SEK OLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI B 21020 K UALA TERENGGANU .

ATU RA KIT

RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH TINGKATAN EMPAT

Disediakan oleh ZAHARAH BINTI ENDUT Ketua Panitia Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah SBPI Batu Rakit, 21020 Kuala Terengganu SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI BATU RAKIT

1

21020 KUALA TERENGGANU RANCANGAN TAHUNAN PELAJARAN PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH TINGKATAN 4 TAHUN 2008 MINGGU 1 TARIKH TAJUK OBJEKTIF ISI/KANDUNGAN

2 - 3 Januari Orientasi dan pengenalan mata pelajaran

2

6 - 10 Januari

Pengajian al-Quran Gejala mempersendakan agama

-Membaca ayat 70 surah al-an’am dengan lancar -Memahami intisari ayat 70 surah al-an’am -Membezakan sifat-sifat orang yang suka mempersendakan agama dengan sifat orang yang memelihara agama -menerangkan kesan mempersendakan agama kepada diri, agama dan perpaduan umat -Mengeluarkan pengajaran ayat

-Latar belakang ayat -Intisari ayat -Larangan mempersendakan agama -Realiti mempersendakan agama -Golongan yang mempersendakan agama -Akibat mempersendakan agama -Kewajipan menangani perkara mempersendakan agama -Langkah-langkah menanganinya -Pengajaran ayat

2

3

13 - 17 Januari

Ulum al-Quran Ulum al-Quran dan kepentingannya

-Dapat menghuraikan pengertian ulum alQuran dari segi bahasa dan istilah -Dapat membezakan di antara al-Quran dan ulum al-Quran -Dapat menerangkan faedah mengetahui ulum al-Quran dari segi ilmu pendidikan dan disiplinnya -Dapat menghuraikan peringkat perkembangan dan pembukuan ulum alQuran -Mengkagumi kegigihan para sahabat dan ulama' dlam mengembangkan ulum alQuran -Dapat membaca hadis dengan lancar -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam bahasa melayu dengan sempurna -Memahami kandungan hadis -Dapat menghuraikan maksud potongan hadis -Dapat membezakan kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu -Dapat menjelaskan konsep menuntut ilmu sebahagian daripada jihad -Mengeluarkan pengajaran hadis

-Pengertian ulum al-Quran -Sejarah perkembangan dan pembukuan alQuran -Faedah mempelajari ulum al-Quran -Bidang kajian ulum al-Quran -Kesan perkembangan ulum al-Quran

Pengajian al-Hadis Kelebihan menuntut ilmu

-Memahami maksud setiap hadis -Kewajipan dan kelebihan menuntut ilmu -Perbezaan di antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu -Hubungkait menuntut ilmu dan jihad -Pengajaran hadis

3

4

20 - 24 Januari

Ulum al-Hadis Ilmu hadis

-Dapat menyatakan pengertian hadis dan ulum hadis -Dapat menjelaskan istilah hadis, sunnah, khabar dan athar -Menjelaskan tujuan mempelajari hadis dan ulum hadis -Dapat menyenaraikan kepentingan hadis dalam kehidupan

-Pengertian hadis dan penjelasannya -Istilah-istilah yang berkaitan dengan hadis. -Tujuan mempelajari hadis. -Pengertian ulum mu’al-hadis dan tujuan mempelajarinya.

Akhlak Adab terhadap Rasulullah SAW

-Dapat menerangkan ta’rif adab -Menyatakan dalil beradab dengan Rasulullah SAW -Menerangkan adab dengan Rasulullah SAW semasa hayatnya dan selepas kewafatannya -Sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW -Menjelaskan hikmat beradab dengan RasulullahSAW -Menerangkan akibat orang yang tidak beradab dengan Rasulullah SAW -Menghidupkan sunnah RasulullahSAW

-Adab terhadap Rasulullah SAW semasa hayatnya dan selepas wafatnya -Hikmat beradab terahadap Rasulullah SAW -Akibat tidak beradab terhadap Rasulullah SAW

4

5

27 - 31 Jan

Pengajian al-Quran Pertanian dalam kehidupan

-Membaca ayat 141 surah al-an'anm dengan jelas -Memahami intisari ayat -Menjelaskan rahsia kejadian tumbuhtumbuhan yang beranika jenis dan rasa -Menyenaraikan pelbagai contoh kegunaan hasil pertanian -Mencadangkan langkah untuk meningkatkan hasil pertanian -Mengeluarkan pengajaran ayat

-Latar belakang ayat -Intisari ayat -Hikmat pertanian dan faedah tumbuhtumbuhan -Hasil pertanian Malaysia -Kepentingan sektor pertanian -Kewajipan zakat pertanian dan kepentingannya -Pengajaran ayat

Tamadun Zaman Khulafa’ arRasyidin (pentadbiran)

-Menjelaskan struktur organisasi pentadbiran Khulafa’ ar-Rasyidin -Menjelaskan tahap kemajuan pentadbiran pada zamannya -Membincangkan kesan kemajuan pentadbiran pada zaman Khulafa’ arRasyidin -Menghargai jasa-jasa Khulafa’ ar-Rasyidin -Dapat menerangkan pengertian tamadun dan pendapat cendikiawan Islam mengenainya -Menerangkan konsep pentadbiran menurut Islam

-Pengenalan tamadun Islam -Tamadun Islam pada zaman khulafa’ arRasyidin dan kesannya -Kemajuan yang dicapai pada zaman ini -Struktur organisasi pentadbiran -Tahap kemajuan pentadbiran -Kesan kemajuan pentadbiran kepada dunia Islam kini

5

6

3-7 Februari

Pengajian al-Hadis Peranan Ulama’

-Dapat membaca hadis dengan lancar -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam bahasa melayu dengan baik -Memahami kandungan hadis -Dapat menghuraikan maksud potongan hadis -Membincangkan cirri-ciri ulama’ -Dapatmenjelaskan kesan ketiadaan ulama’ dalam masyarakat -Mengeluarkan pengajaran hadis

-Maksud potongan hadis. -Mengetahui ciri-ciri ulama. -Sebab dan kesan ketiadaan ulama’

Ulum al-Hadis Hadis sumber kedua perundangan Islam

-Dapat menerangkan kedudukan hadis sebagai sumber kedua dalam perundangan Islam -Menerangkan fungsi hadis secara ringkas -Dapat mengemukakan dalil nakli mengenai peranan hadis sebagai sumber kedua perundangan Islam -Dapat mengemukakan hujjah bagi menolak golongan anti hadis dan pandangan orentalis -Menunjukkan ketaatan dan kasih saying kepada Rasulullah SAW

-Kedudukan hadis. -Dalil nakli dan I’jama. -Fungsi-funsi hadis. -Pandangan golongan anti hadis dan hujah penolakan.

6

7

10 - 14 Februari

Pengajian al-Quran Konsep ibadat

Membaca ayat 162-163 surah al-an’am dengan lancar -Memahami intisari ayat -Menjelaskan pengertian syirik serta bahagiannya -Menyenaraikan perkara yang boleh merosakan sifat ikhlas dalam kehidupan -Mengeluarkan pengjaran ayat

-Latar belakang ayat -Intisari ayat -Konsep ibadat -Syarat asas penerimaan ibadat -Kepentingan ikhlas dalam ibadat -Bahagian-bahagian syirik -Tanggungjawab manusia terhadap Allah SWT -Pengajaran ayat -Konsep berfikir -Adab berfikir -Perbandingan bentuk pemikiran positif dan negatif -Hikmat berfikir

Akhlak Adab berfikir

-Dapat menyatakan konsep berfikir menurut Islam -Menerangkan adab berfikir -Menjelaskan bentuk-bentuk pemikiran positif dan negatif -Menjelaskan konsep akal dan wahyu -Mengenali latar belakang tokoh -Menjelaskan sifat peribadi tokoh -Menjelaskan latar belakang pendidikan -Membincangkan perkembangan mazhab dan pengaruhnya -Menjelaskan sumbangan tokoh dalam pemikiran Islam -Memuliakan ulama’,ilmu dan berterusan menuntut ilmu

Tokoh Imam Abu Hanifah

-Latarbelakang. -Pendidikan. -Sumbangan -Ketokohan

7

8

17 - 21 Februari

Pengajian al-Quran Negara aman rakyat sejahtera

-Membaca ayat 60-63 surah al-Anfal dengan lancar -Menjelaskan bentuk-bentuk kekuatan yang diperlukan oleh umat Islam -Menerangkan konsep jihad dan perdamaian di dalam Islam

-Latar belakang ayat -Intisari ayat -Bentuk-bentuk kekuatan -Kewajipan mempertahankan negara -Negara dan kekuatan pertahanan -Kepentingan perpaduan -Islam mengutamakan perpaduan -Pengajaran ayat -Takrif al-Quran. -Perbezaan al-Quran dengan kitab-kitab samawi yang lain. -Nama-nama al-Quran. -Sifat al-Quran.

Ulum al-Quran Pengenalan al-Quran

-Dapat menyatakan ta’rif al-Quran dengan jelas -Dapat menerangkan maksud nama-nama al-Quran -Dapat menyenaraikan dan menghuraikan sifat al-Quran -Dapat menyenaraikan dalil-dalil sifat alQuran -Mempertahankan keagungan al-Quran -Dapat menerangkan ta’rif hadis riwayah dan dirayah -Dapat menghuraikan sejarah perkembangan hadis -Menerangkan cabang ilmu hadis musthalah hadis mengenai sanad dan matan -Memupuk masyarakat Islam supaya mencintai hadis dan al-quran

9

24 -28 Feb

Ulum al-Hadis Ilmu hadis riwayah dan dirayah

-Pengertian ilmu hadis riwayah dan dirayah. -Sejarah perkembangan ilmu hadis ini. -Pembahagaian ilmu hadis dirayah.

8

Tamadun Ekonomi zaman Khulafa’ ar-Rasyidin

-Dapat menerangkan konsep ekonomi dalam Islam -Menerangkan cara pengurusan ekonomi pada zaman Khulafa’ ar-Rasyidin -Menjelaskan sumberekonomi pada zaman Khulafa’ ar-Rasyidin -Melaksanakan kegiatan ekonomi berlandaskan hukum syarak di peringkat koperasi sekolah,hari kantin sekolah dan hari penyampaian anugerah sekolah.

-Konsep ekonomi Islam -Kegiatan ekonomi pada zaman Khulafa’ arRasyidin. -Cara mengurus ekonomi. -Sumber ekonomi. -Kesan pencapaian ekonomi.

Politik zaman Khulafa’ ar-Rasyidin

-Menerangkan konsep politik dalam Islam -Melaksanakan kepimpinan Islam di dalam kelas -Menjelaskan cara perlantikan pemimpin di zaman Khulafa’ ar-Rasyidin -Menjelaskan kesan kemajuan politik pada zaman Khulafa’ ar-Rasyidin -Melaksanakan kepimpinan Islam di dalam persatuan sekolah -Menjelaskan perbezaan sistem demokrasi dengan sistem syura

-Konsep politik Islam. -Perbezaan di antara system demokrasi dengan system syura

9

Tamadun Zaman Khulafa’ arRasyidin (sosial)

-Dapat menjelaskan konsep sosial di dalam Islam -Menjelaskan faktor-faktor kejayayaan kepimpinan Khulafa’ ar-Rasyidin di dalam bidang social -Menjelaskan kesan kemajuan social kepada masyarakat dan negara

-Konsep sosial dalam Islam -Bentuk sosial -Peranan pemimpin memajukan bidang sosial -Faktor kejayaan kepimpinan dalam bidang sosial -Kemajuan sosial dan kesan kepada masyarakat

10

2 - 6 Mac

Pengajian al-Quran Keteguhan iman asas kekuatan jati diri

-Membaca ayat 11-13 surah al-Hajj dengan lancar -Menerangkan konsep sabar dalam Islam -Menerangkan bahaya khurafat dalam Islam -Mencadangkan langkah-langkah menghapuskan khurafat -Mengeluarkan pengjaran ayat

-Latar belakang ayat -Sebab nuzul -Intisari ayat -Umat Islam dan ujian AllahSWT -Cara menghadapi ujian -Sabar menghadapi ujian Allah SWT -Menjauhi perkara-perkara khurafat -Langkah menghapuskan khurafat -Bahaya khurafat terhadap masyarakat -Pengajaran ayat. -Konsep amal-makruf nahi mungkar. -Peringkat melaksanakan amal makruf nahi mungkar. -Teknik melaksanankannya.

Akhlak Adab amar maa’ruf nahi mungkar

-Menerangkan adab amar ma’ruf nahi mungkar beserta dalil -Menyatakan teknik-teknik amar ma’ruf nahi mungkar beserta dalil

10

-Menjelaskan peringkat-peringkat amar me’ruf nahi mungkar beserta dalil -Dapat menghuraikan cirri-ciri pendakwah -Sentiasa mencintai orang yang melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar Tokoh Imam Malik

-Kebaikan melakukan amal-makruf nahi mungkar dan keburukan meninggalkannya.

-Mengenali latar belakang tokoh -Menjelaskan sifat peribadi tokoh -Menjelaskan latar belakang pendidikan -Membincangkan perkembangan mazhab dan pengaruhnya -Menjelaskan sumbangan tokoh dalam pemikiran Islam -Memuliakan ulama’,ilmu dan berterusan menuntut ilmu

-Latarbelakang. -Pendidikan. -Sumbangan -Ketokohan

7- 15 Mac

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

11

16- 20 Mac

UJIAN PRESTASI 1

-

11

12 13

23 – 27 Mac UJIAN PRESTASI 1 30 Mac - 3 April Pengajian al-Quran Iktibar daripada sejarah

-Dapat membaca ayat 42-46 surah al-Hajj dengan lancar -Memahami intisari ayat -Dapat menjelaskan bentuk bencana yang menimpa umat terdahulu -Dapat merancang program peningkatan dakwah di kalangan masyarakat - Dapat mengeluarkan pengajaran ayat -Dapat menyebut ta’rif mukjizat -Dapat menjelaskan perbezaan antara mukjizat ma’nawi dengan mukjizat hissi -Dapat membandingkan antara mukjizat, karamat ilham, irhas,sihir istidraj dan ma’unah -Dapt menghubungkaitkan mukjizat alQuran dengan penemuan sains dan teknologi -Dapat mengemukakan dalil-dalil nakli dan akli bahawa al-quran sebagai mukjizat

-Latarbelakang ayat. -Instisari ayat. -Sejarah perjuangan para nabi dan penentangan terhadapnya. -Faedah mengembara dimuka bumi. -Mempertahankan perjuagan para nabi dan rasul. -Pengajaran ayat. -Takrif mukjizat. -Jenis-jenis mukjizat. -Aspek kemukjizatan al-Quran. -Dalil –dalil kemukjizatan al-Quran

Ulum al-Quran Al-Quran sebagai mukjizat

12

14

6-10 April

Pengajian al-Quran Kecemerlangan iman asas kejayaan

-Dapat membaca ayat 1-11 surah alMukminun dengan lancar -Dapat menghuraikan cirri-ciri mukmin yang berjaya yang disebutkan dalam ayat -Membincangkan factor berlakunya masalah sosial -Dapat mencadangkan langkah mengatasi masalah social di kalangan remaja -Mengeluarkan pengajaran ayat Dapat menerangkan kekuatan pengaruh Khulafa’ ar-Rasyidin dari pelbagai aspek -Menghuraikan factor-faktor kejayaan perluasan wilayah pada zaman Khulafa’ arRasyidin -Menyenaraikan wilayah yang berada di bawah naungannpemerintahan Khulafa’ arRasyidin -Mencontohi kesungguhan Khulafa’ -Dapat membaca hadis dengan fasih dan lancar -Menterjemahkan hadis ke dalam bahasa melayu dengan sempurna -Memahami kandungan hadis -Menghuraikan maksud potongan hadis -Dapat menjelaskan hubungan antar aiman

-Intisari ayat -Contoh-contoh mukmin yang berjaya -Cara-cara mendapatkan khusyuk -Pengajaran ayat

Tamadun Perluasan pengaruh di zaman Khulafa” arRasyidin

-Kekuatan pengaruh Khulafa’ ar-Rasyidin. -Penerapan budaya asing-Perluasan wilayah dan factor-faktor kejayaaan. -Kesan-kesan perluasan wilayah.

15

13- 17 April

Pengajian al-Hadis Akhlak mulia

-Memahami maksud potongan hadis. -Menghiasi diri dengan akhlak mulia. -Hubungkait iman dan akhlak. -Perbezaan akhlak baik dan buruk. -Membentuk keluarga bahagia.

13

dan akhlak -Dapat membezakan akhlak yang baik dengan yang buruk -Dapat membincangkan cara membentuk keluarga bahagia -Mengeluarkan pengajaran hadis Ulum al-Hadis Hadis nabawi, hadis qudsi dan al-Quran

-Dapat menerangkan ta’rif hadis nabawi,hadis qudsi dan al-Quran -Dapat menyanaraikanciri-ciri hadis nabawi, qudsi dan al-quran -Menerangkan perbezaan antara hadis nabawi, hadis qudsi dan al-Quran -Membuetkajian tokoh pengumpul hadis qudsi serta kitab karangan mereka -Menghafaz matan dan sanad hadis qudsi

-Pengertian. -Perbezaan diantar hadis nabawi, qudsi dan al-Quran. -Pendapat ulama’ tentang hadis qudsi

16

20 - 24April Pengajian al-Quran Wasiat Luqman alHakim

-Dapat membaca ayat 12-19 surah Luqmqn dengan lancar -Memahami intisari ayat -Menghuraikan wasiat Luqman al-Hakim -Menjelaskan cirri-ciri kelurga bahagia - Mengeluarkan pengajaran ayat

-Intisari ayat -Wasiat Luqman al-Hakim -Tanggungjawab ibubapa dalam mendidik anak-anak -Caraberbakti kepada ibubapa -Cara menghormati ibubapa -Pengajaran ayat.

14

Tokoh Imam As-Syafei Imam Ahmad bin Hanbal

-Mengenali latar belakang tokoh -Menjelaskan sifat peribadi tokoh -Menjelaskan latar belakang pendidikan -Membincangkan perkembangan mazhab dan pengaruhnya -Menjelaskan sumbangan tokoh dalam pemikiran Islam -Memuliakan ulama’,ilmu dan berterusan menuntut ilmu

-Latarbelakang. -Pendidikan. -Sumbangan -Ketokohan

15

17

27 April-1 Mei

Ulum al-Hadis Hadis Mutawatir dan Ahad

-Dapat menerangkan ta’rif hadis mutawatir dan ahad dari segi bahasa dan istilah -Menyatakan syarat-syarat khabar mutawatir -Dapat menerangkan bahagian khabar mutawatir dan ahad serta hukum beramal dengannya -Menjelaskan perbezaan pendapat ulama’ tentang jumlah perawi khabar mutawatir -Dapat menerangkan contoh-contoh mutawatir lafzi dan maknawi -Menerangkan pembahagian hadis masyhur Menerangkan konsep berhias diri menurut Islam beserta dalil -Menghuraikan adab-adab berhias diri menurut Islam -Membanding cara berhias diri menurut Islam dengan adab -Menjelaskan hikmat berhias diri -Sentiasa menjaga batas-batas berhias diri

-Pengertian hadis mutawatir. -Pendapat ulama’ mengenai jumlah perawi hadis mutawatir. -Syarat-syarat hadis mutawatir. -Pembahagian hadis mutawatir dan hukum beramal. -Hadis ahad dan hokum beramal. -Jenis-jenis hadis ahad. -Pergertian hadis masyhur, jenisjenisnya serta hukum beramal -Pengertian hadis ‘aziz serta hukum beramal. -Pengertian hadis gharib serta hukum beramal. -Konsep berhias diri. -Batas-batas berhias diri. -Perbandingan berhias diri menurut Islam dan adab. -Hukum berhias diri menurut Islam

Akhlak Adab berhias diri

18

4 – 8 Mei

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

16

19

11- 15 Mei

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

18 – 22 Mei

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

23 Mei– 7 Jun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21

8 – 12 Jun

Pengajian al-Quran Mensyukuri nikmat Allah SWT

-Dapat membaca hadis dengan fasih dan lancar -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam bahasa melayu dengan sempurna -Memahami kandungan hadis -Dapat menghuraikan maksud potongan hadis -Menyenaraikan perkara yang boleh melalaikan manusia

-Memahami maksud potongan hadis. -Apa dia nikmat sihat dan masa lapang dan kenapa ia dilupai. -Hubungan ibadat dengan sihat. -Perbezaan ketika sihat dan masa lapang. -Mengapa perlu menjaga akal. -Perkara-perkara yang melalaikan manusa, aplikasi serta cara

17

-Menjelaskan hubungan antara ibadat dengan kesihatan -Menjelaskan kesan buruk perkara yang melalaikan manusia dan langkah-langkah untuk mengatasinya -Mengeluarkan pengajaran hadis Akhlak Adab menjaga orang sakit -Dapat menerangkan peranan dan tanggungjawab menjaga orang sakit -Menyatakan adab-adab menjaga orang sakit -Menjelaskan perkara-perkara positif semasa menjaga orang sakit -Sentiasa menginsafi kelemahan diri

mengatasinya.

-Tanggungjawab menjaga orang sakit. -Adab menjaga orang sakit. -Perkara yang baik semasa menjaga orang sakit

18

22

15 – 19 Jun

Ulum al-Quran Wahyu

Dapat menyatakan ta’rif wahyu dari segi bahasa dan istilah -Dapat menerangkan contoh cara-cara penurunan wahyu -Dapat mengemukakan perselisihan ulama’ mengenai ayat awal dan akhir serta mentarjihkannya -Sentiasa berminat menghafaz ayat-ayat alQuran terutama ayat doa

Dapat menyatakan ta’rif wahyu dari segi bahasa dan istilah -Dapat menerangkan contoh cara-cara penurunan wahyu -Dapat mengemukakan perselisihan ulama’ mengenai ayat awal dan akhir serta mentarjihkannya -Sentiasa berminat menghafaz ayat-ayat alQuran terutama ayat doa

Akhlak Adab menziarahi jenazah

Menerangkan adab mengziarah jenazah menurut Islam -Menyenaraikan tujuan ziarah jenazah -Membincangkan kelebihan mengziarahi jenazah -Menerangkan hukum mengziarahi jenazah orang bukan Islam -Menjelaskan perbezaan ketika mengziarahi jenazah muslim dan bukan muslim -Sentiasa mengingati mati

Fahami tujuan mengziarahi jenazah. -Kelebihan mengziarahi jenazah. -Adab-adab mengziarahi jenazah. -Perbezaan ketika mengziarahi jenazah muslim dan bukan muslim.

19

23

. 22 - 26 Jun Pengajian al-Quran Tanda-tanda kekuasaan Allah SWT Dapat membaca ayat 77-83 suran Yasin dengan baik -Memahami intisari ayat -Dapat menghuraikan tahap kehidupan manusia -Dapat menjelaskan proses kejadian manusia biasa dengan kejadian nabi Adam dan Hawa -Mengeluarkan pengajaran ayat Adab-adab menghafaz al-Quran -Panduan menghafaz al-Quran -Sebab nuzul -Intisari ayat -Proses kajadian manusia -Peringkat kehidupan manusia -Proses kejadian manusia menurut ahli fikir -Pengajaran ayat

Ulum al-Hadis Hadis sohih, hasan dan dhoif

Dapat menerangkan pengertian hadis sahih, hasan dan dhoif -Menerangkan syarat-syarat hadis tersebut -Menjelaskan bahagian hadis serta contohnya -Berhati-hati dan meneliti sesuatu hadis sebelum berhujah

Pengertian hadis sahih dan syarat-syaratnya. -Bahagian hadis sahih dan hokum beramal. -Pergentian hadis hasan, bahagiannya serta hokum beramal. -Pengertian hadis dhoif, bahagianya serta hukum beramal.

20

24

29 Jun - 1 Julai

Pengajian al-Quran Konsep taa’ruf dalam Islam

-Dapat membaca ayat 13 surat al-Hujurat dengan fasih -Memahami intisari ayat -menjelaskan tujuan taaruf dalm Islam -Menghubungkaitkan konsep taaruf dengan ibadat -Mencadangkan cara mewujudkan keamanan masyarakat,sekolah dan keluarga -Mengeluarkan pengjaran ayat -Dapat membaca hadis dengan lancar -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam bahasa Melayu dengan sempurna -Memahami kandungan hadis -Menghuraikan maksud potongan hadis -Menyenaraikan sifat-sifat negatif yang tedapat dalam hadis -Menjelaskan peranan doa dalam kehidupan -Membincangkan langkah-langkah mengatasi sifat-sifat negatif -Mengeluarkan pengajaran hadis

-Sebab nuzul . -Instisari ayat. -Konsep takruf dalam Islam. -Larangan bermegah dengan keturunan. -Sifat orang bertakwa. -Cara mengwujudkan persefahaman

Pengajian al-Hadis Menjauhi sifat-sifat buruk

-Memahami maksud potongan hadis. -Sifat-sifat yang mesti dijahuhi. -Sebab Rasulullah melarang dan cara mengatasinya. -Adab-adab berdoa dan peranannya.

21

25

6 – 10 Julai

Pengajian al-Quran Nikmat kurniaan Allah SWT

Dapat membaca ayat 1-78 surah arRahman -Memahami intisari ayat -Menyenaraikan contoh nikmat dan tandatanda kekuasaan Allah SWT kepada hambanya -Membezakan cirri-ciri orang yang bersyukur dengan orang yang tidak bersyukur dengan nikmat Allah SWT -Mengeluarkan pengajaran ayat Dapat menerangkan ta’rif nuzul Quran -Dapat menjelaskan dalil-dalil peringkat penurunan al-Quran -Dapat menjelaskan penurunan al-quran secara berperingkat-peringkat dan beransur-ansur membuktikan al-quran daripada Allah SWT

-Intisari ayat -Sebab nuzul -Faktor manusia kufur terhadap nikmat -Akibat kufur terhadap nikmat Allah SWT -Pengajaran ayat.

Ulum al-Quran Nuzul al-Quran

-Takrif nuzul al-Quran. -Peringkat-peringkat nuzul Quran. -Hikmah nuzul Quran berperingkatperingkat. -Hikmah nuzul Quran beransur-ansur

22

26

12- 17 Julai

Pengajian al-Hadis Iman dan jihad

-Membaca hadis dengan lancar -Dapat menterjemahkan hadis ke dalam bahasa melayu dengan sempurna -Memahami kandungan hadis -Menghuraikan maksud potongan hadis -Menyenaraikan peranan iman dalam kehidupan -Menghuraikan bidang-bidang jihad -Menjelaskan hubungan antara iman dan jihad -Mengeluarkan pengajaran hadis -Dapat menyatakan ta’rif rawi,sanad,isnad,musnad,musnid dan matan -Memahami dan mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian -Sentiasa mempertahankan kebenaran sunnah Rasulullah SAW -Menjelaskan contoh rawi ,sanad isnad,musnad. Musnid dan matan -Menjauhi amalan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW

-Memahami maksud potongan hadis. -Peranan iman serta cara menjaganya. -Hubungan iman dengan jihad. -Konsep jihad menurut Islam. -Pergorbanan serta kelebihan berjihad

Ulum al-Hadis Istilah-istilah dalam ulum al-Hadis

-Pengertian istilah-istilah asas. -Perawi-perawi yang masyhur. -Kepentingan mengetahui sifat perawi

23

27

20 - 24 Julai Akhlak Adab di tempat rekreasi

Menjelaskan pengertian tempat rekreasi -Menjelaskan kepentingan tempat rekreasi -Menghuraikan akibat tidakmematuhi adab di tempat rekreasi -Menghuraikan faedah tempat rekreasi -Melatih diri dan masyarakat supayas menjaga tempat rekreasi -Dapat menerangkan taarif kemudahan awam -Mengjelaskan tanggungjawab individu terhadap kemudahan awam -Menghargai kemudahan awam -Menyetakan keperluan kemudahan terhadap individu,masyarakat dan negara -Membincangkan langkah-langkah menjaga keselamatan kemudahan awam -Sentiasa menjaga keselamatan kemudahan awam -Mengenali latar belakang tokoh -Menjelaskan sifat peribadi tokoh -menjelaskan latar belakang pendidikan -Berusaha menyampaikan ilmu -Menjelaskan pandangan tokoh -Sentiasa bersemangat bersemangat menuntut ilmu

.Tempat rekreasi dan kegunaannya. -Adab ditempat rekreasi dan akibat tidak mematuhi adab. -Faedah berekreasi

Akhlak Adab menjaga kemudahan awam

-Kemudahan awam dan kepentingannya. -Tanggungjawab terhadap kemudahan awam. -Penyalahgunaan kemudahan awam dan kesannya. -Langkah menjaga keselamatan kemudahan awam.

Tokoh Abu al-A’la alMaududi dan Al-Syeikh Muhammad Idris alMarbawi

Latarbelakang. -Memahami beberapa pendapat alMaududi. -Sumbangan. -Latarbelakang. -Kejayaan dalam bidang pendidikan. -Sumbangan dalam bidang pendidikan.

24

-Menjelaskan sumbangan tokoh -Sanggup berkorban dalam menuntut ilmu

Tokoh Imam as-Syafei Imam Ahmad bin Hanbal Imam al-Ghazali Iibnu Taimiah

-Mengenali latar belakang tokoh -Menjelaskan sifat peribadi tokoh -Menjelaskan latar belakang pendidikan -Membincangkan perkembangan mazhab dan pengaruhnya -Menjelaskan sumbangan tokoh dalam pemikiran Islam -Memuliakan ulama’,ilmu dan berterusan menuntut ilmu

-Latarbelakang. -Pendidikan. -Sumbangan -Ketokohan

28

27 -31 Julai

UJIAN PRESTASI 2

29 30

3- 7 Ogos

UJIAN PRESTASI 2

10- 14 Ogos UJIAN PRESTASI 2 15- 23 Ogos CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25

31 32 33 34 35 36 37 38

24 – 28 Ogos 31 Ogos - 4 September 7 - 11 September 14 - 18 September 21- 25 September 28 Sept -2 Oktober 5-9 Oktober 12 - 16 Oktober 19 - 23 Oktober

ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI ULANGKAJI

ULANGKAJI

39

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

26

40

22 - 30 Okt

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

41

2-6 November 9 - 13 November

42

14 Des - 3 Januari

CUTI AKHIR TAHUN

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful