Báo cáo thực tập công nhân

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................................................6
CHƯƠNG 1 :KHO NHỰA ĐƯỜNG..............................................................................................7
1.1.GIỚI THIỆU CHUNG...............................................................................................................7
1.2.GIỚI THIỆU VỀ BITUM..........................................................................................................7
1.3.PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BITUM....................................................................................7
1.3.1.Chưng cất dầu thô...................................................................................................................7
1.3.2.Tách bằng dung môi................................................................................................................8
1.3.3.Oxy hoá ở nhiệt độ cao ..........................................................................................................8
1.4.THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA BITUM...............................................................................8
1.5.CÁC TÍNH CHẤT CỦA BITUM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH..........................9
1.5.1.Kiểm định độ lún kim (độ xuyên kim) ...................................................................................9
1.5.2.Kiểm định điểm mềm..............................................................................................................9
1.5.3.Khối lượng riêng.....................................................................................................................9
1.5.4.Kiểm định độ hòa tan..............................................................................................................9
1.5.5.Kiểm định tính nhớt................................................................................................................9
1.5.6.Kiểm định lò cuốn lớp mỏng................................................................................................10
1.5.7.Độ dẻo...................................................................................................................................10
1.6.HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ.....................................................................................................10
1.6.1.Hệ thống công nghệ nhập, tồn chứa và phân phối nhựa đường............................................10
1.6.2.Hệ thống gia nhiệt.................................................................................................................10
1.6.3.Các hệ thống kỹ thuật phụ trợ...............................................................................................11
1.6.4.Phương thức xuất nhập tồn chứa..........................................................................................11
1.6.5.Kết cấu đường ống................................................................................................................12
1.6.6.Khoảng cách giữa các gối đỡ di động...................................................................................13
1.7.BỂ CHỨA, HỆ THỐNG GIA NHIỆT....................................................................................14
1.7.1.Bể chứa BS4, BS5, BS6........................................................................................................14
1.7.2.Hệ thống gia nhiệt.................................................................................................................14
1.8.QUY TRINH XUẤT NHẬP BỂ..............................................................................................16
1.8.1.Nhập nhựa đường..................................................................................................................16
1.8.2.Bảo quản nhựa đường...........................................................................................................16
1.8.3.Xuất nhựa đường...................................................................................................................16

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
Trang 1

Báo cáo thực tập công nhân
1.9.CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT PHỤ TRỢ............................................................................16
CHƯƠNG 2 :KHO GAS...............................................................................................................21
2.1.GIỚI THIỆU CHUNG.............................................................................................................21
2.2.CÔNG NGHỆ KHO LPG........................................................................................................21
2.2.1.Giới thiệu chung về công nghệ kho LPG..............................................................................21
2.2.2.Công nghệ kho Nại Hiên.......................................................................................................22
2.3.MỘT SỐ THIẾT BỊ CHÍNH...................................................................................................22
2.3.1.Bể chứa.................................................................................................................................22
2.3.2.Các thiết bị theo bể ..............................................................................................................23
2.3.3.Ống dẫn LPG........................................................................................................................25
2.3.4.Hệ thống giàn ống đóng bình................................................................................................26
2.3.5.Thiết bị bơm chuyển LPG.....................................................................................................27
2.3.6.Hệ thống không khí nén trong kho LPG...............................................................................28
2.3.7. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của kho Gas.....................................................................30
CHƯƠNG 3 :KHO XĂNG............................................................................................................33
3.1.GIỚI THIỆU CHUNG.............................................................................................................33
3.2.CÔNG NGHỆ KHO XĂNG....................................................................................................35
3.3.1.Cấu tạo các bồn chứa............................................................................................................35
3.3.2.Hệ thống ống dẫn và van......................................................................................................37
3.3.3. Công nghệ chữa cháy...........................................................................................................38
3.3.4.Thiết bị điện..........................................................................................................................38
CHƯƠNG 4 :PHÒNG HOÁ NGHIỆM.........................................................................................40
4.1.PHƯƠNG PHÁP ĐO TỶ TRỌNG KẾ BẰNG ASTM D1298-99..........................................40
4.1.1.Tóm tắt lý thuyết...................................................................................................................40
4.1.2.Phạm vi ứng dụng.................................................................................................................40
4.1.3.Tiến hành..............................................................................................................................40
4.1.4.Xử lý kết quả.........................................................................................................................41
4.2.PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU ASTM D 1500-98......................................................................41
4.2.1.Phạm vi áp dụng phương pháp.............................................................................................41
4.2.2.Tóm tắt phép thử...................................................................................................................41
4.2.3.Dụng cụ và thiết bị................................................................................................................41
4.2.4.Tiến hành..............................................................................................................................41
SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
Trang 2

Báo cáo thực tập công nhân
4.3.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC ASTM D-445-97...........................41
4.3.1.Phạm vi áp dụng....................................................................................................................41
4.3.2.Định nghĩa và ý nghĩa của độ nhớt.......................................................................................41
4.3.3.Thiết bị đo độ nhớt................................................................................................................42
4.4.XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT......................42
4.4.1.Phạm vi ứng dụng.................................................................................................................42
4.4.2.Tóm tắt phép thử...................................................................................................................42
4.4.3.Dụng cụ, thiết bị....................................................................................................................42
4.4.4.Dung môi..............................................................................................................................43
4.4.5.Tiêu chuẩn.............................................................................................................................43
4.4.6.Tiến hành..............................................................................................................................43
4.4.7.Xử lý kết quả.........................................................................................................................44
4.5.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP LỬA CỐC KÍN:..............................................44
4.5.1.Định nghĩa.............................................................................................................................44
4.5.2.Phạm vi áp dụng....................................................................................................................44
4.5.3.Thiết bị hóa chât....................................................................................................................44
4.5.4.Tiến hành..............................................................................................................................45
4.5.5.Xử lý kết quả.........................................................................................................................45
4.6.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP LỬA CỐC HỞ.................................................45
4.6.1.Định nghĩa và phạm vi ứng dụng..........................................................................................45
4.6.2.Thiết bị và hóa chất...............................................................................................................46
4.6.3.Tiến hành..............................................................................................................................46
4.6.4.Xử lý kết quả.........................................................................................................................47
4.7.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI REID............................................................47
4.7.1.Định nghĩa.............................................................................................................................47
4.7.2.Phạm vi áp dụng....................................................................................................................47
4.7.3.Nguyên tắc............................................................................................................................47
4.7.4.Thiết bị..................................................................................................................................47
4.7.5.Tiến hành..............................................................................................................................48
4.8.PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤT.............................................................48
4.8.1.Phạm áp dụng........................................................................................................................48
4.8.2.Nội dung................................................................................................................................48
SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
Trang 3

...8...............................................................10......................52 4........................................................................................................................................Tiến hành...................12.........10............14......................................................Dụng cụ thiết bị...................8............................................Báo cáo thực tập công nhân 4...................................................................52 4............................Tiêu chuẩn..............................................................53 4..................2....................Tiến hành.......................3..........55 4.....Tiến hành.......................................................PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ OCTANE.............52 4...10..............53 4.............................51 4.................................Thiết bị.........................................1.....55 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 4 ......13......53 4..........................................52 4.......................Phạm vi ứng dụng.................9...........Phạm vi ứng dụng..........................................10.................................................14....................Phạm vi ứng dụng.............................PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN LÁ ĐỒNG....................................55 4.........................54 4....9..........................9.........................................................9....................Tiến hành......................1..............52 4............................................................................................Xử lý kết quả..51 4......................................50 4...................1..............................11..............................Tiến hành...........12......................................4........................2...............PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH..............50 4....................4.....Xử lý kết quả.Phạm vi ứng dụng........................................................9...54 4.......................................13.....55 4...PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH OXY HOÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHU KỲ CẢM ỨNG THEO TCVN 6778 : 2000...........................................11.................12.............................Tóm tắt phép thử.............................................11...................................2.......................................................................................3............4...............................49 4.............................Phạm vi ứng dụng......................................50 4......Thiết bị..........Phạm vi ứng dụng....1............................. ASTM D 525 – 95.....................................Tiến hành..............................................................................................................................................................................................................................................................................Nguyên tắc hoạt động...........3..........................1......49 4........................................................13.3...........13.............................................49 4.....14.........1.....XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT TRONG NHIÊN LIỆU ĐỐT LÒ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT LY ASTM D473............50 4..........51 4...........................................................................49 4..........................11.....51 4.....3............................13....................3..................................................................................................................49 4.....................................PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ BÔI TRƠN BẰNG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỘNG KHỨ HỒI CAO TẦNG (HFFR) TCVN 7758 : 2007 ...........................Định nghĩa...... ASTM D 6079 – 04.............4.................Thiết bị................50 4..... CHÌ......2..........................................Thiết bị.....3..............12............52 4.............................................Xử lý kết quả..14.....................2.............11...........4............12.....................................................48 4.......................................................2.........

..........................................................................................20................................................................................................15..................15.................XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHỰA BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI THEO TCVN 6539 : 2006 (ASTM D 381...........................................................57 4................................. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO THEO TCVN 2690 : 2007...................57 4............................... ASTM D482-03..........................................................62 4............56 4........4................................18............2.Xử lý kết quả................Báo cáo thực tập công nhân 4..............15..15.........................................................................58 4.59 4..........................15..........................................................................................................56 4...15.......XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BENZEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ (THEO ASTM D 5580)......................................17.....19..............16................. AROMATIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG..Phạm vi ứng dụng........................................................5......Độ chụm và độ lệch ...............................04)............................................................................ OLEFIN.............................................................................Thiết bị.......64 TÀI LIỆU THAM KHẢO...Tiến hành.....56 4...........................XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG OXY BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ THEO ASTM D 4815[4].................................56 4............................................57 4.........14.................63 4.......1..............XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN CACBON BẰNG PHƯƠNG PHÁP CONRADSON THEO TCVN 6324 : 2006 ................. ASTM D 189 – 05 ..........................Xử lý kết quả.............XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PARAFIN........................................3..............................65 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 5 ....................................................................4..............

tháng 3 năm 2010 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 6 . tiếp cận các thiết bị kĩ thuật. Sau thời gian 4 tuần thực tập tại kho Gas. kho Nhựa Đường. sâu sắc hơn về các phương tiện kĩ thuật. sinh viên có những tầm nhìn mới mẻ hơn. các điều kiện công nghệ…Từ đó. chúng em đã được bổ sung những kiến thức hết sức hữu ích và quan trọng cho hành trang của mình trước khi bước vào đời. phòng hoá nghiệm và kho xăng được sự chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn cùng các anh chị tại các kho. Đà Nẵng. Do vậy cần phải xác định rõ tầm quan trọng của thực tập công nhân đối với mỗi sinh viên. các phương thức vận hành. Đây là dịp để sinh viên có thể tiếp cận thực tế. nắm bắt vấn đề một cách chính xác hơn Các thông tin mang lại từ các đợt thực tập thực sự bổ ích cho sinh viên sau khi ra trường.Báo cáo thực tập công nhân LỜI MỞ ĐẦU Thực tập công nhân là một hoạt động có ý nghĩa to lớn đối với sinh viên các ngành kĩ thuật nói riêng cũng như các ngành nghề khác nói chung. công nghệ của các quá trình. Mặc dù đã cố gắng nhưng chúng em cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực tập. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các anh chị tai các kho đã tạo điều kiện cho em hoàn thành đợt thực tập này.

tỷ số asphalten trong nhựa càng cao.000. 1. có tác dụng hoà tan nhựa và làm trương nở atphanten. nitơ và cả lưu huỳnh.1. Sức chứa của kho: V = 2100 m3 1.000 đến 3. Để sản xuất bitum (nhựa đường) thì nên sử dụng loại dầu mỏ có thành phần cặn chứa nhiều nhựa và asphalten. các hydrocacbon có cấu trúc phức tạp. GIỚI THIỆU CHUNG Kho nhựa đường Nại Hiên – Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex xây dựng vào năm 1997. Chưng cất dầu thô Bitum được sản xuất bằng cách chưng cất dầu thô trong 2 giai đoạn. Nhiệm vụ chính của kho là tiếp nhận và phân phối nhựa đường lỏng cho toàn bộ khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chất nhựa atphanten cũng là những chất có cấu trúc phức tạp. Nhựa làm tăng tính kết dính và tính đàn hồi của bitum.3. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 7 . hàm lượng parafin rắn trong cặn càng ít thì chất lượng bitum càng cao. Thành phần của bitum gồm các atphanten. vòng napten. công nghệ chế biến càng đơn giản. vòng ngưng tụ. có khả năng gắn kết tốt với bề mặt đá vôi và chịu được thời tiết. Phân tử lượng có thể từ 2. Atphanten đảm bảo cho bitum có độ rắn và nhiệt độ chảy mềm cao. GIỚI THIỆU VỀ BITUM Bitum là hỗn hợp của các hydrocacbon có khối lượng phân tử lớn và các chất nhựa atphanten.3. PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT BITUM Có nhiều quá trình sản xuất Bitum từ các loại dầu thô. va đập lớn. có một độ dẻo nhất định khi nhiệt độ hạ thấp. Công suất của kho đạt: Q = 800-1000 T/năm. Hàm lượng asphalten trong cặn càng cao. Tuy nhiên trong thực tế có rất ít loại dầu mỏ có thể đáp ứng tốt yêu cầu để sản xuất bitum do đó người ta thường tiến hành quá trình oxi hóa bitum bằng oxi không khí ở nhiệt độ 170 .Báo cáo thực tập công nhân CHƯƠNG 1 : KHO NHỰA ĐƯỜNG -------- -------1. 1. Dầu nhờn là môi trường pha loãng. Nó cũng phải có độ bền nén. Đặc biệt ngoài cácbon và hydro nó còn chứa các nguyên tố khác như oxy. có phân tử lượng lớn. Vì nếu oxi hóa càng nhiều thì bitum càng cứng do có nhiều asphalten nhưng lại giòn và ít dẻo do lượng nhựa không thay đổi trong khi asphalten lại tăng và dầu lại giảm. dạng hỗn hợp của mạch cacbon thẳng.1. nhựa và dầu nhờn. Thành phần bitum phức tạp nên nó đảm bảo có những phẩm chất tốt như: Chất nhựa: làm tăng khả năng kết dính và đàn hồi Atphanten: làm tăng tính cứng. tính chảy mềm ở nhiệt độ cao Bitum làm nhựa đường đòi hỏi phải có một cứng nhất định khi nhiệt độ tăng cao. Trong bitum. vòng thơm.2. Tùy theo mức độ cứng và dẻo mà quy định mức độ của quá trình oxi hóa.260oC.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 8 . hoạt động theo nguyên tắc ngược chiều.91 ÷ 0. độ nhớt lớn. các thành phần dầu nhờn. Giai đoạn 2: là chưng cất ở áp xuất chân không (để hạ điểm sôi). trong giai đoạn này thu được sản phẩm đáy (RA) có chứa Paraphin.5 ÷ 3. còn không khí được đưa vào phía đáy tháp. bitum và các sản phẩm có giá trị khác. Tách bằng dung môi Đây là phương pháp để tăng độ nhớt của cặn quá trình chưng cất chân không. Các dung môi thường sử dụng: Propan. Hàm lượng Asphalt trong Bitum tăng lên tạo độ nhớt cao.5 ÷ 1. Một số loại dầu thô có thể cho phép sản xuất được Bitum thỏa mãn tất cả các chỉ tiêu một cách trực tiếp ngay ngoài tháp chân không. Oxy hoá ở nhiệt độ cao Đây là một quá trình dùng không khí để oxy hoá ở nhiệt độ cao đối với các phần cặn của quá trình chế biến dầu mỏ như cặn gudron. butan. Khi bitum nóng phản ứng với Oxy. Nguyên liệu được đưa vào đỉnh tháp. Trong giai đoạn này ta thu được các phần nhẹ ở đỉnh và cạnh sườn.2. độ lún kim). nhiệt độ chảy mềm cao. 1. Phần sản phẩm còn lại ở đáy là vật liệu bitum (RSV). các chất keo sẽ chuyển thành Asphalt làm tăng điểm chảy mềm của Bitum. sự hòa tan của các loại dầu trung gian trong dung môi alcan. hoặc hỗn hợp propan và butan. Nếu quá trình oxy hóa được tiến hành đủ lâu để bitum tách thành hai pha và mất đi độ kết dính tức là có quá nhiều asphalt và không đủ chất keo để giữ cho asphalt được lơ lửng trong dầu. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA BITUM Thành phần nguyên tố hóa học của Bitum thường dao động: C: 83 ÷ 88 % H: 9 ÷ 12% N: <1% S: 0. tỷ trọng khoảng 0. 1. làm dung môi cho dầu và Asphalt.3. các cặn chiết … để cải thiện một số tính chất của bitum: tăng tính nhớt (giảm độ lún kim). Không khí được thổi qua một tháp chứa Bitum có nhiệt độ 285 0C. cặn cracking. Quá trình thổi khí là quá trình liên tục. Do vậy để nghiên cứu người ta dựa trên cơ sở giống nhau về thành phần hóa học. Phần này có tỷ lệ 10 ÷ 60% khối lượng Bitum. Khối lượng phân tử khoảng 300 ÷ 500.4.925 g/cm3. Quá trình này dựa trên cơ sở quá trình kết tủa sản phẩm asphalten.3.3. tính chất vật lý mà chia chúng ra thành các nhóm sau: Nhóm chất dầu: Là những hợp chất thấp phân tử nhất trong bitum. Nhóm các chất keo: Các chất này có màu nâu. Các chất dầu và asphalt sẽ không hòa trộn được khi không đủ lượng keo. Oxy sẽ phản ứng dầu và chất keo tạo ra Asphatl. Sự có mặt của các nhóm chất dầu làm cho bitum có tính lỏng (độ nhớt.5% O: 0.Báo cáo thực tập công nhân Giai đoạn 1: chưng cất khí quyển. không màu.5% Các nguyên tố này kết hợp với nhau tạo thành nhiều hợp chất rất phức tạp. 1.

1. Những giá trị độ nhớt lý tưởng được kiểm nghiệm là: SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 9 . Do vậy. Nhớt kế được nâng lên đến một nhiệt độ không đổi là 600C. 1. Sau một khoảng thời gian phù hợp để đạt sự cân bằng nhiệt độ.1. Khối lượng riêng Đại lượng này được đo bằng tỷ trọng kế (Pycnometre) (ASTM D70).5. 1. Kiểm định này cho phép phát hiện sự có mặt của phân tử than cốc (do hiện tượng quá nhiệt của bitum) và các phân tử không hòa tan (như các chất khoáng) có trong bitum. Kiểm định này được lặp lại ở 1350C. CÁC TÍNH CHẤT CỦA BITUM VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH Kiểm định Bitum hiện nay đã được tiêu chuẩn hóa ở tất cả các nước. Một số nước có phương pháp kiểm định riêng nhưng hầu như tất cả đều dựa vào các phương pháp kiểm định của Đức (DIN).5cm.5. Các bitum có khả năng hòa tan trong disulfua cacbon (CS2) và tetra clorua cacbon (CCl4). lúc này độ nhớt bitum đủ thấp để bitum có thể chảy qua nhớt kế mà không phải dùng chân không. 1. là nhiệt độ tại đó mẫu bitum tiêu chuẩn sẽ chảy và biến dạng Kiểm định này còn được gọi là điểm mềm và cầu. Nhiệt độ tương ứng được gọi là điểm mềm hay còn gọi là nhiệt độ mà tại đó bitum có một độ đặc riêng. Độ lún kim nhỏ thì bitum cứng.3. Bitum đã được đun nóng được đổ vào thành rộng của nhớt kế. Kiểm định điểm mềm Nhiệt độ chảy mềm biểu thị khả năng chịu nhiệt của bitum.5.2.5. Mỗi bước trong việc sử dụng bitum được tiến hành với bitum có một độ nhớt xác định. sẽ áp dụng chế độ chân không từng phần và đo thời gian (tính bằng giây) để bitum chảy giữa hai đầu được đo nhân thời gian này với hệ số của nhớt kế ta sẽ được giá trị độ nhớt. Các tiêu chuẩn kiểm định đối với Bitum đặc gồm: 1. Kiểm định độ lún kim (độ xuyên kim) Độ lún kim của bitum được xác định bằng các thiết bị chuyên dùng và được tính bằng mm chiều sâu lún xuống của kim đặt dưới một tải trọng 100g trong thời gian 5s ở nhiệt độ 00C và 250C. Độ lún kim biểu thị độ cứng của bitum.5. Kiểm định độ hòa tan Việc xác định độ hòa tan của bitum được thực hiện bằng cách hòa tan bitum trong một dung môi phù hợp và tách các chất không hòa tan ra.4. Kiểm định này xác định nhiệt độ mà tại đó một vành bitum đặc mềm đi đủ cho phép một quả cầu thép.5. Kiểm định tính nhớt Kiểm định này dùng nhớt kế ống mao dẫn. lúc đầu được đặt trên bề mặt chìm dần qua vành bitum một khoảng cách đã định 2.5.Báo cáo thực tập công nhân 1. Anh (IP) và Mỹ (ASTM). Nhiệt độ chảy mềm càng cao thì bitum chứa nhiều asphanten và khả năng chịu nhiệt càng tốt. Tuy nhiên CS2 có khả năng bắt cháy cao còn CCl4 thì gây độc và hiệu ứng độc lại tích lũy. người ta dùng một dung môi tương đương là tri-clo-etylen vì nó ít độc hại hơn và hiệu ứng độc không bị tích lũy.

2. Việc xác định này được thực hiện ở điều kiện 25 0C và độ dẻo được đo bằng 1 dẫn kế. BS6). Gồm các phần sau: Cụm thiết bị tiếp nhận nhựa đường (gọi tắt là cụm thiết bị nhập) từ tàu biển chuyên dụng tại cầu tàu Nại Hiên gồm có các ống mềm.6. Độ dẻo Độ dẻo là một chỉ số có tính dính bám của bitum.6. HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ 1.5. Kiểm định lò cuốn lớp mỏng Trong một nhà máy trộn asphalt. Độ nhớt phải đạt yêu cầu để đảm bảo độ xuyên thấm cần thiết của bitum vào trong đất. Kiểm định này đòi hỏi tiến hành 3 đo đạc sau: Đo đạc về sự mất mát khối lượng (do các thành phần bị bốc hơi ra) Đo mức độ hóa rắn của bitum. Cần xuất nhựa đường cho ôtô: 2 cần (xuất cho 2 loại nhựa đường riêng biệt) bố trí trong mái che diện tích 93 m2.5. nhiệt độ. Độ dẻo sau khi kiểm định sẽ cho biết các loại bitum có chất lượng xấu. thiết bị kiểm soát lưu lượng. Khu bể chứa nhựa đường gồm 3 bể * 725 m3 (BS4. áp suất. 1. các mẫu đá nóng và bitum sẽ được trộn lẫn nhau. pha trộn tốt với các chất khoáng và bao phủ hoàn toàn các hạt rắn trong quá trình xử lý bề mặt đường. Đặt trên sàn đỡ bêtông cốt thép cao 5m so với nền sản xuất. Việc này được xác định bằng cách so sánh giá trị độ lún kim hay độ nhớt của phần chất dư với các giá trị này của mẫu ban đầu. BS5. Cụm bể trung chuyển:2 bể * 25 m3. Đối với mỗi loại bitum sẽ có biểu đồ phụ thuộc giữa độ nhớt và nhiệt độ.1.7.6. Trong hỗn hợp này lớp bitum trên đá rất mỏng và khi trộn lại có không khí do vậy tạo điều kiện cho việc oxy hóa và hóa rắn của bitum. tồn chứa và phân phối nhựa đường. Máy bơm nhựa đường: 2 tổ đặt phía dưới sàn đỡ cụm bể trung chuyển. Hệ thống gia nhiệt Bao gồm các thành phần: SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 10 . 1. Quá nhiệt sẽ gây nên bốc khói và có thể làm hóa rắn hoặc giảm tuổi thọ của bitum. 1. Kiểm định này sẽ xác nhận bitum có dễ hóa rắn trong các điều kiện của môi trường. Tính dẻo: có thể thấp hơn trong vật liệu ban đầu. van. Sử dụng biểu đồ độ nhớt. Tuyến ống nhập Φ 219*6 từ cầu tàu vào kho dài 250 m (tính đến bể xa nhất).Báo cáo thực tập công nhân Phun: 40 ÷ 100 cst Trộn: 150 ÷ 300 cst Bơm: 300 ÷ 2000 cst Tùy theo từng mục đích vận dụng mà ta gia nhiệt bitum để có độ nhớt thích hợp. 1. Hệ thống công nghệ nhập. nhiệt độ có thể tiết kiệm được nhiên liệu (cho quá trình gia nhiệt) và ngăn chặn được hiện tượng quá nhiệt của bitum.6.

 Nhà hợp khối: bố trí các phòng chức năng gồm: thường trực.36 m3/h.Báo cáo thực tập công nhân Lò nhiệt công suất chọn Q = 1000000 Kcal/h: 2 lò (1 lò dự phòng) bố trí trong nhà bao che diện tích 81 m2. BS5.5m so với mặt đất. hóa nghiệm. T T Chỉ tiêu thử nghiệp 1 2 3 4 Độ lún kim ở 250C (0.6. Thiết bị bù giãn nở nhiệt trên đường ống. bảo vệ. điều hành. Bể chứa điều hòa dầu tải nhiệt: 1 bể * 8 m 3 bố trí trên giá dỡ có chiều cao H = 9m so với nền sản xuất.05 99 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 11 .0 6 99 80 ÷ 100 100 225 45 ÷ 52 1. thu hồi. nhà nghỉ cán bộ nhân viên. Xuất: Xuất cho ôtôxitec chuyên dụng (10 tấn) Đóng phuy (Khối lượng nhựa đường mỗi phuy 190 kg) Công suất kho: + Công suất kho 8000 ÷ 10000 T/năm + Công suất nhập 170 m3/h Công suất cho ôtô xitec: + Xuất bằng máy bơm 35 m3/h (16 phút/1 xe) trường hợp nhựa đường mới nhập nhiệt độ còn đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Thiết bị gia nhiệt cục bộ.4. cao H = 15 m bố trí 1 ống chung cho 2 lò nhiệt. Phương thức xuất nhập tồn chứa Nhập: Nhập nhựa đường đặc loại 60/70 hoặc 80/100 qua đường nhập từ cầu tàu về khu bể chứa BS4. Cụm bể chứa nhiên liệu đốt lò (FO): 2 bể *10 m3 đặt trên bệ đỡ bằng bêtông cao H = 0. Ống khói của lò gia nhiệt Φ 377*8. + Xuất bằng tự chảy qua bể trung chuyển: 9. 1.01mm) Độ kéo dài ở 250C Min(cm) Điểm chớp cháy 0C (Min) Nhiệt độ hóa mềm (p2vòng bi) Phương pháp kiểm tra ASTM D5 D113 D92 D36 5 Tỷ trọng ở 25/250C (g/cm3) D70 6 Lượng hòa tan trong dung môi CS2(%) D204L Loại nhựa 60/70 80/100 60 ÷ 70 100 250 48 ÷ 56 1.  Hệ thống cấp thoát nước và PCCC.01 ÷ 1.  Hệ thống đường bãi nội bộ kho.01 ÷ 1. 1.3. Các hệ thống kỹ thuật phụ trợ  Hệ thống cung cấp điện và an toàn.6. BS6 bằng máy bơm trên tàu. tiếp địa. Hệ thống ống dẫn dầu tải nhiệt Φ 57 và Φ 89.

. Phía ngoài bể được bọc bảo ôn bằng bông thủy tinh dày 50 mm. 1. xuất nhập nhựa.BS6 được cải tạo từ bể chứa dầu FO thành bể chứa nhựa đường nóng. Đầu ống công nghệ nhập và xuất bố trí theo yêu cầu tồn chứa. Kết cấu hình trụ nằm ngang. o Bơm nhựa đường từ bể bảo quản xuất thẳng cho ôtô xitec không qua bể trung chuyển. BS5. BS6 dung tích mỗi bể 725 m3 .5.  Chức năng: Chứa nhựa đường loại 60/70 hoặc 80/100 với nhiệt độ bảo quản 105. • Khu bể chứa trung chuyển:  Gồm 2 bể thép loại 25 m3. o Bơm vét đảo bể. Bảo vệ lớp bọc bằng 1 lớp tôn kẽm dày 1mm. BS5. Kết cấu đường ống Đường ống dẫn nhựa đường nóng và dầu tải nhiệt là loại đường ống làm việc trong chế độ nóng với biên độ dao động nhiệt cao từ 1500C ÷ SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 12 .Tại đây nhiệt độ được nâng lên 1300C để xuất cho ôtô xitec. BS6 lên cụm bể trung chuyển và xuất cho ôtô xitec.5 0C. Bảo vệ lớp bọc bằng 1 lớp tôn kẽm dày 1 mm và hệ thống khung sườn liên kết bằng thép góc. Hai bể đặt trên dàn đỡ bêtông cốt thép cao 5 m.0 0. Trong trạm bơm được lắp đặt 2 tổ máy bơm động cơ điện có đặc tính kỹ thuật sau: o Lưu lượng bơm Q = 35 m3/h o Áp lực bơm H = 60 m (cột H2O) o Áp lực hút: Hh = 7 m cột H2O o Công suất động cơ N = 20 Kw  Chức năng trạm bơm gồm: o Bơm nhựa đường từ bể bảo quản BS4.5 Mức giảm độ lún kim % max D6 / D5 20 20 • Dung tích kho: Tổng dung tích kho là 7125 m3 Gồm 3 bể: BS4. Phía ngoài thành bể được bọc bảo ôn bằng lớp bông thủy tinh chiều dày 50 mm.BS5.6.Báo cáo thực tập công nhân 7 8 Tổn thất khi gia nhiệt %max D6 2.  Chức năng: Trung chuyển nhựa đường từ bể chứa bảo quản bằng máy bơm. • Trạm bơm nhựa đường:  Trạm bơm nhựa đường được bố trí dưới sàn đỡ cụm bể trung chuyển.  Đặc điểm bể chứa: Các bể chứa BS4.

Ống mềm sử dụng loại có lưới thép. người ta bố trí trên tuyến ống các thiết bị bù giãn nở nhiệt kiểu π . Ống Φ 219*7 có bọc bảo ôn. • Đoạn ống từ cụm thiết bị nhập (trên cảng) vào bờ bố trí dọc trên cầu dẫn cách mép cầu 0. Để khắc phục. Số lượng thiết bị bù nhiệt phụ thuộc vào chiều dài ống giữa hai gối đỡ cố định.Báo cáo thực tập công nhân 2500C làm cho vật liệu làm ống bị co dãn theo nhiệt độ sinh ra các ứng suất phụ làm phá vỡ các liên kết ống. L2= 8 (m). Khoảng cách giữa những gối đỡ di động được chọn trong sổ tay quy định thiết kế đường ống kho xăng dầu. Khoảng cách giữa các gối đỡ di động.6. Ống Φ 159*5 có bọc bảo ôn. thiết bị được chọn là thiết bị bù nhiệt kiểu mềm hình sóng cho ống Φ 159 ÷ Φ 219 và kiểu π cho ống Φ 57 ÷ Φ 89. Ống Φ 89* 4 có bọc bảo ôn. L3= 6 (m). Đối với công trình. loại mềm hình sóng. a = 0. 1. Kết hợp với góc ngoài công nghệ.250 và áp lực valve P = 10 kg/cm2. L4= 5 (m). • Tuyến ống được đặt nổi trên hệ thống gối đỡ cố định và gối trượt tự do.6. Ống Φ 57*4 có bọc bảo ôn. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 13 . L loại khớp thẳng. trong đó 1 cho nhập nhựa và 1 cho khí nén đẩy sạch nhựa về các bể.5m. L1= 10 (m). Tuyến ống được gia nhiệt và bọc bảo ôn bằng bông khoáng dày 50mm. • Cụm thiết bị nhập lắp đặt 2 loại liên kết cho hai loại ống mềm D y100 và Dy 150. Khoảng cách giữa các gối đỡ cố định. chịu nhiệt T = 160 . Z.000012 mm/10C T1: Nhiệt độ ống làm việc lớn nhất 0C T2: Nhiệt độ ống làm việc nguội nhất 0C Kết quả tính được cho ở bảng sau: Loại ống T10C T20C A(mm) Chọn khoảng cách Φ219 * 7 1 180 15 80 40 Φ159 * 5 2 180 15 64 32 Φ57 * 4 3 180 15 90 28 Φ 89 * 4 4 180 15 68 21 Đường ống nhập: • Đường ống nhập nhựa đường từ cầu tàu vào bể chứa lắp đặt ống thép Φ219 * 7 . Trên dọc tuyến bố trí các thiết bị co dẫn nhiệt kiểu sóng. Khoảng cách giữa các gối đỡ cố định tại kho nhựa đường Nại Hiên được chọn theo công thức: L = A/a * (T1-T2) (mm) Trong đó A: Khả năng giãn nở của thiết bị chọn (mm) a: hệ số giãn nở nhiệt của thép ống.

1. BS6  Trên mái bể lắp đặt 2 cửa ánh sáng Dy500.1. một ống thông áp Dy150. BS5. BỂ CHỨA.  Cụm bể trung chuyển: 2 bể *25. BS5. Hệ thống gia nhiệt SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 14 . một nhiệt kế đã kiểm soát nhiệt độ trước khi bơm. Sau đó đấu vào ống góp Φ273 * 7 tại trạm bơm.  Trên thân bể lắp đặt 2 nhiệt kế ở hai mức cầu thang khác nhau.  Thiết bị xuất cho ôtô xitec: Trong nhà xuất lắp đặt 2 cần xuất Dy100 cho hai loại nhựa riêng biệt (không đồng thời xuất). Toàn bộ các ống hút và thiết bị đều được bọc bảo ôn.  Trên nắp bể lắp 1 vale thông áp Dy100. 1 cửa đo mức Dy100 và một nhiệt kế để kiểm soát nhiệt kế xuất hàng. Dọc tuyến ống bố trí thiết bị bù giãn nhiệt kiếu sóng.Báo cáo thực tập công nhân • Đường ống hút từ bể chứa ra trạm bơm: • Các bể chứa BS4. bố trí mỗi bể chứa một đường ống hút độc lập Φ159 * 5 . • Đường ống được đặt trên hệ thống gối đỡ theo kiểu treo bằng kết cấu thép.  Trên bể được lắp đặt các thiết bị sau:  Đầu ống nhặp vào phía trên bể Dy150. • Gia nhiệt cho các đường ống hút bằng phương pháp truyền nhiệt trực tiếp qua thành ống nhựa đường.7.5 . 1. HỆ THỐNG GIA NHIỆT 1.  Đầu ống xuất ra phía dưới bể Dy100. • Đường ống đẩy từ trạm bơm: • Đoạn ống từ máy bơm đến bể trung chuyển được chọn ống Φ159 * 5 và gia nhiệt trực tiếp bằng cách hàn kép thép U50 vào ống.7.2. một cửa đo mức Dy150. Đoạn ống từ bể trung chuyển xuống các vòi xuất ôtô xitec là ống Φ108 * 4 . Gia nhiệt bằng hai ống kép Φ57 * 3. BS6.7. Bể chứa BS4.  Phía dưới bể có một cần để xuất nhựa đóng phun.  Phía gần đáy bố trí một thiết bị gia nhiệt cục bộ.

Tại đây dầu tải nhiệt được nâng nhiệt độ lên đúng theo yêu cầu và được đi qua gia nhiệt cho hệ thống. BS6 dùng ống thép Φ57 * 4 . Nhiệt độ làm việc tối đa của dầu là 280 0C. Toàn bộ hệ thống ống được liên kết trên các giá đỡ bằng thép và liên kết với kết cấu bể chứa  Hệ thống gia nhiệt cục bộ: SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 15 . ống gia nhiệt được bố trí hai tầng: o Tầng thứ nhất cách đáy bể 100 mm o Tầng thứ hai cách tầng thứ nhất 500 mm.  Nguồn điện sử dụng 380/220 V  Công suất tiêu thụ của động cơ máy bơm 20 HP. BS5. ống được đặt trên gối đỡ bằng thép và bọc bảo ôn bằng lớp bông thủy tinh và ngoài bằng tôn kẽm.  Hệ thống gia nhiệt cho bể chứa BS4. Hệ thống đường ống dẫn dầu tải nhiệt: • Dầu tải nhiệt trong hệ thống được sử dụng là loại Transcal. Nhập nhiên liệu vào bể bằng ôtô xitec. Sau đó trở lại lò gia nhiệt theo chế độ tuần hoàn. Ngoài lò nhiệt còn có các thành phần công nghệ phụ trợ khác gồm:  Cụm bể chứa nhiên liệu đốt lò (FO) với hai bể chứa bằng thép hình trụ nằm ngang với dung tích 10 m3/bể.  Lưu lượng bơm dầu tải nhiệt 80 m3/h Lò gia nhiệt được lắp đặt trong nhà có bao che với diện tích 81 m2. • Hệ thống dẫn dầu tải nhiệt bao gồm: Đường ống chính: Φ94 * 4 được nối từ lò gia nhiệt ra khu bể chứa và trạm bơm.Báo cáo thực tập công nhân Hệ thống gia nhiệt cho đường ống và bể chứa được chọn là hệ thống gia nhiệt bằng đầu tải nhiệt. Mô tả hệ thống: Hệ thống gia nhiệt bằng dầu tải nhiệt bao gồm các thành phần chủ yếu công nghệ sau: Lò nhiệt: Là bộ phận cơ bản của hệ thống nhiệt. • Theo thiết kế: Lò gia nhiệt được sử dụng có công suất Q =1000000 kcal/h. dầu tải nhiệt được bơm qua lò nhiệt. Nhiệt được tạo ra trong qúa trình đốt nhiên liệu.8 kg/h.  Mức tiêu hao nhiên liệu 112. Việc gia nhiệt ống nhập được thực hiện trước khi bơm nhập đảm bảo cho nhựa đường trong quá rình bơm chuyển vào bể chứa với nhiệt độ 160 0C 1800C. tổng chiều dài là 470 m/bể. Các đặc tính kỹ thuật của lò như sau:  Nhiên liệu đốt sử dụng dầu FO.  Ống khói bằng thép ống Φ377 * 8 cao 15 m.

Sau khi mở van gia nhiệt cho đoạn ống nhập nhiệt độ đạt yêu cầu thì đóng van lại rồi tiếp tục mở van gia nhiệt đoạn ống tiếp theo cho đến hết tuyến ống nhập. Quy trình thao tác được thực hiện như sau: Mở tất cả các van chặn trên tuyến ống. Tại đó vận hành cụm gia nhiệt bể trung chuyển đưa nhiệt độ nhựa từ 1310C lên 1400C để xuất cho ôtô xitec. QUY TRINH XUẤT NHẬP BỂ 1. 1. Bảo quản nhựa đường Nhựa đường thâm nhập loại 60/70 hoặc 80/100 được bảo quản trong bể chứa với nhiệt độ duy trì tối thiểu T 105.5 C lên 1310C trước khi bơm hút xuất ra khỏi bể. 1.8. CÁC HỆ THỐNG KỸ THUẬT PHỤ TRỢ Nguồn điện và thiết bị điện: • Nguồn điện cung cấp cho kho nhựa đường lấy từ trạm biến thế kho xăng dầu Đại Niên. 1. Hệ thống có chức năng gia nhiệt nâng nhiệt độ nhựa đường từ 0 131 C lên 1400C dễ xuất tự chảy cho ôtôxitec qua cần xuất.1. để tránh hiện tượng tăng áp trong đường ống. Dàn gia nhiệt thu hồi nhựa: Bằng thép ống Φ57 * 4 bố trí 1 tầng có tổng chiều dài 28m.3. vận hành cho thiết bị gia nhiệt cục bộ hoạt động trong tời gian 1 h để nâng nhiệt độ nhựa lên từ 105.2. Trong thiết kế chia thành 3 nhóm: 0 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 16 .5 lên 131.5 0C (phụ thuộc vào độ chứa đầy trong bể). Xuất nhựa đường Trước khi xuất nhựa từ bể chứa.  Hệ thống gia nhiệt cụm bể trung chuyển 25 m3 Bằng ống Φ57 * 4 với tổng chiều dài = 78 m bố trí 1 tầng cách đáy bể 400mm. lượng còn lại được đẩy qua ống vào thùng chứa. an toàn cho kho. Nhập nhựa đường Trước khi nhập tuyến ống nhập được gia nhiệt nóng lên 1600C -1800C (nhiệt độ nhập nhựa của tàu) bằng hệ thống dẫn dầu tải nhiệt. Thời gian gia nhiệt bảo quản cho một bể trong 1 ngày là 2 h. Sau khi nhập xong tuyến ống được thổi sạch nhựa về bể chứa bằng khí nén trên tàu.20C. 1.8. • Mạng điện: mạng điện trong kho là hệ thống cáp dẫn điện đặt ngầm dưới đất.8. Sau đó dùng máy bơm hút lên bể trung chuyển 25 m3.  Tổng công suất lắp đặt 87 kW  Tổng công suất tiêu thụ 74 kW  Điện áp cấp cho phụ tải U = 380/220  Tần số H=50 Hz • Thiết bị điện sử dụng trong kho là loại phòng nổ phù hợp với quy phạm lắp đặt điện trong kho xăng dầu đồng thời đảm bảo cung cấp điện liên tục.Báo cáo thực tập công nhân Thiết bị gia nhiệt cục bộ có chức năng nâng nhiệt độ nhựa đường từ 105.8.9. Mở lần lượt các van chặn giữa đường ống cấp và đường ống hồi dầu tải nhiệt theo thứ tự từ kho ra cảng.

 Mạng điện chiếu sáng: cung cấp cho hệ thống đèn chiếu sáng quanh kho. lò nhiệt. dầu tải nhiệt. Mặt khác. BS5. • Hệ thống thu lôi tiếp địa: Khu bể chứa BS4.  Lưu ý:  Thường xuyên kiểm tra hệ thống chống sét. Tại các nơi có thiết bị điện bố trí bình chứa CO2 xách tay. Chữa cháy cho kho nhựa đường chủ yếu bằng nước làm nguội.  Mạng điện sinh hoạt cấp cho thiết bị chiếu sáng. BS6 sử dụng hệ thống thu lôi tiếp địa để đảm bảo an toàn phòng cháy cho kho. chống chập điện gây cháy. còn sử dụng thêm bọt hoà không khí để chữa cháy cho cụm bể chứa nhiên liệu FO. hệ thống điện. thiết bị điện trong nhà khối. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 17 .Báo cáo thực tập công nhân  Mạng điện động lực cung cấp cho các thiết bị động lực gồm: trạm bảo nhựa.

Báo cáo thực tập công nhân SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 18 .

Báo cáo thực tập công nhân SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 19 .

Báo cáo thực tập công nhân Sơ đồ hệ thống các bể trong kho nhựa đường SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 20 .

người ta thường sử dụng tàu chở LPG được hóa lỏng ở áp suất cao. do vậy LPG rất thuận tiện và kinh tế khi vận chuyển và tồn trữ ở dạng lỏng. Nhưng nếu bị rò rỉ nhiều thì Gas sẽ lắng xuống và gây ngạt thở. Tuy nhiên trong thực tế quá trình chế biến cần pha thêm mùi đặc trưng của Etyl Mecaptan để phát hiện rò rỉ. các tàu này thường có tải trọng không lớn.9%. loại đóng bình. Đối với các tàu vận chuyển LPG làm lạnh có tải trọng lớn (trên 30000 tấn). hơi ở phía trên và theo qui định an toàn. LPG được vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ bằng đường ống (trong phạm vi hẹp). các bình chỉ được phép đóng 80 -85% dung tích bình. LPG được tồn chứa trong các loại bình áp lực khác nhau. GIỚI THIỆU CHUNG Khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Liquid Petroleum Gas) là hỗn hợp hyđrocacbon mà chủ yếu là Butane và Propane. tàu chuyên dụng.2. 2. Tỷ trọng của LPG lỏng d = 0. có tỷ khối nặng gần gấp 2 lần không khí. Gas lỏng ở dưới. không ảnh hưởng đến thực phẩm. Giới thiệu chung về công nghệ kho LPG Công nghệ kho LPG là tập hợp tất cả các thiết bị bồn. LPG có hệ số dãn nở lớn: một đơn vị thể tích lỏng tạo ra 250 đơn vị thể tích hơi.2.1. Tỷ khối của LPG gas nặng gần gấp đôi không khí (1. tồn chứa cấp phát LPG tại kho một cách an toàn. không gây ô nhiễm môi trường. CÔNG NGHỆ KHO LPG 2. Với các kho như ở Việt Nam. chúng tồn tại ở trạng thái hơi bão hòa. LPG là chất khí không màu. LPG được vận chuyển bằng tàu ở 2 dạng: được làm lạnh hoặc nén dưới áp suất nhất định. bể. biện pháp kỹ thuật vận hành. xe bồn.hơi và trong điều kiện áp suất khí quyển.56 bằng một nửa tỷ trọng của nước. LPG là sản phẩm phụ của nhà máy chế biến dầu mỏ và được hóa lỏng ở áp suất nhất định để giữ cho LPG luôn ở trạng thái lỏng thuận tiện cho việc tồn trữ và vận chuyển. LPG ở trạng thái lỏng có hệ số dãn nở lỏng gấp 10-15 lần nước.86 lần). LPG tồn tại ở trạng thái hơi và được sử dụng như một nhiên liệu khí đốt. Đặc điểm của LPG là cân bằng ở trạng thái lỏng .0. Thông thường.1. LPG được làm lạnh đến -50OC. Hơi LPG trong các bể chứa trên bờ được dẫn trở lại tàu để cân bằng áp suất. không mùi.55 .Báo cáo thực tập công nhân CHƯƠNG 2 : KHO GAS -------- -------2. Gas Petrolemex được kho Gas tiếp nhận và phân phối là hỗn hợp gồm 70% Butane và 30% Propane. Gas LPG không độc. LPG được vận chuyển bằng tàu đến cảng và được bơm lên bể chứa bằng các bơm hoặc máy nén LPG trên tàu qua một hệ thống tiếp nhận kín. Vì vậy bên cạnh đường ống nhận LPG SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 21 . do vậy khi gas bị rò rỉ sẽ lan tràn trên mặt đất và tích tụ tại những chỗ thấp và có nguy cơ cháy nổ khi nồng độ đạt 2 . Nồng độ của Etyl Mecaptan được thêm vào phải nằm trong giới hạn cho phép đủ để phát hiện được mùi mà không gây ngộ độc. bảo dưỡng chúng để thực hiện công việc xuất nhập.

76 m3 • Sức chứa: 100 000 kg • Áp suất thiết kế: 18kg/cm2 • Độ ăn mòn cho phép: 1mm / năm Vì bể được thiết kế nằm ngang nên có những ưu nhược điểm sau: • Ưu điểm: chế tạo và lắp ráp đơn giản hơn bể cầu. LPG từ bể được bơm qua nhà đóng bình để bơm vào các loại bình 9. chi phí lắp đặt ít hơn. diện tích thiết kế cao hơn. Bể chứa Bể chứa tại kho Nại Hiên là loại bể trụ nằm ngang. được điều khiển bằng khí nén. tiết kiệm hơn so với dùng máy bơm để vận chuyển. 2. MỘT SỐ THIẾT BỊ CHÍNH 2.13 kg có dạng mâm xoay gọi là Carousel. 2. • Nhược điểm: tiêu hao vật liệu cho một đơn vị chứa lớn. Giàn đóng bình cho loại 9.  Cấu tạo và trang thiết bị trên bể SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 22 . Bể đặt nằm ngang trên các gối đỡ bằng bê tông.3. máy nén LPG của tàu hoặc 2 máy nén của kho. LPG được chứa trong 5 bồn hình trụ nằm ngang.2. được làm bằng thép chịu lực cao. Ngoài ra LPG cũng được đóng vào các ôtô xitec chuyên dụng. được kiểm tra bằng lưu lượng kế. Công nghệ kho Nại Hiên LPG được nhập đến kho Nại Hiên từ tàu thủy qua cầu cảng. Việc đóng bình hoặc xe chuyên dụng LPG đều được thực hiện theo chu trình kín. Một số thông số của bể hiện có tại kho gas Đà Nẵng như sau: • Thể tích: 223.2. Việc đóng bình đòi hỏi người công nhân phải vận hành đúng thao tác. sức chứa bể không lớn chỉ thích hợp cho các kho vừa và nhỏ. được kiểm tra siêu âm và chụp X quang 100% mối hàn.12 kg là giàn cố định. Mỗi bồn có sức chứa khoảng 100 tấn LPG lỏng. người ta sử dụng các ống mềm chuyên dụng để nối dàn xuất trên tàu với ống dẫn LPG lỏng vào bể chứa và có một ống dẫn hơi LPG đi từ bể quay về tàu trong quá trình nhập. Tại cầu tàu. Ngoài ra kho trên bờ còn có thể có máy nén LPG của mình để nén hơi LPG xuống tàu cũng như vận chuyển LPG lỏng từ bể này sang bể khác. Giàn đóng bình cho loại bình 48.3.1. Đây là giàn xuất bán tự động có năng suất tương đối lớn. Việc dùng máy nén LPG cho phép vận chuyển hết 100% lượng LPG có trên tàu cũng như trong các bể.Báo cáo thực tập công nhân lỏng bao giờ cũng có đường ống dẫn LPG hơi. LPG được tồn chứa trong các bể bồn chứa và được đóng ra các bình nhờ hệ thống bơm và giàn đóng bình tự động hoặc bán tự động qua hệ thống cân để xác định khối lượng LPG của từng bình. 48 kg nhờ máy nén LPG hoặc máy bơm LPG ra trạm xuất ôtô nạp vào xe ôtô xitec chuyên dụng. 13. thử kín ở 18kg/cm2. Từ giàn đóng bình và trạm xuất ôtô đều có ống dẫn hơi LPG hồi lưu về bể. Việc vận chuyển LPG từ tàu được thực hiện bằng bơm. 12. thử thủy lực ở áp suất 27kg/cm2.

2. − (2): Đường ống xuất: trên đường ống này gồm có 3 van: 1van quá dòng đặt trong bể. từ đó tính được lượng LPG tồn chứa. − (10): 2 van an toàn áp suất. nước ra khỏi bể. − (9): Đường ống xả hơi. Trên đường ống luôn có 2 van ở trạng thái đóng. − (8): Cửa vào chỉ được phép mở khi làm vệ sinh bể.Báo cáo thực tập công nhân Cấu tạo bể: Được mô tả như hình vẽ: (10) (9) (8) (11) P (12) (7) P L (13) P (1) (2) (3) (4) (5) (6) Bể gồm có các bộ phận sau: − (1): Đường ống hồi lưu: được dùng để hồi lưu LPG từ trong ống về bể chứa. (13): Đồng hồ đo nhiệt độ LPG lỏng. đất cát.cặn bẩn. (5): Đường ống hút và nén khí dùng để nhập tàu và đảo bể. 1 van điều khiển bằng khí nén. Trên đường ống hồi lưu gồm có 3 van: 1 van lá chắn. − (4). 1 van một chiều.3. − (11): Đồng hồ đo áp suất hơi của LPG. − (12): Đồng hồ đo mức chất lỏng bằng cầu phao. − (6): Đường ống tháo bụi bặm. 1 van điều khiển bằng khí nén. rỉ. Các thiết bị theo bể  Van an toàn áp suất: SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 23 . 2. − (7): Thước đo Rota dùng để đo mức chất lỏng trong bể. Chiều cao ống xuất trong bể là 34 cm so với đáy bể để tránh hút nước và cặn bẩn bên trong bể − (3): Đường ống nhập tàu. 1van lá chắn.

khi bể gần đầy mở ống xả từng lúc cho đến khi LPG thoát ra ở dạng lỏng. Áp suất này phụ thuộc vào yêu cầu thiết kế của bình chứa.. Ống đo có dạng cong và óc thể quay đến các vị trí. van an toàn bên trong và van an toàn bên ngoài. hỏng van. bụi bặm.  Cấu tạo và hoạt động: Thước đo mức chất lỏng loại Rota gồm có: ống xả và ống đo.  Vận hành: o Dùng để chống nhập quá đầy: đặt thước ở vị trí cao nhất. Áp suất này sẽ nhỏ hơn áp suất bắt đầu xả. Nhóm van an toàn trên bể bao gồm.  Xả nước:  Mục đích: tháo các chất bẩn (nước..  Thước đo dạng phao: Loại thước này có kết cấu gồm một phao bên trong bể nằm trên mặt chất lỏng. Sau đó quay từ từ ống cho đến khi chạm mức chất lỏng và đọc số đo trên mặt đồng hồ.  Thước đo mức LPG loại Rota:  Công dụng: Dùng để kiểm lượng hàng tồn trong bể và tránh việc nhập quá đầy. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 24 . Khi áp suất trong bình tăng lên đến áp suất cài đặt thì nó sẽ đẩy van ra khỏi bệ van và khí được xả ra ngoài.  Cơ chế hoạt động: Van an toàn áp được nhà sản xuất cài đặt và niêm phong dưới một áp suất định trước (áp suất bắt đầu xả).  Van an toàn áp suất được chia thành 2 nhóm chính: nhóm van đặt trên bình chứa (bể. Van an toàn được lắp đặt trên bể của kho LPG ở Đà Nẵng là loại van bên ngoài. Khi quay ở vị trí cao nhất ứng với mức nhập an toàn tối đa.. Nếu áp suất tiếp tục tăng thì van mở đến vị trí tối đa cộng theo những tiếng kêu. hỏng thiết bị đo bể. o Dùng để đo bể không đầy: Trước tiên quay thước đến vị trí mà tại đó đầu ống không chạm với mức chất lỏng để chỉ có LPG hơi thoát ra. Khi van này mở thì lượng khí LPG thoát ra làm áp suất bên trong giảm đi và khi áp suất giảm đến một giá trị nào đó thì lò xo của van sẽ ép chặt đĩa của van vào bệ và van không cho LPG thoát ra nữa. cặn. bồn chai). đất cát. rỉ.Báo cáo thực tập công nhân  Chức năng: Van an toàn áp suất hay còn gọi là van an toàn được dùng bảo vệ bể khỏi các nguy hiểm do áp suất trong bể tăng đột ngột như: vỡ bể. nhóm van đặt trên đường ống.. Các chất bẩn này đi vào bể sau mỗi lần nhập hàng. độ cao khác nhau bên trong bể. Nếu bể chứa đầy thì quay tay quay xuống cho đến khi ống chạm LPG lỏng. Do vậy cần phải xả nước sau mỗi lần nhập xong. Áp suất tại đó van đóng chặt lại gọi là áp tái niêm.) ra khỏi bể. hoạt động theo nguyên tắc đòn bẩy và chỉ báo bằng kim trên mặt đồng hồ ở phía trên bể.

Báo cáo thực tập công nhân  Yêu cầu: o Chỉ xả nước sau khi đã đủ thời gian chất bẩn lắng xuống đáy bể. cho phép lưu lượng đi qua từ 10 .  Van đóng nhanh: Dùng để cắt nhanh dòng chất lỏng nhằm tránh tổn thất. Trên thân ống có ghi rõ “LPGas”.  Van chắn: o Dùng để đóng mở ống dẫn.3.  Van một chiều: SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 25 . Vật liệu chế tạo ống mềm (kể cả khớp nối) chịu được áp lực phá hủy tối thiểu 87kg/cm2.40m3/h. điều khiển hướng chảy và lưu lượng dòng chất lỏng trong ống.Ống mềm có độ dẫn điện không được quá 0. Khi lưu lượng vượt quá mức độ cho phép thì nó sẽ đẩy van xuống đóng chặt lại với bệ van phía trên làm lỏng LPG không thoát ra được nữa. hoặc nối hệ thống công nghệ kho với xe bồn LPG khi cấp phát cho xe bồn.  Cấu tạo: Ống mềm có thể được chế tạo theo 2 dạng: một dạng có kết cấu Composite gồm nhiều lớp polime hoặc cao su Nêoprene. o Có 2 loại van chắn: van cửa và van thẳng góc. 2. Khi do sự cố như vỡ ống làm lưu lượng tăng vọt trên 60m3/h thì nó đẩy van lên phía trên khít với bệ van làm LPG không thoát ra được. Ống dẫn LPG • Ống mềm  Công dụng: dùng để cáp nối từ ống thép dẫn LPG trong kho đến giàn Manifoll trên tàu trong quá trình xuất nhập tàu.3. Kiểm tra tính an toàn tại khu vực xả nước. o Van quá dòng đặt tại đầu ống xuất phía trong bể. • Ống thép: Sử dụng loại ống thép chuyên dụng chịu áp lực. một dạng có kết cấu bằng cao su có các nếp sóng bằng thép không rỉ bên ngoài và bên trong được gia công bằng thép không rỉ. hao hụt lỏng đến mức tối thiểu hoặc để hướng nhanh dòng chất lỏng theo yêu cầu trong các quá trình công nghệ.75 Ω/m. o Hoạt động: bình thường van quá dòng ở trạng thái luôn mở cho lỏng LPG đi qua với một lưu lượng nhất định. Các trang thiết bị trên đường ống  Van: Trên các đường ống gồm có các loại van sau:  Van quá dòng: o Van quá dòng dùng để giảm tối thiểu lượng LPG khi đường ống bị vỡ.

Khi bình gas cần nạp ở vào vị trí chuẩn bị đóng rót thì tay bật tự động đẩy bình từ vị trí chờ vào giàn Carousel. van khí nén sẽ làm cho van gas mở để gas được nạp vào bình. 2. o Tránh cho motor khỏi bị quá tải. 13 kg. giúp bơm khởi động dễ dàng. Sự chênh lệch áp quá mức sẽ tạo ra ứng suất bất lợi đối với cánh bơm trụ. Nghĩa là chống lại nguy hiểm do áp suất tăng cao bằng cách tự động mở ở một áp suất định trước và do đó làm giảm áp suất được bố trí trên từng đoạn ống giữa các van. Giàn này là giàn đóng bình bán tự động. o Van một chiều còn có tác dụng: bảo vệ máy móc. Trong trường hợp này van một chiều thường được bố trí trên đường ống đẩy của máy bơm. lúc đó người công nhân chỉ cần đưa đầu đóng rót vào van bình rồi ấn nút. Khi bình được đóng xong thì tay đẩy trong cân tác động lên van khí nén làm đóng van gas và nhã đầu đóng rót ra khỏi bình.  Lưu lượng kế: Dùng để xác định lượng chất lỏng đi trong ống dẫn trong một khoảng thời gian nhất định. có thể bị hư hại khi dòng chất lỏng chảy ngược chiều. Nếu bơm bị quá áp trên đường ống đẩy thì van an toàn áp suất sẽ xả LPG vào không khí. o Bảo vệ hệ thống khỏi bị quá áp. xỉ trong chất lỏng trước khi đi vào lưu lượng kế. Tất cả các bơm LPG đều phải có van hồi lưu bên ngoài vì nó: o Bảo vệ bơm khỏi chênh lệch áp quá mức. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 26 . thực hiện được việc bảo vệ hệ thống mà không phải mở van an toàn áp suất xả LPG vào không khí. Hệ thống giàn ống đóng bình Giàn Carousel Đóng các loại bình dân dụng 9.  Van hồi lưu: Dùng để giảm áp suất trong ống và trong thiết bị máy bơm bằng cách tự động mở ra ở một áp suất đã định và xả chất lỏng vào một bể chứa hoặc một nhánh ống dẫn khác.4.Báo cáo thực tập công nhân o Có kết cấu bảo đảm chỉ cho chất lỏng trong ống chảy theo một chiều và tự động đóng lại khi chất lỏng chảy theo chiều ngược lại.  Bình lọc: Dùng để tách cặn bẩn. Trong trường hợp này van một chiều được bố trí trên đường ống hút. o Van một chiều giữ chất lỏng trong ống hút của máy bơm li tâm không bị tụt. bơm. Trong kho LPG. Khi áp suất trong đường ống tăng thì nó mở van xả hơi. trang thiết bị ống dẫn không bị tác dụng bất lợi. Khí bình được đưa đến vị trí ra trên giàn Carousel thì tay đẩy đưa bình ra khỏi vị trí đóng rót trên băng tải. người ta sử dụng loại lưu lượng kế thể tích kiểu cánh trượt để đặt trên các đường ống.  Van an toàn áp suất trên đường ống: Van an toàn áp suất trên đường ống cũng có chức năng như van an toàn áp suất trên bể. Đồng thời lúc đó điều chỉnh trọng lượng vỏ bình trên cân nhờ thang đo.3. được điều khiển bằng khí nén.

Báo cáo thực tập công nhân Giàn đóng bình 48 kg Giàn đóng bình 48 kg gồm có 4 máy đóng rót đặt cố định với hệ thống dẫn gas lỏng và hoàn toàn độc lập với giàn Carousel. Hỗn hợp lỏng hơi sẽ tạo ra lưu lượng không đồng đều và không ổn định sẽ gây rung động mạnh làm phá hỏng bơm. Máy bơm LPG phải là máy bơm có sự di chuyển tích cực tạo ra áp suất trên chất lỏng mà không cần phải gia tăng vận tốc của dòng chất lỏng. thành nối trong cân hạ xuống làm cân bằng đầu trên.  Van nhả. việc đóng bình ngừng lại. gas đi vào đầu đóng rót. chất lỏng được tăng vận tốc và áp suất từ từ qua mỗi giai đoạn. vì hơi LPG khi lọt vào trong máy bơm sẽ làm cho lưu lượng giảm đi.5.  Van ngắt gas. Hệ thống này gồm các chi tiết cơ bản sau:  Một thang đo trọng lượng vỏ bình: Tùy theo trọng lượng vỏ mà ta điều chỉnh cân cho thích hợp. hơi làm nguội và bôi trơn kém hơn chất lỏng nên máy bơm nhanh chóng bị mài mòn.2. Khi bình đã được nạp đầy.3. Máy nén LPG  Máy nén LPG có công dụng để:  Chuyển gas từ bồn này sang bồn khác. Máy bơm LPG Yêu cầu của máy bơm khi dùng để bơm LPG: Vì LPG là khí đốt hóa lỏng. Máy bơm sử dụng tại kho gas là loại máy bơm chuyên dụng kiểu tuốc bin.  Xuất cho xe bồn. tồn tại ở hai trạng thái cân bằng lỏng hơi do đó yếu tố quan trọng của máy bơm là giữ LPG lỏng không được biến thành hơi. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 27 . Máy nén được chế tạo với mục đích dùng cho hơi.  Van khởi động. Tuy nhiên các đặc tính về hiệu suất của loại máy bơm này hoạt động giống như máy bơm kiểu thể tích.  Nguyên tắc vận chuyển chất lỏng nhờ chênh lệch áp suất hơi.5. 2. Thiết bị bơm chuyển LPG 2. làm tác động đến van nhả và tự động ngắt nạp gas. Tuy nhiên trong quá trình nén sẽ có một ít lỏng.3. 2.  Hút hơi LPG ra khỏi bồn. Máy bơm tuốc bin cũng là loại máy bơm ly tâm. Khi van khởi động được vận hành. Máy bơm tuốc bin tác dụng áp suất trên chất lỏng giống như máy bơm ly tâm. nó tăng vận tốc chất lỏng để biến động năng thành thế năng. Nên ta có thể cho rằng: máy bơm tuốc bin là loại máy bơm đa cấp.3.5. Sự khác biệt giữa máy bơm tuốc bin và bơm ly tâm là: máy bơm tuốc bin chia sự gia tăng vận tốc/áp suất thành nhiều giai đoạn.  Đảo gas lỏng trong trường hợp nhập tàu.1. chất lỏng này tuy có một lượng nhỏ nhưng có thể gây nguy hiểm cho máy nén vì khi trục bơm đã đẩy hết hơi ra khỏi xylanh và gặp lớp lỏng không thể nén được.

Người ta dùng áp lực của dòng khí nén được dẫn từ nguồn cung cấp đến nơi tiêu thụ. lúc đầu khí nén được làm lạnh xuống dưới nhiệt độ điểm sương để hơi nước trong khí nén ngưng tụ lại và tách ra ngoài.. Đường kính của bẫy lớn hơn đường kính của ống hút. Các giọt lỏng trộn lẫn trong hơi sẽ chịu tác dụng của 2 lực: trọng lực và lực ma sát. hơi khi bị hút từ bồn qua hệ thống ống lạnh thường dễ bị biến thành lỏng trước khi đến máy nén.. Tại đây. Những chỉ tiêu kỹ thuật của khí nén: • Không có các hạt chất rắn vượt quá kích thước cho phép. Trong nhiều trường hợp. lực ma sát sẽ tăng.Báo cáo thực tập công nhân Điều này gây phá hỏng máy nén. Hệ thống không khí nén trong kho LPG Mục đích: Hệ thống không khí nén trong kho LPG dùng để điều khiển tự động. Hơi LPG bị nén tại nhiệt độ ngưng tụ của nó và thường mang theo những giọt lỏng rất nhỏ. 2.). chất lỏng sẽ bị bốc hơi hoàn toàn trở lại khi hệ thống bắt đầu nóng lên. Bẫy chất lỏng dựa trên nguyên tắc: làm giảm vận tốc di chuyển của hơi. Khi hơi di chuyển chậm thì trọng lực làm hạt lỏng tách khỏi hơi.3. người ta dùng một dụng cụ để rút chất lỏng ra khỏi máy nén. điều này sẽ làm cho vận tốc hơi chậm lại và giọt lỏng sẽ rơi xuống đáy bẫy. • Không lẫn hơi nước.6. Khí nén được đưa đến bình tích khí (điều áp) sau đó có thể trộn dầu bôi trơn trước khi đem sử dụng. • Được pha trộn dầu bôi trơn. thiết bị cân kiểm tra hệ thông chữa cháy tự động. Để tránh hiện tượng này. Khi hơi di chuyển càng nhanh. • Được cung cấp dưới một áp suất ổn định. Những nơi cần cung cấp khí nén: SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 28 . Nếu mức lỏng trong bẫy quá cao cần phải ngưng chạy máy để hút ra. Sơ đồ xử lý không khí thành khí nén: Không khí từ môi trường sau khi qua bầu lọc thô để loại bỏ những hạt rắn có kích thước lớn được đưa vào máy nén khí rồi qua bộ lọc tinh để tách nước. và tạo càng nhiều giọt nhỏ. điều khiển từ xa các bộ phận thiết bị của công nghệ (như van.

 Máy lọc trước hiệu: ATLASCOPCO loại DD40. Các thông số kỹ thuật chính: o Áp suất làm việc tối đa: 7. Máy làm khô khí thực chất là hệ gồm máy lạnh và thiết bị tách. khi cần cung cấp gas. xả nước.5 bar.  Máy nén trục vít ATLASCOPCO.  Máy lọc sau hiệu: ATLASCOPCO loại PD40. thiếu sau khi tự cân kiểm tra. o Dung tích buồng khí tại áp suất 7.0bar.0 bar.Jrection loại GA11P . o Áp suất làm việc trung bình: 7. o Cung cấp không khí tự do tại áp suất 1.75.  Bình tích khí. • Dùng trong đường ống công nghệ LPG: Sử dụng các van khóa điều khiển bằng khí nén loại thường đóng.  Thiết bị làm khô khí loại FD40 . dư. Nếu khi bị sự cố làm mất áp lực khí nén thì van cứu hỏa mở ra và tự động chữa cháy.5 bar): 11kw o Động cơ 380v/50 hz. kiểm tra hoạt động. Nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào làm giảm áp lực của khí nén thì van tự động đóng lại và ngừng cung cấp gas. ta cung cấp khí nén cho các van. • Dùng trong công nghệ chữa cháy: Sử dụng các van khóa điều khiển bằng khí nén loại thường mở. ta luôn duy trì áp lực khí nén cần thiết cho van để các van này luôn đóng. van mở ra. tự đóng ngắt van khi đầy bình. phân loại bình gas đầy. Các thông số chính: o Áp suất làm việc tối đa 13. Các thiết bị cung cấp khí nén cho kho LPG: Hệ thống cung cấp khí nén gồm các thiết bị chính sau:  Máy nén trục vít của ATLASCOPCO OIL. • Dùng trong giàn đóng bình 13 kg để điều khiển việc nạp gas.Báo cáo thực tập công nhân Khí nén được sử dụng rộng rãi trong các kho LPG để điều khiển. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 29 .86 cbm (31 l/s). Tại đây khí nén được làm lạnh đến nhiệt độ điểm sương làm cho hơi nước trong khí nén ngưng tụ lại và tách ra ngoài qua bình xả nước.0bar: 85 cbm. Không khí sau khi qua máy nén trục vít được nén đến áp suất cần thiết (khoảng 7bar) được dẫn vào máy làm khô khí. báo sự cố thiết bị. • Dùng trong giàn đóng bình 48 kg. o Nhiệt độ điểm sương 2-3 OC o Nhiệt độ bao quanh 45OC.  Thiết bị làm khô khí ATLASCOPCO loại FD40. Nghĩa là khi kho gas hoạt động bình thường.STD220/50.  Hệ thống xả nước tự động hiệu: ATLASCOPCO loại WD40.STD 220/50. o Công suất tối đa (tại áp suất 7.

Nếu áp lực trong đường ống tiếp tục giảm xuống dưới 3 kg/cm2 thì bơm diesel sẽ được hoạt động. đúng lưu lượng và áp suất yêu cầu. Khi áp suất giảm xuống dưới 5. Các thông số chính của bơm điện: Công suất 200 HP. số vòng quay n=1470v/p. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 30 . sẽ làm cho áp lực trong đường ống giảm xuống.7. Khi áp lực này xuống dưới 4 kg/cm2 thì hệ thống điều khiển sẽ tự động khởi động máy bơm điện để chữa cháy.. áp suất 11. bể ống thủy tinh. Tại những nơi dễ có nguy cơ xảy ra cháy nổ thì hệ thống chữa cháy được thiết kế có những ống thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng và khi nhiệt độ tăng lên trên 800C thì ống thủy tinh bị vở ra và nước trong ống chữa cháy sẽ phun ra ngoài.3.0bar o Có trang bị van an toàn và đồng hồ áp suất Tác dụng của bình tích khí là cung cấp cho hệ tiêu thụ lượng khí nén liên tục. Áp lực này được duy trì bởi một bơm gọi là bơm duy trì áp lực.Báo cáo thực tập công nhân  Bình tích khí: o Dung tích: 1. Khi có sự cố về cháy nổ thì mọi hoạt động điều được tự động hóa.5 kg/cm2 thì hệ thống điều khiển tự động đóng để bơm duy trì áp lực hoạt động bù vào phần tổn thất áp suất mất đi cho đến khi áp suất trên đường ống đạt 6 kg/cm 2 thì tự động ngắt.. nguồn điện 380v/500Hz. Sơ đồ nguyên lý của hệ thống chữa cháy: Khi hoạt động bình thường. 2. Công suất của bơm này là 280HP. Vì một lý do nào đó như: Mở van nước chữa cháy. toàn bộ hệ thống được duy trì áp suất 6 kg/ cm 2. Hệ thống phòng cháy chữa cháy của kho Gas Kho gas LPG Nại Hiên được trang bị hệ thông phòng cháy chữa cháy hiện đại.ổn định.0cbm o Dạng đứng.

Ngoài ra trong điều kiện bể nước chữa cháy không cung cấp đủ nước thì ta có thể mở van trên đường ống để hút nước từ sông Hàn.Báo cáo thực tập công nhân Nguồn cung cấp nước cho hệ thóng chữa cháy là bể nước chữa cháy. Sơ đồ quá trình bơm nước chữa cháy như sau: SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 31 .

Báo cáo thực tập công nhân Sông Hàn Hộ tiêu thụ 1 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 32 .

đến cảng biển Mỹ Khê. được vẩn chuyển bằng tàu thủy. có kích thước ống là 12inches.25). là một địa điểm tiếp nhận và phân phối các loại sản phẩm của công ty xăng dầu khu vực 5 Cảng Mỹ Khê Kho Khuê Mỹ Phân phối trên thị trường Kho xăng dầu Khuê Mỹ tồn chứa và phân phối chủ yếu 2 sản phẩm chính là Xăng (A92. được bơm hút vào thông qua các hệ thống ống mềm màu đen. Hệ thống làm việc của kho Xăng Dầu Khuê Mỹ gồm có:  Khu vực phân phối sản phẩm SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 33 .Trong đó có 2 ống nhập vào bể và 2 ống xuất bể. A95) và DO (DO 0. GIỚI THIỆU CHUNG Kho xăng Khuê Mỹ là một trong những kho xăng lớn nhất của miền Trung hiện nay.05.1. Các sản phẩm này chủ yếu được nhập từ nước ngoài thông qua đường biển. DO 0. Hiện nay. hệ thống này gồm 4 ống. và sau đó được đưa vào kho Khuê Mỹ bằng hệ thống đường ống ngầm dưới lòng đất.Báo cáo thực tập công nhân CHƯƠNG 3 : KHO XĂNG -------- -------3.

B9.B6 KHU 6 BỂ Khu 4 bể: B7. Trong đó: Khu 6 bể: B1. B10 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 34 . B4. B8. B3.Báo cáo thực tập công nhân  Hệ thống tồn chứa (hệ 6 bể và hệ 4 bể)  Hệ thống bơm  Hệ thống chữa cháy  Phòng điều khiển trung tâm Kho xăng dầu Khuê Mỹ gồm có tổng cộng là 10 bể chứa xăng và dầu DO. B5. B2.

đó là ống chữa cháy bằng nước khi có sự cố cháy bất ngờ. ngoài ra nó còn có chức năng phun nước làm mát vành đai bể (do nhiệt độ bên trong cũng như bên ngoài của vành đai bên trên cao hơn SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 35 .Thân bể: Hình trụ. B10.(t và H) 3. 8. 9. CÔNG NGHỆ KHO XĂNG Kho xăng dầu Khuê Mỹ gồm 10 bể chứa. nước thải được chuyển qua khu xử lí nước thải để làm sạch nước. B5. đánh số thứ tự B1. phần cặn được loại bỏ. Cấu tạo các bồn chứa . B3.Báo cáo thực tập công nhân KHU 4 BỂ Các bể 6. Ở vành đai trên thành bể có 1 vòng ống màu xanh bao quanh. 7. B6.2. 1 lớp. Khi đó người ta phải làm sạch bể bằng cách đẩy nước vào hệ thống ống dẫn liên quan vào bể chứa. có thể là xăng cũng có thể là dầu. B9. 3. B2.3. B8. Việc chứa loại sản phẩm nào là phụ thuộc vào việc xuất nhập đơn hàng. được chế tạo do nhiều miếng thép tấm (dày khoảng 2 phân) hàn lại. B4. Sau khi làm sạch bể thì nhiên liệu cần chứa sẽ được bơm trực tiếp từ khu nhận hàng.1. phần nước trong được thu hồi để làm nước chữa cháy. B7. kết cấu chiều dày thành bể tăng dần từ trên xuống dưới do chịu lực thủy tĩnh tăng dần theo chiều sâu của xăng dầu (phía gần đáy bể có thể 12mm và trên nóc bể có thể khoảng 4÷5mm). 10 được lắp đặt hệ thống tự động hóa trong việc đo nhiệt độ và chiều cao mực chất lỏng của sản phẩm có trong bể. Sau khi thu phần cặn nhiên liệu. Ngoài ra có 2 bể chứa nước.

thường đặt ở giữa đáy bể. bên ngoài đáy bể (vành đai dưới của thân bể) có 4 đường ống xuất nhập (2 nhập. Trong đáy bể có các phần chính sau : o Rốn bể: là nơi hút vét xả nước cặn. ngoài ra có van nhỏ (van xả nước) có nhiệm vụ sau khi xăng dầu vào bể. so sánh khi kiểm định. tồn chứa. làm vệ sinh… . . o Cầu thang bể: lắp bên ngoài bể.Mái bể: Hình nón. còn hệ thống bể mới thì thanh trụ đó có thể rút đi khiến không gian bể chứa được cải thiện hơn. tiếp giáp với mái bể thường lắp lưới ngăn cháy ngăn không cho hút tia lửa cháy từ ngoài vào. hay làm vệ sinh. hoạt động như mọi xupap khác và có tác dụng điều chỉnh áp suất trong phạm vi cho phép mà bể có thể chịu được trong quá trình xuất nhập. Tác dụng của bể chứa là đảm bảo sự ổn định tương đối của sản phẩm trong quá trình xuất nhập xăng dầu. dẫn từ đáy bể lên mái bể. Dưới bộ phận khống chế áp suất trong xupap. được đặt trên phần nền móng được gia cố để tránh sụt lún. Ngoài ra còn có 2 ống nhỏ có nhiệm vụ dẫn nước hoặc bột đi chữa cháy khi có sự cố (ống màu xanh là dẫn nước. bảo dưỡng. o Hệ thống đo chiều cao tự động: dùng để đo mức trong bể 1 cách chính xác khi cần đối chiếu. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 36 .Báo cáo thực tập công nhân so vơi ở các vị trí khác). từ bên trong nhìn lên như hình mái dù. ổn định xong thì mở van để lượng nước trong dầu được xả ra. nó phục vụ cho việc đi lại cho các thao tác trong kho. bảo dưỡng. tiêu cặn của kho. Ở phía dưới thân bể có một lỗ có tác dụng để người công nhân vào kiểm tra. còn thời điểm khác nó lại thở ra. 2 xuất) được đánh số. Cụ thể là vào mùa mưa thì xăng hoặc dầu bị co lại nên xupap có nhiệm vụ hút không khí vào để tránh hiện tượng méo bồn. trên mái bể có các thiết bị chính: o Xupáp thở: 2 cái. đối với hệ thống bể cũ của kho thì thanh trụ chống ở giữa không thể rút đi. o Lỗ chiếu sáng: có tác dụng chiếu sáng khi kiểm tra. bám theo thân bể. sửa chữa. nó được nối với một ống rà sát với vị trí thấp nhất của đáy bể thông ra bên ngoài có đường ống để hút vét. được lắp trên mái bể. o Lỗ đo: tại đây có thể lấy mẫu xăng dầu hoặc đo nhiệt độ hay đo mức chất lỏng trong bể chứa bằng tay. ống màu đỏ là bột chữa cháy). trên các đường ống về phía thành bể có 4 van tay tương ứng để xuất nhập xăng dầu. dùng để tránh hiện tượng sét đánh gây cháy nổ vào mùa mưa dông. o Thanh chống sét: có 4 hoặc 6 cây.Đáy bể: Có hình nón ngửa.

Ống liên hệ giữa các bể .14 inch) 2. Trên các máy bơm đều có các van áp suất và van 1 chiều. nhu cầu thị trường mà việc xuất nhập thay đổi. 14 bơm này đều là bơm li tâm hút sản phẩm từ bể để xuất ra. 3.8. không cháy) quấn vào trong đó. nhằm khắc phục trường hợp xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng. một bình giao cho khách hàng còn một bình lưu lại kho để đối chứng chất lượng. Các loại van trong kho : Trong kho có tất cả 4 loại van : . 3. Máy bơm cấp cho ôto stec:12 ống xuất 4 inch. yêu cầu xuất nhập kho. và kích thước của bể ta có thể xác định được lượng sản phẩm trong bể. Qúa trình xuất kho: Kho dùng 2 máy bơm lớn để xuất chủ yếu cho tàu nhỏ.Báo cáo thực tập công nhân o Tấm lác: điểm đo dầu. 1.Van áp suất SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 37 . Hệ thống ống dẫn và van Hệ thống ống dẫn trong khu vực kho bao gồm : .2. trong đó van tay là đặt trên các đường ống cố định. kho khác và 12 bơm nhỏ xuất cho ôto stec. Trong hệ thống các bể mới đều trang bị hệ thống tự động nối với trạm cấp phát (acoload :12 cái) và phòng điều khiển trung tâm.4 lớp thì mới đem sử dụng. Quá trình nhập kho Hệ thống ống nhập hàng từ cảng biển về kho được đặt ngầm dưới đất.được niêm lại.Ống dẫn vào bể . . khi đang chứ xăng mà muốn chuyển sang chứa dầu thì phải qua công đoạn làm sạch rồi chứa nước rồi chứa dầu rồi sau đó chứa nước rồi sửa chữa. Quy trình tồn chứa trong bể cũng theo đó mà thay đổi.3.Để đo nhiệt độ xăng dầu trong bể ta có thể dùng thước đo bằng tay. Khi cấp cho ôto thì người ta phải lấy bình mẫu (2 bình) lưu.6. lúc mới thi công phải làm sạch sau đó dùng nhựa đường quét lên 1 lớp. một bể không nhất thiết phải chứa một loại sản phẩm.12. Các loại ống dẫn trong kho (4.) Tuỳ theo điều kiện hiện tại. rồi dùng 1 dây thuỷ tinh (chịu nhiệt. van nhanh và van 1chiều. nó thường được hàn vào đáy bể và gần với thành bể nằm phía dưới theo phương thẳng đứng với lỗ đo dầu. van tay. cách điện. tiếp tục dùng nhựa đường quét lên cho đến khi được 3. trong kho có 4 loại van (van áp suất.Ống dẫn đến trạm bơm và từ trạm bơm cấp cho các oto stec Nguồn hàng cấp cho kho chủ yếu được dẫn từ cảng vào và được bơm vào kho bằng 4 ống từ cầu tàu vào kho. Dựa vào độ dài theo phần đổi màu. Chất này bám vào thước khi gặp dầu sẽ đổi màu.Để xác định mức xăng dầu người ta sử dụng dụng cụ đo là một thước đo (15-20m) có bôi chất chỉ thị. Việc làm đó có mục đích bảo vệ cho đường ống ngầm giảm tối đa bị hư hại do yếu tố bên ngoài tác động khi làm việc trong môi trường dưới đất. hoặc bằng cặp nhiệt kế.10.Ống dẫn từ cảng vào . làm điểm đo mốc chiều cao bể. .

trang thiết bị ống dẫn không bị tác dụng bất lợi.3. các hệ thống chữa cháy cố định và không cố định (các lăn phun nước A/B-20m đi kèm các thiết bị phụ trợ như 3 chạc :1A2B. Trong trường hợp này van một chiều thường được bố trí trên đường ống đẩy của máy bơm. Bột chữa cháy sử dụng ở đây là AFFF 3% ( nghĩa là 3% bột và 97% là nước) được nhập từ Đức. có độ pH (20oC):7-8. Trong kho ở các khu vực cứ 10m là có một thùng chứa nước chữa cháy tức thời.  Van áp suất: Cơ chế hoạt động và chức năng: chống lại nguy hiểm do áp suất tăng cao bằng cách tự động mở ở một áp suất định trước và do đó làm giảm áp suất được bố trí trên từng đoạn ống giữa các van. Công nghệ chữa cháy Trong kho xăng chữa cháy bằng 2 loại: nước và bột. Các máy bơm bơm nước chữa cháy cũng là bơm li tâm công suất 300m3/h. được quy định bởi các đường ống bởi màu sắc riêng. Bên cạnh đó còn một bể kích thước lớn hơn thẳng đứng chứa bột chưa pha. Khi áp suất trong đường ống tăng thì nó mở van xả hơi. tại mỗi khu vực trong kho đều có một hệ thống bơm nước chữa cháy bằng van tay nhanh. Kho được trang bị hệ thống xe chữa cháy. Van áp suất thấy trong kho ở 2 dạng : trên bồn bể nó đóng vai trò là xupáp thở. Trạm chữa cháy có 2 bể dự trữ nước (500m3/1bể). ống xanh là nước. khi có sự cố có thể sử dụng ngay. lăn bội số phun bột. ngoài ra còn có 6 bể con nằm ngang đã chứa bột pha sẵn. Kết cấu của loại van này rất đơn giản. ống đỏ là bột.4.3. 3. o Van một chiều còn có tác dụng: bảo vệ máy móc. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 38 . KLR : 1. • Van một chiều: o Có kết cấu bảo đảm chỉ cho chất lỏng trong ống chảy theo một chiều và tự động đóng lại khi chất lỏng chảy theo chiều ngược lại.Báo cáo thực tập công nhân . Thiết bị điện Thiết bị điện sử dụng trong kho là loại phòng nổ phù hợp với quy phạm lắp đặt điện trong kho xăng dầu đồng thời đảm bảo cung cấp điện liên tục. tiện cho người sử dụng chúng trong trường hợp khẩn cấp.01 g/ml. trên đường ống bơm nó nằm trên van một chiều. có thể bị hư hại khi dòng chất lỏng chảy ngược chiều.3.Van tay : thường thấy trên các đường ống nhập xuất trong bể.03± 0.Van diều khiển nhanh . an toàn cho kho. Trong trường hợp này van một chiều được bố trí trên đường ống hút.5.Van một chiều . o Van một chiều giữ chất lỏng trong ống hút của máy bơm li tâm không bị tụt. 3. •Van tay : Được dùng để điều khiển lưu lượng trên đường ống nhập xuất •Van nhanh : Dùng trong công nghệ chữa cháy. bình bột chữa cháy:35kg và 8 kg. giúp bơm khởi động dễ dàng.

Các thiết bị điện được bao bọc bằng nhựa cách điện nhằm tránh hiện tượng phóng điện ra môi trường khi xảy ra sự cố về điện (chập điện.Báo cáo thực tập công nhân Mạng điện: mạng điện trong kho là hệ thống cáp dẫn điện đặt ngầm dưới đất. cháy nổ…) SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 39 .

Báo cáo thực tập công nhân CHƯƠNG 4 : PHÒNG HOÁ NGHIỆM ---------------4.95 ÷ 1.5 S Việc xác định chính tỷ trọng.85  Đối với mẫu FO chọn tỷ trọng kế 0.00 Đặt khay trên bề mặt phẳng và ở trong môi trường nhiệt độ ổn định.5 .1.9 ÷ 0. 0.1. Một tỷ trọng kế thích hợp được đặt trong lòng mẫu và cho phép chìm xuống. Riêng đối với mẫu MO đọc kết quả sau 2 phút. Sau khi đạt được sự cân bằng nhiệt độ.131.Đặt ống đong vào lòng khay rồi rót mãu vào đầy đong. thiết bị:  Bộ các tỷ trọng kế và nhiệt kế . Tiến hành Mẫu được giữ ở môi trường nhiệt độ ổn định và được chuyển tới ống đong hình trụ có cùng nhiệt độ.1. 4. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 40 .  Ống đong 500ml  Khay. Độ API là một hàm riêng của tỷ trọng lượng tương đối S được biểu thị bằng biểu thức : API = 141.8  Đối với mẫu DO chọn tỷ trọng kế 0. Phạm vi ứng dụng Áp dụng cho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. để yên như thế trong 5 phút. PHƯƠNG PHÁP ĐO TỶ TRỌNG KẾ BẰNG ASTM D1298-99 4. 0.3.65 ÷ 0.7 . biên độ dao động nhiệt độ là 2 oC. cốc dùng để hứng dầu tràn . tỷ trọng chuẩn hoặc trọng lượng API của dầu thô và sản phẩm dầu mỏ là rất cần thiết để biến đổi thể tích đo được về thể tích ở nhiệt tiêu chuẩn 15oC hoặc 60oF.8 ÷ 0.2. đọc số chỉ trên tỷ trọng kế và ghi lại nhiệt độ của mẫu.7 ÷ 0. 4. Dụng cụ.75  Đối với mẫu KO. Tóm tắt lý thuyết Tỷ trọng chuẩn là tỷ số giữa khối lượng của một thể tích đã cho của chất lỏng ở nhiệt độ xác định và khối lượng của cùng một thể tích nước nguyên chất ở cùng nhiệt độ nhất định Tỷ trọng d154 là tỷ trọng cuả chất lỏng ở 15oC so với nước ở 4 oC. Thả nhẹ tỷ trọng kế thích hợp vào ống đong theo mẫu phương thẳng đứng đồng thời làm tan bọt khí trên bề mặt mẫu.95 . Chọn tỷ trọng kế thích hợp cho các mẫu cần đo như sau :  Đối với mẫu MO chọn tỷ trọng kế 0. Jet A1 chọn tỷ trọng kế 0. Tỷ trọng tiêu chuẩn S là tỷ trọng của lỏng ở 60F so với nước 60F.1.75 ÷ 0.1.

trong suốt có hình trụ đáy phẳng. 4. 4. 4. các kính màu chuẩn. Các ống thủy tinh này không màu. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC ASTM D-445-97 4. 4.0005 đơn vị. Giá trị tỷ trọng trong khoảng gần nhất 0.5 đến 8.4. ống thủy tinh chứa mẫu cần đo và một cặp ống đựng dung dịch chuẩn để so sánh. Giá trị nhiệt độ đọc trong khoảng gần nhất 0. 4. Phạm vi áp dụng Chỉ áp dụng cho các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng và đồng nhất ở điều kiện bình thường. 4.2.25 oC 4. Quan sát vị trí các vạch chia trên nhiệt kế và đọc kết quả.2.2.3. Chọn kính màu phù hợp. Màu dung dịch cần đo nằm giữa 2 khoản màu chuẩn. mẫu lỏng được đặt trong ống kiểm nghiệm và so sánh với các tấm kính màu chuẩn có giá trị từ 0. Vì vậy độ nhớt của một phân đoạn dầu mỏ có liên quan đến khả năng thực SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 41 . Để chuyển đổi các giá trị đã hiệu chỉnh trên về nhiệt độ tiêu chuẩn.200 ta có giá trị tỷ trọng ở 15 oC.1.3.3. các dầu nhiên liệu và các sáp dầu mỏ.3. không áp dụng cho các sản phẩm dạng rắn hoặc lỏng phân tách. đường kính trong đáy là 30mm đến 33. Tra bảng hiệu chỉnh đo xăng dầu theo TCVN 6065-1995/ASTM-D1250API. Tóm tắt phép thử Bằng cách so sánh sử dụng nguồn sáng chuẩn. Cặp ống kia đựng dung dịch chuẩn để so sánh (thường dùng nước cất). Rót mẫu vào ống thủy tinh chiều cao 2/3 ống. Áp dụng cho các sản phẩm dầu mỏ như dầu nhờn.2540/IP. Dụng cụ và thiết bị Máy đo màu gồm một bộ sáng chuẩn ổn định. ống nhòm để quan sát. Định nghĩa và ý nghĩa của độ nhớt Độ nhớt là đại lượng vật lý đặc trưng cho trở lực do ma sát nội tại của nó sinh ra khi chuyển động. Đậy nắp để loại trừ tất cả các nguồn sáng từ bên ngoài. cần dùng bảng đo lường dầu mỏ. Phạm vi áp dụng phương pháp. Lần lượt đặt cả 3 ống vào các cốc theo thứ tự sau: ống mẫu ở giữa các ống dung dịch chuẩn ở 2 bên.4.Báo cáo thực tập công nhân Đặt mắt ngang mặt thoáng chất lỏng để đọc số ghi trên thang chia độ của tỷ khối kế và ghi lại các giá trị đo được.1.2. Xử lý kết quả Áp dụng theo cách tính của tiêu chuẩn ASTM D1298. Màu của mẫu được công nhận là giá trị màu của kính chuẩn có màu sáng gần nhất.5mm và chiều cao ngoài ống là 115mm đến 125mm.2.1. PHƯƠNG PHÁP ĐO MÀU ASTM D 1500-98.0. 4.2.2. Tiến hành Bật công tắc đèn để nguồn sáng ổn định trong 5 phút.

trong bồn có đặt bộ phận khuấy làm cho nhiệt độ đòng nhất. Tuỳ thuộc vào độ sáng tối của các loại sản phẩm cần đo mà ta sử dụng loại nhớt kế để thuận lợi cho việc đo độ nhớt Cách tiến hành: Rửa sạch và sấy khô nhớt kế được sử dụng để đo. -Bồn chứa glycerin dùng làm môi trường ổn nhiệt. Tóm tắt phép thử Mẫu kiểm tra được đun hồi lưu với dung môi không tan trong nước. Độ nhót động lực của chất lỏng được xác định theo công thức sau: Hay µ =K.t Đo thời gian chảy ta biết được giá trị độ nhớt. vận chuyển của chúng trong các đường ống. Hàm lượng nước được xác định bằng số ml nước thu được trong ống ngưng. 4.4.3.4.1. 4.2. Nhớt kế được đặt trong thùng ổn nhiệt để giữ cho nhiệt độ không đổi trong suốt quá trình thử nghiệm. Nhiệt độ kế để đo nhiệt độ. Dụng cụ.3.1ml SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 42 . Dùng bơm cao su để bơm cho mẫu đi lên phía trên vạch trên của nhớt kế.3. thiết bị Bộ chưng cất hồi lưu. -Hệ thống đèn chiếu sáng Độ nhớt được xác định trong các nhớt kế mao quản có đường kính thay đổi khác nhau tuỳ thuộc vào loại sản phẩm dầu mỏ cần đo. Với mỗi loại nhớt kế sử dụng thì hệ số K đã được xác định trước..4. kèm rơle nhiệt tự động. ống hứng có vạch chia nhỏ nhất 0. Đo thời gian chảy của mẫu từ vạch trên xuống vạch dưới của nhớt kế và ghi lại thời gian. khả năng bôi trơn của các phân đoạn để sản xuất dầu nhờn. K: Hệ số nhớt kế. chưng cất lôi cuốn hơi nước. nhiệt kế canh nhiệt cho phép cài đặt nhiệt độ theo ý muốn. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT 4. khả năng thực hiện các quá trình phun. Thiết bị đo độ nhớt Gồm các bộ phận chính : -Bộ phận gia nhiệt. Do vậy độ nhớt được xác định như sau: µ =K. Nước được ngưng tụ trong ống ngưng có chia vạch.t t: Thời gian chảy của chất lỏng giữa hai vạch.Báo cáo thực tập công nhân hiện các quá trình bơm. nhựa đường và các sản phẩm dầu mỏ khác bị lẫn nước ở dạng nhũ. 4. Phạm vi ứng dụng Áp dụng cho các sản phẩm dầu mỏ như nhiên liệu đốt lò.4. Nhớt kế có hai loại: Nhớt kế xuôi và nhớt kế ngược. 4. Lượng mẫu được lấy sao cho sau khi bơm mẫu lên vạch trên của nhớt kế thì lượng mẫu còn lại trong bầu tròn của nhớt kế khoảng nữa bầu. Lấy mẫu cần đo cho vào nhớt kế..

ISO 5272-1979 tinh khiết loại 2. Cất liên tục cho đến khi không thấy nước bám ở bất kì phần nào của thiết bị. Tiến hành Chuẩn bị: ống sinh hàn và ống ngưng phải được làm sạch để đảm bảo rằng nước hoàn toàn chảy xuống đáy ống ngưng. Lắp bình cầu vào bộ chưng cất Cho nước lạnh chảy tuần hoàn trong vỏ bọc của ống hồi lưu. 4. 4. trừ SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 43 .1 5 5 ± 0.4. Gia nhiệt cho bếp và điều chỉnh nhiệt sao cho phần cất ngưng tục chảy xuống ống ngưng với tốc độ từ 2 đến 5 giọt/1s . Các số liệu được coi là chính xác nếu không vượt quá giới hạn cho phép chỉ ra trong bảng 1 đối với các ống ngưng chia độ có kích thước khác nhau. tráng sạch ống đong dùng lấy mẫu bằng 100ml xăng dung môi. Giới hạn cho phép: Dung tích ngưng ở 200C ống 5 10 10 25 Thể tích nước Giới hạn cho phép 0 cho thêm ở 20 C(ml) lượng nước thu hồi ở 200C 1 1 ± 0.Báo cáo thực tập công nhân Bếp sợi thủy tinh có bộ phận gia nhiệt. hơi thoát ra ngoài quá nhanh hoặc do độ ẩm thâm nhập vào.4.  Xylen-ISO 5280-1979 Các phân đoạn cất của dầu mỏ có khoảng nhiệt độ sôi 100 đến 2000C.4. Tiêu chuẩn Một thiết bị được coi là thích hợp nếu kết quả thu được là chính xác sau khi dùng pipet hoặc buret chuẩn thêm một loại nước cất vào một loại sáng và tiến hành xác định. Không dùng dung môi thơm có khả năng tách các hợp chất Asphalt trong các loại dầu thô asphalt. Khi xác định hàm lượng nước trong các loại mỡ bôi trơn phải sử dụng những phân đoạn dầu mỏ có khoảng sôi hẹp.6.5.2 4. Những dung môi thích hợp cho phương pháp này là:  Toluen . Các phân đoạn cất của dầu mỏ có nhiệt độ sôi hẹp thường được sử dụng là Spirit dầu mỏ có khoảng nhiệt độ sôi 100 đến 2000C hoặc iso octan. bitum.2 12 12 ± 0. có độ tinh khiết ≥ 95%.4.1 1 1 ± 0. Nhét một miếng bông xốp vào đầu ống sinh hàn hồi lưu để ngăn chặn xâm nhập hơi ẩm từ môi trường. Chuyển 100ml mẫu vào bình cầu chưng cất. Nếu số liệu nằm ngoài giới hạn cho phép thì có thể có trục trặc do thiết bị bị hở. cặn dầu đốt lò. Dung môi Có thể sử dụng loại dung môi hữu cơ bất kì không chứa nước và có nhiệt độ sôi trong khoảng 100 đến 2000C.

Cánh khuấy này có độ dài xấp xỉ 38mm. Định nghĩa Điểm chớp cháy cốc kín là nhiệt độ thấp nhất (được hiệu chỉnh về áp suất khí quyển 760mmHg) mà ở đó hỗn hợp hơi của mẫu và không khí trên bề mặt mẫu trong cốc bị chớp lửa. Vm: Thể tích mẫu thử (ml) 4. C. Xử lý kết quả Hàm nước trong mẫu thử được tính bằng % thể tích theo công thức. D và có cửa sổ để quay giữa 2 chốt hãm đóng mở các lỗ A.5. ngọn lửa và máy khuấy. B. ngưng gia nhiệt. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP LỬA CỐC KÍN: 4.Báo cáo thực tập công nhân ống ngưng và thể tích nước trong ống ngưng không thay đổi trong 5 phút. Bếp gia nhiệt: Gồm có bếp cách khí và tấm đỡ để đặt cốc. Bộ phận châm ngọn lửa: Bộ phận này có một đầu nhỏ. Ống này làm bằng thép không gỉ hoặc có thể là kim loại khác phù hợp.5. dầu nhờn và các chất lỏng đồng nhất 4. B. Có hai cánh khuấy được lắp vào mỗi bộ chuyển động thích hợp. Cốc: Có thể làm bằng đồng thau hoặc bằng kim loại không gỉ có độ dẫn nhiệt tương đương và có kích thước theo quy định. Nắp còn có bộ phận châm lửa.1. Khi đó. %nước = Trong đó Vn . rộng 8mm. Phạm vi áp dụng Áp dụng đối với dầu Mazout.100 Vm Vn: Thể tích nước trong ống ngưng (ml). Khi đưa ngọn lửa thử qua mặt cốc dưới điều kiện thử nghiệm và lập tức truyền lan khắp mặt thoáng của mẫu. để nguội hệ thống cất đến nhiệt độ phòng. 4. Bộ phận châm ngọn lửa sẽ được lắp một cơ cấu điều khiển để khi cửa chớp ở vị trí mở sẽ nhúng đầu ngọn lửa vào tâm cửa chớp. bộ phận thử. Bộ phận khuấy: Nắp được lắp bộ phận khuấy đặt ở tâm của nắp và có 2 cánh khuấy kim loại. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 44 . Hai cánh khuấy được trên trục khuấy sao cho khi nhìn từ dưới lên cánh của một cánh khuấy ở vị trí 0 và 180o thì cánh của cánh kia ở vị trí 90 và 120o .3.7.4. đặt nghiêng 45o. Nắp đậy: Làm bằng đồng thau có 4 lổ hở A.5. C.5.97mm. đường kính 0.69-0. Thiết bị hóa chât Thiết bị để đo nhiệt độ chớp cháy cốc kín gồm các bộ phận sau: Cốc kiểm nghiệm.2. 4. Đọc thể tích nước ngưng tụ trong ống ngưng. nắp đậy cốc gia nhiệt.

50C Áp suất môi trường lớn hơn áp suất khí quyển thì trừ bớt đi giá trị hiệu chỉnh và làm tròn xuống 0.Bếp cách khí phải đáp ứng nhiệt độ cần thiết mà không bị biến dạng.3 – K) K:áp suất môi trường tại thời điểm tiến hành phép thử Lưu ý: Áp suất môi trường nhỏ hơn áp suất khí quyển thì cộng thêm giá trị hiệu chỉnh và làm tròn lên 0. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 45 . lắp nhiệt kế.50C 4.5s để ở vị trí đó 1s rồi nhanh chóng nhấc lên vị trí cao hơn đồng thời ngừng khuấy mẫu. Đổ mẫu cần kiểm tra vào cốc đến mức qui định. 4.5. sấy khô các bộ phận của cốc trước khi bắt đầu thí nghiệm để loại bỏ hết cặn dầu của các lần thử nghiệm trước. Nếu dưới 110 oC thì cứ sau mỗi lần tăng 1oC tiến hành châm lửa 1 lần. Châm ngọn lửa thử và điều chỉnh sao cho dạng ngọn lửa gần với hình cầu có đường kính 4 mm.25(101. 4. Đậy nắp và đặt cốc của bếp vào máy. Ở nhiệt độ thấp hơn điểm chớp cháy dự đoán là 15÷ 5oC đồng thời bật máy khuấy tốc độ 90÷ 120vòng /phút. Định nghĩa và phạm vi ứng dụng Điểm chớp lửa cốc hở là nhiệt độ thấp nhất (đã được hiệu chỉnh về áp suất 760mmHg) của mẫu sản phẩm khi bị đốt nóng ở điều kiện thí nghiệm tạo thành hỗn hợp hơi. Nó có thể ngăn bếp với cánh khuấy bằng 3 đinh ốc và có bọc để ngăn cách. Tấm đỡ: Được làm bằng kim loại và được đặt sao cho tạo ra một khe hở không khí giữa nó và bếp cách khí. Ghi lại nhiệt độ trên nhiệt kế là điểm chớp lửa quan sát đuợc khi ngọn lửa gây nên chớp lửa thực sự bên trong cốc.5. Tiến hành Rửa sạch.6. Chế độ cấp nhiệt và tốc độ gia nhiệt: Đối với các sản phẩm dầu mỏ: Cấp nhiệt ngay từ đầu với tốc độ tăng nhiệt từ 5÷ 6oC/phút. Nếu điểm chớp lửa của sản phẩm trên 110oC thì cứ sau mỗi lần tăng 2oC tiến hành châm lửa 1 lần.5. Không khí trên bề mặt mẫu và bị chớp lửa khi đưa ngọn lửa ngang qua mặt cốc và lập tức lan truyền khắp bề mặt mẫu.1. tấm điện trở hoặc dây điện trở. Tiến hành châm lửa thử khi nhiệt độ thử cách điểm chớp cháy dự đoán từ 17÷ 28oC.6.4. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP LỬA CỐC HỞ 4. Sử dụng ngọn lửa bằng cách vặn bộ phận trên nắp để điều khiển cửa sổ và que đốt sao cho ngọn lửa được quét qua hỗn hợp hơi trên mặt cốc trong 0. Xử lý kết quả Hiệu chỉnh về áp suất khí quyển: Ch = Cqsát + 0.Báo cáo thực tập công nhân Bếp cách khí có thể là đèn khí.

Bếp nhiệt: Nhiệt có thể được cung cấp bằng bất kì nguồn nhịêt thích hợp nào.3.5mm. Châm ngọn lửa thử và điều chỉnh cho nó có đường kính 3 . Chú ý trách tạo bọt trên bề mặt chất lỏng khi nạp vào cốc. không có gió. Hoá chất: Dung môi. sấy khô.8 mm được gắn trên một thiết bị để kích thước ngọn lửa kiểm tra có thể được biểu diển bằng cách so sánh với quả cầu đó. Cốc có thể được lắp sãn tay cầm. Tấm gia nhiệt: Là 1 tấm thép. 4. Tiến hành Đặt thiết bị trên mặt bằng phẳng. nó có thể là bất kì hình dạng nào. Nguồn nhiệt sẽ được tập trung ở chổ hở trên tấm đun và không có sự quá nhiệt cục bộ.2÷ 4. Giá đỡ tấm gia nhiệt: Có thể sử dụng giá đỡ thích hợp để giữ cố định tấm gia nhiệt. nước để làm sạch cốc. Một quả cầu nhỏ có đường kính 3. Thiết bị điều chỉnh ngọn lửa thử được lắp đặt sao cho ngọn lửa có thể tự động quét đi quét lại với bán kính không nhỏ hơn 150mm và tâm của nó được nằm trên một mặt phẳng ở phía trên vách mặt phẳng của cốc không lớn hơn 2mm. Nhiệt kế: Dùng nhiệt kế có phạm vi đo từ -6÷ 400oC có giá trị mỗi vạch là 2oC. Nhưng phải thoã mãn là đầu cấp lửa có đường kính 1. Dùng dung môi rửa sạch cốc. Bộ phận cung cấp ngọn lửa kiểm tra được gắn vào tấm gia nhiệt.2.6. Thiết bị và hóa chất Thiết bị đo nhiệt độ chớp lửa cốc hở là cốc hở Claveland: Cấu tạo thiết bị gồm: Cốc đo chớp lửa: Có kích thước theo qui định. Cốc được làm bằng đồng thau hoặc kim loại không gỉ có hệ số dẫn nhiệt tương đương. Nếu mẫu bị trào ra khỏi cốc thì đỗ mẫu đi và làm lại.6.8mm. Đổ mẫu vào cốc sao cho nằm đúng đường chỉ đánh dấu. nhưng không cho phép sản phẩm cháy vượt quá xung quanh cốc. Nếu mẫu cho vào quá nhiều thì có thể sùng ống hút ra. 4. Nhịêt kế được giữ thẳng đứng sao cho đáy của bầu thuỷ ngân cách đáy cốc 6. nếu có cặn phải cạo sạch cặn trong cốc bằng nước lạnh. Giá đỡ nhiệt kế: Dùng dụng cụ thích hợp để làm giâ đỡ nhiệt kế ở vị trí riêng trong khi kiểm tra và có thể dễ dàng dịch chuyển nhiệt kế khỏi cốc thử nghiệm sau khi thử nghiệm xong. Bếp điện nên diều chỉnh bằng biến thế điện.4mm và ở điểm nằm giửa bán kính cong trên đường vuông góc với đường đi của ngọn lửa thử và phía đối diện vòi châm lửa thử. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 46 .Báo cáo thực tập công nhân Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định điểm chớp lửa và điểm bắt cháy của tất cả các sản phẩm dầu mỏ trừ mazut và các sản phẩm có điểm chớp lửa cốc hở dưới 79oC. Có thể dùng đèn cồn hoặc gaz. gang hoặc mạ đồng trên có phủ lớp cách nhiệt trừ phần để đặt cốc.6mm và vòi lửa là 0. đồng.

Từ nhiệt độ 280C dưới điểm chớp lửa dự đoán bắt đầu châm lửa thử và cứ sau khoảng tăng 20C thì châm lửa 1 lần. Nguyên tắc Bơm Reid chứa mẫu đặt trong thùng điều nhiệt ở nhiệt độ 37.7. Phạm vi áp dụng Áp dụng cho xăng. Thời gian dịch chuyển ngọn lửa trên mặt cốc mỗi lần là 1s. Đối với xăng nhiên liệu thì giá trị này có ảnh hưởng lớn đến khả năng khởi động của động cơ. Áp suất hơi Reid là áp suất hơi bão hòa của mẫu thử chứa trong một bơm tiêu chuẩn (bơm Reid) trong những điều kiện xác định. Nhưng nếu giá trị này lớn quá thì chúng sẽ gây mất mát vật chất và dễ tạo ra hiện tượng nút hơi.50C Áp suất môi trường lớn hơn áp suất khí quyển thì trừ bớt đi giá trị hiệu chỉnh và làm tròn xuống 0.4.1. 4.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI REID 4. Thiết bị SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 47 . 4. khi giá trị này càng lớn thì động cơ càng dễ khởi động.6. Định nghĩa Áp suất hơi bão hoà là áp suất sinh ra khi một chất lỏng ở thể cân bằng với hơi của nó tại một nhiệt độ nhất định.25(101. nhiệtđộ 100oF (37. Để xác định điểm bắt cháy cốc hở ta gia nhiệt đến khi thu được ngọn lửa bắt cháy liên tục trong 5s. Ghi lại nhiệt độ trên nhiệt kế là nhiệt độ quan sát được khi xuất hiện ngọn lửa xanh đầu tiên trên một phần hay toàn bộ bề mặt mẫu.Báo cáo thực tập công nhân Cấp nhiệt với tốc độ tăng nhịêt độ của mẫu từ 14 0C đén 170C/phút.50C 4.7. 4.80C cho tới khi đạt được áp suất ổn định. áp suất hơi bảo hoà đặc trưng cho các phần nhẹ trong dầu thô cũng như các phân đoạn dầu mỏ. Tâm ngọn lửa cần được theo bề mặt ngang cao không quá 2mm so với miệng cốc và chỉ dịch chuyển theo 1 hướng.80C) Như vậy.3 – K) K:áp suất môi trường tại thời điểm tiến hành phép thử Lưu ý: Áp suất môi trường nhỏ hơn áp suất khí quyển thì cộng thêm giá trị hiệu chỉnh và làm tròn lên 0. Giá trị đọc được trên áp kế (đã hiệu chỉnh) là áp suất hơi Reid.7. Xử lý kết quả Hiệu chỉnh về áp suất khí quyển: Ch = Cqsát + 0.4.3.7. 4. dầu thô bay hơi và các sản phẩm dầu mỏ bay hơi khác. lần tiếp theo cho nhọn lửa dịch chuyển theo hướng ngược lại.7. Khi nhiệt độ của mẫu thấp hơn điểm chớp lửa dự đoán 560C thì giảm cấp nhiệt xuống còn 5-60C/phút cho đến khi cách nhiệt độ dự đoán còn 280C.

Thiết bị SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 48 . Đo áp suất hơi bằng áp kế kim loại: Nối buồng không khí có áp kế với buồng nhiên liệu Ngâm bơm vào bể ổn nhịêt. xăng máy bay. Nối ngay buồng không khí và buồng nhiên liệu đã nạp đầy mẫu (không quá 1 phút). sau đó đỗ đầy tràn mẫu vào buồng. Nhiệt kế. Từ các số liệu này tính toán các kết quả thử nghiệm.1. dầu hỏa. 4.8. diesel. 4.7. lắc nhẹ để đảm bảo đã loại hết khí.Báo cáo thực tập công nhân Bơm Ried Áp kế kim loại. Đọc giá trị áp suất khi nó không đổi.80C. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤT 4.8. mazout.8.5. Nội dung Chưng cất 100ml mẫu ở điều kiện thích hợp. dụng cụ rót đổ mẫu và buồng nhiên lịêu được đưa vào bộ phận làm lạnh cho đến khi đạt được nhiệt độ thích hợp.3. 4.8. Bộ phận gia nhiệt Bộ phận kiểm soát quá trình đo 4. Chuẩn bị bể nước ở nhiệt độ 37. phải loại bỏ những mẫu đã bị bay hơi. Bộ phận làm lạnh mẫu. Giá trị đọc được là áp suất hơi Reid. Ghi lại số chỉ trên nhịêt kế ứng với từng thể tích thu được trong ống đong theo qui định đối với loại sản phẩm thử nghiệm. Tiến hành Mẫu thử phải được bảo quản cẩn thận.2. Phạm áp dụng Áp dụng cho xăng tự nhiên. Bể ổn nhiệt. Mẫu thử nghiệm. nhiên liệu phản lực. Dùng mẫu thử nghiệm tráng qua buồng nhiên liệu. xăng ôtô.

9. 4.8. rửa sạch và so sánh với bảng chuẩn ăn mòn tấm đồng ASTM. Phần trăm hao hụt được tính bằng 100ml trừ đi tổng phần trăm thu hồi và phần cặn. Kết thúc giai đoạn này.3.Báo cáo thực tập công nhân Chọn dụng cụ và thiết bị thích hợp cho mẫu và đưa nhiệt độ của chúng về qui định Đưa nhiệt độ của thùng làm lạnh về giá trị qui định. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ĂN MÒN LÁ ĐỒNG 4. được gia nhiệt theo thời gian quy định đối với sản phẩm kiểm tra. nhiên liệu phản lực. xăng ôtô. Phạm vi ứng dụng Áp dụng đối với xăng máy bay. 4. Đặt ống đong đã sử dụng để đong mẫu vào 1 cốc làm lạnh ở ngay dầu thấp của ống ngưng cao su sao cho đầu cuối của ống ngưng nằm giữa miệng ống đong. Tiến hành Các điều kiện khi tiến hành chưng cất Quan sát và ghi lại điểm sôi đầu. Lắp ống dẫn hơi thật kín vào ống ngưng tụ của bình làm lạnh. diesel.2. Dụng cụ thiết bị Ống mẫu hình trụ Bể điều nhiệt có bộ phận gia nhiệt kèm rơle nhiệt tự động cho phép biên độ dao động là +/. nước.4. Tóm tắt phép thử Một tấm đồng được đánh bóng theo qui định rồi được ngâm vào lượng mẫu quy định. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 49 . tấm đồng được nhấc ra.9. Ống ngưng phải ngập hoàn toàn trong nước. etylenglycol lạnh. Lắp nhiệt kế vào cổ bình cất. Sau khi cất xong. dầu hỏa. điểm sôi cuối và các giá trị cần thiết để tính toán kết quả.9. 4.1.1oC. Ghi lại nhiệt độ và áp suất khí quyển lúc thử nghiệm. Tuỳ theo nhóm qui định mà ta làm lạnh bằng nước đá. nước trộn muối. Dùng mảnh giấy lọc đậy miệng ống đong để tránh sự bay hơi của mẫu ngưng tụ. dầu nhờn. Đong 100ml mẫu bằng ống đong và rót toàn bộ mẫu vào bình cất. Có thể ghi số liệu thí nghiệm theo hai cách: Ghi lại nhiệt độ tại những phần trăm cất đã định Ghi lại giá trị phần trăm cất tại những nhiệt độ đã định. sâu vào trong ống một khoảng ít nhất là 25mm nhưng không quá vạch chia 100ml của ống đong. để xác định phần cặn ta rót phần còn lại của bình cất vào ống đong để xác định phần cặn. Bom thử ăn mòn tấm đồng. 4.9.

Báo cáo thực tập công nhân

Nhiết kế vạch chia 1oC
Ống nghiệm dẹt dùng để bảo vệ mảnh đồng đã bị ăn mòn khi so sánh và bảo
quản.
Bản kẹp dùng để giữ lá đồng khi bảo quản và khi gắn mảnh đồng vào.
Hộp các mảnh đồng.
Bảng so màu chuẩn.
4.9.4. Tiến hành
Mẫu được lấy và bảo quản như sau: nạp đầy mẫu vào bình thủy tinh tối màu và đậy nắm
kín, tránh ánh sáng hoặc bất kì loại ánh sáng khuếch tán nào.
Đặt mành đồng vào bản kẹp, dùng giấy nhám đánh bóng tất cả các mặt dẹt. (có chứa
isooctan đến ngập mảnh đồng)
Cài đặt nhiệt độ thích hợp cho máy (100oC với nhiên liệu máy bay và 50oC với DO, FO,
MO).
Cho 30ml mẫu vào ống thử đã làm sạch và sấy khô. Dùng kẹp để gắp mảnh đồng đã được
làm sạch ở trên, thẩm khô bằng giấy lọc và bông và đặt vào ống thử ở trên. Đối với mẫu
dể bay hơi phải đặt mẫu vào bom. Nhúng toàn bộ hệ thống vào bể điều nhiệt; 150phút đối
với 100oC và 150phút với 50oC, lấy ống đựng mẫu ra và rót vào cốc 100ml. Dùng kẹp
gắp mảnh đồng và nhúng ngay vào dung dịch isooctan. Sau đó gắp mảnh đồng ra thấm
khô bằng giấy lọc và đặt trong ống nghiệm dẹt. Định vị bằng bông, so sánh với bảng màu
chuẩn để xác định độ ăn mòn.
4.10. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH, CHÌ
4.10.1. Phạm vi ứng dụng

Xác định hàm lượng Pb, S có trong các sản
phẩm dầu mỏ theo phương pháp
ASTM D5059 (đối với Pb) và ASTM (đối với
S) bằng máy LAB-X.
4.10.2. Nguyên tắc hoạt động
Máy LAB -X là thiết bị điện tử hoạt động tự
động. Máy hoạt động dựa trên nguyên tắc của
quang phổ huỳnh quang tia X. Dưới tác dụng
của tia X các nguyên tử sẽ chuyển từ lớp K
(lớp bền nhất) lên các lớp trên để lại các lỗ
trống trên lớp K. Các điện tử khác từ lớp trên
sẽ lấp các lỗ trống và phát xạ huỳnh quang hν . Trong phương pháp này ta chỉ xét trường
hợp các điện tử từ lớp L chuyển về lớp K hay còn gọi là Kα tương ứng với bước sóng của
vạch phổ phát xạ λ =5,573A0
Máy sẽ đo cường độ vạch phổ để xác định được hàm lượng Pb, S trong mẫu.
4.10.3. Tiêu chuẩn
Sản phẩm
Giới hạn S(%m)
Độ trùng lặp
Độ tái diễn
SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
Trang 50

Báo cáo thực tập công nhân

Mogas 83,92
Ko,Jet A1
DO cao cấp
DO dân dụng
FO
Hàm lượng Pb:
Sản phẩm
Mogas 83,92

Max 0,15
Max 0,3
Max 0,5
Max 1
Max 3

Giới hạn Pb(g/l)
Max 0,15

0,02
0,03
0,03
0,05
0,10

0,03
0,07
0,07
0,10
0,23

Độ trùng lặp
Độ tái diễn
0,0070+0,14GTTB 0,018+0,15GTTB

4.11. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ OCTANE
4.11.1. Định nghĩa

Trị số octan là đại lượng đặc trưng cho khả năng chống kích nổ của xăng, quy ước được
tính bằng phần trăm thể tích của iso-octan (loại 2,2,4trimetylpentan: C 8H18) trong hỗn hợp
của nó với n-heptan (n-C7H16) khi hỗn hợp này có khả năng chống kích nổ tương đương
với xăng đang xem xét.
Trong đó iso-octan là cấu tử có khả năng chống kích nổ lớn nên chỉ số octan của nó được
quy ước bằng 100 còn n-heptan là cấu tử có khả năng chống kích nổ kém nên chỉ số
octan của nó được quy ước bằng 0. Như vậy, trị số này càng lớn, càng có khả năng chống
kích nổ cao.
4.11.2. Phạm vi ứng dụng
Đo trị số otan theo tiêu chuẩn ASTM 2699-01a, tiêu chuẩn này qui định phương pháp
nghiên cứu xác định độ bền của xăng ôtô, xăng máy bay và các hợp phần của chúng biểu
thị bằng trị số otan.
4.11.3. Tiến hành
Mẫu kiểm tra trị số otan được đưa vào trong bình chứa nhiên liệu để phân tích sau đó
được đưa vào động cơ của máy octan động cơ CFR-WAUKESHA xác định được số chỉ
của đồng hồ đo kích nổ. Sau đó pha dung dịch chuẩn sơ cấp chặn trên và chặn dưới, có
được kết quả của số chỉ đồng hồ đo kích nổ thay vào công thức ta có kết quả cuả trị số
octan.
Dụng cụ thiết bị và hóa chất :
Máy xác định trị số octan.
Tủ pha hóa chất, ống đong 100 ml, 500 ml, bình nón 500 ml.
Hóa chất izo-octan, nHeptan, 80 octan Blend, Toluen.
Tiến hành thử :
Tốc độ động cơ 600 ± 6 vòng /phút.
Chuẩn bị động cơ trước khi khởi động động cơ.
Quy trình : Xác định khoảng chặn –Mức nhiên liệu cân bằng gồm hai trường hợp :
trường hợp khi khoảng trị số octan kiểm tra có thể dự đoán được và rường hợp khoảng trị
số octan của mẫu là không xác định .
SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
Trang 51

Báo cáo thực tập công nhân
4.11.4. Xử lý kết quả

Tính trị số octan của mẫu :
ONs = ONifs + (KIirf- Kis)*(Onhrf – Onirf )/(KIirf – KIhrf )
Trong đó :
ONs: Trị số octan của nhiên liêụ mẫu.
ONrf: Trị số octan của nhiên liệu chuẩn Toluen chặn dưới.
ONhfr: Trị số octan của nhiên liệu chuẩn Toluen chặn trên.
Kis: Cường độ kích nổ (chỉ số kích nổ ) của nhiên liệu mẫu .
KIirf: Cường độ kích nổ (chỉ số kích nổ ) của nhiên liệu chuẩn Toluen chặn dưới.
Kihrf : Cường độ kích nổ (chỉ số kích nổ ) của nhiên liệu chuẩn Toluen chặn trên
4.12. XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT TRONG NHIÊN LIỆU ĐỐT LÒ BẰNG PHƯƠNG

PHÁP CHIẾT LY ASTM D473
4.12.1. Phạm vi ứng dụng
Phương pháp này bao gồm việc kiểm tra xác
định tạp chất trong nhiên liệu đốt lò bằng phương
pháp chiết ly với Toluen.
4.12.2. Thiết bị
Chiết ly bằng Toluen nóng một lượng mẫu dầu
cần kiểm tra đã được chứa trong ống chiết ly cho
đến khi còn lại cặn có khối lượng không đổi. Khối
lượng của cặn được tính theo %.
 Bình chiết ly.
 Ống ngưng
 Ống chiết ly
 Giỏ ống chiết ly
 Nguồn nhiệt
 Dung môi Toluen
4.12.3. Tiến hành
Cho một khối lượng mẫu cần kiểm tra (khoảng 10g) vào trong ống chiết ly ngay sau
khi mẫu đã được trộn kĩ. Đặt ống chiết ly vào thiết bị chiết ly và chiết với Toluen nóng
trong 30 phút kể từ sau khi dung môi chảy từ ống xuống không có màu. Đảm bảo tốc độ
chiết ly sao cho bề mặt của hổn hợp dầu-Toluen ở trong ống là nhưu nhau. Sau khi chiết
ly,sấy khô ống trong 1 giờ ở 120oC, để nguội trong bình hút ẩm trong 1 giờ và cân chính
xác đến 0,2mg.
4.12.4. Xử lý kết quả
Kết quả hàm lượng tạp chất không tan trong Toluen có thể được tính như ví dụ sau:
Với mẫu là T10NH (FO)
m bì (khối lượng ống chiết ly) = 16,0498g
m mẫu = 10,0130 g
SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh
Trang 52

thế điện tiếp xúc. Bộ phận điều khiển: Dùng để điều khiển khoảng cách va đập. toluen. cấp thuốc thử.13.028 % 10 . Kính hiển vi: có khả năng phóng đại 100 lần với thang chia 0.Chất chuẩn có độ bôi trơn thấp. với hệ thống điều khiển và thu thập các số liệu điện tử. pipét. Bể làm sạch: Đúc bằng thép không gỉ. tần số.0526 −16 . Thuốc và vật liệu: Axeton. Chất lỏng B . nhiệt độ bình chứa.01 mm. Bình hút ẩm. thời gian thử.0526 g Vậy : % Cặn = (m sau tiến hành .Báo cáo thực tập công nhân m sau tiến hành = 16.m bì )*100/ m mẫu = 16 . ASTM D 6079 – 04 4.1mm và khả năng phóng đại được tăng lên với thang chia là 0. Phạm vi ứng dụng Đánh giá độ bôi trơn của nhiên liệu Diesel. có dung tích phù hợp với công suất làm sạch bằng hoặc lớn hơn 40 w . bình chứa mẫu.13. nhiên liệu thử bằng cách dùng tấm gia nhiệt kiểm soát bằng điện. 4. có thể áp dụng cho các loại nhiên liệu có độ bôi trơn trung bình có hàm lượng lưu huỳnh thấp như loại 1D. Bình chứa: Có khả năng chứa một đĩa thử nằm dưới nhiên liệu thử. Thiết bị tạo khoảng cách va trượt của viên bi thép lên mặt đĩa là 1mm với tần số 50Hz trong vòng 75 phút.2. Duy trì nhiệt độ của bình chứa này. Đĩa thử có đường kính bằng 10mm.01 mm.13.0498 100 = 0. 2D và các nhiên liệu gốc dầu mỏ tương tự khác có thể dùng cho động cơ diesel. Các chất lỏng chuẩn: Chất lỏng A . lực ma sát.1. bao tay.013 4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ BÔI TRƠN BẰNG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỘNG KHỨ HỒI CAO TẦNG (HFFR) TCVN 7758 : 2007 . áp sát vào bình chứa.chất chuẩn có độ bôi trơn cao. không khí nén. Bi thử làm từ thép có đường kính 6mm. Thước micro loại trượt: Bằng thuỷ tinh với thang chia đến 0. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 53 . Thiết bị Thiết bị chuyển động khứ hồi cao tầng: Có khả năng tạo sự cọ sát của viên bi thép có tải trọng 200g lên mặt đĩa tĩnh khi ngập hoàn toàn trong nhiên liệu thử.

Dùng bộ phận điều khiển nhiệt độ để đạt nhiệt độ mong muốn và gia nhiệt. Khi phép thử hoàn tất tắt máy rung và tắt bộ phận gia nhiệt.13. Dùng pipét cho vào bể 2ml ± 0. Đưa vết mài mòn vào chỗ có thang chia chuẩn bằng điều khiển cơ học. mặt bóng lên trên. Ghi lại trạng thái của vết mài mòn nếu có sự khác biệt đối với phéo thử mẫu chuẩn. Đặt giá đỡ viên bi dưới kính hiển vi và đo đường kính vết mòn phù hợp. Xử lý kết quả Tính đường kính vết mài mòn: WSD = (M+N)/2x100 WSD là đường kính vết mòn. các hạt không bình thường. tính bằng mm SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 54 . ghi lại số đo đó.Báo cáo thực tập công nhân Thiết bị xác định độ bôi trơn. bật thiết bị rung. Phép thử được tiến hành trong 75 phút.4.13. Cần đảm bảo cặp nhiệt điện được đặt đúng vị trí trong bình thử. Tiến hành Dùng kẹp đặt đĩa thử vào trong bình thử. Nâng cần rung lên và tháo giá đỡ bi thử ra. Đặt chiều dài va trượt là 1mm. sau đó lấy bi ra và bảo quản cùng chỗ với đĩa thử. tính bằng micromet M là trục chính. Giữ giá đỡ nằm ngang trước khi xiết chặt cố định. vết rộp thấy được. đặt viên bi thử vào kính hiển vi có độ phóng đại 100 lần. và sự có mặt của các hạt cặn trong bình thử.01 mm. Đặt tần số rung là 50Hz. 4. Định vị đĩa thử vào bình. Điều chỉnh tiêu điểm của kính hiển vi. tính bằng mm N là trục phụ. Bật công tắc kính hiển vi. Độ ẩm tương đối của phòng thí nghiệm phải lớn hơn 30%.3. các hạt mài mòn. gắn chặt giá đỡ vào đầu của cần rung. hạ thấp cần rung và treo tải trọng 200 g vào. . Đo trục của vết mài mòn chính xác đến 0. . như các mảng màu. và điều chỉnh vị trí của vết mài mòn nằm ở trung tâm của vùng quan sát.2 ml nhiên liệu thử. sau đó cố định bình vào thiết bị thử. Khi nhiệt độ đã ổn định. 4. Dùng kẹp đặt viên bi vào trong giá đỡ.

đường kính vết mài mòn chính xác đến 10μm. Độ tái lặp: tại 25 oC = 127μm Độ tái lặp: tại 60 oC = 136μm 4.6%. Hoá chất và vật liệu Ôxy: Ôxy thương mại.1.14. đậy nắp bom. Thiết bị xác định độ ổn định oxyhoá. bỏ qua sự sụt áp nhanh ban đầu điều này có thể quan sát được vì oxy hòa tan vào mẫu.3.14. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH OXY HOÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHU KỲ CẢM ỨNG THEO TCVN 6778 : 2000.Báo cáo thực tập công nhân Báo cáo các thông tin Độ dài trục chính và trục phụ chính xác đến 0.14.01mm. Nếu tốc độ sụt áp không quá 7 kPa trong 10 phút thì coi như không rò rỉ và tiến hành thử mà không nạp lại áp suất. các phụ tùng.2. khô. 4.14. đồng hồ đo áp suất và bể oxy hoá. Phạm vi ứng dụng Phương pháp này xác định độ ổn định oxy hoá của xăng thành phẩm trong điều kiện oxy hoá mạnh. Độ chụm và độ lệch Độ chụm: Độ chụm được xây dựng cho các nhiên liệu có đường kính vết mài mòn nằm trong khoảng 143μm và 772μm ở 25oC. Nhiệt kế. CPU. Tiến hành Để bom và mẫu xăng thử ở nhiệt độ từ 15 đến 25 oC. ASTM D 525 – 95 4. máy in. 4. Đặt bình chứa mẫu bằng thủy tinh trong bom và rót 50 ± 1ml mẫu vào. Đậy nắp bình chứa mẫu. Xả từ từ khí ga ở trong bom ra để đuổi không khí ban đầu còn trong đó. Thiết bị Bom oxy hoá: Nắp và bình chứa mẫu bằng thuỷ tinh. Mô tả diện tích vết mài mòn. dùng khớp nối xả khí nhanh để nạp oxy vào bom cho đến khi áp suất đạt từ 690 đến 705 kPa. cố độ tinh khiết không thấp hơn 99. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 55 . Nạp lại oxy cho đến khi áp suất đạt từ 690 đến 705 kPa và kiểm tra sự rò rỉ.

4. 4. Ống đong: Có miệng rót. hàm lượng nhựa có trong xăng ôtô hoặc các sản phẩm cất dễ bay hơi khác (bao gồm cả các loại nhiên liệu có chứa rượu và các loại ete ôxygenat khác và các phụ gia kiểm soát cặn) tại thời điểm tiến hành thử. Thời gian cho tới khi đạt tới điểm gãy là chu kỳ cảm ứng quan sát được tại nhiệt độ của phép thử. tính bằng phút. 4. Heptan: Độ tinh khiết tối thiểu 99. Không khí: Dùng không khí đã được lọc tại áp suất không lớn hơn 35 kPa. Phạm vi ứng dụng Xác định hàm lượng nhựa thực tế có trong nhiên liệu hàng không.15.1.15.1mg.5ml. Dung môi hoà tan nhựa: Hỗn hợp của toluen và axeton có tỷ lệ thể tích 1:1. phểu lọc xốp thủy tinh.2. Cân: Có khả năng cân chính xác đến 0.04).4. Dụng cụ cầm tay: Kẹp hoặc kìm để kẹp các cốc thử và các đầu phun hình côn theo yêu cầu của phương pháp thử. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NHỰA BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAY HƠI THEO TCVN 6539 : 2006 (ASTM D 381. Máy xác định hàm lượng nhựa gồm có các bộ phận: Bộ phận gia nhiệt.Báo cáo thực tập công nhân Đặt bom vào bể ổn nhiệt và nối với CPU sử dụng phần mềm để biểu diễn quá trình cảm ứng trên đồ thị. Xử lý kết quả Thời gian từ khi đặt bom vào bể cho tới khi đạt tới điểm gãy là chu kỳ cảm ứng quan sát được tại nhiệt độ của phép thử. có khả năng đong được 50±0. 4. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 56 . Xác định phần cặn không tan trong heptan của các loại nhiên liệu không phải là nhiên liệu hàng không.14. Cốc thử: Có dung tích 100 ml. lưu tốc kế.7%. Thiết bị Thiết bị xác định hàm lượng nhựa.15. bộ phận điều nhiệt.

r = 0. giữ ở nhiệt độ 160 1650C. gạn bỏ đi. Đặt các cốc vào lại các hốc bếp đã đủ nhiệt (160-165 oC) nhưng không nối với vòi phun để cốc khô trong 5 phút. ghi lại kết quả cân được. 4. phải khuấy đều toàn bộ lượng mẫu trong bình chứa theo phương pháp thích hợp. Trong trường hợp đối với mẫu xăng cần làm cặn rửa thì thực hiện tiếp công đoạn sau: cho 25 ml n-heptan vào mỗi cốc lắc nhẹ.Báo cáo thực tập công nhân Hơi nước: Dùng hơi nước không chứa cặn dầu và tại áp suất không nhỏ hơn 35 kPa. Thời gian thổi khoảng 30 phút. tính bằng mg /100ml.997 x0.15. Trong quá trình thổi nếu nhiệt độ giảm thì tiếp tục tăng thêm nhiệt độ cho bếp. Tại áp suất khí quyển lọc ngay 1 lượng mẫu bằng phễu lọc xốp thủy tinh.4 đối với hàm lượng nhựa chưa qua rửa. Lấy 50 ± 0. 4.5882 + 0. đặt cả hai cốc này vào hốc bếp.5. Kết thúc giai đoạn làm khô.1mg. 0.298 x đối với hàm lượng nhựa đã rửa qua dung môi SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 57 . ghi lại kết quả cân. lắp phểu thổi khí đồng thời thổi khí. tiếp tục lặp lại lần hai với 25 ml n-heptan.5ml mẫu thử bằng ống đong và chuyển vào cốc thử đã cân trừ cốc bì. mỗi cốc dùng cho một loại nhiên liệu. Cân các cốc theo quy định. mg B là độ tăng trọng lượng của cốc bì. Khi bếp đã đạt nhiệt độ cài đặt. A là độ tăng trọng lượng của cốc mẫu.11+ 0. 4. Sau khi khô ngưng thổi. mg Đối với tất cả các loại nhiên liệu. Xử lý kết quả Hàm lượng nhựa thực tế theo công thức: G = (A -B) x 2 Trong đó : G là hàm lượng nhựa thực tế. để yên trong 10 phút. không lắp các vòi phun hình nón để các cốc khô trong vòng 5 ± 0.4. gắp cốc ra đặt vào bình hút ẩm trong 2 giờ. Đặt các cốc đã có mẫu. nếu đã thực hiện công đoạn lọc trước khi bay hơi thì sau trị số của hàm lượng nhựa ghi đã lọc. Xử lý phần lọc theo quy định.15. Bật nút gia nhiệt cho máy (cài đặt ở 232oC với JetA1 và 162oC đối với xăng) Nếu có chất ở dạng lơ lửng hoặc chất rắn lắng xuống.3 r = 1. Tiến hành Dùng các kẹp bằng thép không gỉ lấy các cốc ra khỏi dung dịch làm sạch và sau đó chỉ được cầm các cốc bằng các kẹp này. dùng kẹp lấy các cốc ra khỏi bể và đặt vào bình làm nguội để gần cân trong thời gian ít nhất là 2 giờ. Độ chụm và độ lệch  Độ lặp lại: r = 1. Cân cốc bì và các cốc thử chính xác đến 0. Ghi lại các kết quả cân.95 x đối với hàm lượng nhựa thực tế (xăng hàng không) r = 0.3.15.5 phút.2490 x đối với hàm lượng nhựa thực tế. kể cả cốc bì vào thiết bị xác định hàm lượng nhựa sao cho thời gian đặt cốc càng ngắn càng tốt. Cân cốc.

SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 58 . Mở van bình chứa khí nitơ.09 + 0.16. Thiết bị Thiết bị xác định cặn cacbon conradson. Dùng cặp đã hơ nóng gắp ống thủy tinh.16.2.2794 x đối với hàm lượng nhựa thực tế R = 1. Đặt chén này vào máy.3.1mg. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CẶN CACBON BẰNG PHƯƠNG PHÁP CONRADSON THEO TCVN 6324 : 2006 .4 đối với hàm lượng nhựa chưa qua rửa 0. Tính phần trăm cặn cacbon theo lượng mẫu ban đầu. đậy nắp.Báo cáo thực tập công nhân Trong đó : x là kết quả trung bình cộng của các kết quả đang so sánh  Độ tái lặp: R = 2. bị phân hủy một phần khi chưng cất ở áp suất thường. Bật nút khởi động thiết bị (các giá trị thông số vận hành của máy đã được cài đặt sẵn). Cân 10 g chính xác đến 5mg mẫu dầu kiểm tra.3 R = 2.5 giờ. 4.1. Ngay sau khi làm nóng và lắc mẫu. Thiết bị xác định hàm lượng cặn cacbon conradson. cho vào ống thủy tinh đã cân bì trước trong đó đã có sẵn hai hạt thủy tinh đường kính khoảng 2.126 x đối với hàm lượng nhựa thực tế (xăng hàng không) R = 2. nhằm đưa ra một số chỉ dẫn về xu hướng tạo cốc. Đợi khi tín hiệu đèn xanh bật là quá trình thí nghiệm xong. đặt vào bình chống ẩm. cho lọc phân chia qua sàng 100. ASTM D 189 – 05 4.928 x0. Phạm vi ứng dụng Xác định lượng cặn cacbon còn lại sau khi làm bay hơi và nhiệt phân dầu. để nguội rồi cân.5mm. Khí nitơ.494 x đối với hàm lượng nhựa đã rửa qua dung môi 4. khi cần giảm độ nhớt.941 + 0. Áp dụng cho các sản phẩm dầu mỏ tương đối khó bay hơi. làm nóng mẫu ở nhiệt độ 50 0C ± 100C trong 0. Tiến hành Lắc kỹ mẫu thử.16. Ống thủy tinh dung tích 29 – 31ml Cân: Có khả năng cân chính xác đến 0.16. không chứa hơi ẩm và các chất lơ lửng. 4.

Báo cáo thực tập công nhân Đối với mẫu có hàm lượng cặn cacbon lớn hơn 5% quá trình thí nghiệm sẽ có nhiều khó khăn do mẫu bị sôi trào cũng như sẽ gặp phải phức tạp với những mẫu sản phẩm nặng vì nó khó khử nước.17. Detector dẫn nhiệt có thể được dùng để theo dõi sự tách rời này. tính bằng gam. tính bằng phần trăm khối lượng.16.5g cân chính xác đến 5mg.3-tris-2 cyanoethoxypropan.1. benzen và toluen tách khỏi cột tái sinh phân cực TCEP tới lỗ thông. tính bằng gam. Cột tái sinh TCEP (1. W là khối lượng mẫu.2. nếu cần thì có thể giảm tiếp đến 3g. được chuẩn bị bằng cách phủ bên trong mao quản một lớp mỏng pha tĩnh). Nếu mẫu bị sôi. Việc phân tích được lặp lại lần thứ 2 để cho C 12 và những hợp chất không thơm nhẹ hơn. lưu lượng chảy qua cột không phân cực WCOT được đảo ngược để thổi ngược hợp chất thơm C9 và nặng hơn đến detector ion hóa ngọn lửa. pha lỏng sắc ký khi phân cực) được đảo ngược ngay lập tức trước khi sự tách ra của benzen và phần còn lại của mẫu được tiêm vào cột thứ 2 chứa pha lỏng phân cực (WCOT: một loại cột mao quản. toluen và chất chuẩn nội thoát ra theo thứ tự điểm sôi của chúng và được phát hiện bởi detector ion hóa ngọn lửa.4. Benzen. Xử lý kết quả Cặn cacbon của mẫu hoặc cặn cacbon có trong cặn chưng cất 10 % (X) được tính bằng phần trăm khối lượng theo công thức: X = (A×100) /W Trong đó: A là khối lượng cặn cacbon.17. Cột tái sinh TCEP được thổi ngược ngay lập tức trước khi etylbenzen và phần hợp chất thơm còn lại của mẫu tách ra và đưa vào cột WCOT. Ngay sau khi oxylen thoát ra. Tóm tắt phương pháp Hệ thống sắc ký 2 cột được trang bị một van chuyển cột và một detector ion hóa ngọn lửa. Báo cáo kết quả: Báo cáo kết quả thu được là cặn cacbon Conradson. lưu lượng chảy qua cột không phân cực WCOT được đảo ngược để thổi ngược phần còn lại của mẫu (những hợp chất thơm C8 và nặng hơn cộng với C10 và những hợp chất không thơm nặng hơn) từ cột đến detector ion hóa ngọn lửa. trào thì giảm lượng mẫu đến 5g. Ngay sau khi chất chuẩn nội tách ra. Tiến hành kiểm tra lại với lượng mẫu 5g ± 0. Thể tích của mẫu chứa chất chuẩn nội thích hợp như 2-hexanon được tiêm vào bên trên của cột tái sinh chứa một pha lỏng phân cực. 4. Chất chuẩn nội và những thành phần hợp chất thơm C 8 thoát ra theo thứ tự điểm sôi của chúng và được phát hiện bởi detector ion hóa ngọn lửa. 4. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BENZEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ (THEO ASTM D 5580) 4. Đầu dò dẫn nhiệt có thể được dùng để theo dõi sự tách ra này. C9 và những hợp chất không thơm nhẹ hơn thoát từ cột tái sinh ra ngoài.16.1g cân chính xác đến 5mg. 4. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 59 . Trong trường hợp kết quả thu được lớn hơn 15 % thì tiến hành phép thử với lượng mẫu 3g ± 0.5.

Diện tích pic của etylbenzen. diện tích pic của benzen. p/m-xylen. 4. 4.3. Thiết bị Máy sắc ký khí và thiết bị sinh khí H2  Buồng tiêm: Loại Nhiệt độ ban đầu (oC) Áp suất (KPa) Tỷ lệ chia dòng Chia dòng 200 100 4:1 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 60 .2. Phạm vi ứng dụng Những quy định giới hạn nồng độ của benzen và hàm lượng tổng của hơp chất thơm của xăng thương phẩm được thiết lập vào năm 1995.17. Điều này cho thấy rằng cồn và ete không làm ảnh hưởng đến việc phân tích benzen và những hợp chất thơm khác trong phương pháp thử nghiệm này. Phương pháp thử nghiệm này được dùng cho xăng có chứa oxy (cồn và ete dạng phụ gia). o-xylen. toluen và chất chuẩn nội (2hexanon) được đo và ghi nhận. phương pháp thử nghiệm xác định hàm lượng benzen và hàm lượng chất thơm là cần thiết để quyết định chất lượng sản phẩm và đáp ứng những quy định nhiên liệu mới.Báo cáo thực tập công nhân Sau lần phân tích đầu tiên. Pic do sự thổi ngược tách từ cột WCOT trong lần phân tích thứ 2 chỉ chứa C9 và hợp chất thơm nặng hơn. những hợp chất thơm nặng hơn.17. chất chuẩn nội được đo và ghi nhận từ sự phân tích lần thứ hai.

D = 0. .Dùng để bẩy các H.Làm bằng thép không gỉ thứ tự điểm sôi của nó.Di = 0.Làm bằng thạch anh .9 100 129  Detector FID: Nhiệt độ (oC) Lưu lượng khí H2 (ml/min) Lưu lượng khí (ml/min) Loại khí bổ trợ Lưu lượng khí bổ trợ (ml/min) 250 35 350 He 20  Cột sắc ký khí: Cột tái sinh phân cực (TCEP) Cột mao quản: không phân cực .D = 1/16 inch .L = 22 inch .C theo .Đây là cột metyl silicon WCOT .L = 30 m .ống có phủ metylsilosan (AW) 80/100 mesh Lưu lượng và điều kiện Khí mang Lưu lượng đến cột tái sinh TCEP (ml/phút) Lưu lượng đến mao quản WCOT (ml/phút) Lưu lượng từ lỗ phát khí chia dòng (ml/phút) Tỷ lệ chia dòng Kích cỡ mẫu (μl) He 10 10 100 11 :1 1 SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 61 .Được nhồi từ 0.15 g TCEP .03 inch .Dùng để phân tách các H.C thơm .021 inch 20% khối lượng và chromosorb P .Báo cáo thực tập công nhân  Cột mao quản: Nhiệt độ cao nhất (oC) Chiều dài cột (m) Đường kính trong (μm) Chiều dày lớp pha tĩnh (μm) Loại Lưu lượng đầu (ml/min) Áp suất đầu (KPa) Tốc độ trung bình (cm/sec) 280 30 530 5 Cố định lưu lượng 22.14 ÷ 0.

18. còn các Hydrocacbon nặng hơn và các oxygenat bị giữ lại trong cột. Bảng 10.1 mg). XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG OXY BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ THEO ASTM D 4815[4]. Loại và hàm lượng của các hợp chất chứa oxy khác nhau được quy định rõ và tuân theo các nguyên tắc để đảm bảo tính chấp nhận về mặt chất lượng của thương phẩm xăng. lưu ở 0 ÷ 5 oC. Các điều kiện vận hành của máy sắc ký. 4. rượu và các hợp chất chứa oxy được đưa vào trong xăng để làm tăng trị số octan và để giảm lượng chất thải trong động cơ. làm đầy bình với 9 ml mẫu đã làm lạnh. Sau methylcyclopentan. các trường hợp gây hỏng nhiêu liệu. Niêm lọ với nắp TFE-fluorocacbon. Các thông số làm việc của thiết bị Thiết bị vận hành theo bảng 10. Phạm vi ứng dụng Các ete. áp suất hơi bão hòa. van sẽ xoay sao cho tất cả các hợp chất chứa oxy chạy vào trong cột không phân cực WCOT. Phương pháp này được áp dụng để vừa quản lý chất lượng của sản phẩm của xăng vừa được sử dụng để xác định lượng phụ gia của các hợp chất chứa oxy cần thiết. 4. Các tín hiệu của detector sẽ tỷ lệ với nồng độ các thành phần được tách ra khỏi cột.18. trước khi các thành phần Hydrocacbon còn lại bị tách ra khỏi cột. Mẫu trước tiên sẽ chạy qua cột phân cực TCEP trong đó Hydrocacbon nhẹ sẽ được tách ra ngoài. làm đều mẫu.2-Dimetoxyetan (etylen glycol dimetyl ete) được pha vào trong mẫu sau đó được bơm qua sắc ký khí được trang bị bởi 2 cột và van đóng mở cột. 4. Tóm tắt phương pháp Với chất chuẩn nội thích hợp là 1. Từ diện tích các pic sẽ tính được nồng độ của từng thành phần cần xác định theo phương pháp chuẩn nội (ISTD). đậy nắp và ghi lại khối lượng. van của hệ thống sẽ quay ngược lại vị trí ban đầu để tiếp nhận các Hydrocacbon nặng hơn. Dẫn xuất.3. Sau đó nhập số liệu vào máy và tiến hành chạy sắc ký. nhưng trước khi DIPE và MTBE bị tách khỏi cột phân cực. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 62 . và được ghi lại. bay hơi và bị thải ra của một số các hợp chất có liên quan với các nhiên liệu có nguồn gốc từ các nhiên liệu của hỗn hợp chứa oxy. Tất cả rượu và ete sẽ bị tách bằng cột không phân cực theo nhiệt độ sôi của từng cấu tử.Báo cáo thực tập công nhân 4. Sau khi Benzen và TAME bị tách ra khỏi cột không phân cực. ghi lại khối lượng (chính xác đến 0.1.2. Chuẩn bị mẫu Chuyển 1 ml chất chuẩn nội (hexanol) vào bình định mức 10ml. phân tách pha. 4.4.17. Các thành phần thoát ra khỏi cột sẽ được phát hiện bằng detector ion hóa ngọn lửa (FID) hay detector dẫn nhiệt (TCD).18. Nếu mẫu không được phân tích ngay.18.

đốt cháy hoàn toàn mẫu. Nếu mẫu không được phân tích ngay. làm nguội trong bình chống ẩm. Tính phần trăm tro theo lượng mẫu ban đầu.0 ÷ 3 μl Độ chia dòng 15:1 Thời gian xoay van.3. Đặt chén này vào bếp gia nhiệt. lưu ở 0 ÷ 5 oC.001% đến 0. cân đủ mẫu (khoảng 80g).18. Dùng cặp chén sứ đặt vào lò nung ở nhiệt độ khoảng 775 ± 25oC cho tới khi tất cả các hợp chất chứa cacbon biến mất. tuốc bin khí. Nung cho đến khi ngọn lửa bùng cháy.180% khối lượng trong các loại nhiên liệu có thành phần cất nhẹ và các nhiên liệu cặn. min 18÷20 4.1mg. Xử lý kết quả Tro được tính bằng phần trăm khối lượng của các mẫu thử ban đầu theo công thức: Tro.19.2-Dimetoxyetan) vào bình định mức 10ml. min 0. Niêm lọ với nắp tephlon. để nguội rồi cân. bình hút ẩm. ghi lại khối lượng (chính xác đến 0. đậy nắp và ghi lại khối lượng.  Bình lấy mẫu. Phạm vi ứng dụng Xác định lượng tro trong khoảng 0. làm đều mẫu. chén + mẫu chính xác đến 0. Sau đó nhập số liệu vào máy và tiến hành chạy sắc ký. Tiến hành Nếu mẫu ở nhiệt độ phòng ở dạng nhớt hoặc rắn thì gia nhiệt bình chứa mẫu cho đến khi mẫu chảy hoàn toàn. min 8÷10 Thời gian phân tích. 4. 4.5ml chất chuẩn nội (1. sáp và các sản phẩm dầu mỏ không có phụ gia tạo tro.1. kể cả hợp chất photpho.1 mg).4. bật nút mở nguồn.2.Báo cáo thực tập công nhân Nhiệt độ (oC) Lò Buồng bơm mẫu Detector TCD Valve Tốc độ dòng.19. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO THEO TCVN 2690 : 2007. 4. Ghi lại khối lượng chén.5 ml mẫu đã làm lạnh. % khối lượng = (w/W) x 100 Trong đó: SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 63 .3 Thời gian đặt van. ml/phút 60 200 200 60 Vào buồng bơm mẫu 75 Vào cột 5 Phụ trợ 3 Makeup gas 18 Khí mang: Heli Lượng mẫu 1. ASTM D482-03 4. dầu thô. Chuẩn bị mẫu phân tích Chuyển 0.4.19. dầu bôi trơn. làm đầy bình với 9. Thiết bị  Chén nung chịu nhiệt  Cân: Có khả năng cân chính xác đến 0.  Bếp điện gia nhiệt  Lò nung 4. lắc kỹ mẫu thử.19.1 mg.19. Cho mẫu vào chén sứ đã cân.2÷0.

AROMATIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG 4. olefin. OLEFIN. Phạm vi ứng dụng Xác định lượng parafin. sử dụng thiết bị rung chuyên dụng để rung nhẹ cho silicagen nhồi chặt và đều hơn Thêm một ít muối flo vào và tiếp tục rung nhẹ Cho 10 ml mẫu đã được làm lạnh từ trước (-40C) Cho pha động đi qua Khi muối flo xuống đáy tháp nhồi thì dừng lại chiếu đèn Xem chiều cao của màu trên cột để xác định phần trăm thể tích parafin.20. aromatic trong mẫu (xanh dương là parafin. olefin. XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PARAFIN. W là khối lượng mẫu. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 64 .3.1. tính bằng gam.20. xanh lá cây là olefin. Tiến hành Nhồi pha tĩnh vào cột. aromatic có trong xăng 4. 4. màu tím là aromatic) Ghi kết quả và tháo bỏ silicagen. Thiết bị  Cột nhồi  Pha tĩnh silicagen  Pha động khí N2 hoặc không khí nén  Thuốc thử muối flo  Đèn cực tím  Thiết bị rung chuyên dụng 4.20.2.20. tính bằng gam.Báo cáo thực tập công nhân w là khối lượng tro.

Đinh Thị Ngọ.Bách Khoa Đà nẵng.Hà Nội.TS (2001) : Hóa học dầu mỏ và khí. 2.PGS.Báo cáo thực tập công nhân TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Ths (2006) : Các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu.Ths (2008) : Sản phẩm dầu mỏ thương phẩm.Bộ môn CNHH-Dầu và Khí.Hà Nội. SVTH: Nguyễn Thị Diễm Linh Trang 65 .NXB Khoa học và kỹ thuật.Nguyễn Thị Diệu Hằng.NXB Khoa học và kỹ thuật.Hà Nội.NXB Khoa học và kỹ thuật. 3.Kiều Đình Kiểm (2001) : Tài liệu kĩ thuật chuyên ngành của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.Kiều Đình Kiểm. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful