ACATISTUL MAICII DOMNULUI PANTANASSA

VINDECATOAREA DE CANCER

Condacul 1 Noi, credincioşii robii tăi, stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate, te cântăm cu laude, O, Împărăteasă a Toate. Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine ca să putem să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, o, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin darul tău! Icosul 1 Arhanghelul a venit din cer ca să-i spună Împărătesei a Toate: Bucură-te! Văzându-Te pe Tine, Doamne, luând trup omenesc, cu dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri ca acestea: Bucură-te, începătoarea mântuirii noastre, Bucură-te, împlinirea iertărilor noastre de către Creator, Bucură-te, că prin tine Dumnezeu a devenit trup, Bucura-te, că în tine Cel Nevăzut Se arată, Bucură-te, ceea ce ai primit mila păcii, Bucură-te, că în tine s-a ţesut haina de carne a Cuvântului, Bucură-te, Slava ridicată dincolo de înţelegerea minţii, Bucură-te, mană cerească prin care inimile sunt chemate la viaţă, Bucură-te, stea strălucită de har, Bucură-te, izvor care izvorăşti apa cea vie, Bucură-te, Maică a lui Dumnezeu, binecuvatată între femei, Bucură-te, Fecioară neîntinată care ai născut pe Mântuitorul lumii, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău! Condacul 2 Cuvântul cel Nenăscut încape într-un prunc, prin tine, Fecioară, aducând tămăduire tuturor celor care cinstesc Naşterea din tine, cea nefurată de nuntă, cântând, Aliluia! Icosul 2 Căutând să cunoască ceea ce este necunoscut, a strigat Fecioara către îngerul cel vestitor: "Arată-mi cum eu, Fecioară fără pată, pot fi maică a Celui Preaînalt?" Iar Gavriil cu frică i-a răspuns strigând unele ca acestea: Bucură-te, cea aleasă de Sfatul Cel Preaînalt,
1

Bucură-te cea repede auzitoare a celor ce se roagă ţie, Bucură-te, comoara de pace a lui Hristos, Bucură-te, nădejdea şi puterea poporului tău, Bucură-te, minunată nimicitoare a blestemului cancerului, Bucură-te, vindecătoarea neputinţelor, Bucură-te, apărătoarea lumii, Bucură-te, izbăvitoare de griji, Bucură-te, alinătoarea plânsului şi a lacrimilor, Bucură-te, care deschizi porţile mântuirii tuturor, Bucură-te, sceptru şi putere a celor ce locuiesc în Sfântul Munte, Bucură-te, toiagul călugărilor şi al laicilor, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău! Condacul 3 Puterea celui Preaînalt te-a umbrit, Fecioară şi Cel Neatins S-a făcut trup, arătându-te pe tine poiană dulce a celor ce voiesc să culeagă mântuirea atunci când cântă: Aliluia! Icosul 3 Icoana ta, "Împărăteasă a Toate" a fost slăvită, o, Maică a lui Dumnezeu, atunci când vindecările au prins a curge din chipul tău. Tu dai vindecare celor care cântă înaintea ei cu credinţă, înmulţind cântările astfel: Bucură-te, Maică a luminii Nestinse, Bucură-te, biruinţa celor care rabdă până la sfârşit, Bucură-te, doctor adevărat al celor ce bolesc şi sunt în necaz, Bucură-te, zid apărător al văduvelor şi orfanilor, Bucură-te, deschizătoare a uşilor raiului, Bucură-te, apărătoare a celor ce trudesc şi duc sarcini grele, Bucură-te, mijlocitoare pentru mântuirea credincioşilor, Bucură-te, ceea ce te rogi pentru neamul creştinesc, Bucură-te, scară cerească prin care ne ridicăm de pe pământ la cer, Bucură-te, apă vie care speli păcatele noastre de moarte, Bucură-te, mieluşeaua care păzeşti inimile celor neprihăniţi, Bucură-te, văl apărător care adăposteşti copiii Bisericii, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău! Condacul 4 Vrând să dea viaţă lumii, Stăpânul tuturor S-a sălăşluit în pântecele tău, fără să ştii de bărbat, arătându-te pe tine maică a credincioşilor, învăţându-i să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 4 Slăvite lucruri ne-au înconjurat de la tine, O, Cetate a lui Dumnezeu, prin vindecările pe care le reverşi şi primind izvoare răcoritoare de vindecare, îţi strigăm cu mulţumire unele ca acestea, O, Împărăteasă a Toate: Bucură-te, iarbă vindecătoare care uşurezi suferinţa, Bucură-te, răcoreală care potoleşti fierbinţeala bolii, Bucură-te, flacără care arzi blestemul cancerului, Bucură-te, cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica, Bucură-te, cea care îţi arăţi faţa ta cea preacurată celor aleşi ai tăi,
2

Bucură-te, cea care ne scoţi din cătuşele păcatelor, Bucură-te, căci prin tine ne-a fost dată scoaterea din moarte, Bucură-te, că prin tine mulţime de credincioşi au fost mântuiţi, Bucură-te, înălţime curată, neatinsă de gândul omenesc, Bucură-te, adâncime trăită de lume, Bucură-te, cea care ai fost profeţită de Patriarhii Vechiului Testament, Bucură-te, călăuzitoarea ierarhilor care se roagă ţie, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre prin harul tău! Condacul 5 Te-ai arătat a fi, O, Fecioară, templul cel preacurat al Mântuitorului. De aceea cădem înaintea ta, Preacurată şi cerem să ne faci şi pe noi fii ai lui Dumnezeu ca să strigăm către tine: Aliluia! Icosul 5 Cetele îngerilor văzând în mâinile tale pe Cel Ce a făcut cu mâna pe om şi cunoscându-te a fi Doamnă şi Stăpână, deşi singură te-ai numit "Roaba Domnului", Preacurato, cu grabă slujesc ţie, Una Binecuvantată, cu cântări ca acestea: Bucură-te, cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decât oştile cereşti, Bucură-te, cea care umpli lumea cu vindecări minunate, Bucură-te, cea care auzi slava şi laudele cerurilor, Bucură-te, cea care primeşti mulţumirile pământului, Bucură-te, cea care arzi sămânţa putrejunii din inimile noastre, Bucură-te, zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului, Bucură-te, ceea ce umpli valea acestei vieţi cu lacrimi de bucurie, Bucură-te, ceea ce prefaci grijile în dulceaţă cerească, Bucură-te, miros de bună mireasmă primit de Dumnezeu, Bucură-te, nemăsurată bucurie a păcătoşilor care se pocăiesc, Bucură-te, armura adevărului împotriva ispitelor, Bucură-te, scut de apărare împotriva duşmăniei şi a distrugerii, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu darul tău! Condacul 6 Binevestitorii Cuvâtului lui Dumnezeu, Apostoli ai Mântuitorului, minunat au fost aduşi de faţă, Fecioară, când ai fost ridicată de la pământ la cer, ca să-I poată cânta cu o inimă şi cu o gură lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 6 Har minunat s-a arătat din icoana ta, Împărăteasă a toate, când tânărul cel întunecat de învăţături satanice a căzut ţeapăn la pământ înaintea ei şi a slobozit din legăturile întunericului, cu frică şi cu bucurie a strigat către tine acestea: Bucură-te, îndreptătoarea vieţii păcătoase, Bucură-te, mângâierea celor chinuiţi, Bucură-te, alungătoarea hoardelor de demoni din Biserică, Bucură-te, risipitoarea norilor întunecaţi ai păcatului, Bucură-te, distrugătoarea capcanelor celor nevăzute, Bucură-te, atotputernica biruitoare a vrăjilor sataniceşti, Bucură-te, far care luminezi calea celor rătăciţi,
3

Bucură-te, nor care aperi pe cei nevinovaţi de rele, Bucură-te, munte care ne hrăneşti pe noi cu mană cerească, Bucură-te, vale a acestei vieţi, care ne saturi cu umilinţa lui Hristos, Bucură-te, piatră scumpă a împărăţiei cerurilor, Bucură-te, rază a luminii celei veşnice, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău! Condacul 7 Voind să Te dai pe Tine Însuţi hrană celor credincioşi, Te-ai întrupat din sfânta Fecioara, ca primind preacuratul Tău trup şi sfântul Tău sânge, să Te cunoaştem pe Tine, Dumnezeul cel Adevărat. De aceea, minunându-ne de această neatinsă înţelepciune, strigăm către tine: Aliluia! Icosul 7 Făcătorul a Toate ne-a mai descoperit o taină când împreună cu Apostolii Săi, a mâncat Cina cea de Taina. Iar noi, care ne rugăm Împărătesei a Toate, să ne facă părtaşi sfintelor daruri, îi aducem cântări ca acestea: Bucură-te, dătătoare a pâinii cereşti, Bucură-te, purtătoarea vieţii celei veşnice, Bucură-te, potir din care ne împărtăşim cu Hristos, Bucură-te, ceea ce te uneşti suflet şi trup cu Hristos, Bucură-te, linguriţă de aur plină cu tainele cereşti, Bucură-te, chivot nepreţuit în care se află Sfintele Daruri, Bucură-te, cea care ne arăţi Sfânta Împărtăşanie, Bucură-te, masă binecuvântată care ne dai hrana cea sfântă, Bucură-te, cea care îi aşezi de-a dreapta ta pe cei care se împărtăşesc cu cinste, Bucură-te, cea care scoţi din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii, Bucură-te, călăuzitoarea celor morţi spre fântâna nemuririi, Bucură-te, tare adăpost de pace pentru copii tăi, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău! Condacul 8 Privind la minunata Naştere a lui Hristos şi părăsind grijile cele lumeşti, să ne înălţăm inimile, căci pentru aceasta S-a întrupat Cel Preaînalt ca să ne tragă la Sine pe cei ce-I cântăm: Aliluia! Icosul 8 Fiind dintotdeauna în sânul Tatălui, Cuvântul cel Necuprins S-a făcut trup pe pământ. Dumnezeu Cel Mare a slăvit-o pe Fecioara şi a căutat spre smerenia Maicii Sale, care aude de la noi cuvinte ca acestea: Bucură-te, chivot al necuprinsului Dumnezeu, Bucură-te, cea care arăţi lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume, Bucură-te, cutremurătoare a puterii morţii, Bucură-te, vindecătoarea rănii lui Adam, Bucură-te, leac vindecător al rănilor sufleteşti, Bucură-te, untdelemn sfânt care ungi rănile trupeşti, Bucură-te, uşurătoarea durerilor celor care nasc, Bucură-te, cea care biruieşti iadul, Bucură-te, cea care toceşti boldul morţii,
4

Bucură-te, nădejdea învierii de obşte, Bucură-te, cea care aduci adevarată mântuire ortodocşilor, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău! Condacul 9 Toată firea cea îngerească şi cea omenească s-a uimit de slăvita şi neînţeleasa Ta întrupare, Cuvântule al lui Dumnezeu. Luând aminte cu minunare la această taină a smereniei, cu frică şi cutremur, noi cei mulţumitori strigăm către Tine: Aliluia! Icosul 9 Răniţi fiind cu multe boli, am primit vindecări peste măsură de la icoana ta, O, Împărăteasă a Toate şi, prin credinţă, îmbogăţindu-ne cu har, cu glas mare strigăm către tine: Bucură-te, statornică păstrătoare a sănătaţii pruncilor, Bucură-te, aducătoare de sănătate celor bolnavi, Bucurăte, vindecătoarea copiilor bonavi, Bucură-te, mama tinerilor în suferinţă, Bucură-te, cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii, Bucură-te, întărirea celor stăpâniţi de frica morţii, Bucură-te, cea care iei seama la plânsul bărbaţilor, Bucură-te, cea care asculţi suspinul nostru, Bucură-te, cea care înneci durerea pământească în bucuria cerească, Bucură-te, răbdare cerească în faţa furtunilor devastatoare, Bucură-te, cea care aduci bucurie celor ce plâng, Bucură-te, ceea ce aduci îmblânzirea relelor pe aripile rugăciunii, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău! Condacul 10 Vrând să mântuiască firea omenească stricată prin păcat, Creatorul tuturor a pogorât peste tine ca roua peste lâna lui Ghedeon şi te-a făcut rug aprins. Dumnezeu fiind, El S-a făcut om pentru care pururea Îi cântăm: Aliluia! Icosul 10 Zid apărător eşti fecioarelor, Preacurată, şi celor care se luptă pentru curăţire. Dumnezeu S-a sălăşluit întru tine curăţind întreaga fire cugetătoare eliberând-o de toată întinăciunea, pentru care îţi cântăm unele ca acestea: Bucură-te, cea care vorbeşti cu cei care caută tăcerea, Bucură-te, coroană a celor care îşi păstrează neatinsă fecioria, Bucură-te, început şi sfârşit al desăvârşirii duhovniceşti, Bucură-te, tezaur al revelaţiei divine, Bucură-te, cunoscătoare a sfatului Sfintei Treimi, Bucură-te, izvor al mântuirii bărbaţilor virtuoşi, Bucură-te, înălţime neatinsă de minţile trufaşe, Bucură-te, adăpost deschis pentru inimile umile, Bucură-te, Preacurată, mai imaculată decât cerurile, Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi serafimii, Bucură-te, cea plină de veselie căreia arhanghelul ţi-a spus: „Bucură-te !” Bucură-te, cea mângâiată care ai atins cu mâna pe Hristos cel înviat, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău!
5

Condacul 11 Străduindu-ne cu mintea să aducem o cântare Mântuitorului, noi şi eu nevrednicul, Stăpână şi Doamnă, rămânem robii tăi; căci cine poate fi vrednic să aducă imnuri lui Dumnezeu, al Cărui nume este ca mirul curat; de aceea Îi cântăm: Aliluia! Icosul 11 Ca o mare lumină – Răsăritul Cel de Sus – Fiul tău şi Dumnezeu a strălucit peste noi, cei ce locuim întru întuneric. Ci vino şi la noi, Fecioară. Tu eşti lumânare într-un sfeşnic, un copil purtător de lumină al Bisericii, care ne îndemni să-ţi aducem cântări ca acestea: Bucură-te, zori ai Soarelui cunoaşterii, Bucură-te, lăcaş al firii dumnezeieşti, Bucură-te, lumina din care se ţese haina sfinţilor, Bucură-te, torţă care înlături întunericul demonilor, Bucură-te, luminarea minţilor nepricepute, Bucură-te, lumină pentru inimile păcătoase, Bucură-te, mâna cea dreaptă care ne scoţi pe noi din marea deşertăciunilor, Bucură-te, Rază de lumină care călăuzeşti spre Împărăţie sufletele celor mântuiţi, Bucură-te, fulger care-i faci să tresară pe cei nepocăiţi, Bucură-te, luminătoarea conştiinţelor nepocăite, Bucură-te, îmblânzirea Judecăţii lui Dumnezeu, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău! Condacul 12 Vrând să ne dea Harul Său, Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Şi primind astfel Harul – nu prin lucrarea legii, ci prin credinţa cea adevarată şi aflând astfel mântuirea Îi cântăm Lui: Aliluia! Icosul 12 Înălţăm imnuri Naşterii sfinte aşa cum Israel preamărea cu chimvale tabernacolul legii vechi care era doar umbra ta, Maică şi Fecioară, adevăratul Tabernacol pe care noi, acum, te slăvim cu bărbăţie ca să auzi de la toţi spuneri ca acestea: Bucură-te, cântec cântat de înălţimi, Bucură-te, psalm răsunând jos, Bucură-te, vrednică roabă a Unuia Dumnezeu, Bucură-te, cea plăcută Sfintei Treimi pentru smerenia ta, Bucură-te, cea care porţi în tine pe Cel Care a făcut veacurile, Bucură-te, tron al Celui Care ţine universul în mâinile Sale, Bucură-te, taină neînţeleasă a vârstelor şi a timpurilor, Bucură-te, nădejde tare a poparelor şi a neamurilor, Bucură-te, adevarată bucurie a preoţilor cucernici, Bucură-te, repede auzitoare a rugăciunilor din biserici şi din chilii, Bucură-te, vas al milei ales de Dumnezeu, Bucură-te, Împărăteasă a Toate, care vindeci neputinţele noastre cu harul tău! Condacul 13 O, Maică, Împărăteasă a Toate, care ai purtat pe Cuvântul Cel mai sfânt decât toţi sfinţii, primeşte această cântare a noastră, vindecă-ne de bolile de moarte şi scoate-ne din judecata ce va să vie peste noi cei ce-ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
6

Acest Condac se repetă de trei ori, după care se citeşte Icosul 1 şi Condacul 1. Apoi se cântă Troparul şi se citesc Rugăciunile care urmează.

Tropar (Glas 4)
Stăpână şi Doamnă, prin dătătoarea de bucurie, preacinstită icoana ta "Împărăteasă a Toate", mântuieşte pe cei care cu fierbinţeală cer mila ta; slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine, din toate necazurile scapă turma ta care cere de la tine mijlocirea ta.

Rugăciunea întâi către Maica Domului
Atotbună stăpână, sfântă Maică a lui Dumnezeu, Pantanassa, Împărăteasă a Toate nu sunt vrednic ca să intri sub acoperământul meu. Ci ca ceea ce eşti milostivă Maica Dumnezeului celui milostiv, spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu şi trupul meu slăbit se va întări. Căci tu ai tărie putincioasă şi cuvântul tău este plin de putere, O, Împărăteasă a Toate. Adu-mi biruinţa, roagă-te pentru mine ca să măresc numele tău cel minunat totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Rugăciunea a doua
O, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, Împărăteasă a Toate, auzi suspinurile noastre cele pline de durere înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Întoarce-ţi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite, care cad înaintea sfintei tale icoane cu credinţă. Şi precum pasărea îşi acoperă cuibul cu pui cu aripile, aşa acoperă-ne şi tu, Fecioară, cu omoforul tău cel vindecător. În acest loc în care nădejdea se subţiază, mila ta să fie nădejde neîndoielnică. Aici unde grijile amare ne copleşesc, dă-ne răbdare şi odihnă; unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet, fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Mângâie-i pe cei fricoşi, întăreşte-i pe cei slabi, varsă blândeţe şi lumină peste inimile amărâte. Vindecă poporul tău cel bolnav, atotmilostivă stăpână, binecuvântează minţile şi inimile doctorilor, ca să fie instrumentele Atotputernicului doctor - Iisus Hristos, Mântuitorul. Ne rugăm înaintea icoanei tale ca puterea ta să trăiască în noi, Stăpână şi Doamnă. Întinde mâinile tale pline de vindecări, Bucuria celor întristaţi, mângâierea celor îndureraţi, ca degrab primind ajutorul tău cel minunat să lăudăm Treimea cea de viaţă Făcătoare şi nedespărţită,Tată, Fiu şi Duh Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!
Acest Acatist mi-a fost trimis de călugăriţele de la mănăstirea de convertite la Ortodoxie, Sfântul Paisie Velicicovschi din Arizona. L-am tradus cu ajutorul Maicii Domnului, Împărăteasa a Toate, după versiunea engleză pentru ca cei bolnavi să aibă o mângâiere în suferinţa lor. Binefacerile Preasfintei Fecioare şi Împărătese – Pantanassa - să se reverse peste noi toţi, căci ea este rugatoarea noastră înaintea Fiului Său şi Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin!

Acatistul Sfantului Acoperamant al Maicii Domnului Rugaciunile incepatoare

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !
Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

7

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti,
Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile
noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si
pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor
Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. Condacul 1

Imparatesei celei alese mai inainte de veci, Imparatesei celei mai inalte decat toata faptura cerului si a
pamantului, care a venit oarecand la rugaciune in Biserica din Vlaherne si se ruga pentru cei din intuneric. Acesteia si noi, cu credinta si cu umilinta ii serbam Acoperamantul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruita, izbavste-ne pe noi din toate nevoile, ca sa strigam tie: Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Icosul 1

Multimea Arhangelilor si a Ingerilor, cu Inaintemergatorul, cu Teologul si cu soborul tuturor Sfintilor,
impreuna cu tine, Imparateasa lor, stand in Biserica din Vlaherne si ascultand rugaciunile tale pentru toata lumea, cu bucurie canta tie: Bucura-te, bunavointa Tatalui celui mai inainte de veci; Bucura-te, incapere prea curata a lui Dumnezeu, Fiul celui fara de ani; Bucura-te, locuinta umbrita de puterea Duhului Sfant; Bucura-te, mirare neincetata a cetelor ingeresti; Bucura-te, spaima cea prea grozava a puterilor celor intunecate ale iadului; Bucura-te, ceea ce esti intampinata in vazduh de Heruvimii cei cu ochi multi; Bucura-te, ale carei laude le canta Serafimii cei cu cate sase aripi; Bucura-te, prea bunule acoperamant caruia cu credinta ne inchinam si noi neamul crestinesc; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 2

Sfantul Andrei cu Epifanie, vazandu-te in Biserica, in vazduh, rugandu-te lui Dumnezeu pentru crestini,
au cunoscut ca tu esti Maica lui Hristos Dumnezeul nostru si cazand la pamant, cu credinta s-au inchinat sfantului tau Acoperamant, cantand : Aliluia! Icosul 2

8

Intelegere neinteleasa esti Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, intru apararea poporului celui ortodox,
pentru aceasta vrajmasii nostri nu se pricep cat de puternica este rugaciunea Maicii lui Dumnezeu, insa noi bine stiind atotputernica ta aparare, cantam catre tine cu umilinta, unele ca acestea : Bucura-te, cea prea milostiva, mangaietoarea tuturor celor scarbiti si impovarati; Bucura-te, povatuitoarea neadormita a tuturor celor robiti si rataciti; Bucura-te, ceea ce cu rugaciunile tale degraba potolesti mania lui Dumnezeu cea cu dreptate pornita asupra noastra; Bucura-te, ceea ce cu atotputernica amenintarea ta, potolesti patimile noastre cele rele; Bucura-te, puternica desteptare a constiintelor celor adormite; Bucura-te, cea prin care iadul suspina si duhurile rautatii tremura; Bucura-te, prin care se deschid noua credinciosilor portile raiului; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 3

Puterea Celui Prea Inalt umbreste pe cei ce cu credinta si cu evlavie scapa la prea puternicul tau
Acoperamant, caci numai tie uneia, Preasfanta si Preacurata Maica a lui Dumnezeu, s-a dat de a se implini toate cererile tale. Pentru aceasta credinciosi de toate varstele te slavesc pe tine si pe Fiul tau cantand : Aliluia! Icosul 3

Avand bogatie de milostivire neimputinata tuturor pana la marginile pamantului le intinzi mana de
ajutor, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce patimesc, alinare, orbilor vedere si tuturor le dai toate, fiecaruia dupa a lor trebuinta. Pentru aceasta cu multumire strigam tie : Bucura-te, taria nesurpata si ocrotirea tuturor crestinilor; Bucura-te, cea mai intai infrumusetare a sfintelor lacasuri si altare; Bucura-te, ingradirea cea sigura a tronurilor imparatesti; Bucura-te, ajutatoarea neadormita a capeteniilor de orase; Bucura-te, arhistratega nebiruita a ostilor crestinesti; Bucura-te, oglinda sfanta a dreptatii pentru judecatorii cei nemitarnici; Bucura-te, minte desavarsita a invatatorilor; Bucura-te, binecuvantarea caselor si a familiilor celor evlavioase; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 4

Fiind cuprinsi de viforul multor nevoi, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, tu ne ajuta noua. Stand
inaintea fetei altarului Domnului si ridicand mainile tale, roaga-te ca Domnul, Imparatul slavei sa caute la nevrednica noastra rugaciune si sa asculte cererile celor ce cheama numele tau cel sfant si canta Fiului tau : Aliluia! Icosul 4

Auzit-a Domnul Dumnezeu pe Isus al lui Navi rugandu-se si a poruncit soarelui de a stat pana ce s-a
razbunat asupra vrajmasilor lui. Aude si acum Domnul Iisus rugaciunile tale, Imparateasa aleasa a Duhului Sfant, pentru aceasta si noi pacatosii, nadajduind la acoperamantul tau, indraznim a canta tie ca Maicii lui Dumnezeu unele ca acestea: Bucura-te, cea luminata de Soarele cel vesnic care ne lumineaza pe noi cu lumina cea neinserata; Bucura-te, ceea ce ai luminat tot pamantul cu stralucirea preacuratului tau suflet; Bucura-te, ceea ce ai veselit toate cerurile prin curatia trupului tau; Bucura-te, Acoperamantul si pastrarea sfintelor lacasuri ale lui Hristos; Bucura-te, luminarea si inteleptirea pastorilor celor credinciosi ai bisericii; 9

Bucura-te, povatuitoarea monahilor si a monahiilor care neincetat slujesc lui Dumnezeu; Bucura-te, linistea cea netulburata a batranilor celor evlaviosi; Bucura-te, veselia cea tainica a fecioarelor si a vaduvelor ce traiesc in curatie; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 5

Vazatorul de Dumnezeu Moise luptand oarecand asupra lui Amalic, cand ridica mainile, Israil biruia, iar
cand le lasa in jos atunci Amalic invingea, insa, ajutat de cei ce-l sustineau, a biruit pe vrajmasi. Tu insa, Maica a lui Dumnezeu, ridicand mainile tale la rugaciune catre Fiul tau, desi nesustinuta de nimeni, dar totdeauna biruiesti pe vrajmasii crestinilor si esti scut nebiruit noua celor ce-ti cantam : Aliluia! Icosul 5

Vazandu-te pe tine cetele Sfintilor stand in vazduh in Biserica din Vlaherne, ridicand mainile la
rugaciune catre Fiul tau si Dumnezeul nostru, Arhangelii cu Ingerii cantau tie cantare de multumire; deci prin mainile tale cele mai sfinte decat ale lui Moisi intareste-ne si pe noi cei ce cu umilinta cantam tie: Bucura-te, cea ale carei maini sunt tinute la rugaciune de insasi dragostea si milostivirea ta cea catre noi; Bucura-te, ca inaintea ta nu pot sa stea vrajmasii nostri vazuti si nevazuti; Bucura-te, ceea ce izgonesti din sufletul nostru patimile si poftele cele rele si spurcate; Bucura-te, ceea ce fara de ardere tii pe mainile tale focul cel Dumnezeiesc al lui Hristos si pe noi cei reci ne aprinzi cu el; Bucura-te, aleasa incununare a celor ce, cu intreaga intelepciune, se lupta impotriva patimilor; Bucura-te, convorbirea cea de-a pururea cu cei ce se nevoiesc in post si in tacere; Bucura-te, grabnica ajutatoare a celor obositi de mahnire si de intristare; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 6

Propovaduitor al harului tau celui neimputinat si al milelor tale s-a aratat Sfantul Romano, dulce
cantatorul, cand in vis a primit de la tine o foaie de hartie spre mancare, prin care, inteleptindu-se, a inceput a canta cu intelepciune intru slava ta si a scris laude Sfintilor, cantand cu credinta : Aliluia! Icosul 6

Stralucit-ai Fecioara a lui Dumnezeu, din aurora dreptatii, Soarele cel adevarat, luminand pe toti cu
intelepciune de la Dumnezeu Fiul tau si aducand la cunostinta adevarului pe cei ce cu credinta canta tie: Bucura-te, ceea ce ai nascut cu trup pe Hristos, puterea si intelepciunea dumnezeiasca; Bucura-te, ceea ce ai rusinat intelepciunea cea desarta a lumiii acesteia si pe cei orbiti de dansa ii povatuiesti la calea mantuirii; Bucura-te, pastrarea dreptei credinte si invatatoarea dogmelor celor ortodoxe; Bucura-te, ceea ce tai eresurile si ratacirile cele pierzatoare; Bucura-te, ceea ce stii cele cu anevoie de prevazut, si la vreme le spui celor ce se cuvine; Bucura-te, ceea ce rusinezi pe cei mincinosi si ghiciturile cele desarte; Bucura-te, ceea ce in ceasul nedumeririlor, ne pui in minte gandul cel bun; Bucura-te, ceea ce ne opresti de la deprinderile vatamatoare si de la faptele cele rele; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 7

Domnul atotvazatorul indelung-rabdatorul, voind sa arate adancul cel nemarginit al iubirii Sale de
oameni, te-a ales pe tine pentru a fi Lui Maica si te-a facut pe tine crestinilor aparatoare nebiruita. Ca dupa judecata lui Dumnezeu, chiar de ar fi cineva vrednic de osanda, totusi prin Acoperamantul tau cel puternic, capata vreme de pocainta si canta tie : Aliluia! Icosul 7 10

Minunate a aratat Domnul faptele Sale intru tine, Preacurata Maica Sa, cand s-a aratat prea minunatul
Acoperamant in mainile tale, luminand mai mult decat razele soarelui, acoperind pe poporul ce era in Biserica din Vlaherne. Deci, vazand ei acest semn al milostivei tale aparari, cuprinsi de spaima si de bucurie, toti au cantat tie : Bucura-te, Acoperamantul nefacut de mana, care, ca norul te-ai intins peste toata lumea; Bucura-te, ceea ce ai tinut pe mainile tale pe Fiul si vesnicul Arhiereu; Bucura-te, ca prin aceasta ne arati mila si har noua in Biserica cea Ortodoxa; Bucura-te, stalp de nor care ne acoperi pe noi credinciosii, ferindu-ne de toate ispitele si de smintelile lumesti; Bucura-te, stalp de foc, care ne arati noua tuturor calea mantuirii, chiar si in mijlocul negurii pacatelor; Bucura-te, vadita intarire a crestinilor nevoitori; Bucura-te, inteleptire tainica a robilor lui Dumnezeu, celor tainuiti in mijlocul lumii; Bucura-te, ceea ce pe mine cel gol de fapte bune nu ma parasesti, ci cu acoperamantul si cu harul tau ma miluiesti; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 8

Pre tine ceea ce te-ai aratat din cer in Biserica din Vlaherne, Ingerii te-au cantat, Apostolii te-au
preaslavit, soborul ierarhilor si al cuviosilor si ceata sfintelor femei te-au laudat, Inaintemergatorul si cu Teologul s-au inchinat, iar poporul ce era in biserica, cu veselie ti-au cantat : Aliluia! Icosul 8

Domnul, Cel ce stapaneste toate cele de sus si cele de jos, vazandu-te pe tine Maica Sa, stand in
biserica si cu umilinta rugandu-te Lui, a zis: cere, o, Maica mea, ca nu ma voi intoarce despre tine, ci voi indeplini cererile tale si voi milui pe toti care canta tie: Bucura-te, chivot al Legii in care se pastreaza sfintirea a tot neamul omenesc; Bucura-te, nastrapa prea sfanta in care, celor flamanzi de dreptate, li se pastreaza painea vietii celei vesnice; Bucura-te, vasule cu totul de aur, in care s-a gatit pentru noi trupul si sangele Mielului celui Dumnezeiesc; Bucura-te, ceea ce iei in atotputernicele tale maini pe cei parasiti de doctori; Bucura-te, ceea ce ridici din patul durerii pe cei slabiti cu trupul, dar nu cu duhul si cu credinta; Bucura-te, ceea ce dai intelegere si lumina celor ce sunt intunecati la minte; Bucura-te, ceea ce cu intelepciunea ta ne impiedici din calea cea rea a pacatelor si a patimilor; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 9

Toata firea ingereasca aduce lauda tie, pentru ca esti cu adevarat Maica lui Dumnezeu si aparatoarea
tuturor celor ce se roaga tie. Tu, cu Acoperamantul tau cel dumnezeiesc,pe cei drepti ii veselesti, pe pacatosi ii aperi, pe cei din primejdii ii izbavesti si te rogi pentru toti credinciosii care canta tie: Aliluia! Icosul 9

Ritorii cei mult vorbitori, ca niste pesti fara de glas nu se pricep cum sa laude dupa vrednicie serbarea ta
cea mare a preacinstitului tau Acoperamant caci toate cele graite de dansii nu sunt in stare a numara indurarile tale. dar noi vazand nenumaratele tale binefaceri, cu bucurie cantam tie: Bucura-te, ceea ce ne pazesti de molima si de bolile cele aducatoare de moarte; Bucura-te, ceea ce pazesti orasele si satele de cutremurul cel napraznic al pamantului; Bucura-te, ceea ce cu mana tare din revarsarea apelor si din cufundare ne izbavesti pe noi; Bucura-te, ceea ce cu roua rugaciunilor tale, ne izbavesti pe noi de arderea focului; 11

Bucura-te, ceea ce ne scapi de foametea cea duhovniceasca si trupeasca, hranindu-ne cu painea vietii; Bucura-te, ceea ce abati de la capul nostru loviturile fulgerului si ale traznetului; Bucura-te, ceea ce ne mantuiesti pe noi de navalirea celor de alt neam si de ucigasii cei tainuiti; Bucura-te, ceea ce prin pace si prin dragoste, ne izbavesti de vrajmasii cei de o credinta cu noi, si de vrajmasia casnica; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 10

Vrand sa mantuiasca neamul omenesc din inselaciunea vrajmasului, Domnul cel iubitor de oameni, te-a
daruit pe tine sa fii Maica noua pamantenilor. Tu sa fii noua ajutor, acoperamant si scutire, celor intristati mangaiere, celor scarbiti bucurie, celor asupriti aparatoare si sa scoti din adancul pacatelor pe toti cei ce-ti canta: Aliluia! Icosul 10

Preasfanta Imparateasa, cu ingerii stai impreuna si te rogi, zicand: Imparate ceresc, primeste pe tot
omul ce se roaga Tie si cheama numele meu in ajutor ca sa nu plece nimeni de la fata mea, neajutat si neascultat. Aceasta rugaciune auzind-o adunarea sfintilor, cu multumire strigam tie: Bucura-te, ceea ce daruiesti cu roduri binecuvantate pe cei ce lucreaza cu dreptate si cu inima curata; Bucura-te, ajutatoarea si rasplatitoarea tuturor celor ce fac negustorie cu dreptate; Bucura-te, mustrarea tuturor calcatorilor de juramant si a celor ce agonisesc cu nedreptate; Bucura-te, grabnica ajutatoare celor ce sunt in primejdii pe uscat si pe ape; Bucura-te, ceea ce veselesti cu roadele credintei pe parintii cei fara de copii; Bucura-te, hranitoarea cea nevazuta a sarmanilor; Bucura-te, aparatoarea cea tare a celor ce sunt robiti si izgoniti; Bucura-te, ingrijitoarea cea neadormita a celor ce sunt in legaturi si in temnite; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 11

Cantarea noastra cea cu umilinta auzind-o ia aminte la smerita noastra rugaciune, Nascatoare de
Dumnezeu Fecioara, ca pe tine te rugam, nu trece cu vederea glasul robilor tai. La tine nazuim in napaste, in scarbe si in necazurile noastre si inaintea ta stand, cu lacrimi ne rugam si cantam tie: Aliluia! Icosul 11

Faclie primitoare de lumina, vazandu-te pe tine la rugaciune in vazduh, in biserica din Vlaherne, poporul
ce era de fata a strigat : "De unde este noua aceasta ca sa vina Maica Domnului nostru aici?". Iar Sfantul Andrei, cu Epifanie, cu smerenie catre tine se rugau, zicand: Bucura-te, datatoarea cea fara de zavistie, a tuturor darurilor celor pamantesti si sufletesti; Bucura-te, credincioasa solitoare a pacatosilor celor ce pun inceput de pocainta; Bucura-te, pururea impreuna ajutatoare, a celor ce se lupta impotriva patimilor si a curselor diavolesti; Bucura-te, nevazuta imblanzire a stapanilor celor tirani si cu narav de fiara; Bucura-te, repaus si bucurie tainica a robilor celor blanzi si primitori; Bucura-te, linistea prea dorita a casatoritilor celor credinciosi; Bucura-te, grabnica si fara suferinta dezlegare a maicilor celor nascatoare de prunci; Bucura-te, Maica, ajutatoarea noastra buna in ceasul sfarsitului nostru; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 12

Harul cel Dumnezeiesc, cere-l noua de la Fiul tau si Dumnezeul nostru. Intinde noua mana de ajutor.
Departeaza de la noi pe tot vrajmasul si potrivnicul. Impaca viata noastra ca sa nu pierim cumplit si fara 12

de pocainta si primeste-ne in salasele cele vesnice, ocrotitoarea noastra, ca bucurandu-ne, sa strigam: Aliluia! Icosul 12

Cantand puternicul tau Acoperamant, te laudam ca pe o mare solitoare a noastra si ne inchinam tie,
ceea ce te rogi pentru crestini. Noi credem si nadajduim, ca vei cere de la Fiul tau si Dumnezeul nostru, bucuria cea vremelnica si cea vesnica, noua tuturor, celor ce cu dragoste cantam tie: Bucura-te, tare aparatoare a toata lumea; Bucura-te, sfintirea tuturor stihiilor ceresti si pamantesti; Bucura-te, binecuvantarea tuturor timpurilor anului; Bucura-te, calcarea curselor si ispitelor ce vin de la trup, de la lume si de la diavol; Bucura-te, prea puternica, impacarea celor invrajbiti; Bucura-te, ceea ce te induri de cei dispretuiti si lepadati; Bucura-te, ceea ce ridici din groapa pierzarii pe cei deznadajduiti; Bucura-te bucuria noastra, acopera-ne pe noi de tot raul cu cinstitul tau Acoperamant. Condacul 13

O, preacantata Stapana, preacurata Fecioara, Nascatoare de Dumnezeu, la tine ridic ochii sufletului si ai
trupului meu, catre tine intind mainile mele cele slabe si din adancul inimii strig tie : Cauta la credinta sufletului meu. Acopera-ma cu atotputernicul tau Acoperamant si ma izbaveste de toate nevoile; iar in ceasul sfarsitului meu sa stai langa mine, o, intru tot buna Stapana si ma izbaveste de chinurile cele gatite pentru pacatele mele, ca, mantuindu-ma, pururea sa cant tie: Aliluia! Acest condac se zice de trei ori. Apoi zicem Icosul 1 si Condacul 1 si

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea
nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai marita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu te marim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile
noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si
pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. RUGACIUNE CATRE PREASFANTA NASCATOARE DE DUMNEZEU

O!, Preacurata Maica a Domnului, a puterilor celor de sus, Imparateasa cerului si a pamantului,
atotputernica, aparatoarea si taria noastra, primeste aceasta cantare de lauda si de multumire de la noi nevrednicii robii tai. 13

Inalta rugaciunile noastre la Tronul lui Dumnezeu si Fiul tau ca sa fie milostiv nedreptatilor noastre. Sa adauge harul sau tuturor celor ce cinstesc preacinstitul tau nume si cu credinta si cu dragoste se inchina facatoarei de minuni icoanei tale. Ca nu suntem vrednici sa fim miluiti de Dansul, daca tu Stapana nu-L vei milostivi asupra noastra. Tie toate sunt cu putinta de la Dansul si pentru aceasta nazuim la tine, ca esti acoperitoarea noastra si grabnica ajutatoare. Auzi-ne pe noi cei ce ne rugam tie, ocroteste-ne cu puternicul tau Acoperamant si cere de la Dumnezeu Fiul Tau, sa dea pastorilor nostri sfintenie ca sa privegheze si sa ocarmuiasca sufletele noastre; ocarmuitorilor de orase intelepciune si putere, judecatorilor dreptate si necautare la fata, invatatorilor minte si smerita intelepciune, sotilor dragoste si conglasuire, fiilor ascultare, asupritilor rabdare, asupritorilorv frica de Dumnezeu, celor scarbiti rabdare si bucurie duhovniceasca, benchetuitorilor infranare, si noua tuturor, duhul intelepciunii si al cucerniciei, duhul milostivirii si al blandetii, duhul curatiei si al dreptatii. Asa, Doamna preasfanta, milostiveste-te asupra noastra si asupra neputinciosului tau popor. Pe cei rataciti povatuieste-i pe calea cea buna, pe cei batrani ii sprijineste, pe prunci ii pazeste si pe noi pe toti ne apara si ne ocroteste cu milostivirea ta. Pe toti scoate-ne din adancul pacatului si ne lumineaza ochii inimii noastre spre cautarea mantuirii. Milostiva fii noua aici in aceasta viata, iar la infricosata judecata sa te rogi pentru noi catre Fiul tau si Dumnezeul nostru. Ca tu, Doamna, esti slava celor ceresti si nadejdea pamantenilor. Tu esti dupa Dumnezeu nadejdea si aparatoarea noastra a tuturor celor ce ne rugam tie cu credinta. Deci ne rugam tie, atotputernica ajutatoarea noastra si tie ne incredintam pe noi insine si unul pe altul si toata viata noastra acum si pururea si in vecii vecilor, amin. Imparateasa mea cea preabuna si nadejdea mea, Nascatoare de Dumnezeu, primitoarea saracilor si ajutatoarea strainilor, bucuria scarbitilor si acoperitoarea necajitilor, vezi-mi nevoia, vezi-mi scarba, ajuta-mi ca unui neputincios, hraneste-ma ca pe un strain, necazul meu il stii, deci il dezleaga precum voiesti, ca n-am alt ajutor afara de tine, nici alta folositoare grabnica nici alta mangaiere buna, ci numai pe tine Maica lui Dumnezeu, ca sa ma pazesti si sa ma acoperi in vecii vecilor, amin. Preacurata Doamna, Stapana de Dumnezeu Nascatoare Fecioara, care poti face tot binele, primeste aceste cinstite daruri care se cuvin numai tie, de la noi nevrednicii robii tai, ceea ce esti aleasa din toate neamurile si te-ai aratat mai inalta decat toate fapturile ceresti si pamantesti, caci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor si prin tine am cunoscut pe Dumnezeu si ne-am invrednicit Sfantului Trup si Preacuratului sau Sange. pentru aceasta, fericita esti intre neamurile neamurilor, ceea ce esti de Dumnezeu fericita, mai luminata decat Heruvimii si mai cinstita decat Serafimii. Si acum, Preasfanta Stapana de Dumnezeu Nascatoare Fecioara intru tot laudata, nu inceta a te ruga pentru nevrednicii robii tai, ca sa ne izbavim de sfatul celui inselator si de toata primejdia si sa fim paziti nevatamati de toata lovirea cea veninata a diavolului. Pazeste-ne pana in sfarsit cu rugaciunile tale neosanditi, ca prin paza si cu ajutorul tau fiind mantuiti, slava, lauda, multumita si inchinaciune pentru toate sa inaltam Unuia in Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum si pururea si in vecii vecilor, amin. Acatistul Maicii Domnului

Bucuria tuturor celor necajiti

14

Slava Tie Dumnezeul nostru... Împarate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfânta Treime... Tatal nostru...
Ca a Ta este împaratia... Miluieste-ne pe noi... Slava... Doamne, miluieste-ne pe noi... Si acum... Usa milostivirii...

Aparatoare Doamna, pentru biruinta multumiri, izbavindu-ne din nevoi, aducem tie, Nascatoare de
Dumnezeu noi robii tai. Ci, ca ceea ce ai stapânire nebiruita, slobozeste-ne din toate nevoile, ca sa strigam tie: Bucura-te, Mireasa, pururea fecioara! Rugaciune catre Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu

O, Preasfânta Stapâna, Preacurata Fecioara Nascatoare de Dumnezeu, Maica Domnului Dumnezeului
meu Iisus Hristos, cad înaintea ta si ma rog tie, Maicii Împaratului, mai înainte îndreptând catre tine aceasta nevrednica a mea rugaciune, pe care si primind-o Maica Împaratului Aceluia ce împarateste cerul si pamântul, o du la Împaratul împaratilor, Domnul tuturor, la Fiul si Dumnezeul tau, si cere mie iertare de toate pacatele mele. Vietii mele da-i îndreptare si la sfârsitul meu trecere neîngrozita de vrajmasii cei din vazduh; fii mie povatuitoare, sa-mi deschizi dumnezeiasca intrare a Împaratiei si acolo sa ma îndulcesc de dulceata raiului si de veselia acelei cetati înalte, a Ierusalimului de sus cel preafrumos si de frumusetile lui cele nespuse; de stralucirea luminii Treimii celei cu trei straluciri si de dulcele glas al cântarilor îngeresti. Carei slave si bucurii ma fa mostean si partas cu toti sfintii, ca toate le poti ca Maica Împaratului celui atotputernic. Si acum, dar mai ales în acest ceas, ma auzi pe mine, cel ce stau înaintea ta, Stapâna cu totul milostiva. Ia aminte, Doamna Împarateasa, spre mine, care aduc tie cântare de rugaciune asa: Condacul 1

Aparatoare Doamna, pentru biruinta multumiri, izbavindu-ne din vesnica moarte, prin darul Celui ce S-a
nascut din tine, Hristos Dumnezeul nostru si prin mijlocirea ta cea de maica înaintea Lui, aducem tie, noi, robii tai. Ci, ca ceea ce ai stapânire nebiruita, izbaveste-ne pe noi robii tai din toate nevoile si suferintele, care strigam tie: Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti! Icosul 1

Îngerul cel mai înainte statator din cer a fost trimis sa zica tie, Nascatoare de Dumnezeu, bucura-te;
vestind, prin Dumnezeiasca întrupare a lui Hristos, bucuria ce avea sa se nasca din tine la toata lumea, care pierea în necazuri. Pentru aceasta si noi cei împovarati cu pacate, nadejde de mântuire prin tine dobândim, pentru care cu umilinta strigam tie: 15

Bucura-te, bunavointa a lui Dumnezeu catre noi cei pacatosi. Bucura-te, tare aparatoare a celor ce se caiesc înaintea lui Dumnezeu pentru pacatele lor. Bucura-te, chemarea lui Adam celui cazut. Bucura-te, izbavirea lacrimilor Evei. Bucura-te, ceea ce ne curatesti de întinaciunea pacatelor. Bucura-te, baie, care speli cugetul nostru. Bucura-te, ceea ce ai nascut pe Izbavitorul, Care în dar curata faradelegile noastre. Bucura-te, cea cu totul minunata, împacarea tuturor catre Dumnezeu. Bucura-te, pod, care cu adevarat ne treci pe noi de la moarte la viata. Bucura-te, ceea ce ai mântuit lumea din potopul pacatului. Bucura-te, scara cereasca, pe care s-a pogorât la noi Domnul. Bucura-te, mijlocitoarea tuturor catre Dumnezeu. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti! Condacul al 2-lea

Vad izvoare de minuni revarsându-se de la sfânta ta icoana, Nascatoare de Dumnezeu, asupra celor
care în genunchi stau si cu credinta se roaga tie, ca tu, fiind buna, esti grabnic ajutatoare tuturor; aparatoarea celor asupriti, nadejdea celor deznadajduiti, mângâierea celor întristati, hranitoarea celor flamânzi; celor goi îmbracaminte, celor feciorelnici curatie, celor straini buna povatuitoare, celor osteniti sprijinitoare, orbilor vedere; celor surzi buna auzire, celor bolnavi grabnica vindecare. Pentru aceasta dupa cuviinta, cu multumire cântam pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea

Pricina cea neînteleasa a chinurilor cumplite, care vin asupra noastra, cautând noi sa o întelegem, catre
tine alergam, o, Maica si Fecioara, mângâiere si mântuire cerând. Iar tu, ca ceea ce esti buna, învata-ne pre noi a alege dintr-însele, purtarea de grija, cea cu milostivire a Fiului tau si Dumnezeului nostru Celui bun, spre mântuirea sufletelor noastre si spre curatirea pacatelor noastre cele de multe feluri si cu bucurie strigam tie: Bucura-te, adapostire buna a celor înviforati. Bucura-te, întarire a celor ce slabesc în credinta. Bucura-te, ceea ce esti singura maica a milostivirii. Bucura-te, grabnica ajutatoare a celor ce sunt în nevoi si în necazuri. Bucura-te, ceea ce prin necazuri curatesti pacatele noastre. Bucura-te, ceea ce prin întristari vindeci neputintele noastre cele sufletesti si trupesti. Bucura-te, ceea ce ne înveti pe noi a nu iubi bunatatile acestei lumi desarte si trecatoare. Bucura-te, ceea ce ridici mintea noastra din lumea cea desarta, la cele mai presus de lume. Bucura-te, ceea ce ne tragi pe noi de la dragostea pamânteasca, catre dragostea lui Dumnezeu cea cereasca. Bucura-te, ceea ce, chiar si în suferintele noastre, ne dai noua mângâiere si viata plina de dar. Bucura-te, fagaduinta bunatatilor celor ceresti. Bucura-te, mijlocitoarea bucuriei celei vesnice. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti! Condacul al 3-lea

Cu putere de sus ma întareste Stapâna preabuna, pe mine robul tau care sunt neputincios sufleteste si
trupeste si ma învredniceste de cercetarea si de purtarea ta de grija, alungând negura mâhnirii si a întristarii de care sunt cuprins, ca prin tine, fiind mântuit, pururea sa cânt lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea

16

Având nespusa bogatie de milostivire, tuturor celor necajiti le întinzi mâna de ajutor, tamaduind
neputintele, vindecând bolile si patimile. Pentru aceasta, Stapâna preabuna, nu trece cu vederea pe robii tai, care zac pe patul durerii si striga tie: Bucura-te, comoara de mult pret al milei tale. Bucura-te, ceea ce esti nadejdea celor deznadajduiti. Bucura-te, tamaduirea trupurilor noastre. Bucura-te, puternica ajutatoare a celor neputinciosi. Bucura-te, aparatoare si întarire a celor ce slabesc în credinta. Bucura-te, ceea ce mânia lui Dumnezeu, cu rugaciunile tale, degrab o potolesti. Bucura-te, ceea ce, cu puterea rugaciunilor tale, patimile noastre le potolesti. Bucura-te, vedere a orbilor si auzire a surzilor. Bucura-te, umblare a schiopilor si vorbire a mutilor. Bucura-te, vindecare prin credinta a celor bolnavi. Bucura-te, ca prin tine, dupa masura credintei, se dau vindecarile. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti! Condacul al 4-lea

De felurite necazuri, de ispite si de nevoi sunt cuprinsi robii tai, ale caror greutati nu le mai pot rabda;
dar tu, fiind Maica milostiva a Mântuitorului si Dumnezeului nostru, ridica mâinile tale catre Fiul tau, rugându-L sa caute spre întristarea inimii robilor tai si din adâncul deznadejdii sa ne ridice pe noi, care cu credinta cântam Lui: Aliluia! Icosul al 4-lea

Auzind Preasfânta Fecioara si Maica cele spuse mai înainte de Dreptul Simion, ca "prin însuti sufletul
tau va patrunde sabia", ai pazit aceste cuvinte întru inima ta, stiind ca bucuria de maica pentru fiu este împletita cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea tu, ca ceea ce sti necazul si suferinta întru toate, cunosti si întristarea noastra; si ca ceea ce esti singura Maica a tuturor, auzi-ne si pe noi care cu credinta strigam tie: Bucura-te, ceea ce ai nascut lumii bucurie, pe Hristos Mântuitorul nostru. Bucura-te, ceea ce izbavesti lumea din necazuri cu mijlocirile tale. Bucura-te, ceea ce ai rabdat ocarile si clevetirile asupra Fiului tau. Bucura-te, ceea ce, cu patimile Lui, dimpreuna ai patimit. Bucura-te, mângâierea maicilor celor întristate. Bucura-te, ceea ce ne pazesti, cu darul Fiului tau. Bucura-te, a noastra grabnica ajutatoare întru toate nevoile. Bucura-te, îndreptarea si povatuitoarea celor rataciti. Bucura-te, hrana si pazitoarea pruncilor. Bucura-te, povatuitoarea tinerilor. Bucura-te, Maica celor sarmani. Bucura-te, sprijinul si mângâierea vaduvelor. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti! Condacul al 5-lea

Vazând sângele cel dumnezeiesc al Fiului tau varsându-se pe cruce pentru mântuirea noastra, ca o sluga
a Domnului, cu smerenie plecându-te voii Tatalui Care este în ceruri, ne-ai aratat noua chipul patimirii si al rabdarii, ca si noi când suntem în cuptorul ispitelor si al nevoilor, cu smerenie sa ne rugam lui Dumnezeu, cântând: Aliluia! Icosul al 5-lea 17

Vazându-te pe tine Fiul tau si Dumnezeul nostru stând lânga Cruce cu ucenicul Lui cel iubit si cu inima
sfâsiata de durere si suferind asemenea Lui, a zis: "Femeie, iata fiul tau" si ucenicului: "Iata mama ta", facându-ti tie fii pe toti cei ce cred în El. Noi ca niste partasi ai necazurilor si ai patimilor Fiului tau, spre tine, mijlocitoare Maica, toata nadejdea având-o, cu credinta strigam tie: Bucura-te, Maica neamului crestinesc. Bucura-te, ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii. Bucura-te, ceea ce ai adus Domnului pe cei credinciosi. Bucura-te, Mieluseaua, care ai nascut pe Mielul cel ce a ridicat pacatele lumii. Bucura-te, vas, care ne scoti noua bucurie din izvorul nemuririi. Bucura-te, rugatoarea pentru mântuirea celor pacatosi. Bucura-te, scularea celor cazuti în pacate. Bucura-te, ceea ce esti vindecarea tuturor neputinciosilor. Bucura-te, ca esti cautarea celor pierduti. Bucura-te, bucuria cea fara de veste a pacatosilor. Bucura-te, potolirea a toata întristarea. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti! Condacul al 6-lea

Propovaduiesc milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate marginile lumii, caci cu cinstitul tau acoperamânt
acoperi pe tot neamul crestinesc; pentru care totdeauna te rogi lui Hristos Mântuitorul lumii, si izbavesti din toate nevoile pe robii tai, cei tematori de Dumnezeu, care cu credinta cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea

Stralucind darul cu raze luminoase de la sfânta icoana ta, Maica lui Dumnezeu, noi cu credinta plecam
genunchii înaintea ei, si cu lacrimi ne rugam tie: alunga norul ispitelor ce vin asupra robilor tai, si cu bucurie sa strigam tie: Bucura-te, ceea ce duci rugaciunile credinciosilor Fiului tau si Dumnezeului nostru. Bucura-te, ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii si te rogi pentru noi. Bucura-te, mijlocitoare între Dumnezeu si om, care ne izbavesti pe noi din nevoi. Bucura-te, aparatoarea neamului crestinesc, de la Dumnezeu daruita noua. Bucura-te, pom înfrumusetat, cu care se acopar multi. Bucura-te, pom cu luminoasa roada, din care se hranesc credinciosii. Bucura-te, acoperamântul lumii, cel mai lat decât norii. Bucura-te, pamântul fagaduintei din care ne izvorasc toate bunatatile ceresti si pamântesti. Bucura-te, soare luminos, care neîncetat luminezi pe cei credinciosi. Bucura-te, stâlp de foc, care povatuiesti pe cei alesi catre cereasca Împaratie. Bucura-te, brazda, care cresti multimea îndurarilor. Bucura-te, ceea ce ne daruiesti toate bunatatile. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti! Condacul al 7-lea

Vrând sa arati izvoare de minuni de la sfânta icoana ta, bucuria tuturor celor necajiti, ai poruncit,
Stapâna, bolnavei Eftimia sa savârseasca înaintea sfintei tale icoane cântari de rugaciune; si primind vindecare sa vesteasca tuturor milele tale, pe care le-ai daruit prin sfânta ta icoana, pentru ca sa nu fie tainuit izvorul vindecarilor ce le dai în dar, tuturor celor ce au nevoie de ele. Pentru aceasta si noi nu tainuim minunile si facerile tale de bine catre noi robii tai, ci cu multumire, preaslavim pe Dumnezeu si cântam lui: Aliluia! Icosul al 7-lea 18

Scaldatoarea Siloamului vindeca bolile, însa mai presus s-a aratat, Preasfânta Stapâna, biserica ta, în
care ne închinam icoanei tale celei facatoare de minuni. Fiindca aceasta, nu numai odata într-un an, si nu numai cei ce intra mai întâi dobândesc sanatate, ci de-a pururea vindeca toata rana sufleteasca si trupeasca a celor ce, cu buna credinta si cu dragoste vin catre tine. Pentru aceasta strigam tie: Bucura-te, scaldatoare, în care se afunda toate durerile noastre cele sufletesti si trupesti. Bucura-te, pahar, cu care se primeste bucuria si mântuirea. Bucura-te, piatra, care ai adapat pe cei însetati de viata. Bucura-te, lemn, care îndulcesti apele cele amare ale marii lumesti. Bucura-te, izvor nesecat al apei celei datatoare de viata. Bucura-te, ceea ce îndulcesti necazurile noastre cele amare. Bucura-te, baie, care speli întinaciunea pacatului. Bucura-te, potolirea întristarilor noastre. Bucura-te, vindecarea bolilor noastre. Bucura-te, ceea ce ne izbavesti din nevoi. Bucura-te, ceea ce calci puterea demonilor. Bucura-te, ceea ce rusinezi pe vrajmasii nostri. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti! Condacul al 8-lea

Nemernici si straini de credinta crestineasca sunt acei care nu se închina chipului tau, celui întru tot
sfânt, caci tu, Stapâna, ca o Maica a Unuia din Sfânta Treime, ai trimis darul facerii de minuni asupra sfintei tale icoane. Pentru aceasta, pe cei care sunt chinuiti de duhurile cele necurate si se închina cu credinta sfintei tale icoane, îi vindeci si sanatosi îi faci pe ei. Pe toti cei bolnavi sufleteste si trupeste care se roaga tie, îi tamaduiesti si cele de folos pentru dânsii le rânduiesti. Pentru aceste multe ale tale faceri de bine, cu multumire strigam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea

Toata viata noastra pe pamânt, este plina de durere si de întristare. Sufletul, bolnav de pacate, trupul
de dureri se chinuieste, pentru ca mânia lui Dumnezeu pentru pacatele noastre ne pedepseste. Catre tine dar alergam, Maica lui Dumnezeu, si înaintea preacinstitei tale icoane cazând, ne rugam: Umple de bucurie si de veselie inima noastra cea întristata si cu bucurie sa strigam tie: Bucura-te, povatuitoarea care ne duci pe noi în patria cereasca. Bucura-te, Împarateasa cerului si a pamântului, cere ne deschizi noua usile raiului. Bucura-te, cea preamilostiva, care ne miluiesti pe noi. Bucura-te, chivernisitoarea casei, care bine rânduiesti viata noastra. Bucura-te, cea preafericita, care de prooroci ai fost vestita. Bucura-te, fericit pântece, care ai nascut pe Fiul lui Dumnezeu. Bucura-te, rugul cel nears. Bucura-te, zid nestricat. Bucura-te, izvor purtator de viata. Bucura-te, floarea cea pururea nevestejita. Bucura-te, îmblânzirea inimilor celor rai. Bucura-te, neîncetata bucurie a credinciosilor. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti! Condacul al 9-lea

Toata dulceata cea lumeasca în lumea aceasta este amestecata cu întristare. Marirea si bogatia trec.
Frumusetea si sanatatea se vestejesc. Prietenii cei de aproape se rapesc de moarte. Îndulceste dar, 19

necazurile robilor tai, Pricinuitoarea bunatatilor si bucuria ta cea nestricata da-ne-o noua celor ce strigam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cu ce cuvinte sa mângâie pe cei necajiti. Ci tu singura, Stapâna,
daruieste inimii noastre mângâiere, cu razele darului tau. Alunga norul necazurilor noastre si negura mâhnirii ca sa strigam tie: Bucura-te, ca esti nadejde de bucurie pentru toti crestinii. Bucura-te, bucuria si împacarea lumii. Bucura-te, datatoarea bunatatilor ceresti si pamântesti. Bucura-te, nadejdea mântuirii noastre. Bucura-te, corabia celor ce vor sa se mântuiasca. Bucura-te, limanul celor ce înoata pe marea vietii acesteia. Bucura-te, singura pazitoare a celor ce dupa Dumnezeu spre tine nadajduiesc. Bucura-te, îmbracamintea celor goi de îndrazneala pentru multimea pacatelor. Bucura-te, pazitoarea si întarirea tuturor. Bucura-te, ocrotitoare si sfânta adapostire a tuturor credinciosilor. Bucura-te, ajutatoarea tuturor celor ce cu credinta se roaga tie. Bucura-te, luminoasa constiinta a darului. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu fecioara, bucuria tuturor celor necajiti! Condacul al 10-lea

Domnul Cel iubitor de oameni, vrând sa mântuiasca lumea din chinul vesnic si din neîncetata suferinta
S-a salasluit în pântecele tau cel pururea fecioresc si pe tine, Maica Sa, te-a daruit celor pieritori spre ajutor, spre acoperamânt si aparare, ca sa fii celor mâhniti mângâiere, celor necajiti bucurie, celor deznadajduiti nadejde, ceea ce ne izbavesti de chinul cel vesnic, prin mijlocirea ta si catre vesnica ta veselie aduci pe toti care cu credinta striga Fiului tau si Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 10-lea

Zid esti fecioarelor, Nascatoare de Dumnezeu si tuturor celor ce alearga catre acoperamântul tau.
Pentru aceasta ne rugam tie. Apara, acopera si pazeste pe toti cei saraci si fara de ajutor si izbaveste din ispite, din necazuri si din nevoi pe cei care cu credinta striga tie: Bucura-te, stâlpul fecioriei. Bucura-te, vas ales al curatiei si al întregii feciorii. Bucura-te, cununa cea marita a celor care cu nevointa se lupta împotriva poftelor. Bucura-te, ceea ce dai vesnica bucurie celor ce se ostenesc în viata calugareasca. Bucura-te, ceea ce ne izbavesti de vapaia patimilor. Bucura-te, ceea ce gonesti negura ispitelor. Bucura-te, povatuitoarea întregii feciorii. Bucura-te, sprijinitoarea curatiei. Bucura-te, îndreptarea oamenilor. Bucura-te, cea prin care din cadere ne-am sculat. Bucura-te, întarirea cea tare a credintei. Bucura-te, tamâia cea placuta a rugaciunii. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu fecioara, bucuria celor necajiti. Condacul al 11-lea

Cântarea cea cu totul de umilinta aducem tie, noi robii tai, Nascatoare de Dumnezeu, aparatoarea cea
atotputernica a neamului crestinesc. potoleste bolile robilor tai celor ce suspina. Îmblânzeste mânia lui 20

Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastra pentru pacatele noastre. Izbaveste-ne din toate necazurile pe noi, robii tai, care strigam pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea

Faclie primitoare de lumina din carbunele darului lui Dumnezeu aprinsa s-a aratat noua preacinstita
icoana ta, Stapâna, spre sfintirea si mângâierea noastra. Iar noi, cu dragoste cinstind-o si cu credinta îngenunchind înaintea ei strigam tie: Bucura-te, ceea ce cu puternica ta aparare din toate nevoile ne scoti pe noi. Bucura-te, ceea ce din foamete sufleteasca si trupeasca ne izbavesti pe noi. Bucura-te, ceea ce cu rugaciunile tale stingi focul patimilor noastre. Bucura-te, ceea ce ne scapi pe noi de moartea cea vesnica. Bucura-te, tare ajutatoare în razboaie. Bucura-te, ceea ce ne acoperi pe noi de navalirea altor neamuri. Bucura-te, ceea ce ne izbavesti de razboiul cel dintre noi. Bucura-te, ceea ce pazesti pe cei ce calatoresc pe pamânt si pe ape. Bucura-te, ceea ce izbavesti pe cei robiti. Bucura-te, grabnica izbavire de îngrozirea lui Dumnezeu care cu dreptate vine asupra noastra. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti. Condacul al 12-lea

Zalog din darurile tale voind sa dai neamului crestinesc icoana ta cea facatoare de minuni, ai daruit-o
noua, Maica lui Dumnezeu, de la care celor ce vin cu credinta, izvoare de minuni se revarsa; neputintele se vindeca si necazurile se potolesc. Pentru aceasta cu bucurie strigam pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea

Cântând milele si minunile tale, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, toti te laudam ca pe o tare
statatoare a noastra si cu umilinta venim la tine ceea ce te rogi pentru noi. Si cerem ca sa înalti mâinile catre Fiul tau rugându-l ca pururea în viata aceasta si dupa moartea noastra sa nu se departeze milostivirea Lui de la noi, cei ce strigam tie: Bucura-te, nadejdea noastra în viata aceasta si dupa moartea noastra. Bucura-te, ceea ce rânduiesti sfârsit dulce si cu pace din viata aceasta tuturor celor ce nadajduiesc spre tine. Bucura-te, ceea ce esti nadejdea si apararea noastra în ziua judecatii. Bucura-te, îmblânzirea Dreptului Judecator. Bucura-te, ceea ce ne izbavesti din gheena cea vesnica. Bucura-te, nadejdea de mântuire a tuturor. Bucura-te, cheia împaratiei lui Hristos. Bucura-te, usa raiului. Bucura-te, pod care duci la ceruri. Bucura-te, adapostire si buna aparare a tuturor pacatosilor care se caiesc de pacatele lor. Bucura-te, bucuria îngerilor. Bucura-te, marirea si mângâierea tuturor dreptilor. Bucura-te, cea plina de dar, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, bucuria tuturor celor necajiti. Condacul al 13-lea

O, întru tot laudata, de Dumnezeu Nascatoare, ceea ce spre bucuria cerului si a pamântului ai nascut pe
Împaratul Hristos, Dumnezeul nostru, auzi glasul smeritilor robilor tai. Primeste aceasta putina rugaciune a noastra si ne izbaveste pe noi din toate nevoile. Vindeca neputintele noastre cele sufletesti

21

si trupesti. Alunga de la noi toata rautatea si întristarea. Daruieste-ne sanatate si cu rugaciunile tale ne izbaveste din munca cea vesnica pe cei ce cântam pentru tine lui Dumnezeu: Aliluia! Acest condac se zice de trei ori. Apoi se citeste iarasi Icosul întâi: Îngerul cel mai întâi... si Condacul întâi: Aparatoare Doamna... si se face otpustul. Iar apoi se citeste aceasta: Rugaciune

O, Preasfânta Stapâna de Dumnezeu Nascatoare, ceea ce esti mai presus decât heruvimii si mai cinstita
decât serafimii, Fecioara de Dumnezeu aleasa, bucuria tuturor celor necajiti; da-ne mângâiere si noua celor ce suntem în necazuri ca afara de tine alta scapare si ajutor nu avem. Tu singura esti mijlocitoarea bucuriei noastre si ca Maica lui Dumnezeu si Maica milostivirii, stând înaintea prestolului Preasfintei Treimi, poti sa ne ajuti noua. Ca nimeni din cei ce se roaga tie cu credinta nu este rusinat. Auzi-ne si acum în ziua necazului nostru pe noi cei ce cadem înaintea icoanei tale si cu lacrimi ne rugam tie. Alunga de la noi toate necazurile si nevoile ce vin asupra noastra, întru aceasta vremelnica viata si prin atotputernica ta mijlocire nu ne lipsi pe noi nici de vesnica si nesfârsita bucurie întru împaratia Fiului tau si Dumnezeului nostru. Amin.

Împarateasa mea cea preabuna, nadejdea mea, Nascatoare de Dumnezeu, prietena sarmanilor,
folositoarea celor neputinciosi si ocrotirea celor necajiti; vezi nevoia si necazul meu. Ajuta-ma ca sunt neputincios, hraneste-ma ca pe un strain. Stii nevoia mea, usureaza-ma de ea precum voiesti caci nu am alt ajutor afara de tine, nici alta folositoare grabnica, nici alta buna mângâiere decât numai pe tine, o, Maica a lui Dumnezeu, ca sa ma pazesti si sa ma acoperi în vecii vecilor. Amin. A

CATISTUL

DOMNULUI NOSTRU

I H
ISUS

RISTOS

Condacul 1

Aparatorule cel mai mare si Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbavit de moartea cea vesnica,
cele de lauda aducem Tie noi, robii Tai si zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai îndurari nenumarate, de toate nevoile ne izbaveste pe noi, care-Ti cântam Tie: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu miluieste-ne! Icosul 1

22

Facatorule al îngerilor si Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea si limba, spre
lauda preacuratului Tau nume, precum ai deschis auzul si limba celui surd si gângav de demult, ca sa graiesc si eu acestea: Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor; Iisuse preaputernice, izbavirea stramosilor; Iisuse preadulce, slava patriarhilor; Iisuse preaslavite, taria ocârmuitorilor; Iisuse preaiubite, plinirea proorocilor; Iisuse preaminunate, întarirea mucenicilor; Iisuse prealine, bucuria calugarilor; Iisuse preamilostive, dulceata preotilor; Iisuse preaîndurate, înfrînarea pustnicilor; Iisuse preadulce, bucuria preacuviosilor; Iisuse preacurate, mintea cea întreaga a celor curati cu fecioria; Iisuse, Cel mai înainte de veci, mântuirea pacatosilor; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 2-lea

Vazând, Doamne, pe vaduva care plângea foarte si, precum atunci, milostivindu-Te, ai înviat pe fiul ei,
pe care îl ducea sa-1 îngroape, asa înviaza si sufletul meu cel omorât cu pacate, Iubitorule de oameni, si Te milostiveste spre mine, care-Ti cânt Tie: Aliluia! Icosul al 2-lea

Întelegerea cea neînteleasa cautând Filip sa o înteleaga, graia: Doamne, arata noua pe Tatal. Iar Tu ai zis
catre dânsul: Atâta vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut ca Tatal este întru Mine si Eu întru Tatal? De aceea, Tie, Celui ce esti necuprins, cu frica Îti graim: Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci; Iisuse, Împaratule cel puternic; Iisuse, Stapâne cel îndelung-Rabdator; Iisuse, Mântuitorule cel preamilostiv; Iisuse, pazitorul meu cel preabun; Iisuse curateste pacatele mele; Iisuse ridica faradelegile mele; Iisuse iarta nedreptatile mele; Iisuse, nadejdea mea, nu ma lasa pe mine; Iisuse, ajutorul meu, nu ma lepada pe mine; Iisuse, Ziditorul meu, nu ma uita pe mine; Iisuse, Pastorul meu, nu ma pierde pe mine; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 3-lea

Iisuse, Care ai îmbracat cu putere de sus pe apostolii Tai care sedeau în Ierusalim, îmbraca-ma si pe
mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu caldura Duhului Tau celui Sfânt, si-mi da mie sa cânt Tie cu dragoste: Aliluia! Icosul al 3-lea

Iisuse, Cel ce ai multime de îndurari, Care ai chemat pe vamesi si pe pacatosi si pe cei necredinciosi, nu
ma trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca niste mir de mult pret, primeste cântarea aceasta: 23

Iisuse, puterea cea nebiruita; Iisuse, mila cea fara de sfârsit; Iisuse, frumusetea cea prealuminata; Iisuse, dragostea cea nebiruita; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu; Iisuse miluieste-ma pe mine, pacatosul; Iisuse auzi-ma pe mine, cel zamislit întru faradelegi; Iisuse curateste-ma pe mine, cel nascut în pacate; Iisuse învata-ma pe mine, netrebnicul; Iisuse lumineaza-ma pe mine, întunecatul; Iisuse curateste-ma pe mine, întinatul; Iisuse scoate-ma pe mine, desfrânatul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 4-lea

Vifor de gânduri îndoielnice având înlauntru, Petru se afunda; iar vazându-Te pe Tine, Iisuse, fiind cu
trup si umblând pe apa, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevarat si, primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia! Icosul al 4-lea

Auzit-a orbul, Doamne, ca Tu treci pe cale si a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluieste-ma; si chemându-l
i-ai deschis ochii lui. Lumineaza cu mila Ta si ochii cei cugetatori ai inimii mele, ai celui ce graiesc: Iisuse, ziditorul celor de sus; Iisuse, rascumparatorul celor de jos; Iisuse, pierzatorul celor de dedesubt; Iisuse, înfrumusetatorul fapturilor; Iisuse, mângâierea sufletului meu; Iisuse, luminatorul mintii mele; Iisuse, veselia inimii mele; Iisuse, sanatatea trupului meu; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieste-ma; Iisuse, luminatorul meu, lumineaza-ma; Iisuse izbaveste-ma de tot chinul; Iisuse mântuieste-ma pe mine, nevrednicul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 5-lea

Precum ne-ai rascumparat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorâtor din Dumnezeu,
Iisuse, asa ne scoate pe noi din lanturile cu care sarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupesti si prin îndemnarile spre desfrânare si prin trândavirea cea rea, pe cei ce-Ti cântam Tie: Aliluia! Icosul al 5-lea

Vazând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile si cunoscându-L pe El a fi
Stapânul, s-au nevoit cu stâlpari a-I placea Lui, strigând: Osana! Iar noi aducem Tie cântare, graind: Iisuse, Dumnezeul cel adevarat; Iisuse, Fiul lui David; Iisuse, Împaratul cel preaslavit; Iisuse, Mielul cel nevinovat; Iisuse, Pastorul cel prealuminat; 24

Iisuse, pazitorul prunciei mele; Iisuse, îndreptatorul tineretilor mele; Iisuse, lauda batrânetilor mele; Iisuse, nadejdea cea de la moartea mea; Iisuse, viata mea de dupa moarte; Iisuse, linistea mea la judecata Ta; Iisuse, dorirea mea, nu ma rusina pe mine atuncea; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 6-lea

Vestirea si graiurile propovaduitorilor celor de Dumnezeu purtatori plinind-o, Iisuse, pe pamânt Te-ai
aratat si cu oamenii ai vietuit, Cel ce esti neajuns, si durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu ranile Tale noi tamaduindu-ne, ne-am deprins a cânta: Aliluia! Icosul al 6-lea

Rasarit-a în lume luminarea adevarului Tau si s-a izgonit înselaciunea cea diavoleasca, Mântuitorul
nostru, ca idolii nerabdând taria Ta au cazut, iar noi, dobândind mântuire, multumire Îti aducem, cântând asa: Iisuse, adevarul cel ce izgonesti înselaciunea; Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile; Iisuse, Împarate, întaritorul tuturor tariilor; Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci întru mila; Iisuse, pâinea vietii, satura-ma pe mine, cel flamând; Iisuse, izvorul întelepciunii, adapa-ma pe mine, cel însetat; Iisuse, vesmântul cel de veselie, îmbraca-ma pe mine, cel întinat; Iisuse acoperamântul cel de bucurie, acopera-ma pe mine, nevrednicul; Iisuse, datatorul celor ce cer, da-mi sa plâng pentru pacatele mele; Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te cauta, afla si sufletul meu; Iisuse, deschizatorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticaloasa; Iisuse, rascumparatorul pacatosilor, curateste faradelegile mele; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 7-lea

Vrând sa descoperi taina cea ascunsa din veac, ca un miel spre junghiere Te-ai adus, Iisuse, si ca o oaie
fara de glas înaintea celor ce o tund, si ca un Dumnezeu din morti ai înviat si cu slava la ceruri Te-ai înaltat si ne-ai ridicat pe noi, care-Ti cântam Tie: Aliluia! Icosul al 7-lea

Aratat-a faptura minunata, aratându-Se noua, Facatorul; ca din Fecioara, mai presus de fire S-a întrupat
si din mormânt a înviat, nestricând pecetile, si la apostoli prin usile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea minunându-ne, cu credinta graim acestea: Iisuse, Cuvântul cel necuprins; Iisuse, Cuvântul cel nevazut; Iisuse, puterea cea neajunsa; Iisuse, întelepciunea cea mai presus de cuget; Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris; Iisuse, domnia cea nenumarata cu anii; Iisuse, împaratia cea nebiruita; Iisuse, stapânirea cea fara de sfârsit; Iisuse, taria cea preaînalta; 25

Iisuse, puterea cea vesnica; Iisuse, Facatorul meu, miluieste-ma; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieste-ma; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 8-lea

Vazând straina întruparea lui Dumnezeu, sa ne înstrainam din lumea cea desarta si mintea spre cele
dumnezeiesti sa o suim, ca pentru aceasta Dumnezeu pe pamânt S-a pogorât, ca sa ne ridice la ceruri pe noi, cei ce-i cântam Lui: Aliluia! Icosul al 8-lea

Cu totul era între cei de jos, si dintre cei de sus nici cum nu S-a despartit Cel negrait, când de voie
pentru noi a patimit, si cu moartea Sa moartea noastra a omorât-o, si cu învierea Sa a daruit viata celor ce-I cânta: Iisuse, bucuria inimii; Iisuse, taria trupului; Iisuse, lumina sufletului; Iisuse, repejunea mintii; Iisuse, bucuria cunostintei; Iisuse, nadejdea cea aleasa; Iisuse, pomenirea cea preavesnica; Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri; Iisuse, slava mea cea preaînalta; Iisuse, dorirea mea, nu ma lepada pe mine; Iisuse, Pastorul meu, cauta-ma pe mine; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieste-ma; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 9-lea

Toata firea îngereasca, Iisuse, fara de încetare slaveste preasfânt numele Tau în ceruri, strigând: Sfânt,
Sfânt, Sfânt; iar noi pacatosii pe pamânt, cu buze de tina, cântam: Aliluia! Icosul al 9-lea

Pe retorii cei mult-graitori îi vedem tacând ca niste pesti fara de glas despre Tine, Iisuse, Mântuitorul
meu; ca nu se pricep sa spuna cum Dumnezeu cel neschimbat petreci si om deplin. Iar noi, minunândune de o taina ca aceasta, cu credinta graim acestea: Iisuse, Dumnezeul cel preavesnic; Iisuse, Împaratul împaratilor; Iisuse, Stapânul stapânitorilor; Iisuse, Judecatorul celor vii si al celor morti; Iisuse, nadejdea celor fara de nadejde; Iisuse, mângâierea celor ce plâng; Iisuse, slava saracilor; Iisuse nu ma judeca pe mine dupa faptele mele; Iisuse curateste-ma dupa mare mila Ta! Iisuse izgoneste de la mine trândavirea; Iisuse lumineaza-mi gândul cel tainic al inimii; Iisuse da-mi aducere aminte de moarte; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! 26

Condacul al 10-lea

Vrând sa mântuiesti lumea, Rasaritule al rasariturilor, venind catre apus, la firea noastra cea întunecata,
Te-ai smerit pâna la moarte; drept aceea s-a preaînaltat numele Tau mai mult decât tot numele si de la toate fapturile ceresti si pamântesti auzi: Aliluia! Icosul al 10-lea

Împarate cel preavesnic, Mângâietorule cel adevarat, Hristoase, curateste-ne pe noi de toata
întinaciunea, precum ai curatit pe cei zece leprosi, si ne tamaduieste pe noi, precum ai tamaduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vamesul, ca sa cântam Tie cu umilinta acestea: Iisuse, vistiereul cel nestricat; Iisuse, bogatia cea neîmputinata; Iisuse, hrana cea tare; Iisuse, bautura cea nesecata; Iisuse, îmbracamintea saracilor; Iisuse, folositorul vaduvelor; Iisuse, aparatorul celor lipsiti; Iisuse, ajutatorul celor osteniti; Iisuse, îndreptatorul celor straini; Iisuse, cârmaciul celor ce înoata pe mare; Iisuse, linistea celor învaluiti; Iisuse, Dumnezeule, ridica-ma pe mine, cel cazut; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 11-lea

Cântare cu totul de umilinta aduc Tie, eu, nevrednicul, si strig Tie ca si canaaneanca: Iisuse, miluiestema, ca nu am fiica, ci trup, care cumplit este stapânit de diavolul si cu patimi si cu urgie este aprins, si da-mi tamaduire mie celui ce-Ti cânt: Aliluia! Icosul al 11-lea

Luminatorul cel primitor de lumina al celor dintru întunericul necunostintei, Pavel, care mai înainte Te
izgonea pe Tine, socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înteleptitor, si-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. Asa si mie lumineaza-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce graiesc Tie: Iisuse, Împaratul meu cel preatare; Iisuse, Dumnezeul meu cel preaputernic; Iisuse, Domnul meu cel fara de moarte; Iisuse, Ziditorul meu cel preaslavit; Iisuse, Îndreptatorul meu cel preabun; Iisuse, Pastorul meu cel preaîndurat; Iisuse, Stapânul meu cel preamilostiv; Iisuse Mântuitorul meu cel preamilosârd; Iisuse lumineaza-mi mintea cea întunecata cu patimile; Iisuse tamaduieste-mi trupul cel ranit cu pacatele; Iisuse curateste-mi mintea de gândurile cele desarte; Iisuse pazeste-mi inima de poftele cele viclene; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 12-lea

27

Daruieste-mi har, Dezlegatorule al tuturor datoriilor, Iisuse; si ma primeste pe mine, cel ce ma pocaiesc,
precum ai primit pe Petru, care s-a lepadat de Tine, si ma cheama pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care Te prigonea pe Tine, si ma auzi pe mine, cel ce-Ti cânt Tie: Aliluia! Icosul al 12-lea

Slavind învierea Ta, Te laudam toti si credem cu Toma ca Domn si Dumnezeu esti, Cel ce sezi de-a
dreapta Tatalui si va sa judeci viii si mortii. Atunci adica ma învredniceste sederii de-a dreapta pe mine, cel ce zic: Iisuse, Împaratul cel mai înainte de veci, mântuieste-ma; Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmeaza-ma; Iisuse, caldura cea iubita, încalzeste-ma; Iisuse, acoperamântul cel mai înainte de veci, acopera-ma; Iisuse, vesmântul cel luminat, înfrumuseteaza-ma; Iisuse, margaritarul cel cinstit; lumineaza-ma; Iisuse, piatra cea scumpa, straluceste peste mine; Iisuse, soarele dreptatii, lumineaza-ma; Iisuse, lumina cea sfânta, straluceste peste mine; Iisuse, de durerile cele sufletesti si trupesti izbaveste-ma; Iisuse scoate-ma din mâna potrivnicului; Iisuse izbaveste-ma de focul cel nestins si de alte chinuri vesnice; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma! Condacul al 13-lea

O, preadulce si întru-tot-îndurate Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primeste acum aceasta putina
rugaciune a noastra, precum ai primit cei doi bani ai vaduvei, si pazeste mostenirea Ta de vrajmasii cei vazuti si de cei nevazuti, de venirea altor neamuri asupra noastra, de neputinte si de foamete, de toate scârbele si ranile cele aducatoare de moarte, si din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toti, care cântam Tie: Aliluia! Acest Condac se zice de trei ori. Dupa aceasta se zice iarasi Icosul întâi: Facatorul îngerilor si Doamne al puterilor... si Condacul întâi: Aparatorule cel mai mare si Doamne... Apoi se citeste aceasta

Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos
Facuta de Sfântul Isaac Sirul

Domnului sa ne rugam!
Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazar si lacrimi de întristare si de milostivire ai varsat pentru dânsul, primeste lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindeca patimile mele. Cu ranile Tale, tamaduieste ranile mele. Cu sângele Tau, curateste sângele meu si amesteca în trupul meu mireasma trupului Tau celui de viata facator. Fierea cu care vrajmasii Te-au adapat sa îndulceasca amaraciunea cu care potrivnicul m-a adapat. Trupul Tau întins pe Cruce sa întinda catre Tine mintea mea cea trasa jos de diavoli. Capul Tau, pe care l-ai aplecat pe Cruce, sa înalte capul meu cel palmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fara de lege pe Cruce, sa ma traga spre Tine din prapastia pierzarii precum a fagaduit preasfânta gura Ta. Fata Ta, cea batjocorita cu palmuiri si cu scuipari, sa umple de stralucire fata mea cea întinata în faradelegi. Duhul Tau, pe Care L-ai încredintat 28

Tatalui când erai pe Cruce, sa ma povatuiasca spre Tine, prin harul Tau. Nu am inima plina de durere ca sa Te caut. Nu am pocainta, nici umilinta care întorc pe fii la mostenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stapâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumesti si nu poate sa caute spre Tine cu durere. S-a racit inima mea de atâtea ispite si nu poate sa se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistierul bunatatilor, daruieste-mi pocainta nestirbita si inima îndurerata, ca sa pornesc cu tot sufletul în cautarea Ta; caci fara de Tine ma voi înstraina de tot binele. Da-mi asadar, Bunule, harul Tau. Tatal, Care Te-a nascut din sânurile Sale fara de ani si mai înainte de veci, sa înnoiasca în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am parasit, Doamne, sa nu ma parasesti. Am iesit de la Tine, iesi în cautarea mea. Du-ma la pasunea Ta cea duhovniceasca. Numara-ma între oile turmei Tale preaalese. Hraneste-ma împreuna cu ele din verdeata dumnezeiestilor Tale Taine. Caci inima lor curata este salasul Tau si se vede într-însa stralucirea descoperirilor Tale. Stralucirea Ta este mângâierea si odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri si în toate felurile de chinuri. Acestei straluciri ma învredniceste si pe mine, nevrednicul, cu harul si cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

ACATISTUL SFANTULUI APOSTOL ANDREI, CEL INTAI CHEMAT

30 NOIEMBRIE

Rugaciunile incepatoare In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile 29

noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. Condacele si Icoasele Condacul 1 Pe ucenicul cel intai chemat si urmatorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, sa-l laudam credinciosii, ca pe cel ce pe pagani din inselaciune i-a intors la botez. Pentru aceasta ii cantam : Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Icosul 1 Sufletul meu cel tulburat de ganduri si de cuvinte rele, curateste-l cu dumnezeiescul tau dar, care s-a salasluit intru tine, propovaduitorul lui Hristos Andreie, ca, fiind curat, sa izvorasca cantare vrednica asa: Bucura-te, cel ce din pescar ai devenit apostol; Bucura-te, ca mai intii ai avut pe Sfantul Ioan Botezatorul ca dascal; Bucura-te, ca din ceata ucenicilor tu de Mantuitorul mai intai ai fost chemat la darul apostolesc; Bucura-te, ca te-ai facut cu multa credinta ucenic al lui Hristos; Bucura-te, ca si pe fratele tau Petru l-ai adus la Hristos; Bucura-te, ca impreuna cu toti apostolii ai urmat Domnului; Bucura-te, ca esti dintre cei dintai apostoli ai lui Hristos; Bucura-te, ca ai pastrat dragoste incuviintata catre Domnul; Bucura-te, ca pentru dragostea Lui, prin multe tari L-ai propovaduat Dumnezeu datator de viata; Bucura-te, ca propovaduind la pagini credinta cea in Iisus Hrastos, multe scarbe ai rabdat; Bucura-te, ca ai fost batut cu lemne si cu pietre; Bucura-te, ca salbaticii aceia te muscau si cu dintii; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 2 Cu cuvantul Evangheliei, Andreie prealaudate, din adancul inselaciunii ai vanat popoarele precum te-ai fagaduit Domnului Iisus Hristos, Cel ce te-a invatat a vana pe oameni la credinta Lui. Pentru aceasta cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 2 Cel ce esti cetatean de taina, insuti vazatorule, si ritor al cunostintei lui Hristos cel de negrait, care ai luat 30

de sus Duhul cel Sfant, graiesti in limbi si imparti darurile. Pentru aceasta laudam darul luat si tie-ti cantam acestea: Bucura-te, primitorule al Duhului Sfant in limbi de foc; Bucura-te, ca prin multe tari ai mers din loc in loc; Bucura-te, ca fiind sfasiat de pagani, Domnul Iisus te-a facut sanatos; Bucura-te, ca pe multi dintre cei mai buni crestini i-ai hirotonit episcopi si preoti; Bucura-te, ca prin orase si sate umbland si propovaduind, pe multi i-ai facut crestini; Bucura-te, ca dupa multi ani de propovaduire, la sfarsit ai ajuns la mucenicie; Bucura-te, ca paginii necredinciosi chinuindu-te pe cruce te-au pironit cu capul in jos; Bucura-te, ca dumnezeiescul tau suflet la cer s-a dus; Bucura-te, ca Domnul Hristos a pus scumpa cununa pe capul tau; Bucura-te, ca toate cetele ceresti pentru incununare cantari preafrumoase au cantat; Bucura-te, ca ingerii si sfintii cu bucurie in palatul tau osebit te-au asezat; Bucura-te, al Preasfintei Treimi smerit inchinator; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 3 Alergat-ai cu sete la chemarea Mantuitorului Apostole Andrei si de bunavoie te-ai dat spre ascultarea invataturii Lui ca un cerb la izvoarele apelor si tuturor le-ai propovaduit pe Dumnezeu adevarat; pentru aceasta cantam: Aliluia! Icosul 3 Margaritarul cel de mult pret, cel ascuns in taina inimii tale, in lume l-ai pus inainte, Apostole Andrei; pe acela cu credinta paganii primindu-l, comoara l-au facut. Pentru aceasta aducem tie acestea: Bucura-te, al Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu laudator; Bucura-te, cel impreuna cu ingerii si cu toti sfintii cantator; Bucura-te, al nostru pazitor; Bucura-te, al nostru mijlocitor inaintea preacinstitei Maicii lui Dumnezeu; Bucura-te, al nostru rugator catre Domnul Dumnezeu; Bucura-te, al tainelor lui Hristos slujitor; Bucura-te, temelia prea intemeiata a marturisirii lui Hristos; Bucura-te, ca tu ai propovaduit credinta cea data de Domnul Iisus Hristos; Bucura-te, luminatorul cerestii cunostinte; Bucura-te, invatatorui dreptei credinte; Bucura-te, prin care Domnul Hristos Se salasluieste; Bucura-te, prin care satana se nimiceste; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 4 Ca o vestire Evanghelia in maini luand, mult-laudate Andreie, tot pamantul ai imbogatit de dumnezeiasca propovaduire. Pentru aceasta cinstim pomenirea ta, impreuna cu chinurile tale, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

31

Icosul 4 Capistele prefacandu-le in biserici lui Dumnezeu, preacinstite Apostole Andreie, ai sfintit in ele pe fiii botezului pe care darul i-a innoit prin apa sa prin Duh. Pentru aceasta cantam tie laudele acestea: Bucura-te, al cantarilor ingeresti ascultator; Bucura-te, ca ai rastignit cele lumesti si intru tine vietuieste Iisus Hristos; Bucura-te, prin care intunericul s-a risipit; Bucura-te, prin care lumea s-a luminat; Bucura-te, indumnezeitule cu Dumnezeu unitule; Bucura-te, cerule mai inalt decat cerul; Bucura-te, ca te-ai aratat partas al firii dumnezeiesti; Bucura-te, ca pe fiii oamenilor i-ai adus lui Dumnezeu; Bucura-te, al bisericii de trebuinta folositor; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 5 Cunoscut-ai asezamintele firii, marite Andreie, vrednicule de minune, si partas pe fratele tau Petru l-ai primit graind: aflat-am pe Cel dorit! si i-ai aratat cunostinta Duhului. Pentru aceasta cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 5 Cu mreaja cuvantului, dintru adancul inselaciunii, ai vanat pesti cuvantatori, fericite Apostol Andrei, si la masa lui Hristos, mancare curata i-ai adus luminati; pentru aceasta iti cantam: Bucura-te, Andreie, indulcire a mintilor; Bucura-te, dumnezeiasca desfatare a oamenilor; Bucura-te, prin care credinta s-a latit; Bucura-te, prin care ratacirea s-a zadarnicit; Bucura-te, ca pentru Hristos pe toate cele lumesti gunoaie le-ai socotit; Bucura-te, ca tuturor toate te-ai facut, ca pe multi sa-i mantuiesti; Bucura-te, al intelepciunii lui Dumnezeu vas mult-incapator; Bucura-te, al lui Hristos dulce cugetator; Bucura-te, pentru cei orbi dumnezeiasca alifie; Bucura-te, pentru cei bolnavi minunata doctorie; Bucura-te, adancimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu; Bucura-te, noianul intelegerilor celor intelepte de Dumnezeu; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 6 Dumnezeiasca punte, Atotfacatorul si de lumina stralucitorul Duh, intru tine, marite apostole Andrei, salasluindu-se cu dumnezeiasca cuviinta in chipul limbii de foc, te-a aratat propovaduitor al celor de negrait. Pentru accasta cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 6 32

Lepadand mrejele cele pescaresti si luand crucea, ai urmat lui Hristos, Celui ce te-a chemat, si mreaja Duhului aruncand, in loc de peste, pe oameni ai vanat. Slava Duhului ce ti s-a dat tie! Pentru aceasta aducem laudele acestea: Bucura-te, al dumnezeiestii intrupari inalt talcuitor; Bucura-te, carte de Dumnezeu inchipuita, foarte folositoare mintii; Bucura-te, comoara dumnezeiasca a cerestilor comori; Bucura-te, cel ce esti invatatura de trebuinta celor invatatori; Bucura-te, cel ce la impartirea muncii de propovaduitori ai ales neamurile; Bucura-te, ca intre cei neputinciosi minuni alese ai facut; Bucura-te, al umbrei legii surpator; Bucura-te, al adevarului stalp intaritor; Bucura-te, cel ce in cuvinte preaintelepte te-ai imbogatit; Bucura-te, cel ce pe credinciosi cu rabdare i-ai mantuit; Bucura-te, casa preacinstita a Sfintei Treimi; Bucura-te, Biserica a fiilor duhovnicesti; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 7 Dobindit-ai pe Cel pe care L-ai dorit, fericite apostole Andrei. Iar acum in locasurile cele nestricacioase cu Dansul locuind, seceri snopii ostenelilor tale dupa vrednicie; pentru aceasta cu cantari slavim pe Dumnezeu, zicand: Aliluia! Icosul 7 Iubit-ai pe Stapinul si dupa Dansul ai mers pe urmele Lui, in viata bine povatuit si patimilor Lui fara inselaciune, preacinstite Andreie, pana la moarte urmind; pentru aceasta iti cantam acestea: Bucura-te, al cuvantarii de Dumnezeu neapropiata inaltime; Bucura-te, iconomia lui Dumnezeu necunoscuta in adancime; Bucura-te, a Mangaietorului gura cinstita; Bucura-te, gura de foc ingradita; Bucura-te, doborarea intelepciunii celor intelepti; Bucura-te, lepadarea priceperii celor priceputi; Bucura-te, imparatia ceruriior cea de veselie primitorului; Bucura-te, al tainelor lui Hristos vestitorule; Bucura-te, privighetoarea cerului cea dulce graitoare; Bucura-te, limba de foc suflatoare care graiesti cele dumnezeiesti; Bucura-te, indulcire a urechilor noastre; Bucura-te, cel prin care Hristos mantuieste sufletele noastre; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 8 Cu darul cel dat tie de la Dumnezeu, intru-tot-laudate Andrei, duhurile demonice cu cuvantul se izgonesc, bolile fug, multimea patimilor sufletesti se indeparteaza de la cei bolnavi; pentru aceasta 33

cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8 Cel ce din Betsaida ai iesit, pe noi ne chemi a pranzi praznuirea ta, punandu-ne-o noua inainte astazi; cu vitejiile luptelor tale si cu sarea lui Hristos mintea noastra sarand-o, mancarurile tale dulci s-au facut noua, adica : invataturile de sfaturi ceresti; pentru aceasta cantam tie unele ca acestea: Bucura-te, lumina celor intunecati eu paginatatea; Bucura-te, calea cea adevarata a celor rataciti; Bucura-te, al luminilor lui Hristos vazator timiii propovaduitor; Bucura-te, al patimilor lui Uristos preaales marturisitor; Bucura-te, al minunilor Domnului bun lucrator; Bucura-te, iconomia frumusetii celei intii inchipuite; Bucura-te, stapinirea dogmelor lui Dumnezeu; Bucura-te, al luminii celei gindite luminoasa descoperire; Bucura-te, dreapta aratare a chinurilor ce asteapta pe cei pacatosi; Bucura-te, gura care vestesti pe Hristos Dumnezeu; Bucura-te, privitorule al priveliffilor lui Dumnezeu; Bucura-te, cel ce auzi cele de oameni neauzite; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 9 Poruncindu-ti-se a te sui la muntele Sionului cel intelegator, Apostole Andreie, si paharul mantuirii luand, bucurandu-te l-ai baut, trecand prin moarte la viata cea dumnezeiasca, unde este Hristos Dumnezeu, cantand: Aliluia! Icosul 9 Focul Preasfintului Duh ce s-a coborit de sus peste tine, intru-tot-laudate Apostole Andrei al lui Hristos, ti-a poruncit lie cu limba noua, cu care niciodata nu ai grait, sa vestesti pana la marginile lumii maririle Lui. Pentru aceasta aducem tie laudele acestea: Bucura-te, ca tu ai binevestit patimile si invierea lui Hristos; Bucura-te, ca tu singur lamuresti pogorarea in iad a dracilor; Bucura-te, cel ce esti plin de roadele Preasfantului Duh; Bucura-te, de Darurile Lui indestulatorule; Bucura-te, prin care Sfanta Treime s-a propovaduit; Bucura-te, prin care Unimea Treimii s-a slavit; Bucura-te, sanatate preaminunata impartita credinciosilor; Bucura-te, cel ce esti rana de mult plans demonilor; Bucura-te, lumina mai stralucitoare decit soarele; Bucura-te, povatuitorul si lumina orbilor; Bucura-te, de lumina al tuturor facator; Bucura-te, al vrajmasilor puternic biruitor; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole!

34

Condacul 10 Cine te-a invatat a grai asa, Sfinte Apostole Andrei? Cine ti-a luminat mintea ta ca sa vezi limpede raza slavei celei neapropiate, care a stralucit lumina Adevarului in inimile noastre, fara numai Iisus Hristos Dumnezeu? Pentru aceasta cantam Lui: Aliluia! Icosul 10 Se spaimanteaza tot cugetul de propovaduirea ta, pe care ai trambitat-o in tot pamantul, tainuitorule al lui Hristos si vazatorule al celor de sus, cel ce esti cinstit de Domnul intre cei doisprezece apostoli; pentru aceasta cantam tie: Bucura-te, rugatorule pentru noi catre Domnul; Bucura-te, ca prin sfintele tale rugaciuni Domnul ne trimite milele Sale bogate; Bucura-te, ca prin ajutorul tau, tiranul satana se izgoneste de la noi; Bucura-te, ca gandurile si bolile cele rele le indepartezi de la noi; Bucura-te, margaritarul cel luminos al lui Hristos; Bucura-te, mangaierea sufleteasca a pamantenilor celor necajiti; Bucura-te, sanatatea trupeasca a oamenilor imbolnaviti; Bucura-te, carmaci preaminunat al celor ce inoata pe ape; Bucura-te, impreuna-calator cu cei ce calatoresc pe uscat; Bucura-te, ajutorul celor ce te cheama cand zboara in aer; Bucura-te, hranitorul nostru al celor flamanzi de fapte bune; Bucura-te, cel ce ajuti rugaciunilor noastre spre mantuire; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 11 Cu suflarea cea de sus a Duhului, Dumnezeu mai inainte aprinzindu-te cu ravna de credinta, ritor de Dumnezeu graitor te-a aratat pe tine, marite apostole Andrei, cel ce canti Mantuitorului tau: Aliluia! Icosul 11 Cel de lumina purtator si de veselie facator, fericite Andrei apostole al lui Hristos, dumnezeiasca pomenirea ta raza de tamaduire straluceste noua celor ce cantam tie unele ca acestea: Bucura-te, stea mai luminoasa decat soarele; Bucura-te, sfesnic care stralucesti cu raza de aur; Bucura-te, datator de daruri al crestinilor dreptcredinciosi; Bucura-te, al calugarilor celor mahniti ajutator in necazuri; Bucura-te, cel ce esti izgonitor infricosator al demonilor; Bucura-te, frumusetea cea prealuminata a Bisericii lui Hristos; Bucura-te, camara preacinstita cu bun miros a lui Hristos; Bucura-te, podoaba cea preacinstita a apostolilor; Bucura-te, luminatorul cel preamarit al mucenicilor; Bucura-te, veselia cea de bucurie facatoare a cuviosilor; Bucura-te, lauda cea fericita a tuturor sfintilor; Bucura-te, rugatorule, mijlocitorule si folositorule al tuturor ortodocsilor; 35

Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 12 Ca un ucenic preaales al Celui ce s-a pironit de buna voie pe Cruce, Stapanului tau pana la moarte urmand, te-ai suit bucurandu-te la inaltimea crucii, mergere facandu-ti la ceruri, de trei ori fericite apostole Andrei. Pentru aceasta cantam cantarea cea ingereasca lui Dumnezeu, zicand: Aliluia! Icosul 12 Multumim tie, marite apostole Andrei, noi neamurile cele de tine luminate si de pe pamant la ceruri de tine ridicate, ca de la slujirea vrajmasului departandu-ne, ne-am facut impreuna-locuitori cu sfintii ingeri si partasi ai slavei Domnului. Pentru aceasta aducem tie dupa vrednicie acestea: Bucura-te, apostole Andrei, nume preascump si dulce noua dreptcredinciosilor; Bucura-te, izgonitorul tuturor eresurilor; Bucura-te, pazitorule cu dinadinsul al fecioriei; Bucura-te, floarea cea preafrumoasa si bine mirositoare a raiului; Bucura-te, ca rugaciunile tale sint ca o scara, care ne urca pe noi la ceruri; Bucura-te, arma cea nebiruita a binecredinciosului popor; Bucura-te, cel ce biruiesti in zile de razboi tabara potrivnicilor; Bucura-te, cel ce ne dai noua ploi potrivite; Bucura-te, cel ce ne izbavesti pe noi din tot felul de nevoi; Bucura-te, cel ce aperi sfant locasul acesta de aprinderea focului; Bucura-te, cel ce ne izbavesti pe noi de viclesugul vrajmasului; Bucura-te, cel ce la sfarsitul vietii noastre ne ajuti ca prin pocainta sa ne mantuim; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Condacul 13 O, preaminunate sfinte si marite apostole Andrei, cu plangere alergam la sprijinul tau, ca sa ne izbavesti pe noi cu rugaciunile tale de chinul cel de veci, prealaudate, si sa ne invrednicesti de bucuria raiului; ca impreuna cu tine sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi se zice iarasi Icosul intai Sufletul meu cel tulburat de ganduri si de cuvinte rele, curateste-l cu dumnezeiescul tau dar, care s-a salasluit intru tine, propovaduitorul lui Hristos Andreie, ca, fiind curat, sa izvorasca cantare vrednica asa: Bucura-te, cel ce din pescar ai devenit apostol; Bucura-te, ca mai intii ai avut pe Sfantul Ioan Botezatorul ca dascal; Bucura-te, ca din ceata ucenicilor tu de Mantuitorul mai intai ai fost chemat la darul apostolesc; Bucura-te, ca te-ai facut cu multa credinta ucenic al lui Hristos; Bucura-te, ca si pe fratele tau Petru l-ai adus la Hristos; Bucura-te, ca impreuna cu toti apostolii ai urmat Domnului; Bucura-te, ca esti dintre cei dintai apostoli ai lui Hristos; 36

Bucura-te, ca ai pastrat dragoste incuviintata catre Domnul; Bucura-te, ca pentru dragostea Lui, prin multe tari L-ai propovaduat Dumnezeu datator de viata; Bucura-te, ca propovaduind la pagini credinta cea in Iisus Hrastos, multe scarbe ai rabdat; Bucura-te, ca ai fost batut cu lemne si cu pietre; Bucura-te, ca salbaticii aceia te muscau si cu dintii; Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! si Condacul intai Pe ucenicul cel intai chemat si urmatorul Patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, sa-l laudam credinciosii, ca pe cel ce pe pagani din inselaciune i-a intors la botez. Pentru aceasta ii cantam: Bucura-te, Sfinte Andreie, apostole! Apoi se zice aceasta RUGACIUNE Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis si s-a facut faptura, nu intoarce dumnezeiasca Ta fata de la noi cei pacatosi, ca sa nu vina asupra-ne mania cea groaznica si infricosatoare a durerilor, care este rodul pacatelor noastre pe care in toata ziua cu nesocotinta in chip nenumarat le savarsim. Noi suntem pacatosi si patimasi, netrebnici si plini de rautate, iar Tu esti izvorul vietii si al milostivirii; nu ne lasa, Doamne; nu trece rugaciunea noastra a pacatosilor, nici nu rasplati noua dupa nelegiuirile noastre, ci, pentru ca nu sintem vrednici a castiga prin sarguinta cea de toate zilele milostivirea Ta, daruieste-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugaciunile apostolului Tau Andrei, daruieste-ne noua sanatate si viata ferita de toata rautatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne intareste cu darul Tau cel stapanitor, ca din adincul inimilor noastre, cu bucurie sa laudam praznuirea lui, si sa slavim preasfint numele Tau, in vecii vecilor. Amin.

ACATISTUL Sfantului Nectarie Taumaturgul 9 NOIEMBRIE

Condacul 1 Pe steaua cea noua si stralucitoare a Ortodoxiei, pe cel ce este al Bisericii nou zid de aparare, cu bucurie în inimi sa îl laudam. Caci slavit fiind de lucrarea Duhului, izvoraste tamaduiri si har bogat. Pentru aceea îi strigam: bucura-te, Parinte Nectarie! Icosul 1 37

În lume ai trait arhiereule a lui Hristos, Nectarie, dar ducând viata neprihanita, ai fost om purtator al bucuriilor celor ceresti, ca unul care te-ai aratat drept, cuvios, de Dumnezeu inspirat si în toate daruit. Pentru aceasta si de la noi auzi unele ca acestea: Bucura-te, cel prin care se înalta cei credinciosi, Bucura-te, cel prin care sunt risipiti cei dusmanosi, Bucura-te, vas aurit al întelepciunii, Bucura-te, cel prin care se învinge rautatea lumii, Bucura-te, locas al sfinteniei si al lucrarii ceresti, Bucura-te, carte dumnezeiasca a noii cetati îngeresti, Bucura-te, cel care pe deplin sfînt te-ai aratat, Bucura-te, cel care de cele materiale te-ai lepadat, Bucura-te, a credintei rasplata stralucitoare, Bucura-te, mijlocitor al Harului cucernic si tare, Bucura-te, cel prin care Biserica se slaveste, Bucura-te, cel prin care insula Eghina se veseleste, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 2-lea Întelepciune având, Cuvioase, înca din tinerete ti-ai luminat sufletul cu raza cea dumnezeiasca si ai urmat stralucirii poruncilor celor sfinte. De aceea, în virtuti înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia! Icosul al 2-lea Mergând în orasul Sfântului Constantin, te-ai aratat îndrumator cu frica de Dumnezeu, si hranindu-te din întelepciunea cea dumnezeiasca, pe cele sfinte le-ai cercetat si le-ai aparat. De aceea, cei pe care cu cuvântul tau i-ai umplut de bucurie sfânta îti striga astazi unele ca acestea: Bucura-te, vita a vesniciei, Bucura-te, nectar al ambroziei, Bucura-te, ca de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecator luminat, Bucura-te, ca Parintilor celor din vechime ai urmat, Bucura-te, piatra cea noua a zidirii cugetatoare, Bucura-te, cununa nou împletita a Bisericii drept maritoare, Bucura-te, cel ce te-ai aratat ca un trandafir proaspat înflorit, Bucura-te, cel ce de la Dumnezeu ai fost daruit, Bucura-te, steaua cea noua a credintei poporului, Bucura-te, cel ce stralucesti în slava Creatorului, Bucura-te, bunule chivernisitor al poruncilor ceresti, Bucura-te, chip al slavitelor virtuti îngeresti, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 3-lea Slavita întelepciune ai cautat-o si ti-ai dorit-o din tineretile tale si pe Hristos l-ai rugat cu lacrimi fierbinti ca sa te împodobeasca cu înalta ei frumusete. De aceea Nectarie, cu credinta si plecaciune strigi catre Domnul: Aliluia! Icosul al 3-lea Sufletul tau s-a bucurat, ca mai demult al marilor Parinti Vasile si Grigorie, caci te-ai dus la Atena sa dobândesti învatatura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie îti cântam si noi unele ca acestea: Bucura-te, fiu al luminii celei ceresti, Bucura-te, vlastar al evlaviei celei îngeresti, Bucura-te, cel ce ai fugit de amagirile lumesti, Bucura-te, ca cele spre îndumnezeire n-ai încetat sa doresti, 38

Bucura-te, minte purtatoare de Dumnezeu, plina de întelesuri divine, Bucura-te, carbune al dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetarii crestine, Bucura-te, cel ce viata fara de pata ai trait, Bucura-te, cel ce înselaciunea lui Veliar ai zdrobit, Bucura-te, cel ce ai deschis usa sufletului spre iubirea lui Hristos, Bucura-te, cel în care a înflorit savârsirea binelui luminos, Bucura-te, cel care esti sprijin tare al celor credinciosi, Bucura-te, sageata de mult plâns al celor dusmanosi, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 4-lea Avînd în tine râvna cea dumnezeiasca a Cuviosilor Parinti, fara încetare ti-ai dorit viata cea îngereasca. De aceea ai intrat cu bucurie in Hios în cerescul cin monahal si pe vrasmasul l-ai lasat pagubit, cântând neîncetat: Aliluia! Icosul al 4-lea Strigat-ai catre Arhiereul cel dintru înaltime din toata inima ta, iar El a auzit rugaciunea ta. De aceea degraba a linistit apele marii si furtuna a potolit. Vazând acestea, cei care prin rugaciunile tale au fost salvati îti cânta cu multumire unele ca acestea: Bucura-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecator, Bucura-te, izvor nesecat al minunilor, Bucura-te, al Bisericii astru cel nou prealuminat, Bucura-te, ca în rândul Tuturor Sfintilor ai intrat, Bucura-te, vas nepretuit al darurilor ceresti, Bucura-te, gradina înflorita a fericitelor virtuti îngeresti, Bucura-te, cel ce furtuna marii o linistesti, Bucura-te, ca strigatul hulitorilor îl potolesti, Bucura-te, noule ales al lui Hristos, Bucura-te, al virtutilor gradinar cuvios, Bucura-te, iubitorule de viata duhovniceasca, Bucura-te, cel ce ai fost rasplatit cu bucuria cereasca, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 5-lea La fel ca Sfintii de demult, în aceste vremuri de pe urma te-ai aratat Ierarh Sfânt si vrednic de cinstire. Caci viata ti-ai petrecut în acelasi chip cu ei si ai savârsit minuni, izbavindu-i din necazuri pe cei care striga: Aliluia! Icosul al 5-lea În tara Egiptului, ca pastor al Pentapolisului, te-ai aratat cu adevarat Arhiereu întelept, ales si luminat de Dumnezeu, alergând spre învatatura lui Hristos precum odinioara Pavel. De aceea si cei credinciosi, cunoscând virtutile tale, cu glas de bucurie striga unele ca acestea: Bucura-te, a cetatii marire, Bucura-te, a evlaviei fire, Bucura-te, cel asemenea Cuviosilor pustiei, Bucura-te, podoaba cea noua a preotiei, Bucura-te, vas al blândetii si tezaurul iubirii, Bucura-te, datatorul pacii si izvorâtorul milei, Bucura-te, ca Bisericii te-ai aratat stralucitor, Bucura-te, ca celor cuviosi te arati îndrumator, Bucura-te, chip al trairii celei neprihanite, Bucura-te, candela a dumnezeirii primite, 39

Bucura-te, ca Arhiereu desavârsit celor înalte slujesti, Bucura-te, cuvântator neîntrecut al celor dumnezeiesti, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 6-lea Vazut-au crestinii din toata Biserica Egiptului ca esti un adevarat pastor al Evangheliei. Pentru aceea, multimile credinciosilor ce ascultau cuvântul învataturii tale gândeau ca au dobândit un nou Sfânt Parinte ce cu putere învata. Si împreuna cu tine nu încetau sa strige Domnului: Aliluia! Icosul al 6-lea Mai apoi, Cuvioase, ai stralucit si în pamânt elen asemenea unui nou Apostol, luminând inimile credinciosilor cu focul sfintelor învataturi si cu razele vietii tale. Pentru aceasta, fiind si noi luminati de stralucirea ta, îti strigam unele ca acestea: Bucura-te, luminator al Bisericii Domnului, Bucura-te, trâmbita cea tare a adevarului, Bucura-te, cel ce ai avut râvna Apostolilor, Bucura-te, izvorul harului si al vindecarilor, Bucura-te, retor îndumnezeit al cuvintelor vietii, Bucura-te, ca pline de har sunt omiliile tale, înteleptule al cetatii, Bucura-te, cel ce cureti sufletele de robia patimilor, Bucura-te, ca potolesti pornirile inimilor, Bucura-te, mare învatator al credinciosilor, Bucura-te, ascet tare, lui Hristos urmator, Bucura-te, ca multe ispite ai îndurat, Bucura-te, ca sufletele spre Hristos le-ai îndreptat, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 7-lea Mare între Ierarhi si întelept între învatatori, dar si smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Cuvioase. Pentru aceea ai fost chemat sa fii parinte duhovnicesc al celor ce se pregateau pentru slujirea preoteasca. Cu ei împreuna te slavim si strigam: Aliluia! Icosul al 7-lea Caii dumnezeiesti si norului duhovnicesc ai urmat, cela ce esti nectar al dreptatii si fruct de viata sfânta, iar pe noi, la vreme de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbavit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucura când îti cânta tie unele ca acestea: Bucura-te, carare a bucuriei, Bucura-te, adiere a vesniciei, Bucura-te, cel ce izvorasti apele harului, Bucura-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului, Bucura-te, primavara sfinteniei ce alungi iarna din gând, Bucura-te, stralucire ce luminezi întunericul cel adânc, Bucura-te, cel ce încurci gândurile celor pacatosi, Bucura-te, cel ce bucuri inima celor credinciosi, Bucura-te, sprijin al dreptmaritorilor, Bucura-te, nimicitorul ereziilor, Bucura-te, caderea defaimatorilor, Bucura-te, vindecatorul bolnavilor, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 8-lea 40

Din mila ta cea mare, Parinte, izvorasc minuni nemaivazute care ridica pe cei ce se afla în durere. De aceea, fara încetare soseste la Sfânta ta Manastire multime de lume cerând vindecare si izbavire din boli si cântându-ti ne-ncetat: Aliluia! Icosul al 8-lea În insula Eghina, Sfinte, Manastirea ta este liman izbavitor. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus duhovniceste spre mântuire si le-ai îndreptat spre Hristos cu întelepciune. Pentru acestea, neîncetat se vor ruga catre tine zicând: Bucura-te, a mintii sfânta lucrare, Bucura-te, ocean de rabdare, Bucura-te, chip viu al smereniei, Bucura-te, tezaur sfânt al curatiei, Bucura-te, candela a puritatii si chivot al nepatimirii, Bucura-te, locas al virtutilor si sanctuar al cumpatarii, Bucura-te, ca spre Dumnezeu conduci Manastirea ta, Bucura-te, ca toata puterea si râvna ti-ai pus pentru ea, Bucura-te, al Eghinei stralucit veghetor, Bucura-te, ca degrab’ credinciosilor le dai ajutor, Bucura-te, ca pe multi din pericole i-ai salvat, Bucura-te, ca pe amagitorul în prapastia cea adânca l-ai aruncat, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 9-lea Sfintele tale Moaste sunt pline de har sfânt si de miros de buna mireasma duhovniceasca. Mirul ce izvoraste din ele bine-înmiresmeaza nu doar Sfânta ta Manastire, ci si întreaga insula a Eghinei, sfintindu-i pe aceia care nu înceteaza a striga catre tine: Aliluia! Icosul al 9-lea Izvoratoare de har si de bogate daruri ceresti sunt Sfintele tale Moaste. Prin ele multime de bolnavi sunt vindecati si cei slabanogi sunt îndreptati. De aceea si noi, împreuna cu dânsii, strigam unele ca acestea: Bucura-te, scaldatoarea vindecarilor, Bucura-te, dezlegarea suferintelor, Bucura-te, cel ce degraba alergi în ajutor, Bucura-te, ca în vis sau în chip tainic te arati tuturor, Bucura-te, fântâna ce parinteasca iubire izvorasti, Bucura-te, liman al bucuriei sufletesti, Bucura-te, ca de îngrozitorul cancer pe multi ai vindecat, Bucura-te, ca demonilor rana de mult plâns ai dat, Bucura-te, cel ce vanitatea întelepciunii lumesti ai îngenunchiat, Bucura-te, ca în chip minunat pe credinciosi i-ai ajutat, Bucura-te, podoaba de mult pret a Ierarhilor, Bucura-te, cel ce luminezi mintea nestiutorilor, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 10-lea Toti credinciosii care s-au îndulcit din hrana binefacerilor tale te numesc ajutor si acoperitor. Caci dintre cei ce te-au chemat cu credinta, niciunul nu a ramas nemângâiat de harul tau. De aceea toti cu bucurie cânta: Aliluia! Icosul al 10-lea Vestea minunilor tale, purtatorule de Dumnezeu, s-a raspândit pretutindeni. Iar tu si pe cei de departe degraba i-ai ajutat si din pericole sau din necazuri i-ai salvat. De aceea, catre tine alearga zicând: 41

Bucura-te, ca Mare ai fost numit între Parinti, Bucura-te, ca loc de cinste ai între Sfinti, Bucura-te, ca la fel cu cei de demult esti laudat, Bucura-te, ca între Sfintii Parinti ai fost încununat, Bucura-te, triumf al credintei si zid de aparare crestinilor, Bucura-te, izvor al Harului, rusinarea necredinciosilor, Bucura-te, cel ce ne descoperi slava adevarului, Bucura-te, cel ce pecetluiesti gura pacatosului, Bucura-te, bucuria si puterea credinciosilor, Bucura-te, sprijinul si întarirea sufletelor, Bucura-te, cel prin care Hristos se slaveste, Bucura-te, cel prin care diavolul se stârpeste, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 11-lea Noi, cei izbaviti sub acoperamântul tau, Parinte, îti înaltam imnuri nenumarate de multumire. Caci degraba ai venit în toate necazurile noastre sa ne alungi tristetea. De aceea, cu ajutorul tau, Îl slavim pe Hristos strigând: Aliluia! Icosul al 11-lea Cu flacarile minunilor tale ai ars zelul demonilor si ai venit cu osârdie în ajutorul credinciosilor. De suferinte grele fiind ei cuprinsi, le-ai stins durerea lor si i-ai vindecat de multime de boli. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele ca acestea: Bucura-te, vindecatorul bolnavilor, Bucura-te, spaima demonilor, Bucura-te, ca pe cei chinuiti de friguri i-ai vindecat, Bucura-te, ca pe slabanogi i-ai îndreptat, Bucura-te, cel ce ai înmultit apa fântânii secate, Bucura-te, ca ai binecuvântat Eghina cu rugaciuni neîncetate, Bucura-te, ca prin tine mila lui Dumnezeu se arata, Bucura-te, cel ce seceta ai oprit si ai dat ploaie bogata, Bucura-te, izvorul harului nesecat, Bucura-te, stea care pe toti i-ai luminat, Bucura-te, cel ce al Manastirii iscusit duhovnic te-ai aratat, Bucura-te, ca de la monahii imnuri auzi neîncetat, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 12-lea Prin Sfintele tale Moaste, Parinte, se revarsa cu bogatie harul Mângâietorului, care asemenea unui izvor nesecat adapa sufletele chinuite si vindeca bolile trupesti ale celor ce striga neîncetat catre Domnul: Aliluia! Icosul al 12-lea Priveste dintru înaltime si înspre noi pacatosii, când împreuna cu Cetele Îngeresti cânti imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, si cu milostivirea ta cea mare nu înceta sa ne ajuti pe noi, care cu credinta strigam catre tine unele ca acestea: Bucura-te, fiu al Silivriei, Bucura-te, slava Bisericii, Bucura-te, mândria Eghinei, Bucura-te, pazitorul Eladei, Bucura-te, chip si model de cucernic Ierarh, Bucura-te, pavaza si scapare pentru orice monah, 42

Bucura-te, Luceafarul cel nou al Bisericii, Bucura-te, darul prin care se întaresc cucernicii, Bucura-te, cel prin care patimile se curatesc, Bucura-te, ca prin tine pe Dumnezeu Îl slavesc, Bucura-te, aparator neobosit al credinciosilor, Bucura-te, grabnic mijlocitor catre Creator, Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 13-lea O, Preabunule Parinte, luminatorul Ortodocsilor, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stând în fata Tronului lui Dumnezeu, roaga-te neîncetat pentru iertarea pacatelor noastre si pentru întoarcerea noastra spre înfierea harului. Caci neîncetat catre Mântuitorul strigam: Aliluia! Acest condac se rosteste de trei ori. Apoi se zice iarasi Icosul 1 (În lume ai trait arhiereule a lui Hristos...) si Condacul 1 (Pe steaua cea noua si stralucitoare...), si se face otpustul. ACATISTUL Sfantului Nectarie Taumaturgul 9 NOIEMBRIE

Condacul 1

Pe steaua cea nou stralucitoare a Ortodoxiei, pe al Bisericii nou zid de aparare, cu bucurie in inimi sa il
laudam. Slavit fiind de lucrarea Duhului, izvorasti tamaduiri si har bogat; pentru aceea ii strigam: bucurate Parinte Nectarie! Icosul 1

Om purtatator al bucuriilor celor ceresti, te-ai aratat in lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, in viata
neprihanita petrecand, drept, cuvios si de Dumnezeu inspirat, in toate daruit; pentru aceasta si de la noi auzi unele ca acestea: Bucura-te, cel prin care se inalta cei credinciosi; Bucura-te, cel prin care sunt risipiti cei dusmanosi; Bucura-te, vas aurit al intelepciunii; Bucura-te, cel prin care se invinge rautatea lumii; Bucura-te, locas al sfinteniei si al lucrarii ceresti; Bucura-te, carte dumnezeiasca a noii cetati ingeresti; Bucura-te, cel care pe deplin Sfant te-ai aratat; Bucura-te, cel care de cele materiale te-ai lepadat; 43

Bucura-te, a credintei rasplata stralucitoare; Bucura-te, mijlocitor al harului, cucernic si tare; Bucura-te, cel prin care Biserica se slaveste; Bucura-te, cel prin care insula Eghina se veseleste; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 2-lea

Intelepciune avand, inca din tinerete, de raza cea dumnezeiasca ti-ai luminat sufletul si stralucirii
poruncilor celor sfinte ai urmat, Cuvioase. De aceea, in virtuti inaintand, de mic copil ai cantat lui Hristos: Aliluia! Icosul al 2-lea

Mergand in orasul Sfantului Constantin, ai avut frica de Dumnezeu ca indrumator si cercetarea celor
sfinte ca aparator. De aceea, hranindu-te din intelepciunea cea dumnezeieasca, pe cei pe care cu cuvantul tau i-ai umplut de bucurie sfanta, ii auzi strigand unele ca acestea: Bucura-te, vita a vesniciei; Bucura-te, nectar al ambroziei; Bucura-te, ca de Mantuitorul ne-ai fost trimis vindecator luminat; Bucura-te, ca Parintilor celor din vechime ai urmat; Bucura-te, piatra cea noua a zidirii cugetatoare; Bucura-te, cununa nou impletita, a Bisericii drept maritoare; Bucura-te, cel ce te-ai aratat ca un trandafir proaspat inflorit; Bucura-te, cel ce de Dumnezeu ai fost daruit; Bucura-te, steaua cea noua a credintei poporului; Bucura-te, cel ce stralucesti in slava Creatorului; Bucura-te, bunule chivernisitor al poruncilor ceresti; Bucura-te, chip al slavitelor virtuti ingeresti; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 3-lea

Slavita intelepciune ai cautat-o si ti-ai dorit-o din tineretile tale, si pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi
fierbinti ca sa te impodobeasca cu inalta ei frumusete. Pentru aceea Nectarie, cu credinta si plecaciune strigi catre Domnul: Aliluia! Icosul al 3-lea

S-a bucurat sufletul tau, ca oarecand al marilor Parinti, Vasile si Grigorie, mergand la Atena sa
dobandesti invatatura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie iti strigam unele ca acestea: Bucura-te, fiu al luminii celei ceresti; Bucura-te, vlastar al evlaviei celei ingeresti; Bucura-te, cel ce ai fugit de amagirile cele lumesti; Bucura-te, ca cele spre indumnezeire nu ai incetat sa le doresti; Bucura-te, minte purtatoare de Dumnezeu, plina de intelesuri divine; Bucura-te, carbune al dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetarii crestine; Bucura-te, cel ce viata fara de pata ai trait; Bucura-te, cel ce inselaciunea lui Veliar ai zdrobit; Bucura-te, cel ce ai deschis usa sufletului, iubirii lui Hristos; Bucura-te, cel in care a inflorit savarsirea binelui luminos; Bucura-te, sprijinul cel tare al celor credinciosi;

44

Bucura-te, sageata de mult plans a celor dusmanosi; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 4-lea

Avand in tine ravna cea dumnezeiasca a Cuviosilor Parinti, fara incetare ti-ai dorit viata cea ingereasca.
De aceea, in Hios, cu bucurie ai intrat in cerescul cin monahal si pe vrasmasul l-ai lasat pagubit, cantand Domnului neincetat: Aliluia! Icosul al 4-lea

Auzit-a Arhiereul Cel dintru inaltime rugaciunea ta, strigat-ai catre Dansul din toata inima ta. De aceea,
de graba a linistit apele marii si furtuna a potolit. Vazand acestea, cei care au fost salvati prin rugaciunile tale, cu multumire si cu credinta iti canta unele ca acestea: Bucura-te, cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecator; Bucura-te, izvor nesecat al minunilor; Bucura-te, astrul cel nou al Bisericii, prealuminat; Bucura-te, ca in randul Tuturor Sfintilor ai intrat; Bucura-te, vas nepretuit al darurilor ceresti; Bucura-te, gradina inflorita a fericitelor virtuti ingeresti; Bucura-te, cel ce furtuna marii o linistesti; Bucura-te, ca strigatul hulitorilor il potolesti; Bucura-te, noule ales al lui Hristos; Bucura-te, al virtutilor gradinar cuvios; Bucura-te, iubitorule de viata duhovniceasca; Bucura-te, cel ce ai fost rasplatit cu bucuria cereasca; Bucura-te, Parinte Nectarie! Condacul al 5-lea

Sfant Ierarh te-ai aratat, in aceste vremuri de pe urma, vrednic de cinstire, ca oarecand Sfintii de
demult. Caci in acelasi chip ca si ei viata ti-ai petrecut si slavite minuni ai savarsit, izbavind din toate necazurile pe cei care striga: Aliluia! Icosul al 5-lea

Arhiereu intelept, ales de Dumnezeu te-ai aratat cu adevarat in tara Egiptului, pastor luminat al
Pentapolisului, alergand, ca oarecand marele Pavel, spre viata in Hristos. De aceea si cei credinciosi, cunoscand virtutile tale, cu glas de bucurie striga unele ca acestea: Bucura-te, a cetatii marire; Bucura-te, a evlaviei fire; Bucura-te, cel asemenea Cuviosilor pustiei; Bucura-te, podoaba cea noua a preotiei; Bucura-te, vas al blandetii si tezaurul iubirii; Bucura-te, datatorul pacii si izvoratorul milei; Bucura-te, ca Bisericii te-ai aratat stralucitor; Bucura-te, ca celor cuviosi te arati indrumator; Bucura-te, chip al trairii celei neprihanite; Bucura-te, candela a indumnezeirii primite; Bucura-te, ca Arhiereu desavarsit celor inalte slujesti; Bucura-te, cuvantator neintrecut al celor dumnezeiesti; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 6-lea 45

Vazut-au crestinii din toata Biserica Egiptului, ca esti un adevarat pastor al Evangheliei. Pentru aceea,
multimea credinciosilor ce ascultau cuvantul invataturii tale, gandeau ca au dobandit un nou Sfant Parinte, ce cu putere invata. Si impreuna cu tine nu incetau sa strige Domnului: Aliluia! Icosul al 6-lea

Stralucit-ai si in pamantul elen, asemenea unui nou Apostol, luminand inimile credinciosilor cu focul
sfintelor invataturi si cu razele vietii tale, Cuvioase. Pentru aceasta, luminati fiind si noi de stralucirea ta, iti strigam unele ca acestea: Bucura-te, luminator al Bisericii Domnului; Bucura-te, trambita cea tare a adevarului; Bucura-te, cel ce ai avut ravna apostolilor; Bucura-te, izvorul harului si al vindecarilor; Bucura-te, retor indumnezeit al cuvintelor vietii; Bucura-te, ca pline de har sunt omiliile tale, intelept al cetatii; Bucura-te, cel ce cureti sufletele de robia patimilor; Bucura-te, ca potolesti pornirile inimilor; Bucura-te, mare invatator al credinciosilor; Bucura-te, ascet tare, al lui Hristos urmator; Bucura-te, ca multe ispite ai indurat; Bucura-te, ca sufletele spre Hristos le-ai indreptat; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 7-lea

Mare intre ierarhi si intelept intre invatatori, dar si smerit ascet al lui Hristos n-ai incetat a fi, Cuvioase.
De aceea, parinte duhovnicesc, al celor ce se pregateau pentru slujirea preoteasca, ai fost chemat. Cu ei impreuna, te slavim si strigam: Aliluia! Icosul al 7-lea

Nectar al dreptatii si fruct de viata sfanta, caii dumnezeiesti ai urmat si norului duhovnicesc; iar pe noi
cei aflati la vreme de stramtoare, neincetat ne-ai izbavit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucura, cand iti canta tie unele ca acestea: Bucura-te, carare a bucuriei; Bucura-te, adiere a vesniciei; Bucura-te, cel ce izvorasti apele harului; Bucura-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului; Bucura-te, primavara sfinteniei, ce alungi iarna din gand; Bucura-te, stralucire ce luminezi intunericul cel adanc; Bucura-te, cel ce incurci gandurile celor pacatosi; Bucura-te, cel ce bucuri inima celor credinciosi; Bucura-te, sprijin al dreptmaritorilor; Bucura-te, nimicitorul ereziilor; Bucura-te, caderea defaimatorilor; Bucura-te, vindecatorul bolnavilor; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 8-lea

Straine minuni Parinte, izvorasc din mila ta cea mare, si ii ridica pe cei aflati in dureri. De aceea, si la
Sfanta ta Manastire, fara incetare soseste multime de lume, cerand vindecarea si izbavirea de boli si cantandu-ti neincetat: Aliluia! 46

Icosul al 8-lea

Liman izbavitor, in insula Eghina, este Manastirea ta, Sfinte. Aici, sufletele monahiilor le-ai condus
duhovniceste spre mantuire si le-ai indreptat cu intelepciune spre Hristos. Pentru aceasta, neincetat se vor ruga catre tine zicand: Bucura-te, a mintii sfanta lucrare; Bucura-te, ocean de rabdare; Bucura-te, chip viu al smereniei; Bucura-te, tezaur sfant al curatiei; Bucura-te, candela a puritatii si chivot al nepatimirii; Bucura-te, locas al virtutilor si sanctuar al cumpatarii; Bucura-te, ca spre Dumnezeu conduci manastirea ta; Bucura-te, ca toata puterea si ravna, ti-ai pus pentru ea; Bucura-te, al Eghinei stralucit veghetor; Bucura-te, ca degraba credinciosilor le dai ajutor; Bucura-te, ca pe multi din pericole ai salvat; Bucura-te, ca pe amagitorul in prapastia adanca l-ai aruncat; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 9-lea

Pline de har sfant si de miros de buna mireasma duhovniceasca sunt Sfintele tale Moaste. Mirul ce
izvoraste din ele bine inmiresmeaza, nu doar Sfanta ta Manastire, ci si intreaga insula a Eghinei, sfintind pe aceia care nu inceteaza a striga catre tine: Aliluia! Icosul al 9-lea

Izvoratoare de har sunt Sfintele tale Moaste si de bogate daruri ceresti. Multime de bolnavi sunt
vindecati si cei slabanogi indreptati. De aceea si noi, impreuna cu dansii, strigam unele ca acestea: Bucura-te, scaldatoarea vindecarilor; Bucura-te, dezlegarea suferintelor; Bucura-te, cel ce degraba alergi in ajutor; Bucura-te, ca in vis sau in chip tainic te arati tuturor; Bucura-te, fantana ce parinteasca iubire izvorasti; Bucura-te, liman al bucuriei sufletesti; Bucura-te, ca de ingrozitorul cancer, pe multi i-ai vindecat; Bucura-te, ca demonilor rana de mult plans le-ai dat; Bucura-te, cel ce desertaciunea intelepciunii lumesti ai ingenunchiat; Bucura-te, ca in chip minunat pe credinciosi i-ai ajutat; Bucura-te, podoaba de mult pret a ierahilor; Bucura-te, cel ce luminezi mintea nestiutorilor; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 10-lea

Ajutor si acoperitor te numesc toti credinciosii, care s-au indulcit de hrana binefacerilor tale. Caci dintre
cei ce te-au chemat cu credinta, nici unul nu a ramas nemangaiat prin harul tau. De aceea, toti cu bucurie canta: Aliluia! Icosul al 10-lea

Vestea minunilor tale s-a raspandit pretutindeni, purtatorule de Dumnezeu. Iar tu, si celor de departe,
degraba le-ai venit in ajutor, salvandu-i de pericole si de necazuri. De aceea, catre tine alearga zicand: 47

Bucura-te, ca Mare ai fost numit intre Parinti; Bucura-te, ca loc de cinste ai intre sfinti; Bucura-te, ca la fel cu cei de demult esti laudat; Bucura-te, ca intre Sfintii Parinti ai fost incununat; Bucura-te, triumf al credintei, zid de aparare al crestinilor; Bucura-te, izvor al harului, rusinarea necredinciosilor; Bucura-te, cel ce ne descoperi slava adevarului; Bucura-te, cel ce pecetluiesti gura pacatosului; Bucura-te, bucuria si puterea credinciosilor; Bucura-te, sprijinul si intarirea sufletelor; Bucura-te, cel prin care Hristos se slaveste; Bucura-te, cel prin care diavolul se starpeste; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 11-lea

Imne de multumire nenumarate, iti inaltam tie Parinte, noi cei izbaviti sub acoperamantul tau. Caci in
toate necazurile noastre, de graba ai venit sa ne alungi tristetea. De aceea, cu ajutorul tau, Il slavim pe Hristos strigand: Aliluia! Icosul al 11-lea

Ai ars ravna demonilor, cu flacarile minunilor tale si cu osardie ai venit in ajutorul credinciosilor. In
suferinte grele le-ai stins durerea si i-ai vindecat de multime de boli. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele ca acestea: Bucura-te, vindecatorul bolnavilor; Bucura-te, spaima demonilor; Bucura-te, ca pe cei chinuiti de friguri i-ai vindecat; Bucura-te, ca pe cei slabanogi i-ai indreptat; Bucura-te, cel ce ai inmultit apa fantanii secate; Bucura-te, ca ai binecuvantat Eghina cu rugaciuni neincetate; Bucura-te, ca prin tine mila lui Dumnezeu se arata; Bucura-te, cel ce seceta ai oprit si ai dat ploaie bogata; Bucura-te, izvorul harului nesecat; Bucura-te, stea care pe toti i-a luminat; Bucura-te, cel care al Manastirii iscusit duhovnic te-ai aratat; Bucura-te, ca de la monahii imne auzi neincetat; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 12-lea

Harul Mangaietorului, cu bogatie se revarsa prin Sfintele tale Moaste. Si asemenea unui izvor nesecat,
adapa sufletele chinuite si vindeca bolile trupesti ale celor ce striga neincetat catre Domnul: Aliluia! Icosul al 12-lea

Cantand impreuna cu Cetele cele Ingeresti, imnul Treimii Celei Intreit Sfinte, priveste dintru inaltime si
spre noi pacatosii si cu milostivirea ta cea mare, nu inceta sa ne ajuti, pe cei ce cu credinta strigam tie unele ca acestea: Bucura-te, fiu al Silivriei; Bucura-te, slava Bisericii; Bucura-te, mandria Eghinei; Bucura-te, pazitorul Eladei; 48

Bucura-te, chip si model de cuvios ierarh; Bucura-te, pavaza si scapare pentru orice monah; Bucura-te, Luceafarul cel nou al Bisericii; Bucura-te, darul prin care se intaresc cucernicii; Bucura-te, cel prin care patimile se curatesc; Bucura-te, ca prin tine pe Dumnezeu Il slavesc; Bucura-te, aparator neobosit al credinciosilor; Bucura-te, grabnic mijlocitor catre Creator; Bucura-te Parinte Nectarie! Condacul al 13-lea

O, Preabunule Parinte, luminatorul Ortodocsilor, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stand in fata
Tronului lui Dumnezeu, roaga-te neincetat pentru iertarea pacatelor noastre si pentru intoarcerea noastra spre infierea harului. Caci neincetat catre Mantuitorul strigam: Aliluia! Acest condac se zice de trei ori. Apoi se zice iarasi Condacul Intai si Icosul Intai, si se face otpustul.

ACATISTUL SFANTULUI IERARH NECTARIE DIN EGHINA, NOUL FACATOR DE MINUNI

9 NOIEMBRIE Dupre obicinuitul început, se zice:

Troparul:
Pre cel născut in Silivria si ocrotitorul Eghinei, pre cela ce s-a arătat in vremurile din urma prieten adevărat al vârtuţii, pre Sfântul Ierarh Nectarie să’l cinstim cei credincioşi ca pre un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, ca izvorăşte bogate tămăduiri celor ce striga cu evlavie: Slava lui Hristos, Celui care te-a slăvit! Slava Celui care minunat te-a arătat! Slava Celui care lucrează printru tine tuturor tămăduiri! Apoi se zic Condacele si Icoasele: Condacul 1 Veniţi, ucenicilor ai lui Hristos, care însetaţi dupre împărăţia cea cereasca, sa ii aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfântul Ierarh Nectarie. Si, mulţumindu-i pentru
49

nemăsurata sa dragoste fata de noi, să’i cântam într’un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Icosul 1 Precum oareşcând marele ierarh Nicolae, carele fusese întemniţat pentru ca l-a pălmuit pre ereticul Arie, fost-a mângâiat de Preacurata Născătoare de Dumnezeu, aşa si tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat intru temniţa prigonirilor, iar Sfântul Nicolae arătatu-ţis-a in vis, spunându-ti: „Eu te voi înălţa sus, sus de tot...” Prin care minune ni se arata noua măsura sfinţeniei tale, ca sa iţi cântam: Bucură-te, bucurie a Bisericii drept-slăvitoare; Bucură-te, dar dăruit lumii de către Cela ce se dăruieşte pre Sine celor credincioşi; Bucură-te, reazim al călugărilor si al mirenilor; Bucură-te, pilda pentru pastorii de suflete; Bucură-te, încununare a ierarhilor; Bucură-te, că dispreţuit fiind de oamenii păcătoşi, îmbrăţişat ai fost de Sfântul ierarh Nicolae; Bucură-te, că nu ne mai trebuieşte altă mărturie despre sfinţenia ta; Bucură-te, că pustnicului athonit i s’a descoperit că eşti puternic prigonitor al îngerilor căzuţi; Bucură-te, dascăl al celor care se străduiesc să înveţe theologia, sporind întru rugăciune; Bucură-te, hram al multor biserici şi paraclise; Bucură-te, icoana a lui Hristos zugrăvită de Duhul Sfânt in vremile din urma; Bucură-te, apostole al mântuirii; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Condacul al 2-lea Întrebându-te Hristos în vis care este pricina pentru care plângi, răspunsu-i-ai a doua zi, scriindu-i ca sărăcia, frigul si foametea întunecă frumuseţea copilăriei tale. Si, dintru rânduiala dumnezeiască, deschizând scrisoarea ta, Themistokle neguţătorul s’a sârguit a’ţi trimite cele spre trebuinţă, iară tu, văzând cum răspuns-a Dumnezeu la cerinţele tale, L-ai lăudat cu ochii înlăcrimaţi, cântându-I: Aliluia! Icosul al 2-lea Nu de un neguţător precum Themistokle au trebuinţă copiii cei necăjiţi, ci de tine, Sfinte Nectarie, ştiind că dragostea ta vine întru întâmpinarea lipsurilor lor, ajutându-le cum nici un neguţător nu poate a le ajuta. Ca primind sprijinul tău, să li se usce lacrimile şi să cânte ţie, cu inima plină de bucurie: Bucură-te, cela ce i-ai scris Domnului despre ale tale necazuri; Bucură-te, cela ce ne îndemni a grăi lui Dumnezeu necazurile noastre; Bucură-te, că Hristos a primit a ta epistolie şi ţi-a trimis prin Themistokle neguţătorul cele de trebuinţă; Bucură-te, că Hristos ne trimite prin tine ceea ce ne este de folos spre a merge pre calea mântuirii; Bucură-te, dascăl al copiilor evlavioşi care caută adevărata înţelepciune; Bucură-te, dezlegare a pântecelor celor neroditoare; Bucură-te, că uşurezi durerile naşterii când maicile te cheamă întru ajutor; Bucură-te, văzând pre pruncii care primesc la botez al tău nume;
50

Bucură-te, că ne povăţuieşti să nu căutam ajutor de la oameni, ci de la Dumnezeu; Bucură-te, cela ce ai trudit din greu spre a-ţi ajuta familia; Bucură-te, că îi ajuţi pre oamenii fără de slujbă să îşi găsească de lucru; Bucură-te, apostole al cumpătării; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Condacul al 3-lea Pe nedrept fost-ai prigonit în Alexandria din pricina urzelilor dracesti. Iară tu ai purtat fără a te tulbura crucea răbdării, învăţându-i pre toţi cei prigoniţi să se roage pentru prigonitorii lor şi Domnului să-I cante: Aliluia! Icosul al 3-lea Ca o slugă credincioasă fost-ai următor vârtuţilor Stăpânului tău, Carele S’a rugat pentru cei care Îl răstigneau pe lemnul Crucii, şi te-ai rugat pentru cei ce te-au răstignit pe Crucea răbdării. Pentru care, folosindu-ne de vârtutea ta, zicem ţie cu glas de bucurie: Bucură-te, sprijinitor al celor apăsaţi de răutatea celor vicleni; Bucură-te, că te-ai rugat pentru luminarea celor ce te nedreptăţeau; Bucură-te, că nu te-ai gândit la binele tău, ci numai la binele Bisericii; Bucură-te, că nu te-ai tulburat de hulele celora care nu au vrut să asculte învăţăturile tale; Bucură-te, cela ce l-ai ajutat pre Luchian cel bolnav să nu îşi piardă slujba; Bucură-te, că fără să te scârbeşti, ai făcut în locul lui curăţenie în locaşul seminarului; Bucură-te, că, pentru smerenia ta, Hristos ţi-a primit osteneala ca pre o nevoinţă pustnicească; Bucură-te, că fiind prigonit pe nedrept, răbdat-ai mucenicie fără-de-sânge; Bucură-te, pavăză a creştinilor batjocoriţi pentru credinţa lor; Bucură-te, cela ce ne înveţi a primi defăimările necredincioşilor ca pre nişte cununi de mult preţ; Bucură-te, apostole al răbdării; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Condacul al 4-lea Socotit-ai că sufletele din obştea Cuvioasei Xenia aveau trebuinţă de tine şi ai venit cu dragoste întru Eghina, spre a le fi povăţuitor celor ce vroiau sa urce pre scara desavarsirii. Iar ele, cu mulţumire, au cantat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Mai mult decât ucenicele tale din Eghina, care lepadand lumea au ascultat chemarea cea cereasca, avem noi trebuinta de povatuirea ta, sfinte al lui Dumnezeu, pentru că ispitele ne invaluie si patimile ne apasa, si nu gasim iesire dintru fundatura in care ne aflam. Dar nadajduind spre ajutorul tau iti cantam: Bucură-te, indrumator al monahilor si al monahiilor care au lepadat intelepciunea acestui veac; Bucură-te, pavaza a mirenilor care duc o viata jertfelnica; Bucură-te, ca aduci linistea manastirii in casele acestora; Bucură-te, cela ce ii iubesti pre cei care poarta in inimi dragostea pentru aproapele; Bucură-te, luminator al duhovnicilor pentru rugaciunile ucenicilor;
51

Bucură-te, mana intinsa crestinilor pentru rugaciunile preotilor; Bucură-te, ocrotitor al copiilor pentru rugaciunile parintilor; Bucură-te, inteleptitor al parintilor pentru rugaciunile fiilor; Bucură-te, chivot al rugaciunii de care atingandu-se crestinii gusta dintru pacea veacului ce va sa vie; Bucură-te, ca ii ajuti pre crestini sa vietuiasca dupa voia lui Dumnezeu; Bucură-te, raza a virtutii pre care intunericul acestei lumi nu o poate covarsi; Bucură-te, apostole al desavarsirii; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!

Condacul al 5-lea Mahnitu-s-a batranul pescar vazand ca marea era plina de pesti rapitori si osteneala sa ramanea fara rod. Tu ai blagoslovit cu credinta navodul lui si prin rugaciuni ai izgonit pestii cei rapitori, pentru care pescarul a multumit lui Dumnezeu, cantand: Aliluia! Icosul al 5-lea Si noi suntem incercati de ale vietii greutati, si noi suntem intristati vazand cum pestii necazurilor au patruns in marea sufletelor noastre. Si, stiindu-ne neputintele alergam la ajutorul tau, precum pescarul de odinioara. Arata-ne puterea mijlocirilor tale, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca sa iti cantam cu inima multumitoare: Bucură-te, ca ii ajuti pre cei covarsiti de necazuri; Bucură-te, cela ce cu dragoste alungi deznadejdea dintru inimile noastre; Bucură-te, ca dai hrana celor ce flamanzesc; Bucură-te, ca ii imbraci pre cei goi; Bucură-te, liman al celor fara de adapost; Bucură-te, cela ce ai pedepsit pre cel ce nu voia sa isi ajute aproapele; Bucură-te, ca ii indemni pre cei pedepsiti de Dumnezeu sa isi cunoasca pacatele; Bucură-te, prieten care sari intru ajutorul celor napastuiti si al celor apasati de singuratate; Bucură-te, ca tanarului care vroia sa se ucida pre sine’si, i-ai intors cugetul cel rau; Bucură-te, ca ai fost din nou parinte pentru fiica celuia ce isi ucisese fratele; Bucură-te, noule ierarh Nicolae, carele ai purtat grija de mântuirea ei si a surorilor sale; Bucură-te, apostol al ajutorului Dumnezeiesc; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni! Condacul al 6-lea Cine poate grai multimea minunilor tale, sfinte al lui Dumnezeu? Ca toti cei care te-au chemat intru ajutor au fost mangaiati intru nevoile lor. Si dimpreuna cu bolnavii care au primit prin tine tamaduire minunata, canta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Apasatoare este crucea bolii, Sfinte Nectarie, si inca mai grea este atuncea cand nu vedem intru ea leacul trimis de Dumnezeu pentru tamaduirea sufletelor noastre. Cerand de la tine sa te rogi lui Dumnezeu pentru inteleptirea celora ce cartesc din pricina
52

bolilor, rugamu-te sa le vii intr-ajutor, tamaduindu-i degraba, ca sa-ti cante impreuna cu noi: Bucură-te, ca aratandu-te grabnic tamaduitor, indata dupa adormirea ta ai vindecat un bolnav; Bucură-te, ca cei tamaduiti de tine au marturisit harul tau; Bucură-te, ceresc doctor fara de arginti, ajutator al doctorilor pamantesti; Bucură-te, ca usurezi durerile celor ce se inchina la ale tale sfinte moaste; Bucură-te, ca cei ce se roaga in fata icoanei tale primesc puterea de a indura boala; Bucură-te, izgonitor al duhurilor necurate si al capateniilor lor; Bucură-te, cela ce ai tamaduit si tamaduiesti cele mai grele suferinte; Bucură-te, stiind ca la Dumnezeu nici o boala nu este fara de leac; Bucură-te, cela ce ai purtat crucea bolii fara sa cartesti; Bucură-te, ca in chip minunat ai fost tamaduit de Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu; Bucură-te, ca acum te rogi ei pentru tamaduirea celor bolnavi; Bucură-te, apostole al vindecarilor trupesti si sufletesti; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni! Condacul al 7-lea Dupre trecerea ta la Domnul, in chip minunat te-ai aratat oamenilor care aveau trebuinta de sprijinul tau, spre a le fi calauza pe calea mantuirii. Si noi, desi nu am primit un asemenea semn, ne-am impartasit de bucuria lor cand am aflat despre aratarile tale, si I-am cantat lui Dumnezeu intr-un cuget cu ei: Aliluia! Icosul al 7-lea Vedem ca se imputineaza credinta si cum sa raspandeste apostazia si desfraul. Dar, luand aminte la grija pe care ai facut-o aratata celor carora te-ai infatisat dupa adormire, nu ne vom teme de povara ispitelor, ci vom nadajdui intru ajutorul tau. Pre multi i-ai ajutat, aratandu-te lor, dar pre si mai multi i-ai ajutat fara ca ei sa stie de unde le vine ajutorul. Stiind aceasta, iti multumim, graind: Bucură-te, ca si dupre moarte propoveduiesti credinta ortodoxa; Bucură-te, mangaindu-i pre crestinii carora te arati in chip minunat; Bucură-te, ca auzind despre aratarile tale, multi dobandesc nadejde intru ajutorul tau; Bucură-te, cela ce te-ai aratat de multe ori ucenicului tau, Cuviosul Filothei; Bucură-te, ca te arati celora ce au trebuinta de mangaierea ta cea sfanta; Bucură-te, ca nu te arati celora ce cauta cu mandrie semne minunate; Bucură-te, ca dupre ce te-a vazut fara sa isi dea seama ca ai murit, jandarmul a crezut lui Dumnezeu; Bucură-te, ca parintele ce iti purta numele a ascultat a ta cerinta de a-ti ridica un paraclis; Bucură-te, cela ce ai venit ca un pelerin la biserica sa; Bucură-te, ca ai fost vazut si de alti credinciosi; Bucură-te, ca primind blagoslovenia ta, Nectarie ieromonahul a fost tamaduit prin rugaciunile tale; Bucură-te, apostole al biruirii legilor firii prin harul Celui ce a facut cerul si pamantul; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facator de minuni!
Condacul al 8-lea 53

Simţind dintru departare mireasma sfintelor tale moaste, tanara desfranata a venit la mormantul tau, infiorandu-se. Si daruindu-ti podoaba ei cea de mult pret drept multumire ca iai infatisat calea catre Hristos, s-a lepadat de pacatele ei, cantand lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Nu avem pocainta desfranatei, Sfinte Nectarie, si marea patimilor se lupta sa ne traga intru adancuri. Dar avem nadejde in ajutorul tau cel puternic si, rugandu-te sa ne ridici dintru caderea in care ne aflam, iti cantam unele ca acestea: Bucură-te, primind darul pacatoasei dimpreuna cu lacrimile ei; Bucură-te, cela ce nu te scarbesti a-i ajuta pre pacatosii ce se pocaiesc; Bucură-te, ca ii inveti pre crestini sa se improtiveasca desfraului si patimilor; Bucură-te, vazand roadele pocaintei noastre; Bucură-te, cela ce ii indrumi pre pacatosi spre scaunul spovedaniei; Bucură-te, tunel carele ii trezesti pre cei cari ascund pacatele, batjocorind Taina Spovedaniei; Bucură-te, duhovnic sfant carele ii ajuti pre crestini sa isi gaseasca pastorii de care au trebuinta; Bucură-te, cela ce te rogi pentru indreptarea noastra; Bucură-te, ca ori de cate ori cadem in pacate, ne ajuti sa ne ridicam; Bucură-te, mangaietor al celora cari se lupta cu ispitele si se leapada de mandrie; Bucură-te, glas al Evangheliei carele mustri pacatele pe cari lumea le socoteste nevinovate; Bucură-te, apostole al pocaintei tamaduitoare de suflete; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni! Condacul al 9-lea Urmas al Sfantului Marcu al Efesului te-ai aratat, aparand credinta cea neprihanita de ratacirile ereticilor, si pentru ravna ta Dumnezeu te-a primit in ceata Cuvantatorilor de Dumnezeu, impreuna cu care canti neincetat: Aliluia! Icosul al 9-lea Aparator ravnitor al predaniilor Sfintilor Parinti ai fost, Nectarie Sfinte, spre obida celora care pretuiau mai mult cugetarea omeneasca decat pre cea însuflată de Dumnezeu. Pentru care te laudam, graind: Bucură-te, ca ne inveti sa unim dreapta-faptuire cu dreapta-cugetare; Bucură-te, rudenie dupa duh a Sfantului Marcu, noul apostol din Efes; Bucură-te, prieten al Sfantului Fotie, inteleptul patriarh al Constantinopolei; Bucură-te, vestitor al invataturilor Sfintei Biserici; Bucură-te, aparatorule al celora ce iubesc predaniile Sfintilor Parinti; Bucură-te, ca asemenea Sfantului Maxim Grecul, ai rabdat prigoană de la cei de o credinta cu tine; Bucură-te, ca urmand aceluia, ai vadit ratacirile ereticilor; Bucură-te, ca fara sa te scarbesti de cei de alte credinte, scarbitu-te-ai de minciunile lor; Bucură-te, pilda ierarhilor cari apara credinta ortodoxa; Bucură-te, potrivnic al celora cari rastalmacesc adevarul; Bucură-te, bucurie a celora prigoniti pentru Hristos; Bucură-te, apostol ravnitor al dreptei credinte; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni!
54

Condacul al 10-lea Din lucrarea vrajmasului, pentru pacatele unor credinciosi sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai altarului, unii oameni se smintesc si se departeaza de Biserica. Pune inaintea lor chipul vietuirii tale jertfelnice, o, sfinte al lui Dumnezeu, si, intorcandu-i pre drumul cel bun, invata-i sa cante dimpreuna cu tine: Aliluia! Icosul al 10-lea In focul incercarilor putina credinta avem, sfinte al lui Dumnezeu, si intru ale noastre inimi cu usurinta se cuibaresc indoiala si deznadejdea. Nu voim sa fim osanditi pentru aceasta de catre Dreptul Judecator, Nectarie Sfinte, ci vrem ca prin ale tale rugaciuni sa fim intariti intru credinta, intru nadejde si intru dragoste, pre care dobandindu-le sa iti cantam: Bucură-te, ca multi sunt cei ce citesc ori afla despre viata ta cea minunata; Bucură-te, ca ei te cheama sa le fii ocrotitor; Bucură-te, ca cei slabi se intaresc prin a ta dragoste; Bucură-te, alinare a sufletelor zdrobite de incercari; Bucură-te, indepartand indoiala din inimile noastre; Bucură-te, invatandu-ne sa nu fim tulburati de sminteala pre carea o imprastie diavolul; Bucură-te, povatuindu-i pre crestini sa paraseasca pacatul si minciuna; Bucură-te, balsam pentru inimile ranite de pacat; Bucură-te, cela ce ne-ai invatat sa nu amestecam lumina cu intunerecul; Bucură-te, ca gonesti necredinta cu cari ne ispitesc duhurile necurate; Bucură-te, marturie a imparatiei cerurilor; Bucură-te, apostole al vârtuţii pentru păstori şi pastoriti; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facatorule de minuni! Condacul al 11-lea Trupul tau a devenit Templu al Duhului Sfant si moastele tale au izvorat bunamireasma, vadind harul pre carele l-ai primit de la Dumnezeu. Si, inchinandu-se sfintelor tale moaste, cei credinciosi prind putere intru lupta cea duhovniceasca, cantand lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea „Eu L-am rugat pre Dumnezeu ca moastele mele sa fie impartite in intreaga lume”, i-ai spus femeii carea se intristase, nestiind pricina pentru care la multa vreme dupre adormirea ta, trupu-ti parea sa se supuna legilor firii. Si din oasele tale au izvorat mir, de a carui mireasma s-au minunat credinciosii din toata lumea care s-au invrednicit sa primeasca in bisericile lor cate o particica dintru ale tale sfinte moaste. Pentru care iti canta: Bucură-te, ca Domnul a voit ca lumea intreaga sa afle de sfintenia ta; Bucură-te, ca trupul tau a fost biserica vie; Bucură-te, ca inima ta a fost altar al lui Dumnezeu; Bucură-te, ca atunci cand monahiile vrut-au sa iti puna epitrahilul pre sfintele-ti moaste, ti-ai ridicat capul;
55

Bucură-te, ca desi te desfatezi de frumusetile raiului, nu te departezi de cei cari te cinstesc; Bucură-te, ca rugandu-se la al tau mormant, monahiile au prins aripi duhovnicesti; Bucură-te, ca urmand povetele tale, Cuvioasa Xenia igumena a primit alese daruri duhovnicesti; Bucură-te, ca ucenica ta a dobadit a vederii cu duhul harisma; Bucură-te, ca inchinandu-se la racla ta, Cuviosul Filothei a ravnit a-ti urma pre calea sfinteniei; Bucură-te, ca si dupre ce trecut-ai la Domnul, i-ai îndrumat paşii spre intrarea intru împărăţia cea cereasca; Bucură-te, văzându-i pre credincioşii cari aflând despre vieţuirea ta, pun început bun mântuirii; Bucură-te, apostole al sfinţirii creştinilor in vremile din urma; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Condacul al 12-lea Tămăduind-o de a ei boala pre femeia ce purta numele Sfintei Parascheva, ai mustrat-o mai apoi ca nu a sârguit sa mărturisească altora al tău ajutor. Si, primind cu smerenie mustrarea ta, ea a scris de îndată cum ai vindecat-o, îndemnându-ne sa cântam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Pentru a nu fi mustraţi ca femeia aceea, chiar de nu avem priceperea de a mărturisi minunile tale, nu vom tăcea a le grai altora despre ajutorul pre carele îl dai celora cari se roagă ţie. Pentru ca dimpreună cu noi si dânşii sa te laude cu glas de bucurie, spunând: Bucură-te, ocrotitorule, de minuni săvârşitor; Bucură-te, ierarh făcător de minuni; Bucură-te, mare făcătorule de minuni; Bucură-te, că nu ne săturăm a-ti aduce lauda; Bucură-te, floare aleasă a raiului; Bucură-te, prieten al creştinilor care dau mărturie despre puterea ta; Bucură-te, învăţându-ne sa mărturisim ale tale minuni; Bucură-te, ca nu vrei sa ţinem lumina sub obroc; Bucură-te, primind rugăciunile celor credincioşi cari au nădejde intr-ajutorul tău; Bucură-te, că nemăsurata mulţime ti-a mulţumit pentru ajutor; Bucură-te, mustrătorule al celor nerecunoscători; Bucură-te, apostole al minunilor lui Dumnezeu; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni! Condacul al 13-lea O, Sfinte Nectarie, sprijin al celor care Îl mărturisesc şi Îl vor mărturisi pre Hristos printra lor viaţă, răbdând felurite prigoane din partea văzuţilor si nevăzuţilor vrăjmaşi, ocroteşte-i cu puterea ta pre toţi creştinii, uşurându-le suferinţele şi întărindu-i întru lupta cea duhovnicească, pentru ca dimpreună cu tine să cânte Dumnezeului celui Viu: Aliluia! Acest Condac se zice de trei ori. Apoi iarăşi se zice Icosul întâi: Pre cum oareşcând marele ierarh Nicolae... si Condacul întâi: Veniţi, ucenicilor ai lui Hristos... Apoi se zice aceasta:
56

Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie
O, preasfinte si intru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primeşte aceasta putina rugăciune de la noi, nevrednicii robi, căci către tine, ca de la un adevărat izvor de tămăduiri si grabnic folositor si ajutător preaminunat scăpând, si către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugam ţie: Vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia si ticăloşia noastră. Vezi rănile sufletelor si ale trupurilor noastre. Rugamu-ne ţie, Nectarie Sfinte, sârguieşte de ne ajuta cu neîncetatele si sfintele tale rugăciuni, si ne sprijineşte pre noi, robii tai. Ia aminte la suspinele noastre si nu trece cu vederea pre noi, ticăloşii si scârbiţii, că ştim, sfinte al lui Dumnezeu, ca de ai si pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu si astăzi luminat vieţuieşti intru împărăţia cea gătita sfinţilor, fiindcă ne-am încredinţat ca si dupre mutarea ta din viata aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău si cu credinţa ti s’a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pre tine, de minuni făcătorule, si trecutu-l-ai cu vederea? Sau cui, intru dureri fiind, si spre ajutorul tău alergând, nu i-ai uşurat suferinţa? Minunile si ajutorul tău ne-au făcut si pre noi, ticăloşii si scârbiţii, sa te chemam intru ajutor. Auzit-am ca trupul tău a rămas neputrezit, pentru a întări intru noi credinţa in înviere. Auzit-am si ca din dragoste pentru norodul credincios, mai apoi L-ai rugat pre Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor tale moaşte sa se răspândească in toata lumea. Ştim, o, alesule ierarhe, de mulţimea tămăduirilor pre care le-ai săvârşit, nou doctor fără de arginti arătându-te. Nu cunoaştem nici suferinţă si nici durere, pre care sa nu le poţi alina. Nu cunoaştem nici o boala căreia tu sa nu ii poţi aduce tămăduire, daca tămăduirea este spre mântuirea celor ce se roagă ţie. Dar mai mult decât atât, nu numai ca ai tămăduit boli despre cari doctorii ziceau ca nu pot fi tămăduite, ci si pre mulţi bolnavi i-ai ajutat a se întări intru credinţa si intru răbdare, si sa ia plata de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Si aceştia, fără sa primească tămăduirea trupeasca, au primit tămăduirea sufleteasca si i-au mulţumit Domnului ca prin ghimpele bolii au fost aduşi de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea larga a patimilor la calea cea îngusta a mântuirii. Aceste minuni ale tale, sfinte, ne-au făcut si pre noi a crede ca la orice facere de bine eşti gata ajutător si grabnic folositor si sprijin minunat. Drept aceea, suntem încredinţaţi ca pre tot cela ce aleargă la tine, cerând cu credinţa ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta si noi credem ca si acum acelaşi eşti, sfinte, precum atunci când i-ai ajutat pre cei cari au alergat la tine. Slaba este credinţa noastră, dar fiind scârbiţi si păgubiţi, la tine alergam cu credinţa si cu lacrimi. Îngenunchind, rugamu-ne ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, sa te rogi pentru noi lui Hristos Fiul lui Dumnezeu, Cela ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat şi te-a întărit si te-a primit intru cereştile locaşuri. Către Acela roagă-te, ca sa fim si noi ajutaţi si miluiţi pentru rugăciunile tale, si din pagube si necazuri izbăviţi, ca sa lăudam si sa binecuvântam si sa slăvim intru tot lăudatul si prea puternicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum si pururea şi in vecii vecilor. Amin.

57

ACATISTUL SFANTULUI IERARH NICOLAE

ARHIEPISCOPUL MIRELOR LICHIEI

6 DECEMBRIE

Rugaciunile incepatoare
In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. 58

Condacele si Icoasele
Condacul 1 Cel ce versi mir de mult pret la toata lumea si mie celui nevrednic si mai mult decat toti pacatos, daruieste-mi ca sa-ti aduc tie cantare, Parinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai indraznire catre Dumnezeu, slobozeste-ma din toate necazurile ca sa cant tie : bucura-te, Sfante Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Icosul 1 Aratatu-te-ai in vis imparatului celui cinstitor de Dumnezeu si pentru moartea voievozdor acelora l-ai ingrozit pe el si degrab ascultand de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca sa-i libereze pe dansii. Pentru aceea ei au fost cuprinsi de bucurie si de frica, iar eu cu dansii graiesc tie, Sfinte Nicolae : Bucura-te, capul cel sfintit; Bucura-te, cel ce ai sfaramat capul cel diavolesc cu rugaciunile tale; Bucura-te, slujitorule al Imparatului tuturor; Bucura-te, ajutatorul celor credinciosi; Bucura-te, intarirea Ortodoxiei; Bucura-te, pierzatorul celor fara de lege; Bucura-te, cel ce esti insuflat cu suflarea Duhului Sfant; Bucura-te, cel ce ai pierdut viforul multimii zeilor; Bucura-te, cel ce esti dimpreuna vorbitor cu ingerii; Bucura-te, izgonitorul demonilor; Bucura-te, graiule al dumnezeiestilor cuvinte; Bucura-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 2 Pe pamant, al doilea Inaintemergator te-ai aratat, Nicolae, spre mustrarea faradelegilor; ci acela a mustrat pe Irod, savarsitorul faradelegii, iar tu ai rusinat pe Arie cel orbit cu eresul; si toata lumea ai voit sa o curatesti de invataturile lui cele nedrepte, si turma ta a o lumina, ca un parinte si invatator. Pentru aceea cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 2 Vrand dimineata, Avlavie, dupa porunca imparatului, sa scoata pe cei legati din temnita la taiere, tu, cu minunile tale, mai inainte ai apucat prin vis si ingrozindu-l pe el, ai zis: nimic sa nu faci barbatilor acestora, ca nevinovati sunt spre taiere; pentru aceea si noi cu dansii graim tie, Nicolae marite: Bucura-te, mare facatorule de minuni; Bucura-te, grabnic ajutatorule; Bucura-te, cald folositorule; Bucura-te, cercetatorul celor necajiti; Bucura-te, limanul cel lin al celor inviforati; Bucura-te, mangaierea celor ce plang; 59

Bucura-te, hranitorul celor flamanzi; Bucura-te, povatuitorul celor orbi; Bucura-te, bogatia saracilor; Bucura-te, toiagul cel tare al batranetilor; Bucura-te, cununa Bisericii; Bucura-te, parintele saracilor si bun daruitorule; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 3 Am auzit, Nicolae, de minunile tale si m-am spaimantat, ca de bucurie si de frica fiind cuprins, ce am a raspunde, nu ma pricep. Ci tu, cu rugaciunile tale cele treze, lumineaza-mi mintea ca sa cant lui Dumnezeu dimpreuna cu tine: Aliluia! Icosul 3 Arhanghelii cu ingerii se minuneaza, parinte, de credinta ta cea tare catre Dumnezeu; apostolii cu proorocii se lauda cu tine; oamenii cei dreptcredinciosi spre tine au nadejde. Pentru aceasta si eu, desi sunt nevrednic, graiesc tie, Sfinte Nicolae: Bucura-te, cel ce impreuna-locuitor esti cu ingerii; Bucura-te, cel ce aduci intristare diavolilor; Bucura-te, cel ce esti slujiitor asemenea lui Grigorie Teologul in preotie; Bucura-te, cu Ioan Gura de Aur dimpreuna vorbitorule; Bucura-te, prietenul marelui Vasile; Bucura-te, ca dimpreuna cu dansii tai eresurile; Bucura-te, cel ce porti o credinta cu dansii; Bucura-te, ca faci minuni spre impacare; Bucura-te, ca tu cureti lumea de multimea zeilor; Bucura-te, cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea Nascatoarei de Dumnezeu in Biserica; Bucura-te, ca rusinand pe Arie inselatorul la sobor l-ai invins; Bucura-te, ca pe fecioarele acelea le-ai oprit de la impreunarea cea desfranata cu ajutorul tau; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 4 O, mare facatorule de minuni Nicolae, desi pe fecioarele acelea vrea tatal lor sa le dea, pentru saracie, la desfranare, tu, parinte, mai inainte apucind, aur din destul tatalui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepind ei de unde se facea aceasta, minunandu-se, au cantat lui Dumnezeu cantarea: Aliluia! Icosul 4 Ca sa arati a ta mare milostivire catre cei saraci, preafericite, batranului noaptea intru ascuns trei legaturi de galbeni de aur ai dat, izbavindu-l pe el si pe fetele lui de la caderea in pacat. Pentru aceea auzi de la toti: Bucura-te, vistieria milei lui Dumnezeu; Bucura-te, primirea mai inainte a cunostintei Lui; 60

Bucura-te, datatorule al bunatataor lui Dumnezeu; Bucura-te, hrana si bucuria celor ce alearga catre tine; Bucura-te, paine de hrana neimputinata celor lipsiti; Bucura-te, bogatie de Dumnezeu daruita celor ce vietuiesc in lipsa pe pamant; Bucura-te, ridicarea grabnica a saracilor; Bucura-te, limpede cugetare celor necajiti; Bucura-te, ca esti bland ascultator celor neputinciosi; Bucura-te, dulceata a toata lumea; Bucura-te, mirele celor trei fete; Bucura-te, izbavitorul necazurilor mele cu rugaciunile tale; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 5 Catre biserica ta mergand oarecand Vasile, sarguindu-se sa-ti aduca dar, a fost rapit de agareni si l-au dat pe el ostasii lui Amira stapanului lor spre slujba; iar parintii lui, desi erau intristati, insa n-au incetat a indrepta catre tine rugaciuni si, trecind ziua praznicului tau, de catre seara, l-ai pus pe el inaintea lor si, vazand ei aceasta minune, cu tine cantare de bucurie lui Dumnezeu cantau: Aliluia! Icosul 5 Mergand fiul lui Agricola sa dea un pahar lui Amira a stat inaintea lui cu frica; iar tu, parinte, rugat fiind de parintii lui l-ai izbavit pe el din mainile lui in acel ceas; pentru aceea cu dansii graim tie, Nicolae, ca unui bun pastor: Bucura-te, ierarhul Domnului; Bucura-te, luminata propovaduire a crestinatatii; Bucura-te, cel ce porti nume de biruinta; Bucura-te, starpirea patimilor celor neroditoare; Bucura-te, aducerea de roada a pomilor celor duhovnicesti; Bucura-te, indreptatorul dreptcredinciosilor; Bucura-te, pradarea paganatatii; Bucura-te, doctorul cel fara de plata; Bucura-te, ca in dar ai luat, in dar imparti tamaduiri; Bucura-te, al celor neputinciosi bun pastor; Bucura-te, cel ce izgonesti dintre noi pe slujitorii cei diavolesti; Bucura-te, desfatarea a toata lumea; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 6 Minunata s-a aratat nasterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pamant, din vremea nasterii tale; ca ai supt numai din sanul cel drept si de la sanul maicii tale te-ai cunoscut facator de minuni; pentru aceea si acum cu tine cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 6 De impresurarile diavolesti izbaveste pe oameni, parinte, cu rugaciunile tale, cel ce cu raurile sudorilor tale ai stins multimea zeilor celor pagani; pentru accea si acum daruieste vindecari neputintelor noastre, 61

ierarhe, ca sa te laudam pe tine zicand: Bucura-te, Nicolae; Bucura-te, facatorule de minuni; Bucura-te, ierarhe; Bucura-te, preacuvioase; Bucura-te, preafericite; Bucura-te, cel ce esti cu nume mare; Bucura-te, preamarite; Bucura-te, hranitorul postitorilor; Bucura-te, invatatoral infranarii; Bucura-te, indreptarea celor rataciti; Bucura-te, ca altceva nu stim sa graim fara numai: bucura-te; Bucura-te, ca prin tine ne indestulam de lumina; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 7 Avand vicleana cunostinta Arie a inceput a invata eresurile cele fara de Dumnezeu si a intrat in turma ta, ca un lup, vrand ca o fiara sa o apuce; dar tu, prealaudate, degrab alergand catre Stapanul, cu rugaciunile tale ai izgonit toata nebunia lui si ca pe o fiara cumplita l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, cantam lui Dumnezeu, Celui ce ti-a dat tie aceasta putere: Aliluia! Icosul 7 Mai inainte impotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rusinat a lui fara de Dumnezeu invatatura si ca pe al doilea Iuda surpandu-l l-ai lasat. Pentru aceea si noi graim tie neincetat: Bucura-te, intaistatatorule pe scaunul Mirelor; Bucura-te, mare ierarh al Lichiei; Bucura-te, cale neratacita a celor ce inoata pe mare; Bucura-te, timpan, care dai sunet de dumnezeiasca glasuire; Bucura-te, chimval bine rasunator; Bucura-te, trambita Sfantei Treimi; Bucura-te, ca ai stricat trambita eresurilor lui Arie; Bucura-te, zicea tie Constantin; Bucura-te, a grait tie Avlavie; Bucura-te, a adus tie tatal cu fetele; Bucura-te, au grait Agricola cu Vasile; Bucura-te, ca prin tine de mania potopului izbavindu-ne, pace cu Dumnezeu aflam; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 8 Minune dumnezeiasca te-ai aratat, fericite, celor ce alergau la biserica ta, de Dumnezeu purtatorule, de multe feluri de necazuri si navaliri izbavindu-i, parinte, pe cei ce dupa Dumnezeu, spre tine cu credinta si-au pus nadejdea, cantand: Aliluia!

62

Icosul 8 Ca cel ce ai indraznire catre Hristos, Nicolae, ca turma Lui pazesti de lupii cei vazuti si nevazuti si de catre cei ce scapa sub acoperamantul tau nu te intorci, si noua celor ce suntem invaluiti de ganduri si de lucruri viclene, da-ne mana de ajutor, parinte, ca sa te laudam pe tine zicand: Bucura-te, Nicolae prealaudate; Bucura-te, intarirea Mirelor; Bucura-te, podoaba Lichiei; Bucura-te, carmuitorule cel bun; Bucura-te, ca dimpreuna cu ingerii salti; Bucura-te, caci cu arhanghelii te veselesti; Bucura-te, ca fara materie cu heruvimii slujesti Facatorului; Bucura-te, ca pe Arie, diavolul cel intrupat, l-ai surpat; Bucura-te, cel ce daruiesti bun miros; Bucura-te, cel ce respingi mirosul cel rau; Bucura-te, albeala, care speli patimile; Bucura-te, roseala, care acoperi pacatele; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 9 Nu pricepem de unde vom incepe a-ti aduce lauda, parinte. Care cantare iti vom canta? Sau cu ce cununi te vom incununa ? Ca, de ne vom aduce aminte de voievozi, ne minunam; de Vasile, ne miram; despre fecioarele acelea, nu ne pricepem ce sa graim; de toti numai ne minunam si impreuna cu tine lui Dumnezeu, Celui ce ti-a dat tie cele preamarite, lauda Ii trimitem, cantand cantarea: Aliluia! Icosul 9 Vazand Stapanul a toate neamul omenesc pierzandu-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrator nebuniei lui. Dar tu, parinte, de la masa invataturii dumnezeiesti, ca pe un urat, l-ai lepadat; iar pe noi cu faramiturile Ortodoxiei ne miluiesti, ca sa cantam tie: Bucura-te, Nicolae, Israelul cel nou; Bucura-te, sabie ascutita, care tai nedumnezeirea; Bucura-te, intarirea credinciosilor; Bucura-te, omorarea celor fara de lege; Bucura-te, cel ce ai luat Duhul Sfant ca un porumb; Bucura-te, cel ce ineci duhurile cele viclene in marea cea de foc; Bucura-te, porumbelul Domnului; Bucura-te, cursa prinzatoare asupra celui viclean; Bucura-te, cel ce daruiesti celor legati slobozire; Bucura-te, ca ai legat eresurile cele fara de Dumnezeu; Bucura-te, ca deschizi gurile ortodocsilor; Bucura-te, ca legi gurile celor vicleni; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 10 63

Auzit-am pe Vasile acela graind si inaintea tuturor spunand minunile tale, pe care le-ai facut cu dinsul, parinte; si minunandu-ne, am preamarit puterea ta cea data tie de Dumnezeu; ca tu, ca un bun pastor, degrab alergi catre cei ce te roaga pe tine si pentru toti te rogi lui Dumnezeu si Stapanului cantand: Aliluia! Icosul 10 Izbaveste-ne, parinte, cu rugaciunile tale, ca si pe Vasile acela. Auzi-ne, preacuvioase, cu auzul tau, precum ai auzit pe voievozii cei legati. Da-ne mana de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce fusesera invaluiti in mare, ca sa graiesc tie acestea: Bucura-te, al doilea Moise; Bucura-te, tabla duhovniceasca; Bucura-te, haina preotiei; Bucura-te, mai inainte aratatorul dreptatii; Bucura-te, intunecatorul nedreptatii; Bucura-te, de Dumnezeu incununate ierarhe; Bucura-te, cel ce ingradesti gurile celor hulitori de Dumnezeu; Bucura-te, lumina cea aprinsa cu dumnezeiasca vapaie; Bucura-te, ca ai stins vapaia cea diavoleasca; Bucura-te, aur de Dumnezeu lamurit; Bucura-te, ca ai afundat pe satana, ca plumbul in adanc; Bucura-te, margaritar mult-luminos; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 11 Tu esti pastorul cel bun, Nicolae, ca pe turma ta o povatuiesti catre pasunea cea duhovniceasca si din izvorul raiului o adapi pe ea. Pentru aceea impreuna cu tine cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 11 Pom al raiului fiind, fericite, ca ai stalpari de rugaciuni neincetate catre Dumnezeu, da-ne noua sub umbra acelora totdeauna a ne umbri ca sa graim tie: Bucura-te, vietuitorule in locasul Celui Preainalt; Bucura-te, cel ce ai inecat pe fiii diavolesti; Bucura-te, pazitorul randuielii tale; Bucura-te, mitropolite; Bucura-te, ca ai rusinat basmul eresurilor lui Arie; Bucura-te, maica multimii popoarelor pamantesti; Bucura-te, rana multimii diavolilor; Bucura-te, parinte si invatatorule; Bucura-te, ca pe dascalul eresurilor l-ai rusinat; Bucura-te, cel ce ai cinstit caruntetile, infrumusetandu-le cu intelepciune duhovniceasca; Bucura-te, cel ce ai rusinat caruntelele lui Arie cele urate; Bucura-te, ca prin tine ne-am invatat a ne inchina Ziditorului in Treime; 64

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 12 Inlelepciunea ta cea intru tot cinstita pe Arie cel ratacit l-a rusinat, si mintea ta a stricat multimea zeilor; mantuieste si sufletele noastre cele ratacite si ne invata a canta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 12 Cu inima ne-am spaimantat, cu sufletul ne-am tulburat, cu limba nu pricepem ce sa graim, fara numai acestea: Bucura-te, cel ce esti mai mare intre preoti; Bucura-te, cel ce esti intaistatator pe scaunul Mirelor; Bucura-te, impreuna-sezatorule pe scaun cu apostolii; Bucura-te, cel ce esti lumina inalta; Bucura-te, cel ce ai surpat inaltariie gandurilor celor diavolesti ale lui Arie celui barfitor; Bucura-te, radacina dumnezeiescului pom; Bucura-te, ca ai taiat radacina eresurilor satanei; Bucura-te, pomul cel sadit de ingeri; Bucura-te, cel ce ai incuiat pe ingerul satanei intru adanc; Bucura-te, liman lin al celor invaluiti; Bucura-te, bun carmuitor al corabiei celei duhovnicesti; Bucura-te, ca prin tine ne invrednicim de viata cea fara de sfarsit; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Condacul 13 O, preaminunate parinte Nicolae, plangem si alergam catre al tau sprijin, aducand tie acum aceasta putina rugaciune, ca sa ne izbavesti de chinul cel de veci cu rugaciunile tale, ierarhe prealaudate, si ne invredniceste vesnicei imparatii, ca dimpreuna cu tine sa cantam cantarea lui Dumnezeu: Aliluia! O, preaminunate parinte Nicolae, plangem si alergam catre al tau sprijin, aducand tie acum aceasta putina rugaciune, ca sa ne izbavesti de chinul cel de veci cu rugaciunile tale, ierarhe prealaudate, si ne invredniceste vesnicei imparatii, ca dimpreuna cu tine sa cantam cantarea lui Dumnezeu: Aliluia! O, preaminunate parinte Nicolae, plangem si alergam catre al tau sprijin, aducand tie acum aceasta putina rugaciune, ca sa ne izbavesti de chinul cel de veci cu rugaciunile tale, ierarhe prealaudate, si ne invredniceste vesnicei imparatii, ca dimpreuna cu tine sa cantam cantarea lui Dumnezeu: Aliluia! Apoi se zice iarasi Icosul intai Aratatu-te-ai in vis imparatului celui cinstitor de Dumnezeu si pentru moartea voievozdor acelora l-ai ingrozit pe el si degrab ascultand de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca sa-i libereze pe dansii. Pentru aceea ei au fost cuprinsi de bucurie si de frica, iar eu cu dansii graiesc tie, Sfinte Nicolae: Bucura-te, capul cel sfintit; Bucura-te, cel ce ai sfaramat capul cel diavolesc cu rugaciunile tale; 65

Bucura-te, slujitorule al Imparatului tuturor; Bucura-te, ajutatorul celor credinciosi; Bucura-te, intarirea Ortodoxiei; Bucura-te, pierzatorul celor fara de lege; Bucura-te, cel ce esti insuflat cu suflarea Duhului Sfant; Bucura-te, cel ce ai pierdut viforul multimii zeilor; Bucura-te, cel ce esti dimpreuna vorbitor cu ingerii; Bucura-te, izgonitorul demonilor; Bucura-te, graiule al dumnezeiestilor cuvinte; Bucura-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! si Condacul intai Cel ce versi mir de mult pret la toata lumea si mie celui nevrednic si mai mult decat toti pacatos, daruieste-mi ca sa-ti aduc tie cantare, Parinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai indraznire catre Dumnezeu, slobozeste-ma din toate necazurile ca sa cant tie: bucura-te, Sfante Ierarhe Nicolae, mare facator de minuni! Dupa aceea se citeste aceasta

RUGACIUNE
O, preabunule parinte Nicolae, pastorul si invatatorul celor ce alearga cu credinta catre a ta folosire si cu fierbinte rugaciune te cheama pe tine, sarguieste degraba a le ajuta; izbaveste turma lui Hristos de lupii cei ce o rapesc pe ea, si toate partile crestinesti le ocroteste si le pazeste prin sfintele tale rugaciuni de galcevile lumesti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie si de razboiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boala si de moarte grabnica; si precum ai miluit pe cei trei barbati care sedeau in temnita si i-ai izbavit pe ei de mania imparatului si de taierea sabiei, asa ne miluieste si pe noi cei ce cu mintea, cu cuvintul si cu lucrul suntem intru intunericul pacatelor si ne izbaveste de mania lui Dumnezeu si de chinul cel vesnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila si cu harul lui Hristos, Dumnezeu sa ne dea viata lina si fara de pacat, ca sa vietuim in veacul acesta, si de partea starii de-a stanga sa ne izbaveasca, si in partea de-a dreapta, impreuna cu toti sfintii, sa ne invredniceasca. Amin.

ACATISTUL SFANTULUI IERARH SPIRIDON

12 DECEMBRIE

Rugaciunile incepatoare

66

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. Condacele si Icoasele Condacul 1 Aparatorului credintei dreptmaritorilor, Cuviosului Parintelui nostru Spiridon, sa-i aducem din inima marturisiri multumitoare, toti care prin ale lui intelepte invataturi ne-am luminat cu credinta, si sa-i cantam: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Icosul 1 Popoarele credinciosilor cunoscand multimea minunilor tale, prin care ai rusinat pornirea ereticilor cea fara judecata asupra credintei noastre, cu umilinta te laudam pe tine, cu cantari ca acestea: Bucura-te, ierarhul Mantuitorului Hristos; Bucura-te, scaparea celor ce nazuiesc catre tine; Bucura-te, indreptatorul credintei; Bucura-te, ajutatorul celor necajiti; Bucura-te, ca mintea paganilor tu o intuneci; Bucura-te, ca si tu ai lucrat stralucirea credintei; 67

Bucura-te, ca pe protivnici vitejeste i-ai gonit; Bucura-te, cel ce pururea noua te-ai aratat purtator de biruinta; Bucura-te, faclia care luminezi pe cei din intunericul pacatului; Bucura-te, cel ce cu blandete primesti la tine pe cei gresiti; Bucura-te, invatatorul dogmelor crestinesti; Bucura-te, care cu negraita dulceata indreptezi pe cei nepriceputi; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Condacul 2 Desi nu avem indestulata vrednicie si pricepere noi ticalosii, pentru ca sa laudam cu potrivite cuvante minunile tale, dar pentru ca din suflete curate si din inimi umilite indreptam catre tine aceste marturisiri, primeste-le Sfinte Spiridoane de la noi, care Ii cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 2 Care dintre noi pacatosii s-ar putea lauda ca rugaciunea lui cu vrednicie va fi primita de tine, daca nu ne sarguim a stinge pornirea patimilor noastre cele trupesti, care sunt lucrare de la vicleanul diavol ? Dar prin multimea intelepciunii tale, socotind slabiciunea firii noastre cu milostivire, pentru nceazurile ce neau cuprins, primeste cantarea aceasta: Bucura-te, cel ce din pantece ai fost ales de Dumnezeu; Bucura-te, cel care fara invatatura filozofica ai fost legii aparator, biruind pe filozofi; Bucura-te, arhiereule impodobit cu darul Sfantului Duh; Bucura-te, comoara legii noastre cea mult pretuita; Bucura-te, de la care si cei mai invatati legiuitori s-au povatuit; Bucura-te, lauda arhiereiior si a dascalilor; Bucura-te, podoaba Bisericii lui Hristos; Bucwa-te, mustratorul obiceiuriior celor rele ale ereticilor; Bucura-te, ca din pruncie ai fost plin de intelepciune; Bucura-te, ca la Sobor te-ai aratat mare invingator; Bucura-te, care pentru lege te-ai luptat cu toata puterea; Bucura-te, cel ce si astazi de la noi credinciosii nu te departezi; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Condacul 3 Impovarati de multe ispite, si in noianul pacatelor celor mai vatamatoare aflandu-ne astazi, mare nadejde punem in tine, Ierarhe. Ajutorul celor fara de nadejde, mangaierea celor necajiti, te rugam fii mijlocitor pentru sufletele noastre, si impreuna sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 3 Darul Duhului fiind cu tine, desi in tinerete ai fost pastor turmelor celor necuvantatoare, la batranete insa fiind cu intelepciune, ai stiut a pastori si turmele cele cuvantatoare ale credinciosilor si la Soborul cel dintai te-ai aratat aparator si de minuni facator; pentru aceasta iti aducem cantarea: Bucura-te, episcopul Trimitundei; 68

Bucura-te, lauda poporului celui credincios; Bucura-te, tamaduirea bolnavilor; Bucura-te, ca esti rugator catre Dumnezeu pentru cei cuprinsi de patimi; Bucura-te, ca din primejdii mantuiesti pe cei ce alearga la tine; Bucura-te, izbavitorul patimilor celor trupesti si sufletesti; Bucura-te, ca oricine alearga la ajutorul tau nu iese neajutorat; Bucura-te, tamaduitorul ranilor celor de moarte; Bucura-te, ca la orice intamplare fiind chemat esti grabnic ajutator; Bucura-te, doctorul cel fara de plata; Bucura-te, nadejdea tuturor; Bucura-te, acoperamantul si scaparea noastra; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Condacul 4 Mult-milostive parinte, primeste rugaciunea aceasta a noastra a pacatosilor, si cu obisnuita ta bunatate si milostivire mijloceste catre Ziditorul tuturor, pentru ca sa daruiasca vindceare si sanatate robilor Sai celor ce te cheama in ajutor, si cu tine canta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 4 Astazi stand inaintea icoanei tale, noi nevrednicii, ca si cand ne-am afla chiar inaintea moastelor tale, de care bogafie suntem lipsiti, si marturisand minunile tale pe care le-ai facut, Sfante Spiridoane, asculta aceasta putina rugaciune si tinde noua dreapta ta cea puternica si binecuvantatoare spre ajutorul nostru, pentru ca dupa svrednicie sa savarsim cantarea aceasta: Bucura-te, cel ce esti cu ingerii slujitor; Bucura-te, ca esti si cu oamenii cu trupul petrecator; Bucura-te, al carui trup astazi savarseste minuni; Bucura-te, ca incaltamintele tale slujesc drept dovada; Bucura-te, odor nepretuit al ostrovului Corfu; Bucura-te, ca ale tale minuni in toata lumea s-au vestit; Bucura-te, cel ce nu cruti osteneala pentru a face bunatati; Bucura-te, ajutatorul celor ce stiu minunile tale; Bucura-te, stalp neclintit al crestinatatii; Bucura-te, lauda patriarhiior si a cuviosilor monahi; Bucura-te, ca, slujind in biserica, serafimii te umbreau; Bucura-te, prin care slujba Sfintelor cu vrednicie se savarsea; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Condacul 5 Asa precum la ostrovul Corfu, unde sunt moastele tale, cu milostivire cercetezi si vindeci toate neputintele poporului celui binecredincios, care aeteapta ajutorul tau, indura-te si de noi nevrednicii; trimite ajutorul tau, si ne izbaveste de durerea care ne-a cuprans, intarindu-ne a canta lui Dumnezeu cantarea aceasta: Aliluia! Icosul 5 69

Pentru ca sa arati marea ta milostivire neamului omenesc, tu izbavesti din nevoi pe cei ce se invaluiesc in calatoria pe marea lumii, cand cer ajutorul tau puternic si din adancul inimii te lauda cu graiuri ca acestea: Bucura-te, carmuitorul cel prea bun ai corabiilor celor invaluite; Bucura-te, scaparea deznadajduitilor inotatori; Bucura-te, alinarea valurilor tulburate; Bucura-te, ca prin suflarea ta undele se potolesc; Bucura-te, ca risipesti cu rugaciunea ta si furtuna; Bucura-te, ca se lumineaza prin a ta mijlocire intunecimea norilor; Bucura-te, ca esti tare ajutator celor de tunet spaimantati; Bucura-te, izbavitorul celor infricosati de sageata fulgerului; Bucura-te, ca tu mijlocind catre Mantuitorul, ne izbavesti de orice primejdii; Bucura-te, nadejdea noastra si scaparea de acum; Bucura-te, si pentru noi pacatosii care in toate primejdiile la tine nazuim; Bucura-te, pentru ca nimeni, din cati alearga la tine, nu ramane fara ajutor; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Condacul 6 Cinstitorule de Dumnezeu si dumnezeiescule Spiridoane, asculta rugaciunea aceasta a noastra in ceasul acesta, si prin sfintele si de Dumnezeu primitele tale rugaciuni, ne izbaveste de razboiul ce ne infricoseaza, precum ai izbavit pe cei ce erau invaluiti in mare cand au chemat ajutorul tau, pentru ca si noi, ca aceia sa aducem lui Dumnezeu cantare: Aliluia! Icosul 6 Ierarhule al lui Hristos, cinstite slujitor al darului, soleste noua pacatosilor mijocirile tale cele bogate catre Stapanul, pentru ca sa ne invrednicim noi pacatosii a ne impartasi de bunatatile sufletesti si trupesti, cele fagaduite credinciosilor crestini, si sa cantam tie: Bucura-te, Spiridoane al lui Hristos; Bucura-te, cinstite slujitor al darului; Bucura-te, vindecatorul bolnavilor; Bucura-te, mir care imprastii toata durerea; Bucura-te, roua cea racoritoare de fierbinteala patimilor celor mai cumplite; Bucura-te, ca prin ale tale rugaciuni slabanogii se intaresc; Bucura-te, de aproape ajutator al celor cufundati in multe primejdii; Bucura-te, ca tu rogi pe Domnul pentru toti cati se afla pe patul durerilor; Bucura-te, ca si noi pacatosii de la tine cerem ajutorul; Bucura-te, ca vazand numai chipul tau pe icoana, toata durerea ni se alineaza; Bucura-te, al patimilor mare mangaietor; Bucura-te, si al celor neputinciosi tare sprijinitor; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Condacul 7

70

O, preamilostive si mult-indurate Doamne, nu trece cu vederea lacrimile robilor Tai, ci le ajuta si-i miluieste cu iubirea Ta de oameni, izbavandu-i de toate asupririle si de tot nceazul care i-a cuprins, din pricina multimii pacatelor si, precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, asa ridica si pe robii Tai din primejdia in care se afla, pentru rugaciunile Sfantului Spiridon, cu care impreuna iti cantam: Aliluia! Icosul 7 Toate puterile ceresti laudand credinta cea tare catre Dumnezeu, cu tine dimpreuna slujesc Ziditorului lumii Celui fara de inceput; iar noi, nepricepandu-ne de alta rugaciune, aducem tie aceste cuvinte de lauda: Bucura-te, ca ai stralucit credinta prin minuni; Bucura-te, ca prin credinta ai putut face minuni; Bucura-te, ca rugaciunile tale niciodata nu au fost neascultate; Bucura-te, inteleptule rugator catre Dumnezeu; Bucura-te, tamaie bine-primita inaintea Domnului; Bucura-te, ale carui rugaciuni au scapat suflete din primejdii; Bucura-te, cel ce biruiesti puterile celor fara de lege; Bucura-te, tare ajutator al credinciosilor; Bucura-te, taria cetatilor celor locuite de popoarele dreptmaritorilor; Bucura-te, nimicirea zidurilor celor tari ale celor fara de lege; Bucura-te, ca tiranii sunt biruiti auzand de puterea credintei tale; Bucura-te, temelia asupra careia s-a asezat semnul crucii; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Condacul 8 Toti ocarmuitorii binecredinciosi, avand nadejdea lor catre tine, in orice intamplare nu se vor rusina, Parinte Spiridoane, fiind tu crestinatatii mare folositor; pentru aceea nu trece cu vederea si ale noastre rugaciuni, Milostive, si ne ajuta si ne izbaveste de toate nevoile, macar ca suntem nevrednici de aceasta dobandire si vom canta impreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8 Avand puterea darului primita de la Dumnezeu, tu ai prefacut seceta in ploi, precum si multimea prisositoare a ploilor, prin ale tale rugaciuni, sfinte, s-a contenit, si de foametea aceea inspaimintatoare s-a usurat poporul cel ce o astepta, risipindu-se jitnitele stringatorilor de griu; pentru care cantam tie acestea: Bucura-te, scaparea cea din foametea cea vazuta; Bucura-te, ca tu, ca alt Ilie, ai prefacut seceta cea tare a vremii in ploi; Bucura-te, prin ale carui rugaciuni s-au oprit ploile cele prisositoare; Bucura-te, nadejdea cea buna a lucratorilor de pamant; Bucura-te, multimea celor ce seamana cu credinta; Bucura-te, secerisul cel imbelsugat al semanatorilor; Bucura-te, camarasul cel bogat al saraciior; Bucura-te, ca in orice vreme de seceta, cerand ajutorul tau, il si dobandim; 71

Bucura-te, ca de la tine primim ajutor pururea; Bucura-te, mangaierea celor cuprinsi de nevoi; Bucura-te, lauda credinciosilor; Bucura-te, tarina bineroditoare; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Condacul 9 Facatorule de minuni, Sfinte Ierarhe Spiridoane, dupa cum in vremea lui Constantin si a lui Constantie, prin ale tale rugaciuni ai izbavit poporul de primejdie aducand peste semanaturile lor ploi hranitoare si risipind jitnitele strangatorilor de grau, asa si astazi trimite mila ta asupra poporului ce locuieste tara aceasta, daruindu-le imbelsugare si timp roditor, pentru ajutorul sarmanilor si a celor ce plang, cu care dimpreuna vom canta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 9 Cand ai auzit pe saracul acela cerandu-ti ajutor la nceazurile lui, nu l-ai departat cu cuvante intristatoare, nici l-ai deznadajduit de la bogata dobandire, ci, prefacand sarpele in aur, l-ai dat lui cu binecuvantarea ta, spre intrebuintare, si l-ai scapat din cumpana nevoilor; pentru care auzi aceasta lauda: Bucura-te, bogatia saracilor; Bucura-te, ajutatorul celor lipsiti; Bucura-te, ca ai schimbat sarpele in aur; Bucura-te, ca ai prefacut firea jivinei in metal; Bucura-te, ca prin aceasta ai aratat netrebnicia metalului cea amagitoare, a fi trebnica numai in cele de folos; Bucura-te, ca prin aceasta saracul s-a mantuit; Bucura-te, ca ai aratat minunea ta imprumutatorului; Bucura-te, ca prin rugaciunea ta iarasi in sarpe s-a prefacut aurul; Bucura-te, comoara neimputinata a saracilor; Bucura-te, ale carui daruri mintea noastra nu le poate judcea; Bucura-te, vistierul darurilor lui Hristos; Bucura-te, ca averea lumii acesteia nu ti-a trebuit; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Condacul 10 Asemenea saracului aceluia socotindu-ne si pe noi, care suntem saraci de faptele cele bune, daruiestene ajutorul tau cu care, biruind toate pornirile vrajmasilor de asupra noastra si navalirea serpilor celor otravitori de ganduri, care se lupta cu noi neincetat, sa dobandim cele spre folos pentru viata aceasta si pentru cea viitoare, cantand impreuna cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 10 Cine nu se va infricosa de lucrurile tale, cand va auzi, cum cea moarta din mormant ti-a raspuns, cand ai intrebat-o si cum au fost izbaviti corabierii de inecare? Pentru zavistuitul, pe care l-ai izbavit de la moarte. Si pentru toate minunile tale, toti iti aducem aceasta lauda:

72

Bucura-te, ajutorul vaduvelor; Bucura-te, descoperirea lucrurilor celor nestiute; Bucura-te, ca si cea moarta ti-a raspuns pentru credinta ta; Bucura-te, ca raspunsul acela a facut pe cei necredinciosi sa amuteasca; Bucura-te, ca tu toate acestea le-ai facut pentru credinta; Bucura-te, ca ai savarsit minuni de care s-au ingrozit alesii paganilor; Bucura-te, ca pentru slava Ziditorului ai voit a face acestea; Bucura-te, ca bunatatile pamantului nu ti-au trebuit; Bucura-te, ca ai adunat avutiile tale in cer; Bucura-te, ca si astazi tot de acolo se revarsa milele tale; Bucura-te, si pentru noi care multumim tie pentru cate ne daruiesti; Bucura-te, ca pentru toate cantam tie: "Bucura-te" Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! Condacul 11 Auzind moarta glasul tau, din mormant ti-a raspuns la intrebarea ce i-ai facut; si precum cu credinta ai facut trupul cel fara de suflare sa dea glas, asa cu milostivire fa si trupurile noastre acestea lipsite de bunatati, ca sa dobandeasca sanatate si mantuire, pentru ca si noi, dimpreuna cu tine, sfinte, sa aducem lui Dumnezeu cantare: Aliluia! Icosul 11 Doctorul sufletelor si al trupuriior, Sfinte Spiridoane, care pe imparatul Constantin l-ai izbavit de boala ce avea si pe copilul femeii celei de atunci l-ai intors spre viata, intoarce si ticalosul nostru suflet cel mort de mutimea pacatelor ce l-au cuprins din indemnarea diavolului, si primeste spre plata multumirea aceasta: Bucura-te, tamaduirea credinciosului imparat; Bucura-te, scaparea copilului femeii cel ce era pe moarte; Bucura-te, ca prin tine a fost bucurata mama copilului cel vindecat; Bucura-te, bucuria maicilor celor iubitoare de fii; "Bucura-te", a zis tie imparatul Constantin; "Bucura-te", ti-a cantat cu lacrimi femeia aceea cu fiul sau; Bucura-te, ale carui leacuri nu sunt amagitoare; Bucura-te, scaparea femeii celei desfranate care a indraznit a se atinge de tine; Bucura-te, ca vazand tu desfranarea ei, pocaindu-se s-a curatat; "Bucura-te", a strigat tie desfranata aceea, daca a scapat de pacate; Bucura-te, tamaduirea trupului meu; Bucura-te, mantuirea sufletului meu; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatoruie de minuni! Condacul 12 Nu cerem mai multa indurare de la tine, parinte, decat ai aratat tuturor acelora care mai inainte de noi au ajuns la ajutorul tau si, pentru numele tau si mijlocirea ta, au dobandit de la Imparatul cerului si al pamantului vindecare bolilor, sanatate si sporire catre cele de folos, pentru ca, precum aceia, asa si noi dimpreuna cu tine, sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia! 73

Icosul 12 Nu ne da mortii, preafericite, precum pe femeia cea cazuta in pacatul desfranarii, macar ca si decat dansa suntem mai pacatosi; pentru ca noi, fiind cuprinsi de rusinea faptelor noastre celor ce din tinerete ne-au cuprins, nu ne vom indoi a marturisi pacatele noastre catre tine si a cere ajutorul tau cu graiuri ca acestea: Bucura-te, marturia celor ce si-au marturisit pacatele catre tine si s-au pocait; Bucura-te, mustrarea celor ce cu viclenie tainuiesc pacatele lor; Bucura-te, ca nu suferi pe cei ce petrec in nelegiuiri; Bucura-te, ca te-ai aratat folositor tare celor ce s-au pocait; Bucura-te, ca tu ai slobozit limba mandrului diacon ce se oprise, spre smerire; Bucura-te, ca tu ai intors capra de la cel ce o rapise, aducand-o la stapanul ei; Bucura-te, ca tu mai inainte ai descoperit lucruri nestiute care aveau sa fie; Bucura-te, ca multi au venit la credinta, vazand ale tale minuni; Bucura-te, ca si eu de la tine astept tamaduire; Bucura-te, si-mi fii mijocitor pentru iertarea pacatelor mele; Bucura-te, ca ai bucurat cu minunile tale tot neamul crestinesc; Bucura-te, astazi si pentru mine pacatosul si ma miluieste; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatoruie de minuni! Condacul 13 O, preabunule si intru tot laudate Parinte Spiridoane, primind acest dar de acum, fii mijlocitor catre induratul Dumnezeu, ca pentru ale tale sfinte rugaciuni si a Sa iubire de oameni, sa ne daruiasca sanatate si iertare de pacate, ca si noi cu tine impreuna sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi se zice iarasi Icosul intai Popoarele credinciosilor cunoscand multimea minunilor tale, prin care ai rusinat pornirea ereticilor cea fara judecata asupra credintei noastre, cu umilinta te laudam pe tine, cu cantari ca acestea: Bucura-te, ierarhul Mantuitorului Hristos; Bucura-te, scaparea celor ce nazuiesc catre tine; Bucura-te, indreptatorul credintei; Bucura-te, ajutatorul celor necajiti; Bucura-te, ca mintea paganilor tu o intuneci; Bucura-te, ca si tu ai lucrat stralucirea credintei; Bucura-te, ca pe protivnici vitejeste i-ai gonit; Bucura-te, cel ce pururea noua te-ai aratat purtator de biruinta; Bucura-te, faclia care luminezi pe cei din intunericul pacatului; Bucura-te, cel ce cu blandete primesti la tine pe cei gresiti; Bucura-te, invatatorul dogmelor crestinesti; Bucura-te, care cu negraita dulceata indreptezi pe cei nepriceputi; Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni!

74

si Condacul intai Aparatorului credintei dreptmaritorilor, Cuviosului Parintelui nostru Spiridon, sa-i aducem din inima marturisiri multumitoare, toti care prin ale lui intelepte invataturi ne-am luminat cu credinta, si sa-i cantam: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Spiridoane, mare facatorule de minuni! ACATISTUL CUVIOSULUI PARINTELUI NOSTRU STELIAN

26 NOIEMBRIE

Rugaciunile incepatoare

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacele si Icoasele 75

Condacul 1 : Iubite al lui Hristos, facatorule de minuni, grabnic ajutatorule al nostru, cuvioase parinte, slavind pe Dumnezeu, Cel ce te-a sfintit pe tine din sanul maicii tale, cele de lauda aducem tie. Din toate nevoile scapa-ne pe noi, cei ce graim catre tine : Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Icosul 1 : Facatorul ingerilor si al oamenilor te-a ales pe tine dintru inceput ca sa preamaresti cu viata ta ingereasca numele Sfintei Treimi si lepadand purtarea de grija a lumii, ca o raza prealuminoasa a Soarelui dreptatii stralucind viata ta, noi privind preacinstitele tale nevointe, cu smerenie si cu bucune zicem unele ca acestea : Bucura-te, cinstea Bisericii sfinte; Bucura-te, stalpul cel puternic al Paflagoniei; Bucura-te, rugatorul cel mare al pustiei; Bucura-te, indreptatorul credintei si al iubirii; Bucura-te, chipul cel blind al smereniei; Bucura-te, mangaierea credinciosilor; Bucura-te, indreptatorul cel bun al pacatosilor; Bucura-te, alinarea cea blanda a bolnavilor; Bucura-te, lauda cea curata a credinciosilor; Bucura-te, ingradirea cea lina a pustnicilor; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 2 : Vazandu-te pe tine Dumnezeu a fi samanta sfinta si aleasa, de la sanul maicii tale te-a sfintit pe tine, si vas al Sfantului Duh te-a aratat. Indreptandu-ti viata spre insingurare, cu Sfanta Cruce pe care ai purtat-o pina la sfarsitul vietii, ai insemnat dragostea cea mare pentru noi a lui Hristos-Dumnezeu, Caruia Ii aduci cantare : Aliluia ! Icosul 2 : Intelegere cereasca s-a daruit tie, Parinte Stelian, ca din tineretile tale necontenit ai cugetat la cele inalte si impartind averea ta la saraci ai aflat adapostire pestera intunecata, pe care luminand-o cu sfintele tale rugaciuni, auzi de la noi unele ca acestea : Bucura-te, lauda cea vestita a pamantului Paflagoniei; Bucura-te, stralucirea monahilor cea dorita; Bucura-te, floarea cuviosiei de Dumnezeu impodobita; Bucura-te, frumusetea sfintilor cea stralucita; Bucura-te, cel ce pentru Domnul Hristos lumea ai parasit; Bucura-te, cel ce in peetera ai locuit; Bucura-te, ca din tinerete lui Dumnezeu ai urmat; Bucura-te, ca in viata fiind, de trup te-ai departat; Bucura-te, cel ce pana la moarte cu Crucea Domnului ai biruit; Bucura-te, cel ce numai pe Hristos in tot locul si in tot chipul ai slujit; 76

Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 3 : Spre tine nadajduind, de multe boli sufletesti si trupesti ne-ai tamaduit si ne-ai ferit de primejdii si necazuri pe noi cei care ne rugam tie. Nazuind la tine cu lacrimi cerem sa duci la tronul Celui Preainalt rugaciunile celor ce slavesc pe Dumnezeu cantand : Aliluia ! Icosul 3 : Avand osardie spre lupta vietii monahicesti si iubind sihastria, intr-o pestera luminata doar de dragostea lui Dumnezeu ti-ai facut chilie si acolo hrana de la inger ai primit sfarsindu-ti viata cea bineplacuta lui Dumnezeu in nevointe, in post si in rugaciune. Iar noi, minunindu-ne de ostenelile tale cele sfinte, aducem aceste cantari : Bucura-te, cel ce de cele pieritoare te-ai lepadat; Bucura-te, ca de imparatia cereasca cu dorul inimii ai fost legat; Bucura-te, ca pe Hristos Domnul cu toata inima L-ai iubit; Bucura-te, cel ce mintea si inima prin rugaciune intru Domnul le-ai intarit; Bucura-te, intelepte al inteleptilor luminator; Bucura-te, cald binevestitor al bucuriei ceresti; Bucura-te, izvorul de viata purtator al pustiei; Bucura-te, glasul cel puternic risipitor al trandaviei; Bucura-te, grabnicule mangiietor al necazurilor si al durerilor sufletesti; Bucura-te, grabnicule tamaduitor al suferintelor trupesti; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 4 : Viforul ispitelor celor rele alungand, ai trecut calea cea stramta si cu suferinte de multe feluri purtand jugul lui Hristos, jugul tacerii si al privegherii de multe nopti cu darul lui Dumnezeu te-ai suit pe calea desavarsirii, invrednicindu-te ca impreuna cu ingerii sa slavesti pe Dumnezeu cantandu-I : Aliluia ! Icosul 4 : Auzind si vazand viata ta cea curata si sfanta, Cuvioase Parinte Steliane, toata ceata monahilor din tara Paflagoniei s-a minunat si s-a intrecut in a te lauda pe tine; iar noi, credinciosii cu credinta si bucurie graim asa : Bucura-te, cel ce la inaltimea sfinteniei ai ajuns; Bucura-te, crin ales cu buna mireasma al pustiei; Bucura-te, cel ce esti a cerului minune si vas de cinste al Bisericii lui Hristos; Bucura-te, ostasule al lui Hristos cu daruri ceresti inarmat; Bucura-te, inainte rugator al nostru la tronul Marelui Imparat; Bucura-te, sluga buna a Domnului cel spre bine folositor; Bucura-te, ostenitorule preaplacut al lui Dumnezeu; Bucura-te, sprijinitorul nostru cel tare si grabnic ajutator; Bucura-te, ca lui Hristos Domnul cu smerenie ai slujit; 77

Bucura-te, ca ai intarit pe credinciosi in rugaciuniie lor Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 5 : Napraznica moarte a pruncior ai contenit, Sfinte Stelian, punandu-i in afara de primejdie si de moarte prin chemarea numelui tau si prin zugravirea icoanei tale; si atunci maicile cele mahnite s-au bucurat de vederea fiilor lor si au slavit pe Dumnezeu cantand : Aliluia ! Icosul 5 : Mahnirea maicilor in bucurie ai prefacut, Sfinte Stelian, dand lor nastere de prunci buni si ridicand din boli pe cei bolnavi cu rugaciuniie tale, ca cel ce ai in tine salasluirea harului dumnezeiesc; pentru aceasta noi credinciosii, cunoscand faptele tale cele minunate si sfinte, cantam catre tine asa : Bucura-te, cela ce cu blandetea ai departat duhul cel rau; Bucura-te, ca ai mangaiat pe maicile mahnite de boala fiilor lor; Bucura-te, ca ai ridicat din boli pe multi prunci; Bucura-te, ca prin aceasta ocrotitor al copiilor te-ai aratat; Bucura-te, ca la tine copiii neincetat au alergat; Bucura-te, ca lucrator al dragostei lui Dumnezeu te-ai aratat prin faptele tale; Bucura-te, linistirea celor infricosati; Bucura-te, pururea ajutator al familiilor noastre; Bucura-te, pururea ocrotitor al pruncilor; Bucura-te, pustnice, inarmat cu daruri ceresti; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 6 : Sfinte Stelian; ca locurile cele neumblate ale pustiei, cu rugaciunile tale le-ai umplut de buna mireasma, ca un alt Ilie Tesviteanul, odrasla pustiei aratandu-te; pentru aceasta, lauda aducem lui Dumnezeu si cantam : Aliluia ! Icosul 6 : Ca un luceafar stralucind, intunericul necredintei ai risipit, si cu numele tau cel sfintit pe multi din umbra pacatului la lumina mantuirii i-ai ridicat; pentru aceasta si darul de a face minuni de la Domnul ai primit. Pentru ale tale osteneli si daruri duhovniceeti cantam catre tine asa : Bucura-te, vazatorule de Dumnezeu prea luminat; Bucura-te, locas prea infrumusetat al Sfantului Duh; Bucura-te, prin care se impodobesc cuviosii; Bucura-te, prin care se intarese credinciosii; Bucura-te, ca ai gustat dulceata raiului, aflandu-te in trup stricacios; Bucura-te, ca te-ai indulcit de painea vietii; Bucura-te, ca te-ai adapat cu apa vietii; Bucura-te, ca ne-ai aratat noua calea la cer; Bucura-te, focule care arzi taberele demonilor; 78

Bucura-te, mangaierea celor intristati; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 7 : Toata firea omeneasca s-a minunat de viata ta cea insingurata, Cuvioase Stelian, imbracat fiind in haina smereniei celei adevarate si de la Domnul invrednicindu-te de mari daruri; pentru aceea, impreuna cu tine slavim pe Dumnezeu cantand : Aliluia ! Icosul 7 : Aratat-a faptura noua Stapanul tuturor prin tine, cuvioase parinte, prin tine care toata viata pentru Domnul Hristos in pustie ai petrecut, cu smerenie gandind spre cele inalte si cu rugaciunea izvor de daruri imbelsugand. Iar noi, cei intunecati cu grijile si patimile, cu umilinta laudam dragostea ta cea curata si sfanta pentru Dumnezeu si cu bucurie cantam catre tine asa : Bucura-te, trandafir inmiresmat cu mirosul cel de taina; Bucura-te, izvor nesecat de bunatate; Bucura-te, rugator fierbinte pentru cei cuprinsi de patimi; Bucura-te, pastorul nostru cel preabun; Bucura-te, parintele nostru cel milostiv si bland; Bucura-te, vindecatorul suferintelor noastre; Bucura-te, calauzitorul vietii noastre; Bucura-te, mangaietorul sufletelor intristate; Bucura-te, linistitorul sufletelor tulburate; Bucura-te, ridicarea celor cazuti in pacat; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 8 : In trup fiind tu inca toti s-au bucurat de ingereasca ta viata, iar acum, in slavile ceresti fiind, inaintea Imparatului Hristos stand, nu ne uita pe noi cei ce savarsim pomenirea ta; ci te roaga pentru noi, cerand pentru noi iertare de pacate si impartasire de vesnicele bunatati, ca sa cantam impreuna cu tine in veci : Aliluia ! Icosul 8 : Vazandu-te pe tine vas ales al Sfantului Duh, din locuri indepartate la tine au alergat multimile de credinciosi, si de la tine au cerut ajutor; carora vindecari revarsand, auzi de la noi unele ca acestea : Bucura-te, rugatorule spre mantuire al celor ce te cinstesc; Bucura-te, tamaduirea celor bolnavi si a celor suferinzi; Bucura-te, cel ce ai biruit cu rugaciunea sagetiie vrajmasului; Bucura-te, ca Dumnezeu a salasluit in inima ta curata; Bucura-te, ca nevointele tale pe ingeri au veselit; Bucura-te, ca prin ele pe diavol ai biruit; Bucura-te, ca ai izbavit pe credinciosi de vrajmasi cu rugaciuniie tale; Bucura-te, stalpul cel drept al monahilor; 79

Bucura-te, cinstea si podoaba credinciosilor; Bucura-te, cel ce te rogi necontenit pentru toti catre Dumnezeu; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 9 : Cand ai ajuns la sfarsitul ostenelilor tale cele mantuitoare, Cuvioase Stelian, ti-ai incredintat sufletul tau curat in mainile lui Dumnezeu; iar sfintii ingeri l-au purtat la tronul cel mai presus de ceruri cantand cantare de lauda catre Dumnezeu, Care este minunat intru sfintii Lui : Aliluia ! Icosul 9 : Inteleptii cei binevorbitori nu pot lauda cum se cuvine puterea dragostei tale catre Dumnezeu, ca ai miluit cu rugaciunea si cu fapta, aratandu-te : buna calauzire celor rataciti, bolnavilor tamaduire, maicilor ramase fara de prunci mangaiere; iar noi, bucurandu-ne de darul acesta minunat dat tie, eu multumire cantam : Bucura-te, ca din lume in pustie te-ai ascuns ca pe Dumnezeu sa-L lauzi; Bucura-te, ca si acum nu incetezi a te ruga pentru noi; Bucura-te, ca Dumnezeu ti-a dat tie darul facerii de minuni; Bucura-te, ca pe maicile mahnite de moartea pruncilor cu rodire iarasi le-ai mangiiat; Bucura-te, ca te-ai aratat tamaduitor de multe patimi; Bucura-te, doctor grabnic tamaduitor; Bucura-te, ajutatorul nostru cel fierbinte; Bucura-te, cel ce aperi pe prunci de boli; Bucura-te, mare folositor al celor ce-ti poarta numele; Bucura-te, grabnicule ajutator al celor ce te cinstesc pe tine; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 10 : Avand indrazneala catre Hristos, Dumnezeul nostru, pe acesta roaga-L, Sfinte Stelian, pentru noi cei ce savarsim cu dragoste pomenirea ta, preaslavind pe Dumnezeu si cantand : Aliluia ! Icosul 10 : Cu smerenie ne inchinam lui Dumnezeu si cu credinta sarutam sfanta icoana ta, Cuvioase Parinte Stelian; si sufletul nostru si trupul nostru primesc ajutor si izbavire de patimi, de ispite si de primejdii; pentru aceasta te laudam cantand : Bucura-te, mirul cel bun mirositor al lui Hristos; Bucura-te, ca ale tale rugaciuni sunt bine-primite; Bucura-te, ca prin ele credinciosii primesc har; Bucura-te, cel ce biruiesti ispitele de tot felul; Bucura-te, cel ce doresti mantuire sufletelor noastre; Bucura-te, curatitorule de patimi al trupurilor noastre; Bucura-te, ocrotitorul celor din primejdii; Bucura-te, ca tu ne esti aparator la Judecata; 80

Bucura-te, cel ce prin impartasire esti fiu al lui Dumnezeu Bucura-te, inaltarea credinciosilor spre mantuire; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 11 : Cuvioase Parinte Stelian, tu care toata viata te-ai aratat implinitor al poruncilor Domnului, da-ne si noua ajutor ca sa fim lucratori poruncilor Sale si mostenitori ai imparatiei cerurilor facandu-ne, sa cantam impreuna cu tine in veci : Aliluia ! Icosul 11 : Veniti toti credinciosii sa ne inchinam in biserica Domnului si sa ne rugam Cuviosului Stelian, pe care, cinstindu-l cu cantari duhovnicesti si cu faclii aprinse, sa cantam asa : Bucura-te, inger de trup purtator; Bucura-te, omule cu ingerii vorbitor; Bucura-te, ca viata toata Domnului o ai inchinat; Bucura-te, ca prin aceasta sluga buna a Domnului te-ai aratat; Bucura-te, ca tu cununa nemuririi de la Dumnezeu ai primit; Bucura-te, ca fericirea cereasca cu toti sfintii ai mostenit; Bucura-te, ca de acolo pe noi ne priveghezi; Bucura-te, ca prin rugaciunile tale pe noi ne intaresti; Bucura-te, ca si acum la ajutorul tau alergam; Bucura-te, invatatorul tinerilor si sprijinitorul batranilor; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 12 : Laudand proslavirea ta te fericim toti credinciosii, Cuvioase Parinte Stelian, lauda Bisericii si podoaba monahilor; roaga pe Milostivul Dumnezeu sa ocroteasca Biserica si pe credinciosii robii Sai de toata reaua intamplare; ocroteste casele noastre cu caldura rugaciunilor tale ca impreuna sa cantam cantare sfanta : Aliluia ! Icosul 12 : Ca un trandafir nevestejit cu buna mireasma a darului lui Dumnezeu ai umplut, cuvioase parinte, marginile lumii; umple de buna mireasma duhovniceasca pe cei ce praznuiesc pomenirea ta si ti-au alcatuit laude ca acestea : Bucura-te, cel ce cu iubirea ta pe credinciosi ai luminat; Bucura-te, cel ce cu dar dumnezeiesc pe bolnavi ai vindecat; Bucura-te, izvor nesecat al laudei celei sfinte; Bucura-te, desfatarea celor minunate si negraite; Bucura-te, alinarea cea dulce a pruncilor celor iubiti; Bucura-te, ca pe toti ii mangai, facandu-i fericiti; Bucura-te, ca toti primim indemnurile tale; Bucura-te, ca toti urmandu-ti pilda vietii ne mantuim; 81

Bucura-te, mangaierea celor ce cer la tine ajutor; Bucura-te, sprijin si sfant ocrotitor al crestinilor; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Condacul 13 : (acest condac se zice de trei ori) O, preafericite, sfinte si facatorule de minuni Parinte Stelian, primind aceasta putina rugaciune ce se inalta intru lauda ta, mijloceste la Bunul Dumnezeu pentru noi cei ce te cinstim pe tine, iertare de pacate sa ne daruiasca, sanatate noua si copiilor nostri, pace lumii si liniste caselor noastre, ale celor ce slavim pe Dumnezeu si cantam : Aliluia !

Apoi se zice iarasi Icosul intai Facatorul ingerilor si al oamenilor te-a ales pe tine dintru inceput ca sa preamaresti cu viata ta ingereasca numele Sfintei Treimi si lepadand purtarea de grija a lumii, ca o raza prealuminoasa a Soarelui dreptatii stralucind viata ta, noi privind preacinstitele tale nevointe, cu smerenie si cu bucune zicem unele ca acestea : Bucura-te, cinstea Bisericii sfinte; Bucura-te, stalpul cel puternic al Paflagoniei; Bucura-te, rugatorul cel mare al pustiei; Bucura-te, indreptatorul credintei si al iubirii; Bucura-te, chipul cel blind al smereniei; Bucura-te, mangaierea credinciosilor; Bucura-te, indreptatorul cel bun al pacatosilor; Bucura-te, alinarea cea blanda a bolnavilor; Bucura-te, lauda cea curata a credinciosilor; Bucura-te, ingradirea cea lina a pustnicilor; Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! si Condacul intai Iubite al lui Hristos, facatorule de minuni, grabnic ajutatorule al nostru, cuvioase parinte, slavind pe Dumnezeu, Cel ce te-a sfintit pe tine din sanul maicii tale, cele de lauda aducem tie. Din toate nevoile scapa-ne pe noi, cei ce graim catre tine : Bucura-te, Sfinte Steliane, mare facator de minuni ! Apoi se zice aceasta RUGACIUNE Cuvioase Parinte Stelian, sprijinitorul si calauzitorul in rugaciunile noastre, patimile trupesti biruind si impreuna cu ingerii locuind, privesti neincetat marirea cea gatita sfintilor, de lumina cereasea umplandu-te. Acum, in marirea cereasca vietuind si inaintea Imparatului Hristos stand, nu uita pe credinciosii care cu indrazneala inalta rugaciuni si cer sprijinul tau. Cel ce de la sanul maicii tale ai fost sfintit, si vas ales al Duhului Sfant te-ai aratat, luand sub ocrotirea ta pe mame si pe copii, ferindu-i de intristare si de boala, arata-te grabnic vindecator al suferintelor si al boliior sufletesti si trupesti ale celor ce te lauda pe tine. Cel ce din pustiul Paflagoniei ai facut loc de preamarire a Sfintei Treimi, fa si din 82

pustiul inimilor noastre tarina bine-placuta a harului duannezeiesc, in care sa infloreasca crinii cei mantuitori ai credintei si sa se inmulteasca roadele sfintitoare ale faptelor bune; ocroteste eu rugaciunile tale familiile si pe copiii nostri, cerand de la Milostivul Dumnezeu iertare de pacate, sanatate si mantuire, ca prin tine si impreuna cu tine sa laudam numele cel sfant al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin. ACATISTUL SFANTULUI MARE MUCENIC MINA

11 NOIEMBRIE
Rugaciunile incepatoare In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie ! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi ! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

Condacul 1 Folositor si ajutator mare te-ai aratat lumii im primejdii, Mucenice, ca pe multi ai izbavit de pagube: pe furi urmarind, pierderile departandu-le si celor ce alearga la tine cu credinta implinind cererea lor; pentru aceasta te rugam , fii milostiv si noua care iti cantam: Bucura-te, Mina, mult-patimitorule! 83

Icosul 1 Intrupandu-se cuvantul lui Dumnezeu s-a luminat faptura, si printr-Insul a izvorat multimea mucenicilor, care au patimit pana la sange, facandu-se aparatori celor neputinciosi; pentru aceasta iti cantam: Bucura-te, stea neapusa. Bucura-te, raza de nematerialnic foc. Bucura-te, lumina celor pagubiti. Bucura-te, caderea celor rapitori. Bucura-te, taina care destainuiesti nelegiuirea. Bucura-te, stavila care opresti ratacirea. Bucura-te, stalp care impiedici necuviinta. Bucura-te, adanc care pierzi lacomia. Bucura-te, suflare care intaresti inimile celor suferinzi. Bucura-te, mana care descoperi pradaciunile. Bucura-te, lant care fereci pe faptuitorul celor rele. Bucura-te, negura care intuneci gandurile necurate. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 2-lea Biruitor grabnic te-ai facut prigonitorilor celor care voiau a rapi munca saracului amarat de soarta si a stinge fiinta lui , fiind amenintat de intamplari; pentru aceasta strigam lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Sa nu se invredniceasca nelegiuitii a ne supune sub picioarele lor, Sfinte, cand se pornesc asupra noastra ca valurile marii ce vin spumegand pe aripile vanturilor turbate; ci sa cada ca spicele tarinii de fata ta si noi sa te binecuvantam, zicand: Bucura-te, nadejdea noastra cea tare. Bucura-te, caderea nelegiuitilor vrajmasi. Bucura-te, ingradirea nesatioaselor fiare. Bucura-te, infranarea mandrilor rapitori. Bucura-te, ca se cutremura cei ce calca poruncile tale. Bucura-te, ca se ticalosesc cei ce nu cinstesc minunile tale. Bucura-te, ca se chinuiesc cei ce nu cheama intr-ajutor numele tau. Bucura-te, ca se tulbura cei ce te amarasc. Bucura-te, ca se lauda cei ce iti multumesc tie. Bucura-te, ca de mila ta toata faptura se veseleste. Bucura-te, ca de ingrozirea ta toti cei ce au gresit se pocaiesc. Bucura-te, izbavitorul celor umiliti. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 3-lea

84

Dreptatea si pacea avand in cugetul tau, ai parasit tabara Frigiei, nemaiputand suferi ca sa vezi inchinaciunea la idoli. Pentru aceasta, suindu-te la munta, cu post si rugaciuni ti-ai curatit sufletul de pacate si te-ai intarit in credinta Domnului nostru Iisus Hristos, cantand: Aliluia! Icosul al 3-lea Paganii, nemairabdand urmarile tale cele sfinte, prin care se defaima inselaciunea lor cea idoleasca, caci propovaduind credinta lui Hristos poporului si dovedind ca El este Dumnezeu, Care face minuni, iar nu pietrele si arama, te-au supus la chinuri pe care le-ai primit cu dragoste. Pentru aceasta iti cantam: Bucura-te, cel ce ai fost frecat peste tot trupul cu tarsane. Bucura-te, cel ce pe urma ai fost ars cu foc. Bucura-te, cel ce ai rabdat usturimea ciulinilor. Bucura-te, ca ai fost strapuns peste tot cu sulite. Bucura-te, ca ai suferit pe tamplele tale ciocane de fier. Bucura-te, ca si alte munci ai suferit cu rabdare. Bucura-te, ca n-ai cartit impotriva lui Dumnezeu pentru patimirea ta. Bucura-te, mai ales, ca te-ai luptat cu bucurie impotriva trupului si a sangelui. Bucura-te, ca Alexandria s-a ingrozit de credinta ta cea tare. Bucura-te, ca tiranii erau mustrati de cutezarea ta. Bucura-te, ca, nemaiavand cu ce te mai spaimanta, au poruncit sa fii taiat cu sabia. Bucura-te, ca multi din privitori te binecuvantam zicand: Bucura-te, Mina, mult patimitorule!

Condacul al 4-lea Fericita credinta a Rasaritului ridicand in sfarsit crucea intre popoarele pagane, dupa caderea tiranilor vrajmasi ai crestinatatii, s-a zidit in Alexandria biserica ta, Sfinte, de catre un iubitor de Hristos cetatean, in vremea lui Constantin imparatul; si acolo au fost aduse ramasitele moastelor tale, carora ne inchinam cantand: Aliluia! Icosul al 4-lea Glas ridicand catre tine strigam: Grabeste-te, Sfinte, a ne apara; nu ne dezlipi nadejdilede mila ta cea mare; ca unde vom nazui afara de tine sa ne linistim, dupa noianul pacatelor noastre, dupa Mantuitorul si preacurata lui Maica, decat la tine cel ce ai patimit cu dragoste pentru Hristos si pentru a noastra mantuire; tinde-ti mana ta spre noi, Mucenice, ca sa te binecuvantam zicand: Bucura-te, aflatorul lucrurilor pierdute. Bucura-te, aducatorul lor in starea in care au fost. Bucura-te, lauda cetatenilor cinstiti cu fapta. Bucura-te, fericirea negutatorilor cu bune masuri. Bucura-te, pazitorul nedormit al satelor si al oraselor care sufera de pagube. Bucura-te, scaparea celor amenintati de vapaie si de vifor. Bucura-te, usurarea popoarelor ce se amarasc de navalirile grozave si de asuprelile nedrepte. Bucura-te, povatuitorul drumetilor ce te cer in ajutor. Bucura-te, izbavirea oamenilor de moartea naprasnica. Bucura-te, scaparea corabiilor cuprinse de vijelie si de furturi. Bucura-te, mangaierea a tot sufletul asuprit si amarat. 85

Bucura-te, si al nostru aparator grabnic in suferinte. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 5-lea Hrana de mantuire vietii noastre trimite-ne noua, Sfinte, de la Dumnezeu, ca sa nu pierim de multimea patimilor ce se indesesc in noi cu prisosinta, ca pacatosi suntem; dar care pacat sau ce multime de greseli poate covarsi vreodata nemarginita milostivire a lui Dumnezeu, avand rugatori cetele mucenicilor? Cu acelea impreuna cantam: Aliluia! Icosul al 5-lea nima infranta si smerita Dumnezeu nu o va urgisi, zice imparatul si Proorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne pana la moarte, cadem catre tine, Mare Mucenice Mina, sa te rogi lui Dumnezeu pentru noi pacatosii ca sa ne linisteasca durerile, biruind pe vrajmasii care se lupta impotriva legilor Lui. Apropie-te, dar, Sfinte, apropie-te de noi cei ce patimim ca sa slavim minunile tale, cantand: Bucura-te, mijlocitor fierbinte al celor suferinzi catre Dumnezeu. Bucura-te, staruitor grabnic catre Dansul. Bucura-te, ajutor puternic pentru cei ce pazesc poruncile Lui. Bucura-te, nadejde nerusinata a crestinilor. Bucura-te, tamaie bineprimita la cer in rugaciune. Bucura-te, vas ales al Sfintei Treimi. Bucura-te, cel ce nu voiesti rautatile oamenilor. Bucura-te, cel ce plangi pentru nepriceperea lor. Bucura-te, cel ce pururea ii indemni la fapte bune. Bucura-te,ca ii povatuiesti a vietui in unire si dragoste. Bucura-te, ca pe multi i-ai adus la pocainta. Bucura-te, ca pentru toti te rogi pururea. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-6-lea Evreul, care era asupritde crestin, prin tainuirea banilor ce ii lasase spre pastrare la el pana la intoarcerea sa, s-a botezat vazand minunea, cand I-ai descoperit adevarul; iar crestinul, ingrozindu-se de fapta ce facuse spre vatamarea sufletului pentru iubirea de argint, s-a pocait, strigand lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-6-lea Pe calcatorul de juramant crestin si vicleanul prieten al iudeului, iesind din biserica ta, unde marturisise neadevarul, ca nu are stiinta de acei bani, l-a rapit calul; si tu te-ai aratat femeii lui acasa, ca sa trimita barbatului ei aurul iudeului, precum a si urmat si indata s-a descoperit viclesugul. De aceea cantam tie: Bucura-te, vadirea viclesugului tainuit. Bucura-te, aflarea aurului rapit. Bucura-te, rusinarea faptelor rele. Bucura-te, amaraciunea urmarii lor. 86

Bucura-te, implinirea datoriilor credintei. Bucura-te, crestinatorul iudeului ratacit. Bucura-te, pocainta crestinului pierdut. Bucura-te, lauda Bisericii Rasaritului. Bucura-te, intristarea neamului iudeilor. Bucura-te, ca prin a ta minune s-a aratat puterea darului. Bucura-te, ca prin a ei lucrare doua suflete s-au izbavit. Bucura-te, vrednicule laudator al lui Hristos. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-7-lea Lanturile fermecatoare ale diavolului cu care infasura sufletele cele slabe spre a le trage la el, cum s-ar putea sfarama, de nu am avea cugetul lucrator spre mantuire? Acesta dar, intarindu-se de catre puterea Sfintilor Mucenici alesi de Dumnezeu, risipeste negura inselaciunii si dezleaga legaturile vicleanului prin pocainta, cantand lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-7-lea Slava Tie, Imparate Sfinte, Dumnezeule atotputernice, Care dintre noi oamenii si pentru noi ai ales pe Sfintii Tai Mucenici si Apostoli, ca sa ne izbaveasca de cursele vrajmasului si sa ne impartaseasca de bunatatile Tale cele nemarginite; ca in acest chip sa preaslaveasca numele Tau cel intru tot Sfant, si sa cantam: Bucura-te, Mina cel de toti iubit. Bucura-te, Mucenic preafericit. Bucura-te, luptator neostenit. Bucura-te, viteaz neobosit. Bucura-te, cuget neprihanit. Bucura-te, privighetor neadormit. Bucura-te, doctor iscusit. Bucura-te, judecator nemituit. Bucura-te, sprijinitor nepartinitor. Bucura-te, dar nesfarsit. Bucura-te, de daruri datatorule. Bucurate de multe minuni facatorule. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-8-lea Numele tau, mai mult decat oricare altul dintre sfinti, s-a facut crestinilor mai dorit, Mina, pentru aflarea grabnica si indestulatoare a orice pagubiri suferite de dansii. Pentru care si astazi patimind cei ce stau inaintea icoanei Tale cu credinta se roaga a te milostivi spre ei, mangaindu-i si indeplinind cererea lor, ca sa-ti aduca lauda, cantand lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-8-lea 87

Obositi de valurile intamplarilor ce vin asupra noastra, nu ne putem lupta si nici nu suntem vrednici de milostivire, pentru ca pocainta nu avem, adancindu-ne in ganduri si fapte urate; pentru aceasta cadem inaintea ta, sa ne izbavestide ispitele ce ne apasa si sa ne intarestiin dragostea lui Dumnezeu, ca sa scapam de vrajmasi si sa-ti cantam: Bucura-te, turn de tarie. Bucura-te, raza de bucurie. Bucura-te, ancora tare. Bucura-te, zid de scapare. Bucura-te, gand intaritor. Bucura-te, liman izbavitor. Bucura-te, lumina sfanta. Bucura-te, arma nebiruita. Bucura-te, inger ceresc. Bucura-te, dar dumnezeiesc. Bucura-te, aparatorul crestinilor. Bucura-te, miluitorul saracilor. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al-9-lea Patimile cu care tu ai patimit sa ne fie in ajutorul patimilor noastre si ranile trupului tau acoperamant durerilor ce ne tulbura toata odihna. Da-ne dar, in primejdii, rabdarea ta Sfinte, ca printr-insa sa dobandim maintuirea sufletului si intarirea neputintelor noastre spre a canta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-9-lea Cu sangele tau cel curs pentru dragostea lui Hristos, spala intinaciunea pacatelor noastre, Preafericite, si cu multimea minunilor schimba cugetele celor ce ne prigonesc, spre a nu fi osanditi cu nedreptate si sa nu intunece adevarul pricinilor, ce avem dupa a lor placere, ca tu esti cel care descoperi toate nelegiuirile si tie se cuvine a canta Bucura-te, mangaierea celor asupriti in judecati, Bucura-te, biruinta ostasilor ce se lupta pentru credinta. Bucura-te, pamant roditor de fapte bune. Bucura-te, floare frumoasa din partile Siriei. Bucura-te, margaritar ales de Dumnezeu. Bucura-te, trandafir mirositor intre spinii idolesti. Bucura-te, piatra scumpa din comorile Egiptului. Bucura-te, dar prin care s-a implinit menirea magilor de la Rasarit. Bucura-te, cedru crescut intre cedrii Libanului. Bucura-te, camp adapat de apele Iordanului. Bucura-te, straja neadormita a manastirilor din Muntele Sfant. Bucura-te, povatuitor osardnic al celor ce merg la mormantul Mantuitorului. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 10-lea 88

Ramasitele calatorului omorat de gazda facatoare de rau, spre a-i lua aurul cu care mergea la biserica ta, taindu-l bucati si ingropandu-l in gradina sa, tu le-ai dezgropat a doua zi, intrupandu-l precum a fost si dandu-i viata. De aceasta minune ingrozindu-se ucigasul, a cazut la picioarele tale cu lacrimi, rugandu-se sa nu-l pierzi. Iar calatorul trezit ca din vis dupa moarte. a dat lui Dumnezeu lauda, cantand: Aliluia! Icosul al 10-lea Zadarnica a fost sarguinta vinovatului de a ascunde uciderea strainului pe care, innoptand la dansul, l-a gazduit; ca tu urmandu-i nevazut, pentru dragostea ce avea catre tine, te-ai aratat a doua zi ca un ostas imparatesc, cerand sa-ti dea pe calator; despre care, tagaduind ca ar avea stiinta , tu i-ai descoperit fapta si l-ai mustrat cumplit. Pentru aceasta cantam tie: Bucura-te, minunemai presus de toate minunile. Bucura-te, cel care ai primit darul de a intrupa si a da viata trupului taiat in bucati. Bucura-te, ca vinovatul s-a ingrozit de puterea ta. Bucura-te, ca cel ucis, necunoscand de ce este mustrat acela, s-a spaimantat. Bucura-te, ca fapta aceasta n-ai voit sa o descoperi indata. Bucura-te, ca prin iconomia ta amandoi se gaseau in uimire. Bucura-te, cel prin care calatorulsi-a indeplinit vointa, inchinandu-se tie. Bucura-te, ca si fagaduintei lui a urmat, aducand in biserica ta mari daruri. Bucura-te, mangaietorule al tuturor celor ce alearga la tine. Bucura-te, marite izbavitor al celor ce te cinstesc. Bucura-te, inzestratorule al fetelor sarace. Bucura-te, usuratorule al celor cazuti in datorii grele. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 11-lea Taina aceasta a sfintei pronii, care prin tine s-a savarsit, Mina, putandu-se reface trupul cel taiat in bucati al calatorului ucis si a fi adus iarasi la viata, este de nepatruns; pentru care, minunandu-ne de darul ce ti s-a dat tie de la Dumnezeu, cu credinta cantam: Aliluia! Icosul al 11-lea Iubitorul de sine Eutropie, fagaduind un vas de argint pentru biserica ta, si facand doua deopotriva, acel cu numele tau I s-a parut mai frumos decat acel pentru dansul; drept care a hotarat sa-l opreasca pentru sine. Tu insa nesuferind inselaciunea aceasta, ai luat vasul de la sluga lui cand se spala in corabie si cu dansul impreunal-ai tinut in mare pana cand s-a mustrat Eutropie insusi de lacomia sa. Pentru aceasta cantam tie: Bucura-te, ca indata ai scos pe sluga cu vasul din mare. Bucura-te, ca sluga s-a infatisat stapanului sau intreg si nevatamat. Bucura-te, ca el, multumind lui Dumnezeu, a si dus vasul la biserica. Bucura-te, mustratorul lui Eutropie pentru indrazneala ce facuse. Bucura-te, indreptatorul purtarii sale celei lacome. Bucura-te, scaparea slugii de la moarte pentru nevinovatia sa. 89

Bucura-te, ca prin aceasta ai vrut sa arati puterea adevaratei credinte. Bucura-te, ca pentru fapta iar nu pentru lucru ai infrant vointa cea rea. Bucura-te, ca lui Dumnezeu s-a adus prin aceasta lauda. Bucura-te, ca numele Lui s-a preaslavit prin facerea minunilor tale. Bucura-te, ca pentru dansul ai patimit ca sa si biruiesti cu Dansul. Bucura-te, Mucenice prea folositorule. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 12-lea Vazandu-se Sofia, o femeie oarecare din partile Fecozalieie, care venea la biserica ta sa se inchine, amenintata a fi batjocorita pe cale de catre un ostean, a cerut de la tine ajutor cu glas, si indata ai izbavit-o de navalirea aceluia, vadindu-l cu rusine catre mai multi; dupa care femeia a datlui Dumnezeu lauda, cantand: Aliluia! Icosul al 12-lea Schiopul si o femeie muta, care de mult timp stateau langa biserica ta cu alti bolnavi , asteptand vindecarea, te-au vazut la miezul noptii, zicand: Schiopule, scoala pe femeia aceea si mergi de aici; la care cuvinte, mahnindu-se schiopul, pentru ca s-a crezut departat de la tine, nu facea nici o miscare; tu insa repetand porunca, el a trebuit sa asculte si indata s-au vazut amandoi vindecati; pentru aceasta cantam tie: Bucura-te, ca schiopul spaimantandu-se a fugit. Bucura-te, ca muta, spaimantandu-se, a vorbit. Bucura-te, ca si alti bolnavi ai tamaduit. Bucura-te, ca pe necredinciosi i-ai smerit. Bucura-te, ca pe iubitorii de Hristos i-ai veselit. Bucura-te, ca pe straini i-ai adapostit. Bucura-te, ca pe flamanzi i-ai hranit. Bucura-te, ca pe vaduve le-ai miluit. Bucura-te, aparatorul celor din primejdii. Bucura-te, indestulatorul celor pradati. Bucura-te, izbavitorul Sofiei. Bucura-te, mangaietorul celor asupriti. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule!

Condacul al 13-lea (acest condac se zice de trei ori) O, preafericite Mucenice Mina, asculta rugaciunea noastra ce-ti aducem din toata inima, ca sa ne izbavesti pe noi de boli si de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta si a marturisi minunile, pe care cu puterea Sfantului Duh le faci noua celor ce cu credinta cantam: Aliluia ! O, preafericite Mucenice Mina, asculta rugaciunea noastra ce-ti aducem din toata inima, ca sa ne 90

izbavesti pe noi de boli si de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta si a marturisi minunile, pe care cu puterea Sfantului Duh le faci noua celor ce cu credinta cantam: Aliluia ! O, preafericite Mucenice Mina, asculta rugaciunea noastra ce-ti aducem din toata inima, ca sa ne izbavesti pe noi de boli si de primejdii, spre a cinsti pomenirea ta si a marturisi minunile, pe care cu puterea Sfantului Duh le faci noua celor ce cu credinta cantam: Aliluia ! Apoi iarasi se zice Icosul intai Intrupandu-se cuvantul lui Dumnezeu s-a luminat faptura, si printr-Insul a izvorat multimea mucenicilor, care au patimit pana la sange, facandu-se aparatori celor neputinciosi; pentru aceasta iti cantam: Bucura-te, stea neapusa. Bucura-te, raza de nematerialnic foc. Bucura-te, lumina celor pagubiti. Bucura-te, caderea celor rapitori. Bucura-te, taina care destainuiesti nelegiuirea. Bucura-te, stavila care opresti ratacirea. Bucura-te, stalp care impiedici necuviinta. Bucura-te, adanc care pierzi lacomia. Bucura-te, suflare care intaresti inimile celor suferinzi. Bucura-te, mana care descoperi pradaciunile. Bucura-te, lant care fereci pe faptuitorul celor rele. Bucura-te, negura care intuneci gandurile necurate. Bucura-te, Mina, mult-patimitorule! si Condacul 1 Folositor si ajutator mare te-ai aratat lumii im primejdii, Mucenice, ca pe multi ai izbavit de pagube: pe furi urmarind, pierderile departandu-le si celor ce alearga la tine cu credinta implinind cererea lor; pentru aceasta te rugam , fii milostiv si noua care iti cantam: Bucura-te, Mina, mult-patimitorule! si apoi se face otpustul. Dupa aceasta se zice aceasta rugaciune :

Rugaciune foarte folositoare si grabnic ajutatoare catre Sfantul Mare Mucenic Mina O, Preasfinte si intru tot laudate, Mare Mucenice Mina, si de minuni facatorule; primeste aceasta rugaciune de la mine nevrednicul robul tau, caci catre tine, ca la un adevarat izvor de tamaduiri si grabnic folositor si ajutator preaminunat , scap eu ticalosul si catre sfant chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinti ma rog tie: Vezi, Sfinte, paguba mea , vezi saracia si ticalosia mea; vezi bubele si ranile trupului si sufletului meu. De aceea ma rog tie, Fericite si Sfinte Mina, grabeste-te de ma ajuta cu neincetatele si sfintele tale rugaciuni si ma sprijineste pe mine robul tau. Ia aminte la suspinele mele si nu ma trece cu vederea pe mine ticalosul si scarbitul, ca stiu, Sfinte al lui Dumnezeu, ca de ai si patimit munci grele si chinuri infricosatoare de la cei fara de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinte astazi vietuiesti luminat si ai aflat dar de Dumnezeu. Fiindca ne-am incredintat ca si dupa mutarea ta din viata aceasta trecatoare, cine a nazuit la sfanta biserica ta si cu credinta ti s-a rugat nu a ramas neajutat. Ca 91

cine te-a chemat pe tine intru ajutor si nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni facatorule, si tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, in pagube fiind si alergand spre ajutorul tau, nu i-ai descoperit paguba lui? Minunile si ajutorul tau m-au facut si pe mine, ticalosul si scarbitul, ca sa alerg la ajutorul tau. Am auzit de negutatorul acela din pamantul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugaciuni, nu numai ca ai vadit pe ucigasul sau si l-ai scos din paguba lui dandu-i indarat punga cu galbeni; dar, o! minune, ca si din mort si taiat in bucati, tu l-ai vindecat si l-ai facut sanatos. Asemenea si lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur tinut in maini, fiindca il fagaduise bisericii tale. Tot asa si femeia Sofia, care venea spre inchinare in sfant locasul tau, nu numai ca a fost izbavita de ostasul acela ce o silea spre pacat, dar si pe ostas dupa cuviinta l-ai certat. La fel si schiopul care venea la sfanta biserica ta spre inchinare, cu rugaciunea indata l-ai tamaduit. Asemenea si femeii celei mute, i-ai deschis graiul si vorbea curat. De asemenea atunci cand iudeul daduse prietenului sau crestin o punga cu galbeni, pe care crestinul tagaduia ca a primit-o, jurand pentru aceasta chiar in biserica ta, tu, nu numai ca ai izbavit pe crestin de juramant, dar si evreul, vazand minunea ta, a crezut intru tine si a venit la credinta crestina. Aceste minuni ale tale, Sfinte, m-au facut pe mine a crede ca la orice facere de bine esti gata ajutator si grabnic folositor si minunat. De ceea incredintat sunt ca tot cel ce alearga la tine, cerand cu credinta ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta si eu cred ca tu acelasi esti ,Sfinte, ca atunci si astazi,ca oricine a alergat la tine nu s-a intors neajutat. Pentru aceasta si eu acum, fiind scarbit si in paguba, alerg catre tine cu credinta si cu lacrimi, ingenunchind, si ma rog tie, Sfinte si Mare Mucenice Mina, ca sa te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine pagubasul si scarbitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugaciunea ta cea muceniceasca, ci te-a ascultat si te-a intarit si te-a primit in cerestile locasuri. Catre Acela roaga-te ca sa fiu si eu ajutat si miluit pentru rugaciunile tale, si din pagube si necazuri izbavit, ca sa laud si bine sa cuvantez si sa slavesc intru tot laudatul si preaputernicul nume al Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii

Posted on 8 septembrie 2010 by admin

92

Din “ACATISTIER al Sfinţilor Isihaşti şi Mărturisitori” Alcătuite şi diortosite sub îndrumarea şi prin rugăciunile părintelui Ghelasie Gheorghe (1944-2003) de la Sfânta Mănăstire Frăsinei Editura PLATYTERA Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii După obişnuitul început… Condac 1: Închis şi părăsit îmi e altarul inimii, dar Chipul lui Dumnezeu pecetluit pe fiinţa mea mă arde cu dor nestins. Nu am altă scăpare din iadul deznădejdii fără numai pe tine, Fecioară: luminează-mi întunericul, descoperă-mi lumina feţei Fiului tău, ca să aflu raiul smereniei şi cu mulţumire să strig: Bucură-te, Arătă-toarea Căii! Icos 1: Nu-mi pot găsi liniştea, nu-mi pot afla Chipul, nu pot să-mi îndrept viaţa decât privind spre Pruncul dumnezeiesc din braţele tale, Preacurată, spre Care pururi arăţi cu iubire de Maică şi doar aşa, cu închinare, uşile altarului de taină iarăşi se deschid. Bucură-te, arătătoarea Chipului dumnezeiesc; Bucură-te, arătătoarea Iubirii Tatălui; Bucură-te, arătătoarea Dragostei Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea Dăruirii Fiului; Bucură-te, arătătoarea întrupării lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Cinei celei de Taină; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 2: Nimica sunt eu, făptura, abia ca o frunză purtată de vântul patimilor şi valurile ispitelor; dar din nimic a făcut Dumnezeu lumea şi aşa nu deznădăjduiesc, ci cred iubirii Sfintei Treimi care m-a
93

creat. Şi către icoana naşterii tale, Fecioară, îmi tind cugetul inimii, strigând împreună cu tine: Fie mie, Doamne, după cuvântul Tău, Aliluia! Icos 2: Toate simţurile şi mădularele îmi sunt rănite de patimi şi zac în nelucrare. Arată-mi mie, Fecioară, nu calea cea plină de amăgiri a simţurilor şi cugetelor amestecate ale lumii, ci calea rugăciunii şi închinării neîncetate către Hristos, prin care inima se face iarăşi altar al prefacerii duhovniceşti. Bucură-te, arătătoarea înfricoşatei Jertfe; Bucură-te, arătătoarea Luminatei Învieri; Bucură-te, arătătoarea Trupului şi Sângelui lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea alegerii celei bune; Bucură-te, arătătoarea sfintelor nevoinţe şi voii dumnezeieşti; Bucură-te, arătătoarea închinării şi prefacerii duhovniceşti; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 3: Cine ar putea zugrăvi iubirea dintre Dumnezeu şi creaţia Sa mai bine decât Sfântă Icoana ta, Născătoare de Dumnezeu, în care pe Cel ce toate le ţine cuprinzând, Îl faci arătat mai presus de minte celor ce cântă: Aliluia! Icos 3: Pacea dumnezeiască ce se coboară în lume este Însuşi Iisus cel întrupat din tine, Preacurată Fecioară, în împreună îmbrăţişarea Preasfântului Duh. Şi aşa icoana Naşterii tale e însăşi icoana isihiei creştine, Chipul Liturghiei lui Hristos, prin care Biserica urcă în iubirea Tatălui Dumnezeiesc. Bucură-te, arătătoarea iubirii dumnezeieşti; Bucură-te, arătătoarea iubirii de creaţie; Bucură-te, arătătoarea chemării de Sus; Bucură-te, arătătoarea Numelui lui Iisus; Bucură-te, arătătoarea Crucii de Viaţă izvorâtoare; Bucură-te, arătătoarea Crucii de unire între creaţie şi Dumnezeire; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 4: Cât de uşor încolţesc în firea slăbită de păcat seminţele vrăjmaşului şi cât de adânc pătrund rădăcinile relelor deprinderi! Şi din afară şi din lăuntru mă împresoară întunericul, ci tu, Stăpână, degrabă mântuieşte-mă, arată-mi calea spre Lumină, să pot iarăşi cânta: Aliluia! Icos 4: Lumea se cerne în tot felul de ispite, iar întru boli şi neputinţe Însuşi Dumnezeu lucrează spre mântuirea noastră. Arată-mi, Fecioară, rostul dumnezeiesc al încercărilor ce mă învăluie ca sămplinesc voia Fiului tău şi să strig: Bucură-te, arătătoarea Binecuvântării Tatălui; Bucură-te, arătătoarea Rugăciunii Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea închinării Fiului; Bucură-te, arătătoarea Bisericii, Trupul lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea hotarului veşniciei; Bucură-te, arătătoarea Rugului aprins al isihiei; Bucură-te, arătătoarea Căii!

94

Condac 5: La dreapta se-nalţă piscul ucigaş al mândriei şi deşertăciunii, la stânga se cască prăpastia fără fund a deznădejdii: cum voi păzi dar calea cea strâmtă ce trece prin focul conştiinţei şi al pătimirii de bună voie pentru dragostea lui Hristos, de nu-mi vei călăuzi tu paşii, Preacurată? Numai aşa, sub sfântul tău Acoperământ, voi avea şi eu îndrăznire a cânta: Aliluia! Icos 5: Infiază-mă, Fecioară, pe mine, cel ce stau cu închinare înaintea Crucii de Viaţă Dătătoare a Fiului Tău, şi descoperă inimii mele Rugul aprins al Bisericii în care să-mi sfinţesc trupul şi sufletul şi să strig: Bucură-te, arătătoarea tainelor dumnezeieşti; Bucură-te, arătătoarea iertării şi împăcării; Bucură-te, arătătoarea tămăduirii şi luminării; Bucură-te, arătătoarea Chipului cel fără umbra păcatului; Bucură-te, arătătoarea Chipului de taină al Învierii; Bucură-te, arătătoarea dragostei ce nu mai cade; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 6: Viaţa mi se-apropie de răscrucea veşniciei şi iată, nu am rod în care să se-ntrupeze Iubirea lui Dumnezeu. Nu am asemănarea cu Hristos, nici haina Sfântului Duh prin care să pot primi şi eu înfierea cea de Sus. Tot darul l-am risipit şi pângărit din neştiinţă, negrijă şi neiubire, iar acum deznădăjduit mă aflu înaintea hotarului înfricoşat. Arată-mi, însă tu, Fecioară, covârşirea milei lui Hristos, ca înaintea Lui să m-arunc şi să strig ca desfrânata, vameşul şi tâlharul: Miluieşte-mă, Doamne, Aliluia! Icos 6: Deschide-mi mie, celui orb, Preacurată, ochii inimii să pot vedea lumea în icoana veşniciei, icoana Iubirii celei mai tari decât păcatul şi moartea, şi cu mulţumire să strig: Bucură-te, arătătoarea icoanei veşniciei; Bucură-te, arătătoarea chipului împărăţiei; Bucură-te, arătătoarea Pomului Vieţii; Bucură-te, arătătoarea Venirii lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Paştilor de taină; Bucură-te, arătătoarea Judecăţii Iubirii; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 7: Arată-mi pururea, Stăpână, pe Fiul Tău şi Dumnezeu, ca să pot urî desăvârşit păcatul ce mă desparte de dragostea Lui, şi să pot cânta: Aliluia! Icos 7: Străluceşte-mi, Fecioară, frumuseţea mântuitoare a Chipului lui Hristos, ca alungând urâciunea pustiirii să odihnească în inima mea ca într-o icoană de puru-rea închinare şi să strig: Bucură-te, arătătoarea comorii din ţarina inimii; Bucură-te, arătătoarea mărgăritarului ascuns; Bucură-te, arătătoarea bunăvoirii Tatălui; Bucură-te, arătătoarea liturghiei Cuvântului; Bucură-te, arătătoarea mângâierii Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea sălăşluirii Sfintei Treimi; Bucură-te, arătătoarea Căii!
95

Condac 8: Târât de patimi cumplite, strig către tine, Fecioară: nu mă lăsa pierzării, ci degrab mă acoperă cu lumina smereniei tale, întru care iubirea dumnezeiască înfloreşte şi Trupul lui Hristos se plineşte, în cântarea: Aliluia! Icos 8: Arată-mi, Preacurată, chipul pocăinţei şi mărturisirii adevărate, ca să păşesc eu, cel ce am lepădat tot darul dumnezeiesc, în hotarul împărtăşirii cu Hristos, prin care inima se face locaş al Împărăţiei Cerurilor. Bucură-te, arătătoarea dorului curăţitor; Bucură-te, arătătoarea pocăinţei înveselitoare; Bucură-te, arătătoarea mărturisirii dezlegătoare; Bucură-te, arătătoarea bunătăţii firii; Bucură-te, arătătoarea altarului împărtăşirii; Bucură-te, arătătoarea Schimbării la faţă; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 9: Viforul patimilor şi al suferinţelor ce vin asupră-mi potoleşte-l, Fecioară, arătându-mi mie calea răbdării şi închinării a toate către milostivirea lui Dumnezeu, prin care Crucea Iubirii mai presus de lume se-nalţă, în cântarea: Aliluia! Icos 9: Cum a fost năpădit de neghină grâul cel curat sădit de Dumnezeu în inima mea şi cum voi mai discerne acum voia lui Dumnezeu, de nu mi-o vei lumina tu, Stăpână, cu rugăciunile tale de Maică către Fiul tău şi Dumnezeu? Bucură-te, arătătoarea darului dumnezeiesc; Bucură-te, arătătoarea frumuseţii fecioriei; Bucură-te, arătătoarea rodniciei ascultării; Bucură-te, arătătoarea comorilor sărăciei; Bucură-te, arătătoarea secerişului de taină; Bucură-te, arătătoarea urmării lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 10: Toate ale lumii le-am gustat, dar n-am aflat bucurie, nici lumină netrecătoare, ci doar cădere în gol şi în lanţurile deprinderilor pătimaşe, iar suflarea vrăjmaşului caută fără odihnă să stingă candela inimii mele. Ci nu lăsa, Fecioară, în întuneric viaţa mea, ci păzeşte-o întru lumină ca să pot cânta pururea: Aliluia! Icos 10: Nu am nimica vrednic, nici cuget curat, nici simţire fără meteahnă să aduc la altar. Ca un osândit stau înaintea icoanei tale, Împărăteasă, şi înaintea ei îmi aduc cu închinare toate ale mele, să le prefacă Fiul tău aşa cum Însuşi ştie, ca un Dumnezeu, în prinos de Liturghie, prescure de cuget şi simţire prin care să mă sfinţesc şi eu şi să cânt: Bucură-te, arătătoarea cugetului ascuns; Bucură-te, arătătoarea înşelării ucigătoare; Bucură-te, arătătoarea păcatului nemărturisit; Bucură-te, arătătoarea crucii de moştenire şi închinării de fiu; Bucură-te, arătătoarea iubirii de Dumnezeu peste toate;

96

Bucură-te, arătătoarea iubirii aproapelui cu dragostea lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 11: Aşază, Născătoare de Dumnezeu, cuvântul viu şi lucrător al Fiului tău în inima mea, ca să secere neghina păcatului ce-mi înăbuşă Chipul şi să pot sta înaintea Lui cu închinarea întregii mele fiinţe, cântând: Aliluia! Icos 11: Arată-mi, Preacurată, chipul împărtăşirii de tainele dumnezeieşti, prin care să ardă zestrea suferinţei şi morţii câştigată prin păcat şi aşa să-mi pot purta Crucea ce odrăsleşte rodul Învierii. Bucură-te, arătătoarea împărtăşirii lui Hristos, Rodul veşniciei; Bucură-te, arătătoarea pogorârii Sfântului Duh, Chipul minunatei prefaceri; Bucură-te, arătătoarea slavei Tatălui, Chipul Împărăţiei Cerurilor; Bucură-te, arătătoarea credinţei lucrătoare; Bucură-te, arătătoarea nădejdii văzătoare; Bucură-te, arătătoarea dragostei sfinţitoare; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 12: Nu voi putea zbura peste abisul morţii fără aripile smereniei şi dragostei, nici nu voi afla lumina feţei Fiului tău fără a ta mijlocire preabună, Maica lui Dumnezeu, prin care întunericul se risipeşte şi tot darul lui Hristos se înnoieşte, în cântarea: Aliluia! Icos 12: Ca una ce pururi Îl vezi pe Fiul tău, Preacurată, ajută-mă să am neîncetat înainte icoana Iubirii dumnezeieşti, prin care să nu mai fiu o sămânţă a stricăciunii în ţarina lumii, ci o mlădiţă vie a Trupului lui Hristos, întru pacea şi bucuria Luminatei Învieri. Bucură-te, arătătoarea Chipului lui Hristos; Bucură-te, arătătoarea umbririi Preasfântului Duh; Bucură-te, arătătoarea întâmpinării Tatălui; Bucură-te, arătătoarea biruinţei iubirii; Bucură-te, arătătoarea îndumnezeirii firii; Bucură-te, arătătoarea Adevărului şi Vieţii nestricăcioase; Bucură-te, arătătoarea Căii! Condac 13: Nu va putea cineva să-şi lumineze cugetul şi simţirea de nu va cunoaşte dragostea lui Hristos ce preface inima în cer nou şi pământ nou. Călăuzeşte-mi dar, Preacurată Fecioară, voirea cea slăbănogită la limanul voii dumnezeieşti, ca întărită în har să se înalţe spre cerul nepătimirii şi să vadă prealuminat Chipul Fiului Tău întru slava Tatălui Ceresc şi odihna Preasfântului Duh, cântând împreună cu tine: Aliluia! (de 3 ori) Apoi Icos 1, Condac 1. Acatistul Maicii Domnului - Grabnic Ajutatoare Description: Rugaciunile incepatoare: In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi
97

de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. Troparul Catre Nascatoarea de Dumnezeu sa alergam toti cei ce suntem in necazuri - nenorociri, nevoi - si sa cadem inaintea Sfintei sale icoane cu credinta zicand din adancul sufletului: Auzi grabnic rugaciunea noastra, Fecioara, ceea ce te-a numit “Grabnic ajutatoare” - caci, pe tine, noi, robii tai te avem intru nevoi gata ajutatoare. Condacele si Icoasele: Condacul 1: Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu si Imparatesei celei ce ia in graba aminte la rugaciunile celor smeriti si revarsa rauri de vindecari asupra credinciosilor de la icoana sa cea Sfanta, aducem cantare de multumire! Iara tu - Aparatoarea cea mult milostiva apleaca-te cu buna vointa catre glasurile noastre cele de lauda si din toate nevoile slobozeste-ne pe noi, cei ce strigam spre tine: Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Icosul 1: Cetele ingerilor cu smerenie iti slujesc si toate puterile ceresti cu cantari neincetate te fericesc, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca pe ceea ce ai nascut pe Imparatul ingerilor - Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, pacatosii, indraznind a te urma si nepricepandu-ne dupa vrednici a te preamari, cu smerenie inteleapta iti zicem: Bucura-Te, salas al Dumnezeirii celei apropiate; Bucura-Te, mirarea cea neincetata a ingerilor; Bucura-Te, masa Sfanta care ne hranesti cu painea vietii; Bucura-Te, maslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre; Bucura-Te, comoara nesecata a dumnezeiestilor daruri; Bucura-Te, rau pururea curgator al minunilor; Bucura-Te, aparatoarea celor obiditi; Bucura-Te, mangaierea celor intristati; Bucura-Te, ajutatoarea celor ce sunt in nenorociri; Bucura-Te, vindecatoarea celor bolnavi; Bucura-Te, intaritoarea celor slabanogi; Bucura-Te, slobozotoarea celor robiti;

98

Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 2: Vazand nesecata milostivirea Ta, Stapana, si multimea minunilor Tale pe care le-ai aratat si le arati prin Sfintele Tale icoane care ca niste stele de Dumnezeu luminate ai infrumusetat toata lumea ortodoxa - te rugam pe tine cu dragoste ceea ce ai inaltat neamul omenesc prin bunavointa Ta si ne inchinam Prea Cinstitului Tau Chip, cantand Fiului Tau Hristos Dumnezeu: Aliluia! Icosul 2: Aratand intelepciunea cereasca, Nascatoare de Dumnezeu, ai benevoit a hotara prin sortii pamantesti sa proslavesti icoana Ta de la Sfantul Munte Athos pe care insati - Grabnica ajutatoare - ai numit-o prin glas Dumnezeiesc care s-a auzit de la dansa, pentru ca toti vazand-o, cu cantari sa Te laude asa: Bucura-Te, Maica milostiva fata de noi toti inaintea lui Hristos; Bucura-Te, locas al Duhului Sfant; Bucura-Te, aratarea dragostei lui Dumnezeu fata de oameni; Bucura-Te, inaltarea neamului omenesc; Bucura-Te, palat luminos al lui Dumnezeu Cuvantul; Bucura-Te, ceea ce esti mai mare decat Sfanta Sfintelor; Bucura-Te, ceea ce ai nascut pe Mielul lui Dumnezeu; Bucura-Te, ceea ce ne-ai crescut spicul vietii; Bucura-Te, pastratoare de aur a mancarii celei nepieritoare; Bucura-Te, hranitoarea Hranitorului lumii; Bucura-Te, ce prin mijlocirea Ta nadajduim a ne mantui; Bucura-Te, care prin rugaciunile Tale asteptam a primi mostenirea cereasca; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 3: Vadind cu putere dumnezeiasca pe trapezarul Nil de la manastirea Dohiaru, cel ce umbla cu necuviinta inaintea Sfintei Tale icoane l-ai pedepsit cu orbirea si slabanogirea, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca nimeni sa nu indrazneasca a defaima chipul Sfintei Tale icoane, pe care cu o arvuna a binevoirii Tale, cu milostivire ai daruit-o intrgului Munte Sfant al Athosului pentru ca toti locuitorii lui, cu glasuri cuvioase, sa cante Celui ce s-a nascut din Tine, Dumnezeu Cuvantul: Aliluia! Icosul 3: Avand nemarginita iubire de oameni rascumparati prin sangele Fiului Tau si Dumnezeul Nostru, Stapana prea buna, pocainta trapezarului Nil ai primit-o cu milostivire si i-ai daruit vindecare de orbire si slabanogire, pentru ca neincetat sa-Ti slujeasca Tie si sa aduca rugaciuni neincetate inaintea icoanei Tale vindecatoare zicand asa: Bucura-Te, odraslirea Sfanta a lui Ioachim si Ana; Bucura-Te, ceea ce ai nascut pe Cel ce a sfaramat capul sarpelui celui de demult; Bucura-Te, cea prea binecuvantata intre femei; Bucura-Te, ceea ce ai nascut mai presus de fire pe Mantuitorul sufletelor noastre; Bucura-Te, ceea ce ai unit fecioria si nasterea; Bucura-Te, ceea ce intre amandoua acestea Te-ai pastrat fara prihana; Bucura-Te, ceea ce esti marea minune a lumii intregi; Bucura-Te, mirarea tuturor neamurilor pamantului;
99

Bucura-Te, indreptarea celor ce gresesc; Bucura-Te, intarirea in facerea de bine a celor ce pacatuiesc; Bucura-Te, pedepsitoare care nu tii minte raul, nerazbunatoare-o; Bucura-Te, inteleptitoare cu inima buna; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 4: Scapand de furtunile vietii si adapostindu-se in limanul lin al mantuirii, Muntele Athos, cei adunati acolo aflau mangaiere bine facatoare si ajutor dumnezeiesc de la Sfanta Ta icoana, Nascatoare de Dumnezeu, de la care izvorasc raze de minuni si rauri de milostiviri nesecate. Pentru aceasta toti aceia care in pustiurile Athosului voiesc sa dobandeasca mantuire prea marind indurarile Tale de Maica, cu multumire canta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 4: Auzind glas Dumnezeiesc de la Sfanta Ta icoana, Stapana, trapezarul Nil Te-a cunoscut a fi grabnica ajutatoare a tuturor care cu credinta si cu dragoste alearga catre facatorul de minuni Chipul Tau si primind de la El inteleptire in nepasarile lor si luminarea ochilor lor sufletesti, striga Tie din tot sufletul cu multumire: Bucura-Te, ceea ce prin pedeapsa vremelnica inteleptesti pe cei nepasatori; Bucura-Te, ceea ce primesti cu milostivire pocainta de la cei ce pacatuiesc; Bucura-Te, ceea ce indrumezi pe calea indreptarii pe cei rataciti; Bucura-Te, ceea ce indreptezi cu milostivire ranile pacatelor noastre sufletesti; Bucura-Te, ceea ce cu dragoste dojenesti pe cei ce staruie in nepasare; Bucura-Te, ceea ce prin amarul suferintelor trupesti ii izbavesti de chinurile vesnice; Bucura-Te, ceea ce potolesti valurile si framantarile patimilor; Bucura-Te, ceea ce intinzi o mana de ajutor celor ce se prapadesc; Bucura-Te, nadejdea celor fara nadejde; Bucura-Te, bucuria celor intristati; Bucura-Te, imbracamintea celor goi; Bucura-Te, ocrotirea celor orfani; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 5: Auzind vietuitorii manastirii Dohiaru cuvintele Tale cele insuflate de Dumnezeu, ti-au zidit Tie Grabnica ajutatoare - o biserica langa Arhondaric, unde se afla icoana Ta facatoare de minuni, Prea Curata Fecioara si care mangaie pe toti credinciosii cu semnele milelor Tale. De aceea nu ne lipsi nici pe noi smeritii, care dupa datorie Te laudam si cantam Facatorului de minuni Dumnezeu: Aliluia! Icosul 5: Vazand raurile de minuni ce se revarsa de la Sfanta Ta icoana - Grabnic ajutatoare - toti vietuitorii Muntelui Athos alearga la ea pentru inchinare! Iara Tu, Maica Domnului, tuturor le dai dupa trebuinta fiecaruia, neimputinat, darurile milostivirii Tale, indemnandu-i pe ei cu multumire sa-Ti cante Tie: Bucura-Te, Maica milostivirii si a indurarilor; Bucura-Te, masa insufletita a Atottiitorului; Bucura-Te, ceea ce L-ai impreunat cu trup pe Fiul lui Dumnezeu; Bucura-Te, camara zamislirii celei fara de samanta;
100

Bucura-Te, ceea ce ai intrupat pe Cel fara de trup; Bucura-Te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii; Bucura-Te, priveliste prea dorita a celor cuviosi; Bucura-Te, bucuria dumnezeiasca a postitorilor; Bucura-Te, veselia linistita a pustnicilor; Bucura-Te, nadejdea puternica a monahilor; Bucura-Te, ceea ce biruiesti legiunile de demoni; Bucura-Te, ceea ce rusinezi pe vrajmasii mantuirii oamenilor; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 6: Muntele Athosului propovaduieste milele si minunile Tale, Prea Binecuvantata Maica Domnului nostru si luminat se infrumuseteaza cu multimea icoanelor tale, printre care icoana Ta numita “Grabnic Ajutatoare”, ca o luna plina straluceste cu raze de minuni, luminand sufletele noastre cu multimea darurilor Dumnezeiesti si facandu-ne pe noi sa cantam, marind pe Dumnezeu Cel in Treime, Cel ce Te-a proslavit pe Tine: Aliluia! Icosul 6: Prin icoana Ta, Prea Cinstita Marie, Nascatoare de Dumnezeu, stralucit-ai lumina mantuirii tuturor celor care ratacesc in intunericul pacatelor si al patimilor, si pe acesta ai numit-o: Grabnica ajutatoare pentru ca cei ce se roaga inaintea ei cu credinta si umilinta sufleteasca, sa-Ti cante Tie: Bucura-Te, fulger care luminezi sufletele; Bucura-Te, tunet care infricosezi pe cei ce se leapada de Tine; Bucura-Te, adapostirea lina a celor obositi de zbuciumul marii vietii; Bucura-Te, liman neiviforat al celor ce sunt tulburati de valurile patimilor; Bucura-Te, propovaduirea spre curatia sufleteasca a celor tineri; Bucura-Te, acoperamant si aparare a fecioriei; Bucura-Te, ceea ce inmoi impietrire a inimii; Bucura-Te, ceea ce minunat incalzesti raceala sufletului; Bucura-Te, ceea ce pe calea mantuirii indreptezi pe cei credinciosi; Bucura-Te, ceea ce-i indreptezi de la calea pieirii pe cei ce se pocaiesc; Bucura-Te, mijlocitoarea noastra inaintea Fiului lui Dumnezeu; Bucura-Te, ceea ce neincetat Il rogi sa ne miluiasca pe noi pacatosii; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 7: Vrand sa arati marea Ta iubire fata de neamul omenesc, Nascatoare de Dumnezeu, Prea Buna ai ales Muntele Athosului unde ai inmultit locasurile monahicesti, ca toti cei ce sunt inviforati de desertaciunile lumesti sa poata afla acolo liman lin si binefacator pentru mantuire si ajutati de Tine sa se invredniceasca de mostenirea cereasca si sa cante, impreuna cu Sfintii, Prea Sfintei Treimi: Aliluia! Icosul 7: Semne noi ale milostivirii Tale ai aratat, Stapana, prin minunata proslavire a Sfintei Tale icoane Grabnica ajutatoare - nu numai monahilor din Muntele Athos, ci si tuturor dreptslavitorilor crestini care cu evlavie cinstesc chipul acestei icoane a Ta, ca toti sa-Ti cante:

101

Bucura-Te, Maica Dumnezeului Nostru; Bucura-Te, ceea ce inainte si dupa nastere esti Fecioara; Bucura-Te, ceea ce pe Tine Te fericesc toate neamurile; Bucura-Te, ca Ti-a facut Tie marire Cel Puternic; Bucura-Te, ca a cautat spre smerenia Ta, Domnul; Bucura-Te, ca a binevoit asupra bunatatii Tale, Imparatul imparatilor; Bucura-Te, fiica binecuvantata a Tatalui Ceresc; Bucura-Te, Nascatoarea cea fara o cunoastere barbateasca a Fiului Celui mai inainte de veci; Bucura-Te, primitoare neprihanita a Duhului Sfant; Bucura-Te, comoara tamaduitoare a Harului Dumnezeiesc; Bucura-Te, infrumusetare a lumii de sus; Bucura-Te, aparatoarea lumii de jos; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 8: Calatori si trecatori suntem noi pe pamant si, dupa cuvantul Apostolului, neavand aici cetate statatoare pentru a locui, catre cine vom alerga, Stapana, in mahnirile si necazurile noastre, daca nu catre Tine, Prea Buna! Nu ne indeparta pe noi Maica lui Dumnezeu! Nu ne spune noua: nu va cunosc pe voi din pricina pacatelor voastre, ci miluieste-ne pe noi cei singuratici si lipsiti de ajutor si primeste-ne in vesnicele locasuri - Adapostitoarea noastra - ca noi cu bucurie sa cantam intru slava cereasca Imparatului Ceresc, Hristos,: Aliluia! Icosul 8: Tuturor credinciosilor le este mangaietor a privi spre icoana Ta, Prea Sfanta Stapana, in care Te vedem tinand in brate pe Pruncul cel mai dinainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos, caruia ne inchinam cu umilinta, ca Ziditorului si Dumnezeului nostru, iara Tie, adevaratei Nascatoare de Dumnezeu, cu umilinta Iti zicem: Bucura-Te, pururea Fecioara, care ai fost invrednicita de buna vestirea Arhanghelului Gavriil; Bucura-Te, mireasa pururea Fecioara; Bucura-Te, Maica Luminii celei prea inalte, care luminezi sufletele tuturor; Bucura-Te, tron insufletit al Ziditorului cerului si al pamantului; Bucura-Te, porumbita blanda; Bucura-Te, mieluseaua fara de prihana; Bucura-Te, pahar care reversi bucurie; Bucura-Te, vas nesecat al apei vietii celei fara de moarte; Bucura-Te, chivot al mirului celui bine mirositor al lui Iisus Hristos; Bucura-Te, caci prin Tine duhoarea patimilor noastre se indeparteaza; Bucura-Te, caci prin Tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu; Bucura-Te, caci prin Tine ne-am invatat a ne inchina Dumnezeului in Treime; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 9: Toate neamurile Te fericesc pe Tine dupa cuviinta, Nascatoare de Dumnezeu, caci de la rasarit pana la apus este laudat numele Tau! Iara vietuitorii Muntelui Athos, Te socotesc pe Tine a fi Acoperitoarea lor, caci locul acela l-ai insemnat printr-o deosebita bunavointa, savarsind multime de minuni si revarsand milele Tale cele bogate asupra celor ce salasluiesc acolo, ca ei cu multumire sa cante prin Tine, lui Dumnezeu: Aliluia!
102

Icosul 9: Inteleptii cei mandrii de intelepciunea lor nu pot sa priceapa taina pururea Fecioriei Tale, Nascatoare de Dumnezeu, nici nu pot sa lamureasca puterea facatoare de minuni ce se revarsa de la prea cinstitele Tale icoane, spre tamaduirea celor suferinzi si spre orice folos sufletesc sau trupesc pentru oameni! Iara noi, marturisindu-te pururea Fecioara cu toata credinta si fara de indoiala, ne inchinam icoanei Tale Sfinte si Iti zicem acestea: Bucura-Te, auzirea cea cu indoiala celor necredinciosi; Bucura-Te, lauda cea de cinste a celor credinciosi; Bucura-Te, ceea ce din pantece curat pe Hristos fara de intinaciune L-ai nascut; Bucura-Te, ceea ce in timpul nasterii cheile fecioriei nu le-ai sfaramat; Bucura-Te, Maica si Fecioara, Prea Binecuvantata; Bucura-Te, Nascatoare de Dumnezeu proslavita; Bucura-Te, lauda fecioarelor; Bucura-Te, bucuria neincetata a maicilor; Bucura-Te, Una fara de prihana si Una intre femei; Bucura-Te, ceea ce ai nascut pe Cel Fagaduit - Zdrobitorul capului sarpelui; Bucura-Te, ceea ce ai izbavit de osanda veche pe stramosii cei cazuti; Bucura-Te, ceea ce prin nasterea Ta ai deschis oamenilor Raiul cel inchis; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 10: Lucrand la mantuirea oamenilor iubitori de Hristos ai binevoit Nascatoare de Dumnezeu, sa alegi Muntele Athosului, pentru a fi locuit de monahi si ai zis prin vedenie primului pustnic al Athosului, prea cuviosului Petru: “Sa fie muntele acesta totdeauna locuinta monahilor”, mangaindu-l cu fagaduinta buna ca vei fi ajutatoarea tuturor celor ce isi vor petrece viata acolo in chip minunat placut lui Dumnezeu, daruindu-le cele de cuviinta si izbavindu-l de toate necazurile ca neincetat sa cante lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 10: Zid de aparare esti Fecioara pentru toti monahii drept credinciosi, pastratorii fecioriei si a curatiei! Pentru aceasta ai hotarat ca Muntele Athos ales de Tine, sa fie neprimitor femeilor, ca locuitorii monahi sa vietuiasca acolo fara ispita pacatului, punandu-si in Tine singura lor nadejde de mantuire, dupa Dumnezeu, si sa cante Tie unele ca acestea: Bucura-Te, floare nevestejita a curatiei; Bucura-Te, crin campenesc al curatiei; Bucura-Te, sfesnic purtator de lumina cereasca care luminezi pe ravnitorii curatiei; Bucura-Te, scriptura a intelepciunii Dumnezeiesti, care inteleptesti pe pastratorii fecioriei; Bucura-Te, mijlocitoarea mantuirii pentru monahii ce isi petrec viata dupa Dumnezei; Bucura-Te, acoperitoarea si aparatoarea locuitorilor si pustnicilor Muntelui Athos; Bucura-Te, ceea ce reversi bucurie binefacatoare in inimile iubitoare de Dumnezeu; Bucura-Te, ceea ce dai mangaiere duhovniceasta sufletelor celor amarate; Bucura-Te, hranitoarea cea buna a fecioarelor si a orfanilor celor fara de mama; Bucura-Te, ceea ce Dragostea Mirelui Celui fara de moarte indulcesti cetele cele feciorelnice; Bucura-Te, puternica ajutatoare in graua lupta cu patimile trupesti; Bucura-Te, neadormita supraveghetoare a asezamintelor celor monahicesti; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti!
103

Condacul 11: Smerita noastra cantare ce Ti-o aducem din plinatatea dragostei si a osardiei, n-o trece cu vederea, Prea Curata, si nu Te intoarce de la noi, cei intinati cu multe pacate, si ajuta-ne noua Prea Buna, sa ne curatim prin pocainta si sa sporim in viata curata si placuta lui Dumnezeu, avandu-te pe Tine ajutatoare si intrumatoare in staruinta ca, dupa vrednicie si dreptate, sa putem a canta Domnului: Aliluia! Icosul 11: Sfanta Ta icoana, Nascatoare de Dumnezeu, neclintit straluceste prin razele minunilor tale si pe toata lumea o lumineaza, gonind toata lucrarea vrajmasa cu puterea lui Dumnezeu ce se revarsa de la ea! Pentru aceasta ne bucuram si noi pacatosii avand un astfel de zalog al Bunavointei Tale fata de noi. Grabnica ajutatoare cu multumire strigam Tie: Bucura-Te, raza a soarelui ce nu apune; Bucura-Te, aurora zilei cele neinserate; Bucura-Te, ceea ce ai rasarit dimineata mantuirii noastre; Bucura-Te, ceea ce ai nascut pe Mirele cel fara de moarte al sufletelor noastre; Bucura-Te, ceea ce implinesti dorintele noastre cele placute lui Dumnezeu; Bucura-Te, ceea ce in scarbe si in necazuri te grabesti spre ajutorul nostru in bine; Bucura-Te, Rai inchipuit de minte, plin de mangaiere duhovniceasca; Bucura-Te, ceea ce din plinatatea Ta si noua ne izvorasti picaturi de mangaiere; Bucura-Te, ceea ce racoresti vapaia patimilor noastre; Bucura-Te, ceea ce cu osardie dai o binefacatoare stare sufleteasca celor ce o cauta; Bucura-Te, ceea ce mult iubesti pe toti cei in curatia fecioriei vietuiesc; Bucura-Te, ceea ce prin vise si vedenii cercetezi pe alesii lui Dumnezeu; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 12: Harul lui Dumnezeu care salasluieste in Sfanta Ta icoana, numita de Tine - Grabnica ajutatoare Stapana, atrage catre ea pe toti cei intristati si impovarati si nu deserti se intorc ei de la acest izvor al milelor si indurarilor Tale Nascatoare de Dumnezeu! In scarbe - bucurie, in napaste apare, in boale - vindecare fara plata primind de la facatorul de minuni chipul Tau, Prea Buna Sfanta Nascatoare de Dumnezeu, si cu multumire canta datatorului de bine Dumnezeu: Aliluia! Icosul 12: Cantand minunile Tale, Stapana, si mare mila Ta fata de neamul omenesc, stim ca nevrednici suntem sa Te preamarim pe Tine, ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita fara asemanare decat Serafimii, dar nadajduind spre nemarginita milostivire a Ta, Prea Sfanta Nascatoare de Dumnezeu, cu smerenie aducem Tie cantarile acestea: Bucura-Te, adapostirea lina a celor care se nevoiesc in buna cinstire; Bucura-Te, prea dulce convorbire a celor tacuti; Bucura-Te, bucurie binefacatoare a celor ce vietuiesc prin munti si prin pustietati; Bucura-Te, tainica inteleptire a robilor lui Dumnezeu ce in taina locuiesc in lumea aceasta; Bucura-Te, impacarea cu Dumnezeu a pacatosilor ce se pocaiesc; Bucura-Te, conducatoarea cea mai mare a Muntelui Athos; Bucura-Te, ceea ce acolo l-ai luminat pe Petru, iubitorul de posturi, prin vedenia Ta; Bucura-Te, ceea ce l-ai daruit cu multe binefaceri pe Atanasie cel inteleptit de Dumnezeu prin aratarea Ta; Bucura-Te, ceea ce multi cuviosi ai Athosului l-ai proslavit cu slava cereasca;
104

Bucura-Te, ceea ce locuitorilor muntelui aceluia o deosebita dragoste le-ai aratat; Bucura-Te, vindecatoarea fara plata a trupurilor noastre; Bucura-Te, calauzitoarea sufletelor noastre catre Imparatia cea prea inalta; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori) O! Cea ce toti cantata Maica, ceea ce te-ai numit Grabnica Ajutatoare, intru icoana Ta, Nascatoare de Dumnezeu, Marie! Primeste cu mila aceasta putina rugaciune a noastra, pe care tio aducem cu osardie, cu credinta si cu dragoste, si roaga pe Treimea cea pururea inchinata, sa ne izbaveasca de ghena cea de foc, de intunericul cel de nepatruns si de munca cea vesnica! Ca prin mijlocirea Ta sa mostenim Imparatia Cerurilor si sa ne invrednicim cu Sfintii a canta lui Dumnezeu: Aliluia! Apoi se zice iarasi Icosul 1: Cetele ingerilor cu smerenie iti slujesc si toate puterile ceresti cu cantari neincetate te fericesc, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, ca pe ceea ce ai nascut pe Imparatul ingerilor - Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, pacatosii, indraznind a te urma si nepricepandu-ne dupa vrednici a te preamari, cu smerenie inteleapta iti zicem: Bucura-Te, salas al Dumnezeirii celei apropiate; Bucura-Te, mirarea cea neincetata a ingerilor; Bucura-Te, masa Sfanta care ne hranesti cu painea vietii; Bucura-Te, maslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre; Bucura-Te, comoara nesecata a dumnezeiestilor daruri; Bucura-Te, rau pururea curgator al minunilor; Bucura-Te, aparatoarea celor obiditi; Bucura-Te, mangaierea celor intristati; Bucura-Te, ajutatoarea celor ce sunt in nenorociri; Bucura-Te, vindecatoarea celor bolnavi; Bucura-Te, intaritoarea celor slabanogi; Bucura-Te, slobozotoarea celor robiti; Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! si Condacul 1: Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu si Imparatesei celei ce ia in graba aminte la rugaciunile celor smeriti si revarsa rauri de vindecari asupra credinciosilor de la icoana sa cea Sfanta, aducem cantare de multumire! Iara tu - Aparatoarea cea mult milostiva apleaca-te cu buna vointa catre glasurile noastre cele de lauda si din toate nevoile slobozeste-ne pe noi, cei ce strigam spre tine: Bucura-Te, prea buna si grabnic ajutatoare - ceea ce rugaciunile noastre toate spre bine le implinesti! Dupa aceea zicem aceasta rugaciune: RUGACIUNE: Prea Binecuvantata Stapana, Pururea Fecioara, Nascatoare de Dumnezeu, ceea ce ai anscut pe Dumnezeu Cuvantul mai presus de fire, pentru mantuirea noastra si Te-ai aratat ca o mare a darurilor Dumnezeiesti si rau pururea curgator al minunilor si reversi bunatati celor ce cu credinta alearga catre Tine! Cazand inaintea Chipului Tau cel Minunat, ne rugam Tie prea buna Maica a Iubitorului de oameni Stapana! Revarsa asupra noastra milele Tale cele bogate si grabeste a implini rugamintile
105

noastre pe care le aducem Tie Grabnica ajutatoare care ne sunt de folos, mangaiere si mantuire pentru fiecare randuindu-le. Cerceteaza cu harul Tau Prea Milostiva Stapana pe robii Tai si daruieste celor inviforati liniste, celor legati slobozire si pe toti mangaie, care sunt intristati de felurite necazuri! Izabaveste, Prea Milostiva Stapana, toate orasele si satele de foamete, de boale, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, si de orice alta nenorocire sau pedeapsa vremelnica sau vesnica, indepartand, prin indrazneala Ta de Maica, toata mania lui Dumnezeu! Slobozeste pe robii Tai de slabanogire sufleteasca, de tulburarea patimilor si a caderilor in pacat, ca fara impiedicare, vietuind in veacul acesta, intru toata buna cinstire a Ta, sa ne invrednicim de vrednicile bunatati prin Harul si iubirea de oameni ale Fiului Tau si Dumnezeului nostru, caruia sa cuvine toata slava, cinstea si inchinaciunea, impreuna cu Cel fara de Inceput al sau Parinte si cu Prea Sfantul Duh, acum si pururea si-n vecii vecilor! Amin!
Acatistul Maicii Domnului la icoana "Sporirea Minţii" De la OrthodoxWiki Salt la: Navigare, căutare Maica Domnului "Sporirea Minţii" - icoană făcătoare de minuni a cărei prăznuire se face la data de 28 august În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin. Slavă Ţie Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate Ceresc, ... . Sfinte Dumnezeule, ... . (de trei ori). Slavă ... Şi acum ... . Amin! Preasfântă Treime, ... . Doamne miluieşte, (de trei ori), Slavă ... Şi acum ... . Amin! Tatăl nostru, ... . Amin. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin! Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca Unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, milu¬ieşte-ne pe noi. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru, şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc. Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă ... Şi acum ... Amin. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin. Condacul 1: Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei cerului şi a pământului, celei ce întregii lumi vindecarea duhovnicească îi dăruieşte, cântare de mulţumire îi aducem pentru comoara dumnezeiască ce ne-a dăruit-o, făcătoarea de minuni a ei icoană, numită "Sporirea minţii", cu care îngrădiţi fiind, cu luminoasă bucurie slăvim şi cu dragoste glăsuim: Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Icosul 1: Îngerul vestitor în cetatea Nazaret a fost trimis către Preacurata Pruncă Maria, ca să-i grăiască: Bucură-te! Iar Preacurata, auzind a arhanghelului bună vestire, în smerenia inimii ei, aşa i-a răspuns: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Atunci Dumnezeu-Cuvântul în pântecele ei S-a întrupat. Iar noi, păcătoşii, pe Maica lui Hristos Dumnezeul nostru cu evlavie cinstind-o, aşa cum îngerul ne-a învăţat, cu smerenie să-i cântăm Celei pline de har: Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată între femei; Bucură-te, ceea ce de la Domnul har ai aflat; Bucură-te, ea adumbrită de puterea Celui Preaînalt; Bucură-te, ceea ce de Duhul Sfânt ai fost sfinţită; Bucură-te, roabă credincioasă a Domnului; Bucură-te, Pruncă de Dumnezeu aleasă; Bucură-te, ceea ce pe Mântuitorul lumii ai născut; Bucură-te, Maica Luminii, ceea ce pe toţi îi luminezi; Bucură-te, ceea ce întreci mintea celor înţelepţi; Bucură-te, ceea ce rosturile 106

credincioşilor le desluşeşti; Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului; Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 2-lea: Văzând, Preaneprihănita, dorirea poporului celui nou, pe binevestitorul evanghelicelor taine, Apostolul Luca, l-ai blagoslovit, preacurat chipul tău să-l zugrăvească şi, privind la acesta, cu putere ai grăit: Cu acest chip zugrăvit vor fi harul meu şi puterea. De aceea, în faţa sfintelor tale icoane, cu care întreaga lume creştină ai împodobit, cu evlavie ne închinăm şi, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru tine Îi cântăm: Aliluia! Icosul al 2-lea: Ceea ce cereasca înţelepciune o desluşeşti, Fecioară Preacurată, tuturor credincioşilor ai binevoit a le descoperi că în lume lucrează voia lui Dumnezeu, bună, bineplăcută şi desăvarşită, care depăşeşte orice minte. Caută spre noi, Născătoare de Dumnezeu atotlăudată şi cu lumina adevărului luminează-ne, mângâie-ne ca o Maică, pe calea cea dreaptă ne călăuzeşte, ca astfel să-ţi strigăm, cei ce ne rugăm ţie: Bucură-te, ceea ce pe Hristos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu o ai născut; Bucură-te, ceea ce pe Dumnezeu cu omul L-ai unit; Bucură-te, ceea ce sufletele noastre cu lumina minţii le luminezi; Bucură-te, vas negrăit al slavei lui Dumnezeu; Bucură-te, începătoare a cinstirii sfintelor icoane; Bucură-te, dătătoarea comorilor duhovniceşti; Bucură-te, ceea ce sfintelor tale icoane har le dăruieşti; Bucură-te, căci privind la icoanele tale, ţie ne închinăm; Bucură-te, ceea ce prin sfintele tale icoane întregii lumi vindecări dăruieşti; Bucură-te, ceea ce minţile şi inimile noastre la cer le ridici; Bucură-te, ceea ce întreaga zidire cu raza harului tău ai luminat; Bucură-te, ceea ce împreună cu Fiul tău Dumnezeu de-a pururi împărăţeşti; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 3-lea: Adumbriţi fiind de puterea harului, nişte creştini evlavioşi în cetatea Nazaretului au ajuns şi acolo casa Născătoarei de Dumnezeu au aflat, unde Preacurata s-a născut şi binevestirea arhanghelului a primit, şi au mutat Sfânta Casă în pământul Italiei, în orasul Loreto. Până în zilele noastre, în catul de sus al Sfintei case icoana Născătoarei de Dumnezeu, din lemn făurită, se păstrează, pe care cereştile puteri îngereşti nevăzut o înconjoară şi cu cucernicie o cinstesc, cu bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea: Milostivire de maică având spre tot neamul creştinesc, toate colţurile lumii le chemi la mântuire, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, de aceea în casa ta felurite neamuri din multe ţări sosesc şi în faţa icoanei tale îşi mărturisesc păcatele. De aceea, de la răsărit şi până la apus icoana ta se slăveşte şi credincioşii izbăviţi de boli, de dureri şi de necazuri mulţumire îţi aduc, strigând către tine: Bucură-te, casă pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi şi-a zidit; Bucură-te, cetate dumnezeiască, ce din mica cetate a Nazaretului ai venit; Bucură-te, ceea ce prin naşterea ta casa lui Dumnezeu ai luminat; Bucură-te, Pruncă, mai înaltă decât Sfânta Sfintelor; Bucură-te, ceea ce cu dumnezeiescul Prunc Dedinainte-de-veci în Nazaret ai sosit; Bucură-te, ceea ce tainei mântuirii neamului omenesc ai slujit; Bucură-te, scară, pe care de la pământ la cer ne suim; Bucură-te, minunat acoperământ al întregii lumi; Bucură-te, căci cu credinţa preacuratului tău chip zugrăvit ne închinăm; Bucură-te, căci de la el daruri pline de har pentru mântuirea sufletelor noastre luăm; Bucură-te, ceea ce semne minunate prin icoanele tale săvârşeşti; Bucură-te, puternică apărătoare a neamului creştinesc; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 4-lea: Un oarecare zugrav de urgia unei boli cumplite fiind stăpânit şi la tulburarea minţii ajungând, de la doctorii pământeşti nici un folos nu a aflat. Atunci Preacurata Născătoare bolnavului i s-a arătat şi să-i zugrăvească icoana, care sfinţeşte casa ei din oraşul Loreto i-a poruncit. Acestea împlinind, zugravul s-a vindecat şi, din acea zi, icoana pictată "Sporirea minţii" o numit-o, cântând în faţa ei cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea: Creştinii din ţara Rusiei auzind că, spre bucuria şi mângâierea lor, Preacurata Născătoare să le dea icoana sa numită "Sporirea minţii" a binevoit, cu multe chipuri ale ei bisericile şi casele şi-au împodobit, de la care mulţime de semne negrăite şi minuni din belşug se săvârşeau pentru toţi cei ce cu 107

credinţă se apropiau şi îi cântau Preabinecuvântatei Născătoare aşa: Bucură-te, ceea ce cinstita icoană a chipului tău spre mângâiere şi sfinţire ne-ai dăruit; Bucură-te, ceea ce durerile sufleteşti şi trupeşti cu icoana ta grabnic le tămăduieşti; Bucură-te, ceea ce pământul Rusiei cu acoperământul milostivirii tale lai adumbrit; Bucură-te, ceea ce pe iubitorii şi cinstitorii icoanei tale de toate necazurile îi izbăveşti; Bucură-te, ceea ce în chip nevăzut, împreună cu sfintele tale icoane, în casele noastre pătrunzi; Bucurăte, ceea ce binecuvântare şi bucurie astfel ne dăruieşti; Bucură-te, ceea ce pe cei părăsiţi de doctori în preaputernicile tale braţe îi primeşti; Bucură-te, vindecătoare a celor ce minţile, din pricina bolii, şi-au rătăcit; Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde; Bucură-te, luminarea cugetelor noastre; Bucură-te, oglindă curată a cunoştinţei adevărului; Bucură-te, căci de la răsărit până la apus numele tău se fericeşte; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 5-lea: Asemeni unei stele călăuzite de Dumnezeu s-a arătat icoana ta, Maică a Domnului: Ţara Rusia şi oraşele ei le sfinţeşte, pe cei aflaţi în întunericul neştiinţei cu lumina cunoştinţei dumnezeieşti îi luminează, mintea noastră cea întunecată de păcate o limpezeşti, pe cei rătăciţi pe calea poruncilor Fiului tău şi Dumnezeu îi îndrumă, Căruia spre mulţumire Îi cântăm: Aliluia! Icosul al 5-lea: Văzând comoară dumnezeiască, icoana minunată a Maicii Domnului, către aceasta cu sârguinţă să alergăm, pentru că în neputinţe vindecare, în mâhniri mângâiere, în necazuri izbăvire să primim şi cu bucurie să-i cântăm Apărătoarei noastre: Bucură-te, ceea ce cu ivirea icoanei tale pe credincioşi i-ai luminat; Bucură-te, căci prin tine Soarele Dreptăţii, Dumnezeul nostru în întuneric a strălucit; Bucură-te, Maică a Luminii Minţii, care cu harul întreaga lume ai luminat-o; Bucură-te, ceea ce cu zorile harului ne înţelepţeşti; Bucură-te, ceea ce cu lumina ta întunericul neştinţei noastre îl risipeşti; Bucură-te, Fecioară, căci prin tine lumina cunoştinţei dumnezeieşti tuturor le-a strălucit; Bucură-te, candelă nestinsă, ceea ce flacăra credinţei o aprinzi; Bucură-te, ceea ce calea virtuţilor o desluşeşti; Bucură-te, izvorul sfinţeniei; Bucură-te, puternica noastră Apărătoare de necazuri şi de urgii; Bucură-te, făclie neostoită a iubirii dumnezeieşti; Bucură-te, ceea ce prin strălucirea minunilor tale primăvara mântuirii o binevesteşti; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 6-lea: Întreaga lume propovăduieşte milostivirea ta, o, Maică a Domnului nostru, căci în toate oraşele şi satele de pe pământul Rusiei icoana ta, cea numită "Sporirea minţii" cu raze de minuni străluceşte, luminând sufletele noastre cu lumina harului dumnezeiesc şi îndemnându-ne să-I cântăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a proslăvit: Aliluia! Icosul al 6-lea: Strălucit-a în cinstita ta icoană, Preacurată, lumina mântuirii celor rătăciţi în bezna păcatelor şi a patimilor şi toţi cei ce cu credinţă şi evlavie se roagă în faţa ei grabnic ajutor primesc. Întunecimea minţilor noastre cu lumina ta risipeşte-o, Atotlăudată, şi dă-le să vadă lumina cea adevărată tuturor celor ce cu dragoste îţi cântă aşa: Bucură-te, stea neapusă, ceea ce Soarele dreptăţii în lume l-ai adus; Bucură-te, Maica Luminii celei adevărate, care luminează sufletele credincioşilor; Bucură-te, povăţuitoarea învăţăturii celei pline de har; Bucură-Te, ceea ce cu luminosul tău acoperământ mintea noastră tulbură o luminezi; Bucură-te, zare neînserată, ce risipeşti pâcla păcatelor noastre; Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti de întuneric şi de veşnicele cazne; Bucură-te, ceea ce de cursele vrăjmaşilor ne slobozeşti; Bucură-te, ceea ce nebunia lumii acesteia o biruieşti; Bucură-te, doborârea învăţăturilor stricătoare de suflet; Bucură-te, dăruitoarea învăţăturilor folositoare; Bucură-te, ceea ce mângâiere cu icoana ta ne dăruieşti; Bucură-te, ceea ce cu lumina bucuriei sufletele ni le întăreşti; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 7-lea: Vrând ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină, preamilostivul Dumnezeu şi Ziditorul nostru i-a dăruit Maicii Sale pentru noi icoana "Sporirea minţii", pentru ca toţi cei ce cu credinţă se roagă în faţa ei, să primească puterea cuvântului, minte şi înţelepciune şi în liniştea cugetului lor să-I cânte Domnului ca Împăratului nostru: Aliluia! Icosul al 7-lea: Noi şi preaslăvite minuni credincioşilor le descoperi, Maică a lui Dumnezeu, prin sfânta ta icoană: cu puterea harului lui Hristos pe cei cu mintea tulburată îi luminezi, de nebunie ne fereşti, 108

slăbiciunile le întremezi şi tuturor ce aleargă la tămăduitoarea ta icoană grabnică vindecare le dăruieşti, îndemnându-i să-ţi cânte: Bucură-te, ceea ce ne scoţi din adâncul neştiinţei; Bucură-te, ceea ce mintea multora o luminezi; Bucură-te, ceea ce cuvântul înţelepciunii celor ce îl cer, îl dăruieşti; Bucură-te, ceea ce minţile celor fără de minte le întregeşti; Bucură-te, izgonitoarea cugetelor păcătoase; Bucură-te, îmblânzitoarea inimilor învârtoşate; Bucură-te, ceea ce mintea spre Dumnezeu ne-o înalţi; Bucură-te, înţelepţitoarea neînţelepţilor; Bucură-te, povăţuitoarea noastră spre evlavie; Bucură-te, ceea ce rugăciunile binecredincioşilor spre Fiul tău şi Dumnezeu le aduci; Bucură-te, ceea ce însăţi neîncetat pentru noi toţi te rogi la Prestotul Atotţiitorului; Bucură-te, ceea ce veşnica bucurie ne-o hărăzeşti; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 8-lea: Nespus este a privi la icoana ta pe lemn zugrăvită, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Fecioară, care, cu dumnezeiasca ta putere, duhurile întunericului le risipeşti şi celor slabi la minte şi cu greutate la învăţătură minte le dăruieşti. Şi noi, cei ce pierim în păcate, cu lacrimi te rugăm, izbăveşte-ne de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi, de întunericul nechibzuinţei pentru ca întodeauna să-I cântăm Domnului şi Mântuitorului nostru: Aliluia! Icosul al 8-lea: Tot pământul Rusiei este plin, ca de nişte aştri luminaţi de Dumnezeu, de ale tale icoane făcătoarele de minuni, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, printre care şi icoana "Sporirea minţii", care cu har străluceşte şi inimile noastre îngheţate cu semnele milostivirii tale faţă de noi, păcătoşii, le încălzeşte. Pentru aceasta în faţa sfânt chipului tău genunchii plecându-ne, ţie îţi cântăm, Preacurată, aşa: Bucură-te, ceea ce necazurile noastre în bucurii le prefaci; Bucură-te, ceea ce de săgeţile aprinse ale vicleanului ne ocroteşti; Bucură-te, învăţătoarea pruncilor şi păzitoarea lor cea plină de har; Bucură-te, Ocrotitorea şi Călăuzitoarea preaînţeleaptă a tinereţii; Bucură-te, ceea ce copiilor cu greutăţi la învăţătură minte le dăruieşti; Bucură-te, ceea ce strici cursele vrăşmaşilor; Bucură-te, ceea ce luminezi cugetele credincioşilor; Bucură-te, ceea ce-i ruşinezi pe necredincioşi; Bucură-te, vindecătoarea celor stăpâniţi de întunecarea minţii; Bucură-te, că harul icoanei tale alungă pe demoni; Bucură-te, Maica milostivirii şi a bunătăţilor; Bucură-te, nădejdea mântuirii noastre; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 9-lea: Toate fiinţele îngereşti ţie cu evlavie îţi slujesc, o, Crăiasă a cerului şi a pământului, neamul omenesc laudă îţi aduce şi sfânta ta icoană o cinsteşte, pe care spre bucurie şi mângâiere ne-ai dăruit-o. Învăţă-ne, Preabună, cu vrednicie să te slăvim şi Mântuitorului lumii, Celui din tine născut să-I cântăm: Aliluia! Icosul al 9-lea: Ritorii omeneşti nu se pricep a cunoşte taina slujirii tale neamului creştinesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, nici nu pot înţelege puterea minunată de la icoanele tale izvorâtă pentru toată trebuinţa sufletească şi trupească a oamenilor. Iar noi, creştinii drept slăvitori, cu lacrimi de bucurie în ochi în faţa sfintei tale icoane stând, te slăvim, Fecioară plină de har, şi grăim: Bucură-te, bucuria îngerilor; Bucură-te, cea căreia arhanghelii i se închină; Bucură-te, ceea ce de heruvimi în văzduh eşti întâmpinată; Bucură-te, cea căreia laudă îi aduc serafimii; Bucură-te, podoabă strălucitoare a Bisericii cereşti şi pământeşti; Bucură-te, ceea ce eşti mai înaltă decât toate puterile cereşti; Bucură-te, ceea ce eşti cinstită de oştirile cereşti; Bucură-te, slava tuturor pământenilor; Bucură-te, ceea ce minţile noatre cu icoana ta spre Cel Preaînalt le ridici; Bucură-te, Călăuzitoarea noastră spre Patria cerească; Bucură-te, ceea ce cu lumina sufletului tău tot pământul îl îmbrăţişezi; Bucură-te, ceea ce în faţa Crucii Fiului Tău pe toţi ne-ai înfiat; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 10-lea: Dorind să mântuiască lumea de nebunie şi de amăgirea vrăjmaşului, Domnul Cel iubitor de oameni ne-a dăruit minunata ta icoană, Născătoare de Dumnezeu. În faţa ei cei tulburaţi la minte se tămăduiesc, cei chinuiţi de demoni se izbăvesc, suferinzii mângâiere şi bucurie dobândesc. Pentru aceasta slăvind pe Dumnezeu, Cel ce astfel de milostiviri ne dăruieşte, să-I cântăm cântare de mulţumire: Aliluia!

109

Icosul al 10-lea: Zid nebiruit şi Acoperământ fii nouă, Preacurată, împotriva năvălirii vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, ocrotindu-ne de orice boală şi năpastă. Pentru aceasta, cu credinţă căzând la icoana ta "Sporirea minţii", pentru haric ajutor şi tămăduirea tuturor neputinţelor trupeşti şi sufleteşti, cu bucurie îţi cântăm aşa: Bucură-te, Păzitoarea noastră de căile pierzării; Bucură-te, îndrumătoarea credincioşilor spre tot lucrul cel adevărat; Bucură-te, izgonitoarea duhului bolii şi al leneviei; Bucură-te, dobândirea duhului înţelepciunii şi al puterii; Bucură-te, ceea ce pe vrăjmaşi cu puterea lui Dumnezeu îi ruşinezi; Bucură-te, ceea ce destrami sfaturile necinstitorului; Bucură-te, ceea ce sănătate demonizaţilor le dăruieşti; Bucură-te, tămăduitoarea cumplitelor neputinţe; Bucură-te, izbăvitoarea noastră de moarte duhovnicească; Bucură-te, ceea ce cu lacrimile tale păcatele noastre le curăţeşti; Bucură-te, ceea ce cu bucurie duhovnicească în chip minunat ne îndestulezi; Bucură-te, ceea ce în veacul viitor veşnic bucurii ne hărăzeşti; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 11-lea: Cântare de mulţumire îţi aducem în faţa preacinstitului tău chip, o, Preacurată, pentru negrăita ta milostivire către noi şi ne rugăm, Ceea ce eşti plină de har: păzeşte minţile şi inimile noastre de învăţăturile stricătoare, de necredinţă şi de superstiţii, apără Ţara Rusiei de toată neorânduiala iscată în patria noastră de potrivnicii credinţei şi învredniceşte-ne cu inimă curată să-L slăvim pe ziditorul nostru cântând-I cântarea: Aliluia! Icosul al 11-lea: Ca pe o făclie purtătoare de lumină vedem icoana ta, Maică a Domnului, cu strălucirea minunilor tale pămânul nostru luminându-l, pe calea mântuirii îndrumându-ne şi inimile noastre către tine, Preacurată cu dragoste aprinzându-le. Iar noi, cunoscând puterea harului tău, cu cântări de bucurie te proslăvim aşa: Bucură-te, ceea ce îl întreci cu înţelepciunea pe Solomon; Bucură-te, ceea ce ascunsele taine dumnezeieşti le descoperi credincioşilor; Bucură-te, ceea ce pe neînţelepţi preaînţelepţi îi arăţi; Bucură-te, fulger, ce luminezi sufletele; Bucură-te, ceea ce ruşinezi înţelepciunea deşartă a veacului acestuia; Bucură-te, ceea ce în ceasul descumpănirii gândul cel bun în inimă ni-l dăruieşti; Bucură-te, descoperirea înţelepciunii şi bunătăţii lui Dumnezeu; Bucură-te, frumuseţea lumii de sus; Bucură-te, ceea ce minunata ta icoană ca pe un dar ceresc ne-ai descoperit; Bucură-te, izvorul bucuriei neîncetate; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 12-lea: O, Preabună, cere pentru noi harul dumnezeiesc de la Fiul tău şi Dumnezeu, întindene o mână de ajutor, ca să nu murim nepocăiţi; cu iubirea ta încălzeşte-ne, curăţeşte minţile noatre de gândurile păcătoase, limpezeşte ochii inimii noastre ca să vadă calea mântuirii şi învredniceşte-ne ca şi în viaţa aceasta şi în Împărăţia cerească să-i cântăm Ziditorului şi făcătorului nostru: Aliluia! Icosul al 12-lea: Cântând minunile tale prin icoana ta săvârşite, pe tine te lăudăm, Crăiasă, te slăvim , ceea ce cu adevărat eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii. Caută din cer către cei ce stau în faţa sfintei tale icoane şi harul tău trimite-ne nouă, izbăveşte de tot necazul şi ispitele vrăjmaşilor pe cei ce te cântă pe tine ca pe Apărătoarea şi Ocrotitoarea noastră, aşa: Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale întreaga lume o mântuieşti; Bucură-te, mângâierea amarnicului veac de acum; Bucură-te, Maica Luminii, ceea ce cu lumina curăţiei tale pe toţi îi luminezi; Bucură-te, ceea ce ne descoperi tainele voii lui Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce pământul Rusiei ca moştenire ţi l-ai ales; Bucură-te, ceea ce cu icoanele tale făcătoare de minuni pământul Rusiei ai binecuvântat; Bucurăte, ceea ce în chip minunat prin icoana ta în chip nevăzut ne acoperi; Bucură-te, ceea ce bucurie harică verşi în inimile iubitorilor de Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce uşile milostivirii dumnezeieşti cu mijlocirea ta le deschizi; Bucură-te, ceea ce darurile Sfântului Duh ne ajuţi a le dobândi; Bucură-te, una curată şi binecuvântată între femei; Bucură-te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte şi înţelepciune credincioşilor tăi le dăruieşti! Condacul al 13-lea: Maică Atotlăudată a Luminii Peste-tot-fiitoare şi a Părintelui Înţelepciunii, tu eşti lumina mâhniţilor, sporirea minţii şi bucuria inimilor noastre; auzi-ne pe noi şi primeşte rugăciunea noastră, a păcătoşilor, înţelepţeşte-ne pe noi, neînţelepţii şi povăţuieşte-ne să cântăm şi să ne rugăm în faţa icoanei Tale, "Sporirea minţii" numită. Nu înceta a Te ruga pentru noi, nevrednicii robii Tăi, cei ce Te 110

slăvim şi Fiului tău şi Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori). Apoi se zice iarăşi Condacul 1: Celei alese dintre toate neamurile ... şi Icosul 1: Îngerul vestitor .... După aceea zicem această rugăciune: Preacurată Născătoare de Dumnezeu, casă pe care Înţelepciunea lui Dumnezeu Sieşi Şi-a zidit-o, dătătoarea darurilor duhovniceşti, ceea ce de la cele lumeşti la cele dinainte de lume mintea noastră o înalţi şi pe toţi la cunoştiinţa înţelepciunii îi ridici! Primeşte această cântare de rugăciune de la noi, nevrednicii robii Tăi, care cu credinţă şi cu smerenie ne închinăm în faţa Preacinstitei Tale icoane! Înduplecă-L pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru să le dea mai marilor noştri înţelepciune şi putere, judecătorilor dreptate şi necăutare la faţa omului, păstorilor înţelepciune duhovnicească, râvnă şi bună pază a sufletelor noastre, învăţătorilor smerită înţelepciune, fiilor ascultare şi nouă tuturor Duhul chibzuinţei şi al evlaviei, duhul smereniei şi al blândeţii, duhul curăţiei şi al adevărului. Şi acum, maică prealăudată, dă-ne bună sporire a minţii, pe cei aflaţi în vrajbă şi în dezbinare împacă-i, uneşte-i şi pune între ei o legătură de iubire nedespărţită, pe cei rătăciţi din nesocotinţă întoarce-i spre lumina adevărului lui Hristos, povăţuieşte-i frica de Dumnezeu, înfrânarea şi hărnicia, dă-le cuvântul înţelepciunii şi cunoştinţei folositoare de suflet celor ce le cer, luminează-ne cu bucuria cea nepieritoare, Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită decât Serafimii. Iar noi, văzând faptele minunate şi preachibzuita înţelepciune a lui Dumnezeu în lume şi în viaţa noastră, să ne înstrăinăm de deşertăciunea pământească şi de prisositoarele griji lumeşti şi să ne ridicăm minţile şi inimile noastre spre cer, pentru ca, prin ocrotirea şi ajutorul Tău, laudă, mulţumire şi închinare pentru toate să-i aducem Întreit Slăvitului Dumnezeu şi Ziditorul tuturor, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Scurt istoric al ICOANEI FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI "SPORIREA MINŢII" (Ziua prăznuirii: 15/28 AUGUST stil nou) Icoana a fost descoperită în Rusia, în catedrala Schimbării la Faţă (Spaso-Preobrajensk) din orasul Rîbinsk, gubernia Iaroslavului. Apariţia acestei icoane se datorează credinţei ortodocşilor în darul Maicii Domnului de a fi mijlocitoare în faţa Fiului ei şi Dumnezeu pentru a dărui oamenilor binefaceri duhovniceşti şi trupeşti, printre care luminarea minţii şi a inimii cu adevărul dumnezeiesc. Oamenii obişnuiesc să se roage la această icoană pentru luminarea minţii la şcoală, pentru reuşită şi spor la învăţătură şi la examene. Părinţii care descoperă la copiii lor o slăbiciune a minţii în deprinderea stiinţei de carte şi a învăţăturii începătoare a credinţei aleargă la această icoană, pentru a se ruga Preasfintei Născătoare şi dumnezeiescul său Fiu Iisus Hristos, pentru înţelepţirea, dreapta socotinţă şi sporirea minţii copiilor lor. DESCOPERIREA ICOANEI Maica Domnului şi Pruncul Iisus sunt zugrăviţi în picioare, având trupurile în întregime înfăşurate sub aceeaşi mantie, pe fundalul unui cer de noapte înstelat. Capetele lor, acoperite cu coroane de aur, ies din partea de sus a unui trunchi de con, reprezentând mantia care-i înfăşoară laolaltă. Aceasta este decorată cu diverse ornamente (sub formă de cruce, de floare); pe ea pot fi cusute broderii şi aplicate pietre (semi)preţioase şi perle. Pruncul Iisus face gestul binecuvântării cu mâna dreaptă. Pe părţile laterale sunt zugrăviţi câte doi îngeri stând în picioare sau îngenunchiaţi pe nori, care ţin în mâini câte o lumânare aprinsă. Deasupra capetelor Maicii Domnului şi a Pruncului Iisus sunt zugrăviţi trei heruvimi, iar sub picioarele lor, adică sub partea de jos a mantiei, un heruvim cu aripile larg deschise. Acatistul Maicii Domnului “Portarita”

Rugaciunile incepatoare: In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi
111

de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. Condacele si Icoasele: Condacul 1: Aparatoare Doamna, Stapana noastra de Dumnezeu Nascatoare, cantarile cele de lauda aducem tie noi robii tai, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am igonisit arma tare, zid nebiruit si straja nebiruita. Acopera-ne si ne apara pe noi toti de vrasmasii cei vazuti si nevazuti si de toata vatamarea sufleteasca si trupeasca, ca sa strigam tie: Bucura-te, Portarita buna care deschizi credinciosilor usile Raiului! Icosul 1: Ingerul cel mai intai statator trimis a fost sa zica Nascatoarei de Dumnezeu, cand a cazut ei sortii slujirii apostolesti in pamantul Iviriei: ” De Ierusalim nu te indeparta si nu te desparti, iar sortul ce ti-a cazut tie, se va arata luminat in zilele cele mai de apoi, ca te vei osteni in pamantul intru care Dumnezeu va voi pentru tine, pentru aceea zicem: Bucura-te, prin care lumii se va aduce mantuirea; Bucura-te, prin care inselaciunea idoleasca se va surpa; Bucura-te, prin care puterea stapanitorului intunericului se va rusina; Bucura-te, prin care imparatia lui Hristos se va intari; Bucura-te, chemarea la lumina Evanghelie a celor cazuti in intunericul slujirii idolesti; Bucura-te, slobozirea fiilor lui Dumnezeu, din robia diavolului; Bucura-te, slujitoare a Fiului tau si Dumnezeu; Bucura-te, Ceea ce cu ascultarea ta, neascultarea Evei ai vindecat; Bucura-te, inaltimea faptelor bune; Bucura-te, adancimea smeritei cugetari; Bucura-te, prin care credinciosii cunosc pe Facatorul; Bucura-te, prin care credinciosii se fac fii Tatalui; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 2: Vazand Sfanta Fecioara minunata voie a lui Dumnezeu, pentru Sine, ca o roaba a Domnului pururi s-a supus sa fac voia lui, strigand: Aliluia! Icosul 2:

112

Intelegerea cea neinteleasa a graiului ingerului, Domnul facand-o inteleasa tie, Preacurata, a indreptat mergerea ta catre muntele Athosului, unde s-a grait de tine celor ce se nevoiesc intru neamul duhovnicesc. Deci noi cu bucurie strigam catre tine: Bucura-te, Ceea ce ai sfintit Athosul cu venirea ta; Bucura-te, Ceea ce ai surpat idolii; Bucura-te, Ceea ce ai sadit acolo credinta cea adevarata; Bucura-te, Ceea ce ai izgonit de acolo pe cei necredinciosi; Bucura-te, Ceea ce ti-ai ales gradina tie Muntele acesta; Bucura-te, Ceea ce locului acestuia darul tau l-ai fagaduit; Bucura-te, datatoarea bunatatilor pamantesti tuturor credinciosilor ce locuiesc pe el; Bucura-te, chezasuitoare mantuirii celei vesnice; Bucura-te, mijlocitoare calda celor ce locuiesc in gradina ta; Bucura-te, infricosarea tuturor vrasmasilor; Bucura-te, Ceea ce ai fagaduit mila Fiului tau locului acestuia, pana la sfarsitul veacurilor; Bucura-te, Ceea ce ai prevestit cu darul Lui nu se va departa de la Sfantul Munte; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 3: Puterea Celui Preainalt cu apararea Maicii lui Dumnezeu a umbrit Sfantul Munte, surpaturile si vaile lui, ca un salas prea larg, l-a aratat tuturor celor ce in viata calugareasca doresc sa culeaga mantuire, si vor canta: Aliluia! Icosul 3: Avand purtare de grija pentru gradina ta si pentru poporul din pamantul Iriviei bine ai voit a se zidi, in locul unde insati ai statut cand ai venit la Athos, un locas al neamului lor ca un liman celor ce cauta mantuirea, si ai voit a le da icoana ta, ca toti sa zica tie: Bucura-te, Ceea ce ai fost aleasa ocrotitoare pamantului Iviriei; Bucura-te, ca tara aceasta s-a intors de la inselaciunea idoleasca la lumina lui Hristos; Bucura-te, Odrasla mladitei celei nevestejite care ai odraslit acum viata luminata; Bucura-te, Ceea ce ai crescut strugurii minunilor si ai bunei credinte; Bucura-te, livada duhovniceasca pe Athlon sadita; Bucura-te, Ceea ce ai izvorat curgere cu duhovniceasca luminare pentru pamntul Iviriei; Bucura-te, gura lui Eftimie, cea cu cuvinte de aur; Bucura-te, a lui Ioanichie cetate nebiruita; Bucura-te, a calugarilor ingradire; Bucura-te, liman lin celor ce cauta mantuire; Bucura-te, Ceea ce fagaduiesti acelora odihna vesnica; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 4: Izvor de ganduri de nedumerire avand intru sine, cinstita vaduva, cea din Niceea, s-a tulburat vazand Sfanta si prea laudata icoana a Maicii lui Dumnezu, impusa cu sulita ostasului celui stricator de icoane, dintru care indata a curs sange si ea de frica fiind cuprinsa, ca sa nu fie batjocorita Sfanta Icoana, cu rugaciuni si lacrimi varsand-o mergand spre apus, cu veselie a strigat: Aliluia! Icosul 4: Vazand calugarii Sfantului Munte, flacara ce se arata pe mare ca un stalp de foc, a carui inaltime ajungea pana la cer si stralucea ca un soare, si venind noaptea la malul marii au vazut Sfanta

113

Icoana a Maicii lui Dumnezeu purtandu-se pe mare cu putere dumnezeiasca si au strigat celei pline de dar Bucura-te, Rug nears ce te-ai vazut de puitorul de lege; Bucura-te, stalp de foc care povatiesti pe cei din intuneric; Bucura-te, scara care ajungi pana la cer, pe care s-a pogorat Dumnezeu; Bucura-te, pod care treci la cer pe cei de pe pamant; Bucura-te, raza zilei celei de taina; Bucura-te, Ceea ce ai nascut lumina cea neapusa; Bucura-te, Ceea ce n-ai invatat pe nimeni in ce chip a fost; Bucura-te, Ceea ce esti imbracata in soare, care stralucesti cu darul si cu slava in toata lumea; Bucura-te, stea care arati soarele; Bucura-te, fulger care lumninezi sufletele si stralucesti gandurile celor credinciosi; Bucura-te, stralucire care luminezi pe cei din intuneric; Bucura-te, ca din tine a rasarit stralucirea cea cu multa lumina; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 5: Icoana ta cea cu Dumnezeiasca mergere vrand sa o dai lacasului Manastirii Ivirii, zis-ai dumnezeiasca Maica Arhimandritului Gavriil: “mergi cu ceata calugarilor la malul marii si te pogoara in luciul ei si primeste Icoana mea”. Deci, el intraripat cu credinta si cu dragoste a mers pe apa ca pe uscat si au luat icoana in bratele sale si dobandind acea vistierie s-au bucurat zicand: Aliluia! Icosul 5: Vazut-au calugarii din Manastirea Ivirului de multe ori Icoana Maicii lui Dumnezeu din Biserica scoasa cu putere nevazuta stand deasupra portii, pe zidul curtii, si spaimantandu-se au zis unele ca acestea: Bucura-te, Ceea ce bine ai voit a ne da Sfanta Icoana ta; Bucura-te, Ceea ce ne-ai fagaduit-o acoperamant a fi noua; Bucura-te, Ceea ce ai aratat dragostea ta catre lacasul nostru; Bucura-te, Ceea ce ai aratat purtarea ta de grija pentru el; Bucura-te, ajutorul nostru in tara straina; Bucura-te, bunavointa lui Dumnezeu catre noi; Bucura-te, indraznirea noastra catre Dumnezeu; Bucura-te, izbavitoarea lacrimilor noastre; Bucura-te, apararea noastra a celor sarmani; Bucura-te, ingradirea noastra; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 6: Propovaduitor al voii tale facand pe Gavril, ai zis catre el, Stapana: ” N-am venit sa fiu pazita de voi, ci ca sa fiu Eu pazitoare voua, nu numai in veacul acesta de acum ci si in cel viitor. Iata, dau semn voua, pana cand veti vedea icoana mea in manastire nu va lipsi de la voi darul si mila Fiului meu, ca toti sa strige Lui: Aliluia” Icosul 6: Bucurie mare s-a facut la toti cei ce au auzit fagaduintele tale, Maica lui Dumnezeu, si tie, Portaritei ceresti, Biserica ti-au ridicat calugarii in poarta manastirii, strigand asa: Bucura-te, statatoarea inainte pentru noi, in cele viitoare; Bucura-te, Ceea ce frica Domnului ne inveti pe noi;
114

Bucura-te, Ceea ce ne indreptezi pe calea cea buna; Bucura-te, indraznirea si nadejdea noastra; Bucura-te, asteptarea noastra si acoperamantul; Bucura-te, Ceea ce ce ai plecat catre noi milostivirea Fiului tau; Bucura-te, Ceea ce ne vestesti ca darul Lui va fi cu noi; Bucura-te, Ceea ce Icoana te cea sfanta ne-ai dat-o noua arvuna a milei Fiului tau; Bucura-te, Ceea ce ai dat ei darul facerii de minuni; Bucura-te, Ceea ce departezi de la noi tot raul; Bucura-te, Ceea ce deschizi intrarea a tot binele; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 7: Vrand rau credinciosul Amira sa strice lacasul Manastirii Ivirului si obstea de calugari ce era adunata acolo sa o risipeasca, de graba au cunoscut apararea lacasului de catre Maica lui Dumnezeu, vazand corabiile sale in adancimea marii inecate si pe ostasii pierduti prin valurile marii. Deci infricosandu-se ei si venind cu smerenie au dat la manastire aur si argint, cerand iertare. Iar calugarii vazand acestea au cantat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 7: Multe si nenumarate minuni ai aratat, Maica lui Dumnezeu, plinind in manastire lipsa de vin, de faina si de untdelemn, pe cei indraciti vindecand, schiopilor darund umblare, orbilor vedere si toata neputinta vindecand, ca vazand aceste minuni sa-ti cantam tie: Bucura-te, Aparatoare Doamna, care biruiesti pe vrasmasi; Bucura-te, cea grabnica spre ajutor celor ce te cheama pe tine; Bucura-te, Ceea ce nu treci cu vederea rugaciunea noastra; Bucura-te, Ceea ce de la fagaduinta nu te intorci; Bucura-te, Ceea ce intristarea intru bucurie o prefaci; Bucura-te, Ceea ce lipsa din manastire tu o acoperi cu indestulare; Bucura-te, a orbilor vedere; Bucura-te, a schiopilor umblare; Bucura-te, a tuturor scarbitilor mangaietoare; Bucura-te, ca nu incetezi a ne purta de grija si a ne mantui pe noi; Bucura-te, ca dintru atatea rele ne izbavesti pe noi; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 8: Auzind Patriarhul Nicon de lacasul Manastirii Ivirului cel minunat, acoperit de Icoana Maicii Domnului, a dorit ca si tara lui sa aiba impartasire de darul ei. Pentru aceasta zidind locas in cinstea acestei preaslavite Icoane, cu osardie a cerut inchipuirea Sfintei Icoane cea facatoare de minuni a Maicii lui Dumnezu, ca prin acoperamantul ei, acoperiti fiind, sa cante lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8: Cu totul intru cei de sus fiind si de cei de jos nedespartindu-te, bine ai voit, Maica lui Dumnezeu, sa daruiesti aceeasi binecuvantare a Athosului si peste lacasul Manastirii Pecersca, al robului tau Antonie, prin asemanarea cinstitului tau chip cu care ai binecuvantat Athosul. Pentru aceea strigam tie: Bucura-te, acoperamantul cel mai lat decat norul; Bucura-te, ingradirea si intarirea drept credinciosilor; Bucura-te, stalp nemiscat al Bisericii dreptmaritoare;
115

Bucura-te, infruntarea eresurilor si a dezbinarilor; Bucura-te, Ceea ce multimea credinciosilor o luminezi cu stralucitoarele raze ale Icoanei tale celei facatoare de minuni; Bucura-te, Cea ce izvorasti de la ea darurile vindecarilor si ale minunilor tale; Bucura-te, ingrozirea vrasmasilor; Bucura-te, veselia arhiereilor si a preotilor; Bucura-te, povatuitoarea calugarilor si mantuirea a tot neamul crestinesc; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 9: Toata osardia avand-o adunarea pustnicilor Manastirii Ivirul pentru zugravirea Preacinstitului chip al milostivei Portarite, savarsind cantari de rugaciune si cu apa de la minunata Icoana spaland scandura pe care voia sa zugraveasca cinstitul ei chip, au sfintit pe cuviosul Iamvlih, care nevoindu-se cu toata obstea parintilor, in post si rugaciuni, au zugravit inchipuirea Icoanei Maicii lui Dumnezeu, pentru care noi pururi strigam: Aliluia! Icosul 9: Pe ritorii cei mult vorbitori ii vedem, Nascatoare de Dumnezeu, a fi ca niste pesti fara de glas, ca nu se pricep dupa vrednicie sa laude toate minunile tale care le-ai aratat, neamului omenesc, de la Sfanta Icoana ta. Caci inca pe cale fiind spre tara ruseasca, s-au facut minuni, poruncind binecredinciosului Emanoil sa dea pretul rascumpararii celor necredinciosi care impiedicau mergerea Sfintei Icoane si indoit dupa aceea intorcandu-i lui. Iar noi pentru aceasta cu credinta strigam asa: Bucura-te, izvorul minunilor cel nedesertat; Bucura-te, ca totdeauna esti mijlocitoare catre Dumnezeu; Bucura-te, scaparea celor din nevoi; Bucura-te, mangaierea celor scarbiti; Bucura-te, vindecarea bolnavilor; Bucura-te, Maica milostiva a celor sarmani; Bucura-te, intoarcerea la calea adevarului a celor robiti; Bucura-te, chemarea pacatosilor la pocainta; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 10: Vrand sa mantuiesti multi oameni din nevoi si din tot felul de scarbe, izvor de mila neimputinata izvorasti, dumnezeiasca Maica, de la Icoana ta, neamului nostru. Ca iata esti grabnic ajutatoare in lacasul Ivirului celui nou, inmultind darurile tale si in alte orase si manastiri si sate, celor ce te cinstesc pe tine toate cererile le implinesti, pentru aceea slavim pe Dumnezeu, care ne-a dat noua un asa dar, si strigam: Aliluia! Icosul 10: Zid esti, Nascatoare de Dumnezeu, cinului calugaresc si tuturor celor ce alearga la tine, ca Facatorul cerului si al pamantului salasluindu-se in Feciorescul tau pantece, a invatat pe toti ravnitorii de curatie si de intreaga intelepciune sa strige catre tine: Bucura-te, vas ales al curatiei; Bucura-te, cununa fecioriei; Bucura-te, camara nuntii celei fara de de samanta; Bucura-te, Mireasa nenuntita; Bucura-te, Ceea ce ai nascut pe semanatorul curatiei; Bucura-te, Ceea ce ai impreunat Domnului pe cei credinciosi;
116

Bucura-te, grabnica ajutatoare in viforul ispitelor; Bucura-te, Ceea ce izgonesti asupririle vrasmasilor; Bucura-te, Cea ce risipesti intunecarea patimilor celor de suflet pierzatoare; Bucura-te, Ceea ce curatesti gandurile; Bucura-te, Ceea ce ne inveti a uri dulcetile cele pamantesti; Bucura-te, Ceea ce indreptezi mintile si inimile catre cele de sus; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 11: Se biruieste toata cantarea care vrea sa tinda catre multimea milelor tale celor multe, ca de-ti vom aduce cantari la numar tocmai ca nisipul marii, Stapana noastra de Dumnezeu Nascatoare, nimic nu plinim cum se cade, pentru aceasta cantam tie: aliluia! Icosul 11: Faclie primitoare de lumina aratata celor ce sunt in multimea necazurilor, vedem pe Preasfanta icoana a Maicii lui Dumnezeu ca primind focul cel nematerialnic al darului, lumineaza pe toti cu razele minunilor, invatandu-i a canta asa celei prea binecuvantate: Bucura-te, ca esti grabnica ajutatoare; Bucura-te, Ceea ce ne aperi pe noi de foc, de sabie si de navalirea altor neamuri; Bucura-te, Ceea ce ne izbavesti pe noi de foamete si de moarte naprasnica; Bucura-te, Ceea ce ne pazesti pe noi de toate relele cele aducatoare de moarte; Bucura-te, ajutatoarea pe cale, pe uscat si pe ape, a celor necajiti; Bucura-te, vindecarea durerilor celor sufletesti si trupesti; Bucura-te, milostiva mangaietoare a celor scarbiti si impovarati; Bucura-te, Ceea ce pe cei deznadajduiti ii intorci din groapa pierzarii; Bucura-te, Ceea ce nici pe mine nu ma lasi fara ajutorul si apararea ta; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 12: Vrand sa dea har datoriilor celor omenesti, datatorul de bine venit-a singur la cei ce se departasera de harul Lui, si rupand zapisul a daruit noua puternica mijlocire pe cea de dumnezeu cu dar daruita, pe Maica lui Dumnezeu, ca prin rugaciunile ei sa strigam pururi: Aliluia! Icosul 12: Cantand minunile tale cele aratate in viata aceasta, te laudam pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, ca pe un izvor nesfarsit al milei. Deci, cazand catre tine inaintea Icoanei tale celei facatoare de minuni, cu smerenie te rugam, fii noua acoperamant in ziua sfarsitului nostru, cand vom sta la infricosatul scaun de judecata al Fiului tau, ca sa cantam tie: Bucura-te, ceea ce intru slava stai langa scaunul Fiului tau si acolo iti aduci aminte de noi; Bucura-te, Cea ce dimpreuna cu Fiul tau si Dumnezeu imparatsesti in veci si pentru noi mijlocesti; Bucura-te, ca celor ce nadajduiesc la tine le daruiesti sfarsit vietii fara durere si pasnic; Bucura-te, Ceea ce ne izbavesti de ranile cele amare; Bucura-te, Ceea ce ne izbavesti de duhurile cele din vazduh; Bucura-te, stergerea pacatelor prin pocainta; Bucura-te, dupa Domnul, nadejdea noastra a vietii celei fericite; Bucura-te, ca celor ce nadajduiesc spre tine le randuiesti starea de-a dreapta a Fiului tau; Bucura-te, ca fericitul glas care ne fagaduieste mostenirea imparatiei cerurilor, a-l auzi ne invredniceste;

117

Bucura-te, nadejdea cea tare a vesniciei mantuirii a tuturor crestinilor; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori) O, Maica prea laudata, Preasfanta Doamna, Fecioara Nascatoare de Dumnezeu, cauta spre noi, cei ce cu smerenie si cu lacrimi aducem aceste putine rugaciuni inaintea Preacuratei Icoanei tale, si toata asteptarea si nadejdea spre tine o punem. izbaveste-ne pe noi din toate nevoile si ispitele din viata aceasta, si ne scoate din munca ce va sa fie, ca prin tine sa fim mantuiti si sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia! Apoi se zice iarasi Icosul 1: Ingerul cel mai intai statator trimis a fost sa zica Nascatoarei de Dumnezeu, cand a cazut ei sortii slujirii apostolesti in pamantul Iviriei: ” De Ierusalim nu te indeparta si nu te desparti, iar sortul ce ti-a cazut tie, se va arata luminat in zilele cele mai de apoi, ca te vei osteni in pamantul intru care Dumnezeu va voi pentru tine, pentru aceea zicem: Bucura-te, prin care lumii se va aduce mantuirea; Bucura-te, prin care inselaciunea idoleasca se va surpa; Bucura-te, prin care puterea stapanitorului intunericului se va rusina; Bucura-te, prin care imparatia lui Hristos se va intari; Bucura-te, chemarea la lumina Evanghelie a celor cazuti in intunericul slujirii idolesti; Bucura-te, slobozirea fiilor lui Dumnezeu, din robia diavolului; Bucura-te, slujitoare a Fiului tau si Dumnezeu; Bucura-te, Ceea ce cu ascultarea ta, neascultarea Evei ai vindecat; Bucura-te, inaltimea faptelor bune; Bucura-te, adancimea smeritei cugetari; Bucura-te, prin care credinciosii cunosc pe Facatorul; Bucura-te, prin care credinciosii se fac fii Tatalui; Bucura-te, Portarita buna, care deschizi credinciosilor usile Raiului! si Condacul 1: Aparatoare Doamna, Stapana noastra de Dumnezeu Nascatoare, cantarile cele de lauda aducem tie noi robii tai, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am igonisit arma tare, zid nebiruit si straja nebiruita. Acopera-ne si ne apara pe noi toti de vrasmasii cei vazuti si nevazuti si de toata vatamarea sufleteasca si trupeasca, ca sa strigam tie: Bucura-te, Portarita buna care deschizi credinciosilor usile Raiului!

Acatistul Maicii Domnului “Bucurie neasteptata” Rugaciunile incepatoare: In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi!
118

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. Condacele si Icoasele: Condacul 1: Tie, Maicii lui Dumnezeu si Imparatesei celei alese din toate neamurile, care te-ai aratat oarecand unui om fara de lege, ca sa-l intorci pe el de la calea nelegiuirii, cantare de mutumire iti aducem, Nascatoare de Dumnezeu, iar tu ca Ceea ce ai negraita indurerare, de toate nevoile ne slobozeste pe noi ca sa strigam tie: Bucura-te Ceea ce daruiesti bucuria neasteptata celor credinciosi. Icosul 1: Ingerii si sufletele dreptilor s-au mirat cand ai stat inaintea Fiului tau si Dumnezeu si cu multa rugaciune ai mijlocit pentru omul ce petrecea pururea in pacate; insa noi vazand cu ochii credintei, milostivirea ta cea atat de mare, cu umilinta strigam tie asa: Bucura-te, Ceea ce primesti rugaciunea tuturor crestinilor; Bucura-te, Ceea ce nu lepezi rugaciunile pacatosilor celor mai deznadajduiti; Bucura-te, Ceea ce mijlocesti pentru ei inainte Fiului tau; Bucura-te, Ceea ce dai lor bucuria neasteptata a mantuirii; Bucura-te, Ceea ce prin mijlocirea ta mantuiesti pe toata lumea; Bucura-te, Ceea ce potolesti intristarile; Bucura-te, Maica Dumnezeului tuturor care mangai sufletele celor necajiti; Bucura-te, Ceea ce randuiesti viata noastra; Bucura-te, Ceea ce tuturor oamenilor ai adus izbavire de pacate; Bucura-te, Ceea ce ai nascut bucuria pentru toata lumea; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! Condacul 2: vazand Preasfanta pe omul care desi era in faradelege, dar in fiecare zi cadea cu credinta inaintea cinstitei tale icoane, ai luat aminte la slavoslovia si a unui astfel de pacatos, ca si toti vazand indurerarea ta de Maica, in cer si pe pamant sa-I strige lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 2: Dragostea ta fata de neamul crestinesc intr-adevar intrece intelegerea omeneasca, caci si atunci n-ai incetat mijlocirea ta pentru omul cel fara de lege, cand Fiul tau ti-a aratat tie ranile cuielor pricinuite Lui de pacatele oamenilor. Vazandu-te o astfel de mijl;ocitoare neobosita pentru noi pacatosii cu lacrimi strigam tie: Bucura-te, aparatoare sarguitoare a neamului crestinesc daruita noua de la Dumnezeu; Bucura-te, povatuitoarea noastra care ne duci pe noi spre patria cereasca; Bucura-te, ingradirea si apararea celor credinciosi;
119

Bucura-te, ajutorul tuturor celor ce cheama ajutorul tau cel sfant; Bucura-te, Ceea ce scoti din groapa pierzarii pe cei urati de toti si lepadati; Bucura-te, Ceea ce ii intorci pe aceia la calea cea dreapta; Bucura-te, Ceea ce alungi neincetata ingrijire de multe si intunericul sufletului; Bucura-te, Ceea ce dai o intelegere noua si mai buna celor ce din neputinta si-au pierdut mintile; Bucura-te, Ceea ce ai luat intru atotputernicile tale maini pe cei parasiti de doctori; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! Condacul 3: Puterea harului a rodit prea imelsugat acolo unde s-a inmultit pacatul, ca ssa se bucure in cer ingerii toti pentru un pacatos care s-a pocait cantand inaintea scaunului lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 3: Avand fata de neamul crestinesc o indurare de Maica, tuturor celor ce alearga catre tine cu credinta si cu nadejde le dai mana de ajutor Stapan, ca toti cu o gura si o inima sa-ti aduca slavoslovia aceasta: Bucura-te, ca prin tine se coboara la noi bunavointa lui Dumnezeu; Bucura-te, ca prin tine noi avem cea mai mare indrazneala catre Dumnezeu; Bucura-te, ca in toate nevoile si inconjurarile noastre aduci rugaciuni sarguitoare pentru noi Fiului tau; Bucura-te, ca si rugaciunile noastre le faci placute lui Dumnezeu; Bucura-te, Ceea ce departezi de la noi pe vrasmasii cei nevazuti; Bucura-te, ca si vrasmasii cei vazuti ne izbaveste pe noi; Bucura-te, ca inimile oamenior rai le imblanzeste; Bucura-te, ca din clevetire, intristare si ocara ne scoti pe noi; Bucura-te, ca prin tine tote dorintele cele bune se infaptuiesc; Bucura-te, ca mult poate rugaciunea ta inaintea Fiului tau si Dumnezeu; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! Condacul 4: Vifor de ganduri pacatoase avand omul cel fara de lege, se ruga inaintea cinstitei tale icoane si vazand sangele din ranile Prea Vesnicului tau Fiu, curgand siroaie ca si pe Cruce, a cazut cu frica, si cu plangere a strigat asa: Miluieste-ma, o, Maica a indurarilor, ca sa nu biruiasca rautatea mea, negraita bunatate si indurarea ta, ca tu esti singura nadejde si scapare a tuturor pacatosilor. Pleaca-te insa spre indurare, Maica buna, si roaga pentru mine pe Fiul tau si Ziditorul meu, ca neincetat sa strig Lui: Aliluia! Icosul 4: Auzind cei din ceruri despre minunata scapare pentru rugaciunile tale, a fratelui lor pamantesc care pierea, te-au proslavit pe tine, Imparateasa cerului si a pamantului, cea cu buna indurare; si noi pacatosii cunoscand o astfel de aparare a unui pacatos asemenea noua, desi nu se pricepe limba noastra cum sa te laude dupa vrednicie, din adancul inimii noastre umilite, cantam tie acestea: Bucura-te, chezasia mantuirii noastre a pacatosilor; Bucura-te, cautarea celor pierduti; Bucura-te, bucuria cea fara de veste a pacatosilor; Bucura-te, ridicarea celor cazuti; Bucura-te, rugatoare catre Dumnezeu care scapa lumea din nevoi; Bucura-te, ca de glasul rugaciunilor tale demonii se cutremura; Bucura-te, ca de aceasta ingerii se bucura;
120

Bucura-te, ca si pe noi pamantenii, puterea rugaciunilor tale ne umple de veselie; Bucura-te, ca prin rugaciunile tale, din tina pacatelor ne scoti; Bucura-te, ca stingi vapaia patimilor noastre; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! Condacul 5: Stea cu dumnezeiasca mergere ne-ai aratat noua, Doamne, icoana Maicii Tale, cea facatoare de minuni caci privind la chipul ei cu ochi trupesti, cu mintea si cu inima ne inaltam la cel dintai chip al ei si suspinand catre Tine cantam: Aliluia! Icosul 5: Vazand ingerii pazitori ai crestinilor, cum Maica lui Dumnezeu da ajutor, ii povatuieste pe oameni, ii apara si mantuieste, se sarguiesc a-i striga celei mai cinstite decat heruvimii si mai slavite decat serafimii acestea: Bucura-te, Ceea ce vesnic imparatesti cu Fiul tau si Dumnezeu; Bucura-te, Ceea ce pururea ii aduci Lui rugaciuni pentru neamul crestinesc; Bucura-te, povatuitoare in credinta crestineasca si evlavie; Bucura-te, dezradacinatoarea eresurilor celor stricatoare si dezbinarilor; Bucura-te, Ceea ce ne pazesti de smintelile cele ce prihanesc sufletul si trupul; Bucura-te, Ceea ce din inconjurarile cele primejdioase si de moartea cea naprasnica, cea fara de poacainta si fara de sfanta impartasanie, ne izbavesti; Bucura-te, Ceea ce daruiesti celor ce nadajduiesc in tine, sfarsit nerusinat al vietii; Bucura-te, Ceea ce neincetat te rogi Fiului tau pentru sufletul cel ce dupa moarte merge la judecata Domnului; Bucura-te, ca prin mijlocirea ta de Maica il izbavesti pe acesta din munca cea vesnica; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! Condacul 6: Propovaduitor al minunatei tale indurari ce a fost daruita unui om oarecare, fara de lege, s-a aratat sfantul Dimitrie al Rostovului, care adunand lucrarile cele mari si slavite si prea alese, aratate intru tine, a dat scrisului si aceasta lucrare a indurarii tale, spre povatuirea si mangaierea tuturor credinciosilor, ca si acestia fiind intru pacate, nevoi, necazuri si intristari de multe ori, in fiecare zi sa plece genunchii in rugaciune cu credinta inaintea chipului tau, si scapand de acelea sa strige lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 6: Rasarit-a noua, ca zorile cele prea luminoase, icoana ta cea facatoare de minuni, Maica lui Dumnezeu, alungand intunericul nevoilor si necazurilor de la toti care cu dragoste striga tie acestea: Bucura-te, tamaduitoarea noastra in bolile noastre trupesti; Bucura-te, mangaierea cea buna in intristarile noastre sufletesti; Bucura-te, Ceea ce prefaci necazul nostru in bucurie; Bucura-te, Ceea ce veselesti pe cei deznadajduiti cu o nadejde fara de indoiala; Bucura-te, hranitoarea celor flamanzi; Bucura-te, imbracamintea celor goi; Bucura-te, mangaietoarea vaduvelor; Bucura-te, ingrijitoarea cea nevazuta a orfanilor celor fara de mama; Bucura-te, sprijinitoarea celor prigoniti pe nedrept si obijduiti; Bucura-te, razbunatoarea cea cu dreapta judecata asupra celor ce prigonesc si obijduiesc; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi!
121

Condacul 7: Vrand datatorul de lege, Domnul cel cu dreapta judecata, insusi sa fie implinitor al legii si sa arate adancul milostivirii Sale, S-a plecat spre rugaciunea ta cea cu osardie, prea binecuvantata Maica Fecioara, pentru omul cel fara de lege, zicand: “Legea porunceste ca fiul sa cinsteasca pe mama. Eu sunt Fiul tau, iar tu, Maica Mea. Eu sunt dator sa cinstesc ascultand rugaciunea ta, fie deci precum voiesti, i se iarta acum pacatele pentu tine”. Iar noi vazand o astfel de putere a rugaciunii ce se face de catre Mijlocitoarea noastra pentru iertarea pacatelor, sa proslavim indurarea si negraita ta bunatate, strigand: Aliluia! Icosul 7: Semn nou, minunat si slavit, s-a aratat tuturor credinciosilor, caci nu numai Maicii Tale, ci si preacuratului ei chip, zugravit pe icoana, i-ai daruit, Doamne, putere de a face minuni; iar noi de taina aceasta minunandu-se strigam catre dansa intru umilinta unele ca acestea: Bucura-te, descoperitoarea intelepciunii si bunatatii lui Dumnezeu; Bucura-te, intarirea credintei; Bucura-te, aratarea harului; Bucura-te, daruirea cunostintelor celor folositoare de suflet; Bucura-te, doborarea invataturilor celor stricatoare de suflet; Bucura-te, invingerea lesnicioasa a deprinderilor celor fara de lege; Bucura-te, Ceea ce daruiesti cuvantul intelepciunii celor ce-l cer; Bucura-te, Ceea ce dai intelegere copiilor celor greoi la invatatura; Bucura-te, povatuitoarea cea buna si pazitoare a tineretii; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! Condacul 8: Straina si infricosata vedenie a fost unui om oarecare faradelege, aratandu-i lui, prin mijlocirea Maicii lui Dumnezeu, bunatatea Domnului, care ii ierta pacatele, pentru care indreptandu-si de atunci viata, a trait placut lui Dumnezeu astfel ca noi vazand lucrurile slavite si intelepciunea lui Dumnezeu cea de multe feluri in lume si viata noastra, sa ne instrainam de grijile lumesti peste masura si muntea si inima noastra spre ceruri sa o ridicam, cantand lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8: Cu totul petreci intru cele de sus si de cele de jos nicidecum nu te-ai despartit Preamilostiva imparateasa a cerurilor si a pamantului, ca si dupa adormirea ta pamantul cel pacatos nu l-ai parasit aratandu-te partasa la purtarea de grija a Fiului tau pentru neamul crestinesc, pentru aceasta te fericim dupa datorie strigand: Bucura-te, Ceea ce prin stralucirea preacuratului tau suflet tot pamantul l-ai luminat; Bucura-te, Ceea ce prin curatia trupului tau toate cerurile le-ai veselit; Bucura-te, slujitoarea sfanta a ingrijirii Fiului tau pentru neamul crestinesc; Bucura-te, solidoarea cea cu osardie pentru toata lumea; Bucura-te, Ceea ce pe noi pe toti ne-ai luat de fii langa Crucea Fiului tau; Bucura-te, Ceea ce pururea ne arati dragostea cea de mama; Bucura-te, datatoarea cea nepizmuita a tuturor darurilor darurilor duhovnicesti si trupesti; Bucura-te, solitoarea bunatatilor celor vremelnice si a celor vesnice; Bucura-te, Ceea ce deschizi celor credinciosi usile imparatiei lui Hristos; Bucura-te, Ceea ce pe pamant umpli inimile lor de veselia cea curata; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! Condacul 9:
122

Toata firea ingereasca s-a minunat de bogatia indurarii Tale, Doamne, ca ne-ai daruit noua tare si calda sprijinitoare si ocrotitoare neamului crestinesc, pe Maica Ta, care nevazut petreci cu noi: drept aceea auzi de la noi cantarea: Aliluia! Icosul 9: Ritorii cei mult vorbitori neluminati de Dumnezeu, vorbesc cele desarte, cum ca inchinarea la preacuratul tau chip ar fi o inchinare la idoli, insa nu inteleg ca cinstirea ce se da sfantului chip se ridica la chipul cel dintai. Noi insa nu numai ca stim bine lucrul acesta, dar si de la oamenii cei credinciosi auzind despre multe faceri de minuni de la chipul tau, o, Maica lui DUmnezeu, si noi ne inchinam chipului tau si cele trebuincioase pentru viata vremelnica si vesnica primim, si cu veselie strigam tie, Nascatoare de Dumnezeu: Bucura-te, ca de la sfantul tau chip minuni se lucreaza; Bucura-te, ca s-a ascuns intelepciunea si harul acesta de la cei intelepti si priceputi ai veacului acestuia; Bucura-te, ca aceasta s-a descoperit celor prunci in ale credintei; Bucura-te, ca proslavesti pe cei ce te proslavesc pe tine; Bucura-te, ca inaintea tuturor rusinezi pe cei ce se leapada de tine; Bucura-te, ca pe cei ce alearga la tine ii izbavesti de potop, de foc, de sabie, de toata rana aducatoare de moarte si de tot raul; Bucura-te, ca toate bolile sufletesti si trupesti ale oamenilor, cu milostivire le tamaduiesti; Bucura-te, Ceea ce cu rugaciunile tale grabnic potolesti mania lui Dumnezeu cea cu dreptate pornita asupra noastra; Bucura-te, ca tu esti limanul cel lin celor inviforati pe marea vietii; Bucura-te, ca si dupa sfarsitul calatoriei vietii noastre, cu buna nadejde ne duci in latura cea neinviforata a imparatiei lui Hristos; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! Condacul 10: Vrand sa mantuiesti pe un oarecare om fara de lege de la ratacirea caii lui, i-ai aratat o minunata vedenie de la preacurata ta icoana, prea binecuvantata, ca vazand minunea sa se pocaieasca si din adancul pacatelor sa se ridice, prin purtarea ta de grija cea milostiva, si sa strige lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 10: Zid esti fecioarelor, Nascatoare de Dumnezeu Fecoiara si tuturor celor ce alearga la tine, caci Facatorul cerului si al pamantului, Care S-a salasluit in pantecele tau si S-a nascut din tine, te-a aratat pe tine pururea Fecioara, straja fecioriei, curatiei si a intregii intelepciuni si vas al oricarei lucrari bune si pe toti i-ai invatat sa strige tie: Bucura-te, stalpul si ingradirea fecioriei; Bucura-te, pazitoarea cea nevazuta a curtiei si a intregirii intelepciunii; Bucura-te, frumoasa povatuitoare a fecioarelor; Bucura-te, impodobirea cea buna si chezasia mireselor; Bucura-te, desavarsirea cea intru tot dorita a casniciilor celor bune; Bucura-te, grabnica dezlegare a mamelor nascatoare de prunci; Bucura-te, cresterea pruncilor si paza lor cea plina de har; Bucura-te, Ceea ce veselesti cu roadele credintei si a duhului pe parintii cei fara de copii; Bucura-te, mangaierea maicilor celor intristate; Bucura-te, veselia cea de taina a fecioarelor si a vaduvelor ce traiesc in curatie; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi!
123

Condacul 11: Cantarea cea cu totul plina de umilinta aducand tie noi nevrednicii, te rugam Fecioara de Dumnezeu Nascatoare, nu trece cu vederea glasul robilor tai, caci catre tine alergam in napaste si in necazuri si inaintea ta, in nevoile noastre, lacrimi varsam cantand: Aliluia! Icosul 11: Faclie datatoare de lumina, care s-a aratat celor ce sunt intru intunericul pacatelor si in valea plangerii, vedem pe Preasfanta Fecioara, caci focul cel duhovnicesc al rugaciunilor sale, al povatuirii si al mangaierii aprinzatoare, trece la lumina cea neinserata pe toti cei ce o cinstesc cu chemarile acestea: Bucura-te, raza Soarelui dreptatii, Hristos, Dumnezeul nostru; Bucura-te, Ceea ce luminezi constiinta cea necurata; Bucura-te, Ceea ce cunosti toate cele ascunse si greu de prevazut si le spui celor ce au nevoie; Bucura-te, Ceea ce rusinezi pe proorocii cei mincinosi si ghiciturile lor nedrepte; Bucura-te, ceea ce in cesul nedumeririlor ne pui in minte gandul cel bun; Bucura-te, Ceea ce pururea petreci cu cei ce se nevoiesc de post, in rugaciune si cugetare la Dumnezeu; Bucura-te, Ceea ce imbarbatezi si inteleptesti pe pastorii cei credinciosi ai Bisericii; Bucura-te, mangaierea cea de-a pururea a calugarilor celor tematori de Dumnezeu si a calugaritelor; Bucura-te, sprijinitoarea neinfranata a pacatosilor care se caiesc inaintea lui Dumnezeu pentru pacatele lor; Bucura-te, rugatoare calda pentru toti crestinii; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! Condacul 12: Dumnezeiescul har cere-l noua de la Fiul tau si Dumnezeu, intinde noua mana de ajutor, departeaza de la noi pe tot vrasmasul si pizmasul, impaca viata noastra ca sa nu pierim cumplit si primeste-ne pe noi in corturile cele vesnice, Nascatoare de Dumnezeu ca, bucurandu-te, Celui ce prin tine ne mantuieste, sa-l strigam: Aliluia! Icosul 12: Cantand negraita milostivirea ta cea de Maica spre omul cel fara de lege, te laudam pe tine toti ca pe o sprijinitoare tare pentru noi cei pacatosi si ne inchinam tie, care te rogi pentru noi. De aceea credem si nadajduim ca vei cere de la Fiul tau si Dumnezeu, bunatatile cele vremelnice si cele vesnice tuturor celor care cu dragoste strigam tie acestea: Bucura-te, calacrea tuturor indemnurilor si ispitelor ce ne vin de la lume, de la trup si de la diavol; Bucura-te, impacarea cea fara de veste a celor ce cumplit se dusmanesc; Bucura-te, indreptarea pacatosilor care se pocaiesc; Bucura-te, grabnica mangaietoare a celor ce slabesc de griji multe si de intristare; Bucura-te, Ceea ce ne indestulezi pe noi cu darul smereniei si al rabdarii; Bucura-te, mustrarea inaintea a toata lumea a calcatorilor de juraminte si a celor ce agonisesc cu nedreptate; Bucura-te, Ceea ce ii ingradesti prin pace si dragoste pe cei de un sange, de cearta casnica si de vrajmasie; Bucura-te, Ceea ce nevazut ne feresti pe noi de indemnurile cele pierzatoare, si de poftele cele nechibzuite; Bucura-te, sprijinitoarea noastra cea de-a pururea intru gandurile noastre cele bune;
124

Bucura-te, ajutatoarea noastra a tuturor in ceasul sfarsitului; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori) O, Maica intru tot laudata, care ai avut in pantece pe Dumnezeu cel neincaput si ai nascut bucurie la toata lumea, primind cantarea noastra cea de acum, toate intristarile noastre in bucurie le intoarce si din munca cea viitoare scapa pe toti cei ce pentru tine striga lui Dumnezeu: Aliluia! Apoi se zice iarasi Icosul 1: Ingerii si sufletele dreptilor s-au mirat cand ai stat inaintea Fiului tau si Dumnezeu si cu multa rugaciune ai mijlocit pentru omul ce petrecea pururea in pacate; insa noi vazand cu ochii credintei, milostivirea ta cea atat de mare, cu umilinta strigam tie asa: Bucura-te, Ceea ce primesti rugaciunea tuturor crestinilor; Bucura-te, Ceea ce nu lepezi rugaciunile pacatosilor celor mai deznadajduiti; Bucura-te, Ceea ce mijlocesti pentru ei inainte Fiului tau; Bucura-te, Ceea ce dai lor bucuria neasteptata a mantuirii; Bucura-te, Ceea ce prin mijlocirea ta mantuiesti pe toata lumea; Bucura-te, Ceea ce potolesti intristarile; Bucura-te, Maica Dumnezeului tuturor care mangai sufletele celor necajiti; Bucura-te, Ceea ce randuiesti viata noastra; Bucura-te, Ceea ce tuturor oamenilor ai adus izbavire de pacate; Bucura-te, Ceea ce ai nascut bucuria pentru toata lumea; Bucura-te, Ceea ce daruiesti bucurie neasteptata celor credinciosi! si Condacul 1: Tie, Maicii lui Dumnezeu si Imparatesei celei alese din toate neamurile, care te-ai aratat oarecand unui om fara de lege, ca sa-l intorci pe el de la calea nelegiuirii, cantare de mutumire iti aducem, Nascatoare de Dumnezeu, iar tu ca Ceea ce ai negraita indurerare, de toate nevoile ne slobozeste pe noi ca sa strigam tie: Bucura-te Ceea ce daruiesti bucuria neasteptata celor credinciosi. Dupa aceea zicem aceasta rugaciune: RUGACIUNE: O, Prea Sfanta Fecioara, Prea Buna Maica, acoperamantul a toata lumea crestina, credincioasa solitoare si sprijinitoare a tuturor celor ce sunt in pacate, necazuri, nevoi si dureri. Primeste aceasta cantare de rugaciune, ce se inalta de la noi nevrednicii robii tai si precum de demult pe cel pacatos, care in fiecare zi de mai multe ori se ruga inaintea cinstitei tale icoane, nu l-ai trecut cu vederea, ci i-ai daruit lui bucuria cea fara de veste a pocaintei si l-ai plecat pe Fiul tau cu multa staruitoare rugaciune spre iertarea acestui pacatos si ratacit, asa si acum nu trece cu vederea rugaciunea noastra a nevrednicilor robilor tai si roaga-L pe Fiul tau si Dumnezeul nostru ca si noua tuturor, celor ce ne inchinam cu credinta si cu umilinta inaintea icoanei tale celei de vindecari purtatoare, sa daruiasca bucurie neasteptata dupa trebuinta fiecaruia: pacatosilor celor afundati in adancul rautatilor si al pacatelor si al patimilor, intelepteste a tot lucratoare pocainta si mantuire, celor din necazuri si intristari mangaiere, celor ce se afla in nevoi si asupriri desavarsita scapare de acestea, celor slabiti cu duhul si deznadajduiti, nadejde si nerabdare, celor ce traiesc in bucurie si belsug, neincetata multumire Binefacatorului, celor nenorociti, indurare, celor din boli si neputinte indelungate si celor parasiti de doctori, vindecare neasteptata si intarire a celor cu mintea pierduta din boala, intoarcerea si reinoirea mintii celor ce pleaca la viata cea vesnica si nesfarsita, amintire a mortii, umilinta si zdrobirea mintii pentru pacate, duh treaz si nadejde tare spre indurarea Judecatorului.
125

O, Doamna Preasfanta, milostiveste-te spre toti cei ce cinstesc intru tot Sfant numele tau si tuturor arata-le atotputernicul tau acoperamant si sprijineala. Pazeste in bunatate pe cei ce pana la sfarsitul lor cel mai de pe urma vietuiesc in dreapta credinta si arata cinstita petrecere, pe cei rai, buni ii fa, pe cei rataciti, pe calea cea dreapta povatuieste-i, la orice lucru bun si placut Fiului tau, ajuta-i; orice lucru rau si potrivnic lui Dumnezeu, strica-l, celor ce se afla in nedumenire trimitele lor din cer ajutor nevazut si inteleptite, de ispita, sminteli si pierzare scapa-i, de toti oamenii cei rai si de vrasmasii cei vazuti si nevazuti apara-i si pazeste-i, cu cei ce calatoresc impreuna calatoreste, celor din lipsuri si din foamete fii hranitoare, celor ce nu au acoperamant si adapost fii acoperamant si scapare, celor goi da-le imbracaminte, celor obijduiti pe nedrept si prigoniti sprijineala, pe cei ce rabda clevetire, batjocura si hula, indrepteaza-i in chip nevazut, pe clevetitori si hulitori mustra-i inaintea tuturor, celor ce se dusmanesc cu inversunare daruieste-le pace fara de veste si noua tuturor dragoste unuia catre altul, pace, evlavie si sanatate cu indelungare de zile. Casniciile in dragoste si unire le pazeste, pe sotii care se afla in dusmanie si despartire impaca-i, uneste-i unul cu altul si pune-le lor dragoste nestricata, maicilor nascatoare de fii daruieste-le grabnica dezlegare, pe prunci ii creste, pe cei tineri intelepteste-i si deschide-le lor mintea spre primirea oricarei invataturi folositoare, povatuieste-i spre frica de Dumnezeu, infranare si iubire de osteneli, pe cei de un sange, prin pace si dragoste ii izbaveste de cearta si de vrasmasii, pentru orfanii cei fara de mama fii Maica, de tot pacatul si de toata spurcaciunea ii indeparteaza si spre toate cele bune si placute lui Dumnezeu ii invata, iar pe cei inselati si cazuti in pacat si necuratie, curatindu-i de spurcaciunea pacatului, scoate-i din adancul pierzarii, vaduvelor fii mangaietoare, toiag batranetilor fii, de moartea cea fara de veste si fara de pocainta pe noi, pe toti ne izbaveste si ne daruieste noua tuturor sfarsit crestinesc vietii noastre, fara de durere, nerusinat, cu pace si raspuns bun la judecata infricosatoare a lui Hristos. Pe cei mutati intru credinta si pocainta, din viata aceasta a noastra, fa-i sa locuiasca impreuna cu ingerii si cu toti sfintii, pentru cei ce s-au sfarsit de moarte napraznica, roaga-l pe Fiul tau, milostiv sa le fie si pentru toti cei raposati fara sa aiba rudenii care sa roage pe Fiul tau pentru odihna lor, singura fii neincetata si calda rugatoare, ca toti, in cer si pe pamant, sa te cunoasca pe tine ca pe o sprijinitoare neinfruntata a neamului crestinesc si, cunoscandu-te, sa te slaveasca pe tine si prin tine pe Fiul tau cu Cel fara de inceput al Sau Parinte si cu Cel de-o fiinta Duhul Sau, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Acatistul Maicii Domnului, Povatuitoarea copiilor Description: Rugaciunile incepatoare: In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru Numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
126

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se Numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. Condacele si Icoasele: Condacul 1: O, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeiestile învataturi pe care le-a propovaduit Preaiubitul Tau Fiu, ajuta-i pe toti parintii binecredinciosi, ca si pe toti cei care au grija de cresterea sufleteasca si trupeasca a copiilor, sa priceapa cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca sa se poata ruga Tie: Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Icosul 1: Nu poate limba omeneasca sa spuna cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul Tau, cuvinte care stralucesc ca niste faclii pe paginile Evangheliei. Ca sa îndrageasca aceste cuvinte, o, Nascatoare de Dumnezeu, acopera-i cu harul tau pe copii si pe cei care se roaga Tie pentru ei: Povatuieste copiii sa fie saraci cu duhul, ca a lor sa fie Împaratia cerurilor; Povatuieste copiii sa fie flamânzi si însetati de dreptate, ca asa se vor satura; Povatuieste copiii sa fie blânzi, ca asa vor mosteni pamântul; Povatuieste copiii sa fie milostivi, ca asa se vor milui; Povatuieste copiii sa fie curati cu inima, ca asa Îl vor vedea pe Dumnezeu; Povatuieste copiii sa fie facatori de pace, ca asa fii ai lui Dumnezeu se vor chema; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 2: Minunate sunt lucrurile pe care le-a facut Dumnezeu si minunate sunt virtutile pe care le dobândesc credinciosii, virtuti pe care le cerem si pentru parintii si pentru copiii care Îi înalta lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icosul 2: Tu, Fecioara, salas al virtutilor si ocrotitoare a celor ce duc lupta cea grea cu patimile si cu diavolii, asculta rugaciunile noastre, ale celor ce ne rugam Tie: Povatuieste copiii sa iubeasca cele bune si toate virtutile crestinesti; Povatuieste copiii sa împlineasca cu smerenie poruncile Domnului; Povatuieste copiii, hranindu-i cu laptele întelepciunii dumnezeiesti; Povatuieste copiii sa asculte îndrumarile bune pe care le primesc; Povatuieste copiii sa fie întelepti ca serpii si blânzi ca porumbeii; Povatuieste copiii sa vada în toti oamenii chipul lui Dumnezeu; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 3: Multi copii au ramas orfani si nu are cine sa le arate dragostea parinteasca. Ia-i în ocrotirea Ta, încalzind inimile celor din jurul lor pentru a-i creste cu dragostea pe care numai Tu le-o poti insufla, pentru ca ei sa Îi cânte lui Dumnezeu cântarea: Aliluia! Icosul 3:

127

Pentru toti copiii orfani sau parasiti de parinti, care plâng dupa dragostea parinteasca, rabdând foame, sete si frig, si pe care vrajmasul diavol i-a întinat cu nenumarate patimi, ca si pentru copiii nostri, ne rugam Tie, Preasfânta Maica, stiind cât de puternica este ocrotirea Ta: Povatuieste copiii sa caute dragostea la Cel ce este Dragoste; Povatuieste copiii sa înteleaga ca Parintele Ceresc este adevaratul lor Parinte; Povatuieste copiii, tamaduindu-le ranile si mângâindu-le prea multele dureri; Povatuieste copiii, trimitând o raza de lumina peste sufletele lor suferinde; Povatuieste copiii, alinându-le tristetea si daruindu-le sa cunoasca bucuria; Povatuieste copiii ca sa afle calea mântuirii; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 4: ”Femeie, iata fiul Tau!”, ti-a zis de pe cruce Mântuitorul, aratând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar si spre fiecare din crestinii care, lupta cea buna ducând, nu se lasa biruiti, ci Îi cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 4: Sa se bucure credinciosii si sa se veseleasca si nimeni sa nu le stea împotriva, stiind ca mare ajutor au de la Maica Domnului nostru, Maica rugaciunii si a evlaviei, care asculta cu îndurare cererile înaltate din adâncul inimii: Povatuieste copiii sa-ti cânte “Bucura-te, cea plina de har, Domnul este cu Tine!”; Povatuieste copiii, aducându-i la cunostinta minunilor Tale; Povatuieste copiii, vadindu-te Maica a lor si a celor ce te lauda; Povatuieste copiii sa Îl iubeasca pe Hristos, Mântuitorul lumii; Povatuieste copiii sa faca voia Fiului Tau si Dumnezeului nostru; Povatuieste copiii, crescându-i ca pe niste fii ai Parintelui Ceresc; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 5: De Tine se bucura toata faptura, cerul si pamântul, îngerii si sfintii care stau împrejurul Tau si îi ocrotesc pe alesii Tai, fiindu-le zid de aparare împotriva celor ce îi împiedica sa Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 5: În aceasta lume, în care ispititorul ne aduce înainte chipuri ale faradelegii, mare nevoie avem de chipurile celor placuti lui Dumnezeu care au mers pe calea cea îngusta si au primit rasplata mult dorita; si noi, stiind aceasta, Te rugam: Povatuieste copiii, cu Sfintii cei din veac, care s-au învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu; Povatuieste copiii, cu soborul Apostolilor care au raspândit Evanghelia pâna la marginile pamântului; Povatuieste copiii, cu Sfintii Ierarhi care dascali ai dreptei credinte au fost si minuni au savârsit; Povatuieste copiii, cu cetele Mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi; Povatuieste copiii, cu Sfintii Preacuviosi care prin nevointa îngeri în trup s-au aratat; Povatuieste copiii, cu toti Sfintii la care alergam pentru rugaciune si ajutor; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 6: Cine nu va întelege frumusetea Bisericii? Cine va voi sa se afle în afara ei, vazând lumina pe care o raspândeste? Numai cei ce aleg întunericul, întunecati de mândrie diavoleasca, si nu vor sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 6:
128

De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii care au devenit madulare ale Bisericii prin unirea cu Hristos. Sfânta Fecioara Maria, Maica a Domnului, ca sa-i înveti sa nu se lipseasca de binefacerile acestui dar, ne rugam Tie asa: Povatuieste copiii sa ramâna pâna la sfârsitul vietii în dreapta credinta; Povatuieste copiii ca vietuind în ea, roade bineplacute lui Dumnezeu sa aduca; Povatuieste copiii sa iubeasca slujbele Sfintei Biserici si sa nu se lipseasca de dulceata lor; Povatuieste copiii sa citeasca Sfintele Scripturi si cartile de folos duhovnicesc; Povatuieste copiii sa respinga sfaturile mincinoase ale necredinciosilor; Povatuieste copiii sa stea tari împotriva în vataturilor urâte lui Dumnezeu; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 7: O, Preasfânta Fecioara, roaga-L pe Iubitorul de oameni Dumnezeu sa trimita peste copii darurile Duhului Sfânt: duhul întelepciunii, duhul întelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunostintei, duhul temerii de Dumnezeu si duhul buneicredinte, ca sa te cinsteasca si sa cânte împreuna cu noi: Aliluia! Icosul 7: Având porunca si putere de la Dumnezeu sa ducem o viata de sfintenie si întelegând aceasta ca pe o chemare de capatâi, îndraznim a ne ruga Tie: Povatuieste copiii sa primeasca darurile Mângâietorului; Povatuieste copiii ca în tot locul sa împlineasca voia Fiului lui Dumnezeu; Povatuieste copiii sa urce în fiecare zi pe scara virtutii; Povatuieste copiii sa se arate vrednici sa fie numarati în ceata alesilor Tai; Povatuieste copiii ca din tinerete sa se gândeasca la moarte, pentru a gusta adevarata viata; Povatuieste copiii ca prin rugaciune si purtarea crucii sa se sfinteasca; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 8: Multi dintre cei care si-au pus nadejdea în puterile lor, si nu în Dumnezeu, au cazut în patimi si si-au întinat sufletele, dar noi, nadajduind în ajutorul Tau, ne rugam Tie sa pazesti curatia copiilor, ca sa cânte lui Dumnezeu pâna la sfârsitul vietii: Aliluia! Icosul 8: Stiind ca vrajmasul diavol nu conteneste a cauta sa-i rupa pe oameni de trairea duhovniceasca, încercând sa spurce pâna si curatiasufleteasca a copiilor asupra carora sta binecuvântarea lui Dumnezeu, te rugam, o, Maica a lui Dumnezeu: Povatuieste copiii cum sa traiasca pentru ca la Înfricosatoarea Judecata sa fie izbaviti de vesnicele chinuri; Povatuieste copiii sa deosebeasca ce este bine de ce este rau în fata lui Dumnezeu; Povatuieste copiii sa urasca pacatul si toata faradelegea; Povatuieste copiii sa se fereasca de necuratele si ucigatoarele patimi; Povatuieste copiii sa fie preaîntelepti împotriva mestesugirilor diavolesti; Povatuieste copiii sa privegheze si sa se roage ca sa nu cada în ispita; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 9: Stiind ca mare bucurie se face în cer pentru un pacatos care se pocaieste, ne rugam Tie, Maica Preasfânta, degraba sa-i ridici cu milostivirea Ta pe copiii care din lucrarea vrajmasului vor aluneca în pacat, ca sa Îi cânte lui Dumnezeu cu zdrobire de inima: Aliluia! Icosul 9:
129

Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepadându-se de tatal sau, si-a risipit viata departe de casa sa, si mult s-a veselit când a fost primit înapoi cu bratele deschise. Te rugam, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cadea în pacat sa îi ridici pe copiii pentru care cadem la milostivirea Ta: Povatuieste copiii ca în tot locul sa se fereasca de cursele vrajmasului; Povatuieste copiii ca, de vor cadea în ispite, fara sovaiala sa se ridice; Povatuieste copiii ca, de se vor rataci, fara zabovire sa se întoarca la Dumnezeu; Povatuieste copiii ca, de se vor întina, prin botezul lacrimilor de pocainta sa-si curateasca sufletele; Povatuieste copiii ca prin spovedanie curata sa ia dezlegare de pacate; Povatuieste copiii ca dupa fiecare poticnire sa puna iarasi început bun mântuirii; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 10: Nu poate mintea omeneasca sa priceapa cu usurinta pentru ce Dumnezeu îngaduie încercarea copiilor prin boala si suferinta. Pentru aceasta, avându-te pe Tine Grabnica Ajutatoare, alergam la Tine si Te rugam sa le alini suferintele cu darul Tau, ca sa nu uite a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 10: Dumnezeu, Cel ce rânduieste toate spre mântuirea oamenilor si nimic nu se întâmpla fara voia Sa, îngaduie ca bolile sa întunece bucuria copiilor si sa o preschimbe în întristare, iar noi, cunoscând ca nu este încercare în care sa nu-ti poti arata puterea, Maica Preamilostiva, strigam catre Tine: Povatuieste copiii sa primeasca încercarile cu nadejde în Dumnezeu; Povatuieste copiii sa ceara vindecarea de la Doctorul sufletelor si al trupurilor; Povatuieste copiii sa poarte fara cârtire crucea bolii, daca aceasta e voia lui Dumnezeu; Povatuieste copiii cum sa dobândeasca cununa rabdarii; Povatuieste copiii sa nu se lase biruiti de deznadejde; Povatuieste copiii sa nadajduiasca în mila Parintelui Ceresc; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 11: Nepriceputi si lipsiti de darul povatuirii stiindu-ne, ne îndreptam inimile spre Tine, Preasfânta Fecioara, ca luminati de Tine sa-i învatam pe copii sa duca o viata curata si Sfânta, o viata în care sa se vada lucrarea lui Dumnezeu, ca sa cântam cântarea de slava: Aliluia! Icosul 11: Nu dorim pentru copii doar bunatatile degrab trecatoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunatatile cele duhovnicesti, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugam Tie: Povatuieste copiii sa-L iubeasca pe Dumnezeu ca pe Parintele lor; Povatuieste copiii sa-i iubeasca pe oameni ca pe fratii lor; Povatuieste copiii sa închine Domnului fiecare zi a vietii lor; Povatuieste copiii sa marturiseasca prin fapte bune dreapta credinta; Povatuieste copiii sa fie temple vii ale Duhului Sfânt; Povatuieste copiii ca lumina lor sa lumineze înaintea oamenilor astfel încât acestia sa se îndrepte spre Dumnezeu; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 12:

130

Desarta este lumea aceasta, cu toate placerile ei cele amagitoare, si desarte sunt gândurile celor care nu înseteaza dupa Împaratia cea vesnica, dupa Raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu umilinta: Aliluia! Icosul 12: Maica iubitoare de fii, care stralucesti cu putere lânga tronul Fiului tau, mijloceste pentru toti copiii care nu au fost botezati, ca sa primeasca lumina Nasterii celei de Sus, iar cei care au primit-o sa traiasca o viata de evlavie, pentru ca sa le fie deschisa poarta spre Împaratia Cerurilor: Povatuieste copiii sa doreasca mostenirea vietii vesnice; Povatuieste copiii sa mearga pe calea cea strâmta a poruncilor spre Ierusalimul cel Ceresc; Povatuieste copiii sa caute bucuria celor scrisi în Cartea Vietii; Povatuieste copiii sa pazeasca cuvântul lui Dumnezeu, ca sa fie partasi fericirii Raiului; Povatuieste copiii sa se nevoiasca pentru dobândirea mântuirii; Povatuieste copiii sa duca o viata aleasa pentru a pregusta bunatatile vietii vesnice; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori) O, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, care Te-ai aratat facatoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la Tine, acopera-i cu Sfântul Tau Acoperamânt pe copiii pentru care ne rugam sa mearga pe calea mântuirii, ca sa cântam împreuna cu Sfintii: Aliluia! Apoi se zice iarasi Icosul 1: Nu poate limba omeneasca sa spuna cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul Tau, cuvinte care stralucesc ca niste faclii pe paginile Evangheliei. Ca sa îndrageasca aceste cuvinte, o, Nascatoare de Dumnezeu, acopera-i cu harul Tau pe copii si pe cei care se roaga Tie pentru ei: Povatuieste copiii sa fie saraci cu duhul, ca a lor sa fie Împaratia Cerurilor; Povatuieste copiii sa fie flamânzi si însetati de dreptate, ca asa se vor satura; Povatuieste copiii sa fie blânzi, ca asa vor mosteni pamântul; Povatuieste copiii sa fie milostivi, ca asa se vor milui; Povatuieste copiii sa fie curati cu inima, ca asa Îl vor vedea pe Dumnezeu; Povatuieste copiii sa fie facatori de pace, ca asa fii ai lui Dumnezeu se vor chema; Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc! si Condacul 1: O, Preasfânta Nascatoare de Dumnezeu, Fecioara, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeiestile învataturi pe care le-a propovaduit Preaiubitul Tau Fiu, ajuta-i pe toti parintii binecredinciosi, ca si pe toti cei care au grija de cresterea sufleteasca si trupeasca a copiilor, sa priceapa cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca sa se poata ruga Tie: Povatuieste copiii, Preasfânta Fecioara, aratându-Te Maica a celor care Te cinstesc!

131

Această încercare de Acatist s-a alcătuit ca o rugăciune spre preacinstirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a Maicii Domnului nostru, în urmă cu mai mulți ani, publicându-se acum pentru prima dată, la sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului - 8 septembrie 2008. (creație personală Mirela Șova) Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

ACATISTUL MAICII DOMNULUI FLOAREA SMERENIEI
După începutul obișnuit, se spun: Condacele şi Icoasele Condacul 1 Celei mai smerite Împărătese, a lumii şi a îngerilor, îi aducem cereri, mulţumiri şi laude, că s-a învrednicit a fi cea mai frumoasă floare a omenirii, întru care a binevoit Dumnezeu a Se face Om, pentru mântuirea noastră. Iar tu,

132

Floarea smereniei, Maică Preacurată, dăruieşte-ne nouă din smerenia ta, ca să-L primim pe Dumnezeu în sufletele noastre! Icosul 1 Îngerii, înaintea oamenilor, ţi s-au închinat, Fecioară smerită şi de toţi lăudată, iar Arhanghelul Gavriil a fost trimis să-ţi spună vestea cea de taină, pe care ţi-a dezvăluit-o Dumnezeu numai ţie: Bucură-te, Maica Smereniei; Bucură-te, Fecioara aleasă ca o floare a omenirii; Bucură-te, ceea ce eşti şi vei fi cea mai lăudată; Bucură-te, Maica Domnului; Bucură-te, Împărăteasa îngerilor; Bucură-te, cea pentru care Dumnezeu a umplut lumea cu icoane făcătoare de minuni; Bucură-te, Poarta Întrupării; Bucură-te, veşnic arătătoarea Pruncului Dumnezeiesc; Bucură-te, răsadul cel bun, urmaşa Evei; Bucură-te, împlinirea aşteptărilor celor de demult; Bucură-te, mirarea cetelor îngereşti; Bucură-te, Maică smerită a lui Dumnezeu; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!

Condacul al 2 - lea Viaţa Maicii Sfinte a fost un neîntrerupt „Aliluia", pentru care îngerii s-au înfricoşat şi capul şi-au plecat, recunoscând-o pe dânsa drept Împărăteasa lor preaslăvită, cea mai frumoasă floare înflorită în toată omenirea.

Icosul al 2 -lea Coborându-se Fecioara de mică în adâncurile nebănuite de noi ale smereniei, Domnul a binecuvântat-o mai mult decât pe toţi şi prin glasurile îngereşti şi omeneşti o laudă aşa: Bucură-te, Măicuţa durerilor; Bucură-te, ceea ce suspini pentru toate sufletele; Bucură-te, ceea ce te bucuri de mântuirea noastră; Bucură-te, ceea ce ai zis: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău"; Bucură-te, chipul desăvârşit al smereniei; Bucură-te, Învăţătoarea noastră întru ale tăcerii şi modestiei; Bucură-te, ceea ce ne dai speranţă şi putere pe calea nevoinţei; Bucură-te, cel mai frumos palat al lui Dumnezeu; Bucură-te, întâia biserică sfinţită; Bucură-te, cutremurarea iadului; Bucură-te, Izgonitoarea setei de răzbunare; Bucură-te, Încurajatoarea celor nebăgaţi în seamă de lume; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!

Condacul al 3 - lea Lacrimile Preacuratei s-au făcut pentru noi izvor de bunătăţi, de milă şi de har, curgând nesecat prin icoanele sale lăsate lumii. Iartă-ne, Măicuţa noastră, a oropsiţilor, pentru durerile pe care ţi le pricinuim prin greşelile noastre. Pentru toate lacrimile sfinte vărsate pentru noi, Îi cântăm cu smerenie Fiului tău: Aliluia! Icosul al 3 - lea Nimeni nu a mai plâns pe pământ şi în cer mai cu durere decât Maica lui Dumnezeu. Şi nu numai la moartea Fiului ei pe Cruce, când prin inimă i-a trecut sabie, după proorocie, ci şi atunci când a văzut moartea sufletească a

133

fiecăruia dintre noi, iar lacrimile ei au rodit bucurie şi întoarcere la Dumnezeu a multora, pentru care îi cântăm Fecioarei aşa: Bucură-te, smerenie înlăcrimată; Bucură-te, ceea ce te bucuri pentru întoarcerea noastră la Dumnezeu; Bucură-te, cea mai cinstită fiică a Evei; Bucură-te, ceea ce porţi cel mai frumos şi mai slăvit nume, Marie; Bucură-te, Împărăteasa care nu trece cu vederea pe niciuna din slugile sale; Bucură-te, smerenie în laudă; Bucură-te, Ghiocelul omenirii; Bucură-te, după cum ţi-a spus Arhanghelul; Bucură-te, cu o bucurie mai mare decât a Evei în Rai; Bucură-te, mai mult decât Sfânta Elena la găsirea Crucii; Bucură-te, alături de Fiul tău, în cer; Bucură-te, strigătul de biruinţă al Evei celei mult-întristate; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!

Condacul al 4 - lea Noi nu putem răbda cât ai răbdat tu pentru omenire. Noi nu putem înţelege durerile sufletului tău smerit, o, Maică. Iartă-ne puţinătatea credinţei, a nădejdii şi a dragostei şi primeşte din partea noastră, ca dar, cântarea către Fiul tău: Aliluia! Icosul al 4 - lea Cei care au crezut că te-au înţeles pe deplin s-au cufundat în mândrie şi înşelare, iar cei care s-au smerit, îngenunchind înaintea icoanei tale, au primit de la Dumnezeu, prin tine, revărsarea harului. De aceea îţi mulţumim, grăind: Bucură-te, răbdarea fără cârtire; Bucură-te, smerenie nepoticnită; Bucură-te, taină adâncită şi neînţeleasă; Bucură-te, Împărăteasa noastră cea plină de bunătate şi dăruire; Bucură-te, Maică Sfântă ce împodobeşti bisericile cu icoana ta; Bucură-te, prietena omenirii; Bucură-te, rugătoarea noastră în cer; Bucură-te, sufletul cel mai strălucitor; Bucură-te, ceea ce te-ai transformat în bucuria credincioşilor; Bucură-te, ocrotirea noastră; Bucură-te, cea nedescrisă de cuvinte; Bucură-te, Maică, în faţa căreia graiul omenesc se retrage neputincios; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!

Condacul al 5 - lea Nu e nimeni care să nu fi auzit de numele tău cel sfânt, Preacurată Fecioară Maria. Cei care nu l-au cinstit, mult au pierdut, iar cei care l-au păstrat în inimă cu evlavie, închinându-ţi-se ca Maicii lui Dumnezeu, au fost răsplătiţi de Fiul tău cu împlinirea rugăciunilor, la vreme potrivită. De aceea noi, credincioşii, îi cântăm Fiului tău împreună cu îngerii: Aliluia! Icosul al 5 - lea Pământul s-a umplut de biserici, dintre care nenumărate poartă hramul tău, al preasfintelor tale sărbători, Fecioară Maria. Ele sunt buchetul de flori pe care ţi-l oferim împreună cu rugăciunile noastre dinaintea icoanelor tale. Ajutăne, Maică a Domnului şi a noastră, ca să ne păstrăm credinţa iubitoare, neschimbată, până la sfârşit, şi să-ţi putem cânta în veşnicie aşa:

134

Bucură-te, ajutătoarea noastră de zi cu zi; Bucură-te, darul nostru de la Dumnezeu; Bucură-te, ceea ce ne-ai fost dată ca Maică; Bucură-te, că suntem nevrednici de mila ta cea mare; Bucură-te, că fără tine ne-am poticni la vreme de încercare; Bucură-te, miluitoarea noastră cea fără părtinire şi neobosită; Bucură-te, sporitoarea darurilor date nouă de Dumnezeu; Bucură-te, înţelepţirea noastră neştiută; Bucură-te, Rai înflorit pe pământ; Bucură-te, perla ascunsă, cu chip blând; Bucură-te, cea îmbrăcată pururea în haina cea strălucitoare a smereniei; Bucură-te, ceea ce ne înţelegi dorurile şi durerile; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 6 - lea Milioane de minuni au răsărit, ca stelele pe cerul lumii, prin mijlocirea ta, Fecioară. Ele nu se opresc până la sfârşitul lumii, până la ultimul strigăt al vreunui credincios către tine. Uimiţi de bunătatea ta, îngerii Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6 - lea Viaţa fiecărui creştin este presărată cu minuni ale Maicii Domnului, ştiute şi neştiute. De multe ori, Preacurata nu aşteaptă cererea noastră, pentru a ne ajuta, ci fiind o Maică plină de iubire şi răbdare, ne îndreaptă pe calea mântuitoare, dorind să ajungem biruitori alături de Fiul ei şi de dânsa, în Raiul redeschis. Plini de cucernicie, ştiind că de multe ori am uitat să-i mulţumim Fecioarei Maici, noi îi cântăm acum aşa: Bucură-te, bucură-te cu bucurie nesfârşită; Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti bucurii duhovniceşti; Bucură-te, Maica izvorâtoare de minuni; Bucură-te, ceea ce ne deschizi ochii sufletului asupra bunătăţilor netrecătoare; Bucură-te, că ne scoţi din valurile lumii şi ne duci spre pacea lină; Bucură-te, ceea ce ne ajuţi să ne ruşinăm de păcatele noastre; Bucură-te, vas ales al smereniei; Bucură-te, că ne sprijini la necaz, ca să înţelegem mâna Proniei în toate; Bucură-te, templul cel slăvit al Duhului Sfânt; Bucură-te, Maica bucuriei, smereniei şi răbdării; Bucură-te, cea mult cântată şi mult lăudată; Bucură-te, Fecioara cu cel mai bun nume; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!

Condacul al 7 - lea Atunci când frica şi jalea vor cuprinde omenirea, la Judecata de Apoi, când cărţile îngerilor se vor deschide şi nu va fi loc de fugă pentru nimeni, şi atunci mila ta va îmbrăţişa făptura, încât tu vei mijloci la Dreptul Judecător pentru iertarea păcatelor noastre, Născătoare de Dumnezeu. Temându-ne de clipele acelea, alături de îngerii cei buni cântăm cu umilinţă: Aliluia!

Icosul al 7 - lea La tine nu este pedeapsă fără timp de îndreptare, la tine nu este faţă îndelung întoarsă de la cei păcătoşi, la tine nu este oprire a izvorului minunilor, Fecioară Maria. De aceea noi, cei păcătoşi, te strigăm să ne ajuţi, să ne schimbăm viaţa, să urmăm calea pocăinţei şi să îţi cântăm: Bucură-te, Maică a milei; Bucură-te, ceea ce ne ajuţi întotdeauna;

135

Bucură-te, fericire în smerenie; Bucură-te, Fecioară strălucitoare; Bucură-te, Maica Soarelui veşnic; Bucură-te, Apărătoarea noastră în faţa Dreptului Judecător; Bucură-te, Floare între florile Raiului; Bucură-te, mâna întinsă păcătoşilor; Bucură-te, ceea ce plângi pentru păcatele noastre; Bucură-te, izvor de pocăinţă; Bucură-te, Maică a creştinilor, lăsată nouă de Hristos; Bucură-te, mângâierea noastră; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!

Condacul al 8 - lea Cu câtă seninătate ai stat, Maică, înaintea încercărilor vieţii, învelindu-te cu haina dragostei de Fiul tău şi Dumnezeu şi împodobită fiind cu o cunună de smerenie neţărmuită. Pentru aceasta, îngerii ţi-au slujit şi îţi slujesc cu bucurie, cântând Fiului tău preaiubit: Aliluia!

Icosul al 8 - lea Aşa a binevoit Dumnezeu, ca să Se facă Om şi să aibă drept Maică pe cea mai frumoasă şi mai smerită dintre fecioarele lumii, pe Maria, fiica Anei. Îţi mulţumim, Doamne, că prin dânsa Tu ai căutat spre noi, ca să ne afli. Căci noi suntem oile cele pierdute, care suspină să le găseşti, grăind către Maica Ta aşa: Bucură-te, mărgăritarul cel mai de preţ al pământului; Bucură-te, lună între stelele Raiului; Bucură-te, Maica lui Dumnezeu (Theotokos); Bucură-te, cea anunţată de proorocii din vechime; Bucură-te, ceea ce ai fost lăudată de Elisabeta; Bucură-te, bucuria păstorilor veniţi la iesle; Bucură-te, uimirea magilor veniţi din Răsărit; Bucură-te, cea către care dreptul Simeon s-a închinat şi a profeţit; Bucură-te, ceea ce ai plecat în Egipt, la sfatul îngerului; Bucură-te, cea sub ochii căreia a crescut Pruncul dumnezeiesc; Bucură-te, iubire de mamă pentru neamul creştinilor; Bucură-te, cea mult cinstită de către Sfinţii Apostoli; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 9 - lea Dorind să-ţi arate cinstea şi supunerea pe care ţi le poartă, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, a săvârşit prima Sa minune la îndemnul tău părintesc, Fecioară Maria, pe când vă aflaţi la o nuntă din Cana Galileii. Îţi mulţumim deci, ajutătoarea noastră, începătoarea minunilor, şi cu umilinţă Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9 - lea Pentru mila şi ruga ta, Fecioară, Domnul a transformat apa în vinul cel bun, în Cana Galileii, învăţându-ne că aşa va fi pentru noi, cei păcătoşi, trecerea de la moarte la viaţă. Ne închinăm ţie, Maică şi Fecioară, şi te lăudăm grăind: Bucură-te, cea plină de milă şi de har; Bucură-te, ceea ce nu ne treci cu vederea de-a lungul vieţii noastre; Bucură-te, rugătoarea noastră puternică; Bucură-te, cea ale cărei rugăciuni sunt mereu ascultate; Bucură-te, Preasfântă care ai pogorât cerul pe pământ; Bucură-te, deschizătoarea uşii milei; Bucură-te, smerenie îmblânzitoare;

136

Bucură-te, gând curat împodobit cu modestie; Bucură-te, lacrima sfinţită a pământului; Bucură-te, cea care te-ai făcut pricina celei dintâi minuni a lui Iisus; Bucură-te, ajutătoarea familiilor creştine; Bucură-te, ocrotitoarea copiilor; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!

Condacul al 10 - lea În lumea aceasta durerea nu conteneşte, suspinul nu se opreşte. Bucuria este trecătoare şi prea puţină pentru sufletele noastre însetate de veşnicie. Multă mângâiere şi alinare primim noi de la icoana Fecioarei Maria, rugându-ne cu credinţă. Bucuria cea veşnică să o ceri pentru noi, Fecioară, ca să putem cânta Domnului în vecii nesfârşiţi: Aliluia! Icosul al 10 - lea Exemplu de smerenie şi de răbdare ne este nouă Maica Preasfântă. Când suntem copleşiţi şi însinguraţi ne ridicăm ochii spre icoana dânsei, ştiind că nu ne-a părăsit. Te rugăm să ne dăruieşti din dulceaţa smereniei şi blândeţii tale, Fecioară, şi să ne ancorezi în răbdare până la sfârşitul vieţii noastre pământeşti, iar noi să te lăudăm aşa: Bucură-te, oglindă străvezie a Raiului; Bucură-te, ceea ce muţi din loc munţii neputinţelor noastre; Bucură-te, curcubeul păcii şi al speranţei; Bucură-te, alinătoarea inimilor obosite; Bucură-te, ajutorul sărmanilor răbdători; Bucură-te, minune tăinuită în smerenie; Bucură-te, Maică a curăţiei sufleteşti; Bucură-te, mânăstire în care a locuit Hristos; Bucură-te, duioşie negrăită; Bucură-te, preafericită şi multlăudată Fecioară; Bucură-te, puritate neîntrecută de îngeri; Bucură-te, ceea ce ne dai minunile ca o ploaie de primăvară; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!

Condacul al 11 - lea Ne smerim înaintea ta, Împărăteasă a blândeţii şi a bunătăţii şi îţi aducem în dar rugăciunile noastre nevrednice. Ştim că nu le vei trece cu vederea, ci le vei înfăţişa Fiului tău ca pe darurile celor trei Crai, cerându-I pentru noi milă, har şi pocăinţă. Dă-ne, Maică, rugăciunea neîncetată a inimii curate, ca să-I cântăm şi pe pământ, şi în cer, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11 - lea Tânjeşte sufletul nostru, Maică, după rugăciunea cea fără oprire a inimii, pe care tu ai avut-o, învăluită în smerenia ta adâncită. Nu ne lăsa, Maică, dorul neîmplinit, ci ajută-ne să ne transformăm în vase ale harului, în sfeşnice nestinse, ca împreună cu femeile mironosiţe şi cu cetele nenumărate ale tuturor Sfinţilor să te putem lăuda neîntrerupt, cântând: Bucură-te, Maică a rugăciunii smerite; Bucură-te, ceea ce nu ţi-ai curmat rugăciunea plină de iubire; Bucură-te, Fecioară Maria, mijlocitoarea rugăciunii inimii; Bucură-te, smerenie dezvăluită de Dumnezeu; Bucură-te, Preacinstită Maică, noua Evă minunată; Bucură-te, cea pe care şarpele cel vechi nu a putut să o ademenească; Bucură-te, învingătoarea ispitelor prin smerenie şi iubire;

137

Bucură-te, prietena celor ce se ostenesc în rugăciuni şi privegheri; Bucură-te, întăritoarea mânăstirilor ortodoxe; Bucură-te, Floare neîntinată şi neveştejită a fecioriei şi smereniei; Bucură-te, ceea ce ne îndemni la Împărtăşania cu Trupul şi Sângele Fiului tău iubit; Bucură-te, Maica Mântuitorului lumii; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică! Condacul al 12 - lea Nu îndrăznim să privim chipul tău preafrumos din icoană, în care străluceşti ca o Împărăteasă a lumii. Cu capul plecat te rugăm, Maică a noastră, să nu ne lipseşti în viaţa cea veşnică de vederea chipului tău minunat şi a Fiului tău Celui biruitor. Primeşte, Doamnă şi Stăpână, firava noastră rugă, din inimă zdrobită, ca glasul nostru să se poată împleti în eternitate cu cel îngeresc într-un neoprit: Aliluia!

Icosul al 12 - lea Inima noastră plânge, Maică, după vederea ta neîncetată, ca Doamnă şi Împărăteasă în Rai, alături de Dumnezeu, de Îngeri şi de Sfinţi. Ajută-ne şi învaţă-ne să urcăm acolo, pe treptele rugăciunii smerite, având darul discernământului, pentru care să îţi mulţumim cu umilinţă: Bucură-te, Doamna noastră preacinstită; Bucură-te, strălucire plină de iubire; Bucură-te, ceea ce ai bucurat pe părinţii tăi cei credincioşi; Bucură-te, cântec în acorduri de smerenie şi har; Bucură-te, ciocârlia lumii, ceea ce te-ai înălţat cel mai mult spre Soarele neapus; Bucură-te, privighetoare ce ne alini dorurile cele curate ale inimii; Bucură-te, slava şi frumuseţea omenirii; Bucură-te, scară împodobită spre cer; Bucură-te, psaltire alungătoare a demonilor; Bucură-te, cea mai strălucitoare biserică a noastră; Bucură-te, Regina Îngerilor şi a Sfinţilor; Bucură-te, ceea ce ne aştepţi în Raiul lui Hristos; Bucură-te, Floarea smereniei, Fecioară Maică!

Condacul al 13 - lea O, Floarea smereniei, Maica bunătăţii şi a iubirii neţărmuite, Fecioară Maria, ajută-ne pe calea acestei vieţi, dăruindu-ne răbdare şi rugăciune smerită, cuget plecat şi ochi deschişi ai sufletului, ca să te putem slăvi pururea în Raiul duhovnicesc, unde ne aştepţi cu dragoste, de-a dreapta Fiului tău. Şi atunci, mântuiţi, să-I putem cânta Lui, neîncetat: Aliluia! (de trei ori) Apoi iarăşi Icosul 1: „Îngerii, înaintea oamenilor..." şi Condacul 1: „Celei mai smerite Împărătese...". După aceea, se citesc aceste două rugăciuni: 1. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Preasfântă Fecioară, Floare a smereniei, bunătăţii şi a dragostei curate, Sfeşnic strălucitor şi plin de har, primeşte puţina noastră rugăciune şi nu ne ruşina în cererile noastre. Ştim că nu avem Fericirea inimii curate, pentru a-L vedea pe Dumnezeu, şi nici Fericirea celor smeriţi, pentru a fi mângâiaţi de harul necreat. De asemenea, nici de celelalte Fericiri, propovăduite de Fiul tău, nu ne-am apropiat. Nefericiţi şi zbuciumaţi, singuri vinovaţi de nefericirea noastră, strigăm către tine, Maică şi Învăţătoare a noastră, ca să ne ajuţi să urcăm pe cele nouă trepte ale Fericirilor, către Fiul tău Dumnezeiesc, de care nu vrem să ne lipsim nici acum şi nici în vecii cei fără de timp.

138

Primeşte această zdrobire a inimii noastre sălbăticite şi cere pentru noi mila cerească şi puterea de a ne recunoaşte şi spovedi cu sinceritate păcatele cele de voie şi pe cele fără de voie, ca să ne putem împărtăşi cu Sfintele Taine, cele dăruite nouă spre viaţa veşnică. Nu ne uita, Maică a creştinilor, Maica noastră, bucuria noastră în întristări şi sprijinitoarea noastră în necazuri şi dăne curajul mărturisirii dreptei-credinţe prin fapte bune, în toate zilele vieţii noastre. Amin. 2. Rugăciune de mulţumire către Maica Domnului Nu ne vom opri elanul inimii numai la cereri şi laude, ci dorim din tot sufletul să-ţi mulţumim pentru întreg ajutorul văzut şi nevăzut, Regină înfrumuseţată, Preasfântă Maică a Împăratului făpturii. Ne adăugăm mulţumirea la izvorul de recunoştinţă al tuturor credincioşilor, care curge neîncetat spre tine şi spre Fiul tău, fiind plin de lacrimi de bucurie pentru rugăciunile ascultate şi pentru inima odihnită la lumina Adevărului veşnic. Îţi mulţumim cu smerenie, înaintea icoanei tale, Preacinstită Maică! Îţi mulţumim cu lacrimi, cu rugăciuni, cu acatiste şi cu cântări duhovniceşti! Îţi mulţumim în fiecare zi a vieţii noastre, cu gândul plin de recunoştinţă! Amin.

Acatistul Maicii Domnului “Izbăvitoarea”
Rugăciunile incepătoare, apoi: Condacul 1: A părătoare Doamnă apără-ne de vrăjmaşii noştri, care se îndârjesc cu tărie să ne îndepărteze de Domnul nostru Iisus Hristos, şi învaţă-ne să-ţi cântăm cu bucurie: Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Icosul 1:
139

Mulţimi de îngeri vin, la porunca ta, Maică a noastră, să ne izbăvească pe noi din nevoi. Tu, însă, primeşte de la noi această rugăciune: Bucură-te, Cea care pe îngeri îi trimiţi spre mântuirea noastră; Bucură-te, Împărăteasa cetelor de sus, al căror ajutor ceresc îl dăruieşti nouă; Bucură-te, Cea care porunceşti îngerilor să ne păzească pe noi; Bucură-te, Cea care cu oştire îngerească îi biruieşti pe vrăjmaşii noştri; Bucură-te, Izbăvitoare, generic online viagra care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 2: Văzând cei izbăviţi din necazuri marele tău ajutor, ce l-au primit când s-au rugat ţie cu toată inima şi pe noi ne cialis zithromax buy online forum învaţă să cântăm Fiului tău, neîncetat: Aliluia! Icosul 2: Mulţime multă de credincioşi au înţeles, Izbăvitoare Doamnă, că Fiul tău te-a dăruit lumii şi celor din nevoi grabnică ajutătoare, de aceea îţi cântăm ţie acestea: Bucură-te, Maica celor din nevoi; Bucură-te, mângâiere a celor ce pătimesc; Bucură-te, vindecarea celor bolnavi; Bucură-te, nădejdea celor deznădăjduiţi; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 3 Puterea Celui Preaînalt te-a dăruit pe tine spre mântuirea lumii şi nouă, celor ce pierim în necazuri, ajutor. Şi cine nu a fost izbăvit prin tine şi cine nu cântă Fiului tău: Aliluia! Icosul 3: Având iubire nemărginită către neamul omenesc, ce suspinuri nu ai ascultat şi ce lacrimi nu ai şters ale celor care te cheamă pe tine, cântând: Bucură-te, celor din necazuri grabnică ascultătoare; Bucură-te, celor întristaţi şi necăjiţi mângâietoare; Bucură-te, celor ce pier grabnică mântuire; Bucură-te, celor legaţi slobozire; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 4: Din viforul necazurilor care vin asupra noastră, ne mântuieşte, Izbăvitoarea noastră, pe noi cei ce pierim; potoleşte furtuna şi alungă necazurile ca să cântăm: Aliluia! Icosul 4: A auzit neamul omenesc de iubirea ta minunată faţă de creştini şi de grabnica ta izbăvire a celor ce sunt în primejdii şi care se învaţă a-ţi cânta: Bucură-te, izbăvitoarea din nevoi a neamului omenesc; Bucură-te, Ceea ce potoleşti furtunile acestei vieţi; Bucură-te, Ceea ce ne dăruieşti bucurie în necazurile noastre; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 5:

140

Asemănându-te stelei celei călăuzitoare, izgoneşte bezna şi întunericul din inimile noastre păcătoase, ca văzând pe Domnul în lumina iubirii tale să-I cântăm Lui: Aliluia! Icosul 5: Au văzut oamenii că le eşti grabnică ajutoare în multe feluri de necazuri şi cu bucurie îţi cântă acestea: Bucură-te, Ajutorul nostru în necazuri; Bucură-te, că ne scoţi din scârbe; Bucură-te, izgonitoarea întristărilor noastre; Bucură-te, mângâierea sufletelor noastre; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 6: Propovăduiesc ajutorul tău şi iubirea ta, Maică, cei vindecaţi, cei mângâiaţi, cei bucuraţi şi cei mântuiţi din necazuri, şi cântă Fiului tău Atotputernic: Aliluia! Icosul 6: Ne-a răsărit, nouă, lumina mântuirii, în întunericul păcatelor ce ne înconjoară, Maică, şi ne-a învăţat să-ţi cântăm: Bucură-te, Ceea ce izgoneşti întunericul păcatelor; Bucură-te, Ceea ce alungi norul mâhnirii; Bucură-te, Ceea ce luminezi întunericul sufletului; Bucură-te, ceea ce trezeşti sufletele noastre cu lumina bucuriei. Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 7: Noi, cei căzuţi în grea deznădejde, din pricina necazurilor ce ne apasă, cugetat-am la tine, Izbăvitoare, şi am căpătat întărire şi mângâiere, cântând Fiului tău: Aliluia! Icosul 7: Minunată şi neaşteptată ni s-a arătat nouă mila ta cea mare, pe care am primit-o din mâna buy medicine online ta puternică, de aceea pretutindeni îţi cântăm: Bucură-te, Împărăteasă preaputernică; Bucură-te, cea care ne primeşti sub ocrotirea ta; Bucură-te, cea care ne dăruieşti apărarea ta; Bucură-te, cea care biruieşti pe vrăjmaşii noştri; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 8: Minune neînţeleasă văd cei sortiţi morţii şi cei ce se află în felurite nevoi, că fără de veste mântuire şi izbăvire de la tine, Atotiubitoare, primesc şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8: Toţi cei ce vă găsiţi în întunericul necazurilor, toţi cei învolburaţi de furtuna suferinţelor, alergaţi la limanul cel blând şi la ajutorul acoperământului Fecioarei Izbăvitoare şi-i cântaţi: Bucură-te, izvorul bucuriei; Bucură-te, alungarea tristeţilor; Bucură-te, micşorarea necazurilor; Bucură-te, dătătoarea tihnei;

141

Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 9: Toată firea omenească te laudă pe tine Maică şi cântă ţie, celei ce ne aduci nenumărate bunătăţi în locul întristării, şi slăvesc pe Buy a prescription online Fiul tău, strigând: Aliluia! Icosul 9: Cei întelepţi şi iscusiţi la minte văzând grabnica şi minunata izbăvire a celor din nevoi, s-au mirat şi ţi-au cântat ţie aşa: Bucură-te, ceea ce uimeşti lumea cu minunile tale; Bucură-te, ceea ce ne întăreşti cu minunile tale; Bucură-te, ceea ce strici nedumnezeirea cu minunile tale; Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşi cu puterea dumnezeirii; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 10: Mântuieşte şi miluieşte tot sufletul omenesc, cel necăjit şi întristat, tu, cea care cu toată dragostea îi porţi de grijă, măcar că nu s-a învăţat să cânte Fiului tău: Aliluia. Icosul 10: Zid tare de apărare creştinilor eşti şi oricărui suflet îngrădire s-a arătat icoana ta, Izbăvitoare, şi cu minuni s-a preamărit în lume, iar noi îţi cântăm: Bucură-te, Povăţuitoarea noastră, care prin sorţi ţi-ai ales Sfântul Munte Athos; Bucură-te, Izbăvirea noastră, care cu binecuvântarea ta ai binecuvântat Noul Athos; Bucură-te, bucuria noastră, ceea ce ne-ai dăruit icoana ta semn al unităţii plaiurilor noastre; Bucură-te, vesnica noastră bucurie, care prin minunata ta purtare de grijă ne ocroteşti cu icoana ta; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 11: Cântare neîncetată îti aduc ţie cei care prin tine iarăşi au dobândit izbăvire şi bucurie, şi dumnezeiescului tău Fiu îi cântă: Aliluia! Icosul 11: Făclie luminoasă, strălucind în negura păcatelor, s-a arătat nouă icoana ta, Izbăvitoare, şi ne-a învăţat să cântăm: Bucură-te, cea care ne izbăveşti de foamete; Bucură-te, cea care izgoneşti firea cea aducătoare de pagube în lumea plantelor; Bucură-te, cea care izbăveşti de la pieire câmpurile, pădurile şi toată verdeaţa; Bucură-te mângâiere a ţăranilor întristaţi şi binecuvântarea muncii prescription online pharmacy lor; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 12: Har izvorând de la icoana ta, Izbăvitoare, râu îmbelşugat de vindecări ne-ai dăruit şi inimile noastre le-al întărit cu veselie şi prin aceasta pe toţi i-ai învătat să-ţi cânte ţie, Maică, şi Fiului tău şi Dumnezeu: Aliluia! Icosul 12:

142

Vestim multime a vindecărilor tale; purchase levitra online vestim mai presus de toate învierea copilului Anastasie şi cu glas de bucurie cântăm: Bucură-te, celor morţi înviere; Bucură-te, celor omorâţi cu inima însufleţire; Bucură-te, ceea ce ne scoţi din veşnicul foc şi din moarte; Bucură-te, apărare şi nădejde după moartea noastră; Bucură-te, Izbăvitoare, care pe noi, cei necăjiţi, din chinuri, din nevoi şi din moarte ne mântuieşti. Condacul 13: O, Preacântată şi Preaiubită Maică, milostiveste-te şi acum şi ne miluieşte, izbăveşte-ne pe noi cei ce suntem în dureri şi suferinţe şi ne învaţă pe noi să cântăm din toată inima lui Dumnezeu, celui Atoateiertător: Aliluia! Apoi Icosul 1 şi Condacul 1 Rugăciune O, Maică a lui Dumnezeu, ajutorul si apărarea noastră, te rugăm, fii Izbăvitoarea noastră, căci la tine am nădăjduit întotdeauna şi cu toată inima te chemăm: milostiveşte-te şi ne ajută fie-ţi milă de noi şi ne izbăveşte, apleacă urechea ta şi primeşte rugăciunile noastre cele cu durere şi cu lacrimi şi precum vei vrea linişteşte-ne şi ne bucură pe noi, cei ce iubim pe Fiul tău cel fără de început şi Dumnezeul nostru. Amin.

Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plangatoare de la Boian

Mareste imaginea. Acatistul Maicii Domnului - La icoana Plangatoare de la Boian (25 septembrie)

Rugaciunile incepatoare:
143

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie! Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi! Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau. Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin. Condacele si Icoasele: Condacul 1: Aparatoare Doamna, pentru descoperirea Sfintei icoanei Tale celei din Boian, multumire iti aducem tie noi nevrednicii robii tai, ca ne-ai cercetat prin curgerea lacrimilor din ochii Tai de pe icoana si pentru ca ai voit sa ne intaresti in credinta cea adevarata, ca izbaviti fiind de tot raul, cu lacrimi sa-ti cantam tie: Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Icosul 1: Arhanghelul Gavriil, in Nazaret, Ti-a adus cantare: "Bucura-te! Domnul este cu tine!", iar tu primind Bunavestire, te-ai plecat in fata lui cu multumire si i-ai raspuns: "Iata roaba Domnului, fie mie dupa cuvantul tau". Si noi, dupa doua milenii, stand in fata icoanei tale nou-descoperite, cu umilinta iti cantam tie acestea: Bucura-te, Maica Domnului ca ne-ai descoperit icoana ta; Bucura-te, ca printr-insa, Domnul ne-a dat mila Sa; Bucura-te, ca prin ale tale lacrimi, ne trezesti si noua constiinta; Bucura-te, ca ne-ai aprins iubirea si ne-ai intarit credinta; Bucura-te, ca ne dai nadejde ca nu suntem in parasire;
144

Bucura-te, ca din pacate si patimi, ne duci pe calea mantuirii; Bucura-te, ca nu ne parasesti, aici in a plangerii vale; Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul 2: Stiind ca noi suntem pacatosi si nevrednici de milostivirea ta, ai binevoit sa izvorasti lacrimi din ochi, care se preling pe obrajii chipului tau din iconostasul Bisericii din Boian, ca vazand parohul si credinciosii minunea aceasta, sa cante cu umilinta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 2: Pricina plansului icoanei tale, vrand sa o inteleaga, parohul a vestit pe Arhiereu, care de indata a cercetat icoana si incredintandu-se de adevar, a hotarat ca este facatoare de minuni si i-a alcatuit cantari de lauda, binecuvantand si indemnand pe toti sa-ti cante tie asa: Bucura-te, ca tinutul nostru cu atata mila l-ai cercetat; Bucura-te, ca pentru noi pacatosii lacrimi din icoana ai varsat; Bucura-te, ca langa Cruce, ai plans la moartea Fiului tau; Bucura-te, Maicuta noastra ca de atunci tot plangi mereu; Bucura-te, ca glasul si plansul spre Biserica ne cheama; Bucura-te, ca toti primim mangaierea ta de Mama; Bucura-te, ca pe toti ne indreptezi pe a mantuirii cale; Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul 3: Cu putere de Sus ne intaresti, si cu lacrimile tale ne vindeci de bolile cele trupesti si sufletesti. Cerceteaza-ne mereu, Maica Preacurata, ca izbaviti fiind de negura necredintei si a ratacirii, pururea sa slavim minunile tale, cantand din toata inima lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 3: Avand o purtare de grija deosebita de crestinii din Bucovina, ai binevoit sa descoperi icoana ta plangatoare si facatoare de minuni, ca sa trezesti si in noi umilinta si lacrimi pentru pacatele noastre, remuscari si mustrari de constiinta pentru racirea credintei si a dragostei fata de tine, Maica a noastra a tuturora, chemandu-ne pe toti la Fiul tau si Domnul Iisus Hristos, si sa-ti cantam tie asa: Bucura-te, caci cu plansul tau, ne intorci din pacat si din rau; Bucura-te, ca vrei cu lacrimi, sa ne chemi la Dumnezeu; Bucura-te, ti-a zis Arhanghelul, la acea Sfanta Bunavestire; Bucura-te, ca Simeon ti-a profetit si a inimii zdrobire; Bucura-te, iti zicem astazi, cei ce in jurul tau ne strangem; Bucura-te, ca privind Icoana, ne rugam toti si plangem; Bucura-te, ca ai plans pentru noi, peste vremuri mereu;
145

Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul 4: Vifor de necredinta si erezie bantuie si acest colt de tara, ca de altfel si alte parti ale lumii, insa tu, Maica Preacurata, cunoscand slabiciunile si neputintele noastre, ne-ai descoperit icoana ta plangatoare si de minuni facatoare, ca sa ramanem intru adevarata credinta, cantand lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 4: Auzind dreptcredinciosii Bucovinei ca icoana ta lacrimeaza, au alergat cu multa ravna la biserica din Boian, unde parintele paroh le lamurea imprejurarile in care s-au descoperit lacrimi pe Sfanta ta Icoana si, spunandu-si si ei durerile si necazurile lor, primeau mangaiere si indemn ca sa-ti cante asa: Bucura-te, Maica a Domnului, umilita si plangatoare; Bucura-te, Mangaierea noastra, celor ce plang induratoare; Bucura-te, ca doar tu ne sfatuiesti ca sa ne rugam plangand; Bucura-te, ca plangi de-a pururi, pentru cei de pe pamant; Bucura-te, ca mania si pedeapsa, o prefaci in indurare; Bucura-te, ca rugaciunea ta aduce peste noi a Domnului indurare; Bucura-te, ca de orice boala, tu ne esti vindecatoare; Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul 5: Luceafar aducator de lumina, s-a aratat icoana ta, Maica Fecioara, copilului cu tumoare canceroasa la ochi, care dupa trei rugaciuni la icoana ta, s-a vindecat si impreuna cu parintii sai ti-au inaltat multumire si cu credinta si recunostinta au cantat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 5: Vazand copiii-coristi din Tighina, ca in timpul Sfintei Liturghii, a inceput din nou sa lacrimeze icoana ta, s-au umilit pentru indoielile unora si cu pocainta au marturisit minunea, iar tu, alungand neincrederea i-ai invatat sa-ti cante tie prin lacrimi astfel de cuvinte de lauda: Bucura-te, Maicuta noastra ca de adevar ne incredintezi; Bucura-te, ca orice indoiala si slabire o luminezi; Bucura-te, ca nu-ti este greu sa intorci pe cel pacatos; Bucura-te, ca intodeauna tuturor ne esti de folos; Bucura-te, Fecioara Sfanta, inceputul mantuirii; Bucura-te, ca tu ai nascut pe Mesia mai presus de fire; Bucura-te, ca esti calauza, catre cer indrumatoare; Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

146

Condacul 6: Marturisitori ai milostivirii Tale catre lumea crestina care nadajduieste in ajutorul tau, s-au aratat bolnavii de boli fara leac ce si-au cheltuit tot ce aveau cu doctorii de tot felul fara a dobandi tamaduire si care, cand s-au rugat cu lacrimi in fata icoanei tale facatoare de minuni, sau vindecat si plini de bucurie au cantat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 6: Rugaciunile inaltate in biserica ta, Nascatoare de Dumnezeu, au fost ascultate. Bolnava s-a vindecat de boala cea grea de care suferea si, astfel s-a intarit trupeste si sufleteste, sporindu-si credinta in Dumnezeu si in mijlocirea ta catre Fiul tau, incat, plina de bucurie si multumire sufleteasca ti-a cantat tie: Bucura-te, o, indreptatoare spre sanatate si mantuire; Bucura-te, ca de la noi primesti rugaciuni de cerere si multumire; Bucura-te, ca suferintele noastre, pe toate ni le intelegi; Bucura-te, ca ne dai vindecare si de pacate ne dezlegi; Bucura-te, Stapana noastra ca ai plans cu suspine; Bucura-te, ca de la cele rele, ne intorci pururea spre bine; Bucura-te, ca pe toti ne mantuiesti, din orice groaznica stare; Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul 7: Vrand Domnul sa-si arate milostivirea Sa catre tinutul nostru bantuit de erezii, necredinta si schisma, a binevoit sa descopere icoana Maicii Sale, din ochii careia curg lacrimi, ca vazand necredinciosii aceasta minune sa se indrepte la credinta cea ortodoxa si sa cante cantare lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 7: Minune noua a facut Domnul prin descoperirea icoanei tale, reinnoind credinta apostoleasca de secole, ca sa se implineasca profetia, rostita cand Arhanghelul ti-a adus Bunavestire. Ca atunci ai zis: "Iata de acum ma vor ferici toate neamurile"; si noi iti aducem: Bucura-te! si iti cantam acestea: Bucura-te, Stapana noastra, ca ale tale lacrimi din ratacire ne-au intors; Bucura-te, ca cei ce in jurul tau se strang, te fericesc; Bucura-te, ca ne intorci din calea pierzarii, iar noi te fericim intre neamuri; Bucura-te, ca la aceasta minunile tale ne indeamna; Bucura-te, ca in bolile noastre ne mangai, ne vindeci si ne intaresti; Bucura-te, ca ne ajuti sa crestem si sa sporim in cele duhovnicesti; Bucura-te, ca pentru noi ai varsat lacrimi din icoana; Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

147

Condacul 8: Straina minune s-a savarsit de catre icoana ta, atunci cand un prunc, indata dupa nastere se sfarsea. Dar rugaciunile indreptate catre tine in Sfanta biserica ta, l-au adus iarasi la viata, si mama lui, indepartandu-i perfuzia, l-a hranit la san si bucurandu-se ca a revenit la viata a cantat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8: Toata Biserica ta lauda pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, ca pe o pricinuitoare a tuturor minunilor, ca incepand din Cana Galileei si pana astazi, in toate imprejurarile, cand este nevoie de ajutor pentru implinirea dorintelor celor bune ale credinciosilor, tu totdeauna intervii si indemni pe toti: "Sa faceti tot ce va va porunci El". Minunandu-ne de mijlocirea ta te laudam asa: Bucura-te, Maica Preacurata ca pentru noi minuni savarsesti; Bucura-te, ca plansul tau ne arata, cat de mult ne iubesti pe noi; Bucura-te, ca pe noi ne inveti sa facem ce Domnul porunceste; Bucura-te, ca ne chemi cu lacrimi ca sa traim crestineste; Bucura-te, ca binecuvantare cereasca la toti ne aduci; Bucura-te, ca ne ajuti sa crestem in fapte bune si in virtuti; Bucura-te, ca ne aduci la Domnul, sa implinim poruncile Sale; Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul 9: Toata firea ingereasca si omeneasca, te lauda, Stapana, ca porti de grija neamului nostru, mijlocind neincetat catre Fiul tau si Mantuitorul nostru Iisus Hristos, pentru toti cei in necazuri si in suparari care iti inalta si rugaciuni si cereri. Si implinite fiind rugaciunile lor, tu ne chemi pe toti sa inaltam cantare de rugaciune lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 9: Ritorii cei ce se cred intelepti nu pot spune multimea minunilor ce le-ai savarsit de-a lungul vremurilor, fata de credinciosii robii tai. Noi te fericim, Stapana noastra, ca ai nascut pe Mantuitorul, suferind impreuna cu El toate urmarile necredintei iudeilor si ne-ai invatat pe noi credinta crestina, ca sa-ti cantam tie unele ca acestea: Bucura-te, Maica Pastorului Bun, ce ne-ai chemat in slujba Sa; Bucura-te, ca ne-ai daruit tuturor pace cu Dumnezeu si iertare in dar; Bucura-te, Mana cereasca si dulce, ca ne hranesti cu Painea vietii; Bucura-te, in boli, vindecatoare si sprijinitoare batranetii; Bucura-te, Izvorul mangaierii celor care in chinuri plang; Bucura-te, ca truditii si impovaratii in jurul milei tale se strang; Bucura-te, ca in clipe grele ne esti calauza si indreptatoare; Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale!

148

Condacul 10: Vrand sa aduci fericirea in familiile crestinilor, Maica Preacurata, ai trimis vindecari minunate: pe cei din moarte i-ai adus la viata, celor ologi le-ai dat tamaduire, celor orbi vedere, pe cei stapaniti de duhuri necurate i-ai curatit si pe cei bolnavi de boli fara de leac i-ai vindecat, indemnand pe toti sa se roage lui Dumnezeu, cantandu-I: Aliluia! Icosul 10: Zid esti cinstitorilor de Dumnezeu, Fecioara, ca cei ce cinstesc pe Fiul, cinstesc si pe Maica. Iar tu ii ocrotesti de caderea in erezie sau necredinta si ii indemni pe toti sa se lupte pentru credinta data Sfintilor, odata pentru totdeauna, traind o viata curata si cantandu-ti cantare de lauda: Bucura-te, ca rugaciunile tale ne fac Domnului bineplacuti; Bucura-te, ca pe cei in necazuri cu milostivire ii ajuti; Bucura-te, Mijlocitoare prin har, catre Fiul tau Cel iubit; Bucura-te, ca cei ce se roaga tie, nu vor muri niciodata de moarte napraznica; Bucura-te, ca ne dai mangaiere in negraita-ti bunatate; Bucura-te, ca cine cere cu credinta, primeste de la tine toate; Bucura-te, Maica Preabuna, de orice rele Aparatoare; Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul 11: Cei ce nadajduiesc intru Tine, Stapana indurata, nu se vor teme de vrajmasi si nu vor ramanea rusinati, caci prin apostolul Ioan, Fiul tau, ni te-a dat tuturor Maica, zicandu-i: "Iata Mama ta!" si din ceasul acela ucenicul te-a luat la sine. Si noi, din pruncie, prin taina Sfantului Botez, am fost infiati tie, te socotim Maica noastra si plini de recunostiinta cantam Fiului tau si Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul 11: Lumina cereasca, ne-a stralucit noua, Maica Preacurata, ca prin tine ne-a cercetat Rasaritul cel de Sus - Domnul. Credem aceasta si marturisim cu tarie ca tu luminezi in intunericul desertaciunilor pamantesti, ca tu esti Mijlocitoarea spre mantuire a tuturor pacatosilor ce se pocaiesc, esti Prea binecuvantata in neam si in neam, Domnul este cu tine si prin tine cu noi, invatandu-ne laudele acestea: Bucura-te, Maica Doctorului celui Mare ce vindeca trupeste si sufleteste; Bucura-te, Mana din ceruri ce pe toti flamanzii hraneste; Bucura-te, Suis prea usor a celor credinciosi catre Dumnezeu; Bucura-te, Scut si Aparatoare de toate sagetile celui rau; Bucura-te, Raza de Soare ca ne-ai adus lumina multa; Bucura-te, ca nu Te intorci nici de la aceia care nu cred si nu asculta; Bucura-te, o, Fecioara, ca ai primit de la inger bunavestire;
149

Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul 12: Har Dumnezeiesc, Scut si Aparare, da-ne noua, Stapana si Ocrotitoarea noastra, celor ce cadem inaintea icoanei tale facatoare de minuni; Ridica-ne din somnul pacatelor si pazeste acest colt de tara de toata ratacirea si necredinta, invredniceste-ne sa ramanem in Biserica Fiului tau in toata viata noastra, laudandu-te pe tine si pe Fiul tau, Domnul nostru Iisus Hristos, cantand: Aliluia! Icosul 12: Cantand milostivirile si minunile tale, ce le faci printre noi in ultimul timp, ne inchinam tie in fata icoanei tale, prin care mantuiesti pe toti cai ce te cinstesc cu bunacuviinta si te cheama intrajutor, cantandu-ti din toata inima acestea: Bucura-te, Triumful dreptei credinte de aici din Bucovina; Bucura-te, ca Boianul a ajuns a ta vesela gradina; Bucura-te, ca icoanele tale sunt minunate predici spre mantuire; Bucura-te, ca din inaltimea cerurilor spre noi iti intorci privirile; Bucura-te, ca la fapte bune pe noi toti ne-ai indemnat; Bucura-te, ca de toata neputinta si de boli ne-ai vindecat; Bucura-te, iti canta Biserica tie si Fiului tau: Osana! Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori) O, Maica Prealaudata, Stapana noastra de Dumnezeu Nascatoare! Primeste aceste laude si rugaciuni din gurile noastre intinate. Apara Biserica si tara noastra de toate nevoile si ne invredniceste ca, uniti intr-un cuget si o simtire sa te slavim de-a pururea pe tine Maica noastra si pe Fiul tau si Dumnezeul Nostru, cantand cantarea: Aliluia! Apoi se zice iarasi Icosul 1: Arhanghelul Gavriil, in Nazaret, ti-a adus cantare: "Bucura-te! Domnul este cu tine!", iar tu primind Bunavestire, te-ai plecat in fata lui cu multumire si i-ai raspuns: "Iata roaba Domnului, fie mie dupa cuvantul tau". Si noi, dupa doua milenii, stand in fata icoanei tale nou-descoperite, cu umilinta iti cantam tie acestea: Bucura-te, Maica Domnului ca ne-ai descoperit icoana ta; Bucura-te, ca printr-insa, Domnul ne-a dat mila Sa; Bucura-te, ca prin ale tale lacrimi, ne trezesti si noua constiinta; Bucura-te, ca ne-ai aprins iubirea si ne-ai intarit credinta; Bucura-te, ca ne dai nadejde ca nu suntem in parasire; Bucura-te, ca din pacate si patimi, ne duci pe calea mantuirii; Bucura-te, ca nu ne parasesti, aici in a plangerii vale;
150

Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! si Condacul 1: Aparatoare Doamna, pentru descoperirea Sfintei icoanei tale celei din Boian, multumire iti aducem tie noi nevrednicii robii tai, ca ne-ai cercetat prin curgerea lacrimilor din ochii tai de pe icoana si pentru ca ai voit sa ne intaresti in credinta cea adevarata, ca izbaviti fiind de tot raul, cu lacrimi sa-ti cantam tie: Bucura-te, Maica Preacurata ca noi suntem rodul lacrimilor tale! Dupa aceea zicem aceasta rugaciune: Rugaciune O, Preasfanta Fecioara, Maica lui Hristos Domnul si Dumnezeul nostru, asculta suspinele noastre cele din adancul inimilor, cauta din inaltimea cerurilor spre noi cei ce cu credinta si cu dragoste ne inchinam preacuratei icoanei tale celei facatoare de minuni. Ca iata tulburati de grijile vietii si cufundati in pacate, privim la Chipul tau, si ca si cum ai fi de fata, iti aducem rugaciunile noastre. Cauta din cer si ne mantuieste de toata reaua intamplare, de orice boala si primejdie si de toata bantuiala duhului celui rau. Pazeste-ne tari in credinta, sa nu ne clatine furtunile acestei lumi. Ca n-avem al ajutor si alta mijlocitoare, nici mangaiere, ci numai pe tine Maica tututor scarbitilor si a celor impovarati de greutatile si necazurile acestei vieti. Ajuta-ne noua neputinciosilor, alina durerile si scarbele noastre, pe cei rataciti povatuieste-i la calea cea dreapta care duce la mantuire, vindeca inimile noastre cele bolnave si mantuieste pe cei deznadajduiti. Daruieste-ne noua ca sa traim restul vietii noastre in pace si intru pocainta. De sfarsit crestinesc ne fa parte, iar la infricosatoarea Judecata a Fiului tau si Dumnezeului nostru, fii noua mijlocitoare ca sa fim socotiti intru cei de-a dreapta Sa, ca totdeauna sa te cantam si sa te slavim ca pe buna Aparatoare a neamului crestinesc, impreuna cu cei ce bine au placut lui Dumnezeu, in vecii vecilor. Amin! Troparul glasul 4 Bucura-te, tinutul Boianului, ca nu esti mai prejos intre cetatile crestinesti, caci intru tine a aratat Domnul icoana facatoare de minuni a Preacuratei Maicii Sale, care plange pentru pacatele noastre, si cu lacrimile sale binecuvantate, din ochii nostri orice lacrima a sters. Condacul glasul 4 Prin descoperirea la Boian a icoanei Maicii Domnului cetele ingeresti s-au minunat, lumea s-a intarit cu harul Sfantului Duh, sarutand izvorul lacrimilor de pe fata Pruncului Hristos si a Preacuratei Maicii Sale, prin ele capatand vindecare si mantuire sufeletelor noastre. Marimuri

151

Te marim, te marim pe Tine, Preasfanta Fecioara, si cinstim icoanta ta cea Sfanta, din care izvorasc vindecari, celor ce alearga cu credinta. DIN ISTORIA ICOANEI MAICII DOMNULUI "PLANGATOARE" DE LA BOIAN (Amintirea ei se serbeaza la 25 sept.) In seara zilei de 18 decembrie 1993, spre sarbatoarea Sfantului Nicolae, pe cand se slujea in biserica din Boian utrenia, la chemarea preotului in fata iconostasului: "Pe Nascatoarea de Dumnezeu si Maica Luminii, intru cantari cinstindu-o sa o marim", din ochii Maicii Domnului de pe icoana iconostasului a inceput sa izvorasca lacrimi. 0 saptamana intreaga a plans, iar mai apoi de cateva ori pe saptamana. Cu un an mai tarziu a inceput sa planga si Pruncul, Inalt Prea Sfintia Sa Onufrie, Arhiepiscopul Cernautilor si Bucovinei a verificat faptul si s-a constatat ca e o minune Dumnezeiasca si icoana a fost canonizata. Despre minunile savarsite de la ea, sunt o multime de marturii ale acelora care au fost vindecati. Ele vor fi publicate candva intr-o brosura aparte, dar pana atunci, ca sa spulberam indoielile unora, amintim in treacat doar despre unele din ele. Astfel un copil olog a capatat umblet, altul cu o tumoare canceroasa s-a vindecat. Femei care erau stapanite de duhuri rele s-au curatat si au devenit normale. Pruncul nou-nascut murea si dupa rugaciunile facute la Maica Domnului, a revenit la viata. Trebuie de spus ca s-au facut procesiuni cu aceasta icoana, nu numai in Eparhia noastra, ci si la Pociaev si in alte parti unde s-au facut vindecari. Toti crestinii, pe unde s-a facut procesiune, au ramas intariti in credinta ortodoxa si multumiti sufleteste de aceasta binecuvantare. Copiile acestei icoane, au fost inmultite cu binecuvantarea inalt Prea Sintiei Sale Onufrie, si impartite credinciosilor. Plansul icoanei se repeta in rastimpuri, cand mai lungi si cand mai scurte. Astfel, din august 1997, nu s-au mai ivit lacrimi pe icoana pana in 13 decembrie acelasi an. In dimineata acelei zile s-a citit acest nou Acatist, iar seara a inceput sa planga. Parohul a observat si a dat de veste Ierarhului, care a venit a doua zi, dupa slujba si a savarsit un Te-Deum cu acatistul Maicii Domnului. In tot timpul acesta au izvorat lacrimi. De aici si binecuvantarea Inalt Prea Sfintiei Sale pentru tiparirea acestei carti, in care locul de onoare il are acest Acatist. Amintirea ei se serbeaza la 25 sept. Dumnezeu sa binecuvinteze cu harul Sau pe toti cei ce cinstesc pe Maica Domnului si i se roaga cu credinta. Amin.

152

153

Icoana Maicii Domnului de la Manastirea Petru Voda din Moldova a plans duminica aceasta cu mir, fapt observat de credinciosii adunati in numar mare, au relatat calugarii de la fata locului, care ne-au transmis si fotografia icoanei. Ieri a fost a 33-a Duminica dupa Rusalii, a Vamesului si a Fariseului si inceperea Triodului iar Parintele implineste maine 90 de ani. Zilele acestea, Manastirea cu hramul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil este in centrul atentiei lumii ortodoxe dupa ce duhovnicul Iustin Parvu a facut un Apel romanilor, cinului monahal si ierarhilor Bisericii sa nu accepte indosarierea electronica prin cipuri biometrice introduse obligatoriu in pasapoarte, cu incepere de la 1 ianuarie. La apelul parintelui Iustin s-au strans pana acum peste 50.000 de semnaturi din intreaga tara, ce vor fi inaintate Guvernului, Parlamentului si Patriarhiei, alaturi de cererea de a putea alege acte de identitate cu sau fara dispozitive de supraveghere electronica prin unde radio (RFID). Sfantul Sinod a anuntat de altfel ca va discuta problematica cipurilor biometrice la urmatoare sedinta din 25-26 februarie a.c., iar o coalitie de organizatii ale societatii civile a contestat Hotararea Guvernului la Curtea de Apel, cazul urmand a se judeca chiar martea aceasta, pe 11 februarie, orele 9.00. Lacrimile cu mir ale Fecioarei Maria au fost interpretate drept un semn al vremurilor care vin, mai ales ca marti Parintele Iustin implineste 90 de ani, dintre care 17 a suferit pentru credinta in temnitele comuniste. Pe icoana facatoare de minuni se afla si Sfantul Haralambie, protectorul parintelui Iustin, sarbatorit pe 10 februarie. Pentru marti au fost organizate adevarate pelerinaje la Manastirea de la Poalele Ceahlaului, mii de credinciosi dorind sa vada minunea si sa-i ureze “La Multi Ani!” parintelui, considerat, dupa regretatii parinti Ilie Cleopa si Ioanichie Balan si alaturi de bunii parinti Adrian Fageteanu si Arsenie Papacioc, unul dintre cei mai mari duhovnici ai Ortodoxiei romanesti. (V.- Nichifor R.)

154

1. ACATISTUL MAICII DOMNULUI "PRODROMITA" si despre pomenirea icoanei facatoare de minuni (12 iulie)

Intre icoanele nefacute de maini omenesti se numara si aceasta icoana a Maicii Domnului ce se cheama „Prodromita”, zugravita in chip minunat in anul 1863, in Tara Romaneasca. In acel an, Parintii Nifon si Nectarie, ctitorii Sfantului Locas al Prodromului din Sfantul Munte Athos, mergand in tara pentru trebuintele schitului, aveau in inima lor o mare dorinta pentru o icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului, care sa fie asezata in biserica cea noua – spre mangaierea celor ce vor vietui in acest asezamant, dar si spre bucuria tuturor pelerinilor care vor veni sa se indulceasca duhovniceste de privirea dumnezeiestilor chipuri – dupa cum mai toate manastirile Sfantului Munte au cate o icoana facatoare de minuni. Deci aflandu-se Parintii Nifon si Nectarie in Iasi, au inceput a cerceta acolo pentru a afla un zugrav mai iscusit si cu viata placuta lui Dumnezeu, care sa le zugraveasca o icoana a Nascatoarei de Dumnezeu. Si au gasit un zugrav batran, Iordache Nicolau, cu care s-au invoit sa le faca aceasta icoana, dupa modelul primit de la parinti. Insa s-au tocmit ca sa lucreze numai cu post, adica: de dimineata pana cand va flamanzi sa nu ia nimic in gura, iar dupa-masa sa nu mai picteze, ci alt lucru sa faca pana a doua zi, urmand aceasta randuiala pana la terminarea ei. Batranul zugrav primi invoiala cu toata evlavia si multumirea. Iata ce scria el, in 29 mai 1863, despre zugravirea icoanei cea cu dumnezeiasca minune savarsita, intr-o scrisoare pastrata in arhiva Schitului Prodromul: „Eu, Iordache Nicolau, zugrav din orasul Iasi, am zugravit aceasta Sfanta Icoana a Maicii lui Dumnezeu, cu insasi mana mea, si in vremea lucrului a urmat o minune preaslavita, in modul urmator: Dupa ce am terminat vesmintele, dupa mestesugul zugravirii mele, m-am apucat sa lucrez fetele Maicii Domnului si a Domnului nostru Iisus 155

Hristos; iar dupa ce am dat gata mana intaia si a doua, apucandu-ma de noapte ca sa termin de zugravit, privind eu la chipuri am vazut ca totul a iesit dimpotriva, pentru care foarte m-am mahnit, socotind ca mi-am uitat mestesugul. Si asa, facandu-se seara, m-am culcat mahnit, nemancand nimic in ziua aceea, dar socotind ca a doua zi sculandu-ma, sa ma apuc mai cu dinadinsul de lucru. Dupa ce m-am sculat a doua zi, mai intai am facut trei metanii Maicii lui Dumnezeu, rugandu-ma sa-mi lumineze mintea, ca sa pot ispravi Sfanta Icoana; si cand m-am dus sa ma apuc de lucru, o! preaslavite minunile Maicii lui Dumnezeu! S-au aflat chipurile terminate desavarsit, precum se vede. Eu vazand aceasta minune, n-am mai indraznit a-mi pune condeiul pe ea, fara numai am dat lustrul cuviincios, desi greseala am facut aceasta, ca sa mai dau lustru la o asemenea icoana. Aceasta este povestirea acestei Sfinte Icoane”.

ACATIST
Orice astfel de rugaciune speciala, poarta numele de Acatist. Prin numele de ACATIST se intelege "Rugaciune citita In picioare", deci este o rugaciune care se citeste obligatoriu in picioare sau stand in genunchi, dar numai dupa rostirea rugaciunilor incepatoare! (indiferent de numele Sfintilor carora se adreseaza!)

Rugaciunile incepatoare, obligatorii: In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh. Amin. Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! Slava Tie, Dumnezeul nostru, slava Tie! Imparate Ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, care pretutindeni esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si Datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi si ne curateste de toata intinarea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi . Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Prea Sfanta Treime, miluieste-ne pe noi; Doamne curateste pacatele noastre; Stapane iarta faradelegile noastre;Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau. Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste. Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Tatal nostru, Care esti in cerurui, sfinteasca-se numele Tau,vie imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant. Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi. Si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbazveste de cel rau. Ca a Ta este imparatia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. 156

Amin. ACATISTUL MAICII DOMNULUI PRODROMIŢA Condacul 1 Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ne-ai dăruit nouă icoana în care chipul tău şi al Pruncului tău s-au zugrăvit prin minune dumnezeiască, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Icosul 1 Îngerii şi arhanghelii şi soborul cuvioşilor athoniţi cu mare cinste te-au lăudat, Născătoare de Dumnezeu, şi prooroceşte i-a văzut Cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul. Căci palatele tale de aur, pe care le văzuse în părţile Viglei, au închipuit Schitul Prodromului, care mai apoi în acel loc s-a ridicat. Şi prin venirea icoanei tale făcătoare de minuni Prodromiţa, adică Înaintemergătoarea, ni l-ai arătat grădină a binecuvântărilor tale, pentru care îţi zicem cu mare glas: Bucură-te, că Prodromiţă eşti cu dreptate numită, Bucură-te, a schitului înaintemergătoare smerită, Bucură-te, roadă pe care Sfântul Munte o a cules, Bucură-te, al Schitului Prodromu chivot ales, Bucură-te, egumenă care sufletele în obştea ta cu grijă le aduni, Bucură-te, trâmbiţă care spre trezirea din patimi suni, Bucură-te, că în icoană te schimbi la faţă, pe privitori uimind, Bucură-te, că uneori chipul ţi se întunecă, mustrător devenind, Bucură-te, că icoana strălucitoare la praznicele tale devine, Bucură-te, că închinătorii credincioşi vie în icoană te văd pe tine, Bucură-te, că faţa ta cea preafrumoasă ni s-a descoperit, Bucură-te, că şi chipul Pruncului tău prin minune a fost zugrăvit, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 2-lea Vrând stareţul Nifon să dobândească o icoană făcătoare de minuni pentru Schitul românesc Prodromu, a căutat un iconar care să vrea să păzească o rânduială aspră de nevoinţă şi rugăciune când picta, şi, bucurându-se că a aflat un zugrav râvnitor, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Întristându-se părinţii Nifon şi Nectarie că iconarul nu reuşea să isprăvească de zugrăvit icoana ta, pe neaşteptate au fost chemaţi: „Să trimiteţi degrabă să ia sfânta icoană, care singură s-a zugrăvit, căci lume multă s-a adunat privind la minunea sfintei icoane”. Şi pentru aceasta îţi zicem: Bucură-te, că iconarul sfintele feţe să le picteze nu a reuşit, Bucură-te, că osteneala i-ai primit şi nevoinţa i-ai răsplătit, Bucură-te, că, neterminând să picteze icoana, a aflat-o desăvârşită, 157

Bucură-te, că de lucrarea ta mintea noastră este covârşită, Bucură-te, ceea ce n-ai învăţat pe nimeni în ce chip a fost, Bucură-te, că tainelor tale inimile noastre le faci adăpost, Bucură-te, că iconarul a scris minunea care s-a întâmplat, Bucură-te, că mărturia lui până astăzi ni s-a păstrat, Bucură-te, că de cuvintele sale credincioşii nu s-au îndoit, Bucură-te, că în casa lui lume multă să ţi se închine a venit, Bucură-te, lumină, a părintelui Nifon sfântă dorire, Bucură-te, a nădejdii sale neclintită răsplătire, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 3-lea Precum s-a mirat Sfântul Alipie de la Pecerska când în chilia sa a venit îngerul şi a pictat în chip minunat icoana Adormirii Maicii Domnului, aşa s-a mirat şi iconarul Iordache văzând cum chipul Maicii Domnului şi cel al Fiului ei, pe care nu le terminase, fuseseră plinite nu de mână omenească, şi uimindu-se I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Auzind mitropolitul marea minune care se făcuse în Iaşi, a venit cu preoţii să ţi se închine cu evlavie şi a mărturisit: „Cu adevărat, mare dar ne-a dăruit Maica Domnului prin această minunată şi slăvită icoană a sa”, şi pentru aceasta cu mulţumire cântăm ţie: Bucură-te, că apa cea vie şi fără de moarte o ai revărsat, Bucură-te, că boierul pentru fiul său care zăcea ţi s-a rugat, Bucură-te, că bolnavul luând agheasma s-a vindecat, Bucură-te, că fiul împreună cu tatăl său ţi s-au închinat, Bucură-te, că pe lepros l-ai tămăduit când agheasmă a băut, Bucură-te, că îndată lepra de pe el ca nişte solzi a căzut, Bucură-te, că omul care avea albeaţă pe ochi vedere a dobândit, Bucură-te, că şirul tămăduirilor tale nici până astăzi nu s-a oprit, Bucură-te, că pe cei părăsiţi de doctori din paturi îi ridici, Bucură-te, că neputinţele noastre cu prisos de har le vindeci, Bucură-te, luminarea preoţilor şi cinstea ierarhilor, Bucură-te, că îi înţelepţeşti pe urmaşii apostolilor, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 4-lea Neputând părinţii să scrie minunile pe care le auziseră, pentru că erau covârşiţi de credincioşii care le cereau să se roage pentru ei, au mărturisit însă noianul minunilor cu glas de bucurie, şi, pregătindu-se de călătoria spre Sfântul Munte, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Mult au avut de mers părinţii prodromiţi, dar multe au fost şi minunile tale, Născătoare de Dumnezeu, că în fiecare oraş în care a ajuns icoana poporul a venit să ţi se închine cu credinţă, şi cei care au primit ajutor în nevoile lor au devenit apostoli ai harului tău, cântându-ţi: Bucură-te, bucuria noastră, nădejde neînfruntată, Bucură-te, că celor ce te cinstesc le găteşti răsplată, 158

Bucură-te, că împreună cu icoana ta ai călătorit, Bucură-te, că la fiecare popas semnele tale au strălucit, Bucură-te, că după plecarea icoanei ele nu se împuţinau, Bucură-te, că în minţile oamenilor minunile vii rămâneau, Bucură-te, că celor trudiţi şi împovăraţi le eşti apărătoare, Bucură-te, că de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi le eşti îngrăditoare, Bucură-te, că ai surpat jugul minciunii şi năvălirea diavolilor, Bucură-te, roabă aleasă a Domnului şi stăpână a tuturor, Bucură-te, Fecioară, a Împărăţiei Cerurilor mireasmă, Bucură-te, pecete pusă pe a inimilor noastre mahramă, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 5-lea S-a mâhnit femeia cea bolnavă că nu putea să meargă să se închine icoanei care izvora tămăduiri, dar Fecioara preaslăvită i s-a arătat în vis, poruncindu-i să se scoale degrabă şi să meargă să ia binecuvântarea multdorită. Şi, pornind la drum, îndată s-a arătat desăvârşit sănătoasă, pentru care I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Tămăduindu-se femeia cea bolnavă, nu s-a lenevit să meargă să se închine sfintei tale icoane, vrând să mărturisească tuturor că se vindecase. Iar ajungând la icoana ta, a dat mărturie că o văzuse de mai înainte în vis şi a vestit mulţimii cum a dobândit tămăduire, iar preoţii şi credincioşii ţi-au cântat: Bucură-te, ceea ce credinţa femeii bolnave o ai răsplătit, Bucură-te, ceea ce de visele înşelătoare ne-ai ferit, Bucură-te, că prin icoana ta multe şi felurite minuni ai săvârşit, Bucură-te, că în casa învăţătorului puţin-credincios să fie dusă nu ai primit, Bucură-te, că el de două ori a trimis trăsura după odor, dar părinţii să i-l dea nu au voit, Bucură-te, că mai potrivit să vină închinătorul la icoană au socotit, Bucură-te, că a treia oară trimiţând acela trăsura s-a arătat minunea ta, Bucură-te, că oricât s-au străduit părinţii nu au reuşit să ia icoana, Bucură-te, că până la trăsură patru oameni să o ducă cu greu au putut, Bucură-te, că împotrivirea ta s-a cunoscut când tocul icoanei s-a desfăcut, Bucură-te, că de la zgomotul mare oamenii şi caii s-au spăimântat, Bucură-te, că l-ai smerit pe învăţătorul care avea cugetul de necredinţă întunecat, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 6-lea În biserica Sfinţilor Împăraţi din Galaţi, zugravul care nu credea că icoana a fost pictată prin minune dumnezeiască a început a-i batjocori pe creştinii care nu se îndoiau de aceasta, dar s-a îngrozit când a văzut-o pe Maica Domnului privindu-l cu asprime din icoană, şi, pocăindu-se, I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Nimeni să nu se îndoiască, nimeni să nu fie necredincios minunii dumnezeieşti, ca să nu îşi agonisească osândă, ci toţi să îi cânte cu veselie Maicii lui Dumnezeu, nădăjduind că vor primi luminarea minţii şi întărire în credinţă: 159

Bucură-te, că risipind tu cursele diavoleşti agonisim folos, Bucură-te, că nu ai răbdat hulele zugravului necredincios, Bucură-te, că prin schimbarea feţei tale din icoană l-ai mustrat, Bucură-te, că pricepându-şi greşeala minunile tale le-a trâmbiţat, Bucură-te, că nu i-ai îngăduit să semene îndoiala în popor, Bucură-te, că ai venit în apărarea credincioşilor, Bucură-te, că din îndreptarea sa şi alţii s-au folosit, Bucură-te, că nu pierderea, ci înţelepţirea lui ai dorit, Bucură-te, a hulitorilor chemare la pocăinţă, Bucură-te, a binecredincioşilor slăvită biruinţă, Bucură-te, că celor ispitiţi de necredinţă le ajuţi, Bucură-te, că cei ce vestesc minunile tale îţi sunt bineplăcuţi, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu!

Condacul al 7-lea: Pentru a lua averea hangiului răposat, sluga cea vicleană a încercat să o omoare pe văduva evreică, şi i-a pregătit spânzurătoarea, dar femeia şi-a adus aminte de vestea minunilor Prodromiţei şi rugându-se a făgăduit că, dacă va rămâne în viaţă, se va boteza împreună cu toţi cei din casa ei, şi Îi va zice lui Dumnezeu cu mulţumire: Aliluia! Icosul al 7-lea: Pregătind laţul pentru femeie, fără să vrea sluga cea netrebnică s-a spânzurat pe sine, iar evreica a văzut lucrarea Maicii Domnului şi a crezut cu toţi cei din casa ei, făcându-se pildă pentru toţi cei din neamul evreiesc, pentru păgâni şi pentru necredincioşi. Şi prin Sfântul Botez a intrat în Biserica lui Hristos, iar pentru aceasta noi te lăudăm pe tine, care eşti nădejdea celor deznădăjduiţi: Bucură-te, că vestea minunilor tale şi printre evrei s-a răspândit, Bucură-te, că la necaz văduva hangiului de ele şi-a amintit, Bucură-te, că ai primit rugăciunea ei deznădăjduită, Bucură-te, că ai vrut să lepede credinţa ei cea greşită, Bucură-te, că viaţa i-ai salvat în ceasul de pe urmă, Bucură-te, că prin tine a intrat în a Bunului Păstor turmă, Bucură-te, că împreună cu copiii ei a primit botezul, Bucură-te, că datorită ţie peste casa ei a strălucit harul, Bucură-te, că dreapta credinţă prin tine se întăreşte, Bucură-te, că gura păgânilor care nu se închină icoanei tale amuţeşte, Bucură-te, spre Biserica lui Hristos far călăuzitor, Bucură-te, ceea ce calci şerpii rătăcirilor şi eresurilor, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 8-lea: Din rânduială dumnezeiască a venit icoana la Schitul românesc Prodromu, pentru
160

că domnitorul vroia să păstreze icoana în ţara în care s-a făcut minunea, dar Maica Domnului a adus-o în grădina ei duhovnicească, ferindu-i pe părinţi de ispitele drumului, şi ei I-au cântat Celui ce îi păzise în călătorie: Aliluia! Icosul al 8-lea: Ai binecuvântat prin venirea ta schitul athonit şi, aşezând-o pe ea nu departe de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Botezător, i-ai acoperit cu sfântul tău acoperământ pe toţi cei ce au venit să se închine ţie, monahi, preoţi, ierarhi şi mireni de toate neamurile, pentru care îţi cântăm: Bucură-te, că schitul românesc l-ai umplut de binecuvântare, Bucură-te, că obştile athonite cinstesc icoanele tale de minuni făcătoare, Bucură-te, că din numele date icoanelor tale cunoaştem lucrarea lor, Bucură-te, că prin icoana Portăriţa eşti Poartă a mănăstirii ivirilor, Bucură-te, că icoana Dulcea sărutare e cununa Filotheiului, Bucură-te, că eşti Călăuzitoarea obştii Xenofontului, Bucură-te, Împărăteasa tuturor, lauda Vatopedului, Bucură-te, grabnică ajutătoare a închinătorilor Dochiarului, Bucură-te, că în icoana de la Hilandar semnul milostivirii tale e vădit, Bucură-te, a Marii Lavre podoabă, că Sfântul Ioan Cucuzel glasul ţi l-a auzit, Bucură-te, că în faţa icoanei ţi-au cerut ajutor stareţii Pantocratorului, Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, comoară a Prodromului, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 9-lea: Zăcând de trei săptămâni topit de boală şi nemâncat, ca dintr-un somn s-a trezit schimonahul Inochentie când icoana Prodromiţa a fost adusă în schit şi, cerând să fie dus în faţa ei, s-a rugat cu zdrobire de inimă, cântându-I Domnului: Aliluia! Icosul al 9-lea: „Maica lui Dumnezeu, dacă îmi este de folos să mai trăiesc, însănătoşeşte-mă, iar dacă nu, fie voia ta”, s-a rugat părintele Inochentie şi, întorcându-se cu bucurie la chilia sa, după un ceas a trecut la cele veşnice. Şi noi, învăţându-ne de la el să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu şi în puterea rugăciunilor tale, îţi zicem cu umilinţă: Bucură-te, că schimnicului i-ai ascultat cererile, Bucură-te, că degrabă i-au încetat suferinţele, Bucură-te, că plin de bucurie Sfintele Taine a primit, Bucură-te, că având sufletul împăcat s-a săvârşit, Bucură-te, că voia noastră să o lepădăm ne-ai învăţat, Bucură-te, că evlavioşii tăi robi au sfârşit binecuvântat, Bucură-te, că prin tine de moartea năprasnică suntem feriţi, Bucură-te, că pe tine te-au cinstit părinţii întru Domnul adormiţi,
161

Bucură-te, că dascăl al cugetării la moarte pe tine te dobândim, Bucură-te, că, pregătindu-ne de moarte, în Domnul Hristos trăim, Bucură-te, a cărţilor Cuvioşilor Părinţi tainică tâlcuire, Bucură-te, a treptelor căii împărăteşti propovăduire, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 10-lea: Crezând minţii sale şi lepădând ascultarea, monahul Serghie a căzut în înşelare, iar prin arătarea drăcească s-a îmbolnăvit, zăcând ca un mort, şi abia după trei zile s-a sculat, slăbit fiind şi rămânând fără auz. Dar, aducându-l părinţii la icoana făcătoare de minuni, îndată s-a tămăduit de surzenie, şi atunci toată obştea I-a cântat Domnului întrun glas: Aliluia! Icosul al 10-lea: Ascultătoare a Fiului tău ai fost, Născătoare de Dumnezeu, şi pe calea smereniei i-ai călăuzit pe monahi, cerându-le ascultare de povăţuitorii lor. Izbăveşte-i de înşelări şi de ispite pe monahii şi pe mirenii iubitori de nevoinţă, ca să îţi cânte ţie aşa: Bucură-te, că părinţii au nădăjduit că monahul Serghie va fi tămăduit, Bucură-te, că de surzenie l-ai scăpat şi de mândrie l-ai izbăvit, Bucură-te, că, pătimind el pentru mândria sa, nu l-ai lepădat de la faţa ta, Bucură-te, că, ridicându-se din iadul înşelării, şi-a înţeles greşeala, Bucură-te, că din suferinţe a înţeles osânda neascultării, Bucură-te, învăţătoare a ascultării şi Maică a îndurării, Bucură-te, a celor apăsaţi de ispitele pierzătorului de suflete alinare, Bucură-te, a celor legaţi de lanţurile diavolului dezlegare, Bucură-te, că meşterul care se îndrăcise a fost izbăvit de duhul care îl muncea, Bucură-te, că în faţa icoanei tale i s-au citit rugăciuni şi el a simţit mijlocirea ta, Bucură-te, că pe Cuviosul Nectarie protopsaltul din ghearele diavolului l-ai scăpat, Bucură-te, că văzându-te cel numit privighetoarea Muntelui Athos ţi s-a închinat, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 11-lea: Mergând părinţii să prindă peşte pentru praznicul icoanei Maicii lui Dumnezeu, unul din ei a zis cu îndrăzneală: „Dacă icoana aceasta s-a zugrăvit prin minune, apoi să facă să se prindă peşte pentru sărbătoarea ei”, dar văzând mulţimea peştilor prinşi în mreje a lepădat îndoiala şi I-a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea: Credem mijlocirii tale, Maică Sfântă, că aşa cum ai purtat de grijă praznicului tău, aşa porţi de grijă şi acum, dând cele de trebuinţă nu numai monahilor, ci şi mirenilor care se roagă ţie cu credinţă:
162

Bucură-te, că peştii de la praznic milostivirea ta au vădit, Bucură-te, că mulţimea darurilor tale o au închipuit, Bucură-te, a flămânzilor îndestulătoare, Bucură-te, a lipsurilor noastre curmare, Bucură-te, mângâiere a celor aflaţi în nevoi, Bucură-te, îmbrăcăminte şi acoperământ celor goi, Bucură-te, cunună a celor care duc crucea necazurilor, Bucură-te, încurajare a celor aflaţi la capătul puterilor, Bucură-te, că ne înveţi să rânduim toate cu chibzuinţă, Bucură-te, că sărmanilor le dai cele de trebuinţă, Bucură-te, iconoamă a schiturilor şi a mănăstirilor, Bucură-te, chivernisitoare a caselor creştinilor, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 12-lea: Pictându-se în schitul prodromiţilor o icoană după izvodul celei minunate, a fost aşezată cu mare cinste într-o biserică de lemn, şi nu s-a stricat când o mână blestemată a dat foc bisericii. Şi, după ce focul mistuise totul, creştinii au găsit icoana nestricată sub un morman de jar, de care minune uimindu-se I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea: Nu numai icoana Prodromiţei a primit dumnezeiesc dar, ci şi cele făcute după izvodul ei, spre bucuria credincioşilor. Şi vestea despre ele s-a răspândit în lumea întreagă, şi chiar în casele creştinilor au fost aşezate cu evlavie icoanele Maicii Domnului, căreia mulţimile îi aduc laude ca acestea: Bucură-te, binecuvântată Maică a drept-credincioşilor, Bucură-te, că minunile le însemnezi pe tablele inimilor, Bucură-te, predanie scumpă a rugăciunii şi nevoinţei, Bucură-te, praznic neîncetat, candelă nestinsă a credinţei, Bucură-te, a celor ce aleargă la tine nădejde neruşinată, Bucură-te, ceresc omofor şi milostivire neîmpuţinată, Bucură-te, frumuseţe de nespus şi a sufletului dulceaţă, Bucură-te, rug aprins care încălzeşti inimile de gheaţă, Bucură-te, pridvor al Împărăţiei Cereşti, Bucură-te, scară a darurilor dumnezeieşti, Bucură-te, pregustare a bucuriilor mult râvnite, Bucură-te, Împărăteasă a bisericilor athonite, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul al 13-lea: O, Maică preacurată, ocroteşte-i pe toţi cei care cu cununi de laudă împodobesc
163

icoana ta, prodromiţilor arată-le calea mântuirii, pe închinători acoperă-i cu harul tău, pe cei care din locuri îndepărtate aleargă spre icoană ajută-i şi casa lor fereşte-o de relele întâmplări, ca să Îi cânte împreună cu tine Dumnezeului celui Viu: Aliluia! Condacul al 13-lea: O, Maică preacurată, ocroteşte-i pe toţi cei care cu cununi de laudă împodobesc icoana ta, prodromiţilor arată-le calea mântuirii, pe închinători acoperă-i cu harul tău, pe cei care din locuri îndepărtate aleargă spre icoană ajută-i şi casa lor fereşte-o de relele întâmplări, ca să Îi cânte împreună cu tine Dumnezeului celui Viu: Aliluia! Condacul al 13-lea: O, Maică preacurată, ocroteşte-i pe toţi cei care cu cununi de laudă împodobesc icoana ta, prodromiţilor arată-le calea mântuirii, pe închinători acoperă-i cu harul tău, pe cei care din locuri îndepărtate aleargă spre icoană ajută-i şi casa lor fereşte-o de relele întâmplări, ca să Îi cânte împreună cu tine Dumnezeului celui Viu: Aliluia! Icosul 1 Îngerii şi arhanghelii şi soborul cuvioşilor athoniţi cu mare cinste te-au lăudat, Născătoare de Dumnezeu, şi prooroceşte i-a văzut Cuviosul Marcu, ucenicul Sfântului Grigorie Sinaitul. Căci palatele tale de aur, pe care le văzuse în părţile Viglei, au închipuit Schitul Prodromului, care mai apoi în acel loc s-a ridicat. Şi prin venirea icoanei tale făcătoare de minuni Prodromiţa, adică Înaintemergătoarea, ni l-ai arătat grădină a binecuvântărilor tale, pentru care îţi zicem cu mare glas: Bucură-te, că Prodromiţă eşti cu dreptate numită, Bucură-te, a schitului înaintemergătoare smerită, Bucură-te, roadă pe care Sfântul Munte o a cules, Bucură-te, al Schitului Prodromu chivot ales, Bucură-te, egumenă care sufletele în obştea ta cu grijă le aduni, Bucură-te, trâmbiţă care spre trezirea din patimi suni, Bucură-te, că în icoană te schimbi la faţă, pe privitori uimind, Bucură-te, că uneori chipul ţi se întunecă, mustrător devenind, Bucură-te, că icoana strălucitoare la praznicele tale devine, Bucură-te, că închinătorii credincioşi vie în icoană te văd pe tine, Bucură-te, că faţa ta cea preafrumoasă ni s-a descoperit, Bucură-te, că şi chipul Pruncului tău prin minune a fost zugrăvit, Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Condacul 1 Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi, robii tăi. Ci, ca ceea ce ne-ai dăruit nouă icoana în care chipul tău şi al Pruncului tău s-au zugrăvit prin minune dumnezeiască, slobozeşte-ne
164

din toate nevoile, ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, slăvită Prodromiţă a Schitului Prodromu! Rugăciune O, Fecioară preamărită, înfrumuseţarea prodromiţilor şi lauda închinătorilor, tu i-ai spus Sfântului Petru Athonitul că „Muntele Athosului l-am ales, din toate părţile pământului, şi am hotărât să îl afierosesc spre a fi îndestulată locuinţă monahilor şi pustnicilor”, şi în acest munte ai voit a aduce icoana ta. O, împăcare a noastră cu Dumnezeu, care ne-ai dăruit noul praznic de minuni izvorâtor al icoanei tale, nimeni n-a pierit din cei ce aveau spre tine nădejdea bunei credinţe. Tu, care împleteşti cununi după vrednicie celor ce te laudă şi dăruieşti cererile tuturor celor ce te cinstesc după cuviinţă, din negura patimilor mântuieşte-ne, curăţind necurăţia noastră. Neadormita noastră păzitoare, care degrabă îi întâmpini pe cei ce te cheamă, dat-ai robilor tăi chipul feţei tale cel preacinstit şi cu totul luminos, pe care îl sărutăm mulţumind. şi cu dragoste şi credinţă închinându-i-ne. Arată-ţi milele tale, Născătoare de Dumnezeu, primind cererile de folos ale robilor tăi. Depărtează de la noi norul patimilor şi al ispitelor, izbăveşte-ne de toată vătămarea trupească şi sufletească şi fii mijlocitoare a mântuirii noastre. Ajută-i pe cei ce cu dragoste se închină chipului tău nefăcut de mână omenească, ca să cinstească înfricoşatele minuni, semnele mai presus de fire ale icoanei tale. O, pavăză tare a clerului bisericesc şi sprijin al celor din cinul monahicesc, miluieşte şi mântuieşte cu rugăciunile tale pe ortodocşii arhierei, preoţi şi diaconi, pe toţi monahii şi pe tot poporul dreptcredincios care ţi se închină. Ocroteşte obştea părinţilor prodromiţi şi pe toţi închinătorii care aleargă la icoana ta făcătoare de minuni. Caută spre noi cu milostivirea ta şi cu rugăciunea ta învredniceşte-i pe toţi creştinii să vieţuiască cu Hristos şi în locaşurile cereşti să se desfăteze. Cercetează-ne, Maică iubitoare de fii, pe noi, robii tăi, cu darul tău şi dăruieşte celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi şi mântuire tuturor, în vecii vecilor. Amin.

165

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful