Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/145/2011 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 12.12.

2011roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
..........

INRL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,PODATKU ROLNEGO,PODATKU LEŚNEGO ROK…………
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), zwanej dalej u.p.o.l. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze zm.), zwanej dalej u.p.r. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682), zwanej dalej u.p.l.

Podstawa prawna:

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących: a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, b) właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, c) właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

Termin składania: Miejsce składania

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wpisać datę nabycia/datę zmiany)

1. Złożenie informacji

data nabycia/data zmiany1

2. Korekta informacji

-

-

r.

MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Urząd Miasta / Gminy, do którego adresowana jest informacja

URZĄD GMINY IWANISKA,UL.RYNEK 3,27-570 IWANISKA B. DANE PODATNIKA / PODATNIKÓW
B. I.1 DANE IDENTYFIKACYJNE 2. 3. Nazwisko Pierwsze imię Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)* 4. Drugie imię

5.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*PESEL – W PRZYPADKU PODATNIKÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI OBJĘTYMI REJESTREM PESEL NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB NIEBĘDĄCYCH ZAREJESTROWANYMI PODATNIKAMI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG NIP – W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI EWIDENCYJNEMU

6.

Identyfikator Regon

7.

Klasa PKD/EKD

Pola 8, 9, 10 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany 8. Data urodzenia B.I.2 ADRES ZAMIESZKANIA 11. Kraj 14. 18. 21. Gmina Miejscowość Telefon 9. Imię ojca 10. Imię matki

12. 15.

Województwo Ulica 19. 22. Kod pocztowy Fax

13. 16.

Powiat Nr domu 20. 23. Poczta Adres e-mail 17. Nr lokalu

B.II.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁMAŁŻONKA 24. Nazwisko 25. Pierwsze imię 26. Drugie imię

Strona 1 z 5

27. Identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. *PESEL – W PRZYPADKU PODATNIKÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI FIZYCZNYMI OBJĘTYMI REJESTREM PESEL NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB NIEBĘDĄCYCH ZAREJESTROWANYMI PODATNIKAMI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG NIP – W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI EWIDENCYJNEMU

28. Identyfikator REGON

29. Klasa PKD/EKD

Pola 30,31,32 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany 30. Data urodzenia 31. Imię ojca B.II.2 ADRES ZAMIESZKANIA 33. Kraj 36. Gmina 40. Miejscowość 43. Telefon 34. Województwo 37. Ulica 41. Kod pocztowy 44. Fax

32.

Imię matki

35. Powiat 38. Nr domu 42. Poczta 39. Nr lokalu

45. Adres e-mail

C.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI (ADRES)
Forma władania (należy zaznaczyć właściwe) Tytuł prawny władania nieruchomością
notarialny, umowa, postanowienie sądu itp.)

46. 47. WŁASNOŚĆ POSIADANIE ZALEŻNE WSPÓŁWŁASNOŚĆ WSPÓŁPOSIADANIE ZALEŻNE UŻYTKOWANIE WIECZYSTE POSIADANIE SAMOISTNE WSPÓŁUŻYTKOWANIE WIECZYSTE WSPÓŁPOSIADANIE SAMOISTNE oznaczenie dokumentu Data podpisania dokumentu (repertorium, nr, sygn. akt) 48. 49. 50.

(akt

Nr księgi wieczystej dla gruntu

Nr księgi wieczystej dla budynku/lokalu 51. (należy uzupełnić, jeżeli takie księgi zostały wyodrębnione) 52. Działka/ki Identyfikator działek, budynku, lokalu

53.

Budynek

54.

Lokal

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA GRUNTU (w m2) (powierzchnia gruntu wynikająca z ewidencji
gruntów i budynków i księgi wieczystej)

. . nr działki . nr budynku ewidencja gruntów i budynków 55a. 55b.

. . . nr działki . nr budynku. nr lokalu księga wieczysta

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI D.
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJACYCH ZWOLNIENIU D.1POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania w m2 (ha) 2 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (m2) 2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych(należy podać w ha) 2 56. 57.

58. 3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m2) D.2POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (Za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Budynek – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach) – art. 1a, ust.1, pkt 5 u.p.o.l. Podstawa opodatkowania w m2 W wysokości powyżej 2,20 m 1. Mieszkalne 59. W wysysokości od 1,40 m do 2,20 m 64.

Strona 2 z 5

2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

60.

65. 66. 67. 68.

61. 3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 4 4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 62. rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń5 63. 5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

D.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ6 1.Budowle 69. E
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU E.1ZWOLNIENIA USTAWOWE NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 i 2 USTAWY Tytuł prawny zwolnienia 1.Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części: a) służące działalności leśnej lub rybackiej, b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej, c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej 2.inne 3.inne Grunty powierzchnia w m2 70. Budynki lub ich Budowle wartość w części powierzchnia zł 2 użytkowa m 71. 72.

73. 76.

74. 77.

75. 78.

E.2 ZWOLNIENIA NA MOCY UCHWAŁY RADY GMINY IWANISKA NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 3 USTAWY O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH Tytuł prawny zwolnienia Grunty powierzchnia w Budynki lub ich części m powierzchnia użytkowa m2 1.Uchwała Rady Gminy Iwaniska Nr……………………………… 79. 80. z dnia…………………………………… 1.Uchwała Rady Gminy Iwaniska Nr……………………………… 83. z dnia…………………………………… RAZEM ZWOLNIENIE E.2(suma zwolnień wykazanych pk.82 i 86) 84. Budowle wartość w Kwota zwolnienia zł 81. 85. 82. 86. 87.

F II. PODATEK ROLNY .

Oświadczam, że nie posiadam gospodarstwa rolnego (w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 u.p.r.) na terenie innych gmin. Oświadczam, że posiadam gospodarstwo rolne (w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 u.p.r.) na terenie innych gmin7.
______________ województwo . ____________ powiat _______________ gmina _________________________________ powierzchnia gruntów (w ha fiz./przel.)

F 8 .F00. DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE – NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU 1
F.10. GRUNTY ORNE Klasa użytków rolnych
Powierzchnia w ha 788. ,

I
7 89.

II
790. ,

IIIa
8 91. ,

IIIb
892. ,

IVa
893. ,

IVb

,

F.20. ŁĄKI I PASTWISKA K lasa użytków rolnych I
94. , 95. ,

II
96.

III
97. ,

IV

Powierzchnia w ha

,

Strona 3 z 5

F.30. SADY

Klasa użytków rolnych
Powierzchnia w ha 798. ,

I
7 99.

II
7100. ,

III, IIIa,
8 101. ,

IIIb
9102. ,

IV, IVa,
8103. ,

IVb

,

F.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – grunty orne
Klasa użytków rolnych

I
7 105. ,

II
7106. ,

IIIa
8 107. ,

IIIb
9108. ,

IVa
8109. ,

IVb

Powierzchnia w ha

7104.

,

F.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI – – łąki i pastwiska
Klasa użytków rolnych

I
110. , 111.

II
112. ,

III
113. ,

IV

Powierzchnia w ha

,

F.60. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne
Klasa użytków rolnych

I
7 115. ,

II
7116. ,

IIIa
8 117. ,

IIIb
1118. ,

IVa
8119. ,

IVb

Powierzchnia w ha

7114.

,

F.70. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE – łąki i pastwiska
Klasa użytków rolnych

I
120. , 121.

II
122. ,

III
123. ,

IV

Powierzchnia w ha

,

F.80. ROWY - grunty orne
Klasa użytków rolnych

I
7 125. ,

II
7126. ,

IIIa
8 127. ,

IIIb
1128. ,

IVa
8129. ,

IVb

Powierzchnia w ha

7124.

,

F.90. ROWY - łąki i pastwiska
Klasa użytków rolnych

I
130. , 131.

II
132. ,

III
133. ,

IV

Powierzchnia w ha

,

F.100. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
Powierzchnia w ha 134. ,

F.110. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
Powierzchnia w ha 135. ,

F.120. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb
Powierzchnia w ha 136. ,

F.13.ŁĄCZNA POWIERZCHNIA GRUNTÓW ROLNYCH8

137.

G. ZWOLNIENIA Z PODATKU ROLNEGO WYNIKAJĄCE Z USTAWY Art.12 ust.1 i ust 3

Strona 4 z 5

TYTUŁ PRAWNY ZWOLNIENIA

Powierzchnia W HA FIZYCZNYCH

Art. 12 ust. 1 pkt 1 – użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych Powierzchnie gruntów w ha fizycznych KLASA GRUNTY ORNE (R, LZ -R, S-R, Ł-R, PS-R, B-R) SADY (S) ŁĄKI I PASTWISKA (Ł, PS) V VI V VI V
138. 139. 140. 141. 142. 143.

VI

144. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE (Lz) Art. 12 ust. 1 pkt 4 – grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już 145. istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży, b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste, wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie

2.inne 3. inne

146. 147.

H.

ULGI W PODATKU ROLNYM wynikające z ustawy
149.

ART.13 UST.1 PKT 1 – ULGA INWESTYCYJNA Z TYTUŁU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA: 1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska

150. 2. zakup i zainstalowanie: a) deszczowni; b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę; c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód) – jeżeli wydatki te zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych 151. Art. 13a ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzących te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób

Art. 13b ust. 1 - ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich Art. 13c ust. 1 – ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej

152. 153.

I I. ZWOLNIENIA I ULGI NA MOCY UCHWAŁY RADY GMINY IWANISKA .TYTUŁ PRAWNY ZWOLNIENIA

NA PODSTAWIE ART. 13E USTAWY O PODATKU ROLNYM Powierzchnia
154. 155.

1.UCHWAŁA RADY GMINY NR………………………….. Z DNIA …………………………………… 1.UCHWAŁA RADY GMINY NR………………………….. Z DNIA ……………………………………

III. PODATEK LEŚNY DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU Powierzchnia lasu w ha fizycznych 1. LASY9 2. LASY OCHRONNE10 3. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD REZERWATÓW PRZYRODY 4. LASY WCHODZĄCE W SKŁAD PARKÓW NARODOWYCH ŁĄCZNA POWIERZCHNIA LASU K. ZWOLNIENIA Z PODATKU LEŚNEGO Tytuł prawny zwolnienia Powierzchnia w ha fizycznych
156. 157. 158. 159. 160.

J.

Strona 5 z 5

K.1.ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat Art. 7 ust. 1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
161. 162. 163.

Art. 7 ust. 1 pkt 3 - użytki ekologiczne

K.2. ZWOLNIENIA PODMIOTOWE WYMIENIONE W ART.7 UST.2 USTAWY O PODATKU LEŚNYM Powierzchnia w ha fizycznych
164. 165. 166.

Tytuł prawny zwolnienia 1) uczelnie; 2) publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;

Inne

L.

OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA11
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością
167. 168.

Imię
169.

Nazwisko
170.

Data wypełnienia

Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

Ł.

ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO

Data

Podpis przyjmującego formularz

Strona 6 z 5

1

Datą nabycia jest moment powstania obowiązku podatkowego. Za datę nabycia uważa się m.in.: datę podpisania aktu notarialnego, datę zawarcia umowydzierżawy lub umowy najmu, datę otwarcia spadku (zgonu spadkodawcy), datę postanowienia/decyzji o przysądzeniu prawa do nieruchomości. Data zmiany to moment zmiany obowiązku podatkowego. Za datę zmiany uważa się m.in.: datę zbycia części nieruchomości, datę rozpoczęcia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, datę zmiany klasyfikacji gruntu, datę rozpoczęcia użytkowania lub odbioru technicznego nowo powstałego budynku, datę rozbudowy lub rozbiórki istniejącego budynku, datę zmiany funkcji użytkowych budynków. 2. Należy podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku 4 Należy przedłożyć decyzję o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin. 5 Należy przedłożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 6 To wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. 7 W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego na terenie innych gmin należy złożyć w tut. organie podatkowym zaświadczenie z danej gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub kserokopię aktualnej decyzji podatkowej z oryginałem do wglądu. 8 Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku 9 Grunty oznaczone jako Ls 10 Należy przedłożyć decyzję wojewody o uznaniu lasu za las ochronny 11 Osoba reprezentująca podatnika jest osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji-w rozumieniu i w zakresie wskazanym w art.80 par.2 ustawy Ordynacja podatkowa

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful