A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Diana Cooper / 2012 and Bej ond Findhorn Press, Scotland, 2009 Fordította Görbe Angéla Szerkesztette Miklós Gábor Copyright © Diana Cooper, 2009 Hungárián translation © Görbe Angéla, 2 0 1 0 Hungárián edition © Neemtree Corporation AG., 2 0 1 0 Cover design © Neemtree Corporation AG., 2 0 1 0

Tartalom

Köszönet Bevezetés I. RÉSZ-A 2012-ES ÉV

9 11

Minden jog fenntartva. A könyv - a kiadó írásos jóváhagyása nélkül - sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhető, semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus m ó d o n , beleértve a nyilvános előadást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formáját.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felelős kiadó Nóvák András igazgató Főszerkesztő Molnár Eszter Műszaki vezető Erdélyi Anna Tipográfia Alinea Kft. Borítót készítette Decoflex Kft. Borítófotó Shutterstock N y o m t a Reálszisztéma Dabasi N y o m d a Zrt. Felelős vezető Vágó Magdolna vezérigazgató ISBN 978 963 529 071 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ősi jóslatok 2012-re A 25 éves megtisztulási időszak A2012-esév Ez alkalommal miért lesz más? A kozmikus pillanatok A 2012-es olimpiai játékok A 2012-ben megnyíló kozmikus kapuk A kristálykoponyák 2012-ben A felemelkedés tizenkét csakrája Lemúria és Mu

17 23 27 33 38 43 51 65 72 81

II. RÉSZ - A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK 11 12 Világgazdaság Energiakészletek és utazás 89 95

5

2012 ÉS AZUTÁN

TARTALOM

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

A bolygó megtisztítása Világméretű időjárási változások Előrejelzések Ázsia számára Előrejelzések Afrika számára Előrejelzések az Északi-sarkvidék, Kanada és az USA számára Előrejelzések Dél-Amerika számára Előrejelzések Mongólia és Oroszország számára Előrejelzések Ausztrália és a Csendes-óceáni-szigetek számára Előrejelzések Európa számára Előrejelzések Közép-Európa számára Előrejelzések a Közel-Kelet számára ötödik dimenziós közösségek A természettel dolgozni Méhek Fák Népesség Gyermekek Néphatalom Beavatás és kereszt re feszítés

100 106 110 117 122 126 129 131 136 143 147 150 155 163 168 174 179 188 191

38 39 40 41 42 43

Vallás és spiritualitás Megvilágosodás Bőség és manifesztáció A számok jelentősége Átkapcsolások, hogy visszahozzuk Atlantisz energiáját egy magasabb szinten A mi szerepünk a tervben Orbok

245 250 262 270 279 284 288

TÉRKÉPEK A bolygó 12 spirituális csakrája A 33 kozmikus kapu TÁBLÁZATOK A számok és az azoknak megfelelő csakrák, helyek a bolygón, galaktikus kapcsolatok és arkangyalok A 12 csakra és az azoknak megfelelő arkangyalok, hangok és színek 48 58

277 282

III. RÉSZ - 2032 ÉS AZUTÁN 32 33 34 35 36 37 A technológia helyzete 2032-re Vezetés Élet az ötödik dimenzióban Az új aranyvárosok Kumeka, a fény ura Metatron arkangyal
6

201 207 212 223 230 237

de so­ sem ítélkeznek! Az elementáloknak is köszönöm. a német kiadómnak. a Findhorn Press munkatársainak kimeríthetetlen támogatásukat. és segített az angyali birodalomhoz fűződő kapcsolatom finomhangolásában. akik szintén velem voltak ebben az időszakban. Kathy Crosswellnek szintén köszönöm. és Thierry Bogliolónak és Sabine Weeke-nek.Köszönet Köszönöm Eckhard Gráfnak. Szigorú felügyelők. aki folytonosan bátorított. Kumekának és Metatronnak. Szavakkal ki sem t u d o m fejezni hálámat vezetőim­ nek. akik mindketten ve­ lem maradtak mindvégig. hogy rábeszélt ennek a könyvnek a megírására. 9 .

szíveskedjek írni egy könyvet 2012-ről és az utána következő időszakról. a m i n t hosszú órákat töltöttem csendben a kertben. és így n e m csak a kapuk kitárulásakor és az új energia beérkezésekor bekövetkező spirituális változá­ sokról. Aztán kaptam egy e-mailt a német kiadómtól. akiket a küldetésük iránti kiolthatatlan megváltoztathatja a <^ tűz heve fűt.Bevezetés Eltökélt szellemek egy kis csoportja. illetve a saját megvilágosodásodat és felemelke­ désedet elindító kulcsokról tájékoztat. hogy te is részt vehess a 2032-ben kezdődő új Aranykor megterem­ tésében. amelyben arra kért. hogy meg t u d n á m szokni! Spiritu­ ális fejlődésem is rendkívül felgyorsult. jelenlegi tudatosságon alapuló jóslatok bemutatá­ sánál. történelem menetét. 11 . GANDHI Remélem. hogy bátorságot és ihletet ad majd neked ahhoz. ez a könyv többet nyújt a világszerte zajló éghajlati. gazdasági és politikai változásokkal kapcsola­ tos. Ez a kötet nagyon különleges m ó d o n született. hogy részese légy a bolygó megtisztítása és a bolygószintű tudatosság átalakulása folyamatának. Eckhard Gráftól. Hiszek abban. Évek óta először t a r t o t t a m egy néhány h ó n a p o s szünetet. Igazán úgy éreztem. amikor is egyáltalán nem foglalkoztam könyvírással.

miközben egy barátommal beszélgettem. Az elmúlt évben megírtam az Enlightenment Through Orbs (Megvilágosodás az orbok révén) és az Ascension 12 Through Orbs (Felemelkedés az orbok révén) című könyveket Kathy Crosswell-lel. Amikor nekiáll­ tam ennek az új könyvnek. A vezetőim. Az ismertetett változások hihetetlenül gyorsak és rendkívüliek lesznek. amint visszakapjuk a bölcses­ séget Arany Atlantiszból. hogy az olvasók tudat alatt a hetedik dimenzióra hangolódhassanak. harmoni­ kus átvitel útján átadhatom azoknak. a hetedik mennyországban. amely arra jó. hogy ez az én területem. addigra már gon­ dolatban a könyvet is megterveztem. hogy minden infor­ mációt megadnak. hogy megkaptam ezt a köpenyt. Eckhard tudta. emberek különleges energiákat kaptunk. hogy a kertben lévő elementálokkal is beszéljek. akkor te is átadhatod másoknak.t a témában. Olyan szintű izgatottság lett úrrá rajtam. Egyik este. Mire pedig vála­ szoltam. Azt mondta. hogy össze kell kapcsolódnom vele az angyali birodalmakban.általában véve nagyszerű lény.2012 ÉS AZUTÁN BEVEZETÉS Mivel már készítettem néhány C D .nagyon felvillanyozott ez az óriási megtiszteltetés. Egy szimbólumot is kaptam tőle. Wywyvsillel. A 2012-ben beérkező spirituális energiák bámulatosak. erre az időszakra. fel kell hagynunk a múlton való töp­ rengéssel és a jövővel kapcsolatos aggodalmaskodással. Mivel Metatron felügyeli a Földön zajló felemelke­ désre irányuló erőfeszítéseket. hogy minden nap a zöldsé­ geim között is töltsek néhány órát. a fák között él néhány ötödik dimenziós elementál. A Metatronról szóló fejezetben további részleteket olvashatsz erről. A könyv írása közben elnyertem Metatron arany. és a világ 2032-re egészen más hellyé válik. vagy tekinthetünk rá mint a lelki fejlődés és növekedés majdan elérhető bámula­ tos lehetőségére. ez felgyorsítja majd a fejlődésedet. és nekik is engedjem meg. hogy képes legyek tisztábban ráhango­ lódni. Kumeka és Metatron arkangyal. Ö a Hatalmak angyala­ inak egyike (a Hatalmak a legmagasabb rezgésszámú angyalok közé tartoznak). a Karma Urainak egyike. és sok képzőiskolát vezet a belső sí­ kokon . mert 13 . Wywyvsil jelentkezett. amelye­ ket több ezer éve küldtek nekünk. akikkel szintén dolgozom. és dolgozzak is va­ lamennyit. Ez fen­ séges érzés volt! 2012 és az azután elkövetkező idők nagyon fontos témát jelentenek. és közölte. Nagyon komolynak tűnt. hogy információt töltsenek le nekem. Mi.és narancssárga köpenyét . valójában már néhány fejezet el is készült. elsősorban erre az időszakra. Gábriel arkangyal látogatott meg. tehát próbáltam úgy beosztani a napjaimat. és k o m m u n i k á l t a m Kathy vezetőjével. Mire végigolvastam az e-mailt. amire szükségem van. Ha e lapok olvasása közben elfogadod tő­ lem. azt mondták. az információ átadása közben közölték. A telkem végében. a Születés Angyala. akik készen állnak rá. hogy be­ hozzam a könyvbe az energiát. hogy éreztem: meg kell ír­ n o m . Később. Az energiák által tartalmazott üzeneteket számunkra fogalmazták meg. valamint tündérek százai. Most. Követhetjük a kollektív tudattalant a balsorsba és a mélabúba.

Ha azt mondjuk. Nyisd meg a szívedet min­ den előtt . hogy nincs másik nap. hogy minden n a p ülj le. hogy felfogjuk a szeretettel kifeje­ zetten nekünk küldött jelentéseket. az állatok. és az dolgozni fog veled. 2012-ben egy másik most lesz. más energiával. Gábriel arkangyal azt m o n d t a . Gábriel arkangyal arra kér. Azzal folytatta. ennek a bolygónak a lakói túlságosan belebonyolódtunk a ten­ nivalóinkba ahhoz. minden előtt. Minden n a p most van. hogy az irányok nagyon tiszták. csak a ma létezik. RÉSZ A 2012-es év 14 .a csillagok. mert nem hangolódtunk rá a Te­ remtés kezdetén a Forrásból érkezett üzenetekre.2012 ÉS AZUTÁN már akkor p o n t o s a n tudták. min megyünk majd ke­ resztül. Megismételte. és nem hallgatunk rájuk. hogy az energia erős vagy gyenge. azt csak azért mondjuk. Fogadd örömmel és ünnepeld az energiát a nap minden pilla­ natában. I. hogy mi. és csendesedj el egy kicsit.

december 21-én véget érő 260 000 éves időszak Ez az atlantiszi korszak végét jelzi. A spirituális fejlődés lehetőségei óriásiak. F E J E Z E T Osi jóslatok 2012-re rt 2012. DECEMBER 2 1 . Az atlantiszi kísér­ letet 260 000 évvel ezelőtt kezdték el. valamint egy 260 000 éves csillagászati időszak végét jelzi. A tervezés és az előkészítés 10 000 évet vett igénybe.1. Kivétel nélkül minden univerzum csodálattal és áhítattal figyeli most fejlődésünket. ezért engedték meg csaknem hétmilliárd szellem megtestesülését erre a hatal­ mas alkalomra. A 2012. Bár a birodalom 10 000 évvel ez­ előtt összeomlott. 2012 végéig még mindig ennek a korszaknak a hatása alatt állunk. Atlantisz célja az volt. a korszak pedig 240 000 évig tartott. hogy megfigyeljék. vajon az emberek képesek-e fenntartani egy fizikai testet. egy 26 000 éves. Bolygónk történelme során először kettős átala­ kulási ugrásra vállalkozunk. élvez17 .

és tartott 1500 évig. Ez alkalommal azonban le­ hetőségünk nyílik egy új és dicsőséges korszak megte­ remtésére . Ha készen állunk. december 2 1 . hogy vegye ki eb­ ből a részét. amely eljuttat bennünket 2032-be. a Plútó és az Uránusz úgy helyezkednek majd el. húszéves átmeneti időszak kezdete.mindaddig. ez alkalommal az egész világ szá­ mára. hogy a Földnek és minden rajta élőnek fel kell emelkednie. A múltban ilyen együttállások esetén szerencsét­ lenségek és katasztrófák következtek be az emberiség alacsony tudatossága miatt. Lehetséges a rezgésszám óriási megváltozása . hogy az ősi bölcsek nem tudták megjósolni. a Földet felügyelő hatalmas Lény elren­ delte. mi fog történni e dá­ tumot követően. a Plútó az átalakulást. hogy a bolygószintű kundalíni ereje segíteni fog az összes piramis aktiválásában és ki­ igazításában. Azt is előrevetítik. mert a végeredmény még nem biztosított. A 2012. A tervezett változás olyan rendkívüli. egy 26 000 éves csillagászati időszak végét és egy új korszak kezdetét is jelzi. A régiek előrejelzései 2012. az Urá­ nusz pedig a változást.de mindenkit arra kérnek. és sok ember megvilágosodását és felemelkedését mozdítja majd elő. Ennek során emelkedett fel Atlantisz Aranykora. A végső és ötödik 10 000 éves atlantiszi időszak egy ellenőrzött kísérlet volt. december 21-ét a Teremtés Napjának nevezték. Az isteni látomás arról szól.A 2012-ES ÉV ŐSI JÓSLATOK 2012-RE ni a szabad akaratot. Azon a napon ritka együttállás lesz megfigyelhető a Föld és a Nap kö­ zött. de ők nem voltak a konkrét terv részei. akkor 2012 egy csodálatos. és mégis megőrizni kapcsolatukat a Forrással. Ez az időszak alkotja a Discover Atlantis (Atlantisz felfedezése) című könyvem témáját. új életforma kezdete lehet mindannyiunk számára. Amint az energiák együttmű­ ködnek. Ez azt jelenti. 18 A MAJÁK 2012.egyénileg és kollektíven . hogy 2032 után még magasabb szinten hozzuk vissza Arany Atlantisz energiáját. erőteljes hatással lesznek a bolygó tudatos­ ságára. A jóslatok azt állítják. hogy stimulálni fogja az elmúlt életeinkkel és a valódi énünkkel kapcsolatos genetikai emlékeket. Ekkor va­ lóban kezdetét veszi az új Aranykor. A Neptunusz a felsőbb spiritualitást jelképezi. ami összeköt bennünket az univerzumon 19 . Lady Gaia. és azt jósolták. december 21. míg bölcsen használjuk az energiát. december 21-én véget érő 26 000 éves időszak A húszéves átmenet az Aranykorba 2012. Abban az időszakban más kontinenseken sok más ember is élt. egy új. hogy mindenkinek és min­ dennek fokoznia kell a rezgésszámát. hogy az aznap beérkező ener­ gia aktiválni fogja a kundalíni-eró't az egyénekben és a bolygón. hogy kölcsönösen hatást gyakorolnak egymásra. 2012 téli napfordulóján a Neptunusz.

AZ AZTÉKOK szerint a jelenünk a világ ötödik napja vagy „korszaka". akkor elindíthat egy megvilágosodás-hullámot. akit avatárnak és Visnu úr utolsó megtestesülésének te­ kintenek. Jelenleg a más galaxisokból a Földre érkező. Most sok csillaggyermek egy ideig a Plejádokon marad . 21 . és talán ez a világ is erre a sorsra jut. A Védák szerint a visszaemelkedés a fénybe 2012-ben kezdődik. hogy 2012-ben kezdődik az ötödik világ.A 2012-ES ÉV ŐSI JÓSLATOK 2012-RE belül minket megillető hellyel. hogy a korábbi vilá­ gok kataklizmákban értek véget. Emellett az univerzális ener­ gia generátorai és alállomásai is.) kozmikus számítógépek. Egyetértenek abban. A SZENEKA INDIÁNOK szerint 2012-ig lesz egy 25 éves megtisztulási időszak. A CSEROKIKNAK saját naptáruk van. Magas rezgésszámú anyát kell majd vá­ lasztaniuk. hogy 2012 egy hosszú ciklus vége. hogy felkészüljenek a Föld lassúbb frekvenciáira. egyiptomi stb. A BENNSZÜLÖTT AMERIKAI bölcsek közül sokan egyetértenek abban.annak érdekében. A HOPIK azt állítják. Ha képes megvilágosítani 60 000 embert a téli napforduló előtt. A PLEJÁDOK NAGY NAPTÁRA. 2012 után m i n d e n ilyen csillagember közvetlenül egy fizikai megtestesülésbe érkezik majd. magasabb energiák a Plejádokon ke­ resztül érkeznek. és így magasabb rezgést fog hordozni. A TIBETI ÉS A ZSIDÓ NAPTÁROK azt jelzik. hogy ez a szo­ láris tudatosság újjászületését fogja eredményezni az emberiségben. hogy Kalki. A piramisok (maja. AZ INKÁK szerint 2013 előtt egy aszteroida fogja elő­ segíteni a Föld megtisztulását. hogy 2012 vé­ ge egy bolygószintű tudatosságváltozás előhírnöke. amely 2012-vel befejeződik. hogy 2012 egy korszak vége hogy egy 25 éves megtisztulási időszak után az általuk „Felemelkedésnek" nevezett kor következik majd. a Plejádok mozgására alapozott kozmikus naptár. AZ EGYIPTOMI mítoszok arra utalnak. és egybeolvadnak a fizikai és a spiritu­ ális síkok. és azt is. amely egy 26 000 éves időszak vége. Sok H I N D U hisz abban. Ha nem. 2012-ben jön el.amely a megtestesülés előtti pi­ henőhely . amely egy. 2012. aki képes ezt befogadni. akkor a Föl­ dön elmulasztjuk ezt a rendkívüli lehetőséget. A MAORI hagyomány szerint 2012-ben felemelkednek az illúzió fátylai. átalakító nélkül. Pél­ dául a zuluknak van egy meséjük a 2012-es katasztró­ fáról. 20 AZ AFRIKAI SÁMÁNOK is beszélnek 2012-ről. de­ cember 21-én ér véget.

és éppen al­ konyodik. amint megérkeznek. 6. hogy 2012 előtt egy 25 éves megtisztulási időszak fog bekövetkezni. Mondj köszönetet az öregeknek. Szánj néhány másodpercet arra. Hívd be különböző kultúrák bölcs öregjeit. 2012 előtt 25 évvel. hogy 26 000 évig tart. 4. ahogyan egymással beszélgetnek.A 2012-ES ÉV BRAHMA KILÉGZÉSÉRŐL úgy vélik. hogy szeretetért és bé­ kéért imádkozzon. hogy az új kezdetét veszi számodra. A kilégzés végén van egy kozmikus pillanat. Kecalkoatl nevéhez fűződik a „13 mennyország és 9 pokol" nevet viselő jóslat. ellazí­ tó zenét. Ebben a né­ ma időpontban csodás dolgok történhetnek. augusztus 16-án véget érő „Po­ kol-ciklus" után egy békés időszak következik majd. Aznap több ezer fényküldött ment fel hegytetőkre vagy szent helyekre. 5. 3. gyújts gyertyát. vagy hallgasd. és tudd. amelynek során megnyílnak az ég kapui. Tudd. 1987. hogy valami meg­ változott a bolygón. vagy játssz kellemes. beleértve az emberiség átalakulását is. 8. ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz. augusztus 17-én következett be a Harmonikus ősszerendeződés néven ismert bolygóegyüttállás. 2. hogy egy ősöreg fa alatt ülsz. Ekkor éltem át a legfenségesebb napkeltét . hogy az 1987. Számomra az 1987-es Harmonikus Ősszerende­ ződés egy varázslatos pillanat volt. Tégy fel kérdéseket. FEJEZET A 25 éves megtisztulási időszak GYAKORLAT: Vizualizáció a bölcs öregek behívására 1. és tudtuk. miközben figyeled egy új nap felkeltét. illetve meditáljon a Földön. Képzeld el. Bánj velük tisztelettel. 10. 22 23 .nem annyira annak ragyogó narancssárga szépsége. Keress egy helyet. hogy nemlineáris idő telik. 2. Hárman meditáltunk együtt egy hegytetőn. Nyisd ki a szemed. 7. Érezd bölcsességük energiáját és mély kapcsolatukat a bolygóval. hogy légzéseddel ké­ nyelmesen ellazult állapotba juttatod magad. 9. Azt ál­ lította. amint távoznak tőled. mintsem magasztossága és energiája miatt. A bölcs öregek szinte m i n d belefoglalták jóslataikba azt a tényt. Ha teheted.

akkor az energiánk összeköttetést teremt az illetővel. hogy megértsék és megváltoztassák ö n m a g u k a t . amelyek megtisztításra szo­ rulnak. Ekkor kezdődött a bolygó megtisztítása. és nem csak belső sötétségüket alakították át. akkor beárasztják fényü­ ket arra a területre. Az angya­ lok arra kértek. ami csodálatos kapcsolatot teremtett köztem. Hagytam a füvet hosszúra nőni. íme egy példa a saját kertemben történtekből: Cserebogarak lepték el a környéket. Elérte. és zöldségeket ültettem. 25 . több spirituális ember hívta segítségül az arkangyalo­ kat a világ megtisztításához. hogy ala­ kítsa át a megrekedt energiát. Az ibolya láng energiáját több ezren használták. Minél gyakrabban kéred ezt. amelyek képessé tették az embereket arra. hogy a bogarak a talaj megtisztításának szükségességére hívták fel a figyelmet. hogy elfogadja-e a segítséget. mezítláb sétáltam rajta. Angyalaik odaözönlöttek a bolygó minden részére. spirituális segítség és tudatosság előtt. amikor fényképeket készítettem a kertről. Ráéb­ redtem. Amint megkezdődött az említett 25 éves időszak. hanem má­ soknak és magának a bolygónak is elküldték az energiát. Ezután minden alkalom­ mal. hogy kisugározzák a fényt. hogy feloldják és meg­ gyógyítsák régi ragaszkodásaikat. Végül felástam egy hatalmas részt. a föld és az elementálok között. valamint mély elégedettségér­ zést jelentett. átalakulással foglalkozó könyvek száma. ne csak az addigi kevesek. ahol éltem. segíteni fognak mind­ addig. hogy dolgozzon veled. és amilyen gyakran csak tudtam. ami sokakat megnyitott a felsőbb. 24 annál több angyal vesz majd körül. mert nem szegülhetnek szembe szabad akaratunkkal. És ha azt kérjük tőlük. Néhány évvel később az angyalokról szóló könyveket olvasták szélesebb körben. Sokan idézték meg Zadkiel arkangyalt. amíg az a legfőbb érdekünket szolgálja. hogy kevésbé legyen vonzó a bogarak számára. hacsak mi nem kérjük őket erre. amelynek mentén az angyalok dolgozni tudnak. és ő angyalaival a régi megváltoztatására használta ezt a lehetőséget. hogy írásaimban mondjam el az embe­ reknek. Gáb­ riel megtisztító angyalainak orbjai árasztottak fényt a talajba. hogy az átalakulás ibo­ lya lángját m i n d e n k i használhassa. hogy nem tudnak segíteni a bolygón vagy bár­ melyikünkön. Az angyalok sokféleképpen irányíthatják a figyel­ münket olyan területekre. Hasonló gondolkodású spirituális emberek csoportjai kezdtek gyülekezni. Ugyanekkor hirtelen megnőtt az újonnan megje­ lent. hogy közbenjárjon az emberiség érdekében. arra várva. Ha azonban segítséget kérünk tőlük. ezért megidéz­ tem Gábriel arkangyalt. Ekkor a szüksé­ get szenvedőn múlik.A 2012-ES ÉV A 25 ÉVES MEGTISZTULÁSI IDŐSZAK Az aznapi összes ima és ünneplés eredményeként Saint-Germain elment a Forráshoz. eleget téve ezeknek az imák­ nak. hogy tisztítsanak meg egy konkrét helyet. hogy valaki másnak segítsenek. Ha arra kéred az angyalokat.

De még van időd az előkészületekre. és tudod. arany-fehér fény rajtad keresztül a földbe jut. Minden természeti katasztrófa arra emlékeztet ben­ nünket. Idézd meg a Krisztus-fényt. Ez az a pillanat. 26 27 . ha ké­ szen állunk. fe­ hér fény átzúdul rajtad. Kérd. akár a talajon állj . és beárad a földbe. és segíthet megtisztítani a világot. hogy a csillámló. bárhová is menj. hogy ez az energia maradjon veled egész nap. hogy tisztítsuk meg magunkat és a földet. Napi teendőid végzése közben . egy fokozatos. MI FOG TÖRTÉNNI 2012-BEN? Azt mondták. 2. hogy hányan készülnek fel rezgésük megemelésével erre a jelentős időszakra. bárhová is menj. hogy arany lábnyomokat hagyj a földön. és hatoljon be mélyen a talajba. hogy az átalakulás valódi. 3. 4. hogy a tiszta. Számos jóslat nagy kihívást jelenthet. és ezért olyan fon­ tos. és érezd. Ez képessé tesz majd arra. í m e egy nagyon egyszerű gyakorlat. 3. és megtartsák Arany Atlantisz visszatérésének látomását. A végeredmény azon múlik. amint fi­ gyelmeztetéseket és vészjeleket kapunk Lady Gaiától. A 2009-es tudatosság alapján valószínűleg a következő eredményt fogjuk megtapasztalni. De felül kell emelkednünk rajtuk.akár egy felhőkarcoló­ ban. és a csodálatos lehetőségekre kell koncentrálnunk.A 2 0 1 2 . és hogyan fogadják a kozmikus pillanatok energiáját.E S ÉV Már látjuk az éghajlati változások kezdetét. hogy a baba rugdos a mé­ hedben. Ez mindenütt az embereken múlik. amelyen járunk.fényed képes behatolni a talaj­ ba. amelyet n a p mint nap elvégezhetsz. mielőtt felbuk­ kan az új élet. Idézd meg Gábriel arkangyalt. amikor érzed. hogy a fényküldöttek a jóra koncentráljanak. 2012-t a „magzatmozgásnak" tekintem. FEJEZET 2012-es év GYAKORLAT: Arany lábnyomok 1. amint az emberek megnövelik a rezgésszámukat. és érezd. de gyorsuló ébredés követ­ kezik.

hogy kik ők valójában. Már láttunk példát olyanokra. hogy megáldod a világ­ hálót. ha a hitrendszerük vagy a vallásos hátterük azt sugallta nekik. a növények­ kel és az embertársaikkal. nagymérték­ ben támogathatod őket azzal. és méltányolni fog­ ják hosszúra nyúlt lelki utazásukat. Ha segíteni akarsz nekik. és így a gyerekek. felébred majd. elkezdik majd tisz­ telni ö n m a g u k a t . az állatok és a menekültek számára az egész világon jobb feltételek születnek. hogy útjukat egy másik h a r m a d i k dimenziós bolygón folytatják. 29 . aki jelenleg csak a fizikai világban hisz. Amint felisme­ rik nagyszerűségüket és értéküket. egymást és m i n d e n más lényt. A spirituális világokra való ráébredés számukra tudatosságuk csodálatos kiterjesztését jelenti majd. Az embereket testvéri érzések fogják átjárni. akkor nem t u d u n k egymásnak ártani. tündéreket vagy akár angya­ lokat és megvilágosodott mestereket látni vagy hallani. Nyitott szívükkel automatikusan szeretni és tisztelni fogják a többi kultúrát és az állatokat. hogy nincs ilyen dimenzió. akik n e m képesek megbirkózni a beérkező fény gyorsabb rezgésével. akik materialisták és spirituálisán zártak. ez tehát bolygónkon m i n d e n ü t t a békemozgalmak spontán felbukkanását fogja eredmé­ nyezni. Te­ hát az általános tudatosság szintjétől függően sok olyan ember. A felkészületlen lelkek jelenlegi megtestesü­ lésük végén azt fogják választani. Sok ilyen embernek kicsúszhat a talaj a lába alól. Ügy távoznak majd. és a fény negyedik dimenzióssá vál­ toztatja őket. Pillanatnyilag azonban rengeteg emberre van nagy hatással a világszerte bekövetkező változás légköre. hogy a h a r m a d i k di­ menzióban élők közül rengetegen megnyitják majd a szívcsakrájukat. tehát egyre inkább emlékezni fognak arra. ez megzavarhatja és megrémítheti őket. hogy hálásak lesznek az itteni létezés lehetőségéért. Mivel a csakráik nincsenek hozzászokva a magasabb energiához. Ennek következtében alaposan megnövekedhet a men­ tális betegségeknek nevezett jelenségek előfordulása.A 2012-ES ÉV A 2012-ES ÉV A harmadik dimenzióban élők A legfőbb lehetőségek 2012-re A harmadik dimenzióban élő hatalmas tömegek. m i n d e n t vissza­ tartanak. Alantasabb fantáziáikat élik ki. akik kez­ denek majd szellemeket. Emellett kezdik majd megér­ teni az elmúlt életeket is. és a közjó érdekében kezdenek el te­ vékenykedni. Lesznek. Az Egység érzését fogják átélni az állatokkal. Rengetegen fognak a megvilágosodás és felemel­ kedés útjára lépni. és lelkileg megnyílik. és fényt küldesz neki. Különösen akkor. és se­ gítségre lehet majd szüksége. Ha a szívünk nyitott. amelyhez az internetet is felhasználják. 28 A legfőbb lehetőséget az jelenti.

ha több em­ bernek tudunk segíteni abban. és emelkedhet fel a 2012-es kozmikus pillanatban. Ezen a magasabb frekvencián maradnak majd a fizikai testük­ ben. A 18 százalékot tovább növelhetjük. Obama hatása a felemelkedésre 2008 októberében a vezetőm. Kumeka azt m o n d t a . ahol a világbéke. a fény egy magasabb szintjét hordozva. és a túl­ oldalról segítenek. hogy előrejelzés 18 százalékra változott. a méltányosság és mindenféle humanitárius terv érdekében fognak majd dolgozni. ha reményt és ihletet hozunk saját közösségünk vagy a világ számára. hogy átkelnek. Ekkor bámulatos le­ hetőségek nyílnak arra. hogy a jelenleg a ne­ gyedik dimenzióban élők közül sokan az ötödik di­ menzióba lépnek. A 2012 előtt az ötödik dimenzióban élők túlnyomó többsége felemelkedik majd. és mindenkinek a pozitív dolgokra kell koncentrálnia ahhoz. hogy fizikai testükben maradnak. A várakozások szerint a felemelkedők száma 2012 után szintén meg­ ugrik majd. a csodás gyógyulásokat és a boldogságot mindenki számára. Ki kell használnunk minden különleges együtt­ állást és részünkre küldött energiát.A 2012-ES ÉV A 2012-ES EV A negyedik dimenzióban élők A legnagyobb reményt az jelenti. hogy ideje enyhíteni a világon jelen­ lévő szegénységen. Tudván. és közülük a legtöbben úgy döntenek. hogy gondoskod30 31 . hogy mindenki számára hordozhassák a fényt. 2012-re sok emberre van szükségünk az ötö­ dik dimenzióban. Kumeka az állítja. akik úgy döntenek. O b a m a beik­ tatásakor a remény és a várakozás olyan erős volt. hatalmas változást idéznek elő a bolygón. hogy az akkori tudatosság alapján a népesség 11 száza­ léka fog megvilágosodni. Jelenlegi előrejelzés 2012-re A vezetőm. más szóval hordozni fog­ ják VAGYOK-jelenlétük fényét az aurájukban. hogy megnyissák 12 csakrájukat. Az USA 2008 novemberi választásakor hirtelen megnövekedett izgatottságot kö­ vetően a szám 14 százalékra emelkedett. beleértve a tömeges felemelkedést. hogy képesek le­ gyünk energetizálni és a fény felé billenteni a mérleg nyelvét. és rajtunk keresztül lehozzák a Forrás fényét a Földre. De vajon egy fényvillanás által tűn­ nek el? Nem hinném. Akkor is növelhetjük. hogy nagyszerű dolgok történ­ hessenek. Lesznek. hogy a sötétség és a fény erői egyensúlyban vannak. Az ötödik dimenzióban élők junk rezgésszámunk növeléséről.

június 8-án volt egy kettős Vénusz-tranzit első része. de spi­ rituálisán fejletlen embereknek gondjaik lehetnek majd. Magában foglalja az egyéni és bolygószintű felemelkedés felgyorsítá­ sának lehetőségét. iszonyú dolgok következtek be. GYAKORLAT: Holdfényen ergia Telihold idején. és felkészülj 2012-re. Mivel a Hold a 9-es szám . mert a bolygó történel­ mének hasonló időszakaiban az emberiség tudatossága olyan alacsony volt. december 28-án. ez megadja majd a lendületet a bolygó felemelkedéséhez. vagy más.E S ÉV A Hold magasabb célja 2012-ben 4. a december 21-i kozmikus pillanat körül lesz telihold.a befeje­ zések száma . és m i n d e n k i n e k óriási lehető33 32 . hogy sikeresen átjussanak az új és gyorsabb rezgésszámokba: 1.és női energiát az egyének­ ben és a kollektív tudatosságban. Ez alkalommal Lady Gaia. sétálj kint. Hagyd magad hozzászokni az energiájához. és sokakat képessé te­ gyen arra. hogy többet fogadhass be az istennőből. női energia fogja elárasztani a Holdról. ha a felhők miatt nem látod. Ez azért van. Ez alkalommal miért lesz más? SOK ŐSI JÖVENDÖLÉS katasztrófára és szerencsét­ lenségre irányul. hogy felébressze az embereket. A Spirituális Hierarchia ezért küldött szá­ munkra annyi segítséget ezekben a végső időkben. november 28-án és 2012. mert nyitottabbá válnak. de nem tudják.A 2 0 1 2 . A látó. Azok. Ez a csodálatos és különleges együttállás kezdi ki­ egyensúlyozni a férfi.frekvenciáján rezeg. Ez kivételesen magas árapályt fog eredményezni. hogy a bolygónak és minden rajta élőnek növelnie kell a rezgésszámát. visszahozzák majd Arany At­ lantisz energiáját. akik ekkor képesek megnyitni a jobb agyféltekéjüket és befogadni ezt az energiát. még akkor is. mihez kezdjenek az energiával. FEJEZET A kozmikus pillanatokban a Földet magas rezgésszámú isteni. a Földet felügyelő nagy­ szerű angyal elrendelte. és fel kell emelkednie. ami szinte biztosan áradást idéz elő az alacsonyan fekvő te­ rületeken. 2012. június 6-án lesz. a telihold fényében. hogy h á b o r ú tört ki.2004. A második 2012.

Ezzel a Mahátma-energia néven is­ mert készlettel Atlantisz végén visszaéltek. Sosem árthat nekünk. amint átalakítja és növeli a rezgésszámot. Azóta az arany és az ezüst sugarak egyesültek az ibolya lánggal. női energiát juttatott mindenkinek. és közvet­ lenül számunkra töltsenek le üzeneteket és ihletet. a Krisztus-energia. Az egyszarvúak . 34 7. a Buddha-energia. egy magasabb szinten léphetünk kapcsolatba velük. akiknek az a 35 .beleértve a tizenkét sugár. Ez magában foglalja. 2008-ban maga a Fény küldte el hozzánk az ezüst sugarat.a tiszták között a legtisztábbak visszatértek. egyetemes angyalok érkeznek a Földre. és koz­ mikus információkat kaphatunk. és fontos. hogy tekintettel vagyunk minden életformára és a bolygó erőforrásaira. Jelen­ leg ez a legmagasabb energia. 6. 10. hogy kiegyensúlyozza azokat. amely minden szinten gyógyít.A 2012-ES ÉV EZ ALKALOMMAL MIÉRT LESZ MÁS? séget ad a fejlődésre. 2003 novemberében következett be a H a r m o n i ­ kus összerendeződés. 4. Az 1987-es Harmonikus Összerendeződésen min­ denki számára elérhetővé tették az átalakulás ibo­ lya lángját. Nagy rezgésszámú. amelyet elérhetünk. a fényük nagyobb részéhez férhetünk hozzá. Megidézhetjük a tiszta arkangyal-energiát tartal­ mazó drágakősugarakat. Amint a rezgésszámunk gyorsul. 3. 8. hogy a spirituális tudatosság által átalakíthassuk önmagunkat és a bolygót. 12. Ez azonban egy ajándék Isten­ től. hogy felkutassák azokat. és segíthet a kapcsolatok­ ban és a helyzetekben. amely további isteni. Ez drámai mértékben meggyorsítja felemelkedé­ sünket. hogy látható bizo­ nyítékot adjanak nekünk jelenlétükről. Atlantiszban sok lény . Ez tartalmazza az isteni nőiség legfőbb aspektusát.hozzájárult egy fénykészlethez. Az angyalok orbokként hagynak nyomot a filmen. amelyhez minden ember hoz­ záférhetett. 11. Atlantisz angyalai segítenek nekünk visszahozni Arany Atlantisz bölcsességét. 9. és összeolvad a többi sugárral. hogy felébressze a részvétet és megnyissa a szíveket. amely az ötödik di­ menzióban tartja az embereket. Nagyon erőteljes arany-fehér fény. 5. Orionról származó gyermekek és az univerzum más részeiből származó bölcs öreg lelkek születnek nagy számban. különösen digitális kamerákban. amelyek magasabb fényben fürösztenek bennünket. 2. Megvilágosodott. a Béke és Egyensúly szellemének aspektusait . hogy megalkossák az arany és ezüst ibolya lángot. hogy a két d á t u m közötti időszak­ ban mindannyian segítsük egyesíteni a világot. így megvonták tőlünk. hogy fénnyel töltsenek el bennünket. Ezt most visszakaptuk. mivel a m o n á d u n k o n vagy a VAGYOK-jelenlétünkön keresztül töltődik le. Atlantisz bukása óta először juttatták vissza a Föld­ re a tizenkét sugarat.

ősi információkat és felsőbb kommunikációs erőket ad. hogy jobbá is tedd. Aztán cselekedj úgy. fejezetet. bölcsességet és felsőbb spiritualitást nyújt. és segítik. és a sugár erőt. hogy e sugár áldásai mélyen megérintsenek. ahol nem zavarnak meg. GYAKORLAT: Megváltoztatni a dolgokat Egyszerűen erősítsd meg magadban. derűt és energiát nyújt (amely a cselekvéshez szük­ séges). A gyémánt Gábriel és Remény arkangyalok gyémántsu­ garának megtestesülése." 4 Lélegezd be a választott drágakősugár színét tested min­ den sejtjébe. gyógyulást. Ezután kap­ csolatba lépnek velük. és hagyd. Az aurád át fog alakulni. 3 Mondd vagy gondold a következőt: „Most megidézem a rubin-/smaragd-/zafír-/gyémántsugarat. Ülj nyugodtan egy olyan helyen. Ülj néhány percig. Gondolj az életedre és az élet­ módodra. végzett munka A rubin a rubinsugár anyagi formája. 36 37 . amelyben élünk. amely Uriel és Auróra arkangyalok energiáját tartalmazza. 2 Döntsd el. minden nap eltölthetsz öt percet azzal. Mély bölcsességet. hogy képes vagy megváltoztatni a dolgokat. hogy a lelkük vá­ gya valóra váljon. Kérd a hozzá tartozó angyalokat. megáldhatod a vizedet. Például rá­ mosolyoghatsz a bolti eladókra. Mondj köszönetet az arkangyaloknak. 7. 13. hogy segítenek másokat. és magasabb energiád megérint másokat. és keress egyszerű dolgokat. A részletekért lásd a 37. hogy áldjanak meg. A zafír Mihály és Hit arkangyalok fényét hordozza. hogy teljes megvilágosodást érhessenek el. 5. 1. a tisztánlátás és az embereket a felsőbb dimenziókba juttató isteni cél sugara. hogy méltányolod azt a csodálatos világot. 6. bizalmat. Egyensúlyt. 8 Nyisd ki a szemed. Az egyszarvúak segítenek az embereknek a har­ madik szemüket takaró illúziófátylak szétoszlatásában. A smaragd Rafael arkangyal és Mária sugarának fizikai formája. Ez a tisztaság. tu­ dást. melyik sugarat kívánod megidézni. amelyeket jobbá te­ hetsz.A 2012-ES ÉV EZ ALKALOMMAL MIÉRT LESZ MÁS? látomásuk. GYAKORLAT: a drágakősugarakkal Vizualizáció.

még Atlantisz és Lemúria előtt.A KOZMIKUS PILLANATOK 5. és m i n d e n n e k tudatában van. míg ha azonnali megvi­ lágosodásra számítasz. amikor az nem következik be. Ekkor megnyílnak majd az ég ka­ pui.. hogy ünnepeljük meg ed­ dig elért sikerünket. amelyek során az egész univerzumban mindenütt csend lesz. és az érzékeny emberek érezni fogják azokat. megalázkodást. november 11. Melkizédek úr adta át nekünk a 41-42. amely egy új időszak kezde­ tét jelzi. Arra kérnek bennünket. Ezután egy egyperces szünet kö­ vetkezik a kozmikus pillanatban. Az első kozmikus pillanat 2011. 11 óra 11 perc egy olyan pilla­ nat. Ennek az ünneplés időpontjának kell lennie. 38 2012. oldalon található „Látomásimát". A második kozmikus pillanat 2012. amit gondolataiddal. Mindkét kozmikus pillanat délelőtt 11 óra 11 perckor fog bekövetkezni. Mit tegyünk kozmikus pillanatokban? a Melkizédek úr. Az ima törvénye Isten mindig figyel rád. Az e pillanat következtében felmerülő lehetősé­ gek bámulatosak lesznek.F E J E Z E T A kozmikus pillanatok A kozmikus pillanatok VILÁGSZINTEN két kozmikus pillanatot kell megta­ pasztalnunk. amelyet 11 percnyi o h m követ. amikor hatalmas fény árad a bolygóra. A váltás energetikai lesz. aki fénnyel árasztja el a Diana Cooper Schoolt. Ebben az értelemben a negatív gondolatok és aggodal­ mak harmadik dimenziós imák. ha imát m o n d u n k . milyen csodálatos lesz 2012-ben. Azt m o n d t a . és mindig valami új kezdetét jelzi. alku39 . 11 óra 11 perc. december 21. csodák történnek. és lelki szemeinkkel lássuk. hogy most az egész világnak el kell kezdenie energiát felhalmozni a kozmikus pillanatok­ ra. hogy elképzelhetetlenül magas frekvenciájú fényt árasszanak ránk. A 11:11 -et évezredekkel ezelőtt jelölték ki a kollektív tudatosságban egy energiaként. így a lehetőségek bámulatosak és kor­ látlanok. és a megvilágosodás és felemelkedés tovább fokozódik. akkor megkönnyebbülhetsz. azt közölte. hogy az emberek felkészítésének leg­ hatékonyabb módja az. szavaiddal vagy imáiddal kérsz. akkor valószínűleg csalódott leszel. tehát ha egy ka­ taklizmára számítasz. 11 óra 11 perc. december 21.. Az Istennek és az ő angyalainak szóló panaszkodást. A 11:11 egy mesterszám..

ha sokan mondják. amelyekben hálát ad­ hatsz azzal a hittel. hogy megkapd. Kérd. A szívedből imádkozz. Hálaimák Ezek ötödik dimenziós imák. A hit és a há­ la hatalmas energiák. hatalmas fényt te­ remt. ahogyan elvárod. az egyenlőség és az igazságosság uralkodik. mint a fej. Látomásima Van egy látomásom. Erre van szükségem tőled. és tartsák meg a láto­ másodat. csak többet kérsz abból.A 2012-ES ÉV A KOZMIKUS PILLANATOK dozást és manipulatív kéréseket nem méltatják isteni figyelemre. amelyben minden ember békében él. mint a gazdagságot. Meditációid során te hallgatsz az univerzumra. 2. tehát csakis akkor kérsz. gyújts gyertyát. ha arra kérsz másokat. Ha teheted. M o n d d a kö­ vetkezőt: „Ezt akarom elérni. 4. Ekkor lelkesen felkészülsz arra. 3. hogy imádkozzanak veled. hogy fejlesszék tehetségeiket. hogy úgy legyen. hogy meg­ kapd." 5. Ebben a világban az igazság. Lehet. 40 41 . Azonban az egyértelműen megfogalmazott megerő­ sítések nagyon pozitív imák. hogy már megkaptad. hogy Isten valami jobbat tartogat számodra. M o n d d el Istennek a látomásodat. amit kérsz! Az Istennek szánt vagy az angyalokon keresztül küldött kívánságok forródrótos kapcsolatot teremtenek az istenséghez. ha ké­ résed a legfőbb jót szolgálja. és a bölcsességet többre becsülik. akkor az egész univerzum átrendeződik majd. hogy a szándékaid tiszták legye­ nek. Az ötödik dimenzióban az isteni tudatosság tiszta áramlatában élsz. hogy egyáltalán megtörténjen. Gondoskodj róla. Egy kollektív ima. Hatékonyan imádkozni Imád még erősebb lesz. 1. hogy a legfőbb jó teljesüljön. Soha ne m o n d d Istennek vagy az angyaloknak. és még attól is. mivel mélyen belül tudod. amelyek valamilyen égi reakciót aktiválnak. amit kérsz. Ezt tettem eddig. a szív pedig fontosabb. hogy mit nem akarsz vagy mitől szenvedsz! Ha ezt teszed. és a tiszta szándék folyamatos sugarát küldi Istenhez. Tehát távolodj el attól. mi­ előtt elmondanád. minden gyermeket szeretnek és taníttatnak. hogy már veled van. táplálékhoz és hajlékhoz jut. Ha valóban mindenkinek a legfőbb javát szolgálja. Légy nagyon óvatos azzal kapcsolatban. amit nem akarsz. mint a 2012 és az utána követke­ ző időkre vonatkozó „Látomásima".

bátorságot és alázatot. A bolygó földcsillag-csakrája Az emberek és a bolygó földcsillag-csakrájáról Sandalphon arkangyal gondoskodik. aki jelenleg a kundalínienergiát hordozza a világ számára. Aztán mondd el az imádat háromszor egye­ dül vagy csoportosan. Fo­ galmazz egyszerűen és őszintén. A Szíriusz hatása alá tartoznak. hogy kivegyem részemet a fény terjesztéséből. amely az új kezdeteket energetizálja.A 2012-ES ÉV A természetet tisztelik. Köszönöm a szeretetet. Ennek jelentőségét nem lehet alábe­ csülni. au­ tomatikusan merüljenek fel az összehangolt bölcsés­ ségből. és minden állattal tisztelettel és kedvesen bánnak. Fejezd be úgy. tehát a vizek tisztán és áttetszően folynak. És az emberek kéz a kézben sétálnak az angyalokkal. amikor leírod. Boldogság és nevetés uralkodik. Az Intergalaktikus Tanács mindig is tudta. és a levegő friss és tiszta. m e r t az új fényt mélyen meg kell alapozni a Földön. és add bele a szívedet. amelyet ahhoz kaptam. A világ sok energiát és szóváltást megspórolna. mint például az olimpiai játékok helyszíne. A növényeket és a fákat táplálják. amely 42 43 . Az egész világ emelkedjen fel. Úgy legyen. ha a kormányok és a különféle bizottságok megengedhetnék. Sandalphon és Lon­ don l-es számú energián rezeg. hogy az olyan válasz­ tások. 2012-BEN AZ OLIMPIAI JÁTÉKOKAT Londonban fogják tartani. bölcsességet. A 2012-es olimpiai játékok GYAKORLAT: írj egy személyes imát! írhatsz egy imát a saját személyes látomásod számára. hogy köszönetet mondasz és megerősíted: elvégeztetett. mert ez a város a bolygó spirituális földcsillag-csakrája. megértést. hogy ott kell megtartani az olimpiát.

A földcsillagban Sandalphon képességeink magjait is táplálja. Micsoda lehetőség a világ minden táján a spirituális fejlődésre és átala­ kulásra! Az olimpiai játékok eredeti célja az volt. arkangyalt. oldalon lévő táblázatot. és tiszteljük a füveket. hogy a csillagkapu . A várakozások szerint 2012. Aztán a csillagkapu teljes mérték­ ben kitárul. 2012-ben a Föld egy magasabb szintre fog kerülni. elhelyez­ kedést a bolygón. Az egész bolygó hozzáférhet a For­ rás fényéhez. Ha csupán egyet­ len gyertyát gyújtasz az olimpiai játékok sikeréért. Amikor teljes mértékben összekapcsoló­ dunk a Földdel azáltal. mert Metatron valami tökéletesen is­ teni m ó d o n kiveszi szándékodat a lineáris időből.mint például a fontos esemé­ nyek helyszínének kiválasztása . amikor Arany Atlantiszban létrehozták. Húsz évvel később. és fürödhet abban. és az arany lángban tartod. Ha mindezt az ese­ mény után olvasod. még akkor is gyújthatsz az érdeké­ ben egy gyertyát. hogy a játékok során elegendő energia gyűljön össze ahhoz. hogy a legfőbb jó érdeké­ ben hozott döntések . kioldja majd az izgalom és remény fokozó­ dása. Továbbá a 282. a sziklákat és a kristályokat. akkor energiádat a legfőbb lehetőségekhez adod hozzá. galaktikus kapcsolatot és arkangyalt. 2032-re a bolygó spirituális energiája olyan magas lesz. mert m i n d e n k i egy emberként áll majd ki emellett.automatikusan fog­ nak megtörténni. hogy megkapja a beáradó 44 Forrásenergiát. a virágokat. A szándék az. Kérlek. hogy megalapozzuk magunkat. a világ egészeként növel­ jük a rezgésszámunkat az olimpiai játékok alatt.A 2 0 1 2 . hogy az ünneplésre.és a csillagkapu-csakra felébred a jövendö­ lésnek megfelelően. folyamatosan küldj áldást a 2012-es olimpiai játékokra. a fákat. és hozzáadja az egészhez. és imádkozz. fejezetben. tekintsd meg a 277. Aztán a bolygó spirituális kundalínijét. amelyet a földcsillag tartalmaz. az összetartozásra és a kiválóságra koncentráljanak. a csakrákra való ráhangoló­ dás hangját és ötödik dimenziós színüket. 45 . Ha úgy fogadod el ezt az eseményt. Ha az összes többi csakra felkészült és készen áll.E S ÉV A 2 0 1 2 .E S OLIMPIAI JÁTÉKOK szintén l-es számú. ak­ kor a földcsillag-csakra kiváltja. hogy együtt. oldalon lévő táblázatban megtalálod az összes csakrát. hogy a kozmikus pilla­ natban felemelkedjen. és felgyorsítja felemelkedését. akkor ez a csakra felébred. már akkor is változtathatsz a dolgokon. A számok jelentőségéről további részleteket találsz a 41. És a 2012-ben tartott játékok sok fényt fognak hozni a vi­ lág egésze számára. Kérlek. mint egy fény­ hozót. december 21-én a föld­ csillag. nem csak Londonnak. mint egy kehely. amíg készen nem áll arra.ugyanakkor nyíljon meg.a felemelkedés csakrája . és bemutatja isteni lehetőségeinket. csakrát. Mind­ ez az egyénekre és a bolygóra is vonatkozik. hogy képessé tegye a kundalínit a várakozásnak megfelelő felemelkedésre. amely tartalmazza az összes számot.

hogy bármely teremtménynél magasabb rendűek. SZAKRÁLIS Honolulu Fidzsi 4. és ezt sokan továbbra is megőrizték.A 2 0 1 2 . A jövő generációi elborzadnak majd attól. LÉLEKCSILLAG Ágra. ha elegendő ember áll készen. Itt élnek az inuitok. és az állatok kizsákmányolása a múlté lesz. hogy 2012-ben felébredjen. Sámáni örökséggel bírtak. Peru 10. 2032-re szinte mindenkinek megnyílik a szíve. Kína 3. mentális és spirituális csakrái vannak.E S ÉV A 2 0 1 2 . Atlantisz Aranykora alatt az inuitok szimbiotikus kapcsolatban éltek az állatokkal. ALAP Góbi sivatag. hamarosan mi is képesek leszünk arra. hogy az Északi-sarkvidékre költöznek. Az elementálok összhangban vannak Londonnal és az Északi-sarkvidékkel. Egyesült Királyság 2. hogy sokkal többet segítsünk egymásnak. így a terület megtisztul számukra. Tizenkét spirituális központról van szó. SOLAR PLEXUS Dél-Afrika (egésze) 6. FÖLDCSILLAG London. mire alkal­ mas lesz az idő. 1. TOROK Luxor. és is­ mét testvériesen fogunk osztozni a bolygón. KÖLDÖK 5. Egyiptom 8. Egyesült Királyság KOZMIKUS SZÍV Guatemala 7. Képesek kommunikálni velük. de az állatok megbocsátanak nekünk. Seth a világnak erre a részére vezette el tör­ zsét Atlantiszból. és szent tudásukról faggatják őket. A spirituális bolygócsakrák elhelyezkedése Bolygónknak fizikai. amelyet Arany Atlantiszból hoztak magukkal. SZÍV Glastonbury. KORONA Machu Picchu.E S OLIMPIAI JÁTÉKOK A Föld spirituális csillagkapu-csakrája A csillagkapu az Északi-sarkvidéken található. mert tudták. HARMADIK SZEM Afganisztán 9. hogy megosszák velünk. ha az emberek a csakrákról beszélnek. ezért van annyi ellentmondás. mit tettünk velük. akik évezredeken keresztül megőrizték a bölcsességet. Az állatok saját felemelke­ dési folyamatukon mennek keresztül. hogy azt 2012 előtt körülbelül 4000 évig jég borítja. Az emberek többé nem hiszik majd azt. A helyek n e m felelnek meg az arkangyal-menedékhelyek helyszí­ neinek. és segítenek felkészíteni mind­ két területet a 2012-ben és azt követően érkező erőtel­ jes energiára. KAUZÁLIS Tibet 11. CSILLAG KAPU Északi-sarkvidék 46 47 . és nagyon szoros kapcsolatban álltak a víz elemével. India 12. amelyek mindegyike egy arkangyalhoz kötődik. Azért d ö n ­ töttek úgy. és arra vár. A Főpap.

E S OLIMPIAI JÁTÉKOK A bolygó 12 spirituális csakrája 48 49 .E S ÉV A 2 0 1 2 .A 2 0 1 2 .

6. a kozmoszból ömlik le az ágakon és a törzsön ke­ resztül. és készen állnak arra.E S ÉV Vizualizáció GYAKORLAT: az olimpiai játékok 7. és lazulj el. De az összes kapu óriási hatással lesz a kör­ nyező területekre és az egész világra. ahogyan a láng szétterjed. Hunyd le a szemed. amint magas frekvenciájú fényük szétterjed. és 2012-ben a legtöbb hirtelen feltárul majd. Ezek kozmikus erő­ vonalak. az öszszetartozás. a kiválóság és az öröm minőségeit. Nézd. Keress egy helyet. Küldd hozzá az ünneplés. Nyisd ki a szemed. mint egy forrás. FEJEZET megáldására 1.A 2 0 1 2 .ar­ ról. 5. Képzelj el egy fát. hogy bármikor felébredjenek. Az ágak fent elérik a bolygókat és a csillagokat. és aztán e gyökerek mindegyikén át a kapukig terjed. Lelki szemeid előtt képzeld el az olimpiai lángot. 4. hogy megnyíljanak. ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz. az örömre és a kiválóságra koncentráljanak. hogy 51 50 . A VILÁG M I N D E N TÁJÁN erős kozmikus kapuk találhatók. H a r m i n c h á r o m ilyen kozmikus kapu létezik. amelyek készen állnak arra. egybeolvadva az ezüst sugárral. amelynek a törzse lefelé áthalad a Föld középpontján. amelyek kicsit később ébred­ nek majd. A tizenkét sugár fénye. ezek hozzák be a Krisztus-fényt. valamint a tizenkét sugarat és az istennő ezüst sugarát. és bizonyos pontokat érintenek. hogy a har­ móniára. Ener­ giád az olimpiai játékok energiájához adódik majd. Áldd meg az összes korábbi és eljövendő olimpiai játékot. a harmónia. és beszéljetek a nemzetközi esemény eredeti céljáról . A 2012-ben megnyíló kozmikus kapuk GYAKORLAT: Beszéljetek az olimpiai játékokról Felnőttekkel vagy gyerekekkel rajzold le az olimpiai lángot. amelyek csak szenderegnek. 3. Vannak. A gyökerek lent szétterjednek a Földben. 2. valószínűleg m á r korábban is. és képessé teszi a bolygószintű kundalínit a felemelkedésre. Azokon a helyeken majd feltör. a szeretet. 7. és vannak. amíg fénye szétszóró­ dik a kozmoszban. hogy összehozza az embereket az ünnepre.

mielőtt folytatták volna útjukat Üj-Zélandra.N M E G N Y Í L Ó K O Z M I K U S K A P U K isteni fénnyel itassa át a Földet és annak népeit.Ez a kapu már nyílik Hawaiin. a Forrás szék­ helyéhez akkor. Dél-Dakota és Észak-Dakota déli részé­ nek területét. MU . teljes dicsőségét 2035-re fog­ ja elérni. 53 . Erőteljesen befolyásolja majd az erővonalakat. és felébreszti Poszeidón templomának energiáját az Atlanti-óce­ ánban. Az Üreges Földnek más bejáratai is vannak. mint a 33 kozmi­ kus kapu. 2. az segít a bolygó 2012-es kozmikus pilla­ natra való felkészülési folyamatának energetizálásában.Az őslakos bölcsességgel áll összeköttetésben. Nebraska. Ebben az időszakban sok kisebb kapu is megnyílik majd ott. ÜREGES FÖLD . 3. 2012-ben nyílik meg. Ha ezt vizualizáljuk. tojás alakú te­ rület az USA-ban. Egy hosszúra nyúlt. és pillanatnyilag zárva van. és akti­ válja Lemúria nagy kristályát. amikor eredetileg megnyílt. de megváltozott. lassú megnyílás lesz. AUSZTRÁLIA . de a hatása óriási lesz. 4. és is­ mét felébreszti Mu ősi civilizációjának szunnyadó bölcsességét. Ez egy 52 hosszadalmas. amely igazo­ dott az univerzum középpontjához. Ez a kapu Amerikában azért fog bezá­ rulni.A maori bölcsességgel áll összeköttetés­ ben. ULURU. és az­ tán lassan visszahúzódik. hogy támo­ gassa az eredeti alakjához és méretéhez való vissza­ térését. 2012-ben nyílik meg. 2035ben ismét összhangban lesz eredeti pozíciójával. és ez hatással lesz az emberekre. LEMÚRIA . nyílik meg és zárul be lassan. amely lefedi Oklahoma. A 33 kozmikus kapu Ősi kultúrák Í. mert a Föld mozgása miatt többé nem áll egy vonalban az univerzum középpontjával.Ez a kapu már nyílik.Ez a kapu a Csendes-óceánban található. mint egy virág. Kansas. Tehát úgy épül fel.A 2012-ES ÉV A 2012-BF. A 2012-ben beérkező energia elég magasszintű és erős ahhoz. de ez az amerikai kapu jelenti a főbejáratot. 2012-ben nyílik meg.ATLANTISZ . három éven keresztül teljesen nyitva áll majd. 6. a m i n t a földben és a föld alatt mozgó dolgok összepréselték.Ez a kapu a Föld közepén csak most kezd megnyílni. 2032-re 93 szá­ zalékban megy végbe. szent helyek vagy kiemelkedő természeti képződmények találhatók. 3. FIDZSI . Később a bolygó egy másik részén fog megnyílni az Üreges Föld valamelyik belépési pontja. Az atlantisziak ide jöttek kontinensük össze­ omlásakor. és felszínre hozza Atlantisz bölcsességét. valamint visszaküldi az általa hordozott bölcsességet. ahol menhirek. Ezek általában nem hozzák be a Krisztus-fényt úgy. amikor fizikailag és energetikailag is rend­ kívüli aktivitás várható ezen a területen. Eredeti alakja egy hatalmas kör volt.

máskor pedig csukva. 9. Afrika 14. USA . A GANGESZ FORRÁSA. 21. hogy 2012 előtt felébred. 8. 19. hogy 2012 előtt megnyíljon. A BERMUDA-HÁROMSZÖG . PERU EGÉSZE . 10. 18. A Szíriuszról származó bölcsességet és ősi tudást őrizték. 11.2012 után nyílik meg. és Malawiban telepedtek le. ASZFINX EGYIPTOMBAN .2012-ben nyílik meg.2012-ben nyílik meg. MONGÓLIA . ké­ szen áll arra. MALI . MAJA TELEPÜLÉSEK HONDURASBAN .Az inka bölcsességgel áll össze­ köttetésben. de a lélek szintjén minden érintett hozzájárul az élményhez. BANFF. 2012-ben nyílik meg. ÉSZAKI-SARKVIDÉK . 20. KANADA . INDIA . Távol-Kelet Dél-Amerika 12. 2012-ben nyílik meg.Az inuit böl­ csességgel áll összeköttetésben. Miután Ra Atlantiszból Egyiptomba vezette törzsét. amelyet Poszeidón templomában tartottak.2012-ben nyílik meg.Az ősi amerikai kultúrák bölcses­ ségével áll összeköttetésben. a Ber­ muda-háromszög közepén. Az emberi szem számára sajnos eltűnnek. továbbha­ ladtak Afrika belseje felé. ALASZKA.Most kezd megnyílni. amelyet Apolló törzse hozott ide a bukás után. 17. Ha az Intergalaktikus Tanácsnak használnia kell. VARANASI. 13.Szendereg. Közel-Kelet 16. INDIA . akkor megnyílik.Már nyílik. MANILA. és várható. 55 54 . di­ menziók közti váltáson megy át. ANGKOR WAT. és minden benne lévő élő és élettelen dolog gyors. MEZOPOTÁMIA .A dogon bölcsességgel áll összeköttetésben. A kapu alszik. és még mindig magukban őrzik. a dogonok.Atlantisz Nagy Kristálya többek között egy kapu volt. és viszszahozza Arany Atlantisz bölcsességét. KAMBODZSA . SEDONA.2012-ben nyílik meg. 15. mindanynyiunk számára.A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUK Észak-Amerika 7. Atlantisz buká­ sakor a kristály az óceán fenekére süllyedt. 2012-ben nyílik meg. DÉLI-SARK .Ez a kapu szende­ reg. FÜLÖP-SZIGETEK .2012-ben nyílik meg. akik a csoporthoz tartoztak. így ez a kapu időnként nyitva van. 2012-ben nyílik meg.

ÉSZAK-OROSZORSZÁG . 56 . AZ URÁLBAN . 33. YORKSHIRE-VÖLGY.Ez a kapu most kezd megnyílni. amennyivel csak képesek voltak megbirkózni.Alszik. W U H A N .A 2012-2014 közötti időszakban nyílik meg. OROSZOR­ SZÁG .2012-ben nyí­ lik meg.Ez egy hatalmas kapu. 32. ÉSZAK-KÍNA . 2012-ben nyílik meg. OPALA. KAMCSATKA. 26. 27. 31. Oroszország 28. YORK. ismét megnyílnak majd. mert innyi kozmikus energiát dolgoztak fel és osztottak meg a bolygónkkal. z Üreges Földben lévő kozmikus kapu kivételével Z összes kapu pihenni fog néhány év elteltével. AHOL KUAN-JIN TAR­ TOTTA AZ ENERGIÁT A HEGYEKBEN . ANXI. GORA CSEN. CSERSZKIJ-HEGYSÉG. OROSZORSZÁG .2012-ben nyílik meg. Európa 25.2012 után röviddel megnyílik. A SELYEMÚT MENTÉN. 2012-ben nyílik meg. MARSEILLES PARTJAINÁL. 23. A VÍZ ALATT .2012-ben nyílik meg. OMSZK. ANDORRA . 29.A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUK 22. ÉSZAKI-SARK . 24.Már kezd megnyílni. 30. 2012-ben nyílik meg. SZIBÉRIA .Ez a kapu alszik. Ha megpihentek. AGATA.2014ben nyílik meg. KELET-KÍNA .2012-ben nyílik meg. EGYESÜLT KI­ RÁLYSÁG .

A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUK A 33 kozmikus kapu 58 59 .

Mihály arkangyal az 1. és megnyitja a világot a valódi spiritualitás előtt. su­ gár kék aspektusán dolgozik. SUGÁR aranysárga. amelynek minden titka a természetben rejlik. AZ 1. a gyógyulás és bőség angyala e sugár •maragdzöld aspektusán dolgozik.használják arra. és az emberiség lelkét és szellemét hozza egyensúlyba.A 2 0 1 2 . A szeráfok rezgésszámán lévő Sera61 Ezek a magas frekvenciájú fénysugarak az Isteni Erő kötegei. hogy előse­ gítse az átalakulást. A 9. amely 2001-ben érkezett a bolygóra. Uriel arkangyal. Lady Nada vezetése alatt áll. A 3. Rezgésszáma előhozza az ősi gyógyító technikákat. A 6. Zadkiel arkangyal szintén dolgozik e sugár ibolyaszínű aspektusával. AZ 5. SUGÁR a harmónia sárga sugara. Ráadásul 2008-ban az ezüst sugár. Gábriel arkangyal. alacsonyabb rendű akaratukat . Atlantisz leg­ nagyobb főpapja. Ez a szeretet és bölcsesség sugara. A su­ gár elősegíti a spirituális technológia és tudomány fej­ lődését. Ez a sugár megvilágosodást ered­ ményez. Butyalil arkangyal e su­ gár fehér aspektusán dolgozik. Rábírja az embereket. a bölcsesség angyala a sárga sugáron dolgozik. a Fény ura felügyeli. fel­ ébresztve a szent bölcsességet és intuíciót. SUGÁR narancssárga. és a mester Hilarion. hogy felhatalmazzák önmagukat. Chamuel arkangyal. hogy inkább az isteni akaratot . Kumeka. és a régi átalakulását. SUGÁR piros. A 8. és a maga­ sabb pszichikus energiákat. Mária Magdolna irányítása alatt áll. mindenki ja­ vára. a tisztaság és tisztánlálás angyala e sugár tiszta fehér színén dolgozik. ezért van néhány sugárnak több színe is. SUGÁR ibolyaszínű. hogy ki­ egyensúlyozza azokat. az isteni.E S ÉV A 2012-BEN M E G N Y Í L Ó K O Z M I K U S KAPUK A tizenkét sugár nyitása alatt. A 7. Rafael arkangyal.mint saját. Szerafisz Bey irá60 . Mestere Voosloo. A 2. SUGÁR sárga (néha kék). aki az én vezetőm is. mert a frekvenciája segíti az embereket. mint a mesterek. Az arkangyalok gyakran a suga­ rak más aspektusain dolgoznak. női sugár egybeolvadt az összes többi sugárral. SUGÁR indigókék. hogy bölcsen közöljék az Igazságot. és a mester Velencei Pál. amelyek most a Földre áradnak. és segít lendületbe hozni a tu­ dományt és a bölcsességet. SUGÁR h a r m ó n i á t és egyensúlyt hoz létre egy ametiszt és fehér rezgésen keresztül. a béke angyala e sugár arany és lila aspektusán dolgozik. a sze­ retet angyala e sugár rózsaszín aspektusán dolgozik. A 4. és Lanto felügyeli. és a mester El Morya. Az intelligencia és kreatív tevékenység e sugarának rezgése előhozza a kreativitást. Jofiel arkangyal. SUGÁR kék topáz.

hogy a fény mindent és mindenkit felébreszt. narancssárga. Vizualizáld a testedet a Kozmikus Fa törzseként. Önmagadat is vizualizálhatod úgy. Ezen a sugáron Metatron arkangyal dolgozik narancssárga fényével. és segít. A fény a gyökerek mentén szétterjed az egész Földön. topáz-kék. Érezd. fekete és fehér energiával. és elönti a területet. aki ezen a sugáron dolgozik. 2. 3. nagyon fontosnak és különle­ gesnek tűnik. 5. Ahol elén a kapuk egyikét. sárga.A 2012-ES ÉV A 2012-BEN MEGNYÍLÓ KOZMIKUS KAPUK phina az az angyali lény. A fa ágai elérik a fényes csillagokat. 62 Faként! 1. sárga. hogy energetizáld a Kozmi­ kus Fát. és felébreszd a kapukat. ahol zavartalanul le­ hetsz. Ülj le és lazulj el egy olyan helyen. Ez a sugár 2001 végén érkezett a bolygóra. sötét sárga. Spiritualitással itatja át a dogmatikus vallásokat. Piros. A színe hal­ vány cseresznyerózsaszín. mestere Kuan-jin. SUGÁR halvány smaragdzöld. 3. Adj hálát ezért. amely tisztánlá­ tást. őrizd meg a szándékodat. Az ágakon és a fa törzsén keresztül lezúdul az ezüst fénnyel egybeolvadt 12 sugár fénye. Amint mindenki felébred. és mestere Rákóczi. Ülj le és lazulj el egy olyan helyen. és nyisd ki a szemed. Vizualizáld egy fa törzsét. miszticizmust és gyógyulást hoz. 8. 63 . A nők újbóli felhatalmazásá­ ra szolgáló frekvenciát hordozza. A 11. és Gautama úr felügyeli. amit és akit megérint. segít az embereknek megtalálni az életcél­ jukat. 7. 2. 9. cseresznyerózsaszín és ezüst. hogy elfo­ gadjuk a beérkező magasabb energiákat. 6. SUGÁR a citrin sugár. hogy az egész világon mindenki egymás kezét fogja. A 12. citrin. A rajtam átáramló energiát is szeretem. ibolya. indigókék. amelyek beborítják a határtalan eget. és felébreszd a kapukat. A 10. Ezen a sugáron Sandalphon arkangyal dolgo­ zik az egyszarvúakkal. 4. A Buddha-energiákat hordozza. amely mindezekben a színek­ ben ragyog. ametiszt-fehér. GYAKORLAT: magad Kozmikus Vizualizáld GYAKORLAT: A Kozmikus Fa és a kapuk 1. 10. ott hatalmas fényforrás ke­ letkezik a Föld felszínén. őrizd meg a szándékodat. lásd. amely áthalad a bolygón. SUGÁR a feltétel nélküli szeretet sugara. és ő minden színben vibrál. hogy energetizáld a Kozmikus Fát. amely 2001 végén érkezett a bolygóra. mint a Kozmikus Fát. 2003ban érkezett a bolygóra. és előhozza a női bölcsességet a férfiakban. ahol zavartalanul le­ hetsz. Christiel arkangyal a kékkel árnyalt jégfehér színen dolgozik e sugáron. Szeretem ezt a vizualizációt. smaragd.

citrin. 8. amelyek a fejtetődtől a csillagokig érnek. A főpapok és főpapnők az ember eredetéről és az élet misztériumai­ ról szóló. és olyan állkapcsuk volt. sárga. ametiszt-fehér. amely pillanatnyilag n e m é r h e t ő el a mi jelenleg még iskolázatlan és csak részben használt elménk számára. és akiket energiájuk megérint. ibolya. Ahol eléri a kapuk egyikét. majd a testeden keresztül lezúdul az ezüst fénnyel egybeolvadt 12 sugár fénye. amit és akit megérint. topáz-kék. hogy a koponyák az egységtudatosság látomását hordozzák. egyfajta fejlett számítógépek voltak. 10. FEJEZET A kristálykoponyák 2012-ben ARANY ATLANTISZBAN készítettek 12 kristálykopo­ nyát. egy olyan technikával. ezoterikus információkat is betáplálták a ko­ ponyákba. 64 65 . A koponyák mérete akkora volt. 9. Ez azért történt. hogy a fény mindent és mindenkit felébreszt. Érezd. Képesek voltak beszélni és énekelni. Mindegyik koponya egyetlen darab szi­ lárd kvarcból készült. amelyeket törzsük minden tudá­ sával és bölcsességével programoztak be. Lásd az ágakat. és az értelem uralásával és a gon­ dolat erejével alkották meg. minden törzs számára egyet. Amint mindenki felébred. és nyisd ki a szemed. és elönti a területet. sötét sárga. amely mindezekben a színek­ ben ragyog. Piros.A 2012-ES ÉV 4. Adj hálát ezért. hogy a bolygó valódi törté­ nelme ne vesszen el. A kristályon belül egy rendkívüli prizma. annak a fajta spirituá­ lis technológiának a használatával. amely kivilágította az arcot és a szemeket. A fény a gyökereid mentén szétterjed az egész Földön. 6. ott hatalmas fényforrás ke­ letkezik a Föld felszínén. cseresznyerózsaszín és ezüst. amely végül visszatér majd hozzánk. narancssárga. amely mozgott.és lencsehá­ lózat volt. hogy az egész világon mindenki egymás kezét fogja. Az ágakon. 8. lásd. A legfontosabb. 7. ezt távolról is érezni fogják. 5. mint a mi emberi koponyánké. smaragd. indigókék. sárga.

Amint Atlantisz megsemmisült. amelyek töké­ letes összhangban állnak a csillagokkal. hogy 2012-ben a csillagok ener­ giája aktiválja őket. amelyekről je­ lenleg nincs tudomásunk. Ez a szeretet koponyája néven ismeretes. h a n e m olyan módszerekkel is. a maja koponya fedte fel magát ed­ dig. Minden maja templom és a körülötte fekvő telepü­ lések teljes mértékben önellátóak voltak. annak hihetetlenül p o n t o s jóslataival. A kilenc lépcső mindegyike egy átalakulási ugrást ír le az emberiség számára az idők kezdetétől fogva. Atlantisz bu­ kásakor az ametisztkoponyát anyagtalanná tették. A maja koponya kor a túlélőit elvitte Dél-Amerikába. és itt elrejtették. Mindeddig csupán egy bukkant fel. és a belső síkokra helyezték. A koponyákba rejtett tudást olyan fontosnak tekin­ tették.A 2 0 1 2 . A koponyákban hordozott információkat szintén elhelyezték a Szfinxben. amellyel az asztronómusok és asztrológusok akkor . Az ősi maják a kollektív t u d a t u k b a n hordozták Arany Atlantisz bölcsességét. hogy hol tart pontosan bolygószintű tudatos­ ságunk . tudatossá­ gunk jelenlegi állapotában akarnánk hozzáférni. mivel ha most. belőlük lettek a maják.rendelkeztek. Például képesek voltak ártani másoknak a támadás p o n t o s időzítésével. hogy megépítsék kilenclépcsős piramisaikat. Az Atlantisz­ ból magukkal hozott információ nem csak ezoterikus.az idők kezdetétől fogva . akkor képesek lesznek ráhangolódni a koponyákra.egészen 2012-ig. sötét célokra is felhasz­ nálható volt. Ami66 . Csak akkor fog visszatérni.E S ÉV A K R I S T Á L Y K O P O N Y A K 2012-BEN Ha az embereknek kellően magas a rezgésszámuk. e. Az a bölcsesség azonban. amely lehetővé tette számukra a maja naptár elkészítését az i. Amikor számos olyan 67 Egyetlen koponya. A bolygó számára szóló információk összes fájlját . ha az embe­ rek készen állnak arra. amelye­ ket úgy terveztek meg. a papnők magukkal vitték törzseik kristálykoponyáit a túlélők számára elő­ készített új helyre. hanem gyakorlati is volt. 3114-től i. Egy pszichikus szinten ezt is el fogják olvasni. és m i n d e n szakasz elárulja. a szeretet bolygójáról. mér­ hetetlen károkat okoznánk vele. hogy az egészet egyetlen nagyon magas rezgésű ametiszt mesterkoponyában helyezték el. Ezek a piramisok kozmikus számítógépek. ho­ gyan termeljenek élelmet n e m csak a hagyományos m ó d o n . Ekkor felébresztik majd a kopo­ nyákban szunnyadó erőket. Aphrodité a Vénuszról származik. és népe értette a Vénusz mozgását. és elolvasni az általuk tartalmazott „fájlokat". ha a bolygó készen áll rá. Tudásuk képessé tette őket. akik magukkal hozták Atlantiszról az asztronó­ miai és matematikai tudásukat. hogy ráhangolódjanak. sz.egy magas frekvenciájú sávban tartják a Szfinxben. és az Aphrodité által vezetett törzs bölcsességével progra­ mozták be. hogy a megfelelő időben megmutatkozzanak. tehát pontosan tudták. Ezért rendelkeztek az­ zal a különleges információval. 2012-ig terjedő időszakra.és részben ma is .

amely felhőként borult a világra. amelyeket még alig va­ gyunk képesek megérteni. hogy visszafordíthatják a Föld lefelé irányuló tendenciáját.E S ÉV A KRISTÁLY KOPONYÁK 2 0 1 2 . és szétoszlathatják a háború energiáját. hogy bölcsen használják a tudást. megépítették Machu Picchu hatalmas. és megfelelően befolyásolja a kontinensen kívüli világot is. megmártózva a magas frekven­ ciájú energiában. 68 Az inka koponya A később Hermész Triszmegisztosz néven ismert Thoth volt az a főpap. Tehát a fenséges maja koponyát. és kellő idő­ ben teljes összhangot és gyógyulást fog hozni a termé­ szeti világ. hogy felfedi a maja ko­ ponyát. a növényeket. biztonságban és titokban tartják. Az egész kozmosz reagál bizonyos harmóniákra és hang­ kombinációkra. ha képesek leszünk hozzáférni. Amikor az atlantisziak megérkeztek Dél-Amerikába . A belső síkokon zajló tárgyalások után az Intergalaktikus Tanács úgy d ö n t ö t t . a kristálykopo­ nyákban elrejtett szent fájlokat hátrahagyva. akik valódi őrei lesznek. A koponya ma Bili H o m a n n felügyelete alatt áll. Mint a maják esetében. Az ő mérhetetlen és részletes tudását az inka kristálykoponya hordozza. Azonban a környező területeken maradók tudatos­ sági szintje gyorsan csökkent. hogy az univerzumban min­ den élő dolog összhangban áll és összefügg. akkor tökéletes egyen­ súly és gyógyulás van. hogy ez békében tartja majd a kontinenst. hogy elhagyják a bolygót. kétirányú.B E N törzs rátört a majákra. amely olyan rend­ kívüli információkat tartalmaz.belőlük lettek az inkák -. 1927-ben felfedték. Azt tanította.A 2 0 1 2 . A fiatal Anna Mitchell-Hedges archeológus apjának segített az esőerdő mélyén Lubaantum. Machu Picchu ezoterikus titkait The Silent Stones (A néma kö­ vek) című regénytrilógiám első részében írom le. valamint szentként fogják tisztelni. hogy ereje mire képes. de a bolygón lévő általános sötétség meg­ akadályozta a beavatkozást. és ma­ gukkal vitték az atlantiszi bölcsességet. interdimenzionális kapuját. hogy védetten és feltöltve hagyták el a területet. Felfogják ismerni. amelyek ugyanarra a skálára vannak hangolva. és rendelkezünk majd a megértésé­ hez és használatához szükséges tudatossággal. és mivel tudják. az állatok és emberek számára. akiknek tudatossága túl alacsony volt ahhoz. az állatokat. Felemelkedtek. hogy védetten hagyták hátra a kaput. Ha a hangok helyesek. ahol az emberek hosszú ideig járhatnak-kelhetnek. Hittek abban. az árapályt és az áramlatokat. beleértve a bolygók mozgását. A Peruba vitt atlantiszi kristálykoponyát 2012 előtt egy csoport fogja megtalálni. A Vénuszról származó lények közbeléptek. A maják úgy gondolták. hogy megpróbálják megfordítani a tendenciát. amelyet magukkal is vihetnek. hogy hajdani ottho­ nuk olyan hely legyen. remélve. a papok itt is mind abban a hitben emel­ kedtek fel. és őrizte azt a haláláig. ő találta meg a koponyát egy oltár alatt. Azt akarták. úgy dön­ töttek. a kristályokat és m i n d e n t . aki a kristálykoponyát Atlantiszból Pe­ ruba vitte. 69 . a mai Belize ősi romjainál az egyik elveszett maja város felfedezésében.

4. Lesznek olyan érzékeny emberek. illetve a benne fog­ lalt spirituális információ és tudás egy részét használni. mint az eredeti koponyáké. hogy megnyílik. annak a törzsnek a mágusai alkották őket. GYAKORLAT: Meditáció a kristálykoponyákkal 1. Kérd. a növények és állatok egészségének fenn­ tartására fogja használni Thoth bölcsességét. hogy kapcsolatban állsz a magasabb böl­ csességgel. akik elhagyták Atlantiszt. Néhány percig lazítsd el a tested a kilégzéssel. Ha meditációd végére értél. 8. amellyel segítheted a világot. Térj vissza az éber tudatossághoz. mondj köszönetet a kristály­ koponyának. de az is lehet. hogy egy ezüstszál köt össze vele. Keress egy helyet. 2. amely nem olyan tiszta és átfogó. 2032-re az eredeti atlantiszi kristálykoponyák közül hat felbukkan majd. és kérheted. Színeket láthatsz. hogy engedjenek számodra hozzáférést az információhoz. Részesülhetsz egy hirtelen felismerésben vagy egy kelle­ mes érzésben. hogy kapcsolatba kerülj az egyik kristálykoponyával. amíg iga­ zán kényelmesen érzed magad. és vizualizáld. 3. 5. akik képesek a ko­ ponya által sugárzott fényt felvenni. 6. Meditálhatsz ezeken a koponyákon. hogy nem vagy tudatában annak. hogy később érkezik hozzád az információ. ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz. Találtak más kristálykoponyákat is. 2032 után a világ nagy része a tökéletes egészség megőrzésére. és hatással lesz a világ spirituális tudatosságára. 70 71 . Az is lehet. Gyújts gyertyát.A 2 0 1 2 . 7. és ajánld fel látomásod vagy a világ szá­ mára. Ezeket a későbbi koponyákat olyan információval programozták be. Érezd a harmadik szemed.E S ÉV A KRISTÁLY K O P O N Y Á K 2012-BEN Bár a tágabb környéken élő emberek tudni fognak róla. m i n d e n ü t t hatással lesz a tudatosságra az általa sugárzott bölcsességgel és fénnyel. Még ha ezek nem is atlantisziak. és Egyiptomba mentek Ra főpap vezetése alatt. és segíti az energia fokozását 2012-re. vagy vala­ milyen érzést erezhetsz.

színe fekete-fe­ hér (jin-jang). amelyek sokkal magasabb fényt és bölcsességet hordoztak. Ezért olyan fontos ismét megérteni azokat és dolgozni velük. mint a talaj a magokat. és a delfinek bölcsességével köt össze. Ma mindkét egyetemes an­ gyal aktívan segít megalapozni ezt a nagyon erős spiri­ tuális alapzatot. Két egyetemes angyal van. akik ennek a köz­ pontnak az energiáját egyenesen a Föld középpontjába viszik. A földcsillag jelenti spirituális fejlődésed alapját. Ügy rejti magában az összes lehetősége­ det az életben. amikor mezítláb jársz a földön vagy vidéken sétálsz. Ha nyitva állnak. Az alapcsakra A földcsillagról Sandalphon arkangyal gondoskodik. szunynyadó pszichikus és spirituális képességeket tartalmaz­ nak. amint felébresztjük. akkor a DNS 12 szála aktiválódni kezd. hogy segíts 72 Az ötödik dimenziós szinten ez a csakra platina. Ezek bámulatos. fontos. aki fekete és az istennőből ered. Ez egy alapvető felkészülés 2012-re. és Gersisa. Ha az összes többi csakrád készen áll. Teljesen biztonságban érzed magad. valamint 73 . Minden alkalommal. Arany Atlantiszban tizenkét csakránk volt. akkor földcsillagod láng­ ra lobban. A csakrával együtt isteni lehetőségeid magjai is fejlődnek. A földcsillag ebben. Mivel nem tudsz magasabbra m e n n i . hogy gondoskodjon rólad. és teljes mértékben az uni­ verzumra bízod. hogy visszatérjenek hozzánk. Ők horgonyozzák le a földcsillag energiá­ ját a Föld középpontjában. és belép ebbe a csakrába. megnyitjuk és aktiváljuk a tizenkét csakrát. Körülbelül 30 cm-rel a lábad alatt van. Sandalphon ark­ angyal táplálja őket. segíted ennek a csakrának a fejlődését. és az Üreges Földön lakik. amelyek arra várnak. aki szürke.A FELEMELKEDÉS TIZENKÉT CSAKRAJA 9« FEJEZET A felemelkedés tizenkét csakrája A TIZENKÉT CSAKRA MEGNYITÁSA elengedhetet­ len a felemelkedéshez és megvilágosodáshoz vezető út­ hoz. hogy készen állj az akkor beérkező magas energiára. beleértve a ti­ zenkettediket. Ha a kundalíni megemelkedik. és a te felelősséged. Erre a csakrára Gábriel arkangyal vigyáz. és ha minden alantasabb félelmed megtisztult ebben a k ö z p o n t b a n . és ott lehorgonyozzák. a csillagkaput is. ők Roquiel. akkor az éle­ ted ö r ö m ö k b e n és élvezetekben gazdag lesz. mint amivel jelenleg rendelkezünk. mint amilyen mélyre képes vagy leásni. hogy megalapozd ezt a csakrát. Csillagkapud csak ekkor képes kigyúlni és teljesen megnyílni.

A köldökcsakra Ez az ötödik dimenzióban található. és az ő kék köpe­ nyét viseled. automatiku­ san részesülsz Mihály arkangyal védelmében. A szívcsakra ötödik dimenziós központja tiszta fehér. határozott. A solar plexus (napfonat-csakra) A mélyarany színben sugárzó solar plexus békét. lehetővé téve számod­ ra. A transzcendens szexualitásról szól. akkor megváltoznak a kapcsolataid. Ha ez a csakra egy ötödik dimenziós szinten meg­ nyílik. felkészülhetsz a megvi­ lágosodás felé vezető utadra. Ezt a központot Uriel arkangyal tartja fényében. mint egy kristálygolyó. szeretetteljes energiát. amely teljesen kinyílik. valamint a birtokában lévő Igazság Kard­ ját és Védőpajzsát. valamint az emberek és helyzetek megnyug­ tatására. és betápláld azokat az alsóbb csakrákba. ha­ nem egy magasabb szintű. és mindenkit és mindent a szeretet szemével látsz. amelyeket mások megsegítésére használsz. böl­ csességet. Most vele dolgozol. A szakrális csakra A szívcsakra Ez az alapcsakránál valamivel feljebb helyezkedik el. és gyengéd.A 2 0 1 2 . és C h a m u e l arkangyal gondoskodása alatt áll. Gábriel arkangyal gondoskodása alatt áll. Ezt a k ö z p o n t o t Jofiel arkangyal felügyeli. barátságosságot és elfogadást fejez ki. lecsillapítására való képességet bocsát ki. erejében és bátorságában. A harmadik szem A mindent látó szem teljesen átlátszó az ötödik dimen­ zióban.E S ÉV A FELEMELKEDÉS TIZENKÉT CSAK RÁ) A a szakrális és a köldökcsakrában. A koronacsakra Most az ezerszirmú lótusz kristálykoronáját viseled a fejeden. hogy fényt hozz fel a lelkedből. Rafael arkangyal a gyó­ gyítás és bőség ajándékait nyújtja neked. A torokcsakra Ha ez a csakra királykék színben ragyog. Kapcsolatba kerülsz a kozmi­ kus szívvel. Csak tiszta szeretetet bocsátasz ki. mivel többé nem kívánságokat vagy szeretetéhséget sugárzol. 74 75 . valódi szeretetet fejez ki. és színe fé­ nyes halványrózsaszín. akkor tisztánlátást és új célokat nyersz. ragyogó narancs­ sárga és szintén Gábriel arkangyal gondoskodása alatt álló csakra minden ember számára szívélyes fogadta­ tást.

Ha megnyílik. Légy tudatában annak. amely egy intergalaktikus iskola. akinek megengedték. hogy földcsillagod lehorgonyzott. mert ő az egyetlen angyal. Ha ez elkészült. Ha szeretnéd. akkor Seraphina segít neked felmászni rajta. mint egy a lábad alatt lévő.A 2 0 1 2 . aki segít összehangolni azokat a kozmikus áramlatokat.E S ÉV A FELEMELKEDÉS TIZENKÉT CSAKRÁJA A kauzális csakra Ebben a tiszta fehér csakrában. Egy másik dimenzióban is van egy csakrája. Ha nyitva áll és befogadó. Koncentrálj a két lábadra. amelyet elérhetsz a mindennapi életben. ő segíti Metatront 76 77 . Majd nekifog létrát építeni a Forrásból a csillagkapuba. csillogó. a sarkadra. fénylő kamrát. Állj biztosan a talajon. Úgy képzeld el. hogy közvetlenül belenézzen Isten fényébe. belépsz a csendbe. A csillagkapu GYAKORLAT: Földcsillagod felébresztése 1. ketten segítik azt is. Itt tartod a kundalinidet. A csillagkapu-csakráddal dol­ gozik. 6. Christiel arkangyal gondoskodik róla. 2. és képzeld el. itt kiké­ peznek arra. 5. hogy kozmikus hírvivő légy a Föld számá­ ra. Mariéi arkangyal előhozza lelked bölcsességét. amíg végül azt érzed. amelyek a helyén tartják a Földet. hogy energia sugárzik le belőlük. amely egyenesen a Föld kö­ zéppontjához köt. Kissé hintázva ismételd ezt. Metatronnal és Seraphinával Butyalil dolgozik. akkor a felsőbb spirituális birodalmak lényei a tudatosságod­ ba csepegtetik útmutatásukat és bölcsességük magjait. Metatron arkangyalt a Pártfogás Hercegének nevezik. Alatta található egy kötél. amíg lejut 30 cm-rel a föld alá. A lélekcsillag-csakra a csillagkapuban lévő energiák finomhangolásában. Ezután irányítsd a figyelmedet a lábujjaidra. 7. mint egy lefelé mutató háromszög oldalaiból. lábad csípőszélességü terpeszben. Éppen úgy. hogy képességmagjaid növek­ szenek a kamrában. akkor tudsz hozzáférni a Forrásból ér­ kező fényhez. ahogyan két egyetemes angyal segíti a földcsillag energiájának mélyebbre horgonyzását a bolygón. ő felel a felemel­ kedéshez vezető utadért. a koronacsakra fölött és kissé mögötte. Ha ez a csakra nyitott. Ez a csakra az isteni nő magenta színét viseli. 3. Ezután gondolj a földcsillagodra. majd a lá­ bad jobb oldalára. amelyet az alsóbb része hor­ doz. azután a lábad bal oldalá­ ra. Ez a csakra kétféleképpen működik: Zadkiel arkangyal átalakítja az ősi karmát. hogy a csillagkaput kapcsolatba hozd a Forrással. 4. aki a szeráfok rezgésszámán működik. amelynek gyönyörű aranyszíne van. Az első Seraphina.

és háromszor lélegezz be. repüló'gépen vagy autóban utazva is. hogy Rafael arkangyal segítsen neked. hogy lépjen be a csakrába. hogy Mariéi ark­ angyal dolgozik veled. Ha lehetséges. 1. hívd be Mihály arkangyalt. és hívd Gábriel ark­ angyalt. 79 . de ha megismerkedsz a csakrákkal. hogy felébressze tiszta szeretetedet. illetve vonaton. Egy kicsit fentebb a lélekcsillag-csakrád van. gyűjts gyertyát. Aztán háromszor lélegezz be. 6. tehát légy tudatában a tiszta fehér kauzális csakrádnak. amely bíborrózsaszín. és fújd ki innen a levegőt. Aztán háromszor lélegezz be. 9. 3. Aztán háromszor lélegezz be. Koncentrálj a harmadik szemedre. 2. 11. Emelkedj fel a szívcsakrádhoz. és fújd ki a le­ vegőt a királykék torokcsakrádból. és kérd Sandalphon arkangyalt. Haladj fel a köldökcsakrádig. hogy Jofiel arkangyal. Engedd. és kérd Gábriel arkangyalt. és fújd ki a levegőt a tiszta fehér szívcsakrádból. Légy tudatában. Koncentrálj a földcsillag-csakrádra a lábad alatt. és kérd Gábriel arkangyalt. Várj egy kicsit. hogy lépjen ve­ led kapcsolatba. Most a transzcendens csakráidat aktiválod a fejed fölött. akkor végez­ heted séta közben. megnyitod és aktiválod felemelkedési csakráidat. Amint a torokközpontodra koncentrálsz. és minél gyakrab­ ban végzed. ahol zavartalanul lehetsz. Aztán há­ romszor lélegezz be. és hívd C h a m u e l arkangyalt. Nagyon egyszerű. és fújd ki belőle a levegőt. amíg m á r érzed. és fújd ki a levegőt fekete-fehér földcsillag-csakrádból. és fújd ki a levegőt a kristály­ tiszta harmadik szemedből. amíg azt érzed. 10. Ülj csendben valahol. és engedd. Az­ tán háromszor lélegezz be. hogy lépjen veled kapcsolatba.A 2 0 1 2 . és fújd ki a levegőt a halványrózsaszín szakrális csakrádból. hogy lépjen be a csakrába. és engedd. a böl­ csesség angyala szélesebbre nyitja csakrádat. 8. hogy veled van. 12. Aztán háromszor lélegezz be. hogy tartsa itt bölcsességed energiáját. Az­ tán háromszor lélegezz be. hogy megérintsen ezen a he­ lyen. és fújd ki a levegőt a platina alapcsakrádból. 78 7.E S ÉV A FELEMELKEDÉS TIZENKÉT CSAKRÁJA A tizenkét dimenziós csakra aktiválása az ötödik színekkel és angyalokkal Ezt végezheted formálisan. 13. Koncentrálj az alapcsakrádra a szeméremcson­ todnál. Koncentrálj a solar plexusodra. hogy Christiel arkangyal segítsen. Aztán háromszor lélegezz be. Aztán három­ szor lélegezz be. Várj egy kicsit. annál jobban lehorgonyzód. és fújd ki a levegőt fényes na­ rancssárga köldökcsakrádból. Aztán háromszor lélegezz be és fújd ki a levegőt a mélyarany solar plexusodból. 4. hogy ott van. Légy tudatában. és hívd be Uriel arkangyalt. Tudatosságodat vidd a szakrális csakrádba. 5. hogy tudatosságod a fejtetődre vándorol­ jon. az alábbiakban leírtak sze­ rint. és fújd ki a levegőt a kristálytiszta koronacsakrádból.

Szívesen voltak itt. de nem volt b e n n ü k égő vágy a Föld meggyógyítására. Azonban Mu egy Lemúria előtti civilizáció volt. Alaszka egy részén és Afri80 81 . vagyis nincsenek marad­ ványok. mint az u t á n u k következők. és megérintsék ennek a síknak a fizikai valóját. bár kevesebbet. Mu népe n e m volt olyan fejlett civilizáció. Hívd be Metatron arkangyalt. 15. és nyisd ki a szemed. és tapasztal­ ták meg a Földet. Ideje továbbhaladni a csillagkapudra. és úgy gondolják. hogy kitárja az utolsó csakrádat. Az emberek negye­ dik és ötödik dimenziós tudatosságúak voltak. mint a lemúriaiak. Hawaiin és a Polinéz-szigeteken. és szintén a Csendes-óceánban helyezkedett el. és érezd.A 2 0 1 2 . 10. és kristá­ lyokkal is dolgoztak. és fújd ki a levegőt ebből az arany fénygömbből. Lemúria A lemúriai energia Ausztráliában és Új-Zélandon. Mondj köszönetet az arkangyaloknak a csakráid aktiválásában nyújtott segítségükért.E S ÉV 14. Gondozták a fákat és a növényeket. mint a lemúriaiakban. Aztán háromszor lélegezz be. mint Lemúriáról. hogy a név ez utóbbi rövidítése. FEJEZET Lemúria és Mu Mu Sokan úgy beszélnek Muról. hogy kapcsolatba lépjenek az álla­ tokkal. így nem fejezték ki magukat fizikailag.

ez is használha­ tó jóra vagy rosszra. és ezeket a helyeket lemúriaiak né­ pesítették be. nem nélküliek. hogy most fontos aktiválni mind­ azokat.A 2 0 1 2 . E csilla­ gok.E S ÉV I. Rá83 . A lemúriaiak emellett teljesen ráhangolódtak az elementálok birodalmára is. különösen Afrikában. és a sétát. bár nem teljesen a fizikai testükben. amelyekkel kapcsolatban álltak. Mindazonáltal az emberek és a Föld befolyásolták őket ezeken a helyeken.F. és ott jégbe zártak. és önmagukban teljesek. és utasíthatják. ami­ kor lépés közben igazán élvezed a talajjal való kapcso­ latot. hogy meggyógyítsuk a Földet. Algéria. hogy előhozhassák gyó­ gyító képességeiket. akik Lemúriában éltek. a lemúriaiak energiája na­ gyon tiszta és ártatlan volt. a Szíriuszról. szőkék és kék szeműek. akik helyesen használják az energiát. békés lények voltak. és szerették azt. Az ősi Lemúriában élőket azért kérték arra. nyílt szívvel.MŰRIA ÉS MU ka északkeleti részén volt a legerősebb. A lemúriai gyógyítást mindig egynél több ember vé­ gezte egyszerre. Mivel közvetlenül a négy felemelkedési bolygóról. de ennek nincs akkora hatása. az Orionról. csillagképek és bolygók mindegyike a világ más részeihez kötődött. amelyet a Neptunuszra vittek. Mint minden energia. mert a reikihez hasonló­ an ez a különleges gyógyító erő most megértés nélkül használható. Ebben a pillanatban ez azért szük­ séges. Androgünök voltak. tudatosságuk a spirituális dimenziókra irányult. Gyógyítás Lemúriában Azt közölték velünk. mint mi. és a kristályokat is feltétel nélküli szeretettel és kozmikus kapcsolatokkal programozták be. amelyek összekötik a Földet a csillagokkal. a Plejádokról és a Neptunuszról vették fel a fényt. Inkább éteri. A Neptunusz megtisztítása lemúriai gyógyítás bevezetéséhez a Atlantisz összeomlásakor hatalmas félelem keletkezett. Mauritánia. és emellett kozmikus hálózatokat is alkotnak. hogy kifejezzék a feltétel nélkü­ li szeretetet az istenség és a teremtés egésze iránt. A lemúriaiak h a r m o n i k u s . Afrikában Lemúria egy kis része megtalálható Marokkóban és Guinea egy részén. Mali és Szenegál telje­ sen lemúriai volt. A lemúriaiak nagyon kötődtek a fizikai földhöz. Bár Kumeka sze­ rint erre nincs teljes garancia. Nagy adományuk a Föld gyógyítása volt. mint fizikai lények lévén. és meggyógyította azokat a területeket. akik fizikailag nem teljesen testesültek meg. Az emberek beprogramozhatnak egy kristályt. A lemúriaiak ötödik dimenziós lények voltak. hogy tisztítsa meg a Földben lévő kristá­ lyokat. hogy lépjenek kapcsolatba az egyszarvúakkal. mert ők csak olyan emberekkel dolgoznak együtt. mint amikor csoportban teszik ezt. tehát a lemúriai bölcsesség visszahozása 82 magában foglalja a talaj megérintését. ami megengedte számukra. E kristályok némelyike feljegyzése­ ket őriz a földben. Nagyon ma­ gasak és vékonyak.

Senki sem veszi át a vezetést. 6. Lépjetek kapcsolatba az egyszarvúakkal. ad­ dig lemúriai fényt hordoztok. 85 . akiket kifejezetten arra kért a szellem. hogy amikor egy egységként dolgoztok. A gyógyítás 1. A lemúriai gyógyítás nagyon fontos. az Oriontól. a kapott útmutatásnak megfelelően. illetve egy látó megkérdezésével kerültél kapcsolatba vele. amely a Neptunuszhoz kötődik. mivel ók körültekintő képzésben részesültek a Neptunuszt megszabadították. amelyet küldenetek kell. 2. szükséged van némi képzésre vagy gyakorlásra ahhoz. amely egységként működik. a következő lépéseket kell tenned: • Ellenőrizd. A lemúriai gyógyító energia tízszer olyan erős.E S ÉV LEMÚRIA ES MU adásul Krisztus idején a Neptunuszt elvágták a többi felemelkedési bolygótól. gyógyító bolygójával. és most ismét teljes összeköttetésben áll. • Menj el egy megbízható tisztánlátóhoz. Most közvetle­ nül a Neptunuszról tudjuk áthozni a lemúriai gyógyí­ tást. vezető nélkül végezhesd. A csoport egy kollektív üzenetet fog kapni arról a gyógyításról. Tudd. és térjetek vissza a te­ rembe. Ez megakadályozta. hogy más. hogy éltél-e Lemúrián. hogy az energiaszinted alkalmas-e erre a munkára. vagy az intuí­ ciódra hallgatva. 84 Ha egy lemúriai gyógyító csoportot kívánsz létre­ hozni. és ellen­ őrizd. Ezt az energiát mindig a Föld gyógyítására használ­ ták. és a tanítók ezt kö­ vetően az ünnepség áldott vizét a tarai nagy kapuhoz vitték. Azonban nagyon oda kell figyelni. A végső összeköttetést egy pompás írországi szertartáson hozták létre. amelyek kapcsolatban állnak a felső spi­ ritualitás e dicsőséges.amelyeket a Diana Cooper School tanítói kezdtek. 4. Nyissátok ki a szemeteket. valamint Lemúria bölcsessége és gyógyító ere­ je átjöjjön. hogy te­ gyék ezt. és adjá­ tok át magatokat energiájuknak. és 2012 előtt el kell kezdődnie. de emberek gyógyítására is alkalmazható. 5. ak­ kor m i n d a n n y i a n összekapcsolódtok. Együtt irányítsátok gyógyító energiátokat egy konk­ rét helyre. Mondjatok köszönetet az egyszarvúaknak. Amikor szétváltok. hogy Atlantisz böl­ csessége. • Kérd az univerzumot. Ha lemúriai gyógyítást akarsz végezni. Erősítsd meg. hogy amíg a csoport együtt van. a Szíriusztól és a Plejádoktól. Ez különösen hatékony azokban a kapukban és szent helyeken. Mind eggyé váltok.A 2 0 1 2 . 7. automatikusan szétkapcsolódtok. Csoport­ ban kell csinálni. Sok odaadó ember imája és meditációja kö­ vetkeztében . mint a reiki. 3. hogy segítse a bolygót. hasonló szinten álló emberekkel hozzon össze. hogy együttműködésben. mert számukra erős lehet. kék.

RESZ A 2012-2032 közötti átmeneti időszak .I I .

ahogyan a bankok. Húsz éven belül a nem létező pénz kölcsönzésének és az arra való kamat felszámításának módszerét rend­ kívül öntelt és korrupt dolognak fogják tartani. és üzletek mentek csődbe. és át kell alakítani. Az a mód. ugyanarra a szétmálló fadarabra próbáltak vissza­ mászni.és hitelválság 2007-ben kezdődött. a pénzintézetek és sok üzlet működik. korrupción és a szegények eltiprásán alapuló rendszer nem t u d o t t folytatódni. Amikor a rajta ülők lezuhan­ tak. mint egy korhadt fatörzs. amely­ nek során bankok omlottak össze. Pontosan a maja naptárban megjósolt me­ n e t r e n d n e k megfelelően. FEJEZET Világgazdaság A VILÁG PÉNZÜGYI RENDSZERE már régóta olyan. Nem lesznek bankok vagy pénzintézetek. a teljes gazdasági rendszer kezdett összeomlani. hazárdjátékon.11. A kapzsiságon. A bank. ép fát kerestek volna. ahelyett hogy egy új. nem áll összhangban a legfőbb jóval. hogy alkalmazkodjon az új paradigmához. 89 . A gaz­ dagság és szegénység elve elképzelhetetlen lesz.

akik megnövelik a rez­ gésszámukat. amely automatikusan eljön hozzájuk a vonzás törvénye értel­ mében. amely összhangban áll a lelkükkel. és a létszámtöbblet vagy a munkanélküliség figyelmeztetés minden érintett szá­ mára. A kereskedelem 2032 után A húszéves átmenet során az utazás kihívásai az új kö­ rülmények között azt jelentik majd. nyi­ tottsággal. Ez most tömeges je­ lenség. A rendszer összeomlása és fejlődése folytatódni fog. amire szükségük van. hogy keressenek olyan megélhetést. a jelenleg pénzügyileg exportra alapozott országok közül sokkal t ö b b fogja azt tapasztalni. Semmi sem történik azonban véletlenül. A gazdálko­ dók a helyi fogyasztás számára termesztenek majd. hogy többé nem lesz gazdaságilag járható vagy fenntartható az élelmi­ szerek vagy javak exportálása a világban. őszinteséggel és becsületességgel. hogy állampolgárai inkább spirituális gyarapodást keresnek. Emiatt automatikusan maga­ sabb frekvenciájukhoz vonzzák majd mindazt a bősé­ get. és ráhangolódnak az elérhető magasabb energiákra. a lelke kimozdítja őt régi munkájából vagy üzletéből. Nem lesz többé nemzetközi kereskedelem. Annak érdekében. Létszámtöbblet vagy munkanélküliség Ha egy ember munkája nem teszi lehetővé számára. és a régi és az új fogaskerekei többé nincsenek szinkronban. Aztán ez is szerte­ foszlik majd. amely teljes mértékben az exportra támaszkodik. 90 2032-re az ötödik dimenziós közösségekben élők többsége a saját tehetsége és képességei figyelembevé­ telével választja ki munkáját. és meg kell keresnie belső erősségét. Azok. Az elérhető új energiák óriási lehetőségeket nyújta­ nak majd a spirituális fejlődésre. amíg végül egy becsületességen és tisztességen alapuló gazdasági rendszer kerül a helyére. más szóval több tisztességgel. és sok ember rezgésszámának növekedésével és a gazdaság összeomlásával egyszerre zajlik. A jelenlegi előrejelzések szerint 2032-re az általunk ismert világ felismerhetetlenül megváltozik majd. mert a bolygó frek­ venciája spirituális értelemben magasabb sebességre kapcsolt. a m i n t 2032 után a pénznek többé nem lesz jelentősége. Néhány olyan gazdaságnak. és így a hatalmas földterületeket borító egyetlen haszon­ növény a múlté lesz. rugalmasnak kell lennie. a világgazdaságnak egy gyorsabb rezgésszá­ m o n kell mozognia. hogy szinkronba ke­ rüljenek. a közösségek a legfőbb jó érdekében fognak 91 . hogy kifejezze legfőbb igazságát.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK VILÁGGAZDASÁG A gazdaság azért omlik össze. amely arra ösztönzi őket. és elé­ gedettséget hoz számukra. Arany Atlantisz óta elő­ ször a legtöbb ember lelki elégedettséget érez majd a mindennapjaiban. Mivel a világ nagyobb része az ötödik dimenzióban fog élni. megtalálják majd lelkük munkáját.

így nem lesz szükség pénzre. hogy m i n d e n ember a legjobbat keresse a másikban. hogy jól megfizetnek és megbecsülnek. 4. Azok az üzletek. 3. fontossá válik az együttműködés. A nagy szupermarketek világa a múlté lesz. 2022-re számos fronton erőteljes nemzetközi együtt­ m ű k ö d é s alakul ki. bár nagyon más formában. ami hozzájárul a világszerte lé­ tező hatalmas különbségek feloldásában. és többé n e m tűrik el a rettenetes munkakörülményeket. M i n d e n cég. és aktívan támogatják az állatok. 2. Nagy üzletek és az emberiség javát. eltűnik. amelyek tisztelnek minden érintet­ tet. Amint a legtöbben egy ötödik dimenziós szinten fognak élni. 93 Az új gazdaság alapja a közösség és a bolygó legfőbb ja­ vára t ö r t é n ő alkotófolyamat vagy termelés. Képzeld azt. hogy segítsék a kevésbé szerencséseket. GYAKORLAT: Vizualizáció a világ harmóniájáért 1. amelyik elégedetté te­ szi a lelkedet. Ez lehet a jelenlegi munkád­ tól teljesen eltérő dolog is. és mindenki legfőbb érdekében m ű k ö d ­ nek. és az. Érezd magad boldognak.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK VILÁGGAZDASÁG tevékenykedni és együttműködni. hogy mindez anyagi javakat biz­ tosítson számukra. Csak azok a vállalatok fognak életben m a r a d n i . Ehelyett inkább a javak helyi cserekereskedel­ me zajlik majd. és lélegezz mélyeket. A korunk divatos márkáit gyártó vállalatok 2032-re csupán emlékek lesznek. hogy olyan munkát végzel. hogy hátradőljenek. az állatokat vagy a földet. és m i n d e n k i olyan m ó d o n m ű ­ ködjön közre. ahol csendben ellazul­ hatsz. Nemzetközi együttműködés Ezek a mi időnk dinoszauruszai. hogy kiváló mi­ nőséget nyújtsanak. hogy segítsenek harmonikusan öszszehangolódni azzal a munkával. Az új üzleti paradigma A gazdagok h ama r osa n nem érzik magukat képesnek többé arra. amely kizsákmányolja az embereket. Ülj nyugodtan egy olyan helyen. a hatalmas üzletek összeom­ lása folytatódni fog. az átmeneti időszakban is sikere­ sek maradnak. Hunyd le a szemed. és érezd. a természet egésze 92 . és gyerekeket vagy fel­ nőtteket hagyjanak dolgozni embertelen körülmények között és alamizsnáért. amitől ujjong a szíve. amely valóban a megelégedésedre szolgál. amelyek alkalmazkodnak a bolygó változó frekven­ ciájához. mint a jelenlegi m ű ­ ködési módjuk. A gazdagabb országok hatalmas lé­ pést tesznek majd annak érdekében. Kérd az angyalokat. Amint a pénzügyi és az üzleti erkölcs változik.

94 95 . Megtanulunk majd együttműködni. hogy mindannyian elégedettek a munkájukban. Most vizualizáld. hogy elsőbbséget kapjanak az olyan intézmények. sok helyen alszanak majd ki a fények. 12. workshopokon való részvétel vagy valami spirituális gyakorlat megkezdése után ki kell cserélniük a tévét. az károsítja az elektromosságot. ahol vannak. a kenyérpirítót vagy a villanykörtéket. Mindig készíts mentést a számítógépeden tárolt anyagokról! Ha valaki egy ugrást tesz a tudatosságban. Terjeszd ki ezt az érzést minden ismerősödre. és megtanuljuk megosztani az erőforrásokat. amelyek működésében zavar támad.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK 5. Később. 6. ahogyan az emberek énekelnek az irodáikban. Lásd. Gyakran hallottam arról panaszkodni embereket. hogy a világon mindenki összhangban van mindennapi életével. és képzeld azt. és lesz villamos­ energia-hiány. a szántóföldeken vagy bárhol. amint az energia drágává és szűkössé válik. a megvál­ tozott frekvencia befolyásolja elektromos készülékeit. FEJEZET Energiakészletek és utazás Elektromosság Amint az emberek frekvenciája 2012-ben megemelke­ dik. Ekkor nyisd ki a szemed. megengedve. és mosolyogj. mint például a kórházak. hogy spirituális könyvek olvasása. 7.

tiszta. nemzetközi együtt­ működésre és barátságra van szükségünk. Amint az olajkészletek fogynak. Ez a tudatosságban bekövetkező változás lehetővé teszi majd az új bekö­ szöntét. Joules nem fog­ ja megengedni ezek felhasználását. 2032-re jobban meg tudjuk majd jósolni az időjá­ rást. és amelyek semmilyen módon nem ártanak bolygónknak. Biz­ tonságosabb és könnyebb lesz biciklizni. illetve a fák fontosságának felismerése ke­ vésbé teszi majd ezt elfogadhatóvá. amelyeket most még elgondolni sem tudunk. Amint az emberek kisebb közösségekben élnek majd. Az óceánokat felügyelő egyetemes angyal. Végül képesek leszünk energiát hasznosítani az óce­ ánokból. miszerint ezek véges erőforrások.képesek leszünk olyan energiaforrásokat használni. Az ökoenergia forrásai hogy szinte mindenhez műanyagot és olaj alapú anya­ gokat használjunk. és a víz­ ből. hogy az ökológiai energia új formáit fedezzék fel. a villámlásból. amelyek je­ lenleg meghaladják a felfogóképességünket. Védett területeken fogunk élni. Többen utaznak majd tömegközlekedéssel. hogy a bolygón mindenki használja azt. 2032 után hamarosan . ökológiailag ártalmatlan módsze­ reket alakítunk ki. és a városok kerékpárutakat építenek majd. Hozzászokunk majd. Azonban 2032 után hamarosan elérhetők lesznek azok a gyors. az utazás drágább lesz. Az olajfaló autók m á r n e m lesznek használhatók. a piramisok energiáját és a nö­ vényi energiát. és kifejlesztik a járművek áramellátásának ökológiai formáit. hogy újra a régi módszereket al­ kalmazzuk. amelyekben az emberek információkat küldtek nekem a 2012 után még mindig elérhető olajról. a Föld mágnesességét. de ezek szükségesek a tektonikus lemezek olajozásához. Természetesen fogunk szenet és fát égetni. Ezek magukban foglalják majd többek között a kristályokat. Azonban vezetőm a fentieket ismétel­ geti.és gázforrások 2012-re kimerülnek.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ENERGIAKÉSZLETEK ÉS UTAZÁS Olaj és gáz Az elérhető olaj. amíg új.amint a tudatosság az elvárásoknak megfelelően megemelkedett . Az energia természetes formáit keressük majd. különösen az esőzést illetően. Kaptam olyan e-maileket. az élet sokkal egyszerűbb lesz. Már sok ország csökkenti a polieti­ lén zacskók használatát. Több technológus fog tudattalanul vagy tudatosan az angyalokkal és más emelkedett lényekkel dolgozni. de ennek kifejlesztését meg kell előzze a nemzetközi béke. Ehhez szintén sok­ kal magasabb szintű tudatosságra. A tengerek alatt még mindig lesznek készletek. Hozzászoktunk. és értékelni fogjuk a bolygó korlátozott erőforrásait. különösen hajóval és vonattal. 96 97 . de ez csak csepp a tengerben. a napból és a szélből fogjuk hasz­ nosítani azokat. ökológiai közlekedési módszerek. de a növekvő megértés. 2032-re kevesebben fognak repülőgépre ülni.

nagy. és majdnem kilenc­ ven évig élt. és előfor­ dulhatnak balesetek. kalandosabb közlekedési típusokat fogjuk használni. amint űrrakéták visznek asztronautákat az ismeret­ lenbe. amelyet vásárolsz. amíg az új aranykor 2032-ben kezdetét nem veszi. hogy gyerekkorában lovas kocsi98 99 . honnan származik az étel. és ismét a régi. és mondj köszönetet értük. amennyit a következő huszonöt évben fejlődnek a közlekedési módszerek! GYAKORLAT: Figyelj oda arra. autó­ val és sugárhajtású repülőgéppel. Utazás 2032 után val közlekedett. Sok lélekben él a vágy a látóköre bővítésére a világ más részeinek felfe­ dezése által. A nagynéném 1911-ben született. Jó. Például légy tudatában az általad elfogyasztott elektromosságnak. Utazás Az emberek mindig is szerettek utazni. amit elfogyasztasz! Huszonnégy órán keresztül fordíts a szokásosnál is nagyobb figyelmet az általad használt földi erőforrásokra. Ő mesélte.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ENERGIAKÉSZLETEK ÉS UTAZÁS Nukleáris energia Továbbra is építenek majd atomerőműveket. fi­ gyeld meg. másfelől az üzemanyaghiány korlátozni fogja a mozgást. Egyfelől könnyebb lesz utazni. mivel a nemzetközi határok sokkal lazábbak lesznek. mennyi vizet használsz. A komolyabb távolságokat óriási sebességgel. Az emberek képesek lesznek saját minihelikoptereikkel utazni. áldd meg azok mindegyikét. a hajó. Nevetni fognak az ódivatú belső égésű mo­ toron. Megint a vo­ nat. A száz év alatt a lótól az űrrakétáig vezető út jelentéktelennek fog tűnni ahhoz képest. a kerékpár. Élete során utazott kerékpáron. Látta a tévében. repülő és lebegő közlekedési eszközökkel teszik majd meg. A közlekedés gyors formái azonban kevés­ bé lesznek elérhetőek. ha minden velük kapcsolatban álló embert a fényben tartanak. illetve a gyaloglás válik a hely­ változtatás népszerű formájává. és figyeld meg.

amely megtisztította a Földet. hogy az Intergalaktikus Tanács hogyan kezdte ezt jóval korábban tervezni. lehetőséget szelíd átmenetté A BOLYGÓ TERÜLETÉT A TÖRTÉNELEM SORÁN rendszeresen megtisztították a negatív energiától. Az emberek kezdik majd inkább a közös emberi természetet. hogy átmossa New Orleanst.A BOLYGÓ MEGTISZTÍTÁSA 13- FEJEZET bolygó megtisztítása hoz. A nemzetközi határok fellazul­ nak majd. Az Angel Answers (Angyali válaszok) című könyvemben kifejtem. Egy kozmi­ kus meghívást sugároztak az univerzumban mindenütt olyan lelkek számára. hogy is­ mét elfoglalja az ót megillető' helyet az univer­ zumban. Természetesen amint megtestesültek. Ebben az esetben a 2005-ös árvíz figyel­ meztetés volt. ott emberi szemmel ret­ tenetesnek látjuk a pusztítást. 2012 és 2032 között az egész bolygón meg kell tisz­ tulnia minden sötét helynek. és meg­ tanulják megérteni egymást. hogy Isten szemében mindenki egyenlő. amelyet az általunk. ahol a Föld a rabszolgaság fájdalmát. Mindig azok a legtisz­ tább helyek. akik egy megtisztítási és gyó­ gyítási küldetésben akartak megtestesülni a Földön. és átmentek 101 . Megvan az erőnk ah100 A víznek kozmikus tisztító tulajdonságai vannak. De ez mindenki szívét megnyitja majd. A vizet választották arra. amint az emberek együttműködnek. Az előrejelzések szerint körülbelül 300 év múlva újabb jégkorszak fog bekövetkezni. ami­ kor egy adott helyen valami új és magasabb rezgésszá­ mú dolognak kellett kialakulnia. annál kevesebb megtisztításra lesz szükség. akik felismerték a szolgálat és spirituális támogatás nagyszerű lehetősé­ gét. haragját és félel­ mét hordozza. A hívásra t ö b b ezren válaszoltak. A korábban harcban álló országokat részvét tölti majd el szomszédaik iránt. em­ berek által termelt fizikai és érzelmi mérgek hoztak létre. Az indiai-óceáni szökőár szintén jelentős megtisztí­ tás volt. emberek a Földre önmagunkon keresztül. amelyeket hosszú ideig jég és hó fedett. Minél több fényt hozunk mi. Ahol megtisztítás történik. és ekkor a Föld képes megemelni rezgésszámát és felemelkedni. A jelenlegi tudatosság alapján 2017-re a Földanya megkezd majd egy nagyobb méregtelenítési programot a negativitás megszüntetésére. és segítséget ajánlanak fel a nagyobb jó érdekében. hogy minden változtassunk. mint a kulturális különbségeket látni. Arany Atlantisz felemelkedése előtt volt egy jégkor­ szak.

Hasznos megérteni a spirituális nézőpontot. A világ minden táján a tömegek szívből jövő imái. akiknek lelki szerződésük van arra. áradásokat. légy a hogy a megfelelő megtisztuláskor? helyen Metatron arkangyal. karmát fi­ zettek vissza vagy lehetőséget kaptak a bátorság. december 26-án. És miközben a Föld átmegy a gyógyulást kísé­ rő válságon. A Földanya földrengéseket. amelyeket a traumákra válaszul mondanak. az előre meghatározott idő­ p o n t b a n összegyűltek a konkrét helyeken. hogy energiamezőjükbe felszívják a bujaság. negativitását. és több mil­ lió angyal várta. hogy ráirá­ nyítsa a figyelmet azokra a rendszerekre. Még egy járványt is használhat a tisztításra. az együttműködés. állandóan imádkoznunk kell a bolygóért. Azzal is segítheted a bolygó gyó­ gyulását. hogy a Forrás energiája rajtuk keresztül a Földre áradjon. amelyeket meg kell változtatni. vul­ kánokat. valamint a terület félelmének egy részét. Az előre jelzett helyeken fognak bekövetkezni. de ez nem csökkenti az átélt gyászt és veszteséget.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK A BOLYGÓ MEGTISZTÍTÁSA az emlékezetvesztés fátylán. tanultak. az állatok birodalmáért és m i n d e n itt élő emberért. A meg­ tisztulás világméretű lesz. Ha elegendően felébresztették a tizenkét csakrájukat. hogy nagy ö r ö m m e l és boldogsággal üdvözölje őket otthon. a leghatalmasabb angyal vállalta a feladatot. hogy átkelje­ nek a fénybe. Csak azok haltak meg a „katasztrófá­ ban". akik ebbe lelki szinten beleegyeztek. hogy átalakítsák azt. A régi hamvaiból egy új létezésmód fog felemel­ kedni arany főnixmadárként. hogy biztosítsa. de sok váratlan helyszínen is előfordulhatnak. mindenki az előre megsza­ bott helyén legyen a változások alatt. empátiával és a segítés vágyával nyitotta meg a szívét. különösen 2017 és 2022 között. vigasztalást és közbenjárást vonnak maguk után az isteni birodal­ makból. 102 A természeti katasztrófák előfordulása várhatóan folytatódni és erősödni fog. és magukkal vitték a méreganyagokat. 103 . Mint minden nagyobb katasztrófánál. elfelejtették céljukat. magukkal viszik a negativitást a maga­ sabb birodalmakba. de 2004. segítséget. Azok. Minden egyes ember spirituális juta­ lomban részesült. ahol a beteg emberek felveszik a betegség energiáját. hurrikánokat és más időjárásbeli viszontagsá­ gokat fog használni a megtisztításra és arra. a gondoskodás és még száz más magasabb szintű tulajdonság fejlesztésére. szeretettel. akiknek felfordult az élete. megélhetésüket vagy o t t h o n u k a t . a szegénységtudat stb. az eseménye­ ket figyelő világ részvéttel. tüzeket. Ezek a kü­ lönleges lelkek beleegyeztek. Azok. az ön­ zetlenség. akkor kevesebb megtisztításra lesz szükség a természet erői által. a hatalmi harcok. ha az elementálokkal dolgozol. Hogyan biztosítsd. amelyet a Föld hordozott. a természetért. a kapzsiság. amikor elveszítették szeretteiket. És azon a napon a szökőár mindezeket az embereket együtt elvitte a fénybe.

és ez árvizeket eredményez majd. A to­ vábbiakban is lesznek. és a helyzet drámaibbá válik. ak­ kor 2022-re ezeknek a területeknek a legnagyobb része víz alá kerül. lakóhelynek alkalmatlan területek alakul­ nak ki . akkor Európá­ ban nagy árvizek várhatók. Az időjárás itt szélsőségesebb lesz. és 2012 után ez még feltűnőbb lesz. Azonban olyan területek is sebezhetők lesz­ nek. 106 Az indiai kontinensen mindig is voltak árvizek. mint máshol. Európa Ha a jelenlegi tudatosság szintje marad. Ha­ csak az ott élő emberek nem tesznek céltudatos erőfe­ szítéseket frekvenciájuk megemelésére. ahol már most is nagy az esély erre. 2022 után a katasztrófák megszűnnek majd. akár a legváratlanabb helyszíneken is. Kollektíven van erőnk az előrejelzések megváltoztatásához. Afrikában is várható és váratlan árvi­ zek. Ha elég ember hozza be a fényt. Hatalmas. 107 . Ausztrália Ausztrália különös. vulkánkitörések. hogy gyó­ gyító fényt hozzanak önmagukon keresztül a világba. és egyéb dolgok . és több földrengés és árvíz vár­ ható. amelyeket sosem öntött el a víz. egymás mellett elhelyezkedő terüle­ tei sokkal forróbbá válnak.is előfordulhatnak. többnyire az alacsonyan fek­ vő területeken. amint a megtisz­ tulás folytatódik. Afrika Mint Európában. de 2027 után ez megválto­ zik majd.kü­ lönösen vulkánkitörések . és nyugalom lesz. 2017 és 2022 között az előrejelzések szerint az időjárás világszerte labilis lesz. hideg területe­ ken. Oroszország Rengeteg hó fog elolvadni a hatalmas. Ráadásul szélviharok.több mint jelenleg. és arra. szélviharok és erdőtüzek lesznek. de lesznek elárasztott részek is. h u r r i k á n o k és a korábban tapasztaltaknál súlyosabb erdőtüzek kialakulására is van esély. Az indiai kontinens AZ IDŐJÁRÁSI MINTÁK A VILÁG MINDEN TÁJÁN megváltoznak. együtt képesek vagyunk szellővé változtatni egy hur­ rikánt.VILÁGMÉRETŰ IDŐJÁRÁSI VÁLTOZÁSOK 14- FEJEZET Világméretű időjárási változások Földrengések szintén lesznek.

és azt vizualizáltad. akár­ csak a világ más. Végezd akkor. A következő jégkorszak Körülbelül 300 év múlva újabb jégkorszak köszönt a bolygóra annak érdekében. hogy megnyissa a vezetőket a részvét és a megértés előtt. amelyből eső hullik a kiszáradt mezőkre és kertekre. Pólusváltás Nem várható a következő 100 évben. hogy meggyógyítsa a Földet. hacsak nem fejlődik elegendő ember ahhoz. háború tépázta területein. amellyel mindannyian rendelkezünk. hogy kialakul egy fekete fel­ hő. hogy kialakul egy felhő. amelyen segíteni akarsz. amelyiket fe­ szültnek érzel. vagy azt. Végezheted a gyakorlatot bent vagy kint. majd kisüt a nap? Vagy feszülten arra koncentráltál. hogy elő­ bukkan a kék ég. hogy segíts az árvíz sújtotta területek felszárításában. és a nap sisteregve fel­ szárítja az árvizet. Irakban különösen nagy pusztításra lehet számí­ tani. hogy előbukkan a kék ég. Ülj nyugodtan. hogy öntözze a gabonájukat. hasz­ nos lesz. 2. Ezek az elme hatalmát jelzik. és koncentrálj. ha aszályról hallasz a Föld valamely szegletében. vagy végezd azért. csak lazítsd el a tested. esős napon kint üldögéltél. Irak és Irán GYAKORLAT: Időjárás-vizualizáció Előfordult már veled valaha. Kína és Japán Mindkét ország földrengések és árvizek általi megtisz­ tulásra számíthat. 109 Ezekben az országokban sok tisztítást kell végezni. Amikor végeztél.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK VILÁGMÉRETŰ IDOIARASI VÁLTOZÁSOK Izrael. ahol az emberek kétség­ beesetten várják az esőt. ha az emberek a legfőbb jó érdekében cselekednek. Aztán a lehető legintenzívebben és legtisztábban kép­ zeld el. hogy egy unalmas. 6. Gondolj egy olyan területre. amiért létrehozták ezt minden ember legfőbb javára. Ez segíteni fog. Képzeld el. és a fényben tartsa az országot. felhős. hogy egy lágy. 3. Földrengé­ sek fognak bekövetkezni. Nyisd ki a szemed. Lélegezd be a levegőt bármely olyan testrészedbe. hogy magasabb szintre jut­ tassa azt a megtisztítás által. 1. 108 . Amint az időjárás mindenütt szélsőségesebbé válik. 5. 4. En­ nek elvégzésével kegyelmi cselekedetet ajánlasz fel. fehér-ibolya fény tölti be az el­ médet. mondj köszönetet az angyaloknak. és elered belőle az eső? És így is történt. a m i n t a Földanya elengedi a kegyetlenség és embertelenség energiáját. és lazítsd el az egész testedet.

Mindig úgy éreztem. aki bőséget. Amint több ember lesz megvilágosodott. A 2008-as földrengés lehetővé tette számuk­ ra. Ez a kő ősi bölcsessé­ get hordoz. Afganisztán a bolygó harmadikszem-csakrája. A hágó híres volt szépségéről. és a harmadik szemmel áll kapcsolatban. a Pa­ kisztánt és Afganisztánt összekötő úthoz. mert Pakisztánban születtem. akkor az apámmal és egy barátjukkal úgy döntöttek. Ez a kínai emberek szívét is kollektíven megnyitotta a gyászoló családok irányában. engem összepréselve. Afganisztán szikláiban sok más kristály és drágakő is lerakódott. a helyi törzsek sötétedés után mindenkit megölnek. erősen kötődöm Afganisztánhoz! Kína 2032-re Kína várhatóan mélyreható változáson megy keresztül. amelynek 111 Afganisztán 2012-re a nyugati csapatok kivonulnak Afganisztánból. amely a megvilágosodás m i n d e n t látó szeme. A következő húsz év so­ rán erőteljes átalakulás megy majd végbe. hogy elhozzák a fényt az egész világ számára. ez segíteni fog bölcsessé­ get és békét hozni ennek az országnak. tehát amikor végül felébred. Ha azonban az ország beérkezik valódi lelki energiájába. Van egy személyes történetem Afganisztánról. de már akkor is veszélyes volt ellátogatni oda. egy Aranyváros fog fel­ emelkedni itt. és a benzinpumpa úgy döntött. Afganisztán hegyeiről régóta tudják. gyógyulást és a harmadik szem megtisztítását hozza.ezek Rafael ark­ angyal megszilárdult energiáját jelentik. az bámulatos lesz. A re­ ménytelen helyzetben . hogy jó minő­ ségű lapis lazuli lelőhelyeket rejt. és amikor anyám hat hó­ napos terhes volt velem. hogy éppen szürkületkor áll le.ELŐREJELZÉSEK ÁZSIA SZAMARA 15- FEJEZET Előrejelzések Ázsia számára nagy szerepet fog játszani abban. Ezek tartják fenn az ország frekvenciáját.legalacsonyabb lévén anyámnak kellett a félig nyitott motorháztetőn hasalni. amely végül 110 . Azt mondták. akit a hágón találnak. Sajnos a hegyek túl meredeknek bizonyultak szüleim kis autója számára. Pompás smaragdok is találhatók itt . hogy elmennek egy egynapos kirándulásra a Khyber-hágóhoz. de még mindig nagy problémák lesznek ebben az or­ szágban. hogy segítséget fogadjanak el a világ többi részétől. és egészen hazáig kézzel működtetni a pumpát. 2032-re már a béke irá­ nyába fog haladni.

és egy olyan rendszer váltja fel a hajdanit. Még a legvaskalaposabb szkeptikusok számára is nehéz lesz tagadni a szellemek jelenlétét. Jelenleg számos erős kapu és szent hely nincs akti­ válva. és a hatal­ mas országot fény tölti majd be. Ekkor a Kelet kezdi majd spiri­ tuálisnak látni a Nyugatot. tehát kérdéseket fognak majd felten­ ni. fejlett lelkekként értékelni. és Ja­ pánhoz hasonlóan Kína is újra megérti az összes elementált. hogy egyre inkább össz­ hangban állnak világukkal. A japánok szintén megnyitják majd szívü­ ket. ami inkább együttműködésre készteti az embereket. hogy személyes kapcsolatba lépjen a Forrással. de különösen a kutyákkal. és kez­ dik őket a saját útjukat járó. hogy ők spirituálisak. intuitív. hogy szélesebb uni­ verzumot fogadjanak el. amint a világ egésze összefog a természeti katasztrófák orvoslására. hogy a hatalom és az anyagi gazdagság iránti vágy hajtsa őket. Ismét érezni fogják Kuan-jin istennői hatását. és minden embernek megadja a lehetőséget arra. és a kapuk megnyílnak. Szeretetteljesebb m ó d o n b á n n a k majd minden állattal. ha képesek látni őket és kommunikálni velük. Amint az emberek spirituálisán felébrednek. Húsz éven belül a tábornokok távoznak. nagyobb biztonságban érzik magukat. Japán Kínához hasonlóan Japán is azt hiszi. Sokkal nagyobb szabadságuk lesz a tömegeknek. Ez azt eredményezi majd. A sárkányok ne113 . hogy tisztelni és becsülni fogják majd a lányokat. ezek a helyek újra lángra lobbannak majd. Kumeka „közösségi szeretetnek" nevez. amikor a magasabb energiák megint elárasztják a bolygót. a kreatív. Mivel a keleti és nyugati kultúrák nagyon eltérőek. és kiterjesztik tudatosságukat. valamint osztozzanak és együttmű­ ködjenek egymással. hogy a Nyugat nem spirituális. 2032 után. A húszéves időszak előrehaladtával a világ többi részéhez hasonlóan a Nyugat is traumát fog átél­ ni. a kínaiak azt hiszik. és meg fogja változtatni véleményét. A kínai népesség nagy része elkezd szellemeket és angyalokat látni. Az emberek biztonságban fogják érezni magukat. és a helyi vezetők tisztességesen és a leg112 főbb jó érdekében irányítják majd azokat. akik megtanulják tisztelni az isteni nőiséget. amelyet a vezetőm. Ez megnyitja majd a jobb agyféltekéjüket. készen állnak majd. Az ország szintjén az élet­ tel kapcsolatos egész gondolkodásmódjuk átalakul majd. és megnyitja a transzcendens csakrákat. a kí­ nai nép megnyílik a valódi bölcsesség előtt. míg a Nyu­ gat nem az. A rajtuk keresztül érkező fény megérinti a tömegek szívét. különösen a sárkányokat. amint az országot több természeti katasztrófa sújtja.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK ÁZSIA SZAMARA nagy részét a tragédiák ösztönzik. Japánnak. és jobban bíznak. Minden közösség autonóm lesz. hogy kiálljanak a jogaikért. Amint az emberek úgy érzik. közlékeny és spirituális oldalukat. mintsem arra. Ez óriási hatással lesz az ország egészére. Kínának és a Kelet nagy részének erős kapcsolata van a sárkány-energiával.

India és népe ismét fénnyel fog ragyogni. Az elmúlt húsz évben sok Szíriuszról származó lélek testesült meg Indiában. De az egész országnak meg kell tisztulnia. hogy előrevigyék a világot. Van egy hatalmas kapu Agrában. Keress egy helyet. de az emberek többé nem akarják Tibetet a rabságukban tar­ tani. erős hatással lesz a nép tudatosságára. Amikor ismét meglelik spirituális kapcsolatukat. Amikor India megtalálja lelkét. a kasztrendszer szertefoszlik. és megnyíljanak a magasabb spirituális dimenziók előtt. és 2032-re az ország a béke felé halad majd. a Japánban élő emberek ismét kapcsolatba kerülnek a sárkány-elementálokkal. A 1 l-es szám­ mal rezonál. újból bőséget fognak bevonzani. az Pakisztánra is ha­ tással lesz. E tudósok közül sokan utazó taní­ tók lesznek. Rengeteg technológiai tudást hoztak magukkal. éppen úgy. India Itt lassúnak jósolják a haladást. Tibet 2022-re Tibet szabad lesz. hogy terjesszék a fényt. akik nagymértékben segíthetnek nekünk. egyre inkább hozzá­ férnek a magasabb tudományos információkhoz. amikor az utazás nehezebb lesz. Erre épült a Tádzs Mahal. Nagyon szeretem ezt a területet és az itt lakó népet. ha nyitottak vagyunk irányukban. Kína a lehető leghosszabb ideig ragaszkodni fog hozzá. Amint változások történnek a világukban. a Himaláján születtem. 115 . Készen állnak majd arra. hogy felülemel­ kedjenek a problémáikon. és ez segíteni fog nekik. de a következő húsz év­ ben béke lesz. viszont a tibetiek többé nem akarják a fényt a saját országuk­ ban tartani. amely az új energia behozását jelenti egy 114 magasabb szintű újrakezdéshez.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK ÁZSIA SZÁMÁRA gyedik dimenziós elementálok. és emiatt népe fizikailag és anyagilag elszegényedett. Amint az or­ szág frekvenciája lassan emelkedik. mint régen. Pakisztán Pakisztánban. Jelenleg India elveszítette a lelkét. GYAKORLAT: Fény küldése egy ország vagy terület számára Ezt bármely országgal kapcsolatban elvégezheted: 1. A megbocsátáson és a spirituális gyakorlato­ kon keresztül megtisztítják a Földet az általuk megta­ pasztalt zsarnokság sötétségétől. Amikor ez 2012-ben megnyílik. ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz. és független Kínától. Ekkor tisztelni fogják a nő­ ket. Ez a bolygó lélekcsillag-csakrája. akik segítenek az új megértés terjesztésében egy olyan időszakban. mert túl sok hataloméhes ember él itt. 2032-re Tibet ismét világítótorony lesz. és elméjük nyitott a dolgok megalko­ tásának új és emelkedettebb módjai iránt. Ugyanakkor Kuan-jin isten­ női hatása védi majd a népet.

Fújd el a gyertyát. FEJEZET Előrejelzések számára Afrika AFRIKÁBAN SOK SÖTÉT ENERGIA van. 3. és tudd. Gonosz szándék vezérelte hatalmi harco­ kat robbantottak ki. mivel azok hordozták az akkori afrikaiak energiáját. akik kapcsolatban álltak a világ e részével . hogy az állampolgárai sokat nevessenek. A benne lévő kristályokat maga a Föld programozta be a sötét energiával. A talaj. Ez rejlik az erőszak mögött Afrikában. legyenek boldogok. Gyógyító kristályokat vagy gon­ dolatokat szintén irányíthatunk erre a kontinensre a vi­ lág más részeiből. Ez a tiszta lemúriaiakra is hatással volt. és töltsék meg a területet szeretettel és fénnyel. 4.és visszavonultak. és ez a negatív energia bekerült a földbe.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK 2. nagy vál­ tozások történhetnek. Kérd. 5. akik a boszorkányság egy változatát gyakorolták. A konti­ nens északkeleti részén ezt az energiát maga a talaj mé­ lye hordozza. hogy menjenek oda. hogy segítsenek az ott élő népnek. szabadok és gazdagok. hiszen számítani lehet valamilyen büntetésre. hogy megtisztítsák a sötét kristályokat Afrikában. 117 116 . Gyújts gyertyát. 16. a sziklák és a kristályok a boszorkány­ ságtól való félelmet hordozzák. A változástól való féle­ lem is jelen van. hogy az angyalok elviszik az energiát. A lemúriai gyógyító kristá­ lyok újraprogramozásával és arra irányításával. Lemúria idején ezeken a területeken vol­ tak olyan afrikaiak. A gyógyulás és megtisztítás most Afrika belsejéből kiindulva következhet be. és ajánld fel a választott ország legfőbb javára. Kérd a szeretet angyalait.

az afrikaiak érettséget és bölcsességet fognak m u t a t n i . és Ra ezt is Atlantiszból hozta Egyiptomba. mint a kozmikus kapuk. és hatalmas fényt hoz Egyiptomba. és segítséget sem tudnak kérni más bolygókról. és meg fogják bocsátani az évszázadok során ellenük elkövetett sok gonoszságot. hogy a valódi hatalom az önbecsülésből és abból a képességből ered. Élő példái lesznek annak. és őrködik fölötte. A nagy-zimbabwei hatalmas. a férfiak és a nők is felelősséget vállal­ nak majd életmódjukért. közülük ke­ rültek ki a fáraók. A Tábla-hegység kapuja szintén teljesen megnyílik majd. 2012-vel kezdődően a szorongás megszűnik. és a jövőben őszinte. de csak hozzávetőleg 2027 után. nemes szívük van. amelyek segítenek összhangban tartani a Földet a csillagokkal. Amint a tömegek megtalálják a saját önbecsülésüket és önérzetüket. ők alapozták meg az egyiptomi kultúrát. amely lehetővé teszi Afrika számára. de nem fogják behozni a Krisztus-tudatot. Az általános rezgésszám emelkedni fog. és lehetővé teszik a felsőbb lények belépését. Ezek a csodálatos kapuk tiszta energiát fognak behoz­ ni. a kommunikáció boly­ gójával áll kapcsolatban. Amint a tudatosság emelkedik. Amint a kapuk meg­ nyílnak és újból aktiválódnak. hogy teljesen 118 önellátó legyen. hogy utat mutassanak. Ez gyógyulást eredményez. és a megvilágosodás és a felemelkedés felé haladnak majd. A Szfinx energiája mindig is a Földön volt. hogy elfoglalja igazi helyét a világban. és működni kezd. ami jelentősen befolyásolja az országot. és jelenleg sok félelmet hordoz magában a világ számára. hogy felhatalmazhatunk másokat. magas frekvenciájú emberek fognak kiállni. akik Afrikában telepedtek le és teremtettek otthont. kozmikus számitógépek. Ezek bámulatos. A Mars­ sal áll kapcsolatban. Emellett elfogadják majd mindazokat a más kultúrákból származó embereket is. kétirányú interdimenzionális kapu felébred majd. Mivel Dél-Afrika a Merkúrral. Ra törzse magával hozta a piramisok tervét.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐRE)ELZÉSEK AFRIKA SZÁMÁRA A lemúriai gyógyító kristályokat is el kell vinni Egyiptomba. Az afrikai embereknek hatalmas. Mérhe­ tetlen fényt fog behozni. és hatása képessé teszi Afrikát arra. védelmezi bolygónkat. A Szfinx szobrát en­ nek az energiának a jelképezésére alkották meg. ő hordozza a felemelkedési energiát a bolygó számára. valamint egy ötödik dimenziós szinten tartal119 . Af­ rika kivirul. és véget vet az AIDS-nek. a béke és bőség földjévé válik. A legfontosabb. hogy egész Dél-Afrika a bolygó solarplexus-csakráját jelenti. Atlantisz bukásakor Ra Egyiptomba vezette törzsét. Az éhség a múlt szörnyűségévé válik. és fel lehet állítani egy fényhálózatot. miközben automatikusan maga­ sabb energiákat vonzanak ö n m a g u k o n keresztül. és visszatér az ősi bölcsesség. ez az ország hozzájárul majd az arany igazság elterjesztéséhez. Egyip­ t o m b a n van. A korrupció a múlté lesz. Egyiptom Metatron arkangyal menedékhelye Luxorban.

az egész te­ rület tisztábbnak és békésebbnek tűnik majd. 2. ami­ kor is a népesség tömegesen megnyílik majd. a szándékod fontosabb. Légy tisztában azzal. Ráadásul a Szfinxnél lévő irdatlan kapu is megnyílik majd. hogy elfoglalja az őt megillető helyet az univerzumban. Ezt közzéteszik majd. Emellett arra is képessé teszi majd a Földet. miköz­ ben a szívedből szeretetet küldesz a kontinensre. valamint a Közel-Kelet fényének emelésében. hogy a magasabb fény a pirami­ sokhoz áramoljon. Rajzold le Afrikát. és se120 gíteni fognak Afrika. és energiarendszerükön keresztül lehozzák a Forrás fé­ nyét a Földre. A gyógyításhoz rajzold körül a térképedet kékkel. 2012-ben óriási változás várható Egyiptomban. Amint az emberek megnyitják tizenkét csakrájukat. Rajzolj egy vonalat . és bezúdul az univerzum­ ba. ami komoly hatással lesz a Közel-Keletre és Af­ rikára. hogy a Föld felkészülhessen a felemel­ kedésre. akik nem t u d n a k átkelni. és véglegesen megtisztítja a földben hordozott félelmet. energetizálni fogják az erővonalakat. 2012-ben a Nílus eddig még soha nem látott m ó d o n kiárad. és nagy kihívást jelent. és azokat is energetizálja. hogy koncentrációd és energiád megváltoztatta a dolgokat. végül pedig az egész világot megsegíti. 3. E lelkek között vannak. akár a fáraók kora óta. amelyek jó része tartalmazza a megrekedt lel­ kek orbjait. hogy a rajzod pontos le­ gyen. Ezután színezd a térkép többi részét rózsaszínre.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK AFRIKA SZAMARA mázza az Akasa-krónikát. ha elég ember emelte meg a frekvenciáját ahhoz. GYAKORLAT: Gyógyítás küldése Afrika számára 1. akik m á r hosszú ideje kószálnak Egyiptom­ ban. ami segíti.a lap tetejétől az aljáig -. amely az arany bölcsességet jelképezi. 5. de végül ezek a lel­ kek szélesebb spirituális nézőpontot vesznek fel. 4. Amint ezek a lelkek elérik a fényt. Nem kell. 121 . Tehát Egyiptom nagyon fontos bolygónk jövője szem­ pontjából. és eddig visszatartották az országot. A fény át­ áramlik majd a piramisokon. Ez némi zavart okoz. Ez pedig lehetővé teszi. Sok Egyiptomban készült fényképet küldtek nekünk. hogy méltó legyen rá.

el­ nöke. Banffban. az Antarktiszhoz hasonlóan. Mivel itt kevés a karma. Emiatt eltávolodtak és elszige­ telődtek a világ többi részétől. továbbá a rengeteg h a r m a d i k dimenziós. amely viszont egy féreglyukkal áll kapcsolatban. Ez világméretű izgalmi hullámot okozott. az országot a jég és a hó m á r megtisztította a hosszú idő alatt. dogmatikus lélek a Biblia-övezetben. hogy bemutathassák az ötö­ dik dimenziós világ tervét. és sok öregebb lélek testesül meg. KANADA ÉS AZ USA SZÁMÁRA 17- FEJEZET Kanada Mihály arkangyal menedékhelye a Louise-tónál van. Mivel ez egy magas frekvenciájú terület. akik Arany Atlantiszból származnak. Az Északi-sarkvidék a bolygó csillagkapu-csakrája. hosszú ideig hó és jég borította. Ráadásul amint beérkezik a fény. Obama egy jó szán­ dékú ember. ami a Földet a felemelkedés útjára lökte. és ezáltal megtisztult. Az Amerikai Egyesült Államok Előrejelzések az Északi-sarkvidék. Az eljövendő változások és megtisztulás során megtanulnak majd segítséget kérni. akik ide vándorolnak majd. amikor az Északi-sarkvidék nagy kapuja 2012-ben megnyílik. a Plejádokban lévő energianyalábhoz kötődik. aki ösztönzi a nemzetközi béke érdekében tett lépéseket. valamint ellenállás a progresszív vál­ tozással szemben. fejlett em­ bereket fog vonzani. beleértve a Krisztus-energiát is. ami segíti majd szomszédját. és ekkor az ország fénye valóban ragyogni fog. és egy. Itt viszonylag könnyű lesz az átmeneti időszak. mi­ szerint ők különlegesek. hogy fel­ emelkedhessen. amivel sok erőt. Kanada és az USA számára Az Északi-sarkvidék Ezt a területet. Az amerikai psziché mélyén van egy hiedelem. és ab­ ból a különleges korszakból hordozzák törzsük böl­ csességét. Ennek egyik példája a fegyverlobbi. hogy az egész világra hatás­ sal lesz. A kapu olyan hatalmas.ELŐREJELZÉSEK AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉK. mielőtt belépnének egy magasabb tudatosságba. Itt élnek az inuitok. ami lelkileg és spiri123 122 . Azonban az USA-ban óriási ledolgozásra váró karma van. amely eléri a Forrást. és ő hordozta Kanada energiáját. 2008 novemberében Barack Obama lett az USA 44. ami­ kor végül lakhatóvá válik. bátorságot és védelmet nyújtott az ország la­ kóinak. Itt fog beáradni a legfelsőbb és legtisz­ tább fény. Amerikát is.

hogy emeljék a tudatosságukat. mivel régóta dédel­ getett hiedelmeik semmisülnek meg. nem csak Amerikát. ahol mindenki békében. Képzeld el. Vizualizáld azt az embert. 125 . hogy kapcsolatban áll a Krisz­ tus-fénnyel. 2. 6. És tartsd észben. aki éppen betölti ezt a hivatalt. 4. ez a vizualizáció az egész világot segíteni fogja. gondoskodó. amint azt az arany energiát Barack Obamára vagy bár­ mely jövendő elnökre árasztja. 5. akik nagyon megrendülnek majd. Az USA végül egy nyílt.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉK. hogy elvégzed ezt a vizualizációt. GYAKORLAT: Gyógyítás küldése az USA számára 1. hogy segítsenek. hogy a fény az elnök koronacsakráján keresz­ tül lesugárzik a szívébe. Kérd az egyszarvúakat. Lesznek. Továbbá. az emberek szelle­ meket és angyalokat kezdenek majd látni. és ajánld fel az Egyesült Államok elnöke számára. és nyisd ki a szemed. és vallásos országból spirituális ország­ gá válnak. amint megtisztítja a Fehér Házat. aki a Krisztus-fényt hordozza. Emiatt kérdése­ ket tesznek fel. Barack O b a m a megválasztása az első lépés egy olyan világ felé. hatással lesz rájuk az ottani tiszta energia. és ez ké­ pessé teszi őket arra. és a szarvukból fényt árasztanak rá. hogy mivel az USA olyan nagy és erős. Adj hálát az arkangyaloknak segítségükért. Vizualizáld Gábriel arkangyalt. ötödik dimenziós nemzetté fejlődik. Segíthetsz azzal. KANADA ES AZ USA SZAMARA tuálisan nagy tömegeket ébreszt fel. amint körülveszik őt. Gyújts gyertyát. h a r m ó n i á b a n és együttműködésben él. 124 3. és más m ó d o k o n tisztulnak meg) a kontinens magasabb részeire költöz­ nek. és képzeld el. amint sokan spontán m ó d o n a sebezhető területekről (amelyeket árvíz önt el. és lásd. Vizualizáld Maitreja urat.

interdimenzionális kapujának egyikét. hogy fényt és védelmet küldjenek ehhez a kapuhoz. A papok azt gondolták. és minden országa virulni fog. 126 A nagy kapu magában rejti a bolygó négy. hogy felébresszenek bennünket. Ez férfienergia volt. és megteremtik a gabonaköröket és azok szimbólumait. hogy segítsen ne­ künk és védelmezzen bennünket. védve hagyták el. Az elementálok a támogatás és bátorítás tele­ patikus üzeneteit küldik innen elementáltársaiknak és a fák hálózatának. A területet borító fák az itt tartott energiát szintén a le­ hető legmagasabban tartják. és Sandalphon arkangyal tartja menedékhelyén. a mágikus kristálybarlangokban. az Andok hegyei tiszta energiaövezetet jelentenek. ahol átalakult női energiagömbbé. Ezért a sötétség be tudott lépni a bolygóra. ahol Sanat Kumara tartotta azt menedékhelyén. Ezt az energiát felszabadítják majd. amikor megtalálta. amikor fel­ emelkedtek. a Góbi-si­ vatagban. Peru végül a fény és részvét országa lesz. A fényküldöttek hatalmas erő­ feszítéseket tettek. Az Egye­ sült Államok ezért ellenkezett velük olyan erősen. Peru Egész Peru egy kapu. mert ősi bölcsességet hor­ doznak. Ashtar parancsnok ezt a kaput használja űrhajóival a Föld elérésére annak érdekében. kétirányú. Ekkor Dél-Amerika virágozni fog. Noha Lima nagyon sötét. A földben sok bölcsesség is rejlik. Ez mind megtisztulhat majd. Machu Picchut. a földben pedig félelmet. és meg kell majd tisztítani. Dél-Amerika a boldogság és bőség földje lesz. az Dél-Amerikát és az egész világot gazdagítani fogja. hogy felszabadítsa és sugározza az inka bölcsességet. de a felfedező Bingham az összes védő tár­ gyat elrabolta. amelyet Thoth hozott ide Atlantisz bukásakor. amikor a bolygó kundalínije 2012ben felemelkedik. Guatemalában. FEJEZET Előrejelzések Dél-Amerika számára AZ ATLANTISZI KOR VÉGÉN a bolygó kundalínijét vagy spirituális életerejét a Himalájába vitték.ELŐREJELZÉSEK DÉL-AMERIKA SZÁMÁRA 18. Jelenleg a maja bölcsességnek csupán egy töredéké­ hez férünk hozzá. A kommunikáció angyalai szintén itt haladnak át. A helyi kapuk kez127 . Mexikó Mexikó népe kollektív tudatában a sértettség érzését és bűntudatot hordoz. Amikor ismét az egész elérhető lesz mindenki számára. amely 2012-ben fog megnyílni. és a kapu most tisztul. a gyönyörű Atatlan-tónál. Ezt az energiát most átvitték Dél-Amerikába.

és játssz lágy zenét. kéz a kézben az angyalokkal. hogy az emberek a területen mindenütt örömtől ragyogva táncolnak. A hatalmas föld­ tömeg kisebb közösségekre válik szét. FEJEZET Előrejelzések Mongólia és Oroszország számára Gyógyítás GYAKORLAT: küldése Dél-Amerika számára 1. ahol nem fognak meg­ zavarni. Mondj köszönetet az angyaloknak. amint a virágok a kontinens minden részén kinyílnak. a spirituális öröm és az angyali kapcsolatok előtt. Ráadásul. 6. Lelki szemeid előtt képzeld el Dél-Amerikát. 5.zárva van a Nyugattól való félelem miatt.különösen a politi­ kusoké . és ez 2032-re meg is törté­ nik. amelyek belső harmóniában és békében élnek majd szomszédaikkal. Lásd. és önmaguk is megnyílnak. Tudd. Ha lehetséges. A beérkező új energia lelkileg sok embert megnyit majd. JELENLEG AZ EMBEREK SZÍVE . hatással vannak az emberekre. hogy amint a virágok kinyílását és az emberek tán­ cát látod az angyalokkal. Végül 129 128 . 2. Vizualizáld.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK denek felébredni. gyújts gyertyát. 3. és fényt árasztanak. és ősi bölcsességet fednek fel. a boldogság. és így magas frekvenciájú idegeneket fog vonzani. hogy segítsék honfi­ társaikat. Néhány nagyobb kapu. akik keményen fognak dolgozni. amikor megnyílnak Sedona. Mint más országokban. 4. a föld tiszta lesz. Arizona és Hawaii kapui. Amikor a hó elolvad. és ezzel együtt bőségtudatossága is növekedésnek indul. hogy másként lássák a dolgokat. amint bim­ bózó virágszőnyeg borítja. Vissza kell hozniuk a fényt. hogy segítséget kapjanak másoktól. Ülj nyugodtan egy olyan helyen. majd nyisd ki a sze­ med. 7. hogy ötödik dimenziós közösségeket alkossanak. Ez hatalmas spirituális ébredést hoz az emberek számára. amelyek pilla­ natnyilag alszanak. ez jelképesen téged is megnyit a szeretet. 19. 2032-re ez pompás hely lesz. 2012-ben vagy nem sokkal utána mind megnyílik majd. ez mély hatással lesz a mexikóiak és szomszédaik tudatosságára is. így sze­ rencsét vonzanak majd az országukba. A tömegek bizalma. ha elég ember ajánlja fel az imáit. a kiterjedt árvizek itt is a legemelkedettebbet hozzák majd ki az emberekből. és ez ismét re­ ményt ad nekik.

Képzeld el. Amint a bolygó frekvenciája emelkedik. hanem kellemessé és gyönyörűvé válnak majd. Küldd a szeretetet az ország bármely része számára. Előrejelzések Ausztrália és a Csendes-óceáni szigetek számára Ez az egyik olyan terület. Annak ellenére. hogyan hozza elő a víz elemét. Hunyd le a szemed. hogy „felfedezzék" az időjárás be­ folyásolásának és az esőcsinálásnak a titkát. 6. Ausztrália Ausztráliában szélsőséges időjárási körülmények for­ dulnak majd elő az á t m e n e t során. 8. és Ausztrália a felismerhetetlenségig megváltozik. amikor a terület nagyobb része lakhatatlanná válik. Amint a világ megtanulja. hogy ez a fehér.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK aranyvárosok fognak felemelkedni. mintha hó szállna a te­ rületre. FEJEZET GYAKORLAT: Gyógyítás küldése Mongólia és Oroszország számára 1. erős igény mutatkozik az újra­ erdősítés iránt. megtisztító hó olyan földre hullik. ahol korábban még sosem láttak havat. tüzek és példátlan hőhullámok okoznak majd problémát a meg­ tisztulás időszakában. és lazulj el azáltal. Nyisd meg a szívedet. 7. Hívd Gábrielt. ahol szükség van rá. Ülj nyugodtan egy olyan helyen. Mondj köszönetet Gábriel arkangyalnak. és képes biztosítani azt ott. ahogyan az angol telepesek a benn- 130 131 . hogy árad belőle a szeretet. ahol nem zavarhatnak. és a t u d ó ­ soknak megengedik. amely szimpatikus számodra. Árvizek. amelyre koncentrálsz. amelyre a leginkább hatással voltak a lemúriaiak a bolygón töltött idejük során. amint megtisztítja a helyet. 5. hogy segített neked megtisztítani az országot. 4. 2. és meg­ tisztítja és kivilágítja azt. 3. Vizualizálj tiszta. 20. hogy a légzésedre koncentrálsz. az Atlantisz előtti időkben. és érezd a jelenlétét. és az emberek megint nevetnek majd. Ez Gábriel arkangyal ener­ giája. fehér cseppeket. Ausztrália bizonyos részei nem csak lakhatóvá. amíg azt érzed.

ott a földet meg kell majd tisztí­ tani. Ez a terület lesz a legfőbb fogadó kapu az ebbe az univerzumba érke­ ző űrhajók és lények számára. az ország virágozni fog. különö­ sen a megtisztítás után. Ráadásul. és meg akarják gyógyí­ tani azt. ami pozitív energiát halmozott fel. az óriási hatással lesz Ausztráliára. lenyűgözve láttam nem csak a korongszerű kis űrhajókat. ők voltak a maorik ősei.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELÓREIELZÉSEK AUSZTRÁLIA ÉS A C S E N D E S . amelyben Új-Zéland részesül. Az Uluru egy hatalmas. a Csendes-óceáni szigetekre. amelyet Hera főpapnő vezetett. Csak egy pillanatra láttam. és az embe­ rek egyre inkább kezdenek együttműködni a legfőbb jó érdekében. ovális alakú hajó. és példát mutat a világ számára. Új-Zéland Új-Zéland energiája viszonylag érintetlen. ahogyan az őslakosok évszázadokon át tisztelték a földet. valamint páratlan földművelési ismereteket. amelyek 2012 után visszatérnek az emberek tudatosságába. Misztikus és sámáni tudást hoztak magukkal. ami hatalmas hasznot hoz számára. Ezt olyan telepatikus képességek és fejlett számítógépes tudás által teszik. Az ötödik dimenziós alapelveknek megfelelően szabadon megosztják az öszszes tudást a világ minden táján. Az ausztrálok be fogják m u t a t n i a földön kívüliek által ajándékozott technológiát. és ez hordozza Ausztrália energiáját.Ó C E Á N I SZIGETEK SZÁMÁRA szülött őslakosokkal bántak. amit jelenleg elképzelhetetlennek tartanánk. Számomra olyannak t ű n t . ebben az országban nincs túl sok karma. ö r ö m m e l fogadják majd a más bolygókról származó fénylények jelenlétét és az általuk hozott segítséget. Más bolygókról vagy univerzumokból sok csillaggyerek fog itt megtestesülni. Amint több ember válik látóvá. akik sokkal jobb kap­ csolatban állnak majd a földdel. amely 2012 után hamarosan felébred. Roquiel menedékhelye az Uluru fölött van. Emellett az éghajlatnak köszönhetően sok ember in­ kább a sportra és a természetben való életre koncent­ rált. különösen Ashtar parancsnok űrhajóié. amikor a Hawaiin lévő kapu felébred. Uluru Az egyetemes angyal. majd Új-Zélandra költözött. Ez részben annak köszönhető. akik megér­ tik az intergalaktikus utazás és kommunikáció fontos­ ságát. hogy ez az ország máris a fény űrhajóinak belépő kapu­ ja. interdimenzionális kapu. 133 . mint a pénz és a hatalom m o h ó felhalmozására. amit meg kellene tisztítani. fényárban úszó abla­ kokkal. de sosem fogom el­ felejteni. hanem egy ha­ talmas anyahajót is. A pluszsegítség következtében. Megnöveli a frekvenciát. mint egy gigantikus. tudatában lesznek. amely Lemúria Nagy Kristályát tartalmazza. és segítik őket a jövőben. és 132 szelídebbé teszi az embereket. Ahol az utóbbit tették. Amíg Új-Zélandon nyaraltam. Atlantisz bukásakor a tizenkét törzs egyike.

és szétterjed a kontinensek fölött. a Csendes-óceán egésze tiszta szeretetet fog sugározni. melegséget és örömteli fogadtatást fejeznek ki. Erőteljes delfinkötő­ dést hoztak magukkal. a Húsvét­ sziget ősi népe a világ köldökének nevezte a szigetet. és emiatt csökkenni fog az AIDS-ben és más. 5. hogy delfinek ezrei viszik ezt az arany fényt a világ minden óceánjába.Ó C E Á N I SZIGETEK SZÁMÁRA A Csendes-óceáni szigetek Fidzsi és Honolulu a bolygó spirituális szakrális és köldökcsakrája. ez fény­ sugarak formájában terjeszti majd a lemúriai bölcses­ séget és gyógyítást szerte a világon. 4. Keress egy helyet. 134 135 . Hawaiin csodálatos az energia. és nyisd ki a szemed. 6. Kérj meg egy delfint. Belőlük lettek a kahunák. mivel a hely Lemúriából és Atlantiszból származó böl­ csességet tartalmaz. Amikor a tengereket megtölti. hogy ússzon oda hozzád. hogy egy másik Csendes-óceáni-sziget. Ezek a szigetek érzékiséget. GYAKORLAT: Delfin-vizualizáció 1.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELÓRFIELZÉSEK AUSZTRÁLIA ÉS A C S E N D E S . Koncentrálj a mindenütt szertefoszló korlátokra. Mivel Lemúria Nagy Kristályát itt tartják. és a sugarak szökőkútként hullanak vissza a Csendes-óceánra. hogy ködfátyolként felemelkedik. amint az emberek örömmel fogadják és megölelik egymást. és tölts né­ hány percet azzal. ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz. 3. hogy hatalmas arany fényoszlopok emelked­ nek fel Hawaiiról és Fidzsiről. 7. hogy átéled szeretetét és bölcsességét. Atlantisz bukásakor Hermész főpap Hawaiira vitte törzsét. amikor kide­ rült. Mondj köszönetet a delfineknek energiájukért. lásd. Amikor a kapu 2012-ben meg­ nyílik Fidzsin. 2032-re közismertté válik a transzcendens szexualitás. nemi úton terjedő betegségekben szenvedők száma. és mindenhová eljuttatja azt. 2. Képzeld el. Az itteni kapu 2012-ben nyílik meg. Gondolj arra. Fantasztikusnak találtam.

aki­ nek Lourdes-ban van a menedékhelye. Az olyan szervezetek. A Fekete-erdő fái sok kozmikus bölcsességet rejte­ nek. Hatását itt még erőteljesebben fogják érezni. A Németország kollektív tudatosságában rejlő bűn­ tudat 2012-re teljesen kitisztul. különösen. hogy itt dolgozik. és ez segíteni fog. amelyek előidézik a régi átalaku­ lását. 137 136 . A Szűzanya egy csodálatos. így váratlan időjárási körülmények következnek majd be. és ezzel annyira megemelték a frekvenciát. hogy a megvilágoso­ dás és felemelkedés irányába vezessék az országot. Ez segített Olaszországot a fényben tartani. FEJEZET Németország Az országot meg kell tisztítani a háborúk sötétségének maradványaitól. mint például a maffia. a leginkább a vá­ rosokra jellemző kapzsiságot és korrupciót sikerült megfékezniük. A vidéken élők megnyitják majd szívüket a városlakók iránt. miközben mégis megőrzi egyediségét. Olaszország és a Vatikán Előrejelzések európa számára Franciaország Mivel Franciaország nagy része vidék. el fog­ nak t ű n n i . hogy támogatókat vagy rettegésben t a r t h a t ó embereket vonzzanak. mert nagyon sok rene­ szánsz szobrász és festő döntött úgy. Az egyszerűbb életstílusú emberek könynyebbnek fogják találni az átmeneti éveket. A 2012-ben megnyíló új kapu Marseilles-nél a ten­ gerben erősen megváltoztatja majd a tömegek tuda­ tosságát. és azért. és gyógyító energia terjed szét erről a területről. akik más helyre költöznek a megtisz­ tulás során. és 2032 után új aranyvárosok emelkednek fel ebben az országban. mivel a rezgésük túlságosan alacsony lesz ahhoz. mert ők m á r önellátók. egyetemes angyal.ELŐREJELZÉSEK EURÓPA SZÁMÁRA 21. amennyire csak tudták. mint a vá­ rosokban élők. Franciaország együtt fog m ű k ö d n i szomszédaival. A második világháború óta több ezer érett és bölcs lé­ lek d ö n t ö t t úgy. Ekkor Németország el­ foglalhatja helyét a megvilágosodás felé vezető út élén. Olaszország sok szépséget rejt. hogy lehorgonyozzák és meg­ őrizzék a fényt Németországban a változások idején. akik érzékennyé válnak az új spirituális meg­ értésre. Sok ötödik dimenziós közösség fog kialakulni itt. hogy itt testesül meg a régi karma csökkentése érdekében.

ami sok hitetlenséget és zűrzavart fog okozni. ez az ország fogja megalapozni a magasabb fényt az új világ számára. A gabonakörök néhány szim­ bóluma más csillagrendszerekből származó jelzés volt. Innen nem messze fekszik Avebury. 139 . és a föld megtisztul. hogy újra betöltsék régi szere­ püket. A földön kívüliek. Itt gabonaköröket helyeztek el. de fel fog ébredni. de amikor az itteni kapuk megnyílnak. és kulcs is. A környező terü­ letek már készülődnek. A spa­ nyol inkvizíció fájdalmát szintén magában rejti még a föld. valamint más egyházak. zűrzavart. és 2032-re ez az or­ szág aktívan együttműködik a más csillagrendszerek­ ből származó fénylényekkel. még akkor is. Erejét megosztotta egy rajta áthaladó út. összeom­ lanak.a bolygó spi­ rituális szívcsakrája -. amelyet meg kell tisztítani. mert energiái nagyon vegyesek. és ismét teljessé válik. az ország megta­ lálja lelke valódi kifejezését. Londonban sok negativitást kell átalakítani. mert a föld már energetizálva volt számukra. az emberek a hegyekbe költöznek. ott megtisztulás várható. amely megnyitotta az emberek tudatosságát. Spanyolország és Andorra Spanyolország hatalmas ország. hogy minden karma szertefoszlik. Ezzel a római katolikus vallás alantasabb aspek­ tusainak szorítása fellazul. amint teljesen megnyílik. még mindig fontos energiát fog rejteni. Fokozatosan felemelkedik majd a valódi spiritualitás és Krisztus üzenetének való­ di dicsősége. 2022-re Anglia készen áll majd. lehangoltságot és helytelen politikai megítélést eredmé­ nyezett. és ez szétterjed egész Spa­ nyolországban. Glastonbury az ország nyugati részén . Az or­ szág lelki döntése azzal kapcsolatban. akik bölcsebbek nálunk. amelyek elnyomják az embereket. egy üdvözletet fog kisugározni a világ minden részére és az univerzumba. Andorra ugyancsak sötét és világos egyszerre. Amint az időjárás szélsőségesebbé válik. hogy a tömeges bevándorlás engedélyezésével kiegyensúlyozzák a Brit Birodalom idejéből származó karmát. London nagy részét a víz fogja megtisztítani. Anglia Az elmúlt évtizedben Anglia elveszítette célját. Mivel London a bolygó spirituális földcsillag-csakrája. hogy az olimpiai játé­ kok olyan fényt fognak bevonzani 2012-ben. amely régen űrhajókikötő volt az univerzum minden tájáról érkezők számára. hogy elfogadja segítségüket. és 138 a Spirituális Hierarchia reméli.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK EURÓPA SZÁMÁRA A következő húsz évben a Vatikán. Néhány olyan terület. amely sok változást fog megélni. fényt és segítséget hoznak a világnak. Ahol az aztékoktól és inkáktól ellopott ara­ nyat és más kincseket tartják. ha ez emberi szinten nem világos számunkra. amely víz alatt lesz 2032-re.

aki az Arany­ kor technológiáját felügyeli. gyújts gyertyát. és kerülő utat kellett tennünk Genfen keresz­ tül. Amikor megérkez­ tünk. A lopott vagy mások kifosztásával. Ha teheted. A második dolog az. Keress egy helyet. és már a megépítése megre­ pesztette a Föld kérgét. hacsak Svájc népe és a világ hamarosan meg nem tisz­ títja azt. bölcsebb lelkek testesülnek meg. Azonban két dolog visszatartja Svájcot. Hilarion mester együtt fog dolgozni az angyalokkal. amelyet az elemek fognak megtisztítani. Ez a világ legnagyobb és legmagasabb ener­ giájú részecskegyorsítója. amelyet béke. nagyon nyugodtnak éreztem magam. ahol nyugodtan és zavartalanul le­ hetsz. Itt idősebb. A vonat leállt. bőség. hogy megtart­ sak egy előadást. ha ennek esetleg nincsenek is t u d a t á b a n . hogy sok karma van jelen. akik az Aranykorra készülnek. 2. hogy a beszédet fél órával későbbre ha­ lasztották. Még ha ez azt is jelentette. Genf közelében. A tu­ dósok közül már sokan nyitottak spirituálisán. és ajánld fel azt Európa szá­ mára. Ez a szabály Liechtensteinre és más olyan he­ lyekre is vonatkozik. amelyek sötét pénzügyi energiá­ kat védelmeznek.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREIELZÉSEK EURÓPA SZÁMÁRA Skandinávia Skandinávia nagy része. hogy sokuk számára információt töltsön le annak érdekében. váratlan földrengé­ sek és árvizek fogják megtisztítani ezt a negativitást. még akkor is. így tökéletes időzítéssel érkeztem. ami hallatlan dolog Svájcban. Az első a nagy hadronütköztető a francia-svájci határ alatt. A régit el kell söpörni. legnagyobb részében meditáltam. Kumekát. hogy elkésünk az elő­ adásról. kiderült. mert a svájci bankrendszer hosszú éveken keresztül közre­ játszott abban. Ez lehetővé teszi Hilarion mester számára. 2009-ben Bernből Zürichbe utaztam. 2032-re ragyogni fog. hogy ökológiai és spirituális technológiát hozzanak elő. Később megkérdez­ tem vezetőmet. hogy az új felemelkedjen. Svájc A hegyekben az energia nagyon tiszta. és az út 140 GYAKORLAT: Gyógyítás küldése Európa számára 1. mérsékelve a nagy hadronütköztető hatásait. hogy kapcsolatba lépjen velük. hogy mindenki átérjen egy másik helyszínre. és azok a tudósok is tudatossá válnak. hogy a kapzsi és gonosz emberek elrejt­ hessék és megtarthassák nem egyenes úton szerzett va­ gyonukat. hogy azért kellett körbeutazzak a terü­ leten vonattal. ő pe­ dig elmondta. amellyel mindenkit eljuttathatnak az Új Világba. fény és szeretet tölt be. hogy energiát vigyek bele. A húszéves időszak előrehaladtával ez világosab­ bá válik. ingyen dolgoztatásával felhalmozott gazdagság sötét energia. hogy miért történt ez. tehát itt ötödik dimenziós közösségek fognak kialakulni. 141 . amelyet már megtisztított a hó.

E kegyetlenség alapjául a teljes veszteséggel szembeni hatalmas félelem. hogy nem cselekedett. Vizualizáld. A fény minden embert és helyet megérint. 22. 4. 8. Még a hegyekben is . hogy minden sötét hely megtisztul. FEJEZET Előrejelzések Közép-Európa számára Bosznia A háború kegyetlensége és fájdalma még mindig szür­ ke fátyolként borul az egész országra. és kezébe venni a saját sorsát. Az egész világ. hogy a szeretet angyalai és egyszarvúak töl­ tik be az eget Európa fölött. Nyisd ki a szemed. mint egy tisz­ tító zápor. az el­ nyomással szembeni d ü h és a bizalmatlanság szolgál. Most végül m i n d e n oldal kezd felelősséget vállalni önmagáért. Az angyalok énekelnek.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK 3. Hunyd be a szemed. aki végignézte és semmibe vette a helyzetet. amely gyógyítást igényel. 7. amelyet m i n d e n oldal másként él ki. és lazulj el.olyan gyász és harag rejtőzik. Mondj köszönetet az angyaloknak és az egyszarvúaknak. 5. amely elcsúfította az országot. Ez rettenetes népirtáshoz vezetett. 9. 6. A félelem és a d ü h évszázadokon át kísértette Bosz­ niát. karmát terem­ tett azzal. Sok tisztításra és gyógyításra lesz szükség. és lehetővé tette. Azonban a polgárok puszta kedvessége és rugalmassága máris nevetést és reményt hoz a világnak ebbe részébe. az egyszarvúak pedig fényt zú­ dítanak le.ahol az energia általában tiszta és világos . tehát kollektíven sok adóssággal tartoznak a világ e részének. Bosz- 142 143 . hogy kifejlődjön az agresszor-áldozat forgatókönyv. Lásd.

Az olvadó hó áradást fog okozni. belső szépsége gyarapodik. Ez olyan mértékben 144 145 . és Románia automatiku­ san eléri majd a gazdagságot. Ez az értéktelenségérzés régi karmából származik. Ez az ország az Északi-sark kozmikus kapuja. A hófödte hegyek segítettek a lehető legmagasabb szinten tartani itt az energiát. hogy az ország irányt té­ vesztett. amelyet ebben a körülzárt országban hordoznak. és évszázadokon át háborúnak és elnyomásnak volt kitéve. mivel állandóan le­ rohanták és háborúk pusztították. mert a Marseille partjainál lévő koz­ mikus kapu megnyílása jelentős mértékben befolyá­ solja majd őket. Ekkor a nép rezgésszáma drámaian megváltozik majd. Csehország Ez az ország Európa szívében rejlik. és az itt bezúduló fénysugár felébreszti majd a hegyek­ ben őrzött ősi bölcsességet. és a gondoskodás az ország lelkében rejlik. Ugyanígy hatással lesz majd rájuk a lourdes-i kapu kitárulása. Szerencsére az energia erős a hóborította hegyláncokban. barátságos és családias. és ez se­ gített megőrizni a nép méltóságát. Amint ez az ország most belép a valódi szabadságba. a boly­ gó csillagkapuja és a Szfinxnél lévő kapu között fekszik. hátráltatta Romániát. és Románia sokféleképpen megtisztul majd. Sokuk szíve nyitva áll a szeretet előtt. elvesztette önbecsülését és célját. de a gyógyu­ lás kezd végbemenni az ország lelkében. Szlovénia A szlovén nép természetesen szívélyes. Most idősebb lelkek testesül­ nek meg itt. 2032-re egy ötödik dimenziós lakóhellyé fog válni. Ez végül véget ér. vala­ mint az önkifejezéstől való félelem tette lehetővé. Ezt a kollektív tudatosságukban lévő önbizalom.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK KÖZÉP-EURÓPA SZÁMÁRA nia népe meglehetősen lassan fog á t m e n n i az ötödik dimenziós közösségekbe. Horvátország Horvátország népe óvatos. Románia A régi karma. A veszteségtől és a leigázástól való félelem motiválja cselekedeteiket. megsebezte Románia auráját. Ők min­ denkire hatással lesznek. és visszanyeri magabiztosságát. és végül reménnyel és bőség­ gel áldják meg az országot. hogy nem elég jók. A régi k a r m a 2012 után hamarosan véget ér. mert Szűz Mária isteni női energiája és gyógyító fénye szeretettel és békével fogja beborítani Csehországot.és értékhiány. akik békét hoznak a szívükben. amely végül megtisztítja majd az ország nega­ tív karmáját. mert először meg kívánják tapasztalni az individualitást és a függetlenséget. De a kollektív tudatosságukban óriási félelmet hordoznak azzal kap­ csolatban.

146 147 . árvizek és földrengések fogják megtisztítani az orszá­ got. Szürke aurája 2012 után hamarosan meggyógyul. magasabb szinten fog felbukkanni.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK Magyarország A történelem előtti idők karmája támadást vonzott er­ re a körülzárt helyre. hogy vissza­ nyerjék az önbecsülésüket. mint korábban. 2022-re teljesen természetesen kialakulnak majd az ötödik dimenziós közösségek ezen a területen. és felhatalmazást kapja­ nak. ekképpen pedig bevonzzák az isteni nőiséget. és a nép ismét biztonságban fogja érezni magát. és 2032-re az emberek meg­ nyílnak a bolygóra áradó magasabb szintű spirituális megértés előtt. Ek­ kor az ősi Perzsia bölcsessége. amely a földben rejlik. Magyaror­ szág a marseille-i kapuból fog energiát vonzani. amelyet akkor Mezopotámia néven is­ mertek. ami végül véget vet majd a régi időknek. és amikor a kapu 2012 után hamarosan megnyílik. de a terület problémái miatt a felfordulás nem szűnik meg. és béke és elégedettség uralkodik majd. Tüzek. A lakosság megtanul együttműködni az országuk érdekében. elnyomók által irányított ország tovább élt és megőrizte a bájos falvakat és a családi hagyományokat. FEJEZET Előrejelzések a Közel-Kelet számára Irak 2012-re a nyugati csapatok kivonulnak. 23. Ez képessé teszi majd őket. A nők tudatosságának emelkedése lazítani fog a val­ lásos dogma szorításán. világosság támad. Ez a háború és vereség által tönk­ retett. Atlantisz bukásakor Apolló főpap erre a földre ve­ zette törzsét. Sok mély bölcsesség rejlik itt. amelyben a nőknek is aktív szerepet kell vállalniuk.

hogy tartsák a Közel-Kelet népét gyönyörű rózsaszín és fehér szeretetbuborékokban. amikor sétálsz. mert nagyon sok olajat távolítottak el az itteni földből. 148 Szaúd-Arábia A földben rejlő ősi k a r m a problémákat fog okozni. Irán Ennek a hatalmas országnak a népei többször meg­ kísérelték már a felszabadulást. munka közben pihensz vagy a barátaiddal vagy. nem pedig félelemmel. vezetsz. Amint a Közel-Kelet más országai elszenvedik a ma­ guk megtisztulási válságait. amely azért keletkezett. Ezt bár­ mikor megteheted. Amikor a Mezopotámiában. Mivel az Egyesült Államoknak is meglesznek a maga problémái.kevesebb művelhető földet fog ered­ ményezni. amint a szeretetbuborékok a földtömeg fölött lebegnek. amely az itteni agresszió alapját képe­ zi. az komoly ha­ tással lesz Iránra. és a konfliktuskeresés helyett előtérbe kerül a megoldáskeresés. szertefoszlik. de a karma visszafogta és leigázva tartotta őket. A félelem és sebez­ hetőség érzése. Az emberek azt fogják érezni. Érezheted. a m i n t kezdenek inkább spirituálissá. Amint az ország ki­ fogy az olajból. Irakban lévő kapu 2012 után megnyílik. a szembenálló országokból segítőkész szomszédok lesznek. a külföldi pénz sem áramlik tovább. többé nem tudják támogatni Izrael harcias­ ságát. 2032-re Izrael békében fog élni. és bocsásd ki a gondolatot.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ELŐREJELZÉSEK A KÖZEL-KELET SZÁMÁRA Izrael Az itt szükséges hatalmas tisztulás .földrengés és más csapások által . akik részvéttel tekinte­ nek egymásra. Az olaj a bolygó olajozásához szükséges. 149 . Ez segíteni fog a szaúd-arábiaiaknak megtalálni a lelki útjukat. hogy a lelkük ismét felszabadult. A tevék sok bölcsességet hordoznak. és visszatér az országba a béke és a boldogság. GYAKORLAT: Gyógyítás küldése a Közel-Kelet számára Kérd a szeretet angyalait. így az alázat egy új formája fejlődhet ki az itteni emberekben. Egyszerűen állj meg egy pillanatra. Azonban néhány dolog felismerhetetlenül megváltoztatja majd a helyzetet. és kezdenek majd telepatikus úton kommunikálni az emberekkel. és különféle kihívásoknak kell majd eleget tenni. A régi dogmát békés szívek fogják felváltani. mintsem vallásossá válni. amely reagálni fog erőforrásai kizsákmányolására. ahogyan az újabb karma is.

Mivel sok ember megnyílik spirituálisán és pszichikailag. akik segítenek a növények növekedésében .és 2022-re ez eltérhet attól. csak Egység. mennyire más a termé­ nyek számára. és így az új az ego kényszerei nélkül érkezik. ha tisztelettel és szeretettel bánunk vele. annál könnyebben tudjuk megélni az átmenetet. Amikor kialakítottam a zöldséges kertemet. sokan telepatikus ú t o n k o m m u ­ nikálnak majd. amint az Aranykorra készülve építjük a közösségeket. Többé nem fognak rovarirtót permetezni minden terményre. Minden reggel kitártam a hátsó ajtót. A kertészek és gazdálkodók kommunikál­ ni fognak az elementálokkal. mint „döntés" vagy „vezető".ÖTÖDIK DIMENZIÓS KÖZÖSSÉGEK 24- FEJEZET Ötödik dimenziós közösségek AHOL A TERÜLETEKET MEGTISZTÍTOTTÁK. és megköszöntem az angyaloknak és az 151 . tehát a döntések automatikusan fognak megszü­ letni. és később a mago­ kat. ötödik dimenziós közösségek fognak kialakul­ ni. és az emberek a legfőbb jó érdekében fognak együtt­ m ű k ö d n i . hogyan éljenek ismét termé­ szetesen. És minél felkészültebbek va­ gyunk. kis­ méretű. tehát nem lesz vezető. tündéreket és más elementálokat látnak majd. angyalokat. amihez hozzászok­ tunk. A szupermarketek és a nagy transzportok hanyatlá­ sával a kor rendje az önállóság lesz. Jelezte. Arra kapnak lehetőséget. mivel az időjárás szélsőségesebbé válik. ha megáldják a vizet. A húszéves átmeneti időszak során nagyszerű alkalom nyílik mindazoknak a lelkeknek. amellyel a természet megajándékoz bennünket. Kumeka igencsak meghökkenhetett az os­ tobaságomon. viszont min­ den nap megáldottam a talajt. és az élelem egészségesebb lesz. és együtt dolgozzanak a legfőbb jó érdekében. A helyi területek helyi élelmet fognak termelni. amikor elvetettem őket. A közössé­ gek támogatni fogják egymást. hogy együttműködésben éljenek. Amikor e városok irányító szervezetéről kérdeztem. Felfedezik majd a jutalmat. akik hajlandóak élni vele. Az emberek a saját lelki szemeikkel fogják látni. Az emberek megtanul­ ják majd azt termeszteni. valamint megtapasztalják. mert a lakosság harmoni­ kusan és többnyire telepatikusan fog együtt élni. semmit sem tudtam a zöldségek termesztéséről.és tanulnak tőlük. hogy 2032-re az emberek egy­ másra hangolódnak. és együttműködnek. mindenki javára és megelégedésére. 2032-re nem lesz szükség olyan szavakra. ami az éghajlatuknak megfe­ lelő . A várakozások szerint az egyének és a csoportok alá150 zattal elfogadják majd ezt a kihívást.

Ez az odatartozás érzésével fog hozzájárulni a kis közösségek sikeréhez. különösen a gyógynövényekhez való visszaté­ réssel és egy egészségközpontú hozzáállással együtt.és ez mindenkinek a tudatosságát emeli majd. a gondoskodás és együttműködés érzését. magasabb frekvenciájú. Látszólag semennyi idő sem telt el. megvédik a növényei­ met az ilyen veszélyes fertőzésektől. A helyi orvoslás terjed el újra a természetes gyógymó­ dokhoz. Amint a fizikai és spirituális világok közötti fátyol felemelkedik. A régi módszerem szerint teljes mértékben a könyvre kon­ centráltam. szertefoszlik. amint a spiritualitást és az Egységet is. Alázatosan arra kér­ tem őket. amikor is újra kellett kezdenem az egészet. és máris csodá­ latos zöldségek töltötték he a telket. hogy felgyorsítsam felemelkedési utamat. Két napon belül púposszúnyog-fertőzés pusztított a veteménye­ semben. Még mindig van mit fejlődnöm. Kumeka biztosított. és kizártam az elementálokat. szappanos vízzel mossam le az összes petét a levelekről. amit már évek óta nem tapasztaltam. Alázatosan követ­ tem az utasításaikat. és energiát cseréltem velük. az Egység érzésének élményében lehet részünk az állatokkal. amikor néhány napra elmentem. A jó szándékú csere és osztozás támogatja az összetar­ tozást. ami miatt megrekedtek. és minden alkalommal. hogy vezessenek és ösztönözzenek. Ez tette szüksé­ gessé a különféle gyógyszerek használatát a túlélésért. Kicsit megakad­ tam. és az emberek hallgatni fognak bölcsességükre. hogy amikor helyesen szerzem meg az energiát. amíg továbbra is foglalkozom velük. Ami mindebből a legfontosabb. szeretet és boldogság általános érzé­ se egészségesebben tartja majd az embereket. És világszerte ez fog történni az új közösségekben. Min­ denfajta kreativitást támogatnak. hogy segítenek. Az ötödik dimenziós közösségek előidézik majd az odatartozás. Az elégedettség. m ű h o l d a s kommunikációval és az odatartozás jó érzésével az idősebb állampolgárok ismét egészségesek. 153 . áldjam meg a növényeket. növényekkel és embertársaink­ kal. és érezni a test­ vériséget. a nagylelkűséget és a felsőbb szeretetet. éberek. A földcsillag-csakrám fejlődött ebben az időben. Az emberek elkezdenek emlékezni. tisz­ tább levegővel és vízzel. de tanulok. hogy a béke és be­ teljesedés olyan érzését éreztem. lehetővé téve. 152 Mivel az ötödik dimenziós közösségekben mindenki az összes ember legfőbb javára munkálkodik. élénkek és hasznosak lesz­ nek .A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK ÖTÖDIK DIMENZIÓS KÖZÖSSÉGEK elementáloknak. amikor van valami tennivaló. és utána mindaddig. Jó bioételekkel. Ekkor ismét ráhangolódtam az elementálokra. amikor elkezdtem írni ezt a könyvet. a púposszúnyogok visszatértek. és gyakran betegek voltak. több nyugalommal és csendes. az idő­ sebb generációt ismét tisztelni fogják. A mélyen bevésődött karma nagy része. Azt mondták. akkor az elementálok teljes mértékben megvédik a növényeket és a zöldségeket minden kártevó'tó'l. órákig tartott lemosni a növé­ nyeket.

hogy a fény ezekből az ötödik dimenziós vá­ rosokból kiragyog az univerzumba. 2. és támogatták azt. Amint nézed.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK 2032 után hamarosan új aranyvárosok fognak 25. és lassan ismét nyisd ki a szemed. Áldd meg ezeket az arany fényvárosokat. 3. akik kapcsolatban állnak a természet birodal­ mával az átmeneti időszak során. Képzeld el magad előtt az egész világot. Ezek a pontok aranyfénnyel csillámlanak. Tisztelték. Azok. Minden fény­ pont egy aranyfonálhoz kötődik. AZ EMBEREK VÉGÜL kezdik felismerni a bennszülött törzsek bölcsességét. annál több gyógyítást t u d u n k végezni a Földön. Ezután lásd. FEJEZET felemelkedni. 6. és ez azt eredményezte. mint főnix a hamvaiból. Néhány percig ülj csendesen. amelyeket jelenleg sem­ mibe veszünk. rendkívüli útmutatást és segítséget kapnak majd a körülöttünk lévő számta­ lan természetfölötti lénytől. akik együttműködtek a termé­ szettel. 154 155 . Mondj köszönetet szolgálatukért. 2032-re az új ötödik di­ menziós közösségekben m i n d e n k i teljesen tudatában lesz annak a sok szempontnak. hogy a természet megadta bőséges jutalmát. és lazulj el. A természettel dolgozni GYAKORLAT: „A fény városai" vizualizáció 1. mindenütt fényfoltok jelennek meg. szerették és méltá­ nyolták a természeti világot. és annál könnyebb lesz az átmenet az Aranykorba. 4. és hálás lesz értük. 7. 5. Az emberiség által okozott kár mérhetetlen. és hozzá­ járult minden ember és állat egészségéhez. Minél előbb kezdünk hallgatni a természet hangjára és felelni rá.

tündérek. Csupán az. föld-. a növényekről. hogy boldogan és könnyedén megnyíljon felsőbb énje előtt. és millió egyéb feladatot is ellátnak. Lehet­ nek tűz-. fényes.és fém-elementálok. valamint lelkileg és spirituálisán megnyílunk.szalamandrák • FA . mások egy vagy több elemet kombinálnak. akik segítenek.warb-urtonok Kombinált elemek • A MANÓK ÉS A FAUNOK a föld. akik a termé­ szeti világ különböző aspektusaival törődnek. kyhilek és vízitündérek • TŰZ . automatikusan látni vagy érezni fogjuk a teremtmé­ nyek millióit.sellők. és felderítik szellemüket. akkor elkezdünk együtt­ működni velük. segítik a fotoszintézist. hogy ezek a lények kevesebb elemet fog­ lalnak magukba. meg­ tisztítják a földet. Ha megértjük az elementálok szerepét és tevékenységük jelentőségét. Nemrégiben sok angyal-orbot küldtek nekünk. Ez óriási hatással lehet a bolygó meg­ újulására. koboldok és tör­ pék • VÍZ . Azért nevezik őket elementáloknak. Purlimiek felügyeli. 156 amelyek egy elementált hordoztak.zöld tündérek. • A SÁRKÁNYOK lehetnek föld. a levegőt és a vizet. Sokan csak egy elemet tartal­ maznak. amellyel az állatok és az emberek. a levegő és a víz kombinált elemét tartalmazzák. mint mi. Együttműködik sok más egyetemes angyallal és Lady Gaiával is. iszékek és szilfek • FÖLD . kobold és minden warb-urtonnak nevezett fa­ elementál ötödik dimenziós. Az elementálmesterek az ötödik és hatodik dimen­ ziós frekvencia között rezegnek. Számos angyalorbot láthatunk emberek koronacsakráján is. levegő vagy tűz eleműek.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK A TERMÉSZETTEL DOLGOZNI A természet birodalma A természet birodalmának egészét az egyetemes an­ gyal. ő felügyeli az elementálmes­ tereket és az elementálokat. Egyelemü elementálok • LEVEGŐ . mert nem ren­ delkeznek azzal a teljes elemmennyiséggel. hogy mindannyian segítséget kapjunk az el­ jövendő évtizedek során. hogy a természet gondos­ kodjon rólunk. Néhány tündér. Az elementálok természeti szellemek. Amint növeljük a frekven­ ciánkat. A tündérek gyakran lát­ hatók angyal-orbokban gyerekek körül. Színe csodálatos. és szeretnek játszani. vagy ezek kombinációi is. hogy nem 157 . Ez azért van. a fákról. hogy a Föld organizmusát életben tartsák. Könnyedek. n e m jelenti azt. hal­ vány zöldeskék. hogy egyensúlyban és har­ móniában tartsa a Földet.és . levegő-. amelyek­ ben egy m a n ó vagy zöld tündér található.a kínai bölcselet szerint . víz. tündék. Gondoskodnak a talajról. amint felvidít­ ják őket. hogy bátorítsa az illetőt.fa. míg az elementálok frekvenciája többnyire negyedik dimenziós.

akikkel kapcsolatban áll­ nak. és színüket azoktól az angyaloktól veszik. Sok föld-elementál zöld vagy zöldeskék. hallgatunk az útmutatásukra. és odébbálltak. arkangyalok és egyszarvú­ ak a bolygó segítése érdekében vállalnak feladatokat. amely a bátorság és a bölcsesség színe. és Lady Gaia kezdi komolyan megtisztítani bolygóját. A virágok színének rezgése az arkangyali energiák­ kal áll kapcsolatban. amikor a felsőbb lények már be­ fejezték a munkájukat. A zöldségek virágának színrezgése végül felszívódik a termésbe. amit hajlandóak átadni. a fa­ unoknak reményre és lelkesítésre van szükségük. Míg az angyalok. aki azokat a bizonyos árvácskákat látja. a levegő és a víz ele­ mentáljai. Nehéz időkben Purlimiek. és azzal is. Ekkor mindenkit. ha készen állsz rá. segítenek kiegyensúlyozni az erdők és erdős vidékek energiáját a fotoszintézis folyamatán keresztül. Sétálj az erdőben. Akik megértik az elemen­ tálok világát. Gyakran akkor is végzik a feladatukat. és bátorítják őket. biztos le­ hetsz benne. szintén segíthetnek azáltal. fi­ noman megérint majd Uriel arkangyal energiája. Emellett ha kitartóak és koncentráltak vagyunk. hogy támogassák őket. ami an­ nak a sugárnak a tükröződése. tehát ha cukkinit eszel. és olyan fákban élnek. és ráhangolódunk bölcsességükre. hogy a warb-urtonok megpróbálnak kommunikálni veled. Például egy cukkinivirág mély sárga. mint az ötö­ dik dimenziós fa-elementálok. akik a föld. még ha könnyedek és vi­ dámak is. emberek azzal segít­ hetünk nekik. mely rezgéseket a tündérek hoz­ zák az általuk ápolt virágokba. Egyszerűen csak az emberektől eltérő m ó d o n fejlődtek. akkor az ilyen energiákkal fogja befolyásolni a finom­ testeidet. Az angyalok hordozzák az energiát. Amint örökségünk egyre nagyobb részét kivágják. a tündérek a helyén tartják az energiát. leg­ többször körülbelül 120 cm magasságúak. amelyek elértek egy bizonyos méretet és bölcsességi szintet. Például a faunok. mint ahogyan tanították nekünk. hogy segítsenek az elementáloknak. Purlimiek dolgozik. a természet angyala el­ küldi angyalait. az árvácska virágzását felügyelő tündérek kapcsolatba lépnek Uriel arkan­ gyallal és az ő mély aranysárga energiájával. hogy segítsék a növényeket. a talajt vagy a vizeket. és a 158 warb-urtonok segítenek terjeszteni ezt. amikor növényeket termesztünk. ha értékeljük munkájukat. Az ötödik dimenziós tündérek nagyszerű lények. Például ha egy árvács­ kának aranysárgának kell lennie. amit sok angyal nyújt számukra. hogy imákat külde­ nek. az elementáloknak sokkal több teendőjük lesz. Tehát próbálj csendben lenni és meghallgatni minden információt. (Már most is eléggé elfoglaltak. Amikor az időjárási mintázatok megváltoznak.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK A TERMÉSZETTEL DOLGOZNI fejlettek. nem pedig olyan rakoncátlan teremtmények. amelyen a természet egyetemes angyala. Magasak. Bizonyos elementálok nagyon fejlettek. A fák­ ban tudás rejlik erről a bolygóról és a csillagokról. hogy köszö­ netet m o n d a n a k nekik. a warb-urtonok. Ha öreg fák között sétálsz. akkor ők is nyugodtak ma­ radnak. Az angyali hierarchiából valók. és vedd 159 .) Mi.

aki utasítja a szala­ mandrákat. aki arra kéri a zöld tündéreket. és visszavigyék szülőbolygójukra az itt szerzett tudást. mielőtt parancsot adnának az elementáloknak. hogy látni fogod. a fizikai és lelki szennyeket pedig az iszékek. ahol kristályokat. vizualizációid. de tisztelettel tisz­ títsanak meg egy területet. hogy eltüntessék a félelmet az erdős vidékekről.l- DOLGOZNI észre. •A tűz elementálmestere Thor. aki szól a vízi­ manóknak. egy h u r r i k á n . amint a fák között táncolnak. tündéket és törpéket. 2012-re és a nagy. Az elementálok nagyon ér­ zékenyek az emberek érzelmi energiájára. Butyalil. Purlimiekkel együtt nemrégiben a bolygónkra hívott néhány új elementált. Új elementálok Az egyetemes angyal. hogy segítse­ nek mérsékelni néhány katasztrófa hatását. Imá­ id. aki a Földet befolyásoló kozmikus áramlatokat felügyeli. hogy elementáljai intézkedjenek. milyen csodálatos erőfeszítést tesznek. egy földrengés vagy a megtisztítás más formája. Purlimiekkel együtt dolgozik Poszeidón nagymester. 161 . és ez tá­ mogatni fogja a faunokat. Még az is lehetséges. hogy megtapasztalják a Földet. sellőknek és kyhileknek. bolygószintű megtisztításra készülve. szenet vagy bármi mást ástak ki. az az őrjöngésbe hajszolja őket. aki a megtisztítási műveletet tervezi és irányítja. amely már kezdetét vette. áldásaid vagy kommunikációd megváltoztathatják az események menetét. a stratéga. • A víz elementálmestere Neptunusz. amivel nagy károk keletkezhetnek. hogy mozdítsák meg a Földet. hogy mozdít­ sák meg a vizeket. Ha szükséges egy vihar. Ha azonban egy földrengés szükséges a Föld mélyén lévő negativitás felszabadításához. Az újonnan érkezők az elmúlt évek során kerültek a Földre. akkor Lady Gaia és Poszeidón tanácskoznak. 160 GYAKORLAT: Mit tehetsz. Mindannyi­ an más világokból jöttek. felkéri a megfelelő elementálmestert. Áldd meg a földet. Más elementálok azért érkeztek. és a szolgálataikért cserébe lehetőséget kaptak. Az embereknek szerepük van abban. a természet angyalával. Poszeidón és az elementálmesterek Az egyetemes angyallal. aki utasítja a szil­ ieket. hogy alaposan. hogy segítsenek megtisztításában. •A levegő elementálmestere Dom. és ha sok a félelem.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK A TERMÉSZETTF. A kyhilek a vizeket tisztítják. hogy támasszanak szelet. hogy szítsanak tüzet. •A föld elementálmestere Taia. aki el­ rendeli. hogy segíts 1.

és élvezed a kertedet. szennyeztük a területüket. 162 163 . 3. 7. és szolgáljanak bennünket a virágok beporzásával. Arany Atlantisz idején érkeztek. 5. Évezredeken keresztül kizsákmányoltuk ezeket a nagylelkű. és hallgasd meg a neked szóló üze­ netét. elhagyják a kaptárjaikat. már az is segít nekik. hogy mézük egy részét megosszák velünk. és visszatérnek oda. és megáldod őket munkájukért.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK 2. Rájuk számítunk növényeink és fáink beporzásában. majd kövesd az intuíciódat. A méhek a Plejádokról származnak. FEJEZET Méhek EMLÉKSZEM A NAGYSZERŰ IDŐKRE. és egy halvány. Elvettük a mézü­ ket. a h o n n a n jöttek. 4. és b e m u t a t t a k egy rendezett közösségi életet. amelyet azért termeltek. kitartó munkával. sárga-fekete csíkos dongók zümmögését és a nektárt gyűjtő méhek döngicsélését. 26. ők ezen a mó­ don kommunikálnak veled. Ha csupán csendesen ülsz a füvön. Ha aktívan köszönetet mondasz nekik. Termessz és vásárolj biozöldségeket. Ha veszedelmes az időjárás. és folytonosan költöztettük őket. Ami ennél is rosszabb. amikor vad­ virágos réteken üldögéltünk. 6. Sétálj a földön mezítláb. hogy tanuljanak az élet édességéről. hogy mélyebb kapcsolatba kerülsz földcsillag-csakráddal. Ölelj meg egy fát. Taní­ tottak b e n n ü n k e t a szent geometria aspektusairól. Ha kertészkedsz. zöldeskék fénnyel nyugtass meg mindent. Még arra is fel voltak készülve. hogy leföldeld magad azáltal. az még jobb. Mutasd ki háládat a természeti szellemeknek. gondolatban kérj útmutatást az elementáloktól. szorgos teremtményeket. Ez abban is segít. és silány pót­ szerekkel etettük őket. h a r m o n i ­ kus. Méhek nélkül nem t u d n á n k élni a Földön. hogy erősen és egészsé­ gesen tartsa őket a téli h ó n a p o k során. Most csendben eltűnnek. te maradj nyugodt. és álmosan hallgattuk a termetes.

hogy angyala közelebb kerüljön hozzá. Tudatosságunk befolyásolja és mé164 Fizikai. akkor világunk tudatossága egy csapásra meg­ emelkedik. vagy szá­ m o s más mód közül választva gondoskodjon róla. hanem a világ minden teremtménye számára. hogy enyhít­ sen az illető terhén. Változtathatsz a dolgokon. és lehetővé teszi. érzelmi. Ebben az esetben a túlélő méhek száma ismét növe­ kedni fog. és emiatt különböző élőlények ál­ dozataivá váltak. amelyek száma újra növekedésnek indulhat. A figyelmünk más dolgokra irányul majd. harmadik dimenziós világunkat más dimenzi­ ók lényei hatják át. Ha m i n d e n nap leülsz egypár percre. és lelki szemeiddel látod. és tisztelni fogjuk azokat. hogy a méhek boldogok. mentális és spirituális testét. nyisson ajtókat számára. amennyiét csak tudjuk. és aláássák ellenálló képességüket. mert életbe vágóan fontosak a Föld túlélé­ séhez annak jelenlegi formájában. egyszarvú­ ról és fénylényről. Imánk ekkor kegyként m ű k ö d i k . és bolygónk mindenki számára kedvező hely lesz. Mindig kérhetjük egy ember őrangyalát. Egy fénnyel elárasztó arkangyalunk is van. A súlyos időjárási körülmények tönkre fogják tenni a mobiltelefonok. Hogyan segít a spirituális kapcsolat? A szeretet az a ragasztó. amelyek megzavarják őket. Mi fog történni a méhekkel? Még nem késő megváltoztatni a velük és a bolygóval való b á n á s m ó d u n k a t . A leginkább reményt keltő előrejelzés szerint 2022-re világszerte megváltozik a hozzáállás. akkor a látomá­ sod összekapcsolódik az összes többi pozitív képpel. Ha a bolygón m i n d e n jó szándékú ember felelősséget vállal gondolataiért és érzelmeiért. számítógépek és más kommunikációs formák számára épített és egyre szaporodó szatellitadókat. nem is beszélve sok más angyalról. beleértve a méne­ ket is. és nem mind kerül pótlásra ugyanolyan formában. és minden lény tökéletes egészségére és jólétére irányítja azokat. akik közül sokan gondoskodnak rólunk. 165 . a bálnák és más fejlett életformák szükségleteit. A legtöbb ember tudja. amely vigyáz ránk. Tehát mit tehetünk? lyen érintheti minden lény fizikai. Drámai változások állnak be. hogy segíthessenek. A méhek mé­ lyen lehangolódtak. akik arra várnak. és a remény és bátorítás üzenetét küldi nem csak a mé­ hek. egészségesek és szabadok. és boldogan folytatják majd földi életüket. de hamarosan az lehet. és a rovarirtókat sok helyen betiltják. aki szemmel tart ben­ nünket. és megnöveli a baj­ ban lévő illető körül a frekvenciát. Jobban megértjük majd a méhek. hogy isteni tervünket egy őrangyal hordozza. Annyi ember tudatosságát kell megemelnünk a méhek és sok más teremtmény helyzetével kapcsolatban. amely mindannyiunkat az Egység részévé tesz.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK MÉHEK szatellitadókat állítottunk fel. a delfi­ nek.

2. A zöld tündérekkel másfelől a ma­ nók. 5. és visszarajzanak kaptárjukba. rózsaszín sze­ retetben fürdenek. tiszteletet kapnak. a földet. 4. amikor szeretetet. 2. a nagyon apró. 3. A méhek nagyon szorosan együttműködnek a zöld tündérekkel. a természet angyalával. Lásd. és segíti világunkat. GYAKORLAT: Vizualizáció a méhek megsegítésére 1. 6. M i n d e n alkalommal. hogy az emberek mindenütt igazán becsülik őket. beleértve a zöld tündéreket is. képesek lesznek hatékonyabban segíteni a csodálatos. bátorítást. Egyetértésben dolgozik az egyetemes an­ gyallal. a levegőt és a vizet egyesítő elementálok dolgoznak. és a méheknek is segítenek a virá­ gok beporzásában. hogy a zöld tündérek nevetnek. ők vigyáznak a talaj szerkezetére. Gyújts gyertyát. Purlimiekkel. akik föld-elementálok.5 cm magas. gyarapodnak. Képzeld el a méheket. Hálád és áldásod megérinti a lelkü­ ket. és lel­ ke magába zárja a Földet.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK MÉHEK A méhek és spirituális kapcsolataik Minden teremtmény kap spirituális útmutatást és se­ gítséget. Fújd el a gyertyát. köszönetet és kedvességet küldesz a zöld tündéreknek. és küldd a fényt a méheknek és a zöld tündéreknek. amint segítenek a méheknek beporozni a növényeket a világ minden táján. ő az angyali hierarchia egyik legfőbb lénye. akik boldogok. Egy kozmikusabb szinten Lady Gaia felügyeli a bolygó talaját. hogy mindannyian gyönyörű. és tanács­ kozik azokkal az elementálmesterekkel. életadó méheknek. Képzeld el. akik paran­ csolnak az elementáloknak. Vizualizáld. 166 167 .

A szilfák különösen hajlamosak erre. Kőrisfa A FÁK NAGYON SOKAT NYÚJTANAK bolygónknak. ahol nőnek. Tartsd észben. akkor a fák nem kapják meg azt a spirituális és pszichikus energiát. Számu­ kat jelenleg a holland szilfavész tizedeli az Egyesült Ki­ rályságban. amelyet teljesen földelt m ó d o n fogsz megkapni. Minden egyes fafajtának más minősége van. Szilfa Ezek a fák segítenek. Ez a betegség korábban m á r előfordult egyszer. hogy segít­ ségért fordulhatsz az égi angyalokhoz és az elementálokhoz. a XVI. Ha például az erő és a szilárd­ ság minőségeire vágysz. Újra energetizálni kell őket.FÁK 27. akkor intuitív m ó d o n egy tölgyfának támaszkodhatsz. és szelíd pompájukkal segítenek lá­ gyítani és kiegyensúlyozni annak energiáját. Még fényt is hoznak más bolygórendszerekből. A fák ősi. és tárolják azt. és az emberek megbecsülése segíthet ebben. de a fákra is ráhangolódhatsz a szükséges segít­ ségért. mert m i n d kevesebben vannak. Értékelnünk és méltányolnunk kell őket bölcsességü­ kért. Az érzékeny kőrisfa istennői bölcsességet hordoz. akkor megkapod ezeket a minőségeket. ame­ lyek segítenek neked. az áramlásban lévő akadály miatt. akik feljegyzik a hely törté­ nelmét. valamint hálózatot alkotnak a bolygó körül. a betegség először a vonalak mentén ál­ ló fákra volt hatással. hogy maradj kiegyensúlyozott. amelyet a világ számára képvisel. majd később szétterjedt. Ez rossz hatással volt az erővonalakra. szilárd és határozott ener­ gia rejlik. bölcs lények. Lehorgo­ nyozzák és segítik megtartani a vidék energiáját. hogy gyors és erős légy. Sok erő­ vonalat díszítenek. amíg nem állunk készen rá. Az utóbbi időben. amikor a La Manche 169 Tölgyfa A tölgyfákban pompás. Ha kapcsolatba lépsz egy tölgyfával. ha készen állsz rá. Amikor az erővonalakban lévő energia visszafelé áramlik egy. FEJEZET Fák ülsz alá. illetve Európa és Amerika egyes részein. Akkoriban rengeteg olyan ember tetemét te­ mették el az erővonalak mentén. de arra is emlékeztetnek. szá­ zadban. és boldogan átadja ezt neked. vagy le168 . valamint hasznosságukért. Viszont egyre fáradtabbnak érzik magukat. akik pestisben haltak meg. amelyre szükségük van. erős. Mivel a szil­ fák érzékenyek. A nagy erdők ősi bölcsességet őriznek. hogy böl­ csességet és erőt hordozzanak.

hogy a szilfák ismét virulhassanak. Védeni fogják o t t h o n o d a t és kertedet. ráhangolódnak érzéseinkre. mégis szilárd fa megbocsá­ tással segíti az embereket. és segítenek. de hatalmas harcosok. Magyal A sötét és tüskés magyal a következő leckét tanítja: „Ne ítélj látszat alapján. Bükkfa Ez a gyönyörű. A szilfákat ek­ kor pusztította másodszor a holland szilfavész. és ennek az ön­ magával kapcsolatos érzéseihez van köze. és meg­ nyugszol majd. 171 170 . hogy jobban érezzük magunkat. Ezt tartsd észben. védelmet nyújtva saját gyen­ geségeinkkel szemben. amikor ezen a területen belül vagy. jobban t u d a t á b a n leszünk a bolygón velünk osztozó lények szükségleteinek." Oka van annak. és segít elengedni a fájdalmat. ha valaki b á n t ó vagy visszautasító m ó d o n viselkedik. Amint menedéket nyújtanak nekünk. Reményt nyújt. amely bó'ségtudatosságra és játékosságra ta­ nít bennünket. ha látsz egy magyalt. és elvárásokat támaszt. Támaszkodj egy bükkfának. vagy vizualizálj egyet. Gesztenyefa Ez az a fa. Galagonya Ezek a tüskés és időnként csenevész fák védelmet nyúj­ tanak. valamint örömöt és boldogságot ad. elegáns. Platánfa (szikomorfa) A platánfák nagyon érzékenyek. Remélhetőleg a beérkező magas frekvenciájú fény kitisztítja majd az akadályokat. nem pedig hozzád. ez erősen hátráltatta az áramlást. ha arról van szó. hogy mások számít­ hassanak ránk. Nyárfa Ez a gyors növekedésű fa nagyon megbízható. hogy vigyázzanak a rájuk bízott dolgokra. és együtt éreznek az emberi sebezhetőséggel. És amint az emberek fokozzák a tudatosságukat. valamint megbízhatóságot. és ben­ nünket is megbízhatóságra tanít.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK FÁK csatornát és a Dartford-alagutat egymás közelében ki­ ásták. és téged is. Tele vannak rész­ véttel és szeretettel. a t r a u m á t vagy a becsapottság érzését a megbocsátás által. vagy más irányba tere­ li az energiát. Mahagóni Ez az erőteljes fa pompát. erőt és bizalmat sugároz.

Milyenek a gyökereid? Úgy érzed. és megtisztítanak. gyönyörű és kecsesen hajlongó. 6. 8. és tu­ datosságodat az ötödik dimenzióba emelheti. 2. akkor vizualizáld. és érezd úgy. Mire van szüksége a fának tőled? Add meg neki. illetve erdőben. Fenyőfák Ezek a fák gyógyulást. ha készen állsz rá. 173 . mintha tartanának té­ ged? 3. virágaid? Érezd. 7.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK FÁK Nyírfa Ez a fa nagyon elegáns. Érintsd meg a fa kérgét. Ajándéka a h a r m ó n i a és a sebezhetőség. és kapcsolódj le róla. de együtt megnyitják a szívünket. GYAKORLAT: Vizualizáció áfák megsegítésére Ha teheted. Vannak leveleid. ahogyan a fa belül érez. amit tudsz. megújulást és regenerációt aján­ dékoznak. hogy ez milyen érzés. és ajándékként fogadd el. Ha kö­ zöttük sétálsz. hogy egy fának támaszkodsz. Ez a fa bőre és külső védelme. Figyeld meg. Mondj köszönetet a fának. hogy milyen. és az ujjhegyeiden keresztül érezd. Felemelik a lelket. Milyen erős a törzsed? Szabadon áramlik az energia a gyökerekből? 4. amelyeket a fa nyújt. az helyreállíthatja az egészségedet. Ha ez nem lehetséges. hogyan érzed magad. Lélegezd be azokat a minőségeket. Milyenek az ágaid? Van helyed növekedni? Felfelé nyúlsz vagy lefelé lógsz? Milyen érzés? 172 5. 1. egy fa alatt ülve vagy állva végezd ezt. mintha egybeolvadnál vele. amelyek lát­ szólag ellentétesek. 9. gyümölcseid. Han­ golódj rá arra.

és bátor lelkek kellenek ahhoz. hogy jelentkezzenek az itteni létre. Ezek a lelkek azért választották ezt a sorsot. Ez valóban spirituális döntés volt. Sokan csapdába estek a Föld aurájában. ha ez pénzügyileg kárt okoz nekik. vagy bezárják a szívüket. hogy 175 CSAKNEM HÉTMILLIÁRD SZELLEM megtestesülé­ sét engedték meg a végső időkben a karma kiegyen­ súlyozása és a spirituális fejlődés lehetőségei miatt. amint elvetélték őket. ha nem tes­ tesültek meg teljesen. hogy tudták: el­ vetélnek majd. akkor elvégeznek egy kis szertartást a gyermek számára. hogy a pá­ roknak csak egy gyermekük lehet. hogy most mindanynyian itt lehetünk. 174 . amelyhez kötődtek. amely egyetlen élet időtartama alatt a harmadik dimenzióból az ötödikbe jutott volna. A jelenlegi felfordulás által létrejött kihívások óriási­ ak. FEJEZET Népesség Csodálatos döntést hozott a fény érdekében NyugatNémetország. Ahol egy abortált.NÉPESSÉG 28. és beleegyezett. Megtapasztalták az emberi érzelmeket. a m i n t az egyéneknek és közös­ ségeknek el kell majd dönteniük. Elrendelte. hogy befogadják testvéreiket. mert lehetőséget nyújtott számukra. Ha a szülők ezt felismerik. Mindeddig nem ismertek olyan bolygót. ahol az abortusz általános fogamzásgátlási mód. még akkor is. még akkor is. és ez azzal a következ­ ménnyel járt. amelyekhez a következő néhány évben hozzáfér­ hetünk. hogy nem találták meg a fénybe vezető utat. Úgy döntöt­ tek. akik náluk nehezebb körülmények között élnek. Továbbá a Föld jelenti min­ den tapasztalat csúcsát. amikor túlságosan nagy lett népessége a túléléshez. és beleveszik-e azokat. és elutasítják őket. Kína komoly döntés előtt állt. Jelenleg több millió megrekedt lélek torlaszolja el a bolygó energiamezőit. Ez fokozódni fog. az mély hatással lehet az anyára és időnként az apára is. hogy megnyitják-e a szívüket. és ez a szám nem t a r t h a t ó fenn hosszú ideig. elvetélt vagy halva született lelket n e m ismernek el. Ez érdekes spiri­ tuális dilemmát teremtett. A bolygó repedezik a varratok m e n t é n . És ekkor egy isteni paradoxon következett. ha nem azokról a rendkívüli energiákról volna szó. hogy meg­ tapasztalják a földi változásokat azon a családon ke­ resztül. amely megemelte Németország általános rezgését. Emiatt a Forrás kedvezően reagált az univerzum különböző tájain élő lények kéréseire. mert világszerte lelkek milliói kapcsolódtak úgy egy anyához. különösen azokban az országok­ ban. Nem járultak volna hozzá. mikor magába fogadta Kelet-Németor­ szág népességét a berlini fal leomlásakor. máskülönben szét­ robbannak a belépő lelkek terhe alatt. visszautasítást és megrendülést éreztek.

ahol természeti ka­ tasztrófák történnek. gyakran a barátaikkal és a családjukkal. 2032 után az ötödik dimenziós közösségekben min­ den baba kívánt gyermek lesz. Azonban e kivé­ teles időkben az Istenség úgy döntött. együttműködő közösségekben élni. hogy megtapasztaljanak egy másik bolygót vagy létsí­ kot. megáldják. Ekkor meghívnak majd egy ilyen lelket. és egy másik világba jutunk. és segítik.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK NÉPESSÉG segítsenek neki az átkelésben. A babát örömmel fogadják. Kevesebben döntenek a meg­ születés mellett. hogy kialakul körülötted a védelmező energia. hogy oltalmazzon té­ ged. hogy több milli­ óan kelhetnek át. mint Arany Atlantiszban volt. Gyújts gyertyát. és a bolygó nagy részén béke uralkodik. és érezd. Pszichikus védelmet kell kialakítanod. hogy tanuljon a csa­ ládtól. Ez a másik oka annak. Átmegyünk egy gyógyulá­ si folyamaton. 1. és ajánld fel. Ennek következtében erős nemzet­ közi együttműködés alakul ki ott. Amint ezt megtette. GYAKORLAT: Vizualizáció a megrekedt lelkek átkelésének segítésére Ez segíteni fog a Föld energiamezőinek megtisztításában. Ha egy pár készen áll egy kisbabára. amit egy felnőtt csak vállalhat. A szülői létet ismét a legnagyobb spirituális felelősségnek fogják tekinteni. hogy elérje a fényt. A népesség a tervek szerint jelentősen csökken a kö­ vetkező húsz év során. Idézd meg Krisztus arany sugarát. nem halhat meg. és segíteni akarnak majd egymásnak. 3. hogy to­ vábblépnek. ha­ csak a lelke és a Forrás egyet nem ért. hogy a fény felé irá­ nyítsd. és esetleg túlzottan kötőd­ nének hozzád. és húzd a harmadik szemedre a homlokodon. Tisztelni és becsülni fogják egymás kultúráját. hogy kapcsolatba lépjen velük. 2. Kérd Mihály arkangyalt. és a közösülés hozzájuk vonzza majd őt. 2032-re a nemzethatárok fellazulnak. és a lá­ bad alól indulva az álladig zárd be egy cipzárral. hogy miért fogunk ismét kisebb. és nagy szeretetben lesz ré­ sze a szülei és az egész közösség részéről is. Olyan lesz. mert a megrekedt lel­ kek közül sokan szeretetéhesek. hogy megfoganjon az anya méhében. és sokan választják majd azt. visszatérhet. hogy helyezze rád sötétkék vé­ delmező köpenyét. amint ez megtörténik. akit a legjobban szolgálhatnak. Érezd. Amint egy ember testet öltött. Az országok és népek kezdik majd megérteni. Mivel a közelgő változások sok kihívást jelentenek. Ezt háromszor végezd el. és nem pedig az. akik közül m i n d e n egyes ember magával visz egy kicsit a bolygó negativitásából szolgá­ lat gyanánt. Gyújtanak egy gyertyát a léleknek. meditálni fognak azért a fajta lélekért. hogy magadnál tartsd őket. Az egésznek az a célja. majd vedd fel a csuklyáját. 176 az emberek megnyitják a szívüket. hogy a különbségek csak felszínesek. anélkül hogy merítene az energiájukból vagy el­ szívná azt. hogy sok léleknek segítsen átkelni. 177 .

Mivel ezek a gyerekek minden szinten telepatikusak. hogy világra hozza őket. Ha szeretnéd. hogy emberek intenek búcsút ne­ ked. hogy köszönetet mondanak neked. Idézd meg Gábriel arkangyalt. Hívd magadhoz a Szűzanyát és angyalait. tisztánlátók. FEJEZET Gyermekek 2032-RE A JÓSLATOK SZERINT a kisbabák 17 száza­ léka 12 aktív DNS-szállal születik. a levitáció. Zenélhetsz éneklő edényen vagy játszhatsz más zenét. a szüleiknek képesnek kell lenniük tehetségük megértésére és gondozására. Kérd őket. Akár még azt is hallha­ tod. m é d i u m o k és egyéb rendkívüli képessé­ gekkel rendelkeznek. angyalainak és Gábri­ el arkangyalnak. ez akár lehetségessé is válhat. 8. Gondolatban hozz létre egy fényoszlopot magadtól az égig. hogy tiszta fehér fényét zúdítsa rád és rajtad keresztül. Ezt a számot növel­ hetjük. Arany Atlantiszban minden gyermeket elvittek a he­ lyi paphoz. és felis­ merte azokat az egyéni specialitásokat. megnevezhetsz egy konkrét helyet vagy or­ szágot. Az elveszett lelkek hajlamosak a városokban öszszegyűlni.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK 4. 9. és segítse­ nek nekik felemelkedni a fényen keresztül az égbe. 2032-re mindez ismét lehetségessé válik. amelyeket a lé­ lek magával hozott. 29. Ez volt a boldog. hogy teljesen megtisz­ títson. 7. Tedd olyan fényessé és erőssé. más életformákkal való kom­ munikáció és gyógyítás. és a legtöbb ember több lelki elégedettséget fog átélni. teleportálása. hogy senki se kötődjön hozzád. Mondj köszönetet a Szűzanyának. amit szeret. amint belépnek a fénybe. Amint több felnőtt nyitja meg a tizenkét csakráját. aki elolvasta a gyermek előző életeit. a közösség és az iskola fejlesztették. mint ami év179 178 . és megfelelően gondoskodjon róluk. hogy hozzanak megrekedt lelkeket a fénybe. beteljesedett élet receptje. Lehet olyan érzésed. hogy a gye­ rek azt tehesse. ha elegendő magas frekvenciájú felnőtt van. hogy megtisztítsd a szobát. 6. Ezután a konkrét képességeket a szülők. és gondoskodjon róla. mint a tárgyak megjelenítése. elégedett. 5. amilyenné csak tu­ dod. és ami a legjobban megy ne­ ki.

könnyű ételekkel és vízzel táplálják. 180 . hogy magas rezgések. De semmi sem készít­ het fel igazán egy lényt egy ilyen rezgésváltozásra. akik egyszerűen azért jönnek. Bölcs tanítóik készítették fel őket arra. kristályés szivárványgyermekek Az egyszarvúak különösen együtt éreznek a meg­ világosodott gyerekekkel. Új mozgalmak fognak fel181 Már megérkezett a lelkek egy hulláma az Orionban ta­ lálható bölcsesség bolygójáról. kristály. Bolygóként ismét kezdjük majd azt adni a gyerekeknek. semmint azt. csillagokról és bolygókról. Indigó-. és a szüleik is támogathatják ezt azzal. Vannak. Sok ajándékot hoz­ nak. Mivel ezt megtagadják tőlük. hogy megteste­ süljenek a Földön. akik korábban még nem jártak itt. Amint mi a Földön növeljük a frekvenciánkat. és földelni azt. és a természetre azok kiegyensú­ lyozásához és megtartásához.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK GYERMEKEK ezredeken keresztül jellemző volt. akiknek nehézségeik vannak a megtestesülésükkel. A mi rendszereinkben ezt sosem tisztelték. de akik jártak már. bár még mindig vannak. kristályés szivárványgyermekek. tiszta. az Orionból származók számára egyre könnyebb lesz köztünk élni. mint saját otthonukat az Orionban. és iga­ zán szeressék őket. hanem az univerzumok számos kü­ lönböző részéből érkezett lelkek is elvegyülnek egymás közt. hogy nem minden autisztikus vagy problémás gyermek indigó-. Segíte­ nek kapcsolatba lépni eredeti lelki szándékukkal. boldogság. hiperaktíwá és gyakran bomlasztóvá válnak. Jegyezd meg. akiknek térre van szükségük energiájuk megmozgatásához. Tehát 2012 után. ha be­ szélnek nekik a nagyszerű hetedik dimenziós teremt­ ményekről. hogy segítsenek elhozni egy megvi­ lágosodáshullámot számunkra. ők az indigó-. a következő húsz évben több ilyen magas frekvenciájú gyerek érkezik majd. és autisztikussá váltak. amit mi akarunk a számukra. akik nem lesznek képesek megbirkózni a jelenlegi iskolák szellemiségével.vagy szivárvány­ gyermek! Csillaggyermekek Továbbra is sokan érkeznek a Földre más univerzu­ mokból. Az egyszarvúak próbálnak segíteni ezeknek a gyere­ keknek. szép zene és ötödik dimenziós minőségek vegyék körül őket. de a jövőben tisztelni fogják. akik megvilágosodottan szü­ lettek. Sajnos a körülöttük lévő alacsony frekvencia mi­ att sokuk képességei nem tudnak kibontakozni. ők a kapcsolódás békés módjait keresik. még azok között is lehet­ nek olyanok. Ezek a megvilágosodott gyerekek sosem tapasztaltak meg más bolygót. vagy a lelki energiájuk egy részét visszavonták. Az iskolákban nem csak a kultú­ rák keverednek. Ar­ ra van szükségük. és jelentős pozitív hatással lesznek a bolygó tudatosságára. főleg azokkal. Vannak köztük olyanok. hogy megtapasztalják az életet ezen a síkon. amire szükségük van. a tiszták között a legtisztábbakról.

A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK GYERMEKEK emelkedni. akik na­ gyon kötődnek az állatokhoz. hogy nincsenek múltbeli életekből meglévő kapcsolataik a családtagjaikkal. mint egy friss fuvallat. E gyerekeknek aktívnak kell lenniük. mert nagyon akarták őket. 2012 és 2032 között. Rengeteg meglátást. hogy olyan világítótornyok legyenek. Nagyon érzékenyek. ha félreértik őket. akik a fényes jövő láto­ mását hordozzák azok számára. és egy új nézőpontból megvizs­ gálni a dolgokat. újak a Földön. részvétteli lelkekre van szükség. Ez olyan időszak. Sokan közülük olyanok. akkor visszahúzódhatnak és bezárulhat­ nak. hogyan értsék meg egymást. hogy magzattá váljon. a természetben töltött időt és szórakozást igényel­ nek. egyesek családi. Megfelelő kifejezőeszközeik lesznek. ahogyan a gyere­ kek érzik magukat. A bolygószinten végbemenő megtisztulás miatt bölcs. ami egy újabb oka annak. és arra kell képeznünk a tanárokat és a fényküldötteket. amelyek megtanítják nekik. Ez nagy hatással lesz arra. Sokukban óriási részvét van. Ez a bizonyos érzelem egy lombikbébi esetében hiányzik. akkor fejődnek. akik elcsüggedtek és elvesztették a reményt az erőpróbát jelentő körülmé­ nyek közepette. Ha a családjuk vagy a tanítóik a megfelelő rezgésen kötődnek hozzájuk. és a lényük lényegét élik meg. hogy vigasztal182 . hogy miért találják olyan nagyon nehéznek az életet a Földön. moz­ gást. de sok felnőtt nehéznek találja az ehhez való viszonyulást. A méhen kívüli megtermékenyítés született lelkek segítségével A méhen kívüli megtermékenyítés (in vitro fertilizáció. IVF) eredményeként született gyermekek más univer­ zumokból érkeznek. és hogyan kapcsolódjanak egymáshoz fi­ gyelmesen. hanem azért is. és képesek meggyó­ gyítani őket. Megszülető bölcs. rá tudnak hangolódni szüleik szükségleteire. jobbá tesznek régóta elfogadott dolgokat. ér­ zést vagy együttérzést nyújthatnak számunkra. és összhangban vannak az elementálok birodalmával. A hagyományos fogamzásnál van egy érzelmi hul­ lám. mások globális szinten. megnyitják a szí­ vüket és ragyognak. Mivel nagyon tiszták. így nem befolyásolja az újszülöttet. Vannak. Úgy érkeznek. De mivel nagyon érzékenyek. Igazán fontos ezt felismerni. Legfőképpen azért van rájuk szükség. hogy rájuk hangolód­ janak. Ekkor sosem fogjuk meglátni. öreg lelkek ják azokat. lehetsé183 Most sok bölcs öreg lélek tér vissza a Földre. és korábban sosem jártak a Föl­ dön. Az ilyen lelkek egy hullámban érkeznek. amikor a közösségeknek ötödik dimenziós alapon kell felépülniük. hogy se­ gítsen az átmenet során. Noha felkészültek a bolygón tett utazásukra. amint a spermium találkozik a petesejttel. és képesek mindig hátrébb lépni. mert teljesen ártatlanok. és teret. akik elveszítették az otthonukat vagy a sze­ retteiket. kik ők valójában. Nem csak azért különlegesek.

A 2012 után született lelkek keiket. és jobban teret kapnak majd velük született ké­ pességeik. akiknek egyéni tehetségét gondozni kell. Oktatás A világ sok részén a gyerekeket gyakran vagyontár­ gyaknak tekintik. hogy nem fogják teljesen megérteni azt. 185 . hogy segítsék a bolygószintű átmenetet. kiegyensú­ lyozott és fejlett gyerekek nőjenek fel. Kevesen van­ nak. Kevésbé tanítják majd nekik más emberek elképze­ léseit. Az iskolákban azért játszanak majd zenét. mint az azt irányító felnőttek számára. több kreatív kifejezéssel és az őszinte k o m m u n i k á c i ó bátorításával. Ha csak néhány óráig élnek. hogy alkalmazkodjanak elképzeléseikhez és életmódjukhoz. Ezek a kis helyi iskolák megengedik.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK GYERMEKEK ges. és így mindent félredobva elmen­ tem. és segít­ ségre lesz szükségük. pél­ dául visszavihetnek magukkal valamilyen negativitást a Földről a spirituális birodalmakba. és olyan iskolákba viszik. egy délután készültem meglátogatni őt. A születése után nem sokkal. hogy megölelhessem. de más feladatot is vállalhatnak. hogy valamilyen minőségben szolgáljanak. az oktatás inkább a gyerekek számára lesz alkalmas. A gye­ rekeket időnként nem megfelelő és éretlen bébiszittereknek adják át. Amint a húszéves időszak kibontakozik. de nagyon erőteljes kozmikus kapcsolatban áll velem. akkor is beleegyeztek. Lehet. ahol erősza­ koskodhatnak velük. akik készen áll­ nak az Aranykorra. ahol unalmas és időnként téves információkkal tömik őket. így uralkodnak fölöttük. amint az emberiség kezdi megérteni. és így könnyebben tanuljanak. hogy elégedett. és a gyerekek virulni fognak. Az üzletszerűen épült és a politikusok egóját jelképező óriási iskolákat többé nem tekintik megfelelőnek a jövő generációk számára. akik valóban egyedülálló lelkeknek tekintik gyere184 A harmonikus hangok egyensúlyba hozzák az embere­ ket. mondhatni erős lelki kapcso­ lat van köztünk. Egy barátom lányának egy nagyon szeretett és kívánt lombikbébije született. Zene 2012 után a megszületett lelkeknek lesz egy szerződé­ sük arra. hogy becsben kell tartani az utódokat. hogy korábban sosem találkoztunk a Földön. Ez meg fog változni. hogy megtisztít­ sák azokat. Közösségi iskolák fogják felváltani a régi iskolákat. Az oktatás a jobb és bal agyfélteke szempont­ jából kiegyensúlyozottabb lesz. A szülők sokszor azt várják a gyere­ keiktől. de reggel meghal­ lottam a hívását. hogy meggyógyítsa és megnyugtassa a gyerekeket. és ahol a lelküket összezsu­ gorítják és elgyengítik. Egy különle­ ges energiát hozhatnak be és horgonyozhatnak le.

hogy mindig visszajön majd. A saját egyszarvúdon ülve átvezeted a gyermekeket az univerzumon. Figyeld. amikor szükséged lesz rá. és hív. amint szétoszlanak. Mondj köszönetet neki. Hunyd le a szemed. és tudd. gyújts gyertyát. és fi­ gyeld. Mindegyik egyszarvú egy gyermeket hoz. hogy ülj a hátára. Hirtelen megjelenik egy nagy. 17. 11. fehér fény. Mihály arkangyal kék fénnyel tölti meg a teret. az egyszarvúak hátán ülve. több ezer gyerek vesz körül téged. 4. 15. 9. 8. hogy átalakuljon a fényben. hogy a fé­ lelmet kiemelik a gyerekek aurájából. 2. hogy fontos szolgálatot tet­ tél. és látod. Ezt könnyen. Üdvözöl. 14. és tegyél fel lágy zenét. miközben egy hatalmas fénylény telepatikusan megszólítja. 12. Most tudatában vagy. akit ma­ gaddal vittél. amely belép a gyerekek aurájába. 5. 10. Ismét te mutatod az utat vissza a rétre.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK GYERMEKEK Vizualizáció - GYAKORLAT: mindenütt segíteni a gyerekeket 1. Különleges angyali zenét játszanak. 16. pompás egyszarvú áll előtted. és lazulj el. hogy egy gyönyörű réten vagy a holdfény­ ben. amely sötét fel­ hőként emelkedik fel. Ha teheted. 6. A réten mondj köszönetet nekik. 7. A gyerekek az egyszarvúak hátán maradnak. és a gyerekek szíve megnyílik és felragyog. ahon­ nan jöttek. Ez alkalommal fénysugarak ezrei követnek. hogy veled jöttek. 187 . amint eltűnik. és emlékezteti őket isteni küldetésükre a Földön. erőfeszítés nélkül meg­ teszed. Tudd. Most ideje visszatérni. Megérkezel egy hatalmas tanterembe a belső síkokon. amint a gyerekek szíve világítótoronyként ragyog. Teljesen biztonságban érzed magad. Nyisd ki a szemed. Minden gyereket megérintettek és segítettek. és egy hatal­ mas. hogy minden irányból egyszarvúak érkeznek. Az­ tán fogadd az ő köszöneteiket. és visszatérnek oda. Szállj le az egyszarvúdról. 186 13. Vizualizáld. Chamuel arkangyal és a szeretet angyalai minden gyer­ meket megérintenek. 3. Több száz.

Nemzetközi mozgalom lesz a genetikailag módosított termények betiltására. amint az emberek növelik tudatosságukat. a néphatalom biztosítani fogja. Amint az emberek boldogabbak lesznek. Már lehetővé válik a közös alkotás és az együttműködés. Amint a spirituális frekvencia emelkedik. A rendőrálla­ mokat mindenütt felelősségre vonják. (Az esszénusok törzséhez tartozott Jézus is. szelídebb gyógymódokat és a jó minősé­ gű ételeket. bizonyos átültetések és az állatkísérletek használatának tiltását eredményezi majd. a gazda­ gok és szegények. hogy néhány eredeti esszénus tekercs.OM 30. A világ egészére kiterjedő szervezett bűnözés csök­ kenni fog. az emberek pedig elképedve emlékeznek majd vissza ar­ ra. illetve a diktatúra régi paradigmái­ nak szorítása. Alulról szerveződő mozgalom jön létre a termé­ szetes és bioéletmódhoz való visszatérés érdekében. majd megszűnik. békét és igazságossá­ got követelnek. ha néhányat visszatartanak. és 2032-re az emberek meg­ lepődnek majd. Gazdag­ ságuk és befolyásuk nagy része a drogkereskedelmen alapult. akkor a rejtett információnak helyet adó épületet lerombolják. A nyilvánosság követelni fogja. és ez körülbelül 2022-re fog meg­ valósulni. hogy a közösségükhöz és a Földhöz tartoznak. ismét szabadon megtekinthető lesz. Mivel minden titoknak fel kell tárulnia. hogy ismét elfo188 . a nyilvánosság nyomása a klónozás. Enyhül a vezetők és vezetettek. Az állampolgárok min­ denütt szabadságot. A legfontosabb. 189 A VILÁG a néphatalom növekedését fogja megtapasz­ talni. Mivel a gyógyszerek és a feldolgozott élelmiszerek ál­ tal okozott károk már ismertek lesznek a nyilvánosság előtt. egyre inkább saját döntéseket fognak hozni. őszinteséget. amelyet jelenleg a Vatikánban őriznek. FEJEZET Néphatalom gadjuk a régi. hogy feltárják a Vati­ kán titkait. és kezdik majd megérteni Jézus egyik legnagyszerűbb tanítványa. a tekintélyesek és alávetettek. beleértve min­ den. az ellenséges politika. Amikor az emberek a világ minden táján kez­ denek önmagukért felelősséget vállalni. Az emberek fellá­ zadnak a Nagy Testvér kémkedése ellen. aki az isteni nőiséget hordozza magában. úgy érzik majd. mit kellett elviselniük. és spirituális kapcsolataik gazdagítják őket. 2032-re elsöprik az Európai Parlamentet. Mária Magdol­ na igazságát. mikrochipek beültetésére irányuló javaslatot is.) Az emberek látni fogják ennek spirituális fontosságát. A Talibán és az utolsó hadurak e dátumot követően hamarosan eltűnnek. Mugabe Zimbabwéban és az ajatollah már rég halottak lesznek. ha felidézik tevékenységüket.NÉPHATAI. A maffia és a triádok a régi világ­ hoz tartozó nevek lesznek. és a bolygón átzúdul majd az Egység felé való elmozdulás.

hogyan hozol döntéseket életed különböző területein. vagy gyors. hogy ismét vállal beavatásokat. Légy te a parancsnok. nem pedig a Földön megtestesült személyiség. hogy látszólag nagyon sokan mennek át nagyon nehéz időszakokon. A spirituális fejlődésre most és a következő néhány évben elérhető lehetőségek miatt sok lélek vállalja eze­ ket a spirituális kihívásokat. és a közösség szeretete megtartja őket. hogy megkapja a szellem magasabb ajándékait.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK így a legtöbben többé nem szorulnak függőséget okozó szerek segítségére. Az illető általában vállal valamit a kö­ zösségért. a gyerekeidnek. Elkerülhetetlen. ahova tartozik. akik egy életükben több beavatást is kapnak. hogy az ember valami fontosat ad azért. FEJEZET Beavatás és keresztre feszítés A BEAVATÁS átmeneti rítus a fejlődés egy sokkal ma­ gasabb szintje felé. és vele együtt az életü­ kért vállalt felelősséget is. ahogyan felelősséget vállalsz megtestesülésedért. hogy a lélek választ. óvatosan irányítsd a hatalmat oda. hogy magukban foglalhatják az illető halálát is. Ha áldozatnak érzed magad. ha a korábbi megtestesüléseiben elvégezte azo­ kat. amelyre a leginkább szüksége van. Ehelyett az új közösségek közös megalkotására irányítják majd az energiájukat. És azt is választ­ hatja egy lélek. mit tehetsz azért. vagy úgy érzed. még ak­ kor is. hogy lesznek néhányan. A beavatással járó szenvedés lelki szinten megtisztu­ lásként működik. Hatalmat adhatsz a kormányzatnak. Ez az egyik oka annak. mivel a természetes gyógymódok segíte­ nek nekik csakráik újbóli kiegyensúlyozásában." 190 . egyértelmű döntéseket hozol? Légy tudatában an­ nak. Ezt azt jelenti. a főnöködnek vagy számtalan más embernek. Vannak. Hét szakasza van. Az új paradigmában minden embert úgy kezelnek majd. döntsd el. Erősítsd meg: „Én irányítom a sorsomat. és lassan. mint a társa­ dalom fontos közreműködő szereplőjét. hogy erösebb légy. az orvosod­ nak. A próbatételek olyan súlyosak lehetnek. és így sok embernek segít. hogy valaki más irányítja az életedet. a társadnak. Mások sok életre kiterjesztik útjukat. Tartsd észben. 31. és tudatmódosító szereket fognak keresni támaszul. és m i n d e n lélek azt a próbatételt választja az arkangyalok segítségével. akik n e m tudják megállni helyüket a világban. A 2012 előtti paradigmában a tömegek átadták hatalmukat a vezetőknek. Másokhoz alkalmazkodsz. de a kezelésük telje­ sen más lesz. Gyakran egész családok egyeznek bele 191 GYAKORLAT: Vedd kezedbe saját sorsod irányítását! Ezen a héten figyeld meg.

Másrészről viszont Brian Keenan és Terry Waite el­ rablásával és bebörtönzésével kapcsolatban nagyon eltérő érzéseim voltak. és az orvosok nem láttak esélyt az életben mara­ dására. Időnként sok élet kell ahhoz. vagy valami más problémája van. Néhány nappal később tovább romlott az állapota. Teherbe esett. szőke lány szenvedélyesen szereti az angyalokat. Egy ismerős hölgy. Ha például az egyik családtagnak súlyos műtétje van. és spi­ rituális ébredést eredményez. influenzás. beteg a gyereke. Néhány ember számára maga a születés le­ het a tényleges beavatás. és ren­ geteg gyötrődés után megszakíttatta a terhességet. és később megtudtam. hogy nagyon súlyos vérmérgezése van. a második beava­ tása volt. A második beavatás magában foglalja az érzelmek irányításának átvételét. Tudtam. boldog. az abban a csoportban mindenki számára megadhatja a feltételeket a beavatáshoz. hogy együtt végezzék el a beavatást. Nagyon ijesztő dolognak tünt. ez az egyik legnehezebben elér­ hető beavatás. A beavatást vállaló em­ ber most m á r spirituális tanítvány. Még mindig emlékszem arra a rettegésre. amit azzal kapcsolatban éreztem. és azt hitte.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK BEAVATÁS ÉS KERESZTRE FESZÍTÉS abba. Reiki mester. balesetet szenved. hogy ez volt az első beavatása. Egy napon rosszul érezte magát. Ugyanaz a csoport ejtette tú­ szul őket. Ezután a tanítvány átve­ szi az uralmat a gondolatai fölött. akár nem. és minden érintett férfi jól játszotta a szere­ pét. de nagyon meglepődtem. rabságban. A férfi kímé­ letlenül bánt vele. és végül kórházba került. Amikor elolvastam az erről írt könyvét. hogy mindketten karmát fizettek vissza. Annabeinek pedig volt egy egyéjsza­ kás kalandja a férfi barátjával. egy barátságos. hogy egy sötét alagúton megy keresztül a legtisztább fénybe. amikor spirituális beavatáson mennek keresztül. a mentális beavatás következik. hogy ural192 kodjunk az érzelmi testen. Azon kapta magát. amelyen keresztülment. Truda. akit Annabeinek fogok nevezni. és építő módon hasz­ nálja azokat. amin keresztülment. vidám. akár felismeri ezt. Az első beavatás a fizikai testet teszi próbára. amikor bemutatta Annabeinek a feltételeket. a harmincas éveiben lett először szerelmes. hogy bizonyára egy beavatáson megy keresztül. A fizikai és érzelmi kihívások után a harmadik. Egy barátom. hogy a beavatással járó erőpróbák karmikus törlesztést jelen­ tenek. és készen álljunk annak ki­ hívásaira. Több mint öt éven keresztül tartották megbi­ lincselve. alig bírtam elviselni. aki sok embernek segít. hogy John McCarthyt fegyver­ rel elrabolta és börtönbe zárta az iszlám Dzsihád Bej­ rútban. amikor megtudtam. Egészen a végéig bor­ zongtam a rémülettől. Az emberek gyakran azt gondolják. Ekkor elaludt. Az a trauma. amely tele van angya193 . elveszti az állását. Kiderült. és volt egy klasszikus halálkö­ zeli élménye.

Alkalmazkodnia kellett. az egy magasabb n é z ő p o n t b ó l óriási spirituális lehetőség volt. Egy barátom azáltal vállalta ezt a beavatást. amelyet vezetőim és angyalaim szerveztek meg. Kumeka azt mondta nekem. Ami sok tönkretett életnek t ű n t . hogy felemel­ jük a kollektív tudatosságban lévő félelem egy részét. hogy egy érzelmi szinten felajánljuk magunkat. ezért vissza kell mennie. Most már értem. 194 A legmegsemmisító'bb beavatás a negyedik. men­ tális beavatás. Kiderült. Rafael arkangyal ragadta meg a lehetőséget. Ekkor átvitték egy másik kórházba. amely súlyosan elfertőződött. imádkoztak és gyertyát gyújtottak érte. Jézus a magáét a ke­ reszten vállalta. A fizikai és mentális testén keresztül szinte az összes ősi karmát megtisztította az egész családja számára az idők kez­ dete óta. hogy túl beteg ahhoz. Néhány évvel ké­ sőbb vállalt egy másik beavatást a nővére betegségén keresztül. hogy el­ szenvedte fiai és unokái elvesztését. hogy a sebészek megoperálják a veséjét és a szívét is. Ennek is ahhoz volt köze. hogy ez befolyásolta az önmagával és a világgal kapcsolatos elképzeléseit. hogy ö maga jöjjön át rajtam. Azt mondták neki. Az én keresztre feszítésem csaknem húsz éven át tar­ tott. és részesítse gyógyítás­ ban Trudát. egész életét mások segítésének szentelve. amim volt. Kumeka elmondta. ami áldás volt. Emellett az atlan­ tiszi félelem egy részét is átvitte a szervezetén. Gyakran jár visszautasítással és veszteséggel személyes és érzelmi szinten. hogy elveszítettem min­ dent. miért történt ez a harmadik. Azonban spirituális szinten ez egy kapu. Több százan reagáltak. hogy vállalják a második vagy harmadik beavatásukat. amelyet keresztre feszítés néven ismernek. El kellett távolítani az egyik veséjét. és próbára tesszük a leg­ mélyebb félelmeinket a n n a k érdekében. és gyógyítóvá vált. Truda borzalmasan beteg volt. Magában foglalja. Lenyűgöző volt. És az élete valóban megváltozott. Mindez azt is p o n t o s a n szemlélteti 195 . Hirtelen átvillant rajtam egy nagyon fényes. és új spirituális lehetőségek előtt nyílt meg. hogy az érzelmi trau­ ma a spirituális fejlődés b á m u l a t o s lehetősége volt. Meg­ ajándékoztak a negyedik beavatásomhoz szükséges kö­ rülményekkel. de egy új szívbillen­ tyű. Kíváncsi voltam. rengeteg ima és az angyaloktól kapott erőteljes támogatás segítségé\'el meggyógyult. egy életmentő szívműtétre. hogy a barátnőm most vállalja a harmadik beavatását. és gregori­ án énekeket hallgattam. M i n d e n érintettet áldok. smaragdzöld fény. hogy még dolga van. akik hirtelen a vi­ lág másik végére költöztek. amely valami sokkal nagyobb dologhoz vezet. Ők jelentették az egész éle­ tét. hogy gyógyítást küldjek felé. Még békésebb és elége­ dettebb lett.A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK BEAVATÁS ÉS K E R E S Z T R E F E S Z Í T É S lókkal. bámulatos. és leül­ tem. Egy napon csen­ desen ültem a fatüzelésű kályhám mellett. Gyertyát gyújtottam. ami nagy vállalkozás volt. Ugyanakkor egy lehetőséget kapott a családom nagy része. mivel így sosem kellett a veséjét kivenni.

A 2012-2032 KÖZÖTTI ÁTMENETI IDŐSZAK BEAVATÁS ÉS K E R E S Z T R E F E S Z Í T É S számomra. Olyan volt. Itt kell elérnünk a monádunkat vagy VAGYOK-jelenlétünket. ahol most vagy? 197 . majd átsegített bennünket is. amelyeken keresztülmentél. ami a legfőbb jót szolgálja. amelyeken már átmentek. 196 Tekintsd GYAKORLAT: át próbatételeidet és kihívásaidat! Szánj időt arra. az Initiatont (Beavatás). hogy meg kellett tapasztalnod azt. és meg kellett tanulnia az élet lec­ kéit. talál­ koztam két barátommal. akkor ez az a beavatás. hogy ne legyen módja azt kifejezni. hogy ez a megfelelő alkalom. A bukás következ­ ményei elég szörnyűek. hogy soha senki nem ítélhet meg másokat. hogy eljuss oda. Mindent el kellett engednem ahhoz. A hatodik beavatás a felemelkedés. aki vagy. másként látod magadat és másokat. amelyen ő elbukott. aki elbukott ezen a beavatáson. Az ő esetében elölről kellett kezdenie az egészet. Ismerek valaki mást is. hogy megvizsgáld azokat a próbatételeket és kihívásokat. Reagál­ va arra az érzésre. hajlandónak kell lenned azt tenni. amin átmentél. és a következő lépésedről szóló kommunikáció során megy végbe. és elvittük egymást egy medi­ táción keresztül a felemelkedés első szakaszaiba. és elszegődni a kozmikus szolgálatra. hogy beengedjem az életembe az angyalokat. Annak érdekében. annak érdekében. akik nagyon nehéz időszakot élnek át az ötödik beavatásuk vállalásakor. Vannak. tudván. Megváltoztatott ezek bármelyike? Ha visszatekintesz az életedre. hogy átmenj rajta. bár ha olvastad Elizabeth Haitch magá­ val ragadó könyvét. Ez sokak számá­ ra viszonylag könnyű az előkészületek után. mintha egy diplomás embernek kelle­ ne ismét visszamennie az óvodába. mert más életekben már nagyon sokszor megtettem. és nagy böl­ csességgel kellett ismét megtestesülnie. Ez a beavatás könnyű volt számomra. a halál után vállaljuk. hogy azzá az emberré válj. Ezt a testünkön kívül. Van egy hetedik beavatás is. de úgy. Először az egyik barátom érte el. amely a felemelkedés útjára való felkészülés.

I I I . RÉSZ 2032 és azután .

Lesz az embereknek televíziójuk? Elég valószínű. vagy legalábbis annyira egymásra hangolódnak. hogy nem lsz szükség telefonra. aki telefonon kommunikál. a delfinek és a bálnák szá­ mára. Mi történik az internettel? Lesznek-e autók? 2032-re a legtöbb ember lehorgonyozza a tizenkét csakráját. Azonban még mindig lesz néhány olyan ember. Ami még fontosabb. Ekkor már az emberek általában telepatikusan k o m m u n i k á l n a k . és senki sem akar majd tévéz- 201 . hogy még mindig használni fognak né­ hányat ugyanazokból a frekvenciasávokból. amelyek annyira ártalmasak a méhek. FEJEZET technológia helyzete 2032-re GYAKRAN KÉRDEZIK TŐLEM. és pszichikailag és spirituálisán megnyílik néhány genetikailag kódolt tehetsége előtt. De ez többé nem lesz olyan általánosan elterjedt. lesz-e mobiltelefon és tévé 2032-ben. Emellett sokkal köztudottabb lesz az a kár. amelyet bi­ zonyos hullámhosszuk okozhatnak. így az emberek ke­ rülni fogják azokat.32. a padláson vagy elfeledve valami raktárban. A techno­ lógia addigra továbblép.

a gondolat és a szándék ere­ jével. exponenciális változás áll be a megértésünkben. hogy a fénytestüket filmen meg lehetett örökíteni. mintha most azt kérdeznénk valakitől. amelyek világszerte nagy szenzációt okoz­ tak. és csak pozitív vagy lelke­ sítő anyagokat és információkat fognak szállítani. A fizikusok hamarosan felisme­ rik majd. hogy digitális fényképezőgépeket alkossanak egy olyan frekvencián. amelyet ma még nem t u d u n k el­ képzelni. ahogyan a hatalmunkat használjuk. és ab­ ban. hogy van-e még lemezjátszója. Minden dolog egy sokkal magasabb frekven­ cián fog m ű k ö d n i . Spirituális technológia gyalok. hogy láthatóvá teszik magukat az emberiség számára. amit ma is­ merünk. A kristálytechnológia fejlődése jóval meghaladja majd a számítógépekben lévő szilíciumchipekét. mint amilyen manapság. amely napjainkat jellemzi. amely semmihez sem hasonlít. Még arra is képesek lesznek. képe­ sek leszünk rendkívüli és jótékony hatású dolgokat lét­ rehozni. hogy a koncentrált gondolatok képesek fizi­ kai tárgyakat megjeleníteni. Mi­ vel a népesség legnagyobb része ötödik dimenziós lesz. és a minden em­ ber legfőbb javát szolgáló teremtésre koncentrálnak. amellyel a spirituális birodalmak dolgozni tudnak. bár sokkal ki­ finomultabb formában. Ez különösen akkor igaz. hanggal és fénnyel. ezért nem érdekli majd őket az a fajta információfor­ galom. Ekkor az angyalok képesek voltak annyira le­ csökkenteni a rezgésüket. hogy ők is an202 .2032 ÉS AZUTÁN A TECHNOLÓGIA H E L Y Z E T E 2032-RE ni. A lézerfényt a csontok összeforrasztására fogják hasz­ nálni. Az új orvoslás a csakrák kiegyensúlyozásáról fog szólni. A hullámsávok sokkal maga­ sabb frekvenciájúak lesznek. Másrészről bámulatos spirituális technológia lesz el­ é r h e t ő . spirituális technológiára épül majd. A gyó­ gyítók az elméjüket használják majd. de ez csak a jéghegy csúcsa. Az angyalok már régen megígérték. Ennek eredménye az orbok elő­ fordulása. ha sok olyan ember dolgozik együtt. bár a gyógynövények és ter­ mészetes termékek mindenkinek segítenek majd fenn­ tartani a maximális energiaáramlást a testében. Az internet még mindig elérhető lesz. és az Arany Atlantiszban használatoshoz hasonló. Ez olyasmi. hogy a segítséget 203 Az élet egyrészről elég egyszerű és természetes lesz. Ezt azáltal tették meg. Ehhez hasonlóan számos tudós fog tudatosan vagy tudattalanul digitális információ birtokába jutni a szellemek révén. hogy széles látókörű t u d ó s o k r a voltak hatással. hogy a kísérletező gondolatai befolyásolják a kísérlet eredményét. akik képzettek az elme irányításában. A szubatomi fizika azt mondja. így is­ mét kristályokat programozunk majd az emberiség se­ gítésére. Amikor ismét megnyílunk teljes pszichikus képességeink előtt. Amint az ötödik dimenziós embe­ rek továbbfejlesztik felsőbb elméjüket. és fogja hasznosítani azokat az em­ beriség javára. a m i n t az emberekben tudatosult. hogy gerinctörése­ ket gyógyítsanak lézerrel.

ha megala­ pozták a nemzetközi békét és együttműködést. A növényi termékeket hajlékony. ame­ lyek felváltják majd az olajból és fémből készült termé­ keket. mert más lesz a szándék. Csak biológiailag lebomló dolgokat találunk majd. testharisnyaszerű ke­ zeslábast hordanak. amelyeket növényi olaj vagy víz működtet. amelyet kompakt akkumulátorokba telepíte­ nek. jól szellőzőek lesznek. mint valaha. tartós ökológiai anyagokká finomítják. akkor a spirituális birodalmak a t u d o m á n n y a l összhangban fognak működni. mint jelenleg. Ha az embereket meg­ mozdítja a vágy. ismét bámulatos dolgokat tehetünk. Az emberek a kristályok kivilágítására is képesek lesznek. De sokan lesznek olyanok is. a hegymászás. A provokatív energia átalakul valami alázatos és áhítatos dologgá. akik azt választják majd. Az Új Aranykor technológiájában van egy isteni pa­ radoxon. A fejlettebb kuta­ tásokat csak akkor fogják megengedni. különösen az évekig el­ nyomott nők. Mivel a technológiai fejlődés azt jelenti. kívül-belül megfelelő és hihetetlenül könnyű viseletet jelent majd. több ember akar majd újra kapcsolatba kerülni a Föld szeretetével. hogy egy egyszerű. hogy olyan dol205 . Világítás és fűtés Ezt a napfény vagy más természetes energia fogja szol­ gáltatni. Űrkutatás Az elérhető új technológiával és anyagokkal az embe­ rek ismét űrkutatást végeznek majd. Ekkor a projektek sikeresek lesznek. tehát mindenki boldogan fejezi ki majd valódi lé­ nyegét úgy. hogy 204 GYAKORLAT: Vizualizáció a kreativitáshoz Hilarion mester. természetben végzett sport népszerűbbé válik. hogy felfedezzék Isten alkotását. a narancssárga színű ötödik sugár mestere segít behozni az új tudományt és technológiát. amely télen-nyáron. ahogyan szeretné. amelyek könnyűek. nem lesz versen­ gés. A világ minden táján el­ fogadott lesz. Növényi anyagokból készült jármüveket. A feltalá­ lóknak ötleteket súg. szép ruhák viselé­ sével fejezzék ki. és szeretettel kapcsolatba lépjenek más csillagrendszerek­ kel. hogy a nőiessé­ güket káprázatos anyagokból készült. mint Arany Atlantiszban. és tökéletes hőmérsékletet bizto­ sítanak az emberek számára. miközben a divat jelentősége megszűnik.2032 ÉS A Z U T Á N A TECHNOLÓGIA HELYZETE 2032-RE igénylő embereket az Isteni Tökéletesség fényébe emel­ jék. Nem lesz ego. A kertészkedés. a séta. hogy megőrizhessék tökéletes egészségüket. A férfiak szintén szabadabbak lesznek az általuk viselt ruhák tekintetében. és arra ösztönzi őket. Ruhák Új anyagokat fedeznek majd fel. a kerékpározás és mindenféle.

hogy angyalok veszik át a narancssárga ener­ gia egy részét. Évszázadokon keresztül férfiak által uralt politikánk volt. pon­ tosan úgy. hogy tudósoknak. például egy spirituális internet vagy szabad energia. Atlantisz óta először. Vizualizáld. hogy a változás lehetséges legyen. fizikusoknak. A vonzás törvé­ nye szerint belső lényünk tükörképét vonzzuk. 2. Po­ zitívumként logikusak. Arra használják az energiádat. feltalá­ lóknak. a csalást és az erőszakot. amely szár­ nyalásra sarkall bennünket. ahol bámulatos. hogy a két kezed között egy narancssárga fénygömböt tartasz. és javul­ janak a feltételek. mint az uralkodás. amelyet éppen most teremtettél. Fogadd el köszönetüket. 5. Képzeld el. megfontoltak voltak. 2008-ban az isteni nőiség ezüst sugara is belépett a bolygóra. Egybeolvadt minden felemelkedett mesterrel és angyallal. Nyisd ki a szemed. a tekintély­ elvűség. amilyeneket megérdemelnek. Negatív oldalukon olyan minőségeket mutattak. sebészeknek. 2008/2009-ben új energia érkezett a bolygóra. ahogyan a maja n a p t á r megjövendölte. és fontos lépéseket tettek annak érdekében. hogy leleplezzék és megtisztítsák azokat. Ülj nyugodtan egy olyan helyen. 1. or­ vosoknak és másoknak súgjanak. és most kezdi megérinteni az emberiséget. Az ezüst sugár előhozza 206 207 . amelyek segítik az emberiséget. jól kiszá­ mították a dolgokat. állatorvosoknak. Minden új gondolatoddal egyre na­ gyobb és fényesebb lesz. amiért segítettél velük együtt megteremteni egy gyönyörű jövőt. ahol nem zavarnak meg. 4. Angya­ lok milliói dolgoznak vele. A har­ madik dimenziós emberiség alacsony színvonalú veze­ tőkre szavaz. spirituális technológia segít bennünket.2032 ES A Z U T Á N gokat alkossanak. Ez felszínre hozta az alattomos viselkedést. 6. lelkesítő. 7. a megosztás és a rövid távú gondolkodás. 3. Tartsd meg egy olyan világ látomását. 33- FEJEZET Vezetés AZT MONDJÁK. az egyes kultúráknak olyan vezetőik vannak. a szívtelen racionalitás. megnyitva őket az új lehetőségek előtt. Hagyd csapongani a képze­ letedet.

h a n e m egyre inkább a szeretet. nem keresünk ö n m a g u n k o n kívül más tekintélyt vagy útmutatást. akik nem tudnak megbirkózni az energiájával. és készen állnak majd ar­ ra. azok a hatalmi pozícióban lévő emberek. Amint emelkedik a tu­ datosság. cselekednek majd. arra koncentrálunk. A megtisztítás és időjárási zavarok megpróbáltatást jelentő időszakában a külön­ böző országokból származó emberek együttműködnek majd és támogatják egymást. Ekkor elégedettek lesznek ö n m a ­ gukkal. Ezek a minőségek már most is fino­ man befolyásolnak mindenkit. és az újjal megérinti az emberek tudatosságát. a védelmet azok számára. A 2012 és 2032 közötti húszéves átmenet során óriási változás lesz abban. Ahhoz. és ezáltal becsületesen és őszintén 208 . az igazság kimondását. Min­ den ember. amely a félelemből és az irá­ nyítási vágyból fakad. és így nyitottá válnak. és behívja az ezüst lángot. Ez a sugár feloldja a régi férfiparadigmát. Ha elegen képesek a magasabb igazsághoz igazodni. Mivel az ezüst sugárnak nagyon magas a frekvenciá­ ja. vissza kell követelnünk. Saját belső bölcsességünkre támaszkodunk. hogy vizualizálja az újat. az emberek szeretni kezdik önmag u k at. a gyanakvás és az ítélkezés szemével figyelik egymást. és mindenkit visszatart. elhagyják állásu­ kat. Amikor szeretjük önmagunkat és bízunk magunkban. Integrálni fogják belső személyiségüket. akiknek segítségre van szükségük. hogy másokra kényszerítenénk a véleményünket. aki készen áll az egyenlőségre. A munkások is érzik a sugarat. Az emberek elképedve tekintenek majd vissza az el­ lenséges politikákra. Az visz előre. és felismerik isteni lényegüket. 209 Az átmeneti évek A 2012 során beérkező fény megnöveli majd az embe­ rek önbecsülését és önbizalmát. hogy mindannyian ugyan­ olyanok vagyunk. hogy erkölcsösséget és őszinteséget mutas­ sanak. hogy felhatalmazzanak másokat.2032 ÉS A Z U T Á N VEZETÉS a női minőségeket. A harmadik dimenziós világban a politikusoknak és a nagy cégek­ nek ajándékoztuk. ami a legfőbb jót szolgálja. De azért néhány ha­ gyományos. A hatalom valóban a népességen múlik. ahogyan a kultúrák észlelik önma­ gukat és a világ többi részét. Többé nem a félelem. igazságosság­ ra. hogy beléphessünk az újba. zsarnokoskodó taktikákra és dik­ tatúrákra. vala­ mint annak megértését. mint egy gyengéd fuvallat. az egyén helyett a m i n d e n k i érdekében való munkálkodást. ha elfogadjuk azt. igazságra és mindenki felhatalmazására. ezért kezdik elvárni vezetőiktől. Irtózni fognak egy másik lélek birtoklásának vagy leigázásának elképzelésétől. patriarchális vagy vaskalapos társadalom­ ban mégis lehet ellenállás. amit nem akarunk. és ez a mások iránti jó szándék m a r a d a n d ó érzését hagyja maga után. amelyeket hagyományosan kizáró­ lag a nők jellemzőinek tekintettek: az együttműködést. illetve a hallgatást ahelyett. a bizalom és az elfogadás szemével. Ha ellen­ állunk. akkor a változások úgy fognak bekövetkezni. a támogatást. segíthet az­ által. m i n d egyek vagyunk.

Hozz megvilágosodott döntéseket. Minden választás a legfőbb jó ér­ dekében történik. nem kérdezzük. Minden alkalommal. bármilyen apróságról legyen is szó. 211 . a becsületesség. ki vagy. A közösségeken. A világon mindenhol megosztják majd a technológiát és az új ötle­ teket. bölcsek. látogató. amint együtt megalkotnak egy új világot. gyakorolnunk kell a cselekvést az új minőségek­ kel. a nyitott­ ság és a mások felhatalmazására való képesség lesznek az egyre inkább tiszteletben tartott minőségek. egy nagyon különleges. Ere210 detileg ennek a fejezetnek a „Vezetés és kormányzat" cí­ met adtam. Ehelyett mindenki együttműködik majd a legfőbb jó érdekében. rabul ejt szeretetünk. Az emberek mindenütt a legfőbb jó érdekében dol­ goznak majd. ahol felismerik. és így a döntések automatiku­ san születnek. nem lesz­ nek vezetők. Ebben az időszakban az őszinteség. Ha barát. magasabb ener­ giákhoz. hogy nincs ők és mi. mint a jelenlegi politikai paradigmánk. hogy semmi sem marad rejtve. és 2032-re nem lesz ilyesmi. hogy vegyem ki a „kormányzat" szót. Hamarosan tiszteletre méltó emberek b u k k a n n a k fel. hogy a mostani tudatossági ál­ lapotunkban szinte elképzelhetetlen számunkra. ahogyan a családok és országok fognak viselkedni egymással. hogy lelkesítsék a világot az átmenet során.2032 ÉS A Z U T Á N VEZETÉS Nagyanyámnak. lehetőséget teremtesz mások számára is. Számomra ez azt jelképezi. már nem annak tekintünk. Tehát gyakorold az együttműködést! Alkoss valamit másokkal együtt. 2032 2032-re olyan sok ember fogja mások energiamezőjét látni vagy érzékelni. Ha idegen. hogy erősek. kitárt karunk és szívünk fogad. Ha ellenség. GYAKORLAT: Gyakorold az együttműködést'. amint az átme­ neti időszak előrehalad. A 2032-ig tartó időszakban születő öreg lelkek felké­ szülnek. 2032-re az emberek többnyire az ötödik dimenzió­ ban rezegnek majd. az országokon és a világon belül az emberek egymással és az istenséggel együtt te­ remtenek majd. Minden átlátszó lesz. gondoskodók. jóságos hölgy­ nek volt egy kis táblája a vendégszobájában. hogy tisztes­ ségesen dolgozhassanak mindenki legfőbb érdekében. de Kumeka megkért. együtt­ működők és megvilágosodottak legyenek. mivel az irányításra utal. amelyen ez állt: Üdv. A közösségi élet annyira más lesz. amikor ezt teszed. Nem lesz hatalmi piramis. így a közösségek m i n d e n kontinensen ö r ö m m e l fogadják és támogatják egymást. csak mi. hogy igazodjunk az új. Annak érdekében.

hogy ezt szem előtt tartod. hogy bánjanak ve­ lük. hogy segítsék a tömegeket. Ez a harmadik dimenzió egyik aspektusa. és a felgyorsult spirituális fejlődés számos lehe­ tősége érhető el. hogy veled bánjanak Az ötödik dimenzióban élt élet első gyakorlata. mert a Földanya folytatni fogja a bolygó megtisztítását. akik készen állnak. ahogyan szeretnéd. mert ettől érzi jól magát. Ha va­ laki rosszindulatúan cselekszik veled szemben. Sokan lesznek. hogy úgy bánsz másokkal. Tégy olyan dolgokat. Tehát mindig úgy cselekedj. több fényt hor­ doznak majd. Ha egy elve­ szett vagy szenvedő teremtményt látsz. Azok számára. érzik magukat. Az ötödik dimenzióban úgy reagálsz mások szükségletei­ re. mert félénk. segíts rajta. ahogyan szeretnéd. rengeteg a te­ endő. miközben fényküldöttek készülődnek. ha valaki szeretetéhes embere­ ken segít úgy. Ha nem szolgál valaki más javára. Úgy bánj másokkal. hi­ szen csak saját szeretetéhségét leplezi. hogy azok megmentőjeként tetszeleg. ha veled bán­ nának. hogy mások hogyan 212 213 . Erre azért lesz szükség. Ennek ellentéte szintén igaz. akik megrémülnek a vál­ tozásoktól. Az ötödik dimenzióban a csakráid fényesen ragyog­ nak majd. Nem helyénvaló dolog. Állandóan gondolj arra.ELET AZ OTODIK DIMENZIÓBAN 34- FEJEZET Élet az ötödik dimenzióban 2012 UTÁN azok. Ha tehát azt látod. az Hogyan éljünk ötödik dimenzióban? Legyen nyitott a szíved! Mindenkor cselekedj szeretetteljes kedvességgel. akkor a saját lelkedet sem fogja szolgálni. hátsó szándékaid. és hogyan szeretnék. hogy valaki visszahúzódik. akik készen állnak. Ennek következtében az univerzum tízszeresen megjutalmaz. hogy világítótornyokként és tanítókként tevékenyked­ jenek. akkor finoman vond be őt a körbe. vagy árt neked. hogy nincsenek személyes. amelyek a legfőbb érdekedet szolgálják! Ha valami nem a legfőbb érdekedet szolgálja. akkor az mások legfőbb érdekét sem szolgálja. szeretettel áldd meg.

hogy élvezd a szórakozást és a nevetést! Figyeld a hozzáállásodat! Vedd könnyedén a dolgokat! Válaszként válaszd a nevetést. hogy több szabadidőd legyen! Nem lehetsz mindig szörnyen elfoglalt. amely elégedettséget okozó munkát vonz! Ebben a magasabb dimenzióban te uralkodsz az életed és az energiameződ fölött. tehát szánj időt a la­ zításra. hogy élvezd az életet. Hasznosnak találhatod a „Bőség és manifesztáció" című fejezetben szereplő információkat és gyakor­ latokat. hogy meg tudd emelni a háztartásodban élők frek­ venciáját. Élj bőségtudatosságban! Figyeld a gondolataidat és a szavaidat. akik csökkentik. mint egy mester! Mindig tisztességgel. amíg be nem vonzód az újat. Gondoskodj ró­ la. hogy mások továbbra is elégedettek le214 Élj úgy. Légy nagylelkű! Tartsd az otthonodat az ötödik dimenzió rezgésében! Tedd az o t t h o n o d a t a lehető legharmonikusabbá. Olyan rezgést sugározz. bol­ dognak és biztonságos menedékhelynek kell lennie. A virágok. és a körülötted lévők is boldogabbak lesznek. és arra a képességre. hogy gondolataid és állításaid igazodjanak a legma­ gasabb szintű lehetőségekhez. és tarthatod rezgésedet az ötödik dimenzióban. gyének. a gyönyörű zene és a színek segítenek neked ebben. félelmekkel és szegénységtudatossággal. Ugyanakkor az o t t h o n o d n a k tisztának. hogy inkább azokkal légy együtt. Kezeld a dolgokat könnyedén. Erőre és hatalomra utal. Boldogabbnak fogod érezni magad. akkor is ezt kell választanod. Ha ez azt jelenti. Ne húzd le a látomásodat kétségekkel. 215 . Tehát a frekvenciádat olyan munka frekvenciájához kell igazítanod. becsülettel és felelősséggel csele­ kedj. vagy egy ideig kevesebb barátod lesz.2032 ÉS AZUTÁN ÉLET AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓBAN Állíts fel fontossági sorrendet az életedben úgy. hogy hagyni kell. hogy lábtörlőként bánjanak veled. akik emelik a frekvenciádat. hogy egyedül le­ szel. Ez n e m azt jelenti. a meditációra és arra. és mélyen elégedetté teszi a lel­ kedet. ne pedig azok­ kal. Vedd körül magad magas frekvenciájú emberekkel! Hozz döntést azzal kapcsolatban. amely megfelel a vérmérsékletednek.

2032

ÉS A Z U T Á N

ÉLET

AZ ÖTÖDIK

DIMENZIÓBAN

Állandóan légy kapcsolatban földcsillag-csakráddal a Földdel való kapcsolatodon keresztül!
Földcsillag-csakrád 30 cm-rel a lábad alatt a spirituális alapzatodat jelenti. Ha nincs ébren, nem nyitott és ak­ tív, nem tudsz felemelkedni. Olyan vagy, mint egy ma­ gas épület: minél biztonságosabb az alapod, annál ma­ gasabbra tudsz nőni. Képességeid magjait itt táplálja Sandalphon arkangyal, tehát ha be akarod teljesíteni legfőbb sorsodat, gondoskodj róla, hogy kapcsolatban légy ezzel a csakrával. Minden olyan tevékenység jó, ahol kapcsolatban állsz a földdel. A séta, a hegymászás, a játék a réten piknikezés közben, a mezítláb álldogálás a fűben, a virágok és zöldségek termesztése mind segí­ tenek, hogy kapcsolatban légy földcsillag-csakráddal. Ha csak teheted, jobb a talajon sétálni, mint az asz­ falton.

Sétálj az elementálokkal, angyalokkal és szellemekkel!
Ha ötödik dimenziós lény vagy, akkor automatikusan tudatában vagy a téged körülvevő spirituális dimen­ zióknak. Tedd meg azt a pluszlépést, hogy a hétköznapi életedben kéz a kézben jársz az angyalokkal. Légy tuda­ tában az elementálok körülötted végzett munkájának, és légy nyitott azok előtt a szellemlátogatók előtt is, akik átkeltek a fátylon, de még kötődnek a Földhöz.

Hallgass az isteni sugallatokra!
Figyeld a jeleket, és mindig hallgass az istenség sugal­ lataira. Ez az ötödik dimenziós ráhangolódás részét képezi.

Fogyassz megfelelő ételeket!
Fogyassz könnyű, de magas rezgésű ételeket, amelyek frekvenciája illik a tiédhez. Az ötödik dimenziós ételek biotermesztésből származnak. Fogyassz annyi zöldsé­ get, amennyit csak tudsz, valamint gyümölcsöket, ola­ jos magvakat és kiegyensúlyozott tápértékű ételeket. Áldd meg az ételedet, mielőtt elfogyasztod. Tartsd ész­ ben, hogy szükséged lehet valamennyi nehezebb ételre is ahhoz, hogy földelt maradj, és ezt tartsd tiszteletben. Nem lehetsz az ötödik dimenzióban, ha úgy repkedsz, mint egy űrutazó. Egyensúlynak kell lennie.

Légy szimbiotikus kapcsolatban a növényekkel, a fákkal és a természet egészével!
Ha megölelsz egy fát, megnyílhatsz az általa hordozott tudás és bölcsesség előtt, ugyanakkor a fa gyökerei se­ gítenek, hogy a gyökereid mélyebbre hatoljanak földcsillag-csakrádba. Ha kint vagy a természetben, az egyensúlyban és harmóniában tart, és segít, hogy fenn­ tarts egy ötödik dimenziós frekvenciát.

216

217

2Q32 E S A Z U T Á N
Spirituálisán viszonyulj minden dologhoz!

ÉLET

AZ ÖTÖDIK

DIMENZIÓBAN

Minden helyzetben és minden emberben keresd a leg­ magasabb minőségeket. Áldd meg az alacsonyabb frek­ venciájú dolgokat, hogy magasabb szintre emeld azokat. Sugározz bölcsességet a solar plexusodból!

A solar plexus egy hatalmas pszichikus szonda, amely a harmadik dimenzióban a veszélyt keresi, hogy elkerülhesd. Magasabb szinten antenna, amely Uriel arkan­ gyal energiamezőibe nyúlik fel. ő a solar plexus fejlődé­ sét felügyelő arkangyal, bízz benne, hogy biztonságban tart téged. Ekkor előhozhatod saját bölcsességedet, és csillapíthatod mások félelmeit. Igazán hasznos, ha ezt akkor vizualizálod, amikor kint vagy a természetben. Dolgozz a tizenkét csakráddal!

Gyakran hangolódj rá és energetizáld tizenkét csakrádra. Ezt bármikor megteheted, amikor nyugodtan ülsz, a természetben sétálsz, vársz valamire, házimunkát végzel, autóban vagy bármilyen közlekedési eszközön utazol. Ez nem meditáció, és nyitott szemmel végez­ zük. Mindössze annyit kell tenned, hogy egy pillanatra rákoncentrálsz m i n d e n egyes csakrára, és arra kéred a megfelelő angyalokat, hogy hangolják össze azokat, hogy rajtad keresztül áthozzák a Forrás energiáját. Gondolatban kérd meg mindegyiküket.

• Sandalphon arkangyal, kérlek, nyisd meg és han­ gold össze földcsillag-csakrámat. • Gábriel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold össze alapcsakrámat. • Gábriel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold össze szakrális csakrámat. • Gábriel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold össze köldökcsakrámat. • Uriel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold öszsze solar plexusomat. • Chamuel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold össze szívcsakrámat. • Mihály arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold össze torokcsakrámat. • Rafael arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold össze harmadikszem-csakrámat. • Jofiel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold öszsze koronacsakrámat. • Christiel arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold össze kauzális csakrámat. • Zadkiel és Mariéi arkangyalok, kérlek, nyissátok meg és hangoljátok össze lélekcsillag-csakrámat. • Metatron arkangyal, kérlek, nyisd meg és hangold össze csillagkapu-csakrámat. Egy másik nagyon hatékony lehetőség, ha minden egyes csakra arkangyalainak orbjaira tekintesz. Ez fény­ től tündöklővé tesz. Az orbokat megtalálhatod a Kathy Crosswell-lel közösen írt Ascension Through Orbs (Fel­ emelkedés az orbok által) című könyvemben. 219

218

2032 É S A Z U T Á N

ÉLET

AZ ÖTÖDIK

DIMENZIÓBAN

Lépj kapcsolatba Metatron arkangyallal!
Nap mint nap idézd meg Metatron arkangyalt arany és narancssárga fényében, és kérd, hogy segítsen felemel­ kedési utadon.

Tartsd észben, hogy az Egység része vagy!
Nézz fel a hatalmas, nyílt égre, a csillagokra, a holdra, a napra és az egész kozmoszra, és tartsd észben, hogy az egész egyetlen hatalmas organizmus, amelynek te is része vagy, és kapcsolatban állsz benne minden élő­ lénnyel.

Egy másik barátomnak meséltem a buborékokról, és ő kigyúlt, mint egy világítótorony. Arra kért, teremtsek köré egyet m i n d e n n a p o s ráhangolódásaim során. Pár nap múlva telefonált, hogy elmondja, minden alka­ lommal érezte, amikor csak küldtem neki. Addigra tel­ jesen tiszta volt az elméje, és a szó szoros értelmében érezte, hogy a buborék egy magasabb szintű helyre emeli és ott tartja őt. Ha úgy érzed, hogy készen állsz, és szeretnél behívni egy buborékot, végezd el ezt a vizualizációt.

Idézd meg az ötödik dimenziós buborékokat!
Sandalphon arkangyal, aki a földcsillag-csakrát felügye­ li, egy ötödik dimenziós buborékot teremt köréd, ha erre kéred. Arra is megkérheted, hogy mások köré teremtse, ha beleegyeznek, vagy ha ráhangolódtál felsőbb énjükre, hogy engedélyt kapj. Néhány napig arra kértem San­ dalphon arkangyalt, hogy teremtsen egy ötödik di­ menziós buborékot egy b a r á t o m köré, mert azt gon­ doltam, az segítené. Észrevettem, hogy a barátom egyre zavartabb és lehangoltabb lett, és kíváncsi voltam, hogy a buborék miatt volt-e így. Leellenőriztem Kumekával, aki azt tanácsolta, hogy álljak le, mivel a barátom nem állt készen a buborék hatására! Rettenetes érzés volt! 220

GYAKORLAT: Vizualizáció frekvenciád növelésére 1. 2. 3. 4. Keress egy helyet, ahol nyugodtan és zavartalanul lehetsz. Lélegezz kényelmesen, amíg érzed, hogy ellazulsz. Idézd meg Sandalphon arkangyalt, és érezd a jelenlétét. Gondolatban kérd meg, hogy teremtsen köréd egy ötö­ dik dimenziós buborékot. 5. Érzékeld vagy érezd a buborékot magad fölött. 6. Engedd, hogy belekerülj, és fogadd el, hogy megnöveli a frekvenciádat. 7. Ha szeretnéd, hogy Sandalphon arkangyal ötödik dimen­ ziós buborékokat teremtsen mások köré, akkor most tedd meg. Gondoskodj róla, hogy megkapd a beleegye­ zésüket vagy egy nagyon egyértelmű útmutatást arra, hogy ezt tedd. 8. Mondj köszönetet Sandalphon arkangyalnak. 9. Nyisd ki a szemed, és tudatosan gondolkodj és cselekedj magasabb szinten. 221

vagy kétszintesek lesznek. 7. Minden egyes kilégzésnél engedj el minden zöldessárga félelmet a solar plexusodból. Minden város egy természetes forrás körül jön létre. ahol nyugodtan és zavartalanul lehetsz. hogy jelenlegi tuda­ tosságunk alapján szinte lehetetlen előre látni eze­ ket. így az utakat és az épületeket a la- 222 223 . 5. A víz sehol sem lesz vegysze­ rekkel szennyezett. Mondj köszönetet Uriel arkangyalnak. zöldek és kellemesek lesznek. Mivel a népesség sokkal kisebb lesz. Keress egy helyet. mivel ráébredünk majd. Lélegezz kényelmesen. és a városok tágasak. 2. Tudd. 6. és kristályokkal és mágnesekkel tartják tisztán. miközben sokkal kiseb­ bek is. amíg érzed. mint amit jelenleg a városokról gondolunk. Tudomásomra hozták. nem hat kény­ szerítő erővel a terület mérete. A házak csak egy. hogy a magasba nyúló lakóházakban elveszítjük kapcsolatunkat a földdel. amely beragyog a solar plexusodba. hogy ellazulsz. Aranyvárosoknak nevezik őket. hogy ő megvéd téged. Vizualizálj egy ötödik dimenziós zsinórt.2032 É S A Z U T Á N GYAKORLAT: solar plexusodat az ötödik dimenzióban! 35. kormányzati szabá­ lyozások vagy ego. Képzelj el egy mély arany napot. amely a solar plexusodból indul. mert a világ minden részén a tiszta folyóvizet használják majd a helyek energiájának növelésére. 2032 UTÁN HAMAROSAN új ötödik dimenziós arany­ városok b u k k a n n a k fel m i n d e n ü t t a bolygón. és nyisd ki a sze­ med. Belégzésnél fogadd magadba ennek az arany fénynek a melegségét és bölcsességét. A leg­ több a hegyekben épül fel. és összekapcsolódik Uriel arkangyal energiamezőjével. FEJEZET Tartsd a Az új aranyvárosok 1. mert az energiájuk arany lesz. Nem lesznek építési osztályok. ahol a föld és a levegő is tiszta lesz. 3. 4.

ívelt for­ mákba és színekbe sajtolhatok. Csoportokban épül224 nek. katonás fegyelemmel és sarkosan. Továbbá addigra a spirituális technológia is ki­ fejlődik. ahol a közösség birtokában lévő csónakok vagy kenuk horgonyoznak majd a kijelölt helyeken. Vidám elemeket építenek majd be az o t t h o n o k b a . biológiailag lebomló növényi anya­ gokból fogják építeni. amely lehetővé teszi a görbületek és kecsesen hullámos szerkezetek létrehozását. különállóan. akik ráhangolódnak az összhang látomására. részben. kerek vagy hosszúkás ablakokkal. Jelen­ legi tudatosságunk szerint ez káoszt és anarchiát ered­ ményez. A fákat és a természetes geológiai képződményeket mélyen tisztelni fogják. amely a mágnesség segít­ ségével fogja felhúzni az embereket. A városban tavak és folyók lesznek. közösen használt mosdókkal. mert felismerik majd a víz elem tisztító tulajdonságait. addigra az isteni nőiség hatását m i n d e n ü t t érezni fogják. Az emberek kevésbé lesznek gátlásosak és félén­ kek. A sportlétesítmények m i n d e n ü t t elérhetők lesznek ingyen. akiknek fizikailag ki kell fejez­ niük magukat. különösen a meleg helyeken.2032 ÉS A Z U T Á N AZ ÚJ ARANYVÁROSOK kók legfőbb érdekét szem előtt tartva fogják kialakíta­ ni. te­ hát a sportfelszereléseket a csarnokokban vagy a sza­ badban hagyják majd. Azonban egy ötödik dimenziós világban a legfőbb választások természetesen áradnak ki a szívek­ ből és az érintettek látomásaiból. megszűnik. mereven. A járműveket biológiailag lebomló anyagokból hoz­ zák majd létre. közösségi. bárki számára. azt ők magányosnak és elszigeteltnek tartják majd. Mire az aranyvárosok kivirulnak. A lakásokat közösségileg építik készséges. nemes lelkű emberek. A magasabb tudatosságban 225 . lekerekített és gyönyö­ rű lesz. amely a hiányba vetett hiten ala­ pul. A házakat erős. Az elmúlt néhány ezer évben a városokat és az épü­ leteket a férfienergia szerint építették: négyszögletesen. ökológiai üzemanyaggal működtetik. mindenki szá­ mára elérhetően. hogy részt vegyenek a csapatjátékok­ ban vagy bármely társas tevékenységben. tehát természetesen összegyűlnek majd. vidám. ha vissza akarnak térni otthonukba. és körülöttük hozzák létre az épületeket. kreatív. hogy mind egyek vagyunk. És az o t t h o n o k kényelmesen megbújnak majd a vidék körvonalai között. A vízi sportok népszerűek lesznek. és min­ denkit bevonnak. A következő húsz év során szü­ lető gyermekek továbbra is magas frekvenciájú. A jövő lakói rémülten tekin­ tenek majd a mi életmódunkra. Amit mi személyes tér­ nek nevezünk. nagy energiájú lelkek lesznek. Megértik majd. egyenesen. közösségi. hogy m i n d e n k i osztozhasson rajtuk. és közösségileg megosztják. a családjuknak és az idegeneknek egy­ aránt. Az egyéni tulajdon. Ez kecsesen hajló. amelyek csodálatos. Az ötödik dimenziós tudatosságban nincs helye a tisztességtelenségnek vagy a lopásnak. lineárisan. akik mind boldogan segítenek a barátaiknak. mint például csúszdát vagy drótkötélpályát a hegyol­ dalban a kertektől az iskoláig. amelye­ ket barátságosnak és kevésbé pazarlónak tartanak. részben pedig a vidámságuk miatt.

amennyiben szüksége van rá. énekelni vagy fejleszteni magu­ kat a lelkük számára megfelelő módon. Valójában csodálatos örömérzést. Utasokat is szállítanak majd. és folytatják útjukat a végső célállo­ máshoz. mert a játékos szellemét fogja tük­ rözni. amikor valakinek szüksége lesz rá. akik belül nincsenek szinkronban. Ennek megfelelően egy adott jár­ mű mindig az adott helyen lesz. elégedettséget és nyugalmat nyújt majd. és tisztelet­ ben tartják. hogy kreatívan ki­ fejezzük magunkat. rakéta alakú repülőgépek szállítják majd az embereket keresztül a világon számunkra felfoghatat­ lan sebességgel. lég­ párnán viszi azokat a kijelölt helyekre. és nem lesznek bankok. Mindenkinek lehetősége lesz megtanulni valami­ lyen hangszeren játszani. szolgáljunk másokat. hatalmi harcok. Ha valakinek rá kell hangolódnia egy 226 konkrét hangszerre. járművek és hajók esetében.2032 ÉS A Z U T Á N AZ Úl ARA NY VÁROSOK megértik majd. Munka Az ötödik dimenziós világ egy ego. amint iga­ zán megértjük a hang és a harmónia erejét és jelentősé­ gét. Az embereknek lehetőségük lesz rajzolni. akár felnőttről van szó. és a józan ész és az egyéni felelős­ ség fogja felváltani azokat. Minden ze­ ne harmonikus lesz. csak energiacsere. Mint a sportfelszerelések. amelyben csak arra vágyunk majd. és ráhangolódjunk a spirituális di­ menziókra. Végül pedig ökológiailag mű­ ködtetett. hogy azt tegyük. Az üzletépítésre vagy m u n k á b a n való boldogulásra 227 . hogy együtt zenéljenek vagy hallgassanak zenét. összekapcso­ lódjunk a Földdel. Ez unalmasnak tűnhet azok számára. Mint a zene esetében is. Addigra sok ember lesz képes levitálni és rövid tá­ volságokat így áthidalni. Nagyobb távolságok megtételéhez a kis járműveket egy gépre kapcsolják. Itt a járművek lekapcsolódnak. akár gyerekről. A zene nagyon népszerű lesz. mindenféle kreatív kifeje­ zést támogatni fognak. túlságosan védel­ mező lenne. ami betel­ jesít és boldoggá tesz bennünket. tehát az illető használni fogja azt a gitárt vagy fuvolát vagy bármit. Csak azok fognak diszharmonikus zenét játszani vagy hallgatni. fes­ teni. és az emberek kreatí­ van és boldog alkotással töltik majd az idejüket. Fontosnak tartják majd. önkénte­ sek által vezetve vagy távolból irányítva. a hangszerek is ingyene­ sen hozzáférhetőek lesznek. mindenki ésszerűen fog cse­ lekedni. különösen. amely hihetetlen sebességgel. tervezni. személyes motivációk vagy ambíciók nélküli világ. akiket magukkal ragadnak a személyes harcok drámái és az érzelmi szükségletek. Az egészség és a biztonság iránti aggodalmakon már csak nevetni fognak. Nem lesz pénz. akkor azt megértik. Mivel m i n d e n k i a legfőbb jót tartja majd szem előtt. hogy az ember szükségletei mindig ki­ elégítésre kerülnek. de ez nagyjából csak 2050 után fog be­ következni. alkotni. és a járatok szükség szerint járnak majd egyik helyről a másikra. és gondosan osztják el és kezelik azokat. Az emberek csoportokban fognak összegyűlni. anélkül hogy nevetségesen.

és az arany­ városok pompás szobroktól. Amint az emberek növelik a frekvenciáju­ kat. A megváltozott éghajlati és geológiai feltételek miatt néhány város föld alatt. kevésbé lesz szükségük nehéz ételekre. Mindenütt virágok fognak burjánzani. n e m lesznek szupermarketek. szökőkutaktól és virágoktól hemzsegnek. hogy az új módsze­ rekkel boldogan. vízen vagy egészen máshol épül. mint amit el t u d u n k képzelni. Tehát ezek használat utáni elhelyezése nem jelent majd problémát. Tehát ezekben az aranyvárosokban 228 ismeretlen lesz a szemetelés vagy az illegális szemétle­ rakás. hogy a fa­ gyasztás mint tárolási módszer néhány hely kivételével m i n d e n ü t t elavulttá válik. és azért is. bár sokan esznek majd halat. hogy csodálják az egyedi. amit csak tudsz. Ha az embereknek van önbecsülésük. Hulladék Nem lesz műanyag. amelyeket még nem találtak fel. vi­ rágokkal. Minden védelemre szoruló dolgot ökológiailag újrahasznosít­ ható anyagokba csomagolnak majd. zenével. a bolygó ökológiai egyensúlyának fenn­ tartása érdekében is. Tedd meg már most.2032 ÉS A Z U T Á N AZ UJ ARANYVAROSOK irányuló belső motivációk nélkül az emberek boldogan együttműködnek majd. műalkotásoktól. De a lakók magas frekvenciájú fénye azt jelenti majd. Virágok és fák A fákat nagyon fogják tisztelni. és a friss termékek előállí­ tásának módja egész évben azt jelenti majd. harmonikus tárgyakkal. GYAKORLAT: Tedd arannyá az otthonodat vagy az irodádat! Aranylóbbá teheted otthonod vagy munkahelyed energiá­ ját azáltal. Kell majd hozzá egy kis idő. Sok fát ül­ tetnek majd. kecses példányokat. tehát főleg egyszerű. és az emberek kommu­ nikálnak majd a fákban élő elementálokkal. hogy létrehozzák azt. Az új hűtési módszerek megakadályozzák. Minden hely tiszta és gyönyörű lesz. és nem lesz szükség a termékek csomagolására. ami a szükségleteik kielégítéséhez szükséges. egészséges dolgok fogyasztására lesz igény. 229 . harmonikusan és ökológiailag megfe­ lelő m ó d o n tudnak majd élni. Minden felesle­ get összegyűjtenek. és szabadon elcserélnek. Élelem A legtöbb ember vegetáriánus lesz. hogy szükség legyen fagyasztásra. hogy ismét működjenek az Atlantiszban a hulladékok semlegesítésére használt anyagtalanító technikák. akkor értéke­ lik a környezetüket. és legfőként arany gondolatokkal töltöd meg azt. ha szépíted.

Kumeka is egy az eredeti tizenkét szikra közül. amikor az energiafrek­ vencia Atlantisz pusztulásakor lecsökkent. a fény ura AMIKOR A FORRÁS megteremtette az isteni szikrá­ kat. hogy a közepén van egy kis d o m b . mintha az unokái lettek volna. Sok nagyszerű lényhez hasonlóan ő is visszahúzó­ dott ebből az univerzumból. mint Kuan-jint vagy Kuthumi urat. akivel a Discover Atlantisz (Atlantisz felfedezése) című könyvet írtuk. Azonban mivel Kumekának sosem volt földi tapasztalata. Jézus most a karma urainak tanácsában van. aki fizikai testben tartózkodik a Földön. és Ku­ meka néven mutatkozott be. Mindenkit. míg az angyalok az orbjaikba fogadják őket. ahol felemelkedett és a fény urainak egyikévé vált. Az eredeti isteni szikrák egyike Jézus monádja volt. és a szigetek 230 elsüllyedtek. mint én. a 260 000 éves atlantiszi időszak után visszatért. milyen. látni fogod körülöttük az angyal energiagyűrűjét. Az az este volt életem egyik legizgalmasabb estéje. és n e m igazán tudja. de nem ugyanarról a bolygóról. Amint az ügyeiket intézik. tehát ha orbként lefényképezed őket. Atlantisz idején közelí­ tette meg ezt az univerzumot. amelyet későbbi szerzőtársammal. Azt mondta. úgy származtak ezek a m o n á d o k is a Forrás energiájából. és szorosan együttműködik Jézussal. Miközben együtt me­ ditáltunk. ő egyedül utazik. Kumeka sosem testesült meg. Őt egy másik univerzumhoz jelölték ki. amikor felügyelte az Aranykort. rajtunk ke­ resztül akar dolgozni. aki azért testesült meg boly­ gónkon. Máshol már írtam a vele való első találkozásomról egy szilveszteres­ tén. Ő a nyolcadik sugár mes­ tere. Kék orbja páratlan abból a szempontból. Ugyanabból az univerzumból származik. A FÉNY URA 36. Ez magában foglal m i n d e n felemelke­ dett mestert. először tizenkét szikrát bocsátott ki. Ezért ismerjük őt Isten fiaként. mindig van velük egy angyal. és ő hozza el számunkra a kozmikus szeretetet. és tanácsadóként dolgo­ zott az Intergalaktikus Tanáccsal Atlantisz létrehozá­ sán. Most. hatalmas energia érkezett a terembe. FEJEZET Kumeka. aki a karma ura e sugár tekintetében. hogy megpróbálja megváltoztatni a világot. Ez azért van. hogy Kumeka a fő vezetőm. ha valakinek emberi teste van. angyalok vezet­ nek útja során.KUMEKA. Ezek is az ő energiája voltak. hogy megérintse az embereket. A Föld ismét kiérdemelte a jogot Kumeka útmutatására. ő felügyeli a nyolcadik suga­ rat. Shaaron Huttonnal töltöttem. Ezt követően a to­ vábbi isteni szikrákat ezeken a „fiakon és lányokon" ke­ resztül teremtette meg. mert állandóan kilöki az energiáját. Ahogyan vala­ kinek tizenkét gyermeke van. Nagy megtiszteltetésnek érzem. Kumeka égi menedékhelye és 231 . hogy segítsen a régi végével és az új kezdetével kapcsolatban.

valamint a négy felemelkedési bolygót is segíti ebben az uni­ verzumban. ő az egyszarvúakkal dolgozik. amelyhez te is hozzáférhetsz.2032 ÉS A Z U T Á N KUMEKA. Azt m o n d t a . Ha készen állsz. akik elegendő fénnyel rendel­ keznek. hogy ő és az őrangyalom löktek be a boltba. és csak arra várt. mi voltunk az egyedüli közvetítői. de néha elküld. akkor látta meg először a fényemet. Más univerzumok más bolygói számára ugyanezt a szolgálatot teszi. Kumeka színe a kék. Atlantisz­ ban Wywyvsil másokkal együtt létrehozott egy energiakészletet a gyógyításhoz. • AZ EGYSZARVÚAKKAL. és vissza nem mentem. Számos iskolát létesített a belső síkokon. amíg meg nem kaptam az üzenetet. kapcsolatteremtésre alkalmasabb topáz használatára. a topáz fénye egész éjjel a harmadik szemembe világított. megvilágosodást és átalakulást ta­ nítsanak azoknak. Kumeka arra kért. ha részletes információkat kíván átadni nekem. hogy gyógyítást. A szeráfokkal dolgozik együtt. hogy szellemed ezekbe az iskolákba járjon. hogy segítse a teremtést. hogy megvegyem. hogy elősegítse a meg­ világosodást és a felemelkedést. hogy kapcsolatba lépjek Kumekával. aki egy nagyon magas frekvenci­ ájú angyal. amíg alszol. Venezuelában van. aki a csillagkapu fejlődését felügyeli. meséljek róla könyveimben az embereknek. átalakuláshoz és megvilágosodáshoz. aki egy nagyszerű arkangyal. amikor a közelben éltem. és Kumeka később elmondta. ezért kétszer is hatással volt rám. Az első elég kicsi volt. Kumeka most m á r rengeteg részre képes osztódni. A FÉNY URA belépési kapuja Caracasban. ő a karma urainak egyike és a születés an­ gyala. • AZARIELLEL. A megvilágosodás felé vezető úton Kumeka segít a Föld megvilágosodásában. • WYWYVSILLEL. A Föld érdekében végzett munkája során különösen a következő nagyszerű lényekkel működik együtt: • METATRON ARKANGYALLAL. hogy írjon zenét számára. és a felemelkedéshez vezető je­ lenlegi mozgalmat ellenőrzi. Amikor lehetőséget kap­ tam egy nagyobb. és közvetlenül ebből küld fényt a Földre. azonnal megkaptam az üzenetet! Most már nem igazán kell a gyűrűt viselnem ahhoz. akik a tiszták között a legtisztábbak. Amikor nem vettem meg. Valójában annyi részre képes osztódni. kérheted. hogy topázgyürüt vásároljak. Amikor először kapcsolatba lépett Shaaronnal és ve­ lem. Különösen a har- 232 233 . ők segítik az illúzió fátylának szertefoszlását a harmadik szem fölött. és kérjem meg Andrew Brelt. és több százezer emberen keresztül közvetíti energiáját és információit. és a Hatalmak angyalainak egyikeként ismert. hogy készen álljak. hogy hozzam magammal. amennyire csak szükséges.

3. Mindketten úgy éreztük. a fény urát és a nyolcadik sugár meste­ rét. hogy pezsgünk legbelül. Eddigre már elengedted az illúzió negyedik fátylát. MEDITÁCIÓ: Kapcsolat Kumekával Ha Kumekára gondolsz. Más­ nap reggel salátát reggeliztem. KUMEKA. Ezenkívül többet kellett beszélnem vele és az elementálokkal.2032 É S A Z U T Á N maciik szem és a fejtető körül tisztítja meg az ener­ giákat. Uriel és Rafael arkangyalokkal is együtt dolgozik. és megfelelő gyakorlatokat kell végeznem. Kumeka viszont azt mondta. hogy a testünkön lévő feleslegért is felelősek vagyunk. hogy mély megtisztítással és megvilágosodás­ sal segítsen téged. Hunyd le a szemed. 1. hogy ott van. mint a kék topáz. 2. és ezt követően az elementálok. hogy kiürítsük a sejtjeink között felhalmozó­ dott salakanyagokat. és vizualizálj egy kék fényt. el fog jönni hozzád. Gyógyítás Ha ötödik dimenziós frekvencián rezegsz. megkértük. 4. ahol nyugodtan és ellazultan lehetsz. ő viszi sokkal mélyebb szintre a Gábriel és Zadkiel arkangya­ lok által nyújtott megtisztítást és átalakítást. hogy tegye meg ezt értünk. Mint min­ den nagymester és arkangyal. ő is teljesen egybeolvadt az ezüst sugárral. Azt m o n d t a . Segít a Forrásból származó energiát finoman ráhangolni csillagkapudra. hogy felemelkedhess. A FÉNY URA Azonnali gyógyulásra számítottam egy kézprob­ lémámmal kapcsolatban. és teljesen egyensúlyba kellett hozni az éle­ temet. Az idő elő­ rehaladtával egyre több ember férhet hozzá ehhez a se­ gítséghez. ami teljes egészében meggyógyít majd. Keress egy helyet. 235 234 . Kumeka utalt rá. hogy jöjjön el hozzád. megkérhe­ ted Kumekát. olyan szí­ nűt.. • SERAPHINÁVAL. 5. Mihály. különösen a föld-elementálok dolgoznak majd a tes­ tünkön. hogy ébresszen fel minden sejtet a tes­ tedben. bízz benne. felelősséget kell vállalnom az ételekért. hogy segítsenek a zöld élelmiszerek által. Erezhetsz egy jelenlétet a bal oldaladon. hogy zöld ételeket kell ennünk. Ha nem látod vagy érzékeled őt. Kumeka a mély megtisztítás nyolcadik sugarának mestere. aki Metatront segíti csillagka­ pud fejlesztésében.. és mintha szik­ rázna belőlünk a fény. Kérd Kumekát. amelyeket fo­ gyasztok. Amikor elmondta ezt nekem és Kathy Croswellnek. de az elhatározás nem tartott sokáig. Kérd meg. Kumeka kisebb mértékben Gábriel.

7. Univerzumunk olyan. Metatront a Pártfogás Hercegeként is ismerik. Ha ez nem történik meg. hogy a Föld ennyire kiessen a szinkronból? Ez a szabad akarat isteni ajándékának következménye. akinek energiái ki­ nyúlnak a kozmoszba. hogy az a segítségedre lesz. 9. akkor is légy biztos abban. 37. Metatron pedig a karmester. Miért engedték meg. Mindig arra kér majd. FEJEZET Metatron arkangyal METATRON ARKANGYALNAK NEVEZZÜK. a böl­ csesség bolygójáról. 8. Eredetileg azzal számoltak. hogy finoman úgy irá­ nyít majd. hogy segíts magadon. hogy mi. „magas angyalok" néven is ismertek. Mondj köszönetet azért. mert mi vagyunk az egyetlen bolygó az univerzumban. aki szintén egy egyetemes angyal. hogy tégy valamit azért.2032 ÉS AZUTÁN 6. mert ő az egyetlen angyal. Néhány percig ülj nyugodtan Kumeka fényében. Az Orionról származik. aki a Földre koncentrál. amely hamisan játszik. és sok létsíkot befolyásolnak. A Forrás a zeneszerző. hogy eljött. Metatron most újrahangol bennünket. mint egy zenekar. hogy bele­ nézzen a Forrás fényébe. akinek megengedték. Ezért ikerlángjával. Nyisd ki a szemed. Válasza egy gondolatként vagy egy felvillanó sugallat­ ként érkezhet hozzád. emberek a szabad 236 237 . Sandalphonnal együtt. hogy ismét harmóniába kerül­ jön a nagy egész. de valójá­ ban egy nagyszerű egyetemes angyal.

az arany és a piros keveréke. Itt Metatron együttműködik Seraphinával és az egyetemes angyallal. és egyen­ súlyba kell kerülnünk. A Földön ez Luxor. bolygón vagy csillagképben van egy belépési pont­ ja. Itt egybeolvadunk eredeti isteni szikránkkal vagy monádunkkal. Amint a szabad akaratot elfogadják. Kapcsolat Egyiptommal Metatronnak ebben az univerzumban minden csilla­ gon. és azt is. hogy egyénként harmóniában vagyunk-e vagy sem. Metatron a tizenkettes számon rezeg. hogy minden valaha megtestesült ember számára lehető­ séget biztosítanak karmája kiegyensúlyozására.mi­ közben alszom vagy dolgozom -. a fürdőszobám és a velük szomszédos iroda számára. amely a lélek választásaiból épül fel. hogy akik rá­ hangolódnak.2032 ÉS AZUTÁN METATRON ARKANGYAL akaratot arra használjuk majd. mielőtt tudtam volna. a tanítványi minőség számán. és uralkodtunk társaink. Ha­ talmas tudása és bölcsessége miatt. és m i n d e n n a p i gondolataink és érzelmeink alakítják . A narancssárga ö r ö m ö t és boldogságot sugároz. Ez karmát vagy „rossz hiteleket" eredményezett. ő felügyelte az egyip­ tomi piramisok építését. a Forrás és Metatron együtt nagylelkűen felajánlották. Az arany a legmélyebb bölcsesség rezgése. Ez a test végső spirituális központja. teremtő férfienergiája. Metatron most azt mondja. 238 Évekkel ezelőtt. kozmikus szá239 . ő felügyeli a csillagkapu-csakra fejlődését. megnyugtató szín. Butyalillal. egybeolvadva a szeretet Krisztus-tudatosságával és az angyali frekvenciával. hogy megépítse a vég­ ső létrát a Forráshoz.valamint az. spirituálisán fegyelmezettek lesznek. egy gyönyö­ rű. ahogyan bánunk vele a testmozgás és a táplálkozás so­ rán. amelyekhez erős kapcsolat fűzi. Metatron színe a narancssárga. mielőtt bekövetkeznek a változások. A piramisok hatalmas. mi történik. Ez azt hangsúlyozza. hogy lealacsonyodtunk. amely megadja az energiát Metatronnak a cselekvéshez. amely megkapja a Forrás energiáját. Ezt könnyebb ezen a bolygón megtenni a test visszacsatolási mechanizmusa miatt. Újra kell testesülnünk. de végül arra használ­ tuk. Testünk elárulja nekünk. Mivel a Föld frekvenciája ismét emelkedik. és ez csak az egyik oka a túlnépese­ désnek. illetve mert ő hozta át a szent geometriát a Forrástól. Ezenkívül ez csodálatos. hogy segítsen ráhangolódni . amelyeket vissza kell fizetni. a többi lény fölött. hogy olyan szoros kapcsolatban állok Metatronnal. Persze nem mindenki fog sikerrel járni. lágy arany-narancssárga színskálát választottam a hálószobám. és előhozni a böl­ csességét. és ő energetizálta azokat koz­ mikus fénnyel. az embereknek felelősséget kell vállalni a következményekért. mert ez a Szfinx és a gízai nagy piramis o t t h o n a . és egyre mélyebbre eresz­ kedtünk az anyagba és a szexualitásba. hogy csodálatos dolgok megteremtésében vegyünk részt. A piros a Forrás nyers. ö ihletett erre a választásra. amely VAGYOK-jelenlétként is is­ mert.

amely valaha létezett ezen a bolygón. Emellett ő felügyeli a feljegyzéseket készítő angyalokat. bolygó vagy ember kapcsolatban áll egy240 . Ha a tizenkettő tizenkét része kapcso­ lódik egymáshoz. Ez egy egésszé válik. amely az univerzumon belüli kozmikus kapcsolatokat mutatja. ellenőrzi a karmikus feljegyzéseket. és az hogyan fejlődött az egyetlen földi mennyország időszakává. Metatron fogja megadni nekem az információkat ehhez a fejezethez. és a Harmónia és az Egyensúly negyedik sugarának mestere. amely nagyon erős és szilárd. és a Fehér Láng őre. hogy együtt teremtsenek közössé­ get. és arra. akik a maradék atlantiszi szigeteket benépesítet­ ték. és háromszög alakzatot mutat. és gondo­ latban megkérdeztem. Ó Egyiptomi ír­ nok néven ismert. Metatron elmondta. Atlantisz­ ban avatár pap volt. A tizenkettő Metatron száma.2032 ES A Z U T Á N METATRON ARKANGYAL mítógépek. Ezt az ellenőrzött kísérletet Metatron felügyelte Kumekával. üres kézzel indulnak útnak. ahol tanításait egy negyedik dimenziós szinten elrejtették. Ők adtak tanácsot az Intergalaktikus Ta­ nácsnak. amelyek hozzám érkeztek. Szerafísz Bey Az Egyiptomi néven ismert. Amikor végeztem az írással. a bölcset és Szerafísz Beyt is. Metatron Thothtal. akkor négy háromszöget alkotnak. Metatron Égi írnok néven is ismert. Kumeka azt m o n d t a . Az alap­ egység a háromszög. Utóbbi a Vénuszról származik. Mivel a 44 Arany Atlantisz száma. egy magasabb dimenzióban tartanak. hogy azok. hogy m i n d e n egyes dolog kölcsönösen kapcsolatban áll egymással. és leírtam néhány magyarázatot. Ha tizenkét hely. az ágyam mellé. amelyen a 00:04:40-es i d ő p o n t o t láttam. és hatalomra vágytak. Eközben az órára pillantottan. amelyek összekötnek b e n n ü n k e t a koz­ mosszal. felbátorodtam. mert ő őrzi Egyiptom és az összes arab ország Akasa-krónikáját. hogy azok az egész angyali birodalomnak átadhatók legyenek. Metatron felügyeli Énokhot. akkor 144 kapcsolat adódik. és kialakul egy új szerkezet. ami együttműködésre készteti őket. Ez alkalommal Metatron úgy d ö n t ö t t . A korábbi négy gyászosan elbukott. hogy Arany Atlantisz rendkívüli kísérletét hogyan szervezték meg. amint az emberek diszharmóniába süllyedtek. és továbbítja a Forrás napi parancsait az összes arkangyalnak olyan m ó d o n . ahol megpillantottam Metatron egy orbfotóját! Mellette volt az egyik egyete241 Metatron kockája Ez egy szent geometriai terv. A vezetőm. mert Atlantisz bukásakor Metatron arkangyallal és angyalaival dolgozott a pira­ misok építésén. Atlantisz nagy avatár papjával dolgozik együtt. hogy ő gondolta ki Atlantisz ötödik kísérletének elképzelését. amelyeket a Szfinxben. A Discover Atlantis című könyvben kimerítően leírom. Azon alapul. akik a részletekről gondoskodtak. Az egyetemes angyal. amely létrehozta az Aranykort. mással. milyen kapcsolata volt azzal a korszakkal. mert ó' felügyeli az égi levéltárakat. Éjjel felébredtem. leejtettem a jegyzetfüze­ temet a padlóra.

Purlimiek. Mondd el neki. téged is mindenütt éreznek. Ezután írd alá: „Szeretettel: (a neved)". Lélegezz magad köré egy gyönyörű arany színt. majd pi­ rosat. 1. Köszönd meg neki. Hagyd a színeket együtt kavarogni. 4. Mi­ nél több koncentrációt és szenvedélyt viszel bele. Ebben az esetben a lapra írd a következőt: „Kedves (a neved)!" Ezután tedd a toll hegyét a papírra. megközelíthető vagy. Ha viseled a köpenyt. hogy kellő időben választ kapsz majd valami­ lyen m ó d o n az arkangyaltól. és felkészülsz a válaszra. akkor a köpeny automatikusan teszi a dolgát. amit tett. Azt m o n d t á k nekem. hogy a két orb-kártya azért bukkant fel. még ha meg is lepődsz a kapott útmutatástól vagy információtól. hogy a köpenyt mindig részvéttel kell használni. annál ké­ zenfekvőbb lesz a válasz. Ha tele van fénnyel. hogy gyakrabban lépjen veled kapcso­ latba. Ne cenzúrázd. vagy el is égetheted. aki a természet birodalmát fel­ ügyeli. Azzal is elégedett lehetsz. hogy amint az ember meg­ kapja a köpenyt. amíg tündöklő narancssárgában nem fürdesz. Annyi energiája és hatalma van. ami jön. hogy legyen nálad papír és íróeszköz. és néhány percig gondolj Metatron ark­ angyalra. a szíved pedig nyit­ va áll. Metatron narancssárga és arany köpenye írj GYAKORLAT: Metatron arkangyalnak! Gondoskodj róla. ha csak megírod a levelet. mert o n n a n t ó l kezdve mindig nála lesz. tudván. Azt is megteheted. Ha teheted. A lapra írd a következőt: „Kedves Metatron arkangyal!" 5. amit akarsz. Ülj nyugodtan.2032 ÉS AZUTÁN METATRON ARKANGYAL mes angyal. hogy az emberek érezzék. Csak írd le. hogy az univerzumban m i n d e n ü t t érezhető egy pillanat alatt. Most a bolygó teljes múltjából visszatér­ nek a főpapok és a főpapnők. mert az állampolgárok nagyon szo­ rosan együttműködtek a természettel. és ennek a megtisztelte­ tésnek az eléréséhez egy korábbi életében már annak kellett lennie. és egy biztonságos helyen tartod. hasznos és 243 A bevezetésben említettem. hogy emlékeztessen: a végső kísérlet elsősorban azért volt olyan sikeres. 242 . hogy a válasz átáramoljon rajtad. és kap­ csolatban állsz az éggel és a földdel. Elvenni sem lehet. Kérd meg. hogy e könyv írása közben megkaptam Metatron narancssárga és arany köpenyét. gyújts gyertyát a Metatron arkangyallal való összekapcsolódásért. Metatron hatalmas lény. 2. Tégy fel neki bármilyen kér­ dést. hogy fogsz egy másik lapot. és hagyd. Az illető fő­ pappá vagy főpapnővé válik. 6. nem kell felvennie. Ha kihúzod magad. Metatron m o n d t a nekem. majd világos narancssárgát. 3. amikor lefeküdtem! Azt hiszem. Biztosan nem voltak ott.

akik a félelem és a korlátozás terjesztésével akartak irányíta­ ni. Ez lesz az új Aranykor vezető ereje. hogy Metatron arkangyaltól jött. ami­ kor tudatosságuk zárva volt a valódi spiritualitás előtt. Az isteni szikrát keresi mindenki szívében. a megbocsátást és az Egységet tanították. felhatalmaz és ihletet ad. A vallások mégis sok jót tettek. FEJEZET Vallás és spiritualitás A VALLÁS ÉVEZREDEKEN KERESZTÜL megosztó erő volt. A spiritualitás egyesítő és örömteli fény lesz minden nemzet között. akkor nem egy angyalra hangolódtál. hogy megvi­ lágosítsák a világot. és semmisítsd meg a levelet.2032 ÉS A Z U T Á N szeretetteljes. örülne-e. A Forrás egy örökkévalóságon át küldte az arkangyalokat és a nagymestereket. akik a szeretetet. te­ hát fejezd be. ha mindenki írna neki. Egyetlen szóval vála­ szolt: „Igen!" 38. és lángra lobbantja. Miután ezt megírtam. Mariel és Lavender arkangyalok. megkérdeztem Metatront. segítenek lelki szinten m i n d e n k i t 244 245 . A spiritualitás csak szeretetről és összetartozásról szól. akik a lélekcsillagcsakrát felügyelik. 2032-re a világ egésze túljut majd a dogma korlá­ tain. Vigaszt és reményt nyújtottak a tömegeknek egy olyan időszakban. Tanításaikat később követőik egói eltorzították. Ha nem. Gyógyít. bízz abban.

semmint a vallásra. van­ nak-e ott elementálok. hogy egyedül mi. belső szinten mindenki kedves. zöld és vékony alak volt. magabiztos.és mások vagyunk. akik ezt még nem értik meg teljesen. Ekkor mindannyian kapcsolatban állunk majd a kozmikus szívvel. Telepatikus úton megkérdeztem tőle." 246 247 . és védőpajzsot tart a támadás nyilai ellen. hogy páncélt öltsön. ahol minden érzelem fel­ tárul. Előre örülhetünk egy olyan világnak. és ez a spiritualitás alapja.2032 ES A Z U T Á N VALLÁS ÉS S P I R I T U A L I T Á S befolyásolni a bolygón. hogyan viszonyul az ö faja az erdőben élő más elementálokhoz. Ekkor egy elementál ugrott le a fáról. Néha úgy tűnik. Körülbelül 120 cm magas. A szeretet az a ragasztó. hogy megcsodáljak egy nyírfát. szeretetteljes esszenciá­ ja megmarad. kitárta a szívét. Elfogadás Egy mély. és a következmények láthatók a sze­ mélyes és nemzetközi kapcsolatokban. amely összetartja a kozmoszt. Ha csak egy gondolattal is ítélkezel a másik ember fölött. őszinte. Ha tisztelettel. amikor elmentem a közeli erdőbe sétálni. nemzetközi és intergalaktikus béke. Az új spiritualitás a meggyógyult és nyílt szív spiritualitása lesz. Megálltam. Az ítélkezésedtől való félelem arra készteti. Az ered­ mény belső. mert látjuk az aurájukat. akkor az illető ezt érzékeli és reagál. Széttárta a karjait. szeretetteljes. bizton­ ságban fogja érezni magát. A harmadik dimenziós paradigmában gyorsan elíté­ lünk és kritizálunk. Nincs semmi rejtegetnivaló. Elementál-szeretet Éppen ennek a könyvnek a befejezésénél tartottam. A szívéhez vezető hidat fel­ vonja. Meg kell mondanom. A vallás a múlté lesz? Nem. és ezt felelte: „Mindent. ahol a közösségeken belül és a közösségek között spiritualitás van. és így válaszolt: „Egyek vagyunk . vagy kritizálod. és hetykén sé­ tált mellettem. mit tesz az emberekért. nagylelkű. boldog. oldalról pil­ lantott rám. csak az azt körülvevő dogma foszlik szét. és beenged. egy zöld tündérrel találkoztam. hogy inkább a spiritualitásra törekedjenek. tehát arra törekszünk. azt gondoltam. t u d a t á b a n vagyunk mások érzéseinek. Minden vallás gyönyörű. hogy szeretettel és elfogadással támogassuk őket. barátsá­ gos és bizakodó akar lenni. amely valami hihetetlen módon ragyogott a fénytől." Amikor arról kérdezgettem. és megnézzem. De amint a sze­ retet ötödik dimenziós szemével nézünk. emberek vagyunk azok. Mindenki barát lesz. derűs. elfogadással és szere­ tettel közelítünk valakinek a belső kastélya felé. Megértjük mások fájdalmát és küzdelmük útját.

mi történik. gyújts gyertyát. 10. 2. . és nevetett. Bárhol is légy. 9. az ego és a félelem. nyisd meg a szívközponto­ dat. Vizualizáció GYAKORLAT: a feltétel nélküli szeretet gyakorlására Nyisd GYAKORLAT: meg a szívközpontodat! 1. és mondj köszönetet ezért. akik a szeretetről és az örömről énekelnek.mindenkinek . amíg azt érzed. Küldj le nekik . akik hatalmas szívközpontot és szeretetre való képességet fejlesztettek. hogy segítsék őket a megértésben. Utána kiáltot­ tam (telepatikusan): „Mi a neved?" „Gobolino . hófödte hegyet ma­ gad előtt. akár sétálsz valahol. A hegyről letekintve a világ minden népét látod. 7. 5. Figyeld meg. amíg mindent összeköt a szeretet. és lélegezz kényelmesen. Számomra az a k o b o l d gyönyörűen összefoglalta a jövő spiritualitását. majd visszafordult. Kérd az angyalokat. aki elmondta ne­ kem. Hunyd le a szemed. Csak béke és elfogadás van." Kisétált velem az erdőből. Képzeld el. az autóban ülsz. Vedd észre. Ismét rám pillantott. A koboldokon is tűnődtem. gyönyörű. 248 249 . egy darabig még együtt jött velem az úton. 6.Kobold vagyok. és fogja a kezedet.ki­ áltott vissza." Nem tudom elfelejteni ezt a furcsa beszélgetést. hogyan tartja őket vissza a dogma. Ezután küldj fényszá­ lakat mindenkihez és mindenhez. kényelmesen felvezet a hegytetőre. kertész­ kedsz vagy házimunkát végzel. hogy fénytől ragyog. Később megkérdeztem Kumekát. és ezt mondta: „Egyek va­ gyunk . Keress egy helyet. Milyen magasra jutnak az emelkedőkön? 8. és fogadd őket örömmel. Ezután nyisd ki a szemed. 11. 3. Az őrangyalod veled van. il­ letve a szeretetet. Könnyedén. ahol nyugodtan lehetsz. és térj vissza a szobába. hogy magasabbra jussa­ nak az Egységbe. hogy a koboldok ötödik dimenziós föld-elementálok. mivel rossz hírük van. amely ebből az elementálból áradt. Itt an­ gyalok vesznek körül benneteket.és mások vagyunk. hogy igazán ellazultál.folytattam a kérdezősködést.2032 ÉS AZUTÁN VALLÁS ÉS S P I R I T U A L I T Á S Vagyis hogyan látod az embereket? .feltétel nélküli szerete­ tet. Képzelj el egy magas. amint az Egység tiszta fénye füröszti őket. Ha lehetséges. mintha megle­ pődött volna a kérdéstől. 4.

mielőtt végül elengedjük. A következő húsz év során más lehetőségek is nyíl­ nak. A harmadik szem A harmadik szem a mindent látó. hogy magába foglaljon minden létezőt. Képes irányítani a testi funkcióit és uralni a kör­ nyezetét és a körülményeket. ahol a spirituális megértés hiánya fokozatosan a sze­ xuális csábítás kifejezésévé alacsonyította. hogy fordítsd javadra ezeket a különleges alkalmakat. és a meg­ világosodásod szintje kiterjed. még akkor sem. a tudást Egyiptomba és Görögországba vitték. Ha hirtelen megvilágosodsz valamivel kapcsolatban. ahogyan e fáty­ lak fellebbennek a harmadik szemről. Ez emeli a tudatosságot. A 2011. csak a tudás. akkor jelképesen azt jelenítették meg. hogy könnye­ dén tűnjenek el. Ami a legfontosabb. a múlttal kapcsolatos harag vagy a jö­ vőjével kapcsolatos félelem nélkül. amikor a lélek és a m o n á d fényéből aktívan többet vonzunk be a fizikai testbe. Ha valaki teljesen megvilágosodott. A kozmikus fény pillanataiban vagy speciális meditá251 . t r a u m a vagy nehéz beavatás nélkül. A táncot az isteni nőiség tiszteletére lejtették. amikor a kozmikus energiák mindenkit megsegí­ tenek a megvilágosodás útján. ki­ terjeszti a spirituális tudatosságot. mindent tudó szem­ ként ismert. A megvilágosodás és a felemelkedés megtörténhet egyszerre. Arra ösztönöznek. a harmadik szemtől legtávolabb eső fáty­ lat kell elsőként eloszlatni. Amikor Atlantisz összeom­ lott. Valójában még teljesen megvilágosodottan sem m i n d e n k i tisztánlátó. Abban a pillanatban a spirituális fejlődésed rohamosan felgyorsul. amelyben a tu­ datosság kiterjed. ha igazán akarja. bár nagyon gyakran először a megvilágosodás következik be. de­ cember 21-i kozmikus pillanatokban a bolygóra érkező energiák hatalmas lehetőséget nyújtanak a teljes vagy részleges megvilágosodásra. Amikor Atlantisz papnői eljárták a hét fátyol táncát. és lehetővé teszi a fi­ zikai változásokat. akkor előrehaladsz a megértésben. Nincs hibáztatás. hogy a pillanatban él. akkor megha­ ladja az alacsonyabb szintű korlátokat. ha „tud". A megvilágosodás felé vezető út az illúzió hét fátylának eltávolítását jelenti.MEGVILÁGOSODÁS 39- FEJEZET Megvilágosodás A megvilágosodás olyan létállapot. hogy az isteni tervben minden jól van. Azonban el is vékonyíthat­ juk a többit. tehát például 250 képes meggyógyítani magát lelki szinten. november U-i és 2012. Ezzel szemben a felemelkedés egy cselekvési állapot. és így az ember mindent látóvá és minden­ tudóvá válik. A hetedik.

hogy felelős vagy saját egyéni utadért. Fel kell készülnünk arra. miért vonzottad be azokat a körülmé­ nyeket vagy eseményeket az életedbe. Az ötödik fátyol Ez a rózsaszín fátyol csak akkor foszlik szét. amikor elfogadod. amit látnak. valamint angyalok. megkérde­ zed magadtól. Új szemmel látod a vilá­ got. a külső körülményeknek tükrözniük kell ezt. Ebben az esetben lehetséges. E fátyol eltávolítása gyakran beavatásokkal jár. mert minden m i n d e n ­ nel összefügg. akik ezt okozták. hogy holtak szellemei vannak közöttünk. ha feltétel nélküli szeretetet hordozol a szívközpontodban min­ denki iránt. és az életed kielégítőbbé válik. Olyan szerencsétlen vagyok". hogy léte­ zik egy világ a fizikáin túl is. Mélyen be­ lül t u d n o d kell. és nem vetíted ki rájuk a dolgokat. mert felismerjük. hogy más dimenzi­ ók is összefonódtak a mienkkel. szertefoszlik a piros színű hetedik fátyol. amikor átveszed az ural­ mat az életed fölött. és en­ nek kell elsőként szertefoszlania. Ez az a stádium. valamint azokért. hallanak és éreznek. Csak azt fogadják el. hogy egy magasabb szinten mindenről már előzőleg megálla­ podás született. hogy a többi birodalom képes és haj­ landó segíteni neked. hogy egy reggel azzal az érzéssel ébredsz. Bár a megvilágosodás a harmadik szem feladata. még a leggonoszabb embereket is a szere­ tet szemével kell látnunk. A sárga színű hatodik fátyol akkor foszlik szét. többé nem hibáztatsz másokat. egy másik csakrádban is lehet olyan akadály. és elkezdesz dol­ gozni magadon. E fátyol eltávolítása érdekében hinned és bíznod kell a szellemvilágban is. tün­ dérek és más lények. amelyik befo­ lyásolja a harmadik szemedet. Amikor ráébredsz a lelkedre. Ez történik. amikor végül elengeded az áldozattudatot. és ahelyett hogy azt m o n d a n á d : „Szegény én. 252 253 . hogy a dolgok egészen mások. akiknek ártottak. Az is le­ hetséges. hogy imádkozzunk azokért. aki valaha megbántott b e n n ü n k e t . hogy éjszakai spiritu­ ális utadon elengedtél egy fátylat. hogy isteni szemmel nézünk.2032 É S A Z U T Á N ciók segítségével könnyebb eltávolítani őket. Továbbá az egész világot. MEGVILÁGOSODÁS A hatodik fátyol A világban sokan nem ismerik fel. hogy megváltozz. Felismered. mert elengedhetetlen a mély megbocsátás minden­ kinek. Ez annyit tesz. Amint átalakítod magad. Az illúzió hét fátyla A hetedik fátyol Ez a fátyol van a legtávolabb a harmadik szemtől. és felismered.

2f>32

ÉS A Z U T Á N

MEGVILÁGOSODÁS

A

negyedik fátyol

Ezt a kék fátylat akkor engeded el, amikor tiszteled, be­ csülöd az állatokat, a természetet és az elementálok bi­ rodalmát, és dolgozol velük. Ez nem jelenti azt, hogy fizikailag kell gondoskodnod háziállatokról vagy más állatokról, de azzal jár, hogy teljesen megérted, hogy minden egyes állat azért van itt a Földön, hogy tapasz­ taljon és tanuljon, éppen úgy, mint mi. Minden állatnak lelke van. Vannak, akik egy csoportlélek részei, és mindannyian a megvilágosodás és a felemelkedés felé vezető saját útjukat járják. Néhá­ nyan, mint például a kutyák, azért testesültek meg, hogy az emberek társai és barátai legyenek. Az egyez­ ségben a mi részünk az, hogy g o n d o s k o d u n k róluk, tiszteljük őket és t ö r ő d ü n k velük. Más állatok, mint például a házi macskák és a nagymacskák azért testesül­ tek meg, hogy pszichikusán védelmezzék az embereket és a bolygót olyan entitásoktól és negatív energiáktól, amelyek árthatnak nekünk. Azok a teremtmények, amelyeket megeszünk vagy levadászunk, azért érkez­ nek, hogy megtapasztalják az életet a harmadik dimen­ zióban, nem pedig azért, hogy az emberek megegyék őket vagy vadásszanak rájuk. Arra kérnek bennünket, hogy meditáció során be­ széljünk az állatok szellemével, és tiszteljük őket. Azt is m o n d h a t o d a szellemednek, hogy éjjel látogasson meg embereket, például beszéljen gazdák szellemével - akik baromfikkal vagy más állatokkal foglalkoznak - állataik magasabb céljáról. Ez végül beszivárog majd a tudatukba. 254

E fátyol elengedéséhez azt is fel kell ismernünk, hogy a természet hihetetlenül erős, szeretetteljes és fo­ gékony. Azt szoktuk m o n d a n i , hogy az embereknek, akikre a növények jól reagálnak, érzékük van a kertész­ kedéshez. Valójában ezek az emberek együtt éreznek a természettel, amely bőséggel megjutalmazza őket. A virágok magas frekvenciájú fényt sugároznak. Amikor egy ember meghal, virágokat viszünk a teme­ tésre, mivel az angyalok képesek elvinni azok esszen­ ciáját, hogy segítsék az elhunyt szellemét. Az angyalok arra is használhatják a virágok esszenciáját, hogy a gyá­ szolókat segítsék. A virágok által hordozott fény képes meggyógyítani a betegeket vagy a boldogtalan embere­ ket, ha helyesen irányítják azt. Az a legfontosabb, hogy dolgozzunk a természettel. A természetet felügyelő egyetemes angyal Purlimiek, aki csodálatos, lágy, zöldeskék színt sugároz. Sok elementál és természeti szellem van, akinek sze­ repe van a természet működésében, például a tündérek virágokról gondoskodnak, a tündék a fákat segítik, a zöld tündérek pedig a talajjal dolgoznak. E szellemek közül sokan (de n e m m i n d ) csak egy elemből állnak: földből, levegőből, tűzből vagy vízből. Az illúzió ne­ gyedik fátylának szétoszlatásához meg kell értenünk annak hasznát, ha az elementálokkal dolgozunk - pél­ dául, amikor megkérjük őket, hogy segítsék a növé­ nyek növekedését. Amikor csigák ették a frissen illtetett borsómat, csiga­ mérget akartam elszórni. Kumeka nem volt elragad255

2032

ÉS A Z U T Á N

MEGVILÁGOSODÁS

tátva ettől. Arra kért, hogy beszéljek a teremtmények­ kel, de mondtam, hogy ezt már megtettem, és nem hallgattak rám. így azt javasolta, kérjem meg a csi­ gák birodalmával dolgozó elementálokat, hogy be­ széljenek velük, hogy más dolgokat egyenek meg, eset­ leg ajánljak fel egy növényekkel borított területet számukra. Azt mondta, hogy néhány növény áldozat­ ként ajánlja fel magát, mert ezáltal növekszik. Azt mondta, ültessem el a palántát, áldjam meg és törőd­ jek vele, és kérjem meg az elementálokat, hogy gon­ doskodjanak róla a legfőbb jó érdekében. így tettem, és a zöldségeskertem kivirult. Arra is megkérhetjük az elementálokat, hogy beszél­ jenek az állatok felsőbb céljáról azokkal, akik rosszul bánnak velük. A harmadik fátyol

meg, amikor képes vagy belelátni a kozmoszba és meg­ érteni, hogy minden összefügg, a fák, a csillagok, az ál­ latok, a sziklák - minden. Képesnek kell lenned, hogy a lelki szemeid előtt lásd ezt. Amint teljes mértékben megérted az egyetemes Metatron-kockát, amely leírja minden dolog kölcsönös összekapcsolódását, arra kérnek, hogy emeld a magas­ ba, hogy összehangolódjon az érintett bolygókkal, és hagyd dolgozni azt a tudatosságunkban. Ez az utolsó fátyol, amelyet el kell távolítani, amíg fi­ zikai testben vagy. Ha szertefoszlott, teljesen megvilá­ gosodtál. Az első fátyol

Ez a sötétkék fátyol automatikusan szertefoszlik, ha öszszekapcsolódsz az angyalok birodalmával és más boly­ gókról származó, hasonló lényekkel, mint a vezetőm­ mel, Kumekával vagy a zene mesterével, Fekormmal. Sétálj köztük, és élj velük, hogy életed szerves részévé váljanak. A második fátyol

Ez a kristálytiszta fátyol van a legközelebb a harmadik szemhez. Ez az utolsó, amelyet el kell távolítani, de ez csak a halálod után következik be, ha készen állsz. Ha ezt a fátylat eltüntetted, a mennyországban vagy a he­ tedik dimenzióban vagy. Ha megvilágosodott lényként éled az életed, ez a fátyol a halálodkor szertefoszlik. De még ekkor is lehetséges, hogy próbára tesznek. Kume­ ka azt a példát említette, amikor felkérnek egy másik megtestesülés vállalására! Ha ellenállsz, az első fátylad nem foszlik szét. Amíg még a testedben vagy, e fátyol elvékonyodásakor megtapasztalhatod néhány pillanatra a létezést eb­ ben az égi dimenzióban.

Ez az ibolyaszínű fátyol akkor foszlik szét, amikor el­ éred az egyetemes tudatosságot. Ez akkor történik 256 257

2032

ÉS A Z U T Á N

MEGVILÁGOSODÁS

A kedvenc nagynéném, Gwendy temetésének reggelén úgy ébredtem, hogy arra számítottam: szomorúnak fogom érezni magam. De ragyogtam. Szó szerint úgy éreztem, mintha arany fény áradna belőlem. Nyil­ vánvalóan látszott rajtam, mert egy unokatestvérem azt mondta, sugárzó vagyok. Másvalakinek elállt a lélegzete, amikor beszélgettünk, és így szólt: „Iste­ nem. Te ragyogsz." A nagynéném szelleme egyszerűen nem volt ott a temetésén. Senki sem érzékelte őt. Kumeka azt mond­ ta, abban a pillanatban elhagyta a Földet, amikor ki­ költözött a testéből, és hogy Azariel arkangyal, a ha­ lál angyala árasztott el engem fénnyel a nagynéném temetése napján, hogy rajtam keresztül megmutassa másoknak, hogy van élet a halálon túl. Ez egy hetedik dimenziós élmény volt.

ibolya láng, Krisztus vagy Mahátma arany sugara rend­ szeres használat révén felgyorsíthatják az utadat. A vi­ zualizációk az átalakulás egyik nagy kulcsát jelentik. Vizualizáld, amint megnyílik a szíved, az utad arany, vagy bármit, amire szükséged van célod eléréséhez.

Hogyan segítik az egyszarvúak a megvilágosodásodat?
Az egyszarvúak olyan megvilágosodott lények, hogy ha nyitott szívvel ránézel egy egyszarvú-orbra, az automa­ tikusan eltávolítja majd a következő fátylat a harmadik szemed elől. Az egyszarvúak ekkor beleegyeznek, hogy veled maradjanak és segítsenek neked eltávolítani min­ den m e g m a r a d t fátylat, amíg csak szét nem foszlik a második is, vagyis az utolsó, amelynek még a fizikai testben kell szétfoszlania. Azariel arkangyal segíti az egyszarvúakat ebben a vállalkozásukban. Kérlek, végezd el a követke­ ző vizualizációt tisztelettel és jelentőségteljesen.

Hogyan érjük el a megvilágosodást?
A legfontosabb, hogy tiszta szándékkal éld az életedet, és m i n d e n pillanatban foglald el magad. Nem lehetsz megvilágosodott, ha nem vagy földelt, és nem vagy va­ lóban jelen. Figyeld a gondolataidat és a szavaidat, és mindenkiben lásd meg az istenit. Minden spirituális tanulmány segíteni fogja az uta­ dat, ha eltökélten és koncentrálva végzed. Ilyenek le­ hetnek az imádság, a meditáció, a megidézések, a meg­ erősítések, a határozatok, a mantrák éneklése, a jóga, a csendes szemlélődés vagy valamilyen más, általad vá­ lasztott mód. Bizonyos energiák, mint az arany és ezüst 258

GYAKORLAT: Egyszarvú-vizualizáció a fátylak

szétoszlatásához

1. Tárd ki a karodat a világ előtt. 2. Emlékeztesd magad, hogy bámulatos isteni lény vagy. 3. Énekeld a „maaah" hangot háromszor, azzal a szándék­ kal, hogy megnyisd a szívedet. 259

4. figyeld meg. a minőségeit. hogy egy nemes egyszarvú áll előtted. Mondj köszönetet azért. 260 261 . hogy megvilágosodj az ellenkező nemmel kapcsolatban. Képzeld el. Gyújts gyertyát a szándékodhoz. oldalt). mint egy függönyt. GYAKORLAT: Vizualizáció az ellenkező nem esszenciájának meglátásához 1. majd lásd. En­ gedd. csillagos éjszakán. Vizualizáld. 6. Megvilágosodott szemmel láss magad előtt valakit. hogy odajött hoz­ zád. ahol kényelmesen és zavartalanul le­ hetsz. hogy a következő fátylat hát­ rahúzzák. amire szüksége van. Fo­ gadd el esszenciájukat. akkor hasonlóképpen egy nővel végezd ezt. a halakat és a rovarokat. hogy megvilágosodáshoz segí­ tett téged. Keresd meg az esszenciája fényét és tiszteld azt. Érezd az ártatlansá- GYAKORLAT: Vizualizáció a mindent összekötő kapcsolat meglátásához Ülj le vagy feküdj le a füre egy tiszta. Ha férfi vagy. 2. 5. és megvilágosodott akarsz lenni férfiakkal. hogyan érzed magad. gát és a félelmeit. 3. A várakozások szerint 2032-re az emberek több mint 70 százaléka megvilágosodott lesz. és lásd a lelküket. Amikor kinyitod a szemed. Nyisd meg a szívedet e belső gyerme­ ke előtt. Nézz egy egyszarvú-orbra (lásd a 288. Az ellenkező nemmel való megvilágosodáshoz Ha nő vagy. Méltányold az energiáját. 5. 8. Keress egy helyet. és dolgozott veled a fátylak szétoszlatásan. A második fátyolhoz Vizualizáld. a hatalmas felsőbb énjét. Ehhez egy sebez­ hető háromévesként képzeld el őt. amíg el nem éred a teljes megvilágosodást. 9.2032 ÉS AZUTÁN MEGVILÁGOSODÁS 4. és vizualizáld a kapcsolatokat a kozmosz minden részében. és add meg neki a szeretetet és elfogadást. hogy a Földön minden egyes dolgot és embert fény köt össze. Lépj kapcsolatba a belső gyermekével. hogy mindent fény köt össze: a csillagokat és a bolygókat. hogy a szarvából érkező fény megérintse a harma­ dik szemedet. az embereket és az állatokat. 7. a sziklákat és a kavicsokat. Mondj köszönetet az egyszarvúnak. akkor méltányold az általuk hordozott energiát. amely mindent szeret. a fákat és a növényeket. 6. Pillantsd meg a lelke színeit.

amely elszegényíti a szellemet. hogy vágyakra koncentrálsz. annak meg kell történnie. Ez lezárja a harmadik szemet és visszatart téged a megvilágosodástól és felemelkedéstől. mivel kevesen értették meg a manifesztáció erejét ezen a m ó d o n . Manifesztáció a harmadik dimenzióban Ha kételkedés nélkül és nagy odafigyeléssel koncent­ rálsz valamire. Aktiválod a manifesztáció spirituális törvényét. véletlenszerű egybeeséseket teremtenek. A harmadik dimenziós világban az emberek az igényeikre koncentrálnak. a legfőbb jó ér­ dekében. A bőség és manifesztáció kulcsai 2. A kérés ereje Az angyalok mindig veled vannak.BŐSÉG ÉS MANIFESZTÁCIÓ 40. melyik a legjobb előrevezető út. hogy minden köteléket vágjon el. 3. hogy ez mindig áramlani fog az életedben. Nem szegülhetnek szembe a szabad akaratoddal azáltal. segítenek téged. hogy a harmadik szemedet in­ kább mentálisan használod azáltal. és megsúgják. valamint szegénység-tudatot és hiányba vetett hitet eredményez. Most azonban a harmadik dimenziós manifesztációról szóló könyvek megjelenésének eredménye­ ként sokan olyan mértékben teszik ezt. FEJEZET Bőség és manifesztáció A bőség a szeretettel és boldogsággal. hogy az már visszatartja a bolygó fejlődését. Ha a legfőbb jó érdekében kérsz valamit. ha az nem szolgálja mindenkinek a legfőbb javát. Ez a legutóbbi időkig nem volt probléma. Boldogan elengeded a dolgot. ajtókat nyit­ nak. és az univerzum szeretett gyermekeként megérdemled. Kérj a legfőbb jó ér­ dekében. Az irányítás iránti szükségletük miatt a vallások törté­ nelmileg támogatták az önbecsülés hiányát. A spirituális emberek tudják. mivel a dolog nem a bolygó javára szolgál. A tuda­ tosság tiszta áramlásának e szintjén minden mani263 1. Tehát a kéréseink ilyen súlyúak. akkor kar­ mát teremtesz. 262 . Manifesztáció az ötödik dimenzióban Az ötödik dimenzióban csak az érdekel bennünket. nem pedig a szükségle­ teikre. hogy olyan dolgokat hoznak ne­ ked. tudván. hogy minden Létezőt szolgáljunk. u t á n a pedig kérd Mihályt. akkor az angyalok ö r ö m m e l elhozzák neked azt vagy valami jobbat. de kérned kell. hogy egy gazdag univerzumban élünk. 2032-re a bőség-tudatosság maga­ sabb frekvenciája elpusztítja az alsóbbrendű félelmeket. Ez azt jelenti. amiket nem kérsz. mintsem spirituálisán. mely viszont ha nem a legfőbb jó érdekében történik. sikerrel és jó­ móddal való sodródásról szól. ahol mindenkinek jut elég.

de a nő ezt csak kelletlenül tette. bi­ zalomhiánnyal és félelmekkel. 6. Mindannyian ugyanazt az alsóbbrendű valóságot látják. Az ellenállás akadályozza a bőséget. Ha így járunk el. hogy vizualizálja a főnökét. és e l m o n d h a t o d .2032 ÉS A Z U T Á N BŐSÉG ÉS MANI FESZTÁCIÓ fesztáció mindenki érdekében történik. Arra kértem. Nem értette meg. aki gyűlölte a főnökét. amit akarsz. a céloddal vagy szándékoddal kapcsolatban Ha be akarsz hozni valamit az életedbe. amint főnöke megérkezik. és két héten belül előléptették. hogy nem látják az isteni fényt és nem találnak egy magasabb szintű nézőpon­ tot. Tehát szüntesd be az ellenállást. hogy örömmel fogadja őt az irodában. Beszéltem egy nővel. Minden nap odaadóan elképzelte. hogy a gondolatai mekkora erővel rendelkeznek. Ezt képes volt megtenni. és hirtelen azzal az ötlet­ tel állt elő. Rafael arkangyal fényébe vagy az ötödik dimenziós tudatba helyezni azokat. Mindig kima264 radt az előléptetésekből. amint egy egyszarvú hátán érkezik a munkába. Szerette az egyszarvúakat. a jómódot és a szeretetet Vizualizáld. amit akarsz. fontos. hogy világos legyen. akkor nem keletkezhet karma 4. hogy így akadályozza saját magát. vagy emelkedj azok fölé A kollektív tudattalanban rejlő hiedelmek olyanok. Ez varázslatként működött. A közösség tele van haraggal. és nem tudott egy jó szót sem mondani róla. akit meg természetesen ta­ szított mindez. bűntudattal. Arra emlékeztettem. Ekkor a kon­ centrációnk mindenféle jómódot és bőséget eredmé­ nyez egy istenien megfelelő m ó d o n . 5. mint egy ragacsos pókhálókkal teli szürke felhő. hogy készen álljunk az új Aranykorra. hogy a szellemed álmodban látogasson el Gábriel arkangyal mene­ dékhelyére Kaliforniába. hogy segítsen rájönni. amit akarsz. amely mindenkit behálóz a harmadik dimenzióban. még akkor is. a közösségek és az országok annyira belegabalyodtak. Válj le a kollektív tudattalanból származó hiedel­ mekről. vizualizálja. Látta magát. Elfogadni a bőséget. a M o u n t Shasta hegyre. hogy azok energetikailag szem­ beszegülnek a főnökével. ideje elvágni m i n d e n köteléket a kollektív tudattalannal. amint mosolyog és virágokat ajándékoz a főnökének. és ne aggódj amiatt. amit nem akarsz. Tisztánlátás a következő lépéseddel. ha hatékony volt a munkájában. hogy tisztánlátásra vágysz. Lehetsé265 . a családok. Kérheted. A legnagyobb a pénz­ telenségtől való anyagi félelem és a képtelenség a bi­ zalomra. így egy hét múlva sem volt fejlődés. és kérd Gábriel arkangyalt. Az egyének. ülj le nyugodtan. Ha nem vagy benne biz­ tos. de elma­ gyaráztam neki. és mindig koncent­ rálj arra. A nő energiája megváltozott a főnöke iránt. mely szerint az univerzum támogatni fog bennünket. és a bőség angyala. Annak érdekében.

hogy megérdemled. hogy megérdemled. akkor olyan munkát végzel. hogy megérdemled a bőséget Abban a pillanatban. Hagyd. ahol ellazulhatsz és nyugodtan lehetsz. 7. hogy vágja el a ragacsos szála­ kat. Amint erőfeszítés nélkül felmászol a hegyre. Amikor megteszi. gondolatban kérj megtisztítást és tisztánlátást. egymás kezét fogva. 2. amikor elhiszed. A megvilágosodás kulcsairól a 40. Ülj néhány másodpercig. hogy ezt egy ideig végezned kell. Egy aranyszínű. mert nem hangolódtál öszsze a legfőbb igazságoddal. Tehát a vi­ lág gazdaságainak. de az is lehetséges. hogy valami más tart vissza. Sokan estek ide csapdába veled együtt. 7. Most már visszaúsztak a felhők. de mélyen belül nem hiszed el. fejezetben olvashatsz. GYAKORLAT: Vizualizáció a bőség megidézésére 1. tisztánlátással és a koncentráció képessé­ gével fogsz rendelkezni. Amikor érzed Gábriel fe­ hér fényét magad körül. de egy irodában dolgozol. 3. amelyek beborítanak téged. Amint az illúzió fátylai visszahúzódnak a harmadik sze­ medről. A frekvenciád ötödik di­ menziós lesz. végül szabadon ugrálhatsz. 4. 8. belépsz a kollektív tudattalan sötét felhőjébe. Ha kapsz valamit. 267 . a pénzügyi szerve­ zeteknek és a nagy cégeknek nagyobb frekvencián kell mozogniuk. Összehangolódás a lelki energiáddal Ha szakács akarsz lenni. 8. a bankoknak. a félelem vagy a harag szürke golyókként tapadhatnak rád. Egy pompás spirituális hegy áll előtted. Árad a napfény. napfényben fürdő ösvény húzódik előt­ ted. de ha teljesül a kérésed. Keress egy helyet. Idézd meg Gábriel arkangyalt. mi tart vissza téged. A világgazdaság azért omlik össze. Jelenleg nem a legfőbb jót szolgálják. Megvilágosodás A megvilágosodás a bőséghez vezető igazi út. Vedd észre. és képes leszel kinyilvánítani a saját 266 magasabb szintű valóságodat. Tehát szüntelenül erősítsd meg. Vágd le a szürke golyókat és alakítsd át őket Arany és Ezüst Ibolya-lánggá. akkor ismét ki fog folyni az életedből. Légy tudatában a ra­ gacsos pókhálóknak. Erősítsd meg. 6. ami örömöt jelent a számodra. akkor nem vagy gazdag. és a fo­ gaskerekeknek szinkronban kell lenniük. a rezgésed automatikusan vonzani fogja a bőséget hozzád. morajló fehér vízesés­ hez vezet téged a megtisztításhoz. 5.2032 ES A Z U T Á N BŐSÉG ÉS MANIFESZTÁCIÓ ges. amíg elfoga­ dod tőle a fényt. A bűntudat. 9. Vizualizáld. hogy te és sokan mások mind végigsé­ táltok az aranyösvényen. hogy lehetővé tegyék ennek meg­ történtét. Gábriel arkangyal egy gyönyörű. és látod a hegytetőt is. Ha gazdag vagy. mert a bolygó spirituálisán magasabb sebességre kapcsol. Kérd Mihály arkangyalt. magabiztosan haladhatsz majd előre. hogy megér­ demled. hogy a víz­ esés rád zúduljon és tisztára mosson téged. 9.

amint angyalok és egyszarvúak viszik fel ezeket a léggömböket. GYAKORLAT: Vizualizáció a bőség manifesztációjára 1. Vizualizáld. hogy energiát gyűjtsenek. kék. A léggömbbe írd bele. Rajzolj egy arany-. Mondj köszönetet az arkangyaloknak a segítségükért.2032 ÉS A Z U T Á N BŐSÉG ÉS MANIFESZTÁCIÓ 10.dianacooper. keress egy nyugodt helyet. hogy eltelt közben hat hónap. amit elküldhetsz egy barátodnak vagy a szeretteid egyikének. és nyisd ki a szemed. Képzeld el. hogy minden. hogy léggömböd felszáll a levegőbe. 2. Képzeld el. 5. mintha már hat hónappal később a kívánságod megvalósult volna. amit kértél. 3. 2. 268 269 . és egyedül. A kék Mihály arkangyalt jelképezi. aki elvágja a manifesztációhoz fűződő kötelékedet. és koncentrálj. Beszéld meg valakivel. 4.com van egy bőség-léggömb. GYAKORLAT: Valósítsd meg a bőséget egy léggömbbel 1. vagy ha nincs senki. ami elvágja a madzagot. Nevezd meg a hónapot. leló­ gó madzaggal. Majd lassan térj vissza ebbe a világba magaddal hozva a bőség energiáját. Most képzeld el. már megtörtént a fizikai valóságban. 5. Döntsd el. Ez segít összehangolni a rezgésedet annak a rezgésével. A weboldalamon." 4. amit akarsz. (rd alá a következőt: „Most ez vagy valami jobb megnyil­ vánul mindenki legfőbb javára. Beszélj is lelkesen úgy.vagy rózsaszínű léggömböt. Ezek nagyon hatékonyak. a www. 11. A hegycsúcson sok angyal várakozik. mit akarsz megnyilvánítani. amit a legfőbb jó érdekében tenni akarsz. Az ötödik dimen­ zióban vagytok. és az angyalok elviszik azt a magasabb szintű birodalmakba. Lát­ tam. és minden világos. mit szeretnél megnyilvánítani a legfőbb jó ér­ dekében. Rajzolj egy nagy kék ollót. de han­ gosan nyilvánítsd ki szándékodat 3. akivel beszél­ hetnél.

hogy jófor­ mán sosem választanak rossz nevet. akkor automatikusan ráhangolódsz a 9-es adóállomására. akkor a számokat a következőképpen adjuk öszsze: 1 + 9 + 5 + 0 + 0 + 3 + 2 + 1 = 2 1 . amely olyan frekvenciát hordoz. 03. A szüleid . A lelked és a téged fénnyel elárasztó arkangyal ezért vá­ lasztotta ki a születési d á t u m o d a t olyan körültekintő­ en. ami hatással van rád. akkor a két számjegy össze­ adódik: 2 + 8 = 10.megkapták a nevedet a lelkedtől. illetve segíthet abban. így nagy hatással van rád az. Amíg ott élsz. anélkül. Tehát ha ilyen házszámú házban élsz. 21-én szü­ letett. Minden egyes szám egy egyedi rezgést hordoz. Ekkor az otthonodat az l-es kozmikus szám befolyásolja. amikor kapcsolatba lépsz vele. hogy új dolgokba kezdj. hogy tudatában lennél mindennek. a kapcsolatok gyógyításáról vagy akár a múltbéli életek megtisztításáról fog szólni. illet­ ve keress egy lelki társat. Ha a házszámod 28.A SZÁMOK JELENTŐSÉGE 41. Egész életedben az egyik kozmikus számra fogsz hangolódni.sok­ szor az édesanyád . FEJEZET A számok jelentősége Arany Atlantisz idején Metatron arkangyal kinyerte a Forrásból a számok tudományát. Az 1 alapszámok hatása 2 3 Ez a szám úgy befolyásol téged. Az illető a 3-as kozmikus rezgésének hatása alatt áll. A születési d á t u m o k ugyanezt az alapelvet követik. Ez annyira fontos. egyedi légy valamiben. hogy együttműködésben dolgozz másokkal. Ez úgy befolyásol téged. Például a 9-es szám egy energiagömb. hogy első vagy nagyon egyéni. ami lehetővé teszi. Megtapasztalhatod a jelenlegi útke­ resésedet megelőző megelégedettséget. A neved betűi is egy számhoz kötődnek. mielőtt megszülettél. Ekkor a 10-et ismét egyszerűsítjük: 270 1 + 0 = 1. ahogyan hívnak. Segít stabilan tartani téged. hogy megtör­ ténjen a vég vagy a befejezés. addig az életedre gyako­ rolt általános hatás az elvarratlan szálak elrendezéséről. Például ha valaki 1950. mielőtt megtestesültél. majd 2 + 1 = 3 . vagy párban tégy dolgokat. amely a Szenthá­ romság energiájával befolyásol téged. hogy minden egyes számnak erőteljes koz­ mikus hatása van. Megtanította az em­ beriségnek. 271 . Ez egy nagyon spirituális szám. hogy megalapozhasd magad és elérj a szellemig. mely az új kezdetek vagy az egyéniség és egyediség száma. A számok kozmikus energiák. és annak a rezgése fog befolyásolni.

2Q32 É S A Z U T Á N
4 Ennek a számnak komoly hatása van. Arra utal, hogy egy erős alapra fogod építeni az álmaidat és a reményeidet, illetve az igazságot keresed és életre­ való vagy. Ez a szám a bölcsesség egy szintjén rezeg, és képes­ sé tehet téged arra, hogy látomásaid legyenek. Segít a fejlődésre törekedni az egész életed során. Ez a szám a barátságosság hatását hozza, és a spiri­ tuális közösségre és feltétel nélküli szeretetre való törekvést a legmagasabb szinten. Ez a szám úgy befolyásol téged, hogy gondolkodó légy, logikus, de ugyanakkor nyílj meg a felsőbb tu­ datosság spirituális hatalma előtt. Ez a végtelen száma. Kiapadhatatlan lehetőségeket hoz, és legfőbb hatása a világ átalakulásának létre­ hozása. A kilences szám hatása, hogy ráébreszt téged a spi­ rituális látomásodra, a megvilágosodásra és az iste­ ni bölcsességre. Segít befejezni a tanulásodat egy bizonyos területen.

A

SZÁMOK

JELENTŐSÉGE

Mesterszámok
11 Ez a hatalom száma. Arra kérnek téged, hogy vizs­ gáld meg a helyzeteket és kapcsolatokat az életed­ ben. Vállalj felelősséget ezekért, és akkor megvál­ toztathatod őket, ha szeretnéd. 22 Ez az építőmester száma, más szóval arra utal, hogy ideje részt venned annak az életnek a megteremté­ sében, amit élni szeretnél. Tehát dolgozz pozitívan, hogy megnyilvánítsd a látomásodat. 33 Ez a Krisztus-tudatosság száma, tehát ha ezt a szá­ mot látod, az egy üzenet az univerzumtól, hogy dolgozz a Krisztus-fénnyel. 44 Ez Arany Atlantisz rezgése, és arra ösztönöz téged, hogy hozd elő Arany Atlantisz energiáját az életed­ ben. Élj úgy, ahogyan ők éltek abban az időben az ötödik dimenzióban, h a r m ó n i á b a n és másokkal való együttműködésben, m i n d e n életformát tisz­ telve és becsülve. 55 Ez Metatron rezgése. Arra ösztönöz téged, hogy emelkedj a világi értékrend fölé, és dolgozz Metatronnal a magasabb megvilágosodásért. Tartsd ész­ ben, hogy Metatron színe az aranynarancssárga. Kezdj ráhangolódni és hallgass az üzeneteire. 66 Fogadd el a szerepedet az univerzum egy részeként. Ha ezt a számot látod, akkor a r r a emlékeztetnek, hogy nem csak egy kis személyiség vagy a Földön. Egy nagyszerű, kozmikus lény vagy, és képes vagy befolyásolni az eget.

5

6

7

8

9

Bizonyos mesterszámok önmagukban teljesek, a szám­ jegyek ilyen esetekben nem adódnak össze. Ezek a kü­ lönleges számok egy erőteljes rezgést hordoznak, és az univerzum arra ösztönöz téged, hogy vedd észre ezeket a számokat, és kövesd azokat, mert erőteljes üzenetet hordoznak számodra. A vezetőid és angyalaid gondos­ kodtak róla, hogy felfigyelj e számokra.

272

273

2032

ES A Z U T Á N

A

SZÁMOK

JELENTŐSÉGE

77 Ez a mennyország rezgése. Arra ösztönöz, hogy élj a felsó'bb éneddel a hetedik mennyországban, va­ gyis töltsd a lehető legtöbb időt a Földdel, az an­ gyalokkal és mesterekkel, valamint a kozmosszal összekapcsolódva. Ez egy felhívás a magasabb szin­ tű megvilágosodásra. 88 Ez a VAGYOK-jelenléted vagy m o n á d o d rezgése, amely az Istentől származó eredeti isteni szikrád. Ez a szám arra sarkall téged, hogy olvadj össze a VAGYOK-jelenléted örök szeretetével. 99 Tökéletesen megtanultad a Föld leckéit. Ha egy számot megháromszorozva látsz, az ugyan­ azt jelenti, mint a kettős szám, csak egy magasabb rez­ gésen. Például a 333 arra ösztönöz, hogy dolgozz a Krisztus-tudatossággal, de egy magasabb szinten. Miközben ezt írtam, egy barátom társa kórházban volt, hogy megszülje a fiukat. Andrew Brel, az - akkor még eljövendő - apa zenész volt. A babájuk 2009. má­ jus 28-án született. Intuitíven összeadtam a számokat: 11 + 5 + 28 = 44, ami Arany Atlantisz rezgése. Amikor ezt e l m o n d t a m Andrew-nak, elállt a lélegzete. A vajú­ dáshoz készített egy zenei összeállítást több tucatnyi klasszikus albumból. Azonban a barátnője szüntelenül arra kérte, hogy ugyanazt az albumot játssza le egymás után többször is. Ez Andrew saját, „Golden Atlantis" című CD-je volt, tehát Byron a szó szoros értelmében beleszületett Arany Atlantisz rezgésébe. Ekkor rájöttem, hogy a 28-at általában egyszerűsí­ tik, tehát az összeadás így néz ki: 2 + 9 + 5 + 2 + 8 = 26, 274

és 2 + 6 = 8, a végtelen száma, amely a világ átváltozta­ tásának lehetőségét is hordozza. Tehát úgy d ö n t ö t t e m , kikérem vezetőm, Kumeka véleményét, aki megerősí­ tette, hogy Byron rendkívül fényes és erős volt Arany Atlantiszban, és azért testesült meg, hogy előrehozza azt az energiát a világ számára. Gyerekkorában talán az 8-as szám fogja befolyásol­ ni, majd amint felnőtté válik, a szent 44-es szám foko­ zatosan fénnyel árasztja el, hogy valódi nagysága és ké­ pességei érvényesüljenek. Amikor Metatron kapcsolatba lépett velem, akkor kezdtem először felfigyelni arra, hogy a környékemen milyen sok autó rendszámában szerepel az 55-ös szám. Ez igazán elég furcsa volt, mivel korábban egyszerűen so­ sem vettem ezt észre. A digitális órák miatt az emberek figyelme a többszörös számokra irányul, és ezek néme­ lyike rendkívül hatásos. Valójában a szellem az univer­ zumtól érkező apró figyelmeztetésekként használja eze­ ket, és Kumeka a következő információkat adta róluk: 03:03 - Most kezdenek a dolgok előrehaladni számodra. 0 4 : 0 4 - Ideje megszilárdítani egy tervet, majd együtt szárnyalni vele. 06:06 - Gyűjts magad köré segítséget és együttműkö­ dést, amire szükséged van. 07:07 - Tekints a magasabb spirituális szempontjaira annak, amit teszel. 0 8 : 0 8 - Bízz a folyamatban, és kövesd az ú t m u t a t á s o ­ dat a jövőbe. 09:09 - Most véget ér egy időszak. 275

2032

ÉS A Z U T Á N

A SZÁMOK JELENTŐSÉGE

10:10 - Valami új kezdődik, tehát készülj fel rá. 11:11 - Ez egy magasabb szinten jelzi az új kezdetét. Ezt a számot évezredekkel ezelőtt jelölték ki a kollektív tudatosságban, és a kozmikus pillana­ tokban az új, magasabb rezgés 11 óra 11 perc­ kor fog bezúdulni. 1 2 : 1 2 - A tanítványi minőség száma. Arra utal, hogy egy spirituális életmódban fegyelmezed önma­ gad. 13:13 - Fogadd el azt, aki vagy, és légy bölcs vezető. 1 4 : 1 4 - Készülj fel a Krisztus-fény visszatérésére. Ha megkettőzve látsz egy számot, kettőzd meg a ha­ tást és az energiát. Ha megháromszorozva látod, akkor háromszorozd meg a hatását. Minden egyes csillagnak vagy bolygónak van egy koz­ mikus száma, és mind azért dolgoznak, hogy létrehoz­ zák a harmónia szövedékét. Például a Föld száma a 3. 1. Szíriusz, Nap 2. Plejádok 3. Föld 4. Merkúr 5. Mars, Androméda 6. Tejút, Vénusz és Jupiter 7. Orion, Androméda 8. Neptunusz 9. Szaturnusz, Hold Jegyezd meg, hogy az Androméda az 5-ös és a 7-es számmal rezeg. 276

2032-re felismerik majd a számok valódi befolyáso­ ló képességét. Elérkezett az idő, hogy több energiát ér­ jünk el a csillagokból és bolygókból azáltal, hogy tisz­ teljük a számaikat.

A számok és az azoknak megfelelő csakrák, helyek a bolygón, galaktikus kapcsolatok és arkangyalok

277

hogy visszahozzuk Atlantisz energiáját egy magasabb szinten ATLANTISZ ENERGIÁJA a csakráinkban szunnyad. hogy közben minden egyes csakrához énekeljék el a megfelelő hangot. Hívd be az egyszarvúakat az álmaidba.2032 ÉS A Z U T Á N 42. hogy elérhessék a megvilágoso­ dást. Erről részletes információ található a 40. és kérd meg az angyalokat. ott az első­ nek nagyobb ereje van. Kérd meg őket. konkrét célokkal. a hanggyógyító Diane Egby Edwards alapos kutatásokat és kísérleteket végzett a hangok278 279 Ahol két galaktikus kapcsolatot említek. 2. akinek a szíve nyitva áll. Egyik barátom. hogy egy ötödik dimenziós frekvenciára hozzák azokat. . l. míg a második kisebb befolyás­ sal bír. hogy el­ érhessük ezt az energiát. szétoszlatni az illúzió fátylait. a földcsillagtól felfelé haladva. Az egyszarvúak segíteni fognak minden egyes embernek. hogy dolgozzanak a ti­ zenkét csakráddal. Az angyalok és egyszarvúak segíteni fognak ebben. f FEJEZET Átkapcsolások. fe­ jezetben.Az első átkapcsolás a megvilágosodás átkapcso­ lása. El kell végeznünk a központok finomhangolását.

A C + G. fejezet. különösen a hanggyógyítással kapcsolatosan. akkor jólétben élünk. az univerzumban a legtökéletesebb hang. amelyek erőteljesebben gyógyítanak. HOGY VISSZAHOZZUK ATLANTISZ ENERGIÁJÁT kai. amely vagy rezonál minden más molekulával. kedvesség 3. amely elragadtatást vált ki az emberekből. érzelmi és fizikai hatásuk van. Ha disszonáns molekulák vannak. mint má­ sok. hogy segítsenek neked ötödik dimenziós m ó d o n látni. amelyeket Kumeka és a zene mestere. amely a »tökéletes ötödik« néven is­ mert. 4. Az a két hang egy sor más zenei hangot összesző abba a hangba. hogy számos pszichológiai. ha nem érzed azt. Kérd a szeretet angyalait." Diane jólelkűen megadta nekem a következő zenei hangokat. Ezek végzik a gyógyítást olyan hatéko­ nyan. Például ha egy C-t és G-t együtt szólaltatnak meg. vagy diszszonanciában áll azokkal. Kérd Sandalphon arkangyalt. saját hangja van. amelyek együtt re­ zegnek a C-vel és a G-vel .) 5. és mindegyiknek saját rezgésfrekvenciája van. 6. egyszerűen csak itt vannak rajta. hogy noha minden hang gyönyörű. Nagylelkűen megengedte ne­ kem. (Lásd 35. 281 . akkor fizikai vagy lelki betegség állhat a háttérben. misztikus ö t ö d i k hangköz = összehangolja a csakrákat. kiterjedés Hatodik hangköz = tisztaság.2032 ÉS A Z U T Á N ÁTKAPCSOLÁSOK. például minden egyes fának vagy a tested minden sejt­ jének is. hogy helyezzen téged egy ötödik dimenziós buborékba. Sok ember nem kapcsolódik igazán a Földhöz. Nem lehetsz igazán boldog és nem segítheted a bolygó fejlődését. Amikor minden molekulánk összhangban együtt rezeg. a létrehozott összes harmonikus felhang miatt. Bizonyos frekvenciák kombinációja olyan hangokat teremt. Ha a molekulákat bizonyos frekvenciáknak teszik ki. Ezeket a kombinációkat hangközöknek nevezik. Ez a hanggyógyítás alapja. a frekvencia pedig a hullám se­ bessége. akkor azok együtt rezegnek. hallani és beszélni. A rezgés egy hullám. akkor nem csak azokat az alaphangokat halljuk.ezeket harmonikus felhan280 goknak nevezik. Harmadik hangköz = boldogság és ö r ö m Negyedik hangköz = különös. amelyek a hallástartományunkon túli rezgési frekvenciákat bocsátanak ki. Azt mondja. Minden egyes hangköznek más speciális hatása van. aminek anyaga van. szeretet. Kérd az angyalokat és egyszarvúakat. a hangkö­ zökről felismerték. megmozgatja az energiát. A többi m i n d olyan hang. M i n d e n lény és m i n d e n anyag molekulákból áll. amit hallunk. 7. Fekorm irányításával kutatott fel az egyes csakrák angya­ lai számára. Ennek elősegítésére íme egy gyakorlat. M i n d e n n a p kérd az angyalokat. hogy segít­ senek neked összekapcsolni a szívedet az állatok szívével. hogy helyezzenek köréd és mások köré egy szeretet-buborékot. hogy felhasználjam a következő magyarázatot Magicai Sound című CD-jéről: „Mindennek.

például a hullámokat. Adj neki szeretetet.RGIAIAT A 12 csakra és az azoknak megfelelő arkangyalok.) 8. hogy azt érezd. és fogadj el szeretetet tőle.. hogy a Földanya igazán szenvedélyesen szeret té­ ged. hogy a föld­ csillagod kapcsolódjon a Földhöz. Ülj nyugodtan és vizualizáld. 9.. Lépj kapcsolatba a Nappal. GYAKORLAT: Lépj kapcsolatba Sandalphon arkangyallal a. amelyet Lady Gaia mindannyiunk iránt táplál. Lehetsz kint a földön állva. Egyetlen vízcsepp a nyel­ veden az élet esszenciáját testesíti meg. a r o h a n ó folyókat. és hozd be az isteni férfit. b. Hozd fel a Föld energiáját a szívedhez. a csillagkapud pedig táruljon ki a Forrás előtt. 10. Nyisd meg a tizenkét csakrádat úgy. . Képzeld el. d Tudd. Ezután hozd fel az energiát a szívedig. és hozd be az Isteni N ő t . 282 11. és ugyanekkor tiszteld a vízcseppeket is. HOGY VISSZAHOZZUK ATLANTISZ ENF. Ehhez tudatosan menj ki és fürödj meg a fényükben. Lépj kapcsolatba Sandalphon arkangyallal. vagy lehetsz bent és vizualizálhatod azt. Ezután sugározz a szívedből szere­ tetet és békét a világon. 283 . . és képes vagy a szívedből válaszolni. Lélegezd be az energiát a sejtje­ idbe. hogy a lábadból gyökerek indulnak le a földcsillagodon keresztül a Föld szeretetteljes középpont­ jába. (Kumeka ra­ gaszkodott az „igazán szenvedélyesen" szavakhoz. a vízeséseket. Tiszteld a víz energiáját. és hozd le a Forrás energiá­ ját a szívedhez. Lépj kapcsolatba a Holddal. hogy az egész boly­ gót a két tenyeredben tartod. hangok és színek c.2032 É S A Z U T Á N ÁTKAPCSOLÁSOK. hogy hangsúlyozzuk annak a szeretetnek a fontosságát és mélységét. szeretnek téged és tartozol valahova.

akkor elkerülhetetlenül növekednie kell m i n d e n ember tudatosságának. a szikláktól. és arra kérnek. azzal a bámulatos kiváltsággal. hogy lábadat a földön. annál nagyobb lesz a Fényed. hogy állhatatosan tartsd a fényedet és vi­ selkedj világítótoronyként. és még arra is. 6. Az a feladatod. ahol a terület tiszta. Járj úgy. rovaroktól és növényektől kezdve az állatokig és emberekig.Tedd békéssé és harmonikussá az életedet. a bölcsre és a nagyszerűre. Mivel hiszek az önellátásban. Ismerd fel. Ezt megteheted úgy. 2. Minél jobban átalakulsz. 3. és annál több angyal és megvilágosodott tud dolgozni rajtad keresztül. hogy a felemelkedésbe vezesd őket. és szeretettel. hogy mindenki egyenlő. A felkészülés érdekében azt várják tőled. zöldségeket és gyümölcsöket termesztek. hogy használd ki ezt az istenadta lehetőséget. fejedet pedig az égben tartod. a sötétségnek vagy a tömeghisztériának. napelemekkel és fatüzelésű kályhákkal sze­ reltem fel. hogy e könyv gyakorlatai­ val dolgozol. hogy az terjeszkedjen. ö r ö m m e l és bőséggel váltsd fel azokat. Ekkor energiád automatikusan megemeli majd minden­ kinek a rezgését. békével. hogy tisz­ títsd meg magad minden félelemtől és negativitástól. 5. So­ sem volt lehetőség olyan spirituális fejlődésre. és tervezem ennek kibőví­ tését. Ne adj energiát a félelemnek. hogy ebben az időszakban élsz a Föl­ dön. 4. 284 . és bánj velük eszerint. Vizualizáld. hogy a világ minden táján békében és szeretetben éljen mindenki. hogy képes vagy több ezer lelket befolyásolni. Ehelyett koncentrálj a jóra. Metatron biztosítja. Az én személyes felkészülésem A lehető legnagyobb mértékben ökologikussá tettem a házamat. és így részt vehetek egy ötödik dimenziós közös285 Hogyan segítsd a folyamatot? l.A Ml SZEREPÜNK A TERVBEN 43- FEJEZET A mi szerepünk a tervben ÁLDOTT VAGY. Azt fogod tapasztalni. Minden m ó d o n óvom a vizet. hogy mindenki a megfelelő he­ lyen legyen a megfelelő időben. Az ő ú t m u t a t á s á n a k megfelelően keresek egy olyan helyet. hogy behozd 2012 energiáit. ahogyan csak t u d o m . Ha elég ember követi ezt. majd pedig felkészülj az új Aranykorra. akivel kapcsolatba kerülsz. Tisztelj minden életformát a bolygón. mint most.

és haladjunk együtt előre ebbe az új és csodálatos életbe. aki belép. 287 . Hogy örömmel várom-e a következő huszonöt évet? Feltétlenül. Úgy vélem. Időnként több száz elementál van a házam körül. De mindig figyelmeztetnek erre! Kumeka a bal fülembe suttog.2032 ES AZUTÁN A Ml SZEREPÜNK A TERVBEN ség megteremtésében. az elementálok összegyűl­ tek. Az elengedés okán többet kaptam. a drótkötélpályát és a hintákat. így ahova csak lehetett. a le­ hető legtermészetesebb és leginkább fenntartható mó­ d o n . mesterek­ kel. hogy bizto­ sítva legyen. és megengedem nekik. hogy szeretettel mutatják be őket egy kisbabának! Minden döntésnél megkérdezem magamtól: „Mi lenne a legfőbb dolog. Túlságosan könnyen hajszo­ lom agyon magam. A legnagyobb kihívás számomra a m u n k a és a sza­ badidő kiegyensúlyozása. hogy vezessenek és segítsenek engem. hogy állja­ nak a kapumhoz. Metatron pedig a jobb fülembe. Minden nap megkérem Sandalphon arkangyal angyalait. Ez megkönnyíti az ötödik dimenziós energia megtartását a házban. helyezzenek egy ötödik dimenziós buborékba. bámulatos dolog ennek az el­ képzelhetetlen változásnak a részese lenni. Mindannyian szeretjük a trambulint. Mindannyian hozzunk örömöt és nevetést a világba. nem az enyém szerint! Közben a lehető legkönnyedebbé és legvilágosabbá teszem az o t t h o n o m a t . Amikor az újszülött lány­ unokám érkezett látogatóba. El voltak ragadtatva. hatal­ mas. hogy álljak meg és lazítsak. amit itt meg kell tenni?" Ezért 286 adtam át a Diana Cooper Schoolt a tanítóknak. hogy egy nonprofit szervezetként. hogy új életmódokat hozzunk létre. és azt mondják. ezért játékos dolgokat építettem a ker­ tembe az unokáim és a vendégségbe érkező gyerekek számára . Ha kéz a kézben járok az angyalokkal. egyszarvúakkal és elementálokkal. hogy a spirituális világok szeretik a vidámsá­ got és a nevetést. együtt valami sokkal na­ gyobb dolgot alkossunk. új ablakokat tetettem. Az elementálokat szintén tisztelem. Tudom. Emellett kristályok is vannak a kapu mellett és az ablakokban. viszont a barlang bejárata csak a kicsik számára meg­ felelő! A legmagasabb frekvencia fenntartásához kapcsolat­ ba lépek a kertemben lévő fákkal és tisztelem őket. Kumeka és Metatron szüntelenül emlékeztetnek en­ gem arra.a felnőttekről nem is beszélve. mert nem gyakran fordul elő. hogy köszöntsék őt. attól uj­ jong a szívem. Ez egy bámulatos élmény volt. és mindenkit. mi pedig megengedtük ezt ne­ kik. hogy ne léphessen be semmi és senki ala­ csonyabb frekvenciával. Szeretem a gondolatot. hogy ez az ő időzítése szerint fog történni. mint amit valaha is lehetségesnek tartottam. mint amit egyedül t u d t a m volna.

Bridget Breen Tracy Fahey Stacey Lee Revoldt Michael & Ronnie Olivier :<xs . hogy elengedd a megmaradt fátylakat. A megvilágosodással kapcsola­ tos további lelkesítő információkért lásd a 39.Orbok Ha nyitott szívvel tekintesz ezekre az egyszarvú-orbokra. és így együtt dolgozhattok. fejezetet. akkor kapcsolatba lépnek veled és segítenek szét­ oszlatni az illúzió fátylát a harmadik szemed előtt. amíg el nem éred a teljes megvilágosodást. Ek­ kor veled maradnak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful