RANCANGAN KAJIAN TEMPATAN TAHUNAN/MINGGUAN Minggu Tema 1 -3 1.1 Perkembangan Corak Petempatan Manusia. a.

Sejarah awal petempatan manusia. i. Persekitaran gua ii. Kawasan lapang iii. Pinggiran sungai atau tasik 1 Menyenaraikan corak petempatan awal manusia 2. Menceritakan corak petempatan awal manusia 3. Membanding dan membeza dua jenis petempatan awal manusia 4. Menerangkan persekitaran gua adalah jenis petempatan awal yang sesuai 5. Menerangkan keperluan tinggal di kawasan lapang 6. Menceritakan kepentingan tinggal di pinggiran sungai atau tasik Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat tinggal Bersyukur dengan pembinaan rumah yang sempurna Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri 1.Membina model gua sebagai petempatan awal manusia daripada bahan terbuang 2.Membuat buku skrap tentang pelbagai jenis petempatan awal manusia 3.Melukis gambar sejarah awal petempatan manusia 4.Mengumpul gambar petempatan awal manusia dan melukis karangan pendek berkaitan gambar tersebut Hasil Pembelajaran Unsur patriotisme Contoh Aktiviti

4-5

b. Jenis petempatan awal i. Berpindah randah ii. Gua iii. Tempat kediaman  Pondok  Ran

1.

Menyatakan sebab manusia berpindah randah pada peringkat awal 2. Menyatakan keistimewaan manusia tinggal dipersekitaran gua 3. Menyatakan jenis tempat kediaman petempatan awal

Berbangga dengan adanya pebagai rumah yang terdapat di negara kita Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita Bersyukur dengan pembinaan rumah yang Sempurna

1.Menghasilkan buku skrap tentang petempatan awal manusia 2.Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat mengenai jenis-jenis petempatan awal manusia 3.Lawatan ke muzium dan melaporkan tentang gambaran petempatan awal manusia 4.Membuat model tempat kediaman petempatan awal manusia daripada bahan terbuang

1. Menerangkan latar

6-9 1.2 Faktor Mempengaruhi Pembinaan Rumah a. Faktor yang mempengaruhi jenis rumah di Malaysia dan negara lain. 3. i.Sejarah ii Geografi iii. Keselamatan iv. Keselesaan v. Kepadatan penduduk 2.

4.

5.

6.

belakang sejarah pengaruh reka bentuk rumah Menerangkan bentuk muka bumi sebagai faktor mempengaruhi jenis rumah Menyatakan ciriciri keselamatan yang terdapat pada reka bentuk rumah di Malaysia Menceritakan tentang ciri-ciri keselamatan sesebuah rumah Menerangkan faktor kepadatan penduduk mempengaruhi pembinaan rumah Menghuraikan ciri-ciri fizikal yang sesuai sebagai lokasi tempat tinggal

Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan

1.Menghasilkan model rumah daripada bahan terbuang berdasarkan aspek fizikal 2.Menghasilkan buku skrap tentang pelbagai jenis rumah di dunia

3.Menulis puisi bertemakan rumah 4.Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang jenis rumah di Malaysia dan di negara lain

10 - 14 1.3 Jenis Rumah a. Rumah di Malaysia i. Rumah tradisional • rumah panjang • rumah minangkabau • rumah kampung ii. Rumah moden • banglo • rumah teres • rumah pangsa • kondominium iii. • • • Pembinaan rumah struktur binaan bahan binaan pelan dan ruang 1. Menyatakan jenis reka bentuk rumah di Malaysia 2. Menamakan contoh rumah tradisional dan rumah moden di Malaysia 3. Membanding dan membeza rumah tradisional dan rumah moden berdasarkan pembinaan rumah 4. Menjelaskan pembinaan rumah yang selesa dan kualiti

Berbangga dengan adanya pelbagai jenis rumah yang terdapat di negara kita Berbangga dengan nilai estetika seni binaan rumah di negara kita Bersyukur dan berbangga dengan rumah sendiri

1.Melukis gambar rumah tradisional 2.Menyanyi dan membincangkan lirik lagu bertemakan rumah 3.Mencari maklumat di pusat sumber sekolah tentang pembinaan sesebuah rumah 4.Melukis rumah impian anda

15

b. Rumah di negara lain i. Zon Sederhana Sejuk ii. Zon Sederhana Panas iii. Zon Sejuk iv. Zon Panas

1. Menerangkan jenis rumah di empat zon iklim dunia 2. Menyatakan reka bentuk rumah yang terdapat di negara lain 3. Membanding dan membeza rumah di Zon Sejuk dan Zon Panas bedasarkan reka bentuknya 1. Menyenaraikan kepentingan rumah kepada manusia 2. Menjelaskan kepentingan rumah sebagai tempat perlindungan 3. Menghuraikan fungsi rumah sebagai tempat yang dapat mewujudkan kemesraan ahli keluarga

Berbangga dengan nilai estetika seni bina rumah di negara kita

1.Membuat buku skrap tentang pelbagai jenis rumah di negara lain 2.Melayari laman web untuk mendapatkan maklumat tentang reka bentuk rumah di empat zon iklim dunia 3.Menulis laporan tentang cuaca dan iklim, zon iklim dunia dan reka bentuk rumah di zon tersebut

16 - 18

1.4 Kepentingan Rumah a.Fungsi i. Memberi perlindungan ii. Menyediakan keselesaan iii. Mewujudkan kemesraan anggota keluarga

Bersyukur dengan adanya rumah sebagai tempat perlindungan Berterima kasih kepada keluarga kerana menyediakan rumah yang selesa

1.Mengumpulkan gambargambar rumah, pelan dan ruang serta membuat laporan berkaitan fungsi rumah kepada manusia 2.Melakukan gerak kerja kumpulan tentang fungsi rumah kepada manusia

4. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga terhadap keselesaan di dalam rumah 19- 21 2.1Latar Belakang Kawasan Setempat a.Lokasi i. Kawasan tempat tinggal murid dalam hubungan dengan mukim,daerah/bahagian  kampung  taman perumahan  ladang  pekan  bandar 1. Menyatakan lokasi Berbangga dengan tempat tinggal tempat tinggal murid sendiri 2. Menyatakan kawasan tempat tinggal murid 3. Membanding dan membeza dua kawasan tempat tinggal berdasarkan lokasi 1.Melukis peta lakar menunjukkan kawasan temat tinggal murid 2.Berdasarkan peta daerah, murid mengenalpasti kedudukan tempat tinggal murid 3.Melabel peta daerah untuk menunjukkan tempat tinggal murid 4.Melukis peta laluan ke lokasi tempat tinggal murid

b. Aspek fizikal 22 - 24 i.     keadaan muka bumi tanah tinggi tanah pamah lembangan pinggir laut

1. Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia 2. Mengenalpasti kepelbagaian bentuk muka bumi di kawasan tempat tinggal murid 3. Membanding dan membeza keistimewaan aspek fizikal antara tanah tinggi dengan tanah pamah 1. Menyatakan keadaan cuaca tempat tinggl murid (pada sesuatu masa) 2. Menerangkan maksud simbolsimbol cuaca 3. Menerangkan ciri keistimewaan cuaca setempat Bersyukur dengan persekitaran semula jadi yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid

1.Dengan merujuk peta negeri, murid menyatakan keadaan muka bumi yang terdapat di mukim dan di daerah mereka sendiri 2.Membina model menunjukkan keadaan muka bumi kawasan tempat tinggal murid daripada kertas tumbuk dan plastisin

25 - 28

c. Cuaca i. Keadaan cuaca  hujan  panas  mendung  redup  berangin ii. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan harian

Bersyukur dengan keadaan cuaca di tempat tinggal sendiri Meredai apa jua keadaan cuaca kerana iamemberi manfaat kepada semua kehidupan

1.Melukis simbol-simbol cuaca 2.Membina carta cuaca : • Menandakan keadaan cuaca harian • Merekod suhu harian • Mencatat arah angina

4. Menjelaskan pengaruh cuaca ke atas kegiatan harian penduduk setempat 5. Menyatakan langkah yang perlu diambil oleh murid sewaktu banjir

3.Mencatat kegiatan harian murid (seminggu) tentang pengaruh cuaca seperti hujan lebat, cuaca panas dan angin kencang terhadap kegiatan murid 4.Membuat perbandingan cuaca di negara kita dan menulis laporan Contoh : Iklim di Malaysia dan di Jepun Berbangga dengan identiti tempat sendiri Berbangga dengan sejarah dan legenda setempat 1.Menulis laporan :  Menemu bual penduduk setempat tentang asal-usul nama setempat  Menemu bual penduduk setempat tentang cerita legenda  Menemu bual orang sumber tentang peristiwa penting yang berlaku di kawasan setempat 2.Melukis tentang cerita asal-

29-31

2.2 Identiti Setempat a. Sejarah atau legenda i.Asal usul nama tempat dari aspeksejarah atau legenda ii. Peristiwa setempat

1. Menceritakan asal usul nama tempat tinggal murid 2. Menyenarai peristiwa bersejarah di kawasan setempat 3. Menceritakan salah satu peristiwa setempat yang paling istimewa bagi murid

usul nama setempat b. Keistimewaan setempat 32 i. Keistimewaan dari segi:  alam semula jadi  warisan sejarah  kesenian dan kebudayaan  prasarana 1. Menyenaraikan keistimewaan tempat tinggal murid 2. Menyatakan contoh-contoh berkaitan keistimewaaan setempat 3. Menceritakan keistimewaan prasarana yang terdapat di kawasan tempat tinggal murid Berbangga dengan keistimewaan tempat sendiri Bersama bertanggungjawab untuk meningkatkan imej tempat sendiri 1.Melawat tempat peninggalan sejarah dan menulis laporan 2.Menghasilkan buku skrap :  Menemu bual penduduk tentang keistimewaan setempat  Memerhati dan merakam prasarana setempat 3.Memperagakan pakaian tradisional sempena Minggu Patriotik

33 -34

c. Struktur pentadbiran i. Kampung / Taman Perumahan / Ladang ii. Mukim iii. Daerah iv. Negeri

1. Menamakan ketua pentadbiran mengikut jawatan di peringkat kampung, mukim, daerah dan negeri

Menghormati ketuaketua pentadbiran setempat

1..Mencari maklumat tentang jawatan pentadbiran kampung / mukim daerah dan menulis carta organisasi

. 2. Menyatakan organisasi pentadbiran tempat tinggal murid pada peringkat taman / kampung / ladang 3. Menamakan jabatan-jabatan pentadbiran dan perkhidmatan awam di kawasan tempat tinggal murid 2.Berbincang serta mencatatkan hasil perbincangan secara kumpulan tentang bidang kuasa mengikut kawasan bagi tiap-tiap organisasi pentadbiran Contoh : Penghulu Pentadbiran sesuatu mukim

d. Kemudahan dan perkhidmatan awam 35 - 37 i. Perkhidmatan perhubungan ii.Perkhidmatan pendidikan iii. Perkhidmatan keselamatan iv. Perkhidmatan kesihatan v. Kemudahan beribadat

1. Menyatakan fungsi kemudahan dan perkhidmatan awam 2. Menyenaraikan jenis kemudahan dan perkhidmatan awam di tempat murid

Bersyukur dengan kemudahan dan perkhidmatan yang disediakan di Kawasan setempat

1.Berdasarkan satu jenis kemudahan awam, bincangkan kepentingan dan cara menjaganya 2.Taklimat daripada orang sumber mengenai perkhidmatan awam setempat

3. Menyenaraikan jenis-jenis perkhidmatan yang disediakan oleh perkhidmatan awam 4. Menjelaskan kepentingan pelbagai perkhidmatan awam di tempat murid

3.Mengumpulkan bahan edaran seperti risalah dan poster yang berkaitan dengan kemudahan dan perkhidmatan awam. Bincang dan catatkan perkara penting tentang kepentingan kemudahan dan perkhidmatan awam 4.Melayari laman web institusi atau syarikat yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan awam untuk mengetahui kepentingan organisasi tersebut

38-39

2.3 Masyarakat Setempat a. Penduduk

i. Taburan  kaum  umur  jantina  pekerjaan  agama dan kepercayaan

1. Menyatakan kaum yang terdapat di tempat tinggal murid 2. Menyatakan agama dan kepercayaan masyarakat setempat 3. Menyenaraikan jenis pekerjaan masyarakat setempat 4. Menerangkan faktor yang mempengaruhi pekerjaan masyarakat setempat 5. Menyatakan kewujudan dan komposisi masyarakat setempat

1.Merujuk pelbagai sumber untuk mengumpul maklumat tentang kaum masyarakat setempat Menyedari bahawa masyarakat setempat terdiri daripada pelbagai kaum Menghormati agama dan kepercayaan masyarakat setempat Berbangga dengan sumbangan setiap individu dalam masyarakat setempat 2.Menemu bual penduduk setempat tentang pekerjaan mereka 3.Mengklasifikasikan pekerjaan setempat berdasarkan bidang-bidang tertentu dan membuat rumusan 4.Menghasilkan buku skrap tentang masyarakat setempat berdasarkan aspek : • Kaum • Pekerjaan • Agama dan kepercayaan

40 -41 b. Kegiatan ekonomi i. Jenis kegiatan  Pertanian  Perlombongan 1. Menyatakan pekerjaan utama penduduk setempat 2. Menyenaraikan jenis kegiatan ekonomi setempat Bersyukur dengan sumbangan kegiatan ekonomi setempat 1.Mengklasifikasikan pekerjaan setempat berdasarkan bidang-bidang tertentu 2.Membincangkan faktorfaktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi setempat atau pekerjaan utama penduduk dan melaporkan 3.Melakonkan simulasi tentang keistimewaan tempat tinggal murid sebagai kawasan pelancongan 4.Membuat buku skrap tentang sesuatu kegiatan ekonomi utama di tempat anda

   

Perindustrian Perkhidmatan Pelancongan Perniagaan

ii. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi setempat atau pekerjaan utama penduduk

3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi pekerjaan utama penduduk setempat 4. Menyatakan faktor yang mewujudkan kegiatan pelancongan / pertanian / perindustrian / perkhidmatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful