GLASNIK

ZEl'IALJSKOG
'tr

rJIACHlIK
3EMAJbOI{:Or
y

MUZEJA

MY3EJA

BOSNI I HERCEGOVINI.

BOCHR H XEPIJ;EfOBHHH.

URE1'.lNIK:

YPE;D;HHT:(:

KOSTA
17LAD1N

HORMANN
SA'V.1E'1'NIK.

ROCTA

XEPMAH

B.~'\A"'U CAIIJIITIII!lK.

v.
1S93~
2.

Urednistvo: Sarajevo, zg'l'ada zemaljske vlade. Adrtrinistracija:
Sarajevo,zlImn,ljsk,i Goclilin:ja. cijena Glasnika
sa

Y pe,qnnIUTBQ
Capajeuo,

: BJlli.i'\e.

3I'paflill. aesrazserce

AII.MmmCTp~j8;: Cal1ajCl!Q,
VI'. SellI:aJhCIOU

ekonomat,

eeo IIONaT. .jlOp.a.lIp.

POiedine kniige stojeaa

postarlnom 2 lor. a. POSWl'i1l0Il). 80 nco

*

Top,llIIIIllao;njeJIaP lIojeWlliIl

JIIUlHDl,{ll.('AnOlliTapHlIoM2

l~lLll.re croie

ca nonrrapeno»

80 n=r,

SARAJEVO
ZEliIALJSKA -'TA.MPARIJA -

1893.

CAPAJEBO
SE;M:AJbCKA.

illTAMIIAPllJA

Prilozi k objasnjenju izvora bosanske historije.

ell'. L j. T hall
(Nastavak.)

6 e z y.
1)

IV.

K histol'iji despotske porodice Brankovica,
Gju.ragj Brankovic jedna. je izmegju najznamenitijih lienosti u historiji balkanskog poluo trva. N e sabljom U ruci, ne drugim snasnim sredstvima, vee jedino osiriuom sv'oiega duha pcslo mu ie za rukorn, da se 11 najgorhn prilikama odrsi kano gospodar s'Voje zemlje. Ne cemo pretjel'ati, ako staroga Gjurgja Brankovica ubrojimo megiu naiyece diplomate sviieh vremena, ali ga odlueno smatramo za naigeniialnii,eg drzavnika srpskog .. naroda. Niegov zivot jos nije sa svijem objasnien; jer i ako je djelo Cedomila Miiatovica: )J;eClloT 'Bypaij Bpameoaah, r-ocnonap CpoBMa, 2 dijela, vooma Iijepo napisaua i zanimljiva knjiga, ipak ne mozemo na inc, a; da ne istaknemo nepotpunosti izvora, ponekad od ec subjektivnoga shvacauja a ponaosob onoga momenta, da odlieni pi sac svakad ne prosngiuie pravilnQ megjunarodnih odnosaja, i ako je .kao political' za to izVl'S110 osposobljen. ije nusda, da se Brankovid izvinjava, ne smije se porieati njegova lukaYost, vjerolomnost i sve njegove karakterne mane; jer je on Jcraj 6viieh mtna ipak znamenit cavjek, aiie je djelovauje saduvao u svjezoj uspomeni ;Q@ samo njegov narod, vee i svi blisi i dalji susjedni naredi, i Roii je za • tivota. duboko utjecao na okolicu svoju, A to se claje .i tijem ~I)j:OU.Il6i'ti, da su male dinaste na svemu poluostr U) od cesti Iiseni. voje ~osti, od eesti bivsi U opasnosti , tra.zili spasa i pojacanja svoje "~VUle ~ megjusobnim porodicnim svezama. Glavna, meta n~ihov:i:m telnJUD& ble~e vazda, da odrze svoje pleme, sjal i bogastinu svojega doma,
1) Vidi GJasnik zem. ruuzeja za Bosnu
i Elercegovlnn

1893, (v.) 1.
1',· "

-

176

-

177

-

Ova doduse prirodna diplomacija, koja megju tijem iskljucuie svaku nacelnu zaieclnicu, svako podvrgavanje 1 morala se ukloniti ispred siluo porasle tul'ske drzave. Dok je osmanlijska sila koncenrrieno i [edinstveno postupala, dotlen su hriscanski narodisamo od slucaja do slucaia solidamo bili udruzani, U jednu rukn vidimo magjarske, njemacke, srpske, hrvatske, bosausks, albanaske, italijanske, poljacke, grcke i vlaske porodice u tijesnu srodstvu, koie ne remeti razlika rimskog, pravoslavnog pa i patarenskog vierozakona, koje se unatoe nacionalnim ,i drzavnim l)l'otivnostima ipak ozivotverilo. Ddl·ugu ruku pak trebalo [e samo mala povoda i a,vai hi ss kQllglomel'at namah J'aspao u svoje stihije. 'Imade porodic.nih rasmiriea i n doom Osmanovu, ali u njemu najposlije svakad pobjegjuje osnovno na.celo tUl'ske politike, osvaiaiSki rat, ekspanzivnost. No amo spadahu ios i muge pohude. Ve.e su nskoliki, osobito noviji pisei uputili na to, da snl i da.rn ost Hriscana protiv Muhamedovaca pr-ije turskog osvoieuja cijelog balkanslrog poluostrve. nije bila onakva, kako bi se po ratovima i ustancima i pO' docnije razbugj-e.nomu8:t'oduom o~edaniu mogla zaroisliti. Prije nego Sto je sultan osvojio Carigrad, nijesu Hrisoani gledali u njemu dil)_du~·manina. svojega, on ie 'balkanskim vladarima bio dragoejsn saveznik' u njihovim razmil'icama.Cesto hi bivalo, da bi se otomanski nelJrijatelj na }3:vQju Btetu omalovasavac. Istom kad se uvidjelo, da muslomanstvo sa svojsm discipliniranom moralnom silom, i turska vojska sa svejorn iedinstvenom snagom sistematicno prodiru i sve razoravaju - istom onda je nastupila reakcija, istom onda prodr'o je papa sa svojom devizom: Rat krsta protiv p olmnj eseea. Ali onda vee dockan biege, jer se otomanslca=sile brzo biese prilag'odila ievl'QPskoJ drzavnoisistemil te postalacinila6 u jevropskoj politioi, sa koiorn ie svak;;L sila raeunati morala, Znameniti boj na KOSOVll 1389. godiRe smatra se vazda; kao megjasni kamen srpskog drzavnog zivota. To prvo nije jstina, a dl'ugo j'¢ nepravo. Njie istina s toga, sto se srpska despotevina 'do 1459. odrzala, a potpuno Upl'op(l.sceuie srpskog uarodnog zivlja 1)0810 ie, za l·uko:rn. istom poslije pada Biograda (.1521.);. drugo je nepnLVo s toga, sto se CiniIn-i"vo Stefanu Lazarevicu i Gjurgju' Brankovi6u, ier obDjica vl'se sa sviiemznaml!lrritu ulogu u historiii baJkauskog poluos-t1:va. Pa sta vid5:mo IJosliie boja na Koso:vu, biva neutolimu mrznjupl·opale dina:lItije i S11)skog 11m'oda? Vidimo.) da k:Qi Laz-aJ.'eva, poginul0g vladara, Mileva (OliveJ·a) dola~ u harem sult~na Baja,zida I., a 13 g'odina poslije mre znaruenite propasti

bore se srpski cetniei naijunacl:liie u bojn kod .Angore (1402.) za sultana,' sa sina upropastitelja srpske nezavisuosti. I Gjuragi Brankovio, nasljsdnik Stehna Lazarevica, pristaie takogie1' uz taclasnjG prilike, i n.jegova mila kci Mara dolazi u harem sultana Murata II. S jedne strane nevoljan I)Qlozaj, s druge tada prirodna draavna premoc Osmanlija prisilise balkanske vladaoce, da se prilagode kadru turske politike. Gjuragj Braukovic pokusavao ie zacudnom giplwS6u, da se odrsi prema turskoj 11adm 0 6i, ali 1e zapao u nezgodan polozai naspram susjedne Ugarske, koja tada voinicki i. drzavl10 prev-Iagjivase, posta se srodio i &Y6ZaO 8 onom sirankorrr, Jrof~ _Ie stojala na ratnoj nozi sa castoljubivim domom Janka Hunyadyja. A Janko Hunyady imaglase javno mnijenje i vscinu naroda za sohom; on je predsta"lr1iaohriMansko junastvo,d00im je Gjul'agj prema svojemu polozaiu oporturriata lrio, 'Zelja nam ie, da U nekoliko rasvijetlinio ovu epoku, u kojoj ugarska, hosanska, srpska, vlasks, i osmanlijska historija stoje u taka tiiesnom megjusobnom dodiru, I. razloga. Mo6ne prilike dOJ])maninih vojui6kih sila: Turske i Ugarske ufjec:ale bi u l)rvom rsdu na svagC4tsnie drzaniestaroga despota Gjlu·gja L U drugom bi redu vazda drza.nie njegove rodbine propisivalo mu, da promijsni polosaj. GiUTngj Brankovie nije se drsao uovog politieleog pravea. Kad se poslije smrti Dusanove i propasti njeggve care vine , bolje l'eci njegovog silotvcra, sna0110m rukoui pricvl'Meni konglemerat rastrosio do osnova, preostalo ie ciglo jednosredstv:o, da bi se koliko toliko dalje odrzae bsrem individualni opstanak pojedinih tel'itorija: put kompronrisa, Iu:ace propade i zemlja i pOl'odica. • ~8manlijs~o osvajanje na balkanskom P01UOStl'V't1 u XIV. i XV. stoljeeu Silni duhovi padaju ispred sile orkana, .a ~1l~ zaklonjene strane u nizinama osta]u uepovrijegiene, N emanji6i al~,. a nag-Io u~iseno pleme Vl~a8inovo razilazi se. Sin mu Kl~alieyi6 ,"'!Jg~ Zi:'ri doduse dugo u piesmi i pl'ici,ali to ee -malo njih znati, da Mitra8ko, Dimitrije bio 1404. i 1407. godinB veliki zupan u :l •• • "jtupaniii . i. dvorski kapetan tVl'gj:ave Vilag-os u U garskoj1), a ~ ~ Poda.lnik ugarskoga kralja Sigismunda. Za tijem stupise

Politiku

porodiee Brankovica rukovodila

su ov-a odluena

D8lik .le na vihar u planini,

1) ~

~

KlJJa.y. N. Y_uzej.

178

-

-

179

-

Hrebljanovici na kormilo, junacki Lazar i njegov sin Stefan Laz~~r~vi61): Ovo .valjano pleme ne biiase duga vijeka, i ,unatoc svemu .prltisku 1 smetnjams stupa na vladavinu sin snparnika iStefana Lazarevica, Vuka Brankovica, pozniji despot Gjuragj. Same rodbinske sveze Imeza Lasara pokazuju nam u pojedinim imenima palozai njegove vladavine. Njegova kci Mara udaje s: ~a si~nog gospod~ra Vuka Brankcvica, Jelena prvi put za, Giorgia StraC1D:1U'OVlca u pnmorlu, drngi put za dinasta poznije Hercegovine Sancl~lja Hranica, jedl:a k6i. za oaisi1nijeg oJigarha l!g~'ske, poznijeg palatina Nikolu G~'a,ya, ~c~ ~esp~~ udala se za iem10g Sismanovica, a poslije Lazareve smrti dolaai Olivera ili MilBva, kako spomenusmo, u harem sina onaga sultana, koii je njezinog oca pobljedio. Po tiiembracnim svezam~ pozneje se politika ~lo~a La:areva, koja tezi da ocu va interese svoje sile. Stefan La~a.rev~c nnao. l.e ~v~ interese 11 vidu, kada [e isa oceve smrti spasao sebe 1 8v01 dom priljubivsi 'se sinu pGbjedibCeVit Baiazidu. No to ga nije nikak~ sprij~ci:o, da z~ .~~ pricuva izlaz, kotvu spasenja, kako ga, sult~n ne bi svakl. cas smo.z~hti mogao. Spasa ie nasao u tome, 6to se naslonio na ta.d.~,ta~~ sll~u du?a~'sl:u drzavu, na Ugarslru. S~ tog'a dvoi~lcog. polosaja, S1'b11a,ili bolje 1'601 nJezm vladalac, zavisio ie od sudbine dviju drzava. No ovai poloza] nije utjecao same na djelotvornog- vladara, vee i na sV'ecinioce u njegovoj zemlji. Bas te porodiene sveze ieazivale hi nujgore pOl'odiene svagje. Prirodni nepriiate1j Stelanu Lazarevi6u biase njegov zet V uk Brankovic, "izdajica" _. po priei - u boju na Kosovu. Po Ruvareevu razlaganiu 2) ne trsba puno xijeci tr0siti 0 toj lzmisljotini; spomenucemo samo to, -da ie Vuk

!

Ste!an
supruga

Lazarevid,

.knee,

t

1427.

J'J'!l1rija Ka.nmkuzelJa. 1401.0.

Vult,

t

Dobrovoj, Mara,

urnr'o mlad. , Gjlll'agj

sl1prug Vnk 13ran~ov.i&

t

Bra1l1~ovic

1) Chrebljallovi6 Pdhac

I

1389., 27. jUJla supl'nga Mi.liC:l., kCi kne,,;a, Vlatlm

t

Lazar,

1

J~!§na, 1. sLlprug Giorgj!! Slmchni'rovi6. 2. snprug Sarrda1:1'1'[rani6

Despina,
udala S.1l za jeilnog Sisl))anovi6a u .Buga-rSli:.oj.

Brankovic 13 9. g'. bio odan kralju Sigismundu i prij boja na Kosovu PQdnosio kralju ponude _ bez umnje 0 pokorenju Raske 1). U tom poxodicnoro razdoru vazda se povraea dosljedno pl'Otivan pra.vac Hrebljanovica i Beankovics unatoe svakom pomirenju. Ako je despot na turskoj strani, jzviesno cemo naci njegovog brata ili zeta 11a ugarskoj strani, i obratno, ako se despot Stelan drzi vjerno Sig-islllullda, niegovi velikasi klev taju 0-(1 11 sultana. No kra] ovog porodicnog razdora, kraj slabosti njegovih pomocnih sredsta'\"a i d vo:tranog; politickog polozaja, ipak ie Stefan Lazarovic polueio razrnjerna velike uspjehe. Do bitke kod Augore stojao ie vierno nz Bajazida, no od 1403. dalje vodio je palitiku 11a svoju ruku, Nije on imao na umu, da zbaci sa sebe tursku prevlasf.ved je u toku razmirice oko turskog prijestola (izlUegju sinova Baiazidovih) htio da poluei to, dae uspostave stare graniee Srbije. 1403. dobio ie od cara u Vizantiji naslov despo tao Kaka mi SlH.limo, ovaj naslov noma nikskve drzavopravne vrijeduosti, jer visantinski car davno vee ne bjese suzeren Srbije, te po tome ne mogftse ill pripoznati Stefanu nikakve Iaktiene despotovine, u toliko maaje, 8to Stefan bas po priznanjn i odluci sultanovoj bjese iut.iuski vladalac svojega naroda, Ovaj ein znacl iormalno, 11a visautinsko-hriscanskom temelju proistelelo podizanje Steiana 'Laearevica megju vladalacke porodice , kojirn se odlucila prevla t Stelanova u njegovom narodu naspram 0 nalijeh porodica, Do toga vremena bio je on samo primus inter pares I porodica Brankovica smatrala ie sebe, da nije 11i u eemu gota ad Hrebljanovica; ali od tog'a vremena pripoznata je vladavina, despetovina, porodici Steiamnroj.Fakticna moe despots zavisila je od sultana. U to doba, da bi spriieciQ tursku prevlast da ne prevagne, obrnuo se despot ugarskom .kralju Sl,gismu.ndu. i priznao ovoga za vog Ieudalhog gospodflJ.·a2); tai je odnosaj tn1jao do sm.rti Stelana Lazarevica, k:oji se ov:ijem preobrasajem BV0je pozic.~ieronogotruko koristio. Jer 1411. dobio [e on od Sigi munda rudokope U lSt0CIlOj &ani kao neposredan feud, a od Srebmice oboaatio se on i njegovi jednici •. No i u sa.~oi Ugarskoj darevao ie Si;sillund mnogo dObam ~rti,e(n~ vlernom (fide1i nostro). Tako ua pr. grad Szatrrnl..r-N emeti sa p~dima., kojim je upravliao Steia]} ltemete (1417., 18. febr.) ~). mnogo dobara u tOl'ontalskoj zupaniii, tako da 1e za njih ~_. j)OdZupana. natnjeStao (1417.,3. IDaJ.ota) 1.)•
I:)

N.,
N, ('l·II-I'Il.y 1387-88. magjar. historlcarlL. t Jelena u

Mileva. (Oli1'lm~), SllPX1;lg Ba,j,a.zid J. 138:1/90 •
.

~

..

-

180 N a upravu njegovim dobrima u garsko] namjestio je rogjene :M:agjal'e? a na to je i po ugarskom pravu obavezan bio. Niegov upravnik u SzatmarN emetu, spomenuti Stefan Remete, poslovao ie kao njegov optUlom06eni rizoicar, koji ie u svim pravnim poslovima raspolagao po ugarskom tavernikalnom pravn 1). Osim Szatmara bjese ios i rudni zrad Veliki Majdan (Nagy Banya) imanje de potovo "), i dostojanstveniei drzave podupirali bi lljegove ljude u svim poslovima 3). Vladavina Stelana Lazarevida i aka ie bila pomucena s])letlt.ama i razdorima, ipak [e U uUlOgom obeiru sacuvala snazu zemlje, a kad, [e 1427. dana 19. iuna umr'o, 0 tavi ie on svojemu nasljedniku i ako ne nezavisno, ono ipak ugledno podxucje. Godinu dana pl'ije smrti svoje (1426 uglavio je Stefan sa kraljem Sigismundom drzavopravni odnosaj Srb prema Ugarskoj u cesto spomenntom ugo:voru u 'I'otisu (Tata, komoran zU})anija) , po kojemu [e Steiana bez poroda na lijsdio ])jegov Gjuragj Brankovi6 kao despot. JI. llgovor u 'I'otisu (Tata) izmegju ugarskoga kralja Sigismunda i despota Steian.a.. Lazarevida epohalan je ciu 11 zivotn tadasnje despotovine, Reg.n urn Rasciae (Raitzenland, Ra.czol'szag) nazvane. Prvi Imt objavio je ova,! ugovor zasluzni I vau Christian u ::\vojoj "Gesohichte Serviens und Bosniens" str. 170-172 prijepisa) koji se nalaai 11 jednom stilionarijn ostrogonskog primaskog kancelara Sebastiana Lissthiusa (1563.). Codex je nosio stari bro] 156 megju privatnopravnim, a ne, kako Enge1 pogrjesno primjecuje, megju historickim mkopisima becke dvorske biblioteke; sada nosi rukopis bI'oj 8'471. Bice da ie Sebastian Liszthius sastavio svoju stilisticnu krrjigu ili iz istovremenih, iIi iz poznijih k0piia, koje se upotrebljavahu kao ugledi za pisarnieku potrebu, Jer da [e upotrijebio bio original, morao bi se ova] 11 kojem mu drago beckom ili budimpestan kom arkivu naci. U ostalom, ova] se ug'OVOT toliko uvazavao, da ga je i Faustus Veranoic (V erantius) , bratie kardinala Antona, pI'episao, a ovaj 8.e prijepis nalazi u budimpestanskom drzavnom arkiVLl. Ovu ie kopiju objavio Feier u Code Diploma.ticus X. 6. -stl'. 809-813. I Vladislav pl. Szalay objavio ie u svojoj hi<;toriii srpskih naseobina u garskoi 4) tekst ove povelje.
y

11 -

Drsavni

bjehu historicarima 11'i ruci, koji ObMITUci se nz to i na netacne podatke magjarskili kronieara kao Thuroczy-a, Bonfini-a, lstya,nfly-a" De postupahu vazda s ovijem aktom prema sadrzaiu njegovu. Mea-iu novijim rnagjarskim historidarima pretresa Fridrik Pesty U svojo] drao'oejonoj raspravi 0 imovinskim odnosajima G'j-mgja Brankovica 1) OV1.1 t nlU kritieki i stvamo, ali on nije vazda ta 110 zagl dao u zemalj ku _kal'tu. Mijatovic") postupa s poveljom po EngeIu) docim Elan Dimitrijevid, profesol' 11 Karlovcima u svojoj studiji: Gju:ragj Brankevic ( mederevac) de pot Tp ki (str. 21-22) pretr sa ovai aHB). Hi cemo od svoje ·tran u kratko da r umiramo sadti6aj ove take vazne drzavopravne povelje. Pnimjecujemo ios iednom u naprijed, da je po srijedi dod use samo kopiia,ali istovremene cinjenice potVl'gjuju auten1.i<:not cijele stvari i bail nijedna okolnost ue svjsdoci proti oV'og odista U zivot 1)1"0, edenog ugovora, kao sto se i stil i sklop unatoe raslikama ko]e se u tekstovima pokazuje u nekojim irazama") potpuno pududara sa tadasnjim poveljama. Za poblize dati:ranie napominjemc tu okolnost 5), da je kralj Sigi mund g. 1426. u 'I'otisu (Tata) od 8. maja do 6. luna iste g. boravio, te ie po tome povelja u to vrijeme izdana. U o'ovo1'()) odxegjuje ovo: 1426. Oar Sigismun.d daruje ]~xa.ljevinu Rasku. I. Mi Sigismund itd. objavljujemo itd. aH" vierni, vi aka ugleclni Stefan, despot Rasko, U mudrom obasr nju i u briznom rasugjenju, da je kraljevina Raska sa svim svojim pravima i pripadajima nama i nasoj sveto] diadem] i nasojspomenutoj lcraljevini Ugarskoj uvijek i od vajkacla podregjena bila i je t, i da 10 po pravu i svojini nasem Velieanstvu i svetoj kruni i gore pomenutoj naso! kraljevini nep r dno p'l.'ipadala pak i ada pripada, i pones n zeljom, da ova drzava Raska u tecajll vremena 1l.C dospije 11 tuO'ie ruke, on je skupa sa svim svojim baronima nasem VelicaTIstvu, kao i prelatima, baronima i _plemicima na ~e ugarske drzave polosio zakletvu vjernosti i posltllinosti naspl'a:m nas, nase svete kTIllW1 i naspram naaih nasljednika na prijestoiu Ugarske, kao i naspram paprijecl spemenutih pl'eJata, barona j plcmica nasa drzave i same dl'zave.
1) Brauko"jcs
Gy1il'gy

Ove publikacije

T:'LCZ des.-;pota

i)iHokyjSIIOD)rai

o[[l,gyal'Ol'sz~\gban

!is

a

l'acz
.

deSZ}lota czoinl.

Bndapest. t877., stl'. 4-6.
~) A6CI).O'l' ''£'ypal} 13P:1lDWlllrl-,_, stl'. 43-·44.

.
IJ:O

3) UimHrlievi6 se samo n tome vara, sto sma.b:a OVIl po"Velju low pismo haJja Sigismunda, kOJllJ& n,,"Ovora, koj(1 Engel doduile l)o<rrjesno pnbljcira, aU tom.e nije kl'iv on vee Liszthi.us.
• f~

"

to je

ZUIl.tne SIl razlike

11 tekstu

Eng.elovll

i Fejtirov t'l: 1. Fajer l)i~e: pel' [lUi;>6J'SOS r[lloslibet barones .et etc. lml'oue S110 s etc.
j

') Al'kiv pO.rOdiC6 K:\.lJay, 1417" 28. oktobra. 2) Ibid6In. 3) Ibid m. • ) A magyarorszJlgi szerb- tclepek i t. d. st.r. 119-122.

:ea~~ nostrae et '. ilU'llmentllm prae.staxe beit. - Engel: pel' universos II Felers. izosta,o jedan red, koj; se oilnosi lla Galamb6cz=Golubac.

zoo.tiiolll

~) Pesty 1. c. 6) Da.bismo izbjegli sva.ki hotim.iiini sklop> donosimo t'aClm po tacku sacsb,wljeni v jeran. tekst u l'rjjevodu .

-

12

-

-

183

-

II. Osim toga postigao ie svojim pokornim molenjem ad nasega Veli'&<tnstva to, da je nas vjerni, visoko plemeniti GjuragjJ sin V1kov, sina Brankova, kao njegov unuk primljen 11 zajednicu i stanje spomenutih barona isto toga nasega kraljevstva 'Ugarske, zevsi u obzir gore spomenute okolnosti, za tijem rasudivsi marlji vjerno cinjene pokome nsluge i odanost despots Stefana, kojom je u svim nasim i kraljevstva Ugar ke teskim povoljnim i nepa,' podnze6irua izvrgao slucaiima srece imanje i osobu, i sva svoja i na domu dobra, u slavu i cast nase velieine, i to najvedom opreznoscu i, neumornom hrigorn i marom, i nas u rasnim vremenima mjestima u pogledu nase velieine blagodamo8Cuz:aduzio. III. Ne rnanje naklonjeni naprijed podnesenim molbama despota ..... i pretpostavlia.iu6i probitak i korist despots Stefana 'radosti, koju . mogli uZivati u vladanju i upravi istom kraljevinom Raskom, i voljni osobitog car. bl ago vol] nja, da de. potu Stefanu u kralievini Raskoj dime nasljednika od njegove krvi, postavljamo poslije zrelog promisl . u potpunojsvijesti nasega Velicanstva,a osim toga poslije zrelog vjetovanja sa nasijom baronima i prelatima istoga Gjurgja, sina V1 i njegove muske, sakonito rogjene na.sljednike, i takove,koji se jos b rodili, nasljednicirna istog despota Stefana u kraljevini Raska!, u slucaju, ako bi spomenuti despot Stefan bez muskih potomaka umn'o. IV. Ovu spomenutu kraljevinu Ra~ku, sva njezina prava i po stiee, s izuzetkom i isklju6enjem kastela Thysu-ieza1) i njeO"ovih prj 2 daja, koje imade u srezu Ozach1l ), isto kastela Zackel a"), koji imade okrugu Po.Ianzu, u kojem je okrugu nekad gospodar Hr oja podigao -<>..""",~q .. : Br0dar i Zom sed '), isto nekadasnjih zemalja i okruga Dragisa i kod naprijed spomenutog ka.stelaZackel, koji su n oskudici n asem Velicallstvu pri pali l isto kastela M a ch 0 6) i nj ~govih od ko.jeg Machovski Banat nosi ime, 1. to zemlje' i okruga, sto ja pl'ipadao Radislavu, sinu Ch_a$teI koji je na isti llacih 6) zapao kraljev:skom Velicanstvu, isto sreza Byzwa7), u kojem: se inace nahodio, lsto kotal'eva i okruga Felsewabna i Alsowabna 8)
T<)T~'n.,

Rad.i o '), kod Abne, isto okruga, zva.nog Neprizon_2) istookruga: zvanog LygzS), kod i pored istog okruga N ep r iz o n, isto okruga, zvanog Ra ha s"), isto okruga, zvauog Col u b ar a,"), isto kastela zvanag BelazenaS) sa svijem pripadajem, za tijem okruga Ub, isto okruga zvanog Tbalm Iab e-rn el ek e 7), isto kastela N an d ora l ba sa svijem pripadajem, jsto kastela Calambaz (Golubac) sa svijem pripadajern, i drugih kastela, l)okraiina, zemalja, opeina, gradova i sela, koja je drzao presvijetli vladar Ljudevit, kral] U garske, na~ najmiliji punac blazene uspomene, a i drugi u vrijeme kod, ovog kraljevstva Ugarske. Sve ovo kako u skupu tako i pojedince sa svim pravima i pogodnosti:mf,l,hoeemo da pridrzimo za nas, za nasu krunu i za spomenutu baljevinu Ugar:;;kn za sva vremena, ako hi spornenuti despot Stefan bez muskeg nasljednika oti§ao S ovoga svijeta, sto mu ne zelimo. V. Iz osobite milosti, koliko smo kadri i mozemo, zaada i pl'ije, kao otprije taka i sada dali smo, darovali i prenijeli, ili pravije dajemo, darivamo i prenosimo na naein, kao sto obicno darivamo barone nase kraljevine Ugarske, kako bi to. sami sobom i niihovi spomenuti nasljedIiici ~adtzali i drsali i to taka, da Gjurag'i, sin Vlkov, i niegovi spomennti nasljednici bndu vazd,a vjerni i pokorni nama, naso] o.svecenoj kraljevsko] kt·uni i nasiiem na.sliednicima, kralj.evjma U garske, i da se bez oklijevanja pokeravaju nasijem zapovijestima kao i onijema nasijeh nasljednika i da lieno pehode nase Veliean tvo i Das kraljevski dY~r i onaj nasiieh 113s1jednika, kao i ostale barone nase kralj vine Ugarske, kao i sam Gjul'ao'j da bnde duzan peisustvovati nasem vijec\t j povrh tog?> hocemo, aka bi i kad u prijetecoj opasnesti naae Velieanstvo ili nasi spomenuci uasljedtllci eesto spomenut.og Gjurgja, sina Vlkova, ili ujegove spomenute nasljednike pozvali na to, da on slim ili ani sami i koji ron d:rago od njih u njima i epomeuutoj drzavi Raskoj susjednim dijelovima sa ciielolli svojom 8:11omi sVQiim ratnickim nar0dima po mogucnosti nama, krnni i D.agoj di"zavi, kad god zatreba i podesno bude, vazda i svarrdje cine vjerne usIuo's sa " I:> I:> tilem llaa:ocitim naregjenjem, VI. da n slucaju ako bi Giu~'agi, in Vlkov1 urnr 0 bez muskih nallljednika, onda ve napriied spomenuto njemu nasim Velicanstvom
1) R.agjel'o .) Nepr;clI;va.. ;) Liig.
.) Raba<;. 0) XQlubal'a. Ragievillu.

isto okrugazyanog

.) Tresnjica iIi Lesnica. ~) U:;;ice. ~) Sokol. 4) Ne mozil" so 1IlLci. Ii) MaCa eStella, jamaiino u. vallevskom okl'llgn. B) Zbog oslmilice u Da~ljed.stvu.
') J3_yt'va.

6) Bela stena.
j

8) Go.rnj;i

Dolnia Obna.

7) 'ramnav& rijeka

_

TlJ,llluava-meUllke.

-

184

-

-

185

--

darovano i prelle reno opet nepovrijegjeno l)TilJadne nasega V<JllvtLJlHH,Vo.i kruni i drzavi, silom ave nase povelje, na koj01 nas tajni pecat vi i. . Kada dakle ana u tom obliku poduesena buds, dovescemo je u nase priviJegije. Dano u nasem gradu 'rata u g-odin! gospodina 1426. 'I'ekst [e OVOa' ugovora iasan i 11e treba mu puno riieci. I. Iiaska je kruni Ugal'ske pravno podregjena b il a, i ova] odnosaj praVDo u vrijeme ngovo'ra. Despot zaklinje dakle sve svoje mag'nate jerno t, doka::1uju6i tijem einom solidarno, jednogla,sno primanje i van! ovog'a drzaVOpl'aVDog odno ~aia. On se sam nije zakleo historicari piSu - jer jo on vee einom i svojom dugogailisDjom clokazao sveju 'pripadnoet. Znacaj ovoga cina sastoji se naimo u poteinjenici despotovi [ednoglasno <ITarantlljn vjemost, II. Postulaoiji GiLu'gja Brankovioa velilzasem. ugarskim nije samo to cilj , kako Dimitrijevic tvrdi - da mu pruzi prililce, kako bi n posrsdno utjecati 11a odlulce zemaljskoga sabora u Ugal'skoi. To [e same jedna velikaskog polosaja: Gjuragj ie kao Bsro Regni postao c]'an ugarske i tijem je ujedno p:r uzeo bio i 0 b a v ez u, da tu krunn brani, ueini Ii kriv fe zbog nevjernosti. To je protivna strana baronata, I ta je cbaveza jasno oznacena u V. odsjeku povelje, Gj1.1ragj kao desp ot p;reuzeo ebavezu, da brani ugarsku drsavnu gl'anicu u i u njezinim susjednim zemljama. ave su z ,mlje dakle u srednjsm vi pripadalo ojelini ugar ke krune, Odnossj ovijeh eemalja naspram vredivosti ugarske cjelokupna krunske drzine (posjeda) bje:se realan za napa,rlaj i ebranu, a. izrasen je i u SigislInmdovu _ da se izrazimo - obranbenom zakonn od g. 1433.1). § 1. toga zakona glasi ovako : . 1,Posta ad vajkada vasi kao osuovni zalcon i zakonit obica] kraljev U garske, da osim Q11e zastite, lcoju BU lCJ'alj, kraljica, crkveni p i g'ospodari uelijed, svojih odnosnih dohodaka duzni da prusaju drz g:ranicama na svaki mog-n6an naoiu, jos i cielokupnost plemica :i POSj<:>U:JLLI"'," mQ1'a, u savezn drzavne vojske braniti drzavne granice Pl'otivu svalog p:rijateJja i protivnika. § 2. Posto kralj garske osim naslova ugal'skoo'a kraljevstva nasi .ios naslov ovijeh zemalja kao: Dalma. ijc, Rl.'vat :lte, Rame2), Sl'bije, Gar .. Lodomcl'ije, Kumanije 3) i Bugarske, kojesu zetnlie od vaikada ut-jelovll
I) Kovach;!)'!c SyJ10ge Dec.tet. App. I. 1). 41(). •) Bosne. 3) VJMke.

sjednika, da bra~e nji~ove gran.ice." . .. . .' Pl'ikopcavanle OV118h zemalla ugarsko1 kl'Ulll valja razumjeti u sredov'ekol1l duhu drz~LVnoga prava; inkorporacija nije bila pretapanje, 1 ch'zs,vno ieclinstvo pred tavljala 1 ugarska kruna, Rad bismo htjcli a da pl'cdocimo ova] odnosa] jednom l)1'isl)odobom, mogli bismo r 6.1 do. 'e uO'arska kruna bila osovina, zemlje spice od kola, koje je ohruc ojelol0 kupnosti u skupu drzao. posta ovdje govor.lmo 0 RaSkoj, mi smo toga mnijenja, da ova spomenute stipulacije ugovora pod II. i V. potpuno odgovaraju duhu tadasnjc<!r zakoDitog shva6ania, Tacke ill. i VI. ticu se nasljedstva Gjurgja Bsankovica Oft pxiiestolu. Na ovo primiecujemo: a) da ie pravo ad:reg-ienja, ko u Raske] naSljeduio prijesto, z:11'i8110 cd ugarskog' kralja, 0 cemu sumnje nile ; b) nasljedstvo je ogranic·eno na GiuTg,ia i na njegov zakonite l"D,uske potom]mj 0) odregienie pod tackom VI., ako bi porodica Brankovica _. koja se naravno samo za slucaj iZUU:Ul'ania porodice SteialDa Lasarevica proglaSuje za nasljednu __ izumrla, da onda Raska }Jl'ipada U g'arskoi _ to je zanimljiv prilog za srednie~ekovnQ drzavopravno slrvacanje ugarske krunske drzine (posjeda). Ra~ka biese naime pr.i v a.tn a drzina (po.sjed) krun e, kQjoj stajase na celu n aalje d.no clan BV. krune: r as ki despot. Despot dobivase l'asku zemlju kao nasljednu ddinu, kao porodienu drz in u, (i'Lll·e possesionis hereditariae) ... , izumre li porodica d:tzitelja, potpada d,r~ina pa l)ravu aviticiteta (zakon od 1351.) sa svijem analogrro privatnoj drsini krnnl3' Kad ie 8te1a11 Lazarevic proglasio ovu tacku: ugovora kao za se obavesnu, ueinio ie to _ kako rekosmo _ vazda pretposta ljaiuei samo tai slueaj, ako ne bi imao Dluska IJol'oda. To se u tacci IV. ias~o konstatuje. Ostale 8U punktacije naeelne prirode, docim ova. tacka IV. saddi gal'anc1jl1 ugovora, bez obzira na sakletvu erpskih velikasa, za koju Ie kao u potvrdu kral] dodao materijalnu zalogu. VjeTllost Stefa:oa Lazarevica bjese osvjedocena, ali vjern.ost Giuxg-la Brankovica valjalo ie istom olmsati. G jednu l'li.ku kao zalogu za viernost, u drugu pak iz strategicnih obzira iskao ie Sigism:und mtav lal'ac tvrgjava, koie sacinjavahll vojenu granicn, OclriOSDOobranhenu liniju ITgatske. 8tarougar, ke granice uli~su Be naime u srednjem viJeku sutienaJe sa'avom i Dunavom, e6 suose dnboko pTuzale u bo ansku Posavinu i U srpsku Maovu. Danas sa !love Maeva Olta dubodolina, koja ogranicava Drina, velika okuka Save od Race do Sapea) i na jugtl Cer-placina,. Imade jo~ tracliciia da je iednoc i ova planina i dolina. Jac1l'a do Loznie€! am? spadala. Danasn"ji l)oliticki i''ll'ezMac Fe sa glavnim lTIjeptom Bogati6em dopu-e juzlJ.o da Jadra, ie i Lesnica spada ovamo, no nie.gova istocna

t:>

o-a1'slwj, dl1zno'st 1e kralja,

kraljice,

prelata

i vaskolikih

plemica

i po-

-

186

187

.c su dara se vee kod Sl·p. Mitrovice sa Savom, docim ostali doline spada pod Sabac. . U srednjem vijeku sacinjavase nama same po ll~e~u _P0znata Machou (Macs6, Maeya, Macevgrad) sTedj~t~l) ~blast:J, 1 bJ~se poznata il11enom Machov ki Banat (Banatus Machoviensis), no ova] se , i s onu stranu Save i imao voje politieko sjediste u Sz::iva-Szt. D (Demetrijevu gradu LV't Savi) Mi tr o v ic i. Ba~at sto.?,a ie. ~sno~ao Bela bio ie vijekovima juzui bedem Ugarske prottv S~'blle, ali Je vremenom ob1ast od cestj izgubljena, od cesti posjede tvrgjave knez Laz~! od ostavi ilr ~igi&lDUnd za zivota Stefana Lazarevica ovo~. ~vrgAava dopade ~ nemirima s poeetka XIV, toljeca Tlrosu Ml1utm~ ~ ruke.,. 1319. g. presvoji ju nazad Karlo Robert.i ugar.gk:~ cet~ ~rodrlJe~e ~o . Dba, do Valieva2). Stelan Laezkli, vog]a ~ .OVOl vOlUI, ~apalio ]e 1. tvrgia.ve, koie Srbi u Biogradu b.1ehu. podlgli.~).Car ~usan opustosio macvanski Banat prije 1340. g., ali ga 1.e od Srijema pO~lSnU() ~an. Ostfiy4). Ljudevit T. veliki prepustio je obranu macvanskl~ gramca L tVl'g svojemu vjernom Niko1i od Gamy-a (Gorian~kom), pOZnIl.em m:ocllom tinu, k:oji se ozenio kderko:rn kneza Lasara .. Nlkola ~ar~y lro~O Je na. Banata kao s vojinu tVl'gjave i zemlje, a duzan Je bio da l~ bTanI.~ T8SU drzave, Vjerovatno ie, da Btl poslije vojne 1359. g. 0 troskn Srb1le Hireno ugarske granice, odnosno macvanski Banat. Nikola Garay j-e Banatom od 1356.-1375., za nji~ dog:ie do ,1380. Ivan ~Ol'vathy reel, koji ie poslije smrti kralja Llud~vlta ~~ledno sa Tv~tk0m magjarsko-hrvatskim malkontentirna Ud6lSlO veliki uS~~"nakpr{)tt~u udoviee i Mariie od Anjou. G. 1384.-5. OSVOPi:i~ Ivan. 1 Horvatlry Banat sajedno sa tVl'gjavama Bitva, Kulpin ] sa ~lOgr~aom, bise odbijoni. Posliie ubijstva Nikole Garay a (138~.) do~~e Dle~ov Nikola n. kao ban IT Maevu i stojase na celu ovol popT'llecenoJ 0 do 1390, 8 obzirom na neprekidne rremire bio je kralj 8ig'ismuud

. O'ranlCa ;:;

da prikljuci cijelu oblast neposredno kraljevsko] vojsci, te is izmijenio tvrg-jave Nikole Garaya 11 Macvi 10. marta 1392. za tVTgjave GUns (Kaszeg) i Osesznek1). Iz ove znamenite povelje doznajemo da se teritorija Macvanskog Banata tacna podudars s ODOID, koja re u totiskom ugOVOl'U spominje, kao sto cemo to docnija detaljirati, Megju tijem poeetkom XV. toljeca, osobito poslije bitke kod Nikopolja 1 pade nadmo6 (prestige) ugarskom oruzjn i same 1411. pogje Sigismundu za rukom, da uspostavi ra.vnotezu. To se vidi i po tome, sto 1412. g. svi vladari iz Srbije i Bosne dolaze na dvor u Budim, Stefan Lazarevic sa 2000 konja 2), gdje ga Sigismund ljubazno prima i svakojako odlikuja. G. 1413, dogovarahu se 11 tvrgjayj Bacsu ,., uzar. dl'zavni baroni sa Stefanom Lazarevicem 3), koji za tijero g. 1423. fungira zvanicno u megjunarodllom opcenju kao prvi ugar. dlciavni baron, kae i u kesmarkskom ugOVOl'U kralja 8igismunda sa poIjskim kraljem Vladislavom i litvanskim knezom Vitoldom 4.). Od toga vremena datiI'a nepokolebivo povjerenjo kraljevo u de pota, koji IT Totisu obeca, da ce izraciti posjednuta utvrgjena mjesta u tome sluca,ju, ako mu G,iuragj Brankovic bude nasljednik. P6drucje, koje Gjuragj Brankovic trebase da izruci, obulrvatass 0110, koje jos za vremena Ljudevita I. cinjase neposrednu granieu. Na sj"6~ferU, gc1je Bitv a r e ka iznad Jarka 11 Savu uvire, cinjas.e jedna tvrg'ja~ obranieke sredist sreza, za tijem S8 speminjc tVI'gjavaJ Thysllitza, koju Dimitrij" i6 matra za danasnju Lesnicu ili Loznieu, mi mislimo dll. je to dana~ni'a Tresnjica na Drini "in districtu Osach" u Uzicu, odmah za tijem spominje se So kol. Kasteli Brodar i Zomzed lezahu blizl'l Sokola, a podigao ill je Hrvoja. Brodae.k0 Nato nahodim.o u blizini Save) Zomzel1 mora all. je bio blizu maevanska ,g'.J·anice. Teze je, da se odrsdi poloza] Sokolu, ieI' Sokola imade mnogo. U Srbiji nahodimo Sokola na valjevsko] prusi, Po tekstu Iezae je u "contradia Polanz" = Poljane, to je u okruzju d. tuzlanskom, a u kotaru gracaniekom nahodimo opet Sokola. U ovom slucaju, a to nam se svig'jll. da je vjerovatnije 1 prelazile su granice Banata is onu stranu Drine prijeko u Bosnu, i obuhvatals c.ij.eluvodoplavnu oblast uMa Drine sa iedniffi dijelam danagnjeg tuzlanskog okj'Llzia, Granica na. is,toku pl'oteze S neprekilno duZ Ko1ubare, i to srezovi Felsewabna i Alsowabnu, GOl'nja i Dolnia Alima .kod potoka Obnice blizu Valjeva) gdje i Radio, danasl1je RagjevQ 1ezi; prema sjevel'oistoku blizu puta Valjevo-Ub na Kolnbari lezi Nepricava (Nepryczen), meg-jasno lezi srez Ljjg oko
') Codex llaLl'ius VIT., sll'. 4028,
") Mis$al~ glo.goliticUll1 Hervojll.<l Ducis, .) COl'lex vatrius VII., sl1". 445. ') 14.23 Fejo!r~. 6., str. 5~7. stl'. ,78"

I

mogosmo da utVl'ilimo po!oza!o. staroj tvrgjayi. . 0. s~iil1 ka~·t~ma na~o~e se ispotl erne ena "'L"mav:\:. j 1101J·e na ni:1.e od prilike oko LesDJce, lInC Ulv:U' (NOVlgWd.), Nedaleko od 118. In"" v -"'I, ". '. • Ut •. e su :M~""iarski grobovi i Novo Selo, ali ne .nagjosmo Mauo. Posrpskom l"!ecmkll. IDles .~]l,O'~IJI se , • CTtm:a b1t.o.o mjesto n tophckom sTezn, aI,• ga l1ema na SIp. k.r I I·. 75000 a nama se elDl , il& ovo al ."'" ') Ne
j'

D·· . 11m

niie identicllO
versus caput
ho'

sa historickolU ma<'ivanskom: tVl'gjavoID:. •• " '. • v ") IT 'edno' veri idaDoj 1341. Steranu Lacz1di ]llse lQ.·alJLludevlt L ,,,Gemtol noster cpntr.a I 1:Jli1 I .. d '_p m te)'rlUIJ Ramcnsem Rac;l1m v-a.lidum hablUsset exel'mtum , .... Step ;1"a~l1S VOlVO a, ... 1 sa., , ._

tluv,i O:b;)na pGnitus dest.raendo sPQliavit~. Nagy: Sopl'onmegyei o.k~an! tar. I,. S. 19~. I 12' - lz Qvij·ell opisa proizl8.zi all- jEi Castrum Macho" IDor:ua hIt, vazna tvr.gjava 01<0 pa.,LUS. ,.. , .n • ., " "., d' "'li" 3) Ibidem 199: "p.ostmodnm dum St;iSn:uttiCI Racumsls ill Nandul' Feynlll.r tlegc~n ]886nt et 1 I cQnstruxissent, 'l uamplures iilem Stellhanus voivoda cum ipsis scis,maticis viriliter
6."<.

Pl'opugnando eisdem.«

lpSum

CaSlTllm

ex ipsis .sciSJnati,cis capti vavit 4) Codex pal:t\"ius II. S. 88.

et '1rl.'bmpinres iftterfnit

lS' -

189

-

rijeke Liig'a, koji vise Nepricave tece u Kolubaru, za tijem dclazi zapadu, okolo brda Ra.hasa, istoimeni erez, pak onda obla t srednieg Ko lu b ar o, onda tVl'O'java Bel az te.ua, kod danasnjeg Baljevca S onu Kolubar na istoku, Za tijern dolazi okrug b na xijeci btl udruzena a rijckorn Tamnavom blizu Kolubar u Savu uvir . ugarska 'I'amnava-mellelc izmegju Tamnave i Kolubare, pripadala ie kogiel' grat ici. Kao glavn mjesto u to! oblasti, koja se proteze ad na SieV81'oistok: prema Savi na Obnici, Ubu i Kolubari, vazila je Maeva. Ako daklon uporedimo mjesta 111ugovoru sa gore llaizrnjeni6nom poveljom Sigismundovom ad 1392., nadi cemo, da je Garay drzao Dettos{?> Ide, Belaztena, Neprichov, ebrechen, OkrLlge: bara, Lyg, TOPIJlica, Pepelowch, Kalizar, 'I'omla ('I'am11a"'\\a), Rag':Y1:i Jezuik, Abna i Db, a sve ovo nahoc1i e i u ugovoru, osim Toplice, P Ka1izar, Jezuik i Dettoslolds. Toplica ie poboena rijeka Kolubare, a okruzi svi su leeali 11 sjeveroistoenom pravcu od N epricave na Kolu Ostavivsi lokalnim i pitaeima inelca iznagju imena mjesta, koja mi nii namjestili, mogli bismo pousdano reci, da je sjevEll'nll gl'allicu Banata liievoj obali einila pruga Raca-Mitrovica, za tij@lJl_ 01 last Savine okuke Kulpinom do Obrenovca, na zapadu pruga Drine do Ra;g,tBVa, a se mozda i u danasnie besansko oltruzje D. 'I'uzle, na jugu pruga Yalievo, a na i. toku prug'a Kolubare. Ovdje prilczeni nacrt J?okazuje blieno ogranicene grani e (sWca 4). Osim ovoga kordona odregieno biese, ds se preda tvrgiav3J Biogra i Goluhac. Maeva [e vazila kao Banat no za Biograd b.iese zapovjednik tvrgjav8 sa velikim djelokrugoill, kOji banu ne bijase podv Ova] uslov ugovora imao je za Ugarsku naj eea, zi\Totna Teziste obrane protivu Tur ke bjese premi "teno u Biograd, 'te ie tVl'gja;>ra p'Ostala s'l'ediste utakmics osrnanlijske i ugarskeeils, :prava )1~elj lzapi,(a" dunav ke ravnice. Uo-al'ska je 91 o'odiml drzala ovu tacku u rukama i sa svieV81'o-balka.n kim drsavama primala prve i najsibiie snasnog 0 sma.l1lijskog ziv lja. TUI'·i Bll jarnacno vrlo brzo doznali za ovaj ugoVOl', i sultan nasljednik 1421. g, umrlog sultana Mehmsda, izaslao je kako se eini 1427. vojsku, neka opustosi Rai=lku. No 11garske vojske, izvjezbane u n vojnama bjehu pod Ivanom Maroth -j8m, koji je u VlaHkoj napaa Rad ula , milosnika sultanova, ja;ce od Turaka. No i one Osmanlije, :pro",alise u SrbijlL bjehu potisnuti. Ovi opsjsdnuse . asvojise Ravalu u (kod Paracina na pobocnoj :rijeci Morave) i svud u opustjese zemIju. )'igismund izasije jednu cetu pod knipetanom

]3ochka,vem od Rasina-Keresztur-a pl'otiv naprednih 'I'uraka. Bochkay pl'es-voji tVl'gjavu oslobodi suznje, upljacka puna i protjera neprijatelja 1).

~"'_

.........

"

...,.,

...

il Vitel!

Slika 4.

Iste godine 19, juna umro [e Stefan Lazarevic U Srebrniku. Istom &ada stupi kao despot na vladu Giuragj Brankovie, staT u godinama, a bogat u iskustvu. III. •. 'I'ofiski ugovor stupio ie u zivot odmah isa smrti Stelana. Lazareviea. S:tglSmund se pozuri naroeito da posjedne Biograd, i mi ga nahodimo vee
1) Ailciv u 'Mollyor6 Kerek,u, 1427. t9, noveniha. Povelja 1U'&1jeva 3381/73 original.
2

-

190

-

-

191

-

10. septembra te g. 1427. ondje, gdje izdaie povelje i rasporegjuje za Megiu tijem se Gjul'ao-j uetezao da ispuni ugovor. Mi veoma dobro sh ujegove razloge, jer sa predajom ovijeh tyrgjava ogoljela bi mu Htio ie ad svoje strane ne samo da bude zaklonjen od Turaka, vee i da preuzrue sve in statu quo. No i kl'alj Sigismund uvigjao ie vrlo da Brankovic izrucivsi ave oblasti doprinasa veliku zrtvu od s bel za to zasluZuje l)rimjel'enu odstetu. Kad GjUl'agj Brankovic kano Ugarske odstupa svoje tvrgiave, on se za to mora primjerenom ." dobara u U gal'skoj Iaktieno prispojiti drzavi. Kao univerzalni na~lj.ea Steiana Lasarevica on ie preuzeo' i pozamasnu ugarsku bastinu pokoju despota, no malo za tijem on se uvalio u odista knezevsku bogastinu. Steia;na Lazarevida bastinio je Szatmar-Nemeti zaiedno sa Nagyi F Banyom, grad Dsbrecin '), Tokaj, Bacei i Beckerek u 'I'oroutaln. oviieh dobara imao je Szolnok, tVl.'g·iavu rfeoeak u Bosni, Slankamen, Varsany u heveskoj i solnocko] zupaniji dalje B6S~OXnl.eny, Talyu (ne Tokaj, Regecz i Munkics, za tijem bogati spahiluk Vilagos sa 110 . Erd-SomIy6, Kulpin , Mitrovieu , Zemun u srijemsko] oliupaniji I Vaiu Dragalyolch u krasovskoj zupaniji. i iednu kue:u u Budimu 2). Sva dobra, koja su nosila bogate prihode, dobio ie Brankovic od kra;1ieva Sigismunda, Alberta i Vladislava. Po pogrie~uom kazivanju roagjarskih kronicara dojako 1e cesto kao cinjenica, da [e Brankovic dobio ova dobra kao zamjeuu za onu prepustsnu oblast u Raskoj. Ali ovo nije dokazano. I Dimitrijevie") .... sa svijem dobro, da u totiskom ugOVOl'U nema spomena 0 zam~e1l1, 1e Brankovic dobio ova dobra kao bastinik Lasarev. No spominje skoro sva dobra Brankoviceva kana bastinu, doclm su to dijelom darovi Sigi mundovi i Albertovi. Cesto sp ominj an oro Pesty-ju zasluga, da ie to jasno dolrazao. No i u njegovu radu imade "ponekih '.L~''''~~'''' taka, pa hi Iijep i zaslnzan posao bio, kad bi neko podrobno ra.spl'a imovinske odnosaje despotove; jer ovdj otpocinje historija ugarskih Srba i uiedno savezan l'azvitak pl'avoslavne 1'1ve u U gal·skoi· Nijesmo naumili da pisemo pragmaticke histol'ije despotove, nag. dosta, aka konstatujemo, da ie bas drzavopravni po1ozaj koii potjece iz totiskog ugovora, pl'ivezao despota za sudbiuu
Njeg{lve

I)

nv.loge vldi

11

IUllayevo1l1 bjese illlC

Il;rkinl.. ¥ukosll-v.

14,31. 23. febl'lHU"i1-;1435.2

jlln(Lj

1450.

10. aug

llj<}go_VOJ1l

Yojl'"odi u SlIledo!"evll

.) Pasty,

op. cit. str. 15~5'4. ovdie nil> Diplomatarium .R'lCzke,ciense oil Stela!lll> Mllgllicsa,
II kojelllll

3) Op. cit. str. 38.
{) [Jpucujemo ;made
ilra!!Ocj4mJ

pdLoga za sl'pske na$Mbi:ne

nil. ostrvu Csepelu.

Sa svo!iieh dobara u Ugarsko,\ postao je on istinski ugar ki velikas, koji e de in -e zanimao javnim poslovima drzave. S druge strane opet zaplele su ga njegove materijalne prilike u privatne l'azmirice Ugarske, jer on niie sta,(ao. izvan stranalca, ~ieg'?v~ l~cn~st jest, i ostaje bi:na partija taaa~nie alike vremena, isto] mlerl bio 18 U '1 uraka allgazovan, kao se.'tl'i6 sura Bajazidova i kao nepo redni susjed najsilnije drzavB, koja neprestano naprijed prodire, tome Iatalnom polosaju, on se spasao diplomatskom majstorijom koja slUZi na cast njegovoj uvigjavnosti, njegovo.i Inkav"tinl. Nije on izmudrovao toga plana, jer mu ne dadose toliko VI' mena, neo'O se samo hitro koristio svjema okolnostima. Trudia se , da budo '" neophodno nuzdan kako Magjarima tako i Turcima, U obadva protivuika tl'ucliu se da nagje evrsta dodira, kako bi mogao da se ukrea U ohadviie luke. Tako i bi , da je uz prkos svim udarima sudbine jpak oeuvao svoju silu i pri dobitku koliko toliko za se cario. Svojom politikom Bpasao ie sebe, ali svojega doma i svoje zemlje nije mogao spasti. Veliki umovi mogu sa dugo vremena, mozda i za covjecji vijek, da rade protiv teme1inib uslova jednog organskog opstanka: ali najposlije ipak prevlada opei zakon. 0 manlije nijesu za to pohijedili , sto to njihova tadaanje pobjede potvrgjuju; vee su pobijediti zcorali s toga, sto sa snazni bili, a niihovi protivnici slabasni, Da bi mo dobili prava pojma 0 porodicnoj politici Gjul'g"ja Bl'ankovica, saopstavamo ovdje rodoslovje Gjul'Kieve porodice u toliko, u 'lcoliko se dotiee okvira nasega razlaganja (vidi p1'ilog L). Neka i nehotiee romantiena erta istice se u tome, da je ied1Ia kci de pot-ova bila udata za Ulrika Celiskog, predstavnike, zapadnojevropskog uplivs (20. aprila 1434.), doeim lijepa ¥ara, kao zena sultana Mmata, predstavlja kopcu izmegju Srba i TUTaKa.Po Katarini dakle svezao 'e stan despot sa silnorn il'akcijom grofova 'eljskih, i nasao je oslonca u svl,ie)TI onijem porodicama, koje udruzene r ovijem silnim plemeuom tezalm za preteznim polozajem u U gal'skoj, Oe 'koj i Austriji. (TTidi pl·ilo.g IL G,) b) cJ Kako pl'ilozena rodoslovna tablica dokazuie, bjehu Celjevci U Sl'odstvu sa. Jagielonima u Polisk01, sa Kotl·omanovl6.im,a U Bosru, sa gl'oiom od ~?lice, sa Garayeveima i taka posredqo sa Uljakyjeveima i - sto ie za Djlh same. i nlima srogjene p01'odice naivise vrijedito po Barba;t'i tetei UIrichovol, zeta despotova, u srodstvu sa v:ladalackim domoru, sa haljem Sigismundom, Albertom i V1adislavom V. Ove, kako bogastil'tom ta'ko i politickim uplivom Qtmjene porodice, sacinjavahu megju sobam hto poveljama uglavljenu, cesto sam~ prirodnu ligu, kojoj bjese cilj, da lt1ada .nad. d:rugijem.a. Ovaj se eilj llep0sredno opirao pl'il'~d.noi misiji WaAn18 Ugar ke. Protivu navale turskoga 'g'ospodstva tl'eb~e Ugarskoj

:8

2-:<'

192
)

193

+-

1

II
{

I

l
I
t

... ....
~

.~

'"

'"0

184 '"
'"d

~
p::
I:l

195

--

qq !>

.., " "

'"

~
!> <+ I"

'" 'd ..,
c
0'1

~ ~ '::s' !=l "
?

" ~
c:

.0>

....
!~
rJ>

<-~

..,
~.

IE.. .....
I"

.....

.g

~ ~

~

" ~, "
?

qq

td.§:
l"

Q

'"' ~
0

!=l.

"

'" < ... '" !"

~>
...,

"

n'

<

"

~ ~

Q

(J'l

" ..a' ~

""
I"

~
!"

o., I"

I

I

I

~

.. E'.. "'"
t:::l
-e
0

'" "'

0

t"'

0
0

'" S·
!;o Pi"

s: ~ '"

g.
&

0

'" ~~I" " n- e+ ...... Il: ....
;<
0

II1

~ I"
'<

'"

I"

P-

0 0

..,

g'

kao npravnoj vojeno] sili energican vogia, protiv apsolutne sile sultanove jedna vol~a ~oia sva~die pro~ire. ~va v?lja bie.se olic~na u Iicnosti ~anka lIuuyadY,\a, ] on bJese ana! 1 kojega Je podigao ll]egov narod, ]ezgI'a uarada, ciji se pl'avac, ciia se politika podudarala S onom njegove zemlje. Taka postade ad Janka Hunyadyja narodno-hriscanski iuuak protivu Turaka, jo' Zl;1 svojega zivota od prijatelja obozavana, a od neprijatelja v:eoma uarus na historieka licnost . Gjuragj Brankovio i njegovi rogjaci hjehu takogjer dobri Hriscani, pouaosob on am vjeran sin svoje crkve, ali isto tako uporni neprijatelji Huuyadyjevi. Bilo bi nepravo predstavljati Janka Hunyadyja kao covjeka blage oudi bez ikakvih zemaljskih poroka, koji 5e na, svoje dusman« h1iebom bacao, pa l'Iigosati tranku Celjski-Brankovio kao takvu, koja je svsmu kriva bila. Ali u velikom prizoru taclasnjega vremena imao js Hunyady sa izyjesno pravo. Meo'iu tijem, despot, u prkos zacudn6j svojoj vjestinl) bje&e vezan za politiku svojijeli rogiaka) i on je kao ugarski velikas dijelio sve probitke i sve nedace oligarhiene stranke, koje je ova pretrpjela u borbi sa narodnom strankoni pod vogjenjem Hunyadyja, U borbi, sto ju je Hunyady na zapadu vodio sa Celje,reima, a na jugu sa de potom, bio [e uspjeh sad na jednoi, sad na drugoj strani. U glavnam ostao ie Hunyady uz 1)1"k08 poxazl1 ked Varne 1444., a ea tijem na Kosovom polju (14.48.) 'ipak pobjed:ilac. Obadva odlicna mnza mrzili su se megjusobno. Hunyady se zeljeznom nemilosrdncscu osvetio za kolebanje despotovo s druge strane poeinio je Gjlll.. ragj Brankovie neoprostimn po&r.iesku, kad je poslije bit.ke na Kosovu zarobio Hunyadyja i od njeo'a iznudio novaca. Poslije ove episode nije, u se vise mogli izmiriti. To je vee jog unast, ohol starac, koji pouzdaniku ugar. drs. sabora, Ivanu pI. Ka.llaYLl,velikom zupaDu sabolcske zupanijekojemu je inane vsoma povjeravao - ponosno odgovaia, da njemu ne trebaju pGsredmci. Kada mu ie ea tijem Hunyady zaprijetio neka popusti, pise despot 21. aprila 1450. iz Smedereva Kallayu, II kojega .ie Jauko Hunyady imao potpuna povjerenja, i ('iii je sin Pavle bio drug' poenijsm kralju Matili, da se on 11e, hOji Hun.yadyja, i da ce za svaku kokos po jednu ljudsku glavu otkinuti 1). Hunyady je ostao pri l.Jjeai i strasno opustcsio. Raskn. Issom se sada sporazumie~e, i Hunyadyjev sin Matiia saruei se 1351. g. sa Jelisavet«).]R ~liskom, unukom despo tov om. 'Pako bi i Runyady uljegao bio u oligarhienu. pOl'Gdicu, ali Jelisaveta umrije naskoro, a izmirenje ne ostade aiti mogake bin iskreno. .

p.......,~:r,
"''OUlmti

t) Pri.log L 17. aprila

aoov.

14,640.poklouio ie bali ~:[atiilt Pavlu XfUlayu j 1 vanu Parlagyju tl'Zi(;t;a. Till koja [e despot driao kao posjede, ali su zbog lljegova vjerolomstva porpala opet kruni.

-

196

~

-

197

Brak lijepe Mare sa suitanom Muratom nije bio srecan, kajega, , zlovoljni na nj zbog toboznje rnu slabosti, nadrazivaliu na Poznato ie, kako je Murat iskopao oei svojim surama GrgllTu i (1439/40.), a sultanica, prema kojoj je sultan ohladnio za to sto nije:imala, zivje.la ie do smrti sultanove 1451. samotno izalosno. nasliednikMul'atov, htio ie suvise da iu uda za [ednoga roba; ne hi izazvao rata, vratio ju je nazad njezinom ocu. No i ako je neszeena bila, ona je pri svem tome za svoga zivota bila kopea sultana .i Srbalja, i Brankovic je imao u nioi velika oslonca na dvoru. Stari despot nije bio sen tim en talan oovjek. JOB je nesrednija Katarina Celjska. pl'VO vrijeme nje-zinoga braka ljubio iu je muz, docrrije podrzavao ie otvoren odnosaj u Beeu i napustio svoju ie u vjeri tXaZila utjehe, 1456. posjekose ]Oi muza i od svijeh tugjinci, daleko od niezine otadzbinc, zapade u dio sudbina , PI'iie nego sto bismo razlagali dalju sudbinu despotove moramo jos nesto primjetiti 0 rodbini Celjevaca, posto oviodnosaji tumace ulogu udovice Tllrika Celjskog, a nijesu ni bez interesa za despotovu.
IV,

od Gorice i Barbare, poznije suprug'e 8igisl11undove;, ovoj ?el_jskoj kceri b'ese irne Ana, I taka srodise meg'iu sobom porodice g'onckih grolova, deljevei, Uilakyjevci, Kotl'Omallovi~~. i .k~ca Lu~embU1'~-Habsbu~·g .. Sin Nikole Garaya bjese POZ11l11 silni palatm Vladislav, najveci protivnik Janka Hunysdyju (t 1459.). Ovaj se Vladislav 02;en10 te,s:che~skom pl'incezom Aleksandrom: J\'Ii, mislim~, .da je Katari:la, supru?,a Henn~a o~ Goriee, bila sestra Vladislavljeva. Njesin brat Vladislav kao 1 ona pot!ecali su po materi od Celjevaca, a goricki grolovi biiah~ od .svoje strane - kako ri10zena rodoslovna tablica dokazuje - takogjer visestruko 'u srodstvu ; OVOID pOl'odicom. Uz ovo dolazi ios i cesto spomenuta sveza bosansk "knee Kotro:manovica sa Celjeveima, sveza Nikole Garaya n. sa kcel'kom Lazara Rreblianovi6a, cija [e kci bila mati GjUl'gju Brsnkovicu, a dalje opet udaja Katarine Brankoviea, kcei-i despotove, za Ulrika Celjskog n. Lijepa Katarina Garaya bila ie zalosl1e srece u "SVOll1 braku, sa ,grofom Henrikom od Gorice, kol.i je u jakoj mjeri bolovao od porusonih zwaca 1). U ovorn su se braku rodila tri sina: Ivan, Ljndevit i Leonhart, kojima ie zet Henrikov Ulrjk II. Celjski bio staratel] i to o~ 14~3, ~rol U~ik kao naisiluiii rogjak: gl'ofov imao [e do smrti ovoga velika 1 odlicna upliva na sudbinn gl'oioYske kude, posto je u Furlanskom i Gonci i sftm imao velikih dobara. Grofica od Gorice 2), s kojom je nesreona gl'ofiea Celjska u priiateljstyu hila, nije poslije smrti BY oj ga divlieg musa nash lliep:t postnpanje u najstarijeo. sina Ivana , za to mn ie pl'etpostavi1a mjezimca Loonharta, kojemu ie i syoie imanie u Ugarsko] ostavila 3), N a grolovskoj stolici u Gorici sieg'jase poslije snu·:ti .Ivanove Leonhart, potonji vIadaJac ove zemlje "), ciji naein zivota i rnlitava vladavina kao da potvrgjuje istinu teorije 0 nasliedovanju. Njegova prva zeua bjese kci Nikole Uj1aky'ja naslovnoga kralja Bosne. Nikola Ui1ak) vazda 1e tesio ea Bo nom. Nlegovo srodstvo Sa Celjevcima, sa GaTayevcima, za tijem polozai njegovih dobara 5) - imao ih 1e puno U Posavini, u Teocaku (docnije uzeo je naslov Marchio) ma,I'kgrofa od rreocaka) -, dovedos.e ga u. mnogoID obziru u dqdil.' sa ]3osnolll, KaQ ban Maeve i Hrvatske hio je prirodni predstavnik dl'zave. Krali Matija utisao je ovog tvrdokol'noO' i ponosnog pI:otiv;nika. ios u vocetku .'voie vladav.ine (1459-63.) obecavajuci mu pretendentstvo ua bosansld pJ'ijesto,
1) Ae.neas Syhius: De shilu Europae, cap. XVll. - Czoemig: Gorica, I. 560 - 562. ') Pov Ije 1A,54. ill ,1456. VI/15, ]461.X/t7, 1465, IDj5, 14'i1.1Vj24j c, i I\r. ru:z. arkiv u I;Iciiu.
Umrla je prije 1.4,83. Ozoel'1lig, op. cit. ,~64.

Celjska dobra i njihovi gospodari bijahu tijesno skopcani sa Gr.ofovija Gorica lezase (.izuzevsi Coglio) S ovu stranu Isonza, megju drzalru grQrovi od Gorice nekolika Ieudna dobra erkve, koja bjehu P njena teritorijalno] vlasti pabrijaraha u Aquileji, Kada su Mle6ani Furlansko, presla 1e vlast Aquileje, ali arne U pogledu Iurlanskih na rspuhliku mletaeku, od koje su grof Hem·iJr od, Garice i Iljegov 1424. g. iznova dobili u leud ova dobra i mazsalsko zvanje u GOi'S spomsnuti grof Henrik (IV.) vladao je u Gorici ad 1376,-1454. On se dva put zenia. Prva lUU zena bjesa k6i grata Hermana II, Oeljsko rlakle unulra Katarine Kotromanovica, po imenn .Ielisaveta; ova je pos]jie s'Voje udaje umrla, Po drugi put (poslije 1426.) o~enjo se Katarin Ga.rayevoIn, .k6erkow ugarskog palatina,; ali je pitanje, kojeg je Garaya on kcerka bila? Blla su naime tri slavna palatina ovog nnena. Nikola Garay I. koji j,e poo'inuo IJri junackoj o'bralJi ll.dovice i keen Ljudevita, T. b'ar ~garskog (1387.) nije ioi mogao otac hiti. Za OVilU Nikolom I. postao ie palatin nieg1lv sin Nikola II., najmocni,ii covjek u UgarsIw,! za vl'ijeme dugogoilishje vladavin.c eara i kralja Sioi munda, Rao ban ad M.aeve on se pry] put ozenio po imenu nepoznatom 1l:ce1'ko)11 ujm'ski (Illa nazlvalu ill 3elenom) kneza Lazal'a Hrebljanovica u 81'hiji, a po drugi put - i to BVaKako jos prije 1405. g, - sestrom prve suprug'8 Henrika

L:

'} Co.rol~ini:'l'entamen Gen. etc. 138. <) i" 1500; poslij" njega pJ'ipacle zerrJLja Ausf,rjji.
O\Ta bosanskl> dobra baiitinio je on od Guayevn.ca. Vim l)(lFbdieniarkiv Bos$iuyi,ievaca.

-

19R

-

-

199

-

a kada Bosna pade kao kraljevina, .Nikola je Ui1aky dosta doprinio ad sebe, da se Bosna opet presvoji. Kralj Matiia odrsao je svoju 1"ije61471. g. postavivsi ga za kralja Bosns 1), i dozvolio mu ie, da se U Jajeu maze krunisati. Kao kralj Bosne vrsio je Ujlaky pasivnu ulogu, bio je vise [anstvenik nego li kralj, jer su Jajce, glavnu tacku nove kraljevine cete kralja ugarskog .. Njegov sin Lovro (Laurentius) nosio je naslov od Bosue do 1524. g. Isto tako, kao sto se a padu Srbije poslije boja na Kosovu ne govoriti a da se ne zataje Stefan Laza1'evi6 i Brankovici, ostala [e i H kao zivi organizam u hriscanskom savesu drsava i potpala je istom pada pod otomansku drZavu. 0 odnosaju Ui1akyjevu prema zetu znamo, da mu [e u pismu od 19. [una 1475. iasDo predoeio vrednu statu, sto su mu Mlecani i ujegovi sopstveni ga,jitelji prou '8 toga mu je pisao, post{) nema djeee, neka dogje 11 Ugar ku. Ove poslanstvo povjerio i1aky svojemu poslovogji Giorgju Raczu 2). je imao u Ugarsko] kao materinstvo ova dobra: 20010"8, Simon Vees.e (Vag-Vecse), Arva, Proueha (?) Czesznek, UjVl:tI·, Somlyo, Hygod .Papa, Gara (u dan asuj oj Slavoniji), Szomsaedvdr (Szuszed) 3). Mora da strasno gaz-dovalo u Gorioi , jer [e kralj Nikola kad ie putovao ltaliju - sam sobom gledao kinjenje i gulenje liuill njegoyoga zeta. S je u to] povjerljivoj misiji odaslao spomenutog Giorgja R:icza de la Torre '), ili kako ga na njemaeki zvahu: Turn. No nije ni to pomoglo, Iakeumni grof pustio je svoje ljude neka i dalje zare i pale svojej volji.
--L;.jOW:U.Ll.JUiU:

V.
Malo prije spomenuto g·oricko,.furlansko srodstvo Oeljevaea v1'8i10 je pozmjoi sudbini porodiee Brankovica odlncnu ulogu. G. 1456-7. brzo se izredala trag-iena sudbina historije. Jedan drugim urnire Janko Hunyady, Ulrika Oelj kog sasjekose, za rrjim na gubilistu Vladislav Hunyady, za tijem umire despot ·GjtU'agj 91-godisnji stante, kojega ie sure Hunyadyiev Mihailo Szilagyi iz osvete u smrt otjerao, a mladi kralj Vladislav umire od oU·ova. Kag da ie Nemezis tl'azila zJ.'tava za se, tako ie h.rzo snasla osveta sve sudjelace
') ~ba cr.oalo Be de Bos.sinn. 10 IUmo. Signor Voyvoda NikoJo de Illocb". Mak:u~ev: MOn. slav. str. 95. Stela v~lika, sto oilista zanimljivi. !lrki" Ujlakyjev(l,C(L haS tl tOlU dijeltL l'lije potpun. ') Dv:orski i dci"avni arkiv u Becu. ,Repert. Aosh". PIW"S IT., 101. 566. 3) Ibidem £01. 5.60. i) €oroniIti: 'l'eni:n)neu SIT. 228.

u avoru krvlju opisanoni periodu hi ·torije. Za Uga.rsku je poslije tijeh krvavih dana nastupila nova siajna epoha, doba Matiie Korvina, sina tada najvecegbriManskog junaka., uvazenog Sibi njanin Janka, cija je slava udruzila sve hri~canske narode na Balkanu, koji je silm sobom u sluzbi jedne ideie olicavao krvno pohratimstvo svijeh po plemcnu razlicitih naroda, Posto Sn1l'CU Gjurgjevom (24. decembra 1457. [5. januara 1458.J) nestade one snage, kQja je podrzavala despotinu rasku, to s jedne strane uslijed razmirics Ill~gju elanovima porodice s druge pak uslijed privremenih nemira u Ugar koj, uslijed kojih Smederevo, napusteno ad poznijeg bosanskog ~'alja Steiana Tomasevica, zeta Lasara II., (najnilagjeg' sina Gjurgja Brankovica), _ dopade sultanu Mehmedu u ruke. Moramo megju tijem primjetiti, da je sultan 08V0jio sarno Brankovicevu drsinu .u RasI~oj i S~edel'evo,c ..a Biograd i macvanska graniea drzahu se iuua6kl. Pa m srpski narod lllle bio pritisten dotlen, dolden [e u Biogradu imao svoga zaklona: ali osnovni kamen starog srpskog drzavnog Zivota: plemstvo, gravitil!alo je i prelazilo u U garsku. Povoda tome dala je sama poredica staroga despots, Jaistariji sin de pom GjUl'gia bjese Grgur, kojem ie. sa mlagjim bratom; Stelanom sultan Murat dao oei zasliiepiti; naimlagii sin biese Lazar n. Stari je despot raspolosio nasljedatvo tako, da nije nijeduog sina iskliucio, a svo]u ie ze.nu postavio za predsiedlliell u vijecu njegovih trijl:l sinova, No Lazar je naskoro uklenio mater puta te se docepso vlasti, kako se eini vee u januaru 1458. Grgur Brankovi6 prebjegao je na to sa. svojom sestrorn, su1tanovom udovicom Mal'om k sultanu Mehmedu, koji ie oboje p.riiateljski prihvatio, G1'gurn sve i sva obecao , a sultaniji odredio [edne imanje blizu sv, Gme (Athosa) na uzitak. Grgur, obmanut u svom nadanju, zakalugjerio se u Hilsndaru i UIDl"O 1460. g. Tako kazuju dojakosnja ispitivanja, Ostavio ie za sobom ad svoje :tene,ciie ime ne moze u tvrdo da se pronagje, jednoga· sinai poznijega Vuka:. No ill to pitauje rri[e sa svijem Qbjasnjeno, eda Ii ie Vuk bio njegev zakoniti ili nezakeniti sin, ili eda li je Grgur osim Vuka imao drugog, nesakonitoa sina, Mi smo uvjsreni, da je Vuk izravni potomak kuee Branko ida, i mi vieTuiemo, da je kao in Grguro:v postao prvi despot, prvi raski zastavnilc u Ugarskoi· ha Gl"gurove bjezaniie nastupi rat, a La!Zar umrije p.rije nego sto turske ce1..aosvojise RaSku. Lazareva udoviea, Jelena, iz dotna Palaalogal.) lati !:\e,svijeh lTIogucih sTedstava, saroo daspase drzlnu zemlje. Poklonila Ie zemljtJ. papi kao ieml.
') Eda li. uiie l)ila Fraugil)anka? Jelena. bila Zena Lazara IT. Nagjosmo negdje billeilku ,(18. je k6i BlnrtolomeJa Frangipa);Ja

mer.

n.,

200 -

201

-

Kral] Matija ne mogas Tada [e zastupao papinskn kuriju u Ugarskoj veoma umjesan odista hriscanskim duhom zadahnut legat, kardinal di San Angelo, Carvajal, na kojega se jos despot Gjul'ag'j Brankovic najvecim nnVl'(H'",n1",-.:. obratio bio iz Beceja, gdje je boravio iz straha od navale tnrske vo prije opsade Biograda (1456.) 1). Zasluzni historical', dr. Viljem Frakn6i, koji je opisao djelovan]o misiju Carva,jala u Ugal'skoj, misli, da je vee despot Giuragj Bran u svom testamentu preporuoio Srbiju sv. stolici. On to dokazuje . pismom papinim (od 15. marta 1458.), u kojemu pise: Despot, koji umr'o bez nasljednika, ostavio je svoje zemlje po kardinalu sv, stolioi nasljedstvo (Rayna1d X" 145). Dojako znadosmo to, da je ovaj dar ~"'.L",".uc udovica Lasara II., najmlag'jeg'a sina despotova; no pap,a pise u pismu lzrieno: De ap o tus; u drugu TuInt opet ovo se pismo papino podudara sa cinjenicama j jer Gjuragj Brankovic nije umr'o be z nasI,,', J~"~'D"'" docim Lazar odista nije imao muskog nasljednika. Sarno je jedno u toj stvari, naime O'VO: ako je Jelena, kao udovica iza smrti L, ..,,.>t.• -..,v ... , a ovaj mucno da j8 umr'o prije konca Iebruara, ponudila Srbiju onda ie jedva rnoguce hilo, da je papa 'Vee 15. marta 1458. 0, tome raspolagati 2). No mi smatramo za rremeguce, da j~ stari slavnoj vjeri tako vjerno odani despot Gjuragj ponudio svoju semlju p Oarvajal, da bi stisao surevnjivost garske, izradio je, da se 81'oija sta pod dvostruku zastitu pape i V garske. On je zapovijedao i. vojnom u Srbiju, ali ie naskoro za tijem otisao iZi zemlje, Kralj Matija, stupivsi 1458. na prijesto Ugarske, morao je izvojuje sebi megjunarodno priznanje; tako dogie, da je Srbija ugarske pripomoci. Vz to je pristupila jos i pojava Mihajla ujaka Matiie Korvina, kao pretendenta na srpski prijesto. Drugi s1ijepi sin Gjul'gjev, Steian, koii ie 2;a La~areva priiestola ostao u Sl'b-iji, kao da ie bio pl'istalica Szibigyijev. Slijepi :"\1"0,1":<>'" nagQvorio ie iudovicu Lazarevu, te su se vise puta poveli Sz:ilagyi je obacao clanovima Brankoviceve porodiee jedan dio ilyjevjh dobM'a, ali ie se tra njegova, udovioa J. Hunyadyja, Pl'otiv toga. Despotoviua Rask presla ie uz prkos svemu na tojanju na Stefana Tomasevi6a, i to po zakljuoku ugarskog ad. sabora u Scgedin (6. ianuara 1459.)j no i ova odl'edl;5a nije i'mala nikakva povollna nsp· leT, kak1) rekosmo; sa padom Smedereva bjese pl'opal0 Elve j sva.
t) Makusev: Mon. SlaV'. merid.

c1a se o: veti za taj udal', ie-

tara

anti-Hu-

llyadvjeva stranka. <:tarayevi ~.Uj1akyjevi bje~u ~st~ . proti~ ,nj~ga .k~o suparnika cam Fridrika, S OVI]em se svezao bio 1 Mihajlo SZIlagYI protrv . vojeg'a sestl'ica, ~oiemu je sam on pomag'~o na pl'ij:st.o. Mat~ja O'a [e doanse utisao, all se on u toku g. 1459. izuova zavJerlO protrv Iliega, dok 'a nije kral] dao uhvatiti i u dvoru VilaO'osll zatvoriti '). Kad se izjalovilo poduzece Szi1aO'yijevo, slijepi Stefan vratio .ie mnog hjegunc nazad u Srbiju, jamaeno sa namjerom, da se eventualno, ako 'I'urci buc111 protjeraui, iznova uevrsti u na ~ljedstvu Raske. Engel primjoeuje, da su ga "njegovi u garskoj priznali kao despota Srbije" 2). '0 to je pleonazam j jer ie Stefan de jure bio De potus Rasciae 3) i niegovo je priz.naoje zavisil~ p~naipl'vo ad 1u.aI~a'rali ovaj nije pomagao .tome. ~lijep?~ l)retendentu. Rho Ie on navodno 1 I'urke da napadne.. ali se lZJalovlloJ po ~to 8U ga sami njegovi zemljaci ad straha iznevjerili. To ie opet jedna hipoteza historicara Brankovica 4), koji i vakad htio svasta da protuma?i. Rat je naskoro prozdreo po:rodiei vas novae. Gjmagj Brankovic polozio je u svoje vrijeme za svoje sinove u Dubrovuiku, clje je pevlastice u drustvu s njima potvrdio bio 5), svotu novaca, ali su [e sva tri brata vee 14. decembra 1457. potpuno podigla6). Poslije pada Smedereva Stefan nije imao ~jm vise da izdl'zava sebe i svoje Ijude, te .se obratio svojoj sestri Katarini, koju je porodica Brankovica kao udovicu lJOgatog g,ro1:a Ulrika Celjskog za pomoc zamolila. Ali ie ova jadnica 10 ~e sT(~ce bila, Kad je vitea U oklopu pri pogrebu urnorenog potonjeg grob eljskog slomio -njegovu zastavu i triput uzviknuo: "Eeute Graien von illi und nimmermehr" (Danas grolovi Celjski i nikad vi:;e), tads su njegovi vitezi cuvari i slugs smatrali upra 0 sebe same za usivatelje njegovog knese Tskog' imanja, j svak je gledao, da od tuzne udovice .der edl Fttrstin frau Kathru;ina" potese korist za se. 'I'alco pise kao Iiistorieku istin u celjska k.ronika "). V toj borbi oko celj,skog nasljedstva udovica ie stoj,ala bez igdie ikoga. Jan Vitoyee, na,isiloiji kl'aniski kapetan, koji ie kao siromasan [illemi6k..i momak jz Ceske sa tri l:wnja otpoceo svoju karijeru, imao ie najvii:le uspje.ha, a kad ie ugarski lualj Vladislav uml' 0 (1457.), primila ie on.a -ponudu_ cara
.lY",ililgyije docllijepu$ten
nIl, 011

1)

iz zatV'oFa, a kll.ko mu ie Mati]a l)(li!lije p&tla Smedel'e"IL o],.e(..ao 5 I'JJ s k I'rulio
-UlI.

II

despotov-i
obrall(l

je JIlal'ljlvo
11

tome, d~ sa Srhija

opot presvo]i,

ali je

u

meile"evll

poslile

hl'ahro

ub"a~en,

ollve«on

Ca.,rig-rail i anelie poguhljeu.
S6 ~POCrlOAUH".

.) Op. cit-. str. 416.
0) Dok mil. je bra! Grgur ztvin, llazivao 'J Engel, ibid.

M,iklosieh

hr. 81.

no,

110.

.) Fra.lut6i ",T. CarvlI.jal Janos bibornok :M:agy:u'orsagi kovetsegei 1448-1461. ]vana Carvajala u- UgarsKoj 1448.-lt61.) 889., str. 54-0-0.

(Legacije

') God. 1446. lIiik1osich. hr. 350., 351., 352. "') Ibidem hr. 379-1. 1) Cap. 33-34,

202

-

203

-.

Fridrika, koji joi je doznacio dvor Krsko (Gurkfeld) sa gadisnjom placom ad 2000 lb, za koje je ana opet sva njemacka imanja svojega muzl;j, earn odstupila, Velika dobra u Hrvatskoj, koia su do Save dopirala, ITroda.ta. je udoviea Vitoveu i zadrzals samo Krsko (Gurkield). Za tijem je u Dubrovnik (cal), 43). Ovdje iu je potrasio njesin slijepi brat Stefan, kojega [e potpv~;'«~-'H;;1I' .., Bice da se oko 1461. g .. i ozenio; njegova zena bjese Angelina, Skenderbegova a kdi katolika Georgiosa Arianite Comnenusa Golema. Vjericali sn se u SladI'u., PodzahiIjem Skenderbegovim zivl.o siliepi despot nekoliko godina, no na brzo ie morae da hjezi ill'8Cnci . neprekidne opasnosti od Turaka, Da bi osigurae zivot sebi i svojoj diei, posao je .. - m o.zdiJt najprvo k rodbini I1jegove zene U Apll.liju.l) za tij-em k svojoj sestri Katarini u. Furlansko (Friaul), a 0 njezinirn sajima u Furlanskom pisacemo opsil'niie, .
VI.

pisku

U e. i 11'. doraacem dvcrskom i ddavnomarkivu izm@gju sultana Meluneda, Leonharta, g'l'oJa od

nasli smo

B.rankovi64t

i Despine Angeline, udoviee sp9:menutogi1 odnosno izmegju njihovih pregovaraca, a ova prijepiska i pouena po odri:osaj"e sponrenutih Iicnesti. Prijedmet ove prijepiske bjese kupovina dVnl'B, Biograda italijanski) u Furlanskorn, Dvor2), koii ie 182;ao blizu PQgrani6nbg Austriie i ItaLije Cormonsa, a j danas se vide rusevi-ne od niega) bio sl'ediste -ve6eg kompleksa. dobara, koja su g01'icki gl'oio::vi drzali. LeZao ua megjI, gd,ie se sjedinise rhaeto-rcmanske, slavenske, nje-ma.eke i latin~ke smjest}' llarod;',Lla vee samo ime kazuje muslavensko Nosl'ednjevjekoyni dl'zite·lji bjehu mahom Nijemei, loji doduse naginj . italijaRstini, no po svom poloz.aju i podrijetln spadahu U obseg . drZllfVnogzivota. Narod prema obali biese uslijed mletaekog upliva lij'anjen,samo prema k1'a811 na seln nahodi se sloveuski zivalj. G groiovi smatrahn ova viteska dobra i tvrgjavB zaj,e:dno sa pripadaj:ima l.lekll vrstu pokretne glavnice, koju doznacivahu kao mil'az svojiltl. b.1erim 'raRe Ie Euphemia, k6i grola Meinharda VII.) ]eoia se udala :?ia go Nik:olu ocl Seltja (Fl:angipWli?), dob:ila 11 miraz d VOl' Belgrado 1 u Fmlanskam. No· ova sed.obra naskoX'o pov,l'-atise kaU0 bas'tine gO'riek.im gr6fovima, i to Leonhartu,sinu Kat&;rine Gruiaya1 kalw blig;kom rogiaku ce1iske udovic~.

No oko 1465. gro£ Leonhart je - dosvolom republike kana Ieudalne gospodarice stavio kastel Biograd gl'ofiei na raspolosenjs '), Tada je .groJica JOB imala novaca i ona zajedno sa svojim slijepim bratom kupi dvor od groia. No vee 1472. zapadose udovica i despot Steian u nezgodne lJriuke 2) i Leonhart pristane, da vrati kupovinski novae) no pod tiiem oblikolU, da dvor ostavi kao zalogu na upotrebu, a republiku je zamolio, neka hi za~titila despota ad svake ueugodnosti S). No slijepi despot i otac troje djece mora da je prilicno hudo zivio,jer je republika 23. augu.sta 1473. n.alo.z-ilasvojemu namjesniku u Furlanskom, neka isplati despotu 23 dukata mljetackih kao potpore _. ta on je ad 30. decembra 1435. bio vee patr icije ( ~ironaea del Sanudo) 4). G, 1476, bio ieduzdepobugjen, 'da dosnaei desPQtovoj porodici za tri g-odine mjesei'mu potporu cia. 10 dukata"), Iste go dine preporuouje jadni despot svoju zenu1 obadva sin a Gjorgia i Jo-vana i keel' Maru republici u Dubrovniku 6), G. 1477. umre despot) a porodiea mu ostade u veliko] J,levoliP). Re,publika ie sa porodicom despotovom vrlo plemenito PQatupala.'Namje:snilt u Furlanskorn dobio je nalog, ne.kaju zastiti ad nasilja njezinih ,&usjeda8). Udeviee ie naimenovala d vorskim zapovjednikom (kast~lanom) dozvolom duzdevolU Giorgia MO!2;eniga-D.etaLmo di Cergnen-a"), No despotica m0m da je. vrlo zlo stojala, s:p.»iedi jo,i proganjahu podajnilee njezine, a uvjeravanja republike kao da su samo na hartiji ostala. Kada su zajedanja su:siea.nih kastelsna zagorcala .il;ivot dsspotiei, odaslala i,e doduse republika uajamnike u dvor, ali to bas niie goculo udovici l~). Njezina. zaova, udoviea Celjska, odaevala se pozivu svoie sestre ~Mare, sultanije, i otislau Jeze.vo·u Macedoniju , prepustivsi Biog1"ad svojoj snasi. U tijsm nemilim ok0mostima, prim] despotica savjet groiice~udovice i p0kusa jO& jedno sl'eqstvo, ]raJto
bi p:omogla svojoj

porodiei. Koncem g. 1478. pogle

u Bee, daga. umoli za pomoc: obadvasi.napovede ostavi u Biogradu, mislsci da .6.e se skorim vratiti 11). Gar Fridrik sazali SB na porodicu i zalozio ioi B. oktobra 1479. dvor Weittersleld'l a porodica mu se zakune na vjecitu vjem.ost12). Od tog;t vremena ostade despotiea u

ona k earu Fl'idriku sobom, a keel' Maa-u

'J

~oilllnl D'leali dei Lllogotenellti "del FriuJ.i._ Arch. di Slato in Ve.ne.tia . •) On ie ;om'il) 1J Ugal'sk'ojS.voje. zJl,oslale trafbine, no kako jzgleda IlzlLhldnO. lIuiti.mpestansl<i ih'i\.tIl'Kl\'. ~) Jbiilel'll 1473, 24,. jruma.ra, -

.) IbIdem. » Ibillem.
~ 1. oktQbra 1.476. 'Mi1dosich k l) Al'chivio eli Ddina. H'2" 1478, 1478 ..

...

l) Dutt('c"Slle. ., Jllga.7.p,pailllO o.d Udina

oko 2.g1iJm, daleko.

l\!i.: l'aili'nieni;n.

i) G) 10) 11) Ii)

Ib1ilem!26.

augustll

1477., H;77.,

22.alignsta 30. janu!iia

. Ib~dem,1479. 22. deeembra. Pcilcg II. Misliuto, ilp,.je ovdje gOl"or I) vVeittensMil u, llil:J,ljeIiCJm 2 sab.al:(l. od Kdikog (Gurk)

Ibid~m,. 9. lebruara 8. oktobra_ 1478.

l1

KOI'llSk\li.

204 Njemaekoj odnosuo pod zastitom cara Fridrika. Njezina kci Mara se docnije - kako se izvjestava 1485. g. -- za markgroia Bonifaza od Montferrata I). Bice da Mara nij posla za majkom i bradom; iarr...~, 'o!! .... in uzeze rogjaei pod svoju zastitu. No dok je porodica slijepoga despota ovako prolazila, nije ni nul iskusana udovica - lrika Celjskog bas najbolje zivjeJa kod svoje sestl"e 'I'urskoj. 0 urednom izdraavanju nile moglo ni spomena biti. Sultan dod use zapovjedio hio svojim ljudima, neka potpomazu obadvije gosp ali hi dvorjani upotrebljavali njegove zapovijesti u svoju korist. Na gradskom d\TOrU vazda je novae vrsio glavnu ulogu i ani mali koji se bjehl;l stavili pod otomansku sastitu moradose da muce mules, da se odree naspram spletaka dvo:rskog osoblja. 'Udovica grofa, Celjskog, nemavsi sredstava, a potrzana 1 ad vjerne celjadi, rasprodala [e polako sve ~t9 je imala, Drzala je jos Biograd u Furlanskom t. j. kao otkupimu zalogu odsvog se triea grofa gorickog. No kad je njezina sn.. ha, Angelina, udovica brata a Stefana, bez jcega sa dvoje djece dosla k njoj, odstupila je ODa njoj d~ot. Grofica, koja je imala uza se sve pra¥ne isprave }jto se dvora odlueila se za nevolju da povrati d VOl' OTofu Leonhartu na otkup po cijenu od 5400 rnletackih dukata u datu. Ohrati Be begn p0tur¢'e'JlOm Stelanu Kosaci, sada Ahmedu zvanom (koji je od svog Vlatka: u Mlecima doznao, da gorieki grot hoee da kupi) i posalje pravne ispravs tadasnjem gUV81'l1erU, 'andzak begu Ajasu 11 .Bosni s uputom da se ove isprave izruce goriekom groiu 11 tom slucaju, recenu s'Votu isplati, Djedno je opunomocila nekog jevrejina Sjmona, on kao prave-zastupnik posredujs u toj stvari, Sultan Mehmed doznaza tu stvar i 5. Iebruara 1480. n:apise u gradn njerna.cko pismo gorickom grofu, u kojem mu je toplo pre eije]Q stvar i uiedno javio, da je i signoriji u Mleoima pisao, kako hi leudalna, gospodarica pripomogla, aa se ova stvar na llajbolji na.cin Saop"stavamo Ovo zanimivo pismo ovdje u faksimilu, kao dokaz, da kao car istoka nije upotrehljavao sarno turskoga i arapskoga iezika, vee, je poznato, i grcki, slavenski, :italijanski jezik, a kad je zatrebalo i njemacki
I

-

205-

.Jevl'eiin Sim.on donie je poruku goriekom groiu i za tijem posao u .Mletke. No izgleda da je jevrejin shvatio o~ stv~~ kao prod~iu u svaleom lu&1·u, da oToi:ica nudi ova] dvor na prodaju Ill'lJe svega gOl"lckom.grolu, : za ltijelll i svakom drug~m .. Dftlj~. [e ~.i.slio,. da ce roo6~ ~a prinudi grofa tii 8m ako mu rece: da bi sIgnOl'ljl milije bilo, kada bi furlanska dobra 11 . dospjela u w.etac.ke. rnko, ~'o~ ~eonhart dogie sam u Mletke; htlOje da vidi ovo Huanle 1 dvor, all Ie I zbog novca morae dosta da Inpa glruvu.. Posto nikad nije bio pri novcu, jzgl da da mu je na urn palo, da hi naselienici (kmetovi) u Biogmdu trebali u njegovu korist sami 0 svom trosKu da se otkupe 1). :Mletacka signoria, pak ponaosob duzde Jovan Moeenigo,k:ada joj ss stvar ozbiljuo podnijela, pricuvala je sebi svoje feuda,lno pravo i nije nista pl.igovol'ila ku po vini grofovo j 2). . U ovorn poslu bjehu povjerenici grolovi Vuk od DaTenberga 1 njeg'ov up.ravitelj dobara Hanns Sbaben od Toblaeha, 'nanrjesnik u GOTiQ~ i. na Krasu, doeim je sigriorie, povjerila svom Iurlanskom g"lavn m namjesniku Hsmmu U U dini neka sprovede stvar. Kad ie izaslanik sultanov, jevrejin SimoD vidio da o'1'oi, koji se po Kesaei ponudio za kupovinu Biograda, ne eini nikakve ozhiljne p.ripre:me, zaanolio ga je za odlucan odgovor hoce Ii ku:piti dvor ili nece 3). Groh; se ueini da je kupovna eijena velika, s toga riapise' pismo grolici Cel.iskoj i ultanu i uglavi sa j evrejin om , da najprvo uruei pismo grofiei, koja je osam dana putovanja claleko od Cadgrada stojala, I jevrejin se ponudi, da ce sultana preporuciti ]lovoljnije uslove za kupovinu '). Odgovarajuci sultanu grof nagJasi, da je on doduse .rekao Kosaci da hi preuzeo Biograd, ali samo za polovicu spomenuta cijen na sto oe se grofiea za lzvjesno oporuinjati. Dvor [e trosan, nije Iijep 1 zemlja je~ opusto sena , sto i sam jeVTejin mo~e potvrditi. N Jia nm sultan ne hi prijeoio njegoye bastine.Smisao dugackog pisma bjese taj, da jo ponudio 5 2500 dnkata ). 0'''0 je pismo u pr~jepisu pratio grofici liZ najnsi-dnija uvjeravanja i mislio je u tndo, all. oe 8imon. u njegovom intel'esu posl'edovati6).
c; . . .•

I)

Oull'eSfie p. 'i1 na:.iva

ju pogrjesno

An;l"1I1ina, Kako citira

Sil

casto

laine

lJiljeske

a IJub,tlsna,

aO.KUZU,IO'

i owlje f.a okoillost, dll. OIl lml). sa Ilia 2413 folio s tnm.a,
.) Cijela. l"asprava prepuS"talD() spooijalisti J;'udansJ,;o doticnog
"11

j~ turinske

.k!', hiblioteke
U

sir. 489. rukopisa dvors:kom

11. Sa:ngiorgia,

r1oci).u Same l.wijak kopija
ZIt

No 0 toj kupovini dozllala je vee i tadasnja :istinska drZiteljiea dvora Biogmcla, despotiea-udovica Angelina, ciji je dvorski kapetan Gjorgje Grebeljanovic upravljao Biogradoru. Gospogja Angel~a bOl'avila je tada
I) B,· .12" 13. 5. apl'iln, 12, maia. . .nama. 1480. 14. i,ma. ~) .sr. 5. 1480. 17. juna. <) B,·. 17. 1480. 4. ju]a. 0) Jk 11 ... XXVI. Lunez.

n 39

kOluaila historije u

c, i kr. domacem., Jeppi-'u,
'U

i drza"Vllom arkiV];l, ovo veeilll (lijaiom rasprai'j citira1l10

Illrlanske

elrn Vincencu "Archeog:raIo

koji ea cijelo

Darav:no

1,l):,nimlji.vo grauivo lmmada. Snltaoovo

objaviti

'l'ries.I;inQ".

:Mi. unai<oj

~) B.·llia

je pismo pod

1\r. 1 i 2 lkopija

isto doba). Pismo slij ili u vjemol11 pelj pian

dQdat1.." ill.

6) B,·.

8,

3

-

206

-

207

-

na carskom dvoru u Been i obratila s bila u svojoj sirotinji samom a kako vidjesmo s uspjehom. Dna je rekla caru, da je njezina udo~ca Ulrika Celiskog, potpuno njoi (.Angelini) predala dvor koji ie ad gOl'ickog grota Leonharta kao zalogu imala, ujedno dar ju ona opunomocila da u tom slucaju, ako bi Leonhart otkupio dvor, pripadns n j 0 L Angelini. To je cara pobudilo ds predooi gorickom siromastvo despotice Ang lin i du ga nagovori, neka bi dvor po "'CLLV<ii.U eijenu neposredno od despotice-udovice otkupio, Osim ave vrnce preporuks obratila se Angelina istoga dana 1) stvom dvaju ovjerovljenih izaslanika Iieno groiu Leonhartn i zamolila neka vjeruje plemenitom gospodinu Gjorgju :,Rehellionowidiku" ('-A"'-vlJ~al novi6t~) i jednom kalugieru (njesinom kapelanu), Grot Leonhart, primivsi ova pisma i posavjetovavsi se sa is-.....,.'W~u,,-U.UJ odnosno punou.ocnicima despotice , napise iz svoje rezidenoiie u . (Lienzu)g,) veoma ljubazno pismo gTOfiCl, u kojem ju uvjeravase a naklonosti i prijatelj tva svojsmu. Despotica Ang:eHna biee da je znala noveanu kuburu grofice Coljske, jer :na njezinu pobudn poslao je Leonhart po njezinom kapelanu Marku 240 dukata, a za osiguranjs j~dvorskj kapetan Angelinin, spomenuti GjOl'g,ie Grebeljanovic jedan 11 Biogradu grofu u zalogu, U Biogradu, kao i u svemn vladahutada zalosue priliko: upadaii Tundra (1479.) i pusto"euje ,-\-ut;a<:l,UJIo; najanmika prets orise dvor Biograd u rusevinu, a polja 'L1 golu S tQga samoli Leonhart udovicu, neb OYU stvar uredi na opce voljstvo"), Meg.iu tijem kada 11 Mlecima dozna ~e za poslanstvo sultanovo, se jevrejinu vise kupaca, Umijesni izaslanik uvjeravao [e - po groto pisaru Petru Rafaelu - Leonharta, da mu "dobro zeli'. Pri tome savjetovao gl'oru, neka napise ponizno pismo snltanu Mebmedu i mn, da je on dvor BiogI'~ld samo udoviei Celjskoj za Ijubav zalozio, s njom potajno tako uglavioJ cla pri i kUj)u plati samQ p'olovicu obzirom pal nn. zapusteno stanje tog imanja da sada. ne vJ'ijec1i ni poloyice. Sultan 6e na to za jamaeno popustiti ad te svotc. . ka obavije ti i groficu Celjsku u istom smislu, a Oll, Simon, va co to Ali neka se grot pozl;1ri, inace bi donuse teskim Breem _ thllgima pl'epustiti ]mpoyjnu. Ispl'ft.ve" atzbl'leie" - 0 zalagauju Dl0gra(1~ - bjelm, kaka sulta.n pisase, u Sand:zak bega u Bosni 4).

Nastupi Bozic g. 1480. Jo jevrejin jos uvijek ne mogase da otputuje . :M]etaka, posto se signoria jos ne bjese odlucila, kako da oclg'ovOl'i I~.I .. sw..ta.nu. tvar ie JiO, s i to otezalo, sto ie dospotica Angelin,a imala od v oje <.I J ov-e 11 rukama pismeno na uzivanje 1), a to je samo pod tiiem uslovima ::uciLa grofa Leonhartu, da 0 n iskupi dvor i samo se tako odvasio gro~) nt"" ~osali napriied spomenutu SVOhl od 24 dukata"), 1 No dok su se pregovori ovako odugovlaeili , doeuo i Ivan od oloreta3), da ie go.'podin Polo Dulfin kupio Biograd za 3200 dukata. To se doduse sada samo govorilo, ali se signoria u Mleoima ostro spremala, ds rmisti "nevi erne pse". Kako se vidi, HnMani i TuTCi castili bi se Dlcg'jusobno pogl'dni,m riiec~ma. Osob~to su u .Mleeim~ bili nepr.iiateljsk~ rasFolozeni, jer se Jedva bjese pogssila vatra Iurlanskih sola, keja Turei

zapa.liBe.
Ja skoro se potvl'dio glas 0 kupovini dvora Biograda. Ljudi (l'0ri~kog gl'oIa razjal'i'e se zbog .nepostenog vladanja signorije, Kalugjer Marko odjas) n Bee, da javi despoti i prcdaju dvora i zamoli rimskog cara za iut rvenciju. Svi oblijetahu oko groia, neka plati 3200 dukata, samo da mu se dvor 11e izmakne iz ruku "-). Kastelan (cnval') despot ice? Gjo:rgje Grebeljanovi6 hotljase samo groit! da preda povjereni mu dvor 5). Na to grol izaslje svoga pisara Petra Rafaela u MIetke 6). J evrejin Simon, pl'oclavsi dvor i ne brineci se vise za groia, otputuje k grofici, da )shodi njesinu dozvolu, Signoria 1:1. Mlecima zapads u mucan poloza], Za geric.k.og grob i za despoticu Anaelinu posredovao je car u Beeu doeim sa groficu !eJjsku sultan, ad koga se Venecija veoma bojala, Rekose, da se stvar nista 11e ii6e niib) neka se g'l'Oi pomogne sam kako zna, jedno savjetovahn groIn 'ujegovi Ijudi, nelca presto osvoji dvor, neka se sa despoticom poravIla te tako intra deminium pric_eka na jevrejina dok se povrati, tom slucaju siguran je, da 6e ga i rimski car zakloniti. Grof Leonhart poslusa ovaj savjet, Dna 21. marta 1481. obrati se on caru Fl'idriku i zmnoli ga za njego'\Tu zastitu ?), a despotiei pl'edloZi, ueka [l'a }Justi cla iskupi dvor. Despotica razlozivsi groiu svoju ne'voljn i brigu, pTistane i zahtijevase 150-0 !ol'inata kao iskupninu 8); mo:2:da je pomiSljala na to, da sarno poloviou upotrijebi za se, posto je njezi).1a zaova

~) ]31'.

~) £r.

l'

Bee, 30. 01it<lbra 1480., br. 22. Pjsmo carevo 13. 14 O. 23, l~yetnbJ'a.

br. 29.
:&.V"jestaj gro1ov 0 tome ·iJ_(lspotici. Hr.

'l) BT, 37. Po vl'dl1, <Ill. je gl'of Leonhart j) Dr. 28. 1.1, O. sine die.

pJatio 240 dukata.

.

") Ur. ~) Bl'. ~) BL r?j .131'. Ii) Br. 7) Br.

25. 1481. 4. januara. HI. 1.481. .5. jannaIa. 82. [481. n. febrll(tl'a. 7. 148). 11. februara. J3r. 2.4. 148j . .14. febmal'(1.. 26. 1481. 13. lebnlaro.. 18. 1481. 10. marta. 33.
1. aprUa.

R)

Br. 30. 1481.

3*

208

-

-

209

-

hila pxava vlasnica, I car Fridrik je saslusao molbu oTofa g-orickog. Ie sa svijem odlucno pisao duzdu Mocenigu 1), da ue smatra za pra postirpak jevrejina Simona i da samo grof Leonhart imade prava , otkupi dvor ad grofico udovice. Neka clakle signoria dok se ·'fl·,""~ opet ne vrati po novae, proglasi posao za nevrijedan; ali neka onda i odgovara za rve. jedno je gl'ol oda lao svoje povjerenik Petra ~"",~a"llI i Vuka arenbergera u Mlotke , neka bi u .smislu car, kog 0 zastupali njegove interese, i dali da nazru, kako on ni od nasilja preza 3), Obavijesten je i .kastelan Gjorgje Grebeljanovic i saopsteno da 68 se gl;ol pogoditi sa despoticom, posto je ona u pravu j S toga 011 samo ieruci d VOl' grbiu 3), Vuk Darenberg m0gase skorim da danese grolu povoljna naime da [e [evrejin prodao dvor samo sa tijem pridrzajem, da [e do' Gj1ll'Kie'Va dne, koji dolazi, slobodno da jskupi dobro, S toga grot nagie novaca sto prijs, inace ce izgubiti svoje pravo. Posto je 'pismeno u de potice, to 1e on oba ijestio signoriju 0 tome, da ce jedino j samo s njom prego:vat3,ti. OVQ [e pismo. Darenberaovo donie SrbilJ, koji stojase 1,1. Biograd.u llod zapovjednisrvom Grebeljanovica, Schwabn od Toblacha, koii ga je da1ie g-l'om pratio. U istom smislu se Petal' Raiael, koji pravedno sudi jevl'ejinu i preporucuje Y"w,.V"llr,(1 sa despoticom 5). Schwab [e mislio, da valia sa G]'ebel:ianovieem l'uzgO nagovoriti ga neka preda dvor, iIi novae u Mletkama poloziti f;). NCD nego sto bi se stvar udesila s Angelinom, nije htio gl'ol Leonhart da preduzima 7). U Mlecima raspravljali su ovu stvar u vijscu. Puno e govorilo tome. Reklo se, da je groficaDeljska, dobila dvor od 0'1"01au zalogu, predala ga deslJotu samo na u.zivanje, za to trail sada TUl'6ill, u cijim Tukama grofica, novce, a, ievrejjn dolazi po niih. S toga valia p". na jevrejina i saslnsati njegov ndgovo].'. Grof neka se po tome 0 Mlecani ce radije vidjeti da despotica llrimi nO,vac TIogo Ii TUt'6in~). rr je gla8io odlozni odgo or" o cijeloj l'aSpI'a i dohila je g1'ofica Cel.iska istom vilo kasn0 g 181' valia imati na umu tadaSnja saobl'aeajna srestva, Istom 17. juna:. 148
I't-

a

.niezina I)isma, OelOOSDO odgovori njezinom kapelanu u Mlecima J V od koiez ill iec1ao sluga Katarinin iz '1 urske donese ukn Nastasu J 00 • .. • • ie oTofu, koii re u Luezu boravio , kastelanu u b81 Daren,· 'gu Ona .1 pisala 00 ~ ~ • , ,~ luuoHl Strassaneru (Strassoldo), no sve na srp sk o rn Jez!lm. Darenberg ,fl."te . , k .. b' .. o ao u ciielom Furlanskom da nagje koga, 'Ojl 1 mu procrtao DIJe roo",~ ~ .' . 'roo s too-a je morao U Mlecima naruciti , da mu se prevede na ovo pm i , pl'epise1). U svorn plsmu gTO u~ tUZl se g-rooa,a k k 0 1 /. d a 'i 9)' ii , 'ki 100e )llemao " ...' ,. . '0' reotmu lllezlll dvor. Ona pazl grola, kOlega od djetinjstva POZlHl.,l{\, lIP 0' n zna ) I1}0] go di ~to .?·n 1e.. di " '. J X kao Syojega. sina. 1 non 1 ks d ,le CtOv~lO, d a a. r&'avo postupaju s njom, da jn muce 1 'biju, IJe dobro ueinio, sto Je caru ~,! J'cr co jOoJ'se nsliied too-a sudbina jo~ vise pog01.'5ati. Bolje bi bilo, pIsao1 . ~ '" . .. _. . da ie po odaslaniku naustice odgovorio, kao sto le ona ucinila sada po 1 d' f .' . njezinorn kapelanu 'Nastasu. No oua zua, a, 1e gro "". to U~~l0 p~ tugjem savjetu i da joi ie za izvjesno o~tao pn vrsen., On~ ~e SV010] snasi. AnO'clini pismo zbog dvora samo posudila, ona (gro.fica) zeIt samo to, ako grot hoes da iskupi dvor, da pohvieu od tijeh novaca po 'alje njezjnoj snasi i dj ci, a drugu polovicu nioi, ali - i to jo karakteristierro - samo u njezjne ruke, S tog-a neka gr01 posalje njezin dio bil~ ~o sigu.rnom covje.Jt.u, bilo da ga uruci Nastasu. Jer ona hoco da pogJe 1Z Turske,. ~ posto joi je car prepustio, neka pogie kud ,lOi dT~gO, ona co s~ posluzlt~ njegovom, groiovom, dobrotom, to ee doci k 111emu, da ondje zaklopi
~~
v'
Y •

°

svoje oci,

No iz Iletaka ne stigo~e dobri zlascvi. Vuk Darenberg dO ·l1.0 ie, da is jevrejin vee proda Biograd. SignoriFse doduss prep or ucilo, neka ne postupa protivu volje riruskoga cara; u Mlecima se ustezahu i uvjeravahu, da nece nista protivu cars preduzeti, ali valia brzo i energieno postup a.ti. 3). S toga bi trebalo l3iograd spremiti na obranu i iz Gorice
V

naoruzati4-).

I) Rr. 14. 1481. 7. a.l)Jila, 2) Bl'. 36. 1481. apt".ila.. ") Br. 31 a, a.ii!l. H.I. Itprila, 4-) Jk 3'1d, 1481. apI:iln sine die. bJ Br. 10. 1481. sine die. 6) lk 31 c, 1481. a, aprila. ') lb'. 35. 1481, :t 1llajllo. S) Br. 21. 1481. 3. mala.

preg-ovori u konvolutl1 dr~, ar.kiva u Beell, Meg'irl tijem umrije sultan Mehmed osyojac (3. maja 1481.), a iza njega dogje Baiazid IL, lwji kao da je bolje postupao a obiema udovieama: suitanjjom Marom i groncom Katarinom Oeliskom. Sta 1e dalje bilo, 0 tOlne p1se Czoel'l11g 11. svojoj historiji GOl'ice (I.) str. 565), naime da je grOT Leonbart prodao Biograd 1494. god. za nooo dukat.:'1, ali ga z[t tijem opet iskupio.
I)

OVdje prestaiu

nr,

3*. 1481. 17. jtton.

» Br. 16, 1481. 15. novembra.. .) 1:Ir, 23. 1.1,81. 30. juna.

4) Br. 31 h.

1481.

ine iLie.

-

210

-

211

-

Megju tijem znamo, da [e udovica Celi ska, posto se nije javi0 1'8a1an kupao, poklonila Biograd Matiji Spandinu II Cax aliere e conte palatim,« suprugu [edne od njezinih sestridina-). No kao da imovinsko pravo Biograd.~ nije bilo na r.isto izvedeno, [er je Leonhart - koji se pogodio sa ' gospogje - prodao Biograd Mlecaninu Zahariji Vendraminu uz pravo, da ga za pet godina opet prekupi"). Svi su ovi eini 1497. tijem, da je Leonhart ustupi03) Iurlanska dobra caru Maksimili.ianu, je 1499. g. potvl·dio slobostine Biograda"). G. 1506. podareni -su") Oastelnuovo i Cormons Konstantinu Acominatesu , protjeranom Macsdonijs, kojega [e jos Fridrik ill. (1489. 17. [ula) preporueio No dvija go dine docnije stads Biograd-na stranu Mlietaka"'7), a sa_,.,~,.,u",..." vojvoda podari OYO dobro Girolamu Sa;vorgnanu (1515. 25. pobjedniku kocl Osopa, gdje je Kristof Frangipani potueen bioS). .P Savo.rgnano drzala je ovu tvrgjavu Biograd , koji je slican po dunavslrom Biogradu i sa sudbom despotske porodice tako tijesno """·n"'.... do godine 1799. Morali smo opsirno da se pozabavimo ovijem prilikama i to s sto historija Brankovi6evib_ potomaka dobiva mn ogo no vih crta,

1(

u _broju godine potkrala Iatalna stam parska pogrje.ska, 1497. mjesto ~479.)' D!lb...!9~a, koja je vee pod vladom staroga despota /'to "'·a bila kao neka vrsta, drzavne banke Srbj'e, gdie ie despot d. zao r ulUlgl . .. . . 1. svoje porodicne ~o~~e) saeuvala J6 v]erno sVOIU naklonost svakom c anu porodiee, i svak ]01 Je ~~a.lo~ dug·o~ao. ... Obadvije sestre, KOJIma 1e sudbina udijelila .... tako promjenljivu srecu,

vu
Za vrijeme ovijeh opisanih dogadjaja zivljahu dvije nesrecne Gjurgja Brankovida osamljeno u Je7.evu u Macedoniji. Privi"Zenost slavnoj vjeri dokaz;uje ta cinjenica, da je Katarina jos kao mlada umjela da predobije svojega strogo katolickog muza, da im se kceri pravoslavnoj vjeri odgoje,

a njazinoj ~ sultaniji M-aJ:.:i znamo , da je sa Dnbrovnikom u najboljem Jlrijateljstvu zivjela9). Goel. 1479. naredila je ona (GOI(.I1TdHd. U,dp. .!I111~Pd'l'd 4dP"LJ,d Md{ld, A'1>.1 4" rl¢{IrHd NWO!J'd) iz svoieg' udoviekog sjedista Jezeva, da Dubrovcani plate danak od 1000 hyperpera manastirima Hilandaru i sv. Pavla na S". Gori (Miklosich: 0p; cit. 445; u~~~~"..tJ
koji sa ozenin

um:rijese kao pobozne duse. daleko o~ svoje .p~stoi~inel). " . Njihova snaha despotica A!lgeh~ dosivjela ]e poslije toliko nedaee jos bolie dane. G. 14~~. nahodimo i~ u Bec~2), .oklen je ~o:liVan~ u Ugarsku, vjel'ovatno uslijed posredovanja 'Yuka Zmaja Bl~ankov.lCa~.k~lega ie kralj Matiia za njegovo junast.vo postavio deSl~oto~ Raske, all IDle nnao oroda. Augeuna naskot·o dohodi sa obadva svola sina u Ugarsku. P . G. 1481. bise uregjeni i oduosaji onijeh Srbalja, koji dogjose pod ugarsku zastitu. Zakonski clanci III. i IV .. od g. 14~1. dozv?lise. Ra~im~ (Rasciani, kako ih tada nazi~ahu) u tako lzra~eno ~·.lillokato.hck:J drzaVl., kakva ugarska tada bjese, eisto necuvenu zastItu njihove VI ere ). To su Srbi stekli svojim pozrtvovanj,em i ueeMeru II ratovima .Matije Korvina, a pOllaosob za hrabro drsanje Vuka Brankoviea, koji e u svim poduzecima kralja Ma.tiie iunacki drsao. . Despotica Angelina nastanila se sa syoja dva sina u Sl'iiemu, u kojem su na juznom dijelu vee tada. Srbi (Haci) zivieli. Ondje je zivjela kao pobosna zena u Kupinniku (Kulpin) i otalen datiraju ujezine darovne povelje manastirima na sv. Gori i slavnom sremskom manastiru Kr:usedolu '). Umrla ie 1500. g. a postiva e kano svetiteljka: m ajk.a Angehna. Vuk Bl'ankovic, kojem ie kralj Matiia 1471. g. potvrdio naslov despota, hio [e u tom svojstvu jedan od prvih zastavnika ugarske dl'zave. K'[:alj ga je velikim darovima nagradio za vjeruost. Darovao mu ie 1478.-5) K<ilgoynu (Komogovinu), Gradisku, Gradysu , Ozelsko, Bribrownyeeu, Gradyju, Oresiju, Zelcze, Zterminu u zag.rebackQ;( zupa.ni]i. Ovasu dobra pripadala Ivanu Frailikovicu , koji ie ubio plemica Giorgia Deskovica
.) Ne znamo <lana njihove smrti. Katal'ina potonjim bila nema
a.,

je zivjelll, jos 1487.

..

I) .K~ptOJDi arkiv u Udinu, vol. lX. Ona] Spandino bice
sestrom

Katal'ininom.

all. je

bio srodnik .Alexiosa Spano. ill Spandina, Ufl5, X./18 Dri. -arlov u "Becu.

.) Vi)ff.da Ie S DOYCem S) Czoernig oJ>. cit.

knburio.

149.4.

./1"

I1L/26.,

VI/tQ.

je 17. septembra 14i17 - 0 njihovim _povj. jug. Zagreb ill., str, 46. .) lJ posunsko] crkvi sv Martina
Angeline ·sv. Jovann J}lilostivOlll. Matijom u kTasnu
11

godinama

zivota.

pisu

g. Fotonja povelja sultani]e datirana ~ Raie i Pejacevic. Vidi nrkiv za
jezikn, dar D~$pi1J(~ dogjose iz <lonesene

I

je s.pomenploca

u crkveno"slavenskom onaje. Mo~ti d6 Jwd P·ozuna. (Po kazivanju povratka. Izrayno'

Dana.s Bndim, Impelo

vise
otolell lloslije

zltpisa u Marijin njezinog

sv. TVl),lla milostivog \1.Poiun dm Ort~lL-ya.)

4) .Archivio oil Saksolrije.

di Stato

Venedig.

1499, g. pJ'eIlist1n je 13iQgrad za jamstvo

0(1 65.000

ir. ,}J:.idciku vujvodi

Carigra.c1a -pod "kl'aljem au 1530. g. i polozene ZrtVQvala o'i<aj zapis tlesetinu.

sp.oj<mu sa katedralol11.

D~sima ie

".J Ibidem.
") Ibidem.

CODlllleJD.orialL
11.

svetit.elju

3) Cak je i pecujski
1466. 6 wnara,

') Notarijats),i arkiv 8.) :?ibirka Joppi.

oJ

Miklosicn:

~---

U dim.

,. biskup n,al'edi6, (Ill, pravoslavni iit.elii. iupan* Valko sarno poste_pe.no 1I111Cll.IU 1467. 8 dinaI'll i tek tid 1468, po!:ato 12 (lina,ra, Budimp. dJ::Z. arkiv. NRA. 1526/6. 3. novembra, xxv. hr. 21. Dl.iinu 14.96. 4. maja, 1499. 23. i,ula, br.. 452., 468" 46f1, .

iz bJagodarnosti

4) .M:iklosiC]l, op. cit. 1495.

MOD. '(}rh. br. 4<16, 455-57.

T[la xp.nconyJLe y XwrltBl\ltpy, Glasnik

~) BUdimp. ad. !Uk NRA.571,

ie

na$tupio

1482. g. Ibj,depl

'Rj\. 5.n/1l"

64-9/12

I.
j

212

-

-

213

-

zhog toga izgubio ova dobra. Osim ovijeh dobaa-a drzao je des-pot Vuk veliki spalriluk Feyrko ') (Belastena, Weissenstein) 11 kr.izevaek0j zupaniii, 92 mjosta, koja su ad eesti i 11 zagrebacko] zupaniji lesala. Oba;iroUl na velike zasluge, kralj Matija je odohrio, da Vuk, posto nile imao aiece ~ ~, d aruje ta dobra svojo] zeni Barbari, rogjenoj Frangipan"), G. 148G. umro je despot, a njegova se udovica udala po drugi putza Ivana Berislavica 3 ad Gl'abal'ja ). Imanje Vukovc: Bereksso (Berkasovo) podario is kralj smrti Vukove sinovima pokojnog slijspog Stefana: Gjorgju i Jovanu .. U taj povelji naziva se GjOl'gje illustris pI'moeps, a Jovan Despotus, Pesty") zakljncuie1 drzeci se vjerno Engela, iz ave titulature, da se Gjorg.ie, posto se zaka.lugierio u kupiniekom Ibau astiru, odrekao despotskog naslova; ali tiorie stoji, Obojica imagjahu taj naslov a Gjorgje je kao prvol'og'jeni. bin pravi- zastavnik. Kao takav potpisao ie on mix uT'oeurru 7. marta 1492., 5 koii .se zakljueio izmeg'ju Maksim.i1ijana i kralja Vladislava ). Na povelji ugQvora dolazi on na deseto m.iesto izmegin tavernika i vrhovnog vratara, po tome se uzimao U obsir Diegov polozai u smislu totiskog (tatajskG!g) ugO'tl9ra. To dokazuje i njegov p.ecat (slilca 5.). Na njemu vidimo dvogl~vog' vizantinskog duplog 011a, kana znak despotata, lava,gl'b Brankovica, a lijevo ugarski grb sa gredema"). Po 22. zak. dlanku od 1498 .. g'. IDOl'aD js despot da posl]e na vojnu 1000 konjanika. No ova elva brata nijesu (Slik!\ 5.) vl'sila nikakve velike ulog:e u histOl'iji U gal'sl(e 7). Jovan, Desp.otski p~cat koij bjese 02enjen k6erkom Stelana Jaksi6a, uror'G je 10. deG:j0rgja Brankocembra 1503. g. a ostsvio za sobom keel' Mariiu,. uda,tu za vh,a 14.m~. (Orig. 11 c. i lIT •. dvor, i Ferdinanda Fraugipana. Giorgie, vladika Maksi·m.. bl'ese d:rza vn, lIilrlV1I 1) • Beell.) znamenit i visoko uvazen orkveni glavar; on je umr'o 1516. i s njim je izumrla muska lcza perodice Braclroviea. Ead j~ hea Brankevica, izumrla, prestala ie i despotovina u smislu ugovora od'1426" jer po tacci VI, u njemu -' ako ovu tacku hocemo da sIilatramo i kao megjunarodno obavezDu ---- vTatila se Raska ne:posredno pod krunu u,gal'sku .. Ali se temeli, izgllbio sa turskim osvojenjem
:I.) Ne treba pebrkati sa sliulloIll. Relorn s~enolll oko Baljevea u danaih!joj Srbiji ua ~olubru:i. ") Ibidem 640/11. 19. PO.l.'O,Uca F.rangipaui hjese- sa Braukoviillina u bWemsl'oost,l'u. Barbara '~au~ipalli bios'" ktii f$igisnmuda Frangi~_ana. i ~el~ne,.~!~!"ova.~1l0 kCeri sl(I.TQga despota Gjurgia, k6jll j~ };.ao . l(lovlea 11 Feyel'kowu (Belasteu(t} 11 k:\,.zl'ivao6ko.! "Upalll:jl svo~ testatDellat nlqliSMa. 14.89. U llovembru. II ~ a-S"oj
ZhltCl

RaSke. Kralj Vladislav II. da bi u iednu n1.k~ zadovoljio lienu amh~ciju dlicnih srpskih bivsih dinasta, a u drugu mterese krune, ~ako b1. se :dl'zala .misao pTesvojenia, podario je naslov Des potu s eg J) I E:asc: a.o poslile izumiranja muske lose Brankovica srodnom plemenu Berislavida. 'Od oVljeh Berislavica oze1110 se Franjo Berislavic++ !rako vee spo~c.___ udovicom Vuka Brankovica i sa njom dobio pravo uZltka, nu-smo ,... iedan dio Vukovih dobara .. No muz i z'ena svezaSe se s Turcima protIv ua J . ' boii d iih balja, uslijed eega Vladislav. 15 .. [anuara 1~9B: OOj101, a uze ~11_ ova dObral). Docnije vratio se BenslaVlc opet kralju 1 g. ~~99.) 1501.1.~503. a stoii on 11a cela Jaiackog banata., ugarske pogr~UlGn~. kapetan~Je bosanskomzemljistu. Brat ovoga Franta Borislavica bjese Ivan Berislavic

n

n.

od Grabarja na kog·.a se 13reDjieladesp~tov.ill~ 2). ..., , , .. Od 1503.-· 1526. g. IJl'ica se 6 licnostima sl'psko~l'a::;ke despotovrne muago nejasno. .A. ,stoiackovi(P) pise, da je Jovana Brankovica ~~s11ied.ila u des.poto;vini njegova zeoa Selena, a ova da ie ?ozv~la.Steianft Silla;~oV1,6a kao desl)ot..'"I.j posliie ovoga katZu da j.e Steian. Bsrislavic bio despot .. StoI,ac.ko~ vicevu knjigu upotriiebio ie i magjarski hi storica» dunavske flotile Engen SzelltkJa,ray4) no SV(l su te kombinacije pogrjesne. Iza s~rti JDyana Brankoviea ostala je niegova udovics J elena ~ama bes penroci, bez naslona, I ona da ie postavila Stefana Silianovi6a despctom za to wstb niie mogla da bram Biograda ad Turalsa" pise g. Sze;n.tklaray. Prvo niie branio :Biograda despot vee ban tVl'gjavske oblasti) a drugo nije mog~a.Jelena postaviti iednogrt aespota, jer bi ovoga naimenovao kral], Stefan Si1janovie biese vogja dunavske flotUe, kao neki vojeni zapovjednik raokih kraljevskih ceta,. kl'atko 1'e61voivoda,ali ni blisu despot. Nailliednik Jovana Brankovica u despotskoj easti bjese Ivan Berislavic de Gl'abaria:, a Jelena zeua l1Jegova. Kao Despotus regni Rasciae iungira Ivan BeriSlavic u puno] drzini Brankovidevih dobara u Srijemu megju zastavnieiroa drsave, i potpisao je i zakon od 15G5. g.,. po kojamu ugarski stalezi iziaviSe, da poslije smrti Vlarusavljeve ue ee 15itati tugiin.azakra1ia&j ..· Ivan Berislavic ie po Veranesiesu uLijr'o 1521. g.G), bas kada sn 'l'urci O$vojili Biograd. No mi imamo po"Velju,koja vee 1520. g. g'oVOJ:i 0
t) Dodata"k IV. t) Eda U au. ovi Berislav.ici 1.1 Sr<ldstvll hili sa priororn Vr-ane, Badu1omejorn Belislavicem i Petrom ~Uem, s1&YDim biskuPJm vesprimSkim .Irije autentiiino:> dokaza_1I.o i alm je vje~rutll(J. DespotL Bar;·

_00

bjubu

pra.,oa1&vne

vjera,

do{iilll gore sR.omollllti bjellu

sb:ogi katoliei.

'l'Qmlio MarnaviC,

:i'1:.1.m; kompi.

kopi~a.

~).eo

4) 6) ") 1)

Ish:h.fi.yjll z;,,1 Vuk (Lupus)jos g. 1494. (TIistOl:ia 8;1,1», on ga brka sa Joyanom. Pe,sty, op. cit. 61. ' F. Fj:rnliil.bar: BeitF~ga :l;m'Hesch, lJng. 135. 0 val pecat S ,grbovima" sa svif:aill je dr:uki}ij.t neg<! onal II ~Jlc:i (j sa.Olls!eni. A. :.;a ~eo, tQ n~
Vidi Engel a, Raic'a j

1i!l(UllO.

t.

d.

'

~ P!!!i,.Be!illla"ri.. MoD. HllDg. Hist. Sedpt. III., 2l!2-3) tyrili, Dome. To Btoii, ali ie u nj~om .rodoruoVDom sk.iopu 1;us!;e Pllgrie~aka.. I) '.I6J1T8 SIIBO':I'a aapot\& C_p6CKOi'h.Y BO'll 184.9., ctrp. 12. 4) A dnna.i h&i6bado.k t3l't11DOte. str. '16., 7'1. &) ])ri. arkiv u B~u. f) "V8l8Jl()jlfcs MCilIumonta. Hung. Seriptus In., 15.

d.a svTlTh'rim'i'vi1'1

_fI6t.wii";'r";;

214

215

-

pokojnom Ra~kel).

despotu

Ivanu

i TIjegovolU smu

Stefanu

aktualnon,

despotu

DODATAK.
I,

Stefan Be1'islavic prezivio je katastroiu kod Moliaea 1526. g. i za tijem se pridruaio domu Habsburgovu i sa Pavlem Bakieeril ucestvovao U 0,810bogjenju Beca ad Turaka 1529. g. No ne on, vee [e h.rabri vojvoda PavIa Bakic prenzeo vodstvo Dad rackim eetnicima, a smrcu Stefanovu (ako 1530.) iznmrlo ie pleme Berislavica, No jos za njegova zivota poti nula je i ako nominalno, ono ipak priznano narojestenje despota Stefana pojava lamog "Cal'a -Iovana", ,,0r11og covieka". ' Kralj suparnik Ferdinandov - Ivan Zapolja postavio je stranedespotom brabroga Radiea-Bozi6a, svrgnuvsi habsburskog Stefana2), i onaj dio Srbalja, koji je na istoku UgaTske ostao Zapoljcima, a: docnije erdeljskim knesevima, vI'si u XVI. j XVII. snamenitu ulogu, koja ie najuse skopcana s historijom unutrasnjog Ugarske. Svi ovi detalji dokazuju, da j despotovina Raska, skopcana drZavnirn pravom Ugarske, do izumu'anja porodice Brankcvica imala ",,"',m"', .. uglavljen na nasljednom pJ."avu, a kako su imanja u Srijemu i . sTpskih kolonista pruzile i materijalna snacaja porodici, to j0 prema tome i dostcjanstvo despota znacaja 'imalo. Poslije boja kod Mohaca i osvojenja Srijema izgubio je naseljeni zivalj svoj oslonae i despotovine nestade, kao i mnogog dTUg'Og' ~~:M~'k".~"" u tadasnjem d:ria'VnomZivotu. Izumiranjem porodice Brankovica izgubilo je dostojanstvo despota i svo] megjunarodni karakter. To je 0 jeti0 i lazw Braakovic, koji je 16 8. g. istakao svoja potrazivanja, preduzevsi namah ispravak rodoslovja Brankovida 3). .Prispjeli smo krajn ove nase studije, kajai biese samo ta meta, da poravna put u sikari histOl'ickQg znanja, kola ie pod soborn zatrpala to1ike tragove.
DI .... ;VII.K
I

21. april 1450.

Georg-ius dei gra.cla regill Rachie despotns

ae dominus Albanie etc.

EO'regie vir, Iidelis nobis dilecbe. Noveritis nos intimata vestra nobis transmissa d len:m intellexi se, de hoc autem quod nobis scribitis, quod dominus Gubernator :up! nos ism in sede regnicol~t:um ob caus~m c~ptivadoll~s per no .eidem illate entenciam explesset .eu excepisset , de vobis tediose audiendo adrniramur , quod quamobl'em vos coram predictis regnicolis, eide~ tunc non. co~tradixi~tis) cum t~me,n vos bene nostis, 'quomodo nos super omnibus eidem tunc illatis ab ilsdem regnicolis Jit<was expedi1:ol'ias habuimus, immo et de presenti habenras, quod quiequid eo tunc eiflem .iutulimlls, iuste ac debito iecimus. Quod autem nos avizatis admonendo quodamodo, quod cum eodem pacis tranquille ledus 111ire deberemus, quasdam scilicet nobis minas ingerendo in eo) quod ipse ad hos partes nostras cum genuibus bellicosis, hohemis scilicet et polonis ac alii nacionibus eondescendis et, obhoc, puta, quod si nohiscum l)acem tranquillam habere valuerit, bene "quidem sin antem, tunc ~ regno 1~0 tro d~na ac devastaciones et apoliaciones aliquas Iacere pretenderet, quod dictum veetrum nnmme aut penitus niehil nos perterruit, q:uia si jpse in dicto regno nostro dampna a:liqua sell devastaciones Iecerit, scire a eerto potestis quod nos non solum pro rnaieribus dampms nostris, verum pocius emam 1)1'0 quolihet m1G pullo nostri regni caput unius hominis, quod earius existit, habere valebimus. Scriptum ill Zenderew teria 3a prcn:ima ante Ieseum beati Georgii Martyris anno domini etc. Lm<>. Egregio viro Jchanni Lewkws dicta de Kallo nobis grato et dilecto Dr.
(Izvomo muzeju.) pismo na haTtjii sa tr.a.gov;ma PCilatll. 11 arkivu porodice KAllay u Budimpestanslcom nan.

n.
9. oktobar 1479.

Jorg et Hanns

fratres Steffani quondam despoti de Syriey (Sel'via) filii eonnnque mater An,g-ela fidem praestant tamquam possessores oastri VVeitiersfeld, quod Friderieus Caesar eis pignus dederit,
Wir Angrgela und herr Dalmacien berr IllIS

') Dodatak povelju

V. Saopstuvamo

ovu po historiju

i imovinske ~'ezultatilUa

odnosa.je govoricemo .

Srijema

tako

izvrsno

jz porodicnpg arkiVlL Revaya, a 0 njeziuim .) Diploma u budimp, ad. arkivu.
3)

.na drugom

mjestu.

Viai: Jla~ln'l

Bpamconahn,

JIaylli TIL.IIO~H, H. C~~ 1889.

mtsen gii1ten und zugehorungen unz seiner gnadea verrer ge+eit und 1:Jevelhell in phlegv{eifi ingeben und inzuhaben. benihen hat, d,az wir darauf £eimm, lii:aiserJicheu
gnadeu be:i unsern trewn und eren geloht und vcrsprochen haben wissentlich in kraH nes brieIs, dasselb gesloss von den \Jflliil'ten semen n:iitzell und l'eUuten trewlich und &1Lfrichtielich in Thut.z habell zu b:elt<i.ittea Ul~d zu bewarn. Und sejnetL ka.isel'licLen gnaden odeI' ob sein anad lucht weI' dem llnrleuchtiO'eD. fUl'steu und llel'l'n bern
u , . '"

Jora· unci Hanns gebrtrder .weilent Stefifa.ns dispoten acs den S)rrfcy sdn tmd bekennon '~ilr uns und unser erben, als del' aUerdurleiichtiO'i~,t fiirst her Fridrich RQmiscner kaiser zu allen zeiten merer des reichs zu Hunaem Croacien etc. k:iinig hsrsog ZIl Osterreich, Z11 Stell: etc. unser allergneC'i'O'ister seiner kaiserlichen zrraden b "'e810sB Weitter:sield mit. allen seinen ntttzen reunten

ir nmeter

u

am

216
Maximilian erzhorzogsn zu br:;terreich .zu .Burgundi zu Brabandt "raven zu Flannclern un zn Tyrol etc. Seiner kaiserlichen gnaden sun und, ob del' auch nicht wer riLarnach irr gnaden erben mit demselben gesloss getrew o'ehorsam und gewertig zu sein irgllad und die im die si darzu schaffen darin nnd daraus und darinn enthalten zn lassen Zill' allen irr gnaden notdttriten wider meniclich doch 'aul in gnaden selbskost, zeruug und dad gen. Wir sttllen und wellen auch von demselben gesloss an in gnaden sunder ge eLeft willen und wissen lcainn krieg aniahsn , iiben noch treibel~ 'noeh des unsern gestatten, Auch irr gnaden lent UItc1 holden zn demselben gesless g~h1irende ubor die gewunilliclJen zina dienst robat und in ander wege wider altz' herkomen nic.ht chingen noch beswem noch des iemands anderm ze tuon gestatten sunder in: gwaltz UlLd untee.htens VOl' sein, unz au IT gna(l und in gnadeu berrlichkait and gel.'eclltigkait Z11 dem berurten 0'8 loss geherende niemands d/WOD entziehen 1<1. und derselbs auch sen nicht entziehen suender die dabei ves ticlich }lall.dhabell und' halten. Und wann sein k))j rerliche €?DaU cdercb sein goail nicht WST, der obbemelt seiner gnaden uon; 11erz.osr Mil.mrtrilimi und ob del' auch nicht wer irr gnaden erben cbs berurt ir gesloss Weittersfeld brieflicli oder under augen an uns ervordern, so sullen, tnrd wellen wit 'des an all waigrung lind ·atts"~iig abtreteu UI'J'clirn znaden oaet wem si das -bevelhen, dasselb ir ' gesloss mit ambt dem .zel1g urbsrregistern und anderm so darsuo gehUl'et itberantwurten si5tbs aueh mit den unsem b wir mit tod abgiengen oden gefaugen wnrden; verau ze tuon bestellen; Teton wir abel' des nicht und ir gnad des schaden nemen desselben ecbadens sullen und rntigen s:icll ir' gnacl Z11 nus und tmsern erben von: aim an! den andern unverschaidenlich Iialten nnd 'von nns and unserr hab und guot bekernen an meniclichs irruong ungsverlich. Des ZIt nrknnd g:eben wir seinen .kaiserlichen anaden den brief besig.elten mit unsern obgenannten gebl'llder nnel iII' mueter iedes anbanguonden

den

I

wir

insiel. Darzuo haben wir mit ;flam' geb ten den wolgebornen herrn gchaffriden grave zu Leyniugen, daz or SeID ill' igl zu zeugnttss del' sach aueh. all 'den brief geha,ngen hs t im und semen erben 'Il,n sehaden, under die bcmelten insigl- wir nns un verschaidenlich
fur nus und all nnser erben verpinden alles stetzchalden, daz an dem brief geschriben steet. Del' zeben ist aan sambstag uach sand Fra,nciscen tog, nach (Jisti gebtirde

llS

MCCCCLXXIX.

Zallis u naokolo :

t fG=llAHFIIi rIOPMh
l'romjer: 3'5 em, Slik .. gob,,, glavu ljjl;:a., ukras &Ijem.. (l"n tog a,

t I'G'llOAHH1. I©1fHL.
Promjer r 3''{ em, S)j],.. g'rblJ,: kilO pOd 1.

Zapis u naokolo:

218
eorum omnia ad sacram coronsm rite et Iegittime dsvoluta esse clinoscentes Qona praedieta supradicto episcopo 'I'homae et per eum egregiis Val ntin 0, Petro, JOlianni et Paulo Erdewdy nepotibus et alteri Valentino patrneli cum omnibus pertinentiis dat, donat et coniert, Datum in castro vVaIpo J feria sexta proxima ante fe turn b. Priscae virginia "nno domini MO 1 X VI. '
( j'igina\o (Lndovicns
CU1·!lt.

219 'rhodor de a 16m Dyos Heenan providis J wan KOJl_yawyth reve~'endis~imi domini . ~r~gol'i~ de Fr;'tngapa.nihu.", olocen is t Bachi n 'is ccolesiarum Cflno1Uc~ unitarum a,rch~eplsc~p: in Kaloez, Sthepall Jakcbowyth, Paulo Kapozthas, €It Jowan Bayth, reverendi .dom1.11l ~ oha-Ollis Orzag de Gwth, episcopi ecelesiae. Si~imiel1si~ ~11 Zent.hgergyet, ~OSI3eSS~Oll~tJS, item Georaio Kenees nobilium Francisci at Christopheri ,[horma de ~askil 111 POl'tlOlllb~s . sorum poss s ionariis, in possesione Rang-od v cata commorante m eorundem domi~;ol'nm suorum nominilrus et personis alii que quamplw'ibus inibi legiti.Jll~ .conv.oca1i~ et eisdelll pra.etK.mtibus accessissent, dumque praelatus hom;o vostrae lllagmlicenbae. dicto nostJ..otestimonio praesente die in eodem primo et ante OJUIU&· eundem totaLem posseesionem Rewa simnl UUl cunctis suis utilitatibus et pertinentiis quibuslibet ad eandem de inre et i"b antiquo spect.antes et pertinere debentes, memoratis domino com~ti L~ul'entio .du~ Bozuae indici curiae regiae maiestatis at Francisco de Rewa actoribus iuxta adiudica:tiO!1B:n i1.1cliciariamqM eommissionem magnificentiae vestrae vigoreque literarum sinsdem adiudicatoriarum iure ipsis incumbonte perperuo possidfludam pariter et habendum) cfmtraclict.ionem praefatorum dominae Elenae deepotiscae et domini Stephani despoti in cansalU. actorum at aliorum quorumlil et pTa via ratione non obstante restatuere volnis sent, ae ibidem stiam ad Iaeiesque possessionuffi Brezthacz, Kerestswr, Zolnok, Bekeny~w, Bttnko,'I'cz Pettrowez , Asswagh, Krskwdync», Pwth r akowcz , Dersyncz, Zytha rowcz, KereztsBCz Zemia Gyargyoucz, Hramythyncz, Wydakowcz) Komarowce, Mal Wladicz8-, Arky, Sewcza I Dremlyan Blasemez Jasenye, 'I'hernyacz et Lwbenycze -voc~ta;r~~ ac e~ler(l easdemque modo simili simnl U1)1 cunctis ipsarnm ntilitatibus pernnentns quib\J.s libet ad sasdem de iure et ah antiquo epeetantibu at pertinere debentihus s:imi~tei' Qisdem domino comiti Lamrentio duel Bosnae indiei curiae regiae rnaiestatis ~~Fra~H1I8cQ d Rewa actoribus inre ipsis ut praetertur in dictis Iiteris vestrae magrrificeutiee declsrato attinelltibu perpetuo possidendas pariter at hahendas consimiliter contradictioue I)raefa.tornm dominae EleRae· de potiscae et domini Steph,<nu despoti in: causam actormn et alicrum quorumlibet pTaevift ratione non obstante restatuere velle usrraseent externc nobilia J Dbannes TllOlyg J owan dictus de Ireg familiaris dictorura dominae Elenae €It domini Stepl1ani despoti filii eiusdem, evagicato ense atque gladio U11do t extenso eosdem vestrae magnificentia at nostrum homines a reseatutione vtaru pl'a:e rcriptae possessionis Rewa quam etiam aliarum pI'aes riptarum omnium posse siomrm ill cisdem literi'l adiudicatcriis contenturum repulisset at pra.emissarn iudiciariarn deliberatio.n:em ipsius ve ·trae magnificentiae iuxta content a praescriptarum Iiterarum suarrrm adiudicatorisrum uullibi exequi permisissot seriem ita-que huius nrodi executionis ad octavas Ie ti b. Michaelis ;u'chan 'eli nUDC venturi ad iaSS101JeTndictOl'um vestrae magnifieentiae at u081;1':i hODlinum eidem estrae magnifi entiae suo modo duximus rescribenllum.
])"tWl1 VUL

chart,

cum tribus
')1)

pendsntibus

sigillisj

in archive

C. E\"ilody Lad.

28, Iasc,

5,

DO

6.)

dona.tion

(Bulla", Sab. [1l"Oximopostlestum

Beato prisco virg, 1(; t 7, ianuar,

2,1,J trallsscri

Lad.

28, b.se.

5, no. 18.)

V.
1520, iul, 24.

Capitulum ecclesiae de Kew Stephano de Bathol' palatino rescn de introductione quac1am violenter prohibita per J ohannem Th larniliarem Elenae despoti. relictae Rasciae et filii einsdem Laurentium de Wylak comitem et Franciscum de Rewa'
Spectabiliet ma.g1Jifico domino Stephano de Bathol' regni Hung~.riae iud:ici OI118.no1'u[O accorniti Themesiensi etc. amico ornm gratiosissimo eal ecolesia <1 Kew (1sbitum 'honoris incremeutum. V sstra noverit rnagnificentia, no eiusdem vestrae rnagnificentiac aclil1dicatorias modum et tOl'inam suae iudiciariae berationis super t.tcto cuiusdam possesionariae restatationis in se denotantes, pro illuerrisdomini coinitis Laurentii de W ylak ducis Boznae judicis curiae rsgiae mal necnon egregii Francisci rle Rewa contra at adversus generOSaJll domirram relictam illn tris quondam domini Johannis B 'l'yzlo g.e GTaoarja, alias regni .1J ..i.l''''1,.;JL~J despoti at illustrem dominum Stephannm filiuD1 elw dem simlljtel' dicti l'ep;ni dssporum Budae qua.d ra.geai mo die o c t a.v a r-u.m 'lesh b. 11eorg-ii mar p ro s.im e -pra.e tcr+ti celebratarum eonlectas et emanatas nobisque amicabilitsr et ,diJ:ectas' honore quo decuit perc pisse et iuxta earuudem continentiam nos arnicabilibus petiriorribus ve trae inagnifieentiae iu omnibu annuentes .t obtemperare cupientes, uti tenemur unacum nohili A 111rosio de '!tern Ihaza hemin e eiusdem vestr'(t(l msgnib llceutriae de curia regia per sandsm vestram mag·uHicelltia.m ad jd specialiter trausruisso nostrum llOJllinem videlicet houorabilem Imt.gistr·um 1,ucaffi d Czegled socium et concanom 'mn no tl'Uffi, ad ea, qua in Elioti lit:el'is ipsiu YcstJ.'ae mao'nili entiiU;}adilldi©.toriis C6ntinentl1l' lide:Jiter ex:equentes, :00, ·tro pro testi.m Jide dign1.11u duximus destinandum. Qui t..'tndefn axillae a(l 110S revei'si nobis sub iuramenta in decreta lurius'regn:i Hltngal'Ure expl'e8so eoncorditel' retulerunt eo modo, qtlod ipsi [eria tertia pro:xip:J~' post ie$.tunt divisionis apostolorum prdrime praeteritum ad iMies metnles possessionis Rewa vocatae in eomitatu Silcimiensi existentis t habitae per praefatos domiJllllll, duce.nl LauI'cntium ac Fr3.)lciscuJU. de Rewa I:\.ctores modo et oniin Ln ])raescriptis litel'is ",cstrae magni:ficentiae adiudicatm:iis deuot,a1i1s i1.1l'e mediante reobtentis) acceGlclltilms v:iciilis et commetaJJeis einsdem 1ID1versi'l et pl'uesertim llobilihus Petro Wezelkowyth de Dl'ag alias de Myihalowcz, SUlepko Yoc~ko et Demetrio'y1ygb. d.e Remend JO\ an filio ilie Sylyg;h de eadem Kemend, alter~ J-owan Yzwpowyth dicto de Dyos, Manrylowyth Dlio

ruo

die diei \'epulsionis preno'tatae, al1ll0 dqmini I1JDXX. Pa,pyro, sio-illo. A t'ergo: Pro tri domino comite La.urentio de ylak, d'uce Boznae indica Clulae reo'ine maiestatis neonon Francisco de Rewa contra at acl v roms gen l'osam c10minam Elenam relictam iUustcis quondam (lomjni .Tohannis Beryzlo de Graba;ria alias regni Rasciae despoti et illLl'trem dom'inum Stephamun filitml eiusdem similiter dicti Tegtli Ra:sciaedeSpo.tllm super quadam posseBsiona,l'ia restatuti,one per vestl'mn et nos'tl.111TIhomines modo :intrascripto facta me-morialis et series lit iuit expedienda ad octavas 1 sti b. Michaelis arehang'eli nunc venturi legittimo pardnee-ucla est rescripta.

mu

') Ova sa tlobra pripadalnZ.a

1"11;

s zt D em e t e r, danasnjoj M i if

0 I"

ici.

220

-

Cod. theol. graec. CCCV!, Iol, 32 b i 20
j

221
t. d.

v.
Pl'ilozi k nauci
.
0

Bog'uJnilstvu.
erta u histol'iii BOlme tk 6' f . a ~ re 1 ormaeije se dal]e rasprost1'60

IIepl 't1)£ ~/,CG-~CPy)lloO)tal Q>ot)oca"Cwv xal rroyo~o..wv

Bogumilstvo je najizl'aziti' ikar k " , .. Histori ia i borbe proti _ la" D~J al a" tenstlCl)lja
v 0\7e Vjel'OlSpOVJJesti cine kO\'110m zivotu. 1z B

1tOAIJStOOU£ aipsosQ)£ "CWV (;W'~(j)v Ma",oa),lavwv, "CWV xal xaAoullsvwv, xal EoX~"Cwv xal 'Evil-oucrt<xo"Cwv xal 'Eyxp<x'U'twv xat M<XPXtQ)VLO'tWV,

b~sanskom srednjevj YJero.zakon koji [e kao . i, _"6 1 osne " '."" 1 .lll1l:;an'(a nauk' h. . IJOzltivna l'eJigija za se. Od )00 -tk b. a 1 rnn. amedovstvo lZl'a Kuli d' . I e a 0sanske banovina, pocev~i od Lla pa 0 propssti bosausko» h. r , -.. . histol'iji Bosue a da n .. ':". a je, s~va, nema 111 Jednoga lista S -t .' e StQjl u tijesnu dodn:u S ovorn vjerom, oga ]e ogromno va,zno da se oribuodnosi na sustinu oVOO''. _1 rra sve ~to se u .!ednu r . Tl runogom ObZIl'U tako t . a:ru.gu na spolia~llu sudbiuu . . l aTllllog vjerozakona, . . . - 1 megjUllarO(lOe odnosa'e ] :k bi lSpJSati vjerna slika ovog' t k' ~ j cako 1 se m , .a. 0 en'llnentno bosanskoo' tom nuaALl mno_g'@ zashlO'a hl'vat~l . '. b umnog pl'avca. 5~ II povJeSll1cat Racki . S)_:t-· P mnogo su pouks 11' t ' ,. .c J. 'u111 etrano c a] u ome l'US]U J buo'arski kn""" '. M" J., u'ecek. Jag'ic Hasd 15· . ,Jlzevmc1; ikl , , en J. W'U 0'1 saol) 6ili di .. . nedovoljnih bogu:mil kih osta~ k ' s': 'a~'ocJell1h Jll'lloga.j 00 da prokuoimo svs tacke. &- a; UlI mozda nikad 11e 6emo moci
¥ • y

bogokletnickoj koji se i Fuudaiti

o

i mno g o atruen oj jer e s i b ez b o sn ih Masalijan&ca, i Bogumili z ov u, i Euhi ta, Entusiasta, Enkrati ta i Markionista,
Bogumila

Obl"ed pri

od.r ic anju

od jeresi

i p re l a.ae nj u n a pravn

vje:ru.

TellO; anD 'ri)£ ~tlo<xpa.£ <xtpeoswt; "Cwv lloyollo"wv "C'Q &ytw"Ca'L"I,I "COl) E>eofi p,syaA"I,I SXy,):~tlCq. npo£spxollevou£ anD MavLxalwv x<xl alholJo; xa"CayollsvolJ£ 'lu,I;l XeipovCG<;
"Cou"Cwv oV'tCG£, Xp~ npo<;oExeo&aL ofhw£:

1 same pl'elaznike i

';J_

-.'

da se fkad Pl'otiv . d .... vojevalo kao p"'otj'v Eo .ilst Je ne o~ozlclJe l11'rMansko,i vjeri tako od O'um stva pa k' A Pius IT. morao pl'izn.a.ti da v' d' {pa .je. eneas SyJvius, poZm]I p nista niJ'esu pornogla p -0'ti s ~h Je~va~Je 1 sva. sredstva rimske 11'" ........ :] e il IV OV1 1'0'JaV'lh Ii d'lt k .. ,dobl'im HriManjma" 1). "b JU 1 I ~O]1 se sami nazi
Muono
, CA

Koji od gadne jeresi bogumilske dolaze velikoj orkvi bozijoj od 1YIaniheja~a, treha njihove podlosnike ovako primiti: Onega, koji je do duse QPcio i drugovao sa pristalicama ovog raskola, pace i s njima zajedno [eo, ali jos nije podnio nfihovib vracl1l'Skih baeni I) i ios se nije neeastivome") lclanjao u VUx:tSpLVGtrc; ctCrtwv OCCtJ-LOVLcl)owt 'te),s'tccr~, i nije zatajio Hrista, treba 7tPOCiOEXScr{}'CCl o:O'tov %CC~ 7tOLS!V %cc"t1fX~61'!.E')OV, time da se ociMuje i preko 40 dana gologlav (foL 33a) stejeci pred krstionicom S) mali tel' cb)IX&sj.LO!:'ti1;;oY'ra:; ,0: 'twv [loyo!-,-O,wv ')Wpcf),lXtlX, srolX xal €.V )'L~€),AI.f> syyp:acplt>.; 'tau:tct. e.y.&zcr&al.. Po tome neka postane dionikom !AIX<'ITI)PCwI) E.OXWV, na)Jose one f sto je namijenjena edmetaicima; jos neka ron se dadn odmah -ra a:xpav1:a f1ucr:djpLO:"), a sve 0VO moze
4

uciniti jednostavan TGI/SUJllX't(IIiO,;. Onaj pako, koji €.Xpovo'tp[~Tjcrsv e7t~ ti,i "toto:6"t'{) alpeCiz( 't'lJv B7tIjlOOV U7tEcr't'ij y.al 'tOV '1tovYJPov TGPOC;eXUVTjvSv, pripusta, se dodnse kao katihumen,

xa;1

i najzanimivi'i dio b .. sk 1 .. .. draeoci 'h d .: L osans .~~ usto.1118bocenlO da . . b nestaml)anili '1 - . a l' b eela d vorsko bibliot k cjeru ojako .. . ied .... pn oga IZ or rces g'raec. . ~e e zale no sa. pl'lJevodo k" b. . , v]61'ozakooa. Ja]'pl'VO na ' . 00, 9.11 0 as.lavaJU naU]m ovog •. , • < S Je U])ozono ua te kQmad· d. I'fh,' .. uOltelj lZ g'rck0o' J'('),:L N·· V' .. e 1. \,).l~stomallos blVSl e ZJ.K,aJez, ehcanstva Car' K ·1" J' tai'ibu l)ublika ." ':1< '. lce- l'a jlce ell avete a za CljU lllwoVU naJtopllje blaO'odarimo d. )( , pTO!' Hal'telu direktol'u d ..' k. b'bl' o. gg. v0l"skom savjetniku _1. vms e 110teke dvorsk . ik W'U V, Jag-iell i dJ.u Kozaku. 1 .oru saVJetn U })l'ofe.soru
jethm.o sa nekolike

.

. Ova] najvazniji

£

I) Aeneas S.l'!vius: De Eump(t cap.

x-v l1L

pri ceum TIm valja takogje "Zagll1.-vja!' svoje jel'esi naustice i pismom prokleti"), ali se mora pune dvije .. 'tE.CicrapCGx®cr'ta[ u crkvi, moleci <'l.istiti, ipalt: ne bude nikada dioaikom 'tij\; xp&1ew:; XIXI 'roO &y[ou (J.uPQU Yj 'tow {j·s(WV eX)'tIXO"!-,-chwv, vee ueka se ptedade odlienu ka"kvu manastiru '), koji ne smije 'Ostaviti za eijelog svog vijeka; neka se iskljuci od opeenja Sit ostalim kilngjeTima, da ih 11,ezarazi svojom jel'esi, neka posti i kaje se8) po nal'eCLbi manastil'skog predstojnika, I ako se VTllClln sTeam~) opet obrati.sv, ikonama" neka rnu se, kad je blizu srnl'ti, ne uskrati blag'odat .&drov C£ytaa!ui'twV,8to i:pak: ne valja uciniti, alm ev T'ij atpSaSi &1i'riXE'tIXL. A i poslije trogodiSnjeg bora;vka u manastil'tl moze onai postati diorukom te blagodati to), koji se oisto.m dusom i 5vesrdn:irn poka..janjem . povrati Gospodu ako se to opce potvrdi. RijeCi, kojima se proklin.je ltl.'iva vjera Il) (posto je svestenik pri kl'stionici pOluazao glavu obra.cenika), dQslo¥"ce Stl ave: '0 oc:tvCG, 6 &7t0 Wjc; ~AMCP~IlOU "I.«t Ja (J. J.), koii od bocrokletnicke i ltOAUELOOU:; a!pscr-swC; 'tWI( a.&SWIJ lI£aacrCGAtavwv, sarene jeresi bez-boznih Masalijanaca ili 1j'tOt IToyOpJAWV cr~f1Spov '1tpoO"spX0(J.evo.; 't~ Bogmnila dolazim danas svetoj velika} m-kvi
') 1,tl)7<00 't.1)\1 a1!lpaO\l 1l:0;~6\11:<X. ~ _ .) 'l.OO'I,tO"/.pci·t'I)V, dalje dolje Tl:O'/71PO\l. .) 1:d: dXPtXv,"GI; 1<0;1 1;;ql!lootd: 1:0U Xpta1:0U 11) aV<X&~l"o;1:'.a)Jl.i;;. 4 3) (KO}..Il~~"l}&po;. 11tlO1:'>jpttX. -

0) 't1)V ~) {;(K

4m 'tli'iv a.1tocr;;<x~c"
k~'tl.ajlOiJ~ t;~ua'IJ~

/,;;Olv

iPtX(jl~rao;V.

6) 1:00. ava-

~~l -'0" A(~cAAOV_ _ ') ae:fl.'l5ltp 1:wl 1t5fMf'tXVcr. rjltl)(ij(;. 10) ~()ij &a(Otl I,tUpOtl 7-tXl 'tillv iil,tX"I'O;1:OlV. _

.8) \;1)PO"fo;i6t1:GI;~ )<o;l iOVOY.At'tSt1:GI;(. -

222
&:ytq.. 'tou thou ~l~ycD.-rl ~x):)'1joiq.., OUY. ~x ~,voe; ~io;c; YJ avayx1);, oOOe ch'co 06),ou YJ [moy,P1cr~WC;,&)).' ~~ 0),'fJc; tj!ux1je; xed xo:poio.:e; xo.:{}o.:p&e; 'Xo.:! .&06),ou, 1:0'1 Xpla~ov &yo.:7CWU1jC;xed 't1'1'1 IXO~O[j nia,lv, 't"f)v 7CO:POUO'O:Y ~YYFlXcpoV At~d)'l'X.~V &O'cpa),E(O:v 1tOlW TCpO; up.a; 'toue; xo:'tY)XYI,ae;, (; o~rvlX xat 0 oe:vo::, 1'.0::: ck' uf1wv rpoc; ""Gov&:Y(W,o:,ov '~j-Lwv 0€(m6't'fJv xal ob,.oul.l£WXC)'I -na1:p(apX1)v, 'tOUC; <&dou<; xo::~ [€p.OUC; X1X'16'10::<;' xo:t 'toue; CPtA€UcrE~e:re; v6f1ouC;) %1X~hi)e; o7j),w.a·1jana. KlXt yap I.1E'tO: ~'I l~flY'fJa(V 't"lie; uTCo&Eaewc; apx0'ITIX(: '1'o::u"ta OUV &'10:&e:j-L1X·tt01X<; Ot' oexdou j-L0u v.:0IlO:'toc; In' Exx/.o'laiq.. eeon 11€y!i1,1l (OOU y.al oto: 'tau =p6v'toc; I.1OU At~SUO),,) syypacpwc; dYa&E~ta,a xa.&u1to~&Uw 7t&0"l 'to[c;, 't"{j cra'tavtxiJ o:lpEoet 'tWV }flXcrao::),tavwvfJ"tot '"Evl}'oumacn'wv xa:'E1te-uXl'tWV xa~ ~1.1apTI)(.1;E'IQtc;, xa1 "tolc;, 'Ga aow, CPPOVQDO"l, ') ),Eyttl'l 'Olhwc;,: ITicpt~ 'tif> &pxwif> bo.~ijoj, ne .od kakve sile iii lluZde, !liti od pnjevare ili himbe, vee ad cijele dl1~e od ~rc~ cista i bezazlena, sto je zavoljelo H~ista. 1 l1]egovn vjeru ispovijedam ovime pismeno pouzdanu istinu pred varna katiketUrut J. .r. i J. S., i preko vas pred })l'esvetiru IHl.si " 1 m go:~~ din ~m 1 vase enskim patrijarhom, pred bOZlJl~ 1 svetim kanonima i bogo)jubnilll zakonima, kao sto ce slijsditi. Jel" polito se obrazloiio predmet , zapoclnju: Posf.() sa~ dakle ov~ prokleo sopstveniln svojitn ustuna pred velikom crkvom bozijom baeatn evo i pismsno nazocnim mojim l'ukopisom anatemu na sve one, koji sus\1grijeWi, sotonskom [eresi Masalijanaca ili Entnsijasta. i Epenhita ina njihova istomin]"enike . . reel ovo: 10v "t1j<;; 'i:OW:tH7/C;atpiaEWe; l~s[1icro:v1:o)

223
dYPQ(Y.D'tspou; 1:W; &vO'PW1tw> y.0:1 yUVlXl%lX<;E~o:nO:'1JalZ'rCEC; 7tpOe; 1:Q 't"~C; O:7CWA~ia~') 'l,o:'t£o"Jto:ao:v ~o:pa&pov, ·&'1O:{h[1O::! Bouo~, .0 TEPE~iy3'41, 'tij) OtOO:OY.O:A{~ ll&:-rll'oc; .00 ~?O::XI-~Cl'IO"; xo:~ .orc; owciEY.o: l:I-Y)"tar<; a LIi:QU, )..I.E- 3·' wv 'tY)v nspalOO: YO,,'1 j-LIX . '1' • ," OCEPX0)1e'IOC; &']1;00'1:0"OUe; au-ou; Ex?:/,€a€'1, tt'la&€flO:! Tor~ "t€ "teoaapO'l'l o:(n:ou ~t~A[Ole;, 00'1 1:0 !-"sv soayyEAW'I n€ys 1:0 0' aXAQ 'tW'I uO'TI)piw'l, .0 tiAAo 1:0'1 <th"po:upov) 'Kat 'to ~"L"€POV,,(Ii'! y,ECPO:AIX[W'I,'tip &'1a&EfllX"tl XIXi!·UTCO~&)'AW! 'E)17tYloo.%A€t, (1) oloo:a'l,i,),lt) exp1jao:"to de; 'to: 'tm'! 'EA)'~VWV oo~a~€(V 1:€ xa.~ {j'PT!O'XEl)€l'l,

a:opa~ ".

Xo:: 1:0U~

jere 'j i neiskusnije ljude, llluzeve l zene, prsvarili i trgli ih dolje 11 ponor pogibije, anatema ih bilo! Budu , Terebinta 11citelja brahmaua Maneta i dvanaestoricu njegovih ucsnika, 1!toill irnenova spostolirna, prolazeci . njima persijsku zemlju anatema ih bilo l .Predajem proklestvu i cetiri kn:iicre njegove, od kojih zvase jednuf,waug-,ielje dl"Ugu (knjigu) tajna tr en zaklad i eetvrtu (knjignJ zaglavja.

.,

't"T]<; 'tWY )[aO'oO:A,a'lW'I Petra, osnivaea .raskola Masalijmraca iii 'Y'..a1 <POUVOo;t<x'tW'I xa~ Lil;::opetrijlUlaca i Fundaiata i Bogumila, koji IIoyof11AwV alpiaEwe; 'to XptG"rO'l eo:u'tov ,z,reoje sebe slllna.1Jrozvao Hristom i objavio, da Ce :x.o.:AZcrO:'i't'a xa! ~le'ta &a'lO:'toY &:vlXm1jao:cr&o:t S) posa}e smrti 'uskrsnuti, i koji bi radi toga pro':l ETCo:nEi/(CG[1bll[l, AUX01tE-tpcp xal Ola 'tou'tQ Il€9,ivat Iikopetros, !lto je svojim opakim 1'3.8"EWVOP.IX~SV't0:4), Bot'( ),6&0(c; OtM:[WC; Ola -:cae; kolnickim drugovima, kac1a bi radi svejih 4rtdp€.lI:l\i. o:o"wu p.«yya'l€ia~ xo:l 'tCc: ~()O"o:pa nebrojenih carolija i gadnih cina pravom spya xactlXxwa,a.El~ oTCeO"X€"to !l€Ta; 'tperc;; ~llepae; kamenjem zasut, obecao, da ce pli.lslija 3 dana. 1:0i"c; 7t0V7jpofC;;O:O'toD cruflo~~uv.:a!,,; &'/aqr~GaolJ.a(. uslrrsnuti; j sjedeci oni pored smradnih .njeXCG( TCp'O'l..a{),'I)f1EVO~C;; O:tl'to[c;; 'tip ~O€),upij) o:u'tQo govihostaaaka ukaaa sa poslije 3 dana u ),s!tj!dv!p floE'tO: ..pe:r,,; ~!lEPO::~ @C; AUiWC; €'1 o::u'tlii njemll demon u prilici vuka izlazeei iSPQd. oatllW'l ~qJavY) 1:0U GWpoO 'twv ),(&wv S:~epx6gQmile kamenja) a11atema "'a hilo! j.(€VQC;;&.voo&€[1O:!

1'p:ot AUXOTC€'tpta'lwv

TMJ(!y,if> 'tip 1:0U'COUOUI.l.f1Ucr'tj'JY.O:: ~lO:&-trciJ, 'SO 5) It!!'.:( hEpo:e; [leE,; {I'do:e; l'PltqJcq; ow:cp8'€fpo:V"t( ;-.0:2 7to::psp[11jveua1XV1:~, %0:1:' l~lX[pE1:0V Q'E rJ."'IXV 1:0 x.a1:a Ma:'t{l'O:WY Eoo:yyD .. o'l, xed 1taO'o:c;; ( "tai; "itEP' esaD xlXl 1tcx'tpOC;;, E'tt .0E Y.0:1 'ltspl 1:00 &ylou 7tve:uI.1O::'toC;;;~cr€tC; EtC;; 'tOy 'ltYEU~O:( 1i~XOY aU1:0U 6) 7t1t1:e'l'lX T'.ap€p~7)veuO'o:v"to.: 7), y..a1 ofhw -ri)v 'tDU SEOU o6~0:'1 TCpO<;;'toue; TIjc; ~OE),uP<X<;cdhoO a!pzO"€wc;, &'pXT/yOUe;f.L€{l·Ehuaav1:O:: s;l, &va&efiO:! Ao:06""{1 xa~ 2ia~~q: XIX: ~ceAcp€lif> Y.0:1 'EPll~ x0:1 2.:UI.1EWV( '>(0:1 1:0rC;; dl.cAotc;" lit' '1;O:Y
1) To jest: !J.e"W'lorl",a{l·iV1;~. y.c<~ill~C<P1;7J1~eV6~~. 0) Citaj: "'i/" 2) Citaj;

Tihika, druga i ucenika njeg;ova kOl"i je i dn~_ge bozije knjige patvorio i JD'iVQ tumacio, na_pose pak eijelo evallgjelje pI'> l\fatej!l i sve izreke 0 Bogu oell i jos 0 svetom Duhn krivo tumacaei svamo lla SYQga dlmovnoga oca, te tako slavll bozjju pl'e:nosio na sm.radne osniv:ace njegove sQPstvene jer.esi - anatmna ga 1)i10!

'.

Laodoa, Sahu, AdeHeja, Rerma j Simeona j ostale, koii su izrigali otrov oovakvQ
3) Cod.: O:.vC<limjosail-s. _ ll) Oitaj: _ () Oi ta.j :

Empedokla, koga imagjasesa ucitelja, kod sirenja svoje nauke u Helena anatema ga bilo! &'Ia8'E1.10:I Kubrika, lmpljelloga roha njegovog i Kouf~p[Y,1P 'to &pyupw,;1rrq) 2) IXU'tOU olr.h"(l ueenika, koji [e na zapovijest persijskegs y.a: !lIX'D'111:'fj,"to y,o:: 't1rl ~lo:Eo:V uTCocr<::lZv'ta S')tODpa'i '"00 7to:vo:&)"tOU aU1:0U 5Y.~VOU~ UTCO kratja podnio, da 111n so sa njegov:oga v13.stitog prejadnog tijela na silu odrije koza, 'tou ?w:itl.lwc; II€pcrwv, aV&&€lla! anatema ga bilo! Pavla IZ Samosato, presjednika velike TIo;U}'l[I 'tip ex ~a~oachwv TCPOEOPtp TIjc;, Antioh:ije suvreruenika Manetova koji je !lE.yc!ArjC;'A'nwxdo.:~, (;~Xp6\)cp yeyD'IOt-t Mibulaznio e [e GOSpOR puki covjok i da su 'I"1'l:0C;, "l<;a~ a'l&pW1tO'1 ~t)'ov €(vo:t 'tOY RUplOY jedn'a cpAllafi~Go:'l"ta3), "1.0:1 060 CPUO€l<;olllP"l")l-leVW~ '>(o:t d vije prirode odjeljene i neudruiiye sa, druzorn te 'ie i druzo lltosta bezbosno ciy.otVW'I~"tW<; EXOUO<ZC; tpOC; tau-rac; 1 xo:: dUo: , b' ~ buncao, -anatema ga bilo! eX &ef1\O: ouoCPYl1-l ~O'o::Y"tt) &'10: 3'EP·1X ! Koji tvrde, da ima 0 im sveto ZiV0Tore; ),EYOUO"l r),~'1 "t1jc; &:y[~ (wo:px(Xl1~ tvorne tJ:ojiee) hi a: Boga oca, i ovaplocene 'tpl«lio~, 1jy-ou'/ "tOO S€Q\) xa:t ITa'tpOc; xa: aapy.wl:!-E'ltOe; Abyou 'l.o:t Two 'toO aEOU, 1:0U rijeci, Bo -a Sina, Go poda na"~egoa ISl1Sa. Dnha d'l'uga kakva Kupfou "III-til'! 'l1jaou Xptcr1:0U, ')tat "to[i TCCI.:'1o:yiou HI:lsta i presvetoga trojica ill nadmodna sila, sto jam na Daj~ rr'l€u!)-a"to~ hepwi 't!'i1Z e(Vat 'tpt!ioo:, YJ XIX: vlliil'l1 oel sedI1lero nebesa, po gadnQj i om:py.stp.SV"I)'1 E~ouO'(a\1 "E"friI 'tlf! UTCE"P'tO:1:l!)'tmv laz.uoj n njih prikazi Jesaijevoi, - ana:tenla E1t'tO: oOpayt;iiVETCtXIX&"I)~v1jv ") 'l,o:"ta 't'lJv ~/'j€ih bilo! AOp$:'1 xo:l tj!SOOE1t(YPO:CPO\lnap' au"tof.<; 'Hao::l'ou IJpaGt":_ a'lIi&Etta! Koji vele, da nema malt-ve koristi Tor~ Hrouat 1.11jo€I.11av wcpeA€taV 1:oC~ onima, 1w11 su ndostojeni bo~ijega kr~tenia, a~LOUI-LS'lQte;"tou ·l:!·SlOUo:1t1:taf1IX'tO<i; eyy[vs~at ec da iiva molitva odgoni demona} 51;0 (.t.G'/'l)v De TI)'I OTCOUOo:to:v Euxt('l 'tOV EVO(')WV 'ltO:t GuvoualWI.1€VDV oo:ll.10Va aTC€ACGU1IElV, A"X£.l'l sa II covjeku naLazi i s njime bi-vstvuje: e Jer kao sto priro(lu jsto tako da llw;ljaduje Y&:~ £;<..o.:G10'1"twv "C(x.of1e'IW'I Ex. 'tou %pom:i:svak od praoca i ]_)ocUoZn.ost dem.o:ninla. 'topp~ UlCi7C€p "C-rl'l cpu Cit v) i.\'tw O~ xo::t 't~V Kada se ovi izgone svesrdn6m molitvoJTI, 'tOOV Oc.:tf10'lWV OOUAdo::'1, WV U%O 'Ti'jlj O'TCOUaal~ EOx1)e; Ho:u'lo(J,€VWV er.:tcpm;n~ Aomo" "to polazi napokon· clelllOllski duh koji im ')to:t' 0:01:0u<; Qo:t[10V(WQ€e; 7tvE:UI.1a &opa1:We; y,o:l. pripada nevimvo i neosj etljiv 0 , a svoje
u

°

W7toxc<),ScrC<V1;~. -

") Cod.: !:<rho'J. -1) Gitll.j ::n;<ZpSP~I"I)vs()cr"nt.

!J.$&~AxuaC<I'"tt.

224 aZcr{f'1)',W~ 1) :x.ed '~'I o("(.,.sIO:'1 7to:poucrlo.:v cpo.:VE~ pun'OCt 2) G1) IJ..o.:'['IOV'to jJ.k '/ Q'W f10.: t"1l~ £ f1 7taa,OU~ Xl'l~crEW'; EJ-eu&Epoucr&GU, 't~v OS tjJuX~v t"/jI; ~7tl '" X?lpw 'p07t·i'j~ ,000EO'/ &7t(.tAci:nEcr.f)'Ctt, )to!\ f11Jf'.E-ct oero-f.hn ),Q(wbvll) !J.irce v'l)O"te{~; ms~Qucr1J~ 'to crwlL<X, IL~'E oloo:o:x.o:/,(o:<;, xo:A •.vo6cr1J<; ;;011 VOUII XO'.:( 't~v ~ux~v a1tD mxcr"!)e; eve:pye1a.; 'itov'I)p,xe; 't€pa'tEUOjJ..€YQ(<; 4) 'X0.:1 ev&uj.l ~crEW<; , OU ~~6'1ovOE 'tW'! 'tOLO&'t(J)'/ r:dr:JXlrrwv 'itCt,{hi>v anctA),&TIEO&o.:t &),AIX xed 'tit V-,SAAwra; Q'o.:cpw~ npo~/,i7te:tv J 't'~v &'Y[IXV 'tptdoo.: Ocp&ctAlloCPO!vwo;; ,fr'swpe:tv, xo.:l {)'EoAoy1a:e; xed &dwv j.1uO't"1)p[wv .i~wOcr{)-O'.:t, IXvd.l1's(.Lo.:! Tote; 7tO:PElcrdyo\}O'! E1:iplXe; ypo:-cpb:o;; ';tapo: 't.&<; l>7tO 'toO drlou IIvEoI10'.:;;0'; hcpwv1J&dO"~, ~o::~ napti ",wv &.y[wv 7tO:1:ipwv 'l)lLtv 1tO'Jpaoo{h:fcro:<;, O:vd.a'e:J1o.:! Tore; "td:.; nO'.:po.:oo{}daae; iJ[.l..rv EUXc:i<; 't€ 'Xo:~ Qp.v!j}o£a<;, npw'to'l l·lEV netpd: 'tWV {h,tw'! IXnornoAwv 7tA1)poOo&at yap Cf'fJC1t BV '1tVEUj.1IX'tt, Ao.:AOOV't'I::e;sau'tot.; tjJO:Af!0UC; XIX! 0livoue; xo:1 <})00:<; me:u/1o:'u)!,u\jt1tEL'tIX oe )'.al XO\'&E~"7j<; napa ;;fuv &e:lrov 'Xcd f1axlXp{W\! 't'ili;; Ex~kYjcrla<; 7to.:'t€PWV y.a~ Oloocc;,y.cD,w'l· 'to!'.. au'! 1:0:0100:<; 1tlic;a:-; ill.. ~IXTIOAoyiO!.. aVQ'/tpenotclO"t xa1 Oto:~a)J,ouo'GVJ ev O:PX1J O€ 't1j~ 0:1t0 ElEOt) OlamtZO'EWC; 110\1(']'1 :to II&rcep ·~IJ-WV ,0 ~'/ 'tor .. oopo:'/ot<; I-Ie'tu 1:1]<; Ei~ yfjll Y.lmO:%).[crsw~ €'1.l1txtoe:ooum 7totEtcr3'0:(, dveu ~ 'OOU oecm01:t')wu 0'1)116(OU'tip 7tpocrwm]> 01;IXUp(xy/<;eXW7twcrEW<;, 1tPIi.I'f'&GEw<; 11eV; ili.. 'toO' oe,0'1t6~ou ~lLwV '1110'00 XptO'IJOO ;;~v 'tOto.:UTIj'l eox1jv 7tapa56v'to<; "'Ii 6' ciA1f&dqt E7tW')"'jO€1 1:0U ~OIiAlJpOO O;O'twv '1ta'tpb~ 'toO oa.:'tO!vtl' 'tOU1:0U Xr1.pt'i xo.:~ 'ri)v rnaupr.x-frv C11jjJ..Etwcrw &1tO~GO,),OV"o.:l xo.:~ 'to 7tapa 1:WII .a'Elw'/ cprocr't'fJpwv x0:1 'tfjc;; €xxA1Joiao;; xo.:-fhIYlI't"wv npoG'ts-S'sv &x.po'tel.EU'tato'l €1tt'fwv1)J1a: Ef,. 06~a'l 'Vi1';; art"" ,)"a,( o!J-oouolou %a~ &Oto:tpE-cOU 'tpLae0<;, 'to, an croO eG'ttV f) ~o::crtAE(a "1.0:( ~ Mvafl.l" xa~ 1] Q6~a 'toO lIa'tpo" ')'.at ,00 'rlO'U xed 'toO <friou IIvEof.La'toe;, oOOe a:,X05crO:l t!bixo'I'ta(' 'tor.; 0t>V o(hw xo.:/ cppovoum y.at ,otOctcrx01t)Q"tv, OCVci%EI1O:! l'ot'g AeY0t)0w ill.. 6 eV KuplqJ r&I10<;. xed 1) !J.e::td: Eko'l "I,pEtrlcpo::y[a ~Qelux'Cct. €~crt 'tif!
1) Kcivo mjtst(l: 1.J,6yroysy&l)~7Josrov.

220
Bogu odUl'ni istinsko pribivanje sa tijelo oslobagja ocituje ,pokazuju6i da od uzrujania a dQ~a da sasvim prestaje nao'in'jati na zlo, i da n auatema te zbog toga oboie zabacuju, ill bile \

buduce ne treba vise niti posta, ::ito pritwte tijelo, niti poucavanja, sto suspreze, 11m i
svakoga opakog cina i budalas.tih. a ne same da se oslobagjaju ad. ovakvih sramotnih strasti, vee da vide razgo vijetno i u buducnost, da ocigledrro motI'e rvetu trojieu te po taju dostojni i spoznania Boga i bosijih tajna, anaterna ih bilo! dusu misli;
0(1

'1 zborove u Cl'kvama, K 01·oduravaiu .. . 1 ' uce na osamljenim 1.Ul8:stlJ1Ja, te slec e 1. . 'zlikom radi mira a u lstmu za to pO d ) ,
da necista njihova

tana i nepoznata, izlili av otrov sV0je jeresi ns one l;~o su od niih zavedeni: vi ,.ovi, ako ostaJu ~~ kra,ia u ovakvoj bludDll (iol. 34 b), pl.O kleti bili!
Koii od sv. a.postola n sla.vu ~oziju na. predatQiITagienie C:l'kava.opadalu kao nUl . <:>. d. 0'170 l' h liridslcih rukn I govore1 a sn ,. qe,j , d '~'l·d ciahe -ehi' no pIe Iva lista denlona ) te tako 0" Je'~'''1 '" ,._'.. iduei pob:ijulu i pabo~no Il.a,mjestaule bO;lJl ~ i, svetacl>.ih ikona: niihovo ,postovall.1e 1
.,j

sluzba ostane UeJSpl. d a bi1 ovako na osatru < .

v

,'

••

_

Koji UYocle dl'uge klljige mime ORe, objavljene duhom svetim, i mimo one, ilto riam ih predadose sveti voci, anatema ih bilo! Koji obaraju i klevetnieki napadaju molitve i slavopjeve predate nama naiprvo od l)ozijih apostola jar veli pismo, da su u duhn -pu.ni govoreci jedan drug-orne psalm e, himae i dnho vue 1?j esme - za tU!:i. pak redom od svetih i bla:'6ellih crkvenih OtiWR i 1.1citelja:Ove dakle, iltGopro vrga vajn:i opadaji'l sve ova kao isprazno bleb etaJlj e, a ria pocetku njihova odmetnuca ad Boga nee, da se moli samo "Oce nas, koji S1W nebesima" sa klanianjem do zemlje, a da se De Cini na oblicju gospodnji znak Justa, govore6i za izliku, da nam je Gospod liM Jsus Hristos ovakvu molitvu predso , 11 istinu pak, time zazivlju sotonu., gn.jl1snoga oca svoga i radi toga i zabaCU,\ll zuak krsta a n.e mogu ni da cutu pricl.odat ad hozijih svj,edila i ucitelja cl'kvezakljucni izrek u s1avu presvete istobitne i lledfe1ii've trojice: "Tvoje ja carstvoimoc i slayu, Qca j
8tO S:U

ldan;\anje pred niima, kao sa~Vl~ p~kva,rene trule udove, - anatem.a ih bilo!

~ ("a 0 b or a mwku . Go~)oda Lloga i Spasitelja DaHeg.~ Isusa - c' d t' voum uceRrista koju je pre -ao sve!ffi ~ ,J niC1Dl~: aa one lwji v. l~i vjel'U.1u. krste u 1'!lJ . . IDa 1 D-lUl< SvetoO'a , 1 ako se nne a ca 1 S" ~ leo ne. preporodi -eodom i dnhom, aa ne , b _.. k" su d:ik.le ce. uniei u caratvo oZlle: 011. . Koii rade
"0

toJl;J.e,

aa

na S e ovo sliiepi te pod uti cal ID slie sotonske koja u ujima dieluje, drznu se bulazniti' da .\e sveto krstenje pust.a voda kso stG 1 'i za one linda, koji se na\a,ze iz:vall. nase vjere i crkve te s:u Bogu saSVlffi tugii, anatema ihbilo 1

Koji dbsJjedno ova1t:VU blebeta~iu.. i mahnitanlu c.asni i zivOtvOl'lU krst naZlV"alu vje 'alima, a sveto kr~teni. pu~~m V~~0~ te da ue salu:zi oprosten.111 g1."J]eha,llltl d je od duha, i koii svoie odurne l:egie'cike preoblace na lik l~lloga k~luglera, ~a on.da nadijevaiu im ovik:vo lme, dok 1e pace pogubljeuje dusa i tiiela, niihovih1 anatema ih bjl@ 1

ina i Dulla sveioga",

-

anatema ill bilo!

Koji govore aa su brak u GospoClu (sldopljen) i od Boga dopu~tella me.sojegja
3) Krivo llljestm

v.y,cw:;{)-fJ'tw,;, -

2) = q,{('IE?<ilVS~.

AOL'ltO'l, -

4) Za:

y,ocL "I;SPOC1;EUfJ

226
Koji kazu da je i I)rimauJ'e x. 0' I . . ... sUQo-a a Je a 1 kl"vi gospoda naseO'a Isusa ';_., <:I . • . ~ll~~ prlmauJe •puko,9."a hlJ'eba i vina J t e z b 00• ~ to.ga nutkajn svjetovn.iacke obraCC'lllik. at:> . . €I, .11. pnstupajn (ovoj) hrani i da J'e .. " l' ]-" .' .' ,u~maJu rae 1 aimbe I kako hi osrali neotkriv . brae .. '" em, a o 1 acenrcima lzmeg'l u s vesteniks do JtUit " 1 aJu k ao OClti antikrsti, mil, da i sami ', se b e na~yaJU ~'istovo~] opcinom, da ono jedu pa 1 obavlJaJu stra~~nu slusbu boziju _ anatems ih bilo! '
v, " ,

227
'to 1l~'1 £:4 ,W'I xa'r' a()'tov, €:% ~A=qJ'/)~wOcrt ')to:1 y.·du~LO: 'rOY %.sOY AByOUO't, 'to O~ h -W'l 1C.gp! 0:0::0'1, ~~ alrr-~t; -&da<;; OPlCOjJ.£'Iott;, ... r ""I \ ~ ') %0:1 o[hw£ Evayoum xtna,,"IJ'I''r"{/v 't'/)'1 axa't-O::),1)"",0'1 'l.a! tl1tepouO'tOV ou'Siav'l,rr.! 00 ~nov iho:'Co:v6'~'r:o'i ,au t1J" xu/,oum 'l..o:t (hcocpat'lol.l--£vott; Y..al anO (J.ovwv YVWpt OfL€v1jv 'tWY €:'l.-.:o<;; y.d 7tcpl aU'1Jv, O:vi&.sp.-a!
a.nw£
1,

Boga b
V"

K~:ti za to, 9<a chore ·jjelu vjsm u I druge opacine cine onima koje
,

nesretno posvecnju, napose pak U ill' to les oZIJega, 1 svetoga zadahuuca ::ito ::, pn~ ea . , , rmsmo od Gospcda Hrista.dn tajl10 udaimelllQ Dtu~asvetoga. ~ljnju n one ~to ill p'osvee.ujn - cega su n rstinu sami dost0l"ni - , te tak 0 ." regJ~mcnml- svojim isto cine, sto mi Cinimo' protiv demons, i jos ill pomocu sunO'jera mail] zdola do gore kaljavenu vodor: da uniste sv~j.:tlll nazoenost sv.etoga krstenja i Duha b0Z'IJega, anateme. ill bilol

Koji se predas-aju entuziasmu i kako sa eini sredstvom nekih ekstaza 111ne koo da gl.odaju· toboze neke prikaze (tol. 35a) ttl o,::ma. varajn i sebe i kusaju da zavedu prosti.!e ljnds, IXnatema :ih biro!

. :K~ji gevors i ucs da [e Jleshvatljiva, nelZremva ..nedokuCiva j nedostiti\l'a pl'iroda sln-.atIJHl'a te tn'de do, su nesavTseni sveti oei i llcitel.ii i svjetlila nase pravosla.v.ne
Cl:kv~:~to su. u~iIi, da je neshvatl.ji va, te da, rule~ dosPJ~h do savrsenosti doko.ie OUJ, vele 1 bU11C<\jU da sn prispjeli - anatema ilt bilo! '

Koji bezl1mno i lle:vje~to izvIcn izrek. !ito ga bij:lile 0 ~afvi1!~m"SU(:stvu bq}.jcll1·napisao u bogQslovlJu velikl G-rio"Orije u. O-OV01'U 0
narog]ell]1i lsusovu biva izrek stOllO veli da j!'ldinim raz:umom mozamo sebistvorfti sjenovitu . slum, a to sasvim ru.raenu i -sLabu,. n~ po 9.ll0me sto njemlJ. pripada, vee po
. " 5

onome sto je 01..0 njega; tel' ga (pha najvise snestvo] sad ovako sad onako aebi prestavljaju, jedan put po onome !lto njemu pripada po stvorenju, te talco hule i Boga "stvorenjem" nazivaj u, drugi put opet po onome odregjuju ~to [e oko njeg·a DE. osnovu samoza onega sto je vidivo i talco uvods neshvatljivo i natprirodno suestvo kao shvatljivo, a ne zovu i ne prikaeujn ga pace nedokueivim te da sa moze upoznati jedin0 po tome sto je izvan i oko njega, anatema ill bilol Koji pricaju, da vide osjetljivo presve'fo!,£ at"Jlh)'tw<;; ,0 7tawi.ytov IIvsuj.LIX fLutoga Duha, te se stoga hvastaju, da-se mogu :&euof1l'lo~<;; o~~v, )'.a! OtcZ. 'tOU'rO 'repa'tsu0l-'.£voce; pretvoriti u bozlju prirodu, te pl'Otnslove ei<;; 'trJv -a'eiav cpu'S!V eD:u'tou£ &'p.etcp·8-i'jvat, )'.at bozijemu pismu, koje veli, da Boga nije: &'itlqJa~eyyol-l'€'IOt£ 't'{j %'s~ ypacp1) -cii AsyolJO'i/, jOll niko vidio nikada, - anetema ih hilol &dN oMid<;; EWpa'l,S 1tWTyCI~ a",&.fi.slla! Torr; f.V 'rij xotA£C;<; 1;OU-':O ala{p1)-.:wt; U1tOKoji uc-e, da ovo (bin. Dulra sv.) Uxsd{}o:\ oOY!-l.O:'1:i~ou0"( '1.at op.ov e-'l 'tQu'rqJ osjetljivo zacinju i u tome osjedaju terat S::' \ iena, te iZV1'C.u ".h.axstv, smu'/)<;; 'tat~ WutYouao:t~ xat SYXUf-lOO'L poput trndnib i bregjih prorokovu rijec, ilto no kaze: U tvom strahu yUVCtL~t xed 'to 1tpoqJ1jt!y.b'l P1/uOV 1to:pacp ih(osjetismo prinose i -:rgdismo pouot 'to CflctO"..wv, OLcZ ,O'! cp6~ov O'ou i» y/x'O"'Cpl zatrudnjesmo, EAGi~OiJ.EVy.al 6JOt'l~0'0:1.tE'1 %al e.ho~v 7tVEDp.o.: Duha spas a) koga porodismo nil zemlju, i o:w't"ljPWY, 1] hu~O'aI1E'1 ETC! 'tilt; y1j~, xa1 7CpO£ koji prema sopstvenom SVOl11 smradn isvra"t1j'l ECtU-':WV oucrwolav~) 'trJv ipf17JYe:£a'l J-I-€'ta- cajn tnmaeenje, -- anatema ih bilo! yoUOtV, dvcW'Ella! rror~ ExO"taO'lv xa: £v3'oumaO'fJ,GY 7CapEtcrKoji Uvode ekstazu i ensuzijazam i 0 GiyooO't, 'XC(1 't'11 I1b lxO''taO'~'1 a1tOqllX(VOI1EVOt>; ekstazi tvrde, da j8 tvori Hristes pomoeu tysp:ysfa·{ta( 1taF~ Xp~O"to\} OlcZ 'rou &yiou IlvebDuha svetog, entuzijazean pak Duh sveti (.I-I%'to<;;, Ov 02 €v3-ouO'lao(.tbli 1to:pa 'rGO &y~ou pomocu Hri ta, te bezbozno 00. \Tajaju 'Hrista c IIvdij.La-.:or; Ola 'rou Xpt~'toiJ, )'.oil Ota~poOO'tV 00. Duha i drukcijtl silu Jilripi:suju. Hristu, a(Js~w<;; ..-ov XpW,O'l a1to 't00 II'Is~t.J.a'to<;;, 'l.al. drukeiju opet .sv, Duhu, pak De prisvajaju Ii))''/)'! tJ.E'I iVEpYElO:v 1:0 Xptrn.1jl Mk;)\-:)ow, -jednu silu i mOe jedinome bozanstvu, neg-o hir:-av os 't1jl &'y(4) IIv.suIlO:"CL, y.at ou (.tray razlilm djelova.nja i _pri tome malinit@ ouv«f1t'! 1) i!~OUO"(CZ'l"C1) P.!~ ff'eo't"(fl;t -r;;pocr/X,pj.L6- bulazne, da se jedno od ovoga, drugo od toucrtv dAA&1ko;;oopav E:'iSpye:twv' 'l4v 'O:lrtlX!~ onoga iz,vQdi i potpomaz.e n S:vtllll''80pstvenom (jlpevo~Aa~w<;; 1I;a;paA1/pouoW tilt; {t'a'repoY 07tb djelovanju, i koji protiv izjava boO'omudrih &a'tspou 5\l'lEp"(Etcr{)'cd 'ts 11..0:1 ~ o'tj&ercr-&at Ei<;; otaca a pr.esv. trojici nova svolstva be:zbozno ti)'1 OlltStaV i!vepye:to:'1, 'l.at xCZtYcl<;, lCM-.:'/)'t~ nce, 'lllisle i kazuju i hnljenja mt Eogn, mrpcZ 1:&£ uno 'tWV {)·waocpwv 7CO':'CSpW'lbtl 't"Tj<;. izrigavaju, anatema iII bilo! q[~ 'tpL&OO£ h7CecpwV1)(.tlva£ oo~al;:oucnv cDt; &cr£~wr;; 'Kat voouat )'..0:1 A$Youow 'l.al ~),aO''f7Jf-l~ ".:a't'~ awu €:peuY0IJ.-EVOl<;, &Yri&.stJ:t:t! Tore; 't~v &stav xa: [EpaV ypa~~'1, -cfrJ 't.s Koji tvrde, da bozije i svcto pislno 1tOlAata:'i y.al 'ri)v 'iEaV EV x&p't"{] ltal p..E}..a'lt staro i ll.(')'Vostl,d-rzaje u harti i mastHu
'riM ')t,[O'tJ.c(':W'1 VOOUO't, 7..0:1 olhw

a.)),ijv

.*
V

I

"l

~

.....,

"l!

,

228
J10VO'1 'to cI'/Ct~ EXetv ),eyou:1t, x,d !J.1)oev 'tl &cpBtjLoV Yj npo\; ~UX~v 'tl. 'KEPOO\; xE:y.'t1ja&at, l.wva oE 'to: nap' alJ'tillv oloaV-l.0ftEVa -I.a! napacl I (fol. 35 b) DOf.LEVa O'/'IJulcpOpO: 'tUrx6.'1Et'I, -,-- tXv&&EjLa! To~ :y.o:'ta~wDollivotr;; 'till'll {hwcrocpooy anocr'tOAoo'l, OJ~ p,7j ex .IIveuf1IX'tor;; &ylou, alA E'I. 'l.ol/dar;; x1)Pu~c£Y.'twv 'to euo:yyHwv, eau1:00r;; DE cpifuxOUQW ex 'ttVOr;; il'ew-repar;; OtjlEW~ J1usrcr&at 'to: &. pp 1)'ta, !Xuva (; il,ecr7tecrwr;; ITa D Aor;;1J:Y.o GEY, U & 00)(. E~OV AaA'7jaat av&pwmp' al)"too; 1:aiha EcoEvat AiyEW xa: 'toor;; no:p' au'twy p.uouftEvou~ Ot06.crXEtY) ')'..1:1:1 1:d:,~ otxd~ ef.L~pov't1)G'a~) ')'.a2 napa1'CA7)l;[ar,; ftE.fCova~ 'tillY &sox7)pUy.W'1 eX'lWC'te),wy AOYlC0ftey~'!) xed Y,cl!'ta 'tOU1:0 iY.Etvwv sau'toor;; (mep~til'Etcrt'/ tilt; xal j.l<ovou,:;Cj(J.l~OllE'Iour;; 'tau no:nol,; x6crp.ou &r.oXAUfl€VOU, &V~.a'Ef.".o;t [edino sto vrijedi, i da nema ni~ta I-orisno niti ikakvu pro bit za dUSll, vee da [e jemoo one koristoncsno sto oni nee i predaju (Iol, 35 b), - anatema ih bilo! Koji lazu protiv bogomudrih apostols, da toboz ovi nijesu objavljivali evangj~lja iz sv, Duba nego iz svoje nutrasnjosti, a zasebe pak tvrde cia su po neko] viAoj

229
ko zatece, ds u kakvoj prigo~ili vrernenu opcim s kime od 130gumila b.llo sa, kalu. . n bile sa duvlloll1 ill sa sVJetovlljackom gJeloI ." ' T ovnkvom Iicnost1, da ili Zale(lll~ Jedem 11 piiern ill se svecano ~olim po sv~tun crlwama b ill' ako nn se dokaze da drugo koie bogumilsko nedjelo eimm, onda nek~ nebl1dem same lisen svake crkvene porn0tl) nego neka budem ,pred~n drzavnim s~do~ " neka bez milosrgj(1 zapanem kakvol ~al ~ mu drago kazni i svoj vijek neka provo· .. u neprelcidnom progonstvl1.
OZllllD,
v'"

"" .

,

v"

no

bozijoj prikazi posveceni u tajne,

sto ih

bijase cuo bosanski Pavao, a covjeku da nije dana prolrazati ih: oni sami cia 01'0 znadu i govo.re te predavaju onima, koje 11 to posvecuju , i koii smatraju svoje sopstvene obmane i onesvjescenja veeima ad bogovjesniekib apostolaii koji zbog toga postavljaju sebe nad one, kao da se oni [edini spasavaju, dok cijeli svi,jet pr(')pada, - anatema ih bilol Torr;; ),€Y(,MJlY WI;; El J1f/ 'ttl,; sl; af)'tojj 'tau Koji tvrde, da se drukcije ne moze osim akp ko Ruplou aZO'&'f{twl;; ll'rt1:a'l0llE'IOU 'torr;; &:f1IXP-m- posrici oprostMje grijehova, od sarooga Gospoda, koji se Flim,jetljivo voucrw &xoua'Q 'to 11&qi€wv1:ai Got at &:f1IXp'ttatU, GUY, &Uoo<;2) scr'd DU'Ia'tOY &'"fIEGW &fto.:p'tlWV ulrazuje grijesl1icima, ne cu~e l·jjeci: "neka. ti se oproste grijesi", - anaterna ga bilo! Aa~er'l.) &V&&EjlIX! Koji Indo, brb.1jaju, da oui, illtQ s njima Torr;; A7jpo\lat 't01;~ "Y.IX.' 0:0't00; CWV~O:<; svoju prirodu nalprije iz 'ltpw'tCG Il!v E~ tX'I&pW7tWV ecr;; &yyEAwV IJ.€'to:- zivu, mijenjaju !J.Et~Ecr&o:~ '"fIuatV, en}' olhw\; Eir;; &:PXO:y'(€AWY ljudske u angjeoskn, onda evako u arhaugjeosku i ~a za tun napredujuci ill prelazeei 'Y.al ~E1:€1tem.:r; ')'..o.:'tO: '!tpo'Y.O'lt~V, Y] jlS'tct~acrLV od jednoga drug-orne budu Herubimi i 'twv tXcp' hepo)'! Er; ~'tEpCG, XEpOU~Ell,t :y.al ~s0 bezumLja pacpelll ytVscril'al, '')'.0:1 'tE/,W'tClrOv .&EOU~) W 'tfj<; Serafimi a napofiljetku bogovi,Ii j ludila - i kpji na zlo upotrehljuju &:V,o[o:r;; &1to"o&~, xat no:po:xpwJ1kvOl\i 'tlj> &Ei(~ ;;) p7)'tI», 'tl» ),ayo'l't~} iyw Eino: .&Eol o{)x SG1:S rijec boiiju, koja kaz-e: "ja sam rekao, ')'.0:1 uwl utjJ1a'Cou ninel,; XtXV'tEC){)'SV 1tolu D'et'av nijeste svi bogovi i sinovi naIw~ega" elfJtX'(oumv) -, - &:va.a'EIlCl! te na osnovu toga uvode mnogobostvo, anatema ih bilo! Tet~ SId: 'to:u'tOi: 'to: n4v't"!X eau'toor;; Ilb Koji na osnovu svega toga sebe nazi'It£'fioo't~GI,L~'1bu.; xa),QUal, 'tou~ DE 'It(v'CEW';;Ecr?Wvaju ])I:osvijetijenllll, druge pak imsnnjn mraenjake s obzirom na vjeru, sto nijesu 'tl!J!lSVOU':; "Y.a'tovOP.6.~OU0W, o't( 1-"1) 'to: "&tillv uvedeni u njihovanacela j naulce, - anatema €f.Lu~{j·1)actv xat 2i6Y!1o:t.ct )I.al otoaYfJ,a;'ta, ib; 1filo! a'lti&EI.La! Of.hoor;; ou" hXA7)(jfo/- 0eou nacra'l 't'Ijv Po~to sam dakle ovako pred crkwom 'tIDV Mo:vtxalwv atpEoW -&?lO:p,~SU-tliwl;; &:va&eb_oZijom svseano prokleo cijelu manihsjskn jeres a od neeega se i na pismenc pod 'twO: E~oflomxp.e'lOr;; syyp6.cpw~) aac.pa.i piflmeno "l~Olto:( xa1 Al~eAAlXWr;; SrrEpwllat EjlCGu1:6v8), ·21akletvom odrekso, uvjeravMn ~~ iav a'1t0 't1j£ oeupo e6pe&w '!tOW 'XD!tpl» Y] proklinjem sebe sama, _da ako me Bel sada

y.a:

'twv

&&iwv
')1.0:1

EOXL'tWV

en'

~naa;~,

oe

Ua clanak "Prilozi k objasnjenju

imora bosanske historije",

Faksimile pisma sultana l'fehmeda Leouhartu gFOitl ad Gorlce, original

u beekom dvorskom ~ dIY~aY1lom arkivu,

(lnacrce

0 MeraJIJ?Yf1iP-n-CHlVI rpOThUrJIalVra
ITpTIon:ll..'lo

xep:qerOBal:I:ECIDVI.

qCTOC 6oc.-xep1.l,. 3eMlUbCJwr MJseja ~l.P' '&.upo Tpyxeua.

I~ao Bocna 06uJIyje
n01'lffiO lIIO'l'peliH BeB.

R

Xepnerosaaa npexIICTOpH'-mnM cnOl'lfe~Ia.
TY H TallIO, aJlll anas hem ouaS:UTR paS.Iil1l<lJ. ,l.(o:ro H no BOCID! Ma.rlCHe) OHHCB:e1 Y XeIJTI;eroB1zLB:-m:.
rpa~B rpOllrllJla

rponfIIJlG H rpa,ll;MHe je,ll;HaZW -.;reCTo. rraaasam

Y

cnozsanraso]

oy r_polllliJre Ha I'JIaClIHIJ;Y oy ropOCTaCHe 1). X yl'luee HacyTB llO~EI.J:(a MjepR

Y1''IjeTlIo

0)1; npn6paHa

lea~el'E>a,

ROjHM:

30-· 40 Me'rapa y np~Miepy a BI!ICl2£1U,t 4-· 5 m, Hliljecy olll'je pnjeTEe, a rpollmJla ca je,ll,HO 20 'fI1, npeMjepH'l :n:OjR ce !Ia rJlamm:o;y 6poja j)le~y pajeTB:e, y iy~Itl,[Di Xep:o;erOBJIIDI 6pOjH ce lIfeW xaaene. Has TRX Xep:o;erOBa"lERX rpoMHJ[a aEO II IDIje ryoT reao aa rJlacHHlJ,Y, sanpeMa Be.1l1illl'I npOCTOPl a Bahll -rem liIX cBy.n;a OA rJIaMO'3:a AD ~pHe rope) o.n; HepeTJ3'C· II Bpoaca,D;o MOra. no BeJlI!l<1HHH rpcn.ll!l.Jla CY,ll;l1J;JI:fl uaoMo, ,n;a Y .lbllMa HEje ITO ie,Zl;Ha.

rpo6m1n;a, :se.B.

TIO

name

1bl'IX,

a HCl;eyeTBo nO'l'Bp9yje 'tIai cy.n;.

He1Wli 6Ejaxy Te rpO!Il:a-JIe, K:ojt;. B,W<[ ee ,ll;aHac 'IDH8 Ben paBl'IJ:me xpne B:aMen"a1 IrO HeIW"II:[ npa.HH..JlY i3lJ,l!;aue, a npGJIaSeIDI as Xy,Tona y rpa,ll;an;
lW;n.

HeYMa

aanrao

caM

rpOMRJ1Yl IDoja ie

c;Eoj npnornra o6Jll1.tv

OBe

,)J;O AaBao

caqynaJIa .. C ,n;eCHY C'I'paRY na ITO rr;y'ra y rpa,n;ap; RaJIaS:H ce Ta rpo:r.milla IIpeMjep iDj ie OIW 30m,. B1!fCMIra 4·5m .. TeMBJ& rpoJlmJIe onacaaa [e AO 2 1ft. BIICCH~a, oz; TOJISMBX .m'1'I!Iqa rro,zr;HT'HYTa CYX013Ef,ll;FlRa. ilPOCTOP y TOllI rwJry sacyT ie lea,1IteIbe:r.1 a no. npxy je l']_)OMllJIa saooJhe:aa. AJill ]I YHYTapffia EOH.DlTpy[~n;:nja TRX I'poMFJJIa. pas.mqErTa ie O,ll; ORn nn f1.:rrammI1;y. rrOJ.t6j~H caxpassean IlO,lJ; rpo/Ml'IJIOru: B¥Ije.cy UO.JIOmeRl!( na rory sewrJbY, Beli Y illICPUH:.Y, Ha'"IHffieRJ 0)1; I'.0Jl.0cMl1IX HeOTecalllL,( naoxa,

y paBHH.

a rrO'ICpl'lTY CJII:P'1Hl1M saI{'.JIorrrreltf ..

') .n;e.
plUl~pa?euo·"y

1Ul'1\1l

jc M!UIO Roja. 0/ll TfIX ]'pOllUmll C'lc're1lta~1I 'fIeu paCh:OlJalJa ,lUtp l.\llClne.. T.aJ<olll llJr",;=OM: Hllje ce .1HI Roil! n),T naurao Jlpe)J;'fB1', nc1] PU6:li'UJO.

llX

11

jec'r

MIroN

I~O",y

l51I ce .1IJOl'.o.It.

O,weA!ll'tt Ccnll.pOCT rllOM]ril.e. Y ij"mnoj

XepI.\erOBUllX ;(tOIDl.Oie. emITe~.ra'l',u'lRlI ~ J"p0.lru,10)'cano ,ll;p. JI)'llllJJ,
ca~o nenrro
Jtpam:[OJ[Ol!l1(Or

y-

TI"'", ~I1:rponOJr, .i'."p)'lU·""a y

~epnl~.m);,.

Be,>), 0.l;IIUlX usa oKyua:I~>Ile., Te .je l1:ojJJ ce Il;lU!.ac <ry,ua. ). W n "p. 7130Y<!KOI\[ArY'acjy.

4.a*

lloJIaselia rpOl\HlJIa, Koje

232

CaM .n;a paCKOlIaM je.n;ay 0.lJ;

narrre rp~a. 3a

233

-

y J1pa.n;a.U; EO.n; HeY:lIfa :reymao ce aaJIase

y

aerepODOJIM rra BpoliaaD;Y
C.JIMl.fU

IIOR:YC o.n;a6pao casr HajBeliy,

y IIPHJIO'I~e:a:oi

1. ca I 03Ha'Ieay

rpOlll1JJIy,

~ cpeha x'l'je,lI;e .n;a ce RaM.jepn:x '11M1.\: arra.n;aor 3 Epaja 1'pOllfYlJIC na RaMeRfiTy n;n:CTy (C.J6wca 2.
u 3).

Bh je.n;ao 500 IWpa'Ia)a. rP arry RaMl 8I)l!fX ce na -"'I'-J iloma:BIIIH C po::::a C Eoje cy EMleR )l;lIT~ sa n;eCT~, TS rroz; 11 pa.SI'pa1jeHy rpo. ;;r:y, ou Jl Y seMJb y. B.lIJIa le HB-IIlTO 1M Y . 0ill neTaEH)'TY ",!CTY, Y" . Y Y . .. 6. e ys Ib01\1 Ha~ox 1. .naqe nOCBe iB-)I,IH1Ra, HO ]I Y H:.O] He R.la,ill rsa oz; orracaae, a H
•>

d

mnJ.beRe Iwc'rB E.H IIpeTpamHo ' .. C·!I·T

Ta IlIEpn:Iba
.n;yre

cac'raB_

CTpalllI caar y T'pany na ojeaepoaanaaaoj .L' '""\ ~ . rrpeky rposaay . 15 m. y BHCliIHlII 1'5?n, a aa cleBepoBD'arne nOl\ma,a, y npeMlepy " UOJba. 1,. iepajy ol!ljaxy YCTIOpe-AO )1,1311] r-poti0 l'fCTO"qliOM 1 ] . l' 80 m 1TVi'e 45 em

.

mH

.

JE.eRa je O,ll; ,ll;BRie IIJIo1Je,

o

6:ujaxy AY1'y
. CTO

RDll;8. .

Be

JI,aCT, 11~10'laJIl.a 03H,lI,aHe
IiI
1...

r->J -

,

EaMeIbe1l[

a
Ty

1rn

a BRCOKe 90cm,

a c Y.1Ii:e (}TpaHe ITJIo'Ie, ml'flJOIW a BRCOEe

0,21;ll;B:0je .

]1I'I1[pOEe, M1e IWM3-,lI,a mI01Ja ltp· :aTe ca BHID. no 6' . rroaoaeen na

I<!:aMcna.

Mprnan
Hrr

60 em,

90 ern, Te

SanpeJl>la,JIa npOCTOP

Y leMa l'fJ 6 . me ys :a>era amrrra. He'. JiI]a JMBHIiI rrpe~:reT nrro r-a 6'ume M.y e o.n; TllX rpOORm:J.;a. 1, . leAH . Y .n;pyro] neaeponOJIB,
IW)I;

°

~'Ie1;)a) aJIH

M orox

llORJ;1jeTJ21 sa Jly6aTha
118

60X 90 em.

a6 -" 6n]' aine

,lI,OCTa

Ao6po

Ca'lYBaHa

C.JUma 4. Tpomraa

s l'pllJl;Y.

na

' C rona , ca c18-

Pa,ll,H!I1EbH .

cTpaRe llWBepHe CTapCI~e u,ecT e , pacR:on~ Cat)! 'leTllparpo-

nouanse Y IIpel*VY 12 -15 ?n
MDJI('l, 'l'pliI
II

ieAHY

BeJlJ1lEY,

y

npeMjepy 25 », Y BHCKH][ aeIII'l'O Jllraa,e 0)1;

3 m.
Y MaThII'M rpolHHJIMUl 6liIjame TIO ie,ll,aH Y
MpTBaD;
ItOCTYP, rroaoaeea na panIDI oz; sana,ll,a (raaHFJje

TaRO

EIJaTEOll!

.mjecy

Morao JIe~'aTH , Bali ra ca:xpamnU6 llJIn: li ykeka HJI1l[ EBpC 'leHa. Y llIKPl'lInEr ocmr Cj)ipBJheRHX
CJIllKa 3. I{."t',e:anora
J1

lla)

It i!CTOEY,

,Ll;mTje

rpOME"JIe He 1ill\m~axy ya !llpTBan;a
Tpelioi
RJITIlTU,

y

CmnG3. 5. Ppoom[t\G

y rpo~tltJl1l Y rpru.\y.

llnf;PIDl.a.

Y J:'pollln.m na Bpota1D!y

JhY.n;ClC.FlX ROCTH He

6liIjarrre
1w1'a

('£ ol{tJ'l' n RI}OI)ll). e

je.n;HOr

TpynEa,

sa

oa

HH
ce

'. 0)1; ,lI,Dl'lie nOCY,lI,HIJ;e,

na"1.5ox YJIOMIW
ea T' JIaCHBII,a
l.\HCTY, a

. .' L . . 'reXRllqKH BpJIO :uecanpmeH.O Rspa9, aRe
H.Jlli

Eae RaiJIolIDliC .~

MONO pehJif, ,2I;a cy ra Halijepn:qe MeTHYJIB ys nOEojRHRa. H CI'ITHJ/JillJbynaIe onjanre aac lfirBeRTap 'l01' rp06a.

l{~OCTH,

SeMJE.3,

Ilocy.n;e

Ral1erulTY

OBa

ca BJIaTmJITa. . a ie I~ao BeJIBEa rpOMRJIa rrOEpfIBaJI ~

na BpOnaHIJ,Y
J1I rp01tU1IJIe

. to Y ThO) Ha~ x- caxparserre

6

KOOTl1l

es

HEOl'a

..... x

ITnyror

npe,lJ;"M Ta,

234

-

-

23 ....

C 'l'Ora, illTO je rra H.oj Ha'iHH,eH y paSl\fjeplfO l\rJla~c BpHjCM8 rpoo. Bnjame TO cEeJIe'I'RU rpo6 nOJIO.meH OKO 1 111, ITOA TIOBjJLmnroll'[ rpomJIe, a I: 80 m na,D; :J.h:lf.BqeM. Ys ~[pTBaqa 6IIjaxy ORR up AMe'l'H: a,,'!H jc
SaRIDIJbl'l.ea

1. 2 HapYlcBIilIl;c
YKYCHO nyHR:TlIpaHmf

0.21; opoau;aHa
opHa,M81{TOllf,

Telick Ta (sl£ka 1. H 2.) ypa:jem81:Ie JnTO r-a rrpuICasyje slz'ka 3.;

2. 3 qJJiI6yJIena OOJLJE (sZz'li;a 4.-6.), Y EOjffX cy 06a repaja CITJIOillTeHa, rrrnpa rraoxa YSBFIHy'l'a [e rra .n;:ay y ~JIHie6, r.zr;je ce je3IJlraq 3armlbe, a rra ymoj rrpH'lllpmlieH je je3n:qaq EJIMHqell{. OBe qJu6yJIe rrpHreasyjy Hal{ Y ItFIBy rrpemCTOpH'llellX crapans, Ha~eB.llX y BOClm H Xep.qero.BHln{ nOB 'I'Im. Areo Hac na rrpBR rrOl'JIe.n; cjeliajy epo.aaax 06JIHICa l'JIacm:ra>mn:x:,
ce Oil run", Pa3J1RRyj TH"', mTO je TaMO jes""aI( " 06"y" ynje. Y je,ll;lIOM kOJ\(~y, a OBl\je je na 6ar .. any (Scharnier). C. Tp1< >j>lltiy.. e ypHiellIeH(~ cJ Ha sauoBY reOJIY'I'.aliJir",ra lit: nrucffiall1a, a je.2l;Ha (slika 5.) .aa .ry-rey 3apec~a;
6KTRO

rJIa]uf.:qo~r)

3. yEoc~a, H

caBHTa

o.n; 6pOIITJ;aa8 ~Hu;e o,n; npaor

('Slz7ca 7.) ca BHjyracToM

4. EOMaA1ffi_Hapy:rcBIIqe

CTa:R:JIa (c.l/,7NCa

.J.

,l(O'UIM Hac ORe i\BHje RapJIWIDle no Tex",",nroj IiI CTrumc~""""j lIapa)l.OR cj hajy Ea.i60~liX yMjeTIIlr3:RHX npOI:rSBo,n;a 0poRliaae ltyJlType MJ.Ia~era CTeneHa, EOjOj OR .n;OB:eEJle OAI'o:sapaJIa :H OHa yEOC~a T'JIaCll:e:a'lltor 06JLJma (slilca 7.), OHe Tp:n cpH6YJrB npe,n;CTaBJhajy CTenBIl uponaAa:H.a T8 EYJn'ype, a Hap0'illf'PO je3lf'Ia,q, reoin j y H,nx Ha 6arJIasy, ejeha sa TeXIrmcy .zr;o6e La Tena, r,llje cJ creopo CBe qmoyJIe C.11H'lHo re0HIUTpynpaae. H C'J;'aR':.ileH HapyEBliIqe, o.n; Eoje ce Ty namao caao MaJI1ir yJIo.Ma~, q;eCTO cy cacrraBHHe HHBBHTapa Jra-TeXCrel'IX l'po6am'Ia.
HaC'I'aJIa

·ysllfl'llJ;aJra.

eBa [e npIiI.Jn;iEa, .n;a i upeaa T01\.18Ta MJI~a 1'1)@6HHl\a y olIoj rpOMHJ.m y pas.n;o6.ibY, 1Ca.,n; je XaJllUTaTCEa Ey.ll'I'ypa y ORID{ EpajeBInJa
npe,n; JIa-TelIcreOM.

Ie j Ba.n,e CTap:ru:re xep.qerOBa'llCHX

Oaa] lfaJIa.q .lmje HlI Y lCaT\:oj CBeBB ca lIIeraJIHTHtIlCOM l'P00lllI'Il , BllIlIe 0M je .rPOMJ1.l1a CaBR,.21;aHa, Te RaM He .n;aje B:UIearea ynopmrrTa sa orQeffilIrpOMHJra. ~IDt

" Y1'ap11D "''''''.purem<x nOCYl\a, y .n;o-6a npIfje 6pon:qaHor, aJIH: CBaEaEo 1\rO.1I~ei\ro e cnoru:eHIlEe CMaTpaTH :r.l]mro .zr;peBHHjl:IMOA f'JItWHT aauHX, jep ie y Te np1ilMOpCEe ItpajeBe rp"'llta kyJITypa pamrj AocnjeJl:a If RXOPHqR':y nOTHC:nYJIa.
npl'IH:yl\:aJlH

HOCT""""!. 6prom;a y

11Dc'm~a

6tr Hac, .n;a nOCTaHare

H>B:XOHcxaBH~ro

ll01lT.fl1!l_je np0Y'-ranafbe

THX

en l\JeuI1'rea pa.sjacIIHke

11l '1'0 nRTaIbe.

:N ekropola na Jezerinama u Pritoci kod Bisca,
Peiopeio

rudarski satnik V. Radimsky,
(Nastavak.) ')

Gro b br. 8J.

Skeletni

grab.

Dubljiua 00 em.

Kostur Iezao [e PIosto u zemlji, s glavom prama istoku, Kraj glave bila ie s desna kao prilozena posuda mala ilovasta zUJ'a B jeanoro rucicom, koja se je mogla re~talu'irati, a iron ove dimenzije:

V=11'5, P1'=12'5, z;"=7, g=6,

d=6,

v p,·=5·5.

Ona ie s obje strane rigja, grlo ad trbusine ]"Iiie odvojeno, okrajak [e usko previuut, Rucica na donjern ,di,ielu grIn vertikalno nastavljena, iron zaobljeu pravokutni presjek. Od priloga nagjen [e nize glave samo neki nakit od bronc-a sliean lihuli, nalik na onaj, sto je prikazan na tabli .LYIv,) slika 2. D = 40 mm, V=,33mm. Gr
B

0b

br. 82. Skeletni grab.

Dubljina

60 em.

Kostur lesao ie prosto u zemlji, pruzen od istoka prama sapadu, glavom na istocnoj strani, a nagjeni su uza nj ovi prilozi: (1,) Fibuli sliean nakit od bronca, lowe u zatvorenom Icolutidu visi tri put savijen ~piralni kolutio. Isporedi tablu XIII., sWca 6. D = 49 mm, V = 31 mm. Premier privjesenog ~.pjralnog kolutica 15 msn. b) Bl'oncana stremenka fibule iz kasnijeghalstatskog doba, posve jednaka S onom, ::ito je prikazana na tabl-i VL, slilca 9.) samo 5tO je l.T~i natraslce uzvijene noaice odlomljen. D = 75 mm.. Gr 0.1 br. 83. Skeletni ,grob. Dublji:na 60 em.

Kostur lezao je bez ikak0g sievel"nOj strani,
') Vitli Glasuik zem. muscja lIa 'Besnu

podloska

i neprekriveu,

s glavom

na

i EOl'cegovinl.1

1.893. (\1.) 1.

-

238

-

239

-

Od priloga nagjeno je pri njemu: r:v Halstatska hroncana fibula, kOloj stremenka sastoji od zice, sa'ijene na oblik broja 8. 0 i zicku bio je oveci, buli slican pl'iviesak. (Tabla 1 V, slilca 9.) U koliko je fibula ocuva ua, duga je ona 6 (!'in! stremenka j siroka 141nrn. viuplii privjesak sglavljen 1e oddva ispupeena teneceta, petlja mu sastoji ad uzvinutog broncanog teneceta. 'I'a ie petlja na prednjoj strani ukrasena sa tri red a ispuprienih taeaka, privjesak uz obod ima nlz slicnih tacaka, Premjer ima 53 msn, a debeo je u sredini 11 snm. b) Broncana fibula iz ranijeg la-tenskog doba, bez jezicka. (Tabla, slz'ka 12.) D = 91 mm, V= 27 mm, c) 'BroDcana karicica, zatvorena (tabla XX., sh'ka 4), 'ima d) Broncani privjesak, koji se na donjem kraju: svrsava u (TalJla XXIII, slika 23.) Du1iina 4;f> mm. $) Dva mala broncana ulomka, f) Osam jantareyih zrna razno volicine, i nekoliko komadiea od takih zrnaoa, Grob br. 84. Grob sa z:\x'o'm. .Dubljina 70om. ,

Gro b br. 87, Grob sa zarorn, Dub1iina 70 em, ,>;~. r' ao'ieni su utarci. 1'I ovas t e Z< re, koia 1e ada l'ekOllJ< ... Prosto u .zero .1,1D< b""1 .: Pl'osuta l1ll,'tvacka palievina i kao prilog , , eg'1ll njnna 1 a 1e, 'I strulrana, D1 ~ . od 14 msn. P1' i'7 m,m S. 'd iantareYO zrno '. . d . 0' O'rlo saroo 18 no J< ~,. :,' • 0'1'10'0" e od trb118111e zuatno 0 VO,\eo 1 b 1'lbusasta zala llgja l~l b } l lb'l . u dva horizontalna na tav]m. .. I'me 'in orla 1 tl'bnsme 1a s . u vileno. Z o t:lJ b

1

"f"\iroenz1ll?: . J_J "'}_., 2"'5 TT= 44) F l' = 45 ) r~ v

..

,

g -9:0'0'" ,~ rl=14 - -'

1

Vpl'=

17

,

Gl'ob br. 88. G1:ob sa z~rom, Dllb11ina 56 om. . . a stranom smegja ilovasta z'\,ra . ~ velika stl'u.nom 1'V811, '. '" .. Sasnffi rast1'ol:leoa,. : In' t, 7cium ne maze se restaunrati, ..' 1 -aikom 1 horizonta nn nas a\ c • .' s p'l.'eVlle11l~0,0:< A , IDl'tvackom palievillo!U, te 1e megtu nleDlm Ona 1e bila ~apun~ena 1 . posurle koja 1e valida onamo . .. ',.,. ena 1 l'UCIca ma e CIvene bili su U palieV1lll OV1 l)rec 1 utal'Clma nagl 1'1 ,'1 o meti: , 1. prilog Od osta 11 pIl oga . -. 24 stavbeBa kao t:l • ik azan a TIn t"I7Jz.t, III. 1 sltka -'J •na .~ ik sto 18 PI' " 0.) Pinceta, nali na onu,. "t'1 'kniica D = 115 msn, smna ,okraicima loi P? ledan UlZ S1 llll pI .
,b C1,

I•

Nag-jena je prosto 11 zemlju postavljena ilovasta _zu,l'.a, paljevine, ali bez priloga. Ova ove6a zara restaurirana ie. Ona je crvenkasta, grIo joj je od trbusine odvojeno, okrajak previjen. l' a gornjem su J-1'aju trbusine ,dva horizontalna nastavka, i roscicima na krajevima, Dimenzije:' ,

17=46'5, Pr=38'3,
Gr abbr. 85.

~i=25:5, g=2'2'5, d=13,
keletni gTob., Dubljina

vp/'=20.

100 em.

. ost:'ice 2~ mm tenskoO' dabo. (tabla VII, slilw 2,)) S p.rivie;enom b] Fibula lZ ranqeg <FO'b 1 . 62 msn. duza 28 ?nrn visoka, a Ul'oncanom haUcom. i 1 U a 1e '" , halka ima P7' = 40 11im. dr 0' . Xl'}[ l 'J, 20) s icdue strane ravna, S Ll",G e) B).'Ol'lCana halka (tabla. ~.. , s ~ca . J • di . a na eetil'i mjesta ima is upc;ena, s ostl'lID povorom p.o sre irn, _ :P t i us oredne Zapal'ane crtice. PI' = 53 1(1m~. P? r P .' blika bez nkrasa i samo 31 mo» Fj'. d) Bl'Ql1cana halka slienog 0 ,, r i s rrutra ostre ivice. e) Brencana halka, s cbje straUB lSpupcena, s po !f1 Pr = 50 mm, k;ol '1- sV'alca }. d l' ih i l)l'obil'en.ih okovica pra\~a utnog a 1 "a, c f) 10 xoma a leVEllll .I. 1 d sa 1,m1"/, . . ,o.1 ka Od ovih su 3 veL;a coma a . Iron. P? d va z'" a:. ~" . iih duzi su 37 m,l1'b a duzine i 30 '1m1"/,811 mB, ostalih pak 7 marqu '"
0

ia

Presto u zemlju polozeni kostur bio [e pruzen od sjevera pram a jugu, s glavom na juznoj strani, U z vrat 1e2a10 jevi~e komadioa broncauog Ianeioa, koji se [e 0 vratu nosio, ovome pripadaju i (~eti.riondje nagjen-a, mania jantareva zrna, za tim 8 manjili modrih i 9 isto takih zutih gmiza, uz nekolilco komadica jantarevih zrna i gOljza, Grob br. 86, Grab sa :'1arom, Du~llilla
800m.

Na tabUXXIL, slika 11. prikA.zaua 16 1e ua 0 Dlanp • 8=1. 0) ;<, • ~11U'ahrG l,once ('I-Z a XXIII ., sli~~a , , D=3. tau ~ 32)

sirolri 23 man.

. .d

d

. iih, okovica-

N a zemlju I ostav Ijena ilovasta Zl\1'11n:ije bila paklopljena. Ona fe bila zdrobljella i Be maze se I'estaur.irati. To je oveca, mrka, b'bn >;,a:sta za,ra s previjeniro okraikom, trbnBma joj je optoc.ena trokutima od tacaka i ima dva horizontalna na$tavka. U mrtvRclt0j paljevini. nag-jeni su 0vi p1'119Zi: a) KOIDad broilca j to polovica malasnog, bali sli6nog privjeska, l(aki su naslikani na tabl";XXIII, sWca 18. b) Jantal'Qvo z:rno, kame je P1' = 16 m?TI, a S = 8 mm.

o'l'ob. Dublilua 130 ern. S G ~o b b ~v. ri S'keletni '" od sievera 11:. iugu, Prosto u zero1l·U po 10zelll . k os·tlIt· bio 1e 11TLlzeu ~ . . . 1 Z' 0 l'e potrhuBke, s glavom na slevernol stram) a ea . . . lib l' lik TIa one • . ,. 1. • ill nalut shean :u \) a ua , Nag\en le p1'l u!eIDU saul.O ~lonca 1 ',. 7'7 Sto IS\! pl'lkazam 11a tabh 'XlII "s~1.ti!a.2 IJ - 5'7 ?n~n V=39 m.m. ,
v

-

240

-

-

~41 -

b) Fibuli Gro b br. 90. Grob sa zarom. Dubljina 85 em.

. . Pr?sto u z~mlj~l P?stavljena, oveea 'ilovasta zal'a s prcvijenim ok rajkom ~ 'zagas~te mast! bila 10 vrlo rastrosena i ne maze se restaurirati. U njo' su me~lu uu-tvackom paljevinom bili ovi broncani predmcti: J a) Pine .ta, tabla IV, slika 4.; 1J = 116 17t1n, /' = 32 mm, na jednoj strani una punktirane linije. b) Plosnat kolutic, tabla XX., slz'ka .; nije ukrasena i iroa 44 rnm u premjeru, GOcm. ilovasta zara na oblik. baloua (tabla XXXr7T7. S Z:·1,. O; h) . Velika, . I'L.) t{f.Q, st~la1a Je pros.to u zemlji, te je U Dioj SRInO hila rnrtvaeka paljevina bez ~nl~~a. Z~ra .~e reko~gtrui.rana,. o~la.ie.r~gja, g'rIo ioj nije odvojeno, okrajak Je 'VIla. PIev]!e~. Pn narveco.! izbocini trbusino nastavljena je siroka uspr~vIJ~na ruclCa,. k.oioj po dusini teku dvije braede. Zara [e Ol)toccn~ sa. tn ~~za zaparanih trokuta, kojim su p_ovrsine popunjene kosim crtama, Dimenzije: V= 34'5, Pr= 41, z.j = 16, .9=14, d= 11, v _P1'= 18.
v

od bronca, nalik na ona] sto Ie na tabli ..KilL, D = 50 m,m, V = 37 man: c) 8100111ena, na iednoi strani obilata ornamentirana ploilea od .iantar~ (tabla XXV-, slilca 17), koja je imala preko 7 m1n u premleru, ali sliean nakit

sWea 4. prikazan.

se

ie samo

djelomice mogla sastavitiDubljina 60 cm.

Gl'O b br. 96. Grob sa zarotn. oila

ie preklopliena

Smegja ilovasta

z~ra previnlltog okrajka i a elva horlzontalna ~astavk~ .. nepravilnom kamenitotu plocom, te ce se valjda moci

Grab

br. 91. Grab sa zarom.

Duhljina

restauril'ati. Osim mrtvacke paljevine nagjena ie ondje citava 'Zdielic-a S rucicama od ilovace (tabla XL VI, slilca 6.), crvenkastc masti. Od trbusine neodiieljeno doc ispupceno [e te u sredini ima pupak, Okrajal; ie nesto izvijen, a rnclan. splo;tenog okruglastog presjeka uzdiZe se iznad okrajka. V=4'2, H·= 6'3, zJ= 5'2, d=4:5, v pr= 1'5, Inaee nagjena je u zari samo jedna broncana igla od 82 srun. duzine, koja i8 ili donji kraj bocke, ili iez:icac ad Iibule, i ulomak neke fine posurle orl zagasito zutog stakla. Gro b br, 97. Skeletni grob. Dub1iina 100 em. Kostur bio ie presto polozen u zemlju, s gla"Vom na sjevernoj, a nogarna na iuznoj strani. Uz glavu staiala ie mala ilov asta zat'a s iednotn l'ueicom, koja se ie roogh rekonstrulrati. Masti [e zagasito zute, grlo od trbuSinc ll nije odvojeno, a okrajak ie .izvijen. Vertikalna rueica, uasagjens izmegi 1. a gl'Ja i trbusine, na donjem ie kraju 8i1'oka, a spl'am gornjeg se krai suzava i biva okl'uglnsta. a. donjem kraju ima malu, bradavicastu gukJ1.. Dimenzije:

Grab

hr. 92. Grob sa zAram. Dubljina

60 em.

. Prosto. u zeml.(~l polozena, cupu slicua, crvenkasta ilovasta zara previJen~g . okra]~a mo6~ co se valjda restaurirati, U nioj jo bilo rnrtvaeke paljevine, all ne priloga, Gro.b br. 93. Grob sa za,rom. Dubljina 70c1n.

.'!'al~oK(er .prosto postavljena ilovasta zc\l'a, s obje strane pre~~]elIl~ o]U'aAak~"cptoeena je 13.a trbusini i na griu zaparanim u vl~e mz.o~a. Nll~ se mogla restaurirati, jer je nestalo odvise od .]]J~, :ah 10 ove6~. utaral~ od nj~ pr~kazan na tabl£ L., sl-ika 1. U paljevini te zare UlJe nagjeno nikakih prilog'[L. HI'
0 bbl'.

zagasita i
tnokutima materijala mrtvaeko]

V=13, P1·=13·7,
nagjeui

zJ=7'5, g=6'5,

d=6'5

j

vpr=4·5.
nosenog
0

Nadalje

su kraj vrata

ovi ostanci nakita,

vratu:

a) Vise komada sitnog broncanog Iallci6a. b) Ze1ena, zuto emaljirana gmiza (tabla XXIX., c) 13 modrih gmiza, Gro b br. 98. Grob s paljevinom.

sZika 9.).

94. Grob sa zarom, postavljenoj

Dubljina ' 60 ilovastoj

C1n,

U vrlo ra trosenoj, presto rnrtvacka paljevina 'bez priloga.

za:ri bila Je samo

Dub1iina 56 em.

G rob

br. 85. Skeletni grob.

Dubljina 95 em.

Presto u zernlju P?lozeui kostur bio je pruzen u pravcu istoenozap~dnom, s gl~vo~. 11.aistoeno] strani. IZDad glave le~ala [e mala kamenita ploea, ~ eko nlo blh. 81.1. raaasuti komadioi drvenog ugljevlja. Pri kostutu nag-J8m sa pr-ilozi: a) G.1ertoska fibula od l)1:onoa (tabla VL, sUit-a 5.). Nije ciiela.

Vrh eetiri astavljena kamena bila ie l)olozena nepravilna kamenita pioca, pod kojom ie izmegju ona cetiri kamena prosto na zem1ii l~zala mrt"Vacka paljevina. U palievini nagjero 611 ovi l)riloz;i: a) -Iednostavna grivlla, od S,rebrne ziee, tabla XXIV, sli7ca 1., P1'= 8 cm. b) DVlje d:l1ge modre i mala, zuta grniza (tabla XXIX.) slika 14.). c) Dva ulomka jantarevog zrna.

on

-

242

-

-

243

-

Grab s pa I' , . jovmorn. Dubljllla '? . Pod nepravilnom kamel1itom 1 ~, u nioi 'zeliezni mac slt'ka 49 B 1 Deom. Iezala Je l1lrtvacka paljevina i , . a. c rnu Je vrlo uvijsn mac' .d pdl,vom, siljastoUJ, u sredini ~il'oito ~~~.Ie nore~, se prema hal 1 '. ... m os ncom, kOla ell.cu suza- a. Sav1le11l rbat k· tk maca vrlo ie a b " Ill. og toO' . . ~ e co) a lzmegJu balcalra i ost " .b s nutarnjs strane kalemu slicna dor- J 1'] rice ima O~t.' 'ie b c ~em,!s.a. snell Je ez odlomlj'elloo. - ·\k d Baloak k " t, 1 ' " ,'\ IS a ugacka 27 em. , O!la!CogJer 111;]0 ciiel dO"o 9 . je u srediai .sirok . ~ ) .U Je em. OBtrica .d . a 4- em II pn balcaku 3 em. Do k 1'1 1e uga 1'5 om" . ce a jKa

Gl' a b br " 99

l
¥

n)' Gladak i tanahan bl'oncan-i kolutic, slomljen. Pr = 35 1nm. d) sredini probu~ena, koncentrjcnim koloba.rima i dvostrukim tangentama ornamentirana plojka ad, .jantara. 'Tabla XXV., slika 16.
e)

P1"= !>lm1H" Splosteno kostano z_tnO, PI'
TO

= 17 mm.
grob. Dubljina 45 em.

b br. 103. kostul'

Skeletul

v,

br. 100. Sk e1 etni grob. Dublj'jna 100· N kri em. epo 'riveni kostur bio l'e- 010'>:' , prav0U s 1 ~ P zen u sJevcl'OpUnOlll , .) ..g a_vo~ na sjevernoj strani. Iera' . 0leeao Je fibuli sl lean .nakit od b"'onc" ~ n tl mu lik nil 0 • 't' 'J cu no. 1 b 0 18 pn cazan na tauZz' XIV Z'7 3. n' = 6'. 5 V- 5 na!, 'J s uca
v

Grab

°0

bijase istocnozapadllo pruzen glavom na e u ovom grobu: istDeUOj strani, Od priJoga nagjeno i a) J u8Iljak od hroncane Ziee, otvoren, ali se maze zatvoriti otisnutom a spira1norn cjevcicom. Jedau ie kraj unatrag u\'ijen, a na koluti6u nataknuta sn cetiri iantarev::\. zrna. Tabla, XVII, .,lilc.a 2. b) Jednak, ali zatvoren nausuiak od broncs s nataknutim "jant3;revim srnom- 1'aUa XVII., slika 4, P1' -----=- 72 ?n'ln. e) 6 jantal'cYa zrna razliCitog oblika i veljiifle do 28 mm U pl',emjel'u. Naivete od oj111 prikazano [e na tabli XXVIL, slika 16. Gro b br. 104. Grob sa Z~trom. Dubljina 70
C1n.

Presto

polozeai

CL

,

-.

grob . D hI" _u lwa 50 em. Prosto polozen kostur b' .' e • . s vlavom. '. ' 10 1 pruzcn sJeVe1'0juzno '" na jevel'nol strani p,'. ,.' ovi prilozi: . 11 vratu nag-18m su a) Fibuli " sliean broncani . r\ a 1 ' at, na. 1'· na .onaj, 1k sto_lEl pl'ikazan na taUt' .L)...L. VTIT..) slika 4. . D - 60 1nm, V = 46 mm. TN b) Ostanei sitnog broncanog la ~·o Ol D . . n 1 a. lika. 40. '/ . va sitna jantareva zrna ink e 0 1']{Q U 1 . kih . I omaka od t a,(] zma. V D .... Co, VIle .emalpI'ane madre i 12 -latkih zlltih 0' ' 0) Ulome], zelene t kl .'. g b nnza, s a ene gnnze 51'ednie veiicino.

Gro b br. 101.

Skeletni .

Pro rto u zem1iu postavliena, trbusasta, mrka ilovasta zUl'a pre""ijenog okrajka rnoglu se 1e refltaul'irati sve do okl'aika., kcga nile bile. Grlo loj je ad trbu~ine lasno ad vojeno, a izmegju g:r1a i trbusine na5agieno. su dva hOl'izontalna nastavka S lzliieb1jenoll1 spoliaHll(i$ poV-1'8illom. Dimenzije: V do okraika=38, P1·=30·5, g=19, d=12'5, v, pj·=19. 1] 11101je osim mrtvacke paliey-ine bila samo 110sve ruale.sna ilovaata, crvenkasta zdjelica. s I'UCiCOID i s ispupcenim dnom. Okraiak ie slaho izvijen, a, rueica okruglasta IJl'osieka uzdise se ponesto iznad o)u·aiko.. Dimenzije: Gr
0b

br. 105.

Grob sa zarom.

Dubliina

80

C111,.

Gro b br . 102 , Sk 1etni. greb, ce
y •

Dlll}ijjna

0 om.

Presto po 1OZ8m .kostnr pruserr ] 1_ . . strani. . Od In'uoD'a nazi Je sJovera!ll,ZnO, s glavom na sjevernoj ' '" a!eno 1e: a) Fibuli '1 '7 Iican broncani nakit 1 n·alik no. onal' sto . _ 1· .. eiuoa 4. prikazan D _ 60. ~,. JR no. taUi XIIL b \ Ok. 1 .. mm, V = 43 mm: ) '/ . I ug 0 srebrno duzme tabla XX!T7Ii. fj l:' eo)· z'ka.>': glas lSpUpceDe POVTtk . _s)ne. Pr = 25 ?mn. 1 ..... ,
C\ •
y•

Presto u zemlju P? tavlieno. 1 mrka. ilovasta zara - toblo: XLIlT., sl£ka 7. - ima posve nizak talak od l' 5 em, visine, Ona je rekOl1HtrLlirano., una oil trbusine slabo odvcjeno oTIo, slaho previien okrajak, a izmegju trbusine i gTlo. dva horizontalno nasagiella prava nastavka s rog6i61-Ulana svakom kraju, i opet s ovima unakrst, dva polukrugla. na tavka. Dimen~ije: • V= 41'5, P1'= 4.1, zf= 23, 9 = 20, d= 13'5, V ;P1'= 18. . Zara je bila no.punlena mrtvackODl paljevioolTI, a bile su u nioi kao pnlozene posu.de dvile D.1al@~ne itl'e, od kojih se ie ieduo. dlolomice Dlogla z

-

244

245 -

rekon~truirati. Ona je zagasito siva, ima previjen glastog, ~irokog presjeka. Dimonzije:

okl'ajak

rucien

o1:ru~
... "S paljevine pomJ]e ane U Pro to polozenoj . il ovas to'J. zari . bilo je mrtvaeke l'h priloga. l' '1, . dI 1 praha, a I m ... ci a _ g 'gIJa s nekoliko komadica . 'veno :1 t ' boie grIo !'oi je ad trbusine znatno ' 0 1 ~trllIrana ZUu {as e' 18 1 J ~ • Ona 1 rekonst " ., . ,1,' t rbusine diametralno su uasaglena k . k prevl1en. Izmegju gl a I I • ~x'.t: O dvoieno, a raJa ~ d iih j dan sa dva druzi sa tri rosciea, J I tavka up ]e '0 ... dva horizonta na nas .) . aranim trokutima. Dimeneije: .' trana trbusine optoeena ]e zap. 16 G ornja S~-'-', c d= 12, v P1'= . V= 37, Pr'= 38, ZJ '-19 21, g, 1..

V. _oko 13, P1" _
Tacka

= 13,
br. 106.

zj = 8'5.

Gro

b b·

110.

Grob sa zarom.

Dubljina

80 em,

Presto u zemlji, bez ik.kog t.-ag. ml'tvaekoj paljevioi ili ilovastoj po. .udi, Iezalo je u dubljini od 46 em 5 fraglllenata bronca i jedan zeljezni. Mozebiti, da je na tom tnjeetu U prijasnjs doba razorsn grob. Gr
0b

°

br. 107. Skeletui

grob.

Dub1jina 50 em.

Prosto polozeni kostul' irnao je istocnozapadni -pravac S glavom na istoenoj strani, Uvrh o·Iave stajala je male§na, posve odrzaua ali praena ilovasta ~ar. sa dvijc rucice, zuck as to smegja s tragovima crnih erta, kojima je negda bila na.1arana. Grlo od trbusina mje odvojeno, okr.jak je na usko previjen, a vertikalne rueice okruglastog presjeka nas.gjene su na d6njem kraju grla, Dimenzije: ~ V===9'5, Pt'=lO, ~f:_ 6, g=5'4, cl=J3, v 171'=3'5. Uz hstur nagjena su dv. jed.oaka b.roncana nauilnjaka od 5 em Pr., od kojih je [edan prikazan na tabl£XVIL, slika 7. Gl"oh br. 108 a. Skeletni groh. kornu se IJravac Du,bljjna BOom.
lllje

Gro b hr. 11 1

0,.

Ske.letni Q'l'ob. Dubljina
u

100 em.

, .~ . t polozen u sleveroluzn om pravcu , s glavom 11a'.sjevcrnoj . ti . Kostur ]e 1)1'05 0 . • ~ .: l(XIII. sUka 16. prikazani CUD!a 1, . U h .Jave nagjen 16 na tablz .L ) st.ranl. .VI' gOb lievenog .. pnvJesa k od J .. ron ca. D _ 45 msn.) Pr· = 17 mm. bllp1ll Grab br. 111 b. Skeletni grob, Dubljina 100 em.

.

"

. ,. samo! zemlji, rrik do najposlije opisanog ~ost'Lua. lezeo j e , takogjsr u uz glavu mu 1 l~evo . .' strain dJ'UO'l kostnr , a 1 . n S o·lavom na sJevernol : 0 d D 'uo-ill l)rilog'a nije bile, .0 • . ena . nagJena Ie Zd 1·oblJ· , mala ilovasta posn a, r 0 Gro b br. 112. Skeletni zrob. Dubljina 130 ern.

P,·O.to polozeu kostur, imao nikakih priloga. Gro bbl'.

mogao

oznacin,

ruje

108 b. Grob

sa z:\l'om

Dub1iina 60 em,

Pod l'ecenim kosturom stajala je ilovasta zara i hila je preklopljena nepravilnom kam:enitom ploeom, Zara je hila cl'venkasta, ali gotovo }Josve Tastro$ena i bilo ie II njoj sarno mrtvacke palj(wille bez priloga. Grob br. 109, Grob sa zarolll. Duhljina 40 em.

. . _,. 'b' t olozen U sjeveroJuz.noD1 pravcu , S glavoID na Kostur Je 10 pros 0 P: 1 . t .busasta ilovasta zara ' . d· nn stranu ghtve staja a Je I , sjevemoj stram, z es 1_ ~t,'. t' Ona 1'13 obje strane s ..' k. ie moela re~ons IUlla. I. ,. S Jedrrom rUCICOlTI, 0Ja se 1 .0 1b d ieno a okl'a!ak 1 slabo 13 li . . ·1 ie od trbusine sao 0 vOJ, . t zagaslto SIva, gl 0 1 . . vertikalno rucica dugn las 0' .. Na d6n:iem .kraju ., grla nasagjena 113 . preVl!en. .~ okruglog presjeka, Dimenzije: . _ 8 d= 5'5 v rr=: 5'5. V 13'5 R'-14,5 ZJ = 8'5, g- , ). '1' . ,1 .'. . Kao= dalji prilozi~.-nag-Jem f>u U.krai vrata ovi ostanci neke ogr Ice. ] • a) V·• koma dica llll b broncanog . lanlh6a. ilie. Iinoz b) 4 sitna jantarev-a zrna, c) 2 emaljirano modre gmi:ze~ a) 10 omanjih modrih, 1 zuta i. 1 bije1a gOllza. e) Ostanci emaljirane modre g1lllze.
!.;

I]ovasta zara hila je preklopljena nepl'a:vilnom .k.amenitom. plocom, ali '" ne moz« restatu-irati. 'ego se iz utaraka maZe ,·azabrati, fta je bila rigla i trbu';asta, da je imala dva horizontalna nastavka s rosCicima na kraj€lvi11la a po tl'bu§ini da ie bila optot;ella zaparanim tl'okutima. U paljevini nagjena je broncana bocka S okl'uO"lom glav-icom i grlom, o.1'namentiramm popI'ecnim pru0ima i crtama Oabla Xv., slfka 12J. To je jedan od .halstat5kih oblika bocki 1). D = 12411'Url.
·1)

I$l

lOr edi; ]>1"0201",

Popis ark, tabla XVI. slika II, do 14, i~ Alias tabla- AXUL, slika 1O. i .11.

G 1'0 b br 11o . Grob sa zarom. Dubljina 60 em. 1. 1 VII. l'k 4) bils je poklopljena okrug om llovasta zara (tabla XXX ," S t a . 'bI-ik balona: mrka, gdo .e "t 'lTana. O Je na o. na. ) lapOl'astom plocom, te 1 l.·er:;aUl . . u_ '''J'ak ie rasteG'"nut, 11. je od trbusine. glatkim SYl. om ]flI.suo odvo,euo, {lKl(o ~ . 'tk .. J0
<l

-

246

-

247

-

vertikalna, trakolika rucica nasagjena ]e na gorniem dijelu trbusine, Na uajsirem mjestu optoeena ie tl'btL~{lla sa dva niza zfll'ftrahih trokuta, kOjim je vrh II gornjljID uzem n izu okrenut gore,' a U donjem sirem dolle. Povrsine svih trokuta ispunjone su 1)0 duzini zaparanim crticama; Dintenzije: V= 34, Pr = 35, zJ 5'5, 9 = 12, d = 12; d = 10'6, V pr' =.:l6. Osim mrtvaeke paljevine hila je u zuri samo malesna, zArislicn:a, prilozena posuda, kajar ie restaurirana, Ta tara sa dvije rucice. rigje je hoje, grlo ioj ad trbusiue nijc odvojeno, okrajak je ponesto rastegnut, In. d6njem su kraju gl'la vertikalno nasagjene dvije trakolike rucice, -Dimensijc: V= 15, Pr'= 15'5, zj= S'5, 9 = 7'5, cl= 6'5, v lJI" = 5.

== ]

8' G -ob sa zal'oro. Dubljina 80 C'In, br. . 1 a. • I t bl. XXX [[1 slika 1. _ l'estaUlil'ana t Iier1a llovasta za:ra a a," , .' k J?rostopos a v l ",1' , . od trbusine slabo ad vojeno, oluala, ' gr 'd "1 1e mast1, 18 cl'\-enkaste, 1\1[.' 0 1°1 1 i trbuslIlom nasaglena su ,a b 01" o· -lorn . "'oko Pl'ev1len, .LI eglu ::->1 ," 10J 1e su . k. s roMicjma na oba krl'lja. Dimenz ije: 'Zontalna nasta, a '.. = 30' 5 d = 16, V p1' = ~2. V=5J,Pr=48 ZJ=365,g .. ' v' 'b'l . sarno mrtvacke pallevlOe. U :.t.<:1rl 10 le Gl'
0b
1

,

Gl'ob

br. 114. Skelotni grob.

t

Dubljina

I

'..

50 em,

Kostur je bio presto polozen u- pravcu 'sieveroiuzl1om"s glavom sjeverno] strani i lesao je potrbuske. Uvrh glave stajala je malesns ilovasta zara sa' dvije rucice - tab.l~ XL plilca 1., kOla ie rekonstruirana, Ona je s objo strane crvenkasta, grIo od trbusine nije odvojono, zjalo jeslabo rastegnuto. Ona nadalje .imade kratak stalak, a 'po ·grlu i po trbusini nasarana je -crnim crticama. Na, d6fl,iem au .kraju grla vectikalno nasagjene dvije rucice dug.uljasto okr.uglog plesjeokar. Dimenzije: 17= 13'5, Fr= 13'5 'l!(j= 7'5, fJ = 7, d= 5'5, '0 p1'= 5'5. Priloga kod toga .kostura u'iie hilo nikakih. Gro b br. 115. Skeletni grob. Dubljina 120 em.

v.,

Kostur ie bio presto polozen u pxavcu od sjevera k jugu, s glavom na sjeverno] straui. U za. nj nagjen jo same fibnli slican broncani nakit, slican -onome, sta je prikazan na tabli XIV., slz7ca 4. dug 7 em, visok 5 ern, i ulomak sitnog broncanog lancica. G l' 0 b br. 116. Skeletni grob. Dubljiua 35 em.

grob. Dubliina 110 em, 1 , 1e kost'''. UVl'h o'lave mn lain a . .. 'sane nagjen ,lA.,L. b Opl . 0 , .' sl r ila kao u'lo·lavlie. KQstuT Ispod zare ma 10 IJrl1e k ' e n3WTlle '" 1.1Z1 c ie mala vapnenasta ploca,. o!~ ,n~u O~l s glav0Itt na iuznai strani. bi -uzen u pravcu sleve! °luzn , ie 10 pl.. di ' boo-uti prilozi: Nag!e,TIl ~u on 1e on, b. _ tabla XIIL, sUka 1. _, kome su 11 k,oluoj Fibuh shean bro~c~~l naln~ 1 atom hl'oncauo.l.U kal'ikom spo!ena tasti kra] pr]vl~bena eva, p o~n: "'3 51 mm. Nutarni1 k 1 t a, D Uzina stremenke = kI mm, oll'aSH] od (} zavolka,. spiralna so u . , , 'k 1 t t OJii od 5l/ 2, zavala a, sp XIII sprraInl 0u sas lika 3 _ kome . 1 . r.~bur licni broncani na1ut - tabla .J. 'J S • 1 • b \ Sasvim ova \.1, II 1 S '1' od 6 z'woiaka. Duzina :t t" ' spoliatini kolut sastoje sva'l c, nu arll]1 IJ' k! - 6'" V= 50 m·m. . . , . stl'emen e .( mmJ • 'A b' strane astrID okl'a1aka 1 uz 'I" . zatvoren broDcam kolutic SOle. ' t.) llesan,. p 6 t bla X ua« 1. okraike ,ispup.c~n, r . r dva z\avrena iS1Jupcena broncana d) 1<.1, buli slienih pl'lv!esaka, s: ak ik g. r ~ tabli XXIII. sWca 18.J). te11.e6eta, sEe-nili anima, sto su 1)1' azam u , '1 e) Neko 11 co b·anih roncamc irao'merrata'l'k ,0, . bl. XX~ II slilea 1., uz neko 1 a f) 26 iantarevih zrna l'azl~(hte vehcwe, ta a ; kOluadica ianta1'Cvih zrna. ' 1"011'1"'0 g.) 6 ernaliir.'anili I;l1odrib staklenih, zrna, raz1icite vehcine k . ~ .ao 1 11e '" "h) 25 modrih i 27 zuti~ taklemh Zl'ua ulomakar od gmlza ..
UTO

b

br

I.

11 b

.

Skelctni

G

'",

~

I

v-

~i:a.
'v'

Kostur je bio polosen presto i potrbuske u pravcu istccnozapadnom, s glavom ua zapadno] strani. Dokolo bila [e zemlja promijesana sitnim kOD1adicima uglja. Kao prilog nagjena ie broncana fibula iz ranog la-tenskog doha - tal/la VI, sl1.:ka10. """"'J:sa stremcmkom u sredini proJirenom, lliskim .z:ljebicem za iezicac i dvije glnvice na. u2vinlltoj nozici. D = 56 rmn,} V=26mm, Gro b hr. 117,
I

br. 119. Grob s palieviuom. Dubljina 70 em, , , 'I. leza.la l'e I)l'asto pod kameroto1D ,' a bez ikakvog pn ogar k MJ:tvaca pa 1!eVlU ,~ . t'., debelom 12 em, a otesanOJu ~' , korn 67 em po S rauamu ., plocom, dugom 7 5 em, 1:;110.. ,. •
>

Grob

Grob sa zarom.

Dub1ii.na

no em"
ilovast6j

nl\l.. blik kl'ova.. o Cli'.' l' :e sa'tl'l' vel',tikalue narovasene · Z'k 50 raz Ae Aeno 1 . , Jedno. eelo te p 1oce., s z.a "" podl'na proiesora Domasz.enskog " '~ po eltanlu gos . pruge u tri polla; ua lll~mu 1e , IH.I.t.p1S !lto ga lualo nize iznoslmo. '
j) l.qlGredi:
pl:o?,or, 'POV:s ark, ta.l) a

ie

SliI,illO

U smegjoj, l)l'Osto postavljenoj, posve mrtvat'\ke paIlevine bez priloga.

l'astrose.noi

zari

bilo

,

,-

1 JUITI.

,.

sl:ika 144,

248

-

-

249

-

U srednjem

polju zapisans su ispod

okrllgle rozete l'jjeci:

VE DE(o) , DENNAI A ' ANDENIS ' F(£h)A
U li~evom poljn eela imasarna dvostruki kolobar uasuprot i d " una u e nom polju ovaj nntpis:
1/10.
Iika 50.

(a)NNORV M· XXX

osve slicna jednoj u grobovima kod Sv. Mihajla blieu Postojne u ~'anjskoi n8gjenO~\ certoskoj fibuli, samo sto ie nesto kraca 1). Jer dok fibula iz Sv. MibaiJa ima naobienu dusinu od 23'3 'em ima nasa, istina ios uvijek znatnu duzinu od 19'2 em. Fibula je visoka samo 4'2 em. Ravna st.remonJm ima tl'ouglast prosjek i sjedne strane nasagjeua spiruln, ima 4 zavojka- Odmah izuad spirale nataknuto je na kraju stremenke duo'me sa dva koncentl'iena kolutica, koji su narijeseni radijalnim crtama na >::> svakoj strani, te je ovo dugme na svome mjestu pricvrceno zicom, vise puta oko stremenke namotanom. Iznad zljebica za iezicac prelazi ravna stremenka u plojku, koja je na~arana sa pod:vije usporedrie crte na svakoj strani i trokutom, sastavIjcnim od isto takve dvije pal'~1.1elne crt-e. Na kraju te plojke ima nastavak, a na ovomc opet dugme, nasarano koncentrickim crtama. Cini se dakle, da ic taj sasebui oblik halstatske Iibule kasnijeg doba po Austro-Ugarskoj bio vrlo prosiren: jer i Ljubi& nam priopcuje sliku posve sliene, ali samo 13 em duge cel·toske fibule iz Prozora u Hr\1atskoj, barun Sacken prikazuje Dam 1:1 slici jednu iz Halstata u gornjoj Austrij-i, Much jednu iz Landecka u 'I'irolskoj, a Lindsnschmit jodnu iz N iederolma u Rheinhessenu 2), Gro bbl'. 121 b. Skeletni grob. Dubljina 110
C1n,

Cjjeli natpis valia dakle ovako Cl a ti1: "t J" .t:1~ . . _v endso Dcnnaia Ad' ems lllla annOl'llm XXX, " ,n grobu hila sahranjena Vendeo D . , ,te Je po tome' u tom~ BO. god:ioi. ennara, kci Audesa, koja je umrla u
'IT

Gro b be, 120. Skeletni grob. Dublj'ina 130 em, Presto u zero I' polozeni konstul' bio .Ill zapadnom s g'lavo je pruzen u pravcu istocnoo _','. m, na zapadno] strani. . d pllJoga uagjeno je p " , a" ' ,0 " 11 ujemu. J BlOncalll nakit nalik nafib I s pnvjcsennn b' ' '" . 1. lUll, . .KG utilSem od 2 "k' ,roncamm spiralnim ' zavoj ca 1 s [eduim u toni , '" . ] Iuticem, D = 59 •. co "17 po onjem pnvjesonnn ' -,mn, I' = 36 mm bll Ok ruzl /_/ b . 0,0 • l'On~ano dugrns ~ tabla XXII. sly' 99 ,.!remJeru.l gotovo polukrugla oblilra; tea ~...,. - od 32 mm u c) Po, iso komadlc(l sitnoc- b ' . di b rODcanog' lancaca. {eO'j'u karicI'ce SII pOle me' zute 0" l' bloc z atakn ute d1 ". . omlze. a a ~YXIX slz'ka 3 :J 5 sltmh lantal'evih zrna. .J .• e) 12sitnili gmiza zute bole. b hr. 121 a. Skeletni 0-1"Ob. D ubljina 110 em. e

Odmah l.1Z .kostur najposli]o opisan i s glavom na isto] strani nagjen [e drugi .kostur, kome 1e uvrh glave bio postavljen mrk pehar od .ilovace, tabla XL VII slilea 1. U nai~il'eIU njegovom dijelu nasagjena je vertikalna, siroka, okruglasta rueiea sa 2 ro~eiea na vrhu, a spram ove Iiorizcntalni nastavak ukrasen na kraiu roscicem. Dimenzije: V = 9, Pl·=10·8 zj= 10., d 7'·5, v 111'= 5. Drugih priloga Grob nijo bilo.

11'. 122. Grob sa zarom. Dubljiua

50 em..

GTO

D

I 7. . . '. Kostur bio je presto p oiosen u sJevoroluzn s.l8veruoJ strani, U vrh <dave sta ial "1 J, om pra VCLl, gla Yom na s' I . .J a .Ie 1 ovasta zara dvi . .e Je mog a l·ekonstruirati. 0 ',' bi c sa Vlje l'UCICe, .koja ", .na .Ie a or .Ie strane' 't . tl'b lll:i.'me slabo odvol'ello oJ.. ' k '. eagasi 0 SIva, grIo ie 00. . , ilaja 1e prams 1''''' J vertikalne ILl.ciee plosna t . . : k ,. spo jasnjoj strani prosiren. Ob.l·e '" . S og piesle a »asseie ne su na d &nJCW kraju grla. . rmenz].I .: . OJ
e

Pod ncpravilnom kameuitom plocom llagjeua 1e cupu slicna, zagasita) a na dClnjcrn kl'aju vatrom ozarena ilovasta zara (toblaXLI, sWCCt 3.). Zara bila ie cijela i 'ima uspravanokl'a:jak Kratko grlo odijeljeno je od trbusine narovasenim vijencem, koji na dva suprotna mlesta prekidaju glatki nastavci na oblik potkovo. Dimenzije: V=30, Pl·=27·2, ~.i=23, b=11'5, v p1·=18, Osim mrtvaeke paljevine hila ie u toj zitl'i samo 621n1n' dug-a boeka ad broncan« :lice, 11 nauznako savijene glavice djelomice nema,

I

Pri ovom kostul'u naO" 'f}, '.7 .. 8,.d- 55, v pJ' = 5. sWca 1. _ ko" < olena. Je ce~'toska fihula -od. bronca - talJl TlI. , Ja.le za nas OSObltO za to zarrimlj'-iva , 1'.' ,Ie Ou 1 rom ) ~lkraS9D.l l'l~k . a " 01

. F=14, P1'=13; z'=D

fi=--.

I) IB_p.M. lloerues: Mitth. iI. A. G. 1888. sV. Xv.ru, str. 236, sliJm 5&. <) Pupis ark tabla XX., sliku. 9-5. _ Hal§}aL tabla XlV., stika, G. A~las t..'IIbht LXVU.,

sj_;ko, 4.

R. G. C. Mus. tabla XXXV'1 sHka 23,

-

250

-

-

251

-

Gl'O

bbl'.

123. Grab sa zarom,

Dubljina

55 em. presto
II

Zutosmegja, zdrobljsna ilovasta ta.ra bila je postavljsna a TIl 10 11 njoj nista bilo osim mrtvacke paljevino. Grab
1

z€!mlju,

br, 124. Grob sa zarom.

Dubljina, 60

C1n.

b b r. 1~n8 Grob sa z;\rom. Dubljina @Oem. ~ z o, .. . ,'i1ovasta ~J\l'a kOla se vise nIJe moo' 1a rostaurirati, Rastro~ena smegja, ). 1 Com' 1.1 nioi 1e doduso . 11 l'ena 'nepravilnom kamemtom po) biln. e 1 ' 1)°T.~eOPI)Aall' svine , ali nikakih priloga. bilo lurt,avt\:
Gl"O

Prosto u zemlju postavljena smegja iiovasta zAra nije so mogla restam'irati DlJe u njoj osim mrtvacke paljevino bilo nikakvih priloga. Gro b hr. 125. Gl'ob sa za.l'om. Duhljiua 50 em.

Grob

'br. 129.

"

'keletl11 grob.· Dub1iina 100

011~,

NepGklapljcna, smegia ilovasta Z<tl'fL s previjenim okrajkom i hm'izontalnim nasta.vcima nije se magla restaurirati, jer joj je posve rastl'08cn materijal, Pod njenom palievinom nagjena je samo pregnuta bocka pl'elomljene gJayice. Gro bbl'. 126. Skeletni grab. Dubljina 50 em.

, bi 0 prost polozen .u pra.vcu sjev orojuzuom, s glavorn na Kostm' le I , ' . .1 ' -ata: . .. nol straru. Od priloO'a nagjeno 10 tun'a] vra a. V = 37mm. . 81' 0 ~ ~ 9 SJ~~ Nakit, nalik na lib ulu , od bro~ca. D = 5:.1?nm, L) sitnoz broncanog lancica. ~. 0 d k'ill '8 jedno c) G iantarevlh zrna , ,~. 0] ], , ~slilca 7., i U10111Cl lantarevo zrna. d) 2 male, modre gluize. .
Q

ost an ci ~

prikazano

na

taiJli XXVII.,

Kostur je hio prosto polozen u pravcu sjaveroilillinOln, s glavom na juznoj strani. Nagjena. je pri njemu [edino .oa tabii v7I., slz'lca 1. prikasana, lijepa broncana fibula iz ranog la-tenskog doha, duga 66mm., a visoka 29m1n. Grob br, 127 a. Skeletni grob, Dubljina
GO,em...

Gro bbl'.
Kostal'
!8 ' 10,

130. Skeletni grob.

Dubljina
, ,

100
,v

C?Jt.

Iznad glave presto poloeenog kostura, komo se pravac Yi~e nije mogao utvrditi, lezala je mala kamenita ploca, a kl'aj nie mala ilo'Vasta .M.ra sa dvijs rucice, koja se je mogla l"ekonstruirati. Ona !e. zagasito siva, grlo ioj je od trbusine slabo odvojeno , a okrajak previjen. Obje . v Ftikalue rueice sirokog okruglastog presjeka nasagjenc su na donjem kraju grla. Dimenzije: 'V-ll'7, Pr= 12'3, zJ= 7'7, g= 7, cl= 5, v tr=» 4. Drugih priloga nije bilo. G-ro b hr. 127 b. Skeletni grob. Dubljina 120 em.

om h' pro sto polozen u pravcu s!~veroluzn' , 1 S glavoro na, . '~"':" . ',' Pri tome su nag'!em OYI priloei: slevm'uol strani. n V = 43 mm, al Broncani nakit nalik nafibul~: D = 61 m?TI., b) Ostanci sitnog, broncanog Ian Clca.

.

,,) 4 sitna l·untal'e:va. zrn.a. '" • d) g » mcdre, 15 zutIh 1 2 zelene grmze razli6ite slika

li . t 1TX',v1 ve effie, fa ff J:t ..zL.,

u

5.

I

Gl',OU br. 131 a.. Grob sa z3xom. Dubljica
, "Y,.

50cm.

Pod najposlije opisanim kosturom nagjen je presto polozen drugi kostur, kome se pravae t:tl{2ogjer nije mogao utvrditi, I ovorne je iznad gla-ve bila mala kaanenita ploea, a kI'i.l,j nje mala, zagasito siva .ilovasta ~M,ra sa dvije rucice, Gl'lo joj je od trbusins znatnc od vojono. Okl'ajak [c slahe previjen, a obje vertilcalno 1'llcke plosnastog presjeka, k0je su na oba kraja sire, a u sredini uzo, nasagjene su 11a d6njem .kraju grla. Dimenzije: V 17'5, Pr = 16'5, ?if = 9'5 !J = 9, d= 5'5, v p" = 6"5. Priloga nijo bilo.

koia so niie mogla 1?edtauriJ!nti,bila ie .Rastrosena, ngJfIr llovasta ,z;:tr~ ~. A .• ! mo mrtvaeka 'l aljcvillft presto 1.1 zemlju postavljena 1 bila 1e U 11101 sa bez p.riloga. Gl'O b br. 131 b. Grob sa M,l'om. Dubljina 100 em. .. ~ ,... ,. .. br 131 a stajala [e presto u zemlji Pod uajposlije opls-anolU zaJ:om . , ' , ti d ~ blizu okraika. Ona ', . 1{D!a se Ie m ozla Tekonstnula l o. O"ll zrla i~ druga ilovasta zara, 0' , ." . trhusine ." .. '. b Ie ngiar gr l'0, ]01 Ie od trbusine slabo odvojeno, a lzmeoJ ~~. .. . nasagjenn su d, a nastawka .. Dimenzije: P1' = 411 d= 1::1, V pl'= 20'5. . U mrtva 'ko! pali8vini te zal' IlPoO'J' en l'e broncani kolutie plosnastog .~ okruglog presjeka, Pr = 37 11'/,m.

-

252

-

253

-

Grab

br. 132. Grab sa zarom.

Dubljina

76 em.

Nepravilnom karnenitom plocom poklopljena crvenkasta ilovasta zara ne maze se restaurirati, U njoj ie osim mrtvacke paljevine bila sarno mala siva sdjelica s rucicama, koja je UO odlomljenih l'ucica cijela i Una. uspravno grIo. Dimenziie: V-4'S, Gro bbl'.

Grob br. 136 Ct. Grab sa z<1t'om, Dubljina 50 ern, }.!ag'iena ie [edna ilovasta,. za~'a) prost~ u zemlju po:tavIje~a, k~ia se tim n ije mogla I'e~taurira ti, 0 na J e crvenkasto - Z uta , ima led TILl meolU . "cle' • ' . se na ." ill'oJ' trazovi crm'I1 crtica I" wpma 1e h'l a nasarana. I ruClCU 1 VI 0 ,.' • Osim mrtvacke paljevine mAe u nloJ 1)1[0 pl'lloga.
. (f'
Y

v'

P?O i zJ=7'2,
133. Skeletni

d=5, grob.

v pr=4'S. 100 em,

1'0 b

hr. 136 b. Skeletni

grab,

Dubljina

60 em.

Dubljina

u pm,yeu sjcverojuzno~, s glavom s,!e~ern_OJ strani,.a zemlja uokolo njega bila [e )Jnnniic~ana .n"',,"I>.'n, ugljevljem. Od priloga nagjcno je u ovom grohn: a) Na tabU IV., slz'ka 7. pl'ikazana' broncana fibula na obluk iz perijods, s jcdnostranom Bpiralom·i splostenim jantarevim ''''''CI....._ zataknutim na stremenei. Ravna stremsnka sa toji od broncane ,zice, oko koje je nacinom spiral« nai~otana plosn , broneana .zioa, da drai 'jantarevo zrno. Jezicac [e pl'icvrMen na kFaju s:tremenl\le od zice, k0ji poput luke zavrnut, D = 11 O?'l1-, V 38 mm. , b) StremenJca ,fibule n~ ~bluk iz balstatskog doba, T,a je sastavlJena od sitnih broneanih kolobara, koji su nanizani do drugog. Tabla IV., slika 11.1). D = 4, V = 3. e) Br~~cauj privjesak. Tabla XXIIL, slika 11. D = 24 1n.m 2), dJ 3 Jimtal'eva zrna. Tabla XXVll., slilea 18.) 19. i 20. Gro b br. 134. Skeletni grob. Dubljina 100 em.

.

KO~tU1.· je bio p.rosto polessn

Pod zarom opi anom na posljednjem mjestu lezao [o na golo] zernlji k stur k me pravae nije odregjen. Nag-jeno ie P'1 njemu: :) Ulomak lijepo narebrenog ian~ar~'io,g zrna, Tal;Za stika. 21. , 71) 3 cijela jan.tareva zma, od kojih 1e [edno vece splosteno, dok su druga dva manja valjkasta. c) dvije zelenkaste gll'Uze.

..xxV,

Gr ob br. 137. (hob

sa z~lrom. Dubljins 100 em.

Nagjena is smegja, trbusasta ilovasta Z~1'l1 . poklopl~e~l~ nepravil~?m kamenitom ploeom ; Zl),ra se je .mogla restaurirati. GrIo 10} 1e od trbusine snatno odvojeno, o.b·ajak previjen, a na g'ornjem En dijelu ~a.sagj.ena (~~a horiztmtalna 11astavka , s roMi6ima DB. svakom kraju po jedrnm. Dimenaije: Y_ 52'5 P1'= L12'5, zJ= 30'5, 9 = 26'3, d= 14, 'i rr=: 20. Osim mrtvacke paljevine bi[i EU U njoj ovi broncani prilozi: a) Tenece od zaponca (tabla XX1., slz'k:a1) dugo ~411M1:1, i 40 odno UQ 3611t?1:1, Siroko. b) $ pravokutnih okovioa, svaka sa dva zglavka. Tabla XXII, slika 9. One su probijene; 45 mm~ duge, a 341nm siroke. Oeevidno su ti b1'0110i ostanci pojasa, Grob br. 138. Grab sa zal'om. Dubljina 30 em..

KostUl' i~ bio proste u zemljn polozen pravcam istocnozapadnim, s glavo~ n~ lstocnoj strani. Nagjeni su pri njemu ovi broneani prjlozi: a) Nosica 1 stremenka ad certoske fibule. b) Velik, sitno narebran , Iihuli sliean nakit. 'l'abla . IJ=8'5, V=5.

Rastrosena, zuto-smegja ilovasta zara, ko]a S8 nije mogia restaul'irati, stajala ie presto u zemlji, U njenoj paljevini nagjena j~ samo okrugla bronca,na okox ica, uz okrajak koncentrieki narebrena S premjerom ad 32 mrn koja ie prikaeana na tabl1; XXII; slika 19. Gr b br. 139. Grob sa zarom. Dubljina 65 em.

mrtvackoj paljevinl) koia je na g'oloj zem~ji lezala pod nepravilnom kamett~oOl .plocom, bio je kao prilog samo probus en veprov sub tabla XXXIL, sWell, 3. - dug 11 em.
l) lspol'eil~, PJ'ozoJ'. Pop~s ark, tabla xx, slilill 92. i 93" omla lfaliitat tabla 2) .Isporedi : Prozor . .POP'S ark. tabla ;XXII" slika 129,

u:

Gro bbl'.

135.

Grob s paljevin.orn.

Dubljina

60om.

P;rosto u zemlju postavljena, crvena ilovasta zara bila je l.'astroBena, ne maze se re ~taurirati, te j,e u nioi samo bila mrtvaeka paljevina, Grab
Jep1'ekri?eni

br, 140,

Skeletni grab. Dubljina

130.

xru,

slika

:t_2.

kostur bie je polozen U pravcu sjsverojuznorn, s glavom na sje ernoj strani. Uvrh glave stajala je sada restaurirana, mala ilovasta zara s jednom rueicom - tabla XL VI, slilea 16. I;;

-

254

-

-

255

-

,Ona ,ie s ob~e c~~eDkasta) kratko je grlo od trbusine zllatno od~~Jeno) a. okrajalc Je, pre~Jlell, Na d6njem kraju trbusine nasagjena ie vertikalna , okrugla rueica sirokov presjeka koioi J ie U SV"l duxu povuuena x 1 0 ~) J ,) ~ braeda, Dimenzije: .

==

Hro b 1)1'. 144. Grob s paljevinom.

Dubljina?

V=1.3·3, Pr=16'8,

?;j=8'7, g=7,
malesan,

d=7'5,
broncani

v p1·=4·5.
nakit, sli5a,u fibuli.

Kao prilog nagjen je uz grlo D= 39 ?n?n, V- 29 »un. Grob br, 141.

Izroegju cetiri kamena, koji su nosili okruglu kamenitu plocu s preIll'eroID od J 57 em i debljinom oel 20 e?n) lezala ie mrtvacka paljevina na g(}lOj zellliji. U IDl'tvackoj. paljevini nagjent ,'Ll ovi pri,lozi:. a) Mala iiprralna nal'u.kvlCa oel uskoz broncanog teneceta, 'iznutra ravnog, a spolia poneiito ispupcenog sa elva zavojka. PI' = 45 mum:

b) illomak
~rob sa zarom. Dubljina 56 em.

. Vrlo .I'~str~sella z:'1rahila je poklopljena nepravilnom kamenitom p1ocom te l.e u lll?l OSl~ mrtvacke paljevine bila mala, rigja ilovasta zarasa dvi ruclC~, koja se Ie potonja mogla restaur-irati. GrID joj je od trbusine zua o~vOIeno:. okraj~k je usko previjen. Na gornjem su kraju trbusine . gJene dVI~e ve~tikal~e rueice splostenog okruglog presjeka, a na grlu se tragovi crnih ernca, kojima je hila nasarana, Dimenzijs: V = 13' 5, Pr = 13, zJ = 8" g = 7 '3, d = 7, v p~'= 5. U mrtvaekoj paljevini nagjena je nadalje broneana bocka na tabU Xv., sUka 13. Ona je 11'6 em duga, kao veeina boeki na na~a, na zas~b~n na~in ~regibljena i ima valjkastu, koso isprutanu gla kOl~ na gOl'DIO! strani biva deblja a na kraju je ostro prerezana, To o~.lik) ka.k~v u nasol nekropoli ponovno nagjen, a Ljubic je iz Proz nIle \1 slim prikasao.

sitnog broncanog lancica. c) Bl'oncaui iragmena.t. d) 11 jantal'evih zrna, oel koiih je iedno, na d6njoi trani prosireuo, prikazano na tabli XX VL, sl£ka 14., a druvo valjkasto na tabl£ XXVII) slz'lca 13. Nadalje ulomak drugog iednog jantarevog zrna .. e) Mrka, vatrom ozarena staklena kaplja .- tabla XXIX.,. sUka 10. i vatrom posve staljen utarak posude od bijelog stakla . [ro b br. 145. Skeletni grob. Dubljina 50 m.

i:

Gro b hr. 142.

Skeletni

grob.

Duhljina

100 em.

. Ko~ttU') k?ii i.~ h!o polozen u sjeverojuenom praveu S glavom s!ever~Ol . strani, lll.le lUla~ priloga, Sarno uvrh glave stajala je l'~~ollstl'U~rana crvenkasta ilovasta M,ra. sa dvije rucice, Grlo ioj od lllle .odvo}eno, .okraiak [e previjen, a, vertikalne rucice zaobljenog" presjeka n.asagJene 8U na d611iem kraja grla. Dimenzije: V- 11, Pr = 13, ?:j = 9, g = 8; d = 5'5, v p:r = 4'5. Grab hr. 143. Skeletni grob, Dubljina

100cm.

~ostu~' je bio polozen pravcem sjeverojusnim, s glavom na straru, Kra] glave stajala Ie zdrobljena, ali sada rekonstruirana mala zaQ'asitosiv~ llovasta ~ara. Grlo joj je od tJ'husine od'Voienb, okrajak 1e s1abo' pr:viicn, aihroka rUClCa nasagjena ie ~a d&niem kraju g'1'la. Djmenzi,je: V = 12, P,. = 13, ?:J = '5, fJ= 7, cl = 5, '/) pl'= 4'5. Dl'Ugih priloga nij.e bilo.

Neprehiveni kostur bio je polozen 11 sjeverojuznom pravcu, S glavom na sjevernoj strani, Nagjeno je u tome grobu: a) Na tabl£ VI sZika Ile, b i e s obje i 15 elGnje strane prikasana velika i teska broncana fibula. Ona je sastavljena ad tri lcomada 'bronca i jednog velikog jantal'evog zrna, ozica je ljevena, te joi se s prijeda iznad zliehica vidi ovnova glava na kratkom vratu, od .koje jzlazi trouglasta plojka, koja prekriva zli bie. Ta plojka odzada prelazi u plosnaste, okruglaste i bogato ornamentirane korice. U te je korice zasag'jen iedan kra] plosnatog, eliptickog u sredini vertikalno probusenog jantarevog zrna, a sliene, nesto sire, ljevene korice obuhvataju drugi leraj iantaravog Zl'11a. Te druge korice imaju na kraju bikovu glavu na debelom vratu, Stremenka od zjce u te fibule prievrMena ie na korios na nozici zavrnntom kukom, provueena je kroz te korice, onda lIToz jantarevo zrno, kroz korice na glavici i kroz prsdnji dio bikove glave; i pred te glave emi nssimetricnn dvostruku spiralu od 3 i 5 zavojaka, kojim tetiva spiralu obuhvata na spoliasnjoi strani, te otuda prelazi u iezi6ac. D= 16c1n, T=4'5c1'n, V= 4'2&11-. Ta ie fibula vrlo dobro oeuvana, te je ne sarno jedanod naizanirnIjiviiili pre dme:ta , llBgjenih pl·jgoclom ciieloga kopania, nego ie uopee valja ubro]iti u naill'asuije komade megju fibulama halstat Ire periiode. b) Ornamentiran, ali vrIo rastrosen lllomak b1'01lca.

-

257
o

-

c) 16 ovecih jalltarevih zrna, s premjernna prikazano natabH slika

xsvt,

u.

do 24mm, ad kojih je .

Gro b hr.

146.

Skeletni

grob,

Dubljina

100 em.

" vertiucice- okrug'lastog ,. sirokog presjeka nasagjene su d 'b 1 b )1'eV1j8n, R" j6 S a a I '. dii 1 trb sine te u sredini imaju , po [ednu raz u po a crornJem 11e u 1 U 1. , , . I ka no , n a na vrhu po Je nu !:i. J' b ied siliastu bradavicu. Grlo ~e 1 trbusina nasarana . , dUZID1, ' ,,,'
v'. }(,.

Kostur je bio prosto polozen 11 pravcu od sj vera prama jugu) S 0'1';;,'"",,,,, 11a sje, ernoj strani, Blisu vrata nagjen je fibuli sli an b1'o11 ani 11 S privjesenim .spiralnim koluticsm od zice sa d va zavojka. D = 62 V=37mm, Gro b hr. 147, Skeletlli grob, Dubljina 60 em.

ricrj'irn cl'tama, DlU18l1Z1Je: , __ 6'5 ] _ = 15 .P" 17' 3, ZJ = 7, 9 0, ' val' . 1)auje I ez 1 811 ovi m-ilozi' • 17"a' kosturove lu .t

=

7

V

pr = 5'5.

v

od noza u elva komada s drskom ali bez rta. a) ZelJcz O!:i.,. ..' , na sirok hrbat. Ocuvani komad Ostrica 1 !edno]'(~za, uVllena 1 lD. S. ~ 1 .' 14 em te je cijela ostrica valjda bila 20 em duga. iroka
c ug ]e / ie 2,5 em. DrzaJr. takogjer " mJe

~ ,J na

strica

Nepokriveni kostur bio [e polozen u pravcu sjeVel'ojui11oU1, s na sjevernoj strani. Od priloga llag.ieno [e. a) Dva nejednaka, na zeliezu.oj zici nataknuta jantareva zrna. Tabla sWca 3, ':['0 [e po 8VOj priliei ostauak onaka zeljezne fibula dvije spirale, kaleva su ad bronoa eesto nagjel1e. b) 6 jantarevihzrna Vl']O l'azli6ite velieins, ad 26 mm do premjeru,
Gl'O b br.

~ k ko to pokazuju rupice . .' le, . a ~ ili od drveta. d ' b) Dv-a zeljezna ulomka na oblik luka, okruglog presjeka, moz a ostanci gl'ivne. rob br, 151. Skeletni
grob.

citav, ug le. I, za zg 1a.vke , imao k01'10e ..

,

d

'

7

WI,

sirok

d k' ti 0 os J_

2 em

te

Dubljina

100 em.

148, Grab

sa zal'om,

Dub1iina 85 em:

Orvenkasta, sada rekonstruirana ilovasta z<1l'a. bila je nepravilnom kamenitom plocom. Grlo jo.i je od trbusine odvojeno brazdom, okrajak je previjen, a d6njem krltjll grla diametralno dva po 9 em siroka nastavka s uspravljenim oba kraja, Dimenzije: U

IJ.......... , ~'"

Kostal' presto polozen, u sjeverojuznom praveD, s, glavom na s~evern~j ,Uh 1 tajao je kao prilozella posuda ilovast pehar, pos, e stram. vr g, ave k ,c bile odlomliene te ill nije bilo. Tabla XL r 1.., oc.uvan do 1'1lCICa, Ole sn ~, " an okraiak ' " JUc 1 ' ,<jlika12, On ie zagasito SlV, nna !asno 0 dvojano gTlo 1 usprav
Dimenzije:

zari

V=55: P1°=43'5, ~i=28, g=25, d=13, u p1'=22,
je bila mrtvacka Gr-o b br. 149, paljevina
Grab

bez priloga, Dubljiua 70cm,

V = 5' 6 PT = S' 5, zJ = 7 '3, d = 5 0, V p1 '. , glave nagjen koma d ~eli zics 11a oblik luka , oko Nadalie ie bhzu !ezn Ice koi 1e ._' na uacin spirale namotan . ",,10 . uzak trak od broncanog teneceta, Ole
A'

.

,J:':,

_

3

valida

ostanak obluka od fibule. Gro b br. 152,
Gl'ob

sa zarom.

Nagjena [e na uepravilnu kamenitu plocu postavljena i istom ploeom pl'ekrivena smegj,a, trbu~asta, sada vee rekonstruirana. ilovasta S mrtvaekom paljevinom, ali bez priloga, Grlo ioj je od trbusins sla odijeljeno, okrajak je previjen, Megju grlom i trbusinom nasa.gjena dva horizontalna nastavka s rosoicima na krajevima. Dimenzije: V= 39, P1'=39'5, ~.i=25, s=: 22, cl= 11 v m=: 16.
G1'O b br.

sa za,l'om. Dubljina

80 em.

150, Skeletni

grob.

Dllbljina

120' em,

6 oekon.struirana mrka ilovasta zru.'a - tabla XL 17:, P rosto postav-]' Ien.a, ve I, . . .. kr iak izmeaiu slik(t 4, - ima od trbusine neodvojeno grlo, preVl]e~ 0 l~J ,u lZ oj grla i trbusino dva glatka, horizontalna nastavka. Dimenzij ., _. V=42 Pr=40'5 zj=22'5, g=19'5, d=14, v P' -17. . ) , . nag'Jena 1e onje c, .' ' a' vitava malena ervenkasta Osim rnrtvaeke paljevine ." . '. z.ara sa aw!'e rucice 1 vrlo ms ]cun s ta.11 com. Gr16 l'0; od trbusine lUIe ~ ,. . Y'ce odvoieno okrajak ie preV1ien,a vert ileal ue rucice ,splostenog okruglog . . ik
. preejeka ),uasagjene su na , donjem k W]ll 'r ' gl ,1 a.

je bio prosto polqzen U pravcu ad sjevera k [ugu, s glavom na sjevernoj strani, UV1'h glave stajala je kao priIozena posuda mala ilovasta Z<1:t:a tabla XL P 'J slz'lca 10" koja se je mogla l'estaul'irati, Ona .ie crvenka.stu, Djeno vrlo kl'atko grlo ad trbusine je slabo odvojeno, okrajak

Kostur

C"e10 l'e b 0'1'10 do okritj a I]

naSarauo crnim crtama. Dimenzije: V = 15, J?,,' = 14, z.J = 10, ," Nadalie je u ml'tva6koJ , pal]eVlUl . . s prelomljcnorn kl1kom, pl'ikazana na

g = B' 5, d = 7) v J!I' 5. , 1eza Ja, PIa, rokutrra broncaua okoV1.ca . < " oZ' l7.a 21 D=7 , 8=3, to ,t " s ~c,

xx

268 -

259

-

sto tetiva 'l'ecenog komada

u dvostrukim

zavoiima

obuhvata

stremenku.

'I'a cka br. 153.
. Ta ta~~a lezi nsred ceste, koja ad jugolstokaprama, sj vodi upoprijeko prsko grobista, siroke 3'5?n, a 25 em duboko pod u pravcu za vozuju na 10 cm dubljine nasute sitnim potoenim ~vakako je t~ ce:t.a onda postala, kada se nekropola vise nije upotr"'e"·\lL~'lJm .... )e1' Btl pod tim slJl.ll1kom nagjena kako to pokasuje nacrt tabla J. mnoga, prilieno nepovrijegjena gro

D= 80 mm,} V= 34 mm . Grob hr. 158. Grob s paljevinom. Dubljina 59 cm. kame-

Ml'tvaclca pal.levina leza]a ie na goloj zemlji pod nepraviluom nitom ploeom, ali priloga niibilo. Grob br. 159. Skeletni grab. Dubljina
8

56 em. glayom na sjevernoj

Kostllr 1e prosto po1.oze11. pravcu sjeverojuZl1om, u Gro b br. 154. Grob sa zarom. Dubljina 90 em.

stram. Od priloga nagAeno

~od .nepravilnom ~{,am~nitom plocom stajala je zdrobljena, ali rakonstruirana, tamno-siva ilovasta zara grlom slab a odvojenim od tr . vr]o SIToko previjenim okrajkom i sa dva horizontalna nastavka s: ClD1a na krajevima, kaji Ell na agjeni izmegju grla i trbuaine. Dimeu U mrtvackoj paljevini nagjena je u toj zari amo malesna s ie~om ru~icom, koja se mogla restaurirati do iedne rueice, koje rrije 011a Ie s ebje strane :dgja s uspravnim okrajkom, Dimenzije:

a) Zatvore11 broncani kolut splostena presjeka, Pr 42 mm: b) 4 jantareva zrna gotOYQ iednake velicine, po dva nataknuta na komade

i6:

=

zeljezne zice. Valida en to ostanci zelieine fibule sa dvije spirale. Gro bbl'. Kostnr 160. Skeletni grob. Duhljina 100 em.

V=46'5,

Fr=42,

~.i=30, g=25,

d=16'5,

v p,·=17.

V=5,

P1'=7'5, zj=G,

d=4,

vpj·=2·5.
100 em.

Gro b br. 155. Skeletni grob.

Dubljina

Kostur je. prosto. u ze~iu poloz 11 II pravcu od sjevera pl'arna i s ~~avo~ na slBvernoJ stram. vrh gla.ve stajala ie mala 'ilovasta zara dvije 1'1113108 - tabla XLIl'J slika 6, - .koja e ie mogla restaul'irati. Ona s o::ie stra~e zagasita, ima slabo odijeljeno grIo i IT usko previjen .. DVI~e vertll.mlne rl1ci~e sp_1.ostenog okruglog presjeks nasagjene d6llJem kraju grla. DW16nzlJe: IT .11'31 P1·. II?, z}= 7'71 s== 7, d= 5, V r:= 4'5. Od priloga nagjeno ]8 same nekoliko kcmadica situog

u zemlju polozeu u sieverojuznom pravcu, S g-taVOID na sjeverlloj strani. Od priloga nagjena ie pri vratu: a) Broncani nakit nalik, na fibula. D = 62 man, V = 47 mm, b) Vise ulomaka aitnog broncanog Ianeica. c) Kotarici slican privi~sak od bronca. Tabla XXllT., sZika 15. Ovome ie _D = 30 mm, P1' = 15 .mm 1). d) 7 omanjih jantarevill zrna i nekoliko komadica ianta,ra. Gro b br. 161. Skeletni grob. Dubljina lQO em.

ie presto

Kostur ie presto u zemlju polozen u pravCu sjeveroAuznom, s glavom na sievernoj strani, Tlvrh glave Iezahu utarci zuckasto-crvene, male ilovaste ~are sa d viie l'UCiC8,' koja je nasaranacrnim crtama te ce se valjda mom restaurirati. Od inih priloga nagjeno je ova: a) Po ve malesna broncana fibula iz ranijsg la-tenskog doba. Tabla VII.,

Iancica.
Gro b br. 156. Grob sa zarom. Dubljina 40 em.

b) Bogato ornamentirana

sWca 7. D = 45 mm; V = 19 mm. plojka od iantara. Tabla XXV, ie u cijelosti imala premjer ad 55 mm.

slika 18. Ona •

Nopolrlopljena, s polja zutkasto-smegja, izuutl'a rumena ilovasta bila js posve rastrosena i bila [e 1,1 nioj samo unrtvacka paljevina,
G rob br. 157. Skeletni grob. Dubljina 50 crn.

Grob 'br. 162. Skeletni grab. Dubljina 120 em.
~ostur i prosto polozen u IJravcu sjev erojuznoll1, s glavam na sjevernoj strani, Dz glavu stajala ie mala, cijela, l'ig-ia ilovasta zara sa dvija rueice. Grio iO] nije odijeljeno, Okrsjak joi ie usko previjen a dvije vortikalne
.) Tsporedl: Prozor. Pcpls ark. tabla XXII., slika :126.

. Ko~tur ie .bio, presto IJolozen u pravcu sjeverojuznom, s glavom S!eVel1l0! strani. Kao jedini prilog nagjena je broncana fibula iz Ia-tonskeg doba, aliena ono], sto ie prikazana na tci/;;li VII., slilca 1.,

-

260

-

-

261

-

rueice splostenog okruglog presjeka na agjene su na najsirem dijelu trbu ~ine. GrI0 i .trbusina za,re nasarana ie zagasitim crtama, Dimenzije: V = 9'5, Pl'= 9, 2':/= 6'6,9 = 6, d= 5'5, V p1"= 3'5 Kao prilog lezao je na vrain kostura na tabli XIJI., slz'/{;a2., prikazani iibuli slieni broncani nalrit, D = 60 mm, V = 39 mm. 1 Taeka br. 163 i 181.

Gro b br. 166. Grab sa zal'om. Dubljina

no cm.

Ilovasta za"ra _. tabla XXXIV., slika 2. - nije bila poklopljena, te se ie mogla l'ekonstruira6. Ona. ie rigja, grlo i~j od :~'busiDe nije odvojeno a obaialc je previjen. Neroa n~lakve sare, Dimenzije: " l' = 55'5, Pr = 41'5, zJ = 27 g= 23 d= 16, v PI' = 2£1, Zara 1e bila napunjena mrtvackom paljevinom, U kojoj nije hilo priloga. Gl'
0b

Te su dvije ta ke svaka u sredini okruglog garista ad 3 m odnosno 3·2?n u premjeru, koja prelaze jedno u dTUg-O, te po t@l116 cine jedno elipticko garist od 3 111, sirine i 4'5 rn dusine. To je gariste lezalo 30 duboko pod zemljom, bilo je pckriveno komadicima drvenoz0.1 uglja i mnozim pepelom, a zemlja pod njim bila ie crveno pecena, Po tome nema sumnje, c1a S11 na 'ovome mjestu n koc palili lesine, ad kojih ie paljevina u ovdasnjim gn5bovima sahranjena. Oni grobovi, koji su nag'jeni U obimu povrsine garista, svi su i pod njega pos'le nepovrijogjeni, te je valjda to mjesto onda istom udeseno za spaljivanje, kad [e taj dio g-robi~ta vee bio zaprernljen i nije se vise upotrebljavao.
>:)

bl'. 167. Grob sa zarom.

Dnbljina

50 ern.

em

Rastrosena ilovasta za,ra, koja se nije mog'Ia re;;tam'irati, bila ie oUopljeoa nepl'aviInom kamenitom plocom. U Dioj je u IJaljevini bila ~a.Sv:im 'ocuvana, mala il?vasta zara sa dvije rueice - tahla XL~V.", ~l-ika 1~..Ova je zuckasto cry na, grlo ie o~ trbusiue l~.bo odv~jeno, okr~J~k!e pl'~Ylleo. Na d6njem dijell1 grIa nasagjene su dVIJe vertikalne rucice 81:10 te~~g okl'ugiog presjeka, a zara ispod okraika rnim crtama nasarana. Dimenzije:

T=14, J?1·=15 '0'=10, g=8'8 Drugih priloga niie bilo.
G rob br. 168. Gro b s palj evinom. karnenitom

d=7'5,

v p1'=4.

D 11b1iina 58 em.

Gl' 0 bbl'.

64. Grob Sa zarom.

Dabljiua

90 em.

Pod nepraYllnom

ploe-om Iezala

ie

mrtvacka

palievllHL na

go1oj semlji, bez priloga. Gro b br. 169. Grob sa za,rom. Dubljina 96 em..

'Nepoklopljena trbusaata ilovasta zara - tabla ll",U17., slika 1. - bila je doduse zdrohljena, ali S8 je mogla posve restaurirati. Ona ie iznutra smegja, s polja nalicena crnim, sjainim Iimisom, ima siroko, ocl trbusine .neodvojeno grlo i previjen okrajak, Izmegju grla i trbusine nasagjena 8U dva glatka lrorizoutalna nastavka. Dimenzije: V=41, P1'=39, ~f=20,g=18) d=12, p1'=16, . U ml'tvackoj paljevini nagjen ie saIDO bronoani kolut ad toke - tabla Xx., shka 13. - na kome su malesni kolobari s centralnon tackom, PI' = 39 min. Gro b br. 165. Grob . a zarom. Presto u zemlju Dubljina 70 em.

PI' sto u zemlji stajala je zdl'ob~eIla, ali vee opet l'estaurirana ilovastA. ZfLI'a, najveea od svih, st0 su nagjene na Jezerin am a, Tabla oLTK_X1II., ,,,lika 4. Ona je cry nkasta, gl'lo ie ad t1'busine slabo odvojeno , okm,iak ~iroko previjeu , a na d6niem diielu grla nasagjens su dva nastavka
s rosci6ima na krajevima.

Dimanzije: a=21

V=66
U mrtvacko]

P1'=55, z}= 29'5,9=26,
paljevini nije bilo priloga,

v p1·=25.
50 em.

postavljena i sada 'relconstruirana ilovasta zara tabla _X-XXIV., slilca 3. - izrrutra je rig'ja, a s polja crnim, s.\ajnim firnisom nalicena, ali ie valjda dospjela u vreo lug, jer ie na dnu i na d6njem dijelu trbusine firnis izgorio te ie :Utl'a rjgja. Dno [e nesto udubljeno, g'rlo ie od trbusine slabo odvojeno, okrajak ie slabo previjen, Na d6njem dijelu g'rlA.nasagjena su d va horizontslna, po 6 cm siroka i uspravljena nastavka s rosci6irna 113. krajevima. Dimenziie: V=44, P1'=36'5, zJ=22, ,g=21, d= 14, v pr=20. U zari sarno j ~ bila mrtvaCka palievina bez priloga.

Grob

br. 170. Grob sa M,}'om. Dubljina

Ilovasta zara bila ie poklop1iena nepravjlnom kamenitom plocorn, ali e n moze restaurirati. Ona ie rigja, okrajak ]Oi i pl'<;'.Yiieni ima llva horizontalIla glatka nastavka. IT mrtvackoj paljevini te Z~Ll'e nagjena ie mala ilovasta zara sa dvije rueice, koja se je mogla re~taul'il'ati. Ova [e zuC:kastosmeo-ja, grIo 10i niie odvojeno, okraiak ie usko previien,. a obje rncic~ splostenog okruglog pre-sieka nasagiene 8U na d6njem kraju grIft. G:rlo 1 trbusina nasarani sn Crllm ertama. Dimenziie: 1 = 14, P1'=13, '1'.1= 9'2, g= 8, d= 6'2, V pi/,= 4'5.

-

262 263 -

Od priloga

nag-jeno je u paljevini:

a) 3 broncana zaponca svaki sa tl'i zglavka, od kOjih j j dan prikazan na tabU ~YXI., slika 17. D = 50 mm, S = 13 1n1~. b) 2 pravokutne okovice od broncs svaka sa tri davka. D = 50 mm
v 8= 15mm. ~

Gr·o b br. 173. Gr·ob sa zarom. . nenit m napravilnom .kamem ~ .. megia ilovasta zara l"ekonstruuaoa G·l JIb oc tr usine x: . ·0· bila nahcena. i rtrbusine nasaO]ena 0 1.J . ' gr·Ia Pod
izmegjt1 (,

Dubljina

80 em.

1

Gro bbl'.

171.

rob sa zarom.

Dubljina

60 C1n.

106001 stajala je zdrobljena, ali sada p . a od firnisa kojim je nekod s tragovims .. . .. odvoieno okrajak 1. prevmut, a lllje ~, d va horizontalna b o.latka naatavka, BU

Pod nepravilnom kameuitom zara, koja se ne maze re8taurirati. ovi priloai:

plocom nagjena je zdrobljena U njenoj nutvackoj paljevmi

e Dimnzii :

. a) Pinoeta s natakllutim koricam~ ad broocanog tenee<3ta. Ove su oclskok iskovane j ukr<Oj,senesa cetil'i streTicina siljka. Tabla slz]ca -1. D= 126 mm S= 30 1'nm. b) Bocht neob-icna oblika - tabla Xv.) sZt7ta 14. _ Ova je duga" va1ika rta, spram gomje strane nrlebljalla, glavica, kOja zavr~uje Clunjem u dnljini od 77 mm; poprjjeko je narova,sena, na ddujoj strani prelaei naiprije 11 peterostrau, poprecniw nasaran dio, a onda u pregibu U okrugIn iglu. D = 22.5 om. Nt\I'ovasena joJ glavica sieea ua starije, a pregib na mlagje oblike. c) 5 zaponaca - tobla XXI, slt"ka 12. od ovih cdi;J_.i s Pl'iVjeSenim koluti6ima d 35 msn. u premjeru, Pra:VQkutna tenece-ta, svako sa tri zglavka duga su po 44 man i 15mm siroka, Moze biti u ostalom, da vecina tih teneeeta uijesu ·uprayo zaponei, nego oRovice,s kojih su Jwllltiei v-je~ili kao ukras 1.). d) 23 pravokutne okovice svaka sa tri zglavka, od kojih je jedan prikazan na tablz· XXII . .D = 42 17'1-171-) S = 15 mm. (f) Broncaua baIka, najednoj st.ral1i ravna ua drugoj ispupcena. P1' = 43mm,. fJ B_wncaua halka, S obje stran :ispupceua, ostrog spoljasnjeg i ILlltarnjeg okrajka. Pr = 48 mm. Gl·ob 1)1·.172. Grob sa z:hom. Dttbljina50cm.

-21 d=15·5 vp1'=19. ,g. . l1-zi.. ... t zaTe nazi ni. su OVl broncani In o. . U DlTtvackol paljevini e. b~ ..• e kratkih · 1 .. uz okrajke tece po20. jedan mz POSy , a \ Jedna pinceta, W!Ol S" 'J ih, . D - 112 mm = mm. popreeni crtica, k' T. bla X X slika 7. .P1·= 37 1nm. 7, \ P ita sa cetiri okruzlasta na tav a. a .c .) 6 VJ a c . '" .:I.. t 1.ouela t • P1'= 4 m1i~. b 0) Kolut, S iedns strane ravan, s w'uge ~

17=44·5, .P1'=40, zJ=·

.

23

Gl"O b br. 174.

Skeletni grob.

Duhljina

100 em.

.

..

.~ . K stur [e polozen u pravcu rstocnozapa dnom s o,lavom na lstocnoJ . . o .. I dviie prilozene posude 1 to. strani. U vrh glave staIa e so .! bl UXllL sl£lca 2. _ ~. 1· nkasta ilovasta zara - ta a, '.. .. aJ Citava, m~ a . 01 ~e ... .0 od trbusine nije bilo odvojeno, 1 kojoj je sa dvije IUCICe-, ]wJo.1grl., ik I . Al·ce ·splostenog okruglog . e okraiak usko prevmut,t DV1J. verti a ue rue _ D. . '. _. . - · 1 a .nasaziene so na C1"'} ~ . onlem na! iu grla . nnenzue: presle c OJ. 4 v 1. = 3.5.
v

b) Malen ilovast pe ar s r~C1; k .. ama "d111 ponesto })Tosiren, ali opet rekenatruiran. Okrala_. l8 pr . se Daleko oteglluta . j. Yo ,t ·anl;l vertikalno nalova n. .. te J e sa spo la""~le s 1 '., ,. hd Os~c"'l:·{J. rna alicna 81]ka, , j .. d· tom VI" U va, 11 rueica una na svom U~,.lg11U_ .c. "b ~. e ima sedam rnalenih a osim toga na nalsrrem dilelu tr usm ,
c • ~ c • ..., c •

V=10 P'r=9, ~=5·5, d-, -h , ~. cama ta b-l a XI~ Tn slzlca 3. V"..L.,

c

_

r:'

z roo jen,

d,1-'1'

_R.astro~ena jlovasta za,ra, koja se ne moze l'estaurrrati, bilaje pOklopljena nepl"aviwoll1 ltamenitolll plocom. Osim mrtvaCl{e paljevine bila je u njoj sarno male-na) vee rekonstl'Uicana ilovasta Mra sa cl vije l"LlCice ~ tabla XLrv., Blz7ea, 1. - Ona je smegja, slabo oa.vojena grIa i previjenog okJ.ajka. Dvije v61'tikalne ruciee isplostenog olil"uglog presjeka nasagie-ne su na d6nje_m_ haju gr1a. Diruenzije:

bradavica, Dimenzijs: . =-4:5. V 7·4 P> - 9 zJ = S·5 d = 6, v pr ... d · =. ' j .- .• '. u l~ra· lave oduzi iskrivljeni koma Od drugih pl'lloO"a bila 1e sarno . I'd J ~ ak SIJu.'llne narukvica. hroncanoO' teneceta od 3 mm. sirine, va! a t om -, ;:, Gro b br. 175. ·· rob sa pa 1jeVlllom. Dubljina
r.

65 em.._
c_

.. .. 1 .. zemlii te bijase poklopljena nepra~ Mrtvacka paljevina lezala lEI .na go 01. ! ih a r.azlicitoO' oblika r U . .. b·lo 7 aDtareVl zrl1 b vilnom kamenitom plocom. nl~l Ie r .}< lIli XXVI, slilca 16. veli6me. Jedno 0(1 tih zrna prikazano le na ta k ... d se ne moze restaurirati, U 010! lB llovasta zara, to1iko rastrose.na, a . .1 kamen-itom plocom. b· mrtvacka paljevina, b':l' Ie po klopl.~ iena nel)raVJ nom . ila 'ua _
1'0
I. .
• . Y

V--=18, Pr=16, ~f=10,
J) Is-_po)--edi;PrOl"lOf, P.opis ark. tabla XXVI"

.9=8·5, d=S·3,
s1ika 164.

v _pr=6.5.

G

b b·

176

GTOb sa zarom.

Dubljina

50

C7n.

-

264

-

-

265

-

G rob
N~pr~vjlnom

br. 1"77. Grob
kamenitom

sa ZH,rom. DubIj ina 90 em..

b) Dva mala iantareva zrna. e) Dvije sitne modre i tri sitne zute srrmze. Gro b br. 184. 'keletni grob. Dubljina
80 em.

poklopljena ilovasta za~'a moze se :re~:~urIrat~. Ona je rj~'}a, vide se na njoj tragovi firnisn, kojim [e bila nahce~a, ][n3.. od .trbusine znatno odvoj no grlo S PI' vijenim okraikom. Iz~~eg~u tl'~us]~)e 1 gda ,nasagjen~, u d.va horizontalna nastavka, koji na krajevima ImaJu uspravlj ne roseice. Dimenzije: ,V = 51 P1' = 42'5, zj = 29 g = 24, d = 16, v pr = 22'5. U mrtvackoj palj Villi nije uzal'i nagjeno nikakih priloga.
plocom
GTO

b In'. 178.

Skeletni

grob.

Dubljina

100 em.

Kostur je bio presto polozeu u i toenozapadnoru pravcu gla,rorn na istocnoj strani. Od priloga uagjeni su ovi bronci: a) Certoska fibula, kojo] ie glava i iezicae odlomljen, b) Jedan cijeli i d va prelomljena kolutiea rombickog presjeka, ornamentirani popl'ecnim crticama, Jedan od om prikazan 1e na tabli XIX., sli7{',[~ PI' = 52m?n .. 17. Grob br. 185. Grob sa Z[Lt'om. Dubljina 70om.

. K~s~ [e b.io prost~ polozen u pravcu istoenozapadnom , S gla om na ~stocnoJ strani, Oel priloga nagjen je u tome grobu samo fib Iii slican nakit od bran ca. D = 56 1'f1Jrrt, V = 30 mm. Grob br. 179. Skeletni
grab.

Dubljiua

100 om.

Kostur je bi,o prosto polossn U pl'avcu istocnozapadnom , s glavo~:n na istoeno] strani, U Z vrat nagjen je kao })rilog iibuli slican broncani nakit . .D= 63 mm, V = 47 mm. Gro b hr. 180. Skeletni grob. Dubljina 50 em.

IJrosto u zemlju postavljena, po, ve ie rastrosena i 11e m ze se l'estam·j.rati. U nioi j' bila malesna, posve dobro oeuvana rigia ilovasts zitra s jednoro rueicom - tabla X]()(IIL, slika 3. - kojoj grlo od trbusine nije odvojeno , a okrajak ioj ie previjen. Rucica okruglastog presjeka nasagjena je na gl'lu. Dimenzije:

Zru'a,

V=11, Rr=10'5,

zj=6'5,

g=6,

,d= 6, v pT=4.

Priloga nije bilo nikakih. Grob br. 186. Grob sa za.rom. Duhljina 80 em.

. Ko~tur i , bio pro to polozen u ,pravcu sjeverojuznom, s glavom na S.lev ern 01 strani. 0(1 priloga nagjena je pri kosturn same broncana certoska fibula - tabla VI., slika 4. - s ravnom, u sredini prosirenom stremenkom, .D =86 ?1W1,/ V = 22 ensn: ' Tacka Lezi u sredini Grob jedooga, garista, br. 1 '2. Skeletlli br. 181. Vidi taeku hr. 163. grob. Dubljina 100 em.

. Ko~tur je. Pl'os:o po]ozen u pl'avcu sjev srojuznom, s glavom na S.lBverlio:1 stra.lll. Pn 1)1 rnu nagjen je samo osobito jak, fibuli sliean brencani nakit s privjesenim sitnim ltolu.ticem od broncauog teneceta, E = 62 mm, V = 48 -m'm, (fro b hr. 183. Skoletni grob. Dubljina 130 em. na

Presto u zemlju poata ljen.a, trbu ~.asta ilovasta zal'3> bila ie, kao sto gotovo sva.gda, posve zdrobljena, ali se je rnogla reHtaul'iTatj. Ona je 3UtOsmegja, grlo joi [e od trbusine znatno odvojeno, a okrajak pl'ama vrhu prosiren. Ismegju grla i trbusine hila su nasagjena dva horizontalna nastavka svaki sa. tri ro~cica, a ovima unakrst postavljeue dvije okrug1e guke na oblik dugmeta. Dimeneije: T'"=4,<1:5, P1'=37 zj=27'3, g=24'3, l=16, v p"=l U njoi [e bilo megju paljevinom: a) Mala, crvenkasta, posve dobr cuvana ilovasta iura. sa dvije rueice, kojoi ie grlo sasvim nezuatno odije:ljeno od. trbusine, a okrajak previjen. Dvije siroke, vsrtikalne rucice nasagjene su na d6nieln kraju grla, a na grlu i na trbusiui vide se tragovi crnim crtieama, ko lin.1 i hila nasarana, D imenzij e : ae

Kostur [e presto polosen u pl'UVCU sjeverojuzuom, s glavom sjeverno] strani. Uz vrat lezali su ovi prilczi kao ostanci ogrlioe. a) Povise komadica sitnog broncanog laneica,

J=13'5,
b) Glavica

PI'=13'5, zj=8

broncane 11.atobli Xl"

bocke, narovasena slicna onoj, sto ie prikazana slika 18., samo ?lto ie nesto tanja i kraca.

s=:",

d=6'b,

vpr=4.

-

266

-

-

267

-

Gro b br. 187. Grob sa zarom. Dubljina

70 em.

(1) posve ocuvana, mala mrka ilovasta

Zdl'obljena ilova ta :6<1ra bila je prosto u semlju postavljena, ona je trbusasta, mrko-siva, ima dva horizontalna nastavka, svaki sa dva 1'0 8616a. Valida ce 'e moci restaurirati. U nioi ie bila u palie, ini viscka ilovasta zam ,. i dnom rucicom - tabla XLVI.} sl. 2. -- Ona je 8 obje strane zagasite-siva, okrajak ie prama vrhu nesto rastegnut, a vertikalna, trakolika rucica jzdigla se je za 1 ern iznad ziaIa. Dimenzije: y= 8, Pr'= 11, p.:i= 10, d=5, v pr=4. Od priloga nagjena je nadalje u zal'i samo [edna broneana igla, ko~ ili je bila jezicac [edne fibule jli donii dio bocke.

iednoro rucicom, kOiO! ie grio od trbusin ~bilo znatno od vojeno a okrajak previjen. ertikalna tra.kolika rucica nasagjena je na dOnien> kraju g1'la. Dimenzije: V=11'7, Fr=12, zj=8'5, g=7'5, d=6 v 171'=4. b) Zdrobl] na, ali vee restaurirana mala ilovasta Z~Ll'asa ~vije ru~~c. Ona je rigjn, gl'lo je ad trbusine iasllo od ojeno, okrajak previjen. Vel'tlkalne rueice nasagjene su na dOnjem kraju grla te imaju okruglast sirok presjek, Dimenzije: l = 11, P1'= 12, zj= 8, s=: 7'3, d= 6, v P1'= 4.

zal'a

Gro bbl'. Kostur

191. Skeletni

grob. Dubljina

135 em.

Gro b br. 188. Grob s paljevinom,

Dubljina

85 em.

. Pod nepravilnom kamenitom plocorn lezala fe mrtvaeka paljevina .na golo! zemlji, te BU u njoj lao prilozi nagjeni 5 [antarevih zrna 1'3z1icite velieine, nekoliko ulomaka [antarevih zrna i trouglasta zuta gmiza. Grob br, 189. Skeletni STab. Dubljina 120 em.

zemlju polosen u sjeverojuznom pravcu, s glavom na sieverno,i strani. Uvrh glave staiala. je posve r~stros~nailovasta po.suda kao prilog. 0 vratu nagje~i su ostancr oekog naklta~. Vl~e .ulomaka. sitnog broneanog lancica i dva sitna jantareva zrna, od kojih, le ]ednD prikasano na tahli XX') IL, slikCt 8. Grob hr. 192. Skeletni grob. Dubljina 140 ern.

ie pros to .u

Kor tUI' ie bio pl'O to polozen u pravcu lstocRozapadnoll1, s glav0nl 11a istoonoj strani, Od, priloga nagleno ie pri glavi toga kostura: a) Posve ocuvana mala ilovasta zaxa sa dvije rucice tabla XLIII., slz'ka 4. - sagasita, slabo odvojena grla i previjenog ok l"ajka. Vertikalne rucice sirokog, splostenog pres j eka nasagj ene su izmegju grla i trbusine. Dimeneije: r =18'5, P)'=18'5, ~j=10, g=8'7, cl=8, v pl·=5·5. b) Kolutasta broncana plojka s nataknutim malim koluticima od broncanog teneceta - tabla XX, sWea 12. - Na jednoj strani nasarana je malim kolobarima, od kojih svaki ima centralnu tacku. P1' = 64 mm. -) Broncani privjesak, na jednoj strani ravan, na drugoj strani ispupceno Ijeven. Tabla XXIII, sUka 21. D = 46 mm. el) Sitna broncana kolutasta plojka. Pr = 25 mm, e) Splosteno jantarevo zrno. Tabla XXVII, sUka 4. Pr = 23 man, S = 8 1J1/iTt. f) Sitna mod:ragmiza. Gro b br. 190. Grob sa zA.l'om. Dubljina 70
e1lt.

o

Kostur je polozen u sjev-erojuzllom pravcu, s gla,vom na jllznoj strani. vratu mu nagjeno ievi.~e oveeih ulomaka sitnog broncanog Ianeica.

Grob

br. 193. Grab sa zarom. Dubljina 60 em.

Ilovasta zara, prosto u zemlju pcstavljena rastrosena je, te se za to ne maze l'e~taul"il'ati. Osim mrtvacke paljevine, koja je izmijesana pl'asinom i komadicima od drvenog uglja, nagiena je u to! za.l'i jos nsspaljena Iubanja Iesine, i to je prvi sluea] djeloll.lice spaljene le,sine na J azerinama. U zari nagiena je nadalje razbijena mala, smegja ilovasta zara sa dvije rucice, koia se maze restanrirati. Druzih priloga nije bilo.
1'0

b hr. 194.

Grob sa za.Tom. Dubljina

40 em.

P1'Osto u zemlju postavljena ilovasta zara bila ie posve rastrosena, pa se za to ne moze restaurirati. U njeno] paljevini nagjeno ie ovece plosnasto i vise omanjih, valjkastih iantarevih zrna,
Gro b 195

Ct. Grob sa Mtrom. Dubljina 60 em.

Ilovasta zal'a bila je presto u zemlju postavljsna, vrlo je rastrosena i ne moze se restaurirati, Osim rnrtvaeke paljevjne nag-jeile su u njoj dvije posude· kao prilozi:

Rastrosena ilovasta Z3,1'a, oja se ne mose restaurirati, 'hila Ie poklopliena k nepmv:ilnom kamenitom plocom i napunjena mrtvackom paljevinom. hmegiu paljevine nagjeni su ovi broncaci prilozi:

268

-

-

269

-

a) Velika pinceta tabla III. sHka 9.9 0 . . , .... o, va Je po stl'anama' . d vostrukun crticalla i mal' d k' 010aU1entlrana .d im vostru nn kolobar'c' . Je ne eentraln9 tacke. D = 16 ,-Y, 1 ima, svalo oko l,) B xl· em, JJ = 34 mra /.1 0..; ca narovasena vraeica ~ ta'l XT I' s,t7ca 10 Z. ._ . 0 tua . te na vratu 1 .. . .,. na je {J!'eg-uuta , ) rap js prama gornjem kraju udebl"" , plojk"u lao glm ieu .. D = 21'5 em. . jan, una malu e) Dva zapollea s pri . ~ . k I " . , VJe::;emmro utieima U 'j'edna11'" kutnim t ceti c . co va tcme, Ja . d . ene etlma od zaponaea imadn po dva zO'lavlta je . 0 till zaponaca prik:aZ~tl1 na tabU ... ¥XI. slilea 13 < • zajedno s kukom ima rv - 5 . u) . -1 JJ_ e'll1 D-lem OJ kolutie U Pr = 4 . d) 3 oltovie' ., b" .' 'J ,,0 utlc e, P.lO ljene, nejednaka oblika od koiih d" na tablz' XXII.} shlca 7. i 10 Svak~ d .}. su Vlje te [e U pI've D <16 . 0 lljlll ima po dva zgla 28 =.:) mm, = 30 mm, u druo'e D- 34 S= 111..m. ' 0 ~

Gr 0 b br.

199 a. Gro h sa zarom.

Du bljina 70 ern.

Presto u zemlju postavljena ilovasta z~l"a - tabla XXXVIII., sliltQ.3. mog1a e je samo do blizu okrajka rekonstruirati, Dna je rig-ja, grlo joi je od trbusine slabo odvojeno , ana. d6niem dijelu grla ima dva horizontalna glatka nastavka. Djmenzije: FI'=38, 9=24'5, d=12, vp?'=19. U mrtvackoj paljevini te zare nije bilo priloga,
GTO

b hr. 199 b. Skeletni grab.

Dubljina

100 em. u zemlju polozen

sy

y

Pod reeenim grab om sa zarom nagjen je presto kostlU' bez priloga, kome. pl'·avac nije ustanovljen. Grob br, 200. Grab a

.e) Dva h'agmellta od tenecehL, valida ostanci
pod a.
J

korica za pincetll'l

zarom.

Dubljina

80 em.

Gro b br, 195 b. Skeletni pl'lil oga, kame..
. Pod r,eceIDlll
I::>

grab.

DLlbljina 100 em.
IT

o'!'Oboln

S8 pIavac

lllJe niogao

" sa earom

;;.~

ezao [e prosto odl'editi.

1

zem

1" II
J

Eho b br. 196.

Grob sa z.arom.

D hI u jina 60 em.

Velika ilovasta zara bila je po t Ii poklopljena uepravilnom k~enitom spajv!ena ua1~maloj kamenitoj p]om i . o<,;om <] e ue ~ U ulenoj . mrtvaeko: maze re::;tauril'ati. . .. . {OJ pa.li '. nagjom su ovi , rilozi. jeVllll a) PmcetD, crtolll duz svakog okrajka .D-Pl~3' '; b) Plosnat, ohua'ao kolut s tki '"' mm, /j = 22 mm. o ,0 mutnn nastavl{Om' I'd" zapOllca. P~'= 411mn. I vaj a J8 to osta;nak
v

Presto u zerulju postavljena, zdrobljena ilovasta zru:a - tabla .xxXV, stika 6. - mogla se ie do okrajka rekonstruirati. Ona je smegja, grio od trbusine nije odvojeno, a iznad onog mjesta, gdje je trbusina najsira, Dna dva horizontalna nastavka. Od d6ujeg kraja till nastavaka pruzaju se prama d6njeni k.raju po tri , na ob1ik Iuka., prama desnoj strani savijena rebra, Dimenzije: V bez okrajka = 38'5, P1' = 35'5, 9 = 19, d = 13, 'lJ p~' 18. = Zaxa je hila do vrha napunjena mrtvaekom paljevinom , te je U D!O] osim ove bila mala crvenkasta ilovasta zara s grlom slabo odvojeuim, S rastegnutim okrajkom i sa dvije ~i:roke rueice na d6njem kraju grla. Dimenzije:

V=15'5, .H'=14, ~j=9, g=8, Drugih priloga nije bilo.
Grob br, 201.

d=5·5

"V

pr=6.

Grob sa zaroro. Dubljina

50 em.

Grab hr. 197. G:rob sa M.rom. DublJ'Dla 40 R as t" '1 em. TOBeua I ovasta z[tra] . " . , ", tC1ellU"b'j , wJa se ne maze re 'taul'IJ"atI,sal taial a U ZaIDj] 1 . je presto -=1 .J . jOJ I 0 ostanaka od mrtvacice par . I' pTJJog'a. c . [evrne, a I nije bilo

})aIJeVlne samo

Gi'ob br. 198. Grob sa Mrom Dublii p. " ..uu pna 70 em. ad llepr.avillloID kaxneuitom }1 x: '. ?' \ J O<,;OlR naO'j na 16 4-." 'l zara, koi ala se ne maze '~t . .. e J .raSIIJ.·osel1a 1 o'n:tsta ... .~. les aUnrati 1 u kojo' .. .
hila hroncana spiral . .: je ~slm ostanaka mrtvaeke na cJevel <:1,prl1..:azanH. na tabUXXIII.

Pl"osto u zemlju postavljsna ilovasta z:\l'a bila je posve rasti .. sena, pa o se za to ns maze rekonstruirati. U nioi su osim mrtvaeke paljevine bili ovi brcncani prilozi: a) 12 krstolikih dugmeta nejednake velicine , svako na rueicama ukraseno popreenim rebaroem I a u sredini kockastim okom. OU till dugmeta 6 je komada prikazano na tahli XJ{II., sVilm 25. Pr = 2'0 do 25 mml). b) Tijesan kolut, s jedne strane ravan, s druge ispupcen, Pr = 5 em.
t) ISl!ore,li:Prozor, Popis ark. tabla

xxn,

slika 142
7

-

270

-

-

271

-

Grob

br. 202.

Grob sa zal'om.

Dubljina

60 em.

strukom '1
zrna-

Prosto u zemliu postavljena i rastrosena ilovasta zal'a ne moze ~ ~ restaurirati, U paljevini nagjena Je ramo broncana plojka ad okovice, u sredinl probusena. Pr = 38 mm. Gro b br. 203.. Skeletni grob, Dubljina 100 em.

-alom ria svakom kraju kakvih je na Jezerina-ma dosta nagjefto, •, . -adi kratkoce nazvati hbule s dvostl'ukom spua.lom. Ravna te en ) 1 ra 1 <" .' , • .' I' od broncane il.lce 11a kojoj 1e natalmuto 8 [antarevih · ]~'G to irn 8tre111eo a sa 0' l '. ). ~. 1 • Slie a libula prlkazaua je na tabU .. I) sh7w 3). D - 107 1rMlh, X
Yo •

:>pll

ien

"=35m.m" Gro b br. 207. Skeletni gTob. Dubljina 60 em. Kostul' ie bio prosto u zsmlju p loz n u sjeverojuznom praveu ~la_vom . oi tram Prj srlavi kosturovoj nagjeno i ostanaka od g]erdana ns, Slevern ~ . 0. .. • . '}j' ~ i to 5 1II0drih i 1 selena staklena g1Il1za gato'vo ]edne ve em . Gl'O b br. 208. Kasun Ske1etni grob. Dubljina 80 crn.. p~'aV?Ul s glavom na

Kostur je bio prosto u zemlju polozen u praveu sjeverojuzno1Il. s glavom na sjevernoj strani. Uz lubanju _nagjeni su ovi prilozi: .' a) Nakit na oblik fibule - tabla XIIL, slilea 7. - s privjesenom tokom. Nakit sam ima D = 50 mm, V = 37 mm: b) 5 modrih gmiza nejedaake velieine do 14 mm premjera, Gro b br. 204. Grob sazarom. Dubljina 60 cm.

ie bio

prosto

polozen

u 'ieveroiuZno~

Rastrosen-a ilovasta zara, koja se ne moze restaurirati, stajala [e presto u zemlji, te je u njoj osim mrtvaeke paljevine bila samo glatka broneana kolutasta plojka od 42 mm premjera,
GIO

b hr. 205.

Skeletni

grab.

Dubljina

100 c?n.

siev:ernoj strani. U z glavu nagjeni su ovi b~'on~al1l pr~ozl: a) <ibu1a a dva privie.:ena broncana kolutIca iz sr_~dn)eg la-tenskog doba, _ tabla VII, slilca 16. - D = 92 mm, S = 35 mm. b) Pravokutn t nace od okovice, koj s zav~~uje u dva polukruga tabla XX., sWtJa 22. - D = 62 msn, f:j = 27 ?nm. . 0) 6 krstolikihdugmet.a, lrojim rucice na kraievima imaju okrugle glaNJe.e tabla XXIII, sk/ka 1. - Pr= 22 mrm. GTobbr. 209. Skeletni grob. Dubljina 40 om. s glavom

Kostur [e bio presto uzemlju polozen U pl'aveu sjeverojuznom, s glavom na sievernoj strani. Pri glavi nagjeni su ovi prilozi: a) Posve ocuvana mala zal'a s jednom rncicom, zagasito siva, neodvojena grla i rastegnuta okrajka, Okrugla, vrlo otegnnta rueica plosrrata presjeka stoji vertikalno na donjem kraju grIll.. Dimenzije: TT= 11) Pl'= 12, zj=7'5, g= 6'8, d= 6'5) v pr=.4 .. b) Rastrosena , ali vee restaurirana, zuto-smegjs, ilovasta zara. sa dviia rueice tabla XL V, slOca 8. Grlo joA, od trbusine nije odvojeno , okrajak je rasteg'nnt, a dvije vertikalne rucice spl~stenog okruglog pTesjeka nasagjene su na d6njem kraju grla. . Grlo i trbusina posude nasarani sn crnim crtama. Dimenzije: V=20, Pr=17'5, zj=10'2, .9=9'5, d=8'5, vp1'=7·5. e) ragmenat broncane fibule s jantarevim zrnom nataknutim na stremenki od zice. d) 6 iantarevili zrna razliCitog oblika i velieine , i uz to dva ulomka takih zrna, Gro b br. 206. Skeletni grab. Dubljina 50 em.

Kostur ie prosto u zemlju polozen u pravcu si:ver.oiu~nom, na sievernoj strani. Uz glavu lezali su ovi hroncani prilozi: a) Nakit na oblik fibule. D = 66 mm, V = 50 man. b) Zatvoren glatki kolut eIiptiCltog presjeka. Pr = 54 tnsn. Gro b br. 210. Skeletui Kostur grob. Dubljina 80 em.

ie prosto

u zemlju polozen u sievel'oiuz~O'ID. pl~avcu) S glavcnil

na :;;jevernoi strani. Uz gIanl lezali su OV1 brone-am ~':l'11o~1: . a) U sredini na pola sup1ia 1 prosiren a stremerum 1 spualm iragnL611at la-tenske Iibule. b) Privjesak - tabla XXIII, Gro b br. 211.

slika 22. -

D = 5.
Dub1iina 60 e1n.

Grob sa zaroro.

Presto u zem1iu posta,vliena ilovasta zara bila ie sasvim ra~tro~ell~) te se za to ne maze restaU'rirati. U niano! parievini nagjeni su QVl 1,:)1'110zl: a) Obluk z ljezne fibule - ta1JlaIIL, slilca . - £)=79 mm, v: 48 msn,
') Isporedi : Prozor 'Popis ark. tabla XX., slika 79.

Kostur j bio presto u zemlju pclozen u pravcu sjeverojuznom, s glavom na sjevsrnoj strani. Uz glavu lesala je neobicna broncana fibula s dvo-

-

2'72

8U

2'73

-

b) Bl'oncana pinceta, najmanja od svih , sto slz7ca 21. - D = 48 mm, S = 7 msn.

naO'jelle -

tabla Tl.I;
c) d)

c) Masivna, poprecno n arebren a" vrlo cunjolika glavica broncans boeke, koja se na vrhu zavrsuje plojkom - tabla XV., slika 17. cl) Zatvoren gladak hroncani kolut ostrih okrajaka j S obje strane ispupceu. P1' = 43 mm. e) Glatko, ravno, okruglo P1' = 24 man. dugme od bronca. Tabla ~LYII, slzka

(3)

f)

f) 15 krstolikih tabli XXII,

Pr=301nm.

dugmeta, od kojih je sest komada pl'ikazano slz"ka 23. 'I'o su najveea od onih, koja . u nagjena, na rueicama blizu Jnajeva imadu po dva slabs poprecna re

. fibula od hronca , k010j. ravna stremenka sastoii od :tice, J Halstatska , 1, ik 8 'Tabla IV. sWeet 10. D = 58 mm. .. na oblik )1 a) e . ., .... k saV1jene o. b roncan a tsneceta zo-lavl16m pnv16sa, .. d d a ispupeena o. . .. Okl'l1jem, t 0. fibuli pTlpa dO, posve slican priviesku na obhk bule, sto v. ,. a, .' ~ k 0]1 01· l' t bl' IV s7ika 9. PI' = 62 -mm; , -ikazan uz fibu u na a 16 le pll :'esa,k - tabla XXI"II .. s Z,'k 26 . _ D=23m7n, "k = mm: c , za Broncam PllV.\ koi obje strane zavrsuje pta] ama, db noz teneeeta op se Nal<it ro~ca , . dn: " ob1ik spirale zaparanom crtom. ornamentuamm po Je nom) na
v
·0 ,

z.,

sy

0

0

_

Tabla XXIII,

slika 27.
broncanoj fibuli ad a.

k)

q) Fragmentl .. Ian tar vOO' zrna ,~koie pripada arevog Madra gmiza, P1' = 10 msn. G ro b
1,.,

g) Dva komada spiralne cjevcice oel broncanog tenedsta. 71) Okrugla, u redini probusena okovica od broncauog teneceta, Gl'Obbl'. 212. Grob sa zarom. Dubljina 50 em.

()l.

214 a . Grob sa zarom. Dubljina

90 ern. .

Prosto u zemlju postavljena :ilovasta za.ra bila je rastrosena i ne se :r:estaurirati. U njo] su osim mrtvacke paljevine bili ovi priJozi: a) Kao prilosena posuda mala zu6kasto-smegja ilovasta :tara sa rueice, koja je rekonstruirana, Grlo [ojod trbusina nije OdV{\lA>l'i> okrajak je rastegnut a obje rucics splo~teuog' okruglog nasagjene su izmegju grla i trbusine, Dimenzije: V= 12, P1'= 12'5, 2J/=9, g=7'5, d=7'3, v P1'= 3'5. b) Gladak broncani kolut, s obje strane ostrih okrajaka i ispupcen stranica, P1'= 35 mm. Gro b br. 213. Grob sa zarom. Dubljina 70 em.

, . tavliena ilovasta zara bila 1e zdrobljena,. ali se 1e Pros to u zemliu pos .~ . 0 . -izia 0'1'10 ie od trbusine slabo d -la rekollstruU'atl. na 1e llg! , ::> 1 .' _ t Ina osla ave 0 gI d 1 *1<a rorizon a m t> doni kraiu grla nasagjene 8U va g aJ~. ) odvojeno, a 11anat <Yn]em J nastavka. Dimeu2Ile: 26 Pr=48, d=17, V P1'= . ._ . . ..'.,' en o je 16 komada plo]kl od okoviea, ad U mrtvaeko] paljevini nagl ] di iedne 8U bila tri 2lglavka. • 1 • 1 . . e 15 imaao po 1edan zglavak U sre mi, aubli XXII. kojih i ".." t sWea 15. 1 16.. ih 'adn]'a prikazane su na a ) :"1_ 1 .Iedna oc pry! 1 z . -ieki kolobarima a okrajak ie na kratke Povrsina im ie nasarana koncentri m , narovasen. Pr = 40 mm: Dub1iina 130 em. . . osto u zemljn . pood opi amra gore .O'robom sa 7/aroro.. nag]en 1e.- p1' ~ 1 . p010zell kostur bez pn '1oga, .kome pravac nIle nstanov len. Grob br. 214 b . Skeletni grob. G 1'0 b b r. 215 . Grob sa zarom. Dubljina 100 om. . . 0 " . il sta zara morrla se ie restauI'lrati. na Pro.sto u zemlju postavljena ova, kraiak previjen, a na doniem . .. lo i d t -busine slabo odvOleno, 0 ]< l_ Ie l'lg!a gr 0 Ie 0 r "",. ~. dl T a rrastavka. ) grla hila nasag!~ma dva horlzoutalna) . . 0 om len su kraju
l

Prosto u zemlju postavljena , rastrosena ilovasta zara ne 1'€!staurirati. Uz rnrtvaekn paljevinu nagjeno je u njoj: a) Mala, crvenkasta ilovasta zal'a s jednom rueicom - tabla XL sZz"ka 7. - koja je r konstruil'ana. Grlo joj je ad trbusins zuatno odvojeno, okrajak usko previnut , te je odlomljena rueica bila nasagjena na d6njem kraju grla, Zara [e nasarana cmim crtama, Dimenzije: V= 18, P1'= 18'8, zJ= 10, g = 8'3, d = 7'5, v rr=» 7. b) Posve ocuvana halstatska bron can a. fibula na obluk talJla TV. l sl.£ka 6. Ona posve nalikuje na ha1Statsku fibula, 8to je prikazana ua tablz' TV.} sZt7ea 7., samo sto j01 je odlomljeno jantarevo zrno, taka da se ta dva komada uzajmiee poptmjuju. D= U5 mm,

v.,

Dimenzije:

. _ 25'0 d= 15'5, v P" = 20. ,H'=49, '4)=29, g" U niaj je hila mrtvacka paljevina bez priloga.

V=52'5,

Gro b hr. 21.6. Skeletni

grob, Dubljina

50 om.
8

V=29 mrn.

. . ozeu , 1. Ko tur iebio prosto u zernlJu po 1 ~ " u s'everojuzDom pravcu, . . . na slevel'noi stram. U z g1" avu Iezali" SU OVI pnlozl:

glavom

-

274

-

-

275

-

fibula sa c1va d ta' aliena 'J" : ugmo 1 trouglastcm ,'tI'eme k , ,0noJl cOla Je prikazana na taUt' IT. l' n.. ~nI? vee bio go\-m . , ) ca.} I 0 kOJo . , " prj OplSU skeletnog groba br. 121 a R slika i ,I ~e obj te fibula sastoji, ne aledeci 11a ve Iici ' . az I t lzrnegjU a' 1<,.;ll1U sarno le. stremenka znatno visa D -164 V u orne, sto b) 29' l'lc. l1Hn -55 "" !a.ntal'eva zrna razlicite velicine d 29 ' -, ,7'I1-ln. , takog jednog zrna, J 0 -' 'rnm u premJeru 1 rraO'menat

a) Velika certoska

aa

Daleko otegnuta ruciCfL sa bradavicom.

splosteuog

okl'uglogpresjeka-,

nasa-

gjena is vertik<,lno_ izroegju g~'la i trbusine. Dimensije: , 11, P1'=12, 2..7=7, g=6, cl=4'5, v _Fl'=3·5.

v=

,

t)

Drugill

priloga nije bilo.
GTO

b br, 221.

Grob sa zarom,

Dubljina

90

(m~,

Gro b br. 217. Skeletni

O'1'ob D Ubli • ]Ina 130 em.

Pro to u zem1iu postavljene ilovasta iara bila is rastrosena i 11e mose se restauriratipalievini leeao je zatvoren , gladak bl'OIlcani kolut, s jedne strane ravan, S druge polukl'uzan. Pr- = 63 msn. Gr ob 222. Grob sa zal'om. Dubljina 60 em,

Kostur ie bio presto u '1' jU po 1ozen ' zero ..' S 0' 1aVOl11 na juznoj strani. Od "1,' '.ll slevel'O!UZll0m pi'avcu, a) Fibuli 1'c b . ' plI oga nagJeno J9 uza nj: SIan roncam nakit s kolutastom I ik .: ~ od broncano teneeeta '" p oJ om, pnvjesenom trakom slika 1 _g , ' sav~Jemm na oblik karike, - Tabla XIII ,:rome Je nakitu: D= 591nm V= ., tastOl je plojci Pr = 48 mm. ) 45 msn: Kolu-

. .0'

b) Dva okrugla bronca-na dUlYmeta svako a i . ," . , ispupcece povrsins, _ 1_labla. ~X1"JIT.]e~~lmsiljastim rtom usred 0) SupaI' b '. !U -'J ,slt7ca 3. l~'- 2 A roncam privjesak na oblik b I r . -. TI~m, na tabli XXllI. slika 18 ~, 11e, B lean onome, sto je prikazan d) S't . . J.'" ..D'J = 17 mm cnna, modra, bijelo emaljirana gmiza s pl'~mjerom od 7 mm. Gr Kostal"
b
0b

tabk: XLI, slika 1. - hila je pokloplieoa llspravilnom kamerutom ploeom , te ie poslo za rukorn l'estaurirati ie. Ona ie tmasto Si\T3Ji ponesto rastegnuta okl·aika. Izmegju dvijn horizontalno nasagienih, ali odlomlienib rucica optocena ie zal'a naro-vaSenim svitkom. Drugi nerovaseni svitak tece uokolo i pod okra,jka, a 6'5 ern ispod ovoga nasag'ien ie na boku za.re gladak, potkovi sl:iean nastavak.

6upu sliena ilovasta zara -

V=34,

P1,=30·5,. ~j=26) g=25-5,
niie bilo priloga.

Dimensije:

d=13

v p7,=15.

U IDl'tvackoj palievini

Gro b br. 223, Grob sa -z~Lrom. Dubljina

100 em..

s glavom

je b10 proato u na sjevern oJ' strani
. ,(

,

br . 218 '.

Ite Ietni. grob.
semlju

Dubliina
J

100

rODcane Zlca, valjda ostanci Kostur'

1.

N ,,' P ozen, u ,pl'avGu sjeverojusnom, as Jeue su Pl') e dvi . spil'ah~ih d . . DJ m~ vIJe spirals od votoka na oblik naocara,

01;<

em.

.

Presto u zem1iu postavljena, l'igja ilovasta zal'a bila je rastrosena i 11.e moze e rostaurirati. U mrtvacko] palievini nagjena ie mala ilovasta zru'a s iednom rueicom, koia se je mogla restaurirati. Ona je mrka, ima nizak stalak, grlo joi nije odvojeno a okrajak ie previjen. Vsrtikalna ru.clca okl'uglastog presieka nasagjena ie na donle;m dijslu grla, Dimenzije: V=13'5, P1·=13, 'Z)'=9, g=8, Drugih prilog'a nije bilo. Tacka Ta tacka lezi na.sred garista, prostil'e 30 ern ispod zemlje. Gr
0b

G-ro bbl'. 219, Skeletni grob D blii 10 . ' U llDa 0 em. ]e 1310 presto II zemliu olosen 1 . •" s glavom na sjevsrnoj strani Od 1'.1 P . 1 s!everoJu3Dom pravcu, J .• pri oo-a nag . " a) Dv:ije certosko fibula .. :,:;, Jeuo 1e pl'l njemu: ~ b1 B sa posye ravnom stremenko D 9' :; roi cana narukvica, otvorena h Is . 1 .:ro. " = 5 1 92 mm. Z'7 4 " ,) a tats [wg' oblika, Tabla XVTll s uca ,P1' = 40 msn: ' .~ c) Zatvol'en Lroncani kolutic .. c. - 25 m'ln. D.,. D blii 60 . 11 JI0 a em. zemlju postavljella ilovasta zara hil: '. ' e restaul'u'ati. U 1) iOj' . e ~. )I a ]e rastro <@nalnemoze ,I J OSIDl mrtvaolrs paljevino bib k . il ma Ia sada TekoDstl'ui1'3,na ilo t A• J rIa ao PI' ozena posuda '. vas a 2)<;1,1 a. - Tabla XL TTl. l Y, --, Je zaga!nto siva, grIo 10i 's d t;b ~.' -'. 'J 8 ~ co, 16. Ona ~JJ 0 1 USllle slaho odvoli'mo , a 01·'ala k . ~ il . pl'evmut, Presto , ,-u
> '.J .

d=6'6,
br. 224. koje una

v p'r=5,

v 8=lom.

31n

u

premi81'u te 'Be

Gro h hr. 220,

Grob sa zarom

br. 225.

Grob sa zarom.

Dubljina

100 em,

Presto u zemlju post3Jvliena zara bila je rastrcsena i ne moze sa restam·irati. U IJU·tvackoi paljevini nagieui su svi prilozi: a) 4 zeljezna iragmenta) 0<1 kojih tri pl'ipadaju malo] halci 0d 35 'mm
u 11l'emieru.

b) Broncana

276

-

277

-

pinceta - tablo. IlL: slika 24. - D = 113 mm, S= 24m/7/, c) Jak broncani kolut ostrih s obje strane okrajaka i ispupcenih straniea ~ , tabla XX., sh7ca B. - P1' = 49 nun. d) Okovica kostanog drska, Grab br, 226. Skeletni grob: Dubljina 120 em.

.d k lieine od 16 mn~ u premjeru, 39 jantarevih zrna gotovo Je na e v~ 1 • · bilo ios nekoliko ulomaka od jantarevih zrna. on d1e ~ Gro bbl'. 230. Skeletni grab. Dubljina 140 em.

uz to je

.Kostul'. je pr~sto u zemlju polozen u sjeverojuzuom pravcu, s glayom na sjevernol strani. Od priloga nagjeno [e: a) 2 zeljezna Iragmenta, valjda ostanci zeljezne narukvlce. b) Broncani privjesak - tabla XXIII, slz7w 12. - D = 17 mm. e) Broncani privjesak - tabla XXIII, sWca IB, - D= 29 mm. d) Broncani privjesak - tabla --"YXIIL, slz'ka 25. - D = Bl1nm. e) 3 ornanje mOID'e g'mize do ll1n1n, u premjeru.
;

Kostm' ie prosto u zernlju polozen U sjeveroju.znom pravcu) s glavom 1 '1 l' .1. ria 'evernoj strani. Od priloga eza 0 1e pn g an: . SAr:! ., dio lancica od privjeska sa dvije broncane konj ke glave a) VI ornp 1 ." .. tabla X., slilca 10. - S = 36 mm V = 28 mm: b Po'edini Iragmenti broncane fibula, koja v~lida prl~a~a l~nC1c~l ad a. ~\ D 1.. male naocaraste broncane spirale, sliene onoj 'sto 1e prika.za,ua c,! vllt' v • 1 na tabli XVI, slika B. S = 34 msn; V = 29lfJtm, premler spIra ne
v' v'

el) 6

toke = 15 rn?n. ovecih jantarevih

zrna od 33 ?nm PI', od kojih

ie

jedrro prikazano

Grab

hr. 227.

Grob sa zarom.

Dubljina

70 em.

na tabli XXv I, slilca 10. Grob br. 231. Grob sa zarom. Dubljina 60c.m.

Pros to u zemlju posta;vijena ilovasta zara tako [e .rastrosena, ne moze restaurirati. U mrtvaekoj paljevini bili su ovi prilozi: a) Piuceta. D= 9, S = .2. b) 38 komada pravokutnih okovica jednakog oblika, na svakoj po tri .zg·]avka. One BU sliene okovieama, prikazanim na tabU LT.II, slz'ka 6. D = 36 mm, S = 17 mm. c) Gladak, S [edne strane ravan, s druge ispupcen kolut. p? = 54 man: d) S obje strane ispupcen, gladak kolut. P1'= 32 mm. GrQ b br. 228. Skeletni grob,
U

Nepoklopljena, i posve rastrosena ilova ta z~ra ne ID?Ze .5e .restau.c., ti U nienoi mrtvaelwi paljevini nagjeni 5U OV1 broucani prilosi: . Ina . ~ ,\ ~ d . . • bl k a) Bocka - tabla XV:, sUlc.a 11. - Ona je, maka~' a 18 mace 0 1 .om posve sliena pregnuti.m bockama na Je~erlllama~xava~ to. "" narovasenu. cnnjastu, a na vrhu plOlkom zavrsenu g]aVlcu .

1)=15'5.
b) Ploika od okovice sa elva zglavka. c) Glatka

splostena,
Gl'O

okrugla

Pr = 4 7 n~m. halka. PI' = 36 mm. Dubljina 00
C'J1L

Duhljina . ., sJevero!~nom

100 C1n. pravcu, s g Iavom

b br. 232.

Grob sa zarom.

.Kostur ie presto u zemliu poles en <:> na sjevernoj strani. Od priloga nagjeno is:

~

".llil~'

.

a) B.roncana fibula iz srednjeO" la-tenskog doba, Tabla YIII, shka 7. D = 73 mm, 'V = 20 mm. b) Velik privjesak od bronoa, posve sliean onome primjsrku na fibuli, sto je prikazan na tabU X,} slum 1. . O~ je pretezak, a da hi mogao biti objesen za onu jsdnu fibnlu, sto 1e nagjena u tomu grobu, te po tome mora da je to iIi bio nakit sam za se, ili is isprva ovdje hila ,(oBjedna drug-a, jaca fibula, D= 14'0, S= 5'5. Gro b br. 229. Skeletni
na s!e.ve:r:LlOl strani.

Presto u zemlju postavljena ilovasta zara bila [e rastrosena i ne moze se reb'iaurirati. U mrtvackoj paljevini nagjeni sa ovi prilozi: a) Cetiri zeljezna fragmenta) koji valjda pripadaiu [odnome nozu. b) Broncano tenece od zaponca - tabla XXI, slika B. - D = 106 n~m'J
30rnm. c) 4 broncana koluta,

S=

S

obje strane

ostrih bridova i ispupc nih stranica.

P1. = 55) 44, 41 i 40 mm. . d) 5 komada k rstolikih broncanih dugmeta, slienih onima, sto su prikazana na tabli XXIII) slika 1. FI' = 22 min.
Gl'O

b br. 233.

Skeletni

grob.

Dubljina

80 em"

grob,

DubJjina

80 em.

.KostUl·. je pr~sto u zemlju polozen u sjeverojusnom praveu s glavom Uz glav·u nagjen je gjerdan, na kome je bilo nanizano

Kostm. ie presto u zemlju polozen u sjeverojuznom pravcu, s glav~m na sjevernoj trani. Uvrh glave nagjena ie posve ocuvana, mala ~a?·as).~a; ilovasta, zara sa dvije rueice - tabla XLIV, sWca 7. GrIo JO! lll,le

278

-

279

-

o~vojBno, okrajak je rastegnut a u rueica, grla, pl'Bsjek je okl'ugao. Dimenzije:

nasagjenih
V

na dtinjem
p1'

f, = 12, PI' = 14, 5) ~i = 9' 2) g = 9, d = 7, Od priloga nag.ieno je u ovame grobu: a) Braneana sivaca igla adlomljene usics.

= 6' 5.

bj Dva po ve sitna, okI'ugla bl'oneana elugmeta glatke, - tabla .XXIII, slz7c>{t6. - P?'= 10 mm. i 16 mm
U

ispupcens povrsine

na iednu stranu bio1 iskrivljen ~ " i '.' 0 esto previjena ostrica lee aeo savijen - tabla II, slz7ca. 2. -. U ma a iJ~ _p n te se ZaVI'Euje dugim siljkom, k d : ostrica U srec ini nalsu a, . 1" In:bitt, ta 0 a, J ,. t . kut a na razdvoju od nJe udeb len !~ na Balcak s ostnco~l crm , up stn.u~e I)l'elazi u posve kratku otpornu slpku .ienca kon s nutarnj ob lik V]! ., I ~
prelow ·len ze

J.

. vI]' eZ[IJ mac,

' kome . Je balcak

c'

'v'

,

c) 34 stranom valjkasta, stranom plosnata jantareva zrna do 18 mm __,........ ,,''''
premjeru. (1,) 3 emaljirane modr Grob i 1 gla.tka modl'a gmiza tabla

(docekaljku),

K-XIX, slz7ca 19.
pravcu,

br. 234. Skeletni grob,
U

Dubljina

100 em,
S

d '41 ern ukupna duzina zajedno . koia nema rta uga le, .. 97 Ostrioa , \.] :. b Ie k - 30 mm; u sredini OJ rnrn .,. lx-'. Dl 52'5 ern sirina ostrice pn a a u ba caso . ,>;i ka debela 1 em, dulii ., llUa lOll 0d koje [e, kako se elm 1e au ., . 1 Otporna le "p. ' .: '17 ~ Duliina haleaka, koji se zavdule us mID. k adic otkrnjen, iznosi 1T/J/1. .""~ .' • k' 28 m'YI~ amI J ova nom p Ioikom ! iznosi 10'5 em, smna mu J8 pri otpornoj SIp 1 ~

=

a.

v'

Kostur je prosto na sjeverno] strani, Od pl'iloga hila

l?iemljupolozen u sjeverojuzllom

a

na kraju 40 91VJn 1).. .. U mrtvackoj paljevini

,

.

If,

.: ,

Ell:

a) 4 h-agm nfa zeljezne fibula - tabla ill, slz7ca 6. oj ZeIjezni kolut - tobla IlL, slz7ca 4, - Pr = 37 mm: Gro b bl', 235, se l'estaul'irati, Grab sa zarom, DUbljina 100 em.

V

nagjeno Ie :~ zan. tremenkom i iz kasnijeg doba s tankom Bl'OnC311a la-tens ca 1 ikom za koju ie pricvrscen jezicac _ okruglo probusenom p 01 ... 0 tabla ITL sZz'ka - 7, D = 88 man; S = 3 'I11I1n.

1

fibula

b} Broncana pafta , Grob

. tabla X X 'J ,'1 Z'k a 18 , Z Skeletni grob,

P1' = 47 mm. 56 ern.

Presto u zemlju PQ:stavlj.ena ilovasta zara bila je rastrosen,a

hr. 238.

Dubljina

.

.

Kostur js prosto polosen u s~eve:oiu_znom pravcu, s giavom na sjevernol strani. Db-ai glave. lezaIi, SU OVI :r~oz~:. ncanoz teneceta _ tabla XIX., a) Otvoren ovalm prsten ad ,us 01':) 10 l,'7. 5 - Pr = 17 1 20 ?nm. " . s uca. li . .' XVTII 8,Z.'k a 37.s _ S ispupcerurn ' d b -onca - tabla .Lu.., t b) Loncl(S jevenog I dviie mal vertikalno 11(lJ&'ldnom taka da ne moze stalatl, 1 sa ~. .!". : k .k " 'rueice Okodna ima izbocen okrajak, gOl'Ojl mu 1e o. 1'a1;9 glen~: prevmut a zJ310 ovalno. T/_ 38 mm:, Pr = 25 1 23 msn, ZJ = I' . 25· man. cl-12?n1n, . d 1 I ... d 0 19' mm. U l)remleru, 0 m "l . 2 lik ta Jantal'eva zrna . [ 0) 9 plosnatih 1 . va 1 ~s hZ' XXVII. slika 15., za tim elva kojih je jedno pTlkaza~o na ta z .,
I':)

U lllrtvackoj paljevini nagjena je kao priloseua posuda oveca ilovasta zara s jednom ruCieom tabla .XL sli7ca 9. koja se je mogla restal1rirati. Ona je ervenkasta sa slabo odijeljenim grlom i u ko preyijenim okmjkom. Rucioa okrugla. presjeka nasagjena je izmegju grla i trbu$jne. Kako g'rlo, tako i trbusina nasarana je zagasitim crtama, Dimenzije: V= 20, Pr= 22, r:;'.= 10'2,9= 9, d= 7'5, V P"= 8, Od priloga nag-jena je samo jedno teneea od okovice s broncanim kukama na obje strans - tabla --:YXL, slz7ca 4. - D = 69 msn, S = 26 mm.

v.,

°

v

.,'.

Grob

br. 236, Skeletni

grob,

Dubljina

80 em.

B=.23mm.

Kesmr je presto u zemlju polozell u sjeveroiuZnom pravcu, s glavom na sjevernoj strani. Ukraj gIave Iesala je [edna broncana pinceta, na svakoj strani bila joj je lino usavacena izreskana erta. Ona je zuckasto-zelene masti, te se cini, da to potjeGe od laka, kQjim j8 hila naliceh~, D = 120 m/(f1:J

iragLll'1nta

od jantal'eVlh

zrna.

Grab

hr. 239.

Skeletni

grob.

Dubljina

50 em.

Gr 0 b hI> 237. Grob sa ~arom, Dubljina 86 em.
Prosto u zemlju p([).stavljeua ilovasta zara bila je rastrosena :i ne moze s-e restaUl'irati. Spolia je oko z:are bio polozen vee pr.ije na dva komada

. . ," am , s g:la"'ODl . ~ l' Kostur 1e prosto u ze.uuJIl p olozen U praveu." sJ8velo1uzll ,'1,,'. ." . krai wl kostnrovo naoJem su OVl pH OZI. na sjeverno] stram. Ural g av:e.. ,I 0 tabl XII slzlca 4, _ sa . Iibul dviie Spira e U<! a. .) aj Jedna broilcana a sa ~ ,t enci i privje~enom 6 nataknutih jantarevili zrna na ravno1 s rem .. D pahom na !eZ1<~cu. = 10 em, Fr patte = 36 mm.
~) I spore.a;.,q"""'l>. "'. A• ·G sV XVIII. ua ••. ,1 .•
,

51:1".

~3t., s.1 -1 , JedaI\ Ulac ;) '.)

j:lj

Hal$tat.a,

-_

280

-

-

281

-

b) Suplje ispupesna i pri okrajku na dva mjesta probusena bronc plojka, valjda poloviea kutijici slicna privjeska, P1' = 30 mm:
Gl'O

an,

rena

bila su megju lDl'tvackom paljevinom same dva gIatka i zatvobroncana kolutiea od 35 1n7n = Fr.
j

za,ri

bbl'.

240. Grob sa zarom.

Dubljina

67 em.

r 0 b br. 244.

Grob sa zal'om.

Dubljina

100 ern.

zemlji je stajala kamenita z~\ra - tablet XLII, stika 2. - od VlS]~~) ~O em premjera u zjalu i 42 em premjera na dnu. suplJln~ 1 unutrasnia dubljina = 35 em. Ta je kamenita zru:a bila b1V"'''H 0kr~~llIO. ka~e~itim poklopcem od 37 em u premjeru i 7'5 C1n debljine, u.. D]Ol. hila JB ilevasta zara, u kojoj je bila mrtvaeka paljevina. TIlJe bilo. .. Grob . br. 241. Skeletui grob. Dubljina 56 cm.

Rastro ~ena ilovasta zara) koja se vi ~e ne moze restaurirati, bila je oklopljena nepraviloom karoenitom plocom a zemlja. uokolo bila je f~miiesana pepelom i kom~dicima ~l'venog uglja, te ce po tome biti, da " le8111aovdje na samu mjestu spaljena, }e U DlJ.tvackoi palievini nagjeni su ovi broncani prilozi: a) Pinceta - tabla IV:, sh'ka 3. - ornamentirana crtama duz okrajalca i sa dvija popreene crte ispod sredine po dusini. D = 114 1ri?n, 25 mm. 71) Preo'nuta boeka debele, valjkaste, siroko narovasene i na vrhu ravne b zlavice _ tabla .. v., slilca 16. X Glavica prelazi najpl'ije u ~esterostrani diu, a istom u pl'egibn u okruglu iglu. D = 13 om 1.). c) Bocka splostenog okruglog presjeka a 10 luugliastih nastavaka na obodu, od kojih su megjutimsamo 4: odrzana - tabla XIX., sl£ka 13. - P1' = 45 man: d) Plojka od okovice sa tri zglavrka, ornamentirana koncentrickim kolobarima oko tih zglavaka, 'a na okrajku riarovasena. TablaXXII, slilca 14. P1' = 47 man: e) 8 plojki od okovica, koje pripadaju plojki ad d, posv@ jednaltEl velieine i jednako ornamentirane, ali svaka samo s jednim zglavkom u sredini. Jedna od njih prikazana ie na tabli XXII, sltka 13. G rob br. 245. Grob sa Z3.:rOUl. Du bljina 100 em.

Ko~tur je ?rosto u zemlju polozen u sjeverojuznom pravcu, !"lB'Vern@j strani, Ukra] glave bili su ovi prilozi: aJ Fibula sa dvije spiral« od broncane zic i sa posve ravnom tabla IX., slzka 13. - Ta stremenka sastoji od broncane savijene na obJjkbrojke 8, a vrijedno je primijetiti, da su ~vostru~e spirale nejednaks dnljine, jer spirala na kraj una dniInu od 4-Smm, a ona nakraj nozioe samo od S8 rivm. jezicac nataknuto je jantarsvo zrno. D =92 msn. b) 4 jantareva zrna gotovo jedne ve1icine od 18 msn. u premjeru. Gro b br. 242. Skeletni grob. Dubljini 50 em.

s=

.Kostur. [e pr~ rto u zemlju polozen u pravcu na sJevelU10J strani. kraj .glave lezala je obh~c~sta .stl'ern:nka. nakraj ~noJ fibuli, st? Ie prikazana Ie sarno polovica broncanog Grob

sjeverojuZDom, s

broncana rimska fibula sa sarnijerima, kojoj . glayice siroka, a prama nozici za~iljena, s na tabU XV:, slilca 7 a i b. Osim toga; ~~,F...I~"'''I kolutiea od 14 mm = P1' od tanka broncas e Dubljina 65 em.

br. 243. Gl'ob sa zarom.

Hastrosena ilovasta zara, koja e vise ne mose restaurirati bila j p~~lopljena malo~ kame~itom ploeom, na kojoj je biopolozen zeljezni noz, p:Jl~azan na .tabZz ILl sl't7ca 13. N 0:3 je jednorez i ima ponesto uvijenn OSt:ri.c~, d~~ 18 nasuprot debeli hrbat jace savijen, tako da je ostrica u sredini nalsll'a, te sa zavrsuje u dugaeko pruzen siljak koga sada nema. Ostrioa ,je bez silj.ka du~>a 20 om, u sredini je ~iroka ;7 mm; a pri drsku 28 mm. ?d odlornljenog ilhl'okog drska, koji je nastavkom odvojen od ostrice, oeuvan Je samo 3 om dugaeak komadic.

Rasteosena ilovasta zara, koja se nemoze restaul'irat:i, bila ie poklopljena nepravilnom kamanitom ploeom , a zemlja ie uolsolo bila izmijesana mnosinom pepela i komadi6a drvenog uglja, Ovdje je mag-jeno megiu paljevinom: a) Mala ilovasta zdjelica s jednom ruclcom - toblo. XL VI, sUka 13. zag-asite rnasti, koja se je mogla l'Bstaurirati. nje ima stalak, koji se iedva mose razabrati, nsprayan okrajak i rueica okruglastog presjeka, koja nadvisuje okrajak. Dimenzije: TT=4'5, zJ= 10, d=4'5, ~ pT=4·5. b) Pravokutna i probijena okovica od bronca - tabla XXII, sl£ka 8. D = 4A msn; S= 32 mm.
') lsporedi: Prozor. Popis 8.rk. tl;Lbla.XVI., slika 17,

-

282

TTl... •

-

283

-

Gro b 246.

Grob sa za_,rom. Dubljil1a 120 em.

Presto u zemlju postavljena ilovasta zara hila je vrlo rastI'os~na se za to .ne moze restaUl'irat~. U njeno] paljevini samo je nagjen glarlak zatvoren broncani kolut, s Ob]8 strane ostrih bridova i ispupeeuih stranjoa: 1)1' = 35 man: 80 em.

glave lezali su ovi broncani prilozi: 0) ~:aiednaka nausniaJm od oln'~~le bl'onca~~~ zice, ,i:dal.l kraj za;silieIL, a drugi uzvinut. Mala, pl'lvles811a kaXlc~ca sluzila 1 oceviduo za zatvaranie - tabla XVII, slilca 3. PI' = 45 mm .. b) ZR.tvol'en g'la.dak kolutic rombickog presjeka. Pr = 46 snm. ) Tenece od zaponca - tabla XXI, slika 5. D = 4 11'/,177" S = 26
1

221n'1n. G1'o bbl'. 251. Skeletni grol. Dubljina 100 em.

Gr

0b

br. 247.

Skeletni grob.

Dubljina

e .. _ Kostur ie bio prosto II z- mlju po I'ozen U sJ8veroJllznonl ~ s glavom ua sje vern oj strani. Ukraj glave lezali Ell ovi broncani prilozi: a) La-te~ska fibula srednjeg doba - tabla VII) sli1ca 10. - J) = 97 8=42 112m i V=34mm. -b Zatvoren gladak kolut rombickoO' presieka _ _ tabla XX C ~ .., .s.Z·7. Zt;;a P1' = 3 8 mm. c) Krstoliko dugme slieno onome sto je prikasano na tabU sl£ka 1. P1'= 19 msn. Gl'ob br. 248. Grob sa za,rom. Dubljina 60 em,

K ostur 'i prosto u zemlju polozen u sjeverojuznom pravcu, . glavom ~ k't na sjevernoj strani, Kraj n~ega nagjen je same malesan bronc am na 1 nit obljk fibule. D = 39 mm, 17= 26 msn. Grob br. 252. Skeletni grob. Dubljina 120
q1n.

Kostur je prosto u zemlju polozen u sieverojuznom pravCl~, S ~lavon\ na . jeverl10i strani. Uvrh glave stajala je m~a, po~~e ocuv~na, iva tl~vasta iUra s jeanom rucicom. Grlo joj ad trbusme. Dl)e ..odvojeno, okrajak ie revinut, a veutikalna je rueica odlomljena. Dimenzije: P V= 13'5, P?'=13'8, z:l=8'4, g=7'2, d=6, v p,·=6. Ukra] glave nagjen ie d6nji dio ostrice oveceglloza zajedno s iedninl dijslom zeljeznog drska, Gr 0 b br. 253. Grob sa zal·oDl. Dubljina 80 em.

C~~~ slicna
u ze~ll okrajak,

ilo,"~sta. tara - tabla XLI, slz'ka 8. - stajala je p I ~ogl~. se Je rekoustrnirati. Ona [s mrka i ima usko previj Dlmenzlle:

P1'=26'5, ~i=17, g=16, d=12, v p1'=18. Ona Je bila napunjena mrtvaekom palj evin om, ali u njoj nij . p1'iloga. G1'o b br. 249. Grob -sa zaroll,l. Dubljina 58 em.

V.

3?,

Rastrossna ilovasta zara, koja se ne moze restaurirati bila je okl li '1' ) P op-; lena ~€praVl nom ka~emtom plocom. IT n)o] je bila mrtvaeka paljevina, a me~ntl. ~VO~l mala ]lo.vas~ zara [ednom .rucioom, koja je restaurirana, Ova Je p~il~.ze-lla posud,lCa ~'lg,ja, grlo joi je odvojen 1 a okrajak rastegnut, Plosnata 1 ~ll'~ka) du~ sredine ~l'a.zdom .nasaraua 'rucica nasagjena [e vertikalno na dOll)em kraju grla. Dimensijs. V = 12'5, I!1'= 13, 21'= S'5, 9 = 7'8. d ,= 5'. i V p'l' = ",. 5 Drngih priloga nije bilo.
;J , J:;.

Bastrosena ilovasta zara, koja se ne moze restaurirati, stajala je presto u zem1ii, te je u nioj OSTIn mrtvaeke palievin~ hila samo i~~a mala, ~da l'estaurirana, rigja ilovasta zara s iednom rucicom. Grio 10] od trbu~lIle nile odvojeno, okraiak je pon~8to pre, inu~, a Tu~ica o~ruglastog presjeka na d6njem je kraiu grla vortikalno nasagJena. Dimenzije: V = 15-5, Pr = 18) zj = 9'8, 9 = 8'5, d = 8'5, V p?' = 6. Drugih priloga nije bilo, Gro b br. 254. Grob sa zarom. Dubljina 60 em.

Za pro to u zemlju postavljenu rastrosenu ilovastu zal'u, koja ~ vise ne maze restanrirati, bili su spolja ilovacom priliiepljeni drugi utarci. U n]oi je doduse bila nu-tvacka paljevina, ali nije bilo priloga. Grob br. 255. Grob sa zarom. Dubljintt 50 om.

Grob

br. 250. Skeletni grab.
U

Dubljina

50 mn. s glavom

Kostul' je presto u zemlju polos n rra istocl1oj strani.

pravcu istocnozapadnoID,

Prosto u zemlju postavljena ilovasta zw:a bila je rastl'osena i ne maze se restaurirati. U mrtvaeko] paljevini lezala je samo iedl1a nenasacana koluta'Sta ploika od bronca tabla XX,) slika 11. - P1' = 66 mm.

~

284
Gla_nil, "t,enw.ll',l.og mll~eJa.
'. ..'

~

25

1893. V. 2.

u Bosnl i Hercezovini. "

Uz 61anak

"NGkro]'olrL nil. .J&.<erinama

1J

Gro b br. 256. Grob sa zal·om. Dubljina

60 om. i ne rtlO~e prilozi: uz~inutom slik('(, 2.

"Prosto u zernlju postavljena ilovasta zara hila je rastrosena se restaurirati, U n.ioj 8U megju rnrtvaekom paljevinom bili ovi a) Broncana la-tenska fibula srednjeg doba s nozicom da:leko - tabla IX,- slika 9. - .D=·90mm,} f, =26mm. h) SupaIi, ponesto Iiptican valjak ad kosti - tabla X~,(XIIJ Pr = 45 i 40117,m,D = 50 mm. Grob hr. 257. Skeletni grab. Dubljina 50mn.

'I

4

nar. vel. "

Tabla II.

'Prit.oci kod Bi!;ea".

Kostur [e bio polozen lit pravcu sjeverojuznom, s gJavom na R:t/:>"""'·..... ., strani, Ukra] glave lezali 8U ovi broncani prilozi: a) La-tenska fibula iz ranijeg doba - tabla VII) slz'ka 9. - Ona je za sanimljiva, jer je prosto namjestena uzvinuta nosiea sa streru spejena malom karieieom, te fibula p0 tome pokazu]e prelaz rane la-tenske fibule na la-tensku fibuln sr~dnieg doba. 17=87

V=22'Jnm. b) Spiralna narukvioa, -

tabla Xl Ill, slilra 8. - Ona ima i sastoji od broncanog teneceta ~irokog 4 m11Z, kame natrag zavrnut a drugi ponesto zaohljen. V = 28 ,m,m, e] Mala naocarasta spirala tabla XVI, slilca 3. S = 31 mm; ~H·spirals = 15 man. Grobbr. 258. Skeletni grob. Dubljina 120 m:

5 savii ie jedau Pr = 4,6 V = 20

.5

6

Kostur je presto u semlju polosen u sieverojuznom na sjevemo] strani, Od priloga llagien ie samo nakit J)= 60mm, V=37mm. Grab hr. 259 a. Grab sa zarom. Dubljina 65 ern.

{.2

l
13

.,

Rastrosena ilovasta pok1op1iena nepravilnom paljevina bez priloga. Grob

zill'a, koja se ne mose restaurirati, kamenitom plocom, te Ie u niai ;hila. mrtv
II .9

br. 2590.

Skeletni gl·ob. Dubljina

120 ern.

'0

Pod grobom sa zal'om, koji je ovdjs najposlijs opisan, nagjen prosto u zernlju polczen kostur bez priloga, kome pravac nije odregien.
astavice se.)

8

26
Glasnik

27
Glasni), na 'l.emaljskog nnl?eja
II

zemaljskog museja

U

Bosni

i Hercegovini,

1t;93. V. 2.

Hosn; ; TIel'ceg'ovini.

'/~ nar. vel.

TablallI.

Uz lilanak .Nel!ropola Pritoci kod "Bisea".

.Jezerinamn

II

1893. V. 2. Uz

if s

n.8X. Tel. .

Tabla IV.

61anak "Nekl'opola Pritoci kod Billea".

nil. .Iezerinama

U

o
it

"

.

.

i

,. '\ ,,"

~n

:: !

.. ,
'I

"I.

:,

I:

~ ~ .' .,
;.
".,

"I,
""

28
Glallnik zemaljskog muzeja u Bosni

29
elasnn, 116111!l.ljskog o1Uzeja u
II Bosni

Hercegovini, 1893. V 2~

2/.

Dar. vel.

Tabla Y.

Uz iilanak ~Nek,.opola na Jezel';nalll:J. Pritoci kod Bis6a~.

Hercegoyjni. 1893. V. 2. Us 6lanak

"f

ekropola nil. Jezerinama

II

'I"

nar.

veL

Tabla YI.

Pritoci

kod Uiij&!.u.

290
Glasnik zemal] 'kog muzeja u Hosni

291
Glasnik "eIl,aijskog mll"eja u Bosni i Hercegovi_ni.
Pritoel kod Bisea".

Hercegovini,

1S!13, v. 2.

lH93. V. 2.

Tabla VII.

u~ clanak

.Nckropola

na

.Je.zerinalna

u

Tabla VIII.

z clanak nNekropola Pritoci 1<0<1 Bi;;ca".

11&

Jezerimuna

u

¢4:!9':=-

..

292
Glasnik z""Htlj~kolt' muzeja
It

2D3
V. ~. Uz manak "Nekl'opola Pritdci ked Bista". nil, Jezerillama u Ghtsnil ztlllla.ljskog muzeja "I;\o~n.i H"rcegovini. 1 93. V. ~. Uz

Bosni

i Hercegovlni.

1893.

'l, nar.

vel.

Tllbla IX.

"/3 nat. yel.

Tabla X.

Pritoci: kod Bi!ica" •

ciamlk

nN"kropola

na

.Ieserinnma

n

-J2

-1.5

294
Glasnik zemnljskog rnuzeja
11

Bosni i Hercegovini

1893. V. 2 Uz clanak " ekropola
Pritoci kod Bisca",
JIll,

"/:1 nar, vel.

Tabla XI.

Jeze,.;nama u

61·" It lio·oi i Hercezovini. 1· I __ ~~~ _~~I~a~SI~"il~,~'~ze~ID~a~~!S~,~o~g~l~ll~U~Z~a~~~"~~~

1 9R. V. 2.

'/ 3 nar

vel.

Tabla XII.

~~ Uz

cl!l.Dll.k nNeluopola Prrtoci ked Bisca".

nil- Jeze,.1nu,J1l!l. 11

296
Glasnik

297
893. V. 2 "N6kropola 'Pritoci ked BiseR . nil. .J"zerina.ma
II

Z61lul.Ilskog muzeja

'l, JUU.

vel.

--~----------~~-----------Uz ,iilanak
11

Bosni

Hercezoviui

j

~

1 i~l~=sn~·~'k~Z~~r~ll~a~l~S~o~g~~~~~~~~~~~~~----------~ Uz 8anak

·k

muzeja

n Hosni

Hercegovini.

18fJ3

V. 2

Tabla XIII.

2/u

Dar. vel.

Tabla XIV.

Pritoci

nNekropola kod lliiiCa".

ua

Jezel"lnama

.

u

298
Glasnik 7>eulll.ljskQg muzeja
Ll

299
U" Clanak nNekl"opola Pritoci kod _HisCa".
JIll.

Bo~ni

Hercegovini. 1893. V. 2.

TILlila XV.

Jezecintlll'la

u

.-

GIlJ,snik "OlTllaljskog"

nlllZel·1l. n

Hosni

I

. "I'
.L

erceg:O\Tll11.

.,

t6!)3. V_ 2. "

'fa Dar. yet.

Tabla XVI.

U~ elanak P r ;too;

.,NelU"opola kotl ]3i"l~".

nil Jezcl-inamlJ,

U

11

300
Glasnik zemaljskog muzeja
II

SOl
111< IilulIa]. nNekropola na .Tezerinallu~ :E ritoci kod HiseR".
It

Bcsni

Hercegovini,

1 Sri 3 V. 2.

_£~:'2.:~~~e::.£...:::_.::.::.:::..:.::.....:::.-==.:__.:___.::.:.:__~~------·:;-:U;::-~. Tabla XVllT.

,lusui k r.ernaljs]<oO" lnu~.ela

11 JIOSll

i

Hercegovini.

1893.

v.

2.

'lanak Pritoci

nNekl"opolllo ked Uifliia".

nil. .fezerb1ftlll!L

It

'l'abla XVII.

"I. nar.

vel.

9

7 8

!!

303 302
Glasnik zemaljskog ruuzeja
U

H3. V. 2.

Bosni

i Hercegovini.

"I. nar,

vel.

Tt\bla XIX.

'1

1 93. V. 2.

.

t"

l

Uz

clannl< "Nchopoln Pritoci kod Bi~l:a~.

na

Jezel'inanm

u

Tabla XX.

Uz iilanu.k nNekropola Pritoci kod BisCA".

nil

Jezeeinama

u

o
.. 9~

304
Hercegovini.

1803. V. 2. U'4 c)ana,k "N\lluopola na Jm<eJiml1na u
Pritoei ked His.!,,".

GlltSn.ik )') m3.liskog;

mll~eia

It

Ho"ru i .Ro::rc<lgovinl.

j,9:'.

V. 2. U»

yel.

Tabla XXII.

(jlul1ak .Nekropo]a Pritoci kod Bisca",

nil. Je~er.inawa

11

6

~.

'se)7
Uz

T.tbla XXIII , I.' .'

ii1~na~, ~Nekropola PI'] toe, I<oel Bis":a",

__ GI:1.~uil;: zenHlljskog ua Jez.win{'ma u

rnuzaja

11

' l~osni i Rereel2'o"jni.

1, f)g. V,

Tabla XXIV.

n-

ill:mal "J N . Pritoci .' kod ekropola Bi;;&!.~,

uu .J ezorinruna

\l


s
20

6

o

IE 'I'


.,0

308
mMIli1, zemaljskog' muze]a u BOS]l; i Hcrcegovini. 1

'/1

nar. vel.

Tabla XXV.

z 1'1anal< "Nel,)·opola na .Je"Brinaul:t. u Pritoci korl lWicl1'.

Orrer 0

:u,PI BR OSp 1IC1\;01·
]] pnonhrro

»r JLamna:EY"

r.

i1pxmmWJ;pl1'1' JZ[JIapllOH
(1'0,1.1;. 1,892. CTp.

Pynapau

paCUpatlJI,aO .

ie y

up TTIPOIDJIOMB IDlBjelUTaja 0

l.\pEBB speHcEo

i,

293), .:Ha 'I.'eMeJbY

AOca,ll;a.ll1J:l,lIK

0 TheSHHPlMnarrracmra.

illTOBa,:E[liI ie r. rracan npn TOMe AOOPO yemIo .n;a npe'll1fCTH HeEe noj ,n;nHO "l'H, a·.m ,lI;pmJdl\w, .n;a Hlfje uoronao YCllO ''l'auJbaiyliH Jl'(e~ycoOHY

cuery

IIo,n;aTaEa.

Ha Epa,!Y pacrrpane asneo ie RanMB
11]2[3 HaTITJiICa ~pEBa urYIl:tHa Ta

I'.

Pyaapau
,n;oSHajelllo
no rra

c.lI.Ifje;U; lie:
,zr;!;tJeJIG, ,lI,a Ie 1609. T_py.n;Oll[ HS MjeC'l'a

y
Jil

U;PIC'B1'I

ospeHcEoi a pyltOl\,[

rro rra-rocazra-

rOA. e,

1587., a atf(EOTIHCaHa

J ahJiIlUa

opaTEi

CTpaXE.IE.e

By,n;IIM:Jbc. ' Osa ItOHE.rryHJllja s·aXTlirjeBa BHaTIrMle 1iI8MjeHC. JIIrr Tl'I,"le· rO,ZI;1ilHe y EOj@j 6lil OO:ROBJbeH lTJIOLIR:lilJt
'U1TaTll

-

T.

1.

aaz.a

JIB

15 '7

JdJLR

16D7

-

HCEj;l. saoaz;
IW1H

oerane
1'.

H'epmjem(:lRo'. apXEfl\:laHAPHT,

casro TOJl.li[]W, .n;a je CB:.I1Mam,:na.
nerra'3:HQ],1 (f1.lI3 'HEE

ce no .. ana r

. nal£{.a.nro rpa9 R lID
'IWj'

~p're:a"y,
rOA.

:WaIW B@E

Y <mCYMe ;apMJJ;Omwy
:nano"'leflyoMo.

1)0

U;PE1Hl

ospeR

1892: C'l'P' 69)

i

Hel'o OBa H@cyr.rracHIJ;a paAliI r-ozrmre II:Hje TO ..u;a ee naIlIHM liI,mjemlieJi YCTaIIOBlr.n:o
TB;-.:re rr amo c a
]I

Ol;I,ID ,!,OJIllEO 13a:atl[a. (U1TO

rJIaBHO

ce :rrpJ,Jje EIIje '1Ha.JIO),

,n;a ce RaTmac
yCBOjHO

a He

rpaAH>e

HOTe :U;PI{;BB. O.By ~el'I11IJ;Y

ie ITO Hai\fi'I,
,lIJJyra

r. ap:x.lIM:!ur,n;p:n'r.

nal<'1 Y Ha'l'IIFley aa l.'IJ>';OHH CE. BOI'OPOAlil11e y rrpnnparn U;PREJ'e, ,ll;OEe'!'a je 1609. 3aXBaJ.bYie~1O ce r. apxIDIUmAPJilTY na Tpy,l.l;J acrrpamca, am CBaEaEO ~wpa:Mo . .Ha;n;O,ZJ;aTH1 ee JIa,IW OJ!fJIO ,ZI;OCie.l);a
rO,ll;Jma

Tll'l'll

Aa

1e

rroTl)eIITIca
je

Y'llIIllieEfa

npIf. nuca:ffiY
c

Ji[JIH

rmra.~naH"Y, Ta'lH.Cl
'Q:IiITOJlrO.M8

1lI TalW
cEHje'!'y

OCTa.n:aj

nrro HIlle

rrOJU1EIII

r-plliex., e ys a.y
anaparr
OUOll'Je c.rryqajy

cxej:a

Opm'KHaJIHa

l'O,zt;mIa. AKa
HeI'O IiI

rpOMO.13HB.QEH

Y ,ZI;aHalIllbeM.
aanajeao .

yonke lfSJ!1IDIa.a, TO. je y
Koin lIlll '"
• ~311eCOCilrQ 1Il

cynmn:aH

6no. JIW1l18naT,
10

na 0130Me lItjec<.ry o:n:ramao ee r. apXRMan.n;pHTy
no
EO]8,)IY

l'.rrallIDr

.

co

~D(')lHC~W

' .. O,Zl;rrpe'l'XO;li;HHX HS'Bjemrra'la

-

310

Boro.lIlaT€lpe

.n;py(':r_;tx nOCieTffJIa~a

u;pII':Be
M

oSpeHCEC:l. HaMMe, ,zr;a OBai o6pas
CTH.JlOll1:
11

y

~HIIpaTltI!

o.n;CTyna

0010111

0,11; .?-EHBouaca

y

npOCTopMJH IwreBe. OB,ll.je lsexo [onr HanOitle:ayTH, AU ie rJlanHB XpaMliR8j H .n;a y IlpI4lIpanI -.
HElMa ,lI;pyrora :iEI'IBOrnrCa, .n;o cauo
OIIOll.lliTh·e :lEHBOunC,y

rrparrparra BH,lI;OM o,zr;BoielIa y EOJIl1reO ce jom Ci~B.iU-ro
ltlTUJIMj

orre HfWHe rra . n; npaTl2lMa. .
lIO

Oepas
,lI;O'"WlI[

Boro:r.raTepe OCTaJ.l1'[

Hspa,,zr;n .aa
II

aRc:rey
l!lMU

Neke starine

lZ

prozorskog

kotara,

aac

:O;PEBI!I

OJITapc:reo~ ,n;u

an cn,1J;u ,

nasaRT

r.

lZIJ c:reo r a craza.
apXl'lMUH,zr;pTdT a.r.rH npeTnOCTaBJbU,

'cy
Cila.ja
l' 0en.

manOTIHC U;PEU8 cacanx je,ll;lIeppe. Y Cill]l}je.n;OBe norpenme nperJ'llOCTaBlte I'O,ll;HHY
JI0Ea

.kustos boa-herceg.

zem. mnzeja dr. 6il>o Truhelka.

CE.

1609." SamICaHY acrroz HWOH6 Y npmrpama, 'B.HpnJIa y oJl'rapy. lIt], OB.ailW Be~H1[Balbe an

c ll:aTIIJ4;COM:
IDtEaTW He

Zewaljski muze] ima iz; prozorslrog kotara nekoliko prednreta od bronea,

rrpaceaca,

kojise uagjeni jos go-cline~885.) pTiie llfl:gO sto se je

$110va10

a

postanju

Ifuj,e ,1J;BOioe, .n;a ie up.eSBIdTep Grpa:x:aEEia rca.o -q OBj eI<l pYEe, aJm Iloys,n;aHO ee 1\'[0"1>:6 yOTBp,n;HTH, ;n;a mao :;1~ I[BOllHCall; l(Il'Ima murre, .n;o ie,zr;HY PYEY. A:&10ie .n:ar~JIl3w>:oHy b.A rOAlZIHB 1609. EaE(,) 1". apXIDt3!E:::n; MlilC.m- acnaceo HeIt:I'I rrorr GTpaXl1Iffia HE BYAIl:fM;).E.8. (R.ora lIaTIIFlC cnOMDH> e) , oR,n;a SaC'l'a13RO :MO~Ee:M:O1Jrspeli1Zl., ,u,a IWIT GrpaXliFfI:>a ns By lit Ham. rrpesna'rep .Q'l;'-paXllIba Haje:c.y je,ll,HO TC TdCT(') .ll1fII;e. J2[' "''';''''''il>",lrr",,'''
:IDI:eB!a HB ,ll;dlCasyje lIIllIXTa,. r,n;ie l')a~eB'H:B:e @ THTO p-aaJIl1RY nocEie;n;O'laB AJ1:lltHe csxe paS./IH'Ilr'1'a JMje'l!HWIEa pyEa, Hero 1I 'lRCTOT(1,'

cJ.toniCHlll"1ll'lRe Ira :HtBJJOJJJ2[CY Y 0JI'1'apyosperrcEc n;pE,BO yrB11~Yie YBjl3P ,Il;a [e Tai"ItIl13orr.ac era pnjx oz; 1'0,11, l;,rrre 16 09. OCHM Tora llMa jom 1'1 Tai MOMCRa.T n;Hie:aYl ,zr;aie emn~, Iwia ie TIl10I"JICA!;W ony CT~py Ba,,zry:a... HHy,JTOC.B8 u Tora .I\;ml::1je'.lba.) Aa o)T rpa. H &'lt12lJ30IrnC no ,zr;ynapID1a H y 'rpyJIy FI'S ieA"Hol'a Te RC'I'QrR ,zr;o6a. nate, lwiJif llo'Sn-aje ,1.\on.Clt.r.rG Harne C!l'ape II,PEBB, :rre:ls:e ce rrpOT!2flHI'1'R
:l1S1)e"'l:81'>lO,
;ll,.a

ce

OBalta :q,IHc13a Hale

rpa~ffJIa

rope
oaREO:
~Im:Ba

pe"IBHa R@HEJIyoHja

r. Pysaprta

sa TypcRora :npeMcHa. Mopa ,zr;a:reJ1e f1ia be lIfOAHQlUreVlld.
(HJ.U:I

&faTepe 6pa'llnje,

ie, norra'1"Oca:na ;rCA. 1697. y rrpHIIpaTll pa~eHa je rO,zr;.

1587.); HEONa
'1"P1,zr;0.M: :rr:ryll:IHa ,n;O'lJaI\'lio :1Jt.loJ:l30TIl:lC
MR or 0

1609.,

o;pEBlif. Jil

A
"lJlru=r:wy

OrMQmJj;apyrwM jepoMoHaxa TllMOTC.iai ancl'f,1J;l1l1f1ii e JID np,1713 BllTep a C'l'P axnre e, ono 113 (ca)l-1O a6}laTHJi£M pe,z:r.oll:l:) ORO Herro) rrmo
BeB. ]!I3JIO~HCJ[Q.

ctra

pJajJll.

naSega muzeja, .Aka na zalost i nema pouzdanih viiesti 0 prilikama, u kojim su ti predmeti nagjeni, ipak sa zanimljivi, te ih evo priopcujem: 1. Velika dvostruka spiraLna uvojka od bronca. Savita ie ad broncane zice, tako da se It oba diska kl'aieviziee staniivaju. Diski sastoje od 16 zavojaka a izmegju oba diska opletena je zica to clnj ciev6icu. Taj predmet ide megiu naivece do sada nagje11.B sliene predmetej premier je diskovima 13 mn, duljina cijele uvojke 3101n (isp, slz7cu 1,1). 2. Sliena uvojka kao i pJ."va. Nil. sredini zica ie rael omljen a, Velieina u nje je ista (sl£ka 2,1). 3. Siekira od broncs (Hohlkelt), po sir-ani jQj usia! kros kQju se provlacila uzina, kojom se je vezala za sap. Pri grill llalazise sobje plosnats strane kao uresaaak V. D-u1i.9·5 em, 8"i1'.4·5 om (sW0a 2,,3). S-vab:·i predmeta, padaju b~z sumIlje u v:rjjeme eLste broncane .kulture, a nagjeni su po prijatno] vijesti .gospodina Brankovica, koji biiase 1885. pl'edstojnik prozorskog kotara, u jednolILezlijebu vise Ponira ked Prozora po Osman-agi Zaimo'V'icn. 4. Fibula kasnijeg la-tenskog oblika Sa splosten~, lijepo profiliranim hlkoIl;!.. Jezicac Oyo:g Iijepog komada, koga iezaodiela krasna zelena, kao malahitzagasita patina, na zalost ie odlomljen (stika ~,3J. 5. -moroak ,~11cnen.bule od bronca. Luk opleten [e ZiCOID, za,ponca za iezicac nema (sl";ka l',Q)' Gc. Spiralna uvojka, nalik Da cjev6iou) duga 40 em. (svilr,a 1,4)' 7.. Mala narukviea od broncane zice s otvorenim kraievima. 8. Valjka:sta preslica od ilovace, sa uvitim bohovima (slika 1}?). 9. 2- preslics od ilErvace1 ohle, na jednom krajueuniaste (stika 2,4 i 5).
10'-'

-

312

-

-

313

-

10. 11. aanas u 12. Ovi

U eg od ilovace, nalik na cetverostrani prosupljeni CUDi (sZz"ka 1,8). Ela,sticna uvojka od broncane zice, nalik na one sto se mecu stolice da budu mekse (sWca 2,2). Kasika od bronca, na vrhu okmuta (slika 1,6). potonji predmeti (4-12) nagjeui BU, kako mi pise gosp. Bl'an-

kovie, U okolici prozorske kule (?). Predm·ti pod broj 4-10 po s,,"oi prjlici pripadaju mlagioj prehistorickoi e}Jobi u razdobje lralstatske i la - tenske perijode, Slika 3. dolt je ona elastiena uvojka a valjda Kasika od broncs iz Kolunica, 2/. nil!". vel. i. kasika iz rimskog vremena. Slicna broncana kasika, prikazana u prilozeuoj slicici 3.) stigla ie zero. muzeju nedavno od gOi;lp. mjemika Roddi-a, koji prjopcuie~ da je tu kasiku nasao nedaleko od sola Kolunica.

~.

IIpFIJIOSIf

sa cpenOJIornjy (Phanologie) Xepneronane ys EpaTalt yno~ xm:-coce rrpase (peHOJIOrIPUCa orraJEaIba.
nplIolrlillo

cpec.ffiJil ..rn:je'UIHW l'ip.JYCTBB

RapJIBBCltlI.

lYIeTcOpOJIOrll"'lElfyTIDl,ajn
.BBJIIiB;O lIa

0ToTIJ[0'ra)

KliIIDa E Bie'l'ap) 38mHce nOCBe 0

ylIJIMBEiTIy
CUONB1IJTl<IM

Y

6n.!be csaaor- Epaia.
JTIIccra:EI>e,

1'1011][

-':Il'lEIHTeJEiIlMa. J?Icavt'.ryje .lUI ce Te'::lIoepaTypa, o6oprrne H 13jtnal) 'r. i. IIOAlIe6ie IIlJLIiL\maesor Epa,ja, ('halie ltOPHCH01 aso ce 6Ji[JJ:,e~JI H YTIJ1l:lll E~ll.[e
Bl1IJT,e1lll<:e0'
JIHCT.alb

EJIRjaH>e,

I\sjeTaIi,C

If r:tJ[O,1J;

na l)llfJl>e.

6H.JPa Relwr :repa,ia paBi~Yiy Harrf . rr;06a (errose), Y KojaMa ce OEe rrponjene y C$HBO"ry 6I1:Jba Y HeIWM Kpajy s\'hrnajy. Ga MeTeOpOJIOnr'llCHM yTFI:o;.a]:H1I'La norryrsaaajyoaa onaasan.a lIojaM, 1I0sm1T lIQ,ll. liMeHOM rrOAHe6ie HJI~ EJIliIMa, c ,n;pyre CTpa:ae pasjsm\ffiyjy HaM OC06lI1'OC1' enaree ro,n;HHe, rcoja ee onaaea na npoMieRaMa OHJba. IIpo,n;ys11lMa'l'H $eHOJIOI'ld"l1:ea onaaeaa.a Hllie HE: MaJIO TeJIIIt(~). ,l(06pa BOJba,Ta"IHOCT, TO ie IIITO ce xolie.)J;ocTa je, ,n;a ce SaORJbe<tre:a, R:a;l]; ce lIOEa;It;y npBli paImIp€lBl'I JmCTOHH1 IIpBII pmmVJjeHH n;:aje'ro1nr, npJ3I~ spent ITJIQ1J;, npno ITO:litylieJIO JIl1Imne y Olif.iba HajOJl]I~Ee olCoJmJJ;e. AKo co onaree O.rr;IIHe na 1101'01'6 01fJbY TO onaaea, 1'JdM ie enpmeH JIamJill a 110 n;ayB:y neoMa n3:1R'JlH rrooao, 3Ha ..JI1f MOTpMJIaq, ,n;a je n;mrjeT' y JbeIlIIDl:lta HJm
opeSEl
'TeE

:O;Bj:eTaH> I ,ll.OSpHj eRaThY )i.I ona,\!;a:a:.y.J'll:lmka Y HJIM TaEO BEaHa (pcnOJIOI'll'llta orr rut\.G\J::b a,

y,

y

oR,1l;a IIOTllYHQ

paSl3I:ljsn

.-

atrazrce

l1C.TO\l1

c.Mnje

a,aOl<IJhe:lEMTl!I

-

oo..rr; ce

ll.lro..u; EeCT8Ha lIJIll opa:xa TeE OH,!J;a .lbyclta cal\'Ia OTBOPH, ,n;a [e IIJIO,ll; ICpyrmee HJI..ll ja6J1fB OIl,n;a SpIrO) ER,n; .a;06uje n;pHO Splb8, TO ie ,n;OC'l'a a BelieI' 3naH>a ueTpe6a :&ry sa '1'0. llpa :rOM ce na.!ba OCl3p1'aTftf CaMO aa Hajie,ll;HOCTauHErje, najnoSnaTHjeH najOJIkl:aee 6ffJbEC. lZhra J1N EaKBl'lx ro;n; sanpjena, Te ce Jro Mary Ta'IHo lI'[OTpld1'HnpOll'1jeH8 ymlil:BOTY neltor,1l:.pBe1'a HJIH :Jk6YRa, HElma ce oa,n;a y cJIHi~,n;elioi rQ,ll,mII1: lII'l'O name lIOCMaTpaiJ QHJ.bRe, ltoj9 cy Y ](C'1'01lf rroJIO~Rajy1 je_p U03aaT9 je .aa na. D;Bje'l'a:a.e XL ,n;ospMjeBaThe Y RePKO
npamTi1)

aIW ce ,l!;O,ll;HPHC,..u;a js

SP116,) 'EaA

ce SSJIeHa

316 YTl'l-qe
Ii

;}17

rro,

,lI,aJIJiI
~BaTy)

JC

II 0 JIomal

61iIJl>a
ce

II11cr.ra

CyRU;y

orepeay'r

1lJI"l!.

'He.
(rre

oj
\0 Q

Iforrrro

'ID1a lImoro

Bpe'ra nohaxa,
.n;ocTa ie .n;a
ce ~lm Ta llaJ.ba

rcojo, RaRO je no aaaro,
IIOCMa'l'pajy
L[ltl

,11;I:ljeJIm:r ano, p
:soliRe
JiIJ1ljI

c,
Q

""
50:

oj

'"tJ
Q

P-

,n;ld.jeJIoIlf reacao
DRy JIJ!lpanB ).

CaMO .Il;l'IBJ.he

I\'o,ll;

y Elllj eI>: HaSRa

TIT

.n;a JIM

ie

OSHMtrqa

IIpHJIomtlHe rroana-re.

6IIJ.be.arocEl 6aBc

Hpoxjeae Y
a yaTo,

:lB:HBor.ry OBOI'

casco 6H'JbEallra, 6uJba CBaE lie
name

reoje Jla.IW

japa. cy CBa.IOCli\IE} AOOPO onaaara, It~A OR
TO.

"" ""
~
OJ

~

00

o
~1

3

m
q.1

C 2
~ <i! "l

s=

.~
0

d "l

~

,b
~

d "l

ce onaeaa,
BpJIO

H MeTeOpOJIOI'H':lEIa onaacan.a
sa IIJ?oyqaBaIbe

6HJ.h\3.J'EIdJIa,

Bpl2lie,l1.aH IIpH:FIOC

SeMJbe. e

"" ""
~
oj

~
<>-1

d
""

"" ""
<i! "I o:l

0:

Ta6~nru;H cacraano casr cpenOJIOI''(,fqHa Or6Llia 11: ROH>"IIu;a y 1'0)]; •. 1889-93. :IiI: QIiIT3iJIaU; 1<lOme JIaEO p. l\\aEO ce rope ll0MenyTe upOl\tje:a:e y NOTor OHJba y . . . "-III.TO .BpUJellle nOlaBJOYJY. Osa ona:n:;a:Eba .n;o6ahe casco DRAa npany BPMje,n;HOCT, aEO ce :mrn;e TOAlfH~ HCD:B-trYIY: H lIWPY I3HTU B'MltaHupllROC sa HaYEY 0 "'\J;LI,~''''VI
:HJlII sa EJIHHaTOJlOI'H')Y SeMv'b.e.

y npHJIOm8Hoj

"" <=

~

~~ tel
.,,;

~ :;
E""
o:l

~

11
I
H

i:;j

g
o:l
~I

"" "".
§
;;;
~

..;

~~
1'l'

§.
I~

o!

o
~

<Xi
G:-I

S

o:l

"" "

r.;:

~ r-.:

~ P.
;:l
~

J:::

~~
~
C'I

o

ci
C'I

'eO
C>l

i

I
oj 0.. \0 .oj'

~
:=: Q

to.

·0

"" '" ~
ru

"" o "" ...
:.:
Q

oj

~
<:>

00 ~

<Xi

0.1

ci

~

05_

~ ~ .n
;p..oj

s <>

>:.

t'T"""I1

" .::. o
>-1 oj

o:l

~
Q
,...

o
...

0
o-!

oj

." e'if

"l

d 'F""l
o:l "l

a

'0
H

.b

o! "l

~

~.,
oj

~

E::

""

c. ,..;
..;


,...

(...,;

~

2 W

'" ~
o:Q

(N

0
ol

~.
oj

o

:;;

o:i

"'" "

'"

..,;

~- " ~
d
T"'1,

oj

~~
;;J
-...-I,

\0;)

~~
0>

.~ '"..
:<!

~

~.
~,

oS-

~
't""'I

6'i ~ ,...01

o <:> ,.....

~~ ..; ....

..,. <6
~I

". ~

~
M

10

318

S1.!)

01
~.

II

? ::I
Q

c(j

,.... ~ ,....
oJ
\~

"'"
~
Q
rl

I

I,

g ""' ....
....

, -?' P
:::1 ~

t":' - I~

o
0> "I IS1

'~ ,5
<I o:l

01
E-<

'"

>:

o~ eo

~ ~
ai

,....

""
cO

10.

~ ;::: I I
P<
¢'l

~ m

;
~

~

L,.., rl

~~

~

~

..'!;

~.
\->

"'"
~

II

I

I

II

r-

0<>

'"

?
o

l-<>

fi o

li!

0\

01

,_.. ?

,..
:--l
f<>

? ""'

.tG'I

~

g01 ~ g~
<;j

~

~ 01 ~~ .... ,..,
P<

i:t IS1

~

iJ .,.

~ ~ ~
;"

!»'

o

II

"" ?' f- "" 10. ,s'
~ r,.

"" " >S-

.Pi

~

eQ '" ,.... ....,

.,

~

I~

?'

t..o

::;;'

''" "

11*

3.20

~ ~ o 00 ~ ee ~ '" (;j o "'. :. ., .., t !' ~ ~ ~ilJ :. ~ ):;. od ~ ~ !' Bl S .,; ? ~ .(5" t;l ..... ~ s· ~- o p '" c;~ '" ., '" ~ a " S· ~ .,.. :0..; ~.'" c.. '<. ~ '" ~ "';, " e ~~~ ~ 5 '" <;;.~ ~ a V ~ '" ~ ~ ~ .... '" -;; e.e 6 ., 0: " ~ ~~ ! '~ ~. l> ~ ~ f ...=., ;l '"
;;:::

i? ~ ~
+t;;;

~ c

I;::::i

R,

H

.~

r
"

.,

'"d

,~

!

Cf~

*

~ o· s; g~ ~a ~

~ §

~
0::
,-"

S
il1
!'

0:;

'......

to

"" =:
'~

~

""
,_.
0> <0

Rimski natpis
o
~
0

tz

Fazlica,

«>
0

'"
:->

H

,_.
<Y> !7>
CJ)

,...
<:>

,_.
aJ <0

.....

....
~
I"

'"'

.<0 0 ,,<,

""
,_.

aJ

"" '"'
!"-'
H

00

""

,CJ) '~

,_. .....

!'P

"
t-'
a

~ I!l
i;'

~

~
'd Oll

?>

P
'd Ol'

.....

""
,,<,

~
!'

..... 00 ~ 00 "" c
0

r'

'"

,

!:l
:.
!"

~ ""
!'

,... .... ~ r~

,_.

"" ""

co

H

<Y>

l'I

S

proiesOl: mt.dbisklipske kat. giinnazije u 'Iravnika

P. Aleksander Hoffer.

~

~ r<.;> ~.

.a
'0:

I<:

~
.....

~

""

en

. -3

E

~
fl'

= Io
;0

..

'"

1:1

~ ...... ....

'"

:d

, ~.

,_. ,_. ~ ?>

~ s=

~."

....

'"'

Ol'

]
0:;

,

'"'"
!>.

:--

'CO'
.

p:.
_t:::j
.f!>

~ ~ ... " ....' eo ? C>' i'O:
J:tll a
~',

:---1 ""

?

......t

-a

'""
~l

.P

!I".~

""

'"
::I

;;

10·
r"

,~
,~

co· '" ..;

J:I

f!>

;.,0

<> '"

?

'"

~
a>

"
o

,

!'" P

q.

~

~ ~ .. ""
1<;.
:.0

H

U Fasl ie im a 11a Bili Rak;aO se ie rimsk] lcamen, koji vrijedi, da se odmah iznese na [avu. Izorao ga [e proljetos J3eci r Aga.11 OV1.e i~ Fazlica na njivi, .sto lezi iu~no od sela i zove se. Br ca, Pl'ila-zem fQtografiiu ovog ksmena. - Kamen je odbijen na jednoi strani a od gOl":nje polo:vine ima same uesto malo, Kopaju6il'l.a mjsstu, gdie se ie ploea iaorala, nije se

~

'"0 ::I ,,,"

.<0

:;::

C> 0

'"
II>

'ii ""

.?

,_..

'd !"
,H

00.

i"
''" ""
::I,

'"::1'

0'

'tl

'" ~ 0. '"

"

? .,;
I': ..;
o

"" P9 "" ""
=
......

>-' CO <0

,_.
«>

....

(f1j

""
toO

~ ..... '"'

....

H I!P

.g, '" ...
liD
,>-,

~

e

'"= !"
H

0'

*

gg t':I .,.. ""
(R

,_..
00

£iO ;->

....

.g

P

?

'" ~
=

s

, .s ::0:
'£0

to

'" "

e ,~

""

.....

'" ~ ""
,~ !"
~ ..... ~ 9?

00

...

,'<' ""

,1-10 00

?> !'"'

... ?"

...
<Y> <0
~"'"l

...
.....

,,_.
<P
CO.

m

...
w p

tj.

... ""
"" P

'"
iO

:.'

0;,

iri·

,
to:>

~~
'd ,..;

"" !""

"" ,,,,
~'ct

e,

.....

~

>-j o

'" ..

~
I"¢

~

§
Ii>

'"'
<l

0:;

'"

'"
~ •~ ~
", ,_.
!'¢
<?

~.
'1":;'

9"

.....

?"

00

...

~
0

t-'

'" " E.

'"

'(;.

,'"' ;;;

~

!O

<:>

,
....

..t:1

'" a;'

:l
H

t'I '",'

~. 9
'-<, <>

P

00

"" !'" :-"
'<.

~ rJ

"" .....
'~r

'"

~ Is: J:I

~ ~
i': ."

,

?" !'"
"-<l I!I

F;

s= "

~

'?'
l;l' 0-

"':
;0

.m

~ ;::

..

""

'" ... ;;; ?"
::I

''

'"

'm-

'" ~.

'"

'" ~
'"0
C\

iii

'"

'"'""

0'

~ ~

'"

'"

~

0

,<,

:",

'*
~

moglo nista vise naci; jamaeno ie ova ploca davno vee odvaljeua od s'VQ'ga ~r"aSnjega mjesta.Ploca (danja polovina) visoks ieO·76,siroka j,edno 0·60 1 debela 0·15 m. Polie, u lwiem ima pismo,. vis,ako je 0·40 i siroko 0·5Cl1n. SlGva, 42 -38 m1'n visoka, su pl"avilna, lijepa id.llboko izrezana. - Na

322

-

323

-

gornjoj polovini stojali Btl muz 1 zenaj razabiru se eovjeku noze .k .' o vojniekim cizmama i podulja haljina zenska' ali slike su veomoa maal U bil 'r,' ) ens 1 e'. Uitam o,v~k,~: . D(ils) M(~nibus) .. r. ~L(£U8) IVSTUS - D(e) C(uno) M(umctplZ} BIST(uens18) - E'I' lEL(z'a) PROCVLA - CONIVX' VIVI. SIBI . _ POSVERV JT. ( i T SLI U ligaturi.) Imena Aelius i Aelia citaju se cesto :na dalmatinskim kamenovi . primjerice u Bullettino di archeol. e storia dalm. Spalato g. 1891., str, ;;~' br, 52. P. Ael. Dionisius & l~el. Glicera filio P. Ael. Victorino; Aeli~ Procula g'. 1889., str, 72. Znamenitost podaje, kamenu ono M. BIST. _' Bistue Vetus i Nova nalaze se u Peutingerovu zomljovidu kao postaje na eesti Selina u Srijem: Salona· XVI· Tilurio . XXII· Ad Libros VIm. .Thipnte Bulsioio . VI· Bistuo Vetus . XXV· Ad Matricem . XX . ,Nova. XXIIll· Stanecli .. Argental'ia, -Ad Drinum' . XV . 'Gensis . Sirmium. -. U crkvonim s~boriIPa. u Saloni g. 530. i 532. potpisae se ,nAn.ih,·eas 8plSCOpU bestoensis ecclesiae" j onaj biskup takogjer aah . ?a se odijsli je.dna cestod njegove bi kupije, posto je prevelika: . Ideo quaeso, ut a loco Copellar: ~t Arena usque ad ha s urbes IJUi:>-~'H'-'ClJ;StfUCl quae in mea patrocinia continentur, ad proponendum iisdem locum Ia(aaltal episcopum pertinere", (KukUIievic: Codex diplomaticus regni O. D, 195-198.) , U natpisima naslo se je dosad a.. 'L DEC . C . BIS· : u RoO'atici (Hoemes .Alterthtimer der Herceg. n., 935')";.2. DEC . MVN· BIS . u~ . (Glasnik zem. muz; 1892'1 34.2.); 3. na ovome kamenu DC . M . BrST DOR kratica pod 1. "i 2. daje samo BIS. teo je dt: 'I'ruhelka za to na BisuR (Glasnik. o. m. 346: d.), ova] kamen .posve [asno ima BIST. Miesta rimskih stanina u gla:vnoj dolini rijeke Lasve ponesto vee pozna~a te je na,iin_~;q:.enitiieu Ma]omc ¥Qsunjq~ potom u Puticevu ispod :r~'a:vl11~ca, o~llJah .]z~~d rl~ravnika i liapokou ienad Gornjega Turbeta na laJac~oj ces~l. Na. 'BIll t, !. u ono] dolini ispod Guce Gore, Brajkevioa i Faslica, u vlsegodlsnjem istrasivanju nijesamusao u traO' rimskim starin am a. do na ova tri mjesta: 11 Postinju kod Malina, gdje ~ie vodio i starin ski mo~t _preko~le, naslo se nesto malo cigle i novacaj U Poljanica~ se J~ ~O:. 30 ?'od~na nazad izcrala jedna ploea s natpisom, j sada na lijevo] obali 1'.lem.ce ~lle ispod Fazlioa rirnski kamen, 0 kome je ovdje rijec. Cig-Ie upravo. DI~dJ.e do ~. Postinju nijesam mogao vidjeti III od ljudi sa.znati, da su Ie 19dJe: nash. Ipak je dosta OSll0vuno mnijenje, da ie od '-Zeniee
• 1), ~r. _Karl Patsch: Bedcht ueber eine.r R,eise in Bosnien" <\Ita .ondJe JZV:jesno D EO . 0 . R1S, u .Arcb,
epigr. Mitthe.ii. a~s Gstel'm:ich"

yreko Stranjana i Pojske 11~ Bil.~l a odal~le na Vl'b~niu te ~ko u. Banjul k vodi.la rim ka cesta 1 8v1let kazl!.Ie 0 staro!. kaJdmn u ::;umama ~s~o nad Bilom _Q_ lroio.j se maze hodati na Vl'banju, ali malo ko dn:
--'-t zo::lJza ova] pLl '. " . . '. Ne treba P? Ulojcnl mJlijoniu, da, [e Bistue upl'avo bila ondje, gdle se uasao kameuj iel'bo onaj P. Ael. !ustus m~o'~o je ondjo !mati ku6u!lietruko.va~). _ Zsr bi Bistue N o v a bila u ZemCJ, Ad Matr ic em u na 'em Mosunju i Bistue Vetus u Skoplju? Svakako cini e, da Ie cesta od Salone do SU'mla irnala vise od 166 60 (dodajuci po 30 za ~l:e dviie .n~~nzna .ene " ) - 2')6 MI:J kad irna cesta od Salone u Sel'Vloum 126 ili 149 MP. . ..' . da1pue -..., a i to tesko dovoljno (Hoernes Alterth. II., !)27). A 1 to Je snsmenito, IOta u Peutinp'erovu zeu11jovidu Ad Matricem je odlikovano oel drugih varosi, a inak ~l 6. vijeku biskupska stolica nije Ad Matricem vee 11 Bjstui, p J: • • P k bi Ne nagfLgiaju6 dalie UpOzol'uiem samo na ove dvije stvari, :'vo: a ~ 1 vriiedilo tumacenje: "a loco. Co~eU~ et .Are~a" . od ,~opila. 1 V r.alllce (Klai6: Poviiest Bosn. 41.) l_mab biSIDO D1~glu blsk~plle o~ B1 tue. 1. novo osnoyane' Bistue po tome 1 drugo varos! ostale bi na sjeveru 1 istoku p1anina, kOie dilele Lasvu i L~penicu od Skopljaj no. tes~o se, daje pornislibi, da su ona eisto slovienska nnena postala od starih rImsluh. - Drugo: aka ie Dna cesta u istinu od Selina u Mitxovicu isla, riaravnije ie nju vod:iti od Skoplja na Lasvu, odanle na Bosun rijeku (na Zenicu ili Visoko?), kao siQ vodi i sta.1'i tovarni put, i daije na Drinu. Ne bi se tako nadalje moglo drzati mnijenje, da ie .Ad Matricem bilo u Sarajevskom Polin. _ Napokon jeduo Bisten bilo [e i pri, morn; Geog. Raven: Narona-Praetoria-

r

III ( !.

+

Bisten-Aronia

(sr, Bulletino 1891., str. 43.).

P.rirnjedba ure<1nilitva.

~BJJi • 31:1ai rrrrr

rryo rrncaurr] e
I:b8Ma'llCl!1X

TI3

Bocn

IT

Xepueromm

.

CPT2fJIOJIOl'aIil IIIIWJIBJilIW) Ro.ja co aBe rOAIiJRB a ,It;Y:XOBllMa caeraaa y Be'tJy, lIO.n;RIIO je .BJIa.D;VllI canjeil'HmB: :D. ,n;p. J&Y;!l;emIT 'I a.no:o;u 110 Ha~'fOry saje,n;HHqJ:WI 1ImRl1CTra cplrnaHTI,YIja, npeysn. r. B. 1IJ[. I~ a JI a I ABl'lle SE:ar.reIDlTe xay'llIe a ny6JlJilli:a;qBl e lIS BOCH~ rr XepqeronFfne oaoj CB:yuIIInnm yna'RBHltIX nayqeIMUCa rra anaa,e II YJlK!JeIbe.
CIcy nnlTHI;Ul

Ha

lly;ae
6l'('['HlIf

naCJIOBe

OBlIjex

rry6,!Il1[Eau;nja

CaOIDIITaBaMO

IDIXWj

Jlm~y

~(,BieJ11 oco-

y je,D;Hoj o.n; EbJ.1X Ha;X:OAe CFlCTeMaTl'L"lHO npl!1pe1)eRH npMJIOSK 0 Hay'ffi:.01\t HCTIJa:JltHBaIbY Bocne :H Xepneroaane, Iw,ilil cy y Teqajy "tleTYlp}T llfIilHyJI1'fX r-ozruaa H3JIaSFfJIH Y namex "r JIaCR1J:EYU •
SRAOBOJbCTBQ:\{ liICTPl'IQJI[_O,,n;a ce

1'0M

rry6Jll1RaU;1iljor.'[

OTBopeH

cIDljeT, a pa,n;y Iberonnx npEje,n;HoCT lIO nayIl.iy
eaa
UOHOCtlTld:

1I'IHoro6poi;aBX cypa,ll;:muca IIp113Haaa ie S;naRC'l'BSX(.\ Y omrrre. TaEIlHl\{ ycrriexo'M "r JIaCID:IEa" J\m ce

1e

nyT

namex

"r.nacXBJ:\:Y , y

Be~mEH. HRyqnJi[

MOXOOMO.

narner ynan~,eHor ypa;n;Hl3"Jw" B,)Ia,n;JJH'OI' CanieTItIH~a ,ZI;pa Taaonnja, ROjOH je y ,n;pyroi cie.n.mru;u rop ~ CJ;lOll'I(}.aYT0 CKYUJUT1UI:e npoupaTHo p ;>'JeHH r.ry6JJJaB1an;liIje ElS Bocne ]I Xep~eI'OBHH \a yjC,n.HO 11 O,ll;1'OBOP :0;. Kp. ,l!,BOPCRlO,[, caBjeTHJi[Ka ,n.pa X apT .lIa, Ilpe,D;cie)l;HHlta
HTiI:Ht,
CRYU'lTITlme.

caomreraaano 6ecjeAY

Becie~a

T'.

,n;pa Jb. 'I'a.aormja

T'JIRcn:
m:TliHO!
1\fiOUWTapC'I'BR

II

HE! coeonrroaana
l\ap.
liT

c:reyu

MelHI

jo

O,ll, C'l'PaR13

:tepa.1b. saj">,!Ollt':(KOl'

<pJffiuJill,ll!a
iliyseja.

naaa

y

;u;pro 'LaeRa sa.n;afia,

,Aa crcynmT.Id.HR

llH~MagICFrX

r,fIl'fJIOJIOra, II lliIWJIJ-l11Je}t
SBlI'Ia.ibCIwr
Bl'ljeCrl'H

noznecesr ,TI.Bnle uy6JllIlcR:O;I1je 6ocaHcKO-Xepi_~erOBaT._U.COr Je.n;na nyoJIaEaql'1ja eacroja ce H3 rrpne CBeCEe ,,1iarrHlirx
XeplJ;_el'OnlllHe )

:HSBocae H

ype~eRe o,TI. Apa 'Mopaua Xepa

eca,

Apyra

CaqlUf:,aBa npBI1

Pillo acrpaseaeaisa,

leoia cY TTIfH-,ena o,n; cTpaH 6oc.-xepu;. rpaljelUmCB:Oe canje'l'Hl!TICa Q.)rrmma BaJI'Kcpa y IIOrJIe,n;y pIl~'rcJtffX nY'l'eBa Y BOClra H ~epIJ,erOBI:Iffi1:, a ITO HR.rl:ory sajc,a;HJd'ilICOr na:mlWl'apC'l'Ba ¢Ji[E(_a:s::a;nja. HaCJIQll Ie Olll'J.X_ ny6.l1:llI\:aquja: "Wjssens h aftl ich e Mit the ilung n aus Bo n.i en und del' Rel'cegoylna'. Herausgegebe» vom bosnisoh-hercegovinischen Landesmu eum in Saraievo. RediO'il't von DJ'. Moriz Ho er n es. I. Band .\ b
12

-

326

327

-

mit 30 Tale-In und 760 AbbiJdungen lID Te:x.te. Wiell 1893. In OOmmission ?ei Karl. Gerold's 80h11. Gr. 8~; XVII, 593 S. - "Romi che Sirass n III Bosni cn u n d d er Herceg'ovina' von Philipp Ba ll ii, bosn.-herceg. Baurath. Herausgegeben vom basnisch-herceO"ovinischell Landesmuseu . I . '1'1'1 24 Abbildungsn auf 12 'I'aieln und 1 Karte nebst einem AnbauO"ub In. aeu, die Inschriitell von Dr. Karl Patsch. Wien 1893. In Oommission bei Gerold's Solin, 4°, 70 S. (Y upajeBO,lJ;y: "Hay"IHC BHjeCT}I RsBoClIeXep~ero_B]zIJIe". liIs,zr,alIe OA oocaHCIw-xepllerona"IRor lVryseja Y Oa}:>ajeBY. egeHe o,zr, ,ll,pa Mopn~a Xeprreca, I. ~o Yp ·'a 30 'raO.lba ],} 760 CJHIlta TeEcTY· Be'I 1893. Y ROMHCHj:UIWA EalM:a repoJr,ll,a CUH. Be.mrta SU, 593 CTp. "PE:iUCRH rryTBnH y BocHR If Xepu;eronHHH" O,ll; q)-.LU.L-U_U-aI Ba.)r:~f4a, 60caHclw-xep:qeroBalJEor rpateBHor canjeTHlma. J2[s,lI;aH.e )C,:alIGRl[}il xepneroaasxcr ael\faJbCEOr Myseia. I. AHa. 24 CJH!lEe rra 12 'raO~'I,H Ii" 3e1V[.n;OlIEICHa I~apTa ca Ao.n;aTIWi'of0 naTD:l!lCmra o.)I;,n;pa apaa IIalJa. 1893. Y ROMIICJ1(jH IW,a; I~apJIa repo.J~,n;a CUEr. 41, 70 CTp.). Beh E: ca1\1:0repameo rrpOll!laTIJl'l.Eb8ca.n;p:l!~aia nORaayje HaM Y ·0111:0 Y upany, yrrpaao :apR on oj npII.lIHqH, ;lI;a ya~el\1:0 aa 3:aau.8 lIy6JIHIC~B.je. OEJnaqMja BOCHe H Xepn;er.QBfIH8 A yCTpO-Y rapCEOM 'UD'''LT<'~ CaMO ~e06paJ-Raj y IIO.1IHTH~M n a,Zl;MIiIHHcTpanfERHlIf Q,Zl;HOmajIDfa oc!eYAJeBaEbeM IT paTQM HSHYI)eHoI' aarrazaor- TpoEyTa BaJIRaHCIcor ocrpna, Hero :a Tpajny no6ie,zt;y saua,ll,He RyJIType, ROjOj cy ce OBe ~a CBaROl\-fIIOJbY pacxpaaaas. AYCTpo-YrapcEa BJIa,n;aBHHa y BOCHu Xep':qero.BEI.ElH) a IIOHaaco6 'IOnieR, EoilI na 'Ie.n:y onor xyJI'l'ypnoI' Cfl'~llZl,el\~a'l'paxy sa cnoiy npBy ,n;y~iHOCT, ,zr,a panpMje,llie Jlay"IRe If leBporrCEY EyJI~I'ypy ,n;a yuoaope Ha ORe MOM'eH'118, Roje OBe 063npQlI:t IeY.1ITYJ?HYXHC'l'Opnjy TaRO salr:HJ'.fJbRBerrOR-pajHH8 y CBOjOjO,ll;"Bo.jeHoj ,-y,,-i~ ... " rrp~y:l!taJY· IIcTaR:JIa ce Ta neoxa TBilllCa aJIH jeAHHC'l'BenO oJIarOAapHa ,n;a ce aapo.a, HJllI yrrpano :a.erOB oopaso.naHajH :l1'OHBaJb npH,ll;OoHje HaYRy, reaao ce Heon peEJIO, ,n;a je aanaaao [eaponcrea Ry.1ITypa np C~n.fOnpeMaSaJI~ mrmeCTOJb8THY 0tin:jeHTa.JIHY J<:yJITypHy xRcTopnjy, Yle,ll;Ho J~ RopHlena SaXBaTlfJIa.

Ka:~

ilPOH3BO,n; je onora xyJITypHor rrpaoma 60CaHCltO-xepu;eI'aBa~RH m:ysej, !Cojn He Ca.:M:O IDm "Iy:semrx s6HpaEa,lieroje zra yje,ll;HOl'lmEOJIa, M(,Jlm,l1;a: nMme Hero JUI y ,u;pyrHllf se¥.n;aD!a; ~aItJiI cy ORe IIl:ICOJIe can Hap 0,11; y , ROJlHIW.OR Y I'JIaBHH rpa,Ll; Qapajeno 6es paazmee BjepoFICrrOBRjeC'l;'lI,lI;OJI3,."lH, a nac'raBHEU,"ll C.Y OHM Bp~ie,ll,HIiI cypaanana, EOjH cBje.mnr csojo lC,YJITYPRO ga,n;ahe, CBe CBOje aaarse lZf prnjeIne onox yaaarneaoa D;HJ.E,Y C o,n;ylln~JlJbe:a.eM, a ~oTa~HYTU na TO cnojHM: aajaannrn ynpaaaazou CB01t1CBo.jOM ?JiIJIOJlInocBlekYlY· OBOM saje,1(lrn"IEOJlf cypaaesosr caajex "I1lllJMan;a ]]OCTaO 16 se~ra.;If"CI~1iI -lIIysej paaaeaeua, Iwja ce 'IaCHO 1\'ro~~eycrrope,ll,r1TJ!I ca CJlJ'r1JHHl\f

saBOAuMa Y ApyrJiHll rroicpajuaaxra. To ,ll;OEasyje OnOl\i rrplIJIIDwr.l y mnpclll 06all-rYl a He reao nrro jc TO AO ca,n; CJIyqai oliLBao, o.n,n;le rrpeAJIO:JlteBa OlleC;R:a ayrJli3X BHjeCTJ!I. Y uox, IWjH je rranacao TIO oocaHClw-xepu;el~OBaqEe n ltyJITypH' Te,iKl:l:.Csac.'lY'ItHH BJIa,TI;3Hcanje'L'HJd.R EocTa Xep1tIan, nOR:asyje BaM onaj aanozr , o.63-ABTi:lj(~ crpaae, O,n; ~eTl'IpIl r-ozraae aaro MSJ.IaSII J:tao opraH oocaHCEo-xep, ~eI'Ona~EOr seMa.n;CIWT' MJ3eja CBaRa TpH lIIjeceu,a na sel\mJhCEOll jmurr-cy l1 r.rraCIHIE SeMaJI, 'I\~or1I1yseia y BOCHR H XepU;BrOBI-IflH", \toi1II ie Y Talty cnor 'lCTMpEl-ro,a;liID:fher HSJIaIl~eIba ocurypao eeoR He caao y S6M,JblI, neh 11 :BaR :a.e JIlZI-ieny RRTy cypa,ll;IDI:EU, a y ymIThf l~pyroBHMa Itao saGJ(Y:lI.aH 1I0Cpe,zr,IDIEnpl'I6aBHO ceon Aooap rJIac. . TIa rcao II1TO na HOBO HCEpqeHOM S6'l1fJhHmTY oyja OORJIaT pOA, TaEO je R oBai .'1HC'r YCTIllO y Toxe , ,zr,a .aa no.,n;pyqjy HOBOOTEp.B:BeHOJ;' llay-.:m:or OJ(':PY:lI(ja upyatR cnojan "tJR'I'aO-U;UMa "'lHTaBH RnS np1fJIora, Roja OHClIW c rrpaBOM :r.ror.m HaSBaTN OTiCpnneIbHJ\'Ia 0,11; arrco.rrJTHe :npHjeAHocTM reao _pesyJITaT JIajaomrjlu ncrra'nasassa. Me~y THieM sa, SeMaJb{{':l'f Mysej HHie "rJIaCIDiR" ,n;onOJbaH sa TO, Aa n:aymoj nyOJlklIl,EJ caonha pesYJITaTe Y'IHEbeHHX HCTpa:lRliIBaH:.a. .Ieaar .., Rill lWlIH:: ce IITTa~ma l2lCItJby<I"Rnao r-a ie .HS neC.rrOBeaCEJiIX :ICpyrona. 3001' O}13Ime y nanjemTaBa:a.y '(leCTO OH rrpl'rJLo.SH y "r JlaCHHEY' HSt'JIeAaJI1d_ q,parMOR'l'ap.Im:, HenOTily:Ha l'I y Capajeny ce TIojeAHHH pa,AOB:J!I OMoam He YBujer<. J\'[orJI]2[,zr,a sao,n;jeRY y ORO caBpmeno pyxo, Eoie eRsaRTHa, EpMT:ifEa. aa.xTlf.]ena. BOCaHCR:O-Xepn;erOBa'ill3 Mysej [e AaB:.JIeca Hsp;aIbeM on,n;je rrpe,ll,JIom,eRllx xaylffiltt BrrjeCTJif Ra H:.ellfa'UwM'iesHEY naanrao aa cycpeT meJbM, lwja ce CIa BJIDI6 -rparra nojanJbHSaJIa. pe~aH.e:R pacTIope~el'f>e rp a,.u;m3a Roje je , HsnaljeHo rIS "IeTHpH ,l!;Oc~,n; ITITallma1fHX I'o,zr,TmITa "r JIac:mnca" lIpeyseo je ~IyJlemr HCUI1TRBaJIa:u; M apxeoJIor r. AP. l\'[OPHII; Xep rrec, I~ojn je cnQj ype,a;Hl'IqXH ,zr,up ciaiHo ITOcBje,n;o-.:mo"He caxo npM liIS_OOPYrpa,ll;HBa, BeB. H Y IIorrpaBJ&aIb y) CHCTeMaTn"'lHOl"{rp:a:pe=JjJJ:Ban. II AorrYH>eIbY, ItOie yaa crapo r y rpazraao EI ,zr,OCTaROBora npy:l!ta. Fla reaaeo Me;ffI2lC IIOTJIe,zr;Olli cneCTpaJ;IH aa nporpaM npeaaaan,a He ,zr;ocTaic Jl,OCTa npeMeHa Aa pacrrpasan onai npn:je,ll,II£eT TO ce He ~IOry yrryCTHT'R: Y TO, Aa oaaso ooraTO rpaAIDlO OIIllIR:pnO paC1,IpaBJI,aU, Te liy ce OrpaH:RqJ,fTB. CaJlW na YEynan ECEas. AieJIO lIMa,a;e37 mTanmamu 'ra6aEa a lifJIycTpOnaHO je ca 30 Taomn;a M 760 CJlHRa y Ten:crry, l{ ,zr,OJIOClI 2 lJJIaHl~a HS nepa 41 rracna. Oaa ll})na EH.Hra rrozra7 jeJheHa ie lIO Hay~1 rpaHaMa y TpH AIIje.rra: I. ApXeOJIOrHja R XHCl'Opl1Qa CA. HSl!jelIITaiH H pa,cnpaBe. B. Bazsenrse). n. Hay's 0 JIapo.n;y (.A. nO,ll;y~m '!JIaB:IJ;'HH cRynJE.eHe catnrane, B. Bn:.I&BITIEe). Ill. IIpHpo,l1;HB Hayr¥C. Hainelirr ,n;ROsaysJilMaapxeoJIQ.rn:ja, RaR(,)npeXl1fCTOpH-qICa TrucOII pmlCRa, ~ia 06yxn:;dia CIWpO ,ZI;BlfjeTpeh1'l:RB- :n::a.lIT'e.
12*

pe,lJ;IboBjelCoBHa apxeoaor-uja

328

-

329

ol'ilie 3acTyn~'J~eBa CTBapU a eB,i~'l\~I11ie H
'I'O

y

,a;pyroj
t

cnecrra

ClCOpO

y llCTOlll OOllMJ. ,l(PYl'll ,a;IdO ,D,OHOCH napo.n;ne cypa;U;IDut~tj OBl'! oy gJlaaU;l1 llyBM.

Y1CKJby TI1..BO
a

Q,ll; ,ll,o~lah]_fx

I·HmOCpe,.u;.HOCTM,

EOl'ff

e'l'lIO-

06SJlpa aa 1L'l'lIHepape 11. e.~,lI.p~t.ai- aanacarrax llHie 'TH yl"J1ILllB 11 '·TllHc.IC6 Tpal'oBe PJ.fMCEI!IX IIYTona. Oso 1e liBBPUIeHO ca BeJfEllC~"\[ cpehon H rrpy_.n:0.M llajJIPliJje Y sauaAHoj BocHR H Xepn;eI'OB~, a sa T.H!eM .aa rZJ;PI'IH:.a. I{',ao nero IlOlllTonaHa cKynillTlllia E:l3 HSBl)CH8 reapTe n;. R J(p. 1'80ppaq)CIW1' 3aI-w,o,a ys,n,LJ.jeTEl 1\[O:iEC, noxaayje nO,ll,PY'Ije, IT aJI:I1alJ,HI' H rrcrnerarra orra a I'.n;je cy

I'paq?y rrpy:m;ajy H300HJf.e y noje,ll;l1HllJf U;PTaJIIU, IIpBEUSyjy y eBl'll "TJIOj ooj.a:. Y APyroj KlnllSB ollii npl<IJIOSFH\1a nay'lffio

.n;yx oocaHCIwr lIUpO.IJ;a ouaj ,Il,1.-rQ. e.a:CTe.MaTJd'ir:Fl1UI

oOpaSOBaJ:IMX rracana saCTYIIJb'H. Tpehn ,lI.L10 nocaehen ie npnpo.n;mIM HaYI\laMa .11 ,ll,OHOClI Y oBaj _M:ax. .IJ;paron,jeae IIpHJIOre n:s lIIeTeOpOJIOI'Rje- qJHSll1tUJIHe reorpaqn,rie J![ OOTamilR:e. 30oJIoTI'lja lie y saMaDlHO:M o6IDry y .n;pyroj Ellil'lRI'l 6J!I'l'H sacTynJb na .. ApxeoJroIIIEO- xacropanxa zrao OBe llpBe WEE.l'lre BO,n;R Rac o,n; AOlCasane

:aeocnoPllBe -rparose PBMC:Killt nyTB13a; OBalW YCTpoleHe 110BOpEe ny'1'e138. }!C oCRI'IBajy co na xanoresawa, Hero aa TeMeJJ,Y TparOB3,,-HaTTIllCa, Ka:~-Ie-Iba

BliI.U

Y

M,

y •. BOCHff.l1

y cane.qy ca PH.'I1CI .. asr ny~eXepl,erOm1.B.l1, ca cBElel\f

rrojane -qOBjeEa

y HeOJIl'lTlPillC~~l rreliIurCEI!I.1I1 CJIojlllnI'lMa

Eao nrro ,ll;OI(;asyiy o.zr, .n;nopC:KOI' {I}oTorpa4)a C&OJII!lIta lIlaJC'l\OpCl~H l!Jspal)eJfO Ta6JI1iITl;e, npe.a naora cy OqysaIDiI TparOBlI neera no Epacy, ,lI.~..l&e O;n;p:maHO &allfelhe sa ~:l-a:JI,e,onu ,'}l~alnl CBie,ll.Ol~ pUMClwr TeXRJ!l'uwr :l)eRJJla y
rpaAThfi rrYTeBa,

sa

O'3HaEY'

MHJba

H

T. .n;.

.

E.S

,n;eIIO'l'EI!IX H3JIaSaKa M npeOHB3JI1i11IITa OpOHJJ,aHDT' Aooa It CIdJIeCJ:fjM n.g,.Q.Yol1U.Ai I'pOMHJIa (OEO 80.000) n 6e,n;eJ\ta npnor-a meJLeSHOl'a .n;06a. OKO Tpllc'1'a CJIl<lRa ncsaayjy cano "filYBeHe HaJIaCI~e ca T' J1acwn::J;a,' onor ap~I1Ba rtllotJORm 1iIJ[HPCEOJ.' ;1l; ooa,
IWj

Ha,isaA

aacnrra

sa rryTBBe,

pEje-gjy

CBe caxa

IWHKpeHTID'I:

upeoeTaTI~H,
HFI

KOll{ HaM Ira BkT.n;llle aaaoce

Mpe:tlty P.I!lMCEHXnYTena

Y Bocaa

n Xepu;erOBmrn.

0: aaaac

0;11 --

aaa.ror-ao

X:;VlrDI'l'aTCEO Ky JITypu j

y BeJ1M1I:QlII ,n;cjelty :Jl\:eJ.beSROl' npeneaa npeCTaBJbajy o TaEO peha EyJJTypy tre 'y o,n. enoxazaor- 8Ha-q-aja y apxe JIOEIIWlt HCITllTflBa'ffiy 3ajPAH1'PIEff lIHlKIICTap !JlmraHI:J;nja, JJ;l1fj(il.H'eliR OBO npe,l(XFIC'rop1'ljcK{l HaJ'laCK TalCO ,e~mBeHTHO naxmo rp06Hm'.r~, Hape;n;!iJO ce CaCTe:MaT:El"'lR10 OTRo.ualY El eR:CIlJIOaTm:ny C:BeEO.1[llit rpOJlUilJIC, npR Ra1iCKor cy AO ca,n. H ilHTrtBaOU;1l reao Se}1aJ.bCR:01' :nfyseja 'I'p yxe.aica

ie,n;Ra 30MJba nB.lla OHalCO .paN:be 0 CBOjHX£ crapaar PJil1l'lCEl!Dl rryTenl'Illfa, a BaJ1>a MU npUIQjeTNTrJ>r, zra ona] pa.,ll, l:[IH,II1 cauo DpBl'I AHO Ba.irl1(poBYX. 11 ·Tpa¥1-.nBaH>a, a ORa Ha KapTFI jom nenonYlbena 1I.jeCTa 6n:h_e Bpe~reHO!V[

noxyocrpna.

in

D 'nyu.8H3'1

XepHBC
11

Ii

Clmlwro,n;lIDIFbe aaCTanJbajy n: y TO lute ycrpojeaa i~ T' aC171HlJ,Y .aa Eojace Cit je,ll;Ffo-r lI~ec'ta rra ,ll;pyro 1I1O:1Ke upeRljl.ma'DII. A.IllI co H naaacna JIa-TenClWJ:' .n;oua reao 11 APynr OCTaT.qR KS Sa,ll;I:ber npc,zr,pJl1!l1CKOI'A06a- tltl'.1I~R

<Pna.lIa

Xa.urr e n, ,n;aJLB cYAjeJIOB3J'l1d. J2I &OITaBaIba

OB,ll;a he cna CTapo.n;peBRa 1I1_pe,am.nYTeBa 6RTU npe,n; Ha;Ma. IIpo3peBilliri yupa.Bo l,HIHOBCr;;;0:,.rr;yx CTapJ1X P.l::IAIJb ana , 1:£0111 cHoir ,n.p:tJ,;a,BY, .zr,n ,LJ.a.Hac HajBehy y cnje'l'ClCoj l!1CTOPHjH, HJiljecy Y.Be;ll::lNaJLRnpoC'l'O n:poHlll_P1iIBa.a.CJlfrseaaaax rpaRHI1ra, nch H_ rra Hajaali:yTRlije .n;1iljeJI0Be OOJIaCTM
H

Y,lI.apaJIR mElT cHojera Aa

.lliy:x:a II paAa,

:r.uIHHcTap nx. rtaJIaj npy:a:CliIO je PHlIlCJWj

y enoj EI:bH3H, Hs pHMClwr
HaJIa3aKa
IH.!

AOOl1 Bpnje.n;RO ie naposm-o CIlOMBnyTH pHM ':rea naceOOWH3 ,l.1;o~.laBllie ca I:beSl:IHJiIM :aarrrrn:ClnI1.a, tl1:l,Llt'l·Jj_l'Ill11 OT.Ell1iLBO:I:be ieao
I'I.

Y OTEOITaI[];Ill1 3rpa.~a..'Im .. Ebeslmo

n:06JIl1:JE:e

apxeoaore] a C.BOiy llaj TODJIliljy H llaicaBpmelIl2liY nOT nOIlY . 3a TO M MlifCJII!II'l'l, lie nosnana npe.n;cTallErlfi\H cr-apo.apeaaax J:laJl~a ,ll;06PO,z!;OIIlJIHJJ;(,lM; D03,lJ.paBHTU ona] ,LJ.Up. J2[s061'lJI>e HOBOI' rpa,,n;l'lBa Y lIaTJ]]![cmra, Koie ie onllie~l BC'rpa~EI!I.BaH>el\[ :aa BH,lJ;HlC1'ISaUlJIO, saxTjeBaJlO je, Aa r-a 06pa,lIiH'I~aKaB XllCTOpHQap vi elIHPpaqnIQap. To je yqllHliIO Y apxeOJIolIl:ltoJ\( E: - errarpacp0-1WJ\'l cemmapy oe-.:r::reorymrnepBHTCTa ITOA ynpaBo;t\f:npoq)ecopa. Bopaaaa

pU:I\!CKe py,n;apCKe I"y.iIType Y BOCllR BaJMl npelmCaTlI y saCJIJ17 yrrpa,BRTeJJ,y py,n;OEona IIOraTIlIRley, nap0"IIITO naR }Jy,lJ;apc:rem.r PaAFUI,[CHtO)lL, IWjl1: ce 1'J3QS,lJ.e.E01l1 I1CTpajHomliy II BeJIliIlCl!1]:[ :Ha OBY CTpyRy PELJlfC:reO ,lI.o6a
lIS

~p. IapJIo
HajTa"lmtjoM

IIa-q

:e:a, TClIfeJE. Ta-mlIL't y

CHH1I1aKa HaTlIHca. Te npY:1Itaiy

rre.ECTOBH cy
l1

6pU;}ItJMlBonmy

acnpan.eean

no.aamee sa RCTop
c'raB.Kl't1

iy

ca

o.aao,

,lI;aJ'be RaJl&3IIMQ :Beo.Jlla ,ll;})a'I'on;-jeR8 npT1'JIore

pHM:mte rpa,ll,H.c uYTcBa Y BocHI'[ lil Xepnercsaaa. Hai13aA cJIo6o,n;all caa, .n;a no BHCQltQM RaJIOPY r,Hay'llmX BlljecTEl" a 100 npIDrjepaEu "PmWEl'lX rOfmRliI" I\IijeH:.eHOi cEynmTHHlJ JIa pacn.oJIaran.c pa3,ll;l1lieJlllTH Meljy IIITOnaHe "IJ[aHOBC. GMaTpaM sa oco6B ry "laCT, nrro
r

c:rey.lrrI'rype, CTaplIX rrY'l'e£a
OBO nYTeBH

Ttlqa; pyrueJiUiIH6, lI10sa:ELKe.,rpoOOBe, caprorpar-e ca 60raTHM ca,n;p:n.eaie r, naB: onzra more
R T.

3muu:t,e H

26 upHlI'rjepaKa JIYTe;sa y BocER Ii' XepneC MOJIOOM, .n;a ce IiISBOJle

A.
BOAR
Hac

3a.,lI;l3>e n01 .. raBJbe· ~

,n;pyroj

rry6JI0:Ran;uju:

oaM BpJIO

nrronano]

clCyrllUTmm:, npe,n;-

BaJIH!Jla." GBo:l\'[ C1l0iCYl'BY je,n;HHcTBoHO lICTpa:)EHBa:a;,e, M'O~eMO saXBaJt1iITR
B,OC:H1I

Y

111Xep:u;eroRlIlIlI

o,n; WEI:Jl'lllia je

'IIlja ce 'lJ1aHOBlI noaaocori

yMRHM npasnex

,lI,penHOCTl'I

3alntMajy,

JJWn[oi

Jloa~l1lo IIy6JIllKan;aie

BRHqlIjall'm311

1ImllHCTpa

IIJI, I\.aJIaia,

lwja

ayTopy

na,pe,ll;Ho,

ReEa

IDJ'Eer

J3apnapCTBa,

ORe Se1l>fJJ.C,Koia je y cTapo A06a reao no.n;_pyqje Haiy Cpe,ll;EbeM :BRieRY IiI y Honnje .n;06a ieao norrparrrre

-

330

RecpeTHe napTHjCIc~ ?~p6 n03Ha'1'a 6HJIa, a 11 ICoia ca,ll,a 11 .aa no,ll.py~y MO,ll,epHB HaYICe, IColol je anas aa'rmea TellfeJb, no-naase ,lI,a cTyna y pe,1l,O.Be KyJITy'pmrx ae:M3.Jh , " a Ha OBY 6ecje,n;y H3.BOJIHO npE',1l,cje,ll,El'lJCclcynwTHR0, 11,. Ie}). ,1l,B@PCIrn je caBjeTIIH1C ,lI,p. XapTJI, OBaEQ O,n;l'OBOPHTl1: . "CMaTpa1\f sa CBOjy ,n;Y:fJ;{;HOCT, y rrp.soM. pe,n;y I'OCrrO,ll,l!JHYrr, B Ep. .l1.a saJeAHH1:ilCOl\fIm~c'I'py q;nm:aHIJ;uja, Iber. Hpeysaameaoc-nr B. IIJI. I~aJIajy l Ha TaIW .n;pa-:o:qjeaOllI IIOIC.7I0ny, OH,lI,~ BJIa,ZI;liJ.a:o,i\I canjeTHffEY r. JbYAeml'ty ITJI. TaJIo:qHl Y sa npel1.JIOmeHa cEynOI:\jeHa liI .aeosra naaena ,ll.je.JIa y r eaepaaae C1CYUDITIme :aam:y HajTOITJIIiljy SaXBaJIHOCT RsjaBRi\{. rocrrorVI yBIl!iajy lIS QJ:H!fX ,1J;jeJIa, ,lI,a AYCTpo-Yrap6ICa rufa He easro 1\wliEl) H n GIIapC, ,1l,a IHmpIlIli CROjy Ey<lmypRy sa,,lI,au-y." (,l(ona,n;ase).
-:i.

Rimska naseobina u Majdanu kod Varcar-Vakuia.

rudarski satnik V. Radimsky,

EORa'llIO na f je jom ,ll;O,ll,aTM,,n;a je npm'oAollf CEyIlIIITHH R nrsoaamea Y rr, !Cp. aycTpMjcICou Mysejy llpHpegeHa apXeOJIOUtICa lH~;1IO:il\101"J ICo;u; ltoje je rraIw!iel) :a nam .uys6,i nonehox S6HPIW,)I CTaplffia .B:3 nCTo_pIIjcICor 1'1 pIi1:MCEOr,11;06a sacTyrr.l&eH 6.H0. 'I'a ce je soapEa ""'rom." .... 0,.11; 37 OC06HTO JtHjenl2fX H' sHa-qajInlX rrpezorera 2 If 0,11; ReIeO'JIHEO ,n;oca,n;-CTpy'3:HO I1ClmTaElHjex p12LAH':IeHXrpa~emm:a,

Kada sam u proljecu 1891. pregledavao rudnik i. taliO'uicu bakra u Sinjakovu korl Majdana, rece Uti tamosnji npravitelj rudnika, gospocliu Rudolf Sladece]~, da se na Iijevoj obali potoka Josavke, u predje1u Har in e, prema talionici bakra, na tako zvanoj Crkvi n i ide temeljni zidovi nekakve g'ragje-yine, te mi ujedno pokaea nekoliko eisto runskih zemljanih ploca i ciO'ala. koie je on nasao na spomenutom mjestu, o , J. Pregledav"i Crkvinu, uvjerio sam se, da je tamo. rasvaliua neke rimsks gragjevine, ali da u gl'mlju okolieeove Crkvine .ima lOs i drugih tsmeljnih sidova eimskih zgrada, i da 'su na lijevoj obali potoka Josavke sve oranice U okolini tih rasvalina najma-nje U prostoru ad elva .hektara pOBute hagmentima rimske opeke, zmurnjaka i zljebastog' luovnog crijepa, a ima i koruada zeliezne troske. Ujcdno su mi pokazali nekoliko rimskih cigala, koje su nagjane na desnoj ebali Josa.vke, kada se gradio bakreni majdan u Sinjakevu. Dal] istraZivanje te obale uvjerilo me ie, da se nekadanja rimska .naseobiua u, Majdanu protezala j po desnoj obali u najma:ajoj duljini od 250?n i to od bakrenog majdana pl'ema iugoistoku do preko V u ke l i cev og Hana. Na iugoistoeno'm kraju te povrsine, po kojoj su razasuti ir3(gmenti ad eigala, komadi lijepa i t. d. udari mi u oei jedno 60 m. jug'oistocno od Vukelicev:oo' Halla modro-sivo ponesto uzviseno mjesto, koje se iasno razlikovase od crvenoz00tla oranice oko toza miesta. Kada sam dosao na to ~ mjesto, nasao sam tamo temelj 70 em dLlgog stupa i naokolo osim oigala i grumenja od lijepa ios i viiSe komada Iijepa sa sida, })011ajvi8e po:mpejansklln crvenilom obojenih, Tako je tu oeito plug nabasao na ostatke rimske zgrade. Posto je pak oranioa -vee hila aasijana knkuruzem i postc se e<a sad nije IDoglo kopati , zamolio sam gQspodu upravitelja rudnika Rudolfa Sladeceka, i IRa! tor a talionice Au d.r iju 'I'o r ka r a , koji sa me pratili, da u jes en PI' duzmu kopanje za pokus.

332

-

-

333

--

za pokus kopao u kasnoj jeseui godine 1891., ali pasao radi kisovitog' vremena i sniiega. Pri tome ovece zgl'ade i djelomicno 58 otkrila njezina polustrani. Poslije toga je iskopana jama opet zasuta, maze i da secuva nagjeua slikarija na zidovima. Posta se po poslanom izvjescll g0spodina Torkara pri tom pokusnom kopanju osim Gstataka. zidova naslo i raznih arhitekturnih komada n. PI'. velika i mala glavica stupa, h'agmenti stupova, debala i tomu alieno, nuda crtarijom url;l~en lijepa, kao sto ie na slici 1. crveno na Syj zutom·telllelju ievedeni meander, te po§to toga mogla naslueivati veda i bogatije rimska zgrada, naredila je zemaljska vlada, ima iskopati, te sam ia bio poslan u ))fajdan , Slika 1. zapoenern i pdgleda;m taj posao. Posto se ovrhlo .zito na 0110j oraniei, dosao sam 11 augustu 18 g'odine 1.1 M:ajdan, ~die se odmah pod osebuom iljJravom g'osp. T~"_L'"""'O PQeelo kopati, tese to kopanje i svrsilo veeim dijelom 1.1 moio! pri Zapadni dioZ'grade iskopao je enda gospodin Torkar sam, te [e po . u slid 2. prikazani nacrt cijele zg·tade. Rade upotrebljujem zgodu) da tome gospoilinu,kao i upravitelju rudnika gospodinu Slade8eku 1\aj zahvalim 1131 velikoj pomoei, koju su mi prusili i na velikom trudu , je imao prvi gOSpOd-ill, kada je pregled:avao kopanje i kada je nacrt zgl'R.de. Zgrada sa6injavase pravokutnik, Jwji se pl'uzio ad sjeverozapada iugojstoku. S])oLjasna dueins toga pravokutnika bija£ie 18'6 m I a mu 16 tn. Na zapadu dogragjen:i prostor G od S'S:m uliutmsnje duzine i 7'6 uDuh'asn.ie sirin.e,. u lwjem se nasao samo na glavnom zidu rimslce ostatak kamenitih basemaka S sa tri 18 em, visokn i 70 f"I{t duga step . ad pjescenjak.a, svakalso us pripada toj kuci te [e kasnije dogragjen, njegovi zidovi nijesu spojeni sa zapadriim gla;vnim z.idom kuco. Zidovi 40 em. debeli,' te znatno slabiji nego zidcvi prve gragjevine,. a U gTagjeyn pogledu mnogo SIl slabije izvedeni. Nadalje je pod toga prostora bio od ilovaee i najposlije ie njime zatvoren jec1ini ulaz u zgradu. sredini istocnog predn.jeg zic1a naslase sasvim okrugla apsida, koja za 2·8 'In, ptoduzuje zgradu i 0 koibj cemQ' poslije epsirno govoriti. Kako nacrt pokazuIe,osnova Ie zg.racle vrlo pravilna, a clebljina $vih gla,·:nih. i srednjih zidcva je.st iedn:aka· 60 em: Sarno okrugli zi:d apsld-e

Gospodin je 'I'orkar is skoro morae prekinuti su se nasli temeljni zidovi krugla apsida na istoenoj da 88 polje opet obraditi

is .J ~ hiJa.sa slab I' I'' •, te ~ niezova ~~ I
•• v

debljina hila 35 biia;~e vrlo raslicita, te se ravnala po neravna!

em.

Zaostala visina zidova plohi na povrsini zemlje

'1
<li., ~J'3
:'

I
,

I
"!
I

I i
'j

\:)

~

~

~l
I !'il I

~.

'"

I

~

,!

H

~'

6"
..

._..

~! _ ._._.t-._.
" IrQ]

I

.~.-.-

~I--

~1r

i

~

n
"

~ ~
,

~

",'

.~

r:J
~
.

,

;

~I

I
i

:r

~

n~d njima.Tf.!.ko $8 edrzao ist-oeni glrwni zid apsidom samo II .visnn ed 20-'-30 cm,ft zapadni glavni rrid naprotiv i srednji sidcvi u VlSllll od 50-130 ('jJ7lJ nad llnutra~ujim tlom.
. 13

-

334

-

335

-

. .~i~ovi s~ sast~jahu od o.bic~lih komada kamena,. kOjima. je ?onegdie pnmljeSana cigla 1 fragmentl cigala, a vrIo cesto !e meg3u npma bilo tesan:ih komada sedre. Cini se, da $U osobito okrajci vrata i prozora bili od sedre, od koje se nasla velika mnozina u rusevini. Lijep [e bio pun kreea, ali mu uije bilo komada od cigala primijesano, Mora da su svi nutarnji zidovi bili omazani i vecim dijelom slikarijama urijeseni, jer [e ponegdje nagjen Iijep, gdje jos visi 11a zidu, ali se .iuace svagdje llalazi kraj zidova mnozina bijelog pijeska, koji je postao od opalog i smrvljenog, eesto elikaaijaana uresenog lijepa, TIe svih unutrasnjih prostorija tvori bijel naljeveu pod I kojj se sastojao od podloge zdrobljenog drveuog "Qgljena, sloja lijepom pomijesanog sliunka i na gorujoj povrsini od naljevenog i uglagjenog Iijepa, koji . sastavljen od sitnih kamencica, i komadiea sedre. Osobitom pomn] izveden je pod u apsidi i u cetverokutnom prostoru A kraj Djega, gdje hila najd6nja naslaga drvenog uglja 18 em, srednja naslaga sljullka 10·5 a najgornji Ioj lijepa 18 em debeo. Pod u prostorima B, C, D i E bijase u isto] visrm, naprotiv pod u prostoru .A za 21 em, a u prostoru F sa visinu kamenite stepeniee koji je pred njim, za 19 em v]si. U .rusevini cijele zgrade nijesu se nasli nikakovi komadi opeke, s mora da .j" zgmda hila pokrivena nekim druginr materijalom , a krovnim crijepom. Tllas zgrade nalazise 11 sredini zapad110g glavnog zida, te [e 2 SiTOk. Kros taj u1az doslo se najprije u presto» F, 7 m. sirok i 3'6 m d .Iz toga prostora vodio je lijevo i desno po 1 metal' siroki otvor vratfr prostore D 1 i D 2. Potonji su prostori po S' 8 1n dngi i g. 3 1n siroki. Nadalje vodi jz prostora F 2 4m siroki otvor zida preko stepenice e u srodnji, rtajve6i pro.Stor zgrade E, koji je 7 m sirok i 10'4 d"9--g, te biiaSe oeito glavni prostor zgrade. Kao kraj prostora smjestena je prema istoku apsida, pred se nalazi uzviseno, cetvorasto predvorje, 4'4m siroleo i 3m dugo. predvorje 'prema prostoru E otvorene apsids, rastavljeno ie od E, B 1 i B 2 samo kamenitim stepenicama a, koje su 21 em visoks. Uz to predvorje bila je prerna uuutrasnjosti cetverokutna gragievina na podlozi od kornada kamena, te se sastejala od izmjenitih slojeva c""r1I,·,,,...,h:, plora i rug-ala, te [e hila 2'7 m duga i 2 m si:rok.f).. 'I'a ie gragjevina bila djelomioe razl'usena, te je samo u jugozapaduom Toglju imala visinu @d 60 em.
0

Oeito su 11 kasnije doba ti stalei stupova. na prosti naein o ekOID i komadima sedre kvadra/cno obzidani, pri eemu su hile cesto lijepo obrag'jene trane koroada sedre prema unutrasnjosti okrenute. Kod otkrivanja prikasivahu ti stalei stupova kvadratiene 'stuPQve od 1m duljine P? strani i 60 ern visine. U njihovoj sredini moo-1a se opaziti povrsina, gdje su I:> nasagjena hila debla stupova. Des110 i lijevo ad prostora A_ bila su uz prostor F bez ikakvog odjeljenja pobocni prostori E 1. i B'J, svaki po O'21n sirok i 3'6m dug. Iz, svakog toga prostora vodio je 1 m sitoki otvor vrata u prostorije G 1 i G 20 Potonji su prostori 3°8 m dugi i 3'3 m siroki. Na unutrasnjem sidu apside, ed koga se duvar na zalost odrzao samo 11 vrlo maloj visini, odrsali 8U se jos naokolo ve6i komadi prijasnie slikarije na duvaru. Slika 3. pTikazuje nam komad ite slikarije. Na najd6njoi je strani pednozje, koje se sastoji od 3 vodoravna traka. Oba su ]n'ainia traka ljubicasta, srednji ie otvoreno zut, a najgornji je zarubljen vodoravnom, crvenom crtom, kao sto ie i cijela
povrsina toga podnosja pokrivena

Na obim stranama

te gragj_evine stajahu

podlozi dva stalks od stupova c. U rusevini koje su pTipadale tim stupovima.

na kvadraticnoj kamenitoj nagjena su i debla i gla·viee,

vertikalnim, crvenim, istosrnjernim crt-ama. N ad podnozjem nalaze se tamnozuti, uspravni trakovi, pokriveni crvenim crtama i ornamentima: liMa i S objestraaeobrubljeni crtama u luku, Polja, k0ja su megju tim, Jlokazuju na svijetlo. Zutom tlu neprav51ne sive trakove.

13*

-

336

-

337

-

U prostoru 01 nasla se najposlij ok ruzla zidina od komada kamenja 1 opeks, te imade u promjeru 190 ern, a visclra je 70 ern. Na cetiri mjesta perilerije i to u jednakim razmacima pokasnju se 'udu, bine, iednoj od tih udn; bina uzidan je 8 ern debeo stupic. (A Z-ika 4.) Poi:ito se u rusevini prostora C 1 nalazi nekoliko iehala, glavica i podnosja sasvim [cdnakih stupica, moss se uzeti, da je i U ostala tri zareza stajao po jedan takav stupid. Podnozjo too-a tupiea 'sastoji £6 od kvadratiens ploee , nad kojim sa dva valjkasta odebsla koluta, te nose glatko deblo stll!pa. Glavica ima dolieYGW-ikastu O'UZYU i povrh nje cetiri glatka lista I koii iZ'laze na HUj. reko svega je toga kao P zaglavak kvadraticna ploca, Po cijelom obliku drzim, da ie opisana ovdje okrugla gragjevina ognjigte. Inaee nije se U oijeloj zgradi nasao trag kakvo! sprsmi za vatru , a posto je' ta zOTada bila bez sumnje za stanovanje, mora da II se razne prostorije zimi gl'ijale drvenim ugljem u. otvorenim rnangalama, 1/6' t/6' Od arhitektumih koSlih 4. Slika, 5. mada nagjsno ie u iimsk{)j kuci, 0 k@ioj goYoTimo, vrlo mnogo komada : obra;gienog kam:enja, kao glavice podloge, Il'agmenti stabala okvirene ploee i tome Iicne stvari. Od tih en samo nekoje zanimljivije komade ukratko navesti.

---.-.~

://6
Slikl} 6,
• I

,.

--

338

-

-

339

-

Od stupova nagjen je osim stupica, koji je vee spomenut i u slid 4. nacrtan, stalak , komad debla i glayiea vet$t;}.g stupa , koji ima u promierll od prilike 18 em. (Sl'';ka 5.) Pra~o~{Utni ~o.stamenat, kajemu [e stranica 24 em duga, urijesen je na p~·e.dll~o!~tt"aDl [ednostavno profiliranirn okvirom i ima na jednoj siroj straruci pregib, PodnoZje togastupa, sastoji se od dvijevaljkaste guzve bez ploee za podnozje. Glavicu saeinjavahu cetiri glatka Ii ta, koji izlaze u s.ili nad valil.m~~Qm guz~om i bii~e valjda pravokumim poklopom polclopl1ena. Deblo b1lase sasvim glatko i za to nijesu Diegovi fragmenti nacrtani. Od ona dva veca stupa u prostoru E koji tako~jer samo glatka debla imagja~~, nacrt~;~o [e podno~je .i glavica u sUez" 6. I ta se glavica sastoji ad cetU'l glatka lista, koja izlaze usilj i tamo [e gOl'l1ja ploca, koja je nesto prema sredini st.ranice povucena, ukrasena nasvakoj straniei zaokmzemm nastavkom u sredini. Premier tih velikih stupova jest 40 em, stranioa podnosne ploce je 61 em, a duljina stranioe na gorujoi ploei glavice jest 60 em. Vidimo iz too-a, da je taj osebni oblik glaviee dosljedno proveden i pri vrlo razlicitoj velieini stupova, Ali vise za nas vrijedi u sl:ici 7. naertani fragroenat kameRite ploce, ko ji u iiSa-

. Dom. Tlrezana pismena lIf, RiC mogu se sasvim 1'azo'ovijetno 1'8:Se PlSro · Pismena na cetvrtoj strani nijesam nikako mogso odgonetnuti. pozna tJ. ." .. Od zeljezlllh pl'lledroeta bilo 18 . klinaea i poiedinih lragmenata oSlIn· • . cr tal 0, sl;1-a 9 18'5 em dusro 1 13'5 em. "If,., . 0 siroko i ortalo, sWca 10., 41 em dugo 1 6'5;n giroko na naidu1joj ostrici '. Oba su se oblika vee opetovano nalaeila 11 .. skim zO'l'adaroa nase zem1ie i zasturun I:> • pana su u zbirci zemaljskog muzeja u

ranom okviru

U

obliku

luka jasno pokazuje vismena 0 i Mi. toga je vrIo vjerojatno, da to prikazuje komad Jupitrovog zrtvenika. (JoviY, O(ptz'nw)

nekoliko pl'imjeraka. .. Od ostalih nahogja.ja mogli 'bi se .QSspomenuti razni criiepovi od stakla rimskih zero1ianih posuda. J/1 Ako i nijesu kopanjem u Maidan~ Slika 8, nagieni nikakovi osobiti prii~dmetI, . koie -u ostalom i nijesmo mogI.l kad otkopavanl~ ost~tak~ riroskihkuea U tolikoj udaljenosti od morske luke m ocelcivati, to narn je ipak uspjelo sastaviti zanim]j~v .11~ert~e6e .~uee II .. . e po kr all111 i cini se , da nam }. drugim lstrazlvanllma te . .. okolice dokazano, da je postojala veca rimska, naseobina- koju , [e stitila i-imska tvrgjaya na gradini u .Ma:id~u 1). Ako sehi stavimo pitanje, kojoj je svrsi mogla SIUZltl otkopana rimska kuca u Majdanu, tacla ~sl~l ~a mogu na taj oacin odgovoriti, da ie hila u nase~bll1~ odhcn~ z~'l'ad~ za stanovanje, posto su 11 ninj zastupam SVI glavnl dijelovi

i

1/it
Slilu:t

9.

>

.'

v'

M(aximo).
Pri vrhu okvira u oQlilm luka prikazan je snop zita, a kraj njega 1/6. stoji kip sa prebacenim Slika 7. pla8to1)1, te ddi u Kraj toga kipa llrijesen je okrajak ploce iZljebljeniru

uesnof .ruei grozd. stupom.

Od kovnih nahogjaja maze se navssti sljomlieni stylus (pisaljka) od srebra. (~lz'ka 8) Drsalo je te pisaljke pl'ilicR0 bogato profilirano, ima na svakom kraju kvakast zaglavak., na svakoj ~tl'q,pi m:ijesen po jednim

rnnske knee. Zgr.ada nema v est i13 u 1 a, koji i Fr8nta ulici o~~oren, e nego .rni dolazimo kroz vrata j, leoja su u, glavnom sidn, U unutrasnje dvoriste ostium F. ~rai ie raspored U ostalom se , d "t nalazio i kod pojedinih zgl'ada 11 Pompejims .. ~z to:ga voris a vodi sirok otvor u zidu, na kojem valida mJe bile vrata za, za;tvaranie, u a t.r iurn E, u srednji j najveci 1)1'osto1' zgl'aCle: u koiem kano eta se provodio obiteljski zivot po ~anu. ~a! je atrium valjda kao atrium testudinatum bio sa.svlm pokriven, P08tO ie niegov l)od bio sasvim: ravno lijeP?1l1 naljeven i ne pokazuje traga iill pI u vii u t.. j. sprerru za vodu, u 101u se dovagjala kisniea Sa krovova, koji su hili prema
1)
Q1asnik ",em. muzeja l892, al... 231.

--1/4Stika 1.-0.

n.

-

340

121'1J1LSU

.

341 -v"

unutrasnjosti nageti, To je bilo kod onih .rimskih kuc.a,, kOle SIl imale u sredini. -otvoren atrium. Ali se cini, da nasa kuca nije imala ni atrium dis pI u via t urn, 11 kOieo>8, nije In·OY bio naget prema unutrasnjosti, nego prema apoljasuosti, te 1e imao u-sredini pravokutan otvor za svjetlost, Gragjenje u sredini otvorenog knova rnoglo je uopes u talijanskom .padneblju biti vrlo zgadno radi 'dobre rasvjete ]?1!0stoi'iia,.a naprotiv nije valjalo za studeno zimsko doba nasih , " ~a ;istocnotn lt3!j~ atria vidirno megiu. dva velika stupe c pray g:l·ag.jevinu ,b i z~ UjOID uzvisen prostor A. Prednji je dio toga otvoreni od ostalih prQ~tora naokolo odlucen samo satri kamena stepena' Zavrsetak toga bijEl,se okruglo obzidana, apsida, Njeoi zidovi bijahu iskidsni S'1ikarijom a naljeven pod bija-He osobito pazljivo isveden, kao i megju kamsnim stupovima a. , Mislim za to, da mogu gi'agievinu b tumaeiti kao temelj a prostor A kao kucnn bogomolju (sacellum). To mnijenje utvi'g]llfe ~to -se l1ttsao u zgra,('li kamen Jupitrovog zrtvenik.a. ", U pobocnim prostorijama BJ i B2 koje suo prema atriju "'h·.,., .. "'.... nalasim alae-u rimskili kUGa, koja se upotrebljavala djelomice kao soba ptimanje i razgmTox, a a.ielomice opet kao p1'0storiie za velike dolaie (orm F.r08tOl:ija 01 sa svcjim okruglim. ognjlstem mogla je biti kuhinja, prostorije C 2" D 1/ i D 2 magle 5U opet slusiti .kao sob a za (cubiculum) i lrao blagovaoniea (t1:iclinium). Posto se zgrada nije rasvjet1javala kros otvor krova nad atrii morala je z'grada imati -u ttl svrhu prezore, Ali njihovo razmie~tenje rnogu nam pOKazati zidovi, koji su se edrzali samo do male visine. - 8to su se nasli gvozdeni dijelovi plug-a u rusevinama atrjja: najposJije; da su -se stanevniei te .rimske Kuce bavili :i gospoda.istvom. Da edredimo, KOjOj su postaji na rimskoj cesti od Salone do Ser· it,,,......... "'1 (Bos. Gl'adi:::ike) pripadals rusevine u Majdanu, pcelusioernc se polozajem S a1'16i na Pli vi, u. kojem je Tomasohsk I) po slicnosti imena na;sluciv:ao ~.' ~_~ ......... postaju Saritte. 'rim, sto se 1:1 novije vr:ijeme meg'ju SariCima i 0 Sipovu~) nalazilo Tllsevioa, 'gragjevinskih komada, rimskog naclg,ro kamenja sa uatpisima i mnogo novaca,p.ot-vrdi.la ss ta slutnja saavim .Idemo Ii od te taeke, tada nalaaimo u Peutingerovo] tabli . postajama SaTit:te i, Indenea zabiljeseno VII l'imskih milja, a meg~ Indeneom i Ba.loie. Timskih milia. Racunamo Ii na iednu rimsku1 milju priblisno l'5Icm, tim za ciielu udaljenost ad. Saritta do Baioie za,

1 ih '1' 18 lem: to odzovara ta udaljenost prilicno tacna udaljemuja , 1:> . • _ • c, '.t. d ~{a' dana i s toza mosemo velikom swu1'nostI trasrti u nosti ad carlva 0 1 .. e . . 0 id kim rusevina.ma ostatke rimske postaqe Ba Io ie.. ])lal anSll..1 . .. 1 . .8 Za sad jos nile utvrgjen polozaj sred~le pos~~levIndeuea, COla 1 ~ . . . tahli sa elva tornja OSOb1to zabll]ezena. Po spomenutoj p utmo·etOVOj .' . PI" . e . 0 rti ad 5 rim skih TIl iJ ja ili 7' 5 7e11?, Ttl og Ia bi se tra~atl na 1Vl~ u~alleJn~s~ megju selima Oerkazovi6i i Docici valida na lijevoj .obah Vlse ezera. '. li . di J . M" ie dosada amo toliko poznato, da ie u onoj oko 01, u pre ]e 11 Plive. em ~ .1' db' " (( vee vise puta isorsna l'Unska bl'oncal te sam prosle goume 0 10 GOIlca , Iii . ku bron canu l) • 1- tali .ce gosp 'I'orkara za nas muzel ]epu rrms od upraVlte ja om . a. fibulu iz tog krai Valjda ce naskoro poCi za Tulmm, da se i tu nag]u ostanci zgTada posta;je Indenea.

:v

') Mitth, der k, k, Geogr. Ges. Wien 1880, str, 516. ") Glasrdk \elvin. muzeja lSl)2_, str. 3t' It .

,

Bpaue u cpoJI;I-reIITJrn;e J
:rtYCTOC

BOCHM

1I

Xepueronuaa.

Hpuoukno

6oc.-xepr<. lIlYil8jU O. Pajcep.

"tJaBRa. (LyCOs monedula L'J Dohle),
Je Jm ce rrc-reo Beli CYTOH xnararn a eDoioR l\l'pe~toM Rylie H [yHap~ Q6aBJijaTlI, a Da~llaHa ras.n;aplilu,a Ira ,n;ollmheM OrffiImITY naJIOmHJla Beqep:s:.y BaTpy, na ce 0A n.o nOA1l;}B;e naansac'ra AMM, B;Ojll ce pacnpocrnpe no CTPMR1\t :rePOBOB1'I.Ma, Rpac neqe_Plbe CJI12lEB60CancKe Bap0m:H norryn.asa y Ta.n;TOTJiIHMJa iaTa qa:BICIII, ieoje y ,n:~BJI>e}I .n;apMapy rJIaCRO rpaRfty 1iI 1'J:ajnoc.mje CC C~{)He y'l'apy TBp~aBy JiJJI~ paSBa.J.£Jm)T,ROjy hem rOTOBO cny'KYA rraha. TaRox 'rBp'9ana H _paSBaJII:Uramra y ,2I;0601Y, 'I'ennsy, Bpanorpaqy~ Or6lJ,J H y lIlliOrlnJ )l;pynrl'tI MjeCTJil1iHt.
saje;1J;11lJIQ!f ea CTRHOllHHn;HMa - TheaH1l0 :Htl'IBJheIb(i'·M. iloA KJ'I0BOMce l'ISJLe.me, EyXHH~CKHlII CUJIalJ1iIH3J1.ra ce- oTxpallI-t, y HajH(~liOj ryn:ryJII![ ce.n;\\m<mor uaeapa; Ha HaimJiIB~"hoi 'IapIIJ'J1:iH, y OTBOpeHHM npOCTOp:HjaMa craje, JV1IieJIe ce rO;2(Hlre 6es HltaEBB ooja3H:H na OROJIO lle-raiy. Ra;ll; npHpO,ll;J:baIC y OOCaRCROj 1l0caBIDIJiI Bl'I.n;D, RaRO cy "lJaDI~e1iI npaHe no o:s:qw\fa H CB1fihaMa nocjeae, na no BYJIH H 'leEElffiaMa qynEajy, OH;n;a he nOIDIGJJ1'I.TH, ,n;a ce lIaJIa3a yep ,n: 61i16JJ:HjcItnx npezjeaa, r.ntie ie,n;Ha npcT8 qaUJbe na rramssarraxa cje,n:11lno CTOIljH. Sa lJ8Bl<:y ce .Mo~&e ICaSaTlt, ,n;a [e 6esa3JIeHa, Hll IWPliJCH-a, Jnl Jl.IKo,n;Ha, sa TO ce .M'O~Kel'rtO necexara, .n;a is TaRO -r.lJIoJ'o6pojHa y OB1rMKpajeBIIl'rf3. ]I ,2I;pyr;qe no E:apOIIH ffie fIO MaJIO HeC'J.'ajel jep ne rraaasa sroana M:jecTa sa rJIHiOO,ll;o. OHa ce HaeM]I B Y HOBe arpane, reoje cy no HajHoBEjeM eBpOIT:H~1iIJ3.J.I)e1:be YOKO ie CJCorr-qlliHO C 'Ionje'IBjm[

"9:aBEa ~unm

cnarAje

y

Ha'y~koi

CROM RattmIJ caaaaane, TaIW H. np. OB.n;je y C:;Iipajeny, a TO ie casto npBjaTan ,n;0E38, ,lI;a ce ona BHa y,n;CCHTHnpe~ra UpEJIlffia ra. IIepje qaB:h"InrO TaRO je CBaEOM n03HaTO H TaKO ie.n,HOCTaBHO, .n,a ra BaHCTa He Tpe6a OnHCHBaTH. CmfO Be.nB'!FlHa "If lIBTBtrClt1'eT (ja~oc'l') ooje 6HjeJIor .spanaor Epyra llaBJmq][Ta [e H Y 600. 1:JaBl\:e. He AMRO y EO'l'OPCEO.M y6niena je 'lanrea ca cjajno-6jeJIEaCTHM RPyrO~r. 'Iy,l1;ItonaTo je ,lI;a Kp03 6 rO)1;HHa npol'rJ.aTpaffia y Boemr K Xeprrercnrmn He iH:1.n;jex oI'ljeJmx "9:UBEH (Albinos), npe~r,ll;~ y .n;pyI'HM 3.cr.'fJba!lTa BRjcey npJro pnjeTEe. CaMO rrperraparop II;eJIe6op BE,lqe le.n;H)' ca OHleJ1l1M EpH.lIl1IMa aa RpOlly SaTB6pa KOTapCEor ype,llia y

140*

-

344

-

345

-

CapajeJ~y, a rocnO,1l,lilH. Bajep (Bayer), CTpOjUp YOI1 (nylJl:KOilI cI>JIOOepT) :ae.n;aJIeIW OTaJIeR 6. Mala 18 '£j. -qy,n;RoHaTY qaBRY, a ynpano onareone ce RCTe ,n;BHje JiI y AOEboj IIITajepCIwj HaIIIJIe: PaSJI.1il:Ryjy ce ozr OCTa..,J.lHX caao TFilIle, nrro cy ID1 RPI1JI~ csjerao-aaaaja 60je. 1-\.ao mTO Beh peROC1I:r0, '-JaBRa ce lI:ro:II~e rOTORO y :qnjeJIoj Boemr H Xepner-onamr RaD ,1I,OMaha UT~a Hall-IiI, casro Y HeEMM rrpe.n;jeJIIDl1a Xep;qerOBI1He HERaRO ce He HaJIa3H. J.benr aeane samee saje,ll;lllr'-l:Elil Y neOlT>1RI!I!lE jaTlU1a, a saB.ita-,n;aJIEJ. j&1:a SBMa, OAJleTH nx BE'JIHlCJ2[ opoi y jY:t.ItHHie 'I~paje.Be, a £lsa neKOJ'l11.RO TOITJWjn )J;aHa eTO ax oner K 1:IaMa y rroTrryHoiU 6])ojy" Bjeponamro je, Aa ce soor KJDilJ\:raT1iI'UtliX paszmea y nOie,ll;BHllM npe,lJ,jen.rtn.[a;, y paSJIIi.P31ilTO ,ll;ooa JIery. O,n; 2-0. anpaaa na AO Rpaia njecerra MaJ]a Mory ce !JlpBIIIlCH nOJI03F! HahM. CroAHlu 1I:~ec.Tasa rHlljeS,ll;O mm 'daBRa ,zr;OCTa. cm!.MHoIo6pojmrx O uykoTliOOIa 1iIpyua sa sE,n;apCIeeCRMe H CTpexa RMa lilso6JL)1,a iblll H CTap01:' myuJher .n;pBelia na TaRO Tell: Mm:l.'.:eMO pasprjS'J1I>I, -sa IDTO :BUR TOJIllJW 'IaB~ y Hac, HO, sareo Beh cnOllrerrYCMO, - na :EbllX ce He 1I:[OmeMOI10Ty:tI~lilTFI.

M.na,l1;H oy npJlO py:ffi'.Jlll, AOlt HO AooJll,iy nepje, cy BeJIHRI1:.j)f paaana n ,n;OCTf.t JJE['IRR. Cymune C BeJUIEIDI RJbyaoM paS"TJiIRYlY co Beh npmax ,n;alIa lIfJIa,rr;RX npaaa, 3eMaJbOEH Mysei lli,m ID( y pa3rrmiI CTaEbY pa,SBkl'l1Ka IiI ~~ N3 Pa,rr;OBHHCEO,!!;.7hy61D3:a, J£a1I:UIna:o,aROA Boc, rpa.zr;rrn:tKe l!l I-iS AepB~H'1'e. 12[3 'rpaBHID\':a TIOCJIao flaM je rocp: naAmylImp rern:nlilH;ff; raBpaHa, Eo~a ·0 13. ~e6pyapa 1890. y6no H EOJIl IDraljarofl caato le,n;Hy nory. JZ[rraE }e ~T.Ro;a O-JiIJIaBeCCJIa H OIcpeTna H na j e,n;H oj ce HOSH TaE~ .6pso lepeTaJIa }Cao .zr;a :Bnta ,1I;Jmie. BaTaRi CiJI~l\:Ii/beHe lCOCTM (rapcyc-a) OJllame nOTnyH0 sapacTao. 3 BOCJUlI ID[3; Be.i1iHRliIX iIIIJMa, a ys TO r-anparroaa :1iJ300HJb~ 'Xpa:e: , ua he c EbR&:OB 6pqj I 'lla$~ nplIJIl'[K.awra leABa ,CMa:EbHTH.,Ha~: :siIDIe HX nor-ane oz, CTPU1tHlIHa, K01HM co no Hape.zr;6Il BIICOEe se raJhCR~ BJIa,n;e Tpyjy CTp13HHe H caM:? Ha l1'a1 Ha'lllH ",rohn lie CEl EbMXOB Opol

:0

HO,9i

l\taIblITIi(.

Bpaaa (C01"IJUS- (Jog"ni@ L., Nebelkrahe).
ItaKo y Yrapmwj TalCO II. na ::o,H:jeJI()MBaasaay Ha.JIaSIi ce caxo cana Bparra. BpCTa, SBaRa Corvus corone (Rabellkrtihe) MOUI'.:e Sa.ztyTa'NI y .Ha~e EpaieBe, aza ce IQII\':aKO ne HaJIaSII EO;n; nae. Casa Bp~Ha xaororipojaa Ie Y Hac. il:npHe Ayme lI-W:/KeM? TBp)l;~rrIi) )J;a CEl CBar.zr;Je Moma HaM II ,n;a npanna .M IIlBparoy HaJo~hJ-CjHHJa;tTan;a .. qaE ycpe.zr; rpaAa :lIWBH 11 e .n:H1E6 , mTO 6a-m Hllle Ao6po, lep OI;Ja 1e nOHajBmrre RpnBa, Aa Y Eamlfl!{ 6aupmMa ID!a '1'0.1(0lfaJIO UT:an;a ujeBa'IlillJ,a. 1I:Imn ce Aa je 60caHCEtt Bpalla HCIIlTO MaJIO Echo. 0)1; csoje aycTpo-

I'aspaa

(CO')·VU8 G01'aX

L., Kolkrahe).

aycTpBicRmr 3e~r.lba,i\:(a[e raBpa1! BIMO pHjeTI~a nT~a. Rainr hem ra caxo y y.n;a.lhelmjllM npe,zr;jeJIEru:a II TO 'Y BIICOlCHllf ropaJlra; AYCTPlljCEff ce JIOBan; sa TO H sa'IJ,ll;JiI, lea-,ll;IIpH yJIasy y 600. npJ'C'I'Olll!n,y O,zt;Max lWA m.eJh_eSRI1'IKe· .CT~e y 6JllIslitElJ!I rpa,1l,CRe R"JIaomrri;e yrJIc,n;-a ]lfEIOID'l'BO raBpaHo:sa. TIs ,n;aJIe:weOEOJIIllliC '£y ce caKyne 0&0 :oo:ac:aaS8JIOraja. TaE6 can- je,1l;HOl\f erajao .aa BpXy Tpe6eBllka n yl'JIe.zr;l1M RaEO ce yrrpaJ30 ca I\:'JIe Ja:x:OplilHC :Ma;JIa ~Ha Ta'IKa npaMa MeHEr repehe. To 6Hjame raBpaH, lWjH JlJ!Ijeno sao opao noepa] MeHe rrpOJIeTlil JiI, RalW .zr;yponlfoJl1 lIfOl'OX pasa6paTH, ynpaB zro IqraOHII:qe O,ll;JIeTH. _ RaKo' y CapajeBy TaRO FI y ,n;-pynlM MjeCTID_Ta Ryrre ce l'::tBpanOBH HaiBHme OEO-RJ1aomru;a 111 Ty ce MO:IICe HaiJIaRme M yOJiITH. Ha ~jeJIQ.:M' BaJIK:;:my rrosesura O,ll; Kal'lrerrBTe .zr;aJIMaTBHC,&e' 06aJIe HaM hem r-a cBar.zr;j"e. Y njeemr II npliPu1 nrpa Ttr oB.nje BaiRRJ YJIory, yonke ie jeilf,Ha OA HajnosHa'mJjEX TITHIl;a. J om ce cTpBHHa lU'fje YIeCTnTO mr o,zr;epa.lIa a ranpaH ce jom :rrpHje CTpBJiIIIapa ira CTPBHHJiI HaJIa31il:. Y HOBE.je .BpHjeru:e TBp,n;N ee orreT, ,1I,aranpaHy rrplI Tpamcffiy CTpB12IRe-HCJ\\l&y'llrnO nasaapezno OIllTpII BUA., a He 1I1llPl'lC, ITGM-ame, aza :ry 6J![ f[lBPAli'>y TpeoaJIO jom .n;OE!;l3aTR. Y Bocaa rre T_pe6a xpane ,n;yro 'I'pa:mJiITII, n:y,zr; 1'0)1; ce oEpelIc, HMa ie ml06H;)f,a, sa TO H Rlilje OB,zr;je JIOBY 'l10JIJilEO mIW,n;JhlIB RaO y ,1I,pyrHM 3CMJ.E,l1i-lfa, ,ll;le ce CT_P.B11n:a r 0AMax aarcorra. .AJIH.. 11 OB,1I,je lie -qeCTO ,2I;a Cl\Iamae IIoRoj.e1' MJIa,zr;or Se'1:JJlIBa,TeTpHje6a, iape6.lIIIJT l1I T. ,ll;. AeliN no=me H OE,zr;jerrplilJIItI'ffiO PaRO. Ha ~PHOlU BpXy ROA Toprse Bonomhe nanrao caM. 1'a,ll;lme. 1890. Beh HI. )1aIYI'a 4 tPpHmI~a jajeTa y rnHjes,n;y. ODO rB1I:jeSAO 6:fJjame yonke Bp..u:O "lY;1I;HQBaTO, jep 6laj~ame 2 m B-ECORlO H Y BItICImH 0)1; 20 'Tn l\1e~y ~paTheM 6JKBe TalCO eal'l)ateHo1 Aa je D;njevw ..HaJI~JlO Ea "o/Hi, K01E" 16 Y ,n;yJI>MHy upymeH. J.[e1'JIO o-:uja:rn;e 6pl'l~~Jblm(!) UPOCTPTO JIRITO.BOMJIIUWlII. M:a:oro rrr;J!Jjes,ll;O .1r.e!)B;lT TaJw1;ep Y HerrpJiIcTyna"llIFIlI'[ CTIIjeHa'll1:a II Mome ce je,n;Ea nOMohy yme'1'a ,ll;0 :a.era J];olrn.

y

i s»

,1!O:aJ2[Q

yra.pc)Jee I:WM.IIIliIDIDjC,. a aaacra je Beka 0)1, ~.ID!X, Iwje caM HS ByrapcRe, Ii oz; OEllIX, IWJe cax rcailm :0;0 CliUIlvr MleCTH1\fa MOTpn:O.

B14ieJI6 (Albinos) Ra9Y ce Y EOIHX is ermo nepje rOTOBO Je.lQI.Y [e ITOCJIao r-ocrto.aan Y.
,n;pyry

Y 60i.H ne-Ma crazae paaaase.

(C3.zr;-ay Ballioj.rryn,lI) jaBJoa. nall{, ,ll;a ce HMa Beh B~e r?,zr;~~ y Or,r,arey :aRJIaSJiI rQToBo ORleJIa npana, aJIll Aa oTxpaHioYle YBHleE ,M:~m,ll;e 06J!f'TIIe 60ie.

je y6lifO rOCII.

Ea'I'K3,n;. 3el\m.1J~c:reEI 1I1yseJ .n;06lilo le 2 13panB, 6I1Ije.rro, a n,PHQ cBieTJIo-ro.rry6n"IacTo 6liIJIo. KyJIRjep 9. !Jle6pyapa 188.1. HB .lby6YIJJ:&Qr, ap~lilTeICT The:M:eqeR KO,ll; 3JIa. rOCIIO,n;RH Bapom

.'

Bpane

)l;a ee y B.eJI1iIlWl\i 6pojy JIery H. rrp. y rrpec,}m~H, y .lby6ynm RO,n;,JItynan.:qa IiI y ,n,pyrlilM ropall1a OHa. sel\lJ.be. JI~eH>e nO'lllffia y BOCIflI Ita,ll;. paIDr}e xa,ll; EaCHHje y aIIpllfJIY, a y Xepn;erOBHHl2I sa "Yy)l;O HeIDTO Kac_Hll'}e 1il TO n:CTOM y Maiy. .. AOl\mliH .lhYAH BHajy BpJIO ,Il;o6po Aa rrpO:lItApJhlIBa Bpana l\m?ro Jale, .na H i\lJIa,ll;e ROPHCElJ!IX rrTHD;a CMaRHe) aJI1il HMEO He he Aa ce C1eT][, ,zr;a 6JiI" ymml'l'l'Io "TheSIDIO rmrjes,ll;o ca jai1'lMa, rrrro ce y 6am1:ffi RaJIaSH, jep je .zr;ol\IaheM: cBlljeTy TareO peliN samTlilTa n~:IITJ;a np]1(po~ena. HeKa MaEap JfOnan; rre mTeAH 6apyTa II He-EO. My ce He ,ll;OAHje, .zr;a OBe rpa6.u;.HB:o;e yanja. TlIM he Be.JIIll\':y ROPllCT rnmnT:H, jep -.sparre orpoMrry IIIIWAY lI]?aBe.

ca AjeJIOl\[l'IIJ,"e oRjeJIJZl}\l'EpllI.1UIl\la r.lOPY ce YIeCTO Elil,lI;Je'rH. Bpane ,ll;ormpy y ropana /I,O 2000'Tn naoarre. Taao caM nanrao,

.

346

-

U;pHa apaaa He
wry

(C01~/JUS

/rug'ltegm L., SaatlU'~Lhe.)

y B~CRl1 ,'fl. Xepn;erOBlffiH lImoro [e pjelja :qp~a BpaHa 0,11; Iiplljarm1b~. sa. l1SBJ8ClfO T~3p,n;lilTH, .a;a JIll ce ORO OB,lI;JeH H3JIery. . . 14. aupM~a y6HO J8 r-ocn. E. IIJI .• AO~f6poBcKH RO,n; Amf.,e CJIaTJifHO B.e.a;~el\':o oz; Boc. rpa,n;~Re luy~aRa 0,11; paae n 11: lUI BM,lI;jecMo jom jc,a;aI:{ ~ahw.
~a~1 aJUl He 110I',OCMO HHr,n;]e lH1RaKBY naCe?6J.ilHY HJTEI. a~ap jE',lI;HOI'luljesAo M ]2[. one IOARRe llwrao ca y npBO] ce,n;MH:qlI Mala, a rrpaje jom II

Razlicito. -

PaSJUP31ITO •

BIDIIO . CaCBID[
Xep:qe:OB~mr

nprrax

Halin.

ROTapy)

namo 6y,n;e aer-o Y Y:UYTpaIJIEE,OCTH, HsrJIe,n;a reao ,n;a HHI'.n;je CTaJIHO He ~pOReAe 3lure; a Y3AI'I;'Ite ce ,n;OCTa BHCOICO y r-opaaa, reao InTO rraar ,n;OIm3Y.1~OHa, mTO J8 16. cpe6pyapa 1839. IW,n; Becno.lba (y jaja'{RQlr MeljH. lImoro y6llJeHa.

nyry

a ]yrCBPHY

BpaHa y OlWJI_an;H ,1(paQeBa oeo y:wlia H~pyne y J2lliaQe OHe QOB:'IHO' noJtOBl'rn;01lf HOBe- [6pa Ha 'BQM Y XepqeroBHHY, caaro lliTO ax 'ra,n; Ha ,n;aJIMtt'l'1fiI(utQj

Dvije slicnosti.
F~jQPCiouci.t61i Ivan Zovko.

ee Ty :rery ·a 80. TO OBe llTFIIW He "{{HHe Hawr 31I3!THBJe rneozre,

y OBHX Bp~Ha .HMa MH?I'O 1iralli8 H8rrpaBftIJTErOCTHHero Y CMRHX. roeu. Cecame (Szeszulk) l~ 11. J~Hyal)tt 1881). lCO,n; BHJIefia ElMO 8aHJ~:1\fJbH1t IW1Ifa,n;.y?~Ij). H R1~Ol:rH.JeJlry3elY. nORJIOHHO. 'fa je apaaa cnjeTJ.lO-Ea:Bajlil 6oje, a neple I0J Ie BlMO TBp,n;O ]I TJ.eRHThaCTO pamqyIiano. . . 9. ,n;eqeMQpa 1889. y6Mo cast RO,ll; Ocjm»a y CapRjeBclWM IIOJbY I\pRY BpaBY ca BpVIO. :qy,n;rloBa~lU1f EJbynOllI. ,1(QI£R .,1J;Uo EJbYHa O)ajalIle o.a;6njen ]I 360,!', Tora ropasa . caBF.1le:a y 06JIHKY nOJIYl\JJe~e~a E OR? 21/~ c?n naupKje,n; uepacra», HnaR OHJRlfie Ta IITll:qa .n;06po yrojeaa If cJeljarrro c .n:pyrHM BpaHa~a M. IlIBpaRaMa Y APymTBY. .Ita,n; 6H IUmf.t BpaHa ,1(0 y reacao rrp_OJbeli.e KO.Zl;Hac y BMlIRO;M 6pojy QCTalaJIa, llmI'.11~ O.a HaJ\1 .BPJIO mRO~H) ]e:p on H3BJra'IHJIa aprse O,ll;'1Il.J;i.\ra, aJUI y OBO BpHle;ue OHa ]e :eeli. y CB030 1 CJeBepH1nr npe6llBaJUImTll, fa, Te

y BOCHil

Ii

Xep:qeromfHR

Asklepij u Grka, a Aesculapius u Rimljana bijase bog lijecniBtva. U Epidauru .ima.gja.se glasGfviti i JUt daleko eu V',eni templnm, Njegovi sveceniei tn rnu bjehu sazidali i [ednu lUlstahanu (bolnicu), koja je isto ta~o na daleko slcvila svijetom svojim dobrim gl~som. Lijecenje u toj hastahani biiaBe veoma ohieno, Donijeli 'bi 11, nju belesnika, 1\;o.ji je marljivo s najvecim pijetetom molio i zrtvovao bogu, da lUU se u snu ukaze, te da mu priopci pravi lijek, koji ee mu pomoei i od kojeg ce za stalno osdraviti, Ovakovo lijecenje zvalo se nincubatio£i. (Poblize isporedi: Seemann ))Mithologija Grka i Rimljana ~ strana83.) . Listaiuci dahle pomenutu mitolegiju nehotice mi je gore navedeni uaein liiecenja (incnhatio) udario u OeL. A... znate za J:lto? Ni za sto drugo; nego sto i u. n~eg nal'oda ima nesta veoma slicno sto za cijelo izvagja 8YOj pocetak, kako bilo da bilo otalen. N'arod naime tvrdo vjeruje, da sto god bolesnik u suu usnije od jela ili pica ili ~ta mu drago t.ab 0, od toga ce rnn biti, da IUU ne ce ni od sta, drugog biti lijeka i ozdravice . Isto tako ako hasta (bolesnik) sto god pozeQ, da jede Hi da pije, pa to bile i protivno njegovu hastalnku (bolesti), vaLja svaKako da tnu se ispuni i udovolji zelja) [er sko je to i tako, biee lllU korisno za zdravlje i ne de rnu biti e gOl'eg. Posve [e naravno, da S8 ovakovo vjerovanje znade eesto put siromahu bolesnik:u ljuto osvetiti te kadsto urodi sasma zlim i pogubnim p0~ljedieruna. Ali ~ta demo kad se na zalost jQS tako i sada i to vrlo (\l.esto dog:agja i kad se nanod jos nije te pognbne predsude otresao. Ucitelfu svjesnu, koji dobro hoce i zeli svome narodu, gnto'(ro "ViSenego samu sehi, kao i svakom drug-om narednom Jjuhitelju i postovate1ju, bide .syeU!, (lui,nQst, koja de mu se zapi~ati u "lrnjizi Zivota ~1 da ne samo ovu predsudu, nego i sve ostale predsude iz naroda nastoji ukloniti i unistiti, ali neka pri tome nikad ne saboravi, nego nek uvijsk ima na urnu, da ovakn pojedinu prsdsudu zabiljezi i knjizi na s eti amanet .i cuvanje preda. Isto tako listajuci pomenntn vee mitologijn (retei oel strane 117-120),. kao i naertani Ilk drevnog grckog boga Palla bio mi [e pevodom i za drugu slienost. Opee [e znano, da nas nsrod svu silu nairazno·vrsnijili prioo 2l1ade pl'icati 0 ;rilama. Izmegjll ostalog po Hercegovini se pripovijeda, da pokraj magarecih nogu, imadu llllloge vile i kozfe noo·€. Ne eu da kaiiem, da i onq dolazi iz 8t®.re grCke bajke 0 pomenutom bogu Paull, ]"oji j€l imU0 jru:ceve noge, pa i rogovena g']aV:i ali. svakako , i ovo je veoma sliiSllO tome jal'con:o:mom bogn. Razlika bi sarno II tome hila, sto se :izricno yeli, da je taj bog imao jarcije nog'e, dole mu:bd Yeli, da u vila imadu noge s "kozjim papGima«, a to je oboje 11 glavllom sve jed no, samO ~to je narodni :izraz i forma neiit blftil"l. za vile nego 1StQ to hilo u Grka, za njihovog' IJoga. je

348

349 XI.
AIW rreM:aUl il.jene, a TH OTw.l}a:, na y6epl'I ceAaM BpXOBa O,il,6Y[{'.136.BpXOBe lIojSAliI gftJJlT6CPUa, rra henr lnra'l'J'l Ajene. To neru y'Il't8JI1'H ua 'Ryp'l_)eB-p,aa y iy'rpo.

HemTO
Hpuonhrro

0 napOAlIHM

rancaMa.

Y'l.lI'reJb CTeBRn P. AeJIHh.

XII. V.
'I
,j

Alto (nnra'ElEe) jecTn, ltO

TH ce
TIS lI!ehana!

Top6e ' .lbe6a,

He '111 leCTIl ._ nexaur soa.e sa je.itOMi a TIl y[tp~.1\n y ryp6e'I'lW na Rsjei\1if ,~ohe TH IDllT:l.Il. sa je.wlIf. .Iloma.e hem
,.
11:.•

gecTo ce ,i\ecn Aa lie M.lLaAll., UO[llTO ce AOBeAe v Eyliy Y3era nrro, E_ll]'[jylill 0A ItyT1De 'Ie.baNI, All. jeA8. 'l'OMe, aso E() Q,iJ, 'Ie.J,ft,1\H 6i:tHe Y Ryhy, pel,zyUlro CB8RpBa, ORa lie 0,1\Max PyKOM 3altJlOHHTH ·1.'.Il.3.13Y FlAK pyRy paIlllIpnnr no o6pasy. To lie oaa y<LllllJ'1TJi[ 0,'\ CTFI,Ila; a He 3Ra, mTa he jpj 6lI':l'FI. IW 1e ona TaAa TPY,f\TIa, TO lie joj rpana OA pylte oerana ltD, .iIl1Tty lbef,!lI;Eft\ '~i!o/l'§na. L'Aie je 1"0,iJ, Qua PYIWM RPJITH!1.>UI1, CHfAie lie ce .aa EIOBOpO~eH'leTy 3JUl',rH ~neB:-pyllRl'I'IaCT nmrje:r, l1.itH Gam 'I'O".lLHWa, reozmea je IT pysca. To he MY Bl13,l\a OCTaTK.

)1

'111

IT

I

I

'II.

,J,III.
I~"'A cmrj6T ,(Ionocn cmrj'ei1e
. RIw. 6R 'I'D

AKO OAeIII

Y :o;pltBy

0.

1l3a)l(~tJ;M:a((,

H naJl1ir

,!<lpTBHMa y UpJ;;BH, oRAa r.ileAaj,. ']fa

y;anffil'jeA:ElY CB:v.rje~y H3 tq)ltBe;

a'!<mAll. 're ne orrase,

I\~

enuie-fill. He c}urje 6JITH 0:], TBbjH, B~li( 0/1, Ty1DHX cBHJeha. Ty cm~.jehy 'Apml'I y caa AYlty , rra - -Aa Bor callJBa,
asc
TIl

urro J!OHTaAO;
1 ),

1l0'JRe IllTO, Aa TH ce nea.e na 'l'lrje.ity,

-

'rOM liem

C-llFl1elioM 31l,Bap""llf'.rN

]if

VI.
AJW TPYA1Ht ~efIa. T..ileNh NaItO ce IW.ibY 6paBlI II Myrna Dny "EpREhaBy« sa,I".'taHa 6paaa., TO lie EbeIlO IlOBopo'l;ieH'le, EaAa ce PO,iV! nXpEaTlIu. C Tora, lwrOA xp'le, Ea,lit CITaBa Ma.j>e,a my je sa np.HjeMe 6peMEinra r.iteAa;;ta KitEO ee ltO.by 6pamr.

o~wax' e TN YAPJfTlI aa ceL .. h To [e ~urjeR! XlV.
'I'pU l1YUEl.

,2l,a Aosna IG"pa, rtaAa fie ce YAi1'£H, Tpe6a y Y jY'.cPo. pallo. TPe6a, All. ypaIDI R .06il)e
(6y6IIJJ;a),
OlfAIl, he ce Te rOAriHe YAa'U'.

01JlI

VII.
ARI1I ~1'J?YAHaaceaa T..iteAa JI04Rap 6HTH y pa.Ra.!'ra.
TO

:lfem30

A.:rtO

'Byp'l_)eBa~An~, .All. lifCEO~a' 6alli'IJil pyue, 11.11lto ~6l y D}YBol niea 6YA6 a 6YA6 Y APyrol, OHAa - APyre. ArtO

s

y llpeb.Qj Y l~pacraMa. eBe:he

OJJAa -

Tpehe

1"0AI1H6.

he. jo:i ee ARleTa pONtrR

xv.
kI,w
lIeRa, yO'll!
:o;ypa :llM.a ~V3a, a~a7 ItaA ypamI ITa ae <:IRa JWjll [e BnID6

VIII.
ce POAl'I Al'Ijere, na ra Sa,il,O,ilI acerra o6.ilan:opna, Te DasA8- amre n Die1Dlta', TO k~ ]I Alije:r€l, AOlt [e rOA eJUtBO, BaaAa n;err.ltaTH, xeleM'.]!, Il.ilaK.aT.H, - cne he My J).1a.itO 6BT-I:l. 1'aJ\.BO je A'Jl:je'I'e MO, AOE' je J)1a.ilO. UCTO he Tat~o AHje're ·ll.itO 6HTI1 R cne he lICEaTl'f, alW ra 1l;lH'amtllSi1,11,ojH. C1'OL'IJ. ce H Ka~ 06.a.aIToPHY '9:013j.eKY: "B'o Aft TEl n;I,rraHK{L 3fl.;1l,ojH.ital" Ra,3,a

Bo..itlfi KOllH'l [e "uepyll'I1W

o.n~ lIur.itl'lja, @JIal

'Byp'l_)eBIl,-l-IRe llOACTJ)]l~e n: 'BOJU[ -

ABa

C'l'PJI~a",:"pa y 6aImIH'~1
'1'.

ll.Ma ."leA-HaNol!:
~OTJep$,O, ()TppOBe

• jy:cpo
ITa

ItOil! jO) CTpy.K 6y Ae seh,

l

Behe

je 1I10~1aEnnure

o.ROMSie K ApalEa. CaMO Tpe6a

y

Be'IS Aa Habuqemc

MOMlt,e.

XVI, AKo. xohe IG"pa Ai.\. SHa na ~()jy lie ce cTpany y AarII ORa. He~ yC'l'prne O'lK 'RyplJena-tl,He CTpy~ :/Rape. mapy HeRa nocaaa Y 6am<ry II 3a.rn:Je. ClYTPa K[I.,4ypaER n o6m,e acapy aa ROjy jO"j ce c1'pauy u})eBIua, aa ony he ce 0'l'palty u, YAa:rR .

IX.
.,]'::LT]f

s

&,iI,a ee AHjeTe P0t\H Y IWmy.ihlII\1I, Tpe6a yse'l'lI orry B;QlliY.Ib:rnw, na ~ieTe no jarO,il,lIUaMa - o6paa;FIMa. Tarco lie Al!I'jeTe 'Baa,1\a OCTal'lf -

!bOlll ITOTP-

"PY1II61lQ".

x.
ARO TH ce He Aajy AJEm;a C ,lI,jeTe'I·Q]r. H 6emlu£y aa rpo6.ibe, ee -Ajen;1J.AaTH~). yArnpy
na je na

XVII.
Cl'O TaRO, aKO Y o-ra 'Ryp'l_)6Ba-ARe IG"pa OM6'l!e OI'lbmIITS) rta yaMe "CKTO • C:axo IlTI;SBpRe" (u.:m;l'KO Ol"peEe - rope, a Ay60IW - Ao.ihe) H y 11'. nacne ll.il~a« .1Iy[' Tpe6a onareo y mmpn)"l':y CRry "RaonaRO" Bsa ce6e (sa Ae'l;il'ma) Ai.\. np~c.lille sa "orffiHIDT~« R nR~eJzyJ:(( Raea.6y. Y jy'.I;]Y t.e_ B.a Jl.yry Ral~," 6pasAY, [I., lIO TOl .6pa3)1,H UPo.JlfAa Ie IISKaEBa ,6:y6a((. I;;'YA[I. js 6y6a npelll~,a, On8u'dO he ce H oaa n;ypa, y,1la'r.Il.
'y 3a=p"lJTJla
\

U

TH, a TI!I', -:EcaA yIwaam AlrjeTe, @,WeCR t'po6y oemUnf, IUH c_,1O:M:1I. rr~W1 lie Tn

') Bamr: "r.l1ltCJ.mJ,-t S6lla.lbCKO .. Ny~ejR''', 3:'0/1, 1891.,1UIi. 2" C'l'p. 3 13.-217. .) OBO je ){aillumc y I\lllil61]>aIlCII:0"j OKOJIm\Jf, )\{aOI'o j(~ 6<llllin~a no rpoo.1['Yi aanRJI;IIo~I Rpajy ya ,2I;PHHy.

a.

OCOOll'XO

":a jyrQ'

n 1IenJ".r01'01lapu.

• • ..' ~ on~' n"a TplI n":ra ne 00" H "0'10011: ce.: BpXO~i 011 CRHle1;.e,Xpale)f - rllJC le 1'0P1CJJ:- ~·'·I~D., .. J.. ..., J OJl7l.8. ce n3'lUl'l'O~l ~abfll..7l{<l. TaRO cy Mann aa'Bap'I1!.ITJr II l'aHa je O'lJOl< cnao.

M.o~PiIl. op; SfrBTa!?

350

D51

XVID.
'. KpftJa ,nY'l'a) a ORill, rcora "BO.IlRMO. ORA AJiMHJa, e ie nor

"

.

AKa sora. aoannr

y'. '. 'IKyp hem pac

a

OlI

aa TEl IIe Ida
< • •

J~

IIp 0-,-)e,

'k

h ra e

Tpeoa
,rl.-,

e-

J. an ABJiI]e APY£Y nOAY C APyror I\I)aja ra rpeea npOTTVlllTF'b
l&era
--.J

8hH

PH, a 'l'Jil H3Bya;lI noaa, ITa fIX
,_

CBOJ

.

oHAa n:yXfL TYAft
.

Y'HCYI), rfa r allll JLiU;[ L~ rrpymIITH: jeAEI JIo.;t
n.

Obicai "dzabaH I).
Priopcio ueitel] Ivan Zovko.

carco

=r=

npl
a

y1

HAir -

YSJ,'Uf.

;m:eHC'K;O!

0 ., aA cao rsera sa ce

6}J:lIt€J

6o~'be U3a

eacra

{i'.fl

Aa
,

lIpo:..}e, 01[8

H3Mei)y rro:ta no.co
Jl

yqrty
) 6uo -

.ilailHTI{
TJ'~

CBC3'tooiUI

'"

(he je.

Bff'l!Jl

caWHTH TIll

p . .H<1;tRO

:1'e

rrmu

clU'yprro,

MyIlm:o,

HX

. . CBO:j8 MaJlte.
A....t. .-,

Jom ee 71 ' '. ,...,fl1e:rtl

Ji[

0130 rOBopff

y aa

RaAa ee pOAI'[: ,~, OHO Ce CMtrle
" .-'~

P A1, a.ilJI :a:::FI]e ranta. oao nOM ~yro'
. Hl'llwra .
CEl Be
M\7 -.I

0

.'

.

,

-

He BRAll,. E:H'l'K nos'Tale", ..,
OHO • fill. -

Me:py _

ranee

He

ena

: ,,<w·

II'"
eM

fill

]2[cnfHa

I'a Sa6aB.ibaJY H mnape cMFIJe H C IbH'i'rfa ee 3a6a.sJ"a.
.a.LLL)B.iUI .

, ~ ....

",...

lDllre

_C~llIJ€J na
,

.ibYASj
OHO
J'

a

ce cMnJe '-7 H,ltxr'le'aiul.'H
,.,

naHl:Je..te".

JJ""",

-

lbIDla ce II AIIjeTs
'SHAJI

Aruc...'le, alrlje-te.

"WR je

ArtjeTe

Ma

....'lO, OHO caMO mra rrOCAa c anbe.ilIil:Ma, -

3T

TO

Hapo.", TBPAO Bjepyje!...

]ialo hi koji star].!] kavediija bio u Bosni, osobito po manpjem kasabama, gd.je joti nije toliko razmahao svoja krila nevi, dub, vremena, kao po veCijem mjestima a d-a 11e bi zuao na d LlgO i ua sirokc pL"i&,ti 0 ovome cbieaju, koji u svojijem poeeciiua, hako s ciill nije i 'kljucivo ullli6vna svojina nar dna. Naznac ni obicaj dzaha! sastoji se 11 . tome, da doticni ka,ved~ija posto ima vise svajih musterija koji se ad njega sluse crnom kahvom pa lead [ednome od njih lmde kakvo veselje : ili se 0zeni iIi rnu se dijete l'OW) ili Gto takvo onda on zagj~ od Wll<!arna do ducana pojedinom svojein mni;;teriji, 11Q.1;eci pun veliki ibrik kalrveni, ;vj:1;-i ]Jog-a li gotovo serbetnjak (kahveni sud, iz ].wjeg so u aTllgorn sudu zalijeva kahva, a' tit je uv;i.iek s vrucom vadom 1'li\,4Ul' [a pripravi] :kod vatre, te kad 1;;:0emanlaise [noredi] kalivu, zalije vrucom <mom vodoui iz se:rhetnjf:k"\ sitno ssmljeverm kavu u drngom zntomobiclloll'i ibrikn [sudo], pa malo neka uzavre ko vatro 'koCi kajmak ad kahve po vrhu i kahva je gotova) ito~i svakolll_ svojein ououi musteriji 11 !indian. kahvu yicnc.i na glas lld2aba.!tt nd~aba!" Njegoy mt1~terija, ima ih i takih, koji irnadu uvijek u rezervi kod sehe ~yai via titi findzan, te mu aamo potkuei svo] 1ind~an, a leallvedzija nru naspe u nj ka:hve i nda zagje dalie, da sve take obredi svoie IlnISterije, a sve uvijek vice pri tome obreg-jivMja d~abal!l nc)Zaba1tt - Kad g'a koji IljegoV'IJTlJl~terija upita za sto [e ta dzabn i koiue je naurijenjena, on oilg'ovara: nE se tai i taj; sinoe [e '\Tee isprosio, Ili nRodilo s~ u tog i tog c1:i:ieteU i t. d. - Jeste - dakake - ne smije sa to 111ll)isliti da j~ ovo iz kese istom onako kavedii.ii. Oft~luciee se (okodstice se) on poslije ocl onoga gase komn ie to u veselje cima. I3al{si~ (dar) ga dobar lite ceo(l njega Zit to minuti, Ali ill. sam propitivso potanje za. ovaj obicaj da sasnain oillen lUU je bl),~ ]~jeg'ov poce a:k i geli lUU se p0ja;vljivaju prvi zameci, te sam. ovo doznao: E,j, nckoc je bio neki Sehi~~'azilija koji je prvi stao i izumio prziti i mljeti kahvn, da bude GJdnje toz (prasak), Do niega se za, to niie:mala, nego sa ljudi pekli i kuhali kavu: riasuli bi onak» na zrna vode, te kad bi to uzavrelo, onda bj onu vodu a nje pili bez secera i bez itita dru g-og-. Selri- azilija ss, kako vidjesmo, drug'om, ill, da kar.6emo, kako se nama hal' sada Cini- pl'avom naeiun duji.sao (domislio) lcako se s time kerevi (barata, postupa), U n,iega je hila io~ j ktol'ka ljeporica, kojoj [e ime bilo n iaha (I. Fa' prvi put kad jo Selri-SitziIija talco poeeo postnpati s kahvom i bel je pristavio 'vodu, da ispece kahvu i zasuo toz (prallak kaveni) rekne njegava kceTka: nARo ova kahva sad.11 pokipi pokipiee po ciielonl vij ttl'( _. to znaci: osvojice i l'asiride se po cijelom svijetu, dft co je svak alistisati (obiknuti, zavoljeti). Zbilja kahva, pokipe ta~1a, i tako se mliil'l j upoznade je O'otovo cijeli svijet. S toga se men;i i <5iOOo, a ovaj obicaj l)dzaba'l u Resni d nije cisto I1aromu, jer i sarna prica) koiu vee l1I,Lrod srnatra s-vojom osohinolll kao i sanla tu:gja jmena, daju rni za to razIng-a, da podumisavam (preelmniievarn).

un,

zero

15*

352

353
OHa 1'.i1.cAa oHaj .,:b86, mil. fIX C~aIIe 'I'0 H~{ le 0A onora . sa B ora. (,tl ~lT'l'a, IDTO ra 13R ~aBO.lly rrpeaare, It.a,1I, 'a cnj&re. 1 MH A01)6MO, rra :af.RTO lIorc:yillnw . a 1.. mum Seil'lnba OCTaRe, na 3•. le,.WTe. Ie!, DI\l'OBope ~)aBO.ilH. e nA' oBal aeaenn ')1" · yrnrTa .. orrer oaa. "To je 0,1\ onorn .1K]ITa Te rrOlnmJ.'I6 ffil eCilf.lbe; a nn Aol)l~Te :s:a IhEBy All. 06J.rl)erl'e TI :l)auo.1Y npe{'o.9.:Te. ,.1:]'[ AoljCMo, na .1Kfl'1'0,1l.HI'HCMO Ba~fa Tpana oCTane, a ITa je ie,llCTe!! percy 1)aBo.iUJ. - ))"A o:caj JltY'Tff?U oner lie ona, - "To je 0,11. oaora :I£~HTa: nrro ya.pH. 1\a,1I, BR Apl)c~e fla 11'.HBy :a,a .1l{a.eTe, F[ :l)a.nO.llY n:peAaTe,. )la r~ HeMa, 01'1)',a lIfF! ","lITO O,l\n~~M?~ a tlaMa oeraae caaa C.iLaMa. Err C.iLa1'lry Je,ll,c:re! Ha TO lie ~aD0.il11I). ,f ITo mro !IX lICITHTa, Rima joj ,~~yre 'iIapc, lID jeCTJiI. Yse ItaIllJiI&Y K .nnse jecTH. Y TO eno Tn rry:no Ha"lenIHn,aj, eEe, '(y 0J'lie'IIO o6'Y'ICHe. JeAHf~ :xaj"w, na cjeA6 Rpaj JE,C. Ha IDOj 6Hjame Ayra'IKa aRTepui~ 0 XiYTilrnje. r .il.6.11,a 1'If.ilaAa y l'b "Ma"je All' OBO aB'l'epJijfl. Mo.io caaxe - ai,\ ~?~a) '1 Jec, Eora :rvnd" pe ...e ona y ce6x. - "Ma hy [e, Bora J1flol, sa6HibB,Ell'l'H; na R,aA A9~eJ\:t EyiUI, Aa BRAHM a61'J.iba!tl Epme 60Jb6 rypHe PYE,y y X3..iLBY, na ltatW ORa BalteTIDlJI,a lW,i\ rse cje:ljarne, rrpl'I~Ifc.a:e joj enateo

rurTa,TIC

Y

Aa]Jaj liIrpajy,

lI,iena.iy.

Thy
. le

naroae,

nA~{a

l\;imaB

Ba&[

ORa]

.

Aa

n:pIDr

'6 ;pe

je,W·
-

IIp.l'Iou}"L!![()Y'In'l'C.IL ~ napOl\y
je MIIoro IqJH'la

C.T6BaII

P. AeJHlh. lipJM"I:t xorao

0 ~aBO.iLl{Ma.

TakFIx

6:a:

<JOBjert CaItYIDrrn

Caaa

ua X}r.lbatl,e. 1~1{Q ce ~al30 y cnaun-a nperaapa liT Y'rBapa, 'rarw cy II npmre IIOH:Jrn:.i\.C II TRIll Aora1ja):YJ1I1Il OImhe,no IT rrpOTKaHf:}. ;J a saa , AOli: CaM 6.HO !\ra.;nr, ITa H~aA 6:tr ~[6 pOAliITe.bll rrOBe-UI aa cmeao "a ce '''-J ~L ron'OBO 'T10~-'.' . "'"LLllno mrie te je ~.. t,.. . -J 1 •r .ru ·nll. ""jaBO.ilHM8,rrpliI'Ia.ao.
.L

ce

~raH.e ~H'la,
llpJPIaJY

iljaB.o.l'UIMa

aJUr .Ie MaH.a noccapaja .4>YAH H
r.it.aAa;ur

I<f

caje.lLa.
lir

H()

lIDal~ nellIO 'lecTO Aa

°

"fJTIf

Ita!£0

Q

.meae. 1 RH

Be BaM ee K.ileXlil

cy
II
0

6~m

ca~m

CBOII'fllI pol)eIDIM

0'lHMa

~aBo.'te

EOA IbJiIX :gal 'neljepaMa 6n.ilE

C lblJ.!!U,t CI:l

RI'puJtl![. C 'l'Ol~a 1I lTIfje '!YAo, Aa OlIaIW saHOCHO :qpnqajy csoje 'UI(lTO y TO]'[~ UP:WlaH.y Y:M,HBajy, alto I'IX cn!w [[OMRO CJtywaMO.
r;

npw.Ie

JjaBO.lt.Jll~a n

s

Ja

'~BO JeARY Talty

rrp~ IIOIWJHa

6H.4>e:ffi:IDt ca YCTa C130je

lJ,a Je rso J rrpasaaa

H,eHa

n 6a6a

(!,

TeWICe CaBIl:e.

Ha
ce

MIl

pe'le,

a Moja 6ma

-

nllpa6a6a ~,

Aa

Ija130 Mo~e

y CNlI~l'l'a yTBO~HTH, rra 1'[ y ~HY "6a6e?:mry~1 (ma6y) Te .aaa aKwrum, CRI1'le lID IT-)"1'y. Ba6a ]6 TO CBO]IDf 0'lID1;a BlIA1€l.iLa, RM~e Cmma,.][ lWte.ila ce, ,l1,a [e 6aw HCTHHa. OaRRa }om je OBaRa rrplPla..il.a: •

MacrrOJlf pylWM je,il,aJI nenr AD ce6e ITO!llTO ce

it

OCTaJIe Ra nemy

-

.ilelie.

-

BMo j~ paMaSa,H. IIo15Y TyplOUbe Ef:1 CJt~MO. To cy 6u.ile meHe AlI<lAapemihu C nI'PaAliIIJel .• JZ?n.it6 cy y rpa",. a C060l\[ TIone,a;y H rrolwjlly 6aoy. ITyTel\! cy Jllll,;,e NIHpHO,. c~ro mIJe AM l)a13~ C llnpOM je,woj M.itaAoj. I{o aarmr, na YAPH ee CMlorj If h~lln\"~J ny:rellL Jr TO lIOI'lHtJ lIYTa CIW'lF( n6a6eTJrna J a lIua.<\a II: H.oj na je nYIIIHe. ,Ea6a 6n.]awe rra,WTa, a ~fA'aAa lie H6ny (cReR,pny) au, cpepevy: "HAHo! HeRo6uHa! J3l>r,ilIf O;Be 6a6eTJIrne,K.areo je TPYAua!" Heaa je ohymHe 0A ce6e: ))Xajl'le HOCl'! ~l'e :I).aBO JI c 6a(je'rll'nOM, yII1l4emu:r;0 ietl,Ira!U a ORa lie 6a6e'l'I!IIDil:: n -qyjeru, 6a60 6fural ;f ·aA POAmir, senna Me na 6a6HEt:e!" .. EJLe~f ~po~e Bmw E.p~ie~m OA .0He Rollif,. AO'& jeAHo~1 rrcnpeA noaohn - 3acj/,'l;jrr ce aB.ilEqa, y A'f3AapeBHh~. Ee Ty '1'1'[ 1e 6H.lLil. IIJ6namrja ID'PalDe, rra H IIrysHE-ll.! 'Bano.ilJl AO~.iU1 lIO M.laAY" rra JeABliJ; OCTa~ y aBJl.Kjn} a, jeARn: joj yji,er.tUl y c06y: ,Il,lII'.tl[ ie,
na, Je
C'l'~lJt} BOB!,

naje,i\Y, xTjEl,il,He MJl.aiV1 .A8. llAe, HO OBH joj He 1\3>,1\1Iy, no je YCTase jom 1IeKO.il.Jffi.O Aana. Sa TO npIILjeM6 Blrlja.iLa je y neruITnf :rrajBl1me onaasaaa - na 'rOB are. Oaa IfX [e IfJiI:I:a..ila: OTIr,.iteH oy .!TJ\[. OJUlI jo.j Kamy, .,i\a cne TO onn H3Aepy,
061U'paHtl,jyliH
DIW

qOJ~jeKa, AOI': ra

o&J?e.rry sa

eo60M! ...
Hacny

E.itell1

jeAHe Rolin

pelty joi; Afl, lie nbJ;r .1\.7J1£;(.

joj

rryHO

F.-plI.ilO .ihyrrrTHBa

OA capallfCM'ia, na joj peRRy:

1)&A Aoij6rn reyhH, Tpe'mr

TO aa BparI~al" -

Y

TO ORa

sron:MHJ.nr O'Dl; a ItaA J£X OTROpR lr IIOl'Jl.6,1l.a - :s:al;ie ce y Tp rrre sa Bpa1'a, a otl, IDM aasBeKYTa xprra Ay.rea1'a.

CBOjOj Ol'\ajl1:. O,lwax Jbyrn'l'Ime

~a 6y,iV'l 6a6H:~a

OHO] 6a6H,

M.ll.a,l1,a, Ie 0 3aAHa, 1.-'0 $a.il.Ocrra:

TEl jo:i jeoRY Hoh y<J pallXasaH 06em...ita.r,ilje he 6a6eT.Il'HH 6l'ITU: 6a6~a H C lyaBo;AIiMa Hlllif _
RJiIIW 1\:0, rrOill,l.b8

ID~r ce lI:~.'lllTll,
3a.1B;:MllplI. -

An je IIJ'cTe. Ho :l)aBo.;tR
OHa 8Il.lKM1IpK, Ra,1l,

i;ia'BOMfMa.

n'llif

OTBOpJir G>'II!,

HO All. JiI,I1,e. Y TO lie joj p~nJ[: a ORa y rrehl'I1IJ1 Me:I)y
.

He rr~raAHe Ka,ll Ayl~.aTe .KJITJiITH, ao 0AMax oAe CHaXliI H ymrTa je: nBGra 'l'lf, npuJ30 MH K.aiKlI: rAja 1'R [e rora IT rora Aami 6X.lla a.RTeplqa? -, Y caHAYrey Eora mIl" OAX'oBopn caaxa. Ho on joj cae l'!onp1I'Ia lIO peAY, E:RIW jo;i je Bu,ajfM.a alJ:Tepl:rjy aa je,il,Iloj na<.iLeTIDI.II;l!I n Aa ;ie rroaaaaa, I"ame joj, Aa je If sa6H.<he$llJl.a MaCHOM pyItQ~r oA xa..it.Be na 'I'OM: n 1'0.1\[ nemy. »Ho xajAel< - BeJUI jQj - n01'13G1'11 CaHAy[t, rra Aa 13HAMNOBa Bora, je .ur ORO 6HJl.a 6am 1'13oja aII'l'ep1lja!u •. Y3M6 Clla:xa l~.ibyqeBe Ii[ OTBOPU: caHAYlv, ItaA rra nemy OA p)'1te .ite:he! E,to 'l'.FI m.ejTaJICll:JD(: nOMOBa Hll"JleT Jil;X 6R.i{0!! ...
'.) Op, 'IeI'll. je n1qrlleIlff xJbe6u. je, jell joj je i\aJllio 6116a
lTpa<J.a..JW..

TO JIrrjecaM Morao p,Oallt1pr. Beollll Ca:SKa, All.ce lIe cjeli.a;

aa6opa.Bmlfa

. Sa
pa;lja. Xa

.~0ra!

'£Y

uyRO IIy:tnIaTO Na.iteTFhar,a

}I Ra.ileTRFl~a!
-

II.\I. eRe IIJemtJY: AKo

"n <, eBO . ...,. .

OltO

,Mil Ha.iWTHJiIII;e. n gH.~f 6a61ITI I"I( T

Merre onaBel!

-

Y Ha"llm:El

JI{.iLa,i\O] lIfJecx J. I\:1lty

"

0

'ItasliillMa

lIa C-leAe. HU.ilmrlilifIl;fl

.

OHa .i1:e.ll:CH, y<JlIIJ'Df.lUI. ee, ie l!.aaAa _ IIOBn"ly'
ce p'oAame
1l ., •

.

,

,Axo ce pO,ll,I'f :a:<enCli:Q ~eTe
eEl pOAn :rvrynmo A:mjeTe, -

6a6}lIJ;u:!"
6a6Hu;rr!".

6.ilaro

JaAHa

M~i.aAa rrperru.ila

ceo A I'""'tI~O1'[ neke?!
..<U.

E~H\M C1)eliOM PO,A]1 ce .t ,,6.ll.a1'o 6a6mo:r!!"

''''Y·lliI'·O "~J '1'8. nil '.frie T'r
'"

e'l'~e

• sarpaJitme:

,;]3,IIl.i;'O tla6EJ:J;lif!

pyI\. .le-ita

!Pe:t~U:Ylflllt,

RIuw

caA. epeTIl"RjII

0.'1 JE,8.

A

,~a6n

meBC1oo, -

cny

je

pacrwMa,il,anre!

_

OHa

AJ~.reTY' Qrrep6, H 4,60a. BR.itD ]e

ra _..n lIonlfje. .<beoa: IIpHa,

.Beae.'be loI\ry1If6yc. 'l'y je CBa.Ke ae.ite:n:a, ,lICYTai ~PBeIW, CBaKaKa. MyaHl~a

OM

naCT.9.Re

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful