Bernhard KUTZLER
Vlasta KOKOL-VOLJC

Introducción a
DERIVE 5
TM

Traducción y Adaptación
José Luis LLORENS FUSTER

Un libro para aprender a utilizar DERIVE 5

Kutzler, Bernhard & Kokol-Voljc, Vlasta
Introducción a DERIVE 5
2000

 2000 Kutzler & Kokol-Voljc OEG, Austria
 Traducción al Español: José Luis Llorens Fuster, Valencia, España.
 Edición española: DERISOFT, c.b. Valencia, España.
1ª. Edición, 1ª. Impresión: Octubre de 2000

Typesetting: Bernhard Kutzler, Leonding, Austria
Cubierta: Texas Instruments, Inc., Dallas, Texas, USA
Imprime: Diazotec. Conde de Altea, 4. 46005-Valencia

The author and publisher make no warranty of any kind, expressed or implied, with regard to
the documentation contained in this book. The author and publisher shall not be liable in any
event for incidental or consequental damages in connection with, or arising out of, the
furnishing, performance or use of this text.
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio mecánico o electrónico de este
libro, sin permiso expreso del autor y del editor.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in
any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without prior permission, in writing, from the publisher.
DERIVE es una marca registrada de Texas Instruments, Inc.
WINDOWS, WINDOWS95, WINDOWSNT y WIN32S son marcas registradas de Microsoft Corp.

Tabla de Contenidos
fåíêçÇìÅÅáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =N
`~é∞íìäç=NW=mêáãÉêçë=é~ëçë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
`~é∞íìäç=NW=mêáãÉêçë=é~ëçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =P
`~é∞íìäç=OW=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OP
`~é∞íìäç=PW=bä=íçÇç=ó=ëìë=é~êíÉëW=pìÄÉñéêÉëáçåÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QP
`~é∞íìäç=QW=bÅì~ÅáçåÉë=É=áåÉÅì~ÅáçåÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SP
`~é∞íìäç=RW=`•äÅìäçë=Éñ~Åíçë=ó=~éêçñáã~Ççë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UP
`~é∞íìäç=SW=pìÅÉëáçåÉë=ó=Ñ~ãáäá~ë=ÇÉ=Åìêî~ë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VR
`~é∞íìäç=TW=fåîÉëíáÖ~Åáµå=Éå=Éä=Éëé~Åáç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
`~é∞íìäç=TW=fåîÉëíáÖ~Åáµå=Éå=Éä=Éëé~Åáç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNT
KKKKKKKKKKKK =NNT
`~é∞íìäç=UW=Þnì¨=Éë=ÚëáãéäÉÛ\= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NPR
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPR
`~é∞íìäç=VW=sÉÅíçêÉëI=ã~íêáÅÉë=ó=Åçåàìåíçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NRP
KKKKK =NRP
`~é∞íìäç=NMW=dê•ÑáÅ~ë=Éå=é~ê~ã¨íêáÅ~ë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NTN
KKKKKKKKKKKKK =NTN
`~é∞íìäç=NNW=dÉçãÉíê∞~=~å~ä∞íáÅ~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NUR
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NUR
`~é∞íìäç=NOW=^äÖìåçë=Å•äÅìäçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OMP
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMP
`~é∞íìäç=NPW=j•ë=ëçÄêÉ=Öê•ÑáÅ~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
`~é∞íìäç=NPW=j•ë=ëçÄêÉ=Öê•ÑáÅ~ë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OON
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OON
`~é∞íìäç=NQW=Þnì¨=ã•ë=éìÉÇÉ=Ü~ÅÉê=a
`~é∞íìäç=NQW=Þnì¨=ã•ë=éìÉÇÉ=Ü~ÅÉê=abofsb\= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OQP
KKK =OQP
^éêÉåÇáÉåÇç=ã•ë=ëçÄêÉ=a
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OSN
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSN
^éêÉåÇáÉåÇç=ã•ë=ëçÄêÉ=
abofsb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
^é¨åÇáÅÉ=^W=léÅáçåÉë=ÇÉ=áåáÅáç=ÇÉ=a
^é¨åÇáÅÉ=^W=léÅáçåÉë=ÇÉ=áåáÅáç=ÇÉ=abofsb KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OSP
KKKKKKK =OSP
^é¨åÇáÅÉ=_W=`çåÑáÖìê~Åáµå=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~=ÇÉ=a
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OSR
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSR
^é¨åÇáÅÉ=_W=`çåÑáÖìê~Åáµå=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~=ÇÉ=abofsb= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
ðåÇáÅÉ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OSV
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSV

Prefacio
bä=ÇÉëÉç=ÇÉ=Ü~ÅÉê=èìÉ=abofsb=R=ëÉ~=Ñ•Åáä=ó=~ÅÅÉëáÄäÉ=Éë=Éä=éêçéµëáíç=ÇÉ=ÉëíÉ=äáÄêçK
jìÅÜ~ë=Öê~Åá~ë=~=^äÄÉêí=oáÅÜ=ó=~=qÜÉêÉë~=pÜÉäÄóI=äçë=~ìíçêÉë=ÇÉ=abofsb=R=éçê=ëì=Åçåíáåìç
~éçóç=ãáÉåíê~ë=ëÉ=ÉëÅêáÄáµ=Éä=äáÄêç
jìÅÜ~ë=Öê~Åá~ë=~=m~íêáÅá~=iáííäÉÑáÉäÇ=ó=~=a~îáÇ=píçìíÉãóÉê=éçê=ëì=~óìÇ~=Éå=ÅìáÇ~ê=Éä
äÉåÖì~àÉK

_ÉêåÜ~êÇ=hìíòäÉê=C=sä~ëí~=hçâçäJsçäàÅI=cÉÄêì~êó=OMMM

Nota a la versión española
i~=íê~ÇìÅÅáµå=~ä=Éëé~¥çä=ÇÉ=abofsb=R=åç=ëµäç=íáÉåÉ=ìå=ëáÖåáÑáÅ~Çç=ÅçãÉêÅá~äK=pìéçåÉ
í~ãÄá¨å=ìå~=éÉèìÉ¥~=ÅçåíêáÄìÅáµå=é~ê~=èìÉ=ëÉ=ÅçãéêÉåÇ~=ä~=áãéçêí~åÅá~=ÇÉ=êÉëéÉí~ê=äçë
äÉåÖì~àÉë=ÇÉ=äçë=éìÉÄäçë=Eçà~ä•=éêçåíç=äç=îÉ~ãçë=íê~ÇìÅáÇç=~=ãá=èìÉêáÇ~=äÉåÖì~=î~äÉåÅá~å~I
éçê=ÉàÉãéäçFI=é~ê~=Éîáí~ê=èìÉI=Åçå=ä~=ÉñÅìë~=ÇÉ=ìå~=ëìéìÉëí~=ÉÑáÅ~Åá~=ÖäçÄ~äI=åç=ëÉ=íÉêãáåÉ
~Å~Ä~åÇç=Åçå=ä~=Åìäíìê~K=`áÉêí~ãÉåíÉI=ä~ë=íê~ÇìÅÅáçåÉë=ëçå=ä~Äçêáçë~ë=éÉêç=Ü~ó=èìÉ
~Öê~ÇÉÅÉê=~=äçë=~ìíçêÉë=ÇÉ=abofsb=R=ä~=ÅçåÅÉéÅáµå=çêáÖáå~ä=ÇÉä=éêçÖê~ã~I=~ÄáÉêíç=ÇÉëÇÉ=Éä
éêáåÅáéáç=~=Éëí~=áåíÉêÉë~åíÉ=éçëáÄáäáÇ~ÇK
i~ë=íê~ÇìÅÅáçåÉë=íáÉåÉå=ìå=ã¨êáíç=êÉä~íáîçI=éÉêç=ìå=íê~Ä~àç=åçí~ÄäÉK=dê~Åá~ë=~ä=ÉëÑìÉêòç=ÇÉ
ãá=Üáàç=^äÄÉêíç=EèìÉI=ÉåíêÉ=çíê~ë=Åçë~ëI=Ü~=?Å~éíìê~Çç?=ÅÉåíÉå~êÉë=ÇÉ=é~åí~ää~ë=Öê•ÑáÅ~ë=Éå
Éëé~¥çäF=Éä=ã∞ç=Ü~=ëáÇç=ãìÅÜç=ãÉåçêK

José Luis Llorens, Valencia, octubre de 2000.

Introducción abofsb=Éë=ìå=éêçÖê~ã~=ÇÉ=ã~íÉã•íáÅ~ë=é~ê~=çêÇÉå~ÇçêK=mêçÅÉë~=î~êá~ÄäÉëI=ÉñéêÉëáçåÉëI ÉÅì~ÅáçåÉëI=ÑìåÅáçåÉëI=îÉÅíçêÉë=ó=ã~íêáÅÉë=~ä=áÖì~ä=èìÉ=ìå~=Å~äÅìä~Ççê~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~=ëáêîÉ=é~ê~ íê~Ä~à~ê=Åçå=å∫ãÉêçëK=abofsb=éìÉÇÉ=êÉ~äáò~ê=Å•äÅìäçë=åìã¨êáÅçë=ó=ëáãĵäáÅçëI==Åçå=•äÖÉÄê~I íêáÖçåçãÉíê∞~=ó=~å•äáëáëI=~ÇÉã•ë=ÇÉ=êÉéêÉëÉåí~ÅáçåÉë=Öê•ÑáÅ~ë=Éå=Ççë=ó=Éå=íêÉë=ÇáãÉåëáçåÉëK bä=~ëéÉÅíç=ã•ë=ëçÄêÉë~äáÉåíÉ=ÇÉ=abofsb=Éë=ëì=íê~Ä~àç=ëáãĵäáÅç=ìåáÇç=~=ëìë=Å~é~ÅáÇ~ÇÉë Öê•ÑáÅ~ëK=bë=ìå~=ÜÉêê~ãáÉåí~=ÉñÅÉäÉåíÉ=é~ê~=Ü~ÅÉê=ó=~éäáÅ~ê=ã~íÉã•íáÅ~ëI=é~ê~=ÇçÅìãÉåí~ê Éä=íê~Ä~àç=ÇÉ=ã~íÉã•íáÅ~ë=ó=é~ê~=~éêÉåÇÉê=ó=ÉåëÉ¥~ê=ã~íÉã•íáÅ~ëK m~ê~=Éä=éêçÑÉëçê=ó=é~ê~=Éä=ÉëíìÇá~åíÉI=abofsb=Éë=ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=áÇÉ~ä=é~ê~=~éçó~ê=Éä ~éêÉåÇáò~àÉ=ó=ä~=ÉåëÉ¥~åò~=ÇÉ=ä~ë=ã~íÉã•íáÅ~ëK=dê~Åá~ë=~=ëìë=Å~é~ÅáÇ~ÇÉë=åìã¨êáÅ~ëI ~äÖÉÄê~áÅ~ë=ó=Öê•ÑáÅ~ëI=abofsb=éÉêãáíÉ=åìÉîçë=ÉåÑçèìÉë=Éå=ä~=ÉåëÉ¥~åò~I=Éå=Éä=~éêÉåÇáò~àÉ=ó Éå=ä~=ÅçãéêÉåëáµå=ÇÉ=ä~ë=ã~íÉã•íáÅ~ëK=aÉ=ÜÉÅÜçI=Éë=Ñ•Åáä=ÅçãéêçÄ~ê=èìÉ=ãìÅÜçë=íÉã~ë éìÉÇÉå=íê~í~êëÉ=ã•ë=ÉÑáÅáÉåíÉãÉåíÉ=èìÉ=ìë~åÇç=ã¨íçÇçë=ÇÉ=ÉåëÉ¥~åò~=íê~ÇáÅáçå~äÉëK jìÅÜçë=éêçÄäÉã~ë=èìÉ=êÉèìáÉêÉå=Å•äÅìäçë=ÉñíÉåëçë=ó=ä~ÄçêáçëçëI=éìÉÇÉå=êÉëçäîÉêëÉ ~éêÉí~åÇç=ìå~=íÉÅä~=Åì~åÇç=ëÉ=ìë~=abofsbW=pÉ=Éäáãáå~=~ë∞=Éä=~ëéÉÅíç=ã•ë=íÉÇáçëç=ÇÉ ãìÅÜçë=Å•äÅìäçë=ã~íÉã•íáÅçëK=aÉà~åÇç=~=abofsb=äçë=~ëéÉÅíçë=ãÉÅ•åáÅçë=ó=äçë=~äÖçêáíãçë ÇÉ=ä~=êÉëçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ëI=äçë=ÉëíìÇá~åíÉë=éìÉÇÉå=ÅçåÅÉåíê~êëÉ=Éå=Éä=ëáÖåáÑáÅ~Çç=ÇÉ=äçë ÅçåÅÉéíçë=ã~íÉã•íáÅçëK=bå=äìÖ~ê=ÇÉ=~éêÉåÇÉê=ó=ÉåëÉ¥~ê=Ü~ÄáäáÇ~ÇÉë=ÇÉ=Å•äÅìäçI=äçë éêçÑÉëçêÉë=ó=äçë=ÉëíìÇá~åíÉë=éìÉÇÉå=ÅÉåíê~êëÉ=Éå=äçë=~ëéÉÅíçë=ã•ë=ÉñÅáí~åíÉë=ÇÉ=ä~ë í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=êÉëçäìÅáµå=ÇÉ=äçë=éêçÄäÉã~ëK=`çãç=ó~=ëÉ=Ü~=ÇÉãçëíê~ÇçI=Éääç=Ñ~Åáäáí~=ä~ ÅçãéêÉåëáµå=ó=Éä=ÇÉë~êêçääç=ÇÉ=äçë=ÅçåÅÉéíçë=ã~íÉã•íáÅçëK m~ê~=ìå=áåÖÉåáÉêçI=abofsb=Éë=ä~=ÜÉêê~ãáÉåí~=áÇÉ~ä=é~ê~=~ÅÅÉÇÉê=ÇÉ=ã~åÉê~=ê•éáÇ~=ó=ÉÑáÅ~ò=~ åìãÉêçë~ë=çéÉê~ÅáçåÉë=ã~íÉã•íáÅ~ë=ó=~=îáëì~äáò~ê=äçë=éêçÄäÉã~ë=ó=ëìë=ëçäìÅáçåÉë=ÇÉ Ñçêã~ë=ÇáîÉêë~ëK=pá=ëÉ=ìë~=abofsb=ÅçíáÇá~å~ãÉåíÉI=ëì=íê~Ä~àç=ã~íÉã•íáÅç=ÇáëéçåÇê•=ÇÉ=ìå ~ëáëíÉåíÉ=~ã~ÄäÉ=ó=éçíÉåíÉ=èìÉI=~ÇÉã•ëI=Éë=ãìó=Ñ•Åáä=ÇÉ=ìíáäáò~êK bëíÉ=äáÄêç=ëáêîÉ=é~ê~=~éêÉåÇÉê=~=ìë~ê=abofsb=RK=fåëí~äÉ=abofsb=R=Éå=ëì=çêÇÉå~ÇçêK=`çãáÉåÅÉ éçê=Éä=éêáãÉê=Å~é∞íìäç=ó=~éêÉåÇÉê•=é~ëç=~=é~ëç=~=ìë~ê=Éä=éêçÖê~ã~K=páÖ~=ä~ë=áåëíêìÅÅáçåÉë=ó äçë=ÉàÉãéäçëK=bä=íÉñíç=äÉ=Öì∞~=~=íê~î¨ë=ÇÉ=ÇáîÉêëçë=íÉã~ë=èìÉ=ëÉ=ìë~å=é~ê~=~éêÉåÇÉê=~ êÉëçäîÉê=éêçÄäÉã~ë=ã~íÉã•íáÅçë=ìíáäáò~åÇç=abofsbK=jìÅÜçë=ÉàÉãéäçë=éìÉÇÉå=Ç~êäÉ=áÇÉ~ë é~ê~=ìë~ê=abofsb=Éå=ä~=ÉåëÉ¥~åò~K=^äÖìåçë=ÇÉ=Éää~ë=ëÉ=ÉñéäáÅ~å=Åçå=ã•ë=ÇÉí~ääÉ=Éå=ä~ë “kçí~ë=é~ê~=éêçÑÉëçêÉëÒK=içë=é•êê~Ñçë=èìÉ=ÉãéáÉò~å=Åçå=Éä=ë∞ãÄçäç=:=Ç~å=áåëíêìÅÅáçåÉë ~ÅÉêÅ~=ÇÉ=äç=èìÉ=ëÉ=ÇÉÄÉ=ÇÉ=ÅçåçÅÉê=ÇÉä=çêÇÉå~ÇçêK=^ÇÉã•ëI=ëÉ=áåÅäìóÉå=ÅáÉåíçë=ÇÉ áäìëíê~ÅáçåÉë=Öê•ÑáÅ~ë=Åçå=é~åí~ää~ë=ÇÉ=çêÇÉå~ÇçêK ^=íê~î¨ë=ÇÉ=ä~=êÉëçäìÅáµå=ÇÉ=éêçÄäÉã~ë=í∞éáÅçë=ÇÉ=ã~íÉã•íáÅ~ëI=~éêÉåÇÉê•=~=ã~åÉà~ê abofsb=R=í~åíç=Åçãç=äç=åÉÅÉëáíÉ=é~ê~=ìë~ê=Éä=éêçÖê~ã~=é~ê~=ëì=ìëç=ÅçíáÇá~åç=Éå=ä~ ÉåëÉ¥~åò~=ç=Éå=Éä=~éêÉåÇáò~àÉ=ÇÉ=ä~ë=ã~íÉã•íáÅ~ëK=^ë∞=~éêÉåÇÉê•=~=ìë~ê=ä~ë=µêÇÉåÉë éêáåÅáé~äÉë=ó=Éä=ëáÖåáÑáÅ~Çç=ÇÉ=ä~ë=íÉÅä~ë=ó=ÇÉ=ä~ë=ÑìåÅáçåÉëK=^ä=Ñáå~ä=ÇÉ=Å~Ç~=Å~é∞íìäç .

ÉåÅçåíê~ê•=ìå=êÉëìãÉå=ÇÉ=äç=~éêÉåÇáÇç=Éå=ÇáÅÜç=Å~é∞íìäçK=i~=dì∞~=ÇÉ=oÉÑÉêÉåÅá~=o•éáÇ~ ÇÉä=Ñáå~ä=ÇÉä=äáÄêç=Éë=ìå=êÉëìãÉå=ÇÉ=ä~ë=µêÇÉåÉëI=ä~ë=íÉÅä~ëI=ä~ë=ÑìåÅáçåÉë=ó=äçë=~êÅÜáîçë=ÇÉ ìíáäáÇ~ÇÉëI=çêÖ~åáò~Ççë=éçê=í~êÉ~ëK=bä=∞åÇáÅÉ=Ñáå~ä=êÉëìäí~=éê•ÅíáÅç=é~ê~=äçÅ~äáò~ê=Åì~äèìáÉê ~ëéÉÅíç=é~êíáÅìä~ê=ÇÉ=äç=íê~í~Çç=Éå=Éä=íÉñíçK qçÇç=äç=èìÉ=åÉÅÉëáí~=é~ê~=ìë~ê=abofsb=R=Éë=ìå=m`=Åçãé~íáÄäÉ=Éèìáé~Çç=Åçå=tfkaltp=VRI tfkaltp=VU=ç=tfkaltp=kqK pÉ=ëìéçåÉ=èìÉ=ìëíÉÇ=íáÉåÉ=~äÖ∫å=ÅçåçÅáãáÉåíç=ëçÄêÉ=Éä=ìëç=ÇÉ=çêÇÉå~ÇçêÉë=ó=ÇÉä=ëáëíÉã~ çéÉê~íáîç=tfkaltpK=i~ë=áã•ÖÉåÉë=ÇÉ=é~åí~ää~ë=èìÉ=ëÉ=áåÅäìóÉå=Éå=Éä=íÉñíçI=ëÉ=Ü~å éêçÇìÅáÇç=Åçå=abofsb=Ä~àç=tfkaltp=kqK=pá=ìë~=abofsb=Åçå=tfkaltp=VR=ç=VUI=~äÖìå~ë é~åí~ää~ë=éìÉÇÉå=îÉêëÉ=äáÖÉê~ãÉåíÉ=Çáëíáåí~ëK bëíÉ=äáÄêç=äÉ=áåíêçÇìÅÉI=éìÉëI=Éå=íçÇ~ë=ä~ë=éçëáÄáäáÇ~ÇÉë=èìÉ=ëÉ=êÉèìáÉêÉå=é~ê~=Éä=ìëç êìíáå~êáç=ÇÉ=abofsb=RI=éÉêç=ÉñáëíÉå=ãìÅÜ~ë=ã•ë=éçëáÄáäáÇ~ÇÉë=èìÉ=~èì∞=åç=éìÉÇÉå=íê~í~êëÉK ^ë∞=éìÉëI=ÉëíÉ=äáÄêç=åç=Éë=Éä=ã~åì~ä=ÇÉ=êÉÑÉêÉåÅá~=ÇÉ=abofsbK==bë~=êÉÑÉêÉåÅá~=ÉñÜ~ìëíáî~=ÇÉ íçÇ~ë=ä~ë=ÑìåÅáçåÉë=ÇÉä=éêçÖê~ã~=Éë=ä~=^óìÇ~=ÇÉä=éêçéáç=ëçÑíï~êÉK=^äÖìåçë=Å~é∞íìäçë ãìÉëíê~å=ÉàÉãéäçë=ÇÉä=ìëç=ÇÉ=ä~=~óìÇ~K qÉåÉãçë=ä~=áåíÉåÅáµå=ÇÉ=~¥~Çáê=íÉñíç==~ÇáÅáçå~ä=~ä=äáÄêçK=mçê=Éëç=äÉ=ëìÖÉêáãçë=èìÉ=ëÉ ÅçåÉÅíÉ=êÉÖìä~êãÉåíÉ=~=http://series.bk-teachware.com=é~ê~=ÅçåçÅÉê=ä~ë=∫äíáã~ë=åçîÉÇ~ÇÉë ~ä=êÉëéÉÅíç=~ë∞==áåÑçêã~Åáµå=ÅçãÉêÅá~ä=~ÅÉêÅ~=ÇÉ=abofsbK aáîá¨êí~ëÉ=äÉóÉåÇç=ó=ÇÉëÅìÄêáÉåÇçK .

En este capítulo se enseñan las técnicas básicas del uso de DERIVE 5 que. abreviaremos a DERIVE en todo este texto. le recomendamos que se asegura de restablecer esa configuración de fábrica. aplique una orden y se obtiene una nueva expresión. por simplicidad.Capítulo 1: Primeros pasos DERIVE hace fácil la realización de operaciones matemáticas: Introduzca una expresión. Todas las expresiones pueden usarse para nuevos cálculos. pero si el programa ha sido utilizado anteriormente. las pantallas coincidirán exactamente con las imágenes que se muestran en las ilustraciones. Sólo en ese caso. fåáÅáÉ=abofsb=Ü~ÅáÉåÇç=ÇçÄäÉ=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=Éä=áÅçåç=ÇÉ=abofsbK=pá=åç=~é~êÉÅÉ=ÉëÉ=áÅçåç=Éå=ëì ÉëÅêáíçêáçI=éêçÄ~ÄäÉãÉåíÉ=ÉåÅçåíê~ê•=abofsb=Éå=Éä=ãÉå∫=ÇÉ=Inicio=ç=Éå=Inicio>ProgramasK : ^é~êÉÅÉê•=ä~=ëáÖìáÉåíÉ=é~åí~ää~=~ä=Å~Äç=ÇÉ=ìåçë=éçÅçë=ëÉÖìåÇçëW i~=é~åí~ää~=ÇÉ=abofsb=ÅçãéêÉåÇÉ=EÇÉ=~êêáÄ~=~=~Ä~àçFW == • • • • • • • i~=Ä~êê~=ÇÉ=q∞íìäçë i~=Ä~êê~=ÇÉ=jÉå∫ i~=Ä~êê~=ÇÉ=µêÇÉåÉë i~=îÉåí~å~=ÇÉ=žäÖÉÄê~=E~Åíì~äãÉåíÉ=î~Å∞~F i~=Ä~êê~=ÇÉ=bëí~Çç i~=Ä~êê~=ÇÉ=áåíêçÇìÅÅáµå=ÇÉ=ÉñéêÉëáçåÉëI=í~ãÄá¨å=ää~ã~Ç~=ä∞åÉ~=ÇÉ=ÉÇáÅáµå i~=Ä~êê~=ÇÉ=äÉíê~ë=ÖêáÉÖ~ë=ó=ä~=ÇÉ=ë∞ãÄçäçë=ã~íÉã•íáÅçë . ésa será su configuración. como en una hoja de papel. Si acaba de instalar DERIVE. También supondremos en todo el texto que se usa la configuración original de DERIVE. Consulte el apéndice B y siga las instrucciones que allí se dan para ese propósito.

Q= ENF=mêáãÉêçë=é~ëçë qê~Ä~à~åÇç=Åçå=abofsb=áåíêçÇìÅáÉåÇç=ÉñéêÉëáçåÉë=ó=~éäáÅ~åÇç=µêÇÉåÉëI=ëÉ=ÅêÉ~=ìå~=Üçà~ ÇÉ=íê~Ä~àçK=qê~ë=áåáÅá~ê=abofsbI=Éä=ëáëíÉã~=Éëí•=äáëíç=é~ê~=~ÅÉéí~ê=ä~=áåíêçÇìÅÅáµå=ÇÉ ÉñéêÉëáçåÉë=~=íê~î¨ë=ÇÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=ÉÇáÅáµåI=í~ä=Åçãç=ëÉ=áåÇáÅ~=éçê=Éä=Åìêëçê=é~êé~ÇÉ~åíÉ èìÉ=~é~êÉÅÉ=ëçÄêÉ=ÇáÅÜ~=ä∞åÉ~K=bä=ãçÇç=ÇÉ=áåíêçÇìÅÅáµå=éìÉÇÉ=~Åíáî~êëÉ=Åçå=ä~=çêÇÉå ã~êÅ~Ç~=Åçå=Éä=áÅçåç= =èìÉ=Éë=Éä=èìÉ=Éëí•=Éå=ǨÅáãç=äìÖ~ê=Éå=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=ÄçíçåÉëK : ^éêÉåÇ~=ã•ë=~ÅÉêÅ~=ÇÉä=Äçíµå= =éçåáÉåÇç=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=ëçÄêÉ=¨äK bä=ãÉåë~àÉ=Editar una Expresión=èìÉ=~é~êÉÅÉ=ÇÉÄ~àç=ÇÉä=Åìêëçê=Éë=Éä=í∞íìäç=ÇÉä=ÄçíµåK=bä ãÉåë~àÉ=ÇÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=Éëí~Çç fntroduce una expresión en la hoja de trabajo activa==Éë=ä~=ÇÉëÅêáéÅáµå ÇÉ=ä~=ÑìåÅáµå=ÇÉ=ÉëÉ=ÄçíµåK : fåíêçÇìòÅ~=ìå~=ÉñéêÉëáµåW=jìÉî~=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=ëçÄêÉ= ëÉ~I=éìäëÉ=ó=ëìÉäíÉF=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµåK I=ÉåíçåÅÉë=Ü~Ö~=ÅäáÅ=Eç : fåíêçÇìòÅ~=ä~=Ñê~ÅÅáµåW===2/3 : cáå~äáÅÉ=ä~=áåíêçÇìÅÅáµå=Åçå=ä~=íÉÅä~=ÚfåíêçÛ=(¢)K abofsb=ãìÉëíê~=Éëí~=ÉñéêÉëáµå=Åçãç=ìå~=Ñê~ÅÅáµå=Åçå=ìå~=ê~ó~=Üçêáòçåí~äI==ìå=åìãÉê~Ççê ó=ìå=ÇÉåçãáå~ÇçêI=Éë=ÇÉÅáêI=Éå=Ñçêã~íç=“ÄáÇáãÉåëáçå~äÒI=ÑêÉåíÉ=~ä=Ñçêã~íç “ìåáÇáãÉåëáçå~äÒ=ç=“äáåÉ~äÒ=ìë~Çç=é~ê~=áåíêçÇìÅáêä~K=i~=ÉñéêÉëáµå=ëÉ=ÉíáèìÉí~=Åçå=@NI=í~ä Åçãç=ëÉ=ãìÉëíê~=~=ä~=áòèìáÉêÇ~=ÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµåK=abofsb=Éëí•=ÇÉ=åìÉîç=äáëíç=é~ê~=~ÅÉéí~ê=ä~ ëáÖìáÉåíÉ=Éåíê~Ç~I=Éë=ÇÉÅáêI=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=éÉêã~åÉÅÉ=~Åíáî~K=lÄëÉêîÉ=í~ãÄá¨å=èìÉ=ìå~ Åçéá~=ÇÉ=äç=áåíêçÇìÅáÇç=Éå=Éë~=ä∞åÉ~=~é~êÉÅÉ=êÉë~äí~ÇçK=lÅìêêÉ=~äÖç=é~êÉÅáÇç=Åçå=äçë éêçÅÉë~ÇçêÉë=ÇÉ=íÉñíçW=mìÉÇÉ=Äçêê~ê=äç=êÉë~äí~Çç=Åçå=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=Äçêê~ÇçI=éìÉÇÉ=ÉÇáí~êäç=ç éìÉÇÉ=êÉÉãéä~ò~êäç=ÉëÅêáÄáÉåÇç=åìÉîçë=ë∞ãÄçäçëK .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R oÉÉãéä~ÅÉ=ä~=∫äíáã~=Éåíê~Ç~=Åçå= R 1 1 + =~¥~ÇáÉåÇç=ìå=Éêêçê=íáéçÖê•ÑáÅç=áåíÉåÅáçå~ÇçW 2 3 : fåíêçÇìòÅ~===1/2+1&3===(¢)K `ì~åÇç=ëÉ=ÇÉíÉÅí~=ìå=Éêêçê=ëáåí•ÅíáÅçI=Éä=Åìêëçê=ëÉ=ãìÉîÉ=~ä=äìÖ~ê=ÇçåÇÉ=ëÉ=Ü~ó~=éêçÇìÅáÇç ó=ä~=Å~ìë~=ÇÉä=Éêêçê=ëÉ=ãìÉëíê~=Éå=Éä=éêáãÉê=ÜìÉÅç=ÇÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=Éëí~ÇçK=bå=Éä=ÉàÉãéäç ~åíÉêáçê=abofsb=ÇÉëÅìÄêÉ=ìå=Å~ê•ÅíÉê=ÉëéÉÅá~ä=áåÉëéÉê~ÇçK=bå=~äÖìåçë=Å~ëçë=Eéçê=ÉàÉãéäçI Åì~åÇç=ëÉ=áåíêçÇìÅÉ=ìå=é~ê¨åíÉëáë=Éå=äìÖ~ê=ÇÉä=ë∞ãÄçäç=ÇÉ=ä~=ÇáîáëáµåF=Ü~ó=î~êáçë=ÉêêçêÉë éçëáÄäÉë=ó=abofsb=ëµäç=éìÉÇÉ=ÇÉíÉÅí~ê=ìåçK : `çêêáà~=ä~=Éåíê~Ç~=~==1/2+1/3W==rëÉ=ä~=íÉÅä~=(Supr)=Eç=ä~=íÉÅä~=Åçå=ÑäÉÅÜ~=(Æ)=ëÉÖìáÇ~ ÇÉ=êÉíêçÅÉëç=(æ_)F=é~ê~=Äçêê~ê=Éä=Å~ê•ÅíÉê=áåÅçêêÉÅíç=ó=äìÉÖç=ÉëÅêáÄ~=Éä=çéÉê~Ççê ÇáîáëáµåK=qÉêãáåÉ=Åçå=(¢)K i~=ÉñéêÉëáµå=ó=ëì=ÉíáèìÉí~I=@OI=~é~êÉÅÉåK=i~=åìÉî~=ÉñéêÉëáµå=ëÉ=êÉë~äí~=Åçå=î∞ÇÉç=áåîÉêëçK i~=ÉñéêÉëáµå=@N==ó~=åç=~é~êÉÅÉ=êÉë~äí~Ç~K pá=ëÉ=ÉèìáîçÅ~=Éå=ä~=Éåíê~Ç~=ó=èìáÉêÉ=Äçêê~ê=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~I=ìëÉ=(Esc)=é~ê~=~Åíáî~ê=ä~ îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~I=ìëÉ=ä~=íÉÅä~=ÚpìéêáãáêÛ=(Supr)=é~ê~=Äçêê~ê=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~=ó=ìëÉ ÉåíçåÅÉë==Éä=Äçíµå=Autor>Expresión=é~ê~=~Åíáî~ê=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=ÉÇáÅáµåK=rå~=í¨ÅåáÅ~=~äíÉêå~íáî~ é~ê~=êÉÉãéä~ò~ê=ìå~=ÉñéêÉëáµå=ëÉ=ÉñéäáÅ~ê•=Éå=Éä=Å~é∞íìäç=OK : páãéäáÑáèìÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@O=ìë~åÇç=ä~=çêÇÉå=Simplificar=éìäë~åÇç=Éä=Äçíµå= K bä=êÉëìäí~Çç=ëÉ=ÅçåîáÉêíÉ=Éå=ä~=ëáÖìáÉåíÉ=ÉñéêÉëáµå=Åçå=ä~=ÉíáèìÉí~=@PK=mçê=ÇÉÑÉÅíçI=ä~ë ÉñéêÉëáçåÉë=ëáãéäáÑáÅ~Ç~ë=ëÉ=ãìÉëíê~å=Éå=Éä=ÅÉåíêçK=^ë∞=Éë=Ñ•Åáä=ÇáëíáåÖìáê=ÉåíêÉ=ä~=Éåíê~Ç~=ó Éä=êÉëìäí~ÇçK=`çãç=ãìÅÜ~ë=çíê~ë=Åçë~ëI=Éëíç=éìÉÇÉ=ãçÇáÑáÅ~êëÉ=ëá=ëÉ=èìáÉêÉK aÉëéì¨ë=ÇÉ=ìë~ê=SimplificarI=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=ëáÖìÉ=~Åíáî~K=fåíêçÇìòÅ~=ä~=ëáÖìáÉåíÉ ÉñéêÉëáµåI= 24 K=m~ê~=áåíêçÇìÅáê=Éä=ë∞ãÄçäç=ÇÉ=ä~=ê~∞ò=Åì~Çê~Ç~I=ìëÉ=Éä=Äçíµå ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Éå=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=ë∞ãÄçäçë=ã~íÉã•íáÅçëW : fåíêçÇìòÅ~= 24 =ÅçãçW=== ==24=(¢) : páãéäáÑáèìÉ=ìë~åÇç= K .

000sI==áåÇáÅ~=èìÉ=Éä=Å•äÅìäç=Ü~=í~êÇ~Çç=ãÉåçë=ÇÉ=MKMMN=ëÉÖìåÇçë EÉëÉ=íáÉãéç=éìÉÇÉ=ëÉê=ÇáÑÉêÉåíÉ=Éå=ëì=çêÇÉå~ÇçêFK : oÉë~äíÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@QI=KKK : KKK=ó=äìÉÖç=ä~=ÉñéêÉëáµå=@RK i~=~åçí~Åáµå=ÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@QI==NuevaI==ëáÖåáÑáÅ~=èìÉ=Éë=ìå~=åìÉî~=ÉñéêÉëáµå=áåíêçÇìÅáÇ~ éçê=Éä=ìëì~êáçX=ä~=ÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@RI==Simp(#4)I==áåÇáÅ~=èìÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=ëÉ=Ü~=çÄíÉåáÇç ~éäáÅ~åÇç=Simplificar ~=ä~=ÉñéêÉëáµå=@QK=bä=éêáãÉê=ÜìÉÅç=ëÉ=êÉëÉêî~=é~ê~=äçë=ãÉåë~àÉë=ÇÉ=äçë ãÉå∫ë=ç=ÇÉ=ä~ë=µêÇÉåÉëK i~ë=Üçà~ë=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇÉ=abofsb=éìÉÇÉå=áåÅäìáê=íÉñíç=ó=çíêçë=çÄàÉíçëK=i~=Ñçêã~=ã•ë=Ñ•Åáä é~ê~=áåíêçÇìÅáê=íÉñíç=Éë=ìë~ê=ä~=çêÇÉå=Insertar >Texto=Åçå=Éä=Äçíµå= K=i~ë=ÉñéêÉëáçåÉë åìÉî~ë=ëÉ=~¥~ÇÉå=~ä=Ñáå~ä=ÇÉ=ä~=Üçà~I=éÉêç=äçë=ÇÉã•ë=çÄàÉíçë=EáåÅäìóÉåÇç=äçë=çÄàÉíçë=ÇÉ .S= ENF=mêáãÉêçë=é~ëçë bëíç=Éë=Çáëíáåíç=ÇÉ=äç=èìÉ=ëìÉäÉ=Ç~ê=ìå~=Å~äÅìä~Ççê~=“åçêã~äÒK=rå=ã~íÉã•íáÅç=éêÉÖìåíµW “Þ`µãç=ëÉ=êÉÅçåçÅÉ=~=ìå=ã~íÉã•íáÅç\Ò=v=ëìÖáêáµ=ä~=ëáÖìáÉåíÉ=êÉëéìÉëí~W=“rå=ã~íÉã•íáÅç ÅçåëáÇÉê~=ä~=ÉñéêÉëáµå=@R=Åçãç=ìå=êÉëìäí~Çç=ÄçåáíçÒK=jìÅÜçë=ÉëíìÇá~åíÉë=ëÉ=ÉëÑìÉêò~å=Éå êÉÉãéä~ò~ê=ìå~=ÉñéêÉëáµå=Åçãç=¨ë~=éçê=ëì=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=~éêçñáã~Åáµå=ÇÉÅáã~äK=abofsb éìÉÇÉ=Ü~ÅÉêäç=í~ãÄá¨åW=oÉë~äíÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@Q=é~ê~=~éäáÅ~êäÉ=ìå~=çêÇÉå=ÇáÑÉêÉåíÉK : oÉë~äíÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@Q=ãçîáÉåÇç=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=Éå=Åì~äèìáÉê=äìÖ~ê=ÇÉ=ä~=Ñáä~=èìÉ çÅìé~=ä~=ÉñéêÉëáµå=ó=ÉåíçåÅÉë=Ü~Ö~=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµåK pÉäÉÅÅáçå~ê=ìå~=ÉñéêÉëáµå=Åçå=Éä=ê~íµå=Éë=ìå~=í¨ÅåáÅ~=é~ê~=êÉë~äí~êä~K=líê~=ÅçåëáëíÉ=Éå ~Åíáî~ê=éêáãÉêç=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~=Eëá=Éë=åÉÅÉë~êáçF=ìë~åÇç=ä~=íÉÅä~=(Esc)=ó=ÉåíçåÅÉë ìë~ê=ä~ë=íÉÅä~ë=(½)=ç=(¼)=é~ê~=êÉë~äí~ê=ä~=ÉñéêÉëáµå=ÇÉ=~êêáÄ~=ç=ÇÉ=~Ä~àçK : ^éêçñáãÉ=ìë~åÇç=ä~=çêÇÉå=Aproximar=éìäë~åÇç=Éä=Äçíµå= K `ì~åÇç=ëÉ=êÉë~äí~=ìå~=ÉñéêÉëáµåI=Éä=ëÉÖìåÇç=ÜìÉÅç=ÇÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=Éëí~Çç=ãìÉëíê~ ~ìíçã•íáÅ~ãÉåíÉ=ìå~=~åçí~Åáµå=ÖÉåÉê~Ç~=éçê=ä~=ÉñéêÉëáµåK=bä=íÉêÅÉê=ÜìÉÅç=ãìÉëíê~=Éä íáÉãéç=ÇÉ=Å•äÅìäç=Éå=Éä=Å~ëç=ÇÉ=èìÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=ëÉ=Ü~ó~=çÄíÉåáÇç=Åçãç=êÉëìäí~Çç=ÇÉ=ìå Å•äÅìäçK=m~ê~=ä~=ÉñéêÉëáµå=@S=Éëíç=ÉëW i~=~åçí~Åáµå=ÖÉåÉê~Ç~=ÉñéäáÅ~=Éä=çêáÖÉå=ÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµåK=Aprox(#4)==ëáÖåáÑáÅ~=èìÉ=Éë~ ÉñéêÉëáµå=ëÉ=Ü~=çÄíÉåáÇç=éçê=~éäáÅ~Åáµå=ÇÉ=ä~=çêÇÉå=Aproximar ~=ä~=ÉñéêÉëáµå=@QK=bä=íáÉãéç ÇÉ=Å•äÅìäç=ãçëíê~ÇçI=0.

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R T íÉñíçF=ëÉ=~¥~ÇÉå=ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=çÄàÉíç=èìÉ=Éëí¨=êÉë~äí~ÇçK=m~ê~=áåëÉêí~ê=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç ÉåÅáã~=ÇÉ=ä~=ê~∞ò=Åì~Çê~Ç~=ÇÉ=OQI=êÉë~äíÉ=éêáãÉêç=Éä=çÄàÉíç=èìÉ=~Üçê~=Éëí•=ÇÉ=Éää~K : oÉë~äíÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@PK : jìÉëíêÉ=ä~=ÇÉëÅêáéÅáµå=ÇÉä=Äçíµå Insertar Texto= ê~íµåK =éçåáÉåÇç=ÉåÅáã~=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä : fåëÉêíÉ=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=Éä=Äçíµå= K bä=êÉë~äí~Çç=ÇÉ=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=ëÉ=áåÇáÅ~=Åçå=ìå=êÉÅì~Çêç=~=ëì=~äêÉÇÉÇçêK=bä=Åìêëçê é~êé~ÇÉ~åíÉ=áåÇáÅ~=èìÉ=ëÉ=Ü~=Éåíê~Çç=Éå=Éä=ãçÇç=ÇÉ=ÉÇáÅáµå=ÇÉ=íÉñíçK : fåíêçÇìòÅ~=Éä=íÉñíçW==Calculamos la raíz cuadrada de 24: bå=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=ä~=ÉÇáÅáµå=ëÉ=Ü~ÅÉ=Åçãç=Éå=äçë=ÉÇáíçêÉë=ÇÉ=íÉñíç=Ü~Äáíì~äÉëK=j•ë í~êÇÉ=~éêÉåÇÉêÉãçë=ŵãç=Å~ãÄá~ê=ä~=ÑìÉåíÉI=Éä=ÅçäçêI=ä~=àìëíáÑáÅ~ÅáµåI=ÉíÅK bå=Éä=ëáÖìáÉåíÉ=ÉàÉãéäç=Å~äÅìä~ãçë= 123456 K=^Üçê~=ÇÉÄÉ=Éëí~ê=~Åíáî~=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~K ^åíÉë=ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=çíê~=ÉñéêÉëáµåI=~ÅíáîÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=ÉÇáÅáµåK : fåíêçÇìòÅ~==1234^56=ìë~åÇç=Éä=Äçíµå=Autor Expresión= I=ÉëÅêáÄáÉåÇç=~=Åçåíáåì~Åáµå äçë=å∫ãÉêçë=ó=íÉêãáåÉ=Åçå=(¢)K=bä=çéÉê~Ççê=ÉñéçåÉåÅá~Åáµå={=éìÉÇÉ=ÉåÅçåíê~êëÉ í~åíç=Éå=Éä=íÉÅä~Çç=Åçãç=Éå=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=ë∞ãÄçäçë=ã~íÉã•íáÅçë=EÉë=Éä=ëÉñíç=ë∞ãÄçäç ÇÉëÇÉ=ä~=áòèìáÉêÇ~=Éå=ä~=éêáãÉê~=ÜáäÉê~FK : páãéäáÑáÅ~ê=ìë~åÇç= K bë=ìå=å∫ãÉêç=Öê~åÇÉK=m~ê~=ë~ÄÉê=Åì•åíçë=Ç∞Öáíçë=íáÉåÉI=éçÇÉãçë=ìë~ê=Ççë=ã¨íçÇçëW mêáãÉêçI=Åçåí~êäçëK=pÉÖìåÇçI=~éêçñáã~ê=Éä=å∫ãÉêçK .

U= : ^éêçñáãÉ=ìë~åÇç= ENF=mêáãÉêçë=é~ëçë K bä=êÉëìäí~Çç=ëÉ=ãìÉëíê~=Éå=åçí~Åáµå=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K==mçê=í~åíçI=Éä=å∫ãÉêç=íáÉåÉ=NTPHN=Z=NTQ Ç∞ÖáíçëK bå=Éä=ëáÖìáÉåíÉ=ÉàÉêÅáÅáç=~éêÉåÇÉêÉãçë=ìå~=í¨ÅåáÅ~=ÇáÑÉêÉåíÉ=é~ê~=áåíêçÇìÅáê=ÉñéêÉëáçåÉë ìë~åÇç=äçë=ÄçíçåÉë=èìÉ=éêÉÅÉÇÉå=~=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~K : bëÅêáÄ~=Éå=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~==x/3+x/4==éÉêç=Éëí~=îÉò=åç=íÉêãáåÉ=Åçå åç=íÉêãáåÉ=Åçå= åç=íÉêãáåÉ=Åçå (¢)K c∞àÉëÉ=Éå=Éä=èìáåíç=Äçíµå=~=ä~=áòèìáÉêÇ~=ÇÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~K=`çå=ä~=í¨ÅåáÅ~=ìëì~ä=ÇÉ ãçîÉê=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=ëçÄêÉ=Éä=ÄçíµåI=ëÉ=ÅçãéêìÉÄ~=èìÉ=Éä=éêáãÉêçI= I=Éèìáî~äÉ=~ Introducir Expresión (Intro)K=pÉäÉÅÅáçå~ê=ÉëíÉ=Äçíµå=íáÉåÉI=éìÉëI=Éä=ãáëãç=ÉÑÉÅíç=èìÉ íÉêãáå~ê=Åçå=ä~=íÉÅä~=(¢)K=fåí¨åíÉäçW : fåíêçÇìòÅ~=ä~=ÉñéêÉëáµå=~åíÉêáçê=Åçå= I=ó=ëáãéäáÑáèìÉ=ìë~åÇç=Éä=Äçíµå= K ^=ÇáÑÉêÉåÅá~=ÇÉ=ä~ë=Å~äÅìä~Ççê~ë=çêÇáå~êá~ëI=abofsb=éìÉÇÉ=Ü~ÅÉê=Å•äÅìäçë=åçJåìã¨êáÅçë EëáãĵäáÅçëI=~äÖÉÄê~áÅçëF=í~äÉë=Åçãç=ä~=ëáãéäáÑáÅ~Åáµå=ÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@NMÉå=ä~=@NNK m~ê~=Éä=ëáÖìáÉåíÉ=ÉàÉãéäç=ìëÉ=Éä=Äçíµå= K : m~ê~=ëáãéäáÑáÅ~ê= x + 2 x =áåãÉÇá~í~ãÉåíÉI=ÉëÅêáÄ~==x+2x==ó=ÉåíçåÅÉë=ëÉäÉÅÅáçåÉ=Éå=ä~ ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~==Simplificar==Åçå=Éä=Äçíµå= K bëíÉ=Äçíµå=ëáãéäáÑáÅ~=ä~=ÉñéêÉëáµå=áåíêçÇìÅáÇ~=ÇÉ=Ñçêã~=áåãÉÇá~í~=ëáå=ãçëíê~êä~ éêÉîá~ãÉåíÉK=c∞àÉëÉ=Éå=ä~=~åçí~Åáµå=ÇÉä=êÉëìäí~ÇçW==Simp(Nueva) bå=Éä=ëáÖìáÉåíÉ=ÉàÉãéäç=ìëÉ=Éä=íÉêÅÉê=Äçíµå=ÇÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~I= K : fåíêçÇìòÅ~=ó=ëáãéäáÑáèìÉ= xy + sin x =ÉëÅêáÄáÉåÇç=xy+sinx==ó=ìë~åÇç=Éä=Äçíµå= K .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R V bëíÉ=Äçíµå=éêçÇìÅÉ=Ççë=ÉñéêÉëáçåÉëI=@NP=ó=@NQI=ó=íáÉåÉ=Éä=ãáëãç=ÉÑÉÅíç=èìÉ=áåíêçÇìÅáê=ä~ ÉñéêÉëáµå=ëáå=ëáãéäáÑáÅ~ê=Åçå=(¢)=ç= =ó=ÉåíçåÅÉë=ëáãéäáÑáÅ~êä~=Åçå= K=bëI=éçê=í~åíçI=ìå ~í~àç=áåíÉêÉë~åíÉ=é~ê~=ä~=êìíáå~=“áåíêçÇìÅáê=ó=ëáãéäáÑáÅ~êÒK=bëíÉ=ÉàÉãéäç=ãìÉëíê~=í~ãÄá¨å=ä~ ê~éáÇÉò=ÇÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=ÇÉ=abofsbW=mìÉÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ÉñéêÉëáçåÉë=í~ä=Åçãç=ä~ë ÉëÅêáÄáê∞~=Éå=Éä=é~éÉäK=m~ê~=Úñ=éçê=ó=Û=ëáãéäÉãÉåíÉ=áåíêçÇìòÅ~=ñóK=kç=Ü~ÅÉ=Ñ~äí~=ÉëÅêáÄáê åáåÖ∫å=çéÉê~Ççê=áåíÉêãÉÇáç=é~ê~=ä~=ãìäíáéäáÅ~ÅáµåK=m~ê~=ÚpÉåç=ÇÉ=ñ=Û=ëáãéäÉãÉåíÉ áåíêçÇìòÅ~=ëáåñK=kç=Ü~ÅÉ=Ñ~äí~=åáåÖ∫å=é~ê¨åíÉëáëK i~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=íáÉåÉ=ÄçíçåÉë=é~ê~=áåíêçÇìÅáêI=ëáãéäáÑáÅ~êI=áåíêçÇìÅáê=ó=ëáãéäáÑáÅ~êI ~éêçñáã~ê=É=áåíêçÇìÅáê=ó=~éêçñáã~ê=ÉñéêÉëáçåÉëK i~=ÉñéêÉëáµå=ëáãéäáÑáÅ~Ç~=@NQ=ÇáÑáÉêÉ=ÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=åç=ëáãéäáÑáÅ~Ç~=@NP=ëµäç=Éå=Éä=çêÇÉå ÇÉ=ëìë=í¨êãáåçëK=^ìåèìÉ=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=åç=ëáãéäáÑáÅ~Ç~ë=ëÉ=ãìÉëíê~å=í~ä=Åçãç=ëÉ áåíêçÇìÅÉå=EÉñÅÉéíç=éçê=Éä=Ñçêã~íç=ÄáÇáãÉåëáçå~äFI=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=ëáãéäáÑáÅ~Ç~ë=ëÉ ãìÉëíê~å=Åçå=ìå=Ñçêã~íç=èìÉ=ìë~=ìå=ÅáÉêíç=çêÇÉå=Éå=äçë=í¨êãáåçëK sçäî~ãçë=~=ä~=ëáãéäáÅáÇ~Ç=ÇÉ=ä~=áåíêçÇìÅÅáµå=ÇÉ=ÉñéêÉëáçåÉëK=rå~=ÅçåëÉÅìÉåÅá~=ÇÉ=ä~ ê~éáÇÉò=ÇÉ=ä~=áåíêçÇìÅÅáµå=ÇÉ=ÉñéêÉëáçåÉë=í~äÉë=Åçãç=xy+sinxI=Éë=èìÉ=äçë=åçãÄêÉë=ÇÉ î~êá~ÄäÉë=éìÉÇÉå=Åçåëáëíáê=Éå=ìå=ëçäç=Å~ê•ÅíÉê=Eéçê=ÉàÉãéäç=ñ=É=óFK=bëíç=Éë=ëìÑáÅáÉåíÉ=Å~ëá ëáÉãéêÉI=éÉêç=~=îÉÅÉë=éìÉÇÉ=åÉÅÉëáí~ê=ìë~ê=åçãÄêÉë=ÇÉ=î~êá~ÄäÉë=Åçå=ã∫äíáéäÉë=Å~ê~ÅíÉêÉë Eéçê=ÉàÉãéäç=íáÉãéç=ç=ñNOFK=abofsb=äÉ=éÉêãáíÉ=Ü~ÅÉêäçK=bä=ìëç=ÇÉ=åçãÄêÉë=ÇÉ=î~êá~ÄäÉë=Åçå î~êáçë=Å~ê~ÅíÉêÉë=ëÉ=ÉñéäáÅ~ê•=Éå=Éä=Å~é∞íìäç=NQK aÉëÇÉ=äìÉÖçI=åç=ëÉ=éìÉÇÉå=çãáíáê=íçÇçë=äçë=é~ê¨åíÉëáëK=mçê=ÉàÉãéäçI=ëÉ=åÉÅÉëáí~=ìå 2 K=pá=ëÉ=çãáíÉ=Éä=é~ê¨åíÉëáë=Éå=ÉëíÉ é~ê¨åíÉëáë=é~ê~=Éä=ÇÉåçãáå~Ççê=ÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå= x +1 ÉàÉãéäçI=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉëìäí~åíÉ=íáÉåÉ=ìå=ëáÖåáÑáÅ~Ç~=ÇáëíáåíçK : fåíêçÇìòÅ~W===2/x+1 i~=ÉñéêÉëáµå=ÇÉ=ä~=é~åí~ää~=åç=Éë=ä~=èìÉ=ëÉ=èìÉê∞~K=abofsb=~éäáÅ~=ä~ë=çéÉê~ÅáçåÉë=Éå=Éä=çêÇÉå ÅçåîÉåÅáçå~äK=mçê=ÉàÉãéäçI=ä~=ãìäíáéäáÅ~Åáµå=ó=ä~=Çáîáëáµå=éêÉÅÉÇÉå=~=ä~=~ÇáÅáµå=ó=~=ä~ ëìëíê~ÅÅáµåK=`çãç=éìÉÇÉ=îÉê=Éå=Éä=ÉàÉãéäçI=ä~=Ñçêã~=ÄáÇáãÉåëáçå~ä=ÇÉ=ãçëíê~ê=ä~ë ÉñéêÉëáçåÉë=äÉ=éÉêãáíÉ=ÅçãéêçÄ~ê=ê•éáÇ~ãÉåíÉ=ëá=äç=áåíêçÇìÅáÇç=ÅçáåÅáÇÉ=Åçå=äç=èìÉ N êÉ~äãÉåíÉ=ëÉ=èìÉê∞~=áåíêçÇìÅáêK 1 kçí~=é~ê~=éêçÑÉëçêÉëW=rå=ÉàÉêÅáÅáç=ãìó=ëáãéäÉ=Åçå=aÉêáîÉI=ÅçåëáëíÉI=éìÉëI=Éå=éêÉÖìåí~ê=~ kçí~=é~ê~=éêçÑÉëçêÉëW äçë=ÉëíìÇá~åíÉë=~ÅÉêÅ~=ÇÉ=Éëí~=ÅìÉëíáµå=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=ÅçãéêÉåÇ~å=ä~=ÉëíêìÅíìê~=ÇÉ=ä~ë .

äçë=ÉëíìÇá~åíÉë=éìÉÇÉå=ÅçêêÉÖáê=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ=ä~ë=ÉèìáîçÅ~ÅáçåÉëK=pá=ìå~ ÉñéêÉëáµå=ëÉ=ãìÉëíê~=Éå=ä~=é~åí~ää~=ÇÉ=ã~åÉê~=Çáëíáåí~=~ä=é~éÉäI=Éë=èìÉ=ä~=áåíêçÇìÅÅáµå=Ü~ ëáÇç=áåÅçêêÉÅí~K=`ì~åÇç=Éä=éêçÑÉëçê=éêçéçåÉ=ÉñéêÉëáçåÉë=èìÉ=ÅêÉÅÉå=Éå=ÅçãéäÉàáÇ~ÇI=ä~ ê~éáÇÉò=é~ê~=ÉñéÉêáãÉåí~ê=Ñ~Åáäáí~=ä~=ÅçãéêÉåëáµå=ÇÉ=Éë~=ÉëíêìÅíìê~I=èìÉ=Éë=ìå~=Ü~ÄáäáÇ~Ç Ä•ëáÅ~=áãéçêí~åíÉ=é~ê~=ãìÅÜ~ë=•êÉ~ë=ÇÉ=ä~ë=ã~íÉã•íáÅ~ëK .NM= ENF=mêáãÉêçë=é~ëçë `ì~åÇç=ëÉ=ÅçêêáÖÉ=ä~=Éåíê~Ç~=ã•ë=êÉÅáÉåíÉI=éìÉÇÉ=~éêçîÉÅÜ~êëÉ=ÇÉ=èìÉ=ìå~=Åçéá~=ÇÉ=Éë~ Éåíê~Ç~=Éëí•=Éå=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=ÉÇáÅáµå=ó=ÇÉ=èìÉ=ä~=éêçéá~=ä∞åÉ~=Éë=ä~=îÉåí~å~=~Åíáî~K : m~ê~=ÉÇáí~ê=ä~=ÉñéêÉëáµåI=ìëÉ=ä~=íÉÅä~=(Æ)=é~ê~=Äçêê~ê=äç=êÉë~äí~ÇçK=`~ãÄáÉ=ä~=Éåíê~Ç~=~ 2/(x+1)==~¥~ÇáÉåÇç=äçë=é~ê¨åíÉëáë=ó=ÉåíçåÅÉë=áåíêçÇìòÅ~=ä~=ÉñéêÉëáµå=Åçå=(¢)K ^Üçê~=Éë=ÅçêêÉÅí~K=`çãç=åç=åÉÅÉëáí~=ä~=ÉñéêÉëáµå=@NRI=ĵêêÉä~K : oÉë~äíÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@NR=Åçå=Éä=ê~íµå=ç=Åçå=ä~ë=íÉÅä~ë=Åçå=ÑäÉÅÜ~ë=ÇÉä=íÉÅä~Çç=ÇÉëéì¨ë ÇÉ=~Åíáî~ê=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~=ìë~åÇç=(Esc)K : _çêêÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@NRW=rëÉ=Borrar Objeto=EÄçíµå= =F=ç=éìäëÉ=(Supr)K i~=ÉñéêÉëáµå=èìÉ=Éê~=ä~=@NR=Ü~=ÇÉë~é~êÉÅáÇçK=i~=ÉñéêÉëáµå=èìÉ=Éê~=ä~=@NS=Éë=~Üçê~=ä~ ÉñéêÉëáµå=@NRK=mçê=çãáëáµåI=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=ëÉ=êÉåìãÉê~å=~ìíçã•íáÅ~ãÉåíÉ=ÅçãÉåò~åÇç éçê=@N=ó=ëáå=ÇÉà~ê=ÜìÉÅçë=Éå=ä~=åìãÉê~ÅáµåK içë=ÉêêçêÉë=í~äÉë=Åçãç=ä~=çãáëáµå=ÇÉ=é~ê¨åíÉëáë=éìÉÇÉå=Å~ãÄá~ê=Éä=ëáÖåáÑáÅ~Çç=ÇÉ=ìå~ ÉñéêÉëáµåI=í~ä=Åçãç=ÜÉãçë=îáëíç=Éå=Éä=ÉàÉãéäç=~åíÉêáçêK=pá=ëµäç=ëÉ=çãáíÉ=ìå=é~ê¨åíÉëáëI=ä~ Éåíê~Ç~=ëÉ=áåíÉêéêÉí~=Åçãç=ìå~=Å~ÇÉå~=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉêÉë=ëáå=ëáÖåáÑáÅ~Çç=ó=abofsb=Ç~=ìå ãÉåë~àÉ=èìÉ=~ÇîáÉêíÉ=ÇÉä=ÉêêçêW : fåíêçÇìòÅ~==4x-1/x-5)==ÇÉëéì¨ë=ÇÉ=~Åíáî~ê=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=Åçå= K ÉñéêÉëáçåÉë=ó=ä~=áãéçêí~åÅá~=ÇÉ=äçë=é~ê¨åíÉëáëK=dê~Åá~ë=~=ä~=éêÉëÉåí~Åáµå=ÄáÇáãÉåëáçå~ä=èìÉ çÑêÉÅÉ=aÉêáîÉ.

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R NN abofsb=ÅçäçÅ~=Éä=Åìêëçê=ÇÉ=~ÅìÉêÇç=Åçå=Éä=ÉêêçêK=`çãç=ëÉ=Ü~=ÇÉíÉÅí~Çç=ìå=éçëáÄäÉ é~ê¨åíÉëáë=ëìéÉêÑäìçI=Éë~=Éë=ä~=éêáãÉê~=~äíÉêå~íáî~=èìÉ=ëÉ¥~ä~=Éä=ãÉåë~àÉ=ÇÉ=ÉêêçêK aÉéÉåÇáÉåÇç=ÇÉ=ŵãç=ëÉ~=ä~=ÉñéêÉëáµåI=éçÇê•=çéí~ê=ÉåíêÉ=ëìéêáãáê=ÉëÉ=é~ê¨åíÉëáë=ç áåëÉêí~ê=ìåç=ÇÉ=~éÉêíìê~=Éå=Éä=äìÖ~ê=~éêçéá~ÇçK=bå=Éä=ÉàÉãéäç=~åíÉêáçê=Ü~Äê∞~=ëÉáë ~äíÉêå~íáî~ë=éçëáÄäÉëW Éåíê~Ç 4x-1/x-5 4x-1/x-(5) 4x-1/(x-5) 4x-(1/x-5) 4(x-1/x-5) (4x-1/x-5) æ1 ö 4 x − ç − 5÷ èx ø 1 æ ö 4 ç x − − 5÷ x è ø 4x − ~ ë~äáÇ~ 4x − 1 −5 x 4x − 1 −5 x 4x − 1 x−5 1 −5 x m~ê~=ÉäÉÖáê=ä~=íÉêÅÉê~=î~êá~åíÉI=áåëÉêíÉ=ìå=é~ê¨åíÉëáë=~ÄáÉêíç=ÉåíêÉ=Éä=çéÉê~Ççê=ÇÉ=ä~=Çáîáëáµå ó=ä~=î~êá~ÄäÉ=ñK O : bÇáíÉ=ä~=Éåíê~Ç~=4x-1/(x-5)==ó=ÉåíçåÅÉë=éìäëÉ=(¢)K `ì~åÇç=ëÉ=íê~Ä~à~=Åçå=abofsbI==ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=ç=ó=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=žäÖÉÄê~=~äíÉêå~å=Éå=ëÉê Éä=ÅÉåíêç=ÇÉ=~íÉåÅáµåK=`ì~åÇç=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=Éëí•=~Åíáî~I=(Esc)=~Åíáî~=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ žäÖÉÄê~K=`ì~åÇç=Éëí•=~Åíáî~=ä~=îÉåí~å~I=Autor Expresión=ç=ëì=íÉÅä~=Éèìáî~äÉåíÉI=(F2)I=~Åíáî~ ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~K=q~ãÄá¨å=éìÉÇÉ=~äíÉêå~ê=ÉåíêÉ=ìå~=ó=çíê~=ìë~åÇç=Éä=ê~íµåK=_~ëí~=Åçå ãçîÉê=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=ó=éìäë~ê=ÉåíçåÅÉë=ëì=Äçíµå=áòèìáÉêÇçK : ^ëÉÖ∫êÉëÉ=ÇÉ=Ü~ÄÉê=~Åíáî~Çç=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=ãçîáÉåÇç=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=ÇÉåíêç ÇÉ=Éää~=ó=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµåK i~=ÇÉëîÉåí~à~=ÇÉ=ÉëíÉ=ã¨íçÇç=Éë=èìÉ=ÇÉë~é~êÉÅÉ=Éä=êÉë~äí~Çç=èìÉ=Ü~Ä∞~=~åíÉë=óI=éçê=í~åíçI ~Üçê~=åç=éìÉÇÉ=êÉÉãéä~ò~êëÉ=ä~=Éåíê~Ç~=~åíÉêáçê=ÉëÅêáÄáÉåÇç=ä~=åìÉî~K=mìÉÇÉ=ìë~ê=ä~=íÉÅä~ êÉíêçÅÉëç=î~êá~ë=îÉÅÉë=é~ê~=áê=Äçêê~åÇç=ä~=Éåíê~Ç~=~åíÉêáçêI=éÉêç=Éë=ã•ë=ÉäÉÖ~åíÉ=ó=ŵãçÇç ìë~ê=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=í~Äìä~ÅáµåW : oÉë~äíÉ=Éä=ÅçåíÉåáÇç=ÇÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=Åçå=ä~=íÉÅä~=(ÿ)K O =kçí~=é~ê~=éêçÑÉëçêÉëW kçí~=é~ê~=éêçÑÉëçêÉëW=°ëíÉ=Éë=çíêç=ÉàÉãéäç=ÇÉä=éçëáÄäÉ=ìëç=ÉÇìÅ~íáîç=ÇÉ=a bofsbK kçí~=é~ê~=éêçÑÉëçêÉëW mêÉÖìåí~ê=~=äçë=ÉëíìÇá~åíÉë=éçê=ä~ë=Çáëíáåí~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=èìÉ=éìÉÇÉå=ÖÉåÉê~ê=áåëÉêí~åÇç ìåç=ç=î~êáçë=é~êÉë=ÇÉ=é~ê¨åíÉëáë=Éå=ìå~=Å~ÇÉå~=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉêÉëK=aÉ=Éë~=Ñçêã~I=~éêÉåÇÉå í~ãÄá¨å=Éä=ëáÖåáÑáÅ~Çç=ÇÉ=ä~=ÉëíêìÅíìê~=ÇÉ=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉëK .

NO= ENF=mêáãÉêçë=é~ëçë fåíêçÇìòÅ~=ó=ëáãéäáÑáèìÉ==√x^2K==e•Ö~äç=ìë~åÇç=ä~==íÉÅä~=ÚfåíêçÛ==ëÉÖìáÇ~=ÇÉä=Äçíµå Simplificar=ç=ìë~åÇç=Éä=Äçíµå=ÇÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=Introducir y SimplificarK=bä=ë∞ãÄçäç=√ éìÉÇÉ=çÄíÉåÉêëÉ=ÇÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=ë∞ãÄçäçë=ã~íÉã•íáÅçë=E F=ç=áåíêçÇìÅáÉåÇç=(Ctrl)J(Q)K : bëÅêáÄ~==√x^2==ó=éìäëÉ=ÉåíçåÅÉë=(Ctrl)H(¢)K=bëíç=Éë=Éèìáî~äÉåíÉ=~= I=Éë=ÇÉÅáêI=ìå ~í~àç=é~ê~=Ü~ÅÉê=ä~=çéÉê~Åáµå=“áåíêçÇìÅáê=ó=ëáãéäáÑáÅ~êÒ=ëáå=ìë~ê=Éä=ê~íµåK fåíêçÇìòÅ~=ìå=é~ê=ÇÉ=é~ê¨åíÉëáë=ÉåÅÉêê~åÇç=~=x^2K : fåíêçÇìòÅ~=ó=ëáãéäáÑáèìÉW==√(x^2) içë=Ççë=∫äíáãçë=ÉàÉãéäçë=ëçå=áåíÉêÉë~åíÉë=éçê=Ççë=ê~òçåÉëK=mêáãÉêçI=ÇÉãìÉëíê~=ä~=áãéçêJ 2 í~åÅá~=ÇÉ=äçë=é~ê¨åíÉëáë=é~ê~=ÇáëíáåÖìáê=ÉåíêÉ= x =EèìÉ=Éë= ( x) 2 F=ó= x 2 =Eç=ëÉ~I= ( x ) FK 2 pÉÖìåÇçI=ä~=ÉñéêÉëáµå=@OM=ãìÉëíê~=Åçãç=abofsb=ëáãéäáÑáÅ~=ÅìáÇ~Ççë~ãÉåíÉ=ä~ë ÉñéêÉëáçåÉëK bä=ÅìÄç=ÇÉ= α − 1 =ëÉ=áåíêçÇìÅÉ=Åçãç=ëáÖìÉW : fåíêçÇìòÅ~===(α-1)^3K==EfåëÉêíÉ==~äÑ~=Åçå=Éä=Äçíµå= FK : fåíÉåíÉ=Éñé~åÇáê=ä~=ÉñéêÉëáµå=@ONI==ëáãéäáÑáÅ~åÇç=Åçå= K bëíç=åç=Å~ãÄá~=å~Ç~K=qÉåÉãçë=~Üçê~=ìå~=çÅ~ëáµå=é~ê~=~éäáÅ~ê=ìå~=çêÇÉå=èìÉ=åç=íáÉåÉ Éèìáî~äÉåíÉ=Éå=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=ÄçíçåÉëK : ^Äê~=Éä=ãÉå∫=Simplificar=ãçîáÉåÇç=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=ëçÄêÉ=ä~=çêÇÉå ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉK : ^Äê~=Éä=ãÉå∫=Simplificar=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµåK .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R NP bëíÉ=ãÉå∫=çÑêÉÅÉ=î~êá~ë=µêÇÉåÉëK=Expandir=Éë=ä~=~éêçéá~Ç~=é~ê~=Éñé~åÇáê=ìå~=ÉñéêÉëáµåKKK : pÉäÉÅÅáçåÉ=Éëí~=çêÇÉå=ãçîáÉåÇç=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=ëçÄêÉ=ä~=é~ä~Äê~=Expandir=KKK : KKK=ó=~ÅíáîÉ=ÉåíçåÅÉë=ä~=çêÇÉå=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµåK abofsb=~ÄêÉ=~ë∞=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=Çá•äçÖç=Expandir ExpresiónK=lÄíÉåÇê•=îÉåí~å~ë=ëÉãÉà~åíÉë Åçå=íçÇ~ë=ä~ë=µêÇÉåÉë=èìÉ=êÉèìáÉê~å=Åì~äèìáÉê=ÉëéÉÅáÑáÅ~Åáµå=~ÇáÅáçå~äK=bå=ÉëíÉ=Å~ëçI=Éë åÉÅÉë~êáç=ÉëéÉÅáÑáÅ~ê=ä~=î~êá~ÄäÉ=ÇÉ=Éñé~åëáµå=ó=ä~=Ñçêã~=ÇÉ=Ü~ÅÉêä~K=^=ãÉåìÇç=Éë ëìÑáÅáÉåíÉ=Åçå=~ÅÉéí~ê=ä~ë=ÉëéÉÅáÑáÅ~ÅáçåÉë=éçê=ÇÉÑÉÅíç=ó=ë~äáê=ÇÉ=Ñçêã~=áåãÉÇá~í~=ÇÉ=Éë~ îÉåí~å~I=é~ê~=äç=èìÉ=Ä~ëí~=Åçå=éìäë~ê=ä~=íÉÅä~=ÚfåíêçÛ=ç=Ü~ÅÉê=ÅäáÅ=Éå=Éä=Äçíµå=êÉë~äí~ÇçI=èìÉ ~èì∞=Éë=(_Expandir_)K=rëÉ=(_Cancelar_)=ç=ä~=íÉÅä~=(Esc)=é~ê~=Å~åÅÉä~ê=ä~=çêÇÉåK=rëÉ (_Sí_)=ëá=èìáÉêÉ=çÄíÉåÉê=ìå~=ÉñéêÉëáµå=ëáå=ëáãéäáÑáÅ~ê=Åçãç=~éäáÅ~Åáµå=ÇÉ=ä~=ÑìåÅáµå bum^kaK : oÉ~äáÅÉ=ä~=Éñé~åëáµå=Åçå=äçë=é~ê•ãÉíêçë=ëìÖÉêáÇçë=ìë~åÇç=(_Expandir_)=EÉë=ÇÉÅáêI éìäëÉ=(¢)=ó~=èìÉ=¨ëÉ=Éë=Éä=Äçíµå=éçê=ÇÉÑÉÅíç=ç=Ü~Ö~=ÅäáÅ=Éå=(_Expandir_)FK .

NQ= ENF=mêáãÉêçë=é~ëçë rå~=~äíÉêå~íáî~=é~ê~=ëÉäÉÅÅáçå~ê=ä~=çêÇÉå=Expandir=ÇÉëÇÉ=Éä=ãÉå∫=Simplificar=~=íê~î¨ë=ÇÉä íÉÅä~ÇçI=ÅçåëáëíÉ=Éå=ëÉÖìáê=ä~=í¨ÅåáÅ~=Ü~Äáíì~ä=ÇÉ=tfkaltpW=(Alt)H(S)=~ÄêÉ==Éä=ãÉå∫ Simplificar=EìíáäáÅÉ=ä~=(S)=éçêèìÉ=Éë=ä~=äÉíê~=èìÉ=~é~êÉÅÉ=ëìÄê~ó~Ç~=Éå=SimplificarFI=ÉåíçåÅÉë éìäëÉ=(E)=EÇÉ=åìÉîç=éçêèìÉ=Éëí•=ëìÄê~ó~Ç~I=éÉêç=ëáå=éìäë~ê=(Alt)I=èìÉ=ëµäç=ëÉ=ìë~=é~ê~ ~Äêáê=äçë=ãÉå∫ëFK=bëí~=í¨ÅåáÅ~=ëáêîÉ=é~ê~=íçÇ~ë=ä~ë=µêÇÉåÉëK qçÇçë=äçë=ÄçíçåÉë=íáÉåÉå=ëì=çêÇÉå=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=Éå=äçë=ãÉå∫ëK=mê~Åí∞èìÉäç=Éå=Éä ëáÖìáÉåíÉ=ÉàÉãéäçK=fåíêçÇìòÅ~I=ëáãéäáÑáèìÉ=ó=ÇÉëéì¨ë=~éêçñáãÉ= sin (π 4 ) K : m~ê~=áåíêçÇìÅáê=Éë~=ÉñéêÉëáµåI=ëÉäÉÅÅáçåÉ=ä~=çêÇÉå=Editar (Autor)>ExpresiónX=äìÉÖçI ÉëÅêáÄ~==sin(¹/4)===(¢)=K==EmìÉÇÉ=çÄíÉåÉê=π=ÇÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=äÉíê~ë=ÖêáÉÖ~ë=ç=ÇÉ ë∞ãÄçäçë=ã~íÉã•íáÅçëW=`çãç=Éä=Äçíµå= =ëÉ=ìë~=ÑêÉÅìÉåíÉãÉåíÉI=Éëí•=Éå=ä~ë=ÇçëFK : páãéäáÑáèìÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@OQ=Åçå=Simplificar>NormalK °ëíÉ=Éë=çíêç=“ÄÉääçÒ=êÉëìäí~ÇçK=^åíÉë=ÇÉ=Å~äÅìä~ê=ä~=~éêçñáã~ÅáµåI=~¥~Ç~=ìå=ÅçãÉåí~êáç ~éêçéá~Çç=Éå=ëì=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=Éå=Ñçêã~=ÇÉ=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíçK : fåëÉêíÉ=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=Åçå=Insertar>Objeto de textoX=äìÉÖç=ÉëÅêáÄ~W Lo siguiente es una aproximación de sin(pi/4) : EfåíÉåíÉF=íÉêãáå~ê=Åçå=(¢)K i~=íÉÅä~=ÚfåíêçÛI=ìë~Ç~=Éå=Éä=ãçÇç=ÇÉ=ÉÇáÅáµå=ÇÉ=íÉñíçI=~¥~ÇÉ=ìå~=ä∞åÉ~=Éñíê~=~ä=çÄàÉíç=ÇÉ íÉñíçK=mÉêç=Éëíç=åç=Éë=äç=èìÉ=ëÉ=èìÉê∞~=Ü~ÅÉêK : _çêêÉ=Éë~=ä∞åÉ~=Åçå=ä~=íÉÅä~=êÉíêçÅÉëç=(æ_)K kçíÉ=èìÉ=Åì~åÇç=abofsb=Éëí•=Éå=ãçÇç=ÇÉ=ÉÇáÅáµå=ÇÉ=íÉñíçI=ìëíÉÇ=åç=íáÉåÉ=~ÅÅÉëç=~=ÅáÉêíçë ÄçíçåÉë=åá=~=~äÖìå~ë=µêÇÉåÉëI=èìÉ=~é~êÉÅÉå=~íÉåì~ÇçëK=mçê=ÉàÉãéäçI=Éä=Äçíµå=Aproximar åç=Éëí•=ÇáëéçåáÄäÉ=Éå=ÉëíÉ=ãçÇçI=ó~=èìÉ=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=Éëí•=êÉë~äí~ÇçK m~ê~=~éêçñáã~ê=ìå~=ÉñéêÉëáµå=~åíÉë=Ü~ó=èìÉ=êÉë~äí~êä~K : oÉë~äíÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@OQ=ó=äìÉÖç=~éêçñ∞ãÉä~=Simplificar>AproximarK .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R NR ^=ÇáÑÉêÉåÅá~=ÇÉä=Äçíµå=AproximarI==ä~=çêÇÉå=Simplificar>Aproximar=éêÉëÉåí~=ìå~=îÉåí~å~=ÇÉ Çá•äçÖç=Éå=ä~=èìÉ=ëÉ=éìÉÇÉ=ÉëéÉÅáÑáÅ~ê=Éä=å∫ãÉêç=ÇÉ=Ç∞Öáíçë=ÇÉ=éêÉÅáëáµåK=bä=î~äçê=~Åíì~ä ãçëíê~Çç=Éë=ÇÉ=NM=Ç∞ÖáíçëI=èìÉ=í~ãÄá¨å=Éë=Éä=èìÉ=ìë~=Éä=Äçíµå=AproximarK=i~=çêÇÉå Simplificar>Aproximar=äÉ=éÉêãáíÉ=Å~ãÄá~ê=íÉãéçê~äãÉåíÉ=Éä=å∫ãÉêç=ÇÉ=Ç∞Öáíçë=éçê=ÇÉÑÉÅíç é~ê~=äçë=ëáÖìáÉåíÉë=Å•äÅìäçëK=`~ãÄáÉ=Éä=å∫ãÉêç=~=PR=ó=äìÉÖç=ìëÉ=ä~=ë~äáÇ~=éçê=ÇÉÑÉÅíç=ÇÉ=Éë~ îÉåí~å~=ÇÉ=Çá•äçÖçK : 35====(_Aproximar_) `çå=abofsb=ëÉ=éìÉÇÉ=ÉëéÉÅáÑáÅ~ê=Åì~äèìáÉê=éêÉÅáëáµåI==Éë=ÇÉÅáêI=Åì~äèìáÉê=å∫ãÉêç=ÇÉ=Ç∞Öáíçë ëáÖåáÑáÅ~íáîçë==ìë~Ççë=Éå=çéÉê~ÅáçåÉë=~êáíã¨íáÅ~ëK==i~ë=äáãáí~ÅáçåÉë=éê•ÅíáÅ~ë=îáÉåÉå=ÇÉ=ä~ ãÉãçêá~=ÇáëéçåáÄäÉ=ó=ÇÉ=ëì=é~ÅáÉåÅá~K=`çãç=îÉêÉãçë=ÇÉëéì¨ëI=Éä=íáÉãéç=ÇÉ=Å•äÅìäç=ÅêÉÅÉ Åçå=ä~=éêÉÅáëáµåK ^Åíì~äáÅÉ=ëì=íÉñíç=é~ê~=áåÇáÅ~ê=ä~=éêÉÅáëáµå=ÉäÉÖáÇ~K : ^ÅíáîÉ=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=¨äK=bä=Åìêëçê=ëÉ=ÅçäçÅ~=áåãÉÇá~í~ãÉåíÉ ÇÉëéì¨ë=ÇÉ=ä~=é~ä~Äê~W==de : `~ãÄáÉ=Éä=íÉñíç=ìë~åÇç=ä~=íÉÅä~=(æ_)=é~ê~=~¥~ÇáêW==35-dígitos m~ê~=êÉÇìÅáê=ä~=ÑìÉåíÉ=ÇÉä=íÉñíç=Éë=åÉÅÉë~êáç=îáëì~äáò~ê=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=Ñçêã~íçK : ^Äê~=Éä=ëìÄãÉå∫=Barras de Herramientas=ÇÉ=ä~=çêÇÉå=VentanaK .

NS= ENF=mêáãÉêçë=é~ëçë : j~êèìÉ=ä~=Barra de FormatoK m~ê~=ÉÇáí~ê=íÉñíç=Åçå=abofsb=ìëÉ=ä~ë=ãáëã~ë=í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=Åì~äèìáÉê=éêçÅÉë~Ççê=ÇÉ=íÉñíçëK=i~ Ä~êê~=áåÇáÅ~=èìÉ=Éä=í~ã~¥ç=ÇÉ=ä~=ÑìÉåíÉ=Éë=ÇÉ=NO=éìåíçëK=^åíÉë=ÇÉ=êÉÇìÅáêäç=~=NM=éìåíçëI íÉåÇê•=èìÉ=êÉë~äí~ê=ä~=éçêÅáµå=ÇÉ=íÉñíç=èìÉ=ÇÉëÉÉK : oÉë~äíÉ=ä~=Ñê~ëÉ=ÅçãéäÉí~K=m~ê~=Éääç=éìÉÇÉ=í~åíç=~êê~ëíê~ê=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=Åçå=ëì Äçíµå=áòèìáÉêÇç=éìäë~Çç=ç=ÅçäçÅ~ê=Éä=Åìêëçê=~ä=Ñáå~ä=ç=~ä=éêáåÅáéáç=ÇÉä=íÉñíç=ó=ÉåíçåÅÉë ìë~ê=êÉéÉíáÇ~ãÉåíÉ=ä~=íÉÅä~=Åçå=ÑäÉÅÜ~=~éêçéá~Ç~=é~ê~=êÉÅçêêÉê=Éä=íÉñíçI=ãáÉåíê~ë ã~åíáÉåÉ=éìäë~Ç~=ä~=íÉÅä~=ÇÉ=ã~ó∫ëÅìä~ë=ç=Ü~ÅÉê=ìå=íêáéäÉ=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=Åì~äèìáÉê=é~êíÉ=ÇÉä íÉñíçK : `~ãÄáÉ=Éä=í~ã~¥ç=ÇÉ=ä~=ÑìÉåíÉW=^Äê~=Éä=Å~ãéç=ÇÉëéäÉÖ~ÄäÉ=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=éìäë~åÇç Éä=Äçíµå= K : bäáà~=Éä=å∫ãÉêç=NMK q~ãÄá¨å=éìÉÇÉ=Ü~ÅÉêäç=~Åíáî~åÇç=Éä=Å~ãéç=Tamaño de la fuente=ó=ÉëÅêáÄáê=ÉåÅáã~=ìå=NMK ^Üçê~I=~åìåÅáÉ=Éä=ëáÖìáÉåíÉ=ÉàÉãéäç=Åçå=ìå=íÉñíç=~éêçéá~ÇçK : fåíêçÇìòÅ~=íÉñíç=ìë~åÇç=Éä=Äçíµå=Insertar Texto== K ß°ë~=åç=Éë=ä~=éçëáÅáµå=ÅçêêÉÅí~>=bä=åìÉîç=íÉñíç=ÇÉÄÉê∞~=~é~êÉÅÉê=~ä=Ñáå~ä=ÇÉä=ÇçÅìãÉåíçK mÉêç=Éä=Äçíµå=Insertar Texto=E~ä=áÖì~ä=èìÉ=ä~=çêÇÉå=Insertar>Objeto de TextoF=~¥~ÇÉ=Éä=çÄàÉíç ÇÉ=íÉñíç=ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=çÄàÉíç=êÉë~äí~ÇçI=éçê=äç=èìÉ=~åíÉë=ÇÉÄÉ=êÉë~äí~ê=ä~=ÉñéêÉëáµå=@OSK : pÉäÉÅÅáçåÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@OSK .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R NT ^ìåèìÉ=Éä=êÉÅí•åÖìäç=èìÉ=äç=êçÇÉ~=ÇÉë~é~êÉÅÉI=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=î~Å∞ç=èìÉ=ëÉ=Ü~=áåëÉêí~Çç ëáå=èìÉêÉêI=éÉêã~åÉÅÉ=~Ü∞K=mìÉÇÉ=Äçêê~êäç=Åçãç=Åì~äèìáÉê=çíêçI=Éë=ÇÉÅáêI=ÇÉëéì¨ë=ÇÉ êÉë~äí~êäçK : oÉë~äíÉ=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=¨äK : fåíÉåíÉ=Äçêê~êäç=ìë~åÇç=ä~=íÉÅä~=(Supr)K kç=Ü~=íÉåáÇç=ÉÑÉÅíçK=oÉÅìÉêÇÉW=e~ÅÉê=ÅäáÅ==ëçÄêÉ=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=~Åíáî~=Éä=ãçÇç=ÇÉ ÉÇáÅáµå=ÇÉ=íÉñíçK=m~ê~=ëÉäÉÅÅáçå~ê=ìå=~=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=é~ê~=Äçêê~êäçI=Åçéá~êäç=ç=ãçîÉêäç Ü~Ö~=ÅäáÅ=Eàìëí~ãÉåíÉF=ëçÄêÉ=ëì=êÉÅì~Çêç=ç=Éå=Éä=Éëé~Åáç=~=ëì=ÇÉêÉÅÜ~=ç=~=ëì=áòèìáÉêÇ~I=ç éìäëÉ=(Esc)=é~ê~=ë~äáê=ÇÉä=ãçÇç=ÇÉ=ÉÇáÅáµå=ÇÉ=íÉñíçK : pÉäÉÅÅáçåÉ=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=é~ê~=Äçêê~êäç=ìë~åÇç=(Esc)K bä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=èìÉÇ~=~Üçê~=ëÉäÉÅÅáçå~ÇçI=í~ä=Åçãç=áåÇáÅ~=ëì=êÉÅì~ÇêçK=^ëÉÖ∫êÉëÉ=ÇÉ èìÉ=Éä=Åìêëçê=åç=Éëí•=ÇÉåíêçK=pá=åç=Éë=~ë∞I=éìäëÉ=(Esc)=ÇÉ=åìÉîçK : _çêêÉ=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=î~Å∞ç=ìë~åÇç=ä~=íÉÅä~=(Supr)K : fåëÉêíÉ=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=åìÉîç=ÇÉëéì¨ë=ÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~=@OS=Eìë~åÇç= äìÉÖç=áåíêçÇìòÅ~=Éä=íÉñíç=“^Üçê~ÒK F=ó kçíÉ=èìÉ=ÉëíÉ=íÉñíç=îìÉäîÉ=~=íÉåÉê=ä~=ÑìÉåíÉ=Åçå=NO=éìåíçëI=í~ä=Åçãç=éìÉÇÉ=ÅçãéêçÄ~ê=Éå=ä~ Ä~êê~=ÇÉ=Ñçêã~íçI=éçêèìÉ=~åíÉë=ëµäç=ëÉ=Ü~=Å~ãÄá~Çç=Éä=Ñçêã~íç=ÇÉä=íÉñíç=ó~=ÉñáëíÉåíÉK `~ãÄáÉ=Éä=Ñçêã~íç=éçê=ÇÉÑÉÅíç=ÇÉ=äçë=åìÉîçë=çÄàÉíçë=ÇÉ=íÉñíç=ìë~åÇç=ä~=çêÇÉå Opciones>PantallaK .

NU= : m~ê~=Å~ãÄá~ê=Éä=Ñçêã~íç=ÇÉ=äçë=Ñìíìêçë=çÄàÉíçë=ÇÉ=íÉñíçI=ÉàÉÅìíÉ Opciones>Pantalla>Fuente de los nuevos Objetos de TextoK ENF=mêáãÉêçë=é~ëçë .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R NV : `~ãÄáÉ=Éä=í~ã~¥ç=ÇÉ=ä~=ÑìÉåíÉ=~=NM=éìåíçëI=ëÉäÉÅÅáçå•åÇçäç=ÇÉä=ãÉå∫=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ ç=ÉëÅêáÄá¨åÇçäç=ÉåÅáã~=ÇÉä=NO=ìë~åÇç=Éä=íÉÅä~ÇçK : `áÉêêÉ=Éä=Çá•äçÖç=Åçå=(_Aceptar_)K `ì~åÇç=ëáÖ~=ÉëÅêáÄáÉåÇç=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=èìÉ=Ü~Ä∞~=ÉãéÉò~Çç=Eé~ê~=äç=èìÉ=èìáò•=åÉÅÉëáíÉ Ü~ÅÉê=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=¨ä=ó=~ë∞=Éåíê~ê=Éå=Éä=ãçÇç=ÇÉ=ÉÇáÅáµåFI=íçÇ~î∞~=~é~êÉÅÉê•=Éå=NO=éìåíçë=ó~ èìÉ=Éëí~=çêÇÉå=~ÑÉÅí~=ëµäç=~=äçë=åìÉîçë=çÄàÉíçë=ÇÉ=íÉñíçK : _çêêÉ=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=é~ê~=ÉãéÉò~ê=Åçå=ä~=åìÉî~=ÑìÉåíÉK=pÉäÉÅÅáµåÉäç=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ ëçÄêÉ=¨ä=ó=éìäë~åÇç=ÉåíçåÅÉë=(Esc)K=_çêêÉ=Åçå=(Supr)=ç= K : fåíêçÇìòÅ~=ìå=åìÉîç=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=Åçå=Éä=ëáÖìáÉåíÉ=ÅçåíÉåáÇçW i~=ÑìÉåíÉ=ÇÉä=íÉñíç=íáÉåÉ=~Üçê~=NM=éìåíçëK=`çãç=ó~=åç=î~=~=åÉÅÉëáí~ê=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=Ñçêã~íç=Éå äç=èìÉ=êÉëí~=ÇÉ=ëÉëáµåI=çÅ∫äíÉä~=é~ê~=ÇáëéçåÉê=ÇÉ=ã•ë=Éëé~Åáç=é~ê~=çíê~ë=Åçë~ëK=lÅìäí~ê=ä~ Ä~êê~=êÉèìáÉêÉ=Éä=ãáëãç=éêçÅÉÇáãáÉåíç=èìÉ=îáëì~äáò~êä~K : lÅìäíÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=Ñçêã~íç=ìë~åÇç=Ventana>Barras de Herramientas >Barra de FormatoK bñéÉêáãÉåíÉ=Åçå=ä~ë=ÇÉã•ë=µêÇÉåÉë=ÇÉ=Opciones>Pantalla==é~ê~=Ñ~ãáäá~êáò~êëÉ=Åçå=äçë Å~ãÄáçë=ÇÉ=~ëéÉÅíç=ÇÉ=ä~ë=Üçà~ë=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇÉ=abofsbK .

OM= ENF=mêáãÉêçë=é~ëçë : pÉäÉÅÅáçåÉ=Éå=Opciones>Pantalla=ä~=éêáãÉê~=çéÅáµå=E Alineación de Nuevos ObjetosFK i~=îÉåí~å~=ÇÉ=Çá•äçÖç=ãçëíê~Ç~=äÉ=éÉêãáíÉ=Åçåíêçä~ê=ä~=~äáåÉ~Åáµå=ÇÉ=íçÇçë=äçë=çÄàÉíçë=èìÉ éìÉÇÉå=~é~êÉÅÉê=Éå=ìå~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=ÇÉ=abofsbK=Expresiones nuevas=ëçå=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë áåíêçÇìÅáÇ~ë=éçê=Éä=ìëì~êáç=ç=ä~ë=çÄíÉåáÇ~ë=~¥~ÇáÉåÇç=ëáå=ëáãéäáÑáÅ~ê=ìå=çéÉê~Ççê=~=ìå~ ÉñéêÉëáµåK=Expresiones Simplificadas=ëçå=äçë=êÉëìäí~Ççë=ÇÉ=~éêçñáã~ê=ç=ÇÉ=ëáãéäáÑáÅ~ê=ìå~ ÉñéêÉëáµåK=mçê=ÇÉÑÉÅíçI=ä~ë=Éåíê~Ç~ë=ëÉ=éêÉëÉåí~å=~=ä~=áòèìáÉêÇ~=ó=ä~ë=êÉëéìÉëí~ëI=ÅÉåíê~Ç~ëK : m~ê~=ë~äáê=ÇÉ=ÉëíÉ=Çá•äçÖç=éìäëÉ=(_Cancelar_)=ç=ä~=íÉÅä~=(Esc)K mêìÉÄ~=ä~=ëáÖìáÉåíÉ=çêÇÉå=Éå=Opciones>PantallaK : mêìÉÄ~=ä~=ëÉÖìåÇ~=çéÅáµåI=Opciones>Pantalla>Fuente para las Expresiones=Eáäìëíê~Åáµå áòèìáÉêÇ~F=ó=äìÉÖç=Å~ãÄáÉ=Éä=í~ã~¥ç=~=Grande=ã~êÅ~åÇç=Éä=ÄçíµåK = .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R ON : `çãéêìÉÄÉ=Éä=Å~ãÄáç=ÅÉêê~åÇç=Éä=Çá•äçÖç=(_Sí_)K bëí~=ÑìÉåíÉ=ëÉ=ìë~=ÑêÉÅìÉåíÉãÉåíÉ=é~ê~=éêçóÉÅí~ê=ä~=é~åí~ää~K=m~ê~=Éä=íê~Ä~àç=éÉêëçå~äI é~êÉÅÉ=éêÉÑÉêáÄäÉ=ä~=ÑìÉåíÉ=éÉèìÉ¥~K=mçê=í~åíçI=îìÉäî~=~=~Åíáî~êä~=ó=éêìÉÄÉ=~=Å~ãÄá~ê=Éä ÅçäçêK : m~ê~=ÇÉëÜ~ÅÉê=Éä=Å~ãÄáçI=ìëÉ=Opciones>Pantalla>Fuente para las ExpresionesI=Ü~Ö~=ÅäáÅ ëçÄêÉ=Éä=Äçíµå=Pequeña=ó=~Äê~=Éä=ãÉå∫=ÇÉëéäÉÖ~ÄäÉ=èìÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉ=~=ColorK : bäáà~=Éä=Åçäçê=èìÉ=ÇÉëÉÉ=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=¨ä=ó=äìÉÖç=ë~äÖ~=Åçå=(_Sí_)K ^åíÉëI=áåíêçÇìàáãçë=π=~=íê~î¨ë=ÇÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=ë∞ãÄçäçë=ç=ä~=ÇÉ=äÉíê~ë=ÖêáÉÖ~ëK=e~ó=ÇáîÉêëçë ã¨íçÇçë=é~ê~=áåíêçÇìÅáê=Åçåëí~åíÉë=ÉëéÉÅá~äÉë=í~äÉë=Åçãç=πI=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ=äçë=äçÖ~êáíãçë åÉéÉêá~åçë=É=ç=ä~=ìåáÇ~Ç=áã~Öáå~êá~=áK : m~ê~=áåíêçÇìÅáê=ä~=ëìã~=ÇÉ=íêÉë=πI=éêáãÉêç=~ÅíáîÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=ìë~åÇç=(F2)K fåíêçÇìòÅ~=Éä=éêáãÉê=π=ÇÉëÇÉ=ìå~=ÇÉ=ä~ë=Ä~êê~ëI=Éä=ëÉÖìåÇç=ÉëÅêáÄáÉåÇç=pi==ó=Éä=íÉêÅÉêç Åçãç=(Ctrl)H(P)K=Eiçë=ëáÖåçë=ã•ë=ëÉ=áåíêçÇìÅÉå=~=íê~î¨ë=ÇÉä=íÉÅä~ÇçFK bëçë=ëçå=äçë=íêÉë=ã¨íçÇçë=é~ê~=áåíêçÇìÅáê=Éä=å∫ãÉêç=πK=^ìåèìÉ=~é~êÉÅÉå=Çáëíáåíçë=Éå=ä~ ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~I=äçë=íêÉë=ëáÖåáÑáÅ~å=äç=ãáëãçW : qÉêãáåÉ=ä~=áåíêçÇìÅÅáµå=Åçå=(¢)K e~ó=í~ãÄá¨å=íêÉë=Ñçêã~ë=ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=Éä=å∫ãÉêç=ÉK=rë~êÉãçë=äçë=íêÉë=é~ê~=áåíêçÇìÅáê=ä~ ëìã~=ÇÉ=íêÉë=É=ó=äìÉÖç=~¥~ÇáêÉãçë=ìå~=äÉíê~=e==é~ê~=îÉê=ä~=ÇáÑÉêÉåÅá~=ÉåíêÉ=ìå~=î~êá~ÄäÉ=Åçå ÉëÉ=åçãÄêÉ=ó=ä~=Ñ~ãçë~=Åçåëí~åíÉK=bñáëíÉ=~ÇÉã•ë=çíêç=ã¨íçÇç=é~ê~=ëáãéäáÑáÅ~ê=ìå~ ÉñéêÉëáµåK .

OO= ENF=mêáãÉêçë=é~ëçë : fåíêçÇìòÅ~=Éä=éêáãÉê=É=ÇÉëÇÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=ë∞ãÄçäçë=ìë~åÇç= I=Éä=ëÉÖìåÇç=ÉëÅêáÄáÉåÇç #e=ó=Éä=íÉêÅÉêç=Åçãç=(Ctrl)H(E)K=båíçåÅÉë=ÉëÅêáÄ~W==+e===Ec∞àÉëÉ=Éå=Éä=ìëç=ÇÉ=ëáÖåç áÖì~ä=~ä=Ñáå~äFK : qÉêãáåÉ=ä~=Éåíê~Ç~=Åçå=(¢)K bä=çéÉê~Ççê=áÖì~ä=~ä=Ñáå~ä=ÇÉ=ìå~=ÉñéêÉëáµå=éêçÇìÅÉ=ìå~=ëáãéäáÑáÅ~Åáµå=~ìíçã•íáÅ~=ó=ÖÉåÉê~ ìå~=áÖì~äÇ~Ç=Åìóç=éêáãÉê=ãáÉãÄêç=Éë=ä~=ÉñéêÉëáµå=áåíêçÇìÅáÇ~=ó=Åìóç=ëÉÖìåÇç=ãáÉãÄêç=Éë Éä=êÉëìäí~Çç=ÇÉ=ëáãéäáÑáÅ~êä~K=`çãç=ÉëíÉ=ã¨íçÇç=ãìÉëíê~=ä~ë=Ççë=ÉñéêÉëáçåÉë=Éå=ä~=ãáëã~ ä∞åÉ~I=ÉÅçåçãáò~=ä∞åÉ~ë=Éå=ä~=é~åí~ää~K aÉ=ãçÇç=ëÉãÉà~åíÉI=Ü~ó=íêÉë=Ñçêã~ë=ÇÉ=áåíêçÇìÅáê=ä~=ìåáÇ~Ç=áã~Öáå~êá~K=mìÉÇÉ=çÄíÉåÉêä~ ÇÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=ë∞ãÄçäçëI=ÉëÅêáÄáÉåÇç==#i==ç=áåíêçÇìÅáÉåÇç=(Ctrl)H(I)K `çåÅäìó~=ÉëíÉ=Å~é∞íìäç=Åçãç=ëáÖìÉW : fåíêçÇìòÅ~=Éä=íÉñíç=“bëíç=Éë=Éä=Ñáå~ä=ÇÉä=éêáãÉê=Å~é∞íìäçÒK p~äÖ~=ÇÉ=abofsbK=i~=çêÇÉå=Salir=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=Éå=Éä=ãÉå∫=ArchivoK : p~äÖ~=ÇÉ=abofsb=ìë~åÇç=Archivo >SalirK : m~ê~=ë~äáê=ëáå=Öì~êÇ~ê=ä~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=Éäáà~=(_No_)K .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R OP Resumen Ventana de Álgebra ===ç==(Supr)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =Äçêê~=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~ ==ç==Insertar>Objeto de Texto==ç==(F5) KKKKK=áåëÉêí~=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=ÇÉëéì¨ë=ÇÉä=êÉë~äí~Çç ==ç==Editar (Autor)>Expresión==ç==(F2)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=~Åíáî~=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~ ==ç==Simplificar>Normal= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ëáãéäáÑáÅ~=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~ ==ç==Simplificar>Aproximar=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =~éêçñáã~=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~ Archivo>Salir=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ÇÉà~=abofsb Simplificar>Expandir= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=Éñé~åÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~ Opciones>Pantalla KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =~àìëíÉë=ÇÉ=éêÉëÉåí~Åáµå Ventana>Barras de Herramientas[ [ Barra de Formato KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ãìÉëíê~=ì=çÅìäí~=ä~=Ä~êê~ (½)I=(¼)KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =êÉë~äí~ê=ä~=ÉñéêÉëáµå=ÇÉ=~êêáÄ~=ç=ÇÉ=~Ä~àç (Esc)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =Å~åÅÉä~=ä~=çêÇÉå ÅäáÅ=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµå=Éå=ä~=Ñáä~=ÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=êÉë~äí~=ä~=ÉñéêÉëáµå ÅäáÅ=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµå=Éå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç== KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ÉÇáí~ê=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç ÅäáÅ=Éå=Éä=Åì~Çêç=ÇÉ=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=ç=~=ëì=áòèìáÉêÇ~=ç=~=ëì=ÇÉêÉÅÜ~I=ç==éìäë~ê=(Esc) ÇÉëÇÉ=ä~=ÉÇáÅáµå=ÇÉä=íÉñíç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK oÉë~äí~=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=Eëáå=ÉÇáí~êäçF Línea de edición ==ç==(¢) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=áåíêçÇìÅÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=áåíêçÇìÅÉ=ó=ëáãéäáÑáÅ~=ä~=ÉñéêÉëáµå =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =áåíêçÇìòÅ~=ä~=ÉñéêÉëáµå=ó=ä~=ëáãéäáÑáÅ~ (Esc)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=~Åíáî~=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~ (ÿ)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=êÉë~äí~=Éä=ÅçåíÉåáÇç=ÇÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~ ==ç==(Ctrl)H(P)==ç==pi=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=π ==ç==(Ctrl)H(E)==ç==#e=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =Ä~ëÉ=ÇÉ=äçë=äçÖ~êáíãçë=åÉéÉêá~åçë=É ==ç==(Ctrl)H(I)==ç==#i=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ìåáÇ~Ç=áã~Öáå~êá~=á =I=ÉíÅKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=iÉíê~ë=ÖêáÉÖ~ë ==ç==(Ctrl)H(Q)==ç==sqrt=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ë∞ãÄçäç=ÇÉ=ä~=ê~∞ò=Åì~Çê~Ç~ ==EçéÉê~Ççê=ëìÑáàç=áÖì~äF= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ÑìÉêò~=ä~=ëáãéäáÑáÅ~Åáµå .

Capítulo 2: Documentando los ceros de un polinomio bä=çÄàÉíáîç=ÇÉ=ÉëíÉ=Å~é∞íìäç=ÅçåëáëíÉ=Éå=ÅêÉ~ê=ìå=ÇçÅìãÉåíç=~ÅÉêÅ~=ÇÉ=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå éçäáåçãáçK=^ä=ãáëãç=íáÉãéçI=~éêÉåÇÉê•=ä~ë=í¨ÅåáÅ~ë=Ä•ëáÅ~ë=èìÉ=ÅçêêÉëéçåÇ~å=ìë~åÇç abofsbK : fåáÅáÉ=abofsbK bå=ëì=éêáãÉê~=ëÉëáµå=Åçå=abofsb=ëÉ=Åêɵ=ìå=~êÅÜáîç=ÇÉ=ÅçåÑáÖìê~Åáµå=ÇÉä=éêçÖê~ã~K=bëíÉ ~êÅÜáîç=~äã~ÅÉå~=~ìíçã•íáÅ~ãÉåíÉ=áåÑçêã~Åáµå=~ÅÉêÅ~=ÇÉä=Éëí~Çç=ÇÉ=abofsb=àìëíç=Åì~åÇç äç=~é~Ö~K=mçê=ÉàÉãéäçI=Éä=Å~ãÄáç=ÜÉÅÜç=Åçå=Opciones>Pantalla>Fuente de los nuevos Objetos de Texto ëÉ=Öì~êÇ~=Éå=ÉëÉ=~êÅÜáîçK=bä=Çá•äçÖç=ÇÉ=áåáÅáç=ÇÉ=abofsb=äÉ=éÉêãáíÉ=áåáÅá~ê ä~=åìÉî~=ëÉëáµå=Åçå=ä~=ÅçåÑáÖìê~Åáµå=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~=ÇÉä=éêçÖê~ã~=ç=áåáÅá~êäç=í~ä=Åçãç=äç=ÇÉàµ=ä~ ∫äíáã~=îÉòK=bëíÉ=äáÄêç=ëÉ=Ü~=ÉëÅêáíç=ëìéçåáÉåÇç=èìÉ=Å~Ç~=îÉò=ëÉ=áåáÅá~=Éä=éêçÖê~ã~=Åçå=ëì ÅçåÑáÖìê~Åáµå=çêáÖáå~äK=mçê=í~åíçI=äÉ=êÉÅçãÉåÇ~ãçë=èìÉ=Ü~Ö~=äç=ãáëãçK : fåáÅáÉ=Åçå=ä~=ÅçåÑáÖìê~Åáµå=çêáÖáå~ä=ÇÉ=abofsb=éìäë~åÇç=(_Sí_)K fåáÅáÉ=Éä=åìÉîç=ÇçÅìãÉåíç=Åçå=ìå=ÉåÅ~ÄÉò~ãáÉåíç=~éêçéá~ÇçK : fåëÉêíÉ=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=Åçå=“båÅçåíê~ê=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáçÒK s~ãçë=~=Ü~ää~ê=äçë=ÅÉêçë=ÇÉä=éçäáåçãáç= y = p ( x) I= y = x 4 3x3 5 x 2 7 x 1 + − − − K 2 4 4 4 2 .

.OQ EOF=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç : fåíêçÇìòÅ~=Éä=~åíÉêáçê=éçäáåçãáç=~Åíáî~åÇç=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=Åçå= =ó=äìÉÖç=ÉëÅêáÄ~W y=x^4/2+3x^3/4-5x^2-7x/4-1/2 EeÉãçë=çãáíáÇç=~ÇêÉÇÉ=Éä=ÇÉåçãáå~Ççê=/4==Éå=Éä=í¨êãáåç=ÇÉä=ÅÉåíêçFK ^=é~êíáê=ÇÉ=~Üçê~I=ä~=íÉÅä~=(¢)=ç=Éä=Äçíµå=(_Sí_)=ëµäç=ëÉ=ãçëíê~ê•å=Éå=ëáíì~ÅáçåÉë ~ãÄáÖì~ëI=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=åç=äç=îçäîÉêÉãçë=~=áåÇáÅ~ê=Éå=Éåíê~Ç~ë=ëÉåÅáää~ë=Åçãç=ä~=~åíÉêáçêK m~ê~=Éä=êÉëíç=ÇÉä=Å~é∞íìäç=Éë=áãéçêí~åíÉ=èìÉ=íê~Ä~àÉãçë=Åçå=Éä=éçäáåçãáç=~åíÉêáçêI=~ë∞=èìÉ ~ëÉÖ∫êÉëÉ=ÇÉ=Ü~ÄÉêäç=áåíêçÇìÅáÇç=ÅçêêÉÅí~ãÉåíÉK `çãç=ë~ÄÉI=ßåç=Éë=~ë∞>=bä=ÇÉåçãáå~Ççê==/4==ÇÉä=í¨êãáåç=ÅÉåíê~ä=ëÉ=Ü~=çãáíáÇçK=bëç=ëÉ ~êêÉÖä~=Ñ•ÅáäãÉåíÉ=ìë~åÇç=ä~=çêÇÉå=Edición>Objeto de Derive=Åçå=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~K : bÇáíÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~=ìë~åÇç=Edición>Objeto de DeriveK bëíÉ=çêÇÉå=Ü~ÅÉ=ìå~=Åçéá~=ÇÉ=ä~=Éå=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=ó=ÅçäçÅ~=Éä=Åìêëçê=Éå=ÇáÅÜ~=ä∞åÉ~==~=ä~ áòèìáÉêÇ~I=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=Éëí~ãçë=éêÉé~ê~Ççë=é~ê~=ä~=ÉÇáÅáµåK : =fåëÉêíÉ==/4==ÇÉëéì¨ë=ÇÉ==5x^2==ó=íÉêãáåÉ=Åçå=(¢)K i~=íÉÅä~=(¢)êÉÉãéä~ò~==ä~=~åíÉêáçê=ÉñéêÉëáµå=Åçå=ä~=åìÉî~K=^ë∞=éìÉëI=åç=Éë=åÉÅÉë~êáç Äçêê~ê=ä~=îáÉà~=ÉñéêÉëáµå=Åì~åÇç=ìë~ãçë=Edición>Objeto de DeriveK pìéçåÖ~=èìÉ=Éëí•=ãáê~åÇç=ìå~=Å~ë~=ÇÉëÇÉ=•åÖìäçë=ÇáÑÉêÉåíÉëK=aÉëÇÉ=Å~Ç~=éçëáÅáµå=éçÇê• îÉê=ÇÉí~ääÉë=èìÉ=åç=îÉê•=ÇÉëÇÉ=çíê~ëK=_~ë•åÇçåçë=Éå=Éë~=áÇÉ~I=äçë=ã~íÉã•íáÅçë=ìë~ãçë Çáëíáåí~ë=êÉéêÉëÉåí~ÅáçåÉë=ÇÉ=äçë=çÄàÉíçë=ã~íÉã•íáÅçëK=bä=éçäáåçãáç=ÇÉ=Åì~êíç=Öê~Çç=èìÉ ÜÉãçë=áåíêçÇìÅáÇç=ëÉ=ãìÉëíê~=Éå=ëì=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=~äÖÉÄê~áÅ~K=aÉëéì¨ë=éêçÇìÅáêÉãçë=ìå~ êÉéêÉëÉåí~Åáµå=Öê•ÑáÅ~I=ó~=èìÉ=Éë~=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=Éë=é~êíáÅìä~êãÉåíÉ=∫íáä=é~ê~=çÄíÉåÉê N áåÑçêã~Åáµå=~ÅÉêÅ~=ÇÉ=äçë=ÅÉêçëK=bå=çíê~ë=é~ä~Äê~ëI=Ü~êÉãçë=ëì=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=Öê•ÑáÅ~ K `çãç=Éä=çÄàÉíáîç=éêáåÅáé~ä=Éë=éêÉé~ê~ê=ìå=ÇçÅìãÉåíç=ã~íÉã•íáÅçI=KKK : KKK=áåëÉêíÉ=Éä=íÉñíç=“mêáãÉêç=î~ãçë=~=áåíÉåí~ê=ìå~=~éêçñáã~Åáµå=Öê•ÑáÅ~=êÉéêÉëÉåí~åÇç Éä=éçäáåçãáç=Éå=ìå~=îÉåí~å~=OaÒK 1 “dê•ÑáÅçÒ=Éë=ìå=í¨êãáåç=í¨ÅåáÅç=èìÉ=áåÅäìóÉ=ÇáîÉêëçë=~ëéÉÅíçë=êÉä~Åáçå~Ççë=Åçå=Éä=ÇáÄìàç ó=Åçå=äç=èìÉ=ää~ã~ãçë=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=Öê•ÑáÅ~K=bå=ÉëíÉ=äáÄêç=ëÉ=ìë~=Åçå=íêÉë=ëáÖåáÑáÅ~Ççë ÇáëíáåíçëW=`çãç=ä~=~ÅíáîáÇ~Ç=é~ê~=éêçÇìÅáê=ìå~=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=Öê•ÑáÅ~I=Åçãç êÉéêÉëÉåí~Åáµå=ÇÉ=ìå=çÄàÉíç=ó=Åçãç=ä~=çêÇÉå=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=ÇÉ=aÉêáîÉ.

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R OR : mêÉé•êÉëÉ=é~ê~=Ü~ÅÉê=ìå~=Öê•ÑáÅ~=OaW=^Äê~=ìå~=îÉåí~å~=Oa=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=îÉåí~å~ Öê•ÑáÅ~=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=Éä=Äçíµå= =ç=ìë~åÇç=ä~=çêÇÉå=Ventana>Nueva Ventana 2DK abofsb=ÅêÉ~=ìå~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~I==éçê=äç=èìÉ=~Üçê~=íÉåÉãçë=Ççë=îÉåí~å~ëW=ìå~=ÇÉ=•äÖÉÄê~=ó ìå~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=OaK=rëÉ=ä~ë=í¨ÅåáÅ~ë=ìëì~äÉë=ÇÉ==tfkaltp=é~ê~=ãçîÉêëÉ=ÇÉ=ìå~=~=ä~ çíê~=ç=é~ê~=Å~ãÄá~ê=ëìë=í~ã~¥çë=ç=éçëáÅáçåÉëK : `çäçèìÉ=ä~ë=Ççë=îÉåí~å~ë=àìåí~ë=ìë~åÇç=Ventana>Mosaico VerticalK `~Ç~=îÉåí~å~=ëÉ=ÉíáèìÉí~=Åçå=ìå=í∞íìäç=èìÉ=ëÉ=êÉÑáÉêÉ=~=ëì=íáéç=EGráficas 2D=ó=ÁlgebraFK=i~ îÉåí~å~=~Åíáî~=~é~êÉÅÉ=Åçå=Éä=í∞íìäç=êÉë~äí~ÇçX=ä~=áå~Åíáî~I=~íÉåì~ÇçK=`çãç=ä~=îÉåí~å~ .

OS EOF=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç Öê•ÑáÅ~=Éë=ä~=~Åíáî~I==ä~=Ä~êê~=ÇÉ=ãÉå∫ëI=ä~=ÇÉ=µêÇÉåÉë=ó=ä~=ÇÉ=Éëí~Çç=ëçå=ÇáÑÉêÉåíÉë=èìÉ=ä~ë ÇÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~K=bå=é~êíáÅìä~êI==ä~=Ä~êê~=ÇÉ=Éëí~Çç=ãìÉëíê~=ä~=ëáÖìáÉåíÉ áåÑçêã~ÅáµåW • • • • Cursor=Ç~=ä~ë=ÅççêÇÉå~Ç~ë=ÇÉ=ìå=Åìêëçê=ãµîáäI Centro=Ç~=ä~ë=ÅççêÇÉå~Ç~ë=ÇÉä=ÅÉåíêç=ÇÉ=ä~=Öê•ÑáÅ~I Escala=Ç~=äçë=Ñ~ÅíçêÉë=ÇÉ=ÉëÅ~ä~=êÉä~íáîçë=~=äçë=ÉàÉëI bä=áÅçåç=èìÉ=éêÉÅÉÇÉ=~=ä~=é~ä~Äê~=Cursor=áåÇáÅ~=èìÉ=Éëí~ãçë=Éå=ÅççêÇÉå~Ç~ë Å~êíÉëá~å~ëK : aáÄìàÉ=ä~=Öê•ÑáÅ~=ìë~åÇç=Éä=Äçíµå= K ßbëÉ=Äçíµå=Éëí•=~íÉåì~Çç> bä=ãçíáîç=Éë=èìÉ=Éä Äçíµå Representar Expresión=Eó=ëì=çêÇÉå=Éèìáî~äÉåíÉ=Insertar>GráficaF êÉéêÉëÉåí~=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~=ÇÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~=éÉêç=~Üçê~=äç=èìÉ=Éëí•=êÉë~äí~Çç Éë=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíçI=èìÉ=åç=éìÉÇÉ=ëÉê=êÉéêÉëÉåí~ÇçK : oÉë~äíÉ=Éä=éçäáåçãáç=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=¨ä=EÉëíç=~Åíáî~=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~Fó=äìÉÖç ~ÅíáîÉ=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=Éå=ëì=Ä~êê~=ÇÉ=í∞íìäçK e~ó=î~êá~ë=í¨ÅåáÅ~ë=é~ê~=~Åíáî~ê=ìå~=îÉåí~å~W • aÉëÇÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~=ìëÉ=Éä=Äçíµå= • e~Ö~=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=ä~=îÉåí~å~=èìÉ=èìáÉê~=~Åíáî~êK=bëíÉ=ã¨íçÇçI=ëáå=ÉãÄ~êÖçI=ÇÉÄÉ=ëÉê ìíáäáò~Çç=Åçå=ÅìáÇ~ÇçW=e~ÅÉê=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=ìå~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç ÇÉä=ê~íµå=Éë=Åçãç=Ü~ÅÉê=ÅäáÅ=çíê~=îÉò=é~ê~=êÉë~äí~êK=e~ÅÉê=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=ìå~=îÉåí~å~=Oa Éèìáî~äÉ=~=ãçîÉê=Éä=Åìêëçê=Öê•ÑáÅç=ÇÉ=Éë~=îÉåí~å~K=qçÇç=Éëç=éìÉÇÉ=éêçîçÅ~ê=ÉÑÉÅíçë áåÉëéÉê~ÇçëK=mçê=í~åíçI=Éë=ãÉàçê=Ü~ÅÉê=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=ÇÉêÉÅÜç=ÇÉä=ê~íµå=é~ê~=Å~ãÄá~ê ÇÉ=îÉåí~å~I=ç=Ü~ÅÉê=ÅäáÅ=Åçå=Åì~äèìáÉê~=ÇÉ=äçë=ÄçíçåÉë=ÇÉä=ê~íµå=ëçÄêÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=í∞íìäç ÇÉ=ä~=îÉåí~å~K • aÉëÇÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~=ìëÉ=Ventana>y Gráficas 2D=ó=ÇÉëÇÉ=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=ìëÉ Ventana>x ÁlgebraK=Eiçë=å∫ãÉêçë=ñ=É=ó=éìÉÇÉå=ëÉê=Å~ãÄá~åíÉëFK ==ó=ÇÉëÇÉ=ä~=îÉåí~å~=Oa=ìëÉ=Éä=Äçíµå= K .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R • OT aÉëÇÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~=ìëÉ==ä~ë=íÉÅä~ë=(Alt)H(W)=ó=(y)=ó=ÇÉëÇÉ==ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~ ìëÉ=(Alt)H(W)=ó=(x)=Åçãç=~í~àçë=ÇÉ=äç=~åíÉêáçêK ^Üçê~=Éä=Äçíµå=Representar Expresión=Éëí•=ÇáëéçåáÄäÉI=~ë∞=èìÉ=éçÇÉãçë=êÉéêÉëÉåí~ê=Éä éçäáåçãáçK : aáÄìàÉ=ä~=Öê•ÑáÅ~=ÇÉä=éçäáåçãáç=ìë~åÇç=Representar Expresión=Åçå=Éä=Äçíµå= K ^Üçê~=íÉåÉãçë=í~åíç=ä~=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=Öê•ÑáÅ~=Åçãç=ä~=~äÖÉÄê~áÅ~=ÇÉä=éçäáåçãáçK=páå ÉãÄ~êÖçI=ä~=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=Öê•ÑáÅ~=Éëí•=ÑìÉê~==ÇÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~=Éå=ìå~=îÉåí~å~ Öê•ÑáÅ~=áåÇÉéÉåÇáÉåíÉK : `çéáÉ=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=~Åíì~ä=Éå=ä~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=ìë~åÇç=ä~=çêÇÉå=Archivo>IncrustarK bëíç=“ÅçåÖÉä~Ò=Éä=Éëí~Çç=ÇÉ=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=Éå=ä~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àçK=i~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=Éë áåíÉê~Åíáî~I==éÉêç=ä~=áã~ÖÉå=áåÅêìëí~Ç~=åçK==mìÉÇÉ=îçäîÉêëÉ=Éå=Åì~äèìáÉê=ãçãÉåíç=~=ä~ áã~ÖÉå=ÇÉ=ä~=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=Ü~ÅáÉåÇç=ÇçÄäÉ=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=Éää~K i~=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=Öê•ÑáÅ~=Éë=ãìó=∫íáä=é~ê~=Éñéäçê~ê=äçë=ÅÉêçë=ÇÉä=éçäáåçãáçK=páå=ÉãÄ~êÖçI ÇÉëÇÉ=ä~=áã~ÖÉå=~Åíì~ä=åç=Éëí•=ãìó=Åä~êç=ëá=íáÉåÉ=ÇçëI=íêÉë=ç=Åì~íêç=ÅÉêçë=ÇáëíáåíçëK=i~ .

OU EOF=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç êÉëéìÉëí~=éìÉÇÉ=Ü~ää~êëÉ=Åçå=Éä=Åìêëçê=ãµîáäK=pìë=ÅççêÇÉå~Ç~ë=ëÉ=ãìÉëíê~å=Éå=ä~=Ä~êê~=ÇÉ Éëí~ÇçI=Éå=ä~=èìÉ=~Üçê~=ëÉ=ãìÉëíê~=ä~=éçëáÅáµå=áåáÅá~ä=ENINFW bä=Åçäçê=ÇÉä=Åìêëçê=éìÉÇÉ=Å~ãÄá~êëÉ=ìë~åÇç=Opciones>Pantalla>CursorK `ì~åÇç=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=Éëí•=~Åíáî~I=Éä=Åìêëçê=éìÉÇÉ=Å~ãÄá~êëÉ=ÇÉ=éçëáÅáµå=ãçîáÉåÇç=Éä éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=ó=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ç=ìë~åÇç=ä~ë=íÉÅä~ë=(Æ)I=(æ)I (½)=ó=(¼)K : jìÉî~=Éä=éìåíÉêç=ÅÉêÅ~=ÇÉ=ENIJNF=ó=äìÉÖç=Ü~Ö~=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµå Eîá¥Éí~=ÇÉ=ä~=áòèìáÉêÇ~FK=rëÉ=ä~ë=íÉÅä~ë=Åçå=ÑäÉÅÜ~ë=é~ê~=ãçîÉê=Éä=Åìêëçê=~=EMKRIMKRFK mêìÉÄÉ=Åçå==(Ctrl)H(Æ)I=(Ctrl)H(æ)I=(Ctrl)H(½)=ó=(Ctrl)H(¼)=é~ê~=ãçîÉê=Éä Åìêëçê=ã•ë=ê•éáÇ~ãÉåíÉK i~=íÉÅä~=(Inicio)=ãìÉîÉ=Éä=Åìêëçê=~ä=ÅÉåíêç=ÇÉ=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~K bä=ãçÇç=ÇÉ=íê~ò~Çç=ëÉ=ìë~=ÑêÉÅìÉåíÉãÉåíÉ=é~ê~=áåëéÉÅÅáçå~ê=Åìêî~ëK=bëíÉ=ãçÇç=éìÉÇÉ ~Åíáî~êëÉ=ó=ÇÉë~Åíáî~êëÉ=Éä=Äçíµå =ç=ä~=çêÇÉå=Opciones>Modo de trazado=ç=Åçå=ä~=íÉÅä~ (F3)K=`çãç=Éë=åçêã~ä=Éå=tfkaltpI=ìå=Äçíµå=Åçå=Éä=ãáëãç=ÉÑÉÅíç=èìÉ=ìå~=çêÇÉå=ëÉ ãìÉëíê~=~=ëì=áòèìáÉêÇ~=Éå=Éä=ãÉå∫I=ó=ä~=íÉÅä~=ê•éáÇ~=ëÉ=ãìÉëíê~=~=ëì=ÇÉêÉÅÜ~K=`çãéêì¨ÄÉäçW : ^Äê~=Éä=ãÉå∫=OpcionesK .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R OV : ^ÅíáîÉ=Éä=ãçÇç=ÇÉ=íê~ò~Çç=ëÉäÉÅÅáçå~åÇç=Modo de TrazadoK `ì~åÇç=ÉëÉ=ãçÇç=ëÉ=~Åíáî~I=Éä=Åìêëçê=Å~ãÄá~=ëì=~ëéÉÅíç=~=ìå=éÉèìÉ¥ç=Åì~Çê~Çç=ó=ë~äí~ îÉêíáÅ~äãÉåíÉ=~=ä~=Åìêî~I=ëáå=Å~ãÄá~ê=ëì=ÅççêÇÉå~Ç~=Üçêáòçåí~äK=bä=å∫ãÉêç=ÇÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå èìÉ=ëÉ=íê~ò~=ëÉ=ãìÉëíê~=Éå=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=í∞íìäç=E~Üçê~W=Trazando la expresión #1FK=^ÇÉã•ëI=Éä Åìêëçê=ëµäç=éìÉÇÉ=ãçîÉêëÉ=~=äç=ä~êÖç=ÇÉ=ä~=Åìêî~I=ìë~åÇç=(Æ)=ó=(æ)=ç=ìë~åÇç (Ctrl)H(Æ)=ó=(Ctrl)H(æ)K=q~ãÄá¨å=éìÉÇÉ=ãçîÉêëÉ=Åçå=Éä=éìåíÉêç=ÇÉä=ê~íµå=Ü~ÅáÉåÇç ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµå=Éå=ä~=åìÉî~=éçëáÅáµåK=pá=Ü~ó=î~êá~ë=Öê•ÑáÅ~ëI=ìëÉ=(½)=ó (¼)=é~ê~=ëÉäÉÅÅáçå~ê=çíê~=Öê•ÑáÅ~K : c~ãáäá~ê∞ÅÉëÉ=Åçå=Éä=ãçîáãáÉåíç=ÇÉä=ÅìêëçêK=rëÉ=ä~ë=íÉÅä~ë=Åçå=ÑäÉÅÜ~ë=ó=Éä=ê~íµå=é~ê~ ãçîÉêäçK=cáå~äãÉåíÉI=Ü~Ö~=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµå=Éå=Éä=éìåíç=EOKRIMFK Þnì¨=äÉ=é~ë~=~ä=Åìêëçê\=e~=ÇÉë~é~êÉÅáÇçK=i~=Ä~êê~=ÇÉ=Éëí~Çç=äÉ=áåÇáÅ~=ä~=ê~òµåK=i~ ÅççêÇÉå~Ç~=îÉêíáÅ~ä=Éë=NUKRSORI=ÇÉã~ëá~Çç=é~ê~=Éä=•êÉ~=~Åíì~äãÉåíÉ=êÉéêÉëÉåí~Ç~K=mÉêç éìÉÇÉ=Ü~ÅÉê=èìÉ=abofsb=ãìÉî~=Éä=•êÉ~=êÉéêÉëÉåí~Ç~=é~ê~=ëÉÖìáê=~ä=ÅìêëçêK : jçÇáÑáèìÉ=Éä=•êÉ~=êÉéêÉëÉåí~Ç~=~Åíáî~åÇç=Opciones>Perseguir al CursorK .

PM EOF=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç bëí~=éÉêëÉÅìÅáµå=ëáÖåáÑáÅ~=èìÉ=Éä=ê~åÖç=ÇÉ=ä~=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=ëÉ=Å~ãÄá~=~ìíçã•íáÅ~ãÉåíÉ é~ê~=Ü~ÅÉê=èìÉ=Éä=Åìêëçê=éÉêã~åÉòÅ~=ëáÉãéêÉ==îáëáÄäÉK=`çãç=ÉëíÉ=ãçÇç=éìÉÇÉ=ãçÇáÑáÅ~ê=ìå ê~åÖç=ÇÉ=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=éêÉîá~ãÉåíÉ=ÉäÉÖáÇçI=ÇÉÄÉ=ìë~êëÉ=Åçå=ÅìáÇ~Çç=óI=éçê=ÉëçI=Éëí• ÇÉë~Åíáî~Çç=éçê=ÇÉÑÉÅíçK : aÉë~ÅíáîÉ=Éä=ãçÇç=ÇÉ=éÉêëÉÅìÅáµå=ìë~åÇç=ÇÉ=åìÉîç=Opciones>Perseguir al CursorK e~ó=î~êá~ë=Ñçêã~ë=ÇÉ=êÉëí~ÄäÉÅÉê=ìå=ê~åÖç=éêÉîáçW • • • • pá=Éä=ãçÇç=ÇÉ=éÉêëÉÅìÅáµå=Éëí•=~ÅíáîçI=Ü~Ö~=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµå=Éå=ä~ éçëáÅáµå=Üçêáòçåí~ä=èìÉ=ÅçêêÉëéçåÇ~=~=ä~=éçëáÅáµå=îÉêíáÅ~ä=ÇÉä=ê~åÖç=çêáÖáå~äK=bëíç êÉèìáÉêÉ=ÅáÉêíç=ÅçåçÅáãáÉåíç=~ÅÉêÅ~=ÇÉ=ä~=Åìêî~K fåÇÉéÉåÇáÉåíÉãÉåíÉ=ÇÉä=ãçÇç=ÇÉ=éÉêëÉÅìÅáµåI=éìÉÇÉ=ìë~ê=Centrar en el origen= K rëÉ=Seleccionar>Rango de la gráfica=ç==Seleccionar>Región=ó=ìíáäáÅÉ=(_Restablecer_) é~ê~=ÅÉêê~ê=Éä=Çá•äçÖç=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉK pá=Éëí•=ÇáëéçåáÄäÉI=Ü~Ö~=ÇçÄäÉ=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=ìå~=îÉêëáµå=áåÅêìëí~Ç~=ÇÉä=Öê•ÑáÅç=çêáÖáå~äK bëí~=∫äíáã~=çéÅáµå=Éë=é~êíáÅìä~êãÉåíÉ=ÅçåîÉåáÉåíÉK : oÉëí~ìêÉ=ä~=Öê•ÑáÅ~=çêáÖáå~ä=Ü~ÅáÉåÇç=ÇçÄäÉ=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=Éä=Öê•ÑáÅç=áåÅêìëí~ÇçK .

06817304=Eç==å∫ãÉêçë é~êÉÅáÇçëF=ÇÉ=ãçÇç=èìÉ=Éä=ÅÉêç=ÇÉä=éçäáåçãáç=Éëí•=ÉåíêÉ=NKSN=ó=NKSOK .6.1512K=kç=Ü~=ÉåÅçåíê~Çç=ìå~ éçëáÅáµå=Éå=ä~=èìÉ=ä~=çêÇÉå~Ç~=ëÉ~=ÅÉêçI==éÉêç=ó~=ë~ÄÉ=èìÉ=Éä=ÅÉêç=ÇÉä=éçäáåçãáç=Éëí•=ÉåíêÉ NKS=ó=NKSOI=éêçÄ~ÄäÉãÉåíÉ=ã•ë=ÅÉêÅ~=ÇÉ=NKSOK=rå~=~éêçñáã~Åáµå=ãÉàçê=ëÉ=éìÉÇÉ=çÄíÉåÉê Åçå=ìå~=ã~ÖåáÑáÅ~ÅáµåK : e~Ö~=ìå=wççã=Ü~Åá~=ÇÉåíêç=ìë~åÇç=ä~=çêÇÉå=Zoom=Åçå=Éä=Äçíµå= áòèìáÉêÇ~F=ó=äìÉÖç=ãìÉî~=Éä=Åìêëçê=Ü~Åá~=Éä=ÅÉêç=ÇÉ=ä~=ÇÉêÉÅÜ~K =Eîá¥Éí~=ÇÉ=ä~ ^Üçê~=éçÇÉãçë=îÉê=Cursor: 1. 0.62. -0. -0. 0.01688368K=Epìë=å∫ãÉêçë=éìÉÇÉå=ëÉê ÇáÑÉêÉåíÉëFK=rë~åÇç=ä~=íÉÅä~=(æ)I=ãìÉî~=Éä=Åìêëçê=~ 1.62.01688368=ó=Cursor: 1.hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R PN bä=ãçÇç=ÇÉ=íê~ò~Çç=åç=éÉêã~åÉÅÉ=ó~=èìÉ=Éä=Öê•ÑáÅç=ëÉ=áåÅêìëíµ=Åçå=ÉëÉ=ãçÇç=ÇÉë~Åíáî~ÇçK ^Åí∞îÉäç=é~ê~=ÉãéÉò~ê=ä~=Ä∫ëèìÉÇ~=ÇÉ=äçë=ÅÉêçë=ÇÉä=éçäáåçãáçK : ^ÅíáîÉ=Éä=ãçÇç=ÇÉ=íê~ò~Çç=Åçå= =ó=äìÉÖç=ãìÉî~=Éä=Åìêëçê=Ü~Åá~=Éä=ÅÉêç=ÇÉ=ä~=ÇÉêÉÅÜ~I äç=ã•ë=éêµñáãç=éçëáÄäÉ=~ä=ÉàÉ=ÇÉ=~ÄëÅáë~ëK abofsb=ãìÉëíê~=ä~ë=ÅççêÇÉå~Ç~ë=ÇÉä=Cursor: 1.61.

PO EOF=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç : oÉëí~ÄäÉòÅ~=äçë=Ñ~ÅíçêÉë=ÇÉ=ÉëÅ~ä~=çêáÖáå~äÉë=Åçå=Éä=Äçíµå= K : båÅìÉåíêÉ=ìå~=~éêçñáã~Åáµå=é~ê~=Éä=ÅÉêç=ÇÉ=ä~=áòèìáÉêÇ~=ãçîáÉåÇç=Éä=Åìêëçê=Ü~Åá~=¨äK bëÉ=ÅÉêç=é~êÉÅÉ=Éëí~ê=Éñ~Åí~ãÉåíÉ=Éå=ñZJOK açÅìãÉåíÉ=äç=èìÉ=Ü~=ÉåÅçåíê~Çç=áåëÉêí~åÇç=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=~éêçéá~ÇçK : ^ÅíáîÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~K=oÉÇáãÉåëáçåÉ=ä~=Öê•ÑáÅ~=áåÅêìëí~Ç~W=pÉäÉÅÅáçåÉ=ä~=áã~ÖÉå Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=Éää~K=i~=áã~ÖÉå=ëÉ=êÉÅì~Çê~=Åçå=U=Åì~Çê~Çáíçë=èìÉ=éìÉÇÉå=ìë~êëÉ é~ê~=Å~ãÄá~ê=Éä=í~ã~¥çK=jìÉî~=Éä=ê~íµå=~ä=ÇÉ=ä~=Éëèìáå~=áåÑÉêáçê=ÇÉêÉÅÜ~=ó=îÉê•=Åçãç ~é~êÉÅÉ=ìå~=ÇçÄäÉ=ÑäÉÅÜ~K=mìäëÉ=ó=~êê~ëíêÉ=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµåK=`ì~åÇç=Éä í~ã~¥ç=ëÉ~=ÇÉ=ëì=~Öê~ÇçI=ëìÉäíÉ=Éä=Äçíµå=ÇÉä=ê~íµåK `ì~åÇç=åç=äÉ=ÖìëíÉå=äçë=Å~ãÄáçë=Éå=ä~=êÉä~Åáµå=ÇÉ=~ëéÉÅíç=Åçãç=Éå=ä~ë=~åíÉêáçêÉë=Öê•ÑáÅ~ëI éìÉÇÉ=Å~ãÄá~êä~ë=Ñ•ÅáäãÉåíÉI=í~ä=Åçãç=îÉêÉãçë=Éå=Éä=`~é∞íìäç=QK fåëÉêíÉ=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=ÇçÅìãÉåí~åÇç=Éä=ã¨íçÇç=ó=Éä=êÉëìäí~ÇçK : fåëÉêíÉ=ìå=åìÉîç=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=É=áåíêçÇìòÅ~=Éä=ëáÖìáÉåíÉ=íÉñíç=EìëÉ=äçë=å∫ãÉêçë=èìÉ Ü~ó~=ÉåÅçåíê~ÇçFW : _ìëèìÉ=ã•ë=ÅÉêçëW=^ÅíáîÉ=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=ó=äìÉÖç=ãìÉî~=Éä=Åìêëçê=í~ä=Åçãç=ëÉ ãìÉëíê~=Éå=ä~=áäìëíê~ÅáµåK .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R PP ^ë∞=îÉê•=èìÉ=ìå=ÅÉêç=Éëí•=ÉåíêÉ=JMKSO=ó=JMKSK=líêç=ÅÉêç=é~êÉÅÉ=Éëí~ê=Éñ~Åí~ãÉåíÉ=Éå=ñZJMKRK m~ê~=îÉêäçë=Öê•ÑáÅ~ãÉåíÉI=ã~ÖåáÑáèìÉ=ÇÉ=åìÉîçK : e~Ö~=ìå=wççãI=ìë~åÇç=Zoom hacia dentro=Åçå=Éä=Äçíµå= K m~êÉÅÉ=Åä~êç=èìÉ=Ü~ó=Ççë=ÅÉêçëK=`çåíáå∫É=ã~ÖåáÑáÅ~åÇç=ä~=Öê•ÑáÅ~K : ^ä=ìë~ê=ÇÉ=åìÉîç=Éä=Äçíµå= =Éä=Åìêëçê=ÇÉà~=ä~=îÉåí~å~=éçêèìÉ=Éä=ãçÇç=ÇÉ=éÉêëÉÅìÅáµå Éëí•=ÇÉë~Åíáî~ÇçK=mÉêç=Éä=Äçíµå=ÇÉ=Centrar en el cursor= =èìÉ=ëÉ=ìë~=ãìó ÑêÉÅìÉåíÉãÉåíÉI=ëáêîÉ=é~ê~=èìÉ=êÉÅìéÉêÉãçë=ÇÉ=åìÉîç=ëì=áã~ÖÉåK jìÉî~=Éä=Åìêëçê=é~ê~=çÄíÉåÉê=ìå~=ãÉàçê=~éêçñáã~Åáµå=ÇÉä=ÅÉêç=ÇÉ=ä~=áòèìáÉêÇ~K : jìÉî~=Éä=Åìêëçê=ÅÉêÅ~=ÇÉä=ÅÉêç=ó=Ñ∞àÉëÉ=Éå=ëìë=ÅççêÇÉå~Ç~ë=èìÉ=~é~êÉÅÉå=Éå=ä~=Ä~êê~=ÇÉ Éëí~ÇçK ^Üçê~=é~êÉÅÉ=èìÉ=Éä=Å~ãÄáç=ÇÉ=ëáÖåç=çÅìêêÉ=ÉåíêÉ=ñZJMKSO=ó=ñZJMKSNUK=lÄíÉåÖ~=ä~=Öê•ÑáÅ~ Åçå=ã~óçê=éêÉÅáëáµå=é~ê~=ääÉÖ~ê=~=ìå~=~éêçñáã~Åáµå=ãÉàçêK .

PQ EOF=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç : e~Ö~=ìå=wççã=îÉêíáÅ~äãÉåíÉI=ìë~åÇç=Ampliación vertical Åçå=Éä=Äçíµå= K rå~=ÜÉêê~ãáÉåí~=ãìó=éê•ÅíáÅ~=Éë=ä~=ÇÉ=Seleccionar el rango èìÉ=ëÉ=~Åíáî~=Åçå=Éä=Äçíµå= Åçå=ä~=èìÉ=ëÉ=ëÉäÉÅÅáçå~=ìå=êÉÅí•åÖìäç=Éå=é~êíáÅìä~êK : rëÉ=ä~=çêÇÉå=Seleccionar el rango éìäë~åÇç=Éä=Äçíµå= I K bä=Åìêëçê=ÇÉä=ê~íµå=ëÉ=ÅçåîáÉêíÉ=Éå=ìå~=Åêìò=Öê~åÇÉK : m~ê~=ã~êÅ~ê=Éä=•êÉ~I=Ü~Ö~=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµå=ó=~êê~ëíêÉ=ÇÉëÇÉ=ä~ Éëèìáå~=ëìéÉêáçê=áòèìáÉêÇ~=Ü~Åá~=~Ä~àçK=pìÉäíÉ=ê~íµå=ó=îÉê•=ìå=êÉÅí•åÖìäç=Åçå=Éä=•êÉ~ ã~êÅ~Ç~K : pìÉäíÉ=Éä=Äçíµå=ÇÉä=ê~íµåK ^é~êÉÅÉ=ìå=Çá•äçÖç=èìÉ=êÉÑäÉà~=äçë=î~äçêÉë=åìã¨êáÅçë=Éèìáî~äÉåíÉë=~=ä~=ëÉäÉÅÅáµå=èìÉ=~Å~Ä~ ÇÉ=Ü~ÅÉêK=bëí~=îÉåí~å~=í~ãÄá¨å=éìÉÇÉ=çÄíÉåÉêëÉ=Åçå=ä~=çêÇÉå=Seleccionar>Rango de la GráficaK=mÉêç=ä~=ëÉäÉÅÅáµå=Öê•ÑáÅ~=Éë=ãìÅÜç=ã•ë=ÅçåîÉåáÉåíÉK : sÉ~=äç=èìÉ=çÅìêêÉ=Åì~åÇç=~ÅÉéí~=Åçå=(_Sí_)K kçíÉ=äçë=ÅçãéäáÅ~Ççë=å∫ãÉêçë=èìÉ=~é~êÉÅÉå=Éå=ä~ë=ã~êÅ~ë=ÇÉ=äçë=ÉàÉë=~ë∞=Åçãç=Éå=ä~=Ä~êê~ ÇÉ=Éëí~Çç=Åçãç=Ñ~ÅíçêÉë=ÇÉ=ÉëÅ~ä~W=pÉ=ÇÉÄÉå=~=ä~=ëÉäÉÅÅáµå=èìÉ=Ü~=ÜÉÅÜçK : e~Ö~=ìå=åìÉîç=wççã=ìë~åÇç=çíê~=îÉò=Éä=Äçíµå= K .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R PR mìÉÇÉ=ëÉê=ÅçåîÉåáÉåíÉ=ãçÇáÑáÅ~ê=äçë=å∫ãÉêçë=ëìÖÉêáÇçë=éçê=~éêçñáã~ÅáçåÉë=ã•ë=ëáãéäÉëK pçÄêÉëÅêáÄ~=Éä=î~äçê=êÉë~äí~Çç=èìÉ=~é~êÉÅÉ=Éå=Éä=Horizontal (Mínimo)K=rëÉ=ä~=íÉÅä~=(ÿ)=é~ê~ ~Åíáî~ê=äçë=çíêçë=å∫ãÉêçëK=fåíêçÇìòÅ~=äçë=ëáÖìáÉåíÉë=î~äçêÉëK : -0.01===(ÿ)===0.4===(ÿ)===6===(ÿ) a¨=î~äçêÉë=Éå=Éä=Å~ãéç=Intervalos=é~ê~=ÉåÅ~à~ê=ä~=ÇáÑÉêÉåÅá~=ÉåíêÉ=Éä=Mínimo=ó=Éä=MáximoK mçê=ÉàÉãéäçI=S=áåíÉêî~äçë=é~ê~=ìå=ê~åÖç=Üçêáòçåí~ä=ÇÉ==äçåÖáíìÇ=MKP=EZ=ÇáÑÉêÉåÅá~=ÉåíêÉ=JMKT=ó JMKQF=~ëÉÖìê~å=ìå=å∫ãÉêç=ëáãé•íáÅç=ÇÉ=ÇáîáëáçåÉëK : -0.7===(ÿ)===-0.01===(ÿ)===4===(_OK_) : rëÉ=Éä=ãçÇç=ÇÉ=íê~ò~Çç=é~ê~=Ü~ää~ê=~éêçñáã~ÅáçåÉë=ÇÉ=äçë=Ççë=ÅÉêçëK bä=ÇÉ=ä~=áòèìáÉêÇ~=Éëí•=ÅçãéêÉåÇáÇç=ÉåíêÉ=JMKSNUNUNU=ó=JMKSNTQOQOX=ó=Éä=çíêç=éêçÄ~ÄäÉãÉåíÉ ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=Éå=JMKRK=qçÇç=ÉëíÉ=íê~Ä~àç=ÇÉÄÉ=~Üçê~=ÇçÅìãÉåí~êëÉ=Éå=ä~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àçI áåÅêìëí~åÇç=ä~=Öê•ÑáÅ~=ó=~¥~ÇáÉåÇç=Éä=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=~éêçéá~ÇçK : aÉëÇÉ=ä~=îÉåí~å~=Oa=ÉàÉÅìíÉ=Archivo>Incrustar=ó=äìÉÖç=~ÅíáîÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~=ó êÉÇáãÉåëáçåÉ=ä~=Öê•ÑáÅ~K .

PS EOF=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç : fåëÉêíÉ=ìå=åìÉîç=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=ÇçÅìãÉåí~åÇç=Éä=ã¨íçÇç=ó=Éä=êÉëìäí~Çç=ÇÉ=ëìë Ü~ää~òÖçëW `áÉêêÉ=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=ó=äìÉÖç=ã~ñáãáÅÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=•äÖÉÄê~K : `áÉêêÉ=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµå=ëçÄêÉ=Éä=Äçíµå =èìÉ=~é~êÉÅÉ=Éå=Éä=•åÖìäç=ëìéÉêáçê=ÇÉêÉÅÜç=ÇÉ=ä~=îÉåí~å~K=j~ñáãáÅÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ •äÖÉÄê~=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=ëçÄêÉ=Éä=Äçíµå= I=èìÉ=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=~ä=ä~Çç=ÇÉä=Äçíµå= K ^Üçê~=Å~äÅìä~êÉãçë=äçë=ÅÉêçë=êÉëçäîáÉåÇç=ä~=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=ÉÅì~Åáµå=éçäáåµãáÅ~K=^åíÉëI áåíêçÇìòÅ~=ä~=ÇÉëÅêáéÅáµå=~éêçéá~Ç~K : fåíêçÇìòÅ~=ä=íÉñíçW=“`~äÅìä~ãçë=äçë=ÅÉêçë=ÇÉä=éçäáåçãáç=~éäáÅ~åÇç=ä~=ÑìåÅáµå=plisb=~ ä~=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=ÉÅì~Åáµå=éçäáåµãáÅ~KÒ dÉåÉêÉ=ä~=ÉÅì~Åáµå=éçäáåµãáÅ~K : oÉë~äíÉ=Éä=éçäáåçãáç=@NI=~ÅíáîÉ=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=Åçå=(F2)=EèìÉ=Éë=ä~=íÉÅä~=ê•éáÇ~=é~ê~ áåíêçÇìÅáê=ÉñéêÉëáçåÉëFó=äìÉÖç=?Ä~àÉ?=Éä=éçäáåçãáç=ìë~åÇç=íÉÅä~=(F3)K .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R PT (F2)=~Å~Ä~=ëáÉåÇç=ä~=íÉÅä~=ã•ë=ìë~Ç~K : oÉÉãéä~ÅÉ==y==Åçå==0==ó=íÉêãáåÉ=Åçå=(¢)K m~ê~=êÉëçäîÉê=ä~=ÉÅì~Åáµå=éìÉÇÉ=ìë~ê=ä~=çêÇÉå=Resolver>Expresión=ç=Éä=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ Äçíµå= K : ríáäáÅÉ=ä~=çêÇÉå=Resolver Expresión=Åçå=Éä=Äçíµå= =é~ê~=êÉëçäîÉê=ä~=ÉÅì~Åáµå : oÉëìÉäî~=ä~=ÉÅì~ÅáµåK=^ÅÉéíÉ=íçÇçë=äçë=é~ê•ãÉíêçë=ëìÖÉêáÇçë=éìäë~åÇç=(_Resolver_)K bä=ë∞ãÄçäç=∨=Éë=Éä=çéÉê~Ççê=äµÖáÅç=Éèìáî~äÉåíÉ=~=lK aÉ=Ñçêã~=~å•äçÖ~=~ä=Äçíµå=Introducir y Simplificar= I=(_Resolver_) ÖÉåÉê~=í~åíç=ä~ ÉñéêÉëáµå=åç=ëáãéäáÑáÅ~Ç~=EèìÉ=Éë=ä~=~éäáÅ~Åáµå=ÇÉ=ä~=ÑìåÅáµå=plisb=~=ä~=ÉÅì~ÅáµåF=ó=ìå~ ÉñéêÉëáµå=ëáãéäáÑáÅ~Ç~=EèìÉ=Éë=ä~=ëçäìÅáµå=ÇÉ=ä~=ÉÅì~ÅáµåFK=pá=ëÉ=ë~äÉ=Åçå=(_Sí_)=ëÉ çÄíÉåÇê∞~=ëµäç=ä~=ëçäìÅáµåK : fåíêçÇìòÅ~=Éä=íÉñíç=“i~=ÉñéêÉëáµå=@Q=Ç~=äçë=Åì~íêç=ÅÉêçë=ÇÉä=éçäáåçãáçKÒ m~ê~=Åçãé~ê~ê=Éëçë=êÉëìäí~Ççë=Åçå=äçë=çÄíÉåáÇçë=Öê•ÑáÅ~ãÉåíÉI=~éêçñáãÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@QK ^åíÉë=ÇÉ=Ü~ÅÉêäçI=~¥~Çáãçë=ìå~=ÇÉëÅêáéÅáµå=ÇÉ=äç=èìÉ=î~ãçë=~=Ü~ÅÉêK : fåíêçÇìòÅ~=Éä=íÉñíç=“^éêçñáã~êÉãçë=@Q=ó~=èìÉ=éçÇÉãçë=Åçãé~ê~êäç=Åçå=äç=çÄíÉåáÇç Öê•ÑáÅ~ãÉåíÉKÒ .

PU EOF=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç : ^éêçñáãÉ=ä~=ÉñéêÉëáµå=@Q=êÉë~äí•åÇçä~=éêáãÉêç=ó=~éäáÅ~åÇç=ÇÉëéì¨ë=Éä=Äçíµå Aproximar= K m~ê~=ÅçåîÉêíáê=Éëí~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=Éå=ìå=ÄìÉå=ÇçÅìãÉåíçI=äç=ÉÇáí~êÉãçë=ìå=éçÅçI=äç áãéêáãáêÉãçë=ó=äìÉÖç=äç=Öì~êÇ~êÉãçëK=mêáãÉêçI=~¥~Çáãçë=Éä=åçãÄêÉ=ÇÉä=~ìíçê=ó=ä~=ÑÉÅÜ~K : ^ÅíáîÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=Ñçêã~íç=ìë~åÇç=Ventana>Barras de Herramientas >Barra de FormatoK qçÇçë=äçë=Å~ãéçë=ÇÉ=Éëí~=Ä~êê~=~é~êÉÅÉå=~íÉåì~Ççë=ó~=èìÉ=äç=ëÉäÉÅÅáçå~Çç=åç=Éë=ìå=çÄàÉíç ÇÉ=íÉñíçK : ^¥~Ç~=ìå=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=~ä=Ñáå~ä=ÇÉ=ä~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=ìë~åÇç= K=bäáà~=ìå=Ñçêã~íç ÉëéÉÅá~ä=é~ê~=ä~=Ñáêã~W=bå=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=Ñçêã~íçI=Å~ãÄáÉ=ä~=ÑìÉåíÉ=~=U=éìåíçë=ó=Ü~Ö~=ÅäáÅ ëçÄêÉ=Éä=Äçíµå=ÇÉ=àìëíáÑáÅ~ê=~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~= K : fåíêçÇìòÅ~=“bëíÉ=ÇçÅìãÉåíç=ÑìÉ=ÅêÉ~Çç=éçê=KKK=Éä=Ç∞~KKK=ÒK bä=ëáÖìáÉåíÉ=Å~ãÄáç=ëÉê•=é~ê~=Éä=éêáãÉê=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíçK : oÉë~äíÉ=Éä=ÅçåíÉåáÇç=ÇÉä=éêáãÉê=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç=ìë~åÇç=ä~=í¨ÅåáÅ~=Ü~Äáíì~ä=ÇÉ=äçë éêçÅÉë~ÇçêÉë=ÇÉ=íÉñíçK bäáà~=ìå=Ñçêã~íç=~ÇÉÅì~Çç=é~ê~=ìå=í∞íìäçK=mçê=ÉàÉãéäç=KKK : KKK=Å~ãÄáÉ=~=NQ=éìåíçë=Éä=í~ã~¥çI==~ÅíáîÉ=ä~=åÉÖêáí~=E ä∞åÉ~=Éå=Ää~åÅçK FI=ÅÉåíêÉ=E F=ó=äìÉÖç=~¥~Ç~=ìå~ : aÉë~ÅíáîÉ=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=Ñçêã~íç=Ventana>Barras de Herramientas >Barra de FormatoK ^åíÉë=ÇÉ=áãéêáãáê=ìå=ÇçÅìãÉåíçI=Éë=ÅçåîÉåáÉåíÉ=Ü~ÅÉê=ìå~=îáëí~=éêÉîá~K : jáêÉ=ä~=îáëí~=éêÉîá~=ÇÉä=ÇçÅìãÉåíç=ìë~åÇç=Archivo>Vista PreviaK .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R PV i~=îáëí~=éêÉîá~=çÑêÉÅÉ=î~êá~ë=çéÅáçåÉëI=áåÅäìóÉåÇç=ä~ë=ÇÉ=òççãK : e~Ö~=ìå=òççã=Åçå=(_Acercar_)K i~=ã~ÖåáÑáÅ~Åáµå=éìÉÇÉ=Ü~ÅÉêëÉ=í~ãÄá¨å=Ü~ÅáÉåÇç=ÅäáÅ=Åçå=Éä=Äçíµå=áòèìáÉêÇç=ÇÉä=ê~íµåI=í~ä Åçãç=áåÇáÅ~=Éä=Åìêëçê=EèìÉ=ëÉ=ÅçåîáÉêíÉ=Éå=ìå~=äìé~F=~ä=éçåÉêäç=ÉåÅáã~=ÇÉä=íÉñíçK e~Ö~=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=ìå=éçÅç=ã•ë=Öê~åÇÉëK=`~ãÄáÉ=Éä=í~ã~¥ç=ÇÉ=ä~=ÑìÉåíÉ=ÇÉ=ä~ë ÉñéêÉëáçåÉë=Åçå=ä~=çêÇÉå=Opciones>ImpresiónK .

^èì∞=ëÉ=éìÉÇÉ=ëÉäÉÅÅáçå~ê=Éä=í~ã~¥ç=ÇÉ=ä~=ÑìÉåíÉ=é~ê~=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉëI=~ë∞=Åçãç=ÉäÉÖáê ÉåíêÉ=Normal y Negrita=ó=Åçåíêçä~ê=ä~=áãéêÉëáµå=ÇÉ=ä~ë=Anotaciones=ó=Tiempos de cálculoK Emçê=ÇÉÑÉÅíç=åç=ëÉ=áãéêáãÉ=åáåÖìå~=ÇÉ=Éëí~ë=Ççë=Åçë~ëFK : `~ãÄáÉ=Éä=í~ã~¥ç=ÇÉ=ä~=ÑìÉåíÉ=~=NN=éìåíçë=ó=äìÉÖç=ÅáÉêêÉ=Éä=Çá•äçÖç=Åçå=(_Sí_)K ^éäáèìÉ=ÇÉ=åìÉîç=Archivo>Vista PreviaI=~äÉà~åÇç=ä~=Üçà~=é~ê~=îÉêä~=ÉåíÉê~K i~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=Éëí•=äáëí~=é~ê~=ëÉê=áãéêÉë~K .QM EOF=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç : `áÉêêÉ=ä~=îÉåí~å~=ÇÉ=ä~=îáëí~=éêÉîá~=Åçå=(_Cerrar_)ó=äìÉÖç=ìëÉ=ä~=çêÇÉå Opciones>Impresión >Presentación de las Expresiones.

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R QN : aÉëÇÉ=ä~=îáëí~=éêÉîá~I=éìäëÉ=Éä=Äçíµå=(_Imprimir_)K ^ëÉÖ∫êÉëÉ=ÇÉ=èìÉ=ä~=áãéêÉëçê~=Éëí•=ÅçåÉÅí~Ç~I=ÉåÅÉåÇáÇ~=ó=äáëí~K=bå=ä~=îÉåí~å~=Imprimir=ëÉ éìÉÇÉ=Å~ãÄá~ê=ä~=áãéêÉëçê~=ç=ëìë=éêçéáÉÇ~ÇÉëI=Éä=ê~åÖç=ÇÉ=ä~=áãéêÉëáµåI=èìÉ=éìÉÇÉ=áê ÇÉëÇÉ=Todo=~=ä~=é•Öáå~=~Åíì~äI=é~ë~åÇç=éçê=ìå=ê~åÖç=ÇÉ=é•Öáå~ë=ÅçåëÉÅìíáî~ë=ç=ÇÉ ÉñéêÉëáçåÉë=êÉë~äí~Ç~ëI=~ë∞=Åçãç=Å~ãÄá~ê=Éä=å∫ãÉêç=ÇÉ=Åçéá~ëK : båî∞É=Éä=ÇçÅìãÉåíç=~=ä~=áãéêÉëçê~=Åçå=(_Aceptar_)K dì~êÇÉ=ä~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=é~ê~=ëì=ìë~êä~=ç=ãçÇáÑáÅ~êä~=éçëíÉêáçêãÉåíÉK .

dfw K=bä=ëìÑáàç=.dfwzz I=èìÉ=áåÇáÅ~=ìå~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=Åçå=Éä=åçãÄêÉ chapter02.dfw =Éë=Éä=èìÉ=ëÉ=éçåÉ=éçê=çãáëáµå=ëá=åç=ëÉ=ÉëéÉÅáÑáÅ~=çíêç=~ä Öì~êÇ~ê=Éä=~êÅÜáîçK : p~äÖ~=ÇÉ=abofsbK .QO EOF=açÅìãÉåí~åÇç=äçë=ÅÉêçë=ÇÉ=ìå=éçäáåçãáç : dì~êÇÉ=ä~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=ìë~åÇç=Archivo>Guardar ComoK abofsb=ëìÖáÉêÉ=~äã~ÅÉå~ê=Éä=~êÅÜáîç=Éå=Éä=ëìÄÇáêÉÅíçêáç=MathK=mìÉÇÉ=ÉäÉÖáê=çíêç ëÉäÉÅÅáçå•åÇçäç=ÇÉëÇÉ=Éä=ãÉå∫=èìÉ=ëÉ=çÑêÉÅÉ=Éå=Éä=Å~ãéç=Guardar enK : ^ÅÉéíÉ=ä~=ëìÖÉêÉåÅá~=É=áåíêçÇìòÅ~=Éä=åçãÄêÉ=ÇÉ=~êÅÜáîç=chapter02==Éå=Éä=Å~ãéç ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ==Nombre de archivoK=`áÉêêÉ=Éä=Çá•äçÖç=Åçå=(_Guardar_)K c∞àÉëÉ=Éå=ä~=Ä~êê~=ÇÉ=í∞íìäçK=^åíÉë=Éê~=x Álgebra 1zz I=é~ê~=áåÇáÅ~ê=ìå~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=ëáå åçãÄêÉK=^Üçê~=Éë=x Álgebra 1 chapter02.

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R QP Resumen Ventana de álgebra ==ç==Resolver>Expresión ç (Ctrl)H(ª)H(E)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =êÉëìÉäîÉ=ìå~=ÉÅì~Åáµå = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ~ÄêÉ=ìå~=îÉåí~å~=Oa=ç=ä~=~Åíáî~ = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=àìëíáÑáÅ~=~=ä~=ÇÉêÉÅÜ~=Éä=çÄàÉíç=êÉë~äí~Çç = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ÅÉåíê~=Éä=çÄàÉíç=êÉë~äí~Çç Archivo>Guardar como KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=Öì~êÇ~=ä~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=Åçå=çíêç=åçãÄêÉ Archivo>Vista previa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =áãéêÉëáµå=Éå=é~åí~ää~ Edición>Objeto de Derive ç ÇçÄäÉJÅäáÅ=~=ä~=áòèK=ç=~=ä~=ÇÉêK=KK KKKKKKKK =ÉÇáí~=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~ Opciones>Pantalla>Cursor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =Å~ãÄá~=ä~=~é~êáÉåÅá~=ÇÉä=Åìêëçê=Öê•ÑáÅç Opciones>Impresión>Presentación de las Expresiones KKKKKKKKKKKKKKKK =Ñçêã~íç=ÇÉ=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë Ventana>Nueva ventana 2D KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK ~ÄêÉ=ìå~=åìÉî~=îÉåí~å~=Oa ÇçÄäÉJÅäáÅ=ëçÄêÉ=ìå=çÄàÉíç=áåÅêìëí~Çç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=~ÄêÉ=Éä=çÄàÉíç=Éå=ìå~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~ Ventana 2D ==ç==Insertar>Gráfica= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =êÉéêÉëÉåí~=ä~=ÉñéêÉëáµå=êÉë~äí~Ç~ ç Opciones>Modo de trazado=ç==(F3)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=~Åíáî~=ç=ÇÉë~Åíáî~=Éä=ãçÇç=ÇÉ=íê~ò~Çç = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ÅÉåíê~=ä~=êÉÖáµå=Éå=Éä=Åìêëçê = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ÅÉåíê~=ä~=êÉÖáµå=Éå=Éä=çêáÖÉå ç (F9) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKòççã=Ü~Åá~=ÇÉåíêç ==ç=(F10) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=òççã=Ü~Åá~=ÑìÉê~ ==ç==(F7)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =òççã=îÉêíáÅ~ä = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ëÉäÉÅÅáµå=Öê•ÑáÅ~=ÇÉ=ìå=êÉÅí•åÖìäç Archivo>Incrustar KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =Åçéá~=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~=Éå=ä~=Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç Seleccionar>Rango de la gráfica= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ëÉäÉÅÅáµå=ÇÉ=ä~=òçå~=ÇÉ=êÉéêÉëÉåí~Åáµå Opciones>Perseguir al Cursor KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=~Åíáî~=ç=ÇÉë~Åíáî~=Éä=ãçÇç=ÇÉ=éÉêëÉÅìÅáµå (Æ)I=(¼)I(æ)I=(½)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ãìÉîÉ=Éä=Åìêëçê=ìå=é∞ñÉä=Eìå=éìåíçF=Éå=ä~=é~åí~ää~ (Ctrl)H(Æ)I=(Ctrl)H(¼)I=(Ctrl)H(æ)I=(Ctrl)H(½)=KKKKKKK =ãìÉîÉ=Éä=Åìêëçê=î~êáçë==éáñÉäÉë (Inicio) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ãìÉîÉ=Éä=Åìêëçê=~ä=ÅÉåíêç=ÇÉ=ä~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~ Todas las ventanas Ventana>Mosaico Vertical KKKKKKKKKKK =àìåí~=ä~ë=îÉåí~å~ë=îÉêíáÅ~äãÉåíÉ=Eä~=~Åíáî~=Éå=ä~=áòèìáÉêÇ~F .

dfw =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QN 2:1= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RS A ~Äêáê=ãÉå∫KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NP ~Äêáê=îÉåí~å~=ã~ñáãáò~Ç~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PR ~Åíáî~ê=ìå~=îÉåí~å~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QI=NNI=OS ~Åíì~äáò~ê=çÄàÉíç=Öê•ÑáÅçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TM ~ÖìàÉêçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPV ~àìëíÉ=éçê=ã∞åáãçë=Åì~Çê~Ççë=KKKKKKKKKK=NRV ~äÑ~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NO •äÖÉÄê~=îÉåí~å~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PI=OR ~äíÉêå~íáî~=~=Editar>Objeto de Derive KK=TU ^ka=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TR ^kdib=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NRR •åÖìäç=ÉåíêÉ=Ççë=îÉÅíçêÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKK =NRQ Ángulos=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQU •åÖìäçë=ã∫äíáéäÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQQ ~åçí~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMR ~åçí~Åáµå=ÇÉ=ÉñéêÉëáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =S Aplicar al resto de la lista= KKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NTR ~éµëíêçÑÉ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RN ~éêçñáã~ÅáçåÉëI=éÉäáÖêçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=VM ~éêçñáã~ê=é~ëç=~=é~ëç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=UU Archivo de Basic= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OMN Archivo de=C KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OMN ~êÅÜáîç=ÇÉ=áåáÅá~äáò~ÅáµåKKKKKKKKKKKKKKK =OPI=OSQ .Índice = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOQ =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PR =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PR Rñ=Ó=S=Z=Oñ=H=NR= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SP z = x 2 − y 2 = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NNT z = cos( x ⋅ y ) =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NORI=NPO ∨= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =STI=TR ∧= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TR ø=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQT W∈=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NPTI=NPU WZ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SSI=VSI=NPUI=NST ∞=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPU ↓= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSN (¢)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QI=NMS (¼)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SI=OUI=OVI=NNUI=OMV (½)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SI=OUI=OVI=NNUI=OMV (ª)H(¼)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QRI=NON (ª)H(½)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QSI=NON (ª)H(Æ)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QSI=NON (ª)H(æ)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QSI=NON (Æ)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RI=OUI=OVI=NNU (æ)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RI=OUI=OVI=NNU (Alt)H(ImprPant)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN (Ctrl)H(¢)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNI=SQI=NMS (Ctrl)H(¼)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OU (Ctrl)H(½)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OU (Ctrl)H(ª)H(¼)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RP (Ctrl)H(ª)H(½)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RP (Ctrl)H(ª)H(M)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN (Ctrl)H(Æ)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OUI=OV (Ctrl)H(æ)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OUI=OV (Ctrl)H(C)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RQI=OMN (Ctrl)H(E)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OM (Ctrl)H(P)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OM (Ctrl)H(Q)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NN (Ctrl)H(V)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RQ (Ctrl)H(X)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RQI=OMN (Del)=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =R (Esc)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RI=NPI=NSI=OQP (F2)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNI=NOS (F3)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OUI=PSI=QVI=NOO (F4)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QVI=SQ (F9)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOU (Inicio)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OU (AvPág)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNV (RePág)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNV (ImprPant)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OMN (ÿ)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNI=PQ (Insertar expresión)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QVI=SQ .

OTM= Archivo=de=Pascal KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN ~êÅÜáîç DfW= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NUV Archivo DIB KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN Archivo=Fortran KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN Archivo JPEG KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN ~êÅÜáîç=Mth KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NUU Archivo=TARGA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN Archivo=TIFF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN Archivo>Abrir KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RRI=NVN Archivo>Actualizar= KKKKKKKKKKKKKKKK=TNI=NMUI=NNR Archivo>Configurar la página= KKKKKKKKKKKK =OMN Archivo>Exportar=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN Archivo>Guardar como= KKKKKKKKK=QNI=NUVI=OMN Archivo>Imprimir= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN Archivo>Incrustar= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OT Archivo>Leer>Datos= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORS Archivo>Leer>Demo= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSN Archivo>Leer>Utilidades= KKKKKKKKKKKKK=NUUI=NVP Archivo>Nuevo=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RQ Archivo>Salir=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ON Archivo>Vista Previa= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PUI=OMN ~êÅÜáîçë=ÇÉ=ìíáäáÇ~ÇÉë=KKKKKKKKK=OMTI=ORVI=OSP ~êÅÜáîçë=ÇÉãç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSN •êÉ~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONO •êÉ~=ëçãÄêÉ~Ç~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TR ~êÖìãÉåíç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPO ~êáíã¨íáÅ~=ÇÉ=éìåíç=Ñäçí~åíÉ= KKKKKK=NPVI=OPN ~êê~ëíê~ê=ä∞åÉ~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RN ~êê~ëíê~ê=íÉñíç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMT Asterisk=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQT ~ìíçJéÉÖ~Çç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PS Autor>Expresión= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NP Autor>Matriz=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSO Autor>Vector= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRP ~óìÇ~=Éå=ä∞åÉ~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMS Ayuda>Contenidos= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSN Ayuda>Índice=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NSRI=OMS B Ä~êê~=ÇÉ==íê~ò~Çç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NON Ä~êê~=ÇÉ=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UR Ä~êê~=ÇÉ=ÇÉëéä~ò~ãáÉåíç=Üçêáòçåí~ä= KK =US Ä~êê~=ÇÉ=Éåíê~Ç~=ÇÉ=ÉñéêÉëáçåÉë=KKKKKKKKKK =P Ä~êê~=ÇÉ=Éëí~Çç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =P ðåÇáÅÉ Ä~êê~=ÇÉ=Ñçêã~íç=KKKKKKK =NRI=PTI=URI=NNPI=OQP Ä~êê~=ÇÉ=äÉíê~ë=ÖêáÉÖ~ë=KKKKKKKKKKKKKKKK =PI=NOI=RN Ä~êê~=ÇÉ=ãÉå∫ë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P Ä~êê~=ÇÉ=µêÇÉåÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P Ä~êê~=ÇÉ=ë∞ãÄçäçë=ã~íÉã•íáÅçëKKKKKKKKK =PI=R Ä~êê~=ÇÉ=í∞íìäç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UI=OVI=QNI=NUV Ä~êê~ë=ÇÉ=ÜÉêê~ãáÉåí~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OQQ Ä~êê~ë=Ñäçí~åíÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQQ Ä~ëÉ=ÇÉ=äçë=äçÖ~êáíãçë=É= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ON Ä~ëÉë=ÇÉ=dêçÉÄåÉê=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TP Ä~ëÉë=ÇÉ=åìãÉê~Åáµå KKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQSI=ORN Binary= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ORO ÄçêÇÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TSI=TT Borrar= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOO Äçêê~ê=ÇÉÅä~ê~Åáµå=ÇÉ=î~êá~ÄäÉ=KKKKKKKKKK=NQN Äçêê~ê=ÉñéêÉëáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SM Äçêê~ê=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NS Äçêê~ê=êÉë~äí~åÇç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NM Äçêê~ê=íçÇ~ë=ä~ë=Öê•ÑáÅ~ë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VU Äçíµå=2D= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OR Äçíµå=3D== = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNT Äçíµå=Abrir= =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NVN Äçíµå=Álgebra =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OS Äçíµå=AlgebraicamenteKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=VN Äçíµå Aproximar= =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S Äçíµå Borrar Objeto= =KKKKKKKKKKKKK =NMI=SMI=VU Äçíµå=Centrar en el cursor= =KKKKKKKKKKKKKK=PO Äçíµå Centrar en el origen= = KKKKKKKKKKKKKK=PO Äçíµå Cerrar= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SU Äçíµå=Contraer= =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNV Äçíµå Copiar= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RQ Äçíµå Cortar= =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RQ Äçíµå Derivada= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OMR Äçíµå=Distinción de mayúsculasKKKKKKKKKKK=SS Äçíµå Editar (Autor) =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=Q Äçíµå=ÉåÅ~à~ê=texto =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=US Äçíµå Girar a la derecha= = KKKKKKKKKKKKKKKK=NNU Äçíµå Girar a la izquierda= =KKKKKKKKKKKKKK=NNU Äçíµå Girar gráficas= =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNV Äçíµå Girar hacia abajo = KKKKKKKKKKKKKKKKK=NNU Äçíµå Girar hacia arriba= =KKKKKKKKKKKKKKKKK=NNU Äçíµå=ÇÉ=áåÅêÉãÉåíçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UQ Äçíµå=Insertar Anotación= = KKKKKKKKKKKKKK=NMR Äçíµå=Insertar Texto= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=S .

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R Äçíµå Integral= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONN Äçíµå Introducir= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =U Äçíµå Introducir y Simplificar= = KKKKKKKKKKK =U Äçíµå Justificar a la derecha= =KKKKKKKKKK =PT Äçíµå Justificar=Centro= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PT Äçíµå Límite= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMQI=OMP Äçíµå=Magnificar= = KKKKKKKKKKKK=NNVI=NPNI=OQM Äçíµå Matriz= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSO Äçíµå=Nuevo= =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RQ Äçíµå=negrilla= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PT Äçíµå=Pegar= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RQ Äçíµå=Real KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VO Äçíµå Representar= = KKKKKKKKKKKKKKKKK=NNTI=NOS ÄçíçåÉë=~íÉåì~Ççë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQ ÄçíçåÉë=áå~ÅÅÉëáÄäÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQ Äçíµå=Representar =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OS Äçíµå=Resolver Expresión= = KKKKKKKK =PSI=SP Äçíµå Seleccionar Ojo= = KKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOM Äçíµå Seleccionar rango= = KKKKKKKKKKKKKKKK =PP Äçíµå=Simplificar= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RI=NPR Äçíµå Sustituir=Variables = KKKKKKKK =QVI=NPS Äçíµå=Trazar Gráficas= = KKKKKK=OUI=NOMI=NOO Äçíµå Vector= = KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRP Äçíµå=Zoom dentro =KKKKKKKKKKKKKKKKKK =PNI=NOT Äçíµå=Zoom fuera =KKKKKKKKKKKKK=PNI=NPPI=ONP Äçíµå=Zoom vertical dentro= =KKKKKKKKKKKKK =PN Äçíµå=Zoom vertical fuera = KKKKKKK =PNI=ONP _ìÅÜÄÉêÖÉê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TP C Å~ÇÉå~=ÇÉ=Å~ê~ÅíÉêÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NUU Å~à~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOV Å~à~=ÇÉ=Çá•äçÖç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NP Å~à~=ÉíáèìÉí~Ç~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NNT Å~à~=áåáÅá~äKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NNT Å~äÅìä~Ççê~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPS Cálculo>Derivadas=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMR Cálculo>Integrales= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONN Cálculo>Límites= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMQI=OMP Cálculo>Tabla=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NNM Cálculo>Vector=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMV Å•äÅìäçë=~éêçñáã~Ççë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPM Å•äÅìäçë=éçê=é~ëçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QT Å~ãÄáç=ÇÉ=ëáÖåç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PP OTN Å~ãÄáç=ÇÉ=îÉåí~å~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OS Å~åÅÉä~Åáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VMI=NQR Å~åÅÉä~Åáµå=Å~í~ëíêµÑáÅ~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VM Å~åÅÉä~ê=Å•äÅìäç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VM Centro=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OS ÅÉêê~ê=îÉåí~å~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PR `fo`rj`fo`ib=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NVV ÅáêÅìåÑÉêÉåÅá~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SUI=NVV ÅáêÅìåÑÉêÉåÅá~=~ÅÜ~í~Ç~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SU ÅáêÅìåÑÉêÉåÅá~=ÅáêÅìåëÅêáí~= KKKKKKKKKKKKKKK =NVS ÅçÉÑáÅáÉåíÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NNN ÅçÉÑáÅáÉåíÉ=ÖÉå¨êáÅç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NNO `li= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NSS Color=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOR Åçäçê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VU Åçäçê=~ìíçã•íáÅç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRS Åçäçê=ÇÉ=ÑçåÇç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPM Åçäçê=ÇÉ=ä~=ÑìÉåíÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OM Åçäçê=ÇÉÑáåáÇç=éçê=Éä=ìëì~êáç=KKKKKKKKKKKKK =NOO Åçäçê=ã•ñáãç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOQ Åçäçê=ã∞åáãçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOQ Collect= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQQ ÅçãÄáå~Åáµå=ÄççäÉ~å~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TT ÅçãéçåÉåíÉ=áã~Öáå~êá~ KKKKKKKKKKKKKK =NPVI=OPN Comprimido= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OQT Åçã∫å=ÇÉåçãáå~Ççê=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SM ÅçåÑáÖìê~Åáµå=ÇÉ=Ñ•ÄêáÅ~==NI=OPI=OQRI=OSQI OSR Configuración original= KKKKKKKKKKKKKKKK =ORVI=OSP `çåÑìÅáç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQQ ÅçåàÉíìê~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OOV ÅçåàìåÅáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TT Åçåàìåíçë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NSU Åçåëí~åíÉ=ÇÉ=ÅçåîÉêëáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQU Åçåëí~åíÉ=ÇÉ=áåíÉÖê~Åáµå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONN Åçåëí~åíÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMV Åçåëí~åíÉë=Ñ~ãçë~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NPR Åçåí~ê=Éä=å∫ãÉêç=ÇÉ=Ç∞Öáíçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKK =U Åçåíê~Éê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNV Åçåíêçä==ÇÉ=ä~=êçí~ÅáµåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPN ÅççêÇÉå~Ç~ë==Åáä∞åÇêáÅ~ëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NUO ÅççêÇÉå~Ç~ë=ÇÉä=ÅÉåíêç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMN ÅçêÅÜÉíÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TOI=NPT ÅçêÅÜÉíÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TOI=NPT .

... SimplificaciónKKKK=UQI=NQQI=OPO abd= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQT ÇÉã~ëá~Ç~ë=îÉåí~å~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SU ÇÉãçëíê~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UTI=NRN ÇÉêáî~Åáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMR ÇÉêáî~Ç~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMS ÇÉë~Åíáî~ê=äçë=ÉàÉëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQN ÇÉëÉäÉÅÅáçå~ê=ÉñéêÉëáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NVN ÇÉëÉäÉÅÅáçå~ê=Öê•ÑáÅ~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOP ÇÉëÉäÉÅÅáçå~ê=î~êá~ÄäÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QU ÇÉëÜ~ÅÉê=ÇÉÅä~ê~Åáµå=ÇÉ=î~êá~ÄäÉë=KKK =NQN ÇÉíÉåÉê=Éä=íê~ò~Çç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOO ÇÉíÉåÉê=ä~=êçí~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOM ÇÉíÉêãáå~Åáµå=êÉ~äKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPM ÇÉíÉêãáå~åíÉ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSQ Çá•äçÖç=Simplificación KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UP afc= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONR DIF_APPS..OTO= ÅçêêÉÖáê=Éåíê~Ç~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NM Åì~Çê~åíÉ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NPVI=NRM ÅìÄçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNUI=NOU Cursor= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OS Åìêëçê=Öê•ÑáÅç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OTI=OVI=NON Åìêî~ë=ÇÉ=íê~ò~Çç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NON D Ç~Çç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORP ÇÉÅáÇáê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UT ÇÉÑÉÅíç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SUI=NQN ÇÉÑáåáÅáµå=ÇÉ=ìå~=ÑìåÅáµå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VS Definir>Dominio de variable..=NPSI=OOV Definir>Función=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NVP Definir>Pref.MTH=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMT ÇáÑÉêÉåÅá~=ÇÉ=Åçåàìåíçë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSU ÇáÑÉêÉåÅá~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMT Ç∞Öáíçë=ÇÉ=éêÉÅáëáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NR a∞Öáíçë=é~êÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSV DígitosKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UQI=OQV afj=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ORPI=ORV Dimensión de un vector KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRP Dirección de las Transformaciones=KKK =NQQ Distinguir mayúsculas KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SSI=OQS ÇáëóìåÅáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TRI=TTI=OPS ðåÇáÅÉ ÇáîáÇáê=îÉåí~å~ë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OR ÇçÄäÉ=ÅäáÅ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QR ÇçÄäÉ=ÅäáÅ=Éå=Öê•ÑáÅç=áåÅêìëí~Çç= KKKKKKKKK =PM ÇçÅìãÉåí~Åáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQS ÇçÅìãÉåí~ê=Éä=íê~Ä~àç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQ ÇçÅìãÉåíç=ã~íÉã•íáÅçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OP ÇçãáåáçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPU Ççãáåáçë=ÇÉ=î~êá~ÄäÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPS Ççë=éìåíçëJ¨éëáäçå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPU Ççë=éìåíçëJáÖì~ä= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SSI=VS aplisbN|dbk=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ONS E É= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ON ÉÅì~Åáµå=~äÖÉÄê~áÅ~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPO ÉÅì~Åáµå=Åçå=áåÑáåáí~ë=ëçäìÅáçåÉë KKKKKKK =SR ÉÅì~Åáµå=Åì•êíáÅ~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VN ÉÅì~Åáµå=ÇÉ=RÚ=Öê~ÇçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=VM ÉÅì~Åáµå=ÇáÑÉêÉåÅá~äKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONS ÉÅì~Åáµå=ëáå=ëçäìÅáçåÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SR Editar= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOO ÉÇáí~ê=íÉñíçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NR Editar>Borrar= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SM Editar>Borrar las anotaciones=KKKKKKKKKKKK=NVT Editar>Borrar las gráficas=KKKKKKKKKKKKK=VUI=NTP Editar>Copiar=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RQI=OMN Editar>Copiar Ventana Gráfica=KKKKKKKKKKK=OMN Editar>Cortar KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RQI=OMN Editar>Gráfica=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NONI=NOP Editar>Marcar y Copiar= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OMN Editar>Objeto de Derive KKKKKKKKKKKKKKKKKK=OQI=TU Editar>Pegar= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RQ Editar>Recuperar=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SM Editar>Seleccionar Todo=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TU ÉÑÉÅíç=ÇÉ=ìë~ê=é~ê•ãÉíêçë=ÉåíÉêçë=KKK=NTQ báåëíÉáå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPR ÉàÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOV ÉàÉëI=ÉíáèìÉí~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMP ÉàÉëI=í∞íìäçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMT bibjbkq= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TOI=NSN ÉäáéëÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSM ÉåÅ~à~ê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=US ÉåíÉêçë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQO Éèìáî~äÉåíÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UT .. de Entrada= KKKKKKKKKKKKKKK =SSI=OQR Definir>Pref.. de Salida= KKKKKKKKKKKKQTI=OQSI=OQV Definir>Pref..

hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R Éêêçê=ëáåí•ÅíáÅçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =R ÉêêçêÉë=ÇÉ=êÉÇçåÇÉç= KKKKKKKKKKKKK=UUI=NPVI=OPN Escala= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OS ÉëÅ~äÉê~=ÇÉ=Å~ê~Åçä= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NTT ÉëÑÉê~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPS Esquema= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOQ ÉëèìÉã~=ÇÉ=Color KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOR ÉëíêìÅíìê~=ÇÉ=ä~ë=ÉñéêÉëáçåÉë=KKKKKKKKKKKKK =QP ÉëíêìÅíìê~=ÇÉ=äçë=í¨êãáåçë KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QQ ÉíáèìÉí~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QI=NVRI=OOQ Éñé~åÇáê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOI=NQR ÉñéêÉëáµå=ÇÉ=~ëáÖå~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKK =SSI=VS ÉñéêÉëáçåÉë==ä~êÖ~ë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OM ÉñéêÉëáçåÉë=äçÖ~ê∞íãáÅ~ë KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQU ÉñéêÉëáçåÉë=åç=ëáãéäáÑáÅ~Ç~ë KKKKKK =NVI=NMO Expresiones Simplificadas=KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NV Éñíê~ÅÅáµå=ÇÉ=ìå~=ã~íêáò KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NST Éñíê~Éê=ÉäÉãÉåíçë=ÇÉ=ìå~=äáëí~= KKKKKKKKKKK =TO F Ñ~Åíçêá~ä= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORS Ñ~Åíçêáò~Åáµå=Compleja= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SM Ñ~Åíçêáò~Åáµå=Radical KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RV Ñ~Åíçêáò~Åáµå=Rational KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RV Ñ~Åíçêáò~Åáµå=TrivialKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SM Ñ~Åíçêáò~ê=ìå=éçäáåçãáç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RV c^ipb= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SR Ñ~ãáäá~=ÇÉ=Åìêî~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NTQI=ONT Ñ~ãáäá~=ÇÉ=éìåíçë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMMI=NMO Ñ~ãáäá~=ÇÉ=êÉÅí~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VTI=NNO Ñ~ãáäá~=ÇÉ=í~åÖÉåíÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONM Ñ~ãáäá~=ÇÉ=íêá•åÖìäçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OOQ Ñáäíêç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VO Ñáå=ÇÉä=ÇçÅìãÉåíç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NVN cfq=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRV Ñçêã~=Éñéä∞Åáí~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TM Ñçêã~=åçêã~ä=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NUR Ñçêã~=é~ê~ã¨íêáÅ~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NTO ÑçíçÖê~Ñ∞~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQP Ñê~ÅÅáçåÉë=ÇÉÅáã~äÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQV ÑìÉåíÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMR ÑìÉåíÉ=éçê=ÇÉÑÉÅíç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NT ÑìåÅáµå=Åçãç=é~êÉë=çêÇÉå~Ççë=KKKKKKKK =NSV ÑìåÅáµå=Åçå=î~äçêÉë=ÅçãéäÉàçë=KKKKKKKKK =OOV OTP ÑìåÅáµå=Åçå=î~äçêÉë=åçJêÉ~äÉë KKKKKKKKKKKK =OOU ÑìåÅáµå=Éå=ã~ó∫ëÅìä~ë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NTR ÑìåÅáµå=áåîÉêë~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OOSI=OPP ÑìåÅáµå=ã•ë=ÉñíÉêå~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQR ÑìåÅáµå=î~äçê=~Äëçäìíç= K =TQI=NPVI=NRQI=NVU ÑìåÅáçåÉë=ÇÉÑáåáÇ~ë=éçê=Éä=ìëì~êáç KKKK =NUT ÑìåÅáçåÉë=áåíÉêå~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NUT ÑìåÅáçåÉë=êÉÅìêëáî~ë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORS G ÖÉåÉê~Ççê=ÇÉ=éëÉìÇçJ~äÉ~íçêáçë= KKKKKKK =ORO ÖÉçãÉíê∞~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NUR ÖÉçãÉíê∞~=~å~ä∞íáÅ~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NUR Öáê~ê=~äêÉÇÉÇçê=ÇÉä=ÉàÉ=ñ=ç=Éä=ÉàÉ=ó= KKKK=NTV Öáê~êI=olq^qb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NNUI=OOO Gradiente=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOQ Öê~Ççë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQUI=NRR Öê•ÑáÅ~=ÇÉ=ìå~=ÑìåÅáµå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TM Öê•ÑáÅ~=Éå=ÉëѨêáÅ~ëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPS Öê•ÑáÅ~=áãéä∞Åáí~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TMI=VPI=OPR Öê•ÑáÅ~=áåíÉê~Åíáî~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OT Gráficas en Paramétricas=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NTQ Öê•ÑáÅç=áåÅêìëí~Çç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OT Öêìéç=ÇÉ=ìëì~êáçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSN H ÜÉêê~ãáÉåí~ë=ÇÉ=~éêçñáã~ÅáµåKKKKKKKKKKKK =UP ÜÉêê~ãáÉåí~ë=ÇÉ=ëáãéäáÑáÅ~ÅáµåKKKKKKKKKKKK =UP Hexadecimal= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ORO Üáé¨êÄçä~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TM Üçà~=ÇÉ=íê~Ä~àç=ëáå=åçãÄêÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKK=QN Üçà~ë=ÇÉ=íê~Ä~àç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =Q eltlcqbk= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ORQ I á=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ON áÇÉåíáÇ~ÇÉë=íêáÖçåçã¨íêáÅ~ë KKKKKKKKKKKKKK =NQO áÇÉåíáÇ~ÇÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPP fc= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMMI=ORS áã•ÖÉåÉë=ÇÉ=ä~=é~åí~ää~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN áãéçêí~ê=Ç~íçë=åìã¨êáÅçë KKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORS áãéêáãáê=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QM áãéêáãáê=~åçí~ÅáçåÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PV áãéêáãáê=Éå=åÉÖêáí~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PV .

OTQ= áãéêáãáê=íáÉãéçë=ÇÉ=Å•äÅìäç=KKKKKKKKKKKKKKK =PV áãéêáãáê=îáëí~=éêÉîá~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PU áãéêáãáê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PV áåÅêÉãÉåí~ê=ä~=êçí~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OOP áåÉÅì~Åáµå=Åçå=Ççë=î~êá~ÄäÉë= KKKKKKKKKKKKK =TR áåÉÅì~ÅáçåÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TP fkc= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMQI=NPU áåÑáåáíç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMQI=NPUI=OMQ áåÑäìÉåÅá~=ÇÉä=é~ê•ãÉíêç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NTT Inicio de Derive KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OP áåëÉêí~ê=ÉñéêÉëáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QVI=NVN Insertar>Anotación= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMRI=NVR Insertar>Gráfica= KKKKKKKKKKKKK=OSI=NOSI=NUMI=OPU Insertar>Objeto de=Texto KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQ Insertar>Objeto=OLE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQQ áåëéÉÅÅáçå~ê=ìå=Öê•ÑáÅç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OT fkq= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ONNI=ONS áåíÉÖê~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OMRI=ONN áåíÉÖê~Åáµå=áåÇÉÑáåáÇ~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONN áåíÉÖê~ä=ÇÉÑáåáÇ~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONN áåíÉêÅ~ãÄá~ê=Ççë=îÉåí~å~ë=KKKKKKKKKKKKKKKK =OOU áåíÉêÅ~ãÄá~ê=éçëáÅáçåÉë=ÇÉ=îÉåí~å~ë==NRT fåíÉêåÉí=j~áäáåÖ=iáëí=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSN áåíÉêêìãéáê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORV áåíÉêëÉÅÅáµå=ÇÉ=Åçåàìåíçë=KKKKKKKKKKKKKKKKK =NSU fkqbopb`q= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NUV áåíÉêî~äçë=ÇÉ=êÉàáää~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMN áåíêçÇìÅáê=ó=ëáãéäáÑáÅ~êKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VI=NN fqbo^qb= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORT fqbo^qbp=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORT L ä~Ççë=ÇÉ=ìå=íêá•åÖìäç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NVQ äÉåÖì~àÉë=ÇÉ=éêçÖê~ã~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKK =OMN äÉíê~ë=ÖêáÉÖ~ë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQR äáÄêçë=ëçÄêÉ=abofsb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSN ifj= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OMPI=ONR äáãáí~ÅáçåÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=UPI=UTI=NMTI=OPQ äáãáí~ÅáçåÉë=ÇÉ=äçë=~äÖçêáíãçëKKKKKKKKKKKKK =UT ä∞ãáíÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMQI=OMP ifkb| loqe= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NUT ä∞åÉ~=Üçêáòçåí~ä=ÇÉ=~êê~ëíêÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKK =RN äáëí~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TO äåEMF= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQV ðåÇáÅÉ äçåÖáíìÇ=ÇÉ=ä~=é~åí~ää~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SV äçåÖáíìÇ=ÇÉ=ìå=îÉÅíçê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRQ äçåÖáíìÇ=Üçêáòçåí~ä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMN äçåÖáíìÇ=îÉêíáÅ~äKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMN ää~ã~Ç~ë=~=ìå~=ÑìåÅáµå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NUT M ã~ÖåáÑáÅ~ê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PNI=NNV ã~íêáÅÉë=Ñáä~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NVM ã~íêáÅÉë=åç=Åì~Çê~Ç~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSR ã~íêáò= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMMI=NNMI=NSNI=ORS ã~íêáò=ÇÉ=Ç~íçë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRV ã~íêáò=áåîÉêë~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSQ Máximo=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOR ãÉÇá~íêáò=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NUR ãÉää~Çç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPN ãÉãçêá~=êÉëÉêî~Ç~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OSP ãÉå∫= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NO ãÉå∫=Inicio KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=P ã¨íçÇç=ÇÉ=Éäáãáå~Åáµå=Ö~ìëëá~å~= KKKKKK =TP ã¨íçÇç=ÇÉä=~åÇ~ãáç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SR ã¨íçÇç=ÇÉä=éìåíç=Ñáàç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ORT jfamlfkq=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NUT ãáÉãÄêç=ÇÉ=ìå~=Ñ~ãáäá~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VR ãáääµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =US Mínimo=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOR ãçÇÉäç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONSI=OOP ãçÇÉäçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SP ãçÇç=?ÅçääÉÅí?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQR ãçÇç=?Éñé~åÇ?KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQR ãçÇç=~éêçñáã~Çç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=UP ãçÇç=Carácter KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SSI=OQS ãçÇç=ÇÉ=~ìíçJÉëÅ~ä~Çç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NNU ãçÇç=ÇÉ=ÉÇáÅáµå=ÇÉ=íÉñíçKKKKKKKKKKK =TI=NQI=NR Modo de Introducción KKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SSI=OQR ãçÇç=ÇÉ=é~ä~Äê~ë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SSI=OQS ãçÇç=ÇÉ=éÉêëÉÅìÅáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PM ãçÇç=ÇÉ=éêÉÅáëáµå=áåáÅá~ä= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =US ãçÇç=ÇÉ=éêÉÅáëáµåKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQU ãçÇç=ÇÉ=êÉéêÉëÉåí~Åáµå=ÅçãéäÉàç= KKK =OPN ãçÇç=ÇÉ=íê~ò~ÇçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OUI=NOM Modo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=UQ ãçëíê~ê=ÉàÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMU ãçëíê~ê=ä~=ÉÅì~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NVV .

=KKKKKKKKKKK=NT Opciones>Pantalla>Color de la gráf... antes de dibujar . de dibujar= KKKKKKKKKKKKKKK NMP Opciones>Auto-escalar= KKKKKKKKKKKKKKK=NNUI=NOU Opciones>Color de la gráfica=KKKKKKK =VVI=NTP Opciones>Impresión>Cabecera y pie= =OOQ Opciones>Impresión>Presentac. Real e Imaginaria=KK=OOV Opciones>Simpl.hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R ãçëíê~ê=ãìäíáJä∞åÉ~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN ãçîÉê=Åìêëçê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OU ãçîÉê=ä~=~åçí~Åáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NVS ãçîÉê=çÄàÉíçë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RN ãçîÉê=êÉë~äí~Çç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =S ãçîÉê=ìå~=~åçí~Åáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMT ãìäíáéäáÅ~Åáµå=ÇÉ=ã~íêáÅÉë KKKKKKKKKKKKKKKK =NSP ã∫äíáéäçë=é~êÉëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQO N kÉïëäÉííÉê=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSN åç=ÇáëíáåÖìáê=ã~ó∫ëÅìä~ë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SR åç=ÑìåÅáçå~=Éä=ãçÇç=ÇÉ=íê~ò~Çç=KKKKKKKKK =TM åç=åÉÖ~íáîç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPS åç=ëÉ=éìÉÇÉ=áåíÉÖê~ê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONQ åçãÄêÉë=ÅçåîÉåÅáçå~äÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NUT åçãÄêÉë=ÇÉ=î~êá~ÄäÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =V kçí~=é~ê~=éêçÑÉëçêÉë= =VI=NNI=QSI=SQI=SRI=VP kçí~=é~ê~=éêçÑÉëçêÉë KKKKKKKKKKK=NPUI=NQPI=NQS åçí~Åáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQV åçí~Åáµå=ÅáÉåí∞ÑáÅ~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQV kplisb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VN Numéricamente= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VN å∫ãÉêç=~êÄáíê~êáç=ÇÉ=Ç∞Öáíçë=KKKKKKKKKKKKKKK =UP å∫ãÉêç=ÇÉ=ÉíáèìÉí~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =Q Número de Paneles=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOPI=NOS å∫ãÉêçë==êÉ~äÉë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQO å∫ãÉêçë=~äÉ~íçêáçë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORO å∫ãÉêçë=ÇÉÅáã~äÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UP å∫ãÉêçë=éêáãçë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSM O çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =T çÄàÉíçë=ÅçåíáÖìçëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RP çÄàÉíçë=åç=ÅçåíáÖìçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RP çÄàÉíçë=lib KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQP ODE1. P..=KKKKKKKKK =PV Opciones>Inicio= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ORVI=OSR Opciones>Ocultar etiquetas=KKKKKKKKKKKKKKK =OOQ OTR Opciones>Pantalla= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOU Opciones>Pantalla >Cursor=KKKKKKKKKKKKKKKKKK=OU Opciones>Pantalla>Alinear obj. =NMO Opciones>Trazar gráficas=KKKKKKKKKKKKK=OUI=NOO Operaciones con=matrices KKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NSS çéÉê~Ççê=~ÅÉåíç=Öê~îÉ=}= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSQ çéÉê~Ççê=~ëáÖå~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPU çéÉê~Ççê=ÉñéçåÉåÅá~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =T çéÉê~Ççê=ã•ë=Ä~àç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QQ çéÉê~Ççê=ã•ë=ÉñíÉêåçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QPI=QR Operador Multiplicación=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OQU çéíáãáò~Åáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=TT lo=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=STI=TR çêÇÉå=ÇÉ=ä~ë=î~êá~ÄäÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QTI=ST çêÇÉå=ÇÉ=äçë=í¨êãáåçë KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =V çêÇÉå=ÇÉëÜ~ÅÉê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SM µêÇÉåÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NO çêáÉåí~ê=ä~=Öê•ÑáÅ~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NNT çëÅáä~ÅáçåÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKK =NOTI=NPPI=OPQI=OPR P é~ê¨åíÉëáë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NPT é~ê¨åíÉëáë=éÉêëáëíÉåíÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKK=QPI=QT é~êÉë=çêÇÉå~Ççë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NSV é~êíÉ=ÇÉ=ìå=Å∞êÅìäç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NTO é~ëç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=VSI=NMV éÉåÇáÉåíÉ=ÇÉ=ìå~=Åìêî~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NTQ mbom|_fpb`qlo=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NUT éÉêéÉåÇáÅìä~ê=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRU Personalizar= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOQ éÉëí~¥~ë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR éá=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPI=OMI=UP é∞ñÉäÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SV éä~åç=í~åÖÉåíÉ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOQ ..= KKKKKKKKK=NV Opciones>Pantalla>Fuente texto= KKKKKKKKK=NT Opciones>Pantalla>Puntos= KK =VVI=NRRI=NVQ Opciones>Pantalla>Rejilla=KKKKKKKKKKKKKKKKKK=NNR Opciones>Perseguir al cursor=KKKKKKKKKKKKKK=OV Opciones>Renumerar Expresiones= KKKKK=RO Opciones>Rep.MTH= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONS Opciones>Aprox. KKKK=VV Opciones>Pantalla>Ejes= KKKKKKKKKKKKKKNMUI=NQN Opciones>Pantalla>Fuente expr..

OTS= éäçí=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQI=TQ milqfkq=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONO éçä~ê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OPRI=OPS éçäáåçãáç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RSI=NNN Porcentaje de memoria física=KKKKKKKKKKKKK =OSP éçêÅÉåí~àÉ=ÇÉ=ãÉãçêá~=ìë~Ç~= KKKKKKKKKKKK =VM éçêí~é~éÉäÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RQI=NVNI=OMN éçëáÅáµå=ÇÉ=ä~=~åçí~Åáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMS éçíÉåÅá~ë=ÇÉ=ÑìåÅK=íêáÖK= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQR Potencias trigonométricas= KKKKKKKKKK=NQQI=NQR mltbo|pbq=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSV éêÉÅáëáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =US éêÉÅáëáµå=Éñ~Åí~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UP PrecisiónKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =UQ Principal=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPO éêçÇìÅíç=ÉëÅ~ä~ê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NRQI=NSP éêçÇìÅíç=îÉÅíçêá~ä= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NRQI=NRU éêçÖê~ã~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NUUI=ORS éêçÖê~ã~Åáµå=ÑìåÅáçå~äKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORV éêçÖê~ã~Åáµå=éçê=éêçÅÉÇáãáÉåíçë=ORSI ORV éêçÖêÉëç=Éå=äçë=Å•äÅìäçë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VM Propiedades de la gráfica=KKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOP éìåíç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VU éìåíç=ÇÉ=áåíÉêëÉÅÅáµå=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NUV éìåíç=ÇÉ=ä~=êÉàáää~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VUI=NNQ éìåíç=ÇÉ=çÄëÉêî~Åáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOO éìåíç=ó=Åçã~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NSOI=NVM éìåíçë=~áëä~ÇçëKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NVQI=OOU R ê~Çá~åÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQT ê~∞ÅÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPO Rainbow =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOQI=NOT ê~∞ò=Åì~Çê~Ç~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RI=NN ê~∞ò=Å∫ÄáÅ~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OOVI=OPO ê~ã~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPM ê~ã~=ÅçãéäÉà~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPM Rama compleja=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPO o^kalj= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORO ê~åÖç=éçê=ÇÉÑÉÅíç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NMO Real= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NPT êÉÅí~=Üçêáòçåí~ä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VTI=NMR ðåÇáÅÉ êÉÅí•åÖìäç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PP êÉÇáãÉåëáçå~ê=ìå=Öê•ÑáÅç= KKKKKKKKKKKKKK =PNI=TM êÉÉãéä~ò~ãáÉåíç=ëáåí•íáÅç= KKKKKKKKKKKKKKKKKK =RN êÉÉãéä~ò~ê=ìå~=ÉñéêÉëáµå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQ êÉÉãéä~ò~ê=ìå~=ëìÄÉñéêÉëáµå= KKKKKKKKKKKKK =RM êÉÉãéä~ò~ê=î~êá~ÄäÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QV êÉÖä~=ÇÉ=páãéëçå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONR êÉÖä~ë=ÇÉ=ä~ë=íê~åëÑçêã~ÅáçåÉë= KKKKKKKKK=NPS êÉàáää~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TMI=NOO êÉä~Åáµå=ÇÉ=~ëéÉÅíç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PNI=NNR êÉäçà=ÇÉä=çêÇÉå~Ççê=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ORQ êÉåìãÉê~Åáµå=~ìíçã•íáÅ~= KKKKKKKKKKKKK =NMI=RO êÉéêÉëÉåí~Åáµå=~äÖÉÄê~áÅ~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQ êÉéêÉëÉåí~Åáµå=Öê•ÑáÅ~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQ êÉéêÉëÉåí~ÅáçåÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OQ êÉéêÉëÉåí~ê=ÉñéêÉëáçåÉë=åç=ëáãéäáÑáÅ~Ç~ë êÉéêÉëÉåí~ê=ìå=îÉÅíçê=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=VT Representar>Color KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOQ êÉë~äí~ê=Éå=ä~=ä∞åÉ~=ÇÉ=Éåíê~Ç~KKKKKKKKKKKKKK=NN êÉë~äí~ê=ÉñéêÉëáµå=Åçå=Éä=ê~íµå= KKKKKKKKKKKKK =S êÉë~äí~ê=ã∫äíáéäÉë=çÄàÉíçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RO êÉë~äí~ê=çÄàÉíç=ÇÉ=íÉñíçKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NS êÉë~äí~ê=ëìÄÉñéêÉëáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QP êÉë~äí~ê=íÉñíç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NR êÉë~äí~ê=ìå~=ÉñéêÉëáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=QR êÉëçäîÉê=ÉÅì~Åáµå=éçäáåµãáÅ~KKKKKKKKKKKKKK =PR êÉëçäîÉê=ëáëíÉã~=ÇÉ=ÉÅì~ÅáçåÉë= KKKKKKKKKK =TN êÉëçäîÉê=ÉÅì~ÅáçåÉë=åìã¨êáÅ~ãÉåíÉ=KK =VN êÉëçäîÉê=ìå~=ÉÅì~Åáµå=é~ëç=~=é~ëç=KKKKK=SP Resolver>Dominio=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=VO Resolver>Expresión= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PS Resolver>Método=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=VO Resolver>Sistema=KKKKKKKKKKKKKKKKKK =TNI=NRVI=NVM Resolver>Variables KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=STI=TP êÉëí~ÄäÉÅÉê=Éä=ê~åÖç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =PM êÉëí~ÄäÉÅÉê=äçë=Ñ~ÅíçêÉë=ÇÉ=ÉëÅ~ä~KKKKKKKK =PN êÉëí~ÄäÉÅÉê=ìå~=îÉåí~å~=Öê•ÑáÅ~KKKKKKKKK=OPN êÉëí~ÄäÉÅÉê=îáëí~=çêáÖáå~ä KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NOM êÉëíêáÅÅáµå=ã∞åáã~ KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NPT êÉëíêáÅÅáçåÉë=ÇÉ=çéíáãáò~Åáµå= KKKKKKKKKKKKK =TT êÉíêçÅÉëç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQI=NR olq^qb|cfd=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OOO olt=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NSS .

>Ojo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOM Sel. aspecto=KKKKKKKKKK=SVI=UMI=NTOI=NVUI=OQM Sel.>r.>Sist.hìíòäÉê=C=hçâçäJsçäàÅW=fåíêçÇìÅÅáµå=~=abofsb=R S ë~äáê=ÇÉ=abofsb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ON ëÉÖãÉåíç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRR Sel.>Región= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PMI=NMNI=NPM Sel. variable= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QV ëáãìä~ê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ORP ëáåÖìä~êáÇ~ÇÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRM ëáëíÉã~=ÇÉ=ÉÅì~ÅáçåÉë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TN ëáëíÉã~=ÇÉ=áåÉÅì~ÅáçåÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =TU ëçäìÅáµå=Éñéä∞Åáí~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONT ëçäìÅáµå=áãéä∞Åáí~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ONT plirqflkp= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NVM plisb= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PSI=VNI=NRNI=NVM pr_=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NSN ëìÄÉñéêÉëáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RN ëìÄÉñéêÉëáµå=áåÑÉêáçê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QR ëìÄÉñéêÉëáçåÉë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QP ëìÄ∞åÇáÅÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VS ëìÅÉëáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VS ëìÑáàç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QN ëìÑáàç=áÖì~ä= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ONI=UOI=NPR ëìéÉêÑáÅáÉë=Éå=íêÉë=ÇáãÉåëáçåÉë= KKKKKKK =NNT ëìëíáíìÅáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QV OTT T q^_ib= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMV Tamaño de la Fuente=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NS í~ã~¥ç=ÇÉ=ä~=ÑìÉåíÉ=é~ê~=ÉñéêÉëáçåÉë==PV í~ã~¥ç=ÇÉ=ä~=êÉàáää~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOPI=NPN í~ã~¥ç=ÇÉ=äçë=éìåíçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VV í~åÖÉåíÉ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OMS íÉÅä~=áåíêç=(¢)= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=Q íÉçêÉã~=ÇÉ=ä~=ëìã~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQQ íÉçêÉã~=ÑìåÇ~ãÉåí~ä=ÇÉä=•äÖÉÄê~=KKKKK =OPO qeoltp= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=ORP íáÉãéç=ÇÉ=Å•äÅìäç= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =S íáÉãéç=êÉëí~åíÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=VM íáéç=ÇÉ=îÉåí~å~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OR íçèìÉ= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OQM íê~ÇìÅÅáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NTR íê~åëÑçêã~ÅáçåÉë=Éèìáî~äÉåíÉë= KKKKKKKKKKK =SP íê~ëéìÉëí~=ÇÉ=ìå~=ã~íêáò= KKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NSQ íê~óÉÅíçêá~ë=ÇÉ=~êÅÜáîçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OSP íê~ò~ê=Åìêî~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NON íêá•åÖìäçI=qofžkdril=KKKKKKKKKKK =NVPI=NVRI=OON Trigonometría= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NQQ íêçòç=êÉÅí~åÖìä~ê KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OMN qorb=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=SR U ìåáÇ~Ç=áã~Öáå~êá~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =ON ìåáµå=ÇÉ=Åçåàìåíçë=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NSU ìåáê=éìåíçë= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRRI=NVQ ìå∞îçÅ~= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=OPQ V Valor inicial= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NMV î~êá~ÄäÉ=ÇÉ=Éëí~Çç=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =SSI=SUI=UQ î~êá~ÄäÉ=∞åÇáÅÉKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=VS î~êá~ÄäÉë=ÇÉ=ìå=ëçäç=Å~ê•ÅíÉê KKKKKKKKKKKKK =OQR î~êá~ÄäÉë=ÇÉ=Éñé~åëáµå KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QT sb`qOa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NRS sb`qPa=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NRT sb`qlo= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VRI=NSMI=ONM îÉåí~å~=áå~Åíáî~KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OR Ventana> Nueva Ventana 3D= KKKKKK =NPOI=NTV .>Rango= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=PMI=PPI=VVI=NPM Sel. de Coodenadas= KKK=NUOI=OPSI=OPT ëÉäÉÅÅáçå~ê=Öê•ÑáÅ~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NOO ëÉäÉÅÅáçå~ê=Öê•ÑáÅ~=áåÅêìëí~Ç~=KKKKKKKKKKKK =PN ëÉäÉÅÅáçå~ê=î~êá~ÄäÉ=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =QU Seleccionar>Relación de aspecto= KKKKKKK =SV pbib`q= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=NSMI=ORP ëÉåíÉåÅá~=äµÖáÅ~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRN ëáãéäáÑáÅ~Åáµå= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OPP ëáãéäáÑáÅ~Åáµå=~ÖêÉëáî~=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NRN ëáãéäáÑáÅ~Åáµå=é~ëç=~=é~ëçKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQS ëáãéäáÑáÅ~ê=ìå~=ëìÄÉñéêÉëáµå= KKKKKKKKKKKKK =QT Simplificar>Aproximar=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NQI=UP Simplificar>Expandir= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =NO Simplificar>Factorizar=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RVI=VN Simplificar>Normal= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK NPI=NPR Simplificar>Subexpresión= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =RN Simplificar>Sust.

OTU= Ventana>>Barra de Formato= KKKKKKKKKKKKKKKK =PT Ventana>Barras de Herramientas=KKKKKKKK =NR Ventana>Mosaico Vertical=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =OR ðåÇáÅÉ Ventana>Mostrar pestañas=KKKKKKKKKKKKKKKKKKK=RR Ventana>Nueva Ventana 2D= KKKKKKKKKKKKKKKKK=OR îáëì~äáò~ê= KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =VPI=NN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful