NAMA PELAJAR :- Nor Azian Bt Rahmat SUBJEK:- History and Philosophy of Psychology (ABPG1203) TAJUK TUGASAN:- Pendekatan Psikologi

Pendekatan Psikologi 2 Kandungan Pengenalan 3 Pengertian Psikologi Gestalt 6 Pengertian Psikologi Humanistik 8 Pengertian psikologi konstruktivisme 11 Applikasi pendekatan psikologi dalam kehidupan seharian 12 Kesimpulan 14 Rujukan 15 .

Aliran interaksionaisme Teori yang dibawa oleh aliran ini adalah berkenaan dengan manusia yang terdiri daripada kombinasi daya pemikiran dan badan atau jasad dan juga roh. Konsep ini mempunyai 3 komponen utama iaitu :- (i) Sensasi Apa yang dikatakan sebagai sensasi adalah meliputi penglihatan. .Pendekatan Psikologi 3 Pengenalan Psikologi merupakan satu bidang pengetahuan yang menggunakan pendekatan teori serta kepengunaanya. Pada dasarnya konsep ini menolak pendapat “dualisme” yang menyatakan bahawa manusia itu terdiri daripada jasad yang berpisah daripada roh 2. kasih sayang. 3. Dari dulu hingga kini terdapat berbagai aliran pemikiran yang telah tercetus dari ramai kalangan tokoh psikologi yang terkenal sebagai contoh: 1. bunyi. curiga dan sebagainya. Aliran strukturalisme Lebih menekankan kajian terhadap pengalaman sedar yang mengkaji apakah yang boleh dinyatakan oleh seseorang dalam pengalaman sedarnya. dendam. (iii) Afeksi Merupakan reaksi emosi seperti perasaan cinta. Aliran empirisme Tampil dengan mengemukakan konsep tabula rasa yang menerangkan bahawa kondisi jiwa manusia ketika dilahirkan adalah kosong. bahagia. bau. rasa dan pemerasaan. (ii) Imej Imej pula dikaitkan dengan pengalaman yang tidak wujud seperti ingatan mengenai seseorang atau tentang sesuatu peristiwa.

Mereka yang mempunyai pemikiran ini mempunyai pendapat bahawa proses mental adalah senantiasa aktif dan tidak berhenti. Definisi operasional adalah merupakan konsep kritikal yang diperkenalkan oleh aliran ini ke dalam bidang psikologi.Maksud gestalt adalah sebagai keseluruhan atau pola terorganisasi dan merupakan perkataan yang berasal dari Jerman. Corak pemikiran behaviourisme kuat dipengaruhi oleh falsafah logik positif yang mengutarakan pendapat bahawa semua ilmu atau pengetahuan perlu disahkan melalui cara pemerhatian yang bersistematik atau lebih dikenali sebagai “empirikal”. Aliran psikologi gestalt Pemikir aliran ini pula berpendapat bahawa manusia meletakan anggapan dunia didalam bentuk satu keseluruhan atau gestalt. 5. 7. Aliran humanistik Konsep kepada aliran ini adalah memfokuskan kepada bagaimana cara berfikir. Sebagai contoh jika seseorang ingin berjaya dalam bidang pelajaran maka individu tersebut perlu bertindak serta mengiatkan usaha untuk mencapai matlamat dalam pelajarannya. Aliran fungsionalisme Rasional pada teori fungsionalisme pula adalah untuk membuat kajian terhadap persoalan bagaimana manusia menggunakan pemikiran akalnya untuk berfikir dan bertindak melalui tingkah laku. Ia menitikberatkan soal pembelajaran atau tingkahlaku manusia serta menolak aspek kerohanian.Haiwan yang sering digunakan sebagai bahan kajian adalah seperti tikus. kucing dan anjing. pengamatan serta interpretasi seseorang individu tehadap sesuatu peristiwa atau kejadian. Sedikit sebanyak teori evolusi manusia yang telah diperkenalkan oleh Darwin dan falsafah pemikiran yang berdasarkan praktikal dan bukannya berdasarkan kepada teori.Pendekatan Psikologi 4 4. 6. Aliran behaviourisme Aliran ini lebih menumpukan bidang kajian terhadap haiwan sebagai ujikaji. .

kemahiran berfikir kritis dan kreatif. persepsi dan anggapan. 9. Aliran ini meletakkan fokusnya kepada peranan aktif seorang pelajar semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. kognisi.Pendekatan Psikologi 5 8. Dalam tugasan ini akan dihuraikan tentang tiga aliran pemikiranyang penjelasannya akan dibuat secara terperinci untuk setiap satunya.Tiga aliran yang dimaksudkan adalah aliran humanistik. . kemahiran belajar. aliran konstruktivisme dan aliran psikologi gestalt. Aliran kognitivisme Kognitivisme pula membuat kajian terhadap pemikiran manusia. metakognisi. motivasi dan lain-lain lagi. Apabila penjelasan telah dibuat maka implikasi aliranaliran pemikiran ini akan dikaitkan pula dengan pola kehidupan masa kini dimana aliran-aliran ini telah diguna pakai sebagai panduan dalam menjalani aspek kehidupan seharian. Aliran konstruktivisme Aliran konstruktisme pula mengambil kira bagaimana seseorang individual membina kefahaman terhadap apa yang mereka pelajari.

Beliau merupakan anak murid kepada Oswald Kulpe. Dalam perjalanan tersebut beliau ternampak aktiviti dua lampu yang bernyala dan kemudian padam berselang seli mengikut kadar tempoh tertentu. kejadian pergerakan lampu yang dapat dilihat dengan mata kasar tidak dapat dihuraikan dengan membuat analisa terhadap kedua-dua mentol tersebut tetapi kita perlu melihat fenomena yang telah terjadi itu dengan membuat hubung kait dengan menggabungkan elemen-elemen yang boleh . Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur yang disebut objek atau maksud. Hasil dari aktiviti tersebut mengakibatkan sesiapa yang melihat ketika itu seakan-akan lampu tersebut bergerak kehadapan dan kebelakang. Idea ini didapati dengan cara tidak sengaja oleh Weitheimer ketika dia sedang menaiki keretapi ketika bercuti di Jerman. Tokoh–tokoh Gestalt Max Wertheimer (1880-1943) Max Wertheimer merupakan pelopor pertama aliran pendekatan psikologi ini. Rentetan dari peristiwa tersebut beliau tampil dengan cadangan bahawa apabila mata melihat ransangan dengan cara tertentu maka akan menghasilkan satu ilusi atau salah persepsi yang akan memberikan kita gambaran bahawa lampu tadi seolah-olah bergerak. Objek itu pula membawa maksud sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kasar dan objek tersebut telah menjadi satu input informasi yang memberikan maksud kepada objek yang dilihat.Ketika beliau bertugas di Universiti Frankfurt di antara tahun 1910-1916.Perkembangan aliran ini bermula melalui kajian yang dilakukan oleh Wertheimeir. Beliau menamakan fenomena ini sebagai “Fenomena Fi”.Pendekatan Psikologi 6 Pengertian Psikologi Gestalt Pendekatan Getalt merupakan salah satu cabang psikologi yang mengkaji sesuatu secara keseluruhannya atau dikaji secara total dan data yang diperolehi hasil dari pemerhatian ini disebut sebagai fenomena atau pun dalam erti kata lain gejala. beliau telah bertemu dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Koffa yang sama-sama menguasahakan aliran Gestalt ini. Ada beberapa tokoh-tokoh Gestalt yang terkenal dengan pendekatan-pendekatan yang mereka bawa.Sebagai contoh. Fenomena yang tercetus wujud dari gabungan elemen-elemennya tetapi berbeza daripada elemen-elemen yang menyebabkan tercetusnya fenomena tersebut.

Wolfgang Kohler (1887-1967) Kohler telah menghasilkan sebuah buku bertajuk The Mentality of Apes (1925). ia bertemu dengan Wertheimer dan Kohler dan mereka telah bekerjasama untuk menbangunkan aliran psikologi Gestalt ini.Pendekatan Psikologi 7 mencetuskan persepsi pergerakan yang wujud. Teori Koffka tentang pembelajaran adalah seperti: a. Kekuatan jejak ingatan adalah berdasarkan kepada latihan yang berterusan. melainakn terjadinay perubahan kepada jejak tersebut. Hukum-hukum yang dimaksudkan adalah :a) Hukum Kedekatan (Law of Proximity) b) Hukum Ketertutupan ( Law of Closure) c) Hukum Kesamaan (Law of Equivalence) Kurt Koffka (1886-1941) Pada tahun 1910. b. Jejak ingatan (memory traces). Dalam erti kata yang lain kita telah menambah fenomena ini sebagai “sesuatu” pengalaman yang tidak terdapat dalam data derianya. Sebiji pisang pula telah digantung di atas sangkar untuk chimpanzi tersebut mengambilnya.Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul “Investigation of Gestalt Theory”. Merupakan suatu pengalaman yang berbekas di dalam otak.Beliau terkenal dengan ujikaji seekor chimpanzi yang berkebolehan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Chimpanzi yang dikenali dengan nama Sultan itu telah ditempatkan di dalam sebuah sangkar yang telah diletakkan beberapa jenis kotak yg berlainan saiz.Perlakuan haiwan . Ini kerana jejak tersebut cenderung untuk diperhalusi dan disempurnakan untuk mendapat Gestalt yang lebih baik dalam ingatan. c. Perjalanan masa mempengaruhi jejak ingatan dan ia tidak dapat melemahkan jejak ingatan tersebut. Pengalaman tersebut diorganisasikan secara sistematik mengikut prinsip Gestlat dan akan muncul kembali apabila kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan pengalaman yang membekas di otak tadi.

chimpanzi tadi telah mengambil keputusan untuk berhenti seketika seakanakan mencari idea bagaimana utnutk mendapatkan pisang tersebut. Kejayaan chimpanzi itu telah dikenali sebagai “Celik Akal” (Insight) untuk memberi reaksi terhadap sesuatu perkara yang di ingini.Pendekatan Psikologi 8 tersebut diperhatikan oleh beliau.Bidang ini terdiri daripada fakta dan objek psikologi yang bermakna untuk menentukan perilaku seseorang individu. Kurt Lewin (1890-1947) Kurt Lewin merupakan seorang pemikir psikologi yang lebih mementingkan fungsi kejiwaan. chimpanzi itu hanya melompat-lompat untuk cuba mendapatkan pisang tersebut tapi ternyata perlakuan tersebut menemui kegagalan.Fenomena ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan manusia dimana melihat sesuatu perkara yang terjadi secara keseluruhannya untuk mencari jawapan kepada persoalan yang timbul.Secara tiba-tiba haiwan tersebut telah mengambil langkah menyusun kotak-kotak yang ada di dalam sangkar tadi lalu disusan menjadi tangga dan kemudian memanjatnya untuk mencapai pisang tersebut. b) Avoidance-Avoidance Conflict Terjadi apabila seseorang individu menghadapi kedua-dua objek bernilai negative tetapi ia tidak mampu menghindar kedua-dua objek tersebut sekaligus.Salah satu teori yang beliau kemukakan adalah teori tentang konflik.Konsep utama yang diketengahkan oleh beliau adalah Life Space. Pada permulaan. c) Approach-Avoidance Conflict Terjadi apabila satu objek bernilai positif dan bernilai negative secara sekaligus . Melihat pada kegagalan itu. Menurut beliau konflik boleh terjadi apabila vector-vektor saling bertentangan dan tarik menarik dan jika tidak ditanggani segera akan mengakibatkan kekecewaan dan ketidakseimbangan. Beliau mentafsirkan konflik itu melalui tiga jenis :a) Approach-Approach Conflict Terjadi apabila seseorang individu menghadapi dua objek yang sama-sama bernilai positif.

Beliau juga meringkaskan keperluan manusia boleh dibahagikan kepada lima tahap utamaiaitu :- .Teori ini memfokuskan kepada manusia sebagai insan yang baik. Tokoh-tokoh Penting dan Teorinya 1. Matlamat yang ingin dicapai ini pula dikenali sebagai keperluan yang dituntut oleh semua manusia beagi memenuhi keperluan hidup tanpa mengira budaya. murni serta senantiasa berkembang kepada arah kebaikan.Maslow Maslow melihat manusia sebagai satu integerasi fungsi sepenuhnya. Keperluan peringkat seterusnya tidak akan wujud jika peringkat sebelumnya tidak dipenuhi. Maslow dan Carl Ransom Rogers yang memperjuangkan perkemabnagn diri kearah kesempurnaan kendiri individu bagi membentuk personaliti seseorang.Pendekatan Psikologi 9 Pengertian Psikologi Humanistik Pendekatan humanistik juga dikenali sebagai pendekatan kemanusiaan. perasaan lapar merupakan kehendak keseluruhan diri individu tersebut dan ia bukan merupakan sebahagian kehendak diri individu terbabit. Abraham H. Maslow mengaitkan teori beliau dengan personality dimana beliau menitikberatkan kepentingan motivasi dalam membina personaliti yang positif. Bagi maslow motivasi merupakan suatu perkara yang kompleks dan manusia akan terus bermotivasi untuk mencapai Sesutu matlamat.Tetapi untuk memenuhi keperluan tertinggi manusia perlu memnuhi keperluan hirarki paling bawah dahulu sebelum memikirkan peringkat seterusnya. Sebagai contoh.Antara pakar-pakar yang terkenal dalam pendekatan ini adalah Abraham H. Abraham Maslow menjelaskan bahawa untuk mencapai ketahap kesempuranaan diri seseorang itu perlu berusaha dan usaha itu dilihat sebagai satu pergerakan dari hirarki bawah ke hirarki tertinggi mengikut kemampuannya. persekitaran dan perbezaan umur.

(iv)Keperluan Penghargaan Kendiri Manusia memerlukan penghargaan diri iaitu dengan erti kata lain manusia memiliki sifat ingin disanjungi dan dihormati. (ii)Keperluan Keselamatan Setelah keperluan fisiologi dipenuhi. berguna serta merasa berbakti dan berjasa kepada linkungan masyarakatnya. . Hubungan kasih sayang dengan manusia yang lain penting kerana manusia hidup dalam kumpulan dan tidak boleh hidup bersendirian.Ramai orang menghadapi masalah kegelisahan hidup ekoran kegagalan mereka pada tahap kelima ini. Menurut Maslow pencapaian terhadap kesempurnaan hidup amat penting agar segala kegelisahan dan kegusaran yang dihadapi dapat dielakan dan kehidupan akan menjadi lebih bermakna dan tenang. ini merupakan tahap paling tinggi untuk dicapaioleh seseorang individu. makanan dan tempat tinggal. (iii)Keperluan Kasih Sayang dan Kepunyaan Sifat ingin disayangi merupakan sifat semulajadi manusia yang menjadi keperluan dalam hidup. manusia akan beralih untuk mencari keselamatan hidup. (v)Keperluan Kesempurnaan Kendiri Mencapai kesempurnaan diri. air. Manusia memerlukan jaminan keselamatan untuk terus hidup sekaligus membebaskan diri dari segala bentuk ancaman tidak kira dari ancaman luaran mahupun ancaman dalaman. Selagi keperluan asas ini tidak dipenuhi manusia tidak akan bermotivasi ke keperluan seterusnya.Pendekatan Psikologi 10 (i)Keperluan Fisiologi Merupakan keperluan asas untuk meneruskan kehidupan seperti keperluan udara.Oleh itu kewujudan undang-undang serta peraturan dapat menjamin kepada keselamatan manusia. Setelah manusia memiliki penghargaan diri maka mereka akan merasa mempunyai harga diri. mempunyai kebolehan.

Pengertian psikologi konstruktivisme Aliran konstruktivisme bukanlah satu konsep yang baru wujud. Rogers telah memberi focusnya terhadap individu serta kendirinya.Konstruktivisme berbeza dengan pendekatan behaviourism yang lebih memfokuskan pembelajaran dengan menekankan tentang pengaruh persekitran terhadap seseorang individu. seseorang individu mempersepsikan objek serta pengalaman sekaligus memberi maksud kepadanya. kehendak hirarki Maslow menerangkan tentang keunikan seseorang individu sekaligus menjadi pemankin kepada manusia meningkatkan potensi mereka ke tahap paling maksimum. Kendiri pula boleh dirujuk sebagai satu organisasi ataupun gestalt yang konsisten. 2. Untuk mencapai kesempurnaan kendiri bukanlah satu perkara yang mudah kerana banyak halangan dan rintangan yang terpaksa ditempuh untuk mencapai tahap tertinggi.Perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian . atau “diri”. Dalam mewujudkan teori personaliti humanistic. Rogers menerangkan bahawa.Pendekatan Psikologi 11 Berdasarkan kepada keperluan-keperluan hidup yang telah dihuraikan. Mengikut teori beliau. Carl R. Rogers Carl Rogers merupakan satu-satunya pakar psikologi yang menitikberatkan manusia itu sebagai manusia dan menolak pandangan yang mengatakan bahawa manusia itu merupakan satu objek yang bole dimanipulasi samada dari luar atau dalam. “saya”. Carl Rogers menjelaskan bahawa semua tingkah laku indiviudu adalah didorong oleh pencapain kesempurnaan kendiri. konsep kendiri sebagai definisi diri yang diberikan sendiri kepada diri individu terbabit secara sedar apabila menggunakan perkataan “saya” atau “aku”. ini merangkumi ruang fenomenal serta hubungan sosial dengan individu lain yang dilihatnya sebagai “aku”. Proses persepsi serta pemberian maksud ini membentuk “ruang fenomenal” untuk individu berkenaan dan didalamnya terkandung pengalaman serta peristiwa yang disedari dan tidak disedari. kerana konsep ini berasal dari bidang falsafah yang telah diguna pakai dalam bidang antropologi serta sosiologi dan dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan.

Pendekatan Psikologi 12 yang dilakukan oleh Piaget. Menitik beratkan cara individu membina kefahaman mereka terhadap bahan yang mereka pelajari. Bruner.Ramai orang di Malaysia yang telah berjaya mencapai kesempurnaan dalam hidup. untuk mendapatkan kehidupan yang . Vygotsky. Ciri-ciri aliran konstruktivisme 1. Orang yang lebih awal bercakap tentang perkembangan kognitif ialah Jean Piaget (1951). Menurut John Dewey (1966) untuk membantu pelajar untuk berfikir dan membentuk kefahaman terhadap sesuatu masalah yang cuba diselesaikan mengikut “pembelajaran bermakna (meaningful learning)”yang turut melibatkan “belajar dengan membuat (learning by doing)”. Manusia akan bermotivasi apabila mereka mempunyai target untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan mereka.ahli psikologi gestalt. Buktinya melalui karya terjemahan beliau seperti “Play. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978)dalam“Mind in Society”yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak. Von Glaserfeld.Keperluan asas dicapai dahulu diikuti usaha-usaha untuk mencapai keperluan ke peringkat seterusnya. Applikasi pendekatan psikologi dalam kehidupan seharian. Seseorang individu akan menyesuaikan maklumat yang mereka perolehi dengan maklumat yang telah sedia ada utuk proses pembentukkan pengetahuan barudalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial dengan individu atau kelompok lain. Mencapai kejayaan. kita boleh merujuk kepada teori Maslow yang menerangkan kepada kita setiap peringkat yang perlu ditempuhi agar kehidupan kita menjadi sempurna. 3. Dewey. Sebagai contoh. Timbal balas daripada pendekatan kognitivisme maka wujudlah satu pandangan tentang bagaimana cara manusia belajariaitu konstrktivisme 2. Papert dan Confrey. 1. Anderson. Bartlett.Jika dilihat keadaan sekarang ramai orang yang telah secara sedar mahupun tidak telah menggunakan pendekatan Maslow ini. Dalam usaha kita untuk mencapai kejayaan dalam hidup.

Jika dia seorang remaja yang terlibat dengan gejala social.Apabila data-data ini telah dikumpulkan maka satu kesimpulan boleh dibuat berkaitan punca sebenar kejadian dan pihak kerajaan boleh memikirkan tindakan selanjutnya yang wajar diambil untuk menangani isu tersebut. kerajaan melihat serta melakukan kajian menyeluruh untuk mencari punca sebenar kejadian tersebut.Kebanyakan konflik remaja yang terjadi adalah kerana kekurangan dalam keperluan hidup mereka. Dalam kehidupan berkeluarga. seorang pekerja perlulah memastikan mereka berusaha keras untuk memenuhi keperluan hirarki Maslow. Kehidupan kekeluargaan.Pendekatan Gestalt menerangkan kepada kita agar melihat sesuatu dari perspektif menyeluruh. anak-anak yang mendapat cukup kasih sayang selalunya mempunyai kehidupan yang positif berbanding dengan mereka yang diabaikan. Penyelesaian masalah. Pendekatan Gestalt digunakan untuk menangani masalah. Untuk menaikan semangat rakyak Malaysia untuk mencapai kejayaan.Maka teori Maslow adalah benar kerana banyak gejala-gejala social yang berlaku adalah akibat dari mereka yang merasa diri mereka telah diabaikan dan tidak dikasihi.Sebagai contoh untuk mencari punca kejadian tanah runtuh.Atas dasar kesedaran tersebut kerajaan Malaysia telah melancarkan kempen “RumahKu SyurgaKu” khusus untun memberi kesedaran terhadap institusi kekeluargaan yang kini rapuh akibat kesibukan mencari wang.Kempen penerapan nilai kekeluargaan sering dipaparkan di media elektronik bagi memdidik masyarakat agar menjadi warga yang penyayang serta bertanggungjawab.Pendekatan Psikologi 13 lebih sempurna pada masa akan datang.Kajian dilakukan terhadap struktur tanah. lokasi kejadian serta taburan hujan di kawasan tersebut. Maka untuk mendekati serta memahami konflik yang terjadi pada mereka. 4. kita perlu mencari punca mengapa remaja itu tejebak dalam kehidupan tidak bermoral. kita perlu melihat apa yang mereka lalui sebagai suatu perkara yang menyeluruh. Boleh menggunakan pendekatan Gestalt yang memperkenalkan konsep memandang sesuatu secara menyeluruh. 3. 2. Konflik remaja.Apabila pemerhatian menyeluruh telah dibuat barulah penyelesaian dapat difikirkan. kerajaan Malaysia telah melancarkan kempen “Malaysia Boleh”.Setelah .

Sebagai langkah membendung kerosakan akhlak.Pendekatan Psikologi 14 pengamatan dibuat barulah kita boelh mengambil tindakan seterusnya.Dengan adanya kaunselor disekolah dilihat dapat mengurangkan masalahmasalah salah laku pelajar kerana pelajar yang didekati itu merasa diri mereka di hargai. Kesimpulan Secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa teori-teori yang dibuat olej pakar-pakar psikologi dahulu banyak membantu generasi seterusnya untuk memperbaiki mutu kehidupan. Tetapi sebenarnya konsep ini menutup perkembangan minda pelajar. anak-anak.Setiap seorang dari pakar-pakar tersebut telah memberi panduan kepada setiap bidang yang berlainan untuk setiap golongan. mereka telah lama menerapkan pendekatan ini terhadap kaedah pendidikan mereka. 5. pihak kerajaan telah menempatkan seorang kaunselor di setiap sekolah. (2808 patah perkataan) . pemimpin mahupun pihak kerajaan. Kaedah pembelajaran dulu lebih menjuruskan kepada kaedah guru mengajar dan pelajar meniru apa yang guru ajarkan. Penambahbaikan terhadap sesuatu sistem sebagai contoh sistem pembelajar boleh dibuat secara terancang mengikut garis panduan yang telah diberikan oleh pakar-pakar psikologi tersebut sekaligus membantu kerajaan melahirkan pelapis negara yang berpengetahuan luas serta mempunyai kehidupan yang baik pada masa akan datang.Justeru itu melalui pendekatan konstruktivisme ini. Di Negara Amerika Syarikat. Kerajaan Malaysia telah melakukan banyak perubahan terhadap struktur pembelajaran di Malaysia agar lebih fokus kepada kaedah perkembangan minda pelajar.Ini dapat dilihat dengan usaha kerajaan mengubal sistem pendidikan sedia ada dari semasa ke semasa. Pendekatan yang dibawa oleh pakar-pakar psikologi dahulu juga sesuai di praktikan oleh semua golongan tidak kira ibubapa. Proses pembelajaran. konsep keterbukaan diantara pelajar dan guru mampu mencipta satu situasi pembelajaran yang menggalakan pelajar untuk membina minda. Teori-teori yang diperkenalkan kebanyakkannya memperjuangkan hak-hak seorang manusia disamping memberi kesedaran terhadap apa yang perlu dicapai untuk mendapat kesempurnaan hidup.

Kuala Lumpur (2001). Universiti Putra Malaysia. Selangor (2001). Universiti Kebangsaan Malaysia . Wan Abdul Kader & Fatimah Yusooff. Program Jarak Jauh – Jabatan Psikologi : Pusat Pengajian Luar Kampus. Dr. Pengantar Psikologi : Satu pengenalan Asas Kepada Jiwa Dan Tingkah Laku Manusia : Dewan bahasa Dan Pustaka.Pendekatan Psikologi 15 Rujukan Mahmood Nazar Mohamed. Ma’rof Redzuan & Pn.Psikologi : Fakulti Ekologi Manusia. Haslinda Abdullah. Serdang. 1960.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful