AUTORITATEA NATIONALA PENTRU SPORT SI TINERET DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET GALATI STR. Stadionului Nr.

1 , Galati Tel/fax 0236 415672

PROTOCOL DE COLABORARE
Nr. /

Cap.I.Părţile

Direcţia Judeteana pentru Sport si Tineret Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Stadionului, nr.1, Tel/ Fax 0236/ 415672 reprezentată de dra. Vasiliu Anamaria în calitate de director executiv şi d-na Zoita LEPADATU în calitate de responsabil departament financiar – contabil si,
............................................................, cu sediul in ...................., str. ............... ,nr. ...., reprezentata de director ,........................... convin prin prezentul Protocol să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune. Cap.II. Temeiul juridic  Legea educaţiei fizice şi sportului, nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;  Hotărârea Guvernului nr. 283 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Programului naţional "Mişcare pentru sănătate" Cap.III. Principii de bază Relaţiile de conlucrare dintre părţi se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect reciproc şi bună credinţă în procesul de armonizare a intereselor lor specifice; În procesul conlucrării, părţile vor folosi, atât mecanismele existente, cât şi alte modalităţi specifice de susţinere a colaborării; Procedurile concrete de monitorizare a îndeplinirii Protocolului se stabilesc de comun acord. Cap.IV. Scopul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă stabilirea cadrului, modului de colaborare şi sprijinirea în comun a acţiunilor, programelor sportiv- educative derulate de cele 2 părţi, precum şi promovarea reciprocă. Cap.V. Obiectul şi principalele direcţii ale colaborării prezentului Protocol de colaborare îl reprezintă: Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea de proiecte, programe şi acţiuni sportive şi sportiv recreative, comune, precum şi a programelor guvernamentale conform H.G.283/13.03.2003; Antrenarea, atragerea partenerilor comuni la sprijinirea/ susţinerea şi realizarea activităţilor sportiv – recreative derulate de fiecare dintre cei 2 parteneri. Cap.VI. Obligaţiile părţilor 6.1 Obligaţii comune: Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati si .................................. au urmatoarele obligatii comune : 1

.S..  să furnizeze Partenerului toate informaţiile necesare pentru atingerea obiectivului prevăzut în acest protocol...  să informeze D. 2 ......J..J.... Durata protocolului Protocolul are valabilitatea de un an..S... pagină web. cu minimum 15 zile înaintea expirării perioadei de valabilitate.. dacă nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi.).T..... în timp util de organizarea competiţiilor comune  să sprijine din punct de vedere tehnic.. proiect sau program comun se vor stabili atribuţii în funcţie de natura activităţii (acţiune/ competiţie sportivă......) şi se va încheia un acord / regulament de organizare a competiţieii respective ce se va constitui în anexă la prezentul protocol şi va face parte integrantă din acesta.. acţiunile sportive şi sportiv recreative la care ... Cap... 6.. precum şi prin mass ..... sa constituie Grupe mixte de lucru pentru elaborarea şi punerea în practică a acţiunilor comune. este organizator.... Protecţia informaţiilor Fiecare parte va asigura confidenţialitatea informaţiilor transmise şi a provenienţei lor.2 Obligaţiile D.  sa promoveze acţiunile şi programele comune prin mijloace de comunicare proprii (reviste.T. cererea de încetare a valabilităţii sale.. Cap... încheiat în condiţiile legii. cum ar fi parteneriatul publicprivat...  să informeze D.  să înscrie denumirea şi sigla Partenerului pe documentele şi materialele realizate în cadrul acţiunilor... pentru noi perioade de câte un an. Galaţi despre sumele alocate din fonduri nerambursabile structurilor sportive private locale . dacă partea care le-a furnizat precizează că acestea au un asemenea caracter..VII..recreative şi de selecţie iniţiate de D.. Prezentul protocol nu exclude alte forme de cooperare..VIII..... cu prelungirea automată..T..... comune 6.. dacă bugetul propriu îi permite... Pentru fiecare acţiune........ Să sprijine din punct de vedere tehnic. Cap.2  să informeze conducerea ....... etc...... logistic şi financiar (dacă bugetul propriu îi permite) toate competiţiile sportive sau acţiunile sportiv.  să acorde sprijin/ sustinere reciproca pentru realizarea Programelor Naţionale precum şi a Strategiei Naţionale şi locale în domeniul sportului....  mobilizarea instituţiilor / serviciilor din subordine pentru realizarea optimă a proiectelor şi acţiunilor sportive. conferinţă de presă..... de la data semnării sale.ST Galaţi 6........S...IX.. Galaţi....... Aplicarea protocolului Prezentul protocol se aplică începând cu data semnării lui de către ambele părţi. simpozion....J.. Galaţi despre organizarea acţiunilor sportiv recreative proprii.J.. etc........... logistic şi financiar.... vor putea fi transmise unei terţe părţi numai cu aprobarea prealabilă a părţii furnizoare..... Informaţiile şi suportul lor material primite în conformitate cu prevederile prezentului protocol..media locală şi naţională....3 Obligaţiile .  sa pună la dispoziţia partenerului materiale de specialitate în domeniu pentru programe şi acţiuni comune..... proiectelor şi programele comune..

.. Încheiat astăzi _________............ Cap.S..Dispoziţii finale Din partea ........ ......... Vasiliu Anamaria ................ unde se vor stipula obligatiile fiecarei parti ....... persoana de contact pentru relatia permanenta cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati este dl/d-na director . consilier superior ........... Cap........ în conformitate cu legislaţia română... persoana de contact pentru relatia permanenta cu ... Când litigiul nu a putut fi soluţionat pe cale amiabilă...................... Zoita LEPADATU Consilier superior Antipov Daniela 3 ........ în două exemplare...Toate actiunile sportive care se vor organiza si desfasura in parteneriat vor fi detaliate intr-un regulament de organizare a competitiei respective........... Litigii Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă.. Prezentul PROTOCOL de colaborare are caracterul unui document cadru sii acopera intreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite .. D......T.. propunerile respective.. Ing. Cele două părţi vor duce la îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentului PROTOCOL................ Prezentul PROTOCOL de colaborare poate fi modificat sau completat....... Cap.... sunt competente instanţele judecătoreşti...................... cu acordul scris al părţilor semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse.................... Protocolul nu poate fi denunţat înainte de finalizarea programului comun pentru care s-au făcut deja cheltuieli ..decat dupa despagubirea celeilalte parti pentru cheltuielile suportate .. Partea care are iniţiativa amendării prezentului PROTOCOL va transmite celeilalte părţi..... . în scris...........J...XII...........XI..... spre analiză.X........ Denunţare Oricare din părţi poate notifica celeilalte denunţarea protocolului...... Responsabil Departament Financiar-contabil Ec......este dna /dl. GALATI Pentru Director executiv Coordonator.... Protocolul rămâne în vigoare pe o perioadă de 15 de zile de la data primirii de către una din părţi a notificării scrise prin care cealaltă parte informează despre denunţarea acestuia....... câte un exemplar pentru fiecare parte. ambele cu valoare de original... Din partea Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Galati .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful