CHƯƠNG: LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN

BÀI 1: Giả sử có tài liệu sau: Quốc gia Hao phí lao động B (giờ/ m) I 20 II 60 15

A (giờ/ kg) 30 a) Hãy xác định cơ sở, mô hình mậu dịch của hai quốc gia. b) Với tỷ lệ trao đổi nào thì lợi ích của hai quốc gia bằng nhau? BÀI 2: Cho bảng số liệu sau: NSLĐ (sp/ giờ) Quốc gia I Sản phẩm A 2 B 4 a) Xác định cơ sở mậu dịch của hai quốc gia. b) Xây dựng mô hình mậu dịch giữa hai quốc gia. c) Tìm khung tỷ lệ trao đổi và lợi ích mậu dịch của hai quốc gia. BÀI 3: Cho bảng số liệu sau: Sản phẩm

Quốc gia II 8 5

Hao phí lao động cho một đơn vị sản phẩm (giờ) Quốc gia I Quốc gia II 4 8

A 6 B 3 a) Xác định cơ sở mậu dịch của hai quốc gia. b) Xây dựng mô hình mậu dịch giữa hai quốc gia. c) Tìm khung tỷ lệ trao đổi và lợi ích mậu dịch của hai quốc gia.

d) Nếu một giờ lao động ở quốc gia I được trả 1GBP và ở quốc II được trả 2USD, xác định khung tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền để mậu dịch có thể xảy ra.

BÀI 4: Giả sử có tài liệu sau:

300Y) và A’(100X. với chi phí cơ hội không đổi. c) Giả sử một giờ lao động ở quốc gia I được trả 6USD và ở quốc II được trả 2GBP. mô hình mậu dịch của hai quốc gia. Hãy xác định khung tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền để mậu dịch có thể xảy ra theo mô hình trên. d) Phân tích lợi ích mậu dịch nếu biết rằng các điểm tự cung tự cấp của mỗi quốc gia lần lượt là: A(200X.Quốc gia Hao phí lao động A (giờ lao động/ kg) I 2 II 6 4 B (giờ lao động / m) 3 a) Hãy xác định cơ sở. xác định khung tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền để mậu dịch có thể xảy ra BÀI 5: Cho bảng số liệu sau: Hao phí lao động cho một đơn vị sản phẩm (giờ) Quốc gia I Quốc gia II X 3 4 Y 2 1 Giả thiết quốc gia I có 1200 đơn vị lao động và quốc gia II có 800 đơn vị lao động. Trong điều kiện sử dụng hết tài nguyên và kỹ thuật đã cho là tốt nhất. hãy xác định: a) Đường giới hạn khả năng sản xuất và mô hình mậu dịch của hai quốc gia. Sản phẩm b) Khung tỷ lệ trao đổi giữa hai quốc gia để ở đó mậu dịch có thể xảy ra. 400Y). BÀI 6: Giả sử có số liệu tối đa của hai mặt hàng chuối và táo mà Việt Nam và Trung Quốc có thể sản xuất được trong điều kiện sử dụng hết tài nguyên và với kỹ thuật đã cho là tốt nhất như sau: Quốc gia Sản phẩm (ngàn tấn) Táo Chuối Việt Nam 160 800 Trung Quốc 400 600 . c) Với tỷ lệ trao đổi nào thì lợi ích của hai quốc gia bằng nhau? b) Mậu dịch có xảy ra giữa 2 quốc gia không khi tỷ lệ trao đổi: 2A = 4B d) Nếu một giờ lao động ở quốc gia I được trả 1GBP và ở quốc II được trả 1.5USD.

60Y). Hãy xác định lợi ích mậu dịch của hai quốc gia. Giả thiết khi không có mậu dịch xảy ra. 40Y). A’(60X.a) b) c) Vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của từng quốc gia. Hãy tính lợi ích của mỗi quốc gia khi mậu dịch xảy ra. Giả thiết khi không có mậu dịch xảy ra. ở VN sản xuất được 400 ngàn tấn chuối và 80 ngàn tấn táo. Ở TQ sản xuất được 300 ngàn tấn chuối và 200 ngàn tấn táo. BÀI 7: Giả sử có số liệu về khả năng sản xuất của hai quốc gia như sau: Quốc gia I X 50 40 30 20 10 a) b) Quốc gia II Y 0 30 60 90 120 X 120 90 60 30 0 Y 0 20 40 60 80 0 150 Vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của hai quốc gia. điểm tự cung tự cấp của cả hai quốc gia lần lượt là: A (30X. . Xác định chi phí cơ hội để sản xuất táo và chuối của hai quốc gia.

Hãy phân tích tình hình sẽ xảy ra ở quốc gia này. c) Thị trường sản phẩm X sẽ biến động như thế nào nếu đồng Việt Nam mất giá 10% so với đồng đô-la Mỹ? Bài 3: Giả sử hàm cung và hàm cầu về hàng may mặc ở Anh được cho như sau: QD= 140 .CHƯƠNG: THUẾ QUAN Bài 1: Cho hàm cầu và hàm cung một quốc gia có số liệu như sau: QD = 120 .5P và QS= 3P . sản xuất và nhập khẩu sản phẩm X của quốc gia Giả sử chính phủ đánh thuế quan bằng 50% lên giá trị sản phẩm X nhập khẩu. a) b) Bài 2: Cho hàm cầu và hàm cung một quốc gia có số liệu như sau: QD = 140 . b) Trong điều kiện mậu dịch tự do. Giả sử đây là một nước nhỏ và giá thế giới là PW=PX= 40USD. . QD.PX QS = PX – 40 Trong đó: PX là giá sản phẩm X tính bằng USD. Hãy phân tích giá cả. Biết giá mặt hàng may mặc ở thị trường thế giới là: Pw=10USD a) Xác định giá và lượng cân bằng trong điều kiện tự cấp tự túc cho mặt hàng này ở Anh. Giả thiết đây là một nước nhỏ. QS là sản lượng sản phẩm X tính bằng 1 đơn vị. QD.20. trong đó P là giá tính bằng USD. này khi có mậu dịch tự do? Hãy phân tích cân bằng cục bộ sự tác động của thuế quan này. QS là sản lượng sản phẩm X tính bằng 1 đơn vị. tiêu dùng. a) Hãy phân tích tình hình của quốc gia này đối với sản phẩm X khi có mậu dịch tự do? b) Giả thiết chính phủ đánh thuế quan bằng 100% lên giá trị sản phẩm X. lượng cung và nhập khẩu hàng may mặc ở nươc này. hãy xác định giá.2PX QS = 2PX – 40 Trong đó: PX là giá sản phẩm X tính bằng 1USD. lượng cầu. Nếu giá sản phẩm trên thị trường thế giới là 20USD.

HẾT - . tiêu dùng. . e) Xác định khoản thu của Chính phủ do thuế quan đem lại và thiệt hại ròng cho nền kinh tế. d) Với mức thuế quan 50% đối với hàng may mặc nhập khẩu sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá cả.c) Tính lượng tăng thặng dư tiêu dùng và lượng giảm thặng dư sản xuất do mậu dịch tự do đem lại so với tình trạng tự cấp tự túc. sản xuất và nhập khẩu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful