t     2  (V) H thì cöôøng ñoä doøng ñieän Bài 88: Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu vaøo hai ñaàu moät cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1 2 qua cuoän daây coù bieåu thöùc: i = 3 2 cos(100t + /6) (A). A: UC = I. U 2 I2 1 π (mF) mắc nối tiếp. đường tròn. i là các giá trị tức thời. i là các giá trị tức thời. u 2 i2   2. u 2 i2 1   . cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C = Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là u = 50 2 cos(100πt . So vôùi hieäu ñieän theá u ôû hai ñaàu ñoaïn maïch. cöôøng ñoä doøng ñieän i qua maïch seõ: A: cuøng pha B: sôùm pha C: treã pha D: vuoâng pha 1 Bài 85: Cho doøng ñieän xoay chieàu i = 4 2 cos100 t (A) qua moät oáng daây thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = H thì 2 hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu oáng daây coù daïng: A: u = 200 2 cos(100t + ) (V) B: u = 200 2 cos 100 t   / 2  (V) C: u = 200cos100t (V) D: u = 20 2 cos 100 t   / 2  (V) Bài 86: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moät ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 0. điện áp ở hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i.R C: uC = i.01 (s) là: A: -5 (A) B.B. elip.2/3) (V) D: u = 150 2 cos(100t . Hỏi biểu thức nào sau đây là đúng: A: U = UR + UL + UC B: u = uR + uL + uC C: U0 = U0R + U0L + U0C D: U = uR + uL + uC  Bài 82: Đặt điện áp u  U 2cost vào hai đầu một tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng là I.C đều đúng.318H coù   bieåu thöùc : u = 200 2 cos  100 t   (V). Tại thời điểm t.L. u 2 i2   1.ZC D: uL = i. U.ZL Bài 79: Trong mạch xoay chiều R. tần số dòng điện là f. đoạn thẳng. B. D. U 2 I2 2 B. Bài 83: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R. U2 I2 C.602 C: u = 150 2 cos(100t . Đồ thị của điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch theo cường độ dòng điện tức thời trong mạch có dạng là: A: hình sin.C khi cường độ dòng điện tức thời qua mạch có giá trị bằng giá trị cực đại thì nhận xét nào sau đây là đúng về các giá trị tức thời của hiệu điện thế 2 đầu mỗi phần tử? A: uR = U0R B: uL = U0L C: uC = U0C D: A. tần số dòng điện là f. Hệ thức liên hệ giữa các đại lượng là A: u 2 i2 1   .C B: uR = i. Bài 81: Trong mạch xoay chiều RLC. +5 2 (A) D. Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch? A: u = 150cos(100t + 2/3) (V) B: u = 150 2 cos(100t + 2/3) (V) : 0982.602. u. U. Bài 80: Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = U 2cos(100πt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện.

8F. Cuoän thuaàn caûm coù giaù trò L = 2/(H). Bieåu thöùc doøng ñieän qua maïch là: A: i = cos(100t .C vôùi R = 100 . một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/ H và F mắc nối tiếp giữa hai điểm có hiệu điện thế u = 200 2 cos 100t (V). Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø uAB = 200 2 cos(100t + /4) V./2) A C: i = 2 cos (100t + /2) A 1 1 B: i = cos (100t .Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 Bài 89: Giöõa hai ñieän cöïc cuûa moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 10 3 GV: Bùi Gia Nội  F ñöôïc duy trì moät hieäu ñieän theá coù daïng: u = 10 2 cos100t (V) thì doøng ñieän qua tuï ñieän coù daïng:   A: i = 2cos  100 t   (A) C: i = 2  B: i = 2 cos 100t (A) 2 cos  100 t     2  (A) D: i = cos  100 t     2  (A) Bài 90: Moät maïch dieän xoay chieàu goàm moät ñieän trôû R = 100 3 ./4) (A) C: i = 2 cos(100t . vaø moät tuï ñieän coù ñieän 2 4 dung C  . Neáu ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = 100 2 cos100t. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch laø: u = 100cos100t (V). moät cuoän caûm coù L = 1/(H). thời cường độ dòng điện qua mạch là: một tụ có điện dung C = A: i = 2 2 cos(100t .8μF maéc noái tieáp. Bieåu thöùc naøo sau ñaây đúng vôùi bieåu thöùc doøng ñieän qua ñoaïn maïch? A: i  4 cos 100 t   / 4  (A) B: i = 4cos 100πt  (A) : 0982.602. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu maïch laø u = 200 2 cos(100t + /6)V. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức. A: i  2cos(100t  π/4)(A) C: i  4cos(100t  π/4)(A) B: i  2 2 cos100t(A) D: i  4cos(100t  π/4)(A) Bài 95: Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 100. maéc noái tieáp vaøo moät maïng ñieän xoay chieàu coù taàn soá f = 50 Hz vaø hieän ñieän theá hieäu duïng u 3 = 200 2 cos100t (V) ./4) (A) C: i = 2cos(100t) (A) D: i = 2 cos(100t . Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø đúng vôùi bieåu thöùc doøng ñieän trong maïch?     A: i = cos  100 t   (A) C: i = 2cos  100 t   (A) 4 4   B: i = cos  100 t      (A) 2 D: i = cos  100 t     4  (A) Bài 92: Moät maïch ñieän xoay chieàu goàm moät cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 2/ H vaø tuï coù ñieän dung C = 31.8F maéc noái tieáp.602 10 4 C: i  4 2 cos 100 t   / 4  (A) D: i  4 cos 100 t   / 4  (A) Trang: 72 . C = 31./4) (A) 25. Bieåu thöùc cuûa cöôøng ñoä qua maïch laø : A: i = 2 2 cos(100t + /4) (A) B: i = 2cos(100t . tuï coù ñieän dung C = 31.L./4) (A) B: i = 2 cos(100t + /4) (A) D: i = 2 cos(100t + /4) (A) Bài 96: Moät ñoaïn maïch goàm moät ñieän trôû thuaàn R = 50. Dòng điện trong mạch có biểu thức.10-2 Bài 94: Một đoạn mạch gồm một cuộn cảm có điện trở r = 10 và độ tự cảm L = (H) mắc nối tiếp với một π điện trở thuần R = 15 . Biểu thức tức 2. u  100 2 cos100t(V) ./2) A D: i = cos (100t + /2) A 2 2 Bài 93: Cho moät maïch ñieän xoay chieàu R. Bieåu thöùc doøng ñieän qua maïch khi ñó laø : A: i = 2cos(100t + /6 ) A C: i = 2 cos(100t + /3) A B: i = 2 2 cos(100t) A D: i = cos(100t + /6) A Bài 91: Moät ñoaïn maïch goàm cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1/(H) vaø ñieän trôû thuaàn R = 100 maéc noái tieáp.10 F .

MN chứa R và NB chứa C. L. 480Hz. B. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là: π π   A: i  4 2 cos  100πt +  (A). Neáu ñaët hieäu ñieän theá xoay chieàu noùi treân vaøo cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 1/ H ï thì bieåu thöùc naøo trong caùc bieåu thöùc sau đúng vôùi bieåu thöùc doøng ñieän? 5    (A) 6   5   B: i = 4 2 cos  100 t   (A) 6   A: i = 4 2 cos  100 t  C: i = 4 cos  100 t    7  6   (A)   (A) 2 Bài 106: Một cuộn dây có điện trở thuần 40. ZC = Ω . : 0982. hai ñaàu tuï ñieän vaø hai ñaàu maïch ñieän laø nhö nhau: Udây = UC = UAB. 56. cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Khi hiệu điện thế trị tức thời 60 6 (V) thì cường độ dòng điện tức thời là .Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 97: Giữa hai bản tụ điện có điện áp xoay chiều 220V. u = 125cos(100πt + π/3) V. B: u = 75 2 cos(100πt + π/3) V. uAC = 2cos (100t . Khi naøy. 6Ω . 100V C. 6Ω . 28. Điện áp hai đầu cuộn cảm có biểu thức: A: u = 150cos(100πt + π/3) V. B là một điểm trên AC với uAB = cos100t (V) và uBC = 3 cos (100t . 100 3 V D. R = 50 50Ω. D./2) (V). goùc leäch pha giöõa caùc hieäu ñieän theá töùc thôøi udaây vaø uC coù giaù trò laø: A: 2/3 rad B: /2 rad C: /3 rad D: /6 rad π 2. Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC. 3Ω .8μF thì bieåu thöùc naøo trong caùc bieåu thöùc sau đúng vôùi bieåu thöùc doøng ñieän? 7    (A) 6   7   B: i = 2 cos  100 t   (A) 6   A: i = 2 cos  100 t  C: i = cos  100 t  D: i =   7  6   (A)  2 2 sin  100 t     (A) Bài 105: * Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu vaøo hai ñaàu cuûa moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 31. Bài 98: Đoạn mạch AC có điện trở thuần. một hiệu điện thế xoay chiều ổn định. Ở thời điểm điện áp 3 π  giữa hai đầu tụ điện là 150V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. ñoä töï caûm L gheùp noái tieáp vôùi moät tuï ñieän coù ñieän dung C vaøo nguoàn hieäu ñieän theá uAB = U 2 cos2ft (V).5/ (H). C. 60Hz. 240Hz. ZL = 50 3 Ω. Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8A thì tần số của dòng điện là: A: 15Hz. C. Tại thời điểm cường độ tức thời của dòng điện qua cuộn cảm có giá trị 1.5A. Cảm kháng và tổng trở cuộn dây lần lượt là: A: 40Ω. A: uAC = 2 2 cos (100t)(V) C. 20Ω. C. C. 65 Hz D. Ta ño ñöôïc caùc hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän daây. 150V Bài 104: * Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu vaøo hai ñaàu moät cuoän daây chæ coù ñoä töï caûm L = 0. D.602 Trang: 73 D: i = 2 2 cos  100 t    . u =100 2 cos(100πt + π/2) V. 28. (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung (F). 56. 3 B: i  5 cos  100πt -   π  (A) 6 D. 60 Hz C. Tính tần số dòng điện. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0. uAC = 2 cos (100t + /3)(V) B: uAC = 2cos (100t + /3)(V) D. Tính giá trị cực đại của uAB. C.602. Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây và dòng điện qua cuộn dây là 450. Neáu ñaët hieäu ñieän theá xoay chieàu noùi treân vaøo hai baûn tuï cuûa tuï ñieän coù ñieän dung C = 31. 20Ω. 68 Hz Bài 103: *Đoạn mạch xoay chiều AB chứa 3 linh kiện R./3)(V) Bài 99: Moät cuoän daây coù ñieän trôû R. B. Bài 102: *Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 0. A: 50 Hz B. i  4 2 cos  100πt -   π A: 50 7 V B.10-4  Bài 100: *Đặt điện áp u = U 0 cos  100πt .5A thì điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm là 100V. Khi uAN = 80 3 V thì uMB = 60V.2 (A) và khi hiệu điện thế trị tức thời 60 2 (V) thì cường độ dòng điện tức thời là 6 (A).25/(H) thì cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän daây coù bieåu thöùc : i = 4 2 cos(100t + /6) (A). 960Hz. 3Ω . Đoạn AM chứa L.8μF thì cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän daây coù bieåu thöùc: i = 4 2 cos(100t + /6) (A). 40Ω.5/π(H) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có biểu thức i = I0cos(100πt – π/6) (V). D. i  5 cos  100πt +  (A) 6 6    (A) 6 Bài 101: *Đặt điện áp xoay chiều vào vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0.

Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng u AB  200 cos100 t (V) . UR = U 3 . 13. B.2 H C: R = 100. U 2 D. UC = 100V. UL = 120V. R0 = 50 vaø L = 0. 2A. D. Khi R = R1 thì . voân keá V1 chæ 50V. i  2 2 cos 100 t  /4  (A) B: R  50. điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ C lúc này bằng: A: U 7 B. 2. B. UC = 2U. D. I  Bài 108: Một nguồn điện xoay chiều u  100 2 cos100t (V) được mắc vào hai đầu A và B của mạch điện gồm điện trở thuần A R = 100. 40V. A: R = 50. L = 2/ (H). Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là U’C = 50 2 V thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng: A: 60 2 V B. 2U 2 Bài 114: Lần lượt mắc điện trở R. L và C lần lượt là 60V.33 V.5A Bài 109: Cho maïch ñieän nhö hình veõ. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ổn định thì điện áp hiệu dụng trên R. Điện áp 2 đầu mạch có giá trị không đổi.6μF thì doøng ñieän lệch pha /4 so vôùi hieäu ñieän theá uAB. Ñieän dung C nhaän giaù trò naøo sau ñaây thì cöôøng ñoä doøng ñieän chaäm pha hôn uAB moät goùc /4? Soá chæ ampe keá khi ñoù baèng bao nhieâu? A: C  B: C  10 10 4 GV: Bùi Gia Nội R L C A A B  4 F. 50 2 V C. 50V Bài 111: Cho ñoaïn maïch goàm ñieän trôû thuaàn. Bài 115: Cho maïch ñieän goàm ñieän trôû thuaàn R. UC = 40V. taàn soá f = 50Hz.318 H B: R = 50. I  F. cuoän caûm thuaàn vaø tuï ñieän maéc noái tieáp. I  4 2A 2A R L C B  F.318H vaø tuï ñieän maø ñieän dung coù theå thay ñoåi ñöôïc maéc noái tieáp. Neáu maéc theâm moät tuï coù ñieän dung baèng giaù trò vaø song song vôùi tuï noùi treân thì hieäu ñieän theá treân ñieän trôû seõ baèng bao nhieâu? Coi bieåu thöùc cuûa hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu ñoaïn maïch khoâng bò thay ñoåi khi maéc theâm tuï noùi treân. R0 = 50 vaø L = 0. r = 20 . tụ điện C và cuộn cảm thuần L. UL = 50 V . i  2 2 cos 100 t  /4  (A) C: R  100 . Nếu mắc nối tiếp các phần tử trên vào điện áp này thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là: A: 6 A. I  1A 2A C: C  D: C  10 4 4 3. Tuï C coù ñieän dung bieán ñoåi ñöôïc. UL = U.159 H D: R = 50. R0 vaø ñoä töï caûm L. Bieát R = 80.602 Trang: 74 . Tìm giá trị đieän trôû R. C. điện trở thuần R thay đổi được. Khi hieäu ñieän theá hai ñaàu coù daïng: A V A R A L. tụ điện C có điện dung thay đổi được và cuộn dây thuaàn caûm . Bài 113: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). R0 B u AB  50 10 cos100t (V) thì ampe keá chæ 1A. Hieäu ñieän theá: u = 200cos(100t)(V). cuoän daây thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 0. i 2 cos 100 t  /4  (A) D: R  100 . U 3 C. Bieát hieäu ñieän theá hieäu duïng laàn löôït laø UR = 120V . i  2 cos 100 t  /4  (A) : 0982. 12 A. điện áp hiệu dụng trên R là: A: 53. C.6A C: I = 0. cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L.318 H Bài 110: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp ban đầu của mỗi phần tử là: UR = 60V. Khi R = R2 thì UR = U 2 . Thay C bởi tụ điện C’ thì điện áp hiệu dụng trên tụ là 40V.09 V. Ñieän trôû R vaø bieåu thöùc cuûa doøng ñieän trong maïch nhaän keát quaû naøo trong caùc keát quaû sau ñaây? A: R  50 . 20 2 V. R0 = 50 vaø L = 0. A: 120(V) B: 130(V) C: 140(V) D: 150(V) Bài 112: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở thuần R. tụ điện có điện dung C vào điện áp xoay chiều u = U0cost thì cường độ hiệu dụng có giá trị lần lượt là 4A.2A B: I = 1A D: I = 0. 6A. 4 A. Khi C = 63. 80V D.10 2 F. Điều chỉnh điện dung của tụ điện để: khi Vôn kế chỉ số 80V thì chỉ số ampe kế là bao nhiêu? A: I = 0.4 A.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 Bài 107: Cho maïch ñieän nhö hình veõ. R0 = 100 vaø L = 0. 120V và 60V.602. khi đó. V2 V1 V2 chæ 50 2 V.

600.R.L không đổi.L. từ đó giảm hao phí điện do tỏa nhiệt.U . *) Neáu treân boùng ñeøn ñieän coù coâng suaát vaø hieäu ñieän theá ñònh möùc laø (Pñm -Uñm) thì ta coù ñieän trôû daây toùc boùng U2 P ñeøn laø: Rđèn = ñm và cường độ dòng điện định mức để đèn sáng bình thường là: Iđịnh mức = ñm Pñm U ñm 4. Nhieät löôïng toaû ra treân maïch (treân R): Q  P.L.  R 2R .R2 . Nếu với 2 giá trị của C là C1 và C2 mà công suất P1 = P2 hay I1 = I2 hay 1 =  2 thì để Z C  Z C2 2C1C2 xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì C  và khi đó Z L  1 2 C1  C2 .C có f. Một số bài toán khác: 2 U12 U 0 . L thay đổi thì UR max = U và UC max = . cos  (k = cos là heä soá coâng suaát ) 2 *) Chæ coù R tieâu thuï ñieän naêng. Và 1 soá chæ cuûa coâng-tô baèng 1kW.C không đổi. Pmax = U.R.C có R thay đổi. Khi cộng hưởng ta có: ( là hiện tượng tần số điện áp ngoài bằng tần số riêng của mạch: f = f0  *)   1  Z L = ZC  UL = UC  L.000(J). f 2 6.L. 1. Hiệu điện thế u = U1 + U0cos(t + ) được coi gồm một hiệu điện thế không đổi U1 và một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cos(t + ) đồng thời đặt vào 2 đầu điện trở R và khi đó công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng tổng công suất của 2 dòng điện P = P1 + P2 = 7.L.C có L thay đổi.C có f.U R  I.C2 = 1 và Zmin = R .Mạch R. Heä soá coâng suaát: cos = P = UR = R  U L .  UL U.C  U   UC  UR  i 3. Nếu với 2 giá trị của biến trở là R1 và R2 mà công suất P có cùng một giá trị thì ta có: Z L  ZC  R1.R2 và giá trị của R để Pmax là R0 = Z L  ZC  R1.602.I  R 5.Mạch R.R  I.602 Trang: 75 .Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội CÔNG SUẤT – CỘNG HƯỞNG. I max  U 1 2 LC ) R LC *)  = 0 hieäu ñieän theá u hai ñaàu maïch cuøng pha vôùi cöôøng ñoä doøng ñieän i U2 *) cos = 1 (heä soá coâng suaát cöïc ñaïi). 2.Z C khi ZL  Z C . C thay đổi thì UR max = U và UL max = U R U .Mạch R.t  RI t 2 *) Chuù yù: Soá chæ cuûa coâng-tô ñieän cho ta bieát ñieän naêng ñaõ söû duïng chứ không phải công suất sử dụng.L.C có C thay đổi.2  tần số f  f1 . Với  = 1 hoặc  = 2 thì I hoặc P hoặc UR có cùng một giá trị thì IMax hoặc PMax hoặc URMax khi:   1 .h = 3.Z L khi Z L  Z C R .I U Z Trong các động cơ điện người ta luôn cố gắng nâng cao hệ số công suất của động cơ (bằng cách mắc nối tiếp với động cơ một tụ C thích hợp) nhằm giảm cường độ dòng điện chạy qua động cơ. Nếu với 2 giá trị của L là L1 và L2 mà công suất P1 = P2 hay I1 = I2 hay 1 =  2 thì để Z L  Z L2 L  L2 xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì L  1 và khi đó Z C  1 2 2 : 0982. còn cuộn dây thuần cảm và tụ C chỉ cản trở dòng điện mà không tiêu hao điện năng.Mạch R. Coâng suaát P (W) cuûa doøng ñieän xoay chieàu: P  I .Mạch R.

L noái tieáp: cos > 0 C: Maïch R. L. D: Hieäu ñieän theá hieäu duïng hai ñaàu cuoän caûm luoân khoâng ñoåi. những phần tử nào không tiêu thụ điện năng? A: R và C B: L và C C: L và R D: Chỉ có L Bài 117: Một mạch điện xoay chiều gồm R. Điện trở tiêu thụ công suất P1. L vaø C maéc noái tieáp xaûy ra coäng höôûng ñieän? A: Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän qua maïch coù giaù trò cöïc ñaïi.P2 . D: Caàn coù trò soá lôùn ñeå ít hao phí ñieän naêng ñoù toaû nhieät. P1  P2 Bài 122: Moät cuoän daây coù dieän trôû thuaàn R vaø ñoä töï caûm L maéc vaøo giöõa hai ñieåm coù hieäu ñieän theá xoay chieàu taàn soá f. B: Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän giaûm. D: Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng trong maïch coù giaù trò khoâng phuï thuoäc ñieän trôû R.C mắc nối tiếp. Khi mạch xoay chiều RLC có U. D: P = P1 + P2. R không đổi. Bài 118: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi trong maïch R.I = U.L. Heä coá coâng suaát cuûa maïch baèng : R R R R A: B: C: D: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 fL R  2 fL R  4 f L R  2 f L Bài 123: Heä soá coâng suaát cuûa caùc thieát bò ñieän duøng ñieän xoay chieàu : A: Caàn coù trò soá nhoû ñeå tieâu thuï ít ñieän naêng. Bài 121: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R và cuộn cảm có điện trở họat động r mắc nối tiếp nhau. cuộn cảm tiêu thụ công suất P2. keát luaän naøo sau ñaây laø sai: A: Heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch giaûm. : 0982. L. B: P = 1 2 C: P = P1 . B: Heä soá coâng suaát cos = 1 C: Tổng trở Z = R. A: Maïch R. C noái tieáp: cos < 0 B: Maïch L. Taêng daàn taàn soá doøng ñieän vaø giöõ nguyeân caùc thoâng soá RLC cuûa maïch. D: Tất cả các ý trên đầu đúng. Hệ số công suất (cos) của mạch sẽ đạt giá trị lớn nhất khi: A: Tích LC2  1 B: Tích R.602. (U hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch) C: Hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai baûn tuï ñieän vaø vaø hai ñaàu cuoän caûm coù giaù trò baèng nhau. C: Caàn coù tri soá lôùn ñeå tieâu thuï ít ñieän naêng. B: Khoâng aûnh höôûng gì ñeán söï tieâu hao ñieän naêng. C có dòng điện xoay chiều i = Iocost chạy qua. Ta tăng dần tần số từ 0 đến + thì: f 0 + Z R I 0 P 0 U UR 0 1 cos 0 GV: Bùi Gia Nội f0  1 2 LC + + I max  U R 0 Pmax  U 2 R 0 0 0 Bài 116: Một đoạn mạch gồm ba thành phần R. C.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 8. Bài 120: Keát luaän naøo döôùi ñaây laø sai khi noùi veà heä soá coâng suaát cos cuûa moät maïch ñieän xoay chieàu.602 Trang: 76 . Vậy công suất toàn mạch là: PP 2 2 A: P = P1  P2 . C noái tieáp: cos = 0 D: Maïch chæ coù R: cos = 1. C: Hieäu ñieän theá hieäu duïng treân tuï ñieän giaûm. Bài 119: Trong ñoaïn maïch RLC noái tieáp ñang xaûy ra coäng höôûng ñieän.

9F C: 16F D: 31. Bài 131: Một đoạn mạch RLC nối tiếp đang có tính cảm kháng. D: Tăng từ một giá trị khác 0 đến một giá trị lớn nhất Imax rồi lại giảm về một giá trị khác 0.8F Bài 134: Cho maïch ñieän nhö hình veõ: Bieát R = 90. giữ nguyên các thông số khác nếu giảm tần số dòng điện thì kết luận nào sau đây là sai? A: Công suất tiêu thụ tăng đến cực đại rồi giảm B: Tổng trở giảm.L. C: Cố định C và mắc nối tiếp với C tụ C’ có điện dung thích hợp. Bài 125: Trong mạch điện RLC nếu hiệu điện thế U của dòng điện xoay chiều không đổi thì khi ta tăng tần số từ 0Hz đến vô cùng lớn thì cường độ dòng điện sẽ: A: Tăng từ 0 đến vô cùng. Cách nào sau đây không thể làm công suất mạch tăng đến cực đại? A: Điểu chỉnh để giảm dần điện dung của tụ điện C. C: Tăng từ 0 đến một giá trị lớn nhất Pmax rồi lại giảm về 0. L = 0.ZC R C: U R  ZC R 2 2 D: U R  ZC ZC 2 2 Bài 127: Caùc ñeøn oáng duøng ñoøng ñieän xoay chieàu coù taàn soá 50 Hz seõ phaùt saùng hoaëc taét moãi giaây: A: 50 laàn.C. B: Giảm từ vô cùng lớn đến 0. moät tuï ñieän coù dung khaùng laø vôùi ñieän dung ZC không thay ñoåi ñöôïc. A: Taêng C: Khoâng ñoåi.r C A B  4 F.C. Bài 128: Nếu tăng điện áp cực đại của nguồn điện xoay chiều đặt vào 2 đầu điện trở R lên 2 lần thì công suất tiêu thụ của điện trở sẽ: A: Tăng 2 lần B: Tăng 2 lần C: Tăng 4 lần D: Không đổi vì R không đổi. Bài 129: Một đoạn mạch xoay chiều R. Bài 130: Trong mạch điện RLC nếu hiệu điện thế U của dòng điện xoay chiều không đổi thì khi ta tăng tần số từ 0Hz đến vô cùng lớn thì công suất mạch điện sẽ: A: Tăng từ 0 đến vô cùng. B: Giaûm D: Ñaàu tieân taêng roài sau ñoù giaûm. Cuoän daây coù caûm khaùng laø : 2 A: 200 2  B: 400 C: 300 D: 200 Bài 133: Trong moät ñoaïn maïch RLC maéc noái tieáp: Taàn soá doøng ñieän laø f = 50Hz. Hieäu ñieän theá xoay chieàu ôû hai ñaàu ñoaïn maïch coù giaù trò hieäu duïng U oån ñònh. Bài 126: Ñoaïn maïch noái tieáp goàm moät cuoän ñaây coù ñieän trôû thuaàn R vaø caûm khaùng ZL. tuï ñieän coù dung khaùng 1 ZC = 100. Ñieän dung C nhaän giaù trò bao nhieâu ñeå coâng suaát treân maïch ñaït cöïc ñaïi? Coâng suaát tieâu thuï trong maïch luùc ñoù laø bao nhieâu? A: C  B: C  10 10 4 A 4 R L.L. cuoän daây thuaàn caûm. r = 10 . D: Cố định C và mắc song song với C tụ C’ có điện dung thích hợp.602 . Pmax  144W 4 4 F. L = 0. Pmax  100W C: C  D: C  Trang: 77 10 2 3. C: Tăng từ 0 đến một giá trị lớn nhất Imax rồi lại giảm về 0.318H. Pmax  164W : 0982. Ñieän trôû thuaàn R = 300.637H.10 2 F. sau đó tăng C: Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu tụ và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm D: Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu cuộn cảm và điện áp hai đầu đoạn mạch giảm. Tuï C coù ñieän dung bieán ñoåi ñöôïc. Thay ñoåi L thì hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû hai ñaàu tuï ñieän coù giaù trò cöïc ñaïi vaø baèng : A: U B: U. B: 25 laàn C: 100 laàn D: Saùng ñeàu khoâng taét. Bài 132: Cho maïch ñieän xoay chieàu R. Muoán coù coäng höôûng ñieän trong maïch thì trò soá cuûa C phaûi baèng: A: 10-4 F B: 15.602. Neáu taàn soá cuûa doøng ñieän taêng daàn töø 0 thì coâng suaát maïch. Heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch AB laø cos = . Điện dung C thay đổi được và đang có tính cảm kháng. Pmax  120W F. B: Giảm từ vô cùng lớn đến 0.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 124: Maïch ñieän goàm moät ñieän trôû thuaàn vaø moät cuoän thuaàn caûm maéc noái tieáp vaø ñöôïc noái vôùi moät hieäu dieän theá xoay chieàu coù giaù trò hieäu duïng oån ñònh. D: Tăng từ một giá trị khác 0 đến một giá trị lớn nhất Pmax rồi lại giảm về một giá trị khác 0. B: Cố định C và thay cuôn cảm L bằng cuộn cảm có L’< L thích hợp. Hieäu ñieän theá: u AB  120 2 cos100 t (V) .

cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. I ch  1. H. Ñieän aùp töùc thôøi treân caùc ñoaïn maïch vaø doøng ñieän qua chuùng laàn löôït coù bieåu thöùc: uAD = 100 2 cos(100t + /2)(V). P  150W D: L = 1/(H). Phaûi choïn C baèng giaù trò naøo sau ñaây ñeå coù coäng höôûng xaûy ra trong maïch ñieän? Cöôøng ñoä doøng ñieän luùc ñoù laø bao nhieâu? 1 3 1 4 A: C  10 F. Ñoä R A töï caûm L phaûi nhaän giaù trò bao nhieâu ñeå heä soá coâng suaát cuûa maïch lôùn nhaát? Coâng suaát tieâu thuï luùc ñoù laø bao nhieâu? A: L  1/(H). Tính giá trị hiệu dụng của dòng điện: A: Io/ 2 B: Io/2 C: Io D: Io/4 Bài 140: Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. L. I ch  1.318.10 F. Khi L bieán thieân thì soá chæ cöïc ñaïi cuûa Voân keá laø: B A: 200 V C: 282 V B: 400 V D: 220 V. Cuoän thuaàn caûm coù giaù trò C L R M A thay ñoåi ñöôïc. U khoâng ñoåi. A:   1 2 B:   1 2 C:   1. Giá trị của L bằng: 4π 2π 1 2 1 3 A: H. L. B. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù taàn soá f = 50Hz vaø hieäu ñieän theá hieäu duïng U = 100V. 240W.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 Bài 135: Cho ñoaïn maïch nhö hình veõ. 242W C.602 B. Khi hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra trong maïch thì taàn soá f cuûa maïch coù giaù trò laø: A: 50Hz B: 60Hz. tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R. i = 2sin(100t + /3).602.2/3  (A). cöôøng ñoä doøng ñieän qua maïch laø: i = 2 2cos 100t . C maéc noái tieáp. 240W.5A C: C  10 F. Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch AB laø: A: 100W B. C. UNP = 120 3 sin100t (V).2 D:   1 1  2 2 1   2 Bài 141: Cho maïch ñieän xoay chieàu RLC vôùi hiệu điện thế 2 đầu mạch uAB = U 2 cost (V). Hỏi  bằng bao nhiêu theo 1và 2. V Bài 139: Dòng điện xoay chiều có biểu thức i = Iocos(t + ) chạy trong mạch điện gồm điện trở R mắc nối tiếp với một điốt bán dẫn chỉ cho dòng điện đi qua theo một chiều. nếu tần số góc là 1 thì cường độ hiệu dụng là I1. C: 25Hz D: 120Hz Bài 142: Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moät maïch ñieän xoay chieàu laø: u = 200 2cos 100t . I ch  1A D: C  10 F.10-4F. Khi  = 1 = 80 rad/s hoaëc  = 2 = 180 rad/s thì cường độ dòng điện qua mạch có cùng giá trị. C = 0.318H.P  200W C: L  1/2(H). Cuoän daây chæ coù heä soá töï caûm L = 0. Nếu tần số góc là  thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch ñoù laø: A: 200W B: 400W C: 800W D: 200 3 W Bài 143: Ñoaïn maïch AB goàm hai ñoaïn AD vaø DB gheùp noái tieáp. Cuoän daây coù ñoä töï caûm thay ñoåi ñöôïc. 120 3 W Trang: 78 . hieäu ñieän theá toaøn maïch laø uAB = 200 2 cos(100t + /4) V. Điều chỉnh điện dung C đến 10-4 10-4 giá trị F hoặc F thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. 120 2 . 2π π 3π π Bài 137: Cho maïch ñieän xoay chieàu R.8A  3 Bài 138: Cho moät maïch ñieän xoay chieàu nhö hình veõ vôùi R = 100.P = 200 2W Bài 136: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. hieäu ñieän theá u = 200cos(100t)(V). H. Giaû söû ñieän dung cuûa tuï ñieän coù theå thay ñoåi ñöôïc.   2  . 120 3 W D. Hiệu điện thế tức thời trên các đoạn mạch và cường độ dòng điện qua chúng lần lượt có biểu thức UMN = 120cos100t (V). i = 2 cos(100t + /2)(A). D. Tổng trở và công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch MP là: A: 120. R. 250W. uDB = 100 6 cos(100t + 2/3)(V). nếu tần số góc là 2 thì cường độ hiệu dụng là I2 = I1. C = 0. H. C. 120 3 . Bài 144: Đoạn mạch MP gồm hai đoạn MN và NP ghép nối tiếp. : 0982. ñieän trôû thuaàn R = 100 vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung C. I ch  1A 2  1 3 1 2 B: C  10 F.318. Taàn soá goùc  coù theå thay ñoåi ñöôïc./3  (V). 484W D. C.  . 120. R = 100.P  240W -4 GV: Bùi Gia Nội L C A B B: L = 2/(H).

125kWh C: 0.602 Trang: 79 . C.5A vaø hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñeøn laø 25V. 0. Biểu thức nào sau đây là đúng? R  R2 R . thì i = 2 cos (ωt)(A). Ñeå söû duïng ñeøn vôùi maïng ñieän xoay chieàu 50 2 V – 50Hz. C. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót). B. tăng ω lên 2 lần thì mạch có hệ số công suất là 1/ 2 . 50 3 W. Đặt vào mạch có điện áp là u = 100 2 cos(100t + /6)V. D. Giá trị của R và C là: 2. Ud vµ dßng ®iÖn lµ /3. §é lÖch pha gi÷a hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu cuén d©y. B. biết hiệu điện thế giữa hai bản tụ và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch lệch pha 1 góc /4. (F)     Bài 146: Cho doøng ñieän xoay chieàu i = 2 2 cos100t (A) chaïy qua ñieän trôû R = 100 thì sau thôøi gian 1 phuùt nhieät toûa ra töø ñieän trôû laø : A: 240 kJ B: 12kJ C: 24 kJ D: 48kj Bài 147: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. Gäi hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn lµ UC . B. moät cuoän caûm L thuaàn caûm khaùng vaø bieán trôû R ñöôïc maéc noái tieáp. giảm ω đi 2 lần thì hệ số công suất là bao nhiêu: A: 0. Bài 155: §o¹n m¹ch ®iÖn gåm cuén d©y m¾c nèi tiÕp víi tô ®iÖn. 50W Bài 154: Cho đoạn mạch RLC. ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi noù moät cuoän caûm coù ñieän trôû thuaàn 50  (coøn goïi laø chaán löu). điện áp hai đầu đoạn mạch là u  100 2cos100 t(V) . 100 3 W C.R A: Z L  ZC  R1. 0. B: 0.5k J C: 1 KWh D: 5000 J Bài 150: Moät beáp ñieän 200V -1000W ñöôïc söû duïng ôû hieäu ñieän theá xoay chieàu U = 100V. L = 1/π (H).5Kwh. Ñieän naêng beáp tieâu thuï sau 30 phuùt laø : A: 0. 100W D. (F) B. t = 25 (phót).104 104 104 A: 100.5A vaø hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu A: L  1 H B: L  7 H C: L  1 H D: L  2 ñeøn laø 25V. t = 30 (phót). (F) D. Khi đặt vào mạch u = 100 2 cos (ωt) (V). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). Nếu mắc vào hai đầu L một ampe kế nhiệt có điện trở không đáng kể thì công suất tiêu thụ của mạch không đổi. Bài 156: Trong một hộp đen có hai trong ba linh kiện sau đây ghép nối tiếp: Cuộn cảm. t = 8 (phót).104 2. B: 0. 50. t = 25 (phót). Ñieän naêng beáp tieâu thuï sau 30 phuùt laø : A: 0. R = 50. Công suất tiêu thụ của mạch là: A: 100W B. NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c nèi tiÕp th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ bao lâu? Biết rằng nguồn điện xoay chiều sử dụng có giá trị hiệu dụng U không đổi. R = 50. Hỏi nếu từ giá trị ban đầu của ω. Bài 149: Moät beáp ñieän 200V -1000W ñöôïc söû duïng ôû hieäu ñieän theá xoay chieàu U = 200V.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 145: Một đoạn mạch RLC nối tiếp. 100. Đặt vào mạch hiệu điện thế: u = 100 2 cosωt(V). HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn b»ng: A: 0. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù daïng u AB  U 2 sin100 t (V) .707. Hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû hai ñaàu cuoän daây nhaän giaù trò là: A: U = 25 5 V B: U = 25V C: U = 50V D: U = 50 2 V Bài 153: Cho đoạn mạch RLC.R2 B: Z L  Z C  1 2 C: Z L  Z C  1 D: Z L  Z C  R1  R2 2 R1  R2 : 0982. A: t = 8 (phót). NÕu dïng c¶ hai d©y m¾c song song th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian lµ bao lâu? Biết rằng nguồn điện xoay chiều sử dụng có giá trị hiệu dụng U không đổi. 50. D.602. NÕu dïng d©y R1 th× n­íc trong Êm sÏ s«i sau thêi gian t1 = 10 (phót).5. Công suất tiêu thụ của mạch là: A: 50 3 W B. 50W D.5kWh D: 1250 J Bài 151: Moät ñeøn oáng khi hoaït ñoäng bình thöôøng thì doøng ñieän qua ñeøn coù cöôøng ñoä 0. 100 3 W C.87. Khi giữ nguyên U. t = 30 (phót).25kWh. (F) C. C.25.426 B.526 D. Heä soá töï caûm L cuûa cuoän daây coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau? H  2 2  Bài 152: Moät ñeøn oáng khi hoaït ñoäng bình thöôøng thì doøng ñieän qua ñeøn coù cöôøng ñoä 0. biết điện áp giữa hai bản tụ và hiệu điện thế giữa hai đầu mạch lệch pha 1 góc /6. 3 /2 Bài 157: Moät maïch ñieän goàm moät tuï ñieän C. Bieát raèng öùng vôùi hai giaù trò cuûa bieán trôû laø R1 vaø R2 thì coâng suaát tieâu thuï P treân ñoaïn maïch laø nhö nhau. Bài 148: Mét Êm ®iÖn cã hai d©y dÉn R1 vµ R2 ®Ó ®un n­íc. 0. ta cã UC = 3 Ud. ngöôøi ta maéc noái tieáp vôùi noù moät cuoän caûm coù ñieän trôû thuaàn 50 (coøn goïi laø chaán löu). D. tụ điện. 0. A: t = 4 (phót). Cßn nÕu dïng d©y R2 th× n­íc sÏ s«i sau thêi gian t2 = 40 (phót). điện trở thuần. Mạch tiêu thụ công suất 100W. 1/ 2 C. Ñeå söû duïng ñeøn vôùi maïng ñieän xoay chieàu 50 2 V – 50Hz. t = 50 (phót).

Bài 160: Cho một đoạn mạch RLC. moät cuoän caûm L thuaàn caûm khaùng vaø bieán trôû R ñöôïc maéc noái tieáp.10-4 F thì doøng ñieän lệch A B A pha so với hieäu ñieän theá giöõa A vaø B moät goùc /4. 25W D.L. Bài 168: Một mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử R.602. D. UR1 và cos1. giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1 lần lượt là UC1. Giá trị của cos1 và cos2 là: 1 2 1 1 . C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện. Bài 161: Cho ñoaïn maïch nhö hình veõ. cos  2  . 50W C. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở: A: 75W B: 50W C: 0 W D: 100W. R có giá trị thay đổi được. Coâng suaát P cuûa ñoaïn maïch coù theå nhaän giaù trò naøo sau ñaây? A: P = 800W B: P = 80W C: P = 400W D: 900W Bài 159: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở: A: 50W B: 200W C: 25 W D: 150W. 200W. P1  P2 C. A: 100W B. Điều chỉnh R ở hai giá trị R1 và R2 sao cho R1 + R2 = 100 thì thấy công suất tiêu thụ của đoạn mạch ứng với hai trường hợp này như nhau.159. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và điều chỉnh R = R0 để công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 100W.88W và khi hoạt động đúng công suất định mức thì độ lệch pha giữa điện áp ở hai đầu quạt và cường độ dòng điện qua nó là . UR2 và cos2. cos 1  . cos 2  A: cos 1  . Bài 165: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử L và R với điện trở R = ZL = 100 một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 2 cos(100t + /4) + 100]V. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở: A: 50W B: 200W C: 25 W D: 150W. 5 5 2 2 2 Bài 163: *Trong giờ học thực hành. trong ñoù L = 0. 100W. P1 = P2 : 0982.602 Trang: 80 . Bài 167: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 3 phần tử C. 50 3 W. cos 1  . 361 D. B. 3 5 5 3 1 2 1 1 . UR2 = 2UR1. Bieát raèng öùng vôùi hai giaù trò cuûa bieán trôû A R L C A B laø R1 = 10 và R2 = 40 thì coâng suaát tieâu thuï P treân ñoaïn maïch laø nhö nhau. Biết UC1 = 2UC2. Để quạt điện này chạy đúng công suất định mức thì R bằng: A: 180  B. cuộn dây thuần cảm kháng. học sinh mắc nối tiếp một quạt điện xoay chiều với điện trở R rồi mắc hai đầu đoạn mạch này vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 380V. Tính công suất tiêu thụ trên mạch khi điều chỉnh R = 3 R0. D.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 158: Moät maïch ñieän goàm moät tuï ñieän C. với cos = 0. P1 < P2 D. Tính công suất tỏa nhiệt trên điện trở: A: 50W B: 200W C: 25 W D: 150W.L thì công suất tiêu thụ của mạch là P’ sẽ bằng bao nhiêu theo P? A: P’ = P B: P’ = 2P C: P’ = 0. 400W. hiệu ñieän thế hai đầu mạch coù daïng u AB  200 2 cos100 t (V) .5P D: P’ = P/ 2 Bài 169: Một ống dây được mắc vào một hiệu điện thế không đổi U thì công suất tiêu thụ là P1 và nếu mắc vào hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì công suất tiêu thụ P2. Biết quạt này có các giá trị định mức : 220V .318H. cos 2  B: cos 1  . Mắc mạch điện trên vào nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì thấy hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi phần tử là như nhau và công suất tiêu thụ của mạch là P. cos  2  . khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là UC2. Ñaët vaøo hai ñaàu ñoaïn maïch moät hieäu ñieän theá xoay chieàu coù daïng u AB  200 2 cos100 t (V) . C. Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoaïn maïch laø bao nhieâu? A: P = 150W B: P = 75W C: P = 100W D: P = 200W Bài 162: *Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. cuộn dây thuần cảm và R thay đổi.C. 267 R L C Bài 164: Đặt vào 2 đầu điện trở R = 100 một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [50 2 cos(100t + /4) + 50]V.8. 354 C. Cho C = 0. cuộn dây thuần cảm. Công suất này có giá trị là A: 50W. Bài 166: Đặt vào 2 đầu mạch điện có 2 phần tử C và R với điện trở R = ZC = 100 một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 2 cos(100t + /4) + 100]V. Chọn mệnh đề đúng: A: P1 > P2 B. Hỏi nếu bỏ tụ C chỉ giữ lại R.L và R với điện trở R = ZL = 100 và ZC = 200 một nguồn điện tổng hợp có biểu thức u = [100 2 cos(100t + /4) + 100]V.

Khi tần số là f1 thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6 Ω và 8 Ω. D. u 3  U 2cos 110t  3  vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R. D.f. cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: i1  I 2cos100t .C. A: 400W B: 400 2 W C: 800W D: 200 2 W. f0 = 25 3 f D. i 2 = I0 cos(120πt + 2π/3) . Tần số fo để mạch cộng hưởng và giá trị UR lúc đó là: A: 75(Hz). Hỏi kết luận nào sau đây là đúng? A: P tỉ lệ với U B. I > I’. 2 3 4 3 Bài 176: M¹ch RLC nèi tiÕp. 25 2 V Bài 179: Lần lượt đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp các điện áp u1. C hữu hạn và khác không. Tăng thêm 15Ω D. 25V B. Tăng thêm 10Ω C. Khi C = C2 thì coâng suaát maïch cöïc ñaïi. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm thuần và tụ điện. cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Bài 173: *Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V và tần số không đổi vào hai đầu A và B của đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm biến trở R. điện áp 2 đầu mạch có giá trị là U.602 Trang: 81 . f 2  3 f1 . Khi C = C1 thì coâng suaát maïch laø P = 200W vaø cöôøng ñoä ñoøng ñieän qua maïch laø: i = I 2 cos(t + /4 ) (A). Bài 171: Ñoaïn maïch goàm moät cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn R vaø ñoä töï caûm L noái tieáp vôùi moät tuï ñieän bieán ñoåi coù ñieän dung C thay ñoåi ñöôïc. Với C = C1 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu biến trở R có giá trị không đổi và khác không khi thay đổi giá trị R của biến trở. nếu tăng dung kháng thêm 20Ω hoặc giảm dung kháng đi 10Ω thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau.   2  2    . 200 2 V. D. i 2  I 2cos  120t + A: I = I’. I  0 C. phải thay đổi dung kháng của tụ như thế nào để công suất tiêu thụ trên mạch lớn nhât? A: Tăng thêm 5Ω B. Các giá trị R. f = 50 Hz. i3  I ' 2cos 110t   . UC = 40V. u3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau thì i1 = I0cos100t. UR = 15V. B. Bài 178: Trong đoạn mạch RLC xoay chiều nối tiếp có UL = 20V. Bài 172: Ñoaïn maïch goàm moät cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn R vaø ñoä töï caûm L noái tieáp vôùi moät tuï ñieän bieán ñoåi coù ñieän dung C thay ñoåi ñöôïc. cuộn dây thuần cảm có ZL = ZC. Bài 175: Đặt điện áp u = U 2 cos2πft (U không đổi. A: 400W B: 200W C: 800W D: 100W. C. : 0982. công suất tiêu thụ của mạch là P = I2. Điệntrở của cuộn dây động cơ là R và hệ số tự cảm là L với 2. u2. Hỏi nếu mắc nối tiếp với động cơ một tụ điện có điện dung C thỏa mãn 2. Khi tÇn sè cña dßng ®iÖn lµ f th× ZL = 25() và ZC = 75() khi dßng ®iÖn trong m¹ch cã tÇn sè f0 th× c­êng ®é hiÖu dung qua m¹ch cã gi¸ trÞ lín nhÊt. Khi C = C1 thì coâng suaát maïch laø P = 200W vaø cöôøng ñoä ñoøng ñieän qua maïch laø: i = I 2 cos(t + /3 ) (A). 25 2 V C. 100 V. I = I’ 2 . Bài 174: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp với C thay đổi được. I = 0 . Tính coâng suaát maïch khi C = C2. Khi C = C2 thì coâng suaát maïch cöïc ñaïi. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng. I < I’. P tỉ lệ với R C. f = 25 3 f0 Bài 177: Mạch điện xoay chiều R-L-C. 25V D. Hệ thức đúng là? I I I I A: I > 0 .602. C. D. B. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là f1 . P tỉ lệ với U2 D. ta có: 3   3  B. Hỏi Từ ZC0. tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R. B. P không phụ thuộc vào R. Hieäu ñieän theá xoay chieáu ôû hai ñaàu maïch laø u = U 2 cost (V). 75 (Hz). i3 = I 2 cos(110t – 2/3). u 2  U 2cos 120t  2  . Ban đầu điều chỉnh để dung kháng của tụ là ZC0. Hieäu ñieän theá xoay chieáu ôû hai ñaàu maïch laø u = U 2 cost (V). 50 2 (Hz). cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi. Từ giá trị đó. Khi tần số là f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch bằng 1. 50 2 (Hz). L. f 2  3 A: f0 = 3 f B.5C1 thì điện áp hiệu dụng giữa A và N bằng: A: 200 V. 100 2 V. So sánh I và I’. f 2  4 f1 . 2 2 2 2 Bài 180: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1  U 2cos 100t  1  . C. Giảm đi 15Ω. Với C = 0. I < 0 . A: f 2  2 f1 . Tính coâng suaát maïch khi C = C2.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 170: Một động cơ điện có công suất P không đổi khi được mắc vào nguồn xoay chiều tần số f và giá trị hiệu dụng U không đổi. f = 3 f0 C.L = R.R.L = 1 thì công suất hao phí do tỏa nhiệt của động cơ thay đổi thế nào? A: Tăng 2 lần B: Giảm 2 lần C: Tăng 2 lần D: Giảm 2 lần.

R0 laø caùc haèng soá ñaõ bieát vaø Z L  Z C  0. U.  PR  R U2 R2  (ZL  ZC )2  0 R  2R 0 : 0982. Công thức tính coâng suaát theo R: P  RI 2  RU 2 R  (Z L  Z C ) 2 2 a) Bài toán 1: Tìm giaù trò cuûa R ñeå coâng suaát tieâu thuï treân toaøn maïch laø cöïc ñaïi.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội BÀI TOÁN CỰC TRỊ 1. 2     R  R 0   Theo ñònh lí Cauchy: R  R 0   (Z L  ZC )2 (Z  ZC )2  2  R  R 0 .R0 laø caùc haèng soá ñaõ bieát vaø Z L  ZC  0 AÙp duïng coâng thöùc: P   R  R 0  I2  R  R 0  U 2 2 R  R 0   (ZL  ZC )2 U2 Chia caû töû vaø maãu cho (R + R0) ta ñöôïc: P  . L. R  R 0  R  R 0  Suy ra: Pmax  U2  (R  R 0 )  ZL  ZC  R  ZL  ZC  R 0 2(R  R 0 ) Vậy: Khi mạch xoay chiều RLC có cuộn dây thuần cảm (R0 = 0) và có U. L. C. L.    (rad) 2R 4R 4 2 2 Chú ý: Không được nhầm lẫn giữa bài toán cực trị (R thay đổi để Pmax) với bài toán cộng hưởng (ZL = ZC để Pmax) b) Bài toán 2: Tìm giaù trò cuûa R ñeå coâng suaát tieâu thuï trên R laø cöïc ñaïi. cos   . Bieát C. U.I  2 R.U2 2 R  R 0   (Z L  ZC )2 (1) Chia caû töû vaø maãu cho R ta ñöôïc: PR  U2 1 2 1 R  R 0   (Z L  ZC )2 R R . L  2 (Z L  ZC )2  const R  R 0  R  R 0  (Z L  ZC )2 (ZL  ZC )2 => R  R 0   cöïc tieåu khi R  R 0   . f không đổi còn R = ZL – ZC thì khi đó 2 U2 U U 1  ta có: Pmax   0 . (ZL  ZC )2 R  R 0   R  R 0  (Z  ZC )  Vì U khoâng ñoåi => Pmax khi R  R 0   L nhoû nhaát. Bieát C.602 Trang: 82 . AÙp duïng coâng thöùc: PR  R.602. tan   1 . UR  .

R laø nhöõng haèng soá ñaõ bieát.Z C ZL ZC => f’(t) = 0 <=> 2 R 2  Z C 2 t  2. ZL  ZL  ZL ZL 1 Ta ñaët: t  => f(t) = R 2  Z C 2 t 2  2.L. Một số bài toán cực trị tương tự với mạch nối tiếp R. C.  ZL  ZL  2 2 1  1  1 1 2 2 Ta thaáy ULmax khi: R . Vì U không đổi nên P(R)max khi  0 R     2 2    R   R 0  (Z L  ZC )   nhỏ nhất.602. Theá (2) vaøo (1) ta coù: U L max  R  Z  R  Z  U U 2 2 C  ZL 2 C R  2  ZC 2 ZC 2  (2)  R  2 R UC khi Z L R   ZC 2 ZC 2 2 2 Khi đó điện áp 2 đầu mạch u sớm pha hơn i và u lệch pha với uRC góc /2 đồng thời U L  U 2  U R  U C Lưu ý: Không được nhầm bài toán cực trị (L thay đổi để UL max) với bài toán cộng hưởng (L thay đổi để UC max). 2  1  Z C . 2  2.ZC .Z L R2   Z L  ZC  U 2 (1) Chia caû töû vaø maãu cho ZL ta ñöôïc: Ta ñöôïc: U L  2 1  1  R .  1 )] min  min <=> [ R  ZC .Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 2 2    R   R 0  (Z L  ZC )   2R  nhỏ nhất. Ta coù: U L  I .Z C  0 <=> t  2  R  ZC 2  2         => Duøng baûng bieán thieân ta coù:f(t)min  t  ZC 2 2 C U. c) Bài toán 3: Tìm giaù trò cuûa L.602 Trang: 83 .ZC  2 2 2 R 0 +  Z L . Cho UAB .ZC  vaøo (1) ta tìm ñöôïc giaù trò PR max  U2 2  R 2  (ZL  ZC )2  R 0   0  . ñeå hieäu ñieän theá giöõa giöõa hai ñaàu L. ñaït giaù trò lôùn nhaát.Z L  U .t  1  f’(t) = 2 R 2  Z C 2 t  2.Z 2 Theo cô-si    L C  0 R     Vậy ta coù P(R) max khi R = vaø theá R = 2 R 0 +  Z L .C: *) Tụ C thay đổi thì UCmax khi Z C  2 2 2 2 U R2  Z L U R  U L R2  ZL và khi đó U C max   và điện áp 2 đầu ZL R UL 2 2 2 mạch u trễ pha hơn i và u lệch pha với uRL góc /2 đồng thời U C  U 2  U R  U L *) Khi C = C1 hoặc C = C2 thì UC có cùng giá trị thì UCmax khi 1 1 1 1 C  C2  (  )C  1 Z C 2 Z C1 Z C2 2 : 0982. 2   1  Z C .Z C .   R     GV: Bùi Gia Nội 2 2    R  R 0  (Z L  ZC )    R = R 2 + Z .

 .C R   2. Theá (2) vaøo (1) ta coù giaù trò lôùn nhaát cuûa UC . f   2.L   2. . C    2.Z C  . .Z C R 2   Z L  ZC  2 Theá ZC .C R 2 f 2   2. L.t    C   2. Pmax  2(R  R 0 ) : 0982.602 Trang: 84 .L) . Pmax  U2 2(R  R 0 ) U2 2(R  R 0 ) U2 2(R  R 0 ) U2 A R L. Cho U. .L.L   R2    2 2. L laø nhöõng haèng soá neân UC lôùn nhaát khi: R .C    U  UC  (1) 2 1   2.L) 2 2 L.L) . 2. U. L. . .t   R   => F’(t) = 0  t  2 C  8. .C   2 2 2 2  2 2.L Chú ý: Khi tần số f thay đổi với fR thì URmax. R.L  2  1   (2. ZL ta coù => U C  2  1  2.C  2 4 2 2.602.L   R2   1 R2 C   f  1 Duøng baûng bieán thieân ta coù F(t)min khi: t    2 (2) 8. . Pmax  C: R  Z L  ZC  R 0 . .R0 laø caùc haèng soá ñaõ bieát vaø Z L  Z C  0.( . C. Pmax  B: R  Z L  ZC  R 0 .( . R-L mắc liên tiếp nhau thì UR-L max khi Z L  và U RLmax  2 2 2 4 R  ZC  ZC d) Bài toán 4: Tìm giaù trò cuûa taàn soá f ñeå hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu C.( . .t   R 2   . f . .C    2. (hoaëc hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu L) ñaït giaù trò lôùn nhaát. L laø nhöõng haèng soá ñaõ bieát.C 2.L  2. với fC thì UCmax với fL thì ULmax khi đó ta có: UCmax = ULmax và f R2  f L fC Bài 181: Cho ñoaïn maïch nhö hình veõ: Tìm giaù trò cuûa R ñeå coâng suaát tieâu thuï treân toaøn maïch laø cöïc ñaïi.C   1   Ta coù U.C 2. f .L 2 2 2 2 Vaäy khi f  1 2 1 R2  2 thì UC ñaït giaù trò lôùn nhaát. f 2   nhoû nhaát. f .L  2  C  => F’(t) = 8.C U U .C 2.L) . f    nhoû nhaát. A: R  Z L  ZC  R 0 . Ta coù: Z C  1 1  vaø U C  I . Bieát C.L)   2. R0 C B D: R  Z L  ZC  R 0 . f   R  . . Viết biểu thức Pmax khi đó. f . f 2 . .L   1   Ta ñaët: t  f => ta coù: F(t) = (2.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 *) Tụ C thay đổi và R-C mắc liên tiếp nhau thì UR-C max khi Z C  *) Với L = L1 hoặc L = L2 thì UL có cùng giá trị thì ULmax khi GV: Bùi Gia Nội 2 Z L  4R2  Z L 2UR và U RCmax  2 2 4R2  Z L  Z L 1 ZL  1 2 Z L1 ( 1  1 Z L2 ) L 2 L1 L2 L1  L2 2 ZC  4 R 2  Z C 2UR *) Với L thay đổi. C.

vôùi U0 khoâng ñoåi vaø  cho tröôùc.602 Trang: 85 . C noái tieáp. Hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch là uAB = U0cosωt.Z C và U L max  R R. ñaït giaù trò lôùn nhaát. R laø nhöõng haèng soá ñaõ bieát.L2 L. L. R.U 2 ZC B R 2    C1. A: C = C1 + C2 B: C  C1  C2 2 C: C  C1C2 D: C  Bài 188: Mạch xoay chiều RLC.L2 R2 C: f  2 D: f  1 1 L. Khi L thay đổi để hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän caûm cöïc ñaïi. Thay ñoåi C thì hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû hai ñaàu tuï ñieän coù giaù trò cöïc ñaïi laø : A: cos = 2 vaø UAM = U 2 C: cos = 2 vaø UAM = U A: U 2 B: U. 2  Z C . L. ZL R C: U R  ZL R 2 2 D: U R  ZL ZL 2 2 Bài 186: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ.  2 ZC 2  . C noái tieáp.U 2 2  ZC  R 2  L A° R C ° R  2 ZC  . có điện dung C thay đổi biết rằng ứng với 2 giá trị của C là C1 và C2 thì UC có giá trị bằng nhau.L2 B: f  2 R2 2.L2 2. Trong ñoù R vaø C xaùc ñònh.602. Cho UAB . Tìm C theo C1 và C2 để UCmax. Biết ZL = 50 Ω.Z C 2 2  ZC và U L max  R R. Viết biểu thức ULmax R A: L  B: L  2 2  ZC    .C2 C1  C2 L1. 2 2  Z C . Tìm giaù trò cuûa L. L nối tiếp. Có LC không đổi và cuộn dây thuần cảm.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 182: Cho ñoaïn maïch R. Luùc ñoù heä soá coâng suaát cuûa ñoaïn maïch AB vaø hieäu ñieän theá A B M hieäu duïng giöõa hai ñieåm AM coù caùc giaù trò naøo sau ñaây? 2 2 2 B: cos = 1vaø UAM = UMB D: cos = 1 vaø UAM = U Bài 185: Ñoaïn maïch noái tieáp goàm moät cuoän daây coù ñieän trôû thuaàn R vaø caûm khaùng ZL.C Bài 184: Coù ñoaïn maïch xoay chieàu RLC nhö hình veõ uAB = U 2 cos2ft (V) luoân khoâng ñoåi. C.Z C 2 và U L max  R R. có độ tự cảm L thay đổi biết rằng ứng với 2 giá trị của L là L1 và L2 thì UL có giá trị bằng nhau. Cho R thay đổi để công suất trên mạch là cực đại. Tính giá trị R để công suất của mạch có giá trị cực đại. giaù trò cuûa L xaùc ñònh baèng bieåu thöùc naøo sau ñaây? C C 2C C Bài 183: Cho ñoaïn maïch R.L2 2  L1  L2  R C: L   . A: R = 2500Ω B: R = 250Ω C: R = 50Ω D: R = 100Ω : 0982. Bài 187: Mạch xoay chiều RLC. Hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñoaïn maïch oån ñònh coù giaù trò hieäu duïng U. Cho U. A: L = L1 + L2 B: L  L1  L2 2 C: L  2 L1. C. ñaït giaù trò lôùn nhaát.C   R2 2. Thay ñoåi bieán trôû R ñeán trò soá Ro thì coâng suaát doøng dieän xoay chieàu trong ñoaïn maïch AB C L R cöïc ñaïi. L laø nhöõng haèng soá ñaõ bieát. moät tuï ñieän coù dung khaùng ZC vôùi ñieän dung C thay ñoåi ñöôïc.L2  L1  L2  D: L  Bài 189: Mạch điện RLC. A: L  R  2 1 2 2 B: L  2CR  2 1 2 C: L  CR  2 1 2 D: L  CR  2 1 2 A: f  1 2 1 L. Hỏi khi đó độ lệch pha của u và i là bao nhiêu? A: /2 B: /3 C: /4 D: 0 Bài 190: Cho mạch điện R.C 1 L. Tìm giaù trò cuûa taàn soá f ñeå hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu C.C   R2 2. Tìm L theo L1 và L2 để ULmax.U 2 2  ZC  R D: Một đáp án khác. ñeå hieäu ñieän theá giöõa giöõa hai ñaàu L.

16Ω D: ZL = 0Ω Bài 192: Cho ñoaïn maïch nhö hình veõ. điện trở r = 50 mắc nối tiếp với một điện trở R có 104 giá trị thay đổi được và tụ C  F .8 0. A: C  B: C  3  3 4 . R1 . C noái tieáp nhö hình veõ. C. Ta có quan hệ giữa ZL và R là: A: ZL = R/ 3 . Tăng rồi giảm D. Biết R = 20 3 . PRmax = 25W. tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Bài 195: Cho ñoaïn maïch R. ZL = 2R. Khi tăng R thì công suất tiêu thụ của mạch sẽ: A: Giảm B. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = U 0 cosωt (V). D. Giaù trò R phaûi baèng bao nhieâu ñeå coâng suaát treân ñieän trôû laø cöïc ñaïi? Giaù trò cöïc ñaïi ñoù baèng bao nhieâu? Haõy choïn caùc keát quaû ñuùng ? A: R = 50 5 . ULmax = 240V   0. Biết R = 10 Ω . Bài 197: Đặt điện áp xoay chiều u = U 2 cos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R. Gọi R0 là giá trị của biến trở để công suất cực đại. L. Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu AB laø: u  100 2 cos100 t(V) .R 2 = R 0 B. Bài 193: Cho mạch điện xoay chiều RLC với R là biến trở. R0 C A B C: R = 25 5 .10 F. ZL = 3 R.R 2 = R0 C.10 F. ZL = 3R.U C max  180V 6 4 V C: C  D: C  4 3  3 4 . C. Cuoän daây coù ñoä caûm L  (H)  A A B vaø ñieän trôû hoaït ñoäng R = 100.602 Trang: 86 . Hieäu ñieän theá hai ñaàu maïch: u  100 2 cos100 t(V) . R 1 . Mối liên hệ giữa hai đại lượng này là: 2 A: R 1 . B. L = 2/(H). 80 V. Hieäu ñieän theá hai ñaàu ñoaïn maïch u AB  U 2 cos t . Bài 198: Đặt vào hai đầu mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều u = 120 2 cos100t(V). U C max  200V : 0982. A: ZL = 20Ω B: ZL = 10Ω C: ZL = 3.R 2 = 2R 0 Bài 194: Cho mạch điện gồm một cuộn dây độ tự cảm L = 1/(H).10 F. R2 là 2 giá trị khác nhau của biến trở sao cho công suất của mạch là như nhau. ZL thay đổi.602. L nối tiếp. B.U C max  120V 4 4 . ULmax = 240V   3 C L. D. cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp. PRmax = 31W A R L.8F. trong ñoù R vaø ZC xaùc ñònh.10 F. Giá trị của U là: A: 64 V. PRmax = 59W D: R = 50. Xác định L để UL cực đại và giá trị cực đại của UL bằng bao nhiêu? 0. Tăng C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có f = 50Hz. giaù trò cuûa ZL xaùc ñònh baèng bieåu thöùc naøo sau ñaây? A: Z L A 2 2  ZC R L C A B B: Z L C: Z L D: Z L 2 2 2 ZC ZC ZC ZC Bài 196: Một mạch điện gồm điện trở thuần R. R0 = 50. 6 A: L = H. Vôùi giaù trò cuûa C thì soá chæ cuûa Voân keá coù giaù R  2 2  ZC   R  ZC   2 R    R  ZC   2 trò lôùn nhaát? Giaù trò lôùn nhaát ñoù baèng bao nhieâu? Haõy choïn keát quaû ñuùng. R Bài 199: Cho maïch ñieän nhö hình veõ. 6 0. Tìm ZL để công suất của mạch có giá trị cực đại. C = 31. Khi thay đổi điện dung của tụ để cho hiệu điện thế giữa hai bản tụ đạt cực đại và bằng 2U. 136 V. C = 31. Khi hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa hai ñaàu cuoän caûm cöïc ñaïi. Gọi R1. ZC = 60 và độ tự cảm L thay đổi (cuộn dây thuần cảm).Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 191: Cho mạch điện R. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch AB: uAB = 100 2 sin 100t (V).8 B: L = H. 2 Lúc đầu R = 25.U C max  200V . R 1 . ULmax = 120V D: L = H. 48 V. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 36V. ULmax = 120V C: L = H. vôùi U khoâng ñoåi vaø  cho tröôùc.R 2 = R 0 2 D. PRmax = 60W B: R = 50 5 .8F. Giảm rồi tăng.

10 10 4 3 4 F. 10 15 Bài 203: Mạch xoay chiều RLC như hình vẽ. R.t + 0) vaø yeâu caàu ta vieát bieåu thöùc hieäu ñieän theá uY thì ta phaûi laøm nhö sau: U  U C.602. L = 2/(H).X Z  ZC.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 R = 100 2 .R 2 4R 2  Z L  Z L B: Z C  thì U MBMax  2U . Ban đầu dung kháng của tụ có giá trị ZC. Xeùt 2 ñoaïn maïch X vaø Y cuøng thuoäc ñoaïn maïch AB: Trong ñoù: tg jX     Z L  ZC X X RX . Nếu từ giá trị này.tg a X Y 2.Y  U C. L. UCmax = 300V C: C = D: C =  4 F.t + 0 . C nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). 10 2 C.X  L.X b1. Có R và C có thể thay đổi. A: Z C  Z L  4R  Z L 2 Z L  4R  Z L 2 2 Z L  4R 2  Z L 2 2 2 2 thì U MBMax  2U .X + Y) : 0982. Hãy so sánh U’R và UR. 1. Tính tg Y  U L.tgY = -1   2 RX Z L  ZC Y Y uX leäch pha vôùi uY moät goùc a baát kì khi: X = Y + a  tg jX  tg ( jY  a )  tg jY  tg a 1  tg jY .Y U R.R 2 4R 2  Z L  Z L 2 2 L L A° M R C N ° B C: Z C  2 Z L  4R  Z L 2 2 2 thì U MBMax  D: Z C  thì U MBMax  U . Tìm giá trị ZC để UMB đạt cực đại và tìm giá trị cực đại đó. Hiệu điện thế hai đầu mạch u = 100 6 cos100t (V). Tính tg X  L. L.Y  ZC. UCmax = 100V F. cuộn dây thuần cảm.t + 0 .Y  Z L.602 Trang: 87 .Ycos(. giá trị UCmax bằng bao nhiêu? A: C = B: C = 10 10 5 GV: Bùi Gia Nội Bài 200: Một mạch điện R. Biết U. tuï C có giá trị bằng bao nhiêu thì UCmax. hiệu điện thế xoay chiều 2 đầu mạch có giá trị hiệu dụng không đổi bằng U.X  i = I0cos(. tg jY  Z L ZC Y Y RY uX cuøng pha vôùi uY khi: X = Y  tgX = tgY uX vuoâng pha vôùi uY khi: X = Y + Z LX  Z C X RY p  tgX. A: 10 B. C nối tiếp. Baøi cho bieåu thöùc hieäu ñieän theá: uX = U0Xcos(. Tần số của dòng điện là 0. L. L = H . dung kháng của tụ tăng thêm 20 thì π điện áp hai đầu của tụ đạt giá trị cực đại. UCmax = 30V F.R 4R  Z  Z L 2U . A: U’R = UR B: U’R = 2 UR C: UR = 2 . Tính điện trở R.X ) U R.5 50Hz. có điện dung C thay đổi. giảm đi 10 thì điện áp trên cuộn cảm đạt cực đại. Nếu cố định R và thay đổi C để công suất đạt cực đại thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu điện trở R là UR.X RX b2.Y RY  uY = U0. 10 5 D. còn nếu cố định C và thay đổi R để công suất đạt cực đại thì hiệu điện thế hiệu dụng 2 đầu điện trở R là U’R. f là những hằng số cho trước.R 2 4R  Z L  Z L 2 BÀI TOÁN ĐỘ LỆCH PHA. UCmax = 30V 3 3 Bài 201: Cho mạch điện R.U’R D: UR = 2U’R Bài 202: Cho mạch RLC mắc nối tiếp trong đó dung kháng của tụ có thể thay đổi được. Trong ñoaïn maïch AB coù 2 ñoaïn maïch X vaø Y.

602. 3 3 Bài 209: Cho đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch X và Y mắc nối tiếp./2) (V). uL = U0Lcos(ωt + 2/3) thì biểu thức nào sau đây là đúng: = (ZL – ZC). Bài 206: Trong mạch điện RLC. B: 3 R = (ZC – ZL). D. C2: D: A: R1 R2  C1 C2 A: - R = (ZL – ZC).  u C  U OC cos(t  )(V) thì biểu thức nào sau đây là đúng: 2 D: = (ZL – ZC). C. Bài 213: Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 100./6) (V). Bài 205: Trong mạch điện RLC. 3 3 Bài 208: Trong mạch điện RLC.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội  3 Bài 204: Trong mạch điện RLC. uL = U0Lcos(ωt + /2) thì có thể nói: A: Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i./3) (V). u chậm pha hơn i. C: Mạch có tính dung kháng nên u chậm pha hơn i.3/4)(V). hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu cuộn cảm có dạng u = Uocos(ωt . Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức: u  100 3 cos100t(V) . Tìm biểu thức liên hệ đúng giữa các đại lượng R1. R B: R1 R2  C2 C1 C: R1 R2  C1 C2 D: 3 R2 R1  C1 C2 Bài 210: Một đoạn mạch gồm một cuộn cảm có điện trở r = 50 và độ tự cảm L  (H) mắc nối tiếp với một điện 2. B: Mạch có cộng hưởng điện nên u đồng pha với i. u đồng pha với i. Hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm là: A: uL = 400cos(100t + /4) (V) C: uL = 200cos(100t + 3/4) (V) B: uL = 200 2 cos(100t + 3/4) (V) D: uL = 400cos(100t + /2) (V) Bài 212: Nếu đặt vào hai đầu một mạch điện chứa một điện trở thuần và một tụ điện mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(t . Xác định biểu thức hiệu điện thế hai đầu cuộn cảm.R cos(t . uC = I0 . hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu cuộn cảm có dạng u = Uocos(ωt + /3) (V). hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu cuộn cảm có dạng u = Uocos(ωt . Dùng vôn-kế đo hiệu điện thế hiệu dụng giữa các đoạn mạch ta thấy UAB = UX + UY. đoạn mạch Y gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ C2.602 Trang: 88 . R2. 5 u L  U OL cos(t  )(V) thì có thể nói: 6 A: Mạch có tính dung kháng. hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng u = Uocos( t  ) (V).R cos(t . một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 1/H và một tụ có điện dung C = 0. A: u =100 2 cos(100t + /6) (V) C: u = 100cos(100t + /6) (V) B: u =100cos(100t + /3) (V) D: u = 100cos(100t . B: Mạch có cộng hưởng điện./2)(V). khi đó dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(t .  u C  U OC cos(t  )(V) thì có thể nói: 2 A: Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i. D: Chưa thể kết luận gì veà ñoä leäch pha cuûa u vaø i./4) (A). Hiệu điện thế hai đầu tụ là: A: uC = 200 2 cos(100t . C: 3 R = (ZL – ZC). Bài 207: Trong mạch điện RLC./2) (V) C: uC = 200 2 cos(100t + /4) (V) D: uC = 200 cos(100t ./4) (V) Bài 211: Một đoạn mạch xoay chiều gồm một điện trở thuần R = 50. B: uC = I0.3/4) (V) : 0982.637. B: Mạch có cộng hưởng điện nên u đồng pha với i. D: Không thể kết luận được veà ñoä leäch pha cuûa u vaø i. uC = U0cos(t + /4)(V). C1. D: Chưa thể kết luận được. R A: - R = (ZL – ZC). một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 2/H và một tụ có điện dung C = 31. C: 3 R = (ZL – ZC).3/4) (V) B: uC = 200cos(100t . Đoạn mạch X gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ C1. C: Mạch có tính dung kháng. hiệu điện thế hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng u = Uocos(ωt + /6) (V). u chậm pha hơn i. trở thuần R = 100 .8μF mắc nối tiếp giữa hai điểm có hiệu điện thế u = 200 2 cos100t (V). Biểu thức điện áp giữa hai bản tụ sẽ là: A: uC = I0 . C: Mạch có tính cảm kháng nên u nhanh pha hơn i.10-4 F mắc nối tiếp giữa hai điểm có hiệu điện thế u = 200 2 cos100t (V).ZC cos(t + /4)(V). B: 3 R = (ZC – ZL).

D: 2. C coù giaù trò laø bao nhieâu ° B A° thì uAM vaø uNB leäch nhau moät goùc /2? π 2π π Bài 219: Cho ñoaïn maïch xoay chieàu nhö hình veõ.t + π/4  M A C: u AB = 100cos 100π. 1 . F     Bài 221: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30() mắc nối tiếp với cuộn dây. ω1 2. C  F 5 3. Bài 218: Cho maïch ñieän nhö hình veõ: L = 1/H . B: 10-4 F.10-4 π F. D.π/2  Bài 216: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R và C mắc nối tiếp. Đặt điện áp u = U0cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch AB.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 214: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R và C mắc nối tiếp. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là: A: R2 = ZC (ZL – ZC). Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch (U) có giá trị: A: 60 3 (V) B. B: R2 = ZC (ZC – ZL). Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc  bằng 2 LC ω1 ω . L = 1/2(H). Giá trị của C1 bằng 4. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 50 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/ H. 2. Hieäu ñieän theá hieäu duïng UR coù giaù trò laø : A: 100V B: 200V C: 150V D: 50V Bài 220: *Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L.602 Trang: 89 .105 2. R = 50. C: 3 10-4F.602. Hiệu điện thế hai đầu mạch có biều thức u  100 2 cos100t(V) . C laø tuï ñieän. 60 2 (V) M R N C Bài 222: *Đặt điện áp u = U 2cosωt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. 2 2 2 : 0982. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là Ud = 60V. C. 21. đoạn NB chỉ có tụ điện với điện dung C. Giá trị của R và C là. Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = U 2 cos100t(V).t .t + π/4  D: u AB = 100cos 100π. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 1A và sôùm pha /3 so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Hieäu ñieän theá uAB laø: A: u AB = 50 2cos 100π. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là 1A và sôùm pha /3 so với hiệu điện thế hai đầu mạch. R = 100. bỏ qua điện trở các dây nối.105 8. Dòng điện trong mạch lệch pha /6 so với u và lệch pha /3 so với ud. UL = 100V. 120 (V) C. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha /2 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Caùc hieäu ñieän theá hieäu A° duïng UC = 100V. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được.8μF. 90 (V) D. Bài 217: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R. F C.105 10 5 A: F B. C R L N M tuï ñieän coù ñieän dung thay ñoåi ñöôïc. Xác định biểu thức hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện C. L laø cuoän daây thuaàn caûm.104 103 A: R  50.t  B: u AB =100cos 100π. mắc nối tiếp với tụ điện. C  F C: R  50 3. Đặt 1 ω1 = . A: B. C: R2 = ZL(ZC – ZL). L °B ñoaïn maïch AB coù daïng uAB = U 2 cos2ft (V). bỏ qua điện trở các dây nối. C  F 5 3 3. R laø ñieän trôû thuaàn. Hieäu ñieän theá xoay chieàu ôû hai ñaàu A: 10-4 F. A: u  50 3 cos(100t  /3)(V) C: u  50 3 cos(100t  5/6)(V) B: u  50 6 cos(100t  /3)(V) D: u  50 6 cos(100t  /6)(V) R L C B Bài 215: Cho ñoaïn maïch xoay chieàu nhö hình veõ. Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức u  100 2 cos100t(V) . 50 103 104 B: R  . C = 31. Caùc hieäu ñieän theá uAN vaø uMB leäch pha nhau 90o. D: R2 = ZL(ZL – ZC). F D. Hieäu ñieän theá töùc thôøi giöõa hai ñieåm AM (M naèm giöõa L vaø C) A coù daïng uAM = 100cos(100t) (V). C  F D: R  50.

§Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch mét hiÖu ®iÖn thÕ u = U 2 cos100t(V) th× hiÖu ®iÖn thÕ hiÖu dông trªn hai phÇn tö X. /2) thì phaàn töû trong hoäp ñen laø R vaø C.9(F). Bài 226: Mạch điện có hai trong ba phần tử R. L. C: Maïch coù cuoän thuaàn caûm L = 0. 2.602 Trang: 90 .318(H).9F Bài 224: Một mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử. C mắc nối tiếp nhau. Nếu u = U 0 cos(ωt .Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội BÀI TOÁN HỘP ĐEN 1. cuén d©y thuần cảm).  Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen leäch pha so vôùi i 1goùc /2 thì phaàn töû trong hoäp ñen laø C vaø L. Keát luaän naøo sau ñaây laø đúng? A: Maïch coù R = 50. doøng ñieän qua maïch laø: i = 4cos(100t + /2) A. dòng điện trong mạch có biểu thức i = 2cos(100πt + π/6) (A). Vậy phần tử đó là: A: Cuộn thuần cảm có L = 0. Y chøa mét trong ba phÇn tö (®iÖn trë thuÇn. /2) thì phaàn töû trong hoäp ñen laø R vaø L.  UL  U L . Khi baøi cho trong hoäp ñen chæ coù 1 phaàn töû.  Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen treã pha so vôùi i 1goùc  (0 . Nếu u = U 0 cos(ωt + π/6)(V) và i = IO cos(ωt .  Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen sôùm pha so vôùi i 1goùc  (0 .π/6)(A) thì hai phần tử đó là: A: L và C. C mắc nối tiếp nhau. BiÕt r»ng X. L. Bài 228: Mạch điện có hai trong ba phần tử R.66F D: Maïch coù tuï coù ñieän dung C = 15.π/6)(A) thì hai phần tử đó là: A: L và C.  Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen treã pha /2 so vôùi i thì phaàn töû trong hoäp ñen laø C.8(F). C: Tụ điện có C = 31. C: L và R.  Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen sôùm pha /2 so vôùi i thì phaàn töû trong hoäp ñen laø L. tô ®iÖn. X vµ Y lµ: A: Cuén d©y vµ ®iÖn trë B: Cuén d©y vµ tô ®iÖn. C: L và R. Y ®o ®­îc lÇn l­ît lµ UX = U 3 2 vµ U Y  U 2 . B: Cuộn thuần cảm có L = 0. D: Mét trong hai phÇn tö lµ cuén d©y hoÆc tô ®iÖn phÇn tö cßn l¹i lµ ®iÖn trë.C  U   UC  UR  i Bài 223: Giöõa hai ñieåm A vaø B cuûa moät ñoaïn maïch xoay chieàu chæ coù hoaëc ñieän trôû thuaàn R. C: L và R. B: C và R D: Không thể xác định được 2 phần tử đó. Vậy phần tử đó là: A: Điện trở có R = 100(). Hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu maïch laø u = 200cos100t V. D: Điện trở có R = 50 2 () Bài 225: Một mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử. L. C: Tụ điện có C = 31. Bài 229: Trong m¹ch ®iÖn xoay chiÒu gåm phÇn tö X nèi tiÕp víi phÇn tö Y.602.159H B: Maïch coù tuï coù ñieän dung C = 63. hoaëc tuï coù ñieän dung C.8(F). Bài 227: Mạch điện có hai trong ba phần tử R.  Neáu ta xaùc ñònh ñöôïc hieäu ñieän theá giöõa 2 ñaàu hoäp ñen cuøng pha so vôùi i thì phaàn töû trong hoäp ñen laø R. Khi baøi cho trong hoäp ñen chæ coù 2 phaàn töû. B: C và R D: Không thể xác định được 2 phần tử đó. D: Tụ điện có C = 15. B: Điện trở có R = 100(). Dòng điện trong mạch có biểu thức i = cos100t (A). Nếu u = U O cos(ωt + π/3)(V) và i = I 0 cos(ωt . Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức u = 100cos100t (V).π/6)(V) và i = I0 cos  ωt + π/6  (A) thì hai phần tử đó là: A: L và C. hoaëc cuoän thuaàn caûm L. B: C và R D: Không thể xác định được 2 phần tử đó. C: Tô ®iÖn vµ ®iÖn trë. : 0982.318(H).π/3) (V). Hiệu điện thế hai đầu mạch có biểu thức u = 100 2cos(100πt . C mắc nối tiếp nhau.

Haõy choïn caâu traû lôøi đúng. *) Suất điện động cảm ứng trong khung dây có độ lớn e = Δ  n   B Δt ((Wb) là độ biến thiên từ thông qua khung dây trong thời gian t(s)) 2) Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha: S *) Bieåu thöùc: e = -’(t) = Eocos(t + e) . A: Ñieän trôû vaø cuoän daây thuaàn caûm khaùng B: Ñieän trôû.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 230: Một ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu ñöôïc ñaët trong moät hoäp kín. i1 = I 0 cos(ωt) . i2 = I 0 cos(ωt . Kết quả làm cho từ thông (t)(Wb) qua cuộn dây biến thiên tuần hoàn và trong cuộn dây xuất hiện suất điện động cảm ứng./2). hai ñaàu daây ra noái tieáp vôùi hieäu ñieän theá xoay chieàu u. ipha 1 Up Ud itrung hòa ipha 2 ipha 3 : 0982.    *) Gọi n là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây S.2π/3) . Bài 231: Ñaët moät hieäu ñieän theá xoay chieàu u = U 0 cos100t vaøo hai ñaàu moät ñoaïn maïch ñieän xoay chieàu. Khi đó từ thông qua khung dây có biểu thức (t) = 0cos(ωt + ) với 0 = NBS. : là tần số góc của roto N: là số vòng dây của phần ứng Hiệu suất động cơ: H  Pco .Pnhieät . *) Hoạt động: Khung dây có diện tích S(m2) bao gồm N vòng dây. i3 = I0 cos(ωt + 2π/3) 5) Các cách mắc điện trong truyền tải: *) Máy phát mắc đối xứng hình sao: Ud = 3 Up . Bieát doøng ñieän trong maïch ñieän cuøng pha vôùi hieäu ñieän theá. *) Theo quy luật cảm ứng điện từ ta có suất điện động e = -’(t) = ω.602. trong ñoù coù hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra. NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU – ĐỘNG CƠ ĐIỆN 1) Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều: *) Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều tuân theo quy luật cảm ứng điện từ. p: soá caëp cöïc cuûa roâto. Bieát bieåu thöùc doøng ñieän laø: i = I 0 cos 100t + /2  (A) . trong ñoù: n: taàn soá quay cuûa roâto (vòng/giây). B vaø C ñeàu ñuùng. Id = Ip (Itrung hòa = 0 vì itrung hòa = i1 + i2 + i3 = 0) 3 Ip *) Máy phát mắc đối xứng hình tam giác: Ud = Up và Id = 3 Ip (không có dây trung hòa) *) Tải tiêu thụ mắc hình sao: Id = Ip và Tải tiêu thụ mắc hình tam giác: Id = Lưu ý: Tải tiêu thụ không đối xứng ta nên mắc hình sao. Pcô = Ptiêu thụ . trục quay của khung dây vuông góc với B (T). sau thời gian t   n hợp với B một góc (ωt + ). trong ñoù coù hieän töôïng coäng höôûng xaûy ra. cuoän daây vaø tuï ñieän C: Ñieän trôû vaø tuï ñieän D: Tuï ñieän vaø cuoän daây thuaàn caûm khaùng.NBScos(ωt +  ./2).602 Trang: 91 Upha = Udây ipha 1 ipha 2 ipha 2 . 3) Ñoäng cô ñieän xoay chieàu: P = Ptiêu thụ = UI cos = Pcô + Pnhieät Phao phí = Pnhieät = I2. Thời điểm ban đầu n hợp với B một góc . chuyển động quay tương đối với từ trường đều có   cảm ứng từ B . C: Maïch coù cuoän daây coù ñieän trôû hoaït ñoäng vaø tuï ñieän noái tieáp. (Eo = NBS) *) f = n.p. Maïch ñieän coù theå goàm nhöõng linh kieän gì gheùp noái tieáp vôùi nhau. Chỉ nên mắc hình tam giác khi các tải tiêu thụ đối xứng.0sin(ωt + ) = ω.R. L vaø C noái tieáp. Vậy với từ thông qua khung (t) = 0cos(ωt + ) thì suất điện động cảm ứng trong khung là e = E0cos(ωt +  . Nhöõng maïch ñieän naøo sau ñaây thoaû maõn ñieàu kieän treân? A: Maïch chæ coù ñieän trôû thuaàn R B: Maïch R. vận tốc góc quay tương đối là ω(rad/s). D: A.100% P 4) Dòng điện xoay chiều ba pha: Là hệ thống 3 dòng xoay chiều 1 pha.

Cuoän daây ñaët trong töø tröôøng coù caûm öùng töø B = 0.10-4 (T) B. C: Từ trường quay. Bài 237: Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và tốc độ quay của của rôto là n vòng/phút thì tần số dòng điện do máy phát ra là: 60 n 60 A: f  n.104 Wb C. B: Coù theå thay ñoåi giaù trò hieäu duïng deã daøng nhôø maùy bieán theá. ñieän trôû khoâng ñaùng keå. quay vôùi vaän toác 50 voøng/giaây quanh moät truïc ñi qua taâm vaø song song vôùi moät caïnh. B: Caùc cuoän daây trong maùy phaùt ñieän ñöôïc maéc noái tieáp vôùi nhau. C: Phaàn taïo ra töø tröôøng goïi laø phaàn caûm.p D: f  .MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT Bài 232: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Bài 236: Ñieàu naøo sau ñaây không phaûi laø öu ñieåm cuûa doøng ñieän xoay chieàu so vôùi doøng ñieän moät chieàu? A: Chuyeån taûi ñi xa ñeå daøng vaø ñieän naêng hao phí ít. 0. C: E 0  . mỗi vòng có diện tích S vào trong một từ trường đều B sao cho B vuông góc với trục quay của khung. B: E 0  BS .06V D. Từ thông qua khung là 6. D: E 0  N  Bài 241: Khung dây hình chữ nhật dài 30cm.00 Wb  C: max = 0. Bài 234: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha? A: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha bieán ñieän naêng thaønh cô naêng vaø ngöôïc laïi B: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha kieåu caûm öùng hoaït ñoäng nhôø vieäc söû duïng töø tröôøng quay. BS NBS A: E 0  NBS . Để giảm tốc độ quay của rôto 4 lần mà không làm thay đổi tần số thì: A: Tăng số cặp cực 4 lần.602 Trang: 92 . D: A.54 Wb D: max = 1. B: Cho khung daây chuyeån ñoäng tònh tieán trong moät töø tröôøng ñeàu. Cho khung quay đều quanh trục với vận tốc góc . D: Caû ba yeáu toá treân Bài 233: Caùch taïo ra doøng ñieän xoay chieàu naøo sau ñaây laø phuø hôïp vôùi nguyeân taéc cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu? A: Laøm cho töø thoâng qua khung daây bieán thieân ñieàu hoaø.10-4 Wb D. 3. Bài 239: Một máy phát điện xoay chiều một pha mà khung dây có N vòng dây phát ra điện áp xoay chiều có tần số f và suất điện động cực đại E0. Töø thoâng cöïc ñaïi gôûi qua cuoän daây coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau? A: max = 0.6V C.2T vuoâng goùc vôùi truïc quay. Cho cảm ứng từ giảm đều về 0 trong thời gian 10-3(s) thì sức điện động cảm ứng trong khung là: A: 6V B. C: Tăng số cặp cực 2 lần. B: Tăng số vòng dây 4 lần. rộng 20cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-2 (T) sao cho  phép tuyến khung hợp với véctơ B 1 góc 60o. C: Cho khung daây quay ñeàu trong moät töø tröôøng ñeàu quanh moät truïc coá ñònh naèm song song vôùi caùc ñöôøng caûm öùng töø. C: Coù theå tích ñieän tröïc tieáp cho pin vaø aùc quy… ñeå söû duïng laâu daøi. phaàn taïo ra doøng ñieän goïi laø phaàn öùng. B: Cảm ứng điện từ. D: Ñaët khung daây trong moät töø tröôøng ñeàu coù cöôøng ñoä maïch. D: Suất điện động cảm ứng tăng 4 lần. Biều thức nào sau đây mô tả biên độ suất điện động xuất hiện trong khung dây. 0. C: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha kieåu caûm öùng hoaït ñoäng nhôø hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. Từ thông qua khung là: A: 3. Nếu ta tăng tốc độ quay của roto lên 4n vòng/phút thì: A: Tần số dòng điện tăng 4n lần. C: Suất điện động cảm ứng tăng 4n lần.64 Wb Bài 243: Một khung dây đặt trong từ trường có cảm ứng từ B . D: Giảm số vòng dây 4 lần. A: Tự cảm.   Bài 240: Đặt một khung dây gồm N vòng. B vaø C ñeàu ñuùng.104 Wb Bài 242: Moät cuoän daây deït hình chöõ nhaät coù tieát dieän S = 100cm2 goàm 500 voøng daây.p B: f  . 3 3.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội NGUYÊN TẮC TẠO RA DÒNG ĐIỆN . 2 3. D: Coù theå taïo ra töø tröôøng quay duøng cho ñoäng cô ñieän khoâng ñoàng boä.5 Wb B: max = 0.10-4Wb.602. D: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha coù theå taïo ra doøng ñieän khoâng ñoåi. Bài 235: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà caáu taïo cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha? A: Hai vaønh khuyeân phaûi noái coá ñònh vôùi hai ñaàu khung daây vaø quay ñoàng truïc vôùi khung daây.n 60 n p Bài 238: Trong máy phát điện xoay chiều một pha có p cặp cực và tốc độ quay của của rôto là n vòng/phút. B: Từ thông cực đại qua khung tăng 4 lần. 3V : 0982.p C: f  .

ñöôïc ñaët trong moät töø tröôøng ñeàu coù caûm öùng töø 0. B.858 V.2T vuoâng goùc vôùi truïc quay. kích thöôùc 40 cm x 50 cm. Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là: A: E = 88. C. Chọn gốc thời gian lúc mặt phẳng khung dây hợp với B một gốc 300 thì suất điện động hai đầu khung là: A: e = 100cos(100t . B. C: e = 100cos(100t + /3) V.2T. Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng e xuất hiện trong khung dây là: A: e = NBScost B.66 V. Cuoän daây ñaët trong töø tröôøng coù caûm öùng töø B = 0. 353.8 cos(4t  π/2) (V). B.602. Suaát ñieän ñoäng taïi thời điểm t = 5s keå töø thôøi ñieåm ban ñaàu coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau? A: e = 0 B: e = 100. quay vôùi vaän toác 50 voøng/giaây quanh moät truïc ñi qua taâm vaø song song vôùi moät caïnh. C. C: e  4. C. ñieän trôû khoâng ñaùng keå. B: e  48 cos(4t  π/2) (V). Choïn thôøi ñieåm t = 0 laø luùc maët phaúng khung daây vuoâng goùc vôùi caùc ñöôøng caûm öùng töø. 3000 vòng/phút. Suất điện động hiệu dụng của cuộn thứ cấp là: A: 111V. C. D. quay đều với tốc độ góc  quanh trục vuông góc    với đường sức của một từ trương đều B . C. ñöôïc ñaët trong moät töø tröôøng ñeàu coù caûm öùng töø 0. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. có N vòng dây ./3) V. Truïc ñoái xöùng cuûa khung daây vuoâng goùc vôùi töø tröôøng. maët phaúng khung daây vuoâng goùc vôùi caûm öùng töø B. Bài 255: Một máy phát điện mà phần cảm gồm 2 cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp tạo ra dòng điện có tần số 50Hz. D. Bài 256: Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu coù moät caëp cöïc phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu taàn soá 60Hz. B. kích thöôùc 20 cm x 50 cm. Chọn gốc thời gian t = 0s là lúc pháp tuyến n của khung dây có chiều trùng   với chiều của véc tơ cảm ứng từ B . stato gồm hai cặp cuộn dây nối tiếp mà số vòng dây ở mỗi cuộn là 50 vòng phát ra suất điện động xoay chiều tần số 50Hz. Bieåu thöùc naøo sau ñaây laø đúng cuûa suaát ñieän ñoäng caûm öùng trong khung daây? A: e = 314cos100t (V) C: e = 314cos50t (V) B: e = 314cos(50t) (V) D: e = 314cos(100t . 900 vòng/phút./2).8 cos(40t  π/2) (V). Một máy phát điện khác có 8 cặp cực. D.602 Trang: 93 . Khung daây quay quanh truïc ñoái xöùng ñoù vôùi vaän toác 120 voøng/phuùt. goàm 100 voøng daây. 110 2 V. D. e = NBSsint Bài 252: Moät khung daây hình chöõ nhaät.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 244: Cuộn thứ cấp của máy biến thế có 1000vòng. Bài 251: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S. quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0. D.5V C: e = -100. Bài 249: Moät cuoän daây deït hình chöõ nhaät coù tieát dieän S = 54cm2 goàm 500 voøng daây. B. E = 12566 V D. 500V. 0 B: e = 100cos(100t + 60 ) V. Bài 245: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có 200 vòng dây giống nhau. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. diện tích mỗi vòng 600 cm2. Bài 246: Một máy phát điện xoay chiều một pha có 2 cặp cực. e = NBScost D. D: e  4.5 vòng/phút. 375 vòng/phút. 96 vòng/phút. Truïc ñoái xöùng cuûa khung daây vuoâng goùc vôùi töø tröôøng.6V. Bài 254: Một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là: A: e  48 cos(40t  /2) (V). E = 88858 V. Tốc độ quay của roto là: A: 375vòng/phút. Giaû söû taïi thôøi ñiểm ban ñaàu. D: e = 100cos(50t .2T. e = NBSsint C. 1500vòng/phút. 110V.5V D: 50. Neáu maùy coù 3 caëp cöïc cuøng phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu 60Hz thì trong moät phuùt roâto phaûi quay ñöôïc bao nhieâu voøng? A: 600 voøng/phuùt B: 1200 voøng/phuùt C: 1800 voøng/phuùt D: 60 voøng/phuùt Bài 257: Nhaø maùy nhieät ñieän söû duïng caùc roâto nam chaâm chæ coù 2 cöïc Nam Baéc ñeå taïo ra doøng ñieän xoay chieàu taàn soá 60Hz. E = 125. Bài 248: Moät khung daây hình chöõ nhaät. Biết từ thông cực đại qua một vòng dây bằng 5mWb thì suất điện động hiệu dụng do máy phát tạo ra bằng: A: 220 V./6) V. 750 vòng/phút. Roâto naøy quay vôùi toác ñoä : A: 1500 voøng/phuùt B: 3600 voøng/phuùt C: 12voøng/s D: 600 voøng/ phuùt : 0982. C.1T. 7200 vòng/phút. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. 112. Khung daây quay quanh truïc ñoái xöùng ñoù vôùi vaän toác 3000voøng/phuùt. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực đại là 2mWb và biến thiên diều hoà với tần số 50Hz. Từ thông xoay chiều trong lõi biến thế có tần số 50Hz và giá trị cực đại 0.5V Bài 253: Để một máy phát điện xoay chiều roto có 8 cặp cực phát ra dòng điện tần số là 50Hz thì roto quay với tốc độ: A: 480 vòng/phút. 157V. Bieåu thöùc naøo sau đúng vôùi bieåu thöùc suaát ñieän ñoäng xuaát hieän trong cuoän daây: A: e = 120cos100t (V) C: e = 120 2 cos120t (V) B: e = 120 2 cos100t (V) D: e = 120 2 cos(100t + /2) (V) Bài 250: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng. Bài 247: Một khung dây quay đều với vận tốc 3000vòng/phút trong từ trường đều có từ thông cực đại gửi qua khung là  1/Wb. muốn phát ra dòng điện có tần số bằng tần số của máy phát kia thì tốc độ của roto là: A: 450 vòng/phút. roto của nó quay với tốc độ 1800 vòng/phút.5mWb. 220 2 V. B. goàm 200 voøng daây. 400 vòng/phút.

Truïc ñoái xöùng cuûa khung daây vuoâng goùc vôùi töø tröôøng. B vaø C ñeàu ñuùng. Hỏi máy phát điện thứ hai phải có tốc độ quay của rôto là bao nhiêu thì hai dòng điện do các máy phát ra hòa được vào cùng một mạng điện? A: 750vòng/phút B. hieäu ñieän theá giöõa hai daây pha goïi laø hieäu ñieän theá daây. Nếu rôto quay với tốc độ góc 3n vòng/s thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là: A: I. B: Moãi doøng ñieän xoay chieàu trong heä thoáng doøng ñieän xoay chieàu ba pha ñeàu coù cuøng pha. C. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 A. 1200vòng/phút C.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 258: Moät khung daây ñöôïc ñaët trong moät töø tröôøng ñeàu. 3I. Bài 264: Một máy phát điện xoay chiều một pha có điện trở trong không đáng kể. Bài 268: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà hieäu ñieän theá pha vaø hieäu ñieän theá daây? A: Trong maïng 3 pha hình sao. A: 40 Hz vaø 80 Hz B: 20 Hz vaø 40 Hz C: 20 Hz vaø 80 Hz D: 40 Hz vaø 40 Hz Bài 262: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có 4 cặp cực. B: Trong maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha coù ba cuoän daây gioáng nhau. tần số 50Hz. cùng lúc khoâng theå taùch rieâng ñöôïc. Nối hai cực máy phát với một cuộn dây thuần cảm. D. Ñeå khi hoaït ñoäng maùy coù theå phaùt ra doøng ñieän xoay chieàu coù taàn soá 60Hz thì roâto cuûa maùy phaûi quay vôùi toác ñoä : A: 5 voøng/s B: 120 voøng/phuùt C: 6 voøng/s D: 8 voøng/s Bài 261: Moät caëp phaùt ñieän xoay chieàu coù roâto quay 1200 voøng/ phuùt. Lấy  = 3. Taàn soá doøng ñieän do noù phaùt ra laø bao nhieâu neáu noù coù 2 caëp cöïc. D: Caùc doøng ñieän xoay chieàu trong heä thoáng doøng ñieän xoay chieàu ba pha phaûi ñöôïc söû duïng ñoàng thôøi. B: Trong maïch ñieän 3 pha tam giaùc. 300vòng/phút Bài 263: Một máy phát điện mà phần cảm gồm 2 cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp có suất điện động hiệu dụng 200V. 32 vòng. B vaø C ñeàu ñuùng. cuøng taàn soá. Máy phát điện thứ hai có 6 cặp cực. : 0982. 2I. cùng nơi. D: A. C. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. 4 caëp cöïc? Choïn caùc caëp keát quaû đúng. dieän tích S. Khung daây quay quanh truïc ñoái xöùng ñoù vôùi vaän toác 2400 voøng/phuùt. quay ñeàu vôùi toác ñoä 50 voøng moãi giaây trong moät töø tröôøng ñeàu B vuoâng goùc vôùi truïc quay cuûa khung thì taàn soá doøng ñieän xuaát hieän trong khung laø : A: f = 25 Hz B: f = 50 Hz C: 100 Hz D: f = 12. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là vòng/phút thì cảm kháng của đoạn mạch AB là: A: 2R 3 B. B. R/ 3 C. D. Taàn soá cuûa suaát ñieän ñoäng coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau: A: f = 2400 Hz B: f = 40 Hz C: f = 400Hz D: f = 80Hz Bài 259: Khi moät khung daây kín coù N voøng.14. số vòng dây của mỗi cuộn dây trong phần ứng là: A: 127 vòng. 2R/ 3 3 A. I 3 Bài 265: *Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần.602. boá trí leäch pha nhau moät goùc 2/3 treân stato. hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moãi cuoän daây trong stato cuõng goïi laø hieäu ñieän theá pha.602 Trang: 94 . boä nam chaâm cuûa phaàn caûm coù 5 caëp cöïc. rôto quay với tốc độ 900vòng/phút. B. 600vòng/phút D. C: Caùc cuoän daây cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha coù theå maéc theo kieåu hình sao hoaëc hình tam giaùc. Khi rôto của máy quay với tốc độ góc n vòng/s thì dòng điện đi qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng I. C: Trong maïch ñieän 3 pha hình sao. D: A. phaàn öùng coù 6 cuoän daây töông öùng maéc noái tieáp.5 Hz Bài 260: Trong moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu moät pha. Biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. C: Caùc doøng ñieän xoay chieàu trong heä thoáng doøng ñieän xoay chieàu ba pha luoân leäch pha nhau moät goùc /3. 45 vòng. R 3 ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA – MÁY PHÁT ĐIỆN BA PHA: Bài 266: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà caáu taïo vaø nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha? A: Maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. hieäu ñieän theá giöõa hai ñaàu moãi cuoän daây trong stato goïi laø hieän töôïng hieäu ñieän theá pha. Bài 267: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà doøng ñieän xoay chieàu ba pha? A: Doøng ñieän xoay chieàu ba pha laø heä thoáng cuûa ba doøng ñieän xoay chieàu moät pha. 180 vòng. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n D.

Độ sáng giảm. Cả A và C Bài 278: Ñieàu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha? A: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha bieán ñieän naêng thaønh cô naêng. D: Ñieän naêng hao phí khoâng phuï thuoäc vaøo hieäu ñieän theá truyeàn ñi. D. khi suÊt ®iÖn ®éng ë mét pha ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i e1 = E0 th× c¸c suÊt ®iÖn ®éng ë c¸c pha kia ®¹t c¸c gi¸ trÞ: E0  e2   2  A:  e   E0  3  2  3E 0 e2    2 B. Bài 270: Dòng điện ba pha mắc hình sao có tải đối xứng gồm các bóng đèn. Bài 271: Trong maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha. khi i1max thì i2 = i3 = 1max . khi i1max thì i2 = i3 = . D. Độ sáng không đổi. Id = 3 Ip D. B vaø C ñeàu ñuùng. Cả 3 bộ phận. D: Baèng nhau vaø baèng 0. Không sáng. Bài 277: Trong máy phát điện ba pha mắc hình tam giác: A: Ud = Up B. B: Baèng nhau vaø baèng 1. B: Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän treân daây trung hoøa baèng toång caùc cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa caùc doøng ñieän treân ba daây pha. D. C. khi i1max thì i2 = i3 = 1max . Nếu dây trung hoà bị đứt các bóng đèn sẽ: A: Độ sáng tăng. Ud laø hieäu ñieän theá hieäu ñuïng giöõa ñieåm ñaàu cuûa cuoän daây naøy vôùi ñieåm cuoái cuûa cuoän daây khaùc.1max . nếu 1 pha bị nổ cầu chì thì các đèn ở 2 pha còn lại sẽ như thế nào: A: Sáng hơn trước. C. B. Bài 274: Đối với dòng điện xoay chiều 3 pha: i i A: Ở thời điểm t. Ud = 3 Up C. coäng laïi. C. Ở thời điểm t. C: Khaùc nhau. Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø ñuùng ? A: Trong caùch maéc hình sao Up = Ud C: Trong caùch maéc hình sao Up = 3 Ud B: Trong caùch maéc hình sao Ud = 3 Up D: Trong caùch maéc hình tam giaùc Up = 3 Ud Bài 272: Trong heä thoáng truyeàn taûi doøng ñieän ba pha maéc theo hình sao ñi xa thì : A: Doøng ñieän treân moãi daây ñaáu leäch pha 2/3 ñoái vôùi hieäu ñieän theá giöõa moãi daây vaø daây trung hoaø. B: Có một rô to dùng chung cho cả ba cuộn dây.602. Ở thời điểm t.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 269: Ở những khu nhà dùng điện 3 pha hình sao để thắp sáng đèn. 3 3 Bài 275: Trong mét m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu 3 pha. Cổ góp điện. C: Ba cuộn dây đặt lệch nhau 1200 trên thân stato D: Ba cuộn dây của stato có số vòng dây giống nhau.5B1 : 0982. B: Tối hơn trước.5 B1. C: Vaän toác goùc cuûa khung daây luoân nhoû hôn vaän toác goùc cuûa töø tröôøng quay. goïi Up laø hieäu ñieän theá hieäu duïng giöõa ñieåm ñaàu vaø ñieàm cuoái cuûa moät cuoän daây.  e   E 0  3  2 Bài 276: Cấu tạo nguyên lí của máy phát điện một chiều và máy phát điện xoay chiều khác nhau về: A: Phần ứng điện. C: Sáng như cũ.  e   3E 0  3  2 E0  e2   2  C. Bài 273: Các suất điện động trong ba cuộn dây tạo bởi máy phát điện ba pha có cùng tần số là do: A: Từ thông qua cả ba cuộn dây ở mỗi thời điểm là như nhau. B: Ñoäng cô hoaït ñoäng döïa treân cô sôû hieän töôïng caûm öùng ñieän töø vaø söû duïng töø tröôøng quay. B. khi doøng ñieän qua moät cuoän daây cöïc ñaïi vaø caûm öùng töø ñoù cuoän daây naøy taïo ra coù ñoä lôùn laø B1 thì caûm öùng töø do hai cuoän daây coøn laïi taïo ra coù ñoä lôùn : A: Baèng nhau vaø baèng B1. D: Không sáng. 2 2 i i B: Ở thời điểm t. khi i1max thì i2 = i3 = . D: A.602 Trang: 95 .1max .  e  E0  3  2 E0  e 2  2  D. Phần cảm điện. C: Cöôøng ñoä hieäu duïng cuûa doøng ñieän treân daây trung hoøa baèng khoâng khi thieát bò ñieän ôû nôi tieâu thuï treân ba pha laø ñoái xöùng. Bài 279: Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ: A: Quay khung dây với vận tốc góc  thì nam châm hình chữ U quay theo với 0 <  B: Quay nam châm hình chữ U với vận tốc góc  thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với 0 <  C: Cho dòng điện xoay chiều đi qua khung dây thì nam châm hình chữ U quay với vận tốc  D: Quay nam châm hình chữ U với vận tốc  thì khung dây quay nhanh dần cùng chiều với chiều quay của nam châm với 0 =  Bài 280: Trong ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha.

D. heä soá coâng suaát cuûa ñoäng cô laø 0. Biết rằng công suất của động cơ 10.85. 7.2A.75A C: I = 10.1A. Cường độ dòng điện chạy qua động cơ là: A: 5.5kW C: 9.5A Bài 284: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127V. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng qua ñoäng cô. Bài 283: Moät maùy phaùt ñieän 3 pha maéc hình sao coù hieäu ñieän theá daây 220V vaø taàn soá 50Hz. A: 5A B: 3. D. Giaù trò naøo say ñaây cho bieát doøng ñieän trong moãi taûi? A: I = 15. Tính cường độ dòng điện qua các tải.602.7A B: I = 8.7. A: 6kW B: 7. B.5kW. 9.8A B.85 và cường độ dòng điện ở chạy qua động cơ là 50A. 2514. Maéc vaøo moãi pha moät boùng ñeøn coù ñieän trôû R = 12 theo kieåu hình tam giaùc. A: 1251W B.8. Cường độ dòng điện qua các tải là: A: 7. Hieäu ñieän theá Ud cuûa maïng ñieän nhaän giaù đúng naøo sau ñaây? A: Ud = 200V B: Ud = 200 2 V C: Ud = 380V D: Ud = 380 2 V Bài 288: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha Up =115.35A. Động cơ có công suất 5kW và cos = 0. Người ta đưa dòng điện ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác. Bỏ qua các hao phí khác.5A. B: Stato khaùc nhau vaø roâto gioáng nhau. Cöôøng ñoä doøng ñieän chaïy qua ñoäng cô coù theå nhaän caùc giaù trò nao sau ñaây? A: I = 12.5V và tần số 50Hz. Ñoäng cô coù coâng suaát 6KW vaø cos = 0. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng qua ñieän trôû A R = 100 khi noù maéc vaøo hai ñieåm A vaø B laø : A: 6 A C: 2 A B: 6 2 A D: 3A B Bài 287: Moät maùy phaùt ñieän 3 pha maéc hình sao coù hieäu ñieän theá pha 127V vaø taàn soá 50Hz. mỗi tải có điện trở thuần 12Ω và độ tự cảm 50mH. C: Stato vaø roâto khaùc nhau.85 và công suất toả nhiệt trên dây quấn động cơ là 17 W.5A. Caùc cuoän daây phaàn öùng cuûa maùy noái ra ngoaøi nhö hình veõ.602 Trang: 96 . B. 6 A C. 60 A : 0982. 3700W C.2W.512kW Bài 292: Động cơ điện xoay chiều có công suất cơ học 7. Người ta đưa dòng điện ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác.5V và tần số 50Hz. Tính công suất tiêu thụ của động cơ. Tính công suất do các tải tiêu thụ. B.6W. mỗi tải có điện trở thuần 12.5kW. Bài 291: Động cơ điện xoay chiều có công suất 7. 4356W. 12A C.375kW D: 8.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 281: Moät ñoäng cô ñieän gaén vaøo moät maïch ñieän xoay chiều. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là: A: 2 A B.8. cường độ dòng điện cực đại qua động cơ là: A: 2 A B. Hieäu ñieän theá hieäu duïng ôû hai ñaàu ñoäng cô laø U = 200V.86A. 1452W. mỗi tải có đện trở thuần 12 và độ tự cảm 51mH.8A B: I = 18. Bài 286: Moät maùy phaùt ñieän xoay chieàu ba pha coù hieäu ñieän theá pha hieäu duïng Up = 200 3 V. 15A D.I (r laø ñieän trôû thuaàn cuûa ñoäng cô) D: P = UI + rI2 Bài 282: Ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha vaø maùy phaùt ñieän ba pha coù : A: Stato vaø roâto gioáng nhau. Biết động cơ có hệ số công suất 0. D.7A D: Moät giaù trò khaùc. 28. 11A . A: 5.3A C: I = 13. Coâng suaát tieâu thuï cuûa ñoäng cô laø : A: P = UI C: P = UIcos 2 B: P = r. 20 A D. 6. mỗi tải có đện trở thuần 12 và độ tự cảm 51mH. 2 A D. Tính hiệu điện thế ở hai đầu động cơ biết hệ số công suất của động cơ là 0. Bài 296: Một động cơ không đồng bộ ba pha có điện áp định mức mỗi pha là 220 V. 10A Bài 289: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha Up =115. 1 A C. A: 220V B: 234V C: 176V D: 150V Bài 293: *Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170 W. Công suất do các tải tiêu thụ là: A: 838. C. 3.45A D: 4A Bài 295: Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu theo hình sao vào một mạng điện ba pha có điện áp dây 380V. ngöôøi ta ñaõ ñöôïc cöôøng ñoä doøng ñieän qua ñoäng cô vaø hieäu ñieän theá ôû hai ñaàu ñoäng cô laø I vaø U. tần số 50Hz. D: Stato gioáng nhau vaø roâto khaùc nhau. C.56 kW và hệ số công suất bằng 0.48A.5A C: 2. Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác. C. Người ta đưa dòng ba pha vào ba tải như nhau mắc hình tam giác.4Ω và độ tự cảm 50mH. Khi ñoäng cô hoaït ñoäng oån ñònh. tần số 50Hz. Bài 285: Một máy phát điện ba pha mắc hình sao có điện áp pha 127V. Hiệu suất của động cơ là 80%. Hiệu suất của động cơ là 80%. 3A Bài 294: Moät ñoäng cô ñieän xoay chieàu taïo ra moät coâng suaát cô hoïc 630W vaø coù hieäu suaát 90%.5A D: I = 10. 3500W Bài 290: Moät ñoäng cô khoâng ñoàng boä ba pha ñaáu theo hình sao vaøo moät maïng ñieän ba pha coù hieäu ñieän theá daây 380V. 3720W D.

D. Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 800 vòng/phút thì dung kháng của đoạn mạch là: A: ZC = 100 2 Ω. 20/3A Bài 298: Động cơ điện xoay chiều ba pha. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 400 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 2 2 I. 6 D. ZC = 800 2 Ω.Tức là nếu tăng điện áp truyền tải U lên n lần thì công suất hao phí giảm n2 lần.cos l P2 *) C«ng suÊt hao phÝ trªn ®­êng d©y t¶i ®iÖn lµ:  P  R. 5 Bài 300: Động cơ không đồng bộ một pha. 40 A D. 60A C. 5 D. 3 C. cuộn thứ cấp có N2 vòng dây (N1  N2) và có điện áp hiệu dụng U2. *) Nếu bỏ qua điện trở của các cuộn dây thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu mỗi cuộn dây tỉ lệ với số vòng dây: *) Nếu U2 N2  . 2 < 1  U2 < U1 ta có máy hạ áp. tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω ở pha 3. hệ số công suất 0. U1 N1 N2 N > 1 U2 > U1 ta có máy tăng áp. B. I = 1A. ZC = 50 2 Ω. 2 D. *) Máy biến áp gồm cuộn sơ cấp có N1 vòng dây được mắc vào nguồn điện có điện áp hiệu dụng cần biến đổi U1.602. Nối 2 đầu đoạn mạch với 2 cực của một máy phát điện xoay chiều một pha. P  P *) Ñoä giaûm theá treân daây: U = U1 – U2 = I. (với R   ) 2 S (U cos  )  Công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế cần truyền tải. Hiệu suất tải điện: H . Tính cường độ dòng điện trong dây trung hoà? A: 6 A B. Bài 302: Một máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình sao có hiệu điện thế pha 100V. R3 = 40.100% P : 0982. C. có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình tam giác. Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này có thể dùng mấy dây dẫn: A: 3 B. 1 Bài 301: Một đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 200Ω mắc nối tiếp với tụ điện C.R .Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 297: Một động cơ không đồng bộ ba pha có điện áp định mức mỗi pha là 380V. R lµ ®iÖn trë cña d©y t¶i ®iÖn ta có P P = UI. Tải tiêu thụ mắc hình sao gồm điện trở R = 100Ω ở pha 1 và pha 2.9. C.602 Trang: 97 . Mạch điện ba pha dùng để chạy động cơ này phải dùng mấy dây dẫn: A: 4 B. ZC = 200 2 Ω. 2 3 A MÁY BIẾN ÁP – TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG I) MAÙY BIEÁN ÁP: *) Máy biến áp là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp dòng xoay chiều. máy biến áp hoạt động dựa trên nguyên tắc cảm ứng điện từ. có ba cuộn dây giống hệt nhau mắc hình sao. 3 C. I = 2A. Bài 303: Mạng điện 3 pha có điện áp pha là 120V có tải tiêu thụ mắc hình sao. N1 N1 *) Nếu điện năng hao phí không đáng kể thì cường độ dòng điện qua mỗi cuộn dây tỉ lệ nghịch với điện áp hiệu dụng ở U I N hai đầu mỗi cuộn: 1  2  1 . 3 A C. I = 0. Điện năng tiêu thụ của động cơ trong 2h là 41. cả 2 cuộn được quấn trên cùng một lõi biến áp (bằng khung sắt non silic nhằm giảm hao phí do dòng Fucô). 6 Bài 299: Động cơ không đồng bộ ba pha. 4 C. II) TRUYEÀN TAÛI ÑIEÄN NAÊNG: *) Gọi P lµ c«ng suÊt ph¸t tõ nhµ m¸y.cos  I = U. Dòng điện trong dây trung hoà nhận giá trị nào sau đây? A: I = 2 . Vậy duøng maùy bieán theá laøm hieäu ñieän theá taêng bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä U2 I1 N 2 doøng ñieän giaûm ñi baáy nhieâu laàn vaø ngöôïc laïi.I 2  R . bỏ qua điện trở các cuộn dây trong máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 200 vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I . B. Mạch điện một pha cần dùng để chạy động cơ này phải dùng mấy dây dẫn A: 4 B. các tải có điện trở là R1 = R2 = 20. U lµ ®iÖn ¸p hiÖu dông tõ nhµ m¸y.04KWh. 0 A D. Cường độ hiệu dụng qua mỗi cuộn dây là: A: 20A B. D.

B: Tăng hiệu điện thế ở nơi cần truyền đi. Ñoù laø tính chaát öu vieät cuûa maùy bieán theá. cuoän thöù caáp laø phaàn öùng. R điện trở dây truyền tải. C: Maùy bieán theá hoaït ñoäng döïa treân hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. D: Neáu hieäu ñieän theá laáy ra söû duïng lôùn hôn hieäu ñieän theá ñöa vaøo maùy thì maùy bieán theá ñoù goïi laø maùy taêng theá. Biều thức nào sau đây mô tả công suất hao phí khi truyền tải điện đi xa.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 304: Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa maùy bieán theá döïa treân hieän töôïng : A: Töø treã. A: Chọn dây có tieát dieän lôùn ñeå giaûm ñieän trôû.602. loõi theùp laø phaàn öùng. B: Bieán theá coù theå chæ coù moät cuoän daây duy nhaát. C: Maùy bieán theá có hieäu ñieän theá taêng bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän giaûm ñi baáy nhieâu laàn vaø ngöôïc laïi. cuoän thöù caáp laø phaàn caûm. N2 N1 N  C: I2 = I1. Bài 307: Trong maùy bieán theá : A: Cuoän sô caáp laø phaàn caûm. B: Caûm öùng ñieän töø. D: Cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp laø phaàn caûm. B: Cuoän sô caáp laø phaàn öùng.  1   N2  2 D: I2 = I1. loõi theùp laø phaàn caûm. Vì cöôøng ñoä doøng ñieän tæ leä thuaän vôùi hieäu ñieän theá. N1 N2 Bài 310: Coâng thöùc naøo döôùi ñaây dieãn taû ñuùng ñoái vôùi maùy bieán theá khoâng bò hao phí naêng löôïng? i U u N u i I N A: 2  2 B: 2  1 C: 1  2 D: 2  1 i1 U1 u1 N2 u2 i1 I1 N2 Bài 311: Nguyeân nhaân chuû yeáu gaây ra söï hao phí naêng löôïng trong maùy bieán theá laø do: A: Hao phí naêng löôïng döôùi daïng nhieät naêng toaû ra ôû caùc cuoän sô caáp vaø thöù caáp cuûa maùy bieán theá. C: Töï caûm D: Coäng höôûng ñieän töø. C: Cuoän daây sô caáp cuûa bieán theá maùc vaøo nguoàn ñieän. Khi boû qua hao phí ñieän naêng trong maùy bieán theá. Nếu gọi P = UI. Bài 308: Coâng thöùc naøo döôùi ñaây dieãn taû ñuùng ñoái vôùi maùy bieán theá khoâng bò hao toån naêng löôïng? I U U N U I I N A: 2  2 B: 2  1 C: 1  2 D: 2  2 I1 U1 U1 N2 U2 I1 I1 N1 Bài 309: Trong moät maùy bieán theá soá voøng daây vaø cöôøng ñoä hieäu duïng trong cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp laàn löôït laø N1. D: Bieán theá coù theå coù hai cuoän daây coù soá voøng nhö nhau nhöng tieát dieän daây phaûi khaùc nhau. Bài 312: Keát luaän naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà söï bieán ñoåi hieäu ñieän theá vaø cöôøng ñoä doøng ñieän qua maùy bieán theá khi boû qua ñieän trôû cuûa caùc cuoän daây sô caáp vaø thöù caáp? A: Duøng maùy bieán theá laøm hieäu ñieän theá taêng bao nhieâu laàn thì cöôøng ñoä doøng ñieän taêng baáy nhieâu laàn vaø ngöôïc laïi. R P R R A: P  P 2 2 B: P  R 2 2 C: P  P 2 2 D: P  P 2 2 2 U cos  U cos  U U cos2  Bài 315: Ñeå giaûm coâng suaát hao phí treân daây taûi ñieän n laàn. B. biện pháp để naøo thöôøng ñöôïc duøng ñeå giaûm công suất hao phí trên dây tải điện là. U hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu dây nguoàn. Bài 305: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà caáu taïo cuûa maùy bieán theá? A: Bieán theá coù hai cuoän daây coù soá voøng khaùc nhau. B: Maùy bieán theá naøo cuõng coù cuoän daây sô caáp vaø cuoän daây thöù caáp. D: Taát caû caùc nguyeân nhaân neâu trong A.cos là công suất cần truyền đi. C. hieäu ñieän theá phaûi A: Giaûm ñi n laàn B: Taêng leân n2 laàn. Bài 314: Trong sự truyền tải điện năng. chuùng coù soá voøng khaùc nhau. C: Choïn vaät lieäu laøm daây coù ñòeân trôû suaát nhoû. I2. D: Maùy bieán theá duøng ñeå thay ñoåi hieäu ñieän theá bôûi vaäy noù coù theå thay ñoåi ñieän theá caû doøng xoay chieàu vaø doøng khoâng ñoåi. I1 vaø N2. Bài 306: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà maùy bieán theá? A: Maùy bieán theá laø thieát bò cho pheùp thay ñoåi hieäu ñieän theá cuûa doøng ñieän xoay chieàu maø khoâng laøm thay ñoåi taàn soá cuûa doøng ñieän. ta coù : N  A: I2 = I1 . cuoän thöù caáp maéc vaøo taûi tieâu thuï. : 0982. B: Trong moïi ñieàu kieän. tröôùc khi truyeàn taûi. C: Coù söï thaát thoaùt naêng löôïng döôùi daïng böùc xaï soùng ñieän töø. maùy bieán theá khoâng tieâu thuï ñieän naêng. Bài 313: Trong việc truyền tải điện năng đi xa. D: Ñaët nhaø maùy ñieän gaàn nôi tieâu thuï ñieän.602 Trang: 98 .  2   N1  2 B: I2 = I1. C: Cuoän sô caáp vaø cuoän thöù caáp laø phaàn öùng. B: Loõi saét coù töø trôû vaø gaây doøng Fucoâ. C: Giaûm ñi n2 laàn D: Taêng leân n laàn.

118vòng. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. 146vòng. 40 V. 167vòng.6V. D. 146vòng.5V D. Tính hieäu ñieän theá hai ñaàu thöù caáp bieát hieäu ñieän theá hai ñaàu cuoän sô caáp laø 1000V. hieäu suaát laø 96%. Suất điện động hiệu dụng của cuộn thứ cấp là: A: A.602. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là: A: 2000 B. 500V. Heä soá coâng suaát cuûa nhaø maùy do Nhaø nöôùc quy ñònh phaûi lôùn hôn 0.5 A B: 2 A C: 0. 167vòng. Bài 319: Dùng một máy biến thế lí tưởng mà tỉ số giữa số vòng dây ở cuộn dây thứ cấp và cuộn sơ cấp bằng 50 để truyền tải điện năng đi xa. 80 voøng vaø 120 voøng. Bài 317: Trong sự truyền tải điện năng đi xa. C: Số vòng dây của cuộn sơ cấp nhỏ hơn của cuộn thứ cấp là 10 lần. 300 2 V.50Hz. Từ thông xoay chiều trong lõi biến thế có tần số 50Hz và giá trị cực đại 0. Nếu máy này làm giảm hao phí điện năng khi truyền đi 100 lần thì: A: Số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn của cuộn thứ cấp là 100 lần. 15V. A: U’ = 781V B: U’ = 200V C: U’ = 7810V D: U’ = 5000V Bài 327: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là: 2200vòng và 120vòng.85 nhaèm muïc ñích chính laø ñeå : A: Nhaø maùy saûn xuaát nhieàu duïng cuï.2 A D: 1 A Bài 324: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. 353. 80 voøng vaø 120 voøng. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 316: Moät nhaø maùy coâng nghieäp duøng ñieän naêng ñeå chaïy caùc ñoäng cô. Bài 323: Moät maùy bieán theá lyù töôûng goàm cuoän thöù caáp coù 100 voøng daây maéc vaøo ñieän trôû thuaàn R = 100. C: Nhaø maùy söû duïng nhieàu ñieän naêng. C. D.5V. (Hieäu suaát khoâng aûnh höôûng ñeán hieäu ñieän theá). 2500 D. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là: A: 20 V. B. Soá voøng ôû moãi cuoän thöù caáp laø bao nhieâu? Choïn caùc keát quaû ñuùng trong caùc keát quaû döôùi ñaây? A: 40 voøng. 12V C. C: 71vòng. D: 71vòng. Bài 320: Một biến thế dùng trong máy thu vô tuyến điện có cuộn sơ cấp gồm 1000vòng mắc vào mạng điện 127V và ba cuộn thứ cấp để lấy ra các điện áp 6. C: 20 voøng. D: Tần số của điện áp hai đầu cuộn thứ cấp lớn hơn tần số của điện áp của cuộn sơ cấp 10 lần. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. 8. Nếu gọi U1 là hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu dây nguoàn. Khi đó điện năng hao phí so với khi không dùng máy biến thế sẽ: A: Giảm 2500 lần B: Giảm 100 lần C: Không thay đổi điện năng hao phí mà chỉ tăng điện áp 50 lần D: Giảm 50 lần. R là điện trở tổng cộng của dây tải điện và I là cường độ hiệu dụng chạy trong dây thì độ giãm thế trên dây được xác định.602 Trang: 99 . 17V Bài 328: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng. B. 207vòng. 150 2 V. B: 50vòng. 500 V. B: Ñoäng cô chaïy beàn hôn. Khi điện áp U0 = 200V thì điện áp đo được ở hai đầu cuộn thứ cấp là 10 2 V. 18. 207vòng. Bài 322: Cuộn thứ cấp của máy biến thế có 1000vòng. cuoän sô caáp coù 1000 voøng daây maéc vaøo nguoàn ñieän xoay chieàu coù hieäu ñieän theá hieäu duïng 200V. C. U2 là hiệu điện thế hiệu dụng cuối đường dây tải điện. 2200 C. 118vòng. B: Cường độ dòng điện trên dây tải điện nhỏ hơn ở cuộn sơ cấp 100 lần. 200 2 V. C. 1100 Bài 325: Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000.5mWb. Số vòng dây của mỗi cuộn thứ cấp là: A: 71vòng. A: U  U 2  U1 . 10 V. nhaän moät coâng suaát laø 10kW ôû cuoän sô caáp. D. B: U  U 2  RI C: U  U1  RI D: U  U1  U 2  RI Bài 318: Một máy biến thế lí tưởng dùng để truyền tải điện năng đi xa đặt ở nơi máy phát điện. Bài 326: Moät maùy bieán theá coù soá voøng cuoän sô caáp vaø thöù caáp laø 6250 voøng vaø 1250 voøng. 20 voøng vaø 30 voøng D: 30 voøng. 12V vaø 18 V. 157V. Bài 321: Moät bieán theá coù moät cuoän sô caáp goàm 1200 voøng maéc vaøo maïng ñieän 180V vaø ba cuoän thöù caáp ñeå laáy ra caùc hieäu ñieän theá 6V. D: Bôùt hao phí ñieän naêng do tỏa nhiệt trên dây dẫn. Người ta mắc cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều 220V . 40 voøng vaø 60 voøng B: 10 voøng. khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là: A: 24V B. : 0982. Cöôøng ñoä doøng ñieän hieäu duïng qua ñieän trôû laø : A: 0.35V. Nếu điện áp hai đầu cuộn dây thứ cấp có giá trị cực đại bằng 30 V thì điện áp đo được ở hai đầu cuộn dây sơ cấp bằng: A: 300 V. 111V. B.

0. Là máy tăng thế 5 lần. 72A. Tỉ số biến đổi của máy hạ thế là: A: 0. 0. Bài 336: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20V. 0. Hiệu điện thế hiệu dụng của cuộn sơ cấp là U1 = 110V và của cuộn thứ cấp khi để hở là U2 = 216V.15. Tính hiệu suất của máy biến áp này. 1000 kW C. 0. Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp. B. Hệ số công suất mạch sơ cấp bằng 1.6Ω. dây dẫn từ A đến B có điện trở 40. Cuộn sơ cấp và thứ cấp có điện trở lần lượt là r1 = 3. Bài 331: Một máy biến thế dùng trong việc truyền tải điện năng đi xa đã làm giảm hao phí điện măng 100 lần. Bỏ qua hao phí do dòng phu-cô. Hai đầu cuộn thứ cấp nối với một cuộn dây có điện trở thuần 100. 95%.004. Tỷ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là: A: 0. cuộn thứ cấp có 300vòng. D. D. Biết dòng điện và hiệu điện thế luôn cùng pha và bỏ qua hao phí trên các máy biến thế. 1. nếu giảm bớt n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là U. Người ta mắc cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều 220V . : 0982. 2A Bài 330: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 2200vòng. C. Ở A dùng một máy tăng thế và ở B dùng một máy hạ thế. C. Bài 334: Một máy biến thế có hiệu suất 80%. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn sơ cấp. 1. 1. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn thứ cấp. 110V. độ tự cảm 318mH. D. 100 kW D. 85 vòng. C. 60 vòng. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Cường độ dòng điện trên dây là 50A.01. C. 100% D. 30(A). giảm số vòng cuộn thứ cấp đi 100 vòng thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp là 18V. C.8. B: Là máy hạ thế 5 lần D. 100 và 1000. khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn thứ cấp là 12A thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua cuộn sơ cấp sẽ là: A: 20A.05. 10V C. 990 và 110. Công suất hao phí trên dây bằng 5% công suất tiêu thụ ở B và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy hạ thế là 200V. giảm số vòng của cuộn sơ cấp đi 100 vòng thì điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp là 25V.50Hz khi đó điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 6V thì số vòng dây của cuộn thứ cấp sẽ là: A: 42 vòng.005. Số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là: A: 1000 và 100. 40(A) C. 7. 30 vòng. 800V Bài 341: Với cùng một công suất cần truyền tải.1.0A B. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng thế lên 110kV được truyền đi xa bằng một đường dây có điện trở 20. tần số 50Hz. B: 5500W. A: 2. Nếu mắc 2 đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 220V. B. D. Điện năng hao phí trên đường dây là: A: 6050W. Ở cuộn thứ cấp. D. Tính U. B.5V B.602 Trang: 100 . 2. 40V Bài 337: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20V. Bài 339: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có N1 = 1000vòng.6Ω và r2 = 1. B. Bài 340: Người ta cần truyền một công suất điện 200 kW từ nguồn điện có điện áp 5000 V trên đường dây có điện trở tổng cộng 20. 30V D. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn thứ cấp. 400V C. Bài 338: Một máy hạ thế có tỉ lệ số vòng 2 cuộn dây là 2. B.8A D. hiệu suất 96 nhận một công suất 10(kW) ở cuộn sơ cấp và hiệu thế n2 ở hai đầu sơ cấp là 1(kV). Biết tổng số vòng dây ở các cuộn dây sơ cấp và thứ cấp là 1100 vòng. Cuộn sơ cấp có 150vòng.5A C. Hỏi ban đầu khi chưa thay đổi thì máy biến thế có tác dụng gì? A: Là máy hạ thế 2 lần. C.602. giảm số vòng cuộn thứ cấp đi 100 vòng thì điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp là 18V. 200V. D: Giaûm 400 lần. hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0. Bài 342: Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100000 kW và cần truyền tải tới nơi tiêu thụ. 10 kW Bài 343: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là: A: 40V B. nếu tăng thêm n vòng dây thì điện áp đó là 2U. Nếu giữ nguyên số vòng của cuộn sơ cấp.2A. 80V D. cuộn thứ cấp là 500vòng . Hai đầu cuộn sơ cấp được đặt ở hiệu điện thế xoay chiều có U1 = 100V. 90% C. Công suất hao phí trên đường truyền là: A: 10000 kW B. n1 Bài 335: Một máy biến thế có tỉ số vòng  5 . B: Tăng 400 lần. A: Giaûm 20 lần. Là máy tăng thế 2 lần. 0. giảm số vòng của cuộn sơ cấp đi 100 vòng thì điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp là 25V. 50(A) D. C. B. cuộn thứ cấp có N2 = 2000vòng. A: 80% B. A: 12.19.2. Bài 332: *Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V. D.5A. 220V. D: 1653W.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 329: Một máy biến thế có số vòng dây của cuộn sơ cấp là 3000vòng. Nếu tăng thêm 3n vòng dây ở cuộn thứ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng A: 100V. thì cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp là: A: 60(A) B. Hai đầu cuộn thứ cấp được mắc điện trở R = 10Ω. C: 2420W. C: Tăng 20 lần. nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây. Bài 333: Người ta truyền tải điện năng từ A đến B. máy biiến thế được mắc vào mạng điện xopay chiều có tần số 50Hz. 110 và 990.

trong đó i leäch pha so với q. Khi điện áp ở nhà máy điện là 6kV thì hiệu suất truyền tải là 73%. f 2 f f 2 1 2 2 .U0. B: Giảm điện áp xuống còn 1kV. H n  H 1 A: H '  B.2 Q0 I0 4) Với tụ C1 ta có các đại lượng tương ứng T1. I0   = c. uC. Ñieän tích cuûa 1 bản tuï là q: q = C. D: Giảm điện áp xuống còn 0.C thì uC . H '  2 C. Bài 345: Người ta truyền tải dòng điện xoay chiều một pha từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ. 27kV. H’ = H C. Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H.T2 . Hieäu ñieän theá giöõa 2 baûn tuï: uC = U0.2 12  22 *) Vậy nếu mắc C1 song song C2 ta có: C  C1  C2 . Taàn soá rieâng: f   ω T 2 LC 2) Böôùc soùng cuûa soùng ñieän töø:   c. Mạch điện có hệ số công suất cosφ = 0. Hieäu ñieän theá giöõa 2 đầu cuộn dâyï: uL = -uC = U0. Khi sử dụng điện áp truyền tải là U thì hiệu suất truyền tải là H. Với tụ C2 ta có các đại lượng tương ứng T2. Bài 346: Người ta cần truyền một công suất điện một pha 100kW dưới một điện áp hiệu dụng 5kV đi xa. 54kV D. Hỏi nếu điện áp truyền tải là U’ = n. 1..602. T .Q0 2 2C 2 2 2C 2 Trang: 101 : 0982.sin(t + ) = I0cos(t +  + /2). Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải H’ là bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải. f  III) Naêng löôïng ñieän từ: 1) Naêng löôïng ñieän tröôøng taäp trung giöõa 2 baûn tuï ñieän: f1 .U 0 . Kết luận: Vaäy trong maïch dao ñoäng L. uL . 2KV C. q biến thiên điều hòa cùng tần số. i.602 . 1.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 344: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi dưới điện áp 2kV.cos(t + ) = Q0.u  Wd max  CU 02  0  U 0 . II) Các đại lượng dao động của mạch dao động L-C. 16Ω < R < 18Ω C.108m/s vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng) f  T = 2 Q0 I0  f  1 2 Q0 . 1 1 2π 1) Chu kyø rieâng: T = = 2 LC .uC = C. H’ = n. R < 14Ω Bài 347: Cần truyền tải một nguồn điện có công suất P không đổi đi xa. Muốn cho tỷ lệ năng lượng mất trên đường dây không quá 10% thì điện trở của đường dây phải có giá trị trong khoảng nào? A: R < 16Ω B.8Ω. f  C1  C2 T12  T22 2 2 f12  f 22 .SÓNG ĐIỆN TỪ I) Biểu thức u. H '  D.    I0 Q0 c  c.U0 ) (điện tích 1 bản tụ q có thể âm hay dương nhưng điện tích của tụ là điện tích bản dương và có giá trị bằng q  C . H '  1  D. H '  1  2 n n n n Bài 348: Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công suất P hoạt động đồng thời.sin(t + ) = -I0.cos(t + ) ( với Q0 = C. f2. 2.U0.U thì hiệu suất truyền tải H’ bằng bao nhiêu so với H? H H 1 H 1 H A: H '  B. 10Ω < R < 12Ω D.5kV. i. u  0 ) 3. q.C2 T1. hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi.T  3) Ta coù: I0  C.2 LC (c = 3. Cöôøng ñoä doøng qua maïch: i = q’= -C. Để hiệu suất truyền tải là 97% thì điện áp ở nhà máy điện là: A: 18kV B. uL một goùc  = /2 và uC ngược pha với uL. 4.  = 1. f1.  Q0 . Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến 95% thì ta phải: A: Tăng điện áp lên đến 4kV.cos(t + ) 2.  = 12  22 Wñ  1 2 q2 1 1 Q2 1 Cu   q. hiệu suất trong quá trình truyền tải là H = 80%.H n n DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ . C: Tăng điện áp lên đến 8kV.T = c. T  T1  T2 . *) Vậy nếu mắc C1 nối tiếp C2 ta có: C  C1.cos(t +  + ).

108m/s.I 02 2 2 2 2C 2 2 L C 1 1 CU 02 = L. *) Năng lượng cần bổ sung trong 1 chu kì là ET = Phao phí .. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường bằng naêng löôïng töø tröôøng là t0 = T/4 (T là chu kì dao động của mạch) 1 1 2 2 *) Wđ và Wt biến thiên từ 0 đến giá trị cực đại W = L. khúc xạ. C 2.L ) vaø ñeå duy trì dao ñoäng cuûa maïch thì coâng suaát boå sung phaûi baèng coâng suaát hao phí.T = I2.R.R.. 5) Mạch dao động có L biến đổi từ LMin  LMax và C biến đổi từ CMin  CMax thì bước sóng  của sóng điện từ phát (hoặc thu) biến đổi trong khoảng Min <  < Max  c.t Kết luận: *) Trong quá trình dao động của mạch LC lý tưởng (không hao phí năng lượng) luôn có sự chuyển hóa qua lại giữa năng lượng điện trường và năng lượng từ trường nhưng tổng của chúng (năng lượng điện từ) luôn được bảo toàn. sóng điện từ mang đầy đủ các đặc trưng của sóng như nhiễu xạ.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 2) Naêng löôïng töø tröôøng taäp trung trong loøng oáng daây: Wt  3) Naêng löôïng ñieän từ của toàn mạch: W = Wñ + Wt = GV: Bùi Gia Nội 1 2 1 Li  Wt max  L.i 2  Wd max  Wt max  CU 02  0  U 0 .I 0 2 4 *) Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường (hay năng lượng từ trường) có giá trị cực đại là t0 = T/2 (T là chu kì dao động của mạch) IV) Điện từ trường – Sóng điện từ .I 02 2 2 1 Q2 1 1 1 1 C.I 0 và quanh giá trị “cân bằng” L. u U0 1 1 . 3) Sóng điện từ mang năng lượng.Thông tin bằng sóng điện từ: 1) Điện trường và từ trường biến thiên tuần hoàn cùng tần số với tần số dao động của mạch và cùng pha dao động với nhau nhưng năng lượng điện trường và năng lượng từ trường lại biến thiến với tần số gấp 2 tần số dao động của mạch và ngược pha nhau. *) Goïi T vaø f laø chu kì vaø taàn soá bieán ñoåi cuûa i (hoaëc q) thì naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng bieán thiên tuần hoàn cùng chu kì T’ = 0.u 2  L.i = q  2 0 2  i   q   i   u  hay   +    1 hay   +    1  I 0   Q0   I0   U0  6) Khi Wđ = nWt ta có: i   I0 n 1 .T *) Năng lượng cần bổ sung trong thời gian t là Et = Phao phí . taàn soá f’ = 2f. : 0982.Cmax .I 02  U 0  I 0 .Cmin    c.602 Trang: 102 .  I0  U0 . đây là cơ sở để Einstein khẳng định ánh sáng có bản chất là sóng điện từ. phản xạ.R (vôùi I = I0 2  U0 .2 Lmin . 4) Ñeå maùy thu soùng ñieän töø nhaän ñöôïc tín hieäu cuûa maùy phaùt soùng ñieän töø thì taàn soá maùy thu phaûi baèng taàn soá maùy phaùt  fthu = fphaùt  thu = phaùt. 2) Trong sự lan truyền sóng của sóng điện từ. véctơ cường độ   điện trường E và véctơ cường độ từ trường B có phương dao động vuông góc với nhau và cả 2 cùng vuông góc với phương truyền sóng nên sóng điện từ là sóng ngang. Đây gọi là hiện tượng cộng hưởng điện từ. 2 hay U 02  u 2  2 2 L C i2 2 2 5) Các hệ thức: hay Q  q  CL. giao thoa. n q Q0 1 1 n 7) Mạch LC dao động tắt dần: *) Công suất hao phí do cuoän daây coù điện trở R laø: Phao phí = I2. tức là quá trình truyền sóng cũng là quá trình truyền năng lượng.5T.602.L = i 2 + q 2 .2 Lmax .trong chân không sóng điện từ truyền với tốc độ bằng tốc độ ánh sáng c = 3.Q0  L.t = I2. vaøWđ ngược pha với Wt. 2 2 C L 4) Mối liên hệ I0 và U0 : ta có W = Wñmax = Wtmax = C L q i 2 2 I 02  i 2  u 2 hay I 02  i 2  2 2 2 C .

Thông thường ta hay gặp bài toán tụ xoay mà ở đó điện dung của tụ phụ thuộc theo hàm bậc nhất với góc xoay : Vận dụng: Một tụ xoay có điện dung phụ thuộc với góc xoay theo hàm bậc nhất và có giá trị biến thiên từ Cmin đến Cmax ứng với góc xoay từ min đến max. 1nF = 10-9F. f12 2 7) Mạch chọn sóng sử dụng tụ xoay: Trong mạch chọn sóng của máy thu thông thường người ta chỉnh bước sóng cộng hưởng của máy thu bằng cách xoay tụ.L. 1MHz = 106Hz. 1pF = 10-12F . tức là thay đổi góc giữa 2 bản tụ để thay đổi diện tích đối xứng giữa 2 bản tụ làm thay đổi điện dung của tụ dẫn đến thay đổi bước sóng cộng hưởng của mạch. Bài 351: Ñieän dung cuûa tuï ñieän ñeå maïch dao động với taàn soá f là? 1 1 1 1 A: C  B: C  2 2 C: C  2 2 D: C  2 2 4 Lf 4  Lf 2  Lf 4  Lf Bài 352: Mạch dao động LC. Hỏi nếu ta thay C bởi bộ tụ C1 và C2 mắc nối tiếp thì chu kì dao động T của mạch là: A: T = 2 B: T = 2 C: T = L C 2 TT A: T  1 2 T1  T2 B: T  T  T 2 1 2 2 C: T  T1T2 T12  T22 T1  T2  D: T  2 T12  T22 Bài 353: Mạch dao động LC.min + b . D: Taïi moät thôøi ñieåm. C L Bài 355: Tìm phaùt bieåu sai veà naêng löôïng trong maïch dao ñoäng LC : A: Naêng löôïng dao ñoäng cuûa maïch goàm coù naêng löôïng ñieän tröôøng taäp trung ôû tuï ñieän vaø naêng löôïng töø tröôøng taäp trung ôû cuoän caûm. hieäu ñieän theá cöïc ñaïi UCmax giöõa hai ñaàu tuï ñieän lieân heä vôùi Imax nhö theá naøo? A: U C max  I max .Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 6) Ta coù f  1 T  1 2 LC C  1 4 . Gọi Cx là giá trị của điện dung ứng với góc xoay x khi đó: Ta có: Cmax = a. f 2 4 . : 0982.L.max + b .x + b   x   Cx  b  . B: Naêng löôïng ñieän tröôøng vaø töø tröôøng bieán thieân ñieàu hoøa vôùi cuøng taàn soá cuûa doøng xoay chieàu trong maïch.602 Trang: 103 . nếu thay bằng tụ C2 thì chu kì dao động là T2.602. 1THz = 1012Hz. B: U C max  I max . Cmin = a. Ñeå maùy thu (hay phaùt) soùng ñieän töø coù taàn soá f vôùi f1  f  f 2 thì tuï C phaûi coù giaù trò bieán thieân trong khoaûng 1 1 C  2 2 4 . 1F = 10-6F. nếu thay bằng tụ C2 thì chu kì dao động là T2. Neáu goïi Imax laø doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch.L. max  min   Cmax  Cmin  Trong đó b là điện dung của tụ C ứng với x = 00. toång cuûa naêng löôïng ñieän tröôøng vaø naêng löôïng töø tröôøng laø khoâng ñoåi. 1 A = 10-10m. Cx = a. f 2 2 GV: Bùi Gia Nội . 1kHz = 103Hz. 0 Bài 349: Chu kì dao ñoäng ñieän töø töï do trong maïch dao ñoäng LC ñöôïc xaùc ñònh bôûi heä thöùc naøo sau ñaây? D: T = 2 LC C L LC Bài 350: Khi ta đưa một thanh sắt từ vào lõi cuộn cảm của mạch LC thì tần số dao động của mạch thay đổi thế nào? A: Tăng B: Giảm C: Không đổi D: Không thể xác định. C: Khi naêng löôïng cuûa ñieän tröôøng trong tuï giaûm thì naêng löôïng töø tröôøng trong cuoän caûm taêng leân vaø ngöôïc laïi. L C L C: U C max  I max . 1GHz = 109Hz. Nếu thay tụ C bằng tụ C1 thì chu kì dao động là T1. noùi caùch khaùc. Nếu thay tụ C bằng tụ C1 thì chu kì dao động là T1. D: U C max  I max 1 2 LC C . Hỏi nếu ta thay C bởi bộ tụ C1 và C2 mắc song song thì chu kì dao động T của mạch là: TT A: T  1 2 T1  T2 B: T  T  T 2 1 2 2 C: T  T1T2 T12  T22 T1  T2  D: T  2 T12  T22 Bài 354: Moät maïch dao ñoäng goàm coù cuoän daây L thuaàn caûm khaùng vaø tuï ñieän C thuaàn dung khaùng. a là hệ số tỉ lệ giữa Cx và x (thông thường a = 1) Đổi đơn vị: 1mF = 10-3F. naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng ñöôïc baûo toaøn.

  A: E vaø B bieán thieân tuaàn hoaøn leäch pha nhau moät goùc /2   B: E vaø B có phương dao động trùng nhau và cả 2 cùng vuông góc với phương truyền. ñoäc laäp vôùi nhau C B: Ñieän tröôøng vaø töø tröôøng laø hai maët theå hieän khaùc nhau cuûa moät loaïi töø tröôøng duy nhaát goïi laø ñieän töø tröôøng.   C: E vaø B coù cuøng phöông. o C: Wđ = QoUo D: Wñ = C. A: W = LI 2 Q 2 Cu 2 Li 2 1 2 2 2 LI Q2 LI 2 CU o A: W  o B: W  o C: W  D: W = 2C 2 2 2 Bài 360: Với mạch dao động LC. Chọn công thức sai.75. Bieåu thöùc naøo sau ñaây đúng vôùi bieåu thöùc xaùc ñònh chu kì dao ñoäng trong maïch? Q Q Q I A: T0   0 B: T0  2  0 C: T0  4  0 D: T0  2  0 .5. Bài 364: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà ñieän töø tröôøng? k A: Khoâng theå coù ñieän tröôøng hoaëc töø tröôøng toàn taïi rieâng bieät. Maïch ñang hoaït ñoäng thì ta ñoùng khoùa K. Ngöôøi ta ño ñöôïc tích cöïc ñaïi treân hai baûn tuï ñieän laø Q0 vaø doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø I0. C: Ñieän töø tröôøng lan truyeàn ñöôïc trong khoâng gian. U L C A: Io  U o B: Io  U o C: Io  U o LC D: Io  o C L LC Bài 361: Moät maïch LC ñang dao ñoäng töï do.602 Trang: 104 . Bài 365: Soùng ñieän töø laø quaù trình lan truyeàn trong khoâng gian cuûa moät ñieän từ tröôøng bieán thieân. Ngöôøi ta ño ñöôïc điện tích cöïc ñaïi treân hai baûn tuï ñieän laø Q0 vaø doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø I0. Keát luaän naøo sau ñaây   laø đúng khi noùi veà töông quan giöõa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E vaø vectô caûm töùng töø B cuûa ñieän töø tröôøng ñoù. : 0982.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 Bài 356: Chọn công thức sai: A: Tần số dao động điện từ tự do f = 1 2 LC B: Tần số góc dao động điện từ tự do  = LC 1 2 qu 1 Li 2 GV: Bùi Gia Nội C: Năng lượng điện trường tức thời trong tụ Wd  2 Bài 357: Naêng löôïng ñieän töø trong maïch dao ñoäng ñöôïc tính theo coâng thöùc : D: Năng lượng từ trường tức thời trong cuộn cảm Wt  CU 2 B: W = C: W = D: W =  2 2 2C 2 2 Bài 358: Naêng löôïng ñieän tröôøng trong tuï ñieän cuûa maïch dao ñoäng ñöôïc tính baèng coâng thöùc naøo döôùi ñaây : 1 Q 1 1 A: Wñ = Cu B: Wñ = . Naêng löôïng toaøn phaàn cuûa maïch sau ñoù seõ: A: Khoâng ñoåi C: Giaûm coøn 0. Bieåu thöùc naøo sau ñaây xaùc ñònh böôùc soùng trong dao ñoäng töï do trong maïch? Bieát vaän toác truyeàn soùng ñieän töø laø c. 2I 0 I0 2I 0 I0 Bài 363: Moät maïch dao ñoäng goàm cuoän thuaàn caûm L vaø hai tuï C gioáng nhau maéc noái tieáp. 2I 0 I0 I0 Q0 2 Bài 362: Moät maïch LC ñang dao ñoäng töï do. Nếu gọi Qo là điện tích cực đại của tụ điện. L khoùa K maéc ôû hai ñaàu moät tuï C. D: Năng lượng sóng điện từ không đổi trong suốt quá trình truyền.602. C B: Giaûm coøn 0.c .u 2 2 C 2 2 Bài 359: Với mạch dao động LC. Uo là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và Io là cường độ cực đại của dòng điện trong mạch dao động thì năng lượng của dao động điện từ trong mạch là. Q Q Q 2 Q A:   2c 0 B:   2c 0 C:   4c 0 D:   2  0 .   D: E vaø B có phương dao động vuông góc nhau và cả 2 cùng vuông góc với phương truyền. Nếu gọi Uo là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ thì cường độ cực đại của dòng điện trong mạch dao động là.25 D: Giaûm coøn 0.

D: Hàm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến thiên điều hòa cùng biên độ và quanh giá trị = 0.   C: E vaø B bieán thieân tuaàn hoaøn coù cuøng biên độ. B: Mắcxoen C: Hécxơ D: Anhxtanh Bài 372: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà moái lieân heä giöõa ñieän tröôøng vaø töø tröôøng? A: Khi töø tröôøng bieán thieân laøm xuaát hieän ñieän tröôøng bieán thieân vaø ngöôïc laïi ñieän tröôøng bieán thieân laøm xuaát hieän töø tröôøng bieán thieân. vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E vaø vectô caûm öùng töø B luoân luoân vuoâng goùc vôùi nhau vaø caû hai ñeàu vuoâng goùc vôùi phöông truyeàn. C: Seùt. Bài 367: Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ: A: Mang năng lượng. Keát luaän naøo sau   ñaây laø ñuùng khi noùi veà töông quan giöõa vectô cöôøng ñoä ñieän tröôøng E vaø vectô caûm öùng töø B cuûa ñieän töø tröôøng ñoù. D: Töø tröôøng bieán thieân caøng nhanh laøm ñieän tröôøng sinh ra coù taàn soá caøng nhoû. B: Là sóng ngang. D: Soùng ngaén bò taàng ñieän li vaø maët ñaát phaûn xaï nhieàu laàn neân coù theå truyeàn ñeán moïi nôi treân maët ñaát. B: Là sóng ngang. C: Coù taàn soá taêng khi truyeàn töø khoâng khí vaøo nước. Bài 373: Nguyeân taéc choïn soùng cuûa maïch choïn soùng trong maùy thu voâ tuyeán döïa treân: A: Hieän töôïng caûm öùng ñieän töø. haõy choïn phaùt bieåu đúng: A: Soùng daøi coù naêng löôïng cao neân duøng ñeå thoâng tin döôùi nöôùc.    B: Vectô E coù theå höôùng theo phöông truyeàn soùng vaø vectô B vuoâng goùc vôùi E . Bài 369: Phaùt bieåu naøo sau ñaây laø đúng khi noùi veà soùng ñieän töø? A: Ñieän tích dao ñoäng khoâng theå böùc xaï ra soùng ñieän töø B: Ñieän töø tröôøng do moät ñieän tích ñieåm dao ñoäng theo phöông thaúng ñöùng seõ lan truyeàn trong khoâng gian döôùi daïng soùng. C: Vaän toác cuûa soùng ñieän töø trong chaân khoâng nhoû hôn nhieàu laàn so vôùi vaän toác aùnh saùng trong chaân khoâng. B: AÊng ten cuûa maùy thu coù theå thu soùng coù moïi taàn soá khaùc nhau. B: AÊng ten cuûa caùc ñaøi phaùt thanh. C: Hieän töôïng lan truyeàn soùng ñieän töø. D: Taàn soá soùng ñieän töø chæ baèng moät nöûa taàn soá f cuûa ñieän tích dao ñoäng. Bài 374: Trong thoâng tin voâ tuyeán.602 Trang: 105 .   D: E vaø B bieán thieân tuaàn hoaøn coù cuøng taàn soá vaø cuøng pha. Bài 371: Người đầu tiên bằng thực nghiệm đã phát ra sóng điện từ là. D: Caû A.   C: Vectô B höôùng theo phöông truyeàn soùng vaø vectô E vuoâng goùc vôùi . C: Soùng cöïc ngaén bò taàng ñieän li phaûn xaï hoaøn toaøn neân coù theå truyeàn ñeán taïi moïi ñieåm treân maët ñaát. B: Hieän töôïng coäng höôûng. Bài 368: Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø đúng:   A: Taïi moïi ñieåm baát kì treân phöông truyeàn.   A: E vaø B bieán thieân tuaàn hoaøn ngược pha. thì maùy thu seõ baét ñöôïc soùng coù taàn soá ñuùng baèng f. Bài 376: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai vôùi soùng ñieän töø ? A: Mang naêng löôïng. B: Nghe ñaøi baèng soùng trung vaøo ban ñeâm khoâng toát. A: Faraday. D: Caû 3 hieän töôïng treân. D: Truyền trong môi trường chân không.   B: E vaø B coù cuøng phöông.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 366: Soùng ñieän töø laø quaù trình lan truyeàn trong khoâng gian cuûa moät ñieän töø tröôøng bieán thieân. tia löûa ñieän. D: Khi ñaët AÊng-ten cuûa tivi trong moät hoäp nhoâm kín sao cho aêng-ten khoâng tieáp xuùc vôùi hoäp nhoâm thì tivi caøng roõ neùt vì aêng ten cuõng ñöôïc laøm baèng nhoâm. B vaø C. : 0982. C: Nhiễu xạ khi gặp vật cản. Bài 375: Ñieàu naøo sau ñaây laø sai khi noùi veà söï phaùt vaø thu soùng ñieän töø ? A: AÊng ten cuûa máy phaùt chæ phaùt theo moät taàn soá nhaát ñònh. ñaøi truyeàn hình. Bài 370: Nguoàn phaùt ra soùng ñieän töø coù theå laø : A: Ñieän tích töï do dao ñoäng. D: Cho hieän töôïng phaûn xaï vaø nhieãu xaï nhö soùng cô. B: Ñieän tröôøng bieán thieân ñeàu thì töø tröôøng bieán thieân cuõng ñeàu C: Töø tröôøng bieán thieân caøng nhanh laøm ñieän tröôøng sinh ra coù taàn soá caøng lôùn.602. C: Neáu taàn soá cuûa maïch dao ñoäng trong maùy thu ñöôïc ñieàu chænh sao cho coù giaù trò baèng f.

001A. Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch laø: 1 2π. Bieát cöôøng ñoä cöïc ñaïi qua cuoän daây laø 9mA.10-5 (s) B: 62.36H và C = 1F. D: I = 5 2 mA. D: 3mA Bài 392: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung 1000pF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm 10H. 2. Bài 393: Moät maïch dao ñoäng LC. D: Không có các trường nói trên. Bieát cöôøng ñoä cöïc ñaïi qua cuoän daây laø 36mA. D: T’ = T/4 Bài 383: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do.q 0 I 2π. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là: A: 2.1A C: I = 100 A D: I = 0. A: 10nF B: 1nF C: 2nF D: 6.5. A: 18mA. B: T’ = 2T. LC 2π I0 2πq 0 q0 Bài 388: Trong mạch dao động L. Bieát cöôøng ñoä cöïc ñaïi qua cuoän daây laø I0.I0 A: B. Bài 380: Sãng nµo sau ®©y không ph¶i lµ sãng ®iÖn tõ: A: Sãng cña ®µi ph¸t thanh C.C. D: Remote điều khiển ti vi. A: 1A. D. ñieän trôû khoâng ñaùng keå. C: Cả 2 sóng cùng giảm vận tốc lan truyền.33nF Bài 385: Moät maïch dao ñoäng ñieän tö øgoàm tuï coù ñieän dung C = 10-6(F) vaø cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï caûm L = 10-4(H) Chu kì dao ñoäng ñieän töø trong maïch laø : A: 6. Cường độ hiệu dụng qua cuộn cảm là : A: I = 10mA.8.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 377: Trong các dụng cụ dưới đây dụng cụ nào có cả máy phát lẫn máy thu sóng vô tuyến. B. 3. C: Soùng ngaén.01A B: I = 0. Năng lượng điện trường trong tụ điện của mạch dao động biến thiên vôùi chu kì T’ baèng bao nhieâu. 103kHz. C: 9mA.28. Bài 382: Chu kì dao ñoäng ñieän töø töï do trong maïch dao ñoäng LC laø T. B: Cả 2 sóng cùng có tần số không đổi. Hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ôû hai ñaàu tuï ñieän laø U0 = 2 V. Tính ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän i qua cuoän daây khi naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän baèng n laàn naêng löôïng töø tröôøng cuûa cuoän daây. I I I0 I A: i  0 B: i  0 C: i  D: i  0 n n 1 n 1 n Bài 389: Khi năng lượng điện trường gấp n lần năng lượng từ trường thì tỷ lệ giữa Q0 và q là: 1 n Bài 390: Tính ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän daây khi naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän baèng 3 laàn naêng löôïng töø tröôøng cuûa cuoän daây. Tính ñieän dung C cuûa tuï ñieän. Taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa maïch laø f = 1MHz. Bài 378: Đặt một hộp kín bằng kim loại trong một vùng có sóng điện từ.103kHz. A: n B: n C: n 1 D: 1 : 0982. Bài 384: Moät maïch dao ñoäng goàm tuï C vaø cuoän caûm L = 25H. D: Cả 2 sóng cùng có tần số và phương truyền không đổi. Sãng cña ®µi truyÒn h×nh B: Ánh s¸ng ph¸t ra tõ ngän ®Ìn D. B: Điện trường và từ trường. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 6V. C. C: I = 100mA. Bài 381: Khi sóng âm (sóng cơ học) và sóng điện từ cùng truyền từ không khí vào trong nước thì: A: Cả 2 sóng cùng có bước sóng giảm. B: Soùng trung. Bài 379: Soùng ñieän töø ñöôïc caùc ñaøi truyeàn hình phaùt coù coâng suaát lôùn coù theå truyeàn ñi moïi ñieåm treân maët ñaát laø soùng: A: Daøi vaø cöïc daøi. B: 12mA. Cöôøng ñoä doøng ñieän hiệu dụng trong maïch coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ñaây? A: I = 0. B: I = 20mA. Tính tần số dao động của mạch. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62. Cho 2 = 10. I0 laø cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi. 0 C. C: Từ trường. D: 3mA Bài 391: Tính ñoä lôùn cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän qua cuoän daây khi naêng löôïng ñieän tröôøng cuûa tuï ñieän baèng 8 laàn naêng löôïng töø tröôøng cuûa cuoän daây.10-5 (s) C: 2. D: Soùng cöïc ngaén. D. A: Máy thu thanh.l0-5 (s) D: 10-5 (s) Bài 386: Mạch dao động LC có L = 0. Bài 387: Trong maïch dao ñoäng LC. Trong hộp kín sẽ có: A: Điện trường. B: Điện thoại di động.602 Trang: 106 . goïi q0 laø ñieän tích cöïc ñaïi treân tuï. A: 1000Hz B: 500Hz C: 2000Hz D: 200Hz. C: 9mA.602. C: T’ = T/2. có I0 = 10(mA) và Q0 = 5(C). C: Máy truyền hình.8 mA.103kHz. Chọn phương án đúng: A: T’ = T.103kHz. B: 1mA. Sãng ph¸t ra tõ loa phãng thanh.

D. Bieåu thöùc naøo sau ñaây đúng vôùi bieåu thöùc cuûa cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch? D: Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là U 0 L A: i = 10sin(10 t)(mA) B: i = 10 sin(10 t + π/2)(mA) -2 14 7 C: i = 10sin(10 t + π/2)(mA) D: i = 10 sin(10 t + π/2)(A) . Khi t = 0 c­êng ®é dßng ®iÖn ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i b»ng 2mA.106t)A. C. Khi điện tích tức thời của tụ điện là q = 3 10-8C thì dòng điện tức thời trong mạch i = 0. hiệu điện thế giữa hai bản tụ có giá trị cực đại là U0. 1. cho L = 1 mH. 4 Bài 403: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do với tần số góc 10 rad/s. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện bằng 6V.1 A th× hiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu tụ điện là: A: 1 V. Bài 400: M¹ch dao ®éng lý t­ëng. Khi hoaït ñoäng. D: 10-7 (J).5ms. Biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây là u = 80cos(2. Ñieän dung C cuûa tuï ñieän coù giaù trò laø : A: 10F B: 0. 3.10-10J C.10-4J. B.106t . Naêng löôïng cuûa maïch dao ñoäng naøy laø: A: 10-4 (J) B: 2.602 Trang: 107 .10-8 C B.5.) A. Khi trong maïch coù moät dao ñoäng ñieän töø töï do thì ñaõ ñöôïc cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø 1mA. Bieåu thöùc naøo sau ñaây đúng vôùi bieåu thöùc cuûa ñieän tích treân hai baûn tuï ñieän? A: q = 10 sin 10 t + π/2 (C) B: q = 10 -9 14 -9  sin 10 7  t + π/2 (C) C: q = 10 sin 10 t (C) D: q = 10 -9 7 -9   cos 10 t + π/2  (C) .)A.10-10 (J) C: 2. Năng lượng của mạch dao động là: A: 9. Taïi thôøi ñieåm ban ñaàu cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi I0 = 10mA. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 0.8./2)V.106t .Còn khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bằng 0. Điện dung của tụ và năng lượng dao động điện từ trong mạch bằng: A: 20nF và 2. 1. -2 14 7 Bài 398: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 10pF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm L = 1mH. B: Điện tích của tụ cực đại. cuộn dây có độ tự cảm L = 10-4H. Bài 395: Mạch dao động LC có C = 5F. i = 0. i = 4cos(2. 10nF và 3.2. Bài 402: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ điều hoà với tần số góc ω = 5.10-8 C.9V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 2.10-10J D.4 cos (2. i = 2cos(400t)mA Bài 401: Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC có biểu thức q = Qocos(ωt + ). D. 7 Bài 399: Mạch dao động LC lí tưởng.10-4J. C. 10nF và 25. : 0982. Taïi thôøi ñieåm ban ñaàu cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi I0 = 10mA.05A. 1. 1.10-10J.8mA. Dòng điện qua cuộn dây bằng 0. (mA).Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 -4 GV: Bùi Gia Nội Bài 394: Moät maïch dao ñoäng ñieän töø goàm cuoän thuaàn caûm L =10 (H) vaø tuï C. Bài 396: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do.9.10-8J B.602. Biết độ tự cảm của cuộn dây L = 5mH. Bài 404: Cho maïch ñao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï caûm L = 1mH.0.10-3cos(1000t)A D.106 rad/s. doøng ñieän trong maïch coù bieåu thöùc: i = 2sint. i = 2 2 cos(4000t + /2)A B: i = 2.4cos(2.10-8 C D. ViÕt biÓu thøc c­êng ®é dßng ®iÖn cña m¹ch A: i = 2cos(1000t)A C.2V thì cường độ dòng điện trong mạch bằng 1.4mA.106t + /2)A. D: 18. BiÕt thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó tô phãng hÕt ®iÖn tÝch lµ 0. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 0. D.106t . hieäu ñieän theá cöïc ñaïi giöõa hai baûn tuï laø 10V. C: 4. Ở thời điểm t = 0.975 V .10-4J. C.1pF Bài 405: Dao động điện từ trong mạch LC là dao động điều hoà. 2.1F C: 10pF D: 0. i = 0. Tại thời điểm t = T/4. Điện tích lớn nhất của tụ điện có giá trị: A: 3. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: A: i = 4cos(2. B: 0.732 V. Khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm bàng 1. Phát biểu nào sau đây là sai ? 2 CU 0 A: Năng lượng từ trường cực đại trong cuộn cảm là 2 2 CU 0  B: Năng lượng từ trường của mạch ở thời điểm t  LC là 2 4  C: Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng 0 lần thứ nhất ở thời điểm t  LC 2 C Bài 397: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 10pF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm L = 1mH.0. B. 20nF và 5.10-8 C C. ta có: A: Năng lượng điện trường cực đại. HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®ai hai ®Çu tụ điện là 2V.25.10-4 (J). 414 V .10-4J.

có I0 = 15mA.103 rad. 7. thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường trong tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là: A: 1.s-1. 2.10-5 s. vaø moät ñieän trôû 1. Tính từ thời điểm ban đầu. thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường trong tụ điện bằng năng lượng từ trường trong cuộn dây là: A: 1. C.10−10C Bài 416: Một mạch LC lí tưởng . Phaûi cung caáp moät coâng suaát baèng bao nhieâu ñeå duy trì dao ñoäng cuûa noù. điện tích của tụ điện đạt cực đại. có dao động điện từ tự do (dao động riêng). C. Taàn soá dao ñoäng rieâng f cuûa maïch coù giaù trò gần bằng nhất với giá trị naøo sau ñaây? A: 1. Bài 410: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung 100μF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm 0.2H. 20mJ C.6mA. năng lượng dao động là W = 2.05W B: P = 5mW C: P = 0. B. 10kJ D.5mW A: 3 U0 . khi cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng 1/4 giá trị cực đại thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là: 2 2 4 4 Bài 413: Trong một mạch dao động LC không có điện trở thuần. D. D. Bài 417: Tụ điện của mạch dao động có điện dung C = 2μF. C. B.  = 5. 1. D: 3 : 0982. B. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.12cos2000t (i tính bằng A. điện tích của tụ điện đạt cực đại.602. 1. U 0 10 C. Bài 418: Moät maïch dao ñoäng goàm moät tuï ñieän coù ñieän dung 1000pF vaø moät cuoän caûm coù ñoä töï caûm 10H. 6 2 V. B. Bài 411: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm đang thực hiện dao động điện từ tự do với tần số 7.122. D. Bài 415: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s. Cứ sau một khoảng thời gian là t = 0. ban đầu được tích điện đến điện áp 100V. 2.480. D.001W B: P = 0. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần lượt là U0 và I0.244. 5 14 V. Bài 412: Trongmạch dao động LC.8mA B: i = 8.103 rad. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch có giá trị I0/2 thì độ lớn hiệu điện thế giữa hai bản tụ điển là: A: U0 5 B.5kJ.  = 106 (rad/s). U 0 15 U0. Tại thời điểm khi i = 7.244. Sau đó mỗi tụ điện phóng điện qua cuộn cảm của mạch.10-4 s.10−10C B: 8. 1/2. Cöôøng ñoä doøng ñieän cöïc ñaïi trong maïch laø I0 = 0.  = 107 (rad/s).10-5 s.496. 4.10-4 s.10-6J.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 406: Trong maïch dao ñoäng LC (vôùi ñieän trôû khoâng ñaùng keå) ñang coù moät dao ñoäng ñieän töø töï do. D.480. Khi điện tích trên mỗi bản tụ của hai mạch đều có độ lớn bằng q (0 < q < Q0) thì tỉ số độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ nhất và độ lớn cường độ dòng điện trong mạch thứ hai là A: 1/4.602 Trang: 108 . Ñieän tích cöïc ñaïi cuûa tuï ñieän vaø doøng ñieän cöïc ñaïi qua cuoän daây coù giaù trò laø Qo = 1C và Io = 10A.6 MHz B: 16 MHz C: 16 kHz D: 16 kHz Bài 407: Trong mạch dao động LC.2μC thì cöôøng ñoä doøng ñieän trong maïch coù theå nhaän giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau ñaây? A: i = 4. Tính từ thời điểm ban đầu. C: 1 U0 .106 (rad/s). Tại thời điểm ban đầu. Năng lượng mất mát của mạch từ khi bắt đầu thực hiện dao động đến khi dao động điện từ tắt hẳn là bao nhiêu? A: 10mJ B.dao động điện từ tự do với tần số góc .10-4 s. U 0 12 D. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10−9 C. ñieän trôû thuaàn R = 4 vaø tuï coù ñieän dung C = 2nF. của mạch thứ hai là T2 = 2T1.0001W D: P = 0.012A. Tính tần số dao động của mạch (cho 2 =10): A: 125 10 Hz B: 250 10 Hz C: 320 10 Hz D: 500 10 Hz Bài 408: Mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung C.10−10C D: 4. t tính bằng s). C.10−6 A thì điện tích trên tụ điện là: A: 6. 2. sau đó cho mạch thực hiện dao động điện từ tắt dần.01W C: P = 0. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1.10-4 s.7mA D: i = 15.00001W. Bài 419: Maïch dao ñoäng goàm cuoän daây coù ñoä töï caûm L = 20H. Khi tuï ñieän coù ñieän tích q = 12. Tại thời điểm ban đầu. B: 3 U0. Tính tần số góc ? A:  = 5. hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là U0.5 2 μC.122. khi hieäu ñieän theá cöïc ñaïi ôû hai ñaàu tuï ñieän laø U0 = 2 (V)? Haõy choïn keát quaû đúng trong caùc keát quaû sau: A: P = 0.2mA C: i = 11. Caàn cung caáp cho maïch coâng suaát laø bao nhieâu ñeå duy trì dao ñoäng ñieän töø trong maïch bieát raèng hieäu ñieän theá cöïc ñaïi giöõa hai ñaàu tuï laø 5V. 7. Ban đầu điện tích trên mỗi bản tụ điện có độ lớn cực đại Q0.s-1. ñieän trôû khoâng ñaùng keå. 4 2 2 4 Bài 414: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng. C. B.10-4 s. Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằn: A: 3 14 V.5W D: P = 0. 2.10-4 s.107 (rad/s).10-6(s) thì năng lượng tụ lại biến thiên qua giá trị 10-6J. Bài 409: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm một tụ điện mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm đang thực hiện dao động điện từ tự do với tần số góc 7. 12 3 V. A: P = 0. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i  0.10−10C C: 2.496.5 2 mA thì q = 1.314.

1H ñeán 10H vaø moät tuï ñieän vôùi ñieän dung bieán thieân töø 10pF ñeán 1000pF. Neáu ta duøng Cl noái tieáp C2 thì bước sóng mạch phát ra laø: A: 50m B: 155m C: 85.59MHz đến 15. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0. Bài 423: Trong maïch dao ñoäng LC lí töôûng coù moät dao ñoäng ñieän töø töï do vôùi taàn soá rieâng fo = 1MHz. ñieän trôû thuaàn R = 4 vaø tuï coù ñieän dung C = 2nF. B: 1s C: 0. Bài 426: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i  I0 sin 100t .59MHz D: f  79MHz.10-4 s B: Taàn soá 104 Hz. C: Chu kyø 4. D. 4t. Khi ta thay tuï Cl baèng tuï C2 thì bước sóng mạch phát ra laø 2 = 100m. 1000 Bài 428: Maïch choïn soùng cuûa maùy thu voâ tuyeán ñieän goàm moät cuoän thuaàn caûm coù ñoä töï cảm L = 10 H vaø moät tuï ñieän coù ñieän dung C = 10pF. Khi tuï ñieän coù ñieän dung Cl thì taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa maïch laø f1 = 75MHz. C1/ 5 C. A: 1/400s và 2/400s B: 1/600s và 5/600s C: 1/500s và 3/500s D: 1/300s và 2/300s Bài 427: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến. 5 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị A: C1/5 B. 800 D. Naêng löôïng töø tröôøng trong maïch coù giaù trò baèng nöûa giaù trò cöïc ñaïi cuûa noù sau nhöõng khoaûng thôøi gian laø: A: 2s. Taàn soá dao ñoäng cuûa maïch nhaân giaù trò naøo trong caùc giaù trò sau? A: f  1. t0 là thời gian liên tiếp để năng lượng điện trường đạt giá trị cực đại thì biểu thức liên hệ giữa t0 và T là: A: t0 = T/4 B: t0 = T/2 C: t0 = T D: t0 = 2T Bài 422: Dao ñoäng ñieän töø trong maïch dao ñoäng LC coù taàn soá f = 5000Hz. 5C1 D. điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi tuï ñieän coù ñieän dung Cl thì bước sóng mạch phát ra laø 1 = 75m. 12t.5MHz Bài 432: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï cảm L khoâng ñoåi.59MHz đến 159MHz B: f  12.602. Neáu ta duøng Cl noái tieáp C2 thì taàn soá dao ñoäng rieâng f cuûa maïch laø : A: 175MHz B: 125MHz C: 25MHz D: 87. B.9MHz C: f  1. Neáu ta duøng Cl song song C2 thì taàn soá dao ñoäng rieâng f cuûa maïch laø: A: 175MHz B: 125MHz C: 25MHz D: 60MHz Bài 433: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï cảm L khoâng ñoåi. tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần.5 I0 vào những thời điểm. C. Khi ta thay tuï Cl baèng tuï C2 thì taàn soá dao ñoäng rieâng leû cuûa maïch laø f2 = 100MHz.5s D: 0. Hieäu ñieän theá cöïc ñaïi giöõa hai ñaàu tuï laø 5V.25s. Bài 425: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. 3t. Bài 424: Trong maïch dao ñoäng LC lí töôûng coù moät dao ñoäng ñieän töø töï do vôùi taàn soá rieâng fo = 1MHz. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là A: 6t.10-4 s D: Chu kì 10-4 s. đến 1. Naêng löôïng töø tröôøng trong maïch coù giaù trò baèng giaù trò cöïc ñaïi cuûa noù sau nhöõng khoaûng thôøi gian laø: A: 2s.66MHz đến 1.85m C: 1885m D: 3m.5m D: 60m : 0982. Khi tuï ñieän coù ñieän dung Cl thì taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa maïch laø f1 = 75MHz.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 420: Maïch dao ñoäng goàm cuoän daây coù ñoä töï caûm L = 20H. Hỏi cục pin trên có thể duy trì dao động của mạch trong thời gian tối đa là bao nhiêu? A: t = 500 phút B: t = 50phút C: t = 300 phút D: t = 3000 phút Bài 421: Gọi T là chu kì dao động của mạch L-C. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. B: 1s C: 0. Sau khoảng thời gian ngắn nhất t thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Ñeå duy trì dao ñoäng ñieän töø trong maïch người ta dùng 1 pin có suất điện động là 5V.885m B: 18. có điện lượng dự trữ ban đầu là 30(C). Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là: A: 1600 B.01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0. Khi ta thay tuï Cl baèng tuï C2 thì taàn soá dao ñoäng rieâng leû cuûa maïch laø f2 = 100MHz. 5 C1 Bài 431: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï cảm L khoâng ñoåi.602 Trang: 109 . Tại thời điểm t = 0. Bài 429: Maïch ñieän dao ñoäng baét tín hieäu cuûa moät maùy thu voâ tuyeán ñieän goàm moät cuoän caûm vôùi ñoä töï caûm bieán thieân töø 0.5s D: 0. Khi ñoù ñieän tröôøng trong tuï ñieän C bieán thieân ñieàu hoøa vôùi: A: Chu kì 2. 625 C.25s.59MHz Bài 430: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. người ta sử dụng cách biến điệu biên độ. Để tần số dao động riêng của mạch là f1 . Maïch naøy thu ñöôïc soùng ñieän töø coù böôùc soùng  laø : A: 1.

3 = 15m.1885m ñeán 188.1m D.84 m thì phải xoay tụ ở vị trí ứng với góc quay bằng: A: 300 B.85m ñeán 1885m B: Daûi soùng töø 0. 400 D.50. C: C0 = 6nF và C0 nối tiếp với C B: C0 = 2.938µH và một tụ xoay. Bài 440: Mạch chọn sóng ở máy thu gồm cuộn dây thuần cảm và tụ xoay với điện dung tụ xoay phụ thuộc theo hàm bậc nhất với góc xoay. Hỏi để mạch thu được bước sóng 2 cần xoay thêm tụ một góc bằng bao nhieu? A: 160 B. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 18. Để mạch phát ra bước sóng 2 thì cần mắc thêm tụ có điện dung C0 bằng bao nhiêu và mắc như thế nào? A: C0 = 5nF và C0 nối tiếp với C. Để mạch phát ra bước sóng /3 thì cần mắc thêm tụ có điện dung C0 bằng bao nhiêu và mắc như thế nào? A: C0 = 2. 390 C. : 0982. Tụ được mắc với một cuộn dây có L = 2 μH để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu. 3 = 14. 38.50. Biết khi tuï ñieän C coù ñieän dung C = 18nF thì bước sóng mạch phát ra laø . 3 = 22. Khi tụ điện có điện dung C3 = C1 + 2C2 thì mạch bắt đuợc sóng có bước sóng 3 bằng: A: 3 = 30m B.1H ñeán 10H vaø moät tuï ñieän vôùi ñieän dung bieán thieân töø 10pF ñeán 1000pF.2m C. khi góc xoay của tụ có giá trị là 80 thì mạch thu được bước sóng .50.25nF và C0 song song với C D: C0 = 6nF và C0 song song với C Bài 436: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï cảm L khoâng ñoåi và tụ C. 600 Bài 439: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0. Bài 435: Maïch dao ñoäng LC lyù töôûng coù ñoä töï cảm L khoâng ñoåi và tụ C. 200 C.Tài liệu luyện thi Đại Học môn Vật lý 2012 GV: Bùi Gia Nội Bài 434: Cho mạch chọn sóng cộng hưởng gồm cuộn cảm và một tụ xoay.628m ñeán 62.5m D: Daûi soùng töø 0.602 Trang: 110 . Khi điện dung của tụ là C1 thì mạch bắt được sóng có bước sóng 1 = 10m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 15m thì góc xoay của tụ phải là: A: 36. Biết giá trị điện dung của tụ biến thiên từ 10µF đến 250µF ứng với góc xoay tụ từ 00 đến 1200. D. 37.8m Bài 438: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc quay theo hàm bậc nhất từ giá trị C1 = 10pF đến C2 = 370pF tương ứng khi góc quay của các bản tụ tăng dần từ 00 đến 1800. khi tụ có điện dung C2 thì mạch bắt được sóng có bước sóng 2 = 20m. Biết khi tuï ñieän C coù ñieän dung C = 10nF thì bước sóng mạch phát ra laø . C: C0 = 20nF và C0 nối tiếp với C B: C0 = 30nF và C0 song song với C D: C0 = 40nF và C0 song song với C Bài 437: Maïch ñieän dao ñoäng baét tín hieäu cuûa moät maùy thu voâ tuyeán ñieän goàm moät cuoän caûm vôùi ñoä töï caûm bieán thieân töø 0.885m ñeán 188.602. Maùy ñoù coù theå baét caùc soùng voâ tuyeán ñieän trong daûi soùng naøo? Haõy choïn keát quaû đúng trong nhöõng keát quaû sau: A: Daûi soùng töø 1. 780 Hết phần II.50. C. 470 D. Tụ xoay biến thiên theo góc xoay C =  + 30(pF). B.5m C: Daûi soùng töø 18.25nF và C0 nối tiếp với C. 35.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful