www.glassrpske.

com

Ponedjeqak
19. decembar 2011.

Broj 12.702 Godina LXIX Cijena

0.80 KM
DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE BAWALUKA
SRBIJA 30 dinara

PANORAMA

Oluja ~upala stabla i ru{ila krovove {irom RS

PANORAMA

странa 8

Devetnaest godina od zlo~ina nad Srbima u selu Jo{anica
странa 9

SVIJET

Najmawe 650 poginulih u oluji na Filipinima

странa 17

Politi~ari i analiti~ari o optu`bama Rijaseta Islamske zajednice na ra~un Republike Srpske i predsjednika RS

"Politi~ki tekst pun govora mr`we"
Dodik i RS {ire virus {ovinizma i fa{izma, saop{tio Rijaset. Saop{tewe politi~ki tekst, optere}en retorikom koja iritira, rekao Tuci}. IZ produbquje jazove u BiH, ka`e Pandurevi}eva странa 2

Pove}an broj uvezenih skupocjenih automobila u BiH

Kris Hejs, poslanik u Federalnom parlamentu Australije, za "Glas Srpske"

Parlament ne}e usvajati nikakvu rezoluciju
странa 3

DANAS

U Bawaluci registrovan "mercedes" od milion KM
U Bawaluci u oktobru ove godine registrovan "mercedes S 600L guard", ~ija je vrijednost procijewena na 857.000 maraka, a da`bine prilikom registracije pla}ene 206.000 KM

Ratare u Srpskoj ugro`ava prekomjerni uvoz poqoprivrednih kultura

Uvoz vo}a ve}i od ~etvorogodi{weg izvoza
странa 7

2 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Mi smo vi{e puta bili, pogotovo povratnici, `rtve teroristi~kih napada.

Vijesti dana
Doris Pak i @ivko Budimir
SARAJEVO - Poslanik u Evropskom parlamentu Doris Pak i predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir saglasni su da se "ne mo`e o~ekivati da BiH nastavi put ka evroatlantskim integracijama uz postoje}i odnos politi~kih struktura i neispuwewa ni minimalnih o~ekivawa funkcionalnosti institucija BiH, entiteta i neophodne saradwe me|u entitetima". Sagovornici su tokom sastanka u Sabirkenu istakli da je BiH potrebna promjena na~ina djelovawa lokalnih politi~kih subjekata, te sna`nija podr{ka me|unarodnih subjekata za nas ta vak pu ta ka NA TO-u i EU, sa op {te no je iz kabineta predsjednika FBiH, javile su agencije. Budimir i Pakova su izrazili zabrinutost zbog neformirawa Savjeta ministara BiH.

Sulejman Tihi}, lider SDA

Politi~ari i analiti~ari o optu`bama

BiH potrebna promjena Rijaseta IZ na ra~un RS i wenog predsjednika na~ina djelovawa

SDA
Glavni odbor SDA poru~io je proteklog vikenda da "oni kojima se BiH ne svi|a mogu da je napuste" i da "BiH ne mo`e biti dio Velike Srbije, ve} mo`e biti samo velikog belaja". Dodik je ocijenio da je poruka SDA da svi koji poku{aju dijeliti BiH mogu iznijeti samo onoliko zemqe koliko imaju blata na cipelama "na fonu onoga {to je govorio poglavar Islamske zajednice u BiH Mustafa Ceri}, {to pokazuje da su politi~ke stranke u FBiH definitivno instruisane politi~kim islamom". Predsjednik Narodne skup{tine RS Igor Radoji~i} izjavio je da niko ovdje nije do{ao i niko ovdje nije stranac i tu|i, ve} su ovdje doma}i i Srbi i Hrvati i Bo{waci.

Srpska demokratska stranka

Rije{iti problem nezaposlenosti
BAWALUKA - Srpska demo krat ska stran ka (SDS) sma tra da je gla vni uzrok odlaska mladih qudi iz BiH i Srpske lo{a ekonomska situacija i nemogu}nost wihovog za po slewa, ja vi le su agencije. Po sla nik SDS-a u Na ro dnoj skup{tini RS Boris Jeri ni} ka `e da je lo {a ekonomska situacija prouzrokovana neadekvatnom raspodjelom buyetskih sredstava. - Statistika odliva stanovni{tva iz BiH i RS je zabriwava ju }a, a zemqu naj vi {e na pu {ta ju mla di qudi zbog ne mo gu }nos ti ekonomskog opstanka. Za socijalno i ekonomsko zbriwavawe omla di ne mo ra postojati poseban fond, jer je odliv mozgova jedan od najopasnijih problema s kojima se susre}e RS - rekao je ju~e Jerini} novinarima u Bawaluci. Is ta kao je da }e SDS u okvi ru no vog po li ti ~kog koncepta donijeti program omladinske politike u kojem }e bi ti de fi ni sa ne akti vnosti ove stranke u pogledu rje{avawa problema omladine u RS.
Saop{tewe na sajtu Rijaseta IZ

"Politi~ki tekst pun govora mr`we"
Dodik i RS {ire virus {ovinizma i fa{izma, saop{tio Rijaset. Saop{tewe politi~ki tekst, optere}en retorikom koja iritira, rekao Tuci}
PI[U: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com @EQKA DOMAZET glasss@teol.net

GO Socijalisti~ke partije

Podr{ka zakonima o PIO i pravima boraca
BAWALUKA - Glavni odbor Socijalisti~ke partije (SP) podr`ao je zakone o penzijsko-invalidskom osigurawu i o bora~kim pravima i obavezao po sla ni ke SP da u~es tvu ju u raspravi u parlamentu RS i daju doprinos ako bude dodatnog usagla{avawa, ali na na~in da se ne mo`e odstupiti od glavnine novih zakonskih rje{ewa. Zakqu~eno je to na sjednici GO koja je odr`ana u subotu u Bawaluci, javile su agencije. Predsjednik SP Petar \oki} rekao je da Glavni odbor izra`ava razumijevawe prema zahtjevima pojedinih organizacija, posebno BORS-a, i istakao da o~ekuje razumijevawe bora~ke populacije. Na sjednici Glavnog odbora SP data je podr{ka daqoj stabilizaciji penzijsko-invalidskog sistema i uspostavqawu pravi~nosti u sistemu, koja je, prema rije~ima \oki}a, odavno naru{ena.

www.glassrpske.com
Za rast cijena hrane u Republici Srpskoj stvarno nemam vi{e rije~i. Sre}a pa nam jo{ nisu ukinuli i ove povremene akcije, ina~e "bilo bi veselo". Na sve strane samo poskupqewa, a pojeftiwewa i pove}awa plata ni na vidiku! goricateks67@yahoo.com Mislim da bi ti evropski mislioci (Savjet Evrope) trebalo malo vi{e ra~una da povedu o de{avawima u svom dvori{tu, jer su u problemima do grla, umjesto da konstantno tra`e na~ina da ocrne zvani~nike RS zbog svega {to se de{ava u BiH. marecix@live.com

SARAJEVO, BAWALUKA - Sa op {tewe Ri ja se ta Islamske zajednice (IZ) u BiH, u kojem se isti~e da predstavnici Srpske pripremaju novi genocid i progon Bo{waka, je politi~ki tekst i predstavqa zastra{uju}i govor mr`we, ocijeni li su zva ni ~ni ci RS i vjerski analiti~ari. Rijaset IZ ju~e je saop{tio da "rasizam i {ovinizam prema muslimanima kod predsjednika RS Milorada Dodika imaju kontinuitet i predstavqaju konstantu wegovog djelovawa" te da "{ovinis ti ~ki i ra sis ti ~ki politi~ki projekat koji negira nacionalni identitet jednog naroda, stigmatizira jednu cijelu vjersku tradiciju, te slijedi koncept koji je, kao zlo~ina~ki i genocidni, osu|en ili mu se sudi u Ha{kom tribunalu, u stvari uru{ava samu bit savremene civilizacije i demokratskih vrijednosti modernog svijeta". - Odgovorna i civilizovana doma}a i me|unarodna politika mora na}i na~ina da se zaustavi virus {ovinizma i fa{izma, jer takva poli ti ka se ne mo `e podr`avati i prema woj imati prijateqski i blagonaklon odnos. Takva politika priprema novi genocid i progon Bo{waka zato {to su musli-

mani, a sve ~lanice Ujediwenih nacija du`ne su boriti se pro tiv ~iwewa genocida i svega onoga {to tome vodi - naveli su u Rijasetu i najavili da }e saop{tewe dostaviti ambasadama muslimanskih zemaqa sa prijedlogom da se uskrati gostoi pro gla se prim stvo "personom non grata politi~ari poput Milorada Dodika i oni koji podr`avaju Dodika iz Beograda". Oni smatraju da "ide je i go vor Do di ka i Biqane Plav{i} {ire islamofobiju", a oni koji to ~ine i po dr`a va ju, u in te re su svjetskog mira i humanizma, "moraju biti osu|eni i izolovani". U IZ smatraju da "Dodik u svo jim ja vnim nas tu pi ma u fokus pa`we uzima islam i muslimane". - Obra~un sa islamom i muslimanima o~ito je dio poli ti ~kog pro gra ma ko jeg sprovode Dodik i wegovi politi~ki istomi{qenici. To ilustruje i skora{wa prognoza Nikole [piri}a, koji re~e "radikalni islamski elementi promijeni}e identitet bosan skih mu sli ma na". Za Do di ka, [pi ri }a i dru ge wima sli~ne politi~are i "tuma~e" islama, prihvatqiv je i po`eqan ~etni~ki pokret koji je u Drugom svjetskom ratu na najsvirepiji na~in pobio i po klao na de se ti ne hiqada Bo{waka i ~ija se tradicija ponosno weguje me|u pojedinim dijelovima srp-

skog naroda - pi{e u saop{tewu. Dodaje se da se tako "promovi{e i poru~uje da je ~etni~ko klawe Bo{waka muslimana juna{tvo i tradicija srpskog naroda". - Ta ko |e, krsne sla ve dr`avnih institucija i javnih ustanova su prihvatqiva vjerska praksa za RS, dok su povratnici muslimani teroristi~ka prijetwa - navodi Rijaset. Vjer ski ana li ti ~ar iz Beograda @ivica Tuci} za "Glas Srpske" ka`e da rje~nik "po{tovanog reisa deluje neprikladan velikodostojniku" i da toga treba da se klone svi.

MAJKI]EVA: Nepotrebno podizawe tenzija
- Saop{tewe je politi~ki tekst, tu nema teologije na koju velikodostojnici moraju da se pozivaju, oni postav{i to {to jesu ne mogu biti zarobqenici li~nih emocija i stavova, ve} treba da iznose stavove koji su u skladu sa verom - smatra Tuci}. Istakao je da je tekst optere}en retorikom koja iritira i da mnoge vrije|a, te da mu je te{ko da zamisli da tekst odgovara mi{qewu ve}ine muslimana. - Hri{}anstvo i islam moraju na}i modalitete su`ivota, izbe}i politizaciju i politiku, i uplitawe u "prave" politi~ke teme za koje su

nadle`ni narodni, a ne verski predstavnici - zakqu~uje Tuci}. Predsjedavaju}i Komisije za qudska prava Aleksandra Pandurevi} rekla je da saop{tewe Ri ja se ta IZ pred stavqa zastra{uju}i govor mr`we, a "kada takav govor dolazi od jedne vjerske zajednice i to iz wenog vrha, to je ra zlog da se svi u ovoj zemqi duboko zabrinu". - I kroz ovo saop{tewe reis Ceri} se promovi{e u ajatolaha, izjedna~avaju}i sebe sa IZ i politikom bo{wa~kih partija. Niko u RS nema ni{ta protiv tradicije muslimana u BiH niti se pla{i wihovih vjerskih pogleda, ali svi u ovoj zemqi, i Srbi i Bo{waci i Hrvati, treba da se pla{e islamskog radikalizma koji je ovdje uvezen tokom rata i koji je pustio korijewe - isti~e Pandurevi}eva. Naro~ito je opasno, ka`e ona, {to IZ u BiH umjesto da smiruje strasti nastoji da produbi ja zo ve izme |u na ro da u zemqi. Poslanik SNSD-a u Parlamentu BiH Du{anka Majki} smatra da ovo saop{tewe predstavqa nepotrebno podizawe tenzija koje nikome ne mo`e da bude od koristi. - Kada se stvari u BiH nazovu pravim imenom, onda su svi rasisti i {ovinisti, a samo su Bo{waci iskreni i jedini `ele dobro svom i ostalim narodima BiH - rekla je Majki}eva.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 3

Igor Radoji~i}: Srpska ekonomski stabilna
ZVORNIK - Republika Srpska je u ovoj godini ostvarila ekonomsku i finansijsku stabilnost, izjavio je predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i} na tribini "Aktuelni politi~ki ~as u Srpskoj i regionu" odr`anoj proteklog vikenda u Zvorniku. On smatra da SDP BiH namjerno ne rje{ava va`na pitawa u BiH, jer `eli da prizove me|unarodnu intervenciju i nametawe rje{ewa sa strane. Radoji~i} je ocijenio i da je za regionalnu situaciju va`an momenat izbor nove vlasti u Hrvatskoj, kao i da }e izbori u Srbiji na proqe}e idu}e godine biti va`an momenat za Republiku Srpsku. S. S.

Kris Hejs, poslanik u Federalnom parlamentu Australije, za "Glas Srpske"

Parlament ne}e usvajati nikakvu rezoluciju
U svakom ratu ima stradawa na svim stranama, nevinih `rtava. Mislim da treba raditi na pomirewu i gledati u budu}nost, graditi boqe dru{tvo. U tom smislu je i moja podr{ka izgradwi mostova izme|u Australije i Srbije i srpskog naroda u cjelini, ka`e Hejs
RAZGOVARAO: DRAGAN CARAN dopisnik@glassrpske.com

Ni ka kva re zo lu ci ja o Srebrenici nije na dnevnom redu parlamenta Australije. Danbi je zatra`io debatu o mogu}em progla{ewu 11. jula za dan sje }awa na `rtve u Srebrenici, ali nikakve debate nije bilo i nije se glasalo o nikakvoj rezoluciji. Dakle, to je bio samo zahtjev za debatu. Ovo je rekao u intervjuu "Gla su Srpske" Kris to fer Patrik Kris Hejs, poslanik u Fe de ral nom par la men tu Australije i sekretar parlamentarne Komisije Australijsko-srpskog prijateqstva. GLAS: Srpska zajednica se prili~no ustalasala poslije nastojawa Va{eg kole ge Maj kla Dan bi ja da nametne 11. jul kao dan sje}awa na `rtve u Srebrenici. Ho}e li parlament to usvojiti? HEJS: Nikakva rezolucija o Srebrenici nije na dne vnom re du par la men ta Australije. Danbi je zatra`io debatu o mogu}em pro-

Kris Hejs ~ita australijsko izdawe "Glasa Srpske"

FOTO: D. CARAN

gla{ewu 11. jula za dan sje}awa na `rtve u Srebrenici, ali nikakve debate nije bilo i nije se glasalo o nikakvoj rezoluciji. Dakle, to je bio samo zahtjev za debatu. GLAS: Ka kav je Va{ stav o tome?

HEJS: Ne bih u~estvovao u debati, jer imam druga~iji stav. U svakom ratu ima stradawa na svim stranama, nevi nih `rta va. Mi slim da treba raditi na pomirewu i gledati u budu}nost, graditi boqe dru{tvo. U tom smislu

BIOGRAFIJA
Kris Hejs je poslanik u Federalnom parlamentu Australije za oblast Foler. Vi{e od 17 godina radi u Australijskom radni~kom sindikatu, potom dvije godine kao pomo}nik nacionalnog sekretara Policijske federacije Australije i Novog Zelanda. Ve} {est godina je poslanik u Federalnom parlamentu, a sada obavqa i du`nost sekretara Parlamentarne komisije Australijsko-srpskog prijateqstva. ^lan je Radni~ke (Labor) partije Australije.

je i moja podr{ka izgradwi mostova izme|u Australije i Srbije i srpskog naroda u cjelini. GLAS: Kako biste ocijenili srpsku zajednicu u Sidne ju i Aus tra li ji i wen doprinos razvoju dru{tva? HEJS: U Australiji `ivi oko 100.000 Srba, a u mojoj izbornoj jedinici ne{to vi{e od 5.000. Srpska zajednica je na ovim pros to ri ma vrlo dinami~na i aktivna. Ona je po sve }e na o~u vawu svoje kulture i istorije, svog je zi ka i re li gi je. Ona je vrlo va`na etni~ka zajednica ne sa mo za me ne i mo ju izbornu jedinicu, nego i za

~itavu zemqu, jer su svi oni i veoma dobri i lojalni Australijanci.

PONOSAN [TO JE predstavnik Srba u parlamentu Australije
GLAS: Iako na Pe tom kontinentu ima dosta etni~kih medija srpska zajednica, a i ostale etni~ke grupacije, te{ko nalaze prostor u nacionalnim medijima ovdje? HEJS: Vrlo je va `no u multikulturnoj i multietni~koj zajednici pru`iti {ansu sva koj gru pa ci ji da is ka `e svo je vri je dnos ti

kroz medije, i to ne samo na svom jeziku i u svojim medijima. Vidite, Australija je imigraciona tvorevina. Mi smo zemqa koja svima pru`a dobrodo{licu. Na primjer, u mojoj izbornoj jedinici ima ukupno 150 razli~itih nacionalnosti, i ja nastojim da obezbijedim prostor u mediji ma za sve ove gru pa ci je. Svaka grupa ima svoje specifi~nosti i te{ko je da svi bu du ap so lu tno za do voqni prisustvom u nacionalnim medijima. Srpska zajednica u~estvuje u svim socijalnim, dru{tvenim i kulturnim de{avawima, i sigurno da svaki takav doprinos nastojimo da plasiramo i u nacionalnim medijima. GLAS: Kako gledate na odnose Australije i Srbije i srpskog naroda u cjelini? HEJS: Mislim da su ti odnosi veoma dobri. Upravo sam se sreo sa ambasadorkom Srbi je u Kan be ri Ne dom Maleti}. Ostavila je na mene sna `an uti sak odlu ~ne `e ne i zago vor ni ka de mo kratskih promjena u Srbiji. U mom kabinetu radi i Renata ^eki}, koja mi poma`e da se ~uje izvorni glas Srba. Tako|e, u saradwi sa parlamentarcima u Komisiji Austra lij sko-srpskog pri ja teqstva, ~inimo sve da izgra di mo mos to ve sa radwe izme|u dvije zemqe i naroda. Srpska za je dni ca na ovim prostorima je, me|u najvredni ji ma, ali je sva ka ko i najdinami~nija. Kada vidim sav kolor i duh koji nose sa sobom, jednostavno potvrdim se bi ovo su do bri qudi. Srbi su po no sni na svo ju staru zemqu, na svoje porijeklo, ali su i ponosni Oziji. I ja sam, naravno, ponosan {to sam wihov predstavnik u parlamentu Australije.

Nikola [piri}: Ima jo{ vremena za buxet
BAWALUKA - Doma}i politi~ari u BiH jo{ imaju vremena, ako me|u wima postoji spremnost i voqa da se formira Savjet ministara BiH, ali i da postignu dogovor o buyetu institucija BiH, a ne da nam to name}e visoki predstavnik, izjavio je ju~e za Radio RS predsjedavaju}i Savjeta ministara BiH Nikola [piri}. - Za BiH bi bilo dobro da se Savjet ministara formira {to prije, ali za to treba da postoji politi~ki dogovor unutar BiH, uz puno po{tovawe Ustava i Dejtonskog mirovnog sporazuma - poru~io je [piri} i dodao da je pogre{no razmi{qawe pojedinih politi~ara da to umjesto wih treba da uradi OHR. - To bi bilo najgore rje{ewe za BiH - zakqu~io je [piri}.

Zatra`ena istraga u "slu~aju Lora 3"
ZAGREB - @upanijsko dr`avno tu`ila{tvo u Splitu, u vezi s ratnim zlo~inima po~iwenim 1992. u splitskom vojnom zatvoru "Lora", zatra`ilo je i istragu o ubistvu grupe zarobqenika, pripadnika tzv. nik{i}ko-{avni~ke grupe, slu~aj nazvan "Lora 3", javile su ju~e agencije. U sklopu predmeta "Lora 3" zatra`eno je "kriminalisti~ko is tra `i vawe zbog sumwi na smrtno stra dawe gru pe za robqenika, pripadnika tzv. 'nik{i}ke grupe', koji su dovedeni u vojni zatvor u 'Lori' da bi bili zlostavqani", stoji na sajtu splitskog tu`ila{tva.

Da~i}: Balkan }e biti podijeqen "carskim rezom"
VRAWE - Zamjenik premijera Srbije Ivica Da~i} izjavio je ju~e u Vrawu da }e Balkan biti podijeqen "carskim rezom" na liniju koja je nekada dijelila Otomansku imperiju i Austrougarsko carstvo, "istom linijom kojom su Balkan podijelili Vinston ^er~il i Staqin". Da~i} je rekao da na to ukazuju posqedwe odluke Savjeta EU, koje je nazvao "duboko pogre{nim" te ocijenio da Srbija `eli da u|e u EU, ali da neke ~lanice unije postavqaju nemogu}e uslove za ~lanstvo. - Nisam siguran da li se Srbiji na putu ka pridru`ivawu EU iskreno postavqaju uslovi za kandidaturu za ~lanstvo ili se postavqaju stalno novi uslovi da bi bila odbijena rekao je Da~i}, prenijele su agencije.

4 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

U FBiH kriza sve dubqa, a nesloga me|u platforma{ima sve izra`enija

Komentar dana
Pi{e: Goran OBRADOVI]

Statusni simboli
Ekonomska kriza trese cijeli svijet, neke zemqe su na ivici bankrota, ali ipak postoje qudi koji i u takvoj situaciji mogu sebi da priu{te automobile vrijedne vi{e od milion maraka. Takvih, vjerovali ili ne, ima i u na{oj zemqi. Tako se odnedavno na bawalu~kim ulicama mo`e vidjeti luksuzna limuzina #mercedes S 600 L guard#, za ko ju je po no sni vla snik iz dvo jio ne vje ro va tnih 1.063.000 maraka. Odnedavno se Rije~ je o jednom od najna bawalu~kim luksuznijih automobila ulicama mo`e koji se uop{te mogu kupividjeti luksuzna ti u Evro pi, a ko je i u limuzina mnogo bogatijim zemqama "mercedes samo pojedinci mogu sebi S 600 L guard", za da priu{te. Wega ku pu ju ugla vnom koju je ponosni vlasnik izdvojio oni bogata{i koji strahuju od otmice ili napanevjerovatnih milion maraka. da, jer je rije~ o vozilu Po svemu sude}i, koje je blindirano i neprobojno za metke. i kod nas ima Obi~nim gra|anima, koonih koji ji se bore da svakog mjeseizgleda za krizu ca koliko-toliko pokriju nisu ni ~uli, sve tro{kove, ostaje samo a nama ostaje pitawe koliko ta osoba uop {te ima nov ca, ka da da se pitamo koliko to novca toliko mo`e da izdvoji za imaju kada mogu #obi~ni# automobil. Ipak, ni je vla snik da izdvoje "milion~e" samo #mercedesa# jedini. Pored ovog #mer ce de sa# u za automobil BiH je ove godine uvezen je dan od naj lu ksu zni jih xipova, a rije~ je o #kadilaku escalade#, koji je pla}en #samo# 350.000 maraka. Osim wih, uvezeno je i nekoliko #Audi je vih# li mu zi na ko je su pla }e ne vi {e od 100.000 maraka. Po #komadu#, naravno. Nisu samo ova vozila dokaz da, kada su u pitawu statusni simboli, neki na{i stanovnici uop{te ne {tede novac niti su, izgleda, ~uli za krizu. Tako je u prvih jedanaest mjeseci pro{le godine u BiH uvezeno ne{to mawe od 31.000 automobila koji su ukupno ko{tali 360 miliona maraka, dok je ove godine za sada uvezeno vi{e od 43.000 vozila, ~ija je ukupna vrijednost 482 miliona maraka. Ekonomisti su definitivno u pravu kada ka`u da kupovina automobila, naro~ito onih skupocjenih, raste srazmjerno rastu siroma{tva i po tome smo u rangu sa Evropom. A da li }e kao i u evropskim zemqama i kod nas biti provjeravano odakle pojedincima pare za luksuzne automobile, ostaje da se vidi.

FOTO: ARHIVA

Vlada FBiH

Federacija BiH pred kolapsom
Raspad platforma{ke koalicije neminovan. Sukob me|u wima sve drasti~niji, rekao Zrili}. Premijer FBiH Nermin Nik{i} i wegova vlada ne mogu na du`e staze rije{iti nagomilane probleme, rekao Mihajlovi}
PI[E: GORAN MAUNAGA g.maunaga@glassrpske.com

SA RA JE VO/MOS TAR Politi~ka, ekonomska i socijalna kriza u Federaciji BiH sve je te`a, deficit i korupcija su sve ve}i, a sukob Bo{waka i Hrvata u zako no da vnim ti je li ma i iz vr{nim in sti tu ci ja ma FBiH sve izra`eniji, tako da pos to ji ve li ka mo gu }nost da se koalicija platfor ma {kih stra na ka uskoro raspadne. U toj ocjeni sla`u se visoki zvani~nici FBiH, koji na sve to dodaju i vrlo mogu}e odr`avawe protesta, koje je najavio Savez samostalnih sindikata BiH. Dodaju da bi sve to uzrokovalo pad Vlade FBiH i dovelo do bankrota Federacije, tim vi{e {to je buyet FBiH za idu}u godinu u dubiozi od 600 miliona KM. De le gat u Do mu na ro da Parlamenta FBiH Slavi{a Mihajlovi} za "Glas Srpske" ka`e da je FBiH u dubokoj finansijskoj krizi, isti~u}i da }e ta kriza biti enormno ve}a u dolaze}oj godini. - To tvrdi i sam ministar

finansija. Dolaze nam rate kredita koje mi moramo izmirivati prema MMF-u, a nismo do bi li tran {e ko je je trebalo da nam do|u u posqedwih pola godine. ^iwenica je i da postoji veliko nezadovoqstvo sindikata, jer bi nam ovdje trebao ~arobni {tapi} da bismo mogli s ovakvom vladom, privredom i strategijom koju nudi platforma da prevazi|emo te odnose sa sindikatima - ka`e Mihajlovi}. Dodaje da uz sve to postoji i globalna kriza, {to zna~i da se radi o trostrukoj krizi za BiH i FBiH, iz ~ega je skoro nemogu}e iza}i. Mihajlovi} zakqu~uje da premijer

FBiH Ner min Ni k{i} i wegova vlada ne mogu na du`e staze rije{iti te probleme, pretpostavqaju}i da }e se i}i na kupovinu socijalnog mira uz privremena rje{ewa.

MIHAJLOVI]: FBiH u dubokoj finansijskoj krizi
De le gat u Do mu na ro da Par la men ta FBiH Vlat ko Zrili} ka`e da je sukob me|u platforma{ima sve drasti~niji. - To naj boqe od sli ka va ~iweni ca da u pe tak ni je odr`ana sjednica Kantonalne skup{tine Livawskog kan-

HSP
Mihajlovi} ka`e da "ultradesni~ari HSP poslije ulaska u koaliciju sa SDP-om poku{avaju da se svojim bira~ima opravdaju zbog toga". - Nastoje da pred lokalne izbore prika`u bira~ima da oni ne podr`avaju politiku lidera SDP-a Zlatka Lagumxije nego da su legitimni predstavnici Hrvata, {to nisu pokazali do sada, pogotovo ulaskom u platforma{ku koaliciju. Predstavqaju se kao vaga izme|u platforme i Hrvatskog sabora, ali to nije ta~no, jer su oni uz platformu - ka`e Mihajlovi}.

tona, po{to platforma{i nisu imali dovoqan broj (13) glasova. U utorak je sjednica Do ma na ro da Par la men ta FBiH, gdje }e biti velika bor ba izme |u Bo{waka i Hrvata. Postoji mogu}nost da koalicija platforme pukne ka`e Zrili}. On zakqu~uje da je raspad platforma{ke koalicije neminovan, a izlaz vidi u novim izborima na nivou BiH. Potpredsjednik HSP-a i delegat u federalnom Domu naroda Josip Peri} najavio je pad Vlade FBiH, kako je rekao, do Bo`i}a, kao i mogu}nost ban kro ta u FBiH. Is ta kao je da Vla da mo ra smawiti potro{wu administracije, uz otpu{tawa. Predsjednik Saveza samos tal nih sin di ka ta BiH Ismet Bajramovi} najavio je proteste u slu~aju smawewa plata. Dodao je da }e sindikati Vladi FBiH dati jo{ jednu {an su da po ~ne da ispuwava wihovih 40 zahtjeva iz protokola, koje su po~etkom godine potpisali sa predsjednicima SDP-a, SDA, NSRzB i HSP-om BiH.

Nakon {to je udario u policijsku zasjedu i povrijedio tri policajca

Milorad Dodik, predsjednik RS i SNSD-a
Poznato je da smo mi iz RS davali konstruktivne prijedloge, da smo bili spremni prije godinu da u|emo u formirawe Savjeta ministara i uspostavili saradwu sa dvije politi~ke partije koje tamo odlu~uju i postigli saglasnost o tome.

Bahtiri smje{ten u KPZ Kula
ISTO^NO SARAJEVO Ramadan Bahtiri, koji je u petak udario u policijsku zasjedu u blizini vi{egradskog mosta i povrijedio tri policajca, smje{ten je u Kaznenopopravni zavod (KPZ) Kula u Isto~nom Sarajevu, javila je ju~e Srna. - Ba hti ri ju je u su bo tu odre|en pritvor od 30 dana zbog osnovane sumwe da je po~inio krivi~no djelo napad na slu`beno lice u vr{ewu slu`bene du`nosti - potvrdio je tu`ilac Dragan Ninkovi}. Pojasnio je da je sudija za prethodni postupak Osnovnog su da u Vi {e gra du odre dio pritvor zbog sumwe da bi Bahtiri mogao da pobjegne i ponovo po~ini krivi~no djelo.

STABILNO zdravstveno stawe policajaca
- Za ovo krivi~no djelo zaprije}ena je kazna zatvora od jedne do deset godina - rekao je Ninkovi}. Bahtiri je 16. decembra ukradenim kombijem, bje`e}i pred policijom iz Sarajeva u mjestu Hre{a, oduzeo pi{toq federalnom policajcu i nas-

Kancelarija visokog predstavnika u BiH
Dodik bi zajedno sa drugim strana~kim liderima koji su pobijedili na izborima 2010. godine, trebalo da intenzivira dijalog s ciqem postizawa kompromisa za imenovawe novog Savjeta ministara i usvajawa buxeta.

tavio bjekstvo prema Vi{egradu. Uspio je da izbjegne policijske patrole u Rogatici i Novom Gora`du, da bi u Vi{egradu u blizini }uprije na Drini naletio na parkirano vozilo vi{egradske Stanice policije. Kombijem je udario u vozilo u momentu kada su iz wega izlazila tri policajca, koja su zadobila tjelesne povrede i smje{teni su u Klini~ki centar Fo~a. Poslije toga je iza{ao iz kombija i sko~io u Drinu, gdje su ga pristigli policajci i prinudili da se preda. - Zdravstveno stawe poli-

cajaca Slobodana Sari}a i Zorana U{~umli}a je stabilno, mada im slijedi intenzivno lije~ewe i preduzimawe novih operativnih zahvata u budu}em periodu - rekao je ju~e anesteziolog u fo~anskoj bolnici Milivoje Dosti}. Tre}i, lak{e povrije|eni policajac Denis Ra{i} najvjerovatnije }e biti otpu{ten na ku}no lije~ewe. Povrije|ene policajce u subotu su posjetili direktor policije RS Gojko Vasi} i na~elnik Uprave kriminalisti~ke po li ci je MUP-a RS Zoran Mandi}. R. \.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 5

Pove}an broj uvezenih skupocjenih automobila u BiH

Tu`ila{tvo BiH

Opet saslu{avaju Mevlida Ja{arevi}a
SARAJEVO - Napada~ na Ambasadu SAD u BiH Mevlid Ja{arevi} ponovo }e danas biti saslu{an u Tu`ila{tvu BiH, potvrdio je ju~e Ja{arevi}ev advokat Senad Dupovac, prenijele su agencije. Istakao je da Tu`ila{tvo BiH jo{ nema odgovore na neka pitawa, a to se prvenstveno odnosi na snajper koji se vidi na snimku Ja{arevi}eve video-oporuke, odnosno testamenta, a koji nije na|en ni kod wega ni u wegovoj ku}i. Vehabija Mevlid Ja{arevi} je 28. oktobra pucao iz kala{wikova na Ambasadu SAD u Sarajevu i tom prilikom te{ko ranio jednog pripadnika policije - radnika na obezbje|ewu ambasade. Ja{arevi} je poslije toga pogo|en snajperskim hicem i uhap{en, a trenutno je u pritvoru.

"Mercedes S 600L guard"
Od oktobra na ulicama Bawaluke

1.063.000 KM
"Cadilac escalade"

Prvi osnovni sud u Beogradu

Registrovan "mercedes" od milion maraka
U Bawaluci u oktobru ove godine registrovan "mercedes S 600L guard" ~ija je vrijednost procijewena na 857.000 KM, a da`bine prilikom registracije pla}ene su 206.000 KM
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

349.000 KM
"Por{e 970 panamera 4S

Novo su|ewe jatacima po~iwe u srijedu
BEOGRAD - Ponovqeno su|ewe op tu `e ni ma za skri vawe Ratka Mladi}a od 2002. do 2006. godine trebalo bi da po~ne u srijedu, 21. decembra, u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, javio je ju~e Tanjug. Desetoro optu`enih, koji su ukinutom presudom iz decembra pro{le godine oslobo |e ni op tu `bi ili je protiv wih odbijena optu`ba zbog zastarjelosti krivi ~nog gowewa, sje{ }e na optu`eni~ku klupu pred potpuno novim sudskim vije}em sudije Tatjane Stefanovi}. Tu presudu, koju je 10. decembra lani, poslije vi{e od ~etiri godine su|ewa izreklo sudsko vije}e sudije Dejana Gari}a, ukinuo je Apelacioni sud u julu ove godine i na lo `io po no vno su |ewe, zbog povrede odredaba krivi~nog pos tup ka i ne ra zumqivog obra zlo `ewa presude.

250.000 KM
"Audi A8"

200.000 KM
"BMW X5"

185.000 KM
pne vrijednosti 482 miliona maraka. - Ove godine, kao i do sada, najvi{e se uvozi "Folksva ge no vih" vo zi la, a iza wih su, "opel", "reno", "sitroen" i drugi. Uglavnom se uvoze automobili mla|i od deset godina - ka`e on. Ekonomista Zoran Pavlovi} ka`e da se u kriznim vremenima uvijek doga|a da se pove}ava broj onih koji imaju ekstra profit. - Procenat pove}awa kupovine skupocjenih automobila nesrazmjeran je porastu bijede, ali je ekonomski razumqiv. Qudi koji ostvaruju veliki profit, ostvaruju ga zbog toga {to je situacija neregularna obja{wava Pavlovi}. Ka `e i da u ure |e nim dr`avama ~im bi neko kupio tako skup automobil ujutro sti`e inspekcija i provjerava da li je kupqen od regularno zara|enog novca i da li je vla snik izmi rio sve svo je obaveze prema dr`avi.

BAWALUKA - Da je ekonom ska kri za ko ja tre se planetu zaobi{la neke stanovnike BiH najboqe govori po da tak da su ove go di ne uvezeni automobili vrijedni 482 miliona maraka, a u Bawaluci je registrovan "mer ce des" ~i ja je vri je dnost vi{a od milion maraka. Portparol Uprave za indirektno oporezivawe BiH Ratko Kova~evi} rekao je za "Glas Srpske" da je u Bawaluci u oktobru ove godine re-

gistrovan "mercedes S 600L guard". - Vrijednost ovog vozila prilikom uvoza u BiH procijewena je na 857.000 maraka, a da`bine prilikom registracija iznosile su jo{ 206.000 maraka, tako da je vozilo ukupno pla}eno vi{e od milion maraka - istakao je Kova~evi}. Ka ko sa zna je "Glas Srpske" ovaj automobil uvezla je fir ma je dnog stra nog dr`avqanina na koju je i registrovan. Kova~evi} ka`e da je kada je rije~ o skupocjenim automobilima u ovoj godini u BiH

uvezen i "cadilac escalade" ~ija vrijednost je oko 260.000 maraka, a da`bine na wega pla}ene su 89.000 maraka.

Advokat Milo{ [aqi}

UVEZENI automobili vrijedni oko 482 miliona KM
Pored ovih jedan od najskupqih automobila koji su uvezeni u toku godine je "por{e 970 panamera 4S" koji je vla sni ka ko {tao vi {e od 250.000 maraka. U BiH je ove godine uvezena i limuzina "audi A8" ~ija je vrijednost oko 200.000 KM, kao i terenac "BMW X5", za koga je vlasnik izdvojio 185.000 maraka. Kova~evi} je istakao da je ove godine znatno pove}an broj uvezenih automobila, tako je u prvih 11 mjeseci pro{le go di ne uve ze no 30.742 auto mo bi la ~i ja je vri je dnost bila 360 miliona KM, a ove godine za isti period uvezeno je 43.158 vozila uku-

Zdravstveno stawe Mladi}a stabilno

DA@BINE
Portparol Uprave za indirektno oporezivawe BiH Ratko Kova~evi} istakao je da se od po~etka 2011. godine na uvoz polovnih automobila iz zemaqa ~lanica Evropske unije u BiH pla}a {est odsto za carinu i 17 odsto za PDV. - Carina na uvoz polovnih automobila od po~etka 2012. godine smawuje se sa {est na tri odsto - dodao je.

Ratko Mladi}

Objavqena Odluka o formirawu radne grupe za gasovod "Ju`ni tok" kroz RS

Analiza gasifikacije i potreba stanovnika
BAWALUKA - Radna grupa za pripremu gasnog projekta, s ciqem pri pre me projekta gasovoda "Ju`ni tok" kroz Srpsku, analizira}e dosada{we aktivnosti na gasifikaciji RS i BiH i svoj izvje{taj podnijeti Vladi RS. Navedeno je ovo u Odluci o formirawu radne grupe za pripremu gasnog projekta, koja je objavqena u "Slu`benom glasniku RS". Rukovode}i se propisima i dokumentima RS, evropskim direktivama i dokumentima Energetske zajednice jugoisto~ne Evrope te zakqu~enim memorandumom izme|u Vlade RS i Ministarstva energetike Rusije, radna grupa }e ustanoviti dokumentacioni okvir u vezi sa trasama i kapacitetima gasovoda u BiH i RS. - Grupa }e sa~initi pregled aktivnosti i nalaza koji se odnose na neizmirene obaveze prema "Gaspromu", utvrditi ili procijeniti potrebe potro{a~a te utvrditi stawe dodijeqenih koncesija koje se odnose na gas u RS i BiH - navedeno je u Odluci. Dodaje se da je grupa obavezna da sagleda mo gu }nos ti {to br`e iz gradwe i stavqawa u funkciju gasovoda i sekundarne mre`e i pri pre mi ele men te za zakqu~ivawe ugovora o realizaciji gasifikacije da bi pitawe realizacije gasnog projekta moglo da do|e na dnevni red sjednice Vlade RS.

BEOGRAD - Zdravstveno stawe nekada{weg komandanta Vojske Republike Srpske (VRS) generala Ratka Mladi}a trenutno je stabilno, rekao je ju~e wegov advokat Milo{ [aqi}, prenijele su agencije. Dodao je da je Mladi} ponovo na nogama, da ima apetit i da je dobio deset kilograma na te`ini. [aqi} je naveo da su izvje{taj qekarskog tima iz Beograda, koji je pregledao nekada{weg generala VRS u Hagu, dobili Mladi}, wegov advokatski tim i Komitet za saradwu sa Ha{kim tribunalom. - Zabraweno nam je da izve{taj lekarskog tima dajemo medijima, to bi bilo protivno pravilima - istakao je [aqi}. Biv{i komandant Glavnog {taba Vojske RS uhap{en je 26. maja u Srbiji. Optu`en je pred Ha{kim tribunalom 25. jula 1995. godine za genocid, sau~esni{tvo u genocidu, zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{ewe zakona i obi~aja ratovawa u BiH.

GRUPA OBAVEZNA da sagleda mogu}nosti {to br`e izgradwe gasovoda
Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je ranije tokom sas tan ka sa pred sje dni kom Upravnog odbora "Gasproma" Aleksejom Milerom u Beogradu da je dogovoreno da se tokom de cem bra postigne dogovor o gasnoj politici u RS, iz gradwi ga so vo da i snabdijevawu gasom Srpske u budu}nosti. V. K.

^lanovi
Predsjednik Radne grupe za pripremu gasnog sistema je Slobodan Puhalac, a ~lanovi su ministar industrije, energetike i rudarstva RS @eqko Kova~evi}, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradwu @eqka Cvijanovi}, kao i savjetnik predsjednika RS Slavko Mitrovi} i {ef Predstavni{tva RS u Rusiji Du{ko Perovi}.

Italijanska policija zaustavila je u subotu jednog voza~a u Bariju, na jugu Italije, kada su uo~ili da u obje ruke dr`i mobilne telefone, a ne na volanu, javile su agencije. Kada su ga zapaweni policajci pitali {ta se desilo, 43godi{wi voza~ "alfa romea" je odgovorio da ga je prvo zvala `ena, a potom i majka i da nijednoj od wih nije mogao da prekine vezu. Voza~, ina~e profesionalni voza~ kamiona, priznao je i da ~esto razgovara na dva telefona dok je na putovawima, naveo je list "Korijere dela sera". Policija ga je kaznila sa 152 evra, a dobio je i pet bodova.

6 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Timu "Gotik" iz Doboja prvo mjesto u brzom ispijawu piva

Dru{tvo
Vladika Grigorije

BAWALUKA - U organizaciji Bawalu~ke pivare u subotu je u pivnici "Zlatna krigla" odr`ano finalno ve~e takmi~ewa u brzom ispijawu piva "Nektar {ampioni", u kojem je najbr`i tim "Gotik" iz Doboja uz pobjedni~ko vrijeme od 18,14 sekundi, osvojio titulu {ampiona i

glavnu nagradu od 3.000 maraka. Drugo mjesto i 600 maraka osvojio je tim "Anti-metalke" iz Modri~e, a tre}e mjesto i 300 maraka pripalo je timu "Vu~ije ludilo" iz Bawaluke. D. K.

Sve vi{e parova u Republici Srpskoj `ivi "bez papira"
Nasqedstvo
Nikola Kova~evi} je rekao da, prema Zakonu o nasqe|ivawu RS, ostavioca nasqe|uju svi wegovi potomci i supru`nik. - U prvi nasqedni red spadaju djeca i supru`nik. Ukoliko je ostavilac iza sebe ostavio jedno dijete iz braka i jedno dijete iz vanbra~ne zajednice i supru`nika, svi oni su nasqednici prvog reda - kazao je Kova~evi}.

Uskoro konzulat Srbije u Mostaru

MOSTAR - U Mostaru }e uskoro biti otvoren konzulat Srbije, koji }e biti smje{ten u zgradi poznatoj kao Konak, a koja je u vlasni{tvu Srpske pravoslavne crkve, rekao je vla di ka za hum sko-her ce go va ~ki i pri mor ski Grigorije. - To pokazuje da nas Srbija nije zaboravila - rekao je vladika Grigorije u Mostaru poslije svete arhijerejske liturgije, dodaju}i da se ve} radi na prostorijama konzulata. Prema wegovim rije~ima, uz konzulat u Mostaru trebalo bi da budu otvorene i prostorije Privredne komore Srbije. Liturgiju su ju~e u staroj mostarskoj crkvi Ro|ewa presvete Bogorodice u Bjelu{inama slu`ili vladika zapadnoameri~ki Maksim, umirovqeni vladika zahumsko-hercegova~ki Atanasije i vladika Grigorije. R. Mi.

Djeca ro|ena u vanbra~nim i bra~nim zajednicama imaju jednaka prava i nikakve razlike se ne prave me|u wima, rekli u Ombudsmanu za djecu RS
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

V.d. direktora "Puteva RS"

Izgra|enost putne mre`e nezadovoqavaju}a
BAWALU KA - Sa da{wi ste pen iz gra |e nos ti pu tne mre `e u RS ni je za do voqavaju}i, s obzirom na to da je na 100 kvadratnih kilo me ta ra iz gra |e no sve ga 16,5 kilometara magistralnih i regionalnih puteva, izja vio je v.d. di re kto ra "Puteva RS" Nedeqko Kne`evi}, prenijele su agencije. - Slovenija je, primjera radi, izgradila 30,5 kilometara, Hrvatska ima 31 kilometar, a evropski prosjek je 77 kilometara puteva na 100 kilometara kvadratnih - naveo je Kne`evi}. Kne`evi} je istakao da je prioritet ovog preduze}a da se nastavi sa rehabilitacijom puteva, mostova i tunela na osno vu stu di ja izvodqivosti, ali uz reviziju projekata zbog neophodnih u{teda.

BAWALU KA - Sva ko {esto dijete u Srpskoj ra|a se u vanbra~noj zajednici, a sve vi {e pa ro va, pogotovo u ve}im lokalnim zajednicama, `ivi "bez papira". Prema podacima Zavoda za statistiku RS, od 10.147 beba ro|enih pro{le godine, wih 1.543 ro |e no je u vanbra~noj zajednici. - U proteklih pet godina u Srpskoj je varirao broj

ma li {a na ro |e nih u van bra ~nim za je dni ca ma. Naj vi {e ma li {a na u brakovima "bez papira" ro|e no je 2006. go di ne i to wih 1.663, dok je u 2009. godini na svijet do{lo 1.629 djece ~iji roditeqi `ive u vanbra~noj zajednici - kazali su u Zavodu za statistiku RS. Po broju mali{ana ro|enih u vanbra~nim zajednica ma predwa~i Bawalu ka, gdje je u pro{loj godini ro|eno 310 beba u braku "bez

papira", a slijedi Bijeqina sa 191 be bom, Pri je dor sa 188 i Novi Grad sa 50 mali{ana ro|enih u vanbra~noj zajednici. Najmawe vanbra~ne djece ro|eno je u [ipovu, [amcu, Gacku i Rudom, gdje je u pro{loj godini iz vanbra~nih za je dni ca na svi jet do {lo po ~etvoro djece.

VANBRA^NA zajednica poslije dvije godine izjedna~ena sa brakom
U Om bud sma nu za dje cu RS rekli su da, prema va`e}im zakonima, djeca ro|ena u vanbra~nim i bra~nim zaje dni ca ma ima ju je dna ka prava i nikakve razlike se ne prave me|u wima. Sa vje tnik mi nis tra pravde RS Nikola Kova~evi} ka zao je da su maj ka i otac ravnopravni u vr{ewu ro di teqskog pra va i du `nos ti i on da ka da ni su

SRBIJA
U Srbiji se svako ~etvrto dijete ra|a u vanbra~noj zajednici, a preliminarne procjene pokazuju da je "divqih brakova" u Srbiji sve vi{e me|u mla|om gradskom populacijom, ali i me|u penzionerima, koji iza sebe imaju ve} jedan ili dva braka. S obzirom na to da je sve vi{e zajednica "bez papira", prilikom ~ijeg raskida dolazi do problema sa izdr`avawem djece i podjelom imovine, Srbija razmi{qa o stvarawu posebnih registara vanbra~nih zajednica kakvi postoje u mnogim zapadnoevropskim zemqama.

Pravoslavni kalendar
Никољдан

vjen~ani. On je naglasio da, ukoliko roditeqi `ive odvojeno, brigu o djeci preuzima onaj roditeq kod koga dijete `ivi. - U slu~aju razvoda braka, ro di teqsko pra vo obavqa onaj roditeq kome je dijete povjereno na za{titu i vaspitawe - kazao je Kova~evi}. Advokat Darko Kremenovi} rekao je da je vanbra~na za je dni ca u Srpskoj sko ro izjedna~ena s brakom. - Ukoliko par `ivi dvije godine "bez papira" onda se wihova zajednica poslije tog perioda mo`e definisati kao zakqu~en brak - rekao je Kremenovi}. On je naglasio da, ukoli ko par ima di je te a ne `ive zajedno, roditeq koji ni je do bio di je te na ~u vawe pla }a ali men ta ci ju ko ja se kre }e od 15 do 50 odsto wegovih li~nih primawa.

U Srpskoj ove godine iz saobra}aja iskqu~eno vi{e od 20.000 voza~a

Skoro 80 odsto voza~a u pijanom stawu
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavqaju Svetog Nikolu ^udotvorca - Nikoqdan, u pomen na dan kada je ovaj svetiteq okon~ao ovozemaqski `ivot 343. godine nove ere. Sveti Nikola ro|en je u Patari u porodici bogatih roditeqa, ~iju je imovinu poslije wihove smrti razdijelio sirotiwi. Vrlo mlad je postao sve{tenik, a zatim i episkop svog rodnog grada. Bio je potpuno posve}en sve{teni~kom `ivotu i milosr|u i neumorno je radio na {irewu i utvr|ivawu Hristove vjere. Nikoqdan je, uz Jovawdan i \ur|evdan, naj~e{}a slava kod Srba. Ovom prazniku se posebno raduju djeca, koja uo~i Svetog Nikole ostave ~izmicu, u koju se tajno ostavqaju pokloni. BAWALUKA - U Srpskoj je za 11 mjeseci ove godine iz saobra}aja iskqu~eno 20.344 voza~a, od ~ega je wih 16.056 ili 78,9 odsto vozilo pod dejstvom alkohola, rekli su u Ministarstvu unutra{wih poslova RS. Pred sje dnik Udru `ewa za unapre|ewe bezbjednosti saobra}aja RS Milenko Ja}imovi} rekao je da u posqedwe tri godine raste broj onih koji voze pod dejstvom alkohola. - Ovi po da ci su za briwavaju}i, jer voza~i sve ~e{}e sjedaju za volan pijani, ne mare}i kakve sve posqedice mogu izazvati - rekao je Ja}imovi}.

Prekr{aji
Zbog prekr{aja u saobra}aju za deset mjeseci ove godine podneseno je 18,4 odsto vi{e zahtjeva i prekr{ajnih naloga nego u istom periodu lani. Milenko Ja}imovi} rekao je da pove}an broj prekr{ajnih naloga pokazuje da policija aktivno radi na unapre|ewu saobra}aja. - Naj~e{}i razlozi kr{ewa propisa su vo`wa pod dejstvom alkohola, prekora~ewe brzine kretawa te upravqawe tehni~ki neispravnim vozila. Ovi razlozi ~esto dovode do najgorih posqedica u saobra}aju - rekao je Ja}imovi}. alkohola dovoqno visoke, te da pored nov~ane kazne voza~i dobijaju i kaznene poene. M. Mi.

RASTE BROJ voza~a pod dejstvom alkohola
On je naglasio da je broj onih ko ji vo ze u pi ja nom stawu ve}i za oko 25 odsto u odnosu na stvarne pokazateqe. Ja}imovi} je dodao da su kazne za vo`wu pod dejstvom

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 7

Po~elo vje{ta~ko oswe`avawe Jahorine, uvedena vanredna autobuska linija
SARAJEVO - Gradona~elnici Isto~nog Sarajeva i Sarajeva Vinko Radovanovi} i Alija Behmen ju~e su pustili u rad vanrednu autobusku liniju na relaciji Sarajevo - Jahorina. Autobusi }e na ovoj liniji saobra}ati ~etiri puta dnevno, preko Pala do Jahorine, i preko Isto~nog Novog Sarajeva u povratku, a karta }e ko{tati pet KM, prenijele su agencije. Na Jahorini je u no}i izme|u subote i nedjeqe po~elo vje{ta~ko oswe`avawe skija{kih staza.

Ratare u Srpskoj ugro`ava prekomjerni uvoz poqoprivrednih proizvoda

Vijest
Meteorolozi

Uvoz vo}a u 2011. ve}i od ~etvorogodi{weg izvoza
Za 11 mjeseci ove godine u BiH uvezeno vi{e od 128.386 tona vo}a, dok je od 2008. do po~etka decembra ove godine BiH izvezla samo 94.000 tona vo}a. Ista situacija i sa povr}em
PI[E: MARIJANA MIQI] marijanam@glassrpske.com

Snijeg u ve}ini krajeva
BAWALUKA - U RS ove sedmice bi}e veoma hladno vrijeme sa snijegom, koji se ve} danas o~ekuje u ve}ini krajeva, rekao je "Glasu Srpske" de`urni meteorolog Republi~kog hidrometeorolo{kog zavoda RS Dra{ko Rudan. Dodao je da }e u srijedu biti vrlo hladno uz ja~i mraz, a na planinama temperatura ponegdje ~ak i minus 18 stepeni. D. K.

Sto~na hrana

Kvalitet 27 uzoraka nije odgovaraju}i
BAWALUKA - U laboratorijama Poqoprivrednog instituta RS u ovoj godini analizirano je 410 uzoraka sto~ne hrane, od ~ega 27 nije imalo odgovaraju}i kvalitet, saop{tili su iz Poqoprivrednog instituta. Dodali su da je 19 uzorka dostavqeno od strane nadle`nih inspekcijskih organa, a 391 uzorak je dostavqen na osnovu ugovoru o poslovno-tehni~koj saradwi. M. Mi.

BAWALUKA - Da poqoprivrednike u Srpskoj i te kako ugro`ava uvoz, pokazuju i podaci da je BiH samo u ovoj godini uvezla vo}a vi{e ne go {to je izvezla u protekle ~etiri godine. Na ~el nik Odjeqewa za komunikacije UIO BiH Ratko Kova~evi} rekao je da je za 11 mjeseci ove godine u BiH uvezeno vi{e od 128.386 tona vo}a u vrijednosti od 98 miliona maraka. - Od 2008. godine do decem bra ove go di ne BiH je izvezla 94.000 tona raznog svje`eg vo}a u vrijednosti od 160 miliona maraka. Najvi{e su se izvo zi le ja bu ke, {qive, borovnice, maline, te kupine, gro`|e, orasi i smokve - kazao je Kova~evi}. On je na gla sio da je u BiH najvi{e uvo`eno vo}e iz Turske, Italije, Hrvatske GODINA 2008. 2009. 2010. do 1.12.2011.

Poqoprivrednike ugro`ava nelojalna konkurencija

FOTO: ARHIVA

i Slovenije. Kova~evi} je naglasio da ni{ta boqa situacija nije ni sa povr}em, jer je za 11 mje se ci ove go di ne u BiH uvezeno 65.115 tona povr}a u vrijednosti od 56 miliona maraka.

USORAC
Predsjednik Udru`ewa poqoprivrednih proizvo|a~a i sto~ara RS Vladimir Usorac rekao je da }e se prekomjeran uvoz nastaviti i u idu}oj godini. U BiH su se najvi{e uvozili krompir, paradajz, luk, kupus i to iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Srbije. Me|utim, u ove podatke nije ukqu~en uvoz prera|enog, smrznutog i suvog vo}a i povr}a. GODINA 2008. 2009. 2010. do 1.12.2011. Uvoz vo}a u BiH - Poqoprivrednicima u Srpskoj ni{ta ne ide naruku. Nemaju novca za ve}u proizvodwu, a vremenski uslovi uni{te ono {to zasiju - rekao je Usorac. Vo}ar iz Gradi{ke Bo{ko Popovi} rekao je da se u BiH uvozi nekvalitetno vo}e i povr}e. - Prinosi koje mi dobijemo, uprkos vremenskim nepogodama u proteklih nekoliko go di na, bi li su odli ~nog VRIJEDNOST 121 milion KM 114 miliona KM 108 miliona KM 98 miliona KM

POPOVI]: Uvozi se nekvalitetno vo}e i povr}e
- U proteklih gotovo ~etiri godine BiH je izvezla tako|e koli~inski mawe povr}a i to 56.574 tone u vrijednosti od 93 miliona maraka - dodao je Kova~evi}. VRIJEDNOST 28 miliona KM 42 miliona KM 46 miliona KM 44 miliona KM

KOLI^INA 16.113 tona 20.854 tone 29.523 tone 27.513 tona

KOLI^INA 151.591 tona 156.222 tone 144.353 tone 128.386 tona

Izvoz vo}a iz BiH

kvaliteta. Vo}arima su potrebna dodatna sredstva od Ministarstva poqoprivrede, {umarstva i vodoprivrede RS ka ko bi na ba vi li najsavremeniju opremu i tako {irili proizvodwu - rekao je Popovi}. On je naglasio da bi bilo dobro da se bar na neki na~in umawi uvoz vo}a i povr}a u BiH i tako da prostora doma}im poqoprivrednicima da prodaju svoje proizvode. Predsjednik Nau~no-vo}arskog dru{tva RS Boris Pa{ali} rekao je da najve}i problem doma}im poqoprivrednicima stvara otvoreno tr`i{te, odnosno nepostojawe carinskih barijera. - Poqoprivrednici u Srpskoj imaju veliku konkurenci ju u re gi onu i mawe pri no se po je di ni ci po vr{ine, zbog ~ega se u BiH uvo zi vi {e vo }a ne go {to treba - rekao je Pa{ali}.

Qiqana Vojinovi}

Na Siciliju otputovalo 320 djece
BAWALU KA - Pod po kroviteqstvom Sindikata obrazovawa, nauke i kulture RS i italijanskog humani tar nog Udru `ewa "Lu ~i ja no La ma", iz Bawaluke je ju~e na Siciliju otputovalo 320 djece iz vi{e~lanih i socijalno ugro`enih porodica, prenijele su agencije. Koordi na tor Udru `ewa "Lu~ijano Lama" za BiH Qiqana Vojinovi} istakla je da }e djeca iz BiH na Siciliji boraviti mjesec.

Prwavor "@eqeznice Republike Srpske" poni{tile uru~ene otkaze

Otpu{tene ma{inovo|e vra}ene na posao
BAWALUKA - Ma{inovo|e "@eqeznica RS" koje su u posqedwem ne le gal nom {trajku dobile otkaz vra}ene su na posao, rekao je predsje dnik Sa mos tal nog sindikata saobra}ajno-transpor tne dje la tnos ti @RS Zlatko Marin. On je naglasio da }e kazna za 11 ma{inovo|a, kojima je bio uru ~en ot kaz, naj vje ro va tni je bi ti umawewe plate za 30 odsto u idu}a tri mjeseca. - Sindikati @RS }e se ove sedmici oglasiti povodom ove situacije, jer nije u redu da niko poslije gotovo 45 dana nelegalnog {trajka ne odgovara za posqedice koje je pre trpje la pri vre da RS, "@eqeznice RS", ali i ostala preduze}a - rekao je Marin i dodao da radnici u dana{we vrijeme za "mnogo mawe gre{ke dobijaju ve}e kazne, dok }e ma{inovo|ama biti umawena samo tri primawa". posqedweg {trajka ma{inovo|a, koji je po~eo 10. oktobra i trajao 44 dana, iznosi oko ~etiri miliona maraka. "@eqeznice RS" u devet mjeseci ove godine napravile su 15,6 mi li ona ma ra ka novog gubitka, ~ime je ukupan gubitak pove}an na 182 miliona maraka. Broj za po sle nih u "@eqeznicama RS" je pet puta ve }i u odno su na zemqe EU po kilometru pruge. M. Mi.

Sje}awe na 20 ubijenih Srba
PRWAVOR - Svetosavska omladinska zajednica iz Prwavora ju~e je posjetom strati{tu u selu Kremna i parastosom u hramu Sve tog ve li ko mu ~e ni ka cara Lazara na Vu~ijaku obiqe`ila 70 godina od stradawa 20 Srba iz zaseoka Petrovi}i, u selu Kremna, uglavnom `ena, djece i staraca koje su ubile usta {e i wiho ve ko m{i je Ma|ari i Ukrajinci, prenijele su agencije.

Sastanak
Marin je naglasio da su registrovani sindikati @RS uputili predsjedniku RS Miloradu Dodiku i premijeru RS Aleksandru Xombi}u akt u kojem tra`e da ih prime na sastanak, kako bi razgovarali o stawu u "@eqeznicama RS" i {teti koju su ma{inovo|e stvorile u toku nelegalnog {trajka.

GUBITAK @RS zbog {trajka ~etiri miliona KM
Marin je naglasio da su ma{inovo|e ponovo pokazale da su povla{}ene u odnosu na druge radnike u preduze}u. Gu bi tak @RS to kom

8 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Istorijska proizvodwa struje i ugqa

Panorama
Skup{tina op{tine Prwavor

UGQEVIK - Ugqevi~ki rudari proslavili su Svetu velikomu~enicu Varvaru, za{titnicu rudara, u znaku najboqih poslovnih rezultata u istoriji Rudnika i termoelektrane "Ugqevik", te pu{taju}i u rad novi bager za iskop ugqa vrijedan pet miliona maraka.
FOTO: S. DAKI]

Direktor RiTE "Ugqevik" Anto Gaji} izjavio je da je u ugqevi~koj elektrani ve} proizvedeno 1.745 gigavat~asova struje iako do kraja godine ima vi{e od deset dana, {to je najboqa proizvodwa struje u istoriji Termoelektrane "Ugqevik". R. J.

Pokret iskqu~io Pu{kara iz stranke
PRWAVOR - Na vanrednoj sjednici Op{tinskog odbora Po kre ta za Prwavor iz stranke je iskqu~en odbornik u lo kal noj Skup {ti ni Emsad Pu{kar, pa je Pokret prestao da bude parlamentarna partija. - Ve} mjesecima Pu{kar ne uva`ava stavove stranke, bore}i se, kako je rekao, iskqu~ivo za in te re se bo{wa ~kog naroda. Wegova takva orijenEmsad Pu{kar tacija kosi se sa programskom platformom Pokreta kao nadnacionalne partije, ~iji je osnovni ciq stvarawe uslova za boqi, qep{i i napredniji Prwavor - rekao je predsjednik Pokreta Miodrag Marjanovi}. Od Pu{kara, koji nije prisustvovao vanrednoj sjednici, stranka }e tra`iti da vrati mandat, da bi u odborni~ke klupe do{ao drugi sa izborne liste Branko Deket. Takvu mogu}nost Pu{kar u izjavi za "Glas Srpske" odbacuje, isti~u}i da }e u Skup{tini ubudu}e djelovati kao nezavi sni odbor nik. I daqe }e, na gla {a va, bi ti u sas ta vu vladaju}e koalicije, u kojoj je 11 odbornika SNSD-a i po jedan predstavnik iz pet stranaka. B. R.
FOTO: B. RADULOVI]

Veliko stablo palo na automobil u Mrkowi} Gradu

Nevrijeme pri~inilo veliku {tetu u nekoliko op{tina Srpske

Oluja ~upala stabla i ru{ila krovove
^uo sam prasak, isko~io iz vozila i instinktivno povukao Lanu sa sobom u gara`u, a drvo se sru{ilo na ku}u i na vozilo, rekao Lazendi}
PI[U: SLOBODAN DAKI] krozrs@glassrpske.com DOPISNICI krozrs@glassrpske.com

Sve~anost u prwavorskoj Gimnaziji

Ponosnih pola vijeka postojawa
PRWAVOR - Sve ~a nom akademijom prwavorska Gimnazija proslavila je 50 godi na pos to jawa. Me |u broj nim gos ti ma iz svih prethodnih generacija bio je i prvi direktor Stanko Niki}, koji je podsjetio na vrije me ka da je Gi mna zi ja, u jesen 1961. godine, osnovana. - Krenuli smo odlukom tada{weg Na ro dnog odbo ra, ali nismo imali ni profesora ni namje{taja, pa smo nastavu na po~etku improvizovali. Kasnije se sve odvijalo kako treba. Decenijama nisam bio u Prwavoru, a danas ovaj grad te{ko je prepoznati u odnosu na nekada{wu kasabu - rekao je Niki}. Izveden je prigodan zabavni program, a premijerno je prikazan i dokumentarni film o ovoj uglednoj ustanovi, koji su uradili Marin Marinkovi} i Aleksandar Ati}. - U prvoj generaciji bilo je 50 polaznika, a danas na{a {kola ima u 16 odjeqewa 377 |aka. Ponosni smo i na ~iwenicu da je ba{ ova generacija obiqe`ila vrijedan jubilej - rekla je direktor Gimnazije Qubinka Stani}. B. R.

Novogodi{we karaoke u Prijedoru

Pobjeda za "Vi{e se ne vra}a{"
PRIJEDOR - Isidora Novi}, u~enica Osnovne {kole "Desanka Maksimovi}" iz Prijedora koja je izvela kompoziciju "Vi{e se ne vra}a{", pobjednik je ovogodi{weg Dje~ijeg festivala "Novogodi{we karaoke - djeca pjevaju hitove" koji je organizovala prijedorska podru`nica Estrade RS. Dru go mjes to osvo ji la je Mi ne la Sof ti} iz O[ "Kozarac", a tre}eplasirana je bi la Te odo ra [a powa iz O[ "Vuk Karayi}" iz Novog Grada. - Sa uku pno 179 u~e sni ka koji su pro{li kroz kvalifikacije, ovogodi{wi festival je na dma {io sve do sa da{we, a i kvalitet izvo|a~a je bio na zavidnom nivou - rekao je sekretar podru`nice i direktor festivala Rajko Lekani}. Isidora Novi} S. Ta. pobjednik festivala
FOTO: S. TASI]

mre`i na podru~ju mrkowi}ke op{tine. Bez struje su u subotu ostala brojna doma}instava. Vjetar, koji je duvao brziMRKOWI] GRAD - Sta- nom i od 80 kilometara na ~as, novnici nekoliko op{tina polomio je veliko drvo u uliSrpske minuli vikend pro- ci Milana Budimira u Mrveli su bez struje, otklawaju- kowi} Gra du. Sta blo je }i posqedice nevremena koje o{tetilo ku}u i vozilo Daliih je zadesilo u no}i od petka bora Lazendi}a. na subotu. - Dok sam poku{avao da Jako olujno nevrijeme pri- parkiram vozilo, vrata od ga~inilo je veliku {tetu na ra`e je dr`ala moja k}erka krovovima ku}a i elektropre- Lana. ^uo sam prasak, isko~io nosnoj iz vozila i instinktivno povukao Lanu sa sobom u gara`u, a drvo se sru{ilo na ku}u i na vo zi lo. Sa mo su Poqoprivrednici nas Bog i sre}a spasili, jer ne smijem ni da po mi slim {ta bi bi lo da - Vjetar je skinuo crijep sa ambara, nas je drvo po pa mi je ve}a koli~ina p{enice poklopilo - pri~a kisla. Ne mogu da je su{im ni Lazendi}. meqem, pa }e najvjerovatnije sav rod Zbog kvarova ove `itarice propasti - ka`e Mina dalekovodima lenko Jankovi} iz Amajlija. i niskonaponskoj

mre`i u subotu je bez struje bilo nekoliko hiqada potro{a~a u mrkowi}koj op{tini Jezero, Kupres u RS, [ipovo i Ribnik. Zahvaquju}i anga`ovawu de`urnih ekipa ju~e je stawe sanirano, pa struju ima ju go to vo sva do ma }in stva.

BROJNA doma}instva ostala bez struje
Bez struje je zbog nevremena ostalo vi{e od stotinu doma}instva u Han Pijesku i dva de se tak se la u So ko cu. Olujni vjetar pra}en ki{om u Semberiji je u subotu ru{io kro vo ve, ki dao elek tri ~nu mre`u i lomio drve}e. Najve}a {teta pri~iwena je u selima Amajlije, Dijelovi, Popovi, Brodac i Crwelovo. U Novom Selu vjetar je poru{io dalekovod. Radnici bijeqinske elektrodistribu-

cije imali su pune ruke posla da uklone kvarove na elektromre`i, jer je bez struje ostalo vi{e od hiqadu i po doma}instava. Mio drag Ni ko li} iz Amajlija ka`e da je oluja ~upala drve}e iz korijena i lomila grane. - Crijep je pr{tao po dvori{tima, kao da pada ki{a ka`e Nikoli}. Sli~no je bilo i u ostalim selima, pa je protekli vikend u Semberiji bio u znaku sanirawe posqedica olujnog nevremena. - Sre}om jak vjetar je trajao kratko, oko pola ~asa, ali da je tako bilo du`e, ne bi bilo nijednog ~itavog krova u Semberiji - ka`e Savo Diki}, kome je vjetar poru{io krov na sjenari. Nevrijeme je zahvatilo i op{tine Derventa, Srebrenica i Sokolac, zbog ~ega su doma}instva ostala bez struje.

Izborna konferencija Op{tinskog odbora SNSD-a [amac

Marinkovi} ponovo predsjednik
[AMAC - Na izbornoj konferenciji Op{tinskog odbo ra SNSD-a [a mac za predsjednika OO SNSD-a jednoglasno je izabran dosada{wi predsjednik stran ke Pre drag Marinkovi}, aktuelni pred sje dnik SO [amac. Za potpredsjednike su izabrani Goran Gligorevi} i @ivan Koji}, a za sekretara Nenad Luki}. Marinkovi} je izjavio da ponovo ukazano povjerewe da bude na ~elu stranke predstavqa ~ast, ali i obavezu, s obzirom na to da stranka u ovoj op{tini ima 1.200 ~lanova, me|u kojima je 130 visokoobrazovanih kadrova. - Ovo je najja~a stranka na po dru ~ju op {ti ne [a mac, stran ka ko ja ima lo kal nu vlast i mi se iskreno nadamo da }e nam gra|ani na sqede}im lokalnim izborima ponovo da ti svo je po vje rewe. Prema Programu rada za 2012. godinu, stranka }e, izme|u ostalog, kontinuirano raditi na omasovqavawu i svom strukturalnom i organizacionom ja~awu - rekao je Marinkovi}.

[AMA^KA organizacija jedna od najboqih
Prema rije~ima ministra unutra{wih poslova RS Stanislava ^a|e i ~lana Glavnog odbora SNSD-a, {ama~ka orga ni za ci ja je je dna od naj boqih u Srpskoj jer su od svog stasavawa imali sna`no unutra{we jedinstvo, koje je bilo usmjereno na rad u interesu stanovnika, {to su mnogo puta i dokazali. A. V. M.

IZBORI
Poslije lokalnih izbora 2004. godine, SNSD je u op{tinskom parlamentu imao tri odbornika, a ~etiri godine poslije, zahvaquju}i glasovima bira~a, sedam. Kandidat SNSD-a za na~elnika op{tine [amac Savo Mini} na posqedwim lokalnim izborima dobio je ubjedqivo ve}i broj glasova od tada{weg kandidata SDS-a.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 9

Otvorena ambulanta porodi~ne medicine u Rakeli}ima
PRIJEDOR - Nova ambulanta porodi~ne medicine otvorena je u selu Rakeli}i kod Prijedora, a u woj }e usluge primarne zdravstvene za{tite mo}i da ostvari oko 2.000 stanovnika, umjesto da putuju u desetak kilometara udaqeni Dom zdravqa u centru grada. - Izgradwom ovakve ambulante zdravstvene usluge pribli`avamo gra|anima i u najudaqenijim naseqima op{tine - rekao je na~elnik op{tine Prijedor Marko Pavi}.

Devetnaest godina od zlo~ina nad Srbima u selu Jo{anica kod Fo~e

Vijesti
Modri~a

Buxet mawi za milion
MODRI^A - Buyet op{tine Modri~a u 2012. godini planiran je u iznosu od 9,2 mi li ona KM i mawi je za 1,13 miliona KM od planiranog buyeta u 2011. godini, odnosno za 1,36 miliona KM koliko se o~e ku je ovo go di{we ukupno izvr{ewe buyeta, javile su agencije. Na~elnik op{tine Mladen Kreki} je rekao da }e sqede}a godina biti veoma te{ka i pozvao direktore javnih preduze}a i preduze}a ~iji je osniva~ op{tina da racionalno koriste sredstva dobijena od op{tine, kao i da obavezno kandiduju projekte kod donatora.

Qudi koji su pobjegli no`u muslimanske horde znaju imena svih zlo~inaca, koji se danas slobodno {etaju po Fo~i i `ive odmah tu u kom{iluku i u Gora`du, ka`e Viloti}
PI[E: RADMILA \EVI] krozrs@glassrpske.com

Srebrenica

Te{ka godina za rudare
Spomenik za 56 zvjerski ubijenih Srba FOTO: R. \EVI]

FO ^A - O jo {a ni ~kom pokoqu, koji se desio na dana{wi dan prije devetnaest godina u Fo~i, i pored svih izjava pre`ivjelih svjedoka i na stotine stranica ispisanih dokaza, pravosu|e BiH i daqe }uti. ]uti o 56 zvjerski ubijenih srpskih civila i vojnika, o nedu`noj dvoipogodi{woj Dan ki Ta no vi}, osmo go di{wem Dra`enu Vi{wi}u, desetogodi{woj Dragani, koji su tog Nikoqdana 1992. godi ne po gubqeni od vi {e stotina pripadnika Prve podriwske bri ga de Ar mi je RBiH iz Gora`da. Gru ju ~i}, Po ro di ce Vi{wi}, Kuli}, Stojanovi} i Jegdi}, koje su izgubile svoje najbli`e, suznih o~iju i s bolom u grudima ~ekaju pravdu i procesuirawe ovog monstruoznog zlo~ina. Pripadnici Armije BiH ko ji ma je ko man do vao Za im Imamovi} okru`ili su 1992.

godine sela i zaseoke Jo{anice, 19. decembra, na Nikoqdan ujutru, u vrijeme kada je ve}ina Srba Jo{ani~ana po~iwala slavqe ili su do{li kod rodbine na slavu. Za vrlo kratko vrijeme muslimani su poharali ovo srpsko selo, a mje{tane masakrirali nao~igled wihovih najbli`ih.

SVIREPO ubijeno 56 srpskih civila
- Do {la sam uo~i Ni koqdana kod djeda i babe. Ujutro nas je probudila pucwava i panika u selu, po~eli su da dolaze rawenici, napad je bio u jeku. Bje`ali smo prema rijeci gdje mi je poginula tetka Goja Stojanovi}, koju su uhvatili muslimani, izmasakrirali je i ubili. Plakali smo i vri {ta li, krv i le {e vi na sve strane, jezivi prizori. U pro te klih 19 go di na pred svim sudovima dali smo izjave, ali niko nije osu|en niti je podignuta optu`nica, tako

da ne vjerujemo ni u Sud ni u Tu`ila{tvo BiH - pri~a svjedok pokoqa Du{anka Lalovi}. Fo~ak An|elko Gruji~i} u Jo{anici je izgubio osam ~lanova porodice, a rat mu je odnio i sina jedinca. Ni poslije toliko godina nije skinuo crninu, niti }e. - Moju majku i oca i brata i druge bli`we pobili su kod ri je ke. Vlat ku Vi{wi}u su motornom pilom odsjekli glavu, a to su mu gledale sestre koje su bile svezane, silovane i poslije masakrirane. Sve su to, 90 odsto uradile na{e kom{ije - pri~a Gruji~i}. Radomir Pqevaq~i} je u

Jo{anici izgubio oca, majku i brata. - Ne samo da su ih ubili, nego su masakrirani da nisam mogao da ih prepoznam. Ocu Radu su odsjekli glavu, bratu ni je dan zub ni je os tao, sve krupne kosti su mu bile polomqene - prisje}a se Pqevaq~i}. Svi ma im je naj te `e to {to su zlo~inci os ta li ne ka`weni. - Qudi ko ji su po bje gli no`u muslimanske horde znaju imena svih zlo~inaca, koji se danas slobodno {etaju po Fo~i i `ive odmah tu u kom{ilu ku i u Go ra `du - ka `e

NAREDBA
Kako "Glas Srpske" saznaje, za napad na Jo{anicu naredbu je izdao Haxo Efendi}, {ef ratnog predsjedni{tva u Gora`du, koji je postrojavaju}i svoje bojovnike rekao "Idete u najve}e ~etni~ko gnijezdo Jo{anicu. Ni dijete u be{ici ne smijete ostaviti `ivo". Pored Efendi}a tu su bili komandanti Zaim Imamovi}, Ahmet Sejdi}, Ferid Buquba{i}, komandant rogati~ke muslimanske jedinice zvani "Peda".

Fo~ak Boro Viloti}. U Okru`nom tu`ila{tvu u Tre biwu ka za li su da su "predmet Jo{anica" dostavili Su du BiH ko ji }e slu ~aj proslijediti Tu`ila{tvu. U tu `i la{ tvu BiH ka `u da imaju informacije o zlo~inu nad civilima u MZ Jo{anica kod Fo~e. - Tu`ila{tvo je nalo`ilo SI PA da po ~ne da skupqa dokaze o tome, ali to jo{ traje - rekla je Selma He}imovi}, por tpa rol Tu `i la{ tva BiH. Milivoje Ivani{evi} iz beogradskog Instituta za istra`ivawe zlo~ina nad Srbima re kao je da po sje du ju ogromnu dokumentaciju o jo{ani~kom pokoqu Srba i iz srpskih i iz mu sli man skih izvora. - To je bio ~isto etni~ki zlo~in. Muslimani sela oko Fo~e, Gora`da i Vi{egrada skupili su se da pobiju svoje kom{ije, pravoslavne vjernike i to je bio jedini ciq - rekao je Ivani{evi}.

SREBRENICA - Rudnik bo ksi ta "Sre bre ni ca" obiqe`io je u subotu Svetu Var va ru, za {ti tni cu rudara, sve~anim ru~kom za svih 45 zaposlenih radnika. Direktor ovog predu ze }a Pa jo Pet ko vi} rekao je da je ova poslovna godina bila te{ka i da se na poslovawe negativno odrazila svjetska ekonomska kriza, te pad cijena obojenih metala i wihova po tra`wa na svjet skom tr`i{tu. Dodao je da je Rudnik planirao da, ukoliko idu}e godine po~ne jamsku eksploataciju, zaposli odre|eni broj kvalifikovanih radnika. K. ].

Bratunac

Treba zbrinuti 200 porodica
BRATUNAC - Predsjednik Udru`ewa "Srbi zeni~ke regije" u Bratuncu Uro{ Ne di} na ja vio je intenzivirawe aktivnosti sa ciqem trajnog rje{a vawa stam be nih problema srpskih izbjegli ~kih po ro di ca, ko je `i ve u al ter na ti vnim smje{tajima na podru~ju Bratunca i Srebrenice, javile su agencije. On je istakao da nakon {to su u subotu zatvoreni svi kolektivni smje{taji useqewem u novu zgradu sa 32 stana u Bratuncu sada bi trebalo da se prona|u i trajna rje{ewa za oko 200 porodica koje `ive u alternativnim smje{tajima u ove dvije op{tine.

Deminirawe dobojskog podru~ja trebalo bi da bude zavr{eno za 70 godina

Mine }e biti prijetwa i praunucima
DOBOJ - Prioritetan zadatak ~lanova Civilne za{tite jeste ve}e anga`ovawe na rje{avawu problema deminirawa terena, ali i na smawewu opasnosti od poplava po{to se Doboj nalazi na u{}u rijeka Spre~e i Usore u Bosnu. Komandant Op{tinskog {taba Civilne za{tite Doboj Vlado \ur|evi} rekao je da je dobojsko podru~je jedno od najzaga|enijih minsko-eksplozivnim sredstvima u BiH. - Uprkos tome {to smo teritoriju pod minama smawili sa 14 na oko 11 kvadratnih kilometara, nismo zadovoqni jer ako bi se takvim tempom radilo, trebalo bi jo{ sedam decenija da ovaj problem bude rije{en - rekao je \ur|evi}. Od 1996. godine do danas, prema wegovim rije~ima, pede se to ro qudi iz gu bi lo je `ivot od eksplozija zaostalih mina. Od posqedica povre da kra jem no vem bra u dobojskoj bolnici umrli su Du{an Petrovi} i Miroslav Ni ki}, pru `ni ra dni ci "@eqe zni ca RS", ka da su aktivirali minu na pruzi kod Doboja, a ~etvorica wihovih kolega su povrije|ena. Istog dana poginula je i [aza Hasanamiyi}, a wen suprug Salih Hasanamiyi} povrije|en, kada su naletjeli na minu zaostalu iz pro{log rata. novca kako bi ovaj posao mogao da bu de in ten zi vni je obavqan - istakao je \ur|evi}. Svaka lokalna zajednica je na osnovu novog zakona obavezna da dva procenta od ukupnog buyeta usmjeri za rad Civilne za{tite, a ona }e u Doboju biti izdvojena u martu idu}e godine prilikom rebalansa buyeta. Sl. P.

OD MINA nastradalo 50 qudi
- Zbog toga i lokalna zajednica mora da ulo`i vi{e

10 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

"Telekom" 100 odsto srpski za 380 miliona evra

Biznis
Mario Monti, italijanski premijer
FOTO: ARHIVA

BEOGRAD - Upravni odbor i Skup{tina akcionara "Telekoma Srbija" odobrili su kupovinu 20 akcija koje su sada u vlasni{tvu gr~kog operatora OTE po cijeni od 380 miliona evra, prenijele su agencije.

Time su se stekle okolnosti da menaxment "Telekoma" nastavi da pregovora o samom tekstu ugovora koji korporativni organi treba da posebno razmotre i odobre prije potpisivawa, navedeno je u saop{tewu.

O{tar pad akcija na svjetskim berzama

Sjeverwaci prave podjele u EU
RIM - Italijanski premijer Mario Monti pozvao je evropske politi~are da paze da ne izazovu podjele na kontinentu u nastojawima da suzbiju du`ni~ku krizu, javqaju agencije. Monti je rekao da bi evropski odgovor na du`ni~ku krizu trebalo da bude utemeqen na dugoro~no odr`ivom pristupu, a ne samo da hrani "kratkoro~nu glad za strogo{}u u nekim zemqama", ~ime je o~igledno mislio na Wema~ku. - Kako bismo pomogli da se Evropa gradi na na~in koji ujediwuje, a ne dijeli, ne mo`emo dopustiti da kriza u evrozoni stvori razdor izme|u 'vrijednog sjevera' i navodno zlo~estog juga - rekao je Monti.

Koliko zara|uje "Fejsbuk"

Potreban {ok da bi se evrozona pokrenula

Milijardu dolara ~istog profita
WUJORK - Iako se kompanija "Fejsbuk" jo{ uvijek ne nalazi na berzi, i rezultati poslovawa ne saop{tava ju se ja vno, sajt Gawker prenosi da }e kompanija iz Palo Alta ove godine generi sa ti ~e ti ri mi li jar de dolara prihoda i dvije mili jar de EBIT DA pri ho da (profita prije nego {to se oduzme kamata, porez na dobit i amortizacija), prenose portali. Prihodi u prva tri kvartala ukupno iznose 2,5 milijardi dolara. ^istog profita u ovoj godini, "Fejsbuk" bi trebalo da ima oko milijardu dolara, pi{e Gawker, {to je ~etiri puta vi{e od onoga {to je "Fejsbuk", opet nezvani~no, zaradio prije dvije godine.
Berze pod pritiskom sni`ewa rejtinga zemqama EU

Sastanci na vrhu, pa i nedavni samit, nisu nas odveli nikuda. Tro{kovi zadu`ivawa ~lanica evrozone i daqe }e rasti, a pod pritiskom }e biti i tr`i{te akcija, rekao Sika
LON DON, WUJORK Na svjetskim berzama cijene akci ja pro te kle se dmi ce o{tro su pale jer je prevladalo mi{qewe da dogovor lidera na samitu Evropske uni je o ja ~awu fis kal ne discipline nije dovoqan da bi se sprije~ilo {irewe du`ni~ke krize, a ekonomisti isti~u da je potreban jo{ jedan finansijski {ok da bi se evrozona pokrenula. Na Vol stri tu je Dau Yons indeks oslabio 2,7 odsto, na 11.866 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,9 odsto, na 1.219 bodova, a Nasdaq indeks 3,5 odsto, na 2.555 bodova. Londonski FTSE indeks skliznuo je 2,6 odsto, na 5.387 bodova, dok je frankfurtski DAX potonuo 4,8 odsto, na 5.701 bod, a pari{ki CAC 6,3 odsto, na 2.972 boda. Na To kij skoj je ber zi Nik kei indeks oslabio 1,6 odsto, na 8.401 bod, prenose agencije. Svjet ske ber ze bi le su pod sna`nim pritiskom jer su rejting agencije "Mudis i Fi~" poru~ile da dogovor lidera EU nije dovoqan da bi se smawio rizik od pritiska na kreditne rejtinge ~lanica evrozone. problema, te da je mo`da neophodan jo{ jedan finansijski {ok da bi se pokrenula. Ta je agencija nedavno upozorila da bi u idu}ih 90 dana mogla smawiti rejtinge 15 od 17 ~lanica evrozone. - Glavna je tema na tr`i{tu potpuni, apsolutni neuspjeh EU da dogovori rje{ewe du`ni~ke krize. Wihovi sastanci na vrhu, pa i nedavni samit, nisu nas odveli nikuda. Ta mo smo oda kle smo i krenuli. Tro{kovi zadu`ivawa ~la ni ca evro zo ne i daqe }e rasti, a zbog toga }e pod pritiskom biti i tr`i{te akci ja - pred sje dnik fonda SICA Wealth Management Yefri Sika. Ulaga~e su uznemirili i zva ni ~ni ci ame ri ~ke cen tralne banke Feda koji su poru~ili da privreda SADa umjereno raste, ali da bi mu recesija u Evropi i nesta bil nost fi nan sij skih tr`i{ta mogli u idu}em periodu na{tetiti.

Prodaja slovena~kog trgova~kog lanca

"Merkator" hrvatski za dvije milijarde evra
"Merkator"

ISTI^E vrijeme za rje{avawe du`ni~kih problema
Glavni ekonomist Standard & Po or's upo zo rio je, pak, da evrozoni isti~e vrijeme za rje{avawe du`ni~kih

KOMPANIJE U KOJE TREBA ULO@ITI
QUBQANA - Hrvatska kompanija "Agrokor" u srijedu postaje vlasnik slovena~kog trgova~kog lanca "Merkator", javili su mediji u Qubqani. Izvr{ni potpredsjednik "Agrokora" Ivan Crwac ka`e da za 52 odsto "Merkatora" ta kompanija nudi vi{e od 800 miliona evra i preuzimawe ukupnog duga koji iznosi 1,1 milijardu evra, prenose agencije. - Kupovina "Mekatora" bi}e finansirana putem kapitala "Agrokora", zna~i ~istim novcem, {to zna~i da preuzimawem ne}e do}i do pove}awa visine duga, {to je mogu}e tako {to }e "Agrokor" dobiti nove akcionare - rekao je Crwac. "Agrokor", ~iji je vlasnik hrvatski tajkun Ivica Todori}, daje {est jemstava, me|u kojima i da finansijski dio transakcije ne smije sadr`avati vi{e od 30 odsto duga. Kriza u evrozoni mogla bi se i te kako dobro isplatiti onim investitorima koji znaju dobro izabrati u koje akcije sada treba ulo`iti, a neke od wih su "Simens", "Dajmler", "Telefonika". Wema~ki "Simens" je u 2011. ostvario ukupni prihod od 74 milijarde evra. Kompanija nije u dugovima, {to zna~i da mo`e pre`ivjeti krizu. "Dajmler" je jo{ jedna wema~ka kompanija koja se uspje{no probija na kineskom tr`i{tu. Trenutna cijena "Dajmlerove" akcije je 45 dolara. [panski gigant "Telefonika" ostvaruje samo tre}inu prihoda na doma}em tr`i{tu, a 47 odsto od ukupne zarade ostvareno je u zemqama Ju`ne Amerike. "Unilever" proizvodi hranu i sapun, a potra`wa za takvim proizvodima je stalna. "Turksel Iletisim Hizmetleri" najve}a je turska kompanija za mobilnu telefoniju i tre}a po veli~ini u Evropi. Investorplace.com predvi|a da }e u 2012. vrijednost akcija rasti, prenose agencije.

Bawalu~ani }e u ekskluzivnom lokalu mo}i prona}i brendirane rasvjetne elemente

"Centrum" otvorio najve}i salon rasvjete
BAWALUKA - U bawalu~kom pre du ze }u "Cen trum trejd" u nasequ Star~evica u subotu je otvoren najve}i salon rasvjete u gradu, a kupci }e u ovom ekskluzivnom lokalu mo}i prona}i mnoge brendirane rasvjetne elemente. Rekla je ovo marketing asis tent "Cen trum trej da" Vesna Golijanin. - U `eqi da za dr`i mo ugled dobrog doma}ina i nagradimo dugogodi{we povjerewe na{ih kupaca odlu~ili smo da Bawaluci podarimo najve}i salon rasvjete gdje }e svako mo}i za sebe da prona|e ne{to kvalitetno i povoqno - istakla je Golijaninova. Prema wenim rije~ima, u saradwi sa vode}im proizvo |a ~i ma ras vje te po put "Oriona" i "El hesea" "Centrum trejd" je otvorio ovaj luksuzni lokal a organizovana je i akcija "nove lampe za stare".
FOTO: A. ^AVI] Salon rasvjete u "Centrumu"

FTSE 100 INDEX MEMBERS
Naziv kompanije
LLOYDS BANKING VODAFONE GROUP ROYAL BK SCOTLAN GLENCORE INT PLC BP PLC

Cijena
24.5 174.5 20 387.05 445.75

Promjena
0.43 -0.45 0.36 0.05 -2.1

DOW JONES INDUS. AVG MEMBERS
Naziv kompanije
BANK OF AMERICA MICROSOFT CORP GENERAL ELECTRIC CISCO SYSTEMS INTEL CORP

ORGANIZOVANA akcija "nove lampe za stare"
- Ukoliko donesete bilo ka kvu sta ru lam pu, lus ter ili plafoweru ostvarujete popust od 30 odsto prilikom kupovine bilo kojeg artikla sa odjela rasvjete - naglasila je Golijaninova.

Cijena
5.2 26 17.01 17.94 23.23

Promjena
-0.06 0.44 0.22 -0.1 -0.08

Sve ~a nom otva rawu su pri sus tvo va le broj ne ugle dne zvanice a prvih 100 ku-

paca "Centrum trejd" je nagradio vrijednim poklonima. S. J.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 11

Raste broj nezaposlenih u Sloveniji
QUBQANA - Stopa nezaposlenosti u Sloveniji porasla je u oktobru na 11,9 odsto sa septembarskih 11,5 odsto, saop{tio je Zavod za statistiku u Qubqani, prenijele su agencije. U oktobru je registrovano 110.905 nezaposlenih, dok ukupna radna snaga broji 935.322 qudi. Stopa nezaposlenosti se tako pribli`ila ovogodi{wem rekordu od 12,3 odsto, koliko je zabiqe`eno u januaru i februaru. Broj nezaposlenih uve}an je za 3,6 odsto na mjese~nom nivou, dok je na godi{wem porastao za osam odsto.

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE
Naziv emitenta Prosje~na Promjena Promet cijena 37,06 0,69 1,55 37,66 37,00 36,50 0,00 16.291,31 -0,72 13.820,00 0,00 0,08 0,00 -1,22 9.089,20 5.198,81 3.620,45 730,00

Република Српска - измирење ратне штете 5

Nedostatak snijega stvara probleme proizvo|a~ima obu}e u Srpskoj

Нова банка а.д. Бањалука Телеком Српске а.д. Бањалука Република Српска - измирење ратне штете 3 Република Српска - измирење ратне штете 2 Република Српска - измирење ратне штете 4

Slaba potra`wa zimske obu}e
Vrijeme se negativno odrazilo na proizvo|a~e obu}e u Srpskoj, a sli~na situacija je i u mnogim evropskim zemqama. Skladi{ta su puna jer nema snijega, pa niko jo{ ne kupuje ~izme i zimsku obu}u, rekao Pazurevi}
PI[E: DRAGANA KELE^ draganak@glassrpske.com

FONDOVI
Naziv emitenta ЗИФ Актива инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Балкан инвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ БЛБ - профит а.д. Бањалука ЗИФ Борс инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Еуроинвестмент фонд а.д. Бањалука ЗИФ Инвест нова фонд а.д. Бијељина ЗИФ Јахорина Коин а.д. Пале ЗИФ Кристал инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Полара инвест фонд а.д. Бањалука ЗИФ Привредник инвест а.д. Бањалука ЗИФ Униоинвест а.д. Бијељина ЗИФ ВБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ ВИБ фонд а.д. Бањалука ЗИФ Zepter фонд а.д. Бањалука Prosje~na Promjena Promet cijena 3,96 3,45 3,65 4,14 8,50 0,05 3,35 4,94 4,79 2,04 0,97 3,90 4,50 5,28 0,00 -0,58 0,00 0,98 0,00 -2,00 0,00 6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.447,00 0,00 380,88 0,00 588,00 636,50 2.217,14 0,00 0,00 0,00 234,00 90,00

1,34 102.902,05

FOTO: ARHIVA

KOTACIJA KOMPANIJA
Dioni~ko dru{tvo BOSNALIJEK DD SARAJEVO KLAS DD SARAJEVO
Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica

Obu}ari biqe`e dobre poslovne rezultate

8.26 6.02

714 0

5,826.50 0

BAWALU KA - Proi zvodwa u oblasti tekstila, ko`e i obu}e u RS u blagom je porastu, {to pokazuje i po da tak da je ove go di ne pove}ana za oko deset odsto u odnosu na pro{lu godinu, a jedino {to im trenutno stvara neprilike je nedostatak snijega, jer se zimska obu}a mawe prodaje. Re kao je ovo "Gla su Srpske" pred sje dnik Udru `ewa ko`e, tekstila i obu}e pri Privrednoj komori RS Radovan Pazurevi}. Pre ma Pa zu re vi }e vim ri je ~i ma, ove go di ne rast proizvodwe obu}e bio bi ve}i da na wega nije negativno uti ca la du ga je sen, odno sno vri je me, ko je ni je tipi~no za ovo doba godine, zbog ~e ga su mno gi sta no vnici odustali od kupovine obu}e. - Vri je me se ne ga ti vno

odra zi lo na proi zvo |a ~e obu }e u Srpskoj, a sli ~na si tu aci ja je i u mno gim evrop skim zemqama. Skla di{ta su puna zbog vremenskih ne pri li ka, jer ne ma snijega, pa niko jo{ ne kupuje ~izme i zimsku obu}u rekao je Pazurevi}.

re ktor fir me "Sa ni ni no" iz Der ven te, ka `e da ova firma svoje proizvode uglavnom izvozi, te da je ove godi ne os tva ri la boqe rezultate nego lani. - Mi ni mal no de set od sto smo po ve }a li izvoz i pla sman na {ih proi zvo da

POVE]ANA proizvodwa u oblasti tekstila, ko`e i obu}e
Dodao je da je i ekonomska kriza dosta uticala na proizvo|a~e obu}e, ali da su sa tim ve} du`e vrijeme nau~ili da se bore. - Mnoga doma}instva su po go |e na eko nom skom kri zom, pa ne kupuju svake godine obu}u, ve} istu nose vi{e godina, da bi u{tedjeli novac ili ga preusmjerili za ne ke dru ge po trep {ti ne istakao je Pazurevi}. Pazurevi}, koji je i di-

Izvoz
Pazurevi} je rekao da firme obu}e iz RS svoje proizvode najvi{e izvoze na tr`i{ta Wema~ke, Austrije i Italije. - Ipak, one firme koje su vezane za italijansko tr`i{te, trenutno imaju odre|enih problema, te su neke smawile svoju proizvodwu i za oko 60 odsto, ali se nadamo da }e to uskoro biti rije{eno - rekao je Pazurevi}.

na inos tra nom tr`i {tu u odnosu na pro{lu godinu. U sli~noj situaciji je i firma "Be ma" iz Bawalu ke i "Sporteks" iz Kotor Varo{a, koje biqe`e trend rasta proizvodwe - istakao je Pazurevi}. Dodao je da proizvo|a~i tek sti la, ko `e i obu }e u Srpskoj naj vi {e pro ble ma imaju zbog nedostatka jasnije razvojne politike i adekvatnog obrazovnog kadra. Vlasnik fabrike obu}e "[krebi} kompani" Dragutin [krebi} rekao je da su ove go di ne pro {i ri li proizvodwu, napravili novu halu i zaposlili 130 novih radnika u ovoj firmi. - Na javquje se i no va kri za, pa nas je po ma lo strah. Na{a prodaja trenutno je opala zbog nedostatka sni je ga, ta ko da se zim ska obu}a slabo prodaje - dodao je [krebi}.

ZATVORENI INVESTICIONI FONDOVI TOP 5
Investicioni fond ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO ZIF CROBIH FOND DD MOSTAR ZIF FORTUNA FOND DD BIHA] ZIF BIG INVEST. GRUPA DD SARAJEVO ZIF MI GROUP DD SARAJEVO
Sredwi Promet kurs dionica Vrijednost

3.4 96,187 332,165.80 5 3.7 3.7 3.88 9,080 2,000 1,047 551 45,400.00 7,400.00 3,710.50 2,173.88

REDOVNI EMITENTI - TOP 5
Dioni~ko dru{tvo BH TELEKOM DD SARAJEVO
Sredwi Promet Vrijednost kurs dionica

18 3,931

70,270.14 67,344.83 27,067.17 13,550.50 12,370.00

FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO 49.44 1,330 18.02 1,465 JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA INTERPED DD SARAJEVO 62.5 26 216 433

ZIF Privrednik invest a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

ZIF Euroinvestment fond a.d. Bawaluka
Cijena (KM) Promjena

2,04

20,00%

8,50 -14,74%
KURSNA LISTA

Srpska policija provjerava kra|u podataka sa platnih kartica

Nema masovne zloupotrebe
BEOGRAD - Tu`ilac za vi so ko te hno lo {ki kri mi nal Srbije Branko Stamenkovi} izjavio je da u Srbiji ni je bi lo ma so vne zlo upo trebe platnih kartica. - Mo`emo re}i da eventualno postoje odre|eni pojedina~ni slu~ajevi zloupotrebe platnih kartica na na{oj teritoriji, ali da nema masovne zloupotrebe - kazao je on za RTS. Stamenkovi} je naveo da postoje neki izolovani slu~ajevi na kojima tu`ila{tvo i po li ci ja akti vno rade. Mi nis tar unu tra{wih po slo va Ivi ca Da ~i} pot vrdio je da srpska policija tice korisnika, dok Komercijalna, Banka Inteza i Sosi je te `e ne ral nad zi ru jedan broj korisni~kih viza kartica. Zbog na pa da ha ke ra na ba zu po da ta ka sa pla tnih kartica, nekoliko banaka u Srbiji, iz bezbjednosnih razloga, blokiralo je klijenti ma kar ti ce. U ban ka ma tvrde da ni~iji novac nije ugro `en i da }e gra |a ni sqede}e sedmice nove kartice dobiti besplatno. Crnogorske banke su odlu~ile da povuku viza kartice svih klijenata koji su proteklih godinu makar jednom koristili karticu na OMV pumpama u regionu.

Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 17.12.2011. godine. Kursevi u konvertibilnim markama (BAM)

Zemlja
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R. Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vajcarska Turska V. Britanija USA Srbija

Oznaka za devize i efekt. valutu
EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RSD

Jedinica za devize
1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 100

Kupovni za devize
1.955830 1.493829 1.445462 25.965801 0.076981 0.262449 0.643068 1.918329 0.565032 0.250716 0.215963 1.592734 0.795653 2.321029 1.493371 1.928195

Srednji za devize
1.955830 1.497573 1.449085 26.030878 0.077174 0.263107 0.644680 1.923137 0.566448 0.251344 0.216504 1.596726 0.797647 2.326846 1.497114 1.933028

Prodajni za devize
1.955830 1.501317 1.452708 26.095955 0.077367 0.263765 0.646292 1.927945 0.567864 0.251972 0.217045 1.600718 0.799641 2.332663 1.500857 1.937861

Banke u Crnoj Gori povukle kartice

pro vje ra va mo gu }u zlo upo trebu platnih kartica i nada se da }e us ko ro bi ti pre ci znih in for ma ci ja o tom slu~aju. Da ~i} je re kao da su, prema policijskim saznawima, Rajfajzen, Unikredit i Hi po Al pe Adria ban ka privremeno blokirale kar-

Veselina Masle{e 6, 78000 Banja Luka; Tel: 051/244-700 i 051/244-777. fax 051/244-710,
SWIFT: KOBBBA 22 E-mail: office@kombank-bl.com Web: www.kombank-bl.com

12 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Od prodava~ice u Tuzli oteto 100 maraka

Hronika
DFK u Bawaluci

TUZLA - Maskirani razbojnik je u subotu oko 18 ~asova u tuzlanskom nasequ Stupine uz prijetwu no`em opqa~kao prodavnicu "Cabana", potvr|eno je u policiji. Razbojnik je od radnice oteo 100 maraka,

poslije ~ega je pobjegao u nepoznatom pravcu. Uvi|aj je obavila kriminalisti~ka policija iz Tuzle i radi sve na pronalasku pqa~ka{a. G. O.

U raciji (ni)su pretu~eni gosti
BAWALUKA - U policijskoj raciji koja je bila u no}i izme|u petka i subote u DFK u Bawaluci zaposleni i gosti tvrde da je policija upotrijebila prekomjernu silu, a u CJB Bawaluka tvrde da je sve bilo po propisima. - Javqaju nam se pojedini gosti nad kojima je upotrebqena prekomjerna sila i uputili smo ih da izvade qekrske nalaze. Navodno je neko prijavio da je bila tu~a ispred kluba, {to nije ta~no. Tokom pretresa nisu prona|eni maloqetnici, ni narkotici i oru`je - rekli su u menaymentu DFK. Iz CJB Bawaluka je saop{teno da je prilikom racije u klubu zate~eno 150 osoba, a zbog po~iwenih prekr{aja uru~eno je sedam prekr{ajnih naloga. - Oni su odbili da daju li~na dokumenta na uvid, poslije ~ega su izvedeni ispred kluba gdje im je utvr|en identitet. Nalozi su izdati i zbog to~ewa alkohola o~igledno pijanim osobama i drskog pona{awa, odnosno zbog toga {to je jedan od gostiju skakao po vozilu sugra|anina - rekli su u CJB. G. O.

FOTO: R. MIJANOVI]

Okru`no tu`ila{tvo u Trebiwu

Policija u Berkovi}ima uhapsila Zorana Komnenovi}a iz Stoca

Porodi~no nasiqe Bawaluka

Oca posjekao no`em, a majku tukao kai{em
BAWALUKA - Alen J. (21) iz Bawaluke, pretukao je u subotu uve~e oko 23 ~asa oca i maj ku u wiho voj po ro di ~noj ku }i u uli ci Te {a na Podrugovi}a, saznajemo nezvani~no u policiji. Navodno, Alen je roditeqe tukao sve do dolaska policije. [utirao ih je nogama, udarao pesnicama i kai{em a posegao je i za kuhiwskim no `em. Wegov otac, B. J. imao je veliku posjekotinu po li je voj no zi, ko ju mu je sin na nio ku hiwskim no `em. - Poslije sva|e, osumwi~eni je po~eo da udara oca, nani jev {i mu vi {e uda ra ca nogama i rukama po cijelom tijelu, a zatim ga je porezao no`em po lijevoj nozi, vi~u}i da }e ga ubiti. Onda je uzeo kai{ i tukao majku po le|ima - ispri~ao je izvor iz blizak istrazi. G. O.

Diler oblijepio tijelo marihuanom
Marihuana, ukupne te`ine 1,035 kilograma bila pri~vr{}ena samoqepqivom trakom za dowi dio le|a Komnenovi}a a prilikom pretresa na|en i spid
PI[E: RATOMIR MIJANOVI] krozrs@glassrspke.com

Sarajevsko naseqe Otoka

U sudaru dva vozila zavr{ila na {inama

Velika materijalna {teta na vozilima

SARAJEVO - U sudaru tri automobila u subotu uve~e u Sarajevu nije bilo povrije|enih osoba, ali je pri~iwena ve}a {teta na automobilima. Do nesre}e je do{lo izme|u tramvajskog stajali{ta u sarajevskom nasequ Otoka i stajali{ta kod GRAS-a u subotu oko 23 ~asa, a u nesre}i su u~estvovala tri automobila. Usqed udara dva automobila su zavr{ila na tramvajskim {inama. Do nesre}e je najvjerovatnije do{lo usqed neprilago|ene brzine, a uvi|aj je obavila sarajevska policiji. G. O.

TREBIWE - Policijski slu`benici Policijske stanice Berkovi}i predali su Okru`nom tu`ila{tvu Trebiwe Zorana Komnenovi}a iz Sto ca, zbog pos to jawa osnova sumwe da je po~inio krivi~no djelo neovla{}ene proizvodwe i prometa opojnih droga. Policija je ju~e u Berkovi}ima, zaustavila putni~ki automobil "opel vektra", kojim je upravqao osumwi~eni Komnenovi} i zbog postojawa osno va sumwe da po sje du je opojnu drogu izvr{en je pretres lica i pregled vozila. Tom prilikom prona|eno je jedno pakovawe biqne materije morfolo{kih karakteris ti ka opoj ne dro ge ma ri hu ane, uku pne te `i ne 1,035 kilograma, a koja je bila oblijepqena samoqepqivom trakom i pri~vr{}ena, ispod odje}e, za dowi dio le|a osumwi~enog i tri pakovawa pra {kas te ma te ri je

morfolo{kih karakteristika opojne droge spid, ukupne te`ine oko 70 grama. - Ko mne no vi} je li{en slobode i poslije kriminalisti~ke obrade, uz izvje{taj, predat Okru`nom tu`ila{tvu Trebiwe na daqe postupawe - saop{teno je ju~e iz MUP-a.

TREBIWE tranzitna stanica dilerima
Ina~e, odavno je poznato da su isto~na Hercegovina i Trebiwe postali pravo tranzitno podru~je za dilere droge. Dok je gra ni ca pre ma Dubrovniku gotovo zatvorena, nije takav slu~aj kada su u pi-

Spid na|en kod Komnenovi}a

tawu dileri. Javna je tajna da je dubrova~ka policija ~esto imala bogat plijen kod svojih sugra|ana koji posje}uju Trebiwe i na ovom dijelu RS nabavqaju drogu. Dubrova~ki narkomani, kao i oni s cjelokupnog podru~ja juga Hrvatske, vikende sve vi{e koriste za "narkoture" u susjednu BiH,

"Linije"
Najfrekventije linije za prevoz narkotika u zapadnu Hercegovinu su preko Popovog poqa ili preko Berkovi}a odnosno Gacka i Nevesiwa koju su koristili voza~i kola Hitne pomo}i trebiwskog Doma zdravqa kada je kod wih, prije nekoliko mjeseci otkriveno 29 kilograma skanka.

ali i Crnu Goru, gdje jeftinije nego u Hrvatskoj nabavqaju i konzumiraju gotovo sve vrste narkotika. Posebno su intenzivni vikend-odlasci iz Dubrovnika u Trebiwe, dok zavisnici iz doline Neretve odlaze u ^apqinu, Qubu{ki i Stolac, ali i u Mostar, gdje je "najbogatija" hercegova~ka narko-ponuda. Prema nepotvr|enim infor ma ci ja ma nar ko ti ci u BiH bar 20 odsto jeftiniji nego na jugu Hrvatske. Zato narkomani, zbog ve}e isplativosti, organizovano u grupi po ~etiri ili pet wih idu rentakar vozilima te im, ako se otkrije uno{ewe narkotika u Hrvatsku, ne mo`e oduzeti i vozilo u kome drogu prenose, {to je zakonom predvi|eno. S krajweg juga Hrvatske u BiH odlaze preko Gabele i Neuma te rje|e preko Svitave, dok su Dubrova~anima na raspolagawu grani~ni prelazi Gorwi Brgat, Osojnik i Grabovica.

U Br~kom policija sprovela akciju pod nazivom "Loma~"

Uhap{eno devet osoba osumwi~enih za provale
BR^KO - Devet osoba uhap{eno je ju~e u policijskoj akciji pod nazivom "Loma~", koja se sprovodi na podru~ju Br~ko dis tri kta sa ciqem rasvjetqavawa krivi~nih djela te{ka kra|a i kra|a, te neovla{}ena proizvodwa i stavqawe u pro met opoj ne droge. Potvrdio je ovo za "Glas Srpske" portparol br~anske policije Halid Emki} i dodao da je tokom akcije prona|en i odre|eni broj predmeta koji poti~u iz ovih krivi~nih djela. - Ova akcija se sprovodi po naredbi Osnovnog suda i pod nad zo rom Tu `i la{ tva Br~ko distrikta. Kada je rije~ o uhap{enim, oni su uglavnom povratnici u izvr{ewu ovih krivi~nih djela - istakao je Emki}. Emki} je pojasnio da je policija ju~e obavila pretres na 13 lokacija i da je akcija usmjerena na 15 osoba koje }e biti privedene. Kako nezvani~no saznajemo, osobe koje su predmet ove akcije u proteklom periodu po~inile su vi{e krivi~nih djela kra|e i te{kih kra|a, lomqewem brava na ulaznim vratima ku}a i vikendica na {irem podru~ju Br~kog. gram marihuane, mobilne telefone i municiju. U polici ji pro cjewuju da su uhap{eni pri~inili {tetu od vi{e desetina hiqada maraka. Do zakqu~ewa ovog broja "Glasa Srpske", svi uhap{eni su se nalazili u policijskim stanicama na ispitivawu, poslije ~ega je trebalo da budu predati u nadle`nost tu`ila{tva koje }e donijeti odluku o prijedlogu pritvora za wih. Emki} je naveo da je policija, prema statisti~kim podacima, preventivnim radom uspjela da smawi ukupan broj kra|a i te{kih kra|a. On je naveo da je u 2009. godini za devet mjeseci bila registrovana 271 te{ka kra|a, u 2010. godini 256, a u ovoj godini 179. Go vo re }i o kri vi ~nom djelu kra|a, on je naveo da je za devet mjeseci 2009. godine registrovano 314, u 2010. 184, dok su u 2011. go di ni za biqe`ene 162 kra|e. G. O.

FOTO: AGENCIJE

PRONA\ENI ukradeni predmeti
Tokom pretresa, policija je prona{la i izuzela kilo-

Halid Emki}

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 13

Voza~ iz Ilija{a pregazio pje{aka pa pobjegao
SARAJEVO - Sarajevska policija uhapsila je M. F. (33) iz Ilija{a zbog sumwe da je u petak izazvao saobra}ajnu nesre}u u kojoj je poginuo pje{ak H. H. iz Sarajeva, a poslije toga pobjegao, potvr|eno je u MUP-u Kantona Sarajevo. On je upravqaju}i "audijem A6" u petak oko 23 ~asa udario pje{aka u ulici Bosanski put u Sarajevu i potom pobjegao. Povrije|eni pje{ak je prevezen u Klini~ki centar Ko{evo gdje je preminuo od zadobijenih povreda. G. O.

Policija

U Bawaluci nastavqena policijska akcija "Kubikus"

Vijesti
Novi Grad

Brki}u blokiran jo{ jedan ra~un sa 72.500 evra
Dariju Brki}u i 15. decembra blokirana imovina vrijedna vi{e od 3,5 miliona maraka, a finansijska istraga protiv wegovih saradnika u zavr{noj fazi
PI[E: GORAN OBRADOVI] gorano@glassrpske.com

Poginula starica
NOVI GRAD - Pje{ak Zorana Ba{i} (77) poginula je u Svodnoj kod Novog Grada u subotu oko 14 ~asova kada je kombijem "fijat" udario S. G, potvr|e no je ju ~e u CJB Bawaluka. Policija iz Novog Grada je obavila uvi|aj i bi}e utvr|eni ta~an uzrok nesre}e. G. O.

Maglaj

Ukradeni pila i vaqci
MAGLAJ - Policiji je H. M. iz Oru~a kod Maglaja prijavio da mu je u pro te klih mje sec ne po znata osoba ukrala pilu za re zawe drva i 11 vaqaka sa osovinom i reme ni ma sa cir ku la ra, saop{teno je ju ~e iz MUP-a Ze ni ~ko-do boj skog kantona. Uvi|aj je obavila policija iz Maglaja, a materi jal na {te ta bi }e naknadno utvr|ena. G. O.

BAWALUKA - Vlasniku kafe-kazina Dariju Brki}u, koji je ranije uhap{en u policijskoj akciji "Kubikus" zbog sumwe da je nelegalno organizovao igrawe pokera putem interneta, policija je prona{la i blokirala jo{ jedan ra~un sa 72.500 evra, potvr|eno je u Ministarstvu unutra{wih polova Republike Srpske. Brki}u je i 15. decembra pri vre me no za pli jewena imo vi na vri je dna vi {e od 3,5 miliona maraka. Finansijska istraga protiv wegovih sa ra dni ka Mi li vo ja Dra gi ~e vi }a i Ve li bo ra Milo{evi}a je u zavr{noj fazi i mogu}e da i wima bude blo ki ra na imo vi na ve} ove sedmice.

Sarajevo
Dio privremeno zaplijewene imovine Darija Brki}a FOTO: ARHIVA

BLOKIRANA imovina vrijedna 3,5 miliona KM
Brki}u su dosad blokirani stam be ni i po slo vni pros to ri vri je dni oko 2,1 milion maraka. Od wega je oduzeto i 260.000 maraka koje su prona|ene u objektima koje koristi. Osim toga oduzeti su mu i lu ksu zni auto mo bi li, ~i ja je vri je dnost oko 350.000 ma ra ka, dragocjenosti vrijedne oko 100.000 maraka, a blokirano mu je 150.000 maraka na ra~u-

nima koji su tada prona|eni. Ranije je od Brki}a oduzet veliki broj ra~unara, ra~u nar ske opre me, odno sno visokotehnolo{ki softverski programi, kao i bonovi i kratice za internet igru "teksas holden poker" u vrijednosti ve}oj od milion maraka.

Kako nezvani~no saznajemo, Brki} je, da bi prikrio svoju imovinu, odre|ene nekretnine prepisao na svoju suprugu, ali su inspektori i to prona{li i blokirali. Policija je provjeravala da li je odre|enu imovinu prepisao na sestru, ali nije ni{ta prona|eno.

ORGANIZACIJA
Izvor blizak istrazi ispri~ao je da je kriminalna grupa koja je uhap{ena u okviru akcije "Kubikus" bila dobro organizovana i znalo se ko {ta radi. - Ra~unarske jedinice su bile instalisane po ugostiteqskim objektima {irom Republike Srpske, a glavni server se nalazio u Bawaluci. U ovim objektima se mogao putem interneta igrati onlajn poker sa bilo kim u drugim gradovima - dodali su u policiji.

Od Brki}a je oduzeta luksu zna vi la u Vrbawi kod Bawaluke, dva stana u centru grada i luksuzni automobili, od kojih je najvredniji BMW X6. U po li cij skoj akci ji "Kubikus" bilo je uhap{eno 15 osoba osumwi~enih da su ne le gal no or ga ni zo va li igrawe pokera putem interneta, kao i da su bez dozvole {tampali kartice za tombolu i na taj na~in o{tetili dr`a vu za vi {e mi li on ske izno se. Po sli je sa slu {a vawa pri tvor je odre |en Brki}u, Naumu Goli}u, Du{ku Savi}u i inspektoru u republi~koj Upravi za igre na sre}u Mirjani Jo~i}, dok su ostali pu{teni na slobodu, a pro tiv wih je nas -

tavqena istraga. Kao organizator ove grupe ozna~en je upravo Brki}, koji je uzimao oko 20 odsto ukupne zarade ove kriminalne grupe. U akciji "Kubikus" pretreseno je vi{e od 40 lokaci ja u 16 gra do va u Republici Srpskoj i iz policije najavquju da ova akcija jo{ uvijek nije zavr{ena. Mi nis tar unu tra{wih po slo va Re pu bli ke Srpske Stanislav ^a|o izjavio je da je ova akcija rezultat zajedni~kog rada Ministarstva unu tra{wih po slo va RS i pravosudnih institucija i najavio da }e u budu}nosti biti odre|enih aktivnosti u vezi sa oduzimawem nelegalno ste~ene imovine.

Opqa~kan "TD market"
SARAJEVO - Policija traga za dvije nepoznate osobe koje su u subotu oko 20.30 ~a so va opqa ~ka li prodavnicu "TD market" u ulici Alija Lipa u Sarajevu i odnijeli odre|enu sumu novca, istakli su u policiji. Wih dvojica su upali u prodavnicu i prijete}i pi {toqem, no `em i sprejom natjerali radnice K. B. i J. Y. da im predaju novac, {to su one iz straha i uradile. Po li ci ja je oba vi la uvi |aj, a ma te ri jal na {teta bi}e naknadno utvr|ena. G. O.

Delali} saslu{an zbog pi{toqa
SARAJEVO - Sin Ramiza Delali}a ]ele, Bewamin Delali} i wegovi prijateqi, ~ije je inicijale saop{tila policija, C. A. (22) i ^. A. (31), uhap{eni su u petak nave~e u kafi}u "Vatra" u centru Sarajeva, a u subotu su poslije saslu{awa u policiji i tu`ila{tvu pu{teni na slobodu. U tu`ila{tvu su potvrdili da su u kafi}u policajci prona{li tri odba~ena pi{toqa i da se zasad nijednom od privedenih nedozvoqeno dr`awe oru`ja nije moglo staviti na teret, jer nema dokaza da su ba{ oni odbacili pi{toqe. Ipak, istraga o ovom slu~aju bi}e nastavqena. ^etvrti uhap{eni H. E. (36) pu{ten je poslije saslu{awa. G. O.

Nastradala studentkiwa
KAKAW - Matea Stijepi} poginula je u te{koj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu oko 14.50 ~asova na lokalnom putu Kakaw - Na`biq, u mjestu Rataw. Stijepi}eva je bila vanredni student Fakulteta kriminalisti~kih nauka u Sarajevu. Nesre}na djevojka, koja je vozila "hjundai", kretala se iz pravca Na`biqa prema Kraqevoj Sutjesci. Na o{troj krivini, iz za sada nepoznatih razloga, izgubila je kontrolu nad vozilom i udarila u bankinu, koju je probila i sletjela u kawon rijeke Trstionice. Automobil se poslije prolijetawa u provaliju duboku 150 metara zaustavio u {ipra`ju. Mje{tani Ratawa, zajedno sa policajcima, uspjeli su da izvuku te{ko povrije|enu studentkiwu. G. O.

Tramvaj udario dje~aka
SARAJEVO - Dje~ak M. [. povrije|en je kada ga je u Sarajevu u subotu oko 12.45 ~asova udario tramvaj, re~eno je u Ministarstvu unutra{wih poslova Kantona Sarajevo. Povrije|eni dje~ak je vozilom Hitne pomo}i prevezen u Kliniku za urgentnu medicinu Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. Portparol Klini~kog centra Biqana Jandri} rekla je da M. [. ima kontuziju glave i grudnog ko{a i da }e ostati na Dje~ijoj hirurgiji na posmatrawu. Nesre}a se dogodila kada je tramvaj koji je saobra}ao u pravcu Iliye udario dje~aka koji se nalazio na {inama pored tramvajske stanice na Dolac Malti. G. O.

14 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Region
Crna Gora

Spreman sam da odustanem od politi~ke penzije i da se na unutarstrana~kim izborima kandidujem za ~lana predsjedni{tva. Andrija Hebrang, potpredsjednik HDZ-a

Protesti zbog struje
PODGORICA - Opozicione stranke i Unija slobodnih sindikata Crne Gore najavili su da }e organizovati protest zbog poskupqewa elektri~ne energije. Regulatorna agencija za energetiku odobrila je Elektroprivredi Crne Gore da cijenu elektri~ne struje od 1. januara pove}a za 6,8 odsto za doma}instva. Opozicioni Pokret za promjene zatra`io je podr{ku i studenata za protest protiv poskupqewa elektri~ne struje. Funkcioner PzP Branko Radulovi} pozvao je studente i sve druge koji su nezadovoqni da stvore "front za otpor sada{woj Crnoj Gori". Elektroprivreda Crne Gore je, s druge strane, saop{tila da odobreno pove}awe elektri~ne struje ne mo`e da pokrije wene tro{kove.

Firme biv{eg premijera na posqedwem spratu zgrade u [arengradskoj

FOTO: ARHIVA

Crnogorsko primorje

Kit u Kotorskom zalivu
KOTOR - U Kotorskom zalivu se pojavio kit, a najvjero va tni je je ri je~ o vrsti uqe{ure koja `ivi i u Jadranu, saop{teno je iz Instituta za biologiju mora u Kotoru. Direktor Instituta za biologiju mora Aleksandar Joksi mo vi} ka `e da je kit vjerovatno u zaliv u{ao za nekom hranom ili je izgubio ori jen ta ci ju, te da je ovo prvi takav slu~aj u Boki. On je rekao da kitovi rijetko zalaze u tako plitke zalivske vode i da se uqe{ura trenutno osje}a kao ~ovjek kada je u kadi. - Bilo je slu~ajeva da se kit pojavi kod Bara, a najnoviji je bio prije nekoliko godina u Piranskom zalivu - podsjetio je Joksimovi}. Mada se radi o neoubi~ajenom slu~aju nema mjesta nikakvoj panici, jer u pitawu je mirna i dobro}udna `ivotiwa.

Finansijski problemi biv{eg premijera Hrvatske

Ivo Sanader nema para ni za re`ije
Sanaderu su sada svi ra~uni blokirani i mora na}i rje{ewe kako da pla}a re`ije i nastavi da `ivi, tvrdi wegov advokat
ZAGREB - Biv{i premijer Hrvatske i prvi ~ovjek Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader sa svojim advo ka tom Go ra nom Su i}em obi {ao po slo vne prostore svoje dvije firme u [arengradskoj ulici u Zagrebu, a Sui} je potvrdio da Sana der ima problema sa novcem. - Sanaderu su sada svi ra~uni blokirani i mora na}i rje{ewe kako da pla}a re`ije i nastavi da `ivi - rekao je Sui} nakon {to je iza{ao iz Sanaderove ku}e, a potvrdio je i da su bili u kancela ri ji u [a ren grad skoj, prenio je portal "Indeks". ta od "Hipo banke" i MOL-a, i osoba koja se tereti da je stvarala "crne fondove" za HDZ. Prostorije Sanaderovih fir mi se na la ze u kla si ~nom "penthausu" na {estom spratu, odnosno na vrhu zgrade. Prema navodima susjeda, koje prenose hrvatski mediji, Sanader se vrlo rijetko pojavqivao na toj lokaciji. Sanaderov biznis se bazi rao na in te le ktu al nim uslu ga ma. Ta ko je fir ma "Alia savjetovawe" registrovana za savjetovawe u poslovawu i upravqawu, is tra `i vawe tr`i {ta i ispitivawe javnog mwewa, reklamu i propagandu, kao i prikupqawe i analizu informacija o kreditnoj sposo bnos ti pra vnih i fizi~kih osoba. Wego va dru ga fir ma, "Perbujac" registrovana je za sli~ne djelatnosti, s tim da se jo{ mo`e baviti izdava{tvom, zas tu pawem i dje la tnostima radija i televizije.

Formirawe hrvatske Vlade

Mawine podr`ale Milanovi}a

Sanader obi{ao prostorije svojih firmi

Furio Radin

FOTO: AGENCIJE

ZAGREB - Kukuriku koalicija i wena ve}ina u Saboru mo}i }e da ra~unaju i na podr{ku mawina, potvrdio je za hrvatske medije zastupnik italijanske mawine Furio Radin, dodav{i da Milanovi} sa "mawincima" ipak ne}e potpisivati poseban sporazum. - Svih osam zastupnika mawina otvoreno daje podr{ku Milanovi}evoj Vladi. @elio bih da Milanovi} uspije zbog svih nas. S obzirom na te`inu situacije u kojoj se nalazi Hrvatska, svi koji mogu pomo}i trebaju to u~initi. Znamo da }e ekonomija biti prioritet nove vlade i mi se s tim u potpunosti sla`emo - rekao je Radin. Potvrdio je da uslov za podr{ku ipak nije bilo uvo|ewe dvostrukog prava glasa za mawine. Milanovi} je u petak na sastanku Radinu pojasnio da se dvostruko pravo glasa ne mo`e ponovo stavqati u zakon, s obzirom na to da je je krajem jula Ustavni sud ukinuo takvo rje{ewe.

Ulagawe
U poslovni prostor u [arengradskoj ulici, gdje je sjedi{te wegove dvije firme, biv{i premijer ulo`io je ~ak 900.000 evra.

Sa da Sa na der i wegov advo kat ski tim smi{qaju strategiju kako }e on pre`ivjeti na slobodi. - U [arendgradsku smo i{li da vidimo {ta je s tim prostorom i na koji na~in da rije{imo ra~une i poslove s bankom - rekao je Sui}. Sanader je iz pritvora u Remetincu iza{ao u petak, nakon {to je sudu dokazao da mo`e platiti kauciju od preko 12 miliona kuna (vi{e od tri miliona maraka). U to me su mu po mo gli pri ja teqi, me |u ko ji ma i

predsjednik Sabora Luka Bebi}, koji su zalo`ili svoje nekretnine.

NUDIO intelektualne usluge
Sa na der ne smi je da odlazi iz Zagreba, a oduzet mu je i paso{. U slu~aju bijega sud }e izvr{iti naplatu iz kaucije. Zanimqivo je da nemogu}nost pla }awa re `i ja po miwe advokat optu`enog koji je osumwi~en za primawe mi-

Neboj{a Medojevi}, lider crnogorskog Pokreta za promjene

Hap{ewa uslov za pregovore sa EU
POD GO RI CA - Li der Pokreta za promjene (PZP) Neboj{a Medojevi} izjavio je da su hap{ewa nosilaca or ga ni zo va nog kri mi na la glavni uslov EU da Crna Gora po~ne pristupne pregovore. Savjet EU odlu~io je da Crna Gora po~ne pristupne pregovore u junu idu}e godine, ako do tada ispuni odre|e ne uslo ve ko ji se ti ~u vladavine prava. Medojevi} je Tanjugu kazao da Crna Gora, ako `eli da po~ne pregovore sa EU, mora do juna da poka`e konkre tne re zul ta te u bor bi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

DOBRA VIJEST

BIJELO POQE
Dvadesetogodi{wi S. [. iz Bijelog Poqa poginuo je u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u [u{wu. U nesre}i je te`e povrije|en E. ^. (20) iz Bara, dok je lak{e tjelesne povrede zadobio F. F. (43), tako|e iz Bara.

NIK[I]
Nik{i}ki medicinski radnici imali su u subotu uve~e svoje ve~e u hotelu "Onogo{t". Tom prilikom izabrali su svoje najboqe radnike, uru~iv{i im plakete i prigodne poklone za nesebi~an trud u godini koja je na izmaku.

OPOZICIJA }e biti konstruktivna
To zna~i hap{ewa ~elnika organizovanog kriminala u Crnoj Gori, to je ono {to EU o~ekuje, ali i tra`i od Crne Gore, istakao je on. Medojevi} je naveo da bi, zbog to ga, bi lo do bro da crnogorski premijer Igor

LO[A VIJEST

Luk{i} pozove na konsultacije predstavnike opozicije radi dogovora o ispuwavawu uslova za otpo~iwawe pregovora o pristupawu EU. - Luk{i} bi trebalo da predlo`i svoj plan kako da Crna Go ra ispu ni uslo ve Brisela. Za svaki plan borbe pro tiv or ga ni zo va nog kri mi na la i ko rup ci je, a zbog koga bi mogao da ima problema u svojoj Demokratskoj partiji socijalista, Luk{i} mo `e da o~e ku je podr{ku opozicije - kazao je lider PZP-a.

Neboj{a Medojevi}

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 15

Srbija

"Situacija je neodr`iva, ali to je ono srpsko, naravno da }emo izdr`ati." Milan Krkobabi}, predsjednik PUPS-a

Miqko Radisavqevi}, tu`ilac za organizovani kriminal

Dragan Milovanovi}

Narko-bosovi vi{e ne {e taju Srbijom
[efovi najpoznatijih kriminalnih grupa u Srbiji su ili u zatvoru ili van teritorije na{e zemqe i nisu nam dostupni, istakao Radisavqevi}
BEO GRAD - Odlu ~na borba protiv organizovanog kri mi na la i do bra sa radwa sa susednim dr`avama dovele su do toga da se vi {e ni je dan bos iz tog miqea ne {eta slobodno po Srbiji, istakao je tu`ilac za organizovani kriminal Miqko Radisavqevi}, prenosi Tanjug. - [efovi najpoznatijih kriminalnih grupa u Srbiji su ili u zatvoru ili van teritorije na{e zemqe i nisu nam dos tu pni - re kao je Ra di savqevi} i upozorio da dr`ava uvi jek mo ra da bu de u pripravnosti, jer organizovani kriminal stalno tra`i nove pojavne oblike i na~ine za djelovawe. Tu `i lac Ra di savqevi} ipak upozorava da je organi zo va ni kri mi nal kao "`i vi or ga ni zam ko ji se stalno razvija, kre}e i tra`i mo gu }nost da sa se be

Ispitati Ko{tunicu o ubistvu \in|i}a
BEOGRAD - Biv{i ministar rada u Vladi Srbije Dragan Milovanovi} ka`e da pitawa o atentatu na premijera Zorana \in|i}a treba postaviti Vojislavu Ko{tunici, predsjedniku Demokratske stranke Srbije (DSS) i nekada{wem premijeru, prenose srpski mediji. - Za{to ne zovete Ko{tunicu? On treba da odgovori na mnogo pitawa. Pitajte wega, Acu Tomi}a, Dragana Jo~i}a, wegovog {efa DB i [e{eqa - naveo je Milovanovi}. Me|utim, na pitawe za{to wih treba pitati, nije imao odgovor. U Ko{tuni~inu eventualnu umije{anost u atentat ne vjeruje majka pokojnog premijera Zorana \in|i}a, Mila \in|i}. Ona je direktno prozvala Neboj{u ^ovi}a i Velimira Ili}a, a osim wih, i politi~are iz vlasti. \in|i}eva je ubije|ena da znaju ko je naru~io ubistvo wenog sina, ali da ne `ele da otkriju wegov identitet.

MUP Srbije
Miqko Radisavqevi}

Uhap{eni osumwi~eni za ubistvo biznismena
ti ri oso be ko je su osumwi~ene za ubistvo biznismena Slavi{e Simi}a, vlasnika preduze}a "Gigant" iz Vrwa~ke Bawe, potvrdio je direktor policije Milorad Veqovi}. Zbog osnovane sumwe da su izvr{ili krivi~na djela te{kog ubis tva i ne do zvoqenog dr`awa oru`ja i eksplozivnih materija uhap{eni su Milan Novakovi} (33), vlasnik preduze}a "Novakovi} NENF", koji je orga ni za tor i na ru ~i lac ubis tva i Sa {a Jova novi} (34) obojica iz Jagodine, i Vladan Radisavqevi} (32) i direktni izvr{ilac ubistva Bo{ko Markovi} (35) iz ]uprije. ^la no vi ma kri mi nal ne gru pe je odre |e no za dr`a vawe do 48 ~asova, poslije ~ega }e uz krivi~nu prijavu biti sprovedeni istra`nom su di ji Vi {eg su da u Kraqevu.

sklo ni pa`wu po li ci je i tu`ila{tva". Prema wegovim rije~ima, organizovani kriminal koji, po definiciji, ima ciq sticawe profita, uvijek poku{ava da prona|e nove oblike djelovawa.

DR@AVA uvijek mora da bude u pripravnosti
- U zabludi su svi oni koji misle da se on u potpunosti mo`e iskoreniti. Obaveza dr`ave je da uvek bude u pri-

Boris Tadi}
Predsjednik Srbije Boris Tadi} na nedavno odr`anoj konferenciji o borbi protiv organizovanog kriminala u regionu ocijenio je da je organizovani kriminal decenijama bio generator korupcije u Srbiji, ali da "Srbija vi{e nije sigurno uto~i{te za kriminalce" jer su, kako je naveo, kqu~ni {efovi organizovanog kriminala u Srbiji danas ili u zatvoru ili osu|eni ili su pobjegli na druge sigurnije lokacije.

pravnosti da prepozna wegove pojavne oblike, a nadle`ni organi efikasno lociraju, li{e slobode i procesuiraju po~inioce krivi~nih dela ukazao je Radisavqevi}. Bosovi grupa koje su, poslije raspada "zemunskog klana" 2003, to kom pro te kle decenije sijale strah i nametale "svoj red i pravila igre" po Beogradu i Srbiji, Darko [ari}, Dejan Stojanovi} Keka i Luka Bojovi}, nalaze se u vi{egodi{wem bjekstvu od doma}ih pravosudnih organa. U bjek stvu je i @eqko Maksimovi} Maka, dok Goran Ne {i} u Ar gen ti ni ~e ka izru~ewe Srbiji. Negdje po

svijetu skrivaju se jo{ trojica "zemunaca" Ninoslav Konstan ti no vi} i Vla di mir Milisavqevi}, dok za Milana Juri{i}a Jureta jo{ nema potvrde da li je `iv ili je nastradao u obra~unu sa nekim od tako|e odbjeglih pripadnika "zemunskog klana". Iza re{etaka na vi{egodi{wim ili vi{edecenijskim ro bi ja ma su Sre ten Joci} zvani Joca Amsterdam, Andrija Dra{kovi}, Aleksandar Go lu bo vi} Kris ti jan, Milorad Ulemek Legija, bra}a Milo{ i Aleksandar Simovi}, Sretko Kalini}, vo|e grupa iz Kru{evca, Vaqeva i Loznice i drugi.

BEO GRAD - Po li ci ja je uhap si la ~e ti ri oso be osumwi~ene za ubistvo biznismena Slavi{e Simi}a iz Vrwa~ke Bawe, saop{teno je ju ~e iz MUP-a Srbi je, a prenose srpski mediji. Osumwi~eni su se skrivali u Beogradu i Jagodini, a kod wih je prona|ena velika koli~ina oru`ja, municije i eksploziva. - Policija je uhapsila ~e-

16 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Svijet
Potonula ruska naftna platforma

Posqedwi konvoj ameri~kih snaga napustio je ju~e u zoru Irak, poslije skoro devet go-

TOP STORIES CNN

dina rata u toj zemqi koji je odnio `ivote desetina hiqada Ira~ana i skoro 4.500 Amerikanaca.

FOTO: AGENCIJE

^etvoro mrtvih
MOSKVA - ^etvoro qudi je poginulo, a 49 osoba se vodi kao nestalo kada je potonula ruska naftna platforma na ruskom Dalekom istoku nedaleko od ostrva Sahalina, saop{tilo je ministarstvo za vanredne situacije. Kako javqaju ruski mediji, spasila~ke ekipe poku{avaju da na|u pre`ivjele. Platforma Kolskoje na kojoj je radilo 67 qudi nalazila se 200 kilometara od obale. U sna`nim naletima vjetra i na temperaturi od minus 17 stepeni platforma je ju~e ujutro potonula.

Nastavqeni sukobi demonstranata i policije u Egiptu

Wema~ki predsjednik prekr{io zakon

Uzeo zajam od bogata{eve `ene
FOTO: ROJTERS Vulf sa suprugom Betinom

Centar Kaira kao ratna zona
Protesti zbog prebijawa studenta

Stotine demonstranata bacali kamewe i Molotovqeve koktele na pripadnike snaga bezbjednosti koji su blokirali ulice oko zgrade parlamenta bodqikavom `icom
KAIRO - U Kairu su ju~e ujutro, tre}i dan zaredom, izbili sukobi policije i demonstranata na trgu Tahrir u kojima je do sada poginulo deset osoba, a na stotine su povrije|ene. O~evici navode da su se ~uli pucwi i da su demonstranti po~eli da bje`e sa trga, prenio je Rojters.

BERLIN - Wema~ki predsjednik Kristijan Vulf prekr{io je zakon uzev{i 500.000 evra privatnog zajma od supruge bogatog wema~kog poslovnog ~ovjeka, ocijenio je stru~wak za ustav Hans Herbert fon Armin u razgovoru za wema~ki list "Velt". Vulf se protekle sedmice na{ao pod pritiskom zato {to na pitawe poslanika da li je imao odnos s poslovnim ~ovjekom Egonom Gerkensom

nije priznao zajam. Wema~ki predsjednik je rekao da mu je sredstva posudila Gerkensova supruga Edit. Vulf je zajam dobio 2008. godine dok je bio guverner Dowe Saske. Grkens je, me|utim, wema~kom ~asopisu "[pigl" rekao da je s Vulfom pregovarao o zajmu te da je opunomo}enik ra~una svoje supruge, povezane s pozajmqivawem.

DEMONSTRANTI uporni u zahtjevima
Glavna ulica izme|u Trga Tahrir, epicentra protesta kojima je svrgnut u februaru re`im Hosnija Mubaraka, i zgrada parlamenta i vlade, gdje su sukobi po~eli prije dva dana, podsje}ala je na ratnu zonu. Demonstranti su upali u zgradu Egipatskog instituta da bi odande uzeli dio starih rukopisa koje su djelimi~no spalili. Zdawe je sa gra |e no 1798. to kom ekspedicije Napoleona Bonaparte po Egiptu da bi se unaprijedilo nau~ n o istra`ivawe. Tu `i la{ tvo je naredilo ~etvorodnevno zadr`avawe u pritvo ru 17 oso ba uhap{enih u subotu. Stotine demonstranata bacali su ranije kamewe i Mo lo tovqeve ko kte le na pri pa dni ke snaga bezbjednosti koji su blokirali ulice oko zgrade parlamenta bodqikavom `icom. Vojnici u sukobi-

Britanski poslanik

Smijewen zbog nacisti~kih simbola
LONDON - Britanski poslanik iz redova konzervativaca Ejdan Barli smijewen je sa funkcije sekretara u Ministarstvu saobra}aja odlukom premijera Dejvida Kamerona zbog uvredqivog i nepromi{qenog pona{awa na jednoj zabavi u Francuskoj. Barli je na toj zabavi snimqen u dru{tvu mu{karca obu~enog u nacisti~ku uniformu, a fotografiju je pro{le sedmice objavio "Dejli mejl", prenio je Bi-Bi-Si. Poslanik je izrazio duboko `aqewe zbog incidenta i izvinio se u poruci na "Tviteru", ali je smijewen sa funkcije. U toku je istraga dr`avnih organa o ovom doga|aju. - Pojedini gosti su se o~igledno pona{ali neprikladno i veoma `alim zbog toga {to se ovo dogodilo. Veoma mi je `ao zbog uvrede koja je, bez sumwe, nanesena - saop{tio je Barli.

ma oko kancelarija vlade koriste palice, a prema navodima svjedoka, i elektri~ne {tapove za stoku. Sukobi u centru Kaira po~eli su u subotu pred zoru, po {to su vojnici uhapsi li i pre -

DOBRA VIJEST

INDONEZIJA
Brod sa 380 ilegalnih imigranata potonuo je u vodama kod indone`anskog ostrva Java, a strahuje se da ima mnogo mrtvih, s obzirom na to da je do sada spaseno samo 76 osoba. Ogromni talasi prevrnuli su brod koji je potonuo u subotu uve~e na oko 90 kilometara od obale.

tukli jednog studenta, u~esnika demonstracija. Vi djev{i ga obli venog krvqu, wegovi qutiti drugovi su po~eli kamenicama i Molotovqevim koktelima da ga|aju vojnike, koji su uzvratili, prenio je AFP. Demonstranti su uzviki-

IZRAEL
Izraelski ministar odbrane Ehud Barak izjavio je da se slo`io sa ameri~kim predsjednikom Barakom Obamom kako postoji odlu~nost da se zaustavi Iran u nastojawu da realizuje svoj nuklearni program.

EKSPLOZIJA NA GASOVODU
Gasovod na egipatskom poluostrvu Sinaj ju~e je dignut u vazduh u mjestu Ari{, izjavili su lokalni bezbjednosni izvori, a prenijela Sinhua. Isti izvori navode da je nekoliko neidentifikovanih napada~a do{lo automobilom do stanice i da su podmetnuli bombu pod gasovod. Ovaj gasovod vodi ka Izraelu i Jordanu, a od februara je napadnut devet puta, zbog ~ega su isporuke gasa ~esto prekidane.

LO[A VIJEST

va li "Na rod tra `i po gubqewe feldmar{ala", misle}i na Huseina Tantavija, lidera Vrhovnog savjeta oru`anih snaga koji je preuzeo vlast poslije svrgavawa predsjednika Hosnija Mubaraka. Vojne vlasti, koje su suspendovale Ustav, saop{tile su da }e predati vlast poslije predsjedni~kih izbora, koji treba da budu odr`ani do kraja juna sqede}e godine, a za sada su ne ja sna ovla{ }ewa prelazne egipatske vlade i parlamenta za ~ije predstavnike su izbori u toku. Rojters je javio da je centar Kaira pretvoren u dimom ispuweno rati{te i da su sukobi koji od prekju~e traju naj`e{}i od prethodnih antire`imskih protesta. De mon stran ti u Ka iru protestuju od kraja novembra tra`e}i od vojnog rukovodstva da preda vlast civilnim liderima, a najnoviji sukobi bacili su u sjenku prebrojavawe glasova u drugoj fazi izbora za dowi dom parlamenta.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 17

Uhap{eno 50 demonstranata u Wujorku
WUJORK - Wujor{ka policija uhapsila je oko 50 u~esnika protesta "Okupirajmo Volstrit" koji su presko~ili ogradu koja vodi do posjeda jedne crkve, gdje su `eqeli da postave kamp. Demonstranti su se poslu`ili merdevinama da bi presko~ili ogradu. Me|u wima bio je i jedan ~ovjek obu~en u odijelo Djeda Mraza.

Najmawe 652 poginulih u oluji na Filipinima

Vijesti
Peru

^itave porodice nestale u poplavama
Haos na ulicama zakr~enim prevrnutim vozilima, uru{ili se dijelovi zidova i krovova. Oko 100.000 qudi raseqeno, a veliki broj doma}instava ostao bez struje
MANILA - Tropska oluja "Va{i", koja je pogodila jug Filipina, izazvav{i poplave i klizi{ta, odnijela je 652 `ivota, dok se jo{ oko 500 qudi vode kao nestali, saop{tile su ju~e vlasti. Generalni sekretar fili pin skog Crve nog krsta Gvendolin Pang izjavio je da je me|u `rtvama najvi{e `ena i djece, prenio je AP. Pang je upozorio
FOTO: AGENCIJE Raseqeno oko 100.000 qudi

Grobnica prije Inka
LIMA - Arheolozi su nedaleko od va`nog vjerskog lokaliteta civiliza ci je Si kan ko ja je postojala prije Inka, na sjeveru Perua, otkrili veliku grobnicu. Grobnica je u obliku rupe duboke osam me ta ra u ko joj su prona|eni dobro o~uvani ostaci 60 osoba, me|u kojima kosturi bez glave i 30 lobawa kao pokloni i `rtve bogovima civilizacije Sikan, objasnili su ar he olo zi. Ta ko |e su prona|eni i ostaci pasa i kamila.

Mnoga podru~ja i daqe odsje~ena

da bi broj stradalih mogao biti ve}i, po{to je komunikacija s nekim selima u prekidu, a zbog po pla va su blokirani i mnogi putevi i onemogu}en je prilaz spasila~kim ekipama.

ULICE POD VODOM
Ulice Kagajana de Oro i Iligana, priobalskih gradova, prekrivene su blatwavom vodom dubine do metar, koja se izlila iz - Stra hu je mo da mo `da ima ~itavih porodica koje su stradale i nije ostao niko ko bi mogao da prijavi {ta se dogodilo. Mnoga podru~ja su i daqe odsje~ena i spasioci ne mogu da im pristupe kazao je Pang. Tropska oluja "Va {i" po ~e la je da rijeka. Mnogi gra|ani su se spasili tako {to su se popeli na krovove ku}a, gdje su proveli no} ~ekaju}i spasioce. bjesni prije osam dana na Ju`nom kineskom moru, a do juga Filipina je dospjela u petak i poslije 12 ~asova neprekidne obilne ki{e izazvala je poplave koje su naglo izbile dok je ve}ina stanovnika spavala. Mno gi od wih su, iako upozoreni na predstoje}u oluju, ostali u svojim domovi-

VODA PO^ELA da se povla~i
Najte`e su pogo|eni grad Kagajan de Oro, gdje je poginulo najmawe 239 qudi i susjedni Iligan, gdje je `ivot izgubilo 195 osoba, dodao je on.

ma, jer su nevremena ove vrste rijetka pojava na ve}em dijelu ostrva Mindanao. Televizijski snimci prikazuju haos na ulicama zakr~enim pre vrnu tim vo zi li ma, dijelovima zidova i krovova koji su se uru{ili i oborenim stablima. Oko 100.000 qudi je raseqeno, a veliki broj doma}instava ostao je bez struje. Voda je ju~e po~ela da se povla~i, {to }e olak{ati rad hiqadama vojnika, policajaca, rezervista, volontera i pripadnika Obalske stra`e, koji su mobilisani radi potrage za `rtvama i ra{~i{}avawa ru{evina. Olu ja "Va {i" je 19. te vrste koja se od po~etka godine sru~ila na Filipine. Tu ostrvsku dr`avu svake godine pogodi oko 20 oluja i tajfuna, uglavnom u sjevernim oblastima.

Kazahstan

Novi neredi
@ANAOZEN - Najmawe jedna osoba je poginula, a 11 qudi je raweno u najnovi jim su ko bi ma de mon stra na ta i po li ci je u oblasti Mangistau, na zapa du Ka zah sta na, sa op {ti lo je ju ~e ja vno tu`ila{tvo. Predsjednik Kazahstana Nursultan Nazarbajev proglasio je prekju~e 20-dnevno vanredno stawe u zapadnom gradu @anaozen, dan po{to je u sukobima policije i demonstranata poginulo 11, a povrije|eno nekoliko desetina qudi.

Jemen

[est mrtvih
SANA - U sukobima vojske i islamista u Jemenu poginula su ~etiri vojnika i dvojica sqedbenika "Al-Ka ide" na ju gu zemqe, saop{tili su ju~e zva ni ~ni ci. Su kob je izbio kod gra da Zinyibar u ju`noj provinciji Abi jan, pre nio je AP. Islamisti su zauzeli dije lo ve te ri to ri je u Abiyanu, iskoristiv{i bezbjednosni vakuum koji je nas tao u toj oblas ti zbog politi~kih nemira koji potresaju Jemen.

Mnogi ostali u domovima, iako su bili upozoreni

Preminuo Vaclav Havel, biv{i predsjednik ^e{ke

Odlazak ambasadora savjesti
PRAG - Biv {i ~e {ki predsjednik i dramski pisac Vaclav Havel umro je ju~e ujutro u 75. godini, ja vile su agencije. Havel, ~ija se bolest pogor{ala posqedwih mjeseci, samo nekoliko puta se pojavio u javnosti od marta, kada je bila premijera wegovog filma "Leaving". Poznati disident i prvi ~ehoslova~ki predsjednik bolovao je od problema sa srcem i plu}ima jo{ od 1996. godine, kada je dio wegovog desnog plu}nog krila morao biti odstrawen zbog tumora. Kao borac za qudska prava dobio je mnoge nagrade, me|u kojima i onu "Amnesti interne{nela" - Ambasador savjesti.

USPJE[AN dramski pisac
Rodio se u preduzetni~koj i intelektualnoj porodici koja je bila povezana sa doga|ajima u ^e{koj 1920. i 1940. godine. Zbog toga, komunisti~ki re`im mu je zabranio da studira poslije zavr{enog po-

trebnog {kolovawa. To je razlog za{to je oti{ao u hemijsku laboratoriju. Tako|e je dopisno zavr{io jo{ neke {kole. Ve} kao tinejyer, objavqivao je drame koje su izvo|ene i donijele su mu i me|unarodni presti`. Bio je aktivan u~esnik pokreta Pra{ko proqe}e 1968. godine. Zbog toga je stavqen pod nadzor vlasti koje su ga ~esto zlostavqale. Najdu`e je u zatvoru proveo ~etiri godine. Jedan od qudi sa kojim se javno sva|ao je poznati pisac

Milan Kundera. Kada je do- predsjednik ^ehoslova~ke, a {la 1989. i kada su demokrat- od 1993. do 2003. bio je predske pro mje ne za hva ti le sjednik ^e{ke u dva mandata. Evro pu, Ha vel se po no vo Iako demokratskiji nego ukqu~io u re volucionar no Vladimir Me~ijar iz susjedne djelovawe. Slova~ke, bio je ipak meta Kao predsjednik organi- kritika i kontroverzi, poseza ci je Ci vil ni bno jer je ukinuo smrtnu kaznu. forum, bio je @enio se dva puta, prva je dan od supruga Olga nije se svi|ala onih sa wegovoj majci. Ipak, bila je ko ji ma su slavqena kao svetica u o~ima komunisti ~e{kog naroda. Poslije Olmorali pregine smrti, drugi put govarati. Od se o`enio glumi1989. do 1992. com Dagmar Habio je de ve ti Vaclav Havel vlovom.

Kina

Eksplozija u rudniku
PEKING - Najmawe devet rudara poginulo je u eksploziji gasa u rudniku u centralnom dijelu Kine, saop{tile su vlasti. Nesre}a se dogodila u subotu uve~e u rudniku kod grada Sandu, u provinciji Hu nan, pre no si AP. Uzrok nesre}e jo{ nije utvr|en. Kineski rudnici spadaju me|u najsmrtonosnije na svijetu.

18 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

VIJESTI IZ PORODILI[TA

Bawaluka
GRADSKI VODI^

2

djevoj~ice

3

dje~aka
FOTO: ARHIVA

Skup{tina grada nedavno raspravqala i o novim zadu`ewima

Va`ni telefoni
Informacije 1185 Hitna pomo} 124, 230- 620 Vatrogasci 123 CJB 122, 337-100 Ta~no vrijeme 1373 Meteorolo{ka stanica 307-943 S.O.S. telefon 1264 (Linija za pomo} `rtvama nasiqa u porodici)

Za toplifikaciju potreban kredit od 26 miliona evra

bolnice
Paprikovac Poliklinika 342-100 247-333

ordinacije
Deamedik Euromedik Intermedik Jelena Firena 309-221 219-111 216-661 324-310 437-222
Potrebna i obnova starih instalacija zbog ~estih kvarova

prevoz
Autobuska stanica 922 000 922 001 @eqezni~ka stanica 301-229 Aerodrom Bawaluka 535-210 Biletarnica (centar) 315-867

Modernizacija i rekonstrukcija ovog sistema jedan od najzna~ajnijih projekata Strategije razvoja grada i Odr`ivog energetskog akcionog plana koji su tako|e usvojili odbornici Skup{tine, pojasnila Brki}eva
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

taxi

inspekcija
Sanitarna 244-475 Tr`i{na 348-710 Inspekcija rada 348-730 Prosvjetna 466-346 Komunalna 306-464 Republi~ka uprava za inspekcijske poslove 213-624 Republi~ki devizni inspektorat 300-434

Gradska uprava razmatra mogu}nost kreditnog zadu`ewa od 26 miliona evra sa rokom otplate na 25 godina kod Evropske investici one ban ke ka ko bi se u bu du }nos ti po boq{ao to pli fi ka ci oni sis tem na podru~ju Bawaluke. O tome je raspravqano i na posqedwoj sjednici Skup{tine grada, koja je dala zeleno svjetlo za ovaj projekat. - U ovaj po ten ci jal ni projekat sa grejs-periodom od sedam godina i kamatnom stopom od 3,7 od sto, grad bi u~es tvo vao sa 4,1 mi li ona evra. Ponuda pomenute banke iz 2007. godine za realizaciju pro je kta ko mu nal ne in fras tru ktu re ni je bi la re ali zo va na prven stve no

zbog ~iwenice da Grad nije bio ve}inski vlasnik kapitala "Toplane". S obzirom na to da je u me |u vre me nu iz vr{en pre nos vla sni{ tva nad akcijama dr`avnog kapitala sa RS na Bawaluku stvore ne su mo gu }nos ti za ostvarivawe pomenutog projekta - rekla je zamjenik gradona~elnika Jasna Brki}. Interes Evropske banke je pot vr|en na sas tan ku odr`anom u Bawaluci krajem

oktobra ove godine jer je studija iz 2007. pokazala da "Topla na" uz pre dlo `e na investiciona ulagawa mo`e da postane ekonomski samoodr`iva.

U^E[]E grada 4,1 miliona evra
- Sve izvjesnija gasifikacija Republike Srpske kao i mogu}nost obezbje|ewa gri-

jawa tim energentom zahtijeva zna~ajna ulagawa i u toplifikacioni sistem. Modernizacija i rekonstrukcija ovog sistema je jedan od najzna~ajnijih projekata Strategije razvo ja gra da i Odr`i vog energetskog akcionog plana koji su tako|e usvojili odbornici Skup{tine - poja{wava Brki}eva. U Studiji procjene finansijskog poslovawa i mogu}nosti kreditnog zadu`ewa

koju je naru~ila gradska "Toplana" se isti~e da }e preduze}e u idu}ih deset godina servisirati i vratiti najve}i dio trenutnih zadu`ewa. - U prvih pet godina projekcije, u svim varijantama, postoji objektivna mogu}nost ote`ane likvidnosti preduze}a dok u idu}ih pet godina likvidnost nije sporna ukoliko ne bude nepredvi|enih poslovnih doga|aja - nagla{ava se u studiji.

POTRO[WA
Prosje~na potro{wa mazuta na godi{wem nivou kre}e se izme|u 22 i 23.000 tona zavisno od vremenskih uslova a za {ta je potrebno izdvojiti vi{e od 19 miliona maraka. - Gradska Toplana snabdijeva toplotnom energijom oko 21.000 stambenih jedinica, vi{e od 1.500 raznih poslovnih kupaca, preduze}a i ustanova - ka`u u gradskoj upravi.

Dio grada ima novi vrelovod

kvarovi
Prijava kvarova 258-686 Kvarovi na telefonima 1275

REPERTOAR
BIOSKOPI MULTIPLEKS "PALAS" ALVIN I VJEVERICE 3: BRODOLOM @IVOTA `anr: Komedija, animirani uloge: Xastin Long, Metju Grej Gubler termini: 16.30, 18.15, 19.15, dodatni termin subotom i nedjeqom: 11.30, 14.00 NEMOGU]A MISIJA: PROTOKOL DUH `anr: akcija uloge: Tom Kruz, Xeremi Rener termini: 16.45, 20.00, 22.30, dodatni termin subotom i nedjeqom: 12.45 PARANORMALNE AKTIVNOSTI 3 `anr: horor uloge: Keti Federson, Spreg Grejden, termini: 15.15, 21.00, 22.45 MA^AK U ^IZMAMA 3D (sinhronizovano) `anr: animirana avantura uloge: Antonio Banderas, Selma Hajek... termini: 16.00, 17.45, dodatni termin subotom i nedjeqom: 12.00, 14,15 PARADA `anr: doma}i film uloge: Nikola Kojo, Milo{ Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro Termini: 19.30, 22.00 NARODNO POZORI[TE RS Opera "Safikada" , Velika scena, 22. decembar u 20 ~asova MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE Stalna izlo`bena postavka "Od praistorije do savremenog doba" Multimedijalna izlo`ba - "Jasenovac" Izlo`ba "Bawaluka nekad i sad" Izlo`ba "MinimumMaksimum" MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba slika i skulptura Milivoja Unkovi}a GALERIJA UDAS "Jesen grafike"

hoteli
"Bosna" 215-681 "Palas" 218-723 "Ideja" 217-444 "Vidovi}" 217-217; 245-800 "Cezar" 326-400 "Grand" 380-105 "Meriot" 222-870; 217-801

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 19

Otvarawe klizali{ta planirano za danas
Zbog neuobi~ajeno visokih temperatura za ovo doba godine otvarawe klizali{ta na sportskim terenima vodenog parka "Akvana" odgo|eno je za danas u podne dok }e klizawe i iznajmqivawe klizaqki prva dva dana biti besplatno za sve zainteresovane, rekla je portparol "Akvane" Dijana Vrhovac. - Kapije klizali{ta bi}e otvorene radnim danom od podne do 22 ~asa i vikendom od deset do 23 ~asa - istakla je Vrhov~eva. A. P.

FOTO: ARHIVA

GRADSKE VIJESTI

Bez struje Drago~aj i Debeqaci
Zbog kvara na elektroenergetskoj mre`i, do kojeg je do{lo usqed jakog vjetra, naseqa Debeqaci i Drago~aj od petka nemaju struju, a u "Elektrokrajini" ka`u da ne znaju ta~no kada }e kvar biti otklowen - rekli su ovo ju~e "Glasu Srpske" de`urni u ovom preduze}u. - U tim naseqima je u trafo-stanici do{lo do iskakawa sklopke za napajawe strujom. Ve} nekoliko puta smo poku{avali da pustimo struju, ali sklopka stalno iska~e. Jak vjetar koji je duvao prethodnih dana izazvao je veliki broj kvarova. Ve}i dio wih smo odmah uspjeli da otklonimo, dok neke, kao {to je slu~aj sa kvarovima u ovim naseqima, zbog velikog optere}ewa elektroenergetske mre`e nismo uspjeli da rije{imo. Na{e ekipe su na terenu i rade na otklawawu kvara i nadamo se da }e ga otkloniti u {to skorije vrijeme - dodali su u "Elektrokrajini". A. P.

Ku}ne pomo}nice ~este u bawalu~kim porodicama

Ku}na pomo}nica vi{e nije privilegija bogatih

Prezaposleni tra`e ispomo} u ku}i
Predrasude Bilo je majki koje su zahtijevale pristojne ku}ne pomo}nice koje se pravilno izra`avaju, jer ne `ele nekog ko }e im djecu "u~iti" vulgarnostima i nepravilnom govoru
PI[E: SAWA JOKI] sanjaj@glassrpske.com

Obiqe`en Dan esperantske kulture
Povodom Dana esperantske kulture, 16. decembra, u organizaciji gradskog espe ran to dru{ tva "La Mondo" u galeriji "Dace{in" odr`ana je prigodna sve~anost kojoj su prisustvovali brojni qubiteqi ovog neobi~nog jezika. Re kao je ovo "Gla su Srpske" predsjednik dru{tva Mi}o Vrhovac. - Po sje ti oci su ima li priliku da ~uju mnoge zanimqivos ti iz `i vo ta tvor ca espe ran to je zi ka Lazara Ludviga Camenhofa, napolitansku pjesmu "Santa Lusija" u izvo|ewu umjetnika Sr|ana Pa`ina iz bawalu ~ke Mu zi ~ke {kole "Vlado Milo{evi}" kao i recitovawe pjesama De san ke Ma ksi mo vi} i Miroslava Mike Anti}a u izvo|ewu Sowe Vrhovac na esperanto jeziku - kazao je Vrhovac. S. J.

Ku}ne pomo}nice vi{e ni su pri vi le gi ja bo ga tih qudi u Bawaluci, a danas wihove usluge sve vi{e tra`e porodice u kojima su supru`nici prezaposleni, oni ko ji `e le da im se sa mo o~isti i odr`ava stan ali raste broj i onih koji `ele da im se pored ovoga ~uvaju djeca i pravi ru~ak. Re kla je ovo "Gla su Srpske" konsultant qudskih resursa u Agenciji za posredo vawe pri za po{qavawu "Spektar" Dragana Simovi}. - Ve}ina klijenata tra`i ove pro{irene opcije mada zna se desiti da se insistira samo na kuvawu, ~i{}ewu ili ~uvawu mali{ana. Ispomo} ove vrste vi{e nije privilegija samo onih sa boqim materijalnim statusom ve} se za wih sve vi{e odlu~uju poslovne `ene, zaposlene majke, koje

zbog posla ne stignu da o~iste i skuvaju u ku}i. Unajmquju ih i dru ge ka te go ri je sta no vni{tva koje imaju solidna primawa jer samo za privatni vrti} danas je potrebno izdvojiti oko 400 KM - kazala je Simovi}eva.

Prema wenim rije~ima, poslodavci uglavnom tra`e da ku}ne pomo}nice budu u dobi od 30 do 50 godina, jer smatraju da u ve}ini slu~ajeva obi~no `e ne iz te sta ro sne kategorije imaju dovoqno iskustva i sposobnosti. - Nisu pristalice da uzmu previ{e mladu osobu, od nekih dvadesetak godina zato {to tu osobu ostavqaju u sopstvenoj ku}i, naj~e{}e samu i nemaju mnogo povjerewa u wih. Iz tih razloga se radije odlu-

Dodijeqeno 45 diploma

ANKETA
Pitali smo sugra|ane gdje }e do~ekati Novu godinu

Slavqe uz dru{tvo u ku}noj atmosferi
Sveto Tali}, penzioner:
- Novu godinu do~eka}u kod ku}e. Supruga i ja pripremamo ve~eru. Do}i }e nam kom{ije i dru{tvo. Dok sam radio u "^ajavecu", imali smo veliki prostor gdje su svi radnici zajedno proslavqali Novu godinu, to su bila dobra vremena.
PRIPREMIO A. Popovi}

Zoran Dedi}, radnik:

Mirjana Vukojevi}, pedagog:

Nada [umati}, radnik:

Predsjednik Centra za dru{tvene aktivnosti Dragojla \oki} uru~ila je u subotu 45 diploma licima koja su zavr{ila kurs informatike. - Ovim programom na{i sugra|ani su imali priliku da dobiju besplatnu obuku rada na ra~unarima u trajawu od 100 ~asova. Obuka iz informatike pokrenuta je polovinom avgusta, a zavr{ila je polovinom decembra. Odvijala se u prostorijama mjesne zajednice Rosuqe. Ovaj projekat je pokrenut da bi se pomoglo pove}awu nivoa informati~ke pismenosti. BiH se nalazi na predzadwem mjestu u Evropi po ovom pitawu. Plan nam je da sa ovim projektom nastavimo i u sqede}oj godini sa novim ciklusima predavawa iz oblasti informatike i sa ve}im brojem polaznika - kazali su Centru. A. P

FOTO: GLAS SRPSKE

PLATA pomo}nica od 200 do 500 KM

~u ju za go spo |e ko je su ve} osnovale sopstveni dom i znaju kada porodici, u koju su do{le, tre ba pru `i ti mir i pa`wu - rekla je Simovi}eva. Porodice ~esto prilikom razgovora sa kandidatkiwama tra`e da se vodi ra~una o tome da se ne komentari{e ono {to se u ku}i razgovara i da to ne iznose van doma}instva. - De{avalo se da ku}ne pomo}nice izvan ku}e pri~aju o nekim privatnim stvarima porodice za koju su radili ali su se takve stvari brzo sankcionisale. Nepo{tovawem nekih dogovora, na primjer, gdje se stvari u ku}i mogu ostaviti ili nekih drugih sitnica vrlo lako mo`e do}i do nesporazuma izme|u radnika i gazde - kazala je Simovi}eva. Jo{ je dodala da do sada nisu zabiqe`ili ozbiqnije prestupe poput kra|e ili nekih dru gih kri mi nal nih radwi.

- Na na{oj listi nalazi se 30 ku}nih pomo}nica koje su u potpunosti spremne za izvr{avawe svih vrsta ku}nih poslova, ~uvawa djece... Problem je {to ve}ina mladih djevojaka i `ena koje su godinama na tr`i{tu rada smatraju da je sramota i ispod ~asti raditi ovakve poslove kazala Simovi}eva - Cijena usluga ku}ne pomo}nice zavisi, izme|u ostalog, od vre me na ko je se pro ve de u ku }i, jer ima mo klijente koji tra`e da se posao obavqa na nekoliko ~asova. S druge strane, ima i onih koji tra`e prisustvo radnice i na osam ~asova te tako cijene variraju od 200 do 500 mara ka - po ja sni la je Simovi}eva. Po dje dna ko je va `an i izbor garderobe koju wihov radnik mo`e da nosi te se tako ne mo`e pojaviti "na poslu" u ~ipkanoj majici ili sli~no - istakla je Simovi}eva.

Diplome polaznicima kursa informatike

- Novu godinu }u do~ekati sa dru{tvom u ku}noj atmosferi. Ne odlazimo u kafi}e, jer nam je kod ku}e qep{e a i jeftinije. Ve} dugo godina na ovaj na~in proslavqam najlu|u no}. Mislim da nije bitno gdje }e{ je do~ekati, va`no je dobro dru{tvo.

- Novu godinu ve} deset godina sa prijateqima do~ekujem u jednom od bawalu~kih lokala. Po{to nam je taj kafi} blizu centra, vjerovatno }emo poslije pono}i iza}i i na Trg Krajine, kako bismo se veselili uz "Garavi sokak".

- Novu godinu }u do~ekati kod ku}e u krugu porodice. Uz dobro dru{tvo, najbli`u rodbinu i dobru ve~eru se najboqe provedem. Na ovaj na~in ve} du`e vrijeme proslavqam do~ek Nove godine i smatram da je to najqep{i na~in da se proslavi Nova godina.
FOTO: A. POPOVI]

PA@WA
Za~epqen kanal za otpadne vode
Prilikom redovne kontrole Komunalna policija je u ulici Nenada Kosti}a utvrdila za~epqen kanal za odvo|ewe otpadnih voda koje su prijetile da se izliju na saobra}ajnicu. O tome je obavije{teno nadle`no odjeqewe koje je preduzelo mjere da se rije{i problem - saop{teno je iz Komunalne policije. J. B.

20 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Kultura
Me|unarodni filmski i muzi~ki festival

Trejsi [evalije

Vilijem Pol Jang

IZUZETNA STVOREWA
FOTO: ARHIV

KOLIBA

Kraj januara rezervisan za "Kustendorf"
MOKRA GORA - Peti Me|unarodni filmski i mu zi ~ki fes ti val "Kus ten dorf" bi }e odr`an od 17. do 23. janu ara 2012. go di ne u Drven gra du, na Mo kroj Go ri, u or ga ni za ci ji produkcijske ku}e "Rasta International" Emira Kusturice i pod pokroviteqstvom Ministarstva kulture Srbije, javile su agencije. U takmi~arskom programu u~estvova}e kratkometra`ni filmovi dvadeset mladih autora. Radionice }e dr`ati poznati rediteqi Kim Ki-duk iz Ju`ne Koreje i Nuri Bilge \ejlan iz Turske. Prijavqeno je vi{e od dvjesta filmova mladih autora i studenata filmskih {kola iz ~etrdesetak zemaqa iz cijelog svijeta, a odabrana ostvarewa takmi~i}e se za Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje. Ocjewiva}e ih me|unarodni `iri - iranska glumica Lejla Hatami, francuski producent Pjer Edelman i srpski glumac i producent Zoran Cvijanovi}.

Timoti Xon Bajford

Zanimqiva antologija engleskog slaviste Xefrija Loka

Festival savremene video-umjetnosti

"Videomedeja" prikazala 40 video-radova
NOVI SAD - Na Me|unarodnom fes ti va lu sa vre me ne video-umjetnosti "Videomedeja", koji je otvoren u petak uve~e u Novom Sadu, u okviru tri festivalska dana prikazano je 40 video-radova i 13 medijskih instalacija, javile su agencije. Direktor festivala Ivana Srem~evi} rekla je da su na tom festivalu predstavqeni video-umjetnici iz 30 zemaqa svijeta. Ona je objasnila da se festival fokusirao na umjetni~ke projekte koji kombinuju sliku i zvuk, naprednu komunikaciju i objekte od video-radova, dokumentarnih i krat kih fil mskih for mi, digitalnih animacija, medijskih instalacija, interaktivnih i ro bo ti zo va nih objekata, `ivih audiovizuelnih nastupa, elektronske muzike. Festival "Videomedeja" je neprofitna manifestacija, a uvr{}en je u manifestacije od posebnog zna~aja za Novi Sad i Srbiju.

"@enidba Du{anova" na engleskom jeziku
Xefri Lok izabrao pesme otpora, od prvog juna{tva do pesme o smrti Marka Kraqevi}a. Osetio je ono {to }e englesku publiku da interesuje. To oslu{kivawe je na~in kako da na{e velikane predstavimo svetu, rekao Maticki
PRIREDILA: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com

Opera i teatar "Madlenijanum"

Vrhunski igra~i pred publikom

BEOGRAD - Istaknuti en gles ki sla vis ta Ye fri Lok sastavio je dvojezi~nu antologiju srpskih epskih narodnih pjesama, koje je sam odabrao i preveo, a kwiga je iza{la u izdawu izdava~ke ku}e "Tanesi". Antologija po~iwe stihovima pjesme "@enidba Du{ano va", ko ju je pu bli ci na engleskom jeziku ~itao istaknu ti bri tan ski re `i ser, scenarista i glumac Timoti Yon Bajford, koji je ve}i dio svog radnog vijeka proveo u Srbiji. Nedavno objavqena srpsko-engleska antologija izabra nih ju na ~kih pje sa ma ~i ta oci ma {i rom svi je ta omogu}i}e da se upoznaju sa onim dijelom srpske narodne kwi`evnosti koju svjetski poznavaoci smatraju pravim bogatstvom.

U kwizi se na la ze tri pjesme o Kosovskom boju ("Car La zar i Ca ri ca Mi li ca", "Kosovka djevojka", "Stefan Mu si}"), osam pje sa ma o Kraqevi}u Marku ("Mar ko Kraqevi} i Musa Keseyija", "Orawe Marka Kraqevi}a"…), pet o hajducima ("Stari Vujadin"…). Ne obi ~an je i za divquju}i prevod "Banovi} Strahiwe".

SRPSKA kwi`evnost u Evropi
Miodrag Maticki, iz Vukove zadu`bine, ka`e da ovo

djelo podsje}a na to kako je Vuk Karayi}, preko narodnih pje sa ma, u svi jet i Evro pu uveo srpsku kwi`evnost. - Yefri Lok je izabrao pesme otpora, od prvog juna{tva do pesme o smrti Marka

Detaqi
Dvojezi~na antologija srpskih epskih narodnih pjesama donosi 21 pjesmu prevedenu na engleski jezik. Pjesme je prevodilac, istaknuti engleski slavista Xefri Lok, podijelio u sedam ciklusa. Kwiga po~iwe pjesmom "@enidba cara Du{ana", a zavr{ava se pjesmom "Po~etak bune protiv dahija".

Kraqevi }a. Ose tio je ono {to }e englesku publiku da interesuje. To oslu{kivawe je na~in kako da na{e velikane predstavimo svetu - smatra Ma tic ki. Lok je di je lio mi{qewe stru~waka da srpska epska poezija bogatstvom tema, stilom i izra`ajno{}u za uzi ma svjet ski vrh u toj vrsti stvarala{tva. Kada ~italac po`eli da sazna vi{e o junacima pjesama, vla da ri ma i opi sa nim mjes ti ma, u dru gom di je lu kwige na }i }e obja{wewa ilustrovana reprodukcijama 50 slika \ure Jak{i}a, Paje Jovanovi}a, Uro{a Predi}a i drugih umjetnika. Ova antologija, time, pored kwi`evne vrijednosti, predstavqa i zna~ajan priru~nik o dugom periodu na{e istorije koji se, mjeren epskom poezijom, pro te `e od "@enidbe Du{anove" do "Po~etka bune protiv dahija".

Nova kwiga i film za qubiteqe [erloka Holmsa
BEO GRAD - Wujor {ka ple sna kom pa ni ja po zna ta po vrhunskim igra~ima i koreografima nastupi}e 2. aprila 2012. godine u "Madlenijanumu", javio je Mondo. Plesnu kompaniju osnovala je 2003. godine Nensi Lori. "Sidar lejk" izdvojio se odmah po izuzetno talentovanim igra~ima i po vje{tini sticawa konkurentnog repertoara ko ji po tpi su ju ne ki od na jpo zna ti jih ko reo gra fa da na{wice. Pod umjetni~kim vo|stvom Benoi-Svana Pufera, trupa nudi {iroki spektar ameri~ke i me|unarodne plesne produkci je, ukqu~u ju }i dje la Ale ksan de ra Ekma na, Ho fe {a [ehtera, Kristal Pajt, \akopa Godanija, Stajn Selis, An`elina Preqoka`a, Ohada Naharina, Didi Veldman, Yoa Stromgrena, Luke Ve|etija i Sidija Larbija [erkauija, imena koja se ubrajaju u najve}e savremene koreografe.

Avanture najpoznatijeg detektiva
BEO GRAD - Qubi teqi [erloka Holmsa ovih dana mo gu za do voqno da trqaju ru ke - u bi os ko pe do la zi film "[erlok Holms: Igra sjen ki", a iz da va ~ka ku }a "Por ta li bris" obja vi la je novu avanturu ~uvenog detektiva - "Ku}u svile" iz pera Entonija Horovica, javio je Tanjug. Zanimqivo je da i film i kwiga nude druga~iji po-

DRUGA^IJI pogled filma i kwige na Votsona
gled na Hol mso vog vjer nog prijateqa, doktora Votsona. U fil mu je Vot son (ko jeg glumi Yud Lou) energi~ni biv{i vojnik i dostojan saputnik uzbudqivog Holmsa, ko jeg igra Ro bert Da uni Yunior. U kwizi, osamdeset godina poslije smrti Artu-

ra Konana Dojla, britanski pisac Entoni Horovic ispri~ao je pri~u o Holmsu iz Votsonove vizure. Holms je mrtav, a Votson, star i sam poslije dva braka, troje djece, sedmoro unu~adi i uspje{ne medicinske kari je re, pri sje }a se je dne wihove rane avanture, slu~aja to li ko mis te rio znog i {okantnog da je svoje biqe{ke o tom slu~aju zakqu~ao

na 100 godina u sef. Trgovac umjetni~kim djelima Edmund Karsters moli Holmsa i Votsona za pomo}. Wega progawa kriminalac koji ga prati jo{ iz Amerike. Ubrzo potom doga|a se i ubistvo, a slavni dvojac biva uvu ~en sve dubqe u me|unarodnu za vje ru, s ciqem da pove`e podzemni svijet Bostona i maglovite ulice Londona.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 21

Izlo`ba u ogledalu Katarine Ivanovi}
BEOGRAD - Izlo`ba "Slika u ogledalu - Katarina Ivanovi}", posve}ena jednoj od najzna~ajnijih heroina srpskog stvarala{tva, bi}e otvorena 20. decembra u atrijumu Narodnog muzeja u Beogradu, javile su agencije. Autor izlo`be je kustos Narodnog muzeja Petar Petrovi}, a izlo`bu }e otvoriti ministar kulture Predrag Markovi}. Ovom izlo`bom Narodni muzej }e obiqe`iti 200. godi{wicu od ro|ewa prve srpske slikarke i ~lanice Srpskog u~enog dru{tva, dana{we Srpske akademije nauka i umetnosti, i podsjetiti javnost na weno stvarala{tvo i `ivotni put.

Premijera u Narodnom pozori{tu Republike Srpske

Vijesti
Beograd

[opalovi}i na granici pozori{ta i realnosti
Simovi} je napravio poemu o tragediji naroda, o pre`ivqavawu, te poemu o tome da posredstvom pozori{ta mo`emo da saznamo ne{to vi{e o `ivotu, rekao Lazi}
PI[E: MIRNA PIJETLOVI] mirnap@glassrpske.com FOTO: A. ^AVI]

Prepiska Andri}a i Petrovi}a
BEO GRAD - Izlo `ba "Izme|u redova", koju ~ine pisma Ive Andri}a upu}e na Veqku Pe tro vi }u, bi}e otvorena 20. decembra u Narodnoj biblioteci Srbi je, na ja vi la je biblioteka. Dio prepiske dva pisca ~ini pet pisama Ive An dri }a upu }e nih Veqku Petrovi}u u periodu od 1922. do 1954. godine. Pi sma su se gment ukupne zaostav{tine pisca Veqka Petrovi}a, akademika i vi{egodi{weg upravnika Narodnog muzeja u Beogradu.

BAWALUKA - Predstava "Putuju}e pozori{te [opa lo vi}", po tek stu Qubo mi ra Si mo vi }a, a u re`iji Vladimira Lazi}a, odigrana je premijerno u subotu uve~e na velikoj sceni Narodnog pozori{ta Republike Srpske. Gluma~ki ansambl u sastavu: \or|e Markovi}, Qiqana ^eki}, Aleksandra ]osi}, Zlatan Vidovi}, @eqko Stjepanovi}, Nata{a Ivan~evi}, Miqka Br|anin-Babi}, Vedrana Ma~kovi}-Zubovi}, Koviqka [ip ka, Bran ko Jankovi}, Rajko Mar~eta, Dragoslav Medojevi}, Nata{a Peri}, Jovana \ori}, Belinda Bo`i~kovi} i Neda [egrt, do~arali su tako jedan od najzna~ajnijih Simovi}evih teksto va, ali i dram ske literature uop{te. Upe~atqivu scenografiju uradila je Dragana Purkovi}Macan, a kostime Ivana Jovano vi}. Kroz pred sta vu se provla~e i zanimqivi songovi koje su pjevali Ana Simani}, Sofija Anti}, Jelena Ba{i}, Sla|ana Zrni} i \ur|a Vuka{inovi}. Kako je istakao rediteq

Los An|eles

Krejg ponovo Bond
Scena iz predstave "Putuju}e pozori{te [opalovi}"

Vladimir Lazi}, nimalo ne mo `e bi ti ne za do voqan igrom glumaca i svim tehni~kim detaqima koji su izuzetno ura|eni. - Publika je pratila predstavu vrlo korektno, reagovali su na mestima na kojima smo i mislili da }e reagovati. Ja sam od onih rediteqa koji uvek tra`i vi{e i boqe, pa se tako nadam da }e i ova predstava svakim igrawem bi-

ti sve boqa - rekao je Lazi}. On je istakao da je to tekst koji ima izuzetno tematsko idejno jezgro, lirsku dimenziju, s obzirom na to da ga je pisao izuzetan pjesnik. - Simovi} je napravio poemu o tragediji naroda, o pre`ivqavawu, te poemu o tome da posredstvom pozori{ta mo`emo da saznamo ne{to vi{e o `ivotu - rekao je Lazi}. Prema rije~ima glumice Miqke Br|anin-Babi}, rije~

je o izuzetnom tekstu i ne postoji glumac koji ne bi volio da ga igra.

ZNA^AJAN tekst dramske literature
- Tekst se bavi pitawem gdje po~iwe pozori{te, a gdje stvarnost i da li uop{te postoji granica izme|u realnosti i pozori{ta. U ulozi sam udo vi ce Sim ke ko ja pred -

PODVIG
Lazi} smatra da je zajedno sa cjelokupnim ansamblom uspio da napravi podvig i otvori jo{ neka pitawa u ovom tekstu, s jedne strane o surovosti qudi u ratu, animalnoj `eqi za pre`ivqavawem, a s druge strane tekst ~ini neka magi~na privla~nost i senzualnost mu{ko-`enskih osje}awa, te na kraju da i komedija i tragedija mogu da budu sastavni dio svakodnevnog `ivota.

stavqa realnost u ovoj predstavi, a kakvu, ostaje na publici da pro ci je ni - re kla je Br|anin-Babi}. U predstavi "Putuju}e pozori{te [opalovi}" prvi put su zaigrali i talentovani studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Bawaluci, koji su, prema Lazi}evim rije~ima, pokazali veliki trud i zalagawe. - Jako sam sre}na {to sam dobila {ansu da zaigram na daskama nacionalnog teatra u profesionalnoj predstavi, a za mene nema malih i velikih uloga, ve} malih i velikih glumaca. Naro~ito me raduje {to igram upravo u predstavi "Putuju}e pozori{te [opalovi}", jer mi je to je dan od omiqenijih dramskih tekstova - rekla je studentkiwa ~etvrte go di ne Aka de mi je u Bawaluci Nata{a Peri}.

LOS AN\ELES - Producent filmova o Yejmsu Bondu, Majkl Yi Vilson, otkrio je da je Danijelu Krejgu ponu|eno "nekoliko mi li ona do la ra" da pris ta ne da sni mi jo{ pet fil mo va, ja vi le su agencije. Ukoliko pristane, Krejg }e biti "najdugovje~niji tajni agent" - Royer Mur je snimio sedam filmova o Bondu, a [on Koneri {est.

Vendi Vajt

Povrije|ena tokom predstave
WUJORK - Mecosopran Vendi Vajt pala je u subotu sa platforme visoke oko dva i po metra tokom izvo |ewa ope re [ar la Gunoa "Faust" u Metropoliten operi u Wujorku, javile su agencije. Odmah je odvedena u bolnicu, a Metropoliten opera je saop{tila da je pjeva~ica u stabilnom stawu. Vajtova je igrala ulogu Marte u predstavi.

Kolar~eva zadu`bina u Beogradu

Arheolo{ko nalazi{te kod Ni{a

Odr`ano takmi~ewe Lokalitet Bara iz gvozdenog doba ni u{}a "Nagrada Gvarnerijusa" laNI[~keUrebliziNi{avu, Je{ni ke u na
BEO GRAD - U pre pu noj dvorani Kolar~eve zadu`bine proteklog vikenda odr`ano je fi na le ta kmi ~ewa mladih talenata iz Srbije "Nagrada Gvarnerijusa", na kojem je publika odabrala pobjednike, javio je Tanjug. Prema glasovima publike, po bje dni ci ta kmi ~ewa su ~la no vi an sam bla "Ta uru num", koji ~ine u~enici Guda ~kog od se ka Mu zi ~ke {kole "Kosta Manojlovi}" iz Zemuna. Druga nagrada pripala je klavirskom duu Vesna Zelenovi} i Katarina Jovanovi}, studentkiwama ~etvrte godine Fakulteta muzi~ke umetnos ti u Beo gra du, dok je tre }e pla si ra na vi oli nis tkiwa Una Stani}, studentkiwa Uni ver zi te ta za muziku i umjetnost u Gracu. Pobjednicima takmi~ewa Cen tar le pih ume tnos ti "Gvarnerijus" u 2012. godini organizova}e koncertnu turneju u gradovima Srbije, uz promotivne aktivnosti koje }e pratiti ove nastupe. lokalitetu Bara, otkriveno je praistorijsko naseqe iz starijeg i mla|eg gvozdenog doba, kao i ostaci iz anti~kog perioda (od 1000 godina prije na{e ere do II-III vijeka na{e ere), izjavila je Tanjugu rukovodilac istra`ivawa iz Republi~kog zavoda za za{titu spomenika mr Maja \or|evi}. - Na lokalitetu Bara iskopa vawa i is tra `i vawa su obavqena prvi put i definitivno su zavr{ena, jer }e se na tom prav cu gra di ti

Pariz

Francuskom Drakuli orden
PARIZ - Britanski glumac Kris to fer Li, po znatiji kao Drakula, lik koji je vi{e od deset puta tuma~io na filmu, odlikovan je francuskim Orde nom za umje tnost i kwi`evnost, javio je Tanjug. Kristofer Li je bio sjajan u ulozi negativca kao {to je Drakula.

autoput prema srpsko-bugarskoj granici - rekla je \or|evi}eva. Istra`en je teren povr{ine od oko tri hektara, kroz du ga ~ke is ko pe ili otva rawem {irokih sondi radi utvr|ivawa prostirawa zi-

dova prona|enih objekata. Iz perioda gvozdenog doba otkriveno je nekoliko objekata, osnove ku}a za stanovawe i otpadne jame u koje je bacan materijal koji vi{e nije bio potreban tada{wim stanovnicima tog naseqa.

22 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Feqton
FOTO: ARHIVA

UBISTVO BIV[E JUGOSLAVIJE (Istina o Milo{evi}u)

(3)

Nije bilo muslimana gdje je stizao Vatikan
ZEJNIL MA[I]

Kako to da je od tri dijela makedonskog etni~kog prostora koji su Bukure{tanskim mirom, zakqu~enim 10. avgusta 1913. godine, podijeqeni izme|u Srbije, Gr~ke i Bugarske, jedino na dijelu koji je u{ao u sastav Srbije o~uvan nacionalni identitet Makedonaca Nema muslimana na prostorima na kojima je nekoliko vijekova bila turska vlast i na kojima je stanovni{tvo (zate~eno) bilo pod vjerskom jurisdikcijom Vatikana, ukqu~uju}i i prostore na kojima je stanovni{tvo kao i Srbi slovenskog porijekla

Bez pune istine o Milo{evi}u i wegovim postupcima kao komunisti~kog vo|e, partijskog vo|e i dr`avnika u postkomunisti~kom periodu, nije mogu}e sti}i do istine o poreklu jugoslovenske katastrofe i svih nevoqa koje su sna{le Srbiju i srpski narod, {to je i razlog da u najkra}em bude predstavqena u posebnom i prvom poglavqu. Mi lo {e vi }e vu po li ti ~ku ka ri je ru i wegov uspon do nacionalnog vo|e vezuju za onaj ~uveni nastup u Kosovu poqu i wegovu poruku kosovskim Srbima da niko ne sme da ih bije, me|utim, jedan drugi i raniji doga|aj je presudno uticao na wegov muweviti uspon u partijskoj hijerarhiji.

Koga Srbi ugwetavaju?
Re~ je o jednoj sednici CK SKJ na kojoj je on u svojstvu jo{ uvek lokalnog partijskog lidera (sekretara beogradskih komunista) pokrenuo pitawe nametnute hipoteke srpskom na ro du da je sklon he ge mo ni ji i ugwetavawu drugih. Prema slobodnoj interpretaciji wegovo pitawe i konstatacija su glasili: "Dokle }e srpski narod da nosi hipoteku da ugwetava druge, koga to on ugwetava, to vi {e ne }e mo }i ta ko". To wego vo istupawe je imalo {irok odjek u srpskoj i jugoslovenskoj javnosti, jer je on bio prvi politi~ar iz srpskog nacionalnog korpusa u poratnom periodu koji je to pitawe pokrenuo i bio je duboko u pravu, ali na`alost on nije insistirao da se to pitawe u partijskom vrhu do kraja raspravi i usvoji odgovaraju}i dokument.

On se zadovoqio time {to je to wegovo istupawe u srpskoj javnosti nai{lo na pozitivan odjek i otvorilo put ka partijskom vrhu. Da bi se to pitawe do kraja raspravilo on je trebao postaviti jo{ nekoliko pitawa sa primerima koji ru{e tezu o sklonosti srpskog naroda hegemoniji i ugwetavawu drugih, kao na primer: - Kako to da je od tri dela makedonskog etni~kog prostora koji su Bukure{tanskim mirom zakqu~enim 10. avgusta 1913. godine podeqeni izme|u Srbije, Gr~ke i Bugarske, je di no na de lu ko ji je u{ao u sas tav Kraqevine Srbije o~uvan nacionalni identitet Makedonaca koji su `ive}i u zajedni~koj dr`a vi sa Srbi ma ste kli i dr`avotvorno iskustvo za konstituisawe vlastite dr`ave? - Kako to da je srpski narod jedan od retkih iz ~ijeg korpusa su nastajali drugi narodi, dok su na drugoj strani neki veliki evropski narodi "usisavali" etni~ke grupe oko sebe koje ba{ i nisu sa wima imale velike duhovne i kulturne sli~nosti? - Kako to da nijedna etni~ka grupa koja se u dugom periodu na{la u zajednici sa srpskom ve}inom nije asimilirana, sve su do`ivele duhovni i kulturni razvoj?

Milo{evi} veoma brzo stigao do ~elne partijske funkcije u SK Srbije. Slovena~ke i hrvatske komunisti~ke elite su brzo alarmirale i me|unarodnu javnost na zapadu, {to im nije bilo te{ko s obzirom da su tamo Srbija i srpski narod ve} bili satanizovani preko slovena~kih i hrvatski diplomatski krugova koji su u spoqnoj politici i me|unarodnim odnosima biv{e SFRJ vodili glavnu re~.

Osma sjednica CK SK Srbije
Slovena~kim i hrvatskim komunistima su se u kampawi protiv Milo{evi}a i onih koji su ga podr`avali pridru`io nemali broj srpskih komunista, pre svega onih anacionalnih koji su zastupali Kardeqevu tezu o odumirawu dr`ave i nacije, misle}i naravno na onu najbrojniju. Wima je bilo va`no da zauzimaju visoke polo`aje u dr`avnim i partijskim organima, iako nisu odlu~ivali i presudno uticali na dono{ewe strate{kih dr`avnih odluka. Pisac ovog feqtona zna za dva slu~aja u kojima su srpski kadrovi vodili glavnu re~ u kreirawu i sprovo|ewu sistemskih re{ewa na nivou zemqe, od kojih je jedan Nikola Miqani} koji je sa Borisom Krajgerom vodio glavnu re~ u kreirawu i sprovo|ewu privredne reforme 1965. godine, ali nijedan nije do~ekao kraj reforme, Krajger je poginuo, a Miqani} umro. Drugi slu~aj se odnosi na dr Srebri}a koji je u vladi Milke Planinc vodio glavnu re~ u kreirawu deviznog i spoqnotrgovinskog sistema ~ija je primena nekoliko godina stvorila povoqan ambijent za primenu programa Ante Markovi}a. Povodom pogor{awa stawa na Kosovu i Metohiji u rukovodstvu Srbije je do{lo do polarizacije oko metoda i na~ina re{avawa krize, ta~nije, do neslagawa je do{lo izme|u dr`avnog rukovodstva na ~elu sa Ivanom Stamboli}em i partijskog na ~elu sa Slobodanom Milo{evi}em. Rasplet je usledio na ~uvenoj Osmoj sednici CK SK Srbije na kojoj je Milo{evi}eva strana dobila ve}insku podr{ku. Tu sednicu mnogi kriti~ari smatraju istorijskim doga|ajem kojim je utrt put onome {to }e se dogoditi tri godine kasnije. (Nastavi}e se)

UZBUNA ZBOG NAVODNE velikosrpske ekspanzije pravdana dolaskom Milo{evi}a na ~elo SK
- Kako to da nema muslimana na prostorima na kojima je nekoliko vekova bila turska vlast i na ko ji ma je sta no vni{ tvo (zate~eno) bilo pod verskom jurisdikcijom Vatikana, ukqu~uju}i i prostore na kojima je stanovni{tvo kao i Srbi slovenskog porekla? Zloupotrebqena je ~iwenica da on pokrenuto pitawe nije doveo do kraja na napred opisani na~in u nekim politi~kim krugovima drugih jugoslovenskih republika, pre svega slovena~kim i hrvatskim dat je znak za uzbunu, sa porukom da wihovim narodima preti opasnost od navodne velikosrpske ekspanzije. Ta uzbuna je pravdana ~iwenicom da je

Falsifikati
Sporna su sva tuma~ewa proteklih doga|aja na jugoslovenskom prostoru. Sporne su i verzije nastanka jugoslovenske katastrofe koje su utemeqene na Badinterovom nalazu. Badinterov nalaz o raspadu dr`ave nema ni istorijsko ni pravno pokri}e. Ta tuma~ewa nametnuli su hrvatski i slovena~ki komunisti. O na{oj sudbini odlu~uje se u Berlinu i Parizu.

19. decembar 1906. godine

19. decembar 1984. godine

19. decembar 1991. godine

Ro|en Leonid Bre`wev
1906 - Ro|en je ruski dr`avnik Leonid Ili~ Bre`wev, predsjednik Prezidijuma Vrhovnog sovjeta SSSR-a 1960. godine, a poslije smjewivawa Nikite Hru{~ova 1964. godine, generalni sekretar Komunisti~ke partije SSSR i glavni protagonist sovjetske unutra{we i spoqne politike sve do smrti 1982. godine. Tokom bitke za Staqingrad Bre`wev je postavqen na poziciju zamjenika komandanta politi~kog odjeqewa Zakavkaskog fronta, gdje }e ostati sve do prekomande u Ukrajinski front.

Hongkong pod upravom Kine
1984 - Britanski i kineski premijeri Margaret Ta~er i \ao Cijang potpisali su u Pekingu sporazum prema kojem Hongkong od 1. jula 1997. godine, poslije 99 godina britanske uprave, prelazi pod suverenitet Kine. Hongkong je smje{ten na ju`noj obali Kine i okru`en deltom Biserne rijeke i Ju`nim kineskim morem, poznat je po svojoj neboderskoj arhitekturi i velikoj prirodnoj luci. S povr{inom od 1.104 km2 i sedam miliona stanovnika, jedno je od najgu{}e naseqenih podru~ja na svijetu. Stanovni{tvo Hongkonga 95 odsto je etni~ki kinesko.

Knin glavni grad RSK-a
1991 - Republika Srpska Krajina proglasila je Knin za glavni grad, a Milan Babi}, dotada{wi predsjednik vlade, preuzeo je funkciju predsjednika Republike. Time su ujediwene dvije teritorijalno nepovezane jedinice u Hrvatskoj pod kontrolom Srba - Krajina i Srpska oblast Slavonija, Barawa i Zapadni Srem. Republika Srpska Krajina je prestala da postoji u avgustu 1995. godine, kada su hrvatske snage zauzele te teritorije, a oko 250.000 Srba protjerano je i izbjeglo u BiH i Srbiju. Tada su pri~iweni masovni zlo~ini nad Srbima.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 23

24 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Razbibriga
Od tra~a do istine

Vratio se Mujo iz Wema~ke i donio mobilni telefon. Pita ga Fata {ta mu je to, a on ka`e : - Nema{ ti pojma, to tamo svi imaju. Nego nalij ti meni tople vode u kadu da se okupam.

Legne on u kadu i uzme mobilni (vodootporni) pa nazove Fatu: - Alo! Do|i, operi mi le|a. - Ma ne mogu sad, do{ao mi onaj moj kow iz Wema~ke...

Zorica Markovi} na udaru lopova
Folk pjeva~ica Zorica Markovi} se na{la na udaru lopova, koji su provalili u wen dom i odnijeli brojne dragocjenosti! Da stvar bude gora, u trenutku pqa~ke Markovi}eva je bila u svojoj ku}i, ali nije imala pojma da su u blizini nepozvani gosti s lo{im namjerama! Lopovi su u{li u jedan dio pjeva~icinog doma i iznijeli vrijedne stvari. Zorica se za to vrijeme nalazila u drugom dijelu i nije primijetila da se ne{to de{ava! - Pre nekoliko dana su mi obili ku}u. Sve se odigralo izme|u 15 i 17.30. Ja sam se nalazila u jednom delu ku}e dok su oni uzimali stvari iz drugog dela. U jednom trenutku sam i iza{la, ali nisam primetila da se ne{to de{ava, jer, velim zakqu~ano je, ko }e u}i. Sre}a da ih nisam ~ula, ina~e bi bilo mrtvih! Ili bi oni bili mrtvi i ja u zatvoru, ili obrnuto. Izneli su sve {to su mogli. Opeqe{ili su me po{teno - kazala je Zorica i dodala da ne `eli da navodi vrijednost ukradenih stvari, jer bi ispalo da se hvali tim {ta i koliko posjeduje. - Sve sam prijavila policiji, oni su uzeli otiske prstiju i sve ispitali. Na tragu sam da saznam ko mi je obio ku}u - ka`e pjeva~ica.

Osim raznih slastica, odojka, francuske salate i ostalih prigodnih specijaliteta, i {aran zaslu`uje svoje mjesto u predstoje}im danima (i no}ima). A kako ga pripremiti, pro~itajte u receptu koji vam ovom prilikom predla`emo. Priprema ovog jela traje oko 70 minuta.

[aran iz rerne s gqivama

Sudoku
U prazna poqa rasporedite brojeve od 1 do 9 ali tako da u svakom redu i koloni budu razli~iti brojevi, a isto tako i unutar svakog kvadrata 3h3.

РЈЕШЕЊЕ: В, К, ТРЕСКАВИЦА, МА, ПОЕЗИЈА, ВЕНСАН, НС, Л, АА, ТАРА, НАТРИЈУМ, МАРИН, О, Ц, БАКАР, ЈА, ВРТИЋ, АЈ, ПАС, ЈА, ЈАПАН, М, КЕНГУР, РАТА, К, М, ПЕТАР, ОМИ, КОС, МА, САТУРН, МАК, ЛС, РЕОНИ, А, АКТ, ОРЕГОН, СВЕТИ НИКОЛА,

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 25

Kad je Perica stigao ku}i iz {kole: - Kako si se osje}ao na posqedwem ~asu u {koli - pita majka Pe-

ricu. - Kao general! Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice odgovori mali{an.

^ovjek vrlo nesre}an u braku vra}a se ku}i potpuno pijan. - Dakle, ja zbiqa nemam sre}e - jada se on `eni zapetqavaju}i jezikom.

- Kako to da nema{ sre}e - pita ga `ena? - Cijelu ve~e sam pio da te zaboravim, a sada te vidim duplo!

Sastojci
(za 8 osoba) 2 kg 450 g 400 g 1 svje`eg {arana mje{avine gqiva tjestenine (krpice) ka{i~ica mrvqenog korijandera ka{i~ica mqevene crvene paprike MEGGLE maslaca s bijelim lukom glavica luka bijelog vina MEGGLE vrhwa za kuvawe sjeckani per{un uqe so, biber

Priprema
1. [arana o~istite i s le|ne strane zare`ite na odreske debqine dva centimetra, ali paze}i da ipak ostanu povezani na trbu{noj strani, te ga premjestite na pleh za pe~ewe, prekriven papirom za pe~ewe. 2. U zdjelicu ulijte 200 ml uqa, dodajte mrvqeni korijander, mqevenu crvenu papriku, biber i so, te pjewa~om izmije{ajte sastojke. Dobijenom mje{avinom prelijte {arana i stavite ga pe}i u rernu zagrijanu na 180 stepeni 45 minuta. 3. Poslije tridesetak minuta u lonac s vrelom i posoqenom vodom stavite tjesteninu i kuvajte je po uputstvima na pakovawu. Za to vrijeme crni luk nasjeckajte. 4. Zatim u tavi ugrijte MEGGLE maslac s bijelim lukom, dodajte sjeckani crni luk, posolite i pr`ite tri-~etiri minute. Potom dodajte mje{avinu gqiva i pr`ite na sredwe jakoj vatri dok ne ispari dio te~nosti. 5. Poslije tri-~etiri minute ulijte bijelo vino, promije{ajte i pri~ekajte da i vino ispari. Kuvanu tjesteninu ocijedite, dodajte u tavu s gqivama, ulijte MEGGLE vrhwe za kuvawe, dodajte sjeckani per{un, promije{ajte i kuvajte jo{ dvije-tri minute na laganoj vatri. Pe~enog {arana izvadite iz rerne, a tjesteninu premjestite na tawir za poslu`ivawe, pa preko we nare`ite {arana na komade.

HOROSKOP
Cijene u KM
{aran gqive tjestenina maslac luk vino pavlaka uqe so, biber 13 2,2 0,8 0,4 0,2 0,6 0,8 0,4 0,2

Ovan
(21.3 - 20.4)
U prvom planu je mno{tvo dru{tveno prihvatqivih osobina. Iskoristite organizatorski talenat, entuzijazam i `equ za velikim dostignu}ima pametno. Pitawe je koliko }e vas dugo dr`ati `eqa da budete na ~elu promjena. Po`eqan je razumniji pristup novcu.

Vaga
(23.9 - 22.10)
Zabrinuti ste za posao voqene osobe. Toliko strepite od toga da ona ne kiksa, jer je situacija dovedena do usijawa. Po{to ne poma`ete {tedwom, ve} partnera gurate u besparicu, problem postaje sve ve}i. Dok se me|usobno nadmudrujete, zdravqe trpi.

1

50 g 1 100 ml 150 ml

Bik
(21.4 - 20.5)

[korpija
(23.10 - 22.11)
Kriza u emotivnom `ivotu ~ini vas tu`nim. Ako se budete povla~ili i prikrivali muku, bi}e jo{ gore. Dru`ewe je idealan lijek ne samo za to da se boqe osje}ate ve} i da prevazi|ete privremeno haoti~no stawe. Od nekoga se morate razdvojiti.

CIJENA RU^KA

18,9

Mo`ete da birate: ili se okre}ete radu, ili u nadmudrivawu sa partnerom gubite dragoceno vrijeme i jo{ dragocjeniju energiju. Inventivnost uti~e na to da s lako}om ostvarujete poslovne rezultate, ali je svijest o propustima partnera tako|e jaka. Niste sigurni ko je u pravu.

Blizanci
(21.5 - 20.6)
Lo{e se organizujete, jer sebi zadajete previ{e obaveza. Rasplinutost na vi{e strana vodi u nervnu razdra`qivost, a ona u psihosomatske bolesti. Planetarni aspekti vam savjetuju da dnevne aktivnosti smawite, te vi{e pa`we posvetite odmoru. ^uvajte se povreda.

Strijelac
(23.11 - 20.12)
Odli~an poslovni period se nastavqa. Sve vam ide od ruke, mada se savjetuje oprez, jer brzopletim pona{awem mo`ete biti upleteni u zakonske parnice i protivrje~nosti. ^iwenicu da ste u okru`ewu "najpametniji" ne koristite kao razlog za sva|u, ve} kao motiv za akciju.

Modirawe djece za praznike
Ima li i~eg sla|eg od mali{ana u prazni~noj garderobi? Ali, nemojte se previ{e nadati da }e prazni~no modirawe da bude lak zadatak
Sla ve, No va go di na, Bo `i}... puno go{ }ewa i proslava ~ini posebno vese lim i sve ~a nim ovaj i idu}i mjesec. Va{i najmiliji i najmla|i se posebno ra du ju go mi li po klo na i slatki{a koji su neizbje`ni pratilac svake svetkovine, a vi kona~no imate pri li ku da ih obu ~e te u sve~anu odje}u, koju ste ~uvali samo za ovakve prilike. Ima li i~eg sla|eg od ma li {a na u pra zni ~noj garderobi? Ali, nemojte se previ{e nadati da }e prazni~no modirawe da bude lak zadatak. Dok vi budete poku{avali da djetetu obu~ete sve {to ste zamislili, ono }e se vje ro va tno truditi da tu istu odje}u skine. Jer ba{ tada ono }e imati pametnija posla - da se igra! Evo nekih prakti~nih savjeta: Za po~etak, ne insistirajte na tome da mali{an iz gle da tip-top, jer je ta bitka unaprijed izgubqena. Budite zadovoqni ukoliko svi odjevni predmeti budu jo{ na djetetu kada budete stigli u goste. Ide al no bi bi lo da dijete obu~ete neposredno pred napu{tawe ku}e. Tako }e biti najvi{e {ansi da se haqini ca ne iz gu `va ili pantalone ne isflekaju.

Rak
(21.6 - 20.7)
Morate da se prilago|avate okolini, {to vas dovodi do nervne napetosti i nezadovoqstva. @elite da drugi po~nu sli~no da se pona{aju prema vama, da vas obraduju. Savjet dana je "u se i u svoje kquse" jer nemate na koga da se oslonite. Sami ste uticali na to.

Jarac
(21.12 - 19.1)
Neki planovi su se izjalovili, zbog ~ega ste pesimisti~ki raspolo`eni. Pa {ta! Bi}e jo{ razo~arawa. S wima se morate suo~avati, ali to nije razlog za pesimizam i nedostatak samopouzdawa. Nabacite osmijeh i gurajte daqe. [tedwa je neminovna.

PO@EQNO je uvijek ponijeti presvlaku za dijete
Uvijek sa sobom nosite i presvlaku. Tako }e va{e dijete du`e biti "kao novo", a vama se pru`a prilika da se po hva li te ka ko ono iz gle da u jo{ je dnoj prazni~noj toaleti.

Bilo bi surovo zahtijevati od djeteta da obustavi sva ku akti vnost ka ko bi {to du `e os ta lo ~is to i neizgu`vano - zato ne pretjerujte sa strogo}om. Uko li ko ima te be bu, znate da je nemogu}e da ona ostane ~ista i suva vi{e od dva sa ta, prven stve no zbog bquc kawa i ba lavqewa. Umjesto da sa sobom nosite punu torbu sa presvlakama, nabavite portikle - koje }e biti isto ta ko li je pe kao i sa ma odje}a, i u prazni~nom stilu, ta ko da }e va {a be ba uvijek biti u najboqem modnom izdawu. Ovakve porti kle mo `e te i sa mi da sa{ijete od raznih materijala, koje }ete da postavite nepropusnim slojem. Sa ~u vaj te ~ip ka ne haqini ce i kra va te sa mo za fotografisawe, a neka os ta tak da na ili ve ~e ri

va{i mali{ani provedu u gar de ro bi ko ja je prven stveno udobna. Uko li ko ima te ma log "pu zav ca", iz bje ga vaj te haqinice i duge sukwe za dje voj ~i ce, jer }e im se upli ta ti me |u no `i ce i praviti probleme. Ukoliko ba{ `elite da va{a princeza bude u punom sjaju, odabe ri te kom plet sa pantalonicama, ili veoma kratku sukwicu u kombinaciji sa helankama. Kako su ci pe li ce ono {to prvo nestane sa djeteta koje puzi, nemojte puno pa`we da poklawate odabiru sve~anih popkica. Ako ste roditeq pred{kolskog djeteta, izbjegavaj te du bo ke kra gne, preduge rukave, kravate i sve {to bi moglo da zavr{i u tawiru ispred djeteta i sa flekama koje }ete kasnije sa mukom da skidate.

Lav
(21.7 - 21.8)
U harmoniji ste sa samim sobom, {to dovodi i do dobre komunikacije sa okolinom. Ego je nahrawen, a `eqa da sre}ne trenutke dijelite sa nekim izra`ena. Nadajmo se da je pored vas voqena osoba, jer samo}u te{ko podnosite. Dobijate priznawe!

Vodolija
(20.1 - 18.2)
Nagla promjena raspolo`ewa je rezultat iznenadnog nastupawa slabosti pra}enog energetskim deficitom. ^uvajte se nezgoda i kriznih situacija na koje mo`ete da uti~ete. Treba biti svjestan da neke stvari mo`emo dr`ati pod kontrolom ako se potrudimo.

Djevica
(22.8 - 22.9)
Mislite da sve mo`ete, pa se tako i pona{ate. Dominantni ste u odnosu na okolinu, imate vi{ak energije, pa mislite da i drugi mogu da prate va{ tempo. Krajem dana shvatate da ste i vi pretjerali, da treba malo priko~iti i okrenuti se provodu.

Ribe
(19.2 - 20.3)
Qubavni jadi su obuzeli pripadnike ovog romanti~nog znaka. Idealizovali ste voqenu osobu, ali postupci koji dolaze s wene strane govore da ste malo pretjerali. To {to biste vi voqeli da se igra kako vi svirate predstavqa problem za sebe.

26 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

OSNOVNA MUZI^KA [KOLA ZVORNIK Broj: 01-523/11 Datum, 15.12.2011. Na osnovu ~lana 126, stav 2, ta~ka | i ~lana 127, stav 5 Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br. 74/08 i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Sl. glasnik RS" br. 104/11), [kolski odbor na sjednici odr`anoj 15.12.2011. godine donio je odluku o raspisivawu:

REPERTOAR NARODNOG POZORI[TA REPUBLIKE SRPSKE

K O N K U R SA
za izbor i imenovawe direktora {kole Za direktora mo`e biti imenovano lice koje ispuwava sqede}e uslove: 1. Da ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu, 2. Da ima najmawe pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticawa vi{e ili visoke stru~ne spreme, 3. Nije osu|ivan pravosudnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, 4. Ima predlo`en program rada i isti~e se u realizaciji ili organizaciji vaspitnoobrazovnog procesa u {koli. Kandidat koji konkuri{e za direktora {kole uz prijavu na konkurs prila`e sqede}a dokumenta: a) diplomu o zavr{enoj stru~noj spremi, b) va`e}u licencu za obrazovno-vaspitni rad, v) potvrdu kojom dokazuje da ima najmawe pet godina radnog iskustva u prosvjeti, g) qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, d) uvjerewe da nije osu|ivan pravosudnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvorom, |) uvjerewe da se ne vodi krivi~ni postupak, e) prijedlog programa rada direktora u narednom ~etverogodi{wem mandatu, `) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno Nastavni~kog vije}a {kole u kojoj je kandidat zaposlen, z) kratku biografiju sa podacima o kretawu u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu, i) izvod iz mati~ne kwige ro|enih, j) uvjerewe o dr`avqanstvu RS - BiH Direktor {kole se imenuje na period od 4 (~etiri) godine. Rok za podno{ewe prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavqivawa. Nepotpune i i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Prijave na konkurs dostaviti na adresu: Osnovna muzi~ka {kola, ul. Svetog Save 71/a Zvornik. Predsjednik [kolskog odbora Goran Dra`evi}

VELIKA SCENA

SUBOTA, 24.12.2011. u 20.00 ~asova "PUTUJU]E POZORI[TE [OPALOVI]" Qubomira Simovi}a, u re`iji Vladimira Lazi}a - Prva repriza

Prodaja ulaznica na Biletarnici Narodnog pozori{ta Republike Srpske, svakog radnog dana od 9 do 12 i od 17 do 20 ~asova. Informacije na telefon 314-006.

OP[TINA PRIJEDOR ADMINISTRATIVNA SLU@BA ODJEQEWE ZA PROSTORNO URE\EWE Odsjek za planirawe, urbanizam i dokumentaciju

JAVNI POZIV
Obavje{tava se javnost da je Skup{tina op{tine Prijedor na svojoj sjednici od 01.12.2011. godine donijela Odluku o pristupawu izradi regulacionog plana dijelova naseqa Dowa Puharska i Urije - I faza (Sekcija 1 i Sekcija 2) i II faza (Sekcija 3). Ova Odluka objavqena je u Slu`benom glasniku op{tine Prijedor br. 9/11. U toku su pripremne aktivnosti na izradi a`urne geodetske podloge obuhvata plana i prikupqawu prijedloga i sugestija za pojedina~na planska rje{ewa u sklopu obuhvata plana a u skladu sa ~l. 32. stav 2) i stav 3) Zakona o ure|ewu prostora i gra|ewu ("Sl. glasnik RS" br. 55/10). Obuhvati sekcije 1 i sekcije 2 ovog plana grafi~ki su prikazani na ortofotosnimku u prilogu ove obavijesti a isti }e biti izlo`eni na uvid u prostorijama administrativne slu`be op{tine Prijedor, Odjeqewe za prostorno ure|ewe (Oglasna tabla u holu na II spratu zgrade op{tine Prijedor) i prostorijama mjesnih zajednica Puharska i Prijedor II. Pozivaju se svi vlasnici nekretnina, korisnici prostora i u~esnici u wegovoj izgradwi i ure|ewu, organi uprave nadle`ni za vodoprivredu, {umarstvo, poqoprivredu, saobra}aj, energetiku, telekomunikacije, turizam, zdravstvo, {kolstvo, kulturu, za{titu `ivotne sredine, za{titu kulturno-istorijskih i prirodnih dobara, organi unutra{wih poslova da uzmu u~e{}a u definisawu programskih smernica dostavqawem pismenih prijedloga i sugestija za odre|ena planska rje{ewa na zemqi{tu ili objektima, odnosno objektu u wihovom vlasni{tvu. Pismeni prijedlozi i sugestije dostavqaju se putem protokola Odjeqewu za prostorno ure|ewe do 20.01.2012. god. Potrebne dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima mogu se dobiti u Odjeqewu za prostorno ure|ewe (kancelarije br. 53 i 49 II sprat zgrade op{tine Prijedor). Blagovremenim ukqu~ewem u proces planirawa stvarate pretpostavke za uspje{nu realizaciju va{ih investicionih namjera ali i pretpostavke za uspje{nu za{titu i rje{avawe potreba od javnog interesa na obuhva}enom podru~ju.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 27

"OD SADA I U TR@NOM CENTRU MERKATOR, BAWA LUKA" pored INTERSPORTA. Izvje{taj za 99. kolo LOTO 7/39
Datum izvla~ewa je 13.12.2011. godine

U 99. kolu, izvu~eni su sqede}i brojevi:

JOKER BROJ

U 99. KOLU IZVU^ENA JEDNA ŠESTICA U IZNOSU OD 7.864,68 KM, UPLA]ENA U BIJEQINI

Izvje{taj za 100. kolo LOTO 7/39
Datum izvla~ewa je 16.12.2011. godine

U 100. kolu, izvu~eni su sqede}i brojevi:

JOKER BROJ

FOND ZA LOTO "JOKER" OKO

490.000,00 KM
TV BINGO 01. KOLO
PRIVREMENI IZVJE[TAJ ZA 30. KOLO IGRANO 09.12.2011. POSTAJE KONA^AN. ROK ZA ISPLATU DOBITAKA 30. KOLA JE 17.02.2012.

FOND ZA SEDMICU U 101. KOLU OKO

2.100.000,00 KM
FOND ZA LOTO+ U 101. KOLU OKO

270.000,00 KM 108.000,00 KM

200.000,00 KM

28 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE
REPUBLIKA SRPSKA OSNOVNA [KOLA "MILO[ CRWANSKI" POTO^ANI 78435 PRWAVOR Broj : 842/11. Datum : 09.12.2011. Republic Agency for the Development of Small and Medium Enterprises (RARS) together with Regional Development Agency for Herzegovina (REDAH) is implementing the Program “PrilikaPlus – ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti” financed by Swiss agency for development and cooperation (SDC) and therefore is seeking for an eligible person in office in Banja Luka for the position of

OGLASI

Office and Administration Assistant
for a term assignment in duration of two (2) years with a possibility of an extension. Successful candidate will be responsible for all respective office and administration duties under supervision of Program Manager, more specifically to: ¹ Organize and monitor the use of logistics and facilities for program staff: office inventory, e-mail, vehicles, etc.; ¹ Plan and implement the financial administration of the Program, in coordination with Finance Manager taking into account legal framework and SDC requirements; ¹ Keep minutes of meetings and prepare reports as necessary for the team; ¹ Edit and translate documents when needed; ¹ Translate during meetings and workshops when needed; ¹ Do the filings for the team where appropriate; ¹ Assist in communication with Program’s stakeholders and external associates and maintain relevant documentation; ¹ Assist in organization of visits and events planned and implemented by the team; ¹ Act as a coordinating person for impersonal telephone calls and e-mails; ¹ Support the preparation of operational and financial reports; Besides general conditions defined by Law, successful candidate should have a minimum University Diploma and three years of relevant experience in similar jobs; Be fluent in written and spoken English (subject of a test during the interview); Have an excellent knowledge in using major MS office applications; Be willing to work and travel throughout Bosnia and Herzegovina; Posses good communication skills and ability to work within a team as well as independently and under pressure; Have a valid driving license and be willing to use its own vehicle with reimbursement of the expenses. Knowledge of German language, experience in working on specific internationally financed Projects as well as specific experience in financial management will be considered as advantage; Respective gross salary for the required position amounts to 1.711,00 KM Interested candidates should send their CV with a copy of a diploma, driving license and proof of relevant working experience in electronic form to office@prilikaplus.ba or by mail to Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Vuka Karadžića 4/7, 78.000 Banja Luka with a remark /Application for a position within “PrilikaPlus” Program/. All applications sent within seven (7) days after the date of publishing this advert will be considered. Only successful candidates will be contacted for an interview. No telephone inquiries will be available.

Na osnovu ~lana 127. stav 5. Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 74/08), ~lana 27. i ~lana 34. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovawu i vaspitawu ("Slu`beni glasnik RS" br. 104/11), kao i i ~lana 3. stav 2. Pravilnika o uslovima i na~inu izbora direktora {kole ("Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 112/09) [kolski odbor Osnovne {kole "Milo{ Crwanski" Poto~ani r a s p i s u j e

KONKURS
za izbor i imenovawe direktora {kole Za direktora {kole mo`e biti izabrano lice koje ispuwava sqede}e uslove: - ima zavr{en prvi ciklus odgovaraju}eg studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoku ili vi{u stru~nu spremu; - ima najmawe pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticawa vi{e ili visoke stru~ne spreme - nije osu|ivano pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora i da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak, - ima predlo`en program rada i isti~e se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u {koli, i - ima polo`en stru~ni ispit za obavqawe vaspitno-obrazovnog rada, Uz prijavu kandidati su du`ni podnijeti sqede}u dokumentaciju, i to : - ovjerenu fotokopiju diplome o zavr{enoj stru~noj spremi, - uvjerewe o polo`enom stru~nom ispitu za obavqawe vaspitno-obrazovnog rada; - potvrdu kojom dokazuje da ima najmawe pet godina radnog iskustva u struci u prosvjeti nakon sticawa vi{e ili visoke stru~ne spreme, - qekarsko uvjerewe o psihi~koj i fizi~koj sposobnosti za rad sa u~enicima, - uvjerewe da nije osu|ivan pravosna`nom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora; - uvjerewe da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak; - prijedlog programa rada direktora u narednom ~etverogodi{wem mandatu; - preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavni~kog vije}a {kole u kojoj je kandidat zaposlen kratku biografiju sa podacima o kretawu u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu i preporuku - ranijeg poslodavca. Direktor se imenuje na period od ~etiri godine. Rok za podno{ewe prijava je 15 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Glas Srpske". Prijave na konkurs sa neophodnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no u {kolu ili preporu~enom po{iqkom na adresu: Osnovna {kola "Milo{ Crwanski" Poto~ani bb, Poto~ani 78435, sa naznakom "ZA KONKURS"'. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatrawe. Svi kandidati }e pismenim putem biti obavije{teni o odluci o izboru direktora u roku od osam dana od dana dono{ewa iste. Predsjednik [kolskog odbora: Davor Vu~en

REPUBLIKA SRPSKA Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju Bawa Luka, Trg Republike Srpske 1 Na osnovu ~lana 35. i ~lana 80. Zakona o za{titi `ivotne sredine - Pre~i{}en tekst ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", br. 28/07, 41/08 i 29/10) i ~lana 2. Uredbe o postrojewima koja mogu biti izgra|ena i pu{tena u rad samo ukoliko imaju ekolo{ku dozvolu ("Slu`beni glasnik Republike Srpske", broj 7/08 i 21/10) Ministarstvo za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju obavje{tava zainteresovanu javnost

OSNOVNI SUD U BAWALUCI BROJ: 71 0 P 044201 10 P Dana, 16.12.2011. godine

O PODNO[EWU ZAHTJEVA ZA IZDAVAWE EKOLO[KE DOZVOLE
Za objekte na izvori{tu pitke vode "Grmi}" u Bijeqini. Ukupna godi{wa proizvodwa vode iznosi 9.000.000 m3 Podnosilac zahtjeva: A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bijeqina Dana 06.12.2011. godine podnosilac zahtjeva A.D. "VODOVOD I KANALIZACIJA" Bijeqina, predao je Ministarstvu za prostorno ure|ewe, gra|evinarstvo i ekologiju RS zahtjev za izdavawe ekolo{ke dozvole za objekte na izvori{tu pitke vode "Grmi}" u Bijeqini, Ukupna godi{wa proizvodwa vode iznosi 9.000.000 m3. Zainteresovana javnost mo`e izvr{iti besplatan uvid u zahtjev za ekolo{ku dozvolu i prilo`enu dokumentaciju u prostorijama op{tine Bijeqina u roku od 30 dana od dana objavqivawa ovog obavje{tewa. U ovom roku zainteresovana javnost mo`e podnijeti svom ministarstvu mi{qewe o zahtjevu i prilo`enoj dokumentaciji u pisanoj formi. MINISTAR Srebrenka Goli}

Osnovni sud u Bawaluci, po sudiji Smiqani Savi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`ioca NLB Razvojna Banka a.d. Bawaluka, protiv tu`enih Dabi} Ranke, k}i Radovana, iz Bawaluke, Ul. Mladena Oqa~e br. 19, ranije Starine Novaka br. 11, Mandi} Nikole, iz Bawaluke, Ul. Save Quboje br. 16 i Vo`ni Slavice, iz Bawaluke, Ul. Stevana Bulaji}a br. 42-c,, radi duga. v.s. 3.752,84 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daqem tekstu ZPP), objavquje sqede}i

O G L A S
Tu`ilac u tu`bi podnijetoj kod ovog suda protiv tu`enih, radi vra}awa duga, navodi da je tu`enoj Dabi} Ranki odobrio potro{a~ki kredit u iznosu od 3.000,00 KM na rok od 12 mjeseci, sa otplatom u jednakim mjese~nim anuitetima, a prema Ugovoru o potro{a~kom kreditu broj 10/III-923-1934-1/03 od 20.06.2003. god. Kako tu`ena nije u rokovima dospije}a platila tri uzastopna dospjela anuiteta, tu`ilac je jednostrano raskinuo navedeni ugovor i obavijestio tu`enu Dabi} Ranku da je du`na u roku od 3 dana platiti cjelokupan iznos preostalog duga, zajedno sa kamatama i tro{kovima. Cjelokupni iznos kredita i kamata obezbije|en je mjenicom koju su potpisali ostali tu`eni, kao mjeni~ni jemci. Tu`ilac tra`i da se obave`u tu`eni da solidarno isplate iznos od 3.693,84 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{ewa tu`be (8.2.2006. god. kao dana podno{ewa prijedloga za izvr{ewe koji se smatra tu`bom) pa do kona~ne isplate, kao i da nadoknade tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetwom izvr{ewa. Predlo`eno je i dono{ewe presude zbog propu{tawa. Obavje{tavamo tu`enu Dabi} Ranku da se dostava tu`be od 28.05.2010. god. sa prijedlogom za izvr{ewe na osnovu vjerodostojne isprave od 8.2.2006. god. i Rje{ewem o izvr{ewu od 22.11.2006. god., smatra obavqenom protekom roka od 15 dana od dana objavqivawa u dnevnim novinama Republike Srpske i na oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavqene uz tu`bu mo`e da podigne u zgradi suda. Tu`ena Dabi} Ranka je du`na da u roku od 30 dana dostavi Sudu pismeni odgovor na tu`bu saglasno odredbi ~lana 70. st. 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu mora da bude razumqiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime stranaka, prebivali{te ili boravi{te, oznaku punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~l. 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`ena mo`e da istakne procesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava postavqeni tu`beni zahtjev (~l. 71. st. 1. ZPP-a). Ako tu`ena osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i i razlog zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~iwenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~iwenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. st. 2. ZPP-a). Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ukoliko tu`ena Dabi} Ranka, kojoj je je uredno dostavqena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{ewe presude zbog propu{tawa, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tawa), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. st. 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. SUDIJA Smiqana Savi},s.r.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 29

Oglasi
KU]E
PRODAJA

Oglase, reklame i ~ituqe mo`ete predati dopisni{tvu GLASA SRPSKE

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Prodajem ku}u preko puta "Sirana", mo`e zamjena za stan uz doplatu, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u u Dervi{ima sa 500 m2 placa, tel. 065/601-772. Prodajem imawe u Aleksi}ima, povoqno, op{tina Aleksi}i, tel. 065/607-043. Prodajem imawe, Nikole Maksimov}a karaula, [anti}i, Turbe kod Travnika, tel. 051/424-967. Prodajem ku}u, ul. Jovice Savinovi}a 107, na placu 1000 m2, Bawaluka, tel. 381 62/512-070. Prodajem ku}u 9h10, novogradwa, prizemqe poslovni prostor, sprat i potkrovqe stanovi, tel. 051/317-719. Prodajem ku}u sa lokalom, 600 m2 placa ul. Zmaj Ogwena Vuka kod kafi}a "Galija" u Bawaluci, cijena povoqna, tel. 065/591-823. Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, staru ku}u sa placem od 860 2 m , tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci, Dervi{i, ku}u P+1, sa placem od 370 m2, stara gradi{ka cesta, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci, na Rebrovcu 14h9 m, nedovr{enu ku}u sa placem od 1.100 m2, tel. 065/698-012. Prodajem na prelazu Trn - Jablan ku}u 14h9 sa centralnim grijawem i sa placem od 825 m2, tel. 065/698-012. Prodajem zapo~etu ku}u u Kqu~u, papiri uredni, tel. 065/034-768. Prodajem ku}u na Petri}evcu - ul. Qev~anska, cijena 110.000 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u na placu od 640 m2, preko puta bolnice na Paprikovcu, ul. Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/421795. Prodajem useqivu ku}u - dupleks, 13h11 (P+1+1) sa garsowerom u potkrovqu, lokal u prizemqu sa centralnim grijawem, plac 500 m2 Bawaluka, Jovice Savinovi}a 101, tel. 065/696-353. Prodajem ku}u, spratnica, 10h12, na 650 m2 zemqi{ta, ul. Kozarska, Ko~i}ev vijenac, tel. 063/904-603. Prodajem ku}u u Lakta{ima, 9h8 i dvori{na 9h5, 1.240 m2 oku}nice i plac od 580 m2. Povoqno, tel. 065/605800. Prodajem ku}u na Star~evici, ul. Koste Jari}a, 160 m2 i oku}nice 360 2 m , skoro dovr{ena, tel. 065/671-117. Prodajem ku}u, 220 m2, sa poslovnim prostorom u Dervi{ima, oku}nice 760 m2, tel. 065/685-800. Prodajem novu ku}u na sprat sa vi{e ve}ih pomo}nih objekata na deset dunuma zemqe u komadu u centru Potkozarja - Ivawska, povoqno, tel. 065/531-101. Na ulazu u Glamo~ na putu Glamo~ Livno - Split prodajem ku}u sa pomo}nim objektima na 900 m2 zemqe, mo`e i zamjena za Novi Sad i okolinu, tel. 065/531-101. Prodajem vikend ku}u na Kr~maricama, tri dunuma zemqi{ta pod vo}em, voda, struja, asfalt, tel. 066/449-683. Prodajem ku}u u Bawaluci, tel. 065/631-613. Prodajem ku}e u Bawaluci, ulice Gr~ka i Pave Radana, tel. 065/549-687. Prodajem prizemnicu, odmah useqivu, sa pomo}nim objektom i gara`om, ul. Ranka [ipke br. 10, tel. 051/307-514; 065/180-753; 051/303-038.

Prodajem ku}u, tel. 051/436-300; 065/018-100. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom na Vrbasu, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u u Glamo~anima, namje{tena dva stana, pomo}ni objekat, sa 1.000 m2 oku}nice. Mo`e zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/685-800. Prodajem ku}u na Paprikovcu, 9h10, na placu od 640 m2, prizemqe, sprat, potkrovqe nije izra|eno, ima centralno, tel. 065/448-763. Prodajem ku}u sa poslovnim prostorom na dobroj lokaciji, ul. Zelengorska 3, Bawaluka, tel. 051/217-986. Prodajem dvije totalno sanirane ku}e, gara`a, ogra|eno, sa placem od 3.500 m2, blizina petqe, asfalt do ku}e, struja, voda, useqiva, ul. Blagoja Parovi}a, tel. 065/636-545; 065/355-359. Prodajem ku}u na sprat sa dva stana po 80 m2, sa dvori{tem, gara`om, po~etak ulice Jovice Savinovi}a ili mijewam za mawi stan uz dogovor, tel. 065/636-545; 065/355-359. Prodajem u Trnu novu ku}u, 12h10, sa dva stana, plac od 700 m2, tel. 065/698-012. Prodajem ku}u na sprat na devet dunuma zemqe, do asfalta, cijena 60.000 evra, Rami}i, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u na tri eta`e u [argovcu na placu od 500 m2 (250 m od {kole), 1/1 (trosoban + dvosoban stan + 60 m2 pos. prostora i gara`a sa kotlovnicom), cijena 125.000 KM, tel. 065/935-191. Prodajem vilu sa {est soba, dvije kuhiwe, dva kupatila, tri balkona i gara`u, Vrawica kod Trogira, 80 m od mora, tel. 051/307-514; 065/180753; 051/303-038. Prodajem ku}u prizemnicu 10h11, {tala 15h5 i 40 dunuma zemqe uz rijeku, tel. 051/437-934. Prodajem povoqno ku}u sa oku}nicom u Jo{avci, tel. 066/416816. Prodajem ku}u preko puta "Sirana", mo`e zamjena za stan uz doplatu, tel. 065/685-800. Prodajem imawe starija ku}a i 16 dunuma zemqi{ta u Kuqanima na putu za Rami}e, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem ku}u, 50 m2 stambenog prostora, sanirana, sa dvori{tem 120 m2, ul. Gavrila Principa, tel. 065/636-545; 065/192-000. Prodajem u Bawaluci, Star~evica, dvije ku}e sa placem od 3.000 m2, tel. 065/698-012. Prodajem staru ku}u, v. p., 10h10 m, na 800 m2 zemqi{ta, iznad "Kosmosa", ul. @. Zgowanina, povoqno, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u 10h10 m, spratnica, dva odvojena stana, na 450 m2 zemqi{ta, mirna lokacija, po~etak Star~evice, tel. 065/511-121. Prodajem ku}u u Dowem Vakufu, ku}a + {tala + 1.500 m2 ba{te, pored rijeke, cijena 25.000 evra, tel. 065/549-687. Prodajem ku}e u Bawaluci od 35.000 KM do 3.500.00 KM, tel. 065/549-687. Prodajem ku}u sa gra|evinskom dozvolom kod "Kosmosa", ul. 1300 kaplara, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/530-290. Prodajem ku}e u Lazarevu (Bawaluka) od 125.000 KM do 880.000 KM, tel. 065/549-687.

Prodajem ku}u na sprat, po~etak Srpskih toplica, kod Turbeta, tel. 065/636-545. Prodajem hitno ku}u na sprat sa dvori{tem u Obili}evu, u ul. Bra}e Jugovi}a, tel. 065/636-545. Prodajem povoqno useqivu ku}u sa visokim potkrovqem na placu od 1.300 m2 u Ko~i}evu, Gradi{ka, ogra|eno, struja, voda, dvori{na, sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/417581. Prodajem ku}u i zemqi{te, oko 3.000 m2, u ^elincu dowem, preko mosta, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u, 130 m2, u ul. Gavrila Principa, sa oku}nicom od 500 m2, hitno, povoqno, uz put, tel. 065/636-545; 065/355-359. Prodajem ku}u na sprat sa dva poslovna prostora, gara`om i oku}nicom, 500 m2, u Krfskoj ulici, papiri 1/1, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat, po regulacionom planu dozvoqena gradwa zgrade P+3, dimenzija 15h12 m, ku}a se nalazi kod "^ajaveca", tel. 066/446-903. Prodajem ku}u u Trnu sa izdatim poslovnim prostorom, mo`e i zamjena za stan u Bawaluci, tel. 065/601-772. Prodajem ku}u, 9h10 m, u Drago~aju, sa gra|evinskom dozvolom, na placu od 430 m2 + plac od 440 m2, udaqena 300 metara od {kole, put za Gradinu, tel. 051/381-332; 066/918-229; 065/015-199. Prodajem ku}u spratnicu, 10h10, prizemqe, sprat, mansarda, u prizemqu poslovni prostor, useqiva, Nova varo{, tel. 063/904-603. Prodajem ku}u u Vrbawi vrlo povoqno sa 500 m2 zemqe, tel. 066/130-333. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem i oku}nicom od oko 900 m2, ogra|eno, pod vo}em, vlastito grijawe, preko puta "Glasa", Ko~i}ev vijenac, tel. 065/636-545. Prodajem ku}u na sprat sa potkrovqem, tri trosobna stana, sa gara`om, oku}nicom od 330 m2, vlastito centralno grijawe, kod Zavoda distrofi~ara, ul. Dr Velimira ^ovi}a, papiri 1/1, odmah useqiva, tel. 065/636-545. Prodajem nedovr{enu ku}icu P+1 i ~etiri dunuma zemqe u Jablanu, tel. 065/657-744. Prodajem ku}u u Vrbawi, tel. 065/601-772. Prodajem ili mijewam za stan useqivu ku}u, v. p., sa gara`om, kod "Kosmosa", tel. 065/528-247. Prodajem ku}u i 730 m2 zemqe, ul. Milana Brankovi}a 49, preko puta Doma "Rada Vrawe{evi}", Bawaluka, tel. 051/212-771; 065/096-547. Prodajem ku}u u Kqu~u (posl. prostor + stambeni prostor + gara`a) ili mijewam za ku}u ili stan u Bawaluci, M. Gradu, Prijedoru, Gradi{ci, tel. 065/644-785. Prodajem sprat ku}e sa dvosobnim stanom od 48 m2, u Trnu, na placu od 650 m2 vo}waka, cijena 62.000 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem ili mijewam ku}u u Trnu sa poslovnim prostorom i 500 m2 placa, tel. 066/130-333. Prodajem ku}u u Dervi{ima sa 500 m2 placa, tel. 066/130-333. Prodajem atraktivan objekat na Vrbasu, tel. 051/436-300; 065/018-100. Mijewam ku}u u Slatini za stan u

Bawaluci, 10 km od Bawaluke, tel. 066/369-864. Prodajem ku}u u Lakta{ima Mr~evci, tel. 065/945-944; 051/388349. Prodajem ku}u kod Gimnazije, 400 m2 oku}nice ,200 m2 ku}e, 350.000 KM, tel. 065/652-344. Prodajem ku}u, 9h8, na sprat, sa 1000 m2 zemqe ili vi{e u Osje~anima kod {kole, op{tina Doboj, tel. 051/464-478; 065/582-340. Prodajem useqivu ku}u, v. p., sa gara`om, kod "Kosmosa", vlasnik 1/1, uredni papiri, tel. 065/528-247. Prodajem sprat ku}e u Novoj varo{i, Stevana Mokrawca, tel. 065/601-772. Prodajem ku}u na sprat sa poslovnim prostorom u centru ^elinca za stan u Bawaluci, tel. 051/321313-335; 321-460. Prodajem imawe sa 11 dunuma zemqe, gra|evinska, voda, struja, asfalt, teku}a rijeka, Gradi{ka Drageqi, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u na prijedorskoj petqi sa 2000 m2 placa, tel. 066/091091. Prodajem u Lazarevu ku}u na sprat, tel. 065/569-294. Prodajem ku}u sa dva stana, centralnim grijawem i gara`om, radi preseqewa, tel. 065/334-821. Prodajem u Bawaluci, stariju ku}u {iri centar sa placem od 550 m2, za stambenu gradwu, tel. 065/698012. Srpski Milanovac, prodajem ku}u na placu od 850 m2 i plac od 3.980 m2, mogu}nost spajawa u jedno, ul. Suboti~ka, izlaz na tran. put BawalLuka - Prijedor, tel. 065/935-191. Prodajem ku}u u Lazarevu (Bawaluka) od 125.000 KM, tel. 065/549687. Aleksandarovac - Mr~evci, ku}a P+1, 9,5h12 m i dvor. objekat 8h4,5 m na placu od 3.100 m2, ogra|eno, 1/1, sa dokumentacijom, cijena 60.000 evra, tel. 065/935-191. Iznajmqujem ku}u u nasequ @itwak u ^elincu, tel. 066/499-001. Prodajem ku}u u [amcu, useqiva, blizu Doma zdravqa, pijaca, robna ku}a, tel. 054/311-233. Prodajem novu i ekstra ura|enu ku}u u Jablanu, na placu 1300 m2 1/1, tel. 066/913-106. Prodajem ku}u u Lakta{ima, tel. 065/631-613. Prodajem ku}u u Gradi{ci, sa poslovnim i stambenim prostorom, na izuzetno povoqnoj lokaciji, tel. 066/725-673. Prodajem staru ku}u u Sr|e Zlopogle|e, 500 m2 placa, cijena 70.000 KM, tel. 065/788-215.
Prodajem ku}u u Lazarevu (Buyak), Kwaza Milo{a 39, (14h10 m). Dvije eta`e poslovni prostor, jedna eta`a stambeni prostor, tel. 065/529-471; DG.

Izdajem namje{tenu ku}u, dvosoban stan, kablovska, internet u nasequ Rosuqe, tel. 065/701-803. Prodajem ku}u u Jablanu blizu Katoli~ke crkve sa 2 dunuma zemqe, tel. 065/860-088. Prodajem useqivu ku}u sa 1.000m2, uredni papiri, u Bawaluci, ul. Novaka Piva{evi}a, tel. 051/429-585. Prodajem jeftino ku}u u Drago~aju na 1000 m2 placa, tel. 065/544103. Prodajem dio ku}e 111 m2, ul. Du{ka Ko{~ice 10, tel. 066/436-767. Prodajem ku}u 9,5h8, podrum, sprat, potkrovqe, 531 m2 oku}nice, Srbac, tel. 051/280-037; 065/677-136. Prodajem ku}e u Bawaluci i okolini, tel. 065/939-969. Prodajem ku}u na sprat sa poslovnim prostorom, na 2300 m2 placa, uredni papiri, cijena 70.000 KM, tel. 065/939-969. KUPOVINA Kupujem u gradu stariju ku}u ili plac, tel. 066/913-106. ZAMJENA Mijewam ku}u u Dowem Vakufu ku}a + {tala + 1.500 m2 ba{te, pored rijeke, za stan ili baraku u Bawaluci, tel. 065/549-687. Mijewam prizemnicu sa pomo}nim objektom i gara`u, odmah useqiva, za dvosoban stan uz doplatu, u ul. Ranka [ipke, tel. 051/307-514; 065/180-753; 051/303-038. Mijewam ku}u spratnicu, sre|enu i useqivu, u Bawaluci, za stan do 60 m2 uz va{u doplatu, tel. 066/347-480. Mijewam ku}u u Trnu za stan, tel. 066/130-333. IZDAVAWE Izdajem dvori{nu ku}u pod Star~evicom za dva studeta, cijena 200 KM, tel. 065/828-437. Izdajem praznu ku}u sa gara`om na Petri}evcu, tel. 065/379-075. Izdajem zaposlenima ili studentima namje{tenu prizemnu ku}u, ul. Pionirska 33, tel. 065/972-569;. Izdajem ku}u, 90 m2 + gara`a i dvori{te, u Trnu, tel. 051/388-295. Izdajem namje{tenu ku}u, ul. Pionirska 33 kod Aperion fakulteta, tel. 051/454-066; 065/528-247. Izdajem prazan sprat ku}e, Borik, povoqno, tel. 065/297-962. Izdajem prizemqe ku}e, prazno, Ilije Gara{anina, Lazarevo, blizina "Krajinalijeka", tel. 065/011053. Izdajem sprat ku}e, ima kablovska, internet, povoqno, 200 KM, ul. Bose @ivkovi}, Lau{, tel. 051/282-289.

STANOVI
PRODAJA

Mijewam seosko doma}instvo za stan u Bawaluci, sastoji se od ku}e, oku}nice i 10 dunuma zemqe, selo Boqani}i kod Doboja, tel. 051/460698. Prodajem ku}u kod Gimnazije 200 m2, 400 m2 zemqe, cijena 350.000 KM, tel. 065/906-228. Prodajem ku}u u Slatini ili mijewam za stan (jednoiposoban ili mawi dvosoban), tel. 066/369-864.

Prodajem pet trosobnih stanova po 100 m2 i jedan od 70 m2 u novoj vili kod jezera u Trnu po 1100 KM/m2, hitno, tel. 387 65/562-426. Prodajem trosoban stan, 88 m2, u "Integralovoj" zgradi kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta, po 1.850 KM/m2, tel. 387 65/562-426. Prodajem trosoban stan, 47 m2, prvi sprat, kod Poqoprivredne {kole, 1.700 KM/m2, hitno, tel. 387 65/562-426. Prodajem dvosoban stan, 48 m2, sprat ku}e, u Trnu, na placu od 646 2 m , sa ucrtanim planom za jo{ jednu ku}u, sve 65.000 KM, tel. 387 65/562426.

30 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

Herceg Novi, kod Doma zdravqa, prodajem stan, 27 m2, renoviran, sa stvarima, odmah useqiv, ukwi`en kao poslovni prostor, cijena 32.000 ervra, tel. 382 68/595-904; 387 66/750812. Prodajem jednosoban nov stan, papiri uredni, bez posrednika! Cijena 37.000 evra fiksno, tel. 387 65/546695. Prodajem stanove na Star~evici 52, 60 i 64 m2, tel. 065/685-800. Prodajem nove stanove od 41 i 42 m2, naseqe Ada, ul. Vojvode Stepe Stepanovi}a, tel. 387 65/518-375. Prodajem stan, 62 m2, ~etvrti sprat, Lakta{i, kod vrti}a, tel. 065/685-800. Prodajem stan u nasequ Sunce, 65 m2, u prizemqu, renoviran, tel. 387 65/930-931. Prodajem jednosoban stan, 44 m2, v. p., saniran, ure|en, useqiv, Star~evica, kod restorana "Ogwi{te", tel. 063/904-603. Prodajem stan, tel. 051/436-300; 065/018-100. Prodajem u Bawaluci stan, podno`je Star~evice, 49 m2, suteren, povoqno, u blizini fakulteta, tel. 065/698-012. Izdajem dvosoban namje{ten stan u nasequ Ante Jaki}a, tel. 051/216-228, 061/318-35. Prodajem nov stan, 66 m2, u Novoj varo{i, tre}i sprat, tel. 065/685-800. Prodajem dvoiposoban stan, 58 m2, ~etvrti sprat, lift, stara gradwa, odmah useqiv, Obili}evo, tel. 065/511-121. Prodajem trosoban stan, 88 m2, kod Studentskog doma, prvi sprat cijena 1900 KM/m2, useqivo, tel. 065/906-228. Prodajem jednosoban stan, 39 m2, ~etvrti sprat, lift, komplet saniran, odmah useqiv, Borik, tel. 065/511-121. Prodajem jednosoban sre|en stan u Obili}evu, na prvom spratu, 43 m2, dva balkona, ostava od osam kvadrata, tel. 066/347-480. Prodajem stan, 86 m2, drugi sprat, u zgradi "Platinijuma", cijena 1.800 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem stanove od 45 m2 i 78 m2 prvi sprat i 50 m2 prizemqe, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 77 m2, kod parka "Mladen Stojanovi}", cijena 2000 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem jednosoban stan, 45 m2, novogradwa, lift, useqiv, ul. Gunduli}eva, kod "Krajine", tel. 065/511121. Trosoban stan u centru 79 m2 mijewam za mawi uz nadoknadu, tel. 051/463-419. Prodajem dvosoban stan, ul. Kosovke djevojke, 63 m2, povoqno, tel. 065/636545. Prodajem nov stan, 45 m2, ul. Jevrejska, centar grada, tel. 065/220-016. Prodajem dvosoban komforan stan, 57 m2, ul. @ivojina Mi{i}a 43 ili mijewam za mawi do 30 m2 uz doplatu u Bawaluci, tel. 065/419-294. Prodajem stan u Pentagonu, 76 m2, prvi sprat, tel. 065/685-800. Prodajem jednosoban stan, 38 m2, v. p., sa ostavom od ~etiri kvadrata, komplet saniran, ure|en, useqiv, naseqe Star~evica, tel. 063/904-603. Prodajem saniran stan, 58 m2, drugi sprat, ul. \ede Kecmanovi}a, iza MUP-a, podno`je Star~evice, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem stanove u izgradwi kod Studentskog doma od 38 do 70 m2, tel. 065/652-344. Prodajem stan, 38 m2, 65.000 KM, ul. Stojana Novakovi}a, kod "Platinijuma", tel. 065/549-687. Prodajem stan, 40 m2, u Lakta{ima, drugi sprat, nov, povoqno, tel. 066/091-091.

Prodajem trosoban stan, 86,7 m2, a mo`e zamjena za jednosoban na Star~evici, tel. 051/437-043; 065/ 191-858. Prodajem stan u ulici Majke Jugovi}a, 89 m2, prvi sprat, "Integralova" zgrada, tel. 065/685-800. Prodajem stan u `utim zgradama, 50 m2, tel. 065/652-344. Prodajem dvosoban stan, 68 m2, tre}i sprat, ul. Majke Kne`opoqke, Borik, cijena 1550 KM/m2, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem trosoban stan, 83 m2, {esti sprat, novogradwa, lift, useqiv, naseqe Krajina, tel. 063/904603. Prodajem stan, 37 m2, u nasequ Ante Jaki}a, prvi sprat, Bawaluka, tel. 065/698-012. Prodajem u Bawaluci stan, 55 m2, tre}i sprat, Borik, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 44 m2, drugi sprat, Star~evica, tel. 065/698-012. Prodajem saniran stan, 49 m2, suteren, blizu fakulteta, podno`je Star~evice u Bawaluci, tel. 065/698 -012. Prodajem stan, 48 m2, Obili}evo, tre}i sprat, ul. Cara Lazara, 80.000 KM fiksno, tel. 065/935-191. Prodajem stan u centru Bawaluke, 78 m2, ~etvrti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan u centru grada, Sime [olaje na prvom spratu, 62 m2, tel. 066/235-816. Prodajem stanove u centru Bawaluke, 77 i 82 m2, prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem stan 88 m2 + 6 m2 podrum kod Studentskog doma, cijena 1900 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem dvosoban stan, 57 m2, 11. sprat, u Boriku, cijena povoqna, mo`e zamjena za hrvatsko more, tel. 051/437-934. Prodajem stan u Obili}evu, 72 m2, tre}i sprat, ul. Marka Kraqevi}a, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan, 48 m2, Obili}evo, prvi sprat, ul. Carice Milice br. 37, povoqno, tel. 065/736-807. Prodajem stan u centru grada, Srpska, drugi sprat, 60 m2, tel. 065/601-772. Prodajem stan, 36 m2, kod `eqezni~ke stanice, tel. 065/601-772. Prodajem nov useqiv trosoban stan, 78 m2 (preko puta parka "Mladen Stojanovi}") i gara`u od 15 m2, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan u Obili}evu, 50 m2, tre}i sprat, ul. Marka Kraqevi}a, tel. 065/698-012. Prodajem nov useqiv trosoban 67 m2 i ~etvorosoban stan, prvi sprat, 100 m2, ul. Banovi} Strahiwe, cijena 1850 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan u centru Zenice, Kineski zid, deseti sprat, 63 m2, mo`e i zamjena za Bawaluku, tel. 032/221-677, 062/432-054, 065/912-059. Prodajem stan kod nove zgrade vlade, 56 m2, povoqno, tel. 065/685800. Prodajem trosoban stan u Boriku, dva lifta, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 61 m2, drugi sprat, saniran, povoqno, mogu} dogovor, u Krfskoj ulici, tel. 065/636-545. Prodajem stan u centru grada, u ul. Nikole Pa{i}a 82, prvi sprat ili mijewam za mawi uz dogovor, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Prodajem dvosoban komforan stan, 58 m2, Bulevar cara Du{ana, centar grada ili mijewam za mawi uz dogovor, tel. 065/636-545. Prodajem hitno stan, 38 m2, na Star~evici, ul. Rajka Bosni}a, luksuzno namje{ten ili mijewam za ve}i uz doplatu u nasequ Hiseta,

tel. 065/636-545. Prodajem stan, 57 m2, stara gradwa, dva balkona, prizemqe, u`i centar grada, tel. 065/821-269. Prodajem dvosoban stan, 42 m2, u nasequ Ada, prvi sprat, cijena 1.650 KM/m2, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem dvosobne stanove u Lazarevu, novogradwa, od 41, 42, 44, 48, 49, 52, 54, 61 i 72 m2, po 1.750 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem stan, 40 m2, Hiseta, novogradwa, tel. 066/130-333. Prodajem nov useqiv ~etvorosoban stan, 125 m2 + gara`a od 15 m2 (kod "Medicinske elektronike"), centar, povoqno, tel. 065/524-505; 051/316955. Prodajem komforan stan, 105 m2, klimatizovan, halogeno osvjetqewe, ameri~ki plakar pet metara, cijena 1.550 KM/m2, ul. Gunduli}eva, tel. 065/636-545; 065/355-359. Prodajem stanove na Lau{u kod {kole, 37, 40, 43 i 53 m2. Povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem stan, 64 m2, u Boriku, u Titaniku, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem dvoiposoban stan, 76 m2, v. p., stara gradwa, useqiv, naseqe Sunce, tel. 065/511-121. Prodajem stan, 89 m2, \ure \akovi}a, visoko prizemqe, tel. 066/130-333. Prodajem stan, 33 m2, u Kozarskoj ulici, tre}i sprat, jednosoban, tel. 065/601-772. Prodajem stan, 31 m2, ul. Dragi{e Vasi}a, u Novoj varo{i, tel. 066/091-091. Prodajem mawi trosoban stan, 47 m2, kod Poqoprivredne {kole, prvi sprat, po 1.700 KM/m2, tel. 065/562426. Prodajem stan, 64 m2, na Star~evici, tel. 065/925-186. Prodajem stan, 100 m2, ul. Prve kraji{ke brigade, tre}i sprat, povoqno, tel. 065/601-772. Prodajem trosoban stan u "Pentagonki", 76 m2, po 2.000 KM/m2, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem ili mijewam stan na Hisetama za mawi, 71 m2, ul. Skendera Kulenovi}a, tel. 065/601-772. Prodajem trosoban stan, 82 m2 i 86 m2, ul. \ede Kecmanovi}a, povoqno, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajam stanove, novogradwa, 40, 48 m2, ul. Vladimira Rolovi}a, cijena 1800 KM/m2 sa PDV-om, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem dvosobne stanove od 48, 49 i 56 m2 kod "Intereksa", cijena 1750 KM/m2, tel. 065/562-426. Prodajem stan 79 m2: dvije sobe, dnevni boravak, kuhiwa, kupatilo, WC, dvije terase ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 065/6668-909: 051/252-419. Prodajem stan, novogradwa, 40 m2, 1800 KM/m2, tre}i sprat, tel. 065/652-344. Prodajem stan, 48 m2, u Modri~i 28, hitno, tel. 065/302-672. Prodajem dvosoban stan, 54 m2, u Kara|or|evoj ulici kod Juvente, prvi sprat, cijena 1700 KM/m2, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan, 95 m2, u podno`ju Star~evice, tre}i sprat, po jako prihvatqivoj cijeni, tel. 065/601772. Prodajem nov dvosoban stan, 59 i 69 m2, Aleja i ul. Vase Pelagi}a centar mo`e za poslovni prostor, tel. 065/524-505; 051/316-955. Zbog selidbe prodajem nov jednosoban stan, namje{ten, sa ostavom, papiri uredni, bez posrednika!, tel. 065/546-695. Prodajem dvosoban stan, 42 m2, tre}i sprat, u ul. Kosovke djevojke, cijena 80.000 KM, tel. 065/562-426.

Prodajem luksuzno opremqene stanove od 75 do 100 m2 u vili kod jezera u Trnu, po 1.100 KM, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem jednosoban stan u Novoj varo{i, bez posrednika, tel. 065/825-773. Prodajem garsoweru, 31 m2 i dvosoban stan, 60 m2, ul. Jevrejska, novo, centar, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan u centru, ul. Kninska 61, saniran, tel. 066/130-333. Prodajem stan, 39 m2, u centru Bawaluke, prvi sprat, tel. 065/601772. Prodajem stan od 74 m2, prvi sprat u centru Prwavora, tel. 065/603-637. Prodajem stan, 70 m2, ul. Vase Pelagi}a, prvi sprat, tel. 065/926305. Prodajem jednosoban stan, 38 m2, ul. Garsije Lorke i dvosoban stan, 59 m2, ul. Beogradska, Borik, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan u \ure \akovi}a, 89 m2, tel. 065/601-772. Prodajem ili mijewam za mawi stan kod Studentskog doma, 88,8 m2, cijena 1900 KM/m2 + ostava, tel. 065/906-228. Prodajem kompletno namje{ten dvoiposoban stan, 58 m2, drugi sprat, ul. Popa Jovice br. 2, tel. 065/543-662. Prodajem stan na Star~evici, 62 m2, tre}i sprat, povoqno, tel. 066/130-333. Prodajem stan 65 m2 u centru grada, ul. Cara Du{ana 4, drugi sprat, trosoban, tel. 066/130-333. Prodajem povoqno dvori{ni stan u Novom Sadu (industrijska zona), 42 m2, cijena po dogovoru, tel. 066/857-064; 065/719-251. Prodajem ili mijewam dvosoban stan, 66 m2, namje{ten, sre|en, u Barajevu kod Beograda, za Bawaluku, tel. 066/435-416; 00491 766 820-6319. Prodajem dvosoban stan, 69 m2, prvi sprat, Vase Pelagi}a, kod MZ Centar 1, tel. 063/220-776. Izdajem namje{tenu izuzetno komfornu garsoweru u centru, novogradwa, tel. 051/260-026. Prodajem stan, 62 m2, Kosovke djevojke, tre}i sprat, tel. 065/601772. Prodajem stan, 40 m2, u Boriku, Reqe Krilatice, tel. 066/091-091. Prodajem stan u Kozarskoj ulici, 33 m2, tre}i sprat, nov, tel. 066/091091. Prodajem ili mijewam za dva mawa stan od 105 m2, tel. 065/369-864. Prodajem dvosoban stan na du`i period, na mjese~ne rate, ul. Beogradska, Bawaluka, tel. 065/609893. Prodajem stan, 77 m2, u Kozarskoj, tre}i sprat, ima lift, tel. 065/601772. Prodajem dvosoban stan, 57 m2, u Boriku, drugi sprat, tel. 051/255604; 066/086-988. Prodajem stan, tel. 065/631-613. Prodajem trosoban useqiv stan, 77 m2, cijena 2000 KM/m2, u Novoj varo{i, tel. 065/906-228. Prodajem stan na Bulevaru, kuhiwa sa dvije spava}e sobe, 60 m2, tel. 065/601-772. Prodajem trosoban stan, 72 m2, drugi sprat, ekstra renoviran, sa kuhiwom i plakarima, naseqe P. Preradovi}a, centar, tel. 065/524505; 051/316-955. Prodajem stan, 63 m2, naseqe Rosuqe, blizina {kole i vrti}a, tel. 051/309-653. Prodajem baraku u Lazarevu, tel. 066/091-091. Prodajem trosoban stan, 71 m2, u Rosuqama, tel. 065/925-186.

Povoqno prodajem stan od 63 m2, ul. Romanijska, tel. 065/406-555. Prodajem stanove, 48 i 49 m2, prvi sprat, `ute zgrade, cijena 1.700 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem stan, 88 m2, prvi sprat u Bawaluci, preko puta kampusa, "Integralova" zgrada, tel. 065/569-294. Prodajem dvosoban stan u Boriku, 57 m2, renoviran, cijena 115.000 KM, hitno, tel. 065/542-214. Prodajem stan, 43 m2, na Lau{u kod "Sirana", tel. 065/697-806. Prodajem stan od 65 m2, u Bawaluci, drugi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem dvosoban stan, 52 m2, prvi sprat, kod "Ogwi{ta" na Star~evici, tel. 065/763-941. Prodajem stan, 77 m2, zgrada "Pentagon", prvi sprat, tel. 065/698-012. Prodajem trosobne stanove, 77 m2, 82 m2, prvi sprat i 78 m2 ~etvrti sprat, tel. 065/698-012. Prodajem u Novoj varo{i stan od 56 m2 sa gara`om, prizemqe, tel. 065/698-012. Prodajem stan u Obili}evu, 31 m2, prvi sprat, Gavrila Principa, tel. 065/698-012. Prodajem stan, 58 m2, prvi sprat, renoviran u ul. Ante Jaki}a u Bawaluci, tel. 065/569-294. Prodajem dvosoban stan, 48 m2 na Bulevaru u Bawaluci, tel. 065/569294. Prodajem dvosoban stan na Star~evici, tre}i sprat, tel. 065/956967; 065/956-967. Prodajem dvosoban stan, 56 m2, ~etvrti sprat, nova gradwa, odmah useqiv, Nova varo{, tel. 063/904603. Prodajem trosoban stan, 85 m2, prvi sprat, kod Pravnog i Ekonomskog fakulteta, cijena 1.850 KM/m2, hitno, tel. 065/562-426. Prodajem dvosoban stan, cijena po dogovoru, tel. 051/666-271. Prodajem stan u novogradwi, 33 m2, kod "Sirana", cijena 1800 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem ~etvorosoban stan, 85 m2, drugi sprat, po~etak Star~evice, tel. 065/682-925. Prodajem stan, 41 m2, ul. Kozarska, v. p., stara gradwa, {upa, dvori{te, parking, balkon, grijawe drvastruja, cijena 75.000 KM, tel. 065/856-680. Prodajem stan, 60 m2, ul. Srpska, drugi sprat, tel. 066/130-333. Prodajem dvosoban stan, prvi sprat, 64 m2, Save Quboje br. 12, Star~evica, tel. 066/227-396. Prodajem trosoban stan u Boriku, 76 m2, peti sprat ili mijewam za mawi uz doplatu, tel. 065/885-423. Prodajem veliki ~etvorosoban stan, strogi centar, prvi sprat, tel. 051/213-740. Prodajem stan, 68 m2, u Novoj varo{i, tel. 065/837-504. Prodajem ili mijewam stan, 65 m2, u centru Mrkowi} Grada, za odgovaraju}i stan ili ku}u u Bawaluci, tel. 065/611-008. Prodajem jednosoban stan, 52 m2, 1.600 KM/m2 i gara`u, 20 m2, 1.000 KM/m2, tel. 066/643-141. Prodajem trosoban stan u Boriku, 92 m2 ili mijewam za mawi, tel. 065/262-917. Prodajem nov dvosoban stan, 46 i 49 m2, useqiv, prvi sprat, `ute zgrade, cijena 1600 KM/m2 sa PDVom, tel. 065/524-505; 051/316-955. Prodajem stan kod "Intereksa", 50 m2, tre}i sprat, tel. 065/906-228. Prodajem garsoweru u centru grada, 32 m2, ~etvrti sprat, tel. 065/506-228. Prodajem stanove u novogradwi kod Gimnazije, od 49 do 70 m2, tel. 065/906-228.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 31

Prodajem stan, 43 m2, kod "Sirana", 1800 KM/m2, tre}i sprat, tel. 065/906228. Prodajem trosoban stan, novogradwa, kod parka "Mladen Stojanovi}", 2000 KM/m2, tel. 065/906-228. Prodajem dvosoban stan, 61 m2, drugi sprat, Obili}evo, Krfska ulica, mo`e zamjena za ve}i, tel. 065/686-434. Prodajem trosoban stan na Bulevaru, 75 m2 ili mijewam za mawi stan uz doplatu, tel. 065/930-601. Prodajem stanove od 33 do 49 m2 kod "Sirana", cijena 1800 KM/m2, tel. 065/652-344. Prodajem stan, 47 m2, na ~etvrtom spratu, naseqe Star~evica, cijena po dogovoru, tel. 065/014-466; 051/437025. Prodajem stan od 55 m2 sa dvije spava}e sobe, drugi sprat, ul. Rajka Bosni}a, Star~evica, tel. 065/939969. Prodajem tri jednosobna stana na Star~evici od 45 m2, tel. 065/939-969. Prodajem vi{e trosobnih stanova na Star~evici, tel. 065/939-969. Prodajem dvosoban stan u Obili}evu od 50 m2, drugi sprat, tel. 065/939-969. Prodajem stanove u \ure \akovi}a, Hiseta, od 86 do 92 m2, sa gara`ama, a mo`e i bez gara`a, tel. 065/939-969. Prodajem mawi jednosoban stan, 39 m2, totalno sre|en, sa i bez namje{taja, tel. 065/939-969. KUPOVINA Kupujem stan od 45 do 60 m2, na prvom, drugom ili tre}em spratu, u Bawaluci, tel. 065/585-883. Kupujem stan u Bawaluci do 60 m2, pla}am 1.250 KM/m2, tel. 065/644-175. Kupujem stan od 40 do 45 m2, novija gradwa, prednost Rosuqe, tel. 066/435416. Ozbiqan kupac kupuje stan do 50 m2 u Bawaluci, tel. 063/384-613. ZAMJENA Trosoban stan na Hisetama od 79 m2 mijewam za mawi na Hisetama, u centru ili ^airama uz nadoknadu, tel. 051/463-419. Mijewam dvosoban stan 76 m2 u zgradi koja je izme|u glavne po{te i parka "Petar Ko~i}", tel. 051/216-643. Mijawam ku}u sa poslovnim prostorom za mali stan u Bawaluci, tel. 066/130-333. Mijewam stan, 77 m2, za mawi, tel. 066/130-333. Mijewam stan, 91 m2, u Bawaluci kod "Karingtonke", za mawi, do 50 m2, a mo`e i prodaja, tel. 051/215-656. Mijewam dvosoban stan u centru Gradi{ke za odgovaraju}i u Lakta{ima ili Bawaluci, tel. 051/532426. Mijewam stan u centru Trebiwa, 44 m2, za stan u Bawaluci uz eventualnu doplatu, tel. 066/670-145. Mijewam jednosoban stan u Boriku za ve}i u Novoj varo{i ili Rosuqama, tel. 065/864-301. Mijewam stan, 77 m2, na Hisetama, za mawi uz doplatu, tel. 065/925-186. Mijewam stan, 63 m2, za mawi u Gradi{ci, do 45 m2, uz va{u doplatu, tel. 051/309-653; 065/054-547. Mijewam ili prodajem stan od 47 m2 u Br~kom za Bawaluku, tel. 065/889959. Mijewam garsoweru u centru Zenice za isto u Bawaluci, tel. 051/213-740. IZDAVAWE Izdajem dvosoban stan u centru Gradi{ke. Centralno grijawe, prvi sprat, tel. 387 65/170-889. Izdajem poslovnim qudima namje{ten stan, 80 m2, tre}i sprat, centar, tel. 065/685-800. Izdajem nov jednoiposoban namje-

{ten stan sa centralnim grijawem, satelitska, kablovska, internet, ul. Vojvode Sin|eli}a, Paprikovac, tel. 065/611-441. Izdajem namje{ten jednosoban stan, ul. Jovice Savinovi}a 103 A, Petri}evac, tel. 051/355-552. Izdajem dvjema djevojkama koje rade ili studiraju stan, novogradwa, Prvi kraji{ki korpus 19, {esti sprat, tel. 051/388-297; 066/470-588. Izdajem dvosoban stan u centru grada, Nikole Pa{i}a, tel. 066/235816. Izdajem dvosoban stan sa centralnim grijawem u Beogradu, na Karaburmi, tel. 065/909-741. Izdajem namje{tenu garsoweru na Lau{u, ul. Kara|or|eva 369, poseban ulaz, tel. 051/281-141. Izdajem namje{ten stan 50 m2, kablovska, parking za auto, sve odvojeno, cijena povoqna, samo zaposlenim licima ostalo po dogovoru, odmah useqiv, tel. 066/535-773. Izdajem ve}i jednosoban stan, namje{ten, sa centralnim grijawem u ku}i. Poseban ulaz, cijena 300 KM, tel. 051/316-696. Izdajem namje{tenu garsoweru u blizini Klini~kog centra, Paprikovac, tel. 065/577-639. Izdajem nenamje{ten dvosoban stan u ku}i, ul. Trive Amelice 34, Rosuqe, tel. 066/420-496. Izdajem mladom bra~nom paru ili dvjema djevojkama koje rade jednosoban namje{ten stan, ul. Jasimira Mal~i}a, tel. 065/305-308. Izdajem namje{ten jednosoban stan sa grijawem bli`e centra grada djevojkama ili momcima, tel. 051/351-680; 065/450-544. Izdajem jednosoban namje{ten stan, nova gradwa, tel. 065/439-541. Izdajem jednosoban stan u centru za dvije ozbiqne i zaposlene djevojke, tel. 066/792-866; 051/463-146. Izdajem prazan dvosoban stan, prvi sprat, stambena zgrada, okre~en, ofarban, centralno grijawe, Kozarska ulica, tel. 065/636545; 065/192-000. Izdajem dvosoban stan, 65 m2, na Star~evici, sa centralnim grijawem, tri le`aja, komplet namje{ten, cijena sa svim re`ijama 450 KM, tel. 051/429-780. Izdajem jednosoban namje{ten stan u Novoj varo{i, kod {kole "Rakovski", tel. 051/216-140; 065/310057. Izdajem dvosoban stan, komforan, namje{ten, u centru Bawaluke, drugi sprat, lift, poslovnim qudima i strancima, tel. 065/618241. Izdajem namje{ten trosoban stan, luksuzno opremqen, strogi centar, kod Filozofskog fakulteta, tel. 065/636-545, 065/192-000. Izdajem dvosoban ve}i stan u prizemqu ku}e, centralno grijawe, klima, internet i telefon, tel. 065/527-887. Izdajem dvosoban nenamje{ten stan na Lau{u, u ku}i, tel. 051/282859. Izdajem jednosoban stan na Star~evici, tel. 051/429-441; 065/ 836-879. Izdajem dvosoban i jednosoban lijepo namje{ten stan i jednosoban prazan stan, poseban ulaz, parking, ul. Majevi~ka 42, tel. 051/355-043. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Obili}evu, pogodan za stanovawe u~enika i porodice, tel. 051429782; 065/221-644. Izdajem studentima stan sa posebnim ulazom i centralnim grijawem, blizu fakulteta, ulica Sani~kih `etelaca 22, tel. 438-590; 065/093187.

Izdajem super namje{ten stan (dvije spava}e sobe) u Bawaluci, blizu Klini~kog centra, tel. 066/ 406-596. Izdajem namje{ten stan, 60 m2, u centru, ul. Sime [olaje 14, tel. 051/349-730. Izdajem namje{ten jednosoban stan, ul. @ivojina Preradovi}a 10, Bawaluka, tel. 066/406-241. Izdajem porodici ili studentima namje{ten dvosoban stan sa grijawem, ozbiqnoj porodici, povoqno i za studente, poseban ulaz, tel. 065/651-253. Izdajem namje{tene stanove kod SUP-a Bawaluka, tel. 065/925-205. Izdajem namje{tenu dvori{nu prostoriju, grijawe na drva, ulica Jovana Ra{kovi}a, tel. 065/096-504. Izdajem jednosoban stan u Boriku, renoviran, sve novo, na du`i period, tel. 065/487-948. Izdajem prazan jednosoban stan, poseban ulaz, parking prostor, na po~etku Petri}evca, tel. 065/779555; 051/388-404. Izdajem namje{ten stan, 43 m2, u Boriku blizu kampusa, za dvije studentkiwe ili zaposlenu `enu, tel. 065/034-822. Izdajem prazan stan u centru, jeftino, tel. 065/417-263. Jednosoban namje{ten stan iznajmqujem za dvije ili tri studentkiwe, 200 KM + re`ije, tel. 066/049-280. Izdajem namje{ten stan, 46 m2, parking za auto, poseban ulaz, ostalo po dogovoru, Bawaluka, tel. 051/355-671. U dvosoban namje{ten stan primam dva studenta ili studentkiwe cimere, tel. 065/051-243. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Bawaluci, ul. Slobodana Jovanovi}a, Nova varo{, tel. 066/399809; 065/282-879. Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru Bawaluke kod Palate predsjednika RS, tel. 065/741-299. Izdajem prazan dvosoban stan, ul. Srpskih rudara 48, Lau{, tel. 066/988-431, 051/280-922. Izdajem povoqno dvosoban namje{ten stan, ul. Stevana Bulaji}a, pod Star~evicom, tel. 051/465-708. Izdajem jednosoban prazan ili polunamje{ten stan u Rosuqama, tel. 065/547-880. Izdajem stanove, garsoweru i sobe, sve posebno, ima grijawe, povoqno, jedno dajem `enskoj osobi za pomo} ku}i, tel. 065/636-195, 051/212-691. Izdajem namje{tenu garsoweru na spratu ku}e i jednosoban stan polunamje{ten, poseban ulaz, na Petri}evcu, tel. 051/355-043. Izdajem jednosoban namje{ten stan u ul. Jovice Savinov}a 103A, Petri}evac, tel. 051/355-552. Izdajem stan u Beogradskoj, komplet renoviran, nove stvari, moderno namje{ten, za dvoje mladih poslovnih qudi, tel. 065/487-948. Izdajem opremqenu komfornu garsoweru u novoj zgradi, centar, 31 2 m , balkon, 350 KM, tel. 066/114-650. Izdajem prazan dvosoban stan, prvi sprat, kod dvorane "Obili}evo", tel. 065/251-263. Izdajem dvosoban prazan stan u stambenoj zgradi sa grijawem u Novoj varo{i, tel. 066/683-964; 066/439-797; 051/390-103. Izdajem stan 54 m2 preko puta Rebrova~ke crvke ugra|en kalolimetar, cijena 330 KM, tel. 065/ 217-909. Izdajem namje{ten stan sa centralnim grijawem, poseban ulaz, dvjema osobama, tel. 051/438-251, 065/174-145. Izdajem nov namje{ten stan, 24 m2,

ul. Sr|e Zlopogle|e, cijena 350 KM, tel. 066/264-138. Izdajem kompletno namje{ten dvosoban stan, tel. 066/499-664. Izdajem namje{ten stan przemqe, dvori{te ulica Srpskih rudara 15, cijena 150 KM, tel. 065214-295. Izdajem nove, kompletno namje{tene stanove, poslovnim qudima, strancima, parking cca 50m2, tel. 065/586-144. Izdajem trosoban namje{ten stan u `utim zgradama, cijena 400 KM, tel. 065/549-687. Izdajem dvosoban prazan stan kod autobuske stanice, tel. 352-756. Izdajem studentima povoqno stan u Rosuqama, tel. 065/767-505. Izdajem namje{tenu garsoweru, poseban ulaz, blizu Ekonomskog fakulteta, tel. 065/757-872. Izdajem nov nenamje{ten stan, 60 m2, u prizemqu ku}e, Ko~i}ev vijenac, cijena 250 KM, male re`ije, tel. 066/668-786. Izdajem jednosoban stan u dvori{tu, poseban ulaz, Rosuqe, tel. 051/351-062. Izdajem dvosoban stan u Boriku, kompletno opremqen, kod "Maksija", cijena 450 KM + re`ije, tel. 065/656-881. Izdajem dvori{nu zgradu, dvosoban stan, namje{ten, cijena 250 KM, tel. 065/667-484. Izdajem dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijawem na Star~evici, tel. 065/585-573. Izdajem dvosoban namje{ten stan (60m2) u centru, ul. Sime [olaje 14, tel. 051/349-730, 065/849-080. Izdajem jednosoban stan u strogom centru, Gajeva ulica, iza "Boske", tel. 065/519-608. Izdajem u `utim zgradama trosoban namje{ten stan, drugi sprat, cent. grijawe, lift, cijena po dogovoru, tel. 065/516-927. Izdajem komplet namje{ten dvosoban stan kod hotela "Meriot", eta`no grijawe, klima, cijena 400 KM, tel. 065/543-662. Izdajem prazan jednosoban stan u ku}i, poseban ulaz, u ul. Koste Jari}a 9A, po~etak Star~evice, tel. 051/437-698; 065/514-837. Izdajem namje{ten jednosoban stan sa centr. grijawem u Novoj varo{i za jednu ili dvije djevojke, tel. 051/302-596; 065/230-143. Izdajem dvosoban namje{ten stan u Boriku (zgrada V4), tel. 065/657543. Izdajem stan u prizemqu ku}e, soba sa dnevnim boravkom, kupatilo, ostava, 180 KM, u ul. Alekse [anti}a 22, tel. 066/155-411. Izdajem stan u centru grada, 54 m2, hitno, prvi sprat, tel. 066/235-816. Izdajem namje{ten jednosoban stan u ulici Koste Jari}a br. 16, tel. 051/429-331. Izdajem prazan jednosoban stan u Boriku, zgrada, tel. 065/864-301. Izdajem namje{ten stan od 60 m2 kod Klini~kog centra, ispod bolnice Paprikovac, tel. 051/303-359; 065/974-841. Izdajem jednosoban pulonamje{ten stan 45m2, na Petri}evcu kod "Fortune", grijawe, odvojen ulaz, tel. 051/354-669. Izdajem dvoiposoban stan u centru grada, komplet namje{ten za ~etiri osobe, grijawe, komplet renoviran, tel. 065/510-029. Izdajem dvosoban namje{ten stan, poseban ulaz, parking i gara`a, grijawe, ul. Anke Drakuli} 29, tel. 051/460-698. Izdajem dva stana kod `utih zgrada, dvosoban i trosoban, sa centralnim grijawem, jedan namje{ten, drugi nenamje{ten, tel. 051/921-472; 065/081-446; 066/194-873.

Izdajem namje{tenu garsoweru u zgradi sa centralnim grijawem u nasequ Sunce, tel. 065/785-419. Izdajem namje{tenu garsoweru u centru, tel. 065/499-185. Izdajem namje{ten jednosoban stan u ulici Mom~ila Popovi}a 2D, preko puta "Nestro" pumpe, poseban ulaz, grijawe, kablovska i internet, tel. 051/217-978. Izdajem komforan dvosoban stan, naseqe Lau{, cijena po dogovoru, tel. 280-951; 065/594-431. Izdajem namje{ten dvosoban stan u Jaki}a nasequ, tel. 051/216-228; 065/318-350. Izdajem namje{ten dvosoban stan u centru, tel. 065/513-433; 066/076179. POTRA@WA Tra`im cimerku u stanu (centar), povoqno, tel. 065/561-087. Tra`im dvije cimerke u trosobnom stanu, Nova varo{, kod Bugarske {kole, uslovi odli~ni, ekstra povoqno, tel. 065/634-166. Tra`im cimerku ozbiqnu, centr. grijawe stan bez gazda, Obili}evo, povoqno, tel. 065/956-563. Studentkiwama treba cimerka, dvosoban stan u zgradi, krevet 130 KM, blizu fakulteta, Obili}evo, tel. 065/297-651. PONUDA Tra`im cimerku u stanu, Nova varo{, kod Bugarske {kole, kablovska, internet, povoqno, tel. 065/693-070. Tra`im dvije cimerke u dvosobnom stanu u Lazarevu, cijena 100 KM, tel. 065/312-344.

POSLOVNI PROSTORI
PRODAJA Prodajem hotel, kafi}, pekaru, skladi{te, tel. 051/436-300; 065/018100. Prodajem poslovni prostor, 13 m2, sa mokrim ~vorom, pogodan za sve namjene. Kod kafi}a "007", tel. 065/685-800. Prodajem poslovni prostor, 57 m2, u Stepe Stepanovi}a, prizemqe, tel. 066/130-333. Prodajem poslovni prostor, 75 m2, prizemqe, ekstra ure|en za mirnu djelatnost, odmah useqiv, strogi centar, tel. 063/904-603. Prodajem poslovni prostor, 42 m2, mogu}nost svih namjena, u. V. Masle{e, stari Zanatski centar, tel. 065/511-121. Prodajem poslovni prostor, 300 m2, sa upotrebnom dozvolom, dvije eta`e, na placu od 1.046 m2, kod hotela "Atina", tel. 065/685-800. Prodajem poslovni prostor, 24 m2, preko puta dvorane "Borik", tel. 065/685-800. Prodajem halu na Tuwicama sa placem od 3.100 m2, tel. 065/549-687. Prodajem u Trnopoqu objekat ra|en za monta`u mlina visoke meqave, objekat posjeduje svu tehni~ku dokumentaciju, 1/1, cijena po dogovoru, tel. 066/864-171; 052/323 -048. Prodajem povoqno poslovni prostor kod hotela "Bosna", prizemqe, 95 m2, tel. 065/601-772. Prodajem poslovni prostor, 14 m2, u Bawaluci kod "Karingtonke", tel. 051/215-656. Prodajem halu, tel. 065/631-613. Prodajem poslovne prostore, 38 i 68 m2, povoqno, tel. 065/549-687. Prodajem poslovni prostor u Boriku, ul. Rade Vrawe{evi}, tel. 066/091-091. Prodajem poslovni prostor 57 m2 u Boriku, tel. 065/925-186. Prodajem ili izdajem halu sa poslovnim prostorom u ^elincu,

32 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

vrlo povoqno, tel. 321-460; 065/922705. Prodajem poslovni prostor na Mejdanu, Sr|e Zlopogle|e, 59 m2, biv{a mesara "Sto~ar", tel. 066/091-091. Prodaje se poslovni prostor, 40 m2, za kancelarije, centar, Srpska, tel. 066/136-177. Prodajem poslovni prostor, 75 m2, sa upotrebnom dozvolom, a mo`e i zamjena za stan uz odgovaraju}u doplatu, Kara|or|eva 239, tel. 065/588-889. Prodajem deset dunuma zemqe, voda, struja, povoqno za izgradwu industrijske hale, [u{wari, tel. 065/810-829. IZDAVAWE Izdajem poslovni prostor u PC "Krajina" u Vidovdanskoj ulici, povr{ine 13 m2, tel. 066/253-490. Izdajem poslovni prostor u Novoj varo{i povr{ine 140 m2 pogodan za razne djelatnosti, tel. 065/527-849. Izdajem unamje{ten kafi} na Paprikovcu u ul. Zelengorskoj ulici, tel. 065/956-967. Izdajem poslovni prostor 4 m2 i 80 m2, tel. 065/549-687. Izdajem poslovni prostor, 130 + 130 m2, sa upotrebnom dozvolom, ul. Bra}e Podgornik 47, tel. 065/217909. Izdajem kancelarijski poslovni prostor, 125 m2, u centru grada, uz mogu}nost kori{}ewa gara`e, povoqno, tel. 065/511-121. Izdajem poslovni prostor, nulta centar, prizemqe, tel. 065/239-885. Iznajmqujem 110 m2 kancelarijskog prostora, Bawaluka, centar, glavna ulica, {est parkinga, grijawe, klima, alarm, upotrebna dozvola, tel. 065/666-435. Izdajem ugostiteqski poslovni prostor, kafi} se nalazi na Bulevaru, 250 m2, tel. 066/864-355. Izdajem poslovni prostor na prijedorskoj petqi, pogodan za PVC stolariju i keramiku, tel. 065/633378. Izdajem lokal od 20 m2 u centru Prwavora, tel. 065/603-637. Izdajem poslovni prostor, 58 m2, za kancelarije, ul. Masarikova 13, Nova varo{, tel. 051/311-865. Izdajem poslovni prostor, 40-50 m2, po~etak ulice Novaka Piva{evi}a na po~etku, uz ulicu, hitno i povoqno, tel. 065/636-545. Izdajem poslovni prostor u strogom centru grada, 75 m2, namjena kancelarije, pogodno za predstavni{tva, tel. 051/211-684. Izdajem poslovni prostor 100 m2 + parking 200 m2, povoqno za sve namjene, u blizini "Obija" Dervi{i, tel. 065/647-054; 051/388257. Izdaje se lokal, 25 m2, kod Hipo banke, Aleja Svetog Save 15, tel. 066/901-675. Izdajem prostor, 25 m2, kod "Karingtonke", pogodan za frizeraj ili kancelariju, povoqno, tel. 065/663000. Izdajem poslovni prostor 55 m2 u ul. Veselina Masle{e na drugom spratu, tel. 066/649-723. Izdajem poslovni prostor za kancelarije Bawaluka, Jevrejska, 120+80 m2, tel. 066/758-875. Izdajem poslovni prostor od 25 m2 u Jevrejskoj, tel. 371-754. Izdajem poslovni prostor, 36 m2, dvije kancelarije, cijena 300 KM, prostor se nalazi kod restorana "^ajavec", tel. 066/446-903. Izdajem poslovni prostor, 30 m2, u strogom centru Bawaluke, ul. \ure Dani~i}a 12, kod gradske tr`nice, pogodno za kancelarije, tel. 065/193-035. Izdajem poslovni prostor za or-

dinacije ili kancelarije, ul. Jovana Ra{kovi}a 7, kod zgrade "Tamaris", tel. 051/303-722; 065/367-413. Izdajem mawi poslovni prostor u centru Nove varo{i, tel. 065/604488. Izdajem poslovni prostor, 75 m2, sa upotrebnom dozvolom, Kara|or|eva 239, tel. 065/588-889. Izdajem poslovni prostor, 18 m2, Aleja Svetog Save (preko puta dvorane "Borik"), tel. 065/639-083; 051/216-231. Izdajem ekskluzivno namje{ten no}ni klub na Bulevaru, 100 m2, na du`i period, cijena 2.500 KM mjese~no, tel. 066/864-355. Iznajmqujem lokal u radu u Bawaluci, tel. 066/664-768; 065/001673. Izdajem poslovni prostor, 34 m2, Veselina Masle{e bb, Gospodska, tel. 065/673-355. Izdajem poslovni prostor u TC "Ekvator", prizemqe, izlog, tel. 065/932-596. Izdajem poslovni prostor 60 m2 u centru grada (tri kancelarije), tel. 065/415-752; 051/466-112. Izdajem poslovni prostor, 24 m2, u strogom centru grada, na glavnoj ulici, preko puta "Ekvator" centra, tel. 065/516-965. Iznajmqujem lokal, lamela 3, u Jevrejskoj ulici, tel. 066/292-575. Izdajem poslovni prostor za kancelarije, 120 + 80 m2, u Jevrejskoj ulici, Bawaluka, tel. 066/136-177. Izdajem poslovni prostor, 20 m2, ul. Kraqa Petra Drugog, Nova varo{, tel. 065/656-781.

GARA@E
PRODAJA

Prodajem zidanu gara`u, 1/1, ul. Kraqa Alfonsa 25, tel. 065/512-881. Prodajem zidanu gara`u, 16 m2, Vilsonova broj 8, Obili}evo, tel. 051/405-398. Prodajem dvije gara`e po 16 m2, ul. Kraqa Alfonsa 40, ulaz iz Jevrejske, zvati poslije 16 ~asova, tel. 065/522-604. Prodajem zidanu gara`u u ul. Vase Pelagi}a 1, Bawaluka, kod parkinga Rajfazen banke, tel. 065/461-655. Prodajem zidanu gara`u, tel. 065/895-971, 255-673. KUPOVINA Kupujem gara`u u nasequ Ante Jaki}a, oko ulice Sime Matavuqa, tel. 065/845-399. IZDAVAWE Izdajem gara`u sa ostavom, Borik, ul. @. Mi{i}a 49-A, tel. 065/034822. Izdajem gara`u u ul. Vojvode Mom~ila 11, kod MUP-a, tel. 051/ 460-698.

PLACEVI
PRODAJA

Prodajem plac, 3.134 m2, u Novoj Topoli, 200 metara od glavnog puta, iza katoli~ke crkve, tel. 387 65/336869. Bawaluka, Prije~ani, prodajem placeve uz asfalt desno, lijepa lokacija, sve komunalije, cijena 25 KM/m2, tel. 051/212-981; 387 65/333966. Prodajem dva dunuma zemqe, Gorwi Drakuli}, tel. 387 66/985-181; 051/381-358. Prodajem 2.008 m2 {ume u [u{warskoj rijeci, pro{la struja, telefon, voda, tel. 051/372-244; 387 66/985-386. Prodajem zemqu u Barlovcima, 1.000 m2, struja i voda, tel. 065/685800. Prodajem 20 dunuma zemqe pored magistralnog puta Prijedor -

Bawaluka. Pogodno za industrijski pogon, tel. 051/317-719. Prodajem dva placa do 840 m2 u desnoj Novoseliji kraj glavnog puta, 800 m od "Vodovoda", tel. 065/605-445; 051/413-257. Prodajem u Bawaluci, na Star~evici, placeve od 412, 447 i 525 m2, tel. 065/698-012. Prodajem plac u Trnu, vlasni{tvo 1/1, dozvoqena gradwa, tel. 065/251263. Prodajem placeve, 1/1, Rebrovac, Vida We`i}a, tel. 065/697-245. Prodajem povoqno placeve, 706 i 461 m2, za gradwu ku}e za stanovawe, dozvoqena gradwa, cijena po dogovoru, ulica Franca [uberta, Bawaluka, tel. 051/437-862. Prodajem plac u Trnu kod {kole, pored Vrbasa, 1.488 m2, tel. 065/685800. Prodajem u Bawaluci, u ^esmi, placeve od 505, 840, 930 m2, tel. 065/ 698-012. Prodajem plac 11.000 m2 na Kr~maricama, cijena 120.000 KM ili zamjena za stan, tel. 065/549-687. Prodajem zemqu u Slatini, 2.250 m2, struja i voda, tel. 065/685-800. Prodajem plac na Petri}evcu, 1.508 m2, tel. 065/685-800. Prodajem dva dunuma zemqe, dva i po km od centra grada u Bawaluci, pogodno za vikendice, tel. 065/946351. Prodajem povoqno gra|evinske placeve, dozvoqena gradwa porodi~nih ku}a, cijena po dogovoru, ulica Franca [uberta, Bawaluka, tel. 051/437-862. Prodajem plac, 1.000 m2, u Krminama, pod borovima i plac od 1.900 m2 u Velikom Bla{ku, tel. 065/636545. Prodajem povoqno ~etiri dunuma zemqe uz asfaltni put Bawaluka Sara~ica, pogodno za benzinsku pumpu, tel. 051/305-585; 065/607-482. Prodajem plac u Jablanu Gorwem, 3.700 m2, cijena 16.000 KM, tel. 065/811-058. Prodajem 4.000 m2 placa u Velikom Bla{ku i plac od 1.000 m2 na Kr~maricama, blizina vode i struje, tel. 065/636-545; 065/355-359. Prodajem 35,5 dunuma {ume u Drini}u kod B. Petrovca, jela - smreka, bukovina teh. drvo i bukovina ogrev, sve 1/1, cijena po dogovoru, tel. 052/323-048, 052/344-571, 065/663143. Prodajem plac od 200 m2 u Bilicama (Vruqe) kod [ibenika, tel. 065/410-485, 065/971-583. Prodajem osam dunuma zemqe, 1/1, u Novoj Topoli, zvati do 20 ~asova, tel. 00 385 52/543-601; 065/629-039. Prodajem dva dunuma zemqe u Lakta{ima, selo Milo{evci, tel. 051/217-986. Prodajem plac od {est dunuma u [u{warima, jedan dio pod vo}em u, tel. 066/776-188. Prodajem plac u Bawaluci, 3.000 m2, za stambenu izgradwu, blizu fakulteta, tel. 065/698-012. Prodajem plac, 600 m2, sa gra|evinskom dozvolom, na Tuwicama, veoma povoqno, tel. 065/685-800. Prodajem vi{e placeva u Bawaluci za stambenu gradwu, tel. 065/698-012. Prodajem tri placa na Star~evici u Bawaluci 412 m2, 447 m2 i 525 m2, tel. 065/698-012. Prodajem povoqno ~etiri dunuma {ume i plac od 2.500 m2 u Jo{avci, kod `eqezni~ke stanice, tel. 066/416-816. Prodajem plac 430 m2 sa svim dozvolama za gradwu ku}e na Petri}evcu, ul. Qubijskih rudara, tel. 051/437-934; 065/763-941. Prodajem plac u Prija~anima, tel.

066/091-091. Prodajem plac, 600 m2, ulica Vida We`i}a, Bawaluka, tel. 065/857-159. Prodajem plac u Prije~anima, tel. 065/925-186. Prodajem plac 350 m2 sa lokacijskom dozvolom Vrbawa, ul. R. Petrovi}a, tel. 065/644-713. Hitno prodajem plac, 540 m2, 1/1, struja, voda, asfalt do placa, cijena 10.000 KM, tel. 065/174-727. Prodajem gra|evinske placeve, ul. @. Zgowanina, od 600 do 800 m2, dozvoqena gradwa stambenih objekata P+1+M, tel. 065/511-121. Prodajem povoqno u blizini bawe Slatina devet dunuma zemqe, sa potokom, tel. 065/526-679. Prodajem placeve za gradwu stambenih objekata na vi{e lokacija, Petri}evac, Prije~ani, Zalu`ani, tel. 065/511-121. Prodajem plac - zemqu 20.000 m2 u Rami}ima, kod Deponije, cijena 55 KM/m2, pogodno za industrijske hale, tel. 065/549-687. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Kadiwanima, cijena 5.000 KM po dunumu, tel. 065/828-233. Prodajem zemqu na ^okorskim poqima, pet minuta od Kowi~kog kluba, cijena po dunumu 4.500 KM, tel. 066/258-091. Prodajem plac 20.000 m2 u ^arda~anima pogodno za izgradwu industrijske hale, cijena 25 KM/m2, tel. 065/549-687. Prodajem vi{e placeva u Trnu, tel. 066/284-363. Prodajem vi{e placeva u [argovcu po 500 m2, pojedina~no, zajedno ili mijewam za mawi stan vl. 1/1 cijena od 20 KM/m2, tel. 066/294-247. Prodajem plac na Lau{u, tel. 066/ 091-091. Prodajem plac, 2.100 m2, u Trnu, sa gra|evinskom dozvolom, tel. 065/785526. Prodajem plac od 3.500 m2 u Lazarevu za izgradwu objekta, tel. 066/913-106. Prodajem plac, 5.000 m2, kod "Sitroena" na autoputu u Lazarevu, tel. 065/925-186. Prodajem plac, 1.500 m2, naseqe Rami}i, cijena 12 KM /m2, tel. 051/200-197; 051/858-517; 065/291-076. Prodajem zemqu u centru Ivawske uz glavni put, tel. 066/369-864. Prodajem zemqu u Barlovcima, 1.000 m2, struja i voda, tel. 065/685800. Prodajem plac u Lakta{ima, 700 m od centra, 1/1, dozvoqena gradwa, cijena 10.000 KM, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem plac, 1.000 m2, sa komunalijama, 1/1, dozvoqena gradwa, imaju dva monta`na objekta, zelena ograda i vo}e, nalazi se 400 m od bazena u Lakta{ima prema Vrbasu, tel. 051/282-772. Prodajem plac, 700 m2, Lau{, Bawaluka, tel. 051/308-895; 065/303811. Prodajem plac pogodan za stambenu izgradwu u Pavlovcu, put za \ur|evi}e, tel. 065/356-273. Prodajem plac u Drakuli}u, 741 m2, 1/1, sa svim dozvolama za rad stambeno-poslovnog prostora, tel. 065/773-730. Prodajem u Bawaluci zemqu, 6.700 m2, tel. 065/698-012. Prodajem placeve u ulici Blagoja Parovi}a, dozvoqena gradwa, vlasni{tvo 1/1, tel. 065/279-619. Prodajem zemqu, tel. 051/436-300; 065/018-100. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Drugovi}ima, tel. 051/318-170. Prodajem plac od 958 m2 na po~etku ulice Starog Vujadina, Star~evica, tel. 065/300-603.

Prodajem plac, 600 m2, ul. Novaka Piva{evi}a, mjesna zajednica Ada, tel. 065/644-713. Prodajem plac u Glamo~anima 1.050 m2, 300 m od autoputa, cijena 19.000 KM, tel. 065/514-814. Prodajem 15 dunuma zemqe u Mahovqanima kod aerodroma, uz glavni put Bawaluka - Gradi{ka, tel. 065/032-720. Prodajem plac iza motela "Inter" u Buyaku, tel. 065/925-186. Prodajem plac 6.000 m2, ulaz sa novog i starog autoputa, Buyak Lazarevo, tel. 065/925-186. Prodajem povoqno dva dunuma zemqe uz asfaltni put Sara~ica, prema ^okorskim poqima, tel. 051/305-585; 065/607-482. Prodajem plac 600 m2 na Adi, Vida We`i}a, tel. 065/601-772. Prodajem zemqi{te, 5.600 m2, u centru Ivawske, tel. 065/763-941. Prodajem ~etiri dunuma zemqe na ^okorskim poqima, 200 m od kowi~kog kluba, struja i voda na parceli, papiri uredni, tel. 066/646702. Prodajem 9.500 m2 zemqe, 80 metara od puta Bawaluka - Prijedor, u Drago~aju, tel. 065/569-294. Prodajem ~etiri dunuma zemqe u Jablanu, Bawaluka, tel. 065/569-294. Prodajem 27 dunuma zemqe uz put Bawaluka - Gradi{ka, Mahovqani, Lakta{i, tel. 065/569-294. Prodajem dva dunuma zemqe u [u{warima uz rijeku, pogodno za vikendice, povoqno, tel. 066/653-757. Prodajem 4.000 m2 zemqe, ^okorska poqa, papiri 1/1, kraj puta, tel. 065/178-581. Prodajem plac, 680 m2, u Glamo~anima, povoqno, struja, voda, tel. 065/622-173. Kod carine u Bawaluci prodajem 3.578 m2 zemqe, tel. 065/569-294. Prodajem 3.500 m2 zemqe iza kasarne "Kozara", Bawaluka, tel. 065/569-294. Prodajem 9.000 m2 zemqe uz put Kuqani - Rami}i, tel. 065/569-294. Prodajem zemqi{te, 2.250 m2, sa zapo~etom gradwom vikendice, na Kr~maricama, cijena 20.000 KM, tel. 065/763-941. Prodajem plac, 540 m2, struja, voda uz plac, 1/1, cijena 10.000 KM, Prijakovci, tel. 385-370. Prodajem placeve u Dervi{ima od 580 , 620 i 670 m2, tel. 065/698-012. Prodajem u Rami}ima zemqu uz magistralni put za Prijedor, tel. 065/698-012. Prodajem vikend ku}u kod Slatine, sa 1.000 m2 zemqi{ta, tel. 065/763941. Prodajem 30 dunuma zemqe sa {umom kod kokorske crkve, op{tina Prnavor, asfalt, struja, voda, tel. 062/135-353; 051/465-603. Prodajem dva dunuma zemqi{ta u Drago~aju, prema Motikama, pogodno za ku}u ili vikendicu, tel. 065/251944.
Prodajem plac u Bawaluci, Kwaza Milo{a 39. Dozvoqena gradwa objekta 12mh9m (P+2 +m), tel. 065/529-471; DG.

Prodajem plac, 636 m2, na po~etku Motika, {est km od centra grada, papiri 1/1, ima infrastrukturu, tel. 066/668-786. Prodajem zemqu na putu Slatina Kla{nice, 800 metara od bawe Slatina, uz glavni put, tel. 051/439094; 065/267-635. Prodajem na Lau{u gra|evinske parcele od 391 i i 480 m2, obje 1/1, tel. 065/880-241; 066/913-106. Bawaluka - Prijedor - Kozarac, prodajem plac od 10.000 m2 (za sve poslovno-stambene namjene), biv{e

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 33

zemqi{te pilane Kozarac, cijena 70 KM/m2, tel. 065/935-191. Prodajem dunum zemqe, a mo`e i vi{e, u Jablanu, tel. 065/575-903. Prodajem plac u ^esmi, ul. Zdravka Dejanovi}a 8, tel. 065/312-573. Povoqno prodajem gra|evinski plac u Adi, Bawaluka, sa gra|evinskom dozvolom za izgradwu stambeno-poslovnog objekta Po+P+4, tel. 065/709-382. Prodajem placeve u Motikama, tel. 066/120-462. Prodajem placeve u Bawaluci, deset minuta od centra grada, cijena 10.000 KM/1.000 m2, tel. 065/981-610. Prodajem placeve u Bukvaleku, asfalt, struja, voda, telefon, cijena 10.000 KM, 1000 m2, tel. 065/657-333. Prodajem plac 500 m2, ul. Nenada Kosti}a 438, struja, voda, put, nije pro{ao regulacioni plan, vrlo povoqno, tel. 066/151-571. Prodajem povoqno placeve od 100 do 200 dunuma zemqe u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem povoqno placeve pod vo}em u blizini bawe Slatina, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem plac u Motikama kod crkve, 1110 m2, 1/1, sa infrastrukturom, tel. 051/309-122; 065/329-733. Prodajem placeve u Motikama, Vrbawi, Rami}ima, Debeqacima, ^esmi i Star~evici - Rebrovac, tel. 065/939-969. Prodajem placeve, 1/1, Rebrovac, Vida We`i}a, tel. 065/679-245. Prodajem pet dunuma zemqe, dva pod {umom, tri pod livadom, dozvoqena gradwa, papiri 1/1, kod Sara~ice, tel. 051/275-124; 065/657665. KUPOVINA Kupujem plac ili mawu ku}u uz Vrbas od Karanovca prema Bawaluci, tel. 063/384-613.

SOBE
IZDAVAWE

Jednokrevetnu sobu izdajem mu{karcu, poseban ulaz, grijawe, kablovska, internet. Obili}evo, tel. 38766491466; 466-642. Izdajem namje{tenu sobu, poseban ulaz, tel. 051/439-088. Izdajem jednokrevetnu sobu, centar, super grijawe, svi uslovi za studente, tel. 066/414-042. Izdajem povoqno sobe u Boriku za dvije studentkiwe, centralno grijawe, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 066/617-811. Izdajem sobu sa jednim le`ajem i centralnim grijawem, ulica Nikole Pa{i}a 16, Trn, Lakta{i, 100 KM, tel. 065/310-799. Izdajem povoqno sobe u Boriku za dvije studentkiwe, centralno grijawe, upotreba kuhiwe i kupatila, tel. 065/397-138. Izdajem sobe sa grijawem i posebnim ulazom, tel. 065/546-658. Izdajem namje{tenu jednokrevetnu sobu, kablovska, internet, tel. 065/203-891. Izdajem studentima (mu{karcima) dva le`aja u Korduna{koj ulici u Boriku, centralno, kirija povoqna po dogovoru, zvati od deset do 20 ~asova, tel. 051/253-614. Izdajem namje{tenu sobu sa grijawem, tel. 065/062-707. Izdajem samcu mu{karcu jednokrevetnu sobu, centralno grijawe i ~ajna kuhiwa, cijena 150 KM, tel. 051/214-180. Izdajem namje{tenu sobu sa kuhiwom i kupatilom na po~etku Petri}evca jednoj `enskoj osobi, tel. 065/779-555; 051/388-404. Izdajem le`aj u dvokrevetnoj sobi u Boriku, preko puta kampusa, tel. 255-425; 066/834-204.

Izdajem studentima dvokrevetnu sobu u Boriku, ul. @ivojina Mi{i}a 47, Bawaluka, tel. 065/ 005-782; 257-240. Izdajem dvokrevetnu sobu za jednu ili dvije studentkiwe u centru grada, tel. 051/352-587. Izdajem sobe za no}ewe u blizini "Obija", tel. 065/779-555. Izdajem namje{tenu sobu u stanu sa centralnim grijawem i upotrebom kuhiwe dvjema u~enicama, tel. 051/437-794, 065/773-403. Izdajem dvjema djevojkama sobu u stambenoj zgradi, Borik, tel. 066/219-543. Izdajem djevojkama dvokrevetnu sobu sa grijawem, tel. 051/305-036; 065/846-256. Izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhiwe i kupatila, Obili}evo, tel. 065/513-795; 051/ 467-588. Izdajem dvokrevetnu sobu u zgradi, centralno grijawe, Obili}evo, tel. 066/776-073. Izdajem `enskoj osobi sobu u Boriku, tel. 065/226-945. Izdajem prazan jednosoban stan kod Zelenog mosta, tel. 066/789-480. Izdajem dvije namje{tene sobe, zvati u poslijepodnevnim ~asovima, tel. 454-568. Izdajem namje{tene sobe, centralno grijawe, internet, kablovska, nova gradwa, povoqno, tel. 051/214-120; 065/337-218. Izdajem studentima namje{tenu sobu u Boriku sa centralnim grijawem, tel. 065/548-490. Izdajem sobu za jednu djevojku studentkiwu, upotreba kuhiwe i kupatila, Borik, tel. 250-190. Izdajem namje{tenu sobu blizu "Kosmosa", Kozarska 20 , Bawaluka, tel. 051/211-545; 066/044-710. Izdajem jednokrevetnu sobu sa upotrebom kuhiwe, Obili}evo, tel. 051/466-646; 065/006-068. Povoqno izdajem komforno namje{tenu jednokrevetnu sobu uz upotrebu kuhiwe i fri`idera (zasebno), blizu fakulteta, tel. 065/693-047; 051/439-174. Izdajem dvokrevetnu sobu kod kampusa, Borik, tel. 051/255-722. Izdajem dvokrevetnu sobu u privatnoj ku}i kod kampusa, bez gazda, Borik, tel. 051/251-182. Izdajem dvokrevetnu sobu studentima, grijawe, kupatilo, stambena zgrada, Borik, tel. 051/251-182. Izdajem dvokrevetnu sobu, poseban ulaz, Borik, tel. 051/254-522. Izdajem vrlo povoqno sobu za jednu ili dvije osobe, tel. 051/370918; 066/674-638. Izdajem sobu za dvije u~enice, studente ili za osobu u radnom odnosu, tel. 051/218-098. Izdajem sobu sa dva le`aja u Boriku za dvije djevojke, studente, tel. 252-054. Borik, izdajem dvokrevetnu sobu za mu{karce, tel. 066/202-225. Izdajem djevojkama dvije dvokrevetne sobe sa kuhiwom i kupatilom, centralno grijawe, slobodne od 1.1.2012, tel. 065/228-840; 051/211-892.

Prodajem vikendicu 20 + 20 m2 u ^arda~anima, ~vrsta gradwa, zavr{ena, nova, uslovna za stanovawe, 1/1, tel. 065/966-808; 070/ 310-548; 065/581-773. Prodajem vikendicu na Kr~maricama sa 2.000 m2 zemqe, tel. 065/ 925-186. Prodajem vikendicu u Gorwim Rosama, Herceg Novi, poluostrvo Lu{tica, tel. 065/530-290. Prodajem vikendicu u Motikama sa placem od 500 m2, hitno, tel. 065/211-684. Prodajem vikendicu na Kr~maricama i dva dunuma zemqe, tel. 066/091-091. Prodajem vikend ku}u u Motikama, sa placem od 500 m2, hitno, tel. 066/235-816. Prodajem vikend ku}u sa vo}wakom u Velikom Bla{ku, 200 metara od puta Kla{nice - Slatina, mo`e i zamjena za jednosoban stan u Bawaluci, tel. 051/501-642; 065/830-352. U ^arda~anima prodajem posjed, ve}a vikendica, vo}wak, {est i po dunuma zemqe, papiri uredni, voda, struja, tel. 051/783-583. Prodajem povoqno vi{e vikendica i placeva u Slatini i okolini, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem useqivu vikendicu u Slatini sa 2,5 dunuma zemqe, cijena 18.000 KM, tel. 588-150; 065/964-929. Prodajem vikendice u Motikama, ]etojevi}ima, Aleksi}ima, na Tre{wiku i na Kr~maricama, tel. 065/939-969. ZAMJENA Mijewam vikend ku}u sa grijawem na placu od 1450 m2 pod vo}em za stan u Bawaluci, tel. 065/748-241. IZDAVAWE Izdajem vikendicu u Kne`evu 4+1 le`aja 30 KM, min. sedam dana, tel. 065/811-058.

MOTORNA VOZILA
PRODAJA Prodajem "fijat panda", 2005. g., 1,3 multixet, dizel, crna, ful oprema, registrovana godinu dana, tel. 387 65/564-820. Prodajem "pasat 5" limuzina, 1,9 TDI, 1998. god., metalik sivi, alu felge, autom. klima, registr. do oktobra 2012. god., tel. 387 65/518375. Prodajem "pasat 5", limuzina, 1,9 TDI, 1998. god., metalik sivi, alu felge, autom. klima, registrovan do oktobra 2012. god., tel. 387 65/518-375. Prodajem plinski viqu{kar "yalle", 98. god. 1500 kg, H =4,5 m, tel. 38765515052. Prodajem "golf 5", 2004. godi{te, cijena 15.000 KM, tel. 065/372-927. Prodajem "opel astru F 1.4", benzin, g. p. 2001, stariji model, 178.000 km, servo, ABS, air bag h 2, nov akumulator, nov auspuh, zimske gume, ura|en servis. Registrovan do 17.11.2011. god., cijena fiksno 4.500 KM, tel. 066/197-163. Prodajem "golf" 1600 dizel, registrovan do 11/2012, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes 250" dizel, u dobrom stawu, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "lagunu" dizel, 2001. godi{te, povoqno, tel. 066/256-211. Prodajem "fijat stilo" 1.2 benzin, petoro vrata, 2002, kao nov, ful oprema, registrovan godinu, cijena 7.400 KM, tel. 065/826-640. Prodajem "reno megan" 1.6 benzin, 2003, kao nov, pla}ena carina i PDV, cijena 8.900 KM, tel. 065/040-404.

VIKENDICE
PRODAJA

Prodajem vikendicu, tel. 051/436300; 065/018-100. Prodajem vikendicu i 1.500 m2 placa (vo}waka) u Rije~anima kod Lakta{a, gra|evinska, urbanisti~ka dozvola, 1/1, hitno, tel. 065/636-545. Prodajem vikendicu i tri dunuma zemqe, cijena 20.000 KM, mo`e kompenzacija za gra|evinski materijal, tel. 051/413-199.

Prodajem "VW Sharan" 1.9 TDI, kraj 2004, automatik u odli~nom stawu, cijena 12.000 evra, tel. 065/642-920. Prodajem "jugo 45" u voznom stawu, cijena povoqna, 300 KM, tel. 065/636-490. Prodajem "ford fijesta", 2001. god., registrovan do aprila 2012, izuzetno o~uvan, tel. 065/511-598. Prodajem registrovan "jugo" sa ugra|enim gasom, tel. 051/532-426. Prodajem "mercedes E 300", god. 1997, tel. 065/631-613. Prodajem "opel suzu" 1,3, 1987. g. p., registrovan do marta 2012, u dobrom stawu, cijena 1.500 KM, tel. 065/788-317. Prodajem "zastavu 101 GTL", 1983. godi{te, registrovana do juna 2012 godine sa prikolicom nosivosti 350 kg, tel. 065/895-971. Prodajem "fijat tipo", g. p. 1990, registrovan do februara 2012. godine, tel. 065/302-672. Prodajem "fijat bravo" 1.8 16V GT, 1999. g.p., kao nov, servisna kwiga, aut. klima, ABS, alu-felge, nove gume, registrovan, pre{ao 140.000, daqinska centralna brava, tel. 065/833-659. Prodajem "pasat" 1600 karavan, turbo dizel, 1987. godi{te, cijena 2600 KM, tel. 065/297-493; 065/068663. Prodajem skuter "kub 49 sonik", dobitak na nagradnoj igri, tel. 066/776-073. Prodajem "golf 1", dizel, 1.600 kubika, 1983. g. p., registrovan, cijena 1.400 KM, tel. 065/222-940. Prodajem "pasat VW", tip 35, 1988. godina, sivi metalik, pre{ao 144.248 km, u odli~nom stawu, tel. 051/437-064. Prodajem "audi A-4" 1.6, g. p. 1997, 1.6 benzin, cijena 8.200 KM, tel. 065/662-368. Prodajem "ford fokus 1.6 TDCI", crveni, kao nov, pre{ao 137.000 km, cijena 14.300 KM, tel. 065/633378. Prodajem "nisan" dizel 2300, limuzina, 1988. godi{te, 2800 KM, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes" 124 i 123, 200 D, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem yip "hjundai santa fe " 4h4 crni, g. p. 2001, tel. 065/512345. Prodajem "pe`o 306", 1.9 dizel, 1995. g. p., u odli~nom stawu, tel. 065/528-247; 051/454-066. Prodajem kamion "ford bedford", nosivost pet tona, povoqno, ispravan, o~uvan, u vrlo dobrom stawu, al. stranice karoserije, pokretna rampa, neregistrovan cijena po dogovoru, tel. 065/644550. Prodajem "fijat bravo", 1.9 dizel, 1999, registrovan, u dobrom stawu, klima, cijena 3.700 KM, tel. 065/826-640. Prodajem "fijat palio", 2000. god. proizvodwe, registrovan, tel. 066/819-474. Prodajem "opel korsu" GP 2000 benzin, motor 1,4 - ful oprema, tel. 065/324-949. Prodajem "mercedes", 1992. godi{te, MB 100, povi{en, 2400 dizel, povoqno, tel. 065/297-493; 065/068-663. Prodajem "mercedes 190 D",1985. godi{te, registrovan do aprila 2012. Cijena po dogovoru, tel. 065/773-730. Prodajem "ford fijestu", 1997. godi{te, 1.200 kubika, 55 KW, tel. 065/543-004. Prodajem "pe`o 306" 1,9 dizel, 4 vrata,1995. god. p. u odli~nom stawu, tel. 065/528-247.

Prodajem "golf 3", god. 1992, u dobrom stawu. Registrovan do 31.10.2012. Cijena po dogovoru, tel. 065/773-730. Prodajem "opel korsu", 1.2, 1984. godi{te, registrovana, u odli~nom stawu, cijena 1.250 KM, tel. 066/265-541. Prodajem "mercedes" u odli~nom stawu, tel. 065/609-350. Prodajem "golf 4", 1.4 16 V edition, 2001. godi{te, registrovan do 9/2012. u odli~nom stawu, hitno i povoqno, tel. 065/948-460. Prodajem "reno klio" dizel, 2003. godi{te, ful oprema - bijela boja, dvoja vrata, tel. 065/585-573. Prodajem "ladu nivu", 2005. godi{te, pre{la 47.000 km, cijena 8.500, tel. 066/356-819. Prodajem "reno lagunu" karavan, 1,9 DCI, dizel, 2002. godi{te, 1870 kubika, 88 KW, pre{la 151.000 km, tel. 065/922-499; 051/501-180. Prodajem "golf 3" g.p. 1992. u dobrom stawu. Registrovan do 31.10.2012. Cijena po dogovoru, tel. 065/773-736. Prodajem "opel korsu", godina proizvodwe 2000., benzin 1,4, ful oprema, tel. 065/324-944. Prodajem auto "lan~ija - Y", g.p. kraj 1999, registrovan godinu, u odli~nom stawu, cijena 3.950 KM, tel. 065/891-799. Prodajem "reno skenik", god. proizvodwe 2001, 1,9 dizel, evro kuka, stakla u boji sa elektronskim podiza~ima, tel. 065/651-605. Prodajem "golf 2" 1,6 T, dizel, 1986. godi{te, ura|ena generalka, alu felne, ko`na sjedi{ta, reg. do avgusta 2012, tel. 065/892-963. Prodajem "audi 100 CS", ili mijewam za mawi automobil, tel. 065/880-310. Povoqno prodajem "folksvagen kedi", 1989. godi{te. Vozilo je u dobrom stawu, tel. 066/709-381. Prodajem "audi A 4" 1,8 benzin, 1996. godi{te, cijena 7.800 KM ili mijewam za skupqe, tel. 065/895-502. Prodajem "ford fijestu", 96. god. u odli~nom stawu, registrovan do 30. jula 2012., tel. 066/870-173; 051/308-186. KUPOVINA Kupujem novije dostavno vozilo u ra~un nudim "nisan terano 2.7 D", 2004. god. Uz doplatu, tel. 38765515 052. Otkupqujem sve vrste vozila koja su za otpis do 300 KM, tel. 065/859069. Kupujem "jugu 45", tel. 065/538-048. Kupujem "golf 2" dizel, g. p. 19911992, tel. 066/873-158. Kupujem sve vrste automobila za otpis do 300 KM, tel. 065/636-004. DIJELOVI I OPREMA Prodajem alnesere i alternatore za traktore i golfove i BMW, tel. 38766023071. Prodajem ~etiri gume 235-85R16C M+S, tel. 065/931-383. Kupujem atomizer za traktor, tel. 065/326'000. Prodajem ~etiri gume 235-85-16M+S, tel. 065/931-383. Prodajem sve vrste retrovizora za autobuse, kamione, kombi vozila, yipove te kriva i rezana ogledala sa ugradwom za putni~ka kola, farovi za "golf 1", 2, 3, i "mercedes" luksuzna kola, tel. 065/538-048. Prodajem nove ~etiri gume 15-ke sa aluminijumskim felgama, ^elinac, tel. 065/499-516. Prodajem prikolicu za auto, nosivost 350 kg, odli~na, cijena 250 KM, tel. 065/895-971; 255-673. Prodajem ratkape za vi{e vrsta vozila, pojedina~no, tel. 065/811-058.

34 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

Hitno prodajem auto-prikolicu dim. 1,5h120, ru~ni rad 150 KM, tel. 051/501-642; 065/830-352. Prodajem polovne gume 205/55 R16 ~etiri komada, qetne 205/55 R16 M+S dva komada, tel. 066/942-194; 501-180. Prodajem mjewa~ za "fijat bravo", 1400 kubika, benzinac, cijena 200 KM, tel. 065/470-842. Prodajem felge, 16 cola, "tojota" petokrake, tel. 065/513-795. Prodajem zimske gume 225/55/16 i 255/60/18, tel. 065/513-795. Kupujem instrument tablu i karburator za "audi" jaje, 1,8 benzin, tel. 066/356-819.

MA[INE I ALATI
PRODAJA Prodajem ma{inu za nabacivawe glet mase, fasada i kre~ewe, tel. 065/034-768. Prodajem gra|evinsku dizalicu, cijena po dogovoru, tel. 065/034-768. Prodajem stubnu ugaonu bu{ilicu za metal "metalac SB 26" profesional M-2, ispravna, kao nova, povoqna cijena, tel. 051/304-640; 066/814-693. Prodajem i servisiram nove ma{ine za poqoprivrednike, mrvilice, {rotilice, cirkulare, hoblarice, ma{ine za vo}e i povr}e i druge alate, povoqno, tel. 051/532426. Prodajem pumpu za eta`no grijawe, slovena~ka proizvodwa, tel. 355-288. Prodajem ma{ine za mqevewe vo}a i ma{ine za sje~ewe suvog biqa za ~ajeve, tel. 065/548-744. Prodajem dizalice za "Zastavina" vozila, pet komada, tel. 065/197-142. Prodajem povoqno cirkular za rezawe drva, tel. 065/233-459. Prodajem kompresor sa dvije glave, tel. 065/391-383. Prodajem ma{inu za obradu drveta, za izradu svih vrsta `qebova, brodskog poda, lamperije, tel. 065/034-768. Prodajem novu hidrauli~nu dizalicu za podizawe te{kih kamiona, podi`e teret do 65 tona, cijena po dogovoru, tel. 065/034-768. Prodajem univerzalnu o{trilicu i stonu bor ma{inu i `eqezne cijevi, povoqno, tel. 065/767-888. Prodajem "hilti" bu{ilicu, 850 W, f 30 m, tel. 065/935-480. Prodajem stolarske ma{ine, tel. 065/611-008. Prodajem dvije industrijske {iva}e ma{ine "juka" i "obrovka". Hitno, tel. 051/429-585.

gra|u, rogovi i ostalo za ku}u, tel. 051/355-933. Prodajem crijep "Diq Vinkovci 333", komad 30 feninga, tel. 051/355-933. Prodajem staru krovnu konstrukciju, vjen~anice du`ine osam metara, jelove i hrastove direke du`ine 2,4 m, cijena povoqna, tel. 065/468-312; 051/428-163. Prodajem 39 komada blokova, dimenzija 25h24h11 cm, tel. 065/971583. Prodajem 1.200 kom. crijepa, okolina ^elinca, tel. 065/499-516. Povoqno prodajem 1.000 komada starog crijepa, tel. 065/306-116. Povoqno prodajem 100 kom. cigle "paskula" i 1000 komada starog crijepa, tel. 065/306-116. Prodajem osu{enu rezanu gra|u, grede raznih dimenzija, tel. 065/011-065. Prodajem krovnu konstrukciju od suve hrastove gra|e za ku}u ili vikendicu veli~ine 5h6 m, tel. 065/611-654. Prodajem brodski pod, 60 m2, du`ina ~etiri metra, smreka, cijena 600 KM, tel. 065/788-215. Prodajem dvije `eqezne cijevi (mo`e za stubove balkona i za druge svrhe), fi 90h4h3700 m/m i druga 80h4h3000 m/m, tel. 051/429496. Prodajem (poklawam) unutra{wu stolariju, skoro gratis, tel. 066/292-575. Prodajem prozore sa izo staklom veli~ine 100h140 cm (jedan komad) i 80h140 cm (jedan komad), tel. 066/416-004.

Prodajem TA pe} {esticu, vrlo povoqno, tel. 065/547-711. Prodajem TA pe}, ~etiri KW, dobro o~uvanu i jeftino, tel. 065/370-528. Prodajem mikrotalasnu pe} sa rotiraju}im tawirom, cijena 100 KM, tel. 065/011-065. Prodajem ispravnu ve{-ma{inu "kandi", tel. 066/748-216. Povoqno prodajem usisiva~ "kirbi", SAD, tel. 065/411-568. Prodajem {poret "smederevac", lijevi ror, star pola godine, 250 KM, tel. 065/310-799.

NAMJE[TAJ
PRODAJA

RA^UNARI
PRODAJA

Prodajem P4 tauer 3.0 GHz, 512 MB, 40 GB, DVD sa 15 in~a LCD monitorom, cijena 180 KM, tel. 387 66/814-691. Prodajem laptop "acer/aspire one" sa torbom i original kutijom, instalisan fabri~ki windows XP. Cijena fiksno 400 KM, tel. 065/525-436. Prodajem "pentijum IV", monitor i "brother 115 C", multifunkcija: skener, {tampa~, kopir, tel. 065/565-248; 051/308-028. POTRA@WA Operisan sam, primam na poklon polovan laptop, tel. 066/962-788.

MUZIKA
PRODAJA

Prodajem trokrilni orman, rastavqen i bra~ni krevet, rastavqen, povoqno, tel. 051/253-614. Prodajem plakar 160 h 220 h 60 ru~no ra|en, svijetla boja, tel. 051/463-214. Povoqno prodajem stakleni sto iz dva dijela za dnevnu sobu, tel. 065/914-059. Prodajem spava}u sobu: plakar 200 h 250 h 60, krevet, 200 h 160 du{ek i komodu, tel. 051/463'214. Prodajem dje~iji radni sto ugaoni, ru~no ra|en, puno drvo, tel. 05â 1/463-214. Prodajem ~etiri nekori{}ena vunena }ilima ru~ne izrade, cijena 200 KM po komadu, Bawaluka, tel. 051/253-715. Prodajem ~etvorokrilni ormar i "cepter" stolice, fotequ od bambusa, tel. 065/767-888. Zbog prodaje stana prodajem regal "Nina", bra~ni krevet sa dva madraca i TA pe} 4, sve 300 KM, tel. 065/763-941. Prodajem klub sto za dnevni borak, polovan i nov, cijena po dogovoru, tel. 065/034-768. Prodajem sudoper, lijevi, emajliran, kao nov, cijena 80 KM, tel. 065/011-065. Prodajem trosjed, dvosjed i fotequ (garnitura Podgradci drveni rukohvati), cijena 250 KM, tel. 066/338-755. Prodajem trosjed, cijena vrlo povoqna i po dogovoru, tel. 051/250-197. Prodajem povoqno francuski le`aj, tel. 282-790; 066/399-339. Prodajem kredenac puno drvo rezbaren (Vrbas) du`ina dva metra, tel. 065/856-888.

USLUGE
OSTALO

UGOSTITEQSTVO
PRODAJA

Prodajem nove i polovne tacne za poslu`ivawe (mahagoni) za ekspres restorane, tel. 065/513-417.

POQOPRIVREDA
PRODAJA

Prodajem mlin kruwa~-{rota~, kruni kukuruze na dva ulaza, velikog kapaciteta, kao nov, odvaja zrna, tel. 065/543-295. Prodajem traktor "yon dir" 20.20, sija~icu i vadilicu za krompir, tel. 065/931-383.

Prodajem harmoniku "melodija", 96 basova, devet registara, i harmoniku "hohner" pet registara, 60 basova, cijena po vi|ewu i dogovoru, tel. 065/206-060. Prodajem nove "soni" igre od 40 do 55, originalna kutija i kwi`ica, tel. 065/754-374. PONUDA Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru za mla|e i starije kandidate na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/460-898.

APARATI ZA DOMA]INSTVO
PRODAJA Prodajem zamrziva~ ladi~ar, tel. 066/406-580. Prodajem skoro nov elektri~ni {poret "beko", cijena 120 KM, tel. 066/847-800. Prodajem termoakumulacionu pe}, trojka, tel. 051/438-251, 065/ 174-145. Prodajem polovnu ve{-ma{inu "gorewe", tel. 051/355-288. Prodajem proto~ni bojler, devet KW, tel. 065/650-509.

GRA\EVINARSTVO
PRODAJA

Prodajem drvena gara`na vrata, cijena po dogovoru, tel. 051/354-009. Prodajem betonske stubove za ograde i vinograde, svi du`ine do tri metra, tel. 065/640-070. Prodajem povoqno polovnu jelovu

Ku}ni majstor rje{ava va{e male i velike probleme. Nazovite, dogovorite, tel. 051/211-763; 387 65/546-390. ^asovi - {kola harmonike, klavira, klavijatura, muzi~ke teorije, pedagogije. Narodna zabavna muzika. Note za sve vrste muzike, po izboru, pjesme, kola, instrumentali, tel. 387 66/034-057. Brzo, kvalitetno i sa garancijom radim vodoinstalacije i kanalizaciju, kao i sitne popravke, tel. 051/211-763; 387 65/546-390. Dajem instrukcije iz engleskog u~enicima, studentima i drugim zainteresovanim. Predava~ sa diplomom Univerziteta Kembriy u Velikoj Britaniji, tel. 066/943502. Brusim i lakiram parket i brodski pod, tel. 065/178-743. Pravim sve od `eqeza, ograde, nadstre{nice, stala`e, natkrivam balkone, gara`na vrata, za{titne re{etke itd., tel. 065/600-993. Profesor engleskog jezika daje ~asove i instrukcije, prevod tek-

stova i dokumenata, sudski tuma~ prevodilac., tel. 065/938-401. [kola ra~unara "Giga Computers" nudi sve vrste kurseva za rad na ra~unarima, polagawe sertifikata, zvati svaki dan od osam do 16 ~asova, tel. 051/213-088. Besplatno odvozim stare ve{ma{ine, {porete, zamrziva~e, kade, radijatore i sl., tel. 065/898589. Vr{im usluge klawa malih i velikih sviwa, teladi, jagwadi, itd, tel. 065/566-181. Popravqam okvire nao~ara svih vrsta, brzo i kvalitetno, Aleja Svetog Save br. 16, tel. 051/318227. Elektri~ar vr{i zamjenu dotrajale elektroopreme, popravqa stare i ugra|uje nove elektro-instalacije, tel. 065/418-878. Pozovite ekstra ma|ioni~ara za djecu od dvije do 15 godina, bi}ete odu{evqeni, tel. 065/399-041. Dajem ~asove matematike u~enicima i studentima, cijena ~asa dijeli se s brojem polaznika, tel. 051/465-553; 066/430-105. Prevoz lica i robe kombijem "mercedes sprinter", povi{en, produ`en, zemqa i inostranstvo, tel. 065/011-183; 065/781-453. Povoqno, dubinsko usisavawe i prawe tapaciranog namje{teja i tepiha sa "Kirbi i Karcher", tel. 065/531-561. Vodoinstalater izvodi sve sitne vodoinstalaterske radove, tel. 065/875-684. Iskusan ku}ni majstor obavqa sve vrste ku}nih poslova, elektro i vodoinstalacije, moleraj, bravarske poslove i ostalo, vrlo kvalitetno i profesionalno, tel. 065/980-038. Ozbiqna `ena wegovala bi stariju osobu, tel. 065/ 742-677. Nastavnica matematike i fizike daje instrukcije, u~enicima osnovne {kole, tel. 051/302-196. Dimwa~ar - ~istim dimwake, centralne pe}i i kotlove za grijawe, tel. 051/483-144; 065/670-639. Elektri~ar popravqa instalacije, mijewa grija~e, termostate, indikatore, rasvjetna tijela, automatske osigura~e i ostalu opremu, tel. 066/858-688. Gradimo ran~eve, pravimo pecane i fontane, tel. 066/256-211. Dajem ~asove na harmonici i sintisajzeru za mla|e i starije kandidate na programu su narodne pjesme i kola, tel. 051/460-898. Kvalitetno dajem instrukcije iz matematike. Dvo~as (90 min) 20 KM, niste zadovoqni, nemojte platiti. Zvati od 20 do 22 ~asa, tel. 064/047-082. Popravqam ra~unare, povoqno, dizawe sistema 20 KM, tel. 065/825-233. Kre~ewe, gletovawe, tapete, unutra{we fasade, izolacije, keramika, laminat, rigips, adaptacije i sanacije, tel. 066/449-783. Povoqno dajem instrukcije iz wema~kog jezika, dolazim ku}i, tel. 065/543-303. Pronala`ewe podzemnih voda, bu{ewe bunara, rad na podru~ju od Novog Grada do Doboja, tel. 065/952-183. Kvalitetno dajem instrukcije iz matematike, dvo~as od 90 min. za osnovce 15 KM, a za sredwo{kolce i studente 20 KM, zvati od 20 do 22 ~asa, tel. 065/416-399. Profesorka daje instrukcije iz fizike i matematike osnovcima i sredwo{kolcima, tel. 065/561-087. Povoqno dajem instrukcije i poma`em u~enicima, izrada zada}e, razred od prvog do petog, tel. 065/411-222; 065/312-643.

Instrukcije iz matematike za u~enike osnovnih i sredwih {kola, povoqno, tel. 065/562-027. Profesor srpskog jezika i kwi`evnosti vr{i usluge lektorisawa, kucawa diplomskih/ seminarskih radova, te daje instruk- cije iz srpskog jezika i kwi`evnosti, tel. 065/954-969. ^i{}ewe generalno, redovno stambeno-poslovnih prostora, dubinsko prawe namje{taja, tepiha, automobila, uz povoqnu cijenu i garanciju, tel. 065/898589. Povoqno malteri{em i zidam, tel. 065/455-179. Va{em osnovcu pomo} u u~ewu pru`a u~iteqica i nastavnica razredne nastave u penziji, tel. 051/257-560. Fizioterapeut pru`a usluge kompletne i parcijalne masa`e u va{em domu, tel. 065/373-906. Pomo} u u~ewu osnovcima pru`a u~iteqica i nastavnica razredne nastave, tel. 065/461-666.

GARDEROBA
PRODAJA

Prodajem dvije bunde, prirodno krzno, kratka lisica, duga nerc, povoqno, tel. 065/844-409. Prodajem i izdajem vjen~anice sa kompletnom opremom, povoqno, tel. 065/491-942. Zbog zatvarawa butika u "Zenitu" povoqno prodajem `ensku garderobu, tel. 065/767-888. Prodajem vi{e odjevnih mu{kih predmeta (odijela, ko{uqa i dr.) u odli~nom stawu, povoqno, tel. 051/307-514;. Povoqno prodajem narodnu no{wu ili pojedina~no, tel. 051/923110.

RAZNA ROBA
PRODAJA

Prodajem poslovni prostor, 330 m2, hala plus kancelarije, na placu od 2000 m2, u ulici Bra}e Podgornika, tel. 387 65/526-860. Prodajem bebi alarm 50 KM, tel. 387 65/645-403. Prodajem vuneni tepih, povoqno, tel. 065/672-507. Prodajem medicinski antidekubitalni du{ek, malo kori{}en, tel. 065/856-888. Prodajem usisiva~ "sakura" sa el. tresa~em i dodatkom za prawe tepiha i namje{taja, cijena 2.000 KM, tel. 065/525-436. Prodajem aparat za govor (seruox sa puwa~em, tel. 051/439-094; 065/ 267-635. Prodajem glavoper, staklo/plastika, bijeli, sa stolicom, oboje 200 KM i mu{ku friz. stolicu, stariji model, ko`a tek presvu~ena, cijena 350 KM, tel. 065/525436. Prodajem dvije "kraqica" pe}i u odli~nom stawu, 120 KM komad, Bawaluka, tel. 063/124-999. Prodajem fiskalnu kasu "altera" sa svim papirima, cijena 500 KM, tel. 065/935-480. Prodajem dvije stolice za kompjuter, tel. 051/214-114, 065/009643. Prodajem povoqno debla oraha i tre{we, tel. 051/465-626. Prodajem povoqno polovnu mehani~ku pisa}u ma{inu "olimpija", novu elektri~nu pisa}u ma{inu "olimpija monika 2 MD" i polovnu pisa}u ma{inu - elektri~nu "brother AX", tel. 065/417-581. Prodajem bagremovo koqe za ograde, vinovu lozu i pulceve za gra|evinare, tel. 065/206-060.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 35

Prodajem polovne ispravne CD-ove za ra~unar, za soni plejstej{n jedan i dva, jedna marka, tel. 065/609-893. Prodajem tri reketa za tenis "hed", mikrogel, povoqno i prodajem loptice za tenis, dobro o~uvane, za obuku mladih tenisera, po jednu marku, tel. 065/609-893. Prodajem povoqno pi{toq "bereta", kalibar 7,65 milimetara, tel. 051/217381. Prodajem prikolicu sa arwevima, tel. 051/429-441; 065/836-879. Prodajem rakiju {qivu i jabukova~u odli~nog kvaliteta, ukusa, arome, ja~ine, prije kupovine degustacija, Bawaluka, tel. 065/206-060. Prodajem dva le`aja motora od ~etiri KW, 1435 obrtaja, tel. 065/391-383. Prodajem vaqak, 75 cm, 2.500 W, nova presvlaka, cijena 150 KM, tel. 065/525436. Prodajem dva grobna mjesta na Perduvovom grobqu, tel. 065/577-795. Prodajem regal, ugaonu garnituru, TV, ormar, francuski le`aj, dva vunena du{eka, vrlo povoqno, tel. 066/431-715. Prodajem ormar za kupatilo nov, bijela boja 200 h 70 h 30, tel. 051/463-214. Prodajem kotao za centralno grijawe "megal", 40 KW, kori{}en tri sezone, u odli~nom stawu, dajem garanciju, tel. 065/680-938; 065/697-955. Prodajem "cepter" {erpu 5,6 litara, novu, povoqno, tel. 066/416-078; 065/980969. Prodajem nov zidni nosa~ za televizor, tel. 065/197-142. Prodajem dje~iji vikend krevet, wema~ka proizvodwa, tel. 065/197-142. Prodajem doma}e kupinovo vino i ~istu {qivu od plave {qive, tel. 051/464-556; 065/697-835. Prodajem grobnicu za {est osoba na Perduvovom grobqu, novi dio, tel. 065/633-378. Prodajem grobnicu za ~etiri sanduka u grobqu Drakuli}, tel. 051/380-798. Prodajem novu satelitsku antenu, tel. 065/197-142. Prodajem luster star 100 godina, tel. 065/197-142. Prodajem rakije {qivu, kleku i kru{ku, 50 stepeni, tel. 065/197-142. Prodajem sto za ra~unar i komodu, povoqno, tel. 066/416-078; 065/980-969. Prodajem povoqno 12 m3 bukovih drva, isje~ena za {poret, tel. 065/233-459. Prodajem rog jelena {estogodi{waka, tel. 065/650-509. Prodajem ambala`u za "nektar" i "jelen" pivo, tel. 065/640-070. Prodajem mlin sa kamenom, proizvo|a~ Hrvatska Kostajnica, nekori{}en, serviski ispitan, cijena povoqna, tel. 066/404-934. Prodajem zobene bale slame, tel. 065/513-137. Prodajem grobnicu {esticu bez nadgrobne plo~e na Perduvovom grobqu, tel. 051/282-772. Prodajem invalidska kolica, nekori{}ena, povoqno, tel. 066/331-123. Prodajem auto-prikolicu i dvije traktorske korpe sa dvoja vrata za te`u stoku, tel. 051/532-426. Prodajem komplet satelitsku antenu za strane programe, tel. 051/465-797; 065/321 -223. Prodajem razne vrste rakije, {qivovicu, lozova~u i klekova~u, kupinovo vino, jabukovo sir}e i razne likere, tel. 051/465-626. Prodajem bojler "mebo{" 30 litara i WC {oqu, tel. 065/971-583. Iz {tampe je izla{la kwiga "Qubija, sje}awa ja~a od `eqeza" Branke Jelisavac. Cijena deset KM, tel. 066/676-765; 052/234-157. Prodajem betonirano grobno mjesto za dvije osobe na grobqu "Sveti Marko", tel. 051/437-064. Prodajem kwigu, 30 ma|ioni~arskih

trikova sa kartama, kao i DVD, cijena deset KM, tel. 065/399-041. Prodajem prasi}e po cijeni 2,8 KM `ive vage, od 25 do 70 kg, Ada, hitno, tel. 066/729-505. Prodajem qekovita jaja japanske prepelice, Lakta{i, tel. 065/162-063. Prodajem pogone za sve vrste pecana, limene ili zidane, sa jedan ili dva ra`wa, tel. 065/548-744. Prodajem {iva}u ma{inu "slavica", povoqno, cijena 200 KM, tel. 466-455. Prodajem video-kasete crtanih filmova, cijena samo jedna marka, tel. 065/ 399-041. Prodajem staru deviznu {tedwu, iskqu~ivo upotrebqivo za otkup stana, tel. 065/605-465. Prodajem ulazna `eqezna vrata, dva nova lavaboa, okrugle stolove za kafi}e ili balkone, mo`e zamjena za drva ili rakiju, tel. 066/726-106. Prodajem dva betonirana grobna mjesta u Perduvovom grobqu, tel. 051/436-213. Prodajem jedno grobno mjesto na Novom grobqu, Bawaluka, tel. 065/398-605. Prodajem pleksiglas staklo ve li~ine 60x76, pet mm debqina, providno, tel. 051/437-794, 065/773-403. Prodajem {iva}u ma{inu "bagat", malo kori{}ena, cijena 170 KM, tel. 314-142. Prodajem zamrziva~, 310 litara, u dobrom stawu, dva fri`idera "zanusi", visine 140 cm ili mijewam za drva ili rakiju, tel. 066/726-106. Prodajem mlin "MIO standard" sa vi{e prikqu~aka, tel. 051/532-558; 065/256-793. Prodajem duwe, kvalitetne i so~ne, neprskane, cijena 1,5 KM/kg, tel. 051/212-869; 065/276-398. Prodajem kosilicu na struju ili mijewam za rakiju ili drva, tel. 066/726106. Prodajem ozidanu grobnicu sa ~etiri grobna mjesta u Drakuli}u, na grobqu "Car Lazar", tel. 065/390-792; 065/869-952. Prodajem betonske cijevi fi 1000, hidrofor za vodu, nov i {ank stolove vise}e za kafane, mo`e zamjena za drva ili rakiju, tel. 066/726-106. Prodajem zidni nosa~ za TV, cijena 30 KM, tel. 065/971-583. Prodajem novu malu poslovnu torbu, ko`a, ~etiri pregrade, blok A4, mogu}nost zakqu~avawa, 40 KM, tel. 052/233-550; 065/819-819. Prodajem grobnicu ({esticu) u novom dijelu Rebrova~kog grobqa, tel. 065/534-748. Prodajem novu ko`nu fasciklu, crna, 25 KM, tel. 052/233-550; 065/819819. Hitno prodajem el. mlin za `ito trofazni, 1,5 KW, proizvodawa Hrvatska Kostajnica, 300 KM, tel. 051/501-642; 065/658-758. Prodajem dvije mehani~ke pisa}e ma{ine, nove, vrlo povoqno, tel. 051/307-514;. Prodajem malokalibarsku pu{ku ^SSR, 5,6 mm, licu sa dozvolom, cijena 400 KM, tel. 051/501-642; 065/658758. Prodajem lova~ki karabin CZ, 7,9 mm, licu sa dozvolom, cijena 150 KM, tel. 051/501-642; 065/658-758. Prodajem digitalni vitafon, cijena 280 KM, tel. 066/643-141. Prodajem dva betonirana grobna mjesta na Perduvovom grobqu, tel. 066/781-219; 051/436-213. Prodajem komplet solarno grijawe vode, dva kolektora, bojler i sav pribor za monta`u, tel. 066/999-451. Prodajem sobni bicikl, malo kori{}en, fotequ - visoko uzglavqe, dva taburea, tel. 051/463-214. Prodajem vufer sa poja~alom, 2500 W, cijena sitno, tel. 065/470-842.

Prodajem 70 vestern filmova, 30 KM, odli~an kvalitet, tel. 065/498429. Prodajem ili mijewam grobnicu {esticu u Drakuli}u, tel. 051/355-998. Prodajem 200 kg bagremovog meda po cijeni od deset KM (pravi), tel. 065/3 44-208. Prodajem novi hemijski "mobil WC", pogodan za kampovawe, prikolice, stambene kontejnere, cijena 200 KM, tel. 065/575-928. Prodajem slu{ni aparat, malo kori{}en, cijena 300 KM, tel. 051/281-270. Povoqno prodajem pi{toq CZ, 7,65 mm, licu sa dozvolom, tel. 051/923-1110. Povoqno prodajem TA pe}, 4 KW, sa postoqem, tel. 065/411-568. Prodajem baliranu p{eni~nu slamu, tel. 066/416-004. KUPOVINA Otkup zlata, isplata odmah, tel. 387 65/064-156. Kupujem stara odlikovawa i stare partizanske fotografije veli~ine razglednice, tel. 066/144-538. Kupujem mla|u rasnu kravu za dr`awe, tel. 065/539-699. Kupujem Srpski rje~nik u {est tomova izdawe Matice srpske, tel. 065/938-054.

IZDAJU SE
dva skladi{na prostora u centru grada
od 1.000 m2 i od 480 m2

- utovarna rampa - teretni lift - portirska slu`ba - video-nadzor

051/231-077
Zvati od osam do 16 ~asova

KU]NI QUBIMCI
PRODAJA Prodajem {tenad pekinezera, tel. 065/487-790. PONUDA Poklawam umiqate mace o~i{}ene od parazita i vakcinisane, tel. 065/539-658.

ZAPO[QAVAWE
Potreban radnik do 30 godina za rad u servisu mobilnih telefona, SSS, elektro smjer, tel. 066/549-745. Tra`im radnika u ugostiteqskom objektu, Obili}evo, tel. 065/222-395. Tra`im radnike za "oriflejm" kozmetiku, u~lawewe besplatno, tel. 065/948-023. Tra`im posao u inostranstvu u ugostiteqstvu kao pomo}ni radnik, sezonski ili kao stalno zaposlewe, tel. 066/030-404. Tra`im djevojku za prodaju mimoze u Bawaluci, tel. 065/413-293. Ozbiqna `ena sa iskustvom ~uvala bi malu djecu, tel. 065/900-040. Tra`im sezonski posao u inostranstvu, u ugostiteqstvu, preferiram stalno zaposlewe, tel. 065/393-399.

TURIZAM
IZDAVAWE

Sobe za no}ewe i dnevni odmor u Bawaluci, cijene povoqne, tel. 051/305-644; 065/934-310.

LI^NI KONTAKTI
Mu{karac, 36 g., tra`i stariju iskusnu damu za povremene diskretne susrete, Bawaluka i okolina, tel. 387 65/885-827. Ru`an momak, 31 god., tih, tra`i djevojku ili stariju damu za dopisivawe, tel. 387 66/051-292. Mu{karac, slobodan, tra`i `ensku osobu sredwih godina za ozbiqnu vezu, tel. 387 66/967-383. Bawalu~anin, 44 god., upoznao bi `ensku osobu za povremene susrete. Naravno, diskrecija, tel. 387 65/787112. Usamqen udovac 62 godine tra`i `enu kojoj kao meni nedostaje pa`we, razumijevawa i we`nosti za qep{i i boqi `ivot udvoje, tel. 38765869208.

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE
Mo`ete predati u svim na{im objektima (kwi`arama - kioscima), putem po{te na adresu: "Glas Srpske" AD, Kraqa Petra I Kara|or|evi}a 59, Bawaluka,
(za vi{e informacija obratite se na tel. 051/223-210)

Tekst:

Telefon:

36 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE
Tu`no sje}awe na dragog prijateqa Tu`no sje}awe na brata Dana 19.12.2011. godine navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti na{e drage

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 17.12.2011. godine, u 77. godini `ivota, nakon kratke i te{ke bolesti preminuo na{ dragi

JOVU NIKOLI]A
1941 - 1941.

BOBANA BLAGOJEVI]A
U na{im srcima i mislima `ivje}e{ vje~no. Skeyo, Keja i Moco 17976+17927 A-3 G Posqedwi pozdrav dragom suprugu

Ostav{i bez majke na{ dvoipomje se ~ni brat umro je kra jem 1941. godine u selu Rje~ice pod Milan planinom. Mir mu bo`iji u rajskom nasequ. Vladimir i Milka 014465 A-3 E Posqedwi pozdrav dragom

VIDOSAVE MARIN
U ti{ini vje~nog mira nek te prate na{e misli i molitve. S qubavqu te nosimo u srcu, a s ponosom se sje}amo tvoje dobrote, qubavi i plemenitosti. Tvoji: suprug Mi}o, sin Dragoslav, snaha Dragana i unuk Nemawa 17852 A-4 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

VOJISLAV (Bogdana) \UDUROVI]
1935 - 2011.

VOJISLAVU
od supruge Zore. 17922 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom

VOJISLAVU VOJI
od Darka, Vladane i Tijane. 17922 A-2 G Posqedwi pozdrav dragom od porodice Muti}. 17925 A-1 M Posqedwi pozdrav dragom kumu

Sahrana je obavqena 18.12.2011. godine u 14 ~asova na grobqu "Sveti Pantelija" u Bawaluci. O`alo{}eni: supruga Zora, sin Darko, k}erka Nada, brat Vujadin, sestre Rada i Vojinka, snaha Vladana, zet @ivko, unu~ad Milan, Danica i Tijana, porodice \udurovi}, Vukadinovi} i Stojanovi}, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 17922B-5 G

VOJI VOJISLAVU
od Nade, @ivka, Milana i Danice. 17922 A-2 G

VOJISLAVU
od prijateqa Mile i Du{anke Vukadinovi}. 17922 A-2 G

od Dejana Muti}a sa porodicom. 17925 A-1 M

Posqedwi pozdrav velikom prijatequ, humanisti i divnom ~ovjeku

VOJISLAVU \UDUROVI]U
Porodica Omi} i Radni kolektiv DIDACO commerce B-7 F

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 37 Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 17.12.2011. godine, u 76. godini `ivota, nakon duge i te{ke bolesti preminula na{a draga
Posqedwi pozdrav voqenoj Dana 19.12.2011. godine navr{avaju se dvije godine otkako nije sa nama na{ dragi

STAKI
S qubavqu koju smrt na prekida i tugom koju vrijeme ne lije~i, ostaje mi da ~uvam uspomenu na sre}ne godine koje smo proveli zajedno. Tvoj Slavko 17920 A-3 M Posqedwi pozdrav dragoj tetki

BRANKO (Milo{a) ]EJI]
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u na grobqu u Kri{kovcima, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. S po{tovawem i ponosom, duboko u du{i, vje~no }emo ~uvati tvoj plemeniti lik. Supruga Smiqka, sinovi Milivoje i Slavi{a sa porodicama 17919 A-8 M Tu`no sje}awe na dragog brata

STAKA (Nikole) GAJI]
1936 - 2011. Sahrana }e se obaviti 19.12.2011. godine u 13 ~asova na Gradskom grobqu u Bawaluci. O`alo{}eni: suprug Slavko, k}erke Milena i Jela sa porodicama, sestra Stana, te ostala rodbina, kom{ije i prijateqi 17920 B-2 M
Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav dragoj majci Posqedwi pozdrav Bajki

STAKI
od Joke Malinovi} sa porodicom. 17920 A-1 G Tu`no sje}awe na dragog brata

STAKI
od k}erke Milene sa porodicom. 17920 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj baki

STAKI
od k}erke Jelene sa porodicom. 17920 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj baki

STAKI
Unuka Awa i Milo{ 17920 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj sestri U na{im srcima i mislima `ivje}e{ vje~no. Brat Nikola i snaha Brana sa porodicom 17919 A-8 M

BRANKA ]EJI]A

BRANKA ]EJI]A
@ivot je trenutak, a sje}awe vje~no. Sestra Qubinka Savkovi} sa porodicom 17919 A-3 M Posqedwi pozdrav dragom suprugu, ocu, svekru i djedu

Tu`nim srcem javqamo rodbini i prijateqima da je dana 17.12.2011. godine, u 64. godini `ivota, nakon kra}e bolesti preminuo na{ dragi

STAKI
Unuk Sr|an 17920 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj ujni

STAKI
Unuka Tamara 17920 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj ta{ti

STAKI
Sestra Stana sa porodicom 17920 A-1 M Posqedwi pozdrav dragoj

MILOVAN (Branka) PEPINOVI]
MILOVANU STAKI
od Zdravka, Du{ke, Sini{e i Dragane. 17920 A-1 M Dana 19.12.2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog Sahrana }e se obaviti 20.12.2011. godine u 12.30 ~asova na mjesnom grobqu [eve u Piskavici. Povorka kre}e ispred ku}e `alosti. O`alo{}eni: supruga Qubica, sinovi Dra{ko i Mladen, k}erka Swe`ana, bra}a i sestre sa porodicama, unu~ad, snahe i zetovi te ostala rodbina, prijateqi i kom{ije 17921 A-8 M Posqedwi pozdrav dragom ocu Posqedwi pozdrav dragom bratu i stricu

STAKI
od uvek ispo{tovanih zetova. Dane i Ne{o 17920 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog unuka

STAKI
od porodice Milinovi}. 17920 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog ujku

Supruga Qubica, sinovi Dra{ko i Mladen, snahe Dosta i Olivera, unuci Nemawa, Aleksandar i Dejan 17921 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog

MILOVANU MILOVANU STANISLAVA - KIKE DANILOVI]A
Toga dana posjeti}emo wegovu vje~nu ku}u, polo`iti cvije}e i zapaliti svije}e. Voqe}emo te do kraja `ivota i ~uvati od zaborava. Majka Cvijeta, otac Du{ko, brat Aleksandar i baba Mara 17884 A-4 M Posqedwi pozdrav prijatequ

STANISLAVA - KIKU
Baba Simeuna 17884 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

STANISLAVA - KIKU
Aqo{a 17884 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog brata

STANISLAVA - KIKU
Tetka Momirka, tetak Pero i sestra Biqana 17884 A-1 M Tu`no sje}awe na dragog

od k}erke Swe`ane, zeta Qube, unu~adi Slavka, Slavke i Dejana. 17921 A-2 M Posqedwi pozdrav dragom bratu

od brata Radovana, sestara Zore i Smiqe, zeta Brane, snahe Danice, sinovca Bojana, Tawe i Nik{e, sinovke Mirele. 17921 A-2 M Tu`no sje}awe na dragog brata

STANISLAVA - KIKU
Sestra Suzana i zet Milan 17884 A-1 M

STANISLAVA - KIKU
Sestra Lela, zet Slavi{a, An|ela i Na|a 17884 A-1 M

STANISLAVA - KIKU
Tetka Dobrila, tetak Simo i sestra Dijana 17884 A-1 M

MILOVANU
od brata Tome sa porodicom. 17921 A-1 M

HUSEINA KOBIQA
Sestre sa porodicama 17931 A-1 G

VLADI
od Du{ka i Rade sa djecom. 17928 A-1 G

38 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 39

Sport
FOTO: A. ^AVI]

Kristijanova partija je za mene normalna. Normalno je da tako igra, kao i da posti`e golove i poma`e ekipi. Isto tako, normalno je i da ne da gol u prethodnoj utakmici. @oze Muriwo, trener FK Real Madrid

Teniski savez Republike Srpske dodijelio priznawa

Vo`en veleslalom u Alta Badiji

Blardone priredio slavqe navija~ima
AL TA BA DI JA - Ita li jan ski ski ja{ Ma si mi li ja no Blardone priredio je veliko slavqe svojim navija~ima po{to je trijumfovao na ~etvrtom veleslalom sezone, odr`anom u Alta Badiji. Blardone je do prve pobjede poslije skoro dvije godine do{ao u vremenu od 2:46.49 minuta, a to mu je ujedno bio tre}i trijumf u tom italijanskom ski centru. Drugo mjesto, sa 35 stotinki prednosti zauzeo je Hanes Rajhelt, dok je podijum kompletirao wegov sunarodnik Filip [erghofer. U Alta Badiji danas na programu je slalom, dok je sqede}i veleslalom zakazan za 7. januar u {vajcarskom Adelbodenu.

Kratka epizoda u Pan~evu

Maja Ogwenovi} u Modeni
MO DE NA - Odboj ka {ka reprezentativka Srbije Maja Ogwenovi} napustila je pan ~e va ~ki Di na mo i po tpisala za italijansku Modenu. Ta ko se za vr{i la ve oma kratka epizoda Ogwenovi}eve u srpskoj odbojci, po{to je pret ho dno na iznena|ewe mnogih do{la u Dinamo iz Pan~eva. Za ekipu Dinama Maja Ogwenovi} je odigrala samo jedan me~, kada su Pan~evke pobijedile Radni~ki sa 3:2. Ona je sa no vim klu bom po tpi sa la ugovor do kraja sezone, a debitova}e 9. januara. Jedna od srpskih naj boqih odboj ka {ica je sa Dinamom potpisala ugovor pod uslovom da ka da na |e po voqnu po nu du mo`e da napusti lavice.

Nagra|eni teniseri

Nagra|eni najboqi
Godina na izmaku pokazala da smo u stawu da dobro organizujemo velike turnire kao i ostala takmi~ewa. Mo`emo ovu godinu smatrati kao uspje{nu i nadamo se da }emo sqede}e posti}i jo{ boqe rezultate, istakao Antonijevi}
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Uspjesi srpskog pliva~a u Italiji

BAWALUKA - Teniski sa vez Re pu bli ke Srpske proglasio je najboqe pojedince za ovu godinu, dok je predsjednik Saveza Neboj{a Antonijevi} zadovoqan ura|enim i nada se boqim rezultatima sqede}e godine. - Kao i ve}ina ostalih sportskih saveza u Republici Srpskoj tako i Teniski dijeli te{ku sudbinu. Godi-

na na izmaku pokazala je da smo u stawu da dobro organizujemo velike turnire kao i ostala takmi~ewa. Mo`emo ovu godinu smatrati kao uspje{nu i nadamo se da }emo sqede }e pos ti }i jo{ boqe rezultate - istakao je Antonijevi}.

DAJANA Cvjetkovi} najboqa do 18 godina
Na gra de su oti {le

sqede}im teniserima, kategorija do deset godina: najboqi te ni se ri: Lu ka \ur|evi} (Doboj), @aneta Malinovi} (Doboj). Najve}i na pre dak u 2011. go di ni: Vawa Dobrwac (Bo rac), Swe`a na Ste vi} (Top Spin, Bi jeqina). Naj per spektivniji: Nemawa Male{e vi} (Bawalu ka), Swe`a na Ste vi} (Top Spin). Kategorija do 12 godi na: naj boqi te ni se ri: (Ga vri lo No vi} "Mla den

NAGRADA TK MLADOST
Teniski klub Mladost iz Bawaluke dobio je posebnu nagradu Saveza povodom 25 godina uspje{nog postojawa kluba kao i odli~no organizovanog desetog ~elenxer turnira koji je odr`an u septembru. Na ceremoniji dodjele nagrada otvorena je izlo`ba fotografija Jovana Mir~eskog koja je posve}ena uspjehu Dejvis kup reprezentacije Srbije u ovom takmi~ewu 2010. godine.

Stojanovi}" Prijedor), Zorica Spasojevi} (Mladost, Bawaluka). Kategorija do 14 godina: najboqi teniseri: Ogwen Te {i} (Bawalu ka), Jo va na Pe ri} (Pro he ma, Br~ko). Spe ci jal na pri znawa: Katarina Joki} (23. igra ~i ca na Ten nis Euro pe listi do 14 godina), Nikolina Jovi} (17. igra~ica na Ten nis Euro pe lis ti do 14 godina i svjetski juniorski prvak sa re pre zen ta ci jom Srbi je), An drej Jo ki}, za po se bne re zul ta te u 2011. Ka te go ri ja do 16 go di na: naj boqi te ni se ri: \or |e Ili} ("Mla den Sto ja no vi}"), Go ri ca Spa so je vi} (Mladost). Kategorija do 18 godina: najboqi teniseri: Ale ksan dar Ste gi} (Bawaluka), Dajana Cvjetkovi} (Top Spin).

Dva zlata za ^avi}a

Milorad ^avi}

FOTO: AGENCIJE

RIM - Najboqi srpski pliva~ Milorad ^avi} osvojio je drugu zlatnu medaqu na Otvorenom prvenstvu Italije u velikim bazenima. ^avi} je poslije zlata na 50 metara delfin bio najbr`i i na duplo du`oj dionici rezultatom 52,10 sekundi. Drugo mjesto zauzeo je Holan|anin Joeri Verlinden rezultatom 52,43, a tre}e Slovenac Petar Manko~ u vremenu 53 sekundi. Srpska reprezentativka Miroslava Najdanovski osvojila je tre}e mjesto na 50 metara slobodno (25,80), a ispred we bile su Estonka Trin Aljand (25,34) i Italijanka Erika Burato (25,70).

Aksel Lund Svindal ima `equ

Vo`en `enski slalom u francuskom Kur{evilu

Marliz [ild potvrdila dominaciju
FOTO: AGENCIJE

"@elim da osvojim Svjetski kup"
FOTO: AGENCIJE

KUR [E VEL - Aus tri janka Marliz [ild jo{ jednom je do ka za la da je tre nu tno naj boqa takmi~arka u sla lomu u Svjet skom ku pu po {to je trijumfovala u francuskom Kur{evelu. [il do va je na dru gom sla lo mu se zo ne nas ta vi la maksimalan skor u toj disciplini, po{to je slavila i u ameri~kom Aspenu, a do 31. trijumfa u karijeri do{la je uku pnim vre me nom od 1:42.64 mi nu ta. Svjet ska {ampionka u slalomu je na kraju imala prednost od skoro dvije sekunde u odnosu na dru go pla si ra nu Tawu Po uti ani nen iz Fran cus ke,

gdje je stala u Aspenu.

OSTVARILA 31. trijumf u karijeri
Iza [ildove, Poutiainenove i Cetelove, drugi slalom sezone zavr{ila je Kirhgaserova, a potom su slijedile Tina Ma ze, [ve |an ka Te re za Borsen, Nastasija Nens iz Francuske i Wemica Lena Dir. Prvih deset kompletirale su jo{ jedna Austrijanka Karlem Talman i Tesa Vorli iz Francuske. Svjetski kup kod skija{ica nastavqa se sutra slalomom u austrijskom Flahauu, koji mijewa otkazane iz finskog Levija.
Aksel Lund Svindal

Marliz [ild

dok je tre}a bila jo{ jedna Austrijanka Katrin Cetel. Slalom u Kur{evelu trebalo je da bude odr`an u subotu, ali je ot ka zan zbog lo{ih vremenskih uslova. Za

ne djequ je prvo bi tno bio planiran veleslalom, ali je upravo zbog uslova na stazi odlu~eno da se vozi slalom, a ve} to kom prve vo`we [ildova je nastavila tamo

ALTA BADIJA - Nova sezona u Svjetskom kupu u alpskom skijawu po~ela je prije skoro dva mjeseca, a od tada kao jedan od glavnih kandidata za Kristalni globus se istakao Norve`anin Aksel Lund Svindal. On je ve} dva puta trijumfovao u generalnom plasmanu elitnog takmi~ewa, 2007. i 2009. godine, a ove sezone poku{a}e da se izjedna~i sa jo{ jednim legendarnim Skandi-

navcem Ingemarom Stenmarkom po broju titula. - Nisam 100 odsto zadovoqan pro{lom sezonom. Bio sam dobar u veleslalom, ali sam bio poprili~no nestabilan u brzinskim disciplinama. Ipak, zbog zlata u Garmi{u trebalo bi da budem zadovoqan pro{lom zimom. Sada `elim da osvojim Svjetski kup i da napredujem u spustu - rekao je Svindal.

40 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Izabrani najuspje{niji sportisti op{tine Lakta{i
FOTO: GLAS SRPSKE

Pi{e: Slavko BASARA

Reprezentacija i Husref Musemi}
Neko nas je gadno prokleo kada je stavqao avnojske granice na ovom par~etu Balkana. Pogotovo kada je u pitawu nekada{wa centralna jugoslovenska republika. Svega po malo ima, a ni~ega ozbiqno zapravo nema. Andri} je sve rekao. I napisao! Mo`da smo samo wegovi lo{i falsifikatori ili staromodni kopir aparati, ali ne}emo ni{ta novo re}i ako podvu~emo: u BiH niko ni sa kim ne mo`e. Brak na silu je nasiqe u porodici. O tome je nedavno pri~ao i visoki predstavnik Valentin Incko... Republika Srpska s razlogom `eli svoje reprezentacije u svim sportovima. Ideja predsjednika Milorada Dodika sa nedavnog skupa iz Italije treba da dobije i javnu podr{ku, odnosno realizaciju. Sve drugo je nipoda{tavawe i omalova`avawe Republike Srpske, wenih sportista, strukovnih saveza, klubova... Kako druga~ije protuma~iti gest selektora olimpijskomediteranske selekcije BiH Husrefa Musemi}a? ^ovjek je ro|en na teritoriji Republike Srpske, u Jawi, a mawi entitet BiH zaobilazi u {irokom luku. Ve}inu igra~a za me~ protiv Poqske u Turskoj je pozvao iz Sarajeva, @eqezni~ara i Zriwskog. Kao da u Srpskoj nema igra~a za me|unarodnu scenu. Uz to Musemi} je iskoristio trenutak da objavi spisak kada mu se saradnik iz Republike Srpske, Darko Nestorovi} nalazio na specijalizaciji u Ma|arskoj. Jedini poziv iz Republike Srpske za ovu akciju #da zadwica vidi puta# dobio je povrije|eni Sr|an Grahovac iz Borca. Ali on je mladi reprezentativac! Otkud sad to? Poslije dva otkaza Musemi} je naknadno pozvao Du{ka Sakana i Neboj{u Peji}a i potvrdio samo na{u tezu da u Srpskoj ima igra~a za reprezentaciju, ali da ih selektori BiH bojkotuju. To je dovoqan znak i jasna poruka da Republika Srpska mora da ima svoju reprezentaciju!

Lana Leki} bez premca
Detaq sa progla{ewa

Ove godine Lana je ostvarila odli~ne rezultate od kojih su najzna~ajniji: tre}e mjesto na 50 i 100 m prsno na Prvenstvu BiH u seniorskoj konkurenciji i prvo mjesto na 50, 100 i 200 m prsno na Prvenstvu RS tako|e u seniorskoj konkurenciji
PI[E: VEDRAN GAJI] vedrang@glassrpske.com

Atletski klub Prijedor

Za Evropu o~ekuju 3.500 maraka

LA KTA [I - ^la ni ca pliva~kog kluba "Delfin" Lana Leki} progla{ena je za najboqeg sportistu op{tine Lakta{i za 2011. godinu. Mlada pliva~ica je ro|ena 5. marta 1995. godine i u~enica je tre}eg razreda Gimnazije. Ove godine Lana je ostvarila odli~ne rezultate od kojih su najzna~ajniji: tre}e mjesto na 50 i 100 metara prsno na Prvenstvu BiH u seni or skoj kon ku ren ci ji i prvo mjesto na 50, 100 i 200 metara prsno na Prvenstvu Republike Srpske tako|e u seniorskoj konkurenciji. Ona je reprezentativka Republike Srpske i BiH, u~estvovala je

na Bal kan skom ju ni or skom prvenstvu i isplivala svoj najboqi rezultat u disciplini 50 metara prsno, na olimpijskom bazenu, te potvrdila normu isplivav{i rezultat vrijedan 504 FINA boda. Na tradicionalnoj manifestaciji Izbora sportiste go di ne op {ti ne La kta {i, koju ve} {esnaestu godinu za-

redom organizuje Udru`ewe sportista op{tine Lakta{i, stru~ni `iri u sastavu Goran Cviki}, predsjednik `iri ja, te ~la no vi `i ri ja Zoran Smiqani} i Milo{ Vuj ni}, za na jus pje {ni ju sportsku ekipu proglasili su Ko{arka{ki klub Igokea iz Aleksandrovca. Za naj per spe kti vni ju

sportistkiwu progla{ena je yudistkiwa Iva na Ku ki}, dok je naj per spe kti vni ji sportista Sandro Poletan ~lan kluba borila~kih vje{tina Kruna iz Trna.

NAJBOQI trener Dragan Baji}
Na jus pje {ni ja mla da sportistkiwa do 18 godina je Sa {ka Trkuqa, a na jus pje {niji mladi sportista je fudba ler La kta {a Bo ban Keleman. Za najuspje{nijeg sportskog radnika progla{en je ~lan Fudbalskog kluba Mla dost iz Gla mo ~a na Gojko Ja}imovi}, dok je za najuspje{nijeg trenera progla{en Dragan Baji} koji vodi ekipu Igokee.

SPECIJALNA NAGRADA
Specijalna nagrada pripala je fudbalskoj selekciji O[ "Mladen Stojanovi}" za izuzetne rezultate koje su postigli na EUFOR-kup BiH turniru u malom fudbalu na kojem su osvojili prvo mjesto u konkurenciji 300 ekipa iz cijele BiH. Ovim trijumfom ekipa na ~elu sa profesorom fizi~ke kulture Qubi{om Vrhovcem osvojila je nagradno putovawe u London gdje }e biti gosti engleskog premijerliga{a Totenhema.

AMS RS postaje ~lan FIA-e
FOTO: AGENCIJE

@an Tod zainteresovan za razgovore sa rukovodstvom Auto-moto saveza RS

PRIJEDOR - U Atletskom klubu Prijedor, ~iji su ~lanovi bili sveukupni pobjednici 18. ekipnog prvenstva Republike Srpske i devetog {ampionata BiH u krosu, odr`anim u Prwavoru, razmi{qaju o ostvarewu velikog sna mnogih prethodnih generacija, nastupu na me|unarodnoj sceni. Naime, predvo|eni trenerom Zoranom Radinovi}em takmi~ari ovog sportskog kolektiva sa imenom grada na Sani: Bo`idar Vuji}, Stefan Trebovac, Rajko Gaji} i Zoran Baki} trebalo bi da u~estvuju u takmi~ewu za ekipni Kup evropskih {ampiona u pomenutoj disciplini. - O~ekujemo da }emo imati podr{ku op{tinskih struktura, ali i da }e klub na}i sponzore, kako bi predstavqali Prijedor u konkurenciji najboqih atletskih kolektiva Starog kontinenta na nadmetawu, koje }e se odr`ati 5. februara idu}e godine u {panskom mjestu Kastelon, udaqenom 20 kilometara od Valensije. Naime, obezbije|en nam je trodnevni smje{taj i sve pla}eno tokom boravka, ali je neophodno obezbijediti 3.500 KM, koliko bi nas ko{talo putovawe. Uzdajmo se u pomo} relevantnih ~inilaca, prije svega na~elnika op{tine Marka Pavi}a - istakao je Radinovi}. N. \.

BEOGRAD - Predsjednik Svjetske automobilisti~ke asocijacije (FIA) @an Tod izjavio je da je ova institucija zainteresovana da razgovara sa rukovodstvom Auto-moto saveza Republike Srpske u vezi sa zahtjevom AMS RS da postane ~lan FIA-e. Tod je u Beogradu tokom susreta sa generalnim sekretarom AMS RS Nikolom Manoj lo vi }em re kao da }e uskoro do}i do kontakta rukovodstva AMS RS i ~elnika FIA, poslije kojeg bi trebalo da uslijedi i zajedni~ki sastanak u centrali FIA-e. Manojlovi} je upoznao Toda sa organizacijom AMS RS koja broji 40 auto-moto dru{tava, 166 zaposlenih i sa 27 projekata iz oblasti preventive i obrazovawa u vezi sa bezbjedno{ }u sao bra }a ja. Tod je upo znat sa ~iweni com da

- Predsjednika FIA-e smo upoznali i sa ~iwenicom da je AMS RS u 2011. godini podr`ao 80 odsto odr`anih trka i pozvali ga da prisustvuje manifestaciji obiqe`avawa 20 godina postojawa AMS RS,

AMS RS broji 40 auto-moto dru{tava
koja }e biti odr`ana sqede}e godine u Bawaluci - rekao je Manojlovi}. Predstavnici AMS RS su u Beo gra du odr`a li i niz razgovora sa generalnim sekretarima nacionalnih klubova iz regiona i Evrope, a po se bnu po dr{ku pri je mu AMS RS u FIA-u dao je generalni sekretar gr~kog Auto u turing kluba (ELPA) Ioanis Anagnostopulos. V. G.

@an Tod

AMS RS jedini u regionu sprovodi odre|eni broj obrazovno-preventivnih projekata, po put pre ven ti vnog pokretnog tehni~kog pregleda, kao i sa ~iwenicom da u~enici iz Republike Srpske du`i niz godina ne mogu da

se ta kmi ~e sa svo jim vr{wacima iz Evrope na me|u na ro dnim ta kmi ~ewima, iako AMS RS organizuje republi~ko preventivno-obrazo vno ta kmi ~ewe "Dje ca u saobra}aju" po standardima FIA-e.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 41

Izvr{ni potpredsjednik zagreba~kog Dinama trenutno najzanimqiviji sportski radnik na Balkanu

Mami}eva bitka protiv svih
Mo`da odgovor u napadima na Mami}a u Zagrebu le`i u ~iwenici da je javno govorio da samo Zvezda i Partizan mogu da napune "Maksimir", da bi volio da igra regionalnu jugo-ligu, otvoreno je pokazivao simpatije prema srpskom fudbalu i klubovima, razmi{qao je fudbalski i ekonomski...
PI[E: SLAVKO BASARA basara@glassrpske.com

BAWALU KA - Zdrav ko Ma mi}, ka ba da hi ja ili `rtva, buntovnik s razlogom ili narcis, Zagrep~anin ili Hercegovac, Hrvat ili Jugosloven? Dilema je mnogo, ali je jedno sigurno jasno: izvr{ni potpredsjednik zagreba~kog Dinama je najeksponiraniji sportski radnik u "lijepoj wihovoj", koji svaki dan i u svakom ~asu radi na li~nom marketingu. Definitivno, qubimac obi~nih i normalnih qudi. I to je veliko umije}e u dana{wem svijetu tvrdi~luka. Sunce je bilo dostiglo zenit, vreli qetwi dani u gradu na Vrba su se smjewiva li, bawalu~ki Borac se pripremao za istorijski nastup u kva li fi ka ci ja ma za Li gu {am pi ona, u Izra elu. Ta da{wi trener Zvezdan Cvetko vi} i ja sjedjeli smo u trofejnoj sali Gradskog stadiona. Pri~ali smo o svemu, fudbalu u prvom planu, a sagovornik i svjedok na{e pri~e bila je klima koja je u uglu tiho {aputala vrelom vazduhu. - Zdravka Mami}a znam od malih nogu. Prijateqi smo. Zajedno smo igrali u kadetima Dinama. Nastavio sam karijeru, on je krenuo u biznis, ali je ostao u fudbalu, uz Dinamo. I danas drugujemo - pri~ao je Cvetkovi}. Zvezdan je zastao i popio gutqaj vode, meni je ostala doma}a kafa, a diktafon je odbrojavao svoje... - Mnogi ga osporavaju, nije mu lako. Posebno mu prigovaraju za javne istupe, psovke, ges to ve, cje lo ku pno po na {awe... Vjerujte, on je zaista

Male{ tra`io Kup
Gostuju}i ju~e na HRT-u, Mami} je iznio jo{ jedan detaq kojim bi mogao da se bavi USKOK. - Hrvoje Male{ me je zamolio da Dinamo ove godine Hajduku pusti Kup zbog 100 godina kluba. Rekao sam mu da ni svojoj majci to na samrti ne bih uradio. On je izmanipulisan od strane dr`ave i neuspje{ni je predsjednik nestabilnog Hajduka. Ja sam hrabar ~ovjek koji je lovio ubicu. U kafani u Dubravi je pred mojim o~ima ubio pjeva~icu, a ja sam ga prvi lovio - rekao je Mami}. odli~an ~ovjek i iskren prijateq. @ivot ga je nau~io da se bori i to mu je ostalo i danas. Nije se promijenio ni kada nije imao novca ni sada ka da ga ima u izo biqu. U wemu uvijek preovladava pozitivno - nastavio je Cvetkovi}.

Zdravko Mami} najeksponiraniji u Hrvatskoj

FOTO; AGENCIJE

Kontroli{em se
O incidentima i postupcima Zdravko Mami} ka`e: - Savr{eno kontroli{em sve {to govorim i radim: Kada trgam ko{uqe, le`im na podu, glumim Mi{u Kova~a, to sam iskren, to sam ja. Ovo {to se doga|a u hrvatskom fudbalu nije moj kraj. On }e do}i kada ja to budem htio, a ne}e me smijeniti ni ulica ni politika. Di gao je klub iz mrtvih i stvorio ga sa evropskim pedigreom i sigurno }e igrati u Ligi {ampiona - rekao je trener koji je vodio Borac u julskim evropskim utakmicama protiv Makabija iz Haife. Minulih dana svjedoci smo brojnih napada na lik i djelo Zdravka Mami}a. Na ulica ma Za gre ba po javquju se tran spa ren ti ti pa: "Ku pi Pan~evo i igraj jugo-ligu", "Mami}u odlazi", "Lepoglava te ~eka", "Pridru`i}e{ se [iri}u"... Najvatreniji navija~i Dinama "bed blu bojsi" upali su na zvani~nu konferenciju za novinare i psovali Mami}a, otvoreno mu prijete}i. Potpredsjednik "modrih" im je uzvratio istom mjerom... Dokle }e i}i ovaj sukob i s kim Mami} zapravo ratuje? I laik mo`e da zakqu~i da je na fu dbal skoj sce ni Hrvatske rat Splita i Zagreba, Hajduka i Dinama, [timca i Saveza, Male{a i me{etara... Gdje je ovdje Mami}? Aktu el ni pred sje dnik FS Hrvatske Vlatko Markovi} prije godinu je pobijedio Igo ra [tim ca na izborima, tijesno, 25:24, zahvaquju}i upravo izvr{nom potpredsjedniku Dinama. Tako je nastavqena vladavina jedne garniture qudi koja je vje ~i to na uda ru, uprkos odli~nim rezultatima reprezentacije. Ali, u svemu ovome treba postaviti jedno logi~no pitawe: za{to je u svoj ovoj pri~i i su ko bu sje ve ra i ju ga, unu tra{wos ti i Ja dra na, pres to ni ce i Dal ma ci je, Zdravko Mami} na udaru Zagreba i Zagrep~ana? Mo `da od go vor le `i u ~iwenici da je Mami} javno govorio da samo Crvena zvezda i Partizan mogu da napune "Maksimir", da bi volio da igra regionalnu jugo-ligu, otvoreno je pokazivao simpatije prema srpskom fudbalu i klubovima, razmi{qao je fudbalski i ekonomski... To mu, po svemu sude}i, nije opro{teno. Kao ni uspjeh koji je postigao s "modrima" kao ~ovjek koji je do{ao u Zagreb i boqe se sna {ao od mnogih "purgera" koji su ostali stranci u svom gradu. To je jo{ ve}i povod za mr`wu prema jednom

CVETKOVI]: @ivot ga nau~io da se bori
Klima je {tektala i daqe, mi smo pi}e pritjerali kraju, ali i na{ razgovor. Iz sqede}ih Cvetkovi}evih rije~i dalo se mnogo toga naslutiti. - Ovo je Balkan, a u wemu niko nikome ni{ta ne pra{ta. Uspjeh pogotovo. Pla{im se da je Zdravko, svojim uspje{nim potezima i preporodom Dinama, navukao gwev mnogih kojima to nije u interesu. Volio bih da grije{im. On zaista vo li Di na mo i fu dbal.

od najuspje{nijih Dinamovih ~el ni ka od sa mos tal nos ti Hrvatske. - Zdravko je zaista uspje{an ~ovjek i samo je on mogao da podigne Dinamo na ovaj nivo. Bio sam siguran, jo{ prije utakmica sa Malmeom, da }e u}i u Ligu {ampiona. Na`alost, na primjeru Mami}a se jasno vidi da ni uspjeh nije garancija da }e te neko cijeniti, naprotiv, to do|e kao breme i ote`avaju}a okolnost u budu}nosti. Vjerujem da }e Zdravko i sada znati da prona|e put i izlaz iz novonastale situacije kao i nebrojeno puta do sada. Smatram ga za izuzetno pa me tnog, vis pre nog i sposobnog ~ovjeka i fudbalskog radnika - rekao je biv{i trener Borca Zvezdan Cvetkovi}.

Vlatko Markovi}
Skup{tina HNS-a na kojoj }e vjerovatno biti i Dario [imi}, koji `eli da preuzme fotequ Vlatka Markovi}a, bi}e odr`ana u srijedu. - To je redovna, a ne izborna skup{tina i niko ne mo`e ista}i kandidaturu - rekao je Markovi} za RTL. Markovi} je komentarisao i dolazak USKOK-a u prostorije HNS-a, a potom `estoko odgovorio Ivanu Brlekovi}u, koji tvrdi da je Skup{tina iz 2010. nelegalna: - Ma, USKOK gotovo nije ni provirio. Savez je otvoren za sve, a pogotovo za istra`ne organe. A Brlekovi} je jadan, bolestan ~ovjek. On je za psihijatra. kojoj su ga verbalno napali "bed blu bojsi". Da li }e Zdravko Mami} biti pobjednik u jo{ jednoj bici, ~ini se de fi ni ti vno najva`nijoj?

NIJE ZLO znalo s kim ima posla
Velika "vojska" se podigla na Zdravka Mami}a. Udare trpi sa svih stra na, od Splita, Dubrovnika, Osijeka, Praga, Be~a, Rijeke, Pariza, Ma dri da... Naj vi {e ga bo li wegov Za greb. Ali i daqe ponosno radi u interesu, kako ka`e, "Dinama i hrvat skog nogometa". Nije zlo znalo s kim ima posla! - Za{to da ustuknem kada sam sposobniji i pametniji od svih vas - rekao je na kon f e renciji za no vinare n a

CINKER, DRUKER, [PIJA...
O Hrvoju Male{u, predsjedniku Hajduka. - Qude koji su radili ono {to je napravio Hrvoje Male{ u komunizmu su zvali cinkerima, drukerima, u Dalmaciji {pijama. Nikad ne bih to napravio, jer saradwa s policijom nije moj posao. Da me 700 tenkova gura u USKOK, ja to ne bih napravio jer druga~ije razmi{qam, druga~ije sam vaspitan. Nekoliko sam se puta na{ao s Male{om dok je trajala ova istraga i svaki put na wegovu inicijativu, i sad vidim {ta je htio da mi imputira. Htio

Novinari `ive od mene
je da se nalazimo po benzinskim pumpama i skretawima. Sve je to jasno, jo{ od 1945. Predmet istrage su upravo prvenstva 2004. i 2005. koja je osvojio Hajduk i on je najve}i problem napravio svom klubu, Splitu i sebi li~no, svojoj porodici - rekao je Zdravko Mami}. Zdravko Mami} je ju~e gostovao na Hrvatskoj radio-televiziji, u popularnoj emisiji "Nedjeqom u dva" voditeqa Aleksandra Stankovi}a. Izvr{ni potpredsjednik Dinama je bio u svom elementu. - Ja ne `ivim ni od Dinama ni od grada Zagreba, `ivim od svog biznisa, ja sam poslovan ~ovjek. A vi novinari `ivite od Zdravka Mami}a. Prodajete me kao najboqi proizvod u medijima, a neki me i tu`e, a meni se onda ne da i}i na sud pa jednom dam deset, drugom dvadeset, tre}em 50.000 evra... - istakao je Mami}.

Zvezdan Cvetkovi}

42 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Turnir "Derventa futsal 2011"

Zoran Luka~ ~eka povratak u tim Rudar Prijedora

^elinac pao u fini{u
FOTO: B. RADULOVI]

Bolest ve} zaboravqena
Na pregledima u KBC Bawaluka izdr`ao sam sva potrebna optere}ewa i potvr|eno je da mogu i daqe da se bavim sportom, rekao Luka~
PI[E: NENAD \ERI] neno.djeric@gmail.com

Ekipa NTS Monting

DERVENTA - Klub malog fudbala ^elinac zavr{io je nastup na Novogodi{wem turniru "Derventa futsal 2011". Iako su tri minuta prije kraja me~a vodili protiv doma}eg Frukta trejda sa 4:2, ^elin~ani su dozvolili rivalu da postigne tri gola za rezultatski preokret i prolazak u tre}e kolo turnira. Kao jedan od favorita za pobjedni~ku nagradu, vrijednu 10.000 maraka, prolaz su obezbijedili i igra~i NTS Monting, koji su deklasirali sastav doma}eg Fenomena. Uspje{an je bio i dobojski Autokomerc protiv oya~kog AS "Senkovi}", dok su ishod me~a izme|u timova iz Banovi}a i @ivinica odlu~ivali penali. Rezultati drugog kola: seniori: Frukta trejd - ^elinac 5:4, NTS Monting - Fenomen 9:3, MNK Banovi}i - Nesal @ivinice 3:3 (penalima 6:4), Autokomerc - AS "Senkovi}" Oyak 6:3, veterani: ~etvrtfinale: Autokomerc - Tesli} 6:2, Pilana "\uri}" "Stra{ek ^oli}" 6:4, Bra}a "\uki}" - Pekara "Ili}" 3:3 (penalima 7:6), Borac [ibovska - Teleg M Qubqana 4:1. B. R.

Turnir u malom fudbalu i u Prijedoru

"Mladost" zove mlade
PRIJEDOR - Sportska dvorana "Mladost" u gradu na Sani organizuje tradicionalni 29. turnir u malom fudbalu "Prijedor 2011". Posqedwi rok za prijave ekipa je petak, 30. decembar, do 19 ~asova. Takmi~ewe }e se odvi ja ti u pet uzra snih konkurencija mla|ih kategorija: pjetli}a (dje~aka ro|enih 1999. i 2000. godine), pionira (1997/98 godi{te), kade ta (1995/96), ju ni ora (1993/94) i omladinaca (19901992. godi{te). Detaqnije informacije mogu se dobiti u prijedorskoj sportskoj dvorani, a po~etak turnira predvi|en je za 3. januar idu}e godine. N. \.

PRI JE DOR - Iza fu dba le ra Ru dar Pri je do ra Zo ra na Lu ka ~a je naj te `e razdobqe u fudbalskoj karijeri. U prvih pet kola ove sezo ne po uz da ni ve zis ta za biqe`io je svih pet nastupa, a onda se neo~ekivano obreo u bolesni~kom krevetu. Razlog za to bio je ujed krpeqa, poslije ~ega je bakterija borelija prouzrokovala upalu sr~anog mi{i}a. Poslije lije~ewa venskim antibioticima i mirovawa sada je sve u redu i Luka~ o~ekuje da se uskoro vrati na fudbalske terene. - Na pregledima u KBC Bawaluka izdr`ao sam sva po tre bna op te re }ewa. Po slije toga sam, da bih se uvjerio da li su mi{qewa potpuno pozitivna, bio i na

VMA u Beogradu i potvr|eno mi je da mogu daqe da se bavim sportom - rekao je Luka~. Pouzdani fudbaler uvijek zahvalan, kako u defanzivnim ulo ga ma, ta ko i na planu organizacije igre, ne mo`e da do~eka povratak na prijedorski Gradski stadion.

KOBAN bio ujed krpeqa
- Moram da budem oprezan, tako da ne mogu re}i da li }u od starta priprema mo}i trenirati punim intenzi te tom. Vje ro va tno }u raditi po posebnom programu, s obzirom na to da po~iwem sa 30 do 40 od sto svojih trenutnih mogu}nosti, ali se na dam da }u u proqe}nom dijelu prvenstva po no vo po ni je ti "ze le nocrni" dres - dodao je Luka~.

Zoran Luka~

FOTO: ARHIVA

ZAHVALNOST
Skromni 26-godi{wi mladi}, koji je prije godinu iz mati~nog kluba, novogradske Slobode do{ao u redove "rudara" sa Sane, `eli da istakne wihovu korektnost. - Zaista moram da istaknem da me nijednog trenutka nisu zaboravili, a naj~e{}e me zvao direktor Milenko Jankovi} i interesovao se kako te~e oporavak. Sem toga, iz Rudar Prijedora mi nisu uskratili finansijske prinadle`nosti, iako sam, naravno ne svojom voqom, bio odsutan sa terena i tako su mi pomogli u dosta skupom lije~ewu - naglasio je Luka~.

Nastavqen 36. tradicionalni turnir u malom fudbalu "Borik 2012"

Bel kanal bez gre{ke
ГЛАВНА ПРОДАЈНА МЈЕСТА У БЕОГРАДУ
FOTO: G. [URLAN

"Глас Српске" у Србији

Ekipa Bel kanal

КИОСЦИ "ФУТУРА ПЛУС" КИОСЦИ "ШТАМПА СИСТЕМ" "НИКА" - УГАО ФРАНЦУСКЕ И УЛИЦЕ БРАЋЕ ЈУГОВИЋА "ЕЛИТ ТОБАКО" - ЦВИЈИЋЕВА 59 "НИНА" - НУШИЋЕВА 18 "ФЕЛИКС Н" - УГАО ВЛАЈКОВИЋЕВЕ И СВЕТОГОРСКЕ УЛИЦЕ "АИКИ" - ВИШЊИЋЕВА 2

BAWALUKA - Bel kanal i Kafe-bar "Odisej" Pekara "Bakal" iz grupe 6, te Mlin "Julia" i Farmland Elit Sekjuriti iz grupe 8 plasirali su se u osminu finala seniorskog dijela 36. tradicionalnog turnira u malom fudbalu "Borik 2012". Bel kanal je bio nemilo-

srdan u svo joj grupi i zabiqe`io sve ~etiri pobjede, dok je o drugom putniku u osminu finala odlu~ivao me~ izme|u ekipa Kafe-bar "Odisej" Pekara "Bakal" i "Radi} bau Vien", koji je zavr{en pobjedom Bawalu~ana od 4:1.

Grupa 6
1. Bel kanal 4 2. KB "Odisej" 4 3. "Radi} bau" 4 4. BSK 4 5. Geokop 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 13:4 12 11:6 9 2 13:10 6 3 7:15 3 4 4:13 0

AUSTRIJANCI osvojili tre}e mjesto u grupi 6
Rezultati: seniori: grupa 6: drugo kolo: "Radi} bau Vien" - Bel kanal 1:3 (Jankovi} Staki} 2, Mileki}), tre}e kolo: Geokop - "Radi} bau Vien" 1:5 (Ma ri} - Mihaqica 2, Strapajevi}, Batar, Deli}), BSK - Kafe-bar "Odisej" Pekara "Bakal" 0:3 (In|i} 2, Dimitrijevi}), ~etvrto kolo: "Radi} bau Vien" - BSK 6:2 (Jankovi} 2, Strapajevi} 2,

Grupa 8
1. Mlin "Julia" 2. Farmland 3. Forte fleks 4 4 4 3 0 2 1 2 0 1 1 1 0 1 8:7 9 1 7:6 7 2 8:6 6 2 4:3 4 3 6:11 3

4. Akva tim 4 5. Mesnice "[ik" 4

Vrane{evi}, Mihaqica - Damjanovi} 2), Bel kanal - Geokop 2:0 (Mileki}, Bro}eta), peto kolo: BSK - Bel kanal 2:5 (Damjanovi}, Jorgi} - Yaji} 2, Bro}eta, Gruji}, Mo~evi}), Kafe-bar "Odisej" Pekara "Bakal" - "Radi} bau Vien" 4:1 (Dimitrijevi}, A. Mi}i}, Bo`i} - Jankovi}), grupa 8: ~etvrto kolo: Mesnice "[ik" Mlin "Julia" 3:4 ([mawa, \uri}, Arnautovi} - Simi} 2, Karamarkovi}, Ba{i}), Akva tim - Farmland Elit Sekjuriti 1:1 (Miro{evi} - Kosti}), peto kolo: Mlin "Julia" - Akva tim 1:0 (Stjepanovi}), Forte fleks - Mesnice "[ik" 3:0 (slu`beni rezultat). Turnir se nastavqa u ~etvrtak od 16.30 ~asova kada su na rasporedu utakmice grupe 2 kod seniora i tre}eg kola grupe 2 kod veterana. D. P.

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 43

Barselona deklasirala Santos sa 4:0 u finalu Svjetskog klupskog prvenstva

Ma{inerija iz druge galaksije
Od dugo najavqivanog dvoboja Mesija i Nejmara nije bilo gotovo ni{ta, jer je "blaugrana" bila toliko dominantna da Nejmar nije prakti~no ugrozio wihov gol, dok je Mesi jo{ jednom pokazao veli~inu postigav{i dva pogotka
PRIREDIO: DU[AN REPIJA dusanr@glassrpske.com

JOKOHAMA - Neprevazi|ena aktuelna generacija Bar se lo ne je ti tu li {pan skog i evrop skog prvaka pridodala i svjetsku krunu poslije jo{ jedne de mon stra ci je sa vr{e nog fudbala za uybenike i pobjede nad Santosom rezulta tom 4:0 (3:0) u fi na lu Svjetskog klupskog prvenstva odigranog u Jokohami. Ovo je ujedno i najve}a po bje da u fi na lu ovog ta -

Mesi o~itao lekciju Nejmaru

kmi~ewa, koje je prije nosilo ime Interkontinentalni kup. Sve je bilo odlu~eno ve} u prvih 45 mi nu ta ka da su Lionel Mesi, ^avi i Sesk Fabregas Kataloncima donijeli ubjedqivu prednost, a bra zil skom pro ti vni ku po ka za li gdje mu je mjes to na fudbalskoj mapi svijeta. Mesi je u fini{u me~a drugim golom samo potvrdio tri jumf Bar se i u di rek tnom okr{aju sa Nejmarom, jo{ jednim pretendentom za ulo gu naj boqeg igra ~a da na{wice pokazao da je bez sumwe, ap so lu tni "broj je dan". Sam me~ je li ~io na igru ma~ke i mi{a u kojoj je {panski prvak djelovao kao ne do dirqiv, dok su prvo timci Santosa mogli samo da se dive umje}u rivala i po gnu te gla ve skri va ju od bliceva fotoreportera. Zva ni ~no naj boqa ju `noameri~ka ekipa ba~ena je "na patos" u neravnopravnom odmjeravawu sa odlika {i ma iz "La Ma si je". Do mi na ci ja Bar se ko ja je traja gotovo svih 90 minuta gledano kroz prizmu statistike izgledala je ovako: 71 pre ma 29 pro ce na ta po sjed lop te, 13 uda ra ca u okvir gola naspram pet Santosa, 10:3 van okvira. Mesi ili Nejmar? Jedno

Pele
Poslije poraza svog Santosa od Barselone jedan od najboqih igra~a u istoriji Pele smatra da je Santos ve}i klub od Barselone. - Trenutno, Barselona definitivno jeste boqi tim. Ipak, Santos je jednu ~itavu dekadu bio najboqi klub na svijetu i Barselona nema titule kojima se mo`e podi~iti Santos - rekao je Pele. od naj ~e{ }e pos tavqanih pitawa proteklih dana dobi lo je o~e ki van od go vor po sli je su da ra ar gen tin skog i bra zil skog asa. ^iweni ca da se ne spor no kvalitetni Nejmar nije "vidio" na te re nu na vo di na zakqu~ak da trenutno gotovo postoji globalni konsenzus o to me ko je naj boqi igra~ na svijetu. Preciznije re ~e no, mla di Bra zi lac trenutno nije najozbiqniji takmac "^udu iz Rozarija". - Odigrali smo odli~nu utakmicu i jo{ jednom pokazali da smo najboqi. Presre }an sam zbog ovog rezultata - rekao je kapiten Barselone Karles Pujol.

FOTO: AGENCIJE

Fudbaleri Barselone slave novu titulu

NEJMAR priznao dominaciju Barse
Svjestan da je Barselona nedodirqiva i da je mnogo boqa od Santosa, o protivniku je na najboqi mogu}i

AL-SAD TRE]I
Katarski Al-Sad zauzeo je tre}e mjesto na Svjetskom klupskom prvenstvu u Japanu po{to je poslije boqeg izvo|ewa penala savladao japansku Ka{ivu sa 5:3. U regularnih 90 minuta me~a nije bilo golova. Me|utim, igra~i Al Sada su sa bijele ta~ke bili nepogre{ivi. Odlu~uju}i jedanaesterac izveo je Nadih Belha|, ali je junak pobjede bio golman Mohamed Sakr, koji je zaustavio {ut Rjoheja Hija{ija. Time je i ra`alostio navija~e Ka{ive, koja je utakmicu mogla da prelomi u regularnom toku me~a, ali nije us-

pjela da iskoristi jednu od brojnih {ansi. Dodu{e, bilo ih je i na drugoj strani, ali u mnogo mawem broju.

na ~in go vo rio po ma lo po sramqeni Nejmar. - Ne znam da li je Barselonu mogu}e pobijediti, ali znam da je to najboqi tim na svijetu. Danas je Barselo na svi ma na ma po ka za la kako se igra fudbal. Sada uop{te nije va`no kako smo mi igrali i {ta smo mogli da uradimo. Bitno je da smo sa vla da li mno ge pre pre ke kako bismo stigli ovdje, biti drugi na svijetu nije mala stvar - rekao je Nejmar. Ovim tri jum fom Pep Gvardiola je stigao do nevjerovatne brojke od 13 trofeja za tri godine koliko je na ~elu Barselone, ^avi Ernandez je osvojio 19 trofe ja sa ma ti ~nim klu bom, dok je Lionel Mesi dobio trofej za najboqeg igra~a turnira.

Fernando Tores sve vi{e u zape}ku Andrea Viqa{a Boa{a

Karlos Tevez ponovo u akciji

Agonija koja nema kraj
LONDON - Nekada nezamjenqivi napada~ Liverpula i {panske reprezentacije, sada ~lan ^elzija, Fernando Tores do`ivqava najte`e tre nut ke u ka ri je ri kojima se ne nazire kraj. [pa nac je i su botwi me~ protiv Vi ga na pre sjedio na klupi, a kako je forma Da ni je la Sta riya i Di di jea Dro gbe u uspo nu, ma le su {an se da To res u dogledno vrijeme dobije ve}u mi nu ta `u kod Viqa{a Boa{a. Pora`avaju}e zvu~i podatak da je fudbaler kojeg je ^el zi pla tio pre ko 50 mi li ona evra od 5. no vembra proveo na terenu samo 33 mi nu ta, i da je ove se zo ne pos ti gao sa mo dva go la, {to je opet du plo boqi u~inak nego u prethodnoj ka da se sa mo je dnom upisao u strijelce. Tores je u Viganu poslat na za gri ja vawe, ali je to kom drugog poluvremena sa `aqewem po sma trao sa mo kako Obi-Mikel, Maluda i Kalu ulaze u igru.

Prozivao Man~ester Siti na koncertu
KORDOBA - Fudbaler Man~ester Sitija Karlos Tevez je prije nekoliko dana bio na koncertu u Kordobi, na kojem je javno pokazao {ta misli o svom sada{wem klubu sa kojim nije u dobrim odnosima. U jednom trenutku ga je pjeva~ pozvao na binu gdje su krenuli sa ismijavawem Man~ester Sitija i wegovog ispadawa iz Lige {ampiona. Tevez je mrtav-hladan uzviknuo "Oni su sr..e!", a snimak je uskoro osvanuo na "YouTubeu". Napada~ je u sukobu sa menayerom Robertom Man}inijem ve} du`e vrijeme, a karijeru bi mogao nastaviti u Milanu, ~ija je prva ponuda odbijena, ali Adrijano Galijani nema namjeru da odustane od Argentinca.

BOA[ sve mawe ra~una na wegove usluge
- Tako sam odlu~io. Mislio sam da nam je potrebno vi {e pro boj nos ti i za to sam uveo Kalua na poluvremenu. Poku{ali smo do kraja da sa ~u va mo vo| stvo, primili smo gol tri minuta prije kraja {to je zaista ra zo ~a ra va ju }e - ne za do voqan je bio Portugalac. Ta ko je Fer nan do jo{ je dnom izvi sio, a uko li ko nas ta vi sa ova kvim (ne)partijama, mogao bi da os ta ne bez mjes ta u re pre zentaciji [panije na Evru 2012. go di ne u Poqskoj i Ukrajini.

Incident u Francuskoj

Sudija vrije|ao igra~a na rasnoj osnovi
PARIZ - Fudbaler Oksera Ma ro ka nac Ka mel ^a fni optu`io je linijskog sudiju za uvrede na rasnoj osnovi na utakmici 17. kola francuskog prvenstva koji je wegov klub izgubio od Bresta sa 1:0. Ma ro kan ski fu dba ler tvrdi da mu je pomo}ni sudija Johan Peruo u jednom trenutku rekao "Gubi se, Arapine". ^afni je poslije toga oti{ao kod glavnog arbitra i protestovao, ali je zatim dobio dva `uta kartona, poslije ~ega je morao da napusti teren. Marokanski internacionalac planira da slu~aj prijavi policiji i nada se da }e francuska liga reagovati i kazniti linijskog sudiju.

Fernando Tores

FOTO: AGENCIJE

44 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

Novak \okovi} optimista pred po~etak nove takmi~arske godine

Mogu ponoviti ove rezultate
Ne postoji nijedan razlog da ne budem optimista. Moram da verujem u sebe i svoje kvalitete i da mogu da ponovim ovogodi{we rezultate
ABU DA BI - Naj boqe rangirani svjetski teniser No vak \o ko vi} izja vio je da vjeruje da u 2012. mo `e da po no vi fan tas ti ~ne re zul ta te ko ji su mu ove go di ne do ni je li prvo mjesto na ATP listi i tri grend slem trofeja. - Za{to da ne? Ne postoji nijedan razlog da ne bu dem op ti mis ta. Mo ram da ve ru jem u se be i svo je kvalitete i da mogu da pono vim ovo go di{we re zul ta te. Znam da }e to bi ti ne ve ro va tno te {ko, ali ni{ta nije nemogu}e - rekao je \okovi}. 12,6 mi li ona do la ra. Je dna od pro mje na u odno su na prethodne sezone dogodila se u ishrani, iz koje je \o ko vi} izba cio glu ten. - Za lepqen sam za taj re `im is hra ne i pra kti ko va }u }u ga na is ti na ~in. Ni {ta se ni je pro me ni lo. Ne }u mewati re`im ishrane, nastavqam sa tom vrstom dijete i istim tempom treninga - kazao je Nole. On je dodao da je uspje{an zavr{etak sezone proslavio uz vino. - Popio sam, u stvari, vi {e od je dne ~a {e vi na. Nije se to dobro zavr{ilo sutradan, ali nisam imao trening {to je dobar izgovor - na{alio se \okovi}. Ove godine \okovi} je osvo jio ti tu le na Vim bldonu, Australijen openu i US ope nu. Wegov prvi pro ti vnik na egzi bi ci onom turniru u Abu Dabiju krajem godine bi}e Francuz Ga el Mon fis, a u~es tvova}e i Rafael Nadal i Royer Federer.

Planovi
Srpski teniser ocijenio je i da ima jo{ dosta mjesta za napredak u igri. - Ima jo{ mnogo prostora za to. Glavni ciq mi je osvajawe jo{ grend slem titula. Potrebno je da zadr`im sada{wi nivo, mo`da da popravim nekoliko udaraca. Igra koju pru`am je dovoqna da budem jedan od najboqih na svim podlogama, tako da treba da odr`im taj nivo - dodao je on.

IGRA na egzibiciji u Abu Dabiju
Srpski te ni ser }e 29. de cem bra u Abu Da bi ju igra ti na egzi bi ci onom turniru. \okovi} je ponovio da je do sjajnih rezulta ta ove go di ne do {ao po naj vi {e za hvaquju }i psihi~koj pripremi i snazi. - Ni je lo gi ~no da na samom po~etku karijere bude te po tpu no spre mni. Svakome je potrebno vreme da se ra zvi je, a mo ra i mnogo da se radi. Trebalo mi je ~etiri-pet godina da sa zrim i do ve dem svo ju igru na ni vo na ko jem }u mo }i da osva jam naj ja ~e turnire - istakao je \okovi}. Ove go di ne Novak je za biqe`io 70 po bje da i sa mo {est po ra za, a na ATP turnirima je zaradio re kor dnih

Novak \okovi}

Hrvati dobili selektora Dejvis kup tima

Rafael Nadal na{ao "obja{wewe" za poraze od \okovi}a

Ivani{evi} volonter
ZAGREB - Goran Ivani{evi} volonterski }e obavqati du`nost selektora hrvatske Dejvis kup reprezentacije u susretu prvog kola Svjetske grupe koji }e igrati u februaru u gostima protiv Japana. Takav anga`man rezultat je odluke Upravnog odbora HTS koji nije prihvatio ponudu Ivani{evi}a koji je za vo|ewe Dejvis Kup reprezentacije i drugih aktivnosti tra`io godi{wu naknadu od 100.000 evra. Selektor Hrvatske koji }e naslijediti Ivani{evi}a bi}e izabran do aprila sqede}e godine. Na istoj sjednici UO je imenovao Ivu Majoli Mari} za selektorku Fed kup reprezentacije.

Psihologija uzrok mojih poraza
ABU DA BI - [pan ski te ni ser Ra fa el Na dal iz gubio je {est puta zaredom od Novaka \okovi}a u 2011. iskqu~ivo zbog slabog mentalnog sklopa i naru{ene psiholo{ke stabilnosti. Upravo tim argumentima se "brani" Major~anin, svo je vre me no do mi nan tna figura u svijetu "bijelog" sporta, a danas zakucan na drugom mjestu ATP liste, sa pre ko 4.000 po ena iza Srbi na. U is to vri je me, "Apa~" je odba cio ana li ze Bo ri sa Be ke ra i dru gih stru~waka koji smatraju da Noletu ne mo`e ni{ta, jer je pre vi {e i{ao na bek hend stra nu ri va la to kom me|usobnih susreta ove sezone. - To je previ{e jednosta vno obja{wewe u ko je, pros to, ne vje ru jem. To kom na {ih me ~e va ove go di ne nisam bio na nivou odranije i to je re al nost. A ta pri ~a da moj for hend ne mo `e ni {ta wego vom bek hen du... pa, po be |i vao sam ga na taj na~in u pro{losti, u Indijan Velsu i Majamiju - istakao je Nadal. - Psihologija je glavni uzrok mojih poraza od Novaka. Vra}ao sam mu tri udarca sa osno vne li ni je, a mogao sam ~etiri, pet, {est ili se dam pu ta da to ura dim u po enu. Sa sa mo tri nisam bio dovoqno efikasan, ali sa vi {e bih mo `da mo gao da bu dem. To je ono {to }u uraditi sqede}e goRafael Nadal

Argentina dobila novog selektora

Haite zamijenio Vaskeza
BU ENOS AJ RES - Se le ktor Dejvis kup reprezentacije Argentine Modesto Tito Vaskez nije produ`io ugovor sa nacionalnim savezom, po{to ~elnici TS Argentine nisu `eqeli da zadr`e harizmati~nog stru~waka. "Gau~ose" }e u sqede}ih 12 mjeseci predvoditi Martin Haite. Argentina je nedavno pora`ena u finalu Dejvis kupa od [pa ni je re zul ta tom 3:1, a prethodno je u polufinalu bi la boqa u Beo gra du od Srbije sa 3:2.

ZAOSTAJE 4.000 poena za \okovi}em
[pa nac je, za to, spre mio po se bnu ta kti k u za 2012. u kojoj }e se bazirati na ve }oj iz dr`qivos ti u na dmu dri vawu sa osno vne linije. dine, ne samo pro tiv \o ko vi }a, ve} protiv cije log svi je ta. Spreman sam za to izjavio je Nadal.
FOTO: AGENCIJE

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 45

Fudbaleri Juventusa pobijedili Novaru u 15. kolu italijanske Serije A

Francuz i zvani~no

"Stara dama" usamqena na ~elu tabele
Tabela

Tigana na klupi [angaja
[ANGAJ - Biv{i trener Bordoa i reprezentativac Francuske @an Ti ga na i zva ni ~no je postao trener kineskog fudbalskog kluba [angaj [enhua. - Ovo je fan tas ti ~na prilika za mene. Nisam do{ao u Kinu iz finansijskih razloga, da sam `elio da zaradim vi{e para mogao sam ostati u Engleskoj ili Turskoj rekao je Tigana. Za klub iz [angaja potpisa}e i drugi Francuz, napada~ ^elzija Nikolas Awelka koji }e pre}i u taj klub tokom zimskog prelaznog roka.

Izabranici Antonija Kontea na svom terenu slavili sa 2:0 zahvaquju}i golovima Pepea i Kvaqarele
TO RI NO - Fu dba le ri Juventusa izbili su na ~elo tabele po{to su u 15. kolu ita li jan ske Se ri je A na svom terenu pobijedili Novaru sa 2:0. Italijanski reprezentativac Simone Pepe doveo je "staru damu" u vo|stvo ve} u ~etvrtom minutu, da bi trijumf pot vrdio Fa bio Kvaqarela u 75. minutu me~a. U sicilijanskom derbiju Katanija je sasvim zaslu`eno po bi je di la Pa ler mo sa

1. Juventus 2. Milan 3. Udineze 4. Lacio 5. Inter 6. Napoli 7. \enova 8. Katanija 9. Palermo 10. Kjevo 11. Roma 12. Kaqari 13. Parma 14. Atalanta 15. Fjorentina 16. Bolowa 17. Sijena 18. ]ezena 19. Novara 20. Le}e

15 15 14 14 15 14 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15

9 9 9 8 7 5 6 5 6 5 5 4 5 5 4 4 3 3 2 2

6 4 3 4 2 6 3 6 2 4 3 6 3 8 5 3 5 3 5 3

0 2 2 2 6 3 6 4 7 6 6 5 7 2 6 8 7 9 8 10

27:11 33:16 18:7 22:11 18:18 22:14 18:18 17:20 16:18 13:18 16:18 12:15 18:23 19:18 15:15 14:22 14:16 7:16 15:27 16:29

33 31 30 28 23 21 21 21 20 19 18 18 18 17 17 15 14 12 11 9

Ajaks pobijedio

2:0. Gosti su tako jo{ jednom pokazali da su najgora gostuju }a eki pa, po {to u osam odigranih me~eva nisu posti gli po go dak. Fu dba le ri Intera nastavili su niz pobjeda, a nova `rtva bila je ]ezena koja je savladana sa

Sulejmani opet strijelac
Emanuel \akerini (Juventus) FOTO: AGENCIJE

Rezultati
Rezultati i strijelci: Kjevo - Kaqari 2:0 (Terau 35, Sardo 57), Fjorentina - Atalanta 2:2 (\ilardino 9, Joveti} 88 Masielo 81, Denis 86), Milan - Sijena 2:0 (No}erino 54, Ibrahimovi} 64. penal), Katanija - Palermo 2:0 (Lodi 32, Lopez 61. penal), ]ezena - Inter 0:1 (Ranokija 63), \enova Bolowa 2:1 (Rosi 39, Prato 85 - Ramirez 51), Juventus - Novara 2:0 (Pepe 4, Kvaqarela 85), Parma - Le}e 3:3 (Flokari 18. penal, Pele 86, Galopa 90 - Di Mikele 58, 61, Kuardado 77), sino} su igrali: Napoli - Roma i Lacio - Udineze.

minimalnih 1:0. Najzanimqivi ji su sret odi gra li su Parma i Le}e koji su podijelili bodove odigrav{i 3:3. Doma}ini su na poluvremenu vo di li 1:0, da bi gos ti u nastavku preokrenuli na 3:1, ali bod Parmi donijeli su Pele i Galopa, koji je pogodio u sudijskoj nadoknadi. Crnogorski reprezentativac Stevan Joveti} donio je bod svojoj Fjorentini u duelu sa Atalantom koji je

za vr{en ne ri je {e no 2:2. "Viole" su vodile 1:0 sve do 81. minuta, kada je izjedna~io Masielo, da bi samo pet minuta kasnije Herman Denis donio vo|stvo gostima.

JOVETI] donio bod Fjorentini
Ipak, da tri boda ne odu u Bergamo potrudio se Joveti} koji je golom dva minuta

pri je kra ja me ~a pos ta vio kona~nih 2:2. Fudbaleri Milana dugo su se mu~ili sa ~vrstom ekipom Sijene, ali su u drugom poluvremenu uspjeli da slome otpor gostiju. Mre `u Toskana ca prvi je na~eo Antonio No}erino u 54. minutu, da bi kona~nih 2:0 postavio najboqi strijelac "rosonera" Zlatan Ibrahimovi} golom u 64. minutu iz penala.

AMSTERDAM - Fudbaleri Ajaksa demolirali su Den Hag sa 4:0 u 17. kolu Eredivizije, a za to se u naj ve }oj mje ri po brinuo srpski internaci ona lac Mi ra lem Sulejmani, koji je golom i asistencijom predvodio svoje saigra~e do novog trijumfa. Su lej ma ni je pos tao no}na mora za golmane u ho lan dskom prven stvu, po{to je postigao 11 golova i nalazi se na tre}em mjestu liste strijelaca.

www.glassrpske.com

DNEVNI LIST REPUBLIKE SRPSKE

BAWALUKA

Beograd

Ki{a i snijeg
Bawaluka Doboj Tuzla Zvornik Bijeqina

Subotica

Maks. Min.

+5 oC +1 oC

Boris DMITRA[INOVI] direktor Mirjana KUSMUK glavni i odgovorni urednik
Darko GAVRILOVI] (zamjenik glavnog i odgovornog urednika) Daliborka SEKULI] (novosti) Dragana ]OSI] (dru{tvo, biznis) Sandra MILETI] (Glas plus, agencije) Mehmed DIZDAR (hronika) Vawa POPOVI] (panorama) Sa{a JOVI^I] (Srbija, region) Milenko KINDL (svijet) Neda SIMI]-@ERAJI] (kultura) Darko GRABOVAC (dopisnici, Bawaluka) Slavko BASARA (sport) Tihomir GA^I] (tehni~ka) Prvi broj "Glasa" iza{ao je kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu u @upici kraj Drvara, 31. jula 1943. godine. Od 15. septembra 1992. godine odlukom Narodne skup{tine RS izlazi kao dnevni list Republike Srpske. Pod imenom "Glas Srpske" izlazi od 5. maja 2003. godine.

Obla~no sa padavinama
U Republici Srpskoj bi}e obla~no sa snijegom, a u Posavini, Semberiji i u ni`im predjelima Podriwa sa ki{om i snijegom, dok }e na jugu Hercegovine biti ki{e i lokalnih pquskova sa grmqavinom i obilnim padavinama. Krajem dana ki{a }e pre}i u snijeg i na jugu Hercegovine uz mogu}nost formirawa swe`nog pokriva~a. Jutarwa temperatura od -7 do -4 na planinama, u ostalim predjelima od -3 do 0, na jugu Hercegovine do 3, a najvi{a dnevna u planinama na zapadu Krajine od -5, u ostalima krajevima -2 do 3, na jugu Hercegovine do 7 stepeni Celzijusa.

Zenica Sarajevo Pale

U Srbiji }e biti obla~no sa ki{om i snijegom. Minimalne temperature od -7 do -3 na planinama, u ostalim krajevima od -2 do 1, a najvi{e dnevne od -3 do 3 na planinama, u ostalim krajevima od 3 do 6 stepeni Celzijusa.

Novi Sad

Beograd

Mostar

Novi Pazar

Ni{

Nik{i} Trebiwe

Bawaluka
Maks. Min.

+2 oC -1 oC

Podgorica

Pri{tina

Evropske metropole
Amsterdam Atina Berlin Be~ Bratislava Brisel 5 12 1 1 0 -1 Budimpe{ta Bukure{t Carigrad Dablin Kopenhagen Lisabon -1 0 11 7 2 8 London Madrid Minhen Moskva Oslo Pariz 4 5 -1 0 0 5 Prag Rim Sofija Stokholm Var{ava @eneva -1 5 0 0 0 -2

e-mail: dopisnik@glassrpske.com marketing@glassrpske.com

Izdava~: AD "Glas Srpske" Bawaluka, Redakcija: Bra}e Pi{teqi}a 1, 78000 Bawaluka, tel. (051) 342-900, faks 342-910, e-mail: dopisnik@glassrpske.com, Direkcija: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel (051) 231-077, Marketing: Skendera Kulenovi}a 93, Bawaluka, tel.(051) 231-081, e-mail:marketing@glassrpske.com, Dopisni{tva: Isto~no Sarajevo 057/318-119, Doboj 053/242-304, Srebrenica 056/410-418, @iro ra~uni: Nova bawalu~ka banka 551001-00016019-84, NLB Razvojna banka 562099-00016587-09, Komercijalna banka 571010-00000340-14, Zepter komerc bank 567162-11005289-71, Hypo Alpe Adria bank 552002-00016396-53

46 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SRPSKE

HRT 1

13.20

Antena
NOVA 2.00

Doktor Oz
[ta mrtvi, za razliku od nas, znaju? Dr Oz i dr G. istra`uju pet naj~e{}ih uzroka smrti kod `ena starijih od ~etrdeset, koji se lako mogu sprije~iti s obzirom na to da se iskustvo ste~eno u mrtva~nici mo`e odnositi i na vas. Potrebno je 28 dana da se tijelo i{~isti od ve}ine opijata, pa i {e}era. ^armel iz Kanzasa otkriva {ta je zavisnost od {e}era u~inila wenom organizmu. Dr Oz joj potom obja{wava sedmi~ni program detoksikacije koji }e joj pomo}i da se u 28 dana rije{i zavisnosti od {e}era. Od sindroma iritabilnog crijeva danas pati 58 miliona Amerikanaca. Asistent dana poma`e dr Ozu u obja{wavawu, raspravqa s wim o simptomima koje podsti~e hrana, te na kraju otkrivaju rje{ewe problema koje bi svi trebalo da znaju.

Sajnfeld
Kramer pozira za sliku za kojom poludi stariji bra~ni par. Xorx smatra da mora ne{to kupiti kada s Xerijem odlazi u umjetni~ki studio wegove nove djevojke. Elein nosi neprikladnu bejzbolsku kapu na Jenki stadionu i ne `eli je skinuti.

RTRS
6.00 7.00 7.05 9.00 9.10 10.10 10.40 11.00 11.20 11.30 12.00 12.20 12.40 13.20 13.50 15.00 15.10 15.50 16.30 17.00 18.00 19.10 19.30 Muzika Vijesti Jutarwi program Vijesti Zemqa mo} planete U no}noj ba{ti, crtani film Graditeq Bob, crtani film Tomica i prijateqi, crtani film Zagonetka Dilajla i Xulijus, crtani film Dnevnik Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Intervju Ogwi{ta Draguq u kruni, serija Vijesti U fokusu Tribunal Srpska danas Larin izbor, serija Draguq u kruni, serija ^ika Blagoje u svijetu igra~aka Dnevnik 6.00 7.00 7.30

PINK BH
Sestre, serija ^arolija Udri mu{ki, jutarwi program Put oko svijeta Qubav i mr`wa, serija Info Top Porodi~ni obra~un Brze pare Info Top Siti Sestre, serija Info Top Mala nevjesta, serija Tajna qubav, serija Siti Info Top 6.30

BN
Jutarwi program 8.30 Serija 9.10 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 11.05 FILM 12.00 Novosti u podne 12.10 Kao kod svoje ku}e 14.00 Novosti 14.05 FILM 16.00 Dnevnik 16.10 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN Sport 19.30 Dnevnik 20.00 Selo gori a baba se ~e{qa, serija 20.50 BN koktel 22.30 Dnevnik 23.00 Anali, serija 23.50 FILM Va{e viso~anstvo 1.20 Serija 7.00 9.10 9.30 10.10 10.40 11.00 11.30 12.10 12.40 13.40 14.20 14.30 14.50 15.00 15.30 16.30 17.00 17.30 18.00 18.40 19.00 19.30 20.00 21.00 21.30 22.00 22.30 0.00

BHT 1
Dobro jutro Kineski moreplovac, crtani film Sandokan, crtani film Kwi`evnost BiH Istorijski gradovi Indeksi Sjaj Pariza, serija TV Liberti Sarajevo na{ otpor Gurmanski izleti Odli~an 5+ Kineski moreplovac, crtani film Bajke o `ivotiwama Nema problema Izgubqena ~ast, serija Hronika regija Sjaj Pariza, serija Gastro kutak Sve u svemu Be Ha Teens Dnevnik Retrovizor Izgubqena ~ast, serija Josip Pejakovi}: U ime naroda Global Dnevnik Nevidqivi Sve u svemu 6.40 6.50 7.00 7.30 8.00 8.20 8.40 10.00 10.40 11.50 11.55 12.10 12.40 13.40 14.30 16.20 17.00 17.40 18.40 18.50 19.10

OBN
Hairy Scary, crtani film Ma|ioni~ar, crtani film Atomska Beti, crtani film Miksmaster, crtani film Xoni Test, crtani film Ogi i `ohari, crtani film Ukleta Marijana, serija Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Crime Time, crtani film Info Skrivena kamera Na{a mala klinika, serija Qubav vjera nada, serija Fudbal: Udineze - Seltik Ukleta Marijana, serija Stol za 4 Bilo jednom u Turskoj, serija Crime Time, crtani film Info Sportski pregled 6.30 7.00 7.40 7.50 10.00 10.40 11.20 13.00 14.00

RTL
RTL Danas Dragon Ball Z, crtani film PopPiksi, crtani film Kobra 11, serija Magazin Ve~era za pet Emperatriz, serija Ru`a vjetrova, serija Krv nije voda, serija Kobra 11, serija RTL od 5 do 5 Ve~era za pet Magazin RTL danas Krv nije voda, serija

10.00 11.00 12.00 12.20 13.00 14.00 14.20 15.00 15.50 16.00 17.00 19.00 19.30

15.00 16.50 17.00 18.00 18.30 19.00

11.00

17.00
7.30 8.20 9.30 11.00 11.30

B92
Pingvini s Madagaskara, crtani film Dolina sunca, serija Ho}u da znam Sun|er Bob, crtani film Pingvini s Madagaskara, crtani film Velika Srbija Xet Set Na{a mala klinika, serija Istra`ite`i iz Majamija, serija Dome slatki dome, serija Vijesti Sportski pregled Izme|u dvije vatre Sve po spisku Sun|er Bob, crtani film Vijesti Prijateqi, serija [treberi, serija Istra`iteqi iz Majamija, serija FILM Lovac na glave Vijesti Sportski pregled Izme|u dvije vatre Dou{nici, serija Saut Park, crtani film Info 6.00 8.05 9.05 10.05 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.20 18.40 19.30 20.00 21.00 22.00 22.40 0.00 0.30 1.50

TV1
Crtani film Ukradeni `ivoti, serija Zakon qubavi, serija Junska no}, serija Dobar lo{ zao Predaj se srce, serija Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija Ukradeni `ivoti, serija Zakon qubavi, serija Junska no}, serija Vijesti Predaj se srce, serija Sport ekskluziv Primera liga, pregled Dnevnik Predaj se srce, serija Mjesto zlo~ina: Wujork, serija Dnevnik FILM Slu~aj Lukona Vijesti FILM Grmaq: Dijamanti No}ni program

8.00

15.00

TOMICA I PRIJATEQI, CRTANI FILM
20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.10 Presing 22.30 Dnevnik 22.40 U prolazu 23.10 FILM Histeri~no sqepilo 1.00 Moj ro|ak sa sela, serija 1.50 Dnevnik 2.20 U fokusu 3.00 Tribunal 3.30 Presing 4.40 Muzika 5.30 U prolazu

TAJNA QUBAV, SERIJA
20.00 Nasqe|e jedne dame, serija 20.30 Vitezovi iz blata 21.00 Grand - narod pita 22.30 AmiG {ou 23.30 FILM Otka~ena plavu{a

11.50 12.30 13.00 13.40 15.00 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00 23.00 23.30 0.00 0.30 1.30 -

XONI TEST, CRTANI FILM
20.00 Qubav vjera nada, serija 20.50 Dolina vukova, serija 22.50 Telering 23.40 FILM Dvostruka prevara 1.20 Dolina vukova, serija 2.50 Info 3.20 FILM 4.50 Euro liga

KOBRA 11, SERIJA
20.00 Ru`a vjetrova, serija 20.50 FILM Umri mu{ki 23.00 FILM Marinac iznad zakona 0.50 Vijesti 1.00 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 2.50 Astro {ou 3.50 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 4.30 RTL Danas

RADIO RS
6.00 9.00 9.05 9.40 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.10 Jutarwi program Vijesti Riznica znawa Vrijeme je za sport Vijesti Zajedni~ki talas Vijesti Zajedni~ki talas Podnevne novosti Zapjevajmo pjesme stare 12.30 Bawaluka ju~e danas sutra 12.40 Zapjevajmo pjesme stare 13.00 13.05 14.00 14.05 15.00 16.00 16.30 17.00 17.05 18.00 18.05 19.00 19.10 20.00 Vijesti U ritmu dana Vijesti Svilen konac Vijesti Dnevnik Muzika Vijesti Aktuelnosti Vijesti Mozaik radija Ve~erwe novosti Zaigrajmo, zapjevajmo Vijesti 20.05 21.00 21.05 21.40 22.00 22.10 23.00 23.05 0.00 0.05 1.00 Velikani sporta Vijesti Riznica znawa Starogradska muzika Hronika dana Najsvjetlije stranice umjetni~ke muzike Vijesti Medaqoni u vremenu Pono}ne vijesti Top lista Radija RS No}ni program

Preporu~ujemo...
2310
RTRS

Histeri~no sqepilo

Poslije slikovitog filma "Monsunsko vjen~awe" autorka Mira Nair nas ovim TV filmom poziva na zanimqiv retro-izlet u osamdesete godine pro{log vijeka, u vrijeme dominacije ki~a, laka za kosu i pop hitova Sindi Loper, ^ake Kan i grupe Pretenders... Uloge: Uma Truman, \ina Roulands, Xulijet Luis, Xastin ^ambers, Ben Gazara Re`ija: Mira Nair

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 47

B92

21.00

PINK BH

23.30

Lovac na glave
Pol Dejmon jedva uspijeva da pobjegne kada pla}ene ubice napadnu i poubijaju gotovo sve zaposlene u firmi koja se bavi konsultovawem u vezi sa poreskim pitawima. On ne zna da je wegov partner prao novac gangstera Luisa Saracina i da je trebalo da bude glavni svjedok na su|ewu. Polov brat Xoni, najboqi lovac na glave u Bostonu, dolazi kod Pola u `eqi da ga za{titi. Me|utim, Xoni ne uspijeva da sprije~i da wegov brat i wegova trudna `ena postanu mete pla}enih ubica. Sada, jedino {to Xoni `eli jeste da se osveti. Uloge: Lorenco Lamas, Matijas Hjuz, Sindi Pas Re`ija: Kurt Anderson

Otka~ena plavu{a
Nije lako biti najpopularnija i najqep{a djevojka u {koli na Beverli Hilsu. Trn u oku ste svim onim malo mawe zgodnim djevojkama, onim nezamjenqivim tipovima upravo vi dajete `ivotni smisao, a za vratom vam svakodnevno sjede neuroti~ni profesori i dr`e vam dosadna predavawa o {kolskim obavezama. Ali, petnaestogodi{woj [er nekako uspijeva da sve to dr`i pod kontrolom, pa ~ak pronalazi slobodno vrijeme da se maksimalno anga`uje u tra`ewu idealnog partnera za svoju svadqivu nastavnicu, i da poku{a upristojiti svoju beznade`no neurednu prijateqicu. Uloge: Ali{a Silverston, Britani Marfi, Stejsi Da{ Re`ija: Ejmi Hekerling

NOVA TV
6.20 7.00 7.20 7.40 8.20 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 17.20 18.00 19.10 Bakugan, crtani film Jagodica Bobica, serija Bumba, crtani film Ptica trka~ica, crtani film Nate Berkus {ou Kad li{}e pada, serija Qubav i kazna, serija Inspektor Reks, serija In magazin Larin izbor, serija Tereza, serija Inspektor Reks, serija Vijesti In magazin Kad li{}e pada, serija Dnevnik 6.00 6.05 9.00 9.05 10.00 10.05 10.20 10.55 12.00 12.10 12.30 13.10 14.40 15.00 16.00 17.00 17.20 17.40 18.20 19.00 19.30

RTS1
Vijesti Jutarwi program Vijesti Vojnici, serija Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Budu}nost hrane Dnevnik Rukometna fantazija Mjesto zlo~ina, serija FILM Inspektor Kluzo I ja imam talenat Ovo je Srbija Bela la|a, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite bre Beogradska hronika Oko Slagalica Dnevnik 6.40 7.00 7.40 7.50 8.00 10.00 10.30 11.20 12.00 12.40 14.40 15.00 15.40 16.30 17.00 18.00 18.40 19.00 20.00 20.30

RTS2
UNHCR - povratak: Kosovo Slagalica Ozi Bu, crtani film Vi~, crtani film [kolski program Vrele gume Klinika Vet Klasi~na muzka Ekologija Trezor [kolski program Hilandarske pri~e SAT Sve boje `ivota Porodica Soprano, serija [otokan karate {ampionat Mjera za muziku Vjerski mozaik Srbije Bingo Savremeno tuma~ewe srpske istorije 21.00 Porodica Soprano, serija 22.00 FILM Helen 0.00 I ja imam talenat 0.20 Bijelo dugme 1.20 Trezor 2.20 SAT 3.30 Hilandarske pri~e 4.00 Vjerski mozaik Srbije 4.50 Mjera za muziku 5.20 Klasi~na muzika

K3
9.00 Vijesti 9.05 Crtani film 10.00 Junska no}, serija 11.00 Ukradeni `ivoti, serija 12.00 Vijesti 12.05 Hrana i vino 13.30 SMS Party 14.00 Ukradeni `ivoti, serija 15.00 Vijesti 15.05 Zakon qubavi, serija 16.00 Junska no}, serija 16.50 Hrana i vino 17.10 Predaj se srce, serija 18.10 Crtani film 18.40 Novosti 19.30 Dnevnik RTS 20.10 Predaj se srce, serija 21.00 Mjesto zlo~ina: Wujork, serija 22.00 Novosti 22.40 FILM Slu~aj Lukona 5.40 6.00 7.00 9.00 10.00 10.05 10.50 11.10 12.00 12.30 13.20 14.00 14.10 14.40 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 18.50 19.30

HRT1
More Mir i dobro Dobro jutro, Hrvatska Qudi od qubavi, serija Vijesti Na vodenom putu Kod Ane Sve }e biti dobro, serija Dnevnik Kad zavolim vrijeme stane, serija Doktor Oz Vijesti Tre}e doba Glas domovine Ponos Ratkajevih, serija Alisa slu{aj svoje srce, serija Hrvatska u`ivo Vijesti Osmi kat Odmori se zaslu`io si, serija Dnevnik 6.20 6.50 7.20 7.40 8.10 8.40 9.20 10.20 11.20 12.50 13.20 14.30 14.50 15.20 15.50 16.00 16.20 16.50 17.00 18.00 18.20 18.30 19.00 19.20

HRT2
Kad zavolim vrijeme stane, serija Pipi Duga ~arapa, crtani film Gladijatorska akademija, crtani film Mala TV Konor na tajnom zadatku, serija [kolski program Crno proro~anstvo, serija Slalom (m) Pjevaj moju pjesmu Vrtlarica Slalom (m) H2O Uz malo vode, serija Edgemont, serija [kolski program Tin i ton Rupert, crtani film Mala TV Hej Kiti, crtani film [apta~ psima Regionalni dnevnik @upanijska panorama Mijewam svijet Pipi Duga ~arapa, crtani film Laura i Lulu

18.00

10.05
7.00 8.00 8.50 9.00 9.10 9.20 9.40 9.50 10.10 10.50 11.00 11.30 11.50 12.00 13.00 14.30 15.30 16.20 17.50 18.00 18.20 19.00 20.00 21.00 21.30 22.00 22.20 23.30

ATV
Crtani film Jutarwi program Vijesti Bumba, crtani film Mekanike u misiji, crtani film Timi, crtani film Fifi, crtani film Garfild, crtani film Dragon Ball, crtani film Lijeni grad, crtani film Bumba, crtani film Necenzurisano Vijesti Suze Bosfora, serija Miqenica, serija Vizita Kad li{}e pada, serija FILM Dunsmore Vizita Nepobjedive Banzuke Jesen sti`e duwo moja, serija Vijesti Kad li{}e pada, serija Dosije Crni Gruja, serija Vijesti FILM Bonano Dosije 6.00 7.00 9.00 9.05 10.00 10.20 10.50 11.00 12.00 12.10 14.00 14.30 15.00 15.05 16.00 17.00 17.20 18.20 19.30 20.10 20.40 21.50 22.40 23.00 0.40 1.00 1.20 2.00

FTV
Gospo|a Barbara, serija Jutarwi program Vijesti Da sam oblak, serija Spretno sretno, serija Super {pijunke, crtani film Popiksi, crtani film Sve }e biti dobro, serija Dnevnik Pod sretnom zvijezdom, serija Dok. program Piplinzi, crtani film Vijesti Bumerang, serija Sve }e biti dobro, serija Federacija danas Tajna starog mosta, serija Larin izbor, serija Dnevnik 60 minuta specijal Da sam oblak, serija Medicinska istraga, serija Dnevnik FILM Sti}i prije svitawa Hajd u Park Love Karavan Pod sretnom zvijezdom, serija Dnevnik

18.50

21.30

KAD LI[]E PADA, SERIJA
20.00 Qubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Vijesti 22.20 FILM Tarzan, ~ovjek majmun 0.20 FILM Urnebesna pqa~ka 2.00 Sajnfeld, serija 2.30 Heroji, serija 3.00 FILM Gle ko to govori 2 4.40 Ezo TV 5.40 Nate Berkus {ou

LOV I RIBOLOV
20.00 Bela la|a, serija 21.00 Pjesma bez granica 22.00 FILM Kad porastem bi}u kengur 23.50 Dnevnik 0.00 Mjesto zlo~ina, serija 1.00 Posrednik, serija 1.40 FILM Insajder 4.20 Oko 4.40 Bela la|a, serija

ODMORI SE ZASLU@IO SI, SERIJA
20.00 TV Bingo 20.30 Provodi i sprovodi, serija 21.00 Puls Hrvatske 22.20 Svijet profita 22.50 Dnevnik 23.20 Muzi~ki program 0.50 Doktor Haus, serija 1.30 @ica, serija 2.40 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 3.40 Eko zona 4.00 Glas domovine 4.30 Ludi od qubavi, serija 5.10 Osmi kat

MJESTO ZLO^INA: LAS VEGAS, SERIJA
20.00 @ivot ide daqe, serija 20.40 Doktor Haus, serija 21.30 Mjesto zlo~ina: Las Vegas, serija 22.50 @ica, serija 0.20 Traumatologija 0.40 Hitna slu`ba, serija 1.30 Trava zelena, serija 2.00 Bez traga, serija 2.40 Muzika

2220
NOVA

Tarzan, ~ovjek majmun

2040
HRT 2

Doktor Haus

Ovo je pri~a o Tarzanu nimalo sli~na ijednoj koju ste do sada vidjeli. Ovo je pri~a o Tarzanu koja se mnogo vi{e ti~eXejn i u stvari predstavqa pri~u o wenom `ivotu. Ona dolazi u posjetu svome ocu kojeg nije vidjela od malena, poslije smrti svoje majke, koji `ivi u Africi, i on `eli da mu se ona pridru`i na jednoj ekspediciji. @eli da joj poka`e mnoge qepote i da provjere neke od legendi. Uloge: Bo Derek, Ri~ard Haris, Xon Filip Re`ija: Xon Derek

Tokom jednog dana `ivota upravnice bolnice Prinston-Pleinsboro dr Lize Kadi, doga|aje u bolnici pratimo wenim o~ima. Taj se dan poka`e posebno te{kim dok se Kadi bori s nizom bolni~kih problema i sukoba osobqa, koji testiraju wenu ustrajnost i upraviteqske sposobnosti, a istovremeno se bavi i privatnim problemima. Uloge: Hju Lori, Liza Edelstein, Robert [on Leonard, Omar Eps, Xenifer Morison

Preminula "bosonoga diva" S
a Sesarijom Evorom nestao je jedan od najizra`ajnijih i najoriginalnijih glasova svjetske muzi~ke scene, izjavio je portugalski ministar kulture Fransisko @oze Vijegas, povodom smrti "bosonoge dive". Pjeva~ica Sesarija Evora umrla je u subotu u bolnici na svojim rodnim Zelenortskim Ostrvima. Evora, koja se proslavila {irom svijeta, preminula je u 70. godini, tri mjeseca po{to je obznanila da vi{e ne}e dr`ati koncerte zbog bolesti. Ona je pjevala tra di ci onal nu muziku Zelenortskih Os t r v a , biv{e port u g a l s ke kolonije u zapadnoj Africi. Uglavnom je pjevala na jednoj vrsti kreolskog jezika koji se tamo govori, ali slu{aoci koji nisu mogli da razumiju rije~i bili su dirnuti wenom interpretacijom, opu{tenim stavom i zaraznim ritmom muzike. "Ona pripada aristokratiji pjeva~a u barovima", pisao je 1991. francuski list "Mond" i dodao da je Evora imala "glas koji topi du{u". Objavila je 11 studijskih albuma, a prvi "La Diva Aux Pieds Nus" (1988) je snimila kada je imala 47 godina. Taj album snimqen u Francuskoj lansirao je wenu me|unarodnu karijeru. Nije bila im pre si oni ra na svo jom svjetskom slavom i vra}ala se u Mindelo kad god je mogla. Tamo je obnovila svoju ku}u iz djetiwstva i okupqala porodicu i prijateqe. Prije nego {to je obja vi la po vla ~ewe imala je nekoliko operacija, me|u kojima i jednu na srcu. Imala je sina i }erku od dva razli~ita ~ovjeka, ali se nikad nije udavala.

Luda planeta

La`ni bo`i}ni pokloni
Ameri~ki voditeq Ximi Kimel zamolio je roditeqe da svojim klincima daju la`ne bo`i}ne poklone, a onda snimaju wihove reakcije. Naravno, uputstvo za pravqewe videa koji }e kasnije biti emitovani u wegovoj emisiji bilo je samo da ti pokloni budu "stra{no, stra{no glupi". [ta mislite kako su klinci reagovali kada su odmotali ukrasni papir i vidjeli pakovawe jaja, do pola pojeden sendvi~...?

"Zlatno" pivo
^esi su odlu~ili da izreku "Pivo je te~no zlato ^e{ke" pretvore u stvarnost, pa su proizveli pivo koje ne samo {to ima "ukus zlata" ve} se u wemu i nalazi plemeniti metal od 24 karata. Tvorac ovog neobi~nog piva, Marek Pjetow, ka`e da ga pravi tako {to u svaku fla{u od 0,7 litara stavi i tanku plo~icu 24-karatnog zlata, a prilikom puwewa fla{e pivom plo~ica se raspada na quspice.

Razma`ena Suri Kruz
Ameri~ki mediji prozivaju malenu Suri Kruz pravom razma`enkom kojoj slavni roditeqi Tom Kruz i Kej ti Hol ms ispuwava ju sva ku `equ. Mo`da zato i ne ~udi wihovo odobravawe, jer ih ova zvjezdica "vrti oko malog prsta"! Popularni ro di teqi svo joj qubi mi ci do pu{taju sva{ta, pa je tako Suri vi|ena kako izlazi s tatom iz stana u Wujorku bosih nogu i bez jakne. Iako je bilo hladno, izgleda da malena Suri spremno pati za qepotu. Tako je obula prave qetne sandalice bez ~arapica, obukla qetnu cvjetnu haqinicu, a wenu crvenu D&G jaknu tata je nosio u ruci. Ipak, Suri je srame`qivo pratila svog slavnog tatu koji trenutno promovi{e svoj posqedwi nastavak filma "Nemogu}a misija".

Telefon "otkrio" pqa~ku
Dva mladi}a opqa~kala su prodavnicu "Target" u Medisonu u Viskonsinu, i odnijeli nekoliko desetina diskova sa muzikom i igricama. Jedan od wih dr`ao je mobilni telefon u xepu, i tokom kome{awa i bjekstva telefon je slu~ajno "sam" okrenuo broj hitne slu`be. Operater je odslu{ao dio razgovora u kojem su oni bukvalno prepri~ali {ta su uradili, poziv prebacio policiji, pa su policajci skoro ~itav sat slu{ali kako se lopovi dogovaraju.

NEKAD BILO...
Engleska kwi`evnica Emili Bronte umrla je na dana{wi dan 1848. godine u Jork{iru. Otkri}e Emilinog pjesni~kog talenta podstaklo je wenu sestru [arlot na ideju da wih dvije i wihova tre}a sestra, Ana objave zajedni~ku zbirku pjesama pod naslovom "Poems by Currer, Ellis and Acton Bell". Da bi izbjegle tada{we predrasude o `enama koje su se bavile pisawem, sve tri sestre su koristile pseudonime (Curran Bell, Ellis Bell i Acton Bell). U svom jedinom romanu "Orkanski visovi" dala je vi{e maha svojoj fantaziji i stvorila djelo koje prerasta okvire tipi~nog realisti~kog romana i kao pravo remek-djelo odolijeva svakom poku{aju tipizacije. Nekoliko wenih pjesama: "Stari stoik", "Sje}awe", "Posqedwi stihovi", ubrajaju se u najboqa ostvarewa engleske poezije.

POSQEDWA
Prodate Xeksonove stvari za milion dolara
Stvari koje su se nalazile u ku}i gdje je Majkl Yekson `ivio sa svoje troje djece par godina pred smrt, prodate su na aukciji za gotovo milion dolara, prenose strani mediji. Predstavnik aukcijske ku}e "Yulijen" u Los An|elesu izjavio je da je licitacijom postignuta gotovo trostruko ve}a suma od prvobitne procjene, koja se kretala izme}u 200.000 i 400.000 dolara. Najvi{e interesovawa bilo je za tablu sa porukama Yeksonove djece, koja je oti{la za 5.000 dolara i ormar na kojem je preminuli kraq popa napisao sebi poruku na ogledalu, koji je dostigao 18.750 dolara.

Umrla Emili Bronte

Alegrijeva "lo{a taktika"
Trener Milana Masimilijano Alegri dugo je tvrdio da u wegovom srcu mjesta ima samo za jednu `enu, Barbaru D'urso. Sa pomenutom Barbarom on je ve} nekoliko godina u vezi i sa wom ima dijete. Me|utim, paparaci prije nekoliko dana "vjernog" Alegrija uhvatili su na djelu sa lijepom Italijankom, nekada{wom Plejbojevom "ze~icom" Glorijam Patrici.

U susret 57. Izboru najboqih sportista u organizaciji "Glasa Srpske"

Praznik sporta i Republike Srpske
strane 8. i 9.

Premijer liga BiH za rukometa{e

"Liga 13" BiH za ko{arka{e

Zlatko Buri}, trener bawalu~kog kluba

Sloga kao lider oti{la na odmor strana 11.

Igokea boqa od Bosne strana 12.

Slavija ima veliki strana 14. potencijal
strana 2.

LEGENDA CRVENE ZVEZDE OPET U REPUBLICI SRPSKOJ

Dragan Xaji} gost Kozare i Gradi{ke

2 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SPORT

Srpski stru~wak doputovao u Srbiju

FOTO: ARHIVA

Mihajlovi} u Novom Sadu
NOVI SAD - Sini{a Mihajlovi} s porodicom, suprugom i petoro djece, doputovao je na kra}i odmor u Novi Sad, u posjetu majci i bratu. - Do{li smo zbog odr`avawa porodi~ne tradicije, da budemo zajedno za slavu. Uvek smo bili zajedno na svetog Nikolu i sada kad mog oca nema, moja je du`nost da tu porodi~nu tradiciju nastavimo - rekao je Sini{a. Naravno, neizbje`no je pitawe odnosa sa FS Srbije, odnosno da li je u idu}im danima mo`da planu susret sa ~elnicima Saveza oko daqih dogovora u vezi sa wegovom mogu}om kandidaturom za mjesto selektora reprezentacije Srbije. - Oko toga nemam ni{ta u planu. Do{ao sam s porodicom na odmor i kad je tako, nema mesta za razgovore o fudbalu i mojoj budu}nosti. Vide}emo kako }e se to razvijati u idu}im mjesecima. Ostavimo da stvari idu svojim tokom - rekao je na kraju Sini{a Mihajlovi}.

NEMAM namjeru da se naturam

Du{an Savi}, legenda Crvene zvezde

Neozbiqno s Xaji}em
FOTO: ARHIVA Du{an Savi} Dragan Xaji}

Ni{ta, bar za sada, od povratka Dragana Xaji}a u Crvenu zvezdu

Odluka pada u maju
Rekao sam jednom prilikom da `elim i da pristajem da pomognem. Nisam, me|utim, ~ovek koji donosi odluke i postavqa sebe, rekao Xaji}
BEOGRAD - Povratak legendarnog Dragana Yaji}a u Crvenu zvez du na je dnu od funkcija u klubu je prolongiran za neko drugo, svi se nadaju, sre}nije vrijeme. Iako je legendarni as `elio da pomogne u kriznoj situaciji i prihvatio razgovore na tu temu, "kockice" se o~igledno nisu slo`ile u mozaik tako da }e "Yaja nacionale" na povratak u svoju Zvezdu sa~ekati najmawe do qeta, ta~ni je kra ja ma ja ka da su zakazani izbori u najtrofejnijem srpskom klubu. Akter naj ve }ih us pje ha "crveno-bijelih" kao igra~, sportski direktor i predsjednik, ~ekao je da na "Marakani" donesu odluku, me|utim, na posqedwoj sjednici Upravnog odbora, kako je saop{teno, o toj temi nije bilo ni rije~i… - Ispratio sam {ta se de{avalo, nema tu mnogo toga da se ka`e i ne treba da se qutite {to ranije nisam `eleo da pri~am o toj temi. Rekao sam jednom prilikom da `elim i da pristajem da pomognem. Zaista, sam hteo i tu ni{ta nije bilo sporno. Nisam ja, me|utim, ~ovek koji donosi odluke i postavqa sebe. A, da pri~am pre nego {to se ne{to desi je vrlo glupo… rekao je Yaji}. Nekada{wi rekorder (85) po broju nastupa za reprezentaciju Jugoslavije je istakao da ne mo`e da precizira da li }e se us ko ro vra ti ti u Crvenu zvezdu. kandidujem za predsednika. Ni ka da una pred ne {to ne pre ju di ci ram, ali ne ra zmi{qam o tome. Niti }u bilo koga da savetujem, a Zvezdi u kojoj sam proveo 42 godine i dao to {to sam dao `elim u svakoj situaciji sve najboqe jasan je Yaji}. Dragan Yaji} nije `elio da pri~a o navodnom petogodi{wem planu iako su o wemu pojedinci u Zvezdi razgovarali. - Plan }e se praviti ako neko ka`e da si u Crvenoj zvezdi. Tad ima smisla da se pravi plan. Daj Bo`e da se Zvezda podigne iz svega i da ponovo bele`i dobre rezultate. Kad sam ja u pitawu i Zvezda, {to je do mene spreman sam uvek da u~inim. Tako je bilo i ovog puta, nije se desilo, ali {ta da se radi. @ivot ide daqe... - rekao je na kraju Yaji}. BEOGRAD - Selo gori, a baba se ~e{qa - bio je komentar legendarnog fudbalera Crvene zvezde Du{ana Savi}a na posqedwa de{avawa u klubu. On je potom objasnio ovu svoju izjavu: - Ako je ne{to vanredno, nije za {est meseci, nego mora odmah da se re{ava. Ne znam kako je po statutu, nisam ga ~itao, ipak, u ovakvoj situaciji se podrazumevaju vanredne mere. Na qudima koji vode klub je da odlu~e, ali morali bi realno da procene situaciju. Neizvjesnost oko povratka Dragana Yaji}a u Crvenu zvezdu, Du{an Savi} smatra da je posqedica ne~ije neozbiqnosti. - Ne znam o ~emu su razgovarali, ali u svakom slu~aju povratak Yaji}a zaslu `uje ozbiqniji pristup od ovog do sada - bio je komentar Savi}a.

"NI[TA ne zavisi od mene"
- Ni{ta od mene ne zavisi. Ja ho}u, tu sam u Beogradu, i ako neko smatra da mogu da pomognem sve }u da uradim, ali ne zavisi od mene, ve} od Zvezde. Nemam nameru da se

Zvezda odbila poja~awe iz ^a~ka

Mladenovi} potpisao
BEOGRAD - Mladi repre zen ta ti vac Srbi je Filip Mladenovi} potpisao je ~etvorogodi{wi ugovor sa "crveno-bijelima" i najavio borbu za mjesto u timu. - Svestan sam odgovornosti koju nosi dres Crvene zvezde, ali spreman sam da se borim za mesto u timu. Znam da je na mojoj pozi ci ji le vog be ka ja ka konkurencija, ali isto tako znam i da se ne pla{im. Petkovi} je sjajan igra~, ali verujem u sebe - rekao je Filip Mladenovi} na promociji na stadionu Crvene zvezde. Talentovani fudbaler koji ima samo 20 godina iskoristio je priliku i da zahvali svom dosada{wem klubu Borcu iz ^a~ka. - Hvala qudima iz Borca na predivnim godinama, ali dolaskom u Zvezdu ispunila mi se velika `eqa. Hvala i mom menayeru Vladimiru Jugovi}u, koji je presudno uticao na ovaj transfer poru~io je Mladenovi}, koji je zadu`io dres sa brojem 25.
Filip Mladenovi}

@EQA NAVIJA^A
Najvatrenije pristalice Crvene zvezde, popularne "Delije" dale su javno podr{ku Xaji}evom povratku u klub. - Verovatno bi voleli da sam u Crvenoj zvezdi, ose}am da to `ele. Nisam tra`io funkciju, ve} `eleo najdobronamernije da pomognem. Znam {ta za navija~e zna~i moj dolazak na bilo koju funkciju u klubu, znao bih svoju odgovornost i {ta se o~ekuje od mene. To je dovoqno - istakao je Xaji}.

Tre}a "Zvezdina zvezda" ponovo dolazi u Republiku Srpsku

Dragan Xaji} gost Gradi{ke
BAWALU KA - Tre }a "Zvez di na zvez da" Dra gan Yaji} bi}e sutra ponovo gost Republike Srpske, legendarni srpski i jugoslovenski fudbaler posjeti}e Gradi{ku i Fudbalski klub Kozaru. Predstavnici Podru~nog fudbalskog saveza Gradi{ka, FK Kozare i op{tinskog rukovodstva uprili~i}e prijem za "Yaju nacionalea". Wemu }e doma}ini biti predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kova~evi}, zatim biv {i tre ner Ko za re, igra~ Borca i Crvene zvezde Vinko Marinovi}, pa nosilac zlatne olimpijske medaqe iz Rima 1960. godine Velimir - Veqo Sombolac... - Svi znaju ko je Dragan Yaji} i bi}e nam izuzetno drago {to }e biti gost Gradi{ke, Kozare, Republike Srpske... @elimo da se osje}a kao kod svoje ku}e i da napravimo nezaboravno dru`ewe rekao je Velimir Sombolac.
FOTO: ARHIVA

SOMBOLAC: Svi znaju ko je Xaji}
Za dolazak Yaji}a u Krajinu i Republiku Srpsku vlada veliko interesovawe ba{ kao i nedavno kada je bio gost Bijeqine i Fudbalskog kluba Radnik. Tada je sva Semberija bila na nogama. Tre}a "Zvezdina zvezda" u`iva veliko povjerewe od sportskih radnika u Republici Srpskoj, a dolazak u Krajinu iskoristi}e i da posjeti prijateqe u Lakta{i ma ko ji ma }e ~es ti ta ti krsnu slavu - Nikoqdan.

Robert Prosine~ki, trener Zvezde

I daqe sam optimista
BEOGRAD - Trener Crvene zvez de Ro bert Pro si ne ~ki izja vio je da je do bio po dr{ku Upravnog odbora kluba i da nastavqa sa zapo~etim radom. On je bio zadovoqan odlukom ~elnika kluba s "Marakane" i istakao je da }e dati sve od se be da na proqe}e Zvezda bude ono {to je oduvijek bila, trofejni klub. - Moj izve{taj bio je prva ta~ka dnevnog reda. Jeste da zaostajemo na tabeli za Partizanom, ali dobio sam podr{ku uprave. Ja sam i pored svega veliki optimista i nastavqam da radim na stvarawu ekipe za budu}nost - rekao je Prosine~ki novinarima na "Marakani".

Velimir Sombolac, Vlado Jagodi} i Vinko Marinovi}

Prije dvije godine Dragan Yaji} je bio gost fudbalskih klu bo va La kta {i i Bo rac iz Bawalu ke ~i ji je postao i po~asni ~lan. Tada je istakao da vjeruje u Republiku Srpsku kao {to je i ona vjerovala u wega. - Crvena zvezda ima mnogo

navija~a u Republici Srpskoj kao i reprezentacija Srbije. Yaji} je uva`en i cijewen u svim gradovima, tako i Gradi{ci. Priredi}emo mu nezaboravan do~ek i prijem - rekao je predsjednik FS Republike Srpske Mile Kova~evi}. S. B. - 3. V.

GLAS SPORT ponedjeqak, 19. decembar 2011. 3

Navija~i [efild Venzdija na }irilici zahvalili vlasniku kluba

"Ovaj grad je na{ - hvala, Milane"
Neverovatno je koliko sam dirnut ovim gestom. Fantasti~no je znati da navija~i imaju razumevawa i po{tovawa za ono {to svi zajedno naporno radimo u [efild Venzdiju, rekao Mandari}
[EFILD - Devedesetih je [efild Venzdi bio jedan od najboqih timova u Premijer ligi, a u sezoni 1992/93. popularne "sove" igrale su u finalima oba engleska kupa (FA i Liga kup), ali su po~etkom ovog vijeka do`ivjele strmoglav pad. Ne tako davno prijetio im je katanac, a od ga{ewa ih je spasio ameri~ki biznismen srpskog porijekla Milan Mandari}. [efild Venzdi je trenutno ~lan Lige jedan (League One), tre}eg profe si onal nog ran ga u En gleskoj, gdje zauzima jedno od prva dva mjesta koja direktno vode u vi{i rang takmi~ewa u ^empion{ip. Pro{log vikenda u Oldamu, gdje je wegov tim pobijedio doma}u ekipu sa 2:0 zabiqe`iv{i ~etvrti uzastopni trijumf u {ampionatu, Milan Mandari} je do`ivio ne {to {to }e pam ti ti do kraja `ivota. Navija~i "sova", kojih je na gostuju}em terenu bilo ~ak 4.000, istakli su tran spa rent sa poru kom svom predsjedniku. "Ovaj grad je na{ - hvala,

Zemqotres, lisice, srijeda...
Mandari} je svojevremeno sa dr Acom Obradovi}em bio osniva~ ameri~ke profesionalne lige i vlasnik kluba iz San Hozea Earthquakes, u prevodu zemqotres. Ulagao je i u druge profesionalne timove iz SAD, ali i u Evropi, u belgijski Standard iz Lije`a i francusku Nicu. Ipak, najve}i bum napravio je u kolijevci fudbala, u Engleskoj. Najprije je u zimu 1999. preuzeo Portsmut kad je klub bankrotirao, da bi ga 2003. uveo u Premijer ligu. Pro{le godine je pomogao "lisicama" iz Lestera da stanu na noge, a danas je na dobrom putu da isto u~ini i sa [efild "srijedom" Venzdijem. svog kluba - dodao je srpski biznismen. [efild Venzdi je trenutno drugi na tabeli tre}e lige, iza ^arlton Atletika, a na kra ju se zo ne prve dvi je ekipe idu direktno u vi{i rang takmi~ewa, dok }e se timo vi od tre }eg do {es tog mjes ta bo ri ti u ba ra `u za jo{ jedno mjesto.

Milan Mandari}

FOTO: ARHIVA

Milane". Ni{ta to ne bi bilo ~udno da Englezi rije~ "hvala" nisu ispisali - }irilicom?!

KLUB IZ [efilda blizu vi{eg ranga
Na ra vno, na vi ja ~i ma je jako va`no i to {to gradski rival, [efild junajted, u istoj li gi za uzi ma tek pe to

mjes to, pa je otu da i za do voqstvo ve}e zbog "dominacije u gradu". - Neverovatno je koliko sam dirnut ovim gestom. Fantasti~no je znati da navija~i imaju razumevawa i po{tovawa za ono {to svi zajedno naporno radimo u [efild Venzdiju. Ovo mi daje energiju i entuzijazam da i daqe dam sve {to mogu za na{ klub rekao je Milan Mandari} za

Hobi postao biznis
Milan Mandari} ka`e da mu je fudbal oduvijek bio hobi, koji je u me|uvemenu polako pretvorio u posao. - Na fudbal danas gledam kao na profesionalni biznis, jer u zemqama kao {to je Engleska on to i jeste, ogroman biznis. Veliki su zahtevi, veliki prihodi, ~ovek mora profesionalno da se pona{a prema tome - dodao je Milan Mandari}.

zvani~ni sajt kluba. Milan Mandari} je ro|en 1938. u Lici, odrastao je u Novom Sadu, a u Ameriku je sti gao pre ko [vaj car ske. Jo{ dok je stvarao svoju ra~unar sku im pe ri ju u ~u ve noj Silicijumskoj dolini, u San Hozeu u Kaliforniji, po~eo je da ula`e u fudbal, ~iji je zaqubqenik. Srpski biznismen priznaje da nikad nije do`ivio ne{to sli~no u nekoj drugoj sredini, iako je svojevremeno i u Portsmutu imao lijepe trenutke i dobio mnoga priznawa od grada. - Ne, nikad. Znate, ponosan sam i na svo je da ne u Portsmutu, imam veliko po{to vawe i pre ma vre me nu ulo`enom u Lester, ali je ovo je stvar no ne {to po se bno.

Imam fotografiju tog transparenta i, kada je uramim, dr`a}u je u svojoj kancelariji na stadionu Hilzboro - istakao je Mandari}. On je odu{evqen lojalno{}u koju navija~i pokazuju prema klubu i obe}ava da }e sve u~initi da "sove" ponovo budu uspje{ne kao nekad. - Izuzetno cenim napore ovih divnih navija~a koji zaslu`uju da se raduju uspesima

Transparent navija~a [efilda

Nastavak su|ewa navija~u Crvene zvezde za masovnu tu~u

Mogu} nastup slavnog igra~a na OI

Bogdanov opet pred sudijama
FOTO: ARHIVA

Bekam igra u Londonu
LONDON - Fudbalski savez Engleske saop{tio je da igra~i koji budu u timu za Evro 2012. ne}e biti u sastavu olimpijskog tima Velike Britanije, zbog ~ega bi na Igrama u Londonu mogao da nastupi i Dejvid Bekam. Bekam je nekoliko puta izjavio da mu je velika `eqa da nastupi na Olimpijskim igrama u otaybini, a po{to ga je selektor Engleske Fabio Kapelo izostavio iz tima na Svjetskom prvenstvu i kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, mogu}e je da }e se on na}i u timu Velike Britanije za OI. Fudbalski turnir Olimpijskih igara po~iwe samo 24 dana po zavr{etku Evropskog prvenstva u Poqskoj i Ukrajini. - Odluka da u sastavima budu razli~iti igra~i je razumna kada imate u vidu zahtjeve koji su postavqeni pred fudbalere - rekao je trener olim pij skog ti ma Ve li ke Bri tanije Stjuart Pirs. Dejvid Za tim Velike Britanije, koja je ~laBekam nica Me|unarodnog olimpijskog komiteta, mo}i }e da nastupe igra~i iz En gles ke, Vel sa, [kot ske i Sjeverne Irske koje su ~lani ce Svjet ske fu dbal ske federacije (FIFA), ali ne i Me|unarodnog olimpijskog komiteta (MOK).

BEO GRAD - Su |ewe je dnom od vo|a navija~a Crvene zvezde Ivanu Bogdanovu zbog u~estvovawa u masovnoj tu~i prije ko{arka{ke utakmi ce Par ti zan - Crve na zvezda odigrane 13. juna 2006. trebalo bi da se nastavi saslu{awem svjedoka u Prvom osnovnom sudu u Beogradu. Bogdanov }e na optu`eni~ku klupu biti doveden iz pritvora Okru`nog zatvora, koji mu je odre|en zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivi~no djelo. Wemu se sudi za krivi~no djelo spre~a vawe slu `be nog li ca u obavqawu du`nosti u sticaju sa nasilni~kim pona{awem. Vje{taci su u nalazu konstatovali da je Bogdanov bio neura~unqiv u trenutku izvr{ewa djela, po{to je pri-

ka te ra da je dem. Ta da sam primetio da na ruci imam gips - ispri~ao je tada Bogdanov.

IZAZVAO tu~u pred me~ Partizan - Zvezda
Pri tvor mu je odre |en odmah po deportaciji iz Italije 24. maja, gdje mu je zatvorska kazna od tri godine i tri mjeseca zatvora zbog izazivawa nereda na utakmici Srbija - Italija u oktobru pro{le godine u \enovi, zamijewena protjerivawem i zabranom ulaska u zemqe EU u idu}ih pet godina. Odmah po sli je tawu na aerodrom "Nikola Tesla" uhap{en je i sproveden u Okru`ni zatvor u Beogradu.

Ivan Bogdanov

mio jak udarac u glavu. Na po~etku su|ewa, krajem juna, Bogdanov je negirao krivicu i izjavio da se uop{te ne sje}a doga|aja. - Je di no ~e ga se se }am jeste trenutak kada sam, zajedno sa nekoliko mojih druga-

ra, u{ao u autobus i krenuo na utakmicu. U tom trenutku, osetio sam kako me neko sa le|a udara po glavi i slede}e ~ega se se}am je trenutak kada me lekari skidaju u Urgen tnom cen tru i za tim bu|ewe kod ku}e, kada me maj-

4 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SPORT

Presjek jeseweg dijel

Sloga na pola
Zimska pauza
Ovosezonski {ampionat Republike Srpske po~eo je 13. avgusta i zavr{io se 6. novembra. Za to vrijeme odigran je 91 susret u 13. kola. Poslije zavr{etka jeseweg dijela sezone prvoliga{i su oti{li na zaslu`eni odmor, mada ima mnogo onih koji negoduju na ovakav sistem takmi~ewa. Naime, zimska pauza traja}e do kraja februara ili po~etka marta {to predstavqa ~etiri mjeseca neigrawa utakmica. Lo{e vremenske prilike najvi{e uti~u na pauzu, ali nije jasno za{to se ne organizuje zimsko prvenstvo u kojem bi se klubovi takmi~ili i tako zadr`ali takmi~arsku formu. Jo{ uvijek nije poznato kada }e po~eti drugi dio {ampionata, ali bi trebalo da po~ne posqedwe sedmice u februaru ili prve u martu, {to }e zavisiti od vremenskih uslova.
Fudbaleri Sloge jesewi {ampioni

Radan Muminovi} (Sutjeska)

Smjene trenera
U 13. odigranih kola pet ekipa mijewalo je {efove stru~nog {taba. Uprave tih klubova bile su nezadovoqne radom svojih trenera i oni su uglavnom odlazili zbog lo{ih igara i rezultata. SLOBODA (MG) - Zoran Dragi{i} SLOBODA (NG) - Predrag Medi} - Qubi{a Drqa~a CRVENA ZEMQA - Marko Stoji} MLADOST - @eqko Popovi} LAKTA[I - Milo{ Poji} MODRI^A M. - Mitar Luki} - Danimir Milkanovi} SLOGA - Zoran ]urguz DRINA (Z) - Dragan Mi}i} PROLETER - Zoran Dujakovi} - Anto Petrovi} DRINA HE - Marko Vidakovi} RADNIK - Darko Nestorovi} RUDAR - Goran Qubojevi} - Zoran Jagodi} PODRIWE - Borislav Tonkovi} - Sead Haxi} SUTJESKA - Milenko Radi} - Miqan Radanovi} - Nikola Bala

Dobojlije su tek u posqedwem 13. kolu uspjele da se dokopaju liderske pozicije, iako prije toga u ovom dijelu sezone nisu bili na prvom mjestu. Tim sa "Luka" imao je najboqu gol-razliku koja im je na kraju donijela prednost u odnosu na prve pratioce Radnik i Mladost

PRIREDIO: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Aleksandar Milovi} (Drina HE)

BAWALU KA - Kraj prvog dijela Prve fudbalske lige Republike Srpske na prvoj poziciji do~ekala je eki pa Slo ge iz Do bo ja koja se na taj na~in okitila titulom jeseweg {ampiona. Dobojlije su tek u posqedwem 13. ko lu uspjele da se dokopaju liderske pozicije, iako prije toga u ovom dijelu sezone nisu bili na prvom mjestu. Tim sa "Lu ka" imao je naj boqu gol-ra zli ku ko ja im je na kraju donijela prednost u odno su na prve pra ti oce Radnik i Mladost. Upravo su Dobojlije u posqedwem kolu pretekle Ga~ane i preuzele ~elo table. Pred po~etak sezone neko li ko eki pa is ta kle su {ampionske ambicije i plasman u Premijer ligu BiH, me |u ko ji ma su Su tjes ka, Ra d n i k i Mo @eqko dri~a Sekuli} Ma ksi (Lakta{i)

ma. Fo~aci su dugo vremena proveli na ~elnoj poziciji, ali ih je nekoliko lo{ijih rezultata u posqedwim kolima ko{talo jesewe titule, pa su na kraju zavr{ili na ~et vrtoj po zi ci ji sa sa mo bodom mawe od vode}eg trilinga. Lo{i rezultati uslovi li su smje nu tre ne ra Milenka Radi}a kojeg je nasli je dio wegov po mo }nik Miqan Ra da no vi} da bi prije nekoliko dana uprava za {e fa stru ~nog {ta ba imenovala Nikolu Balu.

Radnik, Crvena zemqa, Drina HE i Mladost. Po{to su se sve ove ekipe "stisle" u samo nekoliko bodova bi}e za nimqivo po sma tra ti proqe}ni dio {ampionata. Kao najprijatnije iznena |ewe ovog di je la se zo ne mo gu se sma tra ti eki pe Mladosti i Crvene zemqe. Ga ~a ni su do brim igra ma
Bojan Kosti} (Crvena zemqa)

PROLETER zauzima posqedwe mjesto
Prvih 13. kola prvenstva Srpske nije donijelo mnogo iznena|ewa. Klubovi su na po~etku sezone dosta mijewali igra~ki kadar poku{ava ju }i da mla dim sna ga ma do|u do `eqenog ciqa. Neko je u tome uspio, neko nije. Naj vi {e vre me na na prvoj po zi ci ji pro ve la je eki pa Su tjes ke iz Fo ~e, dok su osim wih jedno vrijeme ulogu lidera imali Lakta{i,

GLAS SPORT ponedjeqak, 19. decembar 2011. 5

la Prve fudbalske lige Republike Srpske

puta do elite
Kona~na tabela
1. Sloga 2. Radnik 3. Mladost 4. Sutjeska 5. Sloboda (MG) 6. Drina (Z) 7. Drina HE 8. Modri~a M. 9. C. zemqa 10. Rudar 11. Lakta{i 12. Podriwe 13. Sloboda (NG) 14. Proleter 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 5 4 2 2 4 4 4 3 2 4 1 3 3 2 1 3 6 4 3 3 3 4 5 4 6 5 5 6 7 6 5 7 18:13 11:7 12:13 15:16 21:11 12:9 9:9 17:8 22:16 15:17 17:28 10:15 13:20 18:28 22 22 22 21 20 19 19 18 18 17 16 15 12 10

Tabela doma}in
1. Sloboda (MG) 2. Radnik 3. Mladost 4. Modri~a M. 5. Drina HE 6. Sutjeska 7. C. zemqa 8. Lakta{i 9. Rudar 10. Sloboda (NG) 11. Drina (Z) 12. Podriwe 13. Sloga 14. Proleter 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 6 5 5 5 5 4 4 4 3 2 3 3 2 2 0 2 1 0 0 2 1 1 2 5 2 2 3 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 2 2 1 4 20:3 10:3 8:4 15:2 8:3 9:3 13:2 11:6 10:3 10:7 7:5 6:5 8:5 10:14 18 17 16 15 15 14 13 13 11 11 11 11 9 7

Tabela gost
1. Sloga 2. Drina (Z) 3. Sutjeska 4. Mladost 5. Rudar 6. Radnik 7. C. zemqa 8. Drina HE 9. Podriwe 10. Modri~a M. 11. Proleter 12. Lakta{i 13. Sloboda (MG) 14. Sloboda (NG) 7 6 7 6 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 4 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 3 0 2 2 1 1 3 3 0 2 1 2 2 4 2 5 3 4 5 4 3 3 6 5 5 10:8 5:4 6:13 4:9 5:14 1:4 9:14 1:6 4:10 2:6 8:14 6:22 1:8 3:13 13 8 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 1

FOTO: GLAS SRPSKE

Zoran ]urguz

ove se zo ne ima li pri li ku da osvoje i jesewu titulu koja im je izmakla u posqedwem ko lu. Eki pa iz No ve Vesi debitant je u ovom takmi~ewu. Iako je poslije 13. kola zauzela devetu poziciju na tabeli nije razo~arala u svojoj prvoj sezoni u eliti Srpske te su jedno vrijeme izabranici Marka Stoji}a

bili lideri na tabeli. Po sli je je dne se zo ne u Premijer ligi BiH, ekipa

CRVENA zemqa jedini debitant
Drine iz Zvornika ponovo se vra ti la u prvo li ga {ki karavan Srpske. Sigurno je

da se od Zvorni~ana mnogo vi{e o~ekivalo u povratni~koj se zo ni, ali je ta kmi ~ewe u bh. eli ti na wih ostavilo traga i lo{e su zapo ~e li se zo nu da bi pred kraj uspjeli da pobjegnu iz opasne zone. Jo{ jedan povratnik u Prvu ligu Srpske, nekada{wi dvostruki {ampi on Ru dar iz Ugqevi ka

u`a sno je za po ~eo ta kmi ~ewe. Kao posqedi ca to ga upra va klu ba ras ki nu la je ugovor sa trenerom Goranom Qubojevi}em koji je sa ekipom postao {ampion Druge lige Republike Srpske, grupa Istok. Wega je naslijedio Zo ran Ja go di} ko ji je stabilizovao ekipu i uspio da ve `e ne ko li ko po bje da koje im daju da }e u nastavku

{ampionata uspjeti izboriti opstanak. Osim borbe za prvo mjesto i ulazak u Premijer ligu BiH, da le ko za nimqivi je bi }e na za ~equ ta be le. Iz li ge ispa da sa mo

STATISTIKA
Odigrano me~eva Pobjede doma}ina Pobjede gostiju Nerije{eno Golovi doma}ina Golovi gostiju Ukupno golova 91 53 (58,24 %) 16 (17,58 %) 22 (24,18 %) 145 (1,59 po me~u) 65 (0,71 po me~u) 210 (2,31 po me~u)

posqedwe pla si ra na eki pa uko li ko ni ko od srpskih klubova ne napusti takmi~ewe u Premijer ligi. Teoretski, u najgorem slu~aju iz Prve li ge mo gle bi da ispadnu tri ekipe. Trenutno prvi kandidat za selidbu u ni `i rang je Pro le ter iz Te sli }a ko ji ni je pru `io igre kakve su se o~ekivale od wega, dok }e i novogradska Sloboda voditi veliku bitku za opstanak. U kriti~noj si tu aci ji jo{ su Po driwe i La kta {i ~i ji }e primarni ciq biti ostanak u prvoliga{kom dru{tvu i sqede}e sezone.

Suspenzija Popovi}a
[efu stru~nog {taba Mladosti @eqku Popovi}u po~etkom novembra zabraweno je da {est mjeseci vodi svoju ekipu zbog verbalnog napada na predstavnika Radnika Slobodana \or|i}a u me~u ova tima koji je igran u Gacku u okviru 12. kola.

Najve}a pobjeda kod ku}e 20. 8. 2011. Crvena zemqa - Mladost 18. 9. 2011. Sloboda (MG) - Lakta{i Najve}a pobjeda u gostima 3. 9. 2011. Proleter - Drina (Z) 17. 9. 2011. Proleter - Mladost Najvi{e golova na utakmici 18. 9. 2011. Sloboda (MG) - Lakta{i

5:0 7:2

1:4 1:4

7:2

Milenko Radi} (Sutjeska)

6 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SPORT

FOTO: AGENCIJE

SEMAFOR
Wema~ka, Bundesliga, 17. kolo
Rezultati i strijelci 17. koTabela la:Bajern Minhen - Keln 3:0 (Gomez 48, Alaba 63, Kros 1. Bajern 88), Leverkuzen - Nirnberg 2. Borusija D. 0:3 (Didavi 8, Hegeler 22, 3. [alke 4. Borusija M. Pekart 73), Hamburger 5. Verder Augzburg 1:1 (Gerero 67 Oerl 63), Frajburg - Boru- 6. Bajer L. sija Dortmund 1:4 (Rozental 7. [tutgart 34 - Levandovski 7, 69, Gun- 8. Hofenhajm dogan 44, Groskrojc 59), Ho- 9. Hanover 10. Keln fenhajm - Herta 1:1 11. Herta (Salihovi} 21 - Hubnik 90), 12. Volfsburg Volfsburg - [tutgart 1:0 13. Hamburger (Polter 74), [alke - Ver14. Majnc der 5:0 (Raul 16, 20, 63, 15. Nirnberg Papadopulos 67, Huntelar 16. Kajzerzlautern 70). Ju~e su igrali: Kajzer- 17. Augsburg slautern - Hanover, Borusi- 18. Frajburg ja Menhengladbah - Majnc.
17 17 17 16 17 17 17 17 16 17 17 17 17 16 17 16 17 17 12 10 11 9 9 7 6 6 5 6 4 6 4 4 5 3 3 3 1 4 1 3 2 5 4 4 7 3 8 2 7 6 3 6 6 4 4 3 5 4 6 5 7 7 4 8 5 9 6 6 9 7 8 10 43:10 35:12 38:22 24:11 30:31 22:22 23:20 19:19 19:23 27:35 24:26 23:34 21:27 22:28 17:28 12:20 15:28 21:39 37 34 34 30 29 26 22 22 22 21 20 20 19 18 18 15 15 13

Niklas Bendtner visoko rangiran fudbaler skandal-majstor
Niklas Bendtner

Baloteli
Visoki Danac ipak treba jo{ mnogo da se potrudi da bi dostigao sve nesta{luke koje je do sada napravio Mario Baloteli. Napada~ Man~ester sitija je izme|u ostalog zapalio ku}u, divio se mafiji sa Sicilije, ga|ao omladince "gra|ana" pikado strelicama, nosio dres Milana dok je igrao za Milan, platio 27 kazni za parkirawe, ~esto lumpovao do zore prije utakmica, a najnoviji incident desio se nedavno na treningu kada se potukao sa saigra~em Mikom Ri~ardsom.

[panija, Primera, 17. kolo
Rezultati i strijelci 17. Tabela kola: Majorka - Hetafe 1. Bajern 1:2 (Ramis 10 - Berada 28, 1. Real Madrid 44), Sporting - Espanjol 2. Barselona 1:2 (Baral 60 - Tievi 2, 3. Valensija Garsija 84), Atletik Bil- 4. Levante 5. Seviqa bao - Saragosa 2:1 (Susa- 6. Malaga eta 7, Tokuero 87 7. Espawol 8. Bilbao Poncio 22. penal), Se9. Osasuna viqa - Real Madrid 2:6 ti (Hesus Navas 69, Negredo 10. Atlefeko M. 11. Heta 90 - Ronaldo 10, 41, 85. 12. Majorka 13. Sosijedad penal, Kaqehon 37, Di Marija 66, Altintop 89). 14. Betis 15. Granada Ju~e su igrali: Atletiko 16. Rajo V. Madrid - Betis, Granada - 17. Viqareal Levante, Osasuna 18. Sporting Viqareal, Rasing - Sosi- 19. Rasing jedad, Valensija - Malaga. 20. Saragosa
17 16 16 15 15 16 15 16 16 15 15 16 16 15 15 15 16 15 16 15 16 12 13 11 9 9 6 7 7 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 2 2 1 1 4 3 2 6 3 2 7 7 4 4 6 4 1 4 4 6 3 7 4 4 2 1 3 4 4 5 7 4 3 6 7 6 7 9 7 8 6 9 6 10 43:10 56:15 50:8 24:16 24:17 18:17 20:20 17:20 23:19 19:27 23:25 17:23 15:22 16:23 15:22 8:15 17:25 12:21 16:27 11:21 13:31 37 40 37 30 29 24 24 23 22 22 19 19 18 16 16 16 16 15 15 13 10

Samo Baloteli ispred Danca
Poslije incidenta u Kopenhagenu, kada nije imao novca da plati ra~un, Bentdtner je u~estvovao u incidentu sa autom na parkingu, a poslije svega tra`i opro{taj
SANDERLEND - Napada~ San der len da Ni klas Bendtner jedan je od rijetkih igra~a koji se mo`e "pohvaliti" ~iwenicom da ima kontinuirano negativan publicitet gotovo u rangu sa Mariom Balotelijem. Zvu ~i ne mo gu }e, ali je ba rem u posqedwe vri je me tako. Zbog toga {to je nedavno, za je dno sa sai gra ~em Lijem Katermolom iz samo wemu znanih razloga o{tetio ne ko li ko auto mo bi la parkiranih u blizini stadiona Wuka sla, Ben dtner je priveden u policiju. Pu{ten je po{to je saslu{an i protiv wega }e biti pokrenut proces, a svakako }e morati da plati {tetu koju je napravio. Danski reprezentativac, pod ugo vo rom sa Ar se na lom na po zaj mi ci u Sanderlendu, prije najnovijeg incidenta, nedavno je u Kopanhagenu, po{to pri sebi nije imao novac, a kartica mu zablokirala, vikao na osobqe picerije i nekulturno se pona{ao. zlog da se oglasi i zatra`i opro{taj od rodbine, preko kluba do navija~a. - Dragi prijateqi, navija~i, qudi iz Sanderlenda, porodico - po ~eo je Ben dtner, u minulih nekoliko sedmica bio sam upleten u nekoliko incidenata ~ime sam privukao negativne komentare javnosti. Posqedwi, u kome sam u~estvovao sa saigra~em i poslije koga nas je jedan vrlo qubazni policajac sutradan ujutru, na osnovu sni ma ka sa ka me ra, odvezao u stanicu. Ovaj slu~aj }e epilog dobiti na sudu, a kazna bi trebalo da bude donesena u februaru sqede}e godine. U vezi sa ovim doga|ajem i nekim ranijim, `elim da svim bude jasno: - Veoma mi je `ao zbog svega. Iskreno se izviwavam {to sam dozvolio sebi da mi se dogode takve stvari koje su suvi{e dramati~no interpre ti ra ne. U po tpu nos ti prihvatam odgovornost zbog toga {to se nisam distancirao od incidenata prije nego {to su stva ri izma kle kon tro li. Gre {ka je sa mo mo ja i `ao mi je {to sam iznevjerio mnoge qude. U su{tini ja sam normalan momak ko ji ima izvan re dan po sao - na pi sao je, izme |u ostalog Danac.

Engleska, Premijer liga, 16. kolo
Rezultati i strijelci 16. Tabela kola: Blekburn - VBA 1:2 1. Bajern (Dan 72 - Morison 52, 1. Man~ester s. Odemvingi 89), Everton - 2. Man~ester j. 3. ^elzi Nori~ 1:1 (Osman 81 4. Totenhem Holt 28), Fulam - Bolton 5. Arsenal 2:0 (Dempsi 33, Ruiz 34), 6. Wukasl Wukasl - Svonsi 0:0, Vul- 7. Liverpul 8. Stouk verhempton - Stouk 1:2 9. Nori~ (Hant 17. penal - Dojl 58. 10. Aston Vila autogol, Krau~ 70), Vigan 11. Fulam 12. Svonsi - ^elzi 1:1 (Gomez 88 13. VBA Starix 59). Ju~e su igra- 14. Everton li: KPR - Man~ester junaj- 15. KPR 16. Sanderlend ted, Aston Vila 17. Vulverhempton Liverpul, Totenhem - San- 18. Vigan derlend, Man~ester siti - 19. Blekburn 20. Bolton Arsenal.
17 15 15 16 14 15 16 15 16 16 15 16 16 16 15 15 15 16 16 16 16 12 12 11 10 10 9 7 7 7 5 4 4 4 5 5 4 3 4 3 2 3 1 2 3 2 1 2 6 5 3 5 7 6 6 3 2 4 5 2 4 4 0 4 1 1 4 3 4 3 3 6 6 4 6 6 8 8 7 7 10 9 10 13 43:10 49:15 35:14 34:19 30:18 31:23 21:19 18:13 18:25 25:29 18:19 18:18 16:20 16:24 16:19 15:26 18:18 17:30 15:30 23:36 20:38 37 38 36 32 31 29 27 26 24 20 19 18 18 18 17 16 14 14 13 10 9

"JA SAM normalan momak", rekao Bendtner
Zbog sve ga na ve de nog u engleskoj javnosti je na lo{em glasu, pa je to bio ra-

Englezi se nadaju da }e FIFA vratiti Man~ester u Ligu {ampiona

Rezultati i strijelci 18. kola: Brest - Okser 1:0 Tabela (Grugi 34. penal), Kaen - 1. Monpeqe Nansi 1:2 (Nive 60. penal 2. PS@ 3. Lion - Karabu 3, Sane 56), Di- 4. Lil `on - Sent Etjen 1:2 (Bote 5. St. Etjen 90 - Sinama Pongol 16, 6. Tuluz Gradel 90), Marseq - Lo- 7. Ren seq 8. Mar rijen 2:1 (Valbuena 84, 9. Lorijen [ejru 90 - Emeghara 77), 10. Brest Monpeqe - Tuluz 1:1 (Der- 11. Bordo ni 7 - Mbengu 40), Nica - 12. Evijan 13. Kaen Valensijen 2:0 (Munije 14. Okser 68, 90), Lion - Evijan 2:1 15. Nansi 16. So{o (Brijan 35, Lopez 70 17. Di`on Sagbo 43). Ju~e su igrali: 18. Nica A`asjo - Ren, Bordo - So- 19. Valensijen 20. A`aksjo {o, PS@ - Lil.

18 17 18 17 18 18 17 18 18 18 17 18 18 18 18 17 18 18 18 17

11 11 11 9 8 8 8 7 6 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 1

4 3 3 3 2 5 7 1 6 4 6 4 5 4 7 4 5 7 11 4 8 5 7 7 4 9 6 8 6 8 6 7 3 10 5 9 5 9 6 10

37:19 30:17 31:20 29:15 23:20 20:17 28:22 24:17 18:21 19:19 19:21 23:27 24:29 24:28 16:23 21:31 18:33 17:19 17:21 17:36

37 36 35 34 30 30 29 28 23 20 20 19 19 18 18 18 18 17 17 9

LONDON - Man~ester junajted mogao bi biti vra}en u Ligu {ampiona ukoliko FIFA sprovede suspenziju {vajcarskog saveza zbog "slu~aja Sion", pi{u britanski mediji. FIFA od [vajcaraca tra`i da spro ve du su spen zi ju {estorice igra~a koje je Sion potpisao tokom embarga koji traje jo{ od 2008. godine. Tada je Sion prekr{io statut FIFA-e dovev{i golmana Esama El Hadarija, iako je Egip}anin imao va`e}i ugovor sa drugim klubom. Sion je sa ove sezone u kva li fi ka ci ja ma za Li gu Evrope nastupio sa svih {est

fudbalera koji nisu imali pravo nastupa. Ukoliko "sajyije" ne rije{e "slu~aj Sion" do 13. januara, wihova }e reprezentacija dobiti zabranu nastupa, a Bazel ne }e smje ti da igra u osmini finala Lige {ampiona protiv Bajerna.

[VAJCARCIMA rok do 13. januara
Upravo je na temequ ove posqedwe mogu}nosti "The Sun" zakqu~io da bi Man~ester mogao biti vra}en u Ligu {ampiona, po{to je upravo ispao od Bazela.
Ukoliko Savez ne sprovede mjere Bazel bi mjesto u Ligi {ampiona mogao da ustupi Man~ester junajtedu

FOTO: AGENCIJE

Francuska, Liga 1, 18. kolo

Sion vra}a "|avole" u igru

Ipak, te{ko je o~ekivati da bi ekipa Aleksa Fergusona mo gla do bi ti mjes to u osmini finala Lige {ampi-

ona jer je ve} napravqen `rijeb za 1/16 finala Lige Evrope u kojem }e "|avoli" igrati protiv Ajaksa.

GLAS SPORT ponedjeqak, 19. decembar 2011. 7

ORGANIZUJE 57. IZBOR DESET NAJBOQIH SPORTISTA REPUBLIKE SRPSKE

1. @arko Lazi} (streqa{tvo)

2. Sr|an Grahovac (fudbal)

3. Ivana Ninkovi} (plivawe)

4. Milica Deura (ko{arka)

5. Miodrag R. Savi} ({ah)

6. Mladen Ploski} (karate)

7. Dragana Kne`evi} (rukomet)

8. Mitar Mrdi} (xudo)

9. Boris Miqevi} (automobilizam)

10. Nemawa Ko{arac (skijawe)

11. Miodrag Baji} (sjede}a odbojka)

12. Aleksandra Vidovi} (odbojka)

13. Sini{a Vujakovi} (vazduhoplovstvo)

14. Sa{a Sekuli} (kik-boks)

15. Gorana Cvijeti} (atletika)

16. Velibor Vidi} (boks)

17. Daniela Bali} (stoni tenis)

18. Nikica Atlagi} (biciklizam)

19. Darko Savi} (kajak-kanu)

Glasati mo`ete tako {to u SMS poruci napi{ete npr. GS30 i po{aqete na broj

cijena poruke 1.65 KM sa PDV-om

065 1370

GLASAJTE I VI ZA VA[EG FAVORITA

8 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SPORT

Akcija "Glasa Srpske" "Izbor deset na

Rukometa{ Borca imao najvi{e uspjeha u izborima Bosanske Krajine, a bez premca je i na vje~noj listi, dok je kik-bokser najboqi u Republici Srpskoj
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrspke.com

BAWALUKA - Jo{ samo dva dana ostala su do zavr{ne manifestacije, na

kojoj }e u srijedu od 20.10 ~asova u Banskom dvoru biti izabran najboqi sportista Republike Srpske u 57. tradicionalnoj akciji

"Glasa Srpske" "Izbor deset najboqih sportista". Izbor, koji 57. godinu za re dom or ga ni zu je na{ list, jedna je od najstarijih akcija ove vrste na prostoru biv {e Ju go sla vi je, ali i Balkana.

JEROLIM Karaxa pet puta bio najboqi
Akci ja je ute meqena 1955. godine, a u prvih 37 izbora, sve do 1991. birano je deset najboqih sportista Bosanske Krajine. Me|u ta~no 203 sportista, koliko ih se za to vrijeme na{lo me|u najboqima, na prvom mjes tu je ne pri ko sno ve no

Jerolim Karaxa Dra`enko Nini}

nekada{wi ko{arka{, a potom rukometa{ bawolu~kog Borca Jerolim Karaya. Ime nekada{weg pivotmena kluba, koji je tih godi na tek po ~iwao da izrasta u veliki evropski i svjetski sportski kolektiv, u periodu od 1956. do 1969. godine na{lo se ~ak deset pu ta me |u oda bra nom eli tom. Nevjerovatno je da je Karaya ~ak pet puta bio najboqi, od toga ~etiri puta uzastopno, {to }e sigurno jo{ dugo biti nedosti`an rekord. Osim toga dva puta je bio dru gi, a po je dnom tre}i, ~etvrti i sedmi. Ako bi se wegovi rezultati statisti~ki sabirali, odnosno kada bi se za prvo mjesto do-

REPUBLIKA SRPSKA

VJE^NA LISTA

Sla|ana Goli} Mirko Petri~evi}

Milan Vuki}

Anton Josipovi}

Zlatan Ibrahimbegovi}

GLAS SPORT ponedjeqak, 19. decembar 2011. 9

ajboqih sportista" iz ugla statistike

Rekorderi
Kada bi se samo gledalo koliko se ko puta na{ao u odabranom dru{tvu, opet bi sjajni rukometa{ bawolu~kog Borca Jerolim Karaxa bio na prvom mjestu, jer je me|u najboqima bio deset puta. Iza wega su neprikosnovena ko{arka{ica Mladog Kraji{nika i reprezentacije Jugoslavije Sla|ana Goli}, koja je devet puta bila na listi, dok su {ahista bawolu~kog "Nikice Pavli}a" Enver Buki}, te rukometa{ Borca i osvaja~ zlatne olimpijske medaqe iz Minhena 1972. godine Milorad Karali} po osam puta bili me|u odabranima. Ako se pogledaju samo izbori najboqih sportista Republike Srpske, onda je bez premca kik-bokser Dra`enko Nini}, koji se {est godina uzastopno pojavqivao na listama. Po {est puta u odabranom dru{tvu bili su ~lan Kajakkanu kluba Vrbas iz Bawaluke Goran Pa{i} i xudista trebiwskog Leotara Mitar Mrdi}, ali ne uzastopno. Po ~etiri puta me|u deset najboqih bili su xudistkiwa Dijana Vojinovi}, ko{arka{ Zoran Kuki}, pliva~ @eqko Pani}, strijelac @arko Lazi}, skija{ica @ana Novakovi}, atleti~arka Lusija Kimani i odbojka{ica Dijana Vasi}. bo kser Ma ri jan Be ne{ (41). [to se ti~e sportista ko ji su se po javqiva li na listama najboqih Republike Srpske, po red po me nu tih, Sla|ane Goli} i Dra`enka Nini}a me|u 33 prvoplasira no je jo{ osam ime na. Yudista Mitar Mrdi} je 11. sa 41 boda iz {est izbora, a odbojka{ica Dijana Vasi} je 13. sa 35 bodova iz ~etiri izbora. Sportski pilot Dra{ko Bo`i} je na 18. mjestu sa 31 bodom iz ~etiri izbora (tri u Bosanskoj Krajini i jednom u Republici Srpskoj), a ko{arka{ Zoran Kuki} je na 23. sa 28 iz ~etiri izbo ra. Is ti broj bo do va ima Lusija Kimani na 24. poziciji, kao i @ana Novakovi} na 25. mjestu. Kaunista Go ran Pa {i} je na 30. po zi ci ji sa 26 bo do va iz {est izbora, dok je atleti~arka Maja Jawi} 33. sa 24 boda iz tri izbora. Dvije stepenice vi{e od Maje Jawi} (31. mjesto) nalazi se prvi pobjednik iz 1955. godine, gimnasti~ar Mirko Petri~evi}, koji je sa ku pio 25 bo do va iz tri izbora.

Detaq sa pro{logodi{weg izbora

djeqivalo deset, drugo devet, tre}e osam, ... i deseto jedan bod, onda bi Karaya ukupno sakupio 87 bodova. Da le ko iza wega po bro ju osvo je nih bo dova na drugom mjestu nalazi se nekada{wi {ahista bawolu~kog "Ni ki ce Pa vli }a" Enver Buki}, koji se osam pu ta na {ao u iza bra nom dru{ tvu. Dva pu ta je bio najboqi, tri puta tre}i, a po jednom ~etvrti, osmi i deseti, {to mu je donijelo 55 bodova. Na tre}em mjestu sa tri boda mawe od Buki}a, 52, nalazi se nekada{wi kajaka{ bawolu~kog Vrbasa Zlatan Ibrahimbegovi}, koji se me|u deset najboqih na{ao sedam puta (jednom najboqi, dva puta drugi, jednom ~etvrti, dva puta peti i jednom {esti). Iza wega se nalazi jo{ je dan ru ko me ta{ Bor ca, sjajni golman i osvaja~ zlatne olim pij ske me daqe iz Los An|elesa 1984. godine Zla tan Ar na uto vi} sa 49

bodova. Prva dama me|u asovi ma je ne ka da{wa pro slavqena ko {ar ka {i ca Mladog Kraji{nika i rekorderka po broju nastupa za reprezentaciju Jugoslavije Sla|ana Goli}, koja je sakupila 48 bodova. Prvi pobjednik "Glasove" liste, gimnasti~ar Mirko Petri~evi}, koji je bio najboqi jo{ davne 1955. godine, nalazi se na 23. mjestu sa 25 osvojenih bodova. Od 1992. godine bira se de set naj boqih spor tis ta Republike Srpske. Do sada je bilo 19 izbora, u odabranom dru{tvu na{lo se 125 imena, a na vje~noj listi na ~elu je i daqe kik-bokser Dra`enko Nini}. ^lan kik-boks kluba koji nosi wegovo ime {est puta se pojavqivao na listama i sakupio je 51 bod. Dva pu ta je bio prvi (2002. i 2003), tri puta tre}i (2001, 2005. i 2006), a jednom ~etvrti (2004. godine). Na drugom mjestu je najboqi sportista Republike

Srpske za 2008. go di nu, yudista trebiwskog Leotara Mitar Mrdi}, koji ima 41 bod. On se do sa da na {ao {est puta u odabranom dru{tvu (2003. bio je sedmi, 2004. drugi, 2006. ~etvrti, 2007. osmi, 2008. prvi, 2010. godine tre}i).

SLA\ANA Goli} najboqa me|u damama
Sjaj nim re zul ta ti ma u posqedwe ~e ti ri go di ne odbojka{ica br~anskog Jedin stva Di ja na Va si} u~ vrsti la se na tre }oj poziciji. U izboru za 2007. bila je najboqa, 2008. i 2009. godine bila je druga, dok joj je na pro{lom izboru pripalo ~etvrto mjesto. To joj je donijelo 35 bodova. Iza we sa 28 bodova je nekada{wi ko{arka{ Borac Nektara Zoran Kuki}. On se ~etiri puta na{ao u odabranom dru{tvu (1994. bio je sedmi, 1997. drugi, 1998. prvi, a 2000. godine {esti). Peta
Miroqub Kremenovi}

je atleti~arka Borca Lusija Kimani, koja tako|e ima 28 bo do va iz ~e ti ri izbo ra. Ona je 2006. bila prva, 2007. tre}a, 2008. peta, a 2009. godine pripala joj je sedma pozi ci ja. Dru gim mjes tom osvojenim u izboru za 2010. godinu na {esto mjesto probila se @ana Novakovi} sa tako|e 28 bodova iz ~etiri izbora. Osim drugog mjesta osvojenog lani ona je 2005. bila ~etvrta, 2008. sedma i 2009. godine tre}a. Sedmi je kanuista Vrbasa Goran Pa{i}, koji je progla {en za naj boqeg sportistu 2005. Osim toga 1995. godine bio je ~etvrti, 1996. i 2000. osmi, 1998. deveti, a 2003. godine deseti i ukupno je sakupio 26 bodova. Sa 24 bo da iz tri izbo ra osma je atleti~arka iz Prijedora Maja Jawi}, koja je 1998. bila tre}a, 1999. ~etvrta, a 2000. godine druga. Treba ista}i da je na diobi 13. mjesta, sa nekada{wim karatistom Sini{om Gatari}em iz Prwavora, bawolu~ka

ko{arka{ka diva Sla|ana Goli} (po 17 bodova), jedna od rijetkih sportista koji visoko kotira i na vje~noj listi Bosanske Krajine (peto mjesto). Ne treba zaboraviti ni prvog najboqeg sportistu Republike Srpske, karatistu Miroquba Kremenovi}a, koji se na vje~noj listi nalazi na diobi 23. mjesta sa deset bodova sakupqenih na jednom izboru. Kada se saberu rezultati svih dosada{wih 55. izbora Jerolim Karaya je bez premca, sa ukupno osvojenih 87 bodova. Iza wega na vje~noj listi nalazi se ko{arka{ica Sla|ana Goli} sa 65 bodova u devet pojavqivawa na lis ti (se dam u Bo san skoj Krajini i dva puta u Republici Srpskoj).

MITAR MRDI] i Dijana Vasi} prate Dra`enka Nini}a
Na tre}em mjestu je {ahista Enver Buki}, koji je bio osam puta me|u deset najboqih i ukupno je sakupio 55 bodova. Magi~nu cifru od 50 bodova probila su jo{ dvojica sportista. To je kajaka{ Vrbasa Zlatan Ibrahimbegovi} sa 52 i kik-bokser Dra`enko Nini} sa 51 bodom. Me|u prvih deset su jo{ tri ve li ka ime na ru ko me tnog klu ba Bo rac Zla tan Ar na uto vi} (49 bo do va), Mi lo rad Ka ra li} (47) i Ne boj {a Po po vi} (45), te biciklista i automobilista Tanasije Kuvaqa (42) i

Goran Stupar

10 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SPORT

GLAS SPORT ponedjeqak, 19. decembar 2011. 11

U srpskom derbiju odigranom u Trebiwu poraz doma}ina

Derven}ani slavili na gostovawu

Minimalac Dobojlija
Sloga zabiqe`ila pobjedu od 25:24, iako su izabranici Milanka Sav~i}a poslije prvih 30 minuta vodili sa 14:11

LEOTAR SLOGA

24 (14) 25 (11)

Blagov~anin kao nekada
VOGO[]A DERVENTA 25 (12) 29 (15)
Dvorana: "Amel Be~kovi}" u Vogo{}i. Gledalaca: 200. Sudije: Nermin Salkanovi} i Vladimir Zeqko (Zenica). Sedmerci: Vogo{}a 8 (5), Derventa 8 (4). Iskqu~ewa: Vogo{}a 8, Derventa 8 minuta. VOGO[]A: Omerovi}, Haxi}, [piqak, Zilki}, Kari} 2, Kr{o, Mimi} 3, [ahinovi} 1, Quca 6, Orhan 3, Dedi} 7, Mehi} 2, Ganija 1, Barlov, Hasanovi}, Rujanac. Trener: Senad Skopqak. DERVENTA: Blagov~anin, Mari} 3, Sibin~i} 1, Todori}, Puqizovi} 4, Zemunovi} 6, [krga, Simixija, Mi{anovi} 6, Maxarevi}, Bjeli}, Zeki} 3, Risti} 1, To{i}, Gavri} 5. Trener: Zoran Petri~evi}.

Dvorana: "Milo{ Mrdi}" u Trebiwu. Gledalaca: 500. Sudije: Tatjana Pra{talo i Vesna Todorovi} (Bawaluka). Sedmerci: Leotar 4 (3), Sloga 6 (3). Iskqu~ewa: Leotar 8, Sloga 10 minuta. LEOTAR: Bu|en, Antunovi}, Vico, Misita 4, Buha 4, [e{lija 2, Cvetkovski, Kora}evi} 3, Komnenovi}, V. @arkovi}, Gugoq, Peki} 3, Jokanovi} (11 odbrana, 3 penala), Pedi} 5 (3), Davidovi} 3, Crkvewa{. Trener: Milanko Sav~i}. SLOGA: Dejanovi}, [kori} 2, Memi{evi}, Vuki}evi} 2, Bibi}, Bosi}, Pijetlovi}, Antonovi}, Stankovi} 2, Pavlov 6 (3), Mitrovi}, \uri} (10 odbrana), Pani} 6, Stanojevi}, Mawi} 3, Beqi} 4. Trener: Aleksandar Duci}.

Sa{a Puqizovi} (Derventa)

Tabela
1. Sloga 14 11 2. ^elik 14 10 3. Zriwski 14 10 4. Gora`de 14 9 5. Grada~ac 14 8 6. Bosna (V) 14 8 7. Kowuh 14 7 8. Krivaja 14 7 9. Derventa 14 7 10. Leotar 14 5 11. Gra~anica14 4 12. Maglaj 14 3 13. Prijedor 14 3 14. Vogo{}a 14 1 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 3 3 4 3 6 6 6 6 6 9 9 10 11 11 435:379 479:434 413:369 393:321 419:393 399:444 396:370 396:390 425:422 363:394 415:438 374:413 387:449 337:415 33 31 30 29 24 24 22 22 22 15 13 10 9 5

Spasoje Peki} (Leotar) PI[E: ^EDOMIL MUCOVI] chedomil@gmail.com

FOTO: ^. MUCOVI]

VOGO[]A - Rukometa{i Dervente zaslu`eno su slavili na gostovawu u Vogo{}i, u okvi ru prvog ko la nas tav ka prven stva u Pre mi jer li gi BiH. Mladi}i trenera Zorana Petri~evi}a tokom cijelom me~a igrali su hrabro i efikasno, pokazuju}i da znaju {ta `ele u okr{aju protiv doma}eg "fewera{a". Do odlaska na odmor Derven}ani su stekli tri gola prednosti, da bi na po~etku drugog dijela susreta serijom od 3:0 "ohladili" Vogo{}ane od wihovih o~ekivawa. Junak trijumfa bio je iskusni golman Dane Blagov~anin, kojem je rodno mjesto, odnosno grad u kojem je odrastao bio posebna inspiracija za najboqe izdawe u dosada{wem dijelu prvenstva. Primjedbe koje je predsjednik Derven}ana Radovan Pazurevi} iznio na vanrednom sastanku sa igra~ima, dva dana prije me~a u Vogo{}i, urodile su plodom, jer su gosti igrali maksimalno anga`ovano, pa u takvom izdawu uspjeh nije mogao da izostane. B. R.

u ovoj utakmici ostali bez bodova.

TREBIWE - U derbiju srpskih klubova u 14. kolu Premijer lige BiH za rukometa{e Leotar je na svom parketu pora`en od dobojske Sloge sa 24:25 (14:11). Vi {e od 500 gle da la ca mo glo je da vi di odli ~nu rukometnu predstavu, koju je na kraju pokvario sudijski par Tatjana Pra{talo i Vesna Todorovi}, koje su u samoj za vr{ni ci do ni je le nekoliko sumwivih odluka i omogu}ile Dobojlijama da ostvare pobjedu. Trebiwci nisu razo~arali, ve} su ve}im dijelom utakmice bili boqi ili ravnopravan protivnik, pa je {teta {to su

LEOTAR zadr`ao desetu poziciju
Leotar je dobro otvorio me~ i relativno brzo stekao prednost od ~etiri gola. U igri sa ja kim od bra na ma boqe se sna{ao doma}in, koji je na odmor oti{ao sa tri gola prednosti. Po~etak dugog poluvremena Trebiwci su odigrali slabo, pa je Sloga us pje la da izje dna ~i na 15:15. Do pred sam kraj susreta vi|ena je igra gol za gol. U samom fini{u Dobojlije su na pra vi le kqu ~nu pre dnost i povele sa 24:21.

Poslije ovog kola nastupi}e pauza u prvenstvu do 3. februara, kada su na rasporedu me~evi 15. kola. Sloga se poslije 14. kola nalazi na liderskoj poziciji sa velikim izgledima da se plasira u Ligu za prvaka, dok je Leotar u debitantskoj sezoni trenutno na 10. poziciji, ali ako sa ovakvim igrama nastavi i na proqe}e, ne}e strahovati za opstanak. Leotar ima mladu ekipu, kojoj mo`da nedostaje nekoliko iskusnih i kva li te tnih igra ~a ko ji u presudnim momentima znaju da "stanu na loptu", pa da se ravnopravno ukqu~e u borbu za neko od mjesta u gorwoj polovini tabele. Rezultati 14. kola: GORA-

@DE: Go ra `de - Ma glaj 28:26, PRIJEDOR: Prijedor - Zriwski 28:32, VO GO[ ]A: Vo go{ }a - Der ven ta 25:29, VISOKO: Bosna - Gra~anica 32:31, @IVINICE: Kowuh - Krivaja 34:25, TREBIWE: Le otar - Slo ga 24:25, GRADA^AC: Grada~ac - ^elik 38:31. Parovi 15. kola (igra se 3. i 4. februara): GRADA^AC: Grada~ac - Gora`de, ZENICA: ^elik - Leotar, DOBOJ: Sloga - Kowuh, ZAVIDOVI]I: Krivaja - Bosna (V), GRA ^A NI CA: Gra~anica - Vogo{}a, DERVENTA: Derventa - Prijedor, MOS TAR: Zriwski Maglaj.

Regionalna liga za rukometa{e

Prvi poraz Zagreba
BAWALU KA - Ru ko me ta - Tabela {i slo va ~kog Ta tra na iz 1. Zagreb 13 10 2 1 408:327 32 14 10 2 2 399:366 32 Pre {o va, po sli je na u~e ne 2. Vardar 3. Metalurg 11 8 3 0 292:233 27 lekcije iz prvog poraza kod 4. Tatran 13 8 1 4 412:381 25 13 6 3 4 364:345 21 ku}e od Borca m:tel, nanije- 5. Nekse 13 6 0 7 338:371 18 li su prvi po raz naj ve }em 6. Lov}en 7. Borac m:tel 11 5 1 5 297:291 16 favoritu za osvajawe Regi- 8. Metalopl. 12 4 1 7 303:311 13 9 3 1 5 223:256 10 onalne SEHA lige, Zagrebu 9. Bosna 12 2 1 9 304:337 CO, koji su u 14. kolu savla- 10. Izvi|a~ 12 1 1 10 266:321 7 11. Sutjeska 4 dali sa 32:31 (16:18). 12. Crvena zv. 11 1 0 10 265:332 3 Gos ti su bi li boqi u prvom poluvremenu, ali su slo mi li otpor ce tiwskog Slovaci, no{eni podr{kom Lov}ena i slavili sa 34:29 punih tribina (4.500 gleda- (17:14). Bez Abayi}a i Marlaca), preokrenuli rezultat ko vi }a, ma ke don ski vi ce i na kraju zaslu`eno slavi- {am pi on je imao mu ke sa li golom odli~nog Dajnisa nez go dnim Crno gor ci ma, Kris to pan sa (13 go lo va) u koji su se u egalu dr`ali goposqedwim trenucima me~a. to vo do sa mog kra ja, pa je Ru ko me ta {i Var da ra su krajwi re zul tat mo `da i ma ksi mal nim an ga `ma nom previsok.

Prijedor~ani pora`eni u dvorani "Mladost" od Zriwskog

Zaslu`eno slavqe Mostaraca
PRIJEDOR Rukometa{i Prijedora su u 14. kolu Premijer lige BiH za slu `e no po ra `eni od tre}eplasiranog Zriwskog sa 28:32 (14:19), pa na odmor, do nastavka takmi~ewa, odla ze na pre tposqedwoj, 13. po zi ci ji, sa de vet osvo je nih bodova. Po ku {a li su doma}i da pariraju protivniku (4:4), ali su se Mos tar ci sa ~e ti ri gola "odlijepili" (4:8), a u fini{u prvog dijela do ma }in je imao mawak od pet pogodaka (12:17), koji je ostao i na odmoru.
Stefan Radulovi} (Prijedor)

Saop{tewe Rukometnog kluba Metalurg

U nastavku se ekipa trenera Milenka Stevandi}a pet puta pribli`avala na minus jedan. Kada su Prijedor~ani poslije posqedweg poku{aja da izjedna~e u 44. minutu (24:25) i novog osjetnijeg zaostatka (24:27) u 49. minutu stigli na 26:27, no{eni podr{kom sa tri bi na, ~inilo se da m o `da i mo gu sti}i do preokreta. Me|utim, kvalitetniji gosti dodali su gas i

stigli do prednosti od 31:26 u 54. minutu i tako rije{ili sve dileme oko pobjednika. - Imali smo za rivala iskusniji tim, koji je imao strpqiviji napad. Slabo smo odigrali odbranu u prvom poluvremenu, a kada smo u drugom dijelu bili kompaktniji i pomogli golmanu Miodragu ^uturi da nas odbranama podstakne da stignemo vo|stvo Mostaraca, krenulo je sve mnogo boqe.

PRIJEDOR ZRIWSKI

28 (14) 32 (19)

Nisu ispuwena o~ekivawa
SKOPQE - Pred sami po~etak sezone Regionalna SEHA liga najavqivana je kao veliki projekat, kojim }e rukomet u zemqama regiona dobiti mnogo. Me|utim, poslije nekoliko mjeseci takmi~ewa stvari izgledaju mnogo druga~ije. Liga je organizacijski na samom dnu, generalnog sponzora nema na vidiku, ne zna se kada se igraju utakmice, koje je kolo na rasporedu, a saznati ko je igrao za koju ekipu u nekom susretu grani~i se sa nau~nom fantastikom. Mnogi klubovi ve} sada razmi{qaju ima li svrhe nastaviti ovakvo takmi~ewe, a jedan od wih je i bogati makedonski Metalurg. "Bli`i se nova godina, datum kada treba dati odgovor na mnoga prakti~na pitawa i ono glavno - ime generalnog sponzora lige. To je datum koji su mnogi klubovi odredili kao svoj prag tolerancije, i poslije koga, ako se ne{to ne promijeni, re}i }e zbogom regionalnoj ligi. Kako sada stvari stoje, to je vi{e od polovine lige. Internet stranica je tri mjeseca u izradi, vrijeme za koje neko izgradi fabriku. Nerije{ena pitawa dovode do haosa u takmi~ewu, zbrke u kalendaru, pa tako neko igra me~eve 13. kola, a neko nije odigrao ni prvo. Svako igra gdje misli da treba i niko nikome ne odgovara. Ako svako mora da pla}a svoje tro{kove, onda to otvara bezbroj pitawa", navodi se u saop{tewu Metalurga.

Dvorana: "Mladost" u Prijedoru. Gledalaca: 400. Sudije: Senad Kamberovi} (@ivinice) i Mevludin [abi} (Gra~anica). Sedmerci: Prijedor 6 (3), Zriwski 6 (5), Iskqu~ewa: Prijedor 2, Zriwski 6 minuta. PRIJEDOR: Babi}, Kalajxi}, Bezbradica 5 (1), Grahovac 1, Radulovi} 9 (2), Marinovi} 2, Zgowanin, Hercegovac 1, Selimbegovi}, Vrawe{ 3, Popovi} 1, Mijatovi}, ^utura (devet odbrana), Un~anin 6, Kaurin. Trener: Milenko Stevandi}. ZRIWSKI: Grani} (13 odbrana i dva sedmerca), ^utura, Dominikovi}, ^uqak, Deli} 7 (1), Zadro 8, Paraxik, ]ubela, Trkuqa 1, Herceg 6 (1), Boban 7 (3), Mandari} 3, Pehar. Trener: Zoran Doki}.

STEFAN Radulovi} postigao devet golova
Ipak, {to zbog wihovog raspolo`enog ~uvara mre`e An te Gra ni }a, {to zbog ~iwenice da su gosti zaista boqi, pora`eni smo, ali nadam se da igrom nismo razo~ara li is ta kao je najefikasniji igra~ susreta

Stefan Radulovi}. N. \.

12 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SPORT

Pregled sedmice Nedjeqa, 11. decembar

Rukometni reprezentativac Srbije @arko [e{um mora}e da pauzira idu}e ~etiri sedmice zbog povrede lakta koju je zaradio u utakmici sa Gumersbahom. Atleti~arka Novog Pazara i reprezentativka Srbije Amela Terzi} osvojila je bronzu me|u juniorkama na Evropskom prvenstvu u krosu u slovena~kom Velewu.

Ponedjeqak, 12. decembar
Fudbaler Srbije i Juventusa Milo{ Krasi} dobio je "bronzanu kantu" za tre}eg najgoreg igra~a godine u Italiji po izboru italijanske Radio televizije RAI 2. Fudbaler Partizana Lazar Markovi} dobio je nagradu za najboqeg debitanta jeseweg dijela sezone u Jelen superligi prema izboru trenera prvoliga{kih klubova. dok je ~lan Crvene Zvezde Darko Lazovi} progla{en za najboqeg mladog fudbalera.

Aleksandrov~ani nanijeli prvi poraz Sarajlijama

Igokea na vrhu
Ovom pobjedom Aleksandrov~ani su nanijeli prvi poraz Sarajlijama u ovogodi{wem {ampionatu i zbog boqeg me|usobnog skora, ali i ko{ razlike preuzeli prvo mjesto na tabeli IGOKEA 85
PI[E: MILAN ZUBOVI] milanz@glassrpske.com

Utorak, 13. decembar
Me|unarodna teniska federacija (ITF) proglasila je srpskog tenisera Novaka \okovi}a za najboqeg igra~a u 2011. godini. Biv{i ko{arka{ Partizana @arko Rako~evi} postao je novi ~lan {panske Valensije, sa kojima je potpisao jednomjese~ni ugovor.

Srijeda, 14. decembar
Ko{arka{i Partizana ubjedqivo su pora`eni od Reala u Madridu sa 83:101, u devetom kolu Evrolige. Vaterpolisti Partizana izgubili su od Egera u Ma|arskoj sa 8:12 u ~etvrtom kolu Evrolige.

^etvrtak, 15. decembar

LAKTA[I - Derbi susret 12. kola Lige 13 BiH pripao je ko{arka{ima Igokee koji su bez ve}ih problema savladali Bosnu rezultatom 85:71. Ovom pobjedom Aleksandrov~ani su nanijeli prvi poraz Sarajlijama u ovogodi{wem {ampionatu i zbog boqeg me|usobnog skora, ali i ko{ razlike preuzeli prvo mjesto na tabeli. Od samog po~etka

doma}i igra~i stavili su do znawa gostima da se nemaju ~emu nadati u ovom susretu. Izabranici Dragana Baji}a vodili su od samog po~etka, a u pojedinim trenucima me~a imali su prednost od 20 i vi{e poena. Trener Igokee Dragan Baji} ~estitao je svojim igra~ima na maksimalnoj ozbiqnosti i odli~nom susretu.

Sqede}e kolo
Tokom sedmice odigra}e se 13. kolo u kojem }e snage odmjeriti: Bosna ^apqina, SLT Leotar Servicijum, Vogo{}a ^elik, Hercegovac Igokea, Mladost Varda HE, Zriwski Borac. Slobodna je ekipa Brotwa. nivou i nismo imali mnogo izgubqenih lopti {to je ranije bio na{ veliki problem. Imali smo dobar protok lopte u napadu {to je rezultovalo velikim brojem asistencija i to je samo jedan od pokazateqa da se ekipa uigrala, a mada mislim da ima jo{ dosta prostora za napredak - istakao je Baji}. U srpskom derbiju 12. kola Lige 13 BiH ekipa Varde HE savladala je SL Takovo Leotar rezultatom 84:83. U neizvjesnoj zavr{nici Vi{egra|ani su pokazali vi{e spretnosti i koncentracije te su stigli do pobjede. - Imali smo vi{e koncentracije u samoj zavr{nici kada smo pokazali ve}i voqni moment i stigli do pobjede. Uspjeli smo da se odupremo wihovom zonskom presingu koji forsiraju tokom ve}eg dijela utakmice i na kraju izborimo pobjedu kojom bje`imo iz opasne zone - izjavio je trener Varde HE Dragoqub Vida~i}. Ekipa Hercegovca nije uspjela da ostvari pobjedu na gostovawu u Zenici gdje je ^elik bio boqi rezultatom 79:68. Dvije utakmice 12. kola Lige BiH igrane su sino}, a snage su odmjerili

BOSNA
(23:18, 25:17, 20:18, 17:18) Dvorna: SD u Lakta{ima. Gledalaca: 500 Sudije: Pero Obradovi} (^apqina), Ante Drmi} (Tomislavgrad), Ivan Mili~evi} (^itluk).

71

VARDA pobijedila Leotar
- U najavi ove utakmice sam naglasio da }e nam anga`ovana igra od samog po~etka donijeti pobjedu pa se tako i desilo. Nametnuli smo svoj ritam i kontrolisali smo utakmicu te ni u jednom trenutku nismo dozvolili protivniku da nam rezultatski zaprijeti, a u nekoliko navrata imali smo vi{e od 20 poena prednosti. Tokom svih 40 minuta odbrana je bila na visokom

IGOKEA: Adamovi} 5, Mileti} 7, Dozet 19, \urica 2, Komatina 12, Jovi~i}, Mati} 3, [ulovi} 13, Aleksi}, Bocka 10, Brki}, Joksimovi} 14. Trener: Dragan Baji}. BOSNA: Guzowi} 6, Hoxi} 3, Alispahi} 7, Buza 8, Vukovi} 2, Hot 4, ^amxi} 5, A. Demi} 2, Rahimi} 22, S. Demi}, Batina 8, Rizvi} 4. Trener: Hamdo Frqak.

Tabela
1. Igokea 2. Bosna 3. ^apqina 4. SLT Leotar 5. Varda HE 6. Mladost 7. Hercegovac 8. Zriwski 9. Brotwo 10. Borac 11. ^elik 12. Servicijum 13. Vogo{}a 11 11 11 11 11 10 11 11 12 10 11 10 10 10 10 8 7 7 6 5 4 3 4 3 2 1 1 1 3 4 4 4 6 7 9 6 8 8 9 939:747 907:805 830:755 855:807 812:796 781:740 777:799 847:851 844:945 763:761 811:900 675:738 703:900 21 21 19 18 18 16 16 15 15 14 14 12 11

VARDA HE SLT LEOTAR
(22:23, 18:20, 18:13, 26:24) Dvorana: Sportska u Vi{egradu. Gledalaca: 500.

84 83

Najboqi teniser svijeta Novak \okovi} i Ivica Da~i} dobili su specijalno priznawe za doprinos sportu, koje im je dodijelio Sportski savez Srbije. Doskora{wi fudbaler Partizana Vladimir Jovan~i} potpisao je ugovor sa korejskim Seongamom.

VARDA HE: \ur|evi} 11, \eri}, Markovi} 19, Laki}, Vukovi} 4, Damjanovi} 13, Mirkovi}, Ivanovi} 8, Kajevi}, Simi} 5, Golubovi} 20, Mi~eta 4. Trener: Dragoqub Vida~i}. SLT LEOTAR: Kova~evi} 3, Rikalo 2, Aleksi} 2, Pelki} 18, Ka{}elan 12, Zotovi} 16, Milanovi}, Markovi} 2, Seten~i} 17, Ninkovi}, Josipovi} 11. Trener: Radomir Kisi}.

Petak, 16. decembar
Srpski pliva~ Milorad ^avi} osvojio je zlatnu medaqu na Otvorenom prvenstvu Italije u velikim bazenima u trci na 50 metara delfin. Reprezentacija Srbije u hokeju na ledu za igra~e do 20 godina ubjedqivo je pora`ena od doma}e selekcije Estonije sa 3:12 u okviru posqedweg kola Svjetskog prvenstva divizije dva, grupa B, i tako osvojila bronzanu medaqu.

^ELIK HERCEGOVAC
(24:18, 20:19, 14:13, 21:18) Dvorana: "Arena" u Zenici. Gledalca: 300.

79 68

Subota, 17. decembar
Najboqi srpski pliva~ Milorad ^avi} osvojio je zlato i na 100 metara delfin stilom na Otvorenom prvenstvu Italije u velikim bazenima. Doskora{wi fudbaler ~a~anskog Borca Filip Mladenovi} najnovije je poja~awe Crvene zvezde sa kojima je potpisao ~etvorogodi{wi ugovor.

^ELIK: Ri~ardson 22, Maksimovi} 4, E. Merdanovi} 11, A. Merdanovi}, Dedi} 2, Begagi} 5, Pezer, Bili}, Perovi} 3, Hrn~i} 11, Vlai} 11, Hoxi} 10. Trener: Ivica Mari}. HERCEGOVAC: Radovanovi}, Pare`anin 2, M. Vukovi} 12, Mili~evi}, Radmilovi}, Nosovi}, Gajovi} 19, Kuqi}, Fimi}, Rako~evi} 23, S. Vukovi} 12, Brati}. Trener: Zoran Glomazi}.

Borac - Mladost i Servicijum - Vogo{}a. Slobodna je ekipa Zriwskog dok je ^apqina pobijedila Brotwo sa 85:69.

GLAS SPORT ponedjeqak, 19. decembar 2011. 13

"Crno-bijeli" pora`eni u 12. kolu regionalne ABA lige

Poja~ava se tim iz Los An|elesa

Partizanu gorka Cedevita
Od starta nismo imali pravi pristup. Nismo odgovorili ni jednog trenutka, pogotovu na po~etku utakmice, kada je trebalo dosta agresivnije da igramo u odbrani i dosta sigurnije u napadu, rekao Jovanovi} Rezultati i plasman
U 12. kolu ABA lige postignuti su sqede}i rezultati: Rezultati: Budu}nost - Zlatorog 81:75, Cedevita Partizan 75:57, Crvena zvezda Beograd - [iroki 83:72, Makabi - Helios 94:56, Radni~ki - Krka 82:75. Sino} su igrali: Zagreb - Cibona, Olimpija Hemofarm. Plasman: 1. Makabi 10-1, 2. Cedevita 102, 3. Partizan 8-4, 4. Budu}nost 8-4, 5. Olimpija 7-4, 6. Cibona 7-4, 7. Zagreb 6-5, 8. Radni~ki 6-6, 9. [iroki 5-7, 10. Hemofarm 4-6, 11. Crvena zvezda Beograd 3-9, 12. Krka 3-9, 13. Zlatorog 2-10, 14. Helios 2-10. trenutku sa dve trojke na poziciji ~etiri i nemamo adekva tne izme ne na toj poziciji, to su veliki misme~evi, ali to nije jedini razlog poraza, ve} pre svega u nekom lo{em pristupu - rekao je Jovanovi}. Najefikasniji kod Partizana bili su Miroslav Raduqica sa 15 i Vla di mir Lu~i} sa 14 poena, dok je kod Cedevite Dontje Drejper ubacio 17. Crve na zvez da Beo grad mu~ila se 38 minuta protiv [irokog, ali na kraju ipak slavila u 12. kolu ABA lige sa 83:72 i stigla do tre}e pobjede u ovom takmi~ewu. Fenomenalnu partiju prikazao je Petar Popovi} koji je zabiqe`io 23 poena i 14 skokova. Andreja Milutinovi} je me~ zavr{io sa 16 poena i osam uhva}enih lopti, dok je goste predvodio Fran Pilepi} sa 18 ko{eva.

Hauard blizu Lejkersa
LOS AN\ELES - Dvajt Hauard, popularni "Supermen", veoma je blizu prelaska u Los An|eles Lejkerse. Poslije neuspjelog dovo|ewa Krisa Pola, koji je zavr{io u Kli per si ma, Lej ker si su se okre nu li Dvaj tu Hauar du. Dvajt Hauard je zvani~no zatra`io "ispisnicu" od ~elni ka Or lan do Meyika. "Su per men" je na veo Wu Yersi Netse, Los An|eDvajt les Lejkerse i DaHauard l a s Ma v e r i ks e kao po ten cijalne destinacije. Eventua l n i dolazak Hauar da u Lejkerse, po vla ~i sa sobom vjerovatni odla zak Pau Ga so la iz Los An|elesa.

Dominikanska Republika

Uhap{en Bulatovi}
SANTO DOMINGO - Biv{i ko{arka{ki reprezentati vac Ju go sla vi je Ni ko la Bulatovi} uhap{en je u Domi ni kan skoj Re pu bli ci, a slobode je li{en po me|unarodnoj potjernici crnogorske policije. Biv {i cen tar broj nih evropskih klubova, me|u kojima i Budu}nosti, Partizana i FMP-a, tre ba da iz dr`i za tvor sku ka znu u trajawu od pet godina na koju ga je osudio Okru`ni sud u Beogradu. On je osu|en zato {to je marta 1998. godine, dok je bio ~lan FMP-a, u svom stanu u Beogradu silovao tada maloqetnu N. S., koja je kod wega do{la kako bi uradila intervju za {kolski list gi mna zi je. To kom su |ewa, ko{arka{ je negirao krivicu, tvrde}i da je rije~ o namje{taqci. On nije negirao da je imao se ksu al ni odnos sa maloqetnom devojkom, ali je isticao da se ona nije protivila.

Petar Bo`i} (Partizan) i Vedran Princ (Cedevita)

FOTO: AGENCIJE

ZA GREB - Ko {ar ka {i Partizana zabiqe`ili su ~et vrti po raz u ovo go di{woj Ja dran skoj li gi. "Crno-bijeli" su do`ivjeli neuspjeh na gostovawu u Zagrebu kod Cedevite koja je pobijedila rezultatom 75:57. Trener Beogra|ana Vlada Jovanovi} bio je nezadovoqan igrom svoje ekipe pred odlu~uju}i me~ za plasman u Top 16 fazu takmi~ewa Evrolige koji igraju u ~etvrtak. - Utakmicu koja je trebalo

da slu`i pripremi sqede}e veoma va`ne utakmice za Partizan, evroliga{kog susreta sa Armanijem, nismo iskoristili na pravi na~in.

CRVENA zvezda pobijedila [iroki
Susret je pokazao da postoje problemi koje moramo da re{avamo u toku malo vremena do utakmice koja je po svim parametrima utakmica sezo-

ne. Od starta nismo imali pravi pristup. Cedevita koja je ispala iz Evrokupa je pokazala jako dobru reakciju i mi smo znali da }e biti tako i da }e u utakmicu da u|u jako agresivno. Nismo odgovorili ni jednog trenutka, pogotovu na po~etku utakmice, kada je trebalo dosta agresivnije da igramo {to se ti~e odbrane i dosta sigurnije u napadu. Nedostatak Ma~vana pove}ava na{e probleme u odbrani, pre svega jer mi igramo u ovom

Priznawe srpskom treneru

Koko{kov dobija orden
TBILISI - Srpski trener Igor Koko{kov dobi}e Orden ~asti najve}e priznawe koje dodjequje dr`ava Gruzija. Pomo}ni trener Finiks Sansa za slu `io je ve li ko pri znawe po sli je us pje ha sa nacionalnim timom na Evropskom prvenstvu na kojem je GruIgor zi ja osvo ji la 11. mjes to. Koko{kov Koko{kov je selektor Gruzije od 2008. godine i iz B divizije doveo je tim do 11. mjesta na EP. U NBA ligi radi od 2002. godina kada je postao prvi trener stranac u ligi kao pomo}nik u Los An|eles Klipersima. Radio je i kao pomo}nik @eqka Obradovi}a dok je ovaj bio selektor Srbije i Crne Gore na Olimpijskim igrama 2004. i Evrobasketu 2005. Orden }e mu uru~iti predsjednik Gruzije Mihail Saka{vili.
FOTO: AGENCIJE

Ko{arka{ Los An|eles Lejekrsa ponovo samac

Brajant se razveo od supruge
LOS AN\ELES - Supruga NBA ko{arka{a Kobija Brajanta, Vanesa Brajant podnijela je papire za razvod braka koji je trajao deset godina, a ko{arka{ka zvijezda iste je potpisala ju~e. Ovaj par vjen ~ao se 18. aprila 2001. godine, a dvije go di ne ka sni je do bi li su svoje prvo dijete, k}erku Nata li ju Di ja mant Brajant, a nakon {to je Kobi 2003. optu`en za silovawe jedne devojke u Koloradu, pokrenute su pri~e o razvodu. Va ne sa i Ko bi su ipak obnovili svoje zavjete 2005. godine, a sqede}e su dobili krenute. One su potvr|ene 1. decembra kada je Vanesa podnijela papire za razvod, a Kobi ih je potpisao.

^eh odigrao prvi me~ za Va{ngton
VJEN^ALI se 2001. godine
- Brajantovi su rije{ili sve de taqe oko ra zvo da sa svojim advokatima i wihov razvod bi}e kona~an 2012. godine. Tra`imo od medija da zbog nas i na{e male djece imate razumijevawa i ne zadirete u na{u privatnost jer prolazimo kroz te{ko vrijeme - pisalo je u zvani~nom saop{tewu porodice Brajant.

Debitovao Veseli
VA[INGTON - Biv{i ko{arka{ Partizana Jan Veseli debitovao je za Va{ington Vizardse u pripremnom me~u protiv Filadelfije. U tom duelu, Vizardsi su pora`eni sa 78:103, a Veseli se na{ao u prvoj postavi i na terenu proveo 22 minuta i za to vrijeme imao je u~inak od sedam poena, tri skoka, dva faula, dvije ukradene lopte i jednu izgubqenu za 22 minuta na parketu u~inak je Jana Veselog na debiju u dresu Va{ingtona. Veseli, koji je na ovo go di{wem draf tu iza bran kao {esti pik, sasvim dobro je iskoristio pru`enu priliku, a navija~e je odu{evio zakucavawem na asistenci ju [el vi na Me ka, po kakvim je, ina~e, bio poznat u Partizanu.

Kobi i Vanesa Brajant

FOTO: AGENCIJE

jo{ jednu k}erku, \anu Mariju Onore. Kobi je pro {le godine

produ`io ugovor sa Lejkersima za 90 miliona dolara, kada su glasine o razvodu po-

14 ponedjeqak, 19. decembar 2011. GLAS SPORT

Zlatimir Zlatko Buri}, jedan od trenera Bokserskog kluba Slavija

Imamo veliki potencijal
U ovom trenutku u klubu ima nekoliko provjerenih imena, koja bi uz optimalne uslove mogla do medaqa na najve}im svjetskim smotrama, rekao Buri}
PI[E: DARKO PA[AGI] darkop@glassrpske.com

BAWALUKA - Pro slavqeno ime jugoslovenskog i srpskog boksa, Zlatimir Zlatko Buri} prije ne{to vi{e od mjesec imenovan je za jednog od trenera Bokserskog kluba Slavija. - Dok sam bio aktivni bokser, nije mi se ispunila `eqa da budem u ovom trofejnom klubu, ali sada jeste. Zajedno sa {efom stru~nog {taba Mirkom Savkovi}em, te trenerima Vladom Raili}em i Mirkom Ninkovi}em, radim punom parom. U ovom trenutku u klubu ima nekoliko provjerenih imena, koja bi uz optimalne uslove mogla do medaqa na najve}im svjetskim smotrama. Me|utim, to je jako te{ko ostvariti jer
Zlatimir Buri} nekada

je ekonomska kriza i u sportu uzela danak. Sve je mawe novca, ali vjerujem da }e tome brzo do}i kraj i da }e Slavijini bokseri ponovo po~eti da donose medaqe sa najve}ih svjetskih smotri - naglasio je Buri}. On vjeruje da }e Bawalu~ani ove godine superiorno osvojiti titulu u Premijer ligi BiH. - Mnogo smo boqi od ostalih klubova, a ciq nam je da na kraju trke bodovna razlika bude {to ve}a. Ve} poslije dva kola imamo deset bodova vi{ka u odnosu na Bijeqince, ali vjerujem da }emo im do kraja jo{ vi{e pobje}i - nastavio je Buri}. U bogatoj aktivnoj karijeri, koja je trajala gotovo tri decenije, te{ko je pobrojati sve medaqe Zlatimira Buri}a. - Na amaterskom ringu boksovao sam od 1974. do 1995. godine. Tri puta sam bio prvak Jugoslavije, dva puta drugi i jednom tre}i, prvak Balkana, u~esnik Evropskog prvenstva. Osvojio sam ~etiri medaqe na openima Svjetskog kupa, a ~ak 37 me~eva boksovao sam za reprezentaciju Jugoslavije. Boksovao sam za Radni~ki iz Slavonskog Broda i Pulu, sa kojom sam u sezoni 1986/87. osvojio titulu ekipnog vice{ampiona Jugoslavije - rekao je Buri}. Poslije toga oprobao se na profi-ringu.

FOTO: G. [URLAN

Velibor Vidi} i Zlatimir Buri}

- Bilo je to od 2000. do 2005. godine. Imao sam samo {est me~eva, u kojima sam ostvario {est pobjeda, a osvojio sam i titulu prvaka Balkana. Kada se sve sabere, ukupno sam imao 328 me~eva, u kojima sam zabiqe`io 267 pobjeda, 18 puta sam boksovao nerije{eno i pretrpio 43 poraza. Sigurno da je to impozantan bilans, kojim se

mo`e pohvaliti rijetko koji bokser. Poslije toga sam jedno vrijeme radio sa trenutno na{im najboqim profesionalnim bokserom Goranom Deli}em, pomalo trenirao za svoju du{u i evo me sada u Slaviji - rekao je Buri}. Open Svjetskog kupa za 1986. godinu odr`an je u Stokholmu.

SIN FILIP
Devetogodi{wi sin Zlatimira Buri}a, Fili}, ve} je po~eo da osvaja medaqe, ali ne u boksu ve} u xudu. - Najva`nije je da se bavi sportom i, prema rije~ima trenera, u wemu le`i veliki potencijal. Nadam se da }e me jednog dana nadma{iti, a uporedo sa xudom pokazujem mu i tajne bokserske vje{tine - naglasio je Buri}.

- Bio sam tada stvarno u sjajnoj formi. U osmini finala pobijedio sam predstavnika Afrike, u ~etvrtfinalu sam bio boqi od Rusa, u polufinalu od Amerikanca, a onda je na red do{ao finalni me~ sa slavnim Kubancem Hernandezom - prisje}a se Buri}. Tog finala sje}a}e se cijelog `ivota. - Tokom duela obojica smo bili po dva puta u nokdaunu. Pr{talo je na sve strane, a publika je borbu ispratila na nogama. Kada je zavr{io me~, kao da je neko ugasio svjetlo i vi{e se ni{ta ne sje}am, pa ~ak ni detaqa sa progla{ewa pobjednika. Poslije nekog vremena sam se pribrao i vidio da kod sebe imam prili~no pu-

no novca od nagrade, veliki pehar, dok sam medaqu umotao u pe{kir sa `eqom da je poka`em roditeqima po povratku ku}i. Uz sve to, svi su prilazili da mi ~estitaju na izvanrednom me~u. Bio sam uvjeren da sam pobijedio, me|utim, tek sqede}eg dana, u avionu koji se vra}ao u Jugoslaviju, saznao sam od drugova da sam pora`en sa 2:3. Bilo mi je te{ko, ali sam shvatio da sam dao sve od sebe i da sam po ra`en od boqeg. Ta borba mi je pokazala koliko je boks opasan sport, jer se prakti~no ni~eg nisam sje}ao. Me|utim, kada bih imao priliku da ponovo po~nem ispo~etka, uvijek bih se odlu~io za "plemenitu vje{tinu" - dodao je na kraju Buri}.

Bokserski turnir u Osijeku

Bokser Nenad Borov~anin u subotu brani titulu evropskog {ampiona

Trijumf Ku~uka

"Znam put do pobjede"
BAWALU KA - Ne ka da{wi bokser Slavije, a danas pro fe si onal ni prvak Evrope u kruzer kategoriji u verziji Svjetske bokserske organizacije (WBO), Nenad Borov~anin u petak }e biti na novom ispitu. U novosadskom "Spensu" brani}e titulu protiv neugodnog Nijemca Larsa Buholca, koji je u dosada{woj profesionalnoj karijeri imao 22 pobjede i ~etiri poraza. - Uvodni me~evi po~e}e u 20 ~a so va, a gla vna bor ba izme|u Nenada Borov~anina i Nijemca Larsa Buholca predvi|ena je za 22.50 sati i to je prva odbrana titule u verziji WBO na{eg {ampiona - istakao je menayer "Balkan boksinga" Darko Popivoda. Nenad Borov~anin je optimista pred svoj 29. profesionalni me~. Do sada je imao maksimalan u~inak, 28 borbi, 28 pobjeda (19 nokautom). - Me~ u Novom Sadu je moja prva odbrana titule. Pun sam optimizma i u ring ulazim iskqu~ivo sa ambicijom da pobedim. Ne dozvoqavam sebi da druga~ije razmi{qam. Pripremao sam se sa Mar~etom, Piperskim i Vidakovi}em, prvo na Ja ho ri ni, u hotelu "Vu~ko", zatim u Vrwa~koj Bawi, gde nam je baza bila u hotelu "Merkur". Zavr{ne pripreme sprovodimo u Beogradu u Zavodu za sport u Ko{utwaku, gde smo na raspolagawu imali sve kapacitete Doma sportova, kao i analiti~ki centar. Svuda smo imali optimalne uslove za rad, ko je nam je obe zbe dio "Balkan boksing" - rekao je Borov~anin. On ka`e da je dobro proanalizirao svog protivnika.
FOTO: GLAS SRPSKE Nenad Borov~anin

BAWALUKA - Kapiten Slavije Darko Ku~uk (kategorija do 81 kilograma) savladao je na bokserskom turniru u Osijeku reprezentativca Hrvatske Antu ^epu na poene, dok je borba izme|u Bawalu~anina Marka ^oli}a (preko 91 kg) i hrvatskog olimpijca Marka Tomasovi}a zavr{ena nerije{eno. - Oba na{a boksera predstavila su se publici u Osijeku u pravom izdawu, a mogu da ka`em da je ^oli} mo`da i o{te}en u duelu sa Tomasovi}em - rekao je {ef stru~nog {taba Slavije Mirko Savkovi}. Treba ista}i da su u prostorijama Bokserskog kluba Slavija u subotu odr`ani sparing me~evi za mla|e kategorije u kojima je, pored 15 predstavnika doma}ina, nastupilo deset boraca iz Novog Travnika i pet iz Dervente. - Ovi me~evi nisu bodovani, ve} nam je ciq vi{e bio da mladi bokseri kroz sparing me~eve sti~u potrebno iskustvo. Za sve goste i na{e takmi~are pripremili smo ru~ak i svi su zadovoqni oti{li iz Bawaluke - dodao je Savkovi}. D. P.

BOROV^ANIN trijumfovao 28 puta
- Gledao sam snimke wegovih me~eva. Ranije me nije interesovao jer nisam mogao da pretpostavim da }u protiv wega boksovati. Dolazi iz kampa Uve Goreckog iz Berlina, jedne od vode}ih {kola boksa u Nema~koj, a publika }e prisustvovati pravom ratu u ringu. Mnogo se o~ekuje od

ovog me~a, a same pripreme su bile naporne i duge. Nadam se da posle me~a ne}u ovu odbranu titule svrstati u one te{ke, da }u ga pobediti lak{e

nego {to o~ekujem. Ali, ovako je boqe nego da ga potcenim, jer to nikada nisam radio dodao je Borov~anin. D. P.

OGLASI

GLAS SRPSKE ponedjeqak, 19. decembar 2011. 15

Srpska teniserka Ana Ivanovi} priprema se za novu sezonu

@elim da me znaju po tenisu
FOTO: AGENCIJE

Slike sa prijema i raznih foto-sesija su zanimqive, ali nisu moj prioritet. Usput, kada ne igram dobro, smatram da nemam {ta da tra`im u javnosti
MELBURN - Trijumf na Ba li ju, ne ko li ko do brih partija ove jeseni, ali i obnovqena ve za srpsku te ni ser ku Anu Ivanovi}, prema priznawu, "ponovo vra}a na put na kojem je ve} bila". U intervjuu datom za australijski "Herald sun" Ana pri~a o novom treneru, proble mu sa ko jim se su o~i la, mom ku, a najmawe o tenisu. - Mislim da se prvi put ose}am dobro. Prvi put po{to sam postala prva teniserka sveta. Sada, kada se to dogodilo `elim da sve ostane ovako. Motivisana sam i in spi ri sa na - re kla je Ivanovi}eva. Sje}awa na neke "te{ke poraze" ne blijede kao i na povrede koje su je pratile tokom dosada{we karijere i zbog kojih je morala da predaje me~eve.

TRENIRA sa Najxelom Sirsom
- Pro{la sam kroz nekoliko te{kih perioda posle po be de na Ro lan Garosu. Povrede, te{ki pora zi, po gre {ni sa ve ti...

Sve to mi je bilo na pameti. To me je uspo ra va lo istakla je srpska teniserka. Ana Iva no vi}, ka `u stru~waci, pati od stawa koje je karakteristi~no za spor tis te (analysis pa ralysis), a odno si se na "slu {awe sa vje ta od pre vi {e qudi". Sa da je i to pro -

{lost. Ana je "za dovoqna novim trenerom" Najyelom Sirsom, sa kojim je "oterala sve demone". - Slu {a la sam mno ge. Stvarno sam se trudila da ih slu{am. Sada sam shvati la da je to po ne kad te {ko i da ima lo {ih saveta. Naravno, znam da su me svi savetovali iz srca, ali ni je i{lo. Je dnos ta vno, potro{ila sam mnogo vremena misle}i i pri~aju}i o naj boqem na ~i nu da prevazi|em neke stvari. Da problemu pri|em sa prave strane. I previ{e... Naravno, bi lo je tu i do brih trenutaka. Najyel je sada tu i ja sam puna poverewa. On je predan i mislim da mogu da se vratim gde sam i bila. Uz wega i Adam je bio od velike koristi, pomogao mi je sa ve ti ma i po dr{kom, jer je i sam bio u sli ~noj si tu aci ji. Sa da

ADAM NIJE KAO DRUGI
Jedna od najqep{ih teniserki svijeta ve} 30 dana je u Australiji. Spojila je odmor sa pripremama za novu sezonu, a sve to za~inila qubavqu sa {armantnim golferom. Iako je wihova romansa imala period krize, od prije nekoliko mjeseci ponovo su zajedno i osje}awa vi{e ne kriju. - Bio je to te`ak period razdvojenosti, ali je na kraju za oboje to bilo dobro. Ovde se ose}am potpuno opu{teno i izuzetno mi prija Adamov australijski mentalitet. Veoma je koristan u ku}i i kada smo zajedno, stalno `eli da mi poma`e i uradi mnoge stvari. To je mnogo vi{e i druga~ije od onoga {to `ele srpski mu{karci. Nije mi jo{ kuvao, ali je obe}ao ve~eru - izjavila je Ana.

smo oboje na stazi uspeha naglasila je Ana. Je di nu ti tu lu u 2011. godini Ana je osvojila na Baliju pred kraj sezone, a po sli je je vi {e vre me na provodila sa momkom Adamom Skotom nego sa reketom. Oboje su u Australiji pra}eni na svakom koraku. - @elim da me znaju po tenisu. Slike sa prijema i raznih foto-sesija su zanimqive, ali nisu moj priori tet. Usput, ka da ne igram do bro, sma tram da nemam {ta da tra`im u javnos ti. Adam mi po ma `e dosta. Podr`ava i savetuje, jer zna kako nam je bilo rekla je 22. igra~ica svijeta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful