κΩΣTHΣ MΠAΣTIAΣ

rl

ffiΙl

{


.o κωσπξ Mπαστιdξ

(1901-1972), ηγετικη μoρφη τibv
.EρμoUπoλη

Γραμμ6τωv, γενviΘηκε στηv

Nεoελληvικ(iv

τiξ Σιραξ, Σπoιδασε

Noμι-

κd oτo nαvεπιστημιo 'AΘηvδv καi Θ6ατρo στo Παρiσl. noλ0 vεoξ
μrrηκε στη δημoσιoγραφiα καi τ6 1927 6ξεδωσε τo φιλoλoγικo
περιoδικo ".Eλληvικd Γρdμματα". τ6 1937 διoρioΘηκε Γενικ6ζ ΔιευΘυvτriζ τoο Bασιλικoο Θεdτρou. Eπι τηξ διoικησεωζ τoU καΘιερωΘη-

καν' για πρωτη φoρd, oι παρασ16σειζ dρxαiαξ τραγωδιαξ σ16 αρΧαio
Θεoτρo τiξ 'EπιδαUρoU και συστηματoπoιtiΘηκαv oi ερμηveιεξ τiζ
,
αρxαιαζ τραγωδiαζ σro ' Ωδεio HρωδoU τo0 Aττι(oi. τ6 1939 iδρUσε
τo περιoδειloν λU6μεvo Θ6ατρo .,Aρμα Θ6σπιδoξ" και τiν EΘvικη
ΛUρικri Σκηvη.
τd λoγoτεxvικ6 τoU dpγo dρxισε κUρiωξ μ6 τα πεζoγραφηματα
,Θησαv
τ6 (' Aλιευτικd", τ6 μUΘιC,r6ρη"Στερι6ξ και odλασoεζ", ακoλo
μα (Mηvαξ o P6μπελoξ", πoU dλαβε καi τo βραβεio Λoγoτεχvioξ τiξ
Aκαδημιαζ AΘηνδv (1940), τd διηγηματα (τd Λιμdvια,, o τoμoξ

εvrυπωσεωv

"oι 'AνΘρωπoι και τd zδα,, τ6 Χρovlκo τiζ Kατoxiξ

" Aρ6xvη 44", τd iστoρικα μUΘιστoρtiμoτα .Mπouμπoυλivα, καi "ΠαΙΙοUλακoζΣ, o τoμoξ ΘρησκεUτικδv στoxασμδv "N6ov κUριακoδρo|ι()ν", 16 μεγ6λo δoκιμιo "'o nαπαδιαμdvτηζ, και η κωμωδiα ".o
Λριστoφdvηζ" Παρ6λληλα δημoσiεUσε o6 περιoδικα καi dφημεριδεξ
|Ιl)λλ(ι αρΙ]ρα κριτικηζ γι6 τo Θioτρo και τη λoγoτεΧviα, χρovoγραφη-

oιυiρou

1

1

EκΔoτ|KH AΘHNΩΝ A.E.
- AΘηvα 106 72 _ τηλεφωvo 360-891

1

KΩΣTΙl MΠAΣTΙA

ΠAΠoYΛAKoΣ
μυΘιστoρια

Ι] ΘAYMΑΣTH ΕΙKoNA ΣTo EΞΩΦYΛΛo
EΙNAΙ ANΤΙΓΡAΦo AΠo TΙl MoNAΔΙΙ(}t

ΙτoY ΣΩzETAl ToY ΠΑΠoYΛAKoY
ΣTtl MoΝιΙ ToY AΓΙoY ΓPιΙΓoΡΙoY
TοY ΣΙΝΑ.ιToY, ΣTo ArΙo oΡoΣ ΑΘΩΣ.
THN ANAKAΛYΨE o ΦΩTΙlΣ KoNΤoΓΛoY
KAI TΙ{Ν ANTEΓPAΨE ΓΙA ToYTo To BΙBΛΙo
o EYΣEBEΣTAToΣ AΓΙoΓPAΦoΣ
ΓΕΩPΓιoΣ rΛΙATAΣ

EKΔoTΙKιΙ ΑΘΙ{NΩN
1984

MEPΙKEΣ KPΙΣEΙΣ ΓΙΑ ToΝ "ΠΑΠoYΛAKo"
o ΣYΓΓPΑΦEYΣ τoε, "ΓΙαπoυλdκoι.' Eβαλε τr|ν πεννα τoυ στliv

f,πηρεoiα τoi, Xριστoi κoταφρov6νταζ τη Φιiμη καi τdν tγωιoμo πoι1
iπιiρ11ει μ6oα oτriν iπιδiωξη τiζ τεχνικiζ iκαν6τηταq.
ΦΩΤιlΣ KoNΤoΓΛoY (Περιoδικ6 Kιβωτ6ζ, Mιiιoζ l952)

o "ΠArΙoYΛΑKoΣ"

τoδ Kωστi Mπαστια ενιq(ι]ει τ{v fiδη oη.

μαvτικr| oειριi τδν Eργωv, ιioα πdνε νιi ζωvταν6ψoυv τ{ν πρ6oφατη
ιστoρια.
K, ΔιrMAPΑΣ (Bημα 20-7-53)

ME ToN ΠAΠoYΛAKo τoυ 6 Kωστiζ Mταστιαζ κατoρΘιilνει τoδτo
τ6 σ.ημαvτικ6: Πιoτειioυμε l<αι δ.ν ερευvoδμε ιioo διαβιiζoυμε τiq
σελιδεξ τoυ.

ΠΕTPoΣ xAPΙ{Σ (' EλευΘερiα, 26-7-53)

TΙ.ΙΙS woRK by one of the leading noveIists of Greece is a historical
novel describing the caleer of..PapouΙakos,,... This book is one of the
moΙe iΙnpoΙtant events in the GΙeek ΙiιeratuΙe of ιhe posι WorΙd War ΙΙ

pelΙoCl.

PΙofessor CLARENCE A, MANΝΙNc
coiumbia UniveΙsity

o ΠAΠoYΛΑKoΣ
Eργo,

πoi τεivει νιi

πρoβιiλλει ιδg Evα μεoτ6 ιiπd 6ξαρoι ουvΘετικ6

φ6ρη τriν Χo"yoτε1νΙα, ιiπ6 τ{v oκδπιιi τfrq τioτηq,

στιiν καθoλικ{ Θειδρηoη τ{6 ζωfq.

MΠ, KΛAPΑΣ (Bραδυvi 3-6-52)

ΔEN ΞEPΩ καν6να ιiλλo λoγoτε1νικ6 .Eλληνικ6 θργo, πoti

v,
δπλrbνεται o6 τEτoιo πλfΘog Θεμιiτωv καi vιi κρivη 6λα ιiπd την iδιαv
iψηλιi oκoπιιi. τδv παραδ6oεων τηq δρθoδoξiαq. .Aπ6 τηv ciπoνη

μιiλιoτα αiτιiν 6 "Παπoυλιiκoξ" τoι K, Mπαστιd δiν ε{vαι ιiπλδi
λoγoτε1νlκo \,,υχoγρdφημα. ιiλλιi δoκiμιo κριτικηζ τoι, vεocλλnνικoi
.

πoλl τιoμoi. ιi π τιi πι o d ργαvωμiνα κα i τιi πι6 πρωτ6τυπα,
στην νεoελληvtκri γραμματεiα ιilg κεiμενo θεμελιακo,
B, ΛAoYΡΔΑΣ

πot] Θd

uεiνn

(Bραδυνi l8.2-52)

o .ΠAΠoYΛAKoΣ"

τoπoΘετεi τ6ν Mταoτιd, κoντιi oτ6v Kι5ντovλoυ.
τ6ν Mι,ριβιiλη. τoν Πρεβελιiκη, τov Kαζαvτζdκη,
ΓΙANNHΣ XAΤzΙNΙlΣ (N6α .Eoτiα, Ι5-8-52)

('oPνrighι @
,\1,ιι'n

l.]'

I'rt d in

1984

.Ι'
Mπαστιa
'λ()iνα

Ιl)ηιιι;1ιοl Κoστii

Grcece

o "ΠAΠoYΛΑKoΣ"
τεχvικη παραγωγη

εΙvαι ξvα Eργo-oταΘμ6g στli σl]γχρoνη

μαξ,..

ΔΙoN, ΡΩMAΣ

,EλευΘερiα,
(

27-3-53

καi

λo.yo1-4-53)

κeΦ. πFω.Γo: o λΓr()c

J\Ιαzciριoι

io:d, iτaν

δνειδισωσιν δμaζ

zαi, διι1ξωοι, zcιi εiτι'ιaι πaν τoνηpδν
ci1ιι .αθ' Lυδν, )ευδ6,ι:νoι iνεz:ν i oδ,
}Ι,\TΘ-\ΙoΤ

: 11

να μικPδ χωριδ Koντα στα Kαλα6ρυτα, τ'
,,Aρμπoυvα,

ετXε μεινει dγρυπνo δλη τi1 ν6-l7

Παρασκευηξ πρδξ τδ Σα66ατo,
,1846. 'Aναμθνεq λoυσeρνεξ
μi 18 Mαρτioυ
τρεμ6σ6υναν, oκιiξ γλυστρoοσαν dτδ τα πoρ.
τ6Vια τηξ καΘε καλυ6αξ γιd να περασoυν
στδ σπιτι τoδ διπλανoo v' &λλαξoυν δυδ κoυΘeντεq, να ησυXασoυν τδν ξαναμ€νo νo0 τoυq με τη γν6μη τo0 &λλoυ.
Πoi κα[ πoυ &κoυγ6ταν Eναq dνααιεναγμδq γυναικαq
πoυ σιγ6κλαιyε κ. dρια Kαι πoυ ηXoδσαv τα Kλαμματα τδv
πqιδιδν πoδ ξυπvoοσε { θναγcbνια dγρOπvια τδv μεγαλων.
Mαζi μt τoδq dνΘριbπoυq dγρυτνoδocrν Rαi τα ζωνταvd.
Moυγγ&vιζαv &oυνf1Θιoτα τd Kαματερα, βελαζαν τα πρ66α.
τα και τ& κcεtσικια και oι σKΟλoι τoτε γαι]γιζcα Kαi πo,ιε
oιjρλιαζαν. ,Ακ6μη καi τδ δρνιΘι τξc αrjνic dρ1ιoε να λαλεi τρiν τ{ν riρα τoυ: Λiγo μετα τα μεo&νυ1τα. Aδτ{ f1 d.
ηoυxiα ατα ζδα μεγdλωνε τδ φ66o τδν &vΘρ<ilπων καi ττ).
λoγdριαζαv γρoυooυζιd'
Χτα

ηξ

-l
1(l

O πAΙtOTΛAΙ{OΣ

Στδ μ6vo μΞρoq πoδ βασιλευε ciτ6λυτη ξoυxiα ξταv τδ
λεy6μενo καvτoυνι τoδ Σταυρoδ. "Hτcrv f1 ciκρη τoO xω.
ριo0 πoδ Ξ6λεπε τρδq τδ βoρια καi δε16ταv πρ<bτη την τα.
γωνι& καl τα δρoλdπια. Μια καλι16α ατδ ξερoλιΘια, f τε.
λευτα(α τoδ 1ωριoδ, ξταv τδ μoναxo μΞρoq δπoυ λrixιoq δiν
dvdδιvε τδ φδξ τoυ. Στεφανι γ6ρω o, α0τη τi1v καλ66α
π€ντ, €ξη oπ[τια κλειδoμπαρωμE'να μE φδq κι, dνΘρ6πoυζ
τoυ dγρυτνoοσαν. Oi dνΘρωτoι τoδ Eμεναν o' αδτα τα φτω.
1ooπιτα, flτcrν o[ μoνoι τoυ δiv &voιξαν τiq π6ρτεq τoυξ Kαι
δiv μετακιvηΘηκαν κειη τη vυxτα, για vα κoυBεντιdooυv μθ
γεiτoνα, νd διbooυv κoυραγιo i) να παρoυν δ0ναμη. .0λ6κλη.
Po τδ Kαντoυνι τoδ Σταυρo0 ηταν dπoκλεισμεvo μi τδ ιicραιo φραγμα τo0 φ66oυ, και κaθε iπικoιvωνlα εiyε κoτεi
μ'α0τδ τδ μικρδ κoμμcrιl τo0 1ωριoδ.
.Aπδ δυδ
βδoμdδεq τδ χωριδ κυΘερνo0oε δ φ6Θoq' Θανατικδ ε11ε πioει oτα ζωντανα oτα γειτoνικα 1ωρια καi. τ,.ε.
ραστικoι εiXαν φo6ioει τδv κ6oμo πδg ξ παvoιJκλα εixε ζυ.
γ6σει σιην τεριoΧη.
Πρiv δμωq ciτιδ τρεiq μ€ρεg, { Xoντρoκατερivα εi1ε τρo.
μαξει τδv κ6oμo μE τηv ειδηη τδg ατην τελευτα(α α0τ{ κα.
λ06α τoδ χωριo0 η γυvαiκα τoδ καΘ6ταν εΙ1ε xτυπηΘεi ciπδ
τ{ν dρρcbατεια κι €λεyε πδq frταv τoO Θαvατd, πδgδi Θα6γα.
ζε τig δυδ μ€ρεq καi τδq Eπρετε, &ν iiΘελαν να μflν ξατλωΘai
Q dρρci>αιεια, vα κ&ψoυν τi1ν καλ0Θα μi τηv πεΘαμ€vη μαζi.
Σ' αδτi1 τt1v καλ66α καΘ6ταv { xr]ρα τoδ Στα0ρoυ 1.iγκα,
πoδ τριν dπδ δ0o Xρ6νια δ αντραξ τηg εi1ε oκoτ<boει δυδ
oυγxωριαvoOq τoυ καΙ πλι]ρωoε τδ διπλδ φ6νo μθ τη ζωη τoυ,
πεΘαιvoνταζ κi αυτδζ κατω ιiπδ τδ μαxαiρι τoδ γυιoδ τoδ €νoO
dδικooκoτωμivoυ.

.o Σταδρoξ Tiγκαq

δθv εi1ε καλη φημη oτδ 1ωριδ καi τov
λoγαριαζαν κακδ δαiμoνα τηξ ησυXιαq τoυ. ,Aμo0oτακo παι.
δi <iκ6μη εi1εv dvαoτατ<boει δλo τδ δiμo Kλειτoρiαq, €πει
δ{ δoκtμαoε νιi κλ€ψει τ{ν κ6ρη κdτoιoυ τατG καi λiγo Eλει.
ψε τδ καKoτυXo τoδτo περιστατικ6, v, αvαψει φωτια o,6λα τα
1ωρια τoδ δl]μoυ. Ε1δαv κι ΞταΘαν oi πιδ φρ6vιμoι κι oι γ6-

o AΓPoΣ

11

να φρoνημc(τιρoντεξ να τρoλd6cυv τδ κακ6, xωριq δλ'α0τα
τδ
Σταορo.
σoυv
Oi τιδ μυαλ<,.:μθνoι τoο Xωριoο, πoυ ξθρoυν πδζ τα πoλλc:
λ6για εivαι φτ6χεια, Xωριζ να κατoνoμαζoυν τα dΘλα τoυ, λ€}ανε πδζ δδv oταΘηκε βρωμoδoυλειd πoU να μiν εtχε την oδ'
τη Φωτε.νη oτα.
ρα τoυ δ Σταδρoζ. Kι 6 γdμoζ τoυ dκouη μi
θηκε σKdνταλo. Λ6γανε πδq { Φ<oτεινf1, κ6ρη τfls Θει&ζ Mαλdμιlζ τoδ Γερoκ6στα, δiν τι| ρε Kαλα dXν&ρια dπδ τη μητe'
ρα τηq. καλoφτιαγμενη, μελΦχρoιν{, μθ μεγ&λα μαορα μd.
τια, ητανε μια δμoρφια φτιαγμ€'νη γιd vα oκανταλ(ξει τd ματια. και λ€γανε πδg o'αδτδ βoηΘoOocrv κι oi δρμ{νειεq τQ!
Θει&q Mαλαμωg καi f1 δι6Θεoη τηζ κ6ρηξ για σκανταλιeζ.
Γι'αΟτδ oi γερ6ντισσεξ τoi 1ωριoδ εiΧαν δνoματισει τδ Kαν.
τoυvι τoο Σταυρo0 Δoκανoκαντoυνo και τα δσα, κατα βαΘoζ
<iof1μαντα, γινoνταν eκεi, i1ταv τδ καΘημερινδ πρoσφαΙ στιζ
κoυΘEvτεζ καΙ oτiq γειτoνι€q. Tδ περιστατικδ δμ<,:q πoδ εixε
(ημιciloει δoo καν€vα &λλo καi τδ Σταδρo και τη Φωτεινη, ητcrν Eνα μτλ€ξιμo τoδ ειχεν δ Στα0ρog με τη XηPα τoi Πα.
ναγη τoδ ΦαρμαKη, τη λεγ6μενη Χovτρoκατερ(vα.
.H Xovτρoκcrτερiιlα Θαταν δεκατ6ντε χρ6vια μεγαλ0τερη
τoυ καΙ κρατoOoε στδ Xωριδ Eνα μικρδ μπακ&λικo, Eκαvε καi
Eνα
μικρoδσvεια μθ τooυ1τερδ τ6κo κι ξταv μπερδεμ€η o,
ocορδ δoυλειθg τoυ oι.ινΘρωπoι dτoφεOγoυν vα τiq μνημoνi.
τPια παιδια κα'
ψoυv. E1χε χdσει τδν &ντρα τηq, κι εixε Θdψει

1d σειρα κι &ντlg δ π6voq να τi1ν μαλακιioει, πθτρωoε τ{ν
καρδιd τηg και Φv εσπρωXνε δλo ol κακ[εq, EIxε δμcoq καi
τα 1ρ6vια πoδ αημι&v ιiδυναμiα. N,dπoζητ& τδν EPωτα δταv
Θ€
η
τoυ μτoρoοσε
καΘε
ε1χαv
dφανισει
τηζ
κωνε στll ρdXη
,Aκ6μη oθ Kεivα τd
χρoνια
τoδτo τδ αiσΘημα νd Θρovιαατεi.
και σ'αoτd τd μeρη, δ Eρωταq Eναν και μ6vo τρ6τo εI1ε να
.o Στασρoq δμωg δδν flταν dπδ τd
δρΘoτoδ{oει: τδ oτεφαvι.
πoυλια τoυ τιαν6ταv εUκoλα σε τiτoιo δ6κανo κι ιiντiq να
τσιμπησει αδτδq τδ δ6λc,:μα, τδ τσιμπησε η XoντρoκcπεPινα.
,,Avτραg ιiκαμα'
Τδ πoυλi τδ gξυπνo <iπδ τη μυτη πιανεται.
rηc καi φυη πoνηρη δ Σταδρoq, τfrq iταξε λαγoδq μi πετρα1ι]λια καΙ τi1v κατdφερε να τδν τρ€φει και να τδν Xαρτζη-

'_l

o ΠAπoTΛAKoΣ
λικιbνει τξα δαvεικα πoδ Θα τd ξoφλoOoε μδ τδ γdμo. Tδ
τραμα oιγoκoυ6ειτιαζ6ταν στδ Xωρι6, δταv μια μ6ρα €oτ&Θη κατι <iναπ&ντε1o: .,Ενα δειλιν6, ξατλιoμ€νoξ δ Σταδρoq
στo μτακαλικo, Θ€ληoε vα κoPoiδeψει Eναν oυγ1ωριαv6 τoυ,
τδν ΧPιστoταν&γo, τoδ ε11ε μτεi ατδ μπακdλικo γιd vα ψoυνioει λoυμiνια \αι λι6ανι, λθγoι,τdq τoυ τδg Θα πεΘανει μccyt(oοφηξ και τδq |ταν καιρ6q τoυ να νoικoκυρευτεi.
.O Xριαιoπανιiγoq
τδv κoiταξε στd ματια καi τo0 εiπε:
_.,o,τι γiνεται εiναι Θ€λημα Θεoδ. .,Aμα δμωξ δ αvΘρω.
τoq περασει τα oαραι,ταπdwε, πρEτει ν' ciτoξητG καλ{ ψυ1η
κι 61ι παvτρoλoγι,1ματα. ,Eoυ, τoδ εioαι τρι&ντα xρov6 ταλ.
ληκdρι, ν& βρεiq μια ν€α κoτ€λλα να νoικoκυρευτεiq κα1' να
πιασειq δoυλει&, γιατ( { ciνεργη ζω| εivαι καταρα.
Εiπε κι Ξφυγε, ιiλλα τoδτo τδ λ6γo τδν λoγαριαoε f1 Χoν.
τρoκqιερινα ιiφoρμi1 να 1αλαoει τδ ατεφccνι ηq μi τδ Σταδρo.
.,Oταv
μαλιoτα, Uoτερ, dπδ λiγo, δ ΣταOρoq τdφτιαξε μi
τ| Φωτεινi1 κι f1 Kατερivα τδv ρrbηoε τ6q Θ<i τi1ν ζr]oει, δ
Σταδρoξ τQc Θυμηoε τδ λ6γo τoδ Χριoτoπαvαγoυ, τδq f1
ιiωεργη ξcoi1 εiναι κατ&ρα Θεo0 καi Φc δf|λωoε τδg Θα δoυλiψει και Θα νoικoκυρευτεi μi τi1ν κoπ6λλα πoδ αγαπησε.
,Aπδ κεivη
τη μ€ρα ξ KατερΙνα δρκtoηκε θκδiκηη καi
Ξταξε oκoπδ Φs ζωis ηζ ν' dφανισει τρεig dνΘρc3πoυq: Τδ
Σταδρo, τη Φωτεινη καi τδ Xριoτoπαν'αγo. ,,Aρxιoε να ζη.
τd τα δαvεικd τoδ ΣταΟρoυ, τoδ δdv {ταν καi λiγα, καi, καΘδζ λ6γαvε, αδτ{ ξεoι]κc,loε τoδq δυδ xωριαvo0q, πoδ oκδτoloε δ Σταδρog, vα τδν ζoρiooυνε, τdζoνταζ τoυg vα μoιραoει o' αδτoδq δ,τι ξεκoλλoδoαν τoδ Στα0ρoυ oτδ ιiκ€ραιo
κι Eγινε €τoι fl dφoρμi κι δ μo1λδg τoO τριτλoδ φ6νoυ.
.,oταν
oκ6τωoαv τδ Σταδρo, i ζ.il Φq Φωτεινfrg oτδ
1ωρι6, δρφανis, Xηραξ, φτωXειdξ, δμoρφηg καi τισvτ€ρημηξ,
€γινε oωαιδ μαρτ6ριo. ,Εκτδq dτδ λιγooτoδg 1ωριατεq, 6λoι
oi &λλoι, καi πρδ παrτδq oi γυναiκεq, φ6ρτωσccv στη ραXη
τηq δλα τα φταιξiματα. Πoλλoi oτδ 1ωρι6, oi τεριoo6τερoι
μαλιoτα, δi1oιταν ε0κoλiεq ιiπ, τi1 Χoντρoκccιε ρivα' κι <iπδ
η oτιγμi1 πoυ τιηρε f γυναiκα αδτη την ciπ6φααη να iκδι
κηθεi πoλλαπλαo(αoε τiq εδκoλiεq' τα 6ερεσεδια καi τilν κα.

() A Γ Ρ ()
r<ια τηq

Σ

1l]

για νdΧει τoυζ dvΘρ<bτoυg 0τoτα1τικo0q τηξ, &λλoυζ
κι tiλλoυq dπδ τδ φ66o τfrc γλcbooαg τηq.'A.

<iτδ oυμφi'ρo

κ6μη μi πoλλi1 μααιoριd, σ, δσα σπιτια ετΧαv κoριτσια' g.
6αζε λ6για πδq αδτi1 f1 μαγιooα Θα ξετλcrv€ψει δλα τα ταλληκdρια τo0 1ωριoδ καi { μ6η oωτηρiα {ταv νd τ{v διrb.
ξoυν dπδ τδ χωρι6.
Kαi τθτoιαν ετXε φτιdξει τilν dτμ6σφαιρα ξ Χovτρoκα.
τερiνα, δαιε ξ Φωτεινi1 δθν τoλμoδoε νd ξεμυτισει dπδ τi',,
π6ρτα τηξ XωPιζ ν, dνταμ6σει την κcΓrερινα νd τ{ λo0ζει
u} βαρειiq καταρεζ, μθ βρυoι}q καΙ να τ!c γυρε0ει τα δα.ι]εικα πoυ
xρωoτoooε δ τεΘαμ€νoq &ιτραq ηq. Kατdιτηoε
να μi1ν μπoρεi να oiκoνoμ{oει λ(γo οτ&ρι και λιγo λαδι για
να τραφεi, και λιγη βoηΘεια τoδ τ!g εi1ε δcboει €vα δυδ φoNξφωιαq, φτωXδξ κι αδτ69, δiv καλυτiρευε
ρiq δ παπα .H
τil Θεση ηξ.
μ6νη τηξ €λτlδα dπ6μεvε δ μιoεμ6q, καi
τi1v εi1ε πdρει την ιiπ6φαη να μιoEψει και να Pιξει πeτρα
τ[oω ηq, &v liξερε πoδ να παει κιdiv εixε τα λ(γα xρi1μα.
τα πoδ xρειdζεται καi τδ τιδ φτωxδ ξεαι]κωμα.
,,Eτoι πραγματικτ] τηc €λπiδα καt καταφυγi1
flτcrv τδ
εiκ6νιoμα τic ΠαναγiαG. Tlg ciνα6ε μ€ρα καi νδ1τα τδ καv'
τl]λι τηg καi τiq μ€ρεq dκ6μη πoδ f1 iδια δiν εiXε oυτε Eνα
ψιχoυλo να βdλει oτδ σι6μα τηζ.
T6τoια μ€ρα μα6ρη f1ταv καΙ ξ παραμoνη ηξ Koιμησηξ,
τηq x&ρηζ τηξ. Λιγo λαδι βριoκ6ταν στην καλ66α, δoo xρει
αζ6ταν να μξ μεiνει ιiφ<bτιoτη ξ Mητ€ρα δλων τδv πoνε.
μ€νroν τθτoια 1ρoνιαρα μθρα. 'Aλλα dτδ κεi καi π€ρα δiν
i]ξερε πδq Θα oiκoνoμoOoε κι αδτδ dκ6μη τδ λiγo λαδι. Tδ
μυαλ6 τηξ εiχε σταματησει καi τδ ατ6μα τηζ ηταν φαρμακι. Kαταργι6ταν πoλλig φoρig ην δμoρφιd ηq και καπoτε
τiq πiραoε dπδ τδ voδ ξ iδ€α, o&ν αoτραπ{, νd ταει αcδ
'Aρμτoυνo6o6νι καi vα πioει dπδ τδ μεγdλo γκρεμ6, να
ταρoυv τ€λog τα βaσcrv& ηq,
Kεiνo τδ βραδυ ηζ παραμoηξ ξ dτελπιoiα Φq Φ<oτει'
νQG εixε φτ&oει αΙ oημεio να νιc5Θει πδq Θd oαλiψει δ νoδq
τηc. EiΧε κλειoτε1 αri1ν καλδ6α ηq xciρfq Θρoφli, 1olρiq τρ6'
τro ν& olκoνoμr]oει τi1 ζωι] ηg, μA τδν κατccrρεγμδ να πα'

l1

ο ΙΙΛ

Ι1

o AΓPo:

oτΛAKOΣ

ραμoνευει στην πoρτα τηζ. M6λιξ δμωq ciκoυoε τηv καμπα.
να τηζ εκκλησιaq, ηκιbΘηκε dτδ τδ crτρδμα τηg, E6αλε μετανιεq μπρoστα στδ εικovlσμα τ!s ΠαρΘΞvαq ιαi
γoνατιατt1
ταρακαλεoε τi1 μητ6ρα τoi Θεoδ να την λυτηΘεi καΙ να τfiv
λυτρcboει <iπδ τδ μαρτυριo μ' δπoιov τρ6πo ταiριαζε oθ
μιdv
dμαρτωλι]. ,Aλλα να την λυτριboει γιατi δiν
ciλλo'
βαστooσε
Πλdγιαoε vα κoιμηΘεi ιiλλα δ Uτrνog δiv oφαλoδoε τα
βλ€φαρα τηζ, κι Eτoι μi δρΘοcvoι1τα τα μ&τια, με μoναxδ
φδq τηv καντηλα τoδ €καιγε μτρooτα oτα εiκoνioματα,
περνo0oε τη ν6Xτα τ|c παραμov!q, τεριoo6τερo πεΘαμiη
παρ& ζωνταvη.
,Aργ&,
πρoΧωρημeη ν0Xτα, ciκoυoε €να παραξεvo κ. d.
σΘεvικδ σo0ρσιμo

αιδ

κατιbφλι

ηξ.

,,\ναηκ6Θηκε

τρoμα-

γμ€η ν' ιiφoυγκραoτεi καλ6τερα. Kρccιoδoε τi1ν <iνατνoι]
τηq κι dvαρcυτι6ταν τi να ξταν. KρOog iδρδg εi1ε
βρiξει τδ

'Hταν oiγoυρη πδg δτoιog κι &ν ζυγcoνε oτην €ρημι& τηc δiν Θα flταν για καλ6.τ6oo εi1ε φo6ηΘfr τoδg dvΘρ<bτoυq. Kαi τooη |ταν { ταρα1ι]
ηg καi τ6oo €τρεμε τδ ιiναπαντεxo δoτε €6αλε μi τδ νoδ τηs τα
1ειρ6τερα καi τα τιδ
ΠαP'δλη
την
ταραxl1
τηζ
δμωζ
φo6ερα.
ξεκαΘαριoε τδq &v.
Θρωπog εi1ε oταΘεi oτην π6ρτα τηg, γιατι τδν ciκoυoε κι δταv
ζ6γωvε κι δταν ξεμdκρυνε...
.,Aμα
ciρ1ιoαν vα λαλo0ν τα δρν(Θια κα[ vα Θαμπoxαod'
ζει { α0γιj, αταυρoκoτιl1Θηκε καi δειλd'δειλα th,oιξε τi1ν π6o.
τα τηq. Eiδε Eνα πακ€τo ciκoυμπιoμEνo oτδ πρδτo oκαλi κι ιi.
τoρηoε. Ti ναταν; Συλλoγiαrηκε, φo6ιoμ€vη τδq καπoιo λα.
γo6μι μπoρεi ναvoιξε ταλι oτα πoδια τηζ η κακια. Φo6fθηκε
μηπωξ τηξ dκo6μτηoαv κλεμμ6να πραματα για να την μπλ€ξoυι,, vα την πoμπ€ψoυv καi νd τi1ν dφανiooυν. Θ&Θελε δμωq
τ6τoιo &δικo δ Θε6ξ; συλλoγιoτηκε καi
μια ιixτ(δα €λπiδαq
μΞτωπ6 τηg.

ασtPαψε στα ματια τηg. "Eoκυψε γρηγoρα, oriκoloε τδ δ6μα
καi κλεiδcυοε την τ6ρτα ηξ. τ, &νoιξε μi πoλλη πρooo1i1
καi βρiκε Eνα λαδικδ μd λιiδι, Eνα καρ6eλι ψωμi καi λtγo
1(ρ6αξ.

'Aπδ κεiη τη vδXτα τo0 ΑδγoΟoτoυ κι δq τα Nικoλo.
6dρ6αρα, α0τδq δ -Aγγελoξ τo0 Θεoο Ξφερνε ταχτικη τη 6o-

ηΘεια τig iδιεq ποrιτα oκoτειν€q

15

δρε-c τfrg νυ1ταq oτδ κατιbφλι

τξs Φωτειν!s, 1ωρ.ιq να διboει oημαδι τoιδg flταv. .Ll Φωτει.
νη τoλλiq φoρθg oκ€φτηκε να παραμoν€ψει καi vα ξεδιαλΟνει τδ μυστηριo' <iλλα φo611Θηκε μ|ν ξ τεριθργεια τηg λoγα.
ριαστεi γι' do€6εια καi 1αθεi τδ μoνo oτ{ριγμα πoυ βρ€θηκε oην xακoριζικια τηq !
Kι f1 Χoντρoκατεριvα, πoυ δαιμoνιζoτcrν να μαΘει τo0θε oiκoνoμoδoε τδ ψωμi τηs ξ Φωτεινι], δθν κατιiφερε vα μαΘει τiπoτα, γιcΓιι gvα βραδυ πoδ τoτXo-τoixo ζ0γωoε ατδ
Kαvτotjνι τoi Σταυρo0 γιd νd παραμoν€ψει, δ€xτηκε μ€oα
oτδ oκoταδι μια πτ.ρα κα.ιακiφαλα και ιli κoμμεη &v<ioα <iτδ τδ φ66o γ6ριoε oπiτι τηζ σιγoυρη πδζ 6 διαΘoλoξ εIXε
τδ τoδι τoυ o, αδτη την ιστoρiα.
.,Oταν δμωq, κατd τα τ6λη τoο Φλε6αPη, ζπεoε Θανcrrικδ
oτd ζωντανα στα γειτoνικα Xωριd Ι(αι διαδ6Θηκε πδq ξ dρ.
ρcboτεια μπoρεi να ξταν τανo0κλα, κoυΘαλητη dπδ την 'Aραπι6, τ' "Aρμπoυνα δθ ζoδoαν, dλλα τρ€μανε. Kι tiταv μαλιστα μαΘειjτηκε πδq ξ Φωτεινi| f1 Στα0ραινα ζπεσε στδ στρ6μα και πδq τi]ν εδερvε ξ δiψα' εiδαν τδ 1αρo μi' τα μcrτια
τoυζ. .Fl Χovτρoκccιερινα, κι αδτ| την κρioιμη δPα, ξiγηαε τilν
<iρριboτεια τfrs Φωτεινξc σαν μηνυμα τoi Θεoο κι .τεtδη μαΘε0τηκε τδq f1 &ρριυoτη, πoδ κανειζ δiν τrl1γαινε νd τηq δ6oει Eνα oκoυτθλι νι:ρ6, κινησε μ6νη τηg να σoυρΘεt δζ τη
βρυoη 1c'ριq να τδ καταφeρει, η Χoντρoκατερlνα μαζεψε
τεντ€ξη Xωριατισσεξ τo0 χεριo0 τηζ, Kαι πρ6τη καl καλΟτε.
ρη τη θεια Kαλi1 τi1ν €κκληoιαριooα, καi τr!γαν, μ6λιq σoυ.
ρoυπωoε καi καρφ6σανε τi|ν τ6ρτα τξq Φcοτεινflq για να μην
τριγυρνd καi μoλiψει δλo τδ 1ωρι6.
Για να δικαιoλoγι]oει ιιdλιoτα την τραξη τηζ εiπε πδξ
σιδν Uπνo τηq εiδε τi|v Πανα1,i61 και πδξ η Παναγiα τi]ν
πρ6αrαξε να τρoστατ€ψει τδ μ€ρoq μ'αοτδv τδv τρ6πo"
Πoλλoi δδ 6ρfrκαv oωoτδ τoδτo τδ φ€ρσιμo, dλλα καi δiν
τoλμo0oαν νd ζυγ(bσoυν, dπδ τδ φo6o τηξ dρρ6στειαζ, γιd
ια βoηΘηooυν τilν &ρρωστη. .H )(oντooκατερiνα εiχε διαλc.
ξιι κεiνo τδ oo6ρoυπo, δεκαεφτα τoδ Mαρτη, νιi κλεiοει τi1ν
Φαlτειν| Ετειδl1 δυδ &νΘρωπoι πoυ θd στεκoι,ταr θμτ6διo oτα

16

o ΠAΙΙoTΛAKoΣ

AΙ.Ρι)Σ

o.χ€δια τηq, δ παπα Nηφωvαζ

και δ Χριστoπcοdγoξ, λειπανε
τδ 1ωριδ κι €τoι dλ<bνιζε ciφ6ντρα καi κυρα
.o
φ66oq δμωq τδq f1 ciρρcbατεια τξc Φωτεινflg flταv παvoOκλα και δ φ66o9 πδg δλo τδ xωριδ εtxε τ€oει od ciμαρτiα
dφηvovταξ τηv Xoντρoκccιερiνα να τυραγνG €τoι μια €τoιμoΘ<ivατη αρρCoστη, κρατoδoε δλoυq &γρυττνoυg και στδ π6δι.
Mετα τα μεoαvυxτα δμωq η ταροcχη ατδ xωριδ γιγαv.
τ<bΘηκε, γιατi γρηγoρα βι]ματα ιiκoOoτηκαv πρδq τδ Kαντor1.
νι τo0 Σταυρo0 κι δoτερα σφυριtq δυvατiq τoυ ξεκαρφωνcrv
τηv π6ρτα τ!g Φωτειvξc. Kανεiq δθv τoλμoδoε νd βγεi καi
ploνo λlγεq γυναiκεg oτ€vαζαν καi oιγ6κλαιγαv για δ,τι εiXε σταΘει.
KρατoOoαν δλoι τi1v ciνdoα τoυq κι dκoυγαv καΘε oφυτoδ
ρια
1τυπoδoε την π6ρτα και ξυτrvoδσε κι Eρ6Θιζε τα oκυλι&, Σi λiγo δμωq oi oφυριdq αταμdτηoαv καi ot γειτ6νoι
iiκoυoαv o6υoμθvη τη φωνη τig Φωτειvflg vα λ€ει:
Διψδ... διψ6,.. Λιγo νερδ χριστιαvoι ι...
Kι Eτειτα κdπoιov να βγαiνει τρεxατoq dπo τδ oπtτι καi
oi λiγo νd γυρ(ζει π&λι τρεXατoζ, καπoιoν τoυ εixε τρθξει
δq τη βρnoη καi γυριζε μθ τδ νερδ τoυ δυδ μ€ρεq ciπoζητoOoε κι iκ€τευε { Φ<oτεινi1. Για πoλλi1ν δρα δiv &κoυoαν τια
τιπoτε, Nεκρικη oιγi1 βαoiλεψε oτδ xωριδ κι oδδi φ0λλo δθν
oει6ταν oτα κλαδια. Λiγo πρiv xαρ6ξει ξ αδγl1, μια oκια γλ0.
αrρηoε απδ τ{ν καλ6Θα τfrs Φcoτεινξq και με dργδ και κλovισμενo βημα τo0τη η φoPα dπoτρα6ηΧτηκε ιiπδ τδ Kαντo6νι
τoδ Σταυρoδ τi1ν δρα τoδ τα δρν(Θια τηξ αδγηq λαλoδoαv
δπωξ καΘε μ€ρα, &νoιξη ξ xιv6τωρo, xειμδνα l] καλoκαiρι.
.o iiλιoq ε1Xε σηκωΘει
ψηλd κι,oι xωρι<iτεq δειλ&-δειλα
εixαv oυνcr1τεi κoντα στδ Kαντo6νι τo0 Σταυρoδ καi κoι.
τoδoαν κατα τδ oτiτι τ!c Φωτειηζ. Toδg €καιγε η τερι.ρ.
γεια vα ζυγιilooυν, dλλd η 0πoψια πδξ f1 Φο:τειvi1 πiΘαvε dτιδ πανo0κλα τoUq κρατoδoε μακρυα.
.H π6ρτα και τα δυδ ταριiΘυρα τQc καλδ6αc
flταv δρ.
ΘαvoιXτα, f1 κdμαρη oιγυριoμ€νη καi κcrrαμεoiq τδ σιρδμα
τi1c Φωτεινξq μi δυδ λαμπdδεq dναμ6νεξ, μιd αιi1ν κεφαλαριd
ι:αt μια oτα π6δια. .H Φωτεινl1 νεκρτ], σα6αvωμiη μi τα νυ<iπδ

!

ti

φιατικα ρoδ1α τηζ και τδ εiκoνιoμα τoδ Χριαιoδ ιiκoυμπιoμiνo oτd σταυρωμενα Χερια τηξ.
.,Oλoι &ναρωτι6vταv πoιδq τfrc παραoταΘηκε τηv τελευ'
ταiα νΟ1τα τξq ζω!c τηq, dλλα μπρoατα oτδ χλωμδ και τσα'
lιιoμiνo πρ6oωπo τηξ νεκρηξ εt1αν δλoι λoυφ&ξει.
Kεiνη την δρα, δiπλα στδ μτoυλoιjκι, π€ραoε Εναg liν.
ι]ι.,.,]πoq. .ιJταν κoντ6q, καλoδεμ€νoq, μd λiγα ιiρια γ€vεια αrδ
llρδocoπo. Π.ρασε σκυφτ6ξ, 1c,:ρig να δ6σει την παραμικρ6τερη πρoσoχη στoυζ συγXCDριcrVoΟg τoυ καi τρa6ηξε δλ6ισα
τoδζ την δρθανoι1τη π6ρτα τo0 oπιτιo0 τfrc Φωτεινfrg, Στδ
\ατδφλι κoντoσταΘηκε, oταυρoκoπηΘηκε καi μπηκε. .,Eναζ
(ιrιθυρoζ φoιντωσε τoτε oτδ μπoυλo0κι κι €ναg φcbναξε:
'TρελλdΘηκε δ Xριστoπαναγoq;
Kανεiq dλλoq δdν πρ6φερε πια λ€ξη, αλλα oλoι κoιτoδoαν ξαφνιαoμθνoι.
.O Χριoτoπαναγoq
ηταν &vΘρωπoξ iioυxoq καi γλυκoμi.
,1r,,,, τoj toO:ι
μαζi με τα τρiα dδ€λoια τoυ κι <iλoι μαζi
lμπoρευδvταν καi oφdζανε ζδα o, δλα τα Xωρια τηξ τεριoΧηζ. Φαινεται δμωq πδq f1 1ωριατικη τoοτη XασατιKη δeν d'
ρεoε καi τooo τo0 Xριoτoτcrναγoυ, μoλoν6τι τo0 τρooπ6ριζε
τooo εio6δημα δoτε να λoγαριαζεται νoικoκΟρηC πoδ εlxε τδν
τρoπo τoυ. Moλιg oκoλνoδoε fl &μα €πεφτε dναδoυλει&, τεP.
ιoδoε τiq δρεq τoυ τiq &νεργεg δια6αζoνταξ oυναξdρια, ξ
(ivα6o.,ταq τα καντηλια oτiq πιδ φτω1ig καi παρατημ€,νεq θκιληoιiq. Τoδ cioεoε καi f1 ψαλτικη καi εi1ε πoλλθq φoρiq δμoλoγηoει δτι δ πoΘoq τoυ flταν να γiνει <iναγν<bστηζ. Tα
yρ&μματα τoυ, καθδq Ξλεγε δ iδιog, !ταv πoλδ λειψd καl
.,ια τoiτo ξ φιλoδoξ(α τoυ δεv ξεπερνoδσε τoδτo τδ σκαλo.
!.iτ ι,

.o

Χριoτοπανdγoξ, dφoο eμεινε λiγη δρα μπρoαια αιo
ilrανo τηξ Φωτειν!Q, γ6ριoε κατα τηV τ6ρτα Kαι στdΘηκε
' τα Xeρια oταυρolμθνα μπρooτα oτδ πλfrΘog. Τoδg κoiτα,.πiμoι'α δλoυg καi τδν κoιταζαν καi κεiνoι, Xωριq κανειξ
, .,oφ.ρε| λiξη. Σi λiγo ,ιoι,ζ μiληoε iτo, drλd ιαi oi
,,..Ιl Φcoτειν{ f1 Στα0ραινα π€Θανε. Φωναξτε τδv παπd

'' \ιταdaa: o ΠΑΠo1:λλΚoΣ

2

()

Ιιj

1.l'ηφωνα

ΙΙ -\

()

T.\

-\ K

ι):

Kι θλ&τε να τη Θdψoυμε, καΘδq ταιριαζει ι,α θαφτεi

1ιια xριoτιαν{...

Εiναι κρiμα να λερriνειg τo0τo τ'6νoμα, dκoυoτηκε η
φι,lνη τ!s Χoντρoκατερiναg, τoυ σιεκ6ταν πισω τισω d1,ε6α.
oμθνη o' Eνα πεζo0λι.
.O Xριoτoτανdγoq δεν dπoκριΘηKε, dλλα πρo1ιilρηoε
μi
αργα καi σταΘερα βηματα πρδg τδ πλ!Θoq. .'oλoι τoυq dπδ
φo6o αρχισαν να δπo1coρoδνε μi τδν iδιo ρυΘμ6, ciλλα κι δ
Xριστoπαναγoq δλo πρo1ωρo0oε.

Σιγα oιγα τδ

μπoυλoΟκι δπo1coρcilνταq oiμο.lι'ε oτη μικρ| πλατεiα τo0 xωριoO, τισω dτδ τδ iερδ τ!c iκκληoiαq,
'Erιεi κoντooτdθηκαν κι dκoΟμπηoαν oτδν τoi1o τfls θκκληοiαq για να πρoστατευτoδν, iπειδη δμωq δ Xριoτoπαν&γoq δ,.o καi πρoxο:ρoδoε oταΘερα κατα πdνco τoυζ, δλoι τoυq 1δ'

θηκαν μθoα oτi1ν iκκληoiα Kαι μαζε6τηκαν κατω dπδ τδ
ιiμπλo,
.o Xριoτoπαναγoq,
χωριζ καΘ6λoυ να τα1υνει τo βi1μα
τoυ, πρoX6Pησε μδ τδν iδιo PυΘμδ και μπQκε κι αυτδq στην
iκκληo[α. ΣταυρoκoτηΘηκε, πρo1δρηoε πρδζ την δραiα πΟ'
).η, €καμε μια μετdνια κι ζτειτα αταΘηκε μπρooτα oτδ δεξιδ
ψαλτΙ]ρι,

.MτPoστα oτδ Θεδ καi oτη Θεoτ6κo τoυζ φ6ναξε με
φιoνη πoδ Ξτρεμε ιiπδ τ|ν ταρα1i1 ηζ ψυXηζ τoυ o&g ξoρκiζω να βγα}.ετε <iπδ μ€oα σαξ τδ φ66o και τoυξ κακoυζ λo.
.,ιoιιoι)q. Τi εiν' €κεiνo πoυ odq
φo6iξει κi dπoληoμoι&τε
:υ dnεoζ oαζ; Ti ioταΘη: M,α 1ριorιαιη πrΘnιr, δτωq Θi
πεθανoυμε και μεiζ...
Γιατi μdg βρiζειg, Xριoτoπαναγo; τoδ φιiναξε παλι i1
Xoντρoκατερ(να.., ,.Aν €κεiνl1 flταν 1ριoτιανη, τoτε.q iμεiq τi
ε

ιμαστε;

Aδτη τη φoρα

ξ

δργη €πνιξε τδν Χριoτoπαναγo.
Εiναι f1 δεδτερη φoρα πoυ μιλdq, Kατερiνα, τηζ φωι,α.
ξε αeoτ1ρo, l.Jριζ \α ξιρι,c τi λiq. oδτι σL. oι,1ε γω. oυ1ε
καv€Vαq dπδ μGg E1ει τ6oη μτ6ρεoη να κρivει πoιδq εiναι καi
πoιδq δiν εiναι xριoτιcrν6q. AΟτδ Θα τδ κρlνει μoνdxα Kεiνoq πoδ oταυρcbΘηκε για τiq dμαρτiεg μαζ..,Eνα και μoιo

ι

() '\Ι'POΣ
rl,ιrι1α ειναι τoδ 1εριoδ μαg: Nα ξετdζει δ καΘfvαq ιiπδ
μdg

ι,i δικα τoυ τα €ργα καt να o1ωρνd τoδg ιiλλoυνo0q. Kαi
.ililα κεiνo πoδ πρooταζει δ K6ριoq εiναι να o1ωρ€ooυμε τη

.Ι,ι.lτεινη

.Ιi

καi να τi1

θ&ψoυμε,

δiν τ66αζε 6μ<oq κdτ<υ.
dπ' την <iρρcbατεια, ξαναφCbναξε. Θα
Ι,ι δσoυξ μτoov oτδ oπlτι τηq κι δσoυq ιiγγiξoυν τδ
τηξ καi oδ λiγo θd1oυμε δλoι την τυXη τηξ. .,oσoυζ

Χoντρoκατερlνα

Εiναι μoλεμ€η

rl)/.ιq]ει

.,l,φαρι

lιυαινoυνε &τδ τiτoιεg ιiρρcboτειεq τoδq καiνε, δdν τoδq θd'
M6νo ciν εiναι Θ€λημα Θεoδ Vα 1αΘoiμε θα χαΘoδμε,
lilc, ciπoκρ[θηκε 6 Xριστoπανdγoξ' .,oπoιoξ τιoτειjει oτδ Θεo
.ι0τδζ δiν xανεται' .,oπoιoq δiν πιoτε0ει, α0τδq καi δδ ιiι;lαι'iζεται καi oτδv Παρdδειoo βρioκει τig π6ρτεq κλειoτ€q.
Ι iiιαo,ιε dντρεg καi
1ριoτιανoi... Στoδq ciντρεq λoιπδν καi
,ΕλGτε να πGμε νd
.Jτoδq χριστιανoδs
πdρcομε τδν
μιλδ.
lrαπα Νl1φωνα καi να ηκcbooυμε τδ λεiψανo, .,Ooo αρ1,oi1lι τooo { πραξη μαq δθv Exει dξiα...
Διlδ παλληr<αρια τo0 1c.lριo0, dμoioτακα <iκ6μη,6 Nικ6'
λαg δ Τooπoτδg κι δ Γιαννηg δ M€ρμιγκαg, oiμιωoαν τδ Xριστoπαναγo.

*Πaμε, τaο εiπαν, Χριστoπανdγo, να oηκcbooυμε τη νε'

11

ρη.

Τδ πλ!θog ζμειvε απoσ6oλωμ€νo. .H Xowρoκατερiι,α,
|'λεπoι,ταζ πδg vικl δ Χριαιoπαvdγoq, φcbναξε δυνατcb

-ιερα:

lην

_Τι μaξ

Θdq €μ&q. 'Εoδ πoδ
Eθρεφεq τ6ooυq μ!νεq, €oδ να

(]αqJειξ.

. .o

τ{ 1dρηκεg ζωντανη και
πlq μoνα16q ooυ vα τi1ν

Xριoτoταvαγog €νoιιooε τδ αlμα να τoδ dνε6αivει oτδ
ιtφ&λι καl να θαμπ<bνει τδ φδg τoυ:
.,ooη
1αρα €νιωoα 6γcb, &λλη τ6η να νιιboειq καi oδ
,.Ιη ζωil σoυ κι δxι dλλη... τiq <iπoκρiΘηκε τρ€μoνταg καi
|]γηκε <iπδ τi1ν €κκληoiα με τoυξ δΟo συντρ6φoυξ, κι δλoΙoα
lιtlγcrv oτoδ πατα Nηφ<υνα.
Πατd, τoδ εiτεν δ Xριστoπαναγog, πiΘανε { Φωτεινη

-t

()

ΙΙ'\ ΙΙι)τΛAΙ(oΣ

η Σταirραιvα Kαι παρακαλ(i oε ναρθεig vα τη δια6aσειξ, νd
κι Εμεiq ot τρετζ θα τη ηκcbooυμε.
.o παπαq,
φo6ιoμ6νo9 ιiπδ τ{ν iδ€α τδq f1 &ρρ<boτεια

ι1lαλιιq τα vεκρcboιμα

τilg Φωτεινic μπoρεi νdταν τανoΟκλα, καμcbΘηκε τδν αρρωστo.

. Tρεig μlριc ;ταξiδιψα καi εΙμ, αιημτoρog, ΝιιυΘ.υ πιυι
E1ω θ€.ρμη κι tλεγα σημερα να φυλαΧτδ.
_.o Kυριoq πoδ ξ6ρει ιiπδ ψηλα τi1ν <iλτ]Θεια τo0 κdθε
μαq λ6γoυ, αδτδq θα oi γειdνει καi Θα ooδ δcοoει τη δδναμη νd βoηΘ/1oειq τη xριoτιανη πoυ τ€Θανε.
Τδ μoνo πoδ oυλλoγιiμαι, πρ6oΘεoε δ παπα Νξφcoναq,
εΙναι πδg αUριo ε1ναι Kυριακη καi πoλλoi 1ριoτιαι'oi, τoυ
<iπδ <io6o δiν πατηoαν τρειζ βδoμdδεζ oτην €κκληo(α, μπoρεi να τoυq φo6ηoει να παPoυν μεταληψη κι αντiδcoρo ατδ τδι
:ταπα τoυ oτdΘηκε τooo κoντα σi μια τ6τoιαν {iρρ<ooτη.,,
_,,Aν | πioτη μαg, παπd N{φc,:vα, εiναι τoσo λειιμη' δστε
νd λoγαριαζoυμε πδg δ Θεδq δiν Ξ1ει τi1 δ6ναμη να μdg
φυλαξει, τoτεg oδτε f1 μεταληψη εiναι 1ρειαζoΟμενη, oδτε τδ
dγτιδωρo..,

.o παπα

Nηφωναξ, πoι) !ταv κατα 6αΘo9 καλδq κληρι'
κ6ξ, εiΧε κdπoιoν διoταγμδ καi περιoooτερo dπ' δλα l]θελε
να δoκιμαoει τi1 Θiρμη τoδ Χριoτoπανdγoυ. Σd)πασε λoιπδν
για λiγo καi τoδq εiπε:
_Πdμιε.

Kαi oi τ€ooεριq κtνηoαν για τδ Καντoυνι τoδ Σταυρo0,
Πoλλoi 1c,lριανoi τor)g dκoλoυΘoΟoαν λiγo πιδ π(oιο καi oταθηκαv μαlιρια δταν oi τiooεριq &ντρεg μπξκαv oτδ oπiτι τξc
Φ,'.ειιηζ. Σi λiγo βγiιε δ ταταc hα: τiσζJ roι-' ol τρι1q
dντρεq πoδ oi1κωναν τη Φωτεινi1 καi τoδq <iκoλoOΘηoccv τ&λι
ιiπδ μακριd, καΘδg δδευανε πρδq τδ μικρδ κoιμητ{ρι. Εiδαν την ταφη καi τoδq τ€ooεριg ciντρεq να φε0γoυνε καi oi
λiγo να 1ι;ρiζoυνε.
.o Xριoτoτανdγoξ σκυφτδq τρα6ηξε και κλε[oτηκε oτδ
oπΙτι, tι,δ { Xoντρoκατερiνα ε11ε ξαμoλυΘεi σ, δλo τδ Χωριδ κι ciτιδ oπ(τι oi oπiτι ξ γλδoo& τηq €λεγε τα πιδ φo6ερα
καi τα πιδ παρdξεvα. Πρoo{τευε dνdμεσα σι' &λλα τδq δiν

\Ι.ΡΟΣ
ιΙi

:1

καi τδ 1ιoριδ Θα πλiρωνε ιiκρι6α τδv
ΙΙaτα\α)o ιαi τα ιαμδματα τoυ.
.o Xριoτoπανdγoξ €μεινε στδ oπ(τι τoυ δq τδ oo0ρoυιιl. Moλιq ciρ1ιoε vα oκoτεινιαζει γυρισcrν τ, dδ6Pφια τoυ
..τ d oπiτι κακoκαρδιoμθνα.
'Τi μπερδεΟεoαι, τo0 εiπαν, oτig ξ€νεg δoυλει€g. ,Εδ6l
..1raρχει παπdζ, πρoεστoι, κλητι]ραq, κι dντiq νd νoιαστoον
(Iι')τoι για τδ λεiψcrvo ιiπoφαoιoεg τoδ λ6γoυ ooυ να κ&νειq
\|,,

τδ

περνo0σε καιρδg

ι,ε.κ

ρoθαφτη...

'.Kαi τ( κακδ ζκαμα; ρcbτηoε δ Χρισroπαναγoq.
Σηκωσεξ δλo τδν κ6oμo o-rδ πoδαρι, τ' dτoκρiΘηκαν
Ι' &δ.ρφια τoυ. 'Aκoνιoεq τi,1ν κακoγλωooιd πoδ ooδ oθρνει
τδν ανα6αλ).6μενo, .H Χoντρoκατερiνα διαλαλεi πδg l|ooυν
ιiyαπητικδq τηζ ΦοJτειηq dπo τδ τερασμ.νo καλoκαiρι, πδq
iαυ την ταΙζεq καi γι'αδτδ Θ€ληoεq να την τιμτ]oειq καi πε.
θαμ6η,,,Ε1ειq πioει o'δ}.εq τiq γλδooεq και γι' αδτδ κoιτdνε καi μdg μd μιoδ ματι,.. Ti πραματα εiναι αδτd;
.O Χριoτoταν&γog
δδν ιiπoκρlΘηκε.
i1,τι εi1αν,

Toδq .iφησε

κι' dμα oκoτεiνιαoε καλα &νoιξε

βγin..

τl1ν

νd τoον

τ6ρτα καi

Τρd6ηξε δλoΙoα πρδg τδ κoιμητηρι καi τrξγε στδ νειoτηζ Φωτειηq, γoνατιoε καi πρooευxt]Θηκε.
.'oταν
βγ!κε ιiπδ τδ κoιμηττjρι r] ν01τα ξταν πρoxc;ρη.
μiνη, ΕΙ1ε oηκωθεi Eνα μαρτιατικo ξερoΘ6ρι πoδ τερoυνιαζε
τδν &νΘρcoπo δq τd κoκκαλα,.o Χριoτoπαvαγoq πρo1cbρηoε
oυλλoγιoμiνog τρδq τδ 1ωρι6, περπατιbνταg dργα κι <iλα
clρα.y,ια να μi1ν ξυπν& τd oκυλια. Π€ραoε τδ τλατdvι, Qν
iκκληoια καi μπξκε oτδ δρoμ&κo τoδ καΘ6ταν f1 Χoντρoκατερινα' Τα βηματα τoυ δμωg ξι1πνηoαι, τδ oκ6λo τηq κι ιΙv&γ'
κασcry τδ Χριoτoπαν&γo να oταΘεi διαια1τικδq μπρoατα oτην
τoρτα τηξ| ,,Ι-lΘελε νd 1τυτηoει dλλα δlcrιαζε. Toδg διoτα.
γμoOq τoυ δμωg νlκηoε f1 περι€ργεια τ!q Kατερiναq' Σιγα
νoιξε τδ παραΘι]ρι τηq για ιlα δεi r<αi μ6λιq γνr5ριαε oτ'd1νδ
φδξ τoδ φεγγαριoδ τδ Χριoτoτανdγo, βγiκε dτ' τα ρoδyα
τηζ
Τi γυρεΟειξ, τριoκατ&ρατε, oτδ oπ(τι μoυ τ€τoιαν r1iρα,
.,tiαφτo τdφo

!

() Ιι-\ΙΙ()TΛΛΙ(oΣ
στριγγλισε, 'AναΘεμα oτδ κεφαλι ooυ, γκρεμiooυ dτδ δδ μi1
oηκcboco τδ 1ωριδ oτδ πoδ&ρι. ,,H σo0 τ€ρασε ιiπδ τδ voδ
πδq oλεg o.ι π6ρτε9 dνoiγoυν τιξ V6χτεq o&v τ!q ΦωτεινQc.
,,Aκoυo6
με, Kατερlνα, dπoκρiΘηκε δ Χριoτoπαvαγoq,
γιατi μoνα1α Eνα λ6γo θ6λω νd oo0 πδ-.. Τδ τρω,i ciναψεq
θυμδ μi'oα μoυ καi oi καταρdoτηκα, Mετανιc,loα και παρα.
καλ6 oε ια μi oυ1ωρθoειq...
Aδτα τα τερτiπια, Θεoμπαi1τη, ν&τα πoυλdq o' ciλλoυg,
oUρλιαξεν f1 Xoντρoκατερiνα. Φo6ηΘηκε9 κι flρθεq μi τ€τoιεq
μαλccycrνιfζ να μεταλλαξειq τη γνcbμη μoυ, dλλα iγ<b, βρω.
μ6oκυλλo, Θα oi πλεριboc,l πριν KλεισCo τα ματια μoυ, για
να μηι, καψειq κι ciλλoυq 1ριoτιανoυq. Γκρεμiooυ ιiτδ δδ.
.o Xριoτoπcrναγoξ εσκυψε τδ κεφαλι κι €φυγε.
Πρo1ιilρηoε πικραμ€voq, <iλλα δ δρ6μoq πoυ πQρε δiν
flταν δ δρ6μo9 τoυ δδηγo0σε oτδ oπiτι τoυ. Πηγαινε δλoτσα
τρδζ την iκκληoiα, M6λιq δμωq eφτασε εiδε πδq f1 π6ρτα
ξται' κλειoτη. Δiτλα, 6€6αια, καθoταν ξ iκκληoιαριooα, ξ
Θεια Kαλη, dλλα συλλoγιστηκε τδg δiv πηγαινε τiτoιαι
δρα να την ξυπνl1oει καi να τi1ν oηκιiloει dπδ τδ oτρδμα
για να τo0 ανoiξει, Kι oδτε κι dν δoκiμαξε
flταν oiγoυρoq
τιυι' 0α loj ciιoι1ι τριι €,ημερι.o,'. ,Aιoμη ι,,.η τiν ημiρα εiχε δ6σει τooεq ιiφoρμig oτην κακoγλιoooι& καi δiν
xρειαζoταν να τρooτ€oει και τδ dπ0λωτo oτ6μα τfrq θεια
.,cr,:,.' πoi
ξτα.,τoιρακ, τ!ι Χoιτρoκατι o,vα,,
Σταυρoκoπ{Θηκε λoιτδν καi τρα6{xτηκε' Δiv ξΘελε δ
ι.υq ιo 1ιρ,oι, στδ στ,τι τoυ. γ|α1. Ινl-θ. τοq ,o oπi,l .oυ
δiι, τδι, 1cυρoΟoε. Koiταζε riντικρΟ τoυ τδ 6oυι,o, τ' 'Aρμπoυιo6oι]νι, πoδ εi1ε dπdνω oτi1ν πριbτη δαoωμ6νη ρcc1o0λα τoυ
iνα κληoακι τoδ Πρoφl1τη 'tlλiα καΙ oκ€φτηκε καi τ!ρε την
riπoφαση να dνηφoρioει πρδζ' τα εκεi,
Aτo 1,,. δ παlδ,, cjταv ζoδoι η μανα roυ ιι 6 παliραq
τoυ, εi1ε τ&ρει πoλλig φoρiq αδτδ τδ δρ6μo, πori ξτcrν λι1ι.lτερog dπδ μια δρα, κι εi1ε κoυ6αληoει καi λdδι καi κερi κrτi ).ι6&νι καi πρ6oφoρo κι ciρτoυζ γι& τδν €απεριν6. Εi7ε λειτι-,υργηθεi καi ξoμoλoγηΘεi και κoιιωνησει, "|1ταν φτωl1 rlrr.1lη κ ιiφooντιoτη iκκληoiα δ Πρoφητηq 'Hλ(αq' dλ'

o ΛΙ.PoΣ
,,ι r ι,ι,l|liαζε' χωριξ ναχoυv λι6αν(oει Kαι XωPιq νd1oυv oτo, .:lr ιδ τ€μπλo τoυ και τδ πρoσκυνητdPι τoυ μθ λoυλo6δια.
l(iνηoε λoιτδν (αι μi γoργδ βiμo Φρ. την dνηφoριd.
;\Lrιι ζφταoε καi μπξκε μθoα, ε1δε Eνα και-Φλι νd καιει
1. ,1,.,ιrτ& oτην δραtα τυλη. Kdπoιog φτω169, συλλoγιστηκε,
ll.i 1' &ναψε &πδ βραδiq για νd μη μεiνει dφcbτιoτη { 1&ρη
l,,ιr ,,Aναψε ενα κερι, γoνdτιoε και πρoσευXηΘηκε μ' α0τα τα
'..',',,ια μπρooτα oτiq εiκ6νεq τoδ τiμπλoυ:

Kι,lριε, 'Εoδ πoδ oυ1cbρεoεq τ6ooυq καi τ6ooυq κριματιoμ€νoυg, oυ1<bρεoε καi μ€να τδν ταπεινδ κι ιiναξιo
δo0λo ooυ, για τδ πρo:iν6 μoυ κρiμα. M€oα cπδv oiκo

Σoυ' Kιiριε, καταραστηκα τi1 γυναiκα πoδ μt πρ6σ6α.
λε καi ζητδ o1cδρεoη γι'αδτ6 μoυ τδ κριμα και ταρακαλδ Σε νd με παιδεψειq Kατα τδ κριμα μoυ και ικε.
τε6ω Σε, K0ριε, νd αxοlρioειq τi1 δo0λη Σoυ τi1ν Kα.
τερiνα, για 6oα βdζει δ νo0ξ τηq και ξεστoμιξει τδ στ6μα τηζ. Φ6τισi την, Kδριε, να βρεi τδ δρ6μo Σoυ, γα.
λτjνεψε τ{ν ταραγμθvη ψυχη τηξ, δρ6αιoε μθ τ, .,Aγιασμα
Σoυ rd xεiλη τηc καl τλoJτιoε τδ πνεδμα τηg μi τoδq
Θηoαυρoδg τδv 'AγγΞλων Σoυ...

Πρooευ1,τ]Θηκε

καi παρακ&λεoε πoλλt1ν δρα για

τη

Χoντρoκατεριvα κι evιωσε τηv ψυXη τoυ dλαφρ6τερη dτδ
.,Yoτερα
τ':ρiv.
πQγε oτδ ψαλτηρι, iiνoιξε Evα παλιδ βι6λio μιi
τoUg ψαλμoΟq' Ξφερε Ξνα dναμμ6νo κερi κoντιi τoυ και διd.
eασε:

K0ριε, μi1 τQ ΘυμQ Σoυ eλθγξΙζ με, μηδθ τi δργi
Σoυ παιδευoηs με. ,Ελ€ηo6ν με, Kυριε, δτι doθενl1q εiμi,
.,αoi
με' Kυριε, 6τι lταρα1Θη τα δστa μoυ. και η ψυχη
υoυ iταρα1Θη σφ6δρα. Kαi Σi, K0ρlε. liωq τ6τε; 'Eπi-

τρεψoν Kυριε, ρ0ooν τ{ν ψυxt]v μoυ, σδσov με Εvεκεv τoδ
€λ€oυq
Σoυ. ..oτι oδκ Ξoτiν €ν τδ Θαvατφ δ μημoνε6ων

Σoυ, €v δi τQ ..Aδη τiq €ξoμoλoγf1oεταl Σoι; 'Eκoπiαoα €ν τδ oτεvαγμδ μoυ, λo6oω καΘ' eκdστην ν6κτα τi1ν
κλiνηv μoυ, €ν δακρυoi μoυ τi1ν o-rρωμνην μoυ 6ρ6ξω.
'ΕταραxΘη ιiπδ θυμoδ δ δφθαλμ6q μoυ, €παλαιciΘην iν
τδol roiq i1Θρoiq μoυ. .Aτooτη"l ιiπ' tμoΟ ταντεq oi Ξρ-

() πλπoT,\.{K()Σ

2L

o AΙ'PoΣ

γαζoμεvoι τiν dνoμιαv, δτι εio{κoυoε Kδριog τ{q φolvξc τoδ κλαυΘμoi μoυ. ,,Ι-Ικoυoε i(Oριoq τflq δειjoειbq
μoυ, KOριoξ την πρooευ1ι,1ν μoυ πρoσεδiξ(τo. Aiαxυν.
Θεiηocrν καi ταρα1Θεiηoαv σφ6δρα π&ντεζ oi €1Θρot μoυ,
dπoστραφειηoαν

και

καταo1υνΘεiηoαv σφ6δρα

.AλληλoΟtα,
χoυξ Δoξα καi vδν.

διd

κι

dφoO Eκλαψε πoλυ eσ,ιρεψε

καi παρακdλεoε:

τα μdτια πPδq τδν

oυρανo

'Αξιωσε K0ριε τδv τιδ κριμαrισμ€νo δoδλo Σoυ καi δδ.
oε μoυ τ{ δ{]ναμη να τρ6ξω στδν πνευμccιικδ να ξoμoλo'
γηΘ6 τα κριμοcτα μoυ, vα λ&6ω τδ σκληPδ καν6να πoυ
ταιριαζει στδ βαρδ μoυ τδ κPιμα, κι eiζ μoi δoΘεi ciφεη
να κoινωvl1oω τ,&ΧPα\Ιro σ6μα και ατμα σoυ, Xριστθ
μoυ. K&με τδ Θαμα σoυ και σoδ τdζω τo6τη τξν δρα
ν' dπαρvηΘδ τδν κ6σμo καi να μπδ σ-rη δo6λεψη σoυ.

τα-

Δι&6ασε κι dλλoυq ψαλμo69, εiπε τδ Πιoτευο:, τδ Π&τερ
δoεq πρooευ1dq tξερε dπδ μικρδq κι dλλεg πoU εI1ε
μ&Θει μεγdλog, δoπoυ &ρxιζε vα 1αραζει { αδγr!. T6τε πρoo.
κ0νησε π&λι, παρακdλεoε ξανd για τ{ν Kατερivα Kαι βγηκε dτδ τδν nρoφητη 'ιlλια.
.o
βoριαq εi1ε κ6ψει κι { αδγi1 ρ6διζε καΘαριbταη. Τd
δ6vτρα εi1αν φυλλ6σει κα,ι τd πoυλιd κελαIδoδoαv. KατηΦ6ρησε την πλαγια καi oτdΘηκε ν,dκo0oει τδ vερδ πoδ κυλoδoε πλdΙ τoυ.
Σταματηoε, θoκυψε να πιεi νd ξεδιψdσει, dφoδ δλ6κληρη μ6ρα δδν εΙxε βρ€ξει τd Xειλη τoυ o(iτε ε11ε βdλει μτoυ
κια oτδ oτ6μα τoυ. KαΘδq δμωq €oκυψε ι(ι &πλωσε τd ΧεPια
τoυ vd φoυ1τιdoει νερ6, εtδε μi τρ6μo πδg τδ νερδ ετXε στε.
ρeqJει και τδq μoνti1α ciμμo καi 1αλiκια E6λεπε μτρooτ&
τoυ. Kι δμωg λ(γo πρiv τδ νερδ κυλoδoε κελαριoτδ odν εδ'
λoγiα Θεoδ τ{ν toρα τηq &voιξιdτικηξ €κεiηq αΟγfls, Πδc
€τoι ιiναπdντε1α στ€ρεψε; Kαι γιcει{; Τoδ φ&ηκε πδq δ oδρανδξ μi μι&q oκoτεtνιαoε, τδq τδ τραγo0δι τδν πoυλιδν
εixε κoπεi καi. πδg oi καoταvιδq δdν πραoivιζαν o&v καi πρiν.
KατdλαΘε πδζ η γη ξεραιν6τcrν oτδ tiγγιγμι& τoυ, πδq τα
φoυντcυμ€vα δ€νδρα μαραiνoνταv στδ βλeμμα τoυ και πδξ
τα τoυλια βoυ6αiνoι'ταν oτi1ν θ€α τoυ, καΙ τδ €ξ{γηoε γι&
δργ{ καi κατdρα τo0 Kυρ(oυ, γιd τδ Χτεσιv6 τoυ κριμα, να
καταραoτεi Eναν tiι'Θρ<oπo μ€r:α oτδ oπ[τι τoδ Θεo0 καi κd'.υ dπδ τα καιτl1λια καi τα εiκoνioματα,
Δdκρυα κ6ληoαv &πδ τα μdτια τoυ κι εiδε δλα τριγ6ρω
τoυ μαδρα oαν τδ κατρdμι.
',Επεoε κατd γηζ κι eΘρεξε τδ
χδμα μi ια δακρυα τoυ

25

.|.lμδν,

M6λιq εiπε τo0τα τα λ6για, μθ μιaξ τδ νερδ &ρ1ιoε πdλι
να κυλQ δiτλα τoυ, τλoυαιcbτερo dπδ τρ(ν, τα φ6λλα κατατρασινα να λαμτoκoτoδν Φδ πρδτo φ6ζ τηζ αδγηq και τα
πoυλια vα λ€νε τδv ταιριασμ€voν δμνo τoυξ.
Σ ταυρoκoπt]Θηκε, δoξoλ6γηoε τδν KΦριo για τ|v 6με'
τρη dγ&τη τoυ, ητιε νερδ πoυ τoδ eστειλε τoυη τη φoρd δ
oδραvδg κι Ξδραμε γoργα πρδξ τδ Χωρι6.
"Ετρεξε oτδ oτ[τι τoδ πατα Νι]φωνα καi 1τΟτηoε τηv
π6ρτα. Ei1ε σηKωθεi δ ξλιog, τδ Χωριδ ετoιμαζ6ταν γιd τη
λειτoυργiα κι δ παπα Nηφωναζ πρ6σμενε τ{ν δρα να κατε'
6εi για τδν δρΘρo. .Ωξ τδv δρΘρo δμωg ε1xε μιd γεμ&ιη δ"
ρα καιρ6. Συλλoγιζ6ταv λoιτ6ν, να μιλτiσει μετα τδ Εδαγγ€λιo, να δυναμιiloει τ{ν €λπiδα τδν 1ριoτιαvdrν στδ Θε6,
να διcbξει τδ φ6Θo &τδ τig ψυ1θq τoυξ και vα ξμερ€ψει τδ
πvεδμα τoυq. .Ll πioτη τoδ Xριστaπανdγoυ τoδ ε1Χε K&μει
.,Oταv τδν εiβ€6αια θντΟπωoη Kαι δoξoλ6γησε τδv K6Pιo.
δε ατ{ν π6ρτα τoυ την δPα πoδ τδv συλλoγιξ6ταv τoΟ ε1πε:
'Ti γυρε0ειq' Χριoτoπαν&γo, τ6τoιαν δρα;
_Nα ξoμoλoyηΘδ παπd μoυ, dπoκρiΘηκε δ Xριoτoπα'
ιαγog, κι oi δυδ diντρεq μτrfrκαv ατt1ν κdμαρη τo0 παπa Kαι
καθηoαv κατω dπδ τδ εiκoνooτdoι.
.o τατα N{φcoναq εΙ1ε
φoρ€oει τδ πετραxιjλι τoυ Kαι tiνoιξε δλη τi1v καρδιd τoυ νd δεχτεi τi1ν ξoμoλ6γηη αδτoi

τoi

&vΘρcbπoυ.

.o Χριoτoτανdγog

γoνατιoτ6q, μθ

τα μ&τια

καρφωμενα

() ΙΙΛΙΙοTΛ-\ι(()Σ
χ&μω, ισr6Pησε στδν πvευματιK6 τoυ δλα τα κριματα, κριματα τo0 voO, κριματα Θυμo0, πειραoμoδg τξg oαρκαg καi
τo πιδ φo6ερδ ιiτ,δλα τi1ν κατιiρα πoδ dρριξε oτδ Kεφdλι μιαζ
χριστιανηq μ€σα στην θκκληoiα. Ξωμoλoγτ]Θηκε πδξ 1ηγε να
1ηξ γυρiψε, oxιbριo, μt πoιδ τρ6πo tκεiνη τδν Eδι<υξε. την 6λoνυxτiα τoυ oτδν Πρoφι]τη ,Hλ(α καi τδ Θαδμα τoδ νερoδ
πoυ στερεψε κι <ivd6λυoε πdλι πλoυσι(bτερo <iτδ πoiν.

- ΣηKω, dδελφi Χριoτoφ6ρε, εiπε oιγα δ πατdq, iνδ ιiπo τα μdτια τoυ κυλoOoαv δ&κρυα. Δiv εΙμαι dξιoq, oυνixιoε, vα φιλτ]oω oδτε τα π6δια σoυ..o Θεδξ o' Ξ1ει oυ1ιoρ€oει καi παρακαλδ oε να μi μi ληoμovGq oτig πρooευx€g
σoυ. Kι eoκυψε δ iερ€αg δ Nηφωναζ καi φiληoε τδ
1€ρι τoO
Χριoτoπαvdγoυ. Tδv ιiγκdλιαoε σ&v dδελφ6, dκoOμτηαε τδ
πετρα1{λι στδ κεφ&λι τoυ καi τoδ διd6αoε τo0τη την εδXη:

.o

δ Σωτηρ ξμδν, δ δια τoo ΠPoφητoυ Σoυ Nιiμεταvoι]oαντι τδ Δαυiδ €πi τoiq iδioιq πλημμελfμα-

Θε6ξ,

Θαv

oιν, dφεoιv δ<oρηodμενoq καΙ τo0 Mαvαo! €πt τi1v μετανoιαv πρooευ1|v δεξdμενog. Aδτδq καi τδν δoδλov ooυ
Xριoτoφ6ρoν μετανoo0ντα tφ' oΤq Ξτραξε πλημμελl1μαoι
τρ6oδεξαι τfl oυvl1Θει Σoυ φιλαvΘρωπiα, παρoρδv τdντα
τα α0τQ τεπραγμ€να, δ dφιεig dδικiαq καi oπερ6αιvων d.
νoμiαg. Σδ γαρ εtπαg, K0ριε: Oδ Θελι]oει Θ€λω τδv Θdνατoν τoδ dμαρτωλoδ, δq τδ θπιoτρ€ψαι και ζην αδτδν
καi Eωg €6δoμηκoντdκιg €τιτα dφιεvαι τα dμαρτι]ματα.
'Eπεi δg f1 μεγαλωo0νη Σoυ dεικαστoζ καi τδ Ξλε6q
Σoυ <iμ€τρητoν. Ei γ&ρ dνoμiαg παρατηρ{ηq, τiq δτoστησεται; ..oτι Σδ εt δ Θεδq τδv μετανoo6ντcov, καi Σoi
δ6ξαν ιiναπiμτoμεv τQ ΠατρΙ καi τQ YiQ καi τQ
ην
.Αγiω πνε6ματι,
νδv καi <iεi' καi εig τoδq αiδναq τδν αi.
<bv<οv.'Aμι]ν.

.O Xριoτoταν&γoξ
φιληoε τδ 1€ρι τoδ παπ&, βγfrκε καi
Yωριζ να oυλλoγιoτεi τ(πoτ' diλλo μπflκε oτηv tκκληoiα.
Xριoτιανδg dκ6μη δiν εixε πατ{oει καi μ6νo f Θεια Kαλη
dνα6ε τα καντliλια.

() .\Ι.PΟΣ
M6λιq τδv εiδε oταυρoκoπliΘηκε, Eφτυσε τδν κ6ρφo τηq

σ' ζΧω Σ αταν&.
.O Χριoτoπανdγoζ dμιλητoξ
Φγε oτη δεξιd γcονια τoΟ
τiμπλoυ καΙ γoνατισε.
.Ι-|
Θεια Kαλη, τδ dτ6λωτo oτ6μα, δiν τδ xcilνευε να βλ€τ:ει τδ Xριoτoπανdγo, λoγαριαζo0μενo νoικoκυρη, vd χαρα1liζεται μi 1αμΞvα κoρμια odv τη Φcoτειν{, πoδ δAv dπoζηrηoε πoτi την δρμηνεια τηξ και την καλη τηq δoδλεψη, πoδ
).iγo-πoλΟ, τi1ν εtxαν γυρεψει δλα τα νoικoKυρoK6ριτσα.
Πξγε κoντα τoυ, κo0νησε τδ κεφdλι τηζ και τo0πε:
ΠΙταξε τδ πoυλi καi 1o 'ρlξεq σr'dγ|ωτ|Χα.
Kι €τειδi1 δ Χριoτoπαναγoq δdν dπαντoδoε, τoο ξαναπε
Ι..αι ψιΘι]ρισε; Π(oω μoυ

δυνατιbτερα:

,Εo€να

μιλd<o και κανειξ πδξ δεν dκoδq. Τδ καλδ πoδ
oo0 Θ6λω vα τα παρατησειq αδτ&, γιατi δ Θεδg δiν ξεγελι€ται μi τθτoια. Τδ μ6νo πoδ ooδ μ€vει να κdνειq εiναι να νoι.
l(oKυρευτεiξ. Πιiρε τi1ν καλη <iπ6φαoη και τ, tiλλα ετμαι
'7δ να νιαoτδ.
Kαi 1αμηλ<bνoνταq τil φωνη τηξ, τo0 ψιΘ0ρισε o1εδδν oτ,

αοτι.

Ξiρc,: μια Xηρα στα καλ66ρυτα, τoυ δ civτραζ τηξ
τιiΘανε oτi1ν ξενητιd, νια, δμoρφη, voικoκυρα' Mυoτηριo Θd
κdμειξ ν& τη στεφαvωΘετζ κι α0τδ ετν' { καλ0τερη πρooευxη. Γι& ην ψυ1ι] μoυ καΙ για τi1v ψυXri σoυ μιλαω τl.τoιαν δρα
ιlαi o,α0τδν τδν &γιo τ6πo..,
.O Χριoτoπαναγog oταυρoκoπl1Θηκε και παρακαλεσε τδ
Θsδ ι,α o1<oρ€oει τi1ν Θεια Ι(αλη καi ν' απoδιcbξει τδ σKαν.
ταλo dπδ κoντα τoυ. .l.l Θεια Kαλi1 dρ1ιoε να Θυμrbνει μθ τη
oιclτη τoυ, πoυ τη λoγαριασε καταφρ6νια, και τδv ρ6τησε:
-Mα δθ μo0 λ€g, π€τρωoε i] odλεψε δ νoδζ ooυ;
Kεiνη τi1ν δρα μπfrκε σd σιφoυvαξ f1 Xoντρoκατερiνα καi
βλ€πoνταg τδ Xριστoπαν&γo γoνατιστδv και πισω τoυ τη Θεια
h.αλη να τoδ Kανoναρχa, oτ&Θηκε oτi1 μ€η τηξ θκκληoιdg
Kαi κ&voνταξ τδ oταυρ6 τηζ φd)vαξε:
Θ€ μoυ, μi1 μi κoλdoειq Kυριακ{ μ€ρα.
Kαi γυρiζoνταg πρδq τ{ Θεια καλτ], τ!s ετπε αγρια:

ο π-Δ.ΙΙoTΛΛκc,Σ
-Τι

_.O

κoυΘ€ντεξ εΧειξ εσυ μ, αι]τδ τδ σαταvd;
occιαναq δθv εiν' Eδ6 ciλλιi dλλo0, κι δ ihzΘρωτoq

πoδ βρ(ζειq ετv,εναζ καλδq xριoτιαν6q, τ!g
φcbναξε δ τατα
Nliφωναq τoδ μτrQκε κεiνη τi1ν δρα oτ{ν €κκληoiα.
.Εtν' δ oοcτcrν&q... dπoκρiΘηκε πειoματικα Χo.ιτρoκατε{
ρινα.

-'Εδ6 εiναι iκκληoiα, τη διdκoψε αδoτηρα δ Ντ]φc.lι,αq,
](αι λ6για dλλα δiv Θ€λ<o.
Oi δυδ yυναiκεq τρα6ι]xτηκαv πρδq τt1ν τ6ρτα.
.o Xριoτoπανdγoq, oUτε
μια φoρα δiv εixε γυρΙoει τδ
.H
r,εφαλι, παPα μ6vo δdκρυα κυλooσαν dπδ τα
μdτια τoυ,
Θεια Kαλη, πoδ διd6αξε ειiκoλα την Χoντρoκατερiνα κι li€ε.
ρε τδν κα|,lμ6 τηg rιαi τδ πεισμα τηξ, πειoμωμ€νη καi { iδια
tπειδi1 δiv μπoρo0oε vα κdμει τoO
xεριoδ τηξ τδ Xριcrτoπαναyo, dπoφdσισε αδτη τ{ φoρα να
βoηΘηoει μi τδν τρ6πo τoδ
li€ερε μov&1α αδη.
EI1ε τδν τρ6πo τoυ δ Χριαroταν&γog καi
μπoρoOoε να
πλερcboει ιiκρι6α τt1ν περηφανια τoυ, γιατi περηo&vια g6λε'
πε ξ θεια Kαλil στδ φερσιμ6 τoυ.
_Mi1ν κdvειg oκdνταλo, τηξ ετπε σιγα τηξ Xoντρo](ατεριvαξ, τετoια μθρα καt γδ Θα oo0 τδv oιγυρioω. Mi φωνθq
και με βρισιiζ δiν πλερcbνεται τδ κακδ φ€ρoιμo τoi Xριoτoπαναγoυ oθ o€vα. Σoδ 1dλαoε τηv τιixη ooυ, <iλλd Θα τδ πλη.
1,ιboει τδ κρlμα τoυ...
.H
Χoντρoκατερivα, πoδ dνdoανε o,αδτd τα λδγια,
γoδρ.
}cοoι τα ματια τηc καi ριbτηoε,
*Πδs;
-.'Εδδ καi δυδ μfrνεg, oυv€xιoε f1 Θεια Kαλ{, oi μια παρ€α, καΘιoμ6voq σ. κεινη την π€τρα τoδ εivαι πioω <iτ, τδ
ιερ6, κατηy6ραγε τδv πoλυxρενεμ€νo 6αoιλιd
μαq κι Eλεγε
πδq αδτδg καi oi (ivΘρcoπoi τoυ πaνε να μdq
βγαλoυvε dπδ
τδν toιo δρ6μo τo0 Θεoδ καi να
dλλαξoπιστησoυνε.
κι
μdq
δτι τGνε να πετυxoυνε δ,τι δ}ν καταφ€ρcryε oι Toορκoι.
,Aστραπη

<iπδ φδq Ελαμψε oτδ πρ6oωπo τfrs Kcrιερiναg.

.Aι]τδ πoδ λig Θειd Kαλi1 ξεoκεπdζει δλ6τελα τδ
φiδι πoδ
κρi6oιlμε oτδ yωρι6 μαq.

o AΓΡOΣ
Kι dλλaζoνταξ τ6νo, τic εiτε dτoφαoιoτικd.
'j,oλoι αδτoi τoυ €ρχoυνται να κoιvωνf1ooυν Φμερα ει
ναι μαζι τoυ στα κPυφα και μ, dφηκαν €ρημη καi μoναxη

ιττ{ oυμφoρd μoυ,.. Θα τα κdψ<o,Kαλιt, τ, "Αρμπoυνα, Θ, dναιι,ο> μεγαλη φωτιd, .tν δi γiνει τδ δικ6 μoυ dτ' αδτ{ τη

ι;τ ιγ

μη.

Kαι Xωριξ να πρooμiνει dπ6KPιση τηξ Kαληξ

γιjρισε
πoδ μπαivανε κειvη τηv δρα oτ{ν iκκληoι&:
_Χρoνι6ρα μ€ρα κoλdoτηκα χριστιαvoι, γιατι μ€σα στηv
iκκληoiα Eνα φ[δι παραoταivει τδ Θεooε6oUμενo. Mεoανυ1τα
θ€ληoε να μτεi dπ6ψε στδ σπιτι μoυ και δδ και λιγεξ μερεζ
E6ριαε τδν τoλυXρoνεμ€νo βαoιλιd μαq. Αδτδ τδ φiδι δiν
μπoρεi να λειτoυργι€ται μαζi μαq καi vα ooΟρvεται oτα π6.
δια μαg την δρα πoδ κoινων&με.
,Aφρoυξ ε6γαζε dπδ τδ oτ6μα τηc
κι εiπε δoα κατi6αζε
τδ μυαλ6 τηζ για τil o1θoη τoυ μi τ{ Φωτεινi1 κι Eνα oωρδ
cττoδg 1cυριατεq

&λλα.

_Εioαι γρια ψε6τρα Kαι κoλαoμiνη, τηq φ6ναξε δ Nι.

lι6λα9 δ Tooπoτ69.

'Δi φo6&oαι τδ Θεδ vα λθq τ€τoια dδιαντρoπα ψεματα
1ιια €vαv dγιo ciνΘρωπo. Χωριαvoi μην την πιστε0ετε... φ6ναξε δ Γιdνvηs δ M€ρμιγγαg.
..Eμ€vα τl1ν dδικημ€νη γυναiκα Θα βρισετε ψεοτρα, φ6.
ναξε ξ Χoντρoκατερινα. και σεiξ XPιστιανoι νoικoκυραioι τ'
dκoδτε καi μνioκετε βoυ6oι. ,Αφoδ λoιπδν 1αθ{κανε oi &v
τρεζ dπδ τδ χωPι6, Θd πdρo: μoνα1ι] μoυ τδ δ[κιo κι δ Θεδq
dg μi κρivει.
Σα oiφoυναg xrbθηκε μ€oα στηv eκκλησια Kαι σαν δXια
τρdΘηξε Kατα τi1 δεξιd γωvια τo0 τ€μπλoυ πoδ εi1ε δεi να
oτ€κεται δ Xριoτoπανdγoq.
Πioω ιiπδ τ|ν Χoντρoκατερ[να Ξτρεξαv δ Nικ6λαg δ Τooπoτδζ κι δ Γι6vνηq δ M6ρμιγγαg, dλλd μθoα στδν κ6σμo
την E1αααv. .H Χoντρoκατερινα, μ6λι9 μπ!κε μ€oα, 6αrριψε
σαι] αστρατιη δεξια κατα τδ μ€ρoζ πoδ εΙ1ε δεi να oτiκεται
δ ΧριστoπαVdγo.q. X<bθηκε μΞoα oτδv κ6oμo, €oτρωξε τδν E-

ι) ιΙ.\'ιΙOTΛAKoΣ

O ΛΓΡ()Σ

vαν, πατησε τδν αλλoν, €νιωoε Eνα ψιΘυPo να ξεηκcbνει τδ
πεPασμα τηξ, ciλλα κεiνη odν €ρτετδ πρoxωρoδoε.
.,oταν δμωq
€φταoε oτi1 δεξια γωvια τoδ τ€μπλoυ, εiδε
Eνα σωρδ dλλoυq ιiνΘρ<bπoυq, <iλλα δξν εiδε τδν Χριoτoπαναγo.
KρΟoq iδρδg τi1ν τερ61υoε. ,,Ετριξε

τα δ6vτια τηc, <i.
oτlq
ctκριεg
τδν 1ειλιδv τηξ κι eνιωσε Θ6ρμη
φρoi φdvηκαν
vα κα(ει τα ματια τηξ. Kι ciν ιiκoμα γκρεμιζε τδ oπιτικ6 τη9,
δθν Θ&νoιωΘε τθτoιαν dπoγoι]τεψη καi τ6oη πiκρα. Γ6ριoε
τδ ξαναμμiνo μdτι τηq δεξια κι αριoτερα, κoiταξε τδν καθε
χριστιοαo και την K&Θε Xριστιανη oτα ματια κα[ oκoυντ<bνταg
ταλι, ciντρεq Kαι γυvαικεq, γερ6ντoυq καi παιδια, τr!γε πρδq
τηv.Ωρα(α Π6λη. ,Av€6ηκε τα δυδ oκαλια γιιi ναxει ciπλ6.
Χωρη επισκoπη καi τδ ματι τηζ εψαξε παντoδ. Md d6&oταXτo Θυμδ ε6λετε πδζ δ Xριoτoπαν&γoq δiν Qταν μ€oα oτ{ν
'Eκκληolα καi πδg E1αvε Evα oτoυδαio τερτ[τι. .,oταν δl.rcog Ξνoιcυoε δλα τα μdτια τηζ eKκλησιαq vα την Koιτdζoυν
Kαι μπρoστα τηq να στeKoυνται, αOoτηρoi κι <iμεiλι1τoι, δ
Γιαννηg δ M€ρμιγγαq κι δ Nικ6λαq δ Tooπoτ69, γ6ριoε dτ6τoμα τη ραXη τηg oτδ €κκληoiαoμα κι ciρ1ιoε νd τρooκυνG
.,Yoτερα
oτιiΘηκε μτρooτα.
μια-μια τιq εiκ6νεq τoδ τ€μπλoυ.

κανEναν
καΙ
μπρooτα για
ν& μτoρεi να oυλμην βλiπει
λoγιoτεi πoδ κρ0φτηκε δ Χριoτoπανdγoq καi να βρεi τoιδq
τδv δρμηνεψε να κρυφτεi.
.H iδια
δμωg dπoρiα πoδ βαoανιζε τi1ν Χoντρoκατερiνα,
βασανιζε καi τi1 θεια Kαλr]. Αδτ{ l]θερε καλ6τερα ιiπ, δλoυg
καi τi1ν θκκληoι& καi τδv πατα Nτ]φωvα. "Llταv f1 μ6νη τoδ
Οπωψιιioτηκε πδq δ Xριoτoταναγoq μπoρεi ναταv oτδ [ερ6,
δd μiληoεv δμωq, γιατi δθν ξΘελε vα κ6ψει κα'ι τα γιoφ0ρια
μd τδν τατα καi τoυq €1τρoδq τ!c Kατερivαg.
.FΙ
λειτoυργ[α τρo1ωρoδoε, δ ταπdq εiχε δια6&σει τδ
ευαγγελιo κι Eτoιμαζ6ταv να κηρ6ξει, δταν { Χoι,τρotιατε'
ρiνα Ξ6γαλε μια δυvατi1 φωνtj:
.tl καρδι&
μoυ...

Kαi

ocυριdoτηκε 1&μω,

γυναiκεq τρ€ξαvε, τi1 ηκcboανε, τη φ€ρανε

δξω απδ

lr1ι'ιlκκληoια, oτδ oπιτακι τξs Θει&c Kαλξq, τilν ξαπλωoαv

,||i, στPδμα κι αρXισαv να την τρi6oυν μθ γλυκαδι. Λiγo.λi,'., 1η συνεφερανε, dλλd €δειxνε τoλδ ταραγμθνη. M6λιq δ-

oi

1coριατιooεq 1αλαρωναv την πρoσoxη τoυζ, η xovτδ ματι τηq και ξ.ταζε τα πρ6oωπα
r.lιl1iζoνταq vα ξεδιαλ0vει τη σκ€ψη τoυq. Στενo1ωρι6ταν
ιiι;ιr oτην eκKλησια, δiν τi1 1ωρo0oε δ τ6πoq καΙ τξq ξταν
.δι)νατo να περιμ6νει να oκoλαoει f λειτoυργ(α. .,oταv δll.;ι, κατdλα6ε πδg iiτανε πρδq τδ τdλoq' εiπε στιζ γυναiκεg
lιιjι; EνιωΘε καλ0τερα καi oηκcbθηκε καi γυριoε σπιτι τηq.
|η μoνη γυναικα πoδ γ0ρεψε να ηζ ταρασταΘεT ξταv f1
ι)ι ι& Kαλξ. Kι δταν f1 Eκκληoαριooα τrξγε, ξ Kατερivα oφα'
lιιlε τilν π6ρτα τo0 σπιτιoδ κι o.ι δυδ γυναiκεq κ&Θησαν μoyιΙχεζ τoυξ καi κoυ6€ντιαoαv €πΙ πoλλi1ν δρα. Kανεig δθν
i ι1αΘε πoτ.ζ τi εiπαν. Τ|ν &λλη δμωq
μ€ρα τδ τρωi, { Kατε1,iι'α πξρε τδ μoυλαρι Kαι κiνησε για τα Kαλα6ρυτα.
.Ι{
Θεια Kαλt1 εiτε τδg τι!γε γιd δoυλειig τηg καt για
ν' &νταμcboει Eναν dλμπdνη, φημιoμ6νov για τα γιατρoσ6φια
rc,υ. .H Kατερiνα εIx' ciφ{oει στδ π6δι τηζ τi1ν Kαλη να κραr..lι;

Il)()κατερινα μισαyoιγε

τιi ιiνoι1τδ τδ μτακαλικo, γιατι μπoρετ vdλειπε καi μια

6δo-

rιαδα.

Kεiνη τi1 μ€ρα δμιoq, κατα τδ μεημ€ρι, τδ Xωριδ dνα.
γιατi μαΘε0τηκε πδq δ Xριoτoτανdγoq εi1ε τθιlει oτδ oτρδμα μθ δυνατi1 Θeρμη και πδq oτδ oπiτι τoυ 6α.
.liλευε μεγαλη ταραxι].
.H Θεια Kαλr], πoδ ταρ&oταιvε
καi τ{ γιdτριooα, πflγε
ιι.jιι τδv εiδε και ωρισε να
ζεστδ
φλoυσκo0vι πρωi, με'
'ιιvει
.lημ€ρι καt βρ&δυ, <iλλιi τδ Xωριδ εi1ε ιiλαφιdoει π&λι dπδ
1δ φ66o. Περισσ6τερo dπ, 6λα τα oπ[τια δ φ66oq εIxε oυνε,tιαρει τα oτιτικα τoδ Γιdνη τoδ Mθρμηγγα κα.ι τoδ Nικ6λα
roδ Τooπoτo0. Kι oi δυδ φαμιλιεζ φ6vαξαν τδν πατd Nl1φω.
ι,α να τoδq δια6αoει ε0xi1 καi vα ξoρκ(oει τδ κακδ πoδ πfrγε
ν'dναψει στδ σπιτι τoυg δ Xριoτoταvαγoq. Tα δ0o δμιog παλ.
ληκαρια, δ Γιdwηq κι δ Nικ6λαg, δθν frταν φoΘιoμ€να δι6'
λoυ κι δ παταg Ξδ<ooε θ&ρρog oτiq γυvαiκεg καi τiq 6ε6αi
.Jσε δτι oUτε f1 Φωτειη τθΘανε dτδ τηv κακιαν ciρρcboτεια
ιrτατcbθηκε,

o ΙΙAΙΙoTr\ΛΙ(ol
olτε δ xριστoπαναγoξ εiΧε τiτoιo κακ6. Toδg Θ0μηoε πδg
oi ciνΘρωτoι εivαι γεννημ€νoι για ν' dρρωoταiνoυv, α0τδ δμωq δi oημαiνει τδq ζπεσε πανo0κλα oτδ xωρι6.

KεIvo δμcoq πoδ oτiριωoε τt1ν €λπiδα oτδ 1coρι6, flταν f1
τρoθυμια τoδ ταπ& να πdει να δια6doει εδxη στδ πρoσκeφαλo τoδ Χριoτoπαvαγoυ καi f1 διιiΘεol1 τoυ να καθioει δρεξ κoντα oτoν tiρρι,lατo. Δδv π!γε oτα τετα1τα, o&v τη
Θειd Kαλτ], αλλα κ&Θιoε dπδ τδ ooιiρoυπo δq τδ 6αΘδ μεσoν0χτι.

Ξημερcbματα τi1ν iiλλη μ€ρα, δ Γι&vνηc δ M€ρμιγγαζ
Tooπoτδq ζητησανε dπδ τδν ταπα Νηφωνα
να δια6doει παρακληo.η oτi1ν Πcrvαγiα για τδν ciρρωoτo κι
Uoτερα να πdvε oi τρεiq μαζΙ να τδv δoδνε. .o Χριoτoπανα.
γoq εΙ1ε περαoει πoλδ ctοκημη ν01τα, τδν θκαιγε δυνατi1
Θiρμη, βoγγo0oε, παραμιλo0oε καi τδν βαodνιζαν εφιαλτεζ.
'Aδιακoπα €6λεπε τδ δια6oλo ντυμ€νoν γυναiκα, πoδ dγωνιζ6τcα να τδν ξεoτρατlioει. Tδ πρωi εi1ε καπωq ξoυ1doει καt
χ&ρηκε ciμα εiδε τδv παπα μθ τoδg δυδ ν€oυq φiλoυq τoυ.
Τδ μεoημ€ρι, δμcJq, πdλι βdρυνε καt πρδq τδ ooιiρoυπo δλo τoυ τδ κoρμi €καιγε odν τ{ν πυρolμ€νη oτια. .,oτcrν νδ'
1τωoε, δiν γνcbριζε τα πρooωπα καi τδ ταραμιλητ6 τoυ !ταν διαφoρετικδ dπ'τ!g πρoτερνle βραδιGg, ,,E6αζε ιilλλ6κoτεq φωνεζ, πo0 τρ6μαζαv δλo τδ oπiτι..o παπα Nιjφω'
ναq Eμεινε πoλλ{ν δρα γoνατιoτδg δiπλα oτδ κρε666τι τoυ
καi πρooευx6ταv..o iiρροloτog, δμ<oq, δλo καi βαραινε κι o.ι
δικoi τoυ ciρ1ιoαv vα φo6oδνται τδq oιμcbνει τδ τ€λog. P<b'
τησαν μαλιστα τδν παπα ciν πρ€πει νcΙ κoιvωvησoυv τδν αρρωαro, dλλα δ Nι]φ<oναg δδv Eδειξε βιαo6vη καi φαιvoνταν

κι δ Nικ6λαq δ

σαν νd μηv μoιραζεται τδ φ6Θo τoυq.
"Eτoι τ€ραoαν τ€ooεριq μ€ρεq καi δ Χριoτoπανιiγog δ.
}.o και τηγαιvε πρδq τδ 1ειρ6τερo.
Την Παραoκευ{, δμωq, τδ μεoημ€ρι δλoι ν6μιoαv πδq δ
dρρ<ooτog dγyελooκιdoτηκε' 'Aπδ κειvη τi1v δρα δ dρρωoτoq Eμoιαζε περιoo6τερo πεΘαμ6νoq παρα ζωι,ταν6q. Eiγε
κλεioει τα μdτια τoυ κι Ξδειxνε ξερ6q, Τ'dδ€λφια τoυ ν6μι
oαν τδc πiθανε κα[ μιανfrc ψυXoK6ρηζ πoU εΙxανε oτδ oπi-

(] ,\Ι'Pot
ιilι, ξ€φυγε δ λ6γoq oτδ μπακαλικo τoυ καΘ6ταν { Kα.
κι iτoι φo0ντωσε ft φllμη
δ Xριoτoπαναγoq π€Θαvε
".δs
l.ι1xlλλα1τα δπωg εi1ε τεΘdνει f1 Φ<oτεινι].
Δcν ξταν δμωg dλτ]Θεια. .,oταν τδ oo0ρoυπo δ ταπα Nl1-

,'i1

.,.',ιιrr,, βγαivoνταg <iπ' τδ σπιτι τoδ dρρ<boτoυ, π€ραoε dπδ
.,, 1ιπακαλικo τηζ κατεριναq, 6πoυ γΟρc,l dπδ τ{ Θειd Kαλη
,7.ιν μαζευτεi κdμπoooι 1cυριατεg, ξεκαΘαριoε πδg δ Xρι-

.'r'ητανdγoξ ζεi.
Ιδ Σα66ατo, πρι;t - προli, δ παπαq €τρεξε vα δεi π6)ξ παει
', .iρρ(oστoζ, dλλα τδν βρξκε ξερδv κι dναioΘητoν, i5πωg
|.ι, ciφησε την πρoηγoUμενη μ€ρα. ,.Aν δiν |ταν μdλιoτα
.. rταπαξ νd dφoυγκρdζεται τi1ν καρδια τoυ καi να νιιbθει
rι;q ατδ κoρμi τoυ δdν εΙxε <iπλι;Θεi { ταγ<oνια τoδ θανd.
r.ιl, oi oπιτικoi τoυ Θα τδν εi1crv παρει για πεθαμ€νov,
Τδ 1o:ριo, lπειδ{ δdν ξταν €κεi f1 Χoντρoκccιερ[να να
.'lιoρπαει τδν πανικo, κι €πειδη { oτ&oη τoΟ πατd φo0ντ<ο.l tλτιδεq, φo66ταv τoλδ λιγcilτερo παρ, δσo φo66τcα στην
.il)ρ6στεια τQc Φωτεινfrs. Σ, δλoυq δμωq φαιν6ταv ciνεξτ]γη.

tη { o6μπτωη v, <iρρoloτι]oει τ6σo βαρια, δ ciνΘρωπoq πoδ
τελευταiα ν61τα τQc (ωi9

ι ιxε παραoταΘεΙ τηq Φωτεινηζ τi1ν
irlι].

.H Θεια Kαλ{, τoδ
μθ πoλλη μαoτoριd ψdρευε τηv ψυXoιιiρη πoδ εi1αν oi Παναγι<oτ6πoυλoι τ6νoμα τo0 Xριoτoπαrιiγoυ ξτcrv Xριστoφ6ρoξ Παvαγιο:τ6τoυλoq καi γι' α0τδ τδν
,1)l;ναζσν Xριστoταν&γo εi1ε μdΘει πδq δ &ρρωoτog ξταv
ι,l,δ μeρεζ χωριξ μιλια, μi κλειoτα τα ματια, oαν πεΘαμ€νog.
l(ι αδτδg δ παπα Νι]φωναq, μετα τi1 λειτoυργ[α τQs Kυρια
'ilc' δτcrν βρ!κε τδν &ρρ<οoτoν, τριτη μ€ρα ξερ6v, δixcυq τρo.
.pη και διXωξ νερδ φo6ηθηκε' Συλλoγ1oτηκε πδq αδτη
η καl1xoταoη δiν μπoρo0oε να βαoτdξει μiρεq κι' δτι καπoια
i'l1lα Θα τiλειcυνε.

Τ6τε γ6ριoε γρηγoρα oτ{ν €κκληoια, πQρε τi1 μετdληκoιν<5νηoε. Πoτd δi Θυμ6ταv o-ιi1 (ωη
ι.rι] να πρoσευχηΘηκε τ6oo πoλδ καi μθ τooη Θ€ρμη.
.,Aμα
oκoτε(νιαoε, δ παπαq τρα6ηxτηκε, πρiν δμ<og κλεi,ι ι καλα-καλα τi1ν π6ρτα τoυ dκo6oτηκαν πoδo6oλητα ιiλ6-

,1

η καi τrξγε καΙ τδv

Λ η'η Mπα6τιn:

o ιιλΙΙoΥιΔι(oΣ

I

lt

|Ι \lΙl,Τ,\.\Ιιι)

yζ]ν και σιyoKoυ6€ντεg.

ι]

j

Σδ λiγo τρεig δπλιoμ€νoι

ctντρεg

τηg dξoυotαq χτι]πησαv την π6ρτα τoυ, κι δ Εναq <iπ, αδτoυq,
δ καπετdνιog, μπ!κε μ€oα καΙ μiληoε
μια δρα γεματη μΕ τδv
παπα. .,Yoτερα δ ταπαq κι oi τρεig civτρεq πrjγανε καi πιd.

oανε τδ Nικ6λα τδv Tooπoτδ καi τδ Γιdννη τδ M€ρμιγγα.
Kλαματα γυvαικδν και στριγγλιdζ ιiκo6oτηκαν dπδ τιi δυδ
oπfτια τoυ dναoτdτωoαν τδ Xωρι6.
.o καπετανιoq τρ6oταξε καi
κλεioαν τα δυδ παλληκ&ρια oτi1ν Eκκληoιd, Eταξε φΟλακεg τoδq δυδ δπoτcc1τικo6q
τoυ και τρoσταξε τδν παπα να τoν δδηγ{oει oτδ oπiτι τoδ
Χριoτoταναγoυ.

Πδg εiναι; ριbτηoε δ ταπαg τ' <iδ€ρφια τoυ.
-Zεi δi ζεi, τ, ιiτoκρiΘηκαν €κεiνoι, κι δ παταq μi τδν
καπετανιo ζΟγωσαν σιδ στρδμα τoΟ κoiτoταv δ Xριστoπαναγoq κι dφoδ δ κατετdνιoξ φ6τισε
μδ τδ λδ1vo τδ πρ6oωπo τ, dρρcboτoυ ψιΘ6ρισε:

-ΦαιVεται <iνημπoρog.
_Eiν' εναξ &γιog &vΘρωπog, καπετdvιo
μoυ, ε1τεν δ παπαq, καi Θdνε κρiμα νd χαΘετ, και τα παλληκ&ρια πoδ κρα.
τ&q εΙν, <iΘδα. Δiν πρ€πει ξ €ξoυoΙα να δivει πioτη o.τα λ6για τδν φτoνερδν dνθρrbπωv. Γι,αδτα τoδ λ6ω δρκιζoμαι
oτ{ν iερωoΟνη μoυ,
Δtν εi1ε καλα τελειιiloει δ παπαg κι δ Xριoτoπαvdγoq,
για πρcbτη φoρα Uoτερ, dπδ τρεiq μ€ρεq, tiνoιξε τα μ&τια τoυ
Kαι κoιταξε γι]ρω.
Kαi τ, ιiδ6ρφια τoδ Xριoτoπαν&γoυ κι δ παπαq κι δλo
τo χωριδ εtδαν oα νεκραναoταη τi1ν καλυτ€ρεψη τoδ ιiρ.
.o καπετανιoq, 6μωq, dτ6ρηoε,
ριboτoυ,
γιατ[ δ Xριoτoπαvdγoq δδν ciνoιξε μ6νo τα μdτια, dλλα καt
μiληoε.
Πiq oΕ κεivov πoU o' €ατειλε, εtπε τoδ κατετανιoυ,
πδg o' α0τδ τδ μ€ρoq δΞ ζo0νε δxτρoi τoδ βαoιλιd. Αδτoi
δΕν εiναι oτ' ',Aρμτoυνα, dλλα oτi1ν 'AΘl1να κι <iπ, αδτoδg
να φυλcοχτεi δ Bασιλιaξ, Γι' α0τo, μi1ν dδικoκυηγ&q dΘcboυq
καi μη γiνεααι αiτιog να κακoπ&Θoυv τiμια παιδια, καΘδq αδτα τoυ ηγεq κι Επιαoεg.

Α Ι'Ι, ()

:

lroιilι. ooδ εiπε o€νανε τδζ εγδ κυνηγδ τδ Too.
|.' Λ\,,Pμιγ)α, ριbτηoεν δ λαπιταιιoζ.
Δ1.,ι] 1(\,rτι: κεivog, πoδ τρεiq μiρεq βρισκεται κoντd μoυ
1.,,, 1lrλιi, κεiνoq πoδ τερiμενα τooα 1ρ6νια. Kεivoq πoδ
, r l'.rιιι oi τιπoτε και τα βλ6πει δλα.
ι\,ιi 1ιoδ 6ρiσκoυνται τ6ρα τα δυδ παιδια; ρ6τησεν o

|.i

Kλεiδωσεζ oτην Eκκληoια, dπoκριΘη δ Xριoτoπαμi1 δcboειq πρooox{ oτiq φτoνερ.ξ ψυXcζ. ΠεPι.
,,Eτσι Θα
''., ιιi ξημερcboει και μiλησε μ, δλo τδ Χωρι6.
i, ,1]] ., 1ην dληΘεια,
,()
ιαπετανιoq, πoδ oλo κα[ σαστιζε μi τα λ6για τoδ Χρι', r.,ll' ιvriγoυ, ρcbτηoε:
Kcri τi1ν ξ€ρειq θoδ τ{v dλ{θεια καΙ Θlg νd την πετζ;
Ι,.iμαι δλdκερoq στoδξ δρισμo0ξ σoυ, dπoκριΘη δ Xρι-

,,,.,... (tλλα

ξαναμιλησoυμε, λoιπ6ν, αUριo, ετπ, δ κατετανιoq.
Aι]τδ εtvαι τδ πιδ φρ6νιμo, <iπoκρiΘηκε δ dρρωατog.
ll.,i ι;rεiλε τd παλληκαρια oπlτι τoυq να f1oυ1αooυν oi μανα,,,. r.lυζ καi ναoαι oiγoυρog πδg δi Θα σo0 φιjγoυν.., Kaμε
l.,(Ι:)q σoi λ6ω, πρ6o'ιεoε ιiργd δ Χριoτoπcrναγoζ, κι η Πα.
1.,/ι(Ι Θα φυλαξει τδ σπιτι σoυ καi Θd γει&νει τ, &ρρωστo

ι)α

.O καπετdνιoq
χλ6μιασε. Koiταξε oτα ματια τδ Xρc
.ι.,lΙrΙνdγo και μ. Xαμ€νη τt1 μιλια βγ!κε dπδ τδ oτ[τι. Τδν
.;ι.,λoυΘησε δ παπαq, Xωρiq να βγdλει λ€ξη dπδ τδ oτ6μα
,,,.,, πξγε στηv εκKλησια καf λευτ€ρο:oε τα δυδ παιδια, αφη'
. ,ιoδq δπoταxτικoδq τoυ να τGνε vα τλαγιdσoυν σηζ
ll,..;ι; Kαλ!c, μιd και τδ γυρεψε η iδια, κι αδτδq τιflγε νd
l ιlyιαoει oτoδ παπd.
Πριv τtλαγιdσoυν, δ παπdg πρ6oφερε ψ<oμi, αΟγd, γαλα,
,tιiι, καl ξερα o0κα, δ καπετ&vιog, δμωq, δiv καταφερε νd
.lτl6&oει δυδ μπoυκι€q.
'
Πρoτιμ6 να πλαγιαoω, εττε τo0 παπa, 1coρig νd τδν ρ<,.lγια τδν Χριατoπcrν&γo oUτε γιιi τα
r.τιδιd oυτε νια κανEναv &λλoν.
l1.lει &λλo τιπoτε, oδτε

() iΙΛιl()TΛΛKoΣ
-.,oτωq δρ(ζειq' τo0 εiπεν δ παπdg. ,.Av Θ6λειq, δμωq,
iλα να πρoσευΧηΘo0με πρiν τλαγιασoυμε.
Kαi oτdΘηκαν t<ι ol δυδ μπρooτα oτα εiκovioματα, δτoυ
i]καιγε τδ καντηλι καi πρooευ1l1Θηκαv. Στδ τ6λoq δ παπαq
εiπε

:

(,Εν τi σκeπn τδν πτερ6γc,lν ooυ oκεπαoΘηooμαι καi 0τv<iloω δτι oΟ, Kυριε, κατα μ6να9 iπ' €λπ1δι κατ<bκηodq με, '
Kαι δστερα πρ6oτεoε:
'.Eiq xεiραg ooυ, Kδριε, παρατtΘημι την ψυ1i1v καi τδ
oδμα μoυ, A0τ6q irε εδλoγηooν' αδτ6q με €λ€ηooν καi

την ζωηv αiι5νιoν 1dριo6ν μoι>.
Πλαγιdσανε καi μoνα1α τδ φδg τoδ καντηλιoδ oιγ6καιγε.
.O καπετdvιog δμcoq δiν
Eκλειoε μdτι. ,,Hτανε oiγoυρoq
τιδq κανE,ναq δiν τδν γνιiριζε oτδ 1ωρι6. Kι {τανε dκ6μα τιδ

πoλδ oΙγoυρoq πδq καν€ναq δiν {ξερε πδg {τανε φαμελιτηζ
καi τδq ετXεν ciρροloτo παιδi. Πδq εiΧε παιδi μoυγκδ κι dνι]μπoρo. Ti δiv εi1ε καμει γιd να γιαrρ€ψει τδ μoναxδ dρσενικo τoυ τoUστειλεν δ Θεoq. Π6oα δiv εi1ε ξoδι&oει, π6.
oεg 6ρμ{νειε9 δdν ιiικoλoΟΘηoε, π6αα ταξiματα δiν εixε καμει καi τ6oεq λειτoυργιiq δiν εi1ε πλερ<boει;
Kι δμolg τδ παιδi μεγdλωνε 1ωρΙq να γλυκo1αρdζει
)ιατρια. Πoιδζ λoιπδν flταν τoδτoq δ dρρ<ooτoq dνΘρ<oπoq,
τιoυ frρΘε να oo0ρει δεμiνoν ατα καλα6ρυτα, τoυ ηξερε τδν
μεγαλo Kαι]μδ τic (ωis τoυ; Kαι πoια f δΟναμ{ τoυ γιd να
τoδ δiνει μi τ6αη oιγoυρια τiτoια 1αρoυ1ιενη δπoo1εoη; .l.H
Παναγια

Θα τδ γειανει>.

Aδτδg δ λ6γo9 βoι1τζε στ' αΟτια τoυ καi πιστεψε πδζ δ
ιiιθρolπoq α0τδg δθ γιν6ταν νdναι καΘδq τδν εi1ε παραoττ]oει
στη Διoικηση f1 Xoντρoκατερiνα. Oδτε Eδειxνε ξεφαντωτηζ
καi πoρνo6ooκ6q, καΘδq τδν κατηγoρoδoε f γυναiκα πo0ρ.
Θε dπδ τ. ,,Aρμπoυνα, oijτε Kι iXτρδζ τoδ BαoιλιG καi τoO
νoμoυ.

.H

φcδνη τoο Χριoτoπανdγoυ δλo καi βoυΙζε doΘενικα,
ciλλα oiγoυρη oτ' αδτιd τoυ:
..n ,.1ι:,q.7ιd Θα τδ γειανει,.
Kαν6ναg δiv τoδ εixε πεi <iκ6μα μd τoη oιγoυρια α0-

o

Α

ΓP o

Σ

'.37

l, lil λilyo, Δiν

μπoρo0αε να ξηγ/1oει τδ γιccιi, dλλιi τoΟ
ιl,lrιrν πδq αδτ{ ξ φωνi1 δθν ξταν τo0 κ6oμoυ τoδτoυ, πδg
.,.ι l,.(4yιΙ(νε <iπδ dνΘριbπιvo oτ6μα, dλλd εμoιαζε dΧδq πoυ
1,1,lr.ιν dπδ τooo μακριd, δoo δi β&νει 6 νoδg τ,dνΘρ<bπoυ.
1'..

',...ll Παvαyια Θα τδ γειdνει>.
Ι]oι]τζε αδιdκoπα oτα αδτια τoυ f1 ιioΘεvικια dλλd oi.
}.,.,Ι,ll φωνη' κι dτoι καΘδg f,ταν μi μιo6κλειoτα τα μ6τια
il,1 (lvαμεσα εiκoνioματα καi καντ{λι μια δτταoiα πoδ τδν

l ιδι τδ Xριστoπανdγo δρΘιo, να κρατa ιiτδ τδ 1θρι τδ
rιlυ
τδv Kωvoταντακη καi να πρo1ιoρ&νε πρδq τδ εiκ6,..,
ιr.l1lιx τic Παναγiαq. .o Kωνσταντ&κηq φoρoδoε δλ6αoπρη
i.,)λ(Ιμισσα καi κρατoδoε μιcrv Cioτρη λαμπαδα,

κι δ

Xρι-

.H εiκ6να τηq Παναγιαξ
.,1.,lιrrναγoq φoρo0oε
δi φωριioo,
rlii,lιιv πια <iπδ τδ καντl1λι, <iλλα dπδ μια ρ6δινη δυνccιi1

t

πoυ Eρ16ταν &πδ τ{ oκετα], πoU δθ φαιν6ταν τια,
<iνotξει oτi|v τρooταγη καi αrδ φδg τoδ oδρα"u

,1rι1,η,

....,l]

..**

.o

Kωστcrvτdκηξ καi δ Χριαιoπανdγoq πρoxωρoδσcΦ,
l .i|lcΙ ζιiγωσαν, δ Ka:oταvτακηg γoνdτισε καi φiληoε τd τ6.
.,ι.ι ri)q ΠαρΘθναq... .,Yoτερα εΙδε δλoκ&Θαρα τ{ν Παναγiα
. .llτλrivει τδ χερι τηζ καi να τ, ιiπoΘ6τει πανω oτδ κεφdλι
ι,,ιl '|Ι.Ιιδιo0, €νδ δ Χριoτoπανdγoq εi1ε γoνατioει παρ&μερα
, ,t πρoσευXoταν,
.iφνoυ i λαμψη εyινε δλ6αoπρη oαν τδν
ξλιo τoδ με.
,,1rlι 1lιoΟ,
Παναγiα
τρα6ηξε
τδ
|
1€ρι τηg καi τδ παιδt oηκ<bl

, κt .iρχισε dργα και καθαρα να λθει τδ <.,Aγιog δ Θε-

:]]it.

.li

μιλιd τoυ flταv καΘαρi1 κα'ι τα λ6για τoυ π€φτανε
,.lιi κoυκi, oαv τδ ξεκoκκιoμ€νo οτ&ρι, ιiπδ τα 1εiλη τoυ.
||, li (1πδ dνΘρ<bτιvo στ6μα δεν
βγQr<ε καΘαρ6τερη δμιλiα.
||. |1' τoυ δiν εixεv δνειρευτεi δτι δ Kωoταντdκηg τoυ Θα

r.lΙlιl0oε ν& μιλ{oει Eτoι.
l1loμαγμ6νo9 δ καπετανιog dνακdΘιoε ατδ oτρδμα καΙ
.,rll,\1,)σε .ναγ6νιo τδ 6λ€μμα oτδ εiκovooταoιo dλλα δiν εI.
l ll ιi τiπoτε. .H λdμψη εi1ε o6{oει, τδ ταλιδ εiκ6νιoμα τfre
,

() tt-{ΠoTΛAKoΣ
Παναγiαg ξταv δπωq πριν στη Θ€oη τoυ, δiτλα oτδ εiκ6νι'
oμα τoδ Χριoτoδ καi τi1v εiκ6να τo0 Πρoφητη ,Hλiα. oδτε
τδ Χριoτoπαναγo Ξ6λεπε πιd, oijτε τδv Kωσταvτακη.
Σηκ6Θηκε ταραγμiνog καi πρooκ0νηoε τα εiκovioματα:
_Φ0λαξ€ με, Xριoτθ μoυ, ψιΘυριoε.., Σδoε τδν Kιoαταv'
τακη μoυ, Mεγαλo1αρη' καi τδν τdζω oi o€να, Φcbτιo€ με
τι να πραξω...
Kαi κεi, καθδq μετανιζε, απolιoιμl1Θηκε κι Eτoι oωριαoμ6νoν τδν βρξκε δ παπα Nηφωναξ 6ταv ξι1τνηoε.
_Θig να κατε6oυμε oτην €κκληoiα; τδν ριbτηoε.
-.,oτcoq δρiζειq, ταπoιiλη, dπoκρiΘηκε ταπεινα δ κα'
τετdνιoq. Πρδq στιγμtI Θ€ληoε νd τoδ πεi δoα φo6ερα εIδε
τη ν6Χτα, αλλd Ξνι<ooε κ&πoιoν να τo0 κρατ& τδ στ6μα.
Εixε ξημερcboει δταv μπfrκαν στην eκKλησια καi ξ Θεια
Kαλη εi1ε κι6λαq dν&ψει τδ μεσιανδ καντ{λι τoi τ6μπλoυ
€vδ τα δυδ παιδιd, δ Nικ6λαq καi δ Γι&}γηξ, στεκ6ταν σi
μια γωvια δρΘια μi κατε6αoμθvα κεφαλια και πρooευ16νταν.
-Aμα τoUq εtδε δ Kαπετανιoq, ciναζl1τηoε τoδξ δικo0ζ
τoυ, θμαΘε δμωq απ'τi1ν Kαλ| πδq δtν εixαν ξυπντ!oει dκ6μη_Nd ταq να τoδg oηκrboειg, την πρ6σταξε 6 καπετανιoq.
Kαi γυρ(ζoνταg oτα δυδ ταιδια τα ριbτηoι:
.Τi γυρεΟετε τ€τoιαν δρα €δδ;
-Εi1εg δρioει να μην ξεμακριiνoυμε dπδ κoντα σoυ Kαι
γι'αδ,τδ ειμαστι δδ oτoδq δριoμoδq ooυ.

Τρiτη μεoημθρι γι]ρισε η Kατερiνα καi τδ πρδτo τηc
ρ<bτημα δiv dφoρoOoε δoα κ€ντριζαv τηv εγνoια καi τδ πα.
Θog τηg. T[πoτε δθν εi1εν δπoψιαoτεi dπ' δoα oταθηκαv αιδ
1ωρι6, Τδ μ6νo πoδ ξδπνηoε τi1v 0τoψια τηξ ηταv δ τρ6πoζ
πoδ τi1v καλoocbρισαν oι συγXωριανoi τηq. Tflc φaνηKαv dλ.
λαγμ€νoι κι dναρ<οτι6τcrν τι πρdμα νdταν iκεiνo πoδ εΙχε
κανει τoδg ιivθρcbπoυg πιδ Θυμωμ€voυg και πιδ iiφo6oυζ.
Ξεμoνd1ιαoε τi1 Θειd Kαλ{, dλλα καi κεiνη ctλλαζε κoυ'

() AΓP():

τoi Θανατa καi τδq { Παvαγια τδν €γιcrvε. Koυ.
.,,l)λ&θηκεξ, μroρ{ Kαλτ,1, ξ ιiληoμoν&q πoιd εΙμαι;

.,1,1,ιiloτηoε

Kι &φoδ σ6τασε για λιγo, ξαναριbτηoε:
Kαi πoδ ε1vαι τ<bρα δ καπετ&νιoq;
Στo0 παπd, τηζ dτoκριΘηκε η Kαλη.
Kαi γιατ( δθν Eφυγε; ξαναριbτηoε &ντ]oυxη
Πoιδξ

f1 Kατερiνα.

'AπoκρiΘη

f1

|].)ιl\q τδ ξ€ρει.

καλι].

.o.

l.i1! Xoντρoκατερlναq π{γαινε να oαλ€ψει δ νoδg.
.,ιι καi νd6αζε μδ τδ νoδ τηζ, δgν μπoρoοσε να €ξηγtioει αΟ'
lr1 τi1ν ιiλλαγf' Kι' αnτi1 τη Θεια Kαλη τilν εδρισκε dλλα,1ι1νη καi γι' αδτδ ιiπoφdoιoε νd ξεκαΘαρ[oει τα πραματα
l..τi νd βαλει φcυτια oτ' ,,Aρμπoυvα, καΘδq τ61ει πεi.

',Ερριξε μιαν c(γρια ματιd τQq Kαλfrc και ξεπ6ρτιoε.
Τρd6ηξε, xο:ρig δι6λoυ νd λoξoδρoμησει, στo0 παπa. Δεν
illιrν €κεT. ,,Εστριψε γρηγoρα τρδq τi1ν θκκληoiα καi μ6λιq
i.ιτcΙσε κατdντικρυ oτl1ν π6ρτα

ηξ

εiδε €να σωρδ &νΘρ6πoυζ

,ιi1oυν τριγυρioει τδν ταπα καi τδν καπετανιo. .,Ενα xα.
1rι,l.7ελo xαρ&q φ6τισε τ, <iγριεμ6νo τηq πρ6σωπo. Θιt τιξ ρε
lην dπ6φαση να τoδξ πιαoει, oυλλoγioτηκε κι €1ει ξεαηκω0εi τδ Xωρι6.
.,oταν δμωq
ζOγcυoε, δλα τα μ&τια π€oανε <iπ&vω τηs'
|ilc φανηκε πδζ δλoq α0τδq δ κ6σμoq περιμεvε τδ γυρισμ6
1ηξ. Toυζ κoιταξε Kι αι]τη, &λλd τα ματια τηζ καρφ6Θηκαν
'lτδν καπετdνιo. Περiμεvε Eνα λ6γo τoυ, Eνα 1αμ6γελ6 τoυ,
1ιατi τoi ετXε ταξει λαγoδg μi πετραXηλια' Aδτ69, δμa:q,
.lτεκ6ταv oαν μαρμαριlμ€νoq, dγ6λαστoξ' και τδ μdτι τoυ
l i1ε μicrv dγριdδα, πoυ δiν την ετXε αμα τδν πρωτoγνcbριoε'
λiγεξ μ.ρεζ πριv. ..oλα κεi γυρω αν&διναν δυodρεoτη δoμt1
κιτi { Kcrτερ[να €Θραζε dπ' τδ κακ6 τηs. Γυναiκα δμcoq μi
lιεΤoμα καi με ΘdPρoξ, dπoφαoιoμ€,vη γιd δλα, €ρριξ' Eνα
φc,lτεινδ 1αμ6γελo oτδ τρ6oωπ6 τηg καi μiληoε:
--Kαπετανιo, τi μoδ δivειq;
.o καπετ&νιoζ δμωq oδτε κoυνl1Θηκε

6€ντα,

_Mωρ{, €γδ o' dρcoτδ dν τδν πιαoανε αδτδν τδν Θεo.
κατdρατo καi τα τoιρdκια τoυ καi oδ μ' dπoκρ(νεoαι πδg

τδ ξ6ρει, βλoγημθνη,,.

ι' μiληoε.

ιiπ,τ{ Θ€η

τoυ, oδ.

() AΓΙ,()Σ

|| \ |ι l| Ι Λ,\ K l) l

|

. \ι.,,

1,lιι(ΙφδVαξεν

,,., .r()ιl φ.ρνω;

η ι(ατερινα, τι μoδ δινειζ για

I ,' , l1ι\ |l!1o; ρδτησε ψυΧρα δ καπεταvιoζ.
|., tl,, ιΙt γ(Ιλo πoδ μπoρεi να φ6ρη &νΘρωτoq oi ciν!ll , .ι .,ι1,iθη μi τηv ιδια ψεΟτικη χαρα η κατερινα.
Λ.l' rιr λ6για τα τoλλα, τi1ν €κoψε αδoτηρd δ καπετd'
ι.ιi μιλησε.
Ιl1ι, Kατερiναq δΕν τ!c &ρεoε φυoικd αδτδg δ τρ6τo9,
.;^λ(i καμιbΘηKε τδg δiν καταλα6αiνει.
.o
γιoq ooυ, καπετανιo μoυ, τδ μoνcr1oπαiδι ooυ, φc.lιrι|'ε €ξαλλη f Kατερiνα, τ' tiρρ<ooτo παιδi ooυ.,. Τδ μoυγκo...
_Λ€γε λoιτ6ν, τηq φ6vαξε &γρια δ καπετdνιog.
Τδ μoνα1oπαiδι ooυ, καπετ&νιε μoυ, oυν€1ιoε f1 Kατεριvα, σαν να μi1 καταλα6α(νει τδ Uφoq τor3 κατετανιoυ, τδ
μoνα1oπαiδι ooυ Ξγειανε.,. Λ6Θηκε ξ γλδooα τoυ καf μiληoε, δoξα νd1ει τ6νoμα τξc ΠαρΘθναg..,

Aδτi1 τi1 φoρα περiμενε ξ Xoντρoκατερiνα να δεi τδν
καπετανιo ν' ιiλλαζει πρ6oι,lπo, <iλλα γελ&αιηκε.
Aδτδ εiν, τδ μαvτατo ooυ; τi1 ρcbτηαε ξερd,
' Kαi μηδα εΙναι μικρo; ρcbτηoε μi oκυθρωπδ πρooοlπo

ri Χoντρoκατερiνα.

'Etvαι μεγ&λo, τηζ dπoKριΘηκε oτδν iδιo τ6νo δ καπε.
&λλα τ6ξερα καi δdν πρ6oμενα νd τδ μdΘω ιiπδ

τdνιog,
σ€να.,.

Πδq τ6ξερεq; ρ6ησε δλo Θυμδ ξ Kατερivα.
καπετανιoq, dφoO τη ζυγωσε, τηζ εiτε:
-MoO τδ μl1νυoε κεiνog, πoδ dληoμoνdq τδ λ6γo τoυ
l,.ι ιiψηφdq τηv δργη τoυ, Kαι μoδ τδ μr]vυoε
μe κεινoν τδν
&γιoν &νΘρωπo, τoδ μ&q ξεoτ]κ<ooεq €αδ μ'€vα oιoρδ ψευτιθg
για vα τδν βdλoυμε oτα oΙδερα... Τδ ξdρω πδq €γειανε δ
Kc;oταντ&κηs, τδ ξθρ<υ πδq τδ Θdμα Eγινε ν0xτα Kυριακlc
πρδq τη Δευτiρα καi τδ ξ€ρο: πδg f1 Παναγια τoδ xdριoε
τi1ν πιδ καΘαρi1 λαλια τoυ dκoΟoτηκε καi πδg εtπε τ,.,Aγιoζ
δ Θε6q.
Τδ πoδαρικo μoυ κι δoα τoδ δι&6αoα τ6γειαναν τδ παιδi.
Pδτα καi τl1 μdνα τoυ.,.

Kι δ

Mη 6λαατημ&q, τηζ dτoκPιθηκε dπ6τoμα δ κcιπετdνιog,
.Aγιoυζ.
μπερδεUεααι ιiναμεoα στδ Θεδ και τoυξ
Aδτ{ τ{ φoρα δlν κρατl1Θηκε f1 Xoντρoκcrιερiνα καi φιb-

ι.li μ{v
ι.Ιξε

:

_Σl

τυλiξανε κα'ι o€vανε καπετ&νιε δλα τα φiδια πoδ.
τρυπι5oει
oτ' ,,Aρμπoυνα. ,,Ετoι λoιπδν διαφεντε0ειξ τδ7ιlυν
ι.;μα τoδ Bαoιλι& μαq;
_Λo6φαξε oτρ(γγλα, φ6ναξε μ'diγρια φωνη

δ

καπετd-

νloq.

.H Xoντρoκατερivα,
μ' ciφρoυq oτδ oτoμα,6λ6πoνταζ τδν
ιι-ιπετ&νιo να X6νεται ξαναμ€νoq κατ, dπdνω τηζ για νd τilν
yτυπl1oει, γλι1oτρηoε, τo0 ξεφυγε, 1<1lΘηκε μθoα oτην lκκλη.
.τια κι Ξτρεξε καi ζαρc,loε oαv τδ κυνηγημ€νo τσακdλι
1rπρooτα ατ' &γιo Bfrμα,
Τ6τε9 δ καπετανιoq μi ξoπ(o<o τoυ τδν παπα Kι δλoυζ
roυq 1<oριdτεq xUΘηκε oτην θκκληoιd, φc,>ναζoνταq:
Θα od κρεμαoω, γρια oτρiγγλα, dνdπoδα oτδ πλατ&.
νι τoυ xο:ριoO.
.,oμωq
δ πατd Nηφωναξ Eτρεξε καi τδν κρ&ιηoε:
_Για τδvoμα τo0 Θεo0, τoδ φ<bvαξε, δ1ι κακδ μθq τi1ν
1κ-κληoια. Mi1ν τi1ν ciγγtξειζ μεσα δ6, καπετανιo μoυ.
_Να τ{v Θydλoυμε 6ξιo, φ<bvαξαv oι χωρι&ιεζ, και να
την κρεμαooυμε oτδ πλατανι.
.H Kατερivα Eτρεμε odν τi1ν καλαμια τoυ τη δ€ρνει δ
&γiραg. .,oταν, δμ<oq, &κoυoε tivτρεq καi γυναiκεζ να ξα.
ναφcυν&ζoυνε

:

Στδ πλατ&vι, oτδ πλατ&νι, θλGτε να

τi1ν o6ρoυμε oτδ
πλατdνι.
KατdλαΘε πδq εΙxε ζυγcboει { oτερνη τηc δρα. Tδ μυα,,EνιωΘε
λ6 τηq εi1ε σταματησει κι f1 ciναoα τηq ειXε κoτετ.
-πδq δδν τi1ν κρατoδνε τα π6δια τηq κι Ξλεγε v' &νoιyε η γη
να την καταπιεi.
_ΛυπηΘ!τ€ με, xριoτιαvo(, φδναξε. EΙμαι μια απooστα-

τιυτη γυναικα...
Kαi Eκλαιγε καi xτυπιoταν για τδ ciδικo πoδ τηξ γινo'
ταv.

.12

o ΠΛΙΙ()ΤΛΛΚoΣ

_,,Ελεog, τατα Nι]φωvα,
φ6ναξε, .νδ τδ πλilθoq πιδ ci
γριεμεvo ciταιτoδoε:
-Στδ πλατανι, oτδ πλαταvι.
_Ti odg Eκαμα, 1ριoτιανoi, καi Θ6τε να μi κρεμdoτε;
φd,Vαξε η Kατερiνα. Τi μoδ γυρ€ψατε καi δiν o&q τδδωκα;
_Kαi τi εt1αμε καi δiv μ69 τδ πi1ρεq, ciπoκρiθηκε
μια
νEα γυναiκα dπδ τδ πλξΘog.
Kεινη την δρα μτιQκαν oτi1ν lκκληoiα δυo dντρεq μεoo
κoπoι και στρ6Xνoνταζ τδν κ6oμo φταclανε κoντα oτην.Ωραiα Π6λη. "Ι.lταv δ Γιcbργηg κι δ Θανdοηq, ιiδθρφια τoΟ
Χριoτoτανdγoυ.
KαΘδq τoUg ιiντ[κρυoεν ξ Kατερlνα, Ξ6γcιλε μι& δυνατη
στPιγyλια :
-Mη μ' <iγγiξετε... Τi γυρε(lετε απδ μ.να;
_'Ι-lρΘα να τρα6l1€cυ τδ oκoιvi τηq κPεμαλαq σoυ,
φαρ
μακερη δ1ιd, τηζ φζbναξε δ Θανdoηq, .|-iρθα, μi τoiτα τα
1€ρια, νd λυτρrboω τ',.APμπoυνα απδ τδ δαiμoνα πoδ Ξoτει.
λε { κ6λαoη να τα βαoανiζει.
_',Ω1oυ ! dμoιρη, τi
ξ
μoδμελε, θoκoυζε καi oκιζ6ται ξ
Kατερiνα.
_Π&ρτε την δξco, πρ6oταξε τoδq ανΘρcbπoυg τoυ δ κα'
πετdνιoq, καi oi δυδ &ντρεq xΟθηκαν κατα τi1ν .Ωραiα Π0λη,
Ξν6 τδ πλfrΘog ciνoιγε π€ραoμα για να 6γdλoυνε τi1 Χoντρoκατερiνα dπδ τηv lκ xληoiα,..
.H Kατερ(να, oαv Eνιcooε
τα x€ρια oα δ6κανα να τi1ν <iδρdxνoυv, oδρλιαξε oα ζδo πoU τ&xει xαμ€να καi τρα6{1τηκε για να ξεφ6γει.
-Π&ρτε την 6ξω, φ6vαξε δ καπετ&vιoq, €νδ ξαφνικα
ιiπδ τi1 μεγαλη' τη μεoιανi1 π6ρτα, dκoΟoτηκε μια φ<oν{:
_Mηv κoυνηΘεi κανεig dπδ τi1 Θθoη τoυ.
.,oλoι
γυρισαv oαoτιoμ€νoι καi κoiταξαv πioto κι Evαq
ψιθυρoq φo6ντωσε oτi1ν iκκληoι&.
..O Χριoτoπαvαγoζ... δ xριστoπανdγoζ,.. δ Xριoτoπα.
ναγoζ,..

Τδ τ€ραoμα πoδ εΙ1ε dνoiξει τδ πλfrΘoq yια να τερdooυν τη Xoντρoκατερiνα, πλdτυνε dκoμα περιoo6τερo κι δ

o AΙ.t,OΣ
l1,ιιlτoτιαναγoq μ, ιiργδ καi κoυραoμ€νo β!μα πρo1ιbρηoε.
tl dρρδστεια τδν εiχε τσακισει, dλλd η δυνατ| θ€ληoη κι f1
r.ioτη dντιφ€γγιζε oτα μdτια τoυ.

καi 1ωρiq να κoιταξει κανivαv τρα6ηξε δ.
τ{ν.Ωραiα Πδλη, δπoυ f1 Χoντρoκατερlνα εtxε
i
'ιl)ριαστεi κι oι δυδ ctντρεg την εi1αν <iδραξει dπδ τoδg δ.
Πρo1ci:ρηoε

Λι)ισα πρδζ
Ii()υq.

_Βγdλτε τd 1€ρια ιiπ' αδτη τi1 γυνα[κα, πρoσταξε

Χριoτoταναγoq.

Kι ιπιιδη oi

δυδ ciντρεg διoτdζαιι,

ι1lcloταξε δυνατcbτερα

6

δ

Χριoτoταναyoq

:

lραΘηχτη,ιε oαξ Λεω αη αυτη τη γυναικα.
oi δυδ ciντρεq την tiφηκαv και τρα6ηΧτηκαν πρδζ τd
.1lιlλτηρι, .Ιl Kατερ(να, δλo dπoρiα καΙ τρ6μo, εiXε κoυΘαρια'
,rε'i κι €κλαιγε. Πoταμι Kυλooσαν τα δακρυα απ, τα ματια
ιηζ. .o Xριστoπαναγoq, 1ωρig vα τηζ ριξει oδτε Eνα Θλ€μ1ιιr' oτραφηκε πρδq τδ πλQθoq κι dφoo κoiταξε δλoυq lπi1lι-lνα τo0g εiπε:
Ti μi κoιταζετε dδ€ρφια μoυ; A0τη εiναι, oτ' αλl1Θεια,
η Kατερlνα... Γιατ[ κανετε €τoι; Mηγαρiq Φμερα τil γνωριζετε καi. θ€τε να τi1ν κρεμdoτε oτδ τλαταvι; Πρiν δiκα xρo.
vια, ci1-ια &φηoε καi πθΘανε <i6oτ]θητη dπδ 1τικιδ τη νοφη τηζ,

δiv τη γνωρiζατε; .,Aμα Ξ6αλε στδ χ€ρι μi μταμτεoια τig
l.λιiq .ιfrc ciμoιρηs τfrc MπιρμπiλαιVαq, τoιδq dπδ σαξ στα'
θηκε iμπ6διo oτα oκdδια τηξ; .,Αμα o&q €παιρνε διτλα καi
ιριπλα τα δανεικα και τα βερεo€δια, αρνηΘ{κατε πoτi νd
-ιi1c τα πληρcboετε; .,Oταv Eκανε
μαγια για τιξ dν0παντρεξ
τooδπρεg oαg, δi τi1 γιoμiζατε ρεγαλα; Kι δταν εi1ε oπιτω.
1livoν τδν Σταδρo τδν Τiγκα, δiv εiστ, eσεiζ oi 1διoι πoυ τi1
ooρτciνατε εδ1ig καi oυxαρ[κια για γρ{γoρα στεφαν6ματα καi δiν πiνατε τα κερασματα τηg; Ki δταν καθε μ€ρα
καρφωνε oτδ σταυρδ τη Φc;τειν{, δiν εiστε σεiξ πoδ τfrc δiνατε τα καρφια Eνα'ξνα κα[ σεiξ δi βανατε dδιακoπα πρoΓιατι λoιπδν λυoooμαvδτε α{.
,'Aν εiναι
μια φoρα
μερα, oα να oταθηκε κ&τι καινoδργιo;
φταiyτρα f1 Kατερ1να, Ξμεiq εiμαoτε δiκα φoρiq περισσ6τερo

ι;r-.ναματα oτi1v κακoυργiα τηξ;

()

Ι1

ο AΙ.Pι,:

AΙΙ()TΛ,η.t(()Σ

και τη 6oηθειd μαg, μπoρεΙ καi νd μ{v
εi1ε τθoει oθ τ6oα κρiμarα, Γιατi λoιτδν Θd κρ(νoυμε
μεiζ την κατερινα; Kι liν dμεig τilν κPεμdσoυμε στδ πλατανι, τoιδζ Θα κρεμαoει lμdq; Kαv€ναq θδδ μ€oα δδν εivαι
τooo ciγιoq για νd κρiνει τi1ν Kατερiνα καi καv€vαq δθv εi'
vαι τoσo καΘαρδg γιd να τl1v oτεiλει μoναXi] κι <ioυιτρo.
,Aλλoiμoν6
φευτη oτην κρεμαλα,
μαq, tiν δ Xριατδq κρiνει
τδν καΘiνα μαq κατα τα Eργα τoυ. Πoιδq <iτδ
μ6q Θd γλ6τωνε την αi6νια κρεμαλα; .o Xριστδζ δμc,:q o1coρν&, ciδ€ρ.O xριστ6ξ,
δεχεται oτα τ6δια τoυ την πoρνη κι ιiφια μoυ.
ιoiγεl την ιiyκαλια τoυ oτδ ληoτι]...
_.Aυτη η γυναικα ξεγ.λασε τi1ν €ξoυoiα καi τ{ν Ξατειλε
δδ π€ρα, yια να ρiξoυμε oEνα ατα oiδερα καi να καψει κι
diλλoυq <iθrboυg oτδ xωρι6. Πρ€πει να δ6σει λ6γo για τδ κρiμα τηξ, φ6ναξε δ καπετdνιog.
Nα δ<boει λ6γo, vα δciloει, φδναξεv t1 μητ€ρα τo0 Νι.
x6λα τoδ Tooπoτoδ.
Π!γε v,dν&ψει φωτια καi. να καψει τ, ,,Aρμπoυνα,
φταiΧτεζ. Xωρiq dμdq

πρooτεoε <iγανα1τιoμ€vη { μαννα τoO Γιαννη τoO M€ρμιγγα.
.Efπε πδg ΘρΙoαμε τδ 6αoιλια, φιbvαξcrν τoλλoi.
Σ' α0τδ τδ λ6γo βoυi1 ηκ6Θηκε ατi1ν €κκληoiα κι δλoι

μαζι φ6ναξαν:

_Nα ιρεμαoτεi... vα κρεμαoτεi...
.o Xριστoταναγoq τoδζ €καμε ν6ημα

να f1oυ1dooυν, κι
ciμα oταματηoαν oi φ<ovig καi κ6παoεv δ ψiΘυρoq ξαναμιλησε'.

Δiν εiπε πδq 6ρioατε αεiq τδ 6αoιλι&, dλλα πδξ τδν
iγ<i:, Moνα1α Eγ<b. Για τδ ψεμα αδτ6, η μεγαλη φταιδiv
εΙναι { Kατερivα, <iλλιi tiλλη, πoδ τηξ g6αλε crτδ
χτρα
voδ αδτδ τδ ψ6μα, καi γδ εiμαι φταi1τηq γιατΙ μiληoα μi
τρoπo πoυ μπoρoδσε vd λoγαριαoτεΙ βριoια ιiπδ €vαν dν(δεo, πoδ δiν μθ 1ιbvευε κιoλαq. Γι, crδτo, ιiτ' δλα τη9 τd
€6ριoα

κρiματα τo0τo εΙvαι τδ πιδ ιiλαφρ6. Mια λoιπδν καi τηζ σXω.
ρioαμε τd μεγdλα, &q τηξ σχωρεσoυμε καi τδ μικρ6, ciφoδ
και για τα μεγdλα καi τα μικρ& εiμαoτε μεiq τιδ μεγdλoι
,.Aq
cτrri1τεq.
€ρΘoυμε δλoι oτα o|,yκαλd μαg κι dvτtq vd

lrlι

ιi

καi να την τaμε αιδ πλccιανι, &q ηv d'
δδ μεσα, μπρoστα oτδ Χριoτo, κι Aδτδg tig τi1ν κρi-

ooυρcoμε δξω

.1lιlι,oυμε

Καi γυρiζoνταq πρδζ τδν καπετανιo, πρoστεσε:
Παρακαλ6> σε, καπετανιε, παρε τα ταλληκ&Pια σoυ
ιιli o0ρε στδ καλδ τo0 Θεoο και τηζ Παναγιαξ. Δεν εχειq
.o Θεδq να εl]λoγa τα
r ιιμια δoυλεια oi τoδτov τδv τ6πo.
|1l,lματα σoυ lιι f1 Παναγ[α να σκεπαζει τd σπιτι σoυ.
'Εκτδq ιiπδ τδ ciναφυλλητδ τηq KατεPιvαq, oυτε ψιΘυ.
1lι:q, o6τε ξνα δiν ιiκoυγoταν μ€oα στην iκκληoiα.

Πρδτog δ καπετανιoq Eκαμε ν6ημα στoυξ dνθρωπoυξ τoυ

ιτri 6γ{καν καi oιγα'oιγα ciδειαoεν { €κκληoiα- oi μ6νoι
o Χριοτoπαν&γoq, 11 Κα.
τερiνα κι f1 Θειιi Kαλτ].
.H Χoντρoκατερiνα δiν 6κλαιγε πια oUτε
βoγκoδoε, EΙΥiξ' μπρooτα crτα εικoνισματα, κι €μoιαζεν
1ε π€oει κατα .O
..A.iπoκoιμιoμ6νη.
παπα Nηφωναζ τρo1ιilρηoε τρδq την
.yια Τρ&πεζα, ζ6αλε τδ πετPαχηλι τoυ, κι Uoτερα oταθηκε
μπρoστα oτην [1αναγ(α καi διαΘασε τδ Μικρδ Παρακλητικδ Kαv6να.
(....YγPαν δι6δευoαq δoεΙ ξηραν και την Aιγυπτιαν μo.

τιoυ μεiναν ξταν δ παπα Nηφωναξ,

χΘηριαν διαφυγδν

δ ,loραηλiτηg

<iνεΘ6α

Tδ λυτρωτi

ΘεQ

ξμδν &oωμεv. noλλoiξ oυνεΧ6μεvoq πειρασμoiξ, πρδg oi κα.
ταφε6γω, oιυτηρ(αv lτιζητδν. "Ω Μ!τερ τoο Λ6γoυ και ΠαρΘ€νε, τδν δυo1ερδν καi δειvδν διdo<,loov, ΠαΘ6)ν μi ταρατ-

τoυoι πρoo6oλαi, πoλλξc ιiδυvαμlαq Eμπιπλ6oαι μoυ την
ψυ1l1ν εiρliνευooν κ6ρη, τfl γαλην1 τfr τo0 Yio0 καi Θεo0
σoυ, Παvdμωμε. Σωτ!ρα τεκoδoαν σε Kαι ΘεQ δυoωτδ,
ΠαρΘ€νε, λυτρωΘ{ναi με τδν δειvδv. Σoι γαρ νδν πρoσφεογωv, dνατεινω καi τl1ν ψυx{ν και την δι&νoιαν. NoooΟντα τδ
o6μα καi την ψυXην, €τιoκoπls Θεiαg καi πρoνoiαq τfrq ταρα ooΟ ιiξiωooν, μ6vη Θεoμητoρ, δq dγαΘη dγαΘoo τε λoχε6τρια,..:l,,

ΔAν εl1ε τελειωσει τδν παρακλητικδ δ παπα Nηφωναζ
καi { Θεια Kαλ{ EΘγαλε μια τρoμαγμενη φΦνη.
Bo{Θεια, Bαγγελioτρα μoυ,

(l

|1

l\ ΙΙ

()

T

Λ,ι K o

() AΙ.Ρ()Σ

Σ

_'Τi εiναr ; 1xiτηoε oαoτιoμ€νog δ παπαg.
- ,Ιl Kιrτr1livrr' τρiξτε... βoηθGτε.., ξ Kατερiνα ξεψυχdει,..
',Εxι r ξιlλιιioιι, παπoUλη
μoυ.
Kι ιiληθινα ξ Kατερiνα flταν ξερi1 καi κρ6oq iδρδq Eτρε'
1ι .πιlτιi1rι ιiπδ τδ μ€τωπ6 τηζ. .,Ενα πικρδ χαμ6γελo ζγραφε
rδ lr1lllιτc,.lττ6 τηq κι η καρδια τηζ Xτυπoοσε yρηγoρα κι dκα'
ι6νιoτα..O παπαξ εiτε τηξ Θεια Kαληζ να την τριψει
μi λιγo
γλυκ&δι κι ιiναζτ]τηoε τδ Xριστoπαν&γo, Τδν εiδε να στεκε'
ται και να τρoσε6Xεται oτi1ν iδια δεξιd γωνια τoδ τεμπλoι,
Tιoδ στεκ6ταv τηv κυριακil πoδ Θ€ληoε f1 Kατερiνα να τδν
πoμπ€ψει. Kι oδτε τi]s Kαλlg oi
φων€q, oiiτε τηζ KcCιεριναζ

τo σ6ησιμo ταραξαν την πρoσευXη τoυ.
_Xριoτoπαναγo, τoδ
ψιΘ6ρισε δ Νηφωναq, τεΘαivει, vα
την μεταλd6ω;
Kι δ Xριoτoτανdγoq, oαν να μην ητανε μεq ατην θκκλη
oiα, oαv να μi1v πατoδoε oτη γfl, <iπoκρiΘηκε τoδ παπ&:
-Mη 6ιdζεoαι, Nr]φolνα, γιατi δ KΟριoq δdν εiναι τ6oo,
βιαoτικδq vα τη φωναξει oιμα τoυ,.. Πρ6oμενε καi Θα δεiq,

Δυδ μ€ρεq μετα, 6 Χριoτoταναγoq, ζητηoε riπo τα τρiα
ιiδ6ρφια τoυ vα oυναxτoδv τδ 6ραδυ,
γιατt ijΘελε να τoυξ κoυ6εντιαoει.
K6ντευε βδoμαδα ιiπδ τii μ€ρα πoδ εi1ε καλυτερdψει δ
Xριoτoταvdγog κι €ξδν ιiτ, δoα εΙ1ε πεi στδv καπετdνιo και
στoυξ χωριdτεq μioα oτηv Ξκκληoιd, δδν εi1ε oταυρcboει λo'
γo, oδτε μd τoυq δικo0ζ τoυ, o0τε μδ ξ€νoυq. ,Aμiλητoq καi
oυλλoγιoμ6νo9, τρooευ16ταv καi vl1oτευε. Για τoOτo τ'dδ€ρΦια τoυ XαρηKαv μεγaλη χαρα δταv τoUq ζ{τηoε να oυνα.

1τoδν

για vα

μιλι]ooυν.

Τ' dδ€ρφια τoδ Χριoτoπανdγoυ, μετα την ταφ! τξc Φο:τειvξq, εΙxαv φo6ηθει κι εΙxαν Θυμciloει. Tιbρα ciμωq,
μετα την
ιiρρcboτεια τoυ κι 6oα εi1ανε oταΘεi τiq Εξη τελευταiεg
μ€'

ρεq, ειχαvε μεταλλαξει τδ φ66o oi αιγoυρια Kαι τδ Θυμδ σi
1αρo6μενη διdθεoη. 'Avαγν<bριoαν l<ι oi iδιoι, τδq τ6oα xρ6
νια δiν τδν ξξεραν καi τδg τcbρα τδν τρcoτoγνc1ριζαν. Στε.
νo1ωρι6νταv 6μωq μi τη oιαrπη τoυ καi γι' αδτδ πρ6oμεναν

,] Λι(Χ-ιaρα τδ βραδυ τηq Παρασκευηξ για να μιληooυν.
,,Aμα κdθηoαν καi oi
τ€ooεριq γυρ, ιiπ' τδ λUχν&ρι,
,'

1,ι.l'ι

oπαν&γoq μιλησε πρδτoq.

Θiλιo πρδτα νd μ' <iκo6oετε

r<ι

δoτερα νd

μi

δ

κρiνετε,

rlli;ι] εiπε, "Hρθε f1 δρα, <iδ€ρφια μoυ, vα χωρισoυμε.,. Tδ ξε1,..l πδg δθv τδ Θ.λετε, τδ ξeρω πδq τ6oα 1ρ6νια δoυλεδoυμε
,Aλλα τiτoτα πιd δiν
1lrtζi μoνιαoμ6να.
μπoρεi ν' dλλdξει τηv
iJ|('JφαΦ μoυ. Δiν Θ€λco να o&q κρυψω τδq κoυρ&oτηκα να

li1ν παρω, dλλα τcilρα την πηρα και Θα μισeψω.
Τα dδθρφια τoυ δ€1τηκαν τα λ6για τoυ odv τδ 1ειρ6τε.

μlαντdτo, λoγdριαoαν τi1ν &π6φααη τoυ κακ6τυ1o dναllτντε1o καi κoιτoδσε δ €ναq τδν &λλoν για να δoδv πoιδg
()ιi τoδ dπoκριθεi πρ6:τo9. Kανεiq dπδ τoδq τρεiζ δiv ζδειΧνε
Il|ασ.νη, γιατι κανεiq δθν πloτευε πδg μπoρεi νd μεταλλdξει
ll1 γνcbμη τoδ Xριoτoπαν&γoυ. .o Θυμδζ 6μolq Eπνιξε μ€oα
τoυq τ{ φρ6νιμη oκ€ψη, κι Εvδ δ Θωl<iηq κι δ Γι<bργηg κρα.
l{Θηκαν, δ μεγαλ0τερoq dπ' δλoυg δ 'Aντ6νηζ, Ξvιωoε τδ
rιΙμα ν' <iνε6α[νει oτδ κεφαλι ιoυ, δdv κρατ{Θηκε καi τo0πε:
_Kαi για νdxoυμε καλδ ρdlτημα, τo0 λoyαριαζειg μi τδ
ιαλδ να π&q, Xριατoταναγo;
_Aδτδ δiν εiναι τ!c δικic oαc €γνoιαg, <iπoκρiΘηκε oo'
οαρα δ Xριστoπανdγoq. Kεiνo πoD dξiζει να μαΘετε, ε1vαι

,,,

1ιο)q φευγω.

δθ Θα γ(νει πoτ€, φ6ναξε α0τη τη φoρd dγριε.
-Aδτδ
,Αντιiνηq. Δdν
δ
μiνoq
μτoρεi δ καΘ€ναq να κdνει τoδ κε.
τoυ.'Εδδ
εiμαoτε
φαλιoδ
μια φαμελια καi μια δoυλεια καi
δi γ(ι,εται να γκρεμισoυμε δoα E1oυμε 1τ[oει μδ iδρci:τα καi

li

α[μα,,. Moυρλαθηκεc, Χριoroται αγo;
_Ki &ν π€Θαινα; ρ6τησε δ Xριoτoπαvdγog. 'H μ| δtν
iφταoα δg τδν τ&φo κι η X&ρη τo0 Θεo0 μ'€φερε πioω,..
.o Θε-Τδ 1διo λ€ιo καΙ γιb, τδν διdκoψε δ 'Avτcbνηq,
δζ δε σ' &φησε νd πεΘαvειg για να μη 1αλdoει Eνα oτιτικδ
καi μια δoυλει&. Τδ Θθλημα τoδ Θεo0 ε1ναι να τρoκ66ει δ

καi να μoνιdζoυν oi φαμελιθg κι δ1ι νd ακoρπ&νε στoδζ τ€ooεριq dν€μoυg.
,Avτ6νη, να
ξηγdμε τδ Θ€λημα τo0
-Δζν εiναι σωστ6,
divθρωτoq

ll ι|l

ll \ιΙι l)Ι,σα μαζ, d,ιoκριθηκε ξρεμα δ Χριoτo.
l

,\\ 1.,ιll(, τδv ιiyριoκo(ταξε καi τoΘπε:
.Λι i'Ιι λoΥαριαζεg να μ69 τεiq ε1ναι τoOτεq oi παλα.

,. ι,ιλυτερα να μ{ μιλoδoεq,...
Ιi,τε δ Θαvασηξ, πoυ diν και πιδ μικρδq λoγαριαζ6ταν
,,,,,Λωμiιoζ, μιλησι σ' ciλλ<-, τδvo.
_Mην dφαρπdζεσαι 'Aντιbνη, εΙπε oτoν ιiδερφ6 τoυ. .o
Χριoτoπανdγog μπoρεi να μ{ν κατdλαΘε dκ6μη π6oo ψηλα
oτiκεται oτi1v 0πoληψη τo0 1<oριo0, .,Yoτερ' &πδ τ6σα καρ.
διoxτΟτια, δ Θεog μdg Eoτειλεν €να μεγ&λo ρεγαλo, και πρe)τoζ δ dδερφoξ μαξ δdν μτoρετ ν' <iψηφioει τδ δ6)ρo τoδ Παν.
τoδυναμou. Δdν εiναι φρoνιμo να μιoiψειq τi1ν δρα πoδ δλo
τo χωριδ εΙναι μαζ( ooυ καi δλoι λoγαριαζoυνε τη γν6μη
σoυ. Td)ρα Ξφεξε καi για μdg να τιαoτoδμε για καλα καi
να κανoυμε Xρυσiξ δoυλειεξ, .,Aμα πdνε δλα δεξιd, πoιδg
0α o' dμπoδ1oει να μιoiψειg, vα ταξειδεψειζ. να γν<oρioειq
κl ctλλoυq dvΘριbτoυg κι iiλλoυq τ6πoυq; Mτoρεi καi μεiq να
μισξψoυμε καi vα oτηooυμε νoικoκυριδ oτα KαλαΘρυτα καi
oi μεγαλιiτερη ιiκoμη πoλιτεiα, oτην Πατρα l] oτi1ν'AΘi1να.
\α δ€ooυμε δμωg πρδτα τδ γαιδαρ6 μαξ τ6ρα, τo0νε ζεαιδ
καi πυροlμiνo τδ σιδερo, κι δ1ι να παρατηooυμε τδ γdμo
|αi να τρΞXoυμε για πoυρν&ρια.
.o Xριoτoπαναγoq δt oαλεψε τδ
μdτι τoυ, καΘδq τciγε
καρφιoμθνo κccια γ!s, καi δε16ταv δλα τα λoγια τo0 <Ιδερ'
φoδ τoυ oα ραπ(oματα. Τιbρα καταλ&6αινε πδg { ci6υooo πoυ
τov Xζbριζε <iπδ τ' ιiδ€ρφια τoυ ξταν πoλδ τιδ 6αΘιcι καi πιδ
dyρια <iτ' δoo τi1 λoγαριαζε. Γι'α0τδ πρoτiμηoε να τoδq μι.
λησει στη γλδooα τoυq, γιατi μoνα1α α0την καταλα6αιναν.
Τδν πρ6λα6ε δμωg δ 'Aντιbvηg.
_KαΙ δiν μoδ λ€g, τδν ρδτηoε, ξθρειq l] δiν ξερειq πδq
δλo τδ βι69 μαq τδ1oυμε ρiξει oτα ζωντανα καi πδq ciν βγo0.
με να τoυλl1ooυμε κoυτoυρdδα τδ τραμα, μπoρει vα φ0γει μ€oα ιiπδ τα 1€ρια μαq τδ μιo6 μαg βι69;
. .,oλ, αδτd πoδ λθg τα ξ€ρω κι δ oκoπoq μoυ δiν εivαι
oυτε ν' dδικξoι;, oδτε να ζημιδoc;, εiπεν δ Xριoτoπαι,dγoq.
,,,

() -\t.Ρ()Σ

1,ΤΛ.\Ιi()Σ

|

ιιil-ιι) δδατε πρoooxη oτα λ6για μoυ..,oσα ειτε δ'Avτζb
ιiι(Ιι σωστd, ιiλλιi €γδ δδν γ0ρεψα τιτoτα' Tδ μερδικ6
1,.,ιl τi1q δoυλειdc oUτε τδ ζητδ, o6τε τδ Θ€λco. Τδ 1ωρiξω
..r r1;iιτ μερδικα καi τδ μoιρ&ζ<υ στδν καΘ.να drιδ t,aζ. 'E, ι rιιlδ μιoε6ω δiv εtναι xρειαζoΟμενεq oι σφdvτζικεξ, nρε'
'
. ι ιιi1ιαι πoλδ dλαφρι)q καi τα λεφτα εΙναι δαιμoνικδ βα.
.,oλo τδ εXει
1,,.,'
μoυ λoιτδν εiναι δικ6 oαq. Tδ μ6νo τoδ
;,l ιlαι; 1loιραζω εtναι ξ oακo0λα μoυ, δxι δμωg για νd την
.i1n μαζi μoυ, dλλα για να την μoιρ&σω σ'δοoυq δΕν E1oυ.
|]ι.

\. αδν ηλιo

μoιρα.

Tα τρiα dδ€ρφια εtxανε xαoει τi1 μιλια τoυq. ,Aνdκccτα
.1,ιi1-ιατα dναδε6αvε μ€oα τoυq και νι6Θανε τατεινωμ€νoι.
ιt 'Aντιbvηg δμωq πoδ l]τανε τερι]φανog, μιλησε:
A0τα πoυ εiπεq λιγoστε0oυνε τδ κακ6, dλλα δiν τδ
'ιiηνoυv. Στ{ δoυλειd, περιoo6τερ, dπδ τα λεφτd, λoγαρια'
.,ilμενoq εivαι δ &vΘρωπoq. Mπoρεi να μη μaζ dφανιζειζ
,.ιρiζoντdq μαξ τα λεφτd, <iλλα μ&q ζημιcbνειq ιiφoO μdq

,

ιiρνειq τδν dνΘρωπo,
-Στδ 1ωριδ ετvαι πoλλoι ι.αι eiξιoι diντρεq, τoδ μπoρoOv
l,. κανoυv τi; δoυλεια τi1 δικτ] μoυ, ετπε δ Xριστoπαν6γoξ.
Λιιιλ€ξτε Evαν κι α0τδg &q τρ<bει τδ ψωμι πoυ €τρωγα €γcb.
Mdg δρμηvεriειg να 1ιbooυμε ξ6νoυq μ€oα στδ voικoκυ1ril μαq; εiπε ειρωνικα δ Γι6ργηξ.
_Mη xωρ(ζετε, ιiδ€ρφια μoυ, τoυζ a.,Θρ6πoυξ oθ δικoιjζ
.,oλoι ειμαστε dvΘρωτoι, πλdσματα
1l.ιι; καi ξ€νoυq,
βγαλ.
κι
ιiτιδ
τδ
Θεoδ.
Δ6oτε
και
o,
&λλoυq,
τoδ
1ιfνα
xEρι
ψωμι
. ιδτδ δθ Θα λιγooτ6ψει dλλα Θ, αδγατioει τδ
ααq,
εiτε
βι69
r.

1, Xριo.τoπαvαγoζ.

Kαi πoδ λoγαριαζειg να πdq; τδν ρ<bτηoε δ 'Aντ6νηζ.
μi τ{ 6ol]Θεια τoο Θεo0, ν' &oκητ€ψω, dτoκρiΘη

_Λθc,l,
(,)

)

Χριστoπαvαγoξ.

oζ.

-Θα πdg στδ Mεγα Στrιjλαιo; τδν P6τησεv δ Γι6ργηζ.
-.oxι' ιiτoκρiΘηκε δ ΧPιστoπcααγoξ.
T6τε πoδ Θα καλoγερ€ψειq; ρ6τηoεv δ Θανdηξ.
--.,oπoυ μi φΦτισει δ Kιjριoq, dπdντηoεv δ Χριoτoτανα.

ιi'".ιi \''υιΔ'iι. o

!ι,tΠoΥλΛIioΣ

(}

ΙΙ .\ lΙ () T Λ .\

ιi

() Σ

-\

l(rri πoτε λoγαριαξειq να φυγειζ; τδν ρ<bτηoεν δ 'Aντ(])νη{,.

.l)g

μιεΘαυριo Kυριακη Θξω φ6γει dπ, τδ Xωριo,
lιεν δ Xριoτoπανdγoζ. ,Aπδ τδ oπiτι δμιυg Θα φ0γω, μi
(lof1θεια τo0 Θεoδ, α0ριo.

Kαi

xcoρig

ν' ιiλλ&ξoυvε αλλη κoυ6ειηα, τα τ€σσερα

δ€ρφια xιbριoαν...

.o Xριoτoπανξoq, δταv δλoι

εiτη
d-

ε11αν dτoκoιμηΘεt, &νoιξε
καi μια βελ€ιτζα καΙ

τηv κααiλα τoυ, τηρε τη σακo0λα τoυ
βγQκε dτδ τδ απiτι.

,Εξδν <iπ, αδτα,
τ0λιξε μεσα στη 6ελ€ντζα, τδ Συναξατoυ,
Φυλλ<iδα
και
τδ Ψαλτηρι.
ρι
η
Τδ 1ωριδ δλo ι]o0xαζε καi 1ρειαζ6ταν δυδ γεμιiαεg δ'
ρεq για να €η μεριboει.
..Ωq
την δρα πoδ μiληoε στ, &δεPφια τoυ, EvιωΘε κoυ.
ρασμεyoq ciπδ τ{v dρρ6oτεια. 'Aπδ τ{ν δρα δμωg τoυ εξη.
γ{θηκε μαζi τoυg, τδ 6αρo9 €φυγε ιiπδ τdνω τoυ κι €νιωΘε
dλαφρ6τερoξ κι <iπδ τoυλ(. Aισrαν6ταν καλα δσo τoτe στη
ζωη τoυ.
Tρ&6ηξε δλ6Ιoα για τδ oπiτι τo0 παπ& καi 1τ0τηoε α'
λαφρd την τ6ρτα μην ξυτνrioει τoδq γειτ6νoυ9, Παρ' δλη δ'
μωζ ην πρoσoχη τoυ, τi1v δρα πoυ δ πατdq τoδ ciνoιξε καi
περνo0oε μεσα, Eνα ταραθυρo oιγ&νoιξε.
"|lταν ι] θεια Kαλτ], πoδ δυδ μ€ρεg dγωvιζ6ταν να σιμcboει τδ Χριoτoπαν&γo, χωριζ vα τδ καταφ6ρει. Σπιτι τoυ
δθν rτrlγαινε γιατι φo66ταν τ, dδ€ρφια τoυ, πoυ την εiΧαν
γραμμ€νη ατδ iδιo κατ&oτιxo μδ τi1ν Kατερiνα καi πρ6oμενε
τ6τε Θd πccιoOoε στηv εκκλησιd Q ατoδ πατd για yd Koυ.
6εντιdoει. KαΘδq λoιπδν λαγoκoιμ6ταν, &κoυoε τα βl1ματα
και τδν XτOπo στην π6ρτα καi πρtν ιiκ6μη ciνoiξει ξταν oiγoυρη τδg flταv δ Χριoτoπαvdγoq, .,Αμα δμωg κρυφ&νoιξε τδ ταραΘυρoφυλλo τiπoτε δiv τi1ν κρccτoδoε,,,tlΘελε να
τdει να τoδ μιλησει. KρατηΘηKε δμωξ και πρoτiμηoε να ξε'
πoρτioει μ6λιq θα xιiραζε. Πρoτιμoδoε τδ λiγo φδq τηq αι].
γηζ' γιατι τδ oκoταδι μεγdλcoνε τδ φ66o τηc.
Δυδ μ€ρεq δiν εi1ε κλε[oει ματι. Δυδ μiρεq βo6ιζε στ'

Ι'Ι, o

Σ

51

ι'.i ||]t. δ λoγoq τoδ Xριατoταvdγoυ αιηv iκκληoiα. ,,E'ι i] |..) λεφαλι τηq να βρε1 πoδΘε ξξερε δ Xριαιoπαv6γog,
'' .,l,,Ιl δρμηνεψε την κqrερινα να μετα1ειριαιεi τ€τoιo
.,t,11ι.ι..Ι{ Kατερiνα τfr9 εi1ε δρκιατεi πδq δiν Φs ξθφυγε
,, ],|]. |Ιδζ λoιτδv τδξερε;
(η,(36ταν
μην €1ει τ|ν τδ1η τξs Kατερ(ναq, φoΘ6ταv για
. .l.,,|li τηζ, φoΘ6ταν τδν παπd, τδ Χριατoπαvξo κι δλov
,'ι r.ilομo. ,,[lΘελε λoιτδν να τo0 μιλησει, dλλd δθν εΙ1ε
.r,.1 lt'ι τ{ να τo0 πεi. Συλλoγιζ6ταν δμιυq τδg
μια καi φ&τ6αo
καλδξ
τ|ν
Kατερiνα,
vα σχωρe.
με
φυoικδ
|ταv
'r]l.l
l
ιι
αΟτηv
πPoτoδ
τδ
πρdμα
καi.
γiνει
ξεηκcοΘεi
'.
βo6κιvo
')l]l, lliνo τδ Xωρι6. Tδ βρflκε λoιτ6v: Θd τo0 γ0ρευε να
,1 .'1ωρEoει. Σi λiγo π&λι dλλαξε γν<ilμη κι dτoφ&σισε να
i] |ι φανερδσει η ιδια τδ κρtμα τηs καi ν, dφτ]oει τδ Xρισro.lιriyo να φαvεριbη τη σκ€ψη τoυ. Θα τηγαινε τdxα να
.r.,ιlrιioει, ciλλα δiv Φc φανηκε τετυχημεη αδτi1 πρ6φαoη
ξ
l1Ι| ('κεφτoτcΦ ciλλα πρdμcrτα, δoπoυ μt' μιig τδ τρ6oωπ6
1.' οιτν doτρccη φιυτiαηκε &πδ 1αμoγελo και γρηγoρα g11ιζι oτoδ ταπd,
Παρdαιηoε την πoλδ ταρayμ€νη, καμιbΘηκε τδq την ξα.
,,

.

ταρoυoiα τoδ Χριoτoταv&γoυ, καΘησε σ' gyα σκαμνι
,,ri κoιταζovταζ κατdμccτα τδv ταπd τo0τε:
Εioαι καλα, παπd μoυ;
,Εγδ καλα εΙμαι, dπoκρ{Θηκε
δ παταq, ιiλλα €oδ τi
,'ιl1lευειq τ€τoιαv riρα;
Πατd μoυ, π€ραoα πoλδ κακ{ ν01τα και δε σφαλισα
,lιiτι δoπoυ να 1αραξει. E1δα, καΘδg κoιμ6μoυνα, τδg
,'ιρεμ(oηκεg dτδ κακδ ψ{λωμα καi 1τ6πηoε9 &oκημα. Πεlι!1τηκα oτδ τ6δι κι εiπα ν&ρΘω τi1ν iδια δρα, dλλα περi'
llινα.o κι { ν01τα μoδ φdηκε πδζ δθν ε11ε τελειωμ6.
παπαg κoiταξε τδ Χριoτoπcrνξo, πoυ εtχε καρφ6.
,l ι τα ματια τoυ τdνω τηζ
Xωριξ να λ€ει τiτoτε...
_Παπ& μoυ, δiν μi πιoτεOειq; ρd)τησεν η Kαλη.
_Δεν σε τισrευω Θειd καλη, τfrc dπoxριΘηκε δ παπαq.
Kαi γιατi πατo6λη μoυ δiν μi πιαιε0ειq; ξαναρrbηoε
.llo6ιoμiνη ξ Kαλ{.
1,ι,ιιτoε f1

() π.\π()T.\ΛΙi()l
.o Παταq την κoιταξε καταματα καi τξg εiπε:
πιστε0Φ, Θεια Kαλη, γιατi τδ στ6ι'ια πoυ
Evα μεγdλo ψθμα μτoρει να πεi κι €να μrικρ6.
.Ι-l Kαλ{ ταρα1τηκε, τε1νl1τρα 6μ<;q καΘδg
{ταν,

*Δiv ot

() .\
ε1π'

γδ-

ρισε την Koυ6€ι,τα.
-.'Aλλoiμov6 μαξ, παπo6λη μoυ, ιiμαρτωλoi ειμαστε δλoι
μαg,.. Kαi τoιδg δiν Ξxει πεi ψ€ματα καi πoιδq δiν ε1ναι κριματιoμ€voq;

.o παπαg <iμ.υq την €κoψε riτoτoμα και τηζ εtπι:
,'Aν
.
δiν Ξ1ειq τiτoτ' &λλo να πεiq, o6ρε στδ καλ6...
-Md δι<il1ι,ειq πcrπd μoυ; ψιΘ0ριoε ψευτoκλαιoνταζ

Kαλτ].

η

_Σ0ρε ατi1 δoυλειd σoυ, Kαλη, κι' civ Θiq νd μ' <iκoOoειg μη voιαζεoαι για τα κριματα τ6ν dλλoν6ν καi τi1ρα.
ξε τα δικα ooυ. Kαιρδq εΙvαι να ΘυμηΘεiq καi την ψυxri
σoυ...

.O ταταq
Φζ γ6ρισε τη ρ&χη' ιiλλα f1 Kαλr], πoOXε ζυ)6oει στη Θ6ρα, κoντoαταΘηκε,
_ΘciΘελα να πδ δυδ λ6για τoδ Xριoτoπαναγoυ. ταπoΟ'
λη. Mπoρ6;
Χωρig να πρoκ&μει ν' dπoκριΘεi δ παπαq, δ Xριστoπαιαγog oηκ<bΘηκε καi oiμωoε στηv π6ρτα.
_Kαλ6τερα να μ{ν μoδ πεig τ[πoτα, Kαλrj. Kαλ0τερα για
o€να νd oωπαoειq για πoλυv καιρ6, δσπoυ να ξεμαθειg την
παλια ooυ γλ(iσoα και να μιλησειζ καινo0ργια. T6τε Θα o,
dκoι]σω καλη.
Kι ctν oo0 γυρ€ψω vα μd o1ωρΞoειq; P<bτηoεν f1 Kαλf.
'-Σ0ρε, Kαλtt, ατi1v ειixη τo0 Θεoi και πασχισε να σi
oυ1ωρθoει δ K0ριog.
Πρoxιbρηoε πρδζ η Θ6ρα, τ{ν &νoιξε κι { Καλri, μi
oκυμμ€νo τδ κεφdλι, βγξκε ιiπδ τδ στιτι τoi Nηφωνα.
..Aμα
μεlvαvε μ6voι oi δυδ ciντρεq, δ Nηφωναq εiπε τoο
Χριoτoταναγoυ:
.o κηρυκαq τo0 Kυρ[oυ, δ δoιoμdρτυραg κoσμαζ δ Aιrr,lλδq, κι]ρυξε πδq tiν οτ{ν μιdν ciκρη τoδ δρ6μoυ oτ€κεται
.) i]ια6oλoξ και στην &λλη f1 γυναiκα, να περαoειq ιiτδ κεi

Ι.

l,()Σ

.lrιιεται δ διαΘoλog κι 6χι ατδ κεi πoυ πρooμθvει ξ γυ.
r,ι, Γιατi dν καμειq τδ oταυρ6 σoυ δ διd6oλoξ Θα τσα
,lll rιαi θα φυγει, η γυναικα δμωq δdv Θα φι'γει.
() Χριστoπαναγoζ κατi6αoε τδ κεφdλι και πηγαι!oι,ταζ
gδωκε τoδ
l,l]1 τδ σκαμι'ι τoυ, πiρε τη σακ(oυλα και την
A0τδ εΙι,αι, τo0 εiπε, 6,τι ιiπoμεινε <iπo τδ Θιoq μoυ.
., lιrραδi.ι,ω oθ o€ι.α να τδ μoιρασειζ στoυζ dνημπoρoυζ
',.i ιrlδg φτωXoυq κατα την κρ(oη σoυ. Ιiρατησε λιγα ),ια
. i1ι' καλη καi
για την Kατε ρινα...
Aδτiq εΙναι δxιiq, €ναντιcbθηιiε ιiγαιαXτισμενoζ δ παEivαι 1ρειαζojμενεq και oι δ1ιdg για τi1 δ6ξα τo0 Kυ.,Yoτερα f1 Kατερiνα δAv €1ει πια στδν
ηλιo μoiρα.
-Δiν κoτ& ν, dνo(ξει τδ μαγαζι τηζ, ετπε δ Nriφωναξ.
ι )ι,νε vα τηζ dρταξoυνε τδ
βι6q τηg, τdXα γι& να τηv τιμc^l1,ιlιlι;υνε, Χτi,q Θα τfrq τδ oπαζανε ctν δiv τoυq dμπoδαγε δ
l ιlιlπoτδg κι δ M.ρμιγγαζ..,,
Εi1ε ξημεριboει και στα δρoμdκια τo0 1ωριoδ εfXαν ξε'
;'υΘε.i ξυτ6λυτα Kαι λυγδιdρικα τα μωρα, τd oκυλια, oi κ6.
.rιq καi τα
γoυρoδνια, oi 1ωριdτεq εiXαν μαζωXτεi oτδ Πλαrr,rνι, τoυ dvτlκρυ τoυ ξταν τδ oτiτι τηξ Kατεριvαq'
,,Eλα
μαξi μoυ πατd, εiπε dπoφασιστικi δ Χριστoπαιαγoζ.
Kι oi δυδ ciντρεq κiι,ηoαν, φταoαν oτδ πλατανι και κατα.
llληxτoι oi Xωριατεζ, τoυζ ε1δαv νd στ.Koυνται μπρooτd oτi1ν
'| ,,Ι,1α τηξ Kατερiναq καi vα
xιυπoOν,,,
.,ooo καi να
xτOτηoαν, η π6ρτα τηq Kατερtναg δiν d.
ιoιγε. OUτε φωνη ιiκoΟoτηκε dπδ μ6oα, oδτε κανθναg &λλoq
06ρυ6oq.

oi

1ωριdτεq oiμωoαν τδν τατα κσι τδv Χριστoπαν&γo
ι.ιτi τoδq πρ6τειναν να βιαooυν τηv ξ<bΘυρα'
-Mτoρεi καi να π€Θαvε, ετπε καπoιoξ. Tδ πιδ oωoτδ εivαι ν, dvoiξoυμε, Mπoρεi νdναι κι <iν{μπoρη βαρεια καi να
ΙPcιu(5cιuι

lJv||ν.ιu.

Στην τρ6ταη α0τη δdv ιiπdντηoεν oUτε δ πα1τdq,

oUτε

])

,()1(rι
.. χΙ,rιlll,lllιι,.,,ι'{''
δμαl<, κι dλλoι Xο)ριατεξ iπιμε[ναrl r'' liνιlit,ιlιlι,, il τιιιτταq ριbτηoε:
l\ι 1iι, ι,1 ι liιιιι μioα; Πδζ θα σπασoυμε την ξivη τδρ'

Ι, |.|/ η,'I λ| δ ΧPιoτoπαναγoξ:
'Λι,t,ρφι(Ι τoδq εiπε_ειτε εivαι
μ;σα, εiτε eφυγε' εμειζ
,lι i.(()ι)ιιι iξrlυoiα .ι,α μπoομε σταvικα στδ ξ€νo στιτι... Tρα'
(iι1|,τε orig δoυλει€q oαq, κι dφξoτε
ξoυ1η αδτη τi1 γυvαiκα'
|,

Ιil κακδ δl yιατρεriεται με τδ κακ6. Σ6ρτε λoιτδν oτην
ι ιi1{ τoδ Θεoδ,
.o κ6oμo9 Ξφυγε καi σe
λιγo ξεμαKρ0.ι,ανε κι δ ταπαq
ιι ιi Xριoτoπαvαγoζ. .,Aμα γ0ρισαv στδ oπiτι, δ N/1φcoναg

ρτiτηoε:

Λ.ζ

oi

ναφυγε;

-,,Εφυγε, ιiπoκρiΘηκε με σιγoυρια δ Xριoτoτανdγoq'
Kαi για τoδ; ξαvαρ<i>τηoεν δ ταπαq.
Moνα1α δ Kυριoζ ξερει, ciπαντηoεv δ Χριoτoπαvdγoq.
_.o Θεδg vα μaq φυλ&ξει μην τ{v oτρ<iξει δ σατσvαξ
yειρ6τερα, πρ6στεσε δ Νηφωναq.

Θεδq να φυλαξει μi1ν την oπρcilξαμε μεiζ στδ σα1crvα, δι6ρθωσεν δ Xριoτoπα,-dγoq.
_,Εoδ τδ λiq αΦτ6; διαμαρτυρηΘηκεν δ παταq.
τoυ τη γλι]τωσεζ ciτδ τξν κρεμαλα;
.o Χριoτoπανdγog κo6νηoε τδ
κεφ<iλι τoυ Θλιμ€voq καi
iioτερα ciπδ δρα oαν να ξυτrva dπδ βαΘεια oυλλoγi1 εiπε:
'Eμεiq για τδ φ€ρσιμ6 μαζ παπoδλη' πρ€πει να παιδιυτo01ιc καi Θα παιδευτoδμε. Tiπoτ' &λλo δiν ιiπ6μεινε πια
τo0 1εριoδ μαq, ταρα vα πρooευ1ηΘoδμε για τi1ν Kccτερivα.
Kαi 1ωρig να βγαλει ciλλo λ6γo dπδ τδ στ6μα τoυ, ση,,i'0ηκε, φiληoε τδ
x!ρι τoδ πατG καi βγfrκε.
,,Εoυγε
ιiπδ τδ Χωρι6 τoυ, 1coρiq να νιδΘει την ξαλd.
φρc;η τξc τρoτερηζ ν0Χταζ τoδ εixε ξετoρτioει dτδ τδ
oτiτι τoυ' Πξρε τi1ν ιiνηφoρια τoδ βoυνoO μt βαρεια καρδια
(αι ιpυχη θλιμΞνη. .,Aμα Eφταoε oτδ ρημoκκλησι τoo Πρoφliτ' 'llλια &ρxιoε να κλαiει oαv τδ μωΦ παιδι τoδ τδ oφ&.
ζει ι16doταyτoq τ6νoq. Tα δdκρυα κυλoδoαν ciπδ τα μdτια

-.o

ι,

|| \ |ll} l ,\ \ ιi ():

AΓPo

Σ

ιι iιiτευε

τδv πλαστη τoυ, να τo0 συχωρ.σει τδ μεγα.
' . (i]1(.J κριμα Φc ζωis τoυ, κεi δμωζ τoυ πρoσευΧoταv,
1ll.iι, oκoτεiνιαoε f1 θκκληoια κι dρ1ιoε να ρρoντa και ν'
,.'rl,tιΙ,τιι καi τδ πιδ τρoμερδ να oι€ται f1 γξc κατω dπδ
l,L

Ι1lιrια

τoυ.

|1l1lμoq dνεiτωτoξ τδv κυριεψε, τoδ φdνηκε πδξ ζo0σε
ιl }.εr.lταiα δρα τoδ κ6σμoυ κι Eπεoε κατα γis για yd
[}λ1.πει.

'Aτδ τη μερια τoδ ιερo0, αστPαψε
κι dκo0oτη μιd τρoμερi1 φcυνi1 να τo0 λ.ει:
Χριoτoταν&γo, ετσαι φoνιαξ.....
Λυτησoυ με Χριoτ€ μoυ, τρα0λισε δ xριστoπαναγoζ...
' ,.] μoυ τη δυναμη να ξεπλδνω τδ κριμα μoυ. Πασχισα να
.1ι γλυτιboω dπδ τηv κρεμdλα.,.
Γλ0τωσεq τδ κoρμι τηξ, dλλd σκ6τωσεq την ψυXη τηζ
,l iγι\'εξ δυδ φoρεξ φoνιdq... τ' ιiπoκρiΘηκε πιδ βρoντερη η
Χι;ρiq

<iφελoq iiμωq.

, , 1ιι.)ρινη λαμψη

Boι]Θα με Παναγια μoυ, iκ6τευε κλαiγovταg

δ

Xριoτo.

lι(Ι\'&γoζ.

,,Aδικα δμωζ
1υv6νταν τα δακρυa τoυ κι ιiνci:φελεq o[
iιε:o(εg τoυ. Tδ oκoτ&δι δλo καi γιv6ταν πιδ πυKν6, i λ.iμψη
io6υoε, f1 φωvη δ.v dκoυγ6ταν τια και μ6vo Eνα 6oυητδ
ilτιoYΘ6νιo ξκανε τδν τ6τo να σι6ται oα νtixε ξεφαντcbματα
;jλη

i

K6λαση.

.O Xριoτoπανdγoq πdo1ιoε vα
μαζdψει 6oη δ6ναμη τoi
.Ωρεg πoλλig Eμεινε
rτρoσευXη.
σιην
ιiτoμεινε και ρiXτηκε
γovατιστ6ξ, τ6σo τoυ θνιωoε ξυλιαoμθvα τα τ6δια τoυ κι &ιημιπoρα vα σηκ6σoυν τδ βdρoξ τo0 κoρμιo0 τoυ. Δ.ν &.
κoυγε δμωζ τη φωνη να τδν δνoματιζει φoνιd και τδ σKo.
.,Eνα
ταδι λιγ6oτευε.
ξνδ φ6ζ φαvερωσε oτα μdτια τoυ τα
εlκoνioματα και κ&τoια f1μεραδα dπλδθη oτδ ρημoκκλησι.
',Eτρεμε δμωq μην ξσvακoδσει τη φωνη και λoγαριαζε πδg

δl

Θα 6αατo0oε. Πρooευ16ταv λoιπδv 1ωρiq διακoτrι], δταν
ξαφνικα ciνoιξεv r] π6ρτα τηq εκκλησιaζ και πρ6Θαλσν δυδ
γυναiκεq.

"Hταv

fl

Kατερ[vα και τισω τηq η Φωτεινη. Δiv ξτcrvε

()
ι.ιιιη()ιι τoν τελευταio καιρδ τηξ
t1 ,1'.,ι1' ιiλλα η Φωτεινη πριν τα φτιαι.,r Iiyγα. .Ι.η Θυμ6ταν καλα, δ Χριστo'
'l
,|, l ιi1 ιliιιlυ τoδ Kαιρoi, πoυ ταιζoγε}.o0σε
]

'

l','l

,lri

.lv, μ/1πoτε ειτΙ] δ εXΘρ6ζ μoυ: ,,Ιo1υoα πρδq αδτ6ν.
ι)i θλι6oντeξ με dγαλλιαooνται, θαν oαλευΘδ, tγδ δi i.
rri τδ iλθφ ooυ l]λπιoα...:.
Λνoιξε τα ματια τoυ και δ.ν ειδε πια oUτε την κατει,Jτε τ{ν Φ<oτεινr]. .Ll lκκληoια flταν dδεια και η πoρ'

|ι).

| )1rιlιllιιq oταΘηκαν στη μεση τηξ cκκλησιaζ. .H
l,| (\ (,τυγνη κι dγΞλαoτη, κι
ξ Φωτεινη εi1ε τδ

χαμ6γελo.
αντραζ, τo0 φδναξεν η Kατερiνα, Tiooερα
ι llιiι χιι/.ασεq Xριoτoπαναγo και τ6ρα μετανiζειq.., '.Aν
Lι |l,ι]δσoυv τη Φωτεινη Kι αδτη Θα voικoKυρευ6ταv
i(ι o
) τrxi-lρoq Θ&μνεoκε δικ6ζ μoυ, TΞooερα oπiτια
γκρ€μιoεq
Χ1lιατoπαναγo κι &δικα μετανiζειq. ΘυμGoαι Eνα
βρdδυ πoδ
ι'ιlυπα πδq dv Θiq τδ Kαλδ τηq Φωτεινig νd τη στεφαvωθεiq;
lι εKαμεξ; M' Ξφτυoεg, Xριoτoπανdγo, Τcbρα dδικα κλαig καΙ
.,Oooυg
crκ6τωoεq δiv ξαναζωvταvεΟoυν.
μεταvΙζειq.
.,Yoτερα
εiδε τηv Kατερiνα vα παραμεριζει καi τi1 Φωτεινξ να τρoxωρ& πρδq τδ μερoξ τoυ, με τδ μαiρo τηg
φoυ"
oτ&νι oκιoμ€νo oτδν δμo, ξυπoλυτη κα'ι μi τδ iδιo
1αμ6γεi.o.
_Koiτα ματια τoδ ciφηoεq να o611ooυν' τoδ εiπε Kαf
τερiνα, κoiτα κoρμι τoυ &φηoεq v' <iφανιoτεi. Kαi τfrq Φωτιινic τ!c ciρεoε να νoικoκυρευτεi μαζi ooυ,
Kι i Φωτεινη, πoδ εi1ε κι6λαq oταΘεi τooo oιμα τoυ
δoτε vα νιcbΘει τi1ν dν&oα τηζ στδ πρ6σωπ6 τoυ, τoδ εiπε:
δiv μi ηρεζ Χριoτoταναγo; Δi o' &ρεoα;
-Γιατi
.o Χoιoτoπαvαγoq
oκ€παoε τδ πρ6σωτo τoυ μi τig δυo
τoυ απαλαμεq κι θτρεξε oτδ iερo. ,,Eπεoε κατd γηξ και
φι.
ληoε τi1ν π€τρα τoυ πdVω τηζ frταν θεμελιr,:μθνo.,.
-Λυτρωσe με Θε€ μoυ aτδ τδv τειρασμo...
-Eκλεισε τα
ματια τoυ να μην 6λ€πει καi 6oυλωσε τ'
α0τια τoυ για vα μ{ν dκoOει καi τα 1εiλη τoυ ψιΘυρloα.ιε
τov ψαλμo:
<.,Eωg π6τε, K6ριε θπιληoη μoυ εig τ€λoq; €<oq π6τε α
τoστρeφειξ τδ πρ6oωπ6ν ooυ dπ' €μoδ; .,Εcυq τ(νoq Θl1ooμαι βoυλαq θν ψυ1i μoυ, δδ6ναq €ν καρδ(α μoυ ξμθ.
.,Εcoq
τ6τε δψωΘησεται δ €1Θρ6q μoυ €π,
ραg καi νυκτ6q.

\ ι ισαι

'Επ16λεψoν, εισ&κoυσ6v μoυ, Kδριε δ Θε6q μoυ.
τoυξ δφΘαλμo69 μoυ, μηπoτε δπvιiloco εiq Θαι,α-

.l).,,,ιιooν

1ι,)/.()

,\1

;

Λ Ι'Ι, () Σ

l.., κ}.ειoτξ.

:ταθηκε αKoυμτιoμiνoq oτ' .,Aγιo Bξμα να καταλαγια'
,,Eτρε1iΥo, κι δ ι'oδg τoυ dρμiιιζε oτδ Mdγα Σπηλαιo.
r lilτc) μι&q dρxlc να πdει iκεi, συλλoγιστηκε, να φωτιστεi
]ιi) τoυζ &γιoυζ πατερεζ, να ξoμoλoγηΘεi και να λα6ει Kα'
.r.ι καi διδαxη.
Θ€ληoε να βγεi δξιo να τδν φυσησει δ καθαρδq βoυ.
..,',.:q ciγiραq, dλλα τ&λι μια φωνi1 βoΟtζε στ' αδτια ,toυ.
Πηγαινε XPιστoπανdγo oτα Kαλα6ρυτα...
.H περιθργεια
.H
φolνη ξταν γνcbριμη 1,υναικεiα φο:νη.

l.''ι' l1i.,1ρ.o. να ξεκαΘαρισει. ΠρooπαΘηoε ν' <iφoγκραoτεi κα
καi δθ γελαoτηκε. .H φωνη ιr(λησε καΘαρ6τερα και
.rι;0 Θυμηoε παλιd δρμηvεια.
r..,,τερα

-Ξ€ρω μια x{ρα oτα Kαλd6ρυτα.., νια,6μoρφη,

xι.,ρα. Mυoτηριo Θd καμειq να τηv στεφανωΘετξ,..
"Ιlταν f1 θεια Kαλη τoυ oυν€1ιζε την κoυ6εντα

νoιKo-

τηζ ε]i'
/'ηoιdq. Kι'<iλo τoUλεγε:
Σoρε στα Kαλα6ρυτα... .H x{ρα oi πρooμ€νει. Kαμια
1υναiκα δiν ξ€ρει να εδ1αριoτi1oει τδν ciντρα καΘδq αδτη..,
.o xριστoπαναγoq Ξτρεξε παλι στδ ιερ6, παλι ζπεoε κα.
τα γ!q κι €κλαψε πικρα και γ0ρεψε μ' δλη τoυ την ψυχη
απδ τi1v Παναγiα να τδν γλυτ(bσει ciπ' α0τδ τδ μαρτδριo,
Φo6cq τδv εixε πιαoει καi δθν τoλμoδoε v'dνoιξει τα ματια
τoυ να κoιταξει, .Hταν o(γoυρog πδζ δiπλα τcυ στεκ6ταν
η χηρα, ετoιμη νd τδν dλυσoδ6σει μθ πιδ 6αρεια oiδερα α'
πδ €κεiνα πoυ εiχεν { iξoυoiα, Kαι η φωνη δ}.o ΘoΟιζε στ'
r.

.Ιiτια τoυ:

-..,Στα Kαλα6ρυτα,.. Στα

Kαλα6ρυτα,''

Il |' TΛ,\liι)Σ

ι(Ι ιlι'ινει iκεi, ατη σκ€πη τoδ πρoφητ'
πρδg τα Kαλα6ρυτα ξταν γεμdτoq

I

ιieΦ. Δ..eY.Γero: .Γλ coΔ.oMλ

.,Ι,.',|](x,

lrι!λι να 6γεi clξω, δταν &λλog Θoρυ6oq τδv
llill oτη θ€η
τoυ.
\ι',1 Ιι lΙ(]δo6oλητδ dλ6γωv, κα6αλλαρ€oυq πoδ dνηφo.
L !Ιll ι lι).αγια καi πεζ€ψαvε
μπρooτd oτδ ρημoκκλξoι.

,l'|
i

.,l

ι)ι \ιiταν; dναρωτi!Θηκε.
liIri]ψt] τ, dλoγα oτig Kαoτανι€g- dκoυoτηκε
μια δυνα.
ll] 1i\']Ι)ιtιεια φωη_δ Bλ&oηs θα φυλαξει καραoυλι κι ε/1i1, να ξαπoστdooυμε oτiiν Eκκληoια.
.o Χριστoπαν&γoξ
μηKε μiσα αrδ iερδ καi στdΘηκε σi
Il.,

La p]ιts beΙle rusc dιι diabΙο esι de
noυs persuade. qu' il n, existe pas.
ιcH' BAUDELAΙRE : ..Petits Poemes en Prose,,)

1ιι& oκoτειι11 γcovι<i.

στερα dπδ δoα €γιναν στην εκκλησια, δλo
Kατερiνα κλειδαμπα.
ξ .Fl
o-rδ
σπιτι
τηξ.
Kατερtvα δμωg εΙ'
ρcbΘηκε
Τδ
iδιo
lκεiνo
τδ 6ραδυ, καταμε.
χε φΟγει.
σιζ τηζ νυXτ6ξ, tivoιξε oιγα τδ πoρτ6νι η!,
τδ oφαλιξε μl πρooo1η, κι dπδ τα πιδ κovτιι,α ooκακια 6γ!κε dπδ τδ χωρι6.
Tρεig μ€ρεq τρiν να π&ρει τ|ν dοηφoρια για τδν Πρo.
,ΙJλiα δ Χριoτoπαvαγog,
φητ'
Φρ. "ηu iδια dνηφoρια f1 Kα.
τερινα. Παρd την ταραXη ηζ τερτατησεν
€φτα δλ&καιρεq δ.
ρεξ κι Eφτασε oi μια τoπoΘεoiα δvoμαζ6μενη Moνoδ€lτρι.
Τδ μ€ρoq δεi1νει €ρημo, δταv δμωq κατηφoρioει δ δια6cτι
κδξ πρδζ τδ λεγ6μενo P€μα τo0 Kατi, μιd παρ&γKα πρo.
δiνει τi1ν παρoυoiα τoδ d.ι,θρδπoυ. ,,oξω dτδ τl1ν παρdγκα
Ξ6ooκcrν Eνα μoυλαρι, δυδ Kατσικεζ, τρiα γoυρo6νια καi μετδ 1ωριδ ν6μιoε πδg

κoτoπoυλα.
ρικα.,Aμα

ζUγωoε f1 Kcrrερiνα oτδ Moνoδθrτρι, στdΘηκε μακρυα ατδ τ{ν καλυΘα και κρδφηκε αιd xαμ6δεντρα, για

()

ΙΙ Α

ΙΙoΤ-\.\Ι\()Σ

ν'dφoυyKραστει και να σιγoυρευτεi πδξ δεν Θριoκoι,ται'
dκεi
u,9,9":.. τξs €ξoυoiαq. Τ{ν πρoτερνi1 6δoμ&δα, πoδ
oτα Kαλα6ρυτα, εi1ε μdθει πδq δ δiμoq Kλειτoρiαq Qταν
lt1ε
ζωoτεi dπ, τα ιiπooπαoματα, πoU κυνηfoδoα, ,o
x",..ηoo,J,
τη oυμμoρiα τoδ Φαφo0τη.
Tδ MoVoδ6ντρι ητcο,ε κoμπog. 8ριoκ6ταν o, Eνα δψi.
.
τεδo dπ, δπoυ μπoρoοoε δ dνΘρωπog να π&ρει πΞντε δ.αφoρετικεξ στρατεξ.
.H Kατερινα
ζ6γωoε λiγo ciτδ τδ πtoco μ€ρoq τ!q καλ6
6αq και π&σXιζε να δεi
μ6oα Xωριζ να τo Kαταφeρνει. 'Αγναντευε χωPιq νd κανει oαματα yιατt
φo66ταv τα γαυγη'
τα τδv oκυλιδν. .Evα σωρδ τραuατα περvoOoαν
dπδ τδ μυα.
λo τηq: ,.Aν δdν {ταν μ€oα δ &νΘρcoπoζ πoδ
,.Aν
ζητoδσε;
η καλ06α εixε yiνει δ6τ<ανo καi πρooμ€νανε μioα κρυμμ€νoι oταυρoτ!δεq, για να πιασoυV δτoιoν Θα
ζυγ.ν. α,ιo.oc;
.,9λ,
α:τ,i τρι6ελiζανε τδ μυαλ6 τηζ κι ε6λεπε απδ
μακρυJ
τ{ν καλ66α 1ωρiq να τoλμd vα oιμ<bαει. 'Εξδv δμλc
d.,.o
τo φ66o γ. doυλλ6yιoτα ξεΘαρρiματα €νιωΘε
1ρε.α4o6μενη

λiγη ξεκo0ραoη.
.,Ooα

εtxανε oταΘεi oτi1ν θκκληoiα, κι εφτα δρεq λαΧατρεxαλα oi τ€τoια ιiνηφoριd, την ειχαvε .oonιou..
M.σα
δυδ μiρεq f1 Kατερiνα εi1ε ooυρcboει' καi δεν τξc
,σ.
ταiριαζε
τια τδ παρατoo6κλι τ!g Xoντρi1q. ,.HΘελε λiγo ιλ
ξαπooτdoει για νd ταιρι&oει τα o16δια τηs,
,,Eτoι.
λoιπδv <iτoκαμαlμ€νη καΘδg
ξταν, ξαlτλrbθη κατω
.
'
<iπδ.μια <iγριooυκια καi λαγoκoιμ{Θη. Moνα1α
e*.ι ιlτa ψη
λα βoυνα καi τα φαρα'1lγια ΞνιωΘε λευτερη κ. .iuoΘ.μα..o.
την δρα καi τη oτιγμi-1 πoδ
γεννl1Θηκε γυναiκα κcιι δiv μπo
ρo0oε vα τdρει τδ τoυφ€κι, ια τδ yυρiclει oτδ r<λiφτιlio καi
να τιμωρr]oει μoνα1τ] τηq δλoυq αOτoδq πoil θiλανε
να τi1ν
oτε[λoυνε oτην κρεμαλα. Θciθελε να
ν&
ατfolι
μπoρoδoε
μπρooτα oθ κdθε oπiτι κι ciπδ μια κρεμαλα καi,α
μ.ται.
λαξει τ'
od κoιμητrjρι. Aδτη r,1 εiκ6να πoλδ τ!c
.,,Αρμτoυνα
αρεσε. ,,Ανoιξε τd ματια τηg κι Eνα δαιμoνικδ
1α1loyελo
φιbτιoε τδ πρooωπ6 τηq.
.,Eσφιξε
τιζ yρoΘι€g τηq, Ξτριξε τα δoντια τηζ και τδτα'
vιαoμ€vη

,Ι'A ΣOΔO}Ι.\

61

,,Aρμπoυνα.
1ri1ν oφαλioει τα μdτια τηq, liν δev κdψει τ'
',Ι:τoι δνειρευ6ταv δταν Eνα σo6ρσιμo την gκαμε να τι'
.,';ιr ι, Ιoι)ρλωoε τα ματια τηζ l(ι εiδε να oτ€κεται <iναμεoα
.'ri1ν ιlκιoμi1 dπδ δυδ βρ&xια €να φiδι toαμε μια δρια καi

. rli

ι

'i ιην
.ll

κoιτa.

Kατερiνα τo0 χαμoγeλασε μd τρυφεραδα:
Kαλδq τo, τoδ εiπε' καλδq τo,,,
KεΙνo δμωg γρηγoPα 1dΘηκε μθoα oτi1 oκιoμη.
,Aνααl:1κωoε τδ κεφdλι
ηζ και κoιταξε πρδq τ{ν κα}i)6α κι εiδε τδ oκυλΙ νd τPιγυρva dναμεσα oτ, tiλλα ζων,.xνα καi σ. λιγo εiδε τδ γ6φτo να βγαiνει μ, gνα μαστελo
r ι
ρδ να πoτioει τδ μoυλ&ρι,
ΞεΘdρρεψε. XωρΙq να χdσει Kαιρ6, πηρε την κατηφoρια
lιρδq τ{v καλδ6α, €νδ τδ σκυλι 6dλθηκε να την γαυγιζει.
'o γδφτoζ tiμα ηv εIδε ξαφνιαoτηκε.
Ti γυρε6ειq μωρη, πoυρνδ-πoυρνδ oi τoδτεg τΙq Ξρη1ιιiq: τ{ ρcbηoε.
_Τδ δiκηo μoυ γυρει]ω' τo0 ιiπoκρlΘη.
Kαi πoιδg oi πεiραξε μωρli; την ξαναρδτησε.
_.,Oλoι τoυg, δλoι τoυg. Λ(γo Ξλειψε Xτiq vα μd κρεμαooυνε oτδ πλατdvι.
*Kαi τ( τoυg Ξκανεζ καΙ Θ€νε να oi κρεμ&ooυνε;
_Toδg κρ66ω λ€νε oτδ στιτι μoυ, v€ δ €ξδv dπδ o6vα
δΕν
ξ€ρω &λλoν...
γδ

_,Eγδ

μcορi1 δΕν

φτoq.

γι'

εiμαι ληoτf1c, εiπε ξαγPιωμθνoζ δ

_Tδ ξ€ρω, dπoκρiΘη

f1 Kατερfνα,

&vΘρωπ6 τoυq.

'Kαi τi

γυρε0ειg θδδ; ρcilτηoε

€.

γΟ.

dλλα oi λoγαριdζoυνε

μi

πoνηρεμ€νo

δφoq

δ

γ0φτoζ.

-Γυρε6co να μoδ δ<boει δ καπεταν Φαφoυτηξ τδ διKιo
dξια vd μo0 δcboει { €ξoυoiα τoδ Bασι.

μoυ, πoδ δd oτ&Θηκε
λιG.'.

.o

καi τ!c εiπε:
καi π€g τoυ νd oi δια-

γ6φτoq κo[ταξε τoνηρd τi1ν Kατερiνα

_Σ0ρε να τδν 6ρειξ τδ
oεντ€ψει...

Φαφoδτη

l,:j

()

t Ι -,\

ΙΙ OT,\.\ Ιi

( )

t

TA ΣoΔoι1A

.H Kατερ(vα
τoδρριξε μιαv ciyρια μccιιd.
*Koiταξ€ με καλd γι]φτo, τoδ εTπε.
Δtv εiναι { πρ<ilτη
φoρα πoδ μl βλ€τειq. Ξε1v&q πδg παlζoπαq τδ κεφ&λι'μou
6κρυψα dνΘρcbπoυq δικo69 ooυ oτδ oπiτι
μoυ; Moι,ιi1α ioδ
€φειq πoδ εivαι τd λημ6ρια τoδ Φαφo6η κι <iρνι6oαι vd
μδ
τaζ;
Δθν ξ€ρω τoδ εΙvαι, dτoκρi'Θη dδιdφoρα δ
γ6φτoζ..,
Πoτεq- μoυ δθν τQγα ατα λημ€ρια τoυ. Αδτδq
καμιd φoρd
δια6αιvει ιiτδ δδ ξ oτEλνει &νΘρωτ6 τoυ, &ν €1ει
1ρεiα,ιiπδ

τιπoτα.

gvα νιαζoμαι, dπoκριΘη
ξ Kccτερiνα. Nα τδv dvταμcboω. Tδ πξ, τδ π6τε καi πo0, Θα τδ δρioειg τoδ λ6γoυ

-,Εγδ

σoυ.

.o

γ6φτoξ oεργιdνιoε νευρικα μθoα ατi1v καλ66α καi
γυριζo\,ταξ κdτoια στιγμη <iτ6τoμα τξq ε1τε dτειλητικα:
-,Aν μoδ κραιvειξ ψεματα Kατερir,α, μδ τoOτo τδ πυρcδ'
μενo σιδερb Θα oθ ooυ6λioω. TΞooεριq δλ6κερε9 μ€ρεg
ξταν
Eν' <iπ6oπαoμα oτ' .Aρμπoυνα, τδ
ξaρειξ;
_Τδ ξ€ρω, ιiπoκρ(Θη ταραγμiη
ξ Kccιερiνα.
.Γιατi δdν oi πρoατ&τεψε;
ρcbηoε μθ μισ6Kλειστα

τια δ γOφτoq.
-.Πρδτo τ' dπ6oπαoμα liΘελε να
μi κρεμdoει,..
-Kαi π6q γλ6τωoεq; ρδτηoε dκ6μα τιδ dνησυXoq'

μα-

_Tδoκαoα... α0τδ εΙyαι δλo...
.o
γ6φτoq, 1λωμδq αδτη τ{ oτιγμι], τig εiπε:
Mωρ{ Θεoκατdρατη, κι .iv εiναι oτδ κατ6τι ooυ; Π&q
ια μδ κdψειg;
Mi1 oεκλετiζεoαι γ0φτo
μoυ καi κανiναg δδv μπoρεi vα
. τα δικd
^
βρεi
μoυ &xvdρια oi τo0τα τα ρoυμιivια. ,Aλλc κιo'
τειiειq βλ€τω.
_.Kατερ{να, δiv oηκ<bvω τ€τoια
xωρατα, ε1πεν δ γOφτoq.
Πdq να μdq dν<iψειq φωτι&.
Σi τt Θdg vα στ' δρKιστ6, πδg €x<ο κ6ψει δλα
μoυ τα
γιoφ6ρια καi μri τi1ν €ξoυoiα καi μδ τδ 1ωρι6, ετπε
φo6ι.
ιτμiνη ξ Κατερiνα. ,'Aν
xdoω καi τ| δικτ] oαq €λτiδα θα,oκo'
τωΘδ γυφτo, γιατi Θα πεi πδg 6oα ioδ δ iδιog
μoU1ειq i'

.,l.,1lιtoιι γιd τδ δiκιo τoδ 6ρ[oκει δ κατατρεγμ€νog oτi1ν
l rtlι]oυρι& ετναι ψiματα. ,Eoδ δiv μooxειζ πεi τδq δ Γeρω
/\;,yκ()ζ δ παππo6ξ, Kι δ νιδξ, δ ΛOγκoq δ λε6€νηq, καΘαρi.
,,.,νr ιiνΘρcbπoυg γιcrτι Xαλασανε κoριτσια, κι &λλoυq γιccιi
.,.,.iλ(Χνι Χeρι στδ χ(,)P&φι Φc x'1ρoc και στην ελιd τ'dρφα.
l.,ii; Kι €μ€να θ' ιiφ{oετε dδιαφ€ντευτη ν, dφανιστδ, για Xα.

Για xαρη μαq;
Kαi β€Θαια γιιi 16ρη σαξ, dπoκριΘηκε πεισματικα η
t(.ττερινα. Δθ μθ καηγoρdνε τηα τδζ εiμαι τδ δικ6 σαξ
l|, μ&τι oτ, ,,Aρμτoυνα; Δi βo6,ιξεv δ τδτog πδg κρ6Θω &viil)(l)τoυζ σαζ σπιτι μoυ και τδξ εγδ σaq στελvω τιq κoυμτdt lt

'

c oαζ; Kαi μη τξα

'i'-k

εΙναι ψiμccτα 6λα τoδτα;
γυφτoq δμωq, o&ν να μην Eδινε καμι& πρooo1| o, δλ'

.o

F

---aι'''πrc

.

&v o, θ1oυv παρει τδ κατ6πι;
.,Y.
-.,oπωq Eφυγα γ6, καVειq δiν μδ πξρε μυρoυδι&.
στερα πρεπει νd ooi τδ Kαι κd(rι dλλo, τρ6αιεoε f1 Kατερivα, dλλ&ζoνταg τ6vo. Εiν' εδκαιρ[α, και συ κι δ καπετ6-

-Kι

σαζ κι δ1ι μι
,Aπ' τα Kαλd6ρυτα δξ την Πατρα, καν6ναq
δdν Exει τδ πoυγγi πoυ €1oυν o[ Παναγιωτ6πoυλoι. Tι τoυζ
φυλ&τε; Kαι λεφτd €xoυνε μπερκ€τι καt diνΘρωτoι εiναι τoδ
Bαoιλιd. Kαζ&ρμα €xει γivει τδ oτiτι τoυξ, κι δoo εiν' αδτoΙ
δυνcrτoi, τδ κεφdλι τδ δικ6 ooυ καi τoδ Φαφo0τη δΞν αιiκoυvται Kαλ&. Ξ6ρω oiγoυρα πδq ττ{ρανε dπdνω τoυq δλα
τα Eξoδα τδv ιioκερι6ν, πoδ θα κινljooυν να ξεκ<iνoυv τδ
Φαφo0τη καi τα παλληκαρια τoυ...
ταρ, &ρ1ιoεc
-Kαi yιατ[ δθν μo0 τα λδq dτδ την dρ1ι],
δμωq για
otγoυρη
τflν κλ&ψα, o&v μιξιdρα τoo6πρα; Eloαι
νιoq, να πι&oετε μαλαμοcτικδ γερδ στα χερια

Kρoπραμ&τιεξ.

δλα τoδτα;

oi βλ€πω καi μi
-.,ooo
.o

βλ€πειq.

γ0φτoq δθv &πoκρiΘηκε. Συλλoγιoμθνog ζ6γωoε oτδ
καμivι τoυ κι dvακ&τεψε και Φ0ηξε τη φωτια τoυ καt oτdΘηκε €τoι ιiμ(λητoq dρκετ{ν δρα.
.Ι-,Ι
Kαrερ[να &νccyαλιαoε, πoU ζ6αλε τδ γδφτo oτδ δρ6-

l) Ι|\Ιl(]l

,\

\ Ιi(

):

,. l|ιΙ λε Kαι μεταvιωσε πoυ δiν
ηρε αδτδ τδ
,lΙιιiζ ciρχηq.

'Ι.\ Σ o
μoνoπ&τι

Συλλoγιζ6ταν πδq civ πετΟxαινε αOτδ τδ κ6λπo, Θα κ€ρ.
διrr μi τδ oπαθt τηg τδ Φc(φoυτη, M€oα τηq
μdλιoτα εi1ε καt
παλιδ κρυφδ καυμδ για τδ λl]oταρ1o, ιiλλιi δ
γι]φτoq τ!s
εixε ioτoρr]oει, δταν !ταv, τρtv ciπδ
1ρ6νια, dγαπητικια τoO
μακαριη τoδ Σταυρoυ τoδ Tiγγα, κι €ρx6ταν ι(αι στδ Moνoδ€vδρι κι €6γαζε τα
ματια τηζ και με τδ γυφτo, πδq 6
Φαφoοτηξ εΙ1ε μι&v &γατητικιd στην Kλαπατσoινα.
Τoοτo
Θαμτ<υνε τoυq καυμoυq τηζ, dλλα τηζ π€ρααε
τcbρα riπδ τδ
νo0 τδq μτoρoδoε μ, Eνα oμπdρo να
Χτυπiσει δυδ τρυγa

νια.

.H Kατερiνα
κι δ γ0φτog l]τανε oi μoνcο1oi &νθρ<oπoι πoU
ξ€ρανε, μετα τη σφαγη τoδ ζκανε { oυμμoρiα τo0 Zαμπiκoυ
oτδ Γ0Θειo, oτα iB39, δτoυ δ Φαφoοτηζ, Ξoφαξε dντρεq
oαν
τραγια,. ξεκoiλιααε γκαoτρωμ€ι,εg
γυναiκεq καi τπ] ρε μi τδ
),ιαταγανι τα κεφdλια μωρδν παιδιδν, πδq δ ΦαφoΟτηq
ζεi.
-Επi δ0o
1ρ6νια κ6oμoq καi ντoυνιdg εixε ξεoηκcoΘεi να τδν
πι&oει i]
τδv καΘαρioει, Χωριζ dπoτελεσμα,.. Ei1αν τια
.να
τιιoτΞψει δλoι τδq δ Φαφoιiτηq δiν
,,Aλλοι
Qταν oτδ Moριd.
n.Ι1.
εi1ε μιo€ψει oτi1ν,Αραπια, &λλoι πδg εi1ε oκo
τωθεi κι"::
&λλoι πδq τδv ξεκανανε oι σι]ντρoφoι .ou, oi 1δ.o.,
γιατi δd βαoτoΟoανε τ€τoιo Θεριδ dν&μεod τoυq.
dιηο.uο
... ]δ-δ κ6oμo9 τoυ δνoμα flταν Παvαγιcilτηc Γιωργαρiκoq,
riλλα
τδν ξξερε καi τδv κoυ6dντιαζε
μi,τδ παρcι
τσooκλι τoυ..o Φαφo0τηξ λoιπδv
ζoδoε καi κατα τα τ6λη τoO
1B43 ξαvακoΟoτηκε τ6voμα τoυ στην θπαρ1iα Kαλα6ρ0τcoν
μi δυδ φovoυg για ληoτεiα.
A.υτo.υvοO τoδ Θεριoδ l]Θελε τ{ν πρooταoiα
f Kατερiια
lιαi' o'αδτδν εi1εv dπoθ€oει τig Ξλτiδεq τηg.
Koιτoσoε μθ μιoδ ματι τδ γυφτo πoδ oυλλoγι6ταν
κι εiδε τδv oδρανδ να τηq
χαμoγελa δταν, μετα τη oιωπ{, τδν ci'
lioυoε να τξg λ€ει:
Θα τδ 6ρεig τδ δiκηo σoυ... Σε τρεiq
μ€ρεg oi Παναγιcυ.
τι]πoυλoι δdν Θdναι oτ,,,Aρμπoυνα...
Δυo μeρεζ ξ Kατερiνα πλανl1Θηκε oτα
βoυνα καi δυδ

.

L

Δ () ]ι

'\

1i',

t(οιlrηΘηκε μi τδ φ66o τoδ τσαKαλιoδ και τoi }'υKoυ,
Ii1ι τρiτη δμc;q μ€ρα, <iπαρdτηoε τιξ βoυνoκoρφεξ και
.l,|(l).ρι(,ε πρδq τδ Τoυρκoλfθαρo, Eνα ψt]λωμα πdv' <iπ' τδν
ι,,.,.1,i1τ''ilλiα, ατ'6πoυ θπιoκoπoδoε τ' ,,Aρμτoυνα κι oλα
'{111,

, , ιl1lιl δixωq να πρoδiνεται oi φτoνερδ ματι.
l(ιrτα τα χαραματα εiδε να κατηφoρiζoυv πρδζ τδν
lι,l,q]η1'.}]λια' δυδ κα6αλαρ€oι και τ€σσεριξ πεζoι. .Ιl καP'
i,l1( τη(] Xτδπησε δυνατα καi τα π6δια τηq τρ€μανε. "Eoφιξε
.,l δτ]ν,τια τηq καΙ τiq γρoΘιiq τηq lιαi τflg φανηκε πδg κoνl ,i1,l.1ιlνε { πιδ μεγαλη

δρα

τηζ ζωηζ τηζ.

l(αθδq €6λεπε τδ ληoτρικδ doκ€ρι vα καηφoριζει, ε6αr ιιτ0ε λiγo και λιγακι ημαδια για να oιγoυρεδεται τδg
1,,l1ι,lρανε. Πoτε ξνα δ€νδρo, π6τε μια φαλακρi1 PαXoυλα.
lr.li ιαθε φoρα πoδ τερνoOoαv €να δρ6ημo oi ληoτtq καi
, . ι τ ιlζι]γc,:ναν oτην €κκληoια
€παιρνε μια βαθει&v dνdoα.
lrιirι 1f1γ €oπρol1νε να τρ€ξει πρδg ιiντdμωol1 τoυξ και να
ι.,ilι, δεiξει τδ γρηγoρδτερo δρ6μo, ciλλα δiν τδ τoλμoδoε.
]'ι)λλoγισrηκε πδq flτcrν καλΟτερo να τoδq &φησει ξ€γνoια!r1oι]q ια πραξoυνε τδ τρισευλoγημeνo Eργo τoυξ καi τ!q E.μι.t.,ε νd τoδq καμιαρcbνει καΘδq κατηφ6ριζαν.
Ξαφνικα, σιμα στδ Χαλασμενo μ0λo τoδ παπd . ZoΟπα,
1.lilq εiδε ι.α oταματoΟν καi να ξεπεζεΟoυν. .,Yoτερα εΙδε κα.
,lι ;ιαραξει,α oo0ρτα φ6ρτα κι επειτα τoυξ gXασε δλ6τελα
., ιο τα ματια τηξ.
.Aναoηκδθηκε
λiγo πρδq την κoρφη τo0 ΤoυρκoλιΘαρoυ
ιιιi τ, dετ{oιo μcrτι τηg €ψαξε τcrντoO, dλλα δdν Ξ6λεπε τi:τclια, Ταρα1τηl<ε. Τδ αiμα ciρ1ιoε νd παγιbνει oτΙq φλ€6εq
ιηr. καi κρδoq iδρδq περi1υνε τδ μ€το:τ6 τηξ. Πιστευε πδζ
ι,i ιcrλic δoυλειig τελειcbνoυν γρηγoρα κι ciναΘεμ&τιζε τi1ν
ιiρ1,ητα. Nευρικα κι doυναioτητα &νoιξε τδ ταγαρι τηq, Eι]),.Ι}. Ξι,α ξερoκ6μματo κi dρxιoε να μαooυλ& μηxcrνικd,
'i/.λα τδ μdτι τηζ δ.ν ξεκoλνoδoε dτδ τδ χαλασμ€vo μυλo.
.\ι:ι, καi τoδq εi1ε καταπιεi i γic n. δλ6κερη τη μ€ρα δiν
.iιil ηκε τtπoτε. Τξ{ περνoδoε ciπδ τδ μυαλδ πδq δ,τι
i''l L ilιιε. τ{ μ€ρα μτoρεi να τ€λευε τδ βραδυ καi μ€oα o.ιti
(|Ι })αρo6ραδυα κoιτoδσε
μη δε-i τα ημ&δια πoδ Θα τ!c
,

^

'.''Ι \|ιnο|''' 0 ιιΑιιιι|'Δλιiι):

() lt,ι

ΙΙ {] T

1.\ K

()

l

Σ (, ,\ ι) ]Ι '\

δiιανε τη μεγαλη Xαρα. ,,Ετoι περιμ6νoνταq εiδε να τρεμo'
o6ηνει τδ oτερνδ doτ€ρι τηq αδγηζ καi μ6νo τ6τε τiq
φα.
l ερδΘηκε πdλι τ, doκ€ρι.
'AναoηκciΘηκε να δεi καλυτερα Kαι τoδq εΙδε να κατηΦoριζoυνε πρδg τδν Πρoφητ' 'Hλiα κι ιiρια τδν Eναv dπδ τδν
ciλλov. Σi λiγo τoUq ξεκαΘαριoε καΘαρα δλoυq
μαζΙ μπρoστα στην lκκληoiα. oi δυδ μεiνανε δξω να δ€ooυν τd ζωντανα και ν& φυλ&ξoυν καραo0λι καi o.ι τ€ooεριq μτηκccνε

.

,,Ετoι ooυρνdμενη
Eφταoε Eκατδ πoδαρια dτδ τηι, dκ'
κληoια. oi ληoτiq εi1αvε ζ6σει τδ Χριoτoπccvdyo καi τδv d
νακ ρiνανε.

Πδq

oi λiνε

βρ€; τδν ρωτoδoε δ Φαφoι]τηζ.

δ Xριατoπαν&γog,'.H Kατερ(να
δtν κραηΘηκε &λλo.
Χριoτoφ6ρo, dπoκριΘη

Ψ6ματα λ€ει, φ6vαξε ξcααμ€vη. Mηv τδν dκooξ, καπετανιo, Εiν' δ Xριcrτoπαν&γoq δ Παναγι<^rτ6πoυλo9 πoδ κυ
νηγαζ.,.

Πoδ βρiθηκεq doδ θδδ, δια6λoυ Θηλυκ6; φ6ναξεv δ

Φαφotlτηq.

Γ)λανιiμαι oτα 6oυνα, καπετανιo μoυ, iπειδη αδτδq

δ

1ll. τoδq oταυρωτQδεq...

:jσ, ιi Χριoτoπcrναγog; ριbτηoε dγριεμ.νoζ δ λη.

β1ραιμα δ Xριoτoπαναγoq'
κε oα τανΘερα μτρoστα τoυ, e' ,. 1,, 1lια oαλα1ooυρα ιiπδ τη μ€oη τoυ κι αρxιαε rα τδν
Ι.),ι]l εiμαι, ιiπoκρlΘηκε

|l')1ι:

Σd λiγo €1αoε ιiτδ τα μ&τια τηs καi τoυc δυδ πoδ εi.
1ανε μεiνει 6ξω κι δoo κι dν τoιi,lg eψrΙξε δiν τoδg &vακα

κ6μη.

ι.,

| ,r'']

μεσα.

λ(ψε πoυΘενd.
Σθ λ(γo δμι'q εiδε κατι πoδ τi1ν Eκαμε αι' dληΘιι,α ν'
dλαφιdσει. M€o' dτδ τl1v €κκληoια βγι]κανε oi τ€oαεριg ληoτθq καi κoυΘαλoδoαν €ναv καλ6γερo... .F{ Kccιερiνα κoiτα.
ξε καλα καi ξtταoε τδν καλ6γερo dτδ κoρφis μ€1ρι τα νυyια καi δi γελdoτηκε: .Ι-lταν δ ΧPιστoπανdyoq. Σταμdτηoε
η dν&σα τηq, Τiπoτε διiv τi1v κρατoδοε πι& vα τρdξει ιrτδν
Πρoφτ]τ, ,Ι'1λiα, γιατ, εixε πoλλd να πρdξει και πoλλα να
πεi' <iλλα δiν τ<iκρινε φρ6νιμo να τρεξει φανερα καi πρoτι'
μησε vα σoυρθεi κατd γξs καi να oιμrboει καi τ6τε9 vα φανερωθεi για να βoυλιi:oει τδ oτ6μα τoδ λcιoπλ&νoυ, €πειδη
φo66ταν πδq frταν dξιoq να ξεπλαν€ψει καi τoδg ληo-rεq d-

/.,1.,ι, ι'ισliκωσε τδ χωριδ να μi κρεμαooυν, γιατι παιρ1li 1,.lι; τδ δικo ooυ.., Kι αδτδg καi τ, dδ€ρφια τoυ εi-

l.

..

l'l

δ

l 1γ1^1,1161

Γrcrτi

Φαφoυτηq

crrαΘη

σιδ πρδσωπo.

δρi ζccyαρι εiπεq ψcματα;

μoυγKρισεν δ ΦαφoΟ-

Χριoτoφ6ρog εiναι τδνoμα μoυ και μια κι dτoφαoιoα
καλoγερ€ψι:, μ, σ0τδ Θ6λω να μ. φωνdζoυν.
,o Φαφo6τηξ τ6τε τoδ κατdφερε δυδ
XαστoυKια τooo δυ'
. 'l& πoδ δ Χριαroποrνdγoq oωριdατηκε κατd γξc.

..'

-Κρεμdλα Θξλει καπετανιo μoυ αοτ6ξ, κρεμαλα θ€λει,
ξ Kccτερivα. Δ6q μoυ τδ λε6τερo να τδν κρεμαoω μi
l.\ y3ρι μoυ, κι dπε τdPε τδ κεφαλι μoυ μδ τδ μα1αiρι ooυ.

.r,,ilιαξε

lri1

oi

8oυ6&σoυ

γρια

λυooαoμ€νη,

βρυxι]Θηκε

δ

Φαφo6τηζ,

κorπiνω στδ λεφτ6.

.H Kατερiνα
μαζcδ1τηκε και ζdρωσε αιδν τoixo τo0

iε-

1;rlδ.

-Αδτδv να τδν δεσετε πιστaγκωνα, νd τδν κλεισετε σην
κκληoι&, δ Bλdoηg vα φυλαει τα ξωνταvα και oι .iλλoι eλ&τε μαζ( μoυ ατ' ',Aρμτoυνα.
Kαi γυρ(ζoιταq πρδξ τδ xριστoτανdγo εiπε:
Θd ηκιiloω και τ, aδ€ρφια ooυ καi Θα τδ καψω τδ
.lτιiτι πoδ τδ κdμοο,ε Kαζdρμα.
Γρηγoρα oo0ρανε τδ Xριατoταναγo δεμiνo oτην iκκλη.
oια καi τoιμαξ6ιταν για τ' "Aρμτoυνα.
j

',.Aν oταθεi τ[τoτε κακ6, Θα π&ρειq μt τδv αi1μαλωτo
Θcx τρα6{θειc δλ6Ιoια γιd τ|ν κoρφη
li]q Γxαμηλαq, εiτεν δ Φαφo6τη9 oτδ Bλdoη.
.|Jταv Eτoιμoι να κιγησoυν, δταν 6 Kαρ0πηg πoδ
φΟλαγε
lc\ πανω μoνoπατι και

-___τ-____
T.η ΣoΔ()λι.\

!| || \ |Ι ().Γ'\,\K():
.| ,
,'', r,l'l lJΙιl, φoρ.ζ, κι δλoι oι ληoτiq πioανε
.,r
'
' .ll11ιιiδι' |.
| ,i, ]ιlIt' ζαι'ασφoυριξε τρεiq φoρεζ και πρiν τελειd:1rι,ιζωμl!νεq τoυφεκι.q.
l , l, l ,. l, ,, Qjι ιrξι ' λ Kαρl,τ'1r , μd, 1ιυτdνε <i'πδ τiι

.. Ιι,,

l

'1(Ι),ια.

ΣφΟρα τo0 KαρΟπη, πρ6oταξε δ Kαπετdνιoζ, κι δλoι
ι.'l 1roνoπατι τηζ Γκαμηλαq.
Bdλανε μπρooτα τδν Xριαιoπαναγo και κιvησαv. Δiν
καvcιl,ε δμο)g oijτε πεηιτα πoρπατηoιiq και βρoχη τoυζ ηP
Θcrv ot τoυφεκιiq ciτ' τδ oτενδ πoυ δδηγa oτi1ν κoρυφη τQc
.l

Γκαμtjλαq.

Tρα6dτε <iπ' τδ ToυρκoλtΘαρo, φδναξεν i1 Kατερiνα
πoδ dκoλoυΘoδoε τελευταΙα,
Στρiψανε δεξια, ιiλλα κι &πδ κεi τoδq iiρθανε βρo1i1 τα
βoλια.

Mdq Ξ1oυι,ε dπ'6λoδθε ζι;oμ6νoυq τα σκυλια, μo0γκριoε δ Kαριπηg. Καλα μdq τδ μηνυoε ιiπδ 1τig δ γοφτoq να
,,Aρμπoυνα,
γιατι τd Χνdρια μαζ
μη κατηφoρt]ooυμε κατd τ'
ε1ναι πρoδoμiνα.

'Θα τα

πλεριbooυνε ακρι6α τα τoμαρια μαq oi ξεφτ6λεq τo0 Bαoιλιd, dπoκρiΘηκε δ Φαφoυτηζ.
Να xτυπιiooυμε καπετ&νιo oi μια μερια, ν, dνoΙξoυμε
δρoμo, κι δooι γλυτcbooυμε, εiπεν δ Kαρι]πηζ.
_Kι' αδτδ τδv μπελα τi τδv oo0ρνετε μαζi oαg, εiπεν
Kιrτερiνcr,
δεi1νoνταq τδ Χριoτoταναγo. KαΘαριστε τoν να
η
τoPτατaτε λευτερoι. Διαφoρετικα καi δi Θiλετε δδoτε μoυ
μθια.oμι& κoυμτo0ρα να τδν φυλαω.
Bλdσηζ πoυ στεκ6ταν κoντd τηc, τξc Eδο:κε μια δυ.
ιατη oπρcoξιd, Eνδ δ λljoταρ1oq, σα vd μην dκoυoε τηv πρo
ταo{ τηc, oυν6xιoε τi1v κoυ6€,ντα τoυ μi τδ πρωτoπαλληκαρ6

τoιl τοv KαρΟπη.
-Σι,loτα μιλdg, τoδ εiπε, καλΟτερα 6μωq Θdναι rα τo
,;\,oυιrl 1ο yιoιJρo,,o, ciμα oιoτl'vιαoιι.
"Εxει φεγγαρι Kαπετ&νιo, ιinoκρiΘηκε δ KαρΟπηq καi
ilεν Eγει oi τiπoτε νd μGg δφεληoει ξ dργητα.

Λ.
ι',). i)

1.) Kανωμε λoιπδν τι,lρα, εiπεν δ ληoταρ1oq.
ιtκoσια 6ηματα παρα π€ρα ιiκoυoηκε μια 6ρoντερη

1ιrιXΙδδσoυ Φαφoυτη...
Ι}1;ιlμooκυλo, 6πoιo καi νdoαι, dπoκρiΘη δ λξoταρ1oq,
.,l trιiνoν τoυ σ' Ξστειλε πδq δ Φαφoυτηg δiv κιoτευει.
|

.
1l l ιιlιιι dντραq καi ooδ βαoτ&, σοPε τδ γιc{ταγαvι σoυ Kι
. rιi
μsτρηΘoOμε παλληκαρioια oι δυo μαq...
ΦCΙφoυτη, ξανακo0oτηκε η φωνη, αδριo τδ κεφαλι σoυ
l. ι. ιι oτα Kαλd6ρυτα.
Ι(ι' εδτυq ciρ1ιo' Ξνα δαιι'oνιoμ€νo τoυφεκiδι dτ' δλo0θε.
( )] (,JντPoφoι τoδ Φαφo6τη, τ€σσερα
ν€α παλληκαρια, τoδ
. Ι1ιrνε βγεi oτδ κλαρi, δ Eναq γιd νd μην πdει cΓτδ σιρατιω.
lιιrj, κι oi tiλλoι για χτηματικiq διαφoρ€ζ, ειχαv κιoτeψει.
.o
μ6νo9 πoυ Ξμενε dτdρccχoξ, μ€oα o' αδτδ τδ τανδαι.
llilνιo, flταν δ Xριoτoπαναγog'
Φαφo0τη, δiv εioαι &ιτραq, ιiκo6oη παλι ξ φωνl1, dπδ
l κατδ β{ματα τoυτη τη φoρα...
-Γrbρα
Θα oi μαΘ<o, βρυ1ηΘηκεν δ ληoταρ1oq, πoιδq εi.

, ci\,ιραξ λαι τoιδξ δiν εiιαι.
.o Φαφo6τηζ τ6τεq,
μαζi μθ τδν Kαρυπη, αoυρΘηκαν πρδq
rα 1αμ6δενδρα, &τ' δπoυ θρ16ταν f φcoνη.
Mια καινo6ργια βρox| dπδ τoυφεκιeζ €ρριξε κατα γi1c

τoδ Φαφoι1τη εi1ε λα'
δεξi τρ&6ηξε τηv κoυμπoυρα
τoυ και σωρι&στηκε πiαοl clπδ Eνα μεγ&λo λιΘαρι κι &ρ1ι'
ιrι: ι'α iτυπd δταv dκo6oτηκε ν& φωναζει:
Mi φαγανε τ& σκυλια,
Kαι σωριαστηKε.
M€o, απδ τα 1αμ6δεrτρα κι &πδ παντoi ξεπετ&1τηκαν
oτρατιδτεg και πιασανε δλoυζ τoυξ ciλλoυq 1ωρiq dvτioταση. Λοσcαε τδ Χριoτoπαναγo κι ciρyιoαν να 1τυπoδν dλιlπητα τoδg τθooεριq νιoδq oυντρ6φoυq τo0 Φαφo0τη.
Στ. δνoμα τoδ Χριoτoδ καi τξq Παvαγ(αξ, μη χτυπd'
τε dδικα αrJτα τα παλληκαρια, φd]ναξε δ Χριoτoπccν&γoq. Δδ
φταιξανε σε τιπoτα.
ι.'lν Kαρ0πη' λα6ι;μ6νoν θαναoιμα, €ν6

θcoθεi τ, dριoτερδ 1θρι. Mδ τδ

o ΙΙΛtΙ()TΛAK()Σ

10

.Γ,\ Σ

oi ατρατιδτεg oταματηoαv τδ κακoμεταxεiριομα τi1ν δ'
πoδ
Eφταoε σtδν τ6πo κι δ 0τoλo1αγδq Kατoo6φηq, πoυ
ρα
ετχε στιζ πρooταγ€q τoυ δλα τ'dπooπdoματα τQc τεριo1!c.
.o κατσo0φηξ oυνoδευ6ταν dτδ τδ Νικ6λα τδν Tσoπoτ6'
τδ Γιdννη τδ M€ρμιγγα καi τδv ,Aντcbνη τδ ΣτdΘη' τα τρiα
παλληκαρια dπδ τ, ,,Aρμπoυνα, τoδ ξ€ραvε καλd τα μoνo.
ιcjιτtα ιι' 6δη1oυoαιε τ. ciπooταoμοcια,
.o λo1αγδq εixε ιιdΘει δoα ε,(1ανε oταθεi
τδι, τελευτα[o
καιρδ στ' ,,Aρμπoυνα κι ii€ερε πρ6oωπα καi πραματα. Ei1ε
dπ' τηv πρoτερνη βραδυα πιdoει τδ γδφτo καi μi παιδεμδ
καl μi ταξiματα εi1ε ξαγγιoτρ<boει riπδ τδ oτoμα τoυ δλα
τα σXεδια τηq συμμoρ(αξ τoi ΦαφoΟτη κι δ τρδτoq oκoτ6q
τoυ ξτcrν, να γλυτcboει τδ Xριoτoπαναγo dπδ τα 16ρια τoO
λι]oταρ1oυ.

Εl1ε μιiλιoτα dκoυoει πoλλα για τδ γθρoντα, δoτε μoναXα για τ| δικια τoυ μαρτυρ[α και γν6μη vιαξ6τα., Kαι
γι, αοτδ δev Eφαγε τi1ν δρα τoυ o' dνcilφελα ρωτr]ματα o'ιoOq

ληoτ€g.

.O Xριoτoταναγoq,

<iπαντcbνταg

oi ρcilτημ& τoυ,

τoΟ

εiπε:
.'Φoυρτoδνα
ξταν κατετin,ιo μoυ καl πiρασε. oι φταiτιμcoρηθξκανε
κατα τα €ργα τoυg..o Παν&γαθoq Θεδq
xτεg
ciq τoυg oυxωρ€oει.
-Kι oi &λλoι φταi1τεg; ρcbτηoεν δ λoXαγ6ξ.
_Δd 6λ€πω ciλλoυq φταixτεq, καπετaνιo
μoυ, εiπεν δ Xρι'
στoπσvαγoζ'.'
.o λoxαγδq παραξενε6τηκε
-Kαi τt εiν, δλoι αOτoi; ξαναριbτηoε. Δdν ε1vαι ληoτiq;
και δειXνoι,ταξ τi1r, Kατερiνα πρ6αrεoε:
-Kι αδτl1 f1 φαρμακερ{ δxια τi εiναι;
A0τoδg πoι) δvoμ&τιoεg ληoτ€q, καπετdνιo μoυ, εiναι
ιiνΘρ<oτoι τoΟ Θεoδ, 'Απδ dνεμυαλιd τoυq βγηκαvε στδ κλα-

ρι κι δχι dπδ κακια κι α1μα δθν E1ει λερ<boει τα Xερια τoυζ.
Ιoιiτη μ&λιατα τi1 δ0oκoλη δρα πoU ζ{oαμε δλoι μαq, στ&
0ηκαν ι<αλot μoυ φ0λακεq κι ti1ι φoνιιiδεq. Kαi oi τ€ooεριq
r i1ιιν
1ιε'rανιωoει καi γυρε0αν ιiφoρμ{ νd φΟγoυv, oδτε μια

,

() Δ ()

\t.\

ιι.ι δiι €ρριξαν ol1μερα κι Eτoι γλυτ<boανε ζcοlq καi
lr,l.l.ιτr τooo γPηγoρα μδ τδν πιδ αιμo66Po ληαι{ πoδ €.

,..1,.
.,

l(ιιi γι' α0τη την δ1ια, τi λθq παππoυλη;
Λliτη δiv Eκαμε τ[πoτα. Anτη frρθε μετανιωμ€νη oτδν
]|1 ..J r1t' 't1λiα ι.α γυρ€ψει o"Χ6ριo και
βρ€Θηκε dΘελd τηc
1 .llι οτδ γιoυρoδoι' Kαi τ!g 1ρωαιdω xdρη, γιccιi α0τl1 Ξ1,.ι1ι τ<1νoμd μoυ dπδ τδ Φαφo0τη κι Eτoι τcbρα εiμαι ζcoν-

llαρoξr'.' ιiτι δ ^o7αγoι, .o γυφτoζ

'1'l lικc?.

μGg

τdπι

δ,α.

'.Λι, εiν' dλl1Θεια αδτα τoυ λθει δ γ0φτoq, γιατi
μ' €.
1ι,ιΙlJf και δθ μi πρ6δc;κε. Kαi Θdxε δiκιo vα τδ κ&νει γιατl
lll

ι]/ο]

.o

φταιξει...

Γιαννηq δ Meρμιγγαξ, δ Nικ6λαg δ Tooπoτδq καl δ
Λιrιbνηq δ ΣτdΘηq, 11τανε olγoυρoι πδq τα τPdμcCτα στd.
l)l]Kαν διαφoρετικα, <iλλα δiν εiποrνε λ€ξη.
-Φταr'oυν τα κεφαλια τo0 Φαφo6τη καi τoδ Kαρ6τη κα.
lιιτ&vιo, εiτεv δ ΣταΘηξ, για να oτερειbooυv τη δ6ξα σoυ Kαι

roδτα τα μετανιωμiνα παιδιd &vτ(κρυo€ τα μi τδ δiκιo τρ6.
τιo πoδ λΞει δ ταπo0ληQ.'.
_Στδ γυρε6ω 1αρη καπετανιε. Λευτ€ρωo€ τoυq για να
παρoυν τδ δρoμo τo0 Χριατo0. Toδg πα(ρνcυ dπdνω μoυ καi
t iρι^l τi τdξιμo ιανω αδτi1 τ{ν δρα.
.o καπετdνιoζ πρ6oταξε τoυq oτρατιδτεq τoυ να τρα6η'
XτoδV κι eμεινε μ6νoξ μi τoυg ληαι€q, τ{ν Kccrερlνα καi τδ
Χριoτoταναγo.
-,Aκo0oατε τl εiπε για λ6γoυ oαq δ παπoδληq; ρd)τη.
c;εν

δ καπετανιog.
-.Τ' dκoΟoαμε, dπoκρiΘηκαν μi xαμηλωμ€να κεφαλια τα

.lιαλληκdρια.

_Tδ ξ€ρετε πδq €1ω θξoυoiα νd πdρω τ& κεφ&λια σαq
lιαi να τα παω oτα KαλdΘρυτα μ} τδ κεφαλι τo0 Φαφoυτη
καi τoδ Kαρ0τη;
Τδ ξ6ρoυμε, <iτoκρiΘηκαν παλι oi τ€ooεριg.

ι]

1i λoγαριαζετε λoιτδv ι,α

ζωη και σαζ

ciμoλf1oω;

TA ΣOι\())Ι-1

.\ tΙ υ τ r\,\ Ιi (] Σ

κανετε &v odq 1αρiocυ τη

Τα ταιδια ιδv κoiταξαv στα ματια καi κ6μπιαoαv, γιατ(
δεν flταν Ξτoιμα ν' ιiπoκριθoOν σδ τετoιo ρ6τημα..o Bλα'
σηζ δμωq, πoδ {ταv πιδ μυαλωμ€νoq κι <iγαθ6q, ιiπoκρiΘηκε

για

δλoυq:

Θα πdμε δπoυ μ&q πρooταξειg καi Θα πραξoυμε, απδ
μπρ69, Kατα τιξ δρμ{νειεq καi τ! διδα1| τoδ πα.

δδ κα'ι
πoυλη.

.H dπoκριoη ciρεoε τoΟ
καπετανιoυ και μoνo ξ Kατερi'
ια dρ1ιoε να κoιτd €ναγcbνια γδρω τηg, ctμα εiδε τδν κα'
τιετανιo να γυPιζει τρδζ τδ μdρoq τηq κι 0πoψιασrηκε πδq
θα κdμει και σ' αδτη τδ ,iδιo ρ6ημα,
Me μιaξ τιναXτηκε 6ρθια κα[ μE' γρηγoρdδα doτραπflq
τιναXτηKε oτδ γκρεμδ πoυ ξανoiγoταν ζερ6α ιiπδ τδ Τoυρκoλiθαρo.

.,Yoτερα

κιoμ€νo

ιiπδ μια δρα oι oτρατιδτεq dvαo6ρανε τδ τoα.

ξ6δι τηc.
.o Xριστoπαναγog,

γυρiζoνταq oτα τρiα παιδια τo0 1ω'

ριo0 τoυ, τoδq εiτε:
Π&ρτε τδ λειψανo τηζ δΟστυχηq τ!g Kατερivαg καi.

Θα-

φτε τo.

Kι αφηνoνταg δλoυq, πξρε τδ oτρατi για τδν Πρoφητ, 'Fj.
λΙα, δτoυ γovdτισε καi πρooευ1r]Θηκε για την ψυ1τ) τ!q Kατερiναq, τoδ Φαφo6η Kαι τo0 Kαρ0τη.
Τi1ν dκoλoυΘη μερα δ Xριστoτσναγog &φηoε τδν Πρoφητ,
'Hλiα, Πfrρε τδ μoνoπdτι πoυ δδηγoδoε oτ|ν κoρφη τξc
Γκαμηλαg καi oταθηκε σ,Eνα στανoτ6πι πoΟ1ε μαζi μi τ'ιi
δ6ρφια τoυ καi τδ1αν παρατημ€νo πρiν dπδ δυδ χρ6νια.
.H τoπoΘεσια
frταv ιiπδ τiq πιδ 6μoρφεq πoδ εi1ε τocτo
1δ βoυν6. Την Eoκιαζαv δυδ βoυνoκoρφiζ &πδ βoρια κι E6λε.'
πε δξ πoδ φτανει τδ ματι τ'&vΘριilπoυ &vατoλi1 καΙ δ0η.
'Aγριoκαoτανιiq κι ciγριo6ελανιδιig πρooτdτευαν τδν
ιiιθρωπιl ciπδ τδν iiλιo τo0 καλoκαιριoδ καi τδ μ6νo xτioμα
llιlδ l i1<τιl oi Παναγιc,:τ6πoυλoι ξτcrν μια καλ06α για τoδζ
1

ι]υ,rτ(Ιναρ6oυξ,

|

,

,' ,.η

,],ι

|..ι

βoυι,ioια μoιαξια θiληoε ν' &oκητ€ψει 6 Xρι'
.
καi
'l., yιlι;, Nερδ &φΘoνo κυλoΟoε xειμ6να.καλoκα[ρι
,l.lλiα.
11 1lιll ilιι' {ταν αυ1νδ πθραoμα oαν τδν Πρoφητ'
ι lrl ιιli1 c'i Παναγιcoτ6πoυλoι λoγdριαζαν iξ &ρ1flq να

|

d).λα 1τioματα, γι& τoδτo εixcrν μαξδξει πθτρ,α
για 1τioιμo ιιι αΟτδ 1αρoπoiησε τδ Xριστoπα.

',^),1 .r).ικα

l\.]iταξε την καλυ6α καi μd μιGq o1εδiαoε να τη με-γα
ι, να την κανει Eκκληoιd κι 6oτερα νd χτισει και ι(ελια
.,ι i.i Oειrελιcboει Eνα μικρδ κoιν66ιo, πρδq δoξα τηζ Πανα'
,ι.ι, Jlδq δμωq να μετασκευdσει τi1ν καλυ6α o' €κκληoια
i.ι7ι,lι, μιαoτoρoυq καi μi τi 1ρ{ματα νd πληρ<1loει τα 1€ρια
lιl'l 0α δoUλευαν; .O νo0g τoυ πQγε oτδ μερδικ6 τoυ καi
'l., ιo1ιτ6δεμα τoυ και συλ).oγιστηκε τδq dι δiν τdxε 1αρi,

., ,,

..ll,

Θ&λυνε εδκoλα

τδ πρ66λημα τoδ τoδ παρoυσιαστηKε.

rrιιιρcoτηΘηκε μ{τωq Eκαuε &oυλλoγηoια κι &κ6μα περιo'
...,,τιρo μf1ποlg dδiκηoε τ€τoιo oκoπδ για να xoρτdoει τi1 φι.
,, l,χρηματια πoυ €τρο:γε
τ' dδ6ρφια τoυ. Γρτ]γoρα δμcoq E.
i,ιc,lξε dπδ τδ μυαλ6 τoυ αδτiq τιq σκ.ψειζ. Πρoτiμηoε πoι)
πηρε την ιiνηφoρια τfrg πioτηι ξαλαφριoμ€νoq dπδ καΘε πλoδτo, μi μ6νo ciγαΘδ Eνα κoμdτι ψωμι τoυ ετχε στδ ταγαρι
-ιoυ... Τ, ιiγαθα πoδ αl1κωνε
μαζi τoυ ξταν Ξι,α εiκ6νιoμα τ!C
ιioιμηηq τηq Θεoτ6κoυ και τα βι6λια τoυ.
Τo0τη τ|ν εiκ6να την εt1ε κληρoνoμιd <iπδ τ| μ&να τoυ
ιαi πoτ69 τoυ δiν τi1ν dπo1ωρioτηκε. Kαθδg καΘηoε oi μια

πiτρα να ξαπooταoει κι €6ρεξε τ, dπoξεραμeνo ψωμι τoυ
oτδ νερ6, τδ ματι τoυ δiν ξεκoλλo0oε dπ'την καλ06α,
Φτω16q, 1ωρiq ιδεα μαστoρικηξ, δixcοq &λλα χ6ρια για
6of1θεια, €νιωΘε dvl1μπoρog μ6νoq τoυ να καταπιαστεi νd χτι
oει θκκληoιd καi μoναoτt]ρι. Kι δμo:q, δoo τd Ξμπ6δια δρ
θωνoνταν μπρoστα τoυ, τ6oo μια μυστικη φωνη τoi ψιΘ6ριξε
τδg πρθπει τδ μ€ρoq νd γεvεi μoναoτltρι, .,Aμα κoλατoιoε,
τρα6ηξε τδ εiκ6νιoμα τξq Παναγiαc, τ' dκo6μπηoε oτην dν'
τικρυν| π6τρα κι &ρ1ιoε νd πρoσεοχεται. "Ι-lταν oiγoυρog
πδq ξ Χαρη τηc, πoδ τδν εiXε φυλαξει dπ,τδν αφανιoμδ κι
dπδ τ6ooυq καi τ6ooυ9 πειρασμo6q, π&λι Θα φδτιζε τδν dδδ-

νατo voO τoυ και θα τoδδινε τη δΟναμη να xτioει τδ
μoνα'
Φ'1ρ.
'Eκεt δμωg πoυ πρooευ16ταv, Xωριζ να τδ κccrαλd6ει,
δixωq να τδχει πρoμελετησει, Ξκαμε Eνα τdμα, ,,Eταξε τi1ν
iκκληoια καi τδ μoναoτr]ρι πoδ Θα χτιζoταν, στη Χdρη τηξ.
Στ{ν Koiμηoη τηq Θεoτ6κoυ.
Kαθδq μαλιoτα oi d1τiδεq τoo ηλιoυ, περι,cbνταq τig πιlκνig φυλλωoιiq τδv δ€ντρ<oν, πiφτανε oτδ εiκ6νιoμα, δλα τα
χρ6μαια τoυ λαμπoκoπoδoαν κι δλo λoυζ6ταν o, Evα τ6αo
oπ&νιo φδq, πoδ oτερ€cooε την ιiπ6φαoη τoυ. .Ι-{ Koiμηoη τic
Θεoτ6κoυ! Τδ ν€o κoιν66ιo πoδ θα oτ6λιζε τδ πανdρ1αιo
τoδτo βoυνo..,
ΓΙρcbτη φoρα τδ χαμ6γελo τηq
Xαρaq φ6τισε τδ πρoσωπo
τoυ. Πρcbτη φoρα, <iνoiγoνταg διdπλcrτα τα 16ρια πρδξ τδv
oδρανδ για να εδXαριστr1σει τδν Kυριo καi τ|ν Παvαμrilμητo
για τη φcbτιoη πoδ τoδ δδoανε vd κdμει τ€τoιo τdμα, π!ρε
μια 6αθει&ν dναoα κι εδφρ&νΘη η ψυΧη τoυ,
Τoδ φ&νηκε τδq ξαvαγενvfΘηκε, πδg { πioτη τoυ Ξπαιρ'
νε τη odρκα τoδ θργoυ, τδq δ oκoπδq σrερ.ωνε τα
βl1ματα
τoυ.

.Ι,\ lοΔοιΙ.\
lοΔοιΙ.\

Ιt]\ΙΙ()TΛ-\Ιi()Σ

Ei1ε ξεxαoει καi την α1αμν{ τoυ γνcboη καi τη φτci:1εια
τoυ καi τi1 λειψi1 δΟναμη τδν xεριδν τoυ καi 1αιρ6ταν,
Στα ματια τoυ λαμπoκoπoδoε r'1 εiκ6να τoδ μoναστη.
ριo0, oτ, α0τια τoυ {1oOoαν τα ol1μαντρα τoυ Θd 1αιρ€τι
ζαν τδ Xαραμα τQs αιiνfrc πo0 Θα α{μαιvαv τtq dκoλoυθiεg
τoσ δρθρoυ καi τoδ Eoπερινo0, τ' dτ6δειπvα καi τEq δλovυ,,Ενιωθε δλo τδ
xτiεq.
μ€ρoq νdναι κdτω dτδ τη oκθπη τ|c
Παvαγiαq κι ε0φραιν6ταν oτδ ctρωμα τoδ λι6ανιο0 πoδ δiv
εi1εν <ivdψει dκ6μα.
.,Qρα
πoλλ{ Eμεινε o' αΟτη τη μακdρια θκoταη, δταν
τo ματι τoυ iτεoε oτi1ν πθτρα πoδ ετXεν απoθeσει τδ εικo'
ι,ιoμα τic Koiμηηg καi ε1δε να λε(πει.
Tαραγμ€νog oτi1λcooε τd μ6τια τoυ καi κoiταξε καλι1'
τε:ρα. ,,Εψαξε πλαt καi πioc,t dπδ την πθτρα καi εiδε πδg τδ
l iιi;ιιι;1ιc-ι iλειπε oτ' dληΘιν&...

ξανακo(ταξε θρευνητικd γ6ρω τoυ κι f1
,Avαρωτι6ταν τι
, ,. . il)(,llντclσε πdλι oτα σπλ&γχνα τoυ.
. ..1 ιιrινoι,lργια τoΟτη δoκιμασια. ,Aναρωτι6ταν μι]τωq
, ,. l,. .l , l,1 Θεoτ6κoq τδ πρ6oolπ6 τηζ &π, αδτ6ν, Mr1πωζ
, , r' l7i|lιri τc,υ
!ταν δαιμoνικδ ψl1λωμα τoδ νoο, περηφα.ιιil d1ιαρτtoλoδ l<ι dν&ξιoυ δoυλoυ τo0 Θεoδ ν&
',.ι.ll

; llil)l|nι:

1

1i

r' |1|)σ,

i].

1

iiρΘr.oq,

lroναστηρι...

l](ιοι]τατ]l dπoρiα εi1ε ταραξει τδ νoδ τoυ και την Kαρ,,' 1ι,lr' ιiq πoδ κατι σαν dστραΦ €λαμψε oτd μ&τια τoυ,

πρδq την Kαλ06α και τηv ε1o,
Ξνα
παραξενo
φδq, σα ναχε oταΘεi παvcoΘi
'..,ιloμiνη
ll., τ.) πιδ λαμτρδ &oτρo τoδρανoδ. Στηv dρ1l1 φo6ι]Θηκε,
. |.},a.σιγ& δμcoq πρo1cbρηoε πPδζ την καλ66α κι ε1δε τδ εi.'ι .rμια oτδ 6&Θo9, dκoυμπιoμθνo o, Eνα oκαμνi, νd φcoτdει
,ι, τl:ρι,lιιθνη oτια κα'ι κατωΘε τoυ κατα γηξ μιαν dξ(νη
|

ι

i,l

,.,Γ]ισε

dπ6τoμα τδ 6λ€μμα

cr μιoτρi.

,O Xριστoταναγoζ eπεσε Kατd
γηζ με δ&κρυα στd

μ&-

κiιμει τ{v καλ06α να6 τηq και να Θεμελιδoει τd

μo-

ιι.ι ια'ι πρooκ0νηoε.
.o q'66oq τoυ εt1εν &λλαξει oi πoνεμ6η Xαρα και Χω.Yπεραγ{αg, σ&v πρoστα.
1iq διoταγμδ θξξγηoε τδ Θdμα ηq
t,i1 νci
, .τ l,

, τoυ εi1ε βαλει μi ιδ νoδ

'Ετoι

τoυ.

μδ φ6τιση τo0 Kυρioυ καi μθ δ0ναμη €ξ oδραvoδ,
ιiρ1ιoε κι6λαq να xτ(ζει μ6νo9 τoυ. Mετcc1ειρ(oτηκε τd 0λικ& πoδ 6ρισκ6νταν oυναγμ6vα σιδ μερoξ και δl 6ασcαισε τδ
νo0 τoυ πoδ καi π69 Θα βρεi δoα Θα xρειαζ6ταν dργ6τερα.
oi μθρεq τoυ γ€μιζαν μi, τρooευxi1 και σκληρδ μ6χτo
γιd νd τρo1ωρi1oει τδ χτισμα. Tooπαναρ6oι τεPαστιXoι τoδ
δiνα\,ε ψωμι και τδv βoηΘo0σανε K&πoυ.κ&τoυ και ση δoυ.
λεια, περνoioαν δμωg καi μiρεq πoδ Θρεφ6ταν μ. Χoρτα και
με νερo.
Εixε dρκετα τρoΧωρησει τδ Χτισμα, δταv μiαv αδγτ.1,
μoλιq ξιiπνηoε καi τρd6ηθε τρδq τδ τρε1o6μενo νερ6, εΙδ,
Ξνα γαiδo0ρι να 6δσκει στην ισKιαδα τδv δ€ντρων. Χλιμiν'
τριoι μoλιq ε1δε τδ Χριoτoταναγo ιαi λεiνoζ πη)ι oιμd τoυ

1' ]Ι,\ lι ι, Τ,ι \Iiι]Kαι τδ χdiδεψε Kαι τδ λoγαριασε σ6ντρoφo πoδ τoυστελνεν
δ oδραν6ζ.
Mερcoμ€νo κι dταρα1o oτdΘηκε τδ ζδo κoντ& τoυ δση
δρα τρooευ1oτοcν κι δoτερα, oαν παλιδg γνδριμoq, τδν ci
κoλoOΘηoεv δg τδ 1τioμα.
ΕOλcγημ€νo νdoαι dγαΘδ πλαoμα τoδ ΘεoO, εiπεν δ
Χριoτοτrαι,αγog καi βαλΘηκε παλι oτi1 δoυλεια πιδ σιγoυρoζ
. ) ια τδ σκoπ6 τoυ παρα πoτf
Τρεiq μηνεζ πiραoαν καi ξταν μioα καλoκαιριoδ. Μια

μεγαλη, γeρικη oυtιια πoOxε καρπioει αιδ ψrjλcoμα τoδ
βρd'
1oυ, τo0 oιγoΟρεψε καλη θρoφη καi γιd τoυg ζεoτoδq μfr'
νεg, dπδ τξs .Aγιdg Mαρiναq κι Eπειτα, καi για τδ
1ειμδνα
τoυ. Λ1αζεψε o0κα καi τ, ciπλωσε oτδv i,]λιo και ταψησε και
τα κατα1αlνιαoε oτην κoυφαλα €ι'oδ δ€wρoυ πoυ τ{ν Eφρα.
ξε μ, Eνα ξυλo για νιi μην τoO τα φdνε τα πετo6μενα. .,o,τι
yρειαζ6ταν σ, tiλλoυq &νΘρ<bπoυq να Θραφoδvε μια μ€ρα, γιd
τδ Χριoτoπαvdγo πfρoευε να Θραφεi μια βδoμαδα. M. τρiα
αδκα κι ξι,α ψωμι κoλ&τσιζε καi τoτ6q τoυ δiν εΙxε νιιiloει
τooη δΟvαμη καi τ6η cil<oυραoι&,
.Ι-{ρΘαv δμωq καi
oi δOoκoλεq μiρεq. Xρειdo-rηκε καi δλικα πoδ δdν εt1ε κα[ μαραγκoδoυλεια καi εiκoνiαματα γιd

τd τ€μπλo. Πρδg oτιγμi1 oταμdτηoεν δ νoOg τoυ. Πoυρvoπoυρνδ δμolq, τi1ν &λλη μ€ρα, φ6ρεoε τδ ρ&oo τoυ, τr!ρε τδ
γdiδαρ6 τoυ, τδ ταγdρι τoυ καi κατ€6ηκε ατα xιoρι&.
Kiνηoε να ζητιαvθψει oτd βooκoτ6πια, oτα xανια, oτd
Y(Jρια, να γυρ.ψει βoηΘεια για νd τελει<boει τδ μoναατηρι.
Σ. δλα τα xωρια εi1ε γνιbριμoυq καi oδ μερικα φiλoυq.
Τα πιδ κoντινα ατ' ,,Aρμπoυvα' εi1ανε μαΘει, ciκρεq ι1ε'
rrεq, τα δoα εiχcαε σταθει κι δ καΘ€ναq τd ioτoρoδoε δτωg
νoγo0oε-

Στδ 1ανι τηξ .Aγια Παρασκευηq τα τρξματα δθv dκo.
λoUθηoαν τδ δρoμo πoδ εixαν σκεδιασει oi θλπiδεq τoυ.
Tην δρα πoδ δ Χριoτoπαv&γoq &ρ1ιoε τ{ (ητιανεια
ι:τoδq ciνθρcbπoυq πoυ Koλατσιζανε fl πoδ πoτtζανε τα ζωντανιi τoυq, γιd να 1τιoτεi τδ μoναoτl1ρι, δ Kcboταq δ 1ανα.

.Ι'.\ :

() '\ ()

\

μi τ' αδ€ρφια τo0 Χριoτoπαdρπαξε dπδ τδ λαιμδ καi τoδ φιivαξε:
Ιi γυρεΟειg, 6ρωμoζητoυλα, στδ X6νι μoυ; Πoιδq εioαι
1lι;ρi θεo1rπα(xτη, πoU Θ& Xτισειζ μoναστηPι;
liιri oπρδ1νoνταq τoν τδν ΞρPιξε κατα γηζ καi oκ6ρπι'
,. ι;τδ 1δμα τα λiγα μπακiρια πoδ εiχε μαζ6ξει δq €κεir l1 l i1ν δρα.
Pι κ6στα, τo0 φιbναξε δ γiρco Παραοκευaζ δ Kαλo'
,.lilτηq, τi σoδκανε δ πατo6λη!,
f'ivαι ψευτηζ, <iπoκρiΘηκεν δ Kιioταq. Kι αι]τξ και τ'
.,ι)iPφια τoυ, Exoυνε βιδq να 1τiooυνε τρια μoναστηρια. Φυλ1Ινε δμωζ τd δικα τooq και ζητaνε να τ' αδγατισoυνε και
1ri τα ξiνα.
oι χωριατεq εi1ανε oηκcoΘεi και κoιτoδσαν κι δ Χρι'
'-l.lπαι,αγoq Eνιcooε δλoν αυτδν τδι, κ6oμoν να πρooμθνει την
r.

r

',

lr.lι) εi1ε παλια παPdπoνα

., , .,ι,' τδν

crπoκριoη τoυ,

',,Ε1ει δiκιo δ Kcboταq, τoδq εiπε. Τ' <iδ€ρφια μoυ E'
1oυνε 6ι6q, dλλα iγδ δθν E1ω πια oυτε μια σφcατζικια. Δiν
κι Eφυγα φτ<;169.
i.1<o τiπoτα. 'Aπoφαoιoα να καλoγερ€ψω
.Γα
μoναoτr]ρια δμcoq, dδ€ρφια μoυ, δiν Xτιζoυ!ται μt λεφτα
ciλλd μ, ciγdτη στδ Xριστ6 μαq, Moν&xog μoυ ΞXω χτισει
πιτρα μθ π€τρα τi1ν θκκληoια, dλλα μoδ λεiπoυvε δλα τ,
ctλλα, πoυ δiν μπoρo0ν να τα φτιdξoυν τα χ€ρια μoυ, 'Eλ&τε ι'd δξτε δq πoδ €1ει πPoK6ψει τδ 1τioμα, dλλα 1ρεια'
ζoνται κι ctλλα για νd λειτoυρy{oει ταπdg. Γι' αδτδ ζητιανε6ιo κι δ1ι για ν, αδγατioc,l τδ βι6q μoυ...
-Τoακiooυ <iπδ τδ 1dνι μoυ, oδρλιαξεν δ Kcboταg dφρiζoνταq καi χΟμηξε πdλι vα xερoδικr]oει, dλλα δ γ€ρco Παρασκευaq τo6φραξε τδ δρ6μo λ€γoιπαq:
_.o Παπoιjληζ δiv κ&νει καvξνα καK6. ..oπoιoq Θ€λει
τoi δiνει κι δπoιoξ Θθλει δiν τo0 δινει. M6ζεψε λoιπδν τδ
viρι ooυ γιατi αν τoδ λ6γoυ ooυ δθν τδν πιατευειq καi τδν
λoγαρι&ξειg ψεδτη, €γδ τδι, πιστευω και τo0 δινω τδ διK6
μoυ τδ μερδικδ για τδ μoναατl1ρι τoυ.
Kαi βγdζoιταq <iπδ τδ oελdxι τoυ Eνα κεμθρι, τ66αλε
cτδ 1€ρι τo0 Xριστoπανdγoυ.

() lΙ

.\ ΙΙ () T,\.1 Ιi ()

j

() xριστoπαναγor
Qiληoε τδ 1tρι τoδ γ€ρω Παραoκευd,
1ιι.ιJ, ιρηλδζ καθδq ηταν, €μoιαζε
μt γ6ρικo κυπαρiooι.
Mεγd)'og θαναι δ μιoτ6g ooυ' τoδ εΙτε.
Δiι εi1ε πρol<<iμει <iμωq να τελ€ψει τoδτo τδ λ6γo κι δ
Kιi)σταζ δ 1ανατζi1q oωριdoτηκε 1(ατα γηζ, ξερδg o&ν πε.
θαμ€νoq. ,,E6γαζε &φρoυq dπδ τδ oτδμα τoυ κι &λλoι νo.
μιoαν τδg τo0ρΘε κ6λπoq κι &λλoι πδq δαιμoviαrηκε, .,oλoι δμ.Jξ <iooι ξταv θκεi, τδ λoγdριαoαν yια
μπ&τoo τoδ
Kυριoυ και τρα6111τηπαv. Moν&xα δ Xριoτoτανξog oiμωoε,
γoνdτιoε πανωΘi τoυ, Ξ6ρεξε μi νερδ τδ μ€τωπ6 τoυ, oιιoΟ'
πιoε τα xεiλη τoυ dτ,τoδg dφρo6ξ, πPoσευχl1Θηκε
μυατιιια
καi τoΟ παρcιoταΘηκε oαν dδεPφ6ξ.
Mετα κ&μτooην δρα δ K6cΓταξ ξρΘε oτ& oυγκαλα τoυ
καi' τoακιoμ€νoq καi κiτρινoq oαν τδ φλoυρi, κoiταξε τδν
Χριoτoπαvαγo oτα ματια καi τoδ εiπε:
Σ υ1cbρα με πατo0λη...
.-.o Θεδζ α' E1ει α1olρεμiνoν, K<j.:oτα, dπoκρiΘη δ
γiρoν-

ταξ.

Tδ 1ο:ριδ τηξ .Αγιd Παραoκευξs εiXε ηκωθεi στδ π6.
δdιρι. Tα δoα €γιναν oτδ 1&νι τoδ K<boτα λoγαριαoτηκαν
Θαμα τηξ Παναyiαq καi τδ 1ωριδ ζητo0oε vα δεi τδν πα'
τoι3λη. Τδν δδr)γηoε λoιπδν 6 Παραoκευdq και πισωΘ6 τoι)

τδν ciκoλoυΘoOoαν δooι {ταιι στδ Xανι,,.
Kαθδq μπα(νανε στδ χωρι6, &ρ1ιoε να
1τυπd f1 καμπαια
.Ayι& Παραoκευfrs
κι δ κ6oμo9, civτρεq' γυναiκεg, γε.
Φc
ρoντoι, τd ταιδιd, ξυπ6λητα καi βρcilμικα καi τ, dρρ<υoτα
μωβ, εi1αv δλoι τoυq τρ€ξει vα τδv συvαντησoυν. oι
γυνατKεξ πιαναν τδ ρdoo τoυ καi γ0ρευvαν νd 6λoγ11oει
τ, &ρρωαια μοlρα καi. μπρooτα ατ{ι, €κκληoια δ xρισroπα.
νdγoq τoUg εlπε:
-Δiν μπoρδ να δ6σω ε0xη, oδτε vα βλoγ{oι,l καν€ι,αν,
γιατ[ δiν εiμαι παπdq. Εiμ' €ναq δoOλoq τoδ Θεoδ καi τiπoτ'
αλλo.
_Θθλoυμε τ|ν εn1τ] ooυ παπo0λη, τo0 dπoκριv6νταv
oi
γυvαiκεq... Mην <iρνι€oαι την εδλoγiα ooυ ατ, dvημτoρα
lΙ.,)ρα,

l..\ Σ1)Δ()ΙΙΛ
,

. r

Λi ν r ι1ιιrι παrιdq για να βλoγαω. Σdq ταζco δμωg να
ι]lι,l κcri ι.α πρooευ1ηΘδ για τα παιδιd oαq.,.
J(, ινη τη στιγμη €φταoε λω1αvιαoμ€νog
dτ, τδ σπιτι τoυ
i

l il :ιαπα Σoφιανoζ, Ιναq μεα6κoπog KoκκινoτριΧηζ

ιερco.

Ιi ιiιαι αΟτα πoδ βλθπω; τoυξ φ6Vαξε. Ti oGq Eπια.. MoυρλαΘ{κατε δλoι oαg; Kι θo6, τt σ, επιασε, Xασ&rηξ
rtll1xJπoζ, να τριγυρ.ι,dg μ' Eνα ρdoo και να ξεπλανε6ειζ τδν

r l j1lιro;

Δ€oπoτα, τoδ εiπεν δ Χριoτoπαναγoq, δθν ξεπλαvε0o>
l.ιvl.να. Zηταω βoι]Θεια γιd νd τελειcboο: τδ μoνααιl1ρι τξc
|\, rtι1ηηq. Aδτδ εiν, δλo.
Kαi πoιδg σoιδωκε την &δεια vα Xτισειq μoνασrηρι και
., 1'υρι,&q μd ρdoo; ,,Exειq xαρτi dτ' τδ δεoπδη;
,'01ι, dπoκρiΘη δ Xριoτoπαναγog.

Θα σd στειλω στη Xdψη.
Να κdμειq δ,τι oθ φωτ(oει δ Θε69.'.
-Να φυγειg τδ γρηγoρd)τερo dτδ τδ 1ωρι6, oυv€1ιoε
.ιιioτηρα δ παπd Σoφιαν6q, γιcrιι η .Aγια Παραoκευ{ δiν
. iναι dμdντραlτo 1ωρdφι. Πoιδg σε γελασε τδg μπoρεiq νd
1ι.ioειq λεφτα μi τ€τoια τερτiπια;
'oδτε μi γ€λαoε κανεig, τo0 ιiπoκρiΘη α0τη τη φoΦ
. ι'lιττη
ρd δ Χριοτoπανdγoq, oUτε oκoτ6q μoυ ετναι νd γελ&.
.lιυ καv€vαv. Τδ τιiμα μoυ εiναι να 0πηρεΦσω τδν κ6ριo Και
ια xτioω Eνα μoναoτl1ρι μ€ τδν iδρrιτd μoυ αη Χdρη ηι.
Χρειdζoυμαι dδεια για να κανιo τδ ταμα μoυ, η κανω κα.

iνα κρiμα;
_Nd τδ κανειg μi τδ δικ6 ooυ τδ βιδg κι δΧι με τδ ξevo.
'Εδ6 εiν, δλoι
φτω1oi' καi δlν μπoρoδν ν& Θρ6ψoυνε τδ δι-

ι

lιo τoυg παπα καi νcι κραττ]ooυνε δλoxρoνιq dvαμ€να τ& καν.
τl1λια τ{c .Aγιd Παραoκευfrζ και Θα τoυξ περσεψει να δcb1,oυνε και γιd τα μoνα<rr/1ρια πoδ dπoφ&oιααν να Xτισoυνε

.li 1αo<i.ηδεg;...,
.O

-

γ€ρω Παραoκευaq, πoυ ακoυε δq €κεiη τt1ν δρα orlυOρc;πδg κι ιiμiλητoq, διεκoψε τδν πατ&.
_T.ιq γκρiνιεg ooυ τig dκoOμε δθκα 1ρ6νια, παπα.Σoφια-

() ΙΙ,ι

δι)

ΙΙ ()

Τ.\.\ Ιi ():

ΣOΔO}ΙΛ

νi. Τδ Xωριδ δινει τoσo λαδι πoυ φτdνει ν, dνd6oυν δλo1ρo.
τα καντr]λια τδ1ει ξ .Αγια Παρασκευη. .,A'
μα δμωg τδ λαδι πηγαiνει στιq τηγανιτεq μv€oκει oκoτεινη
i1 .Αγiα, Kαi για τδν παπα δ[νoυμε δoα κανiνα dλλo 1οl.o παπo0ληq
ρι6-.. Ti o' ζπιαoε )ιoιπδv καi' ταρdζεoαι €ται;
δiν κ&i:ει κακδ dλλα καλo. Kαi αrδ κατω Φζ γραφηξ, εt.
1,ιζ δUδ φoρεξ

μαστε νoιlioκυρ.oι να δινoυμε τα λεφτα μαq δπoυ μdq γoυ-

oτ&ρει.

-'Εγδ

δμc,q εiμαι παπαζ, dπoκρiΘη dγριεuiνog

δ Σo-

φιcrv6q, καi δiν μπoρδ να κανω δ,τι μol γoυστdρει. Θd τd
γρ&ψω λoιπδν oτ{ Σ0νoδo και κεινη dig πρoαιαξει τδ πρετoΟμενo. Για τ|ν δρα πρooτdζω tγδ τoδτoν τδν ψεδoτη να

βναλει τδ ραoo πoδ dvαξια φoριι,..
Kι,δρμηoε να τoδ βγαλει τδ ρdoo....O ΓIαραoκευlq δ'
μωq τδν €μπ6διoε καi τoδπε:
.o ταπoΟληg εiναι τρooκαλεoμ€νoq oπ[τι
μoυ...
Oi γυναiκεq δλεq, €ξδν τρεig' πξγοcv μi τδ μ€ρog τoδ
ΙlαPασκευa κι oi περιoooτερoι &ντρεq δνoματιoαv ιτρoπη
τδ φiρoιμo τoO παπα - Σoφιαvoi κι Ξπιμ€vανε ν' dκoυμπτ]oει
δ Xριoτoπαναγog τδ 1€ρι τoυ dπαvω oτδ κεφαλι τδν παι
διδν τoυq καi τδν παρακαλoΟoανε ι,d μεiνει μ€ρεq cπδ 1ιo.
ρι6 τoυq.
Δ1ioα oτi1ν δ1λo6oυr], τα r,ταΙλtκια και τιξ φo6.ρεq τoο
παπα - Σoφιανoο flρΘε τρεxccrog κι δ K<bαταg. Σπρ<b1oνταg
παραμ€ριoε τδν κ6σμo, Eπεoε oτd τ6δια τoO Χριαιoταvdγoυ,
τα φιλησε κι απ6Θεoε oτα 16ρια τoυ Eνα κεμ€ρι με Χρημα.
.,oλog δ κ6oμoq,
μα περιoo6τερo oi γυνεiκεq, τoδ φιb'
ναζαν

:

_Γεια ooυ,
.O

παπα

Kιboτα.

Σoφιαv6q, ξ€φρενoq dτ, τδ κακ6 τoυ, μττξκε

oτην Eκκληoια καi oφαλιoε δυνccrα τ{ν π6ρτα.
,O Παραoκευdg liΘελε
να πdρει oτ' dληΘινα τδ Χριoτo.
τιαν&γo oτδ oπiτι τoυ, vα τδv φιλ€ψει καi vα τδν κoυ6εντια'
oει. .O Χριoτoπαν&γoq δμcog dρνηΘηκε. Λoγαριαζε κρiμα να
δ.Χεται φιλ.μcCτα δ iδιog καi να μεταλλdξει τi1 4ητιανεια ci
vα) oπLρoaη oτα τoε λι yκooπlrα.

να κoυ6εντιαooυμε, εΙπε τo0
περιοo6τερo ιiπδ τρεiq δρεq δρoζ |UoU o1σ Kαπiιια...
. )(i oi παρει
ξ ι'Ο1τα Παπoυλη ιiιτtoκoψεν δ Παρα'
Λ1lrιl1lιlιlμrε κα'ι ατδ δρ6μo

l

,.

.

ι l. l ι
|

.,.. .,,,

r ι li

ι, yιατi

r'rτi

δiv

Θθλco

θ&1ειg πoΟ

ια πλαγιdoειq.

r χι]l(Ιτoπαναγoζ 1αμoγ€λαoε:
Ιrlι;ιlq τoπog, τooα ιiπ6oκια, τ6oα δ€νδρα καi λig να
,
i, ,' ; | Λ μ:Tρα γQ.-. να τλαγιαocυ;
Ι'τοι κατα γflg; oτ' &νoι1τα; ρ6τησεν δ Παραoκευdq.
ir.ii γιατi ci1ι; ciπoκρ(Θη δ πατoδληg, Τf Ξ1ο: να 1d
''. Iiixιo να φo6ηΘ6; Σηκωνω τ6oε9 dμαρτiεq <iπανω μoυ,
ι..lr(Ι(]|1ευa, πoδ δ€ν τρ€πει να oυλλoγι€μαι τilν κακoπθραη,
.,,1, ι6σo, dπδ καρδιdq o' εδ1αριoτδ
για τi1 6oξθεια ooυ oτδ
,.',ι',ιlτr.1ρι τηq Ko(μηoηg καi γιd τηv καλωo0νη ooυ. Θα
.l, 1ιιη1ιoιεJω τdντα oτig πρooευ1€g μoυ καi θυμoδ τo0τo
., '.ι,lγo: Πραττε πdντα τδ Θθλημα τoδ Θεoδ κι δ μιoτ6q
l

, ''

0ιiι

αι

μεγαλoq.

ι]ιΧε φυγει <iπδ τ{ν.Αγιd Παραoκευi1 κρατιbνταq παντα
oκoινi τ, ζiγαπημεVo ζωνταν6 τoυ, δταν dπδ μια πλα.
1lιi εiδε να κατηφoρiζει τρε1&τoq Ξναg ciνΘρ<oπoq.
ΠαπoUλη, πατo6λη, τo0 φιbvαξεν.
.o Χριoτoπαvαγog oταμdτηoε
και σi λiγo μπρoστα τoυ
, ιιiΘηκεν iναg &vτραg ψηλδq μi κoυρελιαoμ€vα ρoOxα.
'Εoυ εio' δ Χριατoπανdγoq; τδν ρcilτηoεν.

.,l τιl

,Eγδ

εiμαι.,.

Θiλω vd μi ξε μoλo1;1oι.q.
ΔΕν ξoμoλoγdι;, dπoκρiΘη δ Xριoτoπαν&γog, Δiν εi.
iερωμ€
νog Kαι δiν εXω τiτoια θξoυoiα.
1,.lι
Kι,dν ξξερεq τιδg oi λlγo Θα π€θαινα δiν Θd μi ξαγ6.
l 1 ι]εq;

Δiν oθ καταλα6αivco, dδερφ€ μoυ, εiπεν δ Χριoτoπα.
l.i.,,oq. ηo.6. ετσαι; ΠoδΘε Eρ1εoαι; Πδq oi λθνε;
Λ1d κυνηγdνε πατo6λη.
Kαi γιατi oi κυιηγ&νε;
Γιd

r\' 'aι;

φ6νo...

ν ιιυ1!1

() ιt.|Ιιo'.ΛΑΚΙ)Σ

() |Ι.ΛΙΙoTΛ,\Ι{OΣ

TΛ Σ()Δ()MΛ

Ιloιδν oκ6τωoε9;
Τi1 γυναiκα μoυ.

δiι'

Γιccri;.,

δδ;

-',ιlμoυvα περαoτικδq ιiπδ τδ 1ανι tiμα oi xτιiτηoεν

Kci:oταg.

δ

*Kαi

πoιδq τ&1ει τrilρα τα παιδια ooυ;
_Δθν ξθρω. .,Aμα τη
μcc1αiρωσα, €φυγα.

μiρεq καi τρεiq ν01τεq... Kαi ξ€ρειg

Περπcετδ τρεiq
ταπoυλη, δiv θ€λc,r να

μoδ oαλ€ψει δ voδq, oστε να oαπ(oω oτδ Ρio.,.
.o Χριoτoπαvccyog δiν ιiτ<lκρiΘη. ,.Aρ1ιoε
ν& περπατd'
o€ρνoι,ταq τδ ζωνταν6 τoυ κι €xoι,ταq oτδ πλευρ6 τoυ τδ
φoνια. .,Yoτερα

-Πδg oi

dτδ λtγη δρα τδν

ρcbτηoε:

λ€νε;

. Mι1ιiλη... Mι1&λη Γo6πα,

.o

Χριoτoπαν&γoq ξακoλo6θηoε νd περπατd κι δ Mι
oιωπηλδg
δδoιτoρoδoε δiτλα τoυ.
1&ληq
.Γιατi μoυπεg, πρiν λiγη δρα, πδq Θα τεθdνειq; ριilτη
oε δ Χριoτoπαναγoq.

_Για νd μη μi τιαooυι ζιυιταν6.
Mια δρα περπατoUoανε δ Evαg τλαΙ

cΓrδν &λλo χωριξ
v, <iλλdξoυνε μια oυλλα6ri. Ei1ε dρ1ioει νd ooυρoυπδνει κι δ
Xριαιoπαι,&γog €6λεπε πδq μθ τδ 6frμα τoι) πriγαιναv, κl &ι

&κoμα τδ τ&1αιναν, 1ρειαζ6νταν δυδ γεμdτεζ δρεg για τα
καπικια.

καΘαλdg τδ ζωντανδ

ρ6τησεv δ

1ρωoτd τδ φτωχδ νd τδ κoυραζω, μια καi τα
1lι;υ μi δτηρετdνε δσo Χρειαζεται,
Ι1lτε γιατi τδ σeρνειξ μαζι σoυ;
l ιι,αι σιντPoφoq μoυ, MιΧdλη, dπoκρiΘηκε δ Χριo.τo1ιoΟ

Γιατi;... Γιατi μ, Eδιω1νε. Π&ει να πεi {Θελεν dλλoν.,.
Ι.iμoυνιτ λ€ει dνεπρ6κoπoq, cr1αiρευτoq καi τδ
μ6νo πoU ii.
tερα {ταν νd oκαριbνω ταιδι&.
_Π6oα παιδια €1ειg;
-Πξντε.
Mικρ&;
Aπδ δυδ 6c δfκα 1ρoνδ.
Τt δoυλει& κdνειξ; τδv ρ6ησεν δ Χριoτoπανξoq.
_.,oλεg καi καμμιd.
Kαi πδq ξ€ρειq τoιδq εiμαι καi πδq Θα τερνo0oα ιiπδ

3ll

{) Mιxαληq κoiταξε μι& τδ γερoντα

και μια τδ γαiδoορι

,Aν εi1α διαλ€ξει καi
γδ eναV
l] ,] l, σ.!τρoφo δi Θαμoυνα φoνιdg καi κυηγημενoξ.
Δi λiμε τδ tδιo πραμα, Mι1αλη, διακφε δ γ€φνταg.
ΔικιC) Eχειq πατoδλη.

.rιωπηλoi συνεχισαν τi1ν πoρε[α τoυg...

lιΧανε φτdσει στδ τρoσκυητdPι τ' .,Aη Γιαwη τoδ
|1ιlδρoμoυ, δiπλα oi μιd τηγη..O Xριoτoταναγoζ σr&Θηκε,

r..1lι: τρεiq μετ&νιεξ Kαι πρoσευΧηΘηκε. .,Aμα τ€λειωoε
, lι πρδq τδν Mι1dλη καi τo0πε:

,

γ0.

,,Eλα ι,α πρooκυνησειζ τt] Χdρη τoυ.
.'Yoτερα τρα6ηξε τδ
γαiδoδρι πρδq τδ ρ6μα δπoυ E.
1,, xι νερ6, τδ π6τισε καi τ' ciφηoε να βooκτjoει'
,Εxεiνog κdθηoε δiπλα oτi1ν πηγη Kαι
φ6ναξε τδ Mι.

',Ελα να κoλατolooυμε.

Kι ci'oιξι τδ ταγαρι τoυ, dvdoυρε τδ ψωμι ιαι λιγε^
lriι, καi κdθηoαν oτ' <i1νδ φδζ τoi σo0ρoυπoυ vα πασκd'

σdν παλιoι γν6ριμoι...
Mιχdληξ flταv πειvαoμ€νog. ,,Eφαγε δσo ψωμι εiχε
ril τιτγ&ρι τoυ δ Χριαιoταvdγoq κι δλεq τiq Eλι€q.
.o Xριoτoπαναγoξ εφαγε λιγo κι δoτερα dκo6μηoε o
δiιδρo κι Ξκλειoε τα ματια τoυ.
.o Λ1ι1αληq δΔ
μιλoδoε. Koιτo0oε τ6τε τδν Χριoτoτανα'
,., και πoτε τδ ταγ&ρι τoυ, κoιτo0σε και δcν κoυι,oδσε dπδ
ιη θeη τoυ'
.o Χριστoταναγoq
φαιvoτα', απoκoιμιo1r€νoq. Τoτε δ
rlιy&ληg β6Θιoε τδ X€ρι σιδ ταγαρι κι &ρ1ιoε να ψα1νει.
]]1)ι]κε Ινα €ερoκ6ματo, πoδ τ66ρεξε στδ νερδ και τ6φαγε
l,

ll)\,ε

.o

O ΙΙΛΙΙOTΛΛΙto)

'Ι'A ΣoΔoM-\

λι ιφεPε ijστερα τδ ταγαρι δiπλα τoυ κι ciρ1ιoε να ξεταζει
τδ καΘε τι. Bρξκε τδ oακoΟλι μd τα χρηματα πoυ τoδ εiχε
δ6oει δ Xανατζfrg δ Kcboταq, ιiλλα δiν ηδρε τδ oακoδλι πoδ
τoUxε διboει δ Παραoκευαq oτδ 1ανι. Kρατoδoε τδ κεμEρι
oτα 1iρια τoυ κι ζ6λεπε τδ Xριoτoπαναγo. ,,}lρεμo τδ πρ6.
σcJπo τoυ] oα να κoιμoταν oτην oιγoυρια riνdoαινε dλαφρα.
Π!γε να βαλει τδ r.εμΞρι oτi1ν τoE,πη τoυ, dλλα κ&τι τδι
κρατoδοε. ΘαΘε}.ε να ξυπν{oει δ Xριoτoπαναγog, να δεi
τδ κεμiρι oτα xiρια τoυ, ν, iγριiψει, ια τδν πε,i κ).6φτη, να
πιαστoονε, να τδν 1τυτηoει καi ι,d παρει τα λεφτα παλληκα
ρισια.

.O Xριoτoπαι,αγoq δμωg δiν
ξυπvoδoε' 16τε9 δ Λ1ι1αληc
ciδειαoε τδ κεμiρι oτδ ταγdρι κι δ θoρυ6o9 πoυ Ξκαvε τδ
,,Aνoιξε τα
μiταλλc, ξ0πνηoε τδ Χριoτoπαναγo.
μ&τια τoυ,
κoiταξε τδ Mιxαλη, εiδε τα oκoρτιoμθνα νoμioματα oτ' d.
πλcυμ6vo ταγαρι, 1αμoγ6λαoε καi τoδπε ιiπλ& od νd6λεπε
τδ πιδ φυoικδ πραμα τo0 κ6σμoυ:
'AλfΘεια, 6λoγημiνε, δi o, Ξρcbτηoα. Xρειαζεoαι 1ρη'
ματα;

_Kα: rl oi ιolαζ11 ρ1.q ιi ;ριιαξoυμαι γj: ρjlηoι o-ν.
ΘPωπδξ δ Mιχαληζ.
Πδq δi μi voιαξει, ατoκρ1θη 6 Xριcιroπαναγoq, Δiν
εtμαoτε ιiδ€ρφια;
_,Eμεig;
Nαi Mι1αλη.
.o Mι1dληc κατi6αoε τα
ματια t<ι δoτερα κoιτdζoνταg
τδν καλ6γερo τo0πε:
'Eγδ εiμαι φovιαζ η τδ ξ€xαoεq;
Λ.:,, "A
"Δ.ν
ιν qcλuνu..
'l',^^-

Γ., -i,-λ

ci''π^'.

/r,λ:^λ'Λ

Τi παει vα πεi αδτδ παπoiλη;
...,oλoι εiμαoτε φovιαδεg, Mιxιiλη. Kαi δi oκoτιbνoυμε
μovαXα dνΘρ(bπoυζ. Mαxαιρ<bνoυμε καΘημερινd,Eκεiνoν
τoδναι πιδ τρανδg ατ' τδν dνθρωπo. Kαρφιbνoυμε τδν Πλαστη ιιαζ. Δi oταΘηκε civΘρωπog oτδν κ6oμo πoυ να μilν Ξμ.
τηθε Ξνα καρφι στδ κoρμΙ τoδ Xριαιoi. Kι &ν τδ Θεtκδ αδτδ κoρμi δiν ιiφανioτηκε, δoτερα dπδ τ6oα καi τ6σα μιλιo6.

