Kritikan Artikel Oleh Aede Hatib Bin Musta’amal Tajuk : Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional

Ke Arah Mencapai Wawasan 2020. Penulis : Haji Yahya Bin Emat Terbitan : Jurnal Pendidikan, Jilid 37 Keluaran 8 Jun 1993, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sinopsis Artikel Artikel ini membincangkan tentang beberapa cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani oleh latihan teknik dan vokasional dalam mendokong usaha kerajaan untuk mencapai status sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. Penulis juga mengutarakan langkah-langkah dan strategi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melaksanakan suatu kurikulum latihan teknik dan vokasional yang mampu melahirkan tenaga kerja mahir berdasarkan tiga faktor utama iaitu sikap, kualiti dan kuantiti. Kritikan Artikel Malaysia telah meletakkan matlamat untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 di mana usaha ini telah dijelmakan melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) bagi tempoh tahun 1991-2000. RRJP 2 meletakkan sasaran pertumbuhan sebanyak 7% setahun untuk ramalan pengeluaran yang akan menyumbangkan sebanyak 37% daripada pengeluaran kasar tempatan bagi tahun 2000. Situasi ini pada pandangan penulis secara langsung menuntut kepada penghasilan tenaga kerja yang mahir dalam memenuhi pasaran kerja tempatan. Ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Rancangan Malaysia ke Enam iaitu matlamat pembangunan sumber tenaga manusia adalah merupakan teras utama di dalam pembangunan negara, kerana pencapaian matlamat sosio-ekonomi bergantung kepada terdapatnya tenaga kerja yang berpendidikan, mahir dan boleh dilatih (Kerajaan Malaysia, 1991). Sewajarnyalah pembangunan sumber manusia ditangani secara bersungguh-sungguh kerana hanya dengan kebolehan, kemahiran dan daya usaha rakyatnya sahaja sesebuah negara boleh menjadi maju. Oleh itu, apa yang perlu ditekankan adalah menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pembangunan sumber manusia terutamanya dalam bidang teknik dan vokasional. Ini selanjutnya meletakkan sandaran yang besar terhadap latihan dan pendidikan teknik dan vokasional dalam merealisasikan perkara tersebut. Ini amat selari dengan pandangan penulis yang berpendapat bahawa kepincangan di dalam sistem latihan atau pun pendidikan teknik dan vokasional akan mengakibatkan kurangnya tenaga mahir yang seterusnya akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam membincangkan aspek cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani bidang pendidikan teknik dan vokasional, penulis cuba membahagikan kepada empat aspek utama iaitu: a) Sikap masyarakat terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Masyarakat dilihat oleh penulis sebagai masih mempunyai pandangan sebegini apabila mereka menganggap pelajar-pelajar vokasional adalah hanya mereka yang gagal dalam bidang akademik. Fenomena ini turut mendapat perhatian Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang dalam kertas kerja mereka mengatakan bahawa: "Satu masalah yang besar ialah untuk menarik minat pelajar terhadap pendidikan vokasional.

tenaga manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional. Penulis berpendapat bahawa pengalaman dan pengetahuan tenaga pengajar di institusi latihan teknikal dan vokasional merupakan faktor yang mempengaruhi kualiti lulusan yang dikeluarkan. maka kerjasama yang erat daripada pihak swasta adalah diperlukan. 1995). berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu dan dapat membuat penyesuaian dengan tepat. Fenomena tersebut wajar diambil perhatian kerana tenaga pengajar yang hanya mempunyai kelayakan akademik tanpa memiliki pengalaman industri dan kerja akan menjadikan pelaksanaan program latihan atau pendidikan teknik dan vokasional lebih bercorak teori sahaja. pengiktirafan sama taraf bagi SPMV dengan SPM telah memberikan peluang yang sama bagi lepasan SPMV untuk meneruskan pengajian di pusat-pusat pengajian tinggi seperti Politeknik. Melalui kerjasama ini. Menurut Isahak Haron (1992).166 jurutera lagi dari institusi pendidikan tinggi awam menjelang tahun 2020 (The Star. program dan kandungan kursus yang berkaitan dapat diawasi secara konsisten dan diubahsuai bagi memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang berubah-ubah. Kerajaan yang mempelopori Program Pandang ke Timur melalui agensi-agensinya seperti MARA telah menghantar lepasan institut kemahirannya untuk mengikuti latihan sambil kerja di Jepun.000 jurutera (Berita Harian. 10 Februari 1993). Lulusan dari sekolah vokasional juga dianggap rendah tarafnya walaupun sijil SPVM diiktiraf sama dengan SPM. c) Mempertingkatkan kualiti dalam latihan kemahiran. Kebanyakan tenaga pengajar tiada pengalaman perindustrian dan kerja. Pandangan ini turut dikongsi oleh Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang mengatakan bahawa pendidikan teknik dan vokasional perlu mengadakan hubungan dan kerjasama yang rapat dengan industri bagi menjayakan program latihan dan menyusun kurikulumya. b) Pendidikan teknik dan vokasional untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang mahir.Ibubapa lebih memberikan perhatian kepada pendidikan di sekolah akademik. Program-program kerjasama yang dijalankan di antara institusi pendidikan teknik dan swasta berupaya mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan teknik dan vokasional. ITM. Pendidikan di sekolah vokasional dianggap sebagai "Second Class". UTM dan sebagainya (Siti Maspah & Nor Azizah. Manakala daripada aspek peluang melanjutkan pendidikan pula. sedangkan menjelang tahun 2000 sahaja sektor industri memerlukan seramai 51. 31 Januari 1993). Mereka perlulah berkebolehan untuk bekerja secara profesional di samping berupaya menerima dan menguasai pengetahuan baru yang berkaitan dengan cepat. Bagi membentuk kurikulum yang bersesuaian dengan keperluan industri semasa. penulis cuba mengutarakan tentang kepentingan peranan pendidikan teknik dan vokasional dalam melahirkan tenaga mahir yang relevan dengan permintaan pasaran. Sekolah vokasional adalah untuk pelajar yang lemah atau yang tercicir. Kesemua usaha tersebut adalah bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berpandangan positif terhadap pendidikan teknik dan vokasional negara. . Akhbar melaporkan bahawa Malaysia hanya mampu melatih seramai 32." Tanggapan masyarakat yang sebegini sememangnya tidak tepat kerana pendidikan teknik dan vokasional memberikan masa depan yang cerah kepada para lulusannya samada dalam peluang pekerjaan mahupun bidang pendidikan peringkat tinggi. Mereka diambil terus dari universiti tempatan dan Maktab Khas untuk latihan teknik atau vokasional. Dalam aspek pembangunan sumber manusia . Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) mengatakan bahawa tenaga pengajar yang berkelayakan juga menjadi masalah utama. Sokongan industri penting agar sistem sekolah dapat mengikuti perubahan teknologi dan memenuhi keperluan permintaan serta keadaan kerja mereka.

1993). Program berkembar dengan pusat-pusat pengajian tempatan dan luar negara juga wajar dilaksanakan bagi melatih tenaga pengajar politeknik dan Sekolah-sekolah Menengah Teknik/vokasional." (Berita Harian. 1 Disember 1992). didapati hanya terdapat 70 buah sekolah vokasional yang hanya boleh menempatkan 46. offer very little practical content in their courses such that new graduate frequently lack the practical skills required by the industry. Masyarakat diseru agar mengubah pandangan mereka terhadap pendidikan . Sehubungan dengan itu. Oleh itu. di mana lebih 40% pelajar di sekolah vokasional atau teknologi. 1995). 1993). penubuhan kolej-kolej swasta dilihat sebagai usaha untuk melahirkan tenaga mahir dalam pertumbuhan ekonomi negara bagi menampung had jumlah tenaga terlatih yang dikeluarkan oleh pusat-pusat pengajian awam tempatan. Ini adalah berdasarkan laporan berikut: "…that existing training institution in this country especially vocational schools. saranan penulis agar sistem pengambilan tenaga pengajar dilakukan secara lebih terbuka di mana kelayakan akademik tidak dijadikan faktor utama tetapi mengambil kira pengalaman industri dan kemahiran teknikal yang dimiliki adalah suatu yang wajar. Manakala politeknik pula terdapat 7 buah dengan hanya mampu menempatkan 9. and from findings of some tracer studies. Sewajarnyalah pihak kerajaan dengan dibantu oleh swasta memperluaskan lagi penubuhan institusi teknik dan vokasional samada di bawah peruntukan kerajaan mahupun pembiayaan swasta.404 pelajar sahaja (Shahril Marzuki. Penulis melihat penambahan jumlah institusi pendidikan teknik dan vokasional adalah perlu bagi memenuhi keperluan tenaga kerja tempatan. Ini dapat meningkatkan lagi taraf kualiti pendidikan teknik dan vokasional melalui mutu pengajaran yang tinggi dan lebih berkesan. 10 Februari 1993). sejajar hasrat kerajaan menjadikan negara ini maju pada tahun 2020. d) Peningkatan kuantiti pendidikan teknik dan vokasional. Ini adalah selari dengan pernyataan yang mengatakan bahawa hanya sebanyak 7% pelajar-pelajar dapat memasuki sekolah vokasional dan teknik berbanding dengan di negara perindustrian lain. Jumlah kemasukan yang kecil adalah berpunca daripada kuantiti institusi teknik dan vokasional yang masih tidak mencukupi berbanding dengan permohonan kemasukan." (The Star. Pandangan ini telah turut dikemukakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang menyebut bahawa: "sektor swasta membuat pelaburan dengan menubuhkan lebih banyak sekolah vokasional atau politeknik untuk menampung keperluan tenaga mahir. Berdasarkan data yang dikemukakan bagi tahun 1992.980 pelajar sahaja (Berita Harian.Ini akan melahirkan lepasan institusi vokasional yang kurang terlatih bagi memenuhi tuntutan yang diperlukan oleh bakal majikan mereka kelak. 17 Februari 1993). Kesimpulan Dalam kesimpulannya. it appears that on average about 40% of the trainees are employed in jobs not related to their training. penulis menegaskan semula tentang cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh pendidikan teknik dan vokasional dalam menyahut hasrat kerajaan menjelang tahun 2020. Ini adalah kerana Kerajaan melalui Kementerian pendidikan juga telah mewujudkan kelonggaran dalam pengambilan staf dan bekerja rapat dengan industri untuk mendapatkan tenaga pengajar sebagai kakitangan sementara atau pinjaman (Siti Maspah & Nor Azizah. Peratusan pelajar yang berpeluang melanjutkan pengajian di bidang ini masih terlalu kurang berbanding jumlah peluang yang sepatutnya dibuka. misalnya di Jerman (Shahril Marzuki.

6) ___________The Star. 5) Isahak Haron (1992). 9) ___________ Berita Harian. (1995). Kuala Lumpur: Percetakan Negara. "Aliran perkembangan Pendidikan dan Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Industri Abad Ke 21". Dalam Pidato Umum Aminuddin Baki Kali Ke 4 di UPM.Salleh. Kertas Kerja Bertajuk: Pendidikan Vokasional. Penulis juga mengutarakan langkah-langkah dan strategi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melaksanakan suatu kurikulum latihan teknik dan vokasional yang mampu melahirkan tenaga kerja mahir berdasarkan tiga faktor utama iaitu sikap. 8) Shahril Marzuki. kerajaan dan swasta disarankan mengeratkan lagi kerjasama bagi menangani masalah guna tenaga di dalam bidang teknik dan vokasional ini. "Peranan Pendidikan Vokasional Dalam Pembangunan Sumber Manusia Bagi Mencapai Matlamat Wawasan 2020". Kritikan Artikel Oleh Aede Hatib Bin Musta’amal Tajuk : Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Mencapai Wawasan 2020. Penulis : Haji Yahya Bin Emat Terbitan : Jurnal Pendidikan. Di samping itu. kualiti dan kuantiti dapat di atasi. Serdang pada 4 Januari 1992. 10 Februari 1993. 31 Januari 1993. Kementerian Pendidikan Malaysia. 10 Februari 1993. 7) ___________ Berita Harian. Bangi pada 9 November 1995. Nor Azizah Mohd. 3) __________The Star. Bibliografi 1) Kerajaan Malaysia. 4) __________ Berita Harian. penulis merasa yakin bahawa sekiranya tiga aspek utama cabaran iaitu sikap. kualiti dan kuantiti. Namun begitu. usaha-usaha yang berterusan perlulah dilakukan bagi mengubah semula sikap dan nilai masyarakat ke arah yang lebih positif. maka kejayaan untuk mencapai wawasan 2020 adalah cerah. "Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995)". Ini termasuklah menanamkan sikap dan norma yang baik di kalangan mereka agar mampu menjadi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. (1991). Jurnal Pendidikan Jilid 37 Kementerian Pendidikan Malaysia keluaran 8 Jun 1993. Akhirnya. Jilid 37 Keluaran 8 Jun 1993.Formal Dan Non Formal Ke Arah Wawasan 2020. Kritikan Artikel . 17 Februari 1993. Sinopsis Artikel Artikel ini membincangkan tentang beberapa cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani oleh latihan teknik dan vokasional dalam mendokong usaha kerajaan untuk mencapai status sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. (1993). 2) Siti Maspah Hassan.teknik dan vokasional. Dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad Ke 21 di UKM. 1 Disember 1992.

Sewajarnyalah pembangunan sumber manusia ditangani secara bersungguh-sungguh kerana hanya dengan kebolehan. Manakala daripada aspek peluang melanjutkan pendidikan pula.166 jurutera lagi dari institusi pendidikan tinggi awam menjelang tahun 2020 (The Star.000 jurutera (Berita Harian.Malaysia telah meletakkan matlamat untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 di mana usaha ini telah dijelmakan melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) bagi tempoh tahun 1991-2000. ITM. Kesemua usaha tersebut adalah bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berpandangan positif terhadap pendidikan teknik dan vokasional negara. Akhbar melaporkan bahawa Malaysia hanya mampu melatih seramai 32. 31 Januari 1993)." Tanggapan masyarakat yang sebegini sememangnya tidak tepat kerana pendidikan teknik dan vokasional memberikan masa depan yang cerah kepada para lulusannya samada dalam peluang pekerjaan mahupun bidang pendidikan peringkat tinggi. Ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Rancangan Malaysia ke Enam iaitu matlamat pembangunan sumber tenaga manusia adalah merupakan teras utama di dalam pembangunan negara. pengiktirafan sama taraf bagi SPMV dengan SPM telah memberikan peluang yang sama bagi lepasan SPMV untuk meneruskan pengajian di pusat-pusat pengajian tinggi seperti Politeknik. 1991). Dalam membincangkan aspek cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani bidang pendidikan teknik dan vokasional. Lulusan dari sekolah vokasional juga dianggap rendah tarafnya walaupun sijil SPVM diiktiraf sama dengan SPM. Fenomena ini turut mendapat perhatian Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang dalam kertas kerja mereka mengatakan bahawa: "Satu masalah yang besar ialah untuk menarik minat pelajar terhadap pendidikan vokasional. Ini selanjutnya meletakkan sandaran yang besar terhadap latihan dan pendidikan teknik dan vokasional dalam merealisasikan perkara tersebut. Ibubapa lebih memberikan perhatian kepada pendidikan di sekolah akademik. UTM dan sebagainya (Siti Maspah & Nor Azizah. kemahiran dan daya usaha rakyatnya sahaja sesebuah negara boleh menjadi maju. Ini amat selari dengan pandangan penulis yang berpendapat bahawa kepincangan di dalam sistem latihan atau pun pendidikan teknik dan vokasional akan mengakibatkan kurangnya tenaga mahir yang seterusnya akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. 1995). RRJP 2 meletakkan sasaran pertumbuhan sebanyak 7% setahun untuk ramalan pengeluaran yang akan menyumbangkan sebanyak 37% daripada pengeluaran kasar tempatan bagi tahun 2000. Situasi ini pada pandangan penulis secara langsung menuntut kepada penghasilan tenaga kerja yang mahir dalam memenuhi pasaran kerja tempatan. Sekolah vokasional adalah untuk pelajar yang lemah atau yang tercicir. penulis cuba membahagikan kepada empat aspek utama iaitu: a) Sikap masyarakat terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Oleh itu. 10 Februari 1993). kerana pencapaian matlamat sosio-ekonomi bergantung kepada terdapatnya tenaga kerja yang berpendidikan. sedangkan menjelang tahun 2000 sahaja sektor industri memerlukan seramai 51. . Pendidikan di sekolah vokasional dianggap sebagai "Second Class". mahir dan boleh dilatih (Kerajaan Malaysia. Kerajaan yang mempelopori Program Pandang ke Timur melalui agensi-agensinya seperti MARA telah menghantar lepasan institut kemahirannya untuk mengikuti latihan sambil kerja di Jepun. Masyarakat dilihat oleh penulis sebagai masih mempunyai pandangan sebegini apabila mereka menganggap pelajar-pelajar vokasional adalah hanya mereka yang gagal dalam bidang akademik. apa yang perlu ditekankan adalah menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pembangunan sumber manusia terutamanya dalam bidang teknik dan vokasional.

and from findings of some tracer studies. Sokongan industri penting agar sistem sekolah dapat mengikuti perubahan teknologi dan memenuhi keperluan permintaan serta keadaan kerja mereka. saranan penulis agar sistem pengambilan tenaga pengajar dilakukan secara lebih terbuka di mana kelayakan akademik tidak dijadikan faktor utama tetapi mengambil kira pengalaman industri dan kemahiran teknikal yang dimiliki adalah suatu yang wajar. tenaga manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional. it appears that on average about 40% of the trainees are employed in jobs not related to their training. penulis cuba mengutarakan tentang kepentingan peranan pendidikan teknik dan vokasional dalam melahirkan tenaga mahir yang relevan dengan permintaan pasaran. Menurut Isahak Haron (1992). Ini dapat meningkatkan lagi taraf kualiti pendidikan teknik . Sehubungan dengan itu. Mereka diambil terus dari universiti tempatan dan Maktab Khas untuk latihan teknik atau vokasional. Ini adalah kerana Kerajaan melalui Kementerian pendidikan juga telah mewujudkan kelonggaran dalam pengambilan staf dan bekerja rapat dengan industri untuk mendapatkan tenaga pengajar sebagai kakitangan sementara atau pinjaman (Siti Maspah & Nor Azizah. 1995). maka kerjasama yang erat daripada pihak swasta adalah diperlukan. Bagi membentuk kurikulum yang bersesuaian dengan keperluan industri semasa.b) Pendidikan teknik dan vokasional untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang mahir. program dan kandungan kursus yang berkaitan dapat diawasi secara konsisten dan diubahsuai bagi memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang berubah-ubah. Pandangan ini turut dikongsi oleh Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang mengatakan bahawa pendidikan teknik dan vokasional perlu mengadakan hubungan dan kerjasama yang rapat dengan industri bagi menjayakan program latihan dan menyusun kurikulumya. Ini adalah berdasarkan laporan berikut: "…that existing training institution in this country especially vocational schools. c) Mempertingkatkan kualiti dalam latihan kemahiran. Dalam aspek pembangunan sumber manusia . Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) mengatakan bahawa tenaga pengajar yang berkelayakan juga menjadi masalah utama. Program berkembar dengan pusat-pusat pengajian tempatan dan luar negara juga wajar dilaksanakan bagi melatih tenaga pengajar politeknik dan Sekolah-sekolah Menengah Teknik/vokasional. offer very little practical content in their courses such that new graduate frequently lack the practical skills required by the industry. Melalui kerjasama ini. Program-program kerjasama yang dijalankan di antara institusi pendidikan teknik dan swasta berupaya mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan teknik dan vokasional. 10 Februari 1993). Ini akan melahirkan lepasan institusi vokasional yang kurang terlatih bagi memenuhi tuntutan yang diperlukan oleh bakal majikan mereka kelak. berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu dan dapat membuat penyesuaian dengan tepat. Fenomena tersebut wajar diambil perhatian kerana tenaga pengajar yang hanya mempunyai kelayakan akademik tanpa memiliki pengalaman industri dan kerja akan menjadikan pelaksanaan program latihan atau pendidikan teknik dan vokasional lebih bercorak teori sahaja." (The Star. Kebanyakan tenaga pengajar tiada pengalaman perindustrian dan kerja. Mereka perlulah berkebolehan untuk bekerja secara profesional di samping berupaya menerima dan menguasai pengetahuan baru yang berkaitan dengan cepat. Penulis berpendapat bahawa pengalaman dan pengetahuan tenaga pengajar di institusi latihan teknikal dan vokasional merupakan faktor yang mempengaruhi kualiti lulusan yang dikeluarkan.

2) Siti Maspah Hassan. Sewajarnyalah pihak kerajaan dengan dibantu oleh swasta memperluaskan lagi penubuhan institusi teknik dan vokasional samada di bawah peruntukan kerajaan mahupun pembiayaan swasta. Namun begitu. "Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995)". (1991). kualiti dan kuantiti dapat di atasi. Dalam Seminar Kebangsaan . d) Peningkatan kuantiti pendidikan teknik dan vokasional. didapati hanya terdapat 70 buah sekolah vokasional yang hanya boleh menempatkan 46. Kuala Lumpur: Percetakan Negara. usaha-usaha yang berterusan perlulah dilakukan bagi mengubah semula sikap dan nilai masyarakat ke arah yang lebih positif. 1993). 1 Disember 1992). Manakala politeknik pula terdapat 7 buah dengan hanya mampu menempatkan 9. Kertas Kerja Bertajuk: Pendidikan Vokasional. Ini termasuklah menanamkan sikap dan norma yang baik di kalangan mereka agar mampu menjadi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi.dan vokasional melalui mutu pengajaran yang tinggi dan lebih berkesan. penubuhan kolej-kolej swasta dilihat sebagai usaha untuk melahirkan tenaga mahir dalam pertumbuhan ekonomi negara bagi menampung had jumlah tenaga terlatih yang dikeluarkan oleh pusat-pusat pengajian awam tempatan. di mana lebih 40% pelajar di sekolah vokasional atau teknologi. Peratusan pelajar yang berpeluang melanjutkan pengajian di bidang ini masih terlalu kurang berbanding jumlah peluang yang sepatutnya dibuka. Oleh itu. Di samping itu. sejajar hasrat kerajaan menjadikan negara ini maju pada tahun 2020.404 pelajar sahaja (Shahril Marzuki. Kesimpulan Dalam kesimpulannya.Formal Dan Non Formal Ke Arah Wawasan 2020. Bibliografi 1) Kerajaan Malaysia.Salleh. penulis menegaskan semula tentang cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh pendidikan teknik dan vokasional dalam menyahut hasrat kerajaan menjelang tahun 2020." (Berita Harian. Penulis melihat penambahan jumlah institusi pendidikan teknik dan vokasional adalah perlu bagi memenuhi keperluan tenaga kerja tempatan. Jumlah kemasukan yang kecil adalah berpunca daripada kuantiti institusi teknik dan vokasional yang masih tidak mencukupi berbanding dengan permohonan kemasukan. 17 Februari 1993). Pandangan ini telah turut dikemukakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang menyebut bahawa: "sektor swasta membuat pelaburan dengan menubuhkan lebih banyak sekolah vokasional atau politeknik untuk menampung keperluan tenaga mahir. kerajaan dan swasta disarankan mengeratkan lagi kerjasama bagi menangani masalah guna tenaga di dalam bidang teknik dan vokasional ini.980 pelajar sahaja (Berita Harian. Masyarakat diseru agar mengubah pandangan mereka terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Nor Azizah Mohd. Ini adalah selari dengan pernyataan yang mengatakan bahawa hanya sebanyak 7% pelajar-pelajar dapat memasuki sekolah vokasional dan teknik berbanding dengan di negara perindustrian lain. misalnya di Jerman (Shahril Marzuki. penulis merasa yakin bahawa sekiranya tiga aspek utama cabaran iaitu sikap. maka kejayaan untuk mencapai wawasan 2020 adalah cerah. (1995). Akhirnya. 1993). Berdasarkan data yang dikemukakan bagi tahun 1992.

Bangi pada 9 November 1995. "Peranan Pendidikan Vokasional Dalam Pembangunan Sumber Manusia Bagi Mencapai Matlamat Wawasan 2020". 10 Februari 1993.Pendidikan Negara Abad Ke 21 di UKM. 3) __________The Star. 7) ___________ Berita Harian. 31 Januari 1993. 9) ___________ Berita Harian. 5) Isahak Haron (1992). Jurnal Pendidikan Jilid 37 Kementerian Pendidikan Malaysia keluaran 8 Jun 1993. 8) Shahril Marzuki. . Serdang pada 4 Januari 1992. 10 Februari 1993. 4) __________ Berita Harian. Dalam Pidato Umum Aminuddin Baki Kali Ke 4 di UPM. 6) ___________The Star. 17 Februari 1993. (1993). 1 Disember 1992. "Aliran perkembangan Pendidikan dan Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Industri Abad Ke 21".

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful