Ekstrinzična motivacija PSIHOLOGIJA

Ekstrinzična motivacija 1. Navedi osnovne faktore ekstrinzične motivacije za učenje! Osnovni faktori su: 1.

Vanjski ciljevi učenja- Pojedinac će iz mnoštva mogućih ciljeva odabrati one koji za njega imaju veću vrijednost i značaj, te će prema njihovu dostizanju usmjeriti i regulirati svoje učenje. Npr., ima đaka koji uče da bi nakon školovanja došli na bolje radno mjesto, onih koji žele obradovati svoje roditelje ili kako bi bez većih poteškoća mogli nastaviti školovanje. 2. Vanjski (okolni utjecaji) na motivaciju pod kojima podrazumijevamo pohvale(nagrade), prijekore (kazne), natjecanja, neke oblike suradnje u učenju i konfliktne situacije. Pohvale (nagrade) i prijekori (kazne) Za sve vanjske poticaje na motivaciju đaka može se ustvrditi da mogu imati pozitivnu ili negativnu valenciju, tj oni đacima mogu biti privlačni ili odbrojni. Naime, pohvale prestavljaju vrlo značajan pozitivni utjecaj na motivaciju u učenju, dok prijekori redovito smanjuju zalaganje đaka, a time i učinkovitost njihova učenja. Priznanja u obliku nagrada i pohvala potiču đake na aktivnost učenja jer se time zadovoljava vrlo izrazita potreba za afirmacijom vlastite sposobnosti i pred sobom i pred drugima. Kazna ne potiče na aktivnost, nego ili spriječava da do neke aktivnosti dođe ili navodi đaka na promjenu ponašanja. Uz to, neugoda doživljena uz kaznu, ponekad se može više vezati uz osobu koja ju je izrekla nego na sam čin zbog kojega je donijeta, što može dovesti do kvarenja odnosa između đaka i nastavnika. Natjecanje Postije dvije vrste natjecanja: Spontano natjecanje (natjecanje sa samim sobom i natjecanje '' sam sa drugima'') Organizirano natjecanje (natjecanje među đačkim skupinama) Spontano natjecanje '' sam sa drugima'' dolazi zbog toga što đaku nije svejedno kakve rezultate u učenju postižu ostali učenici u njegovom razredu. Stoga, on pažljivo i redovito prati postignute rezultate i nastoji da njegov rezultat ne bude znatno ispod razine rezultata većine učenika u razredu. Da bi ovo natjecanje imalo pozitivni učinak na motivaciju, nužno je da svi đaci u razredu poznaju kako vlastite, tako i rezultate ostalih u učenju, jer jedino tako će svoje zalaganje u učenju prikladno regulisati. Organizirano natjecanje uključuje dvije po uzrastu i stupnju školovanja analogne skupine koje se međusobno takmiče u učenju odrađenih sadržaja. Da bi organizirano natjecanje imalo

specifična i dana neposredno nakon obavljenog zadatka ona će djelovati kao nagrada. Eikasnije su za postizanje zalaganja nego kvalitete. te vodstvo obje grupe se izmjenjuje do proglašenja pobjednika. Najbolje je davati česte i kratke testove i na satu postavljati pitanja učenicima da vide koliko su razumjeli i da dobiju pohvalu zato što su pažljivo slušali i pratili nastavu. nego pri otkrivanju nečeg novog. . Prilikom odabira ekipa treba voditi računa o međusobnim preferencijama i odbijanjima. pa se ponovo spustiti na svakodnevnu razinu. tako da učenik u buduće zna šta treba raditi. ono mora biti valjano stručno organizirano i mora zadovoljavati sljedeće uvijete: -skupine moraju biti izjednačene u sposobnostima učenja -na početku natjecanja predhodna predmetna znanja moraju biti izjednačena -obje skupine se natječu u učenju istih predmetnih sadržaja -u tijeku natjecanja svakoj skupini valja omogućiti poznavanje vlastitih i rezultata skupine sa kojom se natječe Kada su uvjeti zadovoljeni dolazi do pojačanog zalaganje obje grupe. a ne na njegove sposobnosti i i u kombinaciji sa pozitvnom povratnom informacijom. pa tako ih trebamo koristiti kada uvježbavaju ono što već znaju. nego i induvidualni napredak svakog učenika. Bitno je nagrađivati ne samo apsolutni učinak. Negativne povratne informacije mogu biti motivirajuće ako su usmjerene na ono što je đak učinio. 3. Suradnja će utjecati na motivaciju ako pojedinac prihvati zajedničke ciljeve kao vlastite i ako postoji međusobna saradnja. Kada uvjeti nisu zadovoljeni. nego rijetke i velike. Na koja se 3 načina može poticati ekstrinzična motivacija kod učenika? 1. rezultati učenja su u porastu. 2. Secifična povratna informacija daje objašnjenje zašto je nagrada dana. rezultati učenje će u početku porasti.što bolje rezultate. Suradnja je oblik ponašanja u skupini kod kojeg postoji usklađen napor i pomaganje među članovima čija je svrha međusobno djeljivi ciljevi. pogotovo ako unaprijed znaju da će za postizanje određenog cilja dobiti nagradu. Nagrađivanje učenika Nagrade motiviraju učenike. Najčešće ekstrinzične nagrade u obrazovnom sistemu su ocjene i pohvale. Neposredne i česte povratne informacije Dokazano je da su bolje male i česte pohvale. Jasne povratne informacije Kada učenik dobije povratnu informaciju koja je jasna. 2.

Navedite uporedno osnovne karakteristike djelotvorne i nedjelotvorne pohvale u jačanju motivacije za učenje! DJELOTVORNA POHVALA kontigentna naglašava što je dobro učenik učinio vjerodostojna je. učenik vidi da mu je posvećena posebna pažnja Nagrađuje postizanje tačno definiranog kriterija (učinka ili zalaganja) Daje učeniku informaciju o njegovoj kompetentnosti i vrijednosti postignuća Usmjerava učenika na to da više razmišlja o tome kako je rješavao zadatak i o vlastitim strategijama za rješavanje problema Opisuje trenutno postignuće učenika u odnosu na njegova prethodna postignuća Daje priznanje za izuzetno uložen napor ili uspjeh na teškom zadatku Pripisuje uspjeh ulaganju napora i sposobnostima i tako pokazuje da se sličan uspjeh može očekivati i u budućnosti Potiče endogene atribucije tako da učenik vjeruje da je u zadatak uložio napor jer mi se zadatak sviđa i /ili želi razviti vještine potrebne za njegovo rješavanje Usmjerava pažnju učenika na ponašanje relevantno za zadatak Potiče učenika na procjenu vlasittog ponašanja nakon završenog zadatka NEDJELOTVORNA POHVALA Slučajna je i nesustavna Općenita je Uniformirana je i dana uz minimum pažnje Nagrađuje samo sudjelovanje u nekoj aktivnosti bez provjere učinka Ne daje učeniku takvu informaciju ili mu daje informaciju o njegovom statusu Usmjerava učenika na uspoređivanje s drugima i takmičenje Opisuje trenutno postignuće učenika u odnosu na postignuće ostalih u razredu Daje priznanje bez obzira na uložen trud ili značenje postignuća Pripisuje uspjeh samo sposobnostima ili nekim vanjskim faktorima poput sreće ili laganog zadatka Potiče egzogene atribucije tako da učenici vjeruju kako su uložili napor da bi ugodili učitelju. pobijedili u natjecanju ili dobili nagradu Usmjerava pažnju učenika na učiteljicu kao vanjski autoritet koji njime manipulira Upliće se u proces i tako odvlači pažnju od ponašanja koje je relevantno za zadatak .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful