You are on page 1of 53

TRK DI POLTKASI KAYNAKASI (1923-2000)

SUNU Herhangi bir konuda aratrma yapacak olan kiilerin ilk yapmalar gereken ele alacaklar konuda daha nce yazlm eserleri tespit ederek incelemektir. Fakat, gnmzde ulalan yayn olanaklar erevesinde hergn yzlerce, hatta binlerce eser son kullanclara ulayor. Brakn bunlarn tmn incelemeyi, byk bir ksmndan haberdar olmak dahi pek ok renci ve hatta aratrma olanaklar snrl akademisyen iin neredeyse imkansz bir aba. Dolaysyla, zellikle uzmanlk kaynakalar akademisyenler, aratrmaclar ve daha genel olarak renciler iin vazgeilmez ilk bavuru eserleri olmaktadr. Bu tr almalarn henz kurumsallamad lkemizde, ne yazk ki eitli konularda hazrlanm kaynakalar ok snrl saydadr. Milli Ktphane Mdrl tarafndan yayna hazrlanan Trkiye Bibliyografyas ve Trkiye Makaleler Bibliyografyas, geni kapsaml olmakla beraber, son yllara kadar sistematik olmayan yaplaryla, bu ihtiyaca yeterince cevap verebilecek durumda deillerdi. te yandan, belirli bir konuyu tm ynleriyle ele alan ve o konunun uzman kiilerce hazrlanm olan uzmanlk kaynakalar kavram ise lkemize neredeyse tamamen yabancdr. Trkiye'nin uluslararas ilikilerinin eitli ynlerini ele alan bu ekilde hazrlanm az sayda kaynaka da, snrl karakterleri ya da aradan geen zaman iinde eskimeleri nedeniyle, yeterince faydal olamamaktadr. Trk d politikasn tm ynleriyle tematik bir yaklam iinde ele alan herhangi bir kaynaka ise mevcut deildir. Bu nedenle, ncelikle Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi'nde son drt yldr srdrmekte olduumuz Seminer dersleri erevesinde, Trk d politikasnn eitli ynleri zerinde aratrma yapan rencilerimizin kaynaklara ulamadaki zorluklar bir yana, bunlar tespit etmekte dahi sorunlarla boumak durumunda kalmalar, bizleri bu tr bir alma yapmaya sevk etti. te yandan, 1997'de, yine Stratejik Aratrmalar Merkezi yayn olarak, Yrd. Do. Dr. Nail Alkan'la birlikte yaymladmz An Extensive Bibliography of Studies in English, German and French on Turkish Foreign Policy balkl almann yurtii ve yurt d akademik dnyada grd ilgi ve bu almada Trke yaynlarn eksikliinin hissedilmi olmas, bizi bu derlemeye balamak konusunda cesaretlendirdi. Kaynakalar akademik dnyann en zahmetli ve ne yazk ki en az takdir gren almalardr. Veri toplamann zahmetleri ve zorluklar bir yana, bunlarn tasnifi, sklkla ve rahatlkla gzden kaan yazlm hatalarnn, tekrar tekrar baa dnerek dzeltilmesi gerei ve alma, zellikle Trkiye ile ilgili olur ve Trke yaynlar taranrsa, Trke'nin, maalesef hl standartlatrlamam yazm ya da zensizlik nedeniyle sk sk karlalan ayn kelimenin, hatta ayn yazar adnn, farkl ekillerde yazlm halleriyle boumak zorunda kalnmas, almas gereken sorunlarn sadece bir kadr. stelik, btn bunlarn stesinden gelinse bile, yine de baz yaynlarn gzden kaaca ve onlarn da mutlaka baz kiiler iin "hi bir ekilde gzden kamas mmkn olmayacak kadar nemli almalar" olaca gerei, kaynaka almalarnn nnde daha en bandan "almas gereken sorunlar" ya da "kabullenilmesi gereken gerekler" olarak durur. Biz bu almada, kaynakalarn ele aldklar konulardaki tm yazl eserleri biraraya getirme iddiasnda bulunmann imkansz bir aba olduu gereinden hareketle, sadece temel okumalar, mmkn olduunca, gzden karmamay hedefledik. almann 2257 girdiden olutuu gz nne alndnda, bu konuda ok byk bir mesafe aldmz dnyoruz. Bu almaya girmemi olanlar, byk oranda, yerel matbaalarda baslarak,

ulusal datma girmemi ve herhalkarda yasada belirtilen zorunluluk erevesinde, Milli Ktphane ya da Babakanlk Devlet Arivleri Genel Mdrl Dokmantasyon Dairesi'ne ulatrlmam yaynlardr. te yandan, kaynakada sadece yaymlanm kitap ve makalelere yer verilmi, gazeteler ve haftalk aktel dergilerde yaymlanm makalelerle, yaymlanmam yksek lisans veya doktora tezi, rapor, tartma metni vb. almalar alnmamtr. Ayrca, eitli niversitelerde renciler tarafndan hazrlanan ve datm sadece yaymlandklar kurumlar erevesinde kalan eitli dergilere ve yaynlara da burada yer verilmemitir. Bunun tek istisnas, rencilerin hazrladklar bir dergi olmakla birlikte, 1996'dan beri Trkiye Makaleler Bibliyografyas tarafndan da deerlendirmeye alnan Uluslararas likilerde Olaylar ve Yorumlar dergisidir. Aylk ve yllk kronolojiler de bu almaya dahil edilmemitir. almada yer verilen baz eserlerin balklar itibariyle Trk d politikasyla dorudan ilgili olmadklar dnlebilir. Bunlar esas itibariyle ierik olarak konumuzla ilgili, fakat balk itibariyle bu durumu yeterince yanstamayan almalardr. Buraya alnan eserlerin akademik kaliteleri, ierdikleri bilginin doruluu ya da tarafszl konularnda ise bir n eleme yaplmam, bu tr deerlendirmeler okuyucularn takdirine braklmtr. Dnem olarak, bu alma esas itibariyle 1923-2000 yllarn kapsamaktadr. Fakat, Trk d politikasnn tarihi temellerini ortaya koyabilmek amacyla, kaynakada Kurtulu Sava dnemiyle ilgili almalara da yer verilmitir. Ayrca, gemii Cumhuriyet ncesine giden baz konularda (rn. Ermeni sorunu) yaynlar ele alnan dnemin Trk d politikasn ilgilendirdikleri lde bu almaya dahil edilmilerdir. Yoksa, bu tr konularla uzaktan yakndan ilgili her yayn listelemeyi gerekli grmedik. Yine, benzer ekilde, bu kaynaka esas itibariyle Trk d politikas almalarn iermekteyse de, d politika yapmnn i erevesini oluturan faktrleri ortaya koyabilecek baz temel almalara da yer verilmitir. Bunlarn tesinde, gzden kamalar nedeniyle derlemeye alnmam eserlerin yazarlarndan zr dileriz. Bu tr almalarn sahipleri eserlerinin knyelerini iletmeleri halinde, ileride bu almann eksikliklerinin giderilmesinde bize yardmc olacaklardr. alma yedi tematik blm altnda kronolojik bir ayrma tabi tutulmutur. Bu blmler, daha sonra gerekli olduka, alt blmlenmeyle desteklenmitir. Buna ramen, blmler sadece tarihsel ya da tematik konular erevesinde deil, fakat her iki yapy birarada deerlendiren bir sistematik ierisinde ele alnmtr. Bu nedenle, rnein "Atatrk Dnemi Trk D Politikas, 1919-1938" bal altnda, anlan dnemle ilgili genel almalarn byk bir ksmna yer verilmitir. Dnemsellik asndan bu balk altnda deerlendirilebilecek fakat tematik olarak, rnein, Trkiye'nin belirli lkelerle ilikilerini ilgilendiren almalar ise o lkeyle ilgili balklar altnda verilmitir. Benzer ekilde, birden fazla konu ya da lkeyi ilgilendiren almalar da en ok ilgili olduklar balk altnda listelenmilerdir. Bu durumda, farkl balklar altnda apraz referanslar verilmek suretiyle, aratrmaclarn ayn esere ilgili olduu konu, lke ya da dnem yoluyla ulamalarna olanak salanmtr. Fakat, be konuyla (Trk Boazlar, Su Sorunu, Ermeni Sorunu ve Ermenistan'la likiler, D Politikada nsan Haklar, Birlemi Milletler ve Trkiye) ilgili materyalin tarih dnemi ya da ilgili olduu lke gzetilmeden, tek bir balk altnda toplanmas uygun grlmtr. Bunun temel nedeni, bu konularn birden fazla lkeyle ilikileri etkilemeleri ve birden fazla tarihsel dnemle ilgili olmalardr. Kaynaka'nn sonunda alfabetik bir yazar indeksi verilmitir. Yazar indeksindeki saylar sayfa numarasna deil, veri numarasna iaret etmektedir. Her bir baln altndaki veriler yazarlarn soyadlarna gre alfabetik sralamaya tabi tutulmutur. Bir yazarn ayn balk altnda birden fazla eserinin mevcut olduu

durumlarda, yayn tarihleri dikkate alnarak, ge tarihli nce olmak zere sralanmtr. Yazar ad olmayan veriler ise balklarna gre sralanmtr. Hernekadar, elimizdeki verilerin ok byk bir ksm bu ilkeler erevesinde yerletirilmi ve her bir girdinin doruluu eldeki olanaklar erevesinde kontrol edilmise de, belirli bir balkla ilikilendirmekte zorluk ektiimiz verilerin en uygun balk altnda listelenmesi "bilinli tahmin" yntemiyle yaplmtr. Bu nedenle, aratrmaclarn belli bir konuya dair eserleri aratrrken sadece o konuyla dorudan ilgili balklar deil, fakat ayn zamanda belirli tarihi dnemler altnda sralanan ikinci dereceden ilgili balklar da gzden geirmeleri doru olacaktr. Kaynaka'daki her bir girdi, aadaki format ierisinde, u bilgileri kapsamaktadr: 1) Kitaplar: Yazar veya Yaynlayan Kurum Ad, Eserin Ad, YaynYeri, Yaync veya Matbaa, Yayn Tarihi. 2) Dergide Makale: Yazar Ad, "Makalenin Bal", Derginin Ad, Cilt ve Say Numaralar, Yayn Tarihi, Sayfa Numaralar. 3) Derleme Kitapta Makale: Yazar Ad, "Makalenin Ad", Derleyenin Ad, Kitabn Ad, YaynYeri, Yaync veya Matbaa, Yayn Tarihi, Sayfa Numaralar. Her bir verinin tm bu bilgileri iermesi iin her trl aba gsterilmi olmasna ramen, kesin bilgilere ulaamadmz yerde, tm veriyi gzard etmek yerine, ulaabildiimiz bilgilerle listelemeyi tercih ettik. Bu durumdaki verilerle ilgili tamamlayc bilgilere sahip olanlarn bu bilgileri bize ulatrmalarndan ancak memnun oluruz. te yandan, verileri aldmz gibi brakmay ve Trkelerindeki yanllklar dzeltmemeyi tercih ettik. Ayn ey, yazar isimleri iin de geerlidir. 2257 girdiden oluan bu kaynakann hatasz olduunu sylemek yanl olur. 77 yllk bir dnemde yaplm almalar kapsayan bu derlemede gzden kam nemli eserler bulunabilir. Herkesin ihtiya ve arzularn karlamann imkanszlnn da bilincindeyiz. te yandan, bilgisayar-temelli bilgi ve veri sistemlerinin giderek yaygnlat gnmz dnyasnda sadece yazl materyali derleyen bir almann belirli konular asndan yetersiz grlmesi ve herhalkarda hzla zamanamna uramas kanlmazdr. Yine de, btn olas eksikliklerine ramen, bu almann alannda nc ve Trk D Politikas'yla ilgili eitli konularda aratrma yapacaklara, en azndan, almalarna nereden balayacaklarn gsteren bir kaynak olaca umudunu tayoruz. Kaynaka hazrlamak ok uzun, zahmetli ve ypratc bir sretir. zellikle, Trkiye gibi kaynakalarn akademik alma olarak grlmedii lkelerde, sonulanmas ngrlenden uzun sren abalarda, kiisel ilgiyi ve yararl bir i yapld inancn canl tutmak, bu tr almalarn en zor ksmdr. zellikle ortak bir alma yaplyorsa i daha da zorlar. Biz, iki arkadamla bir yl kadar nce veri toplamaya baladmzda, benim bu konuda daha nce edindiim tecrbeye dayanarak, bu almann daha kolay olaca ve bu kadar uzayamayaca midi iindeydik. Fakat, zaman ierisinde yanldmz grdk. Dier tm akademik almalarda olduu gibi, bu derleme de kendi olgunluk dngsn bize kabul ettirdi. Araya giren baka almalar ise sk sk ilgimizi datt. Fakat sonunda, sanrm, verimli bir alma gerekletirdik. Bu sre ierisinde elbette yalnz almadk, pek ok kii bu almann ortaya kmasna katkda bulundular. Kiisel olarak, ncelikle bu derlemede benimle birlikte alan Erdem Denk ve Kudret zersay'a teekkr etmeliyim. Bu almaya benim katkm, byk lde, daha nceki tecrbemi aktarmak, toplanan materyalin son halini gzden geirmek ve dzeltmekle

snrl kalmtr. Onlar bir yl boyunca, olmadk yerlerden gerekli verileri toplamasalard, bu kaynaka hl bir hayal olmaktan teye geememi olurdu. zellikle, kimsenin yllardr el srmedii eserleri, gnlerce yzlerinde toz maskeleriyle taramalar, gerekten byk zveri gerektiren bir abayd. O nedenle, bu almann tm kredisi onlara aittir. Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Ktphane Mdr Cokun Tarlakazan ile Babakanlk Devlet Arivleri Genel Mdrl Dkmantasyon Dairesi Bakan Dr. brahim Karaer ve ayn dairenin uzmanlarndan Erol elik, merkezlerinin kaynaklarn, Yrd. Do. Dr. Melek Frat ise sahip olduu Trk d politikas katolounu kullanmmza aarak, bu almay mmkn kldlar. renci arkadalarmzdan Serhat Erkmen, Gne Yeilda, Sezin ahin ve Emre Soran gnll olarak, verilerin bilgisayar ortamna aktarlmasn salamak suretiyle bu almann sonulanmasn hzlandrdlar. Kendilerine teekkr ederiz. Stratejik Aratrmalar Merkezi Bakan Bykeli nal Maral ise, her zaman olduu gibi, isabetli tavsiyeleriyle bizleri srekli cesaretlendirdi. Tm bunlardan sonra, almann herhangi bir eksiklii var ise bunun sorumluluu tabiatiyle bize aittir. Mustafa AYDIN Ankara, Nisan 2001

I. GENEL A. Trk D Politikas-Genel

Ayrca bkz. 425, 2233, 2235. 1. Acar, rfan, D Politika, Ankara, Sevin Matbaas, 1993. 2. Akal, Nazif, "Tarihi Geliim inde Trk D Politikasnn Esaslar", Dnceler, Cilt 2, No 2, ubat 1988, s. 1-11. 3. Akin, Sina, "II. Cumhuriyetilerin Yapmak stedikleri En nemli Deiiklik, Trkiye'nin D Siyaset Kalb", Trkiye Gnl, No 20, Gz 1992, s. 50-52. 4. Alkan, Ahmet Turhan, "D Siyasetin 'Bedhah'lar ve Bedbahtlar Hakknda", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 555-557. 5. Andican, A. Ahat, "Trk D Politikas zerine", Trkistan, Cilt 7, No 21-22, NisanHaziran 1995, s. 26-27. 6. Arcayrek, Cneyt, eytan geninde Trkiye, Ankara, Bilgi, 1987. 7. Ar, nder, Uluslararas likiler Bakmndan Trkiye ve Komular, stanbul, stanbul niversitesi Yaynlar, 1977. 8. Armaolu, Fahir, "Trkiye ve Bat Dnyasna Genel Bir Bak, Dn-Bugn-Yarn", Tarihi Gelimeler inde Trkiyenin Sorunlar Sempozyumu, Ankara, 8-9 Mart 1990, Ankara, TTK, 1992, s. 215-228. 9. Armaolu, Fahir, Trkiye Cumhuriyetini Ykmaya Matuf Siyasi ve deolojik Oyunlar, Ankara, Trk Kltr Aratrma Enstits, 1986. 10. Atav, Trkkaya, "Marshall Planndan NATO'nun Kurulmasna Kadar Souk Harp", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 23, No 3, Eyll 1968, s. 275310. 11. Ate, Toktam, "Son Yzyln Trk D Politikas Konusunda Genel Baz Grler", ktisat Dergisi, No 232, Mart 1984, s. 3-6. 12. Aydn, Mustafa, 2000'li Yllara Doru Trkiye'nin nde Gelen Sorunlarna Yaklamlar: D Politika, stanbul, Trkiye Gen adamlar Dernei, 1998. 13. Batu, Hamit, "Trkiye'nin D Siyaseti", Dileri Belleteni, No 6, Mart 1965, s. 21-26. 14. Baykam, Muammer, "Trkiye ve Bal Olduu Siyasi ttifaklar", Boazii, No 4, EkimAralk 1990, s. 14-29. 15. Bayur, Yusuf Hikmet, Trkiye Devletinin D Siyasas, 2. Bask, Ankara, TTK, 1995. 16. Bekata, Hfz Ouz, D Politika ve Trkiye, Ankara, Karde Matbaas Yaynlar, 1975.

17. Birand, M. Ali, "Trk D Politikasnda ncelikler", D Politika, No 2, Temmuz 1988, s. 248-250. 18. Bolak, Ahmet Aydn, "Tarihe Akan 60 Ylda Dnya ve Trkiye", Boazii Sohbetleri-I, stanbul, Boazii Yaynlar, 1992, s. 175-189. 19. Bostanc, M. Naci, "D Politika/ktidar/Gzellik", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, MartNisan 1995, s. 548-554. 20. Bozkurt, Enver, Trkiye'nin Uluslararas Hukuk Mevzuat, Geniletilmi 2. Bask, Ankara, Nobel Yaynlar, 1999. 21. Bykkaya, Alaattin, "Trk D Politikasnn Esaslar Ne Olmaldr?", Boazii, No 1, Ocak-Mart 1990, s. 88-94. 22. Canbolat, brahim S., "Siyasal Gereklik Asndan Bir D Politika zmlemesi ve Trkiye", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 113, No 339, Ocak 1994, s. 73-80. 23. Celerier, Pierre, "Dnya Hakemi Trkiye", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 2, Nisan 1985, s. 75-77. 24. "Cumhuriyetin 75. Yl Dnmnde T. C. D Politikasnn Deerlendirilmesi", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 23-24, Eyll-Aralk 1998, s. 1338-1342. 25. am, Esat, "D Politikamzda Seenek Deerlendirmesi", stanbul niversitesi ktisat Fakltesi Mecmuas, Cilt 36, No 1-4, Ekim 1976-Eyll 1977, s. 183-197. 26. elik, Edip, Yz Soruda Trkiye'nin D Politika Tarihi, stanbul, Gerek Yaynevi, 1969. 27. Deringil, Selim, "D Politikada Sreklilik Sorunsal: II. Abdlhamit ve smet nn", Toplum ve Bilim, No 28, 1985, s. 93-109. 28. "D Politikada Kurallar", Trk Yurdu, Cilt 13, No 69, 31 Mays 1993, s. 10-11. 29. Ecevit, Blent, D Politika, Ankara, Ajans-Trk Matbaaclk, 1976. 30. Ekincilikli, Mustafa, "Milli Mcadele'den Gnmze Baz D Politika Meselelerimiz", Trk Dnyas Tarih Dergisi, Cilt 4, No 46, Ekim 1990, s. 20-25. 31. Esmer, Ahmet kr, "Cumhuriyet Dneminde Trkiye'nin D Politikas", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, No 32, 1973, s. 61-68. 32. Fernav, F. W., "Trkiye D Politikasnn Esaslar", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 2, No 7-10, Haziran 1968, s. 100-111. 33. Gerger, Haluk, Maynl Tarlada D Politika, stanbul, Gm Basmevi, 1983. 34. Gerger, Haluk, "Trk D Politikas: Bir Genel ereve", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 10, No 72-73, 1983, s. 31-37. 35. G, Zeynep, "Trk Basnnda D Politika Bilinci", Stratejik Analiz, Cilt 1, Say 2, Haziran 2000, s. 64-69.

36. Gnlbol, Mehmet v.d. (haz.), Olaylarla Trk D Politikas, 1919-1990, Ankara, Siyasal Kitabevi, 1993. 37. Gze, Ergun, Dileri Kavgas, stanbul, Fatih Yaynevi, 1975. 38. Grn, Kamuran, D likiler ve Trk Politikas: 1939'dan Gnmze Kadar, Ankara, 1983. 39. Habel, F., "D Siyasetimiz zerine Denemeler", Forum, Cilt 17, No 255, 15 Kasm 1964, s. 11-13. 40. nan, Kamran, D Politika, 2. Bask, stanbul, tken, 1994. 41. nan, Yksel, "Trk D Politikasnn Ana lkeleri", Gazi niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi Dergisi, Cilt 3, No 1-2, 1987, s. 9-18. 42. Karal, Enver Ziya, "Gemite Uluslararas likilerde Saptanan ve Gelecee Ik Tutan Hatalar ve Bunlarn eitli Alanlardaki Etkileri", Askeri Tarih Blteni, Cilt 4, No 7, ubat 1979, s. 55-61. 43. Karaosmanolu, Ali, "D Politika Aratrmalar", Yeni Forum, Cilt 13, No 282, Kasm 1992, s. 34-36. 44. Karaosmanolu, Ali, "Trkiye'de D Politika Aratrmalar", Trkiye'de Sosyal Bilim Aratrmalarnn Geliimi Sempozyumu, Ankara, 16-18 Ekim 1985, Ankara, 1986, s. 117128. 45. Kilerciolu, Orhan, Basnda D Politika (1984-1987), Ankara, Nural Matbaaclk, 1987. 46. Kni, Hasan, "Kba Buhran, Uluslararas Alana Etkisi ve Trkiye", Ankara ktisat ve Ticaret limleri Akademisi Dergisi, Cilt 6, No 1-2, 1974, s. 169-183. 47. Kurai, A. Faik, Ticaret Anlamalar ve D Politikaya Etkileri, stanbul, TRKTRADE, 1990. 48. Kurat, Yulu Tekin, "Elli Yllk Cumhuriyetin D Politikas: 1923-1975", Belleten, Cilt 39, No 154, Nisan 1975, s. 265-308. 49. Krkolu, mer, "D Politika Nedir? Trkiye'deki Dn ve Bugn", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 35, No 1-4, Ocak-Aralk 1980, s. 309335. 50. Meray, Seha L., "Baz Trk Andlamalarna Gre Komuluk Mnasebetleri", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 12, No 2, Haziran 1960, s. 94-147. 51. Meray, Seha L. ve A. Gndz kn, "Trkiye'nin Taraf Olduu Milletleraras Andlamalar Rehberi", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 18, No 34, Eyll-Aralk 1963, s. 369-372. 52. Mlayim, Ziya Gkalp, Bamsz D Politika, Ankara, Halkevleri Basmevi, 1979. 53. Okyar, Osman, "D Politikada Revizyon", Forum, Cilt 17, No 251, Eyll 1964, s. 1012.

54. Okyar, Osman, "Asya ile Gney Amerika'da Siyasi Gelimeler ve Trkiye Tecrbesi", Forum, Cilt 12, No 133, Ekim 1959, s. 8-10. 55. Olcay, A. Osman, Svres Andlamasna Doru (eitli Konferans ve Toplantlarn Tutanaklar ve Bunlara likin Belgeler), Ankara, ASBF Yaynlar, 1981. 56. kn, A. Gndz, "D Politikada Milli Menfaat", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 13, No 4, Aralk 1958, s. 180-192. 57. kn, A. Gndz ve Ahmet R. kn (haz.), Trk Antlamalar Rehberi, 1920-1973, Ankara, Ankara niversitesi, 1974. 58. kte, Erturul Zekai, "Trkiye ve Komular", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 6, Austos 1985, s. 49-54. 59. zcan, Gencer, Onbir Aylk Saltanat: Siyaset, Ekonomi ve D Politikada Refahyol Dnemi, stanbul, Boyut Yaynlar, 1998. 60. zda, mit, "1993 Ylna Bak veya Trk D Politikasnn Tutarszl zerine", Trk Yurdu, Cilt 13, No 76, Aralk 1993, s. 32-33. 61. zkan, . Reat, D Politika, D Kapnn D Mandal, stanbul, nar Yaynlar, 1996. 62. Pazarc, Hseyin ve Gken Alpkaya, Trk Antlamalar ve Uluslararas Belgeleri Klavuzu, Ankara, Sava Yaynevi, 1988. 63. Rhl, Lothar, "Avrupa ve Dou Arasnda Trkiye" (ev. Hseyin Bac), D Politika Blteni, Cilt 4, No 1, 1992, s. 115-127. 64. Sander, Oral, "Trk D Politikasnda Bar Unsuru", 2. Milli Egemenlik Sempozyumu, Ankara, Trkiye Byk Millet Meclisi, 1986, s. 14-29. 65. Sander, Oral, "Trk D Politikasnda Srekliliin Nedenleri", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 37, No 3-4, Eyll-Aralk 1982, s. 105-124. 66. Soysal, smail, Trk D Politikas ncelemeleri in Klavuz, 1919-1993, stanbul, Ortadou ve Balkan ncelemeleri Vakf, 1993. 67. Soysal, smail, Trkiye'nin Uluslararas Siyasal Balantlar, Ankara, Atatrk, Dil ve Tarih Yksek Kurumu TTK Yaynlar, 1991. 68. Soysal, smail, Trkiye'nin Siyasal Balantlar - II. Cilt, 1. Kesim, Ankara, Atatrk, Dil ve Tarih Yksek Kurumu TTK Yaynlar, 1991. 69. Soysal, smail, Tariheleriyle ve Aklamalaryla Andlamalar, 1920-1945, 2. Bask, Ankara, TTK, 1989. Birlikte Trkiye'nin Siyasal

70. Soysal, smail, Trkiye'nin Siyasal Andlamalar, I. Cilt, 1920-1945, 2. Bask, Ankara, TTK, 1989. 71. Soysal, smail, Trkiye'nin D Mnasebetleriyle lgili Balca Siyasi Andlamalar, Ankara, Trkiye Bankas Kltr Yaynlar, 1965.

72. Snmezolu, Faruk (der.), Trk D Politikasnn Analizi, stanbul, Der Yaynlar, 1994. 73. Sylemez, Yksel, "Uyuturucu Maddeler Sorunu ve Trkiye", D Politika, Cilt 4, No 4, Mart 1974, s. 55-64 ve 144-155. 74. Dileri Bakanl Aratrma ve Siyaset Planlama Genel Mdrl, Trkiye D Politikasnda 50 Yl, Ankara, yay. y., 1973. 75. Tarihi Gelimeler inde Trkiye'nin Sorunlar Sempozyumu, Dn-Bugn-Yarn, 8-9 Mart 1990, Ankara, TTK, 1992. 76. Tahan, Seyfi, "Trkiye'nin D likileri", D Politika, Cilt 10, No 1, Mart 1983, s. 311. 77. Tekin, Kazm, "Snr Nedir? Trkiye'nin Komularyla Olan Snrlar", Trk dare Dergisi, Cilt 67, No 406, Mart 1995, s. 141-163. 78. Tevetolu, Fethi, D Politika Grmz, Ankara, Ajans Trk Matbaas, 1963. 79. "Trk D Politikasnn Analizi ve Deerlendirilmesi", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 23-24, Eyll-Aralk 1998, s. 1343-1360. 80. "Trk D Politikasnn Hedefleri", D Politika Blteni, Cilt 4, No 1, 1992, s. 1-18. 81. Trke, Alparslan, Trkiye ve Dnya, Ankara, Hasret Yaynevi, 1979. 82. Trke, Alparslan, D Meselelerimiz, stanbul, Ergenekon Yaynlar, 1974. 83. "Trkiye Cumhuriyeti'nin 75 Yllk D Politikas", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 23-24, EyllAralk 1998, s. 1361-1367. 84. "Trkiye'nin Uzun Dnemli D Politika Ynelileri", ktisat Dergisi, No 326-328, Mays-Temmuz 1992, s. 3-24. 85. stnel, Besim, "D Politikamzn ktisadi Temelleri Ne Olmaldr?", Forum, Cilt 14, No 192, Nisan 1962, s. 16-18. 86. Yakn, Aziz (haz.), Trkiye'nin Taraf Olduu Anlamalar, Ankara, Dileri Bakanl, 1984. 87. Yavuz, Ahmet, Trkiye Cumhuriyeti'nin Anlamalar, Ankara, Dileri Bakanl, 1992. 88. Yavuz, Ahmet (der.), Trkiye Cumhuriyetinin Akdettii Milletleraras Anlamalar: 20 Nisan 1920 - 1 Temmuz 1976, Ankara, Dileri Bakanl, 1976. 89. Yrten, Hlya, Trk Basnnda Bat lkelerine likin D Politika Yaklamlarnn Karlatrmal Bir ncelemesi, stanbul, yay.y, 1986. B. Trkiye'nin Jeopolitii ve Gvenlii

Ayrca bkz. 506, 530, 550, 589, 623, 640, 1015, 1017, 1018, 1113, 1244, 1340, 1649, 1657, 1735, 1917, 1929, 2066, 2079, 1956, 1969, 1992, 2014. 90. Abramowitz, Morton, "Blgedeki En Gl Devlet Trkiye", Liderler, No 1, 1996, s. 46-50. 91. Acar, Aykut, "Anadolu'nun Jeopolitik nemi ve Trkiye'ye Ynelik Tehditler", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 28, No 89, Eyll 1994, s. 96-106. 92. Aaolu, Behet Osman (der.), Jeopolitik Devlet daresinde ve D Siyasette Corafyann Rol, stanbul, stanbul Ticaret Odas, 1968. 93. Akkaya, Reat, "Trk D Politikas ve Askeri G Olarak Yeniden Yaplanma", Trk Yurdu, Cilt 13, No 67, Mart 1993, s. 34-35. 94. Akyol, M. Cihat, "Corafi Konumunun Trkiye in Yarar ve Zararlar", Yeni Forum, Cilt 18, No 333, ubat 1997, s. 36-40. 95. Alacaklolu, Necdet, "Prestroika-Glasnost-AT-NATO-Varova Pakt-Avrupa Savunma Birlii ve Trkiye zerine Dnceler", Birlik, Cilt 5, No 67, Mart 1990, s. 13-15. 96. Ancn, Osman, "Dnya Siyasi Konjonktr Mvacehesinde Siyasi Gelime, nc Dnya Harbi Olasl ve Trkiye'nin Durumu", Hava Kuvvetleri Dergisi, Cilt 54, No 258, Haziran 1976, s. 49-60. 97. Arap-Trk likilerinin Gelecei, Milletleraras Platformda zm nerileri Semineri, stanbul, Arap Birlii Aratrmalar Merkezi, 1994. 98. Ark, Umut, "21. Yzylda Uluslararas Gvenlik Sistemi ve Trkiye", Avrasya Ettleri, Cilt 2, No 4, 1995-1996, s. 2-11. 99. Armaolu, Fahir, "Trkiye'nin Jeopolitik Durumu", Milli Ik, Cilt 3, No 27, Temmuz 1969, s. 7-12. 100. Aslan, Yasin, "Yeni Jeopolitik Trk Kua ve Trkiye", Yeni Trkiye, Cilt 3, No 15, Mays-Haziran 1997, s. 1050-1052. 101. Ayhan, lhan, "Trkiye'nin Stratejik nemi", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 84, No 214, Haziran 1965, s. 36-38. 102. Aykan, Mahmut Bali, "Trkiye'nin Basra Krfezi Gvenlii Politikas", ODT Gelime Dergisi, Cilt 21, No 1, 1994, s. 23-59. 103. Aytekin, M. Emin, "Trkiye'nin Jeopolitik Durumu", Boazii, No 4, Ekim-Aralk 1990, s. 2-9. 104. Baca, Muzaffer, "Trkiye'nin Gvenlik emberi/D Trkler", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 341-345. 105. Bac, Hseyin "Kresel ve Blgesel Gelimelerin Inda Trk D ve Gvenlik Politikalar zerine Bir Deerlendirme", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 19, Ocak-ubat 1998, s. 312-320. 106. Bac, Hseyin "Trk D ve Gvenlik Politikalarnn Yeni Opsiyonlar erevesinde Avrupa ve Balkanlar", Yeni Forum, Cilt 13, No 282, Kasm 1992, s. 30-31.

107. 107. Bac, Hseyin, "Souk Sava Dnemi Bitiminin Trkiye'nin Uluslararas Konumu zerinde Etkileri", D Politika Blteni, Cilt 3, No 2, Eyll 1991, s. 1-20. 108. "Bat Savunmas ve Trkiye'nin Corafi Konumu, Ak Oturum", Banka ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 21, No 5, Mays 1984, s. 11-24. 109. Bilge, A. Suat, "Jeopolitik", Kara Kuvvetleri Dergisi, Cilt 2, No 5, Haziran 1959, s. 130. 110. Can, Mesut Hakk, "Kemalist Stratejinin 21. Yzyl Trkiye'sine Politik/Askeri Miras", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 35, Aralk 1999, s. 8-31. 111. "Cumhuriyet ve Gvenlik Anlay", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 23-24, Eyll-Aralk 1998, s. 1549-1553. 112. akmak, Hasret, "Avrupa'da Konvansiyonel Silahl Kuvvetler Antlamas ve Bu Antlamann Trkiye Asndan Deerlendirilmesi", Deniz Harp Okulu Blteni, Cilt 220, No 28, ubat 1993, s. 1-5. 113. andar, Cengiz, "Yirmibirinci Yzyl'a Doru Trkiye: Tarih ve Jeopolitiin ntikam", Trkiye Gnl, No 19, 1992, s. 31-34. 114. ayhan, Esra ve Nurin Ateolu Gney, Avrupa'da Yeni Gvenlik Araylar: NATOAB-Trkiye, stanbul, Afa Yaynclk 1996. 115. eliker, Fahri, "Trkiye'nin Jeopolitik ve Stratejik Durumundan Doan Gvenlik Sorunu", Gncel Konular, No 4, 1983, s. 91-100. 116. Davutolu, Ahmet, "Trk D Politikasnda Stratejik Teori Yetersizlii ve Sonular", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 497-501. 117. "Devletlerin Gvenlik karlarnn Salanmasnda ki Farkl Yaklam ve Trkiye rnei", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 23-24, Eyll-Aralk 1998, s. 1554-1563. 118. D Politikalar ve Ekonomi Asndan Trkiye'nin Stratejik ncelikleri Uluslararas Sempozyumu, 5-6 Aralk, stanbul, stanbul Mlkiyeliler Vakf, 1992. 119. Doanay, Hayati, "Trkiye'nin Corafi Konumu ve Bundan Kaynaklanan D Tehditler", Trk Dnyas Aratrmalar, Cilt 10, No 58, ubat 1989, s. 9-69. 120. Elekda, kr, "ki Buuk Sava Stratejisi", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 516-522. 121. Elekda, kr, "Trkiye'nin Gvenlii", D Politika, Cilt 5, No 4, Aralk 1994, s. 2649. 122. Elekda, kr "Jeo-Stratejiden Eko-Stratejiye: Dnya Yeniden Yaplanrken Trkiye Sadece zleyici mi Olacak, Yoksa Kendi Tarihini mi Yapacak?", Gr, No 1, Ocak 1992, s. 39-49 123. Enginsoy, Cemaleddin, "Trkiye'nin Jeopolitik nemi ve Sper Glerin Trkiye zerindeki kar atmalar", Gncel Konular, No 3, 1982, s. 27-38. 124. Enginsoy, Cemaleddin, "Trkiye'nin Milli Gvenlie likin evre Koul ve Etkileri", Gncel Konular, No 3, 1982, s. 27-38.

125. Eralp, Atila, lter Turan ve M. Sreyya Yksel, "Deien Dnyada Trkiye'nin Deien Yeni Jeo-Stratejik Konumu", ktisat Dergisi, No 305-307, 1990, s. 51-61. 126. Eralp, Orhan, "Andlamalarmz ve Gvenliimiz", D Politika, Cilt 10, No 2, Mays 1983, s. 10-17. 127. Erdem, Necmettin, "Trkiye'nin Corafyas ve Dndrdkleri", Trk Yurdu, Cilt 17, No 120, Austos 1997, s. 38-39. 128. Erendil, Muzaffer, "Milli Stratejinin Dayana Milli G", Stratejik Etdler Blteni, Cilt 13, No 65, Ocak 1979, s. 22-26. 129. Ergven, adi, "2000'li Yllarn Askeri Kavram ve Trkiye", D Politika Dergisi, Cilt 7, No 3-4, Mart 1997, s. 5-18. 130. Etkin, Selim, " Orta ve Yakndou Tanm inde Trkiye Jeopolitiine Etki Eden Faktrler zerine Dnceler", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 107, No 317, Eyll 1988, s. 8-22. 131. Gani, Veysel, "D Politika ve Savunma", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 530-532. 132. Gerger, Haluk, "Stratejik birlii", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 15, No 131, Mays 1991, s. 45-46. 133. Gngr, Hidayet, " Ortadou'da Genel Stratejik Durum Deerlendirmesi ve Blgedeki Krizlerin Trkiye'nin Milli Gvenliine Etkileri", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 15, No 76, Ekim 1981, s. 61-78. 134. Grkan, hsan, "Jeopolitik ve Stratejik Ynleriyle Balkanlar ve Trkiye, Gemiin Inda Gelecee Bak", Balkanlar, stanbul, Ortadou ve Balkan ncelemeleri Vakf, 1993, s. 259-273. 135. Grkan, hsan, "Tehdit, Trkiye'nin Jeopolitik nemi ve Bundan Kaynaklanan Tehdidin Genel Deerlendirilmesi", stanbul niversitesi Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi Enstits Yll, No 2, 1987, s. 343-358. 136. Hickok, Michael Robert, "Ykselen Hegemon: Trk Stratejisi ile Askeri Modernizasyonu Arasndaki Uurum", Stratejik Analiz, Cilt 1, Say 5, Eyll 2000, s. 67-78. 137. Hunt, Kenneth, "Trk Savunmasnda Amerika Birleik Devletleri'nin ve NATO'nun Rolleri", Trkiye ve Mttefiklerinin Gvenlii Semineri, stanbul, 1979, stanbul, 1982, s. 105-113. 138. Ik, Hseyin, "Stratejik Durumu Nedeniyle Trkiye Kuvvetli Olmak Zorundadr", Gncel Konular, No 8, 1987, s. 37-52. 139. " ve D Tehdit zerine", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 23-24, Eyll-Aralk 1998, s. 1579-1588 140. lhan, Sedat, "Stratejik Dnmler, Yumuama, Dtente, Bat Avrupa Birlii ve Silahl Kuvvetlerimiz", Stratejik Etdler Blteni, Cilt 10, No 58, Aralk 1976, s. 32-43. 141. lhan, Sedat, "Uluslararas Kurulular ve Silahl Kuvvetler", Stratejik Etdler Blteni, Cilt 10, No 58, Aralk 1976, s. 25-31.

142. lhan, Suat, Trkiye'nin ve Trk Dnyasnn Jeopolitii, 2. Bask, Ankara, Trk Kltrn Aratrma Enstits, 1997. 143. lhan, Suat, "Jeopolitik Gelimelerin Yn, Trklerin Yrngesindeki Dnya'da Yeni Unsurlar", Yeni Trkiye, Cilt 3, No 15, Mays-Haziran 1997, s. 1030-1046. 144. lhan, Suat, "Bozulan Dengeler", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 533-535. 145. lhan, Suat, "Jeopolitik Gelimeler ve Trk Dnyas", Avrasya Ettleri, Cilt 2, No 3, 1995, s. 23-37. 146. lhan, Suat, "Jeopolitik Gelimeler ve Ekonomik birlii Kuruluu, ECO", Yeni Forum, Cilt 15, No 307, Aralk 1994, s. 38-40. 147. lhan, Suat, "Jeopolitik Gelimeler ve Trk Dnyas", Trk Yurdu, Cilt 14, No 85, Eyll 1994, s. 4-10. 148. lhan, Suat, Trkiye Jeopolitii ve Jeopolitik Gelimeler, Ankara, TTK, 1992. 149. lhan, Suat, "Gelimelerin Jeopolitik Dzeyde Deerlendirilmesi", Trkiye Gnl, No 19, 1992, s. 94-103. 150. Kabasakal, Mehmet Sezai, "Psikolojik Sava ve Trkiye'nin Psikolojik Savunmas", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, Cilt 13, No 77-78, ubat-Mart 1974, s. 4-10. 151. Karaosmanolu, Ali, "Basra, Krfez Gvenlii ve Dou Anadolu'daki Havaalanlar Tartmas: Yanlglar ve Kuruntular", D Politika, Cilt 10, No 2, Mays 1983, s. 3-9. 152. Knkolu, Suat, "Karadeniz'de Stratejik ekillenmeler: Trkiye-Ukrayna likileri", Yeni Trkiye, Cilt 3, No 15, Mays-Haziran 1997, s. 1058-1060. 153. Kocaolu, Mehmet, " Ktann Kesiim Noktasnda Bir stikrar Unsuru: Trkiye", Yeni Forum, Cilt 17, No 321, ubat 1996, s. 25-36. 154. Kni, Hasan, "stihbarat Pazarlamas ve D Politika", Avrasya Dosyas, Cilt 2, No 1, lkbahar 1995, s. 236-250. 155. Kulolu, Armaan ve Birgl Demirta-Cokun, "Trkiye'nin 'Anlalamayan' D Politikas ve Ulusal Gvenlik Stratejisi", Stratejik Analiz, Cilt 1, Say 8, Aralk 2000, s. 8394. 156. Kumkale, T. Tamer, "Deien Dnya G Dengesi inde Trkiye'nin Yeri ve nemi", Birlik, Cilt 7, No 75, Temmuz 1991, s. 16-19. 157. Kumkale, T. Tamer, "Deien Dnya G Dengesi inde Trkiye'nin Yeri ve nemi", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 110, No 327, Ocak 1981, s. 93-97. 158. Knk, M. Naci, "Ortadou ve Trkiye'nin Stratejik Deeri", Hava Harp Okulu Blteni, Cilt 7, No 18-19, Ekim 1988-ubat 1989, s. 32-36. 159. Manisal, Erol, "Trkiye'nin Savunma Politikas ve Ulusal Savunma Sanayii", D Politika, Cilt 4, No 4, Mart 1974, s. 41-54 ve 129-143.

160. Memi, Ekrem, "Avrupa'da Meydana Gelen Deimeler, Anadolu'nun Jeopolitik Konumu ve Tarih Boyunca Anadolu'ya Ynelik D Tehditler", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 25, No 86, Eyll 1991, s. 117-139. 161. Michael, Renner, "Ulusal Gvenlikten Kresel Gvenlie" (ev. Mesut enol), Trk dare Dergisi, Cilt 67, No 406, Mart 1995, s. 207-220. 162. Nesipli, Nesip, "Azerbaycan ve Moskova-Erivan-Tahran ttifaknn Kuatmas", Stratejik Analiz, Cilt 1, Say 4, Austos 2000, s. 61-73. Jeopolitik

163. Olcaytu, Turhan, "Trkiye'nin Jeopolitik Durumu", Stratejik Aratrmalar Dosyas, Yl 1, Say 1, Ocak 2000, s. 7-19. 164. Olcaytu, Turhan, "Trkiye'nin Jeostratejisi", Atatrk Dnce, Cilt 3, No 25, Mays 1996, s. 8-9. 165. t, Mehmet, "Komularmz ve Gvenliimiz", Yeni Forum Cilt 16, No 311, Nisan 1995, s. 34-37. 166. zda, Muzaffer, "Milli Gvenlik ve Milli Birlik Sorunumuz", Erdem-Atatrk Kltr Merkezi Dergisi, Cilt 8, No 22, Ocak 1996, s. 53-65. 167. zda, Muzaffer, "21. Yzyln Eiinde Trkiye ve Trk Dnyas Jeopolitii-2: 'Trk Yzyl' Hayal Deil", Tarih ve Medeniyet, Cilt 2, No 17, Temmuz 1995, s. 43-46. 168. zda, Muzaffer, "Dnya Jeopolitii erevesinde Komumuz Sovyetler Birlii ve Trkiye", D Politika, No 9, Nisan 1990, s. 44-45. 169. zel, Soli, "Yahya Sadowski: Trkiye Stratejik nemini Koruyor", Gr, No 12, Kasm 1993, s. 18-24. 170. zsoy, Muzaffer, "Orta Dou'da Sava, evik Kuvvet ve Trkiye'nin Gvenlii", D Politika, Cilt 11, No 1, ubat 1984, s. 21-32. 171. ztrk, Osman Metin, Trkiye ve Ortadou: Savunma ve Gvenlik, Ankara, Gndoan Yaynlar, 1997. 172. Rouleau, Eric, "Trkiye'ye Meydan Okumalar" (ev. Konuralp Ercilasun), Avrasya Dosyas, Cilt 1, No 1, 1994, s. 105-112. 173. Salam, Metin, "Orta Dou ve Orta Asya'da stikrar Unsuru Olan Trkiye", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 115, No 349, Temmuz 1996, s. 3-9. 174. Sevgi, Cezmi, "Jeopolitik ve Jeostratejinin Tarihsel Geliimi Asndan Trkiye'nin Konumu", Ege Corafya Dergisi, No 4, Nisan 1988, s. 214-249. 175. Steinbach, Udo, "Trk D ve Gvenlik Politikasna likin Grler" (ev. Fahri eliker), Stratejik Etdler Blteni, Cilt 13, No 65, Ocak 1979, s. 46-57. 176. vgn, Halil, "21.Yzylda Trk Dnyas ve Stratejik nemi", Yeni Trkiye, Cilt 3, No 15, Mays-Haziran 1997, s. 1026-1029. 177. imek, Muammer, "Dnyadaki Yeni Gelimeler ve Trkiye'nin Savunma Sanayii Stratejisi", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 24, No 85, Austos 1990, s. 164-169.

178. Tademirci, Ersoy, "Jeopolitik ve Trkiye'nin Jeopolitik Durumu", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 108, No 323, Eyll 1989, s. 25-55. 179. Tahan, Seyfi, "Kalknmann Stratejik Boyutlar ve Trkiye", Yeni Forum, Cilt 14, No 285, ubat 1993, s. 4-6 180. Tahan, Seyfi, "Trkiye'nin D ve Gvenlik Politikasna Bir Bak", Trkiye ve Mttefiklerinin Gvenlii Semineri, stanbul, 1979, stanbul, 1982, s. 7-18. 181. Takran, Cemalettin, "Su Uyur Yunan Uyumaz", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 114, No 343, Ocak 1995, s. 30-34. 182. Tunata, Uurhan, "Trkiye'nin ada Dnya Toplumuna Sosyal, Kltrel ve Politik Entegrasyonu in Stratejik Ara", Trkiye Tantma Sempozyumu, Ankara, 16-17 Mays 1989, Ankara, 1989, s. 441-449. 183. Tunkanat, Haydar, Savunma Stratejisi ve Ulusal Ordu, Ankara, TYKO, 1969. 184. "Trk D Politikasnda Stratejik Teori Yetersizlii ve Sonular", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 23-24, Eyll-Aralk 1998, s. 1532-1536. 185. Trkiye zerine Tezler-Theses On Turkey, stanbul, Librarie De Pera, 1995. 186. "Trkiye'nin Jepolitik Durumu zerine Bir nceleme", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 83, No 210, Haziran 1963, s. 3-17. 187. Trkiye'nin Milli Savunma Stratejisi ve D Politika Sorunlar, Ankara, TMGT Yaynlar, 1968. 188. Trkiye'nin Savunmas, Ankara, D Politika Enstits, 1987. 189. Trsan, Nurettin, "Orta Dou ve Dou Anadolunun Stratejik Deeri", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, Cilt 9, No 53, ubat 1972, s. 36-42. 190. Trsan, Nurettin, "Jeopolitik ve Jeostratejinin I Altnda Trkiye'nin Stratejik Deeri", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 42, Mart 1971, s. 42-50. 191. Trsan, Nurettin, "Jeopolitik ve Jeostratejinin I Altnda Trkiye'nin Stratejik Deeri", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 41, ubat 1971, s. 30-35. 192. Trsan, Nurettin, "Jeopolitik ve Jeostratejinin I Altnda Trkiye'nin Stratejik Deeri", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 40, Ocak 1971, s. 2-7. 193. Usluer, Ylmaz, "Trkiye'nin Gvenlik Savunma Sorunlar, Avrupa'daki Gelimelere Gre Trkiye'nin Stratejik nemi", M5 Savunma ve Silah Sistemleri, No 49, 1990, s. 5458. 194. Uzun, Hayrettin, "Trkiye'nin Artan Jeopolitik nemi", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 100, No 279, Eyll 1981, s. 43-47. 195. Wyllie, James, "Trkiye - Yeni Stratejilere Adapte Olan lke", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 27, No 88, Eyll 1993, s. 27-32.

196. Yalazan, Talat, "Trkiye Anahtar Elinde Olan Kilit Bir lkedir", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 111, No 331, Ocak 1992, s. 22-25. 197. Yalazan, Talat, "Sovyet Rusya'nn Aklk (Glastnost) ve Yeniden Yaplama (Perestroika) Politikas Trkiye'nin Jeopolitik ve Jeostratejik Durumunu Nasl Etkiler?", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 24, No 85, Austos 1990, s. 97-103. 198. Yarar, Erhan, "21.yy'n Eiinde Uluslarn Gvenlii Sorunu ve Yeni Trkiye Dzeni", lim ve Sanat, No 39, Austos 1995, s. 44-48. 199. Yarman, Tolga, "Nkleer Caydrclktan Akll Fzelere Yeni Stratejik Dengeler ve Trkiye", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 106, No 311, Eyll 1987, s. 19-41. C. Trk D Politikasnn Etkenleri

Ayrca bkz. 574. 200. Alp, A. Tuncer (ev.), "D Politika ve Politika", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 13, No 67, Temmuz 1979, s. 107-111. 201. Atay, Zafer, "Medya ve D Politika, D Haberler", Yeni Trkiye, Cilt 2, No 11, EyllEkim 1996, s. 886-889. 202. Ate, Nevin, "Cumhuriyet Dnemi Trk D Politikas ve Hkmet Programlar", ktisat Dergisi, No 357, Mays-Haziran 1996, s. 71-86. 203. Bac, Hseyin, Demokrat Parti D Politikas, Ankara, mge Kitabevi, 1990. 204. Bazolu Sezer, Duygu, Kamuoyu ve D Politika, Ankara, ASBF Yaynlar, 1972. 205. Berzeg, Kazm, "Darbeler Olmasayd Trkiye AB'nin Gl yesi Olabilirdi", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 23-24, Eyll-Aralk 1998, 1283-1287. 206. Emirolu, Hseyin, "Trk D Politikasnn Oluturulma Srecinde Yasama-Yrtme likileri", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 54, No 3, TemmuzEyll 1999, s. 41-70. 207. Gerger, Haluk, "Oniki Eyll ve D Politika", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 14, No 123, Eyll 1990, s. 18-19. 208. Girgin, Kemal, T.C. Hkmetleri Programlarnda Panoramas, 1923-1993, Ankara, yay. y., 1993. D Politikamz, 70 Yln

209. Gk, Mehmet, "Cumhuriyet Dnemi Trk D Politikasnn ve D Kaynaklar", Atatrk Trkiye'sinde (1923-1983) D Politika Sempozyumu, 24 Ekim 1983, 1984, s. 4967. 210. Gnlbol, Mehmet, D Politika: Etkenler Asndan Bir D Politika ncelemesi, Ankara, Ulusal Basmevi, 1969. 211. Gnlbol, Mehmet, "Kamuoyu ve D Politika", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 23, No 4, Aralk 1968, s. 87-110.

212. Gzen, Ramazan, "Trk D Politikasnda Karar Alma Mekanizmas, Turgut zal ve Krfez Krizi", Yeni Trkiye, Cilt 2, No 9, Mays-Haziran 1996, s. 286-302. 213. Karaosmanolu, Ali, "Brokratik D Politikay Amak", Yeni Forum, Cilt 13, No 281, Ekim 1992, s. 45-46. 214. Koer, Gkhan, "Trk D Politikasnda Karar Alma Sreci ve Parlamento, Bir Kalite Analizi Denemesi", Kamu Ynetiminde Kalite 1. Ulusal Kongresi, Bildiriler, Ankara, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits, 1999. s. 373-384. 215. Kohen, Sami, "Medya ve D Politika", Yeni Trkiye, Cilt 2, No 11, Eyll-Ekim 1996, s. 881-885. 216. Kni, Hasan, "D Politikada Psikolojik Boyut", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 104, No 296, Mart 1985, s. 37-41. 217. Maizere, Ulrich de, "D Politikada Silahl Kuvvetlerin Rol" (ev. Fahri eliker), Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 98, No 272, Aralk 1979, s. 22-36. 218. Oran, Baskn, " ve D Politikada Dou ve Bat Kavramlar", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 6, No 42, Ocak-Mart 1976, s. 12-13. 219. Oran, Baskn, " ve D Politika likisi Asndan kinci Dnya Savanda Trkiye'de Siyasal Hayat ve Siyasal Akmlar", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 24, No 3, Eyll 1969, s. 227-275. 220. zda, mit, "Trkiye'de Ordu-Demokrasi-Siyaset likisi", Gazi niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi Dergisi, Cilt 8, No 1, 1992, s. 363-371. 221. ztrk, Osman Metin, D Politika ve Silahl Kuvvetler: D Politika, Savunma Sanayii, Silahl Kuvvetler, Ankara, TUTBAY Yaynlar, 1999. 222. ztrk, Osman Metin, "Trk D Politikasnda Silahl Kuvvetlerin Konum ve levi zerine Gzlemler ve Grler", Amme daresi Dergisi, Cilt 31, No 2, Haziran 1998, s. 93-101. 223. Soysal, Mmtaz, D Politika ve Parlamento, Ankara, ASBF Yaynlar, 1964. 224. Tahan, Seyfi, "D Politikamz Etkileyen Yeni Unsurlar", D Politika, Cilt 5, No 4, Aralk 1994, s. 62-69. 225. Tahan, Seyfi, "1973 Genel Seimlerinde D Politika Sorunlar", D Politika, Cilt 3, No 3, Eyll 1973, s. 3-19 ve 49-66. 226. Tigrel, Ali, "D Politika ve Ekonomi Asndan Trkiye'nin ncelikleri", ktisat letme ve Finans, Cilt 7, No 70, Ocak 1992, s. 5-10. 227. "Trkiye'de ok Partili Hayata Gei Srecinde Trk D Politikas ve Gelecee Etkileri", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 23-24, Eyll-Aralk 1998, s. 1375-1386. 228. Uzgel, lhan, "Ordu ve D Politika: Kuatlmlktan Kamplamaya Trk D Politikas", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 21, No 204, Aralk 1997, s. 18-27. 229. Uzgel, lhan, "Refah, Bat ve D Politikada ok Ballk", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 21, No 200, Haziran 1997, s. 45-56.

230. lman, Haluk, "Trk D Politikasna Yn Veren Etkenler: 1923-1968", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 23, No 3, Eyll 1968, s. 241-273. 231. lman, Haluk ve Oral Sander, "Trk D Politikasna Yn Veren Etkenler II: 19231968", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 27, No 1, Mart 1972, s. 1-24. 232. Yaar, Muammer, Paalar Politikas, 4. Bask, stanbul, Tekin, 1990. D. Trk D Politikasnda maj

Ayrca bkz. 830, 894. 233. Batu, Hamit, "D Siyaset ve Tantma", Dileri Belleteni, No 2, Ekim 1964, s. 114119. 234. Batu, Hamit, "D Siyaset ve Tantma", Forum, Cilt 17, No 252, Ekim 1964, s. 9-11. 235. Bayramolu, N. Nisa, Avrupa Topluluu lkeleri ve Trkiye'nin Tantm, Ankara, TBMM Kltr, Sanat ve Yayn Kurulu, 1987. 236. Bilge, Reha, "Trkiye'nin Avrupa Topluluu'na Tam yeliine Ynelik Olarak Federal Almanya'da Yaplmas Gereken Tantm Faaliyetlerinin Analiz ve Stratejisi", Trkiye Tantma Sempozyumu, Ankara, 16-17 Mays 1989, Ankara, 1989, s. 504-513. 237. Birsel, smet, "D Politika ncelikleri ve Kltrel Tantm", 2. Milli Kltr uras Bildirileri, Ankara, Kltr Bakanl, 1990, s. 75-78. 238. elebi, Mevlt, "Oriente Moderno Dergisi'nde Trkiye, 1921-1922", Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Cilt 11, No 31, Mart 1995, s. 259-279. 239. Davison, Roderic H., "Trkiye'nin Bat'daki Tarihsel maj", Tarih ve Toplum, Cilt 19, No 109, Ocak 1993, s. 34-38. 240. Eki, Davut, "'maj Sorunu' ve Trk-Arap likileri zerine Bir Deerlendirme", Avrasya Dosyas, Arap Dnyas zel, Cilt 6, Say 1, lkbahar 2000, s. 124-131. 241. Ger, Gliz, "Bat'nn Gznde Trkiye'nin maj", Gr, No 29, Ocak-ubat 1997, s. 16-23 242. Giritli, smet, "Trkiye'nin Tantlmasnda ncelik Dardaki majmzn Dzeltilmesine Verilmelidir", Trkiye Tantma Sempozyumu, Ankara, 16-17 Mays 1989, Ankara, 1989, s. 65-74. 243. Gksel, A. Blend, "Trkiye'nin D Tantm Sorunlar ve ncelikleri", Trkiye Tantma Sempozyumu, Ankara, 16-17 Mays 1989, Ankara, 1989, s. 129-137. 244. Gltepe, Kazm, "Hristiyan Bat'nn Gzyle Trk ve Yunan Milleti", Trk Dnyas Tarih Dergisi, No 110, ubat 1996, s. 25-27. 245. Kaya, Polat, "Trkiye'nin Baz D Grntleri Hakknda Grler", Yeni Forum, Cilt 15, No 302, Temmuz 1994, s. 42-47.

246. Krkpnar, Kenan, "Milli Mcadele Dneminde ngiliz Basn ve Kamu Oyunda Trk maj", ada Trkiye Tarihi Aratrmalar Dergisi, Cilt 1, No 3, 1993, s. 159-173. 247. Kololu, Orhan, "Yeni Bir Tantma Politikasnda Yaplmamas Gerekenler", Trkiye Tantma Sempozyumu, Ankara, 16-17 Mays 1989, Ankara, 1989, s. 182-186. 248. Mete, zzettin, Tarihimizin htiam ve Cihandaki Yerimiz, stanbul, Trkiye Basmevi, 1967. 249. Oba, Ali Engin, "Trkiye'nin Avrupa'da Tantlmas", Marmara letiim Dergisi, No 3, Temmuz 1993, s. 17-22. 250. Purta, Frat, "Uluslararas likilerde maj erevesinde Trk-Alman likileri", Yeni Forum, Cilt 17, No 326, Temmuz 1996, s. 18-22. 251. Soysal, smail, "Trkiye'nin Milletleraras Alanda Tantlmas Sorunu", D Politika, Cilt 5, No 1, 1975, s. 44-51 ve 123-130. 252. Soysal, smail ve Hamit Batu, "Trk'n Tantlmas", D likiler Belleteni, No 10, Temmuz 1965, s. 8-13. 253. Sylemez, Yksel, "Trk D Politikasnn Tantlmas", Trkiye Tantma Sempozyumu, Bildiriler, Ankara, Babakanlk Basn Yayn ve Enformasyon Genel Mdrl, 1989, s. 12-24. 254. Tahan, Seyfi, "Trkiye'nin Siyasal Tantmas", Trkiye Tantma Sempozyumu, Ankara, 16-17 Mays 1989, Ankara, 1989, s. 217-224. 255. Yaln, Aydn, "Kapal Toplumlar ve Trkiye'nin Tantlmas", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 29, No 3-4, Eyll-Aralk 1974, s. 33-51. 256. Ylmaz, Mustafa, "1923-1938 ngiliz Basn'nn Genel Olarak Deerlendirilmesi ve Basnda kan Trkiye zerine Yazlar ndeksi", Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Cilt 10, No 28, Mart 1994, s. 157-207. E. Trk Diplomasisi

257. Altu, Ylmaz, "Trk Diplomasisinin Bat, Dou ve Gney Dnyalarna Bak", Boazii, No 4, Ekim-Aralk 1990, s. 10-13. 258. Altu, Ylmaz, "1798 Ylna Ait Bir Trk Diplomasi Belgesi", stanbul niversitesi Hukuk Fakltesi Mecmuas, Cilt 45-47, No 1-4, 1979-1981, s. 249-260. 259. Atav, Trkkaya, "Trk-Osmanl Paleografisi ve Diplomasisi", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 24, No 4, Aralk 1968, s. 307-313. 260. Girgin, Kemal, Osmanl ve Cumhuriyet Dnemleri Hariciye Tarihimiz, Tekilat ve Protokol, Ankara, TTK, 1992. 261. Gze, Ergun, "Diplomasimizin Messeseleri", Trk Dnyas, Cilt 2, No 7, Austos 1980, s. 167-183.

262. Horniker, Arthur Leon, "Osmanl-Trk Diplomasisi" (ev. Refet Y. Balata), Tarih ncelemeleri Dergisi, No 4, 1989, s. 193-209. 263. kizer, Ylmaz, "Hariciye Meslei", Dileri Belleteni, No 1, Temmuz 1964, s. 70-75. 264. Ortayl, lber, "Trk Dileri Memuru", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 536-538. 265. Soysal, smail (yay. haz.), ada Trk Diplomasisi: 200 Yllk Sre: Sempozyuma Sunulan Tebliler, 15-17 Ekim 1997, Ankara, TTK, 1999. 266. Soysal, smail, "Cumhuriyet Dneminde Trk Diplomasisi", XII. Trk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, IV. Cilt, Ankara, TTK, 1999, s. 1443-1468. 267. imir, Bilal, "Atatrk'n Elileri zerine", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 539-547. 268. Tuncer, Hner, "Cumhuriyet'in Kurulu Dneminde Trk Diplomasisi", Dr. Hadiye Tuncer'e Armaan, Hner Tuncer (der.), Ankara, Sanat Kitabevi, 1999, s. 115-130. II. ATATRK DNEM TRK DI POLTKASI (1919-1938) Ayrca bkz. 268, 557, 605, 610, 614, 627, 863, 875, 876, 889, 900, 901, 909, 910, 911, 913, 927, 930, 932, 934, 935, 947, 1002, 1003, 1017, 1064, 1070, 1097, 1102, 1110, 1124, 1128, 1133, 1138, 1142, 1143, 1157, 1166, 1178, 1179, 1203, 1204, 1205, 1210, 1283, 1313, 1743, 1748, 1771. A. Kurtulu Sava Dneminde D Politika

Ayrca bkz. 30, 246, 289, 336, 451, 492, 629, 630, 631, 891, 894, 898, 902, 903, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 924, 928, 929, 933, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 1079, 1145, 1323, 1330, 1713-1724, 1775, 2133, 2142. 269. Ada, Serhan, "Kurtulu Savanda Diplomasi ve Askeri Yardm: Fransz ve talyan Askeri Yardmlar", kinci Askeri Tarih Semineri, Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Ett Bakanl, 1985, s. 338-352. 270. Akarslan, Mediha, "Mudanya Mtarekesi'nin Trk D Politikasndaki Yeri ve nemi", Askeri Tarih Blteni, Cilt 21, No 41, Austos 1996, s. 66-72. 271. Akarslan, Mediha, "Mudanya Mtarekesi'nin Trk D Politikasindaki Yeri ve nemi", Uluda niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi Dergisi, Cilt 13, No 1-2, Mart-Kasm 1992, s. 151-160. 272. Akarslan, Mediha, Milli Mcadele Devrinde Trk D Politikas, Bursa, Uluda niversitesi Glendirme Vakf Yayn, 1990. 273. Aksanyar, Necati, "Milli Mcadele Dneminde Trk-Sovyet likileri", Trk Yurdu, Cilt 10, No 31, Mart 1990, s. 53-58. 274. Akyz, Yahya, Trk Kurtulu Sava ve Fransz Kamuoyu, 1919-1922, Ankara, TTK Yaynlar, 1988.

275. Aras, Tevfik Rt, "Anadolu'nun Emperyalist Bat'ya Cevab" (ev. Zafer skl), Tarih ve Toplum, No 14, ubat 1985, s. 25-28. 276. Armaolu, Fahir, "Ali Fuat Cebesoy ve Milli Mcadele'de Trk-Sovyet likileri", Ali Fuat Cebesoy'u Anma Paneli, 10 Ocak 1994, Ankara, Atatrk Aratrma Merkezi, 1997, s. 5-15. 277. Atav, Trkkaya, "Trk D Politikas zerine Dnceler", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 24, No 1, Mart 1969, s. 95-121. 278. Ate, Toktam, "Ulusal Kurtulu Savanda Trk D Politikas", Trk D Politikasnda Sorunlar, stanbul, Der Yaynevi, 1989, s. 1-24. 279. Avc, Cemal, "Milli Mcadele Dneminde Trk-Ermeni ve Grc likileri", Atatrk Yolu, Cilt 4, No 13, Mays 1994, s. 1-10. 280. Aydemir, evket Sreyya, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paa 1914-1922, stanbul, Remzi Kitabevi, 1972. 281. Baykal, Hlya, "Kurtulu Sava'nda Trk-Fransz likileri ve Bir Fransz; Trk Dostu Albay Mougin", Atatrk Yolu, Cilt 2, No 7, Mays 1991, s. 457-510. 282. Bayraktar, Bayram, "Kurtulu Sava'nda ngiltere'nin Orta Dou Politikasna Bir Model: Anzavur Ayaklanmas", Askeri Tarih Blteni, Cilt 19, No 37, Austos 1994, s. 123. 283. Canl, Mehmet, "Milli Mcadele Dneminde Amerikan ark- Karib Muavenet Cemiyeti'nin Anadolu'daki Baz Faaliyetleri", Askeri Tarih Blteni, Cilt 20, No 38, ubat 1995, s. 42-49. 284. ada, Haluk, "Sivas Kurultay ve Trk-Fransz likileri", mece, Cilt 1, No 7, Eyll 1985, s. 2-4. 285. Dastan, Adil, "Milli Mcadele'de Mustafa Suphi Olay", Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Cilt 12, No 34, Mart 1996, s. 171-193. 286. Duran, Tlay, "Birinci Dnya Savanda Trk Diplomasisinin lk Baars: BrestLitovsk Hazrlklar-2", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, Cilt 12, No 70, Temmuz 1973, s. 3134. 287. Duran, Tlay, "Birinci Dnya Savanda Trk Diplomasisinin lk Baars: BrestLitovsk Hazrlklar-1", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, Cilt 12, No 69, Haziran 1973, s. 2226. 288. Duran, Tlay, "Birinci Dnya Savanda Trk Diplomasisinin lk Baars: BrestLitovsk Hazrlklar", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, Cilt 12, No 67-68, Nisan-Mays 1973, s. 43-49. 289. Giritli, smet, Mondros'tan Mudanya'ya, Svres'den Lausanne'a, Ankara, TTK, 1989. 290. Gotthard, Jaeschke, Kurtulu Sava ile lgili ngiliz Belgeleri (ev. Cemal Kprl), Ankara, TTK Yaynlar, 1991.

291. Gkmen, Ouz, "Milli Mcadele Yllarnda Trk D Politikas ve Bat Avrupa lkelerindeki Yansmas", stanbul niversitesi Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi Enstits Yll, No 3, 1988, s. 47-56. 292. Gyn, Nejat, " Milli Mcadele ve ada Avrupa Basnnda Yanklar", Askeri Tarih Blteni, Cilt 13, No 24, ubat 1988, s. 105-112. 293. Glmez, Nurettin, Kurtulu Sava'nda Anadolu'da Yeni Gn, Ankara, Atatrk Aratrma Merkezi, 1999. 294. Hlag, M. Metin, "Trk Kurtulu Sava Dnemi Trkiye-slam Mnasebetleri", Atatrk Yolu, Cilt 4, No 13, Mays 1994, s. 11-25. 295. Karabekir, Kazm, stiklal Harbimiz, stanbul, Trkiye Yaynevi, 1969. 296. Kasalak, Kadir, "Milli Mcadele Balarnda Trk-Rus likileri", Askeri Tarih Blteni, Cilt 19, No 37, Austos 1994, s. 24-33. 297. Kaya, kr, "1925 Ylnda Dnya Siyaseti ve Trkiye", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 42, Austos 1988, s. 33-36. 298. Kazm, mer, Kurtulu Sava Yllarnda Ankara-Berlin Hatt: Versailles Andlamasna Kar Alman-Kemalist Komplo (ev. Durmu Ylmaz), Konya, Alagz Yayn, 1994. 299. Keskin, Mustafa, Hindistan Mslmanlarnn Milli Mcadelede Trkiye'ye Yardmlar, 1919-1923, Kayseri, Erciyes niversitesi, 1991. 300. Konuku, Enver, "Ali Suad'n Wilson'a Ak Mektubu, 1919", Uluslararas kinci Atatrk Sempozyumu, II. Cilt, Ankara, Atatrk Aratrma Merkezi, 1996, s. 1263-1270. 301. Kstkl, Nuri, "Kbrs Trklerinin Milli Mcadele'ye Katklar", kinci Uluslararas Kbrs Aratrmalar Kongresi, 24-27 Kasm 1998, Cilt II, Gazimausa, DA Kbrs Aratrmalar Merkezi, 1999, s. 131-142. 302. Kuran, Ercment, "Milli Mcadele ve Amiral Bristol", D Politika, Cilt 10, No 1, Mart 1983, s. 34-41. 303. Kurtulu Savamz: 1919-1922, Ankara, Dileri Bakanl, 1973. 304. Melek, Kemal, Dou Sorunu ve Milli Mcadelenin D Politikas, stanbul, Boazii niversitesi Yaynlar, No 149, 1978. 305. Meray, Seha L. ve Osman Olcay (der.), Osmanl mparatorluunun k Belgeleri: Mondros Brakmas, Svres Antlamas, lgili Belgeler, Ankara, ASBF Yaynlar, 1977. 306. zgldr, Yavuz, "1919-1923 Dnemi Trk D Politikasnda Grlen Gelimeler ve Sonularnn Deerlendirilmesi", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, Cilt 5, No 1, 1995, s. 5063. 307. Sforza, Carlo, "Versay Antlamasndan Sonra Avrupa D Politikas, Mttefik Devletler ve Trkiye", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 30, Austos 1987, s. 30-45. 308. Sonyel, Salahi R., Kurtulu Sava Gnlerinde ngiliz stihbarat Servisi'nin Trkiye'deki Eylemleri, Ankara, TTK, 1995. lkeleri

309. Sonyel, Salahi R., Trk-Kurtulu Sava ve D Politika-II, Ankara, TTK, 1991. 310. Sonyel, Salahi R., Trk-Kurtulu Sava ve D Politika-I, Ankara, TTK, 1986. 311. Sonyel, Salahi R., "Kurtulu Sava Gnlerinde Bat Siyasamz, Nisan 1920-Mart 1921", Belleten, Cilt 45, No 177, Ocak 1981, s. 327-417. 312. Sonyel, Salahi R., Trk Kurtulu Sava ve D Politika, Mondros Brakmas'ndan Byk Millet Meclisi'nin Alna Kadar, Ankara, TTK, 1973. 313. Sonyel, ahin, "ngiliz Gizli Belgelerine Gre gal Gcnn Trkiye'de Son Gnleri ve Cumhuriyet'in Kuruluu", Belleten, Cilt 42, No 165, Ocak 1978, s. 104-146. 314. Sonyel, ahin, "Kurtulu Sava Gnlerinde Dou Siyasamz", Belleten, Cilt 41, No 164, Ekim 1977, s. 657-731. 315. Soyupak, Kemal, "1919-1922 Trk Kurtulu Savann Geliimi zerinde Askeri Dncenin Etkinlii", Askeri Tarih Blteni, Cilt 16, No 30, ubat 1991, s. 107-118. 316. Tepekaya, Muzaffer, "Birinci nn Zaferinin Trkiye'nin D Politikasndaki Etkileri", Trk Kltr, Cilt 35, No 411, Temmuz 1997, s. 10-15. 317. Tezel, Yahya Sezai, "Birinci Byk Millet Meclisi Anti-Emperyalist Miydi? Chester Ayrcal", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 25, No 4, Aralk 1970, s. 287-318. 318. Tunay, Mete, "Hatay Sorunu ve TBMM", Kanun-u Esasinin Yznc Yl Sempozyumu: 1876-1976, 9-11 Nisan 1976, Ankara, Siyasi limler Trk Dernei, s. 249282. 319. Trkkan, Ali hsan, "stanbul'un gali Srasnda Fransz Ortadou Kuvvetlerinin 1918 Ylndan Sonra gal ile lgili Raporu", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 23, Aralk 1998, s. 74-88. 320. Yel, Selma, "Mondros Mtarekesi ve ngiliz Politikas", Atatrk Yolu, Cilt 2, No 8, Kasm 1991, s. 723-731. 321. Yceer, Saime, "Kurtulu Sava'nda Trk D Politikas, 1919-1923", Askeri Tarih Blteni, Cilt 15, No 29, Austos 1990, s. 137-158. B. Lozan Bar Antlamas

Ayrca bkz. 289, 360, 627, 1316, 1349, 1408, 1441. 322. Abadan, Yavuz, Harp Sonu Muahedelerine Nazaran Lozan'n Hususiyetleri, stanbul, Arkada Matbaas, 1938. 323. Acarolu, Trker, "Lozan Andlamas Bibliyografyas", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 34, Temmuz 1970, s. 78-79.

324. Akarslan, Mediha, "Lozan Bar Andlamas ve Ekonomik Bamszlmz", Uluda niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi Dergisi, Cilt 14, No 1-2, Mart-Kasm 1993, s. 153-162. 325. Akbaba, skender, "Lozan Bar Andlamas", Askeri Tarih Blteni, Cilt 7, No 13, ubat 1982, s. 103-109. 326. Aktar, Ycel, "Lozan Bar Andlamas ve Bamszlmzdaki Yeri", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 96, No 261, Mart 1977, s. 72-85. 327. Altu, Ylmaz, "TBMM Gizli Celse Kaytlarna Gre 1921 Moskova Andlamasnn Akdinde Baz nemli Meseleler", stanbul niversitesi Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi Enstits Yll, No 1, 1986, s. 240-250. 328. Altu, Ylmaz, "Lozan'da Snrlar Sorunu", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 34, Temmuz 1970, s. 36-47. 329. Armaolu, Fahir, Amerikan Belgelerinde Lozan Konferans ve Amerika, Ankara, TTK, 1991. 330. Armaolu, Fahir, "Amerikan Belgelerinde Lozan Konferans ve Amerika", Belleten, Cilt 55, No 213, Austos 1991, s. 483-527. 331. Birsel, Mahmut T., "Byk Devlet Adam nn ve Lozan", Ege niversitesi ktisadi ve Ticari Bilimler Fakltesi Dergisi, Cilt 8, No 12, Austos-Eyll 1974, s. 47-57. 332. Birsel, Mahmut T., "Hukuu Gz ile Lozan", zmir Barosu Dergisi, No 2, Austos 1964, s. 5-7 ve 17. 333. Erendil, Muzaffer, "Harp-Siyaset likileri ve Lozan Antlamas", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 105, No 304, Temmuz 1986, s. 48-53. 334. Gyn, Nejat, "Lausanne Antlamas Arefesinde Bir Avusturyal Diplomatn Dnceleri", Osmanl Aratrmalar, No 2, 1981, s. 223-242. 335. Gl, Muhittin, "smet nn'nn lk Diplomatik Yllar; Mudanya ve Lozan", Kurtulu Savana Yn Verenler, Ankara, Gazi niversitesi, 1994, s. 13-28. 336. Ik, Hseyin, "Mttefiklerin Mondros Atekes Antlamas Dneminde lerimize Nasl Kartklar ve Binba Osman Nuri'nin Lozan Anlar", Askeri Tarih Blteni, Cilt 22, No 43, Austos 1997, s. 1-14. 337. Kodaman, Bayram, "Lozan Antlamas Hakknda Bir Deerlendirme, 24 Temmuz 1923", Ondokuz Mays niversitesi Eitim Fakltesi Dergisi, No 4, Aralk 1989, s. 5-11. 338. Langhorne, Richard, "Uluslararas Siyasal likiler erevesi inde Lozan", Atatrk Trkiye'sinde (1923-1983) D Politika Sempozyumu, 24 Ekim 1983, stanbul, Boazii niversitesi, 1984, s. 101-126. 339. Lozan, 1922-1923, Ankara, Dileri Bakanl, 1973. 340. Meray, Seha L., Lozan Bar Konferans, Tutanaklar-Belgeler, Takm I, Cilt 1, Kitap 1, Ankara, ASBF Yaynlar, 1969.

341. Msrlolu, Kadir, Lozan Zafer mi? Hezimet mi?, stanbul, Sebil Milli ve Dini Yaynlar Kulb Yaynlar, No 18, 1971. 342. nen, Mesut, "Atatrk ve Lozan Barnn Gerek Anlam ve Gnmzdeki Rol", Hukuk Aratrmalar, Cilt 3, No 3, Eyll-Aralk 1988, s. 43-47. 343. zman, M. Aydoan, "Lozan Andlamalarnda Ege Adalarnn Stats", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt LXIII, Temmuz-Aralk 1998, No 3-4, s. 197-206. 344. ztoprak, zzet, "Londra Konferans ve Trkiye Meselesinin Cereyan- Mzakerat", Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Cilt 11, No 33, Kasm 1995, s. 565-612. 345. Parla, Reha, Trkiye Cumhuriyeti'nin Uluslararas Temelleri: Lozan-Montr, Lefkoa, Tezel Ofset, 1985. 346. Sonyel, Salahi R., "Lozan'da Trk Diplomasisi: Eyll 1922-Austos 1923", Belleten, Cilt 38, No 149, Ocak 1974, s. 41-116. 347. imir, Bilal, Lozan Telgraflar, Cilt I-II, Ankara, TTK, 1990-1994. 348. Yavuz, Ahmet (der.), Yakndou Meseleleriyle lgili Lozan Bar Konferans Tutanaklar: 21 Kasm 1922 - 24 Temmuz 1923, Ankara, Dileri Bakanl, 1972. 349. 70. Ylnda Lozan Bar Antlamas Uluslararas Semineri, Ankara, nn Vakf, 1994.

C. Atatrk'n D Politikas ve Atatrk D Politika

Ayrca bkz. 30, 209, 267, 268, 289, 557, 614, 631, 852, 863, 875, 948, 963, 1055, 1131, 1139, 1190, 1212, 1283, 1623, 1720, 1726, 1746, 2040. 350. Akhtar, Shakil, "Atatrk ve Pakistan", Bugnk Pakistan ve Trkiye-Pakistan Kltr likileri, Ankara, Trkiye-Pakistan Kltr Dernei, 1988, s. 65-70. 351. Aksoy, Hidayet, "Atatrk'n Milli D Politikasnn Ama ve lkeleri", Kemalizm, Cilt 30, No 362, Eyll 1992, s. 25-28. 352. Aksoy, Hidayet, "Atatrk'n Milli D Politikasnn Ama ve lkeleri", Kemalizm, Cilt 27, No 336, Temmuz 1990, s. 15-20. 353. Aksoy, Hidayet, "Atatrk'n Milli D Politikasnn Ama ve lkeleri", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 106, No 312, Kasm 1987, s. 28-33. 354. Akin, Aptlahat, Atatrk'n D Politika lkeleri ve Diplomasisi, Ankara, TTK, 1991. 355. Ali Ekrem, Mehmet, "Atatrk Trkiyesi ile Romanya Arasndaki Diplomatik likilere Toplu Bir Bak", Atatrklk ve Modern Trkiye, Uluslararas Konferans, Ankara, Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi, 1999, s. 533-537.

356. Aliyev, Hamit, "Atatrk ve Sovyet-Trkiye Dostluk likileri", 1. Uluslararas Atatrk Sempozyumu, Al Konumalar-Bildiriler, Ankara, Atatrk Aratrma Merkezi, 1994, s. 1011-1019. 357. Aliyev, Hamit, "Kemal Atatrk'n Trkiye ile Sovyetler Birlii Arasnda Dostluun Kurulmas ve Salamlatrlmasndaki Rol", IX. Trk Tarih Kongresi, Bildiriler, Ankara, TTK, 1989, s. 1909-1916. 358. Aliyev, Hamit, "Kemal Atatrk'n Trkiye ile Sovyetler Birlii Arasnda Dostluun Kurulmas ve Salamlatrlmasndaki Rol", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 36, No 1-4, Ocak-Aralk 1981, s. 69-85. 359. Altu, Hikmet, "Atatrk, Milli Egemenlik ve Avrupa Topluluu", stanbul niversitesi Atatrk ve nklap Tarihi Enstits Yll, No 4, 1989, s. 97-107. 360. Altu, Ylmaz, "Atatrk ve Lozan Bar Konferansnn lk Devresi", Atatrk Aratrmalar Merkezi Dergisi, Cilt 4, No 11, Mart 1988, s. 417-436. 361. Altu, Ylmaz, "Atatrk'n D Politikas", Uluslararas Atatrk Konferans Teblileri, stanbul, Boazii niversitesi, 1981, s. 479-501. 362. Altu, Ylmaz, "Atatrk'n ve D Politikas", Harp Akademileri Blteni, Cilt 20, No 126, Haziran 1981, s. 13-17. 363. Altu, Ylmaz, "Atatrk'n D Politikas", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, Cilt 14, No 79-81, Nisan-Haziran 1974, s. 4-8. 364. Arar, smail, "Atatrk'n Amerikan Milletine Seslenii", Belleten, Cilt 45, No 178, Nisan 1981, s. 107-112. 365. Arat, Emin, Kemalizm; Yurtta Sulh, Cihanda Sulh, Ankara, Ayyldz Matbaas, 1969. 366. Armaolu, Fahir, "Atatrk Dneminde Trk-Amerikan likileri", Aratrmalar Merkezi Dergisi, Cilt 13, No 38, Temmuz 1997, s. 631-647. Atatrk

367. Armaolu, Fahir, "Atatrk'n D Politika lkeleri", Atatrk'n lmnn 50. Yl Sempozyumu, Ankara, Ankara niversitesi, 1989, s. 163-187. 368. Armaolu, Fahir, "Atatrk Diplomasisi", Kemalizm, Cilt 14, No 165, Nisan 1976, s. 20-21. 369. Armaolu, Fahir, "Atatrk ve D Politika", Forum, Cilt 16, No 231, 15 Kasm 1963, s. 9-12. 370. Arslan, Esat, "Amerikan stihbarat Belgelerinde Mustafa Kemal: Kiisel zellikleri ve Bir Grme", ada Trkiye Tarihi Aratrmalar Dergisi, Cilt 2, No 6-7, 1996-1997, s. 49-72. 371. Asrar, N. Ahmet, "Atatrk ve Muhammed Ali Cinnah", Bugnk Pakistan ve TrkiyePakistan Kltr likileri, Ankara, Trkiye-Pakistan Kltr Dernei, 1988, s. 42-48. 372. Atatrk, Gazi Mustafa Kemal, "Haziran 1920; nemli Mektuplar, ve D Siyasi Durum", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 30, Austos 1987, s. 4-7. 373. "Atatrk ve D Politika", Forum, Cilt 13, No 168, Nisan 1961, s. 21-23.

374. Atatrk'n Milli D Politikas, Ankara, Kltr Bakanl, 1992. 375. Balta, Nevin, "Atatrk Dnemi Trk D Politikas", Atatrk Dnce, Cilt 1, No 6, Ekim 1994, s. 12-15. 376. Batu, Hamit, "Atatrk izgisinde Trk D Siyaseti", Atatrk' Tanmak, stanbul 1985, stanbul, 1986, s. 17-24. 377. Bayur, Hikmet, "Kurtulu Sava Srasnda Atatrk'n D Siyasas", TTK Cumhuriyetin Ellinci Yl Dnm Semineri - Ankara 23-26 Ekim 1973, Ankara, TTK, 1975, s. 119-146. 378. Baylken, . Haluk, "Trk D Politikas ve Kuvvayi Milliye Ruhu", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 163, No 18, Ocak 1994, s. 72-78. 379. Boazii Yaynlar, Atatrk Trkiye'sinde (1923-1983) D Politika Sempozyumu, 24 Ekim 1983, stanbul, Boazii niversitesi, 1984. 380. elik, Edip, "D Politika Asndan Atatrk", Atatrk 100. Yl Konferanslar, stanbul, stanbul Devlet Mhendislik Mimarlk Akademisi, 1981, s. 75-87. 381. Danilov, Vladimir I., "Kemal Atatrk ve Sovyet-Trk likilerinin Olumas", IX. Trk Tarih Kongresi, Bildiriler, Ankara, TTK, 1989, s. 1901-1908. 382. Doru, Halime, "Byk Zaferin D Siyaset Bakmndan Sonular", 7. Milli Egemenlik Sempozyumu - Ktahya, 22 Nisan 1991, Ankara, TBMM, 1991, s. 28-32. 383. Faruq, Hanif, "Atatrk ve Pakistan", Trkiye Bankas Uluslararas Atatrk Sempozyumu, Bildiriler ve Tartmalar, Ankara, Trkiye Bankas, 1983, s. 605-629. 384. Feyziolu, Turhan, "Milli Kurtulu nderi Atatrk ve Milletleraras Etkisi", Atatrk Aratrmalar Dergisi, Cilt 3, No 7, Kasm 1986, s. 13-48. 385. Giritli, smet, "Nutuk'ta ve D Politika", Atatrk'n Byk Sylevi'nin 50. Yl Semineri, Ankara, 17-19 Ekim 1977, Ankara, 1980, s. 189-220. 386. Gnlbol, Mehmet, Atatrk'n D Politikas: Amalar ve lkeler, Ankara, TTK, 1992. 387. Gnlbol, Mehmet, "Yurtta Bar, Cihanda Bar", Atatrk Aratrmalar Merkezi Dergisi, Cilt 9, No 25, Kasm 1992, s. 9-25. 388. Gnlbol, Mehmet, "Atatrk ve D Politika", Atatrk Aratrmalar Merkezi Dergisi, Cilt 8, No 24, Temmuz 1992, s. 439-442. 389. Gnlbol, Mehmet, "Atatrk Dneminde Trk D Siyasas", Trk Dili, Cilt 30, No 347, Aralk 1980, s. 500-503. 390. Gnlbol, Mehmet, "Atatrk Dneminde Trkiye'nin D Politikas", Milletleraras Mnasebetler Trk Yll, 1961, s. 197-226. 391. Gnlbol, Mehmet ve Cem Sar, Atatrk ve Trkiye'nin D Politikas, 1919-1938, Ankara, Atatrk Kltr, Dil ve Tarih Yksek Kurumu, 1990.

392. Gnlbol, Mehmet ve mer Krkolu, "Atatrk Dnemi Trk D Politikasna Genel Bir Bak", Atatrk Aratrmalar Merkezi Dergisi, Cilt 1, No 2, Mart 1985, s. 451-473. 393. Gl, Abdullah, "Cumhuriyet Dnemi Trk D Politikas", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 2324, Eyll-Aralk 1998, s. 1311-1317. 394. Gngen, Cokun, "Atatrk D Politika zerine Grler", Deniz Kuvvetleri Dergisi, Cilt 97, No 515, Ekim 1981, s. 3-7. 395. Grkan, hsan, "Atatrk D Politikada Bar Dinamikler", stanbul niversitesi Atatrk lkeleri ve nklap Tarihi Enstits Yll, No 1, 1986, s. 372-374. 396. Hakov, Cengiz, "Atatrk ve Bulgaristan ile Trkiye Arasnda Yeni Siyasal-Diplomatik Mnasebetler", kinci Uluslararas Atatrk Sempozyumu, II. Cilt, Ankara, Atatrk Aratrma Merkezi, 1996, s. 1271-1280. 397. Halil, Ali, Atatrk D Politika, NATO ve Trkiye, stanbul, Gerek Yaynlar, 1968. 398. Hatipolu, Sleyman, "Atatrk ve Hatay'n Anavatana Katlmas", Tarih Dnyas Aratrmalar, No 102, Haziran 1996, s. 12-23. 399. Irmak, Sadi, Atatrk'n D Politika lkeleri, Ankara, TTK, 1987. 400. Irmak, Sadi, "Atatrk'n D Politika lkeleri", Atatrk Aratrmalar Merkezi Dergisi, Cilt 3, No 9, Temmuz 1987, s. 487-495. 401. Ik, Hasan Esat, "Atatrk-Uluslararas Dzen", Kemalizm, Cilt 32, No 383, Haziran 1994, s. 7-10. 402. Ik, Hasan Esat, "Atatrk-Uluslararas Dzen", Kemalizm, Cilt 30, No 358, Mays 1992, s. 12-15. 403. Ik, Hasan Esat, "Atatrk Uluslararas Dzen-D Politika", Uluslararas Atatrk Konferans, 2. Cilt, stanbul, Boazii niversitesi, 1981, s. 1-35. 404. Kaloyanidis, Vasil, "Atatrk'n Milletleraras likilerdeki Gr", Mimar Sinan niversitesi Dergisi, No 4, 1981, s. 66-70. 405. Karahasan, Mustafa Kemal, "Mustafa Kemal Atatrk'n Bar Felsefesi I Altnda Trkiye-Yugoslavya Dostluk likileri", XI. Trk Tarih Kongresi, VI. C., Ankara, TTK, 1994, s. 2535-2570. 406. Karatay, Baha Vefa, "Kemalist D Siyaset", Kemalist Atlm, Cilt 1, No 7, ubat 1982, s. 3-4. 407. Kni, Hasan, "Genel Politika Inda Cumhuriyet Dnemi Uzak-Dou likileri: 1923-1936", Atatrk Yolu, Cilt 3, No 11, Mays 1993, s. 271-277. 408. Kni, Hasan, "Atatrk'n D Politikayla lgili Grleri ve Uygulamalar", 100. Yl Atatrk Konferanslar, Ankara, 4-25 Mays 1981, s. 131-140. 409. Kni, Hasan, "Atatrk'n D Politikayla lgili Grleri", Etibank Blteni, No 28, Austos 1980, s. 167-183.

410. Kstkl, Nuri, "Misak- Milli ve Atatrk'n D Politika Hedefleri", Seluk niversitesi Sosyal Bilimler Enstits Dergisi, No 1, 1992, s. 123-127. 411. Kstkl, Nuri, "Atatrk, Misak- Milli ve D Trkler", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 111, No 333, Temmuz 1992, s. 31-35. 412. Kymen, Mehmet Altay, "Atatrk Trkiyesi ve Dnya", Belleten, Cilt 57, No 219, Austos 1993, s. 619-632. 413. Kurat, Akdes Nimet, "Atatrk ve Amerika Birleik Devletleri", Forum, Cilt 16, No 231, 15 Kasm 1963, s. 12-15. 414. Krkolu, mer, "Atatrk'n D Politikas ve Orta Dou", Atatrklk Sempozyumu, Gaziantep, Valilik, 1985, s. 19-28. 415. Krkolu, mer, "Atatrk'n D Politikasnn Tahlili: 1919-1938", Uluslararas Atatrk Sempozyumu, Ankara, 2-6 Kasm 1981, Ankara 1983, s. 90-99. 416. Lewis, Timothy ve Achilles Daund, "Atatrk ve ngiltere", Atatrk'n lmnn 50. Yl Sempozyumu, Ankara, Ankara niversitesi, 1989, s. 27-29. 417. Melek, Kemal, "Atatrk ve Milli Trk D Politikas 1919-1924", Yeni Dnyas, Cilt 7, No 78, Nisan 1986, s. 13-28. 418. Memi, Ekrem, "Atatrk ve D Politika", Atatrk Haftas Armaan, 10 Kasm 1990, Ankara, Genelkurmay Bakanl, 1990, s. 69-78. 419. Menemenciolu, Turgut, "Atatrk'n D Politikas ve Bunun kinci Dnya Sava'ndaki Uygulamas", stanbul niversitesi Siyasal Bilimler Fakltesi Dergisi, Cilt 1, No 1, 1983, s. 201-228. 420. Moiseyev, P. P., Kemal Atatrk ve Sovyet-Trk Ekonomik birlii, Ankara, TTK, 1989. 421. Nuza, Fehmi, "Atatrk'n D Siyaseti", Trk Kltr, Cilt 19, No 217, Kasm- Aralk 1980, s. 56-95. 422. Onulduran, Ersin, "Atatrk ve Trk D Politikas", Kemalizm, Cilt 32, No 383, Haziran 1994, s. 2-6. 423. Onulduran, Ersin, "Atatrk ve Trk D Politikas", Atatrk Haftas Armaan, 10 Kasm 1986, Ankara, Genelkurmay Bakanl, 1986 s. 177-179. 424. Onulduran, Ersin, "Atatrk ve Trk D Politikas", Sempozyumu, Van, Hakkari, 11-12 Ocak 1985, 1985, s. 89-90. Atatrk Milliyetilii

425. Oran, Baskn, "Atatrk'te ve Gnmzde Bamszlk ve Batllama Kavramlar", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 36, No 1-4, Ocak-Aralk 1981, s. 205-210. 426. zgiray, Ahmet, "Trkiye-Macaristan Siyasi likileri (1923-1938)", Ege niversitesi Tarih ncelemeleri Dergisi, No 12, 1997, s. 75-80. 427. ztrk, Ali Osman, "Alman Gzyle Atatrk'n D Politikas", Ata Dergisi, No 4, 1993, s. 83-92.

428. Pek, Halide, "Atatrk, D Politika ve Bar", Kemalizm, Cilt 30, No 364, Kasm 1992, s. 185-200. 429. Polat, Necip F., "Atatrk ve Trk D Politikasnn Yeniden Douu", Uluslararas likilerde Olaylar ve Yorumlar, Cilt 6, No 26, 1997, s. 21-24. 430. Potskhveriya, Boris, "Atatrk Zaman Trkiye D Politikasna likin Sovyet Ariv Yaynlar", 1. Uluslararas Atatrk Sempozyumu, Bildiriler, Ankara, Atatrk Aratrma Merkezi, 1994, s. 993-1000. 431. Saray, Mehmet, Atatrk ve Trk Dnyas, Ankara, TTK, 1995. 432. Saray, Mehmet, "Atatrk'n Sovyet Politikas", 1. Uluslararas Atatrk Sempozyumu, Bildiriler, Ankara, Atatrk Aratrma Merkezi, 1994, s. 977-991. 433. Saray, Mehmet, Atatrk'n Sovyet Politikas, stanbul, Acar Yaynlar, 1987. 434. Saray, Mehmet, "Atatrk'n Sovyet Politikas ve Trk-Sovyet Mnasebetleri Hakknda Baz Aklamalar", Doumunun 100. Ylnda Atatrk'e Armaan, stanbul, .. Edebiyat Fakltesi, 1981, s. 37-78. 435. Shpuza, Gazmend, "Atatrk ve Arnavutluk-Trkiye likileri", Atatrk Yolu, Cilt 3, No 11, Mays 1993, s. 311-322. 436. Shpuza, Gazmend, "Atatrk ve Arnavutluk-Trkiye likileri", Atatrk Yolu, Cilt 2, No 6, Kasm 1990, s. 335-347. 437. Soysal, smail, Atatrk'n Milli D Politikas, Cilt II, Ankara, TTK, 1981. 438. Soysal, smail, "Trkiye'nin Bat ttifakna Ynelii, 1934-1937", Belleten, zel Say, Cilt 45, No 177, Ocak 1981, s. 95-105. 439. imir, Bilal (haz.), Atatrk ve Yabanc Devlet Bakanlar, Ankara, TTK, 1993. 440. imir, Bilal, ngiliz Belgelerinde Atatrk, 1919-1938, IV. Cilt: Ekim 1921 - Ekim 1922, Ankara, TTK Yaynlar, 1984. 441. imir, Bilal, Atatrk ile Yazmalar, Ankara, Kltr Bakanl, 1981. 442. imir, Bilal, "Atatrk'n Yabanc Devlet Adamlaryla Grmeleri, Yedi Belge (19301937)", Belleten, Cilt XLV, Say 177, Ocak 1981, s. 157-207. 443. imir, Bilal, ngiliz Belgelerinde Atatrk, 1919-1938, III. Cilt: Ocak - Eyll 1921, Ankara, TTK Yaynlar, 1979. 444. imir, Bilal, ngiliz Belgelerinde Atatrk, 1919-1938, II. Cilt: Nisan - Aralk 1920, Ankara, TTK Yaynlar, 1975. 445. imir, Bilal, ngiliz Belgelerinde Atatrk, 1919-1938, I. Cilt: Nisan 1919 - Mart 1920, Ankara, TTK Yaynlar, 1972. 446. Taray, Cemal Hsn, "Lozan Anlamas Mnasebetiyle Atatrk ve D Politika", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 34, Temmuz 1970, s. 48-49.

447. Tarihi Gelimeler inde Trkiye'nin Sorunlar Sempozyumu, Bildiriler, Ankara, 8-9 Mart 1990, Ankara, 1992, s. 19-58. 448. Tahan, Seyfi, "Atatrk'n D Politikas", Atatrk ve Cumhuriyet Dnemi Trkiyesi, Ankara, TOBB, 1981, s. 106-125. 449. Tekdemir, Yaar, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh Anlay ve Kreselleen Dnyadaki Yeri", Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Cilt 14, No 40, Mart 1998, s. 319-321. 450. Tevetolu, Fethi, "Atatrk'n Sovyet Politikas", Trk Kltr, Cilt 3, No 24, Kasm 1964, s. 28-31. 451. Turan, erafettin, "Mondros Mtarekesi Ertesinde Mustafa Kemal'in Orduya, Siyasete ve ngilizlerin Tutumuna likin Dnceleri", Belleten, Cilt 46, No 182, Nisan 1982, s. 337-346. 452. Trke, Mustafa, "Atatrk Dneminde Trkiye'nin Blgesel D Politikalar, 19231938", Atatrklk ve Modern Trkiye, Uluslararas Konferans, Ankara, Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi, 1999, s. 129-142. 453. Velikov, Stefan, "Kemal Atatrk ve Bulgaristan", VIII. Trk Tarih Kongresi, Ankara, TTK, 1983, s. 1865-1876. 454. Versan, Vakur, "Atatrk'n D Politikas", Kemalizm, Cilt 25, No 288, Temmuz 1986, s. 1-3. 455. Versan, Vakur, "Atatrk'n D Politikas", Atatrk ve Bugnn Trk Genlii Paneli, stanbul, 12 Kasm 1985, 1986, s. 43-47. 456. Yalazan, Talat, "Atatrk'n D Siyaset lkeleri", Kemalizm, Cilt 27, No 326, Eyll 1989, s. 13-17. 457. Yalazan, Talat, "Atatrk'n D Siyaset lkeleri", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 107, No 318, Kasm 1988, s. 101-105. 458. Yaln, E. Semih, "Mustafa Kemal Paa'nn Yusuf Kemal Heyeti Vastasyla Batl Devletler Nezdinde Yapt Bar Teebbs, 7 ubat - 3 Nisan 1922", Askeri Tarih Blteni, Cilt 21, No 40, ubat 1996, s. 17-42. 459. Ylmazelik, brahim, "Atatrk'n D Trkler Politikas ve D Trkler", Trk Dnyas Tarih Dergisi, Cilt 8, No 89, Mays 1994, s. 35-45. III. KNC DNYA SAVAI DNEM TRK DI POLTKASI (1939-1945)

Ayrca bkz. 419, 583, 624, 842, 846, 854, 879, 885, 886, 904, 912, 936, 938, 1206, 1235, 1236, 1734, 1745, 1756, 1771, 2088, 2229. 460. Akaln, Cevat, "Cevat Akaln'n Anlar: 2. Dnya Sava'nn lk Yllar, 19391941", Belleten, Cilt 56, No 217, Aralk 1992, s. 985-1079. 461. Avc, Orhan, "kinci Dnya Sava Yllarnda Trkiye'nin D Politikas", Askeri Tarih Blteni, Cilt 21, No 41, Austos 1996, s. 163-183.

462. Avar, Servet, "kinci Dnya Sava ve smet nn'nn Uygulad D Politika", Altnc Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Sunulmayan Bildiriler, kinci Dnya Harbi ve Trkiye, Ankara, Genelkurmay Bakanl, 1999, s. 557-575. 463. Can, Mesut Hakk, "kinci Dnya Sava'nn Trk D Politikas ve Ulusal Gvenlik Stratejilerine Etkileri", Altnc Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Sunulmayan Bildiriler, kinci Dnya Harbi ve Trkiye, Ankara, Genelkurmay Bakanl, 1999, s. 123-138. 464. Deringil, Selim, Denge Oyunu: kinci Dnya Sava'nda Trkiye'nin D Politikas, stanbul, Tarih Vakf Yurt Yaynlar, 1994. 465. Dnmez, Berna, "kinci Dnya Sava'nn Son Dneminde Trk D Politikas, 19431945", Altnc Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Sunulmayan Bildiriler, kinci Dnya Harbi ve Trkiye, Ankara, Genelkurmay Bakanl, 1999, s. 509-521. 466. Elvangen, Yldz, kinci Dnya Sava'nn Sebepleri ve Trkiye'deki Yansmalar, Krkkale, Krkkale niversitesi, 1998. 467. Erendil, Muzaffer, "kinci Dnya Harbi'nde Trkiye'nin Harp Politikas ile Siyasal ve Askeri G likileri", Altnc Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Sunulmayan Bildiriler, kinci Dnya Harbi ve Trkiye, Ankara, Genelkurmay Bakanl, 1999, s. 337-354. 468. Esmer, Ahmet kr, "Yalta'da Trkiye", Siyasi limler Mecmuas, Cilt 24, No 288, Mart 1955, s. 433-435. 469. Gl, Mustafa, "kinci Dnya Sava Srasnda Mttefikler Arasnda Yaplan nemli Toplantlarda Trkiye", Altnc Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Sunulmayan Bildiriler, kinci Dnya Harbi ve Trkiye, Ankara, Genelkurmay Bakanl, 1999, s. 33-44. 470. kinci Dnya Sava Yllar, 1939-1946, : Trkiye D Politikasnda 50 Yl, Ankara, Dileri Bakanl, 1973. 471. Kurat, Yulu Tekin, "Kahire Konferans Tutanaklar, 4-7 Aralk 1943 ve Trkiye'yi Savaa Sokma Giriimleri", Belleten, Cilt 47, No 185, Ocak 1983, s. 295-338. 472. zgldr, Yavuz, "kinci Dnya Sava'nda Trk D Politikasn Belirleyen ki Antlama ve Sonular: Trk-ngiliz-Fransz ttifak Antlamas ve Trk-Alman Dostluk ve Saldrmazlk Antlamas", Altnc Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Sunulmayan Bildiriler, kinci Dnya Harbi ve Trkiye, Ankara, Genelkurmay Bakanl, 1999, s. 83-91. 473. Sencer, Muammer (ev.), Almanya Dileri Bakanl Arivinden Almanya'nn Trkiye Politikas, 1941-1943, stanbul, May Yaynlar, 1968. 474. Trkmen, Zekeriya, "Trk Basnnda kan Haberlere Gre kinci Dnya Sava Yllarnda Trkiye Cumhuriyeti'ni Sava Ortamna ekme Gayretleri", Altnc Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Sunulmayan Bildiriler, kinci Dnya Harbi ve Trkiye, Ankara, Genelkurmay Bakanl, 1999, s. 99-121. 475. lman, Haluk, "ki Cihan Sava Arasnda (1923-1938)", Forum, Cilt 13, No 150, 1 Temmuz 1960, s. 9-11. 476. stnkaya, Zeki, "kinci Dnya Harbinde Trkiye", Ordu Dergisi, Cilt 75, No 179, Eyll 1956, s. 14-43.

477. Weisband, Edward, kinci Dnya Sava'nda nn'nn D Politikas (ev. Mehmet Ali Klbay), stanbul, Milliyet Yaynlar, 1974. 478. Yazc, Fahri (ev.), Tahran-Yalta ve Potsdam Konferanslar Gizli Belgeleri, stanbul, Sinan Yaynlar, No 14, 1972. IV. SOUK SAVA DNEM TRK DI POLTKASI (1945-1991) A. Bat ve Trkiye 1. Genel Ayrca bkz. 203, 604, 952, 1183. 479. Ate, Toktam, "D Siyasetimizin Sorunlar", ktisat Dergisi, Cilt 25, No 145, Temmuz 1976, s. 3-6. 480. Baylken, . Haluk, "Trkiye'nin D Politikas", D Politika, Cilt 3, No 1, Mart 1973, s. 3-19 ve 67-82. 481. Bazolu Sezer, Duygu, "Souk Sava Dnemi ve Trkiye'nin ttifaklar Politikas", ada Trk Diplomasisi, 200 Yllk Sre, Sempozyuma Sunulan Tebliler, Ankara, Trk Tarih Kurumu, 1999, s.441-464. 482. Coulognier, Jean, "Bugnn Dnyasnda Trkiye" (ev. Ahmet Onur), Stratejik Etdler Blteni, Cilt 13, No 66, Nisan 1979, s. 109-119. 483. "Cumhurbakanl 'Gizli' Tutanaklarnda Trk D Politikas, 1950-1960", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 21, Ekim 1998, s. 94-99. 484. aml, brahim, Dnya Olaylar ve D Politikamz, Ankara, TYKO Matbaas, 1969. 485. "Demirel Hkmeti'nin Program'nn D Politika ile lgili Blmleri", D Politika, Cilt 4, No 4, Mart 1974, s. 76-80 ve 167-171. 486. D Siyaset Belgeleri: 31 Mart 1975-1 Mart 1976, Ankara, Babakanlk, 1976. 487. Ecevit, Blent, Trkiye'nin Uluslararas likileri, Ankara, CHP Genel Merkez Brosu Yayn, 1979. 488. Gnlbol, Mehmet, "Deien Dnya ve Trkiye", Forum, Cilt 20, No 335, 15 Mart 1968, s. 10-11. 489. Gnlbol, Mehmet ve Haluk lman, "Trk D Politikasnn Yirmi Yl", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 21, No 1, Mart 1966, s. 143-182. 490. Halefolu, Vahit, "Trkiye'nin Bat ile likileri", Dileri Bakanl Belleteni, No 11, Kasm 1984, s. 68-72. 491. ksel, Settar F., "Deien Dnya Dzeni ve Trkiye", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, Cilt 14, No 82-84, Temmuz-Eyll 1974, s. 64-67. 492. Kenan, Ali, "D Politika", Forum, Cilt 14, No 172, Haziran 1961, s. 13-15.

493. Manisal, Erol, "Trkiye'nin D Ekonomik ve Politik likilerinde Seenekler", ktisat Dergisi, Cilt 29, No 181, Temmuz 1979, s. 5-14. 494. Orkunt, Sezai, "ttifaklar Aras likiler ve Trkiye", D Politika, Cilt 4, No 1, Mart 1974, s. 20-32 ve 78-90. 495. Pamirtan, kr, Dnya Barnda Trkiye ve Menderes, stanbul, Samim Griz Sadk zaygen Matbaas, 1955. 496. Soysal, smail, "Uluslararas Siyasal Konjonktrde Deimeler ve Trkiye'nin D Politikas, 1923-1983", D Politika, Cilt 10, No 4, Ekim 1983, s. 33-47 497. entrk, Tahir, "Trkiye'nin D likileri", Amme daresi Dergisi, Cilt 19, No 2, Haziran 1986, s. 29-60. 498. Tahan, Seyfi, "1984 Sonunda Trkiye'nin D likilerine Bir Bak", D Politika, Cilt 11, No 4, Aralk 1984, s. 3-16. 499. Trke, Alparslan, "D Politika Gelimeleri-2", Tre, Cilt 4, No 19, Aralk 1972, s. 35. 500. Trke, Alparslan, "D Politika Gelimeleri-1", Tre, Cilt 4, No 18, Kasm 1972, s. 38. 2. NATO

Ayrca bkz. 95, 114, 137, 563, 593, 832, 1741, 1825, 1831, 1832, 1902, 2050. 501. Akipek, lhan, "NATO Kuvvetler Szlemesine Gre Vazife Kavram ve Trkiye'deki Tatbikat", Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, Cilt 24, No 1-4, 1967, s. 9-25. 502. Alacakaptan, Aydn (haz.), Atlantik ttifak, 3.Bask, Ankara, Trk Atlantik Andlamas Dernei, 1991. 503. Alacakaptan, Aydn, "Trk D Politikasnda NATO'nun Yeri", NATO Savunma ve Eitim Ynleri Sempozyumu, 5-6 Ocak 1984, 1984, s. 33-47. 504. Albayrak, Mustafa, "Trkiye'nin Kuzey Atlantik Pakt'na ye Olmas", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 113, No 340, Nisan 1994, s. 96-101. 505. Alsan, Zeki Mesud, "Mterek Emniyetin Tesisi Bakmndan Atlantik Camiasnn Rol", Ankara niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, Cilt 10, No 1-4, 1953, s. 1-32. 506. Arabacolu, Fehmi (ev.), "Trkiye'nin Yeni Ulusal Gvenlik Kavramnn Nato in nemi", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 15, No 73, Ocak 1981, s. 63-82. 507. Armaolu, Fahir, "Trkiye ve NATO", Forum, Cilt 13, No 193, 15 Nisan 1962, s. 1213. 508. Atav, Trkkaya, "Trkiye, Amerika'nn Tekelinde Olan NATO'dan kacaktr", Forum, Cilt 20, No 335, 15 Mart 1968, s. 12-14.

509. Bac, Hseyin, "Trkiye'nin NATO yeliini Hzlandran ki nemli Faktr: Kore Sava ve ABD Bykelisi George McGhee", ODT Gelime Dergisi, Cilt 18, No 1-2, 1991, s. 1-35. 510. Bar Dernei, 30. Ylnda NATO ve Trkiye, 2. Bask, stanbul, Bar Dernei Yaynlar, No 5, 1979. 511. Bayazt, Taner, "Trkiye Gerekleri ve NATO", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 15, No 74, Nisan 1981, s. 92-95. 512. Bayazt, Vural, "Nato'nun Gney Kanadnda Trkiye'nin nemi", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 16, No 79, Temmuz 1982, s. 57-62. 513. Birgi, Muharrem Nuri, "Atlantik Camiasndaki Gelimeler ve Trkiye", D Politika, Cilt 3, No 4, Aralk 1973, s. 3-10 ve 71-79. 514. Birhekimolu, Mehmet, "NATO ve Trkiye", Gksenin, 1968, s. 165-177. 515. Boran, Behice, "NATO'dan Niin kmalyz?", Forum, Cilt 20, No 335, 15 Mart 1968, s. 8-10. 516. Bula, Ali, "NATO inde Trkiye", slami Dnce, No 3, Haziran 1977, s. 3-8. 517. Carrington, Lord, "Trkiye ve NATO", stanbul niversitesi Blteni, Cilt 4, No 1-2, 1988, s. 20-23. 518. Ceylan, H. Hseyin, "NATO Uruna Kaybedilenler", slam, Cilt 4, No 39, Kasm 1986, s. 24-27. 519. iller, Tansu, "Trkiye ve NATO: Deiimler Girdabnda stikrar", NATO Dergisi, No 2, Haziran 1994, s. 3-6. 520. oygun, Kenan, "Trk Silahl Kuvvetlerinin NATO indeki Deeri", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 81, No 201, Mart 1962, s. 1-3. 521. Debbaolu, Ahmet, "NATO ve Trkiye Asndan Orta Dou Dengesi", Fikir ve Sanatta Hareket, Cilt 10, No 109-110, Ocak-ubat 1975, s. 14-31. 522. Ferguson, John, "NATO inde Yunanistan ve Trkiye", Forum, Cilt 15, No 203, 15 Eyll 1962, s. 23-24. 523. Giritli, smet, Neden NATO'ya Evet?, stanbul, AK Yaynlar, No 13, 1968. 524. Gnlbol, Mehmet, "D ve Etkenler Asndan NATO ve Trkiye", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 44, Mays 1971, s. 29-40. 525. Gnlbol, Mehmet, "D ve Etkenler Asndan NATO ve Trkiye", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 43, Nisan 1971, s. 34-41. 526. Gneri, Gltekin, "NATO Kuvvetleri Stats Anlamasnn Trkiye'de Tatbik ekli", Askeri Adalet Dergisi, Cilt 7, No 28, Ocak 1968, s. 4-15. 527. Kahraman, Kemal, "NATO'nun vey Evlad Trkiye", slam, Cilt 4, No 39, Kasm 1986, s. 21-23.

528. Kran, Muzaffer, NATO ile lgili Kanun ve Andlamalarmz, Ankara, Yldz Matbaas, 1957. 529. Kohen, Sami, "Yeni Dnya Dzeninde NATO'nun Deien Stratejisi ve Trkiye", Yeni Dnya Dzeni ve Trkiye (der. Sabahattin en), stanbul, Balam Yaynclk, 1994, s. 111-121. 530. Koru, Fehmi, "Krknc Ylnda NATO'nun Trk Savunma Platformlarnda Yeri", D Politika, No 6, Temmuz 1989, s. 220-225. 531. "NATO On Yanda", Dnya ve Trkiye, Cilt 10, No 106, 20 Nisan 1959, s. 6-12. 532. "NATO ve Kbrs Krizi", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 1, No 4, Aralk 1967, s. 23-37. 533. "NATO'nun Trkiye'ye ktisadi Yardm", stanbul Ticaret Odas Mecmuas, Cilt 4, No 177, 26 Ekim 1961, s. 1-2. 534. NATO'da 30 Yl, Ankara, Trk Atlantik Andlamas Dernei, 1983. 535. Orkunt, Sezai, "NATO ve Trkiye'nin Sorunlar", Bayrak, Cilt 3, No 36, Aralk 1967, s. 7-9 ve 16. 536. zgen, Hasan, "Trkiye Asndan nc Sava ve NATO Stratejisi", Gksenin, 1968, s. 178-189. 537. Sander, Oral, "Trkiye'nin NATO indeki Rol: Bir Yeni Perspektifler Devresi", NATO Dergisi, No 2, 1990, s. 25-29. 538. Sarnay, Yusuf, Trkiye'nin Bat ttifakna Ynelii ve NATO'ya Girii: 1939-1952, Ankara, Kltr ve Turizm Bakanl, 1988. 539. Shear, Harold E., "NATO'nun Gney Kanad: Sorunlar ve zellikler" (ev. Fahri eliker), Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 96, No 276, Aralk 1980, s. 17-27. 540. Solana, Javier, "Gei Dneminde NATO" (ev. Erdem Denk ve Sevim Ylmaztekin), Dnce Dalgas, Say 2, Aralk 1996, s. 34-37. 541. Turan, Cemil, "NATO ve Trkiye", Yarn, No 57, Mays 1986, s. 32-33. 542. Turan, lter, "ABD-SSCB'nin liki ve Politikalarnn NATO Sorumluluk Sahas Dnda Kalan Orta Dou Blgesi zerindeki Muhtemel Etkileri ve Trkiye", stanbul niversitesi letiim Fakltesi Dergisi, 1992-1993, s. 227-234. 543. Trk Atlantik Matbaaclk, 1970. Andlamas Dernei, Trkiye ve NATO, Ankara, Ajans-Trk

544. Trk Atlantik Dernei, NATO'da 30 Yl, 1952-82, Ankara, Trk Atlantik Dernei Yayn, 1983. 545. Trkiye i Partisi, Ulusal Bamszlk iin NATO'ya Hayr, stanbul, Trkiye i Partisi Yaynlar, No 18, 1978. 546. lman, Haluk, "NATO ve Trkiye", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 22, No 4, 1967, s. 143-167.

547. rn, Halil, NATO Alak Uu ss: Getirecekleri/ Gtrecekleri, Konya, yay. y., 1990. 548. stnel, Besim, "NATO, Avrupa'nn Entegrasyonu ve Trkiye", Forum, Cilt 14, No 172, Haziran 1961, s. 10-12. 549. Vohlstetter, Albert, "Detant'dan Sonra NATO ve Trkiye", 1980'lerde NATO Semineri, stanbul 4-5 Ekim 1983, stanbul, 1983. 550. Wolfowitz, Paul, "NATO'nun Gney Kanadnda Deien Stratejik evre; Baz Dnceler", Trkiye ve Mttefiklerinin Gvenlii Semineri, stanbul, 1979, stanbul, 1982, s. 151-155. 551. Yurdolu, hsan, NATO Hakknda Tahliller ve Dnceler: Atlantik Pakt, Niin ve Nasl Girdik?, stanbul, Yenilik Basmevi, 1956. 552. Yzbaolu, K., "NATO ve Trkiye", Forum, Cilt 5, No 50, 15 Nisan 1956, s. 7-10.

3. ABD'yle likiler

Ayrca bkz. 46, 137, 283, 302, 329, 330, 364, 366, 413, 508, 976, 1040, 1055, 1458, 1739, 2133, 2221. 553. Akarslan, Mediha, "1962 Kba 'Ekim Fzeleri' Bunalm ve Trkiye", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 114, No 344, Nisan 1995, s. 20-24. 554. Alleg, Henri, Sam Amca'ya Fatiha (ev. Zelin Artu), stanbul, Belge, 1992. 555. Altan, Mehmet, Sperler ve Trkiye: Trkiye'deki Amerikan ve Sovyet Yatrmlar, stanbul, AFA Yaynlar, 1986. 556. "Amerikan Yardmlar ve Trkiye", stanbul Ticaret Mecmuas, Cilt 69, No 5-6, Mays-Haziran 1953, s. 21-37. 557. Armaolu, Fahir, "Atatrk Dneminde Trk-Amerikan likileri", Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Cilt 13, No 38, Temmuz-Austos 1997, s. 631-647. 558. Armaolu, Fahir, "Amerikan Belgelerinde 27 Mays Olay", Belleten, Cilt 60, No 227, Nisan 1996, s. 203-227 . 559. Armaolu, Fahir, Belgelerle Trk-Amerikan Mnasebetleri: Aklamal, Ankara, TTK, 1991. 560. Armaolu, Fahir, "Trk-Amerikan Mnasebetleri", Son a, No 24, Haziran 1967, s. 27-35. 561. Ar, nder, Trkiye-ABD likilerinde ok Ynl Etkenler, stanbul, stanbul niversitesi Yaynlar, 1977.

562. Atamer, Hamdi, "lk Trk-Amerikan Mnasebetleri", Belgelerle Trk Tarihi Dergisi, No 2, Kasm 1967, s. 20-25. 563. Atav, Trkkaya, Amerika, NATO ve Trkiye, Ankara, Aydnlk Yaynevi, 1969. 564. Babu, Cneyt (yay. haz.), Bar ve Ulusal Bamszlk Asndan Savunma ve Ekonomik birlii Anlamas, Uak, Kardeler Matbaas, 1980. 565. Bayraktar, Halil, "Amerikan Emperyalizmi, Orta Dou ve Trkiye", Pnar, Cilt 7, No 83-84, Kasm-Aralk 1978, s. 58-62. 566. Behramolu, Namk, Trkiye - Amerika likileri, Demokrat Parti Dnemi, stanbul, Yar Yaynlar, No 13, 1973. 567. Canbolat, brahim, "Siyasal Gereklik Asndan Bir D Politika Analizi ve Clinton Dneminde Trk-ABD likilerinin Deerlendirilmesi", D Politika, Cilt 4, No 2, Temmuz 1993, s. 99-120. 568. aml, brahim, Dnya, Amerika, Trkiye ve Dier D Politika Yazlar, stanbul, Kpr Yaynlar, 1966. 569. Deer, Emin, "ABD Yardm ya da Emperyalizmin Aldatmacas", Halkoyu, Cilt 10, No 116, Haziran 1976, s. 6-12. 570. Demirel, Sleyman, "ABD ile likilerimiz", Herey Trkiye in, Trkiye'de Yeni Bir Dnem, Demokrasi, stikrar, Kalknma ve Dnya ile birlii, Ankara, Babakanlk Basmevi, 1993, s. 159-160. 571. Ergin, Sedat, "ABD'de Yeni Dnem ve Trkiye-ABD likileri zerine", ktisat, letme ve Finans, Cilt 7, No 80, 1992, s. 21-33. 572. Erhan, ar, Beyaz Sava: Trk-Amerikan likilerinde Afyon Sorunu, Ankara, Bilgi Yaynevi, 1996. 573. Eri, Metin, Amerikan, Rus Emperyalizmi, stanbul, Boazii Yaynlar, 1974. 574. Erier, Necmeddin, Trkiye'de Altnc Filo Hadiseleri ve Gevek Emperyalizm, stanbul, zdemir Basmevi, 1969. 575. Erolu, Hamza, "Trkiye-Amerika Birleik Devletleri kili birlii Anlamas", Milletleraras Mnasebetler Trk Yll, No 1, 1960, s. 23-64. 576. Erol, Mine, Birinci Dnya Sava Arifesinde Amerika'nn Trkiye'ye Kar Tutumu, Ankara, Bilgi Basmevi, 1976. 577. Gerger, Haluk, "Trk-Amerikan likilerinde Silah Alverii", Bilim ve Sanat, No 42, Haziran 1984, s. 12-15. 578. Gzen, Ramazan, Amerikan Kskacnda D Politika; Krfez Sava, Turgut zal ve Sonras, Ankara, Liberte, 2000. 579. Gzen, Ramazan, "Trk-Amerikan likileri ve Trk Demokrasisi", Liberal Dnce, Cilt 4, Say 13, K 1999, s. 87-108.

580. Grkan, hsan, "Trkiye-Amerika likileri", Trkiye Byk Millet Meclisi Dergisi, No 1, Eyll 1985, s. 18-21. 581. Halefolu, Vahit, "Frank Sinatra Doktrini ve Trkiye", D Ticarette Durum, No 20, Ocak-ubat 1990, s. 11-18. 582. Ik, hsan, "ABD ile likilerin Mant: Daha ok Bamllk, Daha Az Gven", D Politika, No 2, Temmuz 1988, s. 66-73. 583. Klal, Mehmet Ali, "Trk-Amerikan Diplomatik Mnasebetleri, 1939-1947", Son a, No 8, ubat 1962, s. 28-29. 584. Kirii, Kemal, "Trk-Amerikan likileri: Belirsizlikten Yaknlamaya", Avrasya Dosyas, ABD zel, Cilt 6, No 2, Yaz 2000, s. 68-90. 585. Koal, Cengiz, "ABD Trkiye'yi Niin Destekliyor?", Hava Kuvvetleri Dergisi, Cilt 75, No 327, Haziran 1997, s. 81-85. 586. Kni, Hasan, "1950-1955 Yllar Arasnda Amerikan Belgeleriyle Trk-Amerikan likileri", Avrasya Dosyas, Cilt 1, No 4, K 1994, s. 21-29. 587. Kprl, Orhan F., Tarihte Trk-Amerikan Mnasebetleri, Ankara, TTK, 1987. 588. Kprl, Orhan F., "Tarihte Trk-Amerikan Mnasebetleri", Belleten, Cilt 51, No 200, Austos 1987, s. 927-947. 589. Ksdem, Cemal, "Amerikallara Nazaran Akdeniz Jeopolitii", Donanma Dergisi, Cilt 64, No 399, Nisan 1952, s. 26-35. 590. Kurat, Akdes Nimet, "Trkiye ile ABD Arasndaki Mnasebetlere Ait Ariv Vesikalar", Tarih Aratrmas Dergisi, Cilt 5, No 8-9, 1967, s. 287-371. 591. Kurat, Akdes Nimet, Trk-Amerikan Mnasebetlerine Ksa Bir Bak, Ankara, Dou Matbaas, 1959. 592. Kutay, Cemal, Sam Amcaya Mektup Var!, stanbul, Alp Matbaas, 1955. 593. McGhee, George, ABD-Trkiye-NATO-Ortadou (ev. Belks orak), Ankara, Bilgi Yaynevi, 1992. 594. Migdalovitz, Carol, "Trkiye'nin Krt Sorunu ve ABD Politikas" (ev. Murat Gven), Avrasya Dosyas, Cilt 1, No 2, 1994, s. 119-137. 595. Okan, Oya, "Amerika'nn Dnya Devleti Olma abalar ve Trkiye", 500. Ylnda Amerika, stanbul, Balam Yaynlar, 1994, s. 155-164. 596. Orkunt, Sezai, Trkiye-Amerika Askeri likileri, stanbul, Milliyet Yaynlar, 1979. 597. zel, Soli, "Trk Demokrasisine Gveniyoruz, Mark Grossman", Gr, No 26, Haziran-Temmuz 1996, s. 24-32. 598. ztrk, Osman Metin, "Trkiye ve ABD'nin Kader Birlii", Yeni Forum, Cilt 17, No 322, Mart 1996, s. 2-4.

599. ztrk, Osman Metin, "Trkiye ve ABD Asndan ran'a Bak", Yeni Forum, Cilt 16, No 319, Aralk 1995, s. 2-6. 600. Perle, Richard, "Trkiye-ABD likileri ve Ekonomi Konusunda Bir Konuma", Kapital, Cilt 3, No 28, ubat-Mart 1988, s. 43-45. 601. Price, Philips, "Amerika Trkiye'ye Niin Yardm Ediyor?", Ordu Dergisi, Cilt 67, No 147, Eyll 1948, s. 230-234. 602. Rustow, Dankwart A., "ABD-Trk likileri (1946-1979)", Trkiye ve Mttefiklerinin Gvenlii Semineri, stanbul, 1979, stanbul, yay. y., 1982, s. 93-103. 603. Sander, Oral, Trk-Amerikan likileri: 1947-1964, Ankara, ASBF Yaynlar, 1979. 604. Sander, Oral, "Trkiye'nin Bat Balants: ABD ve Trkiye", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 34, No 1-4, Ocak-Aralk 1979, s. 63-86. 605. Sander, Oral ve Kurthan Fiek, ABD Dileri Belgeleriyle Trk-ABD Silah Ticaretinin lk Yzyl, 1829-1929, stanbul, ada Yaynlar, 1977. 606. Somuncuolu, Sadi, "Trkiye, ABD ve tesi", Tre, Cilt 7, No 52, Eyll 1975, s. 710. 607. Soysal, smail, "Trk-Amerikan likilerinin Ana izgileri", Belleten, Cilt 41, 1977. 608. Soysal, Mmtaz, "ABD'nin D Siyasetindeki Yeni Gelimeler ve Trkiye", Forum, Cilt 12, No 138, 15 Aralk 1959, s. 6-9. 609. Snmezolu, Faruk, ABD'nin Trkiye Politikas (1964-1980), stanbul, Der Yaynlar, 1995. 610. Szz, Necati, Trk-Amerikan likilerine Genel Bir Bak, 1923-1950, stanbul, Faklte Matbaas, 1992. 611. ahin, Haluk, Gece Gelen Mektup, Trk-Amerikan likilerinde Bir Dnm Noktas, stanbul, Cep Kitaplar, 1987. 612. amilolu, Ali Rasizade, Trkiye Asndan Truman Doktrini ve Stalin Diplomasisinin Hatalar (ev. Muhibbi Ahmedov), Ankara, TTK, 1991. 613. amilolu, Ali Rasizade, "Trkiye Asndan Truman Doktrini ve Stalin Diplomasisinin Hatalar" (ev. Muhibbi Ahmedov), Belleten, Cilt 55, No 212, Nisan 1991, s. 239-255. 614. imir, Bilal, "Trk-Amerikan likilerinin Yeniden Kurulmas ve Ahmet Muhtar Bey'in Washington Bykelilii, 1920-1927", Belleten, Cilt 41, No 162, Nisan 1977, s. 277-356. 615. Tunkanat, Haydar, kili Antlamalarn Yz, 2. Bask, Ankara, yay. y., 1970. 616. Tfekiolu, Hayati, "1950'de Trk-Amerikan likilerinin Trkiye'de Geni evrelerce Alglan Biimi", 500. Ylnda Amerika, stanbul, Baylam, 1994, s. 165-200. 617. Trkiye-ABD likilerinin Dn, Bugn, Yarn, stanbul, Harp Akademileri Yayn, 1994.

618. "Trkiye-Amerika: Trk D Politikasnn 'Gvenlik A' m?", Gr, No 37, EkimKasm 1998, s. 14-21. 619. Trkiye'de Maral Plan, 2. Bask, Ankara, Gne Matbaaclk, 1956. 620. Uslu, Nasuh, Trk-Amerikan likileri, Ankara, 21. Yzyl Yaynlar, 2000. 621. Uslu, Nasuh, Trk Amerikan likilerinde Kbrs, Ankara, 21. Yzyl Yaynlar, 2000. 622. Uslu, Nasuh, "1947'den Gnmze Trk-Amerikan likilerinin Genel Portresi", Avrasya Dosyas, ABD zel, Cilt 6, Say 2, Yaz 2000, s. 203-233. 623. Usluer, Ylmaz, "Trkiye ve ABD Arasndaki Savunma ve Ekonomik birlii Anlamas", M5 Savunma ve Silah Sistemleri, No 32, Nisan-Mays 1987, s. 8-11. 624. lman, Haluk, II. Dnya Savann Bandan Truman Doktrinine Kadar TrkAmerikan Diplomatik Mnasebetleri (1939-1947), Ankara, ASBF Yaynlar, 1961. 625. lman, Haluk, "Trk-Amerikan Yaknlamas ve Sovyetler Birlii", Forum, Cilt 13, No 165, ubat 1961, s. 11-14. 626. stn, Nevzat, Trkiye'deki Amerika, 2. Bask, stanbul, Var Yaynevi, 1968. 627. Van der Lippe, John M., "teki Lozan Antlamas; Amerikan Kamuoyunda ve Resmi evrelerinde Trk-Amerikan likileri Tartmas", 70. Ylnda Lozan Bar Antlamas Uluslararas Semineri, Ankara, nn Vakf, 1994, s. 61-92. 628. Yavuz, Turan, ABD'nin Krt Kart, stanbul, Milliyet Yaynlar, 1993. 629. Yaylaler, Din, "Amerika'nn Trkiye'de Politika Oluturma Sreci 1919-1923", Trk Yurdu, Cilt 18, No 133, Eyll 1998, s. 17-21. 630. Yaylaler, Din, "Trk-Amerikan likilerinde Amiral Mark Bristol'un Rol, 19191927", Trk Yurdu, Cilt 18, No 125, Ocak 1998, s. 38-43. 631. Yaylaler, Din, "Amerika'nn Kemalistler ile lk Temas", Trk Yurdu, Cilt 17, No 124, Aralk 1997, s. 10-13. 632. Yetkin, etin, Trkiye'de Askeri Darbeler ve Amerika, Ankara, mit Yaynclk, 1995.

4. Bat Avrupa'yla likiler

a. Avrupa rgtleriyle likiler i. Avrupa Konseyi Ayrca bkz. 789. 633. "Avrupa Konseyi'nde Trkiye", Avrupa Konseyi Dergisi, No 1, 1985, s. 26-28.

634. Batuk, Mehmet, "Avrupa Konseyi skan Fonu ve Trkiye", Avrupa Konseyi Dergisi, No 1, 1985, s. 21-24. 635. Halefolu, Vahit, "Trkiye-Avrupa Konseyi likileri", TBMM Dergisi, No 3, Ekim 1986, s. 28-29. 636. Tahan, Seyfi, "Trkiye ve Avrupa Konseyi", D Politika, Cilt 10, No 4, Ekim 1983, s. 3-9.

ii. Bat Avrupa Birlii ve Avrupa Gvenlii

Ayrca bkz. 95, 106, 114, 548, 680, 1831. 637. omak, Hasret, "Bat Avrupa Birlii", Stratejik Ettler Blteni, Cilt 28, No 89, Eyll 1994, s. 107-115. 638. Karaosmanolu, Ali, "Trkiye Bakmndan Avrupa Gvenlik Kimlii: Jeopolitik ve Demokratik Kltr", Liberal Dnce, Cilt 4, Say 13, K 1999, s. 72-74. 639. ahin, Recep, "Bat Avrupa Birlii ve Trkiye'nin Bat'ya Entegrasyonu Meselesi", Ankara Aydnlar Oca Blteni, No 3-4, Temmuz-Aralk 1987, s. 70-92. 640. Tahan, Seyfi, "Avrupa'nn Gvenlii ve Trkiye", D Politika Blteni, Cilt 3, No 1, Nisan 1991, s. 1-12. iii. AET-AT-AB -Genel Ayrca bkz. 63, 205, 235, 236, 548. 641. "AET-Trk Ortaklnn Gei Dnemi ve Topluluun Grleri", Bayrak, Cilt 17, No 51, Mart 1969, s. 14-15. 642. Akin, Mustafa, "Trkiye ile AET Arasnda mzalanan Ankara Andlamasnn Yrrle Giriinin 20nci Yl Dolaysyla Yaplan Konuma", Dileri Bakanl Belleteni, No 12, Aralk 1984, s. 49-54. 643. Aktan, Gndz, "Trkiye-AB: Dnden Yarna", Gr, No 37, Ekim-Kasm 1998, s. 22-28. 644. Aktan, Gndz, Trkiye-Avrupa Topluluklar likileri, Ankara, ATAUM, 1988. 645. Akta, Talip, "Trkiye-AT likileri: Uzun nce Yolda Drdnc Yl", Ekonomik Panorama, Cilt 4, No 17, 21 - 28 Nisan 1991, s. 18-20. 646. Akyol, Nihat, "AB Nezdinde Trkiye Daimi Temsilcisi Nihat Akyol Trkiye-AB likilerini KV Dergisi in Deerlendirdi", KV Dergisi, No 141, Mays-Austos 1998, s. 65-68

647. Alkin, Erdoan, Avrupa Topluluu Sosyalist lkeler, Trkiye, y.y., European Parliament, 1990. 648. Aral, Berdal, "Trk D Politikas Sylemine Eletirel Bir Yaklam: Trkiye-Avrupa Birlii Ortakl", Liberal Dnce, Cilt 4, Say 13, K 1999, s. 58-71. 649. AT'nun Cevab ve Yeni Tercihler, stanbul, Aydnlar Oca, 1990. 650. Avrupa Birlii Btnlemesinin Vard Nokta: 1996 Hkmetleraras Konferans ve Trkiye'nin Bu Gelimedeki Yeri, stanbul, KV Yaynlar, 1996. 651. Avrupa Ekonomik Topluluu ve Trkiye'yle likileri, Ankara, Milli stihbarat Tekilat, 1984. 652. "Avrupa Topluluu'na Genel Bak", ktisat Dergisi, No 271-272, Haziran-Temmuz 1987, s. 3-58. 653. "Avrupa Topluluu-Trkiye likilerine Ekonomik Bak", ktisat Dergisi, No 271-272, Haziran-Temmuz 1987, s. 115-131. 654. Avrupa Topluluu ve Trkiye, Ankara, Hazine ve D Ticaret Mstearl, 1991. 655. Avrupa Topluluklar Konusunda Tebliler, 1991/1992 Dnemi Hizmetii Eitim almalar, Eyll 1992, Ankara, Ankara, Babakanlk Hazine ve D Ticaret Mstearl, 1992. 656. Avrupa Trkiye-AT likilerini Nasl Gryor?, Ankara, TOBB, 1989. 657. Avrupa Yeniden Yaplanrken Trkiye, stanbul, Friedrich Ebert Vakf, 1997. 658. Ayberk, Ural, "Trkiye-AET likileri", Dileri Akademisi Dergisi, No 23, 1976, s. 52-57. 659. Ayhan, Cevat, "Viyana Kapsndan Avrupa Topluluu Kapsna", slam, Cilt 5, No 59, Temmuz 1988, s. 19-22. 660. Ayyldz, Tayyar, Avrupa Ekonomik Topluluu ve Trkiye, Ankara, Atatrk niversitesi Ziraat Fakltesi Yaynlar, No 201, 1975. 661. Baade, Fritz, "Avrupa Birlemi Devletleri erevesinde Trkiye ve Almanya", Trkiye ktisat Mecmuas, 1952, s. 25-36. 662. Bac, Hseyin, "AB ve Kbrs Politikalar Birlikte Dnlmeli", Ekonomik Denge, Cilt 2, No 7, Temmuz-Austos 1997, s. 28-31. 663. Bangeman, Martin, "AT ile Trkiye Arasndaki likiler", Trkiye ktisat, Cilt 2, No 5, Ekim 1989, s. 25-28. 664. Baydarol, M. Can, "Deien Dnya Koullar ve Trkiye-AT likileri", Denizat, Cilt 4, No 9-10, Eyll-Ekim 1990, s. 10-11 665. Baykal, Hlya, Atatrk adalama Ynnden Trkiye'nin Avrupa Topluluklarna Tam yelii, Ankara, TTK, 1988.

666. Bayraktar, Mehmet, "Sorunlaryla Trk-AT likileri", D Politika, No 4, Ocak 1989, s. 6-8. 667. Berker, Feyyaz, "Trkiye ve Avrupa Topluluu", KV Dergisi, No 92, Haziran 1991, s. 11-13. 668. Biber, smail, "Trkiye-Avrupa Topluluu likileri", Hava Harp Okulu Blteni, Cilt 7, No 18-19, Ekim 1988-ubat 1989, s. 20-24. 669. Bilici, Nurettin, Trkiye-Avrupa Birlii likileri: spanya Deneyimi Inda, Ankara, Turhan Kitabevi, 1997. 670. Birand, Mehmet Ali, "Avrupa-AT-Trkiye", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 14, No 116, ubat 1990, s. 24-27. 671. Birand, Mehmet Ali, Trkiye'nin Ortak Pazar Maceras (1959-1985), stanbul, Milliyet Yaynlar, 1985. 672. Birand, Mehmet Ali, Trkiye-AET likileri, stanbul, Milliyet Yaynlar, 1978. 673. Bleda, Tanu, "Trkiye-AET likileri", KV Dergisi, No 51, Ocak 1988, s. 17-21. 674. Bolat, mer, "Trkiye'nin Avrupa Birlii'ne Endekslenmi D Politikas", Trk Yurdu, Cilt 15, No 98, Ekim 1995, s. 25-32. 675. Bolat, mer (haz.), Gelecein Avrupas ve Trkiye'nin Konumu: Deien Dengeler ve Yeni Oluumlar, Senaryolar, stanbul, KV, 1991. 676. Bozer, Ali, "AT'na Hazrlklar", KV Dergisi, No 55, Mays 1988, s. 7-11. 677. Bozer, Ali, "Trkiye-Avrupa Topluluu likileri", TBMM Dergisi, No 5, Aralk 1987, s. 22-29. 678. Bozkurt, mer (der.), Avrupa Topluluu ve Trkiye, Ankara, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits, 1987. 679. Bozkurt, Veysel, Trkiye ve Avrupa Topluluu, stanbul, Alternatif niversite, 1992. 680. Canbolat, brahim S., "Yeni Avrupa Yaplanmas ve Trkiye", Avrupa Aratrmalar Dergisi, Cilt 3, No 1-2, 1993-1994, s. 69-85. 681. Canbulut, eyma pek, "Son Gelimelerin Inda Trkiye-Avrupa Birlii likileri", Trk-, No 323, Nisan 1997, s. 26-29. 682. Cankorel, Bilge, "Trkiye-AT likileri", veren, Cilt 29, No 11, Austos 1991, s. 1215. 683. Celasn, Tunya (haz.), Trkiye-Avrupa Birlii Kurumsal birlii, stanbul, KV, 1996. 684. Cillov, Haluk, "AET ile Ortaklmzn 10 Yl", Trkiye-AET Ortaklnn 10. Yl, 10-11 Eyll 1973, stanbul, KV, 1973, s. 77-105. 685. Cornell, Erik, Trkiye Avrupa'nn Eiinde (ev. Glseren Ergn), stanbul, Cem Yaynevi, 1998.

686. alayangil, hsan Sabri, "Trkiye'nin Avrupa Topluluuna yelii zerine Bir Konuma", D Politika, No 2, Temmuz 1988, s. 135-141. 687. alayangil, hsan Sabri, "Zaman Gemeden Avrupa'daki Yerimizi Almalyz", stanbul Sanayi Odas Dergisi, No 58, Aralk 1970, s. 5-7. 688. am, Esat, "Avrupa Topluluu ve Trkiye", ktisat Dergisi, No 313, Mart-Nisan 1991, s. 17-20. 689. am, Esat, "Avrupa Topluluu ve Trkiye", Trk D Politikasnda Sorunlar, stanbul, Der Yaynevi, 1989, s. 145-176. 690. evik, Kemal, "AET ve Trkiye", Trk Toplumu ve Genlik Sempozyumu, Ankara, Devlet Bakanl, 1989, s. 237-245. 691. iek, Kemal, "Trkiye'nin Avrupa Birliine Alnmamasnda Din Bir Faktr Olabilir mi?", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 228-234. 692. Dartan, Muzaffer, "Trkiye-AT likilerinde Serbest Dolam Konusu ve Federal Almanya'daki Trkler", Argumentum, Cilt 3, No 32, Mart 1993, s. 554-558. 693. Demir, Ahmet, "Trkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluu'na yelii zerine Tartmalar", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 27, No 3, Eyll 1972, s. 721-756. 694. Demir, Ahmet, "Ortak Pazar ve Trkiye", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 27, No 2, Haziran 1972, s. 237-242. 695. Denk, Erdem, "Avrupa-Akdeniz Ortakl: Artan Refah ve Kurumsallaan Bamllk", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt XXIII, Say 219, Kasm-Aralk 1999, s. 195-206. 696. Denk, Erdem, "Avrupa-Akdeniz Ortakl", Kocaeli niversitesi Hukuk Fakltesi Dergisi, No 2, 1998-1999, s. 357-384. 697. Devrim, Fevzi, "Avrupa'da Ekonomik ve Siyasal Birleme Hareketleri ve Trkiye", Ege niversitesi ktisadi ve Ticari Bilimler Fakltesi Dergisi, Cilt 6, No 11, Mart-Mays 1972, s. 63-72. 698. Doan, zzettin, Trk Anayasal Dzeninin Avrupa Topluluklar Hukuk Dzeniyle Btnlemesi Sorunu, stanbul, Faklteler Matbaas, 1979. 699. Duna, Cem, "Avrupa Birlii-Trkiye likileri", IV. Ulusal Kimya Sanayi Kongresi, Ankara, Trkiye Kimya Sanayicileri Dernei, 1998, s. 45-52. 700. Duna, Cem, "Trkiye ve Avrupa: Ortaklkta Son Durum", Gr, No 29, Ocak-ubat 1997, s. 24-28. 701. Duran, Lfti, "Trkiye Avrupa Hukukuna Uyum Salayabilir mi?", Deien Dnyada nsan, Hukuk ve Devlet, Edip F. elik'e Armaan, Turgut Tarhanl (yay. haz.), stanbul, Engin Yaynclk, 1995, s. 130-138. 702. Eczacba, akir, "Trkiye ve Avrupa Topluluu", KV Dergisi, No 91, Mays 1991, s. 15-17.

703. Ekblom, Bjrn, "Finlandiya Bykelisi Bjrn Ekblom Finlandiya Dnem Bakanlnn ncelikleri ve Trkiye-AB likilerini Deerlendirdi", KV Dergisi, No 144, Mays-Austos 1999, s. 8-10. 704. Eraktan, Glcan, "Avrupa Topluluuna Tam yelik Bavurusu Sonras Baz Dnceler", KV Dergisi, Cilt 7, No 50, Ekim 1987, s. 15-18. 705. Eralp, Atila (yay. haz.), Trkiye ve Avrupa, Ankara, mge Kitabevi, Mays 1997. 706. Eralp, Atila, "Deien Dnya, Avrupa ve Trkiye", TRK- Yll 97; 1990'larn Bilanosu, Deerlendirme Yazlar, Ankara, Trkiye i Sendikalar Konfederasyonu, 1997, s. 368-377. 707. Eralp, Atila, "Avrupa Topluluu kinci Genileme Srecinin Trk D Politikasna Olan Etkileri", ktisat Dergisi, No 313, Mart - Nisan 1991, s. 21-28. 708. Ercan, H. Ertan, "Trkiye-AT likileri ve Yunanistan", ktisat, letme ve Finans, Cilt 6, No 63-64, Haziran-Temmuz 1991, s. 70-72. 709. Erkin, Feridun Cemal, "Ortak Pazara lk Adm Nasl Attk?", Dileri Akademisi Dergisi, No 24, Ekim 1976, s. 3-8. 710. Ertrk, brahim Ethem, Avrupa Ekonomik Topluluu, AET ve Trkiye, Ankara, Babakanlk, 1987. 711. Fatinolu, Abidin Nesimi, Trkiye Avrupa Topluluunda, stanbul, Habora Kiyabevi Yaynlar, No 215, 1989. 712. Gelecein Avrupas ve Trkiye Paneli, 27 Kasm 1990, stanbul, KV, 1991. 713. Gelien Trkiye: Trkiye AET likileri, Ankara, Babakanlk, 1989. 714. Gelien Trkiye: Trkiye Avrupa Topluluu likileri, Ankara, Babakanlk, 1990. 715. Gen, Mehmet, "Avrupa Topluluunda Serbest Dolam ve Trkiye", Trk D Politikasnda Sorunlar, stanbul, Der Yaynlar, 1989. 716. G, Zeynep, Bir Avrupa Ryas, stanbul, Afa, 1991. 717. Gkdere, Ahmet, Avrupa Topluluu ve Trkiye ile likiler, Ankara, Ankara niversitesi ATAUM Aratrma Dizisi, Yayn No 2, 1991. 718. Gkmen, Ouz, "Ortak Pazar Maratonu", KV Dergisi, No 53, Mart 1988, s. 13-16 719. Gnen, Akn, Avrupa Topluluu likilerimiz, Ankara, DPT, 1990. 720. Gne, Turan, "Avrupa Ekonomik Topluluu ve Trkiye", Kooperatifilik, No 81, Temmuz-Eyll 1988, s. 5-11. 721. Grcan, Nevzat, Trkiye-Avrupa Topluluu likileri, Ankara, DPT, Eyll 1990. 722. Grdoan, Ersin, "AET, Bir Hal Topluluu mu?", Trkiye'nin Dnce Sorunlar; Tartmalar, Ankara, Rehber, 1996, s. 77-106.

723. Grdoan, Ersin, "Biz ve Avrupa", D Politika, No 2, Temmuz 1988, s. 7-14. 724. Grel, kr S., "Avrupallatrlyor muyuz?", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 19, Nisan 1985, s. 4-11. 725. Gzelhan, Cokun, "Almanya'larn Btnlemesinin AT ve Trkiye'ye Muhtemel Etkileri", Avrupa Topluluklar Konusunda Tebliler, 1990/91 Dnemi Hizmet i Eitim almalar, Ankara, Babakanlk Hazine ve D Ticaret Mstearl, 1992, s. 99-118. 726. lhan, Suat, Avrupa Birlii'ne Neden Hayr?, stanbul, tken Yaynlar, 2000. 727. nan, Kamran, "Avrupa ve Trkiye: Baz Gzlemler", Avrupa Topluluu ve Trkiye, Ankara, TODAE, 1987, s. 31-42. 728. nan, Kamran, "Trk D Politikasnda Bat Avrupa ve AET", Trkiye-AET Ortaklnn 20 Yl, 16-17 Mays 1985, stanbul, KV, 1985, s. 77-81. 729. Kanbay, lhan, "Birleen Avrupa, AET ve Trkiye", Deniz Kuvvetleri Dergisi, Cilt 91, No 503, Ekim 1978, s. 12-14. 730. Kaplan, Mehmet, "Trkiye ve Avrupa", Bayrak, Cilt 21, No 34, Nisan 1974, s. 5-7. 731. Karamollaolu, Temel, "Avrupa Topluluu ve Trkiye", D Politika, No 2, Temmuz 1988, s. 108-117. 732. Karluk, Rdvan, "Deien Avrupa'da Trkiye'nin Yeri", veren, Cilt 30, No 5, ubat 1992, s. 14-16. 733. Karluk, Rdvan, Avrupa Topluluklar ve Trkiye, stanbul, Bilim Teknik Yaynevi, 1990. 734. Karluk, Rdvan, "Trkiye-AET likilerinin Genel Deerlendirilmesi; Sorunlar ve neriler", stanbul Sanayi Odas Dergisi, Cilt 18, No 205, Mart 1983, s. 23-29. 735. Kartay, Hami, "Trkiye'nin AET, Ortadou ve slam lkeleriyle likileri", Bayrak, Cilt 23, No 749, Haziran 1976, s. 23-27. 736. Kazgan, Glten, 100 Soruda Ortak Pazar ve Trkiye, Yeniden Gzden Geirilmi 3. Bask, stanbul, Gerek Yaynevi, 1975. 737. Kazgan, Glten, Avrupa Ekonomik Topluluu ve Trkiye'yle likileri, stanbul, Varlk Yaynevi, 1974. 738. Klbay, Mehmet Ali, "Bat'nn Hangi Kaps?", Trkiye Gnl, No 37, Kasm-Aralk 1995, s. 31-35. 739. Klbay, Mehmet Ali, "Biz Zaten Avrupalyz", Trkiye Gnl, No 36, Eyll-Ekim 1995, s. 65-69. 740. Kln, Uur, Trkiye-Avrupa Topluluklar likileri: Ekonomik, Sosyal, Siyasi, Hukuki ve dari Ynden: 1983-1988, Ankara, TOBB, 1990. 741. Kln, Uur, Trkiye-Avrupa Topluluklar likileri, 1983-1988, Ankara, Babakanlk, 1989.

742. Krba, Faik, "Onlar Avrupas ve Trkiye", Bayrak, Cilt 19, No 10, Nisan 1972, s. 12-16. 743. Kzltoprak, Sleyman, "AB'nin Fikri Temelleri ve Trkiye", Gmrk Birlii Srecinde Trkiye, No 4, Nisan-Mays 1994, s. 41-43. 744. Kutlu, Erol, "Yeni Bir Dinamizm Arayndaki Trkiye-Avrupa Topluluu Ortakl", Prof. Dr. lhan Cemalclar'n Hatrasna Armaan, 1933-1989, Eskiehir, Anadolu niversitesi, 1990, s. 417-436. 745. Mackenzie, Kenneth, "Bir Yabanc Gzyle Avrupallk Maceras: 'zal Brksel'in Kaplarn Zorlamaya Hazrlanyor!'", D Politika, No 2, Temmuz 1988, s. 251-253. 746. Manisal, Erol, "Trkiye-AB likilerinde Yeni Dnem", stanbul Sanayi Odas Dergisi, Cilt 32, No 383, ubat 1998, s. 12-15. 747. Manisal, Erol, "Trkiye-AT likilerinin Gelecei ve Baz Gerekler", D Politika Blteni, Cilt 4, No 1, 1992, s. 111-114. 748. Manisal, Erol, "Trkiye'nin AET ile likilerinin Gelecei", Trkiye ktisat Kongresi-2, zmir, 2-7 Kasm 1981, Cilt II, Ankara, DPT, 1981, s. 183-198. 749. Manisal, Erol, "nmzdeki Yllarda ve AET'ye Tam yelie Geite Muhtemel Sorunlar", stanbul Sanayi Odas Dergisi, Cilt 16, No 189, Kasm 1981, s. 65-72. 750. Manisal, Erol, "Trkiye'nin AET likilerinde Ekonomik ve Politik Deerlendirmeler", D Politika, Cilt 5, No 2-3, 1975, s. 3-9 ve 103-110. 751. Nadarolu, Halil, "Ortak Pazara Girecek miyiz?", Bar Dnyas, No 20, 1964, s. 663667. 752. Olcay, Osman, Ortak Pazar ve Trkiye likileri, stanbul, KV Yaynlar, 1971. 753. Oral, Sefer, "Ortak Pazara Girebilecek miyiz?", Bar Dnyas, No 66, Kasm 1967, s. 29-37. 754. Oran, Baskn, "AET'ye Tam yelik Bavurusu ve Yunanistan", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 11, No 84, Aralk 1986, s. 29-60. 755. zel, Soli, "Trkiye Bir Avrupa lkesidir-Abdullah Gl", Gr, No 29, Ocak-ubat 1997, s. 34-39. 756. zlker, Ulu, "Trkiye-AET likileri zerinde Dnceler", Trkiye ve Dnya Tarm Ekonomisindeki Gelimeler ve Trkiye-AT likileri Semineri, Ankara, Toprak Mahsulleri Ofisi, 1989, s. 619-641. 757. Renksizbulut, Mustafa, Trkiye-Avrupa Topluluu Ortaklk likisi, Ankara, TC Babakanlk DPT Yayn, 6, 1983. 758. Sadklar, Cafer Tayyar, "Avrupa Trkiye'den Balar", Trkiye ktisat, Nisan 1991, s. 1-7. 759. Sander, Oral, "Blgesel birlii, Avrupa ve Trkiye", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 213-220.

760. Saraolu, Tevfik, "Trkiye-AT Ekonomik likileri", Avrupa Topluluu Enstits Eitim Semineri, 1991: stanbul, stanbul, SO, 1992, s. 153-160. 761. Sava, Volkan, Trkiye-AET likileri, Ankara, Babakanlk Hazine ve D Ticaret Mstearl, 1988. 762. Sava, Vural, AET'nin Akdeniz Politikas ve Trkiye, stanbul, KV, 1977. 763. Sava, Vural, "Trkiye-AET likileri", Karma Ekonomi, Cilt 12, No 123, Nisan 1977, s. 12-13. 764. Sava, Vural, "Trkiye'nin AET'ye Tam yelii Halinde Ortaya kacak Sorunlar", Yeni Sanayi Dnyas, Cilt 14, No 163, Mart 1977, s. 2-3 ve 5. 765. Sava, Vural, "Trkiye-AET likileri", Karma Ekonomi, Cilt 10, No 121, ubat 1977, s. 6-8. 766. Sezer, zlenen, Avrupa Topluluu ve Trkiye ile likiler, stanbul, stanbul Ticaret Odas, 1992. 767. Sezer, zlenen (haz.), Avrupa Topluluu ve Trkiye ile likiler, stanbul, stanbul Ticaret Odas, 1990. 768. Siren, Neet, Trkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluuyla Mnasebetleri Hakknda Rapor, Ankara, stanbul Ticaret Odas Yaynlar, 1966. 769. en, Faruk, "AT'nn Trkiye'yi Sindirmesi O Kadar Zor mu?", KV Dergisi, No 83, Eyll 1990, s. 11-14. 770. en, Faruk, v.d., Avrupa'daki Trkiye: Sorunlar ve zm, stanbul, mit Yaynclk, 1997. 771. enemek, Nuri, "Trkiye ve Avrupa Topluluu: Tam yeliin Gelecei", ktisat Dergisi, No 319, Ekim 1991, s. 49-52. 772. Taolu, . Ltf, " Trkiye AET likileri ve AET'ye ye Olmann Fayda ve Mahzurlar ve neriler", Gncel Konular, No 9, 1988, s. 137-144. 773. Tapnar, Mehmet, "AT-Trkiye likileri", TEKEV, No 7, Ekim 1990, s. 25-26. 774. Teoman, Sabahattin, "Ortak Pazar-Trkiye likilerinde Gzden Kaan Gerekler", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 3, No 19, Nisan-Haziran 1970, s. 2-12. 775. Tezel, Yahya Sezai, "Yeni Koullarda Dnyadaki Yeri, Kimlii ve Stats Asndan Trkiye'nin Avrupa Topluluu ile likileri Hakknda Baz Tesbit ve Dnceler", Trkiye Gnl, No 19, 1992, s. 70-78 776. Tigrel, Ali, "Lksemburg Zirvesi Sonras Trkiye-AB likileri", stanbul Sanayi Odas Dergisi, Cilt 32, No 383, ubat 1998, s. 22-24. 777. Tigrel, Ali, "Avrupa Birlii ve Trkiye", ktisat, letme ve Finans, Cilt 9, No 100, Temmuz 1994, s. 102-111. 778. Toker, Metin, Ortak Pazar m, Ortak Tuzak m?, stanbul, KV Yaynlar, 1970.

779. Toplulukla 30 Yl ve Gmrk Birlii, Ankara, Trkiye-Avrupa Topluluu Dernei, 1993. 780. Tre, Nahit, "Avrupa Topluluu'nun Gelecei ve Trkiye-AT likileri", veren, Cilt 29, No 5, ubat 1991, s. 12-15. 781. Tre, Nahit, "Avrupa Topluluu Hareketi ve Trkiye", Trkiye ve Dnya Tarm Ekonomisindeki Gelimeler ve Trkiye-AT likileri Semineri, Ankara, Toprak Mahsulleri Ofisi, 1989, s. 28-47. 782. Tsakalayannis, Panos, "Avrupa Topluluu ve Trk-Yunan Uyumazl" (ev. Haluk A. Kabaaliolu), ktisadi Kalknma Vakf Dergisi, Cilt 1, No 1, Mart 1981, s. 13-20. 783. Trkdoan, Berna, "Avrupa Birlii ve Trkiye likileri: Atatrk Dnce Inda", Atatrk Aratrma Merkezi Dergisi, Cilt 14, No 41, Temmuz 1998, s. 417-447. 784. Trkiye Aratrma Merkezi, Trkiye Tam yeliinin Avrupa Topluluuna Salayaca Faydalar, y.y., TAM, 1991. 785. Trkiye Avrupa Topluluu likileri, 15 Nisan 1987, Ankara, TOBB, 1987. 786. Trkiye-AET likileri, Ankara, Avrupa Topluluu Basn ve Enformasyon Temsilcilii, 1987. 787. Trkiye-AET Ortaklnn 20 Yl Semineri, 16-17 Mays 1985, stanbul, KV, 1985. 788. Trkiye-Avrupa Ekonomik Topluluu Ortakl'nn Gei Dnemini Dzenleyen Katma Protokol ile Akit Taraflarn stlendikleri Ykmllklere likin Takvimler, Ankara, Ticaret Bakanl, t.y. 789. "Trkiye ile Be Avrupa lkesi Arasndaki Uzlama Metni", Avrupa Konseyi Dergisi, No 2-3, 1986, s. 14-16. 790. "Trkiye'nin Bat ile Btnleme Srecinde Trkiye-Avrupa Birlii Anlamas", Yeni Trkiye, Cilt 4, No 23-24, Eyll-Aralk 1998, s. 1387-1394. 791. Uras, Gngr, AET kmazndaki Trkiye, stanbul, TSAD Yaynlar, 1974. 792. Uysal, Fethullah, "Trk-AET likilerinin Anatomisi", lim ve Sanat, No 20, TemmuzAustos 1988, s. 11-14. 793. Uzgel, lhan, "Trkiye, Avrupa Birlii ve Yeni Trk Yunan Yaknlamasna Doru", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 21, No 198, Nisan 1997, s. 26-32. 794. 7nal, eref, "Trkiye'nin Avrupa Topluluu ile likilerinin Dn ve Bugn", Avrupa Topluluu Hukukunun Durumu ve Perspektifleri Semineri, Ankara, Ankara niversitesi, 1991, s. 1-30. 795. Yalnta, Nevzat, "Trkiye-AT likilerinin Yn", Prof. Dr. Orhan Tuna'ya Armaan, stanbul, stanbul niversitesi, 1990, s. 68-74. 796. "Yeni Yzyla Doru Trkiye'nin AT ile lgili Stratejisi Ne Olabilir? Ne Olmaldr? Nasl?", ktisat Dergisi, No 338-339, Mays-Haziran 1993, s. 55-74.

797. Yetkin, Mnir Nuri, "Trkiye-AB likilerinin Tarihsel Geliimi ve Deerlendirilmesi", D Ticaret Dergisi, No 3, Ekim 1998, s. 84-106. 798. Zimprich, Werner, "Almanya Trkiye'nin Bir Aday lke Olduu Grndedir", KV Dergisi, No 143, Ocak-Nisan 1999, s. 12-17. -Gmrk Birlii

Ayrca bkz. 779. 799. Arat, Turul, "Trkiye ile Avrupa Topluluu Arasnda Gmrk Birlii ve Hukuki Uyum", Atatrk Dnce, Cilt 3, No 34, ubat 1997, s. 41-46. 800. Arat, Turul, "Trkiye-AB likileri ve Gmrk Birlii Konulu Ak Oturum", Atatrk Dnce, Cilt 3, No 24, Nisan 1996, s. 38-40. 801. Arat, Turul, "Avrupa Birlii ile Trkiye Arasndaki likiler ve Gmrk Birliinin Yeri", A Hukuk Fakltesi Dergisi, Cilt 44, No 1-4, 1995, s. 587-606. 802. Arat, Turul, "Trkiye ile Avrupa Topluluu Arasnda Gmrk Birlii ve Hukuki Uyum", Gmrk Birlii Srecinde Trkiye, No 17-18, Mays-Austos 1995, s. 233-248. 803. Aren, Sadun, "Gmrk Birlii ve Ortaya Koyduu Meseleler", Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Dergisi, Cilt 13, No 1, Haziran 1958, s. 139-179. 804. Balc, Beyazt, "AT ile Trkiye Arasnda 6 Mart 1995 Tarihinde mzalanan 1/95 Sayl Ortaklk Konseyi Kararnda Yer Alan Balca Hkmler", Maliye Dergisi, No 119, MaysAustos 1995, s. 12-19. 805. Dursun, Davut, "Yol Ayrmndaki Trkiye ve Gmrk Birlii'nin Anlam", lim ve Sanat, No 38, Mays 1995, s. 30-33. 806. Eralp, Atila, "Gmrk Birlii Tartmasnn Dndrdkleri", Gr, No 25, 1995, s. 30-36. 807. Fndk, Aydn, "Trkiye ile Avrupa Topluluu likilerinde Gmrk Birlii Sorunu", Mlkiyeliler Birlii Dergisi, Cilt 163, No 18, Ocak 1994, s. 37-51. 808. Gkdere, Ahmet Y., Gmrk Birlii Asndan Avrupa Topluluu ve Trkiye ile likileri, Ankara, Ankara niversitesi, 1989. 809. Gkmen, Ouz, "Trklerin Bat Vizyonu", Gmrk Birlii Srecinde Trkiye, No 23, Mays-Haziran 1996, s. 117-121. 810. "Gmrk Birlii'nden Sonra Trkiye-AB likileri Paneli", KV Dergisi, No 132, EyllEkim 1996, s. 4-32. 811. Karluk, Rdvan, "Gmrk Birlii'nden Sonraki Gelimeler", Sal Konferanslar, Ankara, Sermaye Piyasas Kurulu, 1997, s. 189-210. 812. Kfteolu, Fehmi, "Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak da Var: Gmrk Birlii'nin 'Hassas' Noktas", ktisat Dergisi, No 341, Eyll 1993, s. 18-22.

813. Lake, Michael, "Gmrk Birlii Trkiye'nin Yapsal Reformudur", Ekonomik Forum, Ekim 1994, s. 44-49. 814. Manisal, Erol, Gmrk Birlii'nin Siyasal ve Ekonomik Bedeli, 2. Bask, stanbul, Balam Yaynlar, 1996. 815. Nuray, Haluk, "kinci Yl Tamamlanrken, Gmrk Birlii'nden Kaynaklanan Ykmllkler Bakmndan Hangi Noktadayz?", KV Dergisi, No 139, Kasm-Aralk 1997, s. 29-42. 816. zkan, . Reat, "Yeni Dnya Dzeni inde Trkiye-Avrupa Birlii likileri ve Gmrk Birlii", Trkiye Gnl, No 32, Ocak-ubat 1995, s. 22-27. 817. Soysal, Mmtaz, "Gmrk Birlii ve Kbrs zerine eitlemeler", Yeni Trkiye, Cilt 1, No 3, Mart-Nisan 1995, s. 90-94. 818. Tahan, Seyfi, "Gmrk Birlii: Trkiye-Avrupa Birlii Ortaklnn Son Dnemi", D Politika Dergisi, Cilt VI, No 1, Nisan 1995, s. 35-51. 819. Tezel, Yahya Sezai, Trkiye-Avrupa Birlii likileri ve Gmrk Birlii, Ankara, maj Yaynclk, 1996. -Hukuksal Sorunlar

820. Arsava, A. Fsun, "AET yeliinde, Topluluk Hukuk Dzeni ile Trk Hukuk Dzeni liki ve Etkileimleri", Trkiye Barolar Birlii Dergisi, No 2, Eyll 1988, s. 184-196. 821. Dicleli, Aye Bilge, "AB Kararlarnn Yol At Sorular", Gr, No 33, Kasm-Aralk 1997, s. 8-12 822. Gnuur, Haluk, "Ankara Anlamasnn Hukuksal Deerlendirilmesi", KV Dergisi, No 53, Eyll 1988, s. 54-62. 823. Gnuur, Haluk, "Avrupa Topluluunun Uluslarst Nitelii ve Trkiye'nin Toplulua Katlmasnn Douraca Egemenlik Sorunlar", Hacettepe niversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakltesi Dergisi, Cilt 3, No 1-2, 1985, s. 241-261. 824. Karaca, Ahmet Ali, "AET, Roma ve Ankara Antlamalarnda Trkiye'nin Tam yelii ile lgili Hukuki Sorunlar", Yeni Forum Dergisi, Cilt 9, No 205, Mart 1988, s. 31-33. 825. Tekeli, lhan ve Selim lkin, Trkiye ve Avrupa Topluluu: Ulus Devletini Ama abasndaki Avrupa'nn Trkiye'ye Yaklam, I. ve II. Kitaplar, Ankara, mit Yaynclk, 1991 ve 1993.

-Siyasi ve Kltrel likiler

826. Alpar, Erol, "Avrupa Topluluu ve Parlementosu inde Trkiye'nin Yeri", Gncel Konular, No 10, 1989, s. 152-169.

827. Atalay, Beir, "Ortak Pazar'n Siyasi ve Sosyolojik Yn", Atatrk niversitesi letme Fakltesi Aratrma Enstits letme Dergisi, Cilt 3, No 1-2, ubat 1978, s. 161176. 828. Baran, Aylin Grgn, "Avrupa Topluluunun Btnlemesi Konusuna Sosyolojik Bir Bak ve AT-Trkiye likileri", Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, Cilt 11, No 1-2, Aralk 1994, s. 85-116. 829. Beyaz, Zekeriya, "Avrupa Topluluuna Girite Milli Kltr Hazrl", Boazii, No 6, Haziran 1989, s. 25-27. 830. Birsel, smet, "Kltr Tantm ve Trkiye-Avrupa likileri", Tarihi Gelimeler inde Trkiye'nin Sorunlar Sempozyumu, Ankara, 8-9 Mart 1990, Ankara, 1992, s. 183-191. 831. Erden, Deniz, Avrupa Topluluu: Siyasal Sorunlar, D likiler ve Trkiye, stanbul, KV Yayn, 1977. 832. Halefolu, Vahit, "Trkiye'nin Avrupa Komisyonu ile likileri ve NATO zerine Bir Konuma", Dileri Bakanl Belleteni, No 11, Kasm 1984, s. 93-98. 833. Kale, Baak, "Trkiye'nin Avrupa Birlii Serveninde Yeni Bir Sayfa: Katlm Ortakl Belgesi", Stratejik Analiz, Cilt 1, Say 8, Aralk 2000, s. 5-25. 834. Kramer, Heinz, "Trkiye-AET likilerinde Siyasi kar ve Faktrler", Trkiye-AET Ortaklnn 20 Yl, 16-17 Mays 1985, stanbul, KV, 1985, s. 54-58. 835. Lainer, Sedat, "Trkiye-Avrupa likilerinde Kltr ve Medeniyet: Tarihsel ve deolojik Kkenler", Liberal Dnce, Cilt 4, Say 13, K 1999, s. 39-57. 836. zlker, Ulu, Avrupa Siyasi birlii (AS): Trkiye-AET likileri zerine Dnceler, Ankara, ATAUM, 1991. 837. ztrk, Osman Metin, "Trkiye-AB likileri ve Helsinki Kararlar", Stratejik Aratrmalar Dosyas, Yl 1, Say 1, Ocak 2000, s. 23-31. 838. Savaolu, Tevfik, "Avrupa Parlamentosu ve Trkiye", KV Dergisi, Cilt 3, No 34, Aralk 1983, s. 5-10. 839. Semercigil, Murat, "Trkiye-Avrupa Topluluu likilerindeki Son Gelimeler", Vergi Dnyas, Cilt 13, No 141, Mays 1993, s. 16-23. 840. Ylmaz, Mesut, "Ankara Anlamamzn Siyasi Yn ve D likilerimiz Bakmndan Deerlendirilmesi", KV Dergisi, No 53, Eyll 1988, s. 9-11. 841. Zengin, smail, "Avrupa'daki Son Siyasi-Askeri Gelimelerin Trkiye'ye Etkileri", Silahl Kuvvetler Dergisi, Cilt 110, No 329, Temmuz 1991, s. 19-22.