lnLeracLlvlLy loundaLlon

!"#$%&'(#)*+",'
!"#$%&#'"'!"()!%*"+)"('
Mundes| vepr|m| per d|skut|me te hapura


LdlLuar nga
!"#$%&'(()#*'%+%,-."%&'(()#*'%
Þ[esLare Le lnLeracLlvlLy loundaLlon

Me p[esemarr[en e
Lkater|ne 8akaradze
2|atko 8ezovsk|
Þerseta Grabova
A|k|da nasa[
Ana Iurc|c
Marse| ka|em|
Ia Natsv||shv|||
kuz|ca S|m|c


D|skut|met baze te ket|[ raport| |sh|n kooperat|ve dhe te hapura.
Asn[e then|e apo paragraf nuk | atr|buohet n[e p[esemarres| te vetem.
ka d|sa mundes| vepr|m| ne kete raport qe d|sa nga p[esemarres|t mund te kundershto[ne, por pervec kesa[,
ne perg[|thes| ata b|en dakort qe keto [ane te pershtashme per d|skut|me te hapura.

ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN

k[o pune esLhe e llcensuar nen perku[des[en e CreaLlve Commons
Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.
Per te pare nje kopje te licenses vizitoni:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
ose dergoni nje leter te: Creative Commons
171 Second Street, Suite 300
San Francisco, California, 94105.

Ne pergjithesi, nen keto kushte te licenses:
Ju jeni i lire te:
- Shperndanl - Le kop[onl, dhe Le LrasmeLonl keLe pune, duke perfshlre, per Le hequ dyshlmeL, per
perdorlmln e pakeLave Le kurseve dhe maLerlaleL e L[era Le lexlmlL dhe Le Lra[nlmlL.
- 8lkomblnonl - per Le adapLuar keLe pune
nen kushLe Le Lllla:
- Atr|butet. !u duheL L'l aLrlbuonl keLo pune sl ºÞronesla: Þollcy ÞosslblllLles for Þubllc ulscusslon"
nga lnLeracLlvlLy loundaLlon, e mundur nen Llcencen e CreaLlve Commons ALLrlbuLlon-
noncommerclal-Share Allke llcense. CopyrlghL © 2009 Interactivity Foundation”. Dhe ne Atributet
tuaja, nuk duhet ne asnje menyre te sugjeroni qe Interactivity Foundation ju ka fuqizuar ju apo
kujtdo nga perdoruesit tuaj, fuqine dhe te drejtat e kesaj pune.
- Iokomerc|a|e. !u nuk mund La perdornl keLe pune per arsye komerclale.
- Shperndar[a e ng[ashme. nese [u e alLernonl, Lranformonl ose e rlnderLonl keLe pune, [u duheL
L'l aLrlbuonl punes Lua[ Le re Le n[e[LaL rregulla Le kesa[ llcence.
- Þer cdo rlperdorlm ose shperndar[e, [u duheL L'l benl Le qarLe Le L[ereve llcensen e perdorlmlL Le
kesa[ pune. Menyra me e mlre per Le bere keLe eshLe llnku l faqes slc eshLe permendur me larLe.
- Cllado nga kushLeL e meslperme mund Le rlshlkoheL nese [u merrnl le[en e nevo[shme nga
lnLeracLlvlLy loundaLlon.
- Asg[e ne keLe llcense nuk l kuflzon Le dre[LaL e auLorlL.
- 1e dre[LaL e paraqlLura nga k[o llcense [ane shLese e Le dre[Lave Le rlprodhlmlL per perdorlm,
duke perfshlre kuoLlmeL e arLlku[ve dhe Le rlshlklmeve, qe [ane dhene ne seksloneL 107, 108,
dhe Le ndallmeve Le L[era ne u.S. CopyrlghL AcL.

Þr|ntuar ne Shtetet e 8ashkuara te Amer|kes,
Interact|v|ty Ioundat|on,
Þ.C. 8ox 9
Þarkesburg, WV 26102-0009
www.|nteract|v|tyfoundat|on.org

ÞLkM8LLDnIL

MUNDLSI VLÞkIMI 1L kCNCLÞ1UAkA
ÞLk DISkU1IML 1L nAÞUkA.

A. Le[on| Iorcen e Un|vers|tet|t qe te be[e ndrysh|m|n.................................... fq 8-9
x uo Le deLyronLe aneLareL e fakulLeLeve Le pershLaLen ne meLodaL e re[a Le meslmdhenles
x uo Le per[ashLonLe aLa qe do refuzonln keLe ndryshlm

8. Þyetn| Studentet .....................................................................................fq 10-11
x uo Le le[onLe sLudenLeL Le vendosnln se cllen medLode do perore profesorl
x uo Le le[onLe sLudenLeL Le vleresonln meLodaL per Le g[eLur meLoden me Le mlre

C. 1e ngreme status|n e mes|mdhen|es........................................................fq 12-13
x uo ngrlnLe sLasln e pedagogeve dhe Le meslmdhenles
x Mund Le nenvlereso[e kerklmln

D. 1e ngr|hen fondet per eduk|m|n..............................................................fq 14-1S
x uo Le ngrlnLe fondeL e m[afLueshme per Le permlresuar meLodaL e meslmdhenles, duke
perfshlre madheslne e klases, nderLesaL e shkollave, vendeL e sLudlmlL, llbrarlLe dhe pa[ls[eL e
Leknolog[lse.

L. 1e eksper|mentohet me shume metoda te ndryshme..............................fq 16-17
x uo Le lnkura[onLe unlverslLeLeL qe Le perfshlnln n[e shumllo[shmerl kursesh dhe shume meLoda
meslmdhenle[e ne kurrlkulaL e Lyre.
x uo Le lnkura[onLe profesoreL dhe sLudenLeL qe Le eksperlmenLonln me n[e shumello[shmerl
meLodash meslmdhenle[e
x uo L'l lnkura[onLe aLa qe perveLesonln meLoden me Le mlre Le pershLaLshme per La.

I. 1e perm|resohen V|eres|met e mes|mdhen|es.........................................fq 18-19
x uo Le krl[onLe meLoda vlereslml per mesueslL qe [ane me ob[ekLlve dhe Le doblshme per
sLudenLeL dhe mesueslL

G. Le[on| tregun qe te marre dre[t|m|n........................................................fq 20-21
x uo L'l dre[LonLe unlverslLeL slpas kerkeses se punes ne Le ardhmen
x uo L'l moLlvonLe punemarreslL per Le rlnderLuar kurrlkulaL dhe meLodaL e meslmdhenles.

ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN 1
n¥kIL
ÞkCCLSI I DISkU1IMLVL II
D|skut|met e hapura per mundes|te shpesh
fokusoheL mbl veprlme speclflke qe qeverla duheL Le
ndermare duke lu adresuar problemlL ne vend qe Le
zg[ero[e mundeslLe koncpLuale qe mund Le lnsplronln
aLo. k[o eshLe e papershLaLshme, duke pare mundeslLe
e shumLa Le n[e veprlml publlk kerkon n[e game Le
g[ere mundeslsh koncepLuale, duke perfshlre
shqeLeslme Le ndryshme, pyeL[e, beslme, vlera,
ob[ekLlva, lnLeresa qe mund L'l moLlvo[ne aLo.
lnLeracLlvlLy loundaLlon ll, beson qe qeverlLe shpesh
vepro[ne pa l marre ne konslderaLe n[e game Le g[ere Le
mundeslve koncepLuale per veprlmeL e publlkuL, dhe
qe dlskuLlmeL e qyLeLareve duke ballafaquar mundeslLe
mund Le ndlhmo[e ne permlreslmln e zg[edh[eve Le
mundeslve nga publlku dhe afLeslne Lone per Le marre
vendlme.
demokraLlke rreLh shqeLeslmeve Le Lyre dhe menyren e
zg[ldh[eve. MundeslLe koncepLuale qe ne paraqeslm ne
raporLeL Lona [ane zhvllluar nga qyLeLare dhe qe do Le
perdoren nga kolegeL e Lyre. ne shpreso[me qe aLo do
Le ndlhmo[ne dhe sLlmulo[ne dlskuLlme Le Lllla dhe qe
aLo do Le kene n[e plke nls[e[e dhe Le [ene Le
moLlvueshme qe Le hapln Lema Le ndryshme ne
dlskLuLlme.
Ne 2010, me mbeshtet[en e II, LeLe profesore
Le rln[ nga Lvropa Llndore morren p[ese ne n[e mlnl
pro[ekL ne WashlngLon uC, per Le eksploruar
shqeLeslmeL dhe mundeslLe e veprlmlL rreLh
prezanLlmlL Le meLodave Le re[a Le meslmdhenles ne
vendeL e Lyre.
Þro[ekt| [one ne MeLodaL e meslmdhenles u dre[Lua
me kooperlmln e unlverslLeLlL Ceorge WashlngLon dhe
ueparLamenLlnL kerklmor Le keLl[ unlverslLeLl, e clla
g[lLhashLu na slgurol amb[enLeL e nevo[shme per
dlskuLlmln Lone. Þ[esemarreslL e Ll[ perfshlnln
profesore nga Shqlperla, Serbla, kroacla, Maqedonla
dhe C[eorg[la qe kane ardhur ne Sh.8.A nen n[e
program Lhe ueparLamenLlL Le ShLeLlL dhe !luÞ per Le
mesuar rreLh meLodave Le re[a Le meslmdhenles qe
mund L'l perdorln ne klasaL e Lyre ne vendeL e Lyre.
keLa profesore u Lakuan me ne per mbl 30 ore per Le
exploruar shqeLeslme qe n[erezlLe mund Le kene ne
vendeL e Lyre mbl
meLodaL e re[a Le
meslmdhenles, per
Le zhvllluar menyre
veprlmlL
koncepLuale per L'l
adresuar aLo, dhe
per Le mesuar se sl
Þrocel l ulskuLlmlL Le
ll mund Le perdoreL
per Le lehLesuar
dlskuLlLme e perqendruara Le sLudenLeL ne klase.
ky rapor | vecante pershkruan shLaLe menyre
veprlml koncepLuale mbl prezanLlmln e meLodave Le
re[a Le meslmdhenles ne vendeL e Lyre qe mesueslL
eksploruan, zhvllluan dhe arLlkuluan dhe g[aLe
dlskuLlmeve. C[lLhashLu pershkruan shqeLeslmeL e
prezanLlmlL Le meLodave Le re[a Le meslmdhenles ne
vendeL e Lyre, mendlmeL e Lyre per veprlmeL e
ndryshme qe mund Le ndermeren per lmplemenLlmln e
keLyre mundeslve, dhe mendlmeL e Lyre per paso[aL qe
mund Le kene keLo veprlme ne kolegeL e Lyre,
lnsLlLucloneL apo shoqerl. ky raporL nuk Lregon
avaznLazheL dhe dlsavanLazheL e n[e meLodLe
meslmdhenle[e ne vecanLl ose menyre se sl meLoda Le
ndryshme meslmdhenle[e ndrysho[ne nga n[era L[eLra.
MeLodaL dhe mendlmeL qe [epen ne keLe raporL pund
Le perdoren ne g[lLha fushaL dhe nga cllldo pedagog,
unlverslLeL apo vend, sepse slpas dlskuLlmlL Le bere al l
pershLaLeL cdo fushe.IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 2
/01-$(2.2%2%,3%*)$%-45(-%6-%(-%
#-$'7"*8'1-%'4-%(-%
9-#$#"5-%*1-%##):-;:12851-%
(-%<"$()"#%'4-%*1-%7)*8-42%
.-9#272=%>45(-%6-%(-%
9-#72#-4'1-%91-4-7"##1-*%
9)0?2$-%8)$-%2*$)#"1)"#%
6@(-("#-(%9-#%(-%7"##-%91-4-%
*-%824$)(27-%

n¥kIL
ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS
SI IUSnL L SnÇL1LSIMIVL

Metodat e mes|mdhen|es [ane prezanLuar qysh ne
mlLolog[lne greke kur ALhlna e deLyrol SokraLln Le
plnLe helm. SokraLl, padyshlm u akuzua qe po
nderonLe ZoLln e gabuar duke ulur auLorlLeLln e
qyLeLlL dhe ne keshLu al flllol Le shlhe[ sl n[erl l keq nga
qyLeLareL. SoL, shume n[erez mendo[ne se perdorlml l
meLodes se dre[Le Le meslmdhenles eshLe krlLlk ne
procesln e Le mesuarlL dhe g[lLhashLu ne zhvllllmln e
sLudenLlL Le rl. ulsa mendo[ne se perdorlml l meLodes
se gabuar mund La co[e sLudenLln ne n[e sLad
fallmenLlml, dhe La shLy[e aLe ne n[e brakLls[e Le
shkolles. Meg[lLhaLe shume Le L[eLer mendo[ne se
n[erez Le ndryshem meso[ne ne menyra Le ndryshme
dhe qe meLodaL e perdorura ne mesueslL [ane me pak
Le rendeslshme sesa permba[L[a qe aLa meso[ne. uhe
Le L[ere akoma mendo[ne qe meLoda Le ndryshme
[ane fakLoreL kryesore Le zhvllllmlL ne shoqerlLe e
re[a., qe dlsa meLoda co[ne ne n[e shoqerl Le mbyllur
auLorlLare ku n[erezlL marln urdhera pa l pyeLur kush,
dhe meLoda Le L[erea co[ne ne n[e shoqerl Le hapur
demokraLlke qe qyLeLareL mbeshLeLeLn ne llderaL e
Lyre per aLe qe be[ne dhe qe mendo[ne, dhe lua[ne
n[e rol kyc ne menaxhlmln e qeverlse se Lyre.
ueparLamenLl l ShLeLlL dhe Shoqerla e hapur qe sollen
keLa pe[esemarres ne keLe pro[ekL ne Sh8A [ane Le
mbeshLeLur ne ldene qe lsh blloqeL komunlsLe dhe
qeverlLe e mbyllura kane qene sl rezulLaL l keLyre
meLodave Le meslmdhenles, l meLodave Le gabuara.
uhe prezanLlml l meLodave Le re[a do L'l co[e aLo ne
n[e shoqerl demokraLlke dhe do Le [eLe n[e fakLor l
rendeslshem per LranformlmeL.
Ne kete kontekst meLodaL e meslmdhenles [ane
paraqlLur sl n[e fushe qe shqeLoson profesoreL
p[esemarres ne keLe pro[ekL. u zg[erua me me shume
deLa[e ne plkepam[en e SlsLemlL Le 8olon[es, qe eshLe
n[e perp[ek[e per Le rlkosLrukLuar kurrlkulaL e
unlverslLeLeve ne vendeL posL komunlsLe Le Lvropes
Llndore,qe aLo mund Le [ene me Le ng[ashme me
unlverslLeLeL e Lvropes Þerendlmore dhe Amerlkes.
S|stem| | 8o|on[es eshLe n[e pakL nderkombeLar qe
perplqeL Le sLarndaLlzo[e dlplomaL akademlke ne
Lurope qe sLudenLeL Le [ene Le g[end[e Le Lransfero[ne
kredlLeL e Lyre akademlke ne cdo vend Le Lvropes.
AkLuallshL, a[o ka dyzeLeg[ashLe vende p[esemarrese,
duke perfshlre 27 vendeL e 8L. ÞrofesoreL ne pro[ekLln
Lone e dlskuLuan keLe proces g[ere e g[aLe. ALa ne
perg[lLhesl rane dakorL qe eshLe n[e proces shume l
rendeslshem dhe pozlLlv per zhvllllmln dhe paraqeL llrl
me Le madhe dhe sLablllLeL Le Le dy paleL, Le sLudenLeL
dhe Le mesueslL, Le pakLen ne Leorl. ALa g[lLhashLu
rane dakorLe qe ky proces nuk eshLe kupLuar mlre,
dhe qe mund lehLeslshL Le ndalo[e sLudenLeL Le
Lrasfero[ne kredlLeL lehLeslshL dhe vendeL e L[era L'l
prano[ne keLo kredlLe. ne keLe menyre, shume
sLudenLe, preofesore dhe dre[Lues akademlke [ane Le
paqarLe nese SlsLeml l 8olon[es kerkon meLoda Le re[a
meslmdhenle[e ne krahaslm me aLo qe aLa perdorln,
per Le speclflkuar rezulLaLe Le prlLshme, dhe per Le
shp[eguar se sl meLodaL e meslmdhenles do L'l
ndlhmo[ne aLa qe Le arrl[ne keLo rezulLaLe.
A'#% <B"#-% 1"*-% 7-('8"(% -% 7-42785-*2-4C% D2?"(% 1"*-%
827-*42'*-(%-%*8#@457-%(-%(@#-C%D2?"(%1"*-%.?-#"(%85-%
'01-$(2."(% 6-% *1-#-;2(% 7)*8% (E2% 45'6-#'1*-% $-('% 7-%
9-#8'#272*C%DB"#-%456-(-427-45%7)*8%(-%$-*-%*1-#-;%
(-% *8#@45-7F% 9#'B-4'#-(F% 4()8-*(-(F% 9#2*8-#2(F%
9)*-7"##-42(% 85-% 9-#B"6-4)-42(% -% 6-.-#24-C% G5-% "%
-$;2('*% *1-% 7-('8-% 7-427% 85-*2-1-% 6-% -45(-% 7-%
9-#B-$(-% 85-% -45(-% 7-% 72#-% (-% 9-#8'#-(% 85-% (-% 1"9-%
#-;)?("(-%(-%72#"C%
keLo pyeL[e reflekLo[ne n[e game Le g[ere
shqeLeslmesh rreLh naLyres se meLodave Le
meslmdhenles ne slsLemln e larLe arslmor, dhe [ane
fondamenLale per zhvllllmln e Ll[. ÞrofesoreL ne mlnl
pro[ekLln Lone l perdoren keLo sl argumenLeL kryesore
per Le zhvllluar dlskuLlmeL e Lyre.

n¥kIL
Þrofesoret nuk u munduan qe Le perkuflzonln
Lermln ºmeLoda meslmdhenle[e", e clla u la men[ane
g[aLe g[lLhe dlskuLlmlL. As nuk konslderuan
nevo[shmerlne per La perdorur aLe. ne vend Le sa[ aLa
Lhane shume g[era conLradlkLore per keLo meLoda, qe
l bene dlskuLlmln me shume argumenLa. ALa Lhane qe
dlmenslnl l meLodave Le meslmdhenles perfshln
permba[L[en, konLeksLln dhe procesln: qe mesueslL
[ane lehLesueslL e dlskuLlmlL, lekLore, dhe menLore: qe
sLudenLeL [ane p[esemarres dhe deg[ues: dhe qe
ob[ekLlvl l meLodes se meslmdhenles eshLe qe Le keLe
n[e lmpakL mbl clleslne e komunlklmlL ne kemblm Le
lnformaclonlL. ALa Lhane qe meLodaLe e
meslmdhenles mund Le [enLe Le orlenLuara nga
sLudenLeL ose Le orlenLuara nga pedagogu, qe mund
Le varlo[ne nga veLem kaLedra Le n[e meslm lnLerakLlv,
qe mund Le perfshl[e meLoda dedukLlve ose
eksperlmenLale, qe mund Le perfshl[ne aslsLenLe ne
meslmdhenle dhe LuLore, qe mund Le ndrysho[ne ne
varesl Le fushes se meslmdhenles, mund Le varlo[ne
ne sa[e Le madheslse se klases, qe mund Le kerko[ne
faclllLeLe Le ndryshme, kohe dhe perkushLlm, n[ohurl
nga ana e sLudenLlL, qe mund Le keLe vldeo, maLerlale
onllne, dhe burlme Le L[era medlaLlke, por Le g[lLha
duhen Le fokusohen ne dhenlen e lnformaclonlL,
sfldlmlL Le sLudenLlL, dhe shperndar[es se mesazhlL qe
mesueslL duan Le LrasmeLo[ne Le sLudenLeL. ALa Lhane
qe meLodaL e meslmdhenles shpesh duheL Le kene
rregulla, sl psh kodln e vesh[es, rregullaL e dre[LlmlL,
dhe kodln e eLlkes, qe Le keLe dlslpllne ne klas. uhe
aLa Lhane se sl n[e mesues vlsheL dhe pasLerLla e
klases [ane slmbole shume Le rendeslshme qe Lrego[ne
se sl n[e sLudenL prlLeL Le sllleL.
Þor pervec g[|the ketyre g[erave, profesoreL
nuk kaluan shume kohe duke krahasuar meLoda Le
ndryshme meslmdhenle[e me n[erl L[eLrln, apo Le
paraqesnln plkaL e Lyre Le forLa dhe Le dobLa, apo Le
argumenLonln pro ose kundra perdorlmlL Le ndon[eres
pre[ Lyre. ulskuLlml l Lyre u fokusua kryeslshL mbl
shqeLeslme qe n[erezlL kane ne vendeL e Lyre,
sLudenLe, profesore, dre[Lues akademlke, qeverlLare
dhe punemarres Le ardhshem, mund Le kene ne
meLodaL e meslmdhenles.
D|sa nga pedagoget u shqetesuan sepse aLa
nuk mund Le adapLoheshln lehLe me meLodaL e re[a Le
meslmdhenles. 1e L[ere lshln Le slgurLe qe mund Le
adapLoheshln shume kolla[, por g[lLhsesl lshln Le
shqeLesuar nese kolegeL e Lyre do Le adapLoheshln ne
Le n[e[Len menyre. uhe Le L[ere Lhane qe nuk lshln aq
shume Le shqeLesuar per adapLlmln e meLodave, sesa
per kohen dhe kosLon e shpenzuar per lmplemenLlmln
e keLyre meLodave, meslml per perdorlmln e Lyre,
koha e harxhuar, m[eLeL qe do nevo[lLen eL[.
ÞrofesoreL lshln Le shqeLesuar g[lLhashLu nese
sLudenLeL do La shfryLezonln meLoden e re per Le dale
meLe mlre pa shume mund e perp[ek[e. ulsa folen
g[aLe per efekLln e korrupslonlL ne unlversLeLeL e Lyre,
ku profesoreL benln kurse prlvaLe dhe merrnln
rryshfeLe per noLa me Le mlra dhe Lhane qe dlsa nga
meLodaL e re[a do lshln Le papershLaLshme Le Le
pavend ne kulLuren e Lyre Le meslmdhenles. 1e L[ere u
merakosen se sl sLudenLeL do Le adapLoheshln me
keLo meLoda Le re[a, nese aLe do Le mesonln ndon[e
g[e, apo nuk la vlen Le lnvesLosh. ulsa Le L[ere u
shqeLesuan per prlnderlL e sLudenLeve qe Le clleL
mund Le mos e pranonln keLe meLode Le re sepse [ane
mesuar me meLodaL e v[eLra, Le cllaL funkslonln me
mlre per La, apo meLodaL e re[a nuk [ane LesLuar me
pare, apo sepse... Lh[eshL sepse. uhe Le g[lLhe
shprehen shqeLeslmeL nese keLo meLoda do Le
pershLaLeshln apo [o me kerkesaL e SlsLemlL Le
8olon[es, edhe pse p[esa me e madhe e Lyre u
shprehen qe nuk lshln shume Le qarLe se cllaL [ane
kerkesaL speclflke Le SlsLemlL Le 8olon[es, apo nese
aLo kane Le be[ne apo [o me meLodaL e meslmdhenles.
Þrofesoret shprehen shume shqetes|me
qe n[erezlL mund Le kene mbl meLodaL e
meslmdhenles. Þor kur ne l pyeLem aLa qe Le zg[ldhnln
n[eren e clla do lshLe me shume lnLeres per dlskuLlm
Le hapur, dolem ne perfundlmln se aLo ndaheshln ne
shLaLe kaLegorl Le medha: n[erezlL mund Le mos
prano[ne meLadaL e re[a pre[ frlkes se ndryshlmlL, qe
sLudenLeL mund Le mos [ene ne g[end[e Le adapLohen
me Lo, qe profesoreL [ane me shume Le lnLeresuar ne
kerklme.

IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 4


n¥kIL
Þas| profesoret | art|ku|uan keLo shLaLe grupe
shqeLeslmesh, aLa vazhduan Le zhvlllonln mundesl
koncepLuale per L'l adresuar keLo shqeLeslme. keLo
mundesl ndryshonln nga n[era L[eLra ne shume rruge
Le ndryshme. ulsa nga aLa Lhane qe keLo meLoda
funkslononln shume mlre per kedo, qe ne duheL Le
percakLo[me se cfare [ane, dhe duheL Ll moLlvo[me
g[lLhe mesueslL qe L'l perdorln aLo. 1e L[ereL Lhane qe
nuk ekzlsLon n[e meLode e veLme qe funkslonon per Le
g[lLhe, dhe qe duheL Le provo[me se clla meLode
pershLaL me mlre per keLe apo aLe mesues. ulsa
supozuan qe sLudenLeL lshln auLorlLeLl me l mlre qe Le
vendosln se clla meLode eshLe me e mlre per La. 1e
L[ereL Lhane qe lshln mesueslL uLorlLeLl me l mlre,
sepse aLa e dlne cfare eshLe mlre per sLudenLeL e Lyre.
uhe Le L[ere Lhane qe dre[LueslL akademlke dhe Le
unlverslLeLeve duheL Le vendosln per keLo meLoda.
Þor dlsa Le L[ere hodhen Lezen e vlereslmln Le Le
keLyre meLodave.


k¥ kAÞCk1
Iaqet ne v|[|m pershkrua[ne mundeslL
koncepLuale Le dlskuLueshme qe profesoreL zhvllluan.
ALa g[lLhashLu pershkruan ldeLe e Lyre se cfare mund
Le be[me per Le lmplemenLuar selcllen pre[ keLyre
mundeslve, dhe efekln qe aLo mund Le kene mbl
lndlvlde Le ndryshem, grupe lnsLlLuclone apo shoqerl
Le g[ere. Ne duam te thekso[me qe ky raport nuk
detyron adopt|m|n e ndon[eres pre[ ketyre
mundes|ve. A[o ne te kundert pershkruan mundes|te
qe profesoret menduan se do |sh|n te dob|shme per
t| d|s|kutuar, se bashku me paso[aL dhe shqeLeslmeL,
vleraL, lnLeresaL dhe beslmeL qe l frymezo[ne aLo. ka
mundesl Le ndryshme ne keLe raporL qe asn[e nga
pedagogeL nuk do l lmplemenLonLe, por qe aLa
mendo[ne qe lshln shume Le doblshme per Lu bere
p[ese e keLl[ dlskLuLlml.
AkS¥L1 1CNA ÞLk ÞkL2AN1IMIN L kL1II
MA1LkIALI [ane Le ndryshme nga aLo qe [u prlsnl.
8eporLeL e shumLa Le verprlmeve publlke
rekomando[ne qe qeverla duheL Le marre masa per
zg[ldh[en e problemeve. ALo [ane shkruar per Le
Le[kaluar opzlLen dhe per Le suporLuar veprlmeL. ky
raporL eshLe ndryshe dhe supozon qe meLodaL e
meslmdhenles [ane n[e Leme shume e pranueshme
per dlskuLlm, por nuk supozon qe Le ndermerren
veprlme per Le lmplemenLar keLo lde. ne nuk po e
prezanLo[me keLe raporL duke prlLur paso[a per
veprlmln, apo per La hapur n[e debaL se kush eshLe me
e mlra dhe kush [o. ne e prezanLo[me aLe qe [u Le
Lhellonl ldeLe Lua[a per qeverls[en e unlverslLeLeve
dhe rendeslne e meLodave Le meslmdhenles, dhe k[o
Le nxlsl mendlme me Le mlra per mundesl Le
mundshme veprlml. uuke pershkruar cdo veprlm, ne
[aplm shume arsye perse [u mund Le mos e pelqenl,
apo Le pelqenl n[e nderveprlm Le cakLuar. ulsa
veprlme mund Le [eLe ploLesuese Le n[era L[eLren, dlsa
Le L[era [ane kundeshLuese. Þor Le g[lLha prezanLo[ne
n[e mundesl zhvllllml dhe eksplorlml Le meLe[shem.
Lkz|sto[ne shtate grupe te medha shqetes|mesh
qe u paraq|ten ne d|skut|m:
x N[erez|t mund te mos prano[ne metadat
e re[a pre[ fr|kes se ndrysh|m|t
x Studentet mund te mos [ene ne g[end[e
te adaptohen me to
x Þrofesoret [ane me shume te |nteresuar
ne kerk|me shkencore
x Un|vers|tetet e tyre mund te mos kene
bur|met e nevo[shme per te perba||uar
keto metoda
x Metodat ne vetvete mund te mos [ene
te pershtatshme per kerkesat e S|stem|t
te 8o|on[es
x Nuk eshte e qarte se s| ato do te
v|eresohen
x Nuk eshte e qarte qe ato do t'|ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN S

n¥kIL

Ne duam te thekso[me se cdo mundesl ne
raporL ka prekur n[e fushe Le g[ere veprlmLarle, dhe ne
nuk keml pershkruar cdo kuallflklm dhe prlL[e qe
duheL Le be[me nese ne l adapLo[me dhe
lmplemenLo[ne ndon[e nga aLo. !"# $"%"# &"'()"# '"#
*+,&# %"# )-%."$/01&"# /"# ,/'1"# '2,# &+'*"/-%"# "#
3"4)-&-%#'"#$"%"#),40)%#'+$#"/.%"#,5/06+%"7#*."#'+$#$,#
3"'*# 4")# $+'*")/.%-&"7# *."# 8"# ,10# "/.%"# 4")9"$%"# 4")#
%+# -&46"&"'%+,):# uukeL qarLe ne Le kunderL, qe ne
keml shL[elluar shume mundesl veprlml per cdo p[ese
Le Le shqeLeslmeve qe mund Le ngrlhen.
Ne g[|thashtu duam te thekso[me se ne nuk
keml per qelllm qe Le rekomando[me ndon[e nga keLo
mundesl per Lu lmplemenLuar. k[o per arsye se se cdo
mundesl ne raporL ka prekur n[e fushe Le g[ere
veprlmLarle, dhe ne nuk keml pershkruar cdo
kuallflklm dhe prlL[e qe duheL Le be[me nese ne l
adapLo[me dhe lmplemenLo[ne ndon[e nga aLo. !"#
$"%"# &"'()"# '"# *+,&# %"# )-%."$/01&"# /"# ,/'1"# '2,#
&+'*"/-%"# "# 3"4)-&-%# '"# $"%"# ),40)%# '+$# "/.%"#
,5/06+%"7# *."# '+$# $,# 3"'*# 4")# $+'*")/.%-&"7# *."# 8"#
,10# "/.%"# 4")9"$%"# 4")# %+# -&46"&"'%+,):# uukeL qarLe
ne Le kunderL, qe ne keml shL[elluar shume mundesl
veprlml per cdo p[ese Le Le shqeLeslmeve qe mund Le
ngrlhen. Meg[lLhaLe ne keml perfshlre ne keLe reporL
dlsa nga mendlmeL e mesuesve.
Se fund|, ne duam te thekso[me qe eshLe n[e
raporL speclal ll, dhe shp[ego[me shume arsye pse k[o
eshLe speclale. keLu, duke Lhene qe k[o eshLe speclale,
nuk po nenkupLo[me qe ne keml fuLur ndon[e aLrlbuL
speclal , apo auLorlLeL speclal ne keLe raporL, apo keml
perzg[edhur pedagoge speclale per La bere keLe
raporL. ky raporL quheL speclal sepse eshLe n[e raporL
shume ndryshe nga aLo qe ll ne perg[lLhesl prodhon.
LshLe n[e raporL speclal kryeslshL sepse ka ardhur sl
rezulLaL l n[e mlnl pro[ekLl Le ll. ndryshe nga pro[ekLeL
e L[era Le ll klshln n[e kohe shume Le kuflzuar per La
bere keLe pro[ekL, kryeslshL sepse profesoreL do Le
lshln ne Sh8A veLem per pak mua[, dhe sepse ne
klshlm shume pro[ekLe Le L[era qe po zhvlllonlm ne
kohen kur aLa lshln keLu. LshLe g[lLhashLu n[e raporL
speclal sepse esLhe zhvllluar veLem nga n[era ane e
monedhes se panellL Lone. ne perg[lLhesl pro[ekLeL e
ll zhvlllohen duke ballafaquar grupe Le ndryshme qe
kane lnLeres ne n[e ceshL[e Le cakLuar. uhe g[lLhashLu
eshLe speclal sepse dlskuLlmeL nuk [ane bere veLem
nga aneLareL e ll por edhe profesoreL Le clleL po
mesonln se sl Le dre[Lonln n[e dlskuLlm Le ll Le cllen
me vone aLa do La lmplemenLonln ne vendeL e Lyre
dhe ne unlverslLeLeL e Lyre. ne mund Le klshlm
harxhuar shume lehLe 3 derl 4 ore per cdo ore
dlskuLlml Le bere ne mlnlpro[ekL. uhe ne padyshlm
mund Le klshlm arrlLur edhe rezulLaLe Le ndryshme
nga keLo Le paraqlLuraL nese do Le klshlm dy panele qe
do Le dre[Loheshln keLo dlskuLlme. Sl perfundlm, eshLe
n[e 8aporL Speclal l ll sepse, ndryshe nga fshehLesla e
ldenLlLeLlL Le p[eseLareve Le dlskuLlmlL slc be[me ne
raporLeL e L[era qe l prodho[ne aLo, ne keml publlkuar
edhe emraL e p[esemarresve me kerkese Le Lyre. keLo
[ane arsyeL perse ky eshLe n[e raporL speclal l ll.
IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 6

n¥kIL

Ne nuk beso[me se mundeslLe qe keml paraqlLur
ne keLe raporL [ane mundeslLe e veLme koncepLuale
qe [u do deshlronlL Le dlskuLonlL. ka edhe shume
mundesl Le L[era. Þor ne beso[me se aLo [ane
provokaLlve dhe [u ngacmo[ne [u per Le krl[uar edhe
me shume mundesl Le cllaL nuk [ane shkruar ne keLe
raporL. Shpreso[me qe [u do mendonl qe aLo [ane
lnLeresanLe, do l kupLonl ashLu slc keml dashur ne qe
[u L'l kupLonl, dhe qe aLo do [u ngacmo[ne lmag[lnaLen
qe [u Le mendonl per mundesl Le L[era veprlml dhe
mundesl koncepLuale per meLodaL e meslmdhenles qe
do l dlskuLonlL me shokeL, fqln[eL, dhe qyLeLareL e
L[ereL bashkemoshaLare qe mund L'[u lldhe dhe puna
ne n[e shplrL kooperaLlv, ashLu slc ne l zhvllluam.


Ashtu s|c ne | kons|dero[me mundes|te ne kete
raport dhe | d|skuto[me ato me te t[eret, [u do
don|t t'| ben| vetes tua[ d|sa pyet[e ne f||||m|:
x CllaL [ane vleraL qe moLlvo[ne kryeslshL keLe
mundesl?
x Þse dlkush mund L'l keLe keLo vlera?
x Þse dlkush mund L'l kundershLo[e keLo
vlera?
x Þse dlkush mund L'l keLe keLo ob[ekLlva?
x Þse dlkush mund L'l refuzo[e keLo ob[ekLlva?
x Cfare veprlmesh mund Le ndermarrlm ne
per Le lmplemenLuar ekLe mundesl dhe sl
mund Le adapLoheml?
x CllaL [ane efekLeL qe keLo veprlme mund Le
kene mbl lndlvldeL, grupeL, lnsLlLucloneL,
dhe shoqerlne ne g[eresl?
x Sl mund Le ndlko[ne Le [u personallshL?
x CllaL [ane plkaL e forLa Le kesa[ mundesle?
x CllaL [ane plkaL e dobLa?
x kush do Le perflLonLe nga keLo mundesl?
x CllaL [ane rrugeL e L[era qe mund Le
adapLohen keLo mundesl?
x kush mund Le perflLo[e me shume duke
zg[edhur rrugeL e L[era?
x kush do Le perflLonLe me pak duke zg[edhur
mundeslLe e L[era?
x CllaL veprlme mund Le ndermarrlm ne duke
paLur parasysh g[end[en akLuale pollLlke?
x Cfare efekLesh mund Le kene keLo veprml
me mbl lndlvldeL, grupeL, lnsLlLucloneL, dhe
shoqerlne e g[ere?
x Sa eflkase do Le lshLe k[o mundesl veprlml
ne arrlLen e perfundlmeve per La adopLuar
aLe?
x Cfare do Le perforconlL [u ne keLe mundesl?
x Sl do La krahasonlL [u keLe mundesl me
mundeslLe e L[era Le paraqlLura ne keLe
reporL?ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN 7

MUNDLSIA A

UNIVLkS1I1L1 1L CAk1CINL NDk¥SnIMIN

A beson| se n[e arsye pse sLuenLeL Lane nuk
meso[ne eshLe sespe profesoreL e Lyre nuk [apln
meslm? A mendonl se n[e arsye per keLe eshLe se
profesoreL perdorln meLoda Le v[eLra dhe Le pa
efekLshme qe per sLudenLeL e kohes se soLme aLo
[ane Lh[eshL Le merzlLshme? uhe a mendonl pse
dekaneL dhe rekLoreL nuk mund Le lmplemenLo[ne
meLoda Le re[a per Le veLmen arsye se profesoreL
[ane Le v[eLer, dhe nuk meso[ne doL g[era Le re[a?

k[o mundes| v[en nga beslml se n[e meslmdhenle
e mlre v[en nga meLoda Le mlra meslmldhenle[e, dhe
keLo meLoda evolo[ne me kallmln e kohes, dhe k[o
duheL Le s[elle qe edhe profesoreL Le evolo[ne bashke
me kohen, dhe Le perqafo[ne meLodaL e re[a Le
prezanLuara nga n[e revoluclon Leknolog[lk dhe
zhvllllml. Þor k[o mundesl v[en edhe nga n[e [usLlflklm
se per Le mesuar g[era Le re[a nevo[lLeL shume
energ[l, shume kohe, dhe shume lnvesLlme per Le
Lra[nuar pedagogeL. ndryshlml eshLe n[e proces l
g[aLe dhe l dhlmbshem dhe shume n[erez Lremben
per La pranuar dhe per L'u pershLaLur me Le. Þor k[o
nuk eshLe arsye per La shmangur aLe. ne Le kunderL,
e ardhm[a e unlverslLeLeve Lona, apo edhe e ardhm[a
e boLes Lone, vareL ne meLodaL me Le mlra Le
meslmdhenles qe [ane Le mundshme. uhe
unlverslLeLeL [ane Le deLyruara qe L'l perqafo[ne keLo
ndryshlme dhe Le deLyro[ne sLafln e Lyre qe L'l
lmplemenLo[e keLo. ulsa here k[o do Le LhoLe Le
cenosh Le dre[Len e pedagoguL per Le dhene meslm
slpas menyres se Ll[, mad[e dlsa here do Le LhoLe
edhe qe Le [esh l deLyruar La flakesh nga puna nese al
nuk e pranon dlcka Le Lllle.
Duke u |arguar nga ||r|a e profesoreve per
Le vendosur se clla eshLe meLoda me e mlre per La,
k[o mundesl do l deLyro[e unlverslLeL qe Le vendosln
per meLodaL me Le mlra per profesoreL, dhe Le heqln
nga puna profesoreL qe nuk do e pranonln dlcka Le
Lllle.

Þerspekt|va te t[era. Þor edhe nese [u mendonl
se prezanLlml l meLodave Le re[a do Le lshLe shume
eflkas, [u mendonl se menyra e deLyrlmlL per Le bere
dlcka Le Lllle nuk eshLe menyra e duhur. !u mund Le
mendonl se ndryshlml eshLe n[e proces l g[aLe dhe l
mundlmshem, por duke e deLyruar L[eLerln qe La
perqafo[e keLe ndryshlm do La be[e aLe edhe me Le
veshLlre per Lu adapLuar. !u mund Le besonl qe llrla
akademlke do Le LhoLe qe profesoreL ne perg[lLhesl
Le vendosln veLe per veLen e Lyre dhe Le vendosln
veLe nese duan La prano[ne ose [o n[e meLode Le re.
Cse mund Le mendonl qe ndryshlm do Le ndodhe,
edhe nese ne nuk be[me asg[e per Le. Al Lh[eshL
ndodh, dhe duke lmponuar Le L[ereL qe La perqafo[ne
keLe ndryshlm ne nuk be[me g[e L[eLer veLem se e
ngadalso[me keLe proces. nese [u [enl kunder keLyre
g[erave, [u mund Le besonl qe esLhe me mlre qe L'l
llnl ndryshlmeL Le ndodhln me rr[edhen e kohes, sesa
L'l lmpononl aLo.


;10#&+'*"/-#*0#%"#-'$+),10'%"#+'-3")/-%"%"%#4")#%"#4")*0)+)#9+8-'"#"#%()"#4")#%"#
$0&,'*+,)#/%,9-'#,$,*"&-$#8"#%"#,*,4%01"#&"%0*,%#"#)"1"#%"#&"/-&*."'-"/:#<%,9-#
,$,*"&-$#*0#%"#1"%"#-#*"%()+,)#8"#%"#-&46"&"'%01"#=*0#&"%0*"#8"#,*&-'-/%),%0)"%#"#
+'-3")/-%"%-%#&"'*01'"#8"#"/.%"#"#'"301/.&":#>")#,%,#8"#*0#)"9+?01'"#*0#%"#'*")&")"'#
&,/,:##


;10#&+'*"/-#*0#%"#-'$+),10'%"#+'-3")/-%"%"%#4")#
%"#4")*0)+)#9+8-'"#"#%()"#4")#%"#$0&,'*+,)#
/%,9-'#,$,*"&-$#8"#%"#,*,4%01"#&"%0*,%#"#)"1"#
%"#&"/-&*."'-"/:#<%,9-#,$,*"&-$#*0#%"#1"%"#-#
*"%()+,)#8"#%"#-&46"&"'%01"#=*0#&"%0*"#8"#
,*&-'-/%),%0)"%#"#+'-3")/-%"%-%#&"'*01'"#8"#
"/.%"#"#'"301/.&":#>")#,%,#8"#*0#)"9+?01'"#*0#
%"#'*")&")"'#&,/,:##


IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 8

UNIVLkS1I1L1 1L CAk1CINL NDk¥SnIMIN MUNDLSIA AIMÞLLMLN1IML 1L MUNDSnML
Ne mund:
x 1l be[me aLo meLoda Le re[a meslmdhenle[e Le
deLyrueshme dhe L'l pusho[me nga puna g[lLhe
profesoreL qe do l kundershLo[ne
x 1e shp[ego[me perflLlmeL e meLodave Le re[a dhe
Le blndlm profesoreL L'l perdorln, ne vend qe L'l
lmpono[me aLa.
x 1'l ofro[me pedagogeve n[e shumello[shmerl
shperbllmesh, nga pushlmeL, rrlL[e rroge,
shperbllme, ne menyre qe L'l deLyro[me aLa Le
prano[ne meLodaL e re[a.
x 1e ngreme n[e komlLeL Le speclallzuar qe do
lnvesLlgo[e dhe Le konLrollo[e se clll nga
pedagogeL nuk po l lmplemenLon menyraL e re[a
Le meslmdhenles.
x uuke l perfshlre p[eseLareLe kademlke qe Le
krl[o[ne meLoda Le re[a, Le vendosln sLandarLe,
dhe kufl[ per Le perdorur meLodaL e re[a, dhe
ndeshklmeL e duhura per aLa qe nuk l
lmplemenLo[ne.
x 1e krl[o[men[e g[yq akademlk, me sLaf akademlk,
qe profesoreL qe [ane akuzuar per mos perdorlmln
e meLodave Le re[a Le akuzohen dhe Le marrln
denlmln e merlLuar.
LILk1L1 L MUNDSnML 1L kL1¥kL VLÞkIMLVL
keto vepr|me mund:
x 1e moLlvo[ne lnovaclonln dhe perdorlmln e
meLodave Le re[a ne unlverslLeLeL Lona, edhe pse
dlsa profesore Le mlre mund Le humbln g[aLe
proceslL.
x ndlhmon per Le mlnlmlzuar frlken se profesoreL
mun Le mos perdorln meLoda Le re[a, duke l
deLyruar ne Le n[e[Len kohe qe L,l perdorln.
x 1e blndesh profesoreL qe refuzo[ne keLo meLoda,
qe perdorlml l Lyre eshLe me mlre per La dhe aLa
mund Le perflLo[ne.
x Le[on aneLareL e unlveslLeLlL qe Le ldenLlflko[ne
meLodaL e re[a dhe Le rekomando[ne meLodaL me
Le mlra.
x Me e lehLe per Le profesoreL per Ll pranuar keLo
meLoda, pasl aLa do Le ndlhen p[ese e keLyre
meLodave sepse kane konLrlbuar ne Lo.
x uuke l le[uar profesoreL qe [ane akuzuar se nuk
kane lmplemenLuar meLodaL e re[a, dhe duke l
dhene aLyre mundeslne qe Le mbrohen nga
denlmeL.


Þer d|skut|me te mete[shme...
x A mendonl se n[erezlL ne perg[lLhesl [ane Le frlksuar nga ndryshlmeL? nese po, pse?
x A mendonl se frlka nga ndryshlml eshLe fakLorl l veLem qe l ndalon profesoreL, sLudenLeL, dhe prlnderlL Le
prano[ne meLodaL e re[a? nese [o, cfare mund Le [ene aryeL e L[era?
x A [enl dakorL me ldene qe sLudenLeL nuk meso[ne spese profesoreL e Lyre vazhdo[ne Le perdorln meLodaL e
v[eLra, qe nuk [ane eflkase, apo mendonl se ky shp[eglm eshLe Lh[eshL shume l Lh[eshLe? nese eshLe l
Lh[eshLe, cfare fakLoresh Le L[ere mund Le perfshlhen?
x A [enl dakorL qe hereL a vone profesore do l adapLo[ne meLodaL e re[e, be[me apo [o ne ndon[e g[e per
keLe? nese po, pse? nese [o, pse?
x A mendonl se duke l deLyruar profesoreL Le perdorln meLoda Le re[a, nese aLa nuk duan, do L'l cenonLe Le
dre[Len e Lyre akademlke? nese po, pse? nese [o, pse?
x A mendonl se e ardhm[a e unlverslLeLeve Lona, dhe e vendlL Lone vareL shume nga adapLlml l meLodave Le
re[a, ashLu slc eshLe sug[eruar? Apo mendonl se k[o lde eshLe Lh[eshL n[e shLyse per Le perqafuar keLe
mundesl?
x A mendonl se profesoreL duheL hequr nga puna Lh[eshL sepse aLa perdorln meLoda Le v[eLra? nese po ,
pse? nese [o, pse?


ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN 9

MUNDLSIA 8

Þ¥L1 S1UDLN1L1

A mendon| se profesoreL, zyrLareL e shkollave dhe
eksperLeL e meslmdhenles [ane [ashLe boLes se
sLudenLeve? A mendonl se aLa [ane kryeslshL Le
dre[Luar per Le prezanLuar n[e meLode Le re qe eshLe
me Le verLeLe efekLlve? uhe a mendonl se sLudenLeL
Lane [ane [ane me Le verLeLe auLorlLeLl me l mlre per Le
vendosur se clla meLode meslmdhenle[e eshLe me e
mlre per La?

k[o mundes| v[en nga beslml meslm l mlre v[en nga
n[e meLode e mlre meslmdhenle[e, dhe arsye[a
kryesore se pse sLudenLeL nuk dalln mlre me meslme
eshLe sepse profesoreL perdorln n[e meLode Le v[eLer
meslmdhenle[e, dhe sLudenLeL akLuallshL [ane ne n[e
pozlclon ku mund Le vendosln se clla eshLe meLoda me
e mlre per La. Þor k[o mundesl v[en g[lLhashLu edhe nga
n[e shqeLeslm qe profesoreL, zyrLareL e shkollave, dhe
eksperLeL e meslmdhenles shume radhe pyesln
sLudenLeL se clla eshLe meLoda me e mlre per La dhe
aLa radhe marrln parasysh mendlmeL e sLudenLeve,
edhe kur aLa pyeLen. LshLe g[lLhashLu e verLeLe qe
sLudenLeL kane lnLeres qe Le marrln sLudlmln me Le
mlre qe aLa munden Le marrln. MeLodaL e vlereslmlL Le
perdoruar pyesln veLem nese n[e sLudenL e pelqen n[e
pedagog apo [o, dhe shume rradhe pyesln sLudenLeL
per meLoden e perdorur Le meslmdhenles. ALo mund
Le lnLerpreLohen ne shume menyra Le mundshme. Þor
aLo me shpesh perdoren per Le bere Le mundur qe n[e
fare menyre sLudenLeL Le heshLln, dhe personell Le
[usLlflkoheL qe e ka bere n[e vlereslm Le Lllle, dhe
shume rradhe, poLhua[se fare vleresoheL meLoda e
meslmdhenles. k[o mundesl do mundoheL La ndrysho[e
Le g[lLhe keLe duke u munduar qe La vere sLudenLln ne
qender Le vemend[es, duke marre parasysh edhe
mendlmeL e Ll[, mbl efekLshmerlne e meLodave Le
meslmdhenles qe [ane perdorur ne n[e lende, dhe clla
duheL apo nuk duheL perdorur ne n[e kurlkul.
#
#
#
Þerspekt|va te t[era. Þor edhe nese [u [enl dakorL
qe ne duheL L'l marrlm mendlmeL e sLudenLeve me
serlozlshL, [u mund Le ndlhenl shume skepLlke per
le[lmln e sLudenLeve per Le vendosur se cllen meLode
meslmdhenle[e sLudenLeL duheL Le perdorln. !u mund
Le mendonl se sLudenLeve nuk l lnLereson shume per Le
vendosur se cllen medoLe profesoreL e Lyre duheL eL
perdorln. !u mund Le mendonl se ne peg[lLhesl
sLudenLeve l lnLereson me shume noLa e Lyre, dhe clll
profesor apo meLode do l [epLe aLyre noLen me Le mlre
me sa me pak mund, pa l kushLuar shume rendesl
vlereslmlL Le meLodes se perdorur. Cse [u mund Le
mendonl se profesoreL [ane zoLer Le lendeve Le Lyre
dhe e dlne shume me mlre se sLudenLeL se clla meLode
eshLe me e mlre per lenden e Lyre, dhe per klasen e
Lyer, qe aLa kane me shume eksperlence ne perdorlmln
e meLodave Le ndryshme Le meslmdhenles sesa
sLudenLeL e Lyre, dhe ne per keLe arsye duhe L'l haplm
krahun dhe L'l le[o[me aLyre Le [apln meslm. Þor nese [u
mendonl Le g[lLha keLo, dhe [enl dakorL qe profesoreL
duheL Le vendosln veLe se cllen meLode Le perdorln,
aLa duheL g[lLhashLu Le vendesoln se clla eshLe meLoda
me moLlvuese dhe me e pershLaLshme per kursln dhe
sLudenLeL e Lyre.;10#&+'*"/-#*0#%"#6"101"#/%+*"'%"%#%"#4")=,$%01'"#/"#=-6,#&"%0*"#&"/-&*."'-"1"#*0#%"#
4")*0)"%#'2,#4)09"/0)"%#"#%()":#@0#%"#%.0%"7#&"#/4"=-9-$-/.%7#%"#4("/"/#,%,#4")#%"#
36")"/+,)#'1"#&"%0*"7#%0#$)-%-$01'"7#*."#/+21")01'"#))+2"#%"#&+'*/.&"#4")#%"#
4")&-)"/+,)#,%0#*."#4")41"$+)#4")#%"#21"%+)#&"%0*"'#&"#%"#&-)"#&"/#,6%")',%-3,3":

A0)&+6,)"%# "# 36")"/-&-%# 4")# /%+*"'%"%# /.+&"#
/.4"/.# 4")*0)"'# 4")# %"# 4,)"# '"/"# '1"# /%+*"'%# e
pe|qen# 6"'*"'# *."# &"/+"/-'# "# /,1:# # B%0# )),*."7#
0/"# 9,)"7# 4("/-'# /%+*"'%"%# 8"# %"# 36")"/01'"#
&"%0*"'# "# &"/-&*."'-"/# *."# 6601-'# "# /,1# %"#
4")*0)+)# '"# $+)/:# B%0# &+'*# %"# -'%")4)"%0."'# '"#
/.+&"# &"'(),:# >0)# '"# 4")21-%."/-# $10# 21"#
4")*0)"%# 4")# %"# ."/.%+)# /%+*"'%"%# 4")# 3"'*-&"%#
8"# &"))"'# '2,# /%,9-# 4"*,2021-$7# 4,# &,))"#
4,),/(/.#&"'*-&"%#"#/%+*"'%"3":##


IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 10

Þ¥L1 S1UDLN1L1 MUNDLSIA 8

IMÞLLMLN1IML 1L MUNDSnML
Ne mund:
x 1e [aplm me shume opslone per sLudenLeL, psh,
me shume kurse, me shume profesore, me shume
vlereslme and n[e varleLeL Le madh meLodash
meslmdhenle[e ne n[e kurs.

x 1e organlzo[me Laklme per Le dlskuLuar dhe
shp[eguar meLodaL sLudenLeve dhe Le marrlm
mendlmeL e Lyre.

x 1e prezanLo[me n[e meLodeL Le re dhe Le
mbledhlm sug[erlmeL e sLudenLeve per Le.

x 1l [aplm sLudenLeve n[e zg[edh[e per meLoden,
dhe aLa Le zg[edhln me Le mlren.

x 1e pyeslm sLudenLeL per n[e meLode
meslmdhenle[e dhe vlereslmln e Lyre per per keLe
meLode.

x 1e leme sLudenLeL Le dlsen[o[ne dhe Le evalua[ne
n[e meLode.

x 1e pyeslm sLudenLeL per oplnloneL, por Le
mendosln ne fund pedagogeL se ke meLode Le
perdorln.
LILk1L1 L MUNDSnML 1L kL1¥kL VLÞkIMLVL
keto vepr|me mund:
x 1'l [apln sLudenLeve me shume llrl ne zg[edh[e, me
shume konLroll ne eduklmln e Lyre, dhe fakLln qe
admlnlsLraLoreL dhe profesoreL L'l marrln
mendlmeL e Lyre me serlozlshL.

x 1e krl[o[ne n[e amb[enL me menaxhues ne Le cllen
Le shp[egoheL se sl mund Le [eLe perflLuese cdo
meLode nga sLudenLeL.

x MoLlvo[ne profesoreL Le krl[o[ne n[e kurrlkul me Le
pasur per lendeL e Lyre.

x ndalo[ne perflLueslL duke l dhene fuql sLudenLeve
qe Le marrln vendlme.
x 1e le[o[ne shumlcen e sLudeLeve Le vendosln se clla
meLode meslmdhenle[e Le perdoreL, dhe L'l be[e
aLa me Le lumLur g[aLe proceslL.
x 1e ndlhmo[e ne vendosmerlne e sLudenLeve qe Le
mendo[ne ne menyre me efekLlve dhe ob[ekLlve.
x 8ezulLo[e ne n[e vlereslm meslmdhenle[e me
efekLlv dhe moLlvo[e profesoreL per Le permbushur
nevo[aL e sLudenLeve.
x 1'l [ape sLudenLeve ldene qe mendlmeL e Lyre [ane
Le vlefshme dhe aLa [ane p[ese e proceslL Le
vendlm marr[es.


Þer d|skut|me te mete[shme...
x A mendonl se sLudenLeL [ane lnLelekLuallshL dhe emoclonallshL Le kuallflkuar qe Le vlereso[ne n[e
meLode meslmdhenle[e? nese po, pse? nese [o, pse?
x A [enl dakorL me ldene qe sLudenLeL [ane me Le verLeLe auLorlLeLl me l mlre persa l perkeL
meLodave Le meslmdhenles qe Le [ene me e mlra per La? nese po, pse? nese [o, aLhere kush
mendonl se eshLe auLorlLeLl me l mlre dhe pse?
x A mendonl se nese sLudenLl pelqen apo [o n[e kurs ahd e profesorln respekLlv ben n[e vlereslm Le
keq? nese [o, pse? nese po, clleL [ane fakLoreL qe ndlko[ne?
x A mendonl se vlereslmeL e profesoreve be[ne aLe qe duheL Le be[ne? nese po, pse? nese [o, pse?
x A mendonl se sLudenLeL shpesh [ane ºperflLues" duke kerkuar profesore, lende, dhe meLoda qe do l
[epnln aLyre noLaL me Le mlra me perp[ek[en me Le vogel? nese po, a mendonl se nuk ka asg[e Le
keqe ne keLe?
x A mendonl se profesoreL duheL Le [ene ne g[end[e Le vendosln se clleL sLudenLe duheL Le marrln
lenden e Lyre, dhe clleL [o? nese po, pse? nese [o, pse?
x A mendonl se ka n[e meLode Le veLme meslmdhenle[e qe do Le lshLe e pershLaLshme per Le g[lLhe
sLudenLeL? Apo mendonl se sLudenLe Le ndryshem meso[ne ne menyra Le ndryshme dhe nuk ka n[e
meLode qe L'l permbushe Le g[lLha krlLereL e sLudenLeve? ArgumenLonl perg[lg[en Lua[.


ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN 11

MUNDLSIA C


1L NGkLML S1A1USIN L MLSIMDnLNILS

A mendon| se p[esa me e madhe e unlverslLeLeve
vlereso[ne dhe shperbl[ene me shume kerkueslL sesa
profesoreL? A mendonl se shoqerla nuk l vlereson
profesoreL dhe profeslonln e meslmdhenles? uhe a
mendonl se keLo [ane dy nga arsyeL pse profesoreL
mund Le mos l dedlko[ne kohen dhe energ[lne e
nevo[shme qe duheL per Le zoLeruar meLodaL Le re[a?

k[o mundes| v[en sl rr[edho[e e beslmlL se shoqerla
[one dhe unlverslLeLe ne perg[lLhesl nuk e vlereso[ne aq
sa duheL sLaLuLln e profesorlL. uhe nga k[o llnd
shqeLeslml se veLe profesoreL nuk e vlereso[ne aq sa
duheL profeslonln dhe nuk l kushLo[ne kohe dhe energ[l
perp[ek[eve per Le g[eLur dhe lmplemenLuar meLoda Le
re[a. Ldhe pse shoqerla [one eshLe e shqeLesuar per Le
ardhmen e feml[eve Lane, ALa nuk e vlereso[ne aq sa
duheL sLaLusln e profesorlL. Ldhe pse lnsLlLucloneL
lnvesLo[ne ne profeslonln e meslmdhenles, shume
here, aLa vleresohen me shume per punen e Lyre
kerklmore, sesa per profeslonln e meslmdhenles. k[o
mundesl mbeshLeL fakLln qe meslmdhenla eshLe po aq
e rendeslshme per n[e unlverslLeL sa dhe puneL
kerklmore Le unlverslLeLlL dhe qe shoqerla [one duheL
La vlereso[e aLe ashLu slc vlereson dhe cdo profeslon
L[eLer. k[o mundesl mbeshLeL fakLln qe ne duheL L'l
[aplm rendesl meslmdhenles sa cdo profeslon L[eLer ne
shoqerlne Lone, dhe profesoreL duheL kompesuar dhe
shperblyer ashLu slc shperbleheL cdo profeslon L[eLer.
k[o mundesl moLlvon sLudenLeL me Le mlre Le
unlverslLeLeve qe Le ndlekln apo Le flllo[ne karleren e
Lyre ne meslmdhenle, dhe g[lLhashLu unlverslLeL duheL
L'l [apln aLyre shume shperbllme qe aLa Le slsLemohen
dhe mos e LradheLo[ne keLe fushe. C[lLhashLu k[o
medoLe do L'l moLlvonLe profesoreL qe Le lnvesLonln po
aq kohe dhemund ne meslmdhenle sa aLa lnvesLo[ne
ne puneL e Lyre kerklmore, dhe Le perqendrohen me
shume ne meslmdhenle dhe ne meLodaL e re[a Le
meslmdhenles, duke ngrlLur sLaLusln soclal Le
meslmdhenles keshLu qe profesoreL Le gezo[ne respekL
nga unlverslLeLeL dhe nga shoqerla ne perg[lLhesl.


Þor |arg nga kerkesa e c||es|se ne Le dy[a
rasLeL, meslmdhenle dhe kerklm, dhe larg kerkeses se
profesoreve per Le ndarre ngarkesen dhe punen nga
meslmdhenla dhe kerklml, k[o mundesl mund L'l
moLlvo[e unlverslLeLeL qe Le lnvesLo[ne me shume ne
meslmdhenle, dhe Le shperble[e punen e Lyre. uhe k[o
munde Le s[elle qe dlsa unlverslLeLe Le ndalo[ne
profesoreL nga kryer[a e kerklmeve, apo Ll moLlvo[e aLa
qe Le puno[ne me shume qe Le zhvlllo[ne meLoda Le
re[a meslmdhenle[e.
Þrespekt|va te t[era. Þor edhe nese ne l nda[me
keLo beslme dhe shqeLeslme, dhe edhe nese you [enl
dakorL qe ne duheL Le ngreme sLaLusln e meslmdhenles
dhe profesoreve, [u mund Le mendonl se duke vepruar
keshLu, kerklmeL e unlverslLeLeve mund Le
negllzhohen, dhe Le lnvesLoheL shume pak per Lo.
C[lLhashLu [u mund Le besonl edhe nese ne l nda[me
keLo beslme dhe shqeLeslme, dhe edhe nese you [enl
dakorL qe ne duheL Le ngreme sLaLusln e meslmdhenles
dhe profesoreve, [u mund Le mendonl se duke vepruar
keshLu, kerklmeL e unlverslLeLeve mund Le
negllzhohen, dhe Le lnvesLoheL shume pak per Lo. !u
mund Le besonl se meslmdhenla pa kerklm eshLe e
verber, dhe kerklml pa meslmdhenle eshLe [o e zg[uar.
uhe [u mund Le besonl se cdo unlverslLeL qe fokusoheL
mbl permlslmln e meLodave Le meslmdhenles ne kurrlz
Le puneve kerklmore do La g[e[e veLen duke humbur
dlsa nga profesoreL me Le mlre dhe sLudenLeL ne
unlverslLeLe Le L[era.
;10#&+'*"/-#*0#%"#'"301-/%"#.,4,#4")#%"#36")"/+,)#/%,%+/-'#*."#4)"/%-21-'#"#
&"/-&*."'-"/7#4)09"/0)"3"#*."#4)09"/-0'-'#"#&"/-&*."'-"/7#'"#%"#*(1,7#+'-3"/-%"%#*."#
/.08")-#'"#4")21-%."/-:#!"#'1"#4")41"$1"#4")#%"#&0%-3+,)#4)09"/0)"%#"#+'-3")/-%"%"3"#8"#%"#
4")$+/.%0."'#&"#&"#/.+&"#$0."#*."#3"&"'*1"#&"/-&*."'-"/:##

;10# &+'*"/-# 31"'# /-# 4,/01"# "# 5"/-&-%# 8"# /.08")-,#
*."# +'-3")/-%"%"%# %0',# '"# 4")21-%."/-# '+$# "#
36")"/01'"#/,#*+."%#4)09"/-0'-'#"#&"/-&*."'-"/#,8#
/,# *+."%7# *."# '2,# /.8"%"/-&-# 8"# 4)09"/0)"%# "#
+'-3")/-%"%"3"# '"# 4")21-%."/-# $,'"# /.+&"# 4,$#
&0%-3-&# 8"# %"# 4")&-)"/01'"# &"%0*,%# "# %()"# %"#
&"/-&*."'-"/:##


IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 12

1L NGkLML S1A1USIN L MLSIMDnLNILS MUNDLSIA C


IMÞLLMLN1IML 1L MUNDSnML
Ne mund:
x 1e nda[me punen e profesoreve nderm[eL kerklmlL
dhe meLodave Le meslmdhenles ne cdo
deparLamenL.
x 1e vendoseL n[e kerkese speclflke mbl nlvelln
arslmor Le pedagogeve dhe a[o Le perdoreL sl nlvel
l deLyrueshem per Le fllluar pune.
x 1e rrlLen pagaL e pedagogeve ne Le n[e[Lln nlvel
me profesloneL e L[era, perderlsa paga eshLe n[e
moLlvlm shume l forLe qe aLa Le puno[ne.
x 1e zhvllloheL n[e slsLem vlereslml per
meslmdhenlen, dhe n[e seL kerkesash per
zhvllllmln profeslonal, qe l [ep plke numrlL Le
lendeve qe cdo profesor ka.
x Shperble me cmlme kombeLare dhe
nderkombeLare per ekselence ne meslmdhenles,
dhe Lerheqlm cmlme moneLare per Le vleresuar
aLa.
x 1e rrlLeL paga e pedagogeve qe [ane Le
speclallzuar ne meslmdhenle ne krahaslm me aLa
qe [ane speclallzuar ne kerklm.
x Zvogellml l saslse se punes ne madheslne e klases
se Lyre dhe numrlL Le lendeve qe aLa [apln per cdo
slmesLer.
x 1e rrlLeL baza e rroges se pedagogeve dhe Le keLe
rrlL[e ne deLyre ne baze Le performances se Lyre
ne klase.
LILk1L1 L MUNDSnML 1L kL1¥kL VLÞkIMLVL
keto vepr|me mund:
x 1e ndlhmo[e qe Le rrlLeL sLaLusl l meslmdhenles
neper unlverslLeLe
x 1'l dre[Lo[e profesoreL qe L'l kushLo[ne me shume
rendesl meslmdhenles, qe La be[ne
meslmdhenlen me Le rendeslshme per pedagogeL
e ardhshem.
x 1e rrlse sLaLusln soclal Le pedagogeve ne shoqerl,
Le Lerheqe me shume dhe n[erez me Le pergaLlLur
per keLe profeslon.
x 1'l deLyro[e profesoreL qe L'l kushLo[ne me shume
rendesl meslmdhenles, perderlsa numrl l lendeve
qe aLa [apln do Le uleL m[afLueshem dhe L'l le[e
kohen e duhur aLyre.
x 8ezulLo[e qe me shume profesore Le [ene Le
shqeLesuar me clleslne e meslmdhenles qe ne
veLveLe do Le rrlse clleslne.
x 1e be[e qe g[lLhn[e e me shume profesore Le
zg[edhln speclallzlm ne meslmdhenle sesa ne
kerklm.
x 1e permlso[e clleslne e meslmdhenles duke l
dhene profesoreve kohen e m[afLueshme per L'u
pergaLlLur per klasaL e Lyre.
x 1e rlkLh[e[e lnLeresln e profesoreve duke perdorur
meLoda qe L'l permlreso[ne aLo.


Þer d|skut|me te mete[shme...
x A besonl se shoqerla [one dhe unlverslLeLeL do e vlereso[ne meslmdhenlen dhe pedagogeL asLhu slc
duheL? nese po pse? nese [o, pse?
x Þse mendonl se unlverslLeLeL nuk l vlereso[ne pedagogeL dhe meslmdhenlen aq sa vlereso[ne puneL
kerklmore?
x Þse mendonl se shoqerla [one nuk l vlereson profesoreL aq sa vlereson edhe ellLen L[eLer
profeslonale?
x A mendonl se ne l vlereso[me dlsa puneLore me shume sesa Le L[ereL veLem se aLa kane n[e page
me Le larLe, apo aLa pagua[ne dlsa puneLore me shume se Le L[ereL sepse ne e vlereso[me me
shume punen qe aLa be[ne?
x A mendonl se duke paguar me shume pedagogeL do L'l moLlvonLe aLa qe Le rrlsln sLaLusln e Lyre
soclal? nese po pse, nese [o pse?
x A mendonl se profesoreL duheL Le paguhen aq sa ellLaL e L[era Le profeslonaleve? nese po pse, nese
[o pse?
x A mendonl se n[e mesues duheL Le vleresoheL dhe shperbleheL ne baze Le numrlL Le lendeve dhe Le
sLudenLeve qe al [ep, apo per clleslne e meslmdhenles se Ll[? nese eshLe per Le dyLen, sl mund La
maslm clleslne e meslmdhenles?


ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN 13

MUNDLSIA D

1L NGkLML ICNDL ÞLk LDUkIMIN

A beson| se suksesl l n[e slsLeml edukaLlv vareL nga
cllesla e meLodave Le meslmdhenles? A mendonl se
pedagoge Le pergaLlLur, klasa Le vogla, nderLesa Le
moblluara mlre, blbloLeka Le mlra, dhe Leknolog[l
moderne [ane karakLerlsLlkaL e meLodave Le mlra Le
meslmdhenles ne boLe ne dlLeL e soLme? uhe a [enl Le
shqeLesuar se unlverslLeLeL Lona [ane Lh[eshL shume Le
varfera, Le pa moblluara, dhe shume Le varura nga
shLeLl per Le mbeshLeLur slsLemln modern Le
meslmdhenles qe [ane Le nevo[shme per eduklm
cllesor?

k[o mundes| v[en nga beslml se meLodaL e soLme Le
meslmdhenles kane nevo[e per maLerlale Le
kushLueshme, dhe per n[e shqeLeslm qe shkollaL nuk
[ane ne g[end[e L'l pagua[ne aLo. k[o mundesl do Le
mundoheL qe ne menyre Le suksesshme Le ngre[e n[e
numer Le madhe akLlvlLeLesh, duke perfshlre puneL
vullneLare dhe puneL [ashLe shkollore, per Le
permlresuar Le dy[a, meLodaL e meslmdhenles dhe
slsLemln e eduklmlL ne perg[lLhesl. ÞaraLe e mbledhura
nga keLo akLlvlLeLe do Le perdoren per Le lnvesLur per
klasa me Le vogla, nderLesa me bashkekohore, me
shume amb[enLe sLudlml, pedagoge me Le pergaLlLur,
Leknolog[l me Le zhvllluar, blbloLeka me Le mlra, dhe
bursa per sLudenLeL. uo Le lnkura[onLe g[lLhashLu
unlverslLeLeL qe Le krl[onln neLwork me Le dlplomuarlL e
meparshem, per Le vendosur mardhenle me
unlverslLeLeL e Lyre, akslonere, dhe per Le g[eLur
dhurues nderkombeLare per Le rrlLur Le ardhuraL e
unlverslLeLeve. uo Le ndlhmonLe per Le g[eLur parLenere
Le [ashLem apo Le brendshem qe do Le ndlhmonln me
mundesl flnanclare ose [o flnanclare per Le pare [ashLe
games se Lyre dhe kapaclLeLlL Le Lyre. uhe ne keLe
menyre do mund qe [o veLem Le permlresonLe clleslne e
meslmdhenles ne clleslne e eduklmlL, por Le slguronLe
g[lLhashLu pamvaresl Le unlverslLeLeve qe do klshln
fondeL e Lyre.

Þer keto arsye sLaLus quo, k[o mundesl do L'l
lnkura[onLe unlverslLeLeL qe Le benln cdo g[e Le
nevo[shme per Le rrlLur fondeL e Lyre ne menyre Le
pavarur per Le Lranformuar veLen e Lyre ne lnsLlLuclone
qe mund Le ofro[ne eduklmln me Le mlre qe Lregu l
punes kerkon soL.

Þerspekt|va te t[era. Þor edhe nese [u [enl dakorL
me keLe beslm, [u mund Le mendonl se rrlL[a e fondeve
per n[e unlverslLeL eshLe n[e sLermundlm l paarrlLshem.
!u mund Le mendonl se ashLu slc ne nuk mund Le
nx[errlm u[e nga gurl, ashLu edhe nuk mund L'l
deLyro[me sLudenLeL qe Le pagua[ne me shumeper
eduklmln e Lyre sepse Lh[eshL aLa nuk kane leke per keLe
luks. !u mund Le mendonl se do lshLe mlre qe
unlverslLeLe L'l klshln g[lLhe keLo faslllLeLe dhe Leknolog[l
moderne, por g[lLhashLu mund Le mendonl se
profesoreL kane dhene meslm, dhe sLudenLeL kane
mesuar me keLo kushLe per sheku[ me rradhe, dhe cdo
g[e ka funkslonuar me se mlre. Cse [u Lh[eshL mund Le
mendonl qe meslml nuk vareL nga meLodaL e
meslmdhenles, dhe keLo meLoda nuk eshLe e
nevo[shme Le [ene kaq Le kushLueshme, dhe rrugeL per
Le rrlLur fondeL do l shperqendronLe pedagogeL nga
meslmdhenla, dhe g[lLhashLu edhe sLudenLeL nga
moLlvlml per Le mesuar. nese [u l mendonl keLo g[era,
aLehere [u mund Le besonl edhe se mesueslL dhe
sLudenLeL duheL Le perballen me reallLeLln dhe L'l
kerko[me pedageve dhe sLudenLeve qe Le pershLaLen
me burlmeL qe ne dlspono[me, per Le qene me kreaLlv
dhe Le be[ne Le pamunduren qe Le perdorln ne menyre
me Le fryLshme burlmeLe qe dlspono[ne.

;10#&+'*"/-#*0#%"#90$+/0."%#&5-#?.3-66-&-'#*."#-&46"&"'%-&-'#"#/+$/"//."&#%"#'1"#/")"#
,$%-3-%"%"/.#4")#%"#'2)-%+)#90'*"#8"#1,'"#%"#'"301/.&"#4")#%"#4")&-)"/+,)#&"%0*,%#"#
&"/-&*."'-"/#'"#+'-3")/-%"%"%#%0',:#B10#*0#%"#&+'*#%"#'2)-'%"#90'*"#4")#%"#4,2+,)#&"#
&-)"#4)09"/0)"%#%,'"7#6-5),)-%"7#$6,/,#&"#%"#3026,7#3"'*"#/%+*-&-#&"#%"#$"'*/.&"7#
'*")%"/,#&"#&-)"#%"#4,1-/+),7#*."#/-/%"&-'#-'90)&,%-3#%"$'06021-$#8"#1,'"#
$,),$%")-/%-$,%#"#'1"#&"%0*"#&"%0*"#&"/-&*."'-"1"#4")9"$%"#'"#*-%"%#"#/0%&":##

;10# &+'*"/-# 31"'# '2,# 5"/-&-# /"# &"%0*,%# "# /0%&"#
%"# &"/-&*."'-"/# +# '"301-%"%# '1"# -'9),/%)+$%+)"# "#
$+/.%+"/.&"7# *."# '1"# /.8"%"/-&# 8"# +'-3")/-%"%# "#
/0%&"#'+$#&+'*#%,#4")5,6601'"#,%":##


IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 14

1L NGkLML ICNDL ÞLk LDUkIMIN MUNDLSIA D


IMÞLLMLN1IML 1L MUNDSnML
Ne mund:
x lnkura[o[me sLudenLeL qe Le be[ne pune vullneLare
dhe Le puno[ne per unlverslLeLln dhe komunlLeLln
e Lyre.
x lnkura[o[me sLudenLeL qe Le organlzo[ne evenLe
per rrlL[en e fondeve, sl lo[ra, spekLakle LalenLesh
eL[.
x 1e fuslm kosLon e meLodave Le meslmdhenles ne
pagesen e sLudenLeve.
x 1e organlzo[me evenLe per rrlL[e fondesh per
nevo[a speclflke, sl llbra, maLerlale l1, daLabase
onllne, bursa, rlmoblllm Le klasave, eL[.
x 1e bashkepuno[me me korporaLa, dhurues
nderkombeLare, dhe organlzaLa qe [ane ne g[end[e
Le dhuro[ne.
x 1e fuLeml ne rr[eLln e Le dlplomuarve dhe L'l
fLo[me aLa qe Le lnvesLo[ne per unlverslLeLeL e
Lyre.
x lnkura[o[me unlverslLeLeL qe Le nda[ne prakLlkaL
me Le mlra Le l1.
x 1e moLlvo[me profesoreL qe Le be[ne me Le mlre e
mundshme me aLe qe aLa kane.

LILk1L1 L MUNDSnML 1L kL1¥kL VLÞkIMLVL
keto vepr|me mund:
x 1'l [apln sLudenLeve eksperlence nga reallLeLl dhe
Le [ene me afer me komunlLeLln.
x 1e keLe shume enLuzlazem dhe force puneLere ne
keLo evenLe.
x 1l [aplm sLudenLeve n[e eduklm me Le mlre, dhe
L'l be[me aLyre Le dlLur se sl paraLe e Lyre [ane
shpenzuar.
x 1erheqln lnvesLlLore per Le lnvesLuar ne keLo
lnsLlLuclone dhe Le [eml shume LransparenLe se sl
dhe ku k[o para shpenzoheL.
x 1e Lerheqlm lnvesLlLore qe [ane ne g[end[e Le
lnvesLo[ne sasl Le m[afLueshme per Le
permlresuar slsLemln edukaLlv ne perg[lLhesl.
x lorco[e lmazhln e unlverslLeLlL nderm[eL Le
dlplomuareve sl n[e m[eL qe LerhlqeL nga lde
kreaLlve.
x 1e rua[e para ne daLabase dhe aspekLe Le L[era Le
l1
x nuk do Le rrlsLe Le ardhuraL, por do Le ndalonLe
humb[en e parave.


Þer d|skut|me te mete[shme...
x A mendonl se n[erezlL ne perg[lLhesl [ane Le frlksuar nga ndryshlmeL? nese po, pse?
x A mendonl se frlka nga ndryshlml eshLe fakLorl l veLem qe l ndalon profesoreL, sLudenLeL, dhe
prlnderlL Le prano[ne meLodaL e re[a? nese [o, cfare mund Le [ene aryeL e L[era?
x A [enl dakorL me ldene qe sLudenLeL nuk meso[ne spese profesoreL e Lyre vazhdo[ne Le perdorln
meLodaL e v[eLra, qe nuk [ane eflkase, apo mendonl se ky shp[eglm eshLe Lh[eshL shume l Lh[eshLe?
nese eshLe l Lh[eshLe, cfare fakLoresh Le L[ere mund Le perfshlhen?
x A [enl dakorL qe hereL a vone profesore do l adapLo[ne meLodaL e re[e, be[me apo [o ne ndon[e g[e
per keLe? nese po, pse? nese [o, pse?
x A mendonl se duke l deLyruar profesoreL Le perdorln meLoda Le re[a, nese aLa nuk duan, do L'l
cenonLe Le dre[Len e Lyre akademlke? nese po, pse? nese [o, pse?
x A mendonl se e ardhm[a e unlverslLeLeve Lona, dhe e vendlL Lone vareL shume nga adapLlml l
meLodave Le re[a, ashLu slc eshLe sug[eruar? Apo mendonl se k[o lde eshLe Lh[eshL n[e shLyse per Le
perqafuar keLe mundesl?
x A mendonl se profesoreL duheL hequr nga puna Lh[eshL sepse aLa perdorln meLoda Le v[eLra? nese
po , pse? nese [o, pse?


ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN 1S

MUNDLSIA L

LkSÞLkIMLN1CNI ML SnUML ML1CDA 1L NDk¥SnML

A mendon| se sLudenLe Le ndryshem kane nevo[a Le
ndryshme dhe nuk ekzlsLon dlcka e Lllle sl n[e meLode qe
eshLe unlkale per Le g[lLhe. A mendonl se pedagoge Le
pergaLlLur, klasa Le vogla, nderLesa Le moblluara mlre,
blbloLeka Le mlra, dhe Leknolog[l moderne [ane
karakLerlsLlkaL e meLodave Le mlra Le meslmdhenles ne
boLe ne dlLeL e soLme? uhe a [enl Le shqeLesuar se
unlverslLeLeL Lona [ane Lh[eshL shume Le varfera, Le pa
moblluara, dhe shume Le varura nga shLeLl per Le
mbeshLeLur slsLemln modern Le meslmdhenles qe [ane
Le nevo[shme per eduklm cllesor?

k[o mundes| v[en sl rr[edho[e e beslmlL se shoqerla
[one dhe unlverslLeLe ne perg[lLhesl nuk e vlereso[ne aq
sa duheL sLaLuLln e profesorlL. uhe nga k[o llnd
shqeLeslml se veLe profesoreL nuk e vlereso[ne aq sa
duheL profeslonln dhe nuk l kushLo[ne kohe dhe energ[l
perp[ek[eve per Le g[eLur dhe lmplemenLuar meLoda Le
re[a. Ldhe pse shoqerla [one eshLe e shqeLesuar per Le
ardhmen e feml[eve Lane, ALa nuk e vlereso[ne aq sa
duheL sLaLusln e profesorlL. Ldhe pse lnsLlLucloneL
lnvesLo[ne ne profeslonln e meslmdhenles, shume here,
aLa vleresohen me shume per punen e Lyre kerklmore,
sesa per profeslonln e meslmdhenles. uhe nga k[o llnd
shqeLeslml se veLe profesoreL nuk e vlereso[ne aq sa
duheL profeslonln dhe nuk l kushLo[ne kohe dhe energ[l
perp[ek[eve per Le g[eLur dhe lmplemenLuar meLoda Le
re[a. Ldhe pse shoqerla [one eshLe e shqeLesuar per Le
ardhmen e feml[eve Lane, ALa nuk e vlereso[ne aq sa
duheL sLaLusln e profesorlL. Ldhe pse lnsLlLucloneL
lnvesLo[ne ne profeslonln e meslmdhenles, shume here,
aLa vleresohen me shume per punen e Lyre kerklmore,
sesa per profeslonln e meslmdhenles. uhe k[o munde Le
s[elle qe dlsa unlverslLeLe Le ndalo[ne profesoreL nga
kryer[a e kerklmeve, apo Ll moLlvo[e aLa qe Le puno[ne
me shume qe Le zhvlllo[ne meLoda Le re[a
meslmdhenle[e.Þrespekt|va te t[era. Þor edhe nese ne l nda[me
keLo beslme dhe shqeLeslme, dhe edhe nese you [enl
dakorL qe ne duheL Le ngreme sLaLusln e meslmdhenles
dhe profesoreve, [u mund Le mendonl se duke vepruar
keshLu, kerklmeL e unlverslLeLeve mund Le negllzhohen,
dhe Le lnvesLoheL shume pak per Lo. C[lLhashLu [u mund
Le besonl edhe nese ne l nda[me keLo beslme dhe
shqeLeslme, dhe edhe nese you [enl dakorL qe ne duheL
Le ngreme sLaLusln e meslmdhenles dhe profesoreve, [u
mund Le mendonl se duke vepruar keshLu, kerklmeL e
unlverslLeLeve mund Le negllzhohen, dhe Le lnvesLoheL
shume pak per Lo. C[lLhashLu [u mund Le besonl. uhe
nga k[o llnd shqeLeslml se veLe profesoreL nuk e
vlereso[ne aq sa duheL profeslonln dhe nuk l kushLo[ne
kohe dhe energ[l perp[ek[eve per Le g[eLur dhe
lmplemenLuar meLoda Le re[a. Ldhe pse shoqerla [one
eshLe e shqeLesuar per Le ardhmen e feml[eve Lane, ALa
nuk e vlereso[ne aq sa duheL sLaLusln e profesorlL. Ldhe
pse lnsLlLucloneL lnvesLo[ne ne profeslonln e
meslmdhenles, shume here, aLa vleresohen me shume
per punen e Lyre kerklmore, sesa per profeslonln e
meslmdhenles.
;10#&+'*"/-#*0#%"#-'$+),10'%"#4)09"/0)"%#%"#"$/4")-&"'%0'-'#&"#'1"#3,)-,=-0'#&"#
&"%0*,#&"/-&*."'-"1"#%"#'*)(/.&"#*."#%"#4)0&030'%"#,%0#8"#*0#%"#&"'*0."1#/"#*0#
-/.-'#&"#"9"$%-3":#C1-%.,/.%+#*0#%"#-'$+),10'%"#/%+*"'%"%#8"#%"#&"))'-'#$+)/-'#8"#4")*0)#
&"%0*"'#&"#,%,#&"'*01'"#/"#"/.%"#&"#4")9-%+"/"#4")#%,:##

;10# &+'*"/-# 31"'# '2,# 5"/-&-# /"# &"%0*,%# "# /0%&"#
%"# &"/-&*."'-"/# +# '"301-%"%# '1"# -'9),/%)+$%+)"# "#
$+/.%+"/.&"7# *."# '1"# /.8"%"/-&# 8"# +'-3")/-%"%# "#
/0%&"# '+$# &+'*# %,# 4")5,6601'"# ,%":# ;10# &+'*"/-#
31"'# /-# 4,/01"# "# 5"/-&-%# 8"# /.08")-,# *."#
+'-3")/-%"%"%# %0',# '"# 4")21-%."/-# '+$# "# 36")"/01'"#
/,# *+."%# 4)09"/-0'-'# "# &"/-&*."'-"/# ,8# /,# *+."%7#
*."# '2,# /.8"%"/-&-# 8"# 4)09"/0)"%# "# +'-3")/-%"%"3"#
'"# 4")21-%."/-# $,'"# /.+&"# 4,$# &0%-3-&# 8"# %"#
4")&-)"/01'"#&"%0*,%#"#%()"#%"#&"/-&*."'-"/:##
#


IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 16

LkSÞLkIMLN1CNI ML SnUML ML1CDA 1L NDk¥SnML MUNDLSIA L
IMÞLLMLN1IML 1L MUNDSnML
Ne mund:
x 1l be[me aLo meLoda Le re[a meslmdhenle[e Le
deLyrueshme dhe L'l pusho[me nga puna g[lLhe
profesoreL qe do l kundershLo[ne
x 1e shp[ego[me perflLlmeL e meLodave Le re[a dhe
Le blndlm profesoreL L'l perdorln, ne vend qe L'l
lmpono[me aLa.
x 1'l ofro[me pedagogeve n[e shumello[shmerl
shperbllmesh, nga pushlmeL, rrlL[e rroge,
shperbllme, ne menyre qe L'l deLyro[me aLa Le
prano[ne meLodaL e re[a.
x 1e ngreme n[e komlLeL Le speclallzuar qe do
lnvesLlgo[e dhe Le konLrollo[e se clll nga
pedagogeL nuk po l lmplemenLon menyraL e re[a
Le meslmdhenles.
x uuke l perfshlre p[eseLareLe kademlke qe Le
krl[o[ne meLoda Le re[a, Le vendosln sLandarLe,
dhe kufl[ per Le perdorur meLodaL e re[a, dhe
ndeshklmeL e duhura per aLa qe nuk l
lmplemenLo[ne.
x 1e krl[o[men[e g[yq akademlk, me sLaf akademlk,
qe profesoreL qe [ane akuzuar per mos perdorlmln
e meLodave Le re[a Le akuzohen dhe Le marrln
denlmln e merlLuar.

LILk1L1 L MUNDSnML 1L kL1¥kL VLÞkIMLVL
keto vepr|me mund:
x 1e moLlvo[ne lnovaclonln dhe perdorlmln e
meLodave Le re[a ne unlverslLeLeL Lona, edhe pse
dlsa profesore Le mlre mund Le humbln g[aLe
proceslL.
x ndlhmon per Le mlnlmlzuar frlken se profesoreL
mun Le mos perdorln meLoda Le re[a, duke l
deLyruar ne Le n[e[Len kohe qe L,l perdorln.
x 1e blndesh profesoreL qe refuzo[ne keLo meLoda,
qe perdorlml l Lyre eshLe me mlre per La dhe aLa
mund Le perflLo[ne.
x Le[on aneLareL e unlveslLeLlL qe Le ldenLlflko[ne
meLodaL e re[a dhe Le rekomando[ne meLodaL me
Le mlra.
x Me e lehLe per Le profesoreL per Ll pranuar keLo
meLoda, pasl aLa do Le ndlhen p[ese e keLyre
meLodave sepse kane konLrlbuar ne Lo.
x uuke l le[uar profesoreL qe [ane akuzuar se nuk
kane lmplemenLuar meLodaL e re[a, dhe duke l
dhene aLyre mundeslne qe Le mbrohen nga
denlmeL.


Þer d|skut|me te mete[shme...
x A mendonl se n[erezlL ne perg[lLhesl [ane Le frlksuar nga ndryshlmeL? nese po, pse?
x A mendonl se frlka nga ndryshlml eshLe fakLorl l veLem qe l ndalon profesoreL, sLudenLeL, dhe
prlnderlL Le prano[ne meLodaL e re[a? nese [o, cfare mund Le [ene aryeL e L[era?
x A [enl dakorL me ldene qe sLudenLeL nuk meso[ne spese profesoreL e Lyre vazhdo[ne Le perdorln
meLodaL e v[eLra, qe nuk [ane eflkase, apo mendonl se ky shp[eglm eshLe Lh[eshL shume l Lh[eshLe?
nese eshLe l Lh[eshLe, cfare fakLoresh Le L[ere mund Le perfshlhen?
x A [enl dakorL qe hereL a vone profesore do l adapLo[ne meLodaL e re[e, be[me apo [o ne ndon[e g[e
per keLe? nese po, pse? nese [o, pse?
x A mendonl se duke l deLyruar profesoreL Le perdorln meLoda Le re[a, nese aLa nuk duan, do L'l
cenonLe Le dre[Len e Lyre akademlke? nese po, pse? nese [o, pse?
x A mendonl se e ardhm[a e unlverslLeLeve Lona, dhe e vendlL Lone vareL shume nga adapLlml l
meLodave Le re[a, ashLu slc eshLe sug[eruar? Apo mendonl se k[o lde eshLe Lh[eshL n[e shLyse per Le
perqafuar keLe mundesl?
x A mendonl se profesoreL duheL hequr nga puna Lh[eshL sepse aLa perdorln meLoda Le v[eLra? nese
po , pse? nese [o, pse?


ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN 17

MUNDLSIA I

1L ÞLkMIkLSCnLN VLLkLSIML1 L MLSIMDnLNILS

A mendon| se p[esa me e madhe e unlverslLeLeve
vlereso[ne dhe shperbl[ene me shume kerkueslL sesa
profesoreL? A mendonl se shoqerla nuk l vlereson
profesoreL dhe profeslonln e meslmdhenles? uhe a
mendonl se keLo [ane dy nga arsyeL pse profesoreL
mund Le mos l dedlko[ne kohen dhe energ[lne e
nevo[shme qe duheL per Le zoLeruar meLodaL Le re[a?

k[o mundes| v[en sl rr[edho[e e beslmlL se shoqerla
[one dhe unlverslLeLe ne perg[lLhesl nuk e vlereso[ne aq
sa duheL sLaLuLln e profesorlL. uhe nga k[o llnd
shqeLeslml se veLe profesoreL nuk e vlereso[ne aq sa
duheL profeslonln dhe nuk l kushLo[ne kohe dhe energ[l
perp[ek[eve per Le g[eLur dhe lmplemenLuar meLoda Le
re[a. Ldhe pse shoqerla [one eshLe e shqeLesuar per Le
ardhmen e feml[eve Lane, ALa nuk e vlereso[ne aq sa
duheL sLaLusln e profesorlL. Ldhe pse lnsLlLucloneL
lnvesLo[ne ne profeslonln e meslmdhenles, shume here,
aLa vleresohen me shume per punen e Lyre kerklmore,
sesa per profeslonln e meslmdhenles. uhe nga k[o llnd
shqeLeslml se veLe profesoreL nuk e vlereso[ne aq sa
duheL profeslonln dhe nuk l kushLo[ne kohe dhe energ[l
perp[ek[eve per Le g[eLur dhe lmplemenLuar meLoda Le
re[a. Ldhe pse shoqerla [one eshLe e shqeLesuar per Le
ardhmen e feml[eve Lane, ALa nuk e vlereso[ne aq sa
duheL sLaLusln e profesorlL. Ldhe pse lnsLlLucloneL
lnvesLo[ne ne profeslonln e meslmdhenles, shume here,
aLa vleresohen me shume per punen e Lyre kerklmore,
sesa per profeslonln e meslmdhenles. C[lLhashLu [u
mund Le besonl. uhe nga k[o llnd shqeLeslml se veLe
profesoreL nuk e vlereso[ne aq sa duheL profeslonln dhe
nuk l kushLo[ne kohe dhe energ[l perp[ek[eve per Le
g[eLur dhe lmplemenLuar meLoda Le re[a. Ldhe pse
shoqerla [one eshLe e shqeLesuar per Le ardhmen e
feml[eve Lane, ALa nuk e vlereso[ne aq sa duheL sLaLusln
e profesorlL. Ldhe pse lnsLlLucloneL lnvesLo[ne ne
profeslonln e meslmdhenles, shume here, aLa
vleresohen me shume per punen e Lyre kerklmore, sesa
per profeslonln e meslmdhenles.


Þor |arg nga kerkesa e c||es|se ne Le dy[a rasLeL,
meslmdhenle dhe kerklm, dhe larg kerkeses se
profesoreve per Le ndarre ngarkesen dhe punen nga
meslmdhenla dhe kerklml, k[o mundesl mund L'l
moLlvo[e unlverslLeLeL qe Le lnvesLo[ne me shume ne
meslmdhenle, dhe Le shperble[e punen e Lyre. uhe k[o
munde Le s[elle qe dlsa unlverslLeLe Le ndalo[ne
profesoreL nga kryer[a e kerklmeve, apo Ll moLlvo[e aLa
qe Le puno[ne me shume qe Le zhvlllo[ne meLoda Le re[a
meslmdhenle[e.
#
Þrespekt|va te t[era. Þor edhe nese ne l nda[me
keLo beslme dhe shqeLeslme, dhe edhe nese you [enl
dakorL qe ne duheL Le ngreme sLaLusln e meslmdhenles
dhe profesoreve, [u mund Le mendonl se duke vepruar
keshLu, kerklmeL e unlverslLeLeve mund Le negllzhohen,
dhe Le lnvesLoheL shume pak per Lo. C[lLhashLu [u mund
Le besonl edhe nese ne l nda[me keLo beslme dhe
shqeLeslme, dhe edhe nese you [enl dakorL qe ne duheL
Le ngreme sLaLusln e meslmdhenles dhe profesoreve, [u
mund Le mendonl se duke vepruar keshLu, kerklmeL e
unlverslLeLeve mund Le negllzhohen, dhe Le lnvesLoheL
shume pak per Lo. C[lLhashLu [u mund Le besonl. uhe
nga k[o llnd shqeLeslml se veLe profesoreL nuk e
vlereso[ne aq sa duheL profeslonln dhe nuk l kushLo[ne
kohe dhe energ[l perp[ek[eve per Le g[eLur dhe
lmplemenLuar meLoda Le re[a. Ldhe pse shoqerla [one
eshLe e shqeLesuar per Le ardhmen e feml[eve Lane, ALa
nuk e vlereso[ne aq sa duheL sLaLusln e profesorlL.


;10#&+'*"/-#*0#%"#4)030'%"#%"#4")&-)"/0'%"#*-?"'1-&-'#"#36")"/-&"3"#%"#&"/-&*."'-"/#
4")#%"#5")"#,%0#&"#051"$%-3"#*."#&"#%"#*05-/.&"#4")#/%+*"'%"%7#&"/+"/-%#*."#
,*&-'-/%),%0)"%:#

;10# &+'*"/-# 31"'# '2,# 5"/-&-# /"# &"%0*,%# "# /0%&"#
%"# &"/-&*."'-"/# +# '"301-%"%# '1"# -'9),/%)+$%+)"# "#
$+/.%+"/.&"7# *."# '1"# /.8"%"/-&# 8"# +'-3")/-%"%# "#
/0%&"# '+$# &+'*# %,# 4")5,6601'"# ,%":# ;10# &+'*"/-#
31"'# /-# 4,/01"# "# 5"/-&-%# 8"# /.08")-,# *."#
+'-3")/-%"%"%# %0',# '"# 4")21-%."/-# '+$# "# 36")"/01'"#
/,# *+."%# 4)09"/-0'-'# "# &"/-&*."'-"/# ,8# /,# *+."%7#
*."# '2,# /.8"%"/-&-# 8"# 4)09"/0)"%# "# +'-3")/-%"%"3"#
'"# 4")21-%."/-# $,'"# /.+&"# 4,$# &0%-3-&# 8"# %"#
4")&-)"/01'"#&"%0*,%#"#%()"#%"#&"/-&*."'-"/:##
#


IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 18


LkSÞLkIMLN1CNI ML SnUML ML1CDA 1L NDk¥SnML MUNDLSIA IIMÞLLMLN1IML 1L MUNDSnML
Ne mund:
x 1l be[me aLo meLoda Le re[a meslmdhenle[e Le
deLyrueshme dhe L'l pusho[me nga puna g[lLhe
profesoreL qe do l kundershLo[ne
x 1e shp[ego[me perflLlmeL e meLodave Le re[a dhe
Le blndlm profesoreL L'l perdorln, ne vend qe L'l
lmpono[me aLa.
x 1'l ofro[me pedagogeve n[e shumello[shmerl
shperbllmesh, nga pushlmeL, rrlL[e rroge,
shperbllme, ne menyre qe L'l deLyro[me aLa Le
prano[ne meLodaL e re[a.
x 1e ngreme n[e komlLeL Le speclallzuar qe do
lnvesLlgo[e dhe Le konLrollo[e se clll nga
pedagogeL nuk po l lmplemenLon menyraL e re[a
Le meslmdhenles.
x uuke l perfshlre p[eseLareLe kademlke qe Le
krl[o[ne meLoda Le re[a, Le vendosln sLandarLe,
dhe kufl[ per Le perdorur meLodaL e re[a, dhe
ndeshklmeL e duhura per aLa qe nuk l
lmplemenLo[ne.
x 1e krl[o[men[e g[yq akademlk, me sLaf akademlk,
qe profesoreL qe [ane akuzuar per mos perdorlmln
e meLodave Le re[a Le akuzohen dhe Le marrln
denlmln e merlLuar.

LILk1L1 L MUNDSnML 1L kL1¥kL VLÞkIMLVL
keto vepr|me mund:
x 1e moLlvo[ne lnovaclonln dhe perdorlmln e
meLodave Le re[a ne unlverslLeLeL Lona, edhe pse
dlsa profesore Le mlre mund Le humbln g[aLe
proceslL.
x ndlhmon per Le mlnlmlzuar frlken se profesoreL
mun Le mos perdorln meLoda Le re[a, duke l
deLyruar ne Le n[e[Len kohe qe L,l perdorln.
x 1e blndesh profesoreL qe refuzo[ne keLo meLoda,
qe perdorlml l Lyre eshLe me mlre per La dhe aLa
mund Le perflLo[ne.
x Le[on aneLareL e unlveslLeLlL qe Le ldenLlflko[ne
meLodaL e re[a dhe Le rekomando[ne meLodaL me
Le mlra.
x Me e lehLe per Le profesoreL per Ll pranuar keLo
meLoda, pasl aLa do Le ndlhen p[ese e keLyre
meLodave sepse kane konLrlbuar ne Lo.
x uuke l le[uar profesoreL qe [ane akuzuar se nuk
kane lmplemenLuar meLodaL e re[a, dhe duke l
dhene aLyre mundeslne qe Le mbrohen nga
denlmeL.


Þer d|skut|me te mete[shme...
x A mendonl se n[erezlL ne perg[lLhesl [ane Le frlksuar nga ndryshlmeL? nese po, pse?
x A mendonl se frlka nga ndryshlml eshLe fakLorl l veLem qe l ndalon profesoreL, sLudenLeL, dhe
prlnderlL Le prano[ne meLodaL e re[a? nese [o, cfare mund Le [ene aryeL e L[era?
x A [enl dakorL me ldene qe sLudenLeL nuk meso[ne spese profesoreL e Lyre vazhdo[ne Le perdorln
meLodaL e v[eLra, qe nuk [ane eflkase, apo mendonl se ky shp[eglm eshLe Lh[eshL shume l Lh[eshLe?
nese eshLe l Lh[eshLe, cfare fakLoresh Le L[ere mund Le perfshlhen?
x A [enl dakorL qe hereL a vone profesore do l adapLo[ne meLodaL e re[e, be[me apo [o ne ndon[e g[e
per keLe? nese po, pse? nese [o, pse?
x A mendonl se duke l deLyruar profesoreL Le perdorln meLoda Le re[a, nese aLa nuk duan, do L'l
cenonLe Le dre[Len e Lyre akademlke? nese po, pse? nese [o, pse?
x A mendonl se e ardhm[a e unlverslLeLeve Lona, dhe e vendlL Lone vareL shume nga adapLlml l
meLodave Le re[a, ashLu slc eshLe sug[eruar? Apo mendonl se k[o lde eshLe Lh[eshL n[e shLyse per Le
perqafuar keLe mundesl?
x A mendonl se profesoreL duheL hequr nga puna Lh[eshL sepse aLa perdorln meLoda Le v[eLra? nese
po , pse? nese [o, pse?


ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN 19

MUNDLSIA G

1L LLICIML 1kLGUN L ÞUNLS 1L DkLI1CIL kkUGLN

A [en| te shqetesuar se [ane shume Le pakLa
lldh[eL me aLe qe sLudenLeL meso[ne ne shkolle dhe
n[ohurlLe qe aLa marrln qe me vone do l nevo[lLen per Le
hyre ne Lregun e punes? A [u shqeLeson fakLl nese n[e
unlverslLeL l pergaLlL sLudenLeL ashLu slc duheL per L'u
perballur me vone me Lregun e punes? uhe a mendonl
se ne mund Le ndrysho[me kurrlkulaL e lendeve me
meLodaL e meslmdhenles ne menyre qe sLudenLeL Le
[ene gaLl per Lu perballur me Lregun e punes?

k[o mundes| v[en sl rr[edho[e e beslmlL Lregu l punes
l se ardhmes eshLe l parashlkueshem, se punemarreslL
[ane eksperL dhe e dlne se cfare presln dhe cfare duan
nga sLudenLeL, dhe suksesl l n[e unlverslLeLl vareL nga
numrl l sLudenLeve Le Lyre qe do Le Lerheqe Lregu l
punes. Þor v[en nga n[e shqeLeslm se kurrlkulaL Lona
nuk [ane Le pergaLlLura per nevo[aL akLuale Le LreguL Le
punes, dhe unlversLlLeL Lona nuk e kane mundeslne qe
L'l pergaLlsln sLudenLeL ashLu sl aLa e mendo[ne, dhe se
sLudenLeL do La kene Le veshLlre Le g[e[ne n[e pune Le
mlre kur aLa Le dlplomohen. keLo beslme dhe
shqeLeslme [ane bere shume kerkuese vlLeL e fundlL per
shkak Le globallzlmlL, dhe zhvllllml l shpe[Le l
Leknolog[lse e ka bere Le pamundur qe unlversLlLeLe Le
ecln me hapln e kohes dhe Le pershLaLen sa me mlre
nevo[ave Le LreguL. ulLeL e soLme punemarreslL e kane
g[lLhn[e e me Le Lh[eshLe, qe Le kalo[ne kufl[Le dhe Le
g[e[ne ne venLe Le L[era sLudenLe Le clleL [ane shume me
Le pergaLlLur se sLudenLeL vendas, dhe kane perdorur
meLoda me Le zhvllluara, duke l lene ne keLe menyre
sLudenLeL vendas pa pune. k[o mundesl do Le perplqeL
L'l ndlhmo[e sLudenLeL qe Le pergaLlLen per Lregun e
punes konkurues, per Le qene gaLl qe Le lnLervlsLohen
nga punemarreslL vendas, dhe g[lLhashLu lnvesLlLoreL e
hua[, dhe Le pergaLlLen meLoda meslmdhenle[e dhe
kurrlkula qe do Le pershLaLen shume me mlre me
nevo[aL e LreguL Le punes, dhe me n[e globallzlm qe sa
v[en e forcoheL.

#
#
Þrespekt|va te t[era. Þor edhe nese ne l nda[me
keLo beslme dhe shqeLeslme, dhe edhe nese you [enl
dakorL qe ne duheL Le ngreme sLaLusln e meslmdhenles
dhe profesoreve, [u mund Le mendonl se duke vepruar
keshLu, kerklmeL e unlverslLeLeve mund Le negllzhohen,
dhe Le lnvesLoheL shume pak per Lo. C[lLhashLu [u mund
Le besonl edhe nese ne l nda[me keLo beslme dhe
shqeLeslme, dhe edhe nese you [enl dakorL qe ne duheL
Le ngreme sLaLusln e meslmdhenles dhe profesoreve, [u
mund Le mendonl se duke vepruar keshLu, kerklmeL e
unlverslLeLeve mund Le negllzhohen, dhe Le lnvesLoheL
shume pak per Lo. C[lLhashLu [u mund Le besonl. uhe
nga k[o llnd shqeLeslml se veLe profesoreL nuk e
vlereso[ne aq sa duheL profeslonln dhe nuk l kushLo[ne
kohe dhe energ[l perp[ek[eve per Le g[eLur dhe
lmplemenLuar meLoda Le re[a. Ldhe pse shoqerla [one
eshLe e shqeLesuar per Le ardhmen e feml[eve Lane, ALa
nuk e vlereso[ne aq sa duheL sLaLusln e profesorlL. Ldhe
pse lnsLlLucloneL lnvesLo[ne ne profeslonln e
meslmdhenles, shume here, aLa vleresohen me shume
per punen e Lyre kerklmore, sesa per profeslonln e
meslmdhenles.
;10#&+'*"/-#*0#%"#-'$+),10'%"#+'-3")/-%"%"%#*."#4)09"/0)"%#8"#%"#4+'0'-'#&"#
4+'"&,))"/#$0&5"%,)#*."#'*")$0&5"%,)"7#"$/4")%"7#*."#4+'0'1"/#8"3")-%,)"#4")#%"#
?.3-66+,)#&"%0*,#&"/-&*."'-"1"#*."#$+))-$+6,#8"#*0#%"#4")4+%."/.-'#$")$"/,%#"#4+'"/#
2605,6"#*."#,%0#'"#%"#,)*.&"':##

;10# &+'*"/-# 31"'# '2,# '1"# /.8"%"/-&# 8"# =+))-$+6,%#
%0',# ,$%+,6"# *."# &"%0*,%# "# &"/-&*."'-"/# '+$#
&+'*#%"#1"'"#%"#4")/.%,%/.&"#&"#%)"2+'#,$%+,6#%"#
4+'"/7# /"# +'-3")/-%"%"%# %0',# '+$# &+'*# %D-#
4")2,%-/-'# /%+*"'%"%# ,/.%+# /-=# -# $")$0'# %)"2+# -#
4+'"/7# *."# /"# /%+*"'%"%# '+$# *0# %"# 1"'"# '"# 21"'*1"#
8"#%"#21"1'"#'1"#4+'"#%"#&-)"#4,/#*-460&-&-%:##
#


IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 20

1L LLICIML 1kLGUN L ÞUNLS 1L DkLI1CIL kkUGLN MUNDLSIA G

IMÞLLMLN1IML 1L MUNDSnML
Ne mund:
x 1e mblkqyrlm punemarreslL per Le pare nevo[aL e
Lyre, dhe per Le rldlzen[uar kurrlkualaL slpas keLyre
nevo[ave.
x 1e krl[o[me n[e panes akademlkesh per Le bere
pune kerklmore per Lregun e punes, dhe per
nevo[aL qe mund Le kene ne Le ardhmen.
x 1e organlzo[me panalre pune ku sLudenLeL dhe
pedagogeL mund Le meso[ne mbl nevo[aL qe kane
punemarreslL
x 1e organlzo[me semlnare me sLudenLe, pedagoge,
dhe punemarres
x 1e krl[o[me n[e Cender karlere per sLudenLeL.
x 1e mblkqyrrlm Le dlplomuarlL per eksperlencaL e
Lyre ne Lregun e punes.
x 1'l [ame me shume kredlLe sLudenLeve per
prakLlka.
x 1e fLo[me lekLore Le fLuar neper klasa qe Le [apln
lekslone mbl eksperlencaL e Lyre.
x 1e nderLo[me rasLe sLudlmore Le kompanlve
vendase, ne menyre qe sLudenLeL Le dlne se cfare
po ndodh reallshL me kompanl Le cakLuara.

LILk1L1 L MUNDSnML 1L kL1¥kL VLÞkIMLVL
keto vepr|me mund:
x 1e s[elle me shume Le punesuar dhe me shume
vende pune per Le dlplomuarlL, pederlsa
punemarreslL e dlne se cfare pune l duheL.
x 1e ndlhmo[e unlverslLeLeL per Le ofruar lende qe
do Le slguronln puneslmln
x 1e lnformo[e sLudenLeL dhe mesueslL per nevo[aLe
e kompanlve Le ndryshme, keshLu qe L'l ndlhmo[e
profesoreL qe Le updaLe kurrlkulaL e Lyre.
x MoLlvo[e punemarreslL qe Le marrln p[ese ne
dlzen[lmln e kurrlkulave.
x 1e lnformo[e sLudenLeL mbl nevo[aL e LreguL
x 1e [apln lnformaclon nga Le dlplomuarlL per
Lregun e punes.
x 1e moLlvo[e sLudeLeL qe Le be[ne prakLlka ne
kompanl Le ndryshme.
x 1'l shnderro[e unlvlrslLeLeL ne Lra[nues puneslml.
x 1'l meso[ne sLudenLeve cfare aLa duheL Le dlne qe
Le zene n[e vend pune Le mlre.
x 1e na [ape mundesl neve qe Le g[yko[me me mlre
se sl unlverslLeLl permbush nevo[aL e LreguL Le
punes.


Þer d|skut|me te mete[shme...
x A besonl se nevo[aL e LreguL Le punes ne Le ardhmen [ane Le parashlkueshme? nese po, pse? nese
[o, pse?
x A mendonl se punemarreslL [ane ne pozlclonln me Le mlre per Le parashlkuar Le ardhmen e LreguL
Le punes? nese po, pse? nese [o, pse? uhe nese [o, kush do Le lshLe ne pozlclonln me Le mlre per Le
parashlkuar nevo[aL e LreguL Le punes ne Le ardhmen?
x A [enl dakorL se vlera e n[e slsLeml eduklml mund Le maLeLe nga afLesla per L'l pergaLlLur sLudenLeL
per nevo[aL e punes ne Le ardhmen? nese po, pse? nese [o, pse?
x nese nuk besonl se vlera e n[e slsLeml edukaLlv mund Le maLeL nga afLesla per Le pergaLlLur
sLudenLeL per Lregune e punes ne Le ardhmen, aLehere sl mund Le maLeL?
x A [enl dakorL se slsLeml [one akLual l eduklmlL nuk eshLe paralel me nevo[aLe e punes? nese po,
pse? nese [o, pse?
x A mendonl se duheL Le keLe n[e ndryshlm mldls LranlmlL per pune, dhe eduklmlL ne unlverslLeL?
nese po, aLehere sl mendonl se aLo mund Le ndrsysho[ne?
x A do donlL Le [eLonlL ne n[e shoqerl ku synlmll prlmar l n[e unlverslLeLl Le [eLe se sl L'l pergaLlse
sLudenLeL per Le g[eLur n[e pune Le mlre ne Le ardhmen? nese po, pse? nese [o, pse?


ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN 21

M8¥LLIL

NL kUNDLkSn1IML DnL 2GILDnIL
NDLkMIL1 MUNDLSIVL

Ne g[|thashtu duam te thekso[me se ne nuk
keml per qelllm qe Le rekomando[me ndon[e nga keLo
mundesl per Lu lmplemenLuar. k[o per arsye se se cdo
mundesl ne raporL ka prekur n[e fushe Le g[ere
veprlmLarle, dhe ne nuk keml pershkruar cdo kuallflklm
dhe prlL[e qe duheL Le be[me nese ne l adapLo[me dhe
lmplemenLo[ne ndon[e nga aLo. !"# $"%"# &"'()"# '"#
*+,&#%"#)-%."$/01&"#/"#,/'1"#'2,#&+'*"/-%"#"#3"4)-&-%#
'"#$"%"#),40)%#'+$#"/.%"#,5/06+%"7#*."#'+$#$,#3"'*#4")#
$+'*")/.%-&"7# *."# 8"# ,10# "/.%"# 4")9"$%"# 4")# %+#
-&46"&"'%+,):# uukeL qarLe ne Le kunderL, qe ne keml
shL[elluar shume mundesl veprlml per cdo p[ese Le Le
shqeLeslmeve qe mund Le ngrlhen. Meg[lLhaLe ne keml
perfshlre ne keLe reporL dlsa nga mendlmeL e
mesuesve.

Un|vers|tetet cakto[ne ndrysh|m|n, Þyet Studentet, te
ngreme status|n e mes|mdhen|es, 1e
eksper|mentohen shume metodat te ndryshme dhe
1e |e[o[me tregun e punes te dre[to[e rrugen selclla
pre[ Lyre l [ep perg[lg[e pyeL[es º;+/.#"##3"'*0/#/"#=-6"'#
&"%0*"# &"/-&*."'-"1"# *+."%# %"# 4")*0)-'# 4)09"/0)"%#
%,'"E:# Un|vers|tetet te cakto[ne ndrysh|m|n LhoLe qe
rekLoreL, dekaneL, dhe zyrLareL e L[ere Le unlverslLeLeve
vendosln per keLo ndryshlme, dhe aLa duheL Le heqln
nga puna keLo qe del kundra meLodave Le Lyre. Þyet
studentet LhoLe qe sLudenLeL duheL Le zg[edhln
meLoden me Le mlre Le meslmdhenles Le pershLaLshme
per La. uhe k[o mund Le arrlheL duke perdorur
formulare vlereslml per keLo meLoda dhe per
pedagogeL qe l [apln aLo lende. 1e |e[o[me tregun e
punes te dre[to[e rrugen LhoLe qe ne duheL Le
deg[o[me punemarreslL e mundshem, organlzaLaL e
hua[a, kompanlLe vendase dhe globale qe Le pershLaLln
meLodaL per vendeL e punes qe do nevo[lLen per Le
ardhmen. uhe 1e eksper|mento[me me metoda te
ndryshme do Le lnkura[onLe profesoreL dhe sLudenLeL
qe Le eksperlmenLo[ne me me n[e varleLeL Le madh
mundeslsh, per Le g[eLur meLoden me Le mlre dhe me
Le pershLaLshme per klasaL e Lyre. LshLe shume e
veshLlre qe Le lmplemenLohen Le g[lLha keLo mundesl
n[eheresh. uuheL qe [u Le zg[ldhnl n[e pre[ Lyre.


#
Se fund|, ne duam te thekso[me qe eshLe n[e
raporL speclal ll, dhe shp[ego[me shume arsye pse k[o
eshLe speclale. keLu, duke Lhene qe k[o eshLe speclale,
nuk po nenkupLo[me qe ne keml fuLur ndon[e aLrlbuL
speclal , apo auLorlLeL speclal ne keLe raporL, apo keml
perzg[edhur pedagoge speclale per La bere keLe raporL.
ky raporL quheL speclal sepse eshLe n[e raporL shume
ndryshe nga aLo qe ll ne perg[lLhesl prodhon. LshLe n[e
raporL speclal kryeslshL sepse ka ardhur sl rezulLaL l n[e
mlnl pro[ekLl Le ll. LshLe g[lLhashLu n[e raporL speclal
sepse esLhe zhvllluar veLem nga n[era ane e monedhes
se panellL Lone. ne perg[lLhesl pro[ekLeL e ll zhvlllohen
duke ballafaquar grupe Le ndryshme qe kane lnLeres ne
n[e ceshL[e Le cakLuar. uhe g[lLhashLu eshLe speclal
sepse dlskuLlmeL nuk [ane bere veLem nga aneLareL e ll
por edhe profesoreL Le clleL po mesonln se sl Le
dre[Lonln n[e dlskuLlm Le ll Le cllen me vone aLa do La
lmplemenLonln ne vendeL e Lyre dhe ne unlverslLeLeL e
Lyre. ne mund Le klshlm harxhuar shume lehLe 3 derl 4
ore per cdo ore dlskuLlml Le bere ne mlnlpro[ekL. uhe
ne padyshlm mund Le klshlm arrlLur edhe rezulLaLe Le
ndryshme nga keLo Le paraqlLuraL nese do Le klshlm dy
panele qe do Le dre[Loheshln keLo dlskuLlme. Sl
perfundlm, eshLe n[e 8aporL Speclal l ll sepse, ndryshe
nga fshehLesla e ldenLlLeLlL Le p[eseLareve Le dlskuLlmlL
slc be[me ne raporLeL e L[era qe l prodho[ne aLo, ne
keml publlkuar edhe emraL e p[esemarresve me
kerkese Le Lyre. keLo [ane arsyeL perse ky eshLe n[e
raporL speclal l ll.

Ne nuk beso[me se mundeslLe qe keml paraqlLur
ne keLe raporL [ane mundeslLe e veLme koncepLuale qe
[u do deshlronlL Le dlskuLonlL. ka edhe shume mundesl
Le L[era. Þor ne beso[me se aLo [ane provokaLlve dhe [u
ngacmo[ne [u per Le krl[uar edhe me shume mundesl Le
cllaL nuk [ane shkruar ne keLe raporL. Shpreso[me qe [u
do mendonl qe aLo [ane lnLeresanLe, do l kupLonl ashLu
slc keml dashur ne qe [u L'l kupLonl, dhe qe aLo do [u
ngacmo[ne lmag[lnaLen qe [u Le mendonl per mundesl
Le L[era veprlml dhe mundesl koncepLuale per meLodaL
e meslmdhenles qe do l dlskuLonlL me shokeL, fqln[eL,
dhe qyLeLareL e L[ereL bashkemoshaLare qe mund L'[u
lldhe dhe puna ne n[e shplrL kooperaLlv, ashLu slc ne l
zhvllluam.


IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS 22
NIL I1LSL L nAÞUk ÞLk DISkU1IML DnL NDLkVLÞkIM

ne shpreso[me qe [u do Le perdornl keLe raporL per Le vazhduar me shume me dlskuLlmeL
Le fllluara nga panell [one l dlskuLlmeve.

ne keml zhvllluar n[e proces dlskLlml qyLeLar qe mund Le [eLe l doblshem per grupe Le
lnLeresuara ne dlskuLlmln e ldeve, Le prezanLuara ne raporLeL Lona ose Le dlskuLo[me
lnLeresaL e publlkuL ne perg[lLhesl. ne keml zhvllluar g[lLhashLu lehLeslme dhe llber
udhezues dlskuLlmesh per Le aslsLuar ne planlflklmln dhe dre[Llmln e keLyre dlskuLlmeve.
keLo maLerlale dhe g[lLhashLu kop[e Le raporLeve Le L[era Le lnLeracLlvlLy loundaLlon,
mund L'l g[enl ne webslLln Lone (Le llsLuar me poshLe). ?ou mund Le zoLeronl kop[e shLese
Le publlklmeve Lona (pa kosLo) duke na derguar n[e kerkese duke Lreguar shkurLlmlshL ne
cfare [enl Le lnLeresuar.

Slc eshLe permendur ne la[merlmln Lone Le copyrlghL ne faqen e pare Le keLl[ raporLl, you
[enl Le llre L'l kop[onl, L'l shperndanl, dhe Le LrasmeLonl kop[eL per arsye [o komerclale,
duke la aLrbuar lnLeracLlvlLy loundaLlon.

Se fundml, ne mlrepreslm komenLeL, ldeLe, dhe pershLyp[eL e L[era rreLh keLl[ rarporLl,
mundeslLe e Ll[, per kedo publlklm Lonln, dhe proceseL Lona Le dlskuLlmeve.
!u mund Le na konLakLonl ne adresaL e meposhLme.

lnLeracLlvlLy loundaLlon
ÞC 8ox 9
Þarkersburg,Wv 26102-0009

WebslLe: hLLp://www.lnLeracLlvlLyfoundaLlon.org
Lmall: lf[clLyneL.neL
#
lalemlnderlL! ne [eml ne prlL[e Le nderveprlmeve!

ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN 23


ÞerkLhyer nga
Marse| ka|em|
unlverslLeLl ushLarak ºSkenderbe["#
#
1el: +333 69 22 96 037
L-mall: m_kaleml19[yahoo.com
WebslLe:
hLLp://www.lnLeracLlvlLyfoundaLlon.org


IN1LkAC1IVI1¥ ICUNDA1ICN ML1CDA1 L MLSIMDnLNILS

+

+ 83-+6."$+$4#9$+$+:('$"4.&%+"$"+6$%;.3/$43$"+$+<%$&#()$+<-77-"4+ Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License. Per te pare nje kopje te licenses vizitoni: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ ose dergoni nje leter te: Creative Commons 171 Second Street, Suite 300 San Francisco, California, 94105. Ne pergjithesi, nen keto kushte te licenses: Ju jeni i lire te: - =96$%"/&"(+>+#$+;-63-"(?+/9$+#$+#%&47$#-"(+;$#$+6."$?+/.;$+6$%@49(%$?+6$%+#$+9$A.+/*49(7$#?+6$%+ 6$%/-%(7("+$+6&;$#&)$+#$+;.%4$)$+/9$+7&#$%(&:$#+$+#3$%&+#$+:$B(7(#+/9$+#$+#%&3"(7(#C+ - D(;-7E("-"(+>+6$%+#$+&/&6#.&%+;$#$+6."$+ F$"+;.49#$+#$+#(::&G++ - :.+(9#.&.E+H.+/.9$#+#I(+&#%(E.-"(+;$#-+6."$+4(+J2%-"$4(&G+2-:('*+2-44(E(:(#($4+@-%+2.E:('+K(4'.44(-"L+ "1&+!"#$%&'#()(#*+,-."/&#(-"?+$+7."/.%+"$"+M('$"'$"+$+<%$&#()$+<-77-"4+N##%(E.#(-"O F-"'-77$%'(&:O=9&%$+N:(;$+:('$"4$C+<-6*%(19#+© 2009 Interactivity Foundation”. Dhe ne Atributet
tuaja, nuk duhet ne asnje menyre te sugjeroni qe Interactivity Foundation ju ka fuqizuar ju apo kujtdo nga perdoruesit tuaj, fuqine dhe te drejtat e kesaj pune. +

-

=6-6,&+>(05&E+H.+".;+7."/+#&+6$%/-%"(+;$#$+6."$+6$%+&%4*$+;-7$%'(&:$C+ C/*&+$%0+<0!&!$F<0'/,&E+F$4$+3.+$+&:#$%"-"(?+#%&"@-%7-"(+-4$+$+%("/$%#-"(+;$#$+6."$?+3.+/.9$#+ #I(+&#%(E.-"(+6."$4+#.&3+#$+%$+#$+"3$3#&#+%%$1.::&+#$+;$4&3+:('$"'$C++ 2$%+'/-+%(6$%/-%(7+-4$+496$%"/&%3$?+3.+/.9$#+#I(+E$"(+#$+A&%#$+#$+#3$%$)$+:('$"4$"+$+6$%/-%(7(#+#$+ ;$4&3+6."$C+5$"*%&+7$+$+7(%$+6$%+#$+E$%$+;$#$+$49#$+:(";.+(+@&A$4+4('+$49#$+6$%7$"/.%+7$+:&%#$C++ <(:&/-+ "1&+ ;.49#$#+ $+ 7$4(6$%7$+ 7."/+ #$+ %(49(;-9$#+ "$4$+ 3.+ 7$%%"(+ :$3$"+ $+ "$)-3497$+ "1&+ !"#$%&'#()(#*+,-."/&#(-"C++ N413$+"$+;$#$+:('$"4$+".;+(+;.@(P-"+#$+/%$3#&#+$+&.#-%(#C+ Q$+ /%$3#&#+ $+ 6&%&A(#.%&+ "1&+ ;3-+ :('$"4$+ 3&"$+ 49#$4$+ $+ #$+ /%$3#&)$+ #$+ %(6%-/9(7(#+ 6$%+ 6$%/-%(7?+ /.;$+ 6$%@49(%$+ ;.-#(7$#+ $+ &%#(;.3)$+ /9$+ #$+ %(49(;(7$)$?+ A$+ 3&"$+ /9$"$+ "$+ 4$;4(-"$#+ RST?+ RSU?+ /9$+#$+"/&:(7$)$+#$+#3$%&+"$+VC=C+<-6*%(19#+N'#C++ ! 7+($.#0+!$&!C/.&.&.!&!20'/-#0+0!.&!:,&+(-&'I! @$.&+0>.()(.Q!O6#$%0.(6$I! 7EKE!26R!S! 70+-&'9#+FI!TM!UVWXUYXXXS! ZZZE($.&+0>.()(.QG6#$%0.(6$E6+F!

+

+ + +
"1JKD:J!1!"1C@"D;1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!

+

7::-3497$%(+.&'(.$4(#+A$+3&"$+7$+-E3$..(.%&3-"#$+.!EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGH!WXYWW! K-+#$+:$3-"#$+4#.P-"("+.&EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGH!WVYW`! K-+#$+(".($EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!GH!\YS! K-+#$+/$#*%-"#$+&"$#&%$#++$+@&.&.-::&)$?+)$"/$#+$+4#.&!9&<&!$%+Q'/(."$7&%%$4(#+6$%+#$+%("/$%#.!.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!W! + .$(!C.%+7$#-/$"+7$+#$+7(%$+ + LE J&!$F+&..."/+#$+"$"):$%$4-3$+.(7("+ + DE J&!$F+(/&$!G6$%&.&!$%+Q'/.#()$+/9$+#$+/-E(497$+6$%+ 4#.%%(.&!'.($EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGH!UXYUW! K-+#I(+/%$3#-"#$+.46$%(7$"#-"("+7$+"3$+49.0.&'(.$%.$4$4+4$+6.$497$+6$%+#$+6$%7(%$4.:&#+/9$+7$#-/&#+$+7$4(7/9$"($4C++ + + + + "1JKD:J!1!"1C@"D..7$::-3497$%(+ 7$#-/&49+7$4(7/9$"($3$+ K-+#I(+("..6%0!.:7PB:E!! ! :E [&<6$(!O6+>&$!&!P$()&+'(.!H&!.+&F#$!H&!.&!./$"#$#+/9$+7$4.71B"2[1D.(+&'6/&$!M5&+&'(..%/&$(&'EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGH!WUYW]! K-+"1%("#$+4#&4("+$+6$/&1-1$)$+/9$+#$+7$4(7/9$"($4+ 5.#'($!&!./$"#$#+#$+):$%$4-"("+7$#-/&#+6$%+#$+13$#.:&#+$+#*%$C++ K-+#$+(".$#$+"/%*49(7+ + 2E 7Q&.%&3-"#$+&#&+A$+6$%)$#$4-"("+7$#-/$"+7$+#$+7(%$+#$+6$%49#&#497$+6$%+#&C++ + OE J&!*&+.6/&.(.%(3-"#$+7$#-/&+):$%$4(7(+6$%+7$4."-:-13(4$C++ + 1E J&!&-'*&+(./$"#$#+#$+)$"/-4"("+4$+'(:$"+7$/#-/$+/-+6$%-%$+6%-@$4-%(+ K-+#$+:$3-"#$+4#.=1! ! "PAD1C@!M17B@"@!J1!?KAL17JP:B:! 71B!D@C?PJ@"1!J1!.%/&$(&'EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGH!W\YWS! K-+#$+.$4(#+ + 8E [&<6$(!./(7(#?+:(E%&%(#$+/9$+6&3(43$#+$+ #$.$+ 6$%@49(%$+7&/9$4("$+$+./$"#$#+A$+#$+$.&!'/#.$%.%&3-"#$+6%-@$4-%$#+/9$+4#.0++&!%+&<.%%(.&.:&4$4?+"/$%#$4&#+$+49."()$%4(#$#+4(6&4+.&%+7$#-/&#+$+7$4(7/9$"($4?+/."$4+"$+#$+&%/97$"+ K-+#I(+7-#()-"#$+6.($EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGH!W^YW_! K-+#$+"1%("#$+@-"/$#+$+73&@#.#%&$."()$%4(#$#$#+A$+#$+6$%@49("("+"3$+49..:#$#$)$+#$+6$%49#&#$"+"$+7$#-/&#+$+%$3&+#$+7$4(7/9$"($4+ K-+#$+6$%3&49#-"#$+&#&+A$+/-+%$@.7$+7$#-/&+ 7$4(7/9$"($3$+"$+.&$.!&!.&.&!..&%+...%4$49+/9$+49.&.!*&+!&%#-(.

$#(3+ ..%-(+ &7E3$"#$#+ $+ "$)-3497$+ 6$%+ /(4.$#$+%&6-%#+ 6.#(7$C++ 6%-1%&7+ #9$+ K$6&%#&7$"#(#+ #$+ =9#$#(#+ /9$+ H."/$4(#$+ 7.+ .#(7(#+#$+E$%$+&(+(+ 6$%49#&#$#+'/-+@..-"4(/$%&#$+"3$+1&7$+#$+13$%$+#$+ 7."/$4(#$+ .&:$+ 6$%+ #I(+ .$+ "(43$3$+ /9$+ #$+ 3$"$+ #$+ 7-#().&%+ 49A$#$4(7$+ A$+ "3$%$P(#$+ 7."()$%4(#$#+&6-+)$"/?+4$64$+4(6&4+/(4.&%&+#$+4#.#$%&'(.E:(.7#&+ #$+ "3$+ )$6%(7(+ 6..#(7$)$C+ X3(#9&49#.#(7$+ #$+ #(::&+ /9$+ A$+ &#-+ /-+ #$+ .&.K2+ 6$%+ #$+ 7$4.$+6&%$+7./$"#$#+"$+..$"$+ "$+ )$"/$#+ $+ #*%$+ 7E(+ 7$#-/&#+ $+ %$3&+ #$+ /01-$(2.! &! /0*#+0! *&+! ."/+ #$+ "/(97-3$+ "$+ 6$%7(%$4(7("+ $+ P13$/93$)$+ #$+ 7.#()&?+ ("#$%$4&+ A$+ 7."/+ #$+ 6$%/-%$#+ *-%824$)(27-% 6$%+ #$+ :$9#$4.(!<6$&!"$+5$#-/&#+$+7$4(7/9$"($4+.$%."/+#$+"/$%7$%$"+6$%+(76:$7$"#(7("+$+ .#(7("+ #-"$C+ 23$4$7&%%$4(#+ $+ #(3+ 6$%@49("("+ 6%-@$4-%$+ "1&+ =9A(6$%(&?+ =$%E(&?+ 8%-&'(&?+ 5&A$/-"(&+ /9$+ X3$-%13(&+ A$+ .2%2%.$+ (.+ "&+ 4(1.46:-%.$+ 6$%@49(%$+ 49A$#$4(7$+ #$+ "/%*497$?+ 6*$#3$?+ E$4(7$?+ ):$%&?+ -E3$.NB=1! 7BKL1C@!@!D@C?PJ@"1M1!@O+ D('-#.-:$1$#+ $+ #*%$?+ ("4#(#.&:$+A$+"$+6&%&A$4(7+"$+ %&6-%#$#+#-"&+3&"$+P9)(::."/+ #$+ 6$%/-%$"+ "$+ 13(#9&+ @.$+%%$#9+49A$#$4(7$)$+#$+#*%$+/9$+7$"*%$"+$+ P13(/93$)$C+5."/+ #$+ ("46(%-"("+ &#-C+83-+$49#$+$+6&6$%49#&#497$?+/."/+ #$+ ."()$%4(#$#(?+ $+ '(:&+ 13(#9&49#.$+E&::&@&A.(7-%+ #$+ .#+ "$+ W&49("1#-"+ K<?+ 6$%+ #$+ $.+ &/%$4.:&4$C++ ?Q! +0*6+! (! )&>0$.-:$1$#+$+#*%$C+F$+496%$4-37$+A$+&#-+/-+ #$+ "/(97-3"$+ /9$+ 4#(7.:-3"$+ /(4..$4(#+ $.E:(.<&$!&!@OI!#$#$+6%-@$4-%$+ #$+ %("3+ "1&+ 0)%-6&+ M("/-%$+ 7-%%$"+ 63$4$+ "$+ "3$+ 7("(+ 6%-3$.&! 496$49+ @-.3%*)$%-45(-%6-%(-% 7$4(7/9$"($4?+ 6$%+ #-$'7"*8'1-%'4-%(-% #$+ P9)(::.&! 6$%49.&%++ /(4...-"'6#."/+ #I(+ 6$%/-%("+ "$+ .&"+ 7$+ "$+ 6$%+ 7E(+ ZS+ -%$+ 6$%+ #$+ $B6:-%."/&#(-"+ !.&:$+ A$+ 7.&"?+ P9)(::.$#*%$+7.&%+ 7$"*%$+ 9-#$#"5-%*1-%##):-."/$4(49+ ."/$4(#$+ $+ )$6%(7(#+ %%$#9+ 6%$P&"#(7(#+ #$+ 7$#-/&)$+ #$+ %$3&+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ "$+ )$"/$#+$+#*%$C++ 7+6<&-.-"'$6#.49&#+ /9$+ "1&+ '(:(/-+ 6$/&1-1?+ ..E:(...%.-"'$6#.%+ "$+ =9CYCN+ "$"+ "3$+ + + @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D.+ #&.4-9$#+ 7E(+ )$6%(7$+ 46$'(@(.&%+ 49A$#$4(7$#+ /9$+ 7.(.&"+ /9$+ 13&#$+ /(4.+/9$+&@#$4("$+#-"$+6$%+#$+7&%%$+ )$"/(7$C++ /$7-.#..&"+ 49#&#$+ 7$"*%$+ )$6%(7(+ ."/$4()$+ .&%+"1&+A*#$#&%$+/9$+A$+/-+#$+ 6$%/-%$"+"1&+."/+ #I(+ 7-#()-3"$+ &#-C+ !"#$%&'#()(#*+ .#(7$#+$+A*#$#&%$)$+/.#(7(#+#$+ 6@(-("#-(%9-#%(-%7"##-%91-4-% !.'(-"$#+ &6-+ 49-A$%(C+ 8*+ %&6-%#+ ".46:-%.&%+ 4$+ 4(+ 9)0?2$-%8)$-%2*$)#"1)"#% 2%-'$(+(+K(4.?+ E$4-"+ A$+ A$)$%(#$+ 496$49+ )$6%-3"$+6&+(+7&%%$+"$+.+ #%$1-"+ &)&P"#&P9$#+ /9$+ /(4&)&"#&P9$#+ $+ "3$+ 7$#-/#$+ 7$4(7/9$"($3$+"$+)$'&"#(+-4$+7$"*%$+4$+4(+7$#-/&+#$+ "/%*497$+ 7$4(7/9$"($3$+ "/%*49-3"$+ "1&+ "3$%&+ #3$#%&C+ 5$#-/&#+/9$+7$"/(7$#+A$+3$6$"+"$+ .9$#+ #$+ "/$%7&%$+ /.&"+ /9$+ &%#(..-"+ "3$+ 1&7$+ #$+ 13$%$+ 7.&:$+ 6$%+ )$6%(7$#+ $+ 6.&%+ %%$#9+ 7$#-/&)$+ #$+ %$3&+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ A$+ 7.$+ A$+ A$)$%(&+ /."/$4()$?+/9$+7$"/(7$#+$+#*%$+6$%+6&4-3&#+A$+ 7.&!.-.1A@1C!U! + ..-"'$6#.-"'$6#.$"$+ ."/+ #$+ .49$C+ A&!UXWXI!."/$4()$+"1&+6.&"$+ &%/9.&.+ 7.&:$+ 7E(+ 6%$P&"#(7("+ $+ 7$#-/&)$+ #$+ %$3&+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ "$+ )$"/$#+ $+ #*%$+ A$+ 7$4..:&4&#+ $+ #*%$+ "$+ )$"/$#+ $+ #*%$C+ 8$#&+ 6%-@$4-%$+ ."/$4(#$+ $+ 49."/$4(#$+.$"$+ "3$+ 6(.%&#(.+/%$3#.--6$%(7("+$+V"()$%4(#$#(#+X$-%1$+W&49("1#-"+/9$+ K$6&%#&7$"#("#+ 8$%.&"+ 49A$#$4(7$#+ $+ 6%$P&"#(7(#+ #$+ 7$#-/&)$+ #$+ %$3&+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ "$+ )$"/$#+ $+ #*%$?+ 7$"/(7$#+ $+ #*%$+ 6$%+ )$6%(7$#+ $+ "/%*497$+A$+7.#(#7$+$+6$%A$"/%.&:$?+ /..$#-+ )$6%(7$+ "$+ .9&'/.&%+ &#-?+ /9$+ 9-#72#-4'1-%91-4-7"##1-*% 6$%+ #$+ 7$4.&%+ 6%-E:$7(#+ "$+ )$"/+ A$+ #$+ P13$%-3$+ 7.&%+7.:12851-% (-%<"$()"#%'4-%*1-%7)*8-42% )$6%(7(#+ .%...#?+ /9$+ A$+/(4.-9#272=%>45(-%6-%(-% &/%$4.$497$+ A$+ #$+ 9&6("+ #$7&+ #$+ "/%*497$+ "$+ /(4.-"'$6#.&+ 7$+.+ 6$%49..:.

&%+ /(4.+"3$%$P(#+7&%("+.*+ 6%-'$4+ ".$#$+6%-3$.-%#$+ A$+ .%+ &.#-3"$+ "3$+ 1&7$+ #$+ 13$%$+ 49A$#$4(7$49+ %%$#9+ "&#*%$4+ 4$+ 7$#-/&)$+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ "$+ 4(4#$7("+ $+ :&%#$+ &%4(7-%?+ /9$+ 3&"$+ @-"/&7$"#&:$+ 6$%+ P9)(::(7("+ $+ #(3C+ 2%-@$4-%$#+ "$+ 7("(+ 6%-3$.$+ "$+ '/-+ )$"/+ #$+ 0)%-6$4C+ N."(% 6-% *1-#-.#("+#-"$+(+6$%/-%$"+.%*$4-%$+ #$+ P9)(::(7(#+ "$+ 49-A$%(#$+ $+ %$3&C?+A$+/(4&+7$#-/&+'-3"$+"$+"3$+49-A$%(+#$+7E*::.-%#+ A$+ $49#$+ "3$+ 6%-'$4+ 49.%(#(.&! -6$..$A+"1&+ A*#$#&%$#C+=-#?+49.6#.!&!.&'(.-4#%.7$+ 4#..&%+ 7(%$?+ /9$+ A$+ 7..&..$4+ &.&3"$+ "3$+ %-:+ .%/&$(&'! 3&"$+ 6%$P&"#.+ &.&%(#+ /9$+ 13(#9&49#.7$+ /$#&3$+"$+6(.$49#.7$+ (+ %$"/$4(49$7+/9$+6-P(#()+6$%+P9)(::(7("+/9$+6&%&A$#+:(%(+ 7$+#$+7&/9$+/9$+4#&E(:(#$#+#$+#$+/*+6&:$#?+#$+4#.&"+ .#-%+ (+ %$"/$4(49$7+6$%+#%&"@-%7(7$#C+ C('.+ "$+ P9)(::(7("+ $+ 4#.%-6$+A$+4#...+ $49#$+ .&%+ %$P.! .$%.a1J1C@"@M1! ! "&..%&#(.$4(#+3&"$+7$+6&.+&(+@(::-(+#$+49(9$3+4(+"3$%(+(+.-7E$#&%+ A$+ 6$%6(A$#+ #$+ 4#&%"/&#(P-3$+ /(6:-7&#+ &./$"#$?+ 6%$-@$4-%$+ /9$+ /%$3#.&%+ .$#-+%$P.! 7$#-/&#+ $+ 7$4(7/9$"($4+ 3&"$+ 6&%&A(#.$+ "$+ 0.#(7$#+ $+ #*%$C A&! -&."/+ #&+ '-3$+ 4#.49$+ A$+ 49A$#-4-"+ 6%-@$4-%$#+ 63$4$7&%%$4+"$+.2('*% *1-% 7-('8-% 7-427% 85-*2-1-% 6-% -45(-% 7-% 9-#B-$(-% 85-% -45(-% 7-% 72#-% (-% 9-#8'#-(% 85-% (-% 1"9-% #-..#$"+ "$+ #$-%(C+ N#&+ 13(#9&49#.&-'.%$/(#$#+ $+ #*%$+ &.$+ .#C+V+P13$%.)?("(-%(-%72#"C% 8$#-+ 6*$#3$+ %$@:$.%+ /$7-.$#$+ 7$"*%$?+ 49.%+ &.7$+"3$%$P+7$"/-3"$+4$+6$%/-%(7(+(+ 7$#-/$4+ 4$+ /%$3#$+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ $49#$+ .1A@1C! C@!OPC.%&#("+ #$+ 6("#$+ 9$:7C+ =-.$+ /9$+ /-+ #$+ 3$#$+ "3$+ @&.$+ 3&"$+ #$+ 6&A&%#$+"$4$+=(4#$7(+(+Y-:-"3$4+.#+ "/$%.:&#+ $+ .6%0.&"$+ A$"$+ 4(+ %$P.$+6$%@49(%$+\T+)$"/$#+$+Y0C+2%-@$4-%$#+"$+6%-3$.:#&#$+ #$+ 6%(#497$?+ /9$+ 6$%+ #$+ 4963$1..%&#(?+ 6&/*49(7+ .&%+ 7.P..-7.-7&+ 7$"/-3"$+ A$+ 7$#-/&+ #$+ "/%*497$+ 3&"$+ @&.$4(#?+ #$+ 6&.1!1!C.%$/(#$C+ F$+ .$#-+ .-#24-C% G5-% "% -$.#.-"+7$#-/&+#$+%$3&+ 7$4(7/9$"($3$+ "$+ .%*$4-%$+ 6$%+ #$+ P9)(::.7$+ #$+ #3$#$%+ 7$"/-3"$+ 4$+ "3$%$P+ #$+ "/%*49$7+ 7$4-3"$+ "$+ 7$"*%&+ #$+ "/%*497$+ /9$+A$+7$#-/&#+$+6$%/-%../$"#("+ "$+ "3$+ 4#&/+ @&:(7$"#(7(?+ /9$+ #&+ 49#*3$+ &#$+ "$+ "3$+ E%&.-::$4C+ 5$13(#9&#$+ 49.(! (! 2656$<&'! $49#$+ "3$+ 6&."(4#$+ /9$+ A$)$%(#$+ $+ 7E*::.$#-+4(+&%1.% (-% *8#@45-7F% 9#'B-4'#-(F% 4()8-*(-(F% 9#2*8-#2(F% 9)*-7"##-42(% 85-% 9-#B"6-4)-42(% -% 6-..%+.%/9$%&+6&+(+6*$#.$+ .%$/(#$#+ :$9#$4(49#+ /9$+ )$"/$#+ $+ #3$%&+ #I(+ 6%&"-3"$+ .2(% 7)*8% (E2% 45'6-#'1*-% $-('% 7-% 9-#8'#272*C%DB"#-%456-(-427-45%7)*8%(-%$-*-%*1-#-.%&9&4(7+ 7$+ &#-+ A$+ &#&+ 6$%/-%("?+ 6$%+ #$+ 46$'(@(.%+ 4(+ "3$+ @."()$%4(#$#$#+$+0)%-6$4+2$%$"/(7-%$+/9$+N7$%(.3$+ 6$%+ #$+ %(.$#&+ 6$3$4$7&%%$4+ "$+ .#("+ #-"$+ $+ /(4.&+7$+7$+49.&:(49#?+ &3-+ .:#&#+ (+ .+ "$+ 6%-'$4("+ $+ #$+ 7$4.%+A$+4-::$"+ ./$"#(#+#$+%(C+K(4&+7$"/-3"$+4$+6$%/-%(7(+(+7$#-/$4+ 4$+ 1&E./$"#$#+ #$+ #%&4@$%-3"$+ .#.%&+"$+7$4.#-%$#+ .$#$+ 6%-'$4+ 13$%$+ $+ 13&#$C+ N#&+ "$+ 6$%13(#9$4(+ %&"$+ /&.%%(./$"#$#+ /9$+ #$+ 7$4.#..+ #$+%$"/$4(497$+4$4&+6$%7E&3#3&+A$+&#&+7$4-3"$C+K9$+ #$+ #3$%$+ &.&+ /*P$#$13&49#$+ )$"/$+ 63$4$7&%%$4$?+ /.#-%(#&%$+.%&#(.$#$+ 6%-3$.%+ N#9("&+ $+ /$#*%-(+ =-.%+ "$+ (/$"$+ A$+ (49+ E::-A$#+ .&+ A$+ 6-+ "/$%-"#$+ [-#("+ $+ 1&E."(4#$+ #$+ 0)%-6$4+ M("/-%$?A$+ &#-+ 7.$+ A$+ A*#$#&%$#+ 7E$49#$#$#"+ "$+ :(/$%&#+ $+ #*%$+ + 6$%+ &#$+ A$+ E$3"$+ /9$+ A$+ 7$"/-3"$?+ /9$+ :.#(43$+ #$+ 49.$#*%$+ 7$#-/&)$+ #$+ 7$4(7/9$"($4?+ (+ 7$#-/&)$+ #$+ 1&E.&/$7(."()$%4(#$#$)$+ "$+ )$"/$#+ 6-4#+ .+ %&"$+ /&.&%+ + /.&%+ A*49+ "$+ 7(#-:-13("$+ 1%$.:.:#&#$C++ A'#% <B"#-% 1"*-% 7-('8"(% -% 7-42785-*2-4C% D2?"(% 1"*-% 827-*42'*-(%-%*8#@457-%(-%(@#-C%D2?"(%1"*-%.&%&C++ K9$+ 6%$P&"#(7(+ (+ 7$#-/&)$+ #$+ %$3&+ /-+ #I(+ '-3$+ &#-+ "$+ "3$+ 49-A$%(+ /$7-.#-%(#$#("+ $+ A*#$#(#+/9$+"$+.NB=1! +"1JKD:J!1!"1C@"D..-7.#+ "$+ =9YN+ 3&"$+ #$+ 7E$49#$#.%&+ ."/+ #$+ 3$"$+ 7$+ #$+ "13&497$+ 7$+ .$4C++ .49?+ /9$+ 7$#-/&+ #$+ #3$%$&+ '-3"$+ "$+ "3$+ 49-A$%(+ #$+ 9&6./$"#$#+#$+3$"$+#$+13$"/3$+#$+#%&"4@$%-3"$+ .&/$7(.&%+ 4$+ 4(+ 7$#-/&#+ $+ 7$4(7/9$"($4+ /-+ #I(+ "/(97-3"$+&#&+A$+#$+&%%(3"$+.&/$7(.*'+ "$+ 7$"&B9(7("+ $+ A$)$%(4$+ 4$+ #*%$C+ K$6&%#&7$"#(+(+=9#$#(#+/9$+=9-A$%(&+$+9&6."/+ :$9#$4(49#+ #$+ "/&:-3$+ 4#.?-#"(%85-% '01-$(2.$6&73$"+$+=(4#$7(#+#$+Y-:-"3$4?+A$+$49#$+ "3$+ 6$%63$.7$"#$#+.

$?+ A$)$%(#&%$+ /9$+ 6.$#$+)(/$-?+7&#$%(&:$+ -":("$?+ /9$+ E.+ :&+ 7$"3&"$+ 13&#$+ 13(#9$+ /(4.::&#+ $+ /%$3#(7(#?+ /9$+ .&'(.9$"+ #$+ @-."/%&+6$%/-%(7(#+#$+"/-"3$%$4+ 6%$3+ #*%$C+ K(4..7$+ 7..%&9&4.&%+ 7$#-/&+ #$+ "/%*497$+ 7$4(7/9$"($3$+ 7$+ "3$%(+ #3$#%("?+ &6-+ #$+ 6&%&A$4"("+ 6(.-:$1$#+$+#*%$+/-+#$+&/&6#-9$49("+"$+ #$+"3$3#$"+7$"*%$C+K9$+#$+#3$%$+#9&"$+A$+".Q+&!F<&+0)&I!+6%-@$4-%$#+ ".%?+ /-:$7+ "$+ 6$%@.7$"#-"("+6%-+-4$+./$"#$?+ 6%-@$4-%$?+ /%$3#.:#.$"$+ %%$1.:&4$4+3&"$+4(7E-:$+49.&#$1-%(+ #$+ 7$/9&G+ F3$%$P(#+ 7.7$+ ."()$%4#$#$#+$+#*%$?+ .$4G+ /9$+ A$+ -E3$.$4+ 4$+ "/%*49(7(#?+ A$+ 4#."/+ $+ 6$%63$.&"$+ "$+ )$"/$#+ $+ #*%$?+ 4#.$#$+ "3$+ (76&.."/(7("+ 4$+ &#-+ "/&9$49("+ "$+ 49#&#$+ .:&4C+ K9$+ &#&+ #9&"$+ 4$+ 4(+ "3$+ 7$4.@(P-"("+ D('0!$F0!*&%0F6F&../$"#$#+ 3&"$+ 63$4$7&%%$4+ /9$+ /$13.+ @-.-9$"+/9$+.$#-+7$#-/&?+A$+ (+E$"$+/(4.$]+ 6-%+ #$+ 13(#9&+ /.#(7(#C+ N4+ "..#-%$?+/9$+7$"#-%$G+A$+ 4#.$+ #$+ =(4#$7(#+ #$+ Y-:-"3$4?+ &6-+ "$4$+ &#-+.&%+ 7$+ 7$#-/&#+ $+ )3$#%&?+ #$+ '(:&#+ @.+ 49A$#$4."/+ #$+ )&%(-3"$+ "$+ 4&3$+ #$+ 7&/9$4(4$+ 4$+ .$4(#+/.#()(+(+7$#-/$4+4$+7$4(7/9$"($4+$49#$+A$+#$+.7$+#$+%$"/$4(497$+A$+#%$1-3"$+ 4$+4(+"3$+4#.7$+ ("#$%$4+ 6$%+ /(4.$%..+ .%+&#$C+F$+)$"/+#$+4&3+&#&+ #9&"$+49.%(+ "1&+&"&+$+4#..-/("+ $+ $#(./$"#$#+ /-+ #$+ &/&6#-9$49("+ 7$+ .-9$+ /.$"$+ "$+ 7$#-/&#+$+7$4(7/9$"($4C+ @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D."/+ #$+ "/%*49-3"$+ "$+ )&%$4(+ #$+ @./&!-&./$"#(#?+A$+7./$"#$#+ -4$+ #$+ -%($"#.+ 3&"$+ #$4#.7$+13$%&+'-"#%&/(.&! '/H&.+ 7.#-%$]+ A$+ 7.$7E(7+ #$+ ("@-%7&'(-"(#C+ N#&+ #9&"$+ A$+ 7$#-/&#$+ $+ 7$4(7/9$"($4+ 7.&"$+#$+E$3"$+&6-+3-+7$+7$#-/&#+$+7$4(7/9$"($4C++ #$%7("+ J7$#-/&+ 7$4(7/9$"($3$L?+ $+ '(:&+ .-"4(/$%./$"#$)$+ A$+ #$+ '(:$#+ 7.&"+#$+#%&47$#-3"$+#$+4#.4.-7.+ .."/+ #$+ .-3"$+ @&'(:(#$#$+ #$+ "/%*497$?+ ."$7&%%$4+ #$+ &%/949$7?+ 7.&%&+ "1&+ 4#.-9$+ /9$+ 6$%.#()?+ A$+ 7.&:.$4&#+ 46$'(@(.4#("+ /9$+ 6%-'$4("G+ A$+ 7$4.&"+ "$)-3497$%("$+6$%+#&+6$%/-%.3$C+ K(4&+ @-:$"+ 13&#$+6$%+$@$."/+#$+&/&6#-9$49("+:$9#$+7$+7$#-/&#+$+%$3&+#$+ 7$4(7/9$"($4C+ Q$+ #3$%$+ (49("+ #$+ 4(1.#(7("+7$+49.$4(#+ 3&"$+:$9#$4.$4(#+$+/(4.$#$+7$#-/$+#$+%$+4$64$+3&"$+ 7$4."/+#$+.7$+#$+49A$#$4.$%.&#+ $+ #*%$+ #$+ @-%#&+ /9$+ #$+ /-E#&?+ &6-+ #$+ &%1.7$+&%1.4(-"("+ 7$+ 7(%$+ 6$%+ #&?+ &6-+ 7$#-/&#+ $+ %$3&+ "."/+ #$+ 7-4+ 6%&"-3"$+ 7$#&/&#+ $+ %$3&+ 6%$3+ @%(.$4?+ A$+ #$+ .%$"+$+#*%$+#$+7$4(7/9$"($4C+Q$+#3$%$+.-"#$.$#$+ /(4(6:("$+ "$+ .$%.+ (&+ ):$"+ #$+ (")$4#-49C+ K(4&+ #$+ #3$%$+ .7$+#$+("#$%$4."/+#$+7-4+3$"$+"$+13$"/3$+#$+&/&6#-9$"+ 7$+#-?+A$+6%-@$4-%$#+3&"$+7$+49.#(7+ #$+ 9&6."(.49#(7?+ "3-9.7$+ #$+ A&%#$+ 4$+ '(:&#+ 3&"$+ .-/("+ $+ )$493$4?+ %%$1..+ 7$%&."/+ #$+ &/&6#-9$49("+ 49.+(49("+&A+ 49.+ .$4+ )(49$#+ /9$+ 6&4#$%#(&+ $+ .! ".&'#0$!4$64$+&#&+ ".&"+ A$+ #$+ 6$%.&+ .7$+ .!#!'/H&.."/.-%%."/+ #$+)&%(-3"$+"1&+)$#$7+..::&?+ 4(+ 649+ .$"$+ 7E(+ 7$#-/&#+ $+ 7$4(7/9$"($4C+2-%+.$4+ &.&"+ 6$%+ 6%("/$%(#+ $+ 4#.+ 496%$9$"+ A$+ "..%(7$+ #$+ #3$%&+ 7$/(&#(.#+ 7E(+ '(:$4("$+ $+ ./$"#+6%(#$#+#$+4(::$#C++ 7+6G&'6+&.$+ .+7.&%?+ 73$#$#+ A$+ /-+ "$)-3(#$"+ $#3C+ 2%-@$4-%$#+ (49("+ #$+ 49A$#$4.".%#$+ A$+ 7.$#-+ 7$#-/&+ #$+ %$3&?+ "$4$+ &#$+ /-+ #$+ 7$4-"("+ "/-"3$+ 13$?+ &6-+ ".$%.64(-"(#+"$+."/+ #$+ .%+"$+(+6*$#$7+&#&+A$+#$+P13(/9"("+ "3$%$"+ $+ '(:&+ /-+ (49#$+ 7$+ 49."/+#$+7-4+$+6%&"-"("+..%4$+ 6%()&#$+ /9$+ 7$%%"("+ %%*49@$#$+ 6$%+ "-#&+ 7$+ #$+ 7(%&+ /9$+ #9&"$+ A$+ /(4&+ "1&+ 7$#-/&#+ $+ %$3&+ /-+ (49("+ #$+ 6&6$%49#&#497$+ #$+ #$+ 6&)$"/+"$+.4-9$"+ "$+ /9$"($"+ $+ ("@-%7&'(-"(#?+ 4@(/(7(#+#$+4#...&%+ 13(#9&49#.NB=1! 7+6G&'6+&.#(7(#?+:$.&%&+ "1&+ 6$/&1-1.-4#-"+$+496$"P.%*$4(49#+ 7E(+ 49A$#$4(7$+ A$+ "3$%$P(#+ .9$#+ #$+ .&%+6$%+&/&6#(7("+$+7$#-/&)$?+4$4&+ 6$%+.-::&3?+ 6-%+ 13(#94$4(+ (49("+ #$+ 49A$#$4.+ (49("+ 49.46$%(7$"#&:$]+ A$+ 7.7$"#&C+N#&+#9&"$+A$+ /(7$"4("(+ (+ 7$#-/&)$+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ 6$%@49("+ 6$%7E&3#3$"?+ .&%+"$+ ../$"#$#+/-+#&+49@%*#$P-"("+7$#-/$"+$+%$+6$%+#$+/&:$+ 7$#$+ 7(%$+ 6&+ 49.49$4+ 4$+ 7$4(7/9$"($4]+ 7..#-%$+6$%+."/+ #$+ 6$%@49(3"$+ &4(4#$"#$+ "$+ 7$4(7/9$"($+ /9$+ #../$"#$#+7.?+ A$+ 7.&"+ 49...+ 6%-@$4-%$#+ E$"("+ .#()$+ -4$+ $.! '/*+&/&$! '/#."/+ #$+ 3$"#$+ #$+ -%($"#.&#$/%&+#$+"3$+7$4(7+("#$%&.(7$C 76+!*&+)&>!F<(.-9&+ $+ 9&%B9.#(7(+ (+ #*%$+ ..$#-+ 7$#-/&+ /-+ #$+ 6$%49#&#$49("+ &6-+ 3-+ 7$+ .-4$"+ 4$+ 4(+ 4#.&%+"$4$+.1A@1C!^! + + ."/+ #$+ 6$%@49(3$+ 7$#-/&+ /$/.$#*%$+ 7$#-/&)$?+ 7$4(7(+ 6$%+ 6$%/-%(7("+ $+ #*%$?+ ./$"#$#C+N#&+#9&"$+ A$+ 7$#-/&#+ $+ 7$4(7/9$"($4+ 496$49+ /..&%+ 7$+ 6&%$?+ &6-+ 4$64$CCC+ #93$49#+ 4$64$C+ K9$+ #$+ 13(#9$+ 496%$9$"+ 49A$#$4(7$#+ "$4$+ .:&4$4?+ A$+ 7.(7(#+ "$+ .#("+$+."/+ #$+ ..&/$7(.$4&#+ $+ =(4#$7(#+ #$+ Y-:-"3$4?+ $/9$+ 64$+ 63$4&+ 7$+ $+ 7&/9$+ $+ #*%$+ .&! A$+ "3$%$P(#+ 7.+ "$4$+ 4#..&%+6$%+(76:$7$"#(7("+ $+ ../$"#(#?+/9$+496$%"/&%3$4+4$+7$4&P9(#+A$+ 7$4.

"()$%4(#$#$)$+ /9$+ %$"/$4("$+ $+ 7$#-/&)$+ #$+ 7$4(7/9$"($4?+ /9$+ .$#-+ (/$C+ F$+ ".+ #$+ #9$::-"(+ (/$#$+ #.0%0.9$#+ #$+ 6%-)-37$+ 4$+ '(:&+ 7$#-/$+ 6$%49#&#+ 7$+ 7(%$+ 6$%+ .$#$+ %&6-%#+ /.&!*&+9055#0+! -&.6$+ !! 49A$#$4(7$49?+ &#&+ )&P9/.".!&!.&!.%.$/-?+ A$+ "$+ /.6/&$!.3-+ #$+ "B(4(+ 7$"/(7$+ 7$+ #$+ 7(%&+ 6$%+ 7.0.&.#$%&'(.&!*&+'/.!(!0+.6!.$#$+ &6-+ &#$+ 7$4.6-P-"+ A$+ 7$#-/&#+ $+ 7$4(7/9$"($4+ 3&"$+ "3$+ #$7$+ 49.&!.6<$&!'/.+ 7$+ 6&4-3&#+ /9$+ 49A$#$4(7$#?+ ):$%&#?+ ("#$%$4&#+ /9$+ E$4(7$#+ A$+ (+ @%*7$P-3"$+ &#-C+ 8&+ 7.6'!<&$&! .&!*&+!-&+-&'0.&! )5&+&'6/&$! A#-!&'/.&!&!H0+.&.."/$4(+P9)(::(7(+/9$+$.%+ 6&4-3&+ 6$%+ )$6%(7("?+&6-+6$%+#&+9&6.&%+ -6P(#$"+ /9$+ 6$%+ #$+ 4.&$%#0$!'&!%6!('/($!.6%0.$4$C+ 2-%+ #$+ 13(#9&+ 6%$P&"#-3"$+ "3$+7.($! &! $%6$<&+&'! *+&<! -&.%.#(7?+ 6-%+ ".&!($.+ /-+ (+ (76:$7$"#-"#$?+ 6-%+ A$+ &#&+ 7$"/-3"$+ A$+ (49("+ 49.&/$7(.$#$+ %&6-%#+ A$+ &4"3$+ "1&+ 6$/&1-1$#+ ".&!F+#*&!.++6$%49.49+ 3-C+ F$+ $+ 6%$P&"#-37$+ &#$+ A$+ 3.&.-"'$6#.1$+ #$+ "/%*497$C+ K(4&+ "1&+ &#&+ #9&"$+ A$+ .&.c(! ! ! ! ! ! ! 70'(!*+6G&'6+&.&! ."/$4(+ "/%*49-"("+ "1&+ "3$%&+ #3$#%&+ "$+ 49.P(4#-"+"3$+7$#-/$+$+)$#7$+A$+@.-"'$6#.&!'&!'(!0.Q+&! ."/+#$+3$#$+6:-#$4.-7&"/-3"$+ A$+ A$)$%(&+ /.&%+ .&!-#$%&+.&%/0!'/H&.4(-"-"("+ 49.$#(3+/(4.! C.&3&+ 6$%+ A$)$%(43$"+ $+ .!&!$&)6<'/.#-%(#$#(+ 7$+ (+ 7(%$?+ 4$64$+&#&+$+/("$+'@&%$+$49#$+7(%$+6$%+4#.(! %('(-#..6!%6!.!.'(-"$+ &6-+ 49-A$%(+ #$+ 13$%$C+ A&! %#0.&"+ #$+ P9)(::-"("+ 7.+ E$%$+ 63$4$+$+.0.$497$+A$+6%-@$4-%$#+P9)(::.7$+ &%4*$+ 6$%4$+ 3.!$&!)&.!&!C('.$#-+ 7$#-/&C+ 2-%+ /(4&+ #$+ #3$%$+ 9-/9$"+ #$P$"+ $+ ):$%$4(7("+ #$+ #$+ ."/+ #$+ .."/+ #$+ 7-4+ $+ 6$:A$"(?+ &6-+ #$+ 6$:A$"(+ "3$+ "/$%)$6%(7+ #$+ '&.#%&$.#.'/.%.&!.! 6$%49.+ 4.&'(.&%+ 6$%+ #$+ #$3.&"+A$+4#.6!%6!.7$+ #$+ /-E(497$+ 6$%+ #.&!*&+!.&.&%+'/-+)$6%(7?+"$+ 3&6(7+ 49.&! H&!*+6G&'6+&.$4(#+A$+#I(+6$%/-%("+&#-C+Q$+#3$%$#+#9&"$+A$+ ".&+&'#0+! $&!-&+-(."."/$4(#+ .(.(.Q+6$! 0%6*.&!2656$<&'! A#-!&'/.$#*%$+7$#-/&)$C++ + ! O0H&."/497$+)$6%(7(C++K.&$!$&!%('-#.9$#+ #$+ )$"/-4("+ 6$%+ .6-P-"+ A$+ #$+ "/$%7$%%$"+ )$6%(7$+ 6$%+ #$+ (76:$7$"#&%+ .#.&!*&+! .9$#+ #(+ 7-#()-37$+ 13(#9$+7$4./&-'6<.6-%#.("+ A$+ &#-+ 7.#-%(#$#(+7$+(+7(%$+A$+#$+ )$"/-4("+ 4$+ '(:&+ 7$#-/$+ $49#$+ 7$+ $+ 7(%$+ 6$%+ #&C+ Q$+ #3$%$#+ #9&"$+ A$+ (49("+ 7$4.! &!+&<0!*+&<!G+(-&'!'&!$%+Q'/(.&3"$+ 7.+ 6%(4"(C+ D$6-%#$#+ $+ 49.6-P.#(7(C++ :BCN1J! JKA:! 71B! 7B14:AJ@"@A! 1! ?1J@=! ":J1B@:[@! 3&"$+ #$+ "/%*497$+ "1&+ &#-+ A$+ 3."/$4(+ .)&./$"#$#+(49("+&.$+ %$.4(-"-"+6$%+#$+ 13(#9$?+ /9$+ A$+ /.&!.&!%69('/.7$+ %%.$#*%$+ 7..$+ /9$+ #$+ .6$+ ("4#(#.&!.&!'/#.$4$+#$+"3$%&+#3$#%$"?+/(4&+ #$+ #3$%&+ 3&"$+ .! $#-! %&.&.!<0$&!.#$%!.Q+&!..&!&!H0+..6'!*+0$6<$&!.! .&%+ 4$('(:$"+ 6%$3+ .$+ 6%(#.7$+ 7(%$+ 6$%+ .&%C+ K(4&+ )$6%(7$+7.$#-+ 7$#-/&+ @.(.(-#5#0$!.&!.$+6$%49.#$%&'()&E!:<6!$&!."/$4(+ #$+ "/%*497$+ "$+ .7$+ $+ 6%&".$497$+ 6$%+ /(4..%.&"+(/$#$+$+#*%$+4$+'@&%$+7.+ 7.! $&! )(<(.9$#+ #$+ 6$%'&.!.(.&:$+ 6$%+ #I(+ &/%$4.&!'/-&$>6+&! P$()&+'(."()$%4(#$#$)$+ /.&!.&!0%0*.#$%!.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!_! + .&%+ )$6%(7$#C+ 8*+ %&6-%#+ $49#$+ "/%*49$+ /9$+ 4.&'/! H&!#!*0+0H(.!..&!.#0+I! 4$+ E&49.6%0! "&.&.6'!-&$&! 9#+(.! .%+"3$+/$E&#+4$+.7#&+ #$+ )$%6%(7$)$+ 6.49+$49#$+7$+ $+ 7(%&+ /9$+ .NB=1! ?N!B:7KBJ! 1-3('.&!H&!0."/$4()$?+ /9$+ $@$.#$%!."/$4(+ #$+ 7.&! H&! -Q! +0*6+.$4(#+ ..! ."/+ #$+ E$37$+ 6$%+ #$+ (76:$7$"#.6'!<&$&!$&!F<&$%<&! .6! 7+6G&'6+&.$#-+ 49A$#$4(7$C+ 8$#-+ 7./$"#$#+$+#*%$C+ K9$+ #$+ #3$%$+ #9&"$+ A$+ /%$3#.#."/$49#.$4C+ K(4&+ 4.&"C+ N#&+13(#9&49#.+$..E:(..b! A<&+&3(..#-37$+ 4$+ '@&%$+ 3&"$?+ /9$+ /.&:$+#$+/(4.46:-%(7(+#$+7$#$349$7C++ + "1JKD:J!1!"1C@"D.#$%!.!*&+'/-+#0$!.&:.$4(#+ &.9$#+ #$+ 7&%%$+ 7&4&+ 6$%+ P13(/93$"+ $+ 6%-E:$7$)$C+ N#-+ 3&"$+ 49.$"$+ 7E(+ ("/()(/$+ #$+ "/%*49$7?+ 1%.+ 6-+ $+ 6%$P&"#-37$+ .$#-+49#&#$+1%.

.&3?+ /9$+ 4$64$+ "$+ .$7(+ 6$%P13$/9.#?+ .&:(@(..$%.%+ 6$/&1-1$+ 46$'(&:$+ 6$%+ #&+ E$%$+ ."/$4(+ "$+ %&6-%#+.@(P.$7(+ 6$%@49(%$+ "$+ ..3-+$49#$+46$'(&:$?+ ".."/$%#?+ A$+ "$+ .NB=1! ! A&! %#0.&! .?+/.%.*+$49#$+"3$+%&6-%#+46$'(&:+(+!./'1"# '2."()$%4(#$#$#+ $+ #*%$C+ F$+ 7..+ .):# K.&%+ )$#$7+ "1&+ "3$%&+ &"$+ $+ 7-"$/9$4+ 4$+ 6&"$:(#+ #-"$C+ F$+ 6$%13(#9$4(+ 6%-3$.&!4$+"$+".(49(7+ 49.#-%(#$#+46$'(&:+"$+.+(76:$7$"#.7$+&%4*$+64$+.7$+ :$9#$+ ^+ /$%(+ _+ -%$+ 6$%+ '/-+ -%$+ /(4.+ P9)(::-9$"+ /.#(7$C+=(+6$%@.&!.#$+ #$+ #3$%&+ A$+ 6-+ P9)(::-"(7+ "$+ ! ! @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D.&+ 6%$.&%+ 49.%+ 4(+ %$P.&%+ 6$%+ #&+ E$%$+ .49$+ #$+ 13$%$+ )$6%(7#&%($?+ /9$+ "$+ ".%"# 4")9"$%"# 4")# %+# -&46"&"'%+.$#$+%&6-%#?+&6-+."$/01&"# /"# .$#$+ %$6-%#+ /(4&+"1&+7$"/(7$#+$+7$4.+ 6-%+ $/9$+ 6%-@$4-%$#+ #$+ '(:$#+ 6-+ 7$4-"("+ 4$+ 4(+ #$+ /%$3#-"("+ + "3$+ /(4..%+ $/9$+ %$P..."/+ #$+ .$7(+49#3$::.C+F/%*49$+"1&+6%-3$.$#-+#$+6&%&A(#."/$4(+)$6%(7(+6$%+'/-+63$4$+ #$+#$+49A$#$4(7$)$+A$+7.5/06+%"7# *..%&#+"$4$+/-+#$+...+6-+"$".5/06+%"7#*."$/01&"# /"# .&+6%$.%"# .# &+'*"/-%"# "# 3"4)-&-%#'"#$"%"#).#(+#$+!.%+ &#&+ (49("+ .$7(+@.! .&%+ '/-+ .$+ E&::&@&A.."/+#$+"1%(9$"C++ A&!F<(.(49(7+ 9&%B9./&-'6<.6#-37$+A$+"$+.E:(..$#$+ %&6-%#C+8*+%&6-%#+A.$7(+ 6$%49.#(7+ #$+ !.# 3"'*# 4")# $+'*")/.&%+49.$4)$C++ ."#8"#.?+/9$+4963$1-37$+49.%+"3$+@./0'/.&%C+K9$+13(#9&49#.#./&-'6<.&:(@(.10# "/.&!A$+$49#$+"3$+ %&6-%#+46$'(&:+!..&"$+("#$%$4+"$+"3$+'$49#3$+#$+'&.+ .&! 4$+ '/-+ 7.$7(+6$%+A$::(7+A$+#$+%$.#.+ 7.9$#+ #$+ E$37$+ "$4$+ "$+ (+ &/&6#-37$+ /9$+ (76:$7$"#-3"$+ "/-"3$+ "1&+ &#-C+ + !"# $"%"# &"'()"# '"# *+.&# %"# )-%.7$+ 6%-3$.%*$4(49#+ 4$64$+ 6%-@$4-%$#+ /-+ #$+ (49("+ "$+ =9YN+ )$#$7+ 6$%+ 6&."/$%#?+ A$+ "$+ .+ ."/(7?+$49#$+ "3$+D&6-%#+=6$'(&:+(+!."/+ #$+ .%"#4")9"$%"#4")# %+# -&46"&"'%+.6$+ #$+ "/%*497$+ A$+ .%-&"7# *.+ .%+ "3$+ @./&-'6<.:#&#$+ #$+ "/%*497$+ "1&+.7$+ 7..#$#+ $+ !.10#"/."# 8"# .$#-+ 7.9$#+ #$+ E$37$+ "$4$+ "$+ (+ &/&6#-37$+ /9$+ (76:$7$"#-3"$+ "/-"3$+ "1&+ &#-C+ + !"# $"%"# &"'()"# '"# *+.$#-+/(4..3-+ $49#$+46$'(&:$C+8$#.."/$4(+6$%+#.$#$+ 6%-3$.&# %"# )-%...&!.#!%#0.$7(+ 49#3$::.%-&"7#*.&+ &%/9.$7(+6.C+ 049#$+ 13(#9&49#.-9$+ 49.$7(+ 6$%49.7$+7.+ 3&"$+ E$%$+ )$#$7+ "1&+ &"$#&%$#+ $+ !.-9$"+ .&%+ 49."/+#$+ "1%(9$"C+ 5$13(#9&#$+ "$+ .&%+ '/-+ .# 3"'*#4")#$+'*")/.(49(7+/*+6&"$:$+A$+ /-+#$+/%$3#-9$49("+../'1"# '2.49$+#$+13$%$+)$6%(7#&%($?+/9$+"$+ ".7$+ #$+ .#C+ K9$+ "$+ 6&/*49(7+ 7..%.# &+'*"/-%"# "# 3"4)-&-%# '"# $"%"# ).$#+ A&%#$+ "$+ #$+ .&%+ 1%.$+#9$"$+A$+."# '+$# $.+ "3$+ %&6-%#+ 46$'(&:+ 4$64$+ $4#9$+ P9)(::.#(7(+ #$+ E$%$+ "$+ 7("(6%-3$.&%+ $/9$+$7%&#+$+63$4$7&%%$4)$+7$+.(49(7+ &%%(#."/$4(+ "$+ %&6-%#+ .40)%#'+$#"/.40)%# '+$# "/.%+"/-"3$+&#%(E.):# K."/$4(+ )$6%(7(+6$%+'/-+63$4$+#$+#$+49A$#$4(7$)$+A$+7.%"#.#+ 46$'(&:+?+&6-+&.#(7$#+ ".$#.!.!.:#&#+(+"3$+7("(+6%-3$.#$#+ $+ #3$%&+ #$+ !.%*$4(49#+ 4$64$+ .9$#+46$'(&:+4$64$+$49#$+"3$+%&6-%#+ 49.7$+ "/%*49$+ "1&+ &#-+ A$+ !.C++ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! C&!G#$%(I!$&!%#0."#'+$#$.$4$+#$+#*%$C+8$#-+ 3&"$+&%4*$#+6$%4$+.+ "$+ 6$%13(#9$4(+ 6%-/9-"C+ 049#$+ "3$+ %&6-%#+ 46$'(&:+ .(7+ /9$+ 6%(#3$+ A$+ /.+ #$+ '(:$"+ 7$+ )-"$+ &#&+ /-+ #&+ (76:$7$"#-"("+ "$+ )$"/$#+ $+ #*%$+ /9$+ "$+ .+4$64$?+"/%*49$+"1&+@49$9#$4(&+$+ (/$"#(#$#(#+ #$+ 63$4$#&%$)$+ #$+ /(4.(49("+ "3$+ .$#+ A&%#$+ "$+ #$+ .-7&"/-37$+"/-"3$+"1&+....#(7(#+ 4('+ E$37$+ "$+ %&6-%#$#+$+#3$%&+A$+(+6%-/9-3"$+&#-?+"$+.&%C++83-+6$%+&%4*$+4$+4$+'/-+ 7.+ $49#$+ 46$'(&:+ 4$64$+ /(4.1A@1C!V! + + .(7+ /9$+ 6%(#3$+ A$+ /..

"/$4(+ #$+ '(:&#+ "..7$+/."/+#$+"/(.#$%&'(.$#$+ %&6-%#+ 3&"$+ 7.$"$+7E(+("/()(/$#?+1%..%+"$+A$+ 3."/(7$)$+6$%+#&+&/-6#.$#?+ @A("3$#?+ /9$+ A*#$#&%$#+ $+ #3$%$#+ E&49.$7-49&#&%$+ A$+ 7.#$+7."/$4(`! 24$+/(.."/$4(#$+A$+.49+7."/+#$+ ."/$4(`! 8.%&+"$+."/+#$+."/$4(`! <(:&#+3&"$+%%.$#-+)$6%7(+ 7$+7E(+("/()(/$#?+1%.&!.1$#+$+#3$%&+A$+7.$#$+ %$6-%#`! + + "1JKD:J!1!"1C@"D.&#+$+@-%#&+#$+.c(!9&$(!)&.%&9&4-"(#+3.+ 3&"$+ 49."/$4(+)$6%(7(+ "$+&%%(#$"+$+6$%@.+ 4('+ "$+ (+ P9)(::.6#-"(?+/9$+A$+&#-+/-+3.+ /-+ 7$"/-"(+ A$+ &#-+ 3&"$+ ("#$%$4&"#$?+/-+(+.%(3.!%/&!(!%('-#.$#-+ ):$%&`! 24$+/(..6$#?+("4#(#.+ "1&'7-3"$+ 3.$#$+."&+ "$+ "3$+ 496(%#+ .!.+ /-+ /$49(%-"(#+ #$+ /(4..&#+$+/-E#&`! 8.$+ P13$/9.+ 6$%+ #$+ .'(-"$#?+ /9$+49-A$%("$+"$+13$%$4(`! =(+7.#$49+7.&!0."/+#I(+.&!$&!-&."/$%49#-3$+.$#-+):$%&`! 24$+/(.%+%%.&!.."/+#$+"/$%7&%%(7+"$+/.+"1&'7-3"$+(7&13("&#$"+ A$+ 3.--6$%&#()?+ &49#.$7(+6&%&A(#.#0<!%('0!*Q&."/$4(#$+$+#3$%&`! <(:&#+)$6%(7$+7.3-+7.$"$+.$+P13$/9.$`! <@&%$+$@$.+/.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!`! + + .&%+ &#$`! <@&%$+/-+#$+6$%@-%'-"(#+3.&4$+/-+#$+(49#$+.$#$+7."/+#$+"/$%7&%%(7+"$+ 6$%+#$+(76:$7$"#.&'!.$#-+-E3$."/$4(+/9$+4(+ 7.1$#+$+#3$%&`! 8.<&+&.&7C+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! :'/.#!'(>!$&!(!-6$'(%&+6<."/+#I(+."/$4(`! =(+/-+#&+."/$4(#$+$+#3$%&+#$+6&%&A(#.6<.&%+ "$+ .$#-+7."/+#I(+%$@."/$4(+ #$+ #3$%&+ )$6%(7(+ /9$+ 7.$#$+ 7.P-3$+.$4&3+7.+#I(+.I!<#!%6! %6$(..$#$+.49+7.%..%*$4(49#+.#-"(#C+ 8&+ $/9$+ 49.6!!.49+7.#()&`! 24$+/(.&! +0*6+."/$4($`! <(:&#+3&"$+6(.+ :(/9$+ /9$+ 6."/$4(+ #$+ #3$%&C+ 2-%+ "$+ E$4-37$+ 4$+ &#-+ 3&"$+ 6%-)-.&!."/+#$+6$%@(#-3$+7$+49..$7(+/&49.6#-"(+&49#.$#-+)$6%(7$+7.&:$+6$%+7$#-/&#+$+7$4(7/9$"($4+A$+ /-+ (+ /(4.+ #$+ 7$"/-"(+ 6$%+ 7.%+ 7.&#()$+ /9$+ 3.+4('+.&:$+6-:(#(.+6$%4-"&:(49#`! <(:&#+3&"$+6(.'(-"$#?+/9$+ 49-A$%("$+$+13$%$`! =&+$@(.$#$+ %&6-%#C+ =96%$4-37$+ A$+ 3."/+ #I3."/+#I(+.&!4$+7.49+/-+#$+6$%@(#-"#$++"1&+."/+#$+&/&6#-9$7(`! <(:&#+3&"$+$@$.-"'$6#..$#$+7..-"'$6#.-3"$+#$+3.NB=1! ! A&!$#-!9&'6<.#-"(#+ 7$+ 49-.&%+$.#()&`! <@&%$+)$6%(7$49+7.."/$4(#$+ $+ )$#7$+ .(b!! <(:&#+3&"$+):$%&#+A$+7-#()-3"$+.49+7.49+7.6$#?+("4#(#."/$4(+7$+ 7.+."/+#$+ &/&6#-9$"+.<&!$&!G(55(.$+ 6&#.$#-+-E3$.#.7$+ 7.$#-+7.%+ "$+ .+"$+.49+/-+#$+6$%@(#-"#$+7$+6&.&%+ $/9$+ 7$+ 49.."/$4(+.7$+ 7..#$#+A$+.%+6&%&4*49+13$"/3$"+&.&:$+ A$+ 3.

*"&-$#*0#%"#1"%"#-#*"%()+.&%+#$+#3$%$#+A$+#&+6$%A&@-3"$+ ."/+ #$+ E$4-"(+ A$+ :(%(&+ &.(7+ 4$+ 6$%+ #$+ 7$4.&%+/9$+6$%+#I.+7$"/-"(+4$+7$"*%&+$+/$#*%(7(#+6$%+#$+E$%$+ /('.*&-'-/%).$#-C+ K(4&+ 9$%$+ .10#&+'*"/-#*0#%"#-'$+).+7.#497$+ A$+ 6$%+ 4#."/(749$7?+ 6-%+ /..$#$+ $49#$+ 4$+ 6%-@$4-%$#+ 6$%/-%("+ 7$#-/&+ #$+ )3$#%&+ /9$+ #$+ 6&+ $@$.4#(@(.3-+ /-+ #$+ #9-#$+ #$+ '$"-49+ #$+ /%$3#$"+ $+ 6$/&1-1./..&%+ #3$#$%("+ A$+ #&+ 6$%A&@-3$+ .1A@1C!\! + + .$+ 7$+ ..$.+7$"/-"(+ 4$+ 6%$P&"#(7(+ (+ 7$#-/&)$+ #$+ %$3&+ /-+ #$+ (49#$+ 49.$#$+6%-'$4C+F$4$+3.+ 7.-9$4?+4$4&++ #I(+(76-"-"(+&#-C @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D.%#"#)"1"#%"#&"/-&*.&4?+3..3-+7."()$%4(#$#$#+3&"$+#$+/$#*%.$49+"1&+6."()$%4(#$#$)$+#-"&?+&6-+$/9$+$+&%/973&+ $+ E-#$4+ #-"$?+ )&%$#+ "$+ 7$#-/&#+ 7$+ #$+ 7(%&+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ A$+ 3&"$+ #$+ 7.&+ #$+ #(::$C++ .4%01"#&"%0*."&+"$4$+&(+ ".3-+ /.&+#$+#(::$C++ ! ! ! ! + ! !+ ! D#-&!#!50+F#0+!$F0!5(+(0!&!*+6G&'6+&)&!6$%+ #$+ )$"/-4.$+(76-".*.*"&-$#8"#%"#..+7$4-3"$+/-#+13$%&+#$+%$3&`+ ! ?<6!.&!.%+ 4$+ '(:&+ $49#$+ 7$#-/&+ 7$+ $+ 7(%$+ 6$%+ #&?+ .*&-'-/%).&%+#&+@:&.&+#$+#(::$+".-9$"?+ /9$+ #$+ 6$%A&@-3"$+ 7$#-/&#+ $+ %$3&+ #$+ 6%$P&"#.&"$#+ /9$+ %$.9-# ."/$4(+)3$"+$/9$+"1&+"3$+3."/+ #$+ (76:$7$"#-3"$+ 7$#-/&+ #$+ %$3&+ 6$%+ #$+ )$#7$"+ &%4*$+ 4$+ 6%-@$4-%$#+ 3&"$+#$+)3$#$%?+/9$+".&":#>")#.%.$#$+ "/%*49(7+ /-+ #&+ E$3$+ &#$+ $/9$+ 7$+ #$+ )$49#(%$+ 6$%+ #..#-%$#+ ".$+ /-+ #$+ #9-#$+ A$+ 6%-@$4-%$#+ "$+ 6$%13(#9$4(+ #$+ )$"/-4("+ )$#$+ 6$%+ )$#$"+ $+ #*%$+ /9$+ #$+ )$"/-4("+ )$#$+"$4$+/."()$%4(#$#+A$+#$+)$"/-4("+ 6$%+7$#-/&#+7$+#$+7(%&+6$%+6%-@$4-%$#?+/9$+#$+9$A("+ "1&+ 6.+3$"(+..&":#>")#."/$%#?+ $+&%/973&+$+..)#/%.7$+ (")$4#(7$+ 6$%+ #$+ #%&3".&:(7("+ $+ .10'%"#+'-3")/-%"%"%#4")# %"#4")*0)+)#9+8-'"#"#%()"#4")#%"#$0&."'-"/:#<%.$#-+ 7$#-/&+ $)-:-3"$+ 7$+ .$...:## :! 9&'6$(! 4$+ "3$+ &%4*$+ 64$+ 4#.*"&-$#*0#%"#1"%"#-# *"%()+.)#8"#%"#-&46"&"'%01"#=*0#&"%0*"#8"# .7$+ $@(."/+ #$+ E$4-"(+ A$+ $4#9$+ 7$+ 7(%$+ A$+ #I(+ :("(+"/%*49(7$#+#$+"/-/9("+7$+%%3$/9$"+$+.+ E$37$+ 13$+ #3$#$%+ )$#$7+ 4$+ $+ "1&/&:4-37$+.&%+ 13$%&+ #$+ %$3&+ "$)-3(#$#+ 49.$#*%$+ 13$%&)$?+ 3.$#-+ "/%*49(7$+ /9$+ #$+ /$#*%-3"$+ 4#&@("+ $+ #*%$+ A$+ #I(+ (76:$7$"#-3$+ .+ 7.#8"#*0#)"9+?01'"#*0# %"#'*")&")"'#&.+ &/&6#.:## ! + 7&+'*&-.9-#.'*+.%#"#)"1"# %"#&"/-&*.&%+ 6$/&1-1$#C+ F/%*49(7(+ $49#$+ "3$+ 6%-'$4+ (+ 13&#$+ /9$+ (+ /9(7E49$7+ /9$+ 49.%"#"#'"301/.&%C+ H.#8"#*0#)"9+?01'"#*0#%"#'*")&")"'# &."PAD1C@:!:! PA@M1BCJ@J1J!J1!L:?JK=A1!ADBNC.%+7$+#$C+2-%+.9.()0!.+ 7.$..&%&+ "1&+ "3$+ %$)-:.+ /-+ $+ 6%&"-"("+ /('.)# /%.4%01"#&"%0*."/+#$+ 7$"/-"(+ 4$+ "/%*49(7(+ $49#$+ "3$+ 6%-'$4+ (+ 13&#$+ /9$+ (+ 7."/$4(+/-+(+/$#*%-3$+."-:-13(.+6$%49#&#.9-'#.'*+..+$49#$+&%4*$+6$%+#&+497&"1.10'%"#+'-3")/-%"%"%#4")#%"#4")*0)+)#9+8-'"#"#%()"#4")#%"# $0&.&/$7(.*"&-$#8"#%"#.+$+6%&"-"+/('.7$+ .%+&#$C+F$+#$+..9$#+#$+43$::$+A$+$/9$+6%-@$4-%$#+#$+$)-:-3"$+E&49.)#8"#%"#-&46"&"'%01"#=*0#&"%0*"#8"#./.7$+ $"$%13(?+ 49.$#$+ "/%*49(7+ "$+ "."/+ #$+ 7$"/-"(+ A$+ "/%*49(7+ /-+ #$+ "/-/9$?+ $/9$+ "$4$+ "$+ ".%0)"%#"# +'-3")/-%"%-%#&"'*01'"#8"#"/.-9$4+ 4$+ 4-#7$+ &#-+ 3&"$+ #93$49#+ #$+ 7$%P(#497$`+ K9$+ &+ 7$"/-"(+ 64$+ /$.7$+ "3$%$P+ #%$7E$"+ 6$%+#&+6%&".#+ 6$%+ #$+ /9$"$+ 7$4(7+ 4(6&4+ 7$"*%$4+ 4$+ #(3?+ 7&/3$+ /(4&+ 9$%$+ /-+ #$+ #9-#$+ $/9$+A$+#$+3$49+(+/$#*%.$.'(-"+ #$./$"#$#+ $+ .+ + 7$4-3"$+ $49#$+ 4$46$+ 6%-@$4-%$#+ $+ #*%$+ ".<&+0E!2-%+$/9$+"$4$+3.%0)"%#"#+'-3")/-%"%-%#&"'*01'"#8"# "/.%C++H."/497$C+ K9$+ .%"#"#'"301/..#$%&'(!)3$"+"1&+E$4(7(+4$+"3$+7$4(7/9$"($+ $+7(%$+)3$"+"1&+7$#-/&+#$+7(%&+7$4(7(/9$"($3$?+/9$+ .%.$"#$#+ #&"$+ ".&"+#&+6%&"-3"$+-4$+3-+"3$+7$#-/$+#$+%$C+ a4$+ 7."/$%+.+ E$37$+ &413$+ 6$%+ #$C+ N(+ #93$49#+ "/-/9?+/9$+/.10#&+'*"/-#*0#%"#-'$+).+ /9$+ P9)(::(7(C+2-%+.-9$4?+ /9$+ .-9$?+ /9$+ 49.*.9-'#.@"@A! .&%&+A$+#I(+6$%A&@-3"$+.3-+7.3-+ ".+ 3&6("+ 7$4(7`+ N+ 7$"/-"(+ 4$+ "3$+ &%4*$+ 6$%+ ."&+ 6%-@$4-%$#+ A$+ ".+$49#$+7$"*%&+$+/."'-"/:#<%.$+ $+ /$#*%.

"/$4("$+A$+#$+7E%-9$"+"1&+ Q$+."()$4(#$#(#+A$+#$+(/$"#(@(..-3"$+ (")$4#(1-3$+/9$+#$+.%+"1&+6."/+#$+3$"$+&%*$#+$+#3$%&`! N+3$"(+/&.."/$4(`! N+7$"/-"(+4$+6%-@$4-%$#+/.%(3-3"$+7$#-/&+#$+%$3&?+#$+)$"/-4("+4#&"/&%#$?+ 7$#-/&)$+4$64$+..#$%b! Q(+E$37$+&#-+7$#-/&+#$+%$3&+7$4(7/9$"($3$+#$+ Q$+7-#()-3"$+("-)&'(-"("+/9$+6$%/-%(7("+$+ /$#*%.-%#+7$+(/$"$+A$+4#.-%#+A$+9$%$#+&+)-"$+6%-@$4-%$+/-+(+&/&6#-3"$+7$#-/&#+$+%$3$?+E$37$+&6-+3-+"$+"/-"3$+13$+6$%+ .&<'/.&!.&4$?+&6-+7$"/-"(+4$+.*+4963$1(7+$49#$+#93$49#+49."&+#93$49#+4$64$+&#&+6$%/-%("+7$#-/&+#$+)3$#%&`+F$4$+6-+?+ 64$`+F$4$+3-?+64$`! ! ! ! + "1JKD:J!1!"1C@"D.6!)&*+(.@(3+6$%+#$+6$%/-%.&%+6%-@$4-%$#+A$+3&"$+&.$#*%$+ .&%+.$"+4$+6%-@$4-%$#+ (76-"-37$+&#&C++ 7.+3&"$+$@(.$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`! N+7$"/-"(+4$+$+&%/973&+$+.$+(+ /$#*%.&"$+(76:$7$"#..&/$7(.7$+(+#93$49#$`+F$4$+$49#$+(+ #93$49#$?+'@&%$+@&."&+13(#9$+ 7$#-/&)$+#$+%$3&+"$+..$#$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`+! N+7$"/-"(+4$+/.$+(+ (76:$7$"#-3"$C++ /9$"$+&#*%$+7.13$%.$#-+ K.-7&"/-3"$+7$#-/&#+7$+ 6$/&1-1$#+"."1! 1O1?J1J!1!"PADC.&/$7(.&%C++ ! 7&+!%('-#.?+7$+4#&@+&.-9$+A$+#](+6$%/-%("C+! QI(+-@%-37$+6$/&1-1$)$+"3$+49.%&+6$%+&#&+A$+".$+(+6$%@49(%$+63$4$#&%$#$+.$#$+ 7.+4('+$49#$+4.$+(+/$#*%.+(+ .P-9$"+/9$+#$+7&%%("+ /$"(7("+$+7$%(#."+#$+7-4+6$%/-%("+7$#-/&+#$+%$3&?+/.&!.&/$7(.&/$7(."1!J1!?1JNB1!M17B@"1M1! A&!./$"#$#?+/9$+6%("/$%(#+#$+ 6%&"-3"$+7$#-/&#+$+%$3&`+F$4$+3-?+'@&%$+7.-"#%-::-3$+4$+'(:(+"1&+ 7$#-/&#+$+%$3&+/9$+#$+%$.&%+"$+#-C+! /9$+.$#-+7$#-/&?+ 496$%E:(7$?+"$+7$"*%$+A$+#I(+/$#*%-37$+&#&+#$+ A$+6$%/-%(7(+(+#*%$+$49#$+7$+7(%$+6$%+#&+/9$+&#&+ 6%&"-3"$+7$#-/&#+$+%$3&C++ 7.49-37$+"1&+6."/+#$+6$%@49(9$"`+! N+3$"(+/&....&%+.7E("+13&#$+ 6%-'$4(#C+! Q$+4963$1-37$+6$%@(#(7$#+$+7$#-/&)$+#$+%$3&+/9$+ #$+E("/(7+6%-@$4-%$#+#I(+6$%/-%("?+"$+)$"/+A$+#I(+ F/(97-"+6$%+#$+7("(7(P.P-3"$+."/$%49#-3"$+ /(4&+6%-@$4-%$+#$+7(%$+7.."/+#$+6$%@(#-3"$C+! Q$+"1%$7$+"3$+.&%+6$%+7-4+6$%/-%(7("+ ! $+7$#-/&)$+#$+%$3&+#$+&.../$"#$#+"."()$%4(#$#$)$+#-"&?+/9$+$+)$"/(#+#-"$+)&%$#+49.$497$+/9$+#I(+6.&+"1&+"/%*49(7(+$49#$+@&.+/.#-%$49+#$+#3$%$+7.4..(.&%+"1&+"/%*49(7$#`+F$4$+6-?+64$`! N+7$"/-"(+4$+@%(..@"@A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"PAD1C@:!:!!!!!!!!!!! ! @"7[1"1AJ@"1!J1!"PADC.7$+"1&+&/&6#(7(+(+7$#-/&)$+#$+ %$3&?+&49#.&.-"#%(E.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!S! + .(7$#+$+/..#-%(+(+)$#$7+A$+(+"/&:-"+6%-@$4-%$#?+4#.+ "/$49.&"?+/-+#I(+'$"-"#$+#$+ /%$3#$"+$+#*%$+&.3-+(/$+$49#$+#93$49#+"3$+49#*4$+6$%+#$+6$%A&@.&EEE! N+7$"/-"(+4$+"3$%$P(#+"$+6$%13(#9$4(+3&"$+#$+@%(.#$%b! !!!!!!!!?&.%+7$#-/&#+$+%$3&?+/9$+ K.$+A$+#$+ 7$#-/&?+6&4(+&#&+/-+#$+"/(9$"+63$4$+$+.&!.&%+"$+#$+"3$3#$"+.7$::-3497$%(+ 496$%E:(7$49?+"1&+6.&%+7$#-/&#+$+%$3&?+/9$+/.+7$4-3"$+46$4$+6%-@$4-%$#+$+#*%$+)&P9/-3"$+#$+6$%/-%("+7$#-/&#+$+ )3$#%&?+A$+"..PA@M1BCJ@J1J!J1!L:?JK=A1!ADBNC.&"$+.&%+A$+/-+ M$3-"+&"$#&%$#+$+..&%`+N6-+7$"/-"(+4$+.49(7$#?+%%(#3$+%%-1$?+ Q$+E("/$49+6%-@$4-%$#+A$+%$@.?+ /$"(7$#C+! A$+6%-@$4-%$#+A$+3&"$+&.&%+4$+".9.+6-+(+(76:$7$"#-"+7$"*%&#+$+%$3&+ #$+7(%&C+! #$+7$4(7/9$"($4C++ 5$+$+:$9#$+6$%+#$+6%-@$4-%$#+6$%+#(+6%&".$+(+:$3.P.%(3-37$"3$+13*A+&.9$#+9$A.&%+6%-@$4-%$#+#$+6$%/-%("+7$#-/&+#$+%$3&?+"$4$+&#&+".&%+@%(.P."()$%4(#$#$#+#-"&?+$/9$+64$+ 6%-@$4-%$#+A$+/-+(+.-7(#$#+#$+46$'(&:(P."/+#$+9.

&34$+ @&%$+ ):$%$4-9$#+ 7$#-/&+ $+ 7$4(7/9$"($4C+83-+7./$"#("+"$+ A$"/$%+#$+)$7$"/3$4?+/."'-"/# *./$"#$#+$+#*%$]+/9$+"$+6$%+...10#&+'*"/-#*0#%"#6"101"#/%+*"'%"%#%"#4")=.+ 7.7$+$.#4)09"/0)"%#"#%()":#@0#%"#%.4#(@(.+ 7$"/-"(+ #$+ 13(#9&+ .%.&"#4")#%"# 4")&-)"/+."/."/$4(+)3$"+13(#9&49#.7$+ 4."/.9$#+ #$+ 6$%/-%("C+ H."/+ #$+ 7$"/-"(+ 4$+ "$+ 6$13(#9$4(+ 4#..%*$4-%$+ 4$+ 64$+ 4#.-::&)$+/9$++ $.-%#+ A$+ 6%-@$4-%$#+ /.%4("+ /9$+ 4#.4"/./$"#$#+ #$+ 9$49#("?+ /9$+ 6$%4-"$:(+ #$+ 3./(7("+ 7$+ #$+ 7(%$+A$+&#&+7.$+7&%%$+6&%&4*49+$/9$++ 7$"/(7$#+ $+ #(3?+ 7E(+ $@$./$"#$)$+".+7."/-9$#+#&+"/%*49-3$+ #$+13(#9$+.3-+7./$"#+$+6$:A$"+"3$+ 6$/&1-1+ &6-+ 3-?+ /9$+ 49.%+ 4$+ '(:$"+ 7$#-/$+ 7$4(7/9$"($3$+ 4#."'#'"# /./$"#$#+ ".:C+++ + + + # # 7&+'*&-.%*$4(49#+ #$+ /%$3#."# &"/+"/-'# "# /./$"#$)$+ 6$%+ #$+ )$"/-4.# &.&"$+7$+49.#&"'*-&"%#"#/%+*"'%"3":## + ! :!.2021-$7# 4.$%01'"#/"#=-6.<&+0E!2-%+$/9$+"$4$+3."/..7$+7$+7(%$+4$+4#.9$+#I(+9&6(7+ .7$+ %%&/9$?+ 6-#9..%+ 4$+ '(:$"+ 7$/-#$+ 6%-@$4-%$#+ $+ #*%$+ /./$"#$#+ 4$+ '(:&+ $49#$+ 7$#-/&+ 7$+ $+ 7(%$+ 6$%+ #&+ /9$+ &#&+ %&/9$+ 7&%%("+ 6&%&4*49+ 7$"/(7$#+ $+ 4#.%+ #$+ 7$4(7/9$"($4C+ N#-+ 7."/+ #$+ "/(9$"(+ 49./$"#$#+4$+'(:&+7$#-/$+ $49#$+ 7$+ $+ 7(%$+ 6$%+ :$"/$"+ $+ #*%$?+ /9$+ 6$%+ ."/+#$+)$"/-4("+4$+'(:&+$49#$+7$#-/&+7$+ $+7(%$+6$%+#&C+2-%+.%+A$+"3$+ @&%$+ 7$"*%$+ 4#."/-# $10# 21"# 4")*0)"%# 4")# %"# ./$"#$)$+(+ ("#$%$4-"+ 7$+49.9$#+ #I(+ 7&%%(7+ 7$"/(7$#+ $+ 4#./(/.&!.49#.#$%&'(!)3$"+"1&+E$4(7(+7$4(7+(+7(%$+)3$"+"1&+ "3$+ 7$#-/$+ $+ 7(%$+ 7$4(7/9$"($3$?+ /9$+ &%4*$3&+ ./$"#$#+ /../$"#$#+ 6$%+ 7$#-/$"+ $+ 6$%/-%.#&"%0*"#&"/-&*."PAD1C@:!2! 7N1J!CJPD1AJ1J! .$+ 6$%+ :$3(7("+ $+ 4#.-%#+ A$+ "$+ /.)"# '"/"# '1"# /%+*"'%# &! *&5H&$# 6"'*"'# *.1:# # B%0# )).%+ &#&+ 6*$#$"C+ 049#$+ 13(#9&49#.1# %"# 4")*0)+)#'"#$+)/:#B%0#&+'*#%"#-'%")4)"%0.)"7# 4("/-'# /%+*"'%"%# 8"# %"# 36")"/01'"# &"%0*"'# "# &"/-&*."/$4(+/-+7.9$#+ #$+ )$"/-4("+ )$#$+ 4$+ '(:$"+ 7$#-/$+ #$+ 6$%/-%("?+ &#&+/./$"#$#+ #&"$+3&"$+3&"$+7$+#$+)$%#$#$+&.9$#+6$%/-%.)#.&%+ "3$+ 7$#-/$+ #$+ %$+ A$+ $49#$+ 7$+ #$+ )$%#$#$+ $@$.7$+ %%&/9$+ 6*$4("+ 4#.)./$"#$#+ &.+&"# &"'().()0!./$"#$)$?+ $/9$+ ."/$"+#$+7&%%("C+5$#-/&#+$+):$%$4(7(#+#$+ 6$%/-%.7$+6$%+#$+ )$"/-4.&+ E$%$+ "3$+ ):$%$4(7+ #$+ #(::$?+ /9$+ 49.$+.%+ 4$+ '(:&+ 7$#-/$+ 7$4(7/9$"($3$+ $49#$+ 7$+ $+ 7(%$+6$%+#&`++ + ?<6!."/497$C+2-%+ &#-+7$+496$49+6$%/-%$"+6$%+#$+E$%$+#$+7.46$%($"'$+"$+6$%/-%(7("+ $+ 7$#-/&)$+ #$+ "/%*497$+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ 4$4&+ 4#.)"%# "# 36")"/-&-%# 4")# /%+*"'%"%# /."+/9$+#I(+:$3-37$+&#*%$+#$+3&6("+7$4(7C+2-%+"$4$+3."#/+21")01'"#))+2"#%"#&+'*/./$"#$#+$+#*%$C+++ @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D.+ $+ )$%#$#$+ A$+ 4#."/+ #$+7$"/-"(+4$+4#.+7.6%")'.#.9$#+13(#9&49#.%+"$+"3$+./$"#$#+ .3":+ ! + # A0)&+6.&"$+ ("#$%$4+ A$+ #$+ 7&%%("+ 4#.$6#(.+ /&:("+ 7(%$+ 7$+ 7$4(7$+ $49#$+ 4$64$+ 6%-@$4-%$#+ 6$%/-%("+ "3$+ 7$#-/$+ #$+ )3$#$%+ 7$4(7/9$"($3$?+ /9$+ 4#.-::&)$?+/9$+ $.))"# 4.# 4")*0)"'# 4")# %"# 4.%7#%"#4("/"/#.0%"7#&"#/4"=-9-$-/.9$#+ $#+ 6$%/-%("C+ H.#()$`+ K9$+ &+ 7$"/-"(+ 4$+ 4#.+$/9$+"1&+ "3$+49A$#$4(7+A$+6%-@$4-%$#?+P*%#&%$#+$+49.+/../$"#$)$+ 7$+ 4$%(-P(49#?+ 3.# /%.7$+"-#&+ $+#*%$?+ /9$+'(:(+ 6%-@$4-%+&6-+7$#-/$+/-+(+3$6#$+&#*%$+"-#$"+7$+#$+7(%$+ 7$+ 4&+ 7$+ 6&.:&4$"+ $+ #*$%]+A$+&#&+.+ 7.7$+7$"*%&+#$+7..:# >0)# '"# 4")21-%.&%+ 6$%+ #$+ 6%$P&"#.46$%#$#+ $+ 7$4(7/9$"($4+ 49.7$+ %$"/$4(+ ):$%$4(7(#+ #$+ 7$#-/$4+ 4$+ 6$%/-%.%+)# /%+*"'%"%# 4")# 3"'*-&"%# 8"# &"))"'# '2.#497$%("$+ $+ 7$#-/&)$+ #$+ 7$4(7/9$"($4+A$+3&"$+6$%/-%."# 6601-'# "# /."/?+ 6&+ (+ .+ 7.&%+A$+#&+)$%$+4#.+3$"(+/&.%&9.#4")#%"# 36")"/+.%-3.9$#+&6-+".$#-?+ /9$+ 3$"(+ /&."/+ #$+("#$%6%$#-9$"+"$+49..%(.46$%#$#+ $+ 7$4(7/9$"($4+ 3&"$+ 3&49#$+ E-#$4+ 4$+ 4#.$#$+/.7$+ %&/9$+ 6*$4("+ 4#.&:(49#+ 3&"$+ "$+ "3$+ 6-P('(-"+.-9$#+ A$+ $+ .1A@1C!WX! + + .+#$+)$"/$4-("+4$+'(:&+$49#$+7$#-/&+ 7$+ 7-#()..*."'-"1"#*0#%"# 4")*0)"%#'2.&$%6$(!'&!6%-@$4-%$#?+P*%#&%$#+$+49."/+ #$+ 7$"/-"(+ 4$+ 6%-@$4-%$#+ 3&"$+ P-#$%+ #$+ :$"/$)$+ #$+ #*%$+ /9$+$+/("$+49.%0#*.)#'1"#&"%0*"7#%0#$)-%-$01'"7#*.$4$+ /9$+ 7$+ $+ 6$%49#&#497$+ 6$%+ .%+"$+"3$+:$"/$?+/9$+'(:&+ /.+ 7.+&"# /.#-%(#$#(+7$+(+7(%$+6$%+#$+ )$"/-4..&%+6*$4("+)$#$7+"$4$+"3$+4#."7# 0/"# 9.&%+ 49.$#$+&%4*$+/.%C+ a4$+ 3.+ 7./$"#$)$`+ N+ 7$"/-"(+ 4$+ &#&+ 3&"$+ ."#4")41"$+)#4")#%"#21"%+)#&"%0*"'#&"#%"#&-)"#&"/#.+(+("#$%$4-"+49.9-# 4"*.

%4+&9/+$+6%-@$4-%("+%$46$.&:(@(./$"#(+6$:A$"+&6-+3-+"3$+.+.7N1J!CJPD1AJ1J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !"PAD1C@:!2!!!!!!!!!!! ! @"7[1"1AJ@"1!J1!"PADC.#-%(#$#(+7$+(+7(%$+/9$+64$`+ N+7$"/-"(+4$+"$4$+4#./$#$)$+#$+)$"/-4("+4$+'(:&+ 7$#-/$+7$4(7/9$"($3$+#$+6$%/-%$#?+/9$+#I(+E$3$+ &#&+7$+#$+:.$#$+ 7$#-/$C++ + Q$+:$7$+4#.#()$+/9$+-E3$..-3"$`+ N+7$"/-"(+4$+):$%$4(7$#+$+6%-@$4-%$)$+E$3"$+&#$+A$+/.&<'/.%(3-3"$+"3$+&7E3$"#+7$+7$"&B9.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!WW! + + .&EEE! N+7$"/-"(+4$+4#./$"#$)$+/9$+#$+7&%%(7+ 7$"/(7$#+$+#*%$C++ + Q$+6%$P&"#-37$+"3$+7$#-/$#+#$+%$+/9$+#$+ 7E:$/9(7+4.7('$"+$+4#./$"#$#+6$%+-6("(-"$#?+6-%+#$+ 7$"/-4("+"$+@.&+"3$+ 7$#-/$+A$+#I(+6$%7E.7$"#-"(+6$%13(13$"+#..$+(+/9$"$+@.#()+/9$+7-#()-3$+6%-@$4-%$#+6$%+#$+6$%7E.&:(49#+/9$+$7-'(-"&:(49#+#$+.&!.(7$+6$%+#$+/(4.&!./$"#$+#$+"/%*49$7+7$4-3"$+"$+7$"*%&+#$+"/%*497$+/9$+"./$"#$#+6$%+"3$+7$#-/$+ 7$4(7/9$"($3$+/9$+):$%$4(7("+$+#*%$+6$%+6$%+.$4$+'/-+ 7$#-/$+"1&+4#..%(3-3"$+"3$+.%4C+ + Q$+-%1&"(P-37$+#&.(./$"#$)$`+N%1../$"#$)$+ A$+#$+7&%%("+)$"/(7$C+! Q$+:$3-3"$+49.9$#+#$+3$"$+"$+13$"/3$+#$+)$"/-4("+4$+'(:$#+4#.&3"$+ "3$+7$#-/$C++ + Q$+6*$4(7+4#.&%+A$+#$+):$%$4-3"$+"3$+ 7$#-/$+7$4(7/9$"($3$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`+ N+3$"(+/&.7$+-64(-"$+6$%+4#.7$+:(%(+"$+P13$/93$?+7$+ 49...-"#%-::+"$+$/.$+7$#-/$+#$+ 6$%/-%("C!! 1O1?J1J!1!"PADC.%+ "$)-3&#+$+4#.:+7$+#$+ 6&4."1! A&!.&!.#()$C+! D$P.&%+7$#-/&#+4#./$"#$)$+(/$"$+A$+7$"/(7$#+$+#*%$+3&"$+ #$+):$@497$+/9$+&#&+3&"$+63$4$+$+6%-'$4(#+#$+ )$"/(7+7&%%3$4C+! ! ! 7&+!%('-#..$4+"$+#$+'(:$"+ #$+4963$1-9$#+4$+4(+7.#.$+./$"#$)$C! QI(+3&6$+4#.7$+6%-@$4-%$?+7$+49.#-%(#$#(+7$+(+7(%$+6$%4&+(+6$%./$"#$#?+649?+ 7$+49../$"#$#+3&"$+7$+#$+)$%#$#$+&..$A`+F$4$+3-?+64$`+F$4$+6-?+'(:$#+3&"$+@&.7$+./$"#$#C+! ! 5-#()-3"$+6%-@$4-%$#+#$+./$"#$)$+"3$+P13$/93$+6$%+7$#-/$"?+ /9$+&#&+#$+P13$/9("+7$+#$+7(%$"C+ + Q$+6*$4(7+4#.9$#+#$+E$3"$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`+ N+7$"/-"(+4$+4#./$"#$#+496$49+3&"$+J6$%@(#.&+"3$+7$#-/$+#$+)$#7$+7$4(7/9$"($3$+A$+/-+#$+(49#$+$+6$%49#&#497$+6$%+#$+13(#9$+ 4#.%4$?+7$+49.&%+6%-@$4-%$?+:$"/$?+/9$+7$#-/&+A$+/-+(+ 3$6"("+&#*%$+"-#&#+7$+#$+7(%&+7$+6$%63$.6!)&*+(.#("+A$+ &/7("(4#%&#-%$#+/9$+6%-@$4-%$#+#I(+7&%%("+ 7$"/(7$#+$+#*%$+7$+4$%(-P(49#C+! ! Q$+..49+ 7$"/-"(+4$+$49#$+&.7$+ ):$%$4(7$+&"/+"3$+)&%($#$#+#$+7&/9+7$#-/&49+ 7$4(7/9$"($3$+"$+"3$+.$#+ 7$#-/&)$+#$+7$4(7/9$"($4+A$+#$+3$"$+7$+$+7(%&+6$%+#&`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+&#9$%$+.&%+/9$+ 4963$1./$"#$)$+7$+49.+./$"#$#`+N6-+7$"/-"(+4$+4#../$"#$#+#$+/(4$"3-3"$+/9$+#$+$)&:.."1!J1!?1JNB1!M17B@"1M1! !!!!!!!!?&."/+6$/&1-1$#+4$+./$"#$#+3&"$+("#$:$.A(+4#.7#.(7("+$+#*%$?+/9$+@&.&."/+#$+3$#$+6$%@(#.49$+#$+13(#9&+.%+6$%+:$"/$#+$+#*%$C+! ! F/&:-3"$+6$%@(#.-%#+7$+(/$"$+A$+4#.:#-3$+"$+"3$+):$%$4(7+7$4(7/9$"($3$+7$+ $@$.13$%(7$#+$+4#.%%(.#$%b! Q$+3&6(7+7$+49./$"#$)$+6$%+#$C+ + Q(+3&6(7+4#./$"#$)$+A$+#$+ 7$"/-3"$+"$+7$"*%$+7$+$@$.$%...3$"+7$+#$+)-1$:`+F$4$+6-?+&+7$"/-"(+4$+".%+13&#$+6%-'$4(#C+! Q$+"/(97-3$+"$+)$"/-47$%("$+$+4#.7$+.9$#+#$+7&%%("+ :$"/$"+$+#*%$?+/9$+'(:$#+3-`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`+ N+7$"/-"(+4$+..#()+E$"+"3$+):$%$4(7+#$+ .#$%b! QI(+3&6("+4#.#-%$#+A$+"/(.%(#$%$#+$+4#.&+&413$+#$+ .49.$A$+"$+.$4L+/.$4(#+/./$"#$+/.$#$`+ N+7$"/-"(+4$+6%-@$4-%$#+/.#.&3C++ ! "1JKD:J!1!"1C@"D.

(7-%$?+ 4$4&+ 6$%+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4C+ 83-+ 7.# *+.4("+ 4-'(&:+ #$+ 7$4(7/9$"($4+.&%+7$#-/&#+#$+%$3&`+ + ?<6!.+7."# +'-3")/-%"%"%# %0'.$%.+ $+ ):$%$4-3"$+ &A+ 4&+ /.$%."()$%4(#$#$+"$+6$%13(#9$4(+".&%+ /9$+ 496$%E:*$%++&49#.(7(+6&+7$4(7/9$"($+$49#$+3-+$+P13.9$#+#$+"1%$7$+4#&#."/+ #$+ E$4-"(+ 4$+ 7$4(7/9$"(&+ 6&+ .4("+$+7$4(7/9$"($4+ /9$+6%-@$4-%$)$?+3..(7$#+ $+ .#4")#%"#36")"/+.$+ "1%(#."/+#$+E$4-"(+4$+'/-+.#("+ $+ 6%-@$4-%(#C+ K9$+ "1&+ ..+ (+ ):$%$4-"+ 6%-@$4-%$#+ /9$+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4`+ K9$+ &+ 7$"/-"(+ 4$+ .$%..(7?+ /9$+ :&%1+ .7E.(7$)$?+&6-+#(+7-#()-3$+&#&+ A$+ #$+ 6.-9$+/9$+$"$%13(+ 6$%63$.$#-+ E$4(7$+ /9$+ 49A$#$4(7$?+ /9$+ $/9$+ "$4$+ *-."()$%4(#$#$)$+ A$+ #$+ "/($.#$%&'(!)3$"+4(+%%3$/9-3$+$+E$4(7(#+4$+49-A$%(&+ 3-"$+/9$+.$%.&%($%$"+ $+ #*%$+"$+7$4(7/9$"($?+/9$+13(#9&49#."/+ #$+ E$4-"(+ + $/9$+ "$4$+ "$+ (+ "/&37$+ .+7.#+ "1&+.+ 6$%+ #-C+ H."$)$+ .# /."-3"$+ 7$+ 49.$49#.+4('+496$%E:$9$#+'/-+6%-@$4(-"+#3$#$%C+ 83-+ 7.$#-+ E$4(7$+ /9$+ 49A$#$4(7$?+ /9$+ $/9$+ "$4$+ *-.-3"$+ .&%+ .$%.1A@1C! ..("+ &6-+ #$+ @(::-3"$+ .9$#+6%-@$4(-"("+/9$+".3-+ 7$/-#$+/-+#I(+7-#()-"#$+6%-@$4-%$#+A$+#$+(")$4#-"("+6-+ &A+ ."()$%4(#$#$#+/9$+"1&+49-A$%(&+"$+6$%13(#9$4(C++ ! ! 76+! 50+F! $F0! -&+-&'0! &! >(5&'('&! "$+ #$+ /*3&+ %&4#$#?+ 7$4(7/9$"($+ /9$+ ."#3"&"'*1"#&"/-&*.7$+496$%E:(7$+A$+&#&+#$+4(4#$7-9$"+ /9$+ 7-4+ $+ #%&/9$#-3"$+ ."/-# $.08")-."$"+ "1&+ 7$4(7/9$"(&+ /9$+ ."%#4)09"/-0'-'#"#&"/-&*.7$+ A$+ #$+ P9)(::-3"$+ 7$#-/&+ #$+ %$3&+7$4(7/9$"($3$C++ .-%#+A$+"$+/.#("+A$+7$4(7/9$"(&+$49#$+6-+&A+ $+ %$"/$4(497$+ 6$%+ "3$+ .49$C+ X3(#9&49#.7#+'-3"/-%"%#*.%+ /(4&+ "1&+ 6%-@$4-%$#+ 7$+ #$+ 7(%$+ /9$+ 4#.%+/-'#*.?+ .$4$4+ 4$+ 6%-@$4-%$)$+ 6$%+ #$+ "/&%%$+ "1&%."()$%4(#$#$)$+ 7.4("+$+7$4(7/9$"($4+ /9$+6%-@$4-%$)$?+3.9$#+ ."/+#$+7$"/-"(+4$+/.(7+ $49#$+ $+ )$%E$%?+/9$+.%0.3-+ 7.49#-3"$+.&%+ .$4$"+ /9$+ 6.."/-# '+$# "# 36")"/01'"#/.+ 3$"(+ /&.+.()0!.%*$%3&+$+.3-+ :("/+ 49A$#$4(7(+ + 4$+ )$#$+ 6%-@$4-%$#+ "...$%.$%."()$%4(#$#$)$+ ):$%$4-3"$+ /9$+ 496$%E:3$"$+ 7$+ 49.+&"# 4.4.<&+0E! 2-%+ $/9$+ "$4$+ "$+ (+ "/&37$+ .$+)$6%.$#-+ 3&"$+ /*+ "1&+ &%4*$#+ 64$+ 6%-@$4-%$#+ 7."/+ #$+ "$1:(P9-9$"?+ /9$+ #$+ (")$4#-9$#+ 49.."#*.-9$+ /9$7."/$4(+ 7."'-"/7#'"#%"#*(1.(7-%$?+ /9$+ #$+ 6$%A$"/%-9$"+ 7$+ 49."PAD1C@:!L! + ! J1!A8B1"1!CJ:JPC@A!1!"1C@"D.+7.+ 7.%%(P+ #$+ 6."# /.7$+ 6&."/$+ #$+ 43$::$+ A$+ /(4&+ .9$#+ #I(+3&6("+&#*%$+49.08")-#'"#4")21-%.$# &0%-3-&# 8"# %"# 4")&-)"/01'"# &"%0*.4("+ $+ 6%-@$4-%(#C+ 0/9$+ 64$+ ("4#(#.+ 6$%+ #-C+ X3(#9&49#.)#4)09"/0)"%#"#+'-3")/-%"%"3"#8"#%"# 4")$+/."/+ #$+ 7-4+ (+ /$/(."#4)"/%-21-'#"# &"/-&*.9$#+ #&+ ):$%$4-3$+ &#$+ &49#."$"+$+#*%$C+K9$+."$#+ ."()$%4(#$#$+ #$+ "/&:-3"$+ 6%-@$4-%$#+"1&+.-%#+A$+"$+/."()$%4(#$#(#+ /9$+ A$+ 49-A$%(&+ 3-"$+ /.8# /.+A$+6%-@$4-%$#+#$+1$P-3"$+%$46$.)#/%.7$+ 9$%$?+ &#&+ ):$%$4-9$"+ 7$+ 49.7$+ .'"# /.(7(?+ ."/+ #I(+ 7-#()-3$+ .7$+ "$+ 7$4(7/9$"($+ /9$+ "$+ 7$#-/&#+ $+ %$3&+ #$+ 7$4(7/9$"($4?+ + /.&$%6$(!'&! 63$4&+ 7$+ $+ 7&/9$+ $+ .9$#+ 4#&#."()$%4(#$#$#+ A$+ #$+ (")$4#-3"$+ 7$+ 49."/+ #$+ "$1:(P9-9$"?+ /9$+ #$+ (")$4#-9$#+ 49.$+ 9.10#&+'*"/-#*0#%"#'"301-/%"#."/+#$+7$"/-"(+4$+/.7$+ 6$%+ 6.'(-"$#+ (")$4#-3"$+ "$+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4?+ 49."$"+ $+ #*%$+ .$%.$+)$6%.(7-%$+ /-+ #&+ 13$3$+ )$#$"+ /.."%7# *."/$4(+ 7E$49#$#+ @&."/+ "$+ 7$4(7/9$"($+ 4&+ &#&+ (")$4#-3"$+ "$+ 6.$#$+ @.9$#+ 4#&#./$"#$#+ 7$+ #$+ 7(%$+ #$+ .3-+ 7.3$)$+6$%+#$+13$#.&%+7$#-/&+#$+ %$3&C+0/9$+64$+49-A$%(&+3-"$+$49#$+$+49A$#$4.#("+ A$+ "$+ /.9$#+6$%+#$+P-#$%."()$%4(#$#$+#$+#3$%&C++ @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D.$%."'#&"#&"#/.$%.4-9$#+ 7E(+6$%7(4(7("+$+7$#-/&)$+#$+7$4(7/9$"($4+"$+.%+/9$+(76:$7$"#.10# &+'*"/-# 31"'# /-# 4.&!.+ .(7$#+ $+ .# '"# 4")21-%.&%C+ K9$+3.+ 7.9$#+#$+"1%$7$+4#&#.7$+ "$+ 7$4(7/9$"($?+/9$+#$+496$%E:$3$+6."()$%4(#$#+A$+@-."()$%4(#$#+ 4&+ /9$+ 6."# '2.&%+6$%+#$+ &%/97$"+ $+ @$7(3$)$+ #&"$?+ N#&+ "..1A@1C!WU! + + ..+ 3.+$+):$%$4-3"$+&A+ 4&+ /.$49#./$"#$#+ "$+ .$4(#+ 4$4&+ 6%-@$4-%$#`+ N+ 7$"/-"(+ 4$+ 49-A$%(&+ ".9$#+ #I(+ 3&6(7+%$"/$4(+7$4(7/9$"($4+4&+'/-+6%-@$4(-"+#3$#$%+"$+ 49-A$%("$+ #-"$?+ /9$+ 6%-@$4-%$#+ /.+(+.$%.8"%"/-&-# 8"# 4)09"/0)"%# "# +'-3")/-%"%"3"# '"# 4")21-%.$%.%# "# %()"# %"# &"/-&*.+&"#$0.%+ 4#&#.$%.# *..#*+."'-"/7#4)09"/0)"3"#*.-76$4.(7-%$+ #$+ ."/-:#!"#'1"#4")41"$1"#4")#%"#&0%-3+.$49#.+ 3$"(+ /&."'-"/#.-9$"+ /9$+ $"$%13("$+ $+ "$)-3497$+A$+/."'-"/:## !+ :!."()$%4(#$#$)$+ 7."$#+ $+ #*%$+ .7$+ 6&."/$4(+7E$49#$#+@&./01"# "# 5"/-&-%# 8"# /."/$4(+ 7-#()-"+ 4#."#4)09"/-0'-'#"#&"/-&*.?+ ..+ $+ ):$%$4-3"$+ &A+ 4&+ /.+ 4('+ ):$%$4-"+ /9$+ '/-+ 6%-@$4(-"+ #3$#$%C+ 83-+ 7."()$%4(#$#+/.."'-"/:## + 7+&'*&-.

/$"#$)$+A$+&(+3$6?+&6-+6$%+'(:$4("$+$+7$4(7/9$"($4+4$+#(3`+F$4$+$49#$+6$%+#$+/*#$"?+4(+7."()$%4(#$#$#+".49#-3"$+7$+49.-7E$#&%$+6$%+$.&3"$+/(4&+6."()$%4(#$#$! /$6&%#&7$"#C+! QI(+/%$3#-3$+6%-@$4-%$#+A$+#I(+..9$#+#$+):$%$4-9$#+/9$+496$%E:$9$#+"$+E&P$+#$+".&!."$"+A$+&#&+E$3"$`+! N+7$"/-"(+4$+/.(7C! Q$+6$%7(4-3$+'(:$4("$+$+7$4(7/9$"($4+/.7%(#+#$+ A$+&#&+3&6("+/-+#$+.$%."1! 1O1?J1J!1!"PADC.(7-%$`! 24$+7$"/-"(+4$+49-A$%(&+3-"$+".&%+7$+'(:$4("$+$+7$4(7/9$"($4+A$+"$+ /9$+#$%9$A(7+'7(7$+7-"$#&%$+6$%+#$+):$%$4."$#-%$+7$+49..7$+4$+#$+#3$%$#+4$64$+"$+$+):$%$4-37$+7$+ 49.$%."-3"$C+! 6$%+.&!.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"PAD1C@:!L!!!!!!!!!!! ! @"7[1"1AJ@"1!J1!"PADC.$#$+6%-@$4(-"C+! Q$+P9)(::-9$#+"3$+4(4#$7+):$%$4(7(+6$%+ QI(+/$#*%-3$+6%-@$4-%$#+A$+#I(+."()$%4(#$#$#+/-+$+):$%$4-3"$+7$4(7/9$"($"+/9$+6$/&1-1$#+&4#9.7$+6%-@$4-%$+#$+ Q$+%%(#$#+6&1&+$+6$/&1-1$)$+A$+3&"$+#$+ P13$/9("+46$'(&:(P(7+"$+7$4(7/9$"($+4$4&+"$+ 46$'(&:(P.$+6&1.7%(#+#$+:$"/$)$+A$+&#&+3&6("+6$%+'/-+ 6$%1&#(#.&<'/.9$#+#$+6&1.%+&#*%$C+! =96$%E:$+7$+'7(7$+.#93$3$+("#$%$4("+$+6%-@$4-%$)$+/..-9$"+$+/.49#-3"$+7$+49.$+7E(+"()$:("+ %$"/$4(+7$4(7/9$"($4]+A$+#&+E$3"$+ &%4(7-%+#$+6$/&1-1$)$+/9$+&3-+#$+6$%/-%$#+4(+"()$:+ 7$4(7/9$"($"+7$+#$+%$"/$4(497$+6$%+6$/&1-1$#+ (+/$#*%.7$+ 7$4(7/9$"($"?+/9$+"3$+4$#+.."$"+$+6%-@$4-%$)$+"/$%73$#+.(.9.J1!A8B1"1!CJ:JPC@A!1!"1C@"D.$#$+ 7$#-/&+A$+#I(+6$%7(%$4-3"$+&#-C+! %%(#3$+"$+/$#*%$+"$+E&P$+#$+6$%@-%7&"'$4+4$+#*%$+ ! "$+.&EEE! N+E$4-"(+4$+49-A$%(&+3-"$+/9$+.7$+(+@-%#$+A$+&#&+#$+6.4(+(+7$4(7/9$"($4+ /9$+7$#-/&)$+#$+7$4(7/9$"($4+"$+'/-+ "$6$%+.7%(+(+:$"/$)$+ P9)(::(7("+6%-@$4(-"&:?+A$+(+3$6+6(.&%+"$+.$%.4("+4-'(&:+#$+6$/&1-1$)$+"$+49-A$%(]+ 7$+6%-@$4(-"$#+$+#3$%&?+6$%/$%(4&+6&1&+$49#$+"3$+ #$+#$%9$A$+7$+49.%+6$%+.$49$7+/9$+#I(+:$3$+ :$"/$)$+A$+'/-+6%-@$4-%+.$+6$%/-%.9$#`+F$4$+6-+64$`+F$4$+3-?+64$`! 24$+7$"/-"(+4$+.-9$"+$+73&@#.(7C+! A$+3&"$+46$'(&:(P.$%.7$+6.7$+/9$+"3$%$P+7$+#$+6$%1&#(#.$4$+46$'(@(.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!W]! + + .$497$++6$%+#I.&!.7$+6%-@$4-%$+#$+3$"$+#$+ "/$%.:&4$C! ! 7&+!%('-#.$4+/.:&4&#+$+#*%$C+! 4(7$4#$%C+! Q$+%(.:#-3$+A$+7$+49.7$+6$/&1-1$#+/-+#I(+7-#()-"#$+&#&+A$+#$+%%(4("+4#&#.(7(#+ Q$+"/(97-3$+A$+#$+%%(#$#+4#&#.&%+"$+7$4(7/9$"($+"$+.&C! ."$C+! $+&%/949$7C+! Q$+%%(#$"+6&1&#+$+6$/&1-1$)$+"$+#$+"3$3#("+"()$:+ Q$+%%(4$+4#&#.+ 4$+#*%$+/9$+".7$+4$4&+#$+#3$%$#+)$#$7+4$+&#&+.&.+4('+ /.$49$7+6$%+#$+@(::.$+".#$%b! !!!!!!!!?&."$#+ .&%++7$+49.$+(+ [)-1$:(7(+(+4&4(4$+4$+6.$4&49+6$%+ %$"/$4(+7$4(7/9$"($4?+6$%/$%(4&+"..+(+):$%$4-3"$+6$/&1-1$#+/9$+7$4(7/9$"($"+&A+4&+):$%$4-3"$+6.$%.#$%b! Q$+"/&37$+6.%+ Q$+%%(#$#+E&P&+$+%%-1$4+4$+6$/&1-1$)$+/9$+#$+.&"$+"3$+6&1$+ 7$+#$+:&%#$?+&6-+&#&+6&1.:$#+73&@#.%+ 7-#()(7+49..&%+ )$#)$#$+/-+#$+%%(4$+'(:$4("$C+! &#&C+! Q$+E$3$+A$+13(#9"3$+$+7$+49.-7E$#&%$+/9$+ D$P.4$:$"'$+"$+7$4(7/9$"($4?+ 49A$#$4."$#-%$+7$+49..%&9&4(7+7$+&#&+ .7$+ Q$+)$"/-4$#+"3$+."/+#&+ 7&4(7+'(:$4("$+$+7$4(7/9$"($4`! ! + "1JKD:J!1!"1C@"D.$%.+(+):$%$4-"+6%-@$4-%$#+&A+4&+):$%$4-"+$/9$+$:(#$"+#3$#$%+ 6%-@$4(-"&:$`! N+7$"/-"(+4$+"$+(+):$%$4-37$+/(4&+6.4("+$+#*%$+ 4-'(&:`+F$4$+6-+64$?+"$4$+3-+64$`+! N+7$"/-"(+4$+6%-@$4-%$#+/."$4+"$+7&/9$4("$+$+.:&4$4+ /9$"$+6%-@$4-%$)$+."1!J1!?1JNB1!M17B@"1M1! A&!.6!)&*+(.7%(#+#$+:$"/$)$+/9$+#$+ 4#.9$"+&A+4&+$:(#&#+$+#3$%&+#$+6%-@$4(-"&:$)$`+F$4$+6-+64$?+"$4$+ 3-+64$`! N+7$"/-"(+4$+"3$+7$4.&%+6.

&"$+ 7$4.-::-%$?+ 6$%+ #$+ 6$%7(%$4.+ (+ 7$"/-"(+ .%+ 4(4#$7("+ 7-/$%"+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ A$+ 3&"$+ #$+ "$)-3497$+ 6$%+ $/.%$&#()+ /9$+#$+E$3"$+#$+6&7..+ )&%$#+ "1&+ 7$#-/&#+ $+ 7$4(7/9$"($4?+ /9$+ ..$%."/+ #$+ 7$"/-"(+ 4$+ 6%-@$4-%$#+ .&"#4")#%"#4")&-)"/+.$%")-/%-$.+ 7.10#&+'*"/-#*0#%"#90$+/0.$#$+ 7$"*%$+/-+7.&+ #$+ 7(%&?+ /9$+ #$.."/-9$#+ A$+ "$+ 7$"*%$+ #$+ 4.<&+0E!2-%+$/9$+"$4$+3..&%&?+ /9$+ 49.-::&#+ ".$#-+ 7$#-/&+ ".&3"$+ &#-C+ 83-+ 7.&6&'(#$#(#+ #$+ #*%$C+ K9$+ "$+ .(7+ '(:$4-%`+ + ?<6!.%-3#%"$'06021-$#8"#1.%&3-"#$+ 13(#9&49#.-7E$#&%$+ 6$%+ #$+ %%(#.-%#+ 7$+.:&4&+ #$+ )-1:&?+ "/$%#$4&+ #$+ 7-E(:.%+ #$+ &%/9.$..$%.#4")5.&%+ 7$+ 4$+ 7(%$C+ a4$+ 3.7$+ #$+ )&%@$%&?+ #$+ 6&+ 7-E(:..&%+ 4$+ .&%C+ F$4$+ 3."/$4(+ /-+ #$+ 7./$"#$)$+ A$+ #$+ 6$%49#&#$"+ 7$+ E.$%-3-%"%"/.%&#+ $+ .+7.$#-+@&4(:(#$#$+/9$+#$.&A+#$+."()$%4(#$#$)$+ A$+ /-+ .#&"#%"#3026.4(-"$%$?+ /9$+ 6$%+ #$+ 13$#.+ 7."()$%4(#$#$#+ #-"&+ 3&"$+ #93$49#+ 49..&%&+ 7(%$?+ E(E:-#$.#&"#&-)"#%"#4.# 5"/-&-# /"# &"%0*.#$%&'(! )3$"+"1&+E$4(7(+4$+7$#-/&#+$+4-#7$+#$+ 7$4(7/9$"($4+ ./$"#$#+ .4(-".#4")#%"#'2)-%+)#90'*"#8"#1."/+ #$+ 7$"/-"(+ 4$+ &49#.%?+ .".-?+ .49#$+6$%+49$.&3"$+ 7$+ 49.$#-+."()$%4(#$#$)$C+K-+#$+"/(97-"#$+6$%+#$+13$#.2+.49#.%# "# /0%&"# %"# &"/-&*.&"$+ "$)-3$+ 6$%+ 7&#$%(&:$+ #$+ .%(3-"("+"$#b-%.).$#$+ :..&%?+ E(E:-#$.+ $49#$+ $+ "$)-3497$+#$+3$"$+.&%+ #$+ /*3&?+ 7$#-/&#+ $+ 7$4(7/9$"($4+ /9$+ 4(4#$7("+ $+ $/..49#..$#-+ 13$%&?+ &#$9$%$+ 3.%(7$#+ A$+ "$+ /(46-"-37$?+ 6$%+ #$+ A$"$+ 7$+ ."()$%4(#$#+$49#$+"3$+4#$%7.)-%"7#$6."'-"1"#4")9"$%"#'"#*-%"%#"#/0%&":## ! :! 9&'6$(! 4$+ 4.%&+ "1&+ 49#$#(+ 6$%+ #$+ 7E$49#$#.#()(#$#$+ /-+ #$+ 6$%/-%$"+ 6$%+ #$+ (")$4#.#$%(4#(.+ 7."/+#$+7$"/-"(+4$+%%(#3&+$+@-"/$)$+ 6$%+"3$+.&"$+:$.+ $/9$+ ".6! 0+'Q&! 4#&#.'"7#6-5).%&3-"#$+ .%?+ #$.10# &+'*"/-# 31"'# '2.%+ /9.8"%"/-&# 8"# +'-3")/-%"%# "# /0%&"#'+$#&+'*#%.%+ 6$%+ .(49("+13(#9$+.+7$+#$+/(6:-7.-37$+ 6$/&1$)$+ /9$+ 4#.(7("+$+#*%$+4$64$+#93$49#+&#&+".7$+ &7E3$"#$+ 4#."/+ #$+ 7$"/-"(+ A$+ 7$4(7(+ "."$4+.+ .1-/+)."#/-/%"&-'#-'90)&.3-+ 7.3+7$+%%&/9$?+/9$+'/-+ 13$+ .%-"#$+ 13(#9&49#.7$6$%+ $/.7$+ #$+ )&%.4$4497$+ #$+ "1%$3$+ "3$+ ".(7(#+ "$+ 6$%13(#9$4(C+ 2&%&#$+ $+ 7E:$/9..&%(#+$+ 7$6&%49$7?+ 6$%+ #$+ )$"/-4.&%+7$+.(7(#?+ 6-%+ #$+ 4(1.+."'-"/# +# '"301-%"%# '1"# -'9)..&%+)$#$"+$+#*%$+"$+("4#(#.$4+ "/$%.%+6$%+#$+#%&"@-%7."()$%4(#$#$+#I(+..6601'"#.%#"#'1"#&"%0*"#&"%0*"#&"/-&*."/+ #$+ 7$"/-"(+ 4$+ /-+ (49#$+ 7(%$+ A$+ .%(?+ &49#.7#3"'*"#/%+*-&-#&"#%"#$"'*/.."/$4(+ /-+ #I(+ (".&+ @.$+ 6$%@49(%$+ 6.()0!.+ $/9$+ 4#."-:-13(+ 7-/$%"$+ 3&"$+ ."$#+ 3&49#$+ 49..'"# $.1A@1C!W^! + + .+ 7.#()(#$#$49?+ /.-"+4-#C+++ ."&#%"#'1"#/")"# .'(-"$+ A$+ 7./%)+$%+)"# "# $+/.7$%+ #$+ 7&/9$+ &./$"#$#+ A$+ #$+ 6&1.+ 7.::"$#&%$+ /9$+ 6."# '1"# /."()$%4(#$#$#+ A$+ #$+ E$"("+ '/-+ 13$+ #$+ "$)-3497$+ 6$%+ #$+ %%(#."/(7+(+6&&%%(#49$7C+ H."#-&46"&"'%-&-'#"#/+$/"//.+ (+ 6."()$%4(#$#$#+ $+ #*%$?+ &.$497$?+/9$+%%.+ 6&7)&%$4(+ #$+ .3$+ "1&+ 1.$#-+ &.:#B10#*0#%"#&+'*#%"#'2)-'%"#90'*"#4")#%"#4.4$4(+ (+ "3$+ 4(4#$7(+ $/.%.7#*.&"7# '*")%"/.&!.%$"+A$+#$+6$%/-%("+"$+7$"*%$+ 7$+#$+@%*#497$+E./$"#$#+ /./(7(?+ 6$/&1-1$+ 7$+ #$+ 6$%1&#(#.$+6$%+.3-66-&-'#*."/+ #$+ "B3$%%(7+ .9$#+ #$+ 6$%E&::$"+ 7$+ %$&:(#$#("+ /9$+ #I(+ .%&+ "1&+ .%#"# &"/-&*.+ 4('+ "$+ ".:&4&+ 7$+ #$+ )-1:&?+ "/$%#$4&+ 7$+ E&49.$497$?+ /9$+ 6$%+ "3$+ 49A$#$4(7+ A$+ 49."-:-13(+ 7$+ #$+ P9)(::.&"$+ /9$"$+ 7$4(7?+ /9$+ 4#."$#+ ).."/+ #$+ E$4-"(+ $/9$+ 4$+ 7$4."/+ #$+ -@%-3"$+ $/.+3$"(+/&..+ 3&"$+ "$+ 13$"/3$+ #I(+ 6&1.%4&+ 6$%+ 4#.(49("+ @-"/$#+$+#*%$C++ + ! ! 7&+! -&.4+ A.&+ 7$+ #$+ 7(%&?+ /9$+ E.$4(#+ /9$+ 4#.&#+ $+ 7$#-/&)$+ #$+ 7(%&+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ "$+ E-#$+ "$+ /(#$#+ $+ 4-#7$`+ K9$+ &+ 3$"(+#$+ 49A$#$4.)#&"# &-)"#4)09"/0)"%#%.1$#+6$%+ #$+ %%(#.&"7# *.-9-%$?+ 7$+ 49.."%#&5-#?.."()$%4(#$#$#+A$+#$+.%":## + + 7&+'*&-."-:-13(+ 7-/$%"$?+ 6-%+ 13(#9&49#.&%&.."/+A$+3-+)$#$7+#$+6$%7(%$4-"#$+'(:$4("$+$+ 7$4(7/9$"($4+ "$+ '(:$4("$+ $+ $/.'"#%"#'"301/.(7("+ 7$+ #$+ 7(%$+ A$+ #%$1.&#()+ )&%$#+ "1&+ '(:$4(&+ $+ 7$#-/&)$+ #$+ 7$4(7/9$"($4`+ N+ 7$"/-"(+ 4$+ 6$/&1-1$+ #$+ 6$%1&#(#."/$4(+ @("&"'(&%$+ -4$+ 3-+ @("&"'(&%$+ 6$%+ #$+ 6&%$+ 3&49#$+ 1&7$4+ 4$+ #*%$+ /9$+ .%+6&%#$"$%$+ #$+ 3&49#$7+ &6-+ #$+ E%$"/49$7+ A$+ /-+ #$+ "/(97-"("+ 7$+ 7."/.."'-"/#'"#+'-3")/-%"%"%#%0'.%+"/.)#&"%0*./$"#$#C+ K-+ #$+ (".."PAD1C@:!D! J1!A8B1"1!OKAD1!71B!1DP?@"@A+ ./$"#$#+ "1&+ 7-#()(7(+ 6$%+ #$+ 7$4.%(7$#$+A$+/(46-"-3"$C++ + @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D.+ 7.+ #93$49#+ 7."/+ #I(+ /$#*%-37$+ 4#.4C+ H.%+ @-"/$#+ /-+ (+ 496$%A$"/%-"#$+ 6$/&1-1$#+ "1&+ 7$4(7/9$"(&?+ /9$+ 13(#9&49#.%+ @-"/$#+ $+ #*%$+ "$+ 7$"*%$+ #$+ 6&)&%.%+ 7&%/9$"($+ 7$+ ./.$#$+E$4(7?+3.

&.J1!A8B1"1!OKAD1!71B!1DP?@"@A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"PAD1C@:!D!!!!!!!!!!! ! @"7[1"1AJ@"1!J1!"PADC.$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`! N+7$"/-"(+4$+$+&%/973&+$+.$#$+7.#$+#$+#3$%&+#$+ !Q! !".&%`+N6-+7$"/-"(+4$+."-37$+7$+..#$%b! !"."/+#$+3$"$+&%*$#+$+#3$%&`! N+3$"(+/&.7$+(+#93$49#$`+ F$4$+$49#$+(+#93$49#$?+'@&%$+@&.%&3-37$+4#."$#$%$+"$+ !".#-%$49+#$+#3$%$+7.46$%($"'$+"1&+%$&:(#$#(+/9$+ /9$+#$+6.$#-+ Q$+-%1&"(P-37$+$)$"#$+6$%+%%(#3$+@-"/$49+6$%+ ("4#(#.%-3"$C++ ./$"#$)$+"3$+$/.&EEE! N+7$"/-"(+4$+"3$%$P(#+"$+6$%13(#9$4(+3&"$+#$+@%(.:&4&)$?+$#3C++ Q$+#$%9$A(7+(")$4#(#-%$+A$+3&"$+"$+13$"/3$+#$+ Q$+E&49.&%+6%-@$4-%$#+#$+6$%/-%("+7$#-/&+#$+%$3&?+"$4$+&#&+"."(#$#("+ #$+3$"$+7$+&@$%+7$+.-7.7$+$"#.&"$C+++ ! ! ! 7&+!%('-#.#(."/$4(`! N+7$"/-"(+4$+6%-@$4-%$#+/.*+4963$1(7+$49#$+#93$49#+49.$#-+$)$"#$C+! 6$%+%%(#3$"+$+@-"/$)$?+4(+:-3%&?+46$.&!.6!)&*+(.13$%.&!."/497$+7$+&#$+A$+&#&+..%+"1&+6."()$%4(#$#$#+A$+#$+"/&3"$+6%&.7E3$"+$+6&%&)$C! 7.$?+4(+:(E%&?+7&#$%(&:$+!Q?+/&#&E&4$+ /9$+.&3$+6&%&+"$+/&#&E&4$+/9$+&46$.(7+7$+#$+7(%$?+/9$+ $#3C++ #I(+E$37$+&#*%$+#$+/(#.+/-+#$+%%(4#$+#$+&%/9.+/.$6.&%+4(4#$7("+$/."1! 1O1?J1J!1!"PADC.7$+#%&"46&%$"#$+4$+4(+ "$)-3&+46$'(@(."/+#$+6$%@49(9$"`+! N+3$"(+/&.&#+ 7$+#$+7(%&+#$+!QC+ F."1!J1!?1JNB1!M17B@"1M1! A&!.$4+ (")$4#-3"$+4&4(+#$+73&@#.-%6-%&#&?+/9."-3"$+6$%+."()$%4(#$#("+/9$+.#&.%&3-37$+./$"#$#+A$+#$+-%1&"(P-3"$+$)$"#$+ .#$7(+"$+%%3$#("+$+#$+/(6:-7.%4&?+%(7-E(:(7+#$+.#-%(+(+)$#$7+A$+(+"/&:-"+6%-@$4-%$#?+4#.+.+3&"$+$@(.&%C! 6&1$4$"+$+4#.."()$%4(#$#$#+$+ .-%#+A$+9$%$#+&+)-"$+6%-@$4-%$+/-+(+&/&6#-3"$+7$#-/&#+$+%$3$?+E$37$+&6-+3-+"$+"/-"3$+13$+ 6$%+..&<'/..&%+.&#()+"$+6$%13(#9$4(C+! #$+/9.%&#?+6-%+/-+#$+"/&:-"#$+ Q$+7-#()-37$+6%-@$4-%$#+A$+#$+E$3"$+7$+#$+7(%$+$+ 9.$#$+49."()$%4(#$#$)$+#-"&?+/9$+$+)$"/(#+#-"$+)&%$#+49."$+).4.&%$)$+4(+"3$+73$#+A$+#$%9(A$#+"1&+(/$+ Q$+@.&!..&4$?+&6-+7$"/-"(+4$+.-7E$#&%$?+/9$+-%1&"(P&#&+A$+3&"$+"$+13$"/3$+ 6$%7(%$4.9$#+9$A.%&3-37$+4#.%+4$+4(+6&%&#$+$+#*%$+3&"$+ Q$+@..::"$#&%$+ QI(+3&6("+4#.-%'-3$+(7&P9("+$+.3-+6&%&+496$"P-9$#C+! -":("$?+E./$"#$#+A$+#$+E$3"$+6.P(&P$7+/9$+@-%'$+6./$"#$)$C++ Q$%9$A("+(")$4#(#-%$+6$%+#$+(")$4#.(.&%)$+/9$+#I(+ @#-37$+&#&+A$+#$+(")$4#-3"$+6$%+.#$%b! !!!!!!!!?&.&"?+/-+#I(+ '$"-"#$+#$+/%$3#$"+$+#*%$+&.-7.4(7+..+7$4-3"$+46$4$+6%-@$4-%$#+$+#*%$+)&P9/-3"$+#$+6$%/-%("+ 7$#-/&#+$+)3$#%&?+A$+".$#$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`+! N+7$"/-"(+4$+/.3-+(/$+$49#$+#93$49#+"3$+49#*4$+6$%+#$+ 6$%A&@.:$+#&:$"#$49+ Q(+3&6(7+4#.%."()$%4(#$#(#+"/$%73$#+#$+ /(6:-7."(#$#("C+! $+#*%$C++ Q$+.-%#+7$+(/$"$+A$+4#.&+"1&+"/%*49(7(+$49#$+@&./$"#$#+".&%+"$+./$"#$#?+/9$+ 6%("/$%(#+#$+6%&"-3"$+7$#-/&#+$+%$3&`+F$4$+3-?+'@&%$+7...&/$7(.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!W_! + + .-4#-"+$+7$#-/&)$+#$+7$4(7/9$"($4+"$+ 496$"P./$"#$)$+$."&+#93$49#+4$64$+&#&+6$%/-%("+7$#-/&+#$+)3$#%&`+F$4$+ 6-+?+64$`+F$4$+3-?+64$`! ! + + ! ! ! "1JKD:J!1!"1C@"D.7$+"1&+&/&6#(7(+(+ 7$#-/&)$+#$+%$3&?+&49#.$+(+/$#*%.'(-"$+/9$+#$+3$7(+49.%$&#()$C+! #*%$C++ Q$+%.&%+"1&+"/%*49(7$#`+F$4$+6-?+64$`! N+7$"/-"(+4$+@%(.$497$+6$%+#$+ "/$%..+4('+$49#$+4.

"# +'-3")/-%"%"%# %0'.%.?+."'-"/#.#$%&'(! )3$"+ 4(+ %%3$/9-3$+ $+ E$4(7(#+ 4$+ 49-A$%(&+ 3-"$+/9$+.10# &+'*"/-# 31"'# '2.-9$+/9$+$"$%13(+ 6$%63$.%":# ..+ 3.(7+'(:$4-%`+ + ?<6!.-%#+A$+"$+/.8"%"/-&-#8"#4)09"/0)"%#"#+'-3")/-%"%"3"# '"# 4")21-%.#("+ $+ 6%-@$4-%(#C+ K9$+ "1&+ .3$)$+ 6$%+ #$+ 13$#.7$+9$%$?+ &#&+ ):$%$4-9$"+ 7$+ 49.+ $+ ):$%$4-3"$+ &A+ 4&+ /.+(+.=-0'#&"# &"%0*.%+#*0#%"#-'$+).+$+):$%$4-3"$+&A+ 4&+ /.+(+.%#"#%()"#%"#&"/-&*.+ 3$"(+ /&.1A@1C!WV! + ..7$+ #$+ )&%@$%&?+ #$+ 6&+ 7-E(:.9$#+ 4#&#.49#-3"$+.'(-"$#+ (")$4#-3"$+"$+6%-@$4(-"("+$+7$4(7/9$"($4?+49..+$+):$%$4-3"$+&A+4&+/.+(+."-3"$+ 7$+ 49.+ $+ ):$%$4-3"$+ &A+ 4&+ /.# 5"/-&-# /"# &"%0*.9$#+ 4#&#.+&"# 4.&%+ 4$+ .?+ .+ 6$%+ #-C+ X3(#9&49#.%+"/.%+/9$+(76:$7$"#.$%....P"1!"1JKD:!J1!ADBNC.9$#+ #$+"1%$7$+4#&#.8#/.$49#."1#/"#*0# -/.%*$%3&+ $+ .49#-3"$+."()$%4(#$#$#+ #-"&+ 3&"$+ #93$49#+ 49."'-"1"#%"#'*)(/."()$%4(#$#$)$+ 7.$# &0%-3-&# 8"# %"# 4")&-)"/01'"#&"%0*.6601'"# .$+ )$6%...10# &+'*"/-# 31"'# /-# 4.9$#+6%-@$4(-"("+/9$+"."'-"/:## !# !+ ! 7+&'*&-.10'%"#4)09"/0)"%#%"#"$/4")-&"'%0'-'#&"#'1"#3.&"$+"$)-3&+#$+ "/%*497$+/9$+".#&"/-&*."()$%4(#$#$)$+7.$#-+ E$4(7$+ /9$+ 49A$#$4(7$?+ /9$+ $/9$+ "$4$+ *-."1+ ."$"+ $+ #*%$+ .&%+ 7$#-/&+ #$+ %$3&C+ 0/9$+ 64$+ 49-A$%(&+ 3-"$+ $49#$+$+49A$#$4.#*+.&%&.&%+6$%+#$+ &%/97$"+ $+ @$7(3$)$+ #&"$?+ N#&+ ".%+ /9$+ (76:$7$"#..$#-+ E$4(7$+ /9$+ 49A$#$4(7$?+/9$+$/9$+"$4$+*-.7$+6&."()$%4(#$#$+ #$+ "/&:-3"$+ 6%-@$4-%$#+ "1&+ .%# "# /0%&"# %"# &"/-&*.9$#+4#&#.#&"'*01'"#/"#"/."$"+ $+ #*%$+ .08")-.+6$%+#-C+X3(#9&49#.-'#&"#"9"$%-3":#C1-%.9$#+6%-@$4(-"("+/9$+".."/+#$+7$"/-"(+ 4$+/.# '"# 4")21-%.#$%(4#(.7$+ 6$%+ 6.+ 7.%?+ .'(-"$#+ (")$4#-3"$+ "$+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4?+ 49.+ $+ ):$%$4-3"$+ &A+ 4&+ /.&%+6$%+#$+ &%/97$"+ $+ @$7(3$)$+ #&"$?+ N#&+ ".$%.#*+.%+ 4(4#$7("+ 7-/$%"+ #$+ 7$4(7/9$"($4+ A$+ 3&"$+ #$+"$)-3497$+6$%+$/.7$+9$%$?+ &#&+ ):$%$4-9$"+ 7$+ 49.%0#8"#*0#%"#&"'*0.$%.'(-"$#+ (")$4#-3"$+"$+6%-@$4(-"("+$+7$4(7/9$"($4?+49./."/-# '+$# "# 36")"/01'"# /.(7$#+$+.&"7# *.%&+ "1&+ 49#$#(+ 6$%+ #$+ 7E$49#$#.'"# /.9$#+#$+"1%$7$+4#&#.+7.7$+ #$+ )&%.&%+7$#-/&+#$+ %$3&C+0/9$+64$+49-A$%(&+3-"$+$49#$+$+49A$#$4.:&4&+ #$+ )-1:&?+ "/$%#$4&+ #$+ 7-E(:.3-+ :("/+ 49A$#$4(7(+ + 4$+ )$#$+ 6%-@$4-%$#+ ".&"#*.10#&+'*"/-#*0#%"#-'$+).9$#+ 4#&#.&%&?+ /9$+ 49.+7."/$+#$+ 43$::$+ A$+ /(4&+ ."/+ #$+ E$4-"(C+ K9$+ "1&+ ."%#4)09"/-0'-'#"#&"/-&*."%7# *.)-..3$)$+6$%+#$+13$#.&%+ ."/+ #$+ E$4-"(+ + $/9$+ "$4$+ "$+ (+ "/&37$+ .:## ! :!.# 4")5.3-+ :("/+ 49A$#$4(7(+ + 4$+ )$#$+ 6%-@$4-%$#+ ".-9$+ /9$+ $"$%13(+ 6$%63$.&! ..&%+ .&+$+#(::$+4(+"3$+7$#-/$+A$+ $49#$+ .(7-%$?+ 4$4&+6$%+6%-@$4(-"("+$+7$4(7/9$"($4C+K9$+."(."/-# $.&:$+ 6$%+ #$+ 13(#9$C+ N+ 7$"/-"(+ 4$+ 6$/&1-1$+ #$+ 6$%1&#(#.(7$#+ $+ .&#+$+7$#-/&)$+#$+7(%&+#$+7$4(7/9$"($4+"$+ E-#$+ "$+ /(#$#+ $+ 4-#7$`+ K9$+ &+ 3$"(+ #$+ 49A$#$4.+3.3-+7.+$./01"# "# 5"/-&-%# 8"# /.P(4#-"+/('.(7-%$?+ 4$4&+ 6$%+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4C+ @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D.$%.-9$+/9$+$"$%13(+ 6$%63$."-:-13(+ 7-/$%"$+ 3&"$+ ..&%+6$%+#$+&%/97$"+$+@$7(3$)$+#&"$?+N#&+ "../$"#$+#$+"/%*49$7+."/+ #$+ 7$"/-"(+ 4$+ /."/+#$+"$1:(P9-9$"?+ /9$+#$+(")$4#-9$#+49.+3$"(+/&.7$+ 6&..4("+$+7$4(7/9$"($4+/9$+6%-@$4-%$)$?+3.+ $+ ):$%$4-3"$+&A+4&+/.4("+ $+ 6%-@$4-%(#C+ 0/9$+ 64$+ ("4#(#.$%."#%"#4)0&030'%"#.49#-3"$+ .&%+7$#-/&+#$+ %$3&C+0/9$+64$+49-A$%(&+3-"$+$49#$+$+49A$#$4.3$)$+6$%+#$+13$#.<&+0E! 2-%+ $/9$+ "$4$+ "$+ (+ "/&37$+ .%"#&"#4")9-%+"/"#4")#%.10'%"#/%+*"'%"%#8"#%"#&"))'-'#$+)/-'#8"#4")*0)# &"%0*"'#&"#."'-"/# +# '"301-%"%# '1"# -'9).$49#.7$+ 6$%+ 6.%+/9$+(76:$7$"#.&%&+ 7(%$?+ E(E:-#$.&+ #$+ 7(%&?+ /9$+ #$.."# '1"# /.-%#+A$+"$+/.+ 7.$%.4("+ $+ 6%-@$4-%(#C+ 0/9$+ 64$+ ("4#(#./%)+$%+)"# "# $+/.(7$)$?+ &6-+ #(+ 7-#()-3$+ &#&+ A$+ #$+ 6.."$"+ $+ #*%$+ .# *..4("+$+7$4(7/9$"($4+ /9$+6%-@$4-%$)$?+3."#'2."PAD1C@:!1! 1?C71B@"1AJKA@!"1!C.&$%6$(!'&!4#.#/.7$+ A$+ #$+ P9)(::-3"$+ 7$#-/&+ #$+ %$3&+ 7$4(7/9$"($3$C+ + + + ! + + ! .4("+$+6%-@$4-%(#C+0/9$+ 64$+ ("4#(#."/+ #$+ "$1:(P9-9$"?+ /9$+ #$+ (")$4#-9$#+ 49.+ $+ ):$%$4-3"$+ &A+ 4&+ /.8"%"/-&# 8"# +'-3")/-%"%# "# /0%&"# '+$# &+'*# %."()$%4(#$#$+"$+6$%13(#9$4(+".3-+ :("/+ 49A$#$4(7(+ + 4$+ )$#$+ 6%-@$4-%$#+ ".9$#+6%-@$4(-"("+/9$+".(7-%$?+ 4$4&+ 6$%+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4C+ K9$+ "1&+ .()0! .$+)$6%.7$+ 9$%$?+ &#&+ ):$%$4-9$"+ 7$+ 49.7$+ 6$%+ 6.

+(+ ..-3"$+ (")$4#(1-3$+/9$+#$+.-"#%(E.#-%$49+#$+#3$%$+7.$+(+ /$#*%.&%+A$+/-+ M$3-"+&"$#&%$#+$+.+4('+$49#$+4.#$%b! Q(+E$37$+&#-+7$#-/&+#$+%$3&+7$4(7/9$"($3$+#$+ Q$+7-#()-3"$+("-)&'(-"("+/9$+6$%/-%(7("+$+ /$#*%.6!)&*+(.+7$4-3"$+46$4$+6%-@$4-%$#+$+#*%$+)&P9/-3"$+#$+6$%/-%("+ 7$#-/&#+$+)3$#%&?+A$+"."()$%4(#$#$)$+#-"&?+/9$+$+)$"/(#+#-"$+)&%$#+49."1! 1O1?J1J!1!"PADC..$#-+ K.$+(+ (76:$7$"#-3"$C++ /9$"$+&#*%$+7.*+4963$1(7+$49#$+#93$49#+49..+ "/$49.#-%(+(+)$#$7+A$+(+"/&:-"+6%-@$4-%$#?+4#.&%+6$%+7-4+6$%/-%(7("+ ! $+7$#-/&)$+#$+%$3&+#$+&.&%+7$#-/&#+$+%$3&?+/9$+/.&.?+ A$+6%-@$4-%$#+A$+3&"$+&.%+"1&+6.-%#+A$+9$%$#+&+)-"$+6%-@$4-%$+/-+(+&/&6#-3"$+7$#-/&#+$+%$3$?+E$37$+&6-+3-+"$+"/-"3$+13$+ 6$%+.&/$7(.&%+6%-@$4-%$#+A$+3&"$+&.&!./$"#$#?+/9$+ 6%("/$%(#+#$+6%&"-3"$+7$#-/&#+$+%$3&`+F$4$+3-?+'@&%$+7.%&+6$%+&#&+A$+".%+7$#-/&#+$+%$3&?+/9$+ K."&+13(#9$+ 7$#-/&)$+#$+%$3&+"$+.+6-+(+(76:$7$"#-"+7$"*%&#+$+%$3&+ #$+7(%&C+! #$+7$4(7/9$"($4C++ 5$+$+:$9#$+6$%+#$+6%-@$4-%$#+6$%+#(+6%&".&%+.3-+(/$+$49#$+#93$49#+"3$+49#*4$+6$%+#$+ 6$%A&@..&+"1&+"/%*49(7(+$49#$+@&.+/.."1!J1!?1JNB1!M17B@"1M1! A&!.$497$+/9$+#I(+6.&%`+N6-+7$"/-"(+4$+.$+(+6$%@49(%$+63$4$#&%$#$+.$"+4$+6%-@$4-%$#+ (76-"-37$+&#&C++ 7.-7&"/-3"$+7$#-/&#+7$+ 6$/&1-1$#+".&"?+/-+#I(+ '$"-"#$+#$+/%$3#$"+$+#*%$+&.#$%b! !!!!!!!!?&."/+#$+3$"$+&%*$#+$+#3$%&`! N+3$"(+/&.$+A$+#$+ 7$#-/&?+6&4(+&#&+/-+#$+"/(9$"+63$4$+$+."/+#$+6$%@49(9$"`+! N+3$"(+/&.&%+"1&+"/%*49(7$#`+F$4$+6-?+64$`! N+7$"/-"(+4$+@%(.$+(+:$3."/$4(`! N+7$"/-"(+4$+6%-@$4-%$#+/.&%+"$+#$+"3$3#$"+.7$::-3497$%(+ 496$%E:(7$49?+"1&+6.$#$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`+! N+7$"/-"(+4$+/."()$4(#$#(#+A$+#$+(/$"#(@(.(./$"#$#+".(7$#+$+/.$+(+/$#*%.&%+."/+#$+9.7E("+13&#$+ 6%-'$4(#C+! Q$+4963$1-37$+6$%@(#(7$#+$+7$#-/&)$+#$+%$3&+/9$+ #$+E("/(7+6%-@$4-%$#+#I(+6$%/-%("?+"$+)$"/+A$+#I(+ F/(97-"+6$%+#$+7("(7(P.P-3"$+.49(7$#?+%%(#3$+%%-1$?+ Q$+E("/$49+6%-@$4-%$#+A$+%$@.&%C++ ! ! 7&+!%('-#..&/$7(."()$%4(#$#$#+#-"&?+$/9$+64$+ 6%-@$4-%$#+A$+/-+(+.%(3-3"$+7$#-/&+#$+%$3&?+#$+)$"/-4("+4#&"/&%#$?+ 7$#-/&)$+4$64$+.&%+@%(.9$#+9$A.13$%."/$4("$+A$+#$+7E%-9$"+"1&+ /$"(7$#C+! Q$+.&%+4$+".P"1!"1JKD:!J1!ADBNC."/+#$+6$%@(#-3"$C+! Q$+"1%$7$+"3$+.$#*%$+ ."/$%49#-3"$+ /(4&+6%-@$4-%$+#$+7(%$+7..?+7$+4#&@+&.4.&"$+..-%#+7$+(/$"$+A$+4#..$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`! N+7$"/-"(+4$+$+&%/973&+$+.-9$+A$+#](+6$%/-%("C+! QI(+-@%-37$+6$/&1-1$)$+"3$+49..&EEE! N+7$"/-"(+4$+"3$%$P(#+"$+6$%13(#9$4(+3&"$+#$+@%(."+#$+7-4+6$%/-%("+7$#-/&+#$+%$3&?+/.&/$7(."&+#93$49#+4$64$+&#&+6$%/-%("+7$#-/&+#$+)3$#%&`+F$4$+ 6-+?+64$`+F$4$+3-?+64$`! ! ! ! ! + "1JKD:J!1!"1C@"D.$#-+7$#-/&?+ 496$%E:(7$?+"$+7$"*%$+A$+#I(+/$#*%-37$+&#&+#$+ A$+6$%/-%(7(+(+#*%$+$49#$+7$+7(%$+6$%+#&+/9$+&#&+ 6%&"-3"$+7$#-/&#+$+%$3&C++ 7...&"$+(76:$7$"#.&!.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!W`! + .$#$+7.&%+"$+#-C+! /9$+.&!."1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"PAD1C@:!1!!!!!!!!!!! ! @"7[1"1AJ@"1!J1!"PADC.&4$?+&6-+7$"/-"(+4$+.P.@(3+6$%+#$+6$%/-%.9.&<'/.&/$7(..49-37$+"1&+6.+3&"$+$@(.1?C71B@"1AJKA@!"1!C.P..&%+6%-@$4-%$#+#$+6$%/-%("+7$#-/&+#$+%$3&?+"$4$+&#&+".%(3-37$"3$+13*A+&.7$+"1&+&/&6#(7(+(+ 7$#-/&)$+#$+%$3&?+&49#.7$+(+#93$49#$`+ F$4$+$49#$+(+#93$49#$?+'@&%$+@&.P-9$"+/9$+#$+7&%%("+ /$"(7("+$+7$%(#.-7(#$#+#$+46$'(&:(P...-"#%-::-3$+4$+'(:(+"1&+ 7$#-/&#+$+%$3&+/9$+#$+%$.

+$+):$%$4-3"$+&A+4&+/.+(+.+3$"(+/&.+ 7."$"+$+#*%$+.(7$)$?+&6-+#(+7-#()-3$+&#&+ A$+#$+6..+ 3$"(+ /&."()$%4(#$#$)$+ ):$%$4-3"$+ /9$+ 496$%E:3$"$+ 7$+ 49.$%.+&"# 4.&%+6$%+#$+&%/97$"+$+@$7(3$)$+#&"$?+N#&+ ".3-+ :("/+ 49A$#$4(7(+ + 4$+ )$#$+ 6%-@$4-%$#+ ".&%+6$%+#$+ &%/97$"+ $+ @$7(3$)$+ #&"$?+ N#&+ ".+ $+ ):$%$4-3"$+ &A+ 4&+ /.7$+9$%$?+ &#&+ ):$%$4-9$"+ 7$+ 49.+ 3..$+ )$6%.4("+ $+ 6%-@$4-%(#C+ 0/9$+ 64$+ ("4#(#."/-# $.$%.9$#+ 4#&#.#("+ $+ 6%-@$4-%(#C+ K9$+ "1&+ ."-3"$+7$+49.8"%"/-&# 8"# +'-3")/-%"%# "# /0%&"# '+$# &+'*# %.49#-3"$+ .&%+7$#-/&+#$+ %$3&C+0/9$+64$+49-A$%(&+3-"$+$49#$+$+49A$#$4.&! .$#-+ 3&"$+ /*+ "1&+ &%4*$#+ 64$+ 6%-@$4-%$#+ 7..#/.+7..4("+$+7$4(7/9$"($4+/9$+6%-@$4-%$)$?+3."#'2.%+"/."'-"/# 4")#%"#5")"#.&$%6$(! '&! 63$4&+ 7$+ $+ 7&/9$+ $+ .%0#&"#051"$%-3"#*.# 4")5.&%+ .1A@1C! .4("+ $+ 6%-@$4-%(#C+ 0/9$+ 64$+ ("4#(#.7$+ 6&.%":# ..$%.9$#+6%-@$4(-"("+/9$+"..'(-"$#+ (")$4#-3"$+"$+6%-@$4(-"("+$+7$4(7/9$"($4?+49.10# &+'*"/-# 31"'# /-# 4."()$%4(#$#$#+ A$+ #$+ (")$4#-3"$+ 7$+ 49.*&-'-/%).+6$%+#-C+X3(#9&49#.7$+ "$+ 7$4(7/9$"($?+ /9$+ #$+ 496$%E:$3$+ 6."()$%4(#$#$)$+7.(7-%$?+ 4$4&+ 6$%+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4C+ X3(#9&49#.$#-+ E$4(7$+ /9$+ 49A$#$4(7$?+ /9$+ $/9$+ "$4$+ *-.-3"$+ .# '"# 4")21-%.&%+ 7$#-/&+ #$+ %$3&C+ 0/9$+ 64$+ 49-A$%(&+ 3-"$+ $49#$+$+49A$#$4.9$#+6%-@$4(-"("+/9$+".()0! .$%.+$+):$%$4-3"$+&A+4&+/..# *..7$+6&..9$#+6%-@$4(-"("+/9$+"."$"+ $+ #*%$+ .%+ /9$+ (76:$7$"#.$%.$4(#+ 4$4&+ 6%-@$4-%$#`+ N+ 7$"/-"(+ 4$+ 49-A$%(&+ ".-9$+/9$+$"$%13(+ 6$%63$.-9$+ /9$+ $"$%13(+ 6$%63$.."/-# '+$# "# 36")"/01'"# /.49#-3"$+."PAD1C@:!O! J1!71B"@B1CK.-9$+/9$+$"$%13(+ 6$%63$."# '1"# /..8#/.$49#.+ (+ ):$%$4-"+ 6%-@$4-%$#+ /9$+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4`+ K9$+ &+ 7$"/-"(+ 4$+ .."/+ #$+ 7$"/-"(+ 4$+ /.%0)"%:# ! + ! :! ."()$%4(#$#$)$+ 7..+ 7.+ 3.$49#.+(+.(7-%$?+ 4$4&+ 6$%+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4C+ K9$+ "1&+ .49#-3"$+ .08")-."/$4(+ 7.9$#+4#&#.4("+$+6%-@$4-%(#C++ + ! + ! ?<6!."# +'-3")/-%"%"%# %0'.+3.%+/9$+(76:$7$"#.+$+):$%$4-3"$+&A+ 4&+ /.3$)$+6$%+#$+13$#.%# "# /0%&"# %"# &"/-&*.%+/9$+(76:$7$"#.+ (+ .9$#+ #$+"1%$7$+4#&#."%7# *..%*$%3&+$+.7$+ 9$%$?+ &#&+ ):$%$4-9$"+7$+49.7$+ .<&+0E! 2-%+ $/9$+ "$4$+ "$+ (+ "/&37$+ .+(+.&%+ 7$#-/&+ #$+ %$3&C+ 0/9$+ 64$+ 49-A$%(&+ 3-"$+ $49#$+ $+ 49A$#$4.7$+A$+#$+P9)(::-3"$+7$#-/&+#$+%$3&+ 7$4(7/9$"($3$C++ .+ $+ ):$%$4-3"$+ &A+ 4&+ /.10# &+'*"/-# 31"'# '2.10#&+'*"/-#*0#%"#4)030'%"#%"#4")&-)"/0'%"#*-?"'1-&-'#"#36")"/-&"3"#%"#&"/-&*."'-"/# +# '"301-%"%# '1"# -'9).&%+6$%+#$+ &%/97$"+ $+ @$7(3$)$+ #&"$?+ N#&+ "."%#4)09"/-0'-'#"#&"/-&*.9$#+ 4#&#."/+ #$+ E$4-"(+ + $/9$+ "$4$+ "$+ (+ "/&37$+ .$%.7$+9$%$?+ &#&+ ):$%$4-9$"+ 7$+ 49.4("+$+7$4(7/9$"($4+ /9$+6%-@$4-%$)$?+3.$# &0%-3-&# 8"# %"# 4")&-)"/01'"#&"%0*.6601'"# ."#&"#%"#*05-/."# .$%."/+ #I(+ 7-#()-3$+ ."$"+ $+ #*%$C+ K9$+ .9$#+ 4#&#.(7?+ /9$+ :&%1+ ..%#"#%()"#%"#&"/-&*.4("+ $+ 6%-@$4-%(#C+ 0/9$+ 64$+ ("4#(#.+ 6$%+ #-C+ X3(#9&49#.$4$4+ 4$+ 6%-@$4-%$)$+ 6$%+ #$+ "/&%%$+ "1&%.3$)$+ 6$%+ #$+ 13$#.8"%"/-&-#8"#4)09"/0)"%#"#+'-3")/-%"%"3"# '"# 4")21-%.?+.3-+ :("/+ 49A$#$4(7(+ + 4$+ )$#$+ 6%-@$4-%$#+ ".-%#+A$+"$+/.3-+ 7.$4$"+ /9$+ 6..9$#+4#&#.%+ /9$+ (76:$7$"#.."/+ #$+ E$4-"(C+ K9$+ "1&+ .&%+7$#-/&+#$+ %$3&C+0/9$+64$+49-A$%(&+3-"$+$49#$+$+49A$#$4.+7.+ $+ ):$%$4-3"$+&A+4&+/.9$#+6%-@$4(-"("+/9$+ ".1A!M[1B1C@"1J!1!"1C@"D..'(-"$#+ (")$4#-3"$+"$+6%-@$4(-"("+$+7$4(7/9$"($4?+49.-9$+ /9$+ $"$%13(+ 6$%63$.(7$#+ $+ ."/+#$+"$1:(P9-9$"?+ /9$+#$+(")$4#-9$#+49.(7-%$?+4$4&+ 6$%+6%-@$4(-"("+$+7$4(7/9$"($4C+ ! ! @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D.+$+):$%$4-3"$+&A+4&+/.9$#+6$%+#$+P-#$%.?+ ..# 5"/-&-# /"# &"%0*.9$#+#$+"1%$7$+4#&#.3-+ :("/+ 49A$#$4(7(+ + 4$+ )$#$+ 6%-@$4-%$#+"."()$%4(#$#$+"$+6$%13(#9$4(+".-9$"+ /9$+ $"$%13("$+ $+ "$)-3497$+A$+/.&%+7$#-/&#+#$+%$3&`+ 76+!50+F!$F0!-&+-&'0!&!>(5&'('&!"$+#$+/*3&+%&4#$#?+ 7$4(7/9$"($+ /9$+ ."/$+ #$+ 43$::$+ A$+ /(4&+ .'(-"$#+ (")$4#-3"$+ "$+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4?+ 49."'-"/#..$%.#$%&'(! )3$"+4(+%%3$/9-3$+$+E$4(7(#+4$+49-A$%(&+ 3-"$+/9$+."()$%4(#$#$+ #$+ "/&:-3"$+ 6%-@$4-%$#+"1&+.7$+ 6$%+ 6.$%."$"+ "1&+ 7$4(7/9$"(&+ /9$+ .$+)$6%.$%.&"#4")#/%+*"'%"%7#&"/+"/-%#*.(7(?+ .$#-+ E$4(7$+ /9$+ 49A$#$4(7$?+/9$+$/9$+"$4$+*-.+ 7.1A@1C!W\! + .(7$#+$+.3-+ :("/+ 49A$#$4(7(+ + 4$+ )$#$+ 6%-@$4-%$#+ "."$"+ $+ #*%$+ ."/+ #$+ E$4-"(C+ K9$+ "1&+ ."/+ #$+ "$1:(P9-9$"?+ /9$+ #$+ (")$4#-9$#+ 49./%)+$%+)"# "# $+/.7$+6$%+6."/+ #$+ 7-4+ (+ /$/(.#*+..49#-3"$+.&%+ .7$+ 6$%+ 6."/+#$+7$"/-"(+ 4$+/."'-"/:## # # + 7+&'*&-.3$)$+6$%+#$+13$#.+ $+ ):$%$4-3"$+ &A+ 4&+ /.3-+ 7.&%+ 6$%+ #$+ &%/97$"+ $+ @$7(3$)$+#&"$?+N#&+".+ $+ ):$%$4-3"$+ &A+ 4&+ /.-%#+A$+"$+/.'"# /./01"# "# 5"/-&-%# 8"# /.3$)$+ 6$%+ #$+ 13$#.&"7# *.#*+.

&/$7(.9.3-+(/$+$49#$+#93$49#+"3$+49#*4$+6$%+#$+ 6$%A&@.$#$+7.&"$+(76:$7$"#.(7$#+$+/.9$#+9$A."1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"PAD1C@:!O!!!!!!!!!!! ! @"7[1"1AJ@"1!J1!"PADC.$+(+/$#*%.$"+4$+6%-@$4-%$#+ (76-"-37$+&#&C++ 7..$#*%$+ K."/+#$+6$%@49(9$"`+! N+3$"(+/&.49(7$#?+%%(#3$+%%-1$?+ Q$+E("/$49+6%-@$4-%$#+A$+%$@.+3&"$+$@(.%(3-37$"3$+13*A+&.$+(+6$%@49(%$+63$4$#&%$#$+.@(3+6$%+#$+6$%/-%.$#-+7$#-/&?+ 496$%E:(7$?+"$+7$"*%$+A$+#I(+/$#*%-37$+&#&+#$+ A$+6$%/-%(7(+(+#*%$+$49#$+7$+7(%$+6$%+#&+/9$+&#&+ 6%&"-3"$+7$#-/&#+$+%$3&C++ 7.&%+6%-@$4-%$#+A$+3&"$+&..-"#%(E."&+13(#9$+ 7$#-/&)$+#$+%$3&+"$+.%+"1&+6."/$%49#-3"$+ /(4&+6%-@$4-%$+#$+7(%$+7.+/..7$+"1&+&/&6#(7(+(+ 7$#-/&)$+#$+%$3&?+&49#.&%C++ ! ! 7&+!%('-#.&%+@%(..%(3-3"$+7$#-/&+#$+%$3&?+#$+)$"/-4("+4#&"/&%#$?+ 7$#-/&)$+4$64$+.$+(+:$3.&!.%+7$#-/&#+$+%$3&?+/9$+ K."1!J1!?1JNB1!M17B@"1M1! A&!..&4$?+&6-+7$"/-"(+4$+.+(+ .6!)&*+(.-%#+7$+(/$"$+A$+4#.$#-+ 7$#-/&?+6&4(+&#&+/-+#$+"/(9$"+63$4$+$+.$+(+ (76:$7$"#-3"$C++ /9$"$+&#*%$+7.P-3"$+.&!.-"#%-::-3$+4$+'(:(+"1&+ 7$#-/&#+$+%$3&+/9$+#$+%$.#$%b! !!!!!!!!?&.&%+A$+/-+ M$3-"+&"$#&%$#+$+.$+(+ /$#*%.&/$7(.&"$+.P.P.-7&"/-3"$+7$#-/&#+7$+ 6$/&1-1$#+".P-9$"+/9$+#$+7&%%("+ /$"(7("+$+7$%(#.?+7$+4#&@+&.&<'/.+7$4-3"$+46$4$+6%-@$4-%$#+$+#*%$+)&P9/-3"$+#$+6$%/-%("+ 7$#-/&#+$+)3$#%&?+A$+".&/$7(.&..-9$+A$+#](+6$%/-%("C+! QI(+-@%-37$+6$/&1-1$)$+"3$+49.7$::-3497$%(+ 496$%E:(7$49?+"1&+6.P"1!"1JKD:!J1!ADBNC.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!WS! + .&%+4$+".&EEE! N+7$"/-"(+4$+"3$%$P(#+"$+6$%13(#9$4(+3&"$+#$+@%(.&%+7$#-/&#+$+%$3&?+/9$+/.#$%b! Q(+E$37$+&#-+7$#-/&+#$+%$3&+7$4(7/9$"($3$+#$+ Q$+7-#()-3"$+("-)&'(-"("+/9$+6$%/-%(7("+$+ /$#*%.&+"1&+"/%*49(7(+$49#$+@&.&%`+N6-+7$"/-"(+4$+.$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`! N+7$"/-"(+4$+$+&%/973&+$+.-%#+A$+9$%$#+&+)-"$+6%-@$4-%$+/-+(+&/&6#-3"$+7$#-/&#+$+%$3$?+E$37$+&6-+3-+"$+"/-"3$+13$+ 6$%+.&!..+6-+(+(76:$7$"#-"+7$"*%&#+$+%$3&+ #$+7(%&C+! #$+7$4(7/9$"($4C++ 5$+$+:$9#$+6$%+#$+6%-@$4-%$#+6$%+#(+6%&"."&+#93$49#+4$64$+&#&+6$%/-%("+7$#-/&+#$+)3$#%&`+F$4$+ 6-+?+64$`+F$4$+3-?+64$`! ! ! ! + "1JKD:J!1!"1C@"D."/+#$+6$%@(#-3"$C+! Q$+"1%$7$+"3$+."/$4(`! N+7$"/-"(+4$+6%-@$4-%$#+/.."/+#$+3$"$+&%*$#+$+#3$%&`! N+3$"(+/&.$#$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`+! N+7$"/-"(+4$+/./$"#$#?+/9$+ 6%("/$%(#+#$+6%&"-3"$+7$#-/&#+$+%$3&`+F$4$+3-?+'@&%$+7./$"#$#+".+4('+$49#$+4.7E("+13&#$+ 6%-'$4(#C+! Q$+4963$1-37$+6$%@(#(7$#+$+7$#-/&)$+#$+%$3&+/9$+ #$+E("/(7+6%-@$4-%$#+#I(+6$%/-%("?+"$+)$"/+A$+#I(+ F/(97-"+6$%+#$+7("(7(P."/$4("$+A$+#$+7E%-9$"+"1&+ Q$+.7$+(+#93$49#$`+ F$4$+$49#$+(+#93$49#$?+'@&%$+@&.&%+"$+#$+"3$3#$"+."+#$+7-4+6$%/-%("+7$#-/&+#$+%$3&?+/..*+4963$1(7+$49#$+#93$49#+49...13$%...&%+.&"?+/-+#I(+ '$"-"#$+#$+/%$3#$"+$+#*%$+&.$497$+/9$+#I(+6.&%+..%&+6$%+&#&+A$+".#-%(+(+)$#$7+A$+(+"/&:-"+6%-@$4-%$#?+4#..&%+6%-@$4-%$#+#$+6$%/-%("+7$#-/&+#$+%$3&?+"$4$+&#&+".$+A$+#$+ .-3"$+ (")$4#(1-3$+/9$+#$+.&/$7(."/+#$+9."()$%4(#$#$#+#-"&?+$/9$+64$+ 6%-@$4-%$#+A$+/-+(+.#-%$49+#$+#3$%$+7.&%+6$%+7-4+6$%/-%(7("+ ! $+7$#-/&)$+#$+%$3&+#$+&.(.&%+"$+#-C+! /9$+."()$4(#$#(#+A$+#$+(/$"#(@(.?+ /$"(7$#C+! A$+6%-@$4-%$#+A$+3&"$+&.49-37$+"1&+6..&%+"1&+"/%*49(7$#`+F$4$+6-?+64$`! N+7$"/-"(+4$+@%(."1! 1O1?J1J!1!"PADC.4.! 1?C71B@"1AJKA@!"1!C.+ "/$49."()$%4(#$#$)$+#-"&?+/9$+$+)$"/(#+#-"$+)&%$#+49.-7(#$#+#$+46$'(&:(P.

.."$7&%%$4(#+$+.%%(."/+#$+7$"/-"(+ 4$+/.+ $+ ."/+ #$+ E$4-"(C+ K9$+ "1&+ .+7.#&"/-&*."'-"1"#*.)"7#"$/4")%"7#*.# '+$# &+'*# %D-# 4")2.&! ."$"+ $+ #*%$+ .:&+ A$+ /-+ #$+ 6$%49#&#$"+ 49."/$4("$+ A$+ #I(+6$%1&#(4("+4#.%+# /-=# -# $")$0'# %)"2+# -# 4+'"/7#*.+6$%+#-C+X3(#9&49#.6"#*.$%."$C+ 83-+ 7.:&#+ #-"&+ ".%%(.)#*.+3$"(+/&.+$+):$%$4-3"$+&A+4&+/."$+ #$+ 7(%$+ ./$"#$#+&49#.7$+ 6$%+ 6."/."/(#+6$%+ 49.7$+ 9$%$?+ &#&+ ):$%$4-9$"+ 7$+ 49."-:-13(4$+ $+.+ 4('+ /.+7.:&#+ $+ :$"/$)$+ 7$+ 7$#-/&#+ $+ 7$4(7/9$"($4+ "$+ 7$"*%$+ A$+ 4#."$7&%%$4(#+ )$"/&4?+ /9$+ 13(#9&49#."$4?+/9$+ 7$+ "3$+ 1:-E&:(P(7+A$+4&+ )3$"+$+@-%'-9$#C++ + # # .+ $+ ):$%$4-3"$+&A+4&+/.$%."()$%4#(#$#$+#$+ $'("+ 7$+ 9&6("+ $+ .&'#0+! '&! 3&"$+ 49.10# &+'*"/-# 31"'# '2./$"#$#+ &49#.))"/#$0&5"%./$"#$#+ 7$4-3"$+ "$+ 49."#$+))-$+6.9$#+#$+"1%$7$+4#&#.7$+6&.10'%"#+'-3")/-%"%"%#*.+4(+&#&+$+7$"/-3"$?+/9$+4$+ 4#..+(+6.$%.7%(+ (+ 4#.."$4`+ + ?<6!.&"$+ 6$%/-%.%# %0'.9$#+ 6$%+ #I.%0#'"#%"#.%#"#4+'"/# 2605.#(+ "$4$+ "3$+ .%+ /9$+ (76:$7$"#.&"+ "1&+ 4#.&%+ 7$#-/&+ #$+ %$3&C+ 0/9$+ 64$+ 49-A$%(&+ 3-"$+ $49#$+$+49A$#$4.?+ ."+$+6.%+ 7$#-/&+ 7$+ #$+ P9)(::.)#&"%0*.@(3#$+ /9$+ #$+ 13$3"$+"$+)$"#$+#$+#3$%&+4#.$"$+ #$+ )$49#(%$+ #$+ 13$3"$+ "3$+ 6."$4`+ N+ 3.7$+../$"#$#+ )$"/&4?+ /9$+ .4$4(+ (+ "3$+ .$#-+ E$4(7$+ /9$+ 49A$#$4(7$?+ /9$+ $/9$+ "$4$+ *-."$4`+K9$+&+7$"/-"(+ 4$+ "$+ 7.7$+ #$+ 6&.&! '/H&."# &"%0*.(7$#+ $+ ./$"#$#+ A$+ #$+ 6$%1&#(#$"+ 6$%+ #%$1..%-/-'# /%+*"'%"%# ."+$+6.+3&"$+#$+6$%1&#(#.&%+ .%+7$+#%$1./$"#$#+ /-+ #&+ .%(#$+A$+&#&+7&%%("+A$+7$+)-"$+/-+(+"$)-3(#$"+6$%+#$+ 9*%$+ "$+ #%$1.#+ #$+6.$+ )$6%."/+ #$+ "$1:(P9-9$"?+ /9$+ #$+ (")$4#-9$#+ 49."()$%4(#$#$)$+ 7.6"# *.(7-%$?+ 4$4&+ 6$%+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4C+ + + + + + + + + @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D."$4?+ /9$+ .$4$+)(#$#+$+@..'(-"$#+ (")$4#-3"$+ "$+ 6%-@$4(-"("+ $+ 7$4(7/9$"($4?+ 49."PAD1C@:!8! J1![1=K="1!JB18PA!1!7PA1C!J1!DB1=JK=1!BBP81A! .<&+0E! 2-%+ $/9$+ "$4$+ "$+ (+ "/&37$+ + .9$#+6%-@$4(-"("+/9$+".."()$%4(#$#$)$+7.&:-3"$+ ./$"#$+#$+'(:$#+3&"$+49.$#-+ E$4(7$+ /9$+ 49A$#$4(7$?+/9$+$/9$+"$4$+*-./$"#$#+ #$+ 3$"$+1&#(+6$%+#.."/.%+ 4$+ 4#..)"#4")#%"# ?."+ $+ 6.$49#.."#4+'0'1"/#8"3")-%.%/.+ 7.$%."()$%4#(#$#+ #-"&+ ".+ (")$4#(#-%$#+ $+ 9.&+ E$%$+ #$+ 6&7.+ #$+ 1:-E&:(P(7(#?+ /9$+ P9)(::(7(+ (+ 496$3#$+ (+ #$."#."/+ #$+ "/%*49-37$+ ../$"#$#+ )$"/&4+ 6&+ 6.-".."$4+ (+ 4$+ &%/97$4+ $49#$+ (+ 6&%&49(.%&+6$%+"$)-3&#+&.8"%"/-&# 8"# =+))-$+6."+ $+ 6.3-+ :("/+ 49A$#$4(7(+ + 4$+ )$#$+ 6%-@$4-%$#+ "..#&+ :(/93$#+ 7$+ &#$+ A$+ 4#.6#%"# 4+'"/7# /"# +'-3")/-%"%"%# %0'.&"':## + ! ! :! <&$(! .&"$+ 13(#9"3$+ $+ 7$+ #$+ #93$49#$?+ A$+ #$+ .$#$+ 7$"*%$+ 4#.()0! .+ 3$"(+ /&.&3?+ /9$+ #$+ 6$%1&#(#$"+ 7$#-/&+ 7$4(7/9$"($3$+ /9$+ .+ 3.9$#+4#&#./#*-460&-&-%:## # 7+&'*&-.)*.7$+ 7$+ 7(%$+ 7$+ "$)-3&#+$+#%$1..# '1"# /.# .&%+ ."/+ #$+ 7$"/-"(+ 4$+ /.%."#'*")$0&5"%.-9$4+ /9$+ #$+ 6$%49#&#$"+ 4&+ 7$+ 7(%$+ "$)-3&)$+#$+#%$1.%# "# &"/-&*.#$%&'(!)3$"+4(+%%3$/9-3$+$+E$4(7(#+#%$1.4("+$+7$4(7/9$"($4+/9$+6%-@$4-%$)$?+3.49#-3"$+ .$49#."$7&%%$4(#+ 3&"$+$.$+ (+ :$"$+ "$+ .+(+..&:$+#$+#%$1.9$#+ #$+"1%$7$+4#&#.%%(..3$)$+ 6$%+ #$+ 13$#.4("+$+7$4(7/9$"($4+ /9$+6%-@$4-%$)$?+3..-%#+A$+"$+/./.-%#+A$+"$+/.+ 6$%E&::.&"#&"#%)"2+'#."#/"#/%+*"'%"%#'+$#*0#%"#1"'"#'"#21"'*1"# 8"#%"#21"1'"#'1"#4+'"#%"#&-)"#4.+6$%E&::."#4)09"/0)"%#8"#%"#4+'0'-'#&"# 4+'"&.&%+6$%+#$+&%/97$"+$+@$7(3$)$+#&"$?+N#&+ ".&.%.10#&+'*"/-#*0#%"#-'$+)."'-"/# '+$# &+'*#%"#1"'"#%"#4")/.$%+.+ 6$%+ #-C+ X3(#9&49#.3-66+.7$+ 6&.-'#$")$"/.+ 7.$%+./$"#$)$+ #$+ #*%$+ A$+ /-+ #$+ #$%9$A$+ #%$1..&"$+ 7.46$%#+ /9$+$+ /("$+4$+'@&%$+6%$4("+/9$+'@&%$+ /.%+ A$+.#C++K(#$#+$+4-#7$+6.$4?+ 6$%+ #$+ A$"$+ 1&#(+ A$+ #$+ ("#$%)(4#-9$"+ "1&+ 6.+3.&%&?+ /.+ 49A$#$4-"+ @&.?+..#+#$+ 6.#.1A@1C!UX! + + .#8"#*0#%"#4")4+%."$4C+ 2-%+ )3$"+ "1&+ "3$+ 49A$#$4(7+ + 4$+ ."()$%4(#$#(+ )&%$#+ "1&+ ".7$+7$+ #$+ 6$%1&#(#."()$%4(#$#+ (+ 6$%1&#(#+ 4#..%+7$+)-"$+7$+#%$1."/+#$+"$1:(P9-9$"?+ /9$+#$+(")$4#-9$#+49.$49$7?+ 4$+ 6.(7$#+$+."/$4(+ /-+ #$+ 6$%6(A$#+ #I(+ "/(97-3$+ 4#.-::$+ /9$+ "3-9./$"#$#?+ /9$+ 4.-9$+ /9$+ $"$%13(+ 6$%63$."$4+ .4("+$+6%-@$4-%(#C+0/9$+ 64$+ ("4#(#.+ (+ 6.$+)$6%.%+ &#&+ #$+ /(6:-7-9$"C+ 8$#-+ E$4(7$+ /9$+ 49A$#$4(7$+3&"$+E$%$+49."/+ #$+ E$4-"(+ + $/9$+ "$4$+ "$+ (+ "/&37$+ .

"1! 1O1?J1J!1!"PADC.%-"("+6.(7(#+"."$+$+6.:&#+$+#*%$C+! 6./$"#$#+6$%+#%$1..."/+#$+7&#$#$+"1&+&@#$4(&+6$%+#I(+6$%1&#(#.7$+."/+#$+7$4-3"$+7E(+"$)-3&#+A$+.&:&#+4(6&4+.#.&/$7(.#(.&#()+7."$+."$4+"$+#$+&%/97$"?+&#$9$%$+4(+7.$49#.&."$7&%%$4(#+6$%+#$+6&%$+"$)-3&#+$+ Q$+43$::$+7$+49.&%&C++ 6.."$+(+/.%(3-37$+"3$+c$"/$%+.&%+#$+&%/97$"+$+#%$1."$7&%%$4(#+3&"$+"$+6-P('(-"("+7$+#$+7(%$+6$%+#$+6&%&49(.+E$4-"(+4$+):$%&+$+"3$+4(4#$7(+$/.."$7&%%$4(#+A$+#$+7&%%("+63$4$+"$+ Q$+-%1&"(P-37$+4$7("&%$+7$+4#.$4(#+6$%+"$)-3&#$+ Q$+-%1&"(P-37$+6&"&(%$+6.+$49#$+6&%&:$:+7$+"$)-3&#$+$+6.&%($%$+6$%+4#.&!."()$%4(#$#$#+6$%+#$+-@%./$"#$?+6$/&1-1$?+ /(P$"3(7("+$+.."$4?+/9$+6$%+ /-+#$+4(1."$4+"$+#$+&%/97$"+3&"$+#$+6&%&49(.7$+ #*%$?+/9$+6$%+#$+%(/(P$"3.J1![1=K="1!JB18PA!1!7PA1C!J1!DB1=JK=1!BBP81A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"PAD1C@:!8!!!!!!!!!!!! ! @"7[1"1AJ@"1!J1!"PADC.7$+#$+6.:&)$C! /9$+6.&%(#+6$%+ Q$+7E(.49+/-+#$+(49#$+"$+6-P('(-"("+7$+#$+7(%$+6$%+#$+ 6&%&49(."+$+6.&<'/.-%#+4$+4(4#$7(+3-"$+&."$7&%%$4+ Q$+("@-%7-3$+4#.#$%b! !!!!!!!!?&.#-%$+#$+@#."$7&%%$4(#+ 5-#()-3$+6.&:+(+$/.&!."$4(7("! "$)-3&#+A$+7.+4#.&!.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!UW! + + .A*%%(7+#$+/(6:-7.&+"$+ QI(+3&7$+7$+49."$?+/9$+$/...$4+6.#+#$+6."/+#$+."$+#$+7(%$C+! Q$+"/$%#-37$+%&4#$+4#./$"#$#+ 6$%+"$)-3&#+$+6.&%+:$"/$+A$+ 6.#."$4+"$+#$+&%/97$"`! N+3$"(+/&..#! Q$+.&%+"$6$%+."$4.$497$`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+ 3-?+64$`! N+7$"/-"(+4$+6.9$#+#$+./$"#$#C+ Q$+3&6("+("@-%7&'(-"+"1&+#$+/(6:-7."/$4(+"$)$+A$+#$+13*."$4(7(C+! Q$+@#-37$+:$./$"#$#+6$%+#$+13$#.(.$%./$"#$#+#$+/("$+4$+'@&%$+ 4$+4(+.+4*"(7((+6%(7&%+(+"3$+."/+#$+"/%4*49-3"$`! N+/-+/-"(#+#$+3$#-"(#+"$+"3$+49-A$%(+.#+#$+ 6-+"/-/9+%$&:(49#+7$+...%%(.9$#+#$+/("$+A$+ :$."/+#$+7&#$#`! N+3$"(+/&."/+#$+7&#$#+"1&+&@#$4(&+6$%+#$+6$%1&#(#.(7(#+"$+."$7&%%$4(#+$+/("$+4$+'@&%$+6.6/&#$+.-76&"()$+ Q$+"&+3&6$+7.&"$+ 6%-@$4-%$#+A$+#$+./$#$#+A$+#$+E$3"$+6%&.$#$+"3$+"/%*49(7+7(/(4+#%&"(7(#+6$%+6.#$%b! Q$+7E(.%+ 4#.-76&"(+#$+"/%*497$C+! 6%&./(7-%$+#$+."$+#$+7(%$+"$+#$+&%/97$"`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`+! ! + + + + "1JKD:J!1!"1C@"D."$4C! #*%$+"$+#%$1.$#*%$+ )$"/$+6.&%+"$)-3&#+$+#%$1..6!)&*+(."$4`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`+K9$+"$4$+3-?+.A*%(7+6."+$+6..%+4#.-76&"()$+#$+"/%*497$?+.%(3-37$+"3$+6&"$4+&.46$%($"'&#+$+#*%$C++ #$+P$"$+"3$+)$"/+6.."$4`+F$4$+6-?+ 64$`+F$4$+3-?+64$`! N+7$"/-"(+4$+/."$+.&%(#?+6$/$%(4&+ "$)-3&)$C++ 6.%%(.&%+/9$+7$+49..(7-%$+6$%+#%$1.4(-"$+7E(+$..:&4&+A$+#$+3&6("+ QI(+7$4-3"$+4#..#+#$+6./$"#$)$+'@&%$+&#&+/.-%#+4$+):$%&+$+"3$+4(4#$7(+$/."()$%4(#$#(+#$+3$#$+4$+4(+#I(+6$%1&#(4$+ 4#."$4C+! ! ! ! 7&+!%('-#.49+"$)-3&#+$+#%$1."+$+6..-37$+7$+7(%$+ )$"/&4$?+"$+7$"*%$+A$+4#.&%(#+6$%+$.#+ #$+6."()$%4(#$#(+6$%7E.9$#C+! Q$+.%$/(#$+4#.46$%($"'&#+$+ #%$1./$"#$#+/9$+7$4.#(..%+"3$+6."$4C+ Q$+7-#()-3$+4#.&EEE! N+E$4-"(+4$+"$)-3&#+$+#%$1.$49+6$%+#$+E$%$+ Q$+"/(97-3$+.-76&"(+#$+'&."$4+"$+#$+&%/97$"`+F$4$+6-?+64$`+F$4$+3-?+64$`! F$4$+"."$+6$%+#$+/(6:-7.+A$+#I(+"/(97-3$+ 6$/&1-1$#+7./$"#$)$+6$%+ .%%(.(7(+7.$"$+"$+#$+&%/97$"C++ Q$+("@-%7-3$+4#."1!J1!?1JNB1!M17B@"1M1! A&!./$"#$#+/9$+ $+."()$%4(#$#`+ F$4$+6-?+&#$9$%$+4(+7$"/-"(+4$+&#-+7.&C++ QI(+49"/$%%-3$+."()(%4(#$#$#+"$+#%&3".&%+./$"#$#+7E(+"$)-3&#+$+#%$1.

! '.5/06+%"7#*.%+ "/-"3$+ &#%(E.!.+&F#$! &! *#$&'! ."/49$7?+ -%1&"(P&#&#+ $+ 9.+ "3$+ %&6-%#+ 46$'(&:+ 4$64$+$4#9$+P9)(::.$7(+ 6."/$4(+#$+ '(:&#+".6#-"(+&49#.10# "/.#%&$.&%+)$#$7+"1&+"3$%&+&"$+$+7-"$/9$4+ 4$+6&"$:(#+#-"$C+F$+6$%13(#9$4(+6%-3$.&:$+6$%+7$#-/&#+ $+7$4(7/9$"($4+A$+/-+(+ /(4.%+6$/&1-1$+46$'(&:$+6$%+#&+E$%$+.#'($! &! .+/.%&#+"$4$+/-+#$+.&! $%+Q'/."#'+$#$.$7(+ 6$%@49(%$+ "$+ .#$#+$+!.+.&%+'/-+.+#$+P13(/9"(+"3$+6%$3+#*%$C++ + + C&!G#$%(I!$&!%#0.6%0..&%C+ K9$+ 13(#9&49#.6#-"(?+ /9$+ A$+ &#-+ /-+ 3.$%.&$."%# %"# 4")*0)-'# 4)09"/0)"%# %.&%+ 49.+#$+7$"/-"(+6$%+7."'-"1"# *+.+3&"$+49.+/-+/$49(%-"(#+#$+/(4.+ 6-%+ $/9$+ 6%-@$4-%$#+ #$+ '(:$#+ 6-+ 7$4-"("+ 4$+ 4(+ #$+ /%$3#-"("++"3$+/(4.+ .+ /-+7$"/-"(+A$+&#-+3&"$+("#$%$4&"#$?+/-+(+..(7+ /9$+6%(#3$+A$+/./0'/.&! %+&<./&-'6<.=1! AD1B"=1J!"PAD1C@M1! ! A&!F<(.$#$+%&6-%#C+=96%$4-37$+A$+3.$#-+ "/%*49(7$?+ /9$+ &#&+ /.&+&%/9.7$+ $+ )$49#(%$+ A$+ #$+ (76:$7$"#-9$"+ #$+ 13(#9&+ .?+/.(49(7+/*+ 6&"$:$+ A$+ /-+ #$+ /%$3#-9$49("+ .:&4&#+ $+ #*%$C+ 049#$+ 49.-76&"(#$+)$"/&4$+/9$+1:-E&:$+A$+#$+6$%49#&#("+ 7$#-/&#+ 6$%+ )$"/$#+ $+ 6.$7(+6$%+A$::(7+A$+#$+%$..$7-49&#&%$+ A$+ 7.%+ @-%7.$+E&::&@&A.7$+&%4*$+64$+."/+ #$+ .+3&"$+E$%$+)$#$7+"1&+&"$#&%$#+$+!.%(3.$7(+ /&49.&.%"#.#.C++ + A&! $#-!9&'6<."&+ .1!48=1D.&.$#$+%&6-%#+3&"$+7.! .#&+'*"/-%"#"#3"4)-&-%# '"#$"%"#).:#&#+(+"3$+ 7("(+ 6%-3$..+6$%+#$+.+&F#$! &! *#$&'! .&! $%+Q'/.."()$%4(#$#$)$+ )$"/-4("+ 6$%+ .&%+49.$#-+ 7$#-/&+ /9$+ 6$%+ 6$/&1-1$#+ A$+ (+ 3&6("+ &#-+ :$"/$C+ J&! 5&<6<./&-'6<.:&%$+ ):$%$4(7(+ 6$%+ .&! .&.&! ."()$%4(#$#$#+$+ #*%$C+F$+7./$"#$#+ /.&./$"#$#+ A$+ #$+ $.$4$+ #$+ #*%$C+ 8$#-+ 3&"$+ &%4*$#+ 6$%4$+ .#%&$.6<&! ++#F&$! 4$('(:&+ 6%$3+#*%$+(+3$6+6$%13(13$+6*$#3$4+J.-"'$6#..&! $F+&..$#-+ A$+ /$:+ .$+#9$"$+A$+.+#$+'(:$"+7$+)-"$+&#&+/-+#&+ (76:$7$"#-"("+"$+)$"/$#+$+#*%$+/9$+"$+.9$#+#$+E$37$+"$4$+"$+(+&/&6#-37$+/9$+ (76:$7$"#-3"$+ "/-"3$+ "1&+ &#-C+ + !"# $"%"# &"'()"# '"# *+.#(7(+#$+ E$%$+"$+ 7("(6%-3$.&3&?+.$#-+ 7.&! 4$+ 7.&%+"$+.9$#+ 46$'(&:+ 4$64$+ $49#$+ "3$+ %&6-%#+ 49.%.#-%(#$#+46$'(&:+"$+."$4+ A$+ /-+ "$)-3(#$"+ 6$%+ #$+ &%/97$"C+ + K9$+ J&! &-'*&+(.0."/+#$+.&! %+&<.3-+$49#$+46$'(&:$?+ "..&+ 6%$.49$+ #$+ 13$%$+ )$6%(7#&%($?+/9$+"$+".."/$4(+ "3$9$%$49C+K.$#-+ 7.#(7$C+ =(+ 6$%@."$/01&"#/"#.%."/$4(#$+ A$+ .+ :(/9$+/9$+6.&! .&! /-+ #$+ (".+ 4('+ .6#-37$+ A$+ "$+ ."/$4(+."/$4(#$+$+)$#7$+."/$4(+ )$6%(7(+ 6$%+ '/-+ 63$4$+ #$+ #$+ 49A$#$4(7$)$+A$+7.&"$+("#$%$4+"$+ "3$+ '$49#3$+ #$+ '&.! #9-#$+ A$+ 4#./'1"#'2.&!.%"# 4")9"$%"# 4")# %+# -&46"&"'%+."2N[[=1! + A1!?PAD1BC.$#-+ /(4.(49(7+9&%B9.-7&"/-37$+"/-"3$+"1&+.$7(+ 49#3$::.#3"'*#4")# $+'*")/.&!A$+$49#$+"3$+ %&6-%#+46$'(&:+!..6/&$! '/#.#.&#%"#)-%.&! .#(+ #$+ !.+4$64$?+"/%*49$+ "1&+@49$9#$4(&+$+(/$"#(#$#(#+#$+63$4$#&%$)$+#$+/(4.7$+7.#+ 46$'(&:+?+&6-+&.E:(."/$4(49?+6$%+#$+13$#.!.%/&$(&'I! J&! &-'*&+(.&! '.1A@1C!UU! + + .6<&! ++#F&$! #9-#$+ A$+ "$+ /.#(7+#$+!...):# K.&#()$+/9$+3.$7(+6$%49.#"##3"'*0/#/"#=-6"'# &"%0*"# &"/-&*."/$4(+6$%+#.#!%#0.&.&."&+"$+"3$+496(%#+."/$4(+ #$+#3$%&C+2-%+"$+E$4-37$+4$+&#-+3&"$+6%-)-.&:$+A$+ 3.3-+ 7.&"$#?+/9$+P*%#&%$#+$+#3$%$+#$+.%+ "3$+ @.!C.#(7$#+".&.40)%#'+$#"/...&! >0-.+ "1&'7-3"$+(7&13("&#$"+A$+3.&$.9$#+ #$+ P13$/9("+ 7$#-/$"+7$+#$+7(%$+#$+7$4(7/9$"($4+#$+6$%49#&#497$+ 6$%+ #&C+ K9$+ ."# 8"# ..!>0-."/(7?+$49#$+"3$+D&6-%#+=6$'(&:+(+!.7$+:$9#$+^+/$%(+_+ -%$+6$%+'/-+ -%$+/(4.6$+#$+"/%*497$+A$+.-"'$6#.$#+ A&%#$+ "$+ #$+ .$+ 6$%/-%.$#$+%&6-%#?+&6-+..! .&:(@(.."/$%#?+ A$+ "$+ .$#-+#$+6&%&A(#.&7C++ # ! @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D.&! 4$+ "$+ ".#-%$#?+/$.%+ "$+ A$+ 3.46$%(7$"#-3"$+ 7$+ 7$+ "3$+ )&%($#$#+ #$+ 7&/9+ 7.+P9)(::-9$"+ /.&! .%&3-"#$+ 6%-@$4-%$#+ /9$+ 4#.$#?+@A("3$#?+ /9$+ A*#$#&%$#+ $+ #3$%$#+ E&49.6<$&! $%+Q'/(.3-+ $49#$+46$'(&:$C+8$#.($I!7Q&.($! #9-#$+ A$+ %$.?+/9$+4963$1-37$+49.7$+ "/%*49$+"1&+&#-+A$+!.%+4(+%$P.I!.J@"1!D.+(76:$7$"#.6%0! ."/$4(+ #$+#3$%&+)$6%(7(+/9$+7.&! /9$+ J&! 5&<6<.%+ "$+.&%C++83-+6$%+&%4*$+4$+4$+'/-+ 7.%+ $/9$+ %$P..6<.+ 6-+ "$".%*$4(49#+4$64$+.$7(+ 6$%P13$/9.$7(+ 6&%&A(#..$4)$C++ + P$()&+'(.&%+1%."$7&%%$4(#+ $+ 7.+4('+"$+(+ P9)(::."/+#$+"1%(9$"C+5$13(#9&#$+"$+.*+ $49#$+ "3$+ %&6-%#+46$'(&:+(+!.C+ 049#$+ 13(#9&49#.9$#+ #$+ /$13-37$+ 6..&.(49(7+ &%%(#.:#&#$+ #$+ "/%*497$+"1&+.+ #I(+ .%-&"7# *....#-"(#C+8&+$/9$+49.&%+ $/9$+ $7%&#+ $+ 63$4$7&%%$4)$+ 7$+ .7$+7.#-"(#+7$+49-."/%&+ 7$#-/&)$+ #$+ #*%$C+ 7Q&.$7(+ @.$#$+ %$6-%#+ /(4&+ "1&+ 7$"/(7$#+ $+ 7$4.'"E:# P$()&+'(.+"$+6$%13(#9$4(+6%-/9-"C+049#$+"3$+ %&6-%#+46$'(&:+.&%+$/9$+7$+49.$#$+%&6-%#C+ 8*+ %&6-%#+ A.&'(..6<$&!$%+Q'/(..9$#+A$+3.+ "1&'7-3"$+3.7$+ 7.9$#+ #$+ 9$A("+ "1&+ 6.#C+ K9$+ "$+ 6&/*49(7+ 7.+ $49#$+ 46$'(&:+ 4$64$+/(4."/+ #$+ &%%(9$#+ /."/$4(+ "$+ %&6-%#+ .%+7$#-/$"+7$+#$+7(%$+/9$+7$+ #$+ 6$%49#&#497$+ 6$%+ ."/+ #I3.&!.--6$%&#()?+&49#.#(7(#+ 4('+ E$37$+ "$+ %&6-%#$#+ $+ #3$%&+ A$+ (+ 6%-/9-3"$+ &#-?+ "$+ .

."/7(?+"$+7(%$6%$4(7+.-7$"#$#?+(/$#$?+/9$+6$%49#*63$#+$+#3$%&+%%$#9+.&%+13(#9&49#.$+(&+&#%E.&%C++ + =('+$49#$+6$%7$"/.&%&+"$+%&6-%#$#+#-"&+-4$+#$+/(4.#(7$)$C+ 8$#-+7&#$%(&:$+/9$+13(#9&49#..$+"&+/$%1.-63$#+6$%+&%4*$+3-+..&%&+"1&+6&"$:(+3-"$+(+/(4.&%+7$+49.$#$+%&6-%#+6$%+#$+)&P9/.%#(7(49#+"$+ '@&%$+3$"(+#$+("#$%$4."/+#I(+13$"(+"$+b$E4(#("+#-"$+d#$+:(4#..$7(+P9)(::.-."/+#$+P-#$%-"(+.$4$+/.+ 3$"(+#$+:(%$+#I(+.$+#%$1."/+#$+3$#$+(+/-E(49$7+6$%+1%.$%4E.+:$9#$4(7$+/9$+:(E$%+ .+7.7$+7$+/(4.-"#&..&%+"3$+./9$P."/&#(-"C-%1+ 07&(:G+(@k'(#*"$#C"$#+ # .-4#-e+/.#(7$)$C++ H.$%.6$+#$+ ("#$%$4..-.$#*%$+/(4..$7(+P9)(::.1!AD1BM17B@"! + F$+496%$4-37$+A$+3.$#(3+%&%6-%#(?+ 7.&:$7("/$%(#l+F$+3$7(+"$+6%(#3$+#$+"/$%)$6%(7$)$l+ "1JKD:J!1!"1C@"D...$/-+6.%1?Wh+\iRS\OSSSg+ + W$E4(#$G+9##6GjjbbbC("#$%&'#()(#*@-.E:(.."/&#(-"C++ + =$+@.+.&%&+"$+/(4.(7("+/9$+/%$3#(7("+$+.&%+49."/$4(#$+$+#(3?+6$%+.%+"$+:&37$%(7("+#-"$+#$+'-6*%(19#+"$+@&A$"+$+6&%$+#$+.#(7$#+ #$+@(::.1A@1C!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!U]! + + .&%+"3$+6%-'$4+/(4.&%+"$+6:&"(@(.(7$)$+#-"&+d6&+.+/-+#$+6$%/-%"(+."/&#(-"+ 2a+Y-B+g+ 2&%.#(7$49+6$%+#$+&4(4#.&%+!"#$%&'#()(#*+.-63-"(?+#I(+496$%"/&"(?+/9$+#$+#%&47$#-"(+.&%+7$+6-49#$eC+f-.#(7("+$+(/$)$?+#$+6%$P&"#.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! A=1!OJ1C1!1!.$#(3+%&6-%#(?+*-.#(7(+A*#$#&%+A$+7.-7$%'(&:$?+ /.-63$+49#$4$+ #$+6."/+#$+"&+.-.#(7$)$C++ + F$+.E:(..-63$+#$+%&6-%#$)$+#$+#3$%&+#$+!"#$%&'#()(#*+.+7.$4+/(4.(7+#-"("?+/9$+6%-'$4$#+#-"&+#$+/(4.E:(.#+"$+6$%13(#9$4(C+F$+.."/&#(-"?+ 7.#-37$+ ("#$%$4&#+$+6.#-"(+"$+&/%$4&#+$+7$6-49#7$C++ + !"#$%&'#()(#*+.:7PB!71B!D@C?PJ@"1!D.

(! V"()$%4(#$#(+V49#&%&."/&#(-"C-%1+ + @AJ1B:LJ@M@JN!OKPAD:J@KA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"1JKD:J!1!"1C@"D.#9*$%+"1&++ "0+'&5!?05&.! 2$%.$"/$%E$3L# # Q$:G+m^ZZ+ig+\\+gi+SZT+ 0O7&(:G+7n.+J=.1A@1C!! + + .&:$7(Rgk*&9--C'-7+ W$E4(#$G+ 9##6GjjbbbC("#$%&'#()(#*@-.