Apakah yang dimaksudkan dengan gayaatau stail penulisan?

Menggunakanstail APA (American Psychological Association), berikan lima contoh menulis rujukan bag isetiap bahan berikut: 1. Bahan dari buku, 2. Dari buku yang diedit oleh editor, 3 dariJurnal/majalah, 4. dari Akhbar dan 5. dari laman web atau Internet.

Gaya atau stail penulisan ialah peraturan yang telah diselaraskan yang perlu dipatuhi oleh penulis penulis mengenai cara penandaan gaya penerbitan, seperti menggunakan italic untuk tajuk buku atau filem, paparan tarikh dan nombor, atau format untuk nota kaki. Contoh: 1. Bahan dari buku. Abdul GhafarTaib (1991). Dadah strategi dan kawalan di sekolah-sekolah. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka. Asmah Haji Omar (2002).Setiadan santun bahasa.Tanjong Malim: PenerbitUniversiti Pendidikan Sultan Idris. Ismail Ahmad (1996). Penulisan saintifik. Kuala Lumpur: DewanBahasadanPustaka. Paloutzian, R. F. (1996). Invitation to the psychology of religion. Boston: Allyn and Bacon. SulaimanMasridanRazaliAyob (2002).Komunikasi kewartawanan. Kuala Lumpur: Utusan Publication. 2. Dari buku yang diedit oleh editor. Bronfen, E, &Kavka, M. (Eds) (2001). Feminist consequences: Theory for a new century. New York: Columbia University Press. Davis, S. (Ed.) (1991).Pragmatics. Oxford: Oxford University Press. Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1987). Cognitive science and mathematical education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1992). Mathematical thinking and problem solving. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Watzlawick, P. (Ed) (1984). The Invented Reality. New York: Norton. 3. Dari majalah/jurnal Mohd RidwanWahab (2008, April). MuttaqaIbarat Jam Loceng.DewanMasyarakat, 26. Morawski, J. (2000). Social psychology a century ago. American Psychologist, 55, 427– 431.

Murzynski, J., &Degelman, D. (1996).Body language of women and judgments of vulnerability to sexual assault. Journal of Applied Social Psychology, 26, 1617- 1626. Raloff, J. (2001, May 12). Lead therapy won’t help most kids.Science News, 15, 292. Smith, S. (2003). Government and nonprofits in the modern age.Society, 40(4), 36–45. 4. Dari akhbar. Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times, p. A3. Hardi Effendi Yaacob (2005, Januari 12). Program pertanian intensif Sarawak berkembang. BeritaHarian, hlm 12. Lohr, S. (2004, December 3). Health care technology is a promise

Samad Ismail (2002. Dari laman web atau internet Bernstein. 2004. A List Apart: For People Who Make Websites. 2006. p. 5. Retrieved January 25. hlm 18.J. Psychology with style: A hypertext writing guide (Version 5). Retrieved May 2. (1997). C5.The New York Times. fromhttp ://www. hlm. p. (2002).co m Plonsky. (1953.edu/psych/apa4b.alistapart. Psych Web by Russ Dewey. In forecasting their emotions. Robert.4. Retrieved November 21. is dead. Mac 23). (2004).com/ GVU's 8th WWW user survey. 2000.gatech. 149.10 tips on writing the living Web.cc.Pulanganlumayansektorpenternakan. (1999).edu/ Gvu/user_survey-1997-10 Hilts.htm . (2002).n yti mes. A. 2000. P.com/articles/writeliving Dewey.unfinanced. 17. A. from http://www. The New York Times. M. Retrieved January 10. from http://www.psywww. Musician. April 12). Kemanakahkita?BeritaHarian. Retrieved August 8. August 29). R. from http://www. 2003 from http://www . M. Rohana Man (2006.Kosmo. New York Times. most people flunk out.uwsp.

S. jilid (keluaran). diikuti huruf singkatan nama pertama bagi penulis pertama. tahun.. 1995.. nama tempat: Penerbit. tajuk (hurufcondong). Contohnya: Bell. yang disebut sebagai butiran pengarang–tarikh. Evaluating and Assessing for Learning. ditaip menggunakan jarak dua (2) langkau dan disusun mengikut urutan abjad. Gaya untuk kertas kerja: nama penulis (namakeluarga. Gaya untuk buku: Nama penulis. Nair. C. dan A. » . Strategic Management Journal. tahun. Senarai rujukan mestilah dibuat menurut abjad nama pengarang. London: Kogan Page. Harris. Strategy and Environment as Determinants of Performance: Evadence from the Japanese Machine Tool Industry. penulis kedua dan seterusnya dimulakan dengan singkatan huruf nama pertama diikuti dengan nam akeluarga). Dalam pada itu pengarang boleh juga menyenaraikan bahan–bahan rujukan menurut pengelasan yang sesuai.Gaya RujukanSainsSosial – Gaya APA Apabila membuat senarai rujukan butirannya hendaklah menggunakan cara ini. Jika senarai itu hanya meliput ijudul karya yang dirujuk atau dipetik sahaja gunakan tajuk “Rujukan”. Senarai rujukan mesti disediakan di bahagian akhir teks syarahan. nombor bab atau nombo rhalaman. Satu senarain buku dan rujukan lain yang digunakan oleh seseorang pengarang dalam sesuatu penulisan boleh diberi tajuk “Bibliografi”. 16(4): 497–518. tajuk kertas. nama jurnal (huruf condong). dan D. nombor halaman penuh. 1990. Kotha.

al.c).b. tesis. (ii) Jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat. sesuatu program pendidikan khas hanya akan dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya guru-guru pendidikan khas menerima pengiktirafan daripada ibubapa” (iv) Bagi tiga pengarang atau lebih. maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. 1995)” (v) Gunakan huruf kecil (a. kajian menunjukkan salah satu factor yang menyebabkan guru pendiddikan khas meninggalkan bidang tersebut ialah kerana kurang pengiktirafan (Brown. Contohnya: “Menurut Brown (2005). 1. Contoh: .PenulisanBibliografi Format APA Sistem Penulisan Nota Rujukan&Bibliografi Gaya APA Sistem Rujukan yang dimasukkan dalam teks. rujukan dalam teks hendaklah ditulis atas nama utama pengarang sahaja (tanpa nama ringkasannya) sepertiberikut: (i) Meletakkan tahun terbitan dalam kurungan selepas nama pengarang yang dirujuk. laman Web dan sebagainya.al selepas nama pengarang pertama. Contoh: “Antara suasana tugas yang dialami oleh guru pendidikan khas dalam program percantuman masalah pendengaran yang mungkin boleh memberikesan kepada pencapaian akademik murid adalah pengiktirafan (Podemsky et. untuk mengenalpasti dua atau lebih penerbitan bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. KaedahMenulis Nota RujukanBagiBahan Yang DiambilDaripadaBuku Apabila mengunakan system ini. salah satu faktor yang menyebabkan guru pendidikan khas meninggalkan bidang tersebutialah kerana kurang menerima pengiktirafan”. tuliskan nama keduadua pengarang. tuliskan et. menulis nota rujukangaya APA juga mengambilkira sumber rujukan atau bahan samada buku. 2005)” (iii) Sekiranya bahan sumber yang dirujuk dihasilkan oleh dua pengarang. Contohnya: “Mengikut Platt dan Olsen (1990) pula. jurnal. Contoh: “Olehitu. samada sumber rujukan itu telah diterbitkan atau tidak hendaklah direkodkan.Sebagaimana sistem Harvard.

Tesis Contohtesis: Fadilah Kamsah (2000). 4(4):12-15. Malaysia justice on trial. iii. Herrington (1998)…………… ii.J (1998).E. Journal. 1994b) 2. 90. Rujukan Bagi Bahan Yang Diambil Selain Daripada Buku i.(1999 september). .clnt. Unpublished thesis. 575-585 Cara menulisdalamteks: Menurut. Cara menulis dalam teks: ……………. Cara menulisdalamteks: FadilahKamsah(2000). Retrieved October 21. A. terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan (Puget dan Albert. 1999). J.gov.com. Jurnal ContohJurnal: Herrington. 1994a) “Pengunaan objek amat meluas. The Prototype as a construct in abnormal psychology.UiTM: FakultiPengajianMaklumat. from the World Wide Web:http://www@babyrib. Journal of Abnormal Psychology. 2000. mengatakan bahawa………. BahandariLaman Web Contoh Web Clinton. Kesedaran IT di kalangan Kakitangan awam: Satu Tinjauan.(Clinton. E.“Contohperisian yang mengunakan bahasa pengatur cara ankekan ganialah ILOG Solver (Puget dan Albert.

New York: Basic Books. Mengikut aturan yang dimulakan dengan nama pengarang. New York: Basic Books. tempat terbit dan penerbit iii.(1999). Baris kedua dan seterusnya ditulis ketengah (1 tab) Berikut ialah contoh-contoh bibliografi mengikut kaedah APA Bahan bercetak • Buku: TiadaPengarang A World of Strangers: Order and action in urban public space.ed.(1999). L. manuskrip dan dan lain-lain penerbitan yang dirujuk . Ia terdapat dibahagian belakang akhiran sesebuah penerbitan bercetak. A World of Strangers: Order and action in urban public space.diterang dan disusun secara sistematik. PenulisanBibliografi Gaya APA Bibliografi ialah nama yang diberikan untuk senarai buku-buku. tajuk. . • Buku:Seorang pengarang Lofland. tahun terbit. Mengikut turutan abjad ii.2nd. Penulisan bibliografi perlu mengikut format seperti berikut: i.B.

New York:Wiley. Shuttle crew studying ozone layer in atmosphere. New York: Harper & Row • Buku: LebihdaritigaPengarang Lofland.• Buku :DuaPengarang Lofland. (1932). & Katz.M. • Manuskrip yang tidakditerbitkan Hardison. et. M. Public Finance.36-44. The New Criminalogy: For a social theory of deviance.J. L.(1999). Trans. • BukudikarangolehBadanKorporat Commision on intergoverment relations (1995).. (1983). R.) Philadephia: University of Pennsylavania Press.Psychology and the soul( William Turner. E. I (1999). New York: Harper & Row • Buku: TigaPengarang Lofland.The power of daydreams.On the shoulders of giant. New York:Pitman • Buku Yang disunting Friedman. The new criminology : for a social theory of deviance. L & Taylor.) (1974). (Eds.. Report to the President.Psychology Today.(2000. DC: Author. J. Unpublished manuscript • ArtikeldariMajalah Klinger. & Taylor. Washington. O.34 . August).al (1999).L. • BukuTerjemahan Rank. Young. R.Time. New York: Harper & Row..The new criminology: For a social theory of deviance. I (1999). April). Committee of public finance. (2000. The psychology of depression: Contemporary theory and research.

(1999. In Proceeding of the International Seminar on DNA Testing and Their Effects on Human Beings.Kuala Lumpur • Kertas kerja persidangan Sheehan.J.O. • Tesis Abdul Rahman Abdullah (2009).Agama di Negeri Selangor. (1998) The prototype as a construct in abnormal psychology. Anlysis of interaction process and sociometricrelatins developed during theraphy with offenders on probation.J. (Report). (12-17 August 1999). 575-585. ‘The effect of DNA testing on convicted felons in Malaysia’. A. Kompetensi Komunikatif dan Strategi Komunikasi Bahasa Arab di Kalangan Pelajar Sek.G. 90.Keb. Wicked as hell itself:women in prisons of Georgian London.TesisDoktorFalsafah: Universiti Malaya. :Unpublished doctoral dissertations.K.Men.P. Assessing the impacts of technology on society. New York: New York University.B. In the meeting of The Academy of Criminal Justice Sciences. . (1999. (1983). 3 july). W.S. • Doctoral Dissertation Smith A. Datuk&Tun Shah Ashari.New Straits Times : 25 • ArtikeldariJurnal Herrington.• ArtikeldariAkhbar Mohammed Azam Noor. • Seminar/Proceeding Ali Hanafiah. April).’Why ZianaZain as literary person for 1998?’ . : Georgia. • Laporan Organization for Economic Cooperation and Development. Washington DC: U. (1999). Journal of abnormal psychology. U.

E. Kuala Lumpur. London: Royal Georgraphical Society. • Temuramah Mahathir Mohamed (1999. [Realia].(2000). New York: Arista Records.[Portrats]. (1999). Kenny G the moment [cassette]. et al. Two dancers on a stage.[Map]. (2000).(1996). • Filem/Pita Audio Habsah Hassan (producer) & Othman Hafsam (director). London: National Gallery of Art. F. (producer & singer). (2000). G. Bhd • Peta Derbysgire. SoalHati [Film]. Kuala Lumpur: Serangkai Film Sdn Bhd. Prime Minister Malaysia. • Mikrofom . (1934). (Director & Producer). (1999).• Kaset Audio Kenny. It happened one night [Videocassette] • BahanPermainan Chess Set (1999). F.Personal Interview. • BahanRelia Human development models. Glacier map of Tasmania. Philadelphia: DCA Educational Products. Malaysia: Syarikat Perusahaan Plastik Ban Tong Sdn. April 20). It happened one night [Film] Capra. Inc. • GambarPotret Rembrabdt. (Director & Producer). [Game] Selangor. Capra.

Los Angeles: University of Southern California.With NorazlinaRidzwan. TV3. Terimakasih. • Program televisyen The haze in Malaysia: impact on tourism. Martha.uvm.Malaysian justice on Trial. E-mail to Xia Li (XLI@moose. (2000 Disember). William. GPO.E. 4(4): 12-15. Damansara. Journal.[Microform].blogspot. Review of film---Chicken Run. Retrieved October 21 2000. Selangor: SistemTelevisyen Malaysia Berhad. . IEEE. # Bahan ini disusun dan diedit daripada web raihaniah.com). from the World Wide Web: http:www@babyrib.James. (30 Julay 1999).clnt. 2nd.Majalah 3.com • E-mail Day. E.gov. • On line-INTERNET Clinton. The principles of psychology. J. (1999) September).edu. (2000).Ed. Eg :BPO. • Alatmudahalih-CD-ROM.com dan nota Bibliografi APA Sistem terbitan Perpustakaan Sultanah Bahiyah. Mday@usage. UUM.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful