http:// artelibros.blogspot.

cornj

Nu~'slro lug:;!" en G,J m unda as-fa d,El'!e:rmtna{!apor lei ma.dp, ,~n ·(:tlJedo \lein~~t Ver- el murldo 'oom{)1s"Q'res"ooIfl.SCleni!es slg:l"!~fTt:1a '~tlte!l1der OJtlOI se ,cqnslmyen O l~iS .im~e~.e.:s de m!:!t:!~aB.particulaTes "J ,e.n'tiempo,s p:a:rticu~~res.

Rlslorla'lf,el fW8 'llllt:llll'a:nf8~' iUufl'i 1l'.1l·r:n:Jllt'l~: :i'1l,r, IB~giilJi:jtC'i"S~ ,M Jfl·lJ\bJ1e~.d~ ,I~!r i \C'VrilerS ,lnd ,R~,~tI(m;; ~ Hrfr:'li Il.ili. R4~W t"Tldun N I fIlOH, lJ.K
.~ dll I.~s ~h,l5ifil~rl",t·lOC (",1rr.l;rli~ ·\t.!1HLJ .NI;!'IIi~~.; 20no, ~ dl!1 IIJ" IllN'!i!!:htl'i !!q f~Jlllllicl,r;.frn N~d"!'It~SRI•• ,u;un. .

,Ft.,

fib d!l'lJ

te.1(tt3~ [l,l11 i C.3"'i1rr.~r;[) • 2011rJ"

lJi!'P.c[or de

1.1tst;l,l'tl~dOJl: 1i,J,111

Cmlm,

Krd.l'll!!'.f

Tf;tI.Jucdun. ,'Mjlll'lm:ldn .'¥ .,W'f''!lil rln.~:i\.ml ,loin' 1l'~11'I.:uilttl

Ih L It.11("(m d~ ,l'4)FI,ldn V

~"l:If.!,~~~;H ~"Y(""(:1 Oi$f,!Iijtl fltl !:oOlJ"f:: I"h:ro (1.!Jf1dres) . ravl~r S.llu~n'iII'iflh·,M, ~
L4rmcti(i,II:

n"~ldi!.I\;r,iher

~R eNi~F'l<OI MtJ'0H06 flAN ~O'B1"~I'ltJ.r?O'@~ 1.-.09: f'UI1=:aJit.O~ PR~Hi:Pfr!>R:tao~ 'NO PIN,1"P.09A!11 IMA,@e'NISS r.'Ei A~IMA ~G' Ft:lR ~l'. P:r;:sW l2e:'P~CQRIiiR GU,6' SIMe~t.I~AMfi;lH1"~ j ~LJ PC\~~~ ,SOIi'~tii6ltM:;il:· .Pf"!:~B:A$:,.

l'~r'"1!rril'd.ll'i'liltl~1!l"
~~ Uf'\Oi

C!UJNM ~JWC'"'PAFl:ANr~Ai!<;!

roj'eC'(;io.n d~ !ibM oI~ E"f;I' Natiei'll ~fit
f.,,x (:r;~ i11" i'7:!i-1018
\!,",vw.I(lt1'l~ti.tl.N,C\}Ill,'lr/l~,rly:ji.~'anr,!'."5

f·mail ::kH"ill~[:!I~dud\jJd.cr ..• m if

Ilu.:-d,. ~I',r 1~'ijwdL,""irl,1. 1t'Irll>milTtbl tic· lIM n I'if'ol ,lllLtfl,..1 pur iirl~fi.IJI] ,"c[llr~."'1:1 ""'"i ,·thllriro, rpr,imll II '1 n d!! lol(.IWpi"OlI, ."rn rJ[;;nflir~f'IUt'vlll L'(ll iln dl'! i'tli!nr,
I hl~lo!',II.. f'~;!l" mUH
f)

N'Fci"liICIll,'

1000911~ilemp(ieslamo.s r6d.e~dQS de imagenes, qtle a mljili'!udo liOOel1 lUI (ilJlef1i)e< Tmpacto ~bir-e' nuestro c:uerpo _"I merlt!i si;n, que ISI!pamQs p.o'!' qllB Lq~ d:~mos [p:c i' ·sab[Ci.8!S. sil':!mas. Un modQ.devolvemo:5

"lll.l';JII[!1'IIl;:,dil

nJ~s crlticoo de
qu:e 'vt'lllm;os

~8. compr,erider

I~s rini!g,enle~ .cen

como

hAA sido ,EI~mad,aJs~\E!r.a lograr

~~lil f'~litMj,n s.. h'linf ItIJ' ji" i! "'~1fli1-Hr~'jl IoJ!; ~.llll~'<'~ I,ll:! L(m~I~~ller,I'll Ih!l·rm.. i~"fj"~. r~l,'l)Libl !{"of Mw'nlln a, '1'1"1 f~ '!IIi1.'fl! ,rill' 11 In I.

efeelillS, e:s;peclli:cos. Sln dlJda, ha .siQlo OOl'lstruida lJof .alg UiS'n1! y para arguileiiil.
l-Qlda'imaJl;IEl'n

:8:61 dEJsh~chD. P;9Ir,~una vez qjiJ!'~ "ltsmos: i~s imfagefi'e:~; Gomp el:ab.9ra,CiOnss CUILUl'ales. effip,e;z·amo.s a 'oompm'ild~r que. 51 se pUlilde ,amai' ~'na

Por eJ:eiTIp~o.,. cuando-al n:!alisrno nregia. que las i:mag~ene·s ~.st~nor!,s!rui~ : c tj1as"10 que ln~en,ta.es I'lasa~ por una repiiesentac:nQrI olJjeUv,ii!I de la :re,lli~ dad alseNido. diE'! Is e:stabHldad i,de,ologrca;. N'os dice q we la ~ea!idad es iovariabl€l ...Negal' quer alga ha side hechQ !1).S nega:r qu,e alguna. \1'Ei'4 p'Ue.d~ hnag,en, 1:a:mbia:n·.se·'181 puode: desatma~;

las: l:e{;t1lcas ·re<liJ.is'ta~pret€lnden 'haoomos; p(3:'n~J.que ,ias ~mil:een~s re~.eFa'r1s re:~lidad. ! qU!i.\i' .ofrrecflinuna. !iisiOIl !1)jlrnva-s del o~ de !.iF-re. c:ermdyra d'ill·.un m:unl:l!(J $5lioo, -qi,l~ 'todos 'Pl1e<de:n col:t'lpadlr; -f! rt!!a;li~illOInOS Imj:lu]s'Q1 a da:~iill!ilMerIa! fOrimil,cromaltlf!lOOl"I de IU Iili:ia~ielle~'I 01,(linada~:como naU.irales, l

'1iEldosnaeemos en

lc;;terl0l5·stste:mes de \,rer -y If.L~prcesenta~l ffilmdo: e !.o·Q:tJ~ ·A'iI"~PO'

~,A

v~o~tJ:MA, ~N

RW Ii:::i1U~ HOS LI,..~ I/Bt3I7Sii$'L. '~XTfli~~QR} QV'~ via 11l'!...M~Hpq MQI~ AN'1l[1i:S alJ.~ ,tllU'ALaUIi1'ft Piil'~OAA. 'I' .~lJlr<:A Vt~NI:?O MUC*fO P'MP'UM PISl ~{.JifS ~S,tIii

r..o

fi'~NA

~~;

!:2U~!§O:f UN PiIil!70:?

_A..uFOfI>I~

p~ ~X'IG"IR.

H.A:rA I7~Aro
..

La \i'is1Jjr:re.ssiemp:ne un fen6meno :S9ci~llZaJdQi",La .qu'e V~n10S:q:Ci !es is9ro l\i~.
forma5; l'as fonnas ~u~ nue;slra c,uU:ura'M

fi:g~r~~~y CQI(;Ire5 5ifl~

ie:frn.l<;!o C:Qmo 'iAsillles. Ha;y mw:::tms.
'killl'];l1iS

EI Me, la 111.er,tliltlJlra '!lIs; menl'e human-a.rrdsme. no te'!l~la.r1 Ita naalidad i'iiiliiO' IClue !ac re[ln:,sEinlan seg un 'E6cli~ .gp:s y cQ-rt~6nCrCrre$Icohs,tJe.ntes. semi oonscliEinls's, e in~tmsclal1!te5fl ESC! .esti§:demostFadDpO~ el heoob d.e. qlle no 'Iodas Ia,s' ~[]'lll!rc8!s aceptan el' !r~!1Iiism'otamo SLI modo de aX'jJr,esiofl dQminanl:e.

de yer {~ ":I'lcgim~nes, deja v'i~'i61111)y 'e~la,s,deperiiden -561b limn~damenle de nueslHl capladdad Ii~;oI6giea para 1'9! erp . cepcionVls;U'al .

AntM·'tlien, tienerl que ver'ooll
atmcdc en que podemos,

:~I\~uc~'os-estllos r~.pte5enta~~.ona!es son de'Jlibera~ da~ente no reallstas, estlllzacos 0 sbstrectos.
-

.

:se'nGISpermite Q '~Ie, o~' h~Ge ver. n TaJmbien depenuen de como '!ElntendemQ5'" fb C:1I:!e;''II'l(;lma~"1' de~ gr:ado en quepodemcs Ciapta.rlos . eremenkl';j'C!l~Y 11os: "tHai 'a::oeGh,a~ dienl:r,o ·de las· cOSas visjb'lle~.
7.

No My nmf.lQ1ur-ta CJave_m;a'gica :Prg,ra eflil'en,(ler 01 ~rte·iilsl:ial. NO 11i:~y modod,CI a:seggrru'ptltgUe, ,ai~,~ imagenes nos aiectil'n 'y qtu,Is nos dejan ldos •.Y no hay ni!l9(in-.a[i!!~[it;l .final para. estab.le" OOt CI.II:ru,do, 0 PQr q,\J.t! Ul1J_I~lJa~lmr~e canYierre'~n una·,obra.'de ai1e •. IS cQrtfilJuadO' a.tr:.[IjcUVO las tie de'niOmJ[i1a~,\s' .iohr~s maia~lna.s~ 'puElde tenet PQL10_----!I......~, qlue ver con ,suS; rasgosintrfnlSfliCos .. Es p:r,obabfe nrif1..o·~, que. hi .sTqule;a las cQ,r-lsideralr;a:mOs Qbrasm:aas~ ~A.,!J;!\~N1~ 'tnt3 ,st no noirhu~.i.ese:n (in~ilt3icfoa. l1;ac'li!iI'[r;t

~NI6MA1l00!

todo eslH alJi 1~!:liFaq~e 10.verunOIli. Un'1CiJadiro

Hay una Siilnp1e'~Qn ~ra e,S$i'aclilud ir're,f.Je·, *~lia:hac.ia, i'il"$9.j3n~s. I~ CUand~ enrr~rDla" mQS un cl.I~dro'. s(j~one.mps, ql)e :pCl~emos: 'lJQ&:lerlo d!(ii' una ~simP.1e. !mf~da:. O,e:pmhlOt,

j,~ """" ' '......... ".11.!'C!:m'lo SLIlcetlll! cOl'nln le:xtQ ,Bsci'iilo; P~m .• .' -" 100. , ! i. IJ~, l.·s",·'e)i!~.e !.•~ .. ~ ,:-,u:~r.a sero. etl.'.~[~HJe'S1J'.·S Sift.-' eSt) no signniii;:a (IUedos tW'adro~ :sean J~a.U1, .~ .. ", . ", ~'" de le.er. INJ'SQFl:ari~nw:5, snl'ilN"Ide,:r toda

l'

"..~.--.
','

S( ~.te as Ell case" profundiL:a.r oUe!s~i'a c;nmp.mnsion de to que viSiJJl;iS 1110e~ so:lp un modo de a:lJrlender m;as S1aib~e e,'larte. Es.lalit1.biell'l,un media para 'C?mph:ll:ldlllJr'~mo som,?s rnanejados y c,ol1dictQnadmi per toda dl:as~ deimfigel1'e.s.

:'

1

~ ~
~,
I

y~ ima:9,env:1SU!SlI ti~.s.::tjbre sus me0s9j~t de U~!;l'rsQ'al!,i~Z:. ,Sr'58! los obSelYa ron ookhit·
dO'y 'eoti cmi:dsid~'dIsY1ii~ie:nle.' {i!;!"dl1i:scubre qUe ~. ·cl.1adrds ti:~t1IL~ll~11 I:oda cli3JM de"ar~ 'gum~'p~s;,n~n;ld6i~e.5,I p.e~a,i~s. ' Avec€'s, nlJe~tros o],os son "g:llIilfildos",mediante divt;'fsas tec:rnfcas y trstas del Q~do, para qlJe le~ las hist-Oirras,de 1.111 euadrc de ciewtas manaras. Otras veees, tcdo cuanto se nos 06 son indlclos, V EiI'1l buena medici Eli somes nosetros los _1tUi;l debemes unirjos para termer una historia.

unil! II'1OveJa'oon. srilo' mlr.a!li'la·conio:obje'l.o. [)~I m~momd~o;n:~dei~,rram05,,~upzyn~f,8i~e

an

I

otras rorrnas de representadon

Las-herramlentas. usadas para estudial~" e'~arte tambien pueden eplkarse a
visual.

I

·8

Dos de las 'ool1Cefjltoo -ma:s irrfp,ortarlles de .e5!a 'hliofia.l'!;olJrllO~ dill figlltr'of! "l b~se. "F1g1.!rn~ Sa Iferrie-re a los o.bli1ii!!Os' qu~ vamos y "b~SfF" all fonda . Icontra e.l cualloo; vemes •.La UglJm tili!l1e una forma retOflio.clble '! 11inni'les daros~ ~a l:ia~ei no 'Uelle: U~I r,:lG'rm:-de.termina:do }I,".se '!lxt~ende in-:" de:flnldamB!u9i detras de la ngur~. Los· iha'rn s ijridf!;1id'uales ~;e;recen diFerenles·en conlextos rHfel'-entes., e fnclusa dentro. de !.ula -S,o:la: imagen son inlerpreIaQos·.de menera !dif~re'lill!e, ~egtJn sa los vaaecme figuta 0 bEli~e.En yertiadi., hfllll \I~Geser:J1 q'u'e ~a:s- ,t:n:Ii~hi;as p\~lrte's,de I.:d:h, cua;dmp.uE!.de:n ,P\1rctbiI'S~ como.figura III b:a~, .-'
,..2&l!F1:liii',s ~JtNe'=?"

C~ar:l'do'ros vemcs tomoiig'U ra,.los recomr :c's;moseomn -1[)bfe'lo'S. sepatados Jr::onl~ra una base_·conlmua., Cua:n.~o los vemP\5 eemo-basa, nn pa:lieooh ~F!terr_lI mpid,iJs sino _ _AJ a cJ ~ ., ,~ _ conlkiuos deJlIas de' loafigul'a. En 1'01 ',' il'"UBP~~' V~~(:'l' iCOMt:'
"ruGda"oue semuestra abflJ'o
.' , .. ''"1_ -~. .':.: . _-' '!. ...•

lFiI61J~, CON'fAA UN.' FO~I:"O
W~"fIN:UO Di!ll.c:IFt~r)!.Os:

.

!~n~'moS! Lin ~JBmp'I'd:d~ la rsver.SilO'f1 ,db~~ml~_, ~ lA IHV,e:iI~J' de 'r.gtli<l.~bifl!se sl!QEUida porll1)il. \ :~j PJ f 'Y'f'I'PUW~ ~~, ~ paicQ~ogo E.J. :fluib~ifI 1886-1951). ( flWAA ~1tfrAA Ut4 fO.l'lI~
WN"'f!fr·U).Q, I?~ LIN~~

. '~J'.P'I\ALi~~ ~~... ~

~em, puede--ca}nb-hlr notablernente ~a-aparienda '~~_de ohjeto s,rn -se cernbla SIJ contexte, . ' " un
:~... • "~'1~ • ~ •• '" • __

E

I:a;~,Qu,e allemlain figiJra, '1 base
deI1'lUes:lrBIi1 ~Qu!tlel qUE!' 'lie' HS

l(;lS' nma9Ei'!"leSi3imbrg~

as' en

<:IettifO y i1,O pa;sivo e'l'I 01

P!r1[)OO'-

30 die '[J'f'uQepCrOn. La irl~el'p~tlta~ oion implioa -I:Jn "djat~go~ ,9l1he

~O/~J'HD.~ lFi',~, IJH~9~,

MIAMI~Ol

lei im~gen y el Que,,'la,milra_ Considetemo8 ~I ~lamo501 e~igmill del P'irl,o,_'I' 191C'cmej@.

tas 11l118:IIiIe'ras q,ue parci'brmo~ las ccsas rIO-,pu€iden expl;carsea POll" ell oomplelo medii=J:l1lie prOf:iBSOO ce'r,ebrales .y poria fiSiOlIQgta.;Eno~ slgiueli !Eli impulsl£J O!1!' mga;rlizar 10 Qt.l9 ~ll'mO~Hi~\rIun mQdelo, ~~oSi~ui'ip~~ es ~IW'QI_ POUIllfl sa 'f,onna u!fI.mod,lll'o y nO' alra~ oof;'lfigur:a.cka,ni;!S ,dispci!iliblE!s; P€!'FOla_ psico!o_gia 'goota-lUca cree--que hay cTel1as "Ieye,s" ql.le 'de~errTiii'lan 10 Que-p.r;e1el'irFio-s,ven,:omo llig:uray eom.o base. Una _de las IRY@Smils' h:1;lpoHant.es as que tG'l'ldemQs or! "r.er '1m, regiGin:es drcuJ1Idi;!.daJ;o' cqmo' flglllras,
~~LFiS ~MA::s DitiIli"~~W

~~MIW.A9 ~ , Z;.o~ Y'Y . Y ;S Yo (b. 4OMO fr~~.i 'Y 1.6'-9 ~.G ro~),·"."'DQ9 -F.l:7F:.' ~: Y' ~ ''I

' !.hs:PA'~~,~rN~·' v v
;5,

'If-

FOR,~~.:~~ 4)MO AfSt!AA,~

-r~Ji.I~Ot:::, oM ~RG~tP.o,

~w.o

~~-'PC'~

Si

pigo 'quill esla image'.iI reprssenta
a

i~~~S

UNA 1,~U.~l;~Nt'

q~ulemira, a_Iii! r~q!Jiard~" "iil,oieliol~ni me, "e,qiUlvoco"m~s q"";l I~persona que dic~ Iqiue ~ElPIJe.senlaa un ooneji,ll qlJe' mira- a 1& , d~re!(l(ha. l~~ dOiS: 8Gedam.o$ Y n cs requL'Vo(:!an,oS-,itm parte. Plor un lado,
!'lO

un pato

t~nto el pato coinO 81:c;onejo es.Ui.f1i ~,ahiB. P:!,jII"- e,"-Oliro" ninQiuno dEl eij~lo!> e'sta,mahr". Le 'que e.starn,Qs

P'€!tCibie!lldo no es' Wa,rea.l,ida;~ ,sino, : "ell!;l'c'lD-S;" de Ie Ireal!dact NingrUlna l'e.uhlr~l"leS ma!S ~r{ecl8i qUG etra, Yasl, en cieno sie['l~idn" II~das la,s,leclur,(3!s san iJlIJsion~:s,.

flGiUAA 1f;.J;~, D~m~1~ 1SlN!"'~1f rQGI.'&4~M P -po.s ~1'~
f1ii,R.AL.!i~ 6i'jJ~

l~ti~-vmJlo.!S aDMQ

~

MNf;. P~~"Li,Sl'

CO~AP'M:

·!fAA" ,U.NA ~.~Rfli!cm~~:A .•••

...'porqua ..~., , .. .tendernos a' pen~ibir las reghj'l1€!5~~imitada:-, co m 0 fig u ra , "-_- . - __ ' _ _ -' ---.-',,: ~\

US irnil:gerles 110'ti,gnen ~d:e![!Jtlda:d~sel';l~abJ@~. 6ToGQbran :saFIIldo coma. re~ulS tado CiJe n(lJ~.s~ loompmm:f-sg ~i'i~i[JjjQ!XJirl ~O~tI~ :11@s·rod~a:. iLa peroepd'6n y Itl! oomiPren~i.6B 0011 p~slJlSgradua.If1s..Adl!Jlamoo sobre ~. basfJ dB llas ''hip6Lf);!llS"que e.sl:abl~~! ,que oon~~nlinma:da:s 0 'I'lC! ]p(lr ila e~rleflda

s~~ple~"peJ'o ..SlrmpUcfd.ad f!O ~~:~tli"?oe r~ ~~fi~.P9[]Eiros.~s.

TodolS IQ.:il, sent~doSSiOf1 ·3]hlicta.dois piCJf·ilus:idn:E!_8: ykJd@Js, I,~$petc€i:pdon~s' e:st~~s.u~!rF.!t~.s:,?Ie.r:r,l;ln:l;~. erQ .. P jh..i:Si'ii:n.e'.'ii'vi:::;8;lIia.~e:s"'S"on mb i(!Onot:Id.~S!, eli! bi::i~~na ~a~ mG!"d~id"', ppr'qLJie lelamte las eim;p.!~a:ad~e\d~, pa.m..16.9f~W una amplila vaf~e:d:a!(j,'~eIBe\!l5, Pe:Fhsienio~ ~n hi! e per~pe(l~lv·~!·.!~! anam ~'rr:a.si:5...em e:Sl~o~,ol e~ge:lifHiii .• Se IPy'~d~T'lpmdl!:oTr liSiQA~S medrl.a:il~~·~e·Gf~i~:s. U mljy

'~$

L)CiS~J$~'gn~~ca.dosde :1'aSimil,gen~s varIan ·@b!Ins.IZlin terne'il~e :CJ)mQ':l1H,e"Si1ras In'tliillr[!),reIl!:!'dofilie,l\i· deeln~s. Pi:!nlljemp,lo. p'Em~p_e:GtiVa y ,dr:!;l~:8il1daJmc:i~~ric8in Mu'oolrav~8i6n d~! 11iri~I1$r~S-:fa,tli~:a:lesu:m alutl;l"1I10vil 'Vl!S:~(l!,'d!e~c:(aun;:tl;vHJn ~a'fet·~ Ui1a! hOrmig~" psrrO li:tJ113I h,orm:iga q!!le,jb)i!a eO·!.i!n va\9:O:.,. alil·i,i'inD.p~· rete. ~o ' .g:raJ:lde C(l'r:no p_aIamol?st?l.rno~:,
T~~!r,~:t7(:~rt~O$
ri!:~L ~~p.~.'~'TO::

:~iN\~:r.p:~~R

~~"",A.&e:tit~5- P"AU..l:.G .~. nMM~I:iI:W~ I?II' ~U~i 10: e . . .. ~MT'X1~}PA~~ES~ 'Pl~nEt~"f~& -¥ A:Ptio1lJl~~ NUWOS~If3!N~~FIP:Aro~~

CDANi!¥O' :ti1~~O&l<

w~ ~ftk!1iOS

'0 li'!!,1t~fhc'us,e ~.jr~idca:de Iia pr:n&u:r.a
e;s raf{gura 'm~toliJgOC;a (I ~regDr.ic~ sjinQ
56101 I,lrnl .rrU.I!Chijilliolhl8, ba.fl~'tf,h
SilHtQ.S, &9

Una oam de rOl:.Itetdei looin:aJrd.o

ori9ff11i6l~ e TnSle:~ta.da

en

un

aviso ya

nt.l

Ern 'l.odos 10\8,

rde'Sdib~ia la.1 fIl18\13i:div.ioor'i!::[)!;M':I~re "nuiSiolll~ .'/ ,',~e<alildatd,~,H~y W'I ·s>en!~do·en el.·cu~~lodo qU.0f 1'01 vel'l'los Il;):$ una- UYsf:On,[porque: si~mpoo \i'emos.s~9Cm [imigoo g t:g:n,ve!i1Iicl@I'les ~-9't'Sibr.a(l!dos, .
Hil

~flfi!::l:a:s '~'ff!Q,oJ'H3;IIEl!sooh:)cJ~id~$ \;l;ff1 1*,5 "a'l1~s 's;~P'E!7i'iOf in{erkkde 'Ia vertic:"diSi Fi.x:pand'®n;:en e lei []'Tto". la ~~ducen.'fil:r(1 ~a:1i),d.Cl:S,~h,Mlla:S :\~~flic.al!~s· P SQn
.' ." ." ~

'de~~"dhf!,&iUlrl Ci1lJS,oi la.s'

b\"torma, ·dE;H:ad~qt.;lJefida "par~~6~ maslar:g:a qu~rlEi'.dl€lI~

·~l(!;jj~1~menleigIlal:e.s.

No tOGas lasllh.lsllcmes sen tiel mismo~:po;, Hay '1Islo,li¢gicaS~ PO'ii'" e,~!lmlJlla, J:!ts "'im:8igenes o I~:s im:aS'lIin,El:S: q;ue 'Vemos:ililmed1atElm19Jlle d~PIJ~'s de hi eSU'm ula,c16n (Ie' tos .ojios 'con una li.Jl.Oirilianle. Y son CQ,gllnivas. E:stas.son-m9is

difibil'il's,

(lEl!

,e~p~~ar.

.

l,Signili@B: 1!1l'S'lo 'queestamos ''I,l'l'9:.ndo '~a;r.llta:~mas? 'Para d'~F' ejemplb!, l.,estamoo ~alvc[n!ando" cU,B.n~o~mos ,caras en ,aUonibira5 mOooloos,,:llm:rrasl vidrio~(I nube:s,? En :tllJmtnO'.s esIri'ctos~ ~a~hJoln~,GLOn] .la'perc~~df6n,de!~190 ejUe no ~sla ahr es perOI peweee (y se5ieilltel tan, .s6If9oy viv.jdo ,COmOI sir 10esrulolile"' . ra E[l maITt£ad, no :ilf~np'.Q~a: 1b q;Uie,·v~rm(j:S ~staJ s'i ver.daderamelil:e m,ahr'poifqu:e n;ada &stili rncu:es,tklru:.'lhleme~nt~ i'ahr'. En un SE!l1Ittdo, ItO(jO i':lxJ:s.~e rnl,anf~, alg~len \I'~~l e 1o
O:b,O
f
--

.

"

A vaDes-las pn:ldlJce !er all':l"l,ljigile:dad. Un ~jemplo obvio. las, eli y:aso d,e.:la mv~r5i6.n de figlulta~ba5evista
atlfle'riOlim~n'!e.

I01ro ~ra.fI1.IJ[Q r:6I:.srn,e~li'll€:,sla! l!!"!ilt 'es coMfll~j6n· entna:·dlfe~el'ltes S''flJlfld~s qlJ~ nos h:ace sen~k,q4eplb~emo.s 'sa~ bor~e:r~nOller. ife'r ui1l solido,

oir una image;n"de mod'c que

estal;tletem~s 'tqda, Qrease ,de Coirrnspcn.dentias entre ~l'I'5a~j(lJl~s disf1ril:a;s...OltaS ve!oes:, laS'ilUisfrolles ~griliUl/a~ son 'U n iilIsl,ln!ttj'de . d1S:IQfSfon. La ,PIl!,r,$~,cliV:~j POI eijemp'lo. ,crim)a j~uS'TOr:a pmfYl1didad di! ,en UrnasLJpeil1t2i;~ bltlj'm~ilsionail par su ma.riejb dedas I,rlin;l.~s, oonVl.ugl~n~~s.
16

I

Las artes vh;ua'les nos.afertan en euanto all heche de que ~I mundo que vemos nunea es el mundo tal ell,all es,
-

-

1'7

·tQ.u

e 8:5 el arte'?'

I

..

il:·

I•

qu~'~i;'eJ5es s~~p'Lled~ hacer referen"~ia ,i' estllo,s y teclIlh::as muy idlifefe~te9 1'..10rf,Ul al1~.lauees ~oque nos , ,perm~~,ea:grllLJljtlar c.Dm~ "a~te'~ pin,tura.s pr~hls,t6rl~as" Fena~i!l!JI1Us~ las y abstll'actas; per '~Ie'rpp~b~? t'aue}j;o'mp~rt:e la I~ma!:ll'en ~~II'~!l!" I da de un bl.sonfe en la pared~~,'de ~ue1Ja·cotlla C~.plilla.!?'j)!tiila una de Migue'l Ang.el 0 las ,camp'?fiich:me~_'geD~€;'dJie.as d¥ MQIfl,d'rJllIn?~'1
.

.Es d~ncllexpJl.car sobre

.

'.

:.

-,

-

,\'.

..

las 'ngiJras de'8:fltm~i~s plnladas en p~mdes·.d!e cueviils por.aJti's):as, prehl5t6rfcos (haaiiat 61·.2.Q00' :C:) f-eg1sf~banJas h~as~l\m Iracaza Y a al deseo de-,oodil1earc.!3f! forma m:agT:ca, :;;0 ~:elad6n (lOii'!l el mu_noo h~!ufat Mtgt.i!el Angel (1~75-15641 unl.efll.6exptfi'si:!1" il,.ll1avli$rfln coSmi:Clll, par rnecliO' de· poderosas,[orrnas humal1las que ootlJO.ri.mMn valoles lii-sp,rftuac les pew i3wan de una soudez ISrfooa,'L M~J'ld'l:i;all (1:812·,1 9441~de~e6 tral1smi~!irun stiilltlClo de ~aamrncmra (ermal !pOTm;,:ldio ~6 ro'rm~s?'ibsl~a~ las, !aies 1COmo cyadi~ado~ rojw, ama11'llos y ailUiles uf11do~ 'Pur lirh.e:~s teems ne.gfaiS.. -En·lasl.lperngie, 6::;as oorasc tienen mWiY POta ,an aomun.

- lJna obra de
.
-

ane r.n:ledec(lnsh~eraf5e urn obJe!o fisica e urn me- -

delo formli'll. PE!ro en cualquler ease e:!I dlfh:II . e~~abrecer 5 I h ~y a ~gc "u n1'0'0 en ella. I,
--

1fl1m;to." eB.tilln COf'lllcli:tOQS. Perl::! ,BI 1Ji~ fIllVG.l mti;s per 'Uti VIm:.lI'lo1JOden)SlJ: 'ell de~E!o. 'iilIc.omu:I'1Jcw d idre1;1:SY emMioMs por med'ib de' imilgene·s. Ape. ~nw dra eno:fifrlleS:.clirerenciitis f,(,)tTJ:1,OI!fe.s,. 1!::rd"as,lia,s r'e'pr~('1e,nJl~:lo'kJnasVislJa1e~, e)lpr:esa.n 'elSie! rrnpti'I~()i,: no un simpi"'e deseo person,al.de al,{ltCie:x~re'Sion, sino Ulia necesidad 'CI,lIh,1ra1de oo.n~liUlr n mOintio u par madiio d~ imitg9'ne~. For,mas y I~cnliiC~~ siR glUie'n ~mibi!Eln1dldi parqu€' !e<~a hl)l'i::esldad rn.:!fi'c~_..se s8if]sfa~ plooal'nf!nle: el. alJ1adebe' exp~rimen'ar :siemp're con modo-s a~terrlialivo!i para mooe!~r la 'Fe~lidade, [d~alment:e, "i1f1lh';lrprs:Ia):I~~.lF!e.lr'o iiin-· 90n slgnl:ffcadol,ueleamos en el mundo-:SB mantiefil(l' villfdol pOl' much_o Uempo, •
19

pro

.

...

.

",(}~Ue as

Haymuchas reSpllG.Sil.tl,S posl'bles ..a.·la pr'eQ!l.lIl'lUI e'l a;r1Ie;'t'. Ve.~mo's afgl,lna,s de.la~ rna:!; 'pOp.Ulr~.(es.

.A~gtIJr.la. g~[UJ!;l! lCt,e.e.. que aftG sigriil:r~ alh11 culliJ:fa
en loPiiwcion a

·SI bien ,", a.rte. m['Smo no e~ UIJ1.colrl:cepto uni!IJGrs.a!. sa pueL!e Ih~Um'el ]mpIJls~1 18i,xp~~SjVo 1103. en ma.'Ofia d·e la:s, ctillur:as;;' AI evaJuall c6m.o se m:a,niHest'a en el eurso del tlilalmpo "Ellimpul;so dB ,·eprelS"enl:ar •. no d'i'3:Q8riamas peli'Sar en t13 rmlinps.leiKilY(itiJ-· n.islias: !o.:~,i"~:amb3pis~l:iIi:~jooii;! e d.eml.JleSrmn glie.'el arle "i11ej~l'a"a tra"'te~ d~f'Io~ 5'iI9'01$ Slho que' !i;lS. maner:a.s de.perd"bir 1:8ive€llid:~(:l. va;nan die II'l;ti:n::uil4.lra .i1I. oL"~'

nc

l

"glrandes m8Jllistros~! y no. se debe COi1lfUfldir !SOil bien'llls rof1diaf!I08.

mas.j'ill!a;.·elaJte·es 8'1 PIFod.ud:1Q. ·tjle :Iils

'C;OilllJi'.~

Pero es.l'o no :slg'!1llica ql.l'e eII I~I'~ US'I:a,~Qlipcto 'fuera"Inge:ru.lo,i Y'eq!r,j.eglouasttit'[I" .•

pow

POIf erJ,emplC)',una cbr,a de ade egipcla. as' mucha ma,~ .e5\tjlila;d~ 'I me:nocg-rralumtisla- q;lJe una
Iglil~g a

deJ· j)edado .cJ€!sfi:::o.

AA'&;~ Dtfti:U ....GO~"ffl;Nf,if!:· I,-A

PiE:i 'is!$ . CillJl~ ~i~ H:..~

f?L..~.

1'40' v~Ol; .!..~. f!!OSAS ~~. I;.A
C,APA V)i$.Z
'eN L.J<,.S

·aus; I~

Mi~MA M~~-l<'A.I' MO' ISS '1"0~.'

Sfiifll!ifi:Mibri

IIALc"[iA11 y .IIMM;IVA~ yl~la~

~T'4,T~ at.J:t.1lJAA

BOt:IIW~~$'_pO~'Pit:' -rQt.7,O, G~ PU~P,~R~;P;gOPUeI~
,

ma.t.efl~·1e ma:n~ras 'na:luraiista:s; d

La 'di('~l!end~ EllS. '¢JaperI::ep-'~lQ:nl Jl prQPosHq. EI arlisla grleigol dieseati:a rep rel.:s.eI1'ta( I..!_ lila; realidad

al arlisl;a e:airp~o interes;aba 1e eijp~ar ,aspacloS- ulni\jli!rsalml;lfil~ Iitipr:e!se:l1Ita'ti\l108 de·I! mundl,) de-m ~ne riji$ ;e.~ti.;lfiz",d!iiJ(:3~ Analizar el nah.l.f·a.iis.ino til'.! ia lobri!ll de

..

OlrO'S cree'nqueel 3rte··es'ei mundo die la ficci6n ola cion en cposteten a~:mundc rea'i d~.!os heehes, Tamb:!M es-' teieflfoquees prcblematli::Q': como \lImes en la secclcnpre. CEiden~e,tedo (no, 5610 I,Si obra de arte) as en alg:Lma' medlda ~IUI "represent,i:lI(lii6n"_ .

lll'lv,en-

rele:v:aJrnte CQmo atlaViia:r el 'eSlfldo d'e animo d~lhombr.e verde·,en la IUl d:~1tr.~nsil:al.

aHie e.gip6i,aIs~rr'a C<l1iSil.9.il

2.

[os ,,'spedficos, Y eJ E'!'stillJ cieri,,", del deseo d~urta C'Llllura elf! dade' lerma all mundo ~,~ m9JIIE!Jiil1S pBrticu'la~M.,

pu~"~ enh;!'rlde,r en rela-cif6111con e$1'i-

La qUi;!-denominamos "arts" s6lQ sa

Una ,represe.rrl:aci.ofleSUt"l {lbj~to lisioo l;l!lrq!1~ tien~ Url1 "clJerpo" Cjye" ego mo el hurTian01 esto\lisyjetol a. c:arnbio y dierh~liiOfO. Pl\if ejemplp, se pueden a1rt13 mr'l deie:ri'olmr partE!s de. u.n-apUillrW,a .!Jor \iI'a.ri~;s r,azan~s.
i

EI afh:~'egJpGio anligr(JO. pOr ej~plo, =?r;! basa en fa. idEMI d~ 'que I~s ima,g11Jines ~ebeif1 presei"1:l~r' 1.9S. g()s.~s ~ 'r;-6.rac!!i!lrrs'Fi"GDs'd:Ei! peil'son1l!s 'If oojetA)"s" Es PO.~'- p:reb,(1bI'~ Q.lJ,e:16i,~art:iS!ias egipdos prCilliS<I!ran que' los S'r;!lr'estU.lIman~:!l> S6" veiafl tQmCl Ips Im:~9.!'in~~ d:e,sGOIiG~rtants:l$ que, asociamos auttm'i~'rtca· mel1J:e oon "lil:Js:~obr~~: pabez;;iJ,s, vi!;;las- 'a~perii1 p.ero cen C1JO~' cara cem-: de ple'I;I;, c:u'erpog vl.s!cl's 08' IrGiiie d~$~e_!~ ·cih:h.Jr,a, ha.cia, ~rrJba pert) apoya..d.os, en prr;"rrl;;l5- trmad'!l.'$-drIiH;;ocS~ado "I f.!I!Mt~d~:!$ sabm.do·s pfes b:q~i9ni-Os, Esas imagienes ~Q..~Oil "nlenl,Q,$ mfalUlle~ de I",~presenlar It!! lorma !1uman6_ Anini!> tl\iel'l"j:lrQceden 'd~l "~s.eo cleo il1c:t)rp"clilar iOdos IO'saUib~lo's masdislinllvDiS del
CJ.J€H po

(mtl\liml~iilo y quielud. p'or ~J~miPlbla~;una sola lonna:; ~
.

Sjglill[endD-h~s de Ila abstraccWOn CDliliceplua1 mas que tes : prrl1tip'lr~'i!ii d:em tliatufarnlsmo. 11lilS m11:stl!'lsl"reg1rn:rnos ClpDn~i:l'rialaS; d[s~orsIDnes idea.tf,a~ :pilra que' una in'u),gen parecr:er,Q,reaI[sta\ .. .:' l: :Trelss tales Icomo 10 perspectivE! y el ;esco~oJ pOf.ejemp2D:" huble-- sensldo tronsiderad:elll;i' o[eftSIV6S; ," - ~,

-

mgl'as

se
.

el.lAt4OO·&ile:
~~

I~MFI,.~AI'II

i~.GTA§ .T:~I'III.cA.::;1

V~N eMU"

S~~JAWT~.B. A t..O GU~ PAR~H fi'N l..A ~'IPA,~L._ ' Pli~ .AURA PEl! 'f01ALIJ:7AI?

y Oe:',U?fO~:~

AI nii'l1G'I: ma:s b~8fePi ra5 su IIediicl(;!s ~e IO~$ cuadrns, rCOUIOi'Ie. piel i;lcU"lT,ulal1sQciiedad "I·nollin·. A vepes IO$,r;;<lJad.to~ son d~n.adios ·adl'"iSide: ,ejemplo. lei dano que Ie hize la 'guif$gista Mal'Y FiicfrlfllJlds"Ott'1 al cuadra E~ arrll3>glo, d§! Ven~:s de 'Veliizql.icez:, en 1 ~n 4. Elrd:ell'l')1 de Ri!>l:nll~rd:~n'rue Intel'pmtado' po:r IJuichcl"S _cOmo un al.aQr~e flO solo ail CUfl'rpC!' deta pintlJira S,ino tambrt>iI·'aJrc;l.u;~rp"O d~ lEInaciron y a s~~ valore~ q;unu.raie.s.
l

por

"'N"'~'~

F'[[s~

~

l"~Gii!U~ @O~'IA:~4,;'i'<1, L~ e

pautl:lJs e.g~plCias, se ve oomo·gi Ie hubiEls€J1 C.Q,rtado. Har 10 ian~o" et ClJe [DOr de ;;u du,ano se ve earno discap1:liJ;nad!o: r8:r;1 ol"r,~lspa:lia~ bf as, 1J~.a i'ej:lrrBSenlaoion frQadecuad'a del cuerpo id:eal.
1

Pe~ l:ieg'ull'lws

J

~~N~9 ~Gfll.l~~. ~.·~ii!MPt.ol UN . MI~9~ ~~,PpO "~'f!~~ Wi'lV;t"'~Nili! .Ge61ilr~ ,t,MPAtJ'fM: MAT,tJRAr~I8e"fM.,

Jl\,veces, !I03.QlI.adrof$ s€! dafian por acciden~. Muy a menudo. las alteraclohE!s en ei cU~rPo d!'!ll cl];]:adw ti~nl;l n QlJe ver

_\
,.-,1' _. ...'\ii' .
'i;

Gon tos ma'~eirij,8i~9;S "Ilias-i!~cnkas :LJsado;s P.Df el al'tistoJ, Y COIFI Icos ,ex' OO:SI!i'QS 9sluluZ!os de los r'eSII('IUfadore:s' Iq1J~e:'lflllBnlaiil~meiCi1f,a.r el cuadro. lEn 6ill pasadQ, no G'ra raro::ql!Je I~s pirrturas,se ,m.od.iIloaran con e'lagmgado de hujas "da Higuera y veJos.p.ara lC!cul!~r parIes
Qrlg'iin'almenle
l

I'

..•.....
;,

' ... '0.;,

"imliecQrbsas~ def la a,ij,<ItQmi~ hLlmalf'h~~

~?

hac'E!! .de una. rGlP'ueseQ'ta:ci~n un i13I "Clbm de. amte~? E~I-airileOi de una, obra ne.es lei resullado de-los mEl,leriales e:mpleadlJ~ POD ellClue !iii, hizCI: III a rt~ 1,1$'61. fBiS' misffias materias, prim as, qUB' f.1a:I~amos en Q:ti]etos qlil'EI rf.Q SIOI'1lar'fe":Y lampooo ss , res !.lIlado de', 10 que' sa. ha.ce ~~on e~QS m~l:eita'" les; lodQlfll1 que hate algo (riO 5il'Io ei anisl[!) Ie hat.le; alg:D a sas m~leri,a,· Ie'S aJ lransflJ.rmaJlos ,len UI1'oIbjetQ 0 rormaJ~ TEd'Ve'~ Jlo qliJe dialing,8/. a la i':lbF~ decarie' d,e iOlS,ob1atos' es 'e~he1;;ho d® que nos h SI~e OcullsJ}ien~,e5:. de que i1a -sido cmns,'lru1:dapoV' algluien "I para a'lgl.lien.

,l,;QI•.!'e

er

1

"Obra de a.rtE;!'" r'e'§UUa una dlenominai!li6n 1lI blcua, Se Is. ·emplea con tenia -rfllu::UlSincia 'I oe Mi?J.nier:as ,1M dit'erenteS.qiJe 1el'J11ina par illd;f~r ~[gd m,ulY 'Vag,o. Toi;li:i 101qua saharmos s;tojore ~~ Ob[<i.de ~',es'que'S!e! ItrSl:a:del pmductol de [los 'J:ac~or,es,:" IlIa Im.agir'l~lfc]@i'I;'II ;Ia·ob;serv:aJcl6.rl del. rnr~[Jdl!)., lLa fm~ilil aflfprn 'es'etpoder cMia;I1\!,o queebserva ell mundo }llal:raauC9 en imag;elill,!!s. BI aMjs'ta~a Solil limtia :~ ~nmtlar"I'a.n;aturtil'eZ,ill. .
,

":

~~ .. ".......'~-

'!i.-iii

,

fu nci6F:l pwoot~Q.!;Ii: en geru!lraI, no pe:n.samos ;911 lo!:vpro.ri~~!5OiQ1n ~o8,cuale:lic SEl! 100Se prodluIo. Perc ireSpOfidl3jm9S"de ~)itra: fflitlJnaM! a ECii:li\la~!:lnt VIii ·de ,And:re;,el iamosQ 8F1r:egllo d~ .ladrillolS.de ~;atale GaJ;t.Glry.La oonslderi3mos

Los Itldl"ililbs' que, est8in en una o,f)ta en oonstn:l(lciQo

son lobje.ni,s. cpri 1I.r;ra.

dise,rh;ldo: "t il:rrnado para SI,iI·.'eld!ibiclO'n en un :m:i.Js<eo no par,a. .'~ue. ,:5INierf!" a a~~!I[m propOSIlo male:rial. aka
i

una Igran obra dearie

0 ba:5l.,J'fa,no podemes eh.jdljr 91 hecncrl de q;~e tlJe

Otro IC:a.m ihlere;;OOl!nle 9.s·el de !os objets 'tr(II:j'iJ'~.lI''oIli£e'tos ,emoonlrado.$.~. See tra.la. de' Qbras,he~hra5·'OOn'CQsas· qu:e ,el i)l.rtista fUll depr6 ~!1e!~t porqiJa 'Ia jhodoro~, e-tc(iliteta.
klS; J1Q

€sl~b~ln abt fU'ieda:sde'·bnoich~,i61, lala~.

le. l1a~l.!tillll~a c~a~s4~' .propias 'obrns ·~agun leyes, "I mecaf'llsl'I1iI:Ji.s'Piill1icula·1i'H!I. 1P00f10 qUB':saqemoo. la ·ntl!tlliira,Je.L-a 110'e,s.(!(lfisciente, !:lIe Ique ~@alh!:a ,e~QS'p~'~,gos!CrealJi~lS, Por eltontr,aJliO, I'll:! artis~8r o:conscienoo die kll que o esta haoiendo.

1:05, pam 00' ,oomirerlen

En te:!minos, '~ISlhc, ni3iY iiUl.dtl.d.e ,alrl.'i:!'en e~: cable-

I:r,eJislada de SlY ool'il~e-xlgl larnill,ar;a bitr.-o I j~esperado. Tales,ob:ras n~ rrecu'~rdar:l ICjtll1l I.ooos los 'aruS!M' nrulnen m;;ljI.e:rial~.!3, preeKistlilntes. La o:r1ginalidad SU 'laorea tien!;! menoS! que ver con la.Inver!· don Q:u;~.eon la selt;!i;'.Ciorn ima.,grnaliv-o;;. y la ooubicact6n Ide- 1:00'0110 Idfspo!nlbla.. ·1,

te "cu~ndo e:lar!li~l:a. los f0oo'ge,,1I ~ j

en oblel:os'de~r·

I

de.

NATURALEZA

~H~R

¢'ON~!J;];:'TO ('e;. ~TI!il" e~l-kO. P'!<:':1M~ii<: PMO; 'P~Elti~N
-,'1\; ~!C'~$i! MAilii'G'T'~O§l

.. '

Ifi;~; HOR;A ~ P~~~TA~~~S"~

HotSI:mhaee p:coo, las m~eras d!pmj~a.nI~&s.d6!parlsaren el ;aile i9i1',al1 ~i:lndlilmal1l:ar1mentt\l ellT()~rli!I~lcillJS( OeslJe: lel Re[l!(lcimienlo,. 'Ia CiIJI~lJraJe!.lro~ea Qcc'i.O'Ei'rlIWJSle]ha dern.nido, caritin1JS!rTH~ru!e ;enr~lad6n 0011 ()I11',~Sd~llnuras,. If)S: i1lUIFOipeOs h~n cOf'lstrurci(HilUS id:l5nti[iEJides'dnterenci~fldclsad::fe 10 que
no scm. 01n:o'ql~i€l'~n S~IF. l!ni1ll'enOrrl'Wl: vari~d@,d·d~ cl.dll,u·'3.~1'i0' .e~!i'Qf)~e;$Ii1~r:n 'sid~ te{,llOT~~~c:r6me el ''btrQ"' pam. ~JlpYar ,~®te.pmoE!£o de au!ode~r!!liG;li!ib. .

I

COPJAR ~AW~
!'Q~

W~ :A~"f~ O&rp~tIl,'fAt.~I.
~i:-I~V':s'

IPiI'l~~k~~~

l!.Q~ 04@$i; 'p.~ ~f1;:~N ~~UJRM~

~~~'~l~O~

P~r,8id6~i}e,amlljr!le,.!a~ iJOlt'(JJ~5)$ ,6 maigj:t]a (c'C,'mo irlhlJn1iano, s:a~'Vale, c~r:I:rb.al [I, en
e~ m~j@r'd~FilIr;:l!5,~~~s. lr!;genUQ~ y~a liq

A

~VPM,prJli>F:T~t

t:rmo-rr;mraall-afte -g:C{lrden~l, PiOtr f;!r~m~ pJO,.-los Qbjel:os 'dernlOmlrna'do~ "pri!'niH~ vos" ,d(il~M clIIHuM8 tribiiilG!s ~a[frO~.fia6' y !GIl a~9< ~borlg!&n ~!J:s~r9i!i:~oo tilan ,t(3:l'Il~Q una p'l'.ofUindailfirnUI!3!Mia.:ene~ de~am~'II!o del a:rte medemo, Si bien e~arte otii~· derMal, allrirlrua halJe:rSiiJlP~riild,Q ·e~~nmIH· vlsrrno", es if'linegabWeque' "otrasi" tffieii~ ciQm~~-lo an \jig01riz;ado mueho. h

26

0'9' heehQl, e~9sJobletQ.S son notablemenlie' dilfHEmleis. H,a .oomparte'n Llna .iqsflilkfi3.d, Se'~ hJsltOri~'a 0 g;ia.QgriiUic::I:mente.;, ·E:s. ':aj~ultlJ:ra. acoldente,lla! qtl~ 'I~s he ilrl\Plllislg UI'l,· ~antfdode ·(jone~m::ia.

l'al vez un artista eornc G.EtugUli'I1' njmaJnHl:ab:a. le 'que veia ,epmo el as'pir~tlJl pr:irrdIIv,o, per·o sus p!ntUiriJIis -sin dud·a desafiar'oiF!1 muchas con'l,9'ncion!;;!s del·lilrh;1. ,elJlr,op~o'. Pit:'i!,sso prob;ablerne.n~tG: II.il'Sh.IVie·ra pocoramUira.ri:llooo eon ,O~·d~!l'I:(!I;~t~sde.itiogr,aiico5e las esclll'ltu~a'!i d lrU;lalei:>que imitaba. P'ero logro il1lcorpo~.ar -ISU esp.hilu en la,5. :inHagleilElS PQderosas Y EI me·nudO, Ifll.:Jf(loritstiG8:s, Icontl"~pl;l'a·st8!$ a 10s ~lc'Ffi~dJflda,lie!j ~ilI culbna.il.HblS:lliai. d~
2S,

5n la' 'BdadMedIi~" ta rgG:ilta ya 'rabricaba imageJI]E!s fari'i8,~· cas de la 'lli~madel:~Cl(mock!~ e.l'l1IlUru:kl'ig'no:io' mai$;al~~de IQ'~ .• Ihnites de'!,Cir'i.strafl!isma~ e;sa.Uer,ras "mlsteriosasP eraginva(ia!clemente :asocladas cQn.la -mm'lrstruo~ida.d .Y la. e:dra.~9,aJicia, 29

IDl.It~rJtf;)!'ellBa.na~mjefl~'a. I'as ",'aJles de ~descubrJmi'enloHi ref'CI~on esa 'lend:elil.cla .. Los ICibjetos qLle ,ros, ~p,lorndoh~s IIs\il'a~n ,8 ~l.iI:mpa etan madIdCl'S, 'Ctln una "n.orm,a" occide!11~11 de ~elleza 1091,.islQ y par ,10tal1il:o iClO!"):sjdtu,a.do.s' Wns~n't9s:, '9'.)!:lmf;;o!S.' hjj&jl:p~oob~e-men!e ~'e.r,ente~. Eran o.bje'tlJ. d,E! curiOlsidad. Y de a!guna mansra se~o~' d.~bJa·"CQnl:r1lraF.~ 'poner an IJrii~ o-a,tego:ria; que, ~a 'coll:l,lra 9ociden~a,rPudlem, '!"enltendefi. Una m8!nel',a de ha~11l,r:I'o' r~!I,l!1ti!1osy pOll1erio.s: en !9;!l;;hibro.:i'ol1l en 'VU'rifl.8iS de fuel ,t;:ul'.io:S:id8ld,est ', ;El ane, de ol'1'ClS ouli:Llra,s 1$610 'Podia, Ser c~p'Ia.dol como una .ae.s,viru:ian,d'B' la norm,aJll'1I,a,ltinl!. . :~M~xPt.I'~A!JL~i:lJ;j 'f~ PIF~'~N'if.':e~

,lJe~de;L'!(l!miar.niDs~ del,sigro )a;x, 'I~ '9bras ~e! airte deoocr€ld~de,s"n('fclOcrdent8lIeS hsn :sldol iraterpte:1Jad,as ciSis.niea;das :~Qr'l~'i~!'i~Jucion

del '''r:'I:Il1;l$eo'', Los mltJs'E!:Qsfi)rderNilJ'I

y

"A~, ~,A, ~SiR'~iG~t

l65J.'J'V ~5i '~iM:

bs lolj,Jetos ~egill'll '~L1Illgar d,a'Q!frg~f1I! su 'Iugl:ar I~n !a'hlstOna, y su tsma, ,A V;~Q5lS, :Sa conce!11Iif',an en ~a emlLu:ii6fi de 'fas, ror,mas

Y E)i>lhrben

e~ '191 tiempo e;n variecj'~d' de C~'~,li1Jr~s'. A. \l'e~M" ,~e_!i:lcupal'il mts da fa. I'nnstQrfei ,oultural d, una soc:ted',ad especlftca:.

una,

I

,•

.c= .

_'__.

Parotoda.s eses me,todos·de cla!;l~l'loaicI6n 116li:!'l"isTgo S:1l'cornu,,: lta~iiI '~ otras, Gulruras',oomo'''®;Jei1as!". Ad@p1an e~$,tereO\'ijJlDSi :r:a:ci~~BS(y'OOcilifes p!aral'ilJe'el publito ,occider1llal'pUl~d.aJ 'entel1d~r I~~ ~tras; oulluras. " 'f1S1~P~061 GUN ~i:o: UN! '~.U~O' A ve.ees •.:el o:a,r~O'lef e,,6tioo de las, ple:zas era tornado como U'I'I sign!) ,de 18 fSilia de h!.ilr:r1!ar:!ld~d de. ssas culh!l'as. '01,ra8. era! entend~· do,. OOn petur:!;II1Icfa, 000:10 unsigrm de su fal~ d'9i soflS1ioo· oi'~:nl'i 1'·!l!til'iamiefl1~.
il(~,-r~~IIW,~

31

En li.elimjpOiS rrele~e'rrl~F?S,~ PQ.SITi'~'d,e!m[ismo: J:ue'S~i()ng t9.dlas ,~~.s:, -;I;!'~ c}~sa15 dl(il det;il1it:i~r:!e5i de:l; ,!illiie. EI ~'WI!smoderfil.isml)· s,1;!Sp!;l,~~'i'I! de Ti~S l(:re~5;,de! \I':e,~da:dy IdbieWIid~dl.. SQSUleHi'lIil',~rtie esas ideaiS' sohr~talt~V\~!;!. e~l$:r!tieli~rmin:~das~ltl;l;~jlmllj! le~.. ~rr!2S~ y rtil~;, ~ parNdl;1"~' 10,$a.ritiSlas (y B,!'l,h.J;dipsoJi";, Y leS:~ntof~§"d~' ~g~ontl~. a~le~ool~niz~d.a'S: bITiilld.ill' .SU:8~rcipi'98 fJ!ll~to_sd_o! -'~.1ra.- illiflG' Y de5.!.1 drJ1ih'l'~5~~n~tQt',el op¢id\~~1al.. li'rl:El

iLa im:ilQjien IcqimQ reg;i~tro
E~!r~ 'olr,a,s .;oos<%!;!, 1';;Ii:;>irmltt:g~rf~i!l' ·:si(Jl11J"dC!e.uiro]JrlillOs~ qua rHO~'UJI~fiI jd!'l'",$ ,WOJ1Ellas' i'r:alj;I!i'rO;rml;u:icne~ '~b1I[~\I';iitF~5.11il!·hr,s:{6ria. de' la mo~a }t e~ (j:e.s~fm· bo-I~e una. -c;i';i!~_za(;'iigr1l, A v~ce5.:~~ pl[.ltcte Je601':1~tr!:J~t'la, hisliOiiil1ll :(J.Q 1.~Ji1Ue~ p ~ki.~.I;raliii·sde T>asimagiEllne's, ihcMs~ 't~allld.o s.!;! dispOIlf3.de~~X:to~ e;st1iIQl.s :o!C~~ndq '(ilxtiSlteot8:<'i!' l~sl!ill1l 1I'l,~ciri)tOlS. .Ios ~ni~:io.Jmja.s d(!'~rloflqdldiQ~l

I I

no

lomemos alg.lJilo_~"Jej~mp.IOc~ 'pil1~s

~liJr<i~·y,es!C!Jlll,al!'~ ·egiF,l©ras, puedefll POIWI.~~i IrJGl1:!~oJ.l ob~,e~dor a que no',. d:e:~cifw:ar j~mgt~~ogs~ maohM OOsas is'g[nr:e IDs ttJdngOO ~f;l J:a S.a I1P~ .;;!]~ent"l'l 1C0013lV~:~ mas- a (_;ompn~J'lpl~~ Fos; '~'©i!1Cepl03 qye Ql)lfll,[] pr[mUU\li~IIfIOy ·!~X!~nsmgl h~n :5kH~Co'nslruldo,~ Gn,!Cont@'li(iI!~1$ eo." POl' aJ-tisla~.lvj~elr()$" eJ(;l" ~e'e;r;::ia,l'll$t03:5, :()J!j~~~9r~s' yoomer· 'ciar:lifgli. Los esfOli:rz~iS dlel eUos .J1iur,gi~rof'!'d~:I'~!I:!!'s~6 lete ,aflrm ar ~8 a~ce~eil1icn,ai de-'su tuU.LJr~t,~Per'O :tiimbr~h m:!..Ie.S~r,~rl".l~Jje:!je.~pe~1'Ida r ne:c'~$1dlad de' el'llle'rldl'!)t iC9rmo era . :sus· 'to' p,y,t'l!. de deel.~51('fdeJ ~rllE; 9!.rri~g;o. S!..l!S1oI3®iS deoor;:IJdlO~5'son w'1la- min'a. d€: 000 :de: lt1~

\!\eiS~menta .dj

oo~mU~ias religtd'S~. OJ~

t~, sus a,eliVidades.oom

e§"~~~Il.ura)
,',

-SUI~:obj!7

r6Pe,~s.

q~~ t~hal~ll. ban1quel;e~ \j fep~'S!1m~a~'I.ones,l(ei'lltra]~·iS,~ueoo!i~hi1mJl~:Y a:. l ~ tliw~: nos p~H!ltiiiIBf1im.c:cl'rll_!3trtilrasp@b· tos T:rnp~It~~l-e5 de]a 'culLiIltagineg:a.

rllJmi-~iiOr1.·.!]6!1;l'r,~ iiil·\tlQia, lC'Qt~~a 'i ro\S at()ill~"e(:r'mie[i1!!oIS' mifCl1,agua,Q.5, Vfv.i'dais image{16J;"(Jie. na,ves y ,@ar~'o~~s.·· lIJler:es,qU£( ·d_arti!:ai!1. ra~.~miim~ ~

esa clul~ura!
~4

Las im~~lle;g. '!aItlDti'n 'n.:lgis1ta;n ~mbios impiOi'I;arJltes en 1161 ls!ooo (l"e.!a: h v6slimenla y los adomos. l.os raL!f:EI,tcs of~Q~n una g;~e~j'a~nagol;a,'bl:e roo de pas y ,aCGesono$;, m~l.ei,niil,e;s,-te~!'l:S:y ]cy~. S.uJS--Seigflm~tjQ;S,$im'b6lmeiS'.;Son -compl~jo8; 'I e1 eSPG~adblf mtl~erno a meOlJd~' ,na'p~ede oopta-r todas las 'ool1ll1otaciones. i,G!u'~t1lQs-de nQsotltfs ~abmnosqlJe en e~!1.ef1;acmie:rllo liM flor ~fcular' S~pue5lamente .sinnb_ontaba !Ia .aaS'l.fdad, 'oWa! is paiSjgl1l ott-a lat -amistad?· Pe~Clltlcru~o lei no' p'roiI'eskinarpuede,r6rm~rse un ooadrr~ ds' les :gusl.os.de:tlna. OiJ'ltulra m.eqian,~~ la,ocs~rV'lM::16n d~'laS ropas'y los: fil!:COOOritl-!t , .. .'
j,

I
I

___

~-as,~~I'~~ ,!e-:.Qr'lea fIiIEJinW;lO_ shven ~1iTl?"do~men~~~, no: si;jlo pO,rque; IPOsl~f~~an S:~~i',a !a~ sqcfe~,ades !? lp$ c'~~"~ ,!'IJ.~ro~G.reSid~s~ino' tambien mQ~rai"ldqnos, c:6m~ 'IUIn ,a!1:ef.apto plIi€lde seer-reci,cl'i;\do par ,cultur,a.s. PQ~t~:ri~res.,POI' ejempliO. lias Qb(,ElIS 01 'IGS ·!rl3Jgm~nfus'.,de, 'of;ll'as, 'de h;nl' g1i'ie'go;~, 'J ·[os roma,'!1>Os iI"i1ig1st(6n ,Sls!pE'1!dtos' ,de la, era cl§:siGEI. 'P,0ro.sJguan nil-blando .. Sus; 'll!o'OJt;ltLalin rJlJeden qi:rse .,~n la_ era 'cris1Tslla" clLla.n~o 101c{lmlJ'Il e'r:8 IlmeS'6N9:f gem>as. mOf1'edas ..oa.i.laFacIQs.de p,l:a-ta y Oif{i, IrQmM,o~\;oomp:·to~

I

I'~man-os' a :1\iiJ€f!1!J;do'en',al'! VLl&f;I,o~ '~a 11JJS:81' comoataQd~s patel 'ge'ntlll! prEisril~ '(;Illosa. V los- fta-fJmsfIIlo,s_de ,CQ.lurnnas Sil s·a,be;mo.s· 'CO,S:l1dofUe)'pintado tJl'llrelralol" pa_c!em:os, Ji'!urilr d~lOS de ternplos cllislco$i, !Jodi,an S~!I' ii"1rof?' ~mbrnlos: e:Mifos 'en bo,ga. ese afie... ~a~fIt\l'efSEt.,si nOI sa!;ra~ porados en edifliClb:s' ndigio,sOls. A duando !:i.e plnlo el cuadro,," poderno.s da~le una 'f8r:ha 'Sobre la b~,,, ~',de las:modas 'qUe, repmseJ,·ta. PiGro lo's·'i!lIrU!sI~s-~·-'VeQeS'l,rlst~1'IIe IIguras millE!16gicas ,0 wti:ngil:;l~as col'llla,s: ~a~ ~E! SlJ llpoqa. V 'll'I!·i~ 1s----- ....... .. . -------_.-'"ifi.J :rep~e;senlaciolle;!,n.:lI9'1·s1glg de· I!a gU~ITa.tt·oyana mU~~frM ngltJ· 'XY ras .ar!av]ia:das'oon las I'~pas da moda pOr' 'entC!.!:1l,)e.s; m~v:lelido~ en~m glif,ici'os ,gQ,lioos.Eneste pi:Jnki",.I~ irri~·en tiane uf.i_d'oble rd dOCUlf'!il9rni:al: nos mUl§;tra la_ii1ferpm,t~ciQI1I dle~ arfJs:l'a de un ep-~ diol~andia:n'O y Ia'm.~bf~;11 U -pa~~pci6n de· ailProplo mund'(),1 $

sores de ia Ig,lesiia:.tos 1.ia~r:~~Os,

d~~ead~,dislOioiarsiEl del I'FM.a:rrdo ,pegla.no, 'PaJ1~Sde ooe rmJndiCr-segufan vl~
'lias;e.I'II.la Edl:!id· Medl:a~ Y dfi.sel'l'lpeDian S:J parte OOr'flo cl:o(;umel1to, de OQS'-mane~s. Prf.me,m" 'aTesl'iglJan lei legiad,Q -dumdaro de-Is. ;an~igj)Qdad clasioo.S'}Qundo'. dstTi:'IIU&sl:ran que la -h,i~tol"l:f;'I ~<el,arte nUlrica es yna cues'" ljOi'l 'de cri!1Je~ nelosr con el pasado, _'I !,,!UtBVQ_S iflilcio,s~.sino IL,In'proceso, ,eo'!1slflnte '\I~C'l:Clajeyrenf1ltirp_;f'ef~10n,

Aunqu,e' el crisfianji5I'J1.'tJ p~do hab~r

de
.a5

Ein ,~I' Renacimientq. lOiS ai'!iSl,i\lis ''/ el pl.l· blcco, ~,'I:a:cla!i'l al'ls~~Sos~por al:I'f-m~t~, im'portiui:-ciiilldjSi h:l,s vatores y 1a5 a~onas humanc;ls., ')I' re!Ghaz~Jba:n id~a me(iijlvall I,a de qili,Pl la garU!:rn'O 'iii!rca w.a.s I:l:u.eimpqtll1nl~s tneros en II'ai' mano"!;._ de D!OIi;j"

En e:1:-s~g!oXVIIIII'1 ,se:h~o pta&~ ficamenteobUg,alorlo para los j6''ti,ernea:: alris:!octta'las 'dal'l,E! un 1l!iiqu'Erfil[la! a S'U edu~ctgil emIllir'9!ndi,endo un ~GlraJndTou'r'" por 'e~.Jropa para a;pr,ec:l,r,lJlcdas les 9randes'li'~rs~aS', n. esoeclal e 10:5 n;lst,gS ,e'lasiC'~s.

AI,Iraer

!IlI-

I:a patri,~ que de101

n[l_mrllii!-b~ ~$o'IJ~~iSlnir~~; POi'lllJi~

buyc'r,on rio.~s6loal de,5~rrQ'llo slno lambiei'll, m'ils, imlPbnante, ail sl:Jrgiml:€lnto d!1 ~l'n j'enorniElno";moderno.,, el dEll meig<a~Q tli~_ a11e,. L"ai' inCiQrdie otHolCcibn:e,!3
l

ICl.lmlid'ade.sy l3ig nifi!i1;!~:kl'~. Peru i;amllhfilil ~enl,a r,?pe:n;iJ~ siQn@SC:fIUJ::la.l'eS9tll Ira, 'Vida, mridam,8, misma.

pgr:a,don de 9tiras' a,riHguas, a la vida. ffiQdF,;!ma. ieif1scrilbla (MlM ItlbtaiS:': le~ q:iiI!ba !,,!qe'ila~,

Uego UfII1pt!lnto en que: :f:a g;enllEl Ve. no ~a c~:nfai'il1r!l6con ccn'i!8cciol1al casas. Caseo, ~a.~ bar d!:l dondle! '~elil.i:an" CUI"~ e'm <!ill! sigJlifica .. do y su, val(l:i:"~D'sseil OO!1vIE!lrli'rrs:e ...en "oonDoe'd~i1., E9tO' malroo'le.'ihdciol deda 1iislOria, died aila eeme dls-cip,lijrll!3i,I!i:lI1I, m:l~m;e;. l'YVG, e~ sl p9d~~ ir:r'luen'Oia. pliblliCru;lol1l d'e HIsb~iiliY Is loi Greek Arc de J.,J. 'Wwnckelmallllifiil, en 1754. Alinfsmo 'Ii~mpo. ,se' ihiz~ pOisible IiJbtcaJl" laos a~ras: a:nttgll..!iaS"ien all 'OOrlll:ex:!.o'CiQ'1ll el' natiTl'lT,enlo (Ie 'otra disclplina~ Ie . ili'rq Liiiiit!Jlogfa. Las ,el(·oia:vad~rJnes dli el',()n 'id'ea;S- s,obre Il~s;,CjrpuntSl,truid~s mflliefiales, d:~1~as turil,~fiae: :aJn:lt~rlJa;s,: elpiM!ila;mienl!o~ ,U.tbEU'I.o.eli;ltsonll '~nb~!llilor 'If ros u~el'l!silio5 dcnilaS;~ioC1'S,.

I
_

Heehos y fic,ciQnes ~~L

~

las irn~~en~s'no 'so,1b oo,nejan p.nectll:m~~os'rouatl'tos ~rie'ah mum:ias con' L ~~ leng'uajfi' propJ(l'. Inl-e'I'p'r 9tan acornt~mler!t~iS con herraml en:l:as'v tAcnJGas ~~'pee;~oas, a ~~,a:ci6111 L Eintre una repr,e.sen~ciofl Ipi~[Qfiica"Ita cosa ~,ef,mil~er.lilac!)a o SEl. b~sa.'erll tm piEII"e~ido natu,ml, No podemb:s de-Oil' qm~ n IJlI'laplntura dellm:wil'l'ilREmlode ~nus ~5ep,arrecE\l!" al heCh'Q qUe rGpr'esen:· la, porque· e.se. hecho Filled€! no haper' oC!JtrJdo m.!if1,pa~ ,
I

Sletmpl"9 se' deJ;l~_, lener en CLJ~ntauna i1imell" si6nl,fsiil:ia"ouand:o' 5e hahle"de :arlie. E~a ell. men'si6m sa ~~nra:.re' la. C$pl~c:lO;i!id'.de un, obJep ,'IOiP~f:81'OOr~?riz:a"T I~s ,ia:ea~,d,~na. ~pooo,,¥ u _~a'~bI6"111 nos_lropu'I!i!l Ie! '~Qloeid€i'a.. (,:Ji,!_fJsign1ft" c~~ra p,'a:l"aIbs seres h:umanos re!!:iJle's: ,producill -efei1os Q!bje,~t'lL5y f1egooiar cern eUo~,

Ni 51.q~ileta'pQ'ti:emr;:vS~!9cir [tie un re:· ( TraLa "s;e,a,seme,ja" ~ un m,stra", purQue nay ma~ ,en lLJego en lili,t~pr~elD:li'l'aiclo[! arti;sli~ d~ Uf1iBpeirsol1a' ~ue 'I~rnera SBm'ijj:a!!'l1l;Q USiC3 .. V n~ p,G.t:letnos. detiw que ta plntur,a de un he.c!10 hi:s'tonU!li . "&e p:are~I" 31 hechQ, ed s'rii~~a. 10,ha prq'C;9$eJOO n:!ii;,aeS'E1i~I~Il'illentea tlaviiI's de wmms persQnalifi.s '.y 'oulbr.ll',ale.s::

potc1ue

iD lui ctinS'lruido p.act~tiicameili1t,el.

pa.oo~pct6n. u~ fiene la Ig~fiIU(de.la.l1Iiil~~,a. q
~ma)ge:n ,p~ed~C;Jlmbtaf·mlll~cIilD ,er:!el ~rJr.~CiI m~i"Itlo en q:u~ ~e·.pmquII\!! la.;pbl'a daru'JJe; t"o.iJq ~a q:ti€i· pqs·€:a.m_ps ~bn_ ii1~ill!iP~'e~cfi"fH!!.5~ .rc$il1l:iirii1nl1~.f!'dGI I~S€ mundQ •.P'Odsmos pen· s'"a!,Cju.~.delrtic!s pef~pd..os,o .'p~·'WOo.s~pn m,$s .. 'ilmpOli1a:rllieiS :qlk~ ;p,~.:ra· ~oso~rO~:~. n.opp'""de;jTtO"s re_su.9ils[r:I~.s~N~tdJ! pliect~-'.:i\lIYIlJ·
~~I

Al exp,liclr<i3if ti8iS,(libra!rde ·s,rle db.QIJ~ mentoiS" !;amlbjen ge~G!mo,5;nlco~da:r que I~

wma

·~i~:.m.pp. Nlun.ci:l-,p~td~mQs; Ireg~fl~:a.r .al

otr:o~

Pe~~

6.@mp!I~]i.d.aJ. Lo 'que: Plli~ hIE! iriIejad.or I~Jria-· ~T~~o i:JiDs~ri.,~i.9Fiiff5adC!5 ·~~at·0"8:J:i~nCi r~;sitr'tisrquedeib"~)mol~m'l~er y mIn· Itlirptii!lar;rcQP ill" fiemp'o.

tf~tfiJtis'a. ;el:1;!flir]d~.~ e;1 pa:sad@ e":n toda,' ~li

La :pa:I~rn:br:a "a!il~bI:r" viern!8',c;i>I:!iIIa:Hnaklgl~!ue 'lque·sfgnmca "~.a:Qer (;r'el~~r;pr"{l.: ducili"'. P~:~rJ' tElmi:J:ien .e$t,~·.. OOQi~,ai CQIl ~:as:de"asdie ',autQ'Eidad .yf;iond~t:ta a f al"ll)iJrJt·iEIna~·Es lin GonCeplIl libeil'elLdo\J''1 r-estrriCti'lfO·~.la fez.. I En

qilll:.lg),ec!{j,profll:Jln(lament~·

~,:9n.Ro!]and 8o\iidli1es'19iSGrii::iJi)'lJnensavo

'.luladdlla

los mfldosJoonlE!mpo~fifeos, de

mlJ..G~,d~I·,aiU~Oi' \i''e'F" ia ~l!totia. , eprJ~'.I.A

a'~hes I~d~.m~yofproml~
~clon. a:h=)b"~e~Qr) de
"ll!na,loI;t~, lE!sjgl1ifJca:oo !'l~OO~,.allleqt,or (~, ~"'limplL~

I·T~o:'Ar."'~t'J:II-""iIN.

La oo"hI('l'X!l.,IaiUZi:fQiQl:JJ ;s>de-cigr:if~ p,ata ~aJ.OQmprensiQ!'!' e diE!J llI1iibl"dO !~fi tljiLfe ~el ICbJ1S.~~V·!i1!M im~~~fiIi!3iS; ,I~ob,r,iil. • rto:is, de' arta leS" J!I~glr~I€. flUleit'8~de 'SU5i Icj;r,mJlJl!;~8Jn:rni!i@ soclaQ&-s e h;f;5~~rilYa!'i; E;s~~s il'i:oilluiV~'I1·I!as· at:mlJlde~ .~i'!l u~.:fll c;unlJ.~ rai'n,~C!Tai~' ~~d[~pn , ·Io~p~1;)lioos y 1015.iUJlores.. La: au. tbri:~l ti!:l explgf,a.!I;!1J dBta.~~B" hi.!Jiq'qCiEn:SigtJliei:lTe .. .:an· -.' ... :-

p@!rcioo ICli(Je!_de ~n!~n~i6'r~s ... -." _. riI€sd~la~.i~of, deb~~g'~~" S~ gar qU~'11a[nt~fJ:!.j'etae[6n n'!.!:rIi· 1(;11' ea aOI'lGluyenll1':!': I~ ol:llf.el. nd li!3fie tltl: so,lo signilicp!oo'qiwll krieg_It! "·~~scub.rMirSe:·smo ql.t~ (;If;re~vasias !:l:al~as de tigl'lOi; q,1J.te pU't1:.~~ij$"~l~€{
(..
--'
'.

'W!na obra 'es,-mas el prO'qrJiGlljl c,1\i: ~1!' lijl,erPreja~N~nellCl~e·la. d
'-_-, .. '

de

:~~~AM'Fleu~
·~·AQTO

~11F.'i""1·UNl~~I~

i~!~N;TAk ~O'

~U-~.{.;A

1O'fAWIi\E:l~,

~I~~J':JAA·
·O~·"f~~·~~

~r4IRO~- ~-#rJ £;:ltaNl~FiI~ .•

e-ri' nThIcha:gcr~~n:~.",;.--. _ -:-.-.'~ ."
-;"

..

'

41

Una Infh;oenda no: mener ha ~E!liIlidtllele nsayol de. M~ehlel 'FioucaLlNI l.Qoi3: es, un a,ulbr? (1918:). FI:l:UCB!-.iilt ,s6aitien'€l que: e~ ~aYtD;r" no, es
L!na'!,l!1Irnor..a, ,sinoun ~n}~:pto ,que. :satoPlJl1ade osptarse. en rml.. nes de cil'ciJlnstanoias sodale.5" pomic:a!l e hls'lol'icas .. FOllCil,ult pre·~ nire ~a e~p(,e.s161i'1·i>rll;II'ci6iU d'f;llll'~l!lofi a. ·I>a;pal:a"b.ra ~a:ul!or". 'Ssa rUIl. oion sa rerrani!. a 'Un cue~po' de I1bras, ideas, 'Iemi:~s 'Y vah;m~s, asoefadoS COJll, it:!1nombre de;' unaurlor· qll:ea un llildMdll;JQ tts,k:o ..

to

100,diel a~ll;lts OOi~O (·genk~"'. Gli mLill'ldoantflg~a; 10,gent.!:! ~ n~enEn dia como ''g'enio''" ~llllsp,rijtu' O'l!!un lugar, una familia 01lin cl1rilln. luego" ~enl0'~ pas6 a,.d~T9n~r a ~n asptritL;l :g·ua~hiin.EI g~liliD' de; ml individ'cio er,e 101 't:!~:e'!I,o'Mda di{erente.da fci~dtl5 'IQ.S.d~mb.

Esas: ideas .l11an ~cc.aV'ado muchol 18;13:idealt'zl.!,ctone.s ,QOf'liVoncio,tmi

mas

"glenhi" pam des;erlblr a una pew·sonia, de' ~,:):~ ce.PQ'izynf.d cap9idda~ i~'tet6ctlJ'i.lIl·'e Im:aiglmdi~
\i3.ElI tarlista 'sa QOn'oiilrtio-e'n un ser 'B'i!~tl3!orcdj= nawt,o. Las !OTilicaiS d~ la EI!.doria, te.Ie'~rC'j¢rl1o !1:~~Hiue irii"eiaron Biallthes y ,Fouba!llt·oo.i~rl· buye.1:'I a. f·a '€)':'ll!osion dB !'lsl.e" :mttp!, NOeS alief1'tal'l. ,a. preguntamos sh::il.genio es r~al· mente una fuerw .sU'P~J11or qua lra9cia'l1d"e e,'I' 0spaeio y 'ElI'tl,amp~ •. Siest'iH(gera e;I, oCMiS'P" i.PQr que todo.~le~rdmomlnt!/lh:u]" 9'~niogode~ biflriiiln sElr 'bral1to'S'F' v~r.ol1le·s~

Pam en tl!poC'asI1'1'~s W'ecienta5" :!;ieiiimpJ,eo'

riombrce de!looa 'l.J!r:I!!l,oomllJnkl~d; l~lraslJ1~cil!~iS', !;:IIt,le" dee r1e:pre:sen~!;lJ!' iii!! ~):l!aJ (lIaise, G,fra(lIkl' b ~'llil!i:!; :e:(clustl&

Avecgs:;

NU'€'S:~lr·a~i idl;las~5Dbr~ !€ilrei deil al1ista vaidi3n cornu CiJ n.sle'Cyeocla (;f!rca.mbi:os-s.~~i~!e~
plied!;)!

paredew'~:ue e~ a~i!;l:fa habla e.n

y. e~~:~6m~~o~s.-

Err ep'GD~aG prehi:s~tbfh~S!-Si'el,arl'is1.:a era. un iihat€dot" u ~hQmo faber",- c:ap~z- de d:mJ~e~ rOI'rf:liC:1is'·\I'~Sil1b.lill.s·a ldeas''SifmM1k;i3is .. 19i~ La imagen vivla a mit&Jicle- oonl:l1irm, 19I1iltr,(1l e:1arts '!lei rii'lli,:l81'iEn las·ooo[ed:ades me:alie1vil.lIf.!lS·, ej aJrti:sta··lefal, a me:nudo un ,bardo q!.i!IS cu icIi'Ijp~ta :Jjnil pariceMliv>il. en~as.,,(Jf;g~nizae'llOr'l.es·sociISlJillJili ta:r1Ih:!J 10.9;drculos -(f,e la corle, como en la.\ltidaltJB .I~ ciilJil!e:.AJ cGn reait8Jr IP09ma.s.EpiiL';:(I~ii1'l. il.Ifil grupa i1e·["It:lbille.s·oa. '1;iI1ii;;;Ji (i!;!~~~it!Jd d@1 m!i'Jm~,d!Q, actU1l!.ba OOQ:lQ·191 VC::UiJIH'lJ'die. una·oomt.:!nidadl.

rno un l;ndJ~id~ci ~slado,lm::~uIS(l1,OOi11lioi;le.rliO'Q,' Pen~ n.~~c3J'Iay q'~s,alhIS,Qi€~n~l:!~n~ a qL!~-. ;~ iLJn ~rn~~~t C e

vos~ .jat!o

o'lJr,~' \!'e'~els~ el.artiS'la ... 'Uie'c;le;a:t:.itu~~$Cil~ p

:..--~-~~

!Enel:Rella,Crmie~"~Q'".,los:~:rtJslBl~ t~baiaiblElini prillc;ip~lmsntB,p<Htt lD~ oIftlil1lte5~·la,adsli)Clm'l;;j:il\_O c:~rtei. Un~ ilh;n.u5 tr~!Jo!1~abmjljaC.l~$ ~a prnmiPrala~ expres®:r ~a [der.litldad ciYJtliJral die, lIii"lla·dase Q"Ur:JiCl era m1a~i'6n,B ref dG~,arljsta e-ra. rund:ame.l1ilalm!1l:rllle pl!lb(I~oo.En ell :sigt.o XYIII, lli<s"'!4I:iiSlaS;y~.:rJio'estabid,i'l lan clia/f~ment:e.VincL.lta:dDS cem les Ic1fenles. R,ero $e9ulia!1I~r'li~ndo iJII'lI'011r:lUlllioo·po~quese eS;peraim: Ique<e:ltpresa:rail11ag,rdie<8;s~gene~'e8 qUEl' f;l'ne'llali!il~laf'lei1-~t1 c~n!,]ra.

st!JG:ria~eS:;1'poliUGas.,Pefo·jOls; f,omaml!iGos no JU!!'
Cl~:~tgjJi!;u'l'1l~n'~~ ·e~:e~.ri~n ~'~som~d:!:!d.,

En IISiepo;c:a d,€l~lR;oma:n~icismQII IQ$ ·artisl:a,s,lu,~ ron vis"!os po~' !r'irm,era "IIiS:Z: 'oomo, m!i1ern!:lrocS; de p un?!: cas~'ai, 'hJl"1!dOilment~!me[:l:l:e"pIJ1ofl!ilsionaJl~, EI artis:!a'.r'G:mMl;Uc:o 'era IJairrlb'ten una ngura ,ajisJia~ d'il,Algl:JinospI~'nS'i1lIn 'que 113si€);para:c:f6n dG:i ar~ tn1;1,ia: f;aH~ocie;da.d ~lrauna I(lrma de' escapiside mo~ la fii'!J!9ra1a1ll~)/del aiFIJIS:!I1B "If,~tarr Ci.H!i!1lHor:L 9is;'
l

En ~a,tSelad Media 111 (la~e!'!!i' lOs -d.s:LF1I.erlatjmii::miiol, ia ~M~nv~~ d3j(!;al'i.~!l:!ica '!ell~Il' ~iug<M' ,eliJ la ·bplt'eEla.~ (j:!aiaJbr~~lal:lana q~o' Srg,['!Jl'f,~a"iiie:gQ{jiO:" ~. ~]td.rer'!). un ~studjo :dirigido, pot -';',1'11 'Im,8!es.·, !m",.lU 'obfa@ prgr;h,g:;fdas'sn ~il!!. IJOI~egger-.a_nliElirea~· J~n la'S" Clune' col:ilbotab~ni8!.yudlij!ntes:'~y.~pren~ dl~g b~f,~"lii3: 8iJPiel\lr~ioni del m~8:slT.n,N(j'ij~bf:a un U_II1!~QO ·'",aul.oi'" de ,e'Sasoobl'a~; Ha:s,ta lel si~l'!]:XVI, rill 'a~e ,e,s;~"b~:d~Jllra. laoo po!' ras;_g~iilo~;qu!e e.t:~fiI ·so\i~edajQe~' p,Jn.IQlr.e)s .yeis.d)i ~lIIUore~. 'Cbm!:Frert.d~an a un

a

'm:aes~r-on dl~ I$, glil,IJdFJ!.~'SIJS
'~yYdtllilte!ilii {lJ

ofiGiaJles) iCa~f:rGa~

doo "J' arjov,ene.s '!la:pre:r:Jdi(leS~4

Cespues'del apw~.nd!~'aje,unerti:sla·sot:ia. pas,a!'" maies.llF-O rOtrQ 'ccmfl o'ndra,l~ has .. ta ij~mall's)'1! ~fi 'G(l:odiit[~nejs !t!bi1f{5ti.:~ro·plo)a~ .;de

~er ti3!l!~rd~' un'

a

~~eJ. l(]ls,~,Her,esde~s,.9IjlJd~.~~~ulai'1;re:g,la,~.jrt.l~ 1il!il~S ,e~liflaas~ Clla:ndo fllllarIIsfaif'ilJe''ilQ r,e.di ..

~dg,angla'!Ja lm~nudo ~x~'~n'lrl:ia ;rg~. de! ~io'! errS(l'rli;l!I,. ·1a.mt\i~'!iI'e~itebaii" pro!uo- '1 p eJ Imp!:Ut~~ ria "~e
,~~lmfe~l~ 1rFil~rn'~.:~dQ.5.. ~,a ~.il . ~~?~.:~tio.a" loon
irJ:dIJ1S,1{Ji3:I:!~a~l(,Jin

A. J;l!.!1~~~~.' .;6!.·,!~gl1'O. ~'. 'ai1if.f5.'I.~ii!!S.~~I.p.e 0 .• .. ,.ri~,~. de,~~~bar11;E'IIIC;:i!Jlt~v3r Uf1ia .lm'~gef1iI"'tdIVl·

~~f
f'

bkfo.e;n hit ~~"mU.1ida.d;sle (e'h'~c'f~'juW,alf y deBia .PftO:;ts,ger ,r~s ii(jjler'e'S~'S Id~ la.'.9uildEQ;r t!OJll SIl€fe$C!S clel,(j~io[,o~ Ca,d,Sl Mllembiro.de 1:a '!:ltiil.M ~~bii:aJfl;eep~r 'SUI:Ll[l~J. fern til'! Je,m.rqu[ai.

era

prAu, ~'1~1~

§!f,

'"l.~~

UN

~erY!

MI~f'1)&

'~~~-'.""-----

U:;!t!Ai..!

.'1 diE;!

~a . '.

':

R.sl;IIodU'Qicm FraJ1il:':e:S_3 d~e.rii'i8:9~~~ ; .~
',:,Las vcmadoj~E!5i del rol social del i31~sravan d~ ta maIlO·'I:~U"9 lmportantas i eamblos en las clrcunstanelas materialea de la practica artistlca, VeamCl5 . a:l':gLdrJOSde las' instittlciClJ1t!s prim::ipa:I'esque p.artccipamD1 de eslEl' prccaso.

[¥.
1'-:11

.~

~

..............._,..;;;;.;~~--:

'''l~
I

~1F<:::~,L.A-.l'LW!" ,!7i~.cHA, PIIIIWRO [ii)l-rp.A~ Pia;' F!I7,UI!~~TIR6NO ."~

~MS:;WiD.S

Bfli-PA.,..4A ~ aOM~ANti"O

Per,StmaSi

pre'ShYIOS;;I!S I~HHple-

F:'ARA

E!bia:na lo,s; IEI!rtislas, para dlsenary d~Qtaf SIJS pa;liacbos y vll1:a;s. Un hog:ar.su,nh,!Oe;t)~ era I]IJ1 imlioo !J:isjble~de poSior6n -soc-Ilal. Los -ar.is~6crai'tls de,1 R.enariimie!!lIUo ,er,8111 aci:iC'los &:1
CQirulUmo.}if muehos '1legaban a

~a:rruil.narse _por m8il1ltSir:rlers~ 'ail

r:i~D di!;!;~ moda, I

mtIliI"tfO GlIUpi ~Ul~FtO '~tJ,Itii' F'IHT~ ,Mr~AA'fO~

H~ or,,?!:n·:!~~ "i~'fO ,,&:: .91;.1

Ell ~,S'I€lma d~ g[uildas pa~6_d~ I'lliot:la y_U~lild'oloIS' ariistas,001Jpiatorn :r'Qles ,fitornrn!9if~~I;!,~y 'dis:lingu iii:lu 'ffiigu!as·em;pe,z:arona"prOlI.eg,ef !!!!is al1cs..Las do'S lnslj1u~oll"!,~,S,~,I~.v,e ieIIlH.indOd!1!1 81"!is:ta PE!stlron;EI d ,_~r el :m.e~,[lazglJ y ]Ia ac:~[I'eml~, r

Ein ·1'I~i~;,dOi!'ild~ la. mayoda, dedo's'goblerniOlS e~'anI;neiS~ab~e,s;'tIi': Ule:glrtimoiS, e~~poya ~i'elas,'aries po;rr'parllE! de las gatle!l1't~llt~s ss IiCH1~iffi6 ~I me~, dio ).1arareforlai"su 1d"E:l!nth:lad 'i 'SlY repillJt~~r6n.EI-a,rtT:sla,l;!:ra J]IU!I'lUOQ un a peon impo~~n'e.en un lnltincado jueg:o l?alitl:C'O~ ~Lbtare!a,eliai dar I'egmml-

en

da,d a"orgiali.iz~jdi1lecs p;recaria;s. La! '9i,rqut1e:CtU;r~. pi;\!rm~itla la. ,expn~s!6" m~s publi~ d_8r pre,stlgio del Cl1ente. Pe~'GlapintUiF-a tambien pL1dia ussrs~ pr,ovllic'Mos,!1lIJmente rom~r_tll'1ma, de! ':ptqpa;g;~rndEli.,

W$ ·~RA'rOS~jli'Aj..;\l!l!!o?

A!.~6RI~ 11?~"Al..l~J>I dOMO fleU~ "'IVIl~, A M~lZH~, 60~Hi:~'f~ MU~~ FI~O,FrA'pl1=it.
(7~

v

LM TMA¢J~N~S'

',W'N]i..,o\\ p~~ PIVI:H'O (;l'~. ~5 ~Bl if;i;~M IrMAi5~~J~i§,

p~,

~!l'~,CIMI~t'I"TO •.

I

-

Vecun05- prirnero e~ rriecenazqo.,
-

,OO'~~~"Bii A.L.~ fO~~~~ M$'QW'fO.

~~~~

I

Uilas IlOOOS p'j-ntc're'$I!;)Qlt~;r!:l.n f~oompenS'as iITl!pw.e;ionafl,k:!s !Ii' il'I:ulos en~Tdi!:ibl!i.lS, ai fa.VQfeeer IL}S'8 causa, Entre ellos p eslaba:n Gfarnn:o~nZ'DB'ef.ll~nm (1 ssa- 16810),Peter p.',a[!~ IAub'oos f1,5,n~ 1,840) .)s;)r' Al11fhDI1iIY' 'Vt!lf'I D'yc'k('1 !518,9·'~ '641} "l 'D~I!!g!O'Velazqll:!e.l: (159gr·16aO).E:~ de Rubens €l'S un caso jde e:speof:al 'infar~s,;'mlfSriiias iba de umi co:rte a 'otra, a 1m'ves de,EiJ'r'op~; 'plll'ltando Iili:!tralb'S "I cu,adro~I'rdst6,rvc.Qs. lam,bi:en deslem;peii~~un ro~ 'imiPo~anle c.~m(l di:p~omati~o; Este eese nos recio,eroa qiJIe.151' bien ~OEfariistas qUie Irabajaban baJo el m.1~Cer!a2g'!J' 'a.menu,dc, em'!'!' h:emnnie;ntas ilfl'las ml101Q's de l1clbemantes Tn~crupul!Osos" ..la:tnbi:~I1' podfa;n log'raroria, ",0s:1I016n alta.

de ,eneama!r' el; Idea1i nmai

Ef.oofii!ll:sang, debiil:ll'trB'lar

versifiil"!.ser bU8n:orOOor;.

~&miStade~ h;ambre ~111;'" 4
dt:llct1lnar mlJlOlils,1s laries., el(:hi!:!if l'G:f1in,ad~l!li· fiI'iIQda.!es. "I'

'~ei"Win;a.res, y 'pgli~loosde ·Is 'COI1:~:~ ppr.sypuE!S1.01, 110 todos lo"S'ctllll:eS!lfJJOS evan 'ar~ li$tas np ~o.dQ5:~05artls,..· 'las cO:rtUi~IlD5. P'er,(i de lias, al1Pstiis que: ttabaj;il!Iban.~e]o pror,eooi6n de lij la C9!rl~ a fflellw;:Jo se·Je!spe-

$~h\!i!toomo!l1s'neJar diplomiUea:mente· ~a8 ullliigM,

,era"'

~i

'r,~ba', QUiCil'S9. p,!:',eSel\lfaI\Sinl ~A T~'IHAND'Q l'RI1i:S, IPIJC;l{..J~.J po£; '~t$~~J UH COT4:~f1 "I t:WA1'RO (7U¢1W'~I' p!';i'l~ ~Jr

seguif'~ madelIa Idel ool1~= el
san,a perfecto:.

'f'~N~~' ~u~ IRTe,.""

Untl. dB las cuaJid;ades qlJle d·'eb,~a;nde~ sa:rrolrar eta ,el disimUlto,., AI vh/~1:' n un e :Eimb:l;enlefaJsCi, dado, aJ .s'l!ibterl'tlgio "I al ,1eng~.oj ill!1ai1i5~a,debfa ~p,endier a estab~ecet mladoMs p(1IJdiante:s, ,con 'Ios p.rliFliClpes,':I tambi~n il;lon los I:l~t'€!(;i•. Plero el '"dlsimYi'O~ no 5teii~n.teindf~.~" ,i';iI .sentkil(l mOdGim,D, d:~' '1,~nninQ: 'oomo dob~ez 0' inchrsodes:hof'leS:ridad,EI 'di~ ,Siml:.llloEin:a, t~b!en I.!nl mtbmd~d, fit$' a dos; simb~lo:s. e lmMeifl~$ '! da!rles farr· mEl (m @b:r.C!s rut€l~ vglJiiI Qon'lp'l:op .• de. de dad. las verdia!~!e:s$~n~U.aSi ,er:a!nd~ eS~~aS1!l iilt,ems ,para, las '~ub~OOS ·ool11ie< EI UpOI dec arti6il~'que teniEi m~y,oIJ'iElS pi~ol;lla1:;l.i't3ade.$ de; cibl:E!O'er reiCCI'I'Ii!:)~f~ mi:al)ltb ,er!'.i.li!qllel !l:l;!:Paz de ,ool"PGrf~'ii!r I~,s vrrtltd:~·d.e uns: de,lssffgura:s me!'!;, emD,lem8ii'icas· dleiFlen~Ol'r'l'1:i'en'IQ:-'EiI ~~n!il;ianc:l~. ~ .
,

fica. ,signif~l:ab8!'p~r;llillr ap!er elaborao

sano:s., La ,que ellos, ni'ti,s v'Slo:r:i:lboo enm lo~.enigmas;. E:sta leesuna, de Ia; (iaZanes pi.rala.. lmta.bla ;parp,lJlaridaj
de la aJegc'rl:a
IEI'rt
I)

'..

todo el p,~ri.odt

PI
~ t:

ii
I

.~~~

L.t.tp~:m!Bm->ac~demi:a:;~I9i i'A~,h~IJlUa dilill Di~E:!grnd', lIe run.................... -......... dacia 'eD'l F:iQrertGia, en 11 sss p~rr Vasaii [1 ~~,1':1'4) baj:OI'~d aIJspl'c1o
dleJ'gfM dlJqlJle:OQslroo ~de

:MedfC!::'S~} reqL;t€~ia, a sus aJlJrn· 1'1.00 q,l!IE'-rnbfiljaran Se:aIU!ill'11l,;1eS~' r,as,aill:trgl:l.\~"SeJOOl"'Ita-l.!1lr ,~f:lla:$19 e~IiII'~IfI'~~ ~stud:lQ der: dl1l$f1L1~ do.!{ talJi1lt~;e.1!i'~~SElS, ICon mod~I'~5 oomo' en leooiPFlf*!!',c:lE!; ,a[!al~mla.

E~ teumino'~aGgd:emfia"

de

it1sprrrabia -9111;e:1ir"'''I'nnint~:I'J';,'~IJS arril'iS~3S,€:sllJtJITanles dibf;an, dBd'icar ~flJ esc[!ela ' : '11'1 ~ytln~~~ m '~le_!~y~~m~~ 'ill: :na..~t:~pias l[Je,<obr~fil,~rl3'iSiGasy. d~ ,[Jjb~ritis".ma~str~de~ R~Iil<l'Giml~:tllo.p~noipahTiiente, pi!1ltllras de R:ahfQ~y' M'igrue;1 Ang~~. rnnes .de~ ~tglo A. J;:VIII, ta~·a/rraaemiasm.mib:l:€trl empe,I!!;ii[i.l"On ':a, ~o!~r leeGi0I1~snmlfa!Ie.s1ar'Sus a1ulTlnGiS.EIi''1 ge.i1era~. las rooda<l1ies> 'die$,t,;u;:ai;la!l1 lat ~gr?n~eiil~m Ul1ili! die Ob11l,' liil:rt:e;~ln refiercvrs~rnu~ho'Q;los"'a5Ip~ede ~osp:ra,oljoo.s"dela Jea)iz::acloli1' de ~a obra, Esa clase ae :el1~~n1;iNl~ :aJcad~mijca,inlentaba.imI
1

~F'_. . t..r~l ,Ff1:N4C~AEll' WI~tAff~ I 5S8I,JIR~f.I ft1~~r4,I'~~o :~~U:~91'~ ,p~1;!aM',.

.~

pa;r1irp:r@Gepto~ Uf1!jli'!ilirl3:a:I'I]!Sl'$6.lilr'e eIV.1]lor ar-

'ti's~oo', rro aytlOii;lL" iii, Ii;! gel':!i~B a entender ,G:dmo' :SI;l p<lofari "empllea.f,~;meiP~!1!\t.e$materi~les '1'1 tm:!i1iOO.s. La '~al Acad.!E!JTlia. de Art1e.s [lie 1~larer(E';!, :~.st~l,ec.idll en 118"8"~p~rpe1ijQ~B!!!'t:e~d:~UlcTaprMlCfllildO paliJ~i!!S ;abSo~l:Ita~, d~gUiSliQ. belle~~~virllE~ 't an;rion:r.~,s;E!lg~n pnncipi,os' urdVelr'$'ale,:S

r {af;'i,(]l'iah~!~.

'c "

La:~prlm.etiljS,',;lC;ad!:il!+!l:a;s' "~un~ad~El!s eh e~:S.ig!~XV:I~ml;~ron ~e 'E!i!O,Iablei;ie:r, h,ls-lJeyes qllJ~ dGbia:!"!~~b1I]r~all',~~liz:ii.'Ci'6l:!"~_~Qhta~ rj~ al1~" No' i::k!oo~ba ':;rolo qUe.IDs:,atIJ~t~Sip;(~C:F'.JI1eral'1 obji~lQ~ hermoS;'Oit,sJI19 H"mb,f~n !!iI!J~ ~~ afl rue:

~ •.9ui~d.q po'r. regma.'S ifilvml~'!jIi~$" Un_.p'ril1~lpi(;lrV·r!iO:am~fI:~eiiJ :5C1istemlMl qua
~ra ,(1l,le ~as b~~;llI:S {:j,rles: d:gbl~t:I-dh;;~irilg~LI~F~.~ n~~f!lll.eritedS: la a:rlle~Q!illa. 3~ ~UP.blt1te! qtJ~ I~;I: :~~:SI;tI a t[j~~lJia ~e!:luij'r,1'l2i~II~:S 'iQ~ehict,uaIJl'Si y 'DII~~:riV~~:, !'P!on· !£a;~.'~l,Il~ i,l!Lart,,!!'sa.nose lo,"tii~~ociaba ~Ofl:!,)In tlpa deejsrlf.lF,Iil~o m.e;c~nl}G~" S~

7

'

~tJ!Ili ~~'fO lfi7~..w..~~~

.&~!iil~UFt?:i;!~

.e.:,~.

tos-vafote~ p:Jiom,t)liIidoiS una, academia a~an, no ~sOIQI:al1r5.li~ por cos, sino 't!;fmbi'~n ~qeor6gk~os: le):pn;~,saba;n IOS:1Sisl'6 mas de cre~ lenclas de IU'l1aJ,ctiihl!~", L<i$ 'acadiiimfa,s apa,rei=!T'ElfO,ril en un rno:mento en que e51abtlil1 sultgie'mjo I"!l::fev:a~' e:stm()lll,ra~ tie Igobiemoel1l 11i!'iltr.~h~, ~arl:e;s'd,'e Eim:J'P'il. ICu.ariiJdg los Es.ta.dos taemplaza:bai1f B ra;S'CiOi'nltJrnldade,s ~ooole~, s~ 'il,~biatli eslalJle,oor nlJevas,pol'fti:cEls mistress. EI ,el1a Y!l t:I,L) podi~.. xprlW3i:lf 'los, e va]ores e. ~rrvtef\ases de un'a; estreoh'ii! pO',!'eran ,d,e la sociledad humana.-Se Ie tequerfa I;flJ!'tlll'ahS:mUr;era eil' ,asp'rfij'tu d.e toda una i'D,acii6:n medianta asociaciones parnc.ula.:r,e~i\~
I

lEn ~J str;Jlo }.({)f., las aDaJdelmlaSlru~ Tambiru, oo! cw:esliOrro la (jiSlincloll ron ~t':lia,\(~da:!;i pcir db.s radOrlNjF~ ~,a academicaJ enlre ,~s y ai1e8ai~r,a:. EI admjrBiqiol1 i'9manllda par ,eI' :a,msl,;a. Ail'is.:and "~i'QHs MQvM'lentl~ ]u~ JndepenCllh;!'li'Ite.• 'yell surgfml€HiW' de , gar en la ssg!Jnda mil'ad de'l siglo .xIX. u".a cll9il'ili~la'~lit91l~,~~-(f1'@' e:x)d\.Jisr'!famel'1 te a.rcislocr.i:lica)"t:ie e!Stl,Ui~laS.. ~~ ~tJ~ ~GlPA c:~~ _ privadals' d,e e;n~enam:ilIi,d,eS'g~ie~ [;18 ~rliiN &;':~~r~ ."'''d'.''''' --', 'cIV!b,IIJ..I-' I -.100..",,, OJ -I, A,Uf;! flM~~~~rFN 17L,~ .. I.!.. ~"", que e";l:p!,~illJl'll ~"Cili., q» ;/!;Ie NO ~WJ:'PIif1t.::40S· ~£UJ:::\I1Jl~ t'ome,r~mll:e-s .(iJ~:aria'. , Y P:1N1tJ~) SI~I ,t~e!='~
J

o,~~,?~

MWf?WG J. ,~""\Ir'U!r~~ ..'Y."!"it"I,. "', '1: ~~.:V UNI_MUJI~ES ~f~1NI pr~: CON'fFil:I~~, A: $1) V:~z/A.M~Of~j.,\!'U~, E!~IUAA~ LA ~1Wf\P"

WItlla,m Morris (,1~J!lh96)j uno cle tos padm'~~h:indadoiese'l mov:i~ d mienlP •. al~n{lJaba 'Q1ue el ''ilalG!1'de UFr1 obje,to, deinmdia, en gran medida 'd'ell~s·'opridffitTol1~S'm;;it~!tf'i:de:9 .en Q1Ui}$8 ,tQhialJiia ptoducido.,

E;so hairS! que la ensenanL:ai3!cademiC3; fue.r~_ fI'!.~j1 prescrj',ptivCl,; hab1't}, IPOCOIorilmpo para ~,~1.rlnglV'act6rt:,y e:l ,e::~;pe!rlme:nlo, IEn"su i cr,sap!on,; IQs.academlas haJi:li[an intenta.do ~'aries a.IQi,& producIDros j'l11dividlualeS!1tl!aS Ii· ,bertad. oi?",e:lJan~Jo'h,lbi,aiFl guzado 'Btl el s'i'stema ~6 guildas. P.aroL prnrnk' se him elaro qU01as ~Gad.e.mias~endrall1a rn;ciUil~ar valolfie's y esriilos l=il1::!iflja!J~~iil!r~s" ~'[J8! is:tolS,debi'a,flI ~eTleJat lin '!J ruer'lB.lil€rJ:lklo dakr6:l1ilid8Ju n~{!II(If1IaL
5~,

A. IJ.Qmieru:os d~r siglo XX tuviel'On luger dos 'oamblqs 'lmporlani[es;: ri:.~ inSii· Ilut;;iunes como las ~sooelas de carle :y 1~,e>l:tl'ibiClol1es5:e' voJ,ivt.e:roitl IT t!}I in·, dep@nd1el'lOOliS (;te;' I'a. ii['dh.l~nCia E!;c-aqt!imii~ "too 'eiStfilor~ier(;m nlH9.J,I'~S IQr.garij,. zackme.s euyo:ohJe,li!JQ em r.educlif'1m b~echa enl~e' la~ P~Il~.s.~e.S'l11 ,de rl11d!Jsltl~tMoms S€' habra,o.pu_e.s~Q .a! la, pr-bdIl.!c£Ion p.tIDr·a, Ui'll m9rcaQ,o-rnasi'I.I'(J'. P,E!ro~S1'a.s,~'dis:eFia"doms Jll!l)l=;lmrio(a,~!. iri'spirajoi!i poi ~~.Ar1$ andtCi,aftt,$i MCi:'!;!'ememt, pellisSJrion ,qUE! r~16c~o1OSJia Ind.LJshial,p;}d!r~a ,of.recer bem~lJdos. 55

En tugarde despll'ledalila produccidn masiva como "rio arti.s1icar,. ~reJa:rn qUGlla Inch..J!;lllriamodem!a d'«ba opor:!lin~dad\a,s par,il!Ir!a!b[i'OOlt 1~rl!a.'Va:rilE!d~ad de, oOjeto'licoonOmioos sin sacri{ic3J" la crea:livid.ad y la.belle.za. TU\ilo espB'" CI{li rnrIiU~I1I(;~ilIa es~yela de 1~~SEl'iID f Uamada,BallJna,us, tlJi1dad',a: en W~imar en 191 !} por !ill aJrq{Jt"fiI.~t() allieII' G I'loplu:s, Los ,arti~l:as, de .esa esClJel.a leW n ran dj)'Ii~s.lde8i~:s estel'tGo.~ en'to qW!ii 'C0I100rnl,ai ,al dis€);nn. OUflcrian que S.U5 l'JielZa.s ~lJeri.ln' Qe~.ciiltl'its:,y pr;ii6Iic~s, P!!!_OO f)~liliZooa~ y al,egill~II~s.. Y ,clef· . '. -an 'qi,JeJa e:!a. d,a !a m;aquina. J)oQi",a ,ayudiiiIl1os.a,loglar I
I

,eoo~~;bl:e~,~o. DJS~fi,"if.I' b:a~,l}b]fI~. .a.dec.iJ:i!31d. 'I:)IS ',a la, (liS,

mi31nu~i\i(Jtura, Indus~nal'l empte~b8illJ materia'I,ege Domg·. tel ,~I:astfca, ':I el'orOIT1O.

0

I

up:!H::rumblos ~11 Ie: ,fJercep~6n ,o!.il~w:raJ .el-aiililsla detllu~~:!>tiW,ilo~il'aman;re. d que n.0! ha,;; .l1irrtg:lJllfl definicloll1 u n'i'V-e~~ de la pe:(5cf1i~lfd~ ~!1.sljoo. A lti~ .arlisl~ s61es:e rDS,p:uooe. ente.nde,( (lama £unciQnes de' eSpia!O"fUOOS· con.texIO!l.sooral',~~ YJO~lf:timlj, ,P'&rtl: ~ambl&n lea .arlistas han .sfdlo detlnld'gs kitG6rI'g~ 'giC'a'mentl!!S'obre t~ basEu:lel g~nero. fsta oonnp~n3i,ones ~e In'!po.t~flQfa .~n~1 pa.ra ras(teoii'~cjGlnes loot'l~mporOOeas died' :ad:~ Y,GY 001,Ei;n'Ia s'OCfedad. iDe~.e: fin~?l,(le. 191 ,Q.€lcada ete, 1'960, sa han fOlmldcid.g pre9~nt,a;S. (un..: d';;lmSln~9Jli~scbrs I~p-~rle,que de.~empelian ,!Iacs, mUj1eres,ell la:5r:E!!rtes. Hay' Ir,~;!S cuesliooes ,~n jlJ~b ern el.debateq!lobre! ja..s"mu~JeD'e;s: anista,$;

rrfdo B, t~dJ?nnlr la fjlgl!JTa y lafuFlCiQI"I de[."<3;rti:$t~"
~ulhque: li'IlliJlchas..e's~u~!as dei;lrt~ SjgU.Eiil ri,ii1cionando: , :sobre' I~ab~sede q:ue, Ir,a ensilii1ian. I 2!a.tliadkioiiial as, elh.lndamento ~e' un'ibuefil" ,anJsl·a., la, pracli· I GaqQI aiiil~ ~n.i'li\1~ntrn,el desa:f.ro csaa va~ may,or d~1de.~~rr,o~io Ii1UB'Jtl'5 (Ie mediios:"

D~:sdeentonoos. mi1ct1as;oosa:s h~iJeoneu-

Q)
-

Sa de.be'll r,(3l·descybl1r h'3:S~ ;nistorias de ;n::!1:!jer¢BI'artislas de:scuidadlu,• :p-am r,ad,~r'i!r:.'lfir un "Ganol.l" dominado per kIs hombr,e:s "/' ,~ee"!Vah.!ar las:nOC!fOi1lSS' ·cl;l:mreHilcrClnales· de' . 1.radh:::t6n" ,

®se

delben ·!iire;f:nterp~"fltar'" rslas pwe,S1~n~aorone.s·de ro"Uj.eres hec'liIa5:,Pi:!'f al1istas valtOI1~~, es
.deqilf, sa:

EI dfess.rrollol de metll.o'S eleclrol1i .. M.!ii tienG;! [SlY imp-acto flI~ 5~II\tiI en il 1101d\~1ar1~sla S:in:o tSinibi€ln sn ,e~ moqo.,an quepr~sein'ta sus obras al plibl:fco. Los E1'SpaoiQ5 1'lialilii:loflB,· leiS de, e)1h~bidOfi! empl~zando' ~ Self ri.\l,~mpl~iado.~,IP-~r 9'@le'rtas vifi1'i.J'aJ!r~g y mU.!;J!eos eleclronicoi$. ka gente PlN~die:''Vi.sita Ii'" iBSii:),S '

:solo, ,en ['Elf,minos d!!!!"'SitJ m~rI,tOl eslel.iqQ sino liaJ:1i'J:bien nor los .. matodo.s q:l!9lel~~H:~mplsar:l p,f.iiT,a: CQI'II:s~!rulrVGIFSjO~,?,S.espsciricas, de Iia 'f:emlrneTllad,

las debe apreciar no

e~~an

®

clb.eres;p8.'CioS

slinl n8~8;lj-ldad de

$a:Ur de' su l1,ogar.. e tme:r:a,ctusr ,t:;:OI1 I~o.s mJ:!I.lerlales qjue ve, desalTllallldola~ Y f;eaul'landeICh9d~ diW'E!1"9r1lles ml!illileraS,
.5!G

EI rol ~'r;;I.L~(hi:::i,tor.ia de,I,;W1a' coMo' qisc\plina S8' Ideha an~a:nderen rel.aclo:Fi con los '!f~;looos~e' una cul~ll!'ra pa. friareal •.que M dirigIdo la pnod"IJOC:ilitiJ prtisUc',a .en line.a. eon los i.nlere~esde I'aauto~

liictad mas,1i:(dinSi.

Pem ,c~ndD hablall'!1Qs, dill ~LiI8'res arH5,tas"",. o,abemfis terWli'ilfl!lll1cuid:adQ de no pCinsr a loaM muj~:r:es 1~f1 1StmTsma care_gol'18 s61'0 porque. £011 mUjeffloS, No h~y nrogCin Stl]el,o femrilnil:U]1 ti,fliViiiilrnal, 'co_rna tarnpoee hay una, idea ll'nl\JetSaJ cJ;e~ ,artl'st-a. la$Tnu'Jeres a>rlisl'S.s f!;~ sblo son de.'liiniClas por eHls~ cliQ de quasen :i'Ii'I:t!JrGfes'!J ee dadfoan·aptarG1tk;as a.r'tistic-as •. Tambielll !!le. :18,s. de'~i!'lepc:r dase" ·anl.ec~~M~G:s,eVi,igos 'i selOi:U~m:Ji~ld:.l.BS '~e.vIS!iEl'nes del eanO;l1realP;zsida~ en 'occfderi~@ pair ori'HcPs: blaruoos "'J heter-ase~!Ja'le!l;l a, me rJ/lIdOl han !!;iejac!o, fl..lera a lesbi;a~'aJs y mUj,te res de t)olor, par eJiemp!o.

r~s

l

E:ne,ieurse de .~aJ h.1St'Ona, lIas muj:af:8S m~gl'M hen SJdodicll)lamlEilifte mmgilnru:l~s,. Oe~de las primIEl:ra.s eh~lpas,de l:a :oolc~nimoI611 •. a ra glenlte neigifa en 121'8'ne,ral S~ 1:1\i',ef.a como saili\raje:. tbs "pn'rnirlnYQ$" .e:ran resp eclp de los '"GTYili~.doSii eeme let' "m",]lllt p~am e.~-nombr(:l'", ··Ser negfa.,V mUler ·s~gnit.iaQ.bi1'li ser no sU.I'oprimmv,~ sino hipe'rprirniliva.

La..ima9~n lom~mrsade 180 wmil1e,jdad nsgua alimen.:aba con e.sl.erllohpada:s, re'pre!senlacto!1G'5 de mU~~·l'esnegra.s eorne . aolmal"fli's"tmpllJ!is'wcs:s 'par ifu~r;Mtfiolabl€'lSi :puls:~(mes 5~xo.a;les.l.os aftlstaotH)Olllleim· ·poran~.os "'J tos crutioos· de ~d.e. ·h'3l11 'C"lIas~ia)ladoeS1?-lJisi'on ¥;rnie.stJ',a.

sa,

A:-"Z Muj,e,;c'es B'etel';Olsexuales

I
l~< a.ie<lJ.tividai<J d!l! ~<lJS mu}ere'S l1i/!1grra,<;1 es amplram~n:te. ~e;; ft?noctda- ,en ,eI mill nciOi G;::S!d',emi~ co, GI!;)~.ibli ~i]arloy e~ ~rtrsliicg,P'e(. '"rI::II;J:jer .

flegra~as, un~ Iflase: que se debe ~m,,'ea(.

5.ii)lamente

(iori"euidado.

debe:n t.ene'l5,iempi''G' en
l

de' ~r

ne,s'o

Sln"idud',a hay

'I iepr~&ent.ar 1.;1. oeg'tiud. Be
CIi,.U'lfWta

m'[llmasm.;'I'lE!'iiaS

cil3;s; 1I'1'3!cia i'lal€cS,se.xtJIah!s

1~ll!s irer!nd 'f de :Jla:s~,.
5,9

tas

~p~.I R~,II~I';'<::; UUei.~I~ I j IY· ~J~' lM~

il9ire-~ ru:tisl:SJS "t8!mbie~"! p,re:serlll.OO va:r.j:a,;o[,gnero rela~Qiila;da$ 'Iwiflfa C~~5i~.< a:sI:am'l~"Saei ~vglp':)(~K! H lias belies. f~jrnulra~ €~E!JIlt.uI~" , ,argJ~lr!?,GI~r,ij)~'HJin jutisJCIicQiiOn~~ las homlJI'cas; y. rQ;S, ar<t@s d:ome.!i.~l· ess (I~;F:dO,b!lmad~" :c' d:e li~s iTQlJ~ji~f~s. eis L :ade,g: er-an con~~derl1!idas 'en, .gell,e~alo~ rna sU.P€Jri~I~~',8. lrim dQm:~sU.c~~, ,Sin .e,m.ba(go, lap';noo~~\on

~U,~t:119a a.llio

~nes

I

lies. E:I!1Io1'!Js:O en lor.~1.!_e'·C:ioncj~'meh:li. ta:s mujeres. i~lfa~pr.~\1ijhl!,gia)das,~ell ,arite !il'(~V[std !Como un ri1~do d.ecreiir.!ar sll ·~e:llTIinJ~Jda.d., de ,~I,ent8:r !lUI.!erie;l1rjifie irli~~d.EFlcOln~,e>cuenoij,~" m!llj~·re-:5:. e,ra,r'! '~.ntirrad:as 'len Igel:1€!IF!9!1a. !os m!€id~olS, I igs '9~nel~O'!l! " 'ime;noJel,s'~; ac.IJ,a.~el8. m:;l' '6IM:; pil nlu ras d!ll;.·na~tti_j'ay' h;l~!lIS muertasypaj$~l~s:y ntl, de~ril!Jd9.S:, La mujer arlJsta;d:~1 sjtg~(l*!Ig l;endi!'~'po~~ IOpolrtL.lIl[da~e~ d]~ lob~€ilVali dk:~e{a.m!llifi!~~ mgT!do:~(u'blr~~ !Elil ti:t!:~ oombia!,ba.oon raJpi~!et~.~.~!.red'e,ijof.
1

~1J!PQ' .~du,q.a~[6tl'e[l belJas ii1u:tes p.j!ra i~:s mlil,leoo<~ splo e.sttll.• clas.~' me"'i.a: 'j$!Jpe.tlor: L'ala:.rnUjert:l,!';· ;e ~iil.c~ase ~ 11r,a.t!~at1ofa.,3~lo len~an ,!:'ic01;!~SIc;'-a Ira:1S!"ijifJlII£5"iOci:6it:J(Je. hi6bn~~aQes ,f1rtesiWrn:B,,·

\l'o~6ie:rta P~f~.J~s d~

.Ia~

a~e5a)!:a;~s cruoial. ~

~~"f~~I~ p,QP'fA, 6im~ ·iNCi'[.I~IEn"Ji\N"T~: Mi M~f..1'I"f(Jr.';

,'~~~~N!~

~q~~

II'MPt;l\L-$'O ... ,~, [ . 'iJ

kk~A1~~~y.~1\I

A t., ... e~.'f~ . i

~~~~.r~.
MtJ.:j~~~ ,(:::':~,fililrA~;. ~ - i~ Gi~!Ill

til)

H:o~ffl • .B~ '1~~§A~A'

M~:Nt?Ot~, £i'.~ .§'6JFt?N:rA~u~ .~~~. ·P~roN:M!~A~ .i\W~~PRiV:PIPO' P~i.

. ro!li7r':s~ 'tOMAR ~~,1;.A YirO"A 1[?f:l1 '~:'-'1I1AiktIDl!:B",.~:

o '. '

iJbt.d

.MUJ~~.:G A"1'~~jil.i2h-§

w. fm~'TT'fU~~
~if:::T.~

'6Zf)l'

V~n~obras~mpo,n~nh!t~~ d~verna~;'mtij~Jr'~S d ~rtis~-I8Jliln~B~~rl"
canas ac!l!ntualfll~. $igniftcac:[91'1~iQt~1oi'a
de ,{!r:te~~al~,5

elii;l5.,t()diifie>a:r' rt::'lS\I~lomg de' 1J~:a cultura... tl rbnd~" pe.rp,ew i;:!~ ,~!J1t!· 'gua$pr.~oti~a5i,.h:I@!'1l5JeJCir ~ni~hu==r1cl~.·~idi.~~~i\3$~' orqlle.~t~r ~m~" gi'1:a'tiI1!llji$ellcue'~lfos efll.~le,rad!~lon~~: ~1V.~fS.i3S., _I~ "'cu~mra IPero
o!'lc~tlell:1i!al,. en

jjd~~ya oodna.851:a,~ :a~U\lj~mje~ cr(fm~~li~~~,'~~; l n~pe~ilidO, ~

Ippmr;l is:1 I.e"

.,.'1 e~~~5:mci;5es. ,q~, Llj~fl!!g .i'!!w:an l;ii~las~ Or1~ m O ,a;t1n;~'t'I~ad:Ota$' 'I '3uCi~s:. Agri'llJtalb:rJ11'L:a tai>'~n.~~Cl~l'l1.de· plirrgr'~'CI~e rd~ipi:r-~b:~ la.· multi\b.t! bl!,II~i,c1061l OOIl~'9mnriElrl;d", 10 que. era b.~CJliin¢]:'II~£l: UIT~~'

,general,

h~ diG:l1lprecOle:dolj1l8aJliies

PFil:l.c1:Ica'S.

~ritlJ:rienel hombfE!. La ra,@iDclon'C(Jmiin 8: 1iiE! p~(liS!Sn:aiade ~uji~ d 1M lm los 'espadrJS pCdj~ioos, C1:!;!Lli iii 0 . diej]l~he\SIa,F .ai':iJ, el'~

D~ m~u,]leira.gr:aduJJ:I~!as mlJj;~n;,s <artisl:as 'obluvieT·on el, ,aOl:)e$O ,8 una mEl,~ Jjto,r'Vi!lflieda~' de' 'I,m~s de cl!Jla:!'rllO habra, JU1'fmiilidiO, orig;l'm.afnl~nt,~$U, 'Eioseiiia'n;;~~. P'ar ejemp!o,.la,s''PII1~o\;:as 'impil'6SI0il1isLa:s, B'(!!l1lha MOriSDt, (1,Bin~ 95) y :Mary' 'Cass;aM (1S44~1926) sxie'ndl'eron ~II,G.ampo deja 't,eml!l'tlca d!3 qu~ dlspo,nhm 'a5mU~efi!'l~t.. ',
P~i#PAS

Las mu~,ams:han stdQ e1<clutd:a.s tirtl'i'eme.nle, del m'lrrnd!o del ;a;I1,e romo "pJoductora~lI_ Pe'l'O"raJ rnlsme ltemr:IOI, hsn d!:!s.emp~inado r'Q~;es(ila::v'e: 00mo "rnarlieria pl'1:ma" d~1 a'rtis:la varon. ;Por siglos, los IC;lJerpo~femenlino,s han sElll1ridg 'oomn 'ruen'tes de linspilae'i6npBra fa cr~a,thiidad '!j la a.cd6rh
1'11"13!!31C'lJ1!!"I'aJs:, COlma mlll'

'HUM~AS, A MJiHVPO
~IRS~}

,,~.PIN"fAN:!?lO 'Flte;U~

~l'ls,por ejemp1lo, "'I co=

1lin'~~aoMO'

A M"'M~I.\~,

mo s:lmbolos' pol'ifioos, ell oontro de muohos I1llI.'Ul;sajes arl-lstliooS in~ 'ri!lIyen t,es" iPG1FcO' tara
1

PeiiOOA~ LfeAPAAA i.A,' ~DF~AAfil'O~U1'ICA A .. ~1'ft.J,MIONi~S'P~'VAP~1
AJ.A MM~~I&7At.?' W,§l NIOOg;~

Gomo Ia. llibaltad. La'S !1'Itu;lialrE)s;han e5t~dCl.efl.

v

''U'S:l S1~ les, cllt1!lledlf;O,

el

d1erecho '·aex;pf'e'Si!1' rrne{lsajes i!1'lpoil'l~ntecs ~mbiado, 'en muciho<9
'S'slnlidos'importS:J1ies.

p:rop[oo,. W. casas; han
d:e:sde ei siglo

XiX.

Gf.,P·~M~A ·~P6:Z-,~O.G A. ~ ~'I'Mc!O...,~A,PP:OP'6~'!"fO} .i;VlU~ "'Af(,!;~ ~'1A H~H~7

Hoy,;Ias mlljel"e~rijenen • Ina parte di~nn(~va ell la p:rij.cUca arfislie!,. Y' el

~11!!~dIt\o eNtico de .fnlJ1felr'as 'a'rl:is1a:~,.y dQI~s imtig'enes d'eim:iJjair-~s" (prQdil1cideJS; ~afllo ~Cll'ml:!jeres como' I~orbombre:s,) lios ihvila;a ,\Vval'Of'aF rJu'esl:ra com pr'eiflstOn1 dil 10 I'M8.~oriadie! arte ,,'

'~,!J

era n

IE!

b:lirm inJn

me ,categcr~as geflienif~'S, las exper'iElli1C~a5 de 'las artls.tas mu]erell son tan variadlas V complejas como las de lo~ artistes varones. Otro tantol !Sucede con sus anh~ce'd~tles raeleles, socr:~reS Y !li'CI]fticas. -~ ...
-

mu ei'

n

e-

rm

II1tl

'a' s a '

-

us

s

ca,·'"
lSi,diijclJIUad de ,derrnrlr al a~e y reillgiura del ar~ ~~sta i:l'n.:~r'iida pm te<~ri~s ~Hv€l'G'ga'nt,es e~ d!~Ii1'lro cj!e laQr.tdU.c.a;, e5i d~dr. lar rarna de -j::;I [iJmiiu.fia qlli1! ~~ QOOirJa Ide I1lH~.fdras; 'rlill$PIJ~r'Bs ~I, arts!.

~~~~ UNAIr'lU~A M'~'U;;~

Ii.l' Irriismo ·.til:!tnpo! deti'adamos reC~Jrdar' q;lle· I!a~relacl6n enlr!;! i.;Iria imagen y nero ri~nc~,;e.s, 'linllS!.'

I

La palabra, "'ejsta,tl~,af !liene del gri',eQ:o"a.es(hesiis'~l' que Si9Ii111l1lcaiiperlf:G!pcion pet ['os;!llBf;lrtid~s~,to.sen:s:adll·n'" QI ".~lilslbrndildo;. '!:.:E!I eSl!eliaili. 9:)!plowa las, man6rn~ IBn que' 10iS'5ienti~0f5'expe,rima:n.l:al1los.obje:kiis.·Se centra en las sen~eione.s die pia~et'y dis~US'IO y I1JO len lias 'runC:iQilt:s praotfcas, de las (loons.

eue'5!tic;ruil!s ,de' ge·,

'at D,a.bl!:mo,sdliISUn-

g.!.li~r"}~!'11Q~lner:or.ep,;,eSi9/i'lt;a.do en Ilin~ iniag'l;lI1, 'de'l; ganero ·die. la limag'e:n"

'

~I ,g~r.eniJ de les 'Ii--

Jgene[oC~ -en" l!1r1a ~mag~n 'relierB" SG!

le~
EI ~e:n1lino'!'e.sia!1'ecf rue a~uiilad:o pm A.llex;all1der
!

9uraS"que pJnta y

es~jl1ca ha tra:lado de e'.s~ableoor c:cnmol respm,d1e la, 'Mm~ dTileJiam::~a gent~i'l; la belle.za y si la !percopoI6n de la be:LI!eJ28, el'l:llf,e hom~bl1es':l I~·gus~o"' linI""G!rsa~ O'-sl.lb,~e:tlV:ii!I. es •. mu]eres ..

e~Hl!mgflrt~n (1714-6:2). Oesde i9'i1lonces" la reorra

lEI.g~ne,o, "(je" la. ima,g,efn G'S mas;

pwblel11ituCQ: lin c~adra que m~ue· serilla a ul'I!afigLjra .'1~mel1ina £'101 as neoe.sarjam!llnle femenino' s'lla. fi.. grura: ha '-5~dQ[epr~~~f1~dE! dlesd:a :el p~tll:Q da'l"!s,'tp ma,so1JllJno. Ouar'i~o li;!iiClPlri~JimoS' Eillugai de JEll. mujet en !as; ·E!Jrie~, deibemos oo:nl1'afflQ5: en fos RfOdliCIoS d'B "alias' 'I Sl10S 'propias fElIll'1eSE!l1tactol'les de,'slimlsmo:s, P"er~1trullbien !;Iebemos relaGiO'nar esos produc'lo!S "Ilepre~6ifiilacioiil~$ con 100 im~gene5, de mujeras hechas POI"hombre~ que. despues de liodo, ·~On Sigu.~IilIl'enandO 181 may,ori,t\! dedos Illbros de ;arts.
65

Algu'llos IClrtfoos han soslel'lcdc' qu'~ la gbrEi d,e ru1e' C:OrpOll'iUl, va'foDie!s mertllle!1l 'J soc~i1lIlfjs. En la, decadar dE'! 1:920,,, l.A. R,i:~!l'ia9i'ds ,anog,o por ,esa vi~ .:silJn al ao:siafler q:ua .•.
...~UI\lA,Oa~A I~ AR1"~ra:G t1foFAZ,I?iS'R~~IL.jAR:MP1~1l.'8 ·COt.4fM·~TIf!J:O.!li! pii$ t.A. '~AM~P ,. ~ A~'n:~: ge;

Ests_". Ienllom::esi ,aqIJGIIDS qUiS stislle,fns'li'! C;Jr[JElI 19i~
arle .as infiG:par'a~ . b:le de '1a. soohadatli I~,ideolo.Qi(a '''/ f,a poli'Uaa. _
ll

~tS~~A'Ft ~ Orm:l'4. t.A arVIi.:I~Mr~ri i~lt~H~),'PARA!iiO:~M~~1' ~t.. ft.{P~Si'G'U'''''9AAPO~.~AA''·~~

.6A.~"~

£!O~'~Rff £SN u:I'4' {(o\OPO· p~
:LA @Gl'Atil'ILiAAD' Y

&'6t

O'Qmo,ooi"np,teta.m·iilintei:;!Ulono:ma.,; rEI New, OrU']cls:m" ini~luyel'llt!: en vari~, 9iea' dasdGsds lSid~~ die 1920 ha:&la la ~e 1960. la Vel:a oOrrto lin'a i.lriiillOad~ estfUdura.;de ~gnmaado ,que debe efl1)®fIld,e'l:se. eny po'fsl 'ffil~. 51nreleYrl~n· Ota ,8 1J~·tl'll,el1lcio:nt:is de .. LJI s ~IDro a.!SU impradto elTit:'D·' donal ~sobre·el especliador.

dbmCi~, arie'd~e ver.!SJ:l'

DU'Os!;nlii:k(s

cree" qne lei

E:I f,orm'iiliUsmo.! que,se,~e§lifooUE!t en. RtJsi9! 'Em 'Ios allios I;:!fl't'omo de l'i1j R~V(ih,J~6'f1 1917;wmb'rJe:i1 oo~e!"1iia que'dehiamos ooneen'lram.o.s e.n la de 'espMitiblklad; de,,una ..obta.tlilEl,ai1e OO:r1!o.Qbradie ~fte.'1 no en su rtl!~aoI6n 'con lahiSlona 0 la PQII~ica. be~'!il,nl'lies:defader.oada d.e, 1.950.ha,sm lade 19'71J" ellesb'tlicCurallisifiQIi\!cseve:r,Q qu~ las obra'S irtdi\li!llli8Jl~ (j:l!libiialil !ll'ln:e.IJ:- . larse con un amp1iolsist9lm1ade.s)gniflcado. La a!!Jliorti1lmia es ul'i:'a:iributo del . .sistema'el'l ,SU 'conjuntot1ll0le.s qu~ de una. obm. ·e:!3pecmca+· 'EJsi'sitlilCl'!a, es oompleto y S~I a.itorregula: Ie,sla regiitlopoOlr ptir'lcipios' 'V Jeg~aspafficul!lir,es que deterinll1lan ~I 'r;;amot(lii" de las ,ohras partiCtilarr~s qlle~ la iJe'.rteneCen,
rlil

tlesde fines ,del, 'sigle XIX heiBta ell pr,es.a~t';l, d:iverS9,Si;rln l;lel$ de la crfUa,eJj man¢Jste han a~~lltlJJado :Que' no hay nl1gun~noc~6n ~p!Jla"'del a.rta" porqIJel alr-le l::isl:O qUE cO:ris:rderaal'l'lil' 'Una,~;leFedad 0 sus miramlbro~iela. \iIa La cultura.QcciciiElj1;1al ha :frisistldQI en elinl:en'l:oa"i:! ia.lsl3ir ,al 8Jil'e de. ~a MSI.otla_ para·pcull'all'.al heche d,9 que las d:'~flrdcialiles dE;ilarb~st~IITIpr~ deperI,den di~ intii)ire::!~s}! \li~~oue15 mlJlnl,io :p.mi1h:::ulares, Haeer d'el ardel
l

~e'LInconrci9~t(). ~bsc.l~lo e~uma manors. OF;ldecir qua los valbms, no !):u1edsl"Illo~mbiall'~ DE h~Cho'r las, detil1:iiCiOriEJ;; Idel ,a~;ey de 1j!,'Bxperiei1" cia esUlUliiJ.IG-ambian; nota,bIElrr~m,le en.al I:::III'SO de"·Hempo". 67

~ racul,tad que nos pel'~U~f

p.r,oc,es,a.r idea5 'I, Cl)nlleirUr~ las"e'lfl. ~OS~S ,vi'sibLes a IIir,Hl:" '!luda, 's~ de;sc:rrb~,C'O'l'f10 ta 11,,~gria.c:i6n. !L.dS- ,anllIgyos i griego,~, II!amatl'i;fna asa r a~ ClJll~d ;Iphanla~ja~, de

Piail,6n (aplfooc. 4213-3'1,7 a G.) no aplWDaDEl i;;l.,cma,t::uuli GI~~I"VI!';i1:I' I, '~'!,!l" ii;;Y , eson1I,O:S' snbre ~a ins;p~r~c;idn, cot1f':lparaba ~t,;;Iirt.lS!,ac()II1'~m '19'Cl:)po,s,'9!da ![XiJ pqde:res de:lt'u:lrllrato::i pensaba que sl arle eta ap'9Jn.a;srlio[era,ble 'sise. kl emplea:ba para SnSE!naNilla Igente, Y,alOre5rel!9iloll'QS y mo~ales.p'eto~ (J:rIlg~f1ar,aJ., 10 de$eS:lima~a, OQii'nO'ia-t;OpT:aJ, el.lna 'copr,~. d
NA1"tJAAL ~~' UNA-COMA

~w

6N)~

re:v.. MU.rWO

"phO.s'~que s1Qnificat~~~z:;\
L8is'il'l1i,ge:ne,s; mental,lilS' n91
50JMfgloi nUSiQiiie:s SiRO

,biitin una 1orm;a dt~ "~umina-· :ci6fi'". Pued~I1I'drumlls PI;i'F~' (l;epc:lo'1fl9S de' ~ai r~a.I:lda:d~, a L imaglnaston nQS d9,)a~ imQ~ '9 eMS in'ii;;~ale,1Sd.eda~CUIi' tes deriv"'Q lPd:o PQl1Is~mien:. lo~l05;liH6solfos g:riliJlgosi; nomin:ab,an a esa imageries ~phaJnta$m.m. pa,Ia'bra que. 'lalmb1Em viefle,de "phOS,i,.

tam-

,c~11ii Pl1!,L!H M:U'~17O IPil1i'Al- to";iil :fG~ PIJ~ Y, ~f:i l(ii~ARTW, 6iltl~ IMJ'TA A I;.A ""AT~~~'I 65'fA_ AUN M.f>:.tJ.. At!;.Jfi;JiAf.?O'-i?'~ ~: ,M,V~~" P/lil~,TO GUfj:'_LA 'AAW.'AA~M, M~~A,~L;06 AA"F~$-T~c __.gal'! ~g -r~a9 VOt.eA~ ,A p'i9to~rOI'lAF{ J..A Y~~~i?' 'fAVb.~
~P~~Jr?AP~~ FAJ,..£:lt\G.,

pJ;;i,~Ui';fi":'A

'

oa~
'

0'0

I

Paru ~a CU.ltU(B occid,en'tai'8, ml9:riudio '~e he mO<6i,tr,a.pomal d'i.~pUe,sta Ita'cia tma~lnadotl y sus prockJt::![os. Hal oGioside,~ad(J J9SO,S "!a.nt~moo" como las initen't;lof"l,~s'de
6B, ~111

ce.rebro excent.,lco,.

,Arist6teies;, (384..s22 91..0.). a dl:"e'r;encta de P'Jati6n,'vsfa, e~,ade''1:;0111:0 moralmenle 'beil efii::o. ,Onll'ka, q!d:9: j;ll-.;if,li;l ne rmitaba ci:ile~o$e-spe;~moos smQ caraderi"S11¢as IJnh,,(!lji"~ sales. Tambl~!'lI pensaba q,u.e el ;arte posela una fu.nQl6n catMita (o pO[i:rinadora). C:08ndo nos vemo$, ~xpiJiesios a,seritlmlen~oiS y pasiofies de na~ufaieli-a uf1hffl~I" p;i:Id~rnOIS1<e,la,botar" ilyest~' propias 'Qmo.:~on,es. 4

En ,el Renaejlli!~[e'J1ltl. muehosrll6:safos ,ac!9P1aban qU6·la Imaginaclol1 compl(,a, una parts Impqrtain'le aJ pelil11]lirmo~ enl!ende.l' 6,1 mundQ e:KI.amo.. Pere tamllliln descQlln!;!ban de: esia 'Jacultad -por:. '. q lie P'Elrl'S'ME!!J1 cue tSlI1ra.una 'lend€i'Ii1(:ia, aJ de'SOOfiflmt· La imag'rnacldn era a:d\€lpta~, tirE;!! en lanlo pl),dhera. ser cOflll~oI1llda", p(J'r Ia! r:a:z;~'n.,AI.g~J"I:osfiI6:sClr'Os \j ar· ti,stas' creIan que lEI imag:I"I1acion '!e" nia'fooo ,el dellecho die erear m:a!r~ dade.s:alte'tTi'Oativ,es. P'E!nJ insrsUall ~n que. eso sal!Q1 isa jills,lmeaba en fainte el a'rta PIJ~ier,a Gl1lsenar ¥eJl'p.Bdas ·ru1naamenlt·al.e:s ala gente:.-

M~ INTe:I¥:9A MAt..~ MG1'OpOi; ~IO~~t.IF~ aMiliN~R roHoeIMI~H,.a& I"~P!FN~~IR i'P~M [t\1:N'A:rA5 on)~'IEli~i'f A'l, :~,jiIj:,LA, M filMm~ lC"ei·'iI"OA:.l:G. ~u;;:~!io ~ ItUC:[.Q'~ t.A iMA6liIHMI~r.I ,.."AI .. ' ~__ ...." ~.,.[ r-- .fIi!,. Ltw,6 _._ . .:;A""
.il'. ~~~;S'
~

~u.!l' NO~,

PII!lRNII'fANI

,Q~6'lil\105 ,1'?~MlJt1lP'O.,

'-4.l,Il.clo.~

Ilescartes de.~:eabaJ ,r;teeli que men'le abstra!cla la que Veia "t repr~B:Gntaba. e.l mundo. Es la ~gura ,o.fa.vEl· en'al 'OO:n:lilillrl:or·d~:] u:aai()!li'!a!I~SimJbl•

no em el

0]0' ~f$f,ctl'$iolbl'

~a

-rtf

.i::NOd.Ri~M cRUEil
~§iU_lll~'

r~t-\ellflfMlbN'

1~I'l~A~

proauc(an sobre 'Ia bas~ de i,mpresi~ll~~e.nsQ,ialgSi.:Recibimo,s~~m'l)ui90S~ It.sic~6' .ai. t!;aVBSi de,·los se.I'1'1i'dos 1:013, y c01l1verllmo's enimagefies, ;C~"nd"o
iSSdel1;ell1enles impulso:s,;, qusdan las imagene'S'lp(1U~al1l afermer gillad6n.. La m~ erla, p'ara Hobbes, as 1iiimple~m ag,TnacJon.

1::1 empj~sm.oj per lolr-a'parlB, nO!S11ltliasaba 911 reglas pur,amOO:le absfmr> las. ThDm.i1~ H o:IJbes {1.iS B8i""1IS79~1,ere~aque las, u:mi!Jg enes· .imen~a:I~$ .ge,

la Jma..

-qUli3' .es

,A, Wrrlesde! stglo ,XV,U ':f (;lin eIXVI:iII~ la fiih)5ofra d,e ilB 1~lllJsEraer6'11I rsel fto1'en5aj~ de ClUe.lo~ ser,e·S'humanos debI an SEn dlrfgfdo:s P.Oi! la II,IZ de ltil. ramn,; La !maglina'Citm 'era a:soeiadat con Is. 'Su!l~:rstia_i6Oi, I_argnOin'lm~:j,a ',/el pre"julcil). :La IlustlCaC:l"ior'll oomprl;!!!llde dos rarnai-mos6tfoos: lei' r,aa'I'onaltslilillo, y el,em'p,iii'ilsmo.

ro'~o

~ampirsh na,j!. una, ti1:l'~9 ~niaitiil('jr.1:l cOmptlestar, la tacu~tf q~le' usamos C_iLi~.ndal!1\i!lEln.t.amcls: !lrial!UtiiSi u O;bj~D~i td~Jm~ent,e imragrriarlQ!fii~Debem(l~ ~ lenercaul-e~Br·oO!'r"Ja Imaginaoi6n c-omplilesla porq1l9
PefQ'

!:is (lapaz' de d:rS.t'o~~'i!Jl'laril~l r,eaGd~ad e:n.to(la elase de' ma.neil"1iI5 .e.'>tfra'iJlagan~tes,. T.anloel m .. !ion:illlIEsmo Q cClmc GI e'mpftffimo~ a pesa.1i de d1'lerorncias obi/las! 50iSpechan de~Jospodete,s, de' Ira imaJginru:ion •.
71

La ibalal'a ool1tra la i'ma-'lfmlibfun es: el: iir1l~tlJ de. COinSiQlidit!:f la_spc:i,eda'd ~ep'.ilIIr,al]ldD bi'j;!n II:)

reat de ~a lJrrceal.Una id:s,tllo.gia esi~'tic'aque d~ ee q,ue mdo.6 ·dle!b'erramos s(;irc ,guiadQs p.o.r 101,
rn:z6n:,~s represil;l,a porqYI~SO,IDpuede loJ:Gra,lI'

if,!;! las ~(')rma.s p~;maria y sBcunde:ria·de la imag,inaJcii611;
HEAL
ft?t:1s:~ .sUlP:S;lRlO~

Samuel" Taylor Collreridge (1712,4834} proponiaql,lec sa disfinguie:ra en-

Iitl.creati'!;lidad sl S9 l'ai ~fI,pal1e' stlci.almsll'I:e'. Dsair que IMcay. \laJor~,s IQOmpartr:c:lofs~. uni"",ersaJ'~ merUe (ta.lll,;l~ como la be~lez:~y ellgu~~a},es IJrI modQ de' negllf.que 91 ,nrFIJIU:Jo q,l.Ie !fi~s,mdoo as ~Clmpe~tiV(i 'I a;ra6Ul;{;)i y de mpdelar tJ1ns€!nH·' do dele!. Eorruin1dao,

. ~~ r¥'!11Y!!iiRA ~~ ~N ... 01-~ N~ i~~''f!11' V1Ui'~,'~ IIJ!u!"4to'O ,COMO. D,N

LA9~Pt4V.A.
II?ISUE='~Vf!!150~.s:"

. bpU~~\fQ~ "I' L06~P.'O I~A.LANCW,.
I

;rOW OO'Nt!IJ..!'AHro

Mt.JINl~ ~:J\l, Vtil;A ~MA6!!ilN 1)r-!IIF'tCAD'A . .~ Itl?ij,\;A!.IAAt'f\,~

f~T,WIA~~ ~~U

P~A

......

Pef,1I) la comunida,d es~eticili!1 selo, acepta a un fiu~mem' relarhra[m,en~ te pequeno de personas. E~slentitic de unidad que publicita m;:u]ta a to'tilos 105 que quedan fuera su 5ufrimiento y BU elo:plctacf6n. -- - -_ N,o '~Si h'!!!i:ta e:1pe:Mr,o~oRDfm§nti,cD que la Tmaglnaclan, v!1le~'I(e·:a ser vi~Ia:. cP.mo un,a:I<!j:;;pl~ad-.JiosnJva. EI PQet:a ~. arilista~Ua.m :a,lakeceJeblCabal;:l vtsi61i'i Y' 1;;1, insjJl'raciion, 'II ereana mlOlndlp.s; de. slue nos· qll~ rechaz'aban de' pliHiO Ii\! .itira,nila~ de "8 r~1.6r.!l.
f

~~_---'
.
-

......

_ '

La. "tant!il~[a", par p,'llra paJl!e, sOlo €IS oop~z: e~~f;iili'" tragmeflltos. 'J pro .. pomicrna:r tina Jmagen fragm enhuJa e'rnooheronllE1! de)1 rl'lfl;imlo. LI;lS

de

1arrib:illll 'ier6in la ,cOme

artis~§~.mm~ntioos

~ps. Umne,s_ !foU1li~I]t:ilYnale:s

un mod'cn:ife dssl:!araj;~

Wit:nlam Wordswortt (1'no~'1SO),. 'pOt ,ejempilo a :so~le-n;l:a, Iq~eI!~ r:rn;a,91irl!lJ:.e[Or debi'a ~damQ.s a mez:c]~r:noJ loon las eoeas IIiI!.!e ve,mo:s Deberi,~ hab.e,r uli di8lQ9o cans tifilnte entre lei 'Vfi'y el {Jf~a
UI'l, ARelUM:£ii'N'fO

~Ft:a

e~~'~

'~!QtfA~

9,A&,.MW

..

1,6:.22) cct1lia, qille el amor era e poder am;mo que nos: 'P6imih identfijcSI.rn,'IlS 'in}!!gIII1HaliV:6ment,e con atms; p,etrsonas eid.elEB;~

PemJ B,y'S'she S he:lle.y' (11'792

12.

La imagill1iE1ci6.nl'omfmUca esta rG,I<i,[l:i~nii:id'i!I las ide~s :i'llcs6ricon cas de Kant y las tecrtas de los pEl!ns.!3Jdu:uesideaJ,is~ijs Ellem~ne5',

eemos las -casas lalcomo son eil'll- v'G!mM -eemo ooe:.as'en sf m,~mas· !;j. . nO s61,o itm termlnos de ,o6_mQl S6 -nail!~an. ':i:l~eCe!'1l. t"Fenomifl;klo~ dedI/a de, ,' " !" l I'a P2-lllbrag,rie-$!_a "pM-n,o'meIi10n1f = '!llp~itieru::bl".i En 91 mlJlndo fenomenn.. . co, ,pe'ro.ilbimo~ obJeto~; I9lrOiilOIl!:;!C-r8'mos p
~an:oce~rtO$d~ veroad ~lorqule ,s6ja ~Sfa-mos: "en Cgr:iilaol:o -DCn:£ill apll;!rle!:iici_aS~· p~rtJ'ClaJ'" nOI Icon ~ll,l esefiJ(li'~ ~1iI~rtIi5,~iCa. Y'IU9:QiO 6Stj, ,el ml;mdo "'no!.l'm{u:ii,co", Iqu:a a'S; el de ,I',81s j'de,as, f'nolulmsJ"IM"l. d~ .fas verda;;jIOO-:-JLlrof'lJnoas. La -razOnl
[lOS
I

Los, oomIm&91:"11!lseslet-roos; ,000001:lIU! lKant~emanan del 10'bello e de 10' subUme. Un d)~eto beUo 'esta da.iMlElnle' detinldoj . I,,..:·' , ·SJJ oofl&za ptoo£l'de ldcl equllib:rio de'we Emmanuell K:anll~l1'E!!laJ h,alj..[~ niv,ale~de' w<alidad. Uni] es ltd q~el des d _..-,~ t ~ eJsmru;,Lvi.'. efl~ ..! Ifmlr..~,~OOn@..!,w,. "l-f! ~rn:undCl' "eno.m,enico;l'" ,0 :se;a ,el ,muhdo n,~II1J,r,al'que penclbll\!ii1 IOO-S!I:HllS hUe" manos.lo, detHJ:mlnab'a! "iem:IITIe-ni'cd" PQrqy~ ,p~nselba -qlie nunea C~110· I, .... !II!!!!!!I!!!!J_ .• S!.,~., ,.'9.- - ..
q • ..._ ....

-

d@~;~-rr:~,I:as ,paU'l'as oomlJnes con
g.mn:de.za;ext~m8i (119'.1' MoritEllanc a lEI hlZ d~ ~a ifu,mll)0 la'energ[a e~lema (!V-rI mar _tQm~enLo&o).
1 •• ··.·······'

Un ,obJ;elo_sybllmLl es ilfmite¢o'

'I'iI.

"i-'-

!?~.fnH,rr2AMpN'f6 ,

~ej;.w

dicoe-qu,esse mu:n:d~ "exisl,9

,

pem

'
I

pensar enei

no"'PtJide~mo-s COI1Ji:mer!'O. floi,rerrros

po!rque, 'CQmO'_ critatlJr~-

_ Poem n] ta l:mUeza illl ~lasub~rmidiEid son IlfCIpieiLJIades'del objeta. Antes bien, surgen da]a l!IIle!~te-d~1que: Was pefl!l!ll!:Ie. ,

-

-

,
I

--

ITuJ'ra!esl"tenemos una \io~wril)8id UI!J'.rs',_ ,Pero desde un punta de. Vista p'r~(;H00, $'still maS -a:lla, de I"1IJ€lstroilJleanOIli.

I

..' .,...._ .
-_

.•..••.••..••.....•.. ...••.....
~
~ilIDtiorg~ iilllpotrtancma_fd lndiviidcu,ol plorqt!e I!:II':'be'I~.ez~''"' nece~!1iI,rtame!11ill ;subje~:lva. es

-e51~tlica pro\PiiJifci.on.a LIn vfn:c:ulol ,el'111m r,o:f1 r:u.:I.menr.C!q y ro fenomenleo, Cuanda experlme.iilTamcs las OOS"a:S d,es:liIJ~camiiil1l'!l)I"JI, 'looaJ.ria I~SIa· mos _atado~ fI'SU as:pectcl . .IP',ero'lap;:bien parcib;mos;~ un di!!!I,i'iO ,en .e~la~ q~IIl!'l'Io~,da una fdl'l~, de'll'mundo' 'Supetior de lelIs, idea~. EI!l[Jlr;IO us~~~iG!J es importan~e'-e,n tres senti,do!';;,

t~itfa~

no s,e' preOCllp1a por I,as vel'lllalj.a~i m-a<_~eri~:les.
i

Es d'osl:nte:r-esado porQ'Ui2 nO bUS't;laQI',a'ti:Heac16h y

Esul1iver,siEl lpoili,que, 5'i bien ng ha,- lifil·a p'i1UJ'f:a, inv,ariab~edie 9Ius:lo~,I'IOiql,llil' :agrada es SiTlem!pif!el'llI'U~ cuest:iCi:n 11th! ·jf'o..-ma:" 0' '''dl's:e;ii'Il~~.

B Idi@alismQ"r;IiJiMli1lIr:m tl'alo, de' if !litis! alhf qUE! Kan,llneg,@lndo' liljJ,eiO~tepcra ,r:1~' las "lIDsas;',en $'[ m.smas~. o~tf#flia .que cre~mos £IImutlt!o a] ,P.18r;C!lirlo (ps_!_a,. S bms oomo "idea~. "IIdooJo9tar e "ldeai~9moii Vieriel1l 091"i-dtliiof"!1 palabra, 'gli:ega ,;Ii! qw ~5ignlflca;vef'). G,eorg W1ilh~lm Fded1riC:h Il--I'~iel, 'en pmtiGUI~1';pQAsaJ]a, qua ,t;j:1mlUn!do as areudoporr~5mQneraS en 'qUI lo-'IJ,~~l El_sPf,filtlJi. El'l';l$pfrilU 'ElSrondi01"1CLS t\umMeII en ·SIJ ~olalt(rad~, na espeae de red mlJnaialque 'Inter-u oonecliiii.tooas las concien;t:;fa,s, fn.dlvidua.les. Hegel t:reia ql,J;l1:! ese fJroOii!~O _dr;! (lI'.'lfIslrucci6111 del muntlQ' '(1.0:1' parte d.el e;sprlilU era histQiriCO y v>era.I6Il1lsloii!;t oo'~iirml'r'ioode prcr W'e~ 'I miiiJI;orn. Iii medfd~. qlle 1<1 hl:.!!msl'lfdad ili\IafizllI e lli'av-es de--ta :hls-tori,af I"iISie!a 6Mies' mas "f mas aU~s-,-'iaI~ espirilu OO'fI~!anlemefl1!1l, .reirfooela e! ml.ll1do an dif-ermles f,or;. mas; cu"Jluralli;iS Y _M~s!f-ca$,. las culll.rras cmnoiim kX;!p,elliempc. peW_6Iempm S01'I l'a el'!ipresl-6.l'1Idel a'SljJifrfttl" EI' rihmo da I'a h1s'bQriaJ s dia[Bcti@, Eski $igrjm'ooque a nad~ ~~ttlilst~O\. 'TQ_doa ,d\ebever en s m:la:e:i6ri rot! ~U OpJ!.!€'S!o. SiemprB hay lien~6nl,emre!,dos ,ide-as (tel!sis'y 3nllt~ Si5). 1:1 OOi1Ili'C!o' 5iEl!debe r-e'SOw'Il!l''oon,Qjliiando i_dealS QP"lIE1stes en. una

Vanguardia',. \ odernlsmo; p'osmod~~!J i§~IIQ~·,,·. J~~ . ,:'~.'
Hegel

,
I,t, ,I

'

s~mb6lioo,(eS"dt8lcir.el;ar;!e: de~

)8Q&~i!il'!illIHVJe

elaJ'~e

I!os: '€!lgjp~ioS) eSc !Ii:primitai;l'o"', cau.enl~ de f~HTI!;I"I'SI~ 111ill1Ga~

la lb€:llIe~a, lEI arllii!['~IMico (W]l' ~IEld~, ,eI19d,S· Igo)' es ~~paii!dl~ reprfN!lt€!I1I'tarr

pal Ill'la'.d,ominaf

r8i belleza

y iI;l'~,senlsib.l',e"a hr

I'l:ero al al'1Je 1l1Q'hi1lllermill:~do lD.clavra. De he~h)l., el.srg~ro X~· ha p;reseifl.6a,~ .~'~~u!;lasmprendenlle. pug1jferaCil6n die mC')v:itnJentos de~m~ado~';81al(Jperjrm~tllaw con 1i'I!Jl!1I'vCl!s;'lep~u.aJ'e.s viSUla~e!kEI' ti:rmt:fio v.ai1lgtIJaf,~iit,jJiSlie~e. YsatS€l pi1l!'m tI~ribir esh~s. tElnde,nc1:a s," No hm;yu na ai~rrGEI.ld:erliMad para la van~uQ;rd['a_. Y:€l8!:O sa <debe :a,dQS razenes plfirlu:;~p-a~e.s. IPdmero. clivei"$!jwmovr;mi~i['].· to$. pmduje;r.liIn fGJI'fI'I8's de 8Jl:.e rnUltdHe~n~es.Seglfi1ld(:)~ n'cHbdlOl;llns art~$~ las d~ v,lfInJ]l!JJaJr'tdia,nam oompCir!udo r'ai), mis~_as cJ!e~hcias<PQ1:r:U~.
L I I

~rmMlta"J' el b8J~rfc;;.e:~O'm'lal. j?IEm)1 Hia',geil'i,',8Sta Ur1i~do a la ~epre{sentaoriM· lIiln$ual, ~ ateI c~erp,o hYimaJf1!O,'1liJot to ian~o es~"aon imli'erl',e,t;;ilo, r"

'para
--,.I'

t.f'& FO~

PAIl?' '. .,!i(.jEHi~ !-O'!.;illMP[.;~iN"'G eSlLO. M~ Il'\1ff~SJliq.lI

A~t.fr

t.A ~~fr:il,T~6lm~: :WS' ~ A~~I[RO~'f~~O~!
I;

,

Pero todo:s lo~, ovimh~ntQS--: m ~e v,8:ngl:JardiasemQI'QIn de la lJ;a)d~ct6rrq y d'edotS pli@l1le!p"
l05'

~@adem~oos'en Ia bo:s-

@UI§.~~~AN

~l.-

",

p'.f)li'

"~'iM.~~lbH

CCJ~.!'/:OLLJM~N )/ ~OJ..II:~~~ ~~Jl.N AijlA~frAq;!r:i$/i Wt'4 ! MIIiH~~1"~rONEl~I~O' .

. ~~l't~u~i~,~.~

FfGI{!A'I

lii '

q;Uledade.'~~-fiI0Il,[!dad. DiesalTilIf:I I!a. CQiIlVeIlGi.6n ,Y ~ifG:sentB!n una. <a;c-:tilJUtdi r;e~ 0:91dehaela la BlLlt)!jiddJaci"

'iJ'Nllflin .il .m'llil. VAN~~lht)tDJil

'lTR\

,~e;:~~Gu,A1P'M' 'r7:AI ~~P~I·tjL '~L. AFt1"~ ~Jjll-f~"fli~A..
~:!M,f3¢,!"I.c:O '~~T.A ,k~¢1Ar;;-'O' A, M.

,A:i'I:;7"g: MM(~Fr~I~'~ .• ,~t, ,A;R1"~ ~L~.!~O ~~l A tUb>lU:i7a .!...I\ A

.~

~CU!.-1"iJR;At &oMO M'~~U:J, It7M!:' IF'~~ eO~f1:~~~:
t;olfi~:tJ~J.M~~ff~· t.J\. FoFtMA. ~U)MAAA.,

I

;~MO~ .JbW~iI?S 1~.1~\~t4~,-t-1]t4~C"l~

'm~oW'~LA 1"~ARlcn~~!

t~g!l.dQka 119pilll[tura,.'a mCilSida,'i lCil poe;.. ~'iq' (:16:morrorrn a,s\o.e 'am;~, jU~ se .Mii!lJan de ,'~ ~isjm 'Y' v~n h~cja~~ q :e!spiri· t~;~1.. En~inj '~alm]_j::~6f1 d!~iau:l~'"ei~llf~li~d~: como h::l'dd. ~9 df!~~aG-,le~ ad~ Mb~ ~~J l'eEl'm~laz~!dIopor' la, frlqsQha.J~omo la, (,j.l!,lnn~relde La '[;on~J,eneha EI
rJur.~;'.Asf

~UiB,mmantittJ'rmt~lrnenlie!

esta

F:iei~ulta int~$r;JIIiII!8 IJ9lar que'VrrJ:n:~}u;ard~ ~~ Gin su ortg(in1l unl~m1rnom~nl.a( qLi~ :~e'!'erra.a,a :p.atil:e cIl~~I.e!Fa,de Uti ~lglrol:t(ll, 513 :la·.usa!ba 00 F:r.:!n~~, en (l!~ £Ie. i :srglC)XfXpariP:' oe'sc.~ljir a ~QS gruPO$ pqil[ti~a,lTIen.!e. [J_Il'QgiJ!sl:stas: lo·~ia.rn!'!l~:~,

habl~lia. He~u:!I~elr d!l?~~,~(j, On

Xxxxxxxxxx
-----

XX X'X

-----------

xxxxx xx'xxxx xxx xxxxxxxx:OI:XX xx xx . ,

.

-.

'

7G

---

Un momen~(l crucial pam la explorac~dl1 de nuevo!'; lell1gu~I(!s es.hHo~os rue Ia mliJlestl'!:Ide 1905 de~ Salcl1 d'AlJlotr'li'liU!.

N'Q'me!1osimpol1ant<e 'rue:el advt;lrnimieirih:l del el.!bi,~liiil10 en "907-8. Ese movimfenro surgi6 l!ie 1;a.cOl!!!bo'r,il,oio.l'i '€:.rllre P:abl0 Pilc,as$t!'J' e61'~1'973)l 'GQa1r,ges B'raque (f6B~l~~)" Eros ams-las oreiamn un f3sJi~o basadO en is rd,~a que[JJn Iibl~tD de debe Ir:epresenta.:Fto::!!I.¢o~o SG' ~oparcHtIiEl:E!

siff!JP !:evisla.

.

no~~'
..

EI fmpre,si,oni: :molya habra socarvedio la ldeeu:ie una realidad sdlidii1t·si a,camu.ar que ell arte mues1tfa 1'10 que per~be e1lartista, n'ill 10 que. ,el de fd· QltJ;I:'Hlma!fli;!W,1} sabe que e5'~aahi. Er cubisllo ~a m.as alIa.; a:tirmaba que un Clbi~tc;ilin,o,,:~ren.e!.,tlfiErfiJrma ajb~tdllfa. Ttdt;;) IiJhjew ptJede "IIlers.a y repre:· senl,a;rS!iHfesde una leniOrme v:a:niedad de~lI1gulbs,'I ad'Opta. formas. ':Is.!g~ nificpdps dlfeuf3'flt£tS sa'Qui] al angulo·d~sd~li eRq!i!1l! ~1 ~o pemjbe.. 5 Idle:aimente-, tanl'as d'e eS;t\siI1!lIlaS· ,oomo s.efr Ilc1silble S'El debe'll1·mpt,!'!sen t~r denkq d~ 'Ia i'nisma imlagel\. Las Doses'i[l,anim.ad'as "I tamrtiien los ,1r;UGlrpos vivos pued,e:n de.~mpone~e 'en blOqueis Y p'!an~i!L "(·a·esto5: se tns IJNJle,de YU)!la,iJiJr:tElr'"y SliIplf;lrpc:lII:er ~a:(ii:;l ~frearirniigeHJe.s m~lliplril'Sde~ objeto. Tantaleila(Jwsrn~eomo aT,cuijism:j son fUBf1'le.s, imp,olfl'arite~; ~~ inspij'raci6n ·para de.sal'roUos: pos.'!!3,nOII'e;S. d~~~.w1.e ..ademo. m

EI CM~6ptOI de vanguardis Bs,tfi 1~$~r~l::l1am!Bnt9 iig~ad"Q des im.porl8iIil'les, ~ lenomofl:o:s del S:fglo XX,:',el' mudierntsilJlo, y e:I POI!,Urliio!d,eliflfl$!lUl" ~ •

Eo llneas generales, e,r maderrnlsino"se oofaOleriza. por ":61 innorv,acto!1l y la e:q:;iElir,imel'lfadOiI1 en ,lias artes, Lo:s arlimiW mDde{iI'Il.~'1as destl~an 'i'iisi'P!n,:' IcltE1rss-de las ,conl'v'em::iones del Ir,€!alismo, No crlll~lan (:I~tle lei ilII1e pudi~m. 0 debta.ra CifIl"IE!CH!i "dna !'e;l!i9xi6n ,obj9ti:vn de la ,reaJid~_d 1'ampoci:I pefllsooaJnl que 10 que dG!I1C!rriina·, mos fleW&OaCf'Sl;l!a.Un mlindO'f.il[i1 Qom,parti!do 'I recon~c[:dCI ;POI[ ~odlos.

EI.mu.l'ido que' :1,131 'intom·'

lEI modei'lli~mQ

un "mollimienla'"~ .De hecho, ICOffip_f,ll!nde :rnu· ral1ile:s:, el s;!R1bol'ISimol el jmpreSlblilll!:i~D 'I' ',a, decadencl:a, ha.c'.~ el
'0005 movimien~tls dfrle-

IlQ',es

I:
I I

irih::ro d'er~gilo:' el r,flIUlv~~mCl, '(;~btisrn,o. e1
posltlmp~icn~smp.

e~

una oons;~nJccr;em,.

sa a!, mod\EiriiiiSfflOI as ,die cambIa mRs que ~detr:a!~ i:nclol1, ,d~ji!iJ::",~re::ifoJ'les Pisajenl5 y huldil,a~, a_o" te:s' qlf.llj derlOi1Ii'EQs illl· mula:b~es, .. 81:ilirre mod!eil'tll1:stB! recln:rzael roo·, !ismo y ctasefl qUG:,-re.co., Iilo;zcamos que,la, o.om. I~eil!l'Ie 8'S ull·an1ifl:cio,.

el 'futU:i1sITIoJ,el,cons· "tfUQ'tiv~smQ.'el h'il1agiIfllismQry el vortic~smlo en a1'pe[ji\'ti:l~ has~a y dillra.l1te' la- P'l:i'm.era GUE!ir,r,s, tln~lal. ;@f!XM plli'esiioiil1ismo', ,~Idl'ildaf,~IliiICI "fI eh;:!J:rrea~i~m(J I d~'Fl~n:le I~,e~,p,ues de I esa 'g~euE!.V !I• Us,ta . no' eSE!)!lhalJsiiva_.

:r

I

Asl c'omp- el ffi'Clded'T~mo

nQI;lS l:m mO\limienl:o uniii-

cado '0 U!UI eseuela, tarnpd~o :S'!a101P!Jed'e a,social ,co':nl,J.n ~e I!lhilCo.. Ha iOittlli,i,~o,p~CncamGnil:€I, en tedas l~B,al1~ an ,g1l',a:dQ5 viltia~ d:o,~;ta. paEl:Si,SI, la "!]lntow,a", is ,~rQuj1ectYr,a! ia riic~i6'n,el dr~mC!,'a musfca, ,et(i,
1

,BO

Per,o~odqs·l6S MilS'!.Mdebl@lrOn
{J,cnlar

jj~ncllOO~aanlal ocu,r:cmada
IndliJsiU1anzadk!.n,!a GUe<rta,

~sfo~3,d6n

un fenbmi!1lffiO btlillco:: I.l'n's,

eolil~'

df~~ijG.adela:.;~·

er~C'IosdevaslWor~:s,,{fe· ~a:F'nmexa

u,~a.nt\zacTany

por

'la,
~OS:

ml~srpo~moo:s y ~eonologlCios. amana.. letan despd]a!J' al im:ll'vtducHleJQlda
i8iUOOi1Om'[~, iLos~a.rliS'las,."e8,p©ndiFi;!WOil1 BI,er-S81.ifl;~efil:a1a dE! divell"sas-milil'l:e:r,as.

MundIat Los oornbTO!!lBCOIiIO·

. do. lOOOS.smain'8jado··~r' merc:adpS:!~i~s1ib.u:;1~n~:~noocl'!1iroo, , Ftlj!' e:l~'mptp~ 1~.·rarno_&'a'lPrr1J1UrB
O~mpi~{1 $61l) :1d.e'Eao'uIEU·d M~hmre9lJe:~~.gr,9r1dil~tS ~~r~s

Ail;iu'li'Ias obroo rri~'~emis;tas.5tU·' gler.L~'I1que, el mjfhcto f!;:l!oo!etmo e9~ fl,lll'tdamGr:limlm'e~e unmeJ"ea~

dElllla~.ado,. oom'O lbl· ciesnu:C',q's. ~me!l"llrlos'prntadost p,Qr Tiii]aino; GJlorQi\cln,e.o~eljzqrU!ez.

$iiftJ~~_

m~i~

l.I~i~$fI'j1.nA~

~,.dL~~~ ~
~

~~lp~'~Mt:iCl?'~~;' ':~~'.~ !.A'~~I .sV~·~~:MtoJ't~j SVg~~~'f~~~~

~~J"'~.

~ilAO;~~·

L!t\!

,..~~.

m.

A!gtrri6s:. apre,~@.iJ,!ani·lia. rnil:i,~~
ria' oomo

P$;r~iq$ aJi1l5~as m,~no~, I~lt~im~~l8~1 C pJlllab~f'II~s·o.~n.a~· lm)!lInl~.s'domInldas, pqf"\l:a QJsJt~~i~n''I/ ~Q:se(~~:s.6's,
-----------

t~r;t~9cnd,~~miRer,~pe :dep.r:a1/t~l,prqn,. lao A aqYilSillo'~J~:.qQren~;sr:a I'iIliq.dElmiijad, le~ ~~~I~mb,@, .@'~,Q_tl.~I1~e p'rqgfie,sisl~ y I~s :Q'Si ~pr~:sar:ll~~r 1 161mllnd!:lv¢Q~ me t;f:e.IllcV~n1i'fijn cJll(,j;~ 'Y hJ~~ ai,

q_1~Q.s~ la.~j~n oomo una ~e:na.g[!iI ~~es"

a,-u~'amir.n,a .cienoll'~9ad~I~,

'm~~_!I!·'

O~(1~.arfnS:Ja:ll: ylGOrl~CJ!.$; :mo~~!mlst8!sse Tj!~ c
h~:5~_ri .i'!,'i!er ~trl'il~,mdo mQ,I;!I8;rUlO~hSl! IllJ"t:ef'i'l'l !~ml1nQ~ .ptnramente fir:tanCIEfrlOS.' IPil";l~and.i:m .s~para,rs:r ".grM~ :~fledG Iss ~uili!tJ:l'.i~'~rna:'lil\. Y:ai"y ~pop!'!!'.I:ar"'. (}t~G,n Que~ '~n'6i m'~ .]or ~os C~spB,,·ela~e' mDdemo' de.~8;r:r.a.aslar gl.ll;adi(] pow 6~~e!5'eo de ~lon8Itante~.~.~I;peil+ rn,,~nta.cio;n. EISi~f;!; 'I[iJElb,e fif3inv·e.nh:lIr~~'8,i!l!~ ml:smo ·tOCIO.e'l 'tlempo. ~, JtI~a~ml3:lIte", debe ao/I!ld?!!inct~a ·re)I1!Ve.fIJ~f nO'l§~m pr-op;a pltir- . repei6:n '~~lliTiur,ndo•. la:s diw,e!~gi9r1CI!~l,U~n~iI'e aJ~n$,1aS y.:;Qri~:cos ifil1:odernis'1ll5' de:ml,ll'istran q~:e:IlM mi5:m~,p,'til~ro.CllllmiilgJ.El.1'!·pl1"ed:~. 11iI~€r" , preL1i:rSBi de ili1i:a!n,.er~:, m~y'~:mu~a~~a!r.li&s,·se~ )QQi1 Il:3i dlsP'Os~cJ6n de c:f1;da. O~~eN!!~~lr.

r

(Ie

r

, EI ~is~(J es,p.a~i:o mil] derno p'c &11 ser in:~erp'r,etad 0 como III , hm 10 y exeltante '0 come decadenle y ml serebte.
----- --

AJgU.no.S han ClI":i'ijc~Q '81II1i1Q" d!3'1rils~n'lo per ado,Ptaf una "ri· "lion tan sUbleU\!aJ del mund!)~ P:iellis<a.nque: ,si-ne," pod~'mqs oomparUI" naga: 00111. nadis', i1isl:amos oomj'en9pos a la, siJleidad 'J 15'1 mslarnie:nto. Cll;ledtumos ab1l:pados-eo fa ~~tr?al.lie.~,"I!O' indil;lldl!i;~1y som'olS iricaiPM~ diE!!", aCi,~'ElJi c6'leClivamerit-~, Muc!1s;s fligurias mCidem~.sta:s, ~~n~sml:l,en pfe.~lsam~nte 1,;1:11 sen'lido de l;EiI! l!lJi:el'ladi6n. 'IL~ 'obms l:e,alr~las nO\Oil;:Ui lJ Ipirnturras de M'!i.ln.~jn., lIa,S IBst:lllhUas de' ~1ia.'bQIi!i!e'tti' -'PIilf',a_ dar uno's:.1l0C05 eje:mpl:clsal a,ajr~ imll,esJt31t'1 d:flliramente e:sJ~'lendenciaJ.

S I ell mcdemlsm
-',

Cl C LD

estiono el mea I~Si (y Ias Ideas fIBlaclensmill
p!8JSO
,~
--

das de soli!d~z "I objetiivh:J~d}, reI po.smodernh:~mCl 1~levlEl un mils adelanftt tal cuestignam~cnto.
.

lEi modemiSimo' ,re.cha:zana ~ajOin die' un ulilioo-siglrlllicad-o PElTQ 'a(1J] Imn'ffiaba ell] la. qap,aoidad del aritl1! para 'OIrl!H~erpfi:i'!uifld:~seroe:polbJ:H.l!B :sol:m~. p 110, qille' -S']glil:l~ica.p, pued(;: sli'gl1'i'licar ser hum'IllJlo .. Paf~ el pms'MQderl'lll:s.mo. s6b h~y,s[JpeIfLc!e:s.ik1~iones 'i uidatos.. Algunos de- 10$ cooigos'y co:n;· "lencioiie,s promQvldos, per e! -mod0miisn~IQ'p;(l;dlr!ian ssr baslaJnte,.'~iS:hicliV~Sli' Pdr ~jlempliO. BJ9UJJ"Q~:j,"\!':eian' l al1G" como Ur:!9, 19umasupelii'or de a~· e l1~esi{)r1If>plio al a{eanoe de. clertos i:ll"cttviduos ·~alenllosa:s...A(gl.lno~r peasa1>1i11"q~e ~I &;!1e sO.le B-3 \f~i(ll!SOI :5i ·~'fNme pewe~lOliO!1es. ·'t:E!'v,e£ador~s" d() II~ rg,alidad.. 'Ol:ros deGe'abi::llf1. Iq!li~el ailita, ·rue,T,a lotalme,nte.: ~PUro'''1 deSfl:fitenQ!" d'g .d~piFpblem-as iPIactioos.

tie Bec.kett'l Kamika, las

UNA' QSFi:A ~

W '~,At.1 6i:N.. ~P~:rA.f$O' f01;'O~!CA.lV!~T~~ A TIIEiM,ft [)N IIMP'MjO'MM ru~R1~ ~O.&\~ m. liE!:.SP~'fAC~J~11 91 COMEli'N:fA t.A . .

pum~' §~~'

AftTil' ilfl~j... p,

~4G

!?I~ MA;14I~

o p~I~~RP47.AM·~N'flll
p:n~'faiIiUnONAVA.

.'9iIM!J:'OL~CA

84

B5

E~ g~trtJI:o.~l~ml'S~~,P'Qr contt,~5.tl;;l, rqO:sIQue fiingurUI re;gla dglda. Arnnna na. h~~. Siglriitj:OOdo,sp~Jur!d;oS! ~!Ma tf,eS.Qubrit,,~oJ'qi:Dle, tM$lgniMr.:a~h~' va .(1amclandQI 't,odiOellJil!imp~,. lJIS'p~l~brasi' ,~asim.gene81i~cis)!31!lillQ~ 'r~V-'an a .8IUnt mili~ pruMifj~rlmagEl'n.!3!S')' :signas:,. 11'10'~ "18.\i'M3!rd,Bd'('.~ksrgI'lJ- :nlfi.~~!"l':delpenda pe;J:':cc~pr9iI:o dElI.aonli8:)l~(;) y ilI'9i iilli!O!f!al'[lo.¥ f!iifl[;i~11119.xl~1 I ~ ~r:n~e;~e~, nu:~o~, ~l1r:S~~im~elnl1ls: ~ t~;d~'~t~r-u siempoo iJelaclQnados 'COi'l O~I'~ ~m~e!lil81sJI'jl!(IIlOS. EIil'tQI E!.s, ~o !CI1J!:a PO!)liiX!Od...emiismQ dal!'l:om!l1i8 ·ej~ ;iI1le!rI~K~tll:~'1iid:e,,,,., Lo.!?,arti:S~alS~iE! f1emifen cionstarll'Em~n:te a. Q~irOS anigl'as.
1\111,8

t:$!l:)1 b:ace
iFiflO

dei ptismodewni$'

LJ'tl fen6me~Q m~ii/ '''e,OJ:E!i~

(['aid P~UviQU,nu~aJ' dEi\·,e·!i'~.!a!S y 1"";"-" U ..' d1 11I;lllJnl.~I:iJ.S, '" ,1I'i,I]Cj! i~IB~,t:llng~na.u:a~ Firnic:i6tl._monlolitica deJ:IIIfi:ll:.t~,

~~(ii, le"di~eJ1t(r a L!Jl'lia

yana-

p.oslTw,d,ern(Jl, porrqu,B :iBii i~XlG pu,eiLI~ '~euli1iw; trnnjjmli~l) jmm3~ ~ado d:ei motiV,os.

Piero tina!: 'caraetetisHca dla

mUC~U$ 't~:dO$

fJillnd'e DOlll~t:!'I:irapiOr~l1Ie.or cislll'.ad1f'QijOIflE!':S Y lPa:S:itn;l:@;s, de la ~ra:l'l (lu~ty:ra. y'ne :liflIcnlltulI'aJ maslva .. Y iLJJl:en~mt\gemJs"d:Gl dI~v~rnas lIJ!!llries g;f'91 prtfn'le~a:q:ion" indepe'ndencia de\.,

pradlJcidos eI!'1I '!JII'UI cl,!ltWra ,jPosmoderlila es que so!'! poHf6nicosd'nablal"l,'a Ir.aves. eEl' mlJi[lJ1::IaSVg~es is: ~a \l''e:l:• .Tom:tlll dsT

!as fron~sit:a:s nac!'onal€:5 'Y etnk.la3~<

A ve;q;~sfa ha~e~ci)1rBs(lfentemefll'~e.
d~'aI1'1~" r~r:r:n,@s'd!ea;rt§! :~o;~a;~ pfB:stad11l1

mU~r, tM,O'n~;cl~nl~me~~8" )1::1'PUiillto' eSi .q~J~_teis_.fIlag;e.rfes s'9fem:llIe[1~til'an Lan !
J.

61 c:D~'Iia!gie,,! ~liljmO~i1~:aIDe" PirQ fa \!'€,C'.es :0citl;lfl :a'otrDs ~rtrS;!as

'oomo: .ffr pa,s~lch;e.

:mle.

pl',cii:lJnoam.enle i1!Ifm.i:gades en rill11esha [:i:uf~uii'll.que! buen~·pafit9 deillempo nos

~ent:e!-s ue:deli 'Be'li (tlmatPa~'V PnJ~IEiCS' p :Sin un. !'IIuevo oonf.e~()i. '
f,lili!~";,

Im~g;en:es SIOlrl It;;!~pm~iooael~ oomUri! de pl'!~kfli'ml',cOImlP1t:ela.s. Las ·~miige.ne.5;.de'· DJr:laSAiOflfl:e \l18.r'iedsH:I de fUien~€fS dTr~· i

Em~o:ntr~rn~,~~~andQlas ·s~nl·e~ler philina ql!lGi 101 haiilEHlil~IS. Ol;ra: lorm,~'tiJ'B p:ral11t!.'l~r e!S~Q[(lea es qUill no hay ~lIj9teSirildMdua~e!S'de Vl!illl!l]t.lI1;i1li d,e 11il:S' im~e:J1eG q:ua nos rode:aI'llIPcrqu:eo!i,\l;!3:

eplfi[b:h':!i1!O.ia de

!Estas, co~as hac.ert ql,ll'i'~! se vela:.,~;dpcismQdemi5!mo' 'como una fo'rma do IT'" ~.er8od6,~ lfS!~, fteg~~s re,S;I!~t;QIi~'a;$.E"!I] V'E1fo.~d; ll1uo1i1!D'S_' rl;!rfUcors' sQ~tiencn de qtl8 €[P"(115Ir:I'1'G.d!~mfsmo ll1iSiun re_n6ITH~.r:Ie 11!;temdof. SuenraiSis en la mlLIIlt&pllcrd~d,I' Is, 'dJf~rEiinc:~iy rr!ov:iJ:l'!&e.l'Iil!),s~·V9. comq un 'Or~!a:livo' rncjlrazo. de el 10.tS; ·f.~,~I1'!lels,. '1Jf:,a91~i:CIl1,a.!~!51 de"tlrll~ad .• e.s:I;aI'Jiliic:lad y IJMffOrm'!!i~d::. Pem O~I? pJ'el~!i~E!rque. Ii!;~p~s~rm}j!e!!TIliSmq, o Uel!i~ ni1l'~~:{ I n im~gin~JWQql!l~ !:;I·irrret:er.
1

jj'foaG VA~.dOFnJRl~ . ~L. ~6f'.lRil'fU @~. ~"&J.I~f ~ !JJ'<Ir ,",~J1!70: ~N:'Ei>,!.. GlO!um;:·'fa~ .. t;~, fORMA.G: ~ilJt:e1l,l.~,!:.~~· 'Pl,(W&';f!4 §e::!"!~V~APM

§IMf~~l'4tr~<

. dN 1.09 (71~'f~1t?RF5i

roGMo~~~r;~a ..
P!,~~ ~.~

~'1 ~M@l~IAr?~I'

,~~Mrl~~ .'t AV'I~~ t'l'E' TV j ~~t1~~'nc~)~'v ,MiiVpA.J

~Iy~,:: Q~

G~ ~N,Bi'~l'I

,t::Ot... ML!ilMA0l

"(r,7?r20

p~:·.fltm~~

FtJJ:lT11~A,''fI' PiilFQ~~

'V¢d.;tiO~,:lGO'Ll,n~tr'I.~

UN Yf'I!'plf?;: INl"f:'t~ ~. :e.G:;A$; §~Ta~'

N ~M@~rr'rI @ltl"'~"'OFrl:?~~

•.

!~UW'I~ H~,a~)~.(iL,4R

Mr;:;Pfn7A

~.~L

~D.~ ~. ~~.d

~!n

Uil.

l"·'~~Ic.;~.

.....'f.i~",P,;\., ~ ~N.

'~.i!lli~I~1"p,

FcbHbMI~a;.~. 'l~S ,!,..6is' E.'O§M@P~RH!.~1'A$it

;i~'f;l!lilAOO' .~'f~r~f;I~

~P1APO··

I~R~H~~R

·n~~A.

Ple!"mes ·il'l.negatile. que el p.g'!ilrliO!' Jd~rnjS1mQ d~s!JaJloriz6 dfra,Eiflcii.lm:Lt!iii1.'~e'ITIuthLl!3ITU~m oociden~a'le5"' alJ±ii. 9!i95: la '~!J!J:!ridad~laay:!mii3,. II:ilII.)ti"3ididffiin, ~a:·1.1e'rctilladl, Elp(lSfMocle:mnsmo maI~ urn:ci'lmbjo cruol:~ren ta ,oortdic10:n"d~,laJrIi~ "J dlef arlista:. YtS!ITIlb~ern p'll.Iede iO~r;e~E;!m(isi11:'1. ioS;-'es:pe.cteiil.1ore,Sr, mlJtf.Q.s~.Illama~t\rbssl!ie len~e!1dlelf' . rlI~t.I,eslr,o pmpib 1:1ll~<'I1r"en ~:~~pra ia, .Cb!liItem.p~'t~nea.

.

E!iI 'loaa OUltUII"D., las i(i'i1iO:I:Og'~'a~ 'f las ins:lI~uttiflnes· r'G~ 1a;C'ion,adas apay·an .mooos· parlio.ulams, de ilsr y. p. clulI:en otr,Os. C!lJandO! wmo.s, l:as eosas ,deCl1ilM mlEll1lera s'[iamp,.!:'e ·dabemos 'l,aner pr:9S1el'lt~ que las, eslarJamos \iii;ln.Q.O d:eJ ,manaras to~ll'I1[afltllt! dif,enil1~es sl' f.UEI.isen ,(jtl'erenrl;elS' los ,,",more.s: de! tluestr:8! ,etmlif,ta, ,esto haQe IqlLl'!i!i·nuesl!ro rol !:l,e eSpl:!Cladof sea IITI!pOrlante 'I' ac~vo. ILas iml.\genGs nUt'1ic:B.son iBicalbaI'

das 0' autocori~"G;nhjatS1~:sc'l1Q' :ld:s~ef1an aT Jas;m,cio v:lir· 6 lual que es nuestra tlirea complstw.

El s~glo'XX ha eiXpfufmlilnU!· do una. "c;risiS"·e'lrila I"f!pr'e-,se:nh~r;~6I1'. Va.ino' ccmrit~mq.i!jl, en la Ic:apaciida!i de ]'os S~· res hum~~os p[l1l11r . !;l.l!aJdrQs 'VE:!rci:di6ds;; de la f&. -alidiad. Tenemoer con6ienici21. ·tir'eci~:niJ€ll ,!:h1!~q~!e·: n~~SI:ra .. Pri.lt,oe.pcl~h de!1 'm.unda, i3S 11:1' ci!eria., S!i':llInTiiJ;lre ~Eibemos

I

para

imag'eneSlrtillrepre.sen!:aiil till [,ea!.i:g'iil;!:1 sino ~er~ep.'Ckmes ~$ ena•. EI conc!?'pto de lJe,r~ Icepej~1I1 r,e.emplaza, 81 de r-e.. a.lid,adt~P'Ili:r(),.sll'a eroep~on p en pJ',oc~$O ineslable 'i delirlral ~lbrerlo,lquC~D1 Ife\,; ne el poder da'deddlji' qua manerns tie :p.fjreibl:r' 91 m.tm· do· son ~alh.iw'1 c:.LI~he:s .fic:!? .

duids;rde jg .~Iil;e'~mos. Las

e.~

'UfliNO:.,tl il'.N.~ Mtn'U~O.r;>e:; ·.!.:09 (!~~09"".,.. ,

En ei ~ur~o ,~'el 8i9110 XKs-e ha.n fOrml.l:'ilido muenas 'te,Ori&5 soble I'os I!'1IltF do~'de p~lijblr ,las oosas Y' i3'nt,emier'llas.F:ara 105 fin.es de esta ditcus[Oi1!, tr,es' Ideas, U'~r:JiEi!n LID, ,peSQe\Sp~~i'at:

-

Obras, V c~ntEi.kt,IOS,
--

"

NYi1c:a,',9')!pe.dimernamos laG: obrBjS de: ~i"'~ q~mc d~jel6s, 'ilI!~ un Stf!mpra,llilS'imaginW'ilOs en un ~111:e~ ..EI pOlil~O,pLu:tde'oor 00. museo, lUnadase, de,arlJll', un program,liI de TV1i:Jl1'l P~rlg~i::na.de'~compU\ladbl'i~;,ur:fn~ I:ao, una post~l. un ca!fen'dwIQ ... Mt8lIisi'a'~dna in,I@,mi!f1'ab.le,..

,,~[o.

lo~'~d~~QS ron:r:fa,llsLilils ooooidefabalil a la, l'mJ;l9~n como un te;doqm:~~pB.ll· I dlenliGl. Querian ijl.le ,9! oDlSe'-liVadodlectow 1ii1ci'eraroco en ~I' pai1iCI.!i.~!!l1f U'.s'Q de i08"lem'ilseiTTVenQIOtlies (!Ii~J'lexJo. Sill enl'a.sis· se!e'xtendta: ide los' :tex·: f,CI,S, in~i:\!iclu~le~ s~tru~iill.ra.s. "I.,I) 'q!Js elle:do com.Pra:Ii'tJa (J,Ci'ff 01i!"oS " lE:Xlose'~ , mills, ,signlffca:iivQ que su ,p"e!]leit1t~GiOIi1B$peclflca.

mel1le-•.iJJm.l imagen nos: CIa ro~· ma~ y Ob.ielos. qua son p.ooo
signtlfC'a.ti'lltlS en -:.S:i mlllfM,s'.

ctlntlliu:arcasi

Dobr,art'S€f1tf:d,o 'li:u~ali"l:d'o pO" los Item,os en .!(iieil1os e!Jnle::dO*~ y ,~s, 5~nif1iGa!dos cam'trJan

ruandg oe:mblM sus

OOIil~e:X·

t981,POIFejemplo. ufla,de~as"'il;-' mo!i'as hEilh,~~ezasnma,rlas de Cliiz.ann~ c:o:i1jar.l'<l!$ "I ~. <lmf1j~
flifo' I;)na

Lui~go~ los cri~oos~.struo1l);raltslas ,~e,ocupa;t,[:lI'Idie: co Gear una irna9·~n 'en ~ un 'grupQ de irna-genes, y de ,diviS<;i1' ~one~tolie$1 f,elacione:s Ie id~:s '\!nrve~ s~~~ , P'!3IFCI' :~~,orriEi~ :Pblst~riores han Gueslio.nado el Cormep:lo Id!! es:lflUiCJtlJ~~

ss probatfl~ '®i3" sea vl's]a 100-· .{libra de-,tad» en eJCiCl,n· leiKlo d.e una galetria '0 €In 131 de, lin, c;altaf.ogo, d~eXp~5Jcion.,. , ...pe.ru, Ii;',~mas probable ll:liJe Slil :10l!':oo5Jd~re un mo~i'l;l'o decarat'!;,i~!!,s:J apamce en una camtsel';;!, Q en Uiii ,iar.ri~Ot de' 1LiiI!ii flormas:"I o'!';)1&I:oSee' tali 'imag~hsf;gueil15:r,endOi bil..:slca..d . '1tI,'!n',e, los ~is;";p~: ;perc lafn:terpre.I,a. don qlle 'IUli~niaSode eilos:;-;6 a'rler:iiII much", s~gLlIi el corit'€l::do. ~ 0 illa,), hiUri~ I'l.mar ap:ropf,9ido p1w,a una cimagen P"lt~ que las im~gelfliSpl.. i'i~d~'n ,~er -desplilli.i,ad$.s" linlem~Tnalbl9IT1en le,

(lare.

demailiadioprofil~·! .:EJJlOSII~SI.M;tlJ.alrsmohal.re.hdadfl;la.es:!r.Lic:tu m 'I adel1i~Y'ad'O en oon1bio fa ';a,Re;rtuf,ilii ,def renguaje en loid,a$. 5i1J~ JOlrmas,. I!LOS 'di'tl,ersos Illt,@me.ntos qu~"flCirman J!.Ul t!E!'i(t.Q 'n'o p,r,mJuc.fiiF!, un sig:ni!lcado esla· I?lle: SiLIgi~re'n ~i~:s: :iiigni~riF'a~h;),~ p:o,S'ible,s,. riinlQitllilo de los cuari~s es mas w[trfiab~,s: {]rue ~tD~ oltt'd~. NiCl ,p:ri:igr€!'samos,de ftl"ldiL'JlioSa verd,ades" sino d!f u.nin.dioi'q a,lotro. en u:n p.roc~ii!O d.~lU\~glo 1r1'lermiir:lalble:. I

m;El!.,>de.'1:tficto~ imagene.s, intJ;lf]relacio.natio!S), POI" p,,rincl.pios 0

lO:5 etnic,os; p:p!S.~e:slr.t.iG1!1,;IIraln5'1:as, enelJel'l!:ra;n f,I\l",i'ijilricU[IQI'illa h:iea dG' un ~:lsl~
'Ufili\!e,rSblle.s"

.fY

I
--~

--

:@>
--

--

Iii!. ~R'T~ MOP''p~'
~M~~IA(.~A MIl' ~.9170!

a:::s,

.DeMPlSIA/I?Q

EI arl:e'del sLghJXX hal e~-pe!limenlado CClrl! esas dos Id!3~, en una variedad ~re maneraSl,. Eij artra fXliIJ. que- se da$arroll6 en Estadoo UnIdios len fa d'tic:a··

da de 1!;l'60, olrrece ,a!gurnos.ejel1l;P!os. IR'oy lilc!J1~em.deln I~n. 1~92:3}trabaj.o. ,

COf1lrlais '~.cnrcas de Ja. IC1ulmrn,mMiv:a para prodIllQirallgjl!.ll1a:s, de 'sus imt~tge· I'l~S masfa..mosas. Se~ecdol10 ourad:ros de' hlsfal'ielltiiS Y "013,IffillWCd;.ljo en ~h~9 !;lobrs t,(lla.. p~Od.MCi.fld\r.;!lsJmula.'l.llf:1ij re~irwl'a. E'sas p~fli1;iJI'QSsa asemsJliilIlI1tan~Qia1..1asl:m'Mrtiro:es.Q~ginar-r;lS: .que de, Ja imp,I"Elslon d€l qUia 191~rtlsla no . .. _ ." ... ' _"_. bub:TIe;ra pUiilslO nlii!ida de sU' propte; " ~~ CO'!#'A "Pfl'l.[. ," - ~. In.... n",,,,,, .,,.,'., d't' rO~9i,l1f:WA[70~ ~(~rfiS~lRmCl.~,!]aC,~n,.en leJ~ ",,~ ,-,,,,,,,,,,I, ... h.· ... , ~iI'Ot4~g P061~W~ /Pi ·d9i, ,los clJadros- de hlslonelas .pa.. 1P.ARfIR' p~. " san a .seralgQ m~y dif'e,rente 'QiU,EtO'· ~. dOl 8El liDS e:xtrae de su cOl'llteJC~o ICON, , ..origlif1laI-·v se los oonviefle' en pll'lliu, ras ,al oleo. ,AI espacloooJ' sa 'l'eplde qua loslnterprete' de nuevo .. Po'r'rl.1n lado" ya no eon parte de llai sEI!:luenda s~r1Io:ql!e.sa prnSl9'l1lm eeme imageI1lGs{sepru:adu. La, U· f'!ea· del g~ot)(~ ya~u)1 e:~un peqliJe.i:iJg fragm!l;l!1w :yna ~alf'racir:msi' 1'10 que sa oonVl~rlia en una narra· <oiein elil si mis;m:a'.
I
I .. ~"",

Andy 'W,arrhl"ol (1 Elae::a1) IJs§b'a objGIIQS. oomuni!!S 'oorno lafas d'~ SOlpa,. bO'I:eUaS de g'~eo:Sas, . p,af'i.os '1'dil'u!r,o c:o;mo

sus p.intu(aS':

.

'

"

tamas

d.~

y

r

oe

:EI nuevo ,reaU.smo (de;r'lo:m'fnacf6n IllveoFlliiil!oa e.n1900 con rlffi!fere!tmi:~ a lUna mU9.s:Ir.8i Jfea'luz;g:J:a-a en Mll'afll,)' i'amhlen emp;rSa olljietos tri\rjal~$'ii cOli,djaf1~5.A (111. 1928) 1:re~a:.; C!3j c.ajas d~ \;',Ictrfo een 'Ell: rcqt'iteniIC.D de.:c,ub_o,s IJJ:i::!resid;L1oo.,· ~:.rt6'TielL1ioraes d'i!I.tenedoires y clllctn~r'~. ~!S;"O.S 'Oibje1os scm muy' rillmmare-~, paro' .G_U8is1!a ve:rtos coma tale::l ~ (luanda se los trans:po!her a un (iOih~axtol if.e.ren~e.Se~'\i'uelverl 'i:l;:d tmiios y mislelio'Sos. R:rn:cHdamos quSrvemos 'IOOS~S semejante's ien nU€iSl:i:aooC:ib.a. pem 1'1\0' podemos daJFI;ai$ 100 mi'smos nombr11l's'>,

f,man

!Los si'g]n~ncad,cn,s dl~ [OSlIO·bJetO$, sentades 'em '~ualquier mmagen eon elpl'odllH::to de do!; factore • tcs !lugall'lE!s en quee~!ansl~ hu~dos las ob]eto5j y 1'lilIlnterpretaci, n que il1ac'e el. e:sp~otadDr de in relaelen entre las casas 'J SiS c[rclIJnstandas.f~si,c!;ls. -: '.. .,
9

rep '.

Trabajar con siignos

~,1]a
Ii' I

~~
,~~,

;

~, , .'
II

-

l

*~
"•

.1r: .....

.'

~* i
'

... .'• .' i

:><:'\\
f ,II
"

,j

"
j

,: "

I

.l:a: sei'!lhUlea (que ,Pf(rC~~e ~'flla ,pcilabra Q,rrjega. ~s'emejon"g s1'gno1.es la et~.m:~,a de los ·signos. Esl.ud1a las, m~ulera5,en Iqua' los's,_gfi9'S: rlln9tonr~e:n un~~-Cl.lltur~. 1fqdo p.~,~,d:e ·h~e(seoemo un signa. ~e.$(Ch;fel punta d,e. vis:la, de Is: se:rril6Iic'a, ~,Ih!':"Igll~le fil;ci:uyeJoClas:,s:s '~ol'ma'i? d,e :siglniilitaci6n (pa,I'abf-aS,,,, cLla~.rO!$.; movTmi~mlib$;, gesl,(Js, ediriclo5. rop:asl, mue:ole-;ii, menus. 'et~"), EIil'lend!:lJr II3,s imagelnes. sawlol:hc~ mente S:[g(DQr.ca deteclar y decodiliicar ·5US ,siste= 'mas di1isigllos" Las.obras dearteno son producl0l5 ,cof!!Q'e:l~dos; Snn, ,sobne 'todo, sl~no'sabierl,os a lai'nterprel,a)ci6n.

Pcirc91 .sostenJ,SI que un srgno es. alga qu e 'sefh;~I,a aigniHoadt;l q,Ui?' ,es,l~ un .f1.!lera de· ,eli y'que te,l:lecto,r' uobsl~!~ador ~!,~bora;£;!se :Iiligrli'ficado !ie.gun 'oomrei1cf,Qnes cliitufar:es. S'i ',~pllc.ariiIOS e'ste modeil:l18. ~;a~image'nes Vi,EH.li;I19:$', n!llUlamO;S, que' deoodUficar till :ql,ladro, impl&c~ -tre.s ,oo.s~s prff1dp~.I6lS,;
I

---

prlmero, ,e]cbservador reconoee el euadre come , "arte''', por su COl1tEll(~,O 'I no por su cO!1tenido:
segu,milc.lT el obSElflliiiODr, sapara las caracterisUcas mas no till bles del,cuadm: eorcres, melodos de

Un-s!gnolntl es ni Il;l'm!. ;w~a~ ;nil' ~1Ili8i '!lde:91,~. Es rug}O I;:!!ue~r~pre£enla" tm:aJ.c:ooa·o una ide if. OW:lind,c, olmos, ol.as.mas: ~1S!braS'l iCi~,W.1·d~ v~rii~'i~agBnesl no oJlmoslleeimoSl'vemOii;i·posas reales' 0' ideas. Enl re:a:ljd.iUi. re~~DrlriQfi':DI1(lic[:o$'.que:d~.~~mQiS jnlerpretat B'eg.~J"a'riTelMs s:igfif1ioaooil •..lQs fo!'ITIifillS'i los 'c:o~ltl,r8S ~~e' n ~U-;:i(fr,o p'tJls"de,i'ii l1~p~ese,lIltar u persofl!9s. ObJI~ltl,sinarilima~()s 0 Clo,nooplps abs~rgQ'lo.s.. :P,~r_o 'cua.ndo"mil',a:I1)OS el:cu;adrO 1'10ve~fl~ ~igfii~ioodC!;S dlreclos •. :Per~U,)IIll'OS 'i~lu,Sigf.le.s,a variQ,$:si.gnmca.~rr:l,rIPQ~ibl~~. los recogemas 1 toFi 'li81dilJdmo,s en alga que Ilene on l:fgiril!in(;ad'Ci &fJ.glQlrn ·o6d'ig;(j.s, Cflr)\I'e\n~ifi:neSi y habill:os; de'l1ue~fra IculWral. No S'i~lfripre'feih~mos,dcnciernciij de qUio ,apllwmoo,

compos:lcion, simbolos,' refel'12ncias culturales; tercero, el obsef'lador perclbe ciertDS signl'frcados en 12,1CLll',H~:ro~ im<'igenes CiU,eC!!l,1Il de sigll'l~flC'ad'o tas sin un obserllador dispue'slo a interpratadas Si;gun cDdlg,o's IIl~ntiicula!re.s.. ,
----

para

~.

~

-

13,s,iI.:sreglas.

b' d . 'fT ~" .. ~·.,l1' I m:QIu5o. ,B[;nf ql,ie un cya. d rc 11.0.areYe·· de ,s~gn~!1~I:.lIO 0' .',es' una "~, uQi nl,~"'I~,~• .... . , -(como h.aeen cieltose!spectadores trente a.1afllaabstra.c1~,. por ejem~I'Q) es un .modo de, d~lI'lelJjn sj'gmli:f:ioado:_. La jmta.gen "Si9nif[~~ r8ira[la, de' sj~" IQt1iitadQ Ian ~{mnlnos d~ k!'qUB' hi ·~.ulltira (#11:1 spectadqr'ha defi!nido CiOmo e pcseedor de sig!!i}ficarj~,.
'I

TS!mbii~nel ob.~teirvado:r es un S&g~ Cuan~il l!1terpre,ta Ic~. SlgfU~S" , ro liat.e. sobrl~ la ~e JOe. GCd.ngos y o.o~veliciQnes ,c].!llurales, no de S~! OOpacr'!.1ades· peI\!1l01':l'aJ'es.
00.

si,gnol'':1' que no. Es probal:de que (i.?.Gono;oo,amos u.n cuadra oorgad[;ll !lf11 UrnI, gate,rla. de 'arl:e:.oomo '''arla'' ·aunqllJ'~no InOS 'gl.!sUi)" U~:aDfnlUradR IiriWa en 1Iil1:ta;-plla.de' residu('JiS' par aIguien Q!JJe,' sa ~ CMmado eiJa ,aun puede sat reoonoaida eemo un sr,gno, ~!'tr~5Hcq,. tPero cuint~ gente ~l)irga, ntm: ~. pBas. e de, boou~a '~Ii busoo '(ibfas de arle' desechaoaS"? ,l.Y pueda fll1cu.a:dro arrojado·.a la baStlI,Q'se,gulrfi1riclollli!lindb como "art~tsi, aai,e,esltt ,ahi para v8rlo? n

Un'sigut! ;5C!J'O :lJue!deH~vrlcar algo' ,~e. 6slaiJiuera ae' I!:r:si ~rglll~n esJa p~p'a· moo para \reno como u.1Il,slgno), vTnCll1~i;lf,lCl con Uri a:spec~ode 'ta ff:alid~d. P,or iil~PILl~SI,Oo.1110 .hay ooglas fijais,que· datenninel'l qu~ sa ·pl.:l'e:de:'Ve,r'co~o

de

de

IT,Iir,p lossigrllloe de una 'image'rl y 10,8'vi'r:i'C'tI~a,O.On obje,lo$ def mundo, no e,sl" ~expJicandQi' la iim~Q.eni"a:est~in~9~rpre1andq. Y led,t! fllfe,rpteta"oiolih oornQSi€l~sabe:!es- siemp;!! p~J'_cia1 y subJetiv,~" EI . o~elVaeor no' produoe un paqu,me br,anheoho' ,d!!Hjj,gnUfcado qlJej"~:Qtllls plJaci!;ln ,oomp.:trli'r. La qu.e :produce!!, 8.1fnl91'pretar una ·ol:Jr~.!9~.;slamIJJrre ,aUo sfgTIIO, S:i veo UI1i~ ouadm de una ngJU~d'9ril~niT'!a :so~l:einlfen!c1oc un a~ dai, €IS probabte que me' dkla .!i!I. nir miS!mo: 'i1Js~e'_ell!un ~;ifmbClIQI de ·r,~_ e.S· pl1il'Mlzalli• 01910 lli}.!i,t,o pOi'qllie ~rarlas ~nWlm:~10\t'!e'5 'lJislUlaria.S,~Qlt.lg m;e hal'll O!Jan.ClO un observador
I

a~seiialdo me dictlTl qu.e ".mllj'er·+: anola ~ ,f!speranzff'. En IfJ~ti9!rtnirml$' de Ptejl"Oii!',la ml,!jQr- qitl:e1 Sosrfane un ~11(lJae's un "~jSf1,o;g que !il,s r,o.soqiado L con lei. Ii,objeto," esp,eran1zapor· mJ" (ill interp',~~ta,dor.

Vetllmos Qtro ejemph:~'. 'E"n oompal''ils' de arnig'Qs Y iJolegaSo,. &,damo:s par desoof11~"do qu~.I!J1,oe,nro\pas, par que er;lla culhlm;.ooDi'(:len!tal ho es.aceplable, ci~. d'~'la p~rsoil'l:a1i'dad -de' ·esa;\; pir:sonEls;,?,t'bvj!3lmenle., am .. basilJP~i,gnes' SGI.sosli'enen. . Tooepul;!'.de CQ!ilv:snirseen unl sfgno: algQ qUe Uane un slgi1i~

aJtidar'Jdesl;9'11d~J? to' tomillTlOS' eadifpreli1~a C:Cilmo SfgM; un nl'1di~ un

IlCijd'o que ;e.st~ hJaral de 121,

,I

'Pel"O ~6:lq 'intaW'tetrO.llfl!l.imagen tfe 16SiiEl. manelJ'.a!de.bkh.'ll a:mi' pr,~pan',acl6ii1 1I:~lttJtal.,S:i pe' teneciera a una, clJlIllrI'radoll'ld9: !SJs"figUlra,s ramenina.sl·las, aoclas. y los.~riCf)p:IQIS, .abstraC!lo:fdij! as!pe.tanaa es1rJvielrantotalmaJlte' dill. sociado~. nt ~saliarta.pon lIegar ,91 'lalr.~ctura. Wi haJt(,i la. re:tacl6rn- de no h9!~ l:Ielr'vl:s1lO antes 1~'l:liMros-slm1t,6ire:fl'. Fa(a .:a!iguien que nOI :sigue 1~,mil5'maJS oot':l,venCr~[)1'l,e5qu~:'as mia:s, Mmuj~r"~ riMela!' ~."e~p~r;a!lZ:a" l no-ea on '~IglT1illC'a.d:Cli sInol ~Q!liI'gnc, qUle r,eqlJ.i\e~ mas·interpr:e18,01on.

98

__

.

I

.

~,

.- de u~,Jdloma a aIm.

,_

I

_

'

I

II

I

,

._.

i.

Il"o~j"<!zui~" ~'ro10i\G,tc. L~;a. rH:mn.bre-sde fosl oolo!~"9$ :sa crean denim dill' una rul:tUlr'a

N~ nombran t~onceptosuni\I"~rnalr~le:l"lte a.cep~ad.os. No I1QSdi~n qUe'son M,amal'i,.

e~ptlciliGa .5IEigU;n· l modo e ,c':JtiU.ura patei'D's !!I mu·ndo. No hery UIIT8 C(!)),_
!!rj 'q-u'e··Ies:<l!.

rrespondeneia ,e~acl.a.p~r

.de ]g!;, oo!oms. en ijngle·s, 'I
(In ·lci1iist~lrano..

~emplQi

ehlJf~

IDsnomboo!S

~1:,l(lII:'JgiJ,aje no nornbrii'l COIilCi;l;plO"S_unlticl'sale.s , oomp~rllidiOiS po r 1,U1,d as las, Ctdlul'a:s. De h~,cho"erea

para ~ntatldl~r Ell mlUrndo sellon diif.ef8:nlil?i~ir~U1ns-. t j:ar'l"ci.2is clJnur,aM~s.

susproplas c:aiegorla~

Sa!.lsSure '!amoien sen alaba qtl.eJ 10 ,t:f~J6.1!J3ldEl signUfi. midQ -, uns'iQf'lo no.eB una a ooalid~d Individuii1lJ, :p~.rtlr;:LJ~ lar.El ~ignjfi~atlo 'as,'~I p~OOIJ.tto ~' Ie "dirererj"(~ia'" d de IJn:sil:jf'iol tG'S'.PeG1ordB;·Y e,j]"~elaci6n" Icon~100trOS, sf,enos, S610 pod,emYis en'~alide:~ slgnos en el los I~Q!flile:ld..odie o:~ro5:s.igrm(S,

··SaU$Sl.!re iC;oCmpa,taba ,e~

Est:o hat1e ..~e'I'len.guil8e illgp 'pa:recip'g a un jl!~~ltlO.

langlueXf:l 00111' erjulego .del ,ajedirez: las piezas.:sobre 'e11.I:ab~~u,l)-~o,"Sf9.o1fi~n (!raeda.sfn I:BJs-re,gJas dell !iI,lGgCl. Gadia piez:a ap:qUier9 ,signi" ik:adols:6tp en re.~,(liQn !GOM ·toda.s las o'lnlS pi€l.tarf ~ fli.lIS ,movimientos" Del mis· rno mode •.~..ad:a.·~rgno s~to s.dq;l!iereiiignmc~(ja en ~e= ~~ac!6n eon t'Odes los o'!ro!5 signo5 de~' ~enguaj9, un
. 1",

10'

En Ell con~e:xto:del ieli1.l;jll.!a]s ',,")SUm, 1il:11 mOd\elt,o de Saus:sr~re! pl.lleda ayu'dsirnos. a,irdenti:lioor los, dWlsrs.os, [ijiveliesen los qusfuncion!3! una imagen. La 1l'm:agel1 no lnos· p,r~sef1lta crilooc:ta.men:!lll: conoop~GI's' Y' Si~rl1mCad',cls.,Esta comp.t!'fI,sla prh:lc.ppak~1j:enIB par 5'n~inm:Cant~s, que ptl demos Vincular oon w::tena;s,Jdecas sabra la I:;ia;se de' l;as- lconvenrnones de' 'r'Iuestra cultut,ill"

Aplfreado i ,!E! jmag1illn visual; el en1oqlllll' post€:slructLiralista implioo un int~mdinab1'e. in'lercaffibiD el1itrt'e~fa ]ma.ge~ y e~ que !Ia 'VIe!. AuI'D c:u'andQ pensalmos.que.· hemas liientendidg~ un C;lIagro,! algose nQS €l!sca;pa.

S~'GiNIFWCADO i SIGNIFICADO

1;: '.'

'~

;~ "."u··'l
".J;,:._:.'

S~GNJF~CA[JIO

MiJsr imagenes. BS tina ea.:pe.riieirQcliE1'~h,il';~ci~.V~moi5!·I~~C~!St,I~l'&a.9·~·rII' I .~5IJ'n:ios de a.nimol Y' ~e'ntimieF'lh;)!S"pe~!:lonale;s. ~ \I~ce:s, h~6jar 'sobree~ta!. e:~pelien9.i,a;· es oonlr~pm:dtfCieJ;l~e.Ouand~ nos ,f;'l!sriol~.amci:;(por I~nve.rflr en palabJws ~:u,le;s,tr'ils r~l?ure~ta~, haDarr!c"s que ~~. tis 1P.~.rdia.c'.:algC! vrwl. P~.ro mit-a:rim{Jgienoo as Iammel'lllriSi l~p~I!'iIef.lola.·ql"e ,oomp~liIimos con mi11on1e;S peroohas •.'La semi:6tifC~ ii3'Sllidla los.siSlema~ d!~·s.igl'1c!Sen mla~i61'i de '001:']f.o'l3 ,000tg,~s, !I oo.l"I!wnciolies cultLlral~s. E:~rn ~.s'le,~ntid'q, p,U'erle"a~cIt~r~ .nos a. ;;:apl~ IJIna.,lrnea de I'i!~~(€ncfa loomun rJI.am,.~s· r:espjjeS'~,a8jnrliVkluale5 En ,eMe P'll{IID, algllien pod:ria decimQ's~ aquil~fiI~mpSi. Uil'ta. ffl,pr,Qdun6&Qrl d\EJi lUna ~rI']'~.uj",a f,a:plOS.i'J.,,V'asi se deben lee!1i"' sus ·si,grillS. Pe;r(i"'goo se hecho t10n I filucha IreooElnqia. !rIay. abu'I1danctia Ide naUsis de1allad.:o.s: de: cua,oc;IlI'Q$. .scm ltilesp'Euo (por4:o:da:s,I.as rnzon:.a$ -da:dae. siile:rilormenle) 1'I!•.II;(;3: plJedoo :s@nlitJiIi~sIiVO:9i. Por elh,', 10',qtli~ ~!,gillJeho '913.~'na I~.c~r'a de una im~en p~",:)'Lllrari~ililD urlat.lls1~ t!'e. ~p'erltos dE! 10ma imagen que. lei Ob:;li3N~dolF ptle Jet bUS!;:~t Y e~rorar;. ta lislfa lrata €:fe'ac€ I}~uar que, cua:lq:tiiet ,a$p~e':o de ' ,n.a hiiagMLIPtJ~df;l r!;ll:'ll'tl:la:r"otr:os:asp',ec!t:ls: q~e.I:1ai1 ve.i: 1"'1011,u;lf'$,rI lan o;\JViu)". l r:r.rri101pT(I. t. fm~rP!rretacfdn as iriiilVila't:~meht.e un p!f{l~es6de acrea Q ml' tamientgl, Es deespar,a:r .qO,e'nosolf6s po.;iamo5 ~\Xtende:1i ta.lisla.

,I'

EI posleslilt.l:Cluffili:stno ha oo,sarroUi!dol l8!S:fd~ de S;;Jiussum~Sa~iene 'qlU~'un .S~"ffjCMle no cCflt:h:lloe'sin proble,I'iJ'iIa6'El on Sratlir~8do,.i)e 1'1:9!-' c:ho; ,pErsamos ijrllC€sarI!temente de u.i'lsigl1mcanta aI 0110., Un s[l'1'niflCsRtl:> no sefiB!a un sig· iI"IiRcado, 69.s610 un 1imf~op~lrad~efSll!3< :si.9niliosdos: posj[jl'es. VeamOSI;J:1"I eJi~mplCl,slmple.-A"Ii'ecesj' 'oomdo bO$Camos: una N'llabra 1i1J\1l ~I ditiGionario qU{! no COfilOOeIlilQS" efl.l::Jnlr:amos 9Xipf:ioaciol'lll;lS de ~SaJ paiaihm. q1Je-'OOr:i ie:1'l81l1 alras paJ'ebras' qlJe tampOOOoonooem.::s. 'f:l31 tn.ilOOilmos esas otras.;pa!abr,as, ~emQl.!1;; hetrnars,u.n otms q,ue no CtlflOoemos. '~a e~~ una. UU<slmcion pmotjQa de aI:g'{l'q,l.Ji9i SlliCede ~a 'V'eZ qua tilOOnlOS: Ie'! lengu.aJe en .sus-clivelr:~~~rnirt1nas.
;:i:j,

'I
t
r
!':.'

!
'
!.~,'

ha

i

I
~.
I

!

stGNIF~CANITE

tOil:

V<llrios reeursos a~egur.m cj'[,Uq:mdamos, ~el~ciolflamo!;i con 101 ima. gen y que ~~lmage'n.:p)"uedlJ Jr;eT:a'ciona,nlje con 11IC-S~tros. A,rnenudti, Jo 'g:lIe pfrme,rQI nOs a1ras as un: :senfidc! dell'nmo. Este PLled~ evo~f~e,.me~iante·va;riasimpfEl'Sicilii'!S dli',!;!rianrles:;m~v~ mlento;. tal1li1onia, oonrllcto, etc;' p:Lliiide \IIiI' qtJ~JrglJra!S;, lc:ol;ores y ~gfmas- Q,iiliCm~nsunta;sn .pa[~. lraliliSwl1tlr 1Ji;i:a SGlos8icic,i"I ,die ,eql.J:i;~i.· bt·lo.~ "una. contra ..etm" paca, lJr.afllsmitir una ,!leooadon de: (alta de, i!!r:ntonia. EI ri1~mQdie un Cl.:I ad'rn pilJed€' s",'r iiilmaible, ~lradQ:sD, s:~fla.dor" 6ig~sivo. Vig,Qf.ti"ISO. le~[c, (,PeI'l:5a:r &.nd"[:reren~es ·tipos de nn;usicel 'Y b9l111e-Ipara ,qu.e rU':Si'a"fiUd.M~ .d~st:r'fbir al rltt:no ~!e·lJ.n.cuadFQ")

-

-~

'.

Como cap:ta Iralrnaqen la a.~enci6n del
obs~etvado.l',:, • ;RUmo Promiiilencia Marco , R,e,cursos Tf3.Cnicos

Se

Narrativa

C6nlo.l,a iimagen ,Ie transmite [nforma~
cion al observader:
.Escenas V Retratos :AClci'ones y Even t,QS Perscnejes .'

'lemas

.'Atributos

una~gud1 0' Uilil color en IJl('la ;po.si'Oi'cml$s~aL La !l'!"o_mil'lIili':!c[a de ilI!'l ebm;i!inlto partiC!ill~t en la'oo.mPo,siai'6n'genat8!1 ~til cu~dro Ie d;a a .es~ i3!1 pod~r de)3;~mpa'r 181. allE:lllCion dell 'il~p,e!~d'o:r; a pLI~~el'li €1m·· S ploor :mtlCf\flS recursoSjlaia, ,glllfar la lnirada de,1obsel;Vador: una 'Z)i)na d.e OOI,QIf;., ~Ii!a 'ret! de_IIIi1S'.as~ werpq, ,[U.iititClflQ, Un per:scnajie, un puede. ca¢i"la.r y m~nl~if)!(!iI' noostra atencj5f11, como O:ble~o'ld'e,·e8peGial irnterils al dirigir SUI mi~da .~"cia ail qL!i9!Il!.if~. Flecoi'demos ~;Sos retmtos '81rg'o'inqlJTeIM~S eo.IDs, ,qu~,I'os 0108 del reliratadb: pareesn est811i .s.guh!!n:d'(m~s porteda'la batJ:ltaCi6f1,

las;,jmagiBlie:s: tambJe'U alr,aen nl!'~IrO'inre:rles:

ponlendO,

una l~rma.,

C'o:mo ve, ell obs;erv,ador
9!?'nl9.ral'l

la composh:::fon

luna pintuia ~rtgrqSa,porejeilTIp)o; een lin l1::iJo sale pu~dif: d-8iFpromi9~flrk a !.:Iii . ~rsanaj,e.5al1l'p. En, tQd~u:;r~,cje plrnlura~,·a.un persQn~&;a;e ~'oor oo~1 man~jan~o.la ,~a de v.niBS; otTas 'uguras reipecm!'de ;e:i. ;Ntl.Jesl~amlr:.:llJldaf":~m ·esialraida'col1 mCi.ltsQsti3ooi~.~ Gufm llJ:l~tTai.~[Q~Ja'S manera'S. ,enQueron Lis:aQb's lu~ 'GCdOf Un. 'I ~pectiva. ,~llJ!1' es irlvll~!"I iii. conaanr ~fi~mo.!3' OlerlR&:as~ :d'~I'Wadltl.'j' nps ayudao o;:t ,p-~r de:,.Uin lOOmpa.n:e(l;:e e!C1! a aim., A m~nudo~ lasfrmag~oo I"ICj::falmEm a SIJ mtlndO! col1l~OOooS iLl'ha I'lJsta,. ria: nIlS Q,s:n una n~di~ln. A};Jifere'.ntiade los, textos:~lito~, ·no00 de~IDeg,Bfl' pagin!;l po:r'p~glha. TOOa~ llaSp.art~. de-I'alt1'l1Jme~tb OOI..Ipa:f1·11.naota ..supe.rflde", s V iil,sniUesU'a lafel;l rel~:o1i.ai1a's d'~,~ que 110~ roenlern, una hl~'o~a,

beubk:arlb" debe datle lin 001oonttal i'BS~d~ oM·'~temef!lljSiCtm5ide~o.s.~~-nuevo! l~id\ea:4e'-s~~u~i3.o'~,qu~ 1_ ~ ~rlemsignm· 'cado P.Of sinnismas: 0010 tQI·adqLrl~renen relabiOrii(:Pn l!llma, 9Q.~s. En un iCua~ am, ~ni eJemenW tiooe ~igrli:rnead'~sl"iaJros ele_m.Mlris'l(ll ayudm .i!l!_~abi!lmedg, En

A rodo Be;J~PIJ~"dar

PfOmf~ci~

Pelti' ,p:~·ha~~~[c'pucil1-1lt:lal1\~. ~I

arJsta de-

n~

Irf,,~ooe.

j

I

Las im$g,ane:s t~mbh!nIe ~mnsmUen rnformac!o,n a] observador. Esta puede desdoblars~ en dDS categow[as I!Hir[l:::Jp;ah~s:

'temas

,_

escenas

11'

retratos

"Temasu, se ,r:enelie'a Ie 1'i!8rfa!;lrQn general pre-se;nlada! peu' un 'roadfo., EI tema pLlede 'Ser ~elfgBosq~ml'tio!~gi.. co. hisUlrioo.dom~Ii~, etc•.QuandQ l,lfla pintlJ.ra pen~n~ce"a: na Itra(ji~ u l(ir.oruque, nos results '(ami"liar" sus m~sse' pLledein lI'et:'olio.oor'"d'e. inmfidjatc> 1(pOi' el~",pfO.,. madon.a:, y nino,), Pe(;o hfl.y·'¥,eces en qLle !'oo lallles ~itI narraordn de un ou~tdf,o soh mas ,pergan-ai~s 0 p!l~ C(mv~lncic:inalels. ~!sie suere ',set el C$:5o,d~1 aJ.~'. a.bslfaclo,; Enton~ es tare~tlel ob.se:r~

AI babaJ.ar eon 11'01:srgnoo de .una, imag"€i!n; el obs~rvru.tor -capta'ISi ,c::mlposicf6n gener::ai', Cie:fk'lis Uio· pedos de la, tma,gem Ie d!ilf1. .SLI:COi' he\l'en~!a: co:mo ir:f!:!tfl!!ge:n. Fi'e,m le.so 00 rmpr~ca ,qUEI' la. imag'en :flnllli~

.ra-1raJ1lsfflilir-

dirtu::!1 se' IJSru1 la,s Irr1ea,~ I "Illl'll'a;:s:ensacr~ de Q!ul,te,f,ud 0' m:Q¥lmJ,erlllll,. calma, 01 .a:nimaci6r1i;

mente :sl:gn1fique "un~i;' coo~.

te-

de

Ouando rEluni'm.os ~os f;U~a.l'S(ls fragmentos :'1 partes ;8IIiI~S ,eflume .. rados, 10 ,qu~rtem3'moa,no,.:es unl 'signilicado final :!limJI u:n ,$entido de el dJ~drri ha 'sid'9 cJ'r16Iwl~dOl AI esUm'i!f esto, el' absei!'"" , v,qdor puedie lamar len QiBrJta 'V:lli!rio's' ,aJSl~je1::~os

c&m [) el' ~ullibrio gem:!fl;lil de, ~aimagen ~e_,logr.a pr.u

pb:i"eolln las formas den de:! rnBri:Xl'i

de

oomo

o"Q.m:o, f1ilera~tt1rM esas Ior, 1 m,as;, II q6m(l es;a, i'"t'eiilC~ t:ton logra 'e,)lpre,sar un13l disoomel1JGia.

eoslructumJ.lias,:

~ensaoiln de. cohereiMiQi '~ srmOliii'ao de·oon.!ras:le y

Vad:~l~idMlifi~fir,lo,s;'Ydarte'$ fllQlmbre.,

rel;lre-senfaclonesc que no impltc:a111 aocf,oli . .Nai~'lJral:ezas,muertas ,~als,a:· jes '0 [\etraros (j·,epers,oniEllS. Pete 1£1 laila (f·e 8oclol1 In,Q s'igni'lita que iil'.saS

lI'Escenas y retf'atDs'; se re;6tira',a

im~g'enes.no cuentan tina hlslorr,a.,

.I

LJ!IIII~10), FOR: G,;J[~W:JPUW~ NA,RAAR UI'lA H{B'FO.fll1IA, ~Of1:~~ i@1. ~"AAO 'I ~u MVN~ COt4 ~L. I:).§:V p,~O'~4e,1"Os} ~r.Mm;~ 'I ?90FOR~~ AUfI~~ ~t.. ~FtATAPO

t.JO

fi!j:'At.r~~·U1N'"

"1:'AR~

Ae"fIVi!\., •.

m!,Jndo. A ve.c~s es UluI dist[:ngllir. ent.re, acciones y eve Milos. L~~. '''<11,1;(;10ne:.i!l'"-noi'li!'liailmeI1 Ie ;'i'I1lp~lc:an.e sel\!'J_s humanos, tlri,~a.t(;rcn ~ 10 que lI'uila nacf.ie.ndo, I,In p'efSOl1a.1~. Los '~eveIilI:oSi;' n~rmaJmenle~,eSt:rib'en (lE!flOmel'lOS nalo rales qUE'llno lmpllioan ;apsl'sonas. Un, evel1lf:o :es to que 'esi~ :sUo~adi@nt!o ..Cu,sndio hay gente en un Icuadra, es imjjDrianle a;studiarla segun dos n,rv'eles:oilmCl'~p_erso'naje,~t y en tl§lTI'Iinos d'eJ~atnibutg,s". Lp.s P~.r"!'Q~ n:al'es son p,~~o:n~s mtsma:s, ,~mo las-d.efil1.1 en SlJls.cw~lrp,().~lle>:,~restones,( ,g~tos y a:ctiluda,j$. l:ors alfillbutos" son losi '01bIe:ttl~, qua' ros 9CO:ri'1Pal.ii'aIM~ sus i(',opa!S:Yoltrlls.elemenIIOS o1namentalilll'S" A mt'il'l'iud'o no se Plil'ld'e: le[li'al'iJSri1l fiilersonaJe oon fl"ldependenda de-sus a:lrfblifOS ..
1

mundo n.~:u:rs,l' ql,l~' d.es~rrbel1 y s,obre Is p~.r~Bpa:h6i'l Eli artJ~la.de ~s:.e d

lorr:pa~s<afes,. p:o:nnJ' parle', pu:ed"eI contar histcdas Slobre a,specl)Os del

:1110· 'fl~,~ 8~"'flPO ~UIFil:
eMl 61~r""~6 ~,N~O:;:' IJNtA V a V'Beer;; un elemel':lkl' IlintiMlttual' lMP~~&n~t'I 6.~Ne:Fl:A!-- l.1\ G'~ :r.;U1a~de rete,I'i)<ii.lttI·IJ!*l:!ra atencion.' aun . ~~rnVo-r1J'r:<:A J7~ (J.NA IM~N de.~LI,a,s d,e.'que 10 Ilemas r'eoono~i~ 'MIJ~HOAJ>ilT~~ I~~ GlJ~ HAYAMO~4,·,aAYfA~ ~Ug do Ipomo, il?aJ~ede tm eS'quBm.a m.iI~i.~M~NT"~ 11'41171l}It7UA.l-M~, yilt Fiero; es de·;e.spe[rat~is:s~al'lllmgs ern col1ldlGrones.de :el1itendet ,culll'l~ 100 [n~ef,esE!SA:iilJ,emOS Eln~n e~' lat mamzaci'6n'd,e un tu,e:dro.
I

~H~~~di'I~~~i~r

'~9Aif; 1'R~!!l'.'l, .~

las

i

1

nfil

un

Espacio y perspectiva:
forma ys'~'glnlflcado
A m!::lrl).uio e.stamCH:I
IImru]]s fomUh:tr,lzadoscoJfl

estructura,
la repu1tl;cr6n diG! un.

La c:[I~PCI5i{1w6fQ' Id~ IL!OoU'q,~rode'staca~a q:qm;~inarqI\tlJ} !:Ie "(j~\re:r~Q"S;!;!'Ire~ ,mlB'A!t~s; en ~['I lor.:io. Lo~FUI:H:i~::n,.a~C'lOmlln9'S d€!: loo.mp~:s1~~010salJl.:

SimlH~,trlc.a ~ aslmetrlca - --I 'u,nm,cada
cerrada

. .a~tl:s-tii;il qll:llB Ga" ~I aspeTQ;tQ de au ~·bn,i1. 'EI' IcoWitanldo y 1'9 forrma dlfJl ""'ul1lc~ad;l"o muenas veees es~n sub(ll:rd~nado5, a m!l!, 'fam:a de] p~li1Itor. "V. aWlg.,eneral. lneluse ciU,EllnliQJ pen:sam[D's an 'clIadms reale:!:i es' I!'lU'obabT.e 'que nDs')f!t€lreSemD~. en su tama que en !ii'L!lfomi~ ! . P,ercIl' ntend'er la 'a~m]"osh::]6n de un ~Ylllldm es ,de ImpClrtarn:;~!lI e

.'" 1'1,0 uilJifhrmda "

~ a bierta,

I

m~s

: ·j;l'ni'ciaffia- N€DJ sol'D nos ayuda. a aJlferlgu,fiIJr50bre el,ouadro.ml:!H1lli101"1' 'ramblen !I1C'5 InfDrmiEII delCl!5 -u::irGYl'lIs.ta:ru::ias 'en que~tle ihoohc.·

.'

En ~aGQmp?5ill:;i.~n"~~m-etr!~9:!'" i:1:l.!~'~e.;a(;~rntO~GiS 6.1 s,C[U~~jbd:~ d"e_lps ~o e~e~OOla,!5. ~T! ~a"compl;l·.si~.icN'l '~a:;;imel~ic~''\10) ,opIOlre,s-y~:~rma:s estan or.gamz:ad~:~de,.[Jn~, 'mailer:@! ma~ l.rr\;l_9ufar. La !tlP.mpo.~i·ci'~n ~im~'tfii[),a[iiende tl, trQl1ism!Ulj'r ~iiJ, ,serns~ci6f'1i;:!\e 'Olrd~~!Y la :a$h'l~~lr.ita, I;a de ~'tijefg,ra.,

i!.,t:::~RI~ ... eOA;'~:f.!~~A

·ei It::oruenk:lo, '

y pued"e -are.cta!fprdfun.d~m.~,h· t~ lf1j~estr:a: vallJ~c'ii)n ~

L~lo:~iiiIf!~ ~Q as meIilOs.$~gil1fr;ricaIJva que

-ro~~
~I~m~·
~~~~

l.QS .~ti~~H1Vs .~NJ
~~
~ ~~, :(:lIJ~'

U:~A, 1!"lrN'~A,

~\ru~~hTI~g~I~.,.
... oj .
0

~OHIMjg: ,A,g~,TO.s' D'IFe;:&<Wi~~~ P~:L.·

O~·i.I:e:'fIVO llil'G

CUAIP~

Alg~u!~u!!iim~g.enei$iliB

~,H~~!'\I:tl'£~

~. ,~~

Tdl?O:

.<.

t1ris;~n.°·rn'dc'h~OI e:1 len
.'I

~.~.'~..·!lA;.'~r~.'· ....'~.IJ'fl'.'. 'fll'.NlI .: .... : ..• ~,f\. OOMPOSlarbN
ij;.!..t(1I.:IIe;iilii::'f"A~ WB'

def~ile(Jimamen'tal,'
o'
0 • .."

iMM'e;n4'1'D~'

.. 'I

'otr1:isLJ:n disilJfio !!ll"''"'.!mlifl~r,c;cl'".d,B~pif~V11iSllCI
:;:;;!!J,~

'Cils/ omamer:rtp.. A!m!;l na:s tliaitsmi~en ~~fif.lS"',c,o'l:1HneaiS

b:re ]00 senHd©i5
• i
0 • "--

pleJl~ q~t~s;~ci~3.0 , ~(;I:
-

sim·
_.

~~~~F'Ai!~,A;!<:: .!.OS

l~!li'~~-"rIft7:v~ ,a1~FV51~IOr>l
ll.[t.~fi'fi\I'TO~·CG

l1~~,i~'07?"' ~.

.FlJ~!AA p~

~T,&.N

'Pil N

-.

-, - 's~

OElOI'I
-

~~il~~i£;!!~i;l(]a,l;iesp.9rl~:ru·

sen~tan,S!r~as, e d
.

wae~s~ .Mgunaspl':Q~
pllf;i·

11L'(a~ien delh'nitadil~1

Qtras;.blrre_C.Ei:I1·5~iIl~rli·

. (.IG!iS.sObr-e: 'hiJ c.y,S!I, r;a pirl!lIJra i[J.~:r'€! oom;t1rmi'l:fli~!lJ"c! C'hiOli[eiifda. :E:saS;9nlen~nilil:~,5llio·,g~JQ ~,~~re" ssn p!re!ere'ncfa~~~eroona:I~8:, ~~mb;il~T1I hos. nabf:i;u] deJa .qjue, [J:eMI~b,i31~o espe:raba 1;!'(!l'ir la cu~h,!I "del ~!fiI1or;; (I.e' Ill!'~_~n,dGnc~ae:!, ~!.1iSla ;aI· sl(le6I:Jaj~ ra d a, () 'a, .rCiiffiper een, la Inadi!i.li6n.; y de 'aseSllFillIl:e~~'aJ~ '!!!iIJe p.l.I~e.d:e.llldef:erJU1i~ na[ oQijl9 :pu:ecl1E1.ita~e a- ird~rpre.talr.$:e_l:I':;1fa,{mag,enl• . '
Ul$

E'ii !s. 1[;tQmpo~rd5'~'ulriifi''!;;ma, .dilt'e:rei~~~5 el~.rri91l!19'1!'.> \inl,e~~tlj"Flin
d~nl:m
. t!'s.tal;lilirl:iad.En

Iii cPm!=t(;)sioi~n ~Q ufilif[iCaila;-los Q!bJ€iliQ~ '!i f~rmas..:so!lI:r.if:I)tado',s;.dl3 manera m~s '~II'I!:liVfdllliat LUiS eli:)m:efi:t~s s.eparad,assQtI! m~~ impo~:taif1i{i\lIS ~1.~i[i~.G11!J que~ 9!enelr-a:I. .' .

d,S~.ma~oo de I,ciLladlrc{ ~ar:lt tt~~S:111ifii" ~~n5i;1;o<igr:! una tl~

La f'errna de un euadre !1OJed'einfhJllir en nuasteas raspuestas rned~an'te prcceulmlentos muy 5i[mp~es. CI:1nsi,deremos ]a linea;
I

i~m b~ es muy en FOFl:
~J

hliillP CiI.rtal1llfe el ecncepto nl.ng(ln modo res I.J!n:~v·e.ws~l~

de pro p orcl·6 WI, PEl re de
. ,

.At,·'TF.:A;'fAR ~~~~:~~~

I~S Hrn~s Ift~ms'e!(l,pr:esa:n les'ta:bIUd!~d.y_s:erg~ntl~. la~
1(lal,!.r\I'SS !S!J~!_efe!1il

PIIM~.!~~6 AN:n6J,O~

il1l!3:stal:i'i~lh:hl'llj'j:.:_ag~'!aoidn
l
' '

y 'angL!l!~iti~l"
~

£tU UNIPJIIV' S-M[t:A',.."MI~~ ~~9T~ ~r~WG.~ IO~~7~)

.~~r.AS·

~~lmrQs- ~~

~_~.~.H~~,(~.

Las, diagofIJil:~~: Ie. d~1J el1 ll!\rg'i"ia. mQV~miefilt.a <1:1 un l:e rna. 'If
o

P~,;~!~
5~

~A'~

,..o~~ a~~. ~~IM!~Q.~~~-f~rGiA~~
,!:A, .Af.,,-tJl:F::A Ir~~;.tJ~A
~

~ p~ ~l.A,MmF:~·Pi'

~~"'t-~~ MWt~"t%)IM'C:
~.~

fL. "f~I~

LOP

7~S:V~~,I1\\~lu~~·.gu

l..iafS: UI1IE:aS: len. f'Oifma d,e, S pUledefil l!!lmp!ear:5~' :parn ,oonectarf.tuld;aments: 1<11;;d:jyers_a~: p~rle,s ~'(!J _lm~ imag_~n y da:r~e una. ;sel'1l$aQ~~n 'sua~Iida.~[ Q',~ a l!;)~a !a ~ompo"Sjcr<!ril.
-- -- ---

, ~~I"!:~~
~:I~'

,CON W9'·CjJ~$

g.b.,ot1~~;,.

~~AA 1~.EJf.A ~''llV ·COI'!U~"'AAl..-rA

~

dHeii'en~es e~lmi;:ttU'B de I.U'II!lI iil1llllJra !p
YSO'II'

Se puaden

mmmas. ~,~wmefLrlcas eomo base de la
. I

UlrmM'mislas,tf,ell-siglo .~lallnramn'l1!8'a ~,ru;tJn uy .d~li~mlinkl! m p~FaproIdudr ft,gUI'.a~H9~cn9~d~ quall:lgranan ~parooer i:J1aue:S~UMi3iSpem- t.a'l'irlll'iien
billS~1'11:e vulnle'~lil~es. ~~o8,9:jem-

lm!8;~dmp~lIta !;!is' ~' e<l~s:Je5~ra'lt~gi:a~ q . .tiel $orrfl'iMCII eambi 1\F1 ml,il(;l'nf.!)iimillQ~·

biisic~~o

plos."llrndir~an ~~ r~t.s~ret~~: empiea-da.s pamJbg,rar .clt,rt>a:si efeC'l:Ds'de' 1~(.'!mp()'5ic16,n lPuecen 'ser basit~ml'9'
rn'!J'Y

oom~I~]os. L(;ll ~ye

-goh ~1~!3Jmpoy eJ e~paclQ E~.c(;Je1'''' .. po "~6~d:o" e:A!b~ffi probaJblemern;"' d

te inrlelill;ffi:rn ,dia:r 'ra. de,a, po,pular' en -su .soQjill.dad,. ;die qlJQ Ig:S"n~man~s effill Ie:lo~n~ro y ~~~mecUdiade ~ClO~~ T~ QI;l$aSI, EI.,(;lu,E![~Q'"insegulro" de;1 S,igro ·.;:<NI,PQf ,otr.,·l parl:e e!<pre:S:!\l~. ~1li$',angr~stti~$ luna ~od!l)d;9i.d !i'I1~"' d~ l~hOI me['lOO ao[!lfiadt~ !I'illl !Silm{sma,
r,

1111

-

.

La perspecUva as e~ recursc con el euat tos artlstas crean uililfl sensaeten de pr,o,Wundiidiiild 0 d!stancia s,giJre una 5!.r!lrerifh:l~eb[rp- . menslcnat para que una r,epresel1lt-ac!cn parazca t~idlmension~l
,

-

,

'-

.

--

-

EI al1a.ijbstta"do, ~.eda .S~i Otlfp8~ amp~arrrues. 1m ooritpransfbn d~ kJ:(jIa ,CI,a:se;g:e, e$f~los:. ,AI ;aQerl" luar la fQ:i'ma,; nosimiita il1conmderar las @f~CI8f1~' ti.C:a!ii de la com-posIciOn 'de 'Ioo~s :Ia!lll'n~genes, no sOlo las ,~ibs,itraC:las• .Par SUPu.eSlo, 'h¢r too'~ los ooadr05 50.11 al;l'-S'trad,oo. pe:ro.tW'os.!Bmp,leiIi1l1I1S" lruman'tos, ¥-me,kldos th;mi.oos. CUa.nJ;io StlS temas m!ic~,iitefl.c1fln ,a eslos'aspeGtos fOfmale5. P.~rp ruanda oo.mptsMt\im.osql.ilo, b.5, GUadfO&p,ued~r:I , ~il!'ner uever mas 00[1 ,Ia forrm;ulue 00111 el roi1tsn~ q do;, tamhien desCI!Jb~rno:s qLle tooa imalgem debe ser apr-ecradano, par 10 qu:e."e~ si1~oen termlnll5 de p6md ha·:siOO ",armada" 0 eslli1JctLJ~da.

se

PUlf.tdJeA -rnb'.Dn.ooer de! if1msd.ta:~J' 1"10

,P'"~

Plero la j;:Ier:spec:mva no e,s~lil~' un IieCl]~Oi Tam:bi~n,r91S una. cis'ncia reglid,i1i par 1~-sl'riQtospril:1cirpios m~lemaUoo~! _ S:IJS e!~~mentos 'rllJndam~lotale.s, 'S()ln la Un(ea de b~sa; q,W9r normaJmenle coinc'ide con fa base' del cuadra. let Un.ea de~ h~lrj;zJonte,. ~de,a]~lTletl'ie olccada ene!, m~smoniv,el e que loo.oio~del pm'tDr 0 del observooor; ykl~ plUnto!li ,d~ ~~s:ta., ~~,ueBst:l!insiIl!I]adIM, ~n 1"Si' l:iMa d~11 :halri~onte! Si 113'1 'PUOlto de viSi:a,-de la.lil'.lea del hon2:o:nie][!sl:a Gn el centrfll de la ,e~ce,r!,!3i.,.hia~~amos deperspe~::'tilla:~c:ellltr,1iI1".toda~ l:aslin~as"oo~va:rglein ,en ese'punto.. S,EISIIJPone que halilai el!;l'Url1'tiJI'donde carnvergen 'lod;8is las liMMY ~acef centro elil Ed ali pi'f;lote de,11 lu~dm,. a.¥Oda al especl81do:ra C ,apiieciarplenam.ert1t~ la vi5!!16l1i,~eJ ,~rite.D,eaIglJml.~ maneffl.. lei. aSp B;clado:r'!:lQtje itlEliP.Ui£fc.arsfi' con €II pinfQ'r.

oomo

La. lesl:rtilC'rll.l'ra de una. imagen depenoe ..de~u ar.re~ gh:l' d~ ~~rmasen e~es~aClo. H~y mu,chasmiiil1era;s ~,e ooliocar los oblelos' ern J1€laci~on en'll!8 sf.. Los: ar~is~a:5 mec-CIevah~i:i5e:g~iamdos rE!_g~asbaslcaJS~ ~as "figllras.crenlrate,U!fl debj'an cclocar E!:O parte suAiEl! per:1o,r' d~ ia pilflllUra, '''I S6 las debici1i1repl\S';serrtaIF corna mas grand.es que' las 'l'i:guras Jl'llenOIJ:'es. Dios ~ra pOir'cie'JC'llo,mra~ pl't:lmlrnente- ~lUeLlrn salll~OI (I :un anI~Jl3l.'I ios humarlos~s'in d;Lld~ 5"'e'-veian diminl.I1o,s pelr oompar-aJc~61'11ClOfllItodOIS los demas. L!lIis ]mag'eIl9-.'1l HGail1iWaban ta, brachia ~Inlre l!a ~xis'hmcT.a .cl?le~U~J 'ij lal~,rrerDm! ;adopliiiibli1Ull LIIn<9ipe,ri5ip.I;jC~~Va!eg.!16g[~BI.
~, C09A6 a,m&lil~ ~la~;~~1:~ :r;;iIJ~~ .. ~A!IMIMO. ,l.A El'~ W. LA F'ii'~TiVA-el'&;!N'f1lJ'i1~-: . WgQ,a.J~1"OG 1Y~e;JAl-<I ~ ,fdill~I<it~'~$ l:btE"~M!\~,1fi'
, '~N'~

~~9'~'OO~g pe
L~fj\'M

~:"'t~AA~:~~,~
'f ,A

t:!ON,JL!NTO'

~f.It7AP~

LA,IM/Iie~

~'W

,W~~~E'liS

~

(l'i~~

awe

17~ra"rA IP.Pf.?;~ ~PfA~

Sr..JY: I1IM~IOH~~

~O;.~

flH il!:M, ~1l+A1~
&O~AG:..

iCAl?'A.I~~'Grrro

t:O&_>,.o tiN" '.'.

'11

El~.rq:Ui~~IQ~q1'lalia!Il~.rF111p-po

E!llrlliJlIlemteiS1cl1ililtlV{l

un I"b~l;la!illE! 00 I'rail'l~t!if':I" e16n d,E1!I~ pe~sli!a:Gltiv~denUflciJ1.

T'cnlcarnen,te.

'iilooar Ja l~ust{,n dBhidirnensioMI!dlOO
glb:r-a.~~~ es~eleJadb'i' d~br.a fr(91' l)a; re.rr~~(ond!1!~ ~r;:linlllll"~fli"l el~'spelQ a lrav13$:·(j',e U'il agoj1em. he9ho',efill.i:!,t€1.a.~ Sevsupo:hTa. QUe.e.s'8Jer", la.poiflj •. ciolfi OOl'r~:iC!ta 1r;j~iS'~e~~LII:ai!~li!' dre:cJa m~rar una plll'lt~r:a, iflaJ!';~ .~~ c,api~a,r su usC! de J~;,p'£!~f,iv8.Elr fUJ:Q,ar di?;~l~gpeCl:aq:GI': ~fa: er e:qU[rif:aIt1!r:I]e "p,untC1' 'de~' d~ . i:IIel: fJl.iad!I~),.e·s,dj;ldr! '!3i~ j:m.iFlliO tj!ont'lS1 q[ln:vergeln~odas las ,rrm!~G:. Er~."galr rlrr¥il,~g~a:~q, ~i .e,nit'le del cQno' d,er la,,'viisiorJ.«As[i: eome-es !v ~1'1 ic~'e;] .,~ilJr1to de ·fug.a (rJQrqU!E! ie.Si liar liihiC:o Ilug:ar donde se Ulfllei!l wd.aS'r:~ ~rn:E!o'as)! tambi~n~rie'/§U:p'&j[Qe-qlles,Glilk:~ 1'.a:-.p,~5~ar6f;l!It!sl ,espe'tladoj'~ •.. e

Jat per~peCliva

18S

lEn modo' de
'N'I

~TQt.;l~p'bfi uo e5pejlO'{~nte!"a una, p1;rritu1!',a·:~q,iun e\9tn;)c~adonl.etras de ta

m'

la

'vilegr!3!do punta g~Qm~IrJoo del 'Gspac'IO sobr8lel ,crow:I~I ennUs'ael ju~ara ~erDrd$ Ip
~q~ ool1~r~€:~lOO!;!S; las Uln!;l~ dsil ijuetiro, la. ~e:r.s,pei:llw?.cefl,I!r_a'~LindQ eii1efa,lG d_e~e.'NleolJa"

~ucl]O mas: qU8.8S0. Camo' to d'~mt!'€IStI1aEl!I6j(~ p9rim9n~~ld~ ~1'f1:J11fti91r'9'schi~.GS.lJn: mod) de ~dllC'!al" la manem OOlil;ld!a· del 'Vt!f.. ;C:S,ilIUli1l ma~!elra ellel !'iu,ifFlrfafa!'1ltas~a d~i e5p-eDtador eo:mo (;fueiiio· {fa 1a.li~16n Ellespe;olador, €IS d'e~nid0 oon10 UTI prl~ ..
I

pe~~~ctte !bfdi~~~s~nal,P:e:rordoo~6g;ieHmenm, es

una,':su-

la. p~r's:peo'fiva iQr~l'lillk;a t~bienrlil'e'.'a~CI;}I(l;da· ooi1f t'ijE1f~am~el'1i!~: ~-I!l.c'i]:ry so~ m;J~[;aj:lilcos¥ mllil;emaHoo(il',·_AI]JBiftoiDuffi:ro,p~r·ejl8\mplo" liIiffiaba ,~'1NJ. ror f~o~ un ,mee.€i:l1I!smo que 1F,ll.'p~rmi'!:i<l mir'ar tm ob,ie'IIC!,a_ l,r~Ij.e.sldEluna· T'eri,fe, ~~gtjlirreiccm~[)rnDderOib]el:o·!t h,i1ego I!Mli~[ad:s!rilb a~ pap~l, me,diahl:e lir?'g!rill~1qll1e cl'i'll,l'iciilOJ:, e'~'objebo en,(';lII,adnJJ:ios. .

114-

EI projrJlema, .clarC!, esqu!9 .:sa ~Il:f:pqn~ (tl;J~ Di~~' e.~fa,:enliQd1~~'pBi·~e'g,~ 'i~' I~do::siernp~,_~ililntra:s ell~~~~.c~~~~ ~_l1m~nols~~ep'u~~e<~~tar ei1.~ q~~ r,~gar p!or 'Va~. b~ [;)er;spe6t!'iia •.I~In.tO.nl!i;'EI~!i1Cl.'esI:J~ ,d!O,mlIFtTa'.~aI5ui~ I!Jn{:l l . ~fi5:n die: dom~nk~, ,per(; las.l~l.lsra;nes __sor. idfili)!ogicamie:nIB liI1l1iY~iflnl.~01Mnlt~:; y 'est~, ~~usI6~: parlicuJ.;JJ oou~"~de UcJJi'~I~F1, ~l craJ1i6fil~ ~nf~~is p,ue:~tg~ m ~I.'indlt~id~o, til~q9 de! Fi'ena.GrmiM:te~ ,;o{:'.rna~.~iIOl], '!flOOr] ~:Ie.Slp!~ltU E(rynJire~ rilai',del,c;a:plli8Jtis;mo -emrerg!e.n~Je:. te .qij~ Ili1iTl8im~cSa~[ ~~:I;ln :Glaro~J,,~mpliJ ~e oomg,Cr,~rta6l!'1i.mlh:a~,d9. ~aMp~~'nilacloJn, .sa pre:sefl;1a~ :errJ:re~puiSiS.l~ 100 re:qYE;!'rpm1~'rdOS;idle.ol~T!crj~ d~ Ii.If'Ii~ ,ouIWr-a. ~: mcidas d9:.r'ep~'ese!lli1l~ {!gpiOiO ref~e;rainnO ·Mro:el eS\paeio, m,j_s.:riQ' SiMO '~an:libi~n per.c~pcjon~s ~a_s ooitur~les dlell~.$·PMrO, :E;s~~'~nla mf!l1odol,aro~IHltila~: n~~ori~~, : e_ awn Ctl~irldO',estii!l1 oompmmilitidla5 ;r;~:n el 9Y'a,do mas:'a1~de' nalpf,gj!lsmo.

IEn ig,s ;Sig~liS XV~ ''I XVII, llo~.,all1jS.:la'!?!i~~!r'aon Gada. 'Vez·m8(yolf e,G r riCltijl"lt;i:9I (;IsJ i1Gcl;,o' da queJa ~erspt1c~wo. ilLllEl~:a 'con liiI ilgiSiijlrl, lEmpl[~~~i:llrnr~las gie9me'lr:IiC:.ais,para .•]re:~r ~el:a;silgtlc;~s.. I,iGh<t;S bQ¥il;diS'baml,~s! POf M 'ejiE',mpt(Jwmue:strafj f~!ur.aiS muy ~s~tJt~apa:s: I:)ue~d~J'I! I~aiiiltsi~n diE! UI'JI. prO. '[lLilldiO 'OOimpo' de. 'l,l'tSiOI!iL Pre'F01' ,i;j~ 1t1.~nimM alguif]lC!I!;i d'~~6iI.::;l,~ flguras de v.er= ea Y' ~epat,!.damle'nli!'Ji,rros p:Eu:e{:).eri~1l ·tOii~lm~i1'til'l~rr,eah~s. la ,~,e:.rs])ec1].. 5i l,I'(,1 l(;lierllUfi~'ia d~~ ~omi€!fl~o !.1e.lA:eJ]'Clioiimieota ii1~ef'lili8!bi!IL~~nJe ·~sa;s p'®. las reciefatl·!aibSCl.~I!J~Elmenll!'l'reate!), 'e$ltl pe;r!"piE!~llv,a de.!a !FlJ:~ii6;r1J .l;!mpte1a!ti1ill,_ prir!iGipi~5" :mate:m1l:~(i,l!.ls, pera d:~s~o~i,(),i'i~rliS re~!lid~d d'e iIIl~i1efa.~ a!j1€ICe.s

Mlait'8 es y rial
I

I

I:

I

I

Una o:b rca de EU~ no res sCii'lo Ulna ma1l1lfestac~6ID'1, dE! 18 mente del ar -.lsta, Para produ:,cfr ilJn:a o~tn9Jdill! erm. lCH:j,(]· alf1i~Ja debE;!baserse e t .ij.l9Io fundam 8nralllMef1l~·e mat·eiilia1: prriIJ~n.lll"a, ce]'a~ me!!tal~\fLdri!1;9'. et~. EI es~m:liDdll;! vadDs ml;llterla~es teu:::OO'dc!;IIs es el mellnO pam Ig;:ap~ y ,ellada fisrna;:o del arte y dElia,~ili:il':~u::i6n,dg~: aria.

.~

teen leas
f:. '.

.

lIam1JJlivfts.

Pra~'!f[cam~nn~k;idgjjl,il\ed!f',em~~eaffi~ yom'~wporti;' pam IJITr:lr~!'; p:ar~de5:, ~aderg.t~ha~ Prapa;;lJ· vidrio'r .mfurn~i, (lQbre, ~~rra~ marlil•.p~~lamuno,,,tel'" G~giPi(';!Jb~eda, I'as'b,'p~aslHc6 9 ~l mish':!a oue.upo hl;llma:n6. D@iJ:a!ite del arllis gulfJ' IEgip,tQ ~JR!~wlatim1!e!ll~gi 105 gClpdrtes mas [lsad05ifui8:fon f.8is.paJl'e:d;es ta. m;adl~ra. La\s pjJi1t!J!'a~' ~\ti(bu'e 'maoeWa 'se ft!m{liliil~J] :a. 10<:;;; ~~gi:pclQ's"ltJ;s. Ig:r~
i.

pinl~U,r,a. ·mOP;I! siE!,I,i:!!'p popu'lar' <gob:r~HodQl ieli'f l:e ~d!llid IMI~dlaJ!OO~nfdaJa$, m s~s'il1w1tas-;apre,n:di'1iflJ1fI la h~s,tQrl;\l ,o:risthlll!1la C!lncUladlroo ,)ii!n'I€Ii~' pw:edJes' de r.a ~giIG$ia". E'Fi el Reoacimijenll(), lo~ m:l;l~rl~~I.g:e:segIJI;8irrl !3I:!Hu'lldg,lI;lo~Iil'~orm
nEln,athl',~. l?fe·n5~~·er:lia IiIl:lrratT'I,!,iiIi :;:i!tOlme!llte :C(Jlnflp~eja jde.Mig!!Jilll AIlifj'@lI,

g:o.s ,,·lbiS ,~l;)ImaiflfJ'~Las pjI1l1till',OO'mtl(:a~e~ ~rllil' mfnOico, '€J[FUSCtJl; 'e!9ij)CIC .. Q1l\!',~ gi'rlego 'l r()im~no, !i1afl':so~r~lvldo(;~s'l~nta~ta$r~_r~we'sl;ji~'iios:sig!os, la t

pilllit~!d!a ei!1 l'a!;"i:.l!!;l.~ede!5":Y c1elmtaoo '(~a.l;a; Ca;plllf-liJi .. Sb::fin;:lt,. ,sl

I'

en .e1 periOClp!
EI'np~l. C!e·pelspl!il'.c'i~va eS:~iUljiiaCio lP~r8:rnFle~f~a:S!3hi(S[lll[e' obci~) 5.vele-oi3:· n(imio,ar~e "liili~~I" E:nla per:ap;e!cli\';I~ 11;1'91 ¢,~'Igf'!.,~llusn6J1 ~dlEl~. ! e.SiJ~amtJ;'g~, d'S! 9:[ US,,:!I ,de !Ctilprres m~s olar$),. ha~],flI'la p.ill,~e. 9st8,rj(Jr"d.e Ii:) !maP I~elll,E!S(~ ~ra Gfsijsl~Jfla .qLIe-p[,'a'I~f1aIT!(J::; plnto,~e~.veneiClanos '~I;II Ren:t~c~h!lier~li[) ;Ia. '!d,erspe!'c!tiva: 'ffatmQ~r6!ri(>~"I} "<!,etea'\ s~ IQJ'el9Jl~ llu.. lEn s'id'!'!' de ·1I;l.sMcj.o me,di.<llrItg Ja n:Jodiulati9f1 del 0019r: lOIs rdokl're'.5. brl~l~~n. tes r,epres'E!nJ~:~ilm'iigi.rlel:"~fQ~i·~~s_a~ .pri~er P~iI"OIdel cua~oo'jjd()~ di§blle~ repre$'en1~Hl p'~1i8,~.jesII~S:lar:l!I:eg. :En 1m persp'e~ttY~'fplaIl1J1'" ~!;r yull'tl:ap.OIlll.e:n c las cfJversQs :e.le,mlento5" d~ IlIOO llmagefl.

con

e'

Bmr6.cQ, ..ej e:j'~fTIel1~ofila1r.rap\or die! 'hr!1li:o~a~,ida'~.f1plntlU~~. i~Yrj k~~ 'SiiJphlU':(ta.do ~Ir :Ici::F!!Jn~d6f1~Off)gjmi:mt.ai~.La~·P'?II[Ftdes 1~lfl::~~qff~{iOiS y gil:: I~.ma~[Jrre [Jelas- igl@~a$ '11~s;oo~ijej.~s ilii!a1rjqr~s Ith~J:perfotno e,.~t~i'il:atIIClJfJh liDS ,odi'li illltni·~rc;~do.!1i mgtrvbG.qrriameritw~: I~ tel~~empl~.hJli~~al m~nle la m~tI~m y fi~,s pared6cs CjY~a.Vl~(1! Rerr~u!rm11eMlQ. el Aaro .P~~'q~~s .n Uillr ~.~aflt~p~~ad~1 ~Gda: p~n~LFm.~r'I! ~l:'! ,e!_;;;II!'1IHgtllo EgJpltl,. :SI:ariie '~ii!Wq lelr~ s~ ',!S\lJciadie!il'1il1:I,~tjja~ocern f~;.~1n~Q~ .mp.~I~.sy :IQ~' t ~!~des- di~Hna:(~Iera. ~1;!mefl'te:iidI€:cdr,litltOis •. i?erlrJ e~lre to!;> sjgl:Os.vUli-y VI ~,C'j,seool;r"!i!l:iiQ' ~!'llJ,rfl p~~cl~. ooml.in·envo~~t 'ei ;~tQi@!;l (;~n. y;firli;li;'iZ£l de~~bdo'n' ib:m~S1e~~~i d \1ih~s 'IJ srm:boIQs;teremG'rtii:at,~.·t,:a'@lE!!ll~ed~~J:a ..qu.~.Jl():smuel'1:os; no. pbd[.an : ~ecsoa:nsBr~MI;a..ql1i.se hUibieml:e~mrll~dp ~~_pif!ta.r!Ia,$I,~. l;Sab.r~,Dlga OJ t :s.e~i~t~eroJ"lI~S: ~ue:rtos 'G~~~[jo los arqu~~~ogOli. em'p.e~O:!1 a. m'~iJr~jc n~r en las ool'igum!umibss "IE! de'-S!l:p:IiTar:~as: t.@Tas.pfnt;adas!

mo

1 Hi

1

Clilj

b~\f1'. ~E!fna (iie:l.iha _con lec'flEl' -a~liili) ji":Sian·· gre" EstQ:~ sa mezdla5an Gan grasa animal. .1J{u~;bailfl·lte\s teC:Jlf1C;lilJllil1~~pJle;s~ empera, ~ dDl1.de' too; pIg'!'1l;I,enio:s' ~~ m~l:er~F'i ,!:I9tUI, cor'! ras ctarM ''I} laSJ(lamaS de ..!Qls._huevo-.s,y -sust~ni;:fa~_pahl pElgar; frns!c,p, dond'e: p1gmenllOs .SdTlJb~5 .Ien.agua, S'd3Qlpnba,rI a. uoa·'si:Jpernc1e_ devas'ol1(1fi'~edo (jQ~ groo!::tesittesoo,s:;se·dj.. ~~en Sri ¥Ma$ ,~~aS,i311g~"aslcQITlO·Un llJ:m:p·ecaoo~~5!)!. p~nUJiii!il-8'1 , Jellcalllsto' •.dti't'lde bs ·p'fgmenro.s·disllJeUos;eh eera ,seaprl~ a una sup.edf;cle m'ientm!S~aan~ltin caJiantes,·o ra ,Superiicie pintacla ,se (lubre' con un~. ca:pa de,.cera deaetida. . La.1emr:l"era fW;,1l l·tecf:li:~_ h dC1mii'lar1~~, lhasl~ ~finElI!i'dsl5iglo XV; oo<ll"ldo 81m(p8i"20 ~. ted~r 14,91W alIlr5r;~.~,l;:!.r lo~ P;igm!Elin~o,.s !TIllIzdan l;lt)rII 6~ec, O..ablttlal00 lifEl\nte_aoe,ile d~ HIf1!O 1 nogal) pa~ :poodudr lucas nmantes y te'>1lums. h~icmes. 0 USa ~igmi6'1l1oo ialgluUI'li:l)d~.s (;Qn g;CU11i1iti~·'y aligeiradoo-oon alQ!l.I~." ,iEl1la i1Igllllada, kls Pllgmf!ntm, • me'2:<:I'm COM! ~iJa:;. tQ.m~OIen I~ OOij~I'e!la, :perj:l,een sil' ,a!;'lm~ 'gade d~1prgm~l1Il1oI~ranoo, que ~eda.:El Ta plnltur~ Utn ereibID 0iPapg, se oubre IJna 'cape, ~B ye5'O cQll'oreredo ICOn..cap-.as d~:!gadasdey,€l50' bla!n~ n'ne-a.s en ~?1e~p.a, \Iilu~elfibr ron, Una hoJa, mcis.:1.psea re.~~r,a-rel (lQIQt slJb"y.~oen ~a, ,

roj!', maJ~.9:aneSO",;fam p:roducir negro,..oo.r·

I,!~abaiil clnool p:lgmeil:tas prinClpSi!es (~'S dEP marJe,ti'EIi$:_oof.omnteg): hlsI'Il'4 pam,p:nodudir

~11"M'N""'!fi$Wt!1[·.UWwG"j,jmd.;t

iOd'ii3!S; las ''&cnica-s.-ti.enen cuaUdades y veriil~I~\S ~pecrllca:s, La '!empera.. pO.SlG e'oualldades TumlJ10sas ,'I se-'a'd~'Cue ibi:ena ia·plJ;Jduc.cf6n d~ efed~@S ·HIJ~r\i'l:)Js.. lEI Wre-SCCf$leJp'F'€'s~a_ rdea~mle!nte' a p're~iso~ trmarjo5, ron Ilh'!u~l6!S.EJ pas~e:1posJee una dircstin1ilJa 'Iex!ul'a alerchJPI!i~a:da La aClia'l'ela pueods' d,ar urta SenSi1fCrOn Ide hescura y;·e5pon&!.neidis_d., Ypodrhrumos: seYi1it emune~ ra:ndo. 'Pero ,dFfe'ret'lteG: Mcnloas !'ilmbienesl.an esittecihairn.e'.nrlJiJ!aSocFad~s, con GSp'lii"Omc'Os- OOr.1ta:tos (;uJt!,lroJes, periodlDis hlsUl~100S, mOdas y,:gus~ 'lJ!!ls;.CUBfH]O h·e'rnoo;·a:verig!..l!ado q:[J~ ·:[ec.l1ica: :SIB'ha tJsadEl plBira ma.~zar un'a otir'a de··al1'91 dleberiamciS p:Iirg;l:,mlamgs: ,Q:que,efI9clos p!8J~icUnrH~s esperaba praGuei!' e'l ,arIiSlta.(lon 'EllgSP d~. &sa: 'b.~cnioa:1,l.S~~gliia lien"" una dencia:,establecida o'·e~ilaba 'f);l'Ipet:imenliaifldQ 'Gpn nuev~s lI1ilill'dio'z'?
l

I'

lUna, imagein no esc,nUfiOO! la -s;snl}llIa 'OQrpotiza· : cion :de una Ideasri1o:-t111. ob~etomaterial' prodl!]cido"col!l ra liTIanipt:l'~a,cig:l1 d:emruElrlS!les\~aJf-'Uc;l.li:l'a~r,e...s.A.Voi;ices.llQ~ arti'stas c'qnri'an Gin su ~l1sHritij" e basan iEi n la .:sQs,'~enida.pr:~eliGa y '81. s €!~peqitllj!nlaci6n, 0' in,chl.so sa ,aibandorian ~,Ia pcosnb]illda.dl de i~(:ci(!enlres"'.,

r:

!11¥6@d

CO~ IlLiego se' 'lfaz~n

e'Sl.lnaJt~bhlca SJl\CaJ en Is .-q,ue ~a.I!J\Splg!mentoSi rno~f,doo.m:B~c:I~"jlo!S con un ~dhecSj_\r,o" se ~~s da fOlmia de bana.s" FUEl 8tll~ti'a~merilt~: p popular en el slgllO :XVUt

I'oml

s:slia_s8J en piincipros semej'a,"I~s: peril prodlJceereolOS' ~as, gras[lsporql.l€! I~s prgmeli,tos e.stiin m~dl'adQS ICO;l"11 ~wiiay alr<il:ii :suSlal1lcia;!;rden€llllbTe.s ..,
r

l1li

ne;

Otras veces ...s19'U~ne81iiGl:a~, P8WtfllS tetf!lioas. :E:n lC;lJtalq;i.darease, daibelmosreoonocer q:OIeVe~t;I'CIs IlIspeqmro,s ',~ puerJ.en logmr con mBiI:e:rlale.s. espe,~ (lli'fot)s, pOtJqU9 m~:J~os rdii\ermles··oorrespoliden a ide:otogJas ,d'if:eren1o.s.,Par·e:femplo.ellril;mfo de la plnttlm ail oleo en e· R€!nacjm1ento:oOnT1I5!Htlp.onde ,at d&se.o de .rEljpreser liar ob]'e1os .l!'I'Iateriaie,.$ :en loda, 'S1J :E).r:iiI~an-~en;ql.lez81 e ,cofDr y!eXlura. Este. mOOio ~ :sa p_res!~. kWlmoole ala I'e\presentadlon de II:a.SOli'~ daz. iFue,po.r ello plliiliculanne,nl'9' adecuadiopaJtat I'qs obleli\io's,~ in~€ir:e.II®lS, d'e,I<1rS emerger'lte~daoos m~roafllire9 de- cUenib,-sadine.rados, ,ql!.le de.se,aba:n que~_losC1Jadr05-.1'eprl)sE!n:laif,al1l de modo tan tSll'lg!_ bie-:ool:ifilo fuara,- poslble ,SbII prospel"idad y,su posldon. Los oble'los ~,e~We:sefliladosn esas pinluras e parnccafi .sPilidas y .SJ1rsmncTal"!!!s~como eosas .qille, pm:H:an.l'Ocrvrse= y, sabre 1;000, po.s.ee:rser,
1 l

1'1S

Este. G'S un PSlI1:(jIf"~lIn!3J. n.ece:s!:nlameln~e· 5.e~ecUvp 'I limitaOio .tle.;a1gtJnas.d~ lias l~iCAlicas errnpieadas par "tamosos" !;Il11st~s:lllntld'emoiS,.

t~; lJi:'l~g~il.i;J~ ~lfl~B.liit61110 deberi

Il
~
I

no se supena que los 14 plnteres que sa anumet;,ontlnllJoilCh)n son mas impll)l't8Jn~es QIl.U;1i otres: 5610 se los lorna 'como ihilslraci6nj
.iII
1

ran

mostrar !U!nm·onien. to.delintdo 1M at tlie!llPD. R!U)ooelil apro\!'leci1ar la ·!ii~ mllJllamalidad y U:nlr

dife:r:eI1t.es ·eseenas

h'ls tecnic.as asnclauas ~

con cada pintm no son

lasunl,c.;:'!ls '!lIs,~.das per ~se p,int,or;!$on s~mp'llemente represe.ntaUvas;
.

de ~IareaJidad, V' ecstas 'i'lo.dri!ben 18& iat re:4aoianadas.

,,~.••..... 11 · .'.'
I

.

I'I}S plntores en orden Q~f01lbU§tlcD para e'Vi'la'r!as elastrtcaelerres jera,rqui[i:illS.
aeenurneran

pue(:le yu;<J:aponer $Irn~emewt~e, Ohagan a ,meniud;o un~a. Ar,es'S sepwatfas· de gn cuadir,o con 'iigl!Jras ''flotslnles'' qlue-desafi.an ~a.tey Ole·,gr.lllEid?/d.

peptiva}

'Q

£X~r [eglas f~e ·ta na:!'!'aOiOn {v.g.,. ,oo.mie,nm, mfJdiO-y.linal)~ Se leJS

par prinCiplos cieri'~i1ioos-- (\I~,g'1'pers-

ff~,t~.jO tJltl '1tJM'O ~

~lio.'!esI4Uoo la $eli.s~ci.~n 08 1.i!'~lcQL(;Ia~? Guanq'((~fJjl.gose. muav'I~' a:'glran !,Iooocidiiuj.f.mte' Iillje~I~~5 ,~IOS, p,fllrelCE.disotyer.. se, Bocci6hi '!ral", de 'Ir.liln.SmUjif ~s'a Impre.~'i6n 'tr,Qgmet:rl.anCl'o la:s~r,'ofmiiisBTi piG'QUeinas face"' ~.e:s.qIL!l,9· J]'are.oorn ~xlenders:e' y c.ubrir ]a tela.

"Co'nno p.uede ~~Plfat un o~a~

cientes. :La flu'!idel de lias :lmi3Jge.ne.s, del'suefil(jl, ·pef eiemplo.• 850 <sugerida ·po!. Dan tnedi~anle la 'tr,amdor~ mac~oJil de,obi~llo.s dWlrosen !orm as Sl.!Si¥,eS ~QOmCi que'scf (\t.9'.~felo,jes II:I'U8 SG! fun,. dl!;:nji. OtJ(() .a]~In:lpliOe6 at IJiS© d~ 19:misma i'orffia. b~,siea ell dfferl1lrltes,part0S die, l!flapintura para ~slmbor~al" dif~~~l'IIte;$.objel:oSk Be ptuede usar un 6\!'~10paw 'mpres!E!!lt"i!ar urna o.abe'Za hl.J:~

G:xprooar rar:i~ lasias' "/'tem~res inoon:S1"
leonibas p,ara

Sir;;::

pueden emple~!Y~ri:a~

mana.y IUlrlgo I'epe-tjrlo en ctra parle Idel Cluadl'io para re:preseliit~r un hue.vol.
I.

1Il11l! t11i1_si:~ll!irilca:do slm-

IJ l11a lima:gll;!~n puede' 1Jia~S8irse-~!If'" 91 aneghiiJ 'f@lr·· mal' de di:seno~i 'm',~~,1 Iri~O$. C:i:I~a ,~O!Tffia:~ieo"il':il ....

I~

I~ I

bQ)rtco.: EI cft;r;uJo 'es. e:~ rf'IBS .inlr!g~fiI~frpma ~:andrlrliSltiy pOrqUfl combina e;;:t:abiiidladl,~ irners;" tabi~f~8dl, rqi,li!,ehad y mevrmiento'!, :slh~i"Ic~o'!/ :SQ~' nidio. Ell mi:sn:llo oua.~ro a'Ve~~s·presen~a Sni;!nd~8aS b:ur~ujasy wildosos-aro:8, se'me· _j2ntes :1;1' so!r,!llS. lEIcelor yla liif'llea dl';!ben traf!smmW ;annol"Q[;;!"s 'I rHrngs o©imp%lr,:~IiJ:les· QQn IOSe!>:prG'.S8.dO®, pOT'~lla mli~ica,

I

La, :lInea. rno illi£l.sI5~O lrrlai iineir.a:!'mfa,nlta:",IPuec!Gl ~pr'~f.;~:n.:t~r sentiimienl:Qs:,' le.s~do.s: de! .:tiii"l~mo'i pa'/1 samiarUiOS. (Los: Jii~!~rr~1;dV8·' W5i~p.or i(;i1em;j:i!o;, a, menu:di1 ~lis., faf~i;m i:dea'S ~I"I uni8.:Sp'·c:(oa:s ~,:~~n(_;f,Sas.) las' ~lli'luIms"ije la Itn'ea. s~ :emple;a :.pja!"a;~r,arrsmmr una ampnra:. vari~

.,~e~,

En

;dad de expresiol1lE!:!i.. UI1a: ~jiW!~18! ~rrae1:r 'p~e~e.Si~genr'Ll'FI,a's(J'n[~~~, )Jlit@li;). l:proT.~o, lJ.ilBJ (i~Ia J~!!IIatl~a,.
;~a..y<cu::l!lq,lJ~eh~~""iP:reSi6npuede eVCiOOf .Jrn.~i]iafl~ee:S:i;t IinSia. ,ale· grf~1I 'd,d[Q~,;3:araa$Jmo·~,ahgusii~.

Si un arliSl~ rjl1!,$efa'~rarn;;· mltif [ilil :sef1i~j'dode' la de"
Grtl5~, ~iPre:!:;a J!ai teaJdad

·e'rii;.Lag d~v~msas n~e~s U~~'1iJ,'~6n un (lY~~D lP8!fa d~5~riibir p~on~i arlim8ir~!'l;, :p'~sai~~, ~cin 'Iodas ig~lllmEl:!:Ji'le ~i'npo.Ii1;~nl'e5,~a<dla se~p,ro~lc., $~111~ oomo Un f,tif40 l~riiflll~9~MO:o~ a.h~!nQL6~. ~ nat[jl',a~.ez~,~s~~'qUj~l L 'e:~ ooM"s'lant·e· ytoci~ laS'9!JS9!!6!.apis;r,e~o illl~erG:¢i~'8C1Eidf'~~ .

j:lwa,VaGron, gulil tEN]nii~tade' qll!9' di~p:Llne: ·lM ~~~!i;itUiil'a.,

rneral een ~afegddad Hsica:

.La:;:;, "b'eUa~i' -an.es, y l:a.s.,~r!.Qs
'4deoorativ~~
:rl@

cue~Fpo~gr!i:lites~os, ear@-5 I1r"",:f:lair:l~$, ropas· Y' mltili(!~~i' lIaJe biUrd~5, L~.s 'ViijiefaS·· ~tlmaid~as, 'I:~'l,IIlda lIrb~U]:a_ de' 1;'l1otOCa;rn ve!k~ci'datf: Y.Je!l!icito:"

:Siempr€! .es-

't§!11 sepS!rada5J '1~n'netame~·

:ciorlFai.,Los lQua.d~rJsde :~nml
e, melii.udo pm:ecE1I'1·.o.bjeto.s:
'0

te: come ,prnet'endeIi~GIE!'mo~ I(;r~!iltraO'~lJnca de' 'arte :trar:ii-

6i6n; P'erti'la$a'~tiil'Ll~~5' g.rQ:slll'~:as;' Y ~Q~ ooh:llrll'S.

cho c!lli~tE!S,:'s.Lig}fil.ren

ra;e:M]o btil!~ ha~ ht:ptj·' dell cre':s;~ay IcOdi~a.

qlJ!le:

lo'rnarnenllales~.'l~~Qi::tmfrjadl8i l~~lS. p1aro 'diebajol de ~.~

st!:p~lfi~ie~ (e:side

I.mL~~m~~~"" 19 oon!:®ii1lildlo flju'e!, ije,fjt(lp a

5U natilir,atet4:a·:hilterisi3iml8!.flte! elfl:tim ~esiJ~f6 -m.u~rp!EIII1l:iubadN para m;[Jth~s de susr a:.~r'll~rmpQlmneiIJs" p.:ure~e:ro.gra:rUno.9f4'f~(nlr~6 .s~rne~n(i~!l. dJe~uada'I" No le~·~al0 a una oo!e~:1l6n' 'e'emas~~Ii:n:;i,madoo oO.n lei 5€~G1".!lam~~e[rle~, ~,')!tElS~~y d ,el !~~.ed~~·i61n. il3lrtlpjt~vld@,d y ~Imm'e]o, o!igln~ds: 16Sil'!l ~de~,"Son' La i~se·

:~~s,i

If.Jl,,"l~!ge:m~sll'

pa~a,b~~5 la, ~rof'll!id.a, pre{1;l:':ijpa,~i~rn,diel 9Ii1ist~ con Ib~ona'l~rr:!:!~~s.~oro!, Ida tB:~Ui':!iiII~., '1IM~~$:rirntJ~.s~~ y dijs~n'o,~ ,Wal' '!!TIll:! d~~·:r;'~p.lral. e~n
1:~S.

La ~iiG~ic:a 'I$UPf:6:m,8iJjs'la~~da !hl~if ,e.s;a ;~1iI'1Ist!3i'ffilS un '11i:!;IlIo dr~tfOO de srij~l1dQn6t la t~prleS~f:li!a If\~ta:Ii$~a .cri!f)1Il .

ool~r delilla'!lftdiilimfJiI1itr:il r~du.c:i~a:
~f1~

9lraiCIa~ pQr f orrn:1l's :g'B~m~l!i~;-tl~G';l:~:~I ic'u~dmtf;o.;eJ Irlooguh:)I, ~~Gil'· I 0010, la CfUZ,. Empl'~~!'1tins g~m:l3i !de
1

~el m.l!llldo; Las; piniL:nas,esfta!ll ~i:l~.8~

I

men,u.dQ:.8,lIf!lieYle!,n una glr,a,n .~en~~'cJ~fid~l1,moQ~i:~i:~rUo:! ri~v~:s Iqu:i!i·J~.aen GOm(Ha':s que. a;tra;~i~~~_1fl '1 v~,r:QZ:l'Ifle.nte}~1 i€'$P~,C!O, l'ilili~~~~,~

Y

'l~dliJ'!'Isgro, r6ito, am~llo."I

.5~~ ::;i~1I1.

fbi

I)iO irrreinliiilifilliB:pl'a!'.l~iIl:[3If

eli '~:Ra,iiiQ t~f:dimensi~n:aLPQ~q GS;2s{iifTI"llas'siml"

=~---~

II

phn:f'elildQ lblri,! 'a~ Ja1:lo !oe la ~t~ O!sad!a$,ajiJ~:,as' de '(ilJl1olr~Url:9ias d,~lrcada~i.rorniafiJcQ''rryo ii3i'r'elJ:a:s"q;t:lese. de·gplll'lan PQIi',elv.8/·' ,oiQ Ycat!9ra.rla QItl:a.·, d~, Milt) ~ud,~,'i'e.!)en·
1

Ma,fil:lusa irrragen~s"Elst~~iladas:'dl;nl!r:1imaJesl' ~n es;p€'cia! Ic~baHo:s, para SillmlJJ<o~ZtHI~:v[da n~~J:.I:r,at IniS~l1~a 'V' UF1i~ lexislE!itlda a la.par $' co!r:I-e~.S!mlbr,E!nl'!;'!1o ~ no el eaos ''tel: ~i{1!!IT{lr,No :son ;105' ~ariiit'll'~e~ rn!'$i1'1iOS que' liralllS;l:niien los e'S'~,.s~IlISf~~@r!le~;' :1lri; emplea!il clB!1ia!3 M,c~i®as ~~ ,oomposki6M., P'O.r,e~emplb.l~iil g:rupo de'm" ~alios alUlrfii~Hl'Ulearq,uean ·el CtHE!~lol m~11l,l!m vfva.z .s:L!gI'efl;;! el1e~gia y'l]hl'.lMd.p.eto' e~eheIqiLIF;;'de 'f(;Krmas, d:iif arI1m,aJe:.s'rQJ~s "/, ne:gwos Ie'VOb11'1 vr~lel:!~Ta. y 1~lrla< JEDoolnl',y~ 191 Ilinea OOr1l vit~les p~m e'llJifi3cto generBir"

,cl6: Tw~:i:eiQI':i:@!lmranile, . la pTIn~:~f,a:p6Qld~ltt'El;1 if;1II~;r!.f:ad~f:e8ir u~,W ilusfo!1'! d~ pr,QJlll:ndid.ad c~n reg!,asJi1i'illii:ema~i. q,~s o ,e,1uSQde Cpl:OIF. Pgro .~~JnJl~de~jI!e~lJl:I~;i:t~~nS,a~i~1! al :~:e;~,or'tiv~:.de~.~pa~iiQQon ~a,y.l!i*tap~~iQP5nIde If~e:a;si~f;otinas')f ~~~CJlres,' :s~b~~ !.,IIJ'lISi .. slll,p~:ili~Je' l!!s~lil'Fla. y flO' tli'lt~n,m p9il)e~er q~e '~iti:di61i~nsicm;a,~,. n€! Hm[ladifl'klJ;prl~sfbn, ~ prnJilIn~ndl1!li :n';llJ]s IbI~il U ,Q,spaiC;Tp :~~;jin)9:~:!lio;na'l ~iir6 IU!,[] ~s;p!~f;:lci n~ p~r:-dlf;!r~:Qh,QpropT~.
o .

,~ar' ~']d~ti1 d~lle.sp.{I:. ,

de

de deooribk objEltos;,. "I amoclonal'es·.pjno~ pio'a: UrTll6;lo,r; puede ';;il1ul'ld;;t~"' toda ,!;I!l'la f!$tr:ieJ]iE!. para.lrar:J$mmr,ca~meli, lenefg:iai ,aJle.gri;a·,!>emo[, etc. .NO~8;1[) d:ebFJ f'e~l:iinSTra~ro"nna~, e~Deoif!cas, POi~' ejeml,IJlo" uno. e;~~!1\a ch:;minada. pm B~~iEI1':lIIl'ii puede-'f3~pres:a,r~anlqumdg,d.,Y ]adu>alZ_8! de!IIGololi :~fll1ld,ip}l~:l p'Uletie rirltBI!Ii~i~c:an;e. eon ocarsiian;91Je's ~.re.a:s de (iC[l6 ,:Ctmnip~e:n:l.enll;l3!rio.

OOr.Of f10,!ilS,UI'il,~ mar'lera. PO!Slelf';!;)9ger€lS e:¢l!r,es~.vaiS,

~Er

una ~niJ:::a~ ~~n:h~sta'"srffi[ll_:l:lif'Zl:Clo'ria, liina, m d~'I,<'I;s~~C:f.I~i::~S' ie MU!iI"l rI' e"t:a,-jjsar I'~d t In!l!~,~_~',e !C:iJlol: a(,~r~lol'p~'5areSlaQoSi p
dill iilf]lurniojt ismcial'one,Si .• Ur1Iea,S I(]ridu11)~linl.lf!!!!h m!E!nU,da piil::Jll:8Jda;!ll,,-en~~tl31l~ a

i;S~'18s pued,e:[j.~r fOrma 'visib:l,e 3'10::; SiefIIMll:i:~l:lliQ~ifntima.S:? T~d:a~claoo .dht ,esmds' han tra;iatio diL'i,a:b.o'rdliir ~,s1I;!1' C!]1~~tr[j:nPil:fiJ~l, P'Olt ~lIpulaslp" I'iIQ' h.a¥ ..

if!?S .oo'~nbrlJ:~;tcjlofles de ~ma~iae'5:, :sugjie· Fen un mun~;h:l' rIIUlll:~n'he yo,nful~ClI pe.~o qli~ r~~iLJ~la,··~~1;I.~9irio: I~!"sngu;~s gUI~IQ Ih9Jbit~I"S,on li~memsa~5!Sgmi:l(las "'If : enr~:rmas,Slloolor' it ta ~inea I,lia:lil$fo~ m.an ,f;lI.,su!;!J'itl );m. una pe5a(m~a. "

Mundo,s materlales
-

.
-

tlilJEfTiUflic2'icua:noo no rechaaEi lalla;. dlcl:6n .s~nClQU!1'l',lB· rr'er:i'IJJibor.a: Ell!ls,pa-

·A \l'iil'C€I:S elll)ErlJli as.

mas e~elfm.enl:al
,
'

:ciopicl.6ric:o no'

peiri!da~; oom,J:cas, 10 Ing'!J'ieta!lte~s. La b9l1el~ y Is ,graoia" de! f:as figura~ ,c;lasr·· cas pueden 'sier ~reinile!f'pretad~s" para prQauGir pEl rS'Qnaj~~ ~I:s!,efsiion adooh flrena.'tlml$ 0 de h:r.6toriettli. Olllt0r'sas vi~ sloliles· de un solo 6iJe,po humano 9 diet un abJ;el!O pl,!el;i'el.n o08:'Xisfirr ~n U';It!l ima:g,91Ii1. La viole.nda. el]~Bm(l'ri la ~n;rUSIO'f'I pUi\lde:ntrSlI'l~mWtr· ' '$aeon Iineals d,en~adBls:.Ylrnuiiircados oollill:ra:s:le6: dBI c,olot; la .SIl'" rElnldad COil'! mcQs'y'clrOOifos":l jaJm1O'nlj,o:oos a,1frngllos :d,el oolm.

·sea eS1el}. 'F~E!de fel.!lf1iirr lementos e 'l;ali~o.de' la, re·sllida(!l: C9'r:n~ de las, CO''''ielllcio",es tfe ~a pl'ntull"a tl'adiiciollal y IURgo reagmlpal':lio~ de' ml8!fllL'l!mS il'lie:s~

,rj,icm de Imita(aI linrUndci r~aI 0.10 'que'

ti~'ne'nirngun!a!, otm~·

61 esltJ.dio de las :IE'-Criioas. y ~o.s:JiliUltbali1'ajles aw!l:sl~ lll] rnedlo '~a ra '~ntel1ide,ran1plJ'~: p;rQces.OJS .dill p~ro9p,ci6n y eo:rloCijiniiel1lt'OI" .Como
cos. p!.I!edlEis€lr
I

vtmoJS en Is pnrosrs. secc(i'n peroapD.l6n lCI'n-ru;'I1lfito iCO!mp.lejo.11iel1s qUEl' ver';oon !10 que! sentimos, een 10 Ique 'pe!Osslt''I1os'.!:On leJ niodo en que oon~Gemos, laSCQsa..s 1/ cClmu"rlif6'~mQs CO.I'IOc1mrentlOs,. Los rnedos en qUE} Icis:,.l3irtisl'~s m:s" po:nrlenal p'mblem~. ~.~ la p em;:E!poi6n meld.iarlt@ t~~nica.!S,y ma:I.e~a.Iespartlcl.:ilraJGS'l:lS una e.ipe~ io!e.;de mJelaJf:or,a,·~.j;!i'ra.los modoijl_:el'o:l/uetQda '''l gen~e 'll"ata..de err ender 101 quave. i!EXp;lorar el as'lI'nllo de i!a perc ~pcion !1'Oe'~ ooJo' on i'I.Jl~90que, pueden .jugar Io.s tlxpel'ltl's. IEs a:tg(l~en 'oqulSi to .. dos padTIC'lpruno~ {oon,'sciar1fe Q 11n:~n$o:~elll~e,mj,nte~. V' ecSi alg j ~Lte Irjii)al~~!:IfI'I(ls'1I10' 'lllQ~Deon Ie; • rn.191~.G,·:sill'l,o tamtli'rl con 81 puerp.o.
j

la

es

1
I

1

'1..8nabs,tr'acl;!lOn pi8:rm~~ ~I ~fUs'ae;.;:p'IQr,ar '91n p'iio'fundl· a,ad 'Ia i'tlleifl'eliH~16n '~:e Irl1letjli co,lar y IU(l;. R'ifey I,),rg,~r.dza formes basieas ~oomo, c'lflC!Uii,05" t~~~lJtos '1IIfiea~~ re:Oo t~" SfI1 lI91~a!:Jl.'~ of'ld'e.a.das~ en: 'JbarnCi8iS'" I:'~p;atiidas que

;001'1

I,

E'sa::slrnag:el1l~:S 1\ meIm8;g:en'9:s dJeJ ' tar~'e·rites, alas. y sombra.s v~¥ilames.Algu]Jjas~tle laspinwms masfamO'sas drsl lAney' ,g>mplean ulllrUmo ,~omo,de' ota. que. dan ~ra. sensacio'nl d-e
ilJl.

dGISPid:!;!fl sumas ,oo.m~iosda
nuda; ell,ocan

.l.ia.~t~leHc:a (~lmo' la dlsotpJirta 'que S4:1 'llcl.!pa de· o(l,fI!1,Qn~s(elac1onambs L~siObra~:d.le; Me) a me:nudo hi!!:to~r\1iTdoa los, in"l:e'r~.Ml:Sd.e eftr~s, (!!;!:Iltl:raif~;'.sparti:C!\.~Jares'qu!l!I inrlJef1~aban d ~ moslifiilfJso:~i:ip~ri~r[dad' Ilt'ilej:eC<~lI~1 y-diahi"aJol'lz;~t·€i:lcuerpo "I los .9ie'llttdol~.;, ~Iero.()uiEtn~o v.ajtms B~ar:te ,d~~:dj .e1j,pln,'1.0 de v:ihta:.de 'a5il~cnic:e.5, y r~s(.,mat~ITa:l"9t~prac(i,co;S. no ,6$ po(sibl~ p~n5'if en le'rr;",lnos pl!.!lramel1~e··Qb:sitr,acto:mT 1aJe,~.como 'Va,gQS noc1(111~~01 itall@r, c:r'eativfd ld Q·(Jono:almIenros ar'lr5,i'c.Qs',. -.

oem p9)i'Wrtiad6n 6ptiooy d)esoriOO~~'eiOI1frsr,ca. Cu~ndo se lu~aJil co~ores, .~z:tll'f el verde 'Irn~s!l'liten una
1:2'6

refaJiilIoton

y ta!robie'i1 Ulna Tlmpli'esi6rJ o;e tenSlotl

'lli!bral"l'le. A mefllm::to pWdUi.

9.1'c1:!:ntm.ste 'anlre el'.caillitlo' ~es'pl.~,ndor t!e:1 ,ro/ro 'lI I~ '[dia IlJl1i!inos~dad clel ~!.I!'Ir1E1l s.ensaeUi;~ dJi! movrmianl'o.

1:::II:aC10 '911 (malO. Ell OHIO Y el gus~o OOI'II~IfUIJIUI)'~1I U ,!,c;".I ~;.rII-'II:I' P ....,,. ""0;: ~... ", ...", , cuadros per pane del a:rUsla ''/ dlel espflctadQ.r, For eiemplo, los ,eu€ldro.~ :sIon a ·m~nudo' S!limam~nte 't:acUle!!l, A va.c~s. las [lOs,as.. qUEl' Ilepte::;;.e.nI:ru1 pli3!re~er'1'um 9611das~que nos pereee qUiB p;odrlE':!mos sostenarl~,.con 1~11l' manos. Ottas veoe's., ape1lafi alsen~fdo dal taC'Jopar :sus:~axhJras::la suav~dad, la ,a!:lpereZJa;~ I;M Q,!letas. 1:05 l"Iudm;;, IO$- ral!n,tdinos-, eta. La 'Ie-~tllra de l!Il'1:(;U:3,dro, tambien pusde.abaer a~ 6G!l1ltiaQ <:lei gt.lsljQ,;p~Gd~ pare.t:er "crremg~ai"P_OI"IllJemplo" 0 svoeer la iil1'la9,en de !~;(;O,ofi!rtiJ.ra dei Uifla\'h)rt,a.
j

, En el

CUj'~O de~ slglo XX. 131 imagen vi~ual sa vio muV ;atectaej,a po'r e'l rapl:do de;s,mollo de nueljjlo~ medijt:)s y te'r::~'i'~kDg~as. Pem SIU rnaterta-

l~dad nc ha cesapalfeci:do. Dejjetho,
~ , 1:'"

en :algunos casosha
-

c~er::tdo.

AlgUIiIQSQrti!Slas, han ~Oe'ntllad:~el ~~Cll[e.r m~leria:i' ded a,ne 11'.0;' nirando los 'cu6Jdr6s I;j,m un ambJ'aJn~~'It!tal. Pa:,a 1E!llos,~ lSi pil1ll:lIJra. [10' 11J:S:-lin,a.ne Q[sia:do ,sfnp. ·qu[EI' 'liane liJga~'
:-..... '.

en t1~.aamp1ia \iI:i!li~e-,
dfa"di

,c!e .praotica's.

ha sido Ul'llue,htirl vR'aJ de insplj"~ci6npara. mU.DI'IOS pinHlfil:lsabS' l'r,a[l(.p~;.~Wa:ss:Uli Kand~n'sRY (1 e~!fh1 j;l44). en p:aJI:lioil,.lllaw" era gLiiado per S'ij a,mora la ;m~slcra._IJ$.sel!lib-a CJiue''''e~ '~"ti:llor '!1·~I\a.Hnea,·,ex;pTe"5aran i'8irmonlss y dlsan a;nCll:as.a~a;lo·fl~s..a il;liS i'irCldl.icid~s· per "los,SUf1i.d~,. Paul K;l:ee (1 ,87~l· , 9~O) d~~~laba Ir.'ille,r ,ex:I#.~i'i!siiln -pJc:torilca.par,ac do:s CO:l1'GeplO,S IlJIIIusiic-a~ers' 13, pOiii'ron:[~ (rn~IIJQ'iiili!s D~S) yell ClJ),!O:I~pu.nl,o":Ia co;rrlbill1aci6n de. difBn~rr . .''i/t! ( 1:83 meII01;~iasl.. pa~rn,I'agira:r i~SI.c:;IiJIs;a:badrm~s y ma,1tc~,.scon~n"a~talflll:e'sen f la ,armo"f~ gl~n'lera]de l~ irr'k~gel'l+
lEI oklo

Esl:os- '~JemiPl'oitde'mues:~anque' la'exp(l!rie~d:li'a.cf~ecida liIor 1M ima~Bnes. &S pUTamen'le' !J~~lJB~. TmnbieflpU€ldre S9'r 'htJ.'ctll. gustali\;illill dlfariVa . V :~uciiIM~.El m~r:!dti maleFi~1 de I~ im'a'gen es un mundo de pla~r sensual. . .. .

ni) silempn3'

j

011'0 ,modo del a_~IU!lil;at ~a ma:la.rIsJldad de' un w.adro EllS:ela.cio:ruulo ron scu r eni(omo nSii~. Uin.a· o las obr~s':Im~s :Un~'effi-san1es de Lou'ise I!..awler (11, d 19!'1:7)1, or ejemptl0,e's ulna ~o[tog p rajrra,qu~ .mues~a la' refl~6n de !,,!rIa :pin'!" 111.1:fl:l. frank Stella. (nl, ~.9a6}~ob,e el ,ploomuy luslroso Ide Iune! galetia. de ,JS,sta::1ii~n'lca demus-slta que '~.!ITa'oina '/ ~I i:loiflleido, esta..nl irl'disoll:.J-ble:mente oQnie'mB'~[J,s.La JJln'lum die· S:~'II'a 'e$. en ~iliil1cla!.:ln oIb]ek:!' rna1srial qlla fnle~ (a~.lJtacon e~irnundo malerial de In ~9Q1eda.;Ba,nrlIelitNlWifltl'llill!:i (1!90&-70) acen,tl!J!riba:lill I'e!lac16n renir-e las p'in!iJ:r,~S y s'U 8n!'omo Usioo dBt:Tilaner-a (filiaf!lilW, EI':cref!b~ 'gftantles axte1!lSl"Oin,f3!,s,m]M (de. 008' sels metres d,e largo) q.ue :II1iO podia'JilI se·ra~.wltlas como cl!'a!droo OOfl'litt&'.o.s. EsSi pi!nlum.s~ aben un dominan~e ;8im'bj,ente -ere oolor sus, [espEd~diOms.. No [erenal .. Q9 :que ,~~,p!!JdIer~, "mlr,a:1'" simpl~I11;~,1!iit.O algiD para hahltaJr. ~nfllJl

p~m

I~re-

lEI c~~or cumple un uol vital:eomOi func:iol'1 (;.~!~lJral.La genIe flO , slempre na pen:lbldo :~~·color como nosotr~ ahora, Eifilcluso hoy. no tadas las sQ(;:[ediadeSlien e! rnundc con··los mismosco!Ores.

"

Tampoco pcseen equwat~ntes

e'>i:8 ~tos

en SIIJ [di(llma para 'uiombnu

diferre.ltbtescol'olies. HaV muchas manefas de pansar en el eoler re$~

p~cto de la5 imagell1ie~: ocnn!D estrmuto 'lIiSU6II, eemc luz:inc:orp6re~,
como sustanela m!ah~ri31.V.:a rnenlllO'oresllUa dificil s;;Iber d6nlde ~'·empie:za" un colo!ll" y ·"~erm.~111<1 1T 01·11".0:' . Taft Vel esta difticuUad sea '~nll; slnleparn reeorearnos !que~nunciii. !p·odemo,s ester segulFOs,acer,c,,1 de cl:6n de em ple.ll'l 0 telrminfli atg.o ina; men~e; E!~ cuel"p 0'., ~as ideas, res

deseQs)r. EI art£! conUi1uamentele
J..

da.foml'i3I a esta incertid.Luflbr.e.
. .1
-

,~ "'-11
."J

.r

,

!
-

I

Piieto IM:afni;!o.ni(~:9;33..:53) U$itlisu propio cuerpo y 13'11 de otr!ill Q,el1te'de va:rias' n'I~ne· mIS. H1~ode·una' mo.dlello~f1'a oblfa. de-. :811(1 al ~inn.llIr!s~br(da pi~l ~~ ella. Er'l"iJs.s6 eu lexcre:mento !II' IQ rafr:,e{;i~ 13,i11i 'Ven~a. Y.cr.eh un~ obra.titu'l'adaEt.:a.liento· (Iel ,artJsla .(HH3't> si;miP~emei"lt.e ·Inflalld·o un g;lal;l.o.

Gr~ch::lIsamlenite. 8.1,1,9gW Y ·!;ll bla:r1lCO p'l1ediel'l sar Ulli ! medio,ldeal par.! una disclJ5~6n del·color porqoe per .. m~tel!l que··16s I.eq'l~:m:~s usen su propii,a imagl[naei6n,.

I'

'fi'~
I

Excremento de artssta $ 12€l1.DOO.OCUl.OOO _

ET~rtisl:a -p'eno:mnlEl!nrc!ll Vlft), .AeieDnel" (n. 1'940(> U'oo su cnerpo com.olmD" ge·~ mediante:.si'mple!$r p~eila;s '~ ma:etiM1da~,~S", En I9UtlbT:n,g Piea~ (,1970). frc*5,un If,llJ d'~S'iJ brazo hasl:a. hilloeirse una lI~g~. BI1 W.I:i.teMays nto (1,971 ) ~]eIil6 'SiU beea: de·~altv~ hlllj3:ta que !1iol.purdo 'oon:tslie!1a '1] .da'bio· V,ol' Ie.a~ri:'il ern sus manns •. EI'! Tra'rJping'S; (1i~71 paso [tEl;!: boras:. en un plac:aJJi:l )'11 ·aldolfnaii1ldCl au pene ·GQn ropaSdel'llUlbieca y tn'Blbiri~l:1.dai~eICo.rl'l'O a:. un amigo. 'Comoimag'enes; es'Ws pi:ez.~s perloirnan'Gie acenl'o~n qu~ tod;as de ~a:sr:maglef1;es sen biisicamen1.e, .,t}ue:rpos ma!~rrtales.Lp,s.c.uerpo~: piueda:n conve·rtJrse· en imag'efi:es porqiJ·a la.s..tmag.~nesml'smas son cuerpos,
I

-8j bab'o

1~1l·.···

I

de las propledades del !lrojd,~!po "~,~~ploi .vmmi)~ermen~o e,l ,t;~Jd( ~tJito ,can 'UrI!arm iroja. p\ara·i.llJBtrar.rn! p" jl'l~o •. OOJ'if'C~l ri;~a-gol de,decepcio· oi;U'a:lleclor:.qtJ'9 ha:"vi$Uanz:ado un ma;tiIl ,fli'ltly dlrer-ente. de' rtl]oen ~y' Jm1!ln~ ~e-.Ul'llgllllo en, lJian'cr;I 'y in:eg~o,no tiI~ns e~t.e ItlC(!lnven,ienle, .."t..'C:UJel'l~~ 'I ~, ventaja de· petmitir ·.queel.leC:lolr~en9IEi1 ur •rol actiVO' como tntirp:nete.· ..

T

~ . ~..~-

V,eamos algluno!>, le!lFmln~s oi!l:slcos de ii) teo ria
del coler: . .

II
I'

_~

~~_.

~L

r

-

__

~~AA~· ~
.I/Ii..

~~.~~~~mv

co~~,
~

,oolor real, __ radlQ d;~ cla:r[d~d U o'seurid,ad. I,N1ENSIDAIIl _ "'__-'I:;I' die Ontlll,iij,ol.e.l. U (jipa'C!idad" MEIOIA TINTA _ color aclar,adQ. cotl btanco, SOMBREADO __ I ecler escLireddo een negrQ', APAGAOO~ __ =I CQIQIF me:z,cta.do coil grh:;. PURE2A TO'IAL colcu P'IJI"O. PUREZABAJA_~. _-"-Iua;" (ion s610 un finle diel c-Qh;;rT'PmQ.
""oil,",

COl'D,R VAlOR,_~

_

'HT~~TLI~
~~T~~"~

ffSll'~

NQ~

~

~1!'"'~1'Cl9

.'fl,.'m~,!I-~;M,

.. a..os.~~;

..',W!J.5I>U2

..

,~Ft~·~I~\o

yu';,,('f~~af6H ~ &O:lC~ ~MAAt?§.-fPP'A

.'

IT'OiD - i:'!nali,;;n'1l~ado

ro~o
a,lti[

ama,rUlo !ilnotl'l';an,j
j:lc:!I!]'

E:stos' son cotoll'El!ipurlQs goa no :se pue.den hacer meld:ElfI~ do otr,os CQ'loro$_
~S~iJS' se bQioem~z~lamlo

rolo- vie,l,eta

,I

COlDR.'E.S,TEA.CIAiAIOS.

azul ~ vhJ,I,e~!}
azu i-verde an:l;:l~;II~'0 • vi&rde 1
lJmiEll'mO ~ CiillaJrs,JII]iilIdo

meiclalFldO !parl~.s,

~stos

se l1!ae~m

IgUale,s de, :tlihCDtOI' pnma,JiCl y SU clolof: SeC!UII:'ida;rnipl'6j(ln;o ..

dose ~rl·

''lImOI,eta verd.e

Ima:iJios:·,ansranJ&t:io::::; mJo -f.·ami:,lri· Ills,;vlQlleta. "" aztd;- :roj'O' verd·e '" amap"~I!c;l aZlIJI •. EL gris ~i:i'~a'()e f me~laJI1do ~o,s1J1\e.s primari~s.
r

mJa y anaranladn
CQL:OFlEiS:FAIQs

-

Ca-da 00101' sectllJdru-io as ,191'i'!Q'mptamenbirIiJ d'l)!1 eotor priimano !J(Ji ussdo pW-tl.·haoeUlg;el vfoleta.' es el oomplemelFlltario del amalil~b, 'el'~,erde' Qel .l'Ojb V ,131' ;~na!t:ai1,la-dl1J del a2]JI. 'Loo ccmp letilil3int8· ' n05, !:ion .1e.s,;!'QPlJesto.$, optioo.lf., Pruebelol usl'ed mismo Cion un. e)o(pMml3:ntosim~I'9.

I(P'ue>dan s~r-caUd:~s
o ~rfO:s,.se;gu:n·' 13;]

b'alance ,die: IIQ~ 'c::ol'Q..
r(e~: compOJ'jJsliIle:s.)

OOlOAES, N'EtfIPllOS

IlJlaIU:~ y ne~ro

_'

\I',az. vfbr.ante G' i,nlJlllsOi a,giJesl;w. Duando sa I1E!:Otil~fII, d.ifEtrentes~V,a~ores Ie tn.tehSiidade's;, del m'i:slfin.o color, - "elr,esu.1ltaco es un laf:ect,a. tr::I.!;l'nocroma1icg, ._. . -.. ,
.,
'_

''I 1r.:~l1dose tos usa en £1,1mismq ,oua:r,lroj, 'cJ9sn UDra, ~e'nsM16n de calmar. lJranql.:!IIJdad bal~f1Ice'.PQr atrit parle, 'liec[lmbin~iOn de oolo~es cQmj>r:e'-" "J mE!:n:la![Ios u roPU!l!S-tos :produce UII1eielG;tp t(JfI'~F;,~st~nt':I' puede ser '~~ que
.

LoS:oorore~ que .eslilm p~Oooii!:m,flS ~iiltfa '51 :fiCilil re:l'!iJc~~npdgiS; 0 armcnlescs,

Tod€l'S Jos ctlio'Fes _fiE!'Iile.n OlUaI;d'flde:s int~rll' El a!Zl.ll: "J e'~ Vi13:rde:, y :1'69 ,grlsi~~mil:lf. I.ados ,0011 '9OOS dos cti!:cme,.s" .Ci!'eartl 'UII! Sf ,91~' mrJsrer~ S'erMS. Los lColof,BcS'irFos feliroQ.f:l;:C!8n!Jir9.ua~lme,l"Jil,ey PLJiec!~i1 rOElI'Eilr.qiIJe :100: Ol;lj~t()s,:pa,~can mts~gll¢!.ndes de cuatllCl' ron' len ra'Edida:'d (an ,esp,Etc:1:a'1 eniOflo.s: p!!tcr,00;9,). El' ral,a. I~I!t?·S8J~O, el amarlllo, 13:1' ansr fan~ad:cr !j los ITel.ltros "CjU€ lIDs' con:lienelfl .t3\10caJn ·ci,a,liilez. Lci;s cOlfor~es·cij"lrdo:s~a~~.n,zany 8?9irJ?'If'!1 'BlS superfi<lie~a. loS;·aj~\S:.
.S9ca.:s,.

E;I OOI'Qf'ha il1l,~i"~a.di:l! a IpS: 'li~O'sor'Os e:n~odo.s les tiem'PpJB:. Y;S:. en I~II,i:lciglo I 'Va.C., e'l:'~il6.!Soro gjlielgo Empidoclli!s c(Jlm!pi:!rab,..a ra_-me:i:c1.~ deoolores porpal1e de,I,atUsl.a'<col'll'a amiqriia; de' ,tos el!;l,m~toiS (:!:Iire, :rll,ego, a:gua y rterra!,. En el: rriisma perri.r;ld'{jj" lR?iimih:'lIliii'O aso,cial)a dite~!!![nl~ ICQfbr~:s. COin pmpied:ac9s de~ mllmdo m:~~e,rii1J.I. e]c£!rnp~o. a'i bianCO re:pre.~ertt~ba Par la SlUcEI.\;Iidi1:rdi, .el negro ~!li.e;s:pe re~ay Iiii!llf'Qjo.ehiaJ~or.

En rooa ta AnltQ[L::ieda,[jr erpiOrrp[ll'a, eje:r¢la ·liJ.nata~.t:iri,aofgn, GlSp~t;i:afJ!I1IClS ar'tTsta:s,Y p(!ns,!:lil1h:ife'S pol't],oe t.e lo'vef;81 ~omo e! ~o!o:r"lqu'e podi:~ iflcomo:~ar ,.m:1i.em'rosamente- ra"!io:mibr;a y Is !Ul, tai !::u~lmdade,s. de ri;oQ'he Im= pregnada:s del b~lll'O.de'~001, .

la

A mmudo pteOOtJpaba,'elllls flt(i., porque oorpprendiM qt;Je.Bst 00mo lalul mbia IC~Mriirn.tem~f1" ·te~ bmism~ ~[I~I con. ·al~lor:
Ha:yveoos'el1lqil9 pre.willa !lQtQ,sila·oaood!idiClrn:.Je 'p:1~or y ,Iul:,

no oopuEiden f~enmfoory n.Qmtlnisre~ac~:arr"enle~s oolor'e$'por~e ,cambfan slemluz~, PIe'rnsell'l,os er::w ~~ a;scimb~ llalieQad .de,.oo1a~s

qtle apwet~n en liil p!t:J:m~ede 'cial1OOP-~Q!'g(H'1 blr~uz 'del s(;d: b .. lifR:.uilh,l,d pa' c ra def_liil'lll'i'os: .c:of~~ era cbnskmi'ad.ap,r ,-n;r~hos 'll'h5SO'1!('Jsoo[:TII(1I.11na.€lMG,eOO d~ J8I [h¢ap~r::f;dad ij~1 QjOI'pam, difere-htliar to verd'edero de 1'1'0a!lso, Eta as:r ~e f fl:1robr'~rO oon~fd~raba:"T1ol\wnt1abJe,.~n ;>lC1oocuencla, les (](Itlguos: ~rari Di3$1)arIta ambiv:alf3r:ites ;aT! sUeSr~sPlIJeS!:OO ;,1 usc! del rotar en lapinluta. . :?ensal;iall q1.J<~ It!~" p:>lor 'Ie d~b~. a.un~~~'~n'lJiJlra, vida petO·.lambfl1hll'o mfUgT:ria:bal oomO a.Jg,Q puramenoo: :deOOra.tl\io; einren;OI mspeCt.o dal 'iJSO de Ie. !iFlea, y elrit mJt)en una ima;g;en.A dill du, i!)-s- pdndpa.{a "M6~00!S del a'rt,~rojTWtO, PIJnlo.y Vl'lrublo, 'l13smoler;;lilQ';a 91 usa d91a pofimt mi~ (mY:oJiJos' COToroo.J, que OOTISfdE

= .'_ ':;_
... . " ., . _

~~ . .!Sou

-- '

.r.ab~wdrZ\~iaganlti,.·

,

para, ilosotro.s es que, em r~arrdlad ,n"Clsap€!imIJ5 mucnon':iObr-a spbrn Ii;! pr,!cticia artisllea ,emruaJi. PQl"qlLlJe. casi 110'hog: i}a,:nlliirig,ado II'f!Ulls.lr,ag de pi'ntlJra dastc:a. ~'ilS' perrepC10nes modemas, del. alrte' m1i.gpp, 'Iambian 51l:' bas:aron en c.lli.:m:ep~Q.S muy ,12rr,adbs, en ~arli:'ll;Q ala. evo1l!cidh ~el .cOlor~ P"Qt e]emp!o,,, niJ '[iJJehattra. el 'siglel' X[)( Q,'LII8 ~~,eVld(!<Ii1I:::ra.arqueblf:ig,ica G:emOS:tro' que ia e.!:;'oo~!ura_-gnil'l,ga. empleaba muenos 9OIC~e:5, ~to ue$ultlil un sh~.ckPSifa urn. lar:ga 'Ir,adicii6n d~ 'cti!l.i~. def aite qUJrili hab~'a ~!risidemtlo Is ~fsa bla_ncur,a'c#e e.~la11Jif!5 y: rrt~os g"h~9iOs,00imo .!!iU alfilO!lkl' macs,'carra.cterf,s:'iCQ, Y ~amblenlalema mucl~ga: los a'l't~st$ lI1eocl~S!iCo~, CQmg lingrl!1S Alm1B:- iildema;, q~~!empelaiton.~ ,p.in.[ar~il1ile. rkues-)" talie:V8S! !g,r[egos.muy poli~rprn:adCl~ como tOlidosp:ar~sus pint-urns.·
e! ilmpai!.'llo.de ~as,te:o.~i;~$lastcas c

Urn probl.ema

y

p~u~

1'AM!~1~ ~ ,~ ,~R:J;OW' U~1I~M~~r: :~~. CON ·000000J$i ,'1!- PR:£'uuaro .iJ' ~' i:7160:!CiUI$1 LA Wg

t.I\ Wt!

-A

'r'I~"fO~, Vrr:l£A~. Pi!ii £.AI Wi!: ,CANIeoIAM,T@~ ru,; 1,I'lC.APAtl·iSH ~r MlsMA MI1o'Ni05 a{;)~ LA'n~~~LA, Q&tlUR:IPJI\P~

'It='~ .!J!'iiIFO~ V" ~[.IAADO' L:A O~!!U~t.O'AJ?'

eo,w~

lEn 'SIJ lra'iarlo 5iOllr.e" Op~ic:~s (17tI4), alga, se:mejan'le:.
Pe~R

I~sa'iliciN:ewt:on (t 164,2_·11'2'l) iilseil:B'rO

En iim Ci"i;lica. df!,' .hiicio ,(1790) EmmiilnllJlilIll Kan'[ (1724'1 :fifOiil,) afjr:m~' que Ip.'~UI! hage bellcia Uri'obj,eto; 165 51.! dilikenO' no' sus'.ctitores. K'a.lf'l'tb~iIi[a p'oe(lllempo :paf.f;~ exp,erienoa ,sefl~lJa!I. ~sr
I I,

~t. rtllt~T.~IOO Y .U FI.!.b8eFO NO 17~~JA.rr 1Ii~f'O f!;slVP'It'V'ivt' J.a9~'W~, {.l1UI\il A"I.O' .GOIII ACCU:>'£lH1IS:G p~ L.A ..WI1'."Y" Eii'l,. 11!'fflii1~9; ~~ al!e.t4'f~ u~,MQNIi.~. LA, WS: RQ.J!':I,!l" pa~~~PU.J" N:o·lfi~·~A ~ 5'r MI~MA. M 1~~l'O p~ 1..05 ~s ~ .Wit: au~ ~(J:6CI'[At.1£.Pi. ~I?NS~ION, Pilii
~: COLOF!::" ~ HAY ~APA' OEJ.~,~l"l\lO, ft)l\?~O.6l P~I"I~,MII~g:- W~ ....

i.() GlUI,tli ~it

..·i'IIi

Na.wton oos!al1ia.q.ue: 1[lC hay l1ing:t:in c:o:n:iunlo de! ,ool~ res primarios, Y q!.l~;t~~ 10$ i'a~s:de 'Iuz refmOl~cla OOFIJ!rlmw$: o~ples'j~laS..:I~nas de N~Mon fn:ten· t~ PQfler ,ol\len en el mu!'ldp' de~!1OO~tG del.OOoo 1101:. los ~s P·er.o en [a pintu.ua4esd~Newton han d~do, QOO :el Mtud~ Y E!I use de~oo!{:lr f:lunca pue. deneu 'r~fdQS: ,alisofulamenle p(if '.~e5;ci.~ntmw. , ..
1311

En tau -,E!if~ti.ca", Goo,rg WillhelffllFni!dirlali1 'Hegel (1,770-'.831') sootenla 10 lopm~s:to. lfIIablaba ~ti!ll~I:Os'ooJores; como ~.!na-!ormat·d!e ltI:a(gti briUo,.lluz, Jilialiid&d- sleosualidad, ~·SJ fysi6n del 'los·,ooh:J'rcesy e~ jl,lego ,del' laB r~ttel(IOnas SCln:'<MIleC'!~S, '!Ii!!:a!.e:s de la.pinrur~. F'eipg B~ge! 1],Q_,!.!a'liooo.ba !las QII.uzllf·d~Ble.s 991'1iS~a~,es de la ohm de ,M0 OO:Mu un fin en.sf :mism~~i;:,.Acentl.la;b.a:· '!:IlJe~l.'Elsp,e9Iador d~ibli! 'po. der ir mas alia de" Ra natu rale~a ma1e'rial de ·un
. I· _. . _.. ..

oQire.~o, vado 'oo('rlo' ulul.lde,a u~Ive,rs:aI.

IJJs: pkloo!S quei V~iIif1l0iS re;o~~o.oon!o!:i mi~moo 51~~ c !1~s~QUEli_P~f~ibJa:~ .. Ii'Iu~s lroEi.ijnlieipasal!ilos; Ll']~"fom~'mos e,l1m mu~ :sa.n~blii!S: alll:mm,.yi~~ blal1l~.

Ct(ln.e~;tas, 'pa"r,abr~' de e:logio, ii(~rod~l1h5ky -sug19:iJ[a qurEl pode'm,(':)Sc ~iaJberm&s :.9obre·la ~~liltJd.de un a.rili:sl>ai. illac-Ta e!~·c:olo.f";Ja'slt.lri
dfr@ili1ifp SI,I

;~~ ~;m:s:t MI~MA.
tJ~~

~ 1F'A£.~'i:'A ft?~ W P~WIT~ Gut? O'PFJ:!P~ ~Ji~k~A ~(J~H~·O~
i'I,o.~1.i
J ~{;I~.

ALA.fM,p~ ..~[A

M,AS'
.

r:tal9Jla qU!E!'

•.

1~l.iB'!as~

lQs:gnlegP!il[j~or s~ p~~til'~inC d~s.nl,.g;L!1~n ,e~1f,~e!.II~i\c:le. u~.;At ~:rd~ ttnmla:h oomilii un m~lijz;d!ii1a:zu!L l:'.~_pa!labr,~.J~hna"l'JlIfl!S'EJlitiF;J~,·~op1:l.di8~ P·~'rI~LJi:i1l] dor:at:i~'r 'l1I'iIh~rJi!ra~. elgri'""' h3nfi1! oo'ar.tr.o telihl:jn~~ ~~i{.~jj~f:ja1S", .'al que ~Lnl!~hm'S~.. ~P'IJIi~ci's" "klrros'j' p,~ri c' y liar mt~maalte.a.
I

ye~:,~,l.
...

plS;riel~.s"s:on o"~r'?!~'de:arm! por derec~a pmpj@. Sin '~nib~r!90i,ri!Jl~~.56-1~.,efl ~.I.s.i~r1o'i}(.vJm ;qlle S~~cep(l6'la id~·:tiel am~~to die Una p[llel.a~!,lIepQd ra."s~r 'tW"il .' -romo~l;tes1ire. y' .all~n-aMra, mucl1'[.simos, llb.ms-i'ndioai:l8. es.ttJ~ d'ia ._ .aflCiQn~,~Q'S';!CIIJ~f pOf'lgao los prgme;I1I.o!S'e~ la p,aJi;tal,en una S€~ opl;!_nOjli1:'ti.~:F['G¢tg",. OJno PC'!J:Di!:O: a:OOOdOIii3 aj d;:wse"'~lfIenta·d~.qlJe al.'9'1;,I"0.5 ·de.llI.s; p,.igm~nt<os:.lCItie~a M!I !i~l.I€~(o :se,gul1.ias;il'llslmctll(l1r:lr8'S quedaJf;l In,.· s liaQIp:s.el:l "611.(.lu~ QI:li~a p!b';!Ilvrna mientrn$ to"lJQ$.:h~r1l si'dc n::rpu<esl.DSvar'i~Etie·· ()@:s). ~111'iB.7,B~ ICaim~I~!!! PiiS:illl:fE;DIiizo :Iia,pTnlura de' unpms~IeOOIii Ul'i~ p~rei~ l qqe. ~6~QQOrlita.ba ~oont;lanoQII iamarii!Oj 0010, piiIllU!1!a".a2iu~y.v€:ml;l!:
~a!S

A yeoes, lo,s nijmtmBi~de'

m~.~erial ·.loaibSarai;:16. a
~~
. ,[Jfi.I.~'t~,~

~Ioo,~bOI1!S. SOI'l, eUesu.JLlado IdElon

"._!ii!iiiIi!!i!iiiii!!!I!I!I!I!!!!!!Ii

rc~[·~t:l1od,e: o T

I.~ft!~~
~

~MMtM!~~

A.~r~~~A~:{.:IH

~~tl~r~ HAMA.~ t[.,iP:4~ I~~

~

Lo~ ~olefreS"flg·ur.!1!h .el1l:M los'yalo~ mater,ia~e5'd€ un,m-r:ulturra: Sisp()I:~ne:a. SO)rl adJUidi~Ct:)s a abJe-· letS "P~rticUfi~r~s alf:1te,~'rleqUiet :!l!i! . t~s:lJ;S~ ClQmor¢~ i:O~ta.mpJios.

n;ambr,~d.~ ~11~"Q~r~~~~a ~elaF1'~,

", . " "' . , ""Est::al'~mJtad!'era IOriQljr ql'm"G!n~~!1l' 81

-r~s

Las r,uones

r~IO~~tg~aa~hSTlnQ culh.lf,8iles;,. C'Qns ~!J3iremGsn .simph~' le]e'Ini1,p.~o:- .el ~8Qde u

por 1:a:s.t::1L1al!es~a9,erl.fl,pemtbe: -0

[ftO-

los

OOIOIi:I:N3~"lill)SOI'l

~!,,cof.ores:BIillamQd~. [O'S.!!lalor, is da.·I~II'Op8.S qg~ usaibBila., §,~'I~es~lo ,diiZ .~ -v,e'intGI .eH"h:!s.at/as a. irnel1:li.Id) [iiQSffelS.liIr~, de!Sc6il~er!an1E!~"clQ'I'qUiiGi nuas;tro~~e~1l1~ade~ (oSen5~)I:m"d~1t eromaliea) hac eambiaero~ . ' cOlor

JS9

IQHl!ll.

A Ol@I1[Jdo• .rosoolb~rcestien~!n ~on!1{)'ta.lClo'ne.s:sj!J'lb~ficoo~ IEs:!O :s'~'-dflb~en mearida ai hecho de' ,Que 1~)5o(Jil.o!"E!s. tfEirl"en un .impi±lclo direcLo en iIllillElJ!itroo S'ei1iI~.jJj:renrosY:,~~~rufi~~ ,llIinarno. 'l'i"eI1Ll1n' el pod,Gu' d~ e)(lCi~ar y ~G: die trnnlQuiiizilIK, ..!Oif;: anJrna,r u de' lenl~s::tli!:cer~ V~amos: a!gIQrl'as d~ [as inl:e:r., prel~~iol'1i~\S jX)!~5 popuJ<1!Jl;!,s de! ~o.sGojlor~5, 'tamp r~!:llr:itas sirnb&lUcas: ~aJ, m~j!lilsliEl;d, dTvlnica.d!!! verd~j
~Ii!,

~l!1morl:aJ~aO)id'

~Ml~fA f' ,

g,[ilili'il;f~ TOHm",~~il~'G1LJ~

~1.~ _ _

r&;!.. ,LlIL,A D~t rMf:'~~~eN'~Q:_

Hpi
~~

II
'W~'\l-riiontlS,
I

nallllraJe.zCl, I!;rooimrernloi d~!erii[iro,eekl8l

bei'ldfel6n

laA 117~~. cUl:;;tU:AA Odgm".~"fAL,~·

tnl.Jier:l!.~, pEsar, ,StibiffUJI1Id:g, Ue'mpo, :rElnaJ::imiei'1~D, rrl:!Sl:Jlrl'e;cd6n

Ib,e~mlsIITl'Ill" mpdoj :c1ierlo.s 'l'i~I'ClS de!
~lmflrrHlo' nQl,ap.~re,o~.enjn e'n ,eI' ar1le bas,~a;E!iII'il:s1n~400fijoc;.r,do porno,At!: N:oult,il!au.~ -F!JiE!,el .enIJLMi;f_asmp de, I1JIS:Q· p.I€ir'ilado pOiIi iI1l:! milllnd,o natlnaJ too!que·lo' IIsV6 a. exp!lorar ,1;!l!)a.Sil,am>tl ~mpre:li'idI8i11te~d'e!!.1alores" matioesl y ronos, l\hJ!9~~fI1:er:l:I~~ ,el~amblo BS "r,;~,~;~I,.I">;IU. "

1iJ!li!>r~l;al'liia:,gil'iiird,~[:J, fr:~$:nicien~el:'iara, 'iI:el'dad" mliJerle, l:u~,Q'

i Com~ 00 p~ede'.\ferd ~~ mlsrno c~ror 'PIIJ~e ~li1IeD' sr~nincados I::lOl'Imd~~:Si.
--

..;I~~lilbi~,~le:nt8 p'Otq1l9' UIG!!ne GOIlI1(;}tarsfioMJes1Mlo i como ne~l~fi'!l,asv;g.• '~n3~]mi€:nlpl.e~eirio,r'l.'l:JI. { , d Los iimlpwesffiollfli!St~8. veian el'color ·COlma una<!:larte,rUiFl,daJmenta.1 de ~a'

:P'J)'sil:~vas'

'il() colo:f".

e:~,cGU"If~ra:r.ib, 100111':):-' prnsi'@n'Jl$'~a$ usab:an ml:Jiaho'el f,l],.
PlOlf

pnntt.lra. G'x.d!..1i:a:.n l rte,g,tt'a eerne e~ ~

Jag Uri OO'~QIi' ne:ga:~'N'OI~;n Qoc~a'ill1lt~"pe(o ,p.ar'.fji·lo:s ,e-glijJcI'oS slgrlifi~ba LIn ri"1l,i'E!yb 'eilJ"mitmlo. '

!'ls<lI\l:qu;ivoba pO~~'l!e' ~imbo~~ :mfsmo ~~,emp(,)a pUf,s;za al l d;~1 ~,m,ay'la ~Ialid,~z la.muertl\l~ de
,e,S.UIFI'sJmbo,~o

.: goofllaratrai!1~miUr S'imb:6Iieam~nl€!
:;;~:!11[fmJer:r~Q!5dely'rs~e~a:

'nil 'es .l16Ja.use:nona

iEl l1ieQ!iOes tln~ .st:1rn~a~i6in ¥i~l;,!al' :aisCiiCliild'a con lar J:aUa dG1 ,lUll,., P e~Q

'i' anfJIU~tj;1l!.
vi·,

de p:oiLller misH.oo pE!'ro rlambM',n ,@!sta cain i.a trj15~e.z;a.
I~f:l. ~:hifU!" e

a81~~ta.d[J

~orj'!2'$ ~'tl!cir, ~Qmo ",a:.~g{!",en nue:-s· .

~u~~:La,:~J';:p~rimel!'ll:~mos'loomo co-

~e!' iSefi!~i~c:10fil

iii enE! muahJ:$imosaJlI1D~.H~~e'g,ativoS eli1·0oofdenll?~, P8f(! n Ind'r~~i~ne 'jmp~u~:¢I~~a. pail:i:~O~, ImHJii1c;JiSa.. y

tr~U::alrriP:Oy:ir5~~H y nQi-:~m'lo "I:l(d~".

E~ta:S·,~:'lm6r~:i'U~.daJde~ ~mpor!.a~I:e$.pofiqye d~mU€i'Sltl~J!1qUi!rntJ1 bay $O~, una pe:r,~:p~]dny !JIJL@, ,C,lJ.mipm:J.rusirQI1!:UlnWensales ,lie, iOs .roloit-e:s. en' N).d~ mUl1do::Ei 'V,a~@r.~.imb6!i,co de Il[JiS:'C~~(JII'OO camitlia, de, UI1J~ CI]~li!:lIraa.erra,

~r

per ~i.S>tema5 OOl:J'rtfS!a~ :ll1Ile5eeme I~ ~Iquiml'a; la magill, h~asltOlogfa y laJnumertl,J'ogr~:;,En 'Bd&l~d MedJa V ell ,el R~a>o.imi~·nIO,ems di¥erOOsc,sisltemas ere.n rlJ~Aid[js a m.anudcf'pcrr Is her-aldlea.:. a hetDldica us~.ba &1~iQr de moL nems, muy fiimbo:lieas, pa~ tmre:imHiI!" nooj~tfe:s d'!ill PS!ref1i!~~ y poder; Loo 0010003: flU)'sa 'empl~abia:n 'l1i6jO.paf:a'l~hJOOral!'·l~ ootas ds. almas. En rreaUdad,prqpilrolonabali Id~nijdad ,socfai-a SliS poitad01"6s.

Las '~l1f'10racto:nBlS· ~rmbO~OO!Hj(il!~os CO~Qro.i5a mel'1.i.JI;lo 'ba,n ~rclg deS'lacsdas

,I

tM

~·V~

,~N~MrOI\lS1§

UNA FM'LI(.+A:O __ ,L?INMTr~ .• A ,~s aASAl."U3i~~·~ , ~' L.O:G- PI:?l?fA: Pf,grt~l~ fl::iF;LO's V.AJ..Q~8 ~
~,~~~,,,~,~~,

MW'fO' YITAt. ~

dow~~~~~.

~INJP;: ~"

~'J'M96UiCM UN

~M~~~

'~Os'PEl~A~'

wi;, t!o~:,~
1.;O,g' ~,~

~'~

't"*~tA1'O
CQN.UN ~

11tlfl1

~Ii"v~.
EI color. es inseparable (liill la lu~ Ou~ndo 'I'IiITf,~I1l(;is un ~tii:!~ro ~n:,Ii~'rminoi5 de los efe,c.tos·die IJJ,Z",primero de'~em©s· e,s2~abrqcer'si pO§lfljil! CIIno' SII p~a~ ·Plaliluz :iru.er'n~,T.alTlbl'n e's lrUere !!arJl'~'· t;;lbSa,N,ar die d_c:nde 'l.I'ii~n8 i~iluz, II v~ces; Uria. e.SiaefliJl e:s~aIIt!lmin~d~ ~1Xl.run,a:'fuentii qu~ e.s~{dveradl' la !jmag:e>II1.A veces:·ia, f'uel::'!ts! se· pU!€II.ta·ijdarntiflc;;;JIr como un oibleJo IQU!9 esta dentro del EiIJ8idwo, POi' e:ie(mlp~olei ;01:, una v~~a,una 'a!1!ilp~~B:,tljl!O, 1:11'!rac rescure esla tecf11ca u:sada. para crear la i!l1!le,r,aloo1'6fl t!];!; "'I 'S~mhra:~i; de'

1M,

Tan~Q'adis'!1ilis eomo ·t~6riCOiS'l itJan p~:S8nt8;do girillas simib6Ifm,s,,'CIe'l' coror; 'GD6UUtaSlo~iaJb,8i la ",acc1'(jn'" lEI IJruz'; can ~I amadUcr y la ~8omb'.ralT''/Ii! "negaGiOl1tcon e:l·a:lu'I. E~'s!'lP'f,esTIonista Frar,z Morc '(~Gtf:und.aJdlor Kandh1ls'ky de'l chculo del 8laiHl' RJ8)U'er ~.IIJirfle:te ,azlJ~~. 911) ~:socjaba el 1 "azul" OOI1I-loS" print1i1;pioS:""masC~lfn6s;;' ,'i} lie.5pi'ril:LlaIl\is". ~I 'Qon los ptfficipilos ~~9menrlnio511 ~s:epsuia;I'esn191'1"0']0 iC"O'M -~'a!lmaterlarrdad~ ·,I',a,~"';pa· "I 1

i.i

con
I

'I

_ .U~lilO' PA'~, f7,!ll:~lEai'lF:. .IMAe$HS:§ .. ~~p,~ ~. flO~lGH~ ,O!"CIJI~ S1!9,~1 '

'nflt~~'~,~S:~

'~lfoI'O.

I

ama~mo

M~

1\Ni.·P.MM ,~tJfl ~,

'rU,:lMI'i'Y'.~.

sadez" 'i la ·"brulaild'9ld".

.

r---~~----~~--~~~--~, l!<'!:rl'l"OP"O',~
.
'~I'\,

La ~uztambielU pyOOle.usarstl'OOfiOOp

~~"Of7~S'fQJ!l: ff:'l:9 ~1R:,1 .. &iIi,~:A4!ru~o 0' MA:R:~u.ol,A~Vj...) ~TM~t.II'MElf:A ,I.,.A eFVGI~i'~!iI is·H1~fji.tJ\ViVA 'I LA-M~f,lf.·· .'

18Sla dase· de pmtllra: relrgioM tlitle' er 'lplea. un.a 'figlJiasw1lta. comolrU~!:e. de lw:. DlJranie' Ja Edad Med~i3!,el redo Ell sa lniletll:JCI'O el OO:IOir dQ 181: tlMfl3~ 'I' 'lUiZ 00!.10 pOdra: empte-.ar PJlJi;ll simbol1m I; I Cre.a~o!l !3r1I00ntraSI~:Con 9"1VaGi •., ) lSirnbolizaoo PQt el azul, Bnandgtla$ tI1'e~~s c~sUan~!Si bi'z:.l;l!lltinas, fa lUll njml-y sided espiiiltJal se prodllda;con rnos !I\Q.b,s: heclios 'oon p&ltien0.5 cubds de

,~WQ ~lm,xmeamente. un !6Jil:m;lJl0IJbvio

vidrto, ,"'tesserae"). Los GJ~ores bn_ma- lte.s y leldm~do ~e' '1l1i1ldlane;n esM. te&. serae 'IJ el·,eredQ·.g;e.rne~l, d',~peildia d~'M~1g I oo;g(in: diveTSqJI .angulO's pttl'a. qUEii'Ghispearan; brDrla.[ail:'r y ,tenel~ra;n JZ oolarldo el es.ped~dli?:r sa movia. '..a; -rlQI!.II\a! de ..IIJf'J sa!fIlo podlta I'nsplrar term~ debJdol a un. l1aJo dQnd'~ fas. ,t~t"&j:il. eslabM ootooadas loontal-tIl1QlIto"lqtJi r IreneI,ab.;1!!fIIa: I~ haem 8,~aIoII'1I!JMiC~~b.,m I~ 1C81'3.·(je fig:llraoon 1onos,·dorado, ...A veoos, I'a. 'fuente· de' fa lUll.:c:fMn~ le~. la ,~ E:Va.ngelio.,.en I~ ibrma de Uil ~ibro /QiiadOl y eiUj'oy.ad:o sos.tlPjnidopofGriS~Cl'.
?

"143:

La Iuz: ,~. un le'na,tlle.I1'!O ;fisi~o' ,'l!:eWBiIl~l. Es Insep;EIIr.abl~e;de :r.as 'OOlrtdil:;ign~s'maJterTaJes :r~;lacii:inadl;'lls oonel clima. I!i. iIi'm6~-' 'ella Y. h~ nora del d I:i:l a dedi~l'QCll{;:he,E! at'DO iris es sin. d Iird~IJn:~',de las rhani'rIElsl:a,CUQI"I,e:s ~s faselill:1iInll'9.S de. la IU71' ":s.ica~ ..
" (.~

Si bi{n'l Ii! ~IJZ,GS un :I'ett6me'oo natll,lral,. a.meneee sa: la llila ~deaH:z;a.d,(l '~{!Irna SintJnl,fficl de verdad y revela'~16~. l!ll color pT(l,Quddo pen !;i1pr:uialre::c IIlI Jut a Ilr,i1DIllisde~ en cl!':l!!!!'1.al tl PO'I'r,etlejo en ul1a;~J~per:fie:i€lmll¥ pUil!Lds, pl,lled9' C!eiS!~mbmr •.AHgunoo.~perimel'i~an oro ,solo .oomo una p:e!rtlJrbacoii6n flaica., o~r':Qs COme) un lepisodlO casl mJstioo. Mars 11110 FSolno • .qUG'el orib[a: en el S]910 XV,~sociaba la Ilu..Z de!5:'I'lM111.brallta. COil ~.r.t<l.,flJlm'lllll, die ill! 'mi!1aci6n el<s,,piriruatLa. 'l'uzes-eooJl;arooeldara. en e.ls;enlida de .~liJe l1umi, 11!);1 color ':I lei da vida; ysnm!b{llll'ci!limente', eo.m€l~'u:9n'li8i de ()(l'ITIP:rSi"!ll';1iion.
~RO kI\ J;.V~ TAJI!A~I'SN e:;::;: P'~'~·IOD.A,:: U:AA FU~r>ll'~ 17~ P1A~~R: ~IJAJ,. ~111ilO .A RI9A,.. I~NAL.6U.NO~ .

iJlO1;l§AIl $/L.1\!PAR'rE!~ ,AAr~~ ,WM!)l'IIfi'iG~

. IlprOM.~jI

iA

~~IAOI~~

y

fllasla elfin de, la edad MI1l"diia" s.Bcr:ey(:! ql.l~el alii~6 fr,ls"~ra llJ'mI !",ellE!Kflelfil; del ,iilio,1sG;bre. una mJb.El!lostil,lira, N:eiNioil d.ernoslT'6 que'~iOque jo produce as I~ re.-rr:i;1oo,iil'll'l de ~I!a ,Ei trav,as deluz !!:Jo~asde,agul:I:

Es imp.OI1:arlte: no ,(le!S'.c'lJlid.ajr'la,s cualidad~l5i .sIEln!Sualecs del colo r '!I la hj~~ No :s6fq.,'~1!~9na.la vi'snl (,Ell meoes fi'Sica de f,os·cinclJi sfJ;I1;Udos) ~inof :' a 005 105:sl!l!ntiqp.s. ll:l's: (:-Qlores pLled'en pEuclbrrsi~ Cl;)'['n10' faoi.lles "lIas, c'nt "wmil'l<lsas. scn ~o',mipar,ab~~~;a:.I;i\iiS":onda"s oonoras,. En :li1!1;lrdad;,,8 rnenli.ld, 13e na asoCi;~dp ,8: la mosica con' 11.05 lcolon~s, Los ,glriegooteniCloO '1esGaj~ crom:a,th;;:':(s~ lo.s!lpinttm:a:s, medJe.vales:y rena.cerF~J51a.s halbl,aban de: ~atmc a.si'Ic!.@1colo.[, y Ibue'lla parle del artl3 det-:si.glo:-XX ha trata.do de capl<1f:r~ "ri:lmtf la !'~on.oHd~d"y laJ '1!1'e'.$o.l1ait!Cra~ d'E)les Qol~:res.
h

Los pinlofss "criCS:liarno:s:usaban 18:,lll'J;!;I'gen del.a~OOrrfls de- mtJIdTa..s ·iffll':mera5, dir,~'~eP:l~es!wCfifs"aOeifllUElEld:o, uno [0 ~dgs,oo1.'g~~s :p~a 'aIml..omrur.os sim· bti1ieiam~JUeoon 01 mel\5~e ci!otral de'la plnh".!fa; En e:ll sigto XV"". artistas 1:alies, come J\p.CDl::fVIUl IPl:ulsd2e!1tisarOiIl el aFoo i~~QOMQ ~iIl 'S~mboilb d91 fmriJ~I~rie~ad 1~lm.binandob C(UIi!~age,ne'S de: .ra.pid~ Y, tuioas. lEn ilQ,s!li~ glos XVUlly XIX, ~rios allt}stas, :pinl:an.'i!11'l arco iris;pa:ra eXprorar' 'a ''t:llave'" e ,de' la a1l'mo[1~a, deli ~rQr !lJiiIediall'!ll~' los; fen~EliMs:n.~liJiJIrru\~, '1;)9., AiI'Ige~!ca K~u'"m9nnll' John Cons.attle, ICSispat' ~DmddIFriled'r:I:c:h}' ·J.M.W~Turner ..

a'

.

, IFU~Ft'fli{,GiI~ ~

'p:~L WW~r ~~ 61LJ.~ ,t.a~ eotO~&; f't,1"iAA~AF:: I~NA S:i:1~I~N ~ MA-:r:~.f1:IA1"I'7."t;t?'·-rAN aoMl,'.st,lsr;P\~"AS·~D1.I~ IlJ'iIT~S ~ eoMOIliIf1fM~FV&: . ~~TO§ p~ lJ\ ,W~~
.W9 ~D'rAP;lilRdt'U:!it

A Mf M~ IN'l'E5'~.9A;M . f';.ai!N1UAA; ~ 'iroPfflll\:\A1"~f'!:i~'

,)nl:Q

useren Iiilmo.'Iiw I~el,aroo'iris'en, 'fiUS cu~dro:s ct,e rc.o,mie,nzos Jd'e'j siglo xx. En U)SO; And,Y 'GD~DS'W,orlh, :prodtajo
oomo' Ifr~nl.M~rc,
3n:o Iris" 811 cil:Jsa~ y rotog;rafiS;i' Iljfi8SEl,'l'ie ~iJ fo9, rcmmPrjiia, ingJes~. . . .

w. l(~n,elrMky

m:oo iri.~· ~nlpa:i1Es,rembt.as

un caso!na:labt81 dtf",ijll1'9 del:

de

los '(lolol:'€liSl pUled:en, lempleQv1311[l' plllllrf1l! d~c;ol#j'i' lobie1.0)S.de'milnera i;U;P9i" cia1 0 para .BXpOO'S.aJ IPrQ~u!l"ldc:ls gem.imlE1n~qs ideas. Pe ~o en hJdos.l0 e C9lS0S, son b.ln6meno8_,CflfJJQr,eOiS; no-pprque pooean tormai·m,a.~:)I' te 1ura p:r"opias slno PQrqi:l'lll sin ooloie,s: said:i:U:il9S ]fiIs:efn~;'ibl$ .B, ra ma:yor~~ de 'Ias p ro:pieO!a:de:s JlIlUCiale!5Ld'f;) un obJe~p.
1 ,

E~ ~~~' qUiE! n!iilIo!3'.'6I!1 aW115lta.cBJO$ $rmbe~!::lS'"r;D5 ,Elih;!rt~. eli ooanw ti;l1 tnecho. de. ~~E:!. anteJi1uoo 1~.:ds'Wotl-,c!!Jrrf;l~in ,s'(1,]niAt1adig, dietraMi,e t!\ll.s;tOr'iril'l,a.~ 'Y ~dQ [los (iol~[e'5i de! ~a.supeui~:c.le .!:!I:e i'i3:Jmttg:en.-A V"!;JIC!':!:Si'J ho'!'H'J[moolos ;5~1iI path ,de J;Jll'lla-Ired def!sroOitaC!lOn~6 e]abof,atlae(lln rlg~r,.p·or eie.mp~o~. un f,lintor i~a:die.vaj' huei!3s~OOF!ilh;l!cb!tittom.a(~~men~ '~fl ~,a1i:!libTlkl~d.del espitlGla· 8 d~f par:a:I l',e,cc:l1oce·r .~. un persG:Jrl;a!e· bllbUoo i!l(Jbre la itJra;se: d:f:I~QS aLributJQI~ q!J~! ito .aO"ompania)oan.: un a'Djeto~ :l!Jn._?!n~ma.l,una .~rer1!dar,de'!leS:fir. Q1tr',;;iS: ~eii:eij r65·.~rmb6l0,s:.s'Ol'I fr(~!il(:!;oiQn;esp.9r.son,atesj Pii,!l;lrJe:li ;apa~Bcercon .. ill'iil?mfl9l1da l3"n la obra. del art\:sf(1l!,con los: m.lsffios :sl9nmC~'1ll5,. 0 aJlareeer -e;5p~r8idl~m~f)te. 0 .sOla una 'loI'ef~~n e ,cuYID;{)~!:H;re:lls:S.I'le:~I:adlor debe d.eotd" ~I:tie':SignHioa" ~fes qUie ~d!ebl!flt'!l!xprs· s~,"a!lge. milis~j:I.lliI d'e sT h1i5mo. ,
.

• La pa1abm ",OOelgClrila"'vie!flq!,_del rg!~:~g1'1 '~g!'1mea, i~tEl'ra:lmeJ'i~~,"i1;ab!air die·~rrn.· ni@rlero~,' es dOO.~~i ~r;a;n:smiliiF,~1 srg!i11'1iic;a,aQ! Ide alga jJGw medir,,'de ilJtt)~JJ;GOS~~,La a~egoria es,.I~lrepres@:nt~~ra:n :LIrle! ngCil'tl;, una iiCle,a a'bst"r,ad'i3i{) .una.s!lus." ~l1)! 'CildlrllpOr medaQ' IGle~ll'llagefle~ stmb6ltcasl A.'Iod'a-cl~se d~ gerui!e, :~imiille.s, p]aniSlS '!I b~leID~·ir'lal'llm;alJoo;.~e_~$ p!Je(fe-a.trrcbu[r ,si,g!'!,1f:Ioa.doS"simlXilic&s. L~ lel~mldad" pueoa..mr eV6~.ad.a :por la imag12Ti1 diE! una ,~erpien~eqLJ!r1l.GiG mll'Grd'e'
~1PI oo~a;;la '~gtml:a.M por UIi1;pi.

~N l.,t'\ MAw.?;~rA. ~!~c &r;IIW~§: .~:I'M;&i:6L!~ .~ . ~~~1l¥-S-~t.J~ ~~U\r.:,-r~

mtJ)Jer,al~da;'I\1, '"paz''' par Ufi~ (tigm'l§i ,(JjGlfil :~oon~nG' una mma~ de C!1~w,; "Pt~~~ditJ(]I" par la ·um1!.rritlri~amujer qlJle~~e1il13 lUll haz· (fiB td'_gOI; Ia."poore?i" ~r u:J'Iii3i. mlJ.ierVi:eja d'l1l ;sel"tOS..rn2lIi(liJli!OO; l'il "perm:ar" ~r UrlirelD] de acen.a.[OVl;lrn;"

di[l.: la. [\$tde1:te':~1' Ur!:a mujer

Gi~ga; el ",iilma(:[lOJ VlliruIs; ~a"gll,le:Q~'por M~§ilJa~ "i;;:~ ~ ;,l'tJ'\Iidad" IP.or las; imJUs.a.s; "CWi~tQit par ~~.~~ ,(lei !a \11~"

d;a, ,$"[ "'cl6~O"~;Urn!l'~&'l

ra do:r:ada eb OnmQ ro MlJooIlW'll l"Odosesios ejem.

_.el

pr\lS, ~QSi rlriI@~iVoS !~igrOOO$i'iJ
milo~irossan oof'l.tr!a[~·pa· .~.I~ ell:1pres16n de rIDs s)gnm:· cadoo-a,te:gIortCl)Si, •

-

~] -defolt'ludo ha·stdlc! .\.f'iil.getlis·oo, .5lIJ~?'I1:6Inta 'ifo<,p1!f$,r~il1Ila mlilti:.lra··pool~'e,i1;ta! las.d~§rrdlo.s !;l[a r:a(ltipr,eise;!i'llaoiO:1'I ida Iii di9~~de~ ~elf,tlle liempcH~ dI~ ilos ~i[mSI1'2iS~:ael,pr~e~i!!!.~siL1giemrn·rq~f" de5J]~~q a.~ un if;o~g. ~Ul~l.!!~l,pod~ moo'" que. trill ~elilldiY IJIlrrorif(~aI en la '9..~r'e~)9~ 'oa las :i'ir!liliC,1Qne.~:S11l?tillaloo. :
1

IE:I,e.si;ydFo 'del 'de~nil.!,d~ abo~!1iIg ~a ~'.latliQ:!1el1llre tliilUe'2.~" OtJ~C~hldI31:l.P'OC~ y ,gel"!!ti:!'h'albla de un desm.:lirjo' pri1lado OOiffiO habiarfa, 'de un lCl;il €lf{fJ 0' de5;V!lllsri,. dOl en ~e vida H~'~I~ p,~ra.ng' mer'!ciona:r una ~'i1lJ9:etrt~rruo.g.r~PC'~,·, lE!'l0l~§'5 ,pi:!!lm ra:s, loa de5i!,!udet'!ruii®ti:a~ i"J,Ijl s~eJe as.'geiarne con ha obsooniidad .. Sin embargo, aJgun~~ de~'Tl;ltio:s·ram(}so.s, (como ~os,d§ n:z;jafill;Ji y.V:e~l~zq:ue~ eh"~~e,an glJrr~~~d:e,as 'lecRic~f;'qllle '~mbi~n IL:~ra~l~ri:;rCln imagen€:s m l ~8tS

[~~g,,,rn©!!'li~ije,y 1i:zi<lfl.o). ESUIJ ~~'6 e'l carni:n.'O p~~!r!I~liIrn!mer.ab1es (ep~e~ ta'C!Or!e~ ,de '~r'I pro!\I\Q~vtl CU;(f{t;pQ feme!ilrll1p~~u:e;stp.parad~le~PrI di IJh~E!~ad'ow m8iSW~inQ •. La y.\1i'.li1.U~ ..sSdllt;:tOf;i9i, '~Ui9! !9;steireofipo be'! un

de

p'oduoCiio,rI

fH!lIS1V.a; dis~i"j~di1!$ p,!;Ira :!;a'if;!:ooiliadulll
W"I

erotLoo.

PI'B!5'El:ntliill1l 8:1

ltioe:rrpo r:eme'nlno, como. de.los·desf;'Iudo!!'!i.oolstrcOiS

IDmo.si. nollLl:vieran naea en

obJefo·pa'shvs:~8Iamiradia

(masUlJlir:Ja}.l'{\ab!I,~1j"
G'Omun

con

tasre-

pre-Si;!:nl;aciione,simas pOp:uJ~a;_resdewe~Qs deSivesth::Jos,.pued'a set baslMte p~ligrQSO:~ EI de~u:d6· no pl!ede; 'iIe'roos6!r;:n M llBt:mitrG,S ~IDrmales-.

lenola (Mp;tQ; Vloiill:cwfi)~1 en el CO!FiI:e.~ode .epis~.dio;s miloJ.6gioos. En til. Q'fl r.ooocO\, ~osu:Ji!lnUdos f'(;)~lI1tn.05' eiran objero~ abielit~e)[l!.fu;~xcila~Ie;s ~L)irlCk6r!'E!~ e'r:! ~~P~~;;;Ji omamentilil (v:.g.., Bou:~Il!ln).EIneo~I:asOC;rsmo Vall InelIlSi~alJ.r.;lII· el;_!:ies.l'ltJrlo"m8:~GU~r!I©1 ·Q:()n;JO [oona :(;'j'Ifj: .I~.pe~ro16n·f:i$1C'a.Yla ! leneta !mll~i (V;g"h' Davlljlj. Pem'~.r:l mUs!~Sdeisj9~6XIX:I~~rtlcSOO,m~ .lfili91\
~!

A:em!!cimi(lnto. 01.l\0 f~fJ 1;1~t,p\re'8eml!;ct6n de unit mLfJ:ercomq obJIllk:! de: ~!i

DelaCiroixjI ~~Jeun~r;.~r

II!!lGlesnU!d:o [tliEl ~cjad':Q1

vez: Iilllas:oon

fa ~e~aflaadf~mB5fll~a

M~Na~; ~~~T~aw~ A
r?~ ~p~~

~:~~;~fa~~~~1 ri AR'f~·
Ne': F'!~i~Ei"tMi~~~ o,l,[~ W PiJ;:NOMIMAl?~' 'IMAeiEi!.N,~ l]:fP'.J;;,t;!~~~;~

W~

~~~t:;l'u:~'06il\

!

parodiiJ;doo y ,~~tuli~#Ds,· .gua'lCiati
S!r,XUail

uno ,de !L?s,w;atl~o.s,m~

'~'Inelfi?e,(tSOO), d·e '~~iar:l'l
.['9'p~adud'dQ
fLle.l~lr.

el p:irfme,f Cil.!adro q,1l~!pr,esen!t6 ~?i,tda~ :desm.ldlai ydoo ~hom'br'filsl!l'~ljd'CI~. ts ·g~:rl·~e!!ltam:a: ,eslereottp.tca'ool~c la d'e 181 uje{ dellado, de 'Ia ~nahjrali;!!l:E m d'eloomi';r!;l! deillado de ~,ilIituilti;lra~.

W~lalpo:nrG:n:cr'o li.rIIan

En la Gre~ia Cl~r~d1 V en FiJoma." le'l cjJeqm_ ,it;I~)l1ltl!d'o1G:rn un 'sffmbOl'o d~ :i:am'oral"l \l'.iril:iCl:i3,dt.Et,IlI;s'6;lp .e~,desn~dQi~sOUU!:l9IilJ qu~ podlS! tra.nslmi't1r ·mengaies-p6·sm~(l.~,leB' ir:ep{r~~iilntacioiF!eS d'e'l ~~~f;1[1~jJh!l,m~iIlintl8p'~recle.. ron t~rd~'€Il["1r~ les,Q.enlll y aLa;l;j1l!~~,~,lt.h,l!el)Qn'plii~~pa.I'!'!"I!ent~lrigtlra~. (Ie.. V.enu~imp.cii'ti3J;~,as;de' .C)~e:nie.I~. q~:el8Js, .o£t~~a CQf1; Id~~~,de~~i!ig ~jI,;Q~ ~oo.Ogill~e.1 ~dva;~rmtG!nwij~~. ~;~a:lili!MlIjlOi. ,sJupri!. ,. ~ Si:: . ~el1c~a~ 'e~r:ilmtii!as,~ GIi~IJi~' ,c!e·sJ"u.ldic;! ~[iigrqye la (ji!1l'S(lti{Je!!!: e ',' ,Ell P\l!ca~ do~P~er9Ja5~im~~l1!l'!es ,eiro,trcas se ,e_m~I~aJ;J!~r1 prqJl,Jsa,[riililin~e eWlla;s:'taiUa$nOIl1l:3nl:!~()a,s

J~er·

iEn ~18rGI!.Ci ;Qi;,s'~.te~~s~ '9i~de~n~do~~t1 ~£imi~Jjcaoomo:'~.~1n1J)cW~!rr ~~'<~! .ClJbisrnQ;remoo.~i~ .e.l~e;rpo"t:IIJ:~o ~1ld.giIO"' ':t e:~tuidiai"!q'q_ .iI,
'>,

de, !asdde~.dasi.c"l_s hiiLl:o.~bls:1bl.i\'l, mif1tn::ldI:Jci~ ,mldeSI1!U~LDoom~~.n:te,y{tiitm le~~ dal'Me:, .EI~~naQ~mr)ejn!~ nos; .~~ dad~ .
A~i:1~~iil'TI]ElI'lIlO.

y g:6~&.as1j ef! :121IO'mr.am·~ih,la.Crori'!··d~ 'rq~l;m59r~'t~,8. G'I En

~a rel1!Q.va~t6n

~r~'o

'r~rll!t'Hi!1fJ!O; en pm:liiCl!,HliI1r" I: que .S!~ m:lJtl,ciOf!C!.t?a:oo!1a :ra:Il!~MQ 1~Ir,nm1;)@li" ~ r y dad ('III~ .• Cr;;l:IflBcl:1}.V varias pmilluIFa'!!lii)egcri(l.a,i5 a~nltil~bai:'l srmbOllcam~oool ~8i Icone~i6n E!l'1Iolr@ la~ll!,h.jr;;_eUirily ellpl~OOr' lP'a5'~je~1 (v;ig." IEl:[iO;niZiino). 146

.algun!:ull. drll I~s jljl!ligefil~S;,m~!'leJd~!r,~i]les· de ,lal dElSIil!:!d~~ideiElln~ad'8!"\1,9, ·liI ' vflhus>d~ fh;u!l1i:t4!Ui y ill~ D,alV-Jd d'e'MF!gtiiSl Alri9ilil. P(l!lilC' m!Jc~~$\arliS:~I.Qd3" 'I,lI1[la·aSQ()iiaibMl.e~ !;i!;!~['IIlICjl'oQJII'll£l~;~~ed5 loom!aJ~sil€:ga~~&. I~I J~iBrpo, 15r"a

v~m;>.ul'o1~I'i,tr~De!l\32:a~Q!~snca, (~ma~rfa,,pro:Po~16n) y d'e~!,!bd,ez(V·91:~' PiQ,~s$O) .• EI:SIjn:~al.H~mD dlisU)~tiiJ[n6e11des!1udol} tQ.;~lil!5 . ltJT,afq tesg~5\. d.e,mo:s.trai1~©' qu~e.j '~UI~~ les)~loamlXl~de b!:\:~.. . f'~hr~ ~rrackina~~ EJ:ns~) En·~II.si.9ro' :X~"~~nI ~~nelr,~1 (~ig. .. g el ~~s"t'i!,!d~f!Q h~U~l~ :lbzal'JQ bell~~a·impe.oo~!E!: sim~eLL;fLJerp-Q lie ~~su cOflalqon mas·tl15jba, 'l;; del doioT (v.g .., 'Kabmll). Is: vu~rie,~abi!id:aiJl'(V.!9. ,~cfiiier~)i, laaii,ens.t1i!i\1f'! ~1;J:a,1~~~g. S;Pil!flCN)~lr sl.,piEir!o M:D~'~rJ.fi~oflln';EI~~e'i").,.. ,

Ntg;
-

-

I[lesd~ el Aer;m(lhnierdo,

el desnudo iemll:lnlna:;! ha sldo iilIltamente

~orado. pero pOD" elerto rnQ;J' como Ulna oele'bratlliiln de la slilijiju3lida maolna, PtH ell cOIFI~rnriOI' se :~ousa ecme un med!,!) p.a;rn5!lltdima ecntrelar el re~:l:ulI,tl!!lado, IO~!!.Ial e iDiidolfllimdj~e cuerpo remeniD1o·.

mar el

loot\!) de· pure,za' 59 ha, OOfil\i'~~tj'O en el' ~~,~ cmgmadel'arlt" ocdd'en!al. CUa;nlo' ma.:!l'l'Ia'llurali:5fa rJarE& el C!.Ii?i}'!iO Iem!!1!~i~i lIIell!!Wl l1i!~IJMI (15. No 'dane peto8;. poms. 'iilitnr;98S1, came .superi'tYi3; manCillas, 'lteilUg~S 0 pe:eas." No hay rashos, de las rrs;hJrales secfe.cioIUl'S y exudoolon~rsdl3~GUierpO (sangre, 'sLldo!", 0000, iliflcha. la:. grimas,.sa:ii\ra.! elc,). I~L. ~s:g!i4U

La figura. femer1~na de5rilu'da.tla ..s1'db 'lrala,dI~ corm;l m8il~"a~Jima a :s~r mt:Id~ ra.da por 91 "geniclt del oirUsta varOn:. La, oo~l':iit:fiad del artis!a:varon de .ltans.forCUE!rpC! :remenin~:flel'lllJfl

,

AR1lST~~ ~r~~At.~.G,

O~ !:.O61',

EI: re:tl:'alo ro.nvf.erlle aSl3!l'eS hlJrm,i~H'JOI8 upue~ta!'Tllel1· s I.e 'lr,ea~les'" 'en. Ilb]~'too de flIrfe., 1R,epr:esenta a un ind:i vidltlo 1001, 'Elis:pecffToo ':I unlco; y OIebe. tlTIlr:!smmr SU posl'l:lfdn ,:!!OcTaly CllJltli r:'all':. 8U rel o· p~r;so.ll8ije ant,es q,uesu persol1Li5ll.·'P.erSOiiJ,ill~v vie'fJe della:lln y Siignmc.a.bal:El!fl'lo "p€l'FSC1l'1lfi!'" eome "rol teatra~" "',mascara.III •• 0 S'SI" Ulna, :pe,r'Sol"1a lila· 5'Jgnj'lk:a simplemeTliKt:Eist un indMdue de came y hI.U~LSO, ~gflO 'Iambt~1j un persona,jilf! en un esce'oalio oultural. EI 1'E!'lralo cOflemoniaJ de un monarea ,renao6'ol:f'Stah 0 10'S cuad',~os de MaTily:n M"olutle, teaJizadolS per ~!Iild\~'Warhol, rna's que p:~!jtat a p~r'Sonas, Irea:res' rep:resen!tan simbolos; Q.iJlbJf:alfes.
r

I

R?M~~l~~ ~~9, ' AR1IJ ~s WI'!, ' £;::rMflIol..lcal t'f1ii1 I'M~I~ ~~. :CO,IiI~IHIfii ~t...,'U)!\Ip.", [?Eii'l.. HOMB~ 'f V'~
-

L.IMJ'f.Ai~ LA. .~~~rvAP

~~" A14pOPw:ro~'!UI\IA.C'O.

p~ I..J'\ M.t.i""~!I1<:.,COAi!iO'UN O~..I~ ~N ~~f1I~I~~~t4 ..

~f!'I~~~t.o~

Lasemelai'i!2:~ ns~o:ar:I!Jf!tJ~~uEl'el priF'lC~P; .It. ')'. '. interi§.s del nfl.~al[sfa. LEI! sem~J~a .:se: rf fi'~r~ all' p'al1l~iddol ",a:dGiliof: fa. :m~Kndae Que! un OlJi3,d.r,Q, iIl:.a;pt~lg\s··aJrjbutos.t~lC(l d.e una ·pEi'FslLin9l. P"ero' en el C.!JrS~.··die II:) Irl,em~cs. lo~: r:e:fr?t11sl'~, hM eiS.fo~.d se per haaaf d~da·se:m.E!j~nz8iuna iUMiul"I d 'a.ldeh~itlad~l;il cara~l)er ;'e.S'~ncial~ un de persona. Las~!ilcciones de.!: qUill. posaJ de bern kansi!J1i1ij' r,asgos de la~ pe:[:8DlIlaIWa,· I ,(virtuie.s:iI vici1o,s, ,g~~tQ5i.,e,tG.). bPIeI.1"O Iq~ts; sabe ;r'~almenli8 .cOmo es 18,1 'yo int'E!I!iior1. •
,I •

I.,Lls.'e.gj'~oo:mt~1&t!M asus mosE's 'Y gobern~fitE~como Im:~car$~~,s1iili~d~ 'E! TdeafiZ:ada;s. i'-a los mortales,de' un :modo, mlisnab...:lralista.los, eslniS{;os sol'l,~ .an IlIbloar una 9'sooi1ura Ch3la eebeaa de la.per·oorilas~bre !a.uma:qtliB ool"l'le,niQ .at,l.s c,eflli.la&. Ios·gn8,905) ~1J,eron tos pri~ mSfP$: el1!il"1ller,~EJirSe en dtliSciiblr psTC'Q'-'org~iu5mt~ailllen~fIIa m:iion~rilia, de tas . , p,el'soI1'BIs' (iBiI rQs~ro pr:es·entedo. (ieb.:r;1?I W~ prn~e!l1iI~.:su \!ida Mltertar) -: -,

LapfrylllH'a de ,100 ·~i1lS'oori$:..~oci:,aJi8'.s: pr18l00d,e" a la mpresel'ltaciorr'l d~,105 ,e!Jerp()s.indi'iliidluales.En Iii Il1giallG'r(a isi!1bsUna;se cre!;ln:t:' 1~!{Ei~pi1l!f'a'DplfilrQI'ali Is -ptoc:lUl:;~16n.~IEIre~atgs reB;~s 1f .asegur~r q;tJ(8i".s6·, IC)"'arUs:ti:is cabajre's !ti\iIie;r'W1' ,~M,:r~oh~;"'a relrntar ala r-e,[M. Isabel! .1 n!Jncatuvo un artIsta offot:a:loorrlQ re\Sp~Qih.~b[6·unico de' pmr'J::lI,,'er 51.l 'imagen, POSQ

pGira ,V,MOB

pjinlol"H
.$!8!

atelaba.il 101;atfistas pi;ua revi!ar redo re~gislro de! SiJ:deliflrioro fl;icol. Era ImPOirl~l"'!te' s~g:tJ~r'~~lub.mQtlmiJ\i:n8i imagen ,~Ie 191 ~eina,.oomtJ.:una. m!iJSc:ai'a dI,e.'belle,~a!i' ]l.Iv,einUu: en arn'En:ie la,~.st.a~ :biilid2iI:i'polmO!a:.T:e;nlo i:a'an!i;:tct r~iCFEIi' Ia. gente,· 00·, y mUl1rgnO!f,abS!ii'i que ~aI'pradl,;rQ:10n 'en ,gram &.5i::-ala: d(Hi!~ffi'!t'l!S: m:$jr.es'!se ·l1ac!fa he,llla 'f,looi!:de m!l!~iM~ Ie -e,i U~ ,rje!viejos '''pa1rol'll;j~. . .'
l

d.e su milrl'll,do"

P\il!m- 'F.;lnlas ummas

d~ood,a~

1'51

perso:na.

pE!,.I1I'iI1i~~'a diU!'!fe·,ntes .man.§ m''B,2i!~Eilfi ~'i!I, qu:e l!06mOii~ ~~,aib~lilliba,ootrtln.p;'l;," . lf6n?' UClndlt;lIllJiO .deI~.. ~ ~ 'es~:aba ouIbtenb :~'Gp,in~~Qs-a 16 ~aa:g:od~:Ia!~~illleal~d~·!oo·m~go~ d·e ~~,

mtsma. m~3.

rEf .P~"

A] ;ut,e ;2IG;l;:n:lemh::o h~ inteme!;i<!lltla c:'c::nI,[!I~:I;lrO!5 ~1'I;I'erSQS gr€!rl!l~lifJI5en i IJIIn~~~le!rafquea":', .

LlU~'~'O '~~ \ap~~ba l~rpsJ!f611 a UiIlOOpd"rV.'Itl {'P~~el 0 l.e~} :y rSjs . :s.e:m~barl: en llIi ma!I.€irl~1 tr1()~· 'Q~ ~ilm' -;·ilos·!;hTiiIl}~o:s. l~!,!gp e! ~t11~~ c~mp!eta;· oobre labase- cOllii Um:adCl de 11fI, oOO:e~8i• .b:-a;gIL~elralo: - -. . ._ -~ --- -- ~ ~..
-

(t~l~gl~~, rh~'to~ci~fa.~ls,t~tia clasiC;~~ h
~moFi~~

'''1 ,ti.~renlies jLliUuyi~nf~s)

.b,an rri::;lJu~le.:s·

!J'aF,i:j pitliC:ltlCir' .l'p·S;,tip<J~:'8JPinpts,r.:l~S Jde fop.M. e'poSJjes, y 'fOY~S, [);onci:e .~e s!..!!paillfa. ~ue

WI ejeC)icfr)h [lei tF~l"lo 'd~' I~ pitl~IJi'.f rl'l:.:i! ~ra mas oretlilNiIi q~~.,la .re~11i~iCtP<i1 e"~~I~heli,!" Se eomyi~a~ d

~je(:lI:~'Y :~COOOO~r;:l5

~. ~e~i3.b.IJl:ii~~re!1¢q~~eI~ I~.s!a:!5, ide, ~

pCi®etilllO'5ig[iUi;o~dbi!~.~Feg6:rl~, C_6!l'll!JI' e(tm~y 'ob!/no.,tanto al·~'aisaj~·(;Orn(Ht EilcplntuiI'a de. Ylna~~ish:;:iQn baSt:S!nle biSlj;a,

de g~ne;rcrs{!·les
..

pinlur,a .deq::fa.T$8l~s p;orq~lE! ~.awra, :OOIflrl©1 un idia ,a,LlfilIiPJJnt,d"p~lfI:[c[J[aF y pOfeoo~'i~c~~

~I ~rte a~~d~f;n;oot~n.ia..pooo~~~iol

pelr la,

Un 1I"e(~~to 1F'!I@'€IS.:00~O :[iliadrro UllJ

ser en' artl£[l. E.s un 1t:!lJad~(i) {h~tiSer ea-. m"tiarle~ S!?i!If,et~~adlO -,~s~unamil!~rl,iara y rasiil:t~scar:as b~oql!.!ea!1iI~l:~c;. 'lEI , ~e'oo' 9'1 ssr J~,tef;lm;ytambN~in nos 'ayudan 'a hS!cl["!i'un ®CDimp~otmioo ~~;,ool:a!. NO!1l prollitigefill de' lie mirada. irl'
dI'iHi

dee:.e:xp~~s:ri~i;l~

~t%'du~s'uonO",l~~~l~tt)ir;Gjn.

ufl~·ersSiJ~.E!r:M~:~omWlI
I

Cilill;::i~do.H'!' die 1'as)otms, perci t8!mlbf~1il darll i.!. los ·Qtro~via!1.allil irr'll8iQ9nt1lS rle~oflo.d.bleS:'d€l n:osotrQ'Si COIn lias 'que pueden .rel~;lGfJ~Hla:r."Se.Los rG'~;liII):)iS hablilli1 ml;;!lohfs:1lt1i;O ~.oibrG los ~ell[llres:, dominard:es d,e ufilaC:l..lIlLiJlm;. !.-t\ CU,!;'1l[)iR,A OCCIPi6llllfAj:.. L.09 .~'I~ V~ .MIf:ji4AJ.1,~n~: RQf..
'~Il" ::!~H.;f8iili~i.t'OO~.·~L VAWR

e.~bS'<1!~O J3ts. '~ •. mar:i11!~$~!;lCiO~~~ d~ 11~,:ij.a.. ~.'~ ~aJlem que, .!:!J!SitJ.ro.il rem!!:li re1il\elreJl!©lai~, SeflliOllJ

PL:r' ~mRen~b.lasrn. J.a.p~lI1wra. dB p1liis~~iSi, Tmto
.lI.JMj.;~.T[jt]lI~! ~e.pai.~je!IJ:.
1(1-175-11861) ~nio-john

L~( 9~pwe~~i1~de' i'o ":EI1fl'qlili'mi!llll(n:'rl~i:'tiftoo, ,~Isel!l~mlel]lO eS.leti"~·

,.

(lon~1.ara~,e·{l T7EHa3'fi
Oli, tU'lS

e~aron la~inl.Ym i'litJi~!;i'a: oslti6n eri ~a h\m;lif~' p qUia.icn~ ~ElS. g~rlei'O!l.-Eoos'da~mls~8iSo~i~ ·
rnj~O'f!~eron ntI~~'irl,!~i1P.wlados

.

.~

ft)~

~~F';I:G

I

~empnrar:re~.P~t!m'!'lq h~l~r:(~~.dia:s ,rje?qI!!6 de
11.

PJl1i SI!!SOOtl"

MA'I\IEi'AA

PR:IVI'~I~

.A M ~~ZA,~

~G1t~

~~~AC:l'Oin{~~n?I~:~ao.r-I' W ,~tJ:~ ~.SlPt;iW~ l.A. -$A!p!!;.A .y} A, T~A~: ~ LI'\. ,(1.~R:A·1 .

I~ t~

t~HA

tJif:\liA

. ~~H1~,. .aa.~~ 1e1J:.

y ~;

~G'f'h4 ~:t)~F!V1~HAl7O_j:

&~,.u;;;a6

Alo.IN1'~T'O~,

difierenile:S:~ e~f,~5fal.lewarlll1~i~mente II;!,per~~6n de~'p®i~aj;eipar :p'MJe d91 lt~ genJte. TUi!l1er te)!JJi'!jtilfnI?JlIt~ QiPi-n, la 11w:,y el ooli!:l:r palFa d:LOOtver [oi· ma,SH;!!fI~~~ti~,'~.IiIull.mu:nr':hJhde loon~ta~: mD\lIm~tiIQ!'y.JOrrnSiS mribur,Bn:~~, c::;on$tEl,~le r~(jf1.~9:lo~~~ig:o~'~6ac.h!lm·i~s mi9diante su 1[,ls:!rJ di9~!.OOWD" " (V;g:, I!.IJ'!3 g!.~a ,dXil!~~~d~s.lI!ad8i.~~v18inoonw) :"II91l1ne8l! .~. le~emeiI'Jtbs>~~~ P;~~E! '!:I. m_~:rlludooon ~atkls Qilj;'f ilimer~J'I;tes modos de' aplica,<li6n-:de Ila. piF:llY)ta. m~e:r~
1 •

152

15

Laexpi',esionl phl')iur8 de· genero:seusa. pa~ desc)rjbir le.sce'nas rnalmsla,s de ta. vida cotlQiana. Oo'mo IPO~ nil e~ el'l'las1s an tos, oblll1lt,os maIedalas. I!!slle lipo de. l'ilJl;e·se. adecu!i!J muy bien a las ,(;ulilJ!Jras qUEHo!'ajo'mn las Jdeas de' propied~~ ''I pOisesfon. . E1M WgPAP .. LA PII'~~A, pe: (!;~fS.f?O CO~~, PROM!tN~~iA rolf';: P'fO:IIM~FtA ~i. [&i'~ HO'LrAN:r7A ~.~ ~ GI¢i~Q Xli/U, ~PI~O~I'i"§
~ONr;;ti!! ,CO~RlI~ 1IIAt::I!E'lf\l'fE1:i§"~fii~
~~UkA~$

~, Pill', t..1\6 M~Ri!!AA'rI.L.~#~

IUn ittpo difY'rtd',tdb d;e, plnllJrll de .g'lene'f,o es l'iiI: naIUgfal~'2;a n1tJsJ;ta". un [~Mro. del ffiU-ta"floirss, Qble~os·domesfloos..y ~iilIimale~da' eeza, la, iia~l,It,a'e."m mUer!asel him muy popular eli! fossiglos XVI 'I XVI L C~aMiclose"lGs~udian fas, nalturafie\2"as mUiertas. es i'mpQl1~rl'ferecordar l[lye '!:'iiJmplen ura di)i;JI~ fU'l1crCiflt~ SC1[J; deCD'r,a:U'lias;, pem; ~a:mlbi\~npiman lo~ gUS-lOs Y V:a:I(it'&.S de una OO.d~ldaQIe:n e.sc.pe:cial.slIJ sfl'f:ittdo de Illq1l6 M una pbses:iol1 d'es,e:abl:f!,r 'tari~ In QQffi.O llema para una. pfnh.rm '100rr·o ~Iil;lljltur~.. de.recllcniropr.o.; pOii' .
'

!E:IIP:~i~,a:le:Illisb-5 rl~o' pinta. mlJ.[uj~: pasades: \ilislaiEHibl'ra~~:s. pUIIiII\eladaa
(:011Win~,s: '0 villas CiI~sit:tls;; ea.s~il,l~iy:aibi3ld.ia's medj~va]es.; cfrou1os de!

J.j,j,edra prehlsl6ffcas:;'

ca.:V,~rna~1. l gmtifis .. '

J3 p\ar!!l:aje, ag;rr~al,~ ,sa '~6n'lrae.oifil'1 campo .. A.-II'eo!;!s, j',ep;resen'ta ~.avid~ 'lc'8Impes{na .re-al. p$'.r.l,J ~amemJdo usa la l.rnag1en 010 un C'~mpC! rolijaimie'r1Il~ p d~~t! e'Sto ,oo_ma me;t~~or,a. tal pJioSlpelidcard y e[ bcue'ri m~-ei,o. Tambilen de inl~lLiy\e e.seenul~ d,e CaZ;!" (Ell sjmbQ~\O Ide' '8 vaJentfa vTtil} YJ,~rdfn'esartrslti~ :r;~Iti,elil1~;.cllf~ados(un ~imllbolo de '.as vrr1ud!l!lS·dom6sll',Cfj,s 'reme'niirl'~s) ..

p~:israI,es,uf,b!'ll!iloS SM r€lpresenli1cione'.s;.lcfe: c[!'"Idade.s. y~,POpl.I.I:a;fe:s: en el siglCJI .XVllt:;6m:o media para do.cumerrla.1" 1~'posiclot1 el!!Oi"lOmTQay cufluraJ: de. una clud.ad,19's piillssjes \JrbaJnosardqu[ne'mn promlll5iI1:d:a p.of In'S desa{ro'HO!H~Oc:ra~!ls 'd';el.,si:g~ol tX,.clIiilndo lEl eiod\ii!d sa t::i:m\l'lr1io en un X sJmbolo die il!Hal.l!dad!l'd;lnam~mo.
LQs

Los~ p~isajes, Indu5~rrai'esj fil1!'8il:meil'llfe. mues1mlil espaeios 1r'IIJl,Islnaiiiarlo.e; dO'f'ide ina dm;-apa,r:ec[do todo rastro de a.clM'datJ' ~griool\i\t. ArgYr:los:rornenlRn CIOI1p~I'mismQi I~ deslruocU';h de 1a ne,tUf'areza. ,PQf JiE! mdq~lini;h.. Ot6s erinpl'i3at1 I'lu.hes d~ hymo''! vapor delooomot.m~'S. pma. e~re~i3Ir en~M~i~ molhrnielil[o'. '!I 1~4

illl:odas 'as ,o·tras njases, d~. inl:O:ra, 'flU'l slJaSfltiacroD1 ,con 10 "ordinalio" p de¢imcm Que un cUadro lIepf~!iei'l~~·C(lM$IOe:x:peiflelicl;;ls com Ji1es;" ~,a pal~bra. "-com(ijri~ pUl3de ·.Si'gn[r~ca.r des ecses: que. esas cesas y i!xp,tden' DJas SIlM cQmp;;Irtiaas. poor m!.1lch~ yepl,e. '0 qL:l8':.son 'trlvTal'e's e :[ns:tgnirr.c;;a;l'tes. E'~II!l. un!imo. s:igil1lr'rrca.db)tCamlnialiba: a Itt C(il.ic~ ~a~d!!lm'iGa. CU~l1t;1g piiniiUia. I~ de fI:@n,~ro'imp'llID,!b~,t:a:f~pre.serllac.il:in fJe pernonas; estas \8f,aJiTI1'P~m9ilrllen~ ta t~tripeSil'105 y tra,b~iadlilru m~nl.lales es door, g,erl'le ool1veFlC'i~!1'E:'!'.nne;nl~ asoc['ada ICiOnfa igno[!an:eia.y ~Ia faits: de~~l.Isl:O., LQS, de~rm~los pOff'lrcos: y eoofl6mloos ~e rli1e~ sig!o Xii).!:y'de',.oomile:'1' letel z:os del XXrede:Rn1'i!Jofl.el.conoopto de !II jieotidianoi"., L~s,Iilxpeorierujiascvtldiaries, y,a no SfI·.,asoci.aban Icon g'eln!~ oOTllln y SUs tfa~~roSinfe'f'lores. Lo oOtiddano ern ,ahors, el mlJl1do relt.lcr.enfa· "i'e ia ood18 dad IUrmal1i!P.En ',el mis.'ltD ~;a'ri'~d~, i!Jlil.gunos. plrltoWiS se ded1Cara!11 .~.la,pinl.ur~; de. g~iI1ia~o:pa(~ c!1l;lstin· M r !~~i o<c;ione!$i, ~col'1v'eflo:i'o!l'lialesdE! to qUE! as '7rniIXJirtiil!!f1te"'y ~o tC!l.!i!iI rio 1'1::1 pit n lPaul·C~:aJnn,e (f!lM·,'Q{I6)"p.Ol1' 9jemplo· use Ja 1'Qa..tl!!ral~&:an;nJerta pam perimemall.oon.lae..swu~tura.Y.lSi1 oor~r~ [J'~mostr("':tye 10 qll1,e 11'~lCe'mpClllfl:!lte" a tln.cuadra' no' es,el tem.ii eleva.do Sil~CI:sus pr6pi,edad~srC!\I'rrrare.~. Sfg.LlTem:lQ ,etsita. If!!cclol\ 'el lcubl;smo amp ~o la n.altJralez.a mu~iW-pw,~nao-e' argo mueho m<is radriCal que! reprcsflnler ::lbje~os ootidi~fii~~ 151 apa{iSmo .:j d Q\[ r!U,lrfiSaUsmo emp'fea~on db!:elos oo~im~,ncis. pe..~~'pertullibar Ia pe:J'c~PGiQ:n; .(Ie 'ila '9.iilrilte su amiiie.nte·~amiII~;, "i el ~:rl,e POIP jE!',xpliO!6if;! ima9ined~ d~ de ' I~ soclreclad ,t:!e..OO1l'sumo pa!r;ail'ltlag,E!r e~ -.ier-dBi(;!,sl!'9 slgniHcado del ,\li1e.

l~ I'azem. Id~<~1,Ie.~It~ac~tl8'mi~o ccnsicfer:~wa.' pInlura. de.. enel'o jilli;uiDr ai' J.a ~

CuandQ

1

e~~

155

Pero' el po.n~ep\to d,a. 'it;;dor

J€:~

varrabUe.

La e.sle1ticQ

.8!.VeGe:iS

110na vEtl~uJa,(

; 1 c'OnTde~s uniV:er~-aIl'i:Sde b~lJezai

51 ftnJsoo e~ un aparato ideol'Ogioo .• 5u$, ol1)lecc~ones olfganiz:af1! cbjel'Ols 'ClLiii1l!;r,~r!es i;le;uen'tes 91] cu=:u::llos ,coh'fllrelil'~!ilS de ~"ariEi';;. el ali~ !E!',s.lallnven~ d cion de la pr~c~icii mU!!i'e,clogica. Es, IIJIila ..constrl.lccioH dl~seflad:aJpiClIr,tlI uniVe,r!:is.!I~i1lr·l'as e!(pEir~enC;l;a5 ~~. I'a, ge'l1~e, como' silas dit'efenQia:s"hisl~~'r.1:cas y g;go.!u·a,:nd!:",s iFUE!,r,Sinlil1elev~nt,e!;!i:EI.mu\Seo uS lUna inslituC'i6!l1 f)orol'll.zadefir porQil,le· -irala de. ,a.bStiriOa:f dfiler,ef1i~es I:Jril~rciof'l!esalii una. idleal:otan~acloI"~ da! "traelji::i&,n;'~Est!D'i.\i.sl', d~~,tinado de]ar ,ii!h.!erB! a'rnw;ih:g~ arltislns 'y .. a o'bra:ii de -area',

ya VRo&.slo' ha reduddtl a GUlest{crl~S !lgr,al"l"1Ii~1I11;e pel"sona:la:s de 9l:!slo. Tarrnbien en 11.0 c~nDmi'Co e{ v:a!lor-pUi!l~ 8
s:ignif!cat

OOSits.ap!Jestas; Puedeser

1"e'laclO:I'Ia.drJ air! ila ,aC'llmulacidn . ("\:lJan~~'ni'as pos:eo, .m.as,··ya,rlg!o")~ ,0 'dor;i: e'l gaslo t~,ciuanto,mal'S"

debEl:rfmmmi io.~viclalr~m el, 'tva,llor" q't;! 1,9os; obra!;l de ane IiIlJno.a: es pllf.g:, menliB eslelhcir), Tarnhie El!S el'cofi,omioo. laS! 'Dbras tie a.l1.e'es,M,fl re~. crlbfl'~r:l.as con pre-

comprn;" mM v~.g;o,.',11 '

(hit:l~

, pl.iI~d.ens_er

@!1 dps:'~enl:ld~~ :'::5011 cb],e.hJS qUE

I~,S

·loom~ra.g05:y
V'6I1dido.S:, If a. mIB!b1udlo ded van su imp! r(ll.cion (~(lm~1 hemo~ vista) de! la fm~gl~' nerla di!l fosobjelo. 'oQtidianos

la fdeol'oaIa delrnuseo
aleja.!D. niu!C!h'OIS, visil;an·

tea PQ~e!nti1i]De;s:.la5 :000' sas sa' coOmplic:ar.l1Ptllr l~ lC,re;e!1'cia, de qUEl' sen ~. r,o :10.8' ~'Qi6tOS vaJPi;tws

E'5!lu aeerca mueno los o~bJGlos qUill:! !i.e e'xhtb'el1 en gaieriaEfy , nUJsfl\i:iS' a nuestra lltda, ;cotidl·a,na,

.
,

!

i

'

''''fIlm'; 'CQ!n obleto.s e'~"
I

lo~ ,ql,!e mer'i1!l~ni s~r le~hublld:as. Mutl~Dsde nosi:iln~ls,a;mi:;'jarmo.s

'ViSitar un mus.eel no' piebe,ria ,Cil!t!sar 1a..-SIe'nootlt!-n ~Ie.que S~ V[oSl~a,lJn earnen ~M, :L'ais.C1b~ qu~' ha:1J~I~ es~, !Sp~o ntl est!lin iITIuet1:a~.E:sIAn tro;tal'iti'c)l' E d:e."ha.bl'~m.os.y en mu~l:los i:di:oina~,P.ero '5~S:VOC~S soloS€! pl)eden loJr si' i SIJil~rm_!:lco.[])(J iQbl~Oi indMd.u~les~:si ~'es'permTtimos: que ca.IJS~r1 un Irnpac:[~'I;m nu~~~ro ClJe!'P..o'l mlll.il'ili:e<; $i las: apr,eoramos en I"elacto.ll con el o~ntexl:gl. en ·q!J~.oo,1::tJ,:iS,'pld1ib'e; y par tiil~t:I1~' p.em rm.J;l:ClI"~SO m~rlo.$ fm;poriElWlOOt, ,51 ~enemos pres'im~1ii Iquee~~ ooifjtos, puedern ~stir en rnnumerab!es·otras· [:Oirn3!sGiJan'do -S'OiFl!reprod(lbidt;ls 'i t~m~form~d()s: 'en
iTI~f.-ood~,!,J:6!s;

11l.fc1a.rn:b.s· eldl4log0.

cILlO.eJr.a9~

en o!tra~p-a!i:Ibras",sl

Ie.::;,p+e.stamoo;,~l:encl61i1

;~

:lJ'e~f.ales; ~ :nru3:I1It!'do~l1tigu105:, ,.~u.enodel1lelii nBldii 'lin ttlrTu:in e:oo 1[013: ,obje'tilS coUJtniaJilOS.

Nil) es poslb~e tol di.ilogo sl nos limut<liL'lJ1OS; (II ver !ioque !'lOS han
"ensefi~do" aver. 'Cuando, mifamas las ehras de

arte, no d,eberla-

mcs cent'l'amos solGen 10 que rep~:esentan sino tambl€:1'! en 10' que tilO representen, la,s ensas que uuna imagen '{l'."cluve {SIJlS "slh;!neics", sen tan si9rllir~catiV'as como lias 'queincluye,r;uS!l1!do obser'IJamos Hnda unalg~lefliii c mues~r~,deb.erfamo,s emplear urn enfoque s~~ilar., Ipregun'lailii1l:o:1i lPorque las ehras decfer.1'[)i'5i· ';lIIrtl:ism,a.s e$t~rn ahl en ~nefe:renclaJ ctras, :;l! .-,

EI plane pue~e ..ser ag'ola· dar. :PlIede.ool'l:8lJmir :mJe~ltoo. pensamiiel'l'IO'.§ J _(:IimOclones:, QQ3,ndo tr,EIi~a" mQS de' !'hae~jlo~' 'j' cu,~!f• do intentamos "Sli"Il,enderill",'y' ~llmbh1n pu eQe ~b· 50rbet n!i.l~s.tr~i1'iq,u!!,2.a, ti;;l,..Ipo.l'll~e'r'ldol que' :~;~a'mos rktl·s) .&I!aJrid.Qd~t1dfmos III"I,vertlr en Ifll. P,ero e,s .

lambien al ease que conslimimcs a'rlle.' .

No myoha g~e.nh3J tfeJ!G tantodJ'qer'O como para compri8lr obuas·i:h~' ~rh~'. : P,er~~Od{;)Bi'Cio[nS:l..lmirfn]L!;:_'··arte (l.~a~~a o!lise.f1lIaml~~, s'V,sD6!~IOS, '(ha:cllmos ,itlh;;'iQ~ ::icibre e!lOls, 0 deriv,amos_plat::.en: des~S' sigi1lo:s).•y, a me:nYd()~ rU.lGs... tro: 'CoQ!noom~'dea.rle'se basa en me:rc1!!I.Qeri9:s de pil'l(!IdUc~r.6i'1ma:st\i'a lale!! cc:m:H';I.~ostE!les,:diarijol5,;. caimtset~s!. calendari·o.s Y Jalmto,5 . .A esas .repr{l~ dUC!CiOi'Jle,s's,e leB sue le dar una. ~osrdfm haja Iresp'ecto de lr!i '~b:r'4.prig"jr)al '!vaIiO's~", Pero I,as casas no 'Sor;Jt~n lineaJes. Las, r8:prodtij:;_Dianes de ebras die anelas'hace diisponibles a. lI,J'IiIH v,u'i;e:tlad' m~:s~mf'l:I!a. de perso-' nas q~,e !os solos. COII'iQcedolrGs. E.nmlftlii~n la lnhibiIllo'ra sensadofl de 5iI1:gularidad as"Ociada can l8is'·:i'1:1!Lle~,tr~···an Igalie:das. Pi?l!roa 'Ii'B't;;e~da disemifl~Cr(j11 oOI"li,ercia~ de· una '"'oi:m:!,maesl1a" sirve para. Torl:a~~cew V<illlct.81 iSU es,I.a,ng_rMdie ql,le m"e'ren::e qu~' se I~ tltllf'l5'f:(m'ne ~lf1 Oilll'iO~ ohjetes. ~ E!'n~QI1.· C~ s ve(·e·l· original debe s·e·r lJIl1t;1 e~peri'(;!;nola '~fi ve'rdii1ld @~pl~Gii~n
--

_

Efl!todo caso, es dif{cU neg _.que raIDarle enflC8I en lJ1uestra ,.~Ida e:n' mu,?has_ formas·materlarnes y q'tJe nlnguh modo de ;."~onsumo SS obIeth/anu!nie mas !Janda que cua~quler etro.
':.;:. ·I~,·. ."'1....'.,-._. _ -.-':__::_ _~-_".'-o' __ "_:__ ••. - -, ._: : .• -.-..-~.:_'=_'