You are on page 1of 9

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

§Ò ¸n
thµnh lËp trêng tiÓu häc nËm s¸ng x· PHóc than
HuyÖn Than Uyªn - TØnh lai ch©u

Phóc Than, th¸ng 7 n¨m 2009

UBND huyÖn Than uyªn UBND x· phóc than

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc

lËp tê tr×nh uû ban nh©n d©n HuyÖn Than Uyªn phª duyÖt ®Ò ¸n thµnh lËp trêng TiÓu häc phôc vô nhu cÇu häc tËp cña con em nh©n d©n x· Phóc Than. líp häc c¸c bËc häc./ TT.TT..Lu VP uû ban nh©n d©n x· Phóc Than .TT. C¨n cø vµo quy m« ph¸t triÓn m¹ng líi trêng.. Thêi gian thµnh lËp: th¸ng 8 n¨m 2009 Thêi gian trêng ho¹t ®éng chÝnh thøc: Ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2009 Uû ban nh©n d©n x· Phóc Than kÝnh mong Uû ban nh©n d©n HuyÖn Than Uyªn quan t©m phª duyÖt.x· héi x· Phóc Than trong giai ®o¹n míi. phæ cËp GDTH ®óng ®é tuæi.§U.. ngµnh häc thuéc sù nghiÖp gi¸o dôc trªn ®Þa bµn x· Phóc Than.sè: . ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 2009 §¬n xin thµnh lËp trêng tiÓu häc Cña Uû ban nh©n d©n X· Phóc Than " VÒ viÖc thµnh lËp trêng tiÓu häc NËm S¸ng x· Phóc Than " KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n HuyÖn Than Uyªn C¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ .H§ND x· (b¸o c¸o) .HU..UB Phóc Than.CMC. Lo¹i h×nh trêng: Trêng TiÓu häc c«ng lËp. XÐt nhu cÇu häc tËp cña con em nh©n d©n c¸c d©n téc x· Phóc Than.. ph¸t triÓn gi¸o dôc bËc tiÓu häc.Phßng GD Than Uyªn ( thèng nhÊt tr×nh UBND huyÖn ) .H§ND HuyÖn (b¸o c¸o) . TT. Uû ban nh©n d©n Phóc Than. TT. c«ng t¸c phæ cËp .. N¬i nhËn: . Víi quy m« cña trêng æn ®Þnh vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn l©u dµi.UBND HuyÖn (tr×nh duyÖt) . phæ cËp GDTHCS trªn ®Þa bµn x·.. Tªn trêng: Trêng TiÓu häc NËm S¸ng x· Phóc Than §Þa ®iÓm ®Æt trêng: B¶n NËm S¸ng x· Phóc Than Quy m« ho¹t ®éng cña trêng: Phôc vô nhu cÇu häc tËp.

víi tæng diÖn tÝch: 14549 ha. DiÖn tÝch l« ®Êt ®Æt trêng: 1900m2 Quy m« trêng: N¨m häc 2009 .. X· cã 13 th«n b¶n. Tæng sè hé 543/3322 nh©n khÈu. §Þa h×nh phøc t¹p. ngµy 07 th¸ng 7 n¨m 2009 Thµnh lËp trêng tiÓu häc x· phóc than §Ò ¸n §¬n vÞ lËp ®Ò ¸n: Uû ban nh©n d©n x· Phóc Than.NhËn §Þnh t×nh h×nh ®Þa ph¬ng: Pha Mu lµ mét x· thuéc diÖn khã kh¨n cña huyÖn Than Uyªn. trong ®ã d©n téc Th¸i chiÕm: 80 %. Tªn ®Ò ¸n: Thµnh lËp trêng tiÓu häc c«ng lËp x· Phóc Than. Ph¹m vi ho¹t ®éng cña trêng: Trêng tiÓu NËm S¸ng phôc vô nhu cÇu häc tËp bËc tiÓu häc. giao th«ng ®i l¹i cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. ®Þa bµn tr¶i réng..§§T..Tù do .2010: Tæng sè líp: 21 líp/ 416 HS. Tªn gäi: Trêng tiÓu häc NËm S¸ng. c«ng t¸c PCDGTH . d©n c kh«ng tËp trung. S¾p Ngôa 1. Che Bã. PCGDTH . PCGDTHCS cho con em nh©n d©n c¸c d©n téc thuéc 7 th«n b¶n cña x· Pha Mu Lo¹i h×nh trêng: Trêng tiÓu häc c«ng lËp. d©n téc Hm«ng chiÕm 10 %.H¹nh Phóc Phóc Than. c¸c th«n ..CMC... S¾p Ngôa 2).. d©n téc Kh¬ Mó chiÕm 10 %. §Þa ®iÓm ®Æt trêng: Trung t©m b¶n NËm S¸ng. §éi 11. NËm Vai./ TT. víi ®Þa bµn qu¶n lý 07 th«n b¶n (B¶n NËm S¸ng. tæng sè hé: 543 vµ sè nh©n khÈu lµ: 3322 ngêi. Long Th¨ng.UB céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp . PhÇn I: C¬ së x©y dùng §Ò ¸n I ..x· Phóc Than.UBND huyÖn Than uyªn UBND x· phóc than sè: . cã 3 d©n téc sinh sèng.

mang nÆng c¸c phong tôc l¹c hËu. trong ®ã. 50 bé 2 chç 10 bé MÇm non .Tæng sè ®iÓm më líp: 7 th«n b¶n. §iÓm xa nhÊt lµ NËm Vai c¸ch trung t©m trêng 04 km. Trong ®ã .TiÓu häc. .Bµn ghÕ gi¸o viªn: 25 bé. C¬ së vËt chÊt hiÖn cã: * Tæng sè phßng häc: 38. 2. (28 Phßng t¹m) * Bµn ghÕ: . cha ¸p dông khoa häc kü thuËt chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång.b¶n ë c¸ch xa nhau tõ 3 – 5 km. Quy m« m¹ng líi trêng líp : . . . t×nh h×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc ®Þa ph¬ng n¨m häc 2006 . KÕt qu¶ phæ cËp gi¸o dôc c¸c bËc häc lµ thµnh tùu cña ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc.Phßng t¹m: 23 (ë ®iÓm lÎ).Phßng b¸n kiªn cè: 15 (Trung t©m 9 phßng – B¶n Mí 3 phßng B¶n hÝt 3 phßng). C«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong viÖc duy tr× sè lîng vµ n©ng cao chÊt lîng häc sinh. §êi sèng kinh tÕ cßn nghÌo.Tæng sè th«n b¶n thuéc ®Þa bµn qu¶n lý: 13 th«n b¶n. .UBND huyÖn Than Uyªn vµ c¸c cÊp. tiÓu häc vµ gi¸o dôc THCS.X· Cã mét trêng THCS(Gåm C¶ MÇm Non.Bµn ghÕ häc sinh: 130 bé 4 chç. H§ND.Phßng chøc n¨ng: 0 .2007: §îc sù quan t©m cña HuyÖn Uû. Cô thÓ: Quy m« hiÖn t¹i n¨m häc 2006 . X· Pha Mu ®ang ®Èy m¹nh vÒ ph¸t triÓn hÖ thèng m¹ng líi trêng líp gi¸o dôc mÇm non. sè hé nghÌo cßn nhiÒu ®· ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tû lÖ chuyªn cÇn. kü thuËt canh t¸c cßn h¹n chÕ. Riªng bËc tiÓu häc cã: Tæng sè 35 líp/ 444 HS. XuÊt ph¸t tõ ®Þa bµn. ®Þa h×nh khã kh¨n nh vËy nªn ®· ¶nh hëng nhiÒu ®Õn nhËn thøc cña nh©n d©n. §Æc biÖt lµ c¸c th«n b¶n vïng cao c¸ch xa trung t©m x· 15 – 20 km.Phßng ë gi¸o viªn: 28 phßng.THCS ) .2007 cña sù nghiÖp gi¸o dôc ®Þa ph¬ng: 1. II. ®ång thêi lµ søc Ðp ®ßi hái ph¸t triÓn quy m« m¹ng líi c¸c bËc häc trong giai ®o¹n míi.

* Giêng c¸ nh©n: 33 c¸i. . . PCGDTH . gç: 9 c¸i).C¸n bé qu¶n lý: 04 ngêi. ®¶m b¶o cho c«ng t¸c d¹y häc. 3. . ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn ®µo t¹o nh©n lùc t¹i chç cho môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ .§éi ngò Tæng sè gi¸o viªn. Tõ nh÷ng khã kh¨n trªn..Quy m« ph¸t triÓn n¨m häc 2007 .B¶n Long Th¨ng: 2000 m2. . * DiÖn tÝch c¸c ®iÓm trêng: .Nh©n viªn th viÖn: 01 ngêi. . . PCGDTHCS cña ®Þa ph¬ng.B¶n NËm S¸ng: 3500 m2.Nh©n viªn phôc vô: 01 ngêi.B¶o vÖ: 01 ngêi. PhÇn 2 §Ò ¸n vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña trêng I .B¶n S¾p Ngôa2: . UBND x· Pha Mu lËp ®Ò ¸n xin thµnh lËp thªm trêng tiÓu häc nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho con em nh©n d©n c¸c d©n téc cña x· häc tËp. * ThiÕt bÞ d¹y häc: §ñ.x· héi cña x·. ®Ó ®¸p øng nhu cÇu häc tËp vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c PCDGTH . .* B¶ng líp: 38 c¸i (b¶ng chèng lo¸: 29 c¸i. .Nh©n viªn hç trî dù ¸n: 02 ngêi.2008: + Tæng sè líp: 38 líp/ 416 HS. . Trong ®ã: .Tæng phô tr¸ch: 01 ngêi. nh©n viªn trong trêng: 76 ngêi.B¶n S¾p Ngôa1: 1500 m2.§§T. ®ång thêi thùc hiÖn tèt viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc cña bËc tiÓu häc gãp phÇn hoµn thµnh vµ n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c PCDGTH – CMC. .PCGDTH-§§T cña x· Pha Mu trong giai ®o¹n míi.Gi¸o viªn: 65 ngêi.CMC.B¶n NËm Vai: 1000 m2. .Y tÕ häc ®êng: 01 ngêi.

Víi tæng sè hé 543/3322 nh©n khÈu.Nµ Ýt.NËm Ngïa ). 5 líp/ 51HS. 5 líp/ 72 HS.P¸ MÝt.NËm P¾t.2008: • Tæng diÖn tÝch ®Êt hiÖn cã : 12 200 m2.P¸ P»ng. 3 líp/ 22 HS. 4 líp/ 37HS 2 líp/ 13HS + Dù kiÕn n¨m häc 2008 . 4 líp/ 27 HS.2010: Tæng sè 38 líp/ 407 HS • Tæng diÖn tÝch ®Êt: 12 200 m2. + Cô thÓ sè líp vµ sè häc sinh nh sau: §iÓm B¶n Kh¸ : §iÓm Ýt P¬i : §iÓm B¶n Mí : §iÓm B¶n chÝt: §iÓm Nµ Ýt : §iÓm B¶n Xoong: §iÓm P¸ MÝt : §iÓm P¸ P»ng : §iÓm NËm P¾t : §iÓm NËm Ngïa : 5 líp/ 58 HS. Trong ®ã: §iÓm B¶n Kh¸ : §iÓm Ýt P¬i : §iÓm B¶n Mí : §iÓm B¶n chÝt: 3000 m2 400 m2 3000 m2 2200 m2 .+ §Þa bµn qu¶n lý gåm: 10 th«n b¶n (B¶n Kh¸.2009: Tæng sè 38 líp/ 421 HS + Dù kiÕn n¨m häc 2009. 1 líp/ 11 HS. + Trung t©m trêng ®Æt t¹i b¶n: B¶n Kh¸.B¶n Xoong. B¶n chÝt.C¬ së vËt chÊt hiÖn cã vµ nhu cÇu cho n¨m häc 2007 .B¶n Mí. 4 líp/ 28 HS. Trong ®ã: §iÓm B¶n Kh¸ : §iÓm Ýt P¬i : §iÓm B¶n Mí : §iÓm B¶n chÝt: §iÓm Nµ Ýt : §iÓm B¶n Xoong: §iÓm P¸ MÝt : §iÓm P¸ P»ng : §iÓm NËm P¾t : §iÓm NËm Ngïa : 3000 m2 400 m2 3000 m2 2200 m2 500 m2 500 m2 500 m2 1000 m2 600 m2 500 m2 II .Ýt P¬i. 5 líp/ 97 HS.

Phßng ë gi¸o viªn + Phßng b¸n kiªn cè + Phßng t¹m. Bµn ghÕ gi¸o viªn 5.C¬ së vËt chÊt c¬ b¶n ®¶m b¶o cho viÖc thµnh lËp míi trêng tiÓu häc x· Pha Mu .§iÓm Nµ Ýt : §iÓm B¶n Xoong: §iÓm P¸ MÝt : §iÓm P¸ P»ng : §iÓm NËm P¾t : §iÓm NËm Ngïa : Nhu cÇu : Kh«ng * C¬ së vËt chÊt kh¸c: H¹ng môc 1. Tñ tµi liÖu 11. III .2008 HiÖn cã 30 0 10 20 0 30 21 116 50 66 18 0 18 18 2 1 2 0 Nhu cÇu 38 0 18 20 3 38 38 146 80 66 18 18 0 36 5 3 5 1 Cßn thiÕu 8 0 8 0 3 8 17 30 30 0 18 18 0 18 3 2 3 1 0 1 1 12. Bµn ghÕ häc sinh + Lo¹i 2 chç ngåi + Lo¹i 4 chç ngåi 6.§éi ngò c¸n bé. gi¸o viªn. Phßng häc + Phßng Kiªn cè + Phßng b¸n kiªn cè + Phßng t¹m 2. Qu¶n lý: Dù kiÕn 03 ( 1 HiÖu trëng. Trèng trêng 9. Trèng §éi 10. loa ®µi 500 m2 500 m2 500 m2 1000 m2 600 m2 500 m2 N¨m häc 2007 . 02 Phã hiÖu trëng ) 2. T¨ng ©m. Giêng c¸ nh©n 8. Gi¸o viªn gi¶ng d¹y: STT §éi ngò N¨m häc 2007 -2008 . nh©n viªn: 1. §iÖn tho¹i bµn . B¶ng líp 4. Phßng chøc n¨ng 3. 7.

.C«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o cña Ban Gi¸m hiÖu sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao.§· cã 1 2 Gi¸o viªn TPT §éi Céng 5. TT. N¬i nhËn: . ®éi ngò gi¸o viªn ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó x· thµnh lËp míi trêng TiÓu häc x· Pha Mu. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng.H§ND HuyÖn (b¸o c¸o) uû ban nh©n d©n x· phóc than .CMC vµ PCGD . . UBND x· Pha Mu nhËn thÊy viÖc thµnh lËp trêng TiÓu häc x· Pha Mu phï hîp víi thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng.TT.HU.ChÊt lîng gi¸o dôc ®¹t hiÖu qu¶ cao ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c mòi nhän. Trªn ®©y lµ néi dung ®Ò ¸n thµnh lËp trêng TiÓu häc cña UBND x· Pha Mu kÝnh tr×nh UBND huyÖn Than Uyªn. §éi ngò gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó häc tËp båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô.§§T. KÝnh mong sù quan t©m phª duyÖt cña UBND HuyÖn. ®Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ph¸t triÓn gi¸o dôc tõ nay ®Õn 2010 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo.Duy tr× n©ng cao chÊt lîng ®¹t chuÈn PCGDTH. Nh©n viªn phôc vô: STT 1 2 3 4 §éi ngò NV phôc vô B¶o vÖ Y tÕ häc ®êng NV Th viÖn Céng 37 1 38 Nhu cÇu 44 1 45 Cßn thiÕu 7 7 Trêng tiÓu häc x· Pha Mu §· cã 1 1 1 1 4 Nhu cÇu 1 1 1 1 4 Cßn thiÕu Trªn ®©y lµ ®Ò ¸n cô thÓ cña UBND x· Pha Mu vÒ viÖc xin thµnh lËp míi trêng tiÓu häc x· Pha Mu nh»m gióp ®Þa ph¬ng cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn tèt c¸c môc tiªu cô thÓ lµ: . PC GDTHCS. vµ thùc tÕ vÒ c¬ së vËt chÊt.

§U.TT.H§ND x· (b¸o c¸o) ..Lu VP .UBND HuyÖn (tr×nh duyÖt) .Phßng GD Than Uyªn ( thèng nhÊt tr×nh UBND huyÖn ) . TT.