You are on page 1of 2

UCHWAANRXIII/51/2011

RADYGMINYOSJAKW
zdnia7grudnia2011r.
wsprawieokreleniawysokocistawekpodatkuodnieruchomoci
Napodstawieart.18ust.2pkt8,art.40ust.1,art.41ust.1iart.42ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie
gminnym(Dz.U.z2001r.Nr142,poz.1591z2002r.Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr
153,poz.1271,Nr214,poz.1806z2003r.Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568z2004r.Nr102,poz.1055,Nr
116,poz.1203,Nr167,poz.1759z2005r.Nr172,poz.1441,Nr175,poz.1457z2006r.Nr17,poz.128,Nr
181poz.1337z2007r.Nr48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218z2008r.Nr180,poz.1111,Nr223,
poz.1458z2009r.Nr52,poz.420,Nr157,poz.1241orazz2010r.Nr28,poz.142i146,Nr40,poz.230,Nr
106, poz. 675) oraz art. 5ust. 1, 2i 3art. 7ust. 3ustawy zdnia 12 stycznia 1991 r. opodatkach iopatach
lokalnych(Dz.U.z2010r.Nr95,poz.613,Nr96,poz.620,Nr225poz.1461,Nr226poz.1475z2011r.Nr
102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy wOsjakowie uchwala, co
nastpuje:
1.Okrela si nastpujce stawki podatku od nieruchomoci obowizujce na terenie Gminy Osjakw,
wnastpujcychwysokociach:
1)odgruntw:
a)zwizanych zprowadzeniem dziaalnoci gospodarczej, bez wzgldu na sposb zakwalifikowania wewidencji
gruntwibudynkw0,61zod1m2powierzchni,
b)podjeziorami,zajtychnazbiornikiwodneretencyjnelubelektrowniwodnych4,33zod1hapowierzchni,
c)pozostaych, wtym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez
organizacjepoytkupublicznego0,17zod1m2powierzchni
2)odbudynkwlubichczci:
a)mieszkalnych0,39zod1m2powierzchniuytkowej,
b)zwizanych zprowadzeniem dziaalnoci gospodarczej oraz od budynkw mieszkalnych lub ich czci
zajtychnaprowadzeniedziaalnocigospodarczej14,14zod1m2powierzchniuytkowej,
c)zajtychnaprowadzeniedziaalnocigospodarczejwzakresieobrotukwalifikowanymmateriaemsiewnym
10,24zod1m2powierzchniuytkowej,
d)zwizanych zudzielaniem wiadcze zdrowotnych wrozumieniu przepisw odziaalnoci leczniczej,
zajtychprzezpodmiotyudzielajcetychwiadcze2,60zod1m2powierzchniuytkowej,
e)pozostaych, wtym zajtych na prowadzenie odpatnej statutowej dziaalnoci poytku publicznego przez
organizacjepoytkupublicznego4,03zod1m2powierzchniuytkowej
3)odbudowli:
a)wykorzystywanych bezporednio do wytwarzania wody oraz sucych do odprowadzania ioczyszczania
ciekw0,05%ichwartociokrelonejnapodstawieart.4ust.1pkt3iust.37,ustawyzdnia12stycznia
1991r.opodatkachiopatachlokalnych,
b)pozostaych2%ichwartociokrelonejnapodstawieart.4ust1pkt3iust.37ustawyzdnia12stycznia
1991r.opodatkachiopatachlokalnych
2.Zwalniasiodpodatkuodnieruchomoci:
1)grunty, budowle, budynki lub ich czci zajte na potrzeby: ochrony przeciwpoarowej, pomocy spoecznej,
kulturyisztukizwyjtkiemczciwykorzystywanychnaprowadzeniedziaalnocigospodarczej
2)grunty,budowle,budynkilubichczcizajtenapotrzeby:realizacjizadasoeckich,doradztwarolniczego,
wsparcia irozwoju obszarw wiejskich zwyjtkiem czci wykorzystywanych na prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej.

Id:JWQICFBGAJHIKGXEFREASOYLE.Podpisany

Strona1

3.WykonanieuchwaypowierzasiWjtowiGminyOsjakw.
4.Traci moc uchwaa Nr L/233/2010 Rady Gminy wOsjakowie zdnia 9listopada 2010 r. wsprawie
okreleniawysokocistawekpodatkuodnieruchomoci.
5.Uchwaawchodziwyciepoupywie14dnioddniaogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa
dzkiegozmocobowizujczdniem1stycznia2012roku.

PrzewodniczcyRadyGminy
wOsjakowie
SawomirKamierczak

Id:JWQICFBGAJHIKGXEFREASOYLE.Podpisany

Strona2