HUB ETNIK (PLK UUM

)
BAB 1: KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK PERTEMUAN PERTAMA)

Objektif
Selepas mengikuti bab ini, pelajar seharusnya boleh: 1. Memahami konsep asas hubungan etnik 2. Memahami definisi dan asal usul manusia 3. Memahami definisi, kemunculan dan ciri masyarakat 4. Memahami definisi dan unsure berkaitan dengan kebudayaan

Pengenalan
Hubungan etnik mempunyai konsep asasnya yang tersendiri sprt: 1. definisi manusia & asal-usulnya, 2. definisi etnik & kemunculannya, 3. definisi masyarakat, kemunculan & ciri2nya, 4. konsep k’budaya’n & sikap t’hdp kepelbagaian kebudayaan.

“Human” akhirnya membawa maksud sebagai manusia yang boleh berfikir dan berkreativiti. . 1. Bahasa Inggeris (human) Berasal dr perkataan latin “humo”.MANUSIA (Definisi Manusia ) 1. membawa erti yang dilahirkan dari tanah. Kamus Dewan mendefinisikannya sbg insan dan makhluk yang mempunyai akal. Bahasa Melayu Perkataan manusia berasal dr bhs Sanskrit Manu yg bererti berfikiran dan berakal budi.

. an-nas ” & “al-basyar ” yg b’maksud sejenis haiwan yang boleh berfikir dan bertutur.Samb… 1. Bahasa Arab Mengguna pakai p’kata’n “ins. al-insan. Penjelasan al-Qur’an. “al-insan ” & “annas ” berasal dr perkataan “nasiya ” yg b’ erti lupa. yg merupakan salah satu sifat manusia.

dikemukakan oleh Charles Darwin (18021889) dan Jean Baptiste Come de Lamarck (1749-1829). BARAT. .Asal Usul Manusia 1. Teori ini sangat berpengaruh di Eropah dalam abad ke-19M namun bermula pd awal abad ke-20M ia kian merosot. Memperkenalkan teori bahawa manusia berasal dari monyet.

Boleh dilihat dalam al-Quran. surah al-Nisa’. Daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan lelaki dan perempuan yang banyak” . ISLAM al-Qur’an menjelaskan bahawa asal usul kejadian manusia adalah daripada Adam a.s.SAMB… 1. ayat 1 yg bermaksud: “Hai sekalian manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu (Allah) yang telah menciptakan kamu daripada seorang diri (Adam) dan daripadanya pula Allah menciptakan isterinya (Hawa).

Kajian yg berkaitan hubungan etnik dengan faktor geografi dan kependudukan dikenali sebagai “ethnography”. Collins Gem English Dictionary m’ definisikannya sebagai ras (race). . Ilmu mengkaji berkaitan etnik dikenali sebagai “ethnology” iaitu klasifikasi manusia berasaskan kepada faktor sosial dan kebudayaan.ETNIK (definisi) B’asal drpd perkataan Inggeris iaitu “ethnic ”.

Etnik2 lain . Negroid 4. Mongoloid 3. Caucasoid 2.Kemunculan etnik Kroeber (1948) membahagikan manusia kepada empat etnik utama: 1.

Micronesia. India. European. MalanesianPapuan. Australian. African. . Asiatik.Samb… Garn (1961) & Coon (1962) pula m’ bahagi’n manusia kepada beberapa kategori etnik sprt: Amerindian.

Samb… Kewujudan pelbagai etnik. Matlamatnya. bekerjasama. warna kulit. bahasa. kebudayaan dan sebagainya merupakan satu sunnatullah. . bagi membolehkan manusia itu berkenal-kenalan. keselamatan dsb Bertepatan dng ayat Allah dlm al-Hujurat. ayat 13. adat resam. bangsa. tolong menolong dan saling hormat menghormati ke arah keamanan. keturunan.

.MASYARAKAT (definisi) 1. Kamus Dewan mendefinisikan masyarakat sbg kumpulan manusia yang bergaul. Bahasa Melayu Perkataan masyarakat b’asal dari perkataan Arab. hidup bersama dan hidup bermasyarakat.

“Society ” b’maksud hidup bersama dng orang lain. Bahasa Inggeris 2 perkataan digunakan iaitu “society ” dan “community ”. . b’maksud s’kumpulan individu yang hidup bersama dan mempunyai nilai bersama. “Community ”.Samb… 1.

Samb… 1. Bahasa Arab P’kata’n masyarakat berasal dari akar kata “syaraka – yusyariku . Ia jg bleh b’maksud hidup bersama dan bermasyarakat. P’kata’n lain yg digunakan adalah “mujtama’ ” dari akar kata “jama’a – yujami’u . pergaulan dan masyarakat.musyarakatan ” yg b’ maksud bersekutu. kehidupan. berkongsi dan sebagainya.jam’an ” yg b’ erti sebagai kumpulan. .

Definisi masy (istilah) Kuncaraningrat Linton Roucek dan warren Lyson Hammudah Abdalati Sidi gazalba .

. namun mereka mempunyai arah dan matlamat yang sama. interaksi (pergaulan) dan peraturan (kebudayaan) merupakan perkara-perkara yang diakui oleh semua sarjana ketika mengemukakan definisi masyarakat. Walaupun setiap sarjana yang menyumbangkan pemikiran mereka dalam memberikan definisi masyarakat mempunyai pendekatan yang berbeza. ..Samb. Terma2 sprt individu-individu.

Menternak. Bertani dan berkejiranan. masyarakat berkembang melalui 5 peringkat iaitu Berburu dan memancing. . sosiologi dan arkeologi bersetuju bahawa masyarakat manusia mengalami proses evolusi. berkejiranan dan berniaga. Bertani. Bertani.Kemunculan masy Ahli2 antropologi. Fiedrichcist (1897-1946).

Samb… Tweedie (1970:2) membahagikan peringkat perkembangan masyarakat kepada lima tahap: Zaman Batu Lama Zaman Batu Pertengahan Zaman Batu Baru Zaman gangsa Zaman besi. .

Al-farabi pertumbuhan masyarakat bermula dari naluri semula jadi keperluan setiap individu kepada individu yang lain. Mereka saling memerlukan antara satu sama lain sprt keperluan b’sikap tolong-menolong & sifat ini akhirnya menjadikan manusia hidup berkelompok. 3 asas penting dlm k’hidup’n.Samb… (perspektif islam) 1. makanan. pakaian & tmpt tinggal. Beliau jg berpandangan kehidupan itu b’mula dr kemunculan desa dan membesar kpd masyarakat kota. .

kemunculan masyarakat adalah satu ketentuan daripada Allah s. hubungan rapat antara satu sama lain.Samb… 1. pemakanan. atau sunnatullah. Beliau menjelaskan bahawa masyarakat secara keseluruhannya tidak banyak dipengaruhi oleh individuindividu tetapi banyak dipengaruhi oleh tekanan iklim. kekayaan dan sebagainya .w. Ibn khaldun Kewujudan masyarakat bemula dari individu-individu yg akan membentuk satu organisasi yang terikat kepada satu norma dan nilai yang dipatuhi bersama.t.

di samping mempunyai identiti kelompok (group identity) dan perpaduan. . boleh dirangkumkan dalam kaedah umur. Bersifat menyeluruh. kepintaran. jantina. mengenali satu dng lain. desa atau pekan kecil di mana seseorang itu dapat berkenalan rapat sesama mereka. 3.Ciri Masyarakat Brownel menyenaraikan 5 ciri masyarakat: 1. 2. terdapat banyak aktiviti2 besar dalam kehidupan yang dianjurkan utk kepentingan b’sama. sifat gotong royong. Mempunyai perasaan kasih atau “sence of belonging”. Wujud kelompok2 kecil sprt keluarga. kelompok yg b’kerjasama. fungsi dan pertolongan. Kelompok2 jiran.

Ia merupakan tingkat-tingkat kemajuan yang dicapai oleh manusia untuk memperbaiki taraf hidup mereka meliputi pelbagai bidang ilmu. al. Arab Kamus al Munjid Fi al Lughah wa al ‘A’ lam . .KEBUDAYAAN (definisi) 1.thaqafah ” adalah perkataan yang paling tepat untuk defenisi kebudayaan.

Samb… 1. seni bina dan sebagainya. Ia merupakan cara hidup manusia di dalam kedua-dua bidang iaitu pemikiran dan kebendaan yang meliputi agama. Ia diwarisi dari satu generasi ke generasi lain dan berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. undang-undang. . sains teknologi. Inggeris Dlm Kamus Collins Gem English Dictionary. ilmu pengetahuan. ekonomi. “culture” merupakan perkataan yang paling sesuai untuk definisi kebudayaan.

ekonomi. seni bina dan sebagainya. . sains. kesusasteraan. falsafah. Akhirnya kita bleh takrifkannya sbg cara hidup & pencapaian manusia dlm bidang pemikiran & kebendaan.Samb… Bahasa Melayu (Kamus Dewan) Ia b’maksud segala daya usaha manusia untuk mengatasi segala masalah kehidupan mereka dan usaha menyesuaikan diri dengan alam persekitaran. bahasa. teknologi. Segala-galanya tersirat di dalam ilmu pengetahuan.

ii .Unsur Budaya Ada banyak unsur2 budaya sprt sejagat. ii . mempunyai aktiviti.Peralatan & kelengkapan hidup manusia (Kebendaan & teknologi). iii . iii . mempunyai tret dsb.Sistem sosial. vi – Pengetahuan & vii . i Alat teknologi. v Kesenian. . b’sifat kompleks.Agama. Kluckhohn (1953) menyenaraikan 7 iaitu. Bersifat sejagat Herskovits (1948) menyenaraikan 4 ciri kesejagatan. i .Keluarga. 1. iv – Bahasa ( unsur awal dipelajari).Mata pencarian dan sistem ekonomi.Sistem ekonomi. iv Kekuasaan politik.

Samb… 1. 1. berdagang dsb. Mempunyai aktiviti Sprt berburu. Ada unsur2 tret Ia mengandungi unit kebudayan paling mudah sama ada kebendaan seperti anak panah dan sebatang pena atau bukan kebendaan seperti berjabat tangan. . menternak. 1. Bersifat kompleks Termasuk didalamnya sistem pemilikan tanah. teknik menanam. membajak dan lain-lain.

. ii. ivEkonomi. iii.Psikologi. Interaksi antara-bangsa dan masyarakat. i. Lingkungan hidup. Fischer (Anthropology) menyenaraikan 3 faktor . iiBangsa dan etnik. Ras dan etnik.Faktor2 mempengaruhi kebudayaan Dawson (The Source of Cultural Change) menyenaraikan 4 faktor: i-Persekitaran. iii.

Perubahan kebudayaan Ada 2 jenis perubahan: 1. 2. hasil dari interaksi antara etnik & antara bangsa di mana berlakunya pengaruh-mempengaruhi dan pinjammeminjam. Luaran. . dibawa oleh seseorang ke dalam sesebuah masyarakat sprt idea. Dalaman. konsep & penemuan baru.

Berlaku akibat percantuman dua kebudayaan atau lebih.Penyesuaian sesuatu kebudayaan dengan kebudayaan lain. 2.Ia membawa maksud penyebaran dan pemindahan unsur-unsur dari satu kebudayaan ke dalam kebudayaan lain. Difusi . . 3. Asimilasi . Akulturasi .Peminjaman kebudayaan Ada 3 jenis peminjaman kebudayaan: 1.

Lantas memandang rendah terhadap kebudayaan lain 2.Sikap t’hdp kepelbagaian kebudayaan Terdapat 3 sikap terhadap kepelbagaian kebudayaan: 1. Etnocentrisme . . Xenocentrisme .Melihat sesuatu berasaskan kepada bangsa dan kebudayaan sendiri.Menilai sesuatu kebudayaan sebagai sesuatu yang relatif kerana ia tidak dapt dinilai secara objektif.Melihat kebudayaan sendiri lebih rendah dari kebudayaan orang lain 3. Relativisme .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful