You are on page 1of 8

Temat: System obronny RP struktura systemu obronnego.

CEL I PODSTAWOWE ZADANIA SYSTEMU OBRONNOCI

1. PODSTAWOWE DOKUMENTY DOTYCZCE OBRONNOCI Problem sprostania wyzwaniom i skutecznego przeciwstawiania si wszystkim potencjalnym zagroeniom zewntrznym znalaz odzwierciedlenie w dwch podstawowych dokumentach, przyjtych na pocztku 2001r. przez rade ministrw - Strategia bezpieczestwa Rzeczpospolitej Polskiej - Strategia obronnoci Rzeczpospolitej Polskiej

2. FUNKCJE OCHRONNE PASTWA -zagwarantowanie prowadzenia ronych dziaa -bezproblemowe przejcie kraju od funkcjonowania w warunkach pokojowych do warunkow wojennych i kryzysowych - przeciwstawianie si zagroeniom -przyjcie odpowiedniej dla pastwa strategii

3. CEL PODSYSTEMU OBRONNOCI Celem strategicznym rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie obronnoci jest zapewninie bezpiecznych warunkw realizacji interesw narodowych przez ich obron przed zewntrzymi zagroeniami kryzysowymi i wojennymi, w spreniu z systemem bezpieczestwa NATO

4. ZADANIA SYSTEMU OBRONNOCI Od systemu obronnoci oczekuje si, e dziki niemu nie tylko bdzie zagwarantowana zdolno do prowadzenia dziaa o rnej skali, intensywnoci i charakterze lecz take reagujc w sposb elastyczny zapewni on bezproblemowe przejcie kraju od funkcjonowania w warunkach pokojowych do dzialania w warunkach kryzysowych i wojennych

5. STRUKTURA SYSTEMU OBRONNOCI.DEFINICJA SYSTEMU OBRONNOCI W skad struktury systemu obronnoci RP wchodz trzy podstawowe elementy: podsystem kierowania obronnoci - W czasie pokoju celem systemu kierowania obronnoci pastwa jest przygotowanie i utrzymanie na odpowiednim poziomie potencjau obronnego przez zapewnienie jego sprawnego rozwinicia do koniecznych wymiarw w okresie zagroenia i w czasie wojny. podsystem militarny tworz Siy Zbrojne RP. S one podstawowym elementem systemu obronnoci pastwa. Su do ochrony niepodlegoci RP i niepodzielnoci jej terytorium oraz zapewnienia bezpieczestwa i nienaruszalnoci jej granic. pozamilitarne ogniwa obronne) stanowi wszystkie pozostae, poza siami zbrojnymi, organy struktury pastwowej, na ktre nakadane s lub ktrym zlecane s zadania obronne. Speniaj one funkcje pomocnicze i wspierajce w stosunku do dziaa si zbrojnych. System obronnoci-stanowi wszystkie siy militarne i pozamilitarne oraz rodki przeznaczone do realizacji zada obronnych , odpowiednio do tych zada zorganizowane, utrzymywane i przygotowywane. Postanowiem zmierzy si dzi z bardzo trudnym tematem. Trudnym a zarazem bardzo powanym, dotyczcym kwestii zagroe strategicznych dla naszego Pastwa. Z przyczyn politycznych i dyplomatycznych zagadnienie to nie byo i nie jest poruszane publicznie. Oczywicie istniej raporty z klauzul cile tajne; stworzone przez planistw SG lub BBN szczegowo omawiajce t problematyk (przynajmniej mam tak nadziej). Temat ten jest te cile zwizany z systemem mobilizacyjny WP, co si rzeczy stanowi jedn z najpilniej szczerzonych tajemnic pastwowych. Aby mc zastanawia si na koncepcj obrony pastwa, trzeba ustali zakres rodkw obrony. Klasyk teorii wojskowo Carl Clausewitz ujmuje rodki obrony (oprcz waciwych si zbrojnychr;, ktre si rzeczy s podstawowym rodkiem obrony) nastpujco: 1. Obrona krajowa (czyli wojska obrony terytorialnej). 2. Twierdze (wykorzystanie i przygotowanie terytorium do obrony, a wspczenie mona zaryzykowa stwierdzeniem, e teren zabudowany stanowi niejako automatycznie prawie gotow twierdz;) 3. Nard (czyli duch i wola narodu do obrony i jego obronne przygotowanie). 4. Powstanie narodowe lub pospolite ruszenie (powszechny ruch oporu). 5. Sprzymierzecy. (C. Clausewitz, O wojnie, Warszawa 1958, ss.26-32) Polscy stratedzy z Akademii Obrony Narodowej pk. Marczak i pk. Pawowski w oparciu o zaoenia Clausewitza w swoim dziele "O obronie militarnej Polski przeomu XX/XXI wieku", Warszawa 1995, s.120, wyrnili nastpujce elementy siy obronnej: 1. Duch i wola narodu do obrony i jego obronne przygotowanie. 2. Wiarygodna strategia obrony. 3. Siy zbrojne skadajce si z dwch komponentw: wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej. 4. Wykorzystanie i przygotowanie obronne terytorium. 5. Sojusze i systemy bezpieczestwa zbiorowego. Jak mona zauway zarwno Clasewitz jak i polscy stratedzy na ostatnim miejscu wymieniaj sojusze. Jest to wany element, ale nie moe on implikowa bezporednio ksztatu caej strategii obronnej pastwa. Pk. Marczak i pk. Pawowski zwracaj uwag, i "niebezpieczne dla wiadomoci obronnej spoeczestwa s zudzenia, e sojusze lub systemy bezpieczestwa

zbiorowego w jaki istotny sposb mog zastpi wasne wysiki w budowie narodowego systemu bezpieczestwa"; (op.cit., O obronie..., s.126). Bardzo dobrze, ze jestemy w taki sojuszu jak NATO, ale trzeba cay czas obserwowa rzeczywisto. A niestety pknicia w Sojuszu s widoczne, czego wyrazem bya interwencja amerykanw w Iraku, gdzie NATO praktycznie podzielio si na dwie czci. Jeszcze wikszym dla Sojuszu wyzwaniem bdzie misja w Afganistanie, gdzie np. Minister Obrony Narodowej Radek Sikorski uwaa, i poraka NATO w Afganistanie oznacza bdzie pocztek koca tej organizacji (Polska Zbrojna nr 51/2006 s.3). Problemy w Sojuszu uwypukla te Olaf Osica, twierdzc: "Sojusz ma problemy polityczne zwizane z tym, i nie wiadomo, czy formua, ktra czya do tej pory Europejczykw i Amerykanw, jest wci ywa..."; (Polska Zbrojna nr 51/2006 s.3). Pozwol sobie w tym momencie na kontrowersyjn tez, i dla bezpieczestwa Polski kluczem jest niepodlega Ukraina. Rozumia to Marszaek Pisudski, ktry de facto dy do stworzenia pastwa ukraiskiego. Nie udao si tej idei zrealizowa, co si stao 20 lat pniej wszyscy wiemy. Teraz Rzeczpospolita stoi ponownie przed wielk szans porozumienia z niepodleg Ukrain. Jeli Ukraina wejdzie ponownie pod rosyjska stref wpyww, to bdzie oznaczao, e ponownie klucz do bezpieczestwa ze strony wschodniej zgubilimy... Nastpn wana kwesti jest duch i wola obrony narodu wyraona w stanie powszechnej wiadomoci spoeczestwa, ktre jest w stanie zda sobie spraw z zagroe zwizanych z agresj przeciwnika (kimkolwiek by nie by ) i w zwizku z tym by gotowym do podjcia obowizkw i wiadcze materialnych na rzecz obronnoci RP. I tutaj obserwujemy olbrzymi luk, poniewa decydenci polityczni nie s przygotowani w zakresie polityki bezpieczestwa narodowego. Std brak wizji polityki obronnej, std dorane zmiany w koncepcji funkcjonowania Si Zbrojnych. T bolesn kwesti podnis ostatnio podczas debaty dt. zaangaowania w Iraku i Afganistanie gen Koziej, ktry mwi o koncepcji stworzenia Akademii Bezpieczestwa Narodowego krzewic kultur strategicznego mylenia w polskim establishmencie. Ale oprcz elit politycznych trzeba rwnie przygotowywa cae spoeczestwo r11; min. poprzez edukacj obronn modego pokolenia, sub wojskow, czy uczestnictwo w przygotowaniach do zagroe militarnych jak i pozamilitarnych organw wadzy, jednostek gospodarczych, czyli wielkich i maych firm oraz pojedynczych gospodarstw domowych. Myl, e ta luka moe by zagospodarowana wanie przez Zwizek Strzeleceki Strzelec OSW i inne organizacje paramilitarne, ktre powinny midzy innymi z tym zadaniem zosta wczone w system obronny RP. Rola organizacji paramilitarnych moe zawiera zarwno elementy edukacji proobronnej modziey, w tym szkolenie przedpoborowych dla potrzeb np. OT, ksztacenie przyszych elit zajmujcych si bezpieczestwem narodowym, jak i rwnie zadania zwizane z Zarzdzaniem Kryzysowym. Przygotowanie obronne terytorium mona okreli jako r cze infrastruktury obronnej pastwa tworzonej w celu zapewnienia siom zbrojnym dogodnych warunkw dyslokacji, rozwinicia i prowadzenia dziaa bojowych.... Stanowi ono zesp okrelajcych przedsiwzi organizacyjnoinwestycyjnych realizowanych jeszcze w okresie pokoju; (op.cit., O obronie militarnej..., ss.304305). W praktyce odchodzi si od budowy jakichkolwiek rejonw umocnionych. Wobec tego trzeba bdzie wykorzysta istniejce obiekty i doranie przygotowa je do ewentualnych dziaa. Atutem s tu tereny (obszary) zabudowane. Bd podstaw prowadzenia dziaa obronnych w przyszym konflikcie na co wskazuj dowiadczenia ze wspczesnych konfliktw zbrojnych. Amerykanie przygotowujc si do kampanii w Iraku w 2003 r. najbardziej obawiali si czynnego oporu w miastach. Specjalici spekulowali, i w przypadku zorganizowanego oporu armii irackiej, przewaga technologiczna znacznie si obniy a straty pododdziaw ldowych atakujcego mog wynie od 8 do 12 tys. zabitych i rannych. Przygotowani obronne cile zwizane s wyborem strategii obronnej. Analitycy AON wyrnili nastpujce strategie defensywne:

1. Odwrotowo- wyczerpujca (oddawanie terenu za czas oraz doprowadzenie do rozcignicia linii komunikacyjnych i doprowadzenie do niewydolnoci systemu zaopatrzenia). 2. Zaczepnego uprzedzenia (czyli wykonania uderzenia na przeciwnika przygotowujcego si do agresji, strategia bardzo ryzykowna politycznie, ale te bardzo skuteczna). 3. Powszechnej (totalnej) obrony (czyli wykorzystaniu wszelkich dostpnych rodkw, a take sposobw prowadzenia dziaa) 4. Obrony granic (obronno- zaczepnej) r11; jej istot jest dno do powstrzymania agresora w obszarach przygranicznych. Przy wyborze odpowiedniej strategii obronnej, trzeba bra pod uwag wiele czynnikw, zaczynajc od: A. Analizy zagroe. B. Analizy charakteru i etapw agresji zbrojnej. C. Analizy wspczesnego prowadzenia efektywnych dziaa obronny. D. Posumowanie wczeniejszych analiz i wycignicie wnioskw. Ad. A. Oczywicie w chwili obecnej najwikszym zagroeniem wspczesnego wiata s dziaania terrorystyczne, natomiast najczstsz form dziaa jest tzw. lokale konflikty zbrojne rwygaszaner1; przez siy szybkiego reagowania. Konflikty te jak na razie charakteryzuj si ma lub rednia intensywnoci i mao prawdopodobne wedug ekspertw jest zagroenie, i konflikt lokalny przeksztaci si w konflikt midzynarodowy, cho zawsze takie zagroenie wystpuje. Ciekawa jest opinia gen. Kozieja, ktry uwaa, i takie zagroenie jest bardzo realne i jako zarzewie wiatowego konfliktu wskazuje rejon bliskowschodni (twierdzi, i nie powinnimy angaowa si w misj w Afganistanie, lecz zaangaowa w misj w Libanie). Jednake wikszo rnego rodzaju analitykw, specjalistw, fachowcw, ekspertw etc, etc, uwaa, i zagroenie konfliktem na du skal jest bardzo mae, nieprawdopodobne, znikome, wrcz z pogranicza political fiction. W tym miejscu chciaby Pastwu poleci pozycj pt.: "Nastpna wojna wiatowa"; autorstwa Caspara Weinbergera, byego sekretarza obrony przy Prezydencie Reganie. Interesujca jest te opinia polskich oficerw z AON, ktrzy ju w roku 1995 ostrzegali, e wobec trudnoci przewidzenia rozwoju wydarze naley zawczasu podejmowa decyzje maksymalnie gwarantujce bezpieczestwo, czyli dokona wyboru stosownej strategii. Orientowanie strategii tylko na konflikty lokalne, oprcz wymiernego obnienia progu bezpieczestwa, niesie ponadto grob marginalizacji problemw obronnoci zarwno w wiadomoci spoeczestwa, jak i w konkretnych poczynaniach pastwa. (r30;) Kad swoj strategi oceniaj wedle najgorszej ewentualnoci, jaka si moe zdarzy, gdy j zastosujesz. Wybierz t strategi, ktra z takiego wanie punktu widzenia jest wzgldnie najlepsza. W zwizku z powyszym naleaoby przyj strategi przygotowujc RP zarwno do dziaa (obrony) w wojnie na dua skal, jak i w konflikcie lokalnym. (op.cit., O obronie militarnej, ss.237236). Ad. B. Agresja jednego pastwa przeciwko drugiemu najprociej ujmujc sprowadza si do napaci zbrojnej jednego pastwa lub kilku na drugie. Jak pokazuje dowiadczenie wspczesnych konfliktw zbrojnych atakujcy stara si wyzyska efekt zaskoczenia w skali operacyjnej a nieraz nawet strategicznej (konflikty Izraela z pastwami arabskimi). Pk. Marczak i pk. Pawowski uwaaj i agresor bdzie si stara maksymalnie wykorzysta manewr i ogie do wyuskania sabych punktw w obronie, realizujc ten zamiar poprzez dwa wspdziaajce rzuty: powietrzny (lotnictwo, migowce, oddziay aeromobilne) oraz ldowy (zgrupowania pancerno-zmechanizowany). Dziaanie rzutu powietrznego miaoby na celu poraenie lotniczo-rakietowe (ogniowo - elektroniczne) obiektw i wojsk na caym terytorium Polski. W wyniku tego poraenia zniszczone miayby by stanowiska dowodzenia oraz kierowania pastwem, newralgiczne obiekty i szlaki komunikacyjne, systemy cznoci oraz gwne zgrupowania wojsk

(np.: uderzenie w 1 Puk Komandosw w Lublicu). Natarcie ldowe charakteryzowaoby si du dynamik zwizan z szybk koncentracj wysiku w wykrytych sabych miejscach obrony ( w lukach lub na stykach odpowiedzialnoci poszczeglnych pododdziaw), nastpnie przeciwnik staraby si wyzyska powodzenie natarcia gwatownie wchodzc w gb ugrupowania obronnego, nastpnie wychodzc na tyy i skrzyda obrocw. Powietrzno - ldowy sposb dziaa agresora niesie ze sob grob rwnoczesnego uderzenia ogniem i wojskami nie tylko na przedni stref obrony ale rwnie na obiekty i rejony w gbi terytorium pastwa. Analitycy z AON wyrnili kilka podstawowych etapw agresji: - operacje powietrzne wraz z uderzeniami lotniczo r11; rakietowymi na terytorium obrocy, - uderzenia powietrzno - ldowe (morskie) z zaskoczenia, na kilku kierunkach, ze szczeglnym uwzgldnieniem gwnych zgrupowa wojsk obrocy oraz obiektw o znaczeniu strategicznym, - wtargnicie wojsk ldowych i aeromobilnych w gb atakowanego terytorium, - odpieranie przeciwuderze strony bronicej si , - zajmowanie (opanowanie) terytorium obrocy (lub jego cze) w zalenoci od celw agresji, - utrzymanie terytorium (okupacja).(op.cit., O obronie militarnej, ss.196-215) Ad. C. Ju w roku 1995 polscy eksperci z AON zaproponowali, aby obok terminu rpole walkir1; uywa termin rprzestrze walkir1;. Z jednej strony nowe pojcie zwizane jest z rozszerzeniem w przestrzeni i czasie bitew i operacji, a z drugiej strony termin ten odnosi si te do ewaluowania obrony z formy liniowej do formy przestrzennej. O obronie przestrzennej p. Marczak i pk Pawowski pisz: rKoncepcja przestrzennej struktury obrony zakadajca koncentracj obrony nie wzdu linii, ale w wybranych w terenie punktach, wzach, rejonach rozrzuconych w bronionej przestrzeni ma swj rodowd w okresie midzywojennym. Ojcem jej jest genera John Fuller, jeden z dowdcw brytyjskiej broni pancernej w I wojnie w., a nastpnie znany teoretyk wojny byskawicznej. Jego koncepcja obrony przestrzennej, przypominajcej swym wygldem sie ryback, w ktrej wzy to przeciwpancerne punkty oporu, czce je nici to system ognia (...) Wspczenie podstaw obrony przestrzennej bdzie sie przygotowanych do obrony okrnej wzw lub rejonw przeciwpancernych. Wzy te lub rejony oparte powinny by o wane punkty terenowe lub miejscowoci (sic!). Elementami manewrowymi tej obrony powinny by odwody przeciwpancerne, zaporowe lub oglne. W toku natarcia przeciwnika wzy i rejony powinny prowadzi uporczyw obron, nawet po wdarciu si czoowych zgrupowa nacierajcego, zwalczajc od czoa, nastpnie ze skrzyde o od tyu prbujcych obej je zgrupowa przeciwnika, zarazem uniemoliwiajc ruch kolejnych rzutw, si i rodkw wsparcia.(tame, ss.175-176) Eksperci AON zauwaaj take, i dowiadczenia ostatnich konfliktw zbrojnych, wniosy dwie cile zwizane z koncepcj obrony przestrzennej formy obrony - chodzi mianowicie o dziaania nieregularne w masowej skali oraz obron miast i miejscowoci. rCharakter obrony miast, w oparciu o istniejc zabudow i rozbudow inynieryjn ogranicza lub cakowicie uniemoliwia wykorzystanie przewagi technicznej oraz zastosowania rodkw i sposobw natarcia rtypowychr1; dla otwartego terenu. Innymi sowy, miasto samo w sobie stanowi skuteczn barier dla ognia i ruchu - dwch podstawowych elementw natarcia. Poniewa walka w miejscowoci jest domen spieszonej piechoty, std te wikszo albo cao zada obrony miasta mog peni zmobilizowani w jednostkach terytorialnych mieszkacy miast, przy wsparciu pozamilitarnych ogniw obrony i caego spoeczestwa. We wspczesnej obronie przestrzennej obrona miejscowoci stanowi bdzie jej podstaw, tworzc trwae i skuteczne elementy ugrupowania obronnego. (tame s.178). Ad. D. Teraz nadszed czas aby zebra w cao powyej przedstawione czynniki i sprbowa stworzy zaoenia do przyjcia odpowiedniej dla Rzeczpospolitej strategii obronnej. Na pewno zgodzimy si wszyscy, i obrona bdzie podstawowym rodzajem dziaa bojowych w warunkach agresji jakiegokolwiek pastwa. Mona zastanowi si jakie elementy wpywaj na charakter strategii obronnej:

1) Formy i sposb prowadzenia dziaa ofensywnych przez potencjalnego agresora. 2) Agresor posiadajcy wielokrotn przewag jakociow, ilociow i technologiczn w rodkach ofensywnych oraz przewag liczebn co najmniej 5 - krotn. 3) Specyfika bronionego terenu, tzw. przestrze obronna, warunki terenowe, infrastruktura, etc. 4) Wielko i moliwoci si zbrojnych, pozamilitarnych ogniw obronnych oraz charakter wsparcia obrony przez spoeczestwo. Dalej przy analizie doboru strategii moemy zastanowi si na wymogami i sposobami przygotowania skutecznej obrony pastwa, wynikajcym z wczeniej przeprowadzonej analizy(tame, s.219): 1. Nie da si zaskoczy i zniszczy uderzeniami lotniczo-rakietowymi oraz uniemoliwi opanowanie przez wojska areomobilne przeciwnika kluczowych obiektw w gbi struktury obrony. 2. Stara si zatrzyma wojska ldowe zgrupowania ofensywne przeciwnika w pasie nadgranicznym. 3. Posiada siy i rodki do manewru w miejscach gdzie nastpio przeamanie (pknicie) obrony oraz gotowych do wykonania przeciwuderze. 4. Przygotowa obron na caym terytorium pastwa, przewidujc wydzielenie si do prowadzenia samodzielnie lub wsplnie z wojskami operacyjnymi obron wanych obiektw i rejonw. Siy te (czyli OT) powinny by wstanie wesprze dziaania wojska operacyjnych a take by gotowe do podjcia na masow skal dziaa nieregularnych na terenach zajtych przez przeciwnika. Przy realizacji tak skonstruowanych wymogw niewtpliwie niezbdne s Siy Zbrojne zoone z dwch komponentw: operacyjnego i terytorialnego. Dziaania tych komponentw opiera powinny si w skali operacyjnej na obronie przestrzennej charakteryzujcej si zarwno obron rna miejscur1; (jak okrelili j J. Marczak i J. Pawowski; tame, s.199) jak i obron operacyjn . Obrona rmiejscowar1; realizowana powinna by przez pododdziay OT, ktre zajmujc kluczowe punkty w postaci miast, miejscowoci, wzy komunikacyjne, mosty, oraz wane cieniny terenowe. Celem obrony rmiejscowejr1; byoby zapewnienie staej osony strategicznej, sparaliowanie ruchu zgrupowa uderzeniowych przeciwnika (zadawanie strat, wizanie si), obrona i utrzymanie wanych obiektw oraz stworzenie dogodnych warunkw do manewru i uderzenia wojsk operacyjnych. Gwnymi formami obrony miejscowej powinny by wedug analitykw AON: obrona staa miast (sic!) i innych wanych punktw terenowych, dziaania nieregularne w masowej skali oraz obrona przeciwlotnicza wanych obiektw. Obrona rmiejscowa musi by cile powizana z dziaaniami pozamilitarnymi ogniw obronnych oraz z obron czynn i biern caego spoeczestwa. Obrona operacyjna to cze dynamiczna obrony przestrzennej, ktra powinna by oparta na dziaaniach manewrowych oraz uderzeniowo-obronnych wojsk operacyjnych. Dziaania w ramach obrony operacyjnej powinny by powizane z dziaaniami w ramach obrony miejscowej. Celem obrony operacyjnej byoby wykorzystanie efektw obrony miejscowej poprzez wykonanie manewru z zamiarem wzmocnienia obrony na kierunku wtargnicia gwnych zgrupowa ofensywnych przeciwnika lub te dla wykonania kontruderze z zamiarem jego rozbicia i odzyskania czasowo utraconych rejonw czy obiektw. Pk. Marczak i pk. Pawowski wyodrbnili trzy okresy prowadzenia obrony przestrzennej: 1) Pierwszy, to odpieranie ldowych i powietrznych uderze (ogniowych i wojskami) na rejony (obiekty) i wojska na caym bronionym obszarze. Celem byoby zminimalizowanie strat od uderze ogniowych oraz utrzymanie wanych rejonw i obiektw. 2) Drugi, to uporczywa obrona wanych (kluczowych) rejonw i obiektw na kierunkach wtargnicia przeciwnika, podjcie dziaa nieregularnych w masowej skali oraz wykonanie manewru wojskami operacyjnymi na kierunki uderzenia gwnych zgrupowa przeciwnika. Celem byoby zatrzymanie i osabianie zgrupowa uderzeniowych przeciwnika oraz stworzenie warunkw do przeprowadzenia kontruderze. 3) Trzeci, to wykonanie regularnych i nieregularnych uderze na zgrupowania przeciwnika w

poczeniu z uporczyw obron wanych rejonw i obiektw. Celem byoby przejcie inicjatywy operacyjnej, rozbicie i wyparcie zgrupowa przeciwnika oraz odzyskanie utraconych rejonw i obiektw. W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonych uderze przeciwnika zostanie cakowicie uniemoliwione prowadzenie obrony operacyjnej (czyli rozbicie lub sparaliowanie wojsk operacyjnych), wwczas gwn form obrony przed agresj powinny by powszechne dziaania nieregularne. (tame ss.200-201). Wiemy, i Siy Zbrojne powinny skada si dwch komponentw, zostay omwione zadania operacyjne, do wyboru strategii pozostaje jeszcze kwestia liczebnoci Si Zbrojnych zarwno na czas "P" jak i na czas "W". I ponownie odwoam si do cytowanych tu wielokrotnie analitykw z AON, ktrzy starali odpowiedzie si na pytanie, rkiedy mona mwi, e obrona RP ma charakter powszechny, a kiedy rodki obrony s niewystarczajce i ograniczone. Absolutnym wyznacznikiem jest tu wykorzystanie czynnika ludzkiego. Przy caej naiwnej fascynacji technik, nie kwestionowan prawd jest to, e w warunkach wysokiej cywilizacji czowiek (onierz) jest najdroszym, ulotnym i najbardziej twrczym rdem siy militarnej. (tame, ss.266-267) Aby rozmawia o konkretnych liczbach, trzeba przybliy warunki i potrzeby obronne pastwa. Obecnie caa linia graniczna Polski wynosi 3538 km. Orientacyjne potrzeby obronne wynikajce z przestrzeni obronnej, to dugoci frontw (nie granic!): a) z zachodu - okoo 400 km, b) ze wschodu - okoo 1000 km, c) z poudnia okoo - 700 km, d) od strony morza okoo r11; 400 km. Jeli chcielibymy obliczy, jaka ilo pododdziaw potrzebna jest do obrony danego rejonu (obszaru) musielibymy sign po orientacyjne normy obronne pamitajc, i ewentualne potrzeby zalene s od specyfiki terenu. Dlatego bardzo uoglniajc, mona przyj, e dywizja broni rejonu o szerokoci od 30 do 50 km oraz gbokoci od 30 do 15 km z 2 do 4 pozycjami obronnymi, brygada rejonu od 20 do 30 km oraz gbokoci do 15 km, z 1 lub2 pozycjami obronnymi. Inaczej trzeba rozpatrywa ten problem, kiedy mamy do czynienia z okrelonymi punktami oporu, np. miastami i miejscowociami, bowiem obrona okrna duego miasta moe wymaga zaangaowania okoo 60-80 tys. onierzy, do obrony miasta redniej wielkoci potrzebnych bdzie kilka tysicy onierzy, ochrona i obrona wanego obiektu to kompanii lub batalion ochrony i obrony obiektw. (op.cit., O obronie..., s.255). W chwili obecnej nasz Wojska Ldowe licz 4 dywizje (3 zmechanizowane i 1 pancerna) plus jednostki wsparcia. Dane dotyczce systemu mobilizacyjnego s cile tajne i stanowi jedn z najbardziej szczerzonych tajemnic pastwa, ale mona si zastanowi ile dywizji jestemy w stanie zmobilizowa. W odniesieniu historycznym Polacy w 1939 roku zmobilizowali okoo 1 miliona onierzy z planowanych 1 miliona 350 tys, (czyli bardzo duo, bowiem utajniona mobilizacji rozpocza si od marca 1939) a wykorzystano tylko jedn czwart przeszkolonych rezerw, (czyli mona byo zmobilizowa 5 milionw 200 tys. onierzy) dla pozostaych zabrako po prostu broni i rodkw walki. Ciekawym przykadem s wspczesne pastwa, ktre nie nale do NATO, chodzi mi o Szwecj, Szwajcari i Izrael, gdzie: - Szwecja przy oglnej liczbie ludnoci: 8 mln.400 tys. jest w stanie zmobilizowa w cigu 48 godzin 1 milion onierzy (czyli 12% ogu) w tym 500 tys. to onierze obrony terytorialnej, - Szwajcaria przy oglnej liczbie ludnoci: 6 mln.650 tys. jest w stanie zmobilizowa w cigu 48 godzin 700 tys. onierzy (czyli 10,5% ogu) w tym 350 tys. to onierze obrony terytorialnej, - Izrael przy oglnej liczbie ludnoci: 4 mln.820 tys. jest w stanie zmobilizowa w cigu 48 godzin 650 tys. onierzy (czyli 13,5% ogu) (op.cit., O obronie..., s.293). Jak wida pastwa te mobilizuj okoo od 10 do 12% ogu obywateli. Dla Polski przy tym samym

procentowym wspczynniku og powoanych pod bro obywateli powinien wynosi okoo od 3 mln 700 tys do 4 mln onierzy. A ilu jestemy w stanie powoa? Maksymalnie 500 tys.? Bo dla reszty niestety nie bdzie broni. Cigle brakuje nam broni, praktycznie od wiekw....... Czy po tej analizie jestemy w stanie powiedzie jak strategi obrony Rzeczpospolita powinna wybra? Czy jestemy w stanie okreli jakiej armii potrzebujemy, i jak licznej? Czy nie nadchodzi wreszcie czas narodowej debaty na ten temat- konkretnej merytorycznej, prawdziwej? CDN....