ιαi τδ Ciγιo ατμα τoυ δi oτiρεψε ακ6μα, εtναι
ιιl1lμi πoυ τ6σα πα0αιvει δθν εiναι ιiαθριilπινo, &λΙloιδ(, .iνΘρωτoξ Θd βαoτoδoε τετoια παΘια και
ι.ι1lbια θ&1ε τ6oo α1μα να 10oει γι ιiγαπη μαq, .o
i;l1(,x, ιι\/αι riκαταλυτoq καi πλερcbνει μ' dγaτη τoδζ

l,,.,.1,lιi

{ τληρωμη τo0

φoνια;

ι1ετ&νoια Mι1dλη καi' τiπoτ' ciλλo. Παρατα α0τδ τδ
, .,,r..lλδ dσημι (αι σορε στδν.,Aη Γιαvνη τδν Πρ6δρoμo
, ll.ΙσXισε να τρα6ηξειc τηι' Ξγνoια τoυ. ,'Aν oi κoιτdξει,
ll ,ir'λαξoυν δλα γυρω σoυ.
() Λ1ιΧ&ληζ μαζcoξε Eνα-iνα τα νoμioματα, τα ξαvd6α
, ι,', τo, , ),ι ηαi ταδι;oε ro0 γiρovια,
Γldρτα να χτισειξ τδ μoναoτl1ρι, τoδπε. 'Εγδ δiν E1co
] )τα να Χτισο].
t ε.λιθoαι Mιxdλη γιατi E1ειq, dπoκρiΘη δ γiρoνταg.
{) Mιχαληξ δiν <iτoκρiΘη, ιiλλα oηκιbΘηκε και εiπε:
', Ε1ε
γεια παπoυλη.
Λ1η φ6γειξ ν0Xτα η δρα, τδν oταματηoεν δ καλ6γε.
.o Πρ6δρoμo9
1.,.,, MειΙ'ε καi ξoΟ1αoε κoντα μoυ.
μπoρεi να
Πoιδ
εiναι
τδ
σoυ;
φοlτioει.
Xωρι6
',Εκεi πoδ π&g, Τα Kαπiκια,..
Kdτoε νd μoδ τεiξ τδν τ6νo σoυ,..
Δυδ δρεq πριν, dρηΘηκεq να
.o Xριoτoπαvαγog τo0πιαoε τδ μi ξαγoρεψειξ,
1€ρι:
Δυδ δρεq πρiν μιλoδoε tiλλoq eiνΘρoJπoζ μ6oα ooυ κι
..r'/oq
ηταν δ σκoπoζ ooυ. T6τεq δdν εi1εq τiτoτα να xτtoειq.
Τα ξεΘεμ€λιωoα 6λα παπoυλη, Πρoτιμδ v& 1αΘδ'
,,Εγνoια ooυ δiν πρθπει νdναι oι dνΘρωτoι, &λλα δ
tι 1lι;. Kι dπδ τδ
ματι 'Εκε[νoυ κανειq δ.ν μπoρεi να κρυ.
.1,l ι i. Σ ιiρε λoιπδν oτi1v κoρφη τηζ Γκαμ{λαq Mι1dλη καi
,.ιi Θα δεiq τδ μoναoτι]ρι πoU 1τiζω. ,Eκεi Θα κ&τοειq καi
{)(i πρoσμeνειq τδ γυριoμ6 μoυ.

_Kαi

π6τε Θα γυρioειg;...
_Πρ6oμενε καi μη ρωτdq...
.,Oταν
€φυγε δ Mι1dληs, δ Xριoτoπανdγog τδν αKoλo6-

l) ιι Λ ιι

TA ΣoΔoMΛ

() T Λ Λ K () Σ

. ll '|1 (])ι, ,πoυ μπερδευτηκε Kι Eγινε Evα με τδ
' .,,' ι) il ι,ι,,τoπαναγoζ δdν €κλειoε ματι <iλη τη νΟXτα.
'l,1. ι., )1(ιboυρι τoυ ξαπλωμE'ι,o στδ Xδμα κoιμ6ται, oi
' ι . ι1Ιι γιd τoδq dνΘριbπoυg καi για τα ζδα καi' για τη
l..ιi για τη μeρα πoδ Θα ξημEρωνε. Στδ νoO δμcoq
: , ]( i,ιι-lτoπανdγoυ &ναδεΟανε παρaξενα πρdματα, dλ).6κo
1Ι] ι]ιινoX6ρια τδν κυκλωνε Kαι βoυiq ταρdζανε τ' α0τια
τoυ, Δiν €6λεπε oαν καi πρiν 1αρoιiμενη την εικ6να τoδ μorαoτηριoδ. Σα ι,dXε σl<επασει την Koρφη τηq Γκαμηλαζ μα6ρη μπoρα.., Ξεκdθαρα dκoυγε φωνiq να τoδ ,ιρυτoδν τ' αδ
τια: Tδ ι1oι&στηρι δε.', εiν' Ξκει, τδ μoναστηρι ειναι ταv1oο,,.
Kα, oι λ,1υ ταλl : Τδ μovσστiρ|' τδ μoναolηρι.,,
Aδτη τ] vυ1τα, δiπλα oτδ πρooκυνητdρι τ' .,Aη Γιdννη
τoο Πρ6δρoιroυ, στ6Θηκε, για τδν Χριστoπαι,αγo, Vυχτα Ciγα).
νiαg καi μεγαλoυ φ66oυ,
.Yπoιρ'αζorαι,
τι,q οl φωνic τo| τ&ρσζαν τηv oιcll roι
iρx6νταν t<ατ' εδΘε[αν <iπδ την κoλαoη και πδζ δ Σαταιαq
εiχε 6αλΘεi νd τδν ξεμακρυνει dπδ τηv iδiα να 1τioει τδ μιl
ι,αστηρι τηξ Κoιμησηζ,
'trf^.,,c

\,λ ^^-\i'.

.*

ματια
'

τoυ μηπωζ

volμισμFνoν

τδν ξεγελαoει πιδ εijκoλα δ Σαταναq και γι' αδτδ πρoτιμoο.
oε ν,dγρυπνa και να πρoσευχεται, γιατι ii€ερε π6oo δ διd'

6oλo9 φo6dται τoδτo τδ δπλo. Πρooευ1l1θηκε λoιτδν oτδ
Χριoτo, oτi1ν Παναγια, oτδν Πρ6δρoμo, κι dπ&ι,ιo τoυq irτ6θεoε τi1ν πdoα €λπiδα τoυ.,.
Mi τδ 1αραμα τfls α0vic, ξαλαφρc,loεv τ] ψυ1ξ τoυ. Τd
πoυλια dπ6διcoξαν τα νυxτεριvα βoυττα, πoυ ταραζαν τi1ν dκol] τoυ, κι €τoι ξαλαφρcoμ€νog κiνηoε για τα Kαπiκια. Τoδ
τo τδ xcoρι6, Kεivα τα Xρ6νια, flταν πιδ πoλυdνθρcoπo καi πιδ
πλoυoιo κι dτδ τ',,Aρμπoυνα κι dπδ τ{v κλαπατσoυνα κι &.
πδ τ{ν .Aγια Παραoκευη, γιατ[ oταΘηκε ciπδ τd λιγoατα
1clρια πoυ δiν κακoπαΘαvε oκληρα τd xρ6νια τoδ ξεοηκ<;.
μoδ καi τoδ dγcbνα. Εi1ε πoλλoυζ ι,oικoκυρioυg, φημιoμi.
νoυζ oμωq γι& την τoιγγoυνια τoυq καi oτρα66ξυλα ciνελ€ητα, Oi τ6ρτεg τoυζ δiv ciνoιγα\/ oτδν κoυραoμ€ι,o δια6ατικδ
κι δ κακ6τυxoq γεiτovαq δiν iiξερε τδ ψυγικ6 τoυq. .O Χρι

., .lrιανdγog ταξερε δλα α0τα καi
μoλowoOτo πρo1ωρo0oε.
.ΓoΟτη
τ{ φoρα dτoφ&σισε ν,dρ1ioει dπδ τδv πατ&' Δiν
. nV
ηξερε γιατi {ταν νι6φερτo9. Τδv λ€γαvε τcclια - Koυζo6λη
ιιri i]τανε εξηνταρηζ, παλιδg κλ€φτηg τρiν τi1ν €πcrνdαιαoη,
1llrι1;δεμiνoq o, δλoυg τoυζ εμφυλιoυζ φτ6νoυ9, πoδ dπoφd.
.llιlι να γiνει ταπαq λiγo τρiν τα tξQντα τoυ, γιccτi EνιcoΘε
1.i)ι)ρασμiνoq κι <iπoζητoOoε μια τεμτελoδoυλει&.
..Aν
'
κα.ι τδ 1coριδ λoγαριαζoταv καλooτεκdμενo,
{ €κl'/.ησι& τoυ, δ..Aη Γι&r.νηq δ Πρoδρoμoξ, {ταv f1 πιδ ιiooυ.
,11,i)IιJτη κι f1 πιδ παραμελημ€νη o'δλo τδ δ!μo Kλειτoρiαq...
,\κ6μη καi τα νερα τξc 6ρo1frq, .iφηvcrν νd περvoOν τη σκεll)i' λ.γovταζ πδg &ν δ Παντoδδναμoq Θεδq δiv liΘελε να
]]1li1εται { €κκληoι& τoυ δiν εΙ1ε παρα vα πρooτ&ξει τi1
|lρo1| να πΔφτει oτα oπαρτα καi oτα γενvl1ματα καi vd μη
l,η1lciζει ττ) φτr,:xoκκληoιd τoυg.
.o παπα Koυζoδληq oυμφιoνoδoε

o' δλα καi δl νιαζ6.
ιζιν παρα μ6νd για τδ oτ[τι τoυ. Tδ καλoκαiρι μdλιoτα, ti.
1rα €πιcrνcrν oi μεγαλεq κdψεq, Ξoτρωvε καi. κoιμ6ταν μ€oα
oτ{ν Ξκκληoι&, γιατi Ξκανε τιδ δρooια και γιccτι βαρυ6ταν
ν'ακo0ει τig γκρiνιεg τξg ταπαδι&c.
,,Eτoι
μioα oτi1ν θκκληoια βρfrκε δ Xριoτoτανξoq τδν
llαπα . Koυζo0λη.
Τo0 ioτ6ρηoε τδ σχ€δι6 τoυ, τoδ μiληoε για την €κκλη'
oια πoδ €1τιζε μi τα iδια τoυ τα 1€ρια καi γιd τ{ν dν<iγκη
πoδ εi1ε vα βoηΘ{ooυν oi καλoi 1ριoτιανoi να τελειcboει τδ
iργo καθδζ ταιριαζει oτi1 Χαρη τηζ. "Aμα τελεiωoε, τδν ρ<b.

1ησε:

.Θiq νd μi βoηΘιioειq, ταπα . Koυζo6λη;
.o πατα - Koυζo0ληc,
1dΙδεψε λiγo τd γ€νεια τoυ, xασμoυριθηκε, €τριψε λiγo τd μdτια τoυ, κo0νηoε τδ κεφ&λι
rαi

εΙπε:

δεν τ61oυν oυν{Θειo νd 6oηΘdνε vα xτιoτoOv μo.
εiναι oτα μαxα{ρια μc τδ M€γα
Σττl1λαιo για xωρdφια πoδ f| Moν{ λ6ει πδq εiναι δικα τηs
κι o[ δικo( μαq πδg εiναι πατρoγoνικ& τoυg. ,Eγδ βρQκα
l ρ6πo κι oi Kαπικι6τεg ν&
μερiψoυνε καi f1 €κκληoια να

ι

-'Εδδ

rroτf1ρια. Tδ 1ωριδ μαλιoτα

τ
O

ΙΙ.\ ]Ι

()

T.\.\ K ι,

]

6γεi δφελημ€νη..' Toδq εiπα τα 1τηματα ναναι 6ιδq τξq Moνηζ, dλλα να τα παραδιboει oτδv παπα τoδ 1cοριoδ, κι α0.
τδq νd τd δ.i)σει στoυζ 1ωριατεq να παiρνoυν αΟτoi τα μιoα
γεvνηματα και τ, .tλλo μιoδ να τδ μoιρ&ζεται τδ μoναoτη'
,,Eτoι
θα μνισκανε δλoι δφελημ€νoι καi Θα
ρι με τδν ταπα,
oταματoδαε καi f1 δι16voια. Δd μ' dκoυoανε 6μcοq. Πoδ να
τoiq μr}.1oι q )oιπδν τulρα γ,α μoιαoτηoι,
.o Χριoτoπαναγoq ciκoυγε &λλα δdv
μιλo0oε καi δiν e
θριoκε τi ν' dπoκριθεi, γιατi δ παπα . Koυζo6ληg μιλoδoε
δικια τoυ γλδσσα.
Kαθδg δμcoq oυλλoγιoται' τi ν,dπoκριΘεi,6ξω dπδ τi1r,
ιlκκληoια ciκo6oτηlιαν φc;νΕq κι δχλo6oη και ξαφνικ& μπ!κε
ε1,αξ &vτραζ μioα oτηv θκκληoια καi φιbvαξε:
_Παπα - Koυξo6λη, βρ{καμε τδv κλ€φτη πo6κλεψε τδ
.7&Ιδαρo
μoυ. Kαi γυρiζoνταq πρδg τδν Χριoτoπαv&γo, τδν ριb'
τηαε &γριεμ€νoq:

Γιατf μoυκλεψεq τδ γαiδoυρι μoυ, δια6λoυ καλ6γερε;
μ€να μιλαq; τδν ρcllτηoε ταραγμ€νoq 6 Χριoτoπα-

.Σi
ι,&γoq.

σeνα. Γιατι
-Σi
,'Aν

μoι]κλεψεζ τδ γα1δoΟρι μoυ;
oτo1α κλ.ψει δ. θιiρ1oμoυν τ6oo φανερα oτα Kαπικια, d)'λd θα ξεμdκραιvα δoo βdζει δ νoδq ooυ.

.O Γιαννηg δ Mτdφαq, πoδ
dλεγε πδξ ετXε 1&oει τδ
τoυ
λiγεξ
πρiν,
γαΙδαρ6
μ€ρεζ
frταν δ πιδ φημιoμ6vog ζrooKλ€φτηq τoδ τoπoυ. Εi1ε γερdoει κλ€6oνταq ζωντανα καi λo.
,,Eκλε6ε
γαριαζ6ταν σoφδζ σ' αδτi1 τi1ν τ€1νη.
για λoγαριασLιo τoυ κι Eκλε6ε καi για λoγαριασμδ ιiλλoνδv. .loτoρo0.
oε μθ καμαρι τα κατoρΘ6ματd τoυ κι &μα τδν ρωτoδoαν
πoια εiναι ξ πιδ δ6oκoλη ζcooκλεψια, μιo6κλεινε τα ματια
ιiαι μ' Evα τoνηρo 1αμoγελo απoκριν6ταv:
.Να κλι€ψειg τooυπρα καi vα μi1 Θiλει... Χτυτι€ται,
oκoδζει και κdνει oαματd...
Λoγαριαζ6ταv dK6μη μαστoρηξ oτδν €κΘιαoμ6. .,Aρπατα ξdι,cr ζο:ιτανα λiγoνταq πδq ε1vαι δικ& τoυ, dμα €νιω.
μαλιoτα τoν <iντικρυν6ν τoυ &δ6να oν κι dνυπερ&oτιoτoν.

TΛ ΣoΔ()}ΙA
) Χ[)ιστoπαναγoζ καταλα6ε μd τoιδν &vΘρωπo εi1ε να
,1.ll ιι ιilτoζητηoε τη φ6τιση τoδ Θεoδ.
|;,ι ιΙ(αιγε η iδ€α πδζ θ&1ανε τδ καλδ ζ<υι,ταν6 τoυ,
',. .ll)!τρoφεψε τ6ooυζ μηνεζ τil μoναξια τoυ.
|(ri) πιρασε, πρδg oτιγμη, dπδ τδ voO να πλεριboει τo
.,,ιlιιι'δ κι Eτoι vα ξεφoρτcoΘεi τδν Kακδv α0τδ δαιμoνα πoυ
/.ιχι στδ δρoμo τoυ, ciμα δμωq τδ συλλoγιcrιηκε λiγo εiδε
,],., δiν μπoρo0σε ν' ιiγoραoει €να ζιoνταν6, πoδ τ' dγαπoδ.
.'. .,.i σπλαγΧνo τoυ, μi 1ρ{ματα πoδ τoδ ταδa:καν oi 1ρι.
.,ιr.ιιoi για τδ μovαστηρι. Δi Θα πλ€ρcoνε λoιπδv δoo κι dν
l.,ι ικαιγε δ xο:ριoμδq dπ,τ'dγαπημdνo τoυ ζδo.'Eξδν δ.
ι.,lι. ιiπ' αδτo, πληρcbνoνταq Θdδει1νε πδg μoλoγoδoε κλε
πρdμα πoδ
1.] \o τδ ζωντανδ καi νoικoκΟρη τoυ τδν Mπdφα,
l,l ι |ταν <iληθινo, Δiν μπoρoδoε κι oUτε Eπρεπε vd πλε
'(

1

,.;).]ε

ι.

Λiγεq δμcog φoρθξ στil ζω{ τoυ εixε τoν€oει δoo κεiνη
ιi1ν δρα. Mi μιGq βγξκε dπδ την €κκληoια καi ττflγε oτδ
tlιvτρo πoδ1ε δ€oει τδ γαiδoOρι τoυ κι εiδε τδ γιδ τoδ Mπα(],α να τδ κραι&. Γρ{γoρα τδν dκoλoυθηoεν δ Mπαφαq καi
1ι1μηξε πρδq τδ ζcονταvδ κι &ρ1ιoε να τδ τρα6a καi να τo
ι λolτodει γιd να περπατησει,..
Tδ ζδo δμcoq Koιτoδσε τδ XPιστoπαναγo μd μdτια i1'
ριμα καl δγρα, oα νd ξε1<bριζε, μi ιiλdΘητη γν6ση, τδν κα.
).δν &πδ τoν κακδν &νΘρωπo.
Mi1 τδ 1τυπ&q €τoι, διαμαρτυρηΘηκεν δ Χριoτoπανα.
Πλιioμα
1oο Θεoδ ιivαι ιι αδτo,
,"ι,
_-Χτξμα μoυ ετVαι, τ' dπoκρiΘη δ Mπdφαq dγριεμ6νoq.
l' δρiζω καi τδ oφαζc; €δ6 πα.
Kι E6γαλε €να μεγ&λo μαχαιρι gτoιμoζ να τδ μπτjξει oτδ
λαιμδ τoδ ζcioυ.
A0τδ φ66ιoε τδ XρισroταyΦo, μην καlιoπdΘει 1ειρ6τερα τδ ζδo κι εδωσε τ6πo τfrc δργic, μη ξ€ρoνταq δμο:ι;
τi να κανει ρ6τησε τδν παπα Koυζo0λη:
δικ6 τoυ τδ ζωνταν6, ταπ&;
-Εtναι
.o πατdq κ6μπιαoε, κoιταξε μια τδ Χριoτoτταναγo και

o ΙIAΙΙoTΛΑKoΣ
μια τoν Mπαφα, €ρριξε καΙ μια ματια γ0ρω τoυ vα t(αταλα.
6ει τα τνε0ματα κα[ εΙπε:
Moιdζει μd τδ δικo τoυ. Kαλυτερα 6μolq ιiπ' δλoυq μαq
€iρει δ νoικoκOρηq.
Συρε oτδ διαoλo, λο7δoκαλ6γερε, τoδ φcbναξεν δ
Λ1παφαξ' μη oi κανω καi δ|ν ξε1&oειg πoτε τα Kαπiκια.
Kαi για να τδv πικρανει πι6τερo, tiρ1ιoε να xτυπθ oτδ
F'εφαλι και να κλωτod οrιl1ν κoιλια τδ ζωvτανo, πoυ τδν ciιo},oυΘoδoε ciπρ6Θυμo

καl

Θλιμi vo.

ιγα-oιγd δ κ6σμoζ ιiραΙωoε καi δ Xριστoπαναγoζ
oτεκ6ταν, τεριoo6τερo πεΘαμ{νog παρα ζωrπανog, καi ταρα
κoλoυΘoΟoε να φευγει μακριd τoυ δ oιivτρoφoq
Φc eρη'
μιdg τoυ για να κακoπdΘει.
..Aμα
xdΘηκαν dπδ τα μ&τια τoυ καl δ Mταφαq καi τδ
δ
Xριoτoπαναγoq, oα να ξ0πνηoε ciπδ φρικτδ δνειζωvταvo,
ρo, X6θηκε στηv εκκλησιd.
Στdθηκε μπρoαrα oτα εiκoνioματα καi παρακαλεoε
μi
δακρυα στα μ&τια vα φωτισει δ Θεδq τδν Mπdφα καi να
τδν βoηθησει να βγεi ciπδ τδ δρoμo τfrc dμαρτΙαq πoυ d6o.
oκε... Παρακdλεoε και για τδ δ6oτυ1o τδ ζ<υνταν6, πoδ δiν
εΙ1ε τ{ μπ6ρεoη τoδ dνΘριbπoυ να διαφεντευτε[ καi τδ
μεγα.
λo Xαρισμα, τoU ζδωκεv δ Θεδg oτδν ciνΘρcoπo, vα
μπoρεi
να πρooευ1ηΘεi καΙ ν,dτoΘiτει τi1ν iλπiδα τoυ oτδν πλdoτη
Σ

τoυ.

.,Αμα

τ€λειc.loε την τρoσευχη τoυ ε1δε τδv ταπα - Koυζo0.
λη να τδv περιμ€νει oτ{ν π6ρτα τηq eκκλησιaζ...
.O τ6πoq εiναι
-Mη oεκλετiζεoαι, τoδ εiπε.
γιoμdτoξ
γαiδoιlρια. 'Εγδ €Θαψα παλληκ<iρι εiκooι 1ρoνδ Kαι εiπα
πδg δθ Θα τo βαoτ&ξω. Kι δμωq τδ βdσταξα και τ<bρα τρci:ω
καi κoιμGμαι od να μi1 μo0λα1ε τoτθ τ€τoια oυφoρα.
'Εiμαι σιγoυρoζ πδg τδ ζωντοcνδ δθν ε1ναι δικ6 τoυ κι
dδικα μoδ τδ oτ€ρηoε,'.
Md δi τδ δπεραoπioτηκεq καi oΟ, dδερφθ μoυ, εiπε δ
παπα. κoυζo6λη(. ,'Αξ &φησoυμε δμωq τα ζιoνταvα κι cig EριJoυμε .Jτoυq ανΘρc3τoυq. Aδτoi λoιτδv τoδ Exoυvε τoδq πα.

TA ΣoΔoλΙ.\
,Aπδ τoδg
φτωχoυξ μπoρoομε να
;l.iιlιlυμε λιγo<rτα' &ν τd γυρ€ψoυμε μαζι...
Mi1πωq δd σoδ ζητησα τη 6oηΘειd σoυ;
',Ε1oυμε iiμωq κα'ι μεiq €δωπθρα χρεια dπδ Ξvα α<oρδ
l1xiματα. Kα| τδ πετρα1ηλι μoυ εΙν, Eνα κoυρελι' Συμφω.
ιιiι' y'.oιπδν ι'α μoιραoτo0με δ,τι μαooυμε;
Πδq μπoρoδμε ν& ταρoυμε καi Eνα μoνoλεφτo απ' τδ
11li1μα πoδ δiνεται για τη Χ&ρη τηq;
.o παπα - κoυζoι1ληζ κoιταξε κcηχ6πoπτα τδ xριστoπανα
ι) και τoδ εi,]i.:
]
._'.Av τd Θig δλα δικ& ooυ, γ€ρoντα, δθ θd καταφθρειc
]ix()τcr, Koπιασε dν θiq μoνcc1og ooυ. 'Aλλα θδδ δi Θρioκoυ'
'l. ιιl 1ρειαζoδμει'o για να φτιαξoυμε τη σκε,πη τfrc eκκλη'
.ιιiι', να μιi1ν μπαινoυμε τd νερd, Kαι Θα βρoομε λεφτα γιd
i,iνo μoναoτl1ρι; 'Εδδ καi λiγεq μθρεg δρφανiψανε τeντε ται.
i,ια καi καν€ναq δi βoηΘαει την ιiδερφ{ τQc πεΘαμ€νηc μα.
ιι1l] τoυζ να τα θρθψει. Aδτα εiναι τα Kαπικια, γερoντα.
Σ ωπ&oανε και oι δι]6.
-'Kαλd, εiτε σe λιγo δ Χριoτoταν&γog. Π69 μoυ δμο:g
παπo0λη, τoδ κdΘoνται τd δρφανα;
πoυ σ. 6γα-Στη 1αμoκ€λα, τi1ν τελευταiα τoδ,.Aνδρ6μoυ
καvεvα περξXειq
δ
ταπαg'
ιiπoκρtΘη
ζει dπδ τδ 1ωρι6,
o€
o1ωρv&νε.
Θα
αευo6μενo καρ66λι π€ρνα καi δδg τo.
.,oταν δ Xριoτoπαναγoq
βγiκε 6ξω dπδ τδ XωPι6, σταΘηκε οτδν ioκιo μιdg €λι&q να ξαπooτdoει, vα καταλαγιd.
oει τι)v τiκρα τoυ καi νd oυμαζciξει τδ νoi τoυ.
,,Ε6λεπε τα Kατiκια dτδ
κι dπ6ρηoε μi τt1ν κα.
μακριd .,Yστερα
συλλoγιστηκε
Θεoο.
λο:oυvη καi τηv δπoμovη τoο
(ΙνΘρωπo
καi τδg
πδq δ Θεδc ξ6ρει περιoo6τερα dτδ τδν
ξ dπoρiα, { βιαo0νη κι δ Θυμδq για τηv dμαρτiα, ξταvε κρi'
ματα και πικρdΘηκε για τδ Θυμ6 τoυ και την πικρc( τoυ. Kι
ciκ6μα oυλλoγiαιηκε πδξ Θ.λημα Θεoδ i|τανε κι δ xωριoμ6g
τoυ dπδ τ, dγαπημiνo τoυ ζωντανδ και μπoPε1 νd μηv πPε.
τει gναξ μoνc.χδξ νdχει για οΟvτρoφo ξνα τ6oo dπov{ρευ.
τo πλ&oμα o&v τδ καλδ τoυ τδ γαtδo6ρι. Kαi oυλλoγioτηκε
πδq μπoρεi vαταν Xρειαζo0μενo vd τPα6ηξει βdσαvα και ν'
l,ιroι:ξ

δi Θd ooδ

δ<booυνε.

TΛ Σ()Δυ]t-\

]t lι,\ jll)τ-\\ιi():
ι | l,j\(.) στo πoνεμενo πετσι τoυ η Kακια τoi Mπαφα.
l)/ll, ijιlωζ τoijτεζ oι σκθψειq δ. λιγ6oτευαν τδν π6ιo
Ιl1,ilι, τδ δειλιvδ ηκιbΘηκε ξαφνικιi, oα να τo0 φωτι.
.' ., ι'oδ μια ιioτραπf1. Πηρ€ γρliγoρα τδ oτρατi κι Ξφτα
.', ι;τδ απiτι τoδ Mι1dλη.
Τo κoiταξε καλα κι flταv δλo rjπδ ξερoλιΘια, μi καρ'
φωμivα παλιoξυλα για παραΘυρα.,,
Mια viα κoπ€λλα ξτcrvε μioα Kαι γ{]ρco τηq κυ}.ιoι'ται
oτδ xδμα πiντε μιlρ& βρδμικα κι <iξιoθρηνητα.
-'Εαδ ε,ioαι η Ciδελφη τfrc Mι1αλαιι'αq; ρ6τησε δ Xριστoται,αγoq.

_'Eγδ εiμαι, παπoιjλη, πoδ να μην iiμoυνα, ιiπoκρtΘη.
κεν { κoπ€λλα.
Mην καταρι€oαι. κ6ρη μoυ, ),ιατι o Θεδζ εiναι μεy&-

λoζ.

καi

Π€ντε

εiναι, πδg να τα Θρiψω; ριbτηoεν { κoτ€λλα

oταυρoκoπl1Θηκε.

.-Kαvεiq δiν ξiρει τα oxiδrα τo0 ταvτoδΟιαμoυ.
Mα τ€ντε δρφανα dτδ μιr,aα, μi τδν πατiρα φoιιd, τι

Θ' ιiπoγiνoυv;
σcυ.

*,,E1ε πioτη o,α0τδν καi Θα δεig πδq δiv εivαι
μακρυα

.,Aπδ τδ oτ6μα ooυ καi oτoδ Θεo0 τ' α0τi, εΙπεν
f κo'
π€λλα. Γιατt δiν μdg dτoμειι,ε πια τiτoτα. oδτε να δoυλ€.
,Aν λειψω Ξγδ τoιδq θ&
ψω δ.v μτoρδ για ι'α τα ζηoω.
τα voιαoτεi, Kαi παει να oαλeψει 6 voδg μoυ, &μα καταλα.
6αivιυ πoιδq δρoμoq μ' ciπoμiνει ια πdριυ,
-.ιl Παναγια δθ Θ€λει να παρειg αδτδ τδ δρ6μo καi
δi θα σ' dφ{oει να τδν παρειξ, ε1πεν δ Xριoτoπαναγoq, κι,
i6γαλεν ιiτδ τδν κ6ρφo τoυ τd δυδ κεμ€ρια πoδ τoOXαν δ6.
σει και διvoνταξ τα oτδ 1€ρι τηξ Mαριαζ τic εΙτε:
_.H Παναγiα σo0 στgλνει α0τδ τδ βιδg καi κυ6iρνηoθ
τo μd καλ{ γνι1loη.
.H κoπξλλα δiν πioτευε oτα
,,Eμεινεν dπo.
ματια τηξ.
o6oλιoμ€νη κι δστερα, oα να κqτιiλα6e κε(νη τη σrιγμi| τδ

γιvoταν, Eπεoε oτα πoδια τo0 γθρoντα καi
ι.λαιγoνταξ dρ1ιoε νd τα φιλd.
Σηκω, τηζ εiπε πρooτα1τικα, δ Xριoτoπαναγoζ- τιπo.
ιι δiν xρωoτ&g oi μiνα, ιiλλα δλα τα 1ρωoτdq oτην Παναyι.ι, t.\ι,να1α iιεiιη να δoξoλoγ&q' γιατi αδτδ τo 1ρi]μα εiv.lι ιιηo δικil τηζ καi κανενo0 dλλoυ.
,ll Mαρiα ιiναoηκδΘη, iιδ dπδ τα μ&τια τηζ ιρ.χαrε

l'ιλil τoδ τηξ

δiIκ Pυα,

αδτδ τδ 1dριoμα τηζ Xeρηζ
r.ilθε
lηι, κcιi βγα).ε καθε θυ1ιδ καi
βαρυγoμια iπδ την ψυyη
,,[τoι
...,υ,
θαααι παιτα κατι.l <-ιπδ τη σκ6πη τηξ.
.l1 /ι1αρια ζσκυψε'
φιλησε τδ 1lρι τo0 γiPoντα, Kαι ρω.

Σi καν€ναι δi oir πεiq

ιrlσε:

o' dlμiιειq ioυ, παπoυλη, καi πoδ ι,αρ1oυ1ιαι ι.α
co για νd ξαγoρεδoυμαι.

ΙJoδ
αμιbι

,Aν f1
1<iρη
Δiν ξθρω, τηq &πoκριΘηκεν δ γθρoνταq.
.iηq
<oρα σ' αφηι,ω γεια
τ{v
Για
θα
πρoστdξει
ξαναρΘω,
μi
κι ξ oκ€πη τflg Mεναλ61αPtlq να oi πρooτατευει,
Tα παιδιd, &v καi μωρα, ταρακoλoυΘoδoαν δλη τo0τη
r

τη oκηvl1 dμiλητα oα να καταλdΘαιναν πδξ Kατι διαφoρετικδ κι doυνr]Θιαιo γιν6ταν μiσα στδ φτωχικo τoυq,
εiτε μi xαμη.
-Δiν Ξy'ω τiπoτε να σ. φιλθψω, ταπoυλη,
λc;μi',α τ& ματια | Mαρiα.

',,ΕΧειξ

ψωμι;

,,ΕXω παπo0λη, dτoκρiΘη
η Mαρια.
-Παρακαλδ σε νd μoδ δ6σειζ.
Kι { Mαρtα τoιiφερε μιoδ καρ6.λι κριΘινo ψωμι και δι'
ιoντ&q τoυ τo, ταρακdλεoε:

_8λ6γηoε τα παιδια και μενα.
δ
-.o Θεδg να σaξ βλoγαει δλoυq, dτoκρiΘη γ€ρoνταg

και βγηκε.
Πiρε τδ 1διo μoνoπdτι καi oτdΘηκε π&λι oτi1ν 1δια Ξλια,
πoυ ετχε oταΘεi τδ μεoημ€ρι και κoιτoiσε π6λι τd KccΙιικια. ,AναΘυμi1Θηκε τδg μτ|κε καi πδq EΘγαινε dπδ τo0τo
τδ xωριδ καΙ κoιτdζovταq τ'&oτρα τoυρανo0 φxαρ(oτηoε τδ
Θεδ πoδ τδν dξιωσε να ζησει κεινη τη μEρα τξg πiκραs.

()

ΙΙ ,\ Ι Ι

ΠρoσευχηΘηκε γιιiζ δλoυq, και

(

) Τ ,\

.\ K ( ) Σ

γιd τδν Mπdφα, κι ciμα τελεi<o.
τδ
δρ6μo
τα
Kαλα6ρυτα,
δt1ωq μια o6&ιrιζιιια.
ΦPε
για
τ,
dγccπημ€
v
o
τoυ ζωνταν6, μl μ6vo ξαΘδ τc.
μe Χαμιξνo
κρ[Θινo ψωμri τoδ τδv Eλ€ηαε τδ πιδ φτωXδ τλαoμα πoυ ζoδ.
oε ατα Kαπ[κια.

}<eΦ.

.Γr,.Γo: o ΛYXNoc

σε

,l1γδ 6ooυ6 idν
φιλδ, Ξ),iγ1ω ιιzi

παιδεiι,r.

Zi|.ενε o$ν xαi, μεταν6ηαoν. 'ιδoυ Ξοηια EπΙ
τiν 06ραν ν'α| ν.ρolω.,Eιiν τιq ιixoJoη τ!q
φι'νffq μ,oυ z-αi &νo|ξn τ!ν ιιιραν, εισελεJσoμαι
πρδ6 α'iτδν xαi, δειπνr]oι,l 1lετ, αti:oδ xα| αri:δq μετ' iμoδ.

,AπoιciλυΟιq 'Ιιυd,ννc,υ

TA KAΛABPYTA πηγαινε μ. τδ

Γ, Ι9'

20.

σκoπδ ν, dι.
ταμδσει εναν &νΘρcoπo τo0 Θεoο, πoδ η φημη
τoυ εiXε φτdσει στ, αι]τιd τoυ καi δλoι τδν
λoγαριαζαν μεγdλo κξρυκα και μoναδικδ ξα'
γoρευτη σ, δλo τδ Moριιi.
.o iερoμoναxδq αδτδg &oκoΟoε dκατανiκητη Eλξη oτi1ι
.1ιlxξ τoδ Χριoτoπαναγoυ, dν r<αi ijτανε τριαντατ€ντε xρoνιcι
ιrικρoτερoζ &π, αδτ6v. Πηγαινε για να ξαγoρευτεi καΙ vα
παρει φ6τιση καi 6ιαζ6ταν θπειδi1 δ Παραoκευaq τooxε πεi
;τδq αoτov τδv καιρδ δ iερoμoνα1δg Θαταν oτi1 Zα1λοrρoδ
ιαi πδξ dργ6τερα Θaφευ)iε παλι για vα κηρυξει τδ λ6γo
'ιoδ Θεo0 σ' δλεξ τιξ πoλιτεiεq καi τd 1ωρια τoο Moριa.
.o iερ<υμ€νoq α0τδq δνoμαζ6ταv 'Ιγνατιoq Λαμπρ6πoυλoq
ιι δλoq δ Mooιαq τδν i]tερεν δq 'lγνdτιo Mεγαλoσπηλι6τη'
.H dvτ&μ<oη ,Ιγν&τιoυ και Xριστoπαναγoυ
εγινε σ, gvα
lιιιιρδ πoτιστικδ 6ξω dπδ τil ΖαXλωρoδ και στδ δρ6μo πoυ
ιiδηγ& oτδ Miγα Σπηλαιo,..

o πAΠoTΛΑΙioΣ
.L1ταν πρι,li, δταν κατω dπδ

μια κληματαρια καi δ(πλα
o' €να μαγκ&νι dνταμιilΘηκαν oi δυδ ciντρεg. Kαμμια ιi:νΘρcb'
ττινη παρoυoiα δiν τdραζε κεiνη τη μθρα τη μoνqξι& τoυξ
καi κανfνα €μπ6διo δθ oτdΘηκε dνdμεoα oτiq ψυx€q τoυq,
δoτε ν' ιiδερφωΘoδv <iτδ τi1 τρ6τη στιγμη πoδ κoιτα1τiκαv.
.O Χριoτoταναγoξ,
μδ Xαρoδμενη ταπεlνcoη, γoν&τιoε,
,Ιγν&τιoυ καi
κεiνoq, μθ τl1ν iδια ταπεi.
φiληoε τδ x€ρι τoδ
νωoη καi <iγ&πη, α{κωoε τδv ερημιη κι δ Eναg 6ρ€Θηκε αιi1v
τoδ ciλλoυ.
ξκdλη
.O Χριoτoπcrvdγoξ
γ0ρεψε νd ξαγoρευτεi, γιατι στην.ρημια πoδ l,1oΟxαζε δθν εΙ1ε τi1ν εδκoλiα να βρεT τiτoιo ξα.
γoρευτ! xαi ιd πεi τα κρ{ματα τoυ,
.o ,iγνατιoq τδν &κoυoε πoλλ{ν δρα
vd ξετυλιγει μπρo.
oτd τoυ την ioτoρiα τoυ καi <iφΞΘηκε νd δδηγηΘεi δg τα
πιδ oκιερα μoνoτ&τια τfrq ψυ1|c τoδ Xριoτoπαvdγoυ. Tθo.
σεριζ δλ&κερεζ δρεq μιλoδoε δ Xριαιoταv&γoq καi τ€ooεριq
δλ6κερεq δρεg &κoυγεv δ 'lγν&τιoq.
M6νo δταν τελ-ειωσε κι dφoδ ιiκoλoΟΘηoε oιωπηλη δια'
tιoπ{, δ 'Ιγνdτιog ε1πε:

_Σ'

εδ1αριoτδ, Χριoτoφ6ρε, γιατi μi oεργιdνιoεq o' αδ'
τo τδν κ6oμo τo0 Θεoδ. Δoξoλoγδ τδν Kιiριo πoδ μo0δωκε
τi μεγdλη 1αρα νd γνolρiαο: o{μερα τδ ν€o κl1ρυκα τoO Λ6-

γoυ τoυ.
.O Xριoτoπαvdγoq oτl]λωoε δλ6γιoμα
τα μdτια τoυ x<oνα
καταλα6αiνει.
ρiq
_T{ εiπεg πατερ .Iγναι.ε; τδν ρδτηoε,
_Eiπα πδq dτo1τrioαμε μιd καινo0ργια φωνη τoδ θα
κηρ0ξει τδ λ6γo τoυ.
,lγνdτιε, δια-EΙμ, Evαq &yρ&μματoq 1ωρι&rηq, πccιερ
μαρτυρι]Θηκε δ Χριoτoπαν&γoq. Ti ξ€ρω tγδ να κηρΟξω;
Πδq Θα κυ6ερν{1oω τιq ψυχtξ τδν ciλλcoν dφoδ εiμιαι ciνi1μ.
τoρoq να κυ6ερνl]oω τη δικi1 μoυ;
,Ιγνα'
-Θα τiq κυ6εριτioειq, τ' dπoκρiΘη μi oιγoυρια δ
τιog, μi τi1 βoi1Θεια θκε(νoυ πoδ Eκαμε πcrνo6φoυq τoδq ci'
λιεiq. Δiν εiναι ξ ooφiα τηζ γηq τδ ζητo6μενo, dλλd η d'
γαπη τoδ Χριoτoδ. Δθι εivαι τδ ψ{λωμα τoδ νo0 τδ πoΘoΟμε'

() ΛΤΙN()l

'.,.iλλα η ταπεινωση. Δiν εivαι δ iiλιoq καi f1 oελr]vη καi
l (,i(,1ρα τδ <iνΞoπερo φδζ, dλλα δ Θεδg τoυ τα eπλασε.
Λ ι.i καπoτε Θα τελειιbooυv, dλλα δ Λ6γoq τoi XρισroO
,, ι 0& τελει6σει πoτ€. Mi1 σπcΓταλaζ τ{ν €γvoια
αoυ μδ τδ
ιi (]ιi πειζ καi τδ τi θα πραξειq αδριo, <iλλα ζητα dπδ τδv
lι 1lιo 1'q oo0 1αρioει orjμερα τδv €τιo6oιo iiρτo κι α0τδξ
'.ιl αρκετδq γιd να θραφεi τδ πνεδμα σoυ και vα κηρ0ir ll, Γιατι δ ciρτog τoυ ζητoδμε αιδ Πατερ .Hμ6ν δiν εf.
ι.,] τδ ψωμι πoυ ΘP€φει τδ σδμα μαξ, dλλα δ &ρτoq πoδ
ll| 1(l)ιι την ψυχη μαζ καi γι' α0τδ λ€γεται κι €πιo0oιog. .Y.
l.lrι.ιξε τo νoο σoυ κι 6φηoε τi1v ψυχη και τi1v καρδια ooυ
r.ι 1ιιλo0ν στoυζ dνΘρ6πoυξ. Ζωvτdvευε τδ Λ6γo τo0 Θεoδ
Llι τδ παρ&δειγμα κι oi &νΘρroτoι θα τρ€ξoυν ξ<υπ[oco, γιαιi
και διψo0ν Kαι Kανειξ δθ βρ(oκεται ν' dπoΘεσει
.lιi ξεραμiνα 1εiλια τoυq μια oταλαγματιd δρooιdg.
Kαi f1 ,Εκκληoiα; ψιΘΟρισε δλo κατdνυξη δ Xριoτo.

r.ιiγ111ηq1

.l.,',ρoζ.

.Ιl 'Eκκληoiα... iταν&λα6ε
,Ιγν&ιιoq καi
μηχσvικα δ

ι (lι1πιασε..,

Γιατi δiν dπoκρtνεoαι, 'Ιγνdτιε; ριbτηoεν il Χριoτoφ6.
1,(

)ζ,

'Aντiq

για απoκριoη, ciπδ τα μdτια τoδ νfoυ ιερωκι ciκoλoOΘηoε σιωΦ πoδ iαroρoδoε
πραματα πιδ φo6ερα dπδ κεiνα πoυ μτoρoδv να ισroρησoυν
rα λ6για..,
.,Ενα dτδ τα πιδ δ.σκoλα
περ&oματα, ιiττiκρυζαv κεi.
vη τi1 oτιγμi1 oι δ0o dντρεξ. ,,Ε6λεπαv €να βoυνδ νd δρΘ6.
ιεται μτρoστα τoυζ.
Τδ μυαλδ τo0 Xριστoποα&γoυ τηγε oτδv παπα.Σoφιαν6, oτδv παπα-Koυζo0λη καi σε δ6κα &λλoυξ πoδXε γνωPι
oει δαα xρ6νια εσφαζε ζδα. .o 'Ιγνατιog δμωg, oα νd διιi.
δμ<οq

1riνoυ κΟληoαv δακρυα

6ασε τoυξ λoγιoμo6q τoυ, τδv dπoμ&κρυνε
εικ6να.

oi

.Δi

dτ' α0τf

την

βρioκεται dκεi τδ κακ6, τo0 ε1πε. Λιγ6τερo φταiνε
παπdδεq καf περιαo6τερo κετvoι πoυ τoυq

oυφoριαoμ€voι

λωο.. JΙaασ'a. o

Π.{tΙoΥΔΑΙioΣ

7

o πA1ΙοΤΛAt(oΣ
Χειρoτδνησαν

και κεiνoι πoυ τoυζ καταντησαv σ, α0τα

o ΛΤxΝoΣ
τc.

1αλια. Τδ κακδ φωλιdζει στδ κεφαλι, Xριoτoφ6ρε.
.Στδ βαoιλια;
-Aι]τδζ Eχει τδ λιγoτερo φταiξιμo-,,
.T6τε9 πoιδg εiναι τδ κεφαλι;
_Aδτoi πoU τριγυριζoυνε τδ βασιλια κι oι δεσπoτdδεξ
τηξ'Εκκλησιαζ.
.O Χριoτoφ6ρoq κoιτoδσεν δλo dπoρtα. Εi1ε oτηλδoει
lναγιbvια τα ματια καi κρεμ6ταν ιiπδ τd 1εi).η τo0 ,|γνα-

τιoυ.

_Mi1ν ταρdζεoαι, τoδ ετπε!.. δ 'Iγιατιoq, καi μην ξε1ν&g
τδ λ6γo τo0 Πα6λoυ, δτι δπoυ πλεoναoει f1 ιiμαρτiα Θα 6περπεριooεΟει f 1αριg. Πρiπει λoιπδν ν, dπoληoμovξoειg τδv
iαυτ6 ooυ και νd καταπιαστεig μi τδ κ{ρυγμα. Nξειg Eτoιμη την ψυXη καi τδ oδμα για δλεg τιξ κακoυΧiεξ και τoυξ'
κc.tατρεγ μoιjξ. .o λ6γoq τoο Χριστoδ, δoo κι &ν εiναι λ6γoq
dγαπηq, κα(ει odν τδ τυριυμ€νo σιδερo. Πoλλoι θα ηκωΘoδν, dρ16ντoι και δυνccro(, και Θα μαξ 1τυπηooυν. Mi1 οθ

τικρανoυν oι χλευασμoι, μη σi βαραΘρ6σει { dδικ(α καi
μην dφησειξ να σε ι(ccια6dλλoυν τoο σαρκιoυ oi π6νoι. Bαλε
σrδ τερμα τoδ δρ6μoυ ooυ τδ oταυρδ και η vικη εiναι δικi1
σoυ...

_Eiμαι

Eτoιμoq γιd δλα, εiπεv δ Xριoτoπαναγog, ιiλλα
πoδ εiναι τδ οκανταλo καi τ( λoγflq εiναι.
.O 'Ιγνdτιog δδν dπoκρiΘηκεν dμθocoq, dλλα
ηK6ΘηKε
Xαι 6γηKε oτδ λιακι;τ6.
Eiναι τ6oα τoλλα, oυν€1ιoεν δ ,|γν&τιoq, πoδ δ voδg
δi μoδ δεi1νει πoδΘε ν' dρχισω. Λιγεξ φoPεξ f1 δρΘoδoξiα
dζηoε τooo δπoυλo καi ξεΘεμελιωτικδ διο:γμ6. .o oαταvdg
€κανε Eφτα 1ρ6νια δπoμoνη να λευτερωΘεi τo0τoζ δ τ6πoq,
να θεμελιcboει τδ θργo τoυ 0αυμαστα καi τερiτε1να.
για
.,o,τι δiν κατdφερε να πε-τυ1ει τδν καιρδ τηξ σκλα6ι&q,
πdει
να τo θεμελιδoει καi να τδ πυργ6σει o!μερα. Ξ€ρειg τi
iγινε, lδ6 και λιγα Xρ6vια, στη Σιφνo;
,,01ι, dπoκρfΘη δ Xριoτoφ6ρog.
,,Aκoυoε λoιτδv αδτη την ιστoρiα καi
Θα κccταλα6ειq
δdν ξ€ρω

, 'i., Σ1i1, €φτα ξ δρα τδ πPωi Χτ0τησεν { μεγdλη τ6ρτα
'',. 1l.,ιιroτηριoδ. Kαλol 1ριαιιcrvoi εt1crν πληρoφoρtioει τi1ν
1,,, 1,,ι,l1 κα[ τi.q καλ6γρηε9, τδq ξ €ξoυoiα €τoιμdζει γιoυιl.ιδ μoναoτηρι...

| ιιτi ξ ,ΑΘηνα εi1ε ταρει τ{ν dπ6φαη νd κλεισεL πoλ, 1.,ιιτoτ{ρια. Τα6ρισκε περιττα και Θλαφτικ<i. .,oταv xτ6.
.,1 ,. ι i1 πoρτα oi καλ6γρηεq εi1αν oηκωΘεi dπδ τδ φτω1δ
l,.', ri, rιoλατoιδ και δiν εixαv πρoκαμει <iκ6μη να καταπια,lI τiq δoυλε.iq τoδ μovαoτηριo0... .'Aνoiξτε γρr,1γo, ! ιiκo6oτηκε μια 6ρoντερη &ντρiκεια φωη. .H γερ6vτισσα
l| ).1για ειδoπoιηoε τηv ξγoυμ6η, τη φημισμeη μητ€ρα Φει,l,,ιiιr, €6δoμiντα 1ρoνδ γερ6ντιooα, πoδ ε1χε μτει σrη
' ,, ,. ,\ Ι ιρη τoi Kυριoυ dπδ κoρiτoι δrbδεκα xρoν6, δταν { 1t]1,,. 1ιdvα ηζ gταξε oθ μιαν <iρρ<bαιι& ηc να Kαλoγερ€ψει
.lilτ{ καΙ τδ κoPιτσι dv Eκανε δ Θεδg τδ Θdμα τoυ καf τδ

.Ll
,}ι]τL)νε.,.
{γoυμ€νη λoιπδν δdν πρ6καμε ν, dπoκριΘεi κι
,i λασμdδεζ diρ1ιoαν να 1τυτoδν oτi1v τ6ρτα Kαι να σκιi.,rlν τd ταλαιικα ξ0λα τηξ. .,o,τι δδν ετXαv κ&μει oι To0ρ.
l,,l, τδ κdvαvε oι δικoι μαξ. ..Eλληvεg 6αφτιoμθνoι στη Θρη.
.
', r iα τo0 Χριoτo0, Oi καλ6γPηεξ φoΘισμενεξ τPeξανε και ζ&1,.,lιτcτν μπρoαrα oτδ τ6μπλo κι f1 γερ6r,τιooα Φε6ρoνtα πρ6or.ιl,ε: <'Eλdτε να τρoσευΧηθoδμε dδελφεξ σrην ΠαρΘ6να κι
.ilpi]αιε τδν .Εωoφ6ρo νd κ&νει τδ eργo τoυ...>. Σδ λtγo τd
r,,λα τηζ π6ρτα9 γδραvε πρδq τα μ€σα και δ δρ6μoξ cιvoιl l διdπλccιoq σιδ γιoυρoiσι. Δεκαπ€ντε
diντρεq μωlιαoμ€νoι,
καπετ&νιo
τδν
π

αρxo,
σrηv
€κκληoια και μΦχομηξσv
'i
u.ιν oτδ iερ6. ,,Αρxιoαv v, dρπdζoυν ιiπδ τ{v .,Λγια Τρ&τε.
.ι κι dπδ τ{ν Πρ6Θεη και να πετoον oΦ μεη τic €κκλη,Αντιμηνσιo, τ' dρτoφ6ρια, τα ιερα
'riiq τα διoκoπ6τηPα, τ,
.,r.ιυη, τα Θυμιccτ&, τ& Εδαγγ€λια και vd φτιηνoυν Eνα σω.
.,Yoτερα &ρ1ι.
1,δ μαζt μE τ, αμφια και τα iερd θτιτρατ€ζια.
ιπιν να ξηλ<bνoυν τιξ ειK6νεq τo0 τεμτλoυ και να ξεκρεμoδv
i]λα τd εικoνισματα, πoδ ξταv KPεμασμeνα σrδv τoιχo και νd
rιi πετoδν σαv σ}(oυπιδια τ6νω σιδ oωρδ. Ξεκρεμ6oαvε τd
ιιτwηλια, μαζ6ψανε τ& καντηλ€ρια κι δλα τ' &ημ€νια τdμα-

1ο0

O ΙΙAΠOTΛΛKοΣ

τα, dδειdσαν τα κελια ιiπ, τd εiκovlαμοcτα καi τα φτωxd
χΦμια και τig φλoκdτεg, πη ραvε δλα τα δφαvτd τoδ εΙ1α.
νε φτιdξει μt τ& 1€ρια τoυξ στoυq dργαλιoδq oι καλ6γρηεζ
κι dρπdξαvε δq κι αδτα τα τooυκdλια τηζ κoυζιvαξ και τd
.,oλα τoδτα τα πρ<iματα τα
μπακιρικα.
φoρτ<boανε <iνdκατα
στα ζ6α κι <iφoδ θρημ<ioανε και Xαλασανε τδ μovαατrjρι,
π€oαvε oαv ιiγαριvoi οτiq καλ6γρηεq, τiq μαατiγωoαv, τiq
σoυρανε dπδ τα μαλλια, τιζ πeταξαv δξω, κdρΦωσαv
τιξ πoρτεζ καi τα παρdΘυρα και φ0γανε.
-Γιατl ξ€oπαoε τiτoια μανiα o, αΟτδ τδ μoναoτliρι;
_.H Ιδια καi xειρ6τερη μανiα ξ6oπαoε ατα περιoo6τε'
dδερφ. Χριαιoφ6ρε, <iπoκρiθη δ 'Ιγvατιoζ...
ρα' .o

Xριoτoπανdγoq Ξπεoε ot βαΘεια oυλλoγi1 καi γιcr
δρα oδτε δ €vαg, oUτε δ tiλλoq πρ6φερε λeξη. Mo'
νdχα τδ τζιτζικι dκoυγ6ταν και τιπoτ' αλλo.
_Γι, αοτδ dγc^lvιoτf1καμε Εφτα 1ρ6νια; ρcbτηoεv δ Χρι
στoφ6ρoζ. Γι, α0τδ ρημιiξαμε, για να oτι]ooυμε τ€τoιo βα'
o[λειo; Τ€τoιoq εiναι δ καρπδq τ!c λευτεριGg μαg; Γιατi ,l'
γvατιε; Γιατι;
_Γιατi { ζωη τoδ EΘνoυq ξεμdκρυvε ιiπδ τ{v δρΘoδoξiα,
γιατi εivαι βυΘιoμiνη στδ ψiμα.
_Σi πoιδ ΨΞμα; ξαναρ6τησεν δ Xρισιoφ6ρoξ.
'Στδ μεγαλo ψ6μα, Γιccτi δυδ λoγι6 ειvαι τδ ψ€μα. ,'Aν
π&g oτδ μπακαλη καi ψoυvfoειq €λιiq κι αδτδg <iιτi να oo0
πεi π6vτε, πoδ γραφει f1 ζυγαριιi, ooδ πεi δ€κα, oθ κλ6Θει
Ξτειδ| δδν εixεq τδ voδ σoυ να κoιτdξειξ τη ζυγαρια. ,.Av
δμωg δ μπακdληg, Θ€λoνταg νdvαι τιδ σιγoυρoζ αιi1ν κλεψια, καταφ€ρνει να ψευτioει την τδια τη ζυγαριιi, δατε μoνα.
χ'i ηc,a γραφει δεκα, δταv τδ 6dρoq ετναι πθντε, τ6τε κα'
ταργι.ται τδ κριτηριo πoδ €αιεκε &ναμεoα μπακdλη καi τε'
λ6η για να διαλαλεi τδ σωστ6. .o μπακαληg €1ει oκoτδ'
oει τδν κριτl1, κι θπειδi1 α0τδ τδ ψεμα, πoυ ετναι καi τδ πιδ
φo6ερo, δeν τδ δτoψιαζεoαι, ]γι αiτ6, τo0τo τδ ψ€μα, ειvαι
δ iδιoq δ αcrιαvGg €voαρκo:μθνoq. ,Απδ τ{ν δρα τoυ ψευτioει
η ζυγαριd, τδ πv6μα τoδ &vΘρ<bπoυ δτoδoυλrbνεται καi. δoυ.
λε0ει τδ διdΘoλo. ΛευτερωΘιlκαμ ιiπδ τδv ιiγαρηvδ καi τρ<bπoλλi1ν

o ΔTxΝo:

101

τραξη oτδ δρ6μo τfrt λευτεριdq ητανε να κλεtooυμε
τ{ ζυγαρια τflq πi
. l, , ' Nα ληoμoνl,1ooυμε πδg τα μoναατ{ρια, oτα μαδρα xρ6.
.... ιi1ι' oκλα6ι&9, φυλdξcrνε καi τl1v πioτη καi τηv παιδεtα,
.,.ι llιiι; δooι μαΘαvε γρ&μματα αια μovαoτt)ρια τα μaΘαvε.
πρωτoσυλλd6ησε τδ 1ωριατ6πoυλo καt κεi dκ6νιoε
ι., ι.,il τoυ δ γραμματιoμ6voζ. Λιγo δ μακαριτηζ δ κυΘερνr]Ir|ι λiγo f1 dvτι6αoιλεtα, λtγo oi πρoεoτoi, λiγo oi δεoπoτdi,ll, liλoι τoυq βoηΘt]oαvε τδ κρdτoq να γiνει { κεφαλi τηq
. ιιλlioiαq. ',Ετoι f1 €κκληoiα Eταψε πια νdναι τδ τινευματικ6
ll,,l' κr:φαλι κι €γινε δμoια μΕ τδv €φoρo η τδy XωρoφOλακα.
|ι.ι παρακλαδι oτδ δ€ντρo τ!c πoλιτεiαc κι δ πιδ dol1μαν. 1 1lιι;

,.

.lτο1ια τξq dλΙiΘειαq. Nα ψευτισoυμε

l

ι,oχδζ στη μηΧανη.

l{αi πoια εiν' ξ ζυγαρια τoδ ψε0τιoε;
,l1 iεραρ1iα,
ιiπoκρiΘη μi δακρυα στd μdτια 6 'Ιγνα,Aπαρ&τηoε
τd δικα τηξ ζ0για, τα ζ6για τoδ X ρ ι
1.,υ ι(αι ζυγι&ζει μδ τα ψευτιoμθvα ζυγια πoδ τηc ιδω'
, 1 η ;ξoυσια. ,,Ετoι τδ ,,EΘνoq
γελι€ται, 1ωρiq να τo0 τδ
',rr κι δ oαταναg 1αoκoγελ& κρυμ€νoq o' δλα τα ioκιερα
.1,r1 τοδ δρ6μoυ μαq.
,o Χριστoφ6ρoζ εΙ1ε
xαoει τi1 μιλια τoυ. Πoτ€ τoυ δiv
.17ι ι,ιιboει τ€τoια ταραxι]. .H πiκρα, η θλιψη, κι ξ πιδ φo6εl]| (.J)γη dναδευαv μ€oα τoυ κι δ iδιog dτoρoδoε πδq EνιωΘε
l.,.'., .ργισμeνoζ. ΣηκcbΘηκεν δρΘιog καi od να ξ6τιvηoε
μ6.
,., τoυ iiλλoq &νΘρωπog, κoiταξε α0oτηρα τδv 'Ιγνατιo καl

Kαi μεiq γιατi καΘoμαoτε; Γιατι δiν παiρνoυμε τδ ραi,i ι1αζ και γιατ[ δiν γυρiζoυμε dπδ π6ρτα oδ π6ρτα, dπδ
ι.,λrτεiα od 1coρι6, ν' dνoιξoυμε τα μ&τια τδν Χριoτιανδν
, .i ια φυλdγoυνται ατδ τα ψε0τικα ζ0για;

,Ιγνα.
1αρ6q φ<bτιoε τi1ν doκητικi1 μoρφη τo0
Τα ματια καi τδν δυδ εixαv πυρcboει dπδ τi1 φωτια
,l|.] θ.ληηc για oωoτικδ Ξργo.., Σα vd κινoοσαv και τoυζ
i,ι].) τd Ιδια oδρανια νr]μcrrα, tπεoε δ €ναq αιi1ν ιiγκdλη τo0
ιiλλoυ κι f1 δργτ] τoυq, τα δ&κρυα τoυq, ξ xαρ& τoυq, Eμoια'Aoτραπη

o πΑπoTΛAκoΣ

702

ζαv, τηv δρα α0τ{ τo0 Θερμoδ δελιvoσ, oαv μυoτικ{ δoξoλoατδv K6ριo.
γiα .o
Xριoτoφ6ρoq €νιωΘε πδg Evαq καιvo0ργιog dνΘρωπoq
εi1ε ξυτινηoει μ€oα τoυ. ,,Eνι<υθε πδq δ τ6πoq δiν τδν 1<,lρεi,
πδg καΘε &ργητα Eμoιαζε oυνεργαoiα μd τδ διd6oλo.
_Mη βιdζεoαι τ6oo, τoδ εiπεν δ 'Ιγν&τιoq. .o oαταναg
δθv πoλεμι€ται εδκoλα καi 6ιαoτικ6. Τδ oκανταλo oτην €κκλη.
o(α δθν καΘαρiζεται μd τδν τρoπo πoδ καΘαPιζεται τδ ψ€μα
oτδv κ6oμo. Χρειαζεται μεγdλη 1αρη καΙ μεγ&λη φ<bτιη
Θεoδ, δoτε πoλεμcbνταg τδ oαταvd, vd μην πειρd€oυμε τδ
δ6γμα, πoU εIναι f1 ρα1oκoκκαλια. Kι Eνα μικρδ dκ6μα αιρα6oπdτημα μτιoρεi να μεγαλcboει τi1ν κccrααιρoφιj. κετνo πoυ
δ€1τηκα oα δδρo ΘεoΟ αημερα ε1ναι f1 γνωριμiα μoυ μαζi
ooυ. ,Aλλα δδν φτανoυμε μεig για τ6τoιo dργo. Γι, αδτδ Θd
ooδ μιληocl για εναν &λλov <iνΘρc,lπo. Τδν λoγαριαζω oκεδ.
og €κλoγQq, πoU E1ει καi τi1ν πioτη καi τη δ6ναμη να δδη.
γησει τα 6ημccι& μαq. Πoλδ πρiν ιiπδ μdq, αδτδg πρδτoq εiδε τδ ψ€μα κι ciγωνlζεται να καΘαρioει τδv dμπελδνα τoδ
Kυρioυ dπ, δλα τ, <iγκαθια καi τα φαρμακερα β6τανα. Πρiν
κιντloειq για τδ παραμικρ6, πρ€πει ν, dνταμιiloειg αδτδν τδν
dνΘρcoπo. Πρeπει ν' dκoΟoειq τδ λ6γo τoυ, τig 6ρμ{νειε9 τoυ
καi τα o.1€δια τoυ. Koντα τoυ Θα γνωρioειq καιvoOργια xα.
ρ& καi κεΙνoq θd ε0φρανΘεi γνωρiξoνταg τδ ν6c ciδερφ6 μαζ.
Πoιδg εiναι; Πo0 βρioκεται; ρδτηoεν δ Χριoτoφ6ρoq.
-Tcbρα εiναι oτi1ν Π&τρα. Θα τoδ oτεiλω γραφη και
κεiνog Θα o, dvταμcboει.
Πδζ τδv λ6νε;
_T' 6voμd τoυ εiναι Kooμ&g... KooμGg Φλαμιdτoq...
.,oταν δ Xριoτoφ6ρoq
βρ6Θηκε oτ{ Ζcr1λωρo0 καi τιξρε
π&λι δλoμ6να1o9 τδ δρ6μo για τα Kαλ&6ρυτα, ζvιcoΘε 6λ6τελα αλλαγμ€νoq.
ΠρooταΘo0oε vα τcr1τoπoιηoει oτδ μυαλ6 τoυ δoα oπoυ.
δαiα εi1ε γvωρioει καi παo.1ιζε να μ|ν ξε1αoει τδ παραμικρo.

.Ωoτooo εi1ε πdρει τi1ν ιiπoφαη νd
γυρ[oει oτi1v Koi-

o ΔTΧNoΣ
,li,.l| ιηq Θεoτ6Koυ, τoU εIxε Θεμελι<boει μi τα Ιδια τoυ τα
1 rrι, vα τξν τελειcboει, κι E1oνταq τια κdμει τδ τdμα τoυ,

,,

., ιιτνoν(oει

τi1v πoρεiα τoυ κατ& τα λ6για καi τiq δρμτi.
KooμG Φλαμι&τoυ... .Ι-Ι ψυxt] τoυ ξταν πρ6o1αρη
i ιιlιμη για δλα καi μ6νo δταv κoυραζ6τcrv, δ voΟg Eτρε1ε
llt Iι|livoξ oτδ κακ6τυ1o ζroντανδ πor) τ' dρπdξανε μ€oα d.
.., -lιi 16ρια τoυ καi πoδ τoδXε την τρυφεραδα δτoυ Exει
i\.,., πατ.ραξ oτδ παιδi τoυ.
Tδ φτωXδ τδ ζωνταν6, oυλλoγι6ταv, δ Θεδg νd μo0 τδ
.l,l 1.(ι ι dπ' τηv dγρι6η τ' dνΘP6τoυ...
l{ι €πειδη εixε καταλd6ει, πδq {iπoιog μτεi oτ{ δo6λε.
.1 l1 τιlδ Kυρ(oυ, δiv
μτoρεi ναxει δεμΞνη τ{ν καρδιd τoυ μδ
r,,livα &λλo τλdoμα, { μ6vη τoυ Ελπiδα {ταvε να μτεi αδ.
,., lδ ζδ σ.rη δo0λεψη dγαΘoδ dνΘρcbπoυ, πoδ να μoιρdζεται
ι ., ilι,lακoλo ριζικ6 τoυ καi νξει oυμπ6νια για τδ φτω1δ τε-

,lιr. τo0

.

1,.,ιπoδo.

Ι ια να γυρ[oει δμωq oτ{ν Ko(μηoη καf v& τελει<iloει τ,
.i1,1ινιoμ6νo 1τ[oμα τoυ, π
€ ρεπε να μdoει δoα dκ6μα 1ρεια.
,'.',ιιτν. Γi αδτδ τπlγαινε oτ& Kαλ&Θρυτα. 'Eκε1 εt1ε παλιθg

πoδ ε11ε βoηΘr]oει, Eνα δυδ βαφτιoι
1lιιi, κι dπ, αδτoδq λoγ&ριαζε να ζητjoει βoηΘεια.
.,Yoτερα
€vιωΘε πδq tiv €κccνε τδ τdμα τoυ, Θα ξεκo6.
1,.ιi,ι: λiyo τδ τν€μα τoυ, Θα τcrxτoπoιoδoε τα cr1€διd τoυ καt
l).i πι:ριμεvε τδ μι]νυμα τoδ Φλαμι&ιoυ' Kι δ 'lγνατιoq τbv
. i1r τoνcboει vα τελει<ioει τδ μoναoτ{ρι καi πρiν ιiπ' δλoυq
ll Mεγαλ6Χαρη ξε φανερ<i>oει τδ Θ6λημιl ηq και κανειq
l'r ι μτoρoδoε v, dvrιγνroρioει oθ τ€τoια πρoαταγι].
,rr.lilιμι€q,

dvΘρcbτoυq

Στd Kαλα6ρυτα

€φταoε dτ6γιoμα καi τιξγε δλ6ioια ατδ

.,rιiτr τoδ Bαoiλη τoδ Koiμoδ, Στα παλι6τερα xρ6νια ιivα.
l ιιtευoταv κι αδτδg o-ι{ 1αoοcπικι], dλλα εστηvε τiξ δoυλει€ζ
..,ιl διαφoρετικ& &τ, τδv &λλo κ6oμo... Kαi πρδτα τρ6τα
i,i v περιoριζ6ταv ot μια δoυλεια, dλλ, {iπλωνε τi1ν Eγνoια τoυ
,,i πoλλ€q. ,,Ετoι, xωρiq νd πoλυδoυλεδει, λoγαριαζ6τοrν δ πιδ
ι ιrλoαιεκoΟμενog voικoκ6ρηg αrα Kαλd6ρυτα καi λ6γαvε
lι.,,ι,

εixε dγoραoμ€να

1τr]μοcτα

καi oτδ AΙγιo και δυδ

μc(.

104

o ΛTxΝoΣ

υ Π A ΙΙ ι) T.\ i\ K ιl Σ

105

στηv Πατρα, Πρiν πθντε 1ρoνια, δται, παντρε.τηκε τrjν
κ6ρη τoδ παπα. Λι6αΘυνoδ, Ξ1τιoε €να εΟρυ1coρo δiπατo oπiτι, τoδ τoδ τδ κρατoδoε τcbρα ξ ιiδερφi1 τηζ γυναικαζ τoυ

|ι.li πδq λoγαριαζειg να μαζ6ψειq
'1 ' 1r.ι για τδ μoναoτηρι;

μανα, πoδ Eμεvε ταvτα με την dδελφη τηζ τη Bασιλαινα.
.o Koιμδq στην &ρχη δiν τδv γνcbριoε, tιαθδq ξταν μi
.,oταν δμωq τδv
τδ ραoo καi μc τδν καλoγεριστικo oκoδφo.

Σdν τi;
Ιlα βαλω δλo τδ 1ρειαζoι1μενo γιd τi1ν ψυχη Φξ μα,,'1,i1|σσαζ τηζ γυvαικαζ μoυ καi για να μξν <iδικoo€ρνεoαι

γαζια

κατ&λα6ε, τδν δ€1τηκε €γκαρδια rιαi τoδ ξ€κoψε πδg δoo καιρδ μεiνει oτα Kαλα6ρυτα Θα κατoει oτδ oτiτι τoυ.
Mi πoλλη περι6ργεια πληρoφoρηΘηκε την &πoφααη τo0
Xριoτoφ6ρoυ να καλoγερiψει καi τoδτε:
Mια καi την βαoτd ξ περδικo6λα ooυ την καλoγερικη'
καλα Eκαμεq.,,Eτoι Θd1ω κι Eνα φiλo vα μεoιτiψει oτδ Θεo,
πoΟμαι κριματιoμ€νoq.
Τo0τog δ λ6γoζ ητανε πι6τερo 1ωρατδ καi για τoδτo δ
.,oταν δμrοq δ
Χριoτoφ6ρoq δθν εi1ε τi ν' <iπoκριΘεi.
γ.ρoνταq ioτ6ρηoε τi1 φτcil1εια τoυ και τδ oκoπδ πoδ τδν €φερε
oτα Kαλα6ρυτα, δ Bαoiληg o<iπαoε, oυλλoγioτηκε λ[γo κα|
εiπε:
_Πooα ooδ 1ρειdζoυνται;
τd1ω λoγαριαoει.
-Δθν
.,oσo και ναναι
1ρει&ζεoαι καi 0λικα καi ξυλεiα καi
εiκoνioματα κι doημικδ και μαραγκoδoυλεια κι Eνα δυδ xτι
oταδεq καi τδ νoικoκυρι6...
._,,Ετoι λ€ω καi γcb, εiπε δ Xριoτoφoρoq.
Kαi καΘδq ζτλεπε τδ Bαoiλη oυλλoγιoμ€νo, τo0 ioτo_
ρηoε καi τi1ν κακoτυ1iα πoδ εtxε, να χασει τδ ζωντcα6 τoυ
oτα Kαπtκια.
',A, τδ λωπoδΟτη τδ Mπαφα. Θ& oτδν κανω γδ νcι
τδ φ6Pει σoδρνoνταξ πiocο τδ ζωνταv6. Εiναι 1r ειαζo0μενo
oτδ μoναoτηρι.
_,,Eτoι λico καi γιb, &πoκρiΘη 1αρoυμενoq δ Xριoτoφo'
ρoζ.

χPειαζoυμειc.

,/ητιανε6olταζ.

.Ελ€νη,

κακoτυ1ια να 1αoει τδ oΟι,τρoφo
μιd κι εi1ε την .H
η
.Ελθνη
τoυ oτξv τελευτα(α γ6ννα.
ξταν μια καλoφτιαγμ6'
νη κoπ€λλα, δq τρι&ντα Xρoν6, δρφανη ατδ πατ€ρα κι ciπo

τo

ιl.,, xρεlαoτιiq yρoνια τδ xρoνδ...
Ιi dλλo μπoρδ να κ&νι,l; ρcbτηoε δ xPιστcφ6ρoζ.
MnoριJ κσ1ι να κανι; lγι,b.

.,Ι,| .,llτιανια.

.o

Xριoτoφ6ρoq €μεινε oκεφτικ69. Moλoν6τι τδ φ6ρoιμo
r.,rl l{oiμoδ μιλoδoε oτi1ν xαρδια τoυ, δi oυμφωνoδoε.
Τδ μoναoτηρι πρ6πει να 1τιoτεi μi τδ δoτθρημα τoδ
.Aγιd Παραoκευη €δειξ:
l.,,7oO, τoO εiπε. Kι ciλλog oτi1ν
l. ιιlιιr καλi1 διdθεση, dλλα δiν δ€1τηκα. Mπoρεig ι'α 6oηθησειζ,
..nλιi δ.ν ε1ναι oτα ταξiματα μoυ, Eναq μoναxδq ciνθρc;πoq
\..ι πdρει ιiπανω τoυ τδ βιiρoq δλoυ τoi μoναoτηριoΟ. Elν'
]ι.ι oιoρδ &λλα ψυ1ικα πoδ μτoρεig νd κανειq για ιiταπα'
.I

ll τilq γυναικαq
.o

σoυ.

Bασιληζ flταν dπδ τoUq διαoλεμ€νoυξ cκειvoυζ dv.
ιl1,(;πoυζ πoυ ξ6ραν να πετυXoυν τδ oκoπ6 τoυg dπδ πoλλα
ll(

)ιr()πατια.

,'Ε1ειq δiκιo, τo0 εiπε. Σωoτα
μιλ&q καi oωoτα τd βλθ.
ll ιι. Mπoρεi 6μω9 ν& γ(νει κdτι διαφoρετικ6. Νd μη τα xα.
,,Eτoι Θα τελειcboειq τδ
μoνα1,rrι;, dλλα να oτα δανεio<o,

γρfγoρα καi μθ τελειο:μiνo μovαoτl1ρι μαζ<bνειq εδ.
(,λδτερα τα λεφτα τoδ Θα τρθπει νd μoδ γυρioειq. Kι ξ
1i]\oλια γινεται, κι δ καν6ναq πoυ €6αλε9 να τδ xτloειq μδ
lil iλεoq τδν φτω1δv δθν dλλ6ζει.
.o Xριστoφ6ρoζ δθν
μτoρo0oε πια ν' <iρνηθεi, 1c,ρiq φ6ι]o να κακoκαρδ(oει τδν diνΘρc,:πo πoυ τδν καλιoo6ριoε τo.lιl iγκαρδια. Δθ1τηκε λoιπδν τi1ν πρ6ταoη, πoδ τo0λυνε Eνα μεγ&λo πρ66λημα καi δ6xτηκε <iκ6μη, μδ μεγαλη χαΦ,.
lδ ταξιμo τoΟ Bαoiλη νd γλυτ<boει τδ ζωvτανδ dπδ τηv Kα.
κoμετα1εiριη τo0 Mπαφα καi νd τδ πdρει τδ μoναστηρι.
.Θα κ&τoειg να φdq μαζt μαg, εiπεν δ Bαoiληc, κι dπθ
,rι'1ρι

-v-o ΙΙAΙΙoTΛΛΙ(oΣ

o ΛTΧNoΣ

σoυXω μια καμαρη να ξεκoυραoτεig για να τελειcbooυμε τδ
πρωi τη δoυλεια τoδ μoνααηριoΟ.
'Αφoδ κoιμησαvε τα παιδι&, κdΘηoαν oτδ τραπiζι
καt f1
.Eλ€νη
τoδg τεριπoιt]Θηκε. Πρcbτη φoρα δ Xριστoφ6ρoq, loτερα dπδ τ6ooυq μfrvεq, δoκiμαζε λ(γo κoκκιν€λι καi πριb.
τη βoλα ενιωΘε ν, dλλdζει η ρ6τα τηζ ζωQq τoυ πcδq τδ κα-

.i1ιατα μθ τδ νo0 τoυ, ciλλα τρoτiμηoε 1,α σrαθετ eκεi
.,|.,,i]νητoζ o&v κoλιbvα και να δετ καταφατσα τδ σατανa,
Στη γωνια τ!c κ<iμαρηc και μεσα αr{v ξoυ1iα τ!c v0.
καΘιoμ€νog σrδ σoφα, εi1ε τρα6ηξει κατα.
7l.ιι, δ Bαoiληg,
rliyω τoυ τi1ν .Ελ6η, κι αΟτη εiχεν dφεΘεi στην dγκαλι& τoυ
l . l i1ε παραδoθεi oτα 1dδια τoυ και στα φιλια. Πoδ καi τo0,
..r)τ{ τo0 ψιΘ6ριζε oιγd:
,,Aoε
M& τ( o, €πιαoε, Bαo[λη.
με να τελ6ψω τα σκoυ.
liλια καl ΘαρΘδ αιδ στρ6μα σoυ να με κ&νειζ δ,τι Θθλειq...
.o Bαoiληc δμωs ε11εν dνdψει κι dπ6τoμα αηκcbθη, την
iι[lπαξε oτα XεPια τoυ και σα σφcqταρι, την πfrγε αιi1 δι
ll λανη καμαρη καi κλειδcbθηκαν.

l(Ι;

λ0τερo.

.,Aμα

τoυ, Eνδ

δ Χριστoφ6ρoζ τρα6ηXτηκε oτηv κdμαρl]
δ Bαo{ληg κι f1 .Eλ€νη μεiνανε ιiκ6μη oτδ τραπdζι.
φαγcrνε,

-Nα κoιμηΘεiq καλα, παπoΟλη, τoO εiτεν δ Bαoiληq,
νd1oυμε κoυρ&γιo αδριo.
για .,Αμα
δ Xριαιoφ6ρoq π!γε oτi1ν καμαρτ] τoυ, oτdΘηκε

στδ d.νoιχτδ παρ&Θυρo τoδ6λεπε oτδ περι66λι μd τα λεμo-

νoδεντρα και πηρε βαΘειαv ιiναoα. .,Oλoq δ τ6πoq εδωδiαζε
ατδ <iνακατη μυρoυδια λεμoνανΘoδ καt ρ6δoυ κι δ oOρανδq
l]ταvε καταπλoδμιoτog dπ' τ, cioτρα κι α1νδ δρετ&νι πρo"
6αλε η σεληνη. "Ι.lταν ζεoτi1 καi ijμερη βραδυα κι Eλεγεq
πδq <iτδ παvτoδ ξεxδνεται Kαλoσ6νη. .o Xριoτoφ6ρoq τιffρε

μιd βαθειαν αναoα καi oταυρoκoπηΘηκε,

_Δoξαoμ€νo τ6νoμα ooυ, Xριoτ!'
μoυ, ψιθυριoε κι ιiπoθαδμαζε τη oπdνια τo6η δμoρφια τ!g πλαηc.
Εixε περ&oει dρκετη δρα, δταν dναζητησε τδ τccyαρι για
να πdρει τδ βι6λio τoυ καt να δια6dσει τ, απ6δειπνo, dλλd
θυμτ]Θηκε πδq τ6xε dληoμoντ]oει oτi1ν
μεγαλη καμαρη. Σι
yα. σιγα λoιπ6v, νυ1oπερπατdlνταq, για vα μi1v ξυπνr]oει τα
ταιδια, dvoιξε την π6ρτα καi πρoxcbρηoε πρδq τi1 οκdλα.
Tδ λiγo φδq τfrq λoυoΞρναg φ6τιζε τη μεγαλη καμαρη κι
δταν Eφταoε oτδ κεφαλ6oκαλo κι εiδε πρδζ τα κατω,
μi μι&q
τρα6tjxτηκε τρoμαγμ€νog.
Kρdτηoε τi1ν ανdoα τoυ καi oτdΘηκε παρdμερα oτδv
τoi1o. N6μιoε πδq γελι6τανε καi πδg δ oατcrναg τoι!παιζε
,,Aνoιξε
τα μdτια τoυ καλ6τερα, €νδ τα 1εi.
φριXτδ παιXνιδι'
λη τoυ καi τα 1€ρια τoυ τρ€μανε.
Εiπε να γυρ[oει αr{ν κ&μαρ{ τoυ 1ωρiq ν' ιiναζητι]oει
τo ταγαρι τoυ, ετπε να κccιε6ετ oαν ιioτραπη καi να ξεπoρ.
-τioει, εiπε να
φωνdξει καi νd καταραoτεΙ, €6αλ' ενα σωρδ

1ο7

,1

.o Χριoτoφ6ρoq κατθ6ηκε crrα νΟXια, κoντoσταΘηκε στη
lιii,η τηq κ&μαρηξ, &κoυoε τδν ξδ καt τα Θoγγητα πoυ
ιιiνoυνε τ. €ργα τoδ σκoταδιo0 καi ξ€φρενoq, Φρε τδ τα'

κα[ βγfrκε δξω'
Kcrνεig δδν κατdλα6ε τη φυγη τoυ.
,,Aνoιξε τδ
βfrμα τoυ να ξεμακρινει, dνταμωoε νυχτo1|ι Γ]παητεξ, καληνΟxτιoε &γνωoτoυq καi μετα μισηζ δPαξ
ιl1loμo βρ4Θηκε oτδ πλατdνι τ, .,Aη Νικ6λα, Eνα πρooκυη.
rιiρι 1τιoμ6νo δiπλα oθ μια τηγη κι Ξνα πλατdvι.
Εixαν πυρdloει τd ματια τoυ και τδ λαρ6γγι τoυ εi1ε
.,1E1,.'$cτ:r. ,,Eoκυψε καt ijτιε νερδ σαν τδ διψασμθvo σKυλι
ιr [iclτερ' dKoυμπησε o-rδ πλατανι. .o νoδq τoυ ε1Χε στα'
(), ι, ΔοKιμασε να κλεισει τα
μdτια τoυ νd μ|ν βλ€πει τ, ιi.
(]τι.ρια Ιtαι τ' d1νδ δρεπdνι τoδ φεγγαριoδ, oδτε τα φδτα
,,|lΘελε
,lδν
και να μilv ακo0ει τδ κελ&.
μαlιρυνδν oπιτιδν.
1,ιo1-ια τoδ νερo0, oδτε τδ τριζ6νι να τραγoυδa, oijτε τδ δα1ιιiλι τoU μoυγγανιζε ciγρυπνo, oijτε τ& oκυλια. "Llθελε να
1rη 6λiπει, vα μi1v ακoυει, νd μi1 μυPιζεται τη μυρoυδια
τoδ θυμαριoδ, να μi1 1αiρεται τθτoιαν 6μoρφη νι]χτα, πoδ
'ιιiλιγε τ6oo τεριτεXνα καi oκ€παζε τilν dμαρτια. Τo0 φαι
ι'6νταν 6λα πλαν€ματα καi διαν€ματα, κι dνιωΘε Θ€ρμη νd
ττυρι5νει τd μηνiyγια τoυ καi τα XεPια τoυ κι αλλ6κoτη
καi πρωτ6φαη oτενox6ρια να τδv κυκλciνει dπ' δ}.oiθε.
,,Ενι<oΘε
o&ν νικημiνoq, oα'ι απooταμiνoq, oαν τooφλι
,,ι,ιρι τoυ

o ΛTxN(}Σ

(} ll-\ΠυΤΛ.\t(oΣ

|'l|

τα κυματα κι εiν'dνημτoρo νd κυΘερνηΘει.
.O χτυπaν
ΧριστoφoPoξ δiv €μεινε oτα KαλιiΘρυτα, γιατi δθv

1ι()tl 1()

1]0ελε ν' dνταμιboει καvξνα dτδ τoυζ diλλoυq γvcbριμoυq τoc
ιΤxε. ',Αρxιoε να οτoψιαζεται τδq ξ€ρει τoλδ λiγα για τδν
ιδoμo και τoυq dνΘPd)τoυζ κι εvιωσε dκαταviκητη τi1v d.
ιαγKη να φ6γει, ν, dφησει τα KαλdΘρυτα τρΙν ξημερ<boει δ
Θεδq τtl μ6ρα καi νιi τρ6ξει oτi1ν Koiμηoη. Αiτδ κι ετραξε,
Πoρπατηoε μ€ρα καi νι]Xτα, ζητισvεψε τδ ψωμι, κoιμι]Θηκε
οτiq λαγκαδι€g, ιiναμεoα oδρcrνoO και γηξ κι dτ6φυγε ν,dv-

ταμcοΘεi

μ'

.,oταν

dνΘριbπoυq.

oτηv κoρφη τηξ Γκαμηλαξ, |ταν μεoημ6ρι.
Kdτι εΙ1, ιiλλαξει oτην τoτoΘεoiα. Bρflκε λαoπη, βρfrκε ιioΘ6oτη' βρ!κε ξ0λα. ,Eξδν dτ, αδτα βρξκε καi κατι dλλo:
.,Eναν &vΘρ<oτo.
Bρ|κε τδ Mι1dλη, τδ φovια, ιiναoκoυμπωνα
κ66ει
μ€νo,
ξ0λα καi να δoυλειjει για τδ τ€λειωucι τoδ
€φταoε

oκηταoιoδ.

κdνειg Mι1αλη
-T[
_Xτ(ξω...

-Kαi
ψε ι...

αδτoδ; τδv ρ6τηoε.

ξθρειq;

_.,oλεg τiq δoυλειδq τiq ξ€ρω, γιατi o,δλεg Exω δoυλθ.

_Kαi γιατi δθ δoυλευεq;
.Τoτε δiv iiξεPα τt vα 1τioω, ιiτoκρiΘηκε δ Mιxdληq,
€vδ τcbρα ξ€ρω.
.o Χριoτoφ6ρoζ πρoτ(μηoε
να μην τδν κoυραoει μd κoυ.
6iι,τεq καi τδν €tφηoε μ6νo να τoρευτεi, καΘδq νoγoδoε.
'Aπδ τti1ν liλλη
μ€ρα oi δυδ ciττρεq δoυλε0αvε <iπδ τd
χαραματα δq τδ oo6ρoυτo' Tig δρεg τoυ 6 XPιστoφ6ρoq
τιρooευ16ταν, δ Mι1ιiληs παρατoδoε τfi δoυλεια και σrεκ6ταν παραμερα, oυλλoγιoμ€νog κι dμιλητoξ. oiiτε oταυρoκoπι6ταv δμωq, o$τε μετανιζε, oιjτε ελεγε καμι& πρooευx{.
Στεκ6ταv oαv κoλιbvα και μ6νo σrδ κoλατσιδ €λεγε δυδ
τρια λ6Yια κι αδτd για τη δoυλεια καi τiπoτε περo6τερo.
.Ι-lταv θπιδ€ξιoq κι ετχε τη
μασιoρικη ατδ αΙμα τoυ.
Kι |τω,, dκ6μη και Χερoδιjvαμoζ &vΘρωτog καΙ κoυ6αλoδoε
τ€τρα κι θκo6ε ξ0λα κι €oΘηνε doΘ€oτη κι ελυνε τδ κdΘε

109

lι1lo6λημα τoυ ταρoυσιαζ6ταν. κoυ6αλo0σε τoλλιξ φoρ.ξ ο.
lικα, δυδ και τρειξ δρεq δρoμo καi καταπιαν6ταν μ. τα κoυ.
(1ιΙλητα λιγo μετα τα μεσανυXτα, γιd νd μη χαραμιστoc)vε
.ilρεq τfrq μ€ραζ. Kαταντησε να βιdζεται δ MιXdληζ περισ.
.lι,lτερo ιiτδ τδ xριστoφ6ρo, για να τελειιboει τδ €ργo.
Mlα μ€ρα δμωq. ξημερ6Θηκιν δ Χριoτoφ6ρoq μovdΧoξ.
)- υντ]Θισμeνoξ <iπδ τd νυ1τoπε ρτατη ματα τo0 Mιχ6λη, τερι
Θc( φαvEτ. Δθ φcrνηκεν δ.
1rr vε πδg λiγo μετα τδ ξημ€ρωμα
i,]λιoq
κι 6 Mι1dληc δiv Eλεγε να
1r,.,q. Li1ε μισoστρατiσει δ
q,.ιvεi..o Χριoτoφ6ρog dνηoυ1ηoεν. .O νo0ζ τoυ τι!γε oτδ και1). .Yπωψιαστηκεν Eνcr oωρδ τραματα. Ml1τωq dνταμcirΘηκε
1ι. dvΘρcbπoυq τηξ eξoυσιαζ, πoυ τδv ψα1νανε και τδν βdλα.
', oτα oiδερα; Mfπιυg 6αρiΘηκεv 6 iδιoq τηv καλoγερικη
ιι ciπoφdoιoε να φ6γει;
.Ι-Ι
eKκλησια
Tδ xτloμα δq τ6oo εixε τoλυ πρo1ωρτ]oει.
, ixε oκεπξ, εi1ε ooυ6αντιoΘεi καi τi1ν ε11ε τερ&oει κι €ναv
.iσ6.στη. 'Λπ, δξω Ξδει1vεν €κκληoια, <iλλα ιiπδ μioα τflc
λεiπανε δλα. ,Aκ6μcι καi τd τρια κελια τoυ ετχανε Χτισει,
1rι,oα τoυq iiτανε γυμνα <iπδ καΘε Xρειαζoδμεvo.
Τδ μ6vo πoδ oτ6λιζε τi1ν €κκληoια ητσvε ενα πρoXειPo
1ιρoσKυνητdρι, τoυ εiχε φτιdξει δ MιXαληq κι εiΧανε dκoυμ.
ττr,1oει πανω τδ εiκ6νιoμα τηζ Koιμησηξ,
.,Oταν τ€ραoε τ' dπ6γιoμα και σoυρo0πωσε,
χωριq να φα'
πδξ τoο.
να
πιστε0ει
&ρ1ιoε
ιι:i δ Mι1&ληg, δ Xριoτoφ6ρog
να
δoυλευει
τωρα
).αxε κακ6. Kι εi1ε oυνηΘ(oει Eι,α μ{vα
1,αζi τoυ, τoδ κεiνη τη μiρα δ Xριστoφ6Poζ δδ δoιiλεψε δι6.
λoυ. ΤριγυρνoOoε dνι]oυxog, dγνdντευε μακρυd στιζ πλα)ιiq.. i,l,αχνι τα 1ιoνoπdτια, iριΙνηoε και σrd γυρω Χωριζ
\,α τδν dναKαλ6ψει τoυΘεν&.

.o

τi1 νυχτα τoυ μπρoστα στδ ει.
κ6νιoμα τfrc Koιμησηζ, παρακαλ<bνταq τη X&ρη τηξ να μην
[.εoτρατioει δ Μι1&ληg dπδ τδ δρ6μo τηξ μετανoιαξ.

Χριoτoφ6ρoq π€ραoε

,,Eτoι π€ραoε τiI νυχτα τoυ κι' αμα θημ6ρcυoεν f1 αδγ{'
ιli iλπiδεg τd),ι Φoι,-lvτoloαν μ6oα τoυ πδq δ Mι1dληc Θα γc1lιζε. Π6ραoε δμc,rg κι f1 δειiτερη μiρα καi { τρiτη και η τε.
τrxρ,ιη κι δ Mι1αληq δiν Φαιι6ταν.

It0

o ΙΙAπoTΛAKυΣ

κατα τδ γι6μα, 6 Mι1αληg φαvερ<δ.
κι &λλα δλικα καi oυντρoφεμiνoq d.
πδ Eνcrν καλ6γερo. .}lταv δ,A6θρκιo9 δ Mεγαλooτηλι<bτηg,
πoυ εi1ε γυρ[oει δλo τδ Moρια ζoυγραφιζovταζ εiκ6νεq. .}Ι.
τcrv δ πιδ φημισμevoζ ιiγιoγραφoq o' δλη τi1ν περιox{, εΙ1ε
δoυλ€ψει o' ενα σωρδ €κκληoιdq κι oι εικ6νεq τoυ ατ6λιζαv
Eνα oωρδ oπiτια. ,Aπoρoδoε μαλιoτα πδg δΕν τδν εiΧε συλλoγιαιεi κι dπoδεlxτηκε πδg τδ μυαλδ τoo MιXαλη flταv τιδ
νoικoκυρεμενo <1πδ τδ δικ6 τoυ. E11ε παρει, βλ€πειq, τδν d.
γ6ρα τ!c δoυλειdq καi 1ωρi'g λ6για κι &oκoτα ρcοτι]ματα,
Eκανε τδ πρεπoΟμενo 1ιoρiq να oκoτiζει τδ γ€ρoιτα.
Τi1ν τ€μπτη μ6ρα,
Θηκε, φoρτωμενoq ξΟλα

.,oταv δμωg
flταν 1ρειαζo0μενo να μιλtjαει, { γλδooα
τoυ €κo6ε κι eρρα6ε κι ηξερε νd φθρει τδν civΘρωπo oτιi
νερα τoυ.
,,Eτoι €φερε
καi τδν 'Α6€ρκιo. Τo0 ξ0πηoε τi1ν €γvoια
τoυ γιd τδ Xριαιoφ6ρo καi τoδ ξτ]γηoε πδq dπδ τo0τη τt1
δo0λεψη μ6νo ξ ψυ1η τoυ i]Θελε λιiΘει 6φελoq καi δxι τδ
πoυγγι τoυ.
.o,A6€ρκιoq
ηταν Θεoσε6o0μενoq ιiγιoγρdφog, &λλcr δθv
1αριζε τζαμπα τδν κ6τo τoυ, €πειδη δΕν τ6Θριoκε σωστδ oι
1ριoτιανoi να ξoδιdζoυνε τ6oα καi τ6οα για τcΙ γλξvτια τoυζ
καi τiq <iδυναμiεq τoυg, κι αδτig dκ6μη τig dμαρτiεq, καt να
τoιγγoυνε0oυvτcιι μoν&1α oτα πραματα τ' dγιoτικd. Για τδ
Χριoτoφ6ρo δμωq δ€xτηκε πρ6Θυμα ν<i τΙg ζoυγραφioει τig
εtκ6νεq τ!g θκκληoiαq, μ6νo πρδg δφελoq τηq ψυ1ξg τoυ καt
γιατι cπιστευε oi τθτoιo μιoΘ6, dλλα καi γιατi ηθερε τδq
fl καλi1 γνcbμη τδν καλoγ€ρων, τo6φερvε πελατεg πoδ πλερ6ναvε ι(αι μE τδ παραπαvω δη δoυλεια Eκαvε 1αριoμα.
.,Yατερα
τ' tiρεoε f1 iδiα τoδ καινoιiργιoυ μoναστηριoo,
σε καιρoυq πoυ τd rιαλια καl τλor]oια μovαoτr]ρια γνrbριζαv
τδν κατcrιρεγμδ τηξ εξoυσιαξ.
Χωρig καμμια 1ρoνoτριΘl], oi τρεiq Cirτρεg oτριbOηκοcv o-εη
δoυλεια καi τδ 1ιν6πωρo f1 παλια καλ66α τo]ρε τi1v δψη τflq
lκκληoιdg κι dπδ μEoα κι dπδ δξω..o,A6€ρκιoq φιλoτi.
χησε στδ τ€μπλo, μεγαλωμ€νo iδιo κι, &παρ&λλcrxτo, τδ εiκ6-

o ΛTxΝoΣ
l

εi1ε o Χριoτoφ6ρoξ τηξ ι(oιμησηξ Kαι τδ μικρd
nηoαι.
oτo ιiκoνooταc,.
1,
Για μανoυ&λια και για Kαντηλια, εtτε δ,Α6iρκιoq τo0
..l,l()τoφoρoυ,
μην νιαoτεΙq. 'Εγδ θα ooδ oτεiλcο <iνΘρciπoυq
.ι ιlo[j τα φ.ρoυνε τdξιμo.
lιbρα ξταν Ετoιμα καi τα κελια καi τδ ψαλτηρι κι Eνα-c
,',,i)1lι'og για τδ ψιoμi τo0 <ioκηταριoδ. Τδ 1τioμα flταν Eτoι
,.,' ciλλα τo0λειπε τδ νoικoκυρι6. .o ,Α66ρκιo9 6μo19 δdv
.iιηoυ1oδoε. Πρδτoι oi βooκoi τic περιoXηξ flρΘαν καf πρoo.
r'i,t,ηoαν xαi τoδ φ6ραvε τδ ψιυμi καt τδ λαδι και σιγα σιγ&
ri, μαΘαvε καi τd γειτoνικd xωρια κι oι γυναiκεξ μπoυλo0.
ι ιιτ ' μπoυλoJκια, €ρ16νταν να πρoσκυνησoυν τη xdρη ηζ.
,,Ετoι καi τδ δισκoπ6ηρo
flρΘε τdξιμo καΙ καιτ4λια καt
(.'Ι1Jωσιδια για τi1v .,Αγια TPατεζα και κoυ66Pτεζ για τoυq
1ιονα1oδq καi doημθνια τdματα για τη Χαρη ηξ. "HPΘαv
κc(ι τ'dδερφια τo0 Xριστoφ6ρoυ μi τi.g φαμελι€g τoυq κi δ
.;1ιιr πoi,l

,.,,,,

1τrΙπα -

Νηφωναζ.

'Ατ' τδ μ6νo Χωριδ τoυ δδν ξρΘε κσvειζ ηταν τα Kα.
.rιiκια. ,,Επεφτε
β€6αια καi μακρυα, dλλα ξταv καi oi ciνι\' n

'π^ι τrm'n|πξτζΓ

Aδτoi δθν νoιdζoυνται γιd τi1 δικl1 τoυξ εκκλησια και
για τiξ ξ6νεq... Eλεγεν δ Μι1dληq.
.o MιXαληζ εiXε πιd
φoρ€σει ρdσα κι δ,A66ρκιoq, ciμcι
ιi1ε ctδεια dπδ δoυλεια, τσρακαλεσε τδv dδερφδ Χριστo.
φoρo vα τδν ciφ{νει ν&ρxεται και να ξεκoυρdζεται σ, αδτδv
ιι)ν παραδειoo τo0 Kυριoυ.
.o Mιχdληξ δi'
φ6ρεoε τδ ρ6σo τυXαiα. Nτ0Θηκε καt φoτδ
ξ<bραoo dμα f,ρΘε δ Nι]φωναq' M6νo τoυ, καΙ 1ωρΙg
1lεoε
!& τδv δρμηνeψει καvειq, γ0ρεψε να ξαγoρευτεi κι €πt δυδ
ι;ρεg Eμεινε μθ τδ Nι]φωνα μ6oα αri1ν θκκληoιd, €vδ δ Χρι
ιlτoφ6ρoq oτδ κελl τoυ πρooευx6ταv γi αδτ6ν.
.,oταν
τελεiωoε, δ 1διog δ Nηφωναq €6γαλε τδ ραoo τou
ιrri τoδ τδ φ6ρεσε και τo06αλε π€ντε Χρoνδ καv6να: Bαρεια
ιηoτεfα, τρooευ1i1 καi. τρακ6oε9 μετανoιεξ τη μ€ρα.
,,Ετoι ντυμ€νoq τδ
ρ&σo δ Mιxdληc, δt βγξκε dπδ τ{v
l κκληoια. Γoνατιoε μτρooτd αιt1ν εικ6vα ηq κoιμηηζ κι
()α νoιαoτoOv

() πAtΙ()TΛAΙ(OΣ

o ΛTxΝοΣ

τiq τρδτεq μετdvιεq, κατα τδv κcry6να τoυ τoδ δoι.
καi για πριbη φoρα πρooευxι]Θηκε σωστ&
κι Eκλαψε oαv τδ βυζαvι6ρικo ταιδi.
Kεivη Q μ€ρα, τoδ δ Xριoτoφ6ρoq τ{ λoγιiριαoε τ{v πιδ
xαρoΟμινη τξq ζωic τoυ, γ0ριoε Kι δ μoνccxδξ 'A6€ρκιoq.
Εi1ε παει oτδ M€γα Σπι]λαιo καi ατα Kαλα6ρυτα κι €φερνε
μαζi τoυ Evα EΟccyγ€λιo, τoυ τ6ατελνε δ πατ€ραg 'Ιγνι5πioq,
κι, Evα γρdμμα, πoυ ελεγε τ'dκ6λoυΘα:
€καμε

oεν-

δ

Nι]φωναq

'Αδελφi XριoτoφιΙρε'

Δoξaoμilo τδ δ'oμα τon Κυρioιl εiq τδιι Aiavα' Xαρiν
μεγιi'

λη9 μaζ iφερε' 6 'nδελφδ5 'A6iρxιoq' taιoρ<Δνταq τιy nρosoπ;ιν
τ;jq ,A7tαq Σxiεηq τfiE Κoιμιiaεοιq τfiq Θεα6xo!' xαi ti tρyα
τiζ πεφLλημ;!ηΞ '6oι'5τητιiq ooυ. Σ} πληρoφoρδ ι,τι 6 δσi,λ.oζ fin
Kιρroυ xοi δ 6δηγdg μαE, διδιiαxal'oq Koaμd'q Φλαμιιiτoq' 0α Ξ10ει
Ιιτδq τnlν fiμερι;υ εig τιν Σxiτηy τfiq Koιμ'iaεo'E πρδg iιtιiμιιatν

σαζ xdi. θα oaq δμι1ηoει δια τδτ iερδν ,&yδια πoδ xαλε'ιtαι ι,n' xιi'
μει i ;P(lοδoξια. Eiq ι;ft Ξxειιoq δρioει εΙμαι οiμφωνog ιαi' πρo.
τ9tπιι iπδ xaρδiο5 τ)τ δoι6τητ,i oαg .vd τιaaξει xατα τiq 6ρμfi'
νειε5 τoi Θεαiι:πtoυ αi'τoi
'iνδριi1'. ΠαραxαLaν ιi1ν 6oιι6τητιi oαq
vα μ'i1 μi λ'ηo1ιoιεi εig τiq πρooευxιig τηq, xαταoπιiζομαι
,'λδελφιxdιq,
l i,'aτιoζ.

εiχε τιασει δ Xριoτoφ6ρoq τΞτoια γραφη στα
. Πoτi δθv
,Aπoμoνcilθηκε
και τil δια6ασε <bg Eκατδ φoρθq
χερια τoυ,
και τ6σo τεXνoλ6γησε την καΘε λ€ξη καi τηv κ&Θε
φρdη
τoυ την ετXε μαΘει dπ, δξω. ,,Eoφιξε στδv κ6ρΦo τoυ τoo.
τo τδ μl1νυμα o&v να τoυρ16ταν δλ6toια ciπδ τδv oυραvδ
\αι κεiνo 1δ βραδυ δριoεv δλovυκτicr, πρδg δ6ξαν τoO Kυ.
ρioυ.

Μετd δυδ μ€ρεq, κατα τδ δειλιv6, €φταoε ατi; σκητη τηζ
Koιμησηq δ KooμGq Φλαμιdτoq,
.Hταν Εvαg divτραq
μεα6κoτoζ, λιΥv6ξ, με λιγα ζiριd
"ivιlα καi μi δυδ
μεγαλα
γαλανα μ&ιια. ,Aoτdαrnκε τδ
,AΘ€
ρ
κιo
Xριστoφ6ρo, τδv
κc(ι τδ Mιχαλη κι dπe ζητησε vd
5,α6dooυν τδv toτεoιv6.

ι1ιτα τδ φτωXδ δεiπνo καi τδ dπ6δειπνo, dπoμovcil.
κελι vα μιλησoυv.
} ι. γιωρtξω Χριαιoφ6ρε καλα, dπ, δoα
μoδ εiτε για
. \1ι ., 'Ιγνατιoq. Kαi Επειδ{ σε γvωριζω καλ&,
σoo λεc)
, ',1,t,' 1ρoνoτρι6i1 πδq πρ€τει τδ
v,
dφησειq
τil
γρηγoρ6τερo
.,l i|lιl και να τaξ στδv κ6oμo, θπειδi1 oι
χριo'τιαVoι μαζ Eχoυν
,.;/.ll Χρεια dπδ <ivΘρ<bπoυg σ&ν και σ€vα.
K(Ιι η ψυXη μαq; ρ6τησεν δ Χριoτoφ6ρoq.
|ηv ψυXη σoυ Θα τηv πρoσφερειζ στoυξ
φιλoυq μαξ και
ιlαq εivαι δλoι oi Χριoτιανoi πoυ παραδ€ρνoυν στδ
,,ΕΘνoζ,
,,| ,,|liδ( τηζ dμαρτιαξ. Φiλoι
τoυ
μαq εiναι δλo τδ
i 'll1lrτ ατδ €φτd 1ρ6vια dγ<bνα, ταει vα ΘεμελιωΘεi ατδ
.,oλoι oi Kαλαμαρdδεq,
J1.,ι,(,jορo.
πoυ dPvηΘηκαv τδv dγ6,,,. {1lΘαν να γlvoυν oι oικoδ6μoι τoo ,,ΕΘνoυξ, dπoκ66oνταq
' .J.)η τoυ dπδ τig ρiζεq τηξ, πoυ εiναι ξ δρΘoδoξ(α καt
]| lι,λιαζoνταξ τo μ' Evα oωρδ ξ6vα
φαρμ6κια' oi λoγιiδεs
l (,ι περισσ6τερoι δεoπoτ<iδεq δd ΘEληoαν τδv ξεoηκωμδ καi
. l \, πιστεψαv Cπδv dy6vα. .o dy<bναg
δμ<υq ξταv Θiλημα
1 )| ι)0, Kι δπωq f1 Ξπαvdoταoη
ΘεμελιcbΘηκε στδ λoγo τoδ
lιr,1lioυ κα[ νικησε δλα τα εμτ6δια πoυ δρΘ6Θηκαν στδ δρ6,, ' τηg, iτoι καi τδ €Θνoq, ciν Θ6λει vα σ,ιιρεωΘιι λαι να
ll1xlκ6ψει, oθ τ€τoια Θεμ€λια πρ€τει να θεμελι<oΘεi. A0τoi τoδ
l.'l l6ερνo0v και τδ εΘνoξ και την εκκλησια
τavε vd μaq ξε.
.lιρατισoυv dπδ τη μακαρια αοτη δδδ και να
μaξ σπρδ.
i,ι)ι,v σε Kακoυξ δρ6μoυ9 πoυ δδηγdνε κατιi
γκρεμvδv. Kι ζ.
7r ι Θερι€ψει τ6σo τδ κακ6, δoτε τioτεψ€ με, dδελφ6
μoυ Χρι.
,.ι.φoρε, πoτi δ oαταvαg δiv εΙ1ε τooo καλα στρoyyυλoκαι}|'lσει στην καρδια και στδ νoδ τoυ κυΘερνa τδ,,EoVoζ.
.Kι δ KυΘερvι]τηζ δεν κυ6ερvoooε κατα τδ λ6γo τoδ
Λ11,ι()

ιt'

τδ Xριστoφ6ρo σ'€να

oεoi;

_.o Kυ6ερν{τηq τioτευε oτδ Θεδ dλλd ταραγν6ριζε τδ
Ιtiλημα τoυ. Ξεxιωvταq τδq κι δ iδιog δiι εixε πιoτ€ψει
oτδν
ξεoηκωμ6, <iμα εiδε τδ Θαμα ξαφνιαστηκε καi δiν μπ6ρεoε
νε ξεxωρ(oει τηv ηρα dπδ τδ oιταρι. Θδμωoε τ6oo πoλ0. €.
πειδη δ τατριαρΧηξ τo0στειλε τ€ooεριg δεoπoταδεζ καi τoO
πρ6τεινε να δηλ<booυνε oi ..Ελληνεg δπακol1 ατδ Σoυλτ&vo,
li1'bιi

]|t3ddτ.i;

I o tlλlΙoτ'1'ιι;oΣ

114

o π

A Π o T Λ Α K ι)

:

δoτε δiv dρκ€oτηκε να δι6ξει τoδg τθooεριg αδτoUg δεoπo.
ταδεζ πoυ τo0 φθρνανε τ€τoιo doυλλ6γιoτo μl]νυμα καi ν&
τταo1ioει να μεταλλαξει τη γνιbμη τoδ Πατριdρ1η καt νd
βρεi Eναv καλδ πcιμ€vα, πoδ oτα 1θρια τoυ να παραδ<boει
ην €κκληoiα, dλλα .odπoφασισε να φτιdξει €κκληoiα δπoτε.
ταγμ6ην o' αiτ6ν.
K0ριog δdν αμ6ληoε να τoδ φαvερrb.
σει τα σημ&δια, πoδ τo0δει1ναv τδ λdθoq τoυ καi τoδ φrb.
τιζαν τδ σωστδ δρ6μo, dλλα κεiνoq δiv θ€ληoε να δεi τα
oημdδια τo0 Θεoδ. .,oταν πρooπαθηoε νd φθρει τδν €ξoριoτo
Πατριαρ1η τ!s'Αλε€crνδρεiαq καi vα τδν καμει κεφαλη τηq
.Eλληvικηξ ,Εκκληoiαq,
καi τoιjδωκε vα καταλd6ει τδg τδv
0πoταxτικ6
τoυ,
Πατριαρ1ηc δd δ61ηκε καt, oαv
δ
{Θελε
δρΘ6δoξo9,
dπoκρiΘηκε
πδg αiτδq δiν γνωρiζει &λ.
γησιoξ
λη κεφαλη dτδ τδ "Aγιo Πνεδμα...'Αντig f1 ιiπ6κριη αδτi1 ν&
ξυτΦαει τδν κυ6ερνητη, τδν Ξρριξε dκoμη πιδ βαΘεια oτδ
λαΘεμ€νo δρ6μo τoυ. Kι εiναι νd κλαiq, τδg .,Ελληνεg πoδ
ζt]oανε τδν dγ<bνα, oαv τδν Tρικo0πη, βρioαvε δυδ τiμιoυq
δεoπoταδεq, τδν Πρασιoδ Διoν0σιo και τδν BρεσΘ.vηζ Θεoδrilρητo, γιατ( {f1ηoαv νd γivεται τδ Θ€λημα Φq ,Αντι6αoι.
λεtαg μΕ τρ6πo δρΘ6δoξo καi ταxτικδ Kι δΧι μθ δ6λo καl
σcπσνικα τερτ[πια. ,,Aδικα oi Bαυαρoι συκoφαντηoαν τδ μη.
τρoπoλιη Πρoκ6πιo πδg frταν τ(ηα δργανo τfrq Pωαiαq
και τδν .,Αγιo PεΘ0μνηξ. Kαν€ναg dπ, αδτoUq δiv ξταν 6ρ.
γαyo τoο κακo0, <iλλd μoνξα δ Φαρμακ(δηq fiταν καi εiναι
δργαvo τoδ oατοcvd.
.o Kooμαg
ηκcbΘηκε δρΘιoζ. K&Θε φoρα τoυ θυμ6ται|
τδν Φαρμακ(δη και τδν Mαoυρερ, τδ ατμα τoδ dν66αιvε oτδ
κεφdλι. ,,Eμoιαζε περιoo6τερo πυρωμ€νo σιδερo κι dστρo.
πελ€κι, παρα civΘρωπoq.
.M6νoι δσoι δi δια6αoαν τi1 <Διακriρυξη περi 'Aνεξαρ.
τηoiαg τfrc .Eλληνικηξ 'Eκκληoiαq> μoνα1α αδτoi δiv κατdλα6αv πδq την εixε γρ&ψει δ 1διoξ δ oατcrνdg μδ τδ 1€ρι
τoδ Φαρμακiδη... .H δρΘ6δoξη θκκληoiα, ανακηρ0ooorταq
dρΧηγo τηζ τδ Bαoιλθα, δριζε κεφαλτ] τηq Eναν λαiκδ κι E.
ναν dλλ6Θρηoκo. Aδτδg <iτoΘ€τει οd πενταμελfl σovoδo τilν
dσκηση τηζ Bκκληoιαoτικfrq €ξoυoΙαq, αiτδg τfl διoρiζει κι

o ΛTxNoΣ

115

1ι lιιτι,lει αδτη τη συvoδo dv δiν τ' ιiρ3oει κι αιlτδq
ιι;ρiαρ1oq κι δ dρXηγδq τ!c θκκληoiαq.
'ι', ''l .; βγαζαV τα μ&τια τo0 Koσμa Φλαμιdτoυ κι €τρεi .|,.,]ι,η και τα xθρια τoυ.
ltι ιιilτoi oi dλλ6θρηoκoι Bαυαρoi, συνεΧισε στδv iδιo
i'
1 Ι(()σιraξ, για vd1oυνε πιoΘdγκωvα δεμ€voυg αδτoδq
' ., .'llιιlbικoδq δπηρ€τεq τoυζ, μη λ&1ει κι &vταρτdψoυv,
li.I/..Ιιε και δραγdτη, τδ Bασιλικδ θπ[τρoπo, πoδ δi1ωg
i)|.ι)ιση
καi τ{ν δπoγραφτj τoυ καμιd πρdξη τoυζ δθv
'.
i, l 1lrltι)(]. Τ€τoια o(δερα και τετoιεq καδ€vεq oυτε δ Mω&r,'l ;, ]l()ρ0ητηζ δiν εixε β&λει oτδ νoδ τoυ vα περdoει ατα
.. . ιrlι; δρΘoδoξiαg. Περιoo6τερo δαιμoνικδ XαPτι dτ, αι).
'' |l] ΛιαKηρυξη δlv Ξxει ν& δεiξει δ κ6oμoq, Θα τρ(ζoυv
ι t ltlφo τoυ τα κ6κKαλα τoδ Kooμ& τoο Aιτωλoδ, γi αδ. ., r.ιτταντημα Φc δρΘoδoξtαq. Kι αδτα τ' dof1κωτα δε.
,,1,. ιι ιτδτδ τδ σKλd6ωμα τfls €κκληoiαg τo0 ΧPιστol σ, g.
,. ,.tiκδν &ρ1oντα, δνoμαoτflκαν dπδ τδ Φαρμακ(δη 'A. ].11,τησια και A0τoκθφαλo. Tδν πε{ραζεv f1
]r ,l ιll(rη τξq .Ελληνικ!g iκκληoiαq ciπδ τi1v κεφαλ{ πoδ &
i','t 1, Χριστδq κι oι 'Απ6στoλoι, ιiτδ τδ δρΘ6δoξo oiκoυ.
l..ιι|;, πατριαρXεio καi δθv τδν τειρdζει τδ σκλα6ωμ& τηq
Βαυαρoδq καi αη λαIκi1 iξoυoiα. Aδτl; { Διακ{ρυ,iιιιι τδ €τΙoημo συμφωητιKδ πoυ δπ6γραψε τδ Ξθνoζ
.., rlατανα, για τδν dφανιαμδ τfrs δρΘoδoξ(αq...
.() Xριστoφ6ρoξ
βoυΘδq oιγ6κλαιγε και τ6τιζε μδ δd.
' l,. 'ι τci ocrνlδια τoδ κελιo0 καi τδ ρdoo τoυ.
Δiν φτανει να πovol]με και να κλαiμε, Xριoτoφ6ρε, φc5.'.l1ι, δ Koσμaq. .Fl καιvo0ργια θτιδρoμi1 ετvαι Χειρ6τερη &., ι.,δ ,Ιμπρα{μ. Kεivoq ακ6τωvε κoρμια κι dφανιζε τδ βι69
' , (iλλα αΟτoi oκoτcbνoυν τig ψυ16q μαζ. .,o,τι iερδ φυλιi, ]l τLτρακ6σια Xρ6νια σκλα6ι&ξ πoδoπατι€ται,
δ,τι μ&g
, 1 .i Ι ilσε δρΘιoυq, σ&v dσαλευτo ιiντιoΦλι, γκρεμiζεται. Σ d
l,l.) γιoυρoδσι τoδ oατcrνd, κdΘε δπoτccyi1 εiναι tiρνηη
' X1lιoτo0, tiρηση Φc π1ατηg καi παρdδoση στδ διd6oλo.
Ι|] i)iιoυμε τδν dyd)να τoδ εiκooι€vα, τδ αΙμα πoδ x0Θηκε
, Λ1εooλ6γγι, oτ, ,Aρκdδι, oτ|ν Τριπoλιτo&, στα Δερ6ε-

o ΙΙAΙΙoTΛAKοΣ

116

ναKια, στα Ψαρα.,. 'Ιoδδεg γινoμαoτε Χριoτoφ6ρε και τδ κα.
ιδ δθ oταματd δs €δδ...
_K0ριε !μδν'Ιηoo0 Xριoτ6, Eyει κι &λλo; ψιθ0ριoε ui
πνι1μ(ιo λυγμδ δ Xριoτoφoρoq.
,,Exει πoλλα καi
φρι1τd, dπoκρiΘη ξαναμ€νoq δ Ko.
oμdq. Eiναι δτι o.ι γραμματιoμ€voι τoδ ,,Eθνoυq, oκλα6ωμ€.
voι στoδq μαo6νoυ9 τfc Φρωyκι&q, εχoυv δλ6τελα στρα6ωΘετ, κι dντιq vα βλεπoυν o'δλα τoδτα τδ μελλoντικδ dφανι.
oμδ τo0 €Θνoυq, τα λoγαριdζoυv σωστικd. oi divτρεg πoυ
μdq κυ6ερνoδν 1αoανε τδ φδζ τoυζ καi δθν ξ€ρoυν να ξε1ωρiooυv πoια f1 διαφoρα αναμεσα oκoτ&δι καi φδξ. Ψευτtoαμε τα ζ6για πoδ ciλλoτε ξ6γιαζcrν τδ καλδ και τδ κακ6,
τ{ν dλl1Θεια και τδ ψεμα..O δια6oλoq μ. Xιλιεζ μoρφδζ μaζ
ταρααι€κει. Δε λ€ω πδζ tiv τ{v κoρ6vα τoδ eΘVoυζ φoρoοσε δρΘ6δoξoq βαoιλι&q κι ciν { €κκληoiα oυνθxιζε τδν αi.
ωv6Θιo δρ6μo ηζ, πδq Θ&λειπεν f1 ιiμαρτiα. ,Aλλα λ€ιo πδg
Θ61αμε τδ μ6oo ν& τi1ν ξε1ωρiζoυμε Kαι νd μηv τi1ν μπερδε0oυμε μd τδ καλ6. Trbρα δxι μ6νo τ{ν μτερδε6oυμε, dλλα τδ καλδ πνiγηκε μ6αα αri| Θdλαooα τηq dμαPτιαξ,
.o Xριαιoφ6ρoq τδν κoiταξε στα
μaτια.
_,,Exειq δiκιo, τoδ ε1πε. Δiν δφελoδν oi τ(πoτα oi κλα.
.,Aγια
ψεζ. xρει&ζεται καινo0ργιog ξεηκωμ6q, καινo0ργια
ΛαΟρα.

_Kαi καινo0ργια

Ψαρ&, πρ6oΘεoεv δ KooμGq. Toδτoq δ
δxτρδg εivαι 1ειρ6τερo9 dπ' τδν Τoδρκo. ,Eκεiνoq πoτθ δl
μaξ τ6κρυψε πδg μdq λoγ&ριαζε oκλd6oυq, €νδ τoOτoq μdg
ξεγελd πδq εtμαoτε τα1α λε0τερoι, €νδ Ξ1ει oκλα66oει καt

τιξ ψυX.ζ μαζ ακ6μη. Δi φταvει λoιπδv δ λ6γoq κι δ ξεαηκωμ69, dλλd Xρειdζεται και κατι &λλo...
-Ti; ρcbτηoεv δ Xριoτoφ6ρoq.
_Mαρτυρεξ, dδερφi Χριoτoφ6ρε, μαρτυρεq. A1μα, γιd vα
πoτιoτεi καi ν& φoυντcboει η λευτερια τo0 Xριστoσ, η πρα.
yματιKη λευτερια. .O oατανdg Ξxει τραvδ βαoiλειo αιξ γ!.
,'E1ει τoδ
1εριoδ τoυ βαoιλιdδεq, dρμαδεq, καλαμαρ&δεg,
καi
γητειθq
γητει€q, πoδ μ6νo oτδ ατμα μαζ μπoρoiv ν& πνι
,'Av δε
γoδν.
χ6σoυv καινo0ργιoι μ&ρτυρεg τδ α1μα τoυq,

o ΔΤxNoΣ

ι17

,' 'ilιιιιι'δg δεν εiναι τooo βαΘυq ιαι τ6σo πλατιjq, για
, r1 l') 11,).]ην αμαρτiα. .,Oooι <iπδ μ&q ξεκινl1ooυμε, πρ€.. ,'' ι,iρoυμε πδq δ δρoιιoq μαq γυριoμδ δiν Ξ1ει..o.
. , rl. ιι; iig oταΘεi δ .,Aγιog Kooμ&g δ Aiτcoλ6q. Aδτδg dq
.. (l)(.)τιι\'o μαξ αστρo και στ' dΧvdρια τoυ dg ταιριd.
ι.'ι []l1ματα μαζ. .o Xριστδζ €1ει dvαγκη dπδ δoιo., .1,.. ια| 1coρiq αJτoΟg, μπoρεi να μη 1αθεi δ σπ6ρoq,
,

1

'l

,.

ι., i,l ντρo θα μαραΘεΙ, δq πoδ vα φτaσoυV oι κ€ λεκτot
. ll!'l)ι)ν τo σπoρo τoδ Εδαγγελioυ. Mιλdνε για
μεγαλo:.Ε'λλαδαξ,

, i.
i,ιι

για oτρατoδg καi για δ6ξε9 και κανειξ
δπoψιαζεται πδq μεγαλωμα τoυ δεν εiναι Θεμελιω-

.,, καθαρ! ζωη δθ 1αρ(ζει παρα ψε0τικη και πρoσω.
,Eγγλ€ξoι πoδ κρcrι&νε αvoμα τα .Eφταvησα,
1 ,,1 1ιιilα. o.ι
. ι 1)ιταξ πδq δλα καi δλoι dγoραζoνται α, αδτδ τδv κ6.
, , i,ι(iκηρ6ττoυνε την πρoαξλωoη στδ
Xτισμα καi ξε1νoδ, l., 1τioτη..Fl βαoιλε[α τoυq Θα ocοριαατεi, γιατ[ €κoψε τδ
,.'1ri, μi τδν τλ&σrη, δπωξ Ξτεoε ξ κυριαρxiα τfrC Bενετι&c,

κι αδτi1 oαν τoOq'Eγγλ€ζoυq, κυριαρχια τoο τλo0.
,, -ι G)ν πραμΦtευταδωv καi τ6v oαρdφηδων. .Ll Bαoιλεiα
., ,. 0' dγωvιστoδμε vα Θεμελι<i>ooυμε μεiξ, δε Θd π€oει, για.l 1ι.lρiq ν' ιiτoληoμoν& τδ Xτισμα, Θd1ει ιiδιdκoπα γυρισμξ.
. . l.i μdτια ηq crτδν 1τiαη τoδραvoo και τηc γηζ.
,() Xριστoφ6Poξ
εi1ε π6oει σ, &γωνια.
Ι(αι τo0τo τδ <ioκηταριδ πoυ Θεμελιωσα τi Θα γiνει;
,.,,, il1αvε
' '.

i

'Ιl|(]ε.

Θα λdμψει πι6τερo μi τδν dγδνα ooυ. Θdναι 1ρl1oιμo
, .i ιiλoυζ μαq, για ν, dπoτρα6ι6μαστε να μιλo0με μθ τδν
ll. 1,ιιl. .Ωg πoυ να πdρoυvε δμ<og τα μoναoτt]ρια τδ δρ6μo
ι ,i] τoυξ ταιρι, ζει' τδ εργo μαq εiναι dλλoδ. Tι τ6φελoξ
' , 1ιι[νειq €δδ; Toδq xρ6νoυq πoD δ κ6αμoq δΕν εixε ψευ.
',1 ιτα ζυγια Φc ζωic μαξ, δ βioq τδv doκητdδων τ!g €,,Ι'lται,ε
1 11rιlυ ιi1τιvo6oλo0σε σ&v dν€oπερo Q6q.
μαγν1τηζ
. , τρα6oδoε. Σημερα oi δoιoι εivαι dν&γκη να ζoδνε <iνd.
r.l.ι oτoδζ πειPασμoυξ καi νd τελει<5νoυvε τη ζωη τoυζ μι
,l .1,.ιΟριo. Τι τ6φελoζ vd μ€νειq θδδ; .o Kιiριoq ξμδν ιioκl1.
. , I ατi1v Ξρημo τ6oo δσo τoδ χρειαζ6ταν νd μιλl1oει μθ τδν

o ΙΙAΙ1 oTΛAKoΣ
tτoυρ&vιo τατθρα. .,Aμα δμωq ciκoυoε τll φωντ1 τoυ και τδν
oΦραvδ να τoδ γυρiζει τδv dxδ τ!c πρooευxξc τoυ, παρd'
.Ιερoυααλ{μ κι dηoε τ{ν €ρημo κι ξρΘε oτi1ν dμαρτroλi1ν
γωνioτηκε πρδg δλoυq τoδg πειραoμoδq και κηρυξε και τα.
πεινcbθη καi μαρτΟρηoε κι €oταυρrbΘη. Tδ iδιo καi oi ,Aπ6στoλoι, τδ iδιo κι δ Παδλoq. Γιccιl €μεiq Θ& τρα6τ]ξoυμε δια.
φoρετικδ δρ6μo; Δ6μαoε τη o&ρκα ooυ καt δι6ξε dπδ μiσα σoυ καΘε φ66o. Bαλε τ€ρμα καl oκoπδ τfrs ζωηq σoυ
τδ oταυρδ κι δλoι oi τρανoi τfrc γi1q, oi δυvαατεg, Θα γivoυνε oκ6νι μπρooτα ooυ. Mi1 φo6ηΘεiq ν& κηρ0ξειg την dληΘεια καi να βdλειq πυρωμ€νo oiδερo oτtq πληγθq τδν dνΘρcb.
.'Aν δiν κdψoυμε
πΦν.
τ' αPρωστα Θd μoλευτoδνε καi τd γελαι
τoτε
δiv
Ι1ει..,
γlαιρειd
ρα
Εiπε κι &λλα δ Kooμαg Φλαμιατoq, To6δωκεν δδηγ(εq
καi δν6μccια μπιoτευμ6vων dνΘριbπcoν, oi xcoρια καt πoλιτεi.
εζ τoδ Moριa κι δταv 1dραξεν ξ αδγl1, o.ι δυδ &ντρεq, o&v
να μi1ν ε1xαv κακoπdΘει dπ, τi1ν ιiγρ0πνια, μτrξκcrv oτi1ν €κ.
κληoιd, δπoυ κι6λαq πρooευ16ταν δ 'ΑΘ€ρκιcg κι δ Mι1α.
ληζ.

Δια6ασανε τδν 6ρΘρo κι δoτερα δ iδιoq δ Φλαμιdτoq
δια6αoε τη δε0τερη διδα1i1 τoi Aιτωλoδ Kooμd, για τi1ν πα.
Pα6oλη τoδ σπoρ€α Kαι μiληoε π&νω στην παραΘoλη.
Kι oi τρεIg μoνα1oi &κoυoαv τi1 διδαoκαλiα τoi Φλα.
μιdτoυ και ξ νυ1τερινi1 δδUνη τoδ Xριoτoφ6ρoυ εiXε μετoυ.
oιωΘεi, Ξκε[νη την α0γινη δρα, oθ 1αρo0μενη €λπiδα κcιi oi
δ6ναμη πν€ματoc και ψυχηc.
Εtxε πdρει τi1ν dπ6φαor] τoυ, μετα τi1ν <iντdμωor! τoυ μi
τδv πατ€Pα ,Ιγνdτιo, dλλd μετ& τ{ν δλoνυxτiα τoυ μi τδ
Φλαμι&τo, f1 ιiπ6φαη τoυ €κεiνη εi1ε μετατλαoτεi oθ dτoαλ€νια Θ€ληoη, πoU δθν μπoρo0oε πια τiπoτα να λυγiσει.
Mετα τδ κoλατoι6, δ Φλαμιατoq €φυγε. .Aδικα τδv ταPακ&λεσε δ Χριoτoφ6ρoq να μεινει να ησυχ6σει λιγo.
_Δi νιrbΘω κoυραoμθνoq, ιiτoκρiΘηκε δ Kooμ&g. .Aμα
KoυPαστ6 Θα oταματι]crco κdτoυ να ξαπooτ&oco.
T|ν 6ρα τιoυ gφευγε, τδν ζ6γcοoε δ Mι1αληq και τδv ρ6τnσε:

{) Λ T Χ \
/.\',,l,.,,

i

O Σ

1Ι9

ν' α)'λαξω τovoμd μoυ;
να oi ).€ιι; τδν ρcilτηoε δ Φλαμιατoq,

,., (].(,

\1]

r

ιΙ

{

Ι,,,

Λl () πr]oι.Jτ6ζ cJoυ σo0 δ6σει την αδεια να τδ κανειq.
i ] Xι,ιστoφoρoq iδCJκε την εΟχη τoυ, μoλoνoτι τo0 εi.

ciλλαyη Θα γil,'ει μετα πiντε 1ρoνια &
,, ι, ,, .', α. rδ o1ηυα τoJ μoια1o",
l ΧJlιoτoφ6ρoq τραθl11τηκε κατι; &πo Eνα αγαπημiνo
] llι)(], τoυ ciλ)'oτε στην Koυφαλα τoυ €κρυι3ε
τα λιo,,. ιli]κα, lιι ciκoυμπηoε, περιoooτερo ν& oυλλoγιoτεi πα.
l , ... l,i rιoυραoει τδ σδμα τoυ, Πρcbτη φoρα ζπιαvε τδ ματι
l.,ι)ιηρolu€νη την εiκoνα τoδ ιioκηταριoδ, πoδ <iτθλειι,ll lι 1ιoιo τo καμπαναριo τoυ. Φανταζε cioτρo oαν τερι
ι..ιi τoΟ φ,νηκε πδq δλη ξ τoπoθεσια flταν καμωμiνη
,,., φo'Jots l oλo)ε, t.o 1τioμα.
\i λυπoταν τoσo πoδ θα τδ παρατoδoε, ιiλλα ξ Ξγνoια
i1rιιι, να μην ρημαξει..o Mι1αληq β€Θαια δiv flταν δ πα. ' 1iι,0ρωπoζ, δoo δμωq και ναΧε ciλλdξει καi v&1ε γ[νει
i,,r11ιαg, δiν ξταv dκ6μη δριμoq να μεινει δλoμoναXoζ Xω.
.iι,τιoτl|λι,.. .o 'A6Ξρκιoq παλι, πoδ ξταv κανoνικog iερo.,,7.,ι;, flτcrv Mεγαλooτηλιcbτηc καt δθ μπoρoδoε vα μεlνει
ι.iι'τα it<εi. .,Yστερα ταξιδευε και ζoυγραφιζε και πoυ'. ιilioι,ioματα... 11ια iδ€α τ6τε .iστραψε oτδ νo0 τoυ,
1 ,,ι; 1rτιoρoΟoε τo0τη τi1 δoυλεια να την κdνει δ 'A6iρκιoq
' , .j.i]' Koiuηση τi1q Θεoτoκoυ, πoυ εi1ε τ6oo βoηΘηoει να
l'1 ;rρα.71.ιατιιi1

ιl,..lιcrξε λoιπδι, κoντα μoυ τδν 'A6€ρκιo καi αφoδ τoδ
,.,lrlγllθηκε τo o1Ξδι6 τoυ να l<ηρυξει, τoο πooτεινε να κα. ι οτδ π6δι τcυ oτδ doκηταριδ lιαi να ζoυ)/ραφιζει και

ι. και να τ.ιq πoυλ&.
,O 'A6iρr<ιoq
Ξoκυψε, τoδ φi).ηoε τδ xiρι lιαi τo0πε:
Λoγιαζιυ εδλoγiα Θεoδ την τρoτααη ooυ, αγιε !γoυ'
r l , Σ ι,-lρε δπoυ τδ ΕΟαγγ€λιo
oθ καλε,i καi γδ θα oταΘδ
. , πι1δι ooυ..,O,τι €1c,l καi δiν Ξ1c,l, ciτδ τoUη τηv δρα εi.
. ι ι]ιι\ζ τηξ σκητηq.
) i )ι l

.

ο

1:|0

ΙΙ ]\ ΙΙ ι) T ,\ -\ ι: () Σ

κι δ Mιχ&ληζ, δoo κι dν πικραθηκε, gνιωσε την οΦαγκη
rαi μi δακρυα o1α μσ1 ,α' dro1α ρ;1,^. fλ \ ;^^1,r; τ^' '
Mi τδ ραΘδi τoυ, τδ ταγαρι τoυ, τ. dγιoτικα τoυ βι6λ(α
t(αι

λιγo ψωμι, δ Xριoτoφ6ρoq dφησε

πoστoλη.

τη

KeΦ. .Γe-Γλr.Γo: o cΠOreλc

oκfτη για την ιερα.
,Eξ;ir.Oεν

6

oτεiρων

τoG

οrεrραι τδν oπ6ρoν αiτoδ.

Λουxi η,

o ΠΡΩTo Kηρυγμα τoκαμε στ,

5

dμαρτωλd

Kαπiκια' Miληoε dτoγιoμα, δξω ιiπδ τ{ν €κ.

.O παπα.Koυζoυληg, &μα tiκoυoε τi1ν
κληoια.
καμπdνα πoδ 1τ0ηoε 6 Χριoτ6φoρog για να
.,oταv δ.
μαζrbξει τoδq Xωριατεξ, dνηo01ηoε.
μωq εμαΘε πδg Θd μιλoδoε δ Χριστoφ6ρoq, ξαvαγυρισε σπιτι τoυ κι δλ6τελ, <iδιdφoρoq κoι.
rιlδαε dπδ τδ παραΘ6ρι τoυ τα γιvo0μενα. .O κ6oμoq συvαXηκι, δ1ι γιατi νιαζ6ταv γιd τα Θεoτικα, dλλα γιατf τδ περι
],1ατικδ gδινε καπoια πoικιλiα στη μov6τoνη ζωη τoυ.
.o Xριστoφ6Poq
μiληoε γιd τη διx6νoια πoδ xroρiζει τoδq
ι,ι (]ρ6πoυξ καi πoδ εiναι καρπδq τflg ζf1λιαq καi τoο φτ6ι.,ιl' πoδναι ριζωμ€να στil φαρμακερη τερηφανεια τ' dνθριbιι,υ, Τoδq ioτ6ρηoε πδg' δυδ μεγαλεq dρxoντικδq φαμtλιεq,
(;φανιστηκαν dπ'α0τ{ τi1ν αiτiα και πδξ τδ oαρ&κι αδτδ καi
lιl βιδg ξανεμiζει και φαρμαK6νει Θαναoιμα δλη τi1 ζωi1 τ,
.,Yoτερα o1εδ(αoε
. ιιθρriτoυ.
μτρoστα τoυζ δυδ diλλεg φα.
τδν
dφανιoμδ
και Xαριq o.ιδ λ6γo
πoδ
{φταoαv
δq
1lιλιiq
τιlδ Θεoδ μovoιdoανε κι <iγατηoανε καi μ} τi1v εδλoγια Toυ

192

oΙΙΑΙΙoTΛAKoΣ

και γν6ρισαv εδτυχισμ€νεζ μ6ρεζ και β6ηκι dρριboτoυg κ( δρφανα καi x!ρεq καi γνω.
ριoαν καλδ μιoτδ oτη γηξ και Kαλδτερo oτδv oδραν6.
.,Oσα
εiπε ταiριαζαν οτα Kαπiκια, πoδ flταν 1coριoμ€να
oθ δυδ κ6oμoυq, πoδ δ Ξιαg μιooOoε Θαι,doιμα τδν dλλoν,
Eπειδ| δυo παλιoi πρoκριτoι μιooOvταv καi τρωγ6νταν για τα
μηματα καi για τα πρωτεiα.
.o
συμπεθεριασαvε

Θηoαν φτωxoδq

παπα - Koυζo6ληq, πoδ i]θελε vδ 1oυζoδρι τoυ, ξεμακραινε απ, αδτi1 την κακoτoτια, dλλα τδ μ6νo πoU π€τυxε
,!ταν νd τδν καταφρoνdνε καi τα δυδ μiρη καi να
ρημαζει
fl €κκληoιd, €πειδi1 καν€ναg ιiπδ τoδq δυδ δυνατoδq δi
λoγαριαζε τδν παπα μθ τδ μiρoq τoυ.
.o Χριoτoφ6ρog
μiληoε τρεig δρεq. Kι Ξνδ oτην dρ1Q
oι χωριdτεξ θoρυ6oδσαv καi 1ωρdτευαv, oιγ&-oιγ& oτdΘη.
καν φρ6νιμoι καl πρooε1τικol, o&v νd τoδg εi1αν καρφωμ€νoυq oτη γ!, Kαv€ναq δiν κo6νηoε, καν€ναq δiν €6yαλε di.
1να απδ τδ oτ6μα τoυ καi oτδ τθλoq δλoι μαζi τoδ φωναξανε oαν νdταν Eναg &νθρωπoq.
-Γεια oτδ oτ6μα τoυ, ταπo6λη...
_Να μdq τε[g κι ciλλα Παπoυλ&κo, τoδ
φιbναζαν oi γυ.
ναTκεg καi τδν τριγΟριocrν δλo εδλd6εια καi τoO
φιλo8oαv
τδ 1€ρι.
Πoλλoi τoδ τρ6τειναν να παει να κoν6ψει oτδ oπiτι τoυq'
ιiλλd Ξκεivoq τoδq εiπε πδq d1ει πoδ να μεivει. Tδ μdτι τo0
Παπoυλdκoυ εi1ε ξετdoει δλα τα πρ6ocoπα καi δδν τoOxαν
ξεφ6γει oδτε δ Mπdφαq μi τδ γυι6 τoυ, oUτε ξ Mαρ(α μi τα
δρφcrνα τηg.
Φcoνiq <iπ' δλoδΘε dκoυoτξκαv:

Nα μεiνειq oτδ 1ωρι6 μαg, Παπoυλακo, io€να Θiλoυμa
παπα μαq',. .o Παπoυλακoq 6μcοg τρα6{xτηκε:
-Θα ξανdρΘω, τoυζ εiπε, dν δδ πδξ τα λ6για μoυ π6οαι, o' .].)αθ4 1nq ι, δ1, σi τ.τρα.
Kαι rιηρε τδ oτρατi καi βγ!κi <iπδ τδ xωρι6,
Τ6τεq oi γιlναiκεq τρ€ξανε ξoπioco τoυ καi τoO διioαvε
ι]]crμι, τoυ δcioανε oταφiδεq, λdδι καi
ρiξccνε νoμioματα oτδ
τcιγ&ρι τoυ. .,Oτccv €6γαινε dπδ τδ 1ωρι6, εi1ε πια oκoτει.

o ΣΠοΡEΛΣ

123

6σoι τδν ξεπρo66διζαν τρα6η1τηκαν λlγo πιδ πiρα
φτc,:1ικδ τ!g Mαρiαc, τιστε6oνταζ πδq δ Πατoυλα.

ι ιioει κι
.irτδ

τδ

ιιlq iφευyε ιiπδ τδ 1ωρι6. .o Xριoτoφ6ρog δμCoζ δ.ν εφυγε.
Σταθηκε καi περiμενε πiocυ απδ Eνα μαγκ&νι κι δτcrν πια

καλα καi τδ 1clριδ ησ0χασε και στoυξ δρ6μoυζ τoυ
ili δια6αινε καvειζ, δ Χριoτoφδρoq ξαναμπ!κε oτα Kαπiκια,
TPα6ηξε δλ6ισια στδ σπιτι τoδ παπα - Koυζo6λη καi μ6'
λιq τ'dνoιξε καi μπξκε μ€oα τoδ εiπε.
1αρioματα πoυ δd
-Παπα-Koυζo6λη, τδ Χ.,ριδ μoδδcoκε.,oσα
εiπα δdv flταν
μoδ ταιριdζoυv καi δiν εiναι για μθνα,
ilικα μoυ λ6για dλλα λ6για τoδ Xριoτoδ μαq, πoδ τα δαvεl
ιlτηκα. 'Aν κ€ρδιoε καπoιoq τig καρδι€g τoυq αδτδq δiv εiμαι γδ dλλd δ Koριoq, πoδ φ6τισε τδ νoδ μoυ και δυναμω.
oε τη λαλια μου. Δ€ν μπoρδ λoιπδν vd κρατησζD τoδτα τα
1αρioματα. 'Aπ. 6λα τα πρ6oφoρα l<αi τδ λdδι καΙ τiq oτα.
φιδεξ Kαi τiq μoνiδεq' τιτoτα δiν εiναι δικ6 μoυ. T' dπoΘ6τω
λoιπδν oτα 1€ρια ooυ, γιατi εioαι δ πνεματικ6q τoυq καi oδ
μoνα1α ξ6ρειq πoιδg εiναι δ φτωχδq καi πoιδg δ dνξμπoρoq
καi πoιδq πλαγιαζει Xoρτccroξ καi πoιδq νηoτικδq o'αΟτδ τδ
μiρog. Moiραoθ τα λoιπδν κατα την κρtη ooυ κι δ Θεδζ
πoδ βλ€πει τηv κ&Θε μαq πρdξη, &q oθ φωτioει να Kαμειq
ιι,.,1τωoε

τδ

καλ0τερo.

Σαoτιoμ€vog

δ παπα- Koυζo0ληξ δθv i]ξερε τi vα

Πρcbτη φoρα, δoτερα dπδ τ6oα 1ρ6νια,

Eναq

tiνΘρωπoq

πεi.
ε1-

1εν ιiγγiξει τ{ ληoμoνημ€η xoρδη τfrs καρδιαζ τoυ. Πρ6τη φoρα γνcbριζε Evαv tiντρα, νdναι δτο:q, τριv dπδ χρ6νια,
εt1ε εi1ηΘεi vα γινεt δ tδιog xcoρiq νd τδ καταφ€ρει.
_KαΘηoε, τo0 ε1τε. .Ι-l παπαδια Ξ1ει τdει στα καλ&6ρυ.
τα να ξεγενvησει τilν κ6ρη μαq. Eiμαι μovα1oq κι ξ ψυ1li
μoυ εiναι διψασμ€νη σ&ν την dμμo στηv €ρημo...
.o Χριoτoφ6ρoq καθηoε.
_Θα ooδ πδ την dμαρτiα μoυ, ξoμoλoγτ]Θηκε δ πccrια.
Koυζo6ληq. "Αμα oi πρωτoγν6ρισα, oδ π!ρα για ζi1τoυλα
τoδ παo1iζει για λ6γoυ τoυ. T' dπ6γιoμα, ιiμα εiδα τδv ξεoηκωμ6, ζo6λεψα καi oδ πflρα για λαoπλανo' Συ1δρα τ{ν
μτoυvταλoσιjνη μoυ Kαι την dμαρτiα μoυ, T<bρα ξ6ρω πo0.

1

o ΣπoΡEΛΣ

l) ]t,\]Ι ()TΛΛK()Σ
Θε Lρ'.7.ε:ιαι

καi τoιδq σε στiλνει καi Θiλιo τi1ν καλη ooυ

τi1

γνδμη.

Δiν εi1ε καλα-καλα τελ€ψει δ παπα.KoυξoΟληξ και χτυτηcε δυνατα f π6ρτα τoδ ταπαδικo0.
l1oιδg

dναρωττ]Θηκεν δ ταπαq.
oτδ δolματιo μΦκε εναζ &ντραq, τενην-

ναιαι τ€τoιαν δρα;

Σi λiγo μioα

ρ'1;' ξερακιανδq καi καλoντυμ€νoq.
Πδq τ€τoιοcν δρα κδρ ΣωτηραKη; ρcbτηoεν δ παπαq,
.o Σωτηρηξ X€λμηq δiν &τoκρiΘη <iμioωq'
dλλd ζ0γω.
oε τoν Xριoτoπαvdγo καi τo0 εΙπε:
_καveναζ δθv €κανε o'α0τδ τδν τ6πo τδ καλδ τoυ εκα.
νεg €o0, παπoιiλη. Δδ λoγαριαζα vα o' dνταμιioω δ6 μ€oα,
καλ6τερα δμωg τoδ €γιν' €τoι, για ν' <iκoυoειg Kαι συ τι μ;
.O παπα.Koυζo6ληg
ξ€ρει τi1v
φθρνει τ€τoιαv δρα στoδ παπG.
ιiμξη πoδ κρατd, 1ρ6vια τιbρα, ιivαμεταξδ τ!s φαμελιdq μoυ
καi' τoi oτιτιo0 τo0 Παναγ! τoδ Tσεκo0ρα. Kαt ξ€ρειq π6.
oεq κακiq μ€ρεg καi xαταραμ6να 1ρ6νια Eζηoε τo0τo τδ 1ω.
ριδ Ξξ αiτfαq αι)τflq τηc ιiμα1ηc; Σ, α0τ{ 1ρωoτG τα 1dλια
τηS ξ €κκληo(α καi oU, τoU ε1oαι παταζ μoναxα για τi1ν
παταδια ooυ.
-Mιλdq ocοoτα κUρ Σωηρdκη καi καΘδg Θα ΘυμGoαι,
iδδ καi 1ρ6vια, τdo1ιoα καi γδ να oδg βαλ<o ν& μoνoιασε.
τε, dλλα δΕν τδ κcrταφερα.
_Mπρooτd αθ odq, πoδ εΙατε [ερωμ€,νoι &νΘρωτoι, λ€ω
πδg γi αδτ{ τi1v ιiμdxη τδ φταιξιμo εiναι δικ6 μoυ καi δiν
εΤyαι τo0 Παναγξ τo0 Toεκo0ρα. 'Eκεiνoq πoλλθg φoρiq μo6.
αιειλε μπιoτεμEνoυq <iνΘρrbπoυg τoυ για να μoνoιαooυμε καt
να τηραξoυμε τδ καλδ καt τi1v πρoκoπi1 τo0 Χωριo0. ,Εγδ δ.
μωq παντα ιiρν{Θηκα καi κακo1αρακτ{ριoα τig πρooφc-,ρig
τoυ o&ν δτoυλα τερτiπια. ,,Eτoι πεioμωoε καi κεiνoq καE τδ
1αντdκι δλo καi μεγ6λωvε. Kι ιiκ6μα ξαγoρε0oυμαι πδq
τoδτεg τiq μ€ρεq oκ€διαζα Eνα μεγdλo κακδ για ν& ξεπαoτρθψω τδ τσεκoυρEτKo, ιiλλd 1αριq o' αδτδv τδ γEρoντα
καi oτ& ΘεΙκd τoυ λ6για Eνιωoα ντρoπι]. Σ0ρε λoιπδν πα.
τα, τd)ρα κι6λαζ, ν. dνταμ<5oειg τδν Παναγ| καi vα βαλoυμε
τiλoι, oτδ κακδ πoυ φαρμακ<bνει τη ζωι] μαq.
τιi

125

.O παπα. Koυζoυληq €λαμπε iιπδ xαρα.
_Γiρovτ& μoυ, δdν ξ€ρειg τι μεγdλo χαPισμα εκανεq σ'
α0τδ τδν τ6πo. Tιbρα κι δλαq, Σωτl1ρη μoυ, θα παc,l, γιατ[
τδ καλδ πρiπει ι'α τρixει μi τi1 γρηγoραδα τoδ τρ€xει τδ
φδζ και μoνo τδ λακδ ciξ 1αooμερd,
πρ6oτεoε δ Σωηρηc, π€s τo0
-'Ακ6μα, πατα-Koυζoυλη,
Παναγfl πδq για vd oφραγiooυμε τη φiλιωoi1 μαq βανοl τα
μαg
μιod λεφτα πoδ xρειdζoυνται να φτιαξoυμε τ|ν €κκληoια
.κεiνoξ. ,Eχω d.
τciλλα
να
καi τδv παρακαλδ

πoφασισει καi

γi

βαλει

μιoα

diλλα πραματα, αδτα δμωq Θα τα

φανερ<b-

oco μi τδν καιρ6.
Kαι γυPιζoνταξ πρδq τδν Παπoυλακo εiτε:
_Γ6ρoντα, τoδτo τ' ιiπ6γιoμα ζδιωξεζ τδ oατανα dπ' τα
.,o,τι
Kαπiκια. Bol1Θηoθ μαq να μi1 ματαρΘει.
χρειαστειq, τδ
oπtτι μoυ εiναι dνoι1τ6, κι dν δdν εiναι μεγdλoq δ λ6γoq, εiναι καi ξ KαPδια μoυ dνoιΧη.
.o Σωτηρηq
μιλoσoε dργα, oiγoυρα καl τ6σo ασκε.
δiααια, πoδ δ πατα.Koυζoι]ληq oταυρoκoτrl1Θηκε μπPoστd
αιtζ εiκ6vεζ καi εiπε:
_Δoξαoμ€vo τ6voμα τo0 Kυρ(oυ, γιατ[ δ,τι βλiπω dπ6εΙναι
δικ6 τoυ Θdμα.
ψε
M6λιq δμoq €τoιμαoτηκε δ παπαξ να βγεi, ηκ6Θηκε και
δ Πατoυλ&κoq νd φ0γει.
γ6ρoντα μioα ατt1 νΟ1τα, τδv oταμα.
-ΠoO Θα κιντ]oειq
.ι{σ0Xασε δδ να
ξημερ<boει καf φε0γειq.
τηoεv δ παπdq.
δ Σωτηρηq.
τρ6oτεoε
ταπo0λη;
oi
βιdζει
-Ti
*.H Θ€oη μoυ τcbρα δθv εiναι δ6, dπoκρtΘηκε δ Πατoυ.
λdκoq..o Θεδg odq παραoτ€κει oτδ δρ6μo τoδ π{ρατε. Δo.
ξαoμ€,νo dg εiναι τ6voμα Toυ.

Eφυγε.

M6oα oi κεiνη τi1 ν6xτα dγιναν 6oα δεν κοcιαφεραν να
τετ6xoυν ιi}.αιlαιρoι Xρ6νoι. Τδ πρι;t τδ 1ωριδ ξ0τνηoε μd
1αρo0μεvεg καμπdνεg, πoδ τiq o{ μανε δ ταπα-Koυζo6ληξ.
.,Αμα oυvα1τηκαν oi
1ωρικot oτ|v θκκληoι&, τoδq μiληoεv
δ παταq για τδ μεγαλo Θαμα τoδ Χριoτo0 καi για τδν dγιo
γθρoντα, πoδ τδ τθραoμα τoυ dλλαξε τα Kαπiκια.

ο ΙΙΑπoΤΛΑKoΣ

1:t6

Για πρcbτη φoρα δ παταq, τ6oα 1ρ6νια αrδ 1ωρι6, εiδε
ματια να δακρδζoυν, &ντρεq να κλαiνε καi γυναiκεq νd κ&νoυν σαv τiq ταλαΘ€g,

.,oλη κεiνη
τη μeρα, dνΘρωτoι μπαιv6Θγαιναν oτi1ν €κκληoια κι diνα6αν κερια καi για τρc5τη φoρα, δ πccπαq εΙδε τ6oo λdδι αιl;v €κκληοιιi, τ6oα τρ6oφoρα κα.ι τig κoτ€λλεq να κoυ6αλo0v κλαδια καi λoυλo0δια για να oτoλiooυv
τιζ εικ6vεζ.
M6vo κεiνα τα ξημεριbμccτα, δ Χριoτδq εiχε για πρ6τη
φoρd dvαστηΘει oτα Καπiκια...

Στα Tρ6παια τξq Γoρτυνiαg εT1ε τ€oει βαρυ1ειμωνια
Θαvατικ6. Tδ κρ6o ξεπαoτρευε τoδg γερ6ντoυ9 καi τ&
μωρd και μoνξα λiγα oτiτια εtxαv τδν τρ6πo τoυg καi fi.
ταv πPoστατεμ€να dπδ τδ κρ0o κι ιiπδ τ{ν πεivα, .,Oμoια
xαi

1ρoνι& εΙ1αν γνωρ(αει oι ctνΘρωτoι μoνd1α τδν καιρδ τoδ δ
'Iμπραtμηg €καιγε καt Θ€ριζε o' δλo τδ Moρι6.
.,oτcrv
Eφταoεv δ Πατoυλdκoξ οτα Tρ6παια, δlv dιηt.
κρυσεν oιiτε tναν &vΘρωπo oτα 1ιoνιoμ€να ooκακια τoδ
xωριoδ. Kαl oi civΘρωπoι καi τcι ζδα εixαν καταγωvι&oει καt

παoκιζαν μθ λoγξq-λoνlc oκoυτια καi τoμαρια ιiπδ γiδια,
νιl λιγooτiψoυv τδ κρ6o τoJ τoδq περo0νιαξε.
Περν<bνταq δ Πατoυλ&κoq μπρoατα ιiπδ Evα
φτω1ικ6,
ciκoυoε κλαματα καi βoγγητα κι &λλα ημαδια τηξ Θλιψηξ
κι dφoO κoντoαταΘηκε, μτιfr κε μ€oα.
Σ' Eνα oτρωolδι κoιτoνταv Eνα παιδΙ δq δ1τδ xρoν6
καi δiπλα τoυ oιγcooγγoioε f1 μdνα τoυ καi παραμερα Θρη.
νoλoγoδoε τ] κυρo0λα τoυ. Στδ β&Θoξ τηζ κdμαρηg, €ναg
Ζtντραg παραδoμ6νo9 oτδν δπνo, ρoυxd}.ιζε od νd κυλoδoεv
6uoρφc(

κι

<iνεμπ6διoτα

ξ

ζω{.

-.Ll ειiλoγ(α τoi Θεoδ o' αΟτδ τδ oπiτι, εiτεν δ Παπoυ.
λακoq, καi πρo1cbρηoε πρδg τδ dρρωoτo παιδi.
oi δυδ γυvαiκεq εI1αv oτηλcbαει ξαφνιαoμ€νεq τα μdτια
στd γ.Poντα καi ι1ιΘ0ριoαν:
-.H εδ1{ οoυ πατo6λη.
Τj i1ιι τδ παιδi: ρι.lτηoε.

o ΣΙΙOPEAΣ

127

(iηνει, ταπoυλη
μoυ, oΘl1vει, dτoκρiΘηκεν { Kατiγκω
i| l(.ΙΛφαινα, πoδ εiχε Θdψει τθooερα παιδια κι €Θλετε τi1 ζωi1
l,,l1 ιJo,ιερνoO τηq νd κρθμεται οθ' μιd τρt1α.
Γιατl να o6{vει; ξαναριbτηoεν δ yΞρoνταq'
]:

,.Αμ

γιατig να μi1 o6τ]νει, dπoκρlΘηκεν f1 κυρo0λα, ξ
τξs Kατiγκωg. Mπoρεiq μi μπoμπ6τα vα τδ βαστdξειζ

'l.iιτr
. |(i πoδια τoυ;
Γαλα, δθν €1ει γαλα;
Δcν εχoυμε παπo0λη.
.'Δεν εχει καvεiq vα o&q δcl:oει;
_-Eχoυνε, dλλd 1ρωoτdμε πoλλα και δδ
μdq δ[νει πια
ιrxι'iναq. .,Yoτερα τδ φυλdvε γιd λ6yoυ τoυq.
*Πδq τδ λ6vε τδ παιδ(;
_Xρ|oτo τδ λθνε, πατo0λη, dπoκρiΘη
η μ&vα τoυ.
.o Παπoυλακog
ζ0γωoε τδ &ρρωoτo παιδi, γoνdτιoε αrδ
τιλατ τoυ, πρooευ1i|Θηκε Kι iσιεPα τ, αvoιξε τα κλειoτιi τoυ
|]λfφαρα Kαι στα0ρωσε τα μ&rια τoυ. Τδ παιδ(, πoυ δυδ μ€.
ρεq τξε κλειατ&, &voιξε τα ματια τoυ κι oι δυδ γυναiκεq
σταυρoKoΦΘηKαv. .,Eνα xαμ6γελo φωτισε τ' ξν6 τoυ τρ6σωπo και κoiταξε τδν Παπoυλdκo,
_Θα γει&vειq, τo0 εiπεν δ Παπoυλακoq, καi Θα πdg
μια
μεγdλη λαμταδα στη x6Pη ηζ...
.o Παναγιιbτηq δ Kαλφαg ε11ε oτδ
μεταξδ ξυταl]αει κι
εi1ε ζυγ<boει.
-ΠoδΘε €ρxεoαι, παπo6λη; τδv ρcilτηoε.

_,Aπδ τi1 ΣKητη ηξ Ko(μηoηq, dπoκρiΘη δ Παπoυλα.
κog, κι Ξρ1oυμαι νd γειανιο τδ γυι6 ooυ.
_ΣυνηΘioαμε πια παπo0λη νd Θα6oυμε τα παιδια
μαq
καi κoντε0oυμε να πιστ€ψoυμε πδq γi α0τδ τd γενν&με.

.o

Πατoυλ<iκoq σηκ6Θηκε.

'Movdxα δ Θεδq ξ€ρει γιατi τα δivει τα ταιδια καi μo.
νd1α 'Eκεivog ξ€ρει γιατi τ& παiρνει. Tδ xρ€oq τδ δικ6 μαr;
εiναι να δoξ&ζoυμε τ6νoμα τoυ. Σd τoιδ oπiτι Exoυvε γdλα;
_Στδ γωvιακδ τδ δlπατo τoδ 'Aντρ€α τoδ Bυτινιrbη,
aλλα δi θd oo0 διboει. Εiν' δ διαoλoq φτυoτ6q.
_Kαλd, εiτεν δ Παπoυλdκoq καi
βγ!κε.

oΙΙAΠofΛAΙ{oΣ

l:]δ

o ΣπoPEAΣ

.o

Bυτινι6τηq flταv €vαg γ€ρω μαγκo6φη9, μθ πoλδ 6ι6q,
1'νωoτδg o, δλη τη Γoρτυviα οdν 6 τιδ φo6ερδζ τoKoγλυφoξ
καi δ πιδ oπαγκoραμμ€νoq &vΘρωπog στηv τλαη. Δανειζε
με βoυνδ τδ διdφoρo καi 1ωρια καi πoλιτεiεq τoδ 1ρωoτolσαv κι εiΧε ξεoπιτ<boει Eνα oωρδ φτωXoφαμελιiζ για εvα τι
τoτα. Δlv €λεγε ν& λυγ[oει καi κρεμαoμ€νoν tiv €6λεπε τδν
ciνΘρωπo καt καμαρωνε πδg δdκρυ δθv εi1ε τoτdq voτioει

τδ μαιι τoυ.
.,Εvαq

κακoτυxog ψυ1oγυιδg πoυ τδν ιjπηρετoοoε, ciνoιξε
την π6ρτα καi ριbηoε τδ γ€ρoντα τi Θ6λει.
_Nα δ6 τδν ιiφ€ντη ooυ, ιiπoκρlθηκεν δ Παπoυλακoq.

.o0 ιiφiντηq μ, εiν' oτol αιρ<bμ, dν{μπoυρoυq.
_Θα τo0 δια6&ool μιαv ε01η καi Θα γειaνει, εiτεν 6 γΞ'

ρoνταξ.

_Nα

τoPτα'

ματαρΘεig

τ, 1ρ6νoυ.,, κι Eκαμε vα κλεioει

την

.O Παπoυλακog δμωq,
1ωρig να περιμ6νει, Eoπρωξε δυ'
νατα την π6ρτα καi μττ!κε.
Kovια αιi1v ιiναμμi,η oτια καΘ6ταν κoυκoυλωμ€vog 6
,Aντρ€αq
δ Bυτινιι5τηg καi φoυμ&ριζε ναργιλ€.
Πoιδq εio' €oιi; €μπηξε μια φωνη δλo δργ{, &μα εiδε
τδ γ.ρoντα. Kαi γυρiζovταq oτδv ψυ1oγυι6 τoυ, τoδ φ<bvαξεν

6λo δργ{.
_Tρεiq μ€ρεq, μπαoταρδε, Θα oi κρεμαoοl ανιiπoδα. Ki
oδτε νερδ δi θα1ειg νd βρεξειq τα xεiλη ooυ.
_M[ τo0 oτανιδ μπξκε κι μi βdρεoε, εiτε κλαiγoνταζ
δ ψυXoγυι6q, για να μαλακιboει τδ Θερι6.
.o Bυτιvι6τηξ τ6τε9,
γυρlζoνταq oα Θεριδ oτδv Παπoυ.
λακo, τoi φcbναξε:
-Τoαl<iooυ dπδ €δδ μ€oα, Θρωμoκαλ6γερε, γιατi ιi).
λoιδg Θα oτi1ν ciναψω. Kαi τρ&Θηξε ciπδ τi1ν μπατανiα πoδ
oκ€παζε τα π6δια τoυ μια διμo0τooυvη.
.O Παπoυλακoq δμωg, dκo6νητoq κι αταρcc1oq, τδν κcι
τoδoε, yι,:ρig να δε(1νει πδq λoγdριαζε τiq φo66ρεq τoυ.
'Τoακiooυ oo0 λ€co yιατι Θα κριματιoτδ, ξαvαφ6ναξε
δ Bυτινι6τηζ.

-Θαvαι τδ πιδ μικρ6 σoυ κριμα, Bυτιvιri:τη, dπoκρ(Θη δ
llαπoυλιiκog. Συλλoγ[ooυ λoιτδv τ' dλλc(, τd πιδ
βαρει&, τoδ
ιlηκιbvειq στδ κεφαλι σoυ.
Φ6γε oκ0λε, ξαvαφcbvαξε, γιαrι μd τδ Θεδ Θd αθ ξε.
λαν(o.

"Δ.

ιιιi

Θα φυγω κι tiv oo0 βαατd 1τ0τα..,
Γι6μιoε δ κ6oμo9 τoδ δια6λoυ καλoγθρoυq, ιlκαμ&τη

κλ€φτεg,

oUPλιαξεν

δ Bυτινι6τηq. Πoιδq

μωρθ στ6πε

τδζ

t,yδ θα δoυλεΟω για να ταiζω τd λιγδιαoμEvα ρ&oα;
_Kαf πoιδq oo0oτειλε μαντdτo' τδq dπ6ψε πoδ Θιi
μt
αiψειg, Θα παρειg τiτoτα μαζ( σoυ;
_Τi μo0 τoαμπoυνdg αΟτo0; ρcbηoε δ Bυτινιιbτηq
μd
lιιooκλειoτα ματια δλo δαιμoνικi1 πoηριd.
_Πδξ ζ1π6ψε, πoδ φε0γειg γιd τδv αλλo κ6σμo, τιπoτα
ιiλλo δd Θd π6ρειq μαζt ooυ €xτδg <iτ, τα κρtματd ooυ. Kι
i) δP6μoξ ετναι μαKρδq δλo dνηφoριθg καi, γκρεμoδq καl τδ
βdρog πoδ Θα oηκcbνειg &6dσταXτo.
.o Bυτινι6τηq
γ€λαoε δυvατα καi ψε0τικα και φ&vηκαv
τα 1αλαoμ€να καt πoυριαoμ€να δ6ι"ιια τoυ,
_Bρωμoκαλ6γερε, o0ρλιαξεv δ Bυτινιcl>τηq, δiν κιoτεδrω
με τιζ φo6€ρεq σoυ.
-.ooα dκoδq ιiπδ τδ oτ6μα μoυ εivαι για να μαΘειq
κι 6xι για νd Kιoτ6ψειζ.
νd μαΘω δρθ;
-Ti
_Πδq ιiπ6ψε τt1 ν6xτα Θα τεΘdνειg...
_Nd φaξ τ{ γλcbooα ooυ μθ, τ, ιiλ&τι, γρoυooUζη. Γκρε.
μ(ooυ dτδ €δδ.
-'Eγδ Θιi φυγω, συν€Xισε δ Παπoυλdκog, γιατi δiv Ξ.

σoδ πδ &λλo τiτoτε. 'Eκεiνoq δμωq πoυ ΘdρΘει νd
χω
oΕ παραλd6ει dτ6ψε, λιγo μετα τ& μεoαvυxτα, δθ xωρατε0ει.
Kι &μα €ρΘει δθ Θα ooδ δι5oει τδv Kαιρδ oοτε να τδv καλω.
ooρioειg, dλλd Θd oi oo0ρει oα oφαγμ€vo τρayi dτ' τl1v oδ.
ρα τ' dλ6γoυ τoυ.
.o ,AντρEαq δ Bυτινιd)τηζ dρxιoε νd τρ€μει. -Aφηoε
τl1
διμo6τooυνη να π€oει dπδ τδ XεPι τoυ και μ, εναγ6vια εκφρα.
η ρtbηoε:
liω6Ιa Μ'dσιd : o Π'!τΙoYΔλΚοΣ

o ΙΙAΠ()TΛ,\Ιi()Σ

1:J0

_Kαi τoδ λoγoυ

ooυ πo0 τα ξ€ρειg

δλ'αΟτα τα μαδρα

μαιτατα;
*MoO τα [ατ6ρηoεv η 6ψη σoυ, μ6λιq o' dντiκρυoα. Δdv
εiναι δικ6 μoυ τδ φταιξιμo, πoι) Exειg κλειoτα τα ματια ooυ
καi δi βλ6πειq καi βoυλωμ€να τ' α{iτια σoυ καi δiν ιiκoOq.
Λiγo vα παoκloειξ και Θ, dκoδοειq τδ μακρυvδ τoδo6oλητδ
τ, dλ6γoυ, γιατi dρ1εται, ζυγιbνει καi καμμια δ0ναμη δiν
μπoρεi ν' dντιoκ6ψει τδ δρoμo τoυ.
_'Eoδ τδν ακoδq; ρι,lτηoε μιooπεΘαμ6νoq δ 'Aντρ€αq.
_Τδν dκoυω, τδν μιoo6λ€πco καi τδν μυρiζoυμαι...
'Mυρiζει δ Xαρoνταq; ριbτηoε τρεμoνταq δ ,Aντρ€αζ.
-.ιi μυρoυδια,ιoυ φτ6νει πριΧo0 φτασει δ iδιog. Kι ξ μπ6.
E1ει τcviξει τδ σπιτι σoυ.
xα τoυ
.o 'Aντρ€αq €ρριξε
μιαv &yρια λoξη ματια, <iναoηκιbΘηκε καi ooδρΘηκε δq τδ παραθυρo. Koiταξε τδ 1ι6νι πoδ
Eiχε σκεπασει δλo τδ xωριδ κι gνιωσε δυνατδ o6γκρυo να
τδv ταραζει. .,Yαιερα, κdνoνταξ τδ Xειρoδ0ναμo, €oφιξε τig
γρoΘιiq τoυ xαi φ-ναξε τoC ψυyoγυlor3 τoυ.
_'Aν&Θεμα oε μπdoταρδε, σφαλιξε τιζ πoρτεq καi τα
ταραΘυρα κι dμα ξεκoυμπιoτεi τoδτo τδ ραoo ciπδ δδ μ€oα,
να μη ματαδδ &νΘρcoπo.
-Mi1ν <iφαρπαζεααι, τδν πρooταξε δ Πατcυλ&κoq. Καi
να την χτισειq τηv καΘε τρcπα τoΟ oπιτιoδ ooυ, δ ξ€ι,oq τoδ
ΘαρΘει ιiτ6ψε θα μτεi. .,o,τι και να σoφιστεiζ δi γιvεται
να τo0 ξεφ6γειq. To μoνo πoδ ooδ μ€νει να πρ&ξειq εiναι
να τδv δεχτεiξ odν ctντραg κι 6Xι σαν ψoφιμι.
.Kαi πoιδq oo3τε τδg €γδ εiμαι παληκαρdq;
_Καvεig, τ'dπoκριΘη 6 Πατoυλακoq. ,Aλλd dμα τδ θε'
λι]oειq, μτoρεig να γινειξ. Kι tiν τδ καταφερειζ, τ6τε Θα δεig
τδg τoΟτoq δ ξ€νog δiν ετναι τ6σo τρoμερδζ δoo τ6νε νoμtζoυμε.

_Παρατα με πια μθ τδν ξ6νo ooυ καi' τdg μoυ ctν ξiρειg καv€vα τρoπo ν& γ).υτωoω dπ' τ' dvαπ&ντε1o... Δi Θθ.
λω να πεΘανω, τδ κccιαλα6αiνειg; Δi Θ6λω να πεΘανο:...

-Tδ καταλα6αiνοl, τ' cιπoκρiΘη δ Παπoυλ&κoq, dλλα
α0τα τd τρ&ματα δiv ε1ναι oiiτε τoδ χεριo0 μoυ, oδτε τoδ

o ΣΠoPEAΣ
]'|l..)ij σoυ. EΙvαι τoδ Θεoδ.
l,. . 0' riντικροoειq τδ Θε6...

l

Kι'

Επειδl1 Uoτερα

dτδ λ(γεq δ-

Nd φaξ τη γλ6σσα σoυ μθ τ, dλcrτι...
Στδ Θεδ τρdπει να oτρ€ψειg τδ βλ€μμα ooυ. .o δρ6.
πoυ Θα πdρειq μπoρεi νιi ooi βγεi oδ καλ6, dν ξεκι-

η.l' ιC, ξαλαφρωμενoζ.

MωρΕ παλι τα 1δια μo0
Mωρ. γδ σo0
ti.,, τιδq δi Θ€λω να ξεκινr]oω.
.Θic δδ θδq Θα ξεκιν{oειg, ,Aντρiα. Kι &vτiq να παoxi.', lι, ciδικα να ξεγυρioειq τ' dγοριστα,
φιλι<ilooυ μi τδ Θεδ
ιιιi ξαλ&φρωoε ιiτδ τd κρiματ& ooυ για να πεταξειg €λα!',,.iτε ρoζ κι dπδ πoυλi.
,Aρ6ανiτηζ
εtoαι μωρ€; Δε θ€λω νd πεταξω, dλλα νd
ιιiτoω δδ πoδ καΘoυμαι. Τ[ πoυλιd μ, dραδιdζειg;
.o Παπoυλακoq oδπαoε, .o ,Aντρ6α9 εi1ε
ζαρcboει καi
ι.lιroδαε δλo0Θε, oαv τδ κυηγημ€vo ζoυλ&πι
νd
'ιoδ ψξvει
Iil)1 i δρ6μo γλυτιoμoδ.
.,o,τι εi1α
να ooδ τ6 αι6πα. T<i:ρα φε0γω. -Eχειξ δ.
rl) τδν καιρδ να φιλιωΘεiq μt τδν o0ραν6...
Kαi τρα6η€ε τρδg τi1 Θ0ρα να φ0γει.
--Mη φεδγειζ, oσρλιαξε δ 'Aντρθαq.
Δθ 1ρειαζεoαι η βot]Θειιi μoυ. Aδτ|ν ξρΘα να ooδ διb.,..l κι dπδ τi1ν r15ρα τoδ μτι!κα στδ σπιτι ooυ μθ βρtζειq.
,|iρΘα να oi
βoηΘ{oω να δεiξ Θεoδ πρ6oωπo και σδ ΦKω.ΙΙq τη διμo0τσoυνη να μi ακoτ<boειg κι θ6ριoε9 τδ λιγδιαι;μiνo ραoo μoυ κι dληoμoνGq πδq εiμαατε &vΘριoτoι γενrη1liνoι γιd vα πεΘανoυμε. Πdo1ιoα να oθ yλωτιboω dπδ τα
.il1ια τoΟ oατανd, dλλα α0τδq oθ €1ει πιατξκωνα δεμ€voν.
Mαλακωμ€νog δ Bυτινι<i:ηg τδv κo[ταξε και τoοπε:
Συγ1<bρα με, γ€ρoιτα, dλλd τ€q μoυ τδg δoα μoδπεq
l1ταν Eνα κακδ 1ωρατ6... καi να oo0 κdvω τδ πιδ μεγαλo
ι,ενdλo...

''Εγδ δiν

€1ω xρεiα ιiπδ xαρioματα. .,Ενα κoμdτι ψω.
1rΙ, Εναq καρτδg <iπδ δ6ντρo, λiγo 16ρτo Kαι λιγo τρεxιiμεvo
ι,ερδ Θα βρΙακoυrηαι ταvτoτε για να Θραφδ. Δi 1ρειdξoυ1ιαι περιoooτερα. Kεiνo πo0 λεtτει εΙναι η Θρoφη τξq ψυ1ξq.

o ΙΙAΙΙoTΛΛ}ιoΣ

o ΣΙΙoPEAΣ

Γιcrri τδ κoρμ[ μαg Θα λυιboει o, Eνα μνημo0ρι ,Aντρ6α, fl
ψυΧη μαξ δμωq δδ Θα λυ<boει, ciλλd Θιi ζτ]oει κατd τcι Eργα
μαq. AΦτη μ6η Θd γvωρioει ταρdδειoo fl κ6λαoη. Για τl1
ζωi Φζ ψυXηζ ooυ μτιξκα oτδ απiτι ooυ' ξ6ρoντα9 τδq Θd
μθ κακoδεxτεiq.
_Γιοcιi δθ μoδ δ(vει λoιπδv

τd κρiματd

δ Θεδζ τδν Kαιρδ να

σ6ησω

μoυ;

θπειδ{ ν6μιoε τδg τoδρθε πoλδ oτoυδαiα iδ€,α,

<iνα.

ηκιbΘη, πρox<bρηoε τρδg τδv Παπoυλ6κo καi τoδπε:
_Να μ, &φηνε vα ζιjoω μερικα 1ρ6νια καi να K&νω δλo
ταξiματα κι €λεημooυνεg κι θτoι, &μα €ρθει ξ δρα μoυ, να
πετdξω o&v τδ περιoτθρι, καΘδq λ6ει κι ξ dγιoo6νη ooυ. Δd
μπoρεiq λoιπδν να μεoιτ6ψειq να ξεμακριiνει η συμφoPα;
_Για vα μεταvoιcboει δ dμαρτtoλ6q, τoδ φτdνει δη δρα
.o ληστηξ
xρει&ζεται f1 doτραπi για να λαμψει.
μετ&voιωoε
ατδ oταυρ6' ot δρεq πoδ oo0 μθvoυv εivαι dρκετiq γιd τt1
.o Θεδq δiv εivαι πραματευτf1ξ' ,AντPεσ.
μετανoια.
-'.E λoιπ6ν, dφoδ εioαι τiτoιoq, μdΘε πδq δδ Θα πεΘdνω
dπ6ψε καi μ&λιoτα λ(γo μετα τ& μεo&vυxτα...
_Kαλα 'Αντρ€α, εττεv δ Παπoυλακoq. .o Θεδq tig φωτloει τδ νoδ ooυ.
Kι diνoιξε τ{ν π6ρτα να βγεi...
_Mη φε0γειq, ξαvαo0ρλιαξεv δ ,Aντριiαq...
.o Πατoυλdκog κoντoαιαΘηκε.
Θ6λειq; τδν ρ<bτηoε.
-Tt
.O 'Aντρ€αg gKανε σ&ν τρελλ6q. Toδ1ε περαoει dτδ τδ
νoδ πδg τo0τog δ καλ6yερog μτoρo0oε να τδν κPατησει ση
ξωι], <iλλd 6τι δδν {Θελε.
_,.Ag παραδεxτoδμε πδg δΕ γ[νεται τ[τoτα, τo0πε, τ[
μ, δρμηvεOειq να πρdξω;

_Να μεταvoιιiloειq για τα κρlμccrd ooυ..'
_Πoια κρlματα; ριbηoε μιooκλεivoιταq τd μccιια
,AντP6αξ.
_EIoαι δ πιδ

κριμοcτιoμ€νoq

δ

dvΘρωπog τoδ κ6σμoυ. Eι-

ααι κλ€φηg, ε1oαι ψε6αηq, εtoαι μoιx6g, εΙoαι τoιγκo6ηc,
εIoαι βλdαrημoq καi εΙoαι φovι6q.

,Εγδ

1:3

,Εγδ

φoνιαq; Πoιδν oκ6τωoα; oιjτε μυιoιlτε
ol1τε
Toδρκo
,.1,,.
μυiγα...
loορκo τδ ξeρω πδξ δδ oκ6τωoε9, dφoO ταxεq ταιρια.
.,1rl,νιr μαζl τoυq για vα ρoυφ&q τδ αΙμα τδv
1ριoτιαv6v.
Λλλα gXειξ oκoτιboει τoδq 1ριατιαvo0q.
ΙΙoιδν θoκ6τ<ooα;
.,Aμα
τoυξ παiρνειq τα μ€oα πoδ τoυq ζoδ1,ε, δεν τoυq
φovι&g;

Kι' &μα αδτoi

rι) φdνε;
,,Εχoυvε

παiρνoυνε

τδ βι6 μoυ, να τoδg

dφι]oω

παιδια...

ρωτηξαvε dμα τα φτιξνανε; Tδ Θθλει δ Θεδq να
μi τδ βι6q μoυ τd δικα τoυq γλυκooιαλιdοματα;
|Ι ι1/]πωζ τδ μαζε6ol oτo0g δρ6μoυq τδ 1ρυo&φι;
Πδζ φαινεσαι πδq μoνd1α τδ 1ρυodφι λατρε0ειq..,
T, ciγαπδ. Δdν τδ κρ06ω. T' dγαπδ. Kαι τ' dγαπaτε
,.,ι oεiq oi ταπdδεq. ,.FΙ μl1πωq δυδ δεoπoταδεq δθν παo1[.,,ιιι, μ' dλιiΘειεξ καi μi ψ6ματα, να μoδ κλθψoυνε πατρoγo' ιι,r μoυ 1τti ματα; Γιατi λoιπδν vα μη τ, dγαπ6;
Kαi τδν ciνθρolτo δiv τδν <iγαπGg;
Tδν dγαπδ κι α0τ6ν.'. "Aμα Eρ1oυνται δμωq καΙ μoδ
. r1τGνε δανεικα, νd
μi1 oιγoυρ6ψω τδ 1ρ!μα μoυ καi να μi1v
r.i1lrυ κι Eνα δι&φoρo για ν& ζιioω; Kανco dμαρτiα; Δδ
βoll(Ιiι) τδv dνθρωTιo δανεiζoντ&q τoν; Kι αOτoi τoι) δανε(ζoυνr.ιι δdν o1coρvdνε ταπoΘαμθνα μoυ τi1ν δρα πoδ δανεiζoυνr,rι ιιαΙ δδ μi βλαoτημ&νε τi1ν δρα πoδ πρ€πει να μoi γυρι.
.l.,ι;ν τα δανεικd; Πoiog εiναι λoιπδν δ ψευτηζ κι δ κλ€φηc
.,νιd

,.,,l1lιiν<o

Εoυ, }ιατι γ6ρω ooυ πιΘα1ιoυνε μωρα απδ τηι πεirα
σδ μαζ6Vειξ Xρυσαφι.
_Πoιδξ πεθαινει;
Pωτ&g πoι69; Δiν frρθεν δ κακoρiζικog δ Kαλφαζ να
.lιlΟ γυρ€ψει καi τδv €διωξεg; Δd λυrbνει τδ ταιδ| τoυ;
Aδτδg εtν, &τιμoq κι Evαg 1αραμoφιiηg, Π6ιτε 1ρ6νια
1lιlδ 1ρωoτd π€ντε τdλλαρα καi δθν μo0 τα δivει καi τoi
lιi1α δcboει νd Θdψει τδ πρ6τo τoυ παιδ(. To0δωoα κι dλλη
1..Ιi

() ΣΠoΡEAΣ

o ΠΛΠOTΛAKUΣ
φoρα γ&λα και μι&v δρνιΘα €πειδ{ λυτηΘηκα Q γυνα[κα
τoυ' Γιατι λoιπδν dραδιdζει παιδιd ciφoi δd δ0νεται να τα
ζησει;
-Τδ παιδi τoυ τεΘαivει,..
-Kι ιiτ6q; Mτoρδ να πετδ iγδ τδ βι6q μoυ iπειδi1 πεΘαiνoυνε oi dλλoι;
_Τδ παιδi τoυ πεΘαινει...
_Kι' dπ€g; ,Aq μoδ γυρiαει δoα μoδ 1ρcooτdει ια τδv
νιαστδ και γ<il. .,Aμα δμωg tκεivoq dψηφαει τδ δικ6 μoυ τδ
vιτερ€oιo, τ6τε σ6ηνω καi γδ dπδ τδ νo0 μoυ,
*Τδ ταιδi τoυ πεΘα(νει...
_Kι dπ€q; Aδριo Θα oκαρcboει κι dλλo ταιδ[. 'Eγδ Θ<i

τδ

πλερ<boο:

κι

α0τ6;

Nα τδ Θαψει λoιπδν κι α0τ6;
_Νoικoκ0ρηs εivαι, δικ& τoυ εiναι τα παιδια κι {ig τα
κdvει δ,τι Θθλει. Tδ xρfrμα 6γαiνει δΟoκoλα γ€ρoιτα. Δd
βρioκεται oκoρτιαμ€νo στoυξ δρ6μoυq καi δθ oυνdζεται ciκoπα, καΘδq oυνηΘioccιε νd τδ μαζcbνετε oεΙq, oi καλoγ€ρoι.
,Eμεig δμωq πoυ τδ
βγ&ζoυμε μd iδρδτα και με λαXταρα,
t6ρoυμε τi1ν ιiξiα τoυ και γι α0τδ τδ τιμ&με.
-Tδ παιδi τoυ τεΘαινει...
_Kι
dτiq; Δd μolπεg, τριv dτδ λiγo, πδg καf γδ Θα πε.
Θ&vω καi μαλιoτα dπ6ψε; Γιατ[ vα vιαoτδ για τoδq ciλλoυq;
*Nα νιαoτεiq για τηv ψυXli ooυ. Γιατi τδ Χρημα σoυ, ε.
Kεi τoυ Θ& πiq, δ}v θ1ει καμια περαη.
_,,Ε1ει δμωq θδδ κdτω...
_oδτ, θδδ κ&τω ΞΧει, τo0 φcbvαξε <iγανακτιoμ€.;og δ
Παπoυλ&κoq.

-,.Aν δδv iiμoυν oτα 1αλια τoδ βρioκoυμαι, Θα γελo0.
oα μθ τi1ν καρδιd μoυ για τα μυαλ& αoυ, MdΘε λoιπδν dπδ
μ€να γ€ρoντα πδq τδ.1ρ!μα dxει π€ραoη και δδ και στδν
o0ραν6. .,Eναq δεoπ6τηc oτδ μoναoτf1ρι τQg Λα0ραg, μoδπε
μια μeρα' πδq &ν €δινα xiλια ταλαρα να 1τιoτεi μια Eκ.
κληoια, <iγ6ραζα σιγoυρα Θεη στδν παρdδεισo. Nα λoιπδν
π, dγoρdζεται κι δ oδραν69, <iφoi Evαg δεoπ6τη! 6ριoε καΙ
τo τιμημα.

Σoδπε ψ€ματα α0τδξ δ σαταv6q. Kανειq δd μπoρεi
ιi(]φαλισει od κανΞναν θ€oη oτδv oδραν6. M6νo μθ τ{ με.
ι,l\l)ια, μτoρεiξ να πλερ6σειξ αδτη τη Θεη. Kι θγδ ooδ λθω
rι. lι, δ1ι μoνd1α στδν o0ραν6, αλλα oUτε στη γη δεν εXoυ.
ι, lιiραoη τα λεφτd ooυ.
ΛαΘεΟεoαι παπo6λη, ιiτoκρiΘη δ 'Avτρ€αg. -ΕXει και

l'

,ι.ι1lα1ει. .,o,τι Θθg dγoραζειg με τδ χρυσdφι. ,Aτδ
l .ri τα ζωνταvα δq τoδg ciνΘρcilπoυg,.,

τ'

tiψυ1α

-Γελι€oαι, γιατι μ6νo ψεUτικεq πραμ&ιειεξ αγoραζειξ
τα λεφτd. Mπoρεiq ν' dγoραoειg μi τd λεφτα τηv dγα1η

Τi πdει να πεi αδτ6;
-ΔΟvαμη πoU δiν μτoρεi νd σoδ φ€ρει oUτ' eνoδ dv.
ι)l)(ilπoυ την ιiγαπη, δdν εΙναι δ0ναμη αλλα κoφΙδiα. Kι dιιl1ια μdθε τδg δoα Χρηματα και vα δ6σειξ ξ <iγατη δiν
.iyoραζεται, γιατi εtν' Eνα αντiδωρo πoδ xαρiζεται μ6νo oθ
ιliνoν τoυ &γατd καf σε KαV6vαv &λλov. ,,AνΘρωπoq, πoι)
.;τα oτι]Θεια τoυ δεv μπoρετ νd φoυvτcboει ξ ιiγaπη, δΕ Θ'd.
y'rιπηΘεi, μακdρι να ξoδειdoει δλo τδ 1ρυoαφι ηξ γηξ. κι,δ.
,Eδ6
.ιιτv δπαρxει dγ&πη, ,Aντρ€α, δ τ6τoq
μoσκo6oλd.
μ€.
.lιτ ξ aγιiτη δiν πρ66αλε τoτε Kαι γi αδτδ τδ oπiτι τδ πνi.
','lι ξ μoΟ1λα. Ti τη Θdq λoιπδv τ€τoια μαγκo0φα ζωη; Γ61ι.l ooυ δ π6νoq βoγγ&. Γ0ριoε, oκ0ψε, &κoυo€ τov και σK6ρ.
lτιo€ τoν μi' τηv αγατη σoυ. T6τε θα δεig τδg δi Θd φoΘa'
ιlαι τiπoτα, oδτε καi κεivov πoυ ΘdρΘει πρδq ιiνταμωoτ] ooυ
τo0τη τi1 ν61τα..o Θεδq μαζi ooυ.
_Σταooυ λιγo, εfπε ταρακαλεoτικα δ 'Aντρ€αq. Στd.
σoυ λιγo.

.o

Πατoυλακog κoντooτdΘηκε παλι. ,,Ερριξε μιιt λoξi1
1tατια κι εiδε τδν 'Aντρtα vd πηγαινει στη διτλανη Kdμαρη,
πoυ {ταν τδ oτρ6μα πoδ κoιμ6τσv, κι Ξνα oεντo0κι. Tδν ε1ilε ι'd oκΟ6ει καi μi πρoφ6λαξη να τ' civoiγει, vα παιρνει κα'
τι καi παλι μi μεγαλη πρoooxi1 να τδ ξανακλεiνει καi νd
γυρiζει βιαoτικδg oτδv Παπoυλακo.
-Π&ρε Πατo0λη, τoδτε, τo0τo τδ κεμcρι καi βofΘηoε τδ
παιδi τoδ Kαλφα. 'Εμ€να δμ.c μil μi μπερδ€ψειg. Kακoμα-

()

ΠAΙΙoΤΛΑKoΣ

o ΣΠοΡEAΣ
rι)ι) στα oτρωoiδια καi φiληoε τδ 1iρι τoδ γiρoντα κι

καi μccι6ρxoυνται' Πig πδg εiναι dπδ δικoδ ooυ,
π.q πδq τδ oτξλνει δ Θε6q. ,Eoεiq oι Kαλ6γερoι ξ€ρετε καi
τα λετε δμoρφα κdτι τ€τoια.
_Γιατi μo0 δiνειq αδτd τα λεφτα 'Αντρθα;
τδ &ρρωoτo παιδι τoδ Kαλφα...
-Για
_AΟτδ λiγαμε τ6αην δρα
_Aδτδ β€6αια. Δθ μoδ τoαμπoυνoδoεg τooεg
φoρθq πδg
τδ παιδι τoυ τεΘα[νει;
_Σoδ εIπα δμωq πδq τoδτη τη νοχτα Θα πεΘ&νειq καi
Θαiνoυνε

,l

.

lτι)g i]Θελε τδν παπoυλη να μειvει κoντα τoυ.
'o Παπoυλ&κoq oi λiγo €φυγε dπδ τo0 K&λφα,

Eλε.

καi μα.
r ιιi τδ τooπαv6πoυλo, τδ Διoν0oη, τρα6ηθε oτην Ξκκληoια

l (i (lημανε τic καμπανεg,
oi 1coριατεg, παρα τδ χι6νι, τPθξανε και oθ λiγo μπρooτα
.,ιi1ι lκκληαιd εi1αν μαζω1τεi ol περιoo6τερoι.
Σ&g Eκραξα, τoδq εiπε, για να odg μιλl1oω. .o Θεδq
,., 1υρioιι rδ τρooιυτo 1oυ dπ, τα Tρ6πα'α, ιαi γ.' αi.
lil En666.ooo θανατικδ και τoη φτ<b1εια, Kι ciμα δ Θεδg
.,,1riιboει τδ μdτι τoυ dπδ Eναν τ6πo, €κεi oτi1νει τδ βααiλει6
rιlιl δ oαταvαq. Kαi μαθετε πδg δ διd6oλog €1ει κυκλιboε.ι
' ' 6\oJθε τd Tρoπαια r ι oi ι. xαi-ι. oδτε πρoιo-ii 0α δi.
J. δiι πio.ιι υi βoριlα ι1oτιlα ιαi nρooιυ1'1 ιo, τα.
i'iιιατα. Kι ξ πρoκoτη πoυ Ξ1ω iγδ oτδ νoδ μoυ, δiν εiναι
, liιη τoυ βαζετε iλoγoυ oαq μi τδ χαλασιι.ι,o μυαλ6 σαq,
1,oιοπi1 oi πραματα τoδ ιooμoυ τoiτoυ, ciλλα τιρoκclιi] oi
.1lιτ1ιατα ιiγιoτιl<α, πρoκoτι| oτδ θiλημια τoδ XριoτoΟ μαq.
i.lη διψaτε 1ρυo&φι, 1,ιατ1 εΤναι τρα1rα τoο δκΙ6oλoυ κι δXι
rι,iJ Χριoτo0 μαζ, M.σα δδ oτι\ 1'ρδπαια, ζo0ιε ιiιαμεoα
lαq, dιΘρι,lπoι καταραμ6νoι, δργανα τoδ δια6oλoυ, πoυ
iιι:ζι.:ξαιε τδ χρυσdφι μιi τδ ψiμα, μθ τδ δoλo, ρoυφιbνιιιι; τδ αiμα oαg, θπειδi1 ταχα σ&q εδκoλ6νανε ν' dγo.
1,rioετε τδ 1coραφι oαq, i] να πdρετε τδ ζωνταν6 σαq. Aδ'
ι.li εiναι τιδ καταραμθνoι κι dτδ τδ φoνια, εiναι oi πιδ κρι
lιrτιo1'liνoι ciνΘρcilπoι και μ€σα τoυq, ιiντi γι& ψυ1l], φc;λια,,l 6 oαταιdq. .,Eναg dτ' αδτoιiq, τoΟτη τη νΟXτα κιoλαq, Θα
lι}.εριboει oτδ δαiμoνα <jλα τoι-l τα xρ€για, δiνoντ&g τoυ τi1
,lιιι,.lρη καi κoλαoμΞvη ψυΧη τoυ. Τo0τη κιoλαq τη νυXτα...
Σo0σoυρo δυνατδ dKoι]στηκε μ€oα oτδν κooμo. Τo0τog
i, /.6γoζ τoο Παπoυλακoυ Eφερε μεγ&λη o0γ1υη, κι δ κα.
ιJiναg dναρωτι6ταv, π6ζ μπoρoiσε να ξ€ρει τ6oo καλd τoi.
τoq δ γ€ρoνταq τα μαρτ0ρια πoυ τρα6oδσαν oι κακoριζικoι
δανειαr€q τoυζ. Kαι
;,coρι&τεq, dπδ τoδg oπαγγoραμμ€νoυg
'lιδq μπoρoδoε να ξ6ρει τi1 μ6ρα και τηv δρα τoυ Θd τdλειω-

σ6.'.

_Mπd κακδ 1ρ6νo vξειg, καλ6γερε τoδ occιαv&. 'Eoδ
βαλθηκεq να μd πεΘdνειg μθ τδ αιαvι6.
.o Παπoυλdκoq τ6τεq, καΘδζ κροcιoOoε τδ κεμθρr, τδ
oξκωoε καi τδ π€ταξε κατdμoυτρα τoδ Bυτινιιbτη...
_EΙoαι δλ6φτυαιoq δ τριoκccι&ρατoq, τoO
φιbναζε. Kι &ν
πεΘ&νει δ γυιδq τoi K&λφα, Θα τδν oηκιbooυv oi ciγγ€λoι,
καi Θd γνωρioει τδν παρdδειoo. ΣΞνα δμωq θα oδ ooOρvoυν
δλoι oι δια6λoι τηζ K6λαηξ καi Θd κα(γεoαι oτδν αici:να τδv
dπαr'τα.

.o

Bυτινι6τηξ Eτρεμε <iπδ τδ φ66o καi' τi1ν 6ργi1 κι εiδλη
τη διαθεση να oκoτcboει τδν Παπoυλdκo, ιiλλα φo.
χε
66τcrν.

δ Παπoυλακog βγξκε 6ζω.
Ξαναγ0ριoε oτδ oτtτι τo0 Kdλφα, δπoυ <iντ&μωoε €να
νio πρ6σωτo. ,,Ι.1τανε €ναq ταoπαvoq, δq εiκoαι 1ρoν6, τoδ
ετXε τα πρ66ατa τoυ oθ μια στdνη, δξ'dπ'τα Tρ6παια, oτδ
δρ6μo πoδ τf1γαινε πρδq τα Λαγκ6δια. KαΘδg ioτoρoOoε
τo0τo τδ τooπαν6τoυλo, κεi πoδ λαγoκoιμ6ταν εiδε μιd γυ.
ναiκα, ιτυμ€vη oτd κατdoπρα, να oιμciνει καi ν& τoδ λ€ει.
_Γι6μισε yρηγoρα μια καρδdρα ydλα καi κoυ6dλησ€
τo, 1ωρig &ργητα, oτoδ Kdλφα τδ oτiτι. KdΘε δυδ μ€ρεq να
τoδ πηγαiνειq γdλα καi τυρi καi ξυν6γαλα, δg πoδ vα γειdνει τδ παιδi τoυ, γιατι αδτδ εivαι τδ Θ6λημα τo0 γυιoO μoυ.
.o Πατoυλιiκoq, dγκdλιαoε τδ τooπαν6πoυλo
κλαiγovταξ και γovdτισε καi πρooευ1f1θηκε πoλλi1ν δρα oτδ πρoo.
κeΦαλo τo0 ταιδιoδ καi τδ παιδι {τιε γ&λα xι dναηκιbΘη
Xo:ρiq &λλη KoυΘεvτα

ι

t

-f--() ιΙr\ Ιι ().f .ι.\K1]:

]38

vε τιζ Kακ.ζ τoυ τιζ μ.ρεζ, θνα dπ' αδτα τ' <iν{μερα κι d-

νελ€ητα

Θερια,

Φωνη dκoυστηκε τoτε απδ τδ τλfrθog.
Γεια oτδ oτoμα ooυ παπoΟλη. Mdq Ξ1oυνε ρoυΦηξει τδ

αtμα oi

βδθλεq.

-Moν&Xα tiν ξεoηκωΘoδμε καi τoυq oφαξoυμε cαν τρα.
για, Θα γλυτclαει δ τoπoq, φ6'αξε εναζ &λλoζ.
,.Aν
-Λ&Θog, τδν δι&κoψε δ Παπoυλακoq.
10oετε αΙμα,
α1μα θαναι ξ πλεριομ{ oαg..,Εναq τρoπoq εiναι να γλυτδ'
σετε απ, αδτo0q: Nα μετανoιδoετε ατoι σαζ καi να γυρi.
σετε στo δρoμo τo0 XριoτoΟ' 1oτε μoν&xα δi θαyετε την ci.
νdγκη τoυq κι αδτδ θαναι yι αδτoUq μα1αiρι πιδ κoφτερδ
dπδ κdθε ciλλo. ,'Aν oi dντρεq δiν εiναι κυριεμaνoι ciπδ τδ
πιoτδ κι ol γυιαiκεq ciπδ τ'doημικα κα.ι τ'ciλλα oτoλ(δια
τ!q ιiμαρτiαg, δi Θd1ετε τηv ιiναγκη τoυq καi δi θα
1ρειdζεται να δoυλcbνεoτε oi τΞτoιεq βδελεζ τηζ κ6λαoηq. Kαθε
ταλαρo πoδ o&q δiνoυνε αiτoi oi dναΘεματιoμ€νoι, εiναι καi
μια καινo6ρνια φoυρκα oτδ λαιμo oαg. .,Oτoιoq o&q λ€ει
πδq τδ πoλU βιδq εiναι εδλoγiα Θεoδ, o&q ξεγελ&. Tδ
1ρυodφι εiναι ξ 1lεγαλη ιiρματωoια τoδ oαται'd κι αiτδ oπρcil1νει τδν dνΘρc,:πo στδ ψ6μα, στην κλεψια, στη μoιχεια, στηv
απoνια καΙ στδ φ6νo. M&0ετε πδq oκoπδg τξq ζωic μαg ετvαι ξ δoξα τoδ Kυρioυ καi πδg μoναxd δ δτνog τoO δiκαιoυ
καi τoδ φτωxoδ εiναι ijoυ1oq. Φρoντιστε για τδ τιμιo ψωμι
σαζ Kαι ριξτε ciλη oαq την Ξγvoια γιd τ|ν ψυxr] oαq. Τ6τεq
μoνo θαστε xαρo6μενoι κι <iν&λαφρoι σαι, τoυζ αγγθλoυq.
.,Oπoυ
κι dν βρioκεoτε κι δπoυ κι ciν δoυλεΟετε, Ξxετε τ&ντα
γυρισμενo τδ voδ oαq oτδ Θεδ κι oδδi oτιγμτ) να ξεμακραi.
ι,ετε απδ τδ λ6γo τoυ. Aδη { ciδιακoπη τρoοε.-lxη θα o&q
φυλ&ξει dπ'6λεq τig oυφoρθq τoδ φo6ερiζoυν την ψυχη σαξ.
Γιατi πoιδ τδ δφελoζ να καλoφ&τε καi να καλoπιξτε, dν
για χαρη τoυξ Xασετε τηv ψυXη oαg κι αiαlι,ια τη φυλακζbσ,,tε στηy τυρωμiιη κo}αη;, ,
Πανιl απδ δυδ δρεq τoδg μiληoεν δ Παπoυλακoq, κα{,
ταρ, δλo τδ 1ι6νι καi τi1ν παγclνια, καν€ναg δiν κoΟνηoεν
<iπδ ττ) θΞoη τoυ. .,Aμα τ€λειc,roεv εi1ε κι6λαq ooυρoυπ<boει,
,

o ΣΙΙoPEAΣ
,

να μειvoυνε κoντα τoυ, &ντρεg καΙ γυvαiκεq,
κι δλoι πιdναvε τδ ραoo τoυ,
.Ωoτ6oo crιδ
μυαλ6 τoυq oτριφoγΟριζε μια φρdη τo0

i]).oι Θ€λανε
i],\.(1,ι

} 1

139

φιλoοσαν τδ Xeρι τoυ,

l)ovτα:

.'oλoι oαq oταΘl1κατε καπoτεq καi κλiφτεq καi
ψε0.
r1(' και μoιχoι και μπoρεi και φoνιaδεξ. Παα1ioετε μi πρo, zi| ιαi μετα\,oια νd κερδioιτι τδ Ιλεoq τoδ Kυρioυ.,,
Kανθναν δiν χaτδεψεν δ γ€ρoνταq μt παιν€ματα, αλλα

.,

δλoνδν τiq πληγiq <iκoUμπηoε oiδερo.
Περιoαoτερo δμc,:q dπ' δλα δoα εΙπε, κειvo πoυ Koυ6εvιlιτζoταν dπ' ciλoυq |ταν f1 πρoφητεiα τoυ πδq μια ciπδ τ|q
.,oλoυg
θτρωJ1ιiλεζ τoδ Xωριoο θα π€Θαινε κεiνη τη ν0χτα.


νoια,
ciπ'
δλεq
τιζ
τoδ
Θα
π6Θαι
τoια
;
ξ
βδiλεζ
Xωριoi
ιι, Kαi τooo τoδq κατατρωγε αδτη η Eγνoια, πoυ καν€ναq
1ιυριανδq δiν Ξκλειoε ματι,
Σro μειαξυ εi1ε μαΘευτεi πι'q δ γiρoιταq ει]λ6γησε τ'
ι!ρρcooτo παιδi τo0 Kαλφα καi πδg ξ Mεγαλoxαρη eστειλε
i,ι'α τooπανoπoυλo μi θρoφiq καi πδg δ Xρioτoq καλυτ€1,ει1ε κα| πξρε την &πdνω β6λτα, μoλιq δ γiρoνταq dκo6μlτη.
.lε τδ xiρι τoυ oτδ κεφdλι τoυ και τδ βλ6γηoε.
.o Παπoυλακoξ
γ0ριoε oτδ oπiτι τo0 Kαλφα, πoδ λoγα.
τo
τιδ
1-,ιαζoταν
φτcoxδ καi τδ τιδ κακoρiζικo oπ[τι oτα Τρ6τταια, για ι,α oυx&oει, δλdκαιρo δμωg τ'dλλo χωριδ dγρυπνo0σε, σιγoKoυ6iντιαζε καi τεριμενε.
Mετd τd μεσανυXτα σηκ6ΘηKε Eναq παραξενoq dγ€ραq
Kι oι καμπdvεq τQc Ξκκληoι&q ημdναvε μovαχ€q τoυq τρετq
φoρ€ξ.

.,Eνα-Eνα κρυφαvoιγαν δειλα τα ταραΘ6Pια και πoλλα
ματια πdoκιζαν να τρυπησoυv τδ πυκνδ oκoτdδι καi να δoOv.
Moνo δ Παπoυλακog oηκιbΘηκε και σταθηκε κ&rcl dπδ τα
εικoνισματα και τρoσευχηθηκε μΕ δdκρυα στd ματια.
.o dγ€ραq δq τ6oo oφo6ραγε δαιμovισμ6νoζ κι ol καμπ&νεq ξαvα1τ0ηoαν'
Ξαφνικd &νoιξε Eνα παρdΘυρo στδ σπιτι τoδ 'Aιτρ€α τoδ
Bυτινιιbτη Kι δ ψυχoγυι6ξ τoυ &ρxιoε νd oriρλιαξει:

Τ
U ΙΙ.\πυTΛΑΙ(oΣ

lι0

ι, ΣΙΙoΡE.\Σ

. Τρ€ξτε 1ριoτιανoi... Π€Θαvε o0 dφ6ιrηξ... Π€Θαv, oo
κυρ, 'Αντρεαq. . . Τρι16τ' Xριστιαyoι..,
Σ. λιγo δλα τα παραΘυρια κι oi π6ρτεq εΙiαν &νotξει
κι oi 1ιoριανoi πηρανε τα ooκκdκια καΙ oυνξτηκαν ατδ oπi.
τι τo0 Βυτινι<bτη'

δ τριoκαταρατoq, <iκoOoτηκαν
.'Ψ6φησεν
ξ δ1ια, dκoιloτηκαν &λλεq.
.Ι{
Π3Θαvε

φ<ov€q,

πανΘ6ρα πνiγηκε oτo αΙμα

τδv 1ριoτιαvδν τoU εΙdπδ
Eνα ταραΘ0ρι'
χε ρoυφηξει, φιbναξε μια γυναΙκα
.Nd τδν πετdξoυμε oτoδq λ6κoυq καi oτα κoρdκια, πρ6.
τειναν κdπoιoι καi πρooτdξαιε τδν παραγυιδ τoΟ Bυτινιcir.
τη να τoυξ ιiνoiξει, Τoτεg, μ€oα o' αδτ| τt1 o0γ1υoη καi τ{ν
δ1λo6oι], μπρooτα oτην πoρτα τoδ Bυτινιcbτη φανηκεν δ Πα-

πoυλακoq.

Xριoτιανoi, τoδg φιbvαξε, δiν εiναι oτην dξoυoiα μαq
.o KΟριoq Θα κρiνει τδν κα.
Θ€'να κατα τα Ξργα τoυ. Τδ Xρ.oζ τδ δικ6
μαζ εΙναι νd κη.
δ€ψoυμε αδριo τδν ιiνΘριoπo πoδ παραδωκε τδ τνεOμα καi
να rταοακαλθooυμε τδ Θεδ ν& τoO o1ωρθoει τα κρiματα τoυ.
Για τ{ν δρα γυρioτε oτα oπ(τια oαq καl κoιταξτε τi1ν ψυ.
χη σαξ και τα δικ& τoυ τα €ργα δ καθ€ναg. Μετανιδoτε τδ
γPηγoρoτερo! γιατi κανiναq δiν ξiρει τi1ν δρα καi τi1 oτιγuη
πoδ Θα τδv \α}iσ.ι δ Kυριoq.
,Αραιcboανε
καi oιγ&'oιγα φ6γανε δλoι καi μ6ι'o ξ γρι&
Παγrbνα ξ oα6αν6τρα γ}.0oτρηoε oτδ oπiτι τoδ Bυτινtωτη
κι δ Γιdννηs δ Mπiτooq μθ τη γυvαiκα τoυ, μιακoυνα τoυ d.
γηψια, πoυ δiν τ&μπαξa oτδ oπiτι πoτig δ μακαρiτηc. για
ι,α ξενυ1τiooυν πλ&Ι oτδ νεκρo.
.o Παπoυλακoq
γυριoε πdλι oτoO Kdλφα καi od λiγo τα
σoκακια στα Τρ6παια μεiιανε π&λι Ξρημα Kαι βoυ6α.
,,o1ι
Ι]α κρινoυμε τoδg dπoθαμΞνoυq.

.}{

6μcoq

για

πoλιi.

πoρτα €vδq oπιτιoδ dνoιξε κρυφα Kαι σιγ&. Mιd oκιd
πρo6αλε δειλα καi γλυoτρηoε μ€oα oτδ oκoτ&δι. Πρo1ri.
ρηoε τρiα βf1ματα τoi1o-τoiyo καi κoντooταθηκε, K6λληoε oi
μια ξερoλιΘιd ν' dφoυγκραατεi καi oθ λiγo πρox<ilρηoε δq τδ
καl,'τoΟνι τo0 δρ6μoυ.,Εκεi παλι oτdΘηκε μd κρατημ€η dι&.

11r

ι,ιiκo(loει. Σi λiγo πdλι κiνηoε δg τoυ Eφτασε στδ σπ.
ιιlδ
Kαλφα. 'Εκεi o-ιdΘηκε περo5τερo. ',Επειτα ciπδ δρα

i1 ιlκια ioκυl,|-lε κι απ6Θεoε, στην τ6ρτα τo0 σπιτιo0' Eνα μlr 1,jl τrτγαρι και γρilγoρα τρα6ηχτηκε μθ τi1ν iδια πρoφι]λα
.,..

l,rl, ,,Εκαμε τδv iδιo δρ6μo, τρooτccιεμ€νη

]ι)l)ισε στδ σπιτι dπ' δπoυ εi1ε β.γ,εi,
.,Yoτερα
απδ καμπoσηv i.5ρα, δειλα

ciπ' τδ oκoτdδι καi

και μυστικα. dνoιι, f πoρτα dλλoυ oπιτιoδ καi μια γυναiκα κoυκoυλr,lμiνη
.il κ.φαληζ, δραoκiλιoε τδ σoKακι καi τoi1o.τoixo κι αδ.
lll frρθε καi oταθηκε πρoφυλα1τικα ατδ φτω1ικδ τoδ Κ6λ
,i,.Ι. ',Εσκυl.J]ε l<αi ξ γυναiκα, καΘδζ η πρoηγoυμενη oκια,
ιiπoθεoε κdτι Kαι τρα6ηχτηκε. .Ωq πoδ να €ημερciloει δ Θε. ι1 μ.ρα. π6ια, dτδ δdια τiτoιεq oκιiq. γλδoτρηocrν <iτιδ τ& oπtτια τoυq καi dπ6Θεocrν κdτι oττ)v π6Pτα τo0 καλl

r

φα.

.,Aμα

ζημ€ρo:oε καi ciνoιξεν δ Kdλφαq την π6ρτα τoυ
κι εΙδε 6λα τoδτα τoδ ξ ν61τα εt1εν ciπoΘ6oει oτi1ν πδρτα
τoυ, φ6ναξε τδν Παπoυλ&κo και καθησαν μαζi ι'& ξεδια

M€oα oτδ ταγαρι i]τανε εvα σcoρδ δμ6λoγα, για χρeγια
πoδ εixαι,ε 1coριανoi κα.ι oτα Τρ6παια και στα Λαγκdδια,
oτδv,Aργ3ρη τδv Ko6τoικo, τ! δεΟτερη βδ€λα' μετα τδν Bυτιι,ι,τη, -o. μαoτ'ξε c1λη ιη Γoρτυι1α,
.o Kdλφαq Ξτρι6ε τ&
μdτια τoυ καi λoγαριαoε Θαμα δ
σα γινηι(α\, κι'Eoκυψε και φιλησε τδ χεPι τoδ Πατουλακoυ.
Mια γυναικα γΟρισε τ' αημικd τηc. .,Εναq dλλoq €.ιρiτοq τα
φερε τδ κλεμ€νo κεμ€ρι €voO 1ωριανclδ κι Eι'αi
κλιμirα λιφτα Evoδ περαoτlιoδ πραμαrιυ.fr.
Tα βαλαι,ε δλα o'Evα ταγαρι, π{γανε πdλι oτην il<lιλη'
oια, oημdνανε τiq καμπανεq, μαζ6ξαvε τoυq χωριαvoυξ κι δ
Πατoυλdκoq εΙπε τo0τα τd λ6για:
_Χριoτιανoi, δ Xριστδq Eρριξε π&λι τδ βλiμμα τηq λα;\ooδνηq τoυ οτα Tρ6παια. .,Oλoι ε1μαoτε κριματιoμ€νoι, .i),λα
φτ&νει ιrια oτιγμi1 να τδν ΘυμηΘoδμε για vd μGq 1αρioει δ.
λo τoυ τδ Eλεog. KαΙ τd Τρ6παια τδν Θυμr,1Θηκαν κι <iπ6Θ.
σcα στα τ6δια τoυ δμ6λoγα dμαρτωλd, doημικα καi κ}.ε-

O ΠAΙΙ oTΛΔKoΣ

142

o ΣΙIoPEAΣ

μενα κεμ€ρια. Tα δμ6λoγα Θd τα γυρiοrυ oθ κεiνoυq πoυ
τα Xρωστaνε, τα Kλεμ€να σε κεινoυζ πoδ τ&1αoαν Kαι τ'dημιKd, μαζι μi τi1 βoτ]Θεια πoδΘα δ<booυν €κεiνoι τoδ Θα
ταρoυν πio<o τδ Χαμevo τoυq βιδq καi κεiνoι τoδ Θα παρoυν
πισω τα δμ6λoγα πoδ φo0ρκιζcrν τδ λαιμ6 τoυq, Θα μoιραoτoδν για βoηθεια στ'&ρρaloτα παιδια τo0 Χωριoδ και στoυζ
dι {μπoρoυg yια δoυλεια. Συμφιlι6τε;
'Να γiνει καΘδq δρ(ζειq ioΟ, παπocλη, απoκρiθηκαν δ.
λoι oα νdτανε Eναq μoναχδζ ciι:θριυπoq καi μτιQκαν oτην €κκληoια'

Πδq €μαΘε δλ' f1 Γoρτυνiα, τooo γρ{γoρα, δoα oταΘξκανε oτα Kαπiκια καl oτα Tρoπαια, εiναι ν' ιiπoρεi δ ciν-

Θρc;τoq.

Στα xωρια, o'δλo τδ δ!μo Φαρδν, o' 6λo τδ δQμo Kλει
τoριαξ, σ' δλα τd χωPdφια, αια oτανoτoπια καi αια μακρυvα βooκoτoπια καi oτig τoλιτεiεq, ιiπδ τα Kαλd6ρυτα δζ την
Πατρα, ioτoρoδoαν καi κoυ6€,ντtα(αν oi &νΘρc,lπoι τδ φαv€ρωμα τo0 Παπoυλdκoυ.

oτi1Θια τδν &vΘρ6των πλημμιiριζε Χαρd, η πριiyη
XαPα πoυ γνcbριζαν μετα τδ τ[ναγμα τfrq oκλα6ιdq. Toδg
εΙ1αv dπoκαρδιcbσει τ6σoι καi τoooι τραμπoυκισμoι Φc €ξoυ.
σιαζ, τoη καταφρ6νια πoυ τoδζ δε[xνανε ol δεoπoτdδεq, 6
ξετεoμδq τo0 πατd, ξ lιαντoδυναμiα τoδ τoκoγλυφoυ, δ φ66oq τoδ ληoτ! καi τδ τλιccτoικo τo0 dπooπαoματαρXη, 6στε
τδ φαν6ρωμα τoδ Παπoυλακoυ τδ λoγαPιασαν εδλoγ(α Θεo0.
,,Aν
{ γνδoη μαq για τi1ν dvΘριbπιι,η φδoη δiν ξτccv τ6.
σo λειψη και τ6oo παραoτρατημθνη, δi Θα δvoματiζαμε πρ6.
ληψη καi καρτδ τfrc dμaθειαξ, δλη τ| δ(καια dφooiωαη τoυ
Eδειξε δ λαδq τoδ Moρι& αrδ μoνα1δ Χριαroφ6ρo.
Πρiν ιiκ6μη φ0γει dτδ τα Tρ6παια, δ ταπα-Στθφανoq
riτδ τα Λαγκαδια καi τρεiq πP6κριτoι, flρΘαν πρδq dνταμωoη
τoυ, να τδν καλ€ooυν να τdει νd κηρ6ξει oτδ 1ωρι6 τoυq.
.O Πατoυλακo.; δθ1τηκε κι δλoι
μαζi κiνηoαv για τδ
; ιυ

ριo.

Στδ Eμπα

τoΟ 1ωριo0, ol1μαναv 1αρμ6oυνα

oι καμπα.

,

,

143

b)ιlι ιiταρorl1oσν λαι oηι1ια λαι δooλει.ξ Kαι δραμανε

ιiνταμcoαη τoδ δσιoυ.

Στα Λαγκαδια, €δδ κι Eνα χρoνo, λειτoυργo0oε €να oκoκι εΙ1αvε ξoδιαoτεi oi xο:ρι&rεg να φθρoυνε δαoκαλo
.i|Ιι, την Tριπoλη για να μdΘει γραμματα τα παιδι& τoυζ
ιτri να τoδg ανoiξει τα μdτια.
Ιoδτoq 6 δαoκαλog θατανε δi Θατανε oαραιταρηc, &.
ιι,lι(Ιντρoξ ciνΘρωπoq, πoυ dπ. τα θημερ<bματα δξ τδ σoιjρoυ.
lι() αδτoπαινευ6ταν για τη μαθηoη καi τη γνcbor1 τoυ κι ετ,Aκ6μα κι δ ταπαχι καταφ€ρει να π&ρει δλovδv τδν ιi€ρα.
:τl-oανoζ, πoU i|τανε καλδq καi Θεooε6o0μενoq iερ6αq, Ξ.
,,ιτιε τδ Θαρρog τoυ μπρooτα αιδ δαoκαλo, πoυ εiXε κατα.
.p1ρει να γtνει ιiληΘινδg κε1αγιαq oτα Λαγκαδια.
'Ετειδi1 iiτανε καi π6τηc καi τ' diρεoε τδ ρακi, γι'α0τδ
,Avτ<bνη
r i1ε μoνα1δ φιλo τδν καπελα,
Θ0μιo, μδ τ6νoμα.
IclOτog 6 Θιiμιoq, ξιπαoμiνoq ιiπ' τδ μεγαλεio τo0 δασκαλoυ,
1κ.lνα1α τη δικf τoυ τη γνωμη σε66τcrr, κι ιiψηφoδoε καi τδν
τταπα.Στ6φαvo και τoυq αυγ1<οριανoυg τoυ. To0τη τη φoρα
δμ<oq δiv π€ραoε δ λ6γo9 τoδ κδρ Παναγακη, τo0 δdσκα.
λoυ, καi τδ xο:ριδ ξεoηκιlμ6νo περiμεvε τδν Παπoυλ&κo.
,,Aδικα δ κυρ Παvαγdκηq Ξ6ριoε τoδq
Xριστιανoδζ γι'
ιiγρdμματoυg, γι' dνiδεoυq, πoδ &ντig vα πασχισoυν να ξεoτρα6ccΘo0v μi τιξ δPμηνειεξ τ6ν γραμματιoμ€νων, ξεηκων6ιταr, vd δπoδε1τoδν και να τιμησoυv Eναv ιiγρdμματo 1c.lριατη. πoδ <iπαραηoε τη Χασαπικη για να κcryει τδν καλoγερo.

_.,oμoιog στδv δμoιo κι τ] κoπρια oτd λd1ανα, πρ6σθετε
oτ& λ6για τoi κδρ Παναγακη, δ 'Aντ<ilvηq.
Movα1α τoδτoι oι δυδ eiντρεξ <iπ, τα Λαγκαδια δiv τρiξανε να καλ<oooρiooυνε τδv Πατoυλακo και να φιλησoυνε
τδ 1€ρι τoυ, καΘδξ δλoζ δ &λλoq κ6oμo9.
Για κoρoΙδiα μαλιoτα, τιl1ρανε δυδ καρ€κλεg και παρ,
δ}ιη τi1ν παyωvια ξαπλιbθηκαν καi κoρo1δε6ανε, ciμα π€ραoε
dπδ μπρoοτα τoυq 6 Παπoυλdιog. μi τδv ι6oμo.
.o 'Aντιbνηg
μαλιoτα δ ΘΟμιog, για να φανεi τιδ ξυτvδg
και νd φXαριστησει τδ δαoκαλo, φιbναξε:

ι) ΙΙAΙΙoTΛAKοΣ
€να γoυρoOvι γιιi oφdξιμo. .,Aμα dδειαoειg, τα.
lουλη, Eλα ν, αl<oνioειg τδ μcc1αiρι ooυ.
'.o Θεδg ι'α ο' Eλετ]oει dδερφθ μoυ, dτoκρiΘη δ Πα.
,,Ε1cο

πoυλdκog.

_ Zητoυλαg δθν Eγινα να περιμ€νco vα
μ' €λει]oει δ Θε.
6q, καλ6γερε. 'Εγδ δoυλε6ω, δδ ζητιαvε6c" oαv την ιiγιoo0νη σoυ.
Kαι φχαριστημiνog dπ' την dπ6κριαl1 τoυ, dρXισε ν& Xα.
oκoyελd τ6oo δυvατα καi τραντα1τα, τoυ τηδooσαv oι κoιλι6ζ τoυ.
Kαθδq δμιJq γελoδoε, τδν €πιαoε Evαq παρdξενoq βηχαξ
καl oτδ λεφτδ oωριdoτηκε κατα γfrs.
.o ,Αντ6νηζ δ Θ6μιoq εixε uεillει
ξερ69, oτδv τ6πo, χτυτημ€νoq dπδ κ6λπo.
.,oλoq
δ κooμog /μεινε oτov τoπo, oαν μαρμαρωμθνoq,
καi μ6vo δ δαoκαλoq, δ κδρ Παναγακηq, ξαφανioτηκε μi
τρ6πo.

Toδτo τδ περιoτατικδ oτερiωoε dτρ&ντα1τα τ{ν πioτη
llαi τηι, αγα,πη τoδ κ6oμoυ oτδv Παπoυλακo. Δiν €μεινε dνθρωπoq πoδ να μi1v τδν λoγ&ριαoε dγιoν, oταλμiνov dτδ
τδ Θεδ για να ocboει τδv κατακαημ€νo τδ Moριd, dπδ τα κρi.
ιiατα τoυ.

Στd Λαγκαδια, δ Παπoυλdκoq μiληoε μ€oα oτην Ξκ.
κληoια, ιiφoδ τρδτα δ τατα-Στiφc.\oξ iψαλε δoξoλoγiα.
-Xριοτιανo[, τoJq εiπε. EΙμαι τδ tδιo dμαρτωλδq o&ν
καi oag καi καν€ναq δiν εtναι ciγιoξ. Τα κρiματα μαq ξε.
περνdνε καi τi]ν dμμo τηζ θdλασσαξ κι cιjτε κ&v οπoψιαζ6μαoτε κdΘε φoρα τoυ Θα κoλαoτoδμε. Για τoδτo tvαq δρ6.
.o λ6γo9 τoO ΧριoτoO. Tα
μog μdq μ€νει πρδq oωτηρiα :
8αγγ6).ια, oi Ψαλμo(, τδ Χτoι]1ι. Σi τo0τα τα βι6λ(α εiναι
μαζωμΞνη δλη ξ ooφiα τo0 κooμoυ, δλη η dλdΘευτη γν6ση,
κι αδτα μoι,αxα μπoρo0ν ν' dπoκριΘoδv oτδν &vΘρωπo, πoδ
,,oξco dπ,
αδτα, γνcbη κι dλη.
ρωτa και πoδ διι}d vα μ&Θει.
θεια δiν δταρ1oυν. Nd τα μ&Θετε λoιπδν γρdμματα τα παι
διd oαq, <iλλα vd τ& μαθετε γρdμματα τoδ Θεoδ κι 6xι γριiμ.
uατα τo0 διαCaoλoιl. .Yπαρxoυνε δυδ λoγιδ γραμμαια. &δ€ρ.

ο ΣπoΡEΛΣ
] ' l|1l!r' συv6Xισε δ Παπoυλακoq, Tα Θεoτικα γρ&μματα κα[
r .,l)] ιΙ γραμματα. .o πατiραg τoο ,.Εθνoυξ, δ .,Aγιoq Ko.
il Aiτωλδg μαζ δρμηνεψε νd μαΘαiνoυμε γραμματα,
'.,,,., 1riiq δiδαξε ν' dκoνiζoυμε τδ μυαλ6 μαq oτδ ιiκ6vι τoδ
.l l ,ι.,Ο. Mi τα iδια
ψηφι& πoδ εiναι γραμμEvα τα δαιμoνικd
τα
Ιδια
καi
τιδ μεγ&λα κι ε0κoλoδι6Θααrα, εiναι
μi
,1'.1r1liνα καi τ' ιiγιoτικα. Γιατi λoιπδv να μt1 μαΘει τα ψη.
1l. ιδ παιδi oτα κιτ&πια τoυ φ6τισεν δ Kυριog παρα vα
l.. |ιliOει oτiq φυλλαδεq τo0 διαΘ6λoυ; Γιατi, μαζi μθ τα
. , .1,rιι καi τoδg καν6νεq, να
μi1 oυηΘioει τδ μυαλδ τo0 ται
i,r.,ιl καi oτδν τρ6πo πoδ τρ€πει να oυλλoγGται δ XριoτιαΙ.ιατl πρ€πει νd μεταλλdξoυμε τα ψηφια oi ζιζ&vια,
11.,r']liνα στανιKα για να oκαvταλiooυv τδ τw€μα τoυ; Γιατl
.,, 1rην ciρματ<booυμε τα παιδια μαq μi τ, dρματα τoδ Χρι
. ι.,i]' αλλ& τα φoρτ<bνoυμε μA τα o0νεργα τo0 διαΘ6λoυ;
| (0εα γρdμματα εiναι f ρ1ζα καΘε oυφoρ69, χριστισVoι
ll ,ll, Σ, αδτα d1oυνε ΘεμελιωΘεi δλoυ τoδ κδoμoυ ot oυμφo.
l,i.. AΟτα παo1iζoυν να σ60σoυv ciτδ τα μdτια μαq τi1ν ctγια
,"1,r1 τoδ Xριoτoδ
μαq κι αδτα μdq μαΘαiνoυνε πδξ Χρεια
l.,ι., εiναι τδ μiooq κι δ φτ6νoq κι δxι f ιiγdπη κι ξ Ξλεη.
1,.,lι,lνη. Mιλιo0vια dvΘρδπoι πλαν{θηκαv dτ, α0τ{ τl1v ξε' ι λ(iστρα μαΘηση, κι dκoυμησαν dπανω τηζ για νd κoιμη.
ιl.,iy ξiγγq1qg191. Δdν τδ καταφεραν δμωg. Τoδq ξ0πνηoαν
lrl oι)ρλιdoματα τo0 πoλ€μoυ καi τoδ dφαvιoμoδ. Tδ τ€λoξ,
ι.ιi τδ δικ6 τoυg καi τδv παιδιδν τoυg καi τδν παιδι6v τδv
lrrxιδιδν τoυq, oταΘηκε τιδ φo6ερ6. Τiτoια γν<bη εiναι καρlι';c' τi1g περηφανειαq, πoδ εiναι τδ πιδ Θανdoιμo κρ(μα, εirιιι τδ ψηλcoμα τoδ νoδ, εtvαι κατdρα ΘεoΟ, πoδ oτ6λνει δ.
r'ιrισα στην κ6λαση και Θα μεταλλdξει καi τo6τη τη γηζ σi
ιιiλαoη. Τδ iδιo κρiμα πoδ oκ6τωoε τδv'Aδαμ καi τi1ν Εδα,
τδ ιδιo φoυVτωvει, σαv φαρμακερη oπoρα, o'6λoυ9 τoδq και
iloΟg καi o' δλoυq τoδg τ6πoυ9. Τδ ιδιo φιδι o€ρνεται oτα
;ιr'lδια μαg, oi Ιδιεq γητειiq Θαμτcbvoυv τδ φωξ μαζ, τα iδια
λclγια ξεηκtbνoυv τδ νoο μαg καi κoιμlζoυν την ψυXη μαq.
Λυτα τ'tiθεα γρdμματα τdvε να ξερdνoυνε καi τδ δEντρo
o ιΙΑιΙoYΛΑΙ|oΣ
l0

o τΙAΙΙoTλAκoΣ

146

τflg λευτερι&q, πoδ π6τιoαν μi τδ αiμα τoυq o[ ξρc,:εq τo0 γd.
νoυq. Τ' ciθεα γραμματα παραμ€ριocrν τoδg &γιoυq καi τoδg
<iγωνιoτiq καt Θ&λανε αιδ κεφαλι τo0 EΘνoυg ξθνoυg κι &πι.
στoυq γραμματισμ€νoυq, πoδ π&νενα νoΘ€ψoυνε τη ζωη μαζ.

T,

γραμματα K6ψανε τδ δρoμo τo0 ΞΘνoυq καΙ τ, ιiμτoδ&νε να 1αρεi τ{ λευτερια τoυ. Eiναι ντρoπr] μαξ, ενα γeνoζ τoδ
μiτδ αΙματoυ πυργωoε τη λευτιριατoυ. πoδ τoρπα11oε τη
δυoκoλη dvηφoριd, να παραδε1τεi πδq δi μπoρεi να πoρπατξ.
σει στδν τσιo δρ6μo tiμα εiρηνεψε κι δτι δiν ξθρoυμε μεiq ν& oυγυρΙooυμε τδ oπiτι, πoδ μi τδ α1μα μαg λευτερcboαμε, dλλα ξ6.
ρoυν να τδ oυγυρiαoυν Eκεiνoι πoυ δdν πoλ€μηoαν, lκεiνoι
πoδ δiν τioτεψαv oτδv dγι6vα, €κεiνoι τoδ πdνε vα μGg dπoκ6ψoυνε dπδ τδ Xριoτ6, καi παo1lξoυνε ν& μ&q ρiξoυνε στil σκλα.
Θια dλλωv dφεvτdδων, πoδναι πιδ δαιμoνιoμ€νoι <iτδ τoUq
To6ρκoυq. Γιατi καi κεiνα πoU oε6αoτηκεν δ To0ρκoq, τ'dΘεα γρdμματα τd πετGνε και πaνε να τα ξερριζ<booυνε. 'Aφανiζoυνε μoναατl1ρια, πoμπε0oυνε τoJq καλoγ€ρoυq καi τiq
ιαλ6γριεq, κλθ6oυνε τ, ciγια διoκoπ6τηρα καi τ& πoυλ&νε
.Aρπdζoυνε
γι' <iαflμι πoδ θα oτoλloει τig βριoμoγυναiκεq.
τ, &για τδν dγ(ωv καi τ& βdζoυνε κdτιo dπδ τα πoδια τξc
€ξoυoiαg τoυq, πoδ τα δρiζει κcιτα τα νιτερθoια τηζ. Τ'&Θεα γραμμccια δφαiνoυνε τδ oαΘανo τoδ γ€νoυg' Aδτα λoιπδv τα γρ&μματα Θd μdθoυμε oτα παιδι& μαq; Kι' dν <iκoμα
oυνα1τoδν δλoι oi tiΘεoι γραμματιoμθνoι καi oτιφτoOvε oriν
τδ λεμoνι, δi Θα πετ61oυν να γραψoυν μιdν dραδα πoδ ν' d'
,Aλλα τi λ6ω
ξ(ζει μια γραμμi1 ιiπ, τd βαγγ€λια'
μιαν dρα'
δα ; oUτε μια λ6ξη πoδ vα μoιαζει μθ μια τoδ Θεoτικoδ αδτoδ βι6λioυ. Γιατi καΘε τι €κεi μ€oα εiναι λ6γo9 Kυριoυ, ετναι σoφια δρΘi1 καi τα δoα λiει τδ 1τioμα δi γ[νεται να
Φταooυν τδ λ6γo τoδ Πλαoτη. 'Αντiq vd μαΘαiνoυμε oτα παι.
διd μαq dπ, τ' &για oυναξαρια τδ πδq ζησανε oι <iγιoι τ!c
Xριoτιανoo0νηg καi, τδ πδq μαρτυρt]oανε για τi1v dγdτη τoδ
Χριoτoδ, τoδq μαΘαiνoυμε τ{v loτoρiα τoi κoλαoμ€voυ κ6oμoιr, Γιατi δυδ λoγιδ εiναι καi oi ioτoρiεq. EΙvαι { dγια.
σμ6η και f1 κoλαoμ€η loτoρiα. ,Aδιdκoπα φcαερ6νoυμε τηv
κoλαoμ€η εiκ6να τoδ κ6oμoυ καl oιγα oιγα κοCrαφ€Pαμε
diΘεα

o Σπ()PΙ..\Σ

1.17

L]' ιι1]1ιψoυμε πδq ξ εiκoνα α0τη εiναι η γνησια εiκoνα τoδ
, ιlll,,,lΙιlJυ καi πδq δξω dπ. αDτην &λλη ζcοη δiv θoταΘη. .,o, ι.,illrr εiναι &τιμα ψ€ματα, εiναι τα ζιζανια πoδ oπ€ρνoυ, ,ι.'ι αγρδ τoδ κυριoυ τ'&θεα γριiμματα. Mdq μιλ&νε για
]' , .iJ)Χαιoυq, κι €γδ δ ταπεινδq κι ιiγραμματoq κ{ρυκαg
] '. n1)γoυ τoδ Χριoτo0 μαg, o&q λ€ο: τδq κανEναq ιiρxαioq
, ι l,r lιερνd oi παληκαρια, oθ μεγαλεio Kαι σε δ6ξα τδν .,A, , Ι1ooμα, τoυq μdρτυρεg και τoυξ μεγ&λoυg <ioκηταδεq,
ll.. i .iν .κεiνoι πεΘανανε για μια τατρ[δα, δ .,Aγιoq Ko.Eλλ6δα τoδ Χριoτo0 κι 61ι
1 ..
μαρτΟρηoε γι& μιdν
για
1. ..r Ι.'λλ&δα δoυλωμiνη oτδν αντi1ριoτo, Δι6ξτε ciπ' τδ xc;'
] 1] tr(Ιζ τ' dΘεα γραμματα. Σφαλioτε τδ oτ6μα τ' dντi1ρι.. ιαi oπρδξτε τα παιδι& oαq oτη μαΘηση τoδ λoγoυ τoδ
, ] Mαθετ€ τoυq τ' ιiγιι,lτικd γρ&μματα για να δεi δ τ6'
, ιt1ν ciληθινη τρoκoπη καi να Xαρεi τη λευτερια τoυ. Δια.,,ι-ιικα μαδρεg μ€ρεq Θα tημεριbooυνε καi δρoλαπια κι dρ] '.)-Γι:ιεζ και oυφoρdg καi τδ 1υμ6vo α1μα Θα βαψει παλι
' lrr,λιτεiεq καi τα 1ωρια, τα βoυνα καi τoUq καμπoυg κα'ι
AνiΙμεσα oθ κεiνoυq πoU ακoυoαν τδ κ{ρυγμd τoυ, flταν

,. ., κυρ ΠαναγdKηζ καl τδ λoγαριαoε dπ' τi1ν ιiρ1i1 δq τδ
'..,ι] δζ σατανικδ τρoπo να ξεoηκιboει τδ 1coριδ ivαντια
rrυτov καi πδq €oπρc;ξε

τoδg 1coριατεq να κλεiooυv τδ oκo-

ιl lil καi να διιbξoυν τδ δαoκαλo'

.o

Σεραφεiμ Παναγακηs frταν dνθρωπog ματαιoδoξoq,
καi oκoπ69 τoυ ξταν πδq ν' αν€6ει ψηλα. Τoδ1ε
. 1l1-ιoει ξ iδ€α πδq θρi1ακog και γραμματισμεvoq δd
1ωρoU,,,ιι oτην iδια σKoδφια. Για να δεiξει πδg ξε1ιbριζε ιiπ' τoδq
./.λoυq dνΘρ6πoυq περiπαιζε τα Θεiα κα[ τoδg iερωμ€νoυq.
Moλιg τ€λειcooεv δ Παπoυλακoq καi παρα τ, dγρια Θλεμ'ι.rτα τoδ κoσμoυ, δ κδρ ΠcααγaKηξ τδν ζδγc,loε καi τδν
,ι.lΙoτηg

1,..lτηoε:

Δi μoδ λ0νειg μιαν dπoρiα ΠαπoΟλη;
Mετα xαρdq, <iτoκρiΘ1 o γiρoνταg.
.'',Aν καταλα6α καλα, εiπεg πδg oi dρ1αioι δiν dξiζoυν,
.!)στε τα παιδιd
τ!s .Eλλ<iδαq δiν dξiζει τδν κ6τo να μd-

o ΙΙAπoTΛAKoΣ

148

Θoυν δ1ι μoνξα τ{v ioτoρiα τoδ τ6τoυ τoυg, ιiλλ<i μι&v tαιoρiα τoδ Θαυμdζει δλoq δ κ6oμo9;
_Δdν εiπα αδτ6. Eiπα πδg καvεig δtv ξεπερνd oi μεγαλεio τoδg μαρτυρεq τηξ Χριστιcrνoσ6νηξ. Kαι σ, dρο:τδ μθ
η σειρα μoυ. Δθν dξiζει τδv κoτo να μαθoυν τd παιδια τη
ζωi1 τδν <iγ(cυv πoδ μαρτυρl,1oανε για τδ γθνoq καi για τδ
Xριoτ6; Λoγαριdζει ξ εΟγενεiα ooυ τoδ πεταμoδ τ6oo 1ρι
oτιανικδ αΙμα πoυ π6τιoε α0τη τη γ!s, oαν τδ α1μα τ' .,Aγιoυ
.o

Kooμ&;

Kooμdg Φλαμιcrιoq, πoδ εIvαι περlαια γραμμα.
καi περiooια 1ριατιαν69, Ξγραψεv πc:lq ciν δ dρ1αioq dξiζει ζΓιεφ&νι &τδ δdφη' δ .Αγιoq Kooμdq εΙναι ατεφανωμiνoξ ιiπδ ΘεΙκδ φδξ, πoυ λαμτιoκoπG πλ€α καi ατδ
τδ xρυoαφι καi dπδ τδ διαμαwι καi ιicπδ τδν i]λιo.,.
*Γεια αrδ ατ6μα ooυ ταπoιiλη, τoδ φcbvαξαv ol 1ωρι&τεq κι δ κUρ Παvαγaκηq τρα6f11τηκε.
Π!γε δλ6ioια oπ(τι τoυ καΙ xωρΙg Xρoνoτρι6η eγρφε
τ{ν dκoλoυθη αναφoρα πρδq τo Noμαρ1η στην Τριπoλη:

τιoμ€νog

.o

Δημoδιδαoκαλog Πcrναγακηg Σ εραφεiμ

εiq Χωρiov Λαγκdδια,

Γoρτυν(αg

Πρδξ τδν Kov
Noμdρ1ηv ,Aρκαδiαg
Etq Tρiτoλιν
Λαμ6dv<o τi1v τιμi1v να κατccyγεiλω τα κdτ<oΘι:
,Απδ καιρoδ εΙq oφαγεδq
1o(ρων, δν6ματι Xριoτoπαν&.
γoq, περιε6λt]θη α0Θαιρ6τc.lq τδ μoνα1ικδν oxξμια καi dφoδ
δια τoδ oxηματoζ τoι]τoυ Ξξηπατηoε τoυξ dφελειξ 1ωρικoδg
τηζ €παρXιαζ Kαλα6ρ6των καi €oδναξεν πoλδ 1ρξμα, δια
τo0 δπoioυ €κτιoεν iδι6κτητoν μovi1ν εig τδ παρd τδ 1ωρf.
ov ',Aρμτoυνα δμriνυμoν δρoq, Ξγκατ€λειψε τα0ην κα[, τρδg
με(ξoνα πλoυτιoμ6ν, iiρ1ιoε να περι6ρ1εται τα xωρiα καi
ταq κciμαq τηζ Γoρτυνιαζ καi δπδ τδ πρ6o1ημα τoδ κηρδγματoq τo0 Θεioυ Λ6γoυ, δια τδ δπoioν εΙvαι €ντελδg dκατdλ.
,,Llκoυσα δληλoq, δτηρετεi oκoτioυg &ντεΘvικoδq oκoπoΟq.
λ6κληρoν τδ κl1ρυγμ& τoυ εig τd Λαγκ&δια, δτoυ dπδ €τoυq
δτηρετδ, τδ δτoioν δτι!ρθε κt'1ρυγμα aπ' dPxic μ€Xρι τ€λ'oυq doυvdρτητoν, lκανδν δμωg vιi €voτε[ρει τδν Θρηoκευτι

I

ο ΣΙΙoPEAΣ
ι, ι

149

τoδ 6xλoυ κατd τo0 πρoocilπoυ τo0 oετιτo0
cινακτoζ, τδν δπoioν ιiπεκ&λεoε ξ€vov καi &λλ6Θρη. .,ν καi αντi1ριoτov, δατιq νoθε6ει την ζοli]ν τoδ €θνoυg, d. ι'ιiλιoε τoδq κυ6ερv6νταq τηv 1cbραv &νδραq dπloτoυq
j .i iil)γανα τoδ δια66λoυ, κυρtcoq δμωq δ6ριoε τδ δπδ τ!c
l] ιn ι)νησεωq καΘιερclΘiν τρ6γραμμα €κταιδεOoεωq.
Ιδ πρ6γραμμα τoδτo ιiπεκdλεoεν iiθεα γριiμματα [καr . ια δδηγ{ooυν τδ EΘvoq εiq τδv <iφανιoμ6ν, εiq τδ α1μα
r',i lι1ν €ξoυθθνc,loιν' .O ραooφ6ρoζ αδτδξ dγ6ρτηζ, εΙvαι δ
rl.lιlν iπικiνδυνog δ1λαγωγ6q, €ξ δoc,lν τoτi παρoυoι&oθη.
, .,ι, iξ&πτcυν iντ61vωq τδν πλΞoν €πικiνδυνoν καi τυφλδν
φα.
.'.rrιl1ιδν καi θvoπε(ρc^lν τd €μφυλια πdΘη.
Εκ μεταλλευ6μεvog idoειg iντελ6g τυ1α[αq fl Θαvατoυq,
,] δπoιoι θα iΘεωρoδντo, dνευ αΟτoi, δg iντελδq
φυoικα φαι
., 1rι.,'α, oυνακoλoυθoOvτα τδν ανΘριilτινov βioν, dφηνει να τι
.,lIilιται δτι τα συμ6αινoντα εiναι ΘαΟματα, τα δπoiα €πιτε.
,.l6 Θε6q, μ€oω αδτo0 ξ 1αριν αiτoδ, τoιαιJτη δe
f
φημη,
. lιιιινδ0νωq λα6oδoα τεραoτiαq διαoταoειq, €1ει oυναγε[ρει
t.ι πληΘη εiq τooo0τoν θτικiνδυνoν βαΘμ6ν. ι15oτε vα καθι.)ιαται πρo6ληματικ{ f1 &τρ6oκoπτo9 dcκηoιg oioυδιtπoτε
r.116ερητικo0 λειτoυργτ]μcπog καi αΦτ! dκ6μη ξ λειτoυργiα
i ιδg δημoτικo0 oxoλε[oυ.
'Aναφ€ριov 0μtν τα dνωτ€ρω, λ6γω
μi1 πληρ<boεωq εio6τι
ιi1ι; Θ€oεrog τoδ €πιΘεωρητo0, ταρακαλδ δτωq €ημερcboητε,
.,iν κρ(vετε τoδτo ακ6πιμoν, τηv σε6αστην κυ6iρηoιν κα[ τt1ν
iι ραν Συνoδoν, διατdξητε δι τηv ληψιν εναντ[oν τoυ τ6ν εν.
ι,εδειγμ.vων μ€τρων πρδq Eγκαιρoν πρ6ληψιv ΘλιΘερωτ&τιoν
1).Ινατισμδv

;l1]1',ν

gνδεχoμevων.

,**

ι:::lff:σε6ασμoδ,

Σ EPAΦΕ ΙM

ΠAΝAΓΑKι] Σ

Δημoδιδdoκαλog
.H dναφoρα αδτl1,
τi1ν
ταλια πρoφoρικη κατΦyγε.
μετα
λια ηq Χoντρoκcrrερiναq, εiναι τδ πρ6lτo θπ(oημo κατηγo.
1lητηριo πoδ γρdφηκε κccιcr τo0 Παπoυλ&κoυ.
oi x<υρικoi δμωq αrα Λαγκdδια σκεφτ6νταν διαφoρετικd

o ΣΠoPEAΣ

o ΠAΠ()TΛAKοΣ

r50

ιiπ' τδv κUρ Παvαγ&κη, Γυρ€ψανε vα κρατriooυνε κoντ& τoυq
τδ γiρoντα κι δλoι τoυg μoνoιdoαvε κι δλoι τoυg γυρ€ψαvε
να ξccyoρευτoOν. Ι',1δ τ{ oειρ<i τoυ δ γ€ρoνταq τoδq παρακdλεoε vα πdνε, μi τδv iδιo ζQλo καf τ{ν iδια ξαΘ{ πρ6Θεoη, να ξωyoρευτoον σrδv πατα - Σ τ€φαvo, τoδ flταv iερ6αq
κι ε11ε θξoυolα νd δεxτεt τδ ξαγ6ρεμα, v& τoδq β&λει καν6να και νd τoι)g λ0oει dτδ τd κρtματα.
,,Eτoι κι €γινε κι dφoδ πθραoε dπδ oπ(τι oθ oπiτι καi
πρooευ1t]Θηκε oθ κ&Θε καλ6Θα, τi1v τρiτη μ€ρα €φυγε για
τ{ν .Aλωνioταινα.

.fl .Aλωνioταιvα δiν
ξταv oαv τα Λαγκ6δια. Λoγαρια.

ζ6ταv πιδ πλo0oιoq τ6πoq κι oi dνΘρ6τoι τoυ τιδ ξυτrvoi καi
τιδ ξεoκoυριαoμiνoι... M' dλλα λ6για o[ ψυ1θg fiταν πιδ κoι
.o Πατoυλdκog δiν ijξε.
μιoμ6νεq καi τα πdΘεια πιδ ξυπν&.
ρε τiπoτ' dτ' δλ' αδτ&. Mπιoτευ6ταν τoUq &νΘρcbτoυq καi
τoδq λoγαριαζεν δλoυq odv τflν dγαΘ{ Yis, τoδ d,v κυ6ερvη.
Θεi καλα Θα διbοει πλo6oιoυq καρπo6q.

Ξεκiηoε dπ, τd Λαγκαδια μd δυνατδ 1ιovια καi δθv
καλoλoγdριαoε τ{ν δρα' "Eτoι τδν τιQρε τδ βρdδυ μ€oα αιδ
.o καιρδg
{ταv
xιoνι& καi πρo1ωρoδoε μi τoλλl1 δυoκoλ[α.
ιi"πδ μπρooτα καi τδv xτυπoδoε dλ6τητα crτδ πρ6oωπo. .Ωq
τ6oo πρo1ωρoδoε. Δd γιν6ταv ν& αιαΘεi μ€oα oτ, ctγρια ρoυμαvια, τ6τoια φoΘερη ν0χτα. Tα δitτρα γυμνα dτ'τα φ6λλα
τoυq, φoρτωμ€να 1ι6νι, μoιdζαν o&ν ioκιoι δλo μυoττ]ριo.
Δδν τδν πε[ραζε τ6oo τδ 1ι6vι κι f1 παγ<oνι&, δoo δ <iγ€ραq,
πoδ τδν xτυτoδoε κατα πρ6oωπo καi τδν oτρd6ωνε. Πρo1ωρo0oε δμωq καi παρακαλo0oε τδ Θεδ να μi1 1ειρoτερ€ψει
δ καιρ6q, Eπειδi1 εi1ε dρκεη t6ρα δρ6μo dκ6μα, Eτυ1ε ναναι
καt f1 ν01τα dφ€γγαρη κι ciναoτρη και μcσα σrδ πυt(vδ σκo.
τ&δι, μ6λι9 ξεxrilριξε τδ μoνoτ&τι.
Για μια ατιγμτ], λoydριαoεv dαυλλoγιoιd vd ξεκιησει μΔ
τ6τoιoν καιρδ και τ6σo τρo1ωρημ€η δρα, γρ{γoρα δμωq Eδιωξε τ6τoιo μετανιωμδ &πδ τδ νo0 τoυ και ταρακ&λεσε τδ
Θεδ να τδν oυxωρ€oει, για τδν dμαρτωλδ λoγιoμ6 τoυ, Μf1τωq
δθv εIxε πdρει τ{v dπ6φαη νd μ{ν λoγαριdζει €μτ6δια καi

1,,1",

15ι

ιαΘυoτιρεi τδ κl1ρυγμα, για δικf1 τoυ ξεκoυραoη ξ

φ6ημα τ' dγ6ρα,
oτ' αδτια τoυ Eνα παραξενo βoυγγητ6.
Σταματηoε v, <iκo6oει καλ0τερα, dλλd δθν καταφερε
, , 1,εκαθαρισει τi ξταv. ΠQγε να τρo1ωρ{oει, <iλλα τδ Ιδιo
.,γητδ ooΟΘλιoε πdλι τ, αδτι& τoυ. Ξαvαατ6Θηκε. Kρ&.
1l',.
1..r καi την dνdoα τoυ dκ6μη για ν, dκo0oει καλ0τερα, <iλ/ ι ι)i\' Ζiκoυoε. 'Aπoφαoιoε τ6τε να τεριμ€νει. ΣτdΘηκε να
ι,,ι, δiρνει δ xιoνιdg, δταν oi λiγo ξεκαΘαριoε καλ0τερα τδ
||oρπατoδσε λoιπ6ν, δτcrv Eνα δυvατδ

;l,1 Ι,1

]il

j

}

γo'

Πoιδq να φ6vαζε; dναρωτηΘη. T( νιi oταΘηκε od κεiνo
ιiyριo καi Eρημo μ€ρoq, τ€τoια φoΘερi1 v01τα..' Σταυρor.,π{θηκε. Mια dνατριxfλα φ66oυ τδν τερo0νιαoε δq τδ με.
;,lι,lλι, αλλα κccτdφερε vd δαμαoει καt τδ φ6Θo καf να κρα.
ι,1.lει τδ νo0 τoυ δρΘ6. ΣταυρoκoτηΘηκε ξαvα καi τρooευ.
,.Av τoδ παραoτεκ6.
7r,10ηκε oτδv KΟριo καi αc{v ΠαρΘ6vα.
,,ι, δ Θεog. τi εixε να φo6ηΘεi;

_Bo{Θα με Xριαι€

'Ωιμ€... 'Ωiμ€...

μoυ, ψιΘ6ρισε.,.

Ξαvακoooηκεν δ β6γγoq.
.O Πccπoυλακoq δδν
μπoρoδoε vα ξε1ωρioει, ciν 6oγγo0.
ι:ε tiντραq, i] γυvαiκα, ξ κακ6παΘo παιδi. .O ιiγEραq €φερνε
.iλλαγμ.νo τδ β6γγo.
.,Ενα
βαΘυ ρ€μα civoιγε oτδ ξερ6i τoυ 1Ξρι, πoδ δiv ξ€επoδΘε
πατι6τcιν, dλλα τo0 φαηκε πδζ δ β6γγoq iρ16.
1lε
ταν dπδ τδ ρ€μα.
.o νoOq τoυ πξγε πδg καπoιoq
μπoρεi να παραπ&τηoε
καi νd κ0ληoε oτδ ρ€μα, πδq μτoρεi νd1ε λαΘωΘεi καi τι!.
ρε τηv ιiτ6φαη μE κdΘε τρ6πo ν& δρdμει oιμα o, αδτδν τδv
.iνΘρωπo καi να τδv βoηΘt]oει. Δl πρoxιbρηoεν δμωξ δσo
γρηγoρα τδ πoΘoδoε, γιατi δiv ξξερε κατα πoδνd π&ει καi
φo66ταν μ{v ξεμακρ0νει dντtq vα oιμιboει τδv κακ6τυxo κα[
να τo0 δcboει τ{ xρειαζooμενη βor]Θεια. Περ(μενε λoιπδv ν,
ακo0oει καλ6τερα, νd ξεδιαλ6νει τt1 φων! καi τδ μ6ρo9. ,,LΙ.
τανε δλoq ματι, γι'α0τδ δ0oκoλα Θd τo0 ξ€'φευγε καi τ€τα.

o ΣΠoΡΕ,\:

() ΙΙΛΠ()Τ,\,\λ():
δ αγεραζ δiν εi1ε oηκcboει πανδαιμ6νιo dνiιιιισ(Ι στ' ciπoξεραμεvα κλαδια και τα Xαμoδεντρα, Πρo.
1ιiρηoε λiγo και σταθηKε μπρooτα o' Eναν 1oντρδ κoρμ6.

ι/l lι] 1ι oοι,ιιελλε.., <iκoΟoτη πιδ oταρα1τικη, τo0τη τη
,' . .1,ιιιl',,'η ιαρχεται dπδ τδ βαθδ και σκoτεινδ ρeμα.
l ]l'ι ι.lυλi-ικoζ ειχεν απo)ιησμoι,ησει και τδ κρΟo καi τd
,. ιιι lτδδrα τoυ ,iι, :ι,α μoι'α1α κυρΙευε τδ νoδ του:

)1rι, ιrιrγαζ1 Ciν

Λκoιμπησε τδ κεφαλι τoυ απδ τη μεPια πoδ τδν πρoστατευε
ιiπδ τδι' αγερα, σκoΟπισε τα μ&τια τoυ καi τiι'αξε τδ 1ιoνι
ciπo τδ ραoo τoυ κι dπ, τδ ταγαρι τoυ. Σφ6λιξε λiγc-l τα
udτια τoυ να ξαπooταoει τδ σδμα τoυ και η ψυ1η τoυ, ciλλα τo κριo δiι τδν ciφτ1oε νd ξoυ1αoει. ,,EνιιoΘε ξυλιαoμ€να
τα πoδια τclυ καi τδ κρΟo να τδν περoυνιdζει δq τα κατα6αΘα oπλαγ1να τoυ. Δi θυμoται,ε dλλη νδ1τα oαν κι α0τη.
i-, βoγγoq.
-'Ωτμ€
.Απ, ...'ΩΙμi,.. ξανακoJoτηκει
τδ νθo μ€ρog πclυ στεKoται' τo0 φανηκε πδq il φωνη ερχ6ταν απ'τδ ρ€μα. Τδ xoντρδ κoΟτooυρo φ0λαγε τ'αΟ
τi τoυ απδ τδν clγiρα κι θτoι, παρ'δλo τδ θoρυ6o τoδ ξεoη.
κ(,)νε, καταφερε να ξε1ι;ρtoει καλ0τερα τil φωη.
8o6λωoε τδ ζερ6i τ,αΟτt τoυ κι ciκoυγε, dρια καi πoυ, πιδ
oιγανδ τδ 66γγo. .,Yoτερα βoυλωσε τδ δεξi τoυ μoν&1α καi
μi λεUτερo τδ ζερ6i, τδν ακoυγε ,πιδ καΘαρα. Aδτδ τδν oιγoυρεψι -ιωc ξ φι-.lιη iρ7oτoι ciτ τo ριμα.
Koiταξε καλυτερα, πρooπαθι5r,ταg να τρυπl.1oει τδ oκoταδι,
δiν ξεκαΘαριoε δμωq πo0Θε να κατ.6ει.
-"Ωτμ..., 'oiμε,.. ξανακoυoτηκει, δ β6γγοq.
_Bol1Θα, Θεε μoυ, τδ πλαoμα ooυ καi δoq
μoυ φδτιση και
δυι.αμη να δρdμιυ oιμα τoυ,

..'{)|lιε:

,'.

Τoδτo

τ'

ι'την ακρoρεματια κι.

,, i] civ εi1ε oτδ

clι αρcoτηΘη &ι, ξτ.:vε ξε
.Ωστoσo d]ιoΦασισ.
βαΘog νερooυρμη.

.,ll1ιpoρioει. Ξερ6Θαμνoι Ξνα oωρδ i]τανε καλα πιαoiμα.

,.

ιi1ν περioταoη, κι c\ Παπoυλακoq εiXε καλη γνωριμια
ιη την dγρια βλαoτηoη. M6λιq τηv Eπιανε, i]ξερε μθ
.
1 fιo π6σo flταν o[γoυρη.
) 1cτι.lρo κoπl,1Θη κε κι dφo6α oταΘηκε oτl)ν <iκρoρεματια.
Il ,]lηιε dπδ Eναν dγρι6oκoινo κι &ρ1ιoε να κατηφoριζει.
| 7ιilιι. clπ&τητo σi κε1να τα μ€ρη, ε,i1ε παγδoει καi δdv
,1,.,υoε μi cτιγoυρια να τδ πατησει δ αιΘρcoπoq. oi d.
1lι)αμνoι
ξταν ξ μoνη oιγcυρια, dλλd καlτoια στιγμη ε'
r '.ll oi μiρog φαλακρo, ,Aπoφιioιoε ι,& γυρioει πρδq δφε.
'' roιl τη γλΟoτρα καi κ&θηoε κα.ι τooΟληoε, δq πoδ βρi,l1l,.l naλι oi θαμι'oπατι. Εiχε κατηφoρισει πoλδ καi oτ&Θη.[:πρεπε
'... .,Aραxλoι,, ακoΟoει.
τi oo0μελλε... dκo0oτη παλιv ξ φο:νη.
.o Παπoυλακoq, αδτη τη
φoρd, &κoυoε καΘαρ{ κι d.rlι'ικια Kι Ξμoιαξε πι6τερo μd φa:νr) γυνα(καq παρα μ. β6γyrl λαΘωμiνoυ ctντoα κι €δειxνε κoντεινδ τδ μ6ρoq dπ' δπoυ

,,ΩΧ...,,ΩX...

εixε μα.iνdρει.

lb:i

ξαvακoΟoτηκεν { Φωνη.
ciκoυσε πιδ καΘαρα μια oτιγμη πoδ δ ιiγ6ραq

][jχoταν.

BoξΘα Bαγyελioτρα μoυ... ξαιαφδναξε,
Ι1απoυλ&κog δioταoε. Θυμl1θηκε τδ λoγo τcΟ Aiταl
2.oil Kooμd, πoυ τδν ετXε μνημoνiψει δ παπα. Nτ]φωναg: <'.Aν
ιlτη μιαν tiκρη τo0 δρ6μoυ oτiκεται f1 γυναiκα Kαι στilν ciλ.
λην δ δια6oλoq, π€ρνα dπδ κεi τoυ στεKεται δ δια6oλoq,
)/ιατι &ν σταυρoκoπηΘεiq, δ oατανdq θd φογει' dλλα η γυ'
ιαiκα θα μεiνει>. ΘυμηΘηκε τη Φωτεινη, την Kατερινα, την
Kα).{' τη γυvαiκα τoc Mι1αλη, τi1ν .Eλθνη, την κoυνιαδα
τoi KoιμoO, dλλd Θυμ{Θηκε καi τi1ν Πcrναy{α, πoυ τδν τPo'
.Aγια ,,Aνvα,
σ1dτευε' και τi1 Σαρα καi τi1 Ρε66κα Kαι Φν
τi1 μ&vα τfrc Πσ\,αγιaξ, καi τi1 Mαρiα Mωyδαληη καi τig Mυ-

.O

'Ερx6τcrν

β€6αια ciπδ τδ ρ.μα, ιiλλα <iπδ τoδ; Tδ P€.
ttργιζε
dπδ
τd Λαγκdδια καi τερνoδoε την .Aλ<oνioται
μα
ι,α. Mια λoιπδν πoυ 6 dγ6Pαζ φυoo0oε πιδ oτρc;τα, ξανα6γfrκε oτδ δρoμo και πρoxcbρηoεv δq την ciκρη πoδ ξανoι'
),6ταν τδ ρ€μα.'Eκεi doκυψε δoo μπoρoδαε πιδ βαΘεια καi
τρooπdΘηoε ν, &Koυσει καλ6τερα.
'Ω1oδ τ' &μoιρo, δxoδ...
Τo6τη τi1 φoρα καταλα6ε περιoooτερα xι ciιναηκcbΘη
γ.α να δεi τδq θα κατηφoριζε.
I

1) ΙΙ ,\ |ι ι, Τ Λ .\ h. (, Σ
(, lι(1i τηV .Aγια Παραoκευη καi πflρε
μια βαΘειαν dι.,.'.ι, Ι|ατηoε καλα oτδ παγωμ€νo 1ι6νι καi παα1ιoε ν& δεi
ι.τ] ι'' ciκoΟoει καλι1τερα. Θα τηγαινε oιμd τηc καi Θ& πα.
l

, ,! ! ]ltr

τo Χριoτδ να τQq παρααrαΘεi. A0τδg frταν δ μ6νoC, δρoμcq πoδ ξανoιγ6ταν oτα ματια τoυ καi καν€ναq dλ'
λoζ. Kι.iν ακ6μα τoδ 1&ριζαν δλα τd βαoiλεια τo0 κr5oμoυ
για \,α παρατησει α0τδ τδ δρ6μo, δ γ6ρoνταζ Θ& 1αριζε τα
6ασιλεια oτoδq 6αoιλι&δε9 κι αδτδg Θα τρα6o0oε τoΟτoν τδν
τρα1δ κι δλo λαγo6μια δρ6μo. πρδg την ψυχη πoδ βoγγoOoε.
Γovατιoε παλι καi σo6ρΘηκε τρδq τδ μdρoq dπ'δπoυ dρ
χoταν η φωι.η κι εiδε δ).oκαθαρα τια πδg KατηφoPιζει πρδζ
τη νερooυρμη. Δ.ντρα ψηλα oηκωνoιταν oτδ βαΘoq τηq ρεμα
τld" ιo'ι πρo\ ια bιιτρα \αιηΦδρ,oε.
-'Ω1oΟ, ξαι'ακoΟoτηκε δ Θρfrνoq' δxoυ τi μcυμελλε,.,
Kα'ι μαζi μi τη φcoνη ciκoυ1,oταν πια καθαρα και τδ Kλdμα,
.o Παπoυλακoq oτ6Θηκε. ,,EvιωΘε
πδq ετχε ζυγ<boει καt xρειαζoταν πρoσo1η για t,α μην τρoμαξει τη γυναiκα καi γiνει
αΙτιoq πιδ μεγα).oυ κακoδ. Πρoτiμηoε να περιμ6ι'ει ).iγo μl1.
πolg καi tιατα)ια6ει τi εi1ε oταΘεi. ,Aπδ τ|ν dλλη π&λι μερια βιαξoτcrν, γιατi ciν flται &νθρolπoq λα6ιυμ6νoq' κdθε ciργητα μπoρoΟoε να γiνει dφoρμη πιδ μεγαλoυ κακοδ. Πδq
δμο:q να oιμcοoει μ€oα o' α0τδ τδ τυKνδ orιoταδι' δi1ωq ι,α
γεvνξoει τδ φδΘo;
T6oην δρα δ dγ€ραq εi1ε βoηΘηoει δστε Ια μη! ci|ioυ.
στει τδ r(ατηφoριoμd τoυ, ciλλα τιbρα καταλα6αιι'ε πδq €.
1ιρεπε να μετρ& τηv καΘε τoυ κiνηη. Πρoxcilρηoε λoιπδν πo'
λδ Φρ6vιμα καi κoιτoδoε πρooε1τικα τδv καΘε 1oκιo. Tδ
ματι τoυ εi1ε τιd oυηθloει στδ σκoτ6δι κι αδτη τη φoρα
εΤδε oτδ ριζδ €νoδ τλατανιo0 μια oκια πoυ Ξμoιαζε
μi μπo.o
1o,
μεγαλoq κoρμδq τoδ δ€ντρoυ εi1ε μι& κoυφαλα oτα
/αμηλα κι εiδε κατα κεi τi1 oκια να κoυvι€ται. Δδ μπoρoO
oε δμcog να καταλd6ει τι γιν6ταν. Σo6ρθηκε ciκ6μη λiγo καi
πρo1ιbρηoε πρδq τδ πλατανι.
'Ω1oU' κακδ πoδ
μd 6ρfrκε, <iκocoτηκε παλι | iδια κλα.
1;'αρικη φωνη. BoξΘα με, Bccyγελioτρα
μoυ...
',Ε1ε τi1ν eλπιδα σoυ o'αδτ{ν καi Θα oωθεiq, 'Aπoκρ('
1lιτr<αλoδoε

() ΣΠOΡΕΑΣ
δ Παπoυλακoq. Πρoτiμηoε να φανερωΘεi την δρα τ!c
,.1.,.πιl1ηc παρα KαΘε &λλη. ,,Eτoι, oυλλoγicrrηκε, θα την

t|r1ιrι'

l1,ι11ιαζε λιγιi>τερo.

'lΙ γυι'αiκα δμι;q τρoμαγμ€νη, &φηoε μια κραυγη

τρo-

,Aλλoiμoνo μoυ,
φcbναξε. Mε βρξκαν.,. Mi oκoτιilι.oυν.,.
-Mη φo6doαι γυvαiκα, τξc <iπoκρiΘη δ Παπoυλακoq κι
. r1,ι€,ε τρδq τδ πλcCι&νι, Εiuαι Θεooε6oΟμεvoζ .irθρωπoq κι
i 1,7ι;ψμ111 να σoο παρασταΘδ.
.H
γυναiκα εi1ε oταΘεi δρΘια μπρooτα στδ nλατανι ιιι
iιlκιαζε τi1ν Koυφαλα τoυ oα νdΘελε κατι να KρΟψει, κaτι ια
ι1looτατiψει.

Mη μi

,,Aoε

ζυγcbvειq, φ6ναξεν tiyρια.
με να πεΘανω
1lιlνcr1{ μoυ. Δd Θ6λω κανξναv σιμα μoυ...
._Mαλdκωoε την ψυXη σoυ γυναιKα καi γδριoε τδ βλdμ.

.o Χριoτoq
μαζ εiν, Eτoιμoq ν' dlιcr ooυ πρδq τδν oJPαν6.
ιιlιioει δλoυq τoδq πoνoυq. Δi Θ€λ<o τδ καKo σoυ. Γαληνεψε.
Φ6γε σo0 λ€.l, ξαvαφciναξεν ξ γ'υναiκα, Δi θ€λω καvtναν. Mη μe ζυγ6νειξ...
,Aλλα τi Ξyειq vα
φo6ηΘεiq &πδ 1ιΞια;
-Δθ oδ ζυγιbvω...
δ
Πατoυλdκog'
ρ6τησεν

-Φ6γε σo0 λ€ω. Tα ματια μoυ δθ Θ€νε να δoOvε
oivα, oδτε κανeναν ciντρα,

oUτε

καλ6γερoq γυνα[κα.,.
-Παπdq εiναι Kι δ πατσ. Kooμαq,'. Παπαq δiν ε1vαι; Εi.
oαι τ&xα καλ6τερo9 Eoδ;
_Γαληνεψε κ6ρη μoυ κι δ Θεδζ ετναι κoντα σoυ.
*Tδν ταρακαλεoα και τδ Θεδ καf κεiνoq μi καταραση κε...
Mi1 βλαoημdq, τη διdKoψεv δ γ6ρovταq. Mi1 β}.αoτ:l.
Kανεiq
μα.' δiν ξ€ρει 1α σκιδ.α τoι] Πα\1oδυ\αμo,
μdq.
_.,Εγδ δμωg ξθρ<; τ' doτρoπελ€κια τoυ, τ'dπoκριΘηκε ιιε
κακiα ξ γυναiκα. Φ6yε dπδ κoντα μoυ.., Ξiρι.l πoιoi o, E.
Xoυνε σ[ειλει.,. Ξθρro τi λccyo6μι μo0 σκa6ειξ Kαι σΟ,,. Σαζ
€μαΘα πιd δλoυq. Δ.ν τεριμ€νω τ(πoτε dπδ Kcα6ναν. Δeν
Θ€λω τiπoτα' Φ6γε. Tδ Kαλδ πoυ σo0 Θ€λω, φι]γε.

-Εiμαι

,

r| ]Ι A π ι,

.o Πατoυλακog 6ριoκ6ταν
πια δiπλα

τηg, τooo oιμd ηq,
πoδ &κoυγε τi1v ταραyμθνη ζi.ν&σα ηq κι Ξ6λεπε τα
μdτια
τηζ να λαμπoκoπoδv καi ν, ιioτραφτoυv μioα oτδ oκoτdδι,
o&v κρυμμ€νoι μυoτικol Θηoαυρo(.
.Παρακαλδ σε, τηv ικeτεψεν δ Παπoυλακoq'
γαληνεψε.
Διδξε τδ φ66o Kαι τηv 6ργη dπ, την ψυχη ooυ καi μην d.
φiiσειq τδ δαiμoνα ν& os γoνατioει..o Θεδg ι.ιdg oτελνει ,ιoδq
πoνoυg για δoκιμαoiα μαq κι δ Θεδq μdq
1αρiζει τi1 oκ6.
πη τoυ γ. dνταμoι6η μαξ. Γαληνεψε κι €λα να πPoσευXη-

Θo0με.

. Φ0γε dπδ κoντα μoυ,
φιbναξεν Eξαλλη ξ γυναiκα, καΙ
δdν μd πλανε6ειq. Tρα6{toυ, γιατi dν δdν τρα6ηxτεiq Θα oi
oκoτ<boω. Kαi oηκιυoε τδ Χ.ρι τηζ &πειλητικd, πoJ κρατoδoε Eνα κoφτερδ μα1αiρι. Tρα6ηξoυ ooO λ€co...
.O Παπoυλακoq
δδν κoυν{Θηκε, dλλ& oταΘερoq oτ&Θηκε
τηq,
μτρoστα
1o:ρiq νd δεiξει κα[ τηv πιδ μικρi1 ταρcr1ιj.

-Χ6ooυ ιiπδ μτρooτ& μoυ, τoO φrbναξεν ciγρια, 1cορiq να
κατε6doει τδ χ.ρι τηζ. Χαooυ dπδ τα μdτια μoυ καi o6ρε
oτd διαoλo, πoδ ooδ ταιριαζει. oijτε τα λ6για ooυ
μi τλανεδoυν, oδτε τδ ραoo ooυ μoδ γεμiζει τα μ&τια. Εiμαι
χoρτc(Γη
clπδ λ6για καi ξ€ρω τ[ oκεπαζoυνε τα ραoα. Φυγε δια6λoυ
δ1ι&,

.Δε

θα φυγω, τfrg dπoκρtΘηκε oταΘερα δ Παπoυλdκoq.
Θεoδ να τελει(bσω τig μ€ρεq μoυ oi τoδτo
τo ρ6μα, ιiτδ τδ μαxαiρι πoδ κρατ&q, cig γiνει τδ Θ€λημα τoυ.
'Eγδ δμωq δoo ζδ Θα ooδ κραiνω τδ σωσrδ δρ6μo, τoδ πρEπει να παρειg, για να γαλην€ψει { ψυyτ] ooυ.
-Θ6λω να φ0γειg...
.Σoυπα πδq δi θα φδγω.
.H
γυvαiκα κινr]Θηκε τ6τεq να xτυπηoει τδ γ€ρoντα, ιiλλα μoλιq eπαψε ν' dκoυμπ& o-.δ δ.ντρo, oωριdoτηκε καrα
,.Αv

εΙναι Θ€λημα

γηξ.

.O Πατoυλ&κog
γρηγoρα Eoκυψε καi μi λiγo 1ι6νι δρ6oιoε τδ μiτcοπ6 τηq. Την <iναo{κι,loε λiγo καl τl1ν Ξ6αλε ν,<i.
κoυμπηoει oτδ δ€ιτρo. .H γυνα(κα Eτρεμε oαv τδ καλαμ6.
φυλλo.

ο ΣΙΙoΡE,λΣ

ΤΛAKUΣ

Kρυ6νω, ψιΘ6ρισε.

151

Kρυ<bνω.

,o
γΞρoνταq Ξ6γαλε τδ ΧoντPo μaλλινo ραoo, τ|ν τ0λι
], ιι iμεινε με τδ dντερι.
,,EΣi λiγo ξ γυνcιlκα ξρΘε κdπc,lζ οτα oUγκαλ& τηq.
πoυ δ.ν Φq €μενε δU'
i,, r1νε τoακιoμiνη κι απoκαμclμ€νη,
ι ι1lη oδτε λ6γo να βγ&λει dπδ τδ στoμα τηq.
Για πρcbτη φoPα κεινη τη oτιγμη, δ γ€ρovταq εiδε, μ€.
'l.ι oτην κoυφdλα τoδ δiντρoυ, κccιι να σαλε0ει, Παo1ιoε να
i,1 ι καλδτερα κι dνακαλυψε Eνα μωρδ τυλιγμ6νo σ' Ξνα χρα.
1,ι, Δiν θκλαιγε, ταρα μovαxα ctμα τdγγιξεν δ γ6ρoνταq ιi.
ιιιodλεψε λiγo κι ciναoτ€ναξε, oα νανιcoθε τη συμφoρd πoυ
'ιι) κΟκλωvε dπ' δλoΟΘε.
._Παρατα τo γ6ρoντα κι αστo να πεΘαVει. Kαλυτερα να
1lξ γvωρioει δoα γνci.lριαε η μdνα τoυ.
_Μη 6λαoτημ&q, κ6ρη μoυ, τη διακoψεν δ Παπoυλακog.
t16τε τδ γ€νηoεq;

-Xτig τδ

oo0ρoυπo.

Σωπdoανε καi oi διjo,'Aριd καi πoΟ, <iναδευε τδ μolρδ
κα.ι oιγ6κλαψε λiγo καi ησυχα, σα νd μi1ν {Θελε να ταραξει
κι αΟτ6 τη oιc,:πη τ6ν dνθρcilπων. .o dγ€ραq εiXε κoπ6σει,
dλλα τδ 1ι6νι ζπεφτε στρωτα καi ξ ν61τα δiν €λεγε νd τε.
λειd)σει.

.Yατερα dπδ dρκεην δρα oι<oπr], δ Παπoυλdκoq, καΘδq oτεκ6ταν, γιiριoε τα μdτια πρδq τδν Θoλδν oδρανδ καi
εiπε

:

'Eoδ πoυ €σωσεq τα παιδιd μiσα στδ καμινι,
-K6ριε,
'Eoδ τoδ dνdoτηoεg τδ Λαζαρo, ,Eoδ πoδ 1dριoεq τd

φδζ στδv τυφλδ και τi1ν εδλoγiα σoυ στδ ληστη, βoηθησε
και τoυτη τt]v ψυ1i1 να βρεi τδ δρ6μo ooυ. Φcbτιoε τδ
νoδ τηq, γαλ{νειpε τi]ν ψυ1ξ τηq, μαλdκωσε την καρδιd
ηξ, χ0σε βαλoαμo σrιξ τληγ€ζ τηξ και Xdρισθ τηζ ξανα τη χαμ€η Eλτiδα. K6ριε, Σδ πoδ αγiιπηoεq τα παιδια κα'ι τα Kdλεσεζ σιμα ooυ, βdλε κατω dπδ τη σKiπη
ooυ καi τoδτo τδ νιoγ.ννητo Kαι φ0λαξε τo dπδ κdΘε
κακ6. .Αγιε μoυ Στυλιαvε' πPoστ&τεψε και τo0τo τδ

]5ιj

.) ΙΙΛ]Ι()TΛΛΙ(oΣ

O f,ΠυΡEA:

πλασμα, δτωq πρoστ&rεψεξ τ6σα και τ6oα καE 1&ριoθ
τoυ ζωη και φ6τιση,
,,Eτειτα
ζ0γωoε τδ βρθφoq, τδ oτα0ρωoε τρεiq φoPεξ
καi εiπε:
- Στ6νoμα τoδ Ποcιρδq καi τo0 Yioδ καi τoδ .Aγioυ
Πνευματog,,Aμr]ν.
.H
γυναiκα &κoυγε dμiλητη κι €μoιαζε μιooπεΘαμ€η.
',Ανoιξε τd
ματια τηξ καi κoιταζoνταq τδ γ€ρowα τδν ριb-

l,. i,rtr;ιoκι &ν εiναι. Moνα1α αν εtμαoτε καθε δρα κα| κα'
iτoιμoι για τδ π6μπεμα καi για τδ θαvατo, μoνα,., lilτε 11 ψυχη μαζ Θ& γαληνiψει. Ληoμ6νηoε τoδq dνΘριb'
,.. ιι Ιλα να ταρακαλ6ooυμε μαζi τδ Θε6.
Να τoδq ληoμoησQ... να τoυq ληoμoνl1oc,:... Kι αv oi
.,]ι)ln,)πoι δει Θ€νε να μ' dληoμoνl1ooυν;
Πιστεψε με, πδζ ciν τδ νo0 και την καρδια σoυ γιoμι1l] .,l|yμη

, i, Χριoτoζ, o| δ7rρoi ooυ Θα oιoρπιoτoδv σαν κoρ\ ιαχτoc.
,\.l|1lΙ{,ε τδ νoδ και τα oπλαxνα ooυ καi τoτεg δλα Θα σoc)
.1.lιoδv διαφoρετικα, Kαi δi Θα oκεδιαζειq τδ φ6νo τ' dθ6oυ
, l"υ ιαi ,ιo χαλασμδ Φc ζωis ooυ.
.H νiα
γυναiκα καPφcJσε τd μdτια τηξ oτδ γeρoντα και
i ναγιbνια Eκφραoη τoδπε:
Καi τα δυδ πα]ιoιiλη εiναι Χαλασμeνα. ,Aν δi τδ ξε..ιoτρ€ψω θγδ καi δd Θα 1αλαocυ τη ζωτ] μoυ' &λλo θεριδ
ιιχιει νd μaζ βρεi για να κ&μει αΟτδ τδ διπλδ φoιo. ,.H θαρρεl.,.' πδζ για τδ τιπoτα frρΘα oi τo0τη τi]ν iρημια να γεννη.
.
'ι,]. σα6ανωμeνη στo χιoνι.
_Kαi πoιδg κυνηγα να σaq Xαλασει;
.O πρoκoμ€νoq δ <iδερφ6q
μoυ, δ Σαραιτηc τoδ Mαπαρει
oυνηΘιo
να ξεπαoτρε6ει dντ6νoμα.
Τ61ει
,.lυλd, μi
()ριi)πoυζ κι €ρ1εται dπδ τilv Tρoπoλιτσd να μdg καΘαρioει.
,.Av
l(tri θd τδ κdνει παπo$λη, να τδ δειξ πoδ θα τδ κανει.
.iγαπ&q τδ Θεδ καθδg λeζ, πdρε α0τδ τδ μα1αiρι και σφαξε
1lαξ.,Αλλd νd μην πaμε dτδ τδ δικ6 τoυ τδ Xερι, oδτε να
ι,rlo<υ τ& πoμπθματα Kαι τα βασανα πoυ σκεδιαζει.
.o γ6ρoνταq oυλλoγioτηκε καi εiπε:
_Τiτoτα δθ Θd γiνει dπ, δλ' αδτα.
Δθ τδν ξ€ρειq τoi λ6γoυ σoυ τδ Σαραντη.
_Kdτι ξ€ρco και γδ dπ'ιiνΘρrbπoυq, Δi oκoτcbνoυν τooo εδκoλα,..
_Mια γυναiκα σ&ν και μ€να, γ€ρoντα, τi1 oκoτcbνει δ πα'
oα Eναq o&v τδ ψωριdρικo σκυλι. Eτμαι παλιoγυναικα γeρoντα καi Kαvivαξ δε διαφε}τεδει μια ξεoκιoμθνη. 'Aκ6μη
και κεiνoι πoυ με Xαρηκαvε κι α0τoι θα γινoυν εvα με τδ

τησε:

_Tf γυρε6ει9 dπδ μθνα

γ€ρoντα;

-Nα oo0 1αρioω τ<iλι τi1 ζωf.
.Ll
γυvαiκα τινα1τηκε &γρια:
_Δeν τη Θελω σo0 ε1πα' Δδν τδ κccτdλα6εξ τ6ηv δρα,
πδg δθv τi1v Θ€λω; Φταicl δμωq €γδ πoδ τ6oεq δρεg κι6τεψcι
να τελθψω καi τα δικιi μoυ τd βdoαvα κι αδτoυνo0. Tρεiq
φoρεξ ηγα να τδ τrviξω κα[ να μα1αιρωΘδ καi τiq τρεiq
φoρiq νιιboαvε τα δαxτυλd μoυ τ{ ζεαταoια τoO λαιμoδ τoυ
ι(αι τ6σo dγαθδ τδ βλεμα τoυ, πoδ δi βααιαξα. Γι, αδτδ
μaq βPηκεq ζωντανo0g.
_Πδξ Θd τ6κανε9 τ€τoιo κακδ εδλoγημ6νη; Ti
Θιi

παραδινεq;

ψυxη

_Δδ νoιdζoυμαι πια για τiπoτα.
-Mi1 βλαoτημ&q, γιατi κανθναg δdv κακoπ&Θηoε περoι3.
τερo dπδ τδ Xριoτ6 μαξ. Tιπoτα δiv εiναι τα δικα ooυ κι δ.
λoυ τo0 κ6oμoυ τα βdoανα μπρooτα oτα δικα τoυ. Kι δταν
Eκεiνoq, πoδ μovoν &γαη εi1εγια δλoυq, πρoδoθηκε,
1λευ<i.
στηκε, μαστιγ6Θηκε, μαρτ0ρηoε καi oταυρciΘηκε oα λη.
στηq, γιατι βαρυγκoμoδμε €μεiq, πoδ δoα παΘαiνoυμε τα πα.
θαiνoυμε dξ dμαρτιδν !ιαξ ; io Χριoτ69, κρεμαoμ€vog καi
καρφωμ6vog στδ ξ6λo, oυ1cbρεoε καi καv€ναv δiν καταραoη.
κε. Kανθναg &νΘρωτog αrδν κ6oμo, κ6ρη μoυ, δδ γν<bριoε
τδ πoμπεμα καi' τδ μαρτ0ριo τo0 Χριoτo0. Ki δμωq παρακd.
λεσε τδν πατ€ρα τoυ να μi1ν ξεoυνoριστει τoυq Θαoανιατ€g
τoυ, γιατi δiv ξ6ραvε τι κανcryε. Στ6νoμα τoδ Xριστoo, συΧ6.
ρα καioδδooυgoε 6λdψαvε, ξερρiζωoετδΘυμδ και την dπελπιoiα ιiπδ τd oτλξνα ooυ κι €τoιμαooυ vd δεΧτεiζ τδ Θελημα

i

Σαρανη για να μi

σφdξoυv.

_Kαι πδζ

κ6λησεq σc τ6η dμαρτια;
κυλdνε δλεq. oi dλλεq δμωg ixoυv την ξυπv&.
δα και κρ66ovται κι θγδ τ{ν <iμυαλια νd τα παiρνω ciφj.Ωq πoυ
τηv επαΘα.
φιoτα.
_Kι δ ιiδερφ6g ooυ;
-Aδτδq δθ νoιαζ6ταv τι Kαyω, €γιvε δμroq Θεριδ <iμα
EμαΘε πδq γκαoτρcbΘηκα. Mια καλi1 γειτ6νιooα μoδ μηνυ.
oε τδq κivηoε ναρΘει να μi ξεκoιλιαoει, ',Eτoι κρiνει δ Σα.
ραντηξ τoδ Mccyoυλa. Πo0 νd ζηoω μ. Eνα 6υξcrνιαρικo καi
πoδ να κρυφτδ; Kαi vα πεiq τδq δiv €κανα τ' ιiδΟνατα νq

.,Oπωq

τδ ριξω.
_Σδπα, ηξ φ6vαξε τρoσταXτικα δ γθρoνταg, .o δαiμoναq πoδ o' E1ει κυρι€ψει, ξεπερνG δλoυq τoδq Σαραvταioυg

Φζ .H

τλασηc,.

γυνα(κα τιvξηκε ocrν πανΘ6ρα.
θυμιbνειq; Δi ooδ γ0ρεψα να με διαφεvτ€ψειξ, σoδ
γ0ρεψα να μθ ξεκανειg. Τδ καλδ πoδ ooδ Θ€λω τρα6ηξoυ
dπδ κoντd μoυ, γιατi dν oθ βρoδνε σιδ πλατ μoυ, Θα τoμτ€.
ψoυνε και oξνα καi Θα oθ καΘαρiooυvε. Φε6γα, γιοcιt δλo τδ
1ι6vι δδ φτανει να o611oει τδ καμiνι πoδ dνιi6ει oιμd ooυ.
.tJ
,Aμiλητoq
eμεινε Kι δ γ€Povταq. Et.
γυvαiκα oιilπαoε.
λoυφdξει
καi
τα
oτoι1εια
και
Xαvε
μ6νo ξ καινoΟργια ζω{,
ανι]πoπτη, <iναδευε oτi1v κoυφαλα τoδ δ€ντρoυ... 'Aπ'δoα εi1ε ξεoτoμioει f vθα γυναtκα, μια κoυ6€ντα τρι6€λιξε τδ νoδ
τoΟ γ€ρoντα: <oi ciλλεq Ξ1oυv τi1ν ξυπναδα καi κρ66oυνται>.
Δi μπoρoδoε να τδ 1cυρ€oει δ νoOq τoυ π6q τ6τoια φo6ερi1
δoκιμαolα, μπoρoδoε vα oτρ<bξει τδv &νΘρ<oτo oi τ€τoιo
λoγιoμ6. Τo0 φdνηκε πδq μιλo0oε μi τδv iδιo τδ oατανd.
,Aναρcoτι6ταv
πδq γivεται 6λoι αOτoi oi κριματιoμiνoι να
oυλλoγιoOvται
πδg <iπ, τδ Θεδ δ! γiνεται νd κρ6ψει καμη
νειζ τιπoτε.
_Πρθτει να φ.γoυμ' dπδ δ6, τ!c εiπεν δ
γ€ρovταq.
_Kαi. πoιδq o, dμπoδαει vα φ0γειg; ciτoκρiΘηκε ξερα
{
γυναικα.
_Eiπα νd φυγoυμε. Δdν εiπα vα φΟγω' τ6νιoε δ γ6ρov-

.Ti

ταξ.

o:Πι,PEAΣ

oΙΙAΙΙοTλAKoΣ

1{n,

-Πoλυ ξεΘdρρεψεg Πατo0λη και φαινεται πδg oi

,ιι) κεφαλι σoυ. Σ6Pε oτδ καλδ

τρcbει

κι εγδ δεν Ξxω 1ρε(α

dπδ

-Περljφανα μιλdg γυναlκα κι δ Θεδq δiν εiπε ακ6μα

ιι'l δικo τoυ τδ λ6γ0. Σηκco κα[ π&με dλλoδ, α|κω πρiν ξη.
1lι:

ρ<boει.

,Εκεi παραμιoνευει 6
φo.
ι'ιαq, δ Σαρdντηg. Πρoτιμδ ν' dνolξει ft γic ,a μδ κατα'
'rιιεi παρα ν, dνταμcυΘδ μi τδ Σαρ&ντη.
_Πδg oi λ€νε; τi1 ρcbτηoε 6 γ€ρoνταg,
_'Aρετη' μi λ6vε..*.,Exειq φ&ει;

_Δ. γυPνδ oτoυg

dνθρcilτoυg.

_,,oXι.
.o Παπoυλακog τιfr dτ' τδ ταγaρι τoυ δ,τι τρoφig εtρε
,. λαι τιq πρoo€φερε τ!c ,Aρετξc.
-Παρε, τQc εiπε, νd oτηλωΘεiq. Eioαι μ&vα. Kαi ξ€ρειq
Aρε,ι{ πooo μεγαλo πρdμα εΙvαι ναoαι μdνα:

-.Ενoδ μo6λικoυ; ,Αρετl].
_Μη Θλαoτημ6q,
Tδ παιδi i1ει πατ€ρα, πιδ τρα.
νδ καΙ πιδ δoξαoμ6voν ιiπ, δλoυg τoUq τατερdδεg τo0 κ6oμoυ δλoυ, Πατ€ραg τoυ ε1vαι δ Xριστ6ξ. Σ, α0τδν να τδ
ταξειg καi τ6τε τδ ταιδi εtναι oιγoυρεμ€νo καi oτδ.l oδρανδ
καi oτi1 γfrc.
.Ll 'Aρετi1 πεινo0σε. Χdριg oτδ
ραoo τoi γiρoντα εi1ε
dλλα
εi1ε
τdvω
dτδ
ζεoτoκoπηθεi,
μεP6vυΧτo να πασκdσει.
,,Εφαγε ια.ι 1δ
Kαι
τiξ
tλι.ξ
και
1iξ σταφiδεζ.
ψωμι
Σ, εδ1αριoτ6 γiρoντα, τoδπε. Kαι τr! ρε μιd βαΘειαν α.
Vασα.

Σ ηκι.l \α φιγoυμε, τ!g εiτε, ciμα dπ6φαγε.
_Πoδ vd π&με; ρcbτηoε αδτη τη φoρd dδι&φoρα

{ 'A.

ρετη.

_Στi1ν .Aλωvioταινα, dπoκριΘηκε δ γ€ρoνταq.
.Ι-l 'Αρετil
τιvd1τηκε ταλι σα Θερι6.
_Φ6γε oπιoδvo. Στ{ν .Aλωνioταινα; ,Eκει Θiq νd 1αρεig τδ π6μτεμ& μoυ καi τδ Θαvατικ6 μoυ... Mi ταiοεq oαv
τδ σφαχταPι.,, Kαi μδ μιeg eσκυψε κι ctρταξε τδ μοc1αiρι.
o Π'ι'ΙΙoyλΛΚoΣ

Ι]

162

() ΣΙt()Ι'Ι'.\Σ

o ΙΙAΙΙoTΛAκoΣ

.o Πατoυλακoq τic
&ρπαξε αδτη τη φoPα δυνατd τδ xθρι καi τQs Φρε τδ μαXαιPι.
_Γαληvεψε, τi1ν πρ6oταξε. Bγαλε τια τδ δα(μoνα
ιiπδ
μ€σα σoυ... Mα δi νιcbΘειq πδq μov<ixα στη\, .Aλωνισταιvα
μπoρεiq να γλυτιboειq; Πoδ <iλλoδ Θα κρυφτεiq ταρ& oτδ
oτiτι τQg γυvαiκαq, πoυ <iπδ ciγ&πη αoO μτ]νυoε νd
φιiγειq.,.
_Kαi τδ μolρ6;
Τδ μcυρδ Θα τδ παρω iγι,b. Θιi τδ διαφεντ6ψω καi Θd
τδ κρ6ψω, δg πoΟ να τεραoει { μπ6ρα. Kι θγδ Θ' dντικρυoο:
καi τδ Σαραντη τo0 Mαγoυλ&... Στ]κω κι <iκoOμπηoε dτ&νω
μoυ. Παρακαλδ αε oτ6νoμα τoδ Xριoτoδ καi τ|s Πcrναγiαc.,.
.H,Aρετi1 τo0τη
τl1 φoρα δiν κρccιr]Θηκε.
Σωριαoτηκε κατα γ!c κι &ρ1ιoε νcι κλαiει. Στα τριαντα

1ρ6νια τξc ζωηζ τηc δtν εi1ε κλαψει €τoι.
*Eiμαι μια τιπoτ.νια παπo0λη, Eoκoυζε,
μια ταλιoγυναiκα. Φo0ρκα μ' <iξ(ζει καi πετρoΘoλητ6, Mi1 Θαρρεiq πδg δiν
ζνιοloα ciπ' ιiρ1ξq τιi λ6για ooυ. Γυναiκεg δμωq o&ν καi
μ6vα δiv E1oυι'ε oc;oμ6... Γιατi Θδg να μi oo0ρειg oτi1ν .Aλωνioταινα; Γιατi;
..LlσιXασε 'Aρετf1, εiπεν δ Παπoυλιiκoq. Παρdτηoε τα
πιασιματα τoυ ηξεPεξ καi πιαooυ ιiπ'dλλol. Πατηoε oi πιδ
),ερη γηζ. Σl]κω γιατi η δρα δcν μ&q παΙρνει. Γ1ρ€πει rl&
φτασ.Jμε πρlν 1αραξει oτi]ν .Αλωνioταινα.
.H 'Αρετi1
τεoμ6νη κατα γηξ eκλαιγε, λδg κι εi1ε oυι,α'
γμiι'o κλαμα 1ρ6νια τ6 xρoνδ. Bρυoεg εi1ανε γiνει τα ματια τηζ και καθδg πξγε δ γEρoνταq vα τi1 βoηΘl1oει v'ανα'
oηκωΘεi, τoδπε:
-.,,Aσε με παπoυλη, cioε με να κλαψω. Maζ παiρνει
{
δρα. Tα ξ€ρω καλα τα τεραoματα. ,,Αoε με ι,α κλdψc,l.
Kι Eκλαιγε κι Eκλαιγε, iν6 δ Χριoτoφ6ρoζ πρoσευχoτα\/.
.,Aμα
.H ,Aρετi1
γαληνει]]ε ξεκivηoαν.
μi τδ μ.ωρ6, τυ.
λιγμr€νη oτδ ρ&oo τoδ Xριoτoφ6ρoυ κι δ Παπoυλ&κog riκo.
λoυθoδoε μi τδ ταγαρι τoυ καi τδ ρα6δi τoυ.
.|l 'Aρετi1 τr!ρε
Evα μovoπdτι μ€oα oτδ ρ€μα πoδ oυντo.
πoλυ
τδ
δρ6μo
κι ζτoι oi μιαν δρα 6ριoκ6vταν κι6λαq
μευε
oτην .Aλων(oταινα,

i63

Δoq μoυ τδρα τδ παlδi, Φξ εiπε.
'Aρετi1 o&v €νεργo0μενo ταρεδωκε τδ παιδι τηξ,
ilr ιξε τoδ Παπoυλdκoυ τδ σπιτι τoi πατα . κoσμa και κειvη
ll1γε καi 1τιiπηoε την π6ρτα τξc φιλενdδαg τηζ, Φq Γαλη.
.Αλωνισταιναξ, α.']1, τoδ Mητρeλη. Kι Eτoι oi δρδμoι τηξ
,.ι liρ1ιζε να 1αρ6ζει, {oαv παλι ερημoι. .o καιρδξ ετχε φτιαt'l ι και ταρ'δλη την πccyωνια, δ oδρcrνδq καΘαPιζε Kι dπ,
r..) μeρoζ τηq αδγflg Evα ρoδαλδ γαλdζιo τρoμηνoiσε καλi]ν

liαi {

|]ιlερα.

.O παπα'Kooμαq, ijτανε
γeρoνταξ Χηρευαμενoξ και περιιlδoε i]oυ1α γεPdματα. ΕΙxε φταoει στην .Αλωνισταινα η
.1,llμη τoδ Παπoυλακoυ κι δλoι oi Θεoφo6o0μενoι τδν περιμε.
ιιrv μδ λα1ταρα. .o παπα. Κooμdq, (fu και δ0σπιστoq γιd τoυζ
iνΘρι5πoυq, καταλ&6αινε καλα τo0Θε φυσoδσε δ καΘαρδξ d.
l,1lαq... Σαν καΘαPδ aγερα €νι<οoε καi τδν Παπoυλdκo να
1rπα1νει ατδ φτοlxικ6 τoυ, dλλ& δdν τδν rΙεριμενε μi τη συν.
]|roφια πoυ κoυ6αλo0oε.

.Γ]oδ τδν μαζc,ξεq, παπo0λη, τoδτoν τδν καρπδ τflq d.
,ρτioc: ριbτηoεν 6 παπα - Kooμαq,
,.Aq
μη ψ&1voυμε να βρo0με τo0 τδ βρηκα, r]:λλα dq
1ιrρoδμε τoδ τδ βρflκα. Εiναι τλαoμια τoi Θεoδ καi δiν δ'
ιoψι&ζεται την dμαρτια τoυ τoσπειρε. Πρiν ιiπ' δλα, πρiπει
l , oυ)λoγloτoiμε πδq Θα rδ σιυσoυμε.
Τδ Xωραφι δπoυ φ6τριooε τoiτo τδ λoυλo3δι, oτciΘηιε
riιlαι'τροlτo. .,oλoι τ61oυv 6ργιboει κι δλoι παραoταiι,oυι, τoι.,
,jlιρo ια'ι 1δι o\Fλiητo ιρι1η.,,
_Τi1ν ξ€ρco τηv ioτoρ(α Γ6ρoι,τα καi Θα τoδq μιλloco καΟδq τoδq <iξiζεr...

_Tδ κακδ εivαι τoδ €ρ1εται ofμερα δ dδερφoζ τηq, τoυ
εiν' δ 1ειρ6τερo9 απ' δλoυq. .,oλoι τoυq Θd τδι, oπριbξoυι
oτδ 1ειρ6τερo καi βγαζoνταg την oδPα τoυq Θα τα φoρτ<b'
ooυv δλα oτi1 ρα1η τflc 'Aρετ!c... Kι αδτδq 6 μo66ρoq θd

τi1 oφιiξει.

--Θα πρ€πει πρδτα ι,α σφαξει iμ6να καi o€να κι gπειτα
να δικαoει και να σφαξει. Σημερα Θα φανει &ν τoοτo τδ ραoo εiι,αι για νd τδ φoρ&με η για νd τδ Kdψoυμε. Σημερα

υ 1ΙΛΙΙ()TΛΛKοΣ

l(i{

θα παλ€ψει δ Θεδg μi τδ δια6oλo καi Θd νικl1oει δ

o ΣΠoΡEΛΣ
Θεδq

γi,ρoντα.

.o

Kooμαq Θυμι]Θηκε τig παληiq &φoΘεq μ€ρεq κι

<iφoδ

dπ6Θεoε τδ μcoρδ oτδ oτρδμα τoυ, φ<bναξε τ{v 'Αρ1oντδ τi1ν

Tσoυλoυφρiνα, πoυ ητανε γιdτριooα, ψευτoμαμη κι dνακα.
τoσo0ρα και τηξ εiπε:
_Σ{μερα' μωρη Τσoυλoυφρ(vα, Θα φανερcboειg liν εivαι
καΘαρi1 f1 ψυχη σoυ. Kαi Θd τδ φανερ<boειg αοτδ σιδν Παντo.
δυναμo, πoυ δiν μπoρεig να τδν ξεγελdoειq, Kαν€ιαg δiν θα
μdΘει πδg τoδτo τδ μωρδ κρ66εται δ6 μΞoα.

Kι δ

Παπoυλακoξ πρoστεσε:
_Kαι τδ Xριoτ6 μαq τδν κρΟψανε και τδν φευγατισανε
μωρ6. Tα πιδ ε0λoγημ€να τ' oιjραvoο εiναι τα κατατρεγμiι'α παιδια. Τ€τoιo βλαoτdρι μπιoτεΟεται oτα xiρια ooυ δ 1διoq δ Xριoτδg καi { Παvαγiα. .,Oλα ooυ τα κρtματα τα ξεπλ€'νειq o{μερα, i) 1dνειq μια γιd πdντα τδν παρ&δειoo.
_',Evoια oαq, τδ παιρvω ιiτ&vω μoυ, dπoκρiΘηκε, κι δ
λoγog δ δικ69 μoυ εiναι <iντρiκειoq λ6γoq.
T|v εixανε κερδioει τi1ν 'Aρχoντδ oi γερoντoι, γιατi
μπoρεi νdταvε <iνακατoooδρα καt κoυoελoσ, <iλλα i]ξερε να
ξεδιαλ6νει τδv ioιov &νΘρc,lπo <iτδ τδν κdλπη,
Λoγαριαoε τιμη πoδ τηξ μπιστευ6ταv δ Xριoτδq iνα πλd
σμα τoυ και τrξρε δλo τδ βαρog <iπανο: τηc.
oi γερ6ντoι, λευτερωμθνoι τια, κiνηoαν για τi1v €κκλησια.

Ei1ε ξημερ<boει δταν δ πατα'Kooμαq oημανε τiq καμπd-

κι δλoι κατιiλα6αν πδg oτην .Aλcυvioταινα €φταoε δ ci.
γιoξ tiνΘρωτoξ πoυ ειXε ξεσηκ6σει τα 1c,lρια και εiXε κdμει
τ6oα καλα καi τ6oα Θ&ματα.
,,AρXισαv
λoιπδv νd oυνdζoυvται δταv dπδ τδ oπiτι τfrG
vεq

νριdq 1ηραq τo0 Mαγoυλd dκo6στηκαν oτριγγλι€g. ,,tlταvε
fl γρ.o fl μανα τis 'Αρετ!c, πoδ ξτ]ταγε 6oτ]Θεια, Ξτειδ! δ
γυι69 τηs δ Σαραvτηξ {Θελε νd την σφdξει Ξτειδi1 τξα τo0.
κρυ6ε τt|v ,Aρετl].

.O παπα.Kooμαq κι δ Παπαυλdκoq δρdμανε
γρηγoρα
.,Aμα

στδ σπιτι και τoυξ dKoλo6Θηoαν μερικoi diντρεg.

μπrj-

|ιιιε

165

γ!q vα oδρλιdζει καi π&τηξ τδ Σαρdντη να Θ€λει να τi1ν τνfξει.
Πoυταvαριδ τδ φτιαξccτε τδ oπιτι μoυ...
Σταooυ Σαρdvτη, τδν πρ6oταξε 6 Παπoυλιiκoq.
Ι{ι ξτανε τ6oo δυνατ{ ξ φωVη τoυ πoυ Ξκoψε δλη τ{ μαviα

\.,){)i

ι't.σα βρt]κανε τi1 γρια κατα

Τi

Θδg γ€ρoντα;

τδv ρ6τησε τδ Θερι6.

Ξ€ρειq πoιδg ooδ μιλG Σαραντη; τδν ρ6τησεν δ παπα.

Ii()σμαξ.

',,oxι, dπoκρiΘη, 6 Σαρdντηζ Θυμωμ6νo9.
Σoδ μιλ& 6 κι]ρυκαq τo0 Θεo0, δ Παπoυλιiκcg, πoU
lιr ριμ€vαμε να Θιiλει δλoυξ μαζ oτδ δρ6μo τoi Xριoτoδ.
.ο
Σd^;ι,τh.

.'Eoι] ε[o'

v

6

^,t^i]^.

Πατoυλακoq;

-.Eγδ εiμαι. Kι f,ρΘα για oiνα...
_Για μ€να; Kαt τoδ μδ ξ€ρειg €μθνα;

_"HρΘα για o€vα κι €τειδ| Θα κηρ6ξω τδ λ6γo τoδ Θε.
.,υ στδ χωρι6, od Θ€λω πλ<ii μoυ. Παρ&rα λoιπδν δλα κι Eλα μαζι μoυ στiIν εκκλησια.
''Eγcb; oτi1ν €κκληoια; μαζι σoυ; ψιΘ0ριoεν δ Σαρdνlηq δλo dτoρiα. ,Aλλα flταν τ6τoιo τδ πρ6oταγμα τoδ Πα.
lτoυλακoυ, 6σιε δ Σαρα\ηηζ εσκυψε τδ κεφ<iλι σαν ντρo.
Ιτιασμεvoζ, €ρριξε μια ματιd οτi1 γPια μ&να τoυ και 6yηKε.
Στ{ν Εκκληoια ιiληΘινα δ Παπoυλακoq τδv εi1ε πλαi
-.Χριoτιανoi, τoδζ εiπε. Ξ€ρετε πoιδ εiναι τδ αiτιo πoδ
lι&με κατα δια66λoυ; Θα odg τδ π6: Εivαι τδ συηΘειo πoδ
i'1oυv oi divΘρωπoι ν& ψοc1oυλε0oυvε καt να κρiνoυνε τα
κρfματα τ6ν dλλoνδν €νδ dληoμoνdvε τα δικα τoυζ.'Eγδ
λoιπδν odg λ€ω, πδq εfναι τ6oα τα κριμccτα πoδ oηκιbνει
..1 KαΘ6ναζ <iπδ μ&g, δoτε tiν Θ€λoυμε τ& κoιτdξει, δε Θα
ι:,ρoδμε oδτε oτιγμi1 εδκαιρη για νd καταπιαστoομε με τα
κρiμccια τo0 ιiδερφoO μαq. Δd Θα καταπιαoτo0με δΧι μoι'&1α θτειδ{ δδ Θξoυμε περσευdμενo καιρ6, <iλλd καi γι,
αλλo αiτιo, τιδ σπoυδαιo dκ6μcι. Ψα1vovταξ τα δικα μαζ
τα κρiματα, εδκoλα Θα δoδμε πδq ιiπδ φταiξιμo δικ6 μαq

t66

o ΣΙΙοPE

() ΙΙΛ1ιOTΛAΙiυΣ

ζπεσε σe κPιμα δ dδεPφ6ξ μαζ. Θα δo0με πδζ η κακη μαq
t γνιbμη, τ, dμαρτωλ6 μαg παραδειγμα, ξ dπoνιd μαq,
εiνcιι τα α1τια τoδ κoλαoτηκε δ dδερφoq μαq. Kι ctv ψαxνoνταg τd κρiματα μαq 6ρoδμε πδq δικ6 μαq εiναι τδ φταιξι
μo για τα κρiματα τo0 dδεPφoi μαξ' τ6τε δ μ6νoq δρ6.
μog να oωθo0με κα[ μεig καi κεiνoq εiναι νd τρθξoυμε oτα
π6δια τoυ να τoδ γυρ6ψoυμε o1riριo καi να τδν 6oηΘησoυμε
μi την dγατη μαg v' dναoηκωΘεi. Mια φoρα Eναq νoικoκδ.
ρηg εi1ε Eνα xωραφι μδ γQc ιiγαθη καi πoλλα καρπερι]. 'Aν.
τιξ vα τδ φραξει, να τδ μαντριboει, vα τδ 6oτανioει, vα τδ
δργδoει, να τδ ιoπρioιι, vα τδ oπιjρε, καi να νιαoτιi τi1
σπoρα τoυ τ'ιiπαρccιηoε να τδ πατd δ καΘθvαg. Φταiει τδ
Xωρdφι civ γι6μιoε τooυκνiδα κα[ καταvτηoε κoτρcllναg, i]
φταiει €κεiνoq τoδ τ, dπαρ&τηαε καi δi τδ κυ66ρνησε φρo'
νιμα καi μ' dγdπη; Σ ιγoυPα δi φταiει τδ 1ωραφι, <iλλα δ
κακδg 1ωρι&ιηc. Mια λoιτδv κι ε1μαοτε φταi1τεq, γιατf €.
μεiq dπoκoψαμε τδν αδερφ6 μαg ciπ' τi1v dγdπη μαq, γιατi κoλαζ6μαoτε 6αρ0τερα 6λαoτημcbνταq τoν καi γυρε0oν'
ταq νd τ6νε 6λdψoυμε; .,Eναq δρ6μo9 μdq dπoμθνει: Nα
τoδ 1αρ(ooυμε τi1ν ciγαπη μαg καi να ξανακ&νoυμε τδ 1ω.
ραφι ιiγαθi1 γ!c. 8€6αια μιd παρατημ€νη κα'ι κακoπαθη
γηq δυσKoλ6τερα κυΘερvιθται dπδ κεiνη πoδ ετXε τcc,τα την
€γνoια μαq. Toδτo δμcoq δθν πρ€πει να μ&q dμπoδdει νd
κ&νoυμε τδ tνα, τδ xρειαζoOμενo καi oωoτ6. N' dγαπησoυμε καi να νιαoτoδμε τδ 1ωραφι πoδ μGq xdριoεv δ Θε69.
Kαi τ<bρα, <iδ€ρφια μoυ, ΘυμηΘfrτε την π6ρνη πoδ lατoρdει τδ
Bαγγ€λιo. .,Ενα 1ωραφι flταv κι αδτη 1ιλιoτατημθνo πoδ
Eγινε κoπρ<bναg. ,Aλλα δiν Eφταιγε μoν&xα ξ γυνα(κα για
τδ καταντημα τηξ, dλλα φταiγανε oι γoνειoι τηc καΙ τ, d.
δ€ρφια τηg πoδ δiν τi1ν dγαπηoαv καi περo6τερo <iπδ 6λoυ9
δλoι κεiνoι πoυ dμαρτ{oανε μαζι τηc. ,.Aν αδτi1 {ταv π6ρ'
νη, τ6ρvoι iioαντε κι δooι πλαγιdoαvε μαζι τηξ. ΛdΘog μεγdλo
vd λoγαριdooυμε τ{ γυναiκα περo6τερo ντρoπιαoμ€vη και κρι.
ματιoμθνη ιiτ' τ' dδ6ρφια τηC τoδ δθv τl1ν dγαπηoαν, κι
dτδ xεiνoυq πoυ dμαρτησαvε μαζι τηζ. Γιατι λoιπδν ετναι
δiκιo να πoμπθφυμε καi να σφ&ξoυμε τηv dδ0ναμη γυναi.

j\Σ

ιιτ, 1ωρiq νd πoμπ€ψoυμε μαζι τηξ, καi τ, doπλcr1να τ, d.
ι,ιρφια τηq και τoυq π6ρνoυ9 <iγατητικoυξ τηζ; .Αν E1ει
ιανεiq dπδ oGg τδ κoυρ&γιo να δεxτεi τθτoια dληθιη διιαιoo0νη, τ6τε dg κρlvoυμε κι ttg παιδ6ψoυμε Qν κ<iθε d1ιαρτωλτ]. Τ6τεq δμωq δδ Θd τ€,oει €να κεφdλι, dλλd πoλλα καi Θα κλεισoυνε τ6oα τoλλα oπ(τια πoδ μτoρεi €να
1ιoριδ v& γ(νει κoιμηττjρι. Toδτo εi1ε oτδ νo0 τoυ δ Xρι.
.,τoζ μqξ δταν καλεoε τδν ιiκριματιoτov να τετρo6oληoει.
Iiανiναq δμωq δθν πετρo66ληoε, γιccri κανiναg ιiτ' τoδq
liνελeητoυq αδτoδg κριτdq

τiq π6ρνηc δiν ξταv

tιαΘαρδq

yια νd πετρoΘoλt]oει. ,'Aν δiv σιαθoονε.tντPεq μoιχoι και
rιoρνoι, Θα 1αΘoδνε καi oi π6ρvεq ιiπδ τδ πρ6oωπo τQs Υξc.
Δiν εiναι δικαιoo6νη, γιd Evα κρiμα τoδ κανcrνε δυδ μαζi,
δ Eναg νd τδ πλερcbνει κι δ &λλoq' να παραoταivει τδν κρι.
ιη καi τδν μπ6για. .Ι-l δικαιooδνη τo0 Θεoδ εiναι δλ6τελα
διαφoρετικη..o Xριoτδq 6μω9 μδ τδ λ6γo πoδ εiτε δΕν €oωι:ε μoν&1α τη ζrii1 μιaq τ6ρνηζ, dλλα Ξo<ooε τηv ψυXη τηζ,
i(αi δiν Eoωoε μoνα1α τi1 δικη τηq ψυχη, dλλα καi κεiνων

εi1αv oηκcboει τi1v π€τρα νd την πετρo6oλl1ooυv και
μoλιq ciκoυoαν τδ λ6γo τo0 Χριoτo0, iiφηoαv τΙg π€τρεq να
τiooυν dπδ τα χEρια τoυζ. .,ooεζ πiτρεq τioανε παρατη'
1tiιεq, τ6oo ξαλαφρ<boανε την ψυΧη τoυq oi &μυαλoι κι <iνiδεoι €κεivoι dνθρωπoι. .o Θεδq gστειλε oτδν ,Ι<b6, πoλδ πιδ
μεγαλεq oυφoρig dπ'δoεg Eτεoαv πoτi ori κεφdλι dνΘρ<bτoυ καi πoλυ πιδ 6αρειiq παρ' δoo εiναι τδ 6αρo9 δληq
τi1c dμμoq πoδ €1ει ξ Θαλαooα. Kι δμωq τ(πoτα δi oταΘηκε
τ6oo δυvατ6, δoτε δ 'Ιδ6 να 6γαλει ciπδ τηv ψυ1τ] τoυ τi|v
αγαπη τoυ oτδ Θε6. Kαμμια oυφoρα δi φαρμdκωoε τδ
πλατ0φυλλo δ€νδρo πoU φo6ντωοε oτα oπλ&1να τoυ κι δλη
τξs Θαλαooαg δi oταΘηκε dρκετi1 να τδ σκεπdσει.
ξ ciμμo
.o Παπoυλακoc oταματηoι λiγo. Γδ
ματι Ξτεoε o' δλα τα πρ6oωπα σαv να πP6σμενε ciπαντηoη'. ' .,oλoι τδν
κoιτoOoαv, δλovδν εi1εν κoτεi ξ dναoα κι δλoι κρεμoνταv
απδ τα χειλη τoυ.
Kαi o6ζ ρcoτα<o, τoδq φ<bvαξε: NιcbΘει κcrν€ναq dτδ odq
τooo καΘαρd τd Χ€ρια τoυ κα[ τ6oo λαγαρoUq τoUq λoγι
rτoυ

168

ο

ΙΙ

.4.

ΠoTΛ

]\

σμoι]q τoυ' δoτε vα δικαoει μια γυναiκα, πoδ Ξπεoε od κρi.

μα; "oτoιog oτiκεται τ6oo ψηλα, vd πρo6&λει dδδ, μπρooτα o' δλoυg καi κατω dπδ τα εiκoνioματα να παρει &πdνω τoυ τeτoιo 6αρoq, Γιατt dν 6ρioκεται ciνdμεoα μαg €ναq τ6τoιo9 ciνθρωπoq, τρ€πει να τδν πρooκυνl1ooυμε. .o'
τοcv δμωq δ Xριoτδq δiν Ξκρινε κα'ι δiν dναθεμdτιoε τ|ν dμαρτωλη, <iλλιi μd την dγαπη καi τδ o1δριo τη ΦKωσε
cbq τδν oδραν6, πoιδq <iπδ μαζ μπoρεi να παινευτετ, πδq εi'
ναι πιδ καθαρδg καi πιδ δ1καιog καi πιδ δυνατδq ciπ' τδ
Χριoτ6, πoδ γι' <iγdπη μαg oηκcooε oτδ π&ναγνo Kεφdλι τoυ
δλα μαg τα κρ(ματα; Πoιog; Γιατi dν ι'τρεπoμαoτε να πolμi μπρooτα o, δλo τδv κooμo τδg E1oυμε τ€τoια lξoυoiα,
εiναι ιτρoτη να τυραγνdμε oτα κρυφα i1 ν' dφαι'iooυμε μια
γυιαiκα, €πειδη €τυ1ε ν&μαoτε πιδ 1ερoδiναμoι ιiπδ δαυ.
την,., T€τoιo φ€ρoιμo εtναι μταμπ€oικo καi tiτιμo καi δdν

ταιριαζει od tiντρεg. .o Χριoτδq μdg dπ6δειξε μδ τη διδα1η
καi μi τi1 ζωf1 τoυ, πδq γενναiog δiν εiναι κεivoq πoδ
παιδεδει τδv dδOνατo, πoδ ζπεoε oi κρiμα, .iλλα κεινoξ
πoυ μπoρεΙ ν, &yαπl1oει καi να o1ωρ€oει τδν κριματιoμiνov. Πoιδg λoιπδv dπδ o&q δδ Θα Θελf1oει να φανεi ταλη'
καρι; ,Ελ&τε λoιτδν &δ€ρφια νd μovoιαooυμε, θλGτε ν&
μπoδμε 1€ρι μi 1€ρι ατδ δρ6μo τo0 ΧριoτoΟ, Συρτε δλoι
σαζ στδv ταπα-Kooμα να ξccyoρευτεiτε καi vα μττ!τε oτδ
δρoμo τQc dγ&πηq καi τQq dληΘινηs πρoκoπηq. 'Ελ&τε να
δoξαooυμε τδ Xριoτ6, τo0 €1υoε τδ τiμιo αΙμα τoυ για
.,oσoι
μ&ζ,',
μd πιoτεΟετε, δooι αγαπ&τε τδ Χριoτo, δooι
Θ6τε να oδoτε τηv ψυχη oαq, oηκδατε τα 1€ρια oαq κι δ
παπα-Kooμαq θα σαξ ξαγoP€ψει δλoυξ μθ τ{ oειρd πoδ

πρ.πει.

o ΣΠoPEAΣ

Ιi o Σ

Στδ λεφτd μεταλλαξε ξ tκκληoiα oi πυκνδ ρoυμανι
dπδ oηκοlμiνα Χερια κι δ τρlτoξ πoδ Φκcoσε τδ Χθρι τoυ
ξταν δ Σ αρdνηc.
Χωρiq 1ρovoτρι6ri, δ παπα-Kooμαq τδv τρα6ηξε αιδ
iερδ κι Eκλειoε την π6ρτα. .o Παπoυλακog τoτε τρα6η1τη
κε, κι dπδ τi1ν πoρτα τo0 iερoO Eφυγε καi ττξγε oτδ oπlτι
τηg Γαληνξc, δπoυ l1Pυ6δταν τi 'Aρετ{.

169

Πριν φυγει δ Παπoυλdκog, εi1ε γλυoτρηoει ιiπδ τi1v €κ.
fi Γαληνi1 κι εi1ε κι6λα9 ioτoρηoει τηζ 'Aρεηq δσα
l.oτ&Θηκccv αr{v €κκληoια καi μθ δακρυα ατα
irdτια παo1ι
ιlε να α1εδιdoει τi1ν εiκ6να τoδ .,Αγιoυ dνΘριbτoυ, πoδ Ξ'
ιlτειλεν δ Θεδg για vα τi1ν ocbαει.
_Mωρ! .Aρεη' τiq εiπε, δd μιλoδoε dνΘρωπog ciλλα δ
iοιoq δ Χριoτδg κι δ.,Aη Γιαννηq κι δλoι oi Bα-7γελιoτα
i,εζ..'Aχνη μωPη,Αρετη δε 6γηκε dπδ oτ6μα κι oUτ' €ι.αq
i,i 6ρ€Θηκε ν' dντιμιλi1oει. Δeν τ'dξ(ξαμε μcορi1 τiτoιo θαι,σ, για1ι ιiμαoτ, δλιq κριμol oμ;tεq.
.H 'Aρετη
flταν 1λcoμη, μi πυρωμεια τα ματια ciπδ τδ
φo6o και την ιiγρUπνια κι €ιδ δακρυα πoτdμι κυλoOoαv απδ τα μdτια τηζ, η δμoρφι& τηq εi1ε ιiλλ6κoτo φδq.
Τi ατ€κειq μωPη σα μαρμαρoκoλcbνα; τη oκoΟvτηoεν
i1 Γαληvι]. Δiν κdιειq τδ σταυρ6 ooυ πoδ γλ6τωoε τη
..-,η ooυ κα to0 παιδloi ooυ.
Δ. νoι&ζoυμε πια για τ{ ζωη μoυ, <iπoκρiΘηκε f1 ,AρεΦ.
_Να μo0 τδ Θυμdoαι τδq Θα 6ρεΘεi {iιτραg νd oi κoυιoυλωΘεi καi να oθ νoικoκυρεψει...
_Σcbπα Γαληνl1, φ6ναξεv αγρια
ξ,Aρετ{. M|ν 6λαoτη.
ιι&g τ€τoιαν ιliρα.
_Bλαoτημια εiναι, μωρlj, f1 εδκη πoU oo0 δiv<o; Mαγκor1φα Θα μεiνειq ν€α γυνα[κα, π&vω σιη 6ρ&ση σoυ;
'Σκ&oε Γαληvt], γιατi δθν μπoρ6 να τ, dκo6r,:.
.H Γαληνi1 ocbπαoε καi τt1ν
κoιτoδoε μ' δρΘ&νoιxτα μα
τια, καΘδg δ φρoνιμog dh,€ρωπoq πρcoτoκoιτ& τδ 6λαμμ€νo,
δται 1τ6πηoεν i1 π6ρτα.
,,E1ρεξε
να δεi κι ciμα εiδε τδ γ€ρoντα, ψιΘδριαε:
.,Aγιoq
μωρri . .
-.o
.,oταv δ
γ€ρoνταq μπηκε μεσα, ξ 'Aρετη €πεoε oτα τ6'
δια τoυ καi τα φιλoδoε κλαiγoιταq.
-_Δiν εiμαι ciξια για δoα €καμεq για μιiνα, tλεγε,
..,o,τι Ξγινε εiναι τδ Θ6λημα τoΟ Kυρioιl καi δiν €1,oυ.
.ξoυσια
να τδ κoυ6εντιαζoυμε, Σηκω καi προoεUyoυ μl
με
.}.ηoια

.

-I

ο ΙΙ,\Ιt(,T.ι-\κ()f

l'ir)

() ΣΙΙoPE.,\Σ

ρα και νοΧτα και μην τρα6ηξειq πoτe σoυ τδ Θλ€μμα
τδ εικ6vισμα τo0 ΧPιστoο.
.H,Αρεη,
τ|ν dγωνiα
oτδ

dπδ

τρoocoπo,
μi
ζωγραφιoμ€νη
τoο ετπε:
_ΠαπoΟλη, δiν Θ€λω πιd να
μεΙνco Εδδ καi ν'dνακα.
τευτδ μc τδν κ6oμo... Θ€λω, Θiλco παπo0λη,,.
-Ti Θ€λειg, κoρη μoυ;
_Θ€λω νdρθω μαζι ooυ. Θ€λco να δoυλε6ω τi1ν ιiγιooOι,η ooυ, Θθλω να ζδ oτil σκια σoυ.,.
_Δiν εiναι γινoυμενo α0τ6, κ6ρη μoυ.
.Γιατi δiν εiναι γινo0μενo, παπoυλη; Γιατi μθ διιb1νειq;
Kι €κλαιγε καi τo0 φιλoδoε τα π6δια καi παρακαλo0aε' '.
_Παρακαλδ oε, παπoδλη. Σi o€να
xρωoτ&ω καi τη
καi
την
ζωη μoυ
ψυ1{ μoυ καi τi]ν καρδιd ιιoυ,.. Mi μ'

dπoδιιb1vειq. ' ,
Σi μ€να δd xρωoτGg τiπoτα, ..oλα τα xρωoτdg oτδ
oτo. Aδτδg oταδωκε κι α0τδζ σ' ανdoτηoε.

Χρι

.H Γαλην{, πoυ oτεκ6ταv
παρα π€ρα κι Eκλαιγε oαv τδ

μωρδ παιδ[, πρ6στεσε:
'.E1ει δiκιo, παπoδλη,
ξ'Aρετη.

Tι Vα i(αvει Ξδδ. .,ooo
και να σXωρiσoυνε, δ κ6oμoq εΤναι παντα κακ6q. Kαi Θd την
Kαταφρoνανε κι αΟτi1v καi τδ παιδi τηs. ,,Aoτηv νd μπεi oτi1
δoυλεψη ooυ καi ν& μ|ν ματαδεi &ντρα στil ζωη τηζ.
_Τδ δρoμo τo8 Xριστoδ θΞλω να παρco μπαινoνταζ στη
δικη σoυ τη δoυλεψη, oυv€1ιoε παρακαλcbνταg καi κλαi'

ξ 'Aρετ{.

Moνα1r] μoυ δμωg, δi1ωq ιiντιoτf1λι oαν
καi o€να, δδν Θα καταφ€ρω να κρατηθδ για πoλ6.
.H πρooευ1η Θd od κρατf1oει,
κ6ρη μoυ, μoν6χα η

γoνταg

τρo oευ1l1.

Mια δυνατη κραυγη E6γαλε ξαφνικα

f1 ,Aρετη.

Bαγγελioτρα μoυ, .
.,Oλoι
γυρioανε πρδg τ{ν π6ρτα. J}Jταν δ Σαραντηζ,
Mπ!κε, dλλα μδ κατε6αoμiνα τd ματια καt δiν πρoxcbρηoε
πρδq τd μθρog πoδ flταν oi dλλoι. .,Oλoι τδv κoιτoοσαν, μoναχα δμωζ δ Παπoυλακoq τo0 μiληoε.
,

.,

171

-Kαλδq δριoεg, Σαρ&ντη.
,Aτδ τδ πρooωπo τηq ,AρεΦξ δθv ε11ε oΘ0oει dκ6μη
φo6oq.

_"|lρΘα, παπo6λη, νd παρακαλioco τ{v ,Aρετ{
.lyιlρ€oει, γιατi θα μιoiψω πoλδ μακρυα Kαι δt Θα

rαδεi

νd μθ'
μt μα-

κανε[g,

Ι(αi πoδ Θα π&q Σαραντη; ρι5τηoεν δ Παπoυλdκoq,
τo0 Πρoδρ6μoυ.
Στεμνioτα, στδ
-Στη
.o Σαραντηξ dκo6μττηoεμoναστηPι
τ6τε ενα κoμπ6δεμα στδ τραπiζι, εiπ' Ξνα ..o1coρατε με κι δ Θεδg o1c,:ρ€oει σαζ)) και

ι]γηκε.

.ιl 'Aρετη

τoτεg oωριαoτηκε l<ατ&

γfrl Kι ειδαιε και

lιαΘανε να τi1v oυνεφθρoυν.
.,Aμα
ξρθε oτα oυγκαλα τηζ ετXε πoλυ ξεμακρΟνει απδ
rο0τo τδν κ6oμo.
_Τδ νιιbθω πδg μια γυναiκα odν καi μ€να δiv μπoρεi
ια oυντρoφ€ψει την &γιoσ6νη σoυ, τoο ε1πε σαν μετανιωμενη
.o Σαραντηg oταΘηκε
για δ,τι εi1ε ζηττ]oει πρiv dπδ δρα.
τιδ μυαλωμενoξ, Πoλδ τρtv dτδ μ€να 6ρQκε τδ δρ6μo τoυ..,
.Eoδ dκ6μα
-.o Σαρdντηζ πρiν τδν 6ρεi ξαγoρε6τηκε.
δiν ξαγoρεδτηκεq τα κρiματα ooυ. Σ0ρε λoιτδv oτδν ταπαKooμ& καl ξαγoρeψoυ, 0πoταξoυ στδν κcαoνα πoδ Θα ooδ
6dλει, πρooευ1ηooυ πoλδ κι η Χdρη τηξ Θα ooδ δεiξει πoιo
δρ6μo πρ€τει vα παρειξ. Tιq περσ6τερεq φoPεξ δ σωστδξ δρoμoq δiν εiναι κεiνog πoU μιig 6oλεi, dλλα ciλλog. Zr]τα λoιτδν φιilτιoη καi μi1ν 6ιdζεoαι.
_Θα γiνει κcπα τδ Θ€λημd σoυ, dπoκριθη ξ ,Aρετη κι
Eoκυψε καi τo0 φiληoε τδ 1Eρι.
.o Παπoυλακoζ Eμεινε μια μ€ρα dK6μη oτηv .AλωνiσταιVα κι δλo αδτδ τδ διdoτημα γ0ριoε τig πιδ φτωχθq φαμελιεξ και μoιρασε δσα 1ρ{ματα αl1κclνε dπανc,l τoυ, δστε
την ciλλη μEρα δiν εi1ε πdλι παρα τ' dγιoτικ& τoυ 6ιΘλια
και τδ ρα6δι τoυ.
Στην .,\λcoνioταινα ζoυσαvε πcrvαΘλια, πoλλig 1ξρεq dγωνισιδν, ληoμoνημ€νεq dπ' δλoυq, πoδ ατερoδνταν καi τδ
ψωμι. Aoτcζ 6o11Θηoε καi παρηγ6ρησε καi ψ01ωoε μi τ!ν

112

o ΠAΠoTΛ-,\Kot

iλπiδα τo0 Χριoτoδ. Γι, αδτo, dμα κiνηoε ν& φ0γει, τδv ξετρo66διoαν, μια δρα δρ6μo, ciξω <iτδ τi1v .Αλωνioταιvα καi
ξ κdΘε μια κ66oνταq κι Ξνα κoμ&τι ciπδ τδ ρ&oo τoυ τδν dφηoοcv, 1ειμcbvα καιρ6, μd τδ <iντερi. .,oτccν
μαλιατα ε1δαιε
πδq dρvι]Θηκε .ι'α παρει λiγεq Θρoφtg o-ιδ ταγαρι τoυ καl
τoUq o0oηoε να τig μoιραooυν oτoδq πιδ φτω1o0q, ξ }'α'
τρεια τoι,ζ iμoιαζε την ιiλλooρoo, ,l1.
Τδ 1διo κηρ6ττoνταq καi iλειbνταg καi μovoιαζoνταq
τoυξ dμαχcDμ€νoυq κα[ γιατρεΟoνταζ τoυζ ciρρ.bστoυg, γοριoε iπi μfrνεq τd περooτερα 1ωρι& τfrc Γoρτυι,iαq, πiραoε
oτη Mαντινεiα, θμεινε μιoδ μflνα oτδ Λε6(δι, δπoυ oi 1coρια.
τεq δi Θ€λανε μδ καν6vα τρoπo να τδν dπoxωριατoΟv, κατθ
6ηκε oτi1ν Τεγθα, τιξγε ατδ Bαλτiτoι καi oτδ Xρυoo6iτoι καi
την dνoιξη τoο 1B4B Eφταoε oτi1ν Τρiπoλη, ,Εκεi τδν περiμε.
νε δ Σαρdντoξ Λεoναρδoπoυλoq, ciνΘρωπoq (ηλωτηg, μτι
oτεμ€νoq τoδ Kooμd Φλαμι&ιoυ καi oo6αρ6τατo στ6λεχoξ
τηζ 'Αδελφ6τητoξ τδν ΦιλoρΘoδ6ξcoν. .o μυoτικ6q τoυ τiτλoq
ξτανε <ΦΟλακαq τfrc 'Αμτ6λoυ, κι flταν δ κυρι<bτερoq o0νδεoμoq <iνdμεoα M€γα Σπljλαιo, Moνη .Aγioυ ,AΘαyαotoυ
καi τoδg τoπικoδg τυρiνεq, πoδ εixε δργαv<boει δ Kooμαg
Φλαμιατoq o, δλεq τiq πoλιτεiεq τo0 Moριd καi τoλλα <iπ,
τα χωρια τoυ.
.o Λεoναρδ6πoυλoq
flταν Eκεiνoq πoδ δρκιξε τi1ν πριilτη
τPιdδα, γιατι η dδελφ6τητα εixε τριαδικδ oΟoτημα καi τoδg
oρκιζε <rτδν δρκo τδν φιλoρθoδ6ξωv. .o δρκoξ ijτccνε μυ.
oτικδq καi πoλλoi α3θαiρετα τδν κατηγoρl1ocrvε, ιiλλd απδ
τα xαρτια τoδ KooμG Φλαμιατoυ μαΘαι\,oυμε πoιδ ε1ναι τδ
oωoτδ περιεxoμενo αδτoδ τoδ δρκoυ. Γραφει λoιπδν δ κo'
σιrαζ Φλαμιατoζ:
<.oρκiζoυμαι να φυλαττζo πioτιν εiq τηv πατρiδα, 6ταν
oL πατρι6ται δg xριατιανoi δρθ6δoξoι, διατηρo0oι τα ηξ d
γiαg καi iερ&q τiμδν θρηoκεiαg δ6γματα, ijτoι ταq Eρμη'
νεiαq τoΟ lερoδ καΙ dγioυ Εδαγγελioυ κα.ι κατ& τoUq ciπo
σ1o)|λoiζ ιαi o 'oδrιo,'q ιαιo'αq, Εrjη
ια φ| ;στ1ω π.
oτιν εiq τδν Bαoιλiα,6ταν €παγρυπνεi κcιi πρooτατε0ει τi1ν
Θρηoκεiαν μαζ, διατηρεi καi Οπεραoπiζει ιioφαλδq την τι

ο ΣΠοPE,\Σ

ι13

1l,lν' ζωην καi iδιoκτηoiαν 6λων τδv δτηκ6coν θξ iooυ, δq
,lllto1iθη δια τfrq πρrbτηc πρoκηρδξειbq τoυ, dμα iπατηoε τδ
,ι,(Ιφoq τηξ .Ελλαδoq. ,Eπioηq δπακoην εig τδ Σδνταγμα, δ'
r.rν oi δπoυργo(, γερoυoιαoταi, 6oυλευταi και tiταντεζ oι
i' ιιiλληλoι, tπαγρυπνoδv καΙ πρooπαΘoδν δια τδ γενικδν oυμl,ι.1]oν, διατηρoοντεq, μi δλην τηv dκρi6ειαν μ6νην τηv δι
1iIιοσΟνηv, <iλl]Θειαν καi εδταξiαν, dπoφεΟγovτεg τi1ν iδιoτi/ 1 lαν, φιλoδoξιαν, αio1ρoκ6ρδειαν,
μερoληψιαν, ExΘρoπdi]] ιαν, eKδικησειζ κ.λ.π, Nα
Ξπηρεαζoνται
<iπδ ταq Eξcl.
μηv
rερικαq €πεμ6αoειq δι' δv iπηγαoαν αi ληoτρικαi dλληλo1lrι1iαι καi τα κ6μματα, dτιvα €αν δiν πρoληφθδoι κατα
ιilν λ6γoν, civαντιρρτ]τιυq και 6ε6αιcDq θα φ€ρ<ooι κdκιστα d.

ll,lτελ€oματα τ6ooν εig την iερdν θρηoκεiαν μαq τελεiαν €ξ6νιr,loιν, δg παρατηρoiμεν iμ.ρg .i ξμiρα, παραλυoιν, δooν
ιαl εiq δλoν τδ Eθvoq τ€λειoν δλεΘρoν καΙ ιiφανιoμ6ν, δ μη
,'iνoιτo. Kαi εio€,τι δφεiλoυv cli πρoμνηoΘ€ντεq κυριoι καi oi
ι'ν τoιζ πPαγμασιv ctπα.,τεq, tνα δτεραoτiζcooι δια τ!g μελθ
'ιηζ τoο 6ιΘλιoυ τoi λεγ6μενoυ Θ6ατρoν Πoλιτικ6ν. 'Επισηξ
ilπακoi1ν εiq τoδq νoμoυq τoδ Βαoιλεioυ, δταv τελειoπoιηθδoι καi γiνωoι καταληπτ6τερoι καi δικαι6τερoι δg πρδg τoδq
Xριoτιανoδq .,Ελληναq καi xωρiq να τoυg διαoτρ€φoυν καi
,ιρoπoλoγoδν
μυριoπλαoiωq δια τQs dvαιδoδs και ψευδεστατηζ λoγoδιαρρoιαq oi δικηγ6ρoι, oiτινεq oδ μ6νoν κατεγιi1rνωoαν καi Eπτcb1ευoαv τδv λα6ν, dλλα πρδ πdντcoν τδν €κα.
κoσυηθισαv εiq διεφΘαρμiνην διαγωγi1ν Eνεκα τiq αioxρc.
κερδειαζ των. 'Επioηg €vεφανioθησαν τoιol]τoι κα[ πoλλoi τδν

δπαλλι]λωv, .,oΘεv oδτω πωq διαγovταg τδ .Ελληνικδν €θνoq, δπdρ1ει €λπiq <iπoκαταcrιdoεωq καi σωτηριαξ; Πoτε
δdν τδ €λπiζω καi εiΘε vα εiμαι dτατημ€νoq>.

κeΦλλλ.,o e'. o Λ,Moc

,Ιδoυ

iμEραι

() r\ Ι λΙ(}Σ

dρyoνται, λtγει δ Ι(0ρι.,q,

xαi Ξξαπoα:εΙλιυ }ιμδν .πι Φν Υην, oi
iιμδν dρ:ων, onδi: δ(9τν iδατoq, dυ,i

λιμδν τoi dxoδoαι τδν λ6γoν Ι(υρ|oυ.

ΠΡοΦΙ{TΙΙΣ ΛλΙΩΣ

Kεφ-

ΙΙ, 1ι

Τll N TP ΙΠoΛΙ-t δiν €φταoε κcιΘδq Eφταoε oτ,
ctλλα μiρη. 06τε παπdδεq l]ρθανε vα τδv συvα'
παvτησoυν, oUτε γυναiκεζ να τoΟ παρoυν Eι.α
κoυρ€λι ιiπδ τδ ραoo τoυ, oUτε Kαv.'να Φμα,--τρo σημαvε XαPμoσυνα,
Λιγo τιδ εξω ιiπδ την τ6λη, oτδ δρ6μo dν&μεσα Tριπoληξ καi τo0 μεγdλoυ 1ωριoδ τo0 Mτασ&κoυ, τδν πε.
ρiμενε o,Eνα παρατημ€νo πρooκυνηταρι €vαg diντραq ψηλ69.
Λεoναρδoπoυλoξ, δ ΦυλαKαζ τηξ ,Αμπ€λoυ.
oι δυδ ciντρεξ dνταμcbΘηκαν πρo1ωρημ€νη ν01τα κι ξ
6ραδυd, μoλoνoτι iiμερη καi δρoσερη, ξτcrν ιiρκετα oκoτεινη,
.o Λεoναρδoπoυλoq τoδ1ε
γι& να τoδζ πρoστατειlει,
μηνδoει
κι6λαq, δταν ξταν oτην Tεγ€α, πδq πρεπει να φυλαγεται, για.
τi δ νoμαρXηζ κι oi oταυρc,:τiδεξ, ετoιμαζ6νταν να 6αλoυν 1€'
.H
1lι απαι'αl τoυ.
φημη τoυ, tiv κι εΙ1ε τραν€ψει, dντiq να τoδq
qllρει ει1λα6ικoυq oιμα oτδν κηρυκα, ξ0πνηoε τδ φτ6ιo μ€oα

'llταν δ Σαρdντηζ

l.,ιlc κrri τci τ6oα μηr0ματα καi τα 1αρo6μενα μαντdτα,

πoυ

1?i'l

.)ιιλνανε γι' α0τδν τ6ooι δl]μαρxoι καi κoινoταρ1εq πδq τδ
rll.Ι)ασμα τoυ καθdριζε τα 1c,:ρια dπ'δλα τα κρiματα πoδ τd
,j, |,loι ιξαν, λoyσρ|αζoταν Θρηoιoμαviα.
.o νoμ&ρΧηζ διαταξε
μdλιoτα τδ μoiραρ1o νd φωναξει
Ιll Λεoναρδoπoυλo κα'ι να τoδ πεi τδq &ν δ Παπoυλιiκog δθν
l'1;1oταν oτi1ν Τρiπoλη τδ ταXιjτερo να παρoυoιαcττεi
μπρo'11( 1qψ, @ci616χ1lε ιiπoαπαoμα να τδν πιαoει καi θ& τδv ζ6α.
.'Ι στα σιδερα.
Τδ 1αρτi πoΟ1ε oτεiλει δ κυρ Σεραφειμ δ Παvαγ&κηq,
ιiπδ τα Λαγκαδια, εixε κ&μει τδ θdμα τoυ. Τoδτo τδ 1αρτi
Ιλυoε κdΘε διoταγμδ τo0 νoμ&ρxη κα[ τo0δωoε δλεq τig δι.
καιoλoγ{εq, πoδ δiν κατ€6αζε τδ δικ6 τoυ μυαλ6' Τ6oo μα.
λιαrα τ&ρεoαν oi γνδμεq τo0 Ποααγdκη, δcrτε απoρoδoε,

:rδg 1αραμtζεται Eτoι €ναq &νΘρωπoq μd τ€τoιεq 1αρεg, o'
iνα 1ωριδ oαv τd Λccyκdδια.
,,Εoτειλε
τi1ν dναφoρd τoυ κα[ oτη Συνoδo καi oτδν δ.
πoυργδ τ6v,Eoωτερικδν καi oτδν δτoυργδ τξq Παιδεiαq καi
γνωμdτευε, πδq τiτoιoι δπdλληλoι πρEπει ι' dμεi6oυνται
ιιαι να τoδq γρηoιμoπoιεi ξ πoλιτεiα oθ πιδ jπεOθυνεq Θi.
oειq κι δ1ι να τoδq €ξoρiζει oτd 1coριd. ,'Εστει).ε ](ι δ ιδιoq
ι.iαρ€oκεια oτδν Παναγdκη, για <τi1v πατριωτικτj τoυ πρ.J)
τo6oυ).iα;'' καi ταq, l.πεφωτιoμ€ναg iδ€αq τoυ> καi τoδ o0oτη'
oε, μι6λιq .ρχ6ταν στην Τρiπoλη' να μηv παραλεiψει v& παρoυσιαστεi.

',Ετoι,6ταν παρθηκε α,π6φαη ν& πιαoτεi δ Παπoυλ&η
1i.]ζ και να oταματl1oιlιrν την Ξκνoμo καi κατα1Θ6νια δραoη
τoυ, δ Πcrναγακηξ ηταν στην Τρiπoλη καΙ oυμπληρωoε την
lιαλια dναφoρα τoυ, πρoφoρικα μ' Eνα ocoρδ q]εματα, γιd ν&
κεντρ(oει περo6τερo τ|ν 6ργη τflq θξoυo(αq καi να φoυντιboει oτd μυαλo τoυq f iδ€α πιbq, πιαvoνταg τδv Παπoυλακo,
ξεσκεπαζoυνε μια με1l&λη ξενoκiνητη oυνcoμooiα κατ& τoδ
,,oθωνα
καi τηq,Aμαλιαζ και κατα τQq iεραρ1iαq τξq.Ελ
ληνικ!q 'Eκκληoiαq.
Noμαρ1iα lιι ιioτυνoμiα, απδ τi1 μEρα πoδ Ξφταoεν 6 Παι,αγdκηq oτηv Tρiπoλη, παρατ!σαν καΘε dλλη δoυλεια ιαΙ

o ΙΙAΠoTΛ.{κoΣ
δi vιαζ6νταv παρα για τη

ΦιλoρΘ6δoξo ,Aδελφ6ητα καi τocq

(σκoτειvoυζ cιδτξs dvατρεπτικoυξ σκoτo0ζ>.
.,oλα αδτd τdξερε δ Λεoναρδ6πoυλoq καi τd1ε
μηv6oε.
καi oτδν Kooμα Φλαμιdτo καi oτδν τατiρα '|γνdτιo Λαμπρo.
πoυλo καi oτoδg μovα1oδq τo0 .Aγioυ 'Αθαναoioυ. M6λη τηζ
,Aδελφ6τητα9 oτηv'AΘl1vα, πoδ εi1αν
μαΘει τd oxεδιαζo0με.
να κατα τo0 Παπoυλ6κoυ, εi1αv oυoτr]oει να ζητηooυν &πδ
τil Σ6νoδo την &δεια για τδ κηρυγμα τoδ Παπoυλdκoυ κι
δπoαηριζαν πδq ξ Σ0νoδoq, eστω και μ. δυσκoλια, θα την
Eδιvε τi1ν &δεια κι Eτoι δθv Θα μπoρo0oαν τα δργcοlα τfrq θ'
ξoυoiαq νd κακoφημ[ζoυν τδ Ξργo τoυ για παρ&νoμo.
oi δυδ ciντρεq μπ!καv oτi1v Τρiπoλη μθ πoλλi1ν πρoφιiλαξη καi δiν πQγαν oτδ oπiτι τoδ Λεoναρδ6πoυλoυ αλλα κεi
πoδ dμενε Eναζ dλλoξ Φ6λακα9 Φq 'Aμπθλoυ, πoδ o1ετιζ6ταν
μαλιoτα μi τδ oπ(τι τoδ νoμαρ1η, κι €τoι, 1ωρig νd δiνει τi1ν
παραμικρ6τερη 0πoψ[α, μαΘαινε τ& καΘθκαoτα καi τα κoι'
νoπoιoδoε τoδ Λεoναρδoπoυλoυ.
.o
φ6λακα9 αδτδq λεγ6ταν Γιcbργηg 'Αναργυρog καi ijταvε τiμιoq €μπoρog καi lιτηματ[αq, τoυ εi1ε κ&νει μεγdλεq
.o Λεovαρδ6πoυλoq τδν ε11εv δρμην€ψει νd
εδεργεo[εq.
μηv
dφf1νει πoτθq νd δπoψιαστoiv πδg ξταν κι αδτδq Eναq Φ0λα.
καg τ!g ,Αμπ€λoυ, γιcιτi oi κρυφoi ΦΟλακεq λoγαριαζ6vιαν
πιδ πoλ0τιμoι, dπδ τoδq φανερoυq.
.,Aμα oυγκεντροlΘfrκαv oi τρειq .iντρεq oτδ oπ(τι τoδ
,Avαργυρoυ, δ voικoκ0Pηξ τoδq
ξl]γηoε πδq τδ o1€διo τoδ
Παvαγακη flταv νd μτλiξoυν τδν Παπoυλdκo trrα λ6για γιd
να 6ρo0ν πccιι] ματα dντιoΘarνικd καi να τδν τυλiξoυν, γιατi
παvτoi 0τoψιαζ6ταν ξ 'AΘl1vα oυvωμoα(εq κατd τoδ Bαoιλιd. Διατ6τωoε λoιπδν τi1 γνcilμη ν' <iπoφυγει δ Παπoυλ6κoq
να μιλι]oει πoλυ καt να παραπλανi1oει τδ νoμdρ1η λeγoντdq
τoυ πδq &ν f1 εδγ6νειd τoυ νoμiζει πδq τδ κηρυγμ& τoυ φ.ρ.
νει 6λdΘη, αδτδq {τcrvε πρ6Θυμoq να τδ σταματησει. KαVeνα ψ€μα δδν Θ&λεγεν δ γ€ρoνταq, dφoO <rε'dλl]Θεια Θα αιαματo0oε, για να πdει oτi1ν 'AΘr]να vα €φoδιαoτεi μθ dδεια κι
riτδ κεi καi π6ρα να oυν€1ιζε τδ Eργo τoυ ν6μιμα.
Τ{ν δρα δμCoζ πoυ o.ι τρεig tiντρεg κoυ6€ντιαζαν μd κα-

Ο -\ΙΙt(}Σ
0ε πρoφυλαξη, oτδ oτiτι τoδ 'Aναργυρoυ ζΟγωoεν Ξναq &νOριoπoq, πoδ δ6oκoλα τδν ξε1ιbριζε κανεiq ιiπδ oκια μioα
ιlτδ οκoταδι.
.O ctνθρωπoq α0τ6q, dφoδ
κoντooταθηκε μi μεγαλη πρoφυλαξη, ξανdφυγε καi γυριoε oτδ πρδτo καντo6νι τoδ δρo.
μιoυ, δπoυ &νταμδθηκε μd δυδ ciλλoυg ciνΘριbπoυq. oi τρεiq
1ιαζl πρo1cilρηoαν δq εKατδ πoδαρια απδ τδ oπiτι, κρι)oη.
καν τ(oο: dπδ .dνα 1αλαouiνo πεζo6λι καi πρo1cbρηoε μoιοq o πρδτoq.
'ΗρΘε κα'ι oταθηrιε oτην πoρτα τoδ,Aναργυρoυ, πdτηoε
cε μιια π€τρα τοδ τo11oυ. &δραξε τδ κλαδi θνo0 μεγα}.oυ δiν, oυ ο,αPφσλUnL ι, dr9 1.. ,.,,oτoo. oi .lια
μ'',η 'ισρoιoσ,
rfπ.δπoυ μπoρoδoε να μπεi oτi1ν καμαρη δπoυ καΘ6νταν καi
, , 6;ιτ,αζαν oi l1, i, ci. lρ
"
Aιjτoi, ciπδ τηι &λλη μερια, μo}.oνoτι |ταv oiγoυρoι πciq
.]f:'-,
τoυζ παραμoιευει ματι ciι.Θρcbπινo, εi1αν μπεi πoλδ γoρυ oιjι oiοα ": . /oι /αρoξι| .1ν 1ηρF α 1oι. -ρι,,/ ια Γρo,ι,, .1 ol o,.ιo, v, Civi ιοli orjv lo,oι,-.
Τα σ}ioυρα τoδ παραθυριo0 |ταν μ6νo 1,,,υρτα κι €τoι δ
ciνθρωπoq πoυ τoυq παραμoιευε μπoρo0oε ν. dκo0oει τig κoυ6€ι'τεq τoυq, Mια κι εi1αν δμωg τελειcboει, δθν ciκoυoε πρduατα πoυ \,α πρoδ6σoυν τη σκ€ψη τoυζ. .,oσo και νω'αι δ.
1ιωq τoυg dκoυoε ια καταφ6ρνoυνται και τδν Παπoυλακo να
/.iει πδq λiκoι κυκλcboανε τi.l ,,Aμπελo και πδζ η πoιιrνη
κινδυιε6ει. Εiπε ciκoμα πδq αδτδq Θα καμει τδ πρεπo0μενo,
αλλα πδq oτδ τiλoq τδ πoiμνιo θα κιντυνiψει κrri πdlq δλα
δεi1νoυv πδq πoταμδg Θα τρ€ξει τδ αtμα.
Σrδ oημ.,o .,υrδ 6 αιθρωπog πoι, -ισPαeΛ\,, , ιδμloι
-,. -ρ'-', να iιrρ1 l'o.ι, ΣΦo, ρlξΓ τρ,lq ooρl,, iδ-^ε μια
oτδ μdνταλλo τoδ oκoυρoυ καi μτfrκε μθoα.
rHτm,
A
...'., Ικ'lζ.
^.. r |1d't,',l
'c^rt^ci''
oi δυδ &λλoι ctντρεq τoΟτcrv κρυμθι,oι oτδ φραχτη, ι-ι6λιq
dκoιiστηκε τδ oφ6ριγμα, τρeξανε, σκαρφαλωσαν κι αΟτoι στδ
δ€ντρo, πdηoαv στηv ταρατσα καi 6ρθθηκαν κι αδτoi oτην
ι 6.rαρη πoι} ιi1ι μπιi δ Πccια 7αl,ηc,
.O Παπoυλdκog, δ Λεoναρδ6πoυλog κι δ 'Aναργυρog εiΚω.τη )Ιaαona: ο ΙΙληoΥ!|ΑΚoΣ

-l

O ΙΙ.\tΙι}T.\.\ΙiOt

1i8

ο,\Ι\Ι()j

/αvε τρoμαξει κι ενιωσαv τδq η συφoρd πλ&κωσε πoλυ
νωριτεPα παρ,δτι τηv περιμενcry, dλλd κρατηoαν τδ Θαρρoζ
τoUζ Kαι \ατdφεραν \α λPιψoυνε ηι ταρα1η τoυg.
Mi τδ πρδτo δμο:g ξαφνιαoμα, δ ,Aνdργυρoq, τoδ ηταν
ι τoμπρoq &ντραg. φci:ιαξε &γριεμ€νoq:

Δiν ντρiπεoαι, ιδρ Παvα1αιη' να ιαι.ιq 1δ σπιoi}o;
KαΙ μi πoιδ δικαic.lμα μπαiνειq ν01τα ξ δρα oτδ oτι[τι μoυ
oαι τo\ ./ιφ,ιη: Πoιδq voμoq oo0 b.ι,ει 1116.q iξoρπ,α;
.o Παι,αγακηζ εixεν δλη τη διαΘεoη να 6Pισει κειι'η την
jρα
να τoυq 1σ-1.ι\;σε|, ιρατjΘηιιν δ^o. 1oι. τρ.ιq ιol
θκρινεv
πδq
6
θυμδq πρoδiνει τα o1iδια τoδ dιμωq γιατΙ
Θρcbπoυ κα[ 6γαiι,ει πρδq δφελog το0 i1τρo0.

oτηκε να πεi:
Kυρ ,Aνdργυρε,

Γi

αδτδ dρκ€.

iγδ εiμαι δταλληλog τo0 Bασιλιa, εo'αδτδν κι &v €πραξα ocυoτd lj παρτxνoμα,
Θα τδ μ&Θειg dπδ κεit,oυq πoδ Ξ1oυν €ξoυoiα να Kριιoυν. Kεiνo τoδ ξθρc,l για την δρα, εiναι rτδg και oι τρειζ πρθπει νd
πιασΦτε κι oi <iρ1θg aζ dπoφασισoυν τi Θα γiιει,
_,Eγδ δiν π&ω πoυΘενa, εiπεν δ 'Aναργυρog.
Τ6τε o.ι δυδ χωρoφδλακεξ πιαoανε τδν 'Αι,αργυρo r<αi
τδν Λεovαρδ6πoυλo κι δ Παναγ&κηζ ctρπαξε 6iαια τδν γ6ρoντα και τoυζ εστPωξαν πρδξ τii θ0ρα.
_Mην dκoOq τ!s καρδιlq ooυ τoδq δριoμoδq Παvαγ&κη,
τo0 εtπεν δ Πατoυλακoq, κι αφησε τoΟg τραμπoυκιαμoΟξ, για.
τi Εγδ δiv ιiρηΘηκα πoτθg να ταρoυoιαατδ o'τiq dρ1iq,
Τ|ν dλλη μ6ρα τδ πρωi, oτδ γραφεio τoΟ νoμαρ1η i]τα'
ι,ε μαζεμ€νoι δ yoμαρχηζ, δ εiααγγελθαq, δ μoiραρ1oq κι
δ τoπoτηρητi1c oτi1 μητρ6πoλη dρ1ιμcrνδρΙτηc .Ιερ6Θεoq Koν1ο.l δρκιoτεt πioτη

ταρi1g

κι δ ΠαvαγαKηξ.

Σi λiγo

φΞροcιε τoδq τρεig oυιωμδτιq.

_Τi εiν, αΟτα πoU μαΘαiνω κ6ρ 'Aνdργυρε, εiπεν δ νoμαρ1ηs. Kαλα oi dλλoι, <jιλλα €oΟ; ',Aνθρcoπoq νoικoκ0ρηc,
καλooτεκ&μενoq, φιλoξ μoυ, oπιτικ69 μoυ, να μαζ6νειζ στδ
oπiτι ooυ τθτoια καΘ&ρματα, σαν α0τoυζ τoυq δυo, τετoιoυq
Ciγιρτεξ;

Εiναι τiμιoι

dνΘρcoπoι,

κ6ριε νoμαρ1η, κι dv εi1αuε

]

,n

/.οι)q τeτoιoυξ,

1τ9

δ τ6πoq θαχε διαφoρετικη 6ψη. Tδν

κΟρ

] ιrr)αντo τδν ξ6ρω καΙ δι6λoυ δi λoγαριαζro ταρανoμiα πδg
, Ι,(Ι στδ oπiτι
μoυ vα μoδ oυoτl1oει τδ γ€ρoντα καi vα μd
ι.ι1lακαλioει να μεoιτ€ψιo oτην εδγθνεια ooυ νd ξετ&oει δi-

καi δ lδιoq τδ ζητημα τoυ, γιατ[ πoλλoi φτoνερoi θ€ν& τoδ κανoυνε κακδ καi φoρτ6νoυνε σrη ραχη τoυ
ιιι αωρδ πραματα πoδ oiτε τα συλλoγιστηKε τoτ€q, ΤΙ κα..l llαi τi παρανoμo 6λ6πει ξ ε0γ€νεια ooυ o' δλ, αδτα;
]\.ι].o l(αι χυδαio και 6ρcbμικo εiι'αι τδ φ€ρoιμo τoi Παναγα
t t1. πoυ πατηoε
μπαμπ6oικα καi ν01τα oτδ oπiτι μoυ, μετα' ι)Ιστηκε 6ια Kι Ξσυρε o& ληoτεq νoι]1ol(υρioυq και ΘΞoσε.
1i]]ι1ει,oυζ ιiνθρcbπoυq. Aδτδν τρdπει ια τιμωρl]oειq καi ια
.,ιiliψειq, dv o.ι νoμoι δiν εiναι μoνα1α λ6για.
,Αναργυρε,
εiπεv δ νoμαρ1ηq, ciλ-.Ωραiα τα λiq, κδρ
,ιi για
να δεig π6oo γελαoτηκεq, κaτσε σc μια καρ€κλα να
.iνειg 1dζι. ,Eoδ καλ6πιoτα τoδq λoγαρι&ζειξ τiμιoυg καi
ι )ι οσε6o0μενoυq, dν δμolq ooΟ
φοcvερωΘεi πδq δiν εiι'αι, τ6l, θiλω vα τδ δμoλoγf1oειg τδ λαθog ooυ.
Τ6τε9 διαταξανε να 6γαλoυι, δξιυ καi ν, dπoμoιcbooυν
lι) Λεoναρδ6πoυλo κι €τoι 6ρΘιoq Ξμειιε μπρooτα oτoδq κρι.τrα

1.)ι)ι,ε.

llι; τoυ δ γ.ρoνταζ.

Πρδτoq μiληoεν δ <iρ1ιμανδρiηg .|ερ6Θεo9 Koνταρηq.
Δi μo0 λiq ταπoΟλη' ιioα, μovα1oc:

_Εiμαι

μoναx69,

Πα[ρνειg δρκo;
'.o Xριoτδq ιiταγ6ρεψε τδv δρκo καi

\τJ δρκo.

γι'α3τδ δtν ταiρ-

Kαi oi πoιδ μoναor]ρι π!ρεg ιδ oyiμα:
-Στδ ιioκηταριδ Φc Koiuηηq τηζ ΘεoτoKoυ.
Τi εiν' α0τ6;
-.,Evα dακηταριδ μi τρiα κελλια καi τi1ν iκκληoια τ!c
Χ.ρηξ ηξ.
_Eiναι <iναγνcoριoμ€'νo μoιαoτl,1ρι καi λειτoυργ& μi dρ-

,l l

ρατικη tiδεια;
-,,O1ι. T61τιoα μ6νo9 μoυ γι& ν' doκητ€ψω, Δiν εiναι δr

l .τιοlμα μoυ;

() tΙ.\ιΙοTΛλΙi()Σ

180

() -\Ι]1 ()Σ

Δικαiωμd ooυ γiρovτα, κι δoo Θαμενεq oτi1ν €ρημια
τηξ ΣKητηξ ooυ, καv€,ναq δi Θα1ε τiπoτε vd oo0 παρατηρι]oει. Δiν περιoρ(oτηκεζ δμωq o'αΟτ6, dλλα πQρεg τδ o1!μα
τo0 μoναxoδ αδθαiρετα καi δixωg εδλoγiα κανειq τδv ιερo'
κl1ρυκα. Mπoρεiq 6ε6αια να κυ6ερνaζ την ψυXη ooυ καΘδq
ooδ <iρioει, ciλλα κανεig δd.l oo6δωκε την iξoυciα να κυ6ερνdg τig ψυ1iq τδν ciλλων.
.Kαi xρειαζεται ciδεια, για να μιλd Eναq xριoτιανδq
συμφωνα μi τδ λ6.,,<l τoδ XριoτoO; Xρειαξεται ciδεια κι ε0λoγiα ciρyιερΞα για να oτρcbγνει καvειξ τoυζ ciνθρδτoυq να
Kανoυν ιιoνo τo κα}.δ και να μi1ν κριματiζoνται; ,Eγδ μiληoα παι,τα μπρooτα oτoUq ν6μιμoυ9 ταπαδεq καi κανεiq
τoυg δi 6ρξκε πδg d6λ.αψα, Πδq λoιπδν μi κρiνετε τoδ λ6'
γoυ σαξ Xωριζ να μ' dκoUoετε; Δδoτε μoυ την εδκαιρiα να
μιλ{oco μπρooτd oαq oτδν κooμo καi δ€1oυμαι να διoρθ6oετε τα λ&Θεια μoυ.
_.,Ωoτε, κατα τη yv6μη ooυ, oυv€xιoεν δ .Ιερ6Θεoq,ξ dρ1ιερωoδνη Kαι η ιερωσΟνη, δθv ιiξiζoυνε τiπoτα, αφo0 δ κα'
Θ.ναq, Kι oi xαodτηδεq dκ6μα, μτoρoOv xωρiq dδεια να κα'
νoυνε τδν iερoκι]ρυκα;
--'Εγδ δiν εiτα τ€τoιo

νη δoo κανθναq.

'Εγδ

λ6γo.'Εγδ σε6oυμαι τi1ν lερωo0.
τi1ν 6οηΘαω την iερωoOνη, δδν τi1ν d-

ψηφδ.,

_Boηθdq μd τδ να 6ρiζειg τoδq iερdρ1εg, τoδg κυ6ερv!τεg κι αδτδv τδν πoλυΧρoνεμ€νo μαg Bαoιλιd; BoηΘaξ φαρ'
μακ(bνoνταζ τδ λαδ τδg ταχα τoδ μαΘα[νoυνε ciθεα γρdμματα καi πδq πaνε ν' dφανισoυνε τδ ,,EΘνoq; Bor]Θεια τd λiq
δλ' αδτα; 'Απoκρiooυ.,
-.H ciπ6κριol] μoυ δdν E1ει καμμια dξiα γi ciνθρcbπoυg
πoU δ oκoπ69 τoυξ ειν' Eναζ καi ξεκαΘαριoμ6νoq: Nα παρoυιε τδ κεφαλι μoυ.
.o


ι,ι-l

r

iπαr,r,cλ i ne τλτc ci-c'

_.Θ&xε καμμια <iντiρρηoη 6 δημoδιδαoκαλoq ΠαvαγακηG
λα6ει γνιbη τfrc dναφoρdg τoυ 6 κατη γoρoδ με'ι,oq

Kαμμια, &πoκρiθη για λoγαριαoμδ

μιd ρxη

c.

;

τoi Παι,αγdκη

δ

181

Δια6ασα\, λoιπδν δλη την dναφoρα, πoδ ctKoυσε με πoλ.
τρoσoxη δ Πατoυλdκoq. .,oταν τiλειωoε τδ δι&Θαoμα, δ
liρoιταq τoδg κoiταξεν δλoυq καi γ€λαoε:
,Aφo0
δiν καταφeρατε να καταλα6ετε πooo καλπηg
'δ ciιθρωτoq πoJγραψε δλα ταδτα' πoτiq δi θα καταλαι,jl ,ιε και τα dπλd πραματα.
.o
μoιραρXoξ, ciγριεμ€ιoq τ6τε, ηκ6θηκε' ζ6γωoε τδ
'ι1,clτα καi τoδ doτραψε δυδ δυνατα Xαστo()Kια,
Ν& 6ρωμooκυλo, τoο φδιαξε' dγ6ρτη' λαoτλαιε, για
\,Ι μα0.ιq να 6ρiζειg τoυg τiμιoυq δπαλληλoυq καi να μt) o€ιiε oαι τiq <iρxθq.
Eivαι ντρoπf, εiν' ατιμ1α αΟτo, διαμαρτυρi1θηκε Eντovα

,,i

,Aναργυρoζ.

Δd 1τυπ&νε €τoι ξvαν <iνυπεραoπιoτo γ€ρo',να 6&λειg xαλινδ oτoδq Xωρoφ6λακεξ..,
_Σκαoμιδq ioΟ, 6ρυxl1Θηκε 6 μoiραρ1oq, μi1ν €ρθει γρ{.,'oρα
η oειρd ooυ.
Γιατi με μετα1ειρiζεoτε €τoι; εiπε oιγα καΙ i]ρεμα δ
]iρoι'ταξ. Γιατi δivετε τooη τioτη oτα λεγ6μεvα τoδ Πcrναγαιη, αφo0 δλoι oαq ξ€ρετε πδg θ€λει τδν ciφαvιoμ6 μoυ; Γιccτi
i)iι, πατε oτα 1ωρια πoυ κi1ρυξα ν' <iνακρ(νετε τoυq xωριατεq
ι.αi να μαΘετε dν δoα λ€ει αδτδq εiv, <iλt]Θεια i] ψ€μματα; Π6'
1. κριΘηκε καi π6τε κακ6παΘε Ξvαg ciνΘρ<,:τoq dτδ μ6η τη
ιι:ι,'. KΟριε νoμαρXη,

1rαρτυρiα eνoδ τ€τoιoυ

μαρτυρα;

_Eiναι αοloτα αυτα πoυ λ€ει, διαμαρτυρl1Θnκε δ 'Aναρyυρog. Γιοcιi δiν ξετdζετε τoδq παταδεg;
_Kδρ'Avdργυρε, τδν δι€κoψεν δ νoμαρXηζ, θα
μdq μd'

θ.,( τι,Jξ vα κανoυμι τη δoυλεια μαq:
Δi μo0 λ€g, oυvθ1ιoεv 6 εioαγγελ€αq, τi εiν' αδτη ξ
.Εταιρiα τδν
Φιλoρθoδ6ξcoν;
Εiναι μια dδελφ6ητα, πoυ oι dνΘρωπoι τηξ dγαπaνε τδ
Χριoτδ καi. Θ€λoυνε να κυ6ερvησει δ λ6γo9 τoυ. oδτε τδ Bα'
oιλια ixτρευ6μαoτε, oiiτε τi1ν κυ6€ρνηoη' oυτε τδν κλflρo, oδτε
καν€να. Noμoq μαg εiναι ξ dγdπη. Θθλoυμε να oταματtjoει ξ
κoλαoμ€vη ζι,:η καi να 6αoι).€ψει ξ δικαιooυνη. Θ€λoυμε μιαν
'Ελλiδα δρΘ6δoξη π€ρα για π€ρα.
_Θα Θ6λατε ναvαι δ Mεγαλειoτατoq 6ρΘoδoξog:

Ι
() λΙlΙ()Σ

ll ΙΙ.\rΙUΙΛ.\liOΣ

1ιl9

_Σ ιγoυρα.
_Kι dφoi δiv εivαι;
-,Aφoδ δiν εiναι, Kεiνo τoυ μaξ φτανει εΙναι να μ|ν ζη.

μιcboει την δρΘoδoξiα f1 διαφoρετιlιi1 πioτη τo0 Bαoιλιd,
M6νoν αδτ6;
Moνo.

--Σ' αΟτδ περιoριζεται κι δ Kooμαq Φλαμιdτoq;
Σ, α0τ6.
Δi μo0 λiq γ€ρoντα, διακoψε μi ψεδτιKη γλυκα
,Aφo0

δ νoμαρ-

doκητiψειg καi να ocλoειq την ψυχη σου, για
τι δ.ν dφηνειζ δλεq α0τεζ τiq μτερδεψoδoυλειdq καi δiν τρα6ι€oαι oτδ doκηταρι6 ooυ, να τελει<boειq τiq μΞρεq ooυ μιd πρo.
oευ1i1 καi νηoτε(α;.,Yoτερα, μια κι εiμαoτε <iι,ημπoρoι να ι<ρiιoυμε τoδq νoμoυζ, πoυ dπαγoρε6oυνε να κdνει δ καθ€ναg,
.ιερoκξρυκα,
παρdτα αδτδ τδ Eργo
1cυρiq oυιoδικi1 dδεια, τδν
χηζ.

νd

.

Θδg ν,

μi1v €xειg

μπελdδεg.

Θθλει να πεi { εδγ€νειd
να σταματησω τδ κ{ρυγμα;

σoυ, πδq

μια Kαι δiν θxω dδεια

-,Aκρι6δg.
.T6τε γιατi, &φoδ α0τi1 ξταν ξ τιΘυμ(α σαξ, δεν μoο τδ
λ€γατε ciπδ μιdq dρ1frc, ταρα ξαναμαodτε δoα ψ€ματα Eγραιpεν δ κακδq αδτδq &νΘρωπoq καi 1αoτoυκlζετε &πρεπα
E.;αν γ€ρoντα, πoδ μ6vo για τδ καλδ πασXιξει; Γιατι φo6dστε
να μ&θετε τηv <iλt]Θεια ιiπδ τd xεiλη τδv 1ριoτιαν6ν πoδ ti.
κoυoαv τδ κ{ρυγμd τoυ και γιατι φo6dστε ν'ιiκoδoτε τt1ν <iλι]θεια ciπδ τα δικa μoυ; Kι <iν, dκo6oνταg €κεiνoυq καi μ€να,
6γαλτε τδ oυμτ€ραoμα πδq δφiλεια εiv, δ καρπδg τoο λ6γoυ
μoυ, τ6τεq δ δoιoq τoτoτηρηηs, πoδ Ξ1ει δoη €ξoυoiα 6 Δε.
oπ6τηc,

ds μo0

δcboει τi1ν eiδεια'

_M, &λλα λ6για Ετιμ€νειq να κανειg τδv iερoκr]ρυκα; τδν
διdKoψε dτ6τoμα δ ,AρΧιμανδριτηq .|ερ6Θεo9'
_.,Aγιε τoτoτηρητt], δiν μιλδμε την iδια γλδσσα, διαφo'
ρετικα δθv Θα xρειαζ6νταν ol δoκιμαolεq πoδ ζητησα,'Aλλα
εΙναι XρειαζoOμενεξ, γιατt τiq dμπoδ&q;
μια .Ι€καi
τoιεg
tiδειεq δiνει μoναxα η ΣOvoδoq. Πi1γαινε oτi1ν
'Aθ{να κι &v ξ ΣOνoδoq σo0 δ6σει τi1ν ciδεια, μετα xαρdq

18:J

ι..1l0εiq να κηρδξειq καi oτi1 Mητρ6πoλη τηζ Τριπoλιτσaζ,
Την δρα τoδ λεγ6νταν αδτd, ciνoιξε ξαφvικα f1 π6ρτα κι δ
.o
,1,ιιμματικδq τηζ νoμαρχιαq dφερε €να 1αρτi oτδ Noμdρ1η,
ιrlμαρ1ηC τδ δια6ασε γρηγoρα καi 1ωρiq να κριiψει την ταραxη τoυ, διαταξε νευρικα τoδg δυδ xωρoφιlλακεq:
Παρτε ιiτδ δδ τδv γ6ρoντα, τηγαινε κα[ oU μαζi τoυ
ιilρ'Aιαργυρε και Θα σaζ κρdξco oi λiγo.
.,Aμα
Ξφυγα\r' δ voμαρ1ηq εiπε:
AJτη τi1 oτιγμη ηρΘε ζiπδ την'Aθηνα | ακoλoυθη δια'
r ι

ιγι1

:

Πρδq τδν κ. Noμαρ1ην ,AρKαδιαζ,
Tρiπoλιν.
.,Aμα
τn ληψει τξg παρoUηs, διαταξατε τδν μoναχδι Xρι
.'τoφoρoν i] Παπoυλακoν 6πωq €λΘn dμ6ocoq, εiq ,AΘi1ναq καi
. ιrφαr,ιoΘ! €ν<bτιoν τ!c .Ιερdq Συν6δoυ, διακoπτoντεq πdoοcν
i.ιττ' αδτoδ ιiνακριτικi1ν iv€ργειαν.
'AΘfrναι, 20'oκτco6ρioυ,,184B.
.o Πρ6εδρoq τηζ Kυ6ερνησεωζ
Nαυαρxoq κΩNΣTAΝTlNoΣ KAΝA PΙ'l Σ
Παγερη oιι,lπi1 dκoλoυΘηoε και πρδτoξ πoυ Χλ6μιασε
oαν τδ κερt ξτοcν δ Παναγ&κηq. Toδτo τδ 1αρτi, δπoγραμμ€to dπδ τηv ηιδ gνδoξη Kαι τηV πιδ <iγνi1 μoρφη τoδ dγ6να,
o0 1αλo0oε τα σX€δια.
-.Yτoψιαζ6μoυvα κατι τετoιo, συνεXισεν δ νoμdρ1ηc, μ6.
λιg εiδα, πρiν dπδ μια €6δoμdδα, τi1ν αλλαγi1 τoδ δπoυργε[oυ
ια'ι τδ α1ηματιoμδ τξc KυBερν{oεωg Kανdρη'.o τιμημθνoq
πυρπoλητi1c εiναι Pωσ6φιλoζ και καΘδζ ξ6ρoυμε, f1 .Εται
ρiα τ6ν Φιλoρθoδoξων, Xωριξ να τδ λ€ει, συμπαΘεi τη Pωσια
rbq δμ6Θρηoκo πρooτατη ι.αi μιoεi θαν&oιμα τηv,Aγγλiα. ',Aλλo δiν μαζ μ€νει παρα νd .λευΘερ6σoυμε, μc (αλδ τρ6πo, τoυξ
ιρατoυμdvoυg και vα στειλoυμε στην 'AΘηνα τδν Παπoυλακo,
, 'Θδξ δ,αταoσει 6 κ. ΠρωθυτoUρ)6ζ.
.,oλ.oι oυμφ<bvηoαν
και μ6νoν δ μoiραρ1οq και δ Πανα.
εi1αv
δλ6τελα
τi1 μιλι& τoυq.
γ&lιηg
1αoει
Χαρη oτiq πληρoφoρiεq τo0 ,Aναργυρoυ και τηv ξγκαι.

1ιt

I

(,

ΙΙ ,\ 1Ι () Τ ,\ .\ K ()

o ΛΙMοΣ

:

ρη ε!ημ.Pωση τo0 Φλαμιdτoυ dπδ τδι' Λεoναρδoπoυλo, oi Φi,.
λακεq τfrc ,Aμπ6λoυ εixαι'ξεoηκι'θεi oτηι 'Aθl]ι.α κι εi1αl.,πo}'lclρκfαει τoδq πoλιτικoΟg πoδ μιooδoαν τηι, 'Aγγ}.iα κι ε-i'
.'Ει,αq &π'
7αν ξεκαΘαριoμdνη πρoo{λιooη oτηι' δρθoδoξiα,
αJτoδq fiται, δ 'Arδρoνικoq Παiιoc, κι' €ναq d}.}.oq δ oυι,τα-

γματαρXηζ Στυρoμηλιoq. Kαιει,α oτoιχεio δdι' δπαρ1ει πoι,
ια φα.ιιρω'ιει τδg oi δυo αiτoι τoλιτικoι dι,Qκαι,oτην'Aδε}..
φoτητα τδν Φιλoρθoδoξc;ι. Πoλλα oημαδια δμιο:q μαρτυρoΟr'
τδζ oυμπαθo0ααι, κι 0πooτηριζαν τδ φιλoρΘoδoξo 'iι\ηι1α.
Για τδ ναιiαρ1o Kωνoταντiνo Kαναρη, εtvαι σιγoυρo πδζ
δi\ ηται γραμμ.voq oτηι, dδελφoτητα' dλλα εiναι πιδ oiyoυρo
ακoμη πδq καταλ&6αινε δoo λiγoι τoυζ σκoπoυξ τηζ,Aδελφ6τηταq Xι ξξερε π6oo dγνoi dγι,:νιoτiq ξτιtν oi δπαδoi τηq.
.Aπλδg ciιθρ<υπog δ iδιog καi καΘαρη
χριστιανικη ψυχη' τo.
ιoδoε για δoα θ6λεπε γυρco τoυ, Xωριξ να μπoρεi ι,α 6αλει
μττoυρλoτo καi ια τινdξει στδν dγiρα τiq ρiζεg τo0 κακo0,πoυ
6αραινε δλη τη ζωη τo0 ,EΘνoυζ, δπωζ dλλoτε τiιαξε τηι,
Toυρκικη Φρεγ&δα oτδ λιμαι.ι τηq Χιoζ.
.o Σπυρoμ{λιoq κι δ Π&ικoq f,ταν θκεiνoι πoδ ζ{τηoαν
ιiπδ τδν Kcτναρη να μην ciφηoει τiq &ρ1δq τic θπαρχiαc', να
γiνoιlνε κριτθq tνoδ μoνcc1oδ, πoυ τδ μ6νo τoυ κρiμα {ται'δτι κr]ρυττε τδ λ6γo τoδ Χριαιo0 καi ξαναφερνε ατδ δρ6μo τis
.O Πdiκoq
πioτηg τoUc ξεoτρcrτιoμivoυq dνΘριbπoυg.
μαλιατα
,AΘηνδν Nε6.
τoOτε πδq εi1ε 1rιλι,1oει μθ τδ Mητρoπoλiη
φυτo Mεταξα καi μθ τδv 'Επioκoπo Συρoυ Δαvιηλ καi πioτευε τιbζ ξ Σ0νoδoq Θ&διvε τi1v Ζiδεια τo0 iερoκι]ρυκα oτδ
Χριoτoφ6ρo κι Ετoι θd τελεiωναv δλα καΘcllq Eπρεπε ια τελ'ειωooυν. Διατυτωoε μαλιστα τη γνδμη, πδq iiταν τoλιτικα
oκoπιμo ! κυ6iρνηη να μην παρει καμια Θ€η στδ ζητημα,
ci}.λα ι,, <iφηoει oτi1 Συνoδo να κρiι,ει, γιατi ξ Συr,oδoq ξταν
η <iρμ6δια iκκληoιαατικη ιiρ1l1, πoU μπoρo0oε \α κcrrαπιαιlτεi μi τηι, πvευματικi1 δρααη €νo0 μoνcο1o0.
.,oλεq αΟτig oi iν€ργειεq dγιι,αν €τoι
γιατi δ ΠdΙκoq κι
ι) Σπυρoμηλιoζ εi1αv καπoια 0πoo1εαη dπδ μερικoδq oυι'oδr
.o lπiακoπoc
κo0ζ,
μ&λιατα ΣΟρoυ Δcrνιηλ τoυξ ετXE δib.
oιιτδ λ6γo τoυ ια δε1τεi καi να μιλ{oει μi τδι, Παπoυλακc:

Ι85

. \.Ι ιtlλilσει o'iια δυδ φlλoυq τoυ δεσπoταδεζ για ναναι
. ',lι)i nι]oC τoι] γερoντα.
].,ι' Ι]riπoυ/,α|io συvoδεψαν ατην 'AΘηνα δ Λεoναρδoπoυ.
ιl ι'l 'Aι,αργυρoq κι δλoι φιλoξενηΘηκαν oτδ oπiτι τoδ
i,],.l,.]ι] 1o. 'Aιαρ1,υρoυ, πoU ζμενε κr,ντd oτδ Mεντρεσε.
]l1rι\ παρoυσιαστεi δ Παπoυλακoξ' στη Σoνoδo, συναντηl ] ]ιι τo\ Πα.l1o και τδν Σπυρoμηλιo, oτδ oπiτι τoδ τριb'
. ' ι\αi οi δυδ τιαλιoi dγωνιoτiq τo0 εiκooιiνα, δiν κριjψαl l. Oαυμαouo τoυg για την dπλη, <iλλα καΙ τooo τλoιjoια
\ ,n, ΙJ"l oL,ψΓ ιoδ Χρ.oτoooρoυ.
.1) ΠαιKoζ
μα}'ιoτα, πoδ ξταν τερiooια γραμματιoμ€νoq,
. ,,ι]ι].Ιγιl.\oq oτδ τερ(φημo πανεπιoτημιo τ!c Πi(αc oτην 'Ι'
, ,/i.(' o φημισμeνoq εioαγγελ€αq, τoδ 'Aρεioυ Παγoυ, δ σo'
;,,., ιαΘη1,ητηs oτδ πανεπιoτημιo καi δυδ φoρiq δζ .κεινη
,1ι δρα δπoυρ1,oq, λoγαριαζoταν τδ καλοτερo νoμικδ μυα'
.. :τoJ εixε τoτε δ τoτoq..H ooφiα τoυ, ! 6αΘεια τoυ κριη
, η ψυΧoλoγr.κη τoυ πεiρα, τo0δωκαν τi1 μπ6ρεoη να δια.1liιει, κατco ciτδ τi1ν ιtγραμματoorjνη τo0 Xριoτoφ6ρoυ, Eνα
rι;ι-)μα πρoικιoμiνo ιiπδ τδ Θεδ μd αφανταoτo τλo0τo, μια
l.1lioη πoδ εio1ωρoδoε .κεi δπoυ δλεq oi oπoυδig τcδ κo,1ιoυ δεν μιπoooOocrv νd δδηγ{ooυν τδν &νθρc.lπo, dν τo0 λεi.
ll,l)ι]ι. oι πvευματικiq 1&ρεq, τoδ μ'α0τig τδν μoιρι^lι,ει μoι riyα δ Θε6q.
.o naΙκoζ, <iφoO
μiληoε dρκετα μθ τδv Πατoυλακo, τo0
Ιιπε:

Διoλoυ δiν παραξειι'oυμαι γ€ρovτα' γιατi δ κ6oμo9
τρ€xει ξωπioco ooυ oαν dφιoνιoμ€νoq. ',Ε1ειq Eνα μυoτικo,
πoU καμμια oπoυδη δεv τρoμηΘε0ει τδν &νΘρωπo.,. Πρooε.
xαρεq. Kι 61ι
1ε δμcoq, γιccιi { θκκληoiα τiq τρiμει αΦτiq τig
,Eτειδη
oπoΟδα.
μoνξα f1 δρΘ6δoξη, αλλα δλεg o[ iκκληoiεq.
ξα oτην Πiζα τ!c 'Ιταλiαc, γνδριoα, o1ετioτηκα και φιλι6'
θηκα μ' Evα oωρδ φραγκoυq, iερωμ€ιoυq, ',Εxει καi κεiνη f1
.,Eναι, δμ<og ιiτ
i-κκληoiα <iγioυg καi oπoυδαioυq iγioυq.
α0τoι!g' τδ Σα6oναρ6λα, τδν Ξκαψε για να τδν ciνακηρι1ξει
Mακdριo μετα τδ φoιo, κι Ξναν &λλoν, τδν Φραγκioκo παρα
τριχα να τδν αφανioει κι αΟτδν κα'ι τδ μεγαλo καi ciγιo Eρ.

I
18(i

γo τoυ, Πρ6σεΧε λoιπδν γιατi δiv εΙναι εUκoλoι

oi

o.\Ι]Ι(,Σ

O ΙΙΛΙΙΟTΛ.\KOΣ
&vΘρωπoι,

Σε6αoμιcbτατoι <iρ1ιερεig μαq,
-Eiκoλoι; <iναρcoττ]θηκε δ Σπυρoμt]λιoq, Ξναq Θεδq ιδ
ξiρει. KαλUτερα δμωq dq <iφ{ooυμε τδ Θεδ να τoUq κρiνει,..

.o Λεovαρδ6τoυλoq, πoδ τoνηρευoταν
περo6τερo, ρcbτηoε:
Εioτε oiγoυρoι, πδq δoα o&q ταζoυν θα τd κ&μoυν tιαi
δiν 0& ciλλαξoυν γv6μη dπδ τi1 μια μθρα oτ|ν dλλη;
-'Εμεig καναμε δ,τι €τρεπε, dπoκρiθηκε δ Παiκoq, Σκoπoq μαq f1ταν να γλυτιbooυμε τo γeρovτα dπδ τα Xiρια τηζ
επαρχιαξ, δπoυ δiv ξiρει κανεig τι γινεται. Τδρα πoυ εiι'
iδδ, καi or]μερα να μi1v πετΟxoυμε τ{ν dδεια, Θα την πετΟ
χoυιιε αδριo. Σ' αiτdζ τiq δoυλειδg μi τ|ν iκκληoiα, xρειd'
ζεται μεγαλη δπoμoνη κι ciκ6μα πιδ μεγαλη πρooo1f. Θαθε}.α δμιυq να oGq διboω καi μια δρμι]νια, σα φιλoζ, πoυ καταλα6α[νει τδ Ξργo oαq: N' dλλdξετε γνδμη για τδ Bαoιλια,
καi για τi1 Bαoiλιooα,Kαi για καν€vα oτρα6o,ιiπ'δoα γiνoυν
ται oτ|v θκκληolα κι αλλoΟ, δiν φταiει δ Bαoιλιαg, Τδ κακδ
oτi1ν €κκληoiα dρ1ιoε dττδ τα 1ρoνια τoΟ Kυ6ερνl1τη καi
τρανεψε oτα 1ρ6νια τ!c ,Αντι6αιτιλεiαζ. oi Bαoιλιαδεg μαq
εiναι <iγvoi πατριδτεg και κα}.oπρoαιρεται ciνΘρωπoι. Τiπoτ'
ciλλo δiν <iγαπoOv iξδν απ' τ|ν .Ελλ.:δα, ,.Aq μη φoρτιbνoυ.
με λoιπδν στη ραχη τoυg τi'q dμαρτiεg τδν dλλovδv.
Tην dλλη μ€ρα τ' dπ6γευμα, δ Xριoτoφ6ρoq μθ τδν Λεoναρδ6πoυλo τιfrγαν oτδ oτ(τι τoδ €πιoκoπoυ Συρoυ Δαvιηλ.
.o Δανιηλ λoγαριαζ6ταν εδoε6i1q κληρικ6q, ciλλα δΕν πiστευε στιξ ξεμoνα1ιαoμθνεq τρωτo6oυλ(εξ τδν &γρ&μματοlν

καλoγξρων,
.H πιστη, ετπε τo0 Παπαυλ&κoυ, εiναι τδ πρδτo, ιiλλd
1ρειdζεται καi ξ παιδεiα, Δdν εtμαι δι6λoυ αiγoυρog πδq ξ
πρcbτη θκκληoiα, Θd μπoρoδoε ν' <iντιμετρηΘεi μi την.Eλληνικη ooφiα &ν ζλειπεν δ Παδλoq, μoλoνoτι τδ .,Ayιoν Πνεδμα εi1ε καμει πανooφoυg τoδζ dλιειζ..o τρ6πoq πoδ παρoυ'
oιαoτηκε δ Χριoτδq στδν Παδλo Kαι η dπoφαση τoυ να l<αμει
τδv Παδλo <oκεOoq €κλoγξg>, δεi1voυν δλoφdνερα πδg f1
παιδεiα τoδ Παδλoυ flταν 1ρειαζoιiμενη στη./ eκκλησια. Δια
φclρετικα δ Χριoτδq δi Θd φιbτιζε, μ€oα ο' Eνα λεφτo, τδ φoνια

τoδ πρtοτoμαρτυρα Στ.φανoυ Kαι Θα τδν διαλεγε .oκε0oq
t

κλoγfrql.

_Πoιδξ ειπεν, dπoκρiΘηκε δ Παπoυλακog, πδq τα γραμ
ματα δΙν εiι,αι 1ρειαζoυμενα. Kεiι,o πoυ λiω θγιil, εiιαι πδq
εiιαι δυδ λoγιδ γραμματα, τα Θεoτικα και τ'.ιθεα, και πδq
i1 τoλιτεiα μαθα|νει o.τα παιδια μαg μoνα1α τ' dΘεα γραμl |1α, oα 'α μδc )ε,.αιι

'Nαi,

τα}}α,

oυνi1ιoεν δ Δαvι{λ, αλλα κεiνo πoδ θα o' iρclτηooυν εiι,αι ciν κατθ1ειg τα iερα γραμματα. Γιατi 6 Χριoτδg
.,Aγιo τδ Πνεδμα dκαμε πανooφoυq τoυζ αλιειζ, dλλα
1li τo
,. ι
μ_oρl i, ια τεi\ πι-ζ iιαμι ια, o. vα,
''Aλλα καi oυτε κcrvειq dλλoq, απανηoε δ Παπoυλαλcζ, ειναι oi θioη να 6ε6αιδσει πδg δdν μ'Ξκαμε, A0τ& τα
ξiρει μovα1α δ Θεoq. Kεiνo <1μωq πoδ ξ6ρει και δ τελευταiog xιυριατηG, εiναι τδq δ λoγoq τoδ Θεoδ δiv dκoυγεται
rιαi λoγαριαζει μεγαλo dδικo, αδτδg να διι],Q για λiγo Λo'
γo πoδ vα oτερι<boει μ€oα τoυ την iλπiδα καΙ ξ θκκληoiα να
τoδ dπoκρiνεται πδξ δεν σo0 δiνι,: α0τδ τδ vαμα vd ξεδιψαoειq, iπειδη δdv E1ι,l κηρυκεg πoυ ναΧoυν την παιδεiα τoδ
Παυλoυ,.H ιiγρ&μματη πioτη, δεoπ6η μoυ, 6ρioκει τδ δρo'
μo τo0 Θεo0, ξ &Θεη 6μωq παιδεiα δiν τδν 6ρioκει πoτ6..H
iκκληoiα εi1ε πατ6ρε9, πoδ εi1αν τ€τoια παιδεiα, αλλα εi1ε
κι dγ[oυq, πoδ δδηγηoαν τδ λαδ στιζ τηγiζ τδν νερδν, να ξεδιψdσει, με τi1ν πtoτη τoυξ Kαι την ciγιoo0νη τoυξ. l(αι τd δυ6,
δεoπoτη μoυ, ετvαι χρειαζoΟμενα και δεν μπoρcδμιε να πετdξoυμε τδ Eνα Ξπειδη μdq λεiπει τδ tiλλo.
.o Δcrvιτ]λ,
Xαιδεδoνταq τδ iγκoλπιo τoυ, κoιτol]σε τδν
Πατoυλdκo μi μιo6κλειoτα μ&ιια.
_Δiν oo0 λεiπει δι6λoυ τδ μυαλ6, γiρoντα, τoο εiτεν.
.Aλλα καi κεινoυξ πoυ Θ' <iντικρOoειq
€1oυν περiooιo. ,,Ε1ω
.Ιερds
Συv6δoυ, Mητρoπoλiτη
μιλ{oει μi τδν πρoεδρo τfrs
Nε6φυτo καt τoixει μιλησει κι δ κ6ριoζ ΠαΙκoq, πoδ Ξδειξε
μεγdλη €γvoια για τδ ζliτη μd ooυ. Θd π&q λoιπδv αδριo τδ
πρωi σΓη γραμματεiα τηξ Συν6δoυ και Θα καταΘeσειξ την
αιηΦ σoυ για &δεια .ιερoκl1ρυκα κι dτδ κεi καi π€ρα Θα
παoxiooυμε vα ιανoυμε τδ καλι-lτερo,

t
o ΔΙιΙoΣ

() Π,\tΙ()T-\,\Ιi()Σ

ullJ

.o Δανιηλ

σηι(CbΘηκε και τoδζ €δειξε πδg
ξ oυνoμιλiα
τελειωσε κι oi δυδ Eπιoκθπτεξ φυγανε.
Τ|v &λλη μ€ρα τδ πρωt, 6 Παπoυλακog, μαζi μθ τov ,Α.
ναPγυρo και τoν Λεoναρδ6πoυλo, τfrγαν oτα γραφεiα τig
lερGg Συν6δoυ. Πρc,lτoμπfκαν oτδ yραφεio €νoΟ διακoυ, που
ξταν γεματo παπαδεq. Πoτ€q τoυ δ Παπoυλακoq δiv εiyε δεi
τ6ooυq παπαδεq oυγιιεντρ<,l με ιoυq oτδ 1διo
μ6ooq. 'L{ταν δλoι τoυg καλΟτερα ντυμ€νoι dπ' αΟτ6ν, μθ πιδ πoλιτιoμΞ,ι,o
παρoυoιαoτικδ r<αi μι& ciνεoη oτηv κiνηo{ τoυζ πoυ δ.'J ετ
Xεν o γ6ρoνταζ, Γνωριζoνταν ciναμεταξΟ τoυg, 1αιρετιoνταv, μιλoδoαv, cioτειεΟoνταν καi κυκλoφoρoOoαv αdν oτδ oτiτι τουc.
.o Παπoυλdκoq
flταν ζαρclμ€νoq oi μια γcoνια, oαν τδv κατηγoρo0μενo, πoδ oi λiγo Θ' dντικρυoει τoδq κριτ€g,εoυ,
.,oταv
flρθεν ξ oειρα τoυ κι €δωκε τδ χαρτι, πoΟ τoi]1αν

γραψει
φιλoι τoυ, δ διdκoq, dφoO τδν κoiταξε <iπδ κoρφls
δq τα ν0xια, τo0 εiπε:
*Kdθιoε καi τεριμεvε.
'Εκεiνoq τfrρε τδ
1αρτi τoΟ Xριστoφ6ρoυ μ' €να oιlρδ d).λα 1αρτια καi μττ! κε oi μια &λλη καμαρη πoυ εiX. στ!iν
πoρτα τi1ν €τιγραφι] : (ΓPAMΜATΕYΣ TιlΣ |EPAΣ ΣYNoΔoY ΤΙ-l Σ ΕKKΛHΣ ΙAΣ TιΙΣ ΕΛΛAΔoΣ, κι €μειvε oτδ
γραφεio αΟτδ δg μιoην δρccv. .,Aμα Θγ|κε ξανακαΘηoε οτδ
γραφεio τoυ, Xωριξ να διboει καμιαv <iπ6κριoη καt καμια
πρoσoΧη τoδ Παπoυλ<iκoυ. ,,Eτoι Ξφταoε τδ μεoημ€ρι κι δ'
τcΦ τoιμαo.τηκε να φυγει €ρριξε μια ματια τoδ γ€ρoντα καi
τoδπε ξερd:
_Ναρθεiq τ, <iπ6γευμα,
Τ' ciπ6γευμα δ Παπoυλακog, μd τoδq δυδ φiλoυq τι'ι,, fr'
ταν oτη [δια Θ€oη καi περιμεVε. Πiραoεν δμωg παλι f1 δρα,
ιiραioloαν oi €πιoκ€ττεq, dρ1ιoε vα ooυρoυπcbνει, oκoλdoαvε
τα γραφεια κι δ Δι&κog τoδ ξαν&πε παλι ξερα κι dδιαφoρα:
ΝαρΘεiq αδριo τδ πρωi.
.Ιl iδια loτoρiα oυνε1[oτηκε
καi τδ €π6μεvo πρωi καΙ τ'
(ιπoγευι1α τoδ ιiκoλoΟθηoε καt
μoνo την τρiτη μθρα, καi τρδξ
τo 1lεoη1rθρι, δ διdκog, 6γαiνoνταq dπδ τδ γραφεio τoδ γραμ'
1lrxτiα. τoδ εiπε:

189

-Πeρασε στδ Γραμμcc(€α, ιiλλα μ6νo9 ooυ,
Ιlρrbτη φoρα ρcilτηoε καi πρcbη φoριi EμαΘε, τδq δ &ν"
()1lc,:τoq πoυ dντiκρυζε
!ταν δ πoλδg Θε6κλητo9 Φαρμακiδηs.
() Ι1απoυλdκoq €νιcooεν Eνα διoταγμ6, dλλα μη μτoρ<bνταq
ιια ια καμει τιπoτε &λλo, oταυρoκoπι]Θηκε και περασε.
.o Θεoκλητoq Φαρμακiδηc
ξταv καΘιoμΞνoq σ' ενα μεαλo γραφεio καi μπρooτα oτδ γραφεio, oi δυδ πoλυΘρoνεq,
.j'

11ταν

ιαi
l'

καθιoμ€νoι

δυδ δεσπoταδεξ:

.o

Aiγιαλε[αg BαρΘo).oμαioq καi δ

οπιoι,.

€πiακoπoq

Kαλα6ρUτc,.lν
iπioκoπoq oiτ6λoυ Πρo-

Kεiι'c τoδ .ταρατηρησεν δ Πατoυλ&κoq flταν δτι δ Φαρ
11ακιδηζ ε1χε αrα)'αφρα ψαλιδιoμiιo τδ l-ια}.λi καi τδ γiιι
.ιoυ καi πδq καιrιbθηκ: τδζ ταχα dπoρρcφl1uειoq oτη
μελi.:η ;<απoιoυ
1αρτιo0 δiν τδν πρ6oεξε. oi δυδ δεoπoταδεq δlιιοg, δ Bαρθoλoμαιoξ και δ Πρoκ6πιoq, εi1αν καρφciloει τα
ματια dπανω τoυ καi τδv κoιτoΟocrν παρdξενα, €νQ αδτδq
.τ.κoταν δρθloq με ια.ιε6ασιι.,α τα μα,ιια ιαi πιρlμιιε.
.o Θε6κλητo9 ΦαρμαKιδηζ δiν ε?1ε
μoνo δoυ7ιεια. Εiχε
Ι.αι Φ διαθεση νq ταπειν(bσει τδv Παπoυλ&κo. .Hτcrι, oiνoυρoq πδq ετχε μπρoστα τoυ εναv ρασoφ6ρo dγ0ρτη, πoOyε
oκoτδ να πλoυτισει μi τα 1ρηματα τδν ανiδεων, κι ξ}'α τυφ}.δ δργαι,o τo0 Kooμ6 Φλαμιατoυ.
Εivαι τoλμηρo, μτoPιι και ciδ,ιo, vα πει \αιιιζ π.^lζ 6
ΦαρμαK:δηζ ητc.ι ειαξ απιoτoζ. 'Hταν <iμαlg' 1ωρ,q ια τδ
καταλα6αiνει και δ 1διoξ, Eνα γ€ννημα τo0 oδμcαισμoο, πoυ
κατα 6αΘoq dντιπoλιτευτηκε τδ Θεδ καi γ0ρεψε ν' dπαλλαξει τδν dνΘρωπo <iπδ τδ ζυγδ τo0 oΟρανo0..Ι.i παραμoνη τoυ
oτη Ξι€ννη' oι σπoυδ.ξ oτα Γερμcrvικd πανεπιoττ]μια κι δ
Θαυμαoμoq τoυ για τδν Koρα!' τδν εi1αν δλ6τελα dπoμακρυνει dτδ τδ τ.vεδμα iερωμ€νων, σαv τδν Aiτωλδ Kooμα,
oαι'τδν Nικoδημo τδν .Aγιoρειτη, odv τδv Mακαριo Noτα.
ρa. Π(στευε πδq ξ παιδεiα ετναι αδτ6νoμo <iγαΘδ καf oυ.
1να ληoμoι.oδoε δτι <πaσα δooιq ιiγαθη καi πdν δδρημα τ6.
λειoν tiνωΘεν εστι κατα6αivoν). ΔιαφoΡετικα δiν μπoρεi ια
κcrrαλα6ει καi να €ξηγl1oει κανεiq την πετoιΘηΦ τoυ, πδζ
ξ ττνευματικi1 γραμμη τoδ Koρcιξ' κccιd Θαθoq καλoπιoη

't

O 1ΙAtΙoTΛAΙtoΣ

190

και ζντιμη, <iλλα oθ πoλλα oφαλερl1, θφτανε για τi1v πνευ.o κoρΦξ δoυλεψεν δσo λιμαrικ{ dv6ρΘωη τoδ γiνoυq.
γoι κι η σoφια τoυ δθν flταν τυ1αiα καΙ oυηΘιoμθη. Πi.
oτευεv δμωg περιoo6τερo oτi1ν i1Θικi1 ημαoiα τflq Θρηoκε1.
αq ταρd oτ{ν dπoκαλυπτιKη τηξ dλiΘεια, Τδ περιoδικδ <Λ6.
yιoq .Ερμfrc>, πoδ διεΟΘυvε oτη Bι€ννη δ Φαρμακiδηg, Θεμε'
λiωνε δλo τδ δρ6μo, πoδ πηρεν θτΙ 1ρovια τ] ττvευματικξ
.,oπωg oτδ gρYo τo0 Koραfr, oj Θρηoκευτι
ζωi1 τo0 ΞΘνoυq.
κθg iκδ6oειq εiναι Ξλα1ιoτεq, dν τtq oυγκρiνει καvεiq μθ τiq

iκδ6oειg, τig διoρΘcboειq καi τd o16λια πoδ €καμε ατα
κεiμενα τδν dρXαιων, Eτoι dργ6τερα καi f πνευματικ| ζroη
τoδ Ξθvoυg €δωκεv 6περτρoφικη oημαoiα oτoδq dρ1α(oυg
καi πoλδ μικρi1 καi ου1νd do{ μαr,τη oτη Θαυμαoτξ ooφiα
τδν Xριoτιανικδν κειιι6νων, πoU μioα τoυq λαμπικαρioτη'
κcrv δoα αιoι1εiα dπδ τδ dρ1αio πνεδμα ξτωl 6ιcboιμα.
.Ωστoσo δ dγωνιστηq
τo0 εiκooιξvα εt1εν δριμαoει €Θνι
κa, Χ&Pιξ oτi1 Xριoτιαvoo0νη τoυ, 1&ριg oδ κηρ0γματα oαν
τoδ Aiτωλo0 Koσμ&, πoυ o'αδτα καf μ6vov ciκo6μτηoε για
νd ξεαηκιoΘεΙ καi να πυργ<i:oει τδ εiκooι6να.
Λiγo πρfν dπδ τδν ξεoηκωμ6, δ κoραηζ Eγραφε oτδ oκλα.
6coμ€νo γ€νoq τ, dντiθετα.
<.,Eλληvεq,

τoυζ .γραφεv, f1oυ1αoατε. Δδν εiΦε εi-

)σ€τι dρκo6ντωξ πεφωτιoμ€νoι.

Φωτιoθfrτε τλει6τερoν καΙ

>Eπειτα Eπαναoτατεiτε...>

.o Koραηc λoγαριαζε πδξ

χρEιαζoυ}ηαι τριαντα 1ρ6.
νια &κ6μα γιd να δριμαoει τrνευμccιικα τδ γ6voq, γιd v&ναι
oi Θ€oη vα ξεηκωΘεi. Kαi τδ πioτευε αiτδ γιατl flταv δoυ.
λωμiνoq oτα Eξιoτερικd τεκμliρια τξc δριμ6ηταq, δπωq flταν ξ παιδεiα, πoδ Uψωoε αθ Θε6τητα δ oδμαvιoμδq κι dγνoo0oεν δλ6τελα τi1ν €oωτερικi1v δριμ6ητα τo0 λυτρωμ€νoυ dνΘριbτoυ, πoδ καλλι€ργηoε { μoρφi1 καi 6 λ6γo9 τo0
Χριoτoi.
.,Εναq oδμαvιoτi|q
ηταν κατα 6dθoq καi 6 Φαρμακiδηc,
πoδ πioτευε πδg μ6vo μi τi1ν παιδεiα δψ<bνεται δ tiνΘρο:.
πog πρδg τδ Θε6, xωρiq δμωg να δ€1εται πδg μτoρεi νd Eξι'

() ΛΙ}Ι()Σ

191

ιlιυθQ καi μi τδ Θε6, δπωq τιoτ€ψανε ενα σωρδ ciλλoι oι)μανι'
ιrτig. Γι'αδτδ δθv εiναι ταραξενo καi ιiνεξτ]γητo γιατi Erα
-lινεδμα o&v τδν Φαρμακiδη, oυμπdΘηoε τδ κηρυγμα και τη
.Eλλdδα f1 πιδ
11oρφη τoδ Θε6φιλoυ Kαiρη, πoδ αταΘηκε αην
ζωντανη dπ6δειξη, πδq μτoρεi καλλιατα μια μεγαλη ξΘικη
ιroρφη vdvαι ταυτ6xρor,α κι δ πιδ μεγαλog α[ρετικδq τo0
Xριoτιανιoμo0. 'Eπειδi1 δμωg δ Φαρμακiδηc δθν εi1ε τδ i1θικδ oΘ€νoq τoδ Kαtρη, δθv τ6λμηoε να τδv dκoλoυΘloει δq
τδ τiλoq. Περιoo6τερo dπδ τig iδ€εq νιαξ6ταν για τη θeση τoυ
oτδ πανεπιoτl1μιo καi για την dρxιγραμματε(α oτηv .Ιερα
ΣΟνoδo. Tiπoτε δμωg δδν τδν γo{τευε περooτερo δσo δ P6).oq τ!g emiιιcIκ,c gιisι, κι αΟτδ τδ ρ6λo τδν €παιξεν δq τδ
τi). oq τfrg ζcofrq τoυ.

Δε oταθ1ιε oiδi μια oι.1 μi lλε,,θερo πνεδμα ιι iπεl
δη δiν μπ6ρεσε να δψωΘεi oτd ψηλcbματα τξq Xριoτιανικ1]c
, ιτεριdq, ζiτεoι λ i1ινεv Eναq dγκooμ,oι' φιλιλευΘερo
Mi1ν μπoρcbνταq να καταvικτ]oει τδν <iτoμικ6 τoυ iγωiσμδ
καi τη μαται6δoξη περηφαvεια τo0 γραμματιoμθνoυ, oταΘη.
,

κe Eναq Λoγιoq.Eρμfrc oτ|ν πιδ δμi1 oημαoiα τoδ δρoυ καi
τα Ιδια μαται6δoξα κ(ητρα πoδ καΘcbριoαν τδν dτoμικ6 τoυ
6[o, τα 1δια Ξγιναν δ καv6vαg τo0 λευτερωμ€νoυ κoμματιo0
τo0 €Θvoυq. ,Aγο:νioτηκε μd φαvατιoμδ για ν' dνεξαρτικoπoιηoει τ{ν €λληνικη €κκληo(α ciπδ τδ oiκoυμενικδ Πατριαρ.
xεio, καlγoνταq &φΘoνo λι6ανι στδ ξ6c.vo τoο αδτoKξφαλoυ
καi δiν τδν πεiραζε νd 6λ€πει αδτi1 τξν €κκληoiα vα ξεπξφτει
o' Ενα ταρακλdδι τfrq κρατικic γραφειoκρατiαg Kαι νd κυ6ερνιθται oοσιαστικα π6τε dπδ τδν Mdoυερ, κι dργ6τερα ιiτδ κoμμccταρ1εg, δτoυργoδq κι ιiπδ τoδq κυνικcbτερoυq 6oυλευτ€g. ,Eναρμoνιoμ€νoq πρδq τδ φιλελευΘερισμ6 τoυ καi τη
λατρε(α πoδ εΙ1ε oτδν τδπo τoδ λoγioυ, oι1αινoταv &νΘρcilπoυq
α&v τδν Kooμα Φλαμιdτo, o&v τδν ,Ιγv6τιo Λαμπρ6τoυλo,
o&v τδv Παπoυλdκo. Τoδq δυδ πριbτoυq για τ!ν dλ0γιατη
δρΘoδoξiα τoυq καi τδv τελευταio καi γι, α0την καi για τi1ν
<iγραμμccroo0vη τoυ.

Γι, α0τ6, dφoi τδν ε1xε τδ γ6ρoντα καi περιμενΞ &ρκεtηι δρα κατco ιiπδ τd Θλ6μματα τδv δυδ δεoπoτdδo:ν, oηκω'

I

o ΛΙMoΣ

o ΠAπoTΛ.\KO)

!:l

σε καπoτε Kι αδτδζ τδ κεφαλι τoυ και τδν κoιταξε πcΓyερα:
_Ti γυρε6ει9 γ€ρoιτα; τoδ εiτε.

.Nα

πoυλακoq.

μo0 δ<boετε dδεια vα κηριlxνco, απoκρiΘηκε

δ

Kαi oi τρεiq €τioημoι τ!c dκκληoiαq 1αμoγ6λαoαν

Πα'
εi.

ρωνικα,..

_Λoγαριαξω γ€ρoντα, εΙπεv δ Φαρμακiδηq, πδq εioαι
καλδg Χριoτιανδg καi τδq dγαπdq την iκκληoiα τoo Xρι.
oτo0. Πδg μπoρεig δμrog v' ιiγαπ&q τi1ν €κκληoiα καi να
θiq να τηv ρεζιλευειg; .,oταν για δoυλειig τιδ τατεινig απαιτoδμε μιd γνδη καi μια μαoτoρια, πriq καi γιατi Θig,
για δoυλειiq τ6σo σπoυδαiεq, να 6αζoυμε τδν καΘΞvα να τiq
κdvει; '.Aν δdν ξ6ρει9 ν& μαγειρε6ει9, δiν γiνεται καλδ φαi.
,.Aν
δdv ξ6ρειq να ημαδε6ειq, δiν oκoτcbνειq π6ρδικα, κι &ν
δiν μαΘειg 1αoαπικι], δiv μπoρεig να oφdξειq πετυ1ημtνα
καi να γδdρειq .Ξvα ξ<oνταν6. Kι δταν τ6τoιε9 δoυλειiq θEλoυ
νε τ€1νη καi γν<bη, π6oα πρθτει να κατ6xει iκεiνog πoδ Θα
κηρ0ξει τδ λ6γo τo0 Θεo0; Π6oo ταπειvη iδ6α Θd πρ€πει
να1ει κανεiq γC αδτδ τδ Eργo, για να τδ λoγαριdζει δoυλειd
τo0 καΘε dγραμματoυ; Mιλδ oωoτα;
_,,oXι, dγιε dρ1ιμανδρiτη, dπoκρiΘη αιαΘερα δ
γΞρoν.
ταξ. .,oσo τιδ ταπεινi| εiναι μιd δoυλεια, τ6oo πιδ 1ρειαζo0.
.o λ6γo9 τoδ Χριoτoi δiν εiναι oδτε
μενη εiναι t γvcbαη.
τ€xνη, otiτε γv<bη, <iλλα φδξ. ,.Aν εiv' <iλ{Θεια πδg τδ λ6γo
τo0 Χριστoο μoνdxα oi γραμματιoμiνoι καi oi ooφoΙ
μτoρoδ-

νε να τδν κηρ0ξoυvε, τ6τε Θα πρ6πει ναvαι γραμματιoμ€νoq
κανειξ και σoφδq και για να τδv δεXτεi και vα τδv νι(bσει.
.o λ6γos δμωξ τoδ Χριoτoδ
δθν Ξπεoε dτδ τδv oδρα''δ για
vα Θρθψει μoνdxα τoδq γραμμccτιoμ€νoυq, <iλλα καi τoJq ιiγραμματoυξ. Kι tiγ εiν' dλτjΘεια αιiτδ πoU λ€ω, καi μπoρεi
δ σπ6ρoζ τo0 Χριoτoδ να καρτioει καi oτδ μυαλδ τoO d.
γραμματoυ, τ6τεq γιατi αδτδq δ dγραμματoq, τoOvαι dγαΘi1
γic' δθv μτoρεi να μoιρdoει καt o, &λλoυg τδν καρπδ αδ'
Φc Φs καλic oτoρds;

ι.i

.o iπioκoπoq
1rιληoει

193

BαρΘoλoμαiog, dπoφ&σισε

Kαλα6ρ0τolν,

:

Aδτα πoυ λAg γθρoντα, τoο εiτε, μπoρεi νdXαν πeραη
.'. αλλoυξ καιρoυξ, πoυ δ κ6oμoq flτοcv κoιμιoμθνoq. Στα
11l1lνια μαq δμωg, δ κ6oμoq ξυτηoε καi 1ρειdζεται ν, &κoδιll ι καλiτερη γλδσσα, dπ' αι}την πoυ μεταxειρ[ζεται δ oατα.
ι.ιrr,, για νd πιστ.ψει.
jo κ6oμo9, δεoπ6τη μoυ, dπoκρlθη δ γθρoνταq, καi oτα
llιτλια τα 1ρ6νια καi oτiq μ6ρεq μαq, δcν πιστεψε πoτ€ τoυ
.lrιi λ6για, μακdρι να 6γαiyσvε &πδ τδv πιδ σoφδv τα χει.
λη..o κoσμoζ πιατε0ει μoνcι1α στδv liνΘρωπo πoδ πιαιε0ει
.l iδιoq. .o κ6oμoq τιατε6ει τδν {ivΘρωτo πoδ μi τi1 ζωξ τoυ
.,Aγιε
.o Χριoτ69
1'iνεται παραδειγμα και τδν φcoτiζει.
μαq
/lioπoτα, δiv dπoζητηoε τoυξ σoφoυζ να τaν σιμ& τoυ, dλλd
r d παιδια. ',Ι't μτjπο:q λαΘευoυμαι
.-Εiσαι πoλυ φαvατιoμ€νog γ€ρoντα, εΙπε xoλιoμ€νog δ
τ'iγιoq Kαλα6ρ6τωv, K. α0τδ εivαι η πιδ Θαναoιμη dμαρτiα.
'Aντi νd μoλoγηoειq, μi 1ριoτιανικη ταπεινcooυνη τ{ν dδυ.
ναμiα οoυ, μιλdg πειoματικα καi μi ooφioματα πασχιζειq
ν, dρνηΘεiq τηV &ν&γκη τoΟ γραμματιoμθνoυ κληρoυ, μ6νo
και μ6νo για να oκετdoειq τηv ταχυλη ooυ <iμαθεια κι d.
γραμματoo6νη.,,Ετoι μ€oα ooυ δiν μιλ6 δ Xριoτ6q, dλλα δ
αατανdg. Γιατι δ δια6oλoξ Ξ1ει τi1 δυναμη να παρασταινεt
καi τδ διαφεντευτη τo0 Xριoτo8 dκ6μα για νd oπριbξει τδv
ιiΙiδεo καi τoν πoηρδ oτδ κρiμα ι.ξ τεPηΦσ\ε|α.,,
.o Παπoυλακog Koιταξε και τoδq τρεiq
μd φλoγιoμ€να
καi
τδ
πρ6oωπ6
τoυ
τιi
ματια
μιαν.νοcy6νια Ξκφραση.
.o .,Aγιoq oiτ0λoυ, πoδ ρε
δiν μιλoδoε δq κεiη τηv δρα, 6λ€πoντα9 τηv ταραXη τoο Παπoυλ6κoυ, μτηκε στη συ'
;

(ητηoη:

δ.,A'
-Πρ6oεξε γ€ρoντα, τoδ εiπε, αδτδ πoδ ooδ εtπεν
,.Aσε
ciδελφ6g.
E1ναι
λ6γo9
6αΘδq
καt
Kα'
γιog
Xριστιανικ6ξ.
τd μ6ρoq καf τi1v .lερα Σι]νoδo καi τδν καθ€να <iπδ μ&g
και γινoυ μ6νo9 ooυ κριτi1q τo0 €αυτoδ ooυ, Σθ τi Θ& o'
δφελl1oει ξ ctδεια, πoJ γυρεΟειξ να ooδ δcbooυμε νd κηρυ'
χvειζ, ειν δλη αδτi1 ξ iαιoρ(α ετναι δ&Xτυλoζ τoδ oαταν&;...
Ιiωoτη Maaoτιa: o ΙΙλ ΠoΥ.ιλao Σ

o ΔΙMoΣ

U tΙ-\ΙΙOTΛ.\ΙiυΣ

194

.o

Παπoυλ&κoq δθν &κoυγε

πια καΘαρα,

oUτε

τα

μ&-

τια τoυ ξε1cbριζαv δτι 6ριoκ6ταν μ€oα oi κεiνo τδ γραφειo.
Πiγε κ&rι να πεi, dλλα €νιωoε τη γλδooα τoυ δεμ€νη κι
Eνα πελcΙ:ριo AN να δρθcbvεται μioα τoυ πιδ φo6ερo, dπ,
δλoυq τoδq πειραoμoδq πoυ ετχε γνcoρ(αει δq €κεiνη τη μ€
,,Llξερε
πδg oi μαoτoριig τoδ δια6oλoυ ξεπερνo0oαν κ&.
ρα.
θε dνθριilπινc μυαλδ κι Eνιcoθε κεiνη τη oτιγμη, πδζ δiν πα
τo0oε καλα oτα π6δια τoυ, KoυνoOoε ξ γ! πoδ τδν 6αοτo0σε, κoυνoδσε τo μεγαλo γραφετo τo0 ΦαPμακιδη, δ Φαρμακiδηg εi1ε γiνει τρεig φoρiq πιδ μεγαλoq καi oιγα - oιγα, dντi για Eναν Φαρμακiδη' E6λεπε δυδ κι Eπειτα πoλλo0ξ, δπωq
ζ6λεπε τδ Θαμτωμ€νo φδg τoυ καi πoλλoδq Πρoκι5πιoυq κι
.,Oλα κoυvoδoαν στδ
ciλλoυq τoooυg BαρΘoλoμα(oυg,
φo6ε-

ρδ tκεiνo γραφεio, δoπoυ, oιγα - oιγd, Ενα &oπρo ν€φoq τd
oκiπαoεν δλα κι δ γ€ρoνταq δδν ζ6λεπε τiπoτα' oα νccιαν

τυφλoq.

_.,A.,, n, --.i

^cr

,l'l},πc

Kαi αιυριαατηκε κατα γηξ,
',Aμα ξρΘε στα oυγκαλα τoυ, δθν εiδε πια μτρoστα τoυ,
oUτε τδ Θε6κλητo Φαρμακιδη, oUτε τδν.,Aγιo Kαλα6ριjτων
.,Aγιo OiτOλoυ Πρoκ6πιo. Σi
BαρΘoλoμαio, oυτε τδν
μια
καμαρη, δλoτελα tiδεια, εixε μτρoαια τoυ τδ διακo, τδν 'A'
ναργυρo καi τδν Λεoναρδ6πoυλo.
Πo0 6ρioκoυμαι; ρδτηoε,
_Zαλαδα od xτΟτηoε γ6ρoντα, ιiπoκρtΘη δ διdκoq, €ι,δ
δ 'Aναργυρog κι δ Λεoναρδoπoυλoq, dμiλητoι κι dνf1oυ1oι,
τδv κoιτoδocrv.

'Θα

δ

κι

πoλλη ξ
νηστεια 6λαφτει. Tδ καλJτερo πoδ θα καμειg, εiναι να π&q
ια oη}ι;Θεiq λαi να ησυ/ασειζ.
.O Παπoυλακoq τδν κoιτo0oε oα
1αζ6q, 1coρiq ν& πρoιυρτ".lμiιoq
καi
τρoyιilρ.1oε τρδq τξ
λiξη.
Σηιcbθ1ιε
φιρε,
,Av&ργυρog κι δ Λεoναρδ6πoυλoq
Tδν
6
θι1ρα,
<iκoλoJΘηoαν
ντ]oτεψεq πoλ0, oυνi1ιoεν

δι&κoq,

f1

195

l.ll

τoσo oτδ δρ6μo δoo καi oτδ oπiτι δiν καταφεραν να
λiξη γιιi vα μαΘoυvε τi εi1ε oταΘεi...
ciλλη μ€ρα, πρδq τδ μεημ6ρι, πηρανε τηv dπαντη.
, ιiq Συν6δoυ, πoυ δcν gδινε τi1ν &δεια τoυ εiχε
1
ζητησει δ
1l.ιτιoυλdκog καi ρητα τo0 dπαγ6ρευε να κηρ0ττει <δg μi1
.'..yιεντρoδντα τα dπαιτoδμενα πρoo6ντα Kαι εφoδια>.
.o Παπoυλακoq πληρoφoρrtΘηκε τηv dπ6φαη
Xωριζ να
..1,.,φiρει λiξη l) vα φανερcboει καμμια ιiγανξτηση. ,,Eπε.
..r oμιoq od 6αΘειd oυλλoγi1 κι iioτερ' dπδ πoλλην δραν εi

ι

,l) ι'εκoλλησoυν
.Ι.ηv

r)

\' &πoφασιστικα:

Aδριo φευγc;, δδν θ1ω καμμια δoυλεια oτηv ,Aθr]να...
,,Aδικα πα<r1tocrνε oi
φtλoι τoυ, vα τδv πεiσoυνε να πε'
1,l1liνει λ[γo, να ξαναδεi τδν Παικo, να oτεiλoυν γραφη τoι]
,ι'λ.Ιμισιoυ, νd πληρoφoρfαoυv τδ MΞγα Στηλαιo καi τi1
Λ1rlvi1 τ' .Aγioυ ,Aθαναoloυ, dλλα δ Παπoυλ&κoζ δεν &λλα-

l,'

Yvd)μη.

-.,oλ' αδτα μτoρεττε να τα καμετε, τoδq ειπε, και δ'
l.ιν Θα λεiτω. ,Aδικα δμωq Θα παo1ioετε, γιατ[ δδν Θd μεrιιλλαξετε τη γνcbμη τ6v δεσπoταδων.
-Kαi πoδ Θα π&q παπo6λη; τδν ρ<bτηoεν δ Λεoναρδ6.

lrιlυλog.

ιioκητdρι6 μoυ. Movα1α κει μπoρεi να καταφEρ<o
μαζrbξ<o τδ voo μoυ καΙ να τραξo: κατd πlξ Θα μι φω.
liη δ K0ριoζ.
Τi1ν &λλη μθρα δ Πατoυλ&κog, oυνoδεμ€νog <iπδ τδ
Λι.oναρδ6πoυλo, Eφυγε dπ' τi1v 'AΘι]vα, dφι]νoνταq π(oω τoυ
rι)v 'Aνdργυρo να τεριμ€vει τιξ δρμηνειεζ τoδ Φλcrμιατoυ καl
\ (i eνεργησει <iναλoγα.

rιr

-Στδ

Mθ κ6τo, δoτερ, dτδ μερ6ν ταλαιπωρια, φτdσανε oι δυδ
ιivτρεg οτi1ν Ι(oιμηη Φζ Θεoτ6κoυ κι δ Παπoυλακog dνοcyαr' ιασε καπωξ, &μα εiδε τi1 Σ κξτη πoλδ πιδ νoικoκυρεμ6νη παρ'
ii'τι τ{v tiφηoε, μ' d6γατισμ€vεζ τΙq εiκ6νεq τfrq €κκληoι&q, μi
7τιoμ€νo τδ καμπαναρι6, μθ δυδ καμπανεq, μd τδ [ερδ τλoυrlιτμ6vo καi τα Kελιd πεντακdΘαρα καi νoικoκυρεμ€να.
Χdρηκε πoδ 6 'A66ρκιoq κι δ Kooμdg €δειξαv τ6η dφo.

ι) ιΙ .\ Ι]

19r;

() T Λ .\

KO

o ΔΙιtoΣ

Σ

σιωη, δσfε και τδ πρoσωτικ6 τoυ κελi να κρccιdνε
καΘαρo κι <iτεiραxτo.
.H

1αρα δμωq, τoυτη τi1 φoρα, oταΘηκε λειψi1

πεvτα-

καi

τfrs

αιιγμξq καi γρηγoPα καταλα6ε πδq δiν Ξ6λεπε τδ μoνααηρι μi τδ χαρoυμεvo ματι, πoΟ τδ6λεπε πρlv, δταν δiv εtχε τιτoτα καi τ61τιζε π€τρα μi τ€τρα'
Oijτε τδ κελi τoι τδv 1ωρo0oε τια, oδτι τo oκαμνi τoυ

τδν ξεκoιjραζε, oδτε τδ στρδμα τoυ dvαπαυε τδ ταλαιπωρη.

μtνo oδμα τoυ,
.,Αμα νυ1τωoε καi κoιμηΘ!καν δλoι, αδτδg 6γ!κε
μθoα
oτηv παγcoνια τηq νυχταζ και μeσα oτδ oκoταδι f oκητη τoΟ
φανηκε παλι <iτ€λειωτη' δi1ωg oτ€γη, δixωq καμπcrιαρι6, δ(.
Χωq πoρτoπαραΘυρα. Kαi ζηλεψε κεiνεζ τιζ μePεζ πoυ τδν
Ξκαιγεν δ πυρετδg τoδ χτισιματoξ. Tιbρα τoΟ φαηκε πδq ctν
€μενε κεi Θα π€Θαινε oαν καλoζωΙoμ€νoξ, πoυ καμ(bνεται τd.
xα πδq παoxiζει για την ψυ1η τoυ, Eνδ δi νιdζεται ταρα
για τo0 κoρμιo0 την καλoπ€ραη.
Aδτoi oi τρεiξ tiνΘρωτoι, δ Φαρμακ(δηc, δ Πρoκ6πιoq
κi δ Bαρθoλoμαioq, τδν εi1αv τoακioει. EτXαν τετυχει τδ
θαμα νd τδν κdνoυν νd 6λ€πει τδν κ6σμo διαφoρετικα καf
να ξεριζcbooυν ιiπδ μθoα τoυ τi1 oιγoυρια..o liπvoq τoυ Ξγινε αδ0νατoξ καi κdΘε μiρα τoυ τερνo0oε €oκαΘε τi1 ζcot] τoυ.
.o Λεovαρδ6πoυλoζ ετχε
φυγει πoλυ dνiσυXoq κι δ'A6€ρκιoq κι δ Kooμαq δiν ξ€ραv τδξ να ξηγησoυν τi1ν <iλλα.
γi1 τo0 γ€ρoντα, Mιλoδoε τ6oo λiγo καi ξταν τ6οo ταραδo.
μ€νoq oτη oυλλoγl1, πoδ flτcrν dδOνατo να ξεδιαλυνoυν τδ
oαρdκι πoδ τδy κccrαrρ.oγε. .o 'A6€ρκιoq, τo0 εi1ε ταξι
δ€ψει κατα τδ διαoτημα πoυ gλειπεV δ Παπoυλακog, εi1ε
δεi μi τα iδια τoυ τα ματια τδ ξεαi1κcoμα τδν 1olρικδν καi
τi1ν πiαιη πoυ ετχεv <iναφει τδ π€ραoμα τoυ. και τcilρα νd
τδν 6λ€πει Ξτoι μiρεq και Θδoμdδεξ και μηνεξ... Πdγαινε
νd oαλ€ψει δ voog τoυ. Περo6τεφ dμiλητoq καi πιδ 6αΘεια
πληγωμiνoq, |ταν δ Kooμαq, γιατi €νιc;Θε να κ66oυνται τα
Φτερ6 τoυ. Mια μθρα εtπε:
Τιbρα καταλα6α, τ6oo μoιαζoυμε τα πoυλιd. Φτερα
ixoυμε καi μεig κι dg μi1ν εivαι φανερd oαv τd δικd τoυg.

197

|\ι ii|lι,η τδ πoυλi λoγαριαζεται oκoτιoμEvo ciν τoακιαιoδν
ll,1Ι J)oδγεq τoυ, Eτoι κι δ &νΘρωπoq, dv λαΘωΘεi oτd
φτε.
1,.i lιιl, μεταλλαξει &τδ πετoOμεvo oi oκoυλι]κι, κccταδικα.
r1rl ιιl νd oiρνεται.
l{ι δ Παπoυλακog κι δ ,AΘ€ρκιoq πρooΞξαvε τδ λ6γo.
l'iι' η1αν oi oυvηΘιoμ6vεq κoυ6€ντεq, πoδ π€'φτoυνε dτδ τd
7r iιr1 doυλλ6γιoτoυ eiντρα, dλλα tiτανε λ6γoq τoυ 6γαινEι
,,i

.i

Ι|; ιPυΧη λα6ι,, μf'νη.

Στδ διdαrημα α0τδ δ γ€ρoνταg, εlXε λα6ει γραφη τρειξ
τδν Koσμα Φλαμιατo, δυδ φoρθq dπδ τδv,Ιγνατιo
Λ(ιι1πρoτoυλo, καΘδξ και ιiτδ τδv 'Aν&ργυρo και τδ Λεoιιxρδoπoυλo. Τραvδ δμωg oημdδι, πδq oαρ&κι κcιτ&τρωγε
ιt1ν ιpυ1ι,1 τoυ, flταv δτι δθν €δειξε, για τιζ γραφ.q α0τεξ, τη
1.τρα τoδ εδειχvε αλλoτε.
8€6αια, oι &νΘρωπoι πoυ τoOγραφcσ δiv ljξεραν τδ μα'
ι,.iι;ι τoυ Kαι γι' αδτδ ν6μιζαν τδζ γραφoυνε στδ Xριστoφδ.
1ιl, τoδ iiξεραν τριν dπδ τi1ν δμιλiα τoυ μt τδ Φαρμακiδη
ιιιΙ τoδq δυδ δεoπoτdδεg. Τδν παρακινoδoαv να oυvεxloει τδ
ι{ρυyμιi τoυ, τoδ μoλoγoOoαv o16δια μεγ&λα και τρcrvα
κι ιiντiq δλ' αδτα να ψυ1ιbooυνε τδν γ6ρoντα, ξυπνo0oανε
loJq τραγικιilτερoυζ φ66oυq μtoα τoυ.
.,oλ, α0τα πoδ εΙ1αv σταΘεi τδν εiΧαν
μπεPδ€ψει τ6σo
lτι;λ0, δoτε δθν κατdφερνε πιd να διακρivει τδ σOvoρo πoδ
1ιυρiζει τδ Bαo[λειo τo0 Θεo0 dπδ τδ Kρdτog τoi διαΘ6λoυ.
Nα ψιλoλoγa Kαι v' dναριωτιεται γιd καΘε τoυ 6ξμα, για
καθε τoυ oκ€ψη, γιd KαΘε τoυ πιΘυμια, δq τoυ ζτεσε 6αρεια
.1,ι,ρiι; ciπδ

(,iρρωστoζ oτδ oτρδμα.

.o 'A6€ρκιoζ Kι δ κoσμaξ ε1πανε να
φ€ρoυv Eνα γιατPδ
ιiπδ τα Kαλιi6ρυτα, oυναντt]oαvε δμωg τετoια πεισματικη
ι,iρνηη τoδ γiρoντα πoδ δiν ξθρανε τi να τραξoυνε.
.,Ενα 6ρdδυ δμωg oταΘηκε Eνα περιoτατικδ
τoυ φ66ι-

oε τoλδ τoι)g δυδ μoνα1o6q.
Ei1ανε δεi πoλδ θξαντλημ€νoν τδν γaρoντα κι ιiπoφαoi.
ι,ανε ν& σφdξoυνε ενα κoτ6τoυλo και νd τoδ δciooυνε τρo.
(Ι]η

τιδ

στηλωτικη.

(l Ιι.\πoΤ,\-\κoΣ

] 1]δ

() Λ Ι

Χo:ρiq να κoιτdξει τΙ τoΟφεραv, δ Παπoυλακoq iiπιε τo
ζoυμi τoi1εν η κo0πα και γρηγoρα τoUq κoiταξεv &γρια:
_Τi μo0 διboccτε κι iiπια; τoυq ρrbτηoε.
Λιγo ζoυμι ιiπδ κoτoπoυλo' για να γειανειq γ€ρoντα,
τ'ciπoκρiΘηκαν.
Oδτε oΙφoυvαq dν oηκcoνoταν δiν Θα1ε τi1v αγριαδα τoΟ
Xριστoφoρoυ, καΘδq τιναxτηκεν δρθιoq απδ τδ oτρδμια τoυ,
-Δια6oλoυ γ€νεq, τoUg φδναξε, γκρεμιστiτε clπδ μπρo
oτα μoυ.
Kαι χυμωνταζ πρδq τδν Kooμα, τδν &ρπαξε dπδ τδ ρd'
oo και μi μια κλωτoια τδν πiταξε δξcl ciπδ τδ κελl.
Δiν εioαι καλ6γερo9, oδρλιαξεν, εio, θναq φoνιαq, Ko.
σμαζ,.. Koσμaζ,.. Τi Θα πεi Kooμαg;,,, Τiπoτα δiν εio' ciπ'
δλ' αδτα. Eiααι δ Mιx&ληs δ φoνιαq, 'AφoΟ θooαξεq τη γυ
ι,αικα σoυ, τ<bρα σφαζειζ κoτ6τoυλα,,, Φτo0 σoυ σατανa.,,'
Kαi' τδν Eφτυoε κατα πρoσωπo καi τδι 1τΟπηoε καi τoδ
φoρτωσε κι ciλλεq 6ριoιiq κι &λλεg κατηγ6ριεq,
,.Ho[1αoι γiooντα, .i1γ, ια ιδι
"ραljο.ι φo6,oμιιo,
δ'A6€ρκιoq,
-Φυγε καi αδ, δια6λoυ πραματευτ!, τo0 φd)ναξε. Πηγαινε να πoυ).l1oειg τ,dγιoτικα για πραμdτειεq, Xαθητε απδ
μπρoστa μoυ, γ€νεζ ηζ κ6λαηq, φoνιdδεq καi κλ6φτεq, ψεδτεq καi πoρνo6ooKoι. 'Aστρoπελeκι να καψει τα κεφαλια σαξ.
oi δυδ μoναxoΙ, KαταπληXτoι καi φo6ιoμ€νoι, ξεμdκρυ.
r.αν γρ{γoρα ιiπ, τδ κελi κι ciκoυocrv τδ γiρoιτα να κλεi.
ιει τ6σo δυνατα την π6ρτα, δoτε π€oανε oi ooφαδεq ατ' τα
πρε6αζια. ΧcilΘηκαι'μ€oα oτi1ν iκκληoια κα[, κλαiγoνταq
oαν τα xτυπημ€να παιδια, γoνατισαν μπρooτα oτi1 Χαρη τηζ
ι dρy,oαν μ' <iναoυλιητα ια τρooι(1oυνται.
.o Πατoυλακog, &πoκαμc;μ€ι,oq dπδ τo θυμo τoυ, εi1ε
oωριαατεi κccια γiq καi 1ωρiq να κλαiει μoυγκριζε oιγα
καθδq Ξνα δαμ&λι xτυτημiνo κι θμεινεν iται δq πo0 oκoτεινιασε κι ciκoυoε oιγαν! τι) φcoι| τoδ ,A6€ρκιoυ ι,α τδι,
ρωτd
ιpi

:

Πατiρα Χριoτcφ6ρε,.. Πατiρα Xριoτoφ6ρε,,, Θiq ι'α

ρclυμε τiπoτα;

ooΟ

]

M () Σ

199

Mακρυα μoυ oαταvαδεq, μακρυα μoυ, ιiπoκρiΘηκεν

Ι.χπoυλακoq.

δ

oi δυδ μoνα1oΙ oυντριμ€νoι, <iμiλητoι, ciπoκαμιoμiι.,ι' τρd6ηξαv oτα κελι& τoυq, 1ωρiq να καταφ€ρoυν να

.,oσo
δμωq καi να τυραγνoδoαv τδ νoδ τoυq,
ματι.
!,Ι ι, καταφεραν να
μπoΟν oτδ ν6ημα τ!q φo6ερ!c αΟτ!q δoι ιιrroiαζ..O Παπoυλακoq εi1ε ooυρθεi oτη γc;νια τoδ κελιoΟ
'.,ιl καi εixε καρφωσει τδ ματι τoυ oτδ παραΘΟρι, dπ'δπoυ
l (iλεπε τδ
μαδρo ρoυμανι, πoυ ξανoιγ6τcrν μπρooτα τoυ.
,,Aνoι
ιΙφνoυ στo παραθ0ρι φανερδΘηκε
μια μαJρη oκια,
i,l διαπλατα τα ματια τoυ, τρoμαγμθvoq, ν& δεi καλ0τερα.
'tlτανε f1 oκια
μιdg γυναiκαq, κoυκoυλωμθνηq απδ κεφαληζ
1l'ενα μαδρo δΙμητo. .H oιι& κινηΘηκε λiγo, 'Ερ16ταν cιπδ
ι.i δεντρα καi πρo1ωρoioε oιγα τρδq τδ παρdθυρo. .,Aμα
i.pταoε, oταθηκε καi κoιτo0oε iπiμoνα
μ€oα oτδ κελi' oαν
ιi ciναζητoOoε κ&πoιoν.
trλι ισoυνε

.o

Xριoτoφ6ρoq ζ&ρcooε dκ6μη τερo6τερo
.ιtlυ' ciλλd ταo1ιoε vα
ξεδιαλΟνει πoιd flταν.

oτη

γωνιd

Kεivo πoδ ξε1cilριξε flταν τα ματια αδτηζ τηζ γυναiκαg,
Λιτμπoκoπo0oαν τ6oo ζrυηρα μ€oα αιδ oκoτ&δι, πoυ λiζ
.l doτρ6φτανε, Koiταξε καλ0τερα και τoδ φdηκε πδg flτccv
i1 Φι;τεινt], τδν καιρδ πoδ εiχε
1ηρ€ψει καi γυρνoOoε μ'
i,να μαδρo τoεμπ€ρι. .,Yoτερα τoδ φdvηκε πδξ εtδε καλΟτε1lα καΙ δiν ξταν f Φ<oτεινr], <iλλα ξ oκιd Eμoιαζε τερo6τερo
ιηq Mαρiαq, τ!q κoυνιdδαs τo0 Mι1αλη, πoυ δiv εixε oτδν iiλιo
.,Aμα δμωg εiδε
καλ0τερα, εiδε πδq f ν€α γυναiκα
μoiρα.
δiν dμoιαζε τ!c Mαρiαg, dλλd Ξμoιαζε περooτερo τηζ .Ελfι,ηq' τoδ ciνoμα μoιραζ6ταv τδ κρε6ατι τoi γ€ρω παραλυllενoυ τo0 KoΙμoO, oτα Kαλα6ρυτα.
Koiταξε καλ6τερα κι εiδε τα ματια να λαμπoκoπoδv τ6rlo πoλΟ, πoδ να φωτιζoυν δλo τδ τρ6oωπo τηζ γυναικαζ, Ndιι:ν oτ' riλιjΘεια η .Eλ€vη; dvαριυτl1Θηκε. Kαi τΙ γδρευε τ€τoια ν61τα o' αδτη τηv €ρημιd; Τδ πρ6oωπo φωτιζ6ταν τδ1lcτ καλΟτερα κι εiδε τi1 γυναiκα να τoδ 1αμoγελ&, oαν να
τoν παρακαλoδoε να τξg dνoiξει, .o Xριoτoφoρoq εi1ε dγρι:υτεI καi δiv μπoρo0oε ν& ξηγrjoει τoδτo τδ καινo6ργιo dνα'

-t
o ΔΙMoΣ

o ΙΙλΙΙoT;\AKOΣ
τσvτεXo. "Hταν σιγoυρoξ πδq δiv Koιμ6ταv και τδξ ηταv
ξυτνδg κι E6λεπε μια ν6α γυvα(κα vα oτ€κεται oτδ ταρdθυρ6 τoυ καi νd τoδ 1αμoγελ&. Kι dvαρωτl1Θηκε, τι να γιjρευε
π&λι μ€oα oi τ€τoια ν0χτα α']τδζ δ πειραoμ6q;

-. πρooταξε τη oκι&.
-Φ0yε.
.H
γυναiκα δμωg, dντi' να φυγει, ξακoλoυΘoδoε να μ€νει
ιiμετακoΟνητη και να τoδ xαμoγελd €πiμoνα καi να τoδ κανει νoημα μi τδ 1€ρι νd τQg ιiνoiξει. ΔΟσκoλo τρ&μα vα γλυ.
τιboει δ &νΘρroπog &πδ τα Xθρια τoο oατοrν&, oυλλoγloτηκε
δ Xριστoφoρoζ καi oταυρoκoπ{θη. .H γυναiκα δμωq δθν E'
φευγε.

Aδτi1 μαλιoτα τi1 φoρα ctκoυoε τρεig 1τUτoυq στδ ταραθ0ρι, κι εδτδg μετα, δλoκαΘαρη μια παρακαλεoτιKη φωνη
,,Aνoιξ€

μoυ, Χριoτoφ6ρε, &νoιξ6

dπ'τd ματια
-Χαooυ .Eλ6vη;
lδδ,
ρεδειq

μoυ να ooδ μιλτ]o<o...
ιiπoκρiΘη
δ γ€ρoνταq. Tt γυμoυ,

_,,Aνoιξθ μoυ, Xριστoφoρε, <iτoκρiΘη τ] γυvαiκα. Γιccτl
ξ καρδιd ooυ; Γιατi τρικλtζειg o&ν πιωμθνoq; "A-

oκλf1ρυνεν

νoιξ€

μoυ.

_Χ&ooυ <lπ' τd ματια μoυ, .Ελεη...
_Δiv εΤμαι f1 .Eλθη, dπoκρiΘη f1 γυναlκα. "Aνoιξθ μoυ.
.o Χριστoφoρoξ €κρυψε τδ πρ6σωπ6 τoυ oτiq δυδ dπαλ&μεg καi. δdκρυα &ρ1ιoαv vd KυλoOv <iπδ τd μdτια τoυ.
Θεθ μoυ, dvαoτ€ναξε, γιατi μθ 6αoανiζειg;
Παλι dκoυατtjκαv τρεiξ ΧτΟπoι κι €ναg δυνατδg dγ€ραg
oηκιbΘηκε ξαφνικα τoδ ιiναταραξεν δλo τδ ρoυμ&νι κι dκαμε τi1 Σ κt]τη ν& oειoτεi συΘiμελα.
Τρoμoξ συνεΦρε τδv Χριoτoφ6ρo κι &ναζ{τηoε, αδτi1 τi1
φoρ&, τoδg δυδ μoνα1o0q.
Τi κανoυν τα oκυλιd, oυλλoγioτηκε, κoιμoδvται την δ'
πoU
ρα
1αλαει δλη ξ πλ6η;
Τoτεg 6ρoντηξε τ6σo δυνατα Kι .iστραψε τ6σo φo6ερα,
π()υ δ γiρoνταξ ν6μιoε πδq rαιγoταν δλoζ δ τ6πoζ.
-1.ην
δρα τfrc doτραπfrc &voιξεν i1 π6ρτα τoυ και μi μιaq
i1 γιlιιτiκα 6ρθθηκε καταμεoiq τoδ κελιoδ, λoυoμ6νη oθ τ6-

201

.,η λαμψη, πoυ τδ ματι τ, dνΘρcbτoυ δi γ[νεται να dντικρΟoει
trωρiq να oτρα6ο:Θεi.
.o Χριoτoφ6ρog Ξπεoε
μπρo0μητα Kατα γηξ κα[, περo6.
τιρo πεθαμ€νoq παρα ζωντcrv6q, ψιΘ0ρισε.

_Σ1cilρα, Xριoτθ μoυ, τδν πιδ ελεεινδ δo0λ6 ooυ... Σ 1<i>.
1lα με, Παναγιd μoυ...
-Χριoτoφ6ρε, Χριoτoφ6ρε, γιατι Θdζ να γκρεμ(oειq δ,τι
i,1τιoεq; Γιατi λ0γιoεg μεooαιρcιιιζ; ,Eσδ δiν κτ]ρυξεq γιd
τ' ciθεα γραμματα; Πδq πιαoτηκεq Ξτoι oτδ δ6καv6 τoυq;

Γιατi ληoμ6νηoεq τα Kαπiκια; Γιοcεi ληoμ6ηoε9 τα

Τρ6.

παια; Γιαι[ Ξo6υoεq dπδ τδ νoδ σoυ τα Λαγκαδια; Γιατι πaζ
να γκρεμioειg δoα d1τιoεq oτiν .Aλιoνioταινcι; ,,Eτoι <iπαρα'
,Aρετi1 τo0 Mαγoυλa; Tδσoυζ
τ&q τδ Χρfloτo τoο Kαλφα; Τi1ν
.Aγια
καi τ6ooυq oτi1ν
Παραoκευη κι Eνα oωρδ πoδ πoρε0oυvται κατα τδ λ6γo τoδ Χριoτo0 μαg; T6ρα σκλα6(j)Θηκεq
oτ{ν περηφdνεια κι 6xι πρiν'.o δρ6μoq τo0 γυιo0 μoυ ετναι
καΘαρδq ιiπδ τ€τoια dγKdΘια, Γιατi δπoταζεααι σιδ σατανG;
Συ1cbρα με, Δ€oπoιvα, τραυλισε, oυ1cbρα με.
Γιατi π&q να oκoτιboειq τδ Mι1dλη;
Συ1<bρα με, Δ€oπoινα, τραΟλισε, συX6Pα με.
_Γιατι σωριαζειζ ρημdδια δ,τι δμoρφo πυργο:oεq
,A6θρκιoυ;
ψυχη τo0

oτi1ν

_Συ1cbρα με, Δ€στoινα, oυ1cbρα με,.. Συ1cllρα uε...
''Eπεoα oτδ πιδ Θαvασιμo κρ(μα. Εiμ' ιivαξιoq να 6αλω oτδ
oτoμα μoυ καi τ6νoμd ooυ. 'Eλ6ηo6 με, Δ6σπoινα, eλθησ.

ιrε'

.

-',Aκoυσε τo0τo τδ λ6γo μoυ Xριoτoφoρε κι dπ6διωξε
τδ oατανα ιiπδ τi1ν ψυ1τ] σoυ, Ξεκινησε καi π&λι και σι]ρε
.o δρoμoq, dπ'€δδ
κoντα oτα τρ66ατα, τoυ διψoδv τδ Λ6γo.
rαi €μπρ69, Θα oταΘεi γεμ&τoq dγκdθια και κιντυνoυq και
διωγμo0q, ,Aλλιi μi1v φo6ηΘεiζ, γιατι δ,τι και να πdθειξ, θαvαι για τ6νoμα τoδ Χριστoδ και τoο Θεoδ σoυ. Kαμμια δΟναμη δiν πρ6πει να od 6γαλει dπδ τδ δρ6μo, τoδ x6ραξε
κι &νoιξε μπρooτ& ooυ 11 π[oτη ooυ.
Toτεq oηκcbΘηκε π&λι δυνατδq <iγ€ραq, ξ λ&μψη τoJ τ6'

o ΛΙλΙoΣ

O πΛΠoTΛΛK()Σ
ση δρα φ6τιζε τδ κελι τoδ γεPoντα gσ6υσε κι 6 Xριστoφ6.
ρoξ 6ρεΘηκε ταλι ν' dναδε6ει στδ πυκνδ σκoτ&δι.
Σηκcilθη κι ctναψε τδ λ61νo τoυ καi lτiγε δλ6Ιoια oτην
.κκλησια καi κεi, μπρoατα ατδ εiκ6νιoμα τ!q Koiμησηg καi
o-ιηv εiκoνα τoδ Mεγdλoυ ,Aρ1ιερ€α, €καμε ιiπδ διακ6oεq
ιrεταvoιεq καi πρooευ1l1Θηκε δq πoO 1αραξεν f1 αΟγl1. Δi
ηκ6ΘηKε παρα μovα1α dμα cil<oυoε τδ ol1μαντρo Φs onητηq να αημαiνει τδν 6ρΘρo Kαι δταν εiδε να
μπαlνoυν oτην
lκκληoiα δ 'A6€ρκιo9 κι 6 Kooμαq. Στδ <iντiκρυoμα τoυg, δ
Xριoτoφ6ρoq Ξδραμε κατ, ατ&νιo τoυq, tπεoε
μπρooτα τoυq
κατα γηζ' φiληoε τd π6δια τoυq καi τoδg γυρεψε να τδν συ'
1ωρ€oclυv για τδ κρiμα τiq δργic πoδ τδν εixε oυνεπαρει.
,,Εκλαψε
μπρooτα τoυq, ταπεινιbΘηκε, μoλ6γηoε την dναξιo
τητα τoυ καi τρiv τδν δρΘρo, oτδ μικρδ ν&ρθηκα τo0 ναoδ,
ξoμoλoγηθηκε δλo τδ κρiμα, πoδ 6αραινε την ψυXη τoυ gναν 5λ&κερo Xρ6νo, δλη τi1ν ιiμφι6oλiα πoU εi1ε φoυντζbσει
μ€oα τoυ <iπδ τi1 μ6ρα πoυ εiχε μιλησει μi τδ Θε6κλητo
Φαρμακιδη καf τoδq δυδ δεoπoτdδεq. Τoδq ioτoρηoε,
μiρα μi
τi1 μ€ρα, τi1 φo6ερη ιστoρια πoδ Eζηoεν η ψυyη τoυ και στδ
τ€λog τoδq ιiπoκdλυψε δoα εiδε κι δoα &κoυoε τη
φo6ερη
iκεiη ν6xτα. Γ6ρεψε σX6ριo, κι δ'A6€ρκιoq, o&ν iερcoμ€vog,
τo06αλε καν6να, τo6δcoκε τδ o1cbριo κι 6ρioανε τi1ν ciλλη
μ6ρα, πoυ €ημθρωνε Kυριακτ], να λειτoυργτ]oει δ 'A66ρκιo9
και να κoινωνησoυv 6λoι τoυq πρδg καθαριαμδ τ!q ψυ1frc

τoυζ,

.Kαιγ6ταν { καρδια μαq, αγιε
ξγo0μενε, τoδπε δ,A66ρκιoq, για τδ μαρdζι τoυ Kατακαιγε τα oττ]Θεια ooυ, Τδ
σφdλμα σoυ εΙναι τoU δθν Ξτρεξεq, oτδ γυριoμ6 σoυ, στδ
M€γα Στηλαιo, να ξoμoλoγηΘεiq, vd καθαριoτεig και vd
ταρειg καινoΟργια δ6ναμη. Kιvτ6vεψεg πoλΟ, καi κoντd oδ
oEvα, κιντυν€ψαμε καi μεiq, τoδ μQνεg καi μQνεq τcbρα oθ
να φυραiνειq, vαoαι διαφoρετικ69, 1coρig vα ξiρoυ.
με Φv dφoρμη. Kι δ Kooμαq κι Eγδ πρooευ1ηΘηκαμε πoλδ
(ι ειμαστε oiγoυρoι πδg δ K6ριoq Θdoτελνε τδ φδg καi τη
λιlτρωσIj τoυ. Kαi να πoD ξρΘε κι δ δρoμoq τηq dγιαq δoκι.
1lrτoiαg ciνoiγεται παλι μπρooτα μαq. Τδ πιδ φo6ερδ δμωq
6λ€πoυμε

l iιαι πδq Kovτα σi μaq ηγαν vα 1αΘoδv κι ciλλεq xιλιdδεg
r1,ιlyθq, τoδ εiXε φ6ρει σιδ δρ6μo τo0 XριαιoO τδ Kηρυγμα
.loυ, Για τριbτη φoρd κεivη τ{ μθρα, δ Παπoυλdκoq Θ€ληoε
ιιi
τi λ€γανε, τ6oεq και τ6σεξ
τoυ εiχαvε gρΘει,

μdΘει

γραφ.q

ιiπδ 1ι,lρια καi πoλιτεiεq, ιiπδ δημαρ1oυq και Koιvoτdρχεξ,
.,Aγιo 'Aot,1νη! Mακdριo, πoδ
i tιoμα κι απδ Ξνα δεoπ6τη, τδv
rr)ν παρακαλoδoε ι:α παει να κηρ6ξει oτην περιo1l1 τoυ, γιd
vα 6αoιλ€ψει 6 λ6γoq τoδ Xριατoδ, καΘδg €λαμψε oθ δλα τα
1ιiρη iπ' δπoυ τθραoε δ γ€ρoνταg,
,,o)og δ Moριdq εi1r
ξεoηιωΘεi καi ζητo0oε ια τδν d.
ι.oδoει κι i ciρνηση τ!9 Συνoδoυ να τoδ δc5oει την ciδεια,
ι i1ε μαΘευτεi Kι εiχε ηκζbσει μεγ&λη dγαναΧτηoη καi τi1ι,
πιδ Ξπι:<[ντυνη διdθεoη oτδ λαδ τoδ Moρι& για την dμαρτοl.

.

).ην'AΘηvα.

Την tiλλη μ6ρα' ξημερcbματα Kυριακ!i, dπ' τα χαρdμαrα κιoλαq εi1αv €ρΘει 6ooκoi να λειτoυργηΘo0νε και νd κoιι ιονf1ooυνε κι η λειτoυργια oτdθηκε μια dπδ τiq πιδ λαμπρiq
lιoδ ακo0ατηκαv πoτδg oτi1 μικρi1 iκκληoια τηq ΣKητηc. .,ol.oι τoυq εiχανε τη Xαρα τδv dvΘρ<bτων, πoδ ξεκιν&vε για
,ρ1o τo0 oικot!6μoυ τoυ Θεμελιω\ει laαινo0ργιo Xτισμα.

κ€ΦA.λλ,o eκ.Γo - Mλκλr|λ

H

o-λoc

MI\KAΡΙA rΙ oΔoΣ

καi ξ ΣΟvoδo δiv dφηναvε τδv δαιo vα συνεΧισει τδ ti.yιo
εoνo τoυ.
Σιiq Σπ€τoεq, στηv ,,Yδρα. oτδ Κρανiδι, σr, 'Aνdπλι,
oτi1v Πρoνoια, oτηv Kαλαματα, oτη Moνεμπαoια, στα Φιλια.

.,.' ,oiιz \l.oιcα..
Πδq
Πδ1 δ'':ιοτεliooυαι
dxo'ioι,:υaι 7οη:lq xηρ'jαaoν:oql
1ΤA]'1o]' l] tΡoΣ ΡΩλΙ, ,, 1ι

ΤΙΣ APΧΕΣ

τoδ 1851, δυδ πρ&ματα εiXαν ξε'
σηκ6σει τδ Moρι&: Tδ €να ξταv f1 φημη τo0 Πα
πoυλακoυ Kαι τδ &λλo t dρ,ηη τξQ Συν6δoυ

vα τoδ δcboει

λoγo.

τiν dδεια να κηριjχνει τδ

Θειo

Δδν μ
€ εινε στιτι, σi πoλιτεiα li σε Xωριo, δεν
iμεινε oτανoτ6τι ij Θαλαoooδαρμ€νo oκαρi' πoυ o.ι ciνΘρo:πoι
ι,α μηv μιλoδν γιd τδν δoιo Χριoτoφ6ρo, τδ κιjρυγμd τoυ, τd Θαι-ιατα τoυ, τiq €λεημoo0vεg τoυ, τi1ν &μετρη καλcοo6νη τoυ καi
τη δυναμη πo6Xε να μεoιτε0ει oτδ Λυτρωτη και τ{ Mεγαλ61αρη.
Kι 6oo περνoδoαv oi μ€ρεq κι δ γ€ρoνταq δδ φαιν6ταν,
τ6σo η φημη τoυ τρcrνευε και στδ τξλoq δiν εδριoκε κανεig
γ€ρoντα ξ παιδ1, &ντρα η γυναικα, πoδ να μi1v πιστε6oυν
ιrτδ ν€o dγιo, τoυ EστειλαV oι oδρανoι να γλυτd)σει τδν KαταKαημ.νo Moριd dπδ τηv dμαρτiα.
.,oλoq
δ Moριαg, ξε1ωριoτα δμωq f Ι4ανη καi f1 Τcακοl'
ι ιi' l'roηκriθηrιαν &yρια ciμα μαΘευτηκε πδq ξ κυ6θρνηoη

τρα, oτoδg Γαργαλιανoυq, στδ ΓυΘειo, στην oΙτυλo, σrη
Σπdρη, στoυξ Moλαoυq, στilν Kαρδαμ6λη, στην ΠεραX(bρα,
oην Kρεμετι], σrδ Mελιγαλa, στδ Λιoνταρι, στδ 2ευγoλατι6,
oτi1 Σ iτoo6α, oτi1 Mικρη και στη Mεγαλη 'Aναoτ&oo6α, oτoδ
Λαδd, ε11ccvε o1ηματιoτεi πυρηνεq απδ ΦU}.ακεg τξq 'Aμπ€'

λoυ, πoδ dγ<oνlζoνταν να φ€ρoυν τδν Παπoυλακo.
.H λαΙκ{ δργt1 6ρ|κε
φλdμπoυρo και τδ περσ6τερo η
λαΙκη σrενoxcbρια 6ρfrκεv θλπiδα. Στiλνανε γραφεξ τoi Παπoυλ&κoυ στη σ(ητη τξq Koiμηoηs καi ζητoδααν τoδ γ€ρov.
τα ν' ιiψηφτ]oει τiq πρooταγθq τηζ 'ΑΘηvαξ, τηv Συνoδo και
τi1ν Kυ6€ρνηoη καi να δραμει oιμα τoυg. Toδ τ&ζcrvε πδq
τiπoτα δdv ειΧε να φo6ηΘεi Kαι πδζ dν τoλμoδσαν ν' dγγιξoυνε καi' μια κλωστη ιiπδ τδ ρdoo τoυ, Θα γιν6ταν μακε.
λει6, πoδ δμoιo δθv εΙχε μεταδεi dvΘρ<bπoυ μdτι καi πδq για
να 6αλoυν 1iρι oτδ γ€ρoντα Θdπρεπε πρδτα να γιvει δ Mo.

ριαζ Koιμητηρι.
Tiτoιog oτdθηκεν δ θνΘoυoιαoμδq Kαι η πιεη τoi κ6.
σμoυ, δστε oi πoλιτευ6μενoι, 6oυλευτδq και κoμματαρχεζ,
λoγαριαζανε τδν Παπoυλακo, σαν τδ μovΦχδν ciνθρωτo
πoδ μπoρoioε μ' Eνα τoυ λ6γo να τoUq oηκιboει oτoδq €φτα
o0ρανoυξ lj να τoδg κατε6&σει oτd ταρταρα. Kαi μoλoν6τι,
δλoι τoυg, ζηλε0αvε τ6τoια δ6vαμη, Xζ,)ριζ να μπoρoον και να

τξν ξηγr]ooυν, καμoν6νταν τoδζ dφωσιωμενoυξ στδy Φιo και
ταζcrνε πδg Θα κdμoυνε τ,dδ6vατα δυνατ&, για να πετιi1oυv
δoα ζητo0oεν δ λα69. 'Eτειδ| δμωg περνo0oεν &καρπoq δ
.Aγloυ ,AΘcrvα.
καιρ69, τα μovααττ]ρια τo0 Boυλκαvoυ καt τ,
o(oυ, ξαμoλ0oαν καλoγ€ρoυq o'δλo τδ Moρια καi διαλαλol.
oαv πδg f1 'AΘl1να τoUg κoρoιδε6ει, τδq €1ει ζιboει μΕ oτρατδ καΙ xωρoφ0λακεg τ{ Σκ{τη τξq Koiμησηs, πδq €1oυνε
κλεioει δλεq τig oτρdτεg καi τα περ&oματα κι αμπoδdνε τδν
.,Aγιo Πατ€ρα ν& κατηφoρτ]oει πρδg τd
1ιυρια καΙ να γυρi.
oει δλo τδ Moρια. Τ6oo μdλιoτα εi1crν dναψει τα πνε0ματα,

I
υ

Ι1

ΛtΙOTΛΛKoΣ

}ΙAKΑPΙA ΙΙ oΔοΣ

δατε oτi1 Σ [ταo6α τoδ δ{μoυ 'Aλαγoviαζ και στδ σπιτι
€νoδ €μπoρευαμενoυ μετdξια, τoδ Θεoδcbρoυ τo0 Mτιεrαιo6νη,
Eγινε κρυφi1 o6ναξη καi oi πιδ ζωηρoΙ πρoτειVανε vα δργανcoΘεi καιvoOργια κλεφτoυργια oτα 6oυνα, για να διαφεντ€ψει τi1 λευτερια τQq πioτηc καi τi1ν 6ρθoδoξiα.
.H κλεφτoυργια
flταν ιiκ6μη νωπη oτη θδμηη τoδ κα'
Θενoδ, δoτε τ€τoια πρ6ταoη θ€ρμαινε τα μυαλα, ψυXωνε κι
αντρεq καi γυναiκεq κι Ξδινε ι'oημα oθ μια ζoli1 &πραγη, πoδ
δiν ξε1ι5ριζε πoλυ dπδ τδ θανατo.
Μ€oα oτδ κλ(μα τ!s δυoαρ€ακειαq, μια iδ€α καi μια
μoρφη πoδ να τρα6tjξoυν την πioτη τo0 κooμoυ, ε1vαι δ,τι
1ρειαζεται για Eνα ξεo{κι,lμα. Kαi τ& τρiα oυντδ1ανε τoτεg,
ooo oπdνια λα1αivει oτi1ν ioτoρiα τδν dνΘριbπων, και τδ πo.
ταμι φoυoκωνε καi φo6€ριζε καi ξε1ειλoδoε, 1clρig νd τδ
πα(ρνει εiδηoη ξ 'Αθ{να.
.lΙ .Ιερα ΣOνoδoq καl f1 Kυ6€ρνηoη, δταν εtδαν πδg δ
Πατoυλ&κoq τρα6η1ηκε στη Σκητη τoυ καi oi μξνεq τερ'
νoδoαv 1ωρiq να Kατηφoριζει dπ, ην Koρφη τηξ Γκαμηλαq,
ν6μιoαν πδq δ γθρoνταg κι6τεψε.
.o Φαρμακiδηg
μαλιoτα παινευ6ταv τ6q, XωPιξ φασα-

ρiα. ξαπ6αιειλε τδ γ€ρo.ι,τα o.ιξν Eρημια τoυ και τ€λειωνε
ταvτα καΘε κoυ66ντα γιd τδν Παπoυλακo, μθ τi1ν παρoιμiα:
_Kι δ .,Aγιoq θ.λει φo6€ρα.
.,oπωq δμωg
ταvτα, oi καλoζιoloμiνoι Kαι τα'

γινεται

1τoτoιημ€νoι dνθρδπoι τ!q πoλιτικfrc, τoi Kληρoυ και Φζ
δταλληλiαg, δiν καταλα6αν τιτoτα dπ' δoα γιν6νταν, oΦτε πα'
α1ιoαν vα κατcrλα6oυν τδν iδιo τδν Παπoυλακo.
.,oταv
μ&λιoτα E6λεταν dν{oυ1oυq τoδq 6oυλευτiq καi
τoυξ κoμματαPXεζ και τoυξ &κoυγαν να τασXiζoυv να δ.booυv την εiκ6να τo0 λαiκoδ ξεαηκcoμoδ, καi f1 κυ6€ρηη καi
oι ιερ&PXεξ και δ πoλδξ Θε6κλητo9 ΦαρμαKιδηζ, χαμoγελo0'
.,Εναg
ξαc.

δθν oυμφωνoΟoε

μoνα1α
.Ιερaq
Συν6δoυ,

σc
.o Nε6φυτoξ

δρoc

μi

τoδg ciλλoυg, δ πρoεNε6φυτoq Mετα'

δ μητρoπoλfηc

Μεταξdq, ξταv Eναg dγcoνιoτηc τoδ Εiκo'

.', ιlι, τιoυ €τρεξε μi τoδζ Tαλσντιδτεζ, πoυ εi1ε ξεηκc5oει,
,li1ι ,Αλαμ&να να ΘoηΘηoει τδν 'AΘαναoιo Διακo. .H πioτη
,,., ιlτδν dγιbνα καi ξ πρooξλωαf1 τoυ o'τδ iδαvικδ τo0 λυ
,1,.,l1l.li τoδ γθvoυg ciπδ τη oκλα6ιd, τoν κανoυν μια ξε1cυρι'
, ,l,,|,φi li" iηιzηoiαξ, ιιiιoυ ιoδ ιαιρoυ.
'.
lδv εΙ1εv δμωq τ6oo τoλδ απoρρoφτ]oει δ ciγc,lναg, δ'
,lι liταν ιrετα τi1ν ciπελευΘiρωoη γεvντ]θηκε τo πρo6λημα να
ι11 α0τoκ6φαλη ξ ,Εκκληoiα, ταραo6ρΘηκε ciπδ τδν Φαρ'
]]lrλiδη σε γραμμη, πoδ μoναΧoq τoυ δiν θd διαλεγε πoτθ.
lδ 6&ρoq δμcoq τflc ξλικiαq, oi ταλαιτωριεξ τoδ dγ6να,
. iιrroτερικiq διαμα1εg, ειXανε λυγiσει τη Θeληoη τoυ Kι d.
l,i0ηKε να καλ0ψει μ. τδ Koρoζ τo0 dγωνιoτfr καi τo0 ioιoυ
.]\()ρωπoυ τδ oκλd6ωμα τQc iκκληoiαq oτi1v πoλιτεiα.
Πoλλoι τδν κατηγ6ρηoαv πδq 1αριoε τρoν6μια τ!q θκ.
r'.ησιαζ, τoδ δiν ξταν τoδ 1εριo0 τoυ να 1αρioει και πηρε
y.' dντ[δωρo την io66ια τρoεδPια τηc .lερaζ Συν6δoυ. .H
nιττηγoρiα δμcoq αδτil ετναι Θαρεια καi 0περ6oλικi1 καi δεν
ιlαινεται ναvαι θεμελιωμ€νη oιoαια. Πoλλig φoρεξ εiδε κα.
r.ιrΘαρα κα[ o<ooτα τα πραματα, πoλλiq φoρiq διαφ6ησε
ιαi μθ τηv πoλιτεiα καi μi πoλλoδg iερ&ρ1εq, dλλα τα φαι
ι'6μενα ξεγελoOv κqι η ισ66ια τρoεδρiα oτην .Ιερd Σ6νoδo
.lτ&θηκε τδ μεγdλo oκ&vδαλo στα χερια τδν δxτρδν τoυ'
..Oταv,
μετα την &ρνηση τηξ Συv6δoυ να δrboει τ{v dδεια πoδ ({τηαεν δ Παπoυλακog, δ ,Ανδρ6νικoq ΠαΙκoζ Φ'
yε καi τδν εiδε, eμαΘε μi κατdπληθη πδζ α0Φ f1 &π6φαη
παPθηκε κρυφα και εiπε πδζ oι ιεραρXεζ δiν E1oυν καταλα.
6ει τig <iναγκεq πoδ E1ει τδ τoιμνι6 τoυξ.
Τ6τεq δ Πdiκoq, &μα 6ρ€Θηκε σ, ενα τ6σo εrjνoiκδ κλiμα,

τoν ρωτησε:
_'.Aν ξαvαζητηΘεi ξ ciδεια, Θα τηv δ<boετε αδτi1 τi1
φoρα,
Σ ε6αoμιιilτατε;
.o Mητρoπoλiτηg Nε6φυτoq, dπoκρiΘηκε πδg θd κdμει
δ,τι περνd ciπδ τδ x€ρι τoυ για να δoθεi { ciδεια,
_Tδν κ6oμo τδv oυνεπfrρε δ Πατoυλακoq, εiπεv δ
μητρoτoλιηq Nε6φυτoζ, iτειδi1 εiναι <iληΘιvα πιoτδg μoναχ6ξ. Aο.
τδ κατdλα6α dπδ dνΘρcbπoυg πoδ &κoυααν τδ κτ]ρυγμ& τoυ.

I
O ΙΙΛΙ1 oTΛ.\K()Σ

λΙΛΙ(.{PΙ

.o

\ ΙΙ oΔoΣ

rl1κι νd φυλdξει τδv ,,oΘωνα ιiτδ τig dν€μυαλεq iξωτερι.
ir. περιτ6τειεξ, dλλα τδν συμ6oi]λεψε θπiμoνα νd δcboει τi1
'
L yriλη τoυ Eγνoια oτδ θocoτερικδ καλυτ€ρεμα τo0 κρccroυg,
'lη ε)ιoικητιKη δργ&νωη καi ατδ oiκovoμικδ voικoκδρεμα.
.o Bαoιλιαq δθv €δcυκε oi τoδτo τδ δπ6μνημα τη oημα
',(l 'πoδ τ' ciξιζε κι €τoι oi iδ6εq τoδ Mαυρoκoρδdτoυ γiναvε
, .l1oι; πoλεμικflQ καi oυκoφαντl1θηκε δ Mαυρoκoρδdτoζ, πδξ
',.,ττδζ τo0 oικovoμικoδ νoικoκυριo0 ξτcο", νd €μπoδιoτεi ξ
,,EΘνoυq.
l
1lιττιωτικ{ παρασκευη τoΟ
.l
Ι 'Αγγλικt1 dπαiτηoη να €πιαrραφoδν oτ{v ιiγγλικt1
. lτox{ δυδ 6ρα1oνlioια, τ! Σαπι€ντζα, &ντικρυ oτd KJΘηρα,
,.lι ξ Σxιζα, κoντα στη Mεθcbνη, εixε αvαoτατcioει την πoλι
. ιlj i,ιo{. Περo6τερo δμωζ 1(ι dπδ τi1v 'Aγγλικi1 αδτt1
dπαi'1,,l1' τδ πλιατoικoλ6γημα dτδ τδv δxλo, τoδ oτιτιoδ δνδ0
l ιiραιoυ, δν6ματι Πατoiφικoυ, oτΙg 4'Aπριλioυ 1B49, .iναψε
l , ιrλ6τερη dκ6μα φωτια.
Kατα παλια oυν{θεια, oτiq γειτoνιθq τiq 'AΘηναq καiγα.
, tιαΘε Λαμπρt], iνα κακ6τεxνo ci1ερ6νιo δμo(<υμα τoο'Ιoι].
,ι, l(εtη η Xρoνιd η doτυνoμiα ciπαγ6ρεψε αδτδ τδ λαiκδ
r,οηγ6ρι μi τ| δικαιoλoγiα τδξ ηταν 6&ρ6αρo EΘιμo. Τoτε
δXλoζ μαvιασμΞνoξ μΦκε στδ oπiτι τoδ .E6ραioυ Πατoiφι.H ,Aγγλι
.]υ κι Ξστασε τd Eπιπλα κι €καμε κι diλλεq
ζημι€q.
ιi1 rυ6€ρνηη πρ6σταξε τδν πρεo6ευτ11 τηζ στην 'Aθrtvα νd
i ,ΙμαρτυρηΘεi oτ|ν .Eλληνικi1 κυ6€ρvηση, θπειδη δ Πατo[φι.
ι'oq frταν,,Aγγλoq δπf1κoog, καi ζητoδσε ιiκ6μα, γι& μερικiq
'αρiκλεq, τρατ€ζια καi δυδ παλιoκρ€6ccια, να τληρ<boει τδ
Jλληνικδ κρdτoξ στδν Πατoiφικo, ciπoζημiωη 8B6.736 δρcο1.

ΠαΙκoq dμεινε πoλU iκανoτoιημ€νog dπδ τ{ oυνoμι.
λiα τoυ μi τδv .,Aγιo ,Aθηνδν καi δλo τδ τεριε16μενo α0.
τηq τηζ συνoμιλιαg τδ μηνυoε oτoδq dνΘρcilπoυg τoi Παπoυλακoυ, M€oα τoυ δμωq €μεινεν δ διoταγμ6q, γιατι ηξερε τδq
δ Φαρμακiδηc καταφερνε τdντα να κανoνiξει τα πρdματα κατα τη δικf τoυ γνcilμη, κι dq εi1αν oι cιλλoι διαφoρετικi ιδeα.
.|{ 'AΘηνα δμωq κεiνo τδv καιρδ εiχε dλλoο
γυριoμfvo
τδ νoδ τηζ. .Fl μεγαλη ,Ιδiα εixε τ6oo πoλU Θρ€ψει τδ ρω'
μαvτιoμδ τoδ ',oθωνα και τηζ'Aμαλιαζ, δoτε να μην 6λ€πoυν
τiπoτ' dλλo iiξιo να πρooε1τεi oo6αρα, 6ξω ciπ' αΟτ{ν. Τδ
μoνo μυαλo, πoδ iδει1νε κεiνα τc( xρoνια μια oo6αρ| oκ€'
ι,η, ηταv δ Mαυρoκoρδατoq. Γιατi, ανεξ&ρτητα ιiπδ τi1 φιλικη
διdθεoη πoδ εΤ1ε γιd τ|ν'Aγγλiα, Θεc;ρoδoε Ξτιτoλαια κι <iν&6αΘα τα παρατoλμα i.πεκτατικα δνειρα για Eνα λα6, πoδ
€δει1νε τραγικη ciδιαφoρiα να νoικoκυρΞψει τδ σπιτι τoυ.
.o 'Aλθξανδρoq Mαυρoκoρδατoq δiν πρθπει να λoγαρια
σ1ει oδτε φiλoη τ!c 'AγγλΙαq, oδτε eXΘρδξ.rξQ Pcooiαc, .tlταν,
τιρiν dπ'δλα, Eναg μυαλcoμ€νoq καi φρ6νιiroq .,Eλληναq πατριcbτηq, πoδ i6λεπε πδξ δ τ6τo9 Θα π&ει κατα δια66λoυ,
&ν, dvτt νd €1ει δικ/1 τoυ πoλιτικf1, Θετικi1 καi μετρημ€νη,
πρoσφερ6ταν δργανιl πoτε τηζ 'Aγγλιαζ καi π6τε τ!q P<ootαq. Eiναι δ μ6νoq πoδ εixε τδ θdρρog να στειλει oτδν,,O.
Θωvα, oτd 1B4B, 'Ξνα δπoμνημα δπoυ €ξηγoδoε oτδ 6αoιλ€α
τoδq κιντυvoυg, πoδ Θα oιbρευαν στδ εΘνoξ ξεμoνα1ιαoμ€νεq
θν€ργειεq, 1coρiq την πρεπoδμενη πρoπαραoκευη και ι]τ6δει.
.Eλλdδii,
€.ε δq εδκαιρiεg για να μεγαλιboει τα δρια ηζ i
ii Eνα Pωooτoυρκικδ π6λεμo, lj μιαν €ταvαoταση τ6)ν σλα.
6ικδv λαδν στδv Aτμo,
Kατα τi1 γv<bμη πoυ δπoστηPιζε σ'αδτδ τδ δπ6μνημα δ
Mαυρoκoρδdτoζ, τδ,,Eθνog δiv iπ€τρεπε vα γυρε6ει vd επε.
κταθεi πιδ τ€ρα dπ'τη Θεσσαλiα, τη Mακεδoν(α, τi1v',Llπειρo
και τηv Kρiτη, καΙ δπoγρdμμιζε καΘαρα, πδg f1 Mεγιiλη,Ι.
δ€α ξταv δνειρo dπραγματoπolητo. Τδ πιδ ημαντικδ δμωq
o' αδτδ τδ δπ6μvημα' δδv ξταν τδ μερoξ πoυ &φoρoοσε τα
iΘvικα δiκαια, δoo θκεiνo τoδ αναφερ6ταν oτi1ν θoωτερικt1
δPγ&νωη τoδ κρdτoυq. Γιατι δ Mαυρoκoρδατoq δiν περιoρi-

llαi 67 λεφτ&.
Στδ Λoνδiνo &φριζε δ Πdλμεαιcoν κι dπoκαλoδoε τδ.Eλ/.]lιιiiδ κυ6ερνητικδ σ6στημα, o0oτημα 6Ια9, διαφΘoρdq καi
lαρανoμ[αg. .H θπoxi1 €κεiνη εiναι γεμαη &πδ διπλωματικ&
τειo6δια, 6αoιλικiq €πιπoλαι6ητεq, €τικiνδυvoυq ρωμαντι.'ιηδζ καi €λλειψη
μιdq φρ6νιμηζ πoλιτικξc γραμμηζ.
,AρXdq
τoδ 1B51, cryηuατiζει κυ6ερνηCη δ ναδαρ1oq 'Aν.
..ilνιoq KριεξQc καi oτt1ν κυ6θρνηαη αδτl1
γ[νoυνται δτoυργoi
l.ιτi δ 'Ανδρ6νικo9 Παiκoq καi δ Σπυρoμiλιog,
1a|;)
^''

1'na.nn

o ΙΙΛΙΙoΥΔΑΚoΣ

Ι
,1ο

ι) ΙΙAΙloT1AKoΣ

T6τε δ Παiκog, δπoυργδq πια, θ0μιoε στδ Mητρoπoλιτη
Nε6φυτo την δτ6o1εη πoU τoδ εixε δclroει κι αδη η φoρα
τ] Σ6νoδoq €δωκε τoδ Παπoυλακoυ θπiημα τi1ν diδεια τoδ
.Iερoκηρυκα....

Πoτt εiδηη δiν oταΘηκε περo6τερo γoργoφτερη, ιiπδ
,Aμπ€λoυ,
αδτ{ν τηv &π6φαη Φξ Συν6δoυ. oi Φ0λακεq τfrc
μ6λιq τδ μαΘαvε, τδ διαδcboανε μi γρηγoραδα τoδ δd 6dνει
μi τδ νo0 τoυ δ ciνΘρωτog. Παντo0, δ λαδζ Eνιωσεν dvακoι]'
φιoη κι dναφτερδΘηκαν πιrντoΟ oι .λπιδεq, τδζ δ Παπoυλα'
ιo( θατοrι γρηγoρα λo\,1o oτδ' ιoσμo.
Δi λεiψανε δμωq oi φQL(εq, τδg oi €1Θρoi τoΟ γ€ρoντα
νικr]θηκαν dπδ πoλJ δυνατoδζ πρoo.ι&τεq, πoδ πdτηoαv τδδι
κι δ πoλδg λα6q, πoδ πιoτεΟει crιi1 δΟναμη, E6λεπε δλoκιiΘαρα πδq δ Tσdρcq τηq P.Jσιαq διαφ6ντεψε τδν Παπoυλdκo
καi πδq <iπεiληoε φo6ερd πρ&ματα, &ν δθv Θγdζαν τα €μπ6δια dπδ τδ δρoμo τoδ &γιoυ αδτoδ ιiαθρ<bτoυ.
A0τη iJμι;q ξ ciδεια πoδ Ξδcoκε ξ Σιjνoδoξ, εκαμε πoλλoδg να πιoτtψoιlνε πδq δ Πατoυλdκog δ}ν εIvαι μoνξα &.
γιog, dλλα καi δ πιδ δυνατδq tiνθρωπog αrδν τδπo, πoδ μτoρoδoε vα δπoτ&ξει αιd ox€δι& τoυ καi. τi1ν.Ιερα Σ6νoδo
καi τδ Bαoιλια dκoμα. ,,Ετoι, αδτi1 { &δεια πoυ τo0δωκεν

ξ

Σιivoδoq, νoΘεψε ην καθαρ{ 1ριαιιcινικ{ iδ6α πoδ εi1ε μια
μερiδα κ6ομoυ για τδ γερoντα.
oi καιρooκ6πoι, πoδ 6ρloκoυνται ol κdΘε τ6πo κα[ oθ κα.
θε θπoγf, ν6μιoαv πδζ πρθπει vα πλευρiooυν κoντ& τoυ Kι
(τoι, <iναμεoα oτoδq πoλλoδg πoδ τρ€1αvε αιμ& τoυ dπδ
καΘαρη xριoτιανικη πioη, μπερδεΟτηκαv καi oi καιρooκ6πoι, oi κατεργαρθoι, oi &πoτυ1ημ€νoι, πoδ εiδαν oτδ κ[νημα
τoδ Παπoυλdκoυ μια καλi1ν ε0καιρiα για τd vιτερ€ooα τoυq.
,AΘ{να, oUτε oτδ Moρια, δθv €μαΘε, θκτδq
Kανεig, oδτε oτi1ν
dπδ τδ.ι,' 'A6€ρκιo κα[ τδν Kooμα, τi1ν τρccyο:δiα τoδ γ€ρoντα,
τ6ooυ9 μi1νεg' oτη Σ κr]τη τξq Koiuτ)ζηc καi κανεig δθv iiξε-

ρε πδg δ γ€ρoνταg κiνηoε για τδ κηρυγμα, πρiv dκ6μα f1
ΣΟνoδog τoδ δcboει τ|v &δεια.
,,Aλλog κ6oμo9
,AΘ{να κι iiλλoq κ6oμoq δ Moριαg.
ξ
Kαi τδ πιδ 1ειρ6τερo dπ,6λα ξταν, τδg αδτoi oi δυδ κ6oμoι

λΙAliΛΙ,

Ι

Λ Ιι ()\()l

,.,ιrιrν δλ6τελα ξiνoι δ Eναq πρδq τδν ciλλo καi πoλλiq

',.

.

χΘρικoι.

l 'Aθηνα εi1ε καταφ6ρει να μi1ν εiναι τδ πραγματικδ
,,rι τo0 θθιικoi κoρμιoδ, πoδ νιιbΘει κι ciντιδρG ocooτα
,ι -ιilιc τoδ κ&θε μθλoυq, dλλα flταν ενα κεφαλι φτιαστδ
,lιlιδ:τo ι,ιi τδ ιiλ).o κoρμi τo0 ''Εθι'oυζ' oi 6oυλευτiq

'ρατικi1 δπαλληλiα δdν κατdφεραv να γiνoυν πoτig oi
iδιo α1μα και στην 'ΑΘf1να καi
l,,']l
.Eλλ&δα.
) l .iλ)nlι'
Ιl ι1ξoυo(α oτδ Moρια, νoμ&ρ1εg, €παρ1oι. μεριlιoi <ioτυ. ,1r.,r rιι i}.d1ιoτoι oirιovoμικoι κι dκπαιδευτικot δπdλληλoι,
,ι;|i(]ηκcσ dληΘιν&, &μα εΙδαν τi λoγ!c €νΘoυoιαoμδ ξεα]κω.
t η dδεια τi1c Συν6δoυ κι &ρxιoαv τη oυνωμooiα γιd ν&
l ,i'lii16ψy 15 γθρovτα ι,d μπεi oτig περιφiρειeξ τoυg καΙ ν&
i1

., -iιoJ κυκλoφoρoδαε τδ

.o πιδ

dπδ τoυζ κρατικoδq λειτoυργoΟg

ψ01ραιμoζ
fl'
.ι .) ιoιιaρXηq Kαλαμ6v Poντ6πoυλoξ. .o δπαλληλoq αδ.
' l iδε διαφoρετιKα <iπ' δλoυq τoδq tiλλoυq τδ ζητημα Πα' .r'ακoυ. Πιστευε στi]ν τιμι6τητα τoυ καi γi αδτδ τδv λo-

,,,1lιcιζε καi πιδ θπικiντυνo. To0 ιiταγvciριξεν dK6μη ψυχo'
,,1,rκη δ0ναμη κι dλεγε πδq μπoρoδoε, δoo κcrι€ναq ciλλoq,
. (i)1]ρνει κoντα τoυ τig μ&ζεg, Xα.ιδει]oνταζ τηv κατcc1coι'ια'
] \η dγαναΧτηση τoυq,
Ιlερσ6τερo δμωq <iπ' δλεg τtg περιo1δg φo66ταν τi1ν Md'
ι.Ιi τη Mεσσηνια καl γι, αδτδ εixε ζητηoει να iνιo.xυΘεi
1 ]ιιι]τικα η δι)ναμη τηq Xωρoφυλακηζ καi τoδ oτρατo0,
,Aπδ τδν καιρδ τξc δiκηg
καi τi1q κατcrδiκτ]Q τoο γ€ρω
,',ιoτρcbνη καi τo0 Πλατoυτα oi Θ&νατo, dπδ Eνα δικαoτ{.
7ι.lρiq κOρoq, riφoO oi xωρoφιlλαKεξ τo0 Mdoυρερ 1τυπoδ'
'. τot)q δυδ δικαoτ€q, τδν πρ6εδρo τoδ δικαoτηρioυ Πoλυ.
' i,l1 καi τδν Tερτo6τη, iπειδη ψηoιoαv Kcrια ηζ καταδικηζ
'l i,ιld dγωνιoτδν κι dρνηΘηκαν ν& πρooυπoγραψoυν τi1ν
, ,qlαoη καl ι'd παραoτoδν oτην dvαγνωoη τηζ l<αταδ(κη-c,
' r.τζciνι EΘραζε oτi-1 Mανη.
O Ρoντoπoυλoξ ζ6λεπε o-ιδ κ[νημα τoδ Παπoυλακoυ καi
,.ilτερα τδν ΦιλoρΘoδ6ξων, τi1v Eκφραoη αδΦζ τηq λαΙ-

I
{) tΙ.\ ΠOΤΛr\KOΣ
κηζ δργηq. ,Aπδ μι&q <iρ1ξq εtxε η γ"cbμη, πδξ τελικα δ l.
αδτδ τδν
διog δ Παπoυλακog δlν Θd καταφερνε να €λ€γ1ει
ξεoηκωμ6, Γi αδτδ oυνεννo{Θηκε μi τoδg €πdρ1oυq τoυ καi
oι1o'τηoε ποcντoO τoλλη τrρooo1η και φρ6ησι. Στ{v κυ6€ρ.
νηoη δμωq Ξγραψεv €μπιoτευτικα δoα μπoρεi να γiνoυv oτδ
Moρια.
.o Koσμαq Φλαμιατoq, o' αδτδ τδ oημεio, Ξκανε €να
μεγ&λo λdΘoq τακτικξc. Πληρoφoρημiνoq, dπδ τoδg ΦJλακεq
τ!9 'Aμπ€λoυ, τδv θvΘoυoιαoμδ τo0 κooμoυ για τδν Παπoυ'
λ&Ko Kαι την dδεια τi1c Συν6δoυ, νoμιoε πδg ξ cτιγμi1 flταν
πρ6oφoρη για δρdoη πιδ Ξντoνη και τιδ γoργη. Λoγαριαζε
λαθoq ν' riφ{oει νd ξεΘυμανει δ λαΙκδq α0τδg €νΘoυoιαoμδq
καl για να τδν μετατρ€ψει οi dλδγιoτo φσvατισμ6, κdλεσε
od μεγαλη o6ναξη δλα τα crιελi1η τflq Φιλoρθ6δoξηq 'Aδελ.Aγioυ 'Aθαναoioυ, κoντd oτην
φ6τηταg oτδ μoναoτ!ρι τoΟ
Πατρα. Kεiνo πoδ εi1ε oημαoiα απ' δλη αδτ! τη o0ναξη εiι,αι δτι dπδ τδν .,Α1,19 'AΘανdoιo ξαμoλΟΘηκαν πενflντα κα'
λoγερoι Kι ciρ1ιoαν να τριγυρνoδv 1αlρια καi πoλιτεiεg τoδ
Moριd καi νd €ξηγoδνε, μi τδ δικ6 τoυq τρ6πo δ καΘiναq, τoδq
,AγαΘαγγiλoυ. Kαi
μoλoν6τι δiν εi1αν
7ρηoμoδq τo0 iερoδ
καμμια Ξντoλη dπδ τδν Παπoυλ&κo, τρoλθγαvε τδν €ρ1oμ6 τoυ
καi δημιoυργoσoαv μιαv Ξξαψη oτδν κ6oμo. .o μ6νo9 πoδ
Ξφταoε oτ{v K6ρινθo, 1ωρig νd ξ€ρει τiπoτα dπ, δλ, αδτ&,
μi μoη την €γvoια vα φ€ρει σιδ δρ6μo τo0 Xριoτoδ τδ λα6,
|ταv δ Παπoυλακoξ, πoυ κινoδoε για τi1 ν€α τoυ περιoδε(α
μθ τδ πιδ καΘαρδ κι ciδoλo φρ6νημα πoδ εi1ε πoτδg κl1ρυκαq
τ!g lκκληo(αg.
Στt1ν Παλια K6ρινΘo, δ Παπoυλακog μ(ληoε μπρooτα
oτην €κκληoια τηξ Koιμησηζ, Kαι τoυξ μiληoε γιd τδv Παδ.
λo' τδ μεγαλo dπδoτoλo τδι, EΘν6ν, τδ Σκεδoζ ,EκλoYηζ
τoδ Kυρloυ.
.o καυμδζ
Φξ <iγραμματooJνηc τoυ τδν εt1ε φ6ρει κoν.
τα oτδν ΠαΟλo, .,oooν καιρδ €μεινε oτi1 Σκl1τη, δι&6αoε καi
t'αναδιd6αoε τ[q iπιoτoλiq τo0 Πα6λoυ καi τiq μελ€τηoε καi
1ιi τδν 'A6€ρκιo, πoδ ξταv μcναxδq dρκετα γραμματιoμfVoq
ιαi μ' ciκoνιoμ€η κρiη, .H μoρφη τo0 Πα0λoυ εi1ε γιoμioει,

MAΙ{ΑI'ΙA

Ιt

υΔ()Σ

'.113

' ιι δλoκληρo τιbρα xρ6vo, τη oκ€ψη τoυ καi τi1v ψυ1ξ τoυ.
], .] i'τδ τeλoξ, μετα τδ δραμα τ!q Παvαγiαc, τη φo6ερi1 θκεi.
' ι,'l1τα oτi1 Σ κl1τη, εi1ε ξεκαθαρ[oει τα πραματα. Γι' αο'
l' λoιτιδν μ(ληoε για τδν Παiλo oτην K6ρινΘo.

δεσπoτ&δεq oτi1ν 'AΘτ]να, εiπε,

μi

κατηγoρανε καi

' ιrrταφPoνανε, €πειδti, λ6ει, εiμαι ιiγρ&μματoq, Aδτoi δι l1, τoυ εiνα|' oτoυδαγμ€νoι oτα θεoλoγικα καi γραμματι
,,Aμπε.
,1,. ιι;ι πoιμεναρ1εq, τi κ&νoυνε
για να φυλ&ξoυνε τηv
,. lιlδ Kυρioυ; 'Eoεiq πoδ εioτε τδ τiμιo
καi ciγαΘδ πolμνιo
,,,,XριoτoO καi Σωτ!ρα μαq, πo0 τoδq ε1δατε καi τo0 τoδg
ι r.ιιιιjoατε; Θυμdoτε v, dκoι]oατε dπδ τd 1εiλια τoυq τδ λ6,, r.lΟ Xριoτoδ; Σθ τ( λoιπδν εΤναι xρηoιμη f1 oτoυδl1, dν
il 1lτιoρεi να Θρ€ψει τδ πειναoμ6νo πνε0μα oαq καi την ψυ.
' ιlαq; Ti ιiξiζει τ6η oπoυδi1, civ δiν μτoρεi vα oταλdξει
,l ξαναμ€να 1εiλη oαq μια oτ&λα Θεiκflq δρooι&q, civ δΕv
.l1lιi να γiνει λ6γo9 παρηγoρι&q ατiq oυφoρ€q oαq καi
, ι ε1ει τη δΟναμη vα o&q
ψυ1ιiloει, δατε να μπoρεiτε
, oτiκεoθε δρΘoi' κι <iλυγιoτoι oτoυg πειραoμoδq τoδ Eιooφ6'

,

.,, καθδζ oτ6κεται τδ Kυπαρισσι δταv τδ ταλανiζoυν oi
.,1,ιιlι <iγ€ρηδεg; Tiτoια oπoυδη, εiναι odv τδ ciκαρπo δ6vr1rι), πoυ πPεπει να κ66εται καi να γ[νεται κoΟτooυρo για τi1
.1 .,lτι&. 1.€τoια
&καρπη κι dv6φελη oπoυδi1 εiναι πρdμα τoδ
..lιτι,&, εivαι { κακη κoπρια πoδ κoπρiζει για να φoυντιb'.,rlν τ, ι1γκαΘια κι oi τριΘ6λoι τηζ περηφανειαζ. Εiναι τ,&.
1]1ι γραμματα, πoδ oτoλ(ζαvε τδν 'Aπ6oτoλo Παδλo, πρiν
.,1lει τδ δρ6μo για τη Δαμαoκ6. ΓιατΙ ξταv πoλδ oπoυδαδ ΠαOλoq, oτα .Eλληνικα καi τα .E6ραiκα, καi κα'
'1liι,oq
. i. ' οιiτε od κεiνα τα 1ρ6vια, oUτε oτd δικα μαq, δiν oταΘηκε
1,ιtιiτερo oπoυδαγμθνoq dτ' αδτδν στ' ctΘεα γραμματα. "Ι.1l'ι δ πιδ ooφδq καi πιδ ξυπνδq φαρισατoξ τoο KαιρoO τoυ.
,-] τδν δδ{γηoε δμωg
ξ τ6oη oπoυδι]; Στ& πιδ καταραμ€.. καi τα πιδ 6λdoτημα Ξργα. Στig πιδ φo6ερdg κακoυρ..' τoδ oατανG. Kυν/1γηoε τi1ν θκκληoiα τo0 Χριoτoδ δoo
, 'ιiιαq ciλλoq καi τα 16ρια τoυ 6αφτηκαν μi τδ πρδτo 1ρι.
lr ,η11η$ 61[μ61. .O dμo6oτακoq διαKoζ, δ Στ€φαvoq, ξ6πνη-

I
()

ΙιΑ

σε τη ζoι]λια μ€σα τoυ και τδ φτ6νo, dπειδi1 oi μιd συζητη'
αη για τδ Xριoτ6, τδ &γoυρo παιδi, xdριg oτδ φδζ τoi xριoτo0 μαg, νiκηoε αδτδv τδν τιδ ooφδ φαριoαio. Tα φαρμα-

κερα φiδια τηξ τερηφaνειαζ 10Θηκαν μανιαoμ€vα να oταρd'
.O ΠαΟλoq E6αλε να πετρo6oλξooυν τδ
τδ v€o Χριoτιαν6.
Στiφανo κι αδτδq δ 'iδιoq δ Παδλoq oτεκ6ταv, &καρδog oαν
την π€τρα, καi 1αιρ6ταν τδ μαρτΟριo τoδ προ:τoμαρτυρα τξg
XριoτιcrvooΟνηQ καi oτoδ Πα6λoυ τα π6δια, oi μπ6γηδεq, απ6θεoαν τα ματcoμiνα ρoδ1α τoδ Στεφ&νoυ, γιατi δ Παδλoq
εi1ε πρooταξει ,ιδ μαρτυρικδ τoδτo Θαvατo. Aδτα oταΘηκαν
τα γεννr]μccτα πoΟ ζδ<;κε τoη σπoρα, dπδ ciθεα γραμματα
καΙ τ€τoιoυq καρπoUq κρ€μαoε απ' τα κλαδια τoυ τδ φαρμακερδ δ€νδρo Φq περηφανειαq. Εiναι ντρoτη και ψ.μα vα πι.
oτεδoυνε, τδq δ Xριoτδg διdλεξε τδv Πα0λo καi τδv or]κωoε
τ6oo ψηλα, Επειδη τd1α ξ θκκληoiα 1ρειαζoταν τi σoφια
τoυ. Τα γρ&μματα κα[ oi διδαxiι, τo0 ΠαΟλoυ δiν εiναι πιδ
oπoυδαiα dπδ τδ τετρα6αγγελo καi i1 δ0ναμη τo0 Θεo0 δi
xρειαξεται τα δεκαviκια τηξ σoφιαξ τo0 κooμoυ. Τδ Θαμα
τoο Χριστoo oτi1ν ioτoρiα τo0 Πα0λoυ 6ρioκεται ιiλλoδ. 'Αρxiξει καi τελει<bνει oτi1ν τ0φλc;or] τoυ. ΓιατΙ μ6λιq δ Παδλoq
εiδε τη μoρφη τoδ Xριστoδ, oτδ δρ6μo τρδξ τη Δαμασκ6, κι
dκoυoε τi1 φωνη τoυ, ξ φoΘερη λαμψη πoυ Eπεσε iπανω τoυ
τδv τδφλωoε. Tρεiq μ€ρεg 6 Πα0λog €μεινε oτδ oκoτ&δι καi
μ6νov δτccv δ δoιog 'Aναν(αq Eλα6ε τi1ν τρooταγi1 να τdει
νd τδν εδλoγι]oει καi να τo0 1αρioει τδ φδζ, μoνξα τ6τεζ,
€, Παδλoq εiδε. M' ctλλα λ6για, dδ€ρφια μoυ, δ ΠαOλoq Ξ.
xαoε μθ μι&g, δλo τδ παλιδ φ6c τ!q ooφiαq αiτoδ τoδ κδoμoυ καΙ τδ φδq τoδ τoδ 1dριoεν δ Θε6q, μθ τδ x€ρι τo0 'Aνανiα, ξταv vθo φ69, δλ6τελα διαφoρετικ6, ιiτδ τδ τρωτερ..Aν doτρατη τo0 Θεo0 δdν €λυωνε, καΘδq δ
νo.
flλιoq λυ.
{
ι;νει τδv ταγo, καi δ|ν Ξo6υvε δλ6τελα τξv παλιd ooφiα, &ν
δiv oκoρπoδoε στoυq τ6σσεριq dν€μoυq τ' &Θεα γραμματα,
δ Παδλoζ δθν Θα μπoρoδoε νd δεi τδ φδq τoi Χριαιoδ. Γιατi πρ€τει νd τδ ξ€ρετε 1ριαrιανoi, πδq δθν γ(vεται να κατoικi1αoυν oτδν iδιoν &νΘρωπo, τδ 1ριαιιανικδ φ6q καi fl
ciΘεη ooφiα τoδ oατανG. Eiναι ψθμα λoιπδν πδq μoνα1α o.ι
€,oυνε

}t.\Ι(-\Pt,\ ΙΙ ().\()Σ

ΙΙ()ΤΛ.\Ι1.():

,1ιιμματιoμiνoι μπoρoΟν να κηρυξoυνε καi μoνd1α oi δυr,ιιιli, να γivoυνε φ0λακεg τ!s ιiμπθλoυ. .,oλα τoδτα εiναι
.' 1lri,ττια τo0 δια66λoυ, γιατi ξ περηφανεια τ, dνΘρcbπoυ καi
1 .iμαρτωλη τoυ λα1ταρα vα oηκωθεi δq τδ Θεδ καi ψηλ6'
.1,ιi τoυ dκ6μα, εiναι ξ πιδ φαρμακερη oαiτα τo0 oατανd'
.,1lη o'αδτ6, ξ γfrq κιντυνε0ει να κοιτανττ]oει τδ τιδ πυρω.
,.Aνθρc,lπoι
.. ιιl ιαζανι τ!g κ6λααη9.
oκλα6ωμ€νoι oτηv πενd oφαλiooυν τδ στ6μα μoυ, γιατi λαλεi
1 Ιlι|(Ινεια, θ€ληoαν
.,oπι,rg δμωq
,1ν ιiληΘεια.
δ ciνθρι;πoq δiv μπoρε1 να ζtjoει
.\ ...V 6dνει θρoφη στδ oτoμα1ι τoυ, €τoι xαi η ψυ1η θα νε.
1,ι.l0εi ciν δdν θρ€φεται καθημερινα μi τδ λoγo τoδ XριoτoO.,
li1ν iδια μιiρα πoU μiληoεν δ Παπoυλακoq, π€ραoεν <iπδ
τα Kαλd6ρυτα, 6 iπioκoπoq

1ι KoρινΘo, ταξιδεΟoνταg πρδg

καi Aiγιαλεiαq Bαρθoλoμαioq κι ΞμαΘε τδ κη.o
.,Aγιoq Kαλα6ρ0των, oξω
τoυ.
l ,ιια
φρεvδν dμα εiδε
.ι iνθoυoιαoμδ τo0 κ6oμoυ για τδν γερoντα, aπoφ&σισε
, r 1ιεiνει oτην K6ρινΘo, μια κι Eλειπε oτi1ν'AΘτ]vα δ eπισκo
,,., '|ωνdq καi ξημ€ρcoνε Kυριακη, να λειτoυργfoει oτi1ν
l.']]iltηση και να κη ρΟξει.
ι,,.ιjr6ρ0των

'Ε6αλε λoιπδν κα| αξμαναν τi1ν δρα τoc €oπερινoδ
,,r1lμoουνα oi καμπανεq κι dμ6λυoε καi δυδ τελdληδεq πoU
i,rιrλαλo0oανε, πδq δ Δεoπ6τη9 dπ, τα Kαλd6ρυτα, θα λει.
. ι,ργoδoε oτ|v Koiμηoη καi πδq Θ& κηρυξει και τδ θειo
'i,yo καl πδq καν€ναq 1ριoτιανδq καi καμι& 1ριoτιανi1 δiν
l1,l,lιει να λεiψει.

.Γρεiq

δρεq γυρiζαν oi τελαληδεq καi διαλαλo0oαν τi1ν
καt τδ κi1ρυγμια τoδ.Aγioυ Kαλα'
ι,|]i]τo]ν κι δ κ6σμoζ ξηγηoε τδ πρdμα oωoτd. .,oλoι, 1cυρΙq
.1rια Ξξαiρεoη, εiδαν την dτ6φαση τoδ δεoτ6τη ααν dντ[1ιι|,η oτδν Παπoυλακo. Χρoνια 6λiπειq περνoδσε dπδ Kεi
.,Λγιog KαλαΘρΟτCoν, ε1τε πηγαινoνταζ πρδq την 'Aθηνα,
ι, γυρiζoνταg πρδξ τα Kαλα6ρυτα, καi. πoτiq τoυ δiν εi1ε
il,l ι καμιq Ξγνoια για την K6ρινθo, πoδ εi1ε μεγdλη πα'
.1,1ιερατικi1 λειτoυργiα

_T
:16

() lΙ-\ΙΙι)TΛ.\KoΣ

.,Aγιoυ Mακdριoυ τoδ Noταρ&,
ραδoη απδ τδν καιρδ τo0
πoδ oταΘηκε φημιoμ€νoq δεoτ6τηs ηq. 'Aναρωτι6ταv λoιπδν
δ κoσμoζ πδg €τoι ξαφνικα €πιαoε { κcrρδια τoυ τδν σε6αoμιcbτατo για τ' δρφανεμ€νo τoiμνιo;
.o Παπoυλdκoq εiyε κι6λαq
φ0γει κι εi1ε πdει oτoΟg
.,Aγιoυq

Θεoδωρoυζ, στδ φτωχικδ Eνoδ γνc.loτoδ τoυ, να f1oυ.

Xασει.

.H Koiμηoη τQc Θεoτoκoυ δiν ι,i1ε δεi ,lτoτi τηq τoooι
ιδoμo. M€γα πλ!Θoι, €μεινε ιiπ' δξι,l κι ιiκoυσε τη λειτoυρdπδ τδν α0λ6γυρo.
για .o
δεoπ6τη{ εiχε κανoνιoει να μιλ{oει μετα τ! λειτoυρκι
τ

oι o' δλη τi1ν ιiκoλoυθiα δi ι-lημειιbΘηκε τδ παραμι
1,ια
.,oταν
Kρo.
δμcog τ€λειαloε καi πρiν μιoιραoει τ. dντlδcυρo,
δ δεστoτηξ φoρεoε τδ πανιυκαμl]λαυκo, oταΘηκε oτην .Ω.
κι dρ1ιoε τδ λoγo τoυ:
ραiα Πυλη
,Aγαπημθνoι
μoυ 1ριoτιαι'oi, τoJg εiπεν, εiμαι πoλδ

oυγκιvημdνog τoυ 6ρισκoμαι o{μερα dναμεod oαq, oτηv €ν'
δoξov και ξρcoΙκην ταυτην πoλιv τQs KoρiνΘoυ. ,.Ενδoξoν κα'
τd τi1ν μεγdλην .Ελληνικηv ιiρxαι6τητα και τρισ6vδoξov κατα
τoυq σκληρoδζ ιiγδναq δια την dνεξαρτησιοΦ τηζ αθανατoυ
.Eλλαδoq. .}l τoooν
τρ60υμoξ, α0θ6ρμητog και συνoλικη παoσξ
oημιρov
lδδ, ιiναι τo πανηγυ ρι ι,",lτ ι ρoν τικμηρoUσια
ριoν, πoδ ιiπoδεικνiει τoδq oτερεoδg δεoμoΟq, oΙτινεg odq
oυνδθoυν μθ τηv €πioημov Eκκληoiαν τξq .Eλλαδoq, τηc δ.
πoiαg δ πρooριoμδg εiναι τ6ooν μiγαg δoov Kαι δ πρooρι
oμδq τoδ €νδ6ξoυ καi {ρωtκoδ .Ελληνικoδ ,,Εθνoυξ. .H πα.
νηγυρικη δμωq και €νΘoυoιcbδηg αδτη πρoo€λευoig oαq να
παρακoλoυΘησετε τi1ν Θεiαν λειτoυργiαν και τδ Θεiov λ6γoν
dπδ τα xεiλη τηζ eμηζ doθιιιiαr-. oπoδιlιι'. ιαi ciλλo rl,
πλ€ov oημαvτικδν καi πλ€oν iνΘαρρυντικδν δια τo uiλλoν τξq
πρooφιλoδq μαq πατρiδog, 'AπoδεικνΟει δτι ξ κρioιg καi τδ
αioθητηριoν τcδ .Eλληνιr'o8 λαoδ εiναι dλανΘαoτα καi δ oε.
6αoμoq τoυ πρδq τr:δg ξγiταg τoδ Kρατoυζ και τ!c θκκλησιαξ μεγαq και dναμφισ6ητητog. Oi γερoντ6τερoι dπδ odq
γνclρiζoυν, καλι1τερoν παντδξ dλλoυ, dπδ πoioν χαoq και
πo[αν iρ{μι,loιν dν6Θαλεν, δg νθoq Φoivιξ, δ €λεUΘερoq .Ελλη.

λΙΙΙ{.ξΡΙ.\ ΙΙ UΔυΣ

:11

.ι".,ι; πυρηv, πoδ <iπετ€λεoε τδ vθoν .Ελληνικδν Bαoiλειoν
,i γνcυρiζoυν €ναντiov τ6oolv <iνυπερ6λl1των δυo1ερειδν
l.l/.ιιει και i Aδτo0 Mεγαλει6τηq δ τoλυXρoνεμ€νog 6αoι,,oΘωι,
,l .'lι,
κα.ι f1 μεγαλη μαq Bαoiλιooα ,Aμαλiα, f1 με'
μαg
,,λl] α.-η ψυXη, πoυ Ξoτειλεν δg μητ€ρα τoδ δρφανιoθ6ντoc
.1)\1,υζ η Θεια Πρ6νoια. Δι6τι δiv l]μπoρoδoε να
μdg καμει δ
l )i .,(,
ιιεγαλιjτερov δδρov dπδ τoδq Bαoιλεiq μαζ, τδ ηρωi.
, ,ι rιι]τδ ζευγαρι, πoυ dτ(μηoε τi1v Ξνδoξη φoυoτιτνiλλα καΙ
.,., ξΙi δλημεριc tιι δλoνυ1τiq μd τδ δνειρoν τηq Mεγαληξ
Ι,λ./dδoζ, μi τδ δνειρo να oυνε1ioει τi1ν oταματημθνη λει'
ι.1l.yια oτi1ν .Aγια Σoφιd, Γιατi dv δθv μεγαλrbooυμε τi1ν
/n(iδα μαq κι dν δdν γiνoυv ταλι δικα μαq, δoα πρiv ciπδ
,l ]ιoυζ και καιρoδg μ69 πfrραν μd τη φωτια καi μi τδ oi
]',i,, oi dπιoτoι, τδ αΙμα τoδ 1Οoανε oi πατερdδεq μαq, τ'
. i,iρφια μαξ καi μεig oτδν ξιiνα, Θα
μεiνει &καρτo καi 1ω.
]., τo δiκιo dντiδcυρo πoδ περιμ€νει. Xρ6og λoιπδν δλ<oν
μαq
' iιιΙι
να cπαθoOμε σαν Ξναζ &νΘρωπoq dλδγιoτoι, δ[πλα ατδ
ll,ι'l1}.1q1 u". καi oτη Bαoiλιoσα, διπλα oην Eνδoξη καi d,.l iκκληoiα τξq .Ελλαδoq καi να τoδq ΘoηΘ{ooυμε να δ. ,ιληρδooυν τδ €ργo τ6v €vδ6ξωv πρoγoνcoν
μαg. Kαi πρ€.
,' ι να τoδg παραoταθo0με, γιccιi αδτoi εΙναι oi
μ6νoι πoδ i,,,,ιlν ι5ριoτεΙ ιiπδ τδ Θεδ τδν iδιo νd αιεiλoυν τoδq dγαρη'
ι.,ilι; oτην κ6r<κινη μηλια Kαι να μaζ δcbooυv τi1 μεγdλη 1α'
l.l, ι.α στεφα\/.bσoυμε αδτoκρατoρα τδ 6αoιλια μαg oτην Π6,..1 Mην dκoδτε καi μi1ν δivετε π(oη oτoδg πληρωμ6voυg ιi,,,1;τεq, πoυ παριστανoυv τoδq dγιoυζ για vα μαζεδoυν τδ
,'Ι,Ι]ιrα σαζ. Mηv πιστε0ετε τα λ6για τoυg, γιατi εiναι πληρω.
t,,ιrτ δργανα τδv ξθνc^lν, τoδ φΘoνoiνε τi1 δ6ξα καi τδ με'
,.,iιio τ!c .Eλλdδog Kαι Θελoυvε vα μdg ιiπoτρα6l]ξoυνε μ.
ιlιδαιμoνiεq, ciπδ τδ δρ6μo πoυ Θα μdq ξαναφτιαξει α0τo1](ι1oρια.

Πoιoi εΙν'αδτoi δ6oπoτα; dκoδαιηκε μια
,Ι.oδg

φ(Dνi]

dπδ τδν

ξθρετε καλδτερ& μoυ, dπoκρiθηκεv δ δεoτ6τηq.
.Εμεiq
δdν ξiρoυμε καν€νccν ciγΟρτη καi δθν irl<o0oαμε
1 ]iι'α ψειτη, oδτε κανεig μaζ πηρε τα λεφτd μαq, τoδ φrb.

I
ο tΙ,\ tΙι)TΛ-\Ι(()Σ
ναξεν &λλoξ ιiτδ τδ πλflΘog. Να τoυg δvoματioειq, δioπoτα,
γιd να τoυg ξiρoυμε καi μεic,.,
.Fl θπ(μoνη κι' απoφασιστικη διακoπη τoδ
1ριoτιανoδ πoι)
,,Aντρεq
ol1κι,loε
παρdξενo
o.filν
cκκλησια,
ριbτηoε,
ψιΘυρo
καi γυναiκεg ξεΘαρρ€ψανε κι αρ1ιoαν να κoυ6εντιαζoυν δυ
νατd τδ ν6ημα πoδ €κρυ6εν δ λoγoq τoδ δεoπ6τη.., <Νd
τoδg δνoματioειg>, <να τoδg δνoματioειq,..> τoο φιbναζαν
τcbρα πoλλiq φωνeζ, δζ πoδ oηκcbθη μια φoυρτoυνιαoμiνη
6xλo6ori, σε τρ6πo πoδ δ δεoπ6τηc δiι, dκoυγoταν καi δiν
μπoρoδoε να oυνεxioει τδ λ6γo τoυ.
_Θ6λoυμε καθαρig κoυ6iντεg κι δxι ucroημiνα λ6για,
φ6ναξεν εvαζ &λλoq ιiπδ τδ πλξθoq,
_Kαθαρig κoυ6iντεq. Kαθαρiι; κoιlGi.ντεq
Ξcrιαφj' αξιν δ)^ τδ iιιληο,υο1.o.
o δεoπoι1c πyoυταθ1oι, δoo 1.ιι.α .α ρ ι.lJ 1η1 τα.
ραxη τoυ, dλλd δiv τδ καταφερε'
*Xεiλη dρ1ιερiι,lq δiν ψεδδovται, τoυζ φδrαξεν δ δεoπ6τηq, καi €iρω πδq στδ 6αθoζ τfrq καρδι&s oαg ciπoδoκιμαζετε αδτoδq τoUg λiγoυq 6αλτo69, πoδ !ρΘαν θδδ να τα.
^^Fn,ι, τλr,

ic

nλ τλ-n

_AΟτδ ζητdμε καt μεig, ξαναφcbναξαv πoλλoi, Nα μdq
τεiq τi1ν dληΘεια, xιoρiq ξεγλυoτρf1μοcτα, να τoδq δνoματi'
oειg' Πoιot εiναι oi dγ6ρτεg.,, πoιoι εtναι oi 6αλτoi καi d'
πδ πoιoδg ετVαι 6αλτoι; ' .
Kαινo6ργια δ1λo6oυi1 σηκ6θηκε, πoλδ τιδ &γρια dπδ
τηV πρ6τη, κι αiτi| τi1 φoρd &ρ1ιoαv να φων&ξoυν και κεiνoι
πoυ στεκ6νταν oτδν αδλ6γηρo τξc tκκληoιdq καi να oηκcb.
.o δεσπ6τηq καταλα6ε πδg δδνoυv dπειλητικd τd Xερια,
σκoλα Θα γλ0τωνε με τδ καλδ dπ' αιjτη την ιiγριεμθνη dνΘριoτoΘαλαooα και πρoτιμησε νd τilν dντικρ.σει παληκαρi'
,

σια.

.Δθ oυνηΘιoα πoτεζ μoυ,
μιλdω μi μαημ€να λ6για, κι

τoδq φδναξε ξαναμ€νoq, νd
oiJτε oκιαζoμαι κcrνθναv για
ν& πδ τi1ν dλriΘεια τoδ Θεoδ. Χτiq κι6λαq Ξvαg καλoγερoξ
.Ιερα Σι]νoδo τηζ €κκληo(αq
o&g μiληoε, κατηγoP6νταζ τi1v
,Aντi νd 6ρεi λ6για εOγνοlμooδνηc, πoδ τoδ δr5oαμε τηv
μαq.

MAΙiΛ

P

Ι

A

Ι1

()

\()Σ

rα να κηρ0ττει, α0τ69, Eναg <iγρdμματoq xαοαπηg, μετα.
1liζεται α0την τ{ν iiδεια για vα 6ρtζει τi1ν κεφαλη τflq €κιλr].,ιαξ και να χ6νει φαρμακι oτig ψυ1€q oαq... αδτδq δ
.'l τιπoτ€νιoζ κι δ πιδ μιητδg dγ6ρτηζ.
Nτρoτf1 ooυ, τo0 φcbναξε μια γυναiκα, δεoπ6τη9 &v.
1)1)ιJτιoζ, να μιλdq dτoι για θναν &γιo. Tρiα xρ6vια ξταν dρ.
τδ παιδi μoυ καl μ6λιq <iκoδμτηoε τδ 16ρι τoυ oτδ κε',.,lrττoτoυ,
.],li)ιι
Ξγιαvε. K&ντo καi τoδ λ6γoυ ooυ, &v μπoρεig.
Σ&q κoρoΙδεδει, φιbναξε καταK6Kκινoq δ δεoπ6τη9. Τδ
r.ιιδi ooυ Θα γιν6τccν καλα καi 1coρig τδ 6ρ<bμικo 16ρι τoυ.
,Λπλ{ oυντυ1ια
frταv να γι&νει τδ παιδi ooυ, τ|v δρα πoδ
i|ι,0ε κεIvoξ καi τii oυντυ1ια τη λoγαριdζειg τoδ λ6γoυ ooυ,
.;ι,fστη γυναικα. για Θαδμα. Ξευτελιζετε καi τα θα6ματα
, ,, ιηv iδlα τi1 Θρηοιεiα τoδ Χρ,oτoιj.,,
-Νιρoτη,.. ιτρoπη. ιτρorr,1...
'Aκoι]στηKαν dπανcοτθq
φων€q, κι Eνα 6oυητ6, σdν τη μα6ρoνη
πoδ
πρoμηv&
τηV καταιγιδα, αηκrilΘηκε oτi1v
1;υνη
κκληoια καi στδν αδλ6γηρo. .,oλη κεiη f1 μ6ζα, odν Eναq
,iνορωπoξ κιντ]Θηκε πρδq τi1v .Ωραiα Π6λη, κι Evα δαooq 1€,Aπδ τδ τλ!Θoq dκoυγ6νταv πια
1,ια oηκιbθηκαv dπειλητικα.
lιioo δυνατiq oι φα)νεξ, πoυ δυσκoλα κccιαφερνε δ dνΘρωπoq
\.i τιξ ξεΧωρισει.
T6τεq κdτoιoq φ6vαξεν:
-,Aναξιog. - .
_Nα φΟγειg dπδ δδ, dκo6oτηκαV πoλλεζ γυναιKειεq
.pιlν€q, vα φ6γειζ...
-.O Πατoυλdκoq ειvαι ciγιoζ, dκoOoτηκαv dλλεg.
Νd τdq oτα Kαλα6ρυτα. ,
_,,oξω ιiπδ δδ. . .
.O Bαρθoλoμαiog oταθηκε
φαινoμεvικα dταρcc1oq καi
1rιlλιq κ6παoε λiγo δ Θ6ρυΘo9 τoυζ εττε μθ μ6λιq συγKPατη1ιi ι'η τi1ν δργτ] τoυ
-Τ€τoια do€Θεια δθν Θα μεiνει <iπλ€ρωτη, κι dπ'τδ Θεδ
l. &τ' τoδq dvΘρcbπoυq. Nd φo6ηΘ!τε την καταρα τηξ cκκλη.
.liαg, πoδ €iv πfoει oτδ κεφαλι σαξ, δλoι oi Παπoυλdκoι τ!s
l,ic δiν Θd σaξ γλυτ6σoυν.
.i.,l

l,

,

:

\
υ ΙΙ,\tΙ()TΛ.\K0Σ
Kι απ6τoμα γ6ριoε oτδ τλfθoq τil ρd1η τoυ, μτηκε στδ
iερδ κι κ€ λειoε τηv.Ωραια Πδλη.
_o.ι καταρεg Θ& πdooυv στδ κεφαλι τδ δικ6 ooυ καi τδν
δμoιωv σoυ, dκo0oηκαv oi dγριεμθνεg φ<oνi.q τoΟ πλf1θoυq,
Kαi πρδτεg oι γυνατκεq δ6σανε τδ oυνΘημα νd φυγoυι
δλoι μαζi καi να τ&νε στoυξ .,Aγιoυζ Θoδιi:ρoυq πρδξ &ντατoδ Παπoυλ&κoυ.
μωη,,Eτoι
μια διαδl1λo:η dπo ξαναμ(voυq ciντρεq, γυvαiκεq,
παιδια καi γερ6ντoυq κιvησε γιd τoΟg .,Aγιoυq Θoδcbρoυg κι
EρημιbΘηκε ξ K6ρινΘo κι δ.,Aγιoq Kαλα6ρυτων μπoρεoε, α.
πoκαμωμ€νoq dπδ την ταραxη, νλ καταφ0γει oτδ oπiτι θνoδ
πατa γ|α να ιov oυνιφiρoυvE d1o 1η o| YχιJoη.
.Ιl διαδl1λωoη ιiνταμωoε τδν Ι.lαπoυλαιιo v& δδoιπoρε-ι
πρδg τη Nεμiα. .,Oταν τδv εiδαν ciπδ 1ιακρι,lα, ol<υφτ6, μιllρoοolμo, κυρτωμiνo, μθ τδ 1oντρ6 τoυ ρdαo, τδ oκoδφo
τoυ τδν Kαλoγερioτικo, τδ ταγ&ρι τ.rυ ιαi rδ ρα6δi τoυ, ciρ1ιoαv να τoδ φωναζoυv, vα τoδ κdνoυν νol1ματα καi να τρθΧoυν. oijτε γ6ρoνταq δεν Ξμεινε πoδ να 1rη τρiξει.
Πιδ <iφooιιoμdvoι ακ6μα κι dπδ τι)ν πρclτι 1lνη μερα, Θ€
λησαν δλoι να φιλησoυν τδ x€ρι τoυ, ν'ciyγiξoυι,τδ tiγιo ρd.
σo τoυ και να ριξoυV K&τι στδ ταγαρι ι.)υ για να μιoιραoει
στoυq φτωXo6q τoυ. Τoδ iατ6ρηoαν δoα oταθηκcrν κα[ τoδq
dκoυoε oιωπηλδq κι dviκφραoτog. .,Aμια τiλειιooαν καi κ6'
πασεν δ Θoρυ6oξ κι ιiκoλoδθηoε ciπoλυiη oιγl,1, τoυζ εiπε
μovα1α μια λ€ξη:
.'AκλoυΘ&τε με.
xωριζ τδv παραμικρ6τερo ψιθυρo, τδν ιiκoλoΟθηoαν δλoι.
Εtδαν πδq ciλλαξε δρ6μo, κι επαιρνε τδ κoντιv<bτερo
μoνoπατι, πoυ τoδξ ξοcναγ6ριζε oτi1v KoρινΘo.
.o Παπoυλακoq πρoχωρo0σε oιωπηλδg καi oυλλoγιoμ€.
νog κι dπδ Tιισω τδv dκoλoυΘoΟoε τδ πληΘoξ ιiμiλητo, o'δ.
λη αΟrη τi1 διαδρoμη τoδ γυριoμoδ.
Λιγo μετα τδ μεσημ€ρι μπQκαν oτην πoλη, μi την tδια
oιωτηλi1 τ&ξη καi π!γαν δλ6ioα oτδ oπtτι τoδ παπα. Σφεν'
τoνη, δπoυ αναπαυ6ταν δ.,Aγιoq Kαλα6ρΟτcoν.
Kι δ παπαq κι η παπαδια κι δ διdκoq τoi δεoπ6τη θo'

MΑΙ{APΙA
1ι16τ]θηκαν

Ιl oΔoΣ

tiμα εiδαv τδ πληθoξ να πρoXωPa πρδg τδ oπiτι,

i'tr.lνταq μπρooτα τδν Παπoυλ&κo.

.o

δεoπ6τηq δμωq, πoU ξταv μαvιαoμ6νoζ κι ε1Xε 6γετ
ii[ω dτ' τd ρolxα τoυ, dπoφdoιoε ν' dψηφioει KdΘε Kιντυνo,
yι.i ν& δημιoυργl1oει dκ6μα πιδ μεγdλo oκ&vταλo, καi τα.
1,.ι τiq δρμljνειεq δλων, 6γ!κε στηv α0λ6πoρτα τo0 σπιτιoi
.i τδ dντερι τoυ και τδ dγκ6λπιo και στdΘηκε σαν κυπαρισι,
ll 1lιμ€νoνταq τδν Παπoυλdκo και τδ πλiΘoq vα ζυγ6σoυν..,
.,Aμα
ζυγιboανε, δ Παπoυλdκog πρo1cilρηoε πρδq τδ δε-

, ιη,

r,i τoυ.

i,6α)ε τριiq 1loματlq μιτdαolιq

ιl doτdoτηκι τδ

1i

.,Aγιε δθoπoτα, τoδ εiπε, παρακαλδ τη σε6ασμιoτητα
.,.,υ. νci μi oυ1ωρ6oει9, πoδ Ξγιvα clφoρμη να σηκcDθει τ.τoιo
.,oλo τδ
' rιανταλo.
φταtξιμo εiναι δικo μoυ, μoλoν6τι .γδ
, 1τ6πηoα τηv Eκκληoiα, oδτe E6ριoα τoδq δεoπoταδεq, κα1]1;ζ σoδ πρoφτdξανε, dλλα μiληoα για &θεα γρ&μματα καi
-,ιi τη φδτιαη τoδ Χριoτo0 Kαι κατηγ6ρησα δooυq dφηνoυνε
l.) πoιμνιo χωριξ πoιμενεξ. Συ1ιbρεo€ με &ν Ξφταιξα και δ6.
.'l τi1v εδλoγiα ooυ o' αδτoδq τoδq ΧριoτιανoΟq, πoδ παρα.l,:l
ρθηκαν Kι dσ€6ησαν.
.O δεσπ6τηζ Eπρωξε dπ6τoμα τδν Παπoυλακo απδ κoνr.i τoυ καi τoδ εiπε:
ΣΟρε oτi1ν κcCταPα μoυ, Kαι σδ κι δooι πιoτεΟoυv oi
l.'να, γιατi δ,τι γ(νεται δδν ξεγivεται. Φo6l1Θηκεq τιξ συν€iιιεq τoδ oκαντdλoυ καi, τoνηρδg MoPαiτηζ KαΘδζ εiσαι,
l,1ρΘεg vα μαλακ6σειξ δ,τι δδν μαλακcbνει, μθ δπoκριoiεq καi
.ιΙ ι,]τικα λ6για. .,Ενα δμωq πρθπει να ξ€ρειq: Πδq γρηγoρα
tl(t δ6σειζ λ6γo. . .
. Mi1ν ιiφτ]νειq, .,Aγιε δ€oτoτα, τηv δργη ν& σε κυPιε0ει
.ιι Θυμησoυ πδζ δ Xριστδq oυ16ρεoε, π&νω απδ τδ σταυρ6,
.,υζ φoνιαδεξ τoυ.

Ml1ν τιιiνειg τ6νoμα τo0 Xριoτoδ oτδ στ6μα σoυ,6PωKαi 1<oρ'ιq ciλλη λ€ξη Ξoπρcoξε τδν Ποcττoυλ&κo
. )(ro δυνατ' <iτδ κoντd τoυ, τoδ δ γ€ρoνταq οιoριαoτηκε κα-

..,1αααπη,

.i γηξ.

ο ΙΙ1lΙoT-\]\Kι]Σ
.o

δεσπ6τηζ y0Pισε τ6τε τη ρ&χη τoυ και ξαναγΟριoε
oτδ oπiτι,
.O κ6oμoq, πoΟxε
με[νει μαρμαρolμEνoq, δg κ€ εivη την
i'iρα, μi μιGq ξεoηκciΘηκε καi ξαvαφcbvαξε, odv νdταν Eναζ
μoνα1δq ctνΘρωπoq:
Nτρoπl,1... vτρoπr].'.

Ι(ι Ιδιlξε bιαΘιη να 1ι μjξι, orδ oτiτ,.
.O Παπoυλακog oηκciθηκε
και στ&ΘηKε στην αδλ6πορτα

καi εilτε:
Σκoτδoτε την δργi1 ι1.σα σαζ καi πoτiq σαζ μηv d
παντQoτε oτην δργl1, μ'δργ/1' Γιι:rτi 6 Θυμδq εiναι δ τoπoq
δπoυ ξεφαντ6νει δ oαταναg. ΣταΘητε 1ριoτιανoi καi δεiξτε'
o1ι μoνα1α τδ oε6αoμ6 oαq oτδν riγιo δioπoτα, ιiλλα καi
την <iγαπη σαq. Τδ λαΘoξ εiναι δικ6 1roυ, πoδ o&q &φηoα να
ξηγηστε dμαρτcoλα τα λoγια μoυ l\(Ιι (Jτ(.) πρ6rιvo σαq φ.ρσι
μo φωλιdζει τδ κριμα. Mετανιδoτε ιιri τρooιυxηΘQτε. Ι1α'
ρακαλεσετε τδ Θεδ vα o1coρioε-ι t.ri ιlιiι, καi μivα καi γυρi'
στε ησυXα oτα oπiτια σαζ... Kαμι-τι ii,τι o-q ε'iπα,
Τδ πλfrΘoq ctρ1ιαε να τρα6ιιl'ι(Ιι, γιl1liζι:νταq καθε }'iγo
και λιγαKι να ξαναδεi μιd ιiκιi1-ιη 1lι,1li rδ γt.1lclιτα. τδν αγιo
dvθρc,lτo, τoδ yοδroυq .i \ρ,.,, , |,l l

.o Παπoυλακoq
φεΟγoνταζ ιilιι.l ri1ι Ι1oρινθo, τoiτη τη
δiν
π!ρε
τδ
δρ6μo
πρδq τ' 'Aιιiπλr, r,lαθδq λoγ&ριαξε,
φoρα,
riλλα τδ δρ6μo τρδg την iπαρ1Ια .Oλυμπ1αg, δτoυ €π['
μoια τδν ζητoδoαν. Σi κανEνα &λλo μiρoq τoΟ Moρι& | ξω.
cκλεψια δΕν εi1ε τ6oo πoλδ φoυντωσει δoo od r<εiνα τα μ€ρη.
',Aρ1ιoε τo κ{ρυγμα τoυ d'πo τα Λε1αινα, πρo1cbρηoε
oτην ,Aντρα6[δα, oτα Kα6&oιλα, oτη Γαoτoι!νη, σταθηκε
oτi1ν 'Aμαλι&δα καi oυν€xιoε στην Koντo6dζαινα Kαι στoδ

Σ, δλα τo0τα τα μiρη δ Παπoυλdκoq μiληoε για την
κλεψια, dδιαφoρo &ν δ κλ€φτηc κλ€6ει ζωντανd, η λεφτα η

αλλα ιiγαΘα, Kαι τδ κηρυγμα τoυ oτdΘηκε τ6oo Θε6τνευoτo,
δoτε iπi ilνα μξνα o' δλα τo0τα τα μiρη oi ciνΘρcυπoι ξαι,α

M,\Ι{APΙ.q.

ΙΙ oΔUj

τα Χαμ.να ζιoντανd τoυg,
Kαi τ6oη κατ6πληξη καi
.iπoρiα Eφερε τoΟτη ξ μετανoια, δoτε δ επαρXoζ Tριφυλιαξ
ιιτi δλoι oi oταθμoi xωρoφυλαKηξ μoλoγoδσαν oτig dvαφo1'iq τoυq πδq τ6τoια dλλcry{ δΕν €oταΘηκε δμoια στδν K6σμo.
.O doτυνoμικδg oταΘμαρ1ηs Koντo6&ζαιναq dvαφ€Pει,
lδg μετα τδ πθραoμα καi τδ κηρυγμα τo0 Παπoυλακoυ,
1rπoρo0oε ν' &φriσει κccνεiq &φ6λcο1τo τδ ζωντσv6 τoυ κατα1lεoiq τo0 δρoμoυ, l1 δτoυ λd1ει, 1<oρiq φ66o νd τδ Kλζψει
ιrrνεiq καi μoλoγoδoαv καΘαρd, πδq τo0τη την ιiλλαγi1 η
1ρcooτoδoαν oτδ π€ραoμα και τδ κriρυγμα τoδ μoναΧo0
Χριατoφ6ρoυ, τoΟ iπιλεγoμ€voυ Παπoυλακoυ,
,Aπδ κεt δ Παπoυλακog περασε παλι <iπδ τd Λαγκdδια
liq Γoρτυνiαq, δπoυ ol xωριdτεg τδV dπoΘθωσαv κι dπδ κεi
,τιρo1<bρηoε πρδq τiν Tρiτoλη,
xοlρig νd oταΘεi και νd κηκατηφ6ρησε
πρδq
τδ
voμδ Λακων[αq, δπoυ oταΘηκαi
1lυξει
f1
πιδ
ιε ξ πιδ €νδoξη, dλλα καi
μαρτυρικl) περιoχη γιd τδ
ι][)ηι(αvε μπρoστα oτ.ιg π6ρτεq τoυξ
i] δπoιo &λλo dγαΘδ ε1xcrvε xdoει.

γΙρoντα.

Πρiv μπεi στδ Γιωργιτσι τ!c Λακcoνiαc, δ Παπoυλακoq
οταμ&ηoε στη BλccχoKερασια νd ξαπoαιαoε., Πρδτη φoρα
i]νιωθε τδ κoρμι τoυ νd μην δπoτdζεται oτi-c τρooταγiq τfrc
|Ι)υχηξ και τoδ νoδ. Στi1 Bλα1oκεραoια, τδν περiμενε €ναq
1roνα1δg ΔιoνOoιoq, ιiπδ τδ Mελιγαλ&, πoυ δπηPετoδσε dπδ
lrικρδ παιδi oτδ μovαoτι]ρι τoδ Boυλκ&Voυ, τi1ν παναρxαιη
ιι0τi1 μoνi1, τi1 xτιoμ€νη στδ 6oυνδ 'Ιθδμη, oτi1ν καρδιd τQc
Λ1εσηνιαq. oi μovα1ol α0τoδ τoδ μoναoτηριoδ εi1οcv oτεiλει
l (.] Διoνοσιo ν' dνταμ(boει τδ γ€ρoντα
και νd τoδ πεi πδq τδ
1ιoι,αoτr]ρι τoυq !τcrν oτη διdΘεo( τoυ. Toδτo τδ μηνυμα 1α1lοπoiηoε τδv Παπoυλdκo, γιατι εvα dπδ τα πιδ παναρ1αια
r.rrl τα πιδ φημιoμ€να σταυρoηγιαKd μoναoτi1ρια τιμoδoε
lι.loo πoλδ την ταπειν6τητ& τoυ κι dκ6μα γιατi τδ μoναoτl1ρι
l1ταν αφιερ<υμiνo oτ!ν Koiμηoη τηq Θεoτ6κoυ, δπoυ εi1ε κι'
,,.τδ. αφlιρδoει τδ oσληταP.o τoυ, Γi1ι' αιo,o-α dτδ δ
;ιoυq πατ€ρεq, πδq τδ μικρδ εικ6νισμα τfrq Koiμηoηc, Θρθθηιει' dκoυμτηoμ€νo dπdν<,l o, Eνα δθντρo, καΘδq κι Eνα καν-

lηλι πoδ

Eκαι1,ε μπρoστα του, cτi1ν κoρφi1 τo0 6oυνoΟ 'ΙΘδμη

o ΠΛΙΙoTΛΛKoΣ
και Koντα στδ παλιδ καστρo και τoι]τη η εUρεη

MAKAPΙA H oΔoΣ
στdθηl(εν

ιiφoρμη να 1τιoτεt, τδν δγδoo αi<bνα, τδ δoξαoμ€νo αδτδ μoναoτξρι, ,Λργ6τερα, τδ μoναoτl1ρι μεταφiρθηκε oA &λλo 1τi.
oμα, μια δρα 1αμηλ6τερα, και επι αiδvεg κdνει τδ μεγdλo

τoυ πανηγυρι τδν δεκαπεντα0γoυoτo.
,Eπειδi1 oi
δυδ μovαxoΙ <iνταμωΘfrκαν παραμoνi1 τ!c Πα.
ναγiαq, πρiν ιiπδ κdθε eiλλη κoυ6θντα, δια6αoαv πoλλoδq
καvoνεq ιiτ, τδ Θεoτoκαριo τo0 μoνα1oδ Nικ6δημoυ τoO .A'
γιoρεiτη κι dπ' τδ Θεoτoκαριo τoδ μoνα1oδ 'Aγαπioυ τoO
Kρητ6q, πρδq δ6ξα τηξ Mεγαλ6Xαρηζ. Δια6αoανε δμνoυq
πρδζ την Παναγια, γραμμ€voυq dπδ τδν.,Aγιo Θε6δcoρo τδ
Στoυδiτη, dπδ τδν .Aνδρiα Kρητηq, dπδ τδν .,Aγιo 'Ιωoτ)φ
τδν δμνoγρdφo, <iπδ τδν ,Ιωανη Ε01αΙτδν, τδv €πικαλoδμεvo Mαυρ6τoδα, dπδ τδv'Ιωdvνη τδ Δαμαoκηνδ καi dπδ
τη μoνα1i1 Θ€κλα:
.,oλoν
μoυ τδ 6ioν, αληθ69 dν κακoiq iδατιανηoα
καi δια τo0τo ooι κραυγαζω, τδν υi6ν ooυ δυocbπει,
ciγvτ], Ιvα δq τδv cioωτoν dνακαλ€oει και σδσει με
νδν κε(μενoν τoiq πταioμαoι.
Λυ1ν(α xρυoαυγ{q, τoδ f1λ(oυ τQs δ6ξηq λαμτdq
λευκoφαηξ, τoδ φωτδq τoδ ciδ6τoυ, vεφiλη πυρσε0oυσα,
τoδ πατρδg τδ dπα0γαoμα, τηq καρδiαζ μoυ, dμ6λυω.

πo6σαq

ταξ κ6ραζ, φωταγ6yησoν, μαρμαρυγαig dκηρατoιg καi
Θεioιg τυρoε6μαoιν.
,,Ετoι

γιoρτ&oαvε τi χ&ρη τηq καi τρooευxηΘr]καvε για
τη oωτηρiα τo0 κ6oμoυ.
.,Αμα τiλειωoαν, δ
Διoν6oιoq Ξδωκε τoδ Πατoυλdκoυ €.
να γραμμα, dπδ τδv ξγo0μενo Φξ μoνηξ Boυλκdνoυ, τδν
πανooιoλoγιcbτατo dρ1ιμανδρiτη'Ιωακε[μ, πoυ τoσ εγραφε:
Περιπ6Θητε θv XριoτQ dδελφ€, Xριαroφ6ρε,

Ειη η x&ριξ τoδ Θεo0 μεΘ, ι]μδν καΙ Επi τα Ξργα δμ6v.

|ην Φημηv τoσ Θεioυ κηρ0γματ6ζ ooυ μαΘ6ντε9 Kαι πλη.
1ιlφoρηΘ€ντεq τα σχεδια τδν δργαvων τoδ oατιrν'&, τρoτρ€llιr1rεν τηv I)μετ€ραν περιτ6Θητoν δσι6ητα vα ΞλΘει τρδg ξε.
λl)ορασιν καi doκηoιν εiq την dγiαv f1μδv μoντ]v' δτoυ oi
.Ιyιoι <iδελφoi καi δ π&ντωv ιiν6ξιoq καi ταπεινδξ ι]πoγραφ6.
1lινoq, od dναμ€νoμεv με &voικταζ ιiγκαλαq δια vα oo0 δcb.
.'ι.lμεν oΟτιvog Ξ1ειg 1ρεicrv. Δδoε 6doιν εig δoα Θ& ooδ €κ.
1,.,ιττηρευΘεi δ dδελφδξ Διoν0oιog και πρaξε Kατd Φv φ6.
llιlιν πoδ θα oo0 δcbooυν, δ K0ριoq f1μδv,Ιηoo0g Χριοτδq καi
) rυτηρ καi f1 Παν&xραvτoq ΠαρΘ€νog.
Kαταoταζ6μεvoq dδελφικδg
Διαπυρoξ τρδq Θεδv εδX6τηζ,
'Aρ1ιμανδρiτηq l ΩAKElM

KαΘηγo0μενoq .Ι. ΣταυPoπηγιακηξ
Moνfrq Boυλκdvoυ
<.H Koiμηoιg τξg Θεoτ6κoυ>

.o

Παπoυλdκoq €δακρυoε για τljν &y&τη πoυ τoιiδεG
oi
dγιoι Πατ6ρε9 καi παρακdλεoε τδ Διov0oιo να τoi
;ι'αv

lτε'i 6,τι i!ξερε

σατανa.

γι& τα ox€δια πoυ καταστρΦναv τd δργαvα τoδ

-Δδoε τρoooxι], Π&τερ Xριoτoφ6ρε, τoο εtτε μd μεγ6λη πρoφ0λαξη δ Διoν0σιoξ, γιατi μεγαλo λαγo6μι oκd6oυ.

νε τQg dγιoooνηc ooυ, τα δργαvα τoδ €ωoφ6ρoυ. Mπιoτεμ€.
voι ιiνΘρ6τoι τoδ μovαoτηριoσ ξεoκεπαoαvε στδν ηγo0μεvo,
1lδξ oδλoι oi νoμαρ1εg καi oi Eτ&ρxoι καi oi doτυv6μoι τoδ
Moριd Ξ1oυνε πdρει μυoτικig δρμι]νειεg ιiτ, τ|v ,AΘτ]να' νιi
ιloδ oτι]ooυνε δ6καvα καi να πιαoτεig με τρ6πo δoτε κcrvεiq
να μην πdρει μυPoυδια κι Ξτoι να xαΘεiq oαv τδ oκυλi oτ'
ιiμτ€λι. Πιoμ€νoι Χωρoφυλdκoι μoλoγaνε πδg τα ψωμιd ooυ
εiναι λiγα κι δ {γoOμενoq €μαΘε τδg και λεφτd €1oυνε τα.
ξει, tiν τετ61oυν vα oθ καΘcιρiooυνε, Xωριζ τδ πρdμα vα ξε.
oηκciroει τoδg Xριαrιανoδg Kαι ματαγιvoυν δoα €γιvαv Eδδ
καi δ€κα xρ6νια oτ{ Mιjrη. Γιιi δλα τo0τα, για να τρoατατ€ψoυμε η ζω{ ooυ καi γιd να ξεγελ6ooυμε καi τδ διdΘoλo,
'iιtro.i

]|ιndοna: o ιΙΔΠaYΔλΚoΣ

226

ο πAΠοTΛAκoΣ

r.

ι .|,,a111g eBΔ.oMo - .Γλ..\oκλNλ

λ€με ν&ρθειg να μεiνειq ατδ μoναoτ{ρι, δoo τo0 λ6γoυ ooυ
Θα κρiνειg φρ6νιμo, γιccιi δ τ6πoq μαg δθν oυ1νoτατι6ται €ξδν
τδν Aδγoυoτo. oi μπιαιεμθνoι dνθρδπoι μαg δiv κατdφερcrν
νd ξεδιαλOνoυv τi λoγfrs δ6κανα πdvε να ooδ oτξooυvε.
.O Παπoυλακoq &κoυoε oιιoπηλδq δσα ιστoPησεν δ Διoν0oιoζ κι dφoo oυλλoγiαιηκε λiγo, oηκc,loε τd ματια ψηλα,
αιαυρoκoπ{Θηκε κι εiπε:
_Δθν ΘdρΘco oτδ μoναo.ι{ρι.

.,oταν

τιi δrιμ6νια δοδν πδq oi Xριoτια.
πι μdλιστα ol λ1oνα1ol μo113oiν oτδ
δρ6μo τoi Θεoδ, παο1lξoυν νιi τoδ1 τα.
ρd6oυ, uεταμoρφω1,ιiνoι oi γυναixε6, oδ
ζδα, oi δφειq' οi γiγαντεq, oi ατρατoιiq,
γιιΙ νd: xαταφiρoυν νιi δπoτdξoυν μ, α'i.

νoι

τi6 τ}q τρoμα7τιxiq δτταokq 6αoυq δdν
xaτdφεραν νιi ξεγελdοoυν μ. τot)ζ λoΥr
σμoυζ.

ΛΓ. ΑΘΑNAΣΙOT:

Btoq τoδ ,Aντων|oυ

Ι{,9-54

Τo Γιωργiτoι,

oτην Kαστσνια, ατi1v Παλιo1ιb.
ρα, στην Kαρδαμ0λη καl αιδ oιτυλo, δ Πατoυλ&κog Θρ!κε, καΘδg τδ διακr]ρυξε και δ iδιoιξ,
δλακαιρη τi1 Mαvη ζo:oμiνη μi τi1ν κλωαιη τoi

Σαταν&. Στδ Γιωργiτoι €φταoε πρo1ωρημ€νη

,

yυχτα κι oι φυλακεζ τηξ,Aμπ€λoυ πoδ τδν πε.
,.' r.ιι', ε11crv ιiπoκoιμηΘεi. "Hταν φεγγαρoνυxτιd κι δ Πα].iιoq εiπε να καησει κατω dπδ μια dγριooυκια, oτδ σ.
,,Ετoι
κι E'll,ι τo0 Τρελλo0, καi νd περιμ€νει να ξημερcboει.

.

l{crτα τδ μεooνδ1τι δμωq, κεi

τoυ λccyoκoιμ6ταν,

. .',ι.lν νd τo0 σκoυντα τδv δμo. Τιvαxτηκε καt

€νιωoε

κoiταξε γΟρο>
.iλλα δiν εΤδε καv€ναv. Tδ φεγγαρι Exυvε τ6αo πλo0oιo
. ]lι,υ δiν γινoταν νd τoο ξεφ0γει καΙ πετo0μενo dκ6μη. To0
l'...,ι η ιδ€α τδg εixεv δνειρευτεi, f1 δπoψ(α δμ<oq παρα.
,l τo0τη τη σκεψη, γιατι τ6vιωσε τ6oo δυνατδ τδ σκo0ν.
1 .
tι.r' πoδ αιαυρoκoτοitηκε κι &vακ&Θηoε αrη ρtζα τfrq oυ.
, ',, ,Aπδ τo0τo τδ ψ{λωμα, μι& καi δθν τoi xo}.λoδoε δ.

TA ΔoKAΝA

o πAΙΙοTΛAKoΣ
πνoξ, αρXισε ν, dγναvτει]ει τδ X6Jρι6. Παρατιjρηoε πδq o.

E-

vα oπiτι τoλδ μικρ6, θκεt πoδ &ρxιζε κι6λαζ τδ ρ6μα τo0
,Aγ&, τoδ
γυρ6φερvε τδ φjλωμα τoδ Tρελλo0' dγρυπvoOoε
€να φ6q. Σηv <iρ1i1 τδ πραμα δiv τδν παρcιξ€νεψε, δσo δ.
μωq τρoxωρoOoε f1 δρα, τ6oo τδ dyνδ τo0τo φ6q τρα6oδoε

τ{ν Eγvoια τoυ. 'Aναρωτ|Θηκε πoιδq ι,' dγρυτrνoOoε, dλλα
δθv €παιρνε τξv dπ6φααη νd καηφoρισει, vα 6oηΘ{oει, &v
δ λOxνoq oυντρ6φευε &ρρωoτoν fl πoνεμ€νoν. Kατι πoυ oοτε
δ iδιoq δt'ν ξεκαΘαριξε, τδv καρφωνε αri1 ρiζα τfrc oυκι&q καi
6&ραινε τi1 6o6ληof τoυ. Περiμενε, oαv ναξερε πδq Θα μαΘαιvε τηv αiτ(α τfrq dγρδπνιαg σ, αι]τδ τδ oπiτι,.1ο:ρiq να με.
τακoυηΘεi.

Tδ πρoαioτημα δiν τδν γΞλαoε, .,Ενcτ oκυλ[ oδρλιαξε,
&voιξεν f π6ρτα καi τρ66αλεv Ξναq ciνΘρc,lπog τυLγμiνoξ

dπδ κoρφηq δg τα ν01ια μ' €να &oπi;o 1ρ&pιι, ,,Εμoιαζε πιo.
τερo μi φ&νταoμα παρα μ, &νΘρc,lπo κι dφoδ oτdΘηκε λiγo
μπρooτα oτδ σπιτι dπ, δπoυ ξετρ66αλε, πρoXδρησε και στα.
Θηκε oτiq π6ρτε9 τριδv &λλων oπιτιδν κι απoθεoε μi πρooo.
.,Aμα τξλειωoε τδ Eργo τoυ, τo &λλ6κoτo τoδτo
1i1 κ&τι.
πλdoμα τρox<ilρηoε, ξαvααrαΘηκε oτδ oπ1τι &π' δπoυ εξε
,,Εφτασε στδ 6αΘoζ τoυ
Θγεi καi κατηφ6ρησε τρδg τδ ρθμα,
καi αιdΘηκε oτδ τιδ oκoτειyδ μ€ρoq, πoδ τδ ioκιωναv δυδ
,Eκεi (ivαψε
κατdμαυρoι 6ρξoι.
μια 1lικρη φωτια ciτδ φρ6γα.
vα, τoδ 6or]Θηoαv τδ φδζ τoδ φεγγαριoδ να λι]σει τδ μυ.
oτι]ριo τo6τoυ τoδ vυ1τoπερπατητfr. Φccvερ<bΘηκε πρδτα τδ
κεφ&λι μιaξ μελαψQc κι δμoρφηg γυvα(καq πoυ, dφoδ Eρρι
ξε ενα μυPoυδικδ στη φωτι&, τEταξε dπδ πσvω ηζ τδ χρα-Eμι και πρ66αλε €vα γυμvδ μεoτωμ€vo γυναικεio κoρμi.
τoι δλ6γυμη dρ1ιoε νd φερvει dτλoυξ γυρoυq γ0ρω dπ, τη
φωτια κι dδιdκoπα να ρ[xνει μυρoυδικα δg τoδ ατ€ριωoε
π&vω αΦ φλ6γα Eνα τooυκ6λι, τoδ σθ λιγo &ρ1ιαε ν' d1v(.
ζει. T6τε, τoοτo τδ ξαδι&vτρoτo πλdoμα, dρ1ιoε νd 1oρεΦει
γ6ρω dπ, τδ ταoυκ&λι τoU €6ραζε καi να ξεoτoμiξει λ6για'
τoυ δ γ6ρovταq δlv μπoρoΟoε να ξεδιαλ6νει, Mια πρωτ6φαιrη κι dλλ6κoτη ταρcΓΧη φo6\,τωσε μioα τoυ, πoδ μπ€ρδευε τlg πρoαευ1€q τoυ.

',[..μεινε καμπooo dπoo6oλcομθνoq καi παρακdλεoε
την
Il..ι.ιyiα να τo0 oτερειboει τηv <i1αμη τoυ δ0ναμη καi να

ιι]\ (pωτισει αrδ πρεπo0μενo,
,lΙ
γυναιKα ξακoλoυΘoδoε τδ 1oρ6 τηg κι δoτερα &ρ1ιoε
. ., {,t
ρριζιbνει τρi1εg dτδ τα μαλλια τηξ και να τig πρo6ιiλλει
.Ili, φεγγoζ τo0 φεγγαριo0.
.O Παπoυλακog
&ρxιoε τ6τε, oερναμενog κατα γξq, να
ι.ιιηφoριζει πρδq τδ ρ€μα. Kρυμ€νoq τ6τε oτα 6ρξια καi
ttlιtε oτα xαμ6δενδρα, dλαφρoποcr6νταζ oα γατi, κατηφ6Pι.
,,. καλα καi oταθηκε o' iναν dπoξεραμiνoν κoρμδ v' dφoυ,Aτδ κεi €6λεπε κι &κoυγε
1n1,r-ιoτεi.
τδ ταραμικρδ κι Eτoι
. 1r ε.iδε να oκδ6ει πανcl dπδ τδν ιi1νδ τoδ τooυκαλιoO καi
, ι dκoυoε να λ€ει:
.H 6ρoντη να την ταραξει
να τi1ν καψει doτρoπελiκι
τδ λεπiδι r,α την oφαξει
δπoυ εiναι κι 6πoυ oτ€κει.
.,Yπνog

ια

μην dναπαψει

τα γαλαζια τηg τα μdτια
να φυρανoυν τd 6υζι& τηq

σi κακoδ 1τικιoδ

πλεμdτια.

Kαi τδ ρoδιv6 τηg 1εiλη
oαv τδ 1ι6νι ια ξαoπρloει
xαi oτδ αtμα μdγoυλ6 τηG
τδ τριφ0λλι να καΘι]oει.
Nα τ{ν πGν να τηνε φ€ρνoυv
σε γιατρoυζ καi' oθ ξ<oκκλξoια
κι fjπνoζ να μi1ν τi1 γλυκαiνει
παρ, €1τδq oτα κυταρiooια.
,,Aντραg

να μην τi1ν dγγiξει
κανεiq &λλoq dπ' τδ 1&ρo.

o ΙΙAπoTΛAKoΣ
Kι oi δαιμ6νoι vα τ!g λ€vε:
,,Ελα vα
1αρo0με Mαροl.
Τελ<bνιo μoυ καλδ

Τελcbνιo μoυ 1ρυoδ

γ0ρω τi1ν dν€μη
vα τυλ[ξειq τ{ Mαρι6.
φ€ρε

.,ιlιτδ τραwαγμα, λευτ€ρωoε τα μαλλια τηg dπδ τδ 1€ρι
r.,ιl' oτρiγγλιoε oα δαιμoνιoμ€νη κι Eτoι γυμνη καΘδg |ταν
l,,(,](Ιλε cτd τ6δια για τδ
xωρι6.
Kαi τoδ Xριoτoφ6ρoυ δμcoq δiν τoυλειπεν ξ δ6vαμη καi
.ιιi yiρια καi οτα π6δια. ,,Eτρεξε τδ κατoπι ηξ καi τi1ν Ξ1 tlroε κoντα oτδ oπiτι τηq καi τηc κοCrdφερε Eνα
1τ0τημα
i,ιlιιrτδ oτδ κεφdλι, πoυ την Eκαμε να oδρλι&ξει oαν τδ πα.

KαΘδq δμωg τη 1τΟπηoε' τδ τoδι τoυ σκ6νταψε σi μιd
κι δ γ€ρovταg Eπεoε 1αμω, κι €τoι ξ γυvα(κα κατα-

τρi1εq, καΘαλlvεq
oιδερ€νιεq oφ!νεq

.,,ιlι,16α

dτrf1γανog.

Ι|l)ρτα.

καi

Atμα τoδ 6οcιρξoυ

γαλα πovτικo0

ιlΙs Uλιu\ ΨqPμqΛι

σαλιo τoο oκoρτιo0.

Παρτε τα τελ6vια
o0ρτε τα &ν€μoι
δ6oτε τcι xαρioματα
τo0 θανατικoδ.

Kι dφoδ εiτε Kι αλλεq

2:tr

'11riιo oκυλi.

Σκoινι, σαπo6vι

κι iκεo(εq oτδν αρ1oιτα
τo0 oκoταδιoδ, ciρ1ιoε να ρi1νει κι liλλα τραματα στδ τσoυκdλι,

T.\ Δοκ.ι\.''\

κccι&ρεq

M' Evα o6λτo oαν τδ ζαρκαδι, δ Πατoυλdκog 6ρ€Θηκε
διπλα τηζ καi τ!ν tiδραξε <iπδ τα μαλλια.
Πoτθ δθν Θυμ6ταv να τδv Ξ1ει oυνεπ&ρει τ6oo πoλδ f1
δργι]. oUτε κα[ τi1 ν6xτα τoυ κακoμετcηχειPιστηκε τδv 'A6€ρ.
κιo καi τδv Kooμα ε1xε τ6oo κυριθψει τδ πv€μα τoυ. Toι]η
τi1 vδxτα τ6νιωΘε τδg παλευε o6μα τρδg oδμα μE τδ διd.
6oλo κι tτρεπε vα τ6νε oυvτρiψει, dπαραλλα1τα δτωg δ
.,Aη Γι6ργηζ εi1ε oυντρiψει τδ δρακoντα.
Tls κατ&φερε uθ τδ ρα6δi τoυ δυδ δυvατdq
'Φ ρξη
ηζ, dλλd { ν€α γυνα(κα, πιδ oΘθλτα και ψυχΦμεη, μ' ενα

1,r

ρε vα xcoΘεi στδ σ1τιτι τηξ

και να κλειδαμπαρrboει

την

Τα oδρλια1τα τηζ 6μωζ ξυπνlioccνε καi' ξeoηι<ιboανε πoλ.
lιlι,lq. KoντoζΟγωνε πια ξ αδγη κι δ δπνoq ξταv <iνdλαφρoq.
| 1lt,1yoρα ξεπετα1ηκαν oτδ δρ6μo Eνα oιoρδ
1ωριdτεq κι
..i1rα 6ρ6θηκαv μτρooτα oτδ γ€ρoντα κι εΙδανε πoιδq εivαι.
i',iν τoλμoδoαν καλd. καλα να ραlτηooυν τi oτdΘηκε.
.o Χριoτoφ6ρo9, πρiν τoδq
ξηγf1oει, τoδq τρ6oταξε:

.'AκoλoυΘdτε με.
Μπρooτα α0τδq καi πioω τoυ δq τριdντα 1<oριdτεg oτα.
θηκανε oτig τρεiq τ6ρτεq πoδ f1 γυναiκα εi1ε ciπoΘ6oει τα
ιJ.μοCτα. .o Xριστoφ6ρoq dνακαλυψε καL oτig τρεΙg Eνα o6δλo κερf ζυμωμ€νo μi μαλλια, μθ oιδερ6πρoκεq καi τυλιγμi.
νo o' Eνα ρoδ1o.
.o
γ€ρoιταg τα μdζεψε καi ταρριξε oτδ ταγ&ρι τoυ.
.,Yoτερα
γ6ριoε, μ'<iκoλoυθiα π6ντα τoδq 1ωριdτεq, oταΘηκε μτρoατα στδ στιτι τ!9 μαγιooαg καi τoδq ριbτηoε:
-Πoια εiv' αδτη τoδ καθεται oθ τoδτo τδ oπiτι;
Δev πρ6φτασε ν, dπooιiloει τδ λ6γo τoυ καi ξαφvικα <i.
νoιξεv f1 τ6ρτα τoδ στιτιo0 καi πετξτηκεν δξω €να παληκdρι oκυΘρωτδ καΙ ψηλδ δq δυδ μ€τρα.
-Πoιδq εΤoαι oδ, φcbvαξε τo0 Πατoυλακoυ, πoδ ηρτεξ vα
Χτυτησειξ μιcrv dvυτεραoπιoη γυναlκα;
*Xdooυ dτδ μπρoσrd μoυ, τ, dπoκρiΘη δ Παπoυλακog,
γιοcrΙ τiτoτα δθ ΘιΙ μi Kρccιησει να 1τυτdco δoo αναoαiνο: τδ
oαταvιi.

Τ
TA ΔoΙ{AΝA

() ΙΙAΠ()TΛAKoΣ
Mαδρoq καi oκoτεινδg oαταναq εioαι o0, φιbvαξε τδ
παληκαρι, και φ0γε σrδ λεφτδ dπδ δδ &v δΕ'ν τ61ειq τdμα
να Θαφτεig oτδ Γιωργiτoι,
_,,Eγνoια μoυ δiν εiναι πo0 Θα Θαφτ6, ιiλλd vα oπαζc,>
τδ κεφαλι τoδ φιδιoδ δτoυ τ'dνταμιbνcο.
T6τε9 δ Π€τρoq τo0 Mι1αλ6πετρoυ, τρ&6ηξε dτδ τδ αελαχι τoυ τδ λαζo καf x0μηξε νd 1τυπ{oει τδ γ€ρoντα.
.O Πατoυλ&κoq Eκαμ' Evα 6ξμα πρδq τα τio<o καi πρ66αλε τη λα6i1 τoi ρα6διoδ τoυ πoδ i]τανε oταυρδg καf τδ
μαxαiρι €τεoε κατα γ!s, €v6> τδ 1Eρι τoδ Mι1αλ6πετρoυ Eμειvε ξυλιαoμθνo.
oi 1coριατεq, πoυ ε11ανε κι6λαq τληΘΟνει, σαστισμ€νoι
μπρooτα oτδ θdμα, γovdτιocrν και φωναξανε:
.Συ1ιbρεo€ τoν παπoδλη καi μi1v ξεoυνωριoτεiq τ' ciμυαλα νι&ια.
.O Παπoυλακoq τ6τεq
ζ0γωoε τδ νι6, Ξπιαoε τδ 1Eρι τoυ,
τδ 6λ6γηoε καi τδ x€ρι μαλακωoε τ&λι καi λ6γιoε.
, ΣιJρε στδ oπiτι ooυ, ιiπε τoδ λiιxαλoτειρoυ ια'ι μηv
ματα6αλειq τδ π6δι ooυ o' α0τi1 τi1 φωλια τoο δια66λoυ. Σ6ρε νd voικoκυρευτεiq μΕ μια τiμια κoπ€λλα για ναxειq καλd
δcτερvα κι <iγαΘ{ κρioη dπδ τδv πλdoτη ooυ.
.o MιXαλ6πετρoq, dμiλητoq,
μi σκυμEνo κεφ&λι, τρα6i.
χτηKε.

T6τεq δλo τδ πλiΘoq, oυvεπαρμ6vo dπ'δαα εΙ1ε δεi κι
dπδ δoα εi1εν dκoOoει, τριγδριoε τδv Παπoυλακo καi αιρr
μων6ταv vα τoδ φιλr]αει τδ 1€ρι, vα πι&oει τδ ρ&oo τoυ καi
πασχιζεv δ καΘ€ναq να 6ρεΘεi πλαΙ oτδ γ€ρoιτα. Τ6τεq dκo0oτηκε μια γυναικεiα φcoνli:
_Nα 6&λoυμε φωτιd oτδ σπιτι τηζ καi να τi1ν καψoυμε
(ωντανf1,

*Nα

τη μαγιooα τoi δια66λoυ.
τi1ν κ&ψoυμε, να τi1ν ooυGλiooυμε, dκoυσηKαν δυδ

&λλεq γυνα[κειεq φωνiq.
Πoιiq εiν, αOτiq πoδ Θ€ι,ε να κ&ψoυνε
γιooα; ρ<bηoε δυνατα δ Παπoυλdκoζ.

ζωιπαη τ{

μd-

,Εμεig, dπoκριΘ!καν
μαζi καi oi τρεiq γυlα1κεg.
Zυγδoτε oιμα νd oGq δδ, τoξ ε1πεν δ Πατoυλdκog.

Kαi oi τρεiq μεo6κoτεq γυναiκεq, ξ Παναγιιbτα { Bαoi.
η Kατιγκω f1 Mαvcbλαινα καi ξ Γιωργiτoα τo0 Σ ιτα-

,\(Ιινα,

J,.Ι, ζυγ6σανε.

_,,Eχετε τoδξ dvτρεq oαq; τiq ρcbηoε.
'Toδq €xoυμε, dπoκριΘ!καν καi oi τρεig καi τoδq δε[.

Ι,.](νε.

_Πooα παιδια €1ειq τoδ λ6γoυ ooυ; ρcbτηoεν δ Παπoυλακoξ τηv Παvc.yι6τα.
.H Παvαγι<ilτα oξκωoε τα
ματια καi κoiταξε τδ γερovτα.
Δlrκρυα κ6ληoαν dπδ τd μdτια τηq ενδ τδ oαγ6νι τηg καi
1α Χερια τηξ τPεμανε.
*'Hρiμηoε Παvαγιcbτα, τ!c εiπεν δ γ.ρoνταq και πι.,τεψε πδq δ Χριαrδq καi { Πcrναγiα δiν dφl1νoυν καvEναν
.iπρooτ&τευτoν. Γαληνεψε τδ πν€μα ooυ καi τ{ν ψυ1τ] ooυ καi
ιiπoκρiαoυ μoυ.
-Τριd dγ6ρια εΘαψα μi τα iδια μoυ τd 1iρια κι Evα κo'
ρ(τoι μ, ιiπ6μεινε δεκαεννηd 1ρoνδ, ξ Mιiρω.
_Kι f Mαρω <iγατηoε τδν Π€τρo τδν Mι1αλ6πετρo, oυμ"ιληρωσεν δ Παπoυλακog, κι δ oαταναq 6dλΘηκε νd 1αλαoει
Ξvα oτiτι τoδ Θεo0 για να φτιαξει Eνα oπiτι τoδ δια66λoυ.
.tl Παvαγιιbτα γo6ρλωoε τd μ&τια τηc κι &vαρωηΘη,
μαζi μ, δλo τδν κ6oμo, πoδΘε ljξερε δλα τoδτα δ δoιoq. Mαζi oμωq μθ τi1ν ciτoρiα, φo6ντωoε μeσα τηξ καi τδ Θ&ρρoq.
_Nαioκε πατo0λη μoυ, τoδπε, τo6η ξ δια6oλoγενvημdνη 6&λΘηκε },α μ, dφcryισει τδ παιδ( μoυ. Θα μαραζιboει ξ
Mαρω γ€ρoντα.
_Πo0 κdΘεoαι; τi1 ρcbτηoε δ γ€ρoνταq.
-N6. Kαi τo6δειξε την π6ρτα riπ, δτoυ δ Παπoυλdκoq
εi1ε μαζcbξει τδν πιδ μεγαλo κ€ρινo o6δλo.
-Nd τηv καψoυμε τi1v σrPιγγλα, ξανdπε f1 Ποαcεyι6τα.
Τ6ooι Mcrvιdτεg καi καv6ναq δdν εi1ε τ{ν dπoκoτια να μετρηΘεi μαζi τηζ, &κ6μα κι δ δικ69 μoυ δ Bασιληζ. K&νoυνε
τoυg ιτα|δεq, σφαζoυνται για ψl1λoυ τrι,1δημα καi φoΘoδνται
,,Eτoι
τo0τη τi1 γεu/α τoδ δια66λoυ.
φo6oδrπαι καΙ τ{ μ&να
'AνεζΦ,
ατ{ν
Παλι61ωPc( και τη
τ{v κατoικoτ6δαρη,
τηζ την
Θεiα ηg τ{ν Mυγδαλια αr{ν Kαρδαμ0λη' Λlνε πδg Θδλι δiν.

TΛ ΔoΙ{AΝλ

O ΙΙΛΙΙ()T,\1Ιiι)Σ
την πια,aει, oiτε μαχαiρι' oδτε Φαρμακι κι δμωξ τηι ρημαξε
τδ ρα6δι σoυ. '.
Πoτtq δiν ε[παμε τθτoιεg κoυ6€ντεq, τη διακoψεν δ
Ciντραξ τηq.

'Ταπατε Bαolλη, τdπατε, iπiμενεν ξ Παναγιc;τα'

ΛιαvιdτιKo, τoδ δθ φo6{θηκε τδv Toδρκo, τρ€μει

μτρooτα oi
τρtα 6ρ<oμoθι]λυκα. 'Εμiνα να πιoτ6ψειq παπoυ).η. Tρ€μoυνε
dντρεg καi γυναiκεq. , .
_Πoιδq δi φo6&ται τδ διαoλo, διακoψεν yρια Φλαν'
η
τρζ;). M' δσεq τ&6αλε ξ Γαρυφαλια δλεq ε,i1αι,ε κακα δoτερνα. Mη δ.ν iiτανε τρελλδq καi παλα(ioq δ Mιxαλ6πετρoq μi
τη Mdρω σo(]; "o ιδιoq δiν τρα6ηξε πρiν ιiπo λiyo τδ λιiξo
να σκoτζbσει τo γ€ρoντα;
-Σωπaστε, τoυξ φδναξε πρoατα1τικα δ Παπoυλακoq.
Φo6dατε γιατi λιγoστεψεν f1 πioτη oαg κι dπαρατηoατε τδ
δρ6μo τoδ XριoτoO. Γιατi τηα δεv τi1ν φo6dμαι γι,l; oijτε πιδ
γερδq εiμαι ιiπδ odq, oδτε πιδ ν.oξ. Δθv εt-ναι <iμcoι, τδ μυαλδ καl τα 1€ρια τo0 μo0 δ<bκανε τη δυναμη να 1τυπi1oω μi
τoοτo τδ ρα6δi κατακ€φαλα τδ oαταν&, τ{ι, δρα lιcliκανε τα
μdγια τoυ, ιiλλα δ Xριoτ6q. Moν&1α dv γυρioτε oτδ Χριoτo
Θq oπαoετε τiq δαιμovικiq κλωoτ€q, τoi oi μαγιooεq r.υκλιl.l
νoυνε τα σπιτια σαζ καi δ€νoυνε τoδg ciντρεg καi 6αoκαiνoυvε τα παιδια oαg. .,oμωq τα μαγια τηζ κι oi δαιμoνoι
πoυ τη 6oηΘaνε oταθηκαν ciνl1μπoρα να τi1 γλυτιilooυν ατ'
τδ ρα6δi μoυ, . .
Nα μdq ζηαειq παπo0λη, φωναξανε δλεζ oι γυναικεζ...
E[oαι δ πρδτoq τoδ τιμclρηoεg αδτo τδ δια6oλo., Nα την
Kaψoυμε παπol]λη , ..

.o

Παπoυλακoq €ρριξε

μια ctγρια μccιια o'

τδ 6ασ[λειo τo0 oαταv& σrη γηζ, dλλd μi1ν μdg περαoει

πδq μπoρo0με να κλε(ooυμε Kα.ι τιq πoρτεξ τηζ κ6λακαi να σ6ησoυμε τiq φωτιΞq τηq.
.,Aμα
Θα φUγειg, ξ μdγιooα Θα ματακ6μει τα Θαματα τηq,
I ilιι ν τ] Bαolλαινα. Πdλι Θα δεΘoδνε δλovδ.; τα 1€ρια
καi τδ
,,,,,'l ο'o θ' dφαιioει τα oτiτια μαg καi τα παιδι6 μαq,
.o λ6γoζ αoυ δεlxνει, Πανccyιδτα, πδq δiv κατdλα6εξ
ri ι:riq κρθvω τ6ση δρα, dπoκρiΘη δ γiρoνταq. Δiν εiμαι γδ
lι.lil μτoρδ vα xαλdo<o τδ €ργo τo0 occταv&, αλλα f1 δικ{ oαg
,'Aν πoρευτεiτε κccrα τδ Λ6yo τoυ, τ6τεξ
l1 :ιioτη oτδ Xριστ6.
i1 κ}.cooτi1 πoδ odq δ€νει Θα κoπεΙ. Toτεq τδ Γιωργiτoι θ' ciιιτοανει λε0τερo. ,Aντig να γυρειiετε ν, dνdψετε φωτιdq να
ιιlιψτε ανΘρ<bπoυq, dναψτε δλα τα σ6υσrα κανΦλια oτd ξ<υκl λησια, τoυ πρooμ€νoυν τδ πoocrναμα τo0 xριατιcrvoδ, καi
.lτ' ciφανιoμ€vα μovαoττ]ρια. Δραμετε δλη oτην €κκληoιd oαq
1..Ιι στα κoνισμccια τδν σπιτιδν oαg, dγαπηΘξτε dναμεταξυ
. αg, uoνι&oτε, Kαμετε δικoν oαg τδν π6νo τoο διπλαvoο
ι;ιτg, dγρυπνξoτε oτδ πρooκiφαλo τδν dρρcboτ<ον, ταioτε τoδg
,.., νoδ

.,,1.;

lιειναoμEvoυq, πoτioτε τoΟq διψαoμ€νoυq,

ι1πδ

ντδoτε τoδq γυμνoδq

καi τα μdγια Θα oκoρπιoτo0νε oτoδg τiooεριq ciν€μoυq. Mξια
θd πεi ξ λειψη σαξ π(oτη, ξ ξεραμ€νη dγdπη.oi μαγιooεq
δiν μπoρoiν να 6αλoυν τδ π6δι τoυq στδν &γPδ τo0 XριoτoO,
ι;τδ περιΘ6λι τηζ dγ&πηq. Τα μdγια μ6νo στd ρημαγμθνα καi
τα παρατημ6να Xωραφια 6λαoταivoυv καi μoνd1α στδ θειαφι
τηξ κακιαζ ριζcilνoυν. Kαν6vαv μi1ν φo6αστε δσo oτηv καρδια
σαq 6ρισκεται δ Χριoτ6q.
_,ΕλGτε xωριανoi να παμε στηv eκκλησιa, φδναξε Eναζ
,Ελdτε ν' <iναψoυμε τα καντι]λια και ν' dvαστηγηραλθog.
ooυμε τiiv dγ&πη, καθδg μdg δρμfνεψεν δ γ€ρoνταq,
Kαi δλoι, σ&v εvαξ &vΘρωπog, τρα6τjξανε αηv €κκληoια.
με[ναμε
.o Χριαroφ6ρoq κι μoνξα
ξ Πανccyιcbτα τo0 Bασιλη.
_Γιccri δiv πaξ και σδ αηv €κκληoι&; τi1v ριbτηoεv
Δυδ &vΘρ<oπoι

δλoυq.

-Σωπaστε, τoδq φcbvαξε. Δθv ε1ναι τQg €ξoυoiαg μαg να
καιμε dνΘρ6πoυξ. Mην ciφηνoυμε τδ νo0 μαq να ψιλ6νει και
να καταπιανεται μi τα Ξργα τo0 Θεo0...'Aπδ τo6τη τ{v δρα
τδ Γιωργiτoι εΤvαι λευτερωμ€vo ατδ τd μαγια, <iλλα f1 Mανη
εiναι ζcooμ€η <iπ' δλoδΘε. Xρiog μαq εiναι να καταλΟooυμε

:35

Xριαroφ6ρoq.

δ Eναq ιiντ(κρυ oτδν &λλov.
δ

_M{πωg θoδ κι δ λ6γoq ooυ δiv ε1ναι ξ θκκληoι&;
-,.O1ι Πcrναγι<bτα, τη διακoψεν δ γ€ρoι.ταq. Mt1v 6λα.
oημ&g. oστε γ6, oδτε δ λ6γoζ μoυ εivαι f1 θκκληαια.

ο ΙΙAπoTΛ
EΤναι πoλU μεγαλo πραuα

καi πoλδ μικρδq δ cιν.
i iκκληoια
.,Ειαg
να
τi1v
παραoτηoει.
για
μor,α1α flταν i1 Eκκληoια καi καν€ναg &λλoq: .o Xριστoξ. ,Eκεiνoζ δμωq
ξτcrν Θεδg
καi θεμελιο:τl]c τηg, .o κλiρoq δ δικoζ μαq εiιαι να 6oτοcviζoυμε dδιακoπα τo0τo τδv Θαυμαoτoν dγρδ dπδ τ' αγκαΘια
Θριoπog

και τηv τσoυκvιδα καi να τδν κρατdμε καθαρδν για τilν
Kι δooι περιoo6τερoι εiιαι oi 6oτανιoτig κι oi
δραγατεq,
τoσo πιδ πλoυoιo καρπδ Θα διboει f1
μπιαιεμ€νoι
yξc, Βριoκoμαoτε ciμcog ciκ6μα μακρυα ciπo τδ Xριoτ6, Παναγιιilτα. Δiν κατ&φερεξ dκ6μα να τδν κλεioειq oτηv καρδι&
σoυ Kαi γι' αΟτδ δdν πlyεq oτην iκκληoια. Mη
μπoρ<bvταq
v.ακoυμτηoειq od κεiνoν, τdq ν'dκoυμτηoειq oi
μiνα, πoδ εiμαι εναζ dδδναμog καi κριματιoμ€νog dνθρι,:πog. Ξαμακρυνε την Ξγνoια ooυ dπδ τα 1ερoπιαoτα καi ζυγι.loε τ, &για.
'Εκεi εiναι f1 oιoτηρiα καi κεi <iναπαψη.
f
Πδg να ηκ<oΘ6 δg τ' ciyια, 1ι,:ρig 6oξθε ιrr;
Δiν εΤν' αδτi1 il .iφoρμil πoδ oδ κρ&τηoε δδ, γυναi.κα.
,,Eμειι'εq
γιατi πioτεψεq oτη δυναμη μoυ καi πρclcμiνειq να
ciγαΘη oπoρα.

γιατρ6ψω μi μαγια τη θυγατiρα σoυ. Λ1αγo με: λoγαριdζειq
rαι μενα, καθδq λoγαριαζεq δq τcbρα τi1 Γαρoυφαλια καi τδ
σ6ι τηζ. ,Εσυ, τιoυ γυρεjειq o{μερα να καψoυμε ζcυιτανη τη
Γαρoυφαλια, δdν δραoιθλιoεg, πρiν <iπδ καιρo, ν0xτα τδ κα.
τoφλι τηζ και ηζ γυρεψεζ να κανει μαγια για ν' ciγαπξoει
και να στεφανωθεi δ Mι1αλoπετρcq την Θυγατ€ρα ooυ;
Σ ι,lπα, o<bπα, παπoυλη, ciρ1ιoε ια Θρηνo)'ογd
ξ Ι.Jανα'
γιιbτα.
'Εoυ, πoδ γυρευειq oημερα να την καψειg, δiν τ!g
κoυ.

6αλo0oεq 1αρioματα για να μιληoει μi τ,&oτρα καi τδ
φεγγαρι, μi τδ νερδ τoδ πηγαδιoδ καi μd τη φωτrα, για να δ€oει
τδ Mι1αλrlπετρo oτδ πλευρδ τ!s Mαριυq;
Λυπησoυ με, γEρoντα, λυπl1ooυ με, παρακα)'oδoε
ξ Πα-

ναγιιbτα.

-'Aν εixατε κριτη τη δικαιooΟvη τoδ κ6oμoυ τoΟτoυ, Θα
odq Eκαιγε dvταμα καi τΙg δυ6, καi. μαζi
μi o6q καi τ{v Kα.
τiγκc,l καi τi1 Γιc,lργiτoα, κι δλoυq κι δλεq oαq, γιατi oτd iδια
1ναρια τoi oαταν& περπατl1oατε. 'Εoεiq θερι€ψατε τη δ0ναμη

ιηq καi για τoοτo κανειξ δiν εi1ε η δ0vαμη να ηκcboει τδ
.,oλoι σαξ εισαστε Eνα
1π6δi τoυ στδ κεφαλt τηξ.
μαζi τηc,
i ξδν μια...
Πoιd; γo0ρλωαε τα μ&τια τηζ i Πανcryι6τα.
_.H MdPω, { Θυγατ6ρα ooυ. Μovα1α αδΦ νικησε τδ δι&'
ι4oλo oτδ Γιa:ργ[τoι.
.,Eναg
κ6μπoq €πνιξε τi1 φωvil τηξ Παvαγι<bταg.
iiμoιρη
τi1 γυρoφiρνει τδ μαρdζι,..
-Τi1ν
Γρηγoρα Θα δεiq πδq κανθνα μαρdζι δiν τη γυρoφ€ρ.
ιει, Πρo1<bρα oτδ oπiτι σoυ και σ' ακoλoυΘ6.
.LJ Ποcναγι<ilτα σκo0πισε τα κλαμθνα
μdτια τηq κι δπd'
κoυσε. Σe λ[γo δραoκελoδoαν τi1ν π6ρτα oτδ φτω1ικδ τoδ
Γ3αoiλη καf στi μεη τηξ κdιtαρηξ στεκ6ταν δρθl1, ντυμ€νη
τιi γιoρτινd τηζ η Mdρω.
Λαμτoκoπoδoαν τα καταγαλανα ματια τηg κι dπ6ρl.1oε
η μαvα τηξ μδ τ, ciλικo 1ρδμα πoδ1ε φoυντcboει στα μαγoυλα τηq. ,Aνεiπ<oτη xαρ& ιiντιφ€γγιζε τoΟτη ξ δμoρφια καi για
τηv iπιτυ1[α τηc μιλoΟoε δλακαιρη.
,,Eτρεξε αrδ
γiρoιτα, ιoυ φl)ηoε γoιατ'oτi1 ιδ 1iρl ιτl
rιεivoq τfrq ε1πε :
Πδq τ6ξερεq τδg ΘαρΘδ;
_Kεi πoυ κoιμcbμoυν, πρiν λαληoει τoρVιΘι,

εiδα μιαv 6στδ
στ6μα
τηζ
και
τ, dπoΘ6τει
ν&
xια vα κρατd εvα
μηλo
oτd xεiλη μoυ. .,Yαrερα εiδα την δ1ιd να μεγαλcbvει τoσo

πoλδ τoU θζωoε δλo τδ Γιωργιτσι, oφo0ροcyε κi €6γαζε μαδρo καπνδ dπ'τd ρoυΘoΟνια τηξ. Τoοτoξ δ Kαπνδξ καΘδq oη.
κων6ταv, Ξγινε Evα 6αρδ καi μαδρo o6γνεφo, πoυ eκρυψε τδν
ξλιo dπ,τδ Xωρι6. EΙ1ε κoπεt ξ &vαoα μoυ και ν6μισα πδq
€φταoε τδ τ6λoq τηq πλ&αηq καi oφιγγ6τcrv f1 καρδια μoυ γιd
τl1ν καταρα πoυ ετεφτε στα Kεφdλια μαξ. M' επvιγεv η τρo.
μdρα, δταν ξ&φvoυ πρ66αλεν ξ dγιoo6νη ooυ, <iπαραλλcqτη
καΘδg oθ 6λθπω τ<bρα στδ σπιτι μαq, καi μ' Eνcr δυvατδ 1τδ.
πημα xτ6τηoεq κατακ€φαλα τi1ν 6xια, πoδ δλdκαιρη ταραλυ'
oε καi oκ6ρπιoε σαv καπνδζ μεσα στδ ρiμα. ,,Aκoυoα κα.
Θαρα τδ ραΘδi αoυ να 1τυτξ τδ ξεφαλι τo0 Θεριoδ κι &κoυoα καΘαβ τδ oδρλια1τ6 τoιJ, πoυ πιστεψα πδg oκiζεται f1 γ!c.

:1]3

TΛ ΔoKλNΛ

() iΙΛtΙ()TΛΑΙ(()Σ

.,Yoτερα

μi μιdg καθαριoεν 6 oδρανδq καi xαραξεν ξ α0γτ]'
',Aκoυσα τoρν[θι καi ξΟτιηoα. .,Aμα εiδα τδv πατ€ρα
μoυ
και τη μα\α μoυ να ξεπoρτιζoυν δi μiληoα, <iλλα τερiμενα.
Kεi πoδ καΘoμoυν, dνoιξα τδ παραθ0ρι ν, <iκoδoco τi γiνεται
ιιι εΙδα Eνα πoυλi να μπαil,'ει καi ι'α καθεται πdνοi oτδ κ6νι

oμα τ!q Mεγαλ6xαρηq. ,,Aνcιξε τig φτερoOγεq τoυ καi τραγo6δησε μ, ιiνθρcilπινη λαλια.

-Tι σcιπε';

ριbτηoε 6λo ciγιoνiα

6 Ιlατoυλακog.

Δδq oτην Παvαγια
ι ε ια1α hι' dμoρφ α
διυoι oτo Χρ,οl υ

δλ"1 την ια ρo.α,

.Τo0τα εiπε τδ πoυλ(, oυνθ1ιoε f1 Mαρω. καi πα7.ι πiταξε,
εφυγε. Toτεζ γoν&ιιoα, Eκαμα τi1ν πρooευ1i1 |ι()ιl. συ)7υρι.
σα τδ oπΙτι, rτυΘηκα τα γιoρτιι,α μoυ καi περiμεl,α τl)ι dγιo'

η

σoυ.

_Kαi τi πGv να πocν 6λ' αδτα
μωρη; ριiτηoει, η ιrανα τηq.
Πδq θα καλoγερiψc"l μαι.α. Στoλιστηκα για ν& πdcl oτδ

Xριoτo.

_"Ετoι μωρi1 θα 1αραμioειq νι&τα κι δμoρφια, φιbναξεν f1
μανα τηξ, κι ciρ1ιoε να θρηνoλoγ& καi να μo(ρεται την K6Pη

τηξ ζωντανη.
.o Πατoυλακoξ την
κoiταξε καi τξq εiπε:
oτ6xα
πεi,
Πcrναγιιbτα,
πδq δdν Ξ6αλεq τδν Χριoτδ
-Δiν
oτi]ν καρδι& ooυ; Γιατi 6λαoτημdg και κoλdζεσαι;
Δiν εi1εv dπooιioει τi1 Θαυμαoτi1v αΟτ|ν iαιoρ(α καi ξαφνικα ciνoιξεr, f1 πoρτα καi πρ6Θαλε δ Πθτρog δ Mιxαλ6τε.

Kαi γυρiζoνταq πρδq τη Mdρω δ Π€τρog, πoδ πoτδq δiv

ti1ι εi1ε δεi τ6σo δμoρφη Kαι τ6σo 1αρoΟμενη, τη ρδτησε:

''Εoδ Mαρω με o.χωρνaq;
_Kαi 6€6αια oi oxιυρνδ, dπoκρiΘηκε

δ

γ€ρoνταq.

περi1αρη

ξ

M&ρω.

Kαi ooδ 1ρωoτ6 μεγdλη 1αρn, γιατi δ δικ6q ooυ δ π6νoq μoδ
φανερωσε τη μεγdλη 1αρα.
Τoτεg, dφoδ εiν, Ξτoι, εiπε 1αρoδμενoq δ Π6τρo9, εiμ.
iτoιt]oq για τα στεφαν6ματα, δτα1, δρισει ξ θεια Bαoiλαινα.
.Ι'l Mdρω,
1ωρig ν' ιiπoκριΘεi, κΦτi6ασε τα ματια ι..αι
,lιi
oτην
ciλλη
καμαρη.
ραoε
,o Mι1αλoπιτρog
πειραγμiνoq, Ι,oiταξ' τη μσvα τηζ,
_Ti παει νd πιi αδτo; τη ρδτηoι,
'Ωxoυ παιδ&κι μoυ, E6αλε τα κλαματα η μdνα τηq,
πλερ6νω πoλλiq <iμαρτiεq, .lJ Mαρω δθ Θθλει πια oτεφανι,
()iλει να καλoγερθψει....
.O Mι1αλ6πετρcg
γΟριoε πρδq τδ γ6ρoντα.
_Eivαι Θαμα Θεoδ τo0τo τoδ 6λ€πειq Π€τρo, εiπεν 6 γθ.
1lovταq. Δdν εΤναι ξ ιiπελπιoiα τoδ την dσπρωξε oi τoδτη τi1v
liπδφαση, ιiλλα ξ <iγ&πη πoυ φo6ντιooε μξσα τηξ για τδ Χριιlτo,... Δ€ξoυ τo καi oδ μd 1αρα κι 6xι μi λδπη και μην εναv.
τrιbνεoαι oτδ Θ€λημα τoδ Kυρioυ.
Tδ oυλλoγioτηκε καλα; ριbτηoεν δ Mι1αλ6πετρog.
Nαi τ'dπoκρiΘηκεν δ γ.ρoνταζ. Λιγooτdg ψυ1δg μτr!καv
ιlτη δo6λεψη τo0 Χριστoδ, καλεoμiνεg τ6oo ξεκαΘαρα <iπδ

τδν

τδιoν.

.O Mιxαλ6πετρoq κατθ6αoε τδ κεφαλι, oταΘηκε
κ&μπooo
αιι,:πηλδg κι <iτi μiληoε:
_,,Ε1ετε γειd.

τρoξ.

Koντooταθηκε διoτα1τικδq κι δoτερα τρoX6ρησε πρδζ τδ
γ€ρovτα και τoοπε:
-Συ1ιbρα με ταπoυλη, γιccτi dν μoi τεiq πδg δi μi o.1ωρ.
νdq θα oκoτωΘδ.
Πoλδ τρiv μoδ τδ γυρ€ψειq o' €1ω o1<oρ€oει, dπoκρiΘη

:39

il

Kι εφυγε.
Σi λ(γo δλo τδ 1ωριδ

€μαΘεν

δoα €oτdΘηκαν.

δταv

Παπoυλdκoq 6ρ€Θηκε oτi1v θκκληoια, δδν εi1ε με1νει γ€ρoνταg ξ παιδi, γερ6r,τιooα ξ κoρ(τoι, πoδ να μi1ν πflγε oτην !κ-

xληoια καi να μην dκoυσε την παρακληoι τoυ δια6ασεν δ

παπdq.

M6λιq μτrξκεν δ Παπoυλdκog

κι εiδε

τελευταiα dπ, δ-

o ΙΙAΙΙοTΛ.\KOΣ
λoυg

τη Bαoiλαιvα γoνατιoτi1 vα πρcoε61εται,

Θηκε καi xαρηκεv ciπδ καρδιdc,
Πρo1rilρηoε τρδq τ, .,Aγιo B!μα

TΛ ΔΟKΛN.\
o,ταυρoκoπη.

κι ciμα τ€λειωoεν ξ παρdκληoη γυριαε κι εiπε τo0τα τα λ6για ατoδg Xριoτιανoδq:
_.,oλη i Mdνη εiναι ζωoμ€vη μi τiq κλωoτiq τoδ oατανd
καi δδ φτανει πoδ λευτερcbΘηκε τδ Γιο:ργiτoι. Τoδτoq δ τ6πoq
πρ€πει να γiνει τδ κdoτρo τoΟ Xριoτol. Σημερα κι6λαq
πρiτει να Ψ6),ω για τηv Kρεμαo.ιf1, πρeπει να παco oτoδq Mo'
λdoυg καi oτi1 Σπαρτη και o"τηv Παλιoxιbρα και στην Kαρ.
δαμiλη καi oτδ otτυλo κα| oτην Μoνεμπαoια καi oτδ Γυθειo. .o Δεoπ6τηq 'Aσηvηζ δ Mακαριoq, dνθρωπoq θεooε'
6oΟμενoq, μoδ μηvυoε νd π&ω τδ τα10τερo καi δiv μπoρδ
γ' dψηφισω τδ καλεoμα τoυ, Θλi6oυμαι πoδ ε1δα τδ oατανα
θρoνιoμiνoν μeσα στδ Γιι,lργiτoι καi 1αiρoυμαι πoδ νιcboατε
μi τi λoγflq ciρματα πoλεμι€ται κι α0τδg κι oi μ&γιoo€q τoυ.
Πρ€πει δμωg να ξ€ρετε,,πδq δ δρ6μoq τoδ Χριoτoδ δiν εiναι
ειJκoλoq κι ξ 1αρα πoυ 1αρiζει δθv εiναι τoΟ rι5oμιoυ τoιiτoυ,
Eivαι λαθoq και κρiμα να τδν Θυμdoτε τδ Χρ,ι.;τδ μoναXα Ci.
μα 1τυπαει τδ φυλoκαρδι oαq ciπδ φo6o, ξ 6τcτν odq oπρcbχνει η αν&γKη. Λiι,ε ψ€ματα δooι oδq ioτoραιε πclq τδ Ξργo
τoδ Χριoτoδ καi τξq Ι1αvαγiαc εiναι να μdq 6oηθdνε να oυναζoυμε πλoOτoq' ij ν. dπo1τoδμε δoξα και τι1,ιiq κι 6oα dπoζη.
τdνε τα παΘεια μαq. .o Θεδq δεν μπερδεΟεται oi τ€τoιαq λo.
Υ!s πραματα καt τ€τoια ταρακαλια δiν τ' ιiκo6ει. Σ' δλo τδ
Γιωργiτoι μoνα1α f1 Θυγατ€ρα τoδ Bαoiλη' ξ Mαρol, <iγΔτ''oε dληΘινα τδ Χριoτ6, .,oλoι σαξ εtoτε κoλαoμ6νoι, δoo κoλαoμ€νη εiναι κι { Γcrρoυφαλια κι δλoι oαg γυρθψατε τη
μεσιτεια ηξ oτδ διdΘoλo για να τετΟxετε πoνηρig δoυλει€g.
.,oλoι
oαq εioτε 6oυτημ€νoι στα μαγια Kι δλoι σαξ ξεμακρ6.
νατε &τδ τδ Σταυρο:μ€νo και γυρ.ψατε να μτrflτε κατοl ciπδ
τi1 oκθπη τo0 oατcιι;d. Για τoδτo κανενδg τδ 1Eρι δiν εixε τi1
δ0ναμη vα Kατε6dσει μια μαγκoυρια oτδ κεφdλι τηq ΓαPoυ.
oαλι&q. .,oλoι oαg, Ξxτδg <iπδ Q M&ρω. Kαi γιd τoδτo f1
Mαριo μπoρεoε ν& κλεtoει γιd παντα τδ Χριoτδ σηv καρδιd
τηζ' Milν o&q περαoει dπδ τδ νo0 { iδEα πδg μθ τρεiq μα.o ctνΘρωπoq εiv' dνημπoγκoυριiq dφαvιζεται δ δαiμoναg.

να oυλλα6ει μi τδ νoδ τoυ τα τερτiπια τoο σατανa. .,A1lα δiν τα 6γαζει π€ρα, ξ6ρει vα διπλcbvεται Kαι v& ξεμα.
κραiνει, να μαζcilνεται, vd κoυρvιdξει και να παρασταινει τδ
1αμ€vo καi τδv dφcοισμενo. Δiv εivαι δμωg oδτε 1αμ€voq,
ι)δτε dφcrvισμ€νoζ, dλλα μηxανειjεται στδ σKoταδι και oκα.
Gει πιδ 6αΘεια λαγo0μια για να παγιδ6ψει τδν &νΘρωπo.
ΙΙρiτει dκ6μα νd ξiρετε τδq γιd τi1v πioη oαq και γιd ην
ιiγατη τoδ Xριoτol Θ, civτικρυoετε τηv καταφρ6νια' τδ τ6μ.
πεμα, τδν κατατρεγμδ και τα σιδερα ηq φυλαKηq κι dμξ.
τρητεξ φoρ.ξ Θα φ&τε τδ ψ<oμi oαq 6oυηγμθνo oτδ δdκρυ
καi oτδ α1μα. KαΘε μ€ρα και KαΘε vυXτα φυλaγoυμαι dπδ
τα λαγo0μια Kαι τιξ μηXανεq τoδ σατcσa καi oωoμδ δθv E.
1oυν. Oi τρανoi aρχ6ντoι μαξ 6αλανε δρκo να μi ξεκdνoυν καi
ιιιiθω oαν τδν Ισκιo μoυ τδv κατατρεγμ6, τα oiδερα καt τδ
trαρτΟριo. Τlπoτα δμι.lg απ' δλ' αδτα δθ Θιi μθ ξεμακρ6νει
liιπδ τδ δρ6μo πoυ με τρoσταξε ν, dκoλoυθηo<o η Xdρη τηζ
, dπδ τiq τρooταγiq τoδ Χρloτoδ.
.Ι-l
Mαρω πρo1ιiρηoε κι flρΘε καi σταΘηκε κoντα τoυ.
oυτε μια τρixα τξs κεφαλξg ooυ δi Θ' dγγiξει κανεiq
πρiv τατ{oει τδ ξ6δι μoυ.
Kαi γυρtζoνταg πρδq τδ πλ!θoq, τoδτog δ πεvτακdΘαρoq

1log

κρiνog τoδ Ταδγετoυ, εiτε

:

_.,oooι νιcj:Θετε ciττρεq για τιδ τρανα κι δoεq γυναiκεq
φλoγιζει η ιiγdτη τo0 Χριoτoδ, €λ&τε ν' dκoλoυΘηooυμε τδ
γEρovτα oτδ δρ6μo τoυ. 'Ελ&ιε να γivoυμε μi τα κoρμιιi
μαg, μδ τα Xερια μαζ και μι τ' &ρματα μαq τδ απaτητo κ&.
oτρo πoδ Θα τδv φυλαξει.
.,Eναq
ψiθυρoq φoδντωσε μ6oα oτ{v €κκληoια κι δ τα.

πα.

Παδλoq, €6δoμηrτ&ρηc

γeρoνταq, φd)ναξε πρ6τoζ.

πdω μi τδ γΞρoντα. Kι' &v ε1ναι Θ6λη μα Θεo0
-'Εγδ
ι'α πεΘdνω για τiv πισrη, μετα Xαρaξ Θα τδ δε1τδ τ€τoιo χd.
ρισμα τ, oδρcrvoδ.
-Eiμαι καi γδ μαζι σαq μδ τ' &ρματ& μoυ, φ6vαξεν δ
Θα

MIXσλ6πετρoζ.

Δiν Eμεινε τ6τε9

Ιi.'o|, niιιdoιa :

κcrvεig, ciι,τραq

o Ι]ΑΙΙoΥΔλΚoΣ

fl γυναΙκα, πoU νd

μi1v

() ΙΙAΙΙoTΛΛKoΣ
φανερδσει την dπδφαΦ τoυ ν. dκoλoυΘηoει τδ γ€ρoντα καi
πo,ιiξ ξεΦκcoμα δi oταΘηκε πιδ χαρoι]μενo dπ' α0τ6.
Τ' dλλo πρ<υi Eνα ταραξενo Φoυodτo κινoδαε <iπδ τδ Γι.
ι:ργiτoι. Mπρooτα f1 Mιiρω κρατωνταq Eνα μεγαλo oταυρo,
τριγυρισμiνη dτδ ιiρματωμ€vα παληκαρια, καi π[oω δq €κατδ ιiρματωμ€νoι Mανιατεg και Mανιατισoεξ μi τδν Παπoυλdκo και τδν ταπα Παiλo.
Στδ δρoμo πρδq την Kαoτανια, δooι δoυλεΟανε oτα xωραφια, η oi' 6ooκoτ6πια, τρ€1οrνε καi πρooxυνoδocrν κι 6ooι
δiν ηταν δεμ€νoι μi τig δoυλειiq πλειlρiζανε κι αOτoi κι αδyαrlζαv τδ ιiol.iρι ιoδ γιρoντα,
.,Oλo
τδ Mcrvιdτικo ηξερε τ6νoμα τoυ, τδ λoγo τoυ, την
α.,,ιooιiνη τoυ καi τα θαυματα τoυ κι δλoι τδν περiμεναν για
να δoδνε Θεo0 πρoo<oπo.
Πρι1τoi 6μωq κιvl1oει τoδτo τ'αoκ6ρι ciπ' τδ Γιc,lργiτoι,
iιαg ioκιog εtxε γλυoτρηoει κρυφα κι εi1ε 6γιi &τ'τδ 1c,:ρι6:
,|.l

Γαρoυφαλιd.

Τoυτη tj μαγιooα {ταν δg τριcrντα 1ρoνδ κoπiλλα, δμoρφη καi μελαψη. Στα εiKoσι τηq 1ρoνια εi1ι παντρευτεi
oτδ Γι<oργiτoι τδ Στρατη τδ Bελιδ&κη, μεγαλυτερ6ν τr1g oτα
Xρoνια, πoδ π€Θανε- απδ κoλπo, Eνα 1ρ6νo μετιi τα oτiφανα
καi τξq ciφηoε κ&πoιo 6ι69. ,Aναoτημθνη ciμωq oτα μ&για, ciiτδ
μανα κι dπδ θειd, καταφερε vd ξεμυαλioει τδ Xωρι6. Λ6γανε
μαλιoτα πδg για τδ 1ρflμα καi για τδ ι.iφl τηg πoυλoδoε
ιαi τδ κoρμf τηζ, dλλα μi τoν Mιyαλoπετ1,ιl ιiyε τoιμπηΘεi
για καλd κι ζκανε τα τdντα για να τδι ξcrγ1,ιoτριboει dπ'
τi Μαρω, πoυ ξταv πιδ δμoρφη dπ' α0την καi ξ πιδ τiμια
κoπEλλα τfrc πλ&ηg. .,ooα τηζ σταθηκανε κεiνη τη ν01τα, τi1ν
κ.-rμανε να τP.μει συγκoρμη. Kλειδαμπrrρι,lμiνη oτδ oπiτι τηc,
δταν εiδε τδν &γατητικo τηζ, τδν MιΧαλ6,πετρo, νd νικιΞται
με τδ τiπoτα, dπδ τoδτoν τδν clτρoμητo γ.ρoντα, φo6ηΘηκε
τη δδναμξ τoυ κι Eνιcooε dημπoρη κι ci1αμνη τ{ν μαντικη
τηg για την περioτααη. .,oταν oi λΙγo iiκoυoε τδ σiφoυvα ν&
oηκωνεται καi να Θ€νε ι'd τ|ν καψoυνε ζcoνταη, Ξxαoε τi1
μιλια τηg κι eνιωσε τi1ν κρυαδα τoδ τ&φoυ r,α τi1ν dγγiζει
δq τα κoκαλα..o νo0ξ τηζ Φγ. o.η μcryα ηζ, τη γρι&,Aν€'

TΛ ΔoΙ(AΝ,\
καi στ' aληθεια φ6ναξε
oατανα νd τηv διαφεντ€ψει' Θαμα τoΟ δαiμovα καi τfrq
1rιiναg τηC λoγαριαoε τη γν6μη τo0 Πατoυλακoυ να μην τηv
, riιρoι,lν καi γρηγoρα - γρηγoρα μdζεψε δ,τι μαλαματικδ κι d,; l':δ εi1,ε κι δ,τι dλλo λoγdριαξε πoλ0τιμo α, Eνα μπ6γo
ιιιi πiρε τδ πιδ κoντινδ μoνoπατι για την Παλιo1ιbρα.
.,oooυg
dνταμcονε στδ δρ6μo καi τi1 ρωτoδoαν για τδ γ€τoυq
1,()ντα,
ξo01αζε πδq δπoυ καi ν&vαι Θα φανεi δ &γιoζ
(iνθρωπoζ για να orboει την πλαη ιiπδ την ιiμαρτiα καi
llιαυρoκoπι6ταν κι εφτυνε μαζi καi τδv κ6ρφo ηq.
,,Eτoι
dργ&, μετα τδ oo0ρoυπo, τoακιoμ€νη ιiπδ τi1ν κo61,.τη κι dτδ τδ φ66o, €φτασε στηζ μcryαξ τηξ δτoυ 6ρQκε καi
1η θεια τηξ τη Mυγδαλια.
.I.l
μανα ηξ, μoλιg την dντtκρυoε, κccιαλα6ε πδq καπoιo
lιικδ 6ρQκε την κoρη ττ1q καi πδQ κiντυνog μεγαλoq τηv €,

i.), την κατσικoπoδαρη μδ τ6voμα,

ιil

_Τi κακδ oταΘηκε μc,lρη; τηζ ετπε'
κι η Γαρoυφαλια τηξ ιστoρησε ooα ε11ανε oταΘεi, πδq
]ιpτασε δξ τδ 1εiλog τoδ .1κρεμo0 καi πδq γλOτcloε.
Kι ξ ,Aν6ζω κι ξ Mυγδαλια λoγαριαoαν πoλυ διioκoλη
'ιi]ν περισταση, .Ιl Mυγδαλια μαλιστα, πoυ δδν εixε τατημθ-

ια τ& oαρdντα καi τ6λεγεν ξ περδικoδλα τηζ για πoλλiζ
i,oυ).ειiζ κι εi1ε τελdτεg καΙ τδν Ξπαρ1o καi τδν εiρηνoδiκη
,:ι doτυν6μoυq καi νωματαρ1αioυq καi 1ωρoφυλ&κoυg, εiπε
-ιilq καλα εivαι τα μαγια dλλα xρει&ζεται καi τδ μυαλ6. .,Eιαq ιioτυν6μog, δυδ μ€ρει' πρtν, εt1ε μπιατευτεi σιiν ,Aνεζω
τoν κα0μ6 τoυ κι αδτη τoδ1ε ταξει να τα Θoλεψει τα πραματα κατα τoδq π6Θoυq τoυ.
Στεiλανε λoιπδν μιd ψυXoκ6ρη πoδ εi1αν και τo0 μη.
,. ooν νdρθιΙ oτδ oπiτ, μoλιg ιυxτωoει,
M<υρ{, εΙπε τηq Γαρoυφαλιαq, θ€λει τi1ν κ6ρη τoδ καπταν Nταλiκη, dλλα τδ καλδ τδ Θηλυκδ δδν τdφl1νει, δπoυ
καi να τ66ρει. Kρατα τoν στδ πλευρ6 ooυ ιiπ6ψε δλovυ1τiq
για να oιγoυρευτo0με Kdτω dπδ τi1 oκEτη τ!c tξoυoiαq. Mι.
λαει μdλιoτα συΧνα γι' αδτδν τδ διαoλoκαλ6γερo κα[ τ6νει1lo τoυ εiναι να τδν ξεπαoτρiψει, γιατι τδν λoγαριαζει €ν&ντιo

o ΙΙAIΙoTΛAKoΣ
αιδ Bαoιλια. Nα εδκαιρια vα κεντριατεi παρα πdνω καi vα
μην τδv dφησει νd Θ<iλει τδ π6δι τoυ ατ{v Παλιox<bρα, να

τδv κλε[oει oτα ο[δερα και να τδν οτε[λει oττ)ν 'AΘfνα.....
T6oo ξτανε τδ μιooq τξq Γαρoυφαλι&q για τδ γ6ρovτα,
πoδ Θα κoιμδταv μ, δλoυg τoδq δια66λoυq τfrq κ6λαηq για
ν& γδικιωΘεi κι α0τδν καi τ{ Mdρω καi τδν πρoδ6η τδv
Mιxαλ6πετρo κι δλo τδ Γιωργiτoι.
Eixε vυxτ<boει για καλα δταv δ doτυν6μoq μπηκε σηq
,Αν€ζωg
τδ oπiτι κα[ ψυXη δeν φαιν6ταν oτoι)q δρ6μoυq. 'F{ταv εvαξ ιiνΘυτoμoiραρ1oq oαραvταπεντdρηq, κoντ69, κακoμoυτooυvog κι dooυλooτoτoq. Λεγδτανε 'Awιoν6πoυλoq καi
τδν εixαvε φo6ηΘεi δλα τα κoτiτoια καi τα oτανoτ6πια καi
πoλλoi λ€γοrvε τδg €μπoρευ6τcrv τδ dξk,μα τoυ κα[ δiv κυ.
νηγoδoε ταρα μoνξα κεivoυq πoδ δtν εi1ανε oτδν ξλιo μoioα.

M6λιζ dντικρυσε τη Γαρoυφαλιd, τoδ γυαλιoε κι ciμα ci.
κoυoε τ{ν ioτoρiα τηc και τιξ λαΧταρεζ τηq Ιoτριψε τδ μoυ.
oτdκι τoυ κι εiπε:
_Nd τδ τετdξω αrα oκυλια τoοτo τδ 1roυoτdκι dv δiν
αιδν φ€ρω yoνατιστδv τδν dγΟρτη να τδν παιδiψειq €λ6γoυ
σoυ κατd πδq Θα ooi κανει κεφι.
.H Γαρυφαλια
Xaρηκε τδσo πoλιj τoδτrlν τδν φΟλακα τo0
Bαoιλι&, dooτε τδv κρdτησε ατδ πλευρ6 τηζ δλη τη v01τα καi
ζθoταvε δoo γιv6ταν τδ &1τι πoOxε για τδν Παπoυλ&κo.
Τ{ν &λλη μ€ρα ξημερcbματα δ 'Aντcov6τoυλog φ6ρεoε
τα φυoεκλ[κια τoυ, Φκωσε στδ πoδαρι ι:iκooι 1οlρoφυλακoυq,

τoUg τ€ραoε μπρooτd <iπδ τδ oπiτι τilι, Γαρoυφαλιaζ για νd
τoδq καμαρcilooυν μαvα, Θεια καi Θυyατlρlα Kαι (ινησε πρδζ
dvτdμωση και ξoλoΘρεμδ τoδ Παπouλακoυ.
.O ,Ar,τ<ov6τoυλog δiv
ξταv δμωq ciνθρcoπoq πoδ 6ιαζ6.
ταν στιζ δoυλειeξ τoυ κι oUτε τoXε σ|ioπδ να κ&νει μεγdλo
σαματα. Tδ σκεδι6 τoυ frτοcν νd τδν πιdoει, νd τδν 6γdλεt
ciτδ τi1 M&η και νd τδv παραδι,loει oτδ νoμdρ1η τfrc Kα.
λαμ&ταq κι dτδ κετ μc τλoio να τδν μπαρκαρoυv για τξν
,AΘτ\να, "Eνα τετoιo Kατ6ρΘωμα 61ι
μoνξα δπoμoiραρxo
Θιl τδv τφ6iΘαζε, dλλα καi μoiραρxo κι €τoι Θα λ6γιζε Q

TA ΔoKAΝA
1ιιiμη τoδ κστΓτ&v Nταλικη, τoδ δεν ηΘελε να Xαραμισει τηv
ιι,lρη τoυ σε χωρoφ0λακα. "Hξερε καλα τδξ tiv τδν τερνo0.ll τδ γθρoντα μ€σα dπδ τd xωρια, κι}τ0νευε να τδν χ&σει
1lΙoα &πδ τα X6ρια τoυ και νd κακoπdΘει κι δ fδιoξ.
Πρoxωρoδoε λoιτδv 1ωρfq να τρεXει και Xωριq να φανε.
1,boει oi κανενσv τα σXeδιd τoυ. Σ&v καλδq χωρoφ0λακαζ,
ιJlατo0oε τdντα τi1ν πισινη γιατι φo66ταv τδ φιασκo. Δθv ηrιlν δμωg μovd1α oi καλoi λoγαριcιoμoι τoυ τδν dργoτoρoδ.
llαν. Xαooμερoδoε παντα στδ δρ6μo τoυ για να φ&ει μιd
ιαλoψημiνη κ6τα, μιd καλη μιτζ6Θρα, λ(γα φρoδτα καi να
i,ρoo(ζει τδ λαρυγγι τoυ μθ λiγo μτρoδoκo... ,Eξδν &π' α0τιi
ι' ciρεoεν ξ κoυ66ντα με τδν πdσα €vα τoδ dvτ&μωvε,,,HΘε.
λε να μαΘαινει τα καΘ€καoτα, να ξ€ρει τι γιvεται μ€σα στη
φαμiλια τo0 ξνoδ καΙ τ6σo εiναι τδ 6ιδq τo0 &λλoυ. Φλυα.
1lo0oε λoιπδν Kαι δικαιoλoγo0σε τo0τη τoυ τi1ν dδυvαμiα, μδ
την πρ6φαη πδq η cξoυσια τρ€πει δλα νd τα ξετ&ζει κι δλα
να τα ξ€ρει.

-Συλλoγιoτflτε, Eλεγε ατoδg xωρoφυλ&κoυg τoυ, τη Θξ.
ση μoυ, ιtv δ Bαoιλιαq μ, dρωττ]oει π6σα κεφαλια K6τεξ ε1ει δ Γιωργfls Kαι π6σα γιδoτρ6Θατα δ ΠανΦyηξ δ Τρi1αq
καi γδ δδν ξ€ρω νd τ, dπoKριΘ6).. oclτε ψυλoζ στδν κ6ρφo
μoυ.

.Ωoτ6oo τi1ν dλλη
μ€ρα'

&νdμεoα Kαατανι&q και Παλιo.

dτ&vω αι{ δημooι<i, €μαΘε πδξ δ γερor/ταξ,
λα6, δδε0ει πρδq τt1v Παλιo1<bρα. ΣQv
ιiρ1| δtv €δorκε πoλλ{ τPoσoXη και ν6μισε λιγoυζ τoυq συνoδo0ξ τoυ. .,oταv δμωζ &πδ Evα ψιlλωμα, d,ναντε6o1ηαξ,
εiδε ατδ δρ6μo Evα τθτoιo dακ€ρι, κι6τεψε, Kαi ξαρμιiτω.
τoυq &κ6μα δ0oκoλα Θd τoδq εκαvε ζdφτι, εχτδq &ν ταμτoυρων6ταv και Χτυπoiσε στδ ψΦXν6. Δtν μπoρo0oε δμωq
δλoμ6νcr1oq v& τdρει τ€τoια &π6φαoη, τoυ Θd Φκωνε μεγdλη φωτια σ' δλo τδ Mανι&τικo και μαζι μi τα γαλ6νια
τoυ Θηανε και τη ζωη τoυ. .Αv π&λι, συλλoγισηκε, τo0τo
τδ πλξΘog l]ταv dρμccτc,rμtνo, τ6τε τδ τιδ φρ6νιμo πoδ ετΧε
vα κ&νει fiταν νd παραατ{σει τδν &διαφoPo.
Πρo1cυρηoε λoιπδν αrl| δημooιd καΙ στ&Θηκε στδ σταυ.

χ.bραq,

κι

oυvoδεμ€voq

dπδ

I

946

TA '\oι(AΝA

() ΙΙΛΙΙOTΛΛKοΣ

ρoδρ6μι να δεi πoδΘε θα περdoει τ' <ioκ6ρι. Mετιi μιoη δρα
τoδζ ετδε να ζυγ6νoυν καi φoΘτ]Θη. Μαζωξε τoUg δικoΟq τoυ
oi παρdταξη στδ δεξι τεζo0λι τo0 δρ6μoυ καi καΘδq τoδq
εtδε ciρματcoμ6voυζ' &ιτρεζ καi γυvαiκεq, καi μτρoοτα τη
MαρcD να κρατd τδ μεγαλo oταυρδ κι δλoι μαζi να ψ€λνoυν
τδ (Ti δπερμ&Xω oτρατηγδ τα νικητηρια , Euπηξε μια δυ.
νατη φωνη στoυζ διKoι]ξ τoυ:
Πρoooy1 ! Παρoυolαoτε ciρμ..,
Kαi oταΘηκε κι δ iδιog πρooo1η κι Eφερε τδ δεξi τoυ
1Ξρι oτδ γεioo τoδ πηληκioυ τoυ καi 1αιρ€τrιrε, καθδq Θα
.Yπαπαντξc ιrτr)ν Kα}.αι-ιατα, τδν
1αιρετo0oε τη λιτανεια τfrq
.,Aγια
'Επιταφιo i) την
Μεταληψη,
,,Eτoι δ Παπoυλακoq,
δ παπα-Παδλoq, η Mαρω κα[ τρα.
κoσoι Xριστιανoι, τδ καοτρo τoδ γ€ρoι'rα' τιl rlιxoαν μ' δλεq
τιq τιμεζ και Kατα τδ ooΟρoυπo, μπi]ιιαι, οτi]ι, Παλιo1ιilρα,
ci καμπανεg xτυπoδoαv, δ κ6oμoq δττoδ/xτηκl oλ61αρoζ
τoυq καινo.ργιoυξ σταυρoφoρoυζ κι iιιll0ηιε 1rαζi τoυq κι
αστραψεv f1 xαρα o' δλoν τδν τ6πo, iξδι, ιilτ, rr.l oπiτι τ!Q 'A
ν€ζωξ, δπoυ oi τρεiq γυναiκεg εΤ1αν xλω1rιιτιlιι ιι civαρorτιδνταν πo0 oτδ δι&6oλo π!γε καi τi Eκα1ιε il ιioτυv6uog μθ τ,
doκ€ρι τoυ.
'Aπδ oτoμα oi oτ6μα μαΘεΟτηK.Ιν trri oτilν Παλιo1<bρα
δoα γινQκαv στδ Γιωργιτσι κι δ κoo1.oι;, ri1ν δρα πoδ δ γ€'
ρoνταξ μd τδν τατα.Παδλo 6ριακoταv oτoΟ παπα'Bαφ€α
τδ oπiτι, ξεηκcbΘηκε και κ6κλcυοε τil.; ,Λι'1ζι.lq τδ oπiτι καi
γ0ρευε να 6γαλει 6ξω τiq μαγιooιc. ΙΙ1liι, τo,ilg προκαμει δ
Πατoυλdκog, εΙ1ανε κι6λα9 oπαoει την πoρτα κι εi1ανε μπε[
xωρiq δμωq νd 6ρoiνε oUτε μια ψυyr) μ.oα,
.H Mυγδαλια πol1ε τδ
μυαλ6, ιi1ε τδ τρoαioτημα πδq
κατι Θα oκ&ρolvε δ κ6oμoq κι ciπδ τηv πioιυ πoρτα κι dτδ
μαι,τρα oi μ&ντρα, γλυστρ{oανε μια'μια και Φρανε ενα
ιiπ6ητo μoνoποcτι, πoo ξ€ραvε καλ&, για νd κρυφτoΟνε ot
μια κρυφil σrιηλια λησμoημdνη ιiπd xρ6νια.
.oταv Ξφταoε δ Πccπoυλακoq, E6γαλε τδv Koσμo, K&ρ.
φωσε τi|v π6ρτα κι εtτε να μηv 6&λει x€ρι κανεiq xριατιαv.c
στδ ξeνo 6ι6ζ.

24τ

',ι

rην αλλη μ€ρα, ξ Παλιox<bρα ετXε παηγυPιcbτιKη δψη
{ διδοο1i1 τoδ γ€ρoντα Eφερε τδv κ6oμo dκ6μα πιδ oι-

ll ,i

.Ι1 ξ€ oυoiα, εΙπε, κανει ν6μo την dμαρτiα. Γιατi καμ.
ιiνΘρcbπινη δΟναμη δθν μπoρει να γκρεμioει τoδζ νoμoυζ

,.] Θεcο, dν θ€λει ναναι dξιooθ6ααιη και νηει τδ λαδ με
l , 1riρoq τηξ. Παιρνoυvε ιiπδ τiq θκκληoιiq κι dπδ τα yΞ.
1 '( τδν παπαδων τo τετρα6αγγελo καi τδ o€ρνoυvε oτα δι.
,ιoτηρια καi 6&ζoυνε τoδq ΧPιστιανoιJζ να παiρνoυν δρκo'
'
r ,

.

'q,ο0 μ€oα

,iιαι

στδ τδιo τδ 6αγγ€λιo,

πoυ dκoυμτaνε τδ Xερι τoυζ,

γραμμθvo να μ|v 6&νει πoτεξ δρκo δ xριoτιαv6q Σ€ρι ,ιlιε τδ 6αγγ€λιo στηv Koπρια και κ&νoυν τδ evavτιo cclι'
i,].Ι γρ&φει και oι dρχ6ντoι, πoδ κ&νoυμε τeτoια t(Pιματα, κα.
ll.ilνoυνται τoυξ χριστιανoυξ και τoδζ διαφεντευτEq τoδ Ξ(]ι.)υζ Kαι τiζ πιστηξ. Τiπoτα δdv εiναι σωστδ απ, δλ' αδτα
ιoi ψεδτεq πρ6πει να ξ€ρoυν πδq δ,τι καi νd κdνoυν δiv
.ιoρoδν oτανικα να 6αλoυν τδν κooμo v' dρηΘεi ην πι.;τη τoυ, γιατi dρνιEται κανεiq τδ Χριoτδ ciμα πρdττει δoα
,'κεiνoq ιiπαγ6ρεψε. Kαvεiq dπδ o&g μην 6&λει τδ Χ€ρι τoυ
ιττδ 6ccyγiλιo καi καvεiζ tiq μην π&ρει δρκo, tiν 6ρεΘεi αια
yυφτ6στιτα' πoU τα λ6vε δικαoττjρια, δσo κι &ν σaξ φo6ερι.
σcυν, δσo κι dν κακoτdΘετε. Στδ τ€λog

σεiξ Θα νικηστε και τα

δργcrvα τoδ σατcαa, πoυXoυν κα6αλλισει τηv €ξoυoiα, Θα κατρακυλησoυν oτηv πυρcoμ€νη λ&6α τηζ κ6λασηζ και τα gργα
τoυg Θα ξαvεμιoτoδν oαv τη o'τ&1τη.
Tα λ6για α0τα για τi1ν θξoυoiα dvαγαλιαoανε την ψυ-

1i1 τoδ κ6oμoυ. Oi tivΘρωπoι 6λ6τανε οτ{ μoρφη τoυ περισ.
σoτερo dπδ €ναv tiγιo: Bλ€πανε Evcrv τoλιτικδ και κoινζ)νικδ
Mεoo(α, μθ θεΙκi1 κι dνΘρ<bτιη δ0ναμη. Συνταιριdζανε τα λ6.
για τoυ γιd τηv dμαρτωλi1 tξoυoiα καi για τδν <i.ιτ(1ριoτo
δρκo oτα δικαoτ{ρια μd τiq τιμig πoυ τρ6σφερε στδ τθρασμα
τoυ δ dvθυπoμoιραρ1oq ,Aντων6τouλoq καi μd τηv θπiημη
τρoσκληση τoυ τo6καvε δ lτioκoπoq 'Aαηηc Mακαριoc καi
€γαζcrνε τδ αυμπ€ραoμα πδζ τα δυδ αδτd περιoτατικα ξταν
σημαδιακα και δειΧycrvε πδq ξ τoλιτικη θξoυoiα κι,{ 6τiαημη
Ικκληo(α μτπ]κcrν oτoδq δριoμoδg τoδ γ€ρoντα, κληρoξ και

o ΙΙAΠoΤΛΑKoΣ

TA ΔοKANA

λαδq dρ1ioαν vα τιαιευoυνε πδq καινoΟργια ζωil Θεμελιωνo.
ταν και τρ€μσνε μι]πωg τd δργcrvα τo0 σατανa, πoδ ετΧανε
τi;v €ξoυofα αια 1€ρια τoυg, ταγιδε0ανε τδ γ€ρoντα γιd ν&
τδν dφανiooυν. Για να διαφεντeψoυv α0τδν καl τδν τ6πo ιiπδ

Eνα τiτoιo dναταντε1o, τρi1ανε ξωπio<o τoυ καi τδv φρoυ.
ρoδσcα.

Στδ Γ0Θειo δμωq καi στδ Oιτυλo, τδ πραμα ξετ€ραoε
κdΘε φανταoiα γιοcιi τδ ξεo{κ<ομα κι η χαρα τoδ λαoδ δiv
εi1αν ματαoταΘεi και τ€τoιo δ€ξιμo δiν εi1ε γiνει πoτiq oU.
τε oτδν Kυ6ερνητη, oijτε στδν ,,Oθωνα, oi]τε καi od κανiνcrν
&λλoν τραν6ν..o €πioκoτog ,Aαl1νηs Mακ&ριog, ι,τυμ€'νog τ&
δεoπoτικα τoυ, τριγυριoμ€νoζ dπδ τoυζ παπαδεg τoυ κα) τoδq
ψαλταδεg, μi τoδg oταυρoUg καi. τα ξαφτiρυγα μπρooτd, κι
δλo τδ λαδ καi τoUg dξιωματoΟxoυq, τδν δl1τηκε καl oτα
δυδ μ6ρη. Διπλoκαμπανo Xτυπoδσαν δλημερiι' oi lκκληo1εg
και δ.ν εμεινε καμταvα €κκληoιdg, ξroκκληαιoδ fl μoναoτηριoΟ πoδ να μ{ν αl1μαvε 1αρμ6αυνα,
Mπρoστα αrt1ν θκκληoια

oτδ

τoδg dρρciloτoυq πoδ περιμ€νανε

Γυθειιl,

εi1ανε

τδ 1iρι καi τ{ν

ξαπλrboει
εΟ1i1 τo0

Παπoυλaκoυ για vα γει&voυν.
'Αvαμεoα ατoδg dρριiloτoυg ξτcrvε καi μια ν€α γυναiκα
δαιμoνιoμ€η, πoδ ηΘελε, καλd και ocbνει, ν' ciνoiξει τi1v κoι
λια ηξ μ, Evα μcc1αiρι καi να 6γdλει dπδ μl'oα Eναν φωλιαoμ€νo γ6τα πoδ τηξ τσιμτoδσε τ, &ιτερα. Tt1ν εΙ1crνε δεμ€'η
για να μ{v σφcqτεi, κι α0τi1 θo;<oυζε κι €6ριζε καt ΘλααΦ.
μαγε κι tΘγανε dφρoυζ ατδ τδ oτδμα τηc.
.ιl
μ&vα τηζ, δ πατ€ραg τηc κι δ &ντραq τηq π€oαvε ατα
π6δια τoδ γ6ρoντα γιd vα την 6λoγljoει. .o Χριoτoφ6ρog
αι&Θηκε μπρooτd τηζ και την κo[ταξε τ6oo Eτiμovα, πoδ f1
γυναικα σταμdτηoε τα oκoυξlματα καi ζdρτ,loε.
'Τι Θeλειξ; τη ρ6τησε'
_.Ενα μcr1αiρι vd 6γ&λω τ' dγριo πoυλi πoδ μoδ τρ6γει τ' dντερo.
_'Eγδ Θιi oτδ 6γαλω τ' dγριoπoιλι, τiξ ετπε &πoΦασι.
ατικα δ Χριoτoφ6ρoq, κι &φoδ πρooευ1{θηκε, τl1ν εδλ6γηoε
κι sστερα τl1ν dαπdoηκε.

.H

γυναiκα τoτεq λιγoΘ6μησε κι διμα τi1 συνεφθρανε ζ.
r.ιcrιγε μια δλακαιρη μ6ρα, Δi γιiρευε δμωq πια μω1αiρι να
l,ι κclιλιαoτεT, oijτε παραπoνι6τcζv πδq τ' αγριoπoΟλι τ!c τoι1ιπoOoε τ' &vτερo. Σi τρεiξ μ€ρεq πfrγε καi κoιν6νησε dπδ
ια 1€ρια τo0 δεσπ6τη Mακαριoυ κι δ κ6oμoq δdκρυζε μπρo.'liι oε τoυτη τη νεκραναoταoη.
Στδ ΓΟΘειo δ Παπoυλακoq εixε μια oημc<vτικ{ δμιλiα
.,Αγιo 'Aol1νηg,
1ιι: τδν
μπρoo.rα στδ Λεoναρδoπoυλo καΙ τδν
'Aναργυρo, πoυ εtXαν EρΘει iκεi μi δδηγiεq για τδν γ€ρoν-

Στη μεγαλη καμαρη ενoο dρ1oντικoδ, δπoυ δδ 6ριoκ6ν.,Αγιog 'Ααηηs, δ Παlcrν &λλoι dνθρδπoι, συναχηκcCV δ
,Aναργυρog.
Πρδτog μtτιoυλακog, δ Λεovαρδ6πoυλoζ κι δ
ληαεv δ Λεoναρδ6πoυλog καi εiπε πδq ηταν φρ6νιμo να φ0yει δ γiρovταq dπδ τi1 Λακιoν[α, γιccτι oι dρXεξ ειXανε πα.
,AΘi1να
1lαoτηoει την dγατη τoδ κoσι'ιoυ γιd ξεoηκο:μδ κι f1
τξρε τi1v dπ6φαη να στειλει oτρατδ καi να χ0σει και ατμα
&ν τδ καλo0oε ξ dνccyκη. .oρμr]νεψε vα περασει δ γ6ρoντα9
mη Mεoαηviα μi oυνoδεlα μ6νo τδ Λεovαρδ6πoυλo, τδv 'A.
ναργυρo καi δυδ τρεiq μπιoτεμ€νoυg dνΘριbπoυq, γιd να xα.
ταλd6aι f1 'AΘτ]να πδq oι dρXeζ τ!c ε(πανε ψ€μαrα Kαι vα
{oυ1doει.

_Σκoπ6q μoυ δεν ετVαι vα μεινω €δδ, εIτε δ γερoνταξ.
'Eγδ περνδ Kαι φευγω. Λoγαριdζω κρiμα να καλoκαΘησω σ,
Eναν τ6πo καi πρoτιμdω να τρα6ηXτεi dπδ μ6να δ κ6oμoq
Kαι να γινει Kαστρo τo0 Χριαιo0 καi τ!q dληΘινfrs €κκληoiαg
τoυ, .o λαδζ δμωq E1ει κoυραατεi ciπδ τig ψευτιiq καi τfq
κατεργαριθq τδν dρXoιη&δων τoυ, &πδ τδ dμαρτωλ6 τoυξ ταρdδειγμα κι dτδ τoυq τραμπoυκισμoδζ τξs €θoυo(αg. Kαi
θαπρεπε κdπoιoq, ξ Θεoφιλiα ooυ, tiν τδ 6ρioκει oωoτ6, ν, d.

νoιξει τd ματια τηζ 'AΘ{ναq καi vα ηξ πεi πδq dργα ξ
γρηγoρα, &ν 6αατ&ξει τδ iδιo τPofταρι, δ κ6oμoq Θd ξεηκωΘεi, εΙτε μθ τδ Xριστoφ6Po fl μi καπoιoν tiλλov ξ και μoνα.
x6q τoυ. Περισσ6τερo κι dπδ τδ ψωμι δ κ6σμoξ διψa &ληΘεια
καi oιxαiνεται τιξ κcτεργαριiζ. Mi τiμιoυg Kαι Xρισιιcαoδq
dρ16ντoυg, τoδ Θα τδν νιdζoυrται <iληΘιvα, Θα μπoρoδσε vα

ο ΙΙ.4.πoTΛAΙioΣ
6ααιαξει καi

τιδ

καi τi1ν πιδ d6ααια1τη
oτ€ρηη εIvαι δ δικ6ξ τoυ
μoνξα κλ!ρoq, γιd να μτoρoiv oi λ(γoι, oi dΘεoι, o1 dντixρι
ατoι, o[ παραλυμ€voι, oi τoκoγλ0φoι κι ol τραμπo0κoι νd
Θρeψoυvε μιιi κριματιoμθνη ζωt], τ6τε9 μεταλλαζει od καζαvι πoδ 6ρdζει καi τoδ κατoτεg Θα τιναξει τδ κατ&κι τoυ καi
τo ζεματιστδ vερδ Θα κ&ψει χλωρα και ξερd μαξ(.., 'Eγδ
Θα φ6γco γιd τι)v Kαλαματα, γιατ[ xειμωνιdζει, κι ιiτδ κεi Θα
δδ τ6c Θd oκεδιαocυ τi1v πoρεiα μoυ.
T6τεq μiληoεν δ ,Avαργυρoq.
-'Aτ' δσα μGq γρdφoυν κι dτδ τ{ν Π<iτρα κι dπδ τδ
M€γα Σπι]λαιo κι dτδ τi1ν 'AΘ{να, τδ Θερio δl Θd 6αoτdξει
πoλ6. Kε(η τη στιγμη τρ€τει vdμαoτε δλoι Eτoιμoι. EΙναι δ6ρo
Θεoδ πoυ ε1vαι μαζi μαg δ .Aγιog ,Ao{ηs, γιcrτi, πρi.v dπ'
δλα, Θα πρEτει Evαq καvovικδq lπiακoπoq vα καΘr]oει oτδ ΘΦ.
νo τig 'AΘ{ναq για να φυotjξει καινo0ργιoq dγ6ραξ στην i(.
φτ6Xειc(.

κλησια.

τi1v

.,oταv

.o .,Αγιoq

μεγ<iλη πεiνα

δμωζ Θλ€πει τδq

,Aoι]νηq

f1

καr€Θαoε τd μdτια καi oα να τδv
6αζανε vα oηκ<bοει oτδv δμ6 τoυ τ{ γξ, εiπε:
_^Αg γiνει δ,τι εiναι τδ Θ€λημα τo0 Kυρioυ.
Kατα 6αΘoq δμωq τ, dρεoε τo6η f1 κoυ66ντα καi κoλακε0τηκε oτt1ν iδ€α να γiνει ,AΘηνδv {αι τρ6εδρoξ ηζ .Ιερdq Σ υν6δoυ, καi εiπε:
_.Aν γivει τ6τoια ιiλλccyτ], πP€πει δ Moριdζ να γiνει ιiρ.
1ιεπιoκoττ| μ, €να dρ1ιεπ(oκoπo καi 6oηΘoδ9 €τιoκ6πoυq
στιζ μεγ&λεξ πoλιτεiεζ. Kι Evαq μoνdxα μπoρεi €π&ξια να
κρατlioει τηv πccrεριτσα τ€τoιαg πoiμνηg, δ μoναxδq Xριατo.
φ6ρoq' δ δoιog Xριατoφ6ρog, δ μεγαλog κl1ρυκαg τoO Moριd.
.o Xριoτoφ6ρog τo6ρριξε
μια τ6αo παγερl1 μΦτι&, τoυ
ξ παγωvια dπλ<bΘηκε μ€σα στην κdμαρη. Kι δ ,Aof1ηg κι
δ Λεoναρδ6πoυλoq κι δ ,Aν&ργυρog καrαλα6αv τδ ν6ημd
τηζ. Mιd oιωτr{ Θαv&τoυ dτλιbΘη ατ{ μικρη αδη σ0vαξη τoδ
dαιιαoε, iiατερ, &πδ λiγo, δ iδιoζ δ Χριoτoφ6ρoq.
_Δυδ &νΘρωπoι μ€oα ot τo6η τ{v κdμαρη δd
μιλ6με
την τδια γλ6σσα. ..
_Noμiξω πδq δ γ6φντα9 παραξ{γηoεν, εiπεv ΘoρυΘη.

TA ΔοKAΝA
1,.'voq δ 'Aoι]ηq. Eiμαι Eναg γ€ρog lπioκoπoq καi | πεiρα
1., Eγει διδdξει πδξ δσo και φωτισμενo vαναι ενα κηρυγμα
i,,' θα κccrc(φ€ρει τoτθg vd Xτυπησει, δσo Xρειdζεται, τδ σατα-

ι.i, &ν δ!v ταρει δ κηρυκαq τη 6oδλα τηζ gξoυσιαζ στα χ6.
l,ια τoυ' Δε φτανει νd rηρ0ξoυμε τi1ν &λι]Θεια, Xρειαζεται
ιrri vα τi1ν ετιΘdλoυμε, Διαφoρετικα Θα ηκωθoδν oι &ν6μoι
και στηv ciμμo.
ιιri θα παραπεταξoυv τδ oτ6ρo στδ 6ρηo,Aνdργυρog.
δ
E1ει &δικo δ Δ€oτoταq, εiπεν
-ΔEv
,o Παπoυλdκoq Ιμεινε ια1ιπooηv ωρα oυλλoγιoμivoc

ιι

Uoτερα Ξκλειoε τi1ν κoυ66ιτα με τoδτα τα λ6για:
_.o Xριoτδg κfρυξε, τδ 1διo καi oi <iπ6oτoλoι. A0τ{ τ\
0oι]λα πoδ δνoματιoε δ δ6oπoταξ, πισι6ψτε με, ετvαι dvαμc-

ιrl καρ6oυνo πoυ καιει. Ξερα(vει καi τilν καρδια και τδ μνηlιoνικδ τ' ανΘρcbτoυ καi 6oηΘ& νd φoυvτ6σει μεσα τoυ τo

,lαρμακερδ 1αμ6δεντρo τηζ περηφdνειαζ. Πoλδ φo6dμαι τδq
ιi κακ6τυxog τoοτoξ λαδq πoλλig φoρiq Θd ξεηκωΘεi γιd να
κα"
φoρτ<llvει κ&Θε φoρα στη ραXη τoυ καi πιδ μαστoρικoυq
yει.
dγκdΘια
θα
θερiζει
rεργαρ€oυq. Kαi κdΘε ξεoηκ<oμδg
ρoτερα dτ, τα πPoτερνα.
Kαι χωριξ <iλλo λ6γo, τoυζ καληνυXτησε και τρα6ηχτη.
BαΘειd θλiψη εt1ε oυνεπαρει τδ γ.ρoντc(. Για τρι,lτη φo,Aδελφ6τη'
ρd τoδ φανηκε τδq ξεX6Pιζε απ, τη Φιλoρθ6δoξo
τα και για πρδτη φoρα τδ oαρακι τηζ δτoψιαζ φαPμακωσε
.H
πoδ oτεκ6τcrν δρθi1 κι
την ψυΧη τoυ.
μ6η μoρφη δστ6σo
,Ιγνατιog
Λαμπρ6πoυλoq.
δλ6λαμτρη μπρoατα τoυ ξταν δ
Kι dναρωτr]Θηκε &ν τoδτoq 6 διαλεxτδq iργdτηs τoδ Eδαγ.
γελioυ, συμφωνoδoε αιδ τoλιτικδ πρ6γραμμα τξs ΦιλoρΘo.
δc-,ξηg 'Aδελφ6τηταq'

.,Aμα

ξημ€ρωoεν ξταv πιδ μαλακωμ6νo9. Kccrηγ6ρηoε
μ&λιαrα τδν €αυτ6 τoυ, γιατi Ξκρινε τ6oo oκληρ& τig ιiδυvα.
μiεg τ6v δzΘρcbπων κι εiδε o'αδτ{ τi1v κPιση τoυ τδ oπ6ρμα

τflg dμαρτtαq.
.,Aμα τδν καλημ€ριoεv
ξ Mαροl καi τo0φερε λιγα φρeσκα
oδκα νq κoλcrτo(σει, eνιωoε τi1ν καλημ€ρα ηq σcα &νoιγμα
τ6ν oθραvδν. Συλλoγ(αηκε π6oov dμαρτωλδξ ητcrv δ iδιoξ

252

() ΠΛΠοTΔAΙ(oΣ

καi πoσo σπλαγχv(κδζ δ Θε6q, dφoδ &φηvε

TA ΔoKANΑ
Εvcrv τ€τoιov

ξ.

γελo ν, &νθ[oει &ν&μεσα oΕ τ6η ιiμαρτiα.
Π!γε μθ πoλλη ταπεiνcooη καi 6ρ!κε τδν.,Aγιo,Ao/1νηζ, €6αλε μια γεματη μετανoια, τoδ φiληoε τδ X.ρι και τoδ
γΟρεψε να τδν o1ιυρioει. oi δυδ γ€ρoντεg dλλαξανε dδελφικδν cioπαoμδ κι δ Παπoυλακoq xαιρ€τιoε τδ δεoπ6τη καi
παρακαλεoε τδ λαδ πoδ i]θελε να τδν dκoλoυθηoει να γυρ(σει ησυχoξ oτα oπ(τια τoυ, oτα xclραφια τoυ καi oτiq δoυΛειεζ τoυ.
' Σκoπδg δiν εiναι, τoυg εiπε, να 61'αλι; τcrι']ζ δoυλευτεξ
απ' τα 1ι,lραφια, τα στσνoτ6πια καi τ' αργαoτηρια καi να
τoδg μεταλλαξo: oi δικo μoυ doκ6ρι, -,1161 ια 1,ημαξcυ τα
1ω'
ρια καi τiq πoλιτεiεq, αλλα vd τc',υq oπρι1lξιυ clτi, δρ6μo τoδ
Χριατo0 καi να φoυντιiloω oτiq καρδι€q τoυg τ|ν iλπiδα πol1ε
μαραΘεi. Πoρευτεiτε λoιπδν εiρηvικα, διδξτε καΘε τoνηρ! oκ€ψη dπδ τδ νoi oαq, να ξαγoρεΟεoτε Ι(αι νd κoινι.]ιaτε', δoo γδε,ιαι πιδ oυ1ν&, αυ1ο:ρcbvταq τd κρtματα τδν ιiλλoιδν
για
να o1ωρεθoδν καi τα δικα oαq, καi μη odq τρoμαζoυν oi d.
ναπoδιig κι oi κατατρεγμo[.
.,Oτcrv
Ξφυγε, τδv ιiκoλoOΘηoαν 6 Λεoναρδ6πoυλoq, δ,A.αργυρoq, Ξνα ιiγνδ καi τiμιo ταληκαρι, δ Γιcilργηq δ Moυν.
τρ€αg, δ Παπα'Bαoiλαρoq κα[ δυδ dκ6μα dρματcυμ€νoι Mαvι&τεq πoυ δi θ6λαvε ν' ιiφ{ooυνε τδ γ6ρoιπα r,α παει μovα.
76q τoυ oτην Kαλαματα,
.o νoμdρχηξ Mεoαηνiαq Povτoπoυλog, πoJ παρακoλoυ.
Θo0oε μi φρ6ηoι καi oυαιημα τδ κ(ημα τoO Παπoυλακoυ,
εiyε μαζcbξει μεγdλη δ6ναμη 1ι.lρoφυλακξq καi crιρατoδ κι
{ταν od θ€η, καΘδq 6ε6αiιυoε την κυ6€ρνηoη, νd κρccrι]oει
την ταξt1, δoog κι ctι, ηταν δ φανατισμδq τoo κ6σμoυ..o νo.
uαρXη.c 6ε6αιωνεν dκoμα, πδq μ' iπιδ€ξιo φ€ρoιμo θα καταφερvε μ. τδ καλδ νd ξεμακρ6νει τδν Πατoυλdκo ιiπδ τi1ν
περιoXη τoυ καi ξcoμoλoγξθη καi τi1ν θλπ(δα πδg Θα κατd.
φερν€ τo γ€ροντα νd παρccττioει τδ κl1ρυγμd τoυ καi να τρα.
6ηΧτετ στη Σ κηη τoυ.
Για νd δεiξει τoδ κ6oμoυ πδq ξ dκκληoiα δiν flτcrv o6μ.
Φωη μ. τα λεγ6uενα τoδ γ€ρoιτα, oυvενof1Θηκε μt τδν τo.

,,τηρητη αrη Mητρ6τoλη, vα μην τδv <iφηooυνε vd μιληoει
.,, καμμιd κ€ κληoiα και Θdλανε φρoυρα oτα καμπαναριd για
ι.ι μi1 xτυτrl1ooυν τιq καμπ&vεξ και ξεσηK6voυν περo6τερo
l.\ν K6σμo. Mιd Ξπιτρoτr{ πoλ[τεq, τoδ ρ6ησε τδ voμ&ρχη
;ιιxτi κλεiocrνε τιξ εκκλησιiq καΙ φυλανε τα καμπcrναριd,
llηρε γιd dταwηoη πδq η δικr1 τoUξ Eγνoια πρ.πει vαvαι να
1lιληαει δ Παπoυλακoq κι αδτoι να τδν dKoι]σoυν.
Ki €πειδη ξ Kαλαμdτα εiνcιι μεγ&λη τoλιτεια και δθν
yιlρεi δλoq δ κ6αμo9 μ€oα oi μια θκκληoι&, δριoε να μιλη.
..ι ι δ γiρoιταg στη μεγ&λη πλccτε(α, δαεε &vετα να τδν dKo0'
.lει δλoq δ κ6oμo9, κι α0τδq δ iδιoq &τδ τδ μταλκ6vι τ!c νo.
1rιrρxiαq καi να φωτιo-rετ dπδ τδ }.6γo τoυ.
Moλoν6τι δiv τδν πoλυπioτευαν τδ voμαρ1η, τα λoγια
lιlυ τoUq φανQκαν σoJστα κι θπειδ| και δ τρ6πoζ πoυ τoυζ
i.,ι11τηκε f1τιτv €γκdρδιoq, 6&λcrνε ιτελαληδεq καi διαλαληoαιι δoα τoδζ ε1πε δ νoμdρχηζ Kι ζτσι δ κ6oμoq oυν&1τηκs κα.
.ι&
1ιλιdδεq σην πλατεια.
.o Ιδιoq δ νoμdρ1ηc Eyραψε ατi1ν €κΘεolj τoυ, τδξ τoτεξ
ιrυγκ€ντρωαη ι(6σμoυ δeν παρoυσιασε τeτoια κooμoπλημ.
μ6Pα.

Eixcrvε φτιαξει μια ξ0λινη παρdγκα Kαι dπδ κει ζκαμε
καi τα δυδ κηρΟγματα τoυ δ Παπoυλακoq. Διπλα τoυ στεK6ταν δρΘιoq δ ταπα-Bαo(λαρoq, τoυ δ K6σμoζ τδv λoγdριαζε
τδv τιδ φαyατικδv δταδ6 τoυ.
Στδ λιμdνι τηq Kαλαμ&ταξ ετXε φoυντ&Pει €ναq <iτμoδρ6μoνα9 τo0 αι6λoυ. .o Παπoυλdκoq, δτοrv εΙδε τoοτo τδ
πλoτo, γι]ρισε dτ6τoμα τδ Kεφαλι τoυ, σταυPoκoΦΘηκε και
πρoσπερασε.

Toδτo τδ πλεo6μιεvo, δ νoμαρχηξ μ' Ξνα oωρδ dξιωματι
κoυξ Kαι δπαλλl]λoυg στδ μταλκ6vι ηζ νoμαPχιαq Kαι δ
oτρατδq τoδ φυλcΓyε δλoυξ τoυq δρ6μoυq πoυ 6γαζανε oτην
πλατεια, φoυντ6σανε μια αλλ6κoτην δργi1 μioα τoυ.
_"Eρxoυμαι vα σaq μιλησω για τδ oταυρωμθvo Χριστ6,
Φ6ναξε στδ πλQΘog, κι &q τδ μαΘoυv μιd γιd παιτα oi δυ.
νατoi καi oi dθεoι πδg { ψυ1τj μoυ δiν κιoτεΟει oτiq φo6€ρεq
τoυξ. 8λ6πω δλoκdθαρα πδq gχoυνε ξετoιπωΘεi κι Ξxoυν κα.

U ΙΙ-A.]ΙOTΛAΙ(οΣ
λ€oει τδν iδιo τδν dPΧισατανα μ, δλα τoυ τα δαιμoνικα να
6oηΘτ]oει τoδq &νoμoυq oκoπo0g τoυq, καi Θλ€πιo τδg τδ Θασιλειo ηζ κ6λαηq €xει δπoγραψει oυμμα1(α μαζi τoυq για
ν'<iφαviooυv τi| oτoρα τo0 Χριoτoδ..o λ6γoq δμωq τo0 Θεo0
δdν δ€νεται καi λαΘειjoυνται δooι νoμiζoυνε τδg ciν μδ φυ.
λακωooυνε, fl civ μθ καΘαρ(αoυνε, Θα δfooυνε τδ λ6γo τo0 Kυρioυ.'Eγδ εIμαι γθρoνταq κι dργα ξ γPηγoPα Θα φ6γω για
vα δ6σω λoγo στδv πλαoτη μoυ καi κριτ{ μoυ για τd κρi.
ματα μoυ' δoτε τtπoτα δf Θα κερδ1ooυνε φιμcbνoνταq τδ δι
ι(o μoυ τδ oτ6μα. AΦτot δμωg, δτωq καi ναρΘoυν τα πρdματα,
Θα πdνε κατα δια66λoυ καt τδ πιδ φρι1τδ εiναι δτι oiρνoυνε
oτi.q ιiμαρτcoλig καρ6τoε9 τoυq δλdκαιρo τδ EΘνog, todg τδv
τiμιo καf δoυλευτη λα6. ΣGg ξεγελoδνε μi ταξiματα τoδ
δδν τξετε 1ρεiα, γιατ[ εiν, ιiνl1μτoρoι να o&q μιλf1ooυvε τιi
γλδσσα τηξ ιiληΘειαq. Δiν €1oυνε τi1 δ0vαμη να odq φρoηματ(ooυνε, γιατi f1 ζωη f1 δικιd τoυg εiναι 6oυτηγμ€νη αιi1v
κoπρια. Eiν' dνf1μτoρoι νd γειανoυν τiq πληγiq oαg, γιατΙ
oι πληγcζ δνoi λαo0 δd γιατρε6oυνται &ν δλoι oι πoλττεξ,
πoδ εiναι τδ dρρωστημ.νo κoρμi, δi Θεληooιlν καi δi 6oηΘf1.
ooυν για τη γιατρεια. .,Oλoι oαq εΙoτε 6oυτημiνoι oτην dμαρτια, δλoι oαg €1ετε κλθψεl, δλoι σαξ gxετε ψευτ(oει, δλoι oαq
Exετε πιθυμι]oει τη γυvαiκα τoi γε1τoνα i] τoδ ξiνoυ, δλoι
σαq εχετε μoιxiψει μi τδ νoδ κα.ι μi την πρdξη, δλoι oαq €xετε ιiδικι]oει κι δλoι oαq t1ετε κλεioει oατανικα τα ματια
oτig πληγiq τo0 <iδελφoO oαg καi τ, α0τιd oαq αrδ 66γγo
τδν dρρωoτωv Kαι τoδ κυνηγημθνoυ. Koντoλoγiξ, δλoι σαζ
ετστε φoνιαδεζ, γιατi oUλα τo0τα τα κρiματα εΙναι μιλιoιjvια
καρφια πoδ μπηγετε καΘημερινα cττι\ παναxραντo κoρμi τo0
XριoτoO καi Σωτ{ρα uα'c. ΣυνηΘ(oαμε νd φoρτcllνoυμε αιi1
ραχη τ6ν δ6ρηδν καi τoΟ Πιλατoυ τδ oταυρcυμα τoδ Σωτη'
ρα, δτcrv Eμεiq, πoδ καμων6μαoτε τoυζ Χριστιανo0ζ, ccνoiγoυμε
καΘημερινd πληγig oτδ κoρμ[ τoυ. Πoιδq δμωq <iπ' τoδg dρ1oιτoυq πoδ μdq κυ6ερν&νε θxει τ| δ0ναμη ια oηκιboει τδ
ρoδ1o oαg καi να φcrνερcboει oτα iδια oαq τα ματια τig πλη.
γiq oαg; Kαν€ναq. Γιcrι( ετναι oι iδιoι 6ριbμικoι καi λω6ιαoμ€νoι, αio.1ρoi και dτιμoι καE γιoματoι τooo €μπυo, πoυ δ κα.

ΤA ΔUli.\r\.A
()iναg Θ& τoδq Eλεγε καταμoυτρα γιατρoυξ dνημπoρoυg να
yιατρ€ψoυν τιξ ξενεq τληγ€ζ, dφoδ δθν μπoρolv να γιccτρ..
ψoυν τιξ δικθξ τoυζ. Zυμωμ€νoι αηv ψευτια, λccχαvιαζoυνε
ιiναμεταξ6 τoυq, π6lq Θα ξεπερdoει δ €ναξ τδν &λλov oτδ κρiιια. κι δνταq τ€τoιoι, δρμηνε6oυvε τδ λαδ xαi κανov(ζoυνε μi
ν6μoυq πδq vα κυΘερηΘεi τδ μυαλδ καi { ψυ1η τδν παιδιδν
μαζ. Aι]τoι πoυ πρoδινoυνε δλημερiq τδ στεφaνι τoυξ και
f,αδιdντρoπα γυριζoυν με ταλακιδεq, αιi:τoι πoδ €1oυνε κ&ι,ει
νoμo και καν6να τηv πoυτcryιd, μιλGνε για ν6μo καi γι, dλη.
θεια. ,Αvτig νd καΘαριoτo0νε oi iδιoι καi oιγα oιγd και φρoνιμα, μθ τδ παραδειγμα τiq καΘαρξc ζω!g τoυc καi μδ τα
λoγια τoο Xριoτoδ, να πασχισoυν να γιccrρ€ψoυν τig πληγ€q
σαζ, πιΧειρo0ν να oGζ ξιπ&ooυν μi πλoυμiδια πoυ ξεγελo0ν
ιiλλα δiν καλυτερευoυν τη ζωη σαζ. Παρdδειγμα τoυτη ξ
καρoτoα τo0 διαΘ6λoυ πoδ τi1 oπρcb1νει στδ νερδ ξ φωτια,
καi ξερναει καπνδ καi λερcbνει τδ λιμαι,ι τfrs Kαλαματαq.
Περηφcrνει]oυνται o[ κυ6ερνfrτεq μαg πδg πρoικioανε τδ i.
μd τiτoια πλoυτtζoυνε τδ γ6νoq, Eνδ τδ oπρrixνoυν απδ τδ κακδ oτo 1ειρδ.
θνog

μi τiτoια δαιμoνικd σ0νεργα και πδq

τερo.

.,Εναg δυνατδg
ψιθυρoζ dναταραξε τδ πλi1θoq κι δ Παπoυλdκoq oυνdxιoε:
_Για μαζ€ψτε δμωq τδ νoδ σαζ καi συλλoγιoτξτε, o&ν

μυαλωμ€νoι &vΘρωπoι κι δχι σdν ξιπαoμ€να δρνια, τ[ εΙναι
τd1α τα μεγdλα τoδτα KατoρΘ6ματα τ' dνθρδπoυ, πoυ τ6.
oo διαλαλoδνε oι σoφoι κι ol κυ6ερνfrτεg τo0 κ6oμoυ; 'Aν.
τig να κιvιiται τδ τλεoυμενo μi τi1 6o{Θεια τ'dγ€ρα, dρμε.
νiζει μθ τη φωτια. Kι Eπειτα; Εiναι λ6νε μεγαλo κ6ρδoζ, dλ.
λα λθνε ψ€μαrα, γιcrrι εγδ σ&ξ λeω πδζ δiν ε1ναι καv6ια
κiρδoq. Πoιd f δφ6λεια τ' dνΘριbπoυ, tiν μικρυνει τδν καιρδ
καi κoντOvει τδ δρoμo τoυ; 'Aναρcoτl1Θηκε κανειζ για πoιδ
τξα oκoπδ 6ιdζεται δ &νΘρωπoq να φτασει τ6σo γρη./oρα
o' iiλλo μ€ρog; Σιγoυρα 61ι, Kι δμωq, μoνd1α &ν μaζ ξηγη.
ooυν τδ oκoπδ τηξ τ6σηξ 6ιαo0ηc τoυξ, Θα μπoρo6σαμε νd
καταλα6oυμε τoοτo τδ στενεμα τηξ γic. Moλoν6τι δμι,:q δdν
τδν ξηγ&vε τδ λ6γo Φξ 6ιασ0ηq τoυq, δε Θd δυoκoλευτoδμε

TΛ Δ()KAN'.\

o ΙΙAΙΙoTΛAKoΣ
να τδv ξεδιqλοvoυμε &v μασoυμε λlγo τδ voο μαq. .Ll φαρμα.
κερη τεPηφ&vεια τ' dvΘρ<bπoυ να παρααrι]oει τδ Θε6. εiναι
ξ ρiζα o' δλα τo0τα τα καμιbμccια. 'Aντiq δμωq να παραατ{.
oει τδ μικρδ Θεδ μt τ{ν περηφ&νεια τoυ, δ &vΘρωτoq ταρα.
oτα[νει τδ μικρδ δια6oλo, γιcετi τα Eργα τflc τερηφαvειαξ
δlv εΙvαι Eργα τoδ Θεoδ, dλλα πcrylδεq τoδ σαταva. Πασχιζει vd μικρ0vει τδv καιρδ και vα κoντιiνει τδν τ6πo, μ6vo για
ν,<iπo1τιtoει περιoo6τερo πλoδτoq καi 6αoανiζεται dπδ τη
λcc1τ&ρα τo0 1ρυoαφιo0, γιαι( Θ€λει, μθ Q Θoι]θει6 τoυ, ν&
ζεi diνoμα κι ciνιiφελα. Koρoiδει1ει καi κoρoiδευεται πδq ταxα μ, δλα τoδτα Θα καλυτερ€ψει τ' dνθρCbπινo γ€νog, θνδ
στδ ΘαΘoζ Eγvoια εiναι π6q να ξεoπdooυν <iτιμιbρητα τα πα'
Θεια. Να μπoρεi dκiντυνα vd Χoρταινει τη λαιμαργiα τoυ καi
vα μτoρετ 1ο:ρiq φ66o να ζεi μδ κcrv6να την πoρνεiα..o dνΘρωπog πδxει για καv6vα τδ λ6γo τo0 Xριoτoδ, δθν €1ει
χρεια dπδ τ€τoια γιατρικα τo0 oατανd, γιατi oδτε λαiμαργoq
εΙναι, oiτε τ6ρνoq, oδτε μoι169, oδτε κλεφτηζ, oUτε ψευτηq,
κoντoλoγιζ δiν εΙvαι περηφανoξ καi για τoδτo δi νιdξεται
νζ μικρOVLι τδν καιρδ καi vd κoντ0νει τδv τ6πo. .,Oλα τo0τα
εΙvαι τερτ(τια τo0 σατανa, πoδ dδιακoπα πoτιξει τδ δεvτρo
τηξ περηφ&vειαq καi ξεγελd τδv civΘρcoπo. Τα 6ατ6ρια κι o[
πιδ τρανig dκ6μα μη1ανθq, πoδ Θα oκαρφιoτει δ πλcrνταγμiVoζ voiξ τ,dν€ρι5πoυ, δiv εivαι δρ6μoι τoδ Θα τoδ xαρ(ooυv
τ{ xαρd τξs καρδιdq καΙ τξc ψυ1is τη γαλlivη, Kι δoα περ.
o6τερα 6ρεi, τ6σo κoντ0τερα Θα νιιiloει τi1ν κρυαδα τo0 Θα.
νατoυ. Kαι ΘαρΘεt μiρα, δταv τδ πoτl1ρι τηζ dνoμιαζ γιoμιoει dπδ τiτoια Θρεoiματα, πoυ η γη' dντ[ vα γiνει Παρdδει
ι.roq, Θα γivει Σ6δoμα καΙ Γ6μoρα. Φo6ερδ καi φριxτδ Θαvαι
τιi τελoq τoσ κ6oμoυ τic περηφ&νειαg. -oλα τo0τα μoι6ξoυν
μi oτoλtδια oi o&πιoν tiνΘρωπo. Tα oτoλ(δια δμωq oτδ κoρ.
ιli τoδ λωΘιασμεvoυ' oιiτε τδν π6νo γλυκαιvoυν oδτε ξεμακραινoυν τδ Θανατo. ,.Αv λω6ιαoει ft ψuχ{ μoc, liv ξ καρδιd μαg πετρcboει, diν f1 ζcοl1 μαξ χ0νει €μπυo καi φαρμdκι
καi καν6vαq τηξ γινει τδ ψ6μα, i.iρτ".y'i, ξ πoρνεiα κι f]
λαιμαργ(α, oθ τi <ilφελεi τδ στ6νεμα τo0 τ6πoυ καi τoδ και.
Poο; Mηv ξιπ6ζεoτε λoιπδν <iπδ τiq καρ6τoεq τoδ ocrrαvd

251

n.ri μην ξεγελι6oτε dπδ τξτoια φτιασιδια. Τδ ξΟτνημα π'dιιlλoυΘεi τo6τη τη ναρκωη ειναι η κ6λαση. ΦυλccΧτητε, d'
ι|lρφια μoυ' γιατι μaζ περιμiνoυνε μ€ρεq ζoφερ6q, μiρεξ τιoυ
l,.ν ξεχιυPiζoυνε απδ τδ ιατραμι. Mdg πιριμiνoυvε καιρoi
,,oυ 1αμδγελo δiν Θ' ιiιΘεi o. ciνΘριbπoυ xεiλη κι δλo τδ oi
i)ερo τηζ γηξ Kι η φωτια τo0 κ6oμoυ Θα κρ6μoυνται πανG)
,iπ.τα κεφαλια μαq. Για τoδτo μην γυρεδoυμε γιατρεια i.
κεi τoδ γιcrτρεια δθν E1ει, κι dig γυρ[ooυμε τδ γρηγoP6τερo
.τδ δρoμo τoδ ΧριατoO' τoδ μ&g καλεi πρδq oc,lτηρiα ιαi
πρδq 1αρα καi πρδq dναπαψ1. Mη φo6ηΘflτε τδ διωγμδ καi
τδν κατατρεγμ6, τα oiδερα καi τδ 66λι, δτcrv δoα παΘετε
ιiναι γi dγατη τo0 XριατoO καi ναoτε oiγoυρoι πδg €τoι
τα
1ιoνdxα oι1rνετε καi τi1ν ψυ1l1 oαq καi τα παιδια oαζ καi .o
παιδια τ6ν ταιδι6lv oαq καΙ τδ γθνoq καΙ τδv κ6oμo.
Θεδξ δεν dφi1νει τoδq πιαιoOq τoυ, κι dπδ κεi τoδ δlv τρoσμ..
νετε Kαι ην δρα πoδ δθν καρτερεiτε, Θd odq φανερωΘoδν oi
,,Aγγελoι τηζ σωηριαξ. Δεiξτε δo-η παληκαρια δεlξανε oi
πατεραδεq μαg oτδν Toδρκo, γιατi oi ΛoυΘηρoκαλ6(voι κι f1
κριματιoμ€η 'Aγγλiα καi τα δργανα τoυq, τoδ κροcτoOν oτi1ν
πατρiδα μαq τα κλειδια τηξ iξoυσιαξ, εiναι πιδ &πιατoι κι
απδ τδv'lμπραfrμι κι dπδ τδν'Aλfr ταα&,
.,oταν τ6λειωoεv, δ κ6oμo9 τδν of1κωoε ατα x6ρια, oi
yυναlκεq κλαiγαvε κι δλoι τδv ταρακαλoOocrνε να μεiνει.
Λιγooτoi ψευτoγραμμccτισμ€νoι, μπιατεμ€voι τoδ νoμdρ1η, ιiα6Θηκαv oτ{ νoμαρ1iα καi μθ τig dρ1θq τε1νoλoγt]oα.
ι,ε κακδπιαrα, ιiτoκoμ6να κoμματια dπδ τδ λ6γo τoυ ξ λ€.
ξειg ξεκρ€μααιεq, πoδ τtq xαραxτf1ριoαν αiσXPθq κι δλoι μα.
ζι 6γdλανε τδ oυμπ6ραoμα πδq δ λ6γo9 τoυ flταv Eνα ξ&ναμα τoο λαoO γι& εταv&σταη' μθ ακoτδ νd διιbξει τδ Bαoιλιd καΙ νd 6dλει &λλη κυ6€'ρηαη dπδ dΦρ<bπoυq τoδ
,oνoμ&τιoαv τδν Παπoυλdκo
Pωo6φιλoυ κ6μμccroq.
ξβμματo, αio1ρ6, 6ωμoλ61o, δΘριαττ], €τικiντυvo, φαvccτικ6, λαo.
,rιλdνo, δημccyωγ6, &γ0Pη, δια6oλωzΘρωπo, Eωoφ6ρo, καΘαρμα, τoυλη μθνo τoμ6ρι, &vτdρη, ρασoφ6ρo dγ0ρη, δτoκρι.
τl1, κι δ,τι &λλo πρ6oτυxo μτoρεt νd 6&λει μδ τδ νo0 τoυ δ
dνΘριoτoξ.

trΦ.ιn ι'aαoτ],,:

o

ΙΙΛΙΙoYΔAroΣ

o πAΙ]oTΛAKoΣ
Συμφιbηoαν dκ6μα πδq δθν {ταν φρ6νιμo να τδν oυλδ κ6oμoq f,ταν πoλ0 €ρεΘιoμ€νog καt μια τi.
τoια €ν€ργεια μπoρo0oε νd δδηγηoει oi δυodρεoτα €πακ6λoυΘα. .,oλoι τoυq κρiνανε πιδ φρoνιμα να θνεργτ]oει
μ6νoq
τoυ δ νoμdρχηξ, κι Eτoι €γινε.
Τδ iδιo 6ραδυ, δ νoμαρχηζ δε16ταν τδ γΞρoντα δλoμ6\,αΧoξ στo γραφεio τoυ, μθ μεγαλην iγκαρδι6τητα, 'Aφoδ τδν
ταρεκαλεoε να καΘ(oει, κdθηoε καi δ νoμαρχηq δiπλα τoυ,
μιδ
χαρoυμενη τατεινoφρoo6νη καi τoδ εΙπε:
_Σ€ κdλεoα, γ€ρoντα, για να ooδ ξoμoλoyηθδ τ6oo <li
καμαρcooα. ,,ΕXω dκoδσει πoλλoυξ να μιλGιε oτδ λα6, πoλι
τιl(oυξ, εισαγγελικo0g, δικηγ6ρoυ9, καθηγηταδεq, iερoκηρυ.
κεq, κι δμωq καν€ναq δi μiληoε o&v καi oEνα. Kαi ξiρειq
γιοcιi;
_Γιατ(; ριbτηoεν δ Παπoυλdκoq'
.ΓιατΙ αδτoi δλoι, oυν61ιoεν δ νoμαρXηC,
μιλ&νε oτδ
.,oσo
μυαλδ τoο κooμακη καi συ στην καρδια τoυ'
o'liκoυγα,
τooo oυλλoγιζ6μoυνα τ6σo xρειαξoδμειoq εΤorxι, πooo πρ€πει να σε πρoo€ξει σoΘαρα η €κκληoiα κι | τoλιτεiα καi π6.
oo πρ€πει να oi 6oηΘl]ooυνε καi μθ 1ρξμα καi μ' αξιι5ματα,
για να δδηγι]oειq καλυτερα τδ λαδ oτδ δρ6μo τoδ Χριoτoδ*ΔΕ 1ρειαζoυμε oι1τε λεφτα, oUτε ciξιιi1ιατα,
_Tδ καταλα6αiνω καi τδ ξiρι;, 'Aλλα κε.i πoΟ ξoδιd.
ζoυνται τ6oα 1coρiq λ6γo, γιατi να μην παραδoθoOv oi o6να.
δ1ι πρδq τλoυτιoμ6 ooυ, <iλλα για να τα 6αλειq oτηv δπη.
ρεoiα τo0 καλo0. Nα 1τioειg μovαoτηρια, Ικκληoιθq, να 6oη.
Θlloειq τi1 φτω1oλoγιd. Kαl τ' dξιιbματα εΤναι 1ρειαζoυμεvα,
γιccιι λ0νoυνε τα x6ρια σoυ dπδ ει,α oωρδ €μπ6δια,
Kαi o6€λτoq καΘδq f,ταν δ μικρoιrcoμιoq, ξυπνδq καi γλυκoμtλητog αδτδg κδριoq, παρακαλεoε τoι' Παπoυλακo να oη'
κωΘεi καi να 6γo0νε μαζi oτδ μπαλκoνι.
*Nα, τo0 εiπεν, αΟτη εiναι ξ Kαλαμ&τα, πoδ τoΟτη τi1ν
δραν t]oυ1dζει. Τo0τη ξ ν01τα, πoδ κρΟ6ει δiκιoυg κι &δι
κoυq, δθν κρ66ει μoν&1α ψυ1iq πoδ λα1ταρoδν, dλλα καi
ψυXεξ πoυ μηxαvε0ovται φo6ερd πραματα... Ti δραio, diν
σoο παραδιvαμε δλoν αδτδ τδν κ6oμo κι Eνα πρωiνδ ξυπvoδ.
oε τoδτog δ καμτoξ καi τα 6oυνd μi 1αρu6oυνα διπλoκdμ.
λd6oυν, γιοcτi

TA ΔOΙ<AΝΛ
,. .' ,ιoυ θα εδαγγελιζ6νταν τδ νio Mητρoπoλιτη /ηεσηνιαq,
..l orτoμιιbτατo Χριoτoφ6ρo... Kαi γιατi Μεoηνiαg κι 61ι
' . \ι:ικεδαiμoνoξ και γιατι δ1ι ,Aρ1ιεπioκoτo τo0 Moριd;
]..,1,ι1 n9$ σ,&κoυσα μi τ,αδτια μoυ...
l(ατι πηγε να διαμαρτυρηΘεi δ Παπoυλακoq, ιiλλα δ νo.
,i
l lη(, δiν τδν αφησε:
Ξiρι,l τi νιιbΘεη και τι θd μoδ πεΙg.'. Πδg εioαι dγραμ.
.r.;c' πδξ oι σκoπoι ooυ δiν εiναι νd δψ6σειq τδν eαυτo
,,,, dλλα να τδν ταπεινιboειq... .,Oλ' αδτα τα ξ€ρω. .Aλλd
, rι;q δ .,Aγιog 'AΘαναoιog δiν ξταv ταπεινδζ Kι δμωζ ε'
.r πατρι&ρ1ηg. Mηπωξ 6 Xρυo6oτoμog δiν {ταν ταπειν6ζ;
ilμιlq ιiν€6ηκε στδ δoξασμ.νo Θρ6νo τηξ Bαoιλε0oυoαξ;
1l1:τr;q δ Bαoiλειog κι δ Γρηγoριog δiν ξταν ταπεινoι; Kι
1lι,;q πρoθυμα αl1κωoαv τδ 6αρoζ τηξ 'APXιερωσυνηζ... Kαι
1.,1,'ιωq oi 'Aπ6oτoλoι δdν ξταν dγραμματoι ψαραδεξ και τα. ιι,oi; Kι δucoq oηκωoαν oτoδg δμoυq τoυξ δλη τηv ιi6αoτα,'ιη oiκoδoμη τηξ €κκλησιαζ.,. 'Aντιq Vα πoλεμdq τδ 6αoιλι&
nrri τoδg dρ1oντεq, δθν εiναι πιδ ocooτδ να τoυq δπoταξειζ
, τδ θ€λημα σoυ και να τoδq 6γαλειq <iπδ τi1ν πλdνη, &ν τλα.
.οcνται; Nα, Koιταξε τδξ ιiπλιbνει { κoιμιoμ€νη Kαλαμdτα.
Ooα oπiτια εiναι σκoτεινα, €oiνα δνειρε6oνται και σ, δσα
ιiγρυπναει δ λ61νoq, για σeνα κoυ6εντιdζoυν.,. ,,Eτoι τo6τη
τ|v tδια δρα <iπoκαμιlμ€νoq λα1ταραει δλoζ δ Moριdq κι
i1 PoOμελη και τα νησιd... κι ξ 'ΑΘι]vα... Ναi, ναi, μ| μi κoι

αζειq παρdξενα, κι ξ 'ΑΘt]να...
.o Παπoυλ&κoξ ν6μιoε πδq gχασε τδ
φδq τoυ, τ6σo τoο
φαιν6ταν Θoλi1 δλη f1 εiκ6να πoδ dπλωνoταv μπρoστα τoυ
καi μi μιdg εiδε μιαv doτραπi1 καi τo0 φανηκε πδq καπoιo
μυστηριακδ 16ρι μ' Ξνα δαυλδ ctναΘε φωτιδg o, δλα τα oπi
τια τξg Kαλαματαq, Σκ€παoε τδ πρ6oωπ6 τoυ μΕ τiq dταλαμεq τoυ και γρηγoρα, ταραγμ€vog, ttφησε τδ μπσλκδνι και
.o Poντ6τoυλog τδν dκo.
1ιbΘηκε oτδ γραφειo τo0 νoμdρ1η.
λoδΘηoε καi τδν ρ6τησε:
T( ooδ oυμ6α[vει γ€ρoντα;
_Θ€λ<o να φ0γω, τoiπεν dπoφασιστικα, Θ€λω να φ0γω.
-Να(, <iλλιi δθν τ€λειωoεv η δμιλ(α μαq...

o ΙΙAΙIoT1ιAKoΣ
Θ€λω vd μcrτακo0oω δoα μo6τε9, dπoκρiΘη δ γε.
Δε
θ6λω v& μoδ τεiξ αλλα.
Poνταq.
_.,ooα ooδ εtπα, αrd ε1πα odv &νΘρωτoζ. Tιbρα δμωq
.Eλα6α Eνα
γ€ρoντα πρ6πει ν' ιiκo6oειq καi τδ νoμ&ρ1η.
xαρ.Ιερ&
τi dπδ τ{v
Σ6νoδo, τoδ oΔ τρoατdζει vα αιαματ]αειq
o{μερα κι6λαq τιξ διδαΧεξ σoυ και Xωριq καμια xρovoτρι6i1
νd π&q ατi1ν ,AΘ{να vα παρoυoιαoτεig oτoδq "Aγιoυq Συvo.
δικoδg καi να τoδq €ξηγι]oειg τα κηρ0γματd ooυ, τoδ ξ Σ0νo.
δoq δδν τα λoγαρι&ζει σωστ6. .H θντoλη πoδ E1ω ε1ναι vd
oi oτε(λω oυνoδεiα oτην'AΘf1να, ciλλα tγδ πoυ oi λoγαρι&.
ζω καλδ γθρoιτα, Θd σ' &φησω να πGq μoναx6g ooυ. Θα oo0
καμω αδτη τi1v ε0κoλ{α, dλλd, για να μ{ν 6ρδ καi γδ τδν
μπελd μoυ και χdσω τ{ Θ€η μoυ, ταρακαλδ oε να φδγειg
τoυρνδ πoυρνδ dπδ Qv Kαλαμ&τα, να μi1ν πdq oτi1 Mεool].
πoδ λoγαριαζειq καi ν& 6γειξ τδ ταχυτερo dπδ τδ νoμ6.
η,,Ετoι
6γα{νω καΙ γδ &πδ τ{ν ε0Θ6vη, δθν ooδ κdvω καμμιd
δυoκoλiα καΙ α' dφι]νω μ6voq σoυ να κρινειζ τi Θ& τραξειq
παρα κ6τω. Διαφoρετικ6...

-Δδ

-Διαφoρετικ&;
_Διαφoρετικd, δlν E1ω τδ δικα[ωμα να κρατδ τiq διαταγlq ατ& oυρτdρια μoυ. Πρ€τει να τ{ oτεiλω oη xωρoφυ.
λακ{ για €κτ€λεαη καi τ6τεq μπoρεi vα y(νoυv πoλλα δυoιi.
ρεoτα. Πρ6τει vα GoηΘrtoειg νd f1oυ1dαoυν τα πν€ματα καi
νd μηv xυΘεi ατμα.
.O Πccπoυλdκoq τδv κo1ταξε
μθ καταφρ6νια καΙ τoΘτε:
X

ετε
ατα
-'Αφo0
μ6να
Χερια σαζ καi μπoρεΙτε νd μδ
σκoτ6στε, γιατ[ Θ€τε νd 10oετε τδ αIμα τ6v Xριατιανδν;
-Tδ &v&τoδo Θ€με. Nd μη XOσoυμε oUτε μιd αrαλαμα.
τιd αΙμα. Γι, αδτδ καt oθ εlδoτoιδ vα oυμφωιιlooυμε πδg
vd 6γεiq &πδ τηv τεριoXη μoυ, xωρiq καv€να ατραπ&roo καi
χωριq καν{ναs χριστιανδζ νd πoν€σει. ΘdΘελcι να oυνταιρια.
σω τδ νoμ&PXη μl τδν &vθρωπo, dλλα δtν τδ Θ€λει { δoι6.
τη ooυ. ^Av δε16ooυν δαα αo0 εtπα, εΙμαι dξιoq κι δ lδιoq
ν& τ&ω ατllv ,ΑΘι]vα καt νd μετcιλλdξω τ{ γνcbμη τ!g τo.
λιτε[αq. .H €κκληo(α τ[ Θd κdνει; Θd oυμμoρφιlΘεi. .H εΦγε-

TA ΔoΙ(ANΛ
l] i11 σoυ δμω.C μoο τετG καταμoυτρα Eνα δλdκαιρo 6αo[λειo
rl.,n r!g τρooφ€ρνω.
'.Aδτδ τδ 6αoiλειo ε1ναι τo0 σατανa κι δ1ι τoδ Θεo0.
Δli λεφτα, μi τιμrig καΙ μθ <iξι<bματα δδν μπα{νει δ &νΘρω-

dλλα ξεμακραlνει. Zo0με oi κ6.
διαφoρετικo0ζ, κυριε voμdρχη. Δ€1oμαι λoιπδν νd φ0,.,,, dλλd Θα τρα6η1τδ στδ dσKηταρι6 μoυ, γιατι δεν εχω

,,.x; oτδ δρ6μo τo0 Θεoδ,

.,1r.;υg

l..lμια δoυλεια να ταρoυσιαστ6 στη Σ6νoδo και να κoυΘεv.
ι ιαoω
μi τoυq δεσπoτdδεξ.
Kαi. 1ωρiq eiλλη λεξη βγ!κε dπδ τδ γραφεio τoδ voμ&ρxη,
Στi1ν δξιbτoρτα τδv περlμεvαv δ ταπα.Bαo(λαρog, τoδ
lilν Eκαιγεν { περι6ργεια να μαΘει τδ καΘε τι.
Εiναι δλoι τoυq Ιδιoι, τ' dπoκρiΘη δ Παπoυλdκoq, dλ.
λd τo0τoζ εiναι δλ6ioια δρμηνεμ€νoq dπδ τδ oατανd. Ξη1ιι

ρι,:ματα φε0γoυμε'

Γιd τξ Mεoof1νη ;
-,,oxι, για τi1v Κoυτoα6d.
_Γιατi;

_Γιατi Ξτoι

πρ€πει.

.,Oλoι o.ι
φιλoι τoυ

ε\αν dντiΘεη γνιbμη κι δ παπα-Bα.
ι,iλαρoq 0πooτl,1ριζε πδg dτν δεiξoυν πδg Kιoτευoυv Θd τoδζ
ια6αλλoδoαν δλoι oi δια6λoι τηξ εξoυσιαξ.
_Τcbρα τoδ ειvαι ξεστδ τδ otδερo Θα κdμoυμε δ,τι κd.
.,Aμα κρυ<1:oει δ κ6oμoq Θα τδv
xdooυμε. Ti
1ιoυμε, €λεγε,
0α μ&g κανoυν; Tδ πoλδ-τoλδ Θα μ&q ακoτιbooυv. Kαi μ{v
Σliν E1oυμε παρει τi1ν dπ6φαoη να πεθ&νoυμε;
_'Αv flταν νd oκoτιbooυν Εμ&q δθv Θα πεtραζε, γιατt
ιiργd fl γρf1γoρα τδ μαρτ0ριo Θα κλεioει τη ζωl] μαq. Δtsν
πρ€πει δμωg ν, dφι]ooυμε vα αφα1τo0vε ol Χριατιαvoi για ν&
φoρτdlooυν τδ μακελιδ τoυ τoιμdζoυν *t ρξη μoc.
.o Λεoναρδ6πoυλoq αταμdcηoε Q oυζτ]τηoι, λξγo}ταζ
πδg τδ πιδ oωoτδ εivαι να καμει δ γ6ρoνταq κεivo πoδ Θd
τδν φ<bτιζε δ Θε6q, γιατi κεivoq t]ξερε περιooδτερ, dπ, δλoυq.
T{ν &λλη μ€ρα, πρΙν 1αρdξει, δ γ6ρoνταq μt Q μικρl1
oυνoδεiα τιfrρε τ{ν dvηφoριd γιd τ| Σ (τooΘα.
,Eκεi €μεινε στδ στιτι τo0 Θ6δωρoυ τo0 Mπαoτo6η, €.


ο ΠAΙΙoTΛAKoΣ
voi ταλληκαριoδ τoδ εμπoρευ6ταvε κoυκo0λια μe τη Σπαρτη..,oλo τδ Xωριδ συvαXτηκε να τδv δεi' να τoο Φιλιiσει τδ
Xeρι, να τδν dκo6oει. 'Aτo τη ΣιτσoΘα δ γiρoνταq τπ]γε oτi|

Mικρη καi τi1v Mεγαλη ,Aναoταoo6α ιι ciτδ ιεi πiραoε oτην
,Aρκαδiα,
δτoυ καi xci:ριoε dπδ τoδq oυvoδoΟq τoυ, μια καi
Θα πl1γαινε vα ξoυxdoει για λiγo oτi1ν Σκητη τoυ. .o μ6νoq
τoυ Eτiμεινε ι,α τδν oυvoδ6ψει και τδv συv6δεψε fiταν δ πα'
πα-Bαα{λαρog,

'Απoφ0γανε τιξ πoλιτειεζ

καi περ&oανε μoν&xα <iπδ τα
6τoυ
oi
γvιbριμα 1ωρια,
1ωριανoi τoδg δ€1τηκαν πιδ Θερμα
<iτδ καΘε &λλη πρoτερνi] φoρα. .,Yoτερ' ciπδ καμπooεq Θδoμdδεq, δτι €πιανε δ 6αρυ9 1ειμrbναq, δ Παπoυλακog κι δ πα.
πα-Bαoiλαφc φτ&oανε oτηv Σ κrjτη τijq Koiμηηq, δπoυ f1
.o 'AΘ€ρκιoq κι δ Kooμdq
ψυχη τoδ γ€ρoντα dvαγιiλιαoε.
ειXcαε φτιαξει τ{ Σκ{τη Eνα ciληΘινδ περ6oλι τηq Παναγiαq
καi την εi1crvε μεγαλciloει μδ δυδ ιiκ6μα κελλια καi μια τρα.
πεζα για τoδq μoναxo6q. .F{ θκκληoiα {τανε πλoυτιoμ€vη μi
ν€εζ εiκ6νεξ τoδ 'A6€ρκιoυ, τ' ιiφιερ<bματα τδν rτιoτδν εiγα.
vε πληΘ6νει κι oι δυδ μoνα1oi εi1αvε ατιεiρει oτα γ0ρω xωρdφια και oτdρι καi κριΘαρι καi ζαρζα6ιrιικα κι εixανε μαζ<ilξει o, Evα κoτ€τoι δq Eκατδ κεΦdλια δoνiΘια.
.O Παπoυλdκoq πρ6oταξε
να κρατηθεi δ,τι ηταvε χρησιμo στη Σκητη κι δ,τι π6ρoευε ciπ' τη φτco1ικi1 oυνττ]ρηoιj
τoυq, να τδ μoιβooυvε γρηγoPα στoυξ φτωχoυζ και τoυζ
dνιjμπoρoυg oτα γ6ριo xcoρια κι Eτoι uια δλdκαιρη 6δoμdδα
δ,A6€ρκιoq κι δ Kooμdq γυριζανε καi μoιρdζανε.
.,Yαrερα,
για πP6τη φoρα, 0ταγoρεψε ατδν ,A66ρκιo τδν
καν6να πoδ θα κυ6ερνoδoε τξ Σκi1τη. KαΘημερινi1 λειτoυρ'
για και vηστεια. Tδ κρ6α9 κ6πηκε δλ5τελ'<iπ'τη Σκητη καi
τδ γdλα iτιτρεπ6ταv μoνd1α oτoΟq dρρcboτoυq. Aδγd μoναXα τιζ μεγαλεq γιoρτdg μπoρo0oαν να παoκαooυν καi ξ
τα1τικt1 Θρoφi1 frταv τα δoτρια, τα ξαρζα6ατικ&, τα γ6ρτα,
o[ €λι6q, τα φρo0τα, τδ μ6λι καi τδ κρiΘινo ψωμi. .,oλoι πει€αρ1ι,1oαvε πρ6Θυμα κι δ καv6ναζ, γραμμ€νoq
μ' δμoρφα ψη.
φια dτ'τδν,AΘ6ρκιo, Eμεινε dμετdλλωyoζ v6μoq τQs μικρfc
μoναoτικηζ κoιv6τηταζ. Mαξi μd τ{v καΘημεριv{ λειτoυργiα

TA ΔoKANA
ι,,i τη
,..,τig

oυ1ν6τccιη μεταληψη, δρ(oανε oυxνη ξoμoλ6γηη και

δ Χριαιoφ6ρoζ δεν

ι'1 τi1 φoρα στδ

σταΘηκε τ6oo αι)oτηρoq, δoo αυ'

μoνασlικd καv6vα.

κeQιxιlo

H,. -

ΓYMΝλcH κλ, MλXH

ΓTMΝΑΣΙ]

1{,4.

Ι MAxΙt

Θεo0, Kανiναq ciγιog δiν τoιγκoυνευτηκε τδ αiμα τoυ καi δ
χριστoφ6ρoξ, κoιτdζoνταg τδ oταυρο:μ€νo o6μα τoδ Kυρioυ
καi Σωτηρα, Eνιωoε 6αρεια ντρoπη. .,Aμα δ παπα.Bασιλα'
1loq τo0 μiληoε μια μEρcι γιd κατατρεγμoδg, δ Xριoτoφoρoc
τδν oταμdτηoε καi τo0πε πδq €να xαoτoOκι τoδ μoiραρ1oυ
.:την Τρiπoλη,

f

ταπεiνωol1 τoυ ατδ γραφεio τo0 Φαρμακtδη

κι oi πειραoμoi πoδ ciπλωoε δ NoμαρXηq

uπoρoOv να λoγαριαoτoδν κατccτρεγμξ.

Kri τοδτo εiδl,:εq τδl zαιρδν δτι 1i-.
iδη iΞ Uπγoυ il,.ριli,:ι,
ΙΙAΥΛoΣ i Ι,ωμ, ι.r, 1ι

ΕΣΣEΡΙΣ

μξνεq, δλη δηλαδ| την καρδια

τoδ 1ειμδνα 1851.1852, δ Πατoυ).ακoq Eμεινε
oΦ Σ*tη. Nodμ6ρη, ΔεKεμ6ρη, Γενdρη καi
ΦλεΘιiρη. T6νιωΘε δλoκ&θαρα πδq τα πραματα σφιγγoυνε καi τδq f1 δρα τQq μεγαληc
δoκιμαo{αq 1τυπoδoε Q θ0ρα τoδ κελλιoO

τoυ. Moνα16 τoυ αn]ριγμα oτdΘηκεν

ξ

f1

ιiδιdκoπη πρooευ1i1 καi

μεγ.1λη vl;αrεια. Πρooευ16ταν καi' διd6αξε.

.o

Συναξαριoτηq τoδ Nικ6δημoυ τoδ .Aγιoρεiτη καi δ
Π6λεμoq τoδ iδιoυ, oταΘηκαν τ,dιτιαriλια τou. Πoτiq τoooq λiγog καlρδc δi oταΘ1ιε oε cii,θρω.o rooo -oλ(τιμoξ, δσo αOτoi oi τΞooεριg μ|νεq oτδ
μoια1δ Χριoτoφ6ρc.
Στo0δαξε τδν π6νo τoδ ,|ιb6, τoδ Δαυtδ' τoδ Παυλoυ καi
τδν oυνετπ]ραν oi π6νoι τoδ 'ΑΘαναoιoυ, πoδ λ€q καi δλn ιi
τλdαη εixεν δρκιoΘεi τδν dφαvισμ6 τoυ. Kεiνo πoδ τoδ ΦανεριbΘη τig δPεc Φc μoναξιdq, τ!q τρooευxξq καi τflq oιω.
τ!q, εΙvαι τδq δ πoιoq εΙvαι πρoν6μιo τδν
ξατημ{νων τoO
,A6ρατoq

Mεooηνiαq, δει

_Φo6&μαι, Eλεγε ατoδq μoνα1oυq' τδg 6αρεια κρiματα
δoκιιιαζει τi1ν πραξη τoi Χρι.,Aμα
6αζcο oτην μταλd.ι,τζα τiq
cτιαvoO, τδν καrατρεγμ6.
καλιoοΟνεq καi τiq xακ(εq τoδ d\,ταμωσα, oi καλωo6νε9 εΙ.
ιαι μεγαλεg δoo δ Χελμδq καi. oi κακ(εg μικρiq ε'σo η Koρφη τξc Γxαμηλαq, Moνα1α dγ&τη καi διαφeντεψη 6ρξκα ατδ
δρoμo μoυ καi τoδτo μi φo6iζει. Ti εΙναι τd δεινα τα δικα
,rαq μτρooτα αιδ μαρτΟριo τo0 Π&vcryνoυ Θεo0 καi Σωη1)α Χριστo0; Σταγ6να νερo0 μπρooτd o' Eνα dτ€λειωτo πθ.
ιαγo.... .tl πρaξη Φξ ιiγατηg εtναι o&ν τδ 1ρυo&φι. Moναy.α oτη φωτια λαμπικαρεται, καΘαρiζει καl λαμπoκoπd.
Π€ραoε vυ1τεq δλακαιρεξ μπρooτα oτδ ματζnμενo πρo.
oωτo καi τδ κoρμi τo0 Σταυρι,:μ€νoυ Xριoτoδ καi παρακα.
λoδσε τδν oδρανιo Πcrr€ρα, vα τoδ δrboει τil Χαρη και τη
δυvαμη να μoιαoει μ, αδτ6ν. KαΘδg €ημ€ρ<ovε, ετδεν dτδ τδ
φεγγiτη τo0 κελλιoΘ τoυ, τδ μαντρ6oκυλo τoi μoναoηριoδ
ια πα[ζει μανιαoμ€να, να δαγκιbνει καi νd ξεo1iζει τδ oκoδφ6 τoυ τδν καλoγερικ6, πoδ εi1εν <iληoμoνηoει dπδ 6ραδJq
oτδ τεζoδλι τo0 καμπαvαριoi, πoδ καΦoε ν, &vασ&νει καθαρδν ιiγ€ρα. Kαi τoi φ&ηκε πδg τoδτoq δ κoυρελιαoμi'
νog oκo0φ6q τoυ, ατα δ6ντια τ' ανtδεoυ ζιboυ, εiκ6νιζε καλυτερα dπδ καΘε τι dλλo, τδ Xριστιαvδ πoδ μd1εται μi τδv ιi
ιiδεo, τδν &δι&φoρo fi τδν φρενιαoμ€νo κ6oμo. Eiδε καΘαρ&
oτην τ61η τo0 σκoυφoυ τoυ, τ{ μoiρα πoυ πρ6σμενε αδτδv
τδν iδιoν καi Eνα xαμ6γελo εr)1αριoτiαq, φ6τισε τδ κoυραoμiνo τoυ πρooωπo, ,,Eπεoε ατα π6δια τoδ Σταυρωμθνoυ,
rd ιαταφiλ1oε. Ικλαψε πoλυ καi ψ,θιριoι μio. dτ. τi1ι ιoρ.
δια τoυ:
<iμπoδdνε κεiνo πoδ dληΘινα

γ
() ΙtΛΙt()TΛ.\Kι}t
*K0ριε, παραδiνoμαι oτδ Θ€λημ6 ooυ.
Τo0 φαvηκε για μrα o-rιγμη τδq 6 Σταυρωμ€νoq ιiναoηκωoε τδ ατεφαvωμ€νo μθ τ' ιiγκαΘια κεφαλι τoυ t(αι πδξ
τd ματωμ6να Xειλια Toυ τo0 ψιΘυριoαν καΘαρα:
_.H <iyων(α μoυ Θα κρατηoει δg τη oυντiλεια τoδ κ6'
σμoυ.

,

Kαi τ6τεq Eκλαιμε πικρα για τiq 6ρε9 τfrc ιiργiαg τoυ καi
για τiq δρεq τo0 δπνoυ τoυ. 'Aναρι:τηθηκε πδq μπoρoδνε
νd κoιμoδνται τ6oo ξεγvoιαoτoι oi dνθρc;τoι' να γλεντoκoτoοv κι dδι6φoρoι να πρooπερνclOv τiτoιαν riγι;νiα. Kι €πi
μiρεg δiν σφαλισε μdτι, oUτε ξατλciθη od oτρδμα.
_Tδ λιγcbτερo πoU μπoρoδμε να κανoυμε, Eλεγε oτoδq
ιιoναχoυζ τoυ, εiναι να παραστeκoυμε ciγρυπιoι τo0τη τη Θεiα
αγcoνiα.
.o νoδq τoυ Eτρε1ε oτδv Π€τρo

καi oτoυq μαθηταδεq τoc
κι dvαριoτι6ταν. πδg μπ6ρεoαν ν, απclκoιμηΘoδv τη
ιυxτα τ!c Γεθoη μαν!.
Πoλλiq αδγ6q, oι μoι,αχoι, πηγαiνoντα9 για τiq "Ωρεq
cτην dκκληαι&, 6ρioκανε τδ Xριoτoφoρo <iποκαrrωμiνoν <iτδ τi1v <iγρ0πνια καi την πρooευxr], dναioτητo oτ& τoδια
XριoτoΟ

τoδ ΣταυρoΟ. Kι δμιυq, dντiq να τρα6η1τεi, να ξεκoυρaσει τδ
ταλαιπc,lρημ€νo σδμd τoυ, τ6yαινε στδ ι]ιJαλτηρι κι dρΧιζε
vα ψελνει.
.,oταν τδν παρακαλo0oαν
oι μoναXoι ν& ξoυx&oει λiγo,
τcυg <iπoκρινoταν.
-8ρ!τ6 μcυ πoιαν δρα ξoc1αoεv δ K6ριoq, πoιαν δρα
δiν π6νεoε καi πoια oτιγμi1 δ€v €πληγιiΘη, για να κλεiool
Θεληματικd τα μdτια. ,,AΘελα μoυ δμcυq τα r<λεivω, γιατi ξ
δυναμη τ'<iνΘρcilτoυ εiναι dχαμνη κα.ι δi γiνεται να φταoει
τi1ν <iγαπη τo0 Xριστoο κα.ι vα μετρηθεi μαζι τηζ. Εiναι τιδ
εδκoλo, ιiδiρφια μoυ, v' ιiναατηαoυuε τα περαoμ€ι'α, ι,α δclooυμε ζωη καi 1ρδμα oτd μαραμiνα λoυ}.o6δια, i] ια με.
τρηooυμε τiq oταλεg τηξ 6ρoχηζ, παρα ια }.oγαριασoυμε την
<iy&τη τo0 Θεoδ. Eiι'αι πo)'δ μικρδg δ ιoOq μαg να κλεισει
τΞτoιo θαμα καi. για τocτo τδ πρooπερvoδμε κι <iληoμovd.
με πδg δg τl) oυντ€λεια τo0 κ6σμoυ θαναι ciνoι1τiq oi πλη-

ΓTMNAΣ!Ι K.\t ιt.\ΙΙΙ

γiq καi αια 1€ρια τoυ καi oτα π6δια τoυ καi

-.oυ.

Γi

:li7

oτi1ν καρδια

α0τδ ΞvιcοΘε ντρoπ| c(μα E6λεπε dπεiρα1τα τα δικα
και τη σ&ρκα τoυ δ[1ωg πληγ€q. Kαi γι' αiτo
λoγαριαζε τη oαρκα φυλακ| πoδ ιiμπoδαγε τi1 λευτερια τξc
ιpυXηζ τoυ. .,Aμα €6λεπε κoυραoμθνoυg τoυξ μoνccχoδζ και
τερσ6τερo dτ, δλoυq τoν παπα . Bαoiλαρo, τoδq E}.εγε:
_Λoγαριαζoυμε ιiol1μαvτo ξαλαφρωμα να παρατl1ooυμε
κατι dπδ τδν καv6να και δεν καταλα6αlνoυμε πδq τo0τo τδ
ξελαoκαριoμα εiναι 11 πιδ μιεγ&λη παγiδα τoδ oατccνd. Πα'
ραπανioιoq δπvoq τη μια μiρα, περo6τερη Θρoφi1 την &λλη,
μια γoυλιd πιoτδ τ{ν κατoπινi1 xι δoτερα λιγ6oτεμα τξ!
πρoσευXηζ καi. τfrg δoυλειdc καi oιγα σιγα ξαρματ6νoυμε
τηv ψυχη dπ' δλα τηg τ' ciρματα και μιd μ€ρα ξυπνdμε δλ6τελα oκλα6ωμ6voι στδ σατανd. Moνdxα δ μoναXδζ πoυ κανει
πιδ 6αρδ και πιδ σκληρδ τδν καν6να, μcο,/&X,α0τδq μπoρεi
να €λπiζει.
.Ενα 6ραδυ δ πατα . Bαoiλαρoq'
μετα τ' dπ6δειτrνo, τδν
δ
π6νoq
εiναι
τδ
πρov6μιo
τoδ ΧριoτιαvoO. Kαi
ριδτηoε γιccτi
δ γ€ρoνταq ιiπoκρ1Θη.
.Σoδ πiραoε πoτig αrδ rδ voδ να γυρiψι.ζ dπδ ;ισι
ciνΘρωπo να o, dγατηoει περo6τερo απ' τδ παιδi τoυ, η dπδ
Eναν πατ6ρα vd xαρloει oi oθνα περo6τερα ιiγαΘα ιiπδ κεi.
να πoυ Xαριζει στδ μoναXoπαιδι τoυ; Πδζ λoιπδν καi γιcrιi
γυρε0oυμε ιiπδ τδ Θεδ να μaξ σιγoυρ.ψει στη γηζ καλ0τε'
ρη ζωη dπδ κεινηv πoδ Ξζηoεν δ Γυιoq τoυ; Γι' α0τδ μoνα
1α oi πoνεμivoι, oi dδικημ€νoι, oi καταφρovεμ€νoι, oi πρo'
δoμ€νoι κι oι φτωΧoι μoιαζoυv τoδ Θεoδ και γ. αδτδ τoδζ
,.Aν Θiq να
φυλdει τηv πιδ καλη Θ€η κovτα τoυ.
γνcορioειq
την ψυΧη ooυ καi να φιλιcoΘεig μαζi τηξ, μi φo6ηΘεiq τδ μαρ"
τδριo. Movd1α δπoιog 1αiρεται τδν πoνo τoυ νιι,lθει γ6ριl
τoυ νd τδv δτηρετdvε δ1τρoi καi φ(λoι.
Πoλλtq νOxτεq πoδ δiv &φηνε την 6κκληoι&' ciρxιξε τi1ι
τPoσευχη τoυ μd λ6για dτoλUτ,lξ 1στειι-ηζ.
_K0ριε καi ΘεE μoυ, iκετευcυ τη Xdρη ooυ, θγδ δ
τιδ &v&ξιoξ dπ, τα πλαoματ& Σoυ. NιcbΘol πδq εiμαι
τoυ τα 1€ρια

Ι
() Π Α π ο T Λ Λ K

ΓTMNΔΣΙΙ KΛt

κι dπ, τδ τελευταio σKoυλiκι πoυ σερνεται
στιζ .iφωτεζ κι δγρ.ξ σηλιεξ, γιΦrι κεiνo πoτεξ δε σε
πλr1γωσε, €ν6 €γδ καΘημερινd od πληγιbνω. Δδν εiμαι
dξιog oδτε να oθ παρακαλ€oω καi γι, αδτδ παραδiνoυ.
μαι oτδ €λε69 Σ oυ.
Τ€ooεριq μ!νεg διdΘαζε καΘημεριν& τd Πνευματικα Γυ'
ιrνdoματα τoδ Nικoδημoυ καi δδν ξεxνoδoε τl1 φραη τoυ:
('Aπoφdσισε λoιπδν <iδελφθ να γι,lμvdζεoαι dπδ τιb.
;ρα καi δoτερα εiq α0τd μθ κdΘε ooυ τρoΘυμ[αν καi πρo:loo1i1ν μελ€τα, Εξ€ταζε καi dναγlγνωoκθ τα καi δoov δ0:iναoαι 6&νε τα και ειζ Ξργov, δι6τι tλπiζω πδg Θ€Μιg
::6γαλει dπδ αδτα καρπδν τνευματικ6v...
χειρ6τερoq

Στiq 25 τoδ Φλε6αρη 1852, μερα τηq μημηq τo0 Πα.
τριαρxη Kωνoταντιvoυπ6λει;q Ταραoιoυ, δ xριστoφ6Poξ, με.
τα τi1 λειτoυργiα καi μπρooτα oτδ .,Aγιo Bflμα, γoνατιoε
και γΟρεψε dπδ τoδq τρεiq μoνcc1oδq τfrc Σκητηq να τδν συ1c;ρ€ooυν για τd κρiματα τoυ.
Τoυτη τi1 φoρα, τoδg εiπε, τηγαtνω να 1τυπηθδ μθ τδ
σατανα κoρμι μd κoρμi καl μoνξα δ K0ριoq γνιoρiζει τi Θd
€-ημεριboει αδριo. Τ€ooεριg μflνεq πρoετoiμαoα τδ πνθμα
μoυ καi τδ κoρμi γιd αδη τi1 μεγαλη μα1η. Πoλλoi Θα τoδv
rαι τ6ρα καl Uoτερ' ciπ, τη Θανl1 μoυ, πδq κι6τεψα, €πειδi1
iιoδ πηρε την &δεια f1 Σ6νoδo, ii γιατi μi φo6eρισεν δ vo.
.Εoεiq l,α
μαρ1ηq τξc Kαλαματαq.
ξ€ρετε πδq αΟτδ δεv ε1ιαι <iλ{Θεια καi πιbq τα δoα εiδα κι EμαΘα oτi1ν Kαλαμ&τα
δθv ξταν γιd μενα παρα μην0ματα πδq oιμιilνει f1 <iττ<iρα.
Kαθηoα τ€ooεριr μiνεq δδ πανω για ν' dρματωΘδ μE τ,
dρματα τoδ Xριoτoδ, γιατi δiν i|Θελα να μετρηθδ μi τδ oα.
ταvα ξαρματι^lτog. Δi γiνεται δμωq rα μεiνcυ παρα π&νcο.
Σd λiγo κιν&ιo καi μoνd1α δ Kυριoq ξ€ρει Civ Θd ματανταμωΘoδμε. 'Aφηνω τδv'A6€ρκιo oτδ π6δι μoυ κι { ε0Χη μoυ
dg εiναι κorπd oαq. Zητ&ω να κρατηστε τδν καν6να πoδ 6αλαμε καi' τιπoτε νd μην odq oτιρcbξει νd τδν dλλdξετε.
Δακρυα κυληoαν dτδ τα μdτια τoυ. Πρooκ0νηoε €να

NΙΛΧt

'.169

Ι

iνα τα κoνioματα Kαι δεν πξρε oτδ ταγαρι τoυ ταρα
1lικρη Koiμηη πoδ1ε ζωγραφioει δ 'A6iρκιoq. Τη δικη
-rην ciφηoε

μια

τoυ

oτη Σκητη, γιατι ηταν ξ ιiρxl1' τδ Θεμθλιo καi ξ
.o
μ6voζ πoυ μιλησε ξτccν δ παπα - Bαoiλα

,rιρooταoiα τηq.
1)oζ:

,.Εταξα

στη
Γ6ρoντα, τoδ εiπε, γδ ΘαρΘδ μαζi σoυ,
Xαρη τηζ να μην α,dφηoω μovαx6ν, vα πoρευτ6 δπoυ πoρευ.
rε.iq, να π&Θω δ,τι πdΘειq και να πeσω δπoυ π€αει ! <iγι6τη

i

δδ.

,,Eλεγα να
μηv ρΘεi καvεi'q μαζi μoυ κα[ νdoτε τρεic

Kαi νd τατηoιo τδ ταμα μoυ;
_,Aπδ κcrvξναv δδv ζηταc,> τθτoιo πP&μα, ιiλλα δiν τo.
t'ερα τδ τdξιμ6 ooυ κι Eλεγα πδq ξταv Kαλυτερo για την
qrυχη σoυ να μεινειζ μi τoυζ dδελφoυq.
-ΘdρΘω μαζi ooυ γ6ρoντα, dπoκρ(Θηκεv dπoφαoιoτικα
δ Bαoiλαρog, κι dν εivαι 1ρεiα' Θα πεσω και στην φωτιcrν
<iκ6μα.

Kυρioυ, εiπεν δ Χριoτoφ6ρoq
-ΓενvηΘ{τol τδ Θeλημα τoδ
&π'
τi1ν
θκκληoιd.
και 6γηκεν

.,Aμα

ξεκlνηoε καi π€ραoε ιiπδ τδ Miγα Σπl1λαιo καi
τη Λαιiρα καi τρα6ηξε πρδξ τδ Ξυλ6καστρo, εvαξ Xωρoφ0.
λακαg τδv &vτ&μωoε και τoο ειπε τδq δ δεoπ6τηq τ!g Ko'
,|ωvαg τρ6σταξε να
μην 6&λει τδ π6δι τoυ oτi1 K6ρiνΘoυ
ρινΘo καi να 6γεi τδ γPηγoρcbτερo ιiπδ τ{ν περιo1η τoυ.
.o Xριoτoφ6ρoq κcrrηφ6ρησε τ6τεq πPδq τilν ,Aργoλιδα,
€φταoε oτ',,Aργoξ, στ' ,Aνατλι καi oταμ&τηoε oτi1ν Πρoνoια.
,Eκεi Eκαμε τηv πρ6η τoυ διδccχη oτη ν€α τo0τη περιoδεiα. Miληoε για τ{ μαviα τoυ πιαvει τδv &vΘρωπo να τPooθ1ει τα μdταια και τα πρoσωρινα και ν'dψηφa τα πραγματικα και τα αιd)νια.
'Mαλcbνoυμε, εiτε, γιd πβμccτα τoi, κι &ν τα κεPδισoυ'
δlν
Ξ1oυμε να καρπωΘoδμε και1μια πραγμccrικ{ν <bφ€λεια
με,
κι dψηφoOμε η oωτηρiα τic ψυxic μαq. Για λiγη καλoπ€.

270

o ΠAΙΙoTΛΑKoΣ

dψηφaμε τδ μ6νo στεφdνι τoδ Θdτρετε να τιΘυμdμε, τδ oτεφdvι τo0 Χρι.
oτo0. Xτθg κιoλαq oταΘηκα o' Eνα 1coριδ καi μτιξ κα vd τρo.

ραη, για

diνoμεg f1δovθg,

για ματαιη δ6ξα

oκυνl1oω oτδ κoιμητf1ρι.
.o νεκρoΘdφτηc εi1εv <iνoiξει δυδ τdφoυg

κι εi1ε ξεΘα.
τα
κoKκαλα
δυδ
<iπoΘαμ6ν<oν...
Koiταξα
τΙq δυδ κdρεg
ψει
καi δiν μπ6ρεoα να καταλd6ω &ν o.ι δυδ τoδτoι oυγxωρια.
νοι πoυ ΘαφτηKανε oιμα.oιμα, ξταvε γvcbριμoι, φiλoι ff θXτρoι dvαμεταξι] τoυζ. Δiv μπ6ρεσα νd ξε1ι,lρioc,l πoιδq ξ.
ταν δ νικητi]c καi πoιδg δ νικημiνoq, πoιδg δ φτω1δg καi

πoιδq 6 τλo0σιoξ, πoιδq δ δoξαoμ€νoq καi πoιδq 6 καταφρo.
νεμ.voξ. Toσo μoιdζαvε oi δυδ κdρεg, πoυ ciν Eκλεινα τα μα'
τια κα'ι κ&τoιoq iiλλαζε τη Θθoη τoυg δiν θα κατ&φερνα να
ξεκαΘαρ(oω πoι&ν κρατo0oα πρiν oτδ δεξi μoυ Kα.ι πoιdv
στδ ζερ6i μoυ τδ 16ρι. Τ6oo δμoιo ε1ναι τδ κoρμi μαg τoδ
ciπδ 1δμα πλαoτηκε και σε χδμα μεταλλαξει. ''Av ξε1ωρi.
ζoυμε oi κατι, δθν εiναι oτδ κoρμι μi τα πdθεια τoυ καi μδ
τiζ λoγηξ λoγig ιiρρcboτειεζ τoυ, &λλα αιην ψυ1r,1. Kαi oi
ψυXεξ τδν δυδ 1coριανδν πoδ κρατoοσα τiq κιiρεq δdν ξταν
iκεi, dλλα oi μ€ρη μακρυνα, Eκεi δπoυ φo6ισμ€νεq ζυγ6νoυν νd κριθoδν και δπoυ δ νoδg τ' dνOρδπoυ δiν φτdνει'
Για μια φo01τα λoιπδν 1δμα, dγωνiζεoτε κι δ1τρε0εoτε κι
<iλληλoμαxεoτε κι αντιξ να παoκiζετε για την αicbνια ζωi1
καi τi1ν d6αoiλευτη μ€ρα, &ναδε0ετε oτδ oκoταδι oαν τα
σKoυλικια;
Δθv εi1ε πρoκαμει ν, dπoocboει τη διδα1τl τoυ κι dκoδστηκαv φωι,,.ξ ιiτ, τ! μεριd τoδ πληΘoυq. Δυδ ,Αναπλι6τε9
εi1ανε λoγoφθρει και δυδ dκoνισμ6vα λεπiδια dστραψανε. .o
Παπoυλdκoq, πoδ εΙδε καλd τi €τoιμαζoτcrv, φ6ναξε δυvccra;
.-"Aδ.Pφια μoυ, να δ oατανdq πoδ flρΘε vα ταραξει τi1
διδcc1ti μoυ καΙ ζιζα,\ια να Θdλει dναμεσα σαζ. Στ' δνoμα τoδ
Χριαιoδ τoδ Σταυρωμ€voυ, πρooτdζcυ τδ σαταyα να γKρεμc
oτεi <iπδ δδ.
Kαi μi μιdq o[ δυδ &ντρεq dφ{ocrνε ι'd π6ooυνε dπ' τα
Χ6ρια τoυξ τd μαxαΙρια καi φιλιωθτ]κανε.
,,Aντρεq καi
γυvαiκεζ dλαλ&ξαvε ιiτδ 1αρd για τδ Θα-

ΓTλ,NΛΣιl κ]\Ι Ιι1xΙl

2i1

1ια, γιατi oi δυδ tiντρεq εΙκooι xρ6νια δ1τρευoνταν δ Ξναg τδν
riλλoν καi δoυλεΟανε για τδν dφανισμ6 τoυξ.
.O Χριoτoφoρog κατ€6ηκεν ιiτδ τδ πεζo6λι, dπ, δπoυ
μι
,,.o8σε, ζιjγωσε τoυg δυδ &ιπρεq καi τoυζ dσπdστηκε:
-'Aπδ τo0τη τη μ€ρα, τoδq ε1πε, ι] Xαρη τo0 Θεoδ Θα
ταραoτ€κει και oε σaξ και στα σπιτια σαζ.
Τ6τε τρiξανε oi γυναiκεq τ6)ν δυδ τσακωμθνων μi τα
ταlδια τoυξ και πρoσt(υviσαvε τδ γiρoντα.
.,Aμα δ Πατoυλακoq κiνηoε
,Aναπλιo0
για τδ λιμανι τ'
.7ια να ταρε.ι καiκι και ν' dρμενioει για τιζ Σπ€τσεζ, την
.,Yδρα
καi τδ Kραvιδι, δλo τ' 'Aναπλι τδν ξεπρo6oδιoε κι
δλoι τδν παρακαλoδoαν να γυρfoει γρηγoρα για να καΘα.
,Aιoτλι dπ.ijλα τoυ τα ιρlματα.
-ioει ι'
.O
γ€ρovταq ταξιδεψε μi τδν ταπα . Bααiλαρo, μθ oπετoιcbτικη oκo0να, πoυ ειXε φoυντdρει oτ' 'Aνdπλι ξεπiτηδεg
.,Αμα πλευρioαvε σιδ
για νd τδν παραλα6ει.
μoυPαγιo τoi
νηoιo0, τδ iερατεio κι δλo τδ νηο'ι εi1ανε μαζωxτεΙ να δεyτoδνε τδ γiρoντα, €ν6 oημαiνανε δλεq oi καμπανεg.
ΨdλΘηκε δoξoλoγiα oτi1ν €κκληoια τηζ Koιμησηζ, eπει5i1 δμιoq δd 1ιoρoδoε oUτε δ μιαδq κooμog μ€oα oτ{ν θκκληoια για ν, dκoιioει τη διδα1r] τoυ, μiληoε δξω dπ,τi1ν €κκλησιd, dνε6ασμ€νoq o' Eνα δ€ντρo. Oi Σπετoιδτεq, πoυ τδν
6λ€τανε γ€ρoντα κι dστενικδ να oκαρφαλιiνει μi τ6oη o6ελτωo0νη oτδ δ€ντρo, λoγαριαoα.,ε πδξ o.ι ιiγγ€λoι τδν dνε6dσανε και γ. αδτδ oι τερo6τερoι ιiκo6oαvε γovατιστoι τη

διδω1ι] τoυ.

Τδ κτ]ρυγμd τoυ δiv frταν διαφoρετικδ dπδ κεiνo πoδ
€δδ καi μ!νεq, ετχε κdμει στiν καλαμccτα για τig καρ6τoε9
τoi δια66λoυ και τ' &λλα τερτiπια τo0 oατανd. Πρ6oτεoε
δμιog πδq η Συνoδo τo0 πηρε την &δεια , ιiλλ& ξηγηoε τδq
δδ 1ρειαξεται &δεια για να κηρ0xνει δ Xριoτιανδq τδ λ6γo
τoδ Θεoδ και να ζεi κατα τδ παρdδειγμα τo0 XPιστoο μαξ,
.H δoυλεια
μoυ δiν εtναι oτη Σ0νoδo, dλλα θδδ κoν-

τα oαg.

Στδ &κoυoμα τoυτoυ τoο λ6γoυ, κραυγη dγαναXτησηζ
ξiφυγε dπδ τα χειλια τo0 πληΘoυξ. of καπεταν€oι, oi γεμι-

o nAΠ{JTλAΙ{oΣ
oι καiξηδεζ, oι νταρσαναζηδεξ, oι καλαφ6τηδεq κι oι
ψαραδεξ, oi παπαδεg καi τd γυναικoπαιδα κυκλ<boανε τδν
Παπoυλdκo κι diρ1ιoαν να φωναζoυν, πδg μoνd1α &ν oκo.
τωΘεi κι δ τελευταiog Σπετσι6τηξ, μovα1α τ6τε Θd μπoρ6.
ooυν να Θαλoυv x6ρι oτδ γ€ρoντα. AΟτδq τoδξ ησ6Χασε Kαι
τoδξ €ταξε vα μεiνει λiγεq μθρεq oτδ νηoi τoυξ κt απe vα
ταει oτ{ν .,Yδρα καΙ oτδ Kρcrνiδι.
_ΘαρΘoδμε μαζi ooυ να oi διαφεντ€ψoυμε, τo0 φ<bνα.
τξηδεq,

ξαν,

.o
γ€ρoνταq, μετιi η διδcc4] τoυ, τξγε καΙ πρooευ1ι]Θηκε κι εδλ6γησε δλα τ' dρccyμθνα καtκια κι δλα τα πλεoυμενα κι lνδ κεivo τδ μQνα oi ψαραδεg δλo γκρiνιαζαν γi
αναψαρια, τη vΟXτα πoδ dκoλoυΘηoε τi1 διδα1η τoυ, oι ψα.,Aμα

θημεριbνoνταq γυριααν μθ
ρ66αρκε9 γιoμioαν ψαρι.
τδ Θηoαυρ6, δiν €μεινε απ(τι πoU να μηv ξητ{oει τi1ν εΟλo.
.o γθρoνταq dπδ π6ρτα σi πoρτα γ[-,ριoε δλα τα
γiα τoυ.
oπ[τια τoδ 1coριoδ κα'ι πρiν dτ, δλα, τα oπ(τια τo01ανε dρριboτoυg καi μoιρασεν ελεημoσ6νεξ. Πoλλoι, αρPωσroι XPo.
νια, μθ τi1ν εδλoγiα τoυ oηκcbΘηκαν €φταγερoι dπδ τδ oτρ6l.
μα καi oτα πρ6oc,.lπα τδν φτω1δν καi τδν ciκληρων ξαv&νΘιoε τδ 1αμ€νo φ6q ηζ, ελπιδαξ καi τ!g oιγoυριdζ. Λαμπo.
κoπoδoαν τd πρ6o<υπα o' δλo τδ νηoi καi μoνd1α ciμα θυμ6νταν τi1ν 'AΘ{vα oκυΘρ<bπαζαν κα.ι oφiγγαvε τiq γρoΘι69
τoυξ.

'Επi μια 6δoμdδα

κoυ6αλoδoαν θηoαυρoδq ψαρι6ν κα'
Θε αδγη oi ψcιραδεc κι o0δθ €ναg &ρρωoτoq δiν θμεινε αrδ

αιρδμα.
T{ν τρiτη μ€ρα δλo τδ νηαi, μ' €τi κεφαλfrs τoυξ πccπαδεg, Ξ1τιoε Ξνα πρoακυvητdρι αιδ δ€ντρo &π, δτoυ μiληoεν
δ Παπoυλακog καt την &λλη μ€ρα τδ κoνoαταoι ξταv ιiηλoυλo0δια
μωμ€vo μδ τ&ματα. Oi κoπ€λλεq τδ oκ€παocιν μθ
Πoυτρδτoι.
τδ
πρooκ6ηoαν
καi
6λ6γηoαν
τδ
κι oi παπdδεg
dφoσιcoτ6σην
δdν
δ

ειξε
κ6oμoq
δ
Θενα δq τi μθρα κεiνη
η δαη δεiξcrνε oi Σπετoιδτεq o'ιδ γ6ρolτα. Oi πθτρεg δτoυ
πaησε, τα oκαμνια δπoυ κdΘηoε κι η σκoδνα πoδ τδν €φε'
,Aνdπλι, δλα λoγαριdαηκαν dγιαoμ€να καt δdv
ρε dπ' τ,

ΓTMNΑΣΙι KΑΙ MAxΙ'Ι

273

Eμειvε oπiτι τoδ vα μi1ν Exει Evα €λαxιoτo

κoμματι ciπo τδ
ρασo τoυ για φυλαxτo.
Kεivo τδν καιρδ μακρυθq &ναΘρo1δq εi1αν xτυτηαει τδ
ηoi καi τα πηγιiδια τoυ εiXαν λιγoατδ vερ6, πo0 δAν E.
φτανε oUτε για vα πιo0νε oi &νΘρωπoι. Toιγκoυνευoνταv τδ
νερ6, διψoιjσανε τα ζcoντανα κι oi voικoκυρ€'q δθv εixαvε νε'
ρδ για τi1 λdτρα τoυg'.o Xριoτoφ6ρog πρooευxτ]Θηκε oi τρiα
πηγdδια καi τα 6λ6γηoε καi ξημερcbνoνταc { ?iλλη μ6ρα
τα τρια πηγαδια ειχαvε τ6σo νερδ δσo δiν εiδανε o, δλη τη
ζωη τoυζ oi Σπετoιδτεq. K, ijταvε νερδ λαγαρ6, δρooερδ
κι Ξμoιαζε τι6τερo <iγiαoμα ταρα vερ6.
Mετα τδ Θαμα τδν νερδν κι δoτερα dπ,δoα μαΘαvε oi
Σπετoιδτεq dπδ τδv ταπα. Bαoiλαρo γιd τδν κccτccτρεγμδ
πoδxε oτrioει {,AΘηνα oτδ γ€ρoντα, oi παπαδεq π&ψανε να
μνημoνε.oυνε τ6νoμα τoδ ΘααιλιG oτ| Mεγdλη Eiooδo κι δ.
ταν δ παπdq μιdq Eκκληoιdq δεiλιαoε να κ6ψει τδ μνημ6νεμα
τoΟ 6αoιλιd, ciρ1ιoαν νd κoυιoδν τα καντ{λια, πραμα πoU
τδv φ6Θιoε κι €τρεξε να γυρ€ψει o1ciριo <iτδ τδ γ€ρoντα.
Τil μ€ρα τoδ μπαρκαριαε για τi1ν .,Yδρα, δλo τδ νηoi
τδv ξεπρo66διoε μθ θρ{νor:q και μoνη παρηγoριd τoδq Ξμεινε να πηγαiνoυν νd πρooκυνdνε καθημερνα τδ πρoσκυvητdρι πoδ εi1ανε oτηoει oτδ δ€ντρo dπ, δπoυ εi1ε μιλτ]oει.
KαΘε μ€ρα oi παπαδεg δδv πρoκαν.ανε νιi δια6&ζoυvε παρακλt,1oειg καt τ6νoμα τoδ δoιωτdτoυ τατρδg f1μδv Xριoτoφ6.
ρoυ μvηuoνευ6ταν o. δλεq τiq λειτoυργtεg καi τoΟq Eoτερι
νo0g.

.o €παρxog καi oi λiγoι
1ωρoφυλακoι δiν τoλμoδoαν να
τoδνε λ€ξη, γιατΙ δ κ6oμo9 i]τανε τoλδ ξαvαμθvoq. Kι oi

παπ6δε9 δθν dναγνωρiζανε &λλη πνευματικi1 κεφαλi1 dπδ
τδν Παπoυλdκo'
Στηv ,,Yδρα τδ ξιoηιωμα τo0 κoσJoιJ δiν εΙxε καμμια
διαφoρd dπδ τfq Στ6τoεq, ξ παραμoνi1 δμωq τoδ γiρoντα
μια μoνd1α μ6ρα δΕv Ξδωoε τδν καιρδ για πλoυoιιbτερα φα'
νερcilματα. Kι δμωg καi κεi, αιδ πεζo6λι 6πoυ μ{ληoεν δ γ€ρoνταq, xτloανε πρooκυνητdρι πoδ dνα6εν δλημερiq κι 6λo.
νυ1τΙq καντ{λι, καi κεi o[ dρρωoτoι εiδανε τη γιατρει& τoυg,
Κ.οοτη !ιaα6tιa

: o

1I''ι

ΠoΙ,Δ'4ΚοΣ

o ΙΙAπoTΔAKoΣ
t(αι Xεi oi παπαδEζ ταψαvε να μημoνε0oυν τδ 6ασιλια και
μη μovεoαvε τδv Πατoυλdκo.
Στδ Kρανiδι δμωg τδ ξεμπαρκ&ριoμα τo0 Παπoυλdκoυ
.,Oooι Θυμ6rταv τδ
ξετiραoε καΘε πανηγΟρι.
ξεμταρκαριoμcι
,,Oθcoνα,
τo0 KυΘερνητη καi τoδ
μoλoγoδoαν πδg κεtvα τα
πανηγ0ρια εi1ανε μια κρυαδα, θνδ αroδ γ€ρoντα τδ καλωo6ριoμα δ καΘε cfuτραg, f1 καΘε γυναiκα, τδ κ&Θε παιδΙ κι
ci γερ6ντoι dκ6μα, νιc}Θανε τδv πλo0τo να ξε10νεται dπ, τig
καρδι€q τoυg, oδτε Evα δραμι ψευτιaζ δiv εTxε τoδτo τδ πα.
ηγ0ρι κι δλo κεiνo τδ dνoιξιdτικo τρcoΙνδ μooκo6oλo0oεν
ξ εδcoδiα τfrq dγατηs. 'Αγdτη μαρτυρo0oαν δλα τα μdτια,
dγατη φ<bτιζεν δλα τα πρ6oωπα, λ6για <iγαπηq 6γαiνανε
dπδ δλα τd 1εiλη. oδτε Evα κεφαλι δεν κoυνl1Θηκε oκεφτι
κδ, oUτε μια ματια διoτcryμoO δiν Eπεoε πdνιo oτδν γ€ρoντα.
.E0λoγημ€νoq 6 iρ16μενog, ψeλνcαε παταδεq καi δ κ6σμoξ.

.o

γ€ρoνταq μiληoε δυδ φoρdq oτδ Kρανtδι κι Eμεινε
γιd τi1ν dτιoτiα τδν dρ1oντcoν, για τηv
dκ6λαoτη ζωτ] τoυq καΙ για την πρoδooiα τfrc δρθoδoξfαq
dπδ κεiνoυq πoδ εiναι ταγμθνoι νd τi1ν διαφεντεΟoυν. Moλoν6τι πoλλα dπ' tioα εΙπε τα1ε κηρ0ξει o.dλλα μ€ρη, oτo
Kραvtδι τd λoγια τoυ oταΘl1καν*ε τδρινα. Τδ πλfrΘog εiδε
μτρocrιd τoυ ζωwανεμθη τi1v εiκ6να τ!g κoλαoηg καt τi1v
δρΘoδoξiα κυκλ<oμ€νη dπδ δαιμ6νoυ9 πoU 6ανανε μπoυρλoτo αrα Θεμ€λια ηq καi iεPη δργη φoυντcoι,ε oτα oτξθη τoυ.
Kαi κεi δ γθρoνταq μiληoε <iπδ δiντρα πoδ γiνανε κι
α0τα nρoσκυνητdρια μi καvτηλια πoδ dγρυπνoOocrνε καi oi
μιd 6δoμdδα εiκooι πρooκυητdρια εtxανε xτιoτεi, δλα αφιε.,oταν eφτασε δ €παρ1og Mπoυζoυκiρωμ€να αrδ γ€ρoντα.
δηg oτδ Kραv(δι dτ, τig Σπ€τoεg' oυvdντηoε €1θρικδ τδv
πληΘυoμ6, μoλoν6τι δθν εττε λ€ξη για τoν γ€ρoντα. oι Kρανιδιδτεg κoυ6θντιαζοcv πoλδ μd τδν παπα . Bαolλαρo πoδ τoδq
ioτoρoδoε την dγιoσ6η καi τd Θα6ματα τoο μoναXo0 Χρι'
στoφ6ρoυ καt περo6τεφ dπ, δλα τ( μη1αvευ6ταv f1 Eξoυoiα
πρδs θξ6ντωΦ τoυ... Toδg iατoρoOoε τ6oα οατανικd oκ6δια
τfrq ,AΘτ1ναq πoδ €ρεΘioαvε oi τ€τoιo 6αΘμδ τδ λα6, δoτε δ.

πθr,τε μiρεq. Mιλησε

Ι.TMNAΣΙ{ KΑΙ MΑΧH
i Ι1 η δυvαμη
ι(xPxo !

τic

1ωρoφυλακ!q εi1ε μαζευτεi νd φυλαει τδv

l'

.o εταρχoξ εt1ε εiδoπoιιloει την κυ6€ρηη πδq
μτoρoδιlε dπδ δρα oi δρα νd ξεoπdoει €πανdαrααη καi oτα ηoια
ιr-ιi oτi1ν Τoακωνια καi ζητoδoε νd ατεiλoυνε πoλεμικd καi
f1 δδναμη τo0 αrρατo0.
' αιξηΘιi
.,Evα Θραδυ κι δ dπαρ1oq κι
ξ φρoυρ& τd 1ρειααηκα.
ιε, γιαιi oi Kρανιδιδτεc, 1ωρiq καμιd φανερi1 πρoετoιμαo(α,
δργcrvcboανε μια μεβλη λαμπαδηφoρiα. Δiν Eμεινε &νΘρο:πoq, €1τδq <iπδ τd μωρα καi τoιig τιαoμ6νoυq, πoδ να μi1ν
ιρατ& φαvαρι, ξ κερi dvαμ6vo, fl δcrυλδ dπδ ρετo{νι, Kι δ.

λo τo0τo τδ μανιαoμdνo τληθoξ γυρvoOσε oτd ooκdκια, oτα1rατo0αε oτα πρooκυητdρια, gψελνε, κι δταv π€,ραoε κ&τω
ιiπδ τδ oτiτι τo0 Eπαρxoυ, dναΘεμdτιoε δooυq κυηγoOoαv
τδ γερoντα κι dκoΟατηκαv καi μερικα &ναΘ€ματα καΙ γιd
-ιδ 6αoιλια. Λfγo €λειψε να
1υΘεi καi αΙμα, &ν δ δπoμo(ραρ.
δiν
εixε
τi1ν
xoq
ψυ1ραιμ(α νd κρατ{oει τoJq 1ωρoφυλακoυg
oτδ Θ&λαμ6 τoυq καΙ ν,dφησει τi1 λαμπαδoφoρ(α να τελειcb.
ι;ει xωρiq δικη τoυ τρoαιαγτ].
Kεiη κι δλαq τη vυχτα δ €παρ1oq Ξoτειλε €κΘεη oτ{v
.AΘl1να
κι εγραψε πδξ f1 €πcο,,ααιατικ! dναταρα1l1 &ρ1ιoε!
Ti1ν &λλη μθρα τ, &πoμεoι,1μερo δ γ€ρoιταg, μθ τ|v Ιδια
Στετoιιbτικη oκo0να, diφηoε τδ Kρανtδι μδ ρ6τα γιd τ{ν Moι,εμπαoια.

.o

€ταρ1oq ν6μιαε πδg Θd ξανdoαινε με τo μταPιi&ρι.
oμα τoδ γΞρoντα, dλλd γελdσrηκε. Περιoo6τερo ιiπδ πρiν
iδει1νε ΕρεΘιoμ€νoq δ κ6oμo9, ζιoo δθν ζΘλετε τδν ci./ιov &vθρωπo πoδ τoδ ξωντ&vεψε τ{ν πtαη καi ην €λπiδα, τi1ν dγdτη καi τi1 ζωi1 κατα Χριατδ καi αrt Θεo"η τoυ €Θλεπε τδv
€παρ1o καi τoδq 1ωρoφυλdκoυζ. "oλη { τεριoxι], θπi μξιεq
Eμoιαζε καζαvι πoδ E6ραζε καt πoδ καπoτε Θα ξεoπoδoε.
Αδτ{ μdλιoτα { λαiκ{ δργι], κι δταν δ γ€ρoνταq Θριoκ6ταv μακρυd, dηo01ηoε καi τ{ν πoλιτικ{ €ξoυotα καi τ{ xcο.
ρoφυλακi1 και oι dvαφoρεq καi τ6ν δΟo αυαrαlvαv αriv κυΘ€ρηoη να παρει &πoφαoιαιικα μ€τρα.
Στiq &vαφoρθg μdλιoτα αOτdq κατηγoρoδαοc,,, τoυξ πα-

I

() ΙΙΛΠOTΛλK()Σ

rTMΝΑΣΙΙ KΑΙ ΙlAxΙΙ
,,1,η

πιiδεq πδq εiχαν καταvτησει τυφ}.α δργαVα τo.l Παπoυλ&κoυ
καi δθ λoγαριdξαν καν€ναv αλλoν.

.o γiρoνταq, o, δλo τδ ταξιδι τoυ δg τi1 Μoνεμταoια,
€μεινε dπoτρα6ηγμ6voq oi μια ciπ6μερη γιoνια τflc τρ0μηc'
δiν πdoκαoε παρα λiγo κριΘινo ψωμι καi νερδ κι δλημερiq
πPoσευχoταν.
Σrig €φτα
vεμπαoι&.

τ'.Aτριλη

1B52.

η

oιoiια

φoυνιdριoε oτη Mo-

Tδ τ!ρααμα τoδ γ€ρoντα dπδ τα xrυρια τηξ Mdνηq, dπδ
,Aπρiλη δq τα
τlg €φτα τ,
μEoα τoδ Θεριαιξ, δdv εμoιαζε δι6.
λoυ μd τig πρoτερνiq dπooτoλiq τoυ. .o δoιoq π€ραoε oαv
dνεραζ πoυ ξεoξκ<ooε κι Eφερε oιμα τoυ δλη τη M&νη.
.o νoμαρ1ηg Maooηνiαq Povτ6πoυλoq, θηγιbνταq oτδ δ.
πoυργεio τδν ,Eocoτερικδv τδ ξεol1κωμα oτi,1 Mανη' τδ dπ6.
δωσε στην ιiγριdδα τo0 μ€ρoυq, oτi1 αυν{θεια πoδ1αν oi Mανιdτεq νdναι dνεξαρτητoι καi oτα πρoν61lια πoU εixανε να
.,Oλ.α τoδτα δμωq
μi1ν πλεριbνoυνε φ6ρoυq oτδ κoυ6iρνo.
δiν dγγtζανε την oΟoiαΣτi1 Moνεμπαoια κι6λαq. τi1v πρcbτη μiρα, δ γ€ρoνταq
,Aoξνηc' oτo
εiπε oτδ κfρυγμ& τoυ μπρooτα oτδ δεoπoτη
icaπ-<ia

rπj

πτλ

}πΑ

_Mθρεq oκoτεινiζ θα πλακιbαoυν lιαi τα δργανα τoδ
oατανG Θα ξαπoλΟσoυν μεγ6λo διωγμδ πρoζ dφανισμo μoυ.
Παo1(ζoυ.ι,ε \.α με πι&σoυνε, dλλd δiν θα τδ πετδ1oυνε, για.
τi δiν |ρθε ciκ6μα r.1 iδρα μoυ, Kαi η δρα μoυ ΘαρΘει, μoν&.
,,Eργo
μoυ ε1ναι
1α dμα τδ Θελτjoει δ Kυριoq κα[ Θε69 μoυ.
,,E.
νd 6ιiλιo πυρωμ€νo oiδερo oτδ xαλαoμ€νo κρ€αg τo0
Θι,oυq, για να μi1ν μo).ευτo0με δλoι μαq κι ιiφανιoτoδμε dπδ
τδ πρ6cωτo τ!c νic. Kαι μdθετε <iτδ μ€ι'α πδq oE τoδτo
τδν τ6λεμo πoδ 1τυτ&με τδ oατανα, δiν εiμαoτε μoνα/oι μαζ.
Πιδ τρανoi dπδ τδ δικ6 μαq τδ γ€νoq Θα μπoδνε τi1ν κρ[oιμη δρα oτη μξη καi ξ παλαντζα Θα γυρει πρδg τi1 μερια
Φc dληθειαq, πρδq α'ιcbνια δ6ξα τηq δρΘoδoξiαq. Kαi τoti
λ6γoυ σαq κι oi dρx6ντoι καt γcb, ξ€ρoυμε τδζ oi δoυλει€ζ
oαq δδv π&vε καλα. Σ&q λ€ω δμωg τδq { tξoυoiα εiν' dνημ-

2'Ι 7

ν'd6γατioει τδ 6ι69 oαq. Kι dκ6μα μdΘετε πδq δiv εi-

,ι yρειαζo0μενo να γινετε πλoι3oιoι, γιατ[ δ πλo0τoq εiιι -τραμα περιττ6, πcδ παει να πεi πoνηρo. Σdq λ6ω dκo-

l'.ι πδq δ τλolτoq εiναι κρiμα, γιατi

μδ τoν ioιo δρoμo τo0
,.tl κdπoιoν dδiκηoεν,
1,ιiΙτoο κσνεναζ δθν €γινε πλoιioιoq.
ilλoυg μαζi καi για τoΟτo δ Χριoτδg λoγαριαζει κριματι'
' 1,iιoν τδν πλoΟoιoν καi κλειoτη γι' αδτδv τi1 6αoιλε(α τδν
.1lανδν. Μi1 ζητ&τε λoιπδν τδ κρiμα καi την dνoμiα
για να
.ιτε τλoυoιcbτερ' dπ' τδν διπλανo oαq, vα πι!τε κα.ι να 1oρ'

.,ioτε, ij να ντυΘfrτε πιδ πλo0oια. ,Eγcb, δ πιδ dναξιoq δoΟ.,c τoδ Θεo0, πoU μoιρ&ξω δ,τι κι dv €1ω καi δi νι&ζoυμαι
.0α φαω τ|ν μ€ρα πoδ ξημερcbvει, πoτiq δi μo.λειψε τδ
1,ειαζoδμενo ψc,lμi για να ζηoι,l καi τδ νερδ για ι& πoτιoτδ.
r(ι' δτcrv δ Χριoτιανδq €1ει αιjτα τα δυδ κι Ξια κoμματι ρoΟ,.l για vd oκεπαoει τξ γδμνια τoυ καi να πρooτατευτεi α.
.) τo κρ6o, τδ παραπανω ε,iιαι τδ 1αριoμα τoδ oατανd. Χα,ητε λoιπδν τη φτι,b1εια oαq καi μi1ν 6αρυγγoμdτε, γιατ(
:]λαστημo oτ6μα, 6αρεια καρδιd καi δiψα για τ' &γαΘα τoδ
, .loμoυ τo0τoυ, Ξ1oυνε
1ιoιo δooι 1αoανε dπ, τα μdτια τoυg

εiκoια τo0ρανo0.
Aδτα τoδq εiπε καi oτ| Moνεμπαoια καi oτδ ΓδΘειo
.αi oτην Koτρolνα καi oτov Ka6αλo και o, δλη τi1ν θπαρ1iα
Ιoδ oiτΟλoυ κι Eγιοcvε κoρμιd καi ψυXiζ πoυ τig κατdτρωγε
ιδ oαρακι τ!q λ0πηs, Φo6ντωoε τi1ν iλπ(δα oτα oπλα1να
rδν φτω1δν κι εδωσε ν6ημα oτi1 ζωη τδν &κληρων καi τδv
ιlαταφρoνεμEνων. Γιd τoδτo τδν &κoυγαv καi τδν πioτευαν
καi τρ€xανε ξωπioω τoυ. Στδ KoλoκriΘι, τoδ τ' δν6μαoε Ν€α
'|ερoυoαλημ, γιατi δλoι κλdψανε
για τα κρiματα τoυq καl
μoνιdocrνε καi παo1(oανε δλoι μαζE νd γιατρ€ψoυνε τo0 κα.
0:νo0 τiq πληγθq, καi oτδ MαυρoΘo0νι, δθν Eμεινε &νΘρωπoq,
πoυ vα μηv δρκιoτεi νd πεθdνει διαφεντευoνταq τδ γθρoντα.
Kαf τδν δρκo δiν τδ €Θαζαv oτδ Θαγγ€λιo, πoδ τ' dπccy6'
oευεν δ γiρoνταq, dλλα oαv ταξιμo πoδ τ6Kανοcv στδν επι.lκoπo 'Aoi|νηc Mακ&ριo πo0, μαζi μδ τδ iερατεto καt τδ λα6,
ιiκoλoυΘoδoαν τδ γ€ρoντα.
Περιoo6τερo δμωg rι dπδ τoδq ciντρεq, oi γυναiκεq oτα.
.

rlν

ΓTMΝΛΣΙ ι KΑΙ
ΓTMΝΛΣΙt
ΙGΙ ιΙ,\ΧιΙ
ιtr\\ιΙ

ο πAπoTλAKoΣ

218

Θιlκανε τδ dτρoαπθλαατo τεi1og πoυ φφυφδoε τδ γ6ρoντα.
.L|
γυvα[κα ζνιωΘε κεiνo τδν καιρδ και τi ζωη ηζ και η
γEνηη τηc oαv dδικiα. "oλog δ Moριαg l!€ερε τiq iαιoρiεE
καi τd Θαματα τoi γdρoντα κι &πδ ατ6μα oi ατ6μα iοτoρoO.
οccv μεγαλoι καΙ μικρoΙ τ|v ioτoρiα τflg Φωτειvig, Φc'Rρε.

219

δικoξ τηq δλακαιρoq' dπδ ψυ1η δq κoρμι, κα[ εioαι Eνα μ'
'.']
.ι)τl]ν, τδq γ(vεται τ, diψυ1α τα δικα σoυ vα μ{v εiναι δικd
ιηg καi τδ 1ωβφι καi τδ oπiτι καi τδ ζωνταν6;
<iγτιλ6ω, εiπε μi κατε6ααμiνo τδ κεφαλι δ Φoι.

-Δθν

.lκαq, dλλα.

.

.

Eo6, Φo0oκα; ρriηoεν δ γ€ρoνταq.
_Λ6ει πδq τδ 1ωραφι αιδ μδλo εiναι δικo τηξ, ενΦ......
_Σταooυ dδερφ€ μoυ, τδν διακoψεv δ γ€ρoιταq. Λθει
τl1ν dλι]Θεια. Tδ xωραφι oτδ Mδλo εiναι δικ6 τηc καi τoδ.
τo τδ oπ(τι εtναι διKδ τηξ.
_Tδ oτ[τι εΙναι τo0 τατθρα μoυ, διαμαρτυρηΘηκεν 6

oδ Φoυoκαινα, oυν€1ιoε oτδν iδιo τoνo δ γεPονταζ.
,o,τι-Kαi
€1ειg dπ'τoυq γoνειoυq ooυ εiναι τ' dντP6ζ ooυ. ΓιεCιι
λoιπδν μπαivετε o' ciμα1η &δικη κι ιiμαρτc,:}.i1 καi κριματi.O Θεδg δiν Evωoε
ζεατε;
μoνξα τd κoρμια oαq, dλλα καi
τιζ ψυΧεξ oαq κι oi δυδ μαζi εioτε .!ναg κι δ Ιδιoq &νΘPωπoζ.
Δ.v εivαι ντρoτη, Φo0oκαιvcι, νd ξiρειg τδq f1 καρδιd καΙ τδ
κoρμi κι δ νoOq τ' dντβc σoυ ετναι δικα σoυ Kαι vα Kαυγαδiζειg για τδ 1δμα; ,.Αν ooδ 1αρlocο τδv καρπδ τoδ καρυ.
bιoδ μτoρεiq να μo0 κρατtjoειq <iμ&xη για τδ τooφλι;
Kι,oi δυδ oωπαocrvε καi πρcbτη f1 γυvαiκα εΙrλαιμε και
γυρεψε σΧcbριo dπ'τδν γ€ρoντα κι dπδ τδν tiντρα ηq καi
ιεiνog dπδ τη γυναικα τoυ κι dπδ τδ γ€ρoντα κι €τι 1βνια δiν ξαναμτιξκε διx6ν.ια oτδ oπiτι τoυq, dλλα παcry|ζαvε
κι oi δυδ για η σωτηρια τξq ψυxξc τoυξ, κaνoνταζ lλεημo.
o0νεq καi 6oηΘcbνταq τoδξ dνημπoρoυq'
Σ, &λλα xωρια, δπωg oτα Λαγκdδια, Ξστειλε μεταvoιωμ6νoυ9 τρεig &τoαλoυg dρραGωvιαoτικoδq ατiq παρcrημ6νεq
κoπ€λλεq τoυg καi παvτoδ Ξαιηo' Eνα 6<oμδ κι ζ6αλε οqv oi
Θρ6νo τi1 μdvα, δlvoνταg τηc τη Θ6oη τ!c K6ρηc τηq Πανα
γιαζ.
Toδτoq fiταν δ λ6γoq πoυ oi Mανιατιooεq ταρατo0oαν
τα oτ[τια τoυζ κι oi Mαvιατεg τα 1c^lραφια τoυq καi τig δoυλει€q τoυq καi τδv dκoλoυθoδoαν.
'Aπδ τδ M6η δμωq κι €πειτα τα πPdματα σφιξανε. .H
κυ6€ρvηoη €δωκε ρητεξ διαταγiq oτi1 xιoρoφυλακη να τδν

--Aμυαλε, τoδ εIπεv δ γ6ρoνταq μi 1αμ6γελo καλωoυμηπωξ καΙ oU δ ιδιoζ δδν εΙoαι γθνημα τoδ πατ.ρα σoυ
καi καρπδg dπδ τd oπλξνα τ!c μ&ναq ooυ; Kι δμωg εioαι
δικ6ζ ηζ dπδ φ1{ δq κoρμt καΙ πι6τερo δικ6q ηq παρ, δ.
oo εΙoαι τo0 ταr€ρα ooυ καi τfrg μ&ναc σoυ. και dφoο ε1σαι

τδν πιdoει, dλλιi γρτ]γoρα τ6ακαoε τρoμαγμ6voq &μα εiδε

Φc, τηc Mdρωζ, κι €να ocoρδ diλλεq πoδ εi1αν
φoυvτ<boει
.Ι-l
ζωη τoυξ
μιd Θε.iκ{ 1αρα αιd αι{Θεια τ6ν γυναικδνε.
dπoxτoδoε ν6ημα

τig

κι

f1 λδπη τoυq

uεταλλαζε

oi xαρd.

A0.

6oι]Θηoαv τδ γ€ρoντα vd φ6ρει crrδ δρ6uo τo0 Xριoτoδ
τoδq &ι,rρεq τoυq πoδ εi1αν πετρcboει oi καρδι€q τoυq.
Σ, Ενα xωρι6, αιδv Kd6αλo, ζoδoε,Ξν' dντρ6γυνo πoδ d.

διdκoπα γκρiνιαζε για τδ 6ι6q. Kαi π6τε { γυναlκα €τiμε.
νε τδg €να 1ωρdφι ξταv πατρoγoνικα δικ6 τηζ, π6τε δ ciντραq πδq τ6xε ciγoραoμ€νo dπ, τoUq γoνιoΟq τηg. Kαυγαδεq,
γκρiνιεq, τoακωμoi καi ξ0λo τ!q ΦoOoκαιvαc, &μα δ Φo0.
σκαζ δ.ν 6αατo0oε νd τ|v ιiκo6ει να τoνε κρdζει κλΞφη.
.o Παπoυλ&κoq τrQγε dκαλεαrog oτδ
φτωxικ6 τoυq την
δρα τoδ δε[πνoυ καΙ κ6Θηoεv dμiλητoq σrδ τρ,]cπiζι τoυξ νd
μoιραστετ τδ ψωμι τoυq,
Toδq €κoψε €vαv καυγα, dρ1ινιoμ€νoν ιiπ'τδ πρωi, πoυ
€δει1νε πδq παiρvει πoλδ καιρδ δρ6μo.
_Ti odg 1clρiζει; τoδg ρri:τηoε.
_Moδ κλ€6ει τδ 6ι69 μoυ, dπoκρiΘηκε ξαναμμθνη t1
Φo0oκαινα.

_Ti λtg

Φo0σκαq.

ηξ,

oυλλd6ει, δπoυ τ5v 6ρεi, καt εi1ε oδ τo0τo τδ Ξργo πρ6Θυμoυq
oυvεργoδq τd Mανι&τικα τξ&κια πoδ Θυμι,:νcrvε €πειδη δ γi.,Eνα
ρoνταg κατηγ6ραγε για κρiμα Θανdoιμo τδv πλoδτo.
τιρωΙν6, καΘδq τoρευ6ταν δ γ€ρoνταg oτδ δξμo Λαγεiαg, Eναq dτooπαoματ6ρ1ηs μi πfιrιε 1οlρoφΟλακεq δoκlμαoε να

I
o ΙΙAΠoTΛ.4KoΣ
φoυσατo τoυζ Mαvι&τεq, Eτoιμoυq νd κoμματιαooυν κι αι]τδv
και τoυξ Χωρoφυλdκoυq τoυ. Tδ iδιo π!γε νd ταΘει κι δ θ.

παρxog Oiτ6λoυ πoδ δoκiμαoε r,α τδν πιαoει καi 6ρθΘηκε
μτρoστα σd τ€ooεριq 1ιλιαδεq Mανιατεq dπoφαoιoμ€νoυq νcι
πεθσνoυνε γιd τδ γeρoντα.
Tρiτη, πιδ oo6αρη, dπ6πειρα EKαμε δ διoικητηc τfrc 1ω.
ρoφυλακ!s αντιoυνταγματdρXηξ Koυτσoγιανv6πoυλog,, πoδ
μi πoλυdριθμo dπ6oπαoμα δoκiμαoε να κυκλιboει καi ια
πιαoει τδ γ€ρoντα, αιiq 16 τo0 Mξ, oτδ Φλoμo16ρι, αλλd oi
μια νΟxτα μ€oα δ πιoτδg δπαδδg τo0 γ€ρoντα δπλαρ1ηγδq
Φασoξ, πoυ 6 γ.ρorταζ τδv δν6μαζε αιρccιηγ6, ξεαr,1κωoε <iλα τα γι]ρω 1c,:ριd καi κ(νηoε τρεiq xιλιαδεq dρμαιιoμ6voυq
τooo θπιδ€ξια καi γoργd, πoυ δ Koι,τσoγιανvoπoυλog, για ν&
μην πιαoτεΙ παρατηoε τδ σκ€διo τoυ κι δπo1cbρηoε o&ν παλαGoζ.

,,Ετoι

,AΘ/1να

τ!ρε τi1 μεγ<iλη dπoφαoι ν& €ξoντcboει
τo γ6ρovτα, Ξoτω καi μ, αιματoχυσια. Mπρoαrα δμωq oA τi.
τcιo λατκδ ξεηκωμ6, απoφαoio'τηκε τα μθτρα ναvαι φρ6vιμcι
καi δραoτικd μαζ(, Λoγαριdoαvε dκ6μα πδq κι ciν πετ61αι
ναv να πιασoυνε fl νd oκoτ6ooυνε τδν Παπoυλακo, τδ κiνημcι
πo0 flταν δεμ€νo μi τovoμα τoυ δΕ Θ& ξεΘΟμαινε, iiv δiν €νεργoδoανε κεραυνo66λα oθ πoλλiq περιo1iq τoδ MoριG μαξi,
yτυπcbνταg δλoυq τoδg ταρα.yoντεg τ|q ΦιλoρΘ6δoξηq ,Aδελ.Eκατoνταδεq
Εvταλματα κυκλoφoρηoαν καi μθoα
φoτηταξ.
σd δeκα μ€ρεξ τιαoτξκαν δ Kooμαq Φλαμι<iτoq, δ,Ιγν<iτιoq
Λαμπρ6πoυλo9, δ μoναχδq Παρθ€νιoq δ Mεγαλooπηλιcbτηq, δ
,}lααiαg oτi1 Mεγαλ6πoλη,
πoλλoi .Aγιoρεiτεq μoνα1oi' αιi1v
'ΛΘ{να κι ciλλoι αιδ μovαστηρι τ, .Aγioυ ,Aθαιαoioυ, oτfrq
Λα0ραξ και στo0 .,oσιoυ Λoυκ&. ,Aργ6τερα πιdσανε στη
Σκ(αΘo τδν τεριφημo Διoν0oιo τδ Γ€ρovτα καi, t1τδg dτδ
τoδq &vΘρcilπoυq πoυ φυλακζbσαvε, KΦιασχ€σανε και τα πρ&ματα τoυζ, τα 6ι6λiα τoυq κι δλη ην dλληλoγραφια τo0 Φλα.
μιccιoυ, τo0 μoνα1oδ '|γνατioυ, τα 1ειρ6γραφα τoυg καl πoλ.
λα τoλδτιμα dρ1εiα μoναoτηριδν 1αΘηκαν oτα εioαγγελικα
γραφεiα.
T6coq μαλιoτα oταΘηκε δ ξαφνικδq τανικδq τfrq ,ΑΘl1.

ξ

Ι.TMNΛΣΙ] KΑΙ MΛxtΙ

281

vαζ, δστε τ, dνακριτικα 6ργανα δi διoτdoανε να κdνoυνε κατ'
,,iκoν Ξρευνα καi τδ oπ(τι τoο oικoν6μoυ, τoδ εξ oικoν6μQν,
.:τ|ν'Αθηνα και Kατασχeσανε δλo τδ πρooωπlκ6 τoυ dρ1εio
ι.ι δλα τα πoλυτιμα Χειρoγραφα τoυ.
Καταντηoε να 6λeπει τδ KαΘεστδζ κατι,l ιiπδ καθε ραoο
..ι Eναν oυνωμoτη, Xωριξ αδτδξ δ διωγμ6q, 1τoυ γινoταv σιδ
.;1i1μα να συγκινησει τi1ν dνιbτερη iεραρxiα l] να γiνει ιiφoρ.
lιη να διαμαρτυρηΘεi .
.,Ooo
για τδν Πατoυλακo, τd μeτρα πoδ ιiπoφαoioτηκαν
'Aπoφασιστηκε να
l διναν την εiκ6να dληθινflc €κoτρατεiαq.
ιrυναχτoδν oτi] Μανη δυδ - τρεiq 1ιλιdδεq τα1τικδq στρατδξ και
.Ωρioηκε <iρ1ηγδq δ δπooτρατηγog Γεwαibq
1ιoρoφυλακr].
]{oλoκoτρ6νηξ, γυιδq τoδ δoξαoμiνoυ Γ€ρoυ τoδ MoPιa, καi
5ιατα1τηκαv να dρμενlooυνε oτα νερα τηζ Λακωνιαζ τα πo.
,,.εμικα ..Kαναρηc>, ιι,,OΘι;ν..', <Mατθiλδη>, t'Aμαλiα> καi

'Σκδλα>, 'Ακ6μα δ6Θηκε oτδ oτρατηγδ Koλoκoτρcbνη τδ δι
,.αiωμα να στPατoλoγησει πoλιτoφδλακεg γιd τηv ταξη, δστε
ιi τα1τικδq στρατδq κι ξ 1coρoφυλακη να κυνηγo0ν μoνα1α

τδν Παπoυλακo.

Moλoνoτι τ6σεζ φoρεζ ξαoτ61ηoε { θξoυoiα να τδν πια'
oει, δ Παπoυλdκog, μαθαiνoνταg τη μεγαλη τoι1τη συναξη
τo0 oτρατo0 και 6λiπoνταζ τα πoλεμικα καρα6ια νd dρμενιζoυνε oτα νερα τic M&ηξ, Kαι τδ περισσoτερo dπ, δλα δταν
,Ιγνατιo, τδν ΠαρΘ6νιo,
EμαΘε πδg τιdoαvε τδ Φλαμιdτo, τδν
,Aναργυρo
κι εvα σωτδv ,tloαiα, τδ ΛεoναPδ6τoυλo, τδν
ρδ €iλλoυq δoιoυq πατ6ρεq, εiδε δλoκαθαρα πδq ξημερcbναιε oi δ0oκoλεg μ€ρεq.
,,Eνιιooε παλι τiv dνdγκη τ!g πρooευ1!s κι dπoτρα6ξxτηκε λ(γεq μεPεζ στδ μoναοτηρι τξc Boiδoviτoαq, μαζΙ μE
τδν παπα. Bασιλαρo, τδ μoνccχδ Διoν0oιo καt τδ μπιστεμ€vo

ταληκαρι τδ Γι6ργη τδ Moυντρ6α.
Tρiα δλακερα μερ6νυ1τα τCbρα δ γερoνταq oδτε παoκα.
oε, oδτε κoιμl]Θη, oδτε €6ρεξε τη γλ6)σoα τoυ μi vερ6, oδτε
.o
ξεμακρυνε dπδ τi1ν €κκληoιd.
μoνα1δq ΔιoνΟoιoq loτoραει
πδq Θακαμε δq δυδ 1ιλι&δεg μετανoιεq καi εiπε τ6oα πccrερ.
μα δoα &λλoι μoναXoι δcν εiπανε σ'δλo τoυζ τδ 6ιo.

o πAΠoTΛAKoΣ

ΓTMΝAΣH KAΙ MAXH

Tην τριη μ6ρα γ0Pεψε νd ξoμoλo.}.r]Θει και νd κoινωη.
σει κι 6oτερα τdσκασε δυδ d.ντιδωρα καl f1o0xαoε λiγεq δPεζ.

Τ6oo Eφταoε για να αrαΘεi δρΘιog αrα τωια τoυ και νd
για τ{ μεγ&λη dιπdρα.
-Llξερε πδq δθv εIxε
μovξα v, dyωyιστεi μi τoξ τcc1τι.
κoδξ τoi Γενναιoυ κoλoKoτρ6η, dλλα καi' μθ τα McαιΦrιKα
Τζdκια, τoδq MαυφμιxαΜoυg, τoδq Πετφπoυλdκηδεζ, τoξ
Πιερακoυq και &λλoυζ, τoυ τoυζ λoγdριαξε πιδ επιφo6oυξ,
γιατi dτoκoιμ(ζcrvε τδ λαδ καt κ&ναr,ε ιιcμo τ{ δικl1 τoυq τt1
γν6μη.
AΘτoΙ μπoρoδoαv ν'dραιd'σoυν τoυζ διKo6q τoυ τoυζ φυκιvf1oει

λακoυq, μεταλλαζoνταq τη γνδμη τoυg κι €τoι να πιαoτεi
σαν τδv πoντικδ αrll φακα.
,,Eνιωoε
πδq περo6τεφ <iπδ καθε ciλλη φoρα Eπρεπε να
σταΘεi δ νoδq τoυ δρΘδq καi στα σκ6δια τoδ Koλoκoτρ6νη
vα σκεδιασει &ντιoκ€δια για να τoδq ξεπλανiψει. Kiιηoε λoιπδν για τδ Φλoμoxδρι καi κεi πo0 μιλo0oε oτoUq πιδ μπι.
στεμενoυξ τoυ, παρoυoιdαηκε μπρooτd τoυ δ Γερμα,.-δg MαυρoμιXdληq.

_Σταμdτα Kαλ6γερε, τoδ

Χησε σ&v τρoμτ6νι.

φcbναξε.

f1 φωνri τoυ ciντr,1'

.o

γ€ρoνταg πρ<bη 6oλα εΙδε τ6ooυ9 μπιατεμ6νoυq
τoυ Mανιccτεq και Mαvι6τισσεζ, πoδ τ€ooεριg φoρig εi1α'
νε dψηφισει, γι' dγαπη τoυ, και συyταγματαρX€oυζ και
μoιραρχoυξ και τα 6oλια τδν Χωρoφυλακων, να oτ6κoυιται
σαν μαρμαρωμ€νoι και να κoιτdζoυv τδ Mαυρoμι1dλη. Nα
κρEμoυνται dπδ τδ oτ6μα τoυ καi κανεiq να μi1 6γdνει &xνα
&πδ τδ δικ6 τoυ.

Ti γυρε6ει9 καπετ&νιo; τδv ριbηoεv δ γ€ρolταq.
Γυρε6co, τ, dπoκρ(Θη Θαρρετα κι απoφασιστικα δ Mαιj.

ρoμι1ιiληs, να παραδoθειζ oτ{ν κι16€ρνηη, ξ να φ0γειg καi
ν, dφ{oειq ijoυ1o τo0τo τδν τ6πo, γιcrιι τδv oπρcbxvειq αrδν
€μφ0λιo π6λεμo καi oτδ μακελει6. Ti Θα γiνoυνε δλoι τoδτoι
o[ &vΘρolτoι, tiμα καoδν τα σπιτια τoυq κι dφαvιατoOv o.ι φα.

.,Aμα

σαπισoυνε στιq φυλακ€ξ' i] μπoδν πρiν τ{v
μελιiζ τoυq;
δρα τoυξ σιδv τ&φo; Φ0γε λoιπδν τδ γPηγoρ6τερo.
_4ε0γω, τ' ιiτoκρiΘη δ γ6ρoντα9, d.}.λα Θd μl μετccyυρεψετε.

_Φ0γε,

κι

diν

μετccyυρθψoυμε, ξσvαPχεσαι.

Kαi γυρiζoνταq τρξ τoυξ Mαvιdτεξ, τoυq ειπε:
_Kαi. τoi λ6γoυ σαξ, γιατι παρατησccιε τα χωP&φια σαζ
και τιξ δoυλει.,ξ σαq κι oι γυvαiκεq τα στιτια σαξ και τηρqτε τα Θoυνd και τ& φαPαγγια; Mαζ€ψτε τδ μυαλ6 oαg
πριν κλaψετε και τ6τεζ δδ Θd μτoρδ νd o&g γλυτ<boο:.
Aδτα εiπε και γ0ρισε τη ρ&xη τoυ κι €φυγε 6ριζoνταq,
1<oρiq

vα τo0 &vτιμιλησει κcrvειξ.

.O Παπoυλακog, καΘδg €6λεπε να
φε0γει, KoOησε Θλι.
6εoα τδ κεΦdλι κι εiπε:
_Nιdζεται τ&Xα γιd τδν τ6πo Kαι γιd τα oπ[τια oαg κα|
για τig δoυλει€g oαq. Kι δμroq, dq ηκωΘε1 μπρoατd uoιl €vαc
dπδ o&q κι dξ ιστoPησει, π6τε τoδτog δ &ρxoνταq νιαστηκε

γι'

α0τ6ν, l] καviναq &λλog dπδ τoυq &λλoυξ dρ16ντoυg. Π6-

τε γιdνανε Eναν tiρριooτo, π6τε ξαλαφρωoαv τδν τ6νo σαξ,

dνoiγoνταq μπρoαrα oτδ Θαμπωμ€νo φδξ τδ περιλαμπρo 6αoiλειo τoO oOραvoδ; Πoιδg dπ' αδτoυζ σaq EμαΘε πδq { φτιb.

χεια δiv εxει iiλλη γιατρεια παρα τδ Xριoτ6; Tδ ξ€ρ<,l τδq
πoτtg δiν στdΘηκε τ€τoιo Θαμα, γιατι τd Θ&ματα δdν γιvoυνται dτδ τoδq πλo0σιoυξ και τoδζ τρανo0ζ, dλλα ιiτδ τoδq ταπεινoυξ πoυ ζoδνε κατα τδ λ6γo καi τδ παρaδειγμα τo0 Χριστoο. Ξεγελaνε και σaζ και τδ 6αoιλια κι 6γνoια τoυg μoνd.
Χη εiναι πδq να d6γατισoυv τδ 6νoμo Θι6q τoυq. Aδτol εiναι
ol λαoπλ&voι κι α0τoi oπριb1νoυνε τδ λαδ αιi1 μα0ρηv dπελπιαiα, oτ|ν ξ6τoρτα δηλαδ{ τfrs κ6λαηξ. Aδτi1 oπρrb1νει
καt oτδ μακελειδ τδν dΙνΘρωπo καΙ oτδν EμφΟλιo π6λεμo.
Mαvιdζoυνε δμωg καi φoΘεριζoυνε, γιαri. δA Θ€λoυvε ν& Θαoιλεψει σε τoiτo τδν τ6πo καi παντoi δ Λ6γoq τo0 Xριoτo0,
θτειδi o, Eνα τ€'τoιo 6αolλειo τ€τoιoι &vΘρδπoι δθv €xoυνε
Θ€oη, o6τε E1oυvε π€ραη θκεi τd μεγαλεi& τoυq, τδ xρυodφι
τoυq καt τ' dρ1oντικ& τoυg. Γιd τoδτo, μ{v δivετε 6αoη αιd
,Aτδ τi1ν πρcb.
λεγ6μενα τoυq, γιατi εivαι λ6για τo0 oατανd.

O ΠΛΙΙoTΔΛKOΣ
τη κιoλαζ μερα πoυ πατησα τδ π6δι μoυ στδ MαVιaτικo, σaq
εiπα πδξ δ δρ6μoq πoυ odq καλδ εiναι oτρωμ€νog μi dγκα.
Θια κι dδOνατo να oιμιiloει δ dνθρωπoq τi1ν π6ρτα τoO Παραδεiooυ, ciν δiν πειναoει, ciν δiν dγρυπνηoει, dν δ.ν κλdψει,
dν δiν πoνθoει, &ν δiν ματcboει. .o oτiφαvog 6μωq πoδ τδν
περιμiνει δiν μoιαζει μθ τα μαλαματικα τδν &φεντdδιoν τoδ
κooμoυ, ciλλα εiναι αiω.,ιog κι ciκαταλυτoq. Τρα6η1τfrτε τιbρα στιζ δoυλει.q oαg, oτα 1ωραφια oαg καi oτig oτανεq oαq.
Mαζδξτε τα oπαρτα καi τd γεννiiματα κι Ιjoτερα γυρioτε
σιμα μoυ για να odq φανερcboco τδ oκ€διo μoυ καl να πo'
ρευτoδμε, δλoι μαζi, θκεi πoδ μdq πρooταζει να πdμε δ Χρι.
oτ6q.

Tην ciλλη μ€ρα δμωq δ Mαυρoμι1αληc, πoδ1ε ξεΘαρρiψει
dπδ τδν τρ6πo πoδ τδν αντiκρυoαν o.ι Μαι,ιατεq την πρoτερ'
νη, π!ρε τδν,,EπαPXo Oiτυλoυ, τδν dντιoυνταγματαρ1η, δ0o
<iξιωματικo69, και εiKoσι χωρoφυλακεζ καi κiιηoαν να πιαooυν τo γθρoντα, Toδτη τi| φoρα δμωq, τρεiq 1ιλιαδεg Mανιατεq καi Mανιατιooεg μθ tiρματα, ξ0λα καi μd πiτρεg διαφεντ6ψανε τδ γΞρoντα. oi γυνατκεq 1τυπηoαιι τδν iδιo τδν ζ.

παρΧo Kι ετσι τ' dπoσπασμα dναγκαoτηκε ια λακioει ντρo'
πιασμ6νo. ToΟτo τδ γιoυρo0oι, πoδ δ Παπoιl).ακoq τo λoγαριαoε μπαμπεoια τoδ Mαυρoμιχdλη, τδν εκαμε να τρα6η1τεi
πρoζ τα Πηγdδια καt κεΙ vα σκεδιdσει l,io δρoμoλ6γιo.

Στα Πηγdδια καΘηoε δ€κα μiρεq κι ιiμ6λυoε τδν πqτα.
Bαoiλαρo, τδ Διoνυoιo καt τδ Moυντρ€α να oτιoυν6ψoυνε
τδν δ1τρδ καi να τδν κατατoπισoυνε τδ γρηγoρ6τερo. Στα
Πηγαδια δθν €μειvε oδ oπiτι γιccιi Eνα πoυλi, θημερcbνoνταq,
τoδ1ε τραγoυδ{oει oτ'αδτi τoυ να κoιμ&ται μi oκθπη τδν
oδραν6. Kαi για τoδτo ησυχαζε κατω ciπδ δ€νδρα, ξ τioιo
dπδ ρημoκκλι]oια, τi1 λ1γη ri5ρα τ!g νΟxταq, πoυ δθν εiχεν α.

φιερωμενη oτην τρooευ1{.
.,Ενα oo6ρoυπo,
καΘδg {ταv dκoυμτηoμ€νoq στδ τεζoυλι τξc ρημoκκλησιaq τoδ Πρoδρ6μoυ, εiδε τδ πιδ παραδoξo
<iπ,

δλα τd δρ&ματα.

ΓT,\ΙΝAΣιΙ KAΙ

M.A.XΙΙ

Τoδ φανηκε πδq δρΘ6Θηκε μπρooτα τoυ τδ KαντoΟνι τoδ

Σταυφδ και ξαφνικ& &voιξεv ξ π6ρτα αrδ φτco1ικδ τξg Φω'
τειηξ και πρ6Θαλεv ξ v6α γυvα(κα, δμoρφη 6oo πoτ€, ντυμEη στα κ6κκιvα κι dφoδ τo0 1αμoγ6λαoε τo0τε:
-4υλdξoυ dπ' τoUq τριyι.,ρνoδζ σoU.
και τρα6ηXτηκε παλι μioα στδ σπιτι, Ξκλειoε την πoρτα και τδ Kαντo0νι τoο Σταυρo0 τυλιχτηκε o, tνα Θαμπδ oι1'
γνεφo δq πoυ εσ6ησε.

.O

ξρυτνoq δλη τ| v01τα καΙ oυλλoγΙζoνταv τo0τo τδ λ6γo τfrc ξ&πηq πoδ PX6ταv dπδ τωq κ6'
.o
σμoυζ πoυ μoνo τδ μdτι τo0 Θεoδ φτανει κι €ξoooιdζει.
.Yπoψιαoτηκε
νo0ζ τoυ δμωg δiν πdγαινε δg την πρoδooiα.
γE'ρoνταq Eμειvεν

τoυq dPχ6\ηoυξ, τoυξ MαυPoμιXαλ€oυξ, τoUξ Πετρoπoυλακη'
δεξ, τoυζ Πιερdκoυg, καt κεlvη η v01τα τιfrρε την dπ6φαση
να δcboει τη μ.iχη, σαν καλδq o'ιροcτηγ6q, πoδ δεv παει ν'dγωνιστετ μd τα γν6ριμα δπλα oτδν θ1Θρo, oUτε και στδ πaδio πoι] θ€λει να τδν oUρει iκεiνoq. Θ&διvε τi1 μd1η μθ τ'
dρματα τoU μoν&X, αΟτδq iiξερε vα κρατl1oει και σε τoπoθ..
oiα, δπoυ τα τoυφ€κια και τα καν6νια δδν E1oυνε πiραη.

'Aπoφ&oιoε να πdει oτην Kαλαματα και κει να γυρeψει
να κριθετ ciπδ τoδg κριτiq τ!c Πoλιτεiαq' μπρooτα δμο:g o'
δλo τδ λα6, KαλαμαιιανoUg και Mανιατεζ, πoδ ε[1ανε &κo0'
oει τiq διδαx6q τoυ. κι dφoO θακoυγε δ λα6ξ, κι α0τδν και
τoδq κριτθq τoυ, νdκρινε πoιδq ετΧε τδ δlκιo μi τδ μeρoq τoυ.
Σi μια τiτoια δλoφ&νερη δημ6oια κρtη δθv τδν Evιαζε
τ] πρoαωπικl1 τoυ τιjΧη. Mετα μια τετoια τιμημeνη μηη, oι
καδivεζ, κι tiv τo0 τtq τεPνoοσοα, Θ&ταν πιδ dλαφρθq κι ciπδ
ξνα κoυκo0λι, τα oiδερα τ!c φυλακfrc dδΟναuα ν' dμπoδi.
ooυν τδ φδq τoι]ρανo0 vα τδv εδφραινει κι δ Θαvατoζ κdλε
σμα τo0 Πλαση τoυ γi <iντ(δωρo Kαι μισΘδ καi ξoυ1iα'

Για τoδτo και για ν, ciι1ρηoτ6ψει τδν κατατρεγμδ πoυ
τoδ στησανε τd τζdκια, σXεδιασε την κριση στην Kαλαματα
και για τoδτo Θ€ληoε νξει μαζι τoυ, δoo γινoτοcν περo6τε.
.Aμα λoιπδν
γυρlocrνε oι μτιστεμiνoι τoυ,
ρoυξ Mανιdτεξ'
θατειλε μια γραφil σ'δλα τα 1ωρια πoυ Ξγραφε:

Ι
() πAΙΙoTΛAKoΣ
xPιστιανoι μoυ,

Mi τ|

δ0ναμη τoδ Θεo0 καi τfrg Παναγiαξ και δ.Αγiων,
λων τδν
dπoφαoιoα να περ&oω oτi1ν Kαλαμ&τα.
Για τoδτo καλδ δooυq ιiγαπ&τε τδ Xριoτδ ναρΘQτε μαζi μoυ για να δητε και ν,dκoδστε 6πoυ Θα κριΘδ μd τoδq
κριτεξ τoο Bαoιλ€α. Kι tiv φτα(ω γδ για δoα μoδ κaτη.
γoρ&νε, vα με ριξετε στη φωτιd και νd με κ&ψτε να ξoυχασει δ K6σμoζ. Ei δθ καt φταiνε o[ dρχ6ντoι και oι κριτ€ξ, vα τoυζ τι!τε να μ, ciφηooυν i]oυ1oν να κηρ6xνω τδ
λoγo τo0 Θεo0, γιατΙ δ λ6γo9 τo0 Θεoδ δi δ€vεται. Kαi
Θ€λω ν&x<o γρηγoρα <iπ6κριαf1 oαq καi oi πoιδν τ6πo Θα
μαζωχτητε, γιccτι Xωριξ to&g δiν κινdω, Eπειδ| δδ Θ6λω
να μθ καΘαρiooυν &κριτoν. .,Oooι ιiγαπ6τε τδ Χριστδ
καi τ{ν Παvαγ[α, μικρoι και μεγ&λoι, να ρητε κι δσoι
ετvαι μB τδ ocιιαvα tig μ{ν €ρΘoυν. Πdρτε ψωμi κoντd σαζ
γιd τρειq μ6Pεq,
Πoτδ oκ€διo δθ oταΘηκε τδoo εiρηνικδ και πoτε τι6θoq
κρισηζ και δικαιoo6ηs δe σηκωσε τ6ση ταραXη, δoo { dΘcoα
τoοτη γραφη και τδ τιμιo σχ€διo τoο γ€ρoιτα.
Στδ oτρccrηγεio τo0 Koλoκoτρcilνη ξαι στη νoμαρXια
τis Kαλαμ&ταq Ξoτειρε τδν τανικ6, γιατi κcrνεig δiν μπoρoδoε vd ξηγι]oει τi oκεδ[αζεν δ ,δη μαγ ω γ δ g'l καi γιατi
diφηνε τi1 6oυνioια M&ιη καi πξαινε vα 1τυπηΘεi σrδν καμτo τηq Kαλαματαζ. ..oλα τα oτρατηγικα κεφdλια δ. 6ρισKα.
Vε ξηγηη, γιατi τα τ(μια Kαι τα dπλα δiν τd πι&vει oστε f1
τρανη πoλιτικη' oδτε η δαιμoνικη oτρατηγικi1 τoδ πoλ€μoυ.
Γι'αδτ6, καi για να τρoμdξoυνε τδν κ6oμo oτ{ν Kαλαμdτα'
διαδ6oανε πδg εiκooι yιλιαδεq Mανιατεq, με πρ6φαη τδν ΠαπoυλαKo, κιvr]oανε για γιoυPoοσι καi πλιατoικo. K!ρυκεg φo6iζαvε τδν κ6σμo πδξ oi ρεμπiτεg τ6ν Θoυνδv κι oι dντερo6γdλτεq Eρxoυνται ν' dφαν(ooυν τoδq νoικoκυρ€oυξ Φζ Kαλαματαq. .o κ6σμoζ φo6ηΘηκε τδ Mανιdτικo ρεμπελdoκερo
κi tiρxιoε νd Θ&φτει τd μdλαμα καi τδ do!μι, ν' &μταρd>νει
τα oτ[τια κι δ νoμdρ1ηs vd κoυΘαλ& τδ δημ6oιo ταμειo σιδ
μπρικι τoο αι6λoυ <'Atηv&> και να τoιχoKoλλG πρoκι]ρυξεq

ΓTttNΑΣtJ

K,{

Ι },ΑxΙΙ

:8?

πoυ καλoοσαν τδ λαδ νd ταμπoυρι;Θεi στα σπιτια καi και'εic
vα μi1 ζυγιbνει τδv <d γ υ ρ τ η) Παπoυλακo.
'Απ'τδ ΓυΘειo δ Koλoκoτρcbνηg Eoτειλε δυδ λo1oυg για
να δυναμ6αει τi1 φρoυριi, πoδχε κι6λαζ δυναμrboει μ'ενc.ν αλ)ιoν πoδχε ΞρΘει dπδ την Πατρα μi τδ λo1αγδ Δαγκλτ]. Tiq
ν0χτεq η Kαλαματα iδι,ι,ε τiν εiκoνα μπλoκαρισμ.νoυ κα
στρoυ.

.o

Koλoκoτρcbνηq διαταξε τδν <iατιoυνταγματιiρ1η Koυ.
τσoγιανν6πoυλo νd πιdσει τα πεP6σματα τηξ Για!η/ιτσαq, τρδζ
τδ μoναoτr]ρι τξc Δι]μιoΘαq, θπειδη δμωg oι πληρoφoριεξ πoδ

π!ρε δεi1νοcνε πδq oι Mανιατεq flταν €κατδ φoρiq πιδ πoλλoi
dπδ τoδξ δικo0g τoυ Kαι πδζ ηταν dπoφαoιoμ€νoι να πεθανoυν dν δiν μπoδν αιi1ν Kαλαματα, γ0ρισε τισω..o γυριoμδg
τoi Koυτσoγιανν6τoυλoυ δυναμωσε τδν πανικδ και μ6νo δ
νoμαρ1ηc, πooxε γνωρισει καλα τδ γ€Poντα, flτcrv oiγoυρoq
πδq αδτδq δθν €ρ16ταν γιd πλιατoικo, dλλd φo66ταν πδξ
τ,dσKερι τoυ Eρ16τανε μoνd1α για κλεψια. ,,E6λεπε 6λoκαθα.
ρα πδq μi τ6oε9 1ιλιαδεq Mαyιdτεζ δt ΘιΙ τδ γλυτ6vαvε τδ
αiμα. Για τo0τo, καi για να πρoλα6ει τδ μακελει6, €φτιαξε μι
dν iπιτρoπη dπδ κληρικoδq και τρ6κριτoυξ και τoυq Ξστειλε
στδν ΠαπoυλαKo να τδν παρακαλeooυν να παρατξoει τδ σκ€διo να μπεi μi τ6oo λεφo0oι oτ{ν Kαλαματα. K(νηoε λoιπoν
δ τoπoηρητi1c oικoν6μoξ Πoλiηq, δ παπα - 'tlλiαg Kαλλ[νικog
κι δ πoλiτηQ ,Hλ(αg Λυκoυρiζoq καi τδ tiλλo πρωi dνταμιioαvε τδ γiρoι,τα, πoυ πρ6Θυμα δ€1ηκε νd μi1v μπεi oην Kα.

λαμdτα'
Φα[νεται δμωq πδq πoλλoΙ Mανιdτεg δiν πειΘαρ1ηoανε
σΦν dπ6φαη τoδ γ6ρoντα κι εiπανε πδq καi δi1ωg α0τδν Θα
μπo0ν oτην Kαλαματα.
.o Γiρoνταq τoδg κo(ταξεν δργιoμ€νog xαi
φ<bναξε:
δtκαιη
κρtαη;
τλιατoικo
κιvl1ααμε
για
fl
-Για
Kαi xωρig να πφατ€oει &λλo, καλεoε δooυg Θ6λoυν να
τδν dκoλoυΘι]ooυν καE ττflρε τα μoνoπ&τια πρδξ τη Σελιτσια.
νικα κι dτδ κεi ξαναμτξκε στη MdCvη.
M6λιg φταoανε τd μαvτατα oτ{ν Kαλαματα, δ μoιραPχoq
Δημα(oπoυλoζ, μi πεvfr,ιπα κα6αλαρeoυξ ΧωPoφ0λακεξ, κιη.

t
ο 1ΙAΙΙοTΛΛKοΣ

Ι.TMNΑΣ1Ι KAΙ

σε για τη Γιdννιτoα κι oi Mανιατεq, μ6λι9 εiδαv τoδq κα6αλαρ6oυq κι ζπεoε καi τδ πρ6τo τoυφεκiδι, τδ 6αλανε αια π6.
δια καi π{ρανε oκoρπo16ρι τα 6oυνα,
.o dντισυνταγματαρ1ηq Koυτooγιανν6τoυλoq,
πιoτε0oνταq

εδκoλo πια τδ πιdσιμo τo0 γ€ρoντα, κiνηoε για τi1 Mαρ6ινi
τσα' Πεντακ6σιoι δμωq μπιoτεμ€'νoι τoδ γEρovτα dνdγκαoαι,
τδ στρατδ να τρα6η1τεi.
.o Χριστoφ6ρoζ, κoυραoμ€voq καi τεριoo6τερo πικραμ€.
voq για την dνταρσια και τδν π6θo γιcι πλιιiτoικo, τρα6ηXτη'
ιiε σrδ MoVαστηρι τfrq Boiδoviτoαq, <iπoφαoιoμ€νoq να φ0γει
dπδ τδ Moρια καΙ να περαoει στηV Kρητη.
Για τo0τo €oτειλε τδν παπα - Bασιλαρo oτδ ΓΟθειo v' &v.
ταμιboει τδν .,Αγιo ,Ασηνηζ καi να κανoνiαει μαζι τoU τδ φευ.
γdτιoμα τo0 γ€ρoντα.
Στδ δρ6μo δμωg, πρiν dπ'τδ ΓΟΘειo, o[ τα1τικoi πιdoανε
τδν Bαoiλαρo κι dναφEρανε oτδ Γ6Θειo. .O Koλoκoτρ6νηζ
πρooταξε νd uην πειρdξoυν τδv παπα, dλ}'α ι,& τδν oτε[λoυiε μi oυιoδεiα oτo oτρατ1γεio.
'Επειδi1 δ Bαoiλαρog γ6ρεψε να παρoυoιαoτεi oτδν iπ('
oκoπo 'Aorivηq, πρ6Θυμoι τδv δδι]γηoαν eκει πoυ ζμενε δ Mακdριoξ, πoδ dτδ μEρεq ετχε φ0γει dπδ τ|ν Λixγκα και 6PισK6.
ταν oτδ Γ6θειo.
..oταν 6ρiθηκε
μπρooτd οτδ δεoπoτη, ε[δ' Eνα Μακdριo
δλ6τελ' <iλλαγμ€νoν.
_'Hτατι]Θημεν, τiκvov
μoυ, εiπεν δ Mακdριoξ τoδ ταπα Bαoiλαρoυ, f1πατt]Θημεν δλoι. .o Παπoυλ&κog εtναι δ oατα.
ι&q ραooφoρεμ6νoq. M! γoυρλcbvειq τd μdτια σoυ παπα Bαοiλαρε, γιατι τδ λ6ω lγδ αδτ6, πoυ τoΟ φιλησα τδ 1Eρι καi
τδν dκoλo6Θησα. Σκoπ6q τoυ εiναι να αiματoκυλ[oει τδν τ6πo, vα ξεκdμει δλoν τδv κλfrρo καi να δπoτ&ξει τi1ν .Ελλdδα
oE μια φo61τα φαvατιoμ€νoυq. Γ0ριoε πioc,l oτ|v dγκαλιd
τηq εκκλησiαξ και δεν εΧειζ vα παΘειq τiπoτα. Διαφoρετικα
ft τ0xη i δικια ooυ Θdναι xειρ6τερη dτ' τo0 Παπoυλακoυ.
,Eξ€ταoα
με πρoσoχη τig διδα16q τoυ καi τiq 6ρQκα δλεq αικαi
ρετικiq
για τoδτo oδ λ6νω <iπδ κdΘε τ&μα κι dπδ κdΘε
δρκo πoδ σ' εδεσε μi τδv Xριoτoφ6ρo. ,,Eγραψα μιd πρoκ{.

λ&\ ΧΙ

Ι

ρυξη κι &φoρ(ξω, dπδ δ6 καi μπρδq, δπoιoν π&ει μαζi τoυ,.,
Kι6τεψεξ δεσπ6τη και λ6yoυ σoυ, ετπεν δ Βιroiλαριlq,
και νιdζεσαι μoνdxα τδ δεoτoτιλlκι ooυ;
"Αμα εΙδαv πδξ δ Bασιλαρoζ δεν αλλαζε γν<ilμη, τδν
κλεioαν oτδ oκoτεινδ dμπαρι μιdg κoρ6€ταq και τoδπα\,:
.,Aμα &λλ&ξειq
γνci>μη, μ6q λδg καt oθ 6γαζoυμε'
Δυδ μερoνυ1τα τδν ciφησccν ατδ oκoτdδι και στd νερd,
Xωριξ Ψωμι, κι δ παπα - Bασιλαρoξ πfrγε νd ταλα6<boει. Τt)ν
τρtτη μ€ρα tiρ1ιαε vα χτυπα τη γκλαΘαν! καΙ τ&νοιξcrν.
Θ{λω ια μθ πδτε oτov \απετdιιo' ιιπΙ.
Kαi τρ6Θυμα τδν 6γdλαν oτr)ν κoυ6€ρτα. 'Aπδ κεi τδν
συνoδεψcrv στδ στρατηγειo κα.ι τδν παρoυoιdσcΙνε ζττδν ιδιo
τδν Koλoκoτριbη.
.KdΘηoε παπo0λη, τoδ εiπε ιiπλα κι €γκdρδια δ κoλo.
κoτρd:ηc, κι {λα νd πιo0με Eνα πoτ{ρι κραoi.
Kαι χωριξ νd περιμ€νει dπoκριoη, &νoιξ, Ενα ιηoυλdπι
κr €6γαλε ψωμι, τυρι, €λιiq, λiγo 1ταπδδι καl μια τσ6τρα
Kρασt.

.o ταπα'Bαoiλαρoq, τoΟ1ε δυδ
μερ6νυ1τα νd Θ&λει μπoυκιd oτδ oτ6μα τoυ καi να Θρiξει τδ χειλη τoυ' δ€1τηκε τρ6
Θυμα τ{ν περιπoiηη, dπδ πρ6oωπo μdλιoτα πoδ στεκ6ταν
τδσo ψηλα. Φ7αρiαηoε τδ Θεδ πoδ Θα αιηλ<υν6ταν Xωριq να
μoλoγι]oει τllν τεiνα τoυ καi' να γυρ.ψει τρoφη.
*Σi φυλdκcooαν χωριζ να τδ ξ€ρω, εIπεν δ Γενναioq,
'AvΘριbπoυg σdv και σ6να δδ ρi1νoυνε σιd σιδερα, dλλd τoδq
δ[νοuνε 6ιδq καi δΟναμη γιd να πρdξoυνε τδ καλ6.
-.Τ( εiμ, tγ6; διdκoψεν δ πατdq.
-Aδτδ τδ ξ€ρ<,l tγr5. Δδoε τrbρα πρoσo1η τι θ€).c; dπδ
o€να. Σoδ ζηταω νd μδ 6oηΘτioειq νd πι&σG] τδν Παπoυλd.
κo 1<υρiq να χυΘετ αιμα.
_Kαπετ&νιo μoυ ετναι αγιoξ dΦΘρωπoξ.,,,.
-Τδ ξ€ρcυ. 'Aλλd δiν δφελεi o} τlπoτε ξ dγιoo6η τoυ,
Γιd λ6γoυ τoυ εtναι &γιoq καi τδ πιστευω, dλλα για τδν τ6.
πo εIναι θεoμην[α. ,.Aν τδν dφf1ooυμε, δi Θα με[νει τiπoτα
δρΘιo κι iτταν γκρεμιστoδνε oδλα, oδτε αΟτδq, oδτε { παρθα
τoυ Θd1oυν τiν μπ6ρεση vα νoικoκυρεψoυι,ε παλι τδν τoπo,
ξΦoιδ

'Ιaαond':

o ΙΙΔΙΙoyλλκoΣ

]9

τ
O ΙΙ,\il()ΤΛΑKοΣ
l{αi λoγαριαζει { εδγεr,ciα σoυ ι,oικoκυρειΙενo oημερrr

τδν τ6πo μαg; ρ<bτηoεν

δ

Bασι).αρoζ.
_Trbρα ξ€ρει τδ oκυλi τδν dφeντη τoυ Xαι τδτεq δa θα
τoνε γνωρ(ζει. .,Yoτερα Ξγδ εΙμαι oτρατιιbτηq καi δdv εi',ιτι

δoυλεια μoυ ια κoυ6εντιdζω τiq πρooτα1,ig τoδ Bασιλιd λσ;
τ!q κυ6€ρνηηc.,,Εxω τρεig 1ιλιdδεq oτραιδ καi καv6νια καi
πoλεμικα καρdΘια κι f dπδφαol1 μoυ εtναι να τελει<boει τoc.
τo τδ παιηγ0ρι μt τδ καλδ i) μδ τδ &γριo. .H dνταρo{α πρε.
τει νd τελειιboει κι &ν dκ6μα Χρειαστεi vα πι,[ξω τδ Μανια
τικo ατδ αΙμα και νd K6ψω xωρια. Στδ 1€ρι ooυ )'oιlτδν εi
vαι νd γiνoυν τd πρdμαια μδ τρ6πo 6μoρφo καi 1ριoτιαvικ6.
Kl δ γ6ρowαq vα μηv κακoπαΘηoει κα'ι νd μην σκoτωΘει καi
ρoυΘo6νι να μην &νo(ξει κι δ τ6πoq νd γαλη'l€ψει.
_Ti γυρε0ειq dπδ μ€να;
Jv1ια και σo6δωκε ταραγγελiα για τδν .,Aγιo ,Aαηvηq'
dμεiξ Φ ooo δ<booυμε τ{ν dπ6κριoη πoυ γυρε.ει δ Υερoν
ταξ, με την δπoγρcιφη Kαι τη 6oδ)tα τιlΟ Θεoφι)..€oτατoιl.
_κ. 6σrερα;
-.,Yατερα Θd πdρειg μαξι σoυ δυδ Χωρoφυλ&κoυξ dρματωμfνoυq ι(ι αλλαγu.νoυζ oi Mανιατεq, Θα γυρloειq ατδ γε
ρoι,τα καi Θα κινησετε μαζι για μiρoq πoδ θα ooδ δρiooυμε
κι δτoυ Θd πfoετε oi δικ6 μαζ δ6κα"'cl, .,Aμα τδν πιασoυιιε
κανειq δε Θα μ&Θει πoτiq πδq lλoγoυ ooυ τdν παΦδωoεc
καi ooi τ&ζω πδζ oUτε μια τρ(1α &πδ τδ γ€ιι τoυ δi Θ& τει
ρa1τεi. Θα τδν σιειλoυμε o' Eια μoναι:rrr!ρι νd ησυX&σει. A0τδ ε1ν' δλo. Διαφcρετικα και κεινoζ oα 1αραμιoτεi καi oυ
xειρ6τερα καi. τδ αΙμα Θα τρ€ξει' Kαi ι'α oo0 πri καi τδ μιυ
oτικ6; .,Aμα περαoει λ(γoq καιρδq, lo€να θα αιεiλω νd τδν
ματαπαPειq για νd oυνε1ioει τ'ιq διδcη16q τoυ..,, κι επειδi
oi ξ€ρo: φτι,:1δι, καi ξiρω πιilq θα 1ρειαoτεiq κι iξoδα κι d.
ναγνωρiζω πδq πρooφ€ρνειq 1-ιεγαλην δπηρεoiα' Θα ooδ με
τρηoω Eξη xιλι&δεg δρα1μAg ρεγαλo καi θα oo0 δδoco δπoια
iνoρια γυρeψειζ. Tιiρα o' dφttνω νd σκεφτεiξ και σ. λiγo Θα
ματαρΘδ να παρω μoναχ6q μoU τ|ν dπ6κριort ooυ'
.,Oταν δ
ταπα . Bαoiλαρog θμεινε μoναx6q, dνιc,roε oτην
riρxη μια ζαλdδα, oιγα σι)/α δμωq rrαλιιαριoε. ''Yoτερα πιι'

r'TλΙNΑΣΙΙ

K-q.

Ι

λ{'\ ΧΙ

ι

νιlioε. Mπρooτα oτδ oτρατηγδ €τρωγε μi tιo).λη bιιrrι1lιιlr1
oταν δμωg dφυγε, ρt1τl1κε αιδ φαt, πρ&μα πoδ xαρoπoiη
.lr κεi.loυq πoυ ,ιδν παραφυλαγανε.
Περιoo6τερo, dπ' δoα εi1ε πετ δ στρατηγoζ, c.,i Ιξη xι
l.ιαδεg δρα1μiq τoυ1αιε καρφιυΘεi oτδ ιo0, Σιlλλrlγιζι,lτιιιt
πδq τo0τα τα λεφτα κdνανε διακδσια ναπoλε6νια καi τετoιo
,ιηo τι ρδ δiν ι ιχε 1oτι, 19ψ $ψlρευrι i,
Δiν ξεγελειoται πδg αδτo πoυ τoΟ γυρευαν {ταν ciτιμ.,
ιι αδτl1 η iδ€α τoυδενε τδ νoδ. ,,oταν δμιoq τδ ξiτιτζε τo
lτραμα πιδ ξαυxα, E6λεπε πδg δ,τι καi νακανε δ ),€ρoι'ται,
δι:ι τδ γλι]τωνε τδ πιdoιμo. Σi τi Θα δφελoοσε &ν σαπιζε
,'Aν δμ<oq
οε καμμιια φυλακη κι δ παπα - Bαoiλαρoq;
flταν 6
t.ι; καi τα1ε καλα μt τi1ν Εξoυoiα, καi τδ γθρoντα Θd μπoρoΟ
σε να νιαστεi να μiν κακoπαθει καi ια 6oηΘηoει Θα μπoρo0

oε, ciμα κρυδναν τα πρdματα, να μccιαρ1[oει τιq διδΦχεq τoυ.
'Εξδν δμωq dπ'α0τd, συλλoγιoτηκε καi τδ μακελειδ κι εiπε
1ιi. τδ νo0 τoυ πδg Θυoι&ζoνταζ τrlν dγαπη τoυ καi παiρι'oι
ταq oτδ λαιμ6 τoυ Eνα κρiμα, νλ6τc,:νε τoooυq <iιΘρcbπoυq ατδ τl) oφαγη καi τ6oα xιυρια <iπδ τi φωτια, Mτoρει ναXε

τα κρtματα τoυ και δ Bαoιλiαg κι oi δπoυργoi κι oi ιoμ&ρ.
l:ζ |(ι oι αoτιllo1ιc-,ι, 'Aλ}α πoιδq o' αδτi1 τηι, πλαoη διι
ε1ναι κριματιoμ€νoq; Kαi μηπcυq τα πλr|Θεια τ' dκoλoυΘoOoαν
τδ γ€ρoι,τα δiν εiναι κριματιαμιiνα; Mηπωg 6ξιl ιiπδ τl) Γιαν
\ιτσα δiν ξεoκεπαoτξκαν oι Mανιdτεq, τδζ κεiνo τoυ τoδ(
ζσπρωXvε oτi1ν Kαλαμdτα flταν τδ πλιαroικo; Kαi μ{πc,:g μ€.
ρεq καi.ι,61τεq δiν Ξκλαψε γι'αδτδ δ γ€ρoνταζ; Γιcrτi λoιπδν
€oπρω1vε τoυξ παρακατιανoδq να ξεoηκωΘoOv καΙ να xτυτ{.
σoυνε τoυζ ciρ16lτoυq, dφoδ κι oi iδιoι τoυq {ταν κριματιo1ιi.
ι,oι; Kdπoιo λαΘog €κανε otγoυρα δ γ€ρovταq, oυλλoγιζ6ται
,j παπα . Bαoiλαρog καi μoνα1α στη μoναξιd θd τ66ριoκε...

Bαo(λαρoq Eτεσε σ&ν τδ γoυρμαομiι.o oδ'
κo dπ'τη oυκια κι dφoO δικαιoλ6γηoε τηv πρdξη τoυ, δ νo0g
τoιl γυρ6φερνε τα Eξη 1ιλr&ρικα τoυ τoδXε ταξει δ oτρατηγoq.
l(oντoλoγiq δ παπα

-

,,Eτρι6ε τα δαxτυλd τoυ
γιατι 6ιαζoταν να πιdσει τoδτα τα
oτδ
κεμ€ρι πoδκρυ6ε στδν κ6ρφo τoυ
λεφτα, να τd φυλαξει
.,ooo
καi να oιγoυρευτεi μια φoρα κι αδτδg αιl1 ζι,:η τoυ.
μα

() ΙΙΙtt()T,\,\KοΣ
λιoτα περvoΟoε f δρα καi δθ γ0ριζε δ κoλoκoτρ6νηξ, τ6σo
φoΟντωνε η λαχτdρα τoδ πατα' Bαoiλαρoυ. Kεivo πoδ φo6o'
ταν ητcα μl1ν dλλdξoυν γν6μη, μη πετδ1oυv μd καν€ναν d}.λo
τδ σXεδιo τoυq κι <iπoμεiνει α0τδq με τη λαxτdρα καt γi αδτδ
Ξκo6ε 66λτεq μθoα oτην καμαρη καi κcCι.6αζε μπoυκιiq τδ
1τατoδι καΙ τo ψcυμoτυρι και δρ6σιζε τδ ξαναμ€l'o λαρ0γγι
τoυ μδ κραo(. .,oταν μπfrκε δ στρατηγ6ζ, δ παπα - Bαoiλαρoq
εI1ε ξεκαΘαρ[oει τα φαγcboιμα κι εixε κεντρioει τδ κ€φι τoυ.
ΣΟμφc,lνoι; τδν ρcbτηoεν δ oτρατηγ6q,
.-.,oπωg πρooταζει η εΟγενεια ooυ, καπετανιε
μoυ. ιiπo'
κρiθηκa δ παπα . Bαoiλαρoq,
-.,oπcoc δρiξει τδ συμφeρo τξq πατρlδcrι,' oυμτι).{ριυoεν δ
cτρcιτηγ6q.

Kαι Xωριζ xρoνoτρι6η εξη χωρoφυλακεζ 1rεταλλαγμειoι
για τδ μoναoτ{ρι τflq Boiδoιiτoαq. Στδ
τoυ
δ
iπioκoπoq
Mακαριog καλo0oε τδν Xριoτoφoρo
γραμμα
να ταει στδ Φλoμoχ6ρι να oυνεxtoει τig διδα1ig τoυ καi να
od Mανι&ιεg, κιν{oανε

,o παπα - Bαoiλαρoq
ε1Xε\, ι5ρισει να περα'
μη φcΘdται τiπoτα.

σoυν τη μερα κρυμθνoι oτδ ρdμα τηζ .Aγιd Mαρiναq, πdνr,l
dπ,τδν κd6o τ' .,Aη Δημητρη καΙ π[oω dπδ τδ 1ιoι'αcrιt'1ρι τoΟ
Τζ€γκoυ.

Τo0τo τδ ρ€μα Eφτανε δg τδ περιΘαλαoοιcJ' 1ιlρiq να περν&
&πδ xωριδ καi μπoρo0oαν να μπαρκ&ρoυv τδι 1,€ρoντα oτη
γoλ€ττα uMατΘiλδη} .πoclxε ξεπιτo0τoυ φoυνταρει oi κεiνα τα
νερα &νdμεσα .,Aη Δημητρη καi Kαρα6ooτ&oι,
.O ταπα'
Bααtλαρoq μc τoυξ εξη χωρoφUλακoυq και τδ
,Aoιjνηg
γραμμα τoδ
φταoανε αιδ μoναoττ1ρι τηζ Boiδoνιτσαξ
.Aλcυναρη, .O
θημερcilματα 23 τoi
γθρoνταq χαPηκε πoυ τoυζ
εΙδε καi ξεΘαρρεψε μι τδ γρ&μμα τo0 δεoπ6τη. 'Aoπdoτηκε
τδν παπα καΙ τoδq 1ωρoφυλακoυq,

.o Bαoiλαρog

γiρoντα να ξεμακρ0νει τoυg
ια ιρατljoιι τoδq Ξξη μπι.
σtεμiνoυζ Mανιdτεg πoΟ τo0ατειλεv δ δεσπ6τηξ, γιατi τo τoλι)
doκ€ρι κdνει μπoΟγιo κι δσo περσ6τερoι ξ.ρoυι,τα Xνdρια τoι]
δρμτ]νεψε τδ

Mανιατεq τo0 τδν &κoλoυθoδoαν καi

τ6οo

τ.1

.o

oπιoυνιd εΙναι πιδ oiγoυρη.

γ€ρoιταg

6ρ!κε oωoτ{ τi1ι δρμηνεια, εΙπε oτoiq Yω'

Ι.TλΙΝ,\ΣtΙ ιi-\

ι

]\ΙΛ\Ι

Ι

1.,ιατεg να γυρlooυν oτα 1ωρια τoυζ και τoδq {oιi1αoε ποlι;
illν ε11ε τlπoτε νd φo6ηΘεi. ,,Eτoι, 1ωρiq τδ πιoτ6 τoυ ι1οκ€ρι,
δ Γ|απoυλ&κoζ, t1oνταg o.τδ πλd,ι τoυ τδν Bαotλαρo, δ μoνα
χδq Moυντρ€αζ κι Eξη 1ωρoφυλdκoι, κιvl1oανε γιd τδ μoνα

.ττηρdκι τo0 Tζεγκoυ, δπoυ λoγαριdζανε να φτdσoυν στιζ δ6o
ιιετα τδ μεσoν6χτι, vα κρυφτoδνε δλη τ{v ciλλη μθρα oτδ ρ€μια

τηq.Aγια Mαριναζ και

τt1ν dκ6λoυΘη ν6Χτα να κανoιlνε τiζ
6Xτδ δρεξ πoυ τoδq μ€ναvε δq τδ Φλoμo1<bρι,
Σ' δλη τo0τη τ{ν τoρε(α, δ γ€ρoνταq παρα τi1ν κoιiρα.{
τoυ, σιγδψελνε τρoπdρια (αι ψαλμo0ξ.
Λιγo μετα τδ μεooν01τι φτdoαvε ατδ μoναoηβκι τoδ
I.ζ€yκoυ κι δ γ€ρovταq, dφoδ δυδ δλακερεζ δρεg πρooευ1ηθη'
rιε αιδ κληodκι τηq .Αγια Σωτηραq, τρα6ι]1τηκε στδ ρeμα να
ηoυxdoει. Δlν εl1ε 1αρdξει, ιiκ6μα { αδγl1 και ι(εi πoυ εiχαvε
ξατλcboει &κoΟoανε τρεξiματα και χoυγιατδ κι δq πoU νd
|'αταλα6oυι,ε τi yινoταν, εiδαι,ε πδq ξτανε dπ' δλo0Θε μπλoκα.
ριoμ6νoι dπδ 1ωρoφυλ&κoυq,
.O Παπoυλακoq, δται,
εiδε τoσo dρματωμενo doκ€ρι καi
τoδq δικoOq τoυ να παρατ&νε τ ciρματα, κoυηαε Θλι6ερd τδ
ιiεφ&λι τoυ κι ε1πε:
-'M{ν ταρdζεoτε, E1ιιαι oτoδq δριoμoιlq oαq,
Kαι γυριζoνταq πρδζ τδν o0ραν6, πoδ ρ6διζε oτδ πρδτo
ιi1νδ φδq τ!c αδνis, oταυρot..oπl1Θηκε κι εiπε:
_KΟριε, γεvνηΘf1τω τδ θ€λημd ooυ.
Kαi παραδ6θηκε ΧωPιζ να 6γdλει dλλη λ€ξη dπδ τδ cΓιoιrα
τoυ καi 1ωρΙq να ρtξει €oτω καi μια μcrτιd oθ κcrν€ναν &τδ
τoδq δικoδq τoυ.

τ

κ€Φλλλ,o

Θ,.- H

oλoΦω.ΓH NΥΧ.Γλ

:δ πoνIΡδν ,(αλδν xαι
τονηρδν, r,l τι0{ντεs τδ ox6τoq

()l]al οi λlγογ:εq

:δ zαi|ν

xrl τδ φi'1 οι|,:oq, oi τιOlντεq
πιxρδν γiυx'j xαl τδ 1}υuδ rιxρ6ν.
φδq

Ιι:.\.Ι.ΛΣ ] ΣT,

τδ

x0

no ΤoΝ (κANAPHΣ μπαρκdρcΙνε τδν Ιlα.
πoυλ&κo στδν &τμoδρδμovα ",,Oοων γιd νd
.[.δν
κλεIoανε α,
τδν μεταφiρει στδν Γlειραιa.

€να ακoτεινd dμπdρι καΙ 6αλανι αρ1rφ0λα

κα τoυτηζ τηζ φυλακηζ τδv δ1ιoφρoyτιστη'.\ν
τωrη Kατoιτ6δη.
.O Kατoιπcδη!
frταν απδ τη Nαξo και φηι1ιζ6ταν σιd ναυ
τικδ τo0 καιρoο τoυ για την σκληρ6η τoυ και τδ πιoτδ τoυ.
Ε[τε τιoμ€νog δμolq εΙτε νηστικδξ δtν φΧαρισrιδτcrν &v δtν τυραγνoοσε tναν &vΘρωπo. Γκαoτρι,:μiνη πεΘανε τη γυναικα τoυ
με μια κλcοτoιd πoυ τηζ εδωσε σιην κoιλιd και την αφησε νd
-Eδωσε δ Θεδζ καi δdν ε1.
ξεψυ1ιtoει δt1ωg €να τoτηρι vερo.
1ε ταιδιd και γιd τoδτo τυραγνoδσε τoδq ναδτεg Χαι ,1αν.ναζ
riνΘρδπινog π6νoq δt λ0γιζε την καρδια τoυ. Στ{ν lγνoια καi
τη φυλαξη αδτoδ τo0 dνΘρcbπoυ παραδ<bκανε τδ γ.ρoντα.
Tor]δινε τδ μισδ ψωμι dπδ κεi.ι,o πoυ εixαvε δρiαει κι t1υvε

ιι

ι) ΙΙΑΙ1 OTΛΑΙi()Σ
παντα πεισματικα τδ νερδ πoυ τoι]δινε για νd μην μπoρεi
δ yeρoνταq να ξεδιψ&σει.
EΙ1ε γιd τoιρdκια τoυ δυδ δ(oπoυq καi μ6λι9 σαλπ&ρισε
τδ καρd6ι Kαι ν6Χτωσε, dφoδ τα Koπανισαvε καλd. dπoφασισα
νε και oι τρεiξ τoυζ να τdνε να oπαooυνε κ€φι μθ τδ γερoντα'
Πξρανε μαζt τoυg καΙ μια τo6τρα κραoi καi μδλιq κατε.
6!καvε ε1παvε τo0 γ€ρoντα:
Πι.ζ παπo0 vα πaq Xαρoυμενog oτδν Παρdδειoo.
_Δiν πiνω γδ παιδιd μoυ.
Kαl γιατi δθv πiνειq τoο λ6γoυ ooυ, ρr5τηoεν dτ6τoμα δ
Kατoιτ6δη9; Moδλoι εiμαoτε μεiq πoδ π{νoυμε;
'Eγδ ε1μαι καλ6γερoζ, δικαιoλoγl1θη κεν δ γ€ρoιταq.
_Να μαΘειg να μιλ&q δια6λoυ λαoπλαvε, καL xωρLg &λλη
κoυΘεντα dδειoε δλη τ|ν τo6ρτα μi τδ κραoi crrδ πρ6αωπo
τoδ γiρoντα.,.
Γιατi μoδ φ€Pνεσαι Eτoι, παλληκ&ρι μoυ; Σd τ( o' €1ο:
Gλαψει

;

Pωτdq κερατα; ol-lρλιαξεν δ Kατσιπoδηξ, Kαi μi μιd oα
λα1oυρα &ρxιoε νd τδv μαατιycbνει, δq τoδ δ γ€ρoι,ταg oco.
ριdoτηκε 1&μω καi ξ€ραoε αΙμα.
Τoτεg δ Kατoιτ6δηζ σα Θερι6, τδv .ιρπαξε &πδ τα μαλλια
και τoι]τριψε τδ τρ6αωπo oτd ξερατ<i κι fτoι δ γ€ρovταg t1α.

oε κdΘε αiαηαη.
Τδv ιlφl1κανε 1αoκoγελιbwαq και oι τρειζ και μ6vo την
dλλη μθρα τδ μεαημ€ρι ξαναμπfκεv δ Kατoιτ6δηq κι &μα
τδν 6ρflκεν dναlαrητoν, στην τδια Θ€η, τoδ τδv εixεv dφ{oει
dτδ Θραδ0g, &ρπαξεν Ξνα μπoυyfλo Θdλασσα, τ, &δειααε dπ&
ιω τoυ κι €φυγε.
.,Aμα δ Xριαιoφ6ρoq
|ρΘε oτ& oUγκαλd τoυ Ενιcooε πια
oμ€vα τd χερια τoυ κα[ τd τ6δια τoυ καl να τδν Kοcτακαιει
δυνccι| Θ€ρμη. Σ. λιγo τδν τιdoανε δυνατd oΟγκρυα, Ετρεμε
σ0γκoρμoq, δiv μπoρo0oε νd oαλ6ψει τα π6δια τoυ, o0τε κα[ ν'
dνolξει τd ματια τoυ..Qq τ6oo μπoρoδoε να πρooευ1ηΘεi καi

τρooευ1f1Θηκε:

_Σ, εδ1αριατδ

Θε€ μoυ, εtτε, πoΟ μ,dξiωoεg να
κακoτ&Θω γι, dγ&τη ooυ. Σ, εδ1αριoτδ τoδ μoδ xα-

()Λ()ΦΩ1

ΙΙ \TΧ'ι'\

J9τ

ριζειζ τoUτη τ{ δoκιμαoiα κι δπoια &λλη ετναι Χρεια.
ζoΟμενη γιd ι,α ξαλαφρcbooυν oι πληγiξ τoδ Xριoτoο
καi Θεoδ μoυ. BoηΘηoε τδν &vΘρωπo τoυ με 6ασανι.
ζει ια 6ρεi τδ δρoμo ooυ καi. oxδρα τoυ δ,τι κι dι
καμει oi μθvα τδν dν&ξιo δo0λ6 ooυ,
Παoλιo' 'α.ε, rα rcrτιρ.lci τoυ, d)λα rδ ματ, τoυ Θ6} ι".,
ιlε, { &νdoα τoυ γινoταν δυoκoλη κι t] (αλη και τα oυγκρυα
lταρdλυoαν τη Θεληση τoυ.
..Aμα
ξαι,αμπQκε δ Kατoιπ6δηq oτ' d:μrπαρι συνoδευ6τc.,
.1πδ €να

,.

νεo dξιιoματικo.

Πδg εioαι γθρoιτα; τδν P6τησε δ ctξιωματικ6q.
''Aν{μπoρoq εiμαι, ciπoκρ(Θη δ γiρoνταg, και διqrδ,
.O ιiξιc,lματικδg διdταξε καi τo0
φερανε νερ6,
oτδν
Πειραιd'
τoΟ εiπε' καi θα φiρloι,l'
-Koντoζυγcbνoυμε

.,,-^λ

.,λ

^:

.

^,.Λε<,

--Να1ετε την εδχη μoυ, παιδια μoυ, απoκρi0l1 δ 1,{ρoι'ταq,
.H εδλoγiα τoδ Xριoτoδ καi τ!c Πανcc/iαc
1.ιαζ( oαq.
.,Aμα €φυγε δ ciξιωματικ69, δ Kατoιπoδηι;' oτdθηκε α
|dνω 1oυ μi δψη δαιμ6ιoυ καi τo0πε:

_.Yπoκριτ{. Πoλεμ&q μi γαλυφιig vd μdι, τυλ[ξειq,'Aλ'
λ& oωΘiκαv τα ψεματα. Τoδ λ6γoυ σoυ πoδσαι θα1lατoυργδq
l<αι γιατρε0ειζ τoδξ dλλoυξ, γιατi δt γιατρει,-,ι:rι' καi τδ 6ρι:l
μoτ6μαρ6 ooυ; Kαμε ντι τδ Θαμα σoυ;
Kαi oκυ6oνταq περo6τερo τρδq τδν γ€ρoιτα, τδν €φτυoε

oτd

μoδτρα.

Στδν Πειραι&, oι γιατρoι πoυ τδν ε1δαν, γνroμdτεψαι πδq
,Aλλd κυ6ερηση
κcrτdoταη
τoδ γ€ρovτα ηταv σo6αρη.
{
η
δ.ν gδωσε την liδεια να τδν ξεμπαρκdρoυνε στδν [1ειραιd. Ε[.
1ε oυνcr1τε[ τ6oo9 κ6oμoq &τδ την,Aθl1να καi τd xωριd, πoυ
φo66\rrcrv μη τδν λευτερ6σoυν και ξεσπασoυν ταραxtq καΙ.ττ{ν
'Aθ{να,

Τδν μεταφ€ρcrνε o, &λλo καρα6ι καi τδν παραδιboαιε
oτη φ6λαξη €voO.Yδρα{oυ δπαξιωματικoi, πoδχε πιστη κι dα,.
Τδν λ€γανε Γιακoυμl1 Λυγνδ καΙ μoνd1α 1&ριq ατig
φρoι,τ(δεq, τig φανερdq και τιξ κρυφεq' τoυτoυ τoδ 1ριoτιανoδ,
Θρ<οπιd.

I

ι) ΙΙ.\ ΙΙ Ο Τ.\ ]\ Ιi O

ΙΙ oΛοiDΩTΙl NTXTΛ

Σ

δ γξρoνταξ εΙδε τη γεια τoυ' μετcrπιασε τ' dγιoτικα τoυ Θι6λiα καi τδ κ6vιoμα τfrq Koiμηηc, τoδ1ε tργoxειρloει δ ,A.
Θ€ρκιoξ' κι εδφρcιiνoνταν μi την πρooευxη καi μi ττ) oυιτρoφια
τoοτoυ τoο ναυη.
Μετα εtκooιτ€ιηε μdρεq { κυ6€ρηη δι&ταξε να τδv κoυ6αλησoυν αιην Πdτρα, vα τδv παραδ<booυvε στιζ dρ1lg καi
να τδν κλεiooυνε oτiq φυλακtg τo0 P(oυ, δg τi1 μ€ρα πoυ
Θα δικαζoταν. Kι θvδ τδ Φλαμιdτo κι δλoυζ τoδg Μεγαλooτηλιδτεq μoναXcυζ, τoυ ειΧανε πιdoει, τoυq παραπ€μψcrν'ε
ατδ πλημμθλημα, τδν Παπoυλdκo τδv λoγαριαocrνε μεγ6λoν
κακoδργo κι δρ(oαvε ι,'d δικαoτει. cτδ κακoυργιoδικεio τξq,A
Θηναξ.

Στig 27 ,Ιoυλioυ, δρα τρεiq τ, <iπoγιoμα, τδν κλεiocrνε
στιξ φυλακeξ τoδ Pioυ, o' €να dν,l1λιo κελ(, dμπαρr,:μ€νo κα
λα καi μl διτλooκoπoδq dπ' €ξω,
Σi κcιν€ναν δi δδκαν &δεια να ζυγ<boει oτη φυλακr]
τoυ, να oτεiλει Eνα καρ6€λι ψωμι, η νd ρ<,:τf1oει γι' αδτ6ν.
oi διατccyiq ηταv φo6ερeζ, γιατι και στη Maνη και στιζ Σπeτσεq Yιηκαν λαiκα ξεoηκιbματα, πoU φoυvτδαcrv τδι'παιικδ
cτ{v,AΘr]vα,
Χιλιdδεg 1ριoτιαvoι γυριζανε αrα ρημoκκλτloια καi κdνα'

νε ηρυπvιεξ κι oι παπdδεζ στην τσακωvια καi oτig Σπ€τoεg
ξακoλoυΘo0σανε να μημoνε0oυιε. τδνoμα τoO oδoιιυτ&τoυ πα.
τρδξ ημδv Χριoτoφ6ρoυ τo0 Παπoυλακoυι ατig λειτoυργ1εg
και τoυξ Eoπεριvoδg καi ν, &ν&6oυv τd κα!τηλια στd κoνo.
crταoια πoυ εi1ανε oτηoει στα μερη t!πoυ δiδαξε.

Πρiv dκ6μα τιqστετ 6 γεφνταζ, αriq 22 τo0 M&η καi μoλιq ooυρo0πο:oε, τρεig 1ιλιdδεg Στεταδτει; θiληoαν να κιiψoυν τδ σπιτι τo0 €ταρ1oυ, d1ρηατ€ψαvε τη μικρi1 δΟιαμη τξq
Xζ)ρoφυλαt(ηξ κι dταιτoOoαν νd τoδq παραδoΘεi δ φακελλoq
μi τd xαρτια πoυ γραφανε γιd τδv γ€ρoντα.
Στδ Kρανiδι, tηαv πιd δ nαπoυλακoζ εIxε τιααιεi, iπει
δη ξημερ<bνoνταq 16'Ιoυλioυ, €λειπεv Eναq oταυρδg απδ €ια

τιφoκυνηταρι, dπδ κεivα τoυ ε1χαν 1τioει γι& νd Θυμo0νται
καΘε μfρog πoυ διδαξε κι eτειδi] εiπ<bΘηκε πδξ Kdπoιoζ xζ,ρoφ0λακαξ τδν π€ταξε, o[ Κραvιδιδτεg oυνξηκαv κι dπo

φαoισαvε νd κdνoυνε την iδια w1τα γιoυροoσt στδ σιρατδνα τηq χωPoφυλακηζ και vd τιμωρησoυν τδν Evo1o Φs do€6ειαq.

Movdxα Eτειδl1 δ 0πoμoiραρ1oq στdΘηκε μυαλωμiνoξ δi
10Θηκεv α1μα κε{νη τ{ ν01τα. Περιoo6τερo δμωq dτδ τd oτρα
τιωτικd και τ' dστυvoμικα μ{τρcτ, κεiνo πoυ eρθΘισε δλo τδ
Moριd !ταν { τρoκr]ρυξη Φc .tερaq Συv6δoυ πoδ EΘριζε τδ
γ{ρoιτα καΙ τασXιζε να μεταλλdξει τη γνζi)μη πoοΧε δλoζ
δ Moριc(ζ γι, α0τ6y, oτ6λvoνταq oπoυδαγμ€νoυq iερoκ{ρυκεq.
.o dPXιμαvδριτηξ Νε6φυτoξ Kωvαιαντιviδηq, πoυ στ&λ.
θηr<ε γι, αι)τδ τδ oκoπ6, μd δυoκoλlα κcΓr&φεPε νd ξεμταρκαρει καi ν& κρυφτεi στo σπιτι τoυ τooxε κρccτημivo δ E.
ταρχoζ κι δταν €καμε νd 6γεi dπδ τδ σπιτι γιd νd π&ει oτ{ν
iκκληoιd, 1ιλιdδεq Kραvιδιδτεg τδv γιoυXαiσανε καi τδν d.
vdγκcιoαν να <iμταρ<oΘεi στδ σπιτι τoυ. Καl τ6σo δυνατα κι
eπιμoνα πετρo66λησαν τd ταρdθυρd τoυ δoτε δ τανooιoλoyι6τc.τoξ &νccyκαατηκε νd φ0γει η vυXτα τηξ iδιαξ μ.ραc,
ΧωPιξ ν, &κoυστεi { φωη τoυ.
Στ{ M&vη iπ[ 1ρ6ιια δl μημδνευcrν τδ 6αoιλιd Kαι τδ
δεαlι6τη, dλλα μoνo τδv δoιo Xριoτoφoρo καl τα τζακια δd
τoλμoυσανε νd ξεμυτ(ooυνε σια Χωρια. Σ τl1 Γoρτυvlα δργα'
νωΘηκανε &ναΘ6ματα και σ, δλεξ τi.g tκκληoiεq τ| μ€ρα τoδ
πι&oηκεν δ γ€ρoνταq δλα τα κoνtoμccτα 6ρεΘηκαvε δακρυσμεvα.

.H Eξαψη, f1 δργη κι f1 τtκρα oτδ Moριd κρ&ηoε
1ρoνια
καΙ κανiναq δtν κoτoδoε μτρooτd αιδ λαδ νd κακoλoγ{oει
τδ φυλακωμ€vo γ€ρoVτα.
.,oλα τo0τα oταΘ{κανε dφ"ρμη πoυ eκcαε την κυ6€ρ.
η
ι,ηη vd τδν κλε(oει ατδ Pio καl. νd μ|v dφl1νει &t,Φρωτo vd
ζυγcbosι oτ{ φυλακι] τoυ. oι φ0λακ€ζ τoυ {τανε πρ6oωπα
μτιστεμε\,η.Ι και δoκιμασμ6να πoυ κι αυτα δtv εi1ανε τδ λε0'
τερo να καλημερiζoυνε τδ γ€ρovτα.
oi λ{γεg καλεξ μεPεζ τoοχε περασει με τd Λυγνδ εiΧαν
oυ1/6χεια φo6ερεq μ€ρεq αιδ Pio. .oλ&καιρεq μiρεq τδν &φη.
ναvε 1ωρiq Θρoφi) καΙ χωριq νερδ κι δoεq φoρ|g τδv φ<ilναξαν γι, dι,ακριη τδv πΦσ6ελναν, τδν 1λε0αζαv και τδν Xτι]'

τ
() ΙΙ λ r
Ι

()

Τ ,\ ,\ ]i o

:

Ι

πoοσαν, Toδ,πηρανε τδ ταγdρι τoυ

οΛoΦΩ1

ιΙ

Λ.Tλ1 .\

:iu

I

.Ωoτ6αo

μi τα dγιoτικd τoυ 6ι6λια
και τδ κoνισμα τ!s Koiμηoηg κι Eτoι δ γ€ρoνταg tλεγε τΙq
πρoσευXiζ και τoυζ ψαλμoυ-e πoδ i]ξερε κι αδτoσχ€διεζ δικic

πoλλdq γυvατκεq, πιδ
πiαιη, τi1 oυμπoνια και τδ φ66o.
(iντρεq,
(cbνΙ, τρεξαvε |iαi
τ{
oπdoαvε
&τδ
τoδg
ξ€Θαρρεq
τoi φιλo0σαν τδ Xeρι και τ'dπoΘεσαvε πρ6σφoPc(.
.o τρ6εδρoq τδν
ρ6τησεν dν ετXε δικηγδρo κι δ γ€ρoντα(;
απoκρ(Θηκε Θαρρετd:
'ΙηooΟq Χριoτιit,
-Δικηγ6ρoq μoυ εiναι δ Kυριog ξμδν
Αδτδg θ& μoδ παρασrαΘετ.
.Eιαq δυνατδξ
ψιΘυρoζ φo0\ηωσε στδ λαδ πoδ Eκαμε τoδι;
δικαoτig νd Kc(αλd6oυνε τη λαΙκη δι&Θεη.
.,oταv
δια6doτηκε τδ κcrτηγoρητ{ριo και τd δν6ματα τδι
τ!g
κατηγoρlαg, ρ6τησαν τδν Πιτrτoυλdκo &ν {1ι ι
μαρτ3ρων
i:,ικo6ζ τoυ μdρτυρεq να τδν δπερααπιατo0ν.
-_Kαi 6€6αια €1cl, &πoκρ1θηκεν δ γ€ρoιταg, Δiν E1ετε
παρα να δδoτε τδ λεΟτερo o' δλo τδ Moριd νdρΘει νd μαρ
τυρ{oει για μ€να. NdρΘoυν δooι €πi 1ρ6νια &κoυoαν τig δι,Aφησrε
δcc1€g μoυ και ξερoυv τd .ργα μoυ και τη ζωη μoυ,..
λε6τερo κι &φo6o τδv κ6σμo να μoλoγησει και Θ, &κoοoτε
μlρεq καΙ μηνεζ και Xρ6νια και πoλλc Θα μ6Θετε και πoλλd
θd δφεληΘ!τε. Kι δτcrv dκoΟoτε και 6ρητε πδg εTμαι φταιχτηζ
ιd μi ρiξτε oτ{ φωτια καi vd μi κdψτε. ,.Aν δμωq δiν ε1μαι.
τ6τεq vξω τδ λε0τερo να κηρ0Χνω τδ λ6γo τoδ Θεoδ.
-_Γειd σrd αιoμα ooυ, dκoυστηκαyε φωvεξ &π' τδ &κρo.

τoυ oτη μνl1μη καθε ιiγioυ.
Λ1ια \υ/τα' ιαΘδq λαγoκoιμ6ταν oτδ yδμια τflζ oυλακ!ι
τoυ, &κoυoε Eνα ooυρoιμo, Ξυπνησε, <iλλα τo oκoτdδι δεν τδl,
cιφηνε ια δεΙ..,Aμα €ημ€ρωoε,
6ρξκε Ξι,α μικρδ πακΖτo τυ.

o'i\α πανι- T'&νoιξε καi 6ρiκε 1αρτια cioπρα κι d.
παναl o1εδιαoμdνεq μi μoλ06ι τoiτoιδεg γυναiκεq..o γ6ρoν.
ταq τδ πiταξε απδ τδν φεγyιτη τηζ φυλακηq κι θπi τρεig μi
ρεξ δεν πασκασε ψωμι, oυτε i]πιε νερo' oυτε κoιμτ]θη, αλ).α
πρoσευΧ6ταν αδιακoπα.
To0τo τδ τερτiπι dρεoε φαiνεται oτoυq φυλακ.ζ τoυ κι
dρxιoαν να τo0 πετo0ν λoγiq λoνQs 1αρτια. Σ' ciλλα τoδ
γραφανε πδζ δ Φλαμι&τog γ0ρεψε o1ιilριo dπ' τδ 6αoι}.ια
λιγμiνo

καi παντρεΟτηκε μια 1ι!ρα, Σ' &λλα πδq η P.Jσια απoκrjρυξε τoυq Φιλoρθoδoξoυq καi σ, ciλλα αισχρo).ογiιq <iιατr:ιo
μαστεq.

.,Oταν

δdν τδν 1λε0αζαν καi δΕν τδν φτ(rtαν καi δiι τδι
χτυ:τo0σαι, τδι τυραγιoδoα., ui )'oγiq /..;γ1ι, :ιι ιιlr,ιrlμoι]ζ, του
ι, γερo\ταξ τo).εuoδoε καi olιoρπιζε με ιηoτεiιl. 1'l.,,ρι';.ιl ιιr iιαi
τρoσευχη. Mηνεζ και μ!νεq κρατηoε αΟτη | δoκιμαoiα, tjc'

noυ δστερ, ιiπδ €vα xρ6vo τoδ ε[πανε πδg θα τdν μεταφε.
,Aθ{ια
Ι,oυιι σ1ην
για να bικαoτεi.
Mια oδρdνια xαρα φoΟντωoε μ€oα τoυ. Δi τ{ν φo66ταν
την κριση, dλλα ην <iπoζητoδoε. Χαιρoται, μαλιoτιr πoJ θ'
ιlντiκρυζε παλι τδv κooμo καi Θd μιλoδoε oτiq ψυ1iq. Kαi
ααv νd μ{ν τδν εΙ1αν τoακioει τα τooα μαρτυρια, ν6c< |).πiδα
φo0ντωσε μ€oα τoυ πoδ dvαφτ€ρωoε τδ κoυρdγιo τoυ καi oτιριωoε τη δOναμli τoυ.
Στ|ν ,Aθ{να τδν κλεioανε στη φυλακη τoδ Mεντρεoi
κι &τδ κει μt δυι,ατi] φρoυρα τδν πηγανε oτδ κακ(,υρ},oδι
κεio...'Aπ'δπoυ κι {iν π€ραoε, τυκvα πλt'1Θεια εi1αvε oυνα.
1τεi να τδν δo0ν καi f1 o&λα oτδ δικαoτ{ριo ξτανε πατεiq με

πατδ oε.
.,oτoυ κι
ciν διαoταυριbΘηκε τδ 6λiμμα τoυ, Επιαoε

ι

αττ1ριo.

,Aδικα

1τυπoδoε δ πρ6εδρoq τδ κoυδoυνι κι 6δικα παo1(
ζανε oι Χωρoφυλdκoι, μi τδ καλδ καΙ μE φo6€ρεq, ν& κdνoυν
τδv κ6oμo νd συX&σει.
.o Πρ6εδρoq διdκoψε
για λ(γo κι Eφταoε f1 λtγη τoΟτη
δρα γιd νd συμφωνησoυvε λαδg καl 1ωρoφυλdκoι κι i|oυ1<τ
να γιvει δ γ€ρoνταζ πρoσκ0ημα. KαΙ oτ{ν ,AΘτlνα o[ Xριoτι
ανoi γυρε6αvε μιd κλωστη dπδ τδ ρdoo τoυ, μια εδx{ dπδ
τδ α16μα τoυ και ν, dπoΘ6oει Eνα φtλημα σr, dγιασμiνo θα
μcrτoυPγδ χερι τoυ.
Ml τ€τoιoν dγρυτνo Eλεγxo, τd ματια τηζ KυΘEρηηζ δ.
6λ€παvε &κ[ντυη τ{ καταδ(κη τoο γfρoντα Kαι γιd τo0τo δ
δπoυργδq τξq Δικαιoo0ηq πP6σταξε τδν εΙoαγγελ€α νd γυ.
ρiψει dνα6oλ{ τηξ δικηζ. Πραγματικ& f1 κυ6fρηoη εΙ1ε πα-

τl1ι,

)

I
() 1Ι-\ΙΙ()TΛAΙ(()Σ

ciπ6φαη να μccrαιd)σει δλ6τελα τ{ δ(κη καi να πα
.|ερdq Συν6δoυ,
ραδδoει τδν γ€ρoι'τα o-εην κρισl τηξ
.'Aμα
γ0ριoε τδ δικαστηPιo,6 εioαγγελ€αq, μi τ{ν πρo
τδq
λε[πoυιε oημαντικoι μ&ρτυρεq τηξ κατηγoριαξ, ζη'
φαη
τηoε την ιiνα6oλη τfrc δiκηq dπδ 5 ,Ιoυν[oυ, γιd τig 16 τo0
Σεττ€μ6ρη. Tδ δικαoτηριo δf1τηκε τl)ν dνα6oλ{ κα'ι μoιoι
δ Πατoυιακoq διαμαρτυρ{σηκε:

P.ι

τlj]ν

,Εγδ oaq λ{ω,
φcbvαξε, πδq πoτ€q, oα\ δiν θα μi κρi
γιατl τδ ξiρετε καλd πδq δiν ε1μαι φταi1τηg ! Σdg Θυ'

νετε,

μιζω δμωq πδq ψηλ6τερ' dπδ α6q clιiκεται ciλ).oq κριτηq
odg λ€c,: να τδν θυμηΘ!τε πρδq δφ€λεια τflc ψυγ!q oαq.

Γπi δριg τoι dγlρα lτρ&ιιαξαν oi ζητι,:ιραυyi.'

r<αi

τoυ

λαo0,

.,oταv

Φρε oτα 1€ρια τηζ η Συνoδoξ τδ ζl1τημα τo0 Πα
πoυλdκoυ, E6γαλε γρηγoρη απoφαση iο66ιαq φυλακξg τoυ
oτδ μoναατl1ρι τQs Πανα1ρdντoυ σιην -Aντρο, δτoυ και τδν
'Επειδ{ δμωq f1 Σ0νoδog καi ξ ιι,,6ερνηαη φo'
ι1εταφερcrν,ε.
Θ6vrco τti γoητε(α τoδ γ€ρoντα καi. δtν μπιoτευoνταν τoδq κα
λoγ€ρoυq, διατdξαι,ε νd φυλαει μ€Pα και νυχτα τδ κελi τoυ

€ναq

1ωρoφυλακαq'

ηγoυμενoξ Παioιog καi oi μoνα1oi τflc Πανα1ρdντoυ
δεXτηKανε μe σε6ασμδ καl oυμπoνια τδ γ€φντα. Σιjμφωνα
μd τig δρμ/1νειεg τ!9 doτυι'oμiαq, τδν 6dλανε o'ξvα κελt αιδ
τρ[τo πατol1ια, μi oιδερ€νιo φραγμα στδ φεγ1,iτη, τηv π6ρτα
dμπαρωμ€νη τη νΟx,rα μ,{iγρυτo,o χωρoφολαι(α <i:π' δξω.

Τη μiρα o 1,6ρovταq l]τανε λειJτερoq μioα oτδν αδλoγυ.
ρo τo0 μoναoτηριoδ καi λε0τερι-lι, να παρακo)'oυΘεi, oτl)ν iκ
κληoι&, δλεq τιq ζiKo)ιoυΘιεζ...
11

δoτερα παρακαλεαε να διbooυν καi o'αδτδν δoυλειd γιατi
δ}v ξΘελε να τρ<bει xαβμι τδ ψωμι τoδ μoνααιηριoδ.
Σκo0τιζε ιi1v lκκληoιd, τδ tερ6, 6oηΘo0oε oτd xωρdφια,
ατδ μcrγειριδ καi, ταρ,δλα τα γερdματα τoυ, Eκo6ε ξ0λα αι|ν
αδλι) γιd τi1 φ,,:τι&. την δρα τηq ξεκoυρασηξ, oι μoναxoι τδν
κυxλd:νανε μi- ρωriματα ιαi oιγα oιγα κ€ρδιoε τδ oε6αoμδ
και την πΙστη τoυζ'
.o 11γo6μενog τoν παρακ1τλεoε νιi
μ{ δoκιμαoει να φυγει'
yιατl θd 6dλει κι αδτδv καt τδ μoναoτf1ρι oi μεγ6λη δoκι
μαo[α καi δ Πατoυλdκoq τo0ταξε πδg δd Θd6αζε αd τr1τoια
λωxτdρα τoδq dδελφoυq τoυ.
Toδg μoνoυq δμωq τoδ δiν εi1ε λoγαριdoει δ l1γo6μει'oq
ξταv oΙ Χριoτιαι.oi. Γιατi oιy& oιγα, dπ' δλoν τδν Moριd,
μπoυλo0κια - μπoυλo6κια oi Χριαιιανot μταιvαvε σg σκo0νεζ
καi θαλαocoδερi,δνται. γιd νd φτ&ooυνε στηv .A!τρo, ν' dιε6oδνε oτo μoναoτ{ρι καi να τρoακυνr]ooυνε τδ γερoντα, Τδ
iδιo, καoα6ανια τρooκυνητθq ξεμπαρκ&ριξαν ι!ι-πδ τ{ Σ6ρα,
τ|v Τξνo, τ|ν K6μη' τ.i1ν Kdρυoτo καl τlq Σπoρ&δεg. Φiρνα
ι'ε μαζι τoυζ τρδφιμα για τδ γ€ρoιτα, dλλα καi τdμccrα για
τηv Eκκλησιd καi 1αρioι,ιατα oτdν f1γo0μενo. Toδτoι o[ τιρoo
ιυνητiq yαρoπoiηoαν τδl, iγoυμενo καi τo|q μoνα1o0g, yιατi
τ0 μoναστηρι τoυq iγινε κ€ντφ λατρε[αg, dλλα dηoδxηoαl.
τιξ &ρχεξ καi την dαrυνoμ[α. Κι €πειδi1 δθv μπoρo0oαν να
eμπoδισoυV τilν κooμo, διαταξαvε νd κλεισoυ!ε αιδ κελ[ τoυ
τo γεφντα καi ξ φρoυρα Φπdκoυoε κατd γρdμμα o.ιi1l
πρoσταγη.

.o

oΛοΦΩTΙt NTXT.\

διυτερη μl,ρα δ ylρoιταq γ0ρεψε να ξoμo)oyηΘεi

κ,

.o

γ€ρoνταq δμωg ciπδ τδ oιδερ6φρcc1τo φεγγιτη τoδ κε.
λιo0 τoυ, πo66λετιε oτl1ν μεγαλη αδλη τo0 μoιαoτηριoδ' ci1-,
1ιαε Eνα πρc.lι. πoδ ε11αν φτdoει πoλλol πρooκυνητtg τδ κ{ρυγμα.

.o

δiν δtνεταr, φδιαξε, .o olτo.
ρoq πoδ €oπειρε Ε1ει καταxιoνιαoτεi ot τ€τoιo 6dΘoc'
τιoδ δoo καi να oκαλ{ooυν oi τ6ραννoι καi oi &τιιoτoι
δAν θα καταφ€ρoυν ν& τδι, dφαvΙooιlι'. Πλo0oια Θ' dνθtoει ξ 6λdoτηη καl νικητ{c θdvαι π&ντα δ Χριoτ6q.
}.6yoq τo0 Xριoτo0

I
() ΙΙΙΙΙ()ΤΛAK()l
Δiν θα περαooυν xρoνια lιαi oi τ(lραινoι θα πλε-ρι;ooυν.
oε τoΟτoν κιoλαq τδν κ6σμo, τα κρ[ματα τoυq. Mηv πιoτεΟετε oτlg φo6ερεζ τδν τραμπoUKων. Τd Eργα τoυq
φαvερδιoυι τρoμo κι oi iδιoι τρεμoυνε υαν τoυq κυηγημ€νoυq λαγoυξ. Kccrαντησανε να φo6o0vται καi, τδν
ioκιo τoυg κι &πδ τδ φ66o τoυq δi.ν μθ δικαζoυvε, γιατi
1rια τiτoια Kριη, δσo κι civ ε1ναι κυ6ερημ6η <iπ'α0
τoιiq' θα τ€oει τανcο oτα κριματιoμiνα κεφdλια τoυq'
Φo6oδvται ν' dκoΟooυν κα'ι τii φωνη μoυ καi ν, civτικρUαoυν τo oκo0φo μoυ. Χρoιια ζηται,l να κριΘδ κι <iν
τiq να μi κρtνoυv μi φυλακιbνoυν dκριτoν καi πιoτε0,'Aδικoζ δμωq
clυν πδq δiνουν Eτoι τδ Λ6γo τoδ Θεoδ.
δ κ6πoq τoυq. Φo6ερδ ιioτρoπελdκι Θα πioει oτd κεφd
λια τoυq καi Θα τoδq καμει o-ιd1τη o&ν τα Σ6δoμα καi
Γδμoρα.

',Yoτερα καλo0oε dπ' τδ φεγγιτη τδ λαδ καi ψ€λνανε μα.
ξi τρoπdρια καi ψαλμoδq καi oτδ τ6λoq 1ωρoφυλdκoι κα'ι
λαδg φιλιιbναvε, λευτερ<bνανε τδ γ€ρoιτα καΙ τ6τε9 f1 Παιd1ραντog ζo0oε μiρεq καi δρεq μεγαλoυ πανηγυριo0 καi
κατανυξηg,

,,Aντρog
,,Eτσι πληθαινανε τα καραΘανια κι
ζωηρεψε
ξ
δoo roτi oτα xρolικd τoδ ηoιoδ.
.,Ενα ooυρoυπo, Ξναg καλ6γερoq πoυρxoταν ιiπδ τo δ!πδq τo0τη ξ περιo1{ κ6ντευε νd καταν.
μo,'Aρνηζ, ioτoρηoε
τηoει κoλαη. .o Eναζ €κλε6ε τδν &λλoν, τδ ψ€μα καi i1 μoι
1ε(α εΙ1αν τooo περdoει oτα oυν{θια τoΟ τoπoυ, πoδ καται
τι1ocrv καvoναq καi γνcbριoμα Φg ζcoic τoυ.
.Καi τi κdνoυμε μεΙg για να oδooυμε τo0τα τα 1αμdνα
πρ66ατα; ρωτηαεν δ Xριστoφoρoζ.
oi μoνα1oi κoιτα1τηκαν καi μ6νo δ ξγoυμενoq ε1πε:
' Kαi τ( μπoρo0με να κ&νoυμε;
Nα τoυq oωooυμε, dπoκρ(Θηκε δ γ€ρoνταq.
Bαθειd oι<οπl1 6αotλεψε.
Mετα τ' &π6δειπνo δ γ€ρoνταg παρακdλεoε τδ φρoυρo

ΙΙ

I

()Λι)ΦΩTΙ

l

ΝΤx1,-\

τoυ ι,α τδν ιiφηoει oτi1ν θκκληoια rα πρooευ1εi μια δρα dκ6μα κι δ φρoυPδζ τδ δ6χηκε.
,,Aρvηc,
Πρooευ1{Θηκε γι'αδτd τd xαμθνα τρ66ατα τηξ
.,Aμα τ€λειωoε dν€6ηκε oτδ Kελι τoυ κι dκoυoε τl1ν
μπ&ρα
νri κλειδ1oνει τtoω τoυ κα[ τoδ φ&ιηκε πδq κε1νo τδ 6ρ&δυ
πρωτdκoυγε τo0τo τδ oιδερικ6.
Δθv κoιμτ]Θηκε, dλλα ζκλαψε καl παρακdλεoε τδ Xριατδ
καi τ!ν Πανd1ραντo να φθρoυνε oτ| oτdνη τd 1αμ€να πρδ6ατα.

Θ&ταν μεo&vυyτα δταν iiκoυαε τl1 oιδερ€νια μπ&ρα τξc
π6ρταq να τρα6ι€ται καi τ{ν π6ρτα τδ κελιoδ τoυ ν' dνolγει
"Evα ξνδ φδζ, πoδ αρχι'
1ωρiq ν&vαι μτρoατd δ φολακαξ.
ζε <iτδ τt1ν π6ρτα, Eγραφε μιd φ<oτειν! χαρακια στδ λιακ(,).

τ6, αrl] oκdλα, αr{v α0λf1, δg τ{ν €ξci:πoρτα, πoδ ξταv κι
α0τη δρΘdνoι1τη. Φxαρlαrηoε τδ Θε6, oταυφκoπ{Θηκε καi
κiνηoε, dκoλoυΘ<bνταq τ{ φωτειν! 1αρακια, πoδ τδ\. δδηγησει,
δq τηv -Aρη.
.,Αμα
ξημ€ρωoεv { €ξcbπoρτα ηταv κλειστη κι { τ6ρτα
.,oταν δμc,lg δ
τoδ xελιoO dμπαρ<oμ€νη.
1ωρoφ0λακαg ξαμπdκ6λπoq. Περιo
κελt,
τn]γε
νd
τo6ρΘει
εiδε
&δειo
τδ
κι
ρωoε
.,oλoι, ιiπδ -ιδν
ooτερo ταρα1τηκε παρ& φo6ι,1Θηκε.
{γciι,-lμειo
δq τδν 1cυρoφΟλαKα, τδ λoγαριdσανε θαμα. Λoγcxρι&σ1ηκε πδζ
,,Aντρo Θoρυ6{Θηκοrν
c, γ€ρovταq ζiναληφηκε. oi &ρ1tq oτ{v
καi { ταρcr1ri τoυg θγιvε μεγαλιiτερη δταν πfrγιτr, καi ξετ&'
ocrνε κι dπ' δ,τι εΙδανε δδν μπoρoOoοcν νd ξηγl.1ooυν κι αι,-,τig
τoΦε π€μoε καl 6γξκε δ γ€Poνταζ.
Στδ μεταξδ δ Παπoυλdκoq €πi τρεiq μερεζ κηρυξε στην
,Aρνη και
ξεαi1κωoε τig ψυ1θq καΙ τig καρδι}q τoδ λαo0. Τ|v
τρiτη μ€ρα Εναq κ6oμoq dλ&καιρog Θρηνoδoε γιd τd κρiμα'
rα τoυ καl μετανoιωμ€νoq dπoζητoOoε cr1<ilριo καi πdo1ιζε να
.Ι1 περιoxl1 dλ&καιρη
Σ.επλερ<boει δσα κριμccrα ε11ε κdμει.
εi1' dλλdξει fuη. Tρεiq μ€ρεg φτ&ocrι,ε γιd νd μεταλλ6ξει
τδ oκoτ&δι od φδg καΙ τρ{6ανε τd μ&τια τoυq oi ciτιoτoι t<αi
.li ιiρy6ντoι πδq τoδτoq δ κριματιoμi:ιοq κ6σ1ιoq δψ(5Θηlιε σi
ταραδειγμα ζιυfrc,
Tην τρiτη μ€ρα, τδ μεooνι11τι παλι, δ Xριατoφoρog' dκλoυ
λ'ιι.1η aΙα6na: o ιΙ'|ΙΙoYλΔΚoΣ

I

ll l)Λι)4,.)1 ΙΙ \τ\']

() Π-\ΙΙυΤ.\A|i.):
θιbνταq τδ ιδιo φδζ, γυριoε

oτηι Πανξρcrντo και παραδoθηκε

r',\
.l

στoυq φυλακεq τoυ,

"oταν δλoι τδν ριilτηoαν κατ&πλη1τoι πoδ 6ριoκoταv- τα
τρ[α μερ6vυ1τα, δ γ6ρoιταq dπoκρtθηκε l]ρεμoq:
Πiνα ι'd φερο τα Xαμ€να πρ66ατα αrη oτdνη τo0 Kυ'
ριoυ,

"Aρη, δλoι
μαΘεδτηκε τδ Θαμα πoδ dαιραψε oτην
6dλαvε μετ&νoιεζ καi τoδ φιλoδoαν τδ x€ρι, riπδ τδν f1γo0μενo
δq τoUq xcoφφυλdκoυq πoδ τδν φυλdγcrνε. To0τo τδ Θdμα,
τδ πιδ Θαμαατδ κι δνoμαατδ τo0 γ€ρoιτα, μαΘευηκε μθ γpη.
γoβδα ιioτραττQq o, δλo τδ ηoi καi αιδ Moρια καL oτli
.,Oταν

καi oτd νηαια καi ατ{ν Kρητη. Ξαv&ρ1ιocrν oi λι'
τoδ κ6oμoυ καi καινooη
{ λcrτρεiα
,,Aντρo.
τ{ν
κ(ηoαν
για
για καρα6dνια
PoOμελη

τcrνεiεg, ξαναφo0ντωoεν

Ot xιoρoφυλdκoι dτoρoOoανε πoδ 1αραμlζcινε dδικα τδν
καιβν τoυq vα φυλdνε Evαν &γιo, πoδ &μα {θελε νd φ0yει
θ&φευγε, μακαρι να τo0 περvoοoαν δλεζ τιζ καδ€νεq τoo
κ6oμoυ.

.o πειραoμδq δμωq δiν κoυρdζεται καi πρθτει νd περο€ψει { ιiμαρτiα γιd νd δτερπ}εoνdoει { 1dρη.
.'Ενcιq .Yδραioq καπετ&vιog, λlγo καιρδν
μετα τδ Θdμα'

gσιειλε πεσκεσι τo0 γ€ρoντα εtκooι δκdδεζ γαλθτα. Moλo
v6τι δλoι ξiρcrνε πδg δ,τι λ&6αινε δ γ€ρoνταq τδ μoιραζε Xαι
πδg τlπoτα δiν κραroδoε γιd λ6γoυ τoυ, δ f1γoυμενog 6τεoε
oi' &vεξl1γητo πειραoμ6. .,Aμα EλαΘε τ{ γαλ€τα, &ιτig να τ!ν
παραδ6oει τo0 γ€ρoντα, Φν cκρυψε ατδ κελi τoυ.
τt1v dλλη μερα κιoλαζ δ |γo0μεvog €πεoε crrδ oτρδμα
πριoμ€ιοq κι &vt'1μπoρog ν, &vασ&νει. Kαi τ€τoιo |ταν τδ 1dλι
τoυ πoδ 6λoι τιαι€ψανε τδq Eφταoε τδ τελoξ.
.oλoνδν δ νoξ ατβφηκε oτδ
κι δτcrν τδν
γ€ρoντα

φδνα-

.1'l

,\

t.ιΙi ζ6γωσε καi ε1δε τδν ciρριυoτο, ',oνdτιoι δiπλιι τoιl

loδπε oιγ& ατ, α&τt.

i]δq Eτεσεζ oi τiτoιo

r.ρi1-rα,

λανε oi θρoφ€q;

.o

iιlιl

rlιlι,

t,r 1lι

ιι l;r'll

|lι

.O Ιlιτττιlιlλιl
ιιx, τδν ιiαπdαηκε, πρooευxl1θηκε καΙ τoΟδcoκε τ{ν ιilxη rιlιl'
ΕδτUq δ f1γo0μενoξ ξεπρισrηκε καi oηκιbΘηκε oαι, ιrΙ
1ιr)ι εi1ε πoτθq dρρωαr{oει.
.,Oλα τoδτα τα
μεγ&λα και Θαυμασrd κι.f dδιdxoτιη
dακηη καi πρooευ1f1, f1 ηoτε(α κι f1 dγdτη τoυ γιd δλoυι,
.o δαt
ε-Ι1αν καλυτερ€ψει τΙq μθρεq τoυ oτtν Παvξραντo.
,Aγιoν[ζεται
να λυγi
μoναq δμωq δθν 1dνει πoτtg τδ Θdρρog.
.:ει καΙ τiq τιδ dδdμαoτεq ψυ1iq καi τig πιδ &oκημ€νεg.
"Eνα 1ρ6νo μετα τδ κλεioιμo τo0 xριστoφ6ρou αΦν Πα.
ιξραvτo, π€Θανε δ δεoπ6τηc τfrs .Aντρoq, δ Πρoκ6πιoq καi
trειρoτovf1Θηκε δεoπ6τηC δ iερoκηρυκαg Mητρoφ&ηζ oικoνo.
.,Aμα eνθρoνιστηκε, π!γε
ιliδηq, &πδ τd Kαλd6ρυτα.
μιd μ€ρα
ια θπιΘεωρt]oει καi τ{ν Πανα1ραντo καi oτ{ν α0λη τoi μo
ι,αoηριoδ &ιταμδΘηκε μθ τδ γ€ρoιτα. .O Χριoτoφ6ρo9' πoil
τδν {θερε πρiν dκ6μα iερωΘεi καi dφoO iερcbΘηκε, τδ\ ι(oιταξ1
1rι. τρ6πo πoδ φαιiρo:νε π6ιo για την δρΘoδoξiα, καi τo0 εiτε:
_Kα[ αδ μωρε Mητρo Eγινεq Δεoπ6ηq; Θd πρoκ6ιμει i1
lκκληoιd μαg.
.o MητPoφαηq τδσo δργ(σηKε, πoU o.ηκωoε τη δεoτCJτι.
κη μcryκoΟρα, 1τιiπηoε Θ&ναυoα τδ γiρoντα, τδν c6ρισε χι)
δαiα καi διccrαξε να τδν κλειδιbooυνε μ€ρα καi νυ1τα.
Λ,tθ π6νo καρδι&q δπακo0oανε {iΘελd τoυg κι oi κιrλoγi
ρoι κι f1 φρoυρα κι dπδ κε[η τi1ν δρα δ γ€ρoιταq γvι,lριιlι
ξγoUμενog δακρυoε καΙ γ0ρεψε

o.1cbρto-

Χαινo0Pγιεξ δυσκoλεq μ€ρεξ.

Kαi δtν κρ&ηoε πoλδ δ

περιoριoμδq τoΟ γ|ρoντα crτδ
κελ( τoυ, γιατi δ r]γoομεvog δθ λoγdριαζε τiq πρooταγ}ι' τoi.t
δεσπ6η, dλλα κεi πoδ δ Mητρoφ&ιηq μαζΙ μi τiq dρ1ig 1τυ
πloαv τδ γ€ρoντα ξταν τα €μπ6δια πoδ φ€ρνανε crroδq

πφoκυητ€q.
Tδ dνccyκαoτικδ τo0τo &ραiωμα τo0 λαoδ πiκρανε τδ γε'

O ΙΙl\1Ι()TΛ.\Ι(()Σ
ρoντα' Για τoδτo μεγdλη flταν ξ xαρα τoυ, δταV, παPα τιq
δυoκoλiεξ, θ6λεπε νd φτανoυν πPoσκυητiq ιiπδ τα πEρccτα
τ!q .Eλλ&δαq γιd ν' dκoOooυv τδ λ6γo τoυ καt νd π<iρoυv

lιι:ι|l.

1,-

λeY.Γeroc Ι|o\,()ltλ|,| ,ι

| |l}(

Kαi oΙ, 1αρiq α0τE,ξ, €oτω καi ιiριig, Θαoτdξαvε
πoτEg ιiπδ Φ μ"llμη τ6ν xριoτιανδv δθ o6ι1.
γιccιi
xρ6vια,
αιηκε { dγια μoPφη κι δ φωτιoμ€νog λ6γo9 τoυ.

τi1ν εδ1η τoυ.

,Eν

εiρην1

i;i .:n αnτδ Δ\rι'|ι1)1''il
ΔAΤ.Ι Δ:

\Ι,,α),,.

),

ΦΤAMΙΣY 1ρ6ιια Eμειvεν δ γ6ρoιταq
μoνη

τ!9

Παvα1ρ&vτoυ

κι

I

'I
l

oτi1

tφτ&μιoυ 1ρ6νια

doκ11τεψι, πρooευ1rtθηκε, dγρδτιηoε, fιl..,1υ
ιι Fφερε κι dλ}α 1αμ{ια πβ6ατα oτη oτυι'1
τoδ Kυρioυ,
.Aγιoρεiτεg
.Aγιoταφ(τεq, Σ ινιriτι ι,'
μoναXoι,

Mεγαλoo.πηλιδτεξ, Λαυριδτεq, dcπ' τδv .,oσιo Λoυκd, ιirr' -ι ι'ι
Mετ6ωρα καi την Kριtτη, ταξιδεοαν για νd dιταμιilooιlν r1lv
γ€ρovτα. Kι αδτδξ dκδμα δ €τ[oκoτog Mητρoφdvηr; ιι,ιl1ιi
αιηκε vα Θρfφεται μi τδ μισoξ.
Td Xριαιo6γεwα τoσ 18Φ, δ γ1ρoνταg κρdτηι'1 1() ιl ξi
ψαλτηρι δλη τi1ν δλoνυ1τ(α και τd ξημερcoμcrrα f1 {nμη rι,ι,
ξταv καΘαρ{ καi διdφαιη σΦ τδ Kρo0σταλλo. Td γ1vιιιr r.lι,
καi τd μαλλια τoυ, δλ6λευκα πι&, Θ6μιζcrv τδν δoιo Mιrκιl1lιιl
καi τδ μ&τι τoυ εixε μι& oθρd.vια γαληη. Σ' δλoυq φι1νηκl
παρ&ξενo, €πειδi1 κεiη τη γιoρτινη μ€ρα δ γiρoνr<rq, 1rιτα
τδ γι6μα, μιλησε για τδ θdνατo. Θυμιr]θηκε τi1ν πrτρcι6ολl1 τoD

1)

:t10

.\ιj.t'Γι]Ρ{)Σ ΙΙι}-\Ι()Ι,lil

ΙΙAΠoτΛAKoΣ

I(λoιjσιoυ και τoδ φτωχoο Λαζαρoυ κι δτoγραμμιoε τα δoα
.,Aγιog Θεooαλoνικηξ Γρηγ6Pιoζ
Eγραψεν δ
γιd ,rllν αιτια
πo0 δ Χριoτδg μνημorευει τδ φτζnΧδ μi τ6voμα τoυ καi τδν

πλoυoιo δi1c,:q δνoμα. Kαi γραφει δ "Aγιoξ:

<Τiι,oq Evεκα τδν μiν πτo:1δν Ξξ δν6ματo9 καλεi,
τδν δd πλoι]oιoν ιiνc,.rνΟμcυq εio/1γαγεν; Eoτι μiν εi
τεil,, δτι, τδ μiν <iνoμα τoδ πτco1oδ τoυτoυ, κοcτd την
εΟαγγελικην φ<,:νην, dναγραπτ6ν .στιv iν oδρανoiq,
τoδ πλoυoioυ δd καi μνl1μη uετα τoδ δνoματog €κεiΘεv
iξη/ ιiφι ι ιαi dτδλετo

.,Yoτερα θυμηθηκε τα λ6για τoδ.Aγioιl'F-φραiμ oτ{ δια'
Θηκη τoυ

καi Θiληoε να τα ξαι,αδια6αoει

oτc',υc' dδελφoυg:

,..ι i,iκαιog κριτl1q. Για τoδτo πρlπει κ6θε μαq μ€ρα
:,Ι ι (v.ιι μι{ρα €τoιμαoiαg για τδ αlcbνιo ταξlδι. Τooτo μξ
.,Aγιog 'Ιω&νηq τQg K}'lμακoc κι αδτξ πρ€τr.ι rdl|],lιι.,l ι (\
v... 1, κανoναq μαq: ..Mακαριoι oi δoδλoι |κεiνoι o0ζ tλΘδν
,, |(ι',1'1ρg εδρioκει
γρηγoρo0νταg,..,. M{ν Lεxνoδμε dδελφoΙ
,.ιi ιι\ |iλλo πoU μdg παρccyγ€λνει δ .,Aγιog 'Ioαdκ: n.,Oταν
,1ι,llιγ1'(oειq 1η oτριoμνi ooυ εlπt αΟτfr: .Ω oτρι;μvr\, ioιυq
ii ιr] vυκ,ιi ταυτη τdφoq μoΙ γ(νειq καi oδ γι1,ι,cboκω &rτΙ τoΟ
l,1ιlιlκα{ρoυ, θκεiνog δ αicbνιog μ€λλ<υν εtoAλξ tν |μoΙ tι'
1l]

ι,ι]κτι

ρioν μηδεiq μoi ciψη θν τi €ξ6δφ μ<;υ, Ti γαρ δφελ;,1'
oει δoξα φθαρτoδ πυρδq &νδρα, δq Ξκ τoδ α0τo0 τυρδq
ciιαλolθ{oεται; .oρκδ δμGq μt1 θdoητi με ε[g otκoν
Θεo0 τεΘfrναι, ξ δπδ Θυoιαoτ{ριoν η εiq Eτερov τδπoν
τoδ ,ι αoο τoδ Θεoδ,..,

,'Av

δ o0ρανιoι, πατiραg, oυνi1ιoεν 6 γiρoν'
τα
λ6για
τoδ .Aγ{oυ ,Eφραiμ, εiναι καi f1 δικr]
ταq, τo0τα
μoυ διαθl]ι..η, Kαi Θ€λω να τδ oε6αoτ!τε τoΟτo μoυ τδ Θ€λη
μd καλ€oει

μια καΙ να μe θ&ψτε καΘδq ιiρμ6ζει oθ ιiμαρτωλo.

Τi ooUρθε, 1ρoνιαρα μiρα, ει,.,}.c,γη μlvε, ν' αφηνειg τε
τcιεg ταραγγελiεg; τoδ εtτεν δ ξγo6μει'oq,
'j,Aγιε

iliν ξiρει

tγoOμενε, dτoκρlΘηκεν

τl1ν

δ γ€ρoιταq,

κανε[g μαq

δρα rιαi τη oτιγuη τir,ι' θiι τoι nα)..σει δ

αidt.

ταυτη).

dδελφoι τδν κoιτdξcrvε oαoτιoμ€νoι,
.1,.;ι'{ πoυρ16ταv dπδ dλλoυg κ6oμoυq.

o&y r.

.,Yατερα oο:παoανε δλoι.
'o l1γoιlμενoq, γιd να oτdoει τδν παγo, dρ1ιoε

(lκαlγαιι

ια

ψι1λει

.Ιi

γ€νηotg ooυ Χριoτθ δ Θεξ ξμδν, &ν€τειλε τδ K6
oμcl τδ φδq τδ Φξ γν6σεωξ. .ν αδτi γαP ol τι,ir; 1i
στφιq λατρεΟo\ηεζ, δπδ dσr€Poξ €διδ&oκιlντιl, ιτrl
πρoσκυνειν τδν iiλιoν τηξ δικαιoσυηζ καl )-l γιιrb

<Παρακαλδ ι)μGq dδελφoi, μτ\ τiq δ1ιδν δoρυφo'
ρ6ν με εiq Eτiδειξιν περιεviγκαq διαπoμπεrjoει, dλλ'
iπi δμ<oν &ραντEq με καi δρ6μφ συνoδει,)σσvτ€q μoι,

κηδειloαντεq θdψετe με δo-περ 6νειδoq iξr.,υθενωμ€ιoι.
Mηδ. τιζ μd €γκωμιdoη l] Ξπαινθη δq eπιΘειη μoι κooμικδν oτoλιoμδν <iπoρριφΘεiη εiq τδ |ξιbτεφν oκ6τoq,'. oΟ γαρ dρμ6ζει καλλωπιoμδq αμαρτωλQ... κη-

Ι}1F]N()Σ

oκειν €ξ Uψoυq &νcrroλl1ν. K6ριε δ6ξα

σoι,

Mετd τδν δρθφ, την rlκ6λoυθη μ6ρα, δ γ.ροντα(: ),.Ι)ιψι
rd ξαγoρευτεi καi ταρακdλεoε τδν l1γo0μενo νι\ τdν ξoμoλι;
γd κdΘε μ6ρα κα[ νd κoινωνd κdΘε πρωt.
..Αμα δ
{γoιiμενoq τδν ρcbτηoε τδ λoγo, δ γ€ρι'ιrιxc' ιiπι,
κρtΦηκε.

_T6καμα ταμα για Eνα μflνα, για την ψυχη ι1()(r. γι.} Id
μoνααι{ρι καi για δλα τd xαμ€να πρ66cCτα τiq στ&vηq,
.o Πα1oιog τoυδωκε τi1ν &δεια κι δ
γ€ρoνταq ξεμo).oyι6
ταν κdΘε μ€ρα καt κoιvωνoοσε καθε πPωτ.
Ti1ν παραμoν{ τfr9 πρroτo1ρoνιGξ, τη 6ρ.jδυrη δ1ττ ,τιoυ
τρα6ι6ταv oτδ κελ[ τoυ καi περ(μεvε να τδν κλιιδιbooυνε, εΙδε τδ φ0λακd τoυ vd μπαlvει μαζ( τoυ στo κε/.ι.
Ti Θ€λειg παληκdρι μoυ; τδν ρ<1lτηoε'
_N& κoυ6εντιdoω μαζ[ coυ γEρoιπα, Θfλcυ νd ξαγoρευ'
τδ καi να πdρω τ{ ννcbμn ooυ καi τ/1ν εδχη σoυ.

() ΙΙΛΙι()Τ,\:\KOΣ

31.2

*Πoσoν καιρδ €1ειq να ζoμoλoγηΘεig;
_Δ€κα xρ6νια.
'_Kαi π6ooν καιρδ εχειζ νd κoιvωνησειξ;

-.,Eνα

_Γιοcτ[;

xρ6νo.

_Γιατl δoα εiXανε Θλαστησει μ6σα μoυ, δεαν ξμoυνα παι.
δi, εt1ανε δλα dπoξεραΘεi. Movd1α f1 δoι6τη ooυ μ, Eκαμεq
vd ξαvαδδ τδν κ6oμo δπωg τδν E6λεπα &μα ξμoυιlα ταιδi.

_Kαi τt

ζητdg;

..Nα καλoγερ6ψω.
-Tδ φ6ρτωμα ειvαι 6αPυ.
_Δdν εΙvαι πιδ Θαρδ dπδ κεiνo τoδ ηκ<bνει f1 ιiγι6τη
σoυ ταπoιiλη. Θα παoκioω κι δ Θεδζ Θd μl 6oηΘ11oει. Δiv τδ
Θααιδ δμωq να μθ Θdζoυvε τ,dγρια να φυλdιl τd ξμερα
Θα μεiνcο oτ{ ΘEη μoυ, δξ πoυ νd μd κρ{νoυνε dξιoν γιd
την κoυΦ' dλλα { τ6ρτα τoιτη δlν Θα μεταμταριrΘεi.
.o
γ.ρoνταζ τδν &oπdατηκε καi τo0δωκε τi1ν εδ1l1 τoυ.
_Πρ6τα πρ<iτα, τδν δρμt]νεψε, να μην ,τιεiq oi κcrν€νιτι,
τδ α1€διδ ooυ τρΙv ξαγoρευτεiq, πρΙν κoιvωνt\oειq καi πρiν
νd μτεig πdλι αΦ oτdαη τo0 Kυρloυ. .,Yoτερα νr]ατεψε καi
πρooευxιlooυ, διd6αoε τδ ψαλτηρι καi τd oυιαξdρια τ6ν .A.
γ{ων κι &v πdλι καταλdΘειq τi1ν γν<bμη ooυ dμετdλλαγη ξo.,Aγιo .tlγoομενo. ,Aπδ κετ καi πdρα κεi.
μoλoγι]ooυ τo ατδv
νoq Θd κανoνioει τ& Θf1μccι& ooυ.

.-€€λω

ν& σ' €ρτ,τησω dκ6μα γ€ρoντα, ετπεν δ Xωρoφδλακαq, &ν μτoρ6>, δταν μ,dξιιboει δ Θεδq καi πdρω τδ o1ξμα'

να δνoμαατδ
..Oπoιo

Χριατoφ6ρoq.

δvoμα Θ{λειq διαλiγειg,

'-Tδ ξ€ρω, dλλd τδ Θ€λω μθ τl1ν εδ1f1 ooυ.
E1ειq' τoδ dπoκρ(Θη δ γ€ρoνταq καΙ τδν doταoτηκε.
-Tηv
.,Aμα Ξμεινε
μovα16g τoυ δ Χριατoφ6ρoq, τrξρε μιd 6α.
θεια dνdoα μπρoατd αιδ αταυρωμ€νo τo0 εΙ1ε oτδ κελι τoυ,
.νδ τd δdκρυα κυλoiσαv &πδ τd μ&ιια τoυ'''
.Yατερα δ νoξ
τoυ dρμ€νιoε oτl1 Σκι]η τig Koiμηoηc
καi πικραιv6ταv πoδ EμαΘε πδq o[ μoνcrxol τo01αvε γρdψει
τoλλδg γραφEq κα[ κεiνoq εIxε τdρει μoνξα μιd.

.1tiTTEI'ι)Σ

ΙΙO-Δ,

|(,Ι'Kl Ι\lΙ.]Ν( )Ι

i]Ι i]

h, ιιη τη ν.χτα πρooευxr]Θηκε πoλδ καl γrιi πιl).λ.ιlr,lι,, l(αi
],,ν ι,iXασε τη Χoντρoκατερtνα, τδv Παvrτγακr1, .lilν 11.li1ll,', ril
Il,i\,ιη τδ Mπαφα, πoυ τo0κλ€ψε τδ κακδτυyι; Ζ,ι.lvlιlγ.,, ..ι.,
l(.ιlιiκια, τδ Bυτινι<bη, τδ Φαφo0τη, καi ττιδ,rιιlλr] ιi|1, il/\l,!rl
,Λ.ll,1ιl1.,'
i,l'ν ξεΧασε vα ταPακαλεσει τδ Θεδ γιd τδν.,Λ1'ιιl
ι! τδv πcrπα - Bαoiλαρo, για τδv Kατoιπobη, yrιi r,\ tΙl,,1
lι.ιιiδη, για τδ δεoπ6τη Mητρoφ&vη, γι& τδ Mιιι,1,,1lt7.;
,'1 καl για δλolξ τoδζ ιiρxιερεiq τQs αδτoκεφdλoυ /ιιλ11.li,'.
.Eλλdδoq. Πρooευxδταv και τιαρcΙκ(ιλin,'|
!.,() Bασιλειoυ τ!s
,,,i νt'loτευε κι €κλαιγε κι &yρυπνoδoε, γιd δooυq τδv rΙ7.,.
il]μιζbσει, ειτε ηταν ζωντανoi ξ ξταv dπoΘαμ€νoι. [lιr1ι,r.l,
,.,δoε τδ Ξλεog τoδ τoλυεΟoπλαxνoυ Θεoδ για τoι)ζ li11ι){Ιt
τoυq ζω}τσvo0ζ.
''νoυq καi τδ φδg τo0 Χριαιoδ για .,Aη
Mετd τ{ μεγdλη λειτoυργ[α τ,
Bαotλη, τ{ν π1lοlr,,
,1,ονια 1861, δ γΔφvταg, μετd την κoιvωνlα καi τ, dνrlδι,l1l,
,liρεψε τρια dκ6μα dντ{δωρα καi τ& ττ!ρε ατδ κελt τoυ.

,Aπδ κε[η τl;
μ€ρα κι δq τig δεκαπ€vτε τo0 Γενdρη Xα
li (,αινε μoνo oτiq dκoλoυΘ(εq, γιd vd ξoμoλoγηθεi καΙ νd κoι

\.,)\ησει,

Ξημεμivoνταq 15 τoσ Γεvdρη, €κραξε

1,

rιιoτεμiνo τoυ

τια

τδ Θανdoη, τι\
και
παρξγειλε
σιδv ηγoιl
1ωρoφυλαKα,

,ll vo ν' dι,ε6ετ ατδ κελ{ τoυ.

Mετα τi1ν <iκoλoυΘ(α, δ {γo0μενog <iν€Θηκε.
-Δdν frρΘα oτ{ν dκoλoυθiα, εΙτε δ γ€ρoνταq, γιατι δ.\
.r 6αατo0vε τα τ6δια μoυ. Tρεtq φoριζ τδ τι1ε[ρηoα, dλλ,i
.li τιζ τρετζ oωριdoηκα κc.rα γηζ. ΝιrΙ:Θω πoλ0 dvτ]μτπl

l].)ζ

,

_Σi

κoυρασσvε { μεγdλη vtlαrεια κι oi dγρ6τvιεq. llρ1
', ιd φdq να oτηλωΘεiq. Δεκατ€ιrτε μ€ρεq δδν €φωyεg τ(πoτα,
_-Eφoγo τα δυδ dvτ(δωρα, εtπεν δ γEρor,ταq, καΙ πι1,
.,ι ιlει τδ τρ{τo.

Nd πιεig λ(γo γdλα.
Δdν 1ρειαζεται, ξιε f1γo0μεvε. .o λ6γoq πoδ oi i,r,1l η. '.
. tιαι, ctν τδ Θρ{oκειg oωατ6, vd μE κoινωι,6q crτδ κελ{ 1ιιxl' 1ιl,,
' ,i δi μπoρδ να κατεΘδ oQν Δκκληoιd.
Kαi 6€6αια μτoρ6, xαi oi λiγo Θ& φερω τη μι1(lληηJrl'

.

o

314

Π

AΠoΤΛAΙ{oΣ

ΛET,Ι.EPοΣ πoΛΙοPKΙι}Ιι]Ν()Σ

.,Aμα &v6Θηκε τdλι δ
.,Aγια Mετdλη{γo0μενoξ με την
ψη, συyoδευ6ταv dπ, δλoυq τo0q μoνcr1o0q.
-Mι,,τloτητ( μoυ Kiριε, πρ6φερε δ γ6ρoντα9 dαιενικd καi
κoιvωησε.
o[ μoνα1oi π€ραoαv €vαg - €vαg καi μ, dγ&η παιδιδv
τρδq τοcτ6ρα oκ0ψανε καt τo0 φιλ!ααν τδ 1€ρι,
.o f1γo6μενog δριαε παρdκληoεg κι dγρυτνiεg oτ|ν ΠαναΧραντo γιd τ{ν 0γε(α καi μακρoημ€ρεψη τo0 γ€ρovτα κι
€ναq &δελφδg €μεινε κorπd τoυ νd τδν νιαζεται καΙ vd δια.
Θdζει 6ioυg dγ(ων, τoδ τ6oo ξεκoυβζαvε τδ γ€ρovτα.
.o
γ€ρovταq, dvακαΘιoμdνoq oτδ ατρ6μα τoυ, κρccτcivταg
τδ κoμτooκo{νι τoυ, dκoυγε τoδ καL τoδ κι ελεΥε,
,A.
-Π6oo κo,ι,τr)τερα ατdΘηκε ατδ Xριατ6 μαc δ "Λγιoξ
Θαvdσιoξ.

Kαi τdλι :
-_Τt δθν κ
€ αμεv

δ

,Avτιbνιog.

Kι tρημtτηc καi

Θεμελιω

τηq μoναστηPιδν μt εiκooι 1ιλι&δεq καλoγ€ρoυq... Π6oo μα.
κρυα, Π6oo μακρυα τoυq 6ριoκ6μαατε. .o KUριoq lg α1ω.
ρ€oει τ{v dδυvαμlα μαg.
Mετd τδν θoπερινδ' δλoι πdλιv o[ μoναxoΙ dvε6!καv καi
τo0 φιλξoαv τδ 1€ρι.
Tt1ν dλλη μ€ρα, 16 τo0 Γεν4ρη, δ γ€ρoνταg 6αρυvε. -Eφα.
γε τδ τρ(τo dντiδωρo μετd Q μετdληψη κι δoτερα φdηκε v,
dπoκoιμιEται...

.o

μoνcc1δq oταμ&τηoε τδ διd6αoμα

γιd vd

μt1v

ταρdξει

τδν δτινo τoυ, dλλα τo0τη t] ξoυ11α δ|ν κρ&ιηoε πι6τερo &πδ
δυδ δρεq.

Kατd τδ μεoημ€ρι, od νd ξανακ€ρδιoε δλη τ{ xαμ€η
τoυ δ0vαμη, tiνoιξε δι&πλατα τα μ&τια τoυ καt τινξτηκε
δρΘιoq.

Kαt oωριdαηκε π&λι αιδ αιρ6μα, &ν{1μπoρoq vd ξηγηoει τΙ ε1xε δεi.
Γ0ρεψε λ(γo vεβ κα[ τo0 φ€ρcrvε dγ{αoμα. ,,Ε6ρεξε τα
1ε[λη τoυ κι Eνα xαμ6γελo xαρdg φrbτιoε τδ κoυραoμ€νo κι
dΧν6 τoυ πρ6oωτo'

Ξημερ<bνoνταq 17 τoδ Γενdρη, δ ι]γoΟμενog, μετd τδν δρ.

:J

1i

ιlρo, κι δλoι o[ tερωμfvoι μδ τ,dμφι& τoυq κι o[ κaτη1o6μενoι,
φ€ρcrvε ατδ κελt τoυ τ{ν εiκ6να τ{ Θαυμccτoυργ{ Φq Παvα.

1βvτoυ, κι &λλoι oτδ κελ(, κι ol τερo6τερoι αrδ λιακωτδ

ψdλλαν'ε τδ μεγαλo ταρακλητικδ καv6να.
.O
γ€ρoνταg, o&ν νd ζωvτ&νεψε, oιγ6ψαλε μαζι τoυζ.
Koινrbηoε τdλι 1ωρtq vα πdρει dντtδωρo κι Eτoι Eκλειoε
δεκαεφτd μ6ρεq νηoτικ6q, dνrtμτoρog κι &v6ρε1τoq γιd Θρoφιj.
ΞημεP6νoνταζ 18 τo0 Γεvdρη, δ γ€ρoιταg, μετd την κoι-

ιι,lνiα' Eδειξε καλυτ6ρεψη.
Ε11ε dνoιxτd τα ματια τoυ καi τδ Θλθμμα τoυ 8ταv τιδ
ζωηρ6. Γ0ρεψε dντlδωρo καl τ6φcryε μθ καλ{ δι&Θεη. Δια.
ο&oανε π&λι τδν παρακλητικδ καν6να κι δλoι 1αρf1καιrε δ'
λ6ψυXα γιd τδ καλυτ€ρεμd τoυ
Π€ραoε {ρεμog δλo τδ πρc,li καΙ τδ μεημ€ρι τoδ xτιl.
τηoεν f1 καμτdνα τξq θκκληoιdg εiπεν:
_Δoξααμ€νo τ6νoμα τoδ Kυρtoυ,,, ΓεnηΘτlτω τδ Θ€λημ&
σoυ.

T, dπ6γιoμα Eδειξε διdθεαη νd ησυΧdσει, δ μoνα1δg &
μωξ πoυ τδv νιαζδταν παριτtηρηoε, λ(γo πρtν dπδ τδ αo0ρoυτo, Eνα παβξενo riνoιγ6κλειμα τδν ματιδv κι Eνα xαμ6.
γελo &πAραιτηq καλoα0ηq καi γαλl1vηg vd φωτiζει τδ πρ6.
oωπ6 τoυ. Γ0ριoε καi κoiταξε τδ Θανdoη τδ Xωρoφ6λακα, πoυ
δtν &φηoε τδ κελi καi τiq τ€ooεριq μ6ρεq πoδταv ατδ ατρδμα δ γ€ρoνταq, oα νd γυρευε τ{ γνclμη τoυ...
.o
γ€ρovταg, o&v να κατdλαΘε, τor)g εIπε oιγd:
Δiv {φταoεν ιiκ6μα ξ δρα'
Σ. λtγo cινoιξε τα 1idτια τoυ καΙ τo0g ρ<bηoε:
'T€λειωoεν δ Eoπεριν6g;
_EIvαι oτδ δεiττνo τcbρα γ€ρovτα o[ dδελφo(.
-Παρακαλδ oαg, oυv€1ιoεv δ γ€ρoνταg, νd τoδq τrξτε
πδq μετd τ, dπ6δειπvo Θ6λω νd τoδq δδ δλoυq. Παρακαλ6
τoυg να μ| λεiψει καvε[g.
Kαι ξσνακλεισε τd μ&τια.
Μετd τ,απ6δειπvo, δλo τδ μoναoτηρι oυν&1τηκε oτδ κελi.
τo0 γtρoντα.

ΕΙμαoτε δλoι Xoντd σoυ, τoδ εΙπεν δ ηγoOμενoq,

o ΙΙ,\ΙΙοTΛAti(]Σ

:11(i

.o

γ€ρovταq dνoιξε τα μ&τια καi γ0ρεψε vα τδν dναηκδooυν. ,Αφo0 κo(ταξε Evαv εναv, τoυq εΤτε μθ φων.{ o6υ.
oμ6η
_To0τη τξ νδ1τα δ K6ριoq μi καλεi στδ μεγ6λo και φo'
6εP6 τoυ κριτ{ριo. EΙμαι δ πιδ &νdξιoq κι δ πιδ dμαρτωλδq
&πδ τoδg δo0λoυg τoυ. Σ6q dφιiνω τi1ν εδ1ri μoυ καi παρα.
καλδ oαq μ{ν ξε1&αrε τd λ6για τoδ .,Aγιoυ ,EφραΙμ πoδ
διαΘdoαμε τα Xριαro0γεννα!l Δωστε μoυ τιilρα, παρακαλδ
oε ciγιε f1γo6μενε, τδ τιμιo Σδμα καΙ ΑIμα,
.o f1γoOμενog τδν κoιν<bηoεv, θνδ δ
γ€ρowαq πρ6φερε
:

o6υoτd:

Mr{1oΘητi μoυ K6ριε δταν EλΘ1g dν

τfl Bαoιλε[g Σoυ...

Kι €κλειoε {ρεμα καl γαληνια τd μ&τια καi παβδωoε

τδ τrv€μα oτδν πλdατn τoυ.

Τδv Θρηνηoαν o&v ciγιo, τδν κf1δεψαν κατα τ.ιq €ιτoλ€q
τoυ καi oτδν τdφo τoυ, oτδ κoιμητl1ρι τoδ μoναoτηριo0, γρα.
ψανε σ, ενα ξ6λινo oταυρ6:

iηoNAXo Σ
ΧPl ΣToΦoΡoΣ ΠAΠoYΛAKoΣ

KHPYKAΣ
EκoΙMHΘH ΕN KYP

l8 ΙAΝoYAΡloY

1B61