SEMINAR AKIDAH AHLI SUNNAH WAL

JAMA’AH
“Memahami Akidah Kewajipan Setiap
Muslim”

Para Pembentang Kertas Kerja:

USTAZ MURAD BIN MOHD SAID
(BA Syari’ah, Universiti Islam Madinah)

&

USTAZ MOHD ZAHIR BIN KASIR
(BA Syari’ah, Universiti Islam Madinah)Tempat: Masjid Ar-Raudhah
Tarikh: Ahad, 18 Disember 2011
Masa: 9 Pagi Hingga 6 Petang

Daftar Isi

1 AKIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH ............................................................. 4
1.1 AKIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH DI DALAM NAMA-NAMA ALLAH
DAN SIFAT-SIFATNYA ...................................................................................................... 4
1.2 ADAKAH MAZHAB SALAFUS SOLEH DALAM NAMA-NAMA DAN SIFAT-SIFAT
ALLAH TAFWIDH?..................................................................................................... 10
1.2.1 DEFINASI TAFWIDH.................................................................................................. 10
1.2.1.1 TAFWIDH DISISI SALAFUS SOLEHIN DAN ULAMA’-ULAMA’NYA. .................... 11
1.2.1.2 TAFWIDH DISISI MUTAKALLIMUN DAN ULAMA’ ILMU KALAM...................... 13
1.2.1.3 SEBAHAGIAN CONTOH KATA-KATA MUTAKALLIMIN YANG MENISBAHKAN
TAFWIDH INI KEPADA SALAF ............................................................................................ 14
1.2.1.4 DAKWAAN MENISBAHKAN ULAMA’ MAZHAB YANG EMPAT BERTAFWIDH... 21
1.2.1.4.1 NUKILAN-NUKILAN YANG MEMBUKTIKAN BAHAWA PANDANGAN IMAM
ABU HANIFAH RAHIMAHULLAH TERHADAP SIFAT-SIFAT ALLAH BUKANLAH
TAFWIDH .................................................................................................................... 21
1.2.1.4.2 NUKILAN-NUKILAN YANG MEMBUKTIKAN BAHAWA PANDANGAN IMAM
MALIK BIN ANAS RAHIMAHULLAH TERHADAP SIFAT-SIFAT ALLAH BUKANLAH
TAFWIDH .................................................................................................................... 22
1.2.1.4.3 NUKILAN-NUKILAN YANG MEMBUKTIKAN BAHAWA PANDANGAN IMAM
AHMAD BIN IDIRS ASY-SYAFI’I RAHIMAHULLAH TERHADAP SIFAT-SIFAT ALLAH
BUKANLAH TAFWIDH ................................................................................................... 23
1.2.1.4.4 NUKILAN-NUKILAN YANG MEMBUKTIKAN BAHAWA PANDANGAN IMAM
AHMAD BIN HANBAL RAHIMAHULLAH TERHADAP SIFAT-SIFAT ALLAH BUKANLAH
TAFWIDH .................................................................................................................... 26
1.2.2 GOLONGAN MUSYABBIHAH..................................................................................... 27
1.2.3 GOLONGAN YANG TERMASUK KALANGAN MUSYABBIHAH.................................... 28
1.3 MENTAUHIDKAN ALLAH DALAM NAMA-NAMA ALLAH DAN SIFAT-
SIFATNYA DISISI AHLUS SUNNAH.................................................................................. 28
1.3.1 AL-QURAN DITURUNKAN BUKAN UNTUK MENYESATKAN TETAPI UNTUK MEMBERI
PERTUNJUK............................................................................................................................ 28
1.4 ATSAR-ATSAR SALAFUS SOLEH YANG MENUNJUKKAN BAHAWA SIFAT-SIFAT
ALLAH DIAMBIL SECARA HAKIKAT DAN BUKAN MAJAZ........................................... 33
1.5 ADAKAH ULAMA’ SALAFUS SOLEHIN MENTAKWIL AYAT-AYAT SIFAT?............ 36
1.5.1 HAKIKAT TAKWIL YANG SEBENAR............................................................................ 36
1.6 MAKNA TAKWIL DARIPADA ISTILAH MUTAAKHIRIIN ....................................... 41
1.6.1 CABANG-CABANG TAKWIL....................................................................................... 41
1.6.1.1 TAKWIL YANG SHAHIH..................................................................................... 41
1.6.1.2 GARISPANDU TAKWIL YANG SHAHIH.............................................................. 42
1.6.1.3 TAKWIL YANG FASID (BATIL) ........................................................................... 46
1.6.1.4 PENGHUJAHAN TERHADAP ASY’ARIYYAH SERTA MEREKA YAND SEIRINGAN 50
2 SALAF IMAM ABUL HASAN AL-ASY'ARY: IBNU KULLAAB [241H] ............... 57
2.1 GURU DAN MURID BELIAU............................................................................... 57
2.2 PENDAPAT-PENDAPAT BELIAU......................................................................... 59
2.2.1 PENDAPAT BELIAU TENTANG ASMA’ DAN SIFAT..................................................... 59
2.2.1.1 SIFAT-SIFAT FI’IL .............................................................................................. 60
2.2.2 KEDUDUKAN SALAF TERHADAP KULLAABIYYAH...................................................... 64

2.2.3 HUBUNGAN AL-ASY'ARY DENGAN MU’TAZILAH...................................................... 66
2.2.4 PANDANGAN-PANDANGAN AL-JUBBAIEY DALAM AKIDAH..................................... 67
3 KITAB AL-IBAANAH DAN KESAHIHANNYA....................................................... 71
3.1 IMAM IBNU ‘ASAAKIR [wafat 571H] ................................................................. 71
3.2 IMAM AL-BAIHAQI [wafat 458H] ...................................................................... 72
3.3 IMAM IBNU DIRBAS AS-SYAFI’I [wafat 622H] ................................................... 72
3.4 AL-HAAFIZH IMAM ABUL ‘ABBAS AHMAD BIN TSAABIT AT-TURQY [wafat 521H]
........................................................................................................................... 72
3.5 IMAM ABU ‘ALI AL-HASAN BIN IBRAAHIM AL-FARISI IMAM QURAA' .............. 73
3.6 IMAM ABU ‘UTHMAAN ISMAA’IL BIN ‘ABDIRRAHMAAN AL-SHABUNI [wafat
449H] ........................................................................................................................... 73
3.7 IMAM IBNU FARHUN AL-MAALIKY [wafat 799H] ............................................. 73
3.8 IMAM ABU AL-FALLAAH ‘ABDUL HAYYI BIN AL-'IMAD AL-HANBAALI [wafat
1098H] ........................................................................................................................... 73
3.9 IMAM ADZ-DZAHABY [wafat 748H] .................................................................. 73
3.10 IMAM IBNU KATHIR [wafat 774H] .................................................................... 74
3.11 IMAM IBNU TAIMIYYAH [wafat 728H].............................................................. 74
3.12 IMAM IBNUL QAYYIM [wafat 751H] ................................................................. 74
3.13 IMAM MURTADA AZ-ZABIDI [wafat 1205H] ..................................................... 74
3.14 ZAHID AL-KAUTHARY [wafat 1371H] ................................................................ 75
3.15 IMAM AL-AHWAAZY - ABU ‘ALI AL-HASAN BIN ‘ALI [wafat 446H] ................... 75
3.16 DR SA’IID RAMADHAN AL-BUTY........................................................................ 75
3.17 MENJAWAB SYUBHAT TENTANG KESAHIHAN KITAB AL-IBAANAH.................. 76
3.17.1 SYUBHAT PERTAMA............................................................................................. 76
3.17.2 SYUBHAT KEDUA.................................................................................................. 77
3.17.3 MANHAJ TAHQIQ TURAATH ................................................................................ 79
3.17.4 SYUBHAT KETIGA ................................................................................................. 87
4 AKIDAH IMAM ABUL HASAN AL-ASY'ARY ......................................................... 89
4.1 ITSBAT WUJUD ALLAH .................................................................................. 90
4.2 KEESAAN ALLAH................................................................................................ 91
4.3 NAMA-NAMA (ASMA’) ALLAH ...................................................................... 92
4.4 SIFAT ALLAH ................................................................................................. 92
4.4.1 SIFAT-SIFAT AQLIYAH............................................................................................... 92
4.4.2 SIFAT-SIFAT FI’IL ....................................................................................................... 93
4.4.2.1 ISTIWA’ ............................................................................................................ 93
4.4.2.2 SIFAT KALAM................................................................................................... 96
4.4.2.3 SIFAT IRAADAH................................................................................................ 97
4.4.2.4 SIFAT REDHA DAN MURKA.............................................................................. 98
4.4.3 SIFAT-SIFAT KHABAR ................................................................................................ 98
4.4.3.1 SIFAT WAJAH................................................................................................... 98
4.4.3.2 SIFAT TANGAN................................................................................................. 99
4.5 MELIHAT ALLAH ” -ا ª,ؤر"................................................................................. 100
4.6 QADHA’ DAN QADAR ALLAH........................................................................... 101
4.6.1 USAHA (KASAB) ...................................................................................................... 102
4.6.2 KEMAMPUAN ( ¤clL..Vا ).................................................................................. 103
4.6.3 BEBANAN SESUATU YANG TIDAK MAMPU DILAKUKAN........................................ 103

4.6.4 MENGINGKARI SEBAB BAGI PERBUATAN ALLAH رlî.إ _,Ia.Iا " “ ........................... 105
4.6.5 MENGHUKUM BAIK ATAU BURUK DENGAN AKAL _,.>.Iا و _,.s.Iا _IsaIا " “... 106
4.6.6 DEFINISI IMAN........................................................................................................ 107
5 AKIDAH AL-ASY'ARIYYAH....................................................................................... 107
5.1 ULAMA’ ASY’ARIYYAH GENERASI PERTAMA................................................... 107
5.1.1 ABU BAKAR MUHAMMAD BIN AT-THAYYIB AL-BAAQILLAANY [403H].................. 107
5.1.1.1 SIFAT-SIFAT ALLAH ................................................................................... 108
5.1.1.2 ISTIWA’ .......................................................................................................... 110
5.1.1.3 KALAM ALLAH ........................................................................................... 112
5.1.1.4 QADAR........................................................................................................... 114
5.1.2 IBNU FURAK [406H]................................................................................................ 115
5.1.2.1 ISTIWA’ DITAKWILKAN IBNU FURAK ............................................................. 117
5.1.3 ‘ABDUL QAAHIR AL-BAGHDAADY [429H]............................................................... 118
5.1.3.1 AKIDAH BELIAU ( DIAMBIL DARI KITAB BELIAU USULUDDIN ) ...................... 118
5.1.3.2 KITAB MILAL WAN NIHAL DAN FARQU BAYNAL FIRAAQ .............................. 121
5.1.4 BAIHAQY [458 H] .................................................................................................... 121
5.1.4.1 AKIDAH BAIHAQY........................................................................................... 122
5.1.5 AL-JUWAYNI [ 478H ].............................................................................................. 125
5.1.5.1 MANHAJ AL-JUWAYNI ................................................................................... 126
5.1.5.2 JUWAYNI MENARIK DIRI DARI ILMU KALAM................................................. 129
5.1.6 RAZI [606H]............................................................................................................ 130
5.1.7 AL-BAIJURI [ 1198- 1277H ] .................................................................................... 132
5.2 AKIDAH SALAF TENTANG KALAM ALLAH ................................................... 136
5.3 MAZHAB SALAF TENTANG SIFAT-SIFAT ALLAH .......................................... 139
5.4 KECELARUAN MAZHAB ASY’ARIYYAH............................................................. 141

Daftar Gambar

Gambar 1: Kata-kata Al-Asy’ary (satu mata) Di Kitab Al-Ibaanah .................................... 80
Gambar 2: Kata-kata “Dua Mata” Dalam 4 (semua) Manuskrip Kitab Al-Ibaanah........... 82
Gambar 3: Kata-kata “Dua Mata” Dalam 2 Manuskrip Kitab Al-Ibaanah......................... 82
Gambar 4: Kata-kata Dua Mata Di Manuskrip kitab al-Tabyin oleh Ibnu ‘Asaakir
(Manuskrip Leipzig)........................................................................................................... 83
Gambar 5: Kata-kata Al-Asy’ary dalam kitab tahqiq Fauqiyyah....................................... 84
Gambar 6: Kata-kata Al-Asy’ary (Dua Mata) dalam kitab al-Maqaalat ............................ 85
Gambar 7: Kata-kata Al-Asy’ary (Dua Mata) dalam kitab al-Maqaalat ........................... 86
Gambar 8: Nukilan Teks dari Kitab Al-Ibaanah tahqiq Dr Fauqiyyah ............................... 88

Pedoman Transliterasi

Konsonan:

ء = a ص = sh - = h
ب = b ض = dh ي = y
ت = t ط = th
ث = ts ظ = zh
ج = j ع = ‘
ح = h غ = gh
خ = kh ف = f
د = d ق = q
ذ = dz ك = k
ر = r ل = l
ز = z م = m
س = s ن = n
ش = sy و = w

Vokal panjang dan pendek:

' = aa ´ ¸َ- = massa
¸-ِ= ii
ْوُ ؤ = uu
-- َ - = a
-- ِ - = i
-- ُ - = u

Diftong dan pembauran:

ْوَ أ = au
ْيَ أ = ai
¸َ-َ-ْ'ا = al qamar
¸ْ-´-'ا = asy-syams


Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah


Mukasurat 1


,, = ¸~, ,,-,
.¸ - = ·- , ·,· , .·,· ·,· , = ¸· _,, ' , ¸· .·,
.·' ¸· ·,, = ·· ¸.· · , ¸· ¸., ·· ¸·· · . , ,' .' . ·¸ .¸
= ·-, . :,, .· , ,' .' - ·· , ·,_ .
.,· ·.' .,- ··¯ .= , _- ¸· ¸· - _. = ·,· , ., ,
, _,·. .·- , ¸¯ ·- ··, . , ¸¯ ··, ··. , ·, ·
·' ·, ·
!κš‰!≈ƒ _¸¸%!¦ ¦θ`ΨΒ¦´™ ¦θ1.¦ ´<¦ _> .¸«¸.!1. Ÿω´ρ _∫θ.· ω¸| Ν.Ρ¦´ρ βθϑ¸l`.•Β ∩⊇⊃⊄∪
1

!κš‰!≈ƒ '_!Ζl¦ ¦θ1.¦ `Ν>−,´‘ “¸%!¦ />1l> _¸Β ¸_±Ρ ¸ο‰¸>≡´ρ _l>´ρ !κ.¸Β !γ>ρ— ´¸,´ρ !´Κ·κ.¸Β
ωl>¸‘ ¦¸,¸.´ ´™!.¸Σ´ρ ¦θ1.¦´ρ ´<¦ “¸%!¦ βθl´™!.. .¸«¸, Πl>¯‘¸¦´ρ β¸| ´<¦ βl´ ¯Ν>‹l. !´,Š¸·´‘
∩⊇∪
2

!κš‰!≈ƒ _¸¸%!¦ ¦θ`ΖΒ¦´™ ¦θ1.¦ ´<¦ ¦θlθ·´ρ ω¯θ· ¦´‰ƒ¸‰™ ∩∠⊃∪ _¸l`.`ƒ ¯Ν>l ¯/>l≈ϑs¦ ¯¸¸±-ƒ´ρ ¯Ν>l
¯Ν>,θΡŒ _Β´ρ ¸_¸L`ƒ ´<¦ …`&!θ™´‘´ρ ‰1· —!· ¦´—¯θ· !ϑŠ¸Ls ∩∠⊇∪
3


“Sesungguhnya segala pujian kepada Allah dan kita memujiNya, meminta
pertolonganNya dan meminta keampunan kepadaNya, Kita meminta perlindungan
dengan Allah daripada keburukan diri-diri kita serta kejahatan amalan-amalan kita,
barangsiapa yang diberi Allah hidayah maka tiada sesiapa yang boleh
menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan maka tiada siapa yang memberinya
petunjuk, aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah
yang Esa tiada syarikat kepada bagiNya, dan Aku menyaksikan bahawa Muhammad
adalah hamba dan pesuruhNya.


1
Surah Al ‘Imraan Ayat 102
2
Surah An Nisaa Ayat 1
3
Surah Al Ahzaab Ayat 70-71
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 2
Maka sesungguhNya sebenar-benar perkataan adalah Kalaamullah dan sebaik-baik
petunjuk adalah petunjuk Muhammad , dan seburuk-buruk perkara-perkara yang
baru daripadanya, setiap daripada perkara yang baru itu bid’ah dan setiap bid’ah
adalah kesesatan. “

Alhamdulillah

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-
benar taqwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam
4


“Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan
kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu
pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya - zuriat
keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang
kamu selalu meminta dengan menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan
(silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati
(mengawas) kamu.
5


Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah , dan katakanlah
perkataan yang tepat benar (dalam segala perkara),
6
Supaya Ia membaiki amal-amal
kamu, dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah) sesiapa yang taat kepada
Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah berjaya mencapai sebesar-besar
kejayaan.
7


Penjelasan kepada bab akidah dan tauhid berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifat
Allah adalah suatu bab yang agak berat diterangkan terlebih lagi kepada orang awam
sekiranya menjurus kepada pembidasan kepada golongan-golongan yang tersimpang
daripada jalan yang ditunjukkan oleh Sunnah, sedangkan pembelajaran yang diajar
kepada kita oleh Nabi Muhammad serta salaful ummah daripada kalangan Sahabat-
sahabat, tabi’in-tabi’in dan tabi’ut tabi’iin adalah suatu pembelajaran yang mudah dan
boleh digarapi oleh setiap lapisan masyarakat yang belum dirosakkan naluri mereka
daripada mengikut dalil-dalil kitab dan sunnah dan mengkehadapankan keduanya ini
daripada akal fikiran.

Maka Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah Aqidatut Thoifatul Manshurah (Akidah
Kelompok yang dibantu) yang tinggal saki baki sebagaimana yang telah dikhabari
Rasulullah Beliau bersabda:


4
Surah Al Ahzaab Ayat 70-71
5
Surah Al Ahzaab Ayat 70-71
6
Surah Al Ahzaab Ayat 70-71
7
Surah Al Ahzaab Ayat 70-71
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 3
. ¸, ··' ¸· _·' ¸,,·~ _· ¸- . ,·,., ¸· ,,- ¸- _', ,·' = , ,·
.,,·~ _· ¸ ”
8

“ . ¸, ·~ ¸· _·' ¸,,·~ _· ¸- . . ,·,., ¸· ,·- . ¸- _', ,·' = ,·,
:¯ ”
” .,·, ·` - ¸ ·-,· . ··,· ¸·, ¸-¸ _· ·,,, ` .·,· .·,·, ._ ¸
¸ ¸, .·- ¸ ·-,, ._ ¸ .,·, ¸-,· . ··,· ¸·, ¸ _· ¸_.`
_ ¸ .,·, ., .·- ¸ ·-, . ··,· ¸·, .· _· _` · ' ` ¸·, ··,, - .'
¸,· · = ¸,_ , : ¸· ·,` · ¸ · ' · ··- "
“ ·, _·' _· .· ¸·, ··,· , ,¯ ¸ _ .¸ ·-, . ,· ·, : ··, · ¸·
· · ' ·,· ·,, _-.', ”
9

“Akan berterusan satu kelompok daripada umatku sentiasa berada didalam kebenaran
mereka menegakkan sehinggalah datang hari Kiamat.”
10
dan Ia juga dikenali sebagai
Firqatun Naajiyah (kelompok yang terselamat) sebagaimana Nabi bersabda:
“Orang-orang Yahudi telah berpecah kepada 71 kelompok, telah berpecah orang-orang
Nasrani kepada 72 kelompok dan akan berpecah umat ini kepada 73 kelompok
kesemuanya didalam neraka melainkan satu” apabila ditanya siapakah kelompok itu Ya
Rasulullah Beliau bersabda: “Sesiapa yang sepertimana aku berada pada hari ini dan
sahabat-sahabatku berada.” Dalam riwayat ‘Al Jamaah’”
11


Tanda-tanda dan ciri-ciri mereka sebagaimana yang telah dikhabarkan Rasulullah
ialah sesungguhnya mereka berada sebagaimana Nabi berada begitu juga
sebagaimana sahabat-sahabatnya berada, maka itu adalah ciri-ciri yang terserlah bagi
Akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah tidak didapati daripada selain mereka. Akidah mereka
terserlah dengan dasar-dasarnya yang bersandar kepada sebagaimana Nabi dan
Sahabat-sahabatnya berada didalam setiap permasalahan-permasalahan di dalam ilmu
Agama, samada dalam bab Akidah, Fiqh dan Akhlak.

Imam Ahmad rahimahullah berkata:


8
Silsilah sohihah 1971
9
Lisanul Mizaan Ibnu Hajar 8/97, Mustadrak al Hakim 444, Sunan Tirmidzi 2853 hadits Sohih
lighairihi,Mu’jam Soghir Lit Tobrani 724
10
Muslim Kitab Imarah 1920
11
As Sunnah Ibnu Abi ‘Asim 53 & 54, Sohihul Jami’ 1082 hadits Sohih
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 4
“Dasar-dasar Ahlus Sunnah disisi kami adalah berpegang teguh kepada apa yang
sahabat-sahabat Rasulullah berada, mengikuti mereka meninggalkan bid’ah-bid’ah,
dan setiap bid’ah adalah kesesatan serta meninggalkan berdebat dan duduk dengan
mereka yang mengikuti hawa nafsu, meninggalkan perbalahan dan perdebatan dan
permusuhan di dalam agama. Dan Sunnah disisi kami adalah atsar-atsar Rasulillah ,
dan Sunnah menafsirkan Al-Quran, dan ianya adalah petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan
tiada didalam sunnah itu yang boleh diqiyaskan / dibandingkan, tidak juga didatangkan
perumpamaan-perumpamaan, tidak akan dapat digarapi sepenuhnya akal dan hawa
nafsu, bahawasanya ianya adalah ikutan dan meninggalkan hawa nafsu.”
12

1 AKIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH
1.1 AKIDAH AHLUS SUNNAH WAL JAMA’AH DI DALAM NAMA-NAMA
ALLAH DAN SIFAT-SIFATNYA

Dasar Ahlus Sunnah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatNya berkitar sebagaimana
yang dikatakan oleh Imam Ahlus Sunnah Ahmad Bin Hanbal dimana beliau telah
mendatangkan satu nukilan yang memberikan penjelasan terhadap manhaj Ahli Sunnah
wal Jamaah dalam Nama-Nama dan sifat-sifat Allah beliau berkata:

' .. = · .., ·, · , . ¸` · .¯, , .,- '
“Kita menyifatkan Allah dengan apa yang Dia menyifatkan denganNya DiriNya dan
tidak kita melampaui Al Quran dan Hadits. “
13


Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana dengan kedudukan mereka waqqafun (mereka
yang berhenti disisi dalil), mereka berdalilkan dengan firman Allah dari ayat 11 surah
Asy-Syuraa’,

`¸¸L!· ¸,≡´θ≈ϑ´.l¦ ¸_¯‘¸¦´ρ Ÿ≅-> />l _¸Β ¯Ν>¸.±Ρ¦ !´>≡´ρ—¦ ´_¸Β´ρ ¸Ο≈-Ρ¸¦ !´>≡´ρ—¦ ¯Ν´τ´‘‹ƒ
¸«Š¸· ´_Šl .¸«¸l.¸ϑ´ "™†: ´θδ´ρ _Š¸ϑ´.l¦ ¸,¸.,l¦ ∩⊇⊇∪
“Dia lah yang menciptakan langit dan bumi; Ia menjadikan bagi kamu pasangan-
pasangan dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan dari jenis binatang-binatang ternak
pasangan-pasangan (bagi bintang-binatang itu); dengan jalan yang demikian
dikembangkanNya (zuriat keturunan) kamu semua. Tiada sesuatupun yang sebanding
dengan (ZatNya, sifat-sifatNya, dan pentadbiranNya) dan Dia lah Yang Maha
Mendengar, lagi Maha Melihat.”
1412
Syarah Usul ‘itikad ahlus sunnah oleh Lalakaiy bittasarruf.
13
Majmu’ul Fatawa 5/29 menukilkan kata-kata Imam Ahmad.
14
Surah Syuraa akhir ayat 11
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 5
Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk
diriNya atas apa yang layak bagi keagunganNya dengan tanpa tasybih dan ta’thil
sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Asy-Syuraa’ ayat 11, tiada sesuatu
menyerupai Allah , ini menafikan tasybih yaitu penyerupaan/penyamaan, dan
firmannya selanjutnya; dan sedang Allah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat’ adalah
menafikan Ta’thil iaitu penolakan / penafian. Inilah madzhab dan perjalanan yang dilalui
Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Maka manhaj mereka adalah:

1. Menamakan Allah dengan apa yang Allah menamakan diriNya didalam
kitabNya atau melalui lisan rasulNya tidak mereka menambah keatasnya atau
mengurangkan daripadanya.

2. Mereka menetapkan bagi Allah sifat-sifat, dan menyifatkanNya dengan apa
yang Allah sifatkan bagi diriNya di dalam kitabNya, atau daripada lisan
rasulNya dengan tanpa Tahrif (penukaran), tanpa Ta’thil (meninggalkan atau
menafikan), tanpa Takyiif (pembagaimanaan), tanpa tamtsil (penyamaan dan
penyerupaan).

3. Menafikan daripada Allah apa yang dia menafikan keatas diriNya di dalam
kitabNya, atau dari lisan rasulNya, dengan beriktikad sesungguhnya Allah
bersifat dengan sifat yang sempurna bercanggah dengan perkara yang dinafikan
itu.

Imam Ahmad rahimahullah berkata:

“Tidak disifatkan Allah melainkan apa yang Ia menyifatkan keatas DiriNya atau yang
disifatkan oleh RasulNya tidak kita melampaui Al Quran dan As Sunnah. “

Dan pendapat Ahlus Sunnah di dalam sifat-sifat Allah bersandar diatas dua dasar:

1. Sesungguhnya Allah suci daripada sifat-sifat yang kekurangan secara mutlak
seperti mengantuk, tidur, kelemahan, kejahilan dan selain daripada itu.

2. Sesungguhnya Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tiada
kekurangan di dalamnya dengan cara dikhususkan dengan apa yang dimiliki
daripada sifat-sifat, maka tidak sesuatu daripada makhluk-makhluk
menyerupaiNya dari sesuatu pun daripada sifat-sifatNya.
15


Adapun dalil daripada Atsar/Sam’iy Allah berfirman:


15
Minhajus Sunnah 2/523
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 6
¸<´ρ '™!.œ¸¦ _.`.>'¦ νθ`sŠ!· !κ¸, ¦ρ'‘Œ´ρ _¸¸%!¦ šχρ‰¸>l`ƒ ’¸· .¸«¸¸≈ϑ`™¦ βρ“>`‹™ !Β
¦θΡl´ βθlϑ-ƒ ∩⊇∇⊃∪
“Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik (yang mulia), maka serulah (dan
berdoalah) kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu, dan pulaukanlah orang-orang
yang berpaling dari kebenaran pada Nama-NamaNya. Mereka akan mendapat balasan
mengenai apa yang mereka telah kerjakan.”
16


Dan Allah berfirman:
´_Šl .¸«¸l.¸ϑ´ "™†: ´θδ´ρ _Š¸ϑ´.l¦ ¸,¸.,l¦ ∩⊇⊇∪
“Tiadalah sesuatu itu menyerupaiNya sedang Dia Maha Mendengar, lagi Maha
Melihat “
17


Ÿξ· ¦θ,¸¸.. ¸< Α!:Β¸¦ β¸| ´<¦ `Οl-ƒ `Ο.Ρ¦´ρ Ÿω βθΗ¹-. ∩∠⊆∪ Ÿ
“Oleh itu, janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah ,
kerana sesungguhnya Allah mengetahui (setakat mana buruknya perbuatan syirik
kamu) sedang kamu tidak mengetahuinya.”
18


Ÿω´ρ ¸1. !Β ´_Šl ,l .¸«¸, 'Οl¸. β¸| _ϑ´.l¦ ´¸.,l¦´ρ Š¦σ±l¦´ρ ‘≅´ ,¸¸≈l`ρ¦ βl´ «Ψs
ωθ↔`.Β ∩⊂∉∪
“Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan
mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-
anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya.”
19


Manakala dalil Akal pula adalah berkata-kata berkenaan dengan nama-nama dan sifat-
sifat Allah adalah dalam bab pengkhabaran keseluruhanNya tidak mungkin bagi akal
untuk menggarapi keperinciannya; maka wajiblah berhenti dalam bab ini diatas apa
yang didatangkan dalil Sam’iy berkenaannya.

Menggabungkan antara nafi dan itsbaat dalam bab sifat Ia adalah hakikat ketauhidan di
dalamnya, ini adalah kerana ianya daripada Wahhada-Yuwahhidu (MengEsakan), tidak

16
Surah Al Araaf Ayat 180
17
Surah Asy Syuuraa Ayat 11
18
Surah An Nahl Ayat 74
19
Surah Al Israa 36
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 7
mungkin membenarkan hakikat ketauhidan ini melainkan dengan penafian dan
pengitsbatan, ini adalah kerana berpada kepada hanya penafian ianya adalah ta’thil
langsung, manakala berpada kepada hanya itsbaat pula tidak akan menghalangi yang
lain daripada perkongsian.

Sebagai contoh sekiranya anda katakan: “Tiada Zaid seorang yang berani”; maka anda
telah menafikan daripada Zaid sifat keberanian dan telah menolaknya daripada sifat itu.
Manakala sekiranya anda mengatakan: “Zaid seorang yang berani”; maka anda telah
mengitsbatkan baginya sifat keberanian tetapi itu tidak menghalangi daripada
berlakunya keberanian daripada selainnya.

Sekiranya anda mengatakan:”Tiada yang berani melainkan Zaid”; maka anda telah
mengitsbatkan baginya sifat keberanian dan telah menafikan akan berkongsi dengannya
selainnya, maka sebenarnya anda telah men’tauhid’kan sifat keberanian hanya
kepadanya.

Maka dengan contoh diatas tidak mungkin berlaku ketauhidan (pengEsaan) melainkan
dengan berganding di antara penafian dan pengitsbatan. Sifat-sifat Penetapan selalunya
datang dengan secara menyeluruh seperti Firman Allah :
¸<´ρ '™!.œ¸¦ _.`.>'¦ νθ`sŠ!· !κ¸,
Firmannya dalam sifat: Sebagai terbaik
_¸¸%#¸l Ÿω βθ`Ζ¸Βσ`ƒ ¸ο¸¸>ψ!¸, `≅.Β ¸™¯θ´.l¦ ¸ ¸¸ ¸< << <´ ´ ´ ´ ρ ρρ ρ ` `` `≅ ≅≅ ≅ : :: : ϑ ϑϑ ϑ l ll l ¦ ¦¦ ¦ ’ ’’ ’ l ll l s ss s ¸ ¸¸ ¸ ¦ ¦¦ ¦ ´θδ´ρ '“ƒ¸“-l¦ `Ο‹¸>>l¦ ∩∉⊃∪
Yaitu perumpaan/sifat yang terlebih tinggi

Manakala bagi Penafian pula datang dengan keperincian ini adalah kerana sebab
berikut;

1. Menafikan apa yang didakwakan pendusta-pendusta terhadap HakNya
sebagaimana FirmanNya Ta’ala:
!Β ‹ƒ´¦ ´<¦ _¸Β ¸$!´ρ !Β´ρ šχlŸé …«-Β _¸Β ¸«≈l¸| ¦Œ¸| ¸δ%! ‘≅´ _«≈l¸| !ϑ¸,
_l> Ÿξ-l´ρ ¯Νγ.-, ’ls ¸_-, ´_≈>¯,™ ¸<¦ !´ϑs šχθ±¸.ƒ
“Allah tidak sekali-kali mempunyai anak, dan tidak ada sama sekali sebarang
tuhan bersamaNya; (kalaulah ada banyak tuhan) tentulah tiap-tiap tuhan itu
akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya dengan
bersendirian, dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 8
setengahnya yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka
(yang musyrik) itu.”
20


2. Menolak sangkaan kekurangan pada kesempurnaanNya, sebagaimana Firman
Allah :
‰1l´ρ !Ψ1l> ¸,≡´θ≈ϑ´.l¦ ´_¯‘¸¦´ρ !Β´ρ !ϑγ´Ζ¸, ’¸· ¸π−.¸™ ¸Θ!−ƒ¦ !Β´ρ !´Ζ´.Β _¸Β
¸,θ-—l ∩⊂∇∪
“Dan demi sesungguhnya! Kami telah menciptakan langit dan bumi serta segala
yang ada di antara keduanya dalam enam masa, dan Kami tidak mengalami
sebarang kepenatan.”
21


3. Perkongsian dalam nama-nama dan sifat-sifat tidak selazimnya (tidak
semestinya) penyamaan kepada nama-nama dan sifat-sifat selainNya,
sebagaimana yang ditunjukkan dalil Sam’iy dan Akal begitu juga realiti.

Adapun Dalil Akal: Allah telah berfirman berkenaan DiriNya: Begitu juga Allah
berfirman berkenaan dengan manusia:

!Ρ¸| !Ψ1l> ´_≈.Σ¸¸¦ _¸Β ¸π±LœΡ ¸_!:Β¦ ¸«‹¸l.¯,Ρ «≈Ψl->· !-‹¸ϑ™ ¦´¸,¸., ∩⊄∪
“Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air
mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan), serta Kami tetap
mengujinya (dengan kewajipan-kewajipan); oleh itu maka Kami jadikan dia
berkeadaan mendengar dan melihat.”
22


Sudah pasti kita menafikan pendengaran Allah seperti pendengaran manusia
begitu penglihatan Allah seperti penglihatan manusia.

Allah mengitsbatkan kepada diriNya Ilmu dan kepada manusia ilmu, Allah
berfirman:

.. ´Ν¸l. ´<¦ ¯Ν>Ρ¦ ´_γΡρ`¸´‹.™ _¸>≈l´ρ …. ∩⊄⊂∈∪
“Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati)
mereka”
23


20
Surah al Mu’minuun Ayat 91
21
Surah Qaaf Ayat 38
22
Surah Insaan Ayat 2
23
Surah Baqarah Ayat 235
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 9

… β¸|· ´_δθϑ.ϑ¸ls ¸¸≈´Ζ¸Βσ`Β Ÿξ· ´_δθ`-¸>¯¸. ’|¸| ¸‘!±>l¦ … ∩⊇⊃∪
“sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu
mengembalikan mereka kepada orang-orang yang kafir…”
24


Bukanlah Ilmu manusia seperti ilmu Allah sebagaimana Allah berfirman:

!ϑΡ¸| `Ν>γ≈l¸| ´<¦ “¸%!¦ ω «≈l¸| ω¸| ´θδ _¸™´ρ ≅é ¸™`_: !ϑl¸s ∩_∇∪
“Bahawasanya Tuhan kamu adalah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak
disembah) melainkan Dia, ilmunya meluasi setiap sesuatu”
25


šΡθl↔`.„´ρ ¸_s ¸_ρ”¸l¦ ¸≅· _ρ”¸l¦ _¸Β ¸¸Β¦ ’¸¸´‘ !Β´ρ Ο.¸¸.ρ¦ ´_¸Β ¸Οl¸-l¦ ω¸| ξŠ¸l· ∩∇∈∪

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan: “Roh itu dari perkara
urusan Tuhanku; dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit
sahaja”.
26


Dari sudut akal pula: Maka sudah dimaklumi dengan akal bahawa kesemua makna-
makna dan sifat-sifat berkait dan dikenali dengan bagaimana ia disandarkan kepadanya.
Sebagaimana sesuatu itu adalah berbeza pada dzatnya maka sesungguhnya ia berbeza
juga pada sifat-sifatnya, dan makna-makna yang disandarkan kepadanya, maka
sesungguhnya sifat setiap yang disifatkan bersesuaian dan difahami daripada apa
tertumpu kepada yang disifatkannya atau melewati (melebihi) apa yang disifatkan, oleh
demikian kita menyifatkan insan dengan kelembutan dan kita katakan kepada besi yang
dicairkan sebagai kelembutan, sedang kita ketahui bahawa kelembutan berbeza makna
bersesuaian dengan apa yang disandarkan kepadanya.

Dari sudut apa yang kita nampak: Maka sesungguhnya kita menyaksikan kepada gajah
badan, kaki dan kekuatan begitu juga kita mengetahui bahawa nyamuk juga mempunyai
badan, kaki dan kekuatan sedang kita mengetahui perbezaan diantara kedua badan, kaki
dan kekuatan keduanya.

Maka sekiranya diketahui sesungguhnya perkongsian kata nama dan sifat yang ada pada
makhluk-makhluk tidak selazimnya penyamaan pada hakikat yang sebenar, itu
penyamaan dengan keadaan setiap daripadanya adalah makhluk yang berkemungkinan,
maka menafikan dan menolak daripada berlakunya penglaziman/ kesemestian pada

24
Surah Mumtahinah 10
25
Surah Toha Ayat 98
26
Surah Al Israa 85
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 10
penyamaan diantara Khaliq dengan makhluk adalah lebih utama dan lebih jelas, bahkan
kesamaan diantara Khaliq dan makhluk adalah sama sekali terhalang.

1.2 ADAKAH MAZHAB SALAFUS SOLEH DALAM NAMA-NAMA DAN SIFAT-
SIFAT ALLAH TAFWIDH?

Dalam fasal ini kita akan mengupas beberapa permasalahan yang menjadi salah faham
kepada mereka yang menisbahkan pendapat salafus soleh dalam nama-nama dan sifat-
sifat Allah bahawa mereka bertafwidh.

1.2.1 DEFINASI TAFWIDH

Tafwidh dari sudut bahasa bermakna:

Berkata al-Jauhariy: “Dia bertafwidh (mengembalikan) urusan kepadanya, yaitu
kembalikan kepadanya.”
27


Dalam Lisaanul Arab:”Dia mengembalikan kepadanya urusan: Jadikan kepadanya,
menjadikannya hakim didalamnya… sehingga boleh dikatakan dia mengembalikan
urusannya kepadanya sekiranya dia menjadikannya Hakim.”
28


Perkataan ini telah datang dengan makna ini dalam Al Quran.

Allah berfirman berkenaan seorang yang beriman daripada keluarga Fir’aun:

šχρ`¸´‹..· !Β `Αθ·¦ ¯Ν÷l ` `` `_ __ _¸ ¸¸ ¸¯ ¯¯ ¯θ θθ θ · ·· · ¦ ¦¦ ¦´ ´ ´ ´ ρ ρρ ρ ” ”” ”¸ ¸¸ ¸¸ ¸¸ ¸ Β ΒΒ Β ¦ ¦¦ ¦ ’ ’’ ’ | || |¸ ¸¸ ¸| || | ¸ ¸¸ ¸< << < ¦ ¦¦ ¦ ´χ¸| ´<¦ ´¸,¸., ¸Š!,¸-l!¸, ∩⊆⊆∪
"(Kiranya kamu tetap berdegil sekarang) maka kamu sudah tentu akan mengetahui
kebenaran apa yang aku katakan kepada kamu; dan aku sentiasa menyerahkan
urusanku bulat-bulat kepada Allah (untuk memeliharaku); sesungguhnya Allah Maha
Melihat akan keadaan hamba-hambaNya".
29


Berkata al Imam ath-Thobariy dalam tafsir ayat-ayat ini:

“Aku menyerahkan urusanku kepada Allah , dan Aku jadikan urusanku kembali
kepadanya serta Aku bertawakkal kepadaNya maka sesungguhnya Dia Mencukupi dari
bertawakkal denganNya.”
3027
As Sihah 3/1099
28
Lisanul Arab 7/210
29
Surah Mu’min/Ghafir ayat 44
30
Jami’ul Bayan 11/65
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 11
Begitu juga perkataan ini telah datang dengan makna yang sama dalam As-Sunnah.
Hadits tersebut adalah apabila Nabi mengajar kepada al-Barraa bin ‘Azib doa yang
dia bacakan semasa hendak tidur; dalamnya beliau bersabda: “… aku mentafwidhkan
urusanku kepadaNya.”
31


Berkata Ibnul Atsir: “yaitu: Aku kembalikannya; dikatakan mentafwidhkan kepadanya
urusan sekiranya kembali kepadanya dan menjadikan hakim dalam urusannya.”
32


Ini adalah makna tafwidh dari sudut Bahasa. Istilah tafwidh telah menjadi suatu
pengistilahan yang bersangkutan dengan bab sifat-sifat Allah dan bercampur pula di
dalamnya yang benar kepada yang batil apabila diberikan perhatian pada istilah yang
berbeza. Maka perlu untuk membezakan di antara istilah-istilah. Akan disebutkan
pertama makna tafwidh di sisi Salafus Solehin dan ulama, kemudian kepada apa yang
diistilahkan golongan mutakallimun makna takwil disisi mereka.
1.2.1.1 TAFWIDH DISISI SALAFUS SOLEHIN DAN ULAMA’-ULAMA’NYA.

Tafwidh dalam pengistilahan disisi ulama Salafus solehin adalah sama dengan
pengistilahan bahasa yaitu mengembalikan, maka apabila keimanan kepada Allah
adalah keimanan kepada yang ghaib, maka kita tidak mengetahui bagaimanakah dzaat
dan hakikatNya, maka tidak tahu bagaimananya sesuatu melainkan Dia sahaja, begitu
juga keimanan dengan apa yang telah Allah sifatkan diriNya denganNya dan apa yang
rasulNya menyifatkan Allah denganNya adalah Keimanan kepada perkara yang ghaib.
Maka kita tidak tahu bagaimana sifat-sifatNya, hakikat-hakikatNya, ini adalah kerana
sesungguhnya yang dimaklumi daripada kalangan Ahlus Sunnah yaitu "memperkatakan
permasalahan sifat-sifat adalah cabangan daripada memperkatakan tentang dzaat
Allah ianya berganding seiring denganNya."

Berkata al Khatib al Baghdadi rahimahullah:

“Asal perbincangan ini adalah sesungguhnya memperkatakan dalam sifat-sifat Allah
adalah cabangan daripada memperkatakan dalam dzaat Allah dan ini seiringan
dengannya dan seumpamaNya, maka sekiranya dimaklumi sesungguhnya
mengitsbatkan Rabbil Alamin bahawasanya ianya adalah mengitsbatkan kewujudan
dan bukan mengitsbatkan bagaimananya Ia, maka dengan itu mengitsbatkan sifat-
sifatNya adalah bahawasanya mengitsbatkan kewujudannya dan bukan mengitsbatkan
had dan bagaimananya Ia.”
33


Maka disinilah datangnya tafwidh disisi Salafus Soleh, ianya adalah mentafwidhkan apa
yang ghaib daripada kita ilmunya, dan bukanlah untuk mengetahui hakikat sebenar
perkara yang ghaib, atau mencapainya dan akal-akal lemah dan terbatas dalam
mengetahuinya dan merangkumi ilmunya.

31
Hadits riwayat Bukhari 8/84, Muslim 56,57
32
An Nihayah fi gharibil hadits 3/479
33
Siyar ‘alamun Nubalaa lidzdzahabiy 18/284
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 12

Maka apabila sifat-sifat Allah mempunyai hakikatnya dan bagaimanaNya adalah
dijahili secara keseluruhannya kalau hendak dinisbahkan kepada kita oleh itu Salafus
Soleh mentafwidhkan ilmu berkenaan dengan sifat-sifat Allah dan bagaimananya Ia
kepada Allah dan tidak membeban-beban diri mereka apa yang mereka tidak
mempunyai ilmu berkenaan denganNya dan tiada jalan juga untuk mengetahuiNya, dan
ini adalah dimaklumi secara tetap disisi Salafus Soleh dan ulama’-ulamanya’, dan ini
adalah sebahagian daripada contoh-contoh daripada kata-kata mereka yang
menunjukkan diatas makna tafwidh disisi Salafus Soleh dan ulamanya: -

1. Daripada Waleed bin Muslim beliau berkata: “Aku telah bertanya al Auza’iy,
Sufyan Tsauri, Malik bin Anas dan alLaits bin Sa’ad rahimahumullah, berkenaan
dengan hadits-hadits berkenaan dengan Ru’yatullah / melihat Allah (di
Syurga) maka mereka berkata:
" ·,,·' ·, .,¯ "
“Lintaskanlah ia tanpa membagaimanakan.”
34


2. Sufyan bin ‘Uyainah rahimahullah, telah ditanya berkenaan dengan sebahagian
hadits-hadits sifat-sifat maka beliau berkata:
" ¸· ¯ ...- , · , .- · ·, .,¯ "
“Ia adalah sebagaimana Ia datang, kita membenarkannya dan meriwayatkannya
tanpa membagaimana.”
35


3. Berkata al Imam Abu Ubaidul Qasim bin Salaam rahimahullah:

" ·· .,·-. _-. ,~ .-.' .,- , ., ,,.·, ¸· ¸·, , ¸·
· ¸- . : .,,· , ¸´ ·¸ ¸,· .,¯ _., ··· , .,¯ :-. · · .
,, · , . ·- -' ·,, "
“Ini adalah hadits-hadits yang sohih maka ulama hadits dan Fuqaha telah
membawanya (dalam periwayatan)sebahagian kepada yang lain dan Ia disisi
kami adalah benar tidak kami menyangsikan dalamnya, akan tetapi sekiranya
ditanya bagaimana Allah meletakkan Kakinya dan bagaimana Allah
Ketawa kami akan katakan: Tidak ditafsirkan ini dan tidak kami mendengar
seseorang (dari ulama Sunnah) yang menafsirkannya.”
36


Maka atsar-atsar ini akan zahir kepada kita dengan kejelasan bahawa sesungguhnya
Para Salaf tidak membeban-bebankan ilmu yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya

34
Ibid 3/501
35
Kitab As Sifat lid Daruqutni 71-72, atsar 73
36
Kitab As Sifaat oleh Ad DariQutniy 69
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 13
yaitu mencari-cari akan bagaimana sifat-sifat Allah , maka mereka mentafwidhkan
(mengembalikan) Ilmu bagaimana sifat-sifatNya Ta’ala kepadaNya, dengan ikrar
(pembenaran) mereka terhadap sifat-sifat itu dan pengitsbatan mereka denganNya dan
ilmu mereka dengan makna-maknaNya.

Dan Imam Malik bin Anas rahimahullah memberi satu contoh yang jelas dalam
memberikan pembezaan di antara makna sifat yang Allah telah tetapkan keatas
diriNya dan antara kebagaimanaan sifat yang wajib untuk ditafwidhkan (dikembalikan)
kepada Allah ketika beliau berkata dalam kata-katanya yang Ma’tsurah:
" .,. .·,·· , .,´ ¸,,- ..."
“Istiwaa itu dimaklumi (diketahui), dan membagaimanakan adalah majhul (tidak
diketahui)….”

Dengan ini jelas dengan terang bahawa istilah tafwidh dalam sifat-sifat Allah disisi
Ahlus Sunnah dan ulamanya bahawasanya yang dimaksudkan dengan tafwidh ini adalah
tafwidh ilmu kepada bagaimananya sifat-sifat Allah dan hakikatNya dikembalikan
kepada Allah , maka tidak mereka mencari-carinya atau membuat-buat
perumpamaan dengan i’tiqad mereka kepada makna-makna yang ditunjukkan nash-
nash daripada Al-Kitab dan As-Sunnah berkenaan dengan sifat-sifat ar Rabb Ta’ala.
Wallahu ‘alam.

1.2.1.2 TAFWIDH DISISI MUTAKALLIMUN DAN ULAMA’ ILMU KALAM

Istilah mutakallimun diatas makna tafwidh tidak dikenali oleh golongan para Salafus
Soleh. Maka tafwidh disisi mereka adalah:

" ,. ¸· ·,·~ _· ·· ¸,· ., ¸·' ·,' .·· ¸, ·,, , ¸,, ·· ¸¸
= .¸· .', ¸, = ,·' ··,· "
“Pengalihan lafaz dari Zahirnya dengan tanpa terdedah kepada penerangan makna yang
dimaksudkan daripadanya, bahkan ditinggalkan dan ditafwidhkan ilmunya kepada Allah
, dengan dikatakan bahawa Allah lebih mengetahui akan maknaNya.”
37

Maka tafwidh disisi mutakallimin apa yang terkumpul perkara-perkara ini:

1. Sesungguhnya zahir nash-nash yang datang dalam sifat-sifat Allah adalah
bukan yang dimaksudkan.


37
Kitab An Nidzom al Faridd dengan tahqiq Jauharutut Tauhid oleh Muhammaed Muhyid Diin Abdul
Hamiid hasyiyah Ittihaful Murid’ lalaqqani 128

Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 14
2. Sesungguhnya nash-nash adalah dijahili (tidak diketahui) makna-maknanya dari
sudut kita.

3. Dengan itu ditafwidh (dikembali ilmu) kepada makna-makna sifat Allah
kepada Allah .

4. Maka beriman dengan berpada kepada lafaz-lafaz Syariat yang datang dalam
bab sifat-sifat Allah tanpa apa yang ia mengandungi daripada makna-maknna
kerana sesungguhnya makna-makna dijahili dan tidak diketahui.

1.2.1.3 SEBAHAGIAN CONTOH KATA-KATA MUTAKALLIMIN YANG MENISBAHKAN TAFWIDH
INI KEPADA SALAF

Siapakah mereka dan nash kalam mereka?

Tafwidh dengan makna ini membawa kepada rentetan yang merbahaya:

Rentetan daripada mengatakan tafwidh dalam bab ini akan membawa kepada
penglaziman yang batil.


Pertama: Mencela Hikmah Allah

Ini dengan tidak secara langsung mencela hikmah Allah , kerana Allah yang
menurunkan wahyuNya, sekiranya tidak dapat difahami, tidak mengetahui maknanya
dan kehendak Penutur oleh pihak yang mendengar Kata-Kata ini maka ianya bercanggah
daripada Hikmah Allah ; sedang hikmah ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya
yang betul. Sudah tentu bukanlah hikmah dengan menujukan pertuturan terhadap
seseorang samada pengkhabaran atau tuntutan kepada seseorang yang tidak
memahami kehendaknya, lebih-lebih lagi sekiranya kefahaman langsung terhalang dan
tiada jalan untuk menggarapinya. Maha Suci Allah diatas apa yang di dakwakan ini.

Sebenar penolakan faham daripada Mukhatobiin dengan nash-nash adalah tertolak
dengan Firman Allah hikmah pengutusan Rasul-Rasul.

!Β´ρ !´Ζl™¯‘¦ _¸Β ¸Αθ™¯‘ ω¸| ¸β!.¸l¸, .¸«¸Β¯θ· š_¸,,`Š¸l ¯Νλ ‘≅¸.`Š· ´<¦ _Β '™!:„ “¸‰γƒ´ρ _Β
'™!:„ ´θδ´ρ “ƒ¸“-l¦ `Ο‹¸>>l¦ ∩⊆∪
“Dan Kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya
supaya ia menjelaskan (hukum-hukum Allah) kepada mereka. Maka Allah
menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya),
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 15
juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-
undang peraturanNya); dan Dia lah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.”
38


!Β´ρ _¸Β ¸π−,¦Š ’¸· ¸_¯‘¸¦ Ÿω´ρ ¸¸¸∝≈L ¸,¸Lƒ ¸«‹>!Ψ>´ ω¸| 'ΝΒ¦ Ν>l!:Β¦ !Β !´ΖL¯¸· ’¸· ¸¸≈.¸>l¦
_¸Β ¸™`_: ¯Ο. ’|¸| ¯Ν¸κ¸¯,´‘ šχρ¸:>† ∩⊂∇∪
“Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi, dan tidak seekor pun burung yang
terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada
Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya
akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan).”
39


Kedua: Jatuh kepada penta’thilan langsung

Sesiapa yang hanya mengitsbatkan lafaz-lafaz sifat-sifat tanpa mengitsbatkan pula apa
yang ditunjukkan oleh makna-maknanya maka jadilah dari kalangan golongan
Mu’atthilah yang menolak sifat-sifat yang Allah telah itsbatkan untuknya. Tiada
perbezaan golongan ini dengan golongan mu’tazilah yang menjadikan nama-nama Allah
yang Baik sebagai nama-nama dan tidak pula sifat-sifat.

Tidak disangsikan lagi bahawa mazhab tafwidh ini adalah pengharaman (penghalangan)
daripada makna-makna yang mulia dan ibadat hati yang agung.

Ketiga: Mencela Al Quran

Secara sedar atau tidak ia termasuk dalam pencelaan Al Quran kerana menyanggahi
daripada sebagaimana Allah menyifatkan kitabNya. Bahkan sebahagian mendakwa
bahawa mengambil apa yang zahir daripada Al Quran adalah kufur. Perlu merenungi
firman-firman Allah dibawah ini apa yang Allah menyifatkan Al Quran:

• Al Furqaan (Pembeza antara Hak dan Batil). Allah berfirman:
ì´‘!,. “¸%!¦ Α“Ρ β!·¯¸±l¦ ’ls .¸ν¸‰¯,s βθ>´‹¸l š_,¸ϑl≈-l¸l ¦´¸ƒ¸‹Ρ ∩⊇∪
• Al Burhaan (Bukti) dan Nuur (Cahaya). Allah berfirman:

!κš‰!≈ƒ '_!Ζl¦ ‰· Ν´´™l> "_≈δ¯¸, _¸Β ¯Ν>¸,¯‘ !´Ζl“Ρ¦´ρ ¯Ν>¯‹l¸| ¦´‘θΡ !´Ψ¸¸,•Β ∩⊇∠⊆∪

38
Surah Ibraahiim Ayat 4
39
Surah Al An’aam Ayat 38

Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 16
• AlHuda, Syifaa, Rahmah dan Mau’idzhoh (Petunjuk), Penawar, Rahmat dan
Peringatan. Allah berfirman:

!κš‰!≈ƒ '_!Ζl¦ ‰· Ν>.´™!> πL¸s¯θΒ _¸Β ¯Ν÷¸,¯‘ "™!±¸:´ρ !ϑ¸l ’¸· ¸‘ρ‰¯.l¦ “´‰δ´ρ π´Η-´‘´ρ
_,¸Ψ¸Βσϑl¸l ∩∈∠∪
• Mubiin (Jelas dan Nyata) Allah berfirman:

Ÿ≅δ!≈ƒ ¸¸≈.¸÷l¦ ‰· ¯Νé´™!> !Ψlθ™´‘ _¸,,`ƒ ¯Ν>l ¦¸,¸.Ÿé !´ϑ¸Β ¯Ν.Ψé
šχ豃´ ´_¸Β ¸¸≈.¸÷l¦ ¦θ±-ƒ´ρ ∅s ¸¸,¸:Ÿé ‰· Νé´™l> š∅¸Β ¸<¦ "‘θΡ
'¸≈.¸é´ρ _,¸,•Β ∩⊇∈∪
• Mufasshal (Yang Diperincikan). Allah berfirman:

'¸≈.¸´ ¸ ¸¸ ¸ l ll l¸ ¸¸ ¸´ ´´ ´. .. . · ·· · …«.≈ƒ¦´™ !Ρ¦´™¯¸· !‹¸,¸s ¸Θ¯θ1¸l βθϑl-ƒ ∩⊂∪
• Bayaan dan Tibyaan (Penjelasan dan Perincian) Allah berfirman:


¦‹≈δ β ββ β! !! !´ ´ ´ ´ ‹ ‹‹ ‹ , ,, , ¸_!Ψl¸l “´‰δ´ρ πL¸s¯θΒ´ρ š_,¸1−.ϑl¸l ∩⊇⊂∇∪
... !´Ζl“Ρ´ρ š‹ls ¸≈.¸>l¦ !´Ζ≈´‹¯,¸. ¸≅>¸l ¸™`_: “´‰δ´ρ πϑ>´‘´ρ “´¸:,´ρ _,¸ϑ¸l`.ϑl¸l ∩∇_∪
Nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran ini menunjukkan kita bahawa Ia berada di
kedudukan yang tertinggi dalam penerangan dan penjelasan, maka sudah tentu
menolak kesamaran dan kekeliruan dan kejahilan terhadapnya dengan tiada
pengecualian, barangsiapa yang mendakwa melalui Al-Quran tiada jalan kefahaman
kepadanya maka telah mencela Al-Quran dan telah menyangsikan maksud-maksudnya
dan kecukupannya meleraikan masalah umat yang memerlukannya terlebih lagi dalam
bab yang sangat Agung Bab Ketauhidan:

1. Bagaimana boleh menjadi Furqan (Pembeza kepada kebenaran dan kebatilan)
sekiranya tidak dapat membezakan Ilmu dan Kejahilan serta Hak dan Batil

Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 17
2. Bagaimana boleh jadi Burhan (Bukti apa yang tidak boleh dibolehkan) diambil
sebagai hujjah? (Dakwaan mengambil Zahir Al Quran menyesatkan)

3. Bagaimana menjadi Cahaya sekiranya pembacanya terlungkup dalam kegelapan
kejahilan?

4. Bagaimana menjadi petunjuk, penawar, rahmat dan peringatan sekiranya
pembacanya tidak dapat apa-apa bahagian daripadanya melainkan lafaz-lafaz
yang kosong daripada petunjuk?

5. Bagaimana boleh menjadi penjelas dan penerang sekiranya mereka yang
mentafwidh tidak mewarisi melainkan makna-makna yang mujmal yang umum
atau mutlak tanpa penjelasan kepada Nama-Nama dan sifat-sifat Allah yang
tidak difahami maknaNya?

Keempat: Menutup pintu bertadabbur Kitab Allah

Allah memerintah agar ditadabbur KitabNya:

´¸≈.¸´ «≈Ψl“Ρ¦ ,‹l¸| ì¸≈,`Β ¦ρ`¸−,´‰´‹¸l .¸«¸.≈ƒ¦´™ ¸´‹.´Š¸l´ρ ¦θl`ρ¦ ¸¸≈,l¸¦ ∩⊄_∪
“(Al-Quran ini) sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu wahai
Muhammad), Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya, untuk mereka
memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal
sempurna beringat mengambil iktibar.”
40

Ÿξ·¦ βρ`¸−,‰.ƒ šχ¦´™¯¸1l¦ Θ¦ ’ls ¸,θl· !γl!±·¦ ∩⊄⊆∪
“(Setelah diterangkan yang demikian) maka adakah mereka sengaja tidak berusaha
memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci
penutup (yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran)?”
41

`Οl·¦ ¦ρ`¸−,´‰ƒ Α¯θ1l¦ Θ¦ Οδ´™l> !Β `Οl ¸,!ƒ `Νδ´™!,¦´™ _,¸!ρ¸¦ ∩∉∇∪
“Hingga apabila Kami timpakan azab kepada orang-orang yang mewah di antara
mereka maka dengan serta-merta mereka menjerit-jerit meminta tolong.”
42

Ÿξ·¦ βρ`¸−,‰.ƒ β¦´™¯¸1l¦ ¯θl´ρ βl´ _¸Β ¸‰Ζ¸s ¸¸¯,s ¸<¦ ¦ρ‰>´θl ¸«Š¸· !±≈l¸.>¦ ¦¸,¸.Ÿé ∩∇⊄∪

40
Surah Sod Ayat 29
41
Surah Muhammad Ayat 24
42
Surah Mu’minuun Ayat 68
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 18
“Patutkah mereka (bersikap demikian), tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah
Al-Quran itu (datangnya) bukan dari sisi Allah , nescaya mereka akan dapati
perselisihan yang banyak di dalamnya.”
43

Kelima: Percanggahan nash-nash yang mengitsbatkan dengan iktiqad bahawa apa yang
zahir nash-nash itu adalah tidak layak bagi Allah

Dalil-dalil pengitsbatan sifat-sifat adalah nash-nash yang shahih dan sebahagian pula
adalah mutawattir sehingga salah seorang daripada mereka mengatakan:
“Tidak boleh bertaqlid melainkan daripada madzhab yang empat, walaupun menepati
pendapat Sahabat dan hadits yang sohih dan Ayat, sesiapa yang keluar daripada
madzhab yang empat maka sesat lagi menyesatkan dan kemungkinan membawanya
kepada kekufuran. Ini adalah kerana mengambil daripada Zahir Al Kitab dan Sunnah
adalah daripada dasar-dasar kekefurun. “
44


Keenam: Tajhil (Menganggap kejahilan) Nabi , mereka yang terdahulu daripada
kalangan Muhajiriin dan Ansaar dan Tabi’iin.

Mereka yang mentafwidh dengan tidak secara langsung mengatakan bahawa Nabi
dan mereka yang mengikutinya jahil sedang beliau telah diutus sebagai mengajak
kepada Allah dengan cahaya yang menerangi
45
, penerang dan penjelas kepada Al
Quran yang telah diturunkan
46
.

Ketujuh: Percanggahan jalan mereka yang terdahulu dan jalan orang-orang yang
beriman dari umat ini

Mereka menuduh salafus soleh dengan tafwidh ini lalu menganggap ianya adalah
daripada kejahilan maka mereka lupa dan leka bahawa ia sebenarnya adalah perjalanan
sahabat-sahabat daripada kalangan Muhajirin dan Ansar bahkan mereka lebih
memahami nash-nash daripada mereka yang datang selepas mereka, sebab itu mereka
tidak melebihi belajar 10 ayat sehingga mereka mengetahui makna-maknanya dan
beramal dengannya. Sebagaimana dalam atsar Ibnu Mas’ud radhiyaAllah ‘anhu
47
begitu
juga atsar Masruuq
48
yang menunjukkan sahabat adalah golongan yang lebih memahami
lafaz-lafaz Al Quran daripada mereka yang datang selepas mereka.


43
Surah An Nisaa Ayat 82
44
Tafsir Jalalain hasyiah / komentar As Sowiy 3/10
45
Surah Ahzaab Ayat 45-46
46
Surah An Nahl Ayat 44 dan 64
47
Jami’ul Bayan 1/35
48
Jami’ul Bayan 1/36
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 19
_Β´ρ ¸_¸·!:„ Αθ™¯¸l¦ _¸Β ¸‰-, !Β _,,. `&! “‰γl¦ _¸,−.ƒ´ρ ´¸¯,s ¸≅‹¸,™ _,¸Ζ¸Βσϑl¦ .¸&¸!´θΡ !Β
’|´θ. .¸&¸#`.Ρ´ρ ´ΝΨγ> ,´™!™´ρ ¦´¸,¸.Β ∩⊇⊇∈∪
“Dan sesiapa yang menentang (ajaran) Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya
kebenaran pertunjuk (yang dibawanya), dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan
orang-orang yang beriman, Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan
(kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada hari akhirat kelak) Kami akan memasukkannya ke
dalam neraka jahanam; dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat
kembali.”
49

Tafwidh ini terbatal dari dalil Sam’iy dan Akal

Dari dalil Sam’iy nash-nash yang menunjukkan akan:

1. Bayan (Penerangan)

2. Disifatkan sebagai Bahasa Arab bahawa Al Quran boleh di Ta’akulkan.

3. Al Quran Mudah dan dipermudahkan.

4. Tadabbur

5. Celaan terhadap yang hanya membaca dan tidak memahami

6. Tawaturnya nash yang mengitsbatkan daripada jenis sifat yang umum dan keatas
sifat yang khusus tertentu.

Dari dalil Akal yang menunjukkan:

1. Mustahil Nabi tidak mengajarkan umatnya bab nama-nama dan sifat-sifat
Allah .

2. Larangan terhadap Nabi untuk melambat-lambatkan penerangan.

3. Percanggahan mazhab-mazhab mereka

a. Nash-nash sifat di lintaskan atas Zahirnya dan mentakwilkannya daripada
Zahir adalah Batil.

b. Ia ada mempunyai takwil yang tidak diketahui melainkan Allah


49
Surah an Nisaa Ayat 115
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 20
4. Akal membezakan antara pengitsbatan makna dengan pengitsbatan bagaimana
50


Berkata Abul Ma’aliy al Juwainiy rahimahullah:

“Telah berkhilaf perjalanan ulama pada apa yang zahir datang daripada Kitab dan
Sunnah, dan Ahlul-Haq menolak beriktiqad daripada maknanya dan menjalankannya
kepada apa yang terlintas pertama daripada kefahaman ahli bahasa kepadanya. Maka
sebahagian daripada mereka mentakwilnya, dan beriltizam dengan manhaj ini pada
ayat-ayat Al-Kitab dan apa yang sohih daripada sunnah-sunnah Rasulillah . Ulama
salafus soleh telah berpendapat untuk berhenti (tidak lakukan sesuatu) daripada takwil
dan melalukannya secara Zahir sebagaimana ia datang, dan mentafwidhkan makna-
maknanya kepada Rabb Ta’ala.”
51

Berkata Muhammad bin Umar ar Raziy rahimahullah dalam tafsirnya:

“Telah berkhilaf Ahli Kalam dalam Firman Allah : ‘Adakah mereka melihat melainkan
akan datang kepada mereka Allah...’, mereka menyebut beberapa wajah tafsir, berpada
bagi kami menyebutkan yang pertama:

Beliau berkata: “Wajah pertama daripada tafsir: Ia adalah madzhab Salafus soleh,
apabila tsabit dengan dalil-dalil yang qati’I sesunguhnnya Maji’ / kedatangan dan Ad
Dzhahab / berpergian ke atas Allah adalah mustahil daripada apa yang kita ketahui
secara putus, sesungguhnya bukanlah yang dimaksudkan Allah daripada Ayat ini
adalah Datang dan Pergi, dan sesungguhnya yang dimaksudkan selepas itu adalah
suatu yang lain, maka sekiranya kita menentukan maksud itu kita tidak aman daripada
kesilapan, maka adalah lebih utama berdiam daripada takwil dan mentafwidhkan
makna Ayat-Ayat secara terperincii kepada Allah .”
52


Berkata Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf al Andalusiy rahimahullah:

” … dan jumhur daripada Salafus soleh; Kedua Sufyan (bin Uyainah dan Tsaury), Malik,
al’Azaa’iy, al Laits, Ibnu Mubarak dan selain mereka pada hadits-hadits sifat adalah
beriman dengannya dan melalukannya sebagaimana yang Allah Inginkan dengan
tanpa menentukan maksudnya. “
53


Nisbah dan sandaran tafwidh ini berterusan didapati dalam buku-buku Mutakallimin
dan mereka-mereka yang mengikuti mereka sehingga kewaktu ini. Berkata Muhammad
bin Abdul Adzhim Az Zarqaaniy:


50
Faedah diambil daripada kitab Madzhab Ahli Tafwidh bagi Nash-Nash Sifat oleh Ahmad bin Abdur
Rahman
Bin Utsman Al Qadhiy
51
al Aqidah an Nidzomiyah 32
52
Kitab At Tafsir al Kabir 5/231
53
Kitab Al Bahrul Muhit 5/56
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 21
“Adapun khilaf ulama disebalik daripada itu telah berlaku diatas tiga Madzhab.
Madzhab yang pertama ialah: Madzhab Salafus Solehin dinamakan juga madzhab al
Mufawwidhah (·.` ,') [dikasrahkan huruf Waw dan disyaddahkannya] dan ia adalah
Tafwidh makna-makna yang mutasyaabihaat kepada Allah sahaja selepas
mentanzihkan Allah daripada zahir-zahir yang mustahil…” (Manaahil ‘Irfaan 183)

1.2.1.4 DAKWAAN MENISBAHKAN ULAMA’ MAZHAB YANG EMPAT BERTAFWIDH

Dakwaan menisbahkan (menyandarkan) ulama’ mazhab yang empat bertafwidh tidak
benar dan silap dengan dapat dilihat daripada kata-kata mereka sendiri atau dari kata-
kata para ulama Ahlus Sunnah kepadanya.
1.2.1.4.1 NUKILAN-NUKILAN YANG MEMBUKTIKAN BAHAWA PANDANGAN IMAM ABU
HANIFAH RAHIMAHULLAH TERHADAP SIFAT-SIFAT ALLAH BUKANLAH TAFWIDH

1. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkenaan dengan berkata-kata /
Kalam (Sebagaimana golongan Mu’atthilah berfalsafah) dalam nama-nama Allah
dan sifat-sifat Allah maka beliau berkata: “Imam-imam muslimin dan
pemilik-pemilik mazhab dan imam-imam agama seperti Malik, Sufyan, Al Auza’iy,
Syafi’ie, Ahmad, Ishaaq dan Yahya bin Yahya, Ibnul Mubarak, Abu Hanifah,
Muhammad bin al Hasan dan Abu Yusuf Tidak pernah berkata-kata dalam
perkara itu, dan mereka melarang sahabat-sahabat mereka daripada terjerumus
didalamnya, dan mereka akan menunjukkan mereka ke atas al Kitab dan As
Sunnah.”
54


Maka nash ini menerangkan Ibnu Khuzaimah telah menukilkan daripada
kesepakatan ulama-ulama termasuk daripadanya Imam Abu Hanifah diatas
pengitsbatan sifat-sifat dan mereka tidak memasuki kepada apa yang tidak ada
peluang untuk memasuki dan berpada dan berkait kepada apa yang al Kitab dan
as Sunnah tunjukkan dimana dalam keduanya ini Ilmu dan petunjuk.

2. Berkata Imam Abu Utsmaan Ismail bin Abdur Rahman as Sobuniy maka selepas
beliau meriwayatkan hadits (Turunnya Allah ke langit dunia): “Aku telah
mendengar dari Ustadz Aba Mansur (dia adalah Abu Mansur bin Hammad)
selepas dia meriwayatkan hadits yang beliau riwayatkan kepada kami beliau
berkata telah ditanya Abu Hanifah rahimahullah maka beliau berkata: “Allah
turun dengan tanpa membagaimanakan.”
55


Kata-kata Imam Abu Hanifah adalah suatu kata-katanya yang masyhur dalam
kalangan ulama Salafus Soleh, dan maksud daripadanya adalah mengitsbatkan
siifat-sifat dan tanpa menyoalkan dan membahas tentang bagaimananya ini

54
Kitab Aqawiluts Tsiqaat oleh Zainuddin Mar’iy bin Yusuf al Karamiy al Hanbali m.s.62
55
Kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul hadits m.s.89

Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 22
adalah kerana bagaimananya Ia adalah daripada Ilmu ghaib dan mencari-cari
akan bagaimananya Ia akan membawa kepada mentakwilkan sifat dan
mentahrifnya kepada makna-makna yang tidak dibawa oleh lafaz.

3. Al Imam Abu Utsman as Sobuniy dengan sanadnya kepada daripada Muhammad
bin al Hasan asy Syaibaaniy beliau berkata: “Berkata Hammaad bin Abi Hanifah
rahimahumallah: “Kami katakan kepada mereka: “Adakah kamu lihat Firman
Allah :

Berkata Mulla Ali Qari al Hanafi selepas menukilkan kata-kata Imam Malik: “Al
Istiwaa dimaklumi dan bagaimananya ia dijahili: “Beliau berkata: “Imam kami al
‘adzhom telah memilihnya dan begitu juga setiap apa yang warid daripada Ayat-
Ayat dan hadits-hadits mutasyaabihaat dari menyebut; Tangan, Mata, Wajah dan
sepertinya daripada sifat-sifat. Maka makna-makna sifat-sifat kesemuaNya
dimaklumi dan manakala bagaimananya Ia maka tidak dita’akuli / difahami,
kerana memahami bagaimana sifat adalah cabangan ilmu kepada bagaimananya
Dzaat dan hakikatNya. Maka sekiranya itu tidak dimaklumi / diketahui maka
bagaimana boleh diketahui bagaimananya sifat-sifat, dan Kemaksuman yang
bermanfaat dalam bab ini adalah menyifatkan Allah dengan apa yang Allah
menyifati diriNya, dan bagaimana RasulNya menyifatkan Allah denganNya
dengan tanpa Tahrif, tanpa Ta’tiiil dan dengan tanpa takyiif dan tanpa tamtsiiil,
bahkan Dia mengitsbatkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat Allah dan
menafikan daripadaNya penyerupaan makhluk-makhluk maka jadilah
pengitsbatanmu penyucianNya daripada penyerupaan, dan penafianmu
penyucian daripada Ta’tiil maka barangsiapa menafikan hakikat Istiwaa maka dia
adalah Mu’attil dan barangsiapa yang menyerupakanNya dengan Istiwaa
makhluk-makhluk keatas makhluk maka dia adalah musyabbih, maka
barangsiapa yang berkata Istiwaa tidak ada sesuatu yang menyerupainya maka
dia adalah Muwahhid / Mengesakan Munazzih / Menyucikan Allah .”
56


Maka kata-kata dari Mulla Ali Qari al Hanafi ini adalah kata-kata yang muwaffaq
(bertepatan), beliau telah menggambarkan padanya madzhab Salafus Solehin
dan Imam Abu Hanifah pada sifat-sifat Allah gambaran yang terperinci dan
jelas membezakan antara itsbat sifat dan dan memahami makna nash dan antara
tafwidh bagaimana yang dijahili dan ini adalah ini adalah sebenarnya mazhab
Salafus Soleh dalam bab ini.
1.2.1.4.2 NUKILAN-NUKILAN YANG MEMBUKTIKAN BAHAWA PANDANGAN IMAM MALIK
BIN ANAS RAHIMAHULLAH TERHADAP SIFAT-SIFAT ALLAH BUKANLAH TAFWIDH

Tersohor dari Imam Malik rahimahullah kata-katanya yang masyhur sehingga menjadi
suatu Kaedah/ Dasar disisi Ahlis Sunnah wal Jamaah dalam bab sifat-sifat Allah
sehingga kata-kata ini masyhur dan selalu dikata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah

56
Kitab Mirqatul Mafatiih Syarh Misykatul Masobih 8/251
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 23
terdahulu dan terkemudian dan tersebar luas di kitab-kitab mereka. Riwayat kata-kata
ini telah datang dengan pelbagai riwayat-riwayat sebahagiannya seperti berikut:

Dari Ja’afar bin Abdullah rahimahullah:

“Telah datang kepada Malik seorang lelaki kepada Malik yaitu menyoalinya berkenaan
dengan Firman Allah : ‘Ar Rahman diatas ‘Arasy beristiwaa” perawi mengatakan:
‘Maka aku tidak pernah melihatnya mendapati sesuatu seperti dia mendapati daripada
kata-katanya, keluar daripadanya peluh yang banyak membasah dan orang ramai
menundukkan kepala-kepala mereka, mereka menunggu keputusan dalam perkara ini,
kemudian Imam Malik berkata: ‘Bagaimana tidak dimaklumi, Istiwaa tidak dijahili,
keimanan kepadaNya adalah wajib, dan mempersoalkannya adalah Bid’ah, dan
sesungguhnya aku takuti bahawa anda adalah seorang yang sesat, kemudian
diperintahkan agar dikeluar (dari majlisnya).’”
57


Ulama’-ulama’ telah mengagungkan kata-kata ini daripada Imam Malik rahimahullah
dan menjadikannya Kaedah yang berlalu setiap perbincangan sifat-sifat yang diitsbatkan
kepada Allah dengan pengetahuan dengan apa yang ditunjuk oleh nash-nash dan
mentafwidhkan ke’bagaimana’an kepada Allah .

Berkata Utsman bin Sa’eed Ad Darimiy rahimahullah:

“Benarlah Malik, tidak dita’akuli bagaimanaNya dan tidak menjahili daripadanya
Istiwaa”
58


Berkata Imam Adz Dzahabi daripada kenyataan Imam Malik rahimahullah:

“Ia adalah pendapat Ahlus Sunnah Keseluruhannya, Sesungguhnya Bagaimana Istiwaa
tidak dita’akuli (difahami) bahkan dijahiliNya, dan sesungguhnya Istiwaanya Ia
dimaklumi sebagaimana KitabNya mengkhabarkannya dan sesungguhnya Ia adalah
sebagaimana yang layak denganNya, Tidak kita mendalami dan tidak kita melebih-lebih
menyusahkan dan memasuki perbincangan (khaudh) yang selazimnya menafikan dan
mengitsbatkan, bahkan kita berdiam dan berhenti sebagaimana Salafus Soleh
lakukan.”
59

1.2.1.4.3 NUKILAN-NUKILAN YANG MEMBUKTIKAN BAHAWA PANDANGAN IMAM AHMAD
BIN IDIRS ASY-SYAFI’I RAHIMAHULLAH TERHADAP SIFAT-SIFAT ALLAH
BUKANLAH TAFWIDH

1. Berkata Imam Syafi’i rahimahullah dalam muqaddimah Kitab Risalahnya:


57
Kitab Aqidatus salaf dan ashabul hadits 3/81-82, al lalakaaiy dalam Syarah Usul Iktiqad Ahlus Sunnah
3/398 raqm 664, ar radd ‘alal Jahmiyah 55-56
58
Kitab ar Radd ‘alal Jahmiyah 56
59
Kitab al ‘Uluww 104
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 24
“dan tidak sampai mereka yang menyifatkan hakikat keAgungannya yang mana
Dia adalah sebagaimana Dia menyifatkan DiriNya, melebihi apa yang
disifatkanNya makhluk-makhlukNya.”
60


Lihatlah kepada kata-kata ini yang ringkas lagi padat lagi agung yang mana
dalamnya menerangkan bahawa sesungguhnya makhluk tidak merangkumi ilmu
mereka terhadap Allah dan sifat-sifatNya, maka penggarapan sifat-sifatNya
dan hakikat-hakikatNya tidak akan sampai ilmuNya makhluk-makhlukNya, maka
Dia adalah sebagaimana dia menyifatkan diriNya, tidak diketahui bagaimananya
Ia melainkan Dia , dan ini adalah tafwidh yang benar yang mana ulama’-ulama’
rahimahumullah mengatakan, yaitu tafwidh dan pengembalian hakikat sifat-sifat
Allah dan bagaimananya Ia kepadaNya, adapun makhluk tidak ada jalan bagi
mereka untuk mengetahui perkara tersebut.

2. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah telah meriwayatkan dengan sanadnya
daripada Ar Rabi’ Bin Sulaiman sahabat (serta murid) kepada Imam Syafi’i
berkata:

.' ¸·· ¸._ = ·· ¸· .. ¸· .. = ¸· ¸· ·,- _·
¸,· .' ¸·· = ¸· _·, ··,. .' ·- _·, .,= .' _= _·, ¸,
.' ,´ _·, ,. .' ¸· _·, ,~,- .' ,- _·, ¸,· .' ¸· .¸
· .., ·, · ¸ ·,¯ ,' _· . ·, ”

“Aku telah bertanya kepada Syafi’i berkenaan dengan sifat-sifat Allah maka
beliau berkata: ‘Haram keatas akal-akal untuk menyerupakan Allah , dan
keatas kesangsian-kesangsian untuk menghadkanNya, keatas sangkaan-
sangkaan untuk memutuskan, keatas jiwa-jiwa untuk memikirkan, keatas hati-
hati untuk mendalami, keatas lintasan-lintasan fikiran untuk meliputi
(merangkumi) dan keatas akal-akal untuk menta’akulkan melainkan dengan apa
yang Allah sifatkan DiriNya atau penyifatan itu dari lisan .”
61


3. Daripada Yunus Bin Abdul ‘Alaa berkata: Aku telah mendengar Syafi’i berkata:

.·- ,' · = - ¸, ¸,_·¸ ¸·· ¸,, ·, ¸· ¸· .. = ¸· ·,
¸·,, ·, ¸· ' = ¸· .-' .., .- · ·,¯ _-', · ·, . _, -' ¸·
¸- = ¸· .·· ·,· ·-- ··_ .. .¯, ¸, · _., ¸· ¸,_ = ¸,

60
Kitab Ar Risalah Imam Syafi’e poin 3 halaman 8
61
Dzamut Takwil Ibnu Qudamah dalam himpunan risalah-risalah ‘Majmu’ ar Rasail Al Kamaliah’ 3/143
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 25
· .,· .- :· ·, ., ·-- ·,· ,,· ,·¯ =, ¸· ·'· ¸· ., ·--
·,· ¸· ·,- _- _,·· ¸,-, .. ,· :· . ·_, ¸·, ., ·,,,, .,
,´,”

“Milik Allah adalah Nama-Nama dan sifat-sifat telah didatangkan denganNya
KitabNya dan telah mengkhabarkan NabiNya, tidak ada ruang untuk seseorang
daripada ciptaanNya yang telah tertegak keatasnya hujah untuk menolakNya,
62

kerana Al Quran telah turunkan dengannya dan telah sah dari RasulNya berkata
denganNya Maka sekiranya menyanggahi tersebut selepas penetapan hujah
keatasnya maka dia Kufur kepada Allah , maka manakala sebelum tertegak
keatasnya hujah maka dia ada keudzuran kerana kejahilan, kerana pengetahuan
itu tidak dapat digarapi dengan akal dan tidak pula oleh pandangan dan fikiran
63

tetapkan sifat-sifat ini dan menafikan daripada Allah penyerupaan
sebagaimana Allah menafikan keatas DiriNya dalam Firmannya:

... ¯Ν´τ´‘‹ƒ ¸«Š¸· ´_Šl .¸«¸l.¸ϑ´ "™†: ´θδ´ρ _Š¸ϑ´.l¦ ¸,¸.,l¦ ∩⊇⊇∪
“Tiada sesuatu pun yang menyerupaiNya sedangkan Dia Maha Mendengar lagi
Maha Melihat.”
64


4. Berkata Imam Syafi’e rahimahullah:

' ¸, ¸ · _ ' ,,· .,'_, ,,· ¸, ,,,'_ ¸·· ., :·, ·_·,
_,·¸ ··,, .' . ·¸ .¸ = .', - ¸,_ = .', = _· ·,· ¸ ·-
.,, ¸· ·- .,¯ . ¸¸,, ¸¸ . , .,¯ . ,¯·, , ··¸ .. '
“Pendapat dalam Sunnah dimana Aku berada diatasnya dan aku telah lihat
sebagaimana aku melihat mereka, seumpama Sufyan, Malik, dan selain daripada
kedua mereka mengatakan: “Al-Iqraar dengan syahadah bahawa sesungguhnya
Tiada yang layak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh
Allah , dan Allah diatas Arasynya diatas langitNya, mendekati daripada
ciptaanNya sebagaimana Dia kehendaki, dan turun ke langit dunia sebagaimana
Dia kehendaki. “
6562
Al Uluww Imam adz Dzahabi atsar 449 Jilid 1 m.s. 167
63
Dzam Takwil Imam Ibnu Qudamah e-book lihat pautannya http://www.islamicbook.ws/ageda/dm-
altawil.html
64
Surah As Syuraa bahagian terakhir Ayat 11
65
Al Uluw Imam Dzahabiy atsar 443 Jilid 1 m.s. 166, Ijtima’ul Juyush alIslaamiyah Ibnu Qayyim 165

Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 26
Maka mazhab Imam Syafi’i adalah mazhab Salafus Soleh keseluruhan dalam bab
Agung ini.
1.2.1.4.4 NUKILAN-NUKILAN YANG MEMBUKTIKAN BAHAWA PANDANGAN IMAM AHMAD
BIN HANBAL RAHIMAHULLAH TERHADAP SIFAT-SIFAT ALLAH BUKANLAH
TAFWIDH

Apa yang dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat-riwayat dalam sifat-sifat Allah
Ta’ala dan pembidasan keatas mereka yang menentangnya banyak sekali, Ini adalah
kerana Imam Ahmad adalah sezaman fitnah yang sebelum ini belum berlaku iaitu fitnah
yang mengatakan Al Quran makhluk dan yang menolak sifat-sifat Allah , walaupun
bibit tersebut telah muncul sebelumnya, kerana itu telah banyak kata-kata Imam Ahmad
didalam masalah-masalah ini untuk menetapkan mazhab Sunnah dan menolak
pendapat-pendapat ahli Bid’ah bahkan beliau telah mendapat gelaran Imam Ahlus
Sunnah. Sebahagian nukilan-nukilan beliau:

1. Berkata Imam Ahmad rahimahullah: “Barangsiapa yang mendakwa
sesungguhnya kedua TanganNya adalah dua nikmatnya bagaimana pula hendak
dilakukan dengan Firman Allah ini:
¸1l> “‰´‹¸, ّ
Dengan didatangkan tasydid (Sabdu)!! (ini adalah daripada ayat berikut dimana
tidak ada jalan untuk mentakwilkan sebagaimana yang ditakwil pada ayat-ayat
yang lain.)

Α!· _Š¸l¯,¸|≈ƒ !Β ,-´ΖΒ β¦ ‰>`.· !ϑ¸l ¸ ¸¸ ¸ 1 11 1 l ll l > >> > ´ ´´ ´“ ““ “ ‰ ‰‰ ‰´ ´ ´ ´ ‹ ‹‹ ‹¸ ¸¸ ¸, ,, , ,¸¸>.`™¦ Π¦ ¸Ζ´
´_¸Β _,¸!!-l¦ ∩∠∈∪
“Hai lblis! Apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada (Adam) yang
Aku telah ciptakan dengan Kedua TanganKu? Adakah engkau berlaku sombong
takabbur, ataupun engkau dari golongan yang meninggi diri? "

2. Berkata Imam Ahmad rahimahullah:

“dan sebagaimana sahih khabar daripada Rasulullah bahawa sesungguhnya
beliau telah bersabda: “Kedua TanganNya adalah Kanan”66 berimanlah dengan
khabar tersebut, maka barangsiapa tidak beriman dengan itu dan mengetahu
sesunguhnya itu adalah Hak / benar sebagaimana Rasulullah bersabda maka
dia adalah mendustakan Rasulullah .”
67


66
Dikeluarkan oleh Imam Muslim 3/1458
67
Tobaqat Hanabilah Ibnu Abi Ya’ala 1/313
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 27

3. Berkata Imam Ahmad juga dalam riwayat Hanbal:

“Allah Ketawa dan tidak kita ketahui bagaimana itu melainkan dengan
membenarkan Rasulullah . “
68


Maka Imam Ahmad telah menjelaskan pada nash diatas bahawa sesungguh apa
yang tidak kita ketahui dan yang kita mentafwidhkan adalah bagaimana sifat ini
adalah kerana ia adalah perkara ghaib adapun makna yang disabdakan oleh
Rasulullah maka kita mengetahuinya dan membenarkannya serta
menetapkannya kepada Allah sifat ini.

4. Berkata Abdullah Bin Imam Ahmad:

“Aku bertanya Bapaku tentang suatu kaum yang berkata: “Apabila Allah
bertutur dengan Nabi Musa Dia tidak bertutur dengan suara. Maka Bapaku
berkata: “Allah bertutur dengan suara, dan hadits ini kita meriwayatkannya
sebagaimana ia datang.”
69


Maka nash ini daripada Imam Ahmad sesungguhnya Allah berkata-kata
dengan huruf dan suara sebagaimana yang hadits-hadits mendatangkan dan
sebagaimana ia adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeza dengan
pendapat Asyaa’irah yang menjadikan Kalaamullah (Perkataan Allah ) sebagai
perkataan nafsiy dengan tanpa huruf dan suara.

1.2.2 GOLONGAN MUSYABBIHAH

Golongan ini mendapat gelarannya kerana mereka menyerupakan Allah dengan
makhlukNya, golongan ini sebenarnya tidak menyerupakan (menyamakan) Allah
dengan makhlukNya daripada setiap sudut, mereka mengitsbatkan kesamaan daripada
satu sudut dan mengitsbatkan pula perbezaan daripada satu sudut.

Asal kalimah adalah “syabbaha yusyabbihu” ( ·` ·` , ) bermakna menyerupakan, ianya
juga dinamakan ( ¸ ·· ¸ ·· ) yaitu menyamakan. Kedua-dua perkataan ini digunakan untuk
menerangkan golongan yang melakukan penyerupaan dan penyamaan sifat-sifat Allah
dengan makhlukNya.

Akidah ahli tamtsil yang menyerupakan Allah dengan makhluknya adalah diatas
dakwaan mereka bahawa sesungguhnya Allah tidak bertitah kepada melainkan
daripada apa yang kita fahami, maka sekiranya Allah mengkhabarkan kepada kita
berkenaan dengan tangan maka kita tidak memahami melainkan kepada tangan yang

68
Kata-kata ini dalam risalah Imam Ahmad yang dikenali sebagai ‘Risalah Muhammad bin Auf at Toiy’
lihatlah Ar Rasaail dan Masaail yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad dalam Aqidah. 1/41
69
Tobaqat Hanabilah 1/157
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 28
kita gunakan ini, maka mereka mentasybihkan sifat Khaliq kepada sifat makhluk-
makhluk, maka mereka berkata Allah mempunyai tangan seperti tanganku, Maha
Suci Allah dari apa yang mereka sifati dengan ketinggian yang Agung.

1.2.3 GOLONGAN YANG TERMASUK KALANGAN MUSYABBIHAH

Mereka yang pertama berpendapat dengan pendapat ini adalah daripada kelompok
Syi’ah yang terdahulu mereka begitu melampau dalam tasybih dan tajsim, manakala
kelompok Syi’ah yang terkemudian pula sebaliknya mereka begitu melampau dalam
menafikan dan menta’thil.
70


1.3 MENTAUHIDKAN ALLAH DALAM NAMA-NAMA ALLAH DAN
SIFAT-SIFATNYA DISISI AHLUS SUNNAH

1.3.1 AL-QURAN DITURUNKAN BUKAN UNTUK MENYESATKAN TETAPI UNTUK
MEMBERI PERTUNJUK

Sesungguhnya asas dakwah para Rasul adalah pengenalan kepada yang Disembah
Subhaanahu , dan pengenalan kepadaNya Tabaraka wa Ta’ala, bahawasanya berlaku
dengan pengenalan kepada nama-nama dan sifat-sifatNya dan Perbuatan-
Perbuatannya, yaitu terbina diasasnya keseluruhan tuntutan Syariat dan kedudukan
Sunnah daripada cinta kepada Ma’bud (yang Disembah), berharap kepadaNya,
Pengagungan kepadaNya, Pemuliaan kepadaNya, dengan itu maka telah didatangkan
dengan pelbagai dalil-dalil dalam menerangkan apa yang disifati Yang Disembah
daripada sifat-sifatnya yang cantik dan keagungan perbuatanNya.

Oleh kerana perkara ini adalah intisari daripada Dakwah para Rasul , maka jadilah
perkara yang paling jelas didalam Kitab Allah dan yang paling Agung penerangan dan
sebaik-baik perkataan adalah apa yang bersangkutan dengan bab yang Agung ini.

Allah telah memberikan nikmat keatas hamba-hambaNya dengan apa yang Allah
telah turunkan keatas mereka daripada Al-Quran yang menjadikannya hujah keatas
hamba-hambanya, sebagai tanda kebenaran dakwah NabiNya, sebagai petunjuk kepada
manusia didalam setiap masa dan tempat, maka Allah telah menerangkan sebesar-
besar penerangan dan memudahkannya untuk bertadabbur dan peringatan serta
pengenalan dengannya kepada hamba-hambaNya.

Allah telah berfirman:
‰1l´ρ !Ρ¸œ.„ β¦´™¯¸1l¦ ¸¸´¸%#¸l ¯≅γ· _¸Β ¸¸¸´´‰•Β ∩⊇∠∪

70
Kitab Minhajus Sunnah 2/103
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 29
“Dan demi sesungguhnya! Kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan
dan pengajaran, maka adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran
(daripadanya)?”
71


Berkata Allah menyifatkan KitabNya:

!Ρ¸| «≈Ψl-> !Ρ≡´™¯¸· !‹¸,¸s ¯Ν÷l-l šχθl¸1-. ∩⊂∪
“Sesungguhnya Kami jadikan Kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dalam bahasa
Arab, supaya kamu (menggunakan akal) memahaminya.”

Allah telah menerangkan bahawa sesungguhnya dia telah menurunkan kitabNya
dengan bahawa Arab yang jelas, untuk difahami dengannya. Maka Allah berfirman:

…«Ρ¸|´ρ `≅ƒ¸”∴.l ¸,´‘ _,¸Η¹≈-l¦ ∩⊇_⊄∪ Α“Ρ ¸«¸, _ρ”¸l¦ _,¸Β¸¦ ∩⊇_⊂∪ ’ls ,¸,l· βθ>.¸l ´_¸Β
_¸¸‘¸‹Ζϑl¦ ∩⊇_⊆∪ ¸β!.¸l¸, ¸¯’¸¸¸s ¸_,¸,•Β ∩⊇_∈∪
“Yang bermaksud: [192] Dan sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah
yang tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. [193] Ia dibawa turun
oleh malaikat Jibril yang amanah. [194] Ke dalam hatimu, supaya engkau (wahai
Muhammad) menjadi seorang dari pemberi-pemberi ajaran dan amaran (kepada umat
manusia). [195](Ia diturunkan) dengan bahasa Arab yang fasih serta terang nyata.”
72


Allah , telah menerangkan bahawa sesungguhnya Dia telah mengutus para Rasul
untuk menerangkan kepada manusia bukan untuk mengelirukan mereka dan
mengkaburi mereka. Allah berfirman:

‰ƒ¸¸`ƒ ´<¦ _¸,,`Š¸l ¯Ν>l ¯Ν÷ƒ¸‰¯ηƒ´ρ ´_Ψ™ ´_ƒ¸%!¦ _¸Β ¯Ν÷¸l¯,· ´,θ.ƒ´ρ ¯Ν>‹l. ´<¦´ρ 'ΟŠ¸l.
'ΟŠ¸>> ∩⊄∉∪
“Allah menghendaki (dengan apa yang telah diharamkan dan dihalalkan dari kaum
perempuan itu) ialah untuk menerangkan (SyariatNya) dan untuk menunjukkan kepada
kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu (Nabi-nabi dan orang-
orang yang soleh, supaya kamu mengikutinya), dan juga untuk menerima taubat kamu.
Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”
73


71
Surah Al Qamar Ayat 17
72
Surah Asy Syu’araa Ayat 192-195
73
Surah An Nisaa Ayat 26
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 30
Begitu juga berfirman:

!Β´ρ !´Ζl™¯‘¦ _¸Β ¸Αθ™¯‘ ω¸| ¸β!.¸l¸, .¸«¸Β¯θ· š_¸,,`Š¸l ¯Νλ ‘≅¸.`Š· ´<¦ _Β '™!:„ “¸‰γƒ´ρ _Β
'™!:„ ´θδ´ρ '“ƒ¸“-l¦ `Ο‹¸>>l¦ ∩⊆∪
“Dan Kami tidak mengutuskan seseorang Rasul melainkan dengan bahasa kaumnya
supaya ia menjelaskan (hukum-hukum Allah) kepada mereka. Maka Allah
menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya),
juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-
undang peraturanNya); dan Dia lah jua Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.”
74


Berfirman juga:

¸¸≈´Ζ¸¸,l!¸, ¸¸,–“l¦´ρ !´Ζl“Ρ¦´ρ ,‹l¸| ¸é¸%!¦ _¸,,.¸l ¸_!Ζl¸l !Β Α¸¯“Ρ ¯Ν¸κ¯,l¸| ¯Νγl-l´ρ šχρ`¸>±.ƒ
∩⊆⊆∪
"(Kami utuskan Rasul-rasul itu) membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata
(yang membuktikan kebenaran mereka) dan Kitab-kitab Suci (yang menjadi panduan);
dan kami pula turunkan kepadamu (wahai Muhammad) Al-Quran yang memberi
peringatan, supaya engkau menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah
diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya.”
75


Maka adalah suatu yang mustahil untuk berlaku kepada Al Quran yang bersifat dengan
kedudukannya sebagai penerang, kemudian terdapat didalamnya perkara yang teragung
yang menerangkan sifat Allah tersembunyi maknanya dan tidak akan dapat
petunjuknya melain daripada pembebanan yang berlebihan dan takwilan-takwilan yang
dikeluarkan daripada hakikatnya bahkan tidak boleh tidak sebenarnya ia harus jelas,
terang dan mudah untuk didapatkan petunjuk daripadanya dan difahami maknanya.

Tidak disangsikan lagi bahawa sesungguhnya asal / asas / dasar kata-kata manusia
adalah dibawakan kepada hakikat kata-kata itu dan bukan secara majaz / kiasan, dan ini
dengan perbezaan niat-niat mereka dan maksud-maksud mereka, maka bagaimana pula
dengan perkataan-perkataan Allah yang mengkehendaki mengenalkan kepada
diriNya dan menerangkan keagungan sifat-sifatNya untuk hati-hati memperTuhankan
dan terpaut hati-hati itu kepada Rabb dan Tuhan yang layak disembah. Maka dengan itu
Pertuturan kepada seseorang itu tidak keluar daripada 2 jenis:


74
Surah Ibrahim Ayat 4
75
Surah An Nahl Ayat 44
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 31
1. Pertuturan yang dimaksudkan untuk mengkaburkan keatas pendengar dan
ketidak jelasan. Ini disucikan Perkataan Allah daripadanya.

2. Pertuturan yang dimaksudkan dengan penerangan dan petunjuk serta tunjuk
ajar. Inilah yang Allah menyifatkan KitabNya dan PerkataanNya sebagaimana
telah kita lalui didalam ayat-ayat yang lepas. Maka sekiranya Allah
mengatakan sesuatu lafaz dan RasulNya mengatakan sesuatu lafaz ia
mempunyai makna yang Zahir sebagaimana yang telah diletakkan didalam
Bahasa, selagi tidak diiringi dengannya apa yang menunjukkan sebalik daripada
makna yang Zahirnya dan tanpa mengkehendaki makna tersebut maka itu
menunjukkan keatas maknanya yang hakikat, sekiranya tidak maka tidaklah jadi
Perkataan Allah itu sebagai penerang dan penjelas.

Tidak diriwayatkan daripada Nabi mahupun daripada sahabat-sahabatnya dan
daripada Tabi’in serta mereka yang mengikut Tabi’in yang menunjukkan bahawa tiada
satu huruf sekali pun yang membuktikan bahawa sesungguhnya sifat-sifat itu tidak
bermaksud hakikat. Bahkan kata-kata mereka samada nash
76
mahupun zahir
77
:
Membuktikan bahawa sifat-sifat Allah adalah Hakikat, dengan penafian kepada
Tamtsil dan Takyiif.

1 . , ¸ .,- ¸,,= ¸ ,¯· ,-¯ ¸·' ·- .,-· · ¸· · = ¸, ·,·· _._ =
·· ¸· _ _. = ·,· , , ·' ¸· ¸ ·,-¯ ' · ¸,,· – ¸' · · · , ._
_-·' .·- ¸· · ¸,,· ,· , ¸- · · __., , 1 , :· ¸' .¸· ' :,.,, .' :,=·'

76
Nash: Adalah suatu lafaz yang hanya mempunyai satu makna sahaja, seperti Allah mengharamkan
bangkai maka ini adalah nash pada pengharaman. Ia juga dikatakan sebagai: Takwilnya adalah Tanzilnya
(iaitu sebagaimana diturunkan)
77
Zahir: : Adalah suatu lafaz yang mempunyai dua atau lebih makna dan salah satu daripadanya lebih
kukuh dari yang lain. Seperti kata kerja perintah _aº ¸oأ adalah Zahir dalam menunjukkan kewajipan;
sebagaiman kata kerja perintah boleh membawa wajib dan sunnah tetapi makna wajib adalah lebih
Zahir.
¯ ¸ ·¸ ··' · . ¸ - ''' . _· ` ,·~, .¸ ` _· ¸ ` -
Yang bermaksud: Nash sekiranya memberi faedah apa yang tidak dikemungkinkan selainnya dan zahir
pula yang selainnya ada kemungkinan. (Maraqiy As Su’ud oleh Syeikh Muhammad Al Ameen Bin
Ahmad Zaidan Al Jakni al Mauritaniy)
Dari sudut bahasa Zahir ialah: Yang terang dan jelas
Dari sudut istilah pula ialah: Apa yang menunjukkan dengan sendirinya kepada makna yang Rajih
dengan ada kemungkinan kepada makna yang lain (marjuh) seperti Nabi sollaLlahu ‘alaihi wasallam
bersabda: Berwudhulah daripada makan daging unta” jadi Zahir disini adalah membasuh/menyapu
anggota-anggota yang empat dengan cara yang disyariatkan tetapi juga boleh membawa kepada
makna yang pembersihan.
Beramal dengan Zahir adalah wajib melainkan ada dalil yang mengalihkannya daripada Zahirnya ini
adalah perjalanan Salafus Soleh kerana ia adalah lebih selamat dan lebih melaksanakan tanggung
jawab dan lebih kuat dalam peribadatan dan penundukan. (Syarhul Usul Ibnu Utsaimiin)


Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 32
¸· ·- , , ·· , .,·· ¸· · ¸,,· ',·' _ , .' ._ ·,· : ¸· ¸,, · :-.·
· = ¸- ., .·-, , ¸· .' _,' , ·.´-. ,· · · , ·.´-. ¸· ·
:-. ¸,_ = _. = ·,· , , , ¸· ¸,_ = _. = ·,· ,, · .'
_,' , .´-. · ,· · , .´-. , ¸,_ ·= ¸· :-. ., ¸- ¸· · _',·'
, .' ._ ·,· "
“Didalam hadits yang panjang didalamnya berkenaan menyebutkan orang yang terakhir
akan memasuki Syurga daripada Abdillah bin Mas’ud radhiyaAllahu ‘anhu berkata
daripada Nabi sesungguhnya beliau bersabda pada akhir hadits: “ Maka berkata-
yaitu hamba-: “ Wahai Rabb masukkanlah aku kedalam Syurga, Allah berfirman: Apa
yang memutuskan engkau daripada meminta kepadaKu wahai hambaKu, adakah
meredhokanMu dengan Aku memberikanmu Syurga seperti dunia dan sepertinya
bersama. Berkata (Abdullaah) maka berkata hamba: “Adakah Engkau
mempersendakanku sedang Engkau Rabbul ‘Izzah” berkata (perawi) : Maka telah
ketawa Abdullah sehingga terdampak gigi gerahamnya, kemudian beliau berkata:
“Adakah kamu tidak bertanya kepadaku kenapakah aku ketawa?” mereka berkata
“Kepadanya kenapakah kamu ketawa?” Mereka berkata kepadanya: “Kenapakah kamu
ketawa? Beliau berkata: Telah ketawa Rasulullah sollaLlahu ‘alaihi wasallam kemudian
Rasulullah sollaLlahu ‘alaihi wasallam telah bersabda: “Adakah kamu tidak mahu
bertanya kepadaku kenapakah Aku ketawa? Mereka berkata: “Kenapakah kamu ketawa
Wahai Rasulullah? Beliau bersabda: “Ar Rabb telah ketawa ketika berkata (hamba):
“Adakah kamu mempersendakanku sedangkan Engkau Rabbul ‘Izzah?”
78

` . , ¸· ,,- ¸._ = ·· ¸ .,- ·-- _ _. = ·,· , , ¸,,= , ·,· .'
_ _. = ·,· , , ¸· ¸ ·=- ··,· ' · , · .¯, ,´,· · ¸ ,. ··, .¸
,.· ·, .¯ .= , ,' .,' _· · ,' ·.,· ,· · , :' · .·, ,
.,·' , -. .. ¸· ··.,, ·, ,··,, ¸¸ . , ,´, ¸¸ ¸ ,, .,
, ., .· .,·
“Daripada Jabir radhiyaAllahu ‘anhu dari hadits Haji Nabi yang panjang didalamnya
Sesungguhnya Nabi bersabda didalam Khutbah Arafah: “Aku telah meninggalkan
bagi kamu apa yang tidak akan sekali-kali kamu sesat selepasnya sekiranya kamu
berpegang teguh dengannya; Kitabullah, dan kamu menanyakan daripadaku maka
apakah yang kamu akan katakan? Mereka berkata: “Kami menyaksikan sesungguhnya
Engkau telah menyampaikan dan melaksanakan amanah dan menasihati. Maka beliau
menunjukkan dengan jari telunjuknya mengangkatnya keatas langit dan lalu

78
Riwayat Ahmad, Abu ‘Awanah dalam musnadnya,Abu Ya’la 9/193, Asy Syaasyii dalam musnadnya 1/307,
Tabrani dalam Kabir 9/357, 9/10 dan Hakim 2/408,4/634
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 33
menudingkannya kepada orang ramai lalu bersabda: Allahumma / Ya Allah saksikan, Ya
Allah saksikanlah sebanyak tiga kali.”
79

Di dalam hadits tahqiq ketinggian Allah dengan Isyaratkan kepadanya ke langit.

1.4 ATSAR-ATSAR SALAFUS SOLEH YANG MENUNJUKKAN BAHAWA
SIFAT-SIFAT ALLAH DIAMBIL SECARA HAKIKAT DAN BUKAN MAJAZ

Ini adalah sebahagian daripada kata-kata ulama’ sunnah bahawa sifat Allah adalah
diatas hakikat dan bukan majaz, kata-kata mereka disini di antara nash dan zahir:

• Al Faruq Umar bin Al Khattab radhiyaAllahu ‘anhu:

Berkata Qais bin Abi Hazim: “Ketika Umar radhiyaAllahu ‘anhu tiba ke Syaam,
beliau menghadapi orang ramai sedang beliau diatas untanya, mereka berkata:
“Wahai Amiral Mukminin sekiranya Engkau menunggang kuda kerja pembesar-
pembesar dan orang ramai akan menemuimu, berkata Umar: “Aku tidak lihat
perkara kamu disini, bawasanya perkara sebenar disini, maka beliau menunjuk
tangannya kelangit, biarkanlah untaku berjalan.
80


• Tarjuman al Quran (Penterjemah Al Quran) Abdullah bin Abbas radhiyaAllah:

Daripada Atho’ daripada Ibnu Abbas radhiyaAllahu ‘anhu didalam Firman Allah
:
“¸¸>´ !´Ζ¸⊥`‹s!¸, ´™¦“> _ϑ¸l βl´ ¸¸±´ ∩⊇⊆∪
“Yang belayar laju dengan pengawasan Kami / penglihatan Kami (Kami
melakukan yang demikian dan menimpakan taufan itu) sebagai balasan bagi
orang-orang yang kufur ingkar! “
81


Beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke matanya. Ini adalah tahqiq kepada
sifat mata kepada Allah .


• Al Imam Hammaad bin Zaid (179H)

Bertanya Bisyr bin As Sirriy Hammaad bin Zaid maka beliau berkata:


79
Riwayat Muslim hadits Jabir yang masyhur Sifat Haji Nabi
80
Riwayat Ibnu Abi Syaibah 9/7, Abu Nu’aim di Hilyah 47/1, Ibnu Qudamah di Uluw m.s.111….
81
Surah Al Qamar Ayat 14
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 34
“Wahai Aba Ismail, Hadits yang mendatangkan: “Allah turun kelangit dunia”
beliau berkata: “Ianya adalah hak/benar, setiap itu sebagaimana yang Allah
kehendaki.”
82


Beliau berkata juga:

“Perumpamaan Jahmiyah adalah perumpamaan seorang lelaki yang dikatakan
kepadanya, “Didalam rumahmu ada pokok kurma?” Dia berkata: “Ada”
dikatakan kepadanya: “Adakah ada padanya daunnya? Dia berkata: “Tidak ada”
beliau ditanya: “Adakah ada padanya pelepahNya” Dia berkata: “Tidak ada”
ditanya kepadanya: “Adakah ada padanya dasar pelepah” Dia berkata: “Tidak
ada” Ditanya kepadanya adakah ada batangnya” Dia berkata: “Tidak ada”
Ditanya adakah ada akarnya” Dia berkata: “Tidak ada” Dikatakan: “Maka tidak
ada pokok kurma di rumahmu. Golongan Mu’tazilah ini begitu: “Sekiranya
dikatakan kepada mereka” Adakah kamu mempunyai Rabb yang berkata-kata?”
Mereka menjawab: “Tidak ada” Ditanya adakah Ia mempunyai Tangan? Mereka
berkata: “Tidak” Ditanyakan Maka Allah Redha dan Murka? Mereka berkata:
“Tidak” Dikatakan kepada mereka: “Maka (sebenarnya) Tiada Rabb bagi
Kamu”
83


• Al Fudhail bin ‘Iyaadh (187H)

Berkata Fudhail bin ‘Iyaadh:

“dan Setiap (Sifat) daripada Turun ini, Ketawa, dan Berbangga ini, Ittilaa’ ini,
adalah sebagaimana Allah hendak turun, sebagaimana yang Allah hendak
berbangga, sebagaimana Allah hendak ketawa, sebagaimana yang Allah
hendak menyingkap, maka bukanlah bagi kita untuk menjangkakan bagaimana
dan bagaimana, maka sekiranya seorang Jahmiy berkata: “Aku kufur kepada
Rabb yang hilang daripada tempatnya, maka katakanlah: “Bahkan Aku beriman
kepada Rabb yang melakukan segala yang dikehendaki. “
84

• Al Imam Muhammad bin Idris Asy Syaafi’ie al Qurasyiy (204H):

Berkata Yunus bin Abdul A’laa al Misry:

“Aku telah dengar Aba Abdillah Muhammad bin Idris Asy Syafi’ie berkata – beliau
telah ditanya berkenaan sifat-sifat Allah dan apa yang seyogianya beriman
denganNya- beliau berkata: “Allah memiliki Nama-Nama dan sifat-sifat yang
telah datang (penerangannya) daripada KitabNya dan telah NabiNya
mengkhabarkan berkenaan denganNya….sehingga kepada kata beliau : Itu
adalah pengkhabaran Allah kepada kita bahawa sesungguh Dia Maha

82
Riwayat Ibnu Battoh di al Ibanah 3/302
83
Riwayat Ibnu Syahin dalam Syarah Madzahib Ahlus Sunnah m.s. 91, Abu Ya’ala di dalam Ibtolut
takwilaat 1/55, Abul Qasim at taimiy didalam hujjah 1/441, Adz Dzahabi didalam ‘Uluww’)
84
Riwayat Bukhari dalam khalq Af’alil ‘ibaad. M.s.17, Ibnu Battoh dalam Ibanah 3/203, al Lalakaiy 3/452
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 35
Mendengar, dan Sesungguhnya Dia mempunyai 2 Tangan dengan firmanNya: “
bahkan kedua TanganNya terbentang…” (Maidah 64), Dan sesungguhnya dia
memliki Tangan Kanan dengan firmanNya: “Dan Langit-langit terlipat-lipat di
Kanannya” (Az Zumar 67) dan sesungguhnya Dia memiliki Wajah dengan
firmanNya: “Setiap sesuatu akan binasa melainkan wajahNya.”(Al Qasas 88)…..
kemudian beliau menyebutkan sifat Kaki, Ketawa, Turun dan Jari-jemari
kemudian beliau berkata: “Maka kesemua makna-makna yang Allah
menyifatkan dengannnya DiriNya dan apa yang RasulNya mengkhabarkan
adalah diantara apa yang tidak dapat digarap akal mengetahui hakikatnya
dengan berfikir dan amatan, maka tidaklah kufur seseorang jahil berkenaan
dengannya seseorang melainkan selepas sampai kepadanya khabar berkenaan
dengannya, maka sekiranya yang datang dengannya.”

• Al Imam alHafidz Yahya bin Ma’in (233H):

Berkata Yahya Bin Ma’in:

“Sekiranya Engkau dengar seorang Jahmiy berkata” Aku mengkufuri Rabb yang
turun. Maka katakanlah: “Aku beriman dengan Rabb yang melakukan apa yang
dia kehendaki”
85


Maka beliau menerangkan sesungguhnya Turun adalah Perbuatan Allah ,
bukanlah perbuatan Malaikat atau selain daripadanya.

• Imam Ahlus Sunnah Ahmad bin Hanbal (241H):

Berkata Hanbal bin Ishaq:

“Aku telah mengatakan kepada Abi Abdillah: “Allah turun ke langit dunia?
Beliau berkata: “Ya.” Aku berkata: “Turunnya Allah dengan ilmuNya atau
dengan apa? Beliau berkata: “Maka beliau berkata kepadaku: “Berdiamlah
daripada ini, dan dia marah dengan kemarahan amat sangat,” beliau berkata:
Kenapakah Engkau dengan ini? “Lalukan hadits ini sebagaimana diriwayatkan
dengan tanpa membagaimanakan?”
86


Berkata Hanbal:

“Aku telah bertanya Aba Abdillah daripada hadits-hadits yang telah
diriwayatkan sesungguhnya Allah turun kelangit dunia, dan sesungguhnya
Allah dilihat, dan sesungguhnya Allah meletakkan KakiNya dan hadits-
hadits seperti itu.Maka berkata Abu Abdillah: “Kita beriman dengannya dan
membenarkannya, tanpa membagaimana, tanpa makna, dan tidak kita menolak

85
Riwayat Ibnu Battoh di Ibanah 3/206, dan al Lalakaiy 3/453
86
Riwayat Ibnu Battoh dalam al Ibanah 3/243, al Lalakaiy 3/453, al Qadhi ‘Iyaadh dalam Ibtolut takwilat.
1/260
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 36
sedikit pun daripadanya, dan kita mengetahui bahawa sesungguhNya apa yang
Rasulullah datangkan adalah hak / benar sekiranya sanad-sandanya sohih-sohih,
dan kita tidak menolak Allah , firman-firmannNya, dan tidaklah disifatkan
dengan berlebihan daripada apa yang Allah menyifati DiriNya dengan tanpa
had atau penghujung, Allah tidak menyerupai sesuatu sedang Allah Maha
Mendengar Lagi Maha Mendengar.”
1.5 ADAKAH ULAMA’ SALAFUS SOLEHIN MENTAKWIL AYAT-AYAT SIFAT?

1.5.1 HAKIKAT TAKWIL YANG SEBENAR

Sesungguhnya Bahasa Arab telah memelihara dan mencatit bentuk dan makna kalimah
ini sebagaimana telah terpelihara sekelian ilmu, ini didapati dalam tulisan-tulisan
dengan keperincian dan perangkuman yang menyeluruh; yaitu didalam mu’jam-mu’jam
(kamus-kamus bahasa), tetapi ilmu bahasa Arab ini tidak seperti ilmu lain yang mana
boleh berubah-ubah sebagaimana di kebanyakan ilmu-ilmu yang lain, bahkan
pembahasan dan penulisan didalamnya ini tidak boleh tidak diambil sebelum zaman
kerosakan bahasa disebabkan percampuran dengan umat-umat yang lain. ‘ajam (bukan
orang Arab).

Oleh sebab itu seorang pembahas ilmu bahasa ini perlu merujuk kepada rujukan bahasa
yang lama yang diambil daripada orang Arab yang fasih. Makna Takwil dari sudut bahasa
ialah: Masdar / Kata dasar daripada Bab Taf’iil, asalnya ' , ¸ daripada Aala yauulu ( ¸¯
¸,,,) ianya berkitar dengan makna-makna berikut:

1. Ishlaah (pembaikan) sebagaimana berkata Abul Abbaas Al Mubarrad 285H:
Asalnya daripada Islaah dikatakan: Alaahu yauuluh Awlan sekiranya dia
membaikinya.
87
Abu Ibrahim Ishaaq Al Faraabiy Al Lughawi 350H
88
dan Al Azhariy
370H
89
menyetujuinya.

2. Al Awdah war Ruju’ (kembali dan pulang); ia memerlukan Ila dan ‘An / ke dan
dari/akan Ibnu Duraid Al Azdi 321H, Ibnu Mandzhur menukilkan juga begitu juga
Ibnu Faris

3. Khutsuur (ر,`=) (kembali kepada kekurangan); Al Azhari, al Jauhari

4. Al ‘Aqibah (kesan natijah); Al Farraa’ 207H

5. At Tafsir (Tafsiran); Ibnu Jarir 310H, Al Jawhari

Lafaz Takwil dalam Al Quran banyak boleh didapati:

87
Muhammad bin Yazid Al Mubarrad: Al Kamil 3/109
88
Diwanul Adab 4/199
89
Muhammad Bin Ahmad Al Azhari Tahdzibul Lughah 15/437
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 37

1. Tafsir dan penerangannya.

... !Β!· _¸¸%!¦ ’¸· `Ο¸γ¸,θl· _ƒ— βθ`-¸,.´Š· !Β «,≈:. «Ζ¸Β ´™!-¸.¯,¦ ¸π´Ζ.¸±l¦ ´
™!-¸.¯,¦´ρ .¸&¸#ƒ¸ρ!. !Β´ρ `Νl-ƒ …`&#ƒ¸ρ!. ω¸| ´<¦ ... ∩∠∪.
90

Bermakna: sebaik-baik balasan dan tempat kembali
91
-
92


... β¸|· Λ.s“≈´Ζ. ’¸· ¸™`_: νρ–Š`¸· ’|¸| ¸<¦ ¸Αθ™¯¸l¦´ρ β¸| Λ.Ψ´ βθ`Ζ¸Βσ. ¸<!¸, ¸
Θ¯θ´‹l¦´ρ ¸¸¸>ψ¦ ,¸l≡Œ ¸¯,> _.>¦´ρ ξƒ¸ρ!. ∩∈_∪
93


Balasan perbuatan mereka di Akhirat daripada adzab dan sebagainya.
94


¯≅δ βρ`¸´LΖƒ ω¸| …`&#ƒ¸ρ!. Π¯θƒ ’¸.!ƒ …`&#ƒ¸ρ!. `Αθ1ƒ š_¸¸%!¦ νθ´.Σ _¸Β
`≅¯,· ... ∩∈⊂∪
95

Berlakunya apa yang Allah khabarkan dalam Quran di antara apa yang
menjadi balasan dan tempat kembali mereka
96


¯ ¯≅, ¦θ,‹´ !ϑ¸, `Οl ¦θLŠ¸>† .¸«¸ϑl¸-¸, !´ϑl´ρ ¯Ν¸κ¸:!ƒ …`&#ƒ¸ρ!. .... ¯¸´LΡ!· ¸‹´ šχl´
π,¸1≈s š∩⊂_∪_,¸ϑ¸l≈Ll¦
97

2. Penafsiran Mimpi
9890
Surah Al Imraan Ayat 7
91
Jami’ul Bayaan fi Ta’wiil Quraan Ibnu Jarir At Tobariy 6/205
92
Al Iklil fil Mutayabih wat ta’wil 13/291 dalam Majmu’ul Fatawa dengan nukilan kepada salafus soleh.
93
Surah An Nisaa Ayat 59
94
Jami’ul Bayaan fi Ta’wiil Quraan Ibnu Jarir 12/478
95
Al Araaf Ayat 53
96
Ibid 15/93
97
Surah Yunus Ayat 39
98
Ibid 12/92
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 38
Surah Yusuf beberapa tempat dalam surah ini.

3. Sebaik-baik pahala dan balasan
99


¦θ·ρ¦´ρ Ÿ≅‹>l¦ ¦Œ¸| Λ.l¸´ ¦θΡ¸—´ρ ¸_!L`.¸1l!¸, ¸Λ¸¸1.`.ϑl¦ ,¸l≡Œ ¸¯,> _.>¦´ρ ξƒ¸ρ!.
∩⊂∈∪
100

4. Iaitu dengan tafsir apa yang tidak kamu bersabar keatasnya.
101


Α!· ¦‹≈δ −¦¸¸· _¸.Š, ,¸Ζ¸,´ρ ,`⁄¸,Ρ!™ ¸≅ƒ¸ρ!.¸, !Β `Οl _¸L.`.· ¸«Šl. ¦´¸¯¸. ∩∠∇∪
102

5. Menafsirkan perbuatan-perbuatan yang ganjil itu dan penerangannya.
103


... ,¸l≡Œ `≅ƒ¸ρ!. !Β `Οl _¸L`.· ¸«Šl. ¦¸¯¸.
104
∩∇⊄∪
Sekiranya dilihat terdapat 16 tempat dalam Al Quran yang mengandungi perkataan
Ta’wil melainkan kesemua maknanya berkisar diantara 2 petunjuk 1) Aqibah, Marji’ dan
Masiir yang membawa makna balasan dan tempat kembali 2) Tafsir dan Bayan yang
bermakna penafsiran dan penerangan.

Begitu juga daripada hadits telah diriwayatkan perkataan takwil ini lebih dari satu hadits
diantaranya:

1. Daripada Ibnu Abbas radhiyaAllahu ‘anhu bahawa sesungguhnya Nabi
meletakkan kedua tangannya kebahunya lalu berdoa: “Ya Allah fahamkanlah dia
Agama dan ajarkanlah dia Takwil” bermaksud tafsir dan penerangan.
105

2. Daripada jemaah daripada Sahabat radhiyaAllahu ‘anhum berkata dari Nabi
bersabda: "Akan membawa ilmu ini dari setiap khalaf /yang digantikan orang
yang adil yang akan menolak daripadanya tahrif/ perubahan mereka yang
melampau dan takwilan mereka yang jahil dan penyelewangan mereka yang

99
Tafsir Ibnu Katsir 3/66
100
Surah Al Israa Ayat 35
101
Jami’ul Bayaan fi Ta’wiil Quraan 15/188, Tafsir Ibnu Katsir 3/159
102
SurahAl Kahfi Ayat 78
103
Ruhul Ma’aniy 16/14
104
Surah Al Kahfi Ayat 82
105
Musnad Ahmad 1/266 , Sunan Ibnu Majah 1/58, Dalail Nubuwwah 6/193…
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 39
membatalkan.”
106

Kita dapat merumuskan bahawa penggunaan Takwil dalam Al Quran dan Sunnah tidak
lari daripada penggunaan dari sudut bahasa.

Manakala Takwil dari sudut Istilah Mutaqaddimiin (mereka yang terdahulu) mempunyai
dua makna bersandar kepada dalil bahasa Arab, Al Quran dan Sunnah:

1. Penafsiran lafaz dan penerangan maknanya: Ini banyak dalam penggunaan
Salafus Soleh, sahabat dan tabi’in dan mereka yang selepas mereka daripada kurun yang
diutamakan.
a. Hadits Jabir radhiyaAllahu ‘anhu menyifatkan haji:
" , ¸,_ = _. = ·,· , , ¸, ,,~' , ·,· ¸¸, ..¯, , ,· ,·, .·,,'
, · ¸· ·, ¸· .¸ · ·, "
107

“Rasulullah sollaLlahu ‘alaihi wasallam berada diantara kita dan keatasnya diturunkan
Al Quran dan RasuluLlahu sollaLlahu ‘alaihi wasallam mengetahui takwilnya dan
tidaklah beliau beramal dengan sesuatu melainkan kami akan beramal dengannya juga”
berkata Ibnu Qayim rahimahullah “Maka mengetahuinya -selawat dan salam Allah
keatasnya- adalah takwilnya; ia adalah pengetahuannya berkenaan tafsirnya...”

b. Dalam menafsirkan Ayat di Surah Al Imraan Ibnu Abbaas berkata:
" ' ¸· ,·, ·,,' "
108

“Aku adalah diantara mereka yang mengetahui takwilnya” yaitu bermaksud tafsir dan
penerangannya.

c. Begitulah kita dapati daripada kata-kata Imam Ath-Tobariy rahimahullah:
¸· ¸·' ¸,,' ¯ ' , ·_,, ¸,·' ¸,,' ¸· . ' ¸,,' ·,. · ¯ '
, ', ¸ ·_ , .,, ··· ،

106
At Tamhiid Ibnu Abdil Barr1/59, Sunan Kubra Al Baihaqiy 10/209
107
Sohih Muslim 2/887, Abu Daud dalam Sunannya 2/459 ..
108
At Tobariy 3/122 dengan isnaad yang baik.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 40
“Berkata Ahlu Takwil begini” kemudian beliau akan mendatangkan pendapat-pendapat
Mufassir-mufassir daripada kalangan Salafus Soleh: ‘Takwil ayat disisi kami begini’
kemudian dimulakan tafsirnya dan penerangan maknanya.”

Dengan itu datang pelbagai judul tulisan-tulisan ulama-ulama salafus soleh seperti
Takwil ‘Musykil Al Quran’ dan ‘Takwil Mukhtalaf al Hadits’ keduanya daripada Ibnu
Qutaybah 276H

2. Hakikat yang mana kembali kepadanya kata-kata, yang bermakna berlakunya
apa yang dikhabarkan pada waktunya sekiranya pengkhabaran, dan berlakunya apa
yang ditunjukkan oleh kata-kata sekiranya ianya adalah permintaan, dan ia balik kepada
makna balasan dan pengembalian.
a. Seperti kata-kata ‘Aisyah radhiyaAllahu ‘anha:
" .¯ ¸,, = _. = ·,· , , ,·´, .' ¸,, ¸ ··,¯_ , ··,- ' · :- ,,
,_ , ·- ,, _,· ¸,', .¯, "
109

Aisyah radhiaAllahu ‘anha berkata: “Rasulullah sollaLlahu ‘alaihi wasallam
memperbanyakkan membaca dalam ruku’nya dan sujudnya: “SubhanaakAllahumma wa
bihamdika Allahummaghfirli/Maha SuciMu Ya Allah dan dengan kepujianMu Ya Allah
ampunilah daku, beliau mentakwilkan Al Quran”
Ibnu Hajar mengatakan:

“perkataan dia mentakwilkan Al Quran ialah menjadikan apa yang diperintahnya
daripada tasbih, tahmid, dan Istighfaar pada waktu dan keadaan yang mulia, Maka
takwil disini bermaksud: Hakikat apa yang Allah perintahkan dengannya.
Sebagaimana Firman Allah :
_¸,.· ¸‰ϑ>´ ,¸,´‘ ν¯¸¸±-.`™¦´ρ …«Ρ¸| βlŸé !,¦¯θ. ∩⊂∪
110

Begitu juga dengan kata-kata Ibnu ‘Uyainah:

“As Sunnah adalah takwil perintah dan larangan (Allah) dengan itu penerangan kedua
makna Syeikh Islam berkata: “Adapun Takwil dalam lafadt Salafus Soleh maka
mempunyai 2 makna:

Salah satu daripadanya: Tafsir perkataan/ ayat dan penjelasan maknanya, samada
bertepatan dengan Zahir ataupun bercanggah dengan Zahir, maka Takwil disisi mereka
berdekatan dan Seiras, dan ini makna-Wallahu’Alam- sebagaimana yang Mujahid

109
Sohih Bukhari 1/264, Muslim 1/350
110
Surah An Nasr Ayat 3
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 41
maksudkan dalam katanya: Sesungguhnya ulama-ulama beramal dengan takwilnya,
begitu juga Muhammad Bin Jariri At Tobariy mengatakan dalam tafsirnya: Pendapat
dalam takwil Firman Allah begini dan begitu.
Makna kedua pula: Ianya adalah apa yang dimaksudkan oleh kata-kata; sekiranya ianya
merupakan tuntutan maka bermakna ia adalah perbuatan yang dituntut itu sendiri,
sekiranya ia adalah pengkhabaran maka ianya adalah perkara yang dikhabarkan
dengannya.”
111


1.6 MAKNA TAKWIL DARIPADA ISTILAH MUTAAKHIRIIN

Berkata Imam Al Ghazali rahimahulah 505H:

“Takwil adalah penerangan dari kemungkinan yang disokong dalil menjadi
sangkaan/kemungkinan yang lebih besar daripada makna yang ditunjukkan oleh
zahir.”
112


1.6.1 CABANG-CABANG TAKWIL

1.6.1.1 TAKWIL YANG SHAHIH

Maksud Takwil yang sohih:
“Takwil yang sohih Ia adalah membawa lafaz Zahir diatas yang berkemungkinan yang
Marjuh dengan dalil yang menjadikannya Rajih.”
113
Berkata Ibnul Qayyim: “Maka secara
jumlah / keseluruhan; Maka Ta’wil yang bertepatan dengan apa yang ditunjukkan nash-
nash yang didatangkan Sunnah serta bertepatan dengannya Ia adalah takwil yang
sohih.”
114


Maka takwil yang sohih ia adalah yang bermakna tafsir dan penerangan bertepatan
dengan apa yang didalam Kitab Allah dan Sunnah RasulNya, iaitu apabila datang nash
yang mujmal (menyeluruh) dan sebagainya maka kita dapati nash yang lain
menafsirkannya, jenis ini disepakati ulama akan penerimaannya daripada Salafus Soleh.
Sebagaimana Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata:

“Disepakati oleh kaum muslimiin bahawa diperbolehkan untuk menafsirkan salah satu
dari dua ayat dengan Zahirnya salah satu daripadanya dan mengalihkan perkataan
daripada Zahirnya; Ia adalah suatu yang tidak terlarang oleh seseorang pun dari Ahlis
Sunnah, walaupun sekiranya dinamakan Takwil dan pengalihan daripada Zahir, bukan
suatu tafsiran daripada akal semata, yang terlarang pula ialah mengalihkan Al Quran

111
Al Iklil dalam Majmu’ Fatawa 13/288-289
112
Al Mustosfaa Imam Ghazali 1/387
113
Zainud Diin al Adhu Syarh Mukhtasor al Muntaha libni Hajib 2/169
114
As Sowa’iqul Mursalah 1/187
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 42
daripada yang dimaksudkan dengan tanpa petunjuk daripada Allah , RasulNya
mahupun mereka yang terdahulu.”
115


Takwil seperti ini terpuji dan bukan dikeji sebab itu Ibnul Qayyim berkata:

“Kita tidak mengingkari takwil bahkan hakikat ilmu itu adalah takwil, dan Ulama yang
Rasikhun/ mendalam ilmunya dalam ilmu mereka adalah ahli Takwil tetapi apa jenis
takwil? ….”
116

1.6.1.2 GARISPANDU TAKWIL YANG SHAHIH

Pertama: Hendaklah Takwil itu pada ruang lingkupnya yang terhad

Nash-nash Syariah yang boleh dibahagikan kepada 3 bahagian dari sudut menerima
takwil atau tidak:

1. Apa yang menjadi maksud bagi yang bertutur tidak berkemungkinan bermakna
yang lain, maka ini terhalang takwil atau boleh berlakunya ia, sekiranya
dilakukan juga maka ini adalah pendustaan terhadap Syara’, penyelewangan
pada maksud daripada perkataan-perkataan, menukarkannya daripada yang
diperuntukkannya, ini adalah pada setiap nash-nash syariah yang jelas /langsung
maknanya seperti nash-nash sifat, ketauhidan dan kebangkitan. Sekiranya
dibiarkan berlaku keatasnya takwil akan menyebabkan kesemua syara’ itu
ditakwilkan, ini adalah kerana ia adalah bab yang paling zahir pengitsbatannya,
dan yang paling kuat pendalilannya, maka penerimaan apa yang sebalik (nash-
nash yang lain) daripadanya takwil lebih dekat daripada penerimaan dalam bab
ini (nash-nash sifat).

2. Apa yang Zahir menjadi maksud orang yang bertutur dan telah dikelilingi pula
dengan qarinah-qarinah / tanda-tanda yang menguatkannya. Berkata Ibnul
Qayyim: “

' ,· , ,= ¸ ··,_, .,· ·,~ ·· _· ·-, , - ¸- ·,,' · .-
..··,·~ ¸,,' ·¸ .,´, _.,' .- _· -_- ¸· ·,= ·,· .,· ¸,,,·
¸- ·,, ¸¸ .·,= , ¸,,' · _· ·_· ·. ·¸ ,· ¸· ··· ,´' ·,~,
···¯ ¸ ·_, ·· ¸·· ·' ..~-' ·,· .- _.,· ·- ··_ _· ·
,· ¸· ,· .~-' ¸¸ ··· ,´' ··,=' .... , · _,. ·' ·,,,· .',

115
Majmu’ul Fatawa 6/21
116
As sowa’iqul Mursalah 1/219
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 43
.¸ ·¸ _,- ··- ·¸ .¯ _.,' ¸ ¸·· ·,· ··- · ¸· ·,· ·,
,·¯' ¸· ··- ... , ¸·· ·~_ = ·· ·· ·,=· , ···' ,· · ·,· ¸· '
¸~, _· ¸,· ¸, ' .,- ·,~ ¸ _,~ ··_,· ¸ .¯, _· · .
·,,'· ¸,, .¸~, , ·¸ .¯ _., , .¯ ,·¯' ··,- , ' ¸, ' , _,-
_.,· ¸· .·,= , ·,, , .¸, ¸·· · .¯ _., ·,,' .¸,, , ¸·
' ¸=· · _.,' ··-, ··· ,· _· ·,,' ¸· ··¯ .,´' , · _,-
·,,' '.
Rumusan daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu al Qayyim rahimahullah ialah:

“Sekiranya lafaz yang dikeluarkan oleh seseorang itu datang penggunaan yang
konsisten dalam satu bentuk maka mustahil untuk ditakwilkan, Adapun takwil
hanya boleh dilakukan pada lafaz pada suatu tempat yang datang sekali sekala
keluar pula daripada rumpun-rumpun/jenis-jenisnya maka boleh ditakwilkan
sehinggalah dikembalikan kepada rumpunnya, takwil seperti ini tidak terhalang
ini adalah kerana sekiranya diketahui daripada kebiasaan penutur dengan
konsisten petuturannya/kata-katanya dalam penggunaan makna yang
dibiasakan sesiapa yang ditutur kepadanya, sekiranya datang kepada suatu
tempat yang menyanggahinya dikembalikan kepada pendengar dengan apa
yang terbiasa orang yang dituturi dan dikembalikan kepada adat kebiasaan
penutur yang konsisten.

Ulama bahasa telah menjelaskan bahawa sesuatu hanya boleh dihilangkan
sekiranya tempat yang biasa didakwakan pelenyapan telah digunakan dalam
penetapan lebih daripada pelenyapannya. Kemudian beliau mendatangkan satu
kaedah yang agung, dalam firman Allah : “Ar Rahman diatas ArasyNya
beristiwa” nash ini telah datang dengan keseluruhan sumbernya dalam Al Quran
dalam lafaz ini (Istiwaa) maka takwilan kepada Istawlaa adalah batil, ini hanya
boleh sekiranya kebanyakan daripada lafaz ini banyak datang dengan lafaz
Istawlaa kemudian dia keluar daripada rumpunannya maka baru boleh
dikembalikan lafaz Istiwaa, maka seumpama ini sah dikembalikan kepada
Istawlaa, kemudian beliau berkata perlu bijaksana pada tempat seperti ini
jadikanlah kaedah dalam apa yang dihalang takwilnya daripada petuturan
penutur dan apa pula yang boleh ditakwilkan.”
117


Ini sebenarnya menekankan lagi kepentingan mera’ikan Siyaq/bentuk dan gaya
petuturan begitu juga memahami uslub/gaya penutur bagi memahami
kehendaknya: Sesungguhnya ‘Siyaq’/bentuk petuturan menunjukkan kepada
penerangan bagi yang menyeluruh, menentukan yang berkemungkinan,

117
As Sowa’iqul Mursalah 1/382-383
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 44
memutuskan tiada kemungkinan yang tidak dikehendaki, mengkhususkan yang
umum, mengkaitkan yang mutlak, dan kepelbagaian penunjuk dan ini adalah
daripada qarinah/tanda-tanda yang menunjukkan pada kehendak penutur, maka
barangsiapa yang tidak mengambil endah dan pincang dalamnya akan tersilap
pandangannya dan akan tersilap perdebatannya maka lihatlah kepada Firman
Allah :
−Œ šΡ¸| ¸Ρ¦ '“ƒ¸“-l¦ `Λq¸¸÷l¦ ∩⊆_∪
(Serta dikatakan kepadanya secara mengejek): "Rasalah azab seksa, sebenarnya
engkau adalah orang yang berpengaruh dan terhormat (dalam kalangan
masyarakatmu)"

Daripada Siyaq dapat kita tahu ia menunjukkan sebalik daripada apa yang
dikatakan ‘orang yang rendah lagi hina.

3. Apa yang bukan merupakan nash
118
dan bukan pula zahir
119
dalam kehendak,
bahkan Ia adalah Mujmal
120
yang memerlukan kepada Bayaan
121
bahagian ini
berkisar diantara 3 keadaan:

• Sekiranya ada didalam nash ini bayaan /penjelas sebagai contoh: Allah
berfirman:

ξ™'‘´ρ ‰· ¯Νγ≈Ψ`..· š‹ls _¸Β `≅¯,· ξ™'‘´ρ ¯Νl ¯Νγ`.´.1Ρ š‹ls ´Νl´´ρ
´<¦ _›θ`Β !ϑŠ¸l÷. ∩⊇∉⊆∪

“Dan (Kami telah mengutuskan) beberapa orang Rasul yang telah Kami ceritakan
kepadamu dahulu sebelum ini, dan Rasul-rasul yang tidak Kami ceritakan hal
mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa
dengan kata-kata (secara langsung, tidak ada perantaraan).”

Maka diangkat menyangsikan pengalihan makna Kallama kepada makna yang
lain dengan didatangkan Masdar Muakkad (Kata dasar) yang dikukuhkan lagi
yang mana tidak syak lagi bagi seorang Arab hati dan lidahnya bahawa
sesungguhnya yang dimaksudkan adalah hakikat pertuturan.


118
Sila lihat penjelasan ringkas pada nota kaki 114
119
Sila lihat penjelasan ringkas pada nota kaki 115
120
Mujmal: Ia adalah apa yang memerlukan penjelasan/penerangan, ia juga ditakrifkan: Ia adalah lafaz
yang tersembunyi petunjuknya, tersembunyi pula balik kepada keumumannya atau kemutlakannya.
121
Bayan: Mengeluarkan sesuatu daripada linkungan yang kesamaran dan ketidak jelasan kepada jelas.
Mubayyan: Ia adalah lafaz yang jelas petunjuknya, samada untuk mengkhususkan atau
mengkaitkannya. (Syarah Al Waraqaat Syeikh Muhammad Hasan AdDu AsySyinqitiy bab Mujmal &
Mubayyan)
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 45
• Sekiranya bayan /penjelasnya datang secara terperinci dalam nash yang lain
contohnya ialah Firman Allah :
!Ρ¸| «≈Ψl“Ρ¦ ’¸· ¸'#‹l ¸π´¸≈,•Β !Ρ¸| !Ζ´ ´_ƒ¸‘¸‹Ζ`Β ∩⊂∪
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat;
(Kami berbuat demikian) kerana sesungguhnya Kami sentiasa memberi
peringatan dan amaran (jangan hamba-hamba Kami ditimpa azab).”

Maka kekal ayat diatas ini mujmal dalam menjelaskan malam ini dan kadar
keberkatannya lalu datang penerangannya pada Surah yang lain:

!Ρ¸| «≈Ψl“Ρ¦ ’¸· ¸'#‹l ¸‘‰1l¦ ∩⊇∪ !Β´ρ ,1´‘Š¦ !Β '#‹l ¸‘‰1l¦ ∩⊄∪ '#‹l ¸‘‰1l¦ ¸¯,>
_¸Β ¸¸l¦ ¸¸¯κ− ∩⊂∪
“[1]Sesungguhnya Kami telah menurunkan (Al-Quran) ini pada Malam Lailatul-
Qadar, [2]Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran
Malam Lailatul-Qadar itu? [3]Malam Lailatul-Qadar lebih baik daripada seribu
bulan.”

• Sekiranya ia mempunyai pelbagai makna dan tiada bersamanya apa yang
menerangkan maksud penutur, berkata Ibnu al Qayyim: “Maka yang terakhir ini,
terbuka peluang yang luas bagi takwil, dan tidak didapati daripada Kata-kata
Allah dan RasulNya daripada jenis ini.

Kedua: Hendaklah lafaz yang ditakwil adalah makna yang dialihkan kepadanya daripada
zahirnya pada gandingan yang ia berlaku dalamnya sekiranya tidak akan berlaku Tahriif /
perubahan makna dan pendustaan keatas bahasa, maka sesungguhnya lafaz
kemungkinan tidak mengandungi makna tersebut dari sudut bahasa dan kemungkinan
pula boleh mengandungi lafaz tersebut dari sudut bahasa dan tidak pula
mengandunginya pula dalam gandingan yang khusus, dan kesohihan takwil tidak boleh
tidak mengandungi kedua perkara ini bersama. Sebagai contoh yang tidak mengandungi
lafaz itu dari sudut bahasa dan tidak pula dari sudut gandingan takwilan mereka Firman
Allah :

β¸| `Ο>−,´‘ ´<¦ “¸%!¦ _l> ¸,≡´θ≈ϑ´.l¦ ´_¯‘¸¦´ρ ’¸· ¸π−.¸™ ¸Θ!−ƒ¦ ¯Ν. “´θ.`™¦ ’ls ¸_¯¸-l¦ `¸¸,‰`ƒ
¸Β¸¦ ... ∩⊂∪
“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam
enam masa kemudian Ia beristiwa di atas Arasy mentadbirkan segala urusan… “
122


122
Surah Yunus Ayat 3
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 46

Ditakwilkan kepada Istiwlaa, maka sesungguhnya ini tidak dikenali oleh orang-orang
Arab, dan tidak pernah dikatakan oleh salah seorang ulama bahasa yang terdahulu kalau
sekalipun ia adalah berkemungkinan dari sudut penggandingan ini, Ini adalah kerana
Istilaa Allah dan menguasai keatas Arasy lewat dari mencipta langit dan bumi kerana
‘Arasy Allah telah dicipta sebelum Allah menjadikan kedua-duanya lebih dari lima
puluh tahun sebagaimana tsabit dalam hadits
123

1.6.1.3 TAKWIL YANG FASID (BATIL)

Takwil yang fasid ialah takwil yang tidak didukung oleh dalil samada dari Kitab dan
Sunnah yang sohih. Imam Ibnul Qayyim menerangkan:

¸,,'· ¸ ¸·,, · .· ·,· ¸,. ..-, ·, · ,,=,, ,· ¸,,' _,-.
¸,,', ¸ .- · .· ·,· ¸,. ..-, ·, · ,· ¸,,' ., ·,·
¸, ., _- ,·., ¸ :· ¸¯, ¸,,' ¸·, · .- ·, ¸,, ,,· ¸,' ·, - · ,,·
·,·,'”
124


“Maka Takwil yang bertepatan dengan apa yang ditunjukkan nash-nash dan telah
didatangkan oleh Sunnah dan menepatinya ia adalah Takwil yang Sohih dan Takwil
yang menyanggahi apa yang ditunjukkan oleh nash-nash dan yang didatangkan oleh
Sunnah Ia adalah Takwil yang Fasid, tidak ada beza dalam bab pengkhabaran dan
perintah dalam perkara itu; Setiap Takwil yang bertepatan dengan apa yang dibawa
Rasulullah maka ia diterima manakala apa yang bercanggah pula daripada apa
yang dibawa maka ia tertolak.”

Rentetan daripada Takwil yang Fasid ini kita dapati bahawa dasar yang dibina
daripadanya akan lemah dan goyah, tidak kukuh sebab itu kita dapati percanggahan
daripada ulama-ulama Asy’ariyyah kita dapati kaedah-kaedah yang didatangkan tidak
disepakati bahkan bercanggahan. Sebagai contoh apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul
Arabiy al Maliky rahimahullah:

¸· ¸, _,· ¸´' – ' .··, :· ·~_ = .' ¸¯ .,- ,· ¸ .,·-'
.. ·,·· ¸·' :, ¸· ¸ ·' .,. ·,·· ·,,´, ·,,- '

“Imam Malik telah berpendapat rahimahullah sesungguhnya setiap hadits-hadits
daripadanya –hadits-hadits sifat – adalah dimaklumi maknanya oleh sebab itu beliau

123
Riwayat Muslim4/2044 dan selainnya.
124
As Sowa’iqul Mursalah 1/187
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 47
mengatakan kepada seseorang yang bertanya kepadanya: Istiwaa itu dimaklumi dan
bagaimana dijahili (tidak diketahui).”
125


Berkata Imam al Qurtubiy rahimahullah mengitsbatkan ketinggian. Beliau berkata di
tafsirnya:

·_ ¸ _~, ¸· ' · ¸· ·,· , · ¸,· _· ¸, , , . .,. ·'· ··
.,-¸, ··¯ ,,· .·, . .´ ¸ ,,· .· ¸,·' ,, ·, , .-' _, ¸ ¸.
_· ·., ¸- = , .,· ,· ··,_' ·· ,,· ,¯·, : ¸·' ¸· ,·¯.,
, ·-,, :· ·_,,. ¸· ,,-, ·,- ¸· ·- ¸_ ·,¸ .-, ·¸ ·' ¸,,-''
. ·,- ¸· ¸·, ·_ ·,,¸ ¸,,-'' ¸· ,···, ¸·' .· ··· · ·,· ··_·
,' .´· ¸ .,´, .' ·,- ¸- ¸· ,·· :· ¸· ·,, ·. . ,·· ·,· ·,- ¸,·
. ,,- .,-, _·, . ,,- .,´, ·¯,- ,,-, .´' _· ·,,, . ¸,· ·
¸´' . . :, .,=, ., ·,- ¸, .,,, . ,,· = ¸._ ¸,. . .¯ ·,
·_ ._-', ·,¯ ¸= ¯ ¸· = ·,, ··´, ,· ,= ¸, .
' _. . ¸· -' ,´, ,, ·,- ·,· _· ¸, · . ·. :, ¸,· ¸-,
·,- ,·. ·,· .,. ·,,¯ ,,- ·¸, . ··,- ,=·' . = ·~_ :· ¸· ·
·,·· .,. ·· ¸ _·, – ··, · ¸· ¸,, . ¸,,- .,´, . ·' .· ¯,
,· = ¸._ · . _' ¸·, . ¯ _ ·, ¸· ··.,· ¸ ·,· .,· ·,· ··,_ ·
.· .¯ . _,., ,· ,· .,· ··¯ ¸ .,., '. .·

“Firman Allah : “Kemudian Dia beristiwaa diatas Arasy” ini adalah masalah Istiwaa,
bagi ulama-ulama padanya perbincangan yang berlangsungan, kami telah
menerangkan pendapat-pendapat ulama-ulama dalam kitab “Al Asnaa fii Syarhi
Asmaa’Il Husnaa wa Sifaatihil Ulaa” kami telah sebutkan dalamnya 14 pendapat: dan
kebanyakan dariapda ulama yang terdahulu dan terkemudian sesungguhnya sekiranya
wajib untuk mensucikan al Baariy Subhaanah daripada jihah/sudut dan
tahayyuz/bertempat maka sudah menjadi dhorurat itu maka keatasnya kelaziman-
kelaziman yang mendatang disisi ulama-ulama terdahulu dan yang terkemudian
daripada ketua-ketua mereka untuk mensucikan Allah daripada sudut dan tempat
Hiyaz / adalah pergerakan atau ketetapan bagi yang bertempat dan pertukaran dan
keberlakuan, ini adalah kata-kata golongan mutakallimin. Golongan Salaf yang

125
Aridhatul Ahwadziy 3/166
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 48
terdahulu radhiyAllahu ‘anhum tidak mengatakan dengan penafian sudut dan tidak
memperkatakan dengan itu bahkan mereka semua berkata dengan pengitsbatan
kepada Allah sifat sebagaimana yang telah dituturi KitabNya dan telah Rasul-
Rasulnya mengkhabarkan.

Tidak ada seorang pun daripada Salafus Soleh sesungguhnya Allah beristiwaa diatas
ArasyNya secara hakikat. Telah dikhususkan ‘Arasy adalah disebabkan Ia adalah
makhluk Allah yang teragung, dan bahawasanya mereka menjahili bagaimana sifat
Istiwaa maka sesungguhnya mereka tidak mengetahui akan hakikatnya. Berkata Imam
Malik rahimahullah: al Istiwaa adalah dimaklumi – yaitu dalam bahasa –
kebagaimanaannya dijahili/ tidak diketahui bersoal tentangnya adalah Bid’ah” begitu
juga kata-kata Ummu Salamah radhiyaAllahu ‘anhaa. Ini adalah kadar yang mencukupi,
barangsiapa yang menginginkan tambahan maka boleh berhenti kepadanya dalam
banyak tempat dalam kitab-kitab ulama: Istiwaa dari Bahasa Arab ialah ketinggian dan
ketetapan.”
126


Berkata at Taftazaaniy Syeikh Asy’ariyyah dan Maturidiyah mengiktiraf/mengaku
dengan Ijma Kitab-Kitab Samawi dan hadits-hadits Nabawi serta naluri orang yang
berakal keatas ketinggian dzat Allah .

Beliau rahimahullah berkata dalam syarah al Maqosid:

' ¸,· .,· · ·,, .,·-., ·,, .´ ¸, · .·,-, ,,- ¸ ¸- ¸, .¯ ·¸
:· ¸, _,,. ,· _.,· ¸ _, .' _· ¸· .:· .,·, _.- . _.,· ¸ ·,··
··' ·,-, ·_·, ··, ·-,, _. ·,-, _· ·. ._,¯ ¯ .·¸,-,
¸ ·-. ,-, ,¯' ·,·, ¸,- .,' · .' _· ,¯' ·,· .¯', ._.,· ··
· ,· ¸¸ ·-, ¸· ._., .,·. ·- _· ..·· ·,=· ¸ _, ' .¸,-,
. ¸¸ ¸,. _·_, .· /
.,-' · ,- ·´ ¸- .··· ¸,· ·· ,. · ·,- ¸· ·,¸ .¯ ' ·', ¸, · ¸, ·
.,´, · ¸- ¸¸ ,·,·, ¸,., ,,-·. ¸¸ .,·., ,·,=- ¸ .. .¯ ·,- ¸
· ¸=' ·,¸ _· ·,·· .,, _· ..,- ,' ¸ _. .,¯, .·, ¸ ,·~
¸ ·' ,··· ·,- ¸· ¸, . ¸¸ .·· ·-,, ..,- .- ¸· ,· ¸, .
.· ·· . .' ·,- ¸· . ..· '


126
Al Jami’ fi ahkaamil Quran Imam al Qurtubiy Jilid 7/219-220
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 49
“Sekiranya dikatakan: Sekiranya agama yang hak ialah menafikan Hiyaz/ tempat dan
Jihah/Sudut, maka bagaimana Kitab-Kitab Samawi dan hadits-hadits Nabawi
menunjukkan dalam banyak tempat yang tidak dapat dihitung banyaknya
mengitsbatkan perkara itu, dengan tanpa ada satu pun tempat daripadanya yang
langsung menafikannya dan …. Apabila telah tetap dalam naluri orang yang berakal
dengan perbezaan agama dan pendapat daripada ketinggian ketika berdoa dan
mengangkat tangan-tangan kearah langit.

Maka saya akan menjawab: Sesungguhnya apabila penyucian daripada sudut adalah
diantara apa yang pincang bagi akal-akal orang awam, sehingga boleh memastikan
dengan memastikan penafian apa yang bukan dari sudut maka adalah lebih sesuai
dalam pertuturan-pertuturan kepada mereka begitu juga lebih dekat kepada kebaikan
mereka dan sesuai dengan dakwah mereka kepada kebenaran apa yang tidak Zahir
pada Tasybih, kedudukan pencipta adalah disebaik-baik sudut, dengan peneguran
terperinci terhadap Tanzih /penyucian mutlak akan apa adalah daripada tanda-tanda
yang baru, manakala bertawajjuh (bertujuan) orang-orang yang berakal ke arah langit
ianya bukanlah daripada sudut iktiqad mereka sesungguhnya Allah di Langit bahkan
daripada sudut langit itu adalah qiblat dua.”

Al-‘Izz Bin Abdis Salaam berpendapat bahawa setiap umat adalah Mujassimah
melainkan sesiapa yang belajar Ilmu Kalaam. Berkata al Izz Bin Abdis Salaam
rahimahullah:

¸ ·· · ¸, ,· ¸·
127
” - .,,. ¸´· . · :· ¸¯, _· ¸- ¸, ·,· ¸,,
,,· -, , ·· ·´., ·· _,,- ·' ·· ,·· '=- .,·=- .,·, , , .,
¸.· ., ,· ¸· ¸.· ., ¸¯ ., ·,-· ¸, ·,-,· ·· .,· ·,- ·· ¸,·
·, , ·· ¸ ·- ¸.', -' ·,¸ ¸,, . ·· __- ., ·,· ¸-· ., · , ·,¸ ¸,, .,
¸ ,· = · ·' ·· ¸-·· ,, ·,· ·_' ··. ··' _· ,·, ·, .¸ -'
:· ¸· .- _· ,' ¸· -' ·,, . ,, ·,· = _. .¯ :, ¸·· ¸-
·· ,· ·´ . ·' ,·, · _· ,·,, .¯ ¸, , .,, .- ¸_ ·, .·,
·,¸ ,,, ,, ·,· ¸- _· ,, , ··· .', ,,· _· :· _· .,,, .,,' ,
,· ·¸ ,,,· ··., ._,, .-¯' _,- ¸· ··¸ ·´-' ,,,· ,,-',
¸' ,,· ¸ ,,··, ,,~, ,,,´, ,,,·, , ·, :, ,,- · = .' .,,
¸' _~,, ¸' ·´-' ,,,· .,,-' ', ·· ¸.. ,· ·· , .' ,·_ ¸·,

127
Qawaaidul Ahkaam al ‘Iz Bin Abdis Salaam 1/202
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 50
·· ·- ¸· · ·¸ _, .. ,·¯ ,,· ,·_· ,' ¸ ·-' ¸· .¸ ¸ ¸- ·¸
.·,. ,·, . ·,· ¸,- ·- ·,- _· ¸ ·,-,· .,,, . ,·,· ¸ _· ,-
·, ·· _·, ., ¸·· .· _· ,=- ., '
“Kata-kata ini berkisar: Menerangkan bahawa kebenaran hanya pada satu pihak, tidak
semua mujtahidiin dalam kebenaran, selain daripada yang dalam kebenaran telah
tersilap dan dimaafkan kerana kepayahan untuk keluar daripadanya beliau
meringankan orang yang men’jisim’kan kerana dakwaan ia adalah payah untuk
dilarikan diri oleh orang awam, manakala sesiapa yang mengatakan penyerapan Allah
kepada mahkluknya dia boleh kufur, berbeza dengan orang awam yang
menempatkan. (Ringkasan) “

Banyak lagi nukilan-nukilan ulama-ulama Asya’irah rahimahumullah berkenaan dengan
dasar-dasar mereka saling bercanggahan bukan sahaja kepada dalil-dalil dari pihak yang
menyanggahi mereka tetapi didapati bahawa dari dalil dari kalangan mereka sendiri
sebab itulah kita akan dapati bahawa hujah-hujah saling bercanggahan.

1.6.1.4 PENGHUJAHAN TERHADAP ASY’ARIYYAH SERTA MEREKA YAND SEIRINGAN

Asy’ariyyah dan mereka yang seiringan dengan mereka telah mengitsbatkan kepada
Allah nama-nama dan sebahagian sifat-sifat, mereka telah menafikan hakikat
kebanyakan daripada sifat-sifat dan menolak pula apa yang mereka boleh menolak
daripada nash-nash sifat serta mentahrifkan / menukarkan pula apa yang tidak dapat
mereka menolakNya, mereka menamakan tahrif tersebut sebagai Takwil.

Maka mereka mengitsbatkan Allah 7 sifat (Asy’ariyyah yang terdahulu); al Hayah /
Hidup, al Ilm/Ilmu, al Qudrah / Kudrat, al Iradah / Kehendak, al Kalaam / Berkata-kata,
as Sam’u / Pendengaran, al Basor / Penglihatan atas apa yang dikhilafkan diantara
mereka dan antara Salafus Soleh dalam membagaimanakan sebahagian sifat-sifat ini.

Diantara Syubuhaat mereka adalah dengan mereka berpendapat bahawa penafian
mereka dalam apa yang mereka nafikan sesuatu dari sifat adalah sesungguhnya sifat-
sifat itu akan membawa kepada Tasybih / Tamtsiil. Mereka berkata diatas apa yang
mereka mengitsbatkannya: Sesungguhnya akal telah menunjukkan; bahawa dengan
mewujudkan makhluk-makhluk menunjukkan keatas Kudrat, dan pengkhususan kepada
sebahagian dan apa yang dikhususkan dengannya menunjukkan keatas Iradah
128
/
Kehendak, dan penyempurnakan dan menelitikannya menunjukkan keatas Ilmu, dan
sifat-sifat ini; al Qudrah, al Iradah, al Ilm dan ini adalah sifat-sifat yang sempurna adapun
sifat sebaliknya adalah seperti Ia Bisu, Pekak dan Buta, dan ini adalah sifat-sifat
kekurangan ia adalah terhalang keatas Allah , maka wajib pula untuk mengitsbatkan
Pertuturan, pendengaran dan penglihatan.


128
Akan digunakan penghujahan ini berikut semasa menjawab Syubuhat poin 5.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 51
Jawapan kepada Syubuhat ini adalah daripada beberapa sudut:

1. Merujuk kepada akal dalam Bab ini bercanggah dengan apa yang Salafus Solehin
berpegang daripada kalangan Sahabat, Tabi’in dan Imam-Imam umat selepas
mereka, tidak ada seorang daripada mereka yang kembali kepada akal dalam
Bab Sifat, bahawasanya mereka hanya kembali kepada Kitab dan Sunnah,
mereka mengitsbatkan kepada Allah dari nama-nama dan sifat-sifat yang
Allah sendiri mengitsbatkan untuk DiriNya atau apa yang diitsbatkan bagiNya
Rasul-RasulNya; pengitsbatan dengan tanpa Tamtsil/Penyerupaan dan Penyucian
dengan tanpa Ta’tiil/Penolakan. Maka Imam Ahmad telah mengatakan: “Kami
menyifatkan Allah dengan apa yang Dia sendiri menyifatkan DiriNya dan kita
tidak melampaui Al Quran dan Al Hadits. “
129


2. Sesungguhnya mengembalikan dalam Bab ini kepada akal adalah bercanggah
dengan akal itu sendiri; ini adalah kerana Bab ini adalah daripada perkara-
perkara yang ghaib yang mana tidak ada peluang akal didalamnya, bahawasanya
pengambilan ilmunya hanyalah melalui dalil Sam’iy, maka sesungguhnya akal
tidak mungkin menggarapi dengan terperinci apa yang wajib, harus dan
terhalang daripada Hak Allah , maka jadilah bertahkimkan / memperhakimkan
akal dalam Bab ini bercanggah dengan akal.

3. Mengembalikan kepada akal dalam Bab ini melazimkan dan mendorong
kepada perselisihan dan percanggahan, sesungguhnya setiap seorang daripada
mereka mempunyai akal yang melihat keperluan kembali kepada akal kepada
Bab ini sebagaimana reality kita lihat keadaan mereka, kita dapati salah seorang
daripada mereka mengitsbatkan apa yang dinafikan selain darinya, dan
kadangkala bercanggah seseorang daripada mereka mengitsbatkan ditempat
yang dia menafikan, atau menafikan pada rumpunannya di tempat yang lain,
maka mereka tidak mempunyai kanun yang lurus untuk mereka merujuki.

Adakah setiap seseorang yang datang dengan hujah akal perlu kita tinggalkan
apa yang didatangkan oleh Nabi Junjungan . Sudah tentu tidak itulah yang
dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu:

' ¯,' .- ¸-_ ¸-' ¸· ¸-_ ¯, · .- ·, ¸,_- ¸¸ - _. = ·,·
, , ¸- ..,· '


129
Majmu’ul Fatawa 5/26 Ini adalah dasar mabhats / kajian ini untuk membuktikan bahawa Salafus
Solehin merekalah sebenarnya yang berpegang kepada manhaj Ahlis Sunnah wal Jemaah, mereka
berada di jalan yang benar kerana berpada dan bercukupan kepada bimbingan Wahyu Allah. Telah
dimulakan sebagai Muqaddimah dasar Aqidah beriman kepada Nama-Nama Allah dan Sifat-SifatNya
serta dasar bagi Bab-Bab yang selainnya dalam Aqidah, Fiqh dan selainnya. Suatu perjalanan yang
konsisten dalam seluruh aspek kehidupan seorang muslim; Manhaj berpegang teguh kepada Wahyu
Allah. Dasar ini akan menjadi hujah pertama Sohibus Sunnah siapakah Salaf kita dalam berpendapat
dan pegangan?
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 52
“Adakah apabila datang kepada kita seorang lelaki yang lebih kukuh berdebat
dari seorang lelaki yang lain kita tinggalkan apa yang Jibriil datangkan kepada
Muhammad sollaLlahu ‘alaihi wasallam dengan debatan mereka.?”
130


4. Sekiranya mereka mengalihkan nash-nash daripada Zahirnya kepada makna yang
mereka mendakwa bahawa akal mewajibkannya, maka sesungguhnya Ia
melazimkan mereka pada makna yang seumpama dan serumpun diatas apa yang
mereka melazimkan pada makna yang mereka nafikan dengan mereka juga
termasuk melakukan larangan merubahi Kitab dan Sunnah.

• Contoh kepadanya: Sekiranya mereka mengatakan maksud dengan kedua
Tangan Allah adalah kekuatan bukan hakikat Tangan; kerana pada
dakwaan mereka mengitsbatkan hakikat Tangan melazimkan tasybih
dengan makhluk yang mempunyai tangan.

Maka kita katakan kepada mereka: Sudah selazimnya kamu dalam
mengitsbatkan kekuatan adalah seperti juga kamu melazimkan
pengitsbatan Tangan secara hakikat kerana sesungguhnya makhluk juga
memiliki kekuatan maka pengitsbatan kekuatan kepada Allah akan
melazimkan pentasybihan mengiktu kaedah / dasar kamu.

• Contoh yang lain: Sekiranya mereka mengatakan yang dimaksudkan
dengan Mahabbatullah / Kecintaan Allah adalah mengkehendak
pahala kepada yang dicinta atau ia bermakna pahala tanpa hakikat
Mahabbah /Kecintaan; ini adalah kerana sesungguhnya mengitsbatkan
hakikat Cinta akan melazimkan Tasybih /Penyerupaan.

Maka kita katakan kepada mereka: Sekiranya kamu menafsirkan
Mahabbah/ Cinta dengan Iradah / Kehendak, maka selazimnya kamu
mengitsbatkan Kehendak seperti mana kamu mengitsbatkan Cinta,
kerana sesungguhnya makhluk mempunyai Iradah maka mengitsbatkan
Iradah kepada Allah melazimkan penyerupaan pada dasar Kaedah
kamu.

Dan sekiranya kamu menafsirkannya dengan pahala, maka pahala pula
adalah makhluk yang tidak akan tertegak melainkan dengan adanya
Pencipta pelaku, seorang pelaku tidak boleh tidak mesti mempunyai
kehendak dan pengitsbatan kepada Iradah akan melazimkan Tasybih
mengikut kaedah dan dasar kamu.

Kemudian kita katakan: Pengitsbatan kamu Kehendak pahala, atau pahala
itu sendiri melazimkan kecintaan amalan yang diganjari dan sekiranya
tidak kerana Kecintaan amalan tidak akan diganjari pelakunya, maka
takwilan kamu melazimkan apa yang kamu nafikan maka sekiranya kamu

130
Majmu’ul Fatawa 5/29
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 53
mengitsbatkannya dari sudut menyamakan kepada makhluk maka kamu
telah jatuh kepada tasybih /tamtsiil dan sekiranya kamu mengitsbatkan
diatas sudut yang khusus kepada Allah dan selayakNya maka kamu
telah bertepatan dan dilazimkan kamu untuk mengitsbatkan kesemua
sifat-sifat dengan wajah ini.

5. Sesungguhnya pendapat mereka terhadap apa yang mereka nafikan yaitu
‘pengitsbatan selazimnya membawa kepada Tasybih / Penyerupaan’ adalah
terhalang, ini adalah kerana persamaan pada nama-nama dan sifat-sifat tidak
melazimkan penyamaan pada yang diberikan nama dan yang diberikan sifat-sifat
seperti apa yang mereka letakkan, kemudian sesungguhnya ianya juga terbatal
dengan apa yang mereka mengitsbatkan daripada sifat Allah , maka mereka
mengitsbatkan Allah kepada Al Hayah/Kehidupan, al Ilm/Ilmu, al Qudrah/
Kudrat, al Iradah / Kehendak, Pertuturan / Berkata-kata, as Sam’u / Pendengaran
dan as Basor / Penglihatan sedangkan makhluk juga bersifat dengan sifat-sifat
tersebut maka pengitsbatan mereka ini kepada Allah sifat-sifat ini sedang
makhluk juga bersifat dengannya maka melazimkan Tasybih diatas Kaedah /
dasar mereka.

Maka sekiranya mereka berkata: Sesungguhnya kita mengitsbatkan sifat-sifat ini
kepada Allah diatas sudut yang khusus kepadaNya, dan tidak mentasybihi
/menyerupai apa yang ditetapkan kepada makhluk sedikitpun darinya.

Maka kita katakan: Ini adalah jawapan yang baik dan tepat maka kalau begitu
kenapakah tidak kamu katakan terhadap apa yang kamu nafikanNya, maka kamu
mengitsbatkan kepada Allah di atas sudut yang khusus kepadaNya dan tidak
menyerupai apa yang tetap kepada makhluk sedikit darinya.

Sekiranya mereka mengatakan: Apa yang kami itsbatkan maka telah ada
petunjuk akal yang menunjukkan penetapannya maka lazim dan wajiblah
mengitsbatkannya. Maka kita katakan: Berkenaan dengannya ada mempunyai
tiga jawapan kepadanya:

• Sesungguhnya tidak sah dan tidak boleh bersandar kepada akal dalam
Bab ini sepertimana yang telah diketengahkan. Ini adalah termasuk dalam
Bab Tawqifiyah.

• Sesungguhnya mungkin untuk mengitsbatkan apa yang kamu nafikan itu
dengan menggunakan dalil akal dan ini lebih menjadi jelas disebahagian
tempat daripada dalil-dalil kamu yang kamu gunakan untuk
mengitsbatkan sifat.

Sebagai contoh: Ar-Rahmah sifat yang mana Allah telah mengitsbatkan
bagi DiriNya dalam Firman Allah :

Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 54
,š,´‘´ρ '‘θ±-l¦ ρŒ ¸πϑ>¯¸l¦ ... ∩∈∇∪
131

... ´θδ´ρ '‘θ±-l¦ `ΟŠ¸>¯¸l¦ ∩⊇⊃∠∪
132

“Dan Tuhanmu Maha Pengampun, lagi mempunyai Rahmat” dan “dan
Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.”

Maka boleh diitsbatkannya dengan akal sebagaimana yang ditunjukkan
oleh dalil Sam’iy.

Dikatakan: Berlaku Ihsaan kepada makhluk dengan apa yang
memanfaatkan mereka dan menolak daripada mereka apa yang
memudharatkan mereka adalah dalil keatas Rahmah seperti pendalilan
Takhsis /pengkhususan keatas pengitsbatan Iradah/Kehendak
133
dan ini
lebih terang dan jelas kerana kezahiran bagi setiap daripadaNya.

• Maka kita katakan: Letaklah sebagai perbincangan bahawa akal tidak
menunjukkan keatas apa yang kamu nafikannya maka sesungguhnya
apabila ia tidak menunjukkan keatas sesuatu maka ia tidak bermakna
sesuatu itu tidak ada dan dinafikan; Ini adalah kerana penafian dalil yang
tertentu selazimnya tidak bererti penafian apa yang ditunjukkan, kerana
ia masih tetap boleh ditunjukkan dengan dalil yang lain. Sekiranya kita
perhujahkan sesungguhnya tidak tsabit ia dengan dalil akal maka
sesungguhnya ia telah diitsbaatkan dengan dalil Sam’iy dan ketika itu
wajib baginya pengitsbatan dengan tertegaknya dalil yang sejahtera
daripada sesuatu yang menentangnya.

Sekiranya mereka berkata: Bahkan akal menunjukkan keatas penolakan
itu, oleh kerana pengitsbatanNya melazimkan penyerupaan, dan akal
menunjukkan akan penolakan penyerupaan (Allah kepada
makhlukNya).

Maka kita katakan: Sekiranya pengitsbatanNya melazimkan Tasybih
maka sesungguhnya pengitsbatan kamu melazimkan juga Tasybih, Maka
sekiranya kamu menghalangi pengitsbatan tersebut maka selazimnya
kamu menghalanginya dengan apa yang kamu nafikannya ini kerana tiada
perbezaan, ketika itu samada hendak kamu katakan pengitsbatan kepada
kesemua sifat-sifat (yang tsabit dari Kitab dan Sunnah) dengan itu maka
kamu bertepatan para Salafus Solehin atau samada kamu mengatakan
dengan penafian pada kesemua sifat-sifat maka dengan itu kamu

131
Surah al Kahfi Ayat 58
132
Surah Yunus Ayat 107
133
Merujuk kepada pendalilan mereka menetapkan Sifat Iradah / Kehendak pada penghujahan terhadap
mereka sebelum ini .
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 55
bertepatan dengan para Mu’tazilah dan mereka yang berseiringan
dengan mereka, manakala membeza-bezakan maka ini adalah
percanggahan yang Zahir.
134Mengenai dakwaan Ayat dari Surah al Hadid membawa makna Allah dimana-
mana perlu pencerahannya. Allah berfirman:

´θδ `Αρ¸¦ `¸¸>ψ¦´ρ `¸¸γ≈Ll¦´ρ _¸L!,l¦´ρ ´θδ´ρ ¸≅>¸, ¸™`_: Λ¸¸l. ∩⊂∪ ´θδ “¸%!¦ _l>
¸,≡´θ≈ϑ´.l¦ ´_¯‘¸¦´ρ ’¸· ¸π−.¸™ ¸Θ!−ƒ¦ ¯Ν. “´θ.`™¦ ’ls ¸_`¸-l¦ `Οl-ƒ !Β _¸lƒ ’¸· ¸_¯‘¸¦ !Β´ρ
_`¸ƒ† !κ.¸Β !Β´ρ `Α¸”∴ƒ ´_¸Β ¸™!´Κ´.l¦ !Β´ρ _`¸-ƒ !κ,¸· ´θδ´ρ `Ο>-Β _¸¦ !Β ¯Ν.Ψ´ ´<¦´ρ !ϑ¸, βθl´Κ-.
¸,¸., ∩⊆∪

“Dia-lah Yang Awal dan Yang Akhir; dan Yang Zahir serta Yang Batin; dan Dia lah Yang
Maha Mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dia lah yang telah menciptakan langit dan
bumi dalam enam masa, kemudian Ia beristiwaa di atas Arasy; Ia mengetahui apa yang
masuk ke bumi serta apa yang keluar daripadanya; dan apa yang diturunkan dari langit
serta apa yang naik padanya. Dan Ia tetap bersama-sama kamu di mana sahaja kamu
berada, dan Allah Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan.”

Imam Baihaqy rahimahullah telah meriwayatkan dari Muqaatil dalam Kitab Asmaa dan
Sifaat:

` ¸` , · ` ` · ¸ ` -` · ,` , ' ' . · - · ` · ,` , ' , ` - ' ¸, · ` ¸ .' ¸ ` · ´ _ ,` · ¸` , ` -` ·
¸ · . .` , - ¸` , ¸ ` · ` ¸ · .¸ ,` ,` · · ` ¸` , ` ,` , ´` , .¸ _ . ` ¸` , ` , ,, ¸ - ,` , ' . · ` , · ` ¸` , · . · ,
¸ - , ` , · · ` , · ¸ · .` , ` · ' ` · , · ¦ ¸` , ' ,` · ¦ | - , · ¬ [ ¸ .` ¸ ¸ ¯ ¸` · ¦ ` , -¯ , ¦ | ,- ·
¬ [ .¸ .` ¸ ¸ ¯ ` · , ¦ ` , · = , } [ ,- · ¬ [ .¸ .` ¸ ¸ ¯ ·` , · ¦ ` ¸ ~ , ¦ | ,- · ¬ [ ` . , · '
· ` , · ·` , · ,` · , . · _` · , · · , .`, , ¸ ` ·, ` ¸ , .¸ .` ¸ ¸ ¯ ` ¸ · ,` · .` ,, · ¸ .` ¸ ¸ ´ , ,` · , .
.¸ · · ` . ' ¸ ·` ,, ¸ ¯ ` _ · .¸ ·`, ' ·` ¸ · ¸` _ ' , . , ` ¸ - ¸ { _ · ¸ , ` ` ,
¸` , · ¦ | ,·. · ¬1 [ ¦ ¸` _ ' ¸ · ` _ , · ` , ` ·, ¦ | ,- · 1 [ , = ¸ · ¦ , · , ` _` ,` -
,` · ¦ | ,- : 4] . ` ¸ · ¦ . ` ¸ · ¸ ,` , · , ¦ | ' · ` [ , = ¸ · ¦ ` _` ,` ·, · ,

134
Taqriib at Tadmuriyah Syeikh Soleh Ibnu Utsaimiin m.s.25-28
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 56
,, · ¦ | ,- · 1 [ · ´ ¸ · . ` _ ¸ ` ·` ., · ¸ ` ·, ¦ ` ,` ` ¯ · ¸`, ' ` , ´ · · ,` · , }
[ ,- · 1 [ ¸ ` ·, · · ` ,` ` ¯ `, ' ` , ´ · · ` ·` · , ` ·` = ` , ` ·` _` ¦ ` _ . , ., ` · , ` · , ¦
| ,- · 1 ] ¸ · .` , - ¸` , ¸ ` · ` ¸ · · ` , , , , · ` · ` , · : { ` , ´ · · ,` · ¸ ¦ ¸, , · .` ·` ·
` · ` , · : · , · ¦ · . ¸ ` ,, · ¸ .` ¸ ¸ ´ , ¦ | ··- · ¯ [ ` , ` ,` , · ¯ ` _ ` , , .` ,` · ,` - ` , ` · , ·
` ,` , · · ` ·` · , · ` , · ·` , · ,` · .¸ .` ¸ ¸ ´ , · · , ·` ,, ` ,` , ·` `, "

“Telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdillah al Hafidz, telah mengkhabarkan
kepada kami Abu Muhammad Bin Musa al Ka’biy, telah meriwayatkan kepada kami Abu
Khalid Yazid bin Soleh, telah meriwayatkan kepada kami Bukair Bin Ma’ruf daripada
Muqatil Bin Hayyan beliau berkata: Telah sampai kepada kami Allah lebih
mengetahui dalam FirmanNya Azza wa Jalla: “Dia-lah Awal” sebelum setiap sesuatu
“dan Dia-lah Akhir” selepas setiap sesuatu. “dan Dia-lah Zahir” di atas setiap sesuatu
“dan Dial ah Batin”lebih dekat daripada setiap sesuatu,dan bahawasanya yaitu dengan
kedekatannya dan kudratnya Dia diatas ArasyNya dan Dia diatas setiap sesuatu
Mengetahui, Dia yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari pada
kadar setiap hari seribu tahun, kemudian beristiwaa diatas Arasy, “Dia mengetahui apa
yang masuk ke bumi” daripada titisan hujan “dan apa yang keluar daripadanya” yaitu
apa naik ke langit daripada Malaikat-Malaikat, “sedang Dia bersama-sama dimana
sahaja kamu berada” yaitu Kudratnya, kesultananNya dan IlmuNya bersama kamu
dimana kamu berada, “dan Allah mengetahui atas setiap sesuatu” maka Dia
mengetahui bisikan mereka, mendengar pertuturan mereka kemudian akan
memberitahu mereka pada hari Kiamat dengan setiap sesuatu (yang mereka lakukan)
sedang Allah di atas ArasyNya dan IlmuNya bersama mereka.”

Begitu juga tafsiran Imam Tobariy rahimahullah:

' ¸~ ,·, . ·· _·' .¸ ·· .¸ ¸¯ ·,· _· ,·, . ·,· .¸ ¸¯ _· ,·=
·· .¸ ¸¸ .,·' .¸ ·· .,. _,~ '

“Al Dzohir (Yg maha Tinggi) dari segala sesuatu, Dia yg tertinggi, di atas segala sesuatu,
tidak ada sesuatu yang lebih tinggi darinya. Dan Dia-lah al Batin (Yg maha Hampir), dari
segala sesuatu, tidak ada sesuatu yg lebih dekat dari-Nya. “

Dapat dirumuskan ayat diatas ialah al Zahir adalah di atas segala sesuatu. Al Batin
adalah lebih dekat dari segala sesuatu. Kedekatan Allah adalah dengan ilmu-Nya.
Sedangkan Allah sendiri berada di atas ‘Arsy-Nya. Ini menolak golongan yang
mengatakan Allah dimana-mana, sedang yang dimaksudkan adalah pengetahuan dan
pengawasan Allah terhadap hamba-hambanya dalam apa keadaan sekali pun mereka
berada.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 57
Begitu juga sekiranya kita lihat kepada rumpunan pengkhabaran Allah dalam ayat itu
dapat kita memahami maksud bahawa Allah bersama-sama kita. Sedang Dia
mengetahui apa yang masuk dan keluar bumi dan apa yang turun dan naik ke langit dan
mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap hambanya dimana mereka berada, sedang
Allah beristiwaa diatas ArasyNya Subhaanahu wa Ta’ala uluwan Kabiira”

Sebenarnya tajuk perbincangan kita berkenaan dengan Manhaj Ahlus Sunnah tidak
dapat diringkaskan dalam sesi perbincangan yang singkat seperti ini, Manhaj Ahlus
Sunnah wal Jamaah yang benar-benar berpegang kepada Kitab dan Sunnah serta
pegangan Salaful Ummah adalah suatu manhaj yang mudah, hanya apabila setelah
kemasukan pelbagai kemasukan maka perlu golongan ahli ilmu dan penuntutnya
berusaha untuk menghilangkan syubuhaat-syubuhaat yang melanda supaya dapat
kembalikan umat ini kepada kesucian Aqidah mereka dan kemurnian amalan-amalan
mereka.

Semoga kita digolongkan dalam kalangan mereka-mereka yang mendapat kesejahteraan
bersama-sama dengan para Rasul-Rasul mereka sejahtera daripada kalangan mereka-
mereka yang menyifatkan Allah dengan penyifatan yang salah dan batil terhadap
Allah sebagaimana Allah berfirman:

´_≈>¯,™ ,¸,´‘ ¸,´‘ ¸ο“¸-l¦ !´Η - šχθ±¸.ƒ ∩⊇∇⊃∪ 'Ν≈l™´ρ ’ls š_,¸l™¯¸ϑl¦ ∩⊇∇⊇∪ ‰ϑ>'¦´ρ ¸< ¸,´‘
š_,¸ϑl≈-l¦ ∩⊇∇⊄∪
“ Maha Suci RabbMu Rabbul ‘Izzah / Rabb yang mempunyai KeAgungan dan Kekuasaan
dari apa yang mereka sifatkan! Serta salam sejahtera kepada sekalian Rasul.
Serta (ingatlah bahawa) segala puji-pujian tertentu bagi Allah , Rabb yang memiliki
dan memelihara serta mentadbirkan seluruh alam.]”
135


2 SALAF IMAM ABUL HASAN AL-ASY'ARY: IBNU KULLAAB
[241H]
Beliau adalah ‘Abdullah bin Sa'iid bin Kullaab al-Qattan al-Basri, Abu Muhammad.
Dikatakan bahawa beliau digelar “Kullaab” kerana kuatnya beliau dalam berdebat
sehingga menarik lawannya kepadanya seperti seorang “Kullaab” menarik dan
mengangkat sesuatu.
136
Berkata Imam Adz-Dzahaby ketika menerangkan biografinya:
” ··_ ¸ ·,., ¸´' ¸'_ “ (Pemimpin ahli kalam di Bashrah di zamannya).
137

2.1 GURU DAN MURID BELIAU


135
Surah Soffaat Ayat 180-181
136
Tobaqat Syafi'eyah melalui Ara' Kullabiyyah alAqadiyah wa Mauqif As-Salaf minha m/s 51
137
Siyar A'lam Nubala : 11/174
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 58
Kitab-kitab rujukan tidak menyebutkan guru-guru beliau, tetapi disebutkan murid-
muridnya antaranya:-

1. ‘Abdul ‘Aziz al-Makki al-Kinany; yang telah memalukan Mu’tazilah di dalam
majlis Khalifah al-Ma'mun
2. al-Husain bin al-Fadhl al-Bajaly; seorang Ahli Kalam
3. Daawud bin ‘Ali azh-Zhahiry
4. al-Haarits al-Muhaasiby
5. Abul ‘Abbaas al-Qalaanisy
6. Abu ‘Ali ath-Thaqafy
7. Abu Bakar as-Sabghy

Pengikut-pengikut beliau digelar “al-Kullaabiyyah”, tetapi nama ini tenggelam sebagai
mazhab tersendiri denga n timbulnya mazhab al-Asy'ariyyah yang mengambil
pandangan-pandangan Kullaabiyyah sehingga berkembang pesat mazhab dengan
namanya.

Berkata Imam asy-Syaharastany [479-548H] setelah menerangkan bahawa ramai salaf
yang mengitsbatkan sifat-sifat Allah tanpa membeza-bezakan antara sifat zat atau
sifat fi'il:

¸, ··, _· ¸· ¸-, ,· = .. .,·, ,¯ . ¸· ·_·¯ ··~ .' ¸, .' ·,
·,· .., ,· ·, .. ... ' · ¸- ._·´ ,· ¸, =· ¸¸ .·, _,
_- ' ¸, ._-, .¸· ¸· _', . ,·' .¸ . ·~ ¸· ,¯ ..,·,
.,,.·, .., .·,,.' ¸·,,, .·,··¯ _-- . · ,,', .··´ ,· ,,,
' ¸,, ¸,·. ¸- _' ¸, ¸,- ¸- .,,.·, ¸_·, ¸· ¸· ¸· ¸ ·,~· ··
.·,··¯ _·· ,,· ,'· .·= ·· ¸¸ ¸,·. _-, ..-· _.., _·.
·,,·. ¸¸ ·,. ·- ., .··-, · ¸·. ·· :· _., '

“ … Sehinggalah datang zaman ‘Abdullah bin Sa'iid al-Kullaabiy, Abul ‘Abbas al-
Qalaanisy, al-Haarits bin Asad al-Muhaasiby. Dan mereka dari sejumlah salaf tetapi
menggunakan ilmu kalam, menyokong akidah-akidah salaf dengan hujjah-hujjah ilmu
kalam dan usul (teorinya), sebahagian merekapun mengarang, ada yang mengajar,
sehinggalah berlakunya perdebatan antara Abul Hasan al-Ash'ary dengan ustaznya
tentang masalah 'solah dan aslah', maka al-Asy'ary telah berpihak kepada golongan
(Kullaabiyah) ini dan menyokong kata-kata mereka dengan manhaj-manhaj ilmu kalam,
maka jadilah yang demikian mazhab untuk Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, lalu berpindah
nama ‘sifatiyah' (golongan yang menetapkan sifat) kepada Al-Asy'ariyyah.”
138


138
Al-Milal wan Nihal oleh Syaharastany cet. Dar Ma'rifah : 1/105-106
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 59

2.2 PENDAPAT-PENDAPAT BELIAU
Tidak sampai kepada kita sekarang satupun dari kitab-kitab Ibnu Kullaab, namun ia
didapati melalui ulama’-ulama’ yang menukilkan dari beliau atau sebahagian kitab-
kitabnya. Rujukan terpenting adalah karya Al-Asy'ary dalam Maqaalatnya, dan cebisan
dari nukilan Imam Ibnu Taimiyyah dari kitab-kitabnya.

2.2.1 PENDAPAT BELIAU TENTANG ASMA’ DAN SIFAT

Ibnu Kullaab mengitsbatkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah , berkata Al-Asy'ary:

“Berkata ‘Abdullah bin Kullaab: ‘Allah secara ‘azali Mengetahui, Berkuasa, Hidup,
Mendengar, Melihat, Perkasa (‘Aziz), Agung (‘Azhiim), Mulia Lagi Agung (Jaliil),
Mutakabbir, Jabbar, Kariim, Jawwad, Wahiid, Shamad, Fardh (Esa), Baqy, Awwal, Rab,
Ilah, Murid (Mengkehendaki), Benci (benci terhadap yang Dia tahu akan mati kafir,
walaupun kebanyakan umurnya dalam keadaan beriman), Redha (redha terhadap yang
Dia tahu akan mati dalam keadaan beriman, walaupun kebanyakan umurnya dalam
keadaan kafir), Mencintai, Memurkai, Menyokong (Muwali), Memusuhi (Mu'adiy),
Berkata (Qaul, Mutakallim), Merahmati, dengan ilmu, qudrat, hayat, sama', bashar,
‘izzah, ‘azamah, jalaal, kibriya', juud, karam, baqa', iraadah, karaahah, redha, sukuht,
hubb, bughdh, muwalah, mu'adah,qaul, kalam, rahmat, dan bahawa Dia qadeem
sentiasa dengan nama-nama dan sifat-sifatNya.”

Dan adalah beliau berkata:

'Makna Allah ‘Aalim, Allah ada ilmu, makna Dia Qaadir, mempunyai qudrat, makna Dia
Hidup, mempunyai kehidupan, dan demikian dikatakan untuk semua nama-nama dan
sifat-sifatNya.'”
139


Beliau mengitsbatkan sifat khabariyyah seperti wajah, dua tangan dan mata:

“Aku menyebutkan tangan, mata dan wajah sebagai khabar, kerana Allah
menyebutkannya, dan aku tidak menyebutkan selainnya, maka aku berkata: ‘ia adalah
sifat-sifat Allah seperti ilmu, qudrat, hayat adalah sifat.’ ”
140


Beliau juga mengitsbatkan sifat istiwa’, ‘uluww, beliau berkata:

“Maka Rasulullah yang merupakan pilihan Allah dari ciptaanNya, yang terbaik
dari kalangan manusia, yang paling mengetahui dari mereka semua tentang Allah ,
membolehkan bertanya dengan ‘ ¸,' ‘ (di mana) dan beliau mengatakannya, dan beliau
membenarkan kata-kata seseorang yang berkata ‘Dia di langit “, menyaksikan

139
Maqalat al-Islamiyin AL-Asya'ary : m/s 169
140
Maqalat al- Islamiyin AL-Asya'ary : m/s 217-218
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 60
keimanan baginya ketika itu. Sedangkan Jahm bin Shafwan dan pengikut-pengikutnya
tidak membenarkan soalan ‘ ¸,' ‘ (di mana), mereka memustahilkan kata-kata itu, jika ia
salah, tentu Rasulullah adalah orang yang paling layak mengingkarinya dan
seharusnya beliau berkata kepadanya: 'Jangan katakan demikian kerana
mewahamkan bahawa Allah terbatas, bahawa Dia ditempat tertentu tidak ditempat
tertentu, tetapi katakanlah Allah di mana-mana, kerana itulah yang benar bukan
yang engkau katakan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Rasulullah telah
mengizinkannya secara sedar makna kata-kata itu, bahawa ia adalah kata-kata yang
paling benar, bahawa ia adalah perkara yang mewajibkan keimanan bagi orang
mengatakannya, kerananya disaksikan keimanannya, bagaimana yang benar adalah
yang bersalahan dengan hal ini, sedangkan al-Quran berkata-kata dan
menyaksikannya?’ “
141


Beliau telah menolak orang yang berkata: “Allah tidak dalam alam, dan tidak
diluarnya”, maka beliau berkata:

“Kata-kata orang yang berkata: ‘Tidak dalam alam dan tidak diluarnya' telah keluar dari
akal dan khabar, maka dia telah menafikan dua perkara yang sama berlawanan, kerana
jika dikatakan kepadanya: ‘Sifatkan Allah dengan tidak wujud!’, dia tidak akan dapat
mengatakan lebih dari itu. Dan dia telah menolak nash-nash khabar dari Allah ,
berkata-kata dalam sesuatu yang tidak jaaiz dalam khabar atau akal, sedang dia
mendakwa inilah tauhid yang suci. Maka penafian yang total adalah itsbat yang total,
mereka sendiri adalah pengamal qiyas.“
142

2.2.1.1 SIFAT-SIFAT FI’IL

Ibnu Kullaab walaubagaimanapun tidak mengitsbatkan sifat-sifat yang ada hubungannya
dengan kehendak Allah . Dasar beliau adalah menafikan “ = ., .·,- ¸,- “ , iaitu
menafikan beradanya perkara yang baru pada zat Allah . Dengan ini beliau telah
menyetujui Mu'tazilah yang mengatakan siapa yang beradanya hawaadits pada dirinya
maka tidak akan bebas darinya, lalu mereka menafikan semua sifat dari Allah .
Manhaj mereka adalah setiap yang ada padanya hawadits adalah jism, dan setiap jism
adalah baru dan setiap yang baru adalah makhluk. Hanya Allah yang berlawanan
dengan makhluk, maka tiada perkara yang hawadits (baru/event) yang berada pada zat
Allah , Allah bukan jism, dan Allah adalah qadiim.

Adapun Ibnu Kullaab walaupun berkongsi dasar teori yang sama, beliau menetapkan
sifat-sifat zat dan maknawi bagi Allah , dan menjadikannya qadim azali. Tetapi beliau
menafikan sifat-sifat ikhtiyariyyah yang berkaitan dengan kehendak Allah
berdasarkan teori ini. Dibawah adalah keterangan mazhab beliau berserta rujukannya:


141
Dar'u Ta'arudh Aql wa Naql : 6/193-196 oleh Ibnu Taimiyyah yang menukilkan dari Ibnu Furak.
Melalui Mauqif Ibnu Taimiyyah : m/s443
142
Daru Ta'arudh : 6/194
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 61
1. Sifat-sifat Allah semuanya azali, tidak kira sifat zat mahupun sifat fi'il, maka
beliau menjadikan sifat “Redha”, “Mahabbah”, “Benci”, “Pemurah”, “Pemberi”
sebagai azali seperti sifat “Mendengar”, “Melihat”, “Hidup”
143
, sehingga tidak
difahami wujudnya sifat ikhtiyariyyah bagi Allah .

2. ‘··,'' iaitu Allah sentiasa redha sejak azali terhadap seseorang yang Allah
tahu akan mati beriman, walaupun kebanyakan umurnya hidup dalam keadaan
kekafiran. Dan Allah sentiasa benci secara azali terhadap seseorang yang Allah
tahu akan mati kekafiran, walaupun kebanyakan umurnya dalam keadaan
beriman
144
. Makna kata-kata tadi adalah Allah tidak berubah sifatNya, tidak
redha ketika seseorang itu beriman kemudian berubah murka bila dia berubah
kafir. Ini untuk menafikan keberadaan yang “huduth” (baru) pada sifat Allah .

3. Apabila beliau mengitsbatkan sifat ‘uluw dan istiwa' yang merupakan sifat
khabariyyah, beliau mengaitkannya dengan sesuatu yang menunjukkan penafian
sifat fi'il itu sebagaimana bila yang Allah kehendaki. Beliau berkata:

“Adalah beliau mendakwa bahawa Allah secara azal dan tiada tempat dan masa
sebelum menciptakan, dan bahawa Allah masih dalam keadaan azali itu, dan
Allah beristiwa atas ‘ArasyNya sebagaimana firmanNya, bahawa Allah diatas
setiap sesuatu, Maha TinggiNya”
145


Awal kata-kata diatas menunjukkan Allah tidak beristiwa’ kerana masih dalam
keadaan azaliNya, tetapi selepas itu beliau menetapkan sifat istiwa'nya bagi
Allah. Ini bererti sifat ini azali yang tiada kaitannya dengan kehendak Allah ,
yang beristiwa’ atas ‘ArasyNya sebelum tidak demikian.

4. Beliau menafikan sebahagian sifat fi'il kerana teori ini, berkata al-Asy'ary:

“Berkata Ibnu Kullaab: ‘Mensifati Allah sebagai kariim bukan termasuk sifat
fi'il’“
146


Ini menyalahi akidah salaf, memang sifat “Pemurah” Allah adalah azal, tetapi
Allah memberi hamba-hambaNya, siapa yang Allah kehendaki, dengan apa
yang Allah kehendaki, bila Allah kehendaki. Ia adalah sifat zat dan juga sifat
fi'il.

Beliau menjadikan sifat “Wilayah”, “Permusuhan”, “Redha” dan “Benci” Allah
sebagai zat bukan sifat fi'il. Ini makna kata-kata beliau diatas: “ia adalah azali “
147143
Maqalat Al-Asy'ary : m/s 169, 541, 584
144
Maqalat Al-Asy'ary : m/s 298, 547
145
Maqalat Al-Asya'ry : m/s 298-299
146
Maqalat Al-Asy'ary : m/s 179
147
Maqalat Al-Asy'ary : m/s 582
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 62
5. Beliau menjadikan sifat “Kalaam” Allah seperti sifat “’Ilmu” dan “Qudrat”.
Berkata al-Asy'ary:

“Berkata Ibnu Kullaab : 'Allah secara azal berkata-kata, dan Kalaam adalah
termasuk sifat nafs (zat) seperti ‘ilmu dan qudrat.' “

Dan beliau berkata:

“KalamNya berada (“qaaim) padaNya sebagaimana ilmu dan qudratnya berada
padaNya.“
148


Dengan itu beliau sebenarnya menolak sifat kalaam sebagai sifat fi'il.

Berkata al-Asy'ary:

“Berkata ‘Abdulah ibnu Kullaab: ‘Sesungguhnya Allah secara azal berkata-kata,
kalaam Allah sifat berada padaNya, ia qadiim dengan kalaamNya, kalaamNya
berada padaNya, sebagaimana ‘ilmuNya berada padaNya, qudratNya berada
padaNya, Dia qadim dengan ‘ilmunya dan qudratNya, dan adalah kalaamNya
bukan huruf atau suara, tidak berbagai dan tidak terbahagi-bahagi serta tidak
berubah, tulisanlah yang merupakan huruf yang berubah-ubah, dan ia adalah
bacaan al-Quran, dan adalah salah mengatakan kalaam Allah adalah Allah atau
sebahagian dariNya atau bukan Dia, bahawa ibarat (expression) dari kalaam
Allah berbeza-beza dan berubah, dan kalaam Allah tidak berbeza dan tidak
berubah, dan yang disebutkan “ _,¯' ” tidak berbeza dan tidak berubah,
hanyasanya dinamakan kalaam Allah berbahasa Arab kerana tulisannya yang
merupakan ibarat darinya,dan ialah bacaannya yang dalam bahasa Arab, maka
dinamakan berbahasa Arab kerana sebab “ ·· ” begitu juga dinamakan
berbahasa 'Ibrani kerana sebab, dan sebabnya adalah tulisannya yang
merupakan ibarat darinya adalah dalam bahasa ‘Ibrani, begitu juga ia
dinamakan perintah kerana sebab, dinamakan larangan kerana sebab,
dinamakan khabar kerana sebab, sedangkan Allah berkata-kata secara azal
sebelum dinamakan kata-kataNya perintah dan sebelum wujud sebab yang
menjadikan dinamakan kalaamNya perintah, dan demikian pada penamaan
kalsamNya sebagai larangan dan khabar. Dan beliau mengingkari bahawa Allah
memerintah secara azal atau melarang secara azal. Dan beliau berkata
sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu melainkan telah berkata
padanya jadilah! Dan mustahil kata-kataNya jadilah itu makhluk.’ ”
149


Kata2 beliau diatas menunjukkan penyimpangan akidah beliau dalam masalah
Kalaam Allah dari mazhab Salaf. Adapun Salaf mengatakan bahawa Kalaam

148
Maqalat Al-Asy'ary : m/s 517, 584 Ini dalil bahawa ibnu Kullab adalah salaf Asy'ary mengatakan
Kalam Allah adalah Kalam Nafsi
149
Maqalat Al-Asy'ary : m/s 584-585
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 63
Allah adalah qadim jenisnya, baru pada individunya, Allah berkata-kata
secara azal, dan Allah berkata-kata dengan apa yang Allah kehendaki, bila
Allah kehendaki. Kata-kata Allah berbagai, ada perintah, larangan dan
khabar. Allah berkata-kata dengan suara yang boleh di dengar.

6. Beliau berkata bahawa tidak boleh dikatakan satu-satunya sifat Allah itu
qadim. Pada beliau ini melazimkan bahawa banyaknya qadim bersama Allah .
Maka untuk lari dari itu, beliau hanya berkata Allah qadim bersama sifat-sifatNya
“ <· ·., = ” .
150


7. Beliau berkata bahawa nama-nama dan sifat tidak dikatakan bahawa ia Allah
atau ia bukan Allah , tetapi ia adalah yang berada pada Allah . Ini sesuai
dengan mazhab Salaf. Salaf mengatakan ia milik Allah sesuai dengan
firmanNya:

¸ ¸- .-. =, ¸
“Milik Allah nama-nama yang baik.” (Al-A’raaf:180)

8. Beliau menetapkan bahawa Allah boleh dilihat dengan mata seperti Ahlus
Sunnah, kerana setiap yang berdiri dengan sendirinya boleh dilihat.

9. Qadha’ dan Qadar.

Beliau berkata sebagai yang dinukilkan Imam al-Baghdaady[429H] bahawa:

“Allah menghendaki semua yang huduuth (baru/event) berlaku, yang baik
mahupun yang buruk, tetapi aku tidak mengatakan secara detail: ‘bahawa Allah
menghendaki maksiat berlaku walaupun ia termasuk perkara yang 'baru'
yang Allah kehendaki kejadiannya’, sebagaimana aku berkata ketika berdoa:
‘Wahai pencipta jism-jism!’ Tetapi aku tidak berkata dalam doa: ‘Wahai pencipta
kera, babi, darah dan najis’, walaupun Allah pencipta semua ini.”
151

Kata-kata ini bersesuaian dengan mazhab Ahlus Sunnah, iaitu beradab dengan
Allah dengan tidak menisbahkan keburukan kepada Allah.

10. Iman.

Berkata Imam al-Baghdaady:


150
Minhaj as-Sunnah oleh Ibnu Taimiyyah tahqiq Rasyad Salim : 2/391
151
Usuluddin oleh Abu Mansur al-Baghdady: m/s 104
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 64
“Adalah Ibnu Kullab berkata: 'Iman adalah mengikrarkan Allah , kitab-
kitabNya, rasul-rasulNya, jika yang demikian dengan makrifat dan tasdiq dengan
hati, jika ikrar itu tanpa makrifat tentang kebenarannya ia bukan iman.“
152

Beliau juga berkata iman seorang muqallid adalah sah, dan bahawa dia dihukum
sebagai Islam. Begitu juga mazhab beliau tentang pelaku dosa besar.
1532.2.2 KEDUDUKAN SALAF TERHADAP KULLAABIYYAH

Ulama’ salaf berdiri atas manhaj yang kukuh, termasuk manhaj mereka terhadap ahli
ahwaa’ yang mengada-adakan bid'ah di mana-mana zaman dan tempat. Oleh itu,
mereka telah mentahzir ahli kalam secara umum dan menentang bid'ah-bid’ah mereka,
bahkan telah mentahzir ilmu kalam itu sendiri yang dimasukkan oleh Jahmiyyah,
Mu'tazilah, Qadariyyah, Raafidah dan lain-lain.

Walaupun puak Kullaabiyyah bertepatan dengan Ahlus Sunnah dalam dalam menolak
Jahmiyyah, Mu'tazilah dan Raafidah, namun mereka telah mencampurkan kata-kata ahli
kalam dan bid'ah mereka. Inilah sebab ulama’ salaf mentahzir kata-kata mereka yang
bertentangan dengan Ahlus Sunnah.

Contoh-contoh kedudukan salaf terhadap Kullabiyah:

1) Imam Ahmad bin Hanbal

Beliau telah sezaman dengan ketua-ketua kullaabiyyah antaranya Al-Haarits al-
Muhasiby as-Sufi. Imam Ahmad telah mentahzir beliau dan menyuruh orang ramai
mem'boikot'nya kerana kata-kata ahli kalamnya. Ini hampir disepakati oleh semua
yang menulis biografi al-Muhasiby. Walaupun Imam Ahmad juga tidak menyukai
kata-kata beliau tentang tasawwuf, kullaabiyyahnya yang mendapat perhatian Imam
Ahmad.
154


2) Imam Ibnu Khuzaimah [223 -311H]

Di zaman Imam Ibnu Khuzaimah terdapat dua tokoh kullaabiyyah, Abu ‘Ali at-
Tsaqafi, Syaikh Khurasan as-Syafiey, al-Wa'iz, az-Zahid dilahirkan tahun 244H.
Seorang tokoh lagi adalah Imam Abu Bakar as-Sabghy an-Naisabury as-Syafiey,
dilahirkan tahun 258H.

Kedua mereka ini adalah murid Imam Ibnu Khuzaimah yang teristimewa, dalam
mereka mengitsbatkan sifat-sifat Allah , mereka juga berkata-kata dengan kata-

152
Usuluddin oleh Abu Mansur al-Baghdady: m/s 149
153
Maqalat Islamiyin : 293, 298
154
Tarikh Baghdad : 8/214, al-Kamil fi Tarikh : 7/84, Mizan al-I'tidal : 1/430, Talbisul Iblis:
162(Muniriah), Syarh al-Kaukab al-Munir 47, Tobaqat Hanabilah : 1/62-63 melalui Mauqif Ibnu
Taimiyah 469. Adapun as-Subky menjadikan kisah ini sebagai kalaamul aqran.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 65
kata Ibnu Kullaab bahawa Allah tidak berkata-kata jika Dia kehendaki, bila Dia
kehendaki, bahawa kalam Allah hanyalah azali. Apabila hal ini diketahui Ibnu
Khuzaimah, beliau telah menjadi marah kepada mereka dan orang-orang yang
berkata-kata demikian. Berlaku beberapa insiden diantara beliau dan mereka yang
mana Ibnu Khuzaimah telah menyuruh mereka bertaubat dari kata-kata mereka. Ia
adalah kisah yang panjang yang disebutkan oleh al-Haakim dalam Tarikh
Naisaburnya yang dinukilkan sebahagiannya oleh Imam Ibnu Taimiyyah dan Imam
Adz-Dzahaby.
155

Dinukil oleh Imam Adz-Dzahaby bahawa murid-muridnya itu bertanya:

··· _-, ¸- ·· ¸· ·. ,,' .,´' ¸ ·
“(Terangkan) Apakah yang Engkau ingkari dari mazhab-mazhab kami wahai Ustaz,
supaya kami tinggalkannya? “

Imam Ibnu Khuzaimah menjawab:

¸· · ¸, =· _· ¸ ' ¸· ¸- ¸, ~' .¯ · .·,,·´ .·· ¸¸ ,´,·
¯ · ·_·, ._- ¸·· ·,-.' _·, ..·¯ ¸, ,· ' ¸· ¸- ¸, ~' . ¸
·_·, ._- ¸·· ·,-.' _·, ..·¯ ¸, ,· ¸, = · _· .
“Condongnya kamu kepada mazhab Kullaabiyyah, adalah Ahmad bin Hanbal
termasuk orang yang paling keras permusuhannya terhadap ‘Abdullah bin Sa’iid bin
Kullaab dan rakan-rakannya semisal Al-Haarits (Al-Muhaasibiy) dan yang lainnya”
156.

Berkata Imam Abul Qaasim an-Nasrabazi:

· ._-· ¸- ¸, ~' ·,-,· ··´ ¸· .¸ ¸ ,´ _- ._- .' _·,
, ··,_' .¸ ··,· ¸., , .·
“Telah sampai kepadaku bahawa bahawa al-Haarits Al-Muhaasibiy berkata-kata
dengan sesuatu dari ilmu Kalam, maka Imam Ahmad telah memboikotnya lalu dia
pun bersembunyi, akhirnya ketika beliau meninggal dunia, tiada yang solat
jenazahnya melainkan empat orang.”157


155
Daru at-Taa'rudh : 2/82, Siyar : 14/377
156
As-Siyar, 14/380
157
Mizanul I'tidal Zahaby: 1/430, Tahdzeeb at-Tahdzeeb Ibnu Hajar : 2/153
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 66
Puak berfahaman Kullaabiyyah ini telah dicela oleh Imam Abu ‘Abdur Rahman as-
Sulaamy [412H]
158
, Imam Abu Nasr as-Sijzy [444H]
159
dan ulama’-ulama’ salaf yang
lain.
160


Berkata Imam Ibnu Qudamah:

¸ ,= ·,, ¸, ¸ .·,.-, ¸- ·,, ,,,·, _ ¸·' .,-· · ¸·,
··, ¸, ¸ ·- ¸¯, ,,··¯ ¸¸ .·.¸, ··' .¯ . ··¸ _·, ,· ¸¯,
·,,·´, ·,´, ·,·', ··-,', ·,_, __,-, ·,,-, ·.·,¯ _· ·,
,·,=, ,· = ··' _ .,~, ¸·. ·,· ·,·

“Termasuk bagian dari sunnah adalah meninggalkan ahlul-bida’ dan menjauhi mereka.
Tidak melakukan perdebatan dengan mereka di dalam agama, meninggalkan kitab-
kitab yang berisi ajaran bid’ah dan tidak mendengar pembicaraan mereka. Dan setiap
perkara yang baru dalam agama adalah bid’ah. Setiap orang yang memakai ciri-ciri
selain Islam dan sunnah adalah mubtadi’, seperti: Raafidah, Jahmiyyah, Khawaarij, Al-
Qadariyyah, Murji’ah, Mu’tazilah, Karraamiyyah, Kullaabiyyah, dan yang semisal
dengannya. Semua itu adalah kelompok yang sesat dan golongan ahlul-bida’. Kita
berlindung kepada Allah darinya”
1612.2.3 HUBUNGAN AL-ASY'ARY DENGAN MU’TAZILAH

Abu ‘Ali Al-Jubbaiey al-Mu'tazili [235H - 303H]

Beliau adalah murid syaikh puak Mu'tazilah Abu Ya'qub as-Syahham di Bashrah, apabila
as-Syahham meninggal dunia, muridnya Abu ‘Ali al-Jubbaiey menggantikannya. Beliau
mempertahankan mazhabnya dan menentang ulama’ yang menyalahinya baik dari puak
Mu’tazilah sendiri atau selain mereka, antaranya al-Khayyat, al-Jahizh, an-Nazzam,
termasuk muridnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ary yang telah menentang gurunya selepas
taubatnya dengan tulisan yang banyak, namun tidak sampai satupun kitab-kitab itu
kepada kita. Pendapat-pendapatnya didapati dalam kitab-kitab 'Maqaalat' iaitu kitab-
kitab yang memuatkan pendapat-pendapat mazhab-mazhab dalam akidah, yang

158
Beliau murid Imam Daraqutny, seorang Sufi, pengarang Kitab Tobaqat Sufiyah. Ibnu Taimiyyah
dlm Daru Ta'arudh : 2/82 menukilkan bahawa Abu Ismail al-Ansary dlm kitabnya “ Dzamul Kalam”
berkata Aku mendengar Ahmad bin Abi Nasr berkata, kami melihat Muhammad bin al-Husain as-
Sulami pengarang kitab yang terkenal dengan jalan Sufi melaknati Kullabiyyah. “
159
Beliau berkata tentang Ibnu Kullab dan golongan mereka “ yang zahirnya menentang mu’tazilah
sedangkan mereka bersama mereka, bahkan lebih celaka keadaan mereka dari mu’tazilah..” Risalah
ar-Rad a'la Man Ankara al-Harf was Saut : 80-81 tahqiq Muhamad BaKarim utk tesis M.A
160
Dinukilkan Daru Ta'arudh oleh Ibnu Taimiyyah : 2/82
161
Syarh Lum’atul-I’tiqaad li Ibni Qudaamah oleh Shaalih Al-Fauzaan, hal. 264-284.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 67
terpenting darinya adalah Maqaalat karangan Al-Asy'ary dan kitab-kitab ‘Abdul Jabbar
al-Hamzaany al-Mu'tazily.

Abu ‘Ali al-Jubbaiey ini mempunyai dua murid yang terkenal, Abul Hasan Al-Asy'ary yang
meninggalkan Mu'tazilah, dan anaknya Abu Hasyim al-Jubbaiey yang kemudian menjadi
Imam Mu'tazilah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ary pula adalah anak tirinya sejak kecil, beliau
telah bernikah dengan ibu Abul Hasan setelah bapanya wafat.

Zaman al-Jubbaiey adalah zaman kemunduran fahaman Mu'tazilah yang bermula di
zaman al-Mutawwakkil yang menjadi khalifah tahun 232H, beliaulah yang membatalkan
fitnah Mu'tazilah yang disokong khalifah-khalifah sebelum ini dimana mereka
memaksakan fahaman Mu’tazilah atas rakyat, menyiksa, memenjarakan atau
membunuh ulama’ yang enggan menganut fahaman mereka, terutama sekali tentang
mengatakan bahawa al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal yang berjuang
menentang mereka telah disiksa dan dipenjarakan sekian lama akhirnya dibebaskan bila
beliau menjadi khalifah. Dengan kejayaan beliau dalam fitnah ini, Imam Ahmad digelar
Imam as-Sunnah, maka kembali semula kegemilangan Ahlus Sunnah. Beliau akhirnya
wafat tahun 241H iaitu permulaan hayat al-Jubbaiey.

Walaubagaimanapun tidaklah khalifah sampai mengharamkan mempelajari dan
mengajarkan jidal dan ilmu kalam, beliau membatalkan polisi kerajaan yang menyokong
Mu’tazilah dan pemaksaannya atas orang ramai. Sebab itu masih terdapat lagi kelas-
kelas Mu’tazilah di sebahagian masjid di Bashrah dan Baghdad.

Di zaman Imam Al-Asy'ary pada tahun 279H, keluar perintah mengharamkan para
penyalin kitab dari membeli kitab-kitab falsafah dan kalam, demikian berterusan
kegawatan mazhab Mu’tazilah hinggalah Baghdad dimasuki Bani Buwaih yang condong
berfaham Syi’ah dan Mu’tazilah.

Perkara yang memaling pandangan adalah fakta bahawa Imam Abul Hasan Al-Asy'ary
meninggalkan Mu’tazilah di zaman kemunduran Mu’tazilah ini, maka bagaimana hal ini
menjadi kegembiraan besar buat Ahli Sunnah?

2.2.4 PANDANGAN-PANDANGAN AL-JUBBAIEY DALAM AKIDAH

1. Kalam Allah

Beliau seperti Mu’tazilah yang lain, bahawa kalam Allah itu makhluk, tetapi
beliau mengetengahkan perincian baru, iaitu kata-katanya:

“Sesungguhnya Allah menjadikan diketika bacaan setiap pembaca (Quran)
kalam untuk DiriNya ditempat bacaannya.”
162


Berkata Imam Ibnul Murtadha:

162
Al-Milal wan Nihal oleh Syaharstany : ( 1/81 )
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 68

“Maka Syaikh Abu ‘Ali takut apa yang ditakuti oleh Ahli Athar iaitu kekufuran
tingkat paling tinggi kerana menyalahi wahyu, maka beliau memaksa-maksakan
sesuatu yang menyalahi akal dengan menjadikan suara di dalam huruf-huruf
yang tertulis, dan dengan menjadikan Allah menjadikan suaraNya bersama
suara setiap pembaca, hingga orang yang mendengar setiap pembaca sedang
mendengar kalam Allah secara hakikat, seperti yang telah Musa
mendengarnya.“
163


2. Rukyatullah

Beliau mengingkari rukyah tetapi tidak mengkafirkan orang yang
mengitsbatkannya seperti yang dikatakan Mu’tazilah
164


3. Memenuhi Ancaman

Apakah jaaiz bagi Allah memaafkan pelaku dosa besar? Mu’tazilah
mengatakan tidak. Pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Adapun al-Jubbaiey
berkata ia jaaiz menurut akal.
165


4. 'llah dan sebab

Berkata Imam Abul Hasan Al-Asy’ary dalam Maqaalatnya:

”Beliau (al-Jubbaiey) menyifatkan tuhannya sebagai berkuasa menyatukan api
dan kapas tanpa menciptakan kebakaran, dan bolehnya batu diam terapung
diatas udara tanpa tiang dibawahnya.”
166


Ini bersalahan dengan Mu’tazilah yang mewajibkan sebab mewujudkan
musabbab.
167


5. Usaha (Kasab)

Beliau mempunyai akidah yang berbeza sekali, berkata Al-Asya'ary:


163
Itharul Haq a'lal Khalq m/s 319 oleh Muhammad bin Ibrahim bin Ali al-Murtadha al-Yamani yang
masyhur dengan gelaran Ibnu Wazir[775-840H] antara kitab beliau adalah al-A'wasim wal Qawasim fiz
zaba'n Sunnah Abil Qasim
164
Syarh Usul al-Khamsah m/s 275
165
Maqalat Islamiyin oleh Al-Asya'ry :m:/s 276. Al-Jubbaiey berkata bahawa seorang Fasiq Milly
adalah mu'min secara bahasa disebabkan perbuatan keimanannya, beliau menyalahi semua
mu’tazilah yg berkata : Seorang fasiq ditempat antara dua tempat. Bahkan al-Jubbaiey mengatakan
bahawa seorang Yahudi mempunyai iman yang dengannya kita namakannya 'mukmin, muslim' secara
bahasa. m/s 269.
166
Maqalat Islamiyin oleh Al-Asya'ry : m/s 570
167
Kita akan dapati bahawa Imam Asy'ary sendiri bermazhab demikian. Ini antara bukti
terpengaruhnya beliau dengan gurunya.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 69
“Manusia berselisih tentang makna muktasib, berkata sekumpulan Mu’tazilah,
maknanya seorang pelaku melakukan perbuatan dengan alat, anggota badan
dan kekuatan yang baru, berkata al-Jubbaiey, makna muktasib adalah seorang
yang memperolehi manfaat atau kemudharatan atau kebaikan atau keburukan,
atau memperoleh harta dan seumpamanya, juga memperolehnya dia usaha
orang lain, mendapat harta orang lain, harta itulah kasabnya secara hakikat
walaupun bukan ia perbuatannya.”
168


Al-Jubbaiey juga berpendapat bahawa Allah tidak berkuasa melakukan
perbuatan hamba berdalilkan at-Tamanu'.
169


6. Iraadah hamba

Mu’tazilah telah ijma’ melainkan al-Jubbaiey bahawa seorang insan
menghendaki perbuatannya dan menuju melakukannya, dan bahawa
kehendaknya untuk melakukan tidak berada bersamaan perbuatannya, ia tidak
berada melainkan sebelum perbuatan yang dikehendakinya. Al-Jubbaiey pula
telah mendakwa bahawa seorang insan hanya berkehendak ketika dia berbuat,
bahawa kehendak untuk melakukan tidak mendahului perbuatan, dan bahawa
seorang insan tidak disifatkan sebagai berkehendak untuk melakukan, dan beliau
mendakwa bahawa kehendak Allah bersama kehendaknya.
170


7. Syariiat Aqliyyah

Berkata Imam As-Syaharstany:

“Beliau hanya menetapkan syari’at Nubuwwah kepada kadar-kadar hukum dan
waktu-waktu ketaatan yang tidak dapat ditentukan akal dan fikiran, dengan
syari’at akal dan hikmah wajiblah atas seorang yang bijaksana membalas pahala
kepada orang yang taat dan menghukum pelaku maksiat, namun waktu dan
kekalnya hanya diketahui oleh wahyu.”
171


Ini adalah kata-kata yang merbahaya, ia menunjukkan kadar Nubuwwah disisi
beliau, solat adalah wajib secara akal semata, tetapi waktu-waktunya, Subuh,
Zuhur dan ‘Asar diketahui dari Nabi . Maka Nabi hanya datang dengan
hukum Wadhhy, bukan hukum Taklify seperti wajib, haram dan sebagainya.


168
Maqalat Islamiyin m/s 542
169
Makna tamanu' disyarahkan oleh al-Iyji dlm Mawaqifnya m/s 284: bahawa jika Allah
mengkehendaki sesuatu perbuatan, hamba pula tidak menghendakinya, lazimlah samada perbuatan
itu berlaku maka berkumpullah dua kehendak berlawanan, atau ia tidak berlaku maka terangkatlah
dua kehendak berlawanan, atau berlakulah kehendak salah satu mereka, maka satu lagi tiada qudrat.
Tidak dikatakan yang berlaku adalah sesuatu yang dalam kekuasaan Allah kerana qudrat Allah lebih
umum, kerana kami katakan makna qudrat Allah lebih umum tanpa perbuatan ini, Allah tiada
pengaruh padanya, maka mereka berdua sama dalam perbuatan yang berlaku ini.
170
Maqalat Islamiyin m/s 418
171
Milal wan Nihal : 1/81
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 70
8. Negara yang rakyatnya tidak bebas berfikiran Mu’tazilah dan mengingkari
fahaman yang menyalahi Mu’tazilah adalah negara kafir

Abul Hasan Al-Asy'ary menyebutkan bahawa kebanyakan Mu’tazilah dan
Murji’ah bahawa negara Islam dizamannya adalah negara Iman, Khawaarij
berkata negara kufur dan syirik, Zaidiyyah berkata negara kufur nikmat, Ja'far bin
Mubasyyir berkata negara fasiq.
172


9. Kenabian, adakah ia ganjaran atau permulaan (langsung dari Allah) ?

Berkata Al-Asy’ary:

“Berkata sebahagian: ‘ia adalah permulaan, berkata pula sebahagian, ia adalah
ganjaran atas amalan nabi-nabi, ini adalah pendapat 'Abbad. Berkata al-
Jubbaiey: ‘Jaaiz ia sebagai permulaan.”
173


10. ‘Ali lebih Afdhal dari Abu Bakar

Al-Jubbaiey pada mulanya bertawaqquf dalam masalah ini, kemudian beliau
mendahulukan ‘Ali atas Abu Bakar, beliau ingin menyatukan antara Syi’ah
dengan Mu’tazilah.
174


11. Menolak hadits dalam akidah tetapi merimanya dalam hukum sama seperti
Mu’tazilah lain.

Pernah bila beliau ditanya tentang hadits berkaitan hukum ahkam yang bersanad
maka beliau menerimanya, apabila dibawakan sanad yang sama dalam hadits
dialog antara Nabi Musa dan Nabi Nabi Adam , beliau menolaknya.
175


Inilah pendapat-pendapat terpenting al-Jubbaiey, guru Abul Hasan Asy’ary, beliau
mendokong mazhab Mu’tazilah, berkata dengan kata-kata mereka, tetapi mempunyai
percanggahan dalam pendapat-pendapatnya, adakah ini punca mempengaruhi
perubahan kepada muridnya hingga beliau keluar darinya?

Kedudukan al-Asy'ary sangat dekat dengan gurunya, berkata Imam Ibnu 'Asaakir,
menukilkan dari Imam al-Askary:

“Adalah Al-Asy'ary murid al-Jubbaiey, beliau belajar dengannya dan mengambil
mazhabnya, beliau tidak meninggalkannya selama 40 tahun, adalah beliau seorang
yang pintar dalam majlis diskusi, berani berdebat dengan lawan. Tetapi beliau bukan
ahli berkarya, adalah beliau apabila menulis terkadang terputus, terkadang
mendatangkan kata-kata yang tidak diredhai. Adapun Abu ‘Ali adalah ahli berkarya,

172
Maqalat Islamiyin : m/s 463
173
Ibid m/s 448
174
Al-Jubbaiyan m/s 294 melalui tesis Mauqif Ibnu Taimiyah minal Asyairah 1/370
175
Al-Munyah wal Amal : m/s 171 melalui Mauqif ibnu Taimiyah 1/370
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 71
apabila menulis beliau mendatangkan apa yang beliau ingin secara habis-habisan,
apabila menghadiri majlis-majlis berdebat, tidak cekap. Adalah beliau bila hadirin
mendebatnya dalam majlis beliau akan memanggil Al-Asya'ry dan berkata: ‘Gantikan
aku! ‘demikianlah buat beberapa masa.”
176


3 KITAB AL-IBAANAH DAN KESAHIHANNYA
Ulama’ yang mengesahkan kitab al-Ibaanah sebagai tulisan Imam Abul Hasan al-Asy'ary:

1. al-Ahwaazy [wafat 446H]
2. Imam Abu ‘Uthmaan Ismaa’il bin ‘Abdirrahmaan al-Sobuni [wafat 449H]
3. Imam al-Baihaqi [ wafat 458H ]
4. Imam Ibnu ‘Asaakir.[wafat 571H ]
5. Imam Ibnu Dirbas as-Syafiey [wafat 605H ]
6. Imam Abu ‘Ali al-Hasan bin Ibraahim al-Farisi
7. Murtada az-Zabidi [wafat 1205H]
8. Imam Ibnu Taimiyyah [wafat 728H]
9. Imam Ibnul Qayyim [wafat 751H]
10. Imam Adz-Dzahaby [wafat 748H]
11. Imam Ibnu Kathir [wafat 774H]
12. Imam Ibnu Imad al-Hanbali wafat
13. Zahid l-Kauthary [wafat 1371H]
14. Dr Sai'd Ramadhan al-Buty

3.1 IMAM IBNU ‘ASAAKIR [wafat 571H]

Dalam kitab Tabyiin Kadzibil Muftary m/s 28 beliau berkata:

“Kitab-Kitab karangan Abul Hasan al-Asya'ry dikalangan ahli ilmu adalah masyhur lagi
terkenal dengan kebagusan dan menepati tahqiq dikalangan para muhaqqiq, siapa yang
melihat kitab beliau yang bernama al-Ibaanah mengetahui kedudukannya dalam ilmu
dan agama. “

Bahkan Imam Ibnu 'Asaakir telah menukilkan dua fasal dari kitab al-Ibaanah, yang
merupakan sebesar-besar dalil wujudnya kitab ini dan kesahihannya. Beliau berkata
dalam mukasurat 152:

“ ...maka tidak boleh tidak kami menghikayatkan dari beliau i'tiqad beliau dengan
amanah, dan kami menjauhi dari menambah atau mengurangi sesuatu darinya, sebagai
meninggalkan pengkhianatan supaya anda tahu hakikat hal beliau, kesahihan akidah
beliau dalam usul diyanah, maka dengarkan apa yang beliau sebutkan diawal kitabnya

176
Tabyeen Kadzibil Muftari m/s 91
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 72
yang beliau namakan al-Ibaanah, dan kami akan menyebutkan apa yang berikutnya
dalam akhir risalah insya Allah Ta'ala.”

3.2 IMAM AL-BAIHAQI [wafat 458H]

Beliau adalah murid kepada Ibnu Furak, murid Imam Abul Hasan al-Asy’ary. Seorang
hafiz, ulama’ hadits yang tersohor, beliau berkata:

“As-Syafi'i rahimahullah telah menyebutkan apa yang menunjukkan bahawa apa yang
kita baca dari al-Quran dengan lidah kita, dan apa yang kita dengar dengan telinga kita,
serta apa yang kita tulis dan mushaf-mushaf kita dinamakan Kalaamullah , Allah
berkata-kata dengannya kepada hamba-hambaNya dengan mengutuskan RasulNya
dengannya. Dengan makna ini juga ‘Ali bin Ismail telah menyebutkan dalam kitab beliau
al-Ibaanah. “
177


3.3 IMAM IBNU DIRBAS AS-SYAFI’I [wafat 622H]178

Beliau telah mengarang kitab yg beliau namakan “Mempertahankan Abul Hasan Al-
Asy'ary”. Kata beliau:

“Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kitab al-Ibaanah fi Usul ad-Diyanah yang
dikarang Imam Abul Hasan Ali bin Ismail al_Asya'ary, ialah yang beliau pegang akhirnya,
itulah yang beliau i'tiqadkan, beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya
selepas kembalinya dari mazhab Mu'tazilah dengan karunia Allah dan kasihNya. Setiap
kata-kata yang dinisbahkan kepada beliau yang menyalahi apa yang ada didalamnya
maka beliau telah tinggalkan dan berlepas diri darinya kepada Allah Subhanhu wa
Ta'ala.“
179

3.4 AL-HAAFIZH IMAM ABUL ‘ABBAS AHMAD BIN TSAABIT AT-TURQY
[wafat 521H]

Imam Adz-Dzahaby menukil kata-kata beliau:


177
I'tiqad wal Hidayah ila Sabil ar-Rasyad : Bab al-Qaul fil Quran m/s 112. ct Darul Falah, ditahqiq dari
5 manuskrip. Dengan komentar Syaikh Abdur Razak Afifi dan Syaikh Abdur Rahman bin Solih al-
Mahmud.
178
Yang benar beliau adalah Ibrahim bin al-Qadi Uthman bin Isa[572-622H], bapanya Uthman adalah
Naib Pemerintah di Qahirah, seorang tokoh ulama Mazhab Syafiey. Ibrahim ini adalah murid kepada al
Qasim anak Imam Ibnu A'sakir. Ada yang mengatakan pengarang 'Risalah ' ini adalah paman Ibrahim,
Abul Qasim Abdul Malik bin Isa [659H] Qadi Mesir, murid Ibnu Asakir dan guru Imam al-Munziri
disebabkan nama yg tercatat dlm manuskrip. Terdapat tahqiq ttg masalah ini, buktinya adalah
didalam risalah ini sendiri pengarang telah meriwayatkan dari Abdul Malik ini dan beliau berkata :
'pamanku' Dzahaby menukilkan darinya dlm 'al-Uluww'.
179
Risalah fi dzab a'n Abil Hasan al-Asy'ary oleh ibnu Dirbas: m/s 1 manuskrip
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 73
“Aku telah membaca dalam kitab Abul Hasan al-Asy'ary yang bernama al-Ibaanah dalil
mengitsbatkan al-istiwa'”
180

3.5 IMAM ABU ‘ALI AL-HASAN BIN IBRAAHIM AL-FARISI IMAM QURAA'

“Dan beliau mempunyai kitab tentang sunnah yang beliau namakan al-Ibaanah, beliau
karang apabila masuk Baghdad.”
181


3.6 IMAM ABU ‘UTHMAAN ISMAA’IL BIN ‘ABDIRRAHMAAN AL-SHABUNI
[wafat 449H]

Imam Ibnu Dirbas menukilkan pujian beliau terhadap kitab al-Ibaanah ini.
182


3.7 IMAM IBNU FARHUN AL-MAALIKY [wafat 799H]

Di antara yang mengitsbatkan Al-Ibaanah adalah benar-benar daripada Imam Asy'ary
ialah Ibnu Farhun Al-Maaliky. Ia berkata dalam kitabnya Ad-Dibaaj halaman 193-194:

"Di antara kitab yang ditulis Abul Hasan Al-Asy'ary adalah Al-Luma' Al-Kabir, Al-Luma'
Ash-Shaghir dan Kitab Al-Ibaanah 'An Usul Al-Diyanah.”

3.8 IMAM ABU AL-FALLAAH ‘ABDUL HAYYI BIN AL-'IMAD AL-HANBAALI
[wafat 1098H]

Beliau juga mengitsbatkan kitab al-Ibaanah adalah karya Imam Asy’ary.

Beliau berkata dalam kitabnya Syadzarat Adz-Dzahab fi A'yaanil min dzahab pada juz 2
halaman 303:

"Abul Hasan Al-Asy'ary telah berkata dalam kitabnya Al-Ibaanah 'An Usul Al-Diyanah
dan ini adalah kitab beliau yang terakhir".
3.9 IMAM ADZ-DZAHABY [wafat 748H]

Beliau berkata:


180
Al-Uluww lil Aziz al-Ghaffar : m/s 220 Ia diambil dari kitab Ibnu Dirbas
181
Dinukilkan Ibnu Dirbas dlm az-Zab a'n Al-Asya'ary
182
Ibid : Ibnu Dirbas telah menukilkan nama2 ulama zamannya yang menisbahkan al-Ibaanah kepada
al-Asya'ry. Cukuplah apa yang kami sebutkan sebagai contoh. Manuskripnya boleh didapati dari
link ini http://www.wadod.org/uber/uploads/ibanhibnderbas.rar
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 74
“Dan berkata Al-Asy’ary dalam kitabnya, al-Ibaanah fi Usul ad-Diyanah dalam Bab
Istiwa': ‘Jika berkata seseorang, apakah yang kau katakan tentang Istiwa’? Katakanlah:
‘Allah beristiwa atas ‘ArasyNya sebagaimana firmanNya ¸, ¸,· _· ¸~, ”’

Kemudian beliau berkata:

“Dan kitab al-Ibaanah adalah antara kitab Abul Hasan yang masyhur, dimasyhurkan
oleh al-Hafiz Ibnu 'Asaakir, beliau bersandar kepadanya, Imam Muhyiddin an-Nawawi
telah menyalinnya dengan khat tulisannya (sendiri).”
183


3.10 IMAM IBNU KATHIR [wafat 774H]

“Mereka menyebutkan tiga keadaan Syaikh Abul Hasan Al-Asy'ary:

Pertama: Keadaan Mu’tazilahnya yang beliau telah tinggalkan tidak ragu-ragu lagi.

Kedua: Mengitsbatkan sifat-sifat aqliyyah yang tujuh, iaitu hayat, ilmu, qudrat, iradat,
sama', basar dan kalam. Beliau menta'wilkan sifat-sifat khabariyyah seperti wajah, dua
tangan, kaki, betis, dan seumpamanya.

Ketiga: Mengitsbatkan kesemuanya (sifat-sifat khabariyyah) dengan tanpa takyif,
tasybih bersetujuan dengan manhaj salaf, dan inilah tariqah beliau dalam kitab al-
Ibaanah yang akhir karangan beliau. Al-Baqillany telah mensyarahkannya, Ibnu ‘Asaakir
menukilkannya, ialah (kitab) yang al-Baqillany dan Imam al-Haramain serta selain
mereka dikalangan Imam-imam ashab mutaqaddimin condong kepadanya dalam kata-
kata mereka yang terakhir, wallahu A'lam “
184


3.11 IMAM IBNU TAIMIYYAH [wafat 728H]

3.12 IMAM IBNUL QAYYIM [wafat 751H]

3.13 IMAM MURTADA AZ-ZABIDI [wafat 1205H]

Beliau berkata:


183
Al-Uluww lil A'liy al-Ghaffar m/s 219 ct Adhwa as-Salaf .1995M. Saya katakan : Zahirnya Dzahaby telah
melihat kitab Ibanaah dengan salinan tangan Nawawy.
184
Ithaf Sadat al-Muttaqin bi syarhi Ihya Ulumiddin : 2/2 ct Muassah Tarikh Arabi, karangan az-Zabidi,
beliau menukilkan dari Ibnu Kathir
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 75
“Abul Hasan Al-Asya'ry telah mengarang selepas kembalinya dari Mu’tazilah kitab 'al-
Mujaz' dalam tiga jilid, sebuah kitab yang berfaedah menolak al-Jahmiyyah dan al-
Mu'tazilah, [kitab] Maqalat al-Islamiyin, dan kitab al-Ibaanah.
185

3.14 ZAHID AL-KAUTHARY [wafat 1371H]

“Adalah kebanyakan Hanaabilah Musyabbihah dibawah kepimpinan al-Barbahary ini,
yang mengalahkan atas akal orang-orang awam di Baghdad, sehingga Imam al-Asy’ary
terpaksa berbaik dengannya, dan mengarang al-Ibaanah untuknya supaya mereka
pindah kepada as-Sunnah secara perlahan-lahan, akan tetapi mereka kekal didalam
kebutaan mereka ...”
186

3.15 IMAM AL-AHWAAZY - ABU ‘ALI AL-HASAN BIN ‘ALI [wafat 446H]

Seorang Imam Qiraat (Muqri') dinegara Syam dizamannya. Beliau adalah musuh Al-
Asy'ary, beliau mengarang kitab mencela Imam Abul Hasan al-Asy'ary. Namun beliau
juga mengaku:

“Sesungguhnya Hanaabilah tidak menerima apa yang beliau zahirkan dalam al-Ibaanah
..”
187

3.16 DR SA’IID RAMADHAN AL-BUTY

“Beliau (Abul Hasan) telah meringkaskan akidah beliau dalam kitab al-Ibaanah, dan ia
adalah kitab beliau yang terakhir.“
188


185
Ithaf Sadat-al-Muttaqin : 2/2
186
Safa'at al-Burhan a'la safahat al-U'dwan m/s 16 ct Dar Imam Nawawi dgn komentar Hasan Saqqaf.
Saqqaf yg setuju dgn Kauthari tentang Imam al-Barbahary, berkata : “ Adapun kata2 al-Allamah:
...supaya mereka pindah kepada as-Sunnah secara perlahan2 ..” padanya renungan yang besar! Saya
katakan : Apakah Kauthari menuduh Imam Asya'ry bertaqiyyah dan munafiq?!
Tentang Kauthary ini saya nukilkan kata2 murid dan pencintanya Abdullah al-Ghumary :
¸_· = · _, ¸·, ¸,,´ ¸,,·, ¸` - ` -' ,·, · ` ¯ ¯ .··· ~ ·· , ·· ` ¸,,´, ` .-·` ` ¯,
¸, ,,' ·- , ·· ¸,, .¯ ¸- .¸,·. .·' ` ¸,-, .' .· ·,, ' .· ·` ,- , · ' .· ·· ·,´ ·
' ,- ·,- _' . ' · _ _·' ', . ' ¸- ·-¸ ' ¸·· .·· _,-, ¸ ¸·,- ··¸ ·_ _· ` ·, ¸ : , · ·` -,
·_· ¸ , .` ¸·· ··¸ . ' ¸- ' · ` .·, .,· · _· ·` ` · .:· ¸ · .¸· ´ ·,, ¸, .. ¸ ¸·= .¸
_ ¸· ' · ¸ .` .·· _· ` · _ ` .` .·· ' · ' .·, ,·· .·_· ·· . ... ,¯·, , ¸' · ¸,,´ , ·' , ¸' · ¸, ·-
,-- , .,- ¸· ,·, , ,, ¸¸ ` .., ¸- . ·,~ ,` ~ ·',· _ ·', .¸,,· ¸` ,·,, .¸,,= ¸ . _ `, .¯
,· . _ ·_ · ` .¯, - _-,· .·,·· .·, ¸· · ... .' · ¸· _¯', ' ¸,,´ ' :· ¸, ¸' _·_ ·· = ¸._
¸ _,.,· ¸ .,- _,-. ¸,- ·` ' · ¸ · ` _·', .·,- _' .·· ` .- ·,- ¸,_ ·` . . , -, , 1 , ` ,, · ·. .
.,- ,·, . ·,- _', ·_ ' , ,· .¯ , ¸_· ¸· ¸-_ ·, `,,· ...' ·,· ` ·_ , . ´· , 2 , ·= ·,· _~ .
···~, ··, ` ,·· · _· ,·, .·, ¸·, ·,· ·, .¸,· ..· ·,· _ ·.·, . ·` ,· ... ' . · ' _,
_ ' ··,- _· , ¸ 179 180 ,
187
Matsalib Ibn Abi Bisyr oleh al-Ahwaazy : m.s 157
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 76

3.17 MENJAWAB SYUBHAT TENTANG KESAHIHAN KITAB AL-IBAANAH

3.17.1 SYUBHAT PERTAMA

<<< “Jangan kita lupa, bahawa beliau telah bersama dengan Mu’tazilah selama 40
tahun, sehingga dianggap sebagai salah seorang dari Imam-Imam Mu’tazilah. Sudah
setentunya golongan Mu’tazilah tidak akan senang dengan perubahan mendadak
Imam Abul Hassan kepada Ahlus-Sunnah Wal Jamaa’ah. Maka telah berlakulah
pengkhianatan terhadap karya Imam Abul Hassan Al-Asy’ary demi untuk
menjatuhkan beliau dan mengelirukan orang ramai dari pegangan beliau yang
sebenar.

Antara yang menjadi sasaran ialah kitab Al-Ibaanah. Dengan di tokok tambah atau di
buang sebahagian nash-nasnya dengan tujuan agar kitab itu lebih menunjukkan
kesesatan Imam Abul Hassan atau memihak kepada aliran fahaman pengkhianat
berkenaan. Hal ini telah dijelaskan oleh para ulama’ -Sunnah Wal Jamaa’ah dari sejak
dulu lagi seperti Imam Ibn ‘Asaakir Al-Dimasyqi (wafat tahun 571 Hijrah). Beliau telah
mengarang sebuah kitab yang berjudul:


“Menerangkan pembohongan yang direka cipta dan disandarkan kepada Imam
Abul Hassan Al-Asy’ary”” >>>

Kita dapat mengambil beberapa kesimpulan dari syubhat diatas :

1. Golongan yang berdendam dengan Abul Hasan Al-Asy'ary adalah puak
Mu’tazilah dengan tujuan agar kitab itu lebih menunjukkan kesesatan Imam
Abul Hassan atau memihak kepada aliran fahaman pengkhianat berkenaan.

2. Tokok tambah dalam kitab al-Ibaanah ini ada dibuktikan oleh Ibnu ‘Asaakir
dalam kitabnya.

JAWAPAN

Jika benar demikian, seharusnya terdapat kata-kata yang menyamai kata-kata
Mu’tazilah dalam kitab al-Ibaanah, seperti al-Quran itu makhluk, menafikan nama-nama
dan sifat-sifat Allah , bahawa Allah tidak ada diatas ‘Arasy, bahawa Allah tidak
mengkehendaki dan tidak mentakdirkan maksiat yang dilakukan hamba, dan
seumpamanya. Ini berbeza dengan apa yang kita dapati dalam kitab al-Ibaanah, ia
penuh dengan menetapkan sifat-sifat Allah , bahawa Quran itu Kalaamullah yang
qadeem, Allah beristiwa’ atas ‘ArasyNya...

188
Akidah Islamiah wal Fikr al-Mua'sir m/s 73 oleh al-Buty. Kitab ini dikuliahkan diUniversiti Damsyiq
Kuliah Syariah tahun 3.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 77

Yang tidak dapat seorang yang adil menyangkal lagi adalah kitab al-Ibaanah penuh
dengan bab-bab dan hujjah menolak Mu’tazilah.
189


Siapa yang merujuk kitab Ibnu ‘Asaakir akan tahu dustanya dakwaan bagi point (2). Ibnu
‘Asaakir sendiri telah mensahihkan kitab al-Ibaanah ini bahkan mengeluarkan
sebahagian yang penting darinya sambil berhujjah dengan al-Ibaanah dalam
mempertahankan akidah Abul Hasan al-Asy'ary. Beliau berkata ia adalah kitab terakhir
beliau. Tentu seorang akan tertanya apakah terdapat perbezaan antara kitab al-Ibaanah
yang ditangan Imam Ibnu ‘Asaakir dengan kitab cetakan yang terdapat sekarang?
Beliau tidak pernah mengeluarkan kata2 yang boleh difahami beliau meragukan
kesahihan kitab al-Ibaanah, bahawa kononnya ada bahagiannya telah diselewengkan
oleh baik puak Mu’tazilah atau Musyabbihah atau mana-mana pihak.

Beliau berkata:

“Kitab-kitab karangan Abul Hasan al-Asy’ary dikalangan ahli ilmu adalah masyhur lagi
terkenal dengan kebagusan dan menepati tahqiq dikalangan para muhaqqiq, siapa yang
melihat kitab beliau yang bernama al-Ibaanah mengetahui kedudukannya dalam ilmu
dan agama. “
190


3.17.2 SYUBHAT KEDUA

<<<“Walaupun ada usaha dari para ulama’ Ahlus Sunnah Wal Jama’ah untuk
mengembalikan kitab Al-Ibaanah yang asal seperti usaha yang dilakukan oleh Dr
Fauqiyyah Hussain al-Masri. Tetapi ia juga tidak sunyi dari kesilapan yang telah
dimasukkan oleh para pengkhianat. Semua ini terhasil apabila kita perbandingkan
dengan apa yang telah di tuliskan oleh Imam Ibnu ‘Asaakir.

Sebagai contoh, kitab Al-Ibaanah yang berada dipasaran muka surat 18 yang
disebutkan:


Maksudnya: “Dan adalah bagiNya itu DUA AIN dengan tanpaKaifiyat dengan
menunjukkan (DUA Ain tanpa kaifiyat)”

Manakala dalam kitab Al-Ibaanah Imam Ibn Asakir disebutkan dengan lafaz:

189
Diawal kitab al-Ibaanah Al-Asy'ary menulis : Fasl : Berkaitan kata ahli kesesatan dan bid'ah, Amma
Ba'du , sesungguhnya banyak golongan yang menyeleweng dari kebenaran dikalangan mu’tazilah dan
Ahli Qadar hawa nafsu mereka mendorong mereka agar bertaqlid dengan pemimpin-pemimpin
mereka atau orang-orang sebelum mereka lalu mereka mentakwil al-Quran menggunakan akal-akal
mereka yang tidak diturunkan Allah dalilnya, dan tidak diterangkan buktinya serta tidak mereka
nukilkan dari Rasul Rabbil 'Aalamin mahupun dari salaf yang telah lalu. Lalu mereka menyalahi riwayat
sahabat dari Nabi Allah tentang rukyatullah dengan mata... m/s 22 tahqiq Fauqiyyah
190
Tabyeen Kidzbul Muftary : m/s 28
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 78


Maksudnya: Dan adalah bagi Nya ǮAIN dengan tanpa kaifiyyat (Dengan menunjukkan
SATU ‘Ain)

Perkataan SATU ‘AIN itulah yang tepat. Kerana tidak ada dalam al-Quran mahupun al-
Hadits yang menunjukan DUA ‘AIN. Ini jelas menunjukan bagaimana golongan
Mujassimah hendak memasukkan pendapat mereka dalam Kitab Al-Ibaanah bagi
menjustifikasikan seolah-olah Allah menyerupai makhluknya yang memiliki DUA
MATA. Subhanallah dari apa yang mereka persekutukan.” >>>

JAWAPAN

Inikah bukti yang dinanti-nantikan tentang 'pengkhianatan' terhadap kitab al-Ibaanah?

Kesimpulan yang kita dapat ambil dari syubhat ini adalah:

1. Walaupun terdapat penyelewengan yang pasti, terdapat pembetulan terhadap
kitab ini, seperti yang dilakukan Dr Fauqiyyah. Namun mereka mendakwa ia
tetap tidak terlepas dari “kesilapan yang dimasukkan oleh pengkhianat“. Bererti
ada bahagian dari kitab ini yang masih asli.

2. Ia adalah satu kesilapan, dan ia adalah pengkhianatan. Dr Fauqiyyah gagal
membetulkannya.

3. Yang benar dari kesilapan text adalah “Satu a'in” bukan “dua a'in”. Buktinya
adalah ia bersesuaian:

a. Teks di dalam kitab al-Tabyin Ibnu ‘Asaakir
b. Dengan al-Quran dan al-Hadits

4. Allah tidak mempunyai dua mata kerana menyerupai makhluk, tapi satu mata
yang tidak menyerupai makhluk!

Setelah kami terangkan batilnya dakwaan bahawa kitab ini telah diselewengkan oleh
Mu’tazilah kerana tiada persamaan dengan mazhab Mu’tazilah, kita pula diberitahu
dalam syubhat ini bahawa puak Musyabbihah juga bertanggungjawab melakukan
penyelewengan. Satu dakwaan yang “convenient” semata-mata kerana mereka mahu
menafikan bahawa Imam Al-Asy'ary dalam al-Ibaanah telah menyetujui mazhab Salaf.

Tanpa mereka sedari mereka telah menjadikan hujjah mereka kembali menghunus
mereka.

Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 79
Apakah bezanya jika Imam Al-Asy'ary berkata satu mata atau dua mata, bukankah sifat
mata memberi erti anggota badan (jaarihah) yang merupakan tasybih menurut puak
Asy'ariyyah? Bukankah mereka berkata Allah tiada mata?

3.17.3 MANHAJ TAHQIQ TURAATH

Mengikut manhaj tahqiq turath yang biasa dilakukan para calon post graduate
diperingkat M.A dan Phd, hendaklah dibuat perbandingan antara semua naskhah
manuskrip yang ada. Bahkan hendaklah diperiksa kitab-kitab lain tulisan pengarang,
apakah teks beliau bila membahaskan topik yang sama. Bahkan diperiksa kitab-kitab
selain yang ditulis pengarang selepasnya, murid-muridnya yang menukilkan kata-kata
pengarang. Adalah terlalu cetek nilai ilmiah seorang yang berbicara dalam bidang ini
dengan sekadar memaksakan mazhab seorang penulis dengan yang kita inginkan lalu
menuduh sesuatu yang berbeza dengan yang diinginkan sebagai satu pengkhianatan!

Perbezaan antara manuskrip biasa berlaku, ini diketahui bagi mereka yang selalu
membaca tesis-tesis dan tahqiq-tahqiq kitab-kitab ulama’, sehingga terdapat banyak
perbezaan diantara manuskrip-manuskrip kitab-kitab hadits seperti Shahih Bukhaary,
Shahih Muslim dan kitab-kitab Sunan, siapa yang membaca kitab Fathul Baary Syarah
Shahih Bukhaary karangan Ibnu Hajar al-Asqalaani akan mendapati beliau
mengisyaratkan dalam riwayat Abu Dzar begini dalam riwayat fulan begini. Imam An-
Nawawy akan berkata menurut naskhah (usul) yang kami terima di Syam begini, yang
diterima Qadi al-‘Iyadh begini. Tapi apakah semua perbezaan adalah kesilapan? Dan
adakah semua kesilapan adalah pengkhianatan?

Setiap pentahqiq kitab ulama’ akan menerangkan dengan jelas keadaan setiap
manuskrip yang beliau temui, keadaan kertasnya, saiz, tulisan, jumlah mukasurat,
samaa'at kitab yang merupakan sanad kepada kitab, tarikh tulisan, lebih tua lebih
bernilai biasanya, tajuk, nama penyalin kitab dan lain-lain lagi. Ia adalah tugas yang
sangat berat, mengambil masa bertahun-tahun lamanya, ia kemudian diperiksa oleh
ulama’-ulama’ yang senior sebelum dianugerahkan ijazahnya. Menyebarkan kitab
sepenting ini dari seorang seperti ini ( Imam Al-Asy'ary ) perlu ketelitian yang luar biasa.

Tidak dinafikan bahawa pengkhianatan berlaku pada kitab-kitab turath, tetapi dengan
proses tahqiq ini ia akan diketahui. Sesuatu perbezaan tidak semestinya kesilapan,
apalagi satu pengkhianatan. Jika benar dibuktikan di satu bahagian dalam kitab, ia tidak
bermakna keseluruhan kitab diselewengkan.
Setelah sedikit pendahuluan diatas tentang proses tahqiq, kita akan buktikan bahawa
sebenarnya tiada masalah di dalam perbezaan antara satu atau dua sifat mata bagi Allah
.

Dalil Pertama:

Kesemua enam manuskrip yang dijadikan rujukan menyebutkan topik yang sama,
bahawa Imam Al-Asy'ary telah membahaskan sifat mata bagi Allah , termasuk yang
disebutkan Ibnu ‘Asaakir. Secara ilmiyah seorang mungkin meragukan jika ia hanya
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 80
terdapat dalam satu manuskrip, atau didalam manuskrip yang kurang baik, tetapi
pembahasan ini terdapat dalam semua manuskrip al-Ibaanah bahkan dalam beberapa
manuskrip kitab Ibnu ‘Asaakir sendiri.

Dalil Kedua:

Kata-kata “satu mata” (sila lihat Gambar 1) yang dikatakan betul ini juga terdapat dalam
sebuah kitab al-Ibaanah yang dicetak dengan tahqiq Basyir Uyun.
191
Ia bersesuaian
dengan kitab Ibnu ‘Asaskir yang mereka katakan. Maka apakah dengan itu seluruh kitab
cetakan ini adalah shahih? Jika demikian mereka mesti membenarkan bahagian lain
yang mana Imam Asy-ary menetapkan sifat wajah, tangan istiwa dll.


Gambar 1: Kata-kata Al-Asy’ary (satu mata) Di Kitab Al-Ibaanah


Dalil Ketiga:

Terdapat dua tempat kata-kata “mata“ sama ada dengan bentuk singular ataupun dual
di dalam nukilan Ibnu ‘Asaakir dari kitab al-Ibaanah.

Yang pertama (sila lihat Gambar 2) ketika Abul Hasan Al-Asy'ary membawakan kata-kata
ahli bid'ah dikalangan Mu’tazilah dan Qadariyyah, bahawa mereka mengingkari sifat ini,
satu lagi (sila lihat Gambar 3) dalam bab sejurus selepas itu ketika menerangkan akidah
Ahlul Haq was Sunnah.
Kata-kata “2 mata“ yang dikatakan silap dan pengkhianatan terdapat dalam dua dari
empat naskhah manuskrip kitab al-Ibaanah yang menjadi rujukan Dr Fauqiyyah. Dalam
dua manuskrip lagi terdapat “kejatuhan” kata-kata “ ¸,· · .' , “ Ini tidak mengapa
menurut Dr Fauqiyyah. Beliau tetap menulis kalimat-kalimat ini kerana dalam bab
sebelum ini kesemua empat manuskrip sepakat menyebutkan “2 mata” (sila lihat
Gambar 2). Ini menunjukkan lafaz ini lebih rajih.

191
Al-Ibaanah a'n Usul Diyanah tahqiq Basyir U'yun m/s 44 cet Darul Bayan dan al-Muayyad dgn
pendahuluan Syaikh Hamad al-Ansary
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 81


Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 82
Gambar 2: Kata-kata “Dua Mata” Dalam 4 (semua) Manuskrip Kitab Al-IbaanahGambar 3: Kata-kata “Dua Mata” Dalam 2 Manuskrip Kitab Al-Ibaanah

Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 83
Dalil Keempat:

Kata-kata “2 mata“ terdapat juga didalam kebanyakan manuskrip kitab al-Tabyin
karangan Ibnu ‘Asaakir yang menukilkan dari kitab al-Ibaanah.Gambar 4: Kata-kata Dua Mata Di Manuskrip kitab al-Tabyin oleh Ibnu ‘Asaakir
(Manuskrip Leipzig)
“ Dan mereka mengingkari bahawa Allah mempunyai wajah walaupun Allah
berfirman : ‘Dan wajah Tuhanmu yang Maha Agung lagi Mulia akan kekal’, dan
mereka mengingkari bahawa Allah mempunyai dua tangan walaupun Allah
berfirman: ‘Dengan yang aku ciptakan dengan kedua tanganKu’, dan mereka
mengingkari bahawa Dia ada dua mata, walaupun Allah berfirman: ’Bergerak
dengan mata-mata kami’

Ini adalah dari manuskrip Leipzig yang bertarikh sebelum 792H.

Selain itu terdapat manuskrip-manuskrip ini:
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 84

1. Escurial library, Madrid, Spain. Casiri catalogue no. 1796. This manuscript is dated
582H, in Damascus. Which is merely a decade after the author's death (571H)
2. Leiden library, Netherlands. Arabic manuscript no. 901. This is written before
659H, which is older than the one used by those who published al-Tabyin (the
next one).
3. Dar Kutub al-Misriyyah. Date 677H.
4. Leipzig, Germany. D.C no. 149. This is the one for which scans are provided
below. It is written in seventh century, and on the cover page the date of 792H is
written which indicates the date of possession of the manuscript.
5. Oxford, England. Dozy catalogue, no. 181. This is written in 831H.
Note in the Oxford, Leiden, and Leipzig manuscripts the word eye is mentioned in
the dual ('aynayn). The other two have not been seen for us to state whether the
singular or dual is used.
192

Ia juga sesuai dengan nukilan dua ulama’ muhaqqiq besar, Imam Ibnul Qayyim
193
dan
Imam Adz-Dzahaby
194
dari kitab Ibnu ‘Asaakir. Manuskrip ditangan mereka berdua ini
memiliki nilai khas dari yang lain sebab ia adalah nukilan dari dua Imam dizaman mereka
yang pakar dalam kitab-kitab turath. Zaman mereka masih zaman sanad, kitab-kitab
yang sampai kepada mereka biasanya melalui ijazah atau sama’. Kata-kata dan nukilan-
nukilan mereka adalah hujjah, bahkan mereka adalah para ulama’ muhaqqiqin Jarh wa
Ta'deel. Nukilan mereka pula mereka jadikan sebagai hujjah dalam akidah dimana ia
adalah zaman ulama’ yang tentu mereka tidak akan diam jika terdapat peneyelewengan
dalam nukilan itu. Tidak mungkin kita dapat bandingkan kedudukan mereka dengan
para siswa yang menulis tesis universiti di zaman kita.

Dalil Kelima:
Kata-kata “dua mata“ digunakan Al-Asy'ary sekali lagi dalam satu bab penuh berkaitan
dengan sifat-sifat ini secara khusus..
Gambar 5: Kata-kata Al-Asy’ary dalam kitab tahqiq Fauqiyyah
Beliau berkata di dalam m/s 130 tahqiq Fauqiyyah (sila lihat Gambar 5):

“Bab keenam: membicarakan tentang wajah, dua mata dan dua tangan “


192
http://www.asharis.com/creed/articles/jwmpt-pre-792h-leipzig-manuscript-of-tabyin-kadhib-al-
muftaree-of-ibn-asaakir-and-the-issue-of-eyes-in-the-dual-or-singular.cfm
193
Ijtima' Juyush
194
Al-Uluww oleh Dzahaby, rujuk artikel diwebsite diatas
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 85
Ini konsisten dengan teks-teks diawal kitab, begitu juga tentang sifat wajah dan dua
tangan. Sekali lagi, semua manuskrip rujukan sepakat dengan nash text tersebut. Kita
dapati mereka tidak menimbulkan kata Al-Asy'ary tentangnya sebagai isu.. Mengapa?
Ini adalah berdasarkan kitab cetakan dengan tahqiq Dr Fauqiyyah yang merupakan tesis
Phd beliau di Universiti Syams A'yn di Cairo. Ia berdasarkan empat jumlah manuskrip.
Jika kita perhatikan terdapat tahqiq lain selepas itu oleh Dr Basyir U'yun juga
berdasarkan manuskrip Dr Fauqiyyah.
Kemudian satu lagi tahqiq untuk tesis Phd di Universiti Ummul Qura oleh Dr Salih Al-
Aseemi tahun 2009. Tahqiq ini lebih baik dan menyeluruh sebab ia meliputi empat
manuskrip diatas dengan tambahan 2 lagi manuskrip. Beliau menerangkan kesilapan-
kesilapan dalam tahqiq sebelumnya.

Dalil Keenam:

Kata-kata “2 mata “ juga terdapat dalam tulisan-tulisan karangan Abul Hasan Al-Asy'ary
yang lain (sila lihat Gambar 6 dan 7).Gambar 6: Kata-kata Al-Asy’ary (Dua Mata) dalam kitab al-Maqaalat

Maka didalam kitab al-Maqaalat (sila lihat Gambar 6), ketika menyebutkan mazhab
Ahlus Sunnah beliau berkata:

“Dan sesungguhnya Allah Subhanahu diatas ‘ArasyNya sebagaimana firmanNya: ‘Ar-
Rahmanu beristiwa diatas ‘Arasy ’, dan bahawa Dia mempunyai dua tangan tanpa
kaifiyyat, sebagaimana firmanNya: ‘Aku telah ciptakan dengan dua tanganKu’, dan
seperti firmanNya: ‘Bahkan dua tanganNya terbentang’, dan bahawa Dia mempunyai
dua mata tanpa kaifiyyat, sebagaimana firmanNya: ‘bergerak dengan mata-mata kami’,
dan bahawa Dia mempunyai wajah, sebagaimana firmanNya: ‘dan kekal wajah
TuhanMu yang Maha Agung lagi Maha Mulia’ “
195


Apakah kitab ini juga telah dikhianatkan?

195
Maqalat Islamiyin wa Ikhtilafil Musollin oleh Asy'ary : m's
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 86

Gambar 7: Kata-kata Al-Asy’ary (Dua Mata) dalam kitab al-Maqaalat
196


Kata-kata ini juga terdapat dalam kitab al-Muujiz, satu lagi karangan Abul Hasan Al-
Asy'ary. Ia dinukilan oleh Ibnu Hazm [465H] dalam kitab 'Milal' beliau:

“Aku telah melihat didalam kitab kepunyaan al-Asy'ary yang dikenali dengan 'al-Mujiz':
'bahawa Allah Ta'ala apabila berfirman: ‘ ,·', :¸' (Engkau bersama mata-mata
kami), yang Allah maksudkan adalah dua mata.”
197


Kata-kata “dua mata“ juga terdapat dalam tulisan-tulisan yang menghikayatkan mazhab
Abul Hasan Al-Asy'ary dikalangan murid-murid atau ulama’ lain.

Contohnya dalam kitab

1) Tamhid karangan al-Baqillany
198


Beliau berkata: “Jika berkata seseorang: ‘Maka terangkan kepadaku perbezaan
antara sifat-sifat zatNya dan sifat-sifat perbuatanNya agar aku kenal.’ Katakan
kepadanya: ‘Sifat-sifat zatNya adalah yang sentiasa Dia bersifat denganNya
secara Azal dan Abadi. Ia adalah hayat, ilmu, qudrat, sama' basar, kalam, iradat,
baqa', wajah, dua mata, dua tangan. Murka, redha, dan keduanya adalah iradat

196
Ibid 1/290
197
Al-Fasl fil Milal wal Ahwa' wan Nihal : ( 2/322 ) cet Dar Jayl 1996
198
Tamhid
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 87
seperti yang kami telah terangkan …’ “

2) al-Irsyad karangan Imam al-Haramain Al-Juwayni:

“Fasal: Dua tangan, dua mata, dan wajah: sebahagian imam-imam kami berpendapat
bahawa dua tangan, dua mata dan wajah ialah sifat-sifat yang tsabit bagi Rabb Ta'ala,
jalan mengistbatkannya adalah melalui wahyu bukan akal... “
199


3.17.4 SYUBHAT KETIGA

<<<“Demikian juga satu bukti lagi didapati bahawa di dalam kitab Al-Ibaanah yang ada
dipasaran memuatkan dakwaan bahawa Imam Abul Hassan telah berkata:


Maksudnya: “Sampaikan kepada Abu Hanifah yang Musyrik bahawa aku berlepas diri
daripadanya.”

Bayangkanlah saudara pembaca! apakah masuk akal kita bahawa seorang ulama’
besar AHLI SUNNAH WAL JAMAAH: Imam Abul Hassan AlAsya’ari sanggup
mengkafirkan ulama’ besar Imam Abu Hanifah? Astaghfirullah al-’Azhim.” >>>

JAWAPAN

Apakah begini menolak kesahihan kitab yang disahihkan ulama’? Bila sesuatu yang tidak
sesuai dengan pendapat yang kita anuti selama ini, serta merta kita jerit pengkhianatan
dan penyelewengan.

Seperti biasa kita akan lalui metodologi akademik dalam masalah ini.

Pertama, mari kita rujuk teks dari kitab al-Ibaanah menurut tahqiq Dr Fauqiyyah yang
dianggap Ahlus Sunnah oleh mereka.

199
Irsyad m/s 478H
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 88

Gambar 8: Nukilan Teks dari Kitab Al-Ibaanah tahqiq Dr Fauqiyyah
“Harun bin Ishaq al-Hamdany telah menyebutkan dari Abu Nu'aim, dari Sulaiman bin Isa
al-Qaary, dari Sufyan al-Thaury, Hammad bin Abi Sulaiman telah berkata kepadaku:
‘Sampaikan kepada Abu Hanifah si Musyrik bahawa aku berlepas diri dariku.’ Berkata
Sulaiman: ‘Kemudian Sufyan berkata: Kerana beliau [Abu Hanifah] berkata al-Quran itu
makhluk.’ ”

Kita dapati ia bukan kata-kata Abul Hasan Al-Asy'ary tentang Imam Abu Hanifah, tetapi
ia adalah riwayat beliau dengan sanadnya dari Hammad bin Abi Sulaiman. Dari sudut
tahqiq manuskrip pula kita dapati ia terdapat dalam tiga dari empat manuskrip rujukan
pentahqiq. Ia gugur dari manuskrip ' ك' selepas sanadnya: “Harun bin Ishaq al-Hamdany
telah menyebutkan dari Abu Nu'aim, dari Sulaiman bin Isa al-Qaary, dari Sufyan al-
Thaury, Hammad bin Abi Sulaiman telah berkata kepadaku: [gugur disini] kerana beliau
berkata al-Quran itu makhluk“

Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 89
Di dalam manuskrip-manuskrip Asiimy pula ia terdapat dlm semua 6 manuskrip beliau
kecuali satu. Kita tidak dapat bandingkan dengan kitab Tabyeen Ibnu ‘Asaakir kerana
beliau hanya menukilkan bahagian awal kitab al-Ibaanah sahaja. Ini menguatkan
bahawa teks ini adalah tsabit dan shahih.

Kemudian pula kita dapati riwayat ini telah dikeluarkan oleh ulama’-ulama’ lain juga
sebelum beliau dalam kitab-kitab mereka. Ia dikeluarkan oleh Imam Bukhaary 70 tahun
sebelumnya dalam Tarikh Kabiirnya, apakah kitab ini juga tidak sahih? Ia juga
dikeluarkan Khatib Baghdady dalam Tarikhnya, begitu juga Ibnu Battah dalam
Ibaanahnya, Al-Laalika'ee dalam I'tiqadnya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam al-
Sunnahnya. Adakah kitab-kitab ini juga telah dikhianati?
200


Perlu diingat bahawa Abul Hasan Al-Asy'ary sedang menerangkan bahayanya akidah al-
Quran itu makhluk, setelah membawa hujjah-hujjah membantahnya, beliau membawa
riwayat-riwayat celaan ulama’ terhadap puak-puak itu. Beliau berkata pada awalnya:
“Bab apa yang disebutkan dari riwayat tentang al-Quran”. Kemudian beliau membawa
riwayat dengan sanadnya celaan Imam Ahmad terhadap orang yang mengatakan Al-
Quran itu makhluk atau bukan makhluk, dan beberawa riwayat lain termasuk diatas.
Penulis sempat melihat sendiri naskhah manuskrip Darul Kutub al-Misriyyah bertarikh
1311H dengan tulisan yg kemas lagi standard memuatkan riwayat tadi. Tidak terdapat
apa-apa tanda wujud penambahan yang meragukan di dalamnya.

Tetapi tidak bermakna Abul Hasan sendiri mengkafirkan Abu Hanifah sebagaimana
ulama’-ulama’ diatas tadi tidak mengkafirkannya. Ini adalah bab riwayat, diperiksa
sanadnya lalu dihukum secara adil.
201


Walau apapun ia tentu sekali bukan hujjah ‘ilmiyyah menolak sebuah kitab. Ia adalah
riwayat yang dinukilkan ulama’ sebelum pengarang, pengarang hanya salah seorang
yang mengutipnya.

4 AKIDAH IMAM ABUL HASAN AL-ASY'ARY
Sebahagian mereka yang bercakap tentang hal ini berkata bahawa beliau adalah Ahlu
Sunnah wal Jamaah disebabkan sumber dalil (¸ _.·) beliau adalah :

1. Al-Quran
2. As-Sunnah
3. Al-Ijma'

200
Rujuk tahqiq Aseemy m/s 402
201
Riwayat ini sebenarnya dai'f disebabkan terputusnya antara As'yary dengan Harun bin Ishak, Harun
telah wafat 10 tahun sebelum Asy'ary dilahirkan. Abu Nu'aim iaitu Dhirar pula matruk. Sulaiman atau
yg benarnya Sulaim bin Isa majhul. Tidak tsabit bahawa Abu Hanifah berkata demikian, yg diriwayatkan
oleh ulama Hanafiah seperti Imam Tohawy [239-321H] adalah Imam Abu Hanifah seperti imam2 salaf
lain dlm masalah ini. Rujuk kitab nota kaki diatas.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 90
4. Al-Qiyas

Kata-kata yang umum ini tidak mencerminkan akidah seseorang. Perlu dilakukan satu
diraasah tentang kata-kata seseorang dalam masalah-masalah akidah secara detail,
bermula dengan kata-katanya sendiri dalam kitab-kitabnya atau yang diriwayatkan
dalam kitab-kitab lain. Tidak cukup juga kita hanya bersandar kepada akidah murid-
muridnya, kerana kemungkinan murid-murid itu tidak memahami kata-kata gurunya,
atau dipengaruhi fahaman dari guru lain atau sebab-sebab yang lain. Tidaklah syarat
menjadi seorang murid bertaqlid sepenuhnya kepada satu-satu gurunya samada ilmu
akidah atau fiqh atau selainnya.

Jika kita kaji murid-murid Imam-imam Salaf, terdapat juga murid-muridnya yang
merupakan Ahli Bid'ah yg disepakati seperti Bisyr al-Mirisy murid Imam Abu Yusuf murid
dan salah seorang tokoh mazhab Hanafi. Bisyr juga meriwayatkan dari ulama’ Sunnah,
Hammad Bin Salamah dan Sufyah bin Uyainah.

4.1 ITSBAT WUJUD ALLAH

Beliau menggunakan dalil 'huduth' insan dan ciptaannya sebagai dalil wujud
Penciptanya. Ini sebagaimana kata beliau:

“dan Allah telah mengingatkan mereka akan 'huduth'nya mereka dengan wujudnya
pelbagai rupa dan bentuk dan keperbezaan yang lain seperti kepelbagaian dalam
bahasa. Dan Allah menunjukkan kepada mereka jalan mengenal Pelaku bagi mereka
dan selain mereka yang menjadi sebab wujudnya, dan bahawa ia dalil menunjukkan
kepada Iradah dan tadbir Allah seperti yang Allah terangkan: ‘Dan didalam diri-
diri kamu, apakah kamu tidak melihat’ ”
202


Hal ini beliau katakan juga dalam kitab beliau al-Lumma' fi radd A'la Ahli Zaigh wal Bida
[m/s: 19].

Ini adalah istidlal Ahlu Sunnah yang merupakan istidlal al-Quran. Namun Abul Hasan
telah juga berdalilkan dengan ayat-ayat tadi bahawa:

“semua yang dapat berubah bukan qadim, kerana perubahannya memestikan berpisah
keadaannya yang ketika itu dari keadaannya sebelum ia berubah. Dan keadaan Allah
yang qadim menafikan hal itu“ al-Lumma' fi radd A'la Ahli Zaigh wal Bida [m/s : 35].

Ringkasnya beliau berkata Allah tidak menerima perubahan pada diriNya. Pendalilan
inilah yang menjadi kemusykilan, beliau menafikan sesuatu yang tidak disentuh oleh al-
Quran. Teori ini akhirnya mengakibatkan sifat-sifat Allah dinafikan seperti kehendak,
Kalam, Redha, Murka dll.
203


202
Risalah ila Ahli Tsagr : 34-35.
203
Hawadith adalah kalimat mujmal, ia mungkin bermakna sesuatu yang baru dan berubah dari makhluk,
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 91
4.2 KEESAAN ALLAH

Imam Al-Asy'ary berdalilkan kaedah at-Tamaanu', saling berlawanan dua keadaan.
Contoh yang mudah adalah jika ada dua Tuhan, sama berkuasa, sama berkehendak
mustahil sama-sama dapat mentadbir alam. Jika satu tuhan mengkehendaki seorang
insan itu terus hidup dan satu lagi tuhan mengkehendaki ia mati, pasti samada:-

1. Kedua kehendak ini berlaku,
2. Kedua-dua hendak tidak berlaku
3. Satu kehendak berlaku dan satu lagi tidak.

“Mustahil kedua-dua kehendak berlaku kerana mustahil satu jisim itu hidup dan mati
dalam waktu yang sama. Jika tidak berlaku kedua-dua kehendak, wajiblah kedua
mereka lemah. Si lemah tidak layak menjadi tuhan ( ·¸) atau qadim. Jika berlaku salah
satunya, maka wajiblah yang tidak berlaku kehendaknya itu lemah. Si lemah tidak layak
menjadi tuhan atau qadim, maka ini dalil atas apa yang kami katakan bahawa Pencipta
segala-galanya adalah satu. Allah telah berfirman : ‘Jika terdapat tuhan-tuhan untuk
keduanya [langit dan bumi] selain Allah maka pasti ia akan binasa.’ Inilah makna
hujjah kami tadi.”
204


Dalil Tamaanu' yang digunakan beliau adalah shahih, ia digunakan oleh ulama’ Ahlus
Sunnah, tetapi beliau ada mentafsirkan kalimat ' ilah' sebagai Tuhan yang berkuasa
mencipta, ,_,-. _· ·_).

Demikian kata Syaharastany:

“Berkata Abul Hasan Ali Bin Ismail al-Asy'ary: ‘Jika Pencipta yang sebenar adalah Tuhan
al-Baary Ta'ala, tiada selainNya yang menyekutuiNya dalam ciptaanNya, maka sifatNya
yang paling khusus adalah: Qudrat untuk mencipta yang baru”. Dia berkata:’ Dan inilah
tafsir namaNya Ta'ala: Allah.’”

Ayat diatas menunjukkan kepada Tauhid Uluhiyyah, adapun Tauhid Rububiyyah
diikrarkan oleh orang-orang musyrikin, sebab itu para rasul diutus untuk
mengembalikan manusia kepada Tauhid Uluhiyyah dengan membawa hujjah Tauhid
Rububiyyah, kerana ia melazimkan Tauhid Uluhiyyah ini.


mungkin pula sesuatu yang datang dari sifat2 Allah yang qadim. Menafikan sesuatu yang makhluk dari
zat Allah adalah benar, tetapi menafikan sesuatu dari Allah adalah batil. Ini melazimkan apa yang Allah
lihat dan dengar hari ini adalah sama yang Allah dengar dan lihat semalam dan esok. Sedangkan kita
tahu bahawa suara2 dan yang wujud yang dilihat hari ini bukan yang dindengar dan dilihat semalam
dan esok. Begitu juga kehendak Allah untuk hari ini bukan kehendak untuk semalam dan esok, kata2
Allah pada Nabi Adam bukan kata2 yang sama pada Nabi Musa, dan bukan kata2 dihari kiamat-
ringkasnya perbuatan Allah adalah dengan kehendak dan qudrat Allah bukan dari makhluk, maka
tiada makna yang buruk yang mewajibkan ia mesti dinafikan.
204
Al-Lumma' : 20, Risalah ila Ahli Tsagr : 41
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 92
4.3 NAMA-NAMA (ASMA’) ALLAH

Abul Hasan menetapkan semua nama-nama Allah yang warid, mana yang tidak warid
beliau berdiam diri darinya. Bila al-Jubbaiey ditanya oleh seseorang apakah boleh
dinamakan Allah "Aqil", beliau menjawab tidak boleh, kerana Aqil dari kalimat aqal yang
bermakna penghalang, dan mustahil Allah menghalang.

Maka berkata Al-Asy'ary:

“Jika mengikut qiyasmu, Allah tidak boleh dinamakan 'Hakiim', kerana ia bermakna
besi yang menghalang haiwan dari keluar. Bila ditanya kenapa engkau menghalangku
menamakanNya Hakiim, tetapi engkau benarkan dirimu menamakanNya Hakiim? Beliau
menjawab, sebab jalanku ( dlm menetapkan Asmaullah ) adalah dengan izin Syara'
bukan qiyas bahasa”
205

4.4 SIFAT ALLAH

Beliau mengitsbatkan sifat-sifat yang warid dalam nash-nash. Walaupun beliau mungkin
beristidlal untuk sebahgiannya dengan dalil aqal, tetapi beliau menjadikan dalil-dalil
wahyu yang mendahului.

4.4.1 SIFAT-SIFAT AQLIYAH

Ia juga dinamakan ahli kalam sebagai sifat-sifat maknawi, sifat ini tujuh jumlahnya, iaitu:
Ilmu, Hayat, Qudrat, Sama', Bashar, Kalam dan Iraadah.

Berkata Al-Asy'ary tentang mazhab Ahlus Sunnah:

“Dan mereka ijma' mengitsbatkan hayat bagi Allah dan bahawa Allah secara azal
hidup dengannya, mengitsbatkan ilmu bagiNya dan bahawa Allah secara azal
mengetahui dengannya, qudrat yang secara azal berkuasa dengannya, kalam, secara
azal berkata-kata dengannya, iraadah, secara azal mengkehendaki dengannya, sama'
dan bashar, secara azal mendengar dan melihat dengannya.”
206


Beliau berkata sifat-sifat ini qadiim dan tidak menyerupai sifat-sifat makhluk
sebagaimana diriNya tidak menyerupai diri makhluk. Beliau berkata:

“ ..dan mereka berdalil atas yang demikian bahawa jika Allah tidak memiliki sifat-
sifat ini, Allah tidak boleh disifati dengan satupun dari sifat ini, siapa yang tiada
perbuatan bukan pelaku secara hakikat, siapa yang tiada ihsan, bukan muhsin, siapa
yang tiada kalam, bukan mutakallim secara hakikat, siapa yang tiada iradah, bukan
mureed secara hakikat. Sesungguhnya disifatkan dengan sifat-sifat ini tetapi tidak
memilikinya memestikan bahawa Dia tidak layak disifati dengannya, maka penyifatan

205
Tobaqat as-Subky : 3/357
206
Risalah Ila Ahli Tsagr : m/s 67
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 93
itu samada majaz atau dusta... dan sebabnya, pensifatan ini diambil dari nama-nama
yang paling khusus bagi sifat-sifat ini dan menunjukkan kepadanya...”
207


4.4.2 SIFAT-SIFAT FI’IL

Ia adalah sifat yang terkait dengan kehendak Allah dan seperti Kalam, yang
merupakan sifat zat juga. Contoh sifat-sifat fi'il lain adalah: Istiwa’, Nuzul, Maji', Dhahik.
Ghadab, Rida, Mahabbah, at-Ta'ajjub dan lain-lain.

Imam Al-Asy'ary tidak mengitsbatkan sifat-sifat ikhtiyariyyah, beliau berdalil bahawa
'tidak bertempat pada Allah segala yang baru' ( .·,- ·- .).
208


Walaubagaimanapun beliau tetap mengitsbatkan sifat-sifat fi'liyyah yang warid dalam
nash sambil menta'wilkannya dengan salah satu perkara:

1. Menjadikannya sifat azali, qadim bersama Allah , tidak berubah
keadaannya sebagaimana Allah kehendaki. Seperti Kalam, Cinta, Rida.

2. Menjadikannya maf’ul kepada sifat itu yang berpisah dari Allah , tidak
berada pada zatNya seperti sifat Khalq (ciptaan). Allah ciptakan ciptaan
yang tidak berada pada zatNya, kerana ciptaan itu makhluk yang diciptakan.
4.4.2.1 ISTIWA’

Beliau berkata dalam al-Ibaanah tentang Istiwa’:

“Dan Allah beristiwa atas ArasyNya sebagaimana Dia berkata: ‘Allah atas ArasNya
beristiwa.’”

Nash diatas disepakati ada dalam kitab al-Ibaanah, kerana mereka yang meragukan
kesahihannya tidak meragukan kitab 'Tabyeen' karangan Ibnu ‘Asaakir. Kertas kerja ini
telah membawakan nukilan dari Ibnu ‘Asaakir sendiri.

Adapun dalam kitab al-Ibaanah Al-Asy'ary beliau telah menulis bab khusus yang diberi
tajuk: “Bab Zikri Al-Istiwa' a'la Al-Arsy“. Kemudian beliau mendatangkan hujjah secara
soal jawab: “Jika seseorang berkata : Apa kata-katamu tentang istiwa'?”

Beliau kemudian membawa dalil dari al-Quran:-

207
Ibid : 68- 69 Dirujuk juga al-Ibaanah t: Fauqiyah: m/s 151
208
Risalah ila Ahli Tsagr : 34-35.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 94

“Ar-Rahman yang beritistiwa atas Arasy”[ Toha : 5 ]

“KepadaNyalah naik perkataan-perkataan yang baik” [ Faatir : 10 ]

Dia mengatur urusan dari langit ke bum, kemudian ( urusan ) itu naik kepadaNy”) [
Sajdah : 5 ]

“Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke
pintu-pintu (yaitu) pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa dan
sesungguhnya aku memandangnya pendusta.” [ Ghafir : 36-37 ]

Beliau berkata: “Firaun mendustakan Nabi Allah Musa yang mengatakan bahawa
Allah berada diatas tujuh lapis langit. “

((Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang dilangit bahawa Dia menjungkir
balikkan bumi bersama kamu, sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang?)) [ al-
Mulk : 16 ]

Beliau berkata: ”Arasy berada diatas tujuh lapis langit...”

Beliau kemudian berkata:

“Kita melihat semua kaum muslimin mengangkat tangan mereka ke arah langit ketika
mereka berdoa. Ini membuktikan bahawa Allah beristiwa' diatas ArasyNya yang berada
diatas langit. Kalau sekiranya Allah tidak berada diatas ArasyNya, tentu mereka tidak
akan mengangkat tangan kearah Arasy sebagaimana mereka tidak akan merendahkan
tangan mereka mengarah ke bumi ketika berdoa.“

Dalam Fasal berikutnya beliau berkata:

“Berkata seseorang dari puak Mu’tazilah, Jahmiyyah dan Haruriyyah: ‘Makna Firman
Allah: ¸, ¸,· _· ¸~,adalah bahawa Dia merebut, memiliki dan menguasai
Arasy. ( ,,· , :· , ¸,). Adapun Allah berada dimana-mana. Mereka mengingkari
bahawa Allah beristiwa’ diatas ‘Arasy sebagaimana yang dikatakan oleh Ahlil Haq.
Kemudian mereka berpendapat bahawa istiwa’ adalah berqudrat.

Kalau hal itu seperti yang mereka katakan, tentunya tidak ada perbezaan ‘Arasy dan
bumi yang tujuh lapis, kerana Allah Maha berkuasa atas bumi, rerumputan/tempat
qadha’ hajat, alam dan atas segala sesuatu. Jika Allah beristiwa di atas ‘ArasyNya
bermakna merebut atau menguasai sementara Dia menguasai segala sesuatu, bererti
Dia beristiwa atas ‘Arasy, bumi, langit, rerumputan dan kotoran sebab Dia Maha
Berkuasa atas segala sesuatu dan menguasainya...”

Kemudian beliau menolak dakwaan Allah berada dimana-mana:
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 95

“Orang-orang Mu’tazliah, Jahmiyyah dan Haruriyyah mengatakan bahawa Allah
berada disemua tempat. Perkataan ini mewajibkan mereka untuk juga mengatakan
bahawa Allah berada di dalam perut Maryam, diatas rerumputan dan tempat-
tempat qadha’ hajat. Ini bertentangan dengan agama, Maha Tinggi Allah atas apa
yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. “
209


Beliau juga berdalilkan hadits Nuzul Allah kelangit dunia:

“Di antara dalil yang menguatkan bahawa Allah hanya beistiwa' di atas Arasy tidak
diatas yang lainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh para ahli riwayat dari
Rasulullah :

Telah meriwayatkan Affan, dia berkata: ‘Hammad bin Salamah telah berkata kepada
kami, dia berkata A'mru bin Dinar telah berkata kepada kami dari Nafi' bin Jubair dari
ayahnya, bahawa Nabi bersabda: ‘Tuhan kita turun kelangit dunia setiap malam dan
berkata: ‘Adakah orang yang memohon kepadaKu agar aku beri permohonannya?
Adakah orang yang meminta ampun, agar Aku ampuni dosanya? Demikianlah hingga
terbit fajar .’”
210


Setelah menyebutkan beberapa lagi ayat al-Quran, beliau membawa hadits Jaariyah
yang masyhur, beliau berkata:

“Para ulama’ rahimahumullah juga telah meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah
datang kepada Nabi dengan membawa seorang hamba wanita (jaariyah) yang
hitam, dia berkata: ‘Wahai Rasulullah , aku ingin merdekakannya untuk membayar
kaffarahku, apakah aku boleh memerdekakannya? Rasulullah bertanya kepada
hamba tersebut: ‘Dimana Allah? ‘ Hamba wanita itu menjawab: ‘Di langit’ Nabi
bertanya lagi: ‘Siapakah aku?’ Dia menjawab: ‘Anda adalah Rasulullah . Nabi pun
bersabda: ‘Merdekakanlah dia, kerana dia seorang wanita mukminah.’

Ini membuktikan bahawa Allah berada diatas ArasyNya yang ada di atas langit. “

Inilah kata-kata beliau yang terdapat dalam kitab al-Ibaanah, Beliau juga ada
menyebutkan pembahasan Istiwa’, Nuzul, Yadain, ‘Ainain ini dalam kitab 'Maqaalat
Islamiyiin'
211
, 'Risalah ila Ahli Tsagr'
212
.

209
Al-Ibaanah ct Hindi : m/s 42-44
210
Berkata Albany dalam Irwa' (450) : Dikeluarkan Darimy, Ibnu Majah ( 1367), Ibnu Khuzaimah dalam '
Tauhid' ( 87), Ahmad ( 16/4)( no16745 ), Ajurri dalam ' Syariah ' ( 310, 311 ), isnadnya sohih, perawinya
ialah perawi Bukhari dan Muslim kecuali Hammad, beliau perawi Muslim
211
“ Berkata Ashabul Hadith : Kami tidak katakan melainkan apa yang Allah katakan atau dengan riwayat
yang sah dari Rasulullah : Maka kami berkata : Wajah dengan tanpa menkaifiatkan, dua tangan
dengan tanpa mengkaifiatkan, dua mata dengan tanpa mengkaifiatkan “ Maqalat Islamiyin m/s : 290
212
Antara yang beliau katakan dlm Risalah Ahli Tsagr : “ Bukanlah Istiwanya Istila, sebagaimana yang
dikatakan Qadariyah : m/s 232-234
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 96

Tidak terdapat dalam kitab al-Lumma' pembahasan tentang sifat istiwa.
4.4.2.2 SIFAT KALAM

Beliau membahaskan tentang sifat kalam dengan panjang lebar dalam kitab-kitabnya.
Beliau berkata bahawa al-Quran itu Kalaamullah bukan makhluk, dengan mendatangkan
hujjah-hujjah yang banyak dalam bentuk soal jawab. Contohnya beliau berkata:

“Jika berkata seseorang: ‘Kenapa kamu berkata bahawa Allah ta'ala berkata-kata
secara azal dan kalam Allah bukan makhluk?

Dikatakan kepadanya : Kerana Allah Ta'ala berfirman: ‘Hanyasanya kata-kata kami
kepada sesuatu jika kami kehendakinya adalah kami berkata kepadanya jadilah (kun)
maka ia terjadi. [an-Nahl : 40 ]’

Jika Quran itu makhluk, tentu Allah telah berkata kepadanya 'jadilah', sedangkan al-
Quran itu kata-kataNya, mustahil kata-kataNya sendiri sesuatu yang dikata-katakan
kepadanya. Ini mewajibkan kata-kata kedua.”
213


Beliau juga menggunakan qiyas. Beliau berkata:

“Qiyas yang menunjukkan bahawa Allah berkata-kata secara azal adalah, jika Allah
secara azal tidak berkata-kata sedangkan tidak mustahil Allah berkata-kata, maka
Allah disifatkan sebagai lawan berkata-kata, dan adalah lawan berkata-kata itu
qadim, maka mustahil ia tiada lalu Allah berkata-kata, kerana qadim tidak boleh
tiada sebagaimana tidak boleh baru, maka ini mewajibkan bahawa Allah tidak
berkata-kata, tidak memerintah, tidak melarang selamanya, dan ini batil disisi kami dan
mereka, jika ini batil, tsabitlah bahawa Allah berkata-kata secara azal.”
214


Dalam al-Ibaanah beliau berkata:

“Oleh kerana Allah mengetahui secara azal, tidak boleh Allah secara azal
disifatkan dengan lawan mengetahui, maka mustahil Allah secara azal disifatkan
dengan lawan berkata-kata, kerana lawan berkata yang tidak ada bersamanya kata-
kata adalah diam (.,´) atau kecacatan, sebagaimana lawan ilmu yang tiada
bersamanya ilmu adalah kejahilan atau syak atau kecacatan...”
215


Bila kita bandingkan kata-kata ini dari dua kitab tadi, kita dapati walaupun Al-Asy'ary
bersungguh-sungguh mengitsbatkan kalam Allah bukan makhluk, tetapi tafsirannya
ialah kalam azali yang satu yang tidak berubah. Kalam Allah semuanya azali dan
beliau samakannya dengan ilmu Allah yang semuanya azali.

213
Al-Lumma' : m/s 33 dan al-Ibaanah : m/s 65
214
Al-Lumma' : m/s 36
215
Al-Ibaanah : m/s 66
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 97

Dalam 'Al-Lumma' beliau memberikan dua andaian bagi sifat kalam:

1. samada ia qadim
2. atau baru.

Kemudian beliau mengatakan jika ia baru, samada Allah adakan dalam zatNya atau ia
memang qaaim dalam zatNya, atau dalam makhluk. Maka mustahil dalam ZatNya
kerana ia bukan tempat hawadits, lalu beliau memilih bahawa kalam Allah adalah
qadim dan Allah lam yazal mutakalliman.

Sekali lagi tafsiran sifat Kalam yang beliau itsbatkan adalah kalam azali yang satu seperti
ilmu Allah , yang tidak terkait dengan kehendak Allah bila-bila Allah kehendaki,
bahawa Allah berkata-kata kepada Nabi Musa selepas sebelumnya tidak berkata-
kata kepadanya. Ini semua perubahan menurut beliau, dan perubahan adalah baru
(hawaadits), dan setiap hawaadits bukan qadim kerana ia tidak boleh berada pada Allah
, dan setiap yang bukan qadim bukan sifat Allah .

Ketika beliau menjawab dalil Mu'tazilah bahawa Al-Quran itu makhluk iaitu dengan
firmanNya:

“Tidaklah datang kepada mereka dari peringatan (dzikir) dari tuhan mereka yang baru
[muhdath] melainkan mereka mendengarnya dalam keadaan bermain-main“ [ Al-
Anbiya' : 2]

Beliau berkata:

“Zikir yang dimaksudkan Allah bukan Al-Quran, tetapi ia adalah kata-kata Rasul dan
nasihat beliau pada mereka...”
216


4.4.2.3 SIFAT IRAADAH

Imam Abul Hasan Al-Asya'ary menjadikan iraadah Allah Azali bukan sifat fi'il dimana
Allah mengkehendaki pada satu-satu masa bukan pada masa lain. Beliau berkata
sebagaimana ilmu Allah adalah sifat untuk zatNya, bahawa ia adalah azali, dan tidak
boleh dikatakan bahawa Allah mengetahui selepas sebelumnya tidak mengetahui
kerana ia menunjukkan kekurangan pada Allah , begitu juga sifat iraadah dan kalam.

Maka hakikat tafsiran sifat iraadah pada beliau adalah Allah mengkehendaki segala-
galanya secara azal, tiada berubah iraadahNya, Allah tidak reda kepada seseorang
hamba selepas sebelumnya Allah murka kepadannya, bahawa kehendak Allah
sebelum diciptakan Nabi Adam itulah kehendak selepas diciptakannya, kehendak

216
Al-Ibaanah : m/s 102
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 98
untuk hari ini, ialah kehendak yang sama semalam dan esok hari. Buktinya akan kita
lihat dalam sifat Redha dan Murka dibawah.

4.4.2.4 SIFAT REDHA DAN MURKA

Telah kita terangkan bahawa kullaabiyyah mengatakan :

“Allah secara azal meredhai seorang yang Allah tahu akan mati beriman
walaupun kebanyakan usianya kafir, Allah secara azal murka terhadap seseorang
yang Allah tahu akan mati kafir walaupun kebanyakan usianya beriman.”
217


Makna kata-kata ini adalah Allah secara azal meredhai sahabat ketika mereka kafir,
walaupun ketika mereka sujud menyembah berhala, walau ketika mereka memerangi
orang-orang Islam, redha Allah adalah azali, yakni tidak berubah-ubah.

Al-Asy'ary berkata dalam al-Ibaanah:

“Kalam Allah bukan makhluk, siapa yang mendakwa bahawa kemurkaan Allah itu
makhluk, bererti kemurkaan dan kebencian Allah terhadap orang-orang kafir akan
fana', dan bahawa redhaNya kepada malaikat dan Nabi-nabi akan fana' sehingga Allah
tidak redha kepada auliya'Nya dan tidak benci kepada musuh-musuhNya, dan ini
adalah keluar dari Islam.”
218


Didalam kitab Risalah Ila Ahli Tsagr pula beliau telah metakwilkan dua sifat ini, beliau
berkata:

“Redha Allah kepada orang-orang yang taat adalah iraadahNya untuk memberi
nikmat kepada mereka, kemurkaanNya terhadap orang-orang kafir adalah iraadahNya
untuk mengadzab mereka.”
219


4.4.3 SIFAT-SIFAT KHABAR
4.4.3.1 SIFAT WAJAH

Beliau menetapkan sifat-sifat khabar seperti wajah, yadain, ‘ainain, dan beristidlal
untuknya dengan nash-nash. Beliau menolak mereka yang mentakwilkannya dari
kalangan Jahmiyyah dan Mu’tazilah. Ini adalah mazhab Salaf.


217
Maqalat : m/s 547
218
Al-Ibaanah : m/s 80-81 Kata2 beliau ini benar jika yang dimaksudkan tidak fana' ertinya tidak hilang
binasa. Tetapi jika yang dimaksudkan adalah tidak berubah menurut kehendak dan kebijaksanaaNya, ia
adalah batil.
219
Risalah Ila Ahli Tsagr : 74 -75. Takwil ini adalah kesan dari redha dan murka, bukan makna redha dan
murka sendiri. Tiada aibnya Allah redha dan murka dengan sifat yang layak bagi keagungan Allah, yang
tidak menyamai makhluknya.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 99
Beliau berkata dalam al-Ibaanah
220
:


“ Dan bagiNya Subhanahu wajah tanpa 'bagaimana' sebagaimana firmanNya: ‘Dan
kekal wajah rabbmu yang Maha Agung lagi Maha Mulia’”
4.4.3.2 SIFAT TANGAN


“Dan bagiNya Subhanahu dua tangan dengan tanpa 'bagaimana' , sebagaimana
firmanNya: ‘aku telah ciptakan dengan dua tanganKu’, dan seperti firmanNya: ‘Bahkan
dua tanganNya terbentang’ “

Kita lihat Al-Asy'ary juga berhujjah menolak takwilan Mu’tazilah kepada sifat-sifat ini:

“Terkadang ada yang berdalih dengan Firman Allah : ‘Dan langit itu Kami bangun
dengan tangan (kami) [ Zariat : 47 ].’ “

Mereka katakan “Tangan disini artinya adalah kekuatan kami, kerana itu firmanNya
( ` ¸,,) juga harus diartikan dengan qudrati ( kekuasaanku )”

Dikatakan kepada mereka: ‘Ini adalah tafsiran batil ditinjau dari beberapa segi :-

Kata al-aydi (,') bukanlah bentuk plural dari kata al-yad, sebab bentuk plural yad
dengan makna nikmat ialah ayaady ( ¸·,'), sementara firman Allah tersebut adalah :
` ¸,, .- '. Dengan demikian batallah dakwaan mereka bahawa makna firmanNya (
` ¸,,) ialah makna didalam firmanNya ( ,', ·,,).
Jika yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kekuatan ( ·, ) , tentu maknanya ialah
'kekuatanku' ( __·), ini membatalkan perkataan orang yang menentang kita dan

220
Al-Ibaanah : m/s 22, Risalah ila Ahli Tsagr : m/s 72-73
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 100
pematah mazhab mereka, kerana mereka sendiri tidak menetapkan satu qudrat bagi
Allah , bagaimana mereka menetapkan dua qudrat?

Kalaulah yang Allah maksudkan dengan firmanNya : (( ` ¸,, .- ')) adalah qudrat,
berarti Adam tidak lebih istimewa daripada Iblis. Padahal Allah ingin
memperlihatkan kepada Iblis keutamaan Adam yang khusus. Dia ciptakan dengan
tanganNya. Jika Allah menciptakan Iblis dengan tanganNya sebagaimana Dia
menciptakan Adam , tiada hujjah pada memuliakan Adam (hingga disuruh sujud
kepadanya), tentu Iblis akan berhujjah kepada Tuhannya : ‘Engkau telah menciptakan
aku dengan dua tanganMu sebagaimana Engkau menciptakan Adam dengannya..’
.”
221


Beliau berkata:

“Jahmiyyah menafikan wajah Allah dan membatalkan bahawa Allah memiliki
pendengaran, penglihatan dan mata, mereka telah menyetujui orang Nasrani, kerana
orang Nasrani tidak menetapkan sifat mendengar dan melihat kecuali mentafsirkannya
dengan makna ilmu. Demikian juga pendapat Jahmiyyah. Hakikat kata-kata mereka
‘Kami katakan Allah A'lim, dan kami tidak mengatakan mendengar dan melihat
melainkan dengan makna A'lim’. Demikian juga kata-kata orang Nasrani.”

4.5 MELIHAT ALLAH ” ا ؤر"


“ Dan kami beriman bahawa Allah akan dilihat di akhirat dengan pandangan mata,
sebagaimana dilihat bulan purnama, orang-orang beriman akan melihatNya,
sebagaimana riwayat yang datang dari Rasulullah . Sementara orang-orang kafir
dihijabkan dari melihatNya, orang-orang beriman melihatNya disyurga sebagaimana
Firman Allah :-

221
Al Ibaanah t Dr Fauqiyah : 130 -131
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 101
“ Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu dari Tuhan mereka akan dihijab
(dari melihat)t Tuhan mereka [al-Mutaffifin : 15 ].

Bahkan Musa pernah memohon kepada Allah agar dapat melihatNya di dunia ini
lalu Allah memperlihatkan diriNya pada sebuah gunung, dimana gunung itu jadi
hancur lebur, dan Allah beritahu Musa bahawa dia tidak mungkin melihat Allah
didunia ini.
222


Beliau juga mendatang hujjah akal. Beliau berkata:

“Tiada seuatu yang wujud melainkan jaaiz diperlihatkan oleh Allah kepada kita,
hanyasanya yang tidak boleh dilihat itu sesuatu yang tiada ( ·,··), oleh kerana Allah
wujud secara tsabit, tidak mustahil Allah perlihatkan diriNya kepada kita . “

Beliau juga berkata:

“Oleh kerana Allah melihat segala sesuatu, Allah melihat diriNya, maka jaaiz Allah
memperlihatkan diriNya kepada kita, sebagaimana Allah mengetahui diriNya
sendiri, jaaiz Allah mengajarkan ilmu itu kepada kita.”
223


4.6 QADHA’ DAN QADAR ALLAH

Al-Asy'ary mengitsbatkan keempat maraatib qadar Allah , iaitu:-

1. Ilmu Allah tentang segala-galanya
2. Tulisan Allah di Lauh Mahfuzh bagi semua takdir Allah
3. Kehendak Allah
4. Ciptaan Allah segala yang berlaku, bahawa Allah pencipta semua
perbuatan hamba.


222
Al-Ibaanah : m/s 25, 26
223
Ibid : m/s 52
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 102
Beliau telah menolak Mu'tazilah dan Qadariyyah yang mengatakan Allah tidak
mengkehendaki kekufuran dan maksiat, ia berlaku dengan tanpa kehendak Allah , dan
bahawa Allah bukan pencipta perbuatan hamba.

Walaupun beliau menetapkan semua maraatib qadar ini, beliau telah mengeluarkan
pendapat yang berlainan dari akidah Salaf.

4.6.1 USAHA (KASAB)

Dalam beliau bersungguh mendebat Mu’tazilah, beliau telah berkata :


“ Manusia berselisih apakah makna kata-kata Allah itu Pencipta ? Maka berkata-kata
orang-orang yang berkata: ‘Makna al-Khaaliq pencipta ialah perbuatan itu berlaku
dariNya dengan qudrat yang qadim, kerana tiada siapa yang melakukan dengan qudrat
yang qadim melainkan pencipta. Dan makna kasab ialah perbuatan dengan qudrat yang
baru. Maka semua (pelaku) yang perbuatan berlaku darinya dengan qudrat yang qadim
ialah pembuat yang pencipta, sedangkan semua yang berlaku darinya dengan qudrat
yang baru adalah muktasib, dan inilah kata-kata Ahli Al-Haq.”
224


Dan beliau berkata:


“ Dan yang benar menurutku, makna iktisab ialah: berlaku sesuatu dengan qudrat yang
baru, maka ia adalah kasab bagi seorang yang berlaku ( perbuatan itu) dengan
qudratnya.
225224
Maqalat : 539
225
Ibid : 542
Pen: Apakah salahnya menamakan pelaku itu sebagai Fa'il juga? Dari bacaan penulis, sebabnya mereka
ingin menafikan ada dua pelaku untuk satu perbuatan. Maka kata mereka yang melakukan segala2nya
adalah Allah. Falasafah ini akhirnya membawa kepada penafian perbuatan hamba.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 103
4.6.2 KEMAMPUAN ( ª='=--`ا )

Beliau berpendapat bahawa kemampuan yang merupakan qudrat hamba hanya wujud
ketika perbuatan, beliau menafikan hamba ada kemampuan sebelum perbuatannya.

Beliau berkata:

“Jika seorang berkata: Jika kamu mengitsbatkan kemampuan baginya yang bukan dia
sendiri, mengapa kamu dakwa bahawa mustahil kemampuan itu mendahuluinya?
Dikatakan kepadanya: ‘Kami dakwakan demikian kerana sesuatu perbuatan itu samada
baru ( .·-) bersama kemampuan atau selepasnya wujud kemampuan, jika ia baru
bersama kemampuan maka sahlah ia bersama perbuatan itu untuk perbuatan itu. Jika
ia baru selepas kemampuan – sedangkan terdapat dalil bahawa kemampuan tidak kekal
– maka wajiblah perbuatan itu wujud dengan qudrat yang tiada...”
226


Beliau juga berkata:

“Dan dalil qiyas adalah, apabila kita melihat seorang sedang shalat berdiri, kita tidak
akan tahu kemampuannya bila wujud untuknya, sehinggalah kita telah lihat perbuatan
itu sendiri, iaitu shalat yang dia kerjakan.”
2274.6.3 BEBANAN SESUATU YANG TIDAK MAMPU DILAKUKAN

Berkata Al-Asy'ary dalam al-Ibaanah:


226
Al-Lumma' : m/s 93
227
Al-Lumma' : m/s 112
Bagaimana Allah perintahkan seorang yang tidak mampu? Maka keluarlah lagi satu falasafah bahawa
Allah boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan hamba.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 104


“Dan dikatakan kepada mereka: ‘Bukankah Allah telah berfirman: ‘Binasalah dua
tangan Abu Lahab dan telah binasalah, Tidak berguna hartanya dan apa yang dia
lakukan. Dia akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala’ dan dalam pada itu Allah
memerintahkannya agar beriman. Maka wajiblah Allah mengetahui bahwa dia
tidak akan beriman, dan Allah benar dalam khabarnya bahawa dia tidak beriman.
Perintahnya dalam pada itu agar dia beriman sedangkan tidak bertemu iman dan ilmu
bahawa ia tidak berlaku. Dan tidak dapat seorang yang mampu beriman sedangkan Dia
tahu dia tidak akan beriman, jika demikian, maka Allah telah memerintahkan Abu Lahab
sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya, kerana Dia memerintahkannya agar
beriman sedangkan Dia tahu dia tidak akan beriman. “
228Di tempat lain beliau berkata:

228
Al-Ibaanah : m/s 195 Pen:Allah tahu dia tidak beriman tidak bermakna Allah tidak beri Abu Lahab
pilihan dan kuasa untuk beriman. Abu Lahab bukan seorang yang kelu lidahnya, terencat akalnya. Jika
demikian bolehlah Abu Lahab berhujjah dihari kiamat, bahawa aku tidak mampu beriman.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 105

“Dan dalil bahawa boleh Allah bebankan apa yang tidak dalam kemampuan hamba;
dari al-Quran firman Allah kepada Malaikat: ‘Khabarkan kepadaku nama-namanya’
yakni nama-nama ciptaan, sedangkan mereka tidak tahu dan tidak mampu
melakukannya.
Juga Allah telah mengkhabarkan bahawa mereka: ‘dipanggil untuk bersujud tetapi
tidak mampu’, maka apabila boleh Allah bebankan mereka diakhirat apa yang
mereka tidak mampu, maka boleh juga didunia. ‘ “
229


Beliau juga membezakan antara ketidakmampuan disebabkan kelemahan (,-·) dengan
yang disebabkan kesibukan dengan perkara lain.

4.6.4 MENGINGKARI SEBAB BAGI PERBUATAN ALLAH .,'·-'ا ر'´-إ" “

Beliau berkata:

“Dan mereka ijma' bahawa Allah tidak memerlukan kepada sesuatupun yang Dia
ciptakan, dan bahawa Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, memberi
hidayat kepada siapa yang Dia kehendaki, memberi nikmat, memuliakan, mengampun,
memberi kekayaan, siapa yang Allah kehendaki, dan bahawa Allah tidak ditanya
tentang apa juga yang Dia lakukan, dan tiada sebab bagi perbuatanNya kerana Dialah
Pemilik bukan yang dimiliki, bukan yang diperintah atau dilarang, bahawa Dia
melakukan apa yang Dia kehendaki ”
230


Beliau mentakwilkan ayat: “Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka menyembahKu“ [ Dzaariyat : 56 ].

“Allah maksudkan sebahagian jin dan manusia sahaja, merekalah yang menyembah
Allah dikalangan mereka.”
231229
Beban yang menjadi isu adalah yang ada pahala-dosanya. Malaikat tidak berdosa jika gagal menjawab.
Sebab itu Allah berfirman “ ..jika kamu benar “. Perintah sujud dalam ayat ini bukan satu ibadah seperti
didunia, tetapi azab dan penghinaan dihari kiamat.
230
Risalah Ila Ahli Tsagr : m/s 78
231
Al-Lumma' : 113
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 106

Beliau berkata:

“...Sesungguhnya Allah hanya maksudkan orang-orang yang beriman, bukan yg kafir,
kerana Allah telah mengkhabarkan kepada kita bahawa Dia telah menyediakan
Jahannam untuk kebanyakan ciptaanNya.

Maka yang Allah ciptakan untuk Jahannam dan menghitung jumlah mereka serta
menulis nama mereka dan nama bapa-bapa dan ibu-ibu mereka, bukan mereka yang
Allah ciptakan untuk menyembahNya. “
232


4.6.5 MENGHUKUM BAIK ATAU BURUK DENGAN AKAL¸'-·'ا _,---'ا و ¸,-=-'ا" “

Imam Abul Hasan Al-Asy'ary hanya mengitsbatkan tahsin dan taqbih secara syara'
sahaja. Beliau berkata:

“Tiada yang buruk dari Allah untuk mengazab orang beriman dan memasukkan
orang-orang kafir kedalam syurga. Hanyasanya kami katakan: ‘Allah tidak melakukan
sedemikian kerana Allah mengkhabarkan kita bahawa Allah tidak menghukum
orang-orang kafir, dan tidak boleh bagi Allah berdusta dalam khabarNya.”
233


Beliau juga berkata:

“Jika dia berkata: ‘Dusta itu hanya buruk kerana Allah menghukumnya buruk?’
Dikatakan kepadanya : ‘Benar! Jika Dia menghukumnya baik, ia menjadi baik. Jika Allah
perintahkan berdusta, tidak boleh disangkal perintahNya.’ ”
234


232
Al-Ibaanah : m/s 192 Pen: Beliau menafikan hikmah dari Allah hingga ketahap ini. Sedangkan ayat ini
adalah seagung2 ayat yang menerangkan makna kehidupan. Semua manusia adalah hamba Allah,
hanyasanya ada yang menyembahnya secara ikhtiyar, ada yang secara paksa. Allah tidak masukkan
penghuni neraka kedalam Jahannam melainkan setelah mereka diperintah untuk beribadah tetapi
degil.
233
Al-Lumma' : 117
234
Al-Lumma' : 117 pen. Dusta adalah sifat keji bagi makhluk, maka lebih keji bagi Allah Ta'ala. _.oIا « و
_IcVا, bagi Allah perumpaan yang Maha tinggi.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 107

4.6.6 DEFINISI IMAN

Di dalam Al-Lumma' beliau mentafsirkan iman sebagai tasdiiq (membenarkan dengan
hati). Beliau berhujjah secara bahasa bila dikatakan 'Fulan beriman dengan azab kubur
dengan syafaat, mereka maksudkan membenarkan.
235


Adapun dalam al-Ibaanah beliau berkata:

”Iman itu adalah perkataan dan amalan , bertambah dan berkurang.”
236


Tentang Syafa'at, ‘Adzab kubur, Telaga, Shirat, Imaamah dan Sahabat, semuanya beliau
berkata seperti mazhab Salaf dibahagian akhir kitab-kitab beliau.

5 AKIDAH AL-ASY'ARIYYAH
Setelah membentangkan akidah Imam Abul Hasan Al-Asy'ary melalui kitab-kitab beliau
sendiri, secara akademiknya adalah kita juga meneliti akidah mereka-mereka yang
menggelarkan diri mereka bermazhab al-Asy'ary.

Dalam kita membuat perbandingan untuk menetapkan natijah bahawa inilah mazhab
Asy'ariyyah, kita juga akur di sana terdapat perbezaan pendapat dalam satu mazhab,
sebagaimana berlaku dalam mazhab fiqh. Tetapi kita tidak boleh mengenepikan
perbezaan-perbezaan ini bila ia terlalu kritikal dan pelbagai sehingga berlaku
perbezaannya hatta di dalam usul dan manhaj yang mengakibatkan ia terkeluar dari
umum mazhab kepada usul mazhab lain.
5.1 ULAMA’ ASY’ARIYYAH GENERASI PERTAMA

5.1.1 ABU BAKAR MUHAMMAD BIN AT-THAYYIB AL-BAAQILLAANY [403H]

Antara guru-guru beliau adalah tiga murid Abul Hasan Al-Asy'ary:

1. Abul Hasan al-Bahily [370H]
2. Abu ‘Abdullah Muhammad bin Khafif as-Syirazy as-Sufi [371H ]
3. Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Mujahid at-Taaiey al-Maliki [370H ]

Imam Al-Baaqillany rhm antara ulama’ Asy’ariyyah yang tersohor, dalam fiqh beliau
bermazhab Maliki, beliau banyak mengarang dalam perlbagai ilmu, al-Qadhi ‘Iyadh telah
menyebutkan kebanyakannya yang berjumlah dalam 55 kitab. Kebanyakan kitabnya
tidak dijumpai, yang ditemui pula kebanyakannya dalam bidang ilmu kalam atau yang

Ia menyalahi kesempurnaan dan keagungan Allah. Perhatikan bagaimana mereka menafikan sifat2
yang layak bagi Allah dengan akal, tetapi mengharuskan sifat2 yang keji bagi Tuhan mereka.
235
Al-Lumma' : 123
236
Al-Ibaanah : 27
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 108
mirip dengannya. Kedudukan beliau di dalam mazhab Asy’ariyyah sangat penting, beliau
dianggap pengasas kedua selepas Imam Abul Hasan, beliaulah yang bertanggungjawab
menyebarkan mazhab Asy’ariyyah dikawasan Maghribi.

Beliau membahagikan wujud itu kepada:-

1) Qadim yang azali
2) Yang diwujudkan

Yang baru (diwujudkan) pula beliau bahagikan kepada:

1. Jisim yang berkumpul ( .,' ,-)
2. Jauhar yang satu ( ·, ,·,-)
3. A'radh yang wujud bersama jisim dan jauhar

Kita dapati bahawa beliau menetapkan jauhar yang satu (indivisible particles), beliau
juga mengatakan bahawa a'radah tidak kekal, maka ia tidak akan kekal dalam dua
zaman.
237


Beliau juga berkata bahawa semua jism mesti 'baru'. Ini berbeza dengan Imam Al-
Asy'ary yang berkata hal ini tidak lazim, bahawa para Rasul tidak mengajak kepada hal
itu.
5.1.1.1 SIFAT-SIFAT ALLAH

Adapun tentang sifat-sifat Allah , beliau mengitsbatkan sifat-sifat secara umumnya,
tidak terhad kepada sifat tujuh , beliau berkata:

“Sifat zatnya ialah sifat yang azal Allah bersifat dengannya, iaitu hayat, ilmu, qudrat,
sama', bashar, kalam, iradat, baqa', wajah, ‘aynaani, yadaani, ghadab, redha, dan
keduanya ialah iradah sebagaimana kami terangkan, iaitu rahmat, benci, wilayah,
permusuhan, hubb, ithar, masyiah, dan idrak semua yang dapat dirasa oleh makhluk.
Dan sifat fi'ilNya ialah penciptaan, memberi rezki, adil, ihsan, memuliakan, memberi
nikmat, pahala, dosa, mengumpulkan, dan semua sifat yang wujud sebelum Allah
ciptakannya, namun Allah disifatkan dengannya sebagai qadim, kerana ia adalah
kalam Allah yang merupakan kata-kataNya: ‘Aku pencipta, pemberi rezeki, Allah
berkata-kata secara azal dengan kalam yang tidak 'baru' dan tidak makhluk.”
238237
Ini adalah falsafah yang tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabat. Apakah warna yang kita lihat
pada satu objek sekarang bukan yang kita lihat sesaat tadi? Mereka menafikan Allah ada a'aradh
dengan teori ini lalu menafikan sifat2 yang sabit yang Maha Mulia bagi Allah. Bila ditanya tentang sifat
hidup, ilmu bagi Allah, bukankah ia juga a'aradh yang tidak kekal dua zaman? Mereka kata ia adalah
a'aradh pada makhluk tapi sifat bagi Allah!
238
Tamhid al-Awail : m/s 262-263
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 109

Beliau berkata:

“Dan Allah mengkhabarkan bahawa Dia pemilik wajah yang kekal selepas binasa
semua yang telah lalu, sebagaimana firman : ‘Semua sesuatu binasa melainkan
wajahNya’, dan Allah berfirman: ‘Dan kekallah wajah Tuhanmu yang Maha Agung
lagi Maha Mulia’.

Dan Allah pemilik dua tangan yang Quran telah mengitsbatkan untukNya, dalam
firman : ‘Bahkan dua tanganNya terhampar’, dan firmanNya: ‘Apa yang
menghalangmu dari sujud kepada apa yang aku telah ciptakan dengan dua tanganKu?’
Dan ia( kedua tangan) itu bukan anggota, bukan berbentuk dan rupa.

Dan Dia pemilik dua mata yang Quran telah mengitsbatkan dengan fasih sebagai
sifatNya, dan telah mutawatir khabar-khabarnya dari Rasulullah , maka Allah
berfirman: ‘dan supaya engkau dibela dan dipelihara dengan mataKu. Yang belayar laju
dengan mata-mata Kami’

Dan kedua mataNya bukan deria, tidak menyerupai anggota dan jenis.”
239


Kemudian beliau menolak takwil Mu'tazilah yang medakwa bahawa dua tangan
maknanya qudrat Allah :

239
Risalah al-Hurrah : m/s 23
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 110


Beliau berkata:

“Dikatakan kepada mereka: ‘Ini bathil’, kerana firmanNya: ' dengan kedua tanganku '
menunjukkan itsbat dua tangan yang keduanya adalah sifatNya, jika maksudnya adalah
qudrat, wajiblah Allah memiliki dua qudrat, sedangkan kamu tidak mendakwa
bahawa Allah ada satu qudrat, maka bagaimana kamu mengitsbatkan untukNya dua
qudrat? Sedangkan orang-orang Islam telah berijma' baik yang menetapkan atau yang
menafikan sifat-sifat Allah , bahawa Allah tidak boleh ada dua qudrat, maka
batallah apa yang kamu katakan, kerana nikmat Allah atas Adam dan selain
beliau tidak terhitung banyaknya...”
240


5.1.1.2 ISTIWA’

Beliau seperti Imam Abul Hasan Al-Asya'ry dan ulama’ Asy’ariyyah generasi pertama
menetapkan sifat Istiwa' Allah atas ‘Arasy dan ‘Uluww bagi Allah berdasarkan nash
al-Quran. Beliau juga menolak Mu’tazilah yang berkata bahawa Allah berada dimana-
mana.


240
Tamhid Awail : m/s 259 melalui al-Mauqif : 538
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 111

Beliau berkata:

“Jika mereka berkata: ‘Apakah kamu berkata bahawa Allah di mana-mana?’
Dikatakan: ‘Maha Suci Allah! Bahkan Allah beristiwa’ atas ‘arasy, sebagaimana Dia
khabarkan dalam kitabNya’, maka Dia berfirman: ‘Ar-Rahman beristiwa’ atas
‘arasyNya’, dan Allah berfirman: ‘KepadaNya naik kata-kata yang baik dan amalan
shalih, Allah mengangkatnya’ dan Allah berfirman: ‘Patutkah kamu merasa aman
(tidak takut) kepada Tuhan yang di langit itu: menunggang-balikkan bumi menimbus
kamu.’

Kalau Allah di mana-mana, tentu Allah berada didalam badan insan dan mulutnya,
didalam tempat qadha’ hajat dan tempat-tempat yang tidak elok disebutkan, Maha suci
Allah dari yang demikian, ia akan mewajibkan Allah bertambah dengan
bertambahnya tempat, apabila Allah ciptakan tempat yang sebelumnya diciptakan,
dan mewajibkan berkurangnya Allah bila binasa yang telah ada, maka bolehlah
menghadap ketika berdoa kearah bumi, dan dibelakang kita, atau diarah kanan atau kiri
kita, dan ini adalah sesuatu yang diijma'kan orang Islam atas kesalahannya dan
menyalahkan orang yang berkata demikian.”
241
241
Tamhid Awail m/s 260 melalui Mauqif Ibnu Taimiah : 2/536
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 112
Kemudian beliau berkata:

“Tidak boleh istiwa’ Allah atas ‘arasy bermakna kemenangan dan kekuasaanNya atas
Arasy, seperti kata-kata penyair: ‘Bisyr telah beristiwa’ atas Iraq, dengan tanpa pedang
dan darah yang mengalir’ kerana 'istiila' ialah qudrat dan kekuasaan, sedangkan Allah
telah secara azal Maha Qudrat dan berkuasa, dan firmanNya: ‘Kemudian Allah
beristiwa’ atas ‘Arasy’ menunjukkan bahawa sifat ini berlaku dimana sebelumnya tidak,
maka batallah apa yang mereka katakan.”
242


5.1.1.3 KALAM ALLAH

Imam Al-Baaqillany menetapkan sifat Kalam bagi Allah sebagai sifat zat, bukan fi'il.


Beliau berkata:

“Ketahuilah sesungguhnya Allah Taa'ala berkata-kata, Dia memiliki kalam disisi Ahlus
Sunnah wal Jamaah, bahawa kalamNya qadim, bukan makhluk, bukan yang dijadikan,
bukan diadakan baru, bahkan kalamNya qadim, ia sifat dari sifat-sifat zatNya, seperti
ilmuNya, qudratNya, iradatNya dan seumpamanya, tidak boleh dikatakan: ‘kalam Allah
itu ibarat atau hikayat’ … “
243


Dan beliau berkata:

“Wajib diketahui bahawa kalam Allah Ta'ala ditulis didalam mushaf-mushaf secara
hakikat”
244
dan


242
Tamhid t: al-Mukarithy m/s 262
Faidah : Nash ini dinafikan oleh Kauthary yang menuduh mungkin Ibnul Qayyim memalsukannya untuk
menipu orang. Kitab Tamhid oleh al-Baqillany telah ditahqiq semula oleh al-Mukarithy dari pelbagai
manuskrip. Nash in juga dinukilkan oleh Ibnu Taimiyyah dlm beberapa kitab karangannya.
243
Risalah al-Hurrah : m/s 67 Pen: Sedangkan Ibnu Kullab berkata hikayat dari Kalam Allah, Al-Asya'ari
berkata ibarat.
244
Risalah al-Hurrah : m/s 88
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 113

“didengar oleh kita secara hakikat, tetapi melalui perantara iaitu pembacanya “
245


Adapun hakikat kalam kata beliau:


“Ia hanyalah makna yang berada dalam diri, tetapi dijadikan untuk kita tanda untuknya,
terkadang dengan suara dan huruf yang berbicara, terkadang dengan gabungan huruf-
huruf tanpa suara dan wujudnya, dan terkadang dengan isyarat bukan dengan huruf
dan suara yang wujud. “
246


Adapun kalam Allah menurut beliau adalah dengan tanpa huruf dan suara yang tidak
bertempat di dalam mana-mana makhluknya. Beliau berkata:

“Wajiblah diketahui bahawa kalam Allah yang qadim tidak disifatkan sebagai huruf
dan suara atau apa juga sifat makhluk, bahawa Dia tidak memerlukan dalam kalamNya
kepada makhraj dan alat, bahkan maha SuciNya dari semua itu, dan kalamNya tidak
berada dimana-mana makhluk”
247


Persoalan di sini ialah, jika kalam Allah itu makna dalam diri, kalam nafsi, maka kalam
siapakah yang turun munazzal kepada kita? Inilah jawapan beliau :245
Risalah al-Hurrah : m/s 90
246
Risalah al-Hurrah : m/s 103
247
Risalah al- Hurrah : m/s 94
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 114
“Yang turun secara hakikat, yang berpindah dari satu langit kesatu langit ialah kata-
kata Jibril a'laihis salam ...”
248


Kemudian beliau membawa beberapa ayat [15-29] dalam Surah Takweer. Kemudian
berkata:

“Dan ini adalah khabar dari Allah Ta'ala bahawa susunan kata Arab yang merupakan
bacaan Kalam Allah Ta'ala adalah kata-kata Jibril, bukan kata-kata penyair atau tukang
tilik.”
249


Beliau mendakwa:

“ ...maka dari itu Jibril a'laihis salam telah mengetahui Kalam Allah dan
memahaminya, dan Allah mengajarkannya susunan kata-kata Arab yang merupakan
bacaannya, dan dia (Jibril) pula mengajarkan bacaannya kepada Nabi kita , dan Nabi
mengajarkan pula kepada sahabat-sahabatnya...” m/s 93.
5.1.1.4 QADAR

Beliau seperti ibnu Kullaab dan Abul Hasan Al-Asy’ary yang menetapkan semua
martabat qadar, termasuk fahaman “al-muwaafah “ bahawa Allah redha secara azal
terhadap orang yang Dia tahu akan mati beriman walaupun kebanyakan usianya dalam
keadaan kafir.
250


Begitu juga dalam masalah Istithaa'ah, bahawa ia hanya wujud bersama perbuatan
seperti mereka, tetapi beliau berkata qudrat hamba ketika melakukan sesuatu itu
berpengaruh ( ·,,·).
251


Beliau juga seperti Al-Asy'ary menafikan sebab bagi perbuatan Allah . Menafikan
sebab dan musabbab, bahawa kebakaran itu berlaku bukan kerana api tetapi bila ada
api. Ia adalah perbuatan Allah belaka.


248
Risalah -alHurrah: m/s 92
249
Risalah -alHurrah: m/s 92
250
Risalah al-Hurrah : m/s 24
251
Tamhid Awail : 293 melalui al-Mauqif : 545
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 115
Beliau mengitsbatkan rukyah, bahawa Allah dilihat orang-orang yang beriman di
syurga, tetapi bukan di lihat ditempat tertentu, atau dari mana-mana arah.
252

Seperti Abul Hasan, beliau mentakwilkan sifat Nuzul dan Maji’, iman pula ialah tashdiq
dan iqraar dalam hati, beliau berkata:

“apa yang terdapat pada lidah iaitu iqraar dan apa yang terdapat pada anggota badan
iaitu amalan, hanyalah ibarat dan dalil kepada apa yang dalam hati.”
253


Walaubagaimanapun beliau tidak mengingkari orang yang berkata iman itu ialah:
percaya dalam hati , beriqrar dengan lidah dan amalan kerana terdapat hadits, tetapi
maknanya ialah iman yang bermanfaat di dunia dan akhirat ialah iman demikian.
254


Beliau berkata iman itu bertambah dan berkurang tetapi tidak pada tashdiq. Seorang
yang kurang tashdiqnya telah kafir. Jika dikatakan tashdiq bertambah ia bukan secara
hakikat, tetapi secara hukum sahaja, seperti bertambah pahala shalat di Mekah dan
Madinah berbanding ditempat lain.
2555.1.2 IBNU FURAK [406H]

Beliau ialah Muhammad bin al-Hasan bin Furak, Abu Bakar al-Ansari al-Asbahani, tidak
diketahui tarikh lahirnya, tetapi diketahui bahawa beliau telah bermukim pada mulanya
di Iraq dan belajar mazhab Asy'ary dari Abul Hasan al-Bahili murid Imam Al-Asy'ary.
Beliau kemudian ke Rai tetapi difitnah oleh puak Karramiyrah, kemudian beliau
mengajar di Naisabur.

Terdapat kisah yg dinukil oleh Ibnu Hazm dan Dzahabi bahawa beliau diracun oleh
Sultan Mahmud kerana didakwa ber'iqtiqad bahawa Nabi kita bukan lagi Nabi
sekarang, bahawa risalahnya telah terputus dengan kewafatannya. Kisah ini ditolak
dengan keras oleh As-Subki yang mengatakan bahawa beliau diracun oleh puak
Karramiyah.

Beliau ini lebih banyak kecenderungan dalam bidang hadits, beliau berguru dengan
Abdullah bin Ja'far yang mendengar Musnad Abu Daud at-Tayalisi, muridnya pula ialah
al-Bahaqi seorang Imam hadits. Murid beliau yang lain ialah al-Qusyairi.

Beliau dan al-Baqillany sezaman, kedua-kedua mereka berguru kepada Abul Hasan al-
Bahili murid Al-Asy'ary dalam ilmu kalam. Oleh itu kita dapati banyak persamaan dalam
akidah mereka. Iaitu dlm masalah:

1) Berdalil dengan huduth jism, yang merupakan dalil ahli kalam termasuk
Mu’tazilah yang masyhur, ia sebagai dalil utama mengitsbatkan wujud Allah .

252
Risalah al-Hurrah : m/s 186
253
Risalah al-Hurrah : m/s 52
254
Risalah al-Hurrah : m/s 54
255
Risalah al-Hurrah : m/s 55,56
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 116

2) Menafikan sifat ikhtiyariyyah yang berada pada Allah , yang dinamakan dalil
hulul al-hawadits.

3) Mengitsbatkan sifat khabariyyah, wajah, dua tangan, mata, beliau melarang
mentakwilkannya, sambil menafikan ia adalah anggota (·-_-) atau
menunjukkan makna tajsim atau berbahagian. Tetapi beliau berbeza dengan al-
Baaqillany dimana beliau mentakwilkan selain sifat-sifat walaupun ada kaitan
dengannya, seperti sifat tangan, ' yamin ar-Rahman', tapak tangan, genggaman,
kaki, jari, betis.
Kita bawakan sedikit kata-kata Ibnu Furak tentang sifat wajah bagi Allah :


“Ketahuilah penyebutan bahawa Allah memiliki wajah sebagai sifat telah warid
dalam nash Kitab dan Sunnah. Ia termasuk sifat yang tiada jalan menetapkannya
melainkan melalui naqal, jika tidak khabar tidak boleh mensifatkan Allah demikian,
kerana tiada dalil dari sudut akal yang menunjukkan atau mewajibkannya. Mu’tazilah
telah mentakwilkannya bahawa maknanya ialah 'Dia', bahawa wajah sesuatu mungkin
maknanya dirinya sendiri...”
256


Tentang dua tangan pula beliau berkata:

“Ketahuilah bahawa kami telah menerangkan menyebutkan bahawa Allah memiliki
dua tangan sebagai dua sifat, bukan dua anggota, bukan dua nikmat, termasuk yang
warid dengan nash Kitab dan Sunnah...”
257


1) Mentakwil sifat-sifat ikhtiyariyyah seperti maji' dan nuzul, ketawa, kagum,
murka, gembira, dan lain-lain

2) Mengitsbatkan sifat kalam seperti mazhab Asy’ariyyah, “bahawa ia sifat zat,

256
Musykil Hadith oleh Ibnu Furak t Danial: m./s 206
257
Musykil Hadith oleh Ibnu Furak t Danial: m./s 224, dalam m/s 49 beliau berhujjah dengan ayat : “
aku telah ciptakan dengan dua tanganKu “ untuk menolak takwil nya kepada 'qudrat' oleh mu’tazilah.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 117
tidak berpisah dariNya, kalam yg satu, sesuatu yang satu, difaham, didengar,
yang mempunyai faidah dan makna yang tidak terkira, seperti ilmunya yang
satu, tetapi meliputi maklumat yang tidak terkira, yang ada banyak dan sedikit
ialah maklumat bukan ilmu...”
258


Beliau berbeza dengan al-Baqillany dan Al-Asy'ary yang menolak Kalam Allah sebagai
Hikayat atau Ibarat dari kalam Allah : Beliau memilih pendapat Imam Al-Asy'ary.

“Ketahuilah bahawa Kalam Allah bukan suara dan huruf menurut kami, ia hanyalah
ibarat darinya,


Terkadang dengan suara. Ibarat ini ialah tanda dan petunjuk yang zahir dalam
ciptaanNya, maka mereka mendengar ketika itu kalam Allah lalu memahami
maksudnya. Maka suara yang didengari Musa dinamakan Kalam Allah , dan yang
demikian itu sendirinya bukan kalam Allah ...”
259


Ditempat lain beliau berkata bahawa ia dinamakan 'kalam' secara majaz, kerana ia
menunjuk kepadanya.
5.1.2.1 ISTIWA’ DITAKWILKAN IBNU FURAK

Ibnu Furak juga telah menyalahi temannya al-Baaqillany dalam sifat ‘Uluuw dan Istiwa'.
Beliau telah mengkhususkan satu bab dalam kitabnya menolak “kitab Tauhid dan Itsbat
Sifat ar-Rabb “ oleh Ibnu Khuzaimah.

Beliau berkata:


“Kemudian pengarang kitab (Ibnu Khuzaimah) menyebutkan bab yang diberi tajuk:'
Istiwa atas ‘Arasy dan beliau mewahamkan makna tetap, dan itu adalah kesalahan

258
Musykil Hadith oleh Ibnu Furak : m./s 169
259
Ibid m/s 203
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 118
darinya, kerana istiwa’ Allah atas ‘Arasy Subhanahu bukan dengan makna tetap,
bahkan dengan makna tinggi dengan kekuasaan, tadbir dan kemuliaan darjat pada
sifatNya, dari sudut yang berpisah dari makhluk. “
260


Begitu juga tentang hadits Jaariah, beliau mengutarakan takwil “Dimana Allah?“ sebagai
soalan tentang dimana kedudukan Allah . Maka jawabnya: “Di langit“ ertinya diatas
bukan dari sudut tempat tetapi dari sudut tinggi kedudukan dan tinggi sifat-sifat Allah
dari sifat-sifat kekurangan.

Beliau membolehkan soalan dan jawapan dalam konteks ini, bahawa orang yang berkata
“Allah dilangit “ dengan tidak boleh diingkari kerana demikianlah yang warid dalam
nash.

Beliau juga mengaku bahawa takwil istiwa kepada istila' ialah takwil Mu’tazilah.

Beliau mentakwilkan ayat:

“Bahkan Allah mengangkat Isa kepadaNya” [an-Nisa : 157], angkat disini ialah ketempat
yang tidak disembah kecuali Allah , tempat yang tidak disebut melainkan Allah .
261


Beliau menafikan Allah berkata-kata selepas berkata-kata yakni jika Allah
kehendaki, bila Allah kehendaki, bahawa Allah berkata satu kalam selepas satu
kalam. ( ··¯ ·, ··¯ ,´, =) Yang ada hanyalah pembaharuan mendengarkan ( _-¸)
dan memahamkan ( ·,·¸) serta meletakkan ibarat dan petunjuk kepada kalam yang
wujud secara azali.
262


5.1.3 ‘ABDUL QAAHIR AL-BAGHDAADY [429H]

Beliau bertemu dengan Ibnu Mujahid, murid Abul Hasan Al-Asy'ary. Beliau juga seperti
Ibnu Furak, guru kepada al-Baihaqy.


5.1.3.1 AKIDAH BELIAU ( DIAMBIL DARI KITAB BELIAU USULUDDIN
263
)

1. Kewajiban yang pertama atas seorang hamba ialah nazhar.

2. Khabar Ahad diterima jika diriwayatkan oleh thiqaat, dengan syarat menerima
takwil yang bersesuaian dengan aqal.
264
Contoh yang beliau berikan ialah hadits:

260
Ibid m/s 229
261
Ibid m/s 232
262
Ibid m/s 240
263
Usuluddin Dar Kutub Ilmiah 1980 salinan dari Istanbul
264
Namun beliau menjadikan khabar Ahad dalam kategori khabar yang hanya mewajibkan amal
bukan ilmu. Yang mewajibkan ilmu dharuri hanyalah yang mutawatir. Beliau mengatakan khabar
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 119
“Sesungguhnya al-Jabbar meletakkan kakiNya kedalam neraka” [Bukhari:4848,
Muslim:2848] beliau kata Jabbar disini bukan Allah , tetapi takwilnya ialah ahli
neraka yang jabbar (jahat). Maka hadits Ahad ini diterima dengan makna ini.

3. Mengitsbatkan al-jauhar al-fard (indivisible matter) dan berhujjah
menyokongnya

4. A'araadh tidak kekal dua masa

5. Berhujjah panjang lebar dengan dalil a'raadh dan huduth al-ajsam.
265


6. Menafikan sifat ikhtiyariyyah bagi Allah ( .·,- ¸,-), maka beliau
menafikan sifat mahabbah, rahmah, ghadab. farah, dahik. Bahawa Kalam Allah
azali yang berdiri dalam Allah , itulah perintah, larangan, khabar, janji dan
ancaman. Bila beliau menyebutkan khilaf diantara Kullaabiyyah dan Asy'ariyyah
tentang ke azalian perintah dan larangan dalam kalam Allah , beliau tidak
mentarjih apa-apa.

7. Tentang iman beliau seperti Ahlul Hadits, bahawa ia termasuk ketaatan, samada
yang fardu atau sunat, ini beliau tarjihkan setelah menyebut khilaf antara Abul
Hasan Al-Asy'ary dan Ibnu Kullaab.

8. Menetapkan kasab seperti ulama’ Asy’ariyyah yang lain.

9. Tentang mukjizat seperti al-Baqillany.

10. Menyokong teori kesejenisan jism-jism (·-. ¸-), bahawa perbezaan
antaranya hanya pada bentuknya. Ini pendapat sebahgian Mu’tazilah, yang
menjadi dasar menolak sifat-sifat Allah , mereka berkata : ,,- .. .¸ ,
·· ·-. , “”

11. Istiwa’: Jika Abul Hasan Al-Asy'ary dan al-Baqillany mengitsbatkan istiwa’ Allah
atas ‘arasyNya dengan tanpa takwil, bahkan menolak mereka yang
mentakwilkannya, Ibnu Furak pula condong kepada takwil, al-Baghdady pula

mustafidh yang masyhur boleh memberi ilmu muktasab.
265
Ini dalil mu’tazilah. Tetapi Al-Asy'ary sendiri tidak berhujjah dengannya sambil berkata : “ Para rasul
tidak menyeru kepada dalil ini...” Jika telah sabit tanda2 kebenaran Nabi, maka diketahui kebenaran
semua yang dia sampaikan tentang Allah, maka khabar2nyalah yang merupakan dalil2 menunjukkan
kebenaran semua yang beliau serukan dari perkara2 yang ghaib dari pancaindera kita, sifat2 perbuatan
Allah, ialah jalan memahami dan mengetahui hakikatnya. Adalah berdalil dengan khabar2nya lebih
jelas dari berdalil dengan a'radh yang disandarkan atasnya ahli falsafah dan orang2 yang mengikut
mereka dari kalangan al-Qadariyah dan ahli bid'ah yang telah menyeleweng dari para rasul a'laihimus
salam. “ [ Risalah Ila Ahli Tsagr : 185 ]
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 120
datang dan mentakwilkan sifat istiwa’. Yang peliknya beliau juga menolak takwil
Mu’tazilah, beliau berkata:

“Ini mewajibkan bahawa Allah tidak menguasainya ( ,,· ¸´, ,) sebelum
beristiwa atasnya, dan ini takwil yang batil.”
266


Kemudian beliau membawa pendapat-pendapat ulama’ Asy’ariyyah tentang I
stiwa’:

“Sahabat-sahabat kami berselisih tentang hal ini, maka sebahagian mereka
berkata:

1. Ayat Istiwa termasuk ayat mutasyabih yang tidak diketahui ilmynya
melainkan Allah , dan ini kata-kata Malik Bin Anas dan fuqaha
Madinah, Asma'iey . Diriwayatkan bahawa Malik telah ditanya tentang
Sutuwa, maka beliau menjawab L : Istiwa itu ma'qul, kaifiatnya majhul,
bertanya tentangnya sati bida'h, dan beriman kepadanya wajib.

2. Istiwa’ Allah atas ‘Arasy ialah satu perbuatan ( ¸··) yang Allah
wujudkan di ‘Arasy yang Allah namakan istiwa’, sebagaimana Dia
mewujudkan satu perbuatan pada bangunan-bangunan yang Allah
namakan ityaan (datang), yang bukan turun atau pergerakan, dan ini
pendapat Abul Hasan Al-Asy'ary.

3. Istiwa’ atas ‘arasy dengan tanpa penyentuhan ( ·` ·), dan ini pendapat
al-Qalaanisy dan Abdullah bin Sa'iid bin Kullaab, beliau sebutkan dalam
“Kitab as-Sifaat“.

Yang benar mengikut kami ialah mentakwilkan ‘Arasy dalam ayat ini
sebagai kekuasaan ( :') seolah-olah Dia maksudkan, kekuasaan yang
tidak beristiwa’ atasnya melainkan Dia..”
267


12. Beliau menyalahi ulama’ Asy'ariyyah sebelum beliau iaitu al-Baqillany dan Ibnu
Furak, yang walaupun mentakwilkan sebahagian sifat khabariyyah, mereka tidak
mentakwilkan sifat wajah, dua tangan, mata bagi Allah . Adapun al-Baghdady
beliau mentakwilnya.

Beliau berkata:

“Sebahagian puak yang mengitsbatkan sifat (Sifatiyyah) mendakwa bahawa
wajah dan mata yang disandarkan kepada Allah adalah sifat-sifatNya, yang

266
Usuluddin : m/s 112 melalui al-Mauqif 2/575
267
Usuluddin : 131-132
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 121
benar menurut kami, wajahNya ialah zatNya, mataNya ia penglihatanNya
terhadap sesuatu. “

13. Mentakwil sifat dua tangan bagi Allah , beliau berkata:

“Puak Qadariyyah mendakwa bahawa tangan yang disandarkan kepada Allah
bermakna qudrat, ini batil menurut mazhab mereka, kerana mereka berkata
bahawa Allah berkuasa dengan sendiriNya tanpa qudrat. Sebahagian sahabat
kami juga telah mentakwilkan dengan takwil ini, dan ini sahih mengikut mazhab
kami, kerana kami menteapkan qaudrat bagi Allah , dan dengannya Allah
mencipta segala sesuatu...”
268

5.1.3.2 KITAB MILAL WAN NIHAL DAN FARQU BAYNAL FIRAAQ

Antara perkembangan yang berlaku dalam mazhab Asy’ariyyah di tangan beliau ialah
usaha beliau dalam dua kitab di atas untuk menunjukkan bahawa mazhab yang benar,
mazhab Ahlul Hadits dan Ahlus Sunnah ialah mazhab Al-Asy’ariyyah. Beliau
mendatangkan hadits iftiraaq umat, kemudian membilang satu persatu puak hingga 72,
kemudian menyambung dengan menyebutkan puak yang ke73 bahawa ialah firqah
naajiyah, kemudian mula mensyarahkan akidah mereka. Beliau juga berusaha
menerangkan bahawa ulama’-ulama’ dari pelbagai bidang, baik dari bidang Ahli Kalam
(yang berlepas diri dari tasybih dan ta'thil), imam-imam fiqh dari madrasah ra'yi dan
hadits, ahli Dzahir, ahli Adab, nahwu dan saraf, ulama’ qiraat dan tafsir, ahli zuhud dan
sufiyyah, para mujahidin dimana negara-negara Islam yang syiiarnya ialah Ahlus Sunnah,
bahawa mereka semua berakidahkan mazhab Al-Asy'ary.
269


5.1.4 BAIHAQY [458 H]

Beliau ialah Abu Bakar, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa, seorang Imam Hadits,
Mujaddid fiqh Mazhab Syafi’i, dilahirkan tahun 384H. Antara guru-gurunya ialah Abu
‘Abdillah al-Hakim, Abu ‘Abdurrahman as-Sulami, Ibnu Furak, Abu Muhammad al-
Juwaini, Abu Zar al-Harawyi, Abdul Qahir al-Baghdady, Abu Abdillah al-Halimi dan lain-
lain.

Sebagaimana beliau telah berkhidmat untuk mazhab Syafi’i dengan mengarang kitab-
kitab yang memuatkan dalil-dalil dari hadits yang tidak disebutkan Imam Syafi’i, beliau
juga mengarang kitab-kitab berkhidmat untuk mazhab Al-Asy'ary, memuatkan hadits-
hadits lalu mensyarahkannya sesuai dengan mazhab Asy'ary. Hal ini terkadang
mengakibatkan beliau keluar dari manhaj muhadditsin dalam menilai hadits. Ini telah
ditegur oleh al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalany yang juga condong kepada mazhab
Asy’ariyyah, tetapi manhaj hadits lebih dekat kepada Ahlul Hadits.
270


268
Usuluddin : 130
269
Al-Farqu baynal Firaq Bab Kelima
270
Ketika menukilkan kata2 al-Bayhaqi yang cuba melemahkan hadith asalnya didalam Sohih al-Bukhary
[Kitab Tauhid] bahawa Allah berkata2 dengan suara dengan alasan ia hadith Ahad Berkata al-Hafiz : ”
Inilah kesmipulan kata2 mereka yang menafikan suara dikalangan ulama, dan lazim kata2 mereka
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 122
5.1.4.1 AKIDAH BAIHAQY

Menurut Syaikh Abdur Rahman Al-Mahmudi, al-Baihaqy telah berkata-kata seperti
Asy'ariyyah sebelumnya dalam hal-hal ini:

1. Huduth al-Ajsam

2. Hulul al-Hawadits

3. Barkaitan dengan qadha’ dan qadar, beliau juga seperti Asy’ariyyah lain yang
berkata dengan kasab, tiada pengaruh qudrat hamba pada perbuatannya,
menafikan pengaruh sebab kepada musabbabnya.

4. Kalam Allah adalah kalam nafsy, makna yang satu secara azali. Beliau seperti
mereka berdalil dengan atsar Umar, sya’ir Akhtal an-Nasrani. Menafikan suara
dan huruf dari kalam Allah .

5. Takwil Istiwa’, Nuzul, Maji', Dhahik, ‘Ajab, menafikan ‘uluww (jihah),
mentakwilkan qadam, ashaabi' dan lain-lain lagi.

Beliau menyalahi gurunya Abdul Qahir al-Baghdady dalam masalah sifat wajah, tangan
dan mata, dimana beliau telah mengitsbatkannya dengan tanpa takwil, seperti Baqillany
dan Ibnu Furak.
Beliau berkata :


“Bab ayat-ayat dan khabar yang warid mengitsbatkan sifat wajah, dua tangan dan
mata: Sifat-sifat ini jalan mengitsbatkannya ialah melalui khabar yang warid dari as-
Shadiq (Nabi), kami tidak mengkaifiyyatkannya.., “

Beliau menolak takwil makna tangan kepada nikmat atau qudrat. Beliau membawa
hadits Dajjal untuk mengitsbatkan sifat mata bagi Allah .
271adalah Allah tidak mendengarkan kalamNya kepada seorangpun dari malaikat dan rasulNya, bahkan
hanya mengilhamkan kepada mereka, dan intipati hujjah mereka ialah mengqiyaskan sifat ini dengan
suara makhluq yang kita ketahui ada makhraj tempat keluarnya, dan tidak tersembunyi (kelemahan )
yang terdapat dalam hujjah ini, kerana suara mungkin terdapat tanpa makhraj, sebagaimana
penglihatan dapat berlaku dengan tanpa sambungan sinar cahaya, tetapi qiyas ini tertolak, apabila
telah sabit nash suara dalam hadith2 yang sohih ini, wajiblah beriman kepadanya ...” [ Fathul Bari :
13/458 ]
271
I'tiqad wal Hidayah Ila Sabilir Rasyad : m/s 89, 90
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 123
Tentang istiwa’ beliau juga menyalahi gurunya al-Baghdadi yang metakwilkan ‘Arasy
sebagai kekuasaan, beliau berkata:

“Maka makna ayat itu wallahu a'lam ‘Apakah kamu berasa aman bahawa yang diatas
Arasy’ sebagaimana yang Allah firmankan dengan jelas dalam ayat-ayat lain.

Beliau mentafsirkan arasy bersandarkan tafsiran para ulama’ tafsir :

“Dan kata-kata Ahli Tafsir bahawa ‘arasy itu adalah singgahsana ( ,,,) bahawa ia
adalah jism, telah Allah ciptakannya dan memerintahkan malaikatnya agar
menangkatnya dan mengagungkan dan bertawaf kelilingnya sebagai ibadah,
sebagaimana Dia ciptakan sebuah rumah dibumi dan memerintahkan Bani Adam
bertawaf kelilingnya dan menghadapnya ketika solat. Dan didalam kebanyakan ayat-
ayat ini dalil menunjukkan kesahihan kata-kata mereka...”
272


Beliau juga berkata :

“ … kemudian pula mazhab yang shahih dalam semua ini adalah bercukupan dengan
apa yang warid tentangnya tanpa mengkaifiyyatkan. Inilah mazhab mutaqaddimun
dikalangan ashab (Asy'ariyyah) kami dan yang mengikut mereka dari kalangan
mutaakhiriin, mereka berkata: ‘Istiwa’ atas ‘Arasy telah disebutkan oleh Quran dengan
bukan sepotong ayat, dan khabar-khabar yang shahih juga telah warid tentangnya. “

Kemudian beliau membawa kisah Imam Malik tentang kewajipan menerima sifat istiwa’
ini dengan tanpa bertanya tentang kaifiyyatnya.
273


Didalam kitab Al-Asma’ was Sifat, beliau menyebutkan bahawa akidah salaf tentang
Istiwa’ adalah mengitsbatkannya dengan tanpa mengkaifiyyatkannya, beliau berkata
bahawa atsar-atsar dari salaf sangat banyak. Kemudian beliau berkata:


272
Asma was Sifat : Bab _.¸îIا و ش¸Iا _º ءl> lo m/s 272
273
I'tiqad wal Irsyad ila Sabil ar-Rasyad : m/s 118
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 124


“Atas jalan inilah yang ditunjukkan mazhab Syafi’i r.a, itulah mazhab Ahmad bin Hanbal
dan al-Husain bin al-Fadh, al-Bajali, dikalangan mutaakhiriin pula Abu Sulaiman al-
Khattaaby. Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ary berpendapat bahawa Allah Ta'ala Jalla
Tsanaauhu melakukan satu perbuatan di ‘arasy yang Allah namakan 'istiwa'
sebagaimana Dia melakukan satu perbuatan di tempat lain yang Dia namakan rezeki
atau nikmat atau perbuatan-perbuatan lain. “

Kemudian beliau (Abul Hasan) tidak mengkaifiyyatkan istiwa’, tetapi menjadikannya
sebagai sifat fi'il kerana firmanNya : “ ¸, ¸,· _· ¸~, ” , dan thumma itu
menunjukkan tempoh, dan tempoh hanya dalam perbuatan... “
274


Kata-kata beliau ini tentang takwil Al-Asy'ary ini tidak kita dapati dalam kitab-kitab Al-
Asy'ary sendiri yang sampai pada kita.

Jelas bahawa manhaj salaf menurut beliau berbeza dengan manhaj Al-Asy'ary, walaupun
kedua-duanya tidak mengkaifiyyatkan sifat istiwa’. Manhaj salaf menurut beliau adalah
tafwidh, Manhaj Asy'ary adalah takwil. Menurut Syaikh Ahmad bin ‘Athiyyah al-Ghamidi
salah seorang pensyarah Universiti Madinah dalam tesisnya, al-Baihaqy menganggap
kedua-duanya betul, walaupun beliau memilih tafwidh.
275


Beliau membawa kata-kata al-Baihaqy ketika membicarakan sifat Istiwa’:


274
Asma was Sifat tahqiq Abdullah al-Hasyidi berserta muqqadimah Syaikh Muqbil : m/s 308
275
Mauqif al-Bayhaqy Minal Ilahiyat m/s 334, tesis Phd beliau di Kuliah Syariah Mekah. (Ummul
Qura)
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 125
“Dan adalah Ashabul Hadits bersikap seperti ini berkaitan dengan khabar-khabar yang
warid dari al-Kitab dan as-Sunnah, tidak seorangpun dari sahabat dan tabi'in yang
berkata-kata tentang takwilnya, kemudian mereka ini ada dua golongan :

Ada yang menerimanya dan beriman kepadanya serta tidak metakwilnya, diserahkan
ilmunya kepada Allah , dan dinafikan kaifiat dan tasybih darinya.

Ada yang menerimanya dan beriman kepadanya, dan membawanya kepada makna
yang benar dalam penggunaan bahasa, yang tidak menyalahi tauhid...”
276


Dengan ini kita dapati bahawa terdapat perkembangan baru dalam manhaj Asy’ariyyah,
bahawa tafwidh makna (ilmu) sambil menafikan kaifiyyat adalah salah satu dari manhaj
yang diterima. Kata-kata Baihaqy seperti ini banyak didapati dalam kitab-kitabnya.

Ini juga contoh bagaimana ulama’-ulama’ yang menisbahkan mereka sebagai bermazhab
Asy'ariyyah tidak terikat kepada imam dan pengasas mereka, bahawa yang menjadi
dasar adalah dalil-dalil akal, ini menjawab soalan sebab percanggahan dalam mazhab
mereka berperingkat-peringkat dari zaman ke zaman.


5.1.5 AL-JUWAYNI [ 478H ]

Beliau ialah Abdul Malik bin Abdillah Bin Yusuf al-Juwayni, an-Naisaburi, Abul Ma'ali
Imam al-Haramain, dilahirkan tahun 419H. Beliau berguru kepada bapanya Abu
Muhammad al-Juwayni, Abul Qasim al-Isfrainy al-Iskaf, Abu Abdullah al-Khabbazi, Hafiz
Abu Nu'aim Al-Asbahani, al-Qusyairi dan lain-lain.

Beliau terkenal selepas fitnah Asy'ariyyah di mana golongan Asy'ariyyah di serang oleh
pemerintah kerana beberapa tuduhan, sehingga ulama’-ulama’ Asy'ariyyah zamannya
seperti Imam Bayhaqi dan Imam Qusyairi telah menunaikan haji bersama-sama. Adapun
al-Juwayni beliau telah menetap di Mekah dan Madinah, maka beliau dinamakan Imam
al-Haramain. Sebelum ini beliau telah mengajar di madrasah di Naisabur selama 30
tahun.


276
I'tiqad wal Irsyad ila Sabil ar-Rasyad : m/s 120
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 126
Beliau juga seorang ulama’ mazhab Syafi’i yang masyhur, banyak mengarang dalam
bidang Ushul Fiqh, yang terkenal adalah kitab al-Waraqat, dan al-Burhan. Dalam waktu
yang sama, beliau adalah Imam Asy'ariyyah yang besar, hampir tiada ulama’ Asy'ariyyah
yang menulis tentang akidah mereka melainkan akan menukilkan kata-kata beliau.
5.1.5.1 MANHAJ AL-JUWAYNI

1. Beliau mendhaifkan takwil yang masyhur yang dinisbahkan kepada Abul Hasan
Al-Asy'ary, seperti takwil sifat Istiwa’, Nuzul, Maji’ bahawa makna ialah satu
perbuatan yang Allah lakukan di ‘Arasy, atau setiap malam, atau di Hari
Kiamat yang Allah namakan Istiwa’, Nuzul, Maji'. Kemudian beliau
mentarjihkan takwilnya kepada ' Kekuasaan, pengalahan (ª-'=) untuk istiwa’,
nuzul dan maji’ itu ialah turun dan datangnya urusan perintahNya atau
malaikatNya.
277


2. Beliau mengkritik mazhab Imamnya, Al-Asy'ary dalam masalah membebankan
sesuatu yang luar kemampuan hamba, beliau berkata :

¸´' .´, ·¸ , _, , ¸´', .,´ ” ”

“Sesungguhnya Allah membebankan seorang yang mampu, dan berlaku
bebanan tentang sesuatu yang boleh (berlaku ) ...”
278


3. Tentang hamba tiada qudrat sebelum perbuatan, beliau mensyarahkan mazhab
Asy'ary kemudian berkata:

“Mazhab Abul Hasan rahimahullah padaku bercelaru dalam masalah ini”

Kemudian beliau berkata:

“Siapa yang jujur pada dirinya mengetahui bahawa makna qudrat adalah
kemampuan melakukan sesuatu perbuatan, dan ini hanya masuk akal sebelum
perbuatan, sedangkan ia tidak mustahil ketika berlaku sesuatu. “
279


4. Keazalian kalam Allah , bahawa perintah dan larangan semuanya telah wujud
secara azali, maka berkata al-Juwayni:

“Inilah hujung mazhab Syaikh [Al-Asy'ary] rahimahullah, maka aku katakan, jika
seorang menyangka bahawa sesuatu yang tidak wujud (·,·') itu diperintah,
maka dia telah keluar dari had akal (tidak masuk akal), dan kata-kata orang
yang berkata: 'Ia diperintah diandaikan dia telah wujud' adalah penipuan (¸,),

277
As-Syamil : m/s 549, 555 -556
278
Burhan Fi Usul Fiqh oleh al-Juwayni : 1/102
279
Burhan Fi Usul Fiqh oleh al-Juwayni : 1/277, 299
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 127
kerana jika ia diwujudkan bukan lagi tiada, tidak syak lagi bahawa kewujudan
adalah syarat sesuatu itu diperintah atau dilarang. “

5. Kemudian beliau meluahkan kebingungan beliau dalam masalah ini, bagaimana
kalam perintah yang Azali merupakan sifat yang terkait dengan sesuatu (yg
diperintah) tetapi tiada yang (orang) diperintah.

Beliau berkata:

“Aku tidak berpendapat bahawa perintah adalah sesuatu yang kalau berlaku
bagaimana ia berlaku, apabila yang diperintah datang lalu kalam perintah itu
sendiri mengaitkan dengannya, sedangkan kalam azali bukan andaian, inilah
antara yang aku beristikharah kepada Allah tentangnya...”
280

6. Beliau berkata bahawa manhaj mu’tazilah tidak mampu menegakkan dalil2-dalil
untuk menafikan mustahilnya yang qadim itu berjism, begitu juga untuk
menafikan jihah dan ‘uluw. Tetapi beliau mendakwa bahawa manhaj
Asy'ariyyaahlah yang lebih mantap menafikan sifat-sifat ini.281 Ini kata-kata
yang pelik dari beliau, bagaimanakah mu’tazilah kalah dengan Asy'ariyyah dalam
pertarungan menafikan sifat Allah , sedangkan mu’tazilah telah berjaya
menafikan semua sifat, termasuk sifat 7 Asy'ariyyah!

7. Beliau seperti kebanyakan ulama Asy'ariyyah, menafikan bahawa khabar Ahad
boleh memberi faidah ilmu.

Berkata dalam Burhan:

“Berkata Hasyawiyah dikalangan Hanabilah, dan para pnulis hadits bahawa
khabar Ahad yang adil mewajibkan ilmu, ini adalah kehinaan ( ي¸=), tidak
tersembunyi hujjahnya bagi orang yang berakal.”
282


8. Pentakwilan istiwa’ dan Sifat-Sifat Khabar

Ketika membentangkan akidah ulama’ Asy'ariyyah sebelum al-Juwayni, kita
dapati bahawa takwil telah dilakukan oleh mereka, walaubagaimanapun kita
dapati bahawa al-Juwainy mempunyai mazhab yang tersendiri, yang mendekati
mazhab mu’tazilah.

Kita dapati walaupun syaikh-syaikh Asy'ariyyah mentakwilkan istiwa’ dengan
makna samada dengan ketinggian kuasa dan tadbir (Ibnu Furak), atau dengan
kekuasaan (Baghdady), tetapi mereka sepakat membatalkan takwil mu’tazilah
istawa’ kepada istawla’. Apabila datang Juwayni, beliau berkata:


280
Burhan fi Usul Fiqh : 1/274-275
281
Syamil : m/s 414, 528
282
Burhan fi Usul Fiqh : 1/606
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 128
“ Tidak salah bagi kita menjadikan istiwa bermakna mengalahkan ( ·· , ,,),
ini biasa dalam penggunaan bahasa ...”

Beliau membatalkan makna istiwa’ bermakna diatas dengan zat, yang lazimnya
kufur! Kemudian beliau menyebutkan tentang tafwid dan menolaknya.
283


Dengan ini, jadilah al-Juwayni ulama Asy’ariyyah pertama yang redha dengan
takwil mu’tazilah.

Sifat-Sifat Khabariyah: Telah kita bentangkan bahawa al-Baghdadylah yang
pertama mentakwilkan sifat wajah, mata dan dua tangan, ini tidak diikuti
seorangpun muridnya, antaranya Imam Baihaqy yang telah mengitsbatkannya
dengan tanpa takwil. Apabila datang Juwayni, beliau telah memutuskan ia
ditakwilkan.

Beliau berkata dalam Irsyad :

“ Sebahagian aimmah kami berkata bahawa dua tangan, dua mata dan wajah
adalah sifat-sifat yang tsabit bagi ar-Rab ta'ala, jalan menetapkannya adalah
wahyu tanpa urusan akal, yang shahih menurut kami, adalah mentakwilkan dua
tangan kepada qudrat, dua mata kepada penglihatan, wajah kepada wujud..”
284


Beliau berkata:

”Siapa yang mengambil jalan itsbat sifat-sifat ini secara zahir dari kalangan
ashaab kami, lazim baginya menjadikan istiwa’, maji, nuzul, dan janb sebagai
sifat, berpegang kepada zahir...”
285


Adapun dalam kitab Nazzhomiyah, beliau telah tarik balik takwil-takwilnya lalu
menjadikan semuanya kepada tafwid:

• Kalam Allah : Beliau tidak mengingkari kata-kata mu’tazilah bahawa
ibarat dari Kalam Allah , yakni bacaan al-Quran itu sebagai makhluk,
bahawa suara dan huruf itu Allah ciptakan pada makhlukNya, seperti
Lauh Mahfuzh, Jibril atau Nabi, bahawa ia baru ( .·-). Beliau berkata:

283
Irsyad : m/s 40-41
284
Irsyad : m/s 155
285
Irsyad : m/s 157-158
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 129

“Tetapi kami menetapkan sesuatu selain itu, iaitu makna yang berada
pada Zat... kami katakan ia qadim, kerana mustahil beradanya hawadits
pada zat Allah Ta'ala ..
286


• Beliau memilih pendapat mu’tazilah tentang masalah apakah seorang
tahu dia diperintah ketika perintah atau tidak. Asy’ariyyah mengatakan
dia mengetahuinya, mu’tazilah pula berkata dia tidak mengetahuinya
melainkan setelah berlalu masa yang yang dia ada kemampuan
melakukan perintah itu.

Beliau berkata:

“Yang dipilih menurutku adalah apa yang disandarkan kepada mu’tazilah
tentangnya.”
287


• Beliau bersetuju dengan Abu Hasyim al-Jubbaiey bahawa adanya Ahwal
yang tidak wujud dan tidak ma'duum, dan beliau mengatakan bahawa ia
diketahui, ditakdirkan dan dikehendaki Allah .288

• Pengarang kitab Mauqif ibnu Tamiyah wal Asya'riyyah juga memberi
contoh kuatnya hubungan Juwayni dengan kitab-kitab mu’tazilah,
khususnya Abu Hisyam al-Jubbaiey serta terkadang mempertahankan
kata-kata yang disalah nisbahkan kepada mereka, begitu juga
kecendurungan beliau dengan kitab-kitab falsafah Aristotle yang dapat
dilihat dalam kitab-kitab Ushul Fiqhnya seperti kitab al-Burhan, dimana
dibawakan definisi-definisi panjang lebar. Manhaj ini kemudian diikuti
oleh orang-orang selepasnya seperti al-I'iji yang mana kitab Mawaqifnya
bermula dengan definisi-definisi yang sangat detail hingga memenuhi 2/3
kitab. Sedangkan topiknya pula adalah berkenaan Ketuhanan (Ilahiyat).
Beliau juga bertanggungjawab memasukkan banyak pembahasan-
pembahasan mantik Aristotle dan ilmu kalam seperti, bentuk perintah,
kalam Nafsi, ilmu Allah , taklif ma la yutaq, istitho'ah, mukjizat, tahsin
dan taqbih dan lain-lain lagi.
289

5.1.5.2 JUWAYNI MENARIK DIRI DARI ILMU KALAM


286
Irsyad : m/s 117-118
287
Burhan : 1/28
288
Irsyad : m/s 80 Bab Ithbat Ahwal wa rad a'la Munkiriha, Syamil : 639-641
289
Mauqif Ibnu Taimiyah Min Al-Asy'airah : 2/ 616
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 130
Terdapat banyak nukilan bahawa Juwayni yang banyak memasuki Ilmu Kalam akhirnya
menarik diri darinya dan kembali kepada manhaj Salaf. Antara nukilan-nukilan dari
beliau :

1. Beliau berkata bahawa Salaf tidak menggunakan manhaj huduth ajsam dan
a'aradh untuk mengitsbatkan kewujudan Tuhan. Beliau berkata:

“Sebaik jalan menurutku dalam masalah ini adalah mendakwakan (ilmu)darurat
bahawa alam ini mesti ada pencipta sebagaimana kata-kata Asy'ary bahawa
sesuatu bangunan mesti ada pembinanya“.

2. Beliau mewasiatkan Sultan dalam kitab Ghiyath al-Umam agar menyatukan
orang ramai kepada mazhab salaf as-saabiqin, sebelum bercambah hawa nafsu
dan pendapat-pendapat, dan adalah salaf selalu melarang dari berkecimpung
dalam hal-hal yang sulit lagi meneglirukan, mengumpulkan syubhat-syubhat,
kemudian memaksa-maksa mencari jawaban soalan-soalan yang belum dan
tidak berlaku. Mereka menghimbau agar diarahkan tenaga kepada kebajikan dan
ketaqwaan... sedangkan mereka adalah manusia yang pali suci dan bijaksana..
290Beliau menolak takwil setelah menerangkan salaf tidak mentakwil. Beliau berkata:
. ¸¸ . ·' .··, ¸,,, ··_,· _· ,·,= .,-¸, ¸,,' ¸· ´
¸· ., ¸¸ ,,·· . ·· ·, = ¸,, ,'_ ·,., ¸, · ··. . _ .
_,. ·, , _. ¸,.·

“ Imam2 Salaf telah menahan dari takwil, dan mereka telah membiarkan
zahirnya ditempat2nya, berserta tafwid makna2nya kepada Allah Ta'ala. Dan
yang aku reda sebagai pendapat, dan aku mengimani Allah secara akal:
mengikut salaf ummat ini, maka yang lebih utama adalah ittiba' dan tinggalkan
membuat bid'ah. “
291


5.1.6 RAZI [606H]

1. Beliau melemahkan dalil akal Asy'ariyyah tentang masalah rukyah, beliau hanya
bercukup dengan dalil wahyu sahaja.

2. Beliau juga mengkritik dalil Asy'ariyyah untuk menetapkan sifat sama' dan basar.

3. Begitu juga tentang sifat Mahabbah, beliau berkata Asy’ariyyah tiada dalil
mentakwilkannya kepada iraadah, dan sesuatu yang tidak berdalil mesti
dinafikan dan ditolak.

290
Al-Ghayathi : m/s 90-191
291
Aqidah Nazzhomiyah : 32-34
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 131

4. Beliau mengkritik dengan hujjah yang kuat aqidah Asy’ariyyah yang menghadkan
sifat-sifat Allah kepada sifat tujuh.

5. Beliau seperti Juwayni yang mengatakan bahawa tiada perbezaan ketara antara
mazhab mu’tazilah dengan Asy'ariyyah tentang sifat Kalam Allah . Beliau terus
terang mengatakan bahawa huruf dan suara adalah makhluk.

6. Beliau memberi alasan untuk golongan yang menafikan sifat (mu’tazilah dan
Jahmiyah) bahawa niat mereka adalah untuk menetapkan kesempurnaan
keesaan Allah . Bahkan beliau juga seperti mu’tazilah ketika menjadikan sifat
Iraadah dan Qudrah kepada sifat Ilmu.

7. Beliau mengkritik hujjah Asy'ariyyah bahawa ketelitian dalam penciptaan Allah
menunjukkan kepada sifat ilmu. Sedangkan ini antara dalil Asya'irah yang
sangat masyhur.

8. Beliau menetapkan rukyah, di hari kiamat, sama seperti Asy'ariyyah dengan
menafikan penglihatan itu kearah dan sifat ‘uluw, tetapi untuk mengelakkan
percanggahan kata-kata ini, beliau telah condong kepada mentakwilkan melihat
Allah itu sebagai tambahan kasyaf dalam ilmu, dan ini sangat dekat dengan
mazhab mu’tazilah.
292


9. Beliau membawa soalan-soalan terhadap dalil akal yang digunakan Asy'ariyyah
untuk menetapkan rukyatullah, kemudian akhirnya mengaku bahawa beliau
gagal menjawabnya.

Akhirnya beliau berkata:

“ Jika engkau ketahui hal ini : Mazhab kami dalam masalah ini adalah apa yang
dipilih oleh Syaikh Abu Mansur Al-Maturidi as-Samarqandi, iaitu kami tidak
menetapkan kebolehan melihat Allah dengan dalil akal, bahkan kami hanya
berpegang teguh dalam masalah ini dengan zahir Quran dan Hadits..”
293


10. Beliau berterus terang berakidahkan jabar, sedangkan Asy’ariyyah sebelum
beliau menafikan bahawa akidah kasab membawa kepada fahaman Jabar. Beliau

292
Mauqif Ibnu Taimiah : 2/695
293
Al-Arbain fi Usul ad-Din oleh Razi :cet Maktabah Kuliyat Azhariyah : 1/277 Kitab ini ditahqiq oleh
Ahmad Hijazi Saqa, sangat pelik apabila beliau menyalahkan Razi dan menolak rukyah seperti
mu’tazilah !
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 132
berkata:

“ Maka tsabitlah dengan ini bahawa perbuatan-perbuatan hamba adalah
dengan qada’ dan qadar Allah , bahawa insan dipaksa untuk berikhtiyar, dan
tiadalah dalam wujud ini melainkan jabar (paksaan).”

Beliau berkata juga:

“Sesungguhnya terjadinya perbuatan dari seorang hamba terhenti pada
pemanggilnya (·,·) yang diciptakan Allah , bila saja pemanggil itu wujud,
perbuatan itu wajib terjadi. Jika demikianlah, adalah jabar itu wajib. “
294


Bahkan dalam kitab Syarh al-Isyarat:

“Sesungguhnya seorang ‘Arif tidak mempunyai keinginan untuk mengkaji hal-hal
makhluk, tidak pula merasa marah ketika melihat kemungkaran, disebabkan
ilmunya tentang rahsia Allah dalam qada dan qadarNya. “
295


5.1.7 AL-BAIJURI [ 1198- 1277H ]

Beliau adalah Ibrahim Bin Muhammad Bin Ahmad al-Baijur syaikhul Azhar.

“ ..Dan mazhab Ahlu Sunnah adalah, al-Quran bermakna Kalam Nafsi bukan makhluk,
adapun al-Quran bermakna lafaz yang kita baca adalah mahkluk, tetapi tidak boleh
dikatakan 'Quran itu makhluk' jika yang dimaksudkan adalah lafazh yang kita baca
melainkan untuk tujuan ta'lim, kerana ia mungkin mewahamkan bahawa al-Quran yang
bermakna KalamNya Ta'ala itu makhluk, sebab itu para imam enggan berkata al-Quran
itu makhluk. “
296


Beliau berkata:

“Sesungguhnya Sayyidina Musa telah mendengar kalam Allah yang qadim, dan ia
bukan huruf dan suara.”
297


Maka apakah yang didengar oleh Musa ?

Beliau berkata:

“ Allah telah mengangkat hijab dan mendengarkan Musa kalamNya yang qadim,
kemudian Allah mengembalikan hijab. Bukanlah maknanya Allah memulakan satu
kalam kemudian Allah diam, kerana Allah secara azal dan sentiasa berkata,

294
Al-Mahsul Fi Usul al-Fiqh : 1/380 melalui al-Mauqif : 2/670
295
Syarh al-Isyarat : 2/123 melalui al-Mauqif :
296
Tuhfatul Murid A'la Jauharah Tauhid oleh Baijuri cet Kutub Ilmiah cet kedua thn 2002 : m/s 106
297
Tuhfatul Murid A'la Jauharah Tauhid oleh Bajuri :85
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 133
berbeza dengan mu’tazilah yang berkata bahawa Allah menciptakan kalam dipohon
dan mendengarkan Musa (kalamNya)...“
298


Ada pula yang berkata bahawa:

“Musa mendengar suara dari semua arah tidak seperti biasa “
299


Ini bersalahan dengan firman Allah : “ Dia diseru dari wadi kanan daripada tempat
yang diberkahi dari arah pohon...”[ Qasas : 30 ]

Abu Mansur al-Maturidi pula berkata :

“ Kalam Allah adalah makna yang satu dalam zat, tidak boleh didengar, hanyasanya
Allah menciptakan satu suara diudara. “
300


Kita katakan, apa bezanya dengan kata-kata mu’tazilah bahawa Allah ciptakan suara
dipohon yang diberkahi?

Jika kalam itu bukan dengan huruf dan suara, apakah makna bisu?

Beliau berkata:


“Berkata Ahlu Sunnah (Asy'ariyyah) Kalam Allah ialah sifat azaliyah yang berada pada
zat Allah Ta'ala bukan huruf dan suara, yang suci dari dihadapan dan dibelakang, suci
dari I'rab dan bina' (nahu dan soraf) suci dari diam dalam hati, iaitu tidak memikirkan
dalam hati satu kalam sedang Dia mampu, suci kecacatan batin yang menghalang dari
demikian (berkata-kata dalam hati) seperti dalam keadaan bisu... ”
301


Berkata Baijuri:

“Apakah al-Quran yang bermakna lafazh yang dibaca lebih afdhal atau sayyidunaa
Muhammad? Beliau kemudian mentarjihkan: ‘Yang benar baginda afdhal, kerana
baginda lebih afdhal dari semua makhluk..’
302


298
Tuhfatul Murid A'la Jauharah Tauhid oleh Bajuri : 86
299
Syarh al-Mawaqif : 4/156
300
Disebutkan oleh Ibnu Abi al-I'zz al-Hanafi [ 792H ] dlm Syarah Aqidah Tohawiyah : 2/187
301
Tuhfatul Murid A'la Jauharah Tauhid oleh Bajuri : 83
302
Tuhafatul Murid : m/s 107
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 134

Inilah natijah dari pendapat bahawa kalam Allah adalah makhluk.

Jika Kalam Allah itu makna yang satu dalam zat Allah, maka apakah yang didengar
semua Kalam Allah atau sebahagiannya?

Jika mereka kata Ya, lazimnya Musa telah dengar dan faham semua kalam yang ada
pada zat Allah dari azal sehingga akan datang tanpa kesudahan, ini membawa kepada
kekufuran. Siapa yang mengetahui kalam ini telah mengetahui apa yang ada pada
semua ilmu Allah .

Jika mereka kata tidak, Musa hanya mendengar dan memahami sebahagiannya,
batallah mazhab mereka menafikan kalam Allah itu berbahagian, bahawa ia hanya
makna yang satu. Jika mereka kata Allah tidak mendengarkan Musa semua
KalamNya, kerana ia hanya dengan mengangkat hijab dari Musa , jelas bahwa Allah
sebenarnya tidak berkata-kata apa-apa kepada Musa .

Satu lagi soalan kepada mereka, jika kalam Allah makna yang satu, jika dengan
bahasa Arab ia adalah al-Quran, jika dengan bahasa Hebrew ia adalah Taurat dan
seterusnya, maka mengapakah makna yang didalam al-Quran berbeza dengan yang
didalam Taurat? Bahkan bukankah seharusnya semua ayat dalam al-Quran sama
maknanya, makna dalam ayat zina sama sahaja dengan makna dalam ayat hutang?

Jika jenis Kalam Allah semuanya kembali kepada satu makna, Allah boleh berkata-
kata dalam zatnya, mengapa tidak dikatakan demikian untuk sifat-sifat lain,
sebagaimana Allah hidup dengan zatNya, mengetahui dengan zatNya, berkata-kata
dengan zatNya, begitu juga berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat dengan zatNya.
Kembalikan semuanya kepada satu sifat. Jika boleh dikembalikan kepada satu sifat
untuk semuanya, katakan sahaja Allah tiada apa-apa sifat, bahawa semuanya itu
dikembalikan kepada zat, inilah inti mazhab mu’tazilah! Inilah akibat menafikan sifat
fi'iliyyah dan ikhtiyariyyah dari Allah Ta'ala.
303


Oleh itu Syaharastani [467 -548H] juga mendatangkan kemusykilan ini dan akhirnya
mengaku gagal menjawabnya secara akal.

Beliau berkata:

“Kemudian, apakah hakikat-hakikat dan sifat-sifat yang mempunyai kekhususan ini di
dalam sifat yang satu atau dalam zat yang satu? Maka itulah kebinasaan terbesar untuk
para mutakalimin, sehingga terpaksa Abu Bakar al-Baqilani semoga Allah redha
kepadanya lari kepada dalil wahyu, dan beliau telah berlindung kepada yang melindung,
dan Allah pemberi taufiq“
304303
Makna hujjah ini digunakan oleh Imam Sajzi dalam ar-Rad ala man Ankara harf wa saut :m/s 114
304
Nihayatul Iqdam fi Ilmi al-Kalam ileh Syaharastani : m/s 236-237
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 135
Begitu juga seorang lagi ulama’ besar Asy'ariyyah iaitu al-Amidi [631H]:

”ia musykil, mudah-mudahan jawapan ada pada selainku, disebabkan sukarnya
jawapannya, sebahagian ashaab kami lari darinya dan berkata bahawa kalam Allah
Ta'ala yang berada pada zatNya ada lima sifat yang berbeza, iaitu perintah, larangan,
khabar, minta khabar ( _-) dan panggilan ( .).”
305


Inilah akibatnya mengada-adakan dalam agama, disini penulis merasa sesuai tempatnya
mendatangkan pengakuan dari seorang Ulama Asy'ariyyah sendiri, bahawa akidah
Kalam Nafsi ini adalah bid'ah yang diada-adakan oleh Al-Asy'ary . Beliau berkata setelah
panjang lebar membahaskan tentang qaidah Kalam Allah secara azal (kaedah 12) sampai
(kaedah 13) “Kalam Allah adalah satu”, iaitu berjumlah 46 muka surat:“.. Adalah akidah salaf megitsbatkan keazalian kalimat-kalimat ini (al-Quran), tanpa
membicarakan sifat lain dibelakangnya, mu’tazilah pula mengitsbat makhluknya huruf-
huruf dan suara-suara ini, tanpa membicarakan perkara dibelakangnya, maka Al-
Asy’ary mengada-adakan bid'ah pendapat ketiga, dan menghukum bahawa huruf-huruf
ini makhluk, dan ini adalah menyalahi Ijma', dan beliau berkata bahawa apa yang kita
baca adalah Kalam Allah secara majaz sahaja, bukan secara hakikat, dan inilah dia
bid'ah! Mengapalah beliau tidak berkata, wahyu telah mengkhabarkan bahawa apa
yang kita baca dan tulis adalah Kalam Allah, tanpa membicarakan kaifiyyat dan
hakikatnya seperti yang warid dari wahyu untuk banyak sifat-sifat lain seperti wajah,
dua tangan dan seterusnya dari sifat-sifat khabariyah ?”
306


Satu pengakuan yang jujur dari Imam Syaharastani, yang seharusnya membuka hati
insan yang mencari kebenaran.

Faidah: Akhir kata-kata beliau dalam kaedah 13 ini yang seharusnya mensyarahkan
mazhab Asy'ary, beliau tidak peduli apa kata Imam dan mazhabnya, sebaliknya beliau
membenarkan fahaman salaf tentang sifat Kalam Allah seraya berkata :

305
Abkar al-Afkar masih manuskrip melalui Mauqif Ibnu Taimiyah : 2/680
306
Nihayatul Iqdam fil Ilmi al-Kalam oleh Abdul Karim Syaharastani : m/s 313
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 136


“ ...Bukanlah hukum syariat yang lalu itu juga hukum syariat yang terakhir, maka tidak
boleh tidak adanya kalimat-kalimat, yang keluar dari satu kalimat dan datang pada
kalimat lain, dan tidak boleh tidak adanya huruf yang menjadikan kalimat-kalimat, dan
huruf-huruf itu bukanlah seperti huruf-huruf kita, dan kalimat itu bukanlah seperti
kalimat-kalimat kita, sebagaimana yang warid bahawa Nabi Musa telah mendengar
kalam Allah seperti bunyi rantai besi yang diheret, dan sebagaimana sabda Mustafa
bahawa “ terkadang datang wahyu kepadaku seperti dengungan loceng, dan ia adalah
keadaan turun wahyu kepadaku yang paling berat bagiku, kemudian ia (suara )itu
berhenti dariku, dan aku telah faham apa yang Allah firmankan “

5.2 AKIDAH SALAF TENTANG KALAM ALLAH

Asma’ Allah bukan makhluk.

1. Imam Ahmad ketika ditanya oleh Ibnu Hani' tentang Quran:

“Barangsiapa mendakwa bahawa Asma Allah makhluk, maka dia kafir. “
307


2. Berkata Imam Syafi’i:

“Siapa yang bersumpah dengan satu dari nama-nama Allah kemudian
membatalkannya, maka wajib atasnya kaffarah, kerana nama Allah bukan
makhluk. “
308


3. Berkata Imam Darimi:


307
Syarah Usul Sunnah al-Lalikaiey : 2/214 no 351
308
Manaqib Syafiey oleh Ibnu Abi Hatim :m/s 93, Syarh al-Lalikaiey: 2/211
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 137
“Dan terdapat dalam apa yang kami sebutkan, keterangan yang jelas atas
penyelewengan para mulhid, para pelaku bid'ah tentang nama-namaNya
bahawa ia makhluk..”
309


4. Berkata Ishak bin Rahawaih:

“ Mereka (Jahmiyah) telah berkata: ‘Asma’ Allah makhluk, kerana Allah telah
wujud dan tiada nama, dan ini adalah kekufuran semata2.’”
310


5. Berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari:“dan disebutkan dari Nabi bahawa beliau menyukai seorang itu rendah
suaranya, dan tidak menyukai seorang yang tinggi suaranya, dan sesungguhnya
Allah memanggil dengan suara yang didengar oleh yang jauh sebagaimana
didengar oleh yang dekat, dan ini bukan untuk selain Allah Jall zikruh. Berkata
Abu Abdillah (Bukhari) di dalam ini dalil bahawa suara Allah tidak menyerupai
suara-suara makhluk, kerana suara Allah Jalla zikruh didengar yang jauh
sebagaimana didengar yang dekat
311
, dan bahawa malaikat pengsan mendengar
suara Allah. Apabila malaikat memanggil antara satu dengan lain, mereka tidak
pengsan, dan Allah Azza wa Jalla berfirman: ‘Jangan kamu jadikan sekutu-
sekutu bagi Allah’ [ Al-Baqarah : 22 ] Maka tidak ada sekutu bagi sifat Allah,
tiada persamaan, dan tidak terdapat sesuatupun dari sifat-sifatNya pada
makhluk-makhlukNya. “
312


Berkata al-Bukhari ditempat lain:


309
An-Naqdhu a'la Bisyr al-Mirisi : m/s 13
310
Syarh al-Lalikaiey : 2/214 no 325
311
Hadith ini diriwayatkan al-Bukhari selepas kata2 ini dengan sanadnya sampai kepada Jabir bin
Abdillah dari Abdullah bin Unais r.a : Aku telah mendengar Nabi bersabda : “ Allah mengumpulkan
hamba2Nya lalu memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh seperti didengar oleh
yang dekat, Akulah raja, akulah yang maha pembalas, tidak seorang dari ahli syurga akan masuk syurga
sedangkan ada lagi seorang dari neraka yang menuntut hak balasannya. “ al-Hafiz telah mengatakan
bahawa terdapat saksi untuk hadith dari jalur Tabrani yang sanadnya solih.
312
Khalqu Afa'al al-Ibad oleh al-Bukhari : m/s 92 Bab Nabi minta perlindungan dengan kalimat2 Allah
bukan dengan kalam selainNya. al-Bukhari telah membawa banyak nukilan menetapkan bahawa Quran
itu adalah kalam Allah, suara, huruf dan maknanya
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 138

“ ...kerana Allah Azza wa Jalla telah melebihkan Musa dengan KalamNya,
jika engkau mendengarkan manusia Kalam Allah seperti Allah mendengarkan
Musa , tidaklah Musa mempunyai kelebihan atas engkau, jika engkau
mendengar kalam Allah dan Musa mendengar kalam Allah. Allah Azza wa
Jalla berfirman kepada Musa : “Sesungguhnya Aku telah memilihmu atas
manusia dengan risalahKu dan Kalamku. [ Al-A'raaf : 144 ] “
313


Di dalam shahihnya, al-Bukhari berkata: “Bab Kalam ar-Rab Tabaraka wa Ta'ala
kepada Ahli Syurga.“ Kemudian beliau membawakan beberapa hadits. Mazhab
al-Bukhari dalam masalah Kalam Allah ini sangat jelas.

6. Berkata Abul Ma'ali:

“Aku pernah bersama Syaikh Abu Hayyan rahimahullah pada satu hari, maka
datang kepadanya Ibnu Tamim yang digelar al-Syaikh al-Amin, maka berkata
syaikh kepada kepadanya dalam perbicaraan mereka: 'Celaka engkau, apabila
dikatakan kepada Hanabilah: Apa dalil bahawa al-Quran adalah dengan huruf
fan suara? Mereka menjawab: Allah berfirman begini, dan RasulNya
bersabda begitu, syaikh pun membacakan ayat-ayat dan hadits-hadits. Adapun
kamu jika ditanya: ‘Apakah dalil bahawa al-Quran itu makna yang berada dalam
hati?’ Kamu berkata: ‘Akhtal berkata (sesungguhnya kalam itu dalam hati). Apa
ada Akhtal ini? Seorang Nasrani yang jelek, kamu bina mazhab kamu atas
serangkap syair dari kata2nya dan kamu tinggal al-Kitab dan as-Sunnah!’”
314


7. Berkata Abu Hamid, Ahmad al-Isfraieny seorang ulama’ Syaifi’i terbesar
dizamannya, sehingga digelar Syafi’i kedua :

“ Mazhabku dan mazhab Syafi’i rahimahullah Ta'ala dan semua ulama dimana-
mana bahawa al-Quran itu kalam Allah bukan makhluk, siapa yang mengatakan
makhluk maka dia kafir, dan bahawa Jibril telah mendengarnya dari Allah Azza
wa Jalla, dan membawanya kepada Muhammad, dan Nabi telah mendengarnya
dari Jibril, dan sahabat-sahabat mendengarnya dari Muhammad, dan bahawa
setiap huruf darinya seperti ba' dan ta' adalah kalam Allah Azza wa Jalla, bukan
makhluk. “
315
313
Khalqu Afa'al al-Ibad oleh al-Bukhari : 104
314
Mukhtasar U'luw 284/285
315
Ijtima' al-Juyush al-Islamiah oleh Ibnul Qayyim cet Kutub Ilmiah :116
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 139
5.3 MAZHAB SALAF TENTANG SIFAT-SIFAT ALLAH

Para salafussoleh mengitsbatkan semua sifat yang dikhabarkan oleh Allah dalam
kitabNya atau melalui lidah nabiNya, sebagaimana yang layak bagi keagunganNya, dan
mereka mensucikan Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Ini yang dinamakan
'Itsbat ma'a at-tanzih'. Salaf tidak menkaifiyyatkan sifat-sifat ini, tidak menyamakannya
(tamthiil) tidak mentakwilkannya, tidak menta'thilkannya (mengosongkannya dari
maknanya). Mereka faham makna sifat-sifat ini, tetapi mereka serahkan (tafwid) hakikat
kaifiyyatnya kepada Allah .

1. Berkata Imam al-Khattabi:

“ Mazhab Salaf semoga Allah redha kepada mereka, adalah mengitsbatkannya
dan memahaminya secara zahirnya, dengan menafikan kaifiyyat dan tasybih
darinya, dan asal dalam hal ini, kata-kata tentang sifat adalah cabang dari
kata2-kata tentang zat, ia mengikutnya, jika telah maklum bahawa
mengihtbatkan Rabbul A'lamin hanyasanya dengan mengitsbatkan wujud,
bukan itsbat ketentuan (,-) dan kaifiyyat, demikianlah itsbat sifat juga hanya
mengitsbatkan wujud bukan tahdid dan kaifiyyat.”
316


2. Berkata Abul Qasim At-Taimi [457-535H]
317
:

“Sesungguhnya sifatnya tidak menyerupai sifat-sifat (makhluk) dan zatnya tidak
menyerupai zat-zat (makhluk), tidaklah dalam mengitsbatkan sifat membawa
kepada tasybih, sebagimana mengitsbatkan zat tidak membawa kepada
tasybih...”
318


3. Berkata Abu Bakar al-Isma'ily
319
[277-371H] ketika menghikayatkan mazhab Ahlu
Sunnah :

“ ...dan sesungguhnya Dia ‘Azza wa Jalla beristiwa’ atas ‘Arasy dengan tanpa
bagaimana(.,¯ ·,), kerana Allah Ta'ala berhenti dan berkata: ‘istawa ‘ala
‘Arasy“ dan Allah tidak menyebutkan bagaimana istiwa'Nya. “
320


4. Berkata Ibnu Jarir at-Thobary Syaikh al-Mufassirin [ 310H] :


316
Dzam at-Takwil oleh Ibnu Qudamah : m/s 15 no 15 melalui Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah dan
Manhaj Asyairah :2/413
317
Ismail Bin al-Fadl, digelar Qawam as-Sunnah, beliau adalah ikutan Ahli Sunnah dizamannya
318
Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah oleh beliau : 2/186
319
Ahmad bin Ibrahim bin Ahmad al-Ismai'ly As-Syafiey al-Hafiz al-Muhaddith, pengarang kitab al-
Mustakhraj a'la as-Sohih
320
I'tiqad Aimmah al-Hadith : m/s 50
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 140
“Yang benar menurut kami adalah kami mengitsbatkan hakikatnya menurut apa
yang kami tahu dari sudut itsbat serta menafikan tasybih sebagaimana Allah
menafikannya dari diriNya Jalla Thanauhu”
321


5. Berkata Imam al-Aajurri[ 360H] :

“Bab: Beriman bahawa Allah turun kelangit dunia setiap malam . Dan beiman
dengan hal ini wajib, tiada ruang untuk seorang muslim yang berakal untuk
berkata: Bagaimana Dia turun? Tiada yang menolak ini melainkan mu’tazilah,
adapun Ahlul Haq maka mereka berkata: Beriman dengannya wajib tanpa
bagaimana ( .,¯ ·,) “
322


Kita dapati para salaf sepakat mengitsbatkan sifat-sifat Allah menurut zahir
maknanya yang waarid, dan ia bukan menyerupakan sifat Allah dengan
makhluknya. Maka apakah sebenarnya tasybih dan tamthiil yang disepakati
adalah dilarang dalam bab ini?

6. Berkata Imam Ishak bin Ibrahim ar-Rahawaih:

“Adapun jika dia berkata seperti yang Allah katakan: tangan, pendengaran
dan penglihatan, dan dia tidak berkata bagaimana, dan tidak berkata seperti
pendengaran atau tidak seperti pendengaran, maka ini bukan tasybih”
323


Disinilah letaknya punca penyimpangan para penafi sifat, iaitu mereka menjadikan
itsbat secara serta merta satu tasybih, mereka tidak bayangkan sifat itu melainkan
dengan yang wujud dalam akal dan alamnya, lalu bersegera lari darinya dengan takwil
atau ta'thiil dan terkadang tafwid.

Sedangkan hakikatnya jika semua itsbat adalah tasybih, maka tidak boleh diitsbatkan
walau satu sifatpun bagi Allah , bahkan mengikut kaidah mereka, tidak boleh
mengitsbatkan zat Allah! Ini maklum satu kerosakan dalam agama, kaidah yang mereka
ada-adakan telah memaksa mereka mendustakan khabar-khabar dari Allah dan
RasulNya. Kemudian kita dapati mereka memberi alasan mengitsbatkan tujuh sifat
kononnya ia ditunjukkan oleh akal. Maka tidak keterlaluan para ulama salaf menamakan
mereka golongan bermanhaj akal, sehingga menjadikan akal hakim atas wahyu.

Ini jelas dalam kata-kata ulama’-ulama ikutan mereka Ibnu Furak, Baghdaady, Razi,
Ghazali sehingga mereka mendusturkan kanun undang-undang takwil, setiap nash yang
mengandungi makna tasybih, mesti ditolak, samada ditakwil atau di tafwid!


321
Tabshir ulin Nuha Ma'alim al-Huda oleh beliau manuskrip, melalui Manhaj Ahli Sunnah dan
Asy'airah : 2/415
322
As-Syari'ah oleh Al-Aajurri : m/s 306. Beliau adalah murid Imam Abu Daud, sezaman dengan Abul
Hasan Al-Asy'ari
323
Jami' Tirmizi : 2/42
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 141
Perhatikan manhaj mengagungkan akal sebagaimana dalam kata Razi ini:

“Berpegang teguh dengan dalil lafzhiyyah (Quran dan Hadits) dalam masalah keyakinan
tidak boleh. “
324


Beliau menerangkan dalam kitab Ma'alim Usul ad-Din:

“Dalil-dalil naqal tidak memberi keyakinan, kerana ia dibina atas bahasa yang dinukilkan
dengan nahu dan sharafNya, dan tidak boleh ada isytirak, tiada majaz, tiada idhmar,
tiada naqal, tiada taqdim dan takhir, tiada nasakh, tiada takhsis, tiada percanggahan
akal, sedangkan ketiadaan perkara-perkara ini juga hanya zhon, tidak secara yakin, dan
berpijak atas sangkaan adalah sangkaan, jika telah jelasa hal ini, maka dalil-dalil
naqliyyah adalah zhon, tetapi dalil-dalil akal adalah qatiey (putus), dan zhon tidak boleh
dilawan dengan yang qatiey.”
325


5.4 KECELARUAN MAZHAB ASY’ARIYYAH

1. Mereka akur akan Rububiyyah Allah , bahawa tiada pencipta selain Allah ,
tetapi mereka telah berlebih-lebihan dalam hal ini hingga berkata:

“Tiada pelaku secara hakikat melainkan Allah, adapun amalan selain Allah
hanyalah majaz. “

Kemudian mereka menafikan hikmah yang kembali kepada Allah , maka
mereka menafikan secara mutlak sesuatu perbuatan Allah boleh dianggap
baik atau buruk secara akal, mereka mendakwa bahawa yang demikian
menafikan kehendak dan ikhtiyar Allah . Maka timbul dari mereka kata-kata
yang tidak masuk akal yang waras.

2. Kasab mereka menetapkan bahawa hamba ada usaha, tetapi qudrat untuk
melakukan perbuatan ini tiada pengaruh pada perbuatan itu, ia hanya wujud
ketika perbuatan itu berlaku. Qudrat ini tiada sebelum perbuatan. Ini adalah
mazhab Jabar yang lebih tidak masuk akal dari mazhab Jabar sendiri. Lazim
mazhab mereka adalah hamba tidak mampu melakukan apa-apa perbuatan.
Maka bagaimanakah hamba diperintah dan dilarang? Kemudian yang membuat
perbuatan itu bukan dengan qudrat hamba, tetapi perbuatan Allah , samalah
hamba seperti daun yang berterbangan ditiup angin, tiada kuasa apa-apa.
Kemudian mereka mendakwa kuasa itu tidak ada kesan pada perbuatan, yakni
kuasa yang tidak berkuasa, yang wujud bila perbuatan itu diciptakan Allah!

3. Sebahagian mutaakhiriin mereka menetapkan kesan/kuasa untuk sebahagian
wali dan kubur, ada yang mereka namakan al-Ghauth al-A'azham (Penyelamat

324
Al-Matalib al-A'aliyah oleh Razi : 9/118
325
Ma'alim Usul as-Din oleh Razi : m/s 24
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 142
teragung), terkadang dengan beristighaatsah kepada makhluk hidup atau mati
dalam hal-hal yang bukan jenis yang dikuasai mereka, tetapi mereka berkata:

Tiada pemberi kesan melainkan Allah! ( = .¸ ,,· .).
326


4. Hikmah. Mereka menafikan bahawa Allah ada tujuan dalam perbuatan-
perbuatanNya, ini untuk lari dari menjadikan sifat Allah terkait dengan
makhluk, tetapi mereka menetapkan tujuan dalam sifat ilmu Allah, kerana
perbuatan yang teliti tanpa tujuan dan pilihan tidak menunjukkan ilmu
pembuatnya. Ini kecelaruan, menafikan dalam perbuatan tetapi menetapkan
dalam ilmu satu kebatilan. Yang peliknya mereka menggunakan ta'lil dan qiyas
yang asasnya adalah hikmah.

5. Tahsin dan Taqbih Aqli. Maksud dari masalah sebenarnya adalah menggunakan
Qiyas Aulaa, setiap sifat yang kurang bagi makhluk dinafikan dari Allah secara
lebih utama. Maka mereka sepakat bahawa mustahil Allah berbohong,
berkata al-I'ijy:

“Kerana ia kekurangan, dan ini mustahil bagi Allah , juga lazimnya kita lebih
sempurna dari Allah dalam sebahagian waktu.”
327


Kata-kata beliau benar, tetapi bercanggahan dengan mazhab mereka menafikan
sesuatu itu baik atau buruk dengan akal, oleh itu akhirnya al-I'ijy mengaku:
“Ketahuilah, tidak jelas bagiku perbezaan antara kekurangan pada perbuatan
dan keburukan secara akal, kerana kekurangan/aib dalam perbuatan itulah
keburukan secara akal! Yang berbeza hanyalah kata2nya.”
328


6. Kenabian. Untuk menetapkan kenabian seorang Nabi mereka hanya
menggunakan satu jalan sahaja – mukjizat. Definisi mukjzat menurut mereka
adalah apa yang disebutkan Baqilani:

“ Perbuatan seseorang secara tidak terpaksa yang ditunjukkan kepada orang lain
yang dia ingin mempercayainya, dengan kehendaknya yang ada kaitan dengan
kehendaknya”
329


7. Berkata al-Juwayni: “Mustahil berbohong bagi Allah adalah syarat
menetapkan dalil-dalil mukjizat”330

326
Menurut pengalaman penulis mereka akan berkata bahawa mereka tidak mengiktikadkan apa2
pengaruh kepada benda2 yang mereka seru, semuanya adalah dengan kuasa Allah. Kemudian mereka
pula serang orang2 Sunnah yang menasihati mereka sebagai mensyirikkan Allah kerana beri'tiqad
bahawa makhluk dapat memberi pengaruh dalam sebahgian jenis perbuatan. Ini dapat dilihat dalam
jawaban orang yang membolehkan kata2 Aghithni ya Rasulallah contohnya.
327
Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam : 296
328
Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam : 296
329
Al-Insaf oleh al-Baqilani : m/s 93
330
Irsyad oleh al-Juwayni : m./s 279
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 143

Jika Allah boleh berbohong, mungkin seorang yang mendakwa Nabi palsu
dibenarkan dengan mukjizat. Kecelaruan berlaku bila mereka berkata kenabian
dengan mukjizat adalah dalil menunjukkan Allah mustahil berbohong, Nabi itu
akan berkata bahawa Allah mustahil berbohong. Ini dalilnya. Adapun akal
tidak dapat menunjukkan keburukan berbohong bagi Allah menurut mereka.
Bahkan mereka berkata bahawa secara akal, jika Allah ingin jadikan
berbohong itu baik boleh sahaja, bahkan Allah boleh memerintahkan hamba-
hamba berbohong dan ketika itu berbohong itu baik secara syariat.

Bagaimanakah mereka berdalil dengan sesuatu (kata-kata Nabi itu nanti bahawa
mustahil bagi Allah berdusta) yang belum ditetapkan jalan mengitsbatkannya
( mukjizat) ? Ini adalah pusingan-pusingan yang tiada hentinya.

Sebab itu sebahgian ulama Asya'irah mengaku bahawa tidak boleh tidak
membolehkan qiyas aula bahawa secara akal mustahil bagi Allah berbohong.
Maka ketika nampak mukjizat, yakinlah akan kebenaran para Nabi.
331


8. Ketika mereka mengatakan bahawa Allah mengutuskan Nabi-Nabi dengan
mukjizat untuk menunjukkan kebenaran mereka dan Allah membenarkan
mereka, tanpa mereka sedari mereka telah menyalahi akidah mereka bahawa
Allah melakukan sesuatu dengan tanpa sebab.

9. Kecelaruan dalam masalah penggunaan akal ini jelas, dalam masa mereka
merendahkan akal serendah-rendahnya, mereka mengangkatnya setinggi-
tingginya apabila bercanggahan dengan wahyu. Sebenarnya bukanlah manhaj
mereka merendahkan akal, tetapi apabila dihujjah oleh mu’tazilah dalam
masalah takdir Allah , bahawa jika Allah menghendaki seorang hamba itu
tidak mendapat petunjuk lalu Allah mengazabnya, ini kezaliman, dan
kezaliman itu buruk secara akal. Lalu keluarlah teori tiada baik-buruk secara akal,
semuanya dari syara'. Adapun salaf tidak perlu teori ini, jawapan mereka jelas,
bahawa hamba itu yang enggan pilih petunjuk, Allah tidak paksanya, maka
Allah tidak zalim.

10. Sebahagian fanatik Asy'ariyyah akan menghukum mereka yang menetapkan sifat
wajah, dua tangan, dua mata, istiwa’ sebagai Mujassim, Musyabbih, sedangkan
sifat-sifat ini ditetapkan oleh salaf Asya'riyyah sendiri, bermula dari Ibnu Kullaab,
Abul Hasan al-Asy'ary, al-Baaqillani, al-Bayhaqi. Kita perhatikan bagaimana
imam-imam ini menolak takwilan mu’tazilah terhadap sifat-sifat ini. Ketika itu
tiada puak yang mentakwilnya melainkan Muktzilah. Tiba-tiba bila datang al-
Baghdaady dan al-Juwayni takwilan mu’tazilah inilah yang diambil, hingga
dilupakan kata-kata salaf mereka yang mereka puji sebagai pejuang menentang

331
Ini diakui akhirnya oleh Razi dalam Matalib Aliyah : 8/100
Sebenarnya jalan membuktikan kenabian ada banyak, bukan hanya dengan dalil mukjizat, Ibnu
Taimiyah menyebutkan dalam kitabnya an-Nubuwwat, dalil2 lain seperti kejujuran orang yang
mendakwa Nabi itu, kebagusan syariat yang dibawa dll.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 144
mu’tazilah. Akhirnya pengikut-pengikutnya kembali setapak demi setapak
mengikuti mu’tazilah.

11. Mereka bercelaru dalam banyak masalah sesama sendiri, ini dapat kita lihat
dalam pembentangan akidah ulama’-ulama’ Asy’ariyyah. Dalam masalah
menetapkan wujud Pencipta, Abul Hasan menolak teori bahawa semua jisim itu
baru yang digunakan mu’tazilah, Lalu datang Ibnu Kullaab yang diikuti Abul
Hasan mencipta teori lain bahawa semua yang berubah itu baru (hawadits), oleh
itu Pencipta tiada padanya yang baru.

Tetapi bila sampai kepada pengikut-pengikut Asy'ary, seawal Baqillani, mereka
kembali menggunakan teori mu’tazilah tentang jisim. Mereka berkata setiap
yang berjisim, menerima a'radh, semua a'radh itu baru, semua yang baru
makhluk. Maka Allah tidak berjisim.

Tentang teori bahawa semua yang baru dinafikan dari zat Allah , yang
kemudian digunakan untuk menafikan semua sifat perbuatan Allah dengan
kehendakNya, mereka bercelaru bila ditanya, maka bukankah sifat penciptaan
(al-Khalq) itu adalah satu yang baru, kerana sebelum apa-apa diciptakan, tiada
alam, kemudian baru Allah ciptakan, maka sifat penciptaan yang baru itu ada
pada zat Allah ?

Mereka menjawab dengan jawaban mereka yang masyhur: “ ·,-' ,· ¸ - .¸

“Sesungguhnya penciptaan itulah yang diciptakan “Satu jawaban ajaib,
maknanya sifat penciptaan tidak berada pada zat Allah ketika penciptaan.
Sedangkan salaf mengatakan ada tiga perkara disini:

o Pencipta iaitu al-Khaliq Ta'ala
o sifat ciptaan yang ada pada zat Allah seperti sifat2 lain (hayat, ilmu,
iradah..)
o makhluk yangdiwujudkan berpisah dari Allah
332


Bagaimanakah Allah dinamakan Pencipta sedangkan sifat penciptaan tidak
berada padaNya, sama seperti mengatakan seseorang itu berilmu tetapi ilmu
tiada padanya, tetapi pada orang lain, begitu juga qudrat, iradat... Inilah jawaban
ajaib Asy’ariyyah untuk mempertahankan teori (tiada hulul hawadits pada Allah
) mereka lalu mereka lari kepada jawaban mu’tazilah.

Mereka juga akur bahawa sekadar menafikan yang baru pada Allah tidak
cukup menetapkan kewujudanNya secara akal, mereka menambah satu lagi teori
bahawa setiap yang tidak mendahului hawadits maka dia baru. Sebabnya jika
ada hawaadits sebelum sesuatu, maka mesti ada hawaadits sebelum hawadits

332
Lihat kata2 Imam Bukhari dalam Khalq Afa'al al-Ibad : m/s 186-187
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 145
itu, dan ada lagi hawaadits sebelumnya, hingga tiada kesudahan ( _' ¸)
Dengan itu dapatlah mereka menetapkan bahawa hawaadits itu akan terhenti
kepada hawaadits yang awal dan ia terhenti kepada Allah yang tidak didahului
hawaadits.

Ini semua benar jika yang dimaksudkan hawaadits adalah sesuatu yang timbul
dari makhluk, tetapi jika ia dari Allah , maka sifat-sifat Allah tiada awalnya,
termasuk perbuatan-perbuatan Allah , kehendakNya, kalamNya, sebab Allah
melakukan apa yang dia kehendaki secara azal dan akan datang. ( -,¸, '-' ل'··)
Sifat melakukan apa juga bila-bila masa tanpa permulaan dan akhir tentu adalah
sifat sempurna berbanding yang melakukan sesuatu terhad pada masa-masa
tertentu.

12. Al-Jauharah al-Fard ( Indivisible Element)

Ketika mereka menetapkan Pencipta, mereka menggunakan satu lagi teori,
bahawa setiap sifat yang terdapat pada sesuatu zat pasti baru, kerana ia
berubah-ubah, bergerak dan berhenti, bertemu dan berpisah, berubah warna,
bentuk dan seumpamanya. Mereka berkata bahawa setiap jisim boleh berasal
dari bahagian-bahagian yang kecil hingga ke bahagian yang sangat kecil yang
tidak boleh dibahagikan. Bahagian yang tidak boleh dibahagikan ini mereka
namakan jauhar, tiada apa-apa sifat, tidak ada saiz, tidak ada tinggi lebar dan
dalam, tidak ada berat.... tidak bertempat!

Teori ini diakui batil oleh ramai Asy’ariyyah sendiri. Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-
Baqillani antara mereka yang menetapkannya, Razi bertawaqquf, begitu juga al-
Juwayni dan lain-lain lagi.

Lihat bagaimana mereka menghukum orang yang menetapkan Allah diatas
‘ArasyNya sebagai tajsim, dan tasybih, bahkan kekufuran, tiba-tiba mereka
menyerupakan Tuhan mereka dengan atom yang paling kecil dengan tanpa apa-
apa sifat, yang tidak ada dalam wujud yang nyata melainkan dalam khayalan
mereka!

13. Mereka berkata Allah tidak bertempat, tidak didalam alam, tidak diluarnya,
tidak diatas alam tidak dibawahnya. Jika seseorang berkata kepada kita, sifatkan
sesuatu yang tiada, tidak dapat kita lakukan yang lebih baik dari kata-kata
mereka.

Sebab itu berkata Hammad bin Zaid tentang Jahmiyah bila mereka menafikan
Allah beristiwa’ atas ‘ArasyNya :

Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 146
“ Mereka ingin berkata bahawa tiada Tuhan dilangit“.
333


Jahmiyah berkata Allah di mana-mana, datang mu’tazilah dan berkata Allah
tiada dimana-mana, tidak dilangit, tidak diatas ‘Arasy, tidak didalam alam,
tidak diluarnya, tidak berpisah dari alam, tidak bersambung dengannya, mereka
berkata ini semua adalah sifat-sifat jisim. Ramai dikalangan masyarakat kita tidak
sedar bahawa kata-kata Allah tiada dimana-mana, tidak diatas alam tidak
diluar ... adalah 100% kata-kata mu’tazilah, yang bertemu dengan kata
Jahmiyyah bahawa tiada Tuhan diatas ‘, malaikat tidak naik kepada sesiapa.


14. Mereka beriman bahawa Allah dilihat oleh orang-orang beriman di dalam
syurga, tetapi dengan tanpa Allah di sesuatu arah. Apabila mereka sedar
bahawa ini adalah kata-kata celaru, mereka berkata ia seperti melihat di dalam
cermin! Bolehkah seseorang melihat dirinya jika tidak berada diarah hadapan
cermin?

15. “Ada yang mengatakan bahawa melihat dengan hati. Sekali, lari kepada kata-
kata mu’tazilah.

16. Bila ditanya apakah orang-orang beriman melihat keseluruhan Allah atau
sebahagianNya? Apa juga jawapan bererti Allah berjisim mengikut manhaj
mereka. Kalau keseluruhan ertinya Allah itu ada had. Jika sebahgian ertinya
Allah boleh dibahagikan.

17. Al-Asy'ary dan Asy’ariyyah berkata hamba tiada qudrat sebelum perbuatannya.
Bagaimanakah Allah perintahkan sesuatu yang dia tidak mampu kemudian
menghukumnya bila dia tidak lakukan? Allah berfirman : ( ,·= · = ,·
) ” Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan kamu.”

Berkata Ibnu Abil Izz:

“Maka Allah mewajibkan takwa menurut kemampuan, jika seorang yang
tidak bertakwa tidak mampu bertakwa, ertinya Allah tidak mewajibkan takwa
melainkan keatas orang yang bertakwa, lalu orang tidak bertakwa tidak diazab.
Ini batil secara maklum”

Lazimnya setiap orang yang meninggalkan haji tidak dihukum, sebab Allah
hanya wajibkan orang yang mampu, dan hanya orang yang sedang buat haji yang
mampu, sebab kemampuan hanya ada ketika perbuatan.

333
Al-Uluww oleh Zahabi : 143 Beliau nukil dari kitab ar-Rad a'lal Jahmiyah oleh Darimi dari Sulaiman
Bin Harb dari Hammad. Hammad bin Zaid ini adalah Imam di Iraq sebagaimana Imam Malik adalah
Imam di Hijaz. Perawi Bukhari dan Muslim.
Seminar Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah

Mukasurat 147

18. Kemudian mereka juga berkata bahawa makna taufiq adalah penciptaan qudrat
untuk melakukan ketaatan, dan makna menyesatkan, penciptaan qudrat untuk
maksiat. Ertinya setiap orang yang melakukan maksiat boleh berhujjah, aku tidak
mampu melakukan ketaatan, sebab memang Allah tidak berikan aku
kekuatan. Kenapa aku diazab?

19. Kecelaruan Takwil dan Tafwid

Ibnu Furak mewajibkan takwil dan menolak tafwid habis-habisan
334
, kemudian
datang al-Juwayni yang berkata takwil bukan jalan salaf, bid'ah dan yang benar
adalah tafwid!

Jika takwil bid'ah dan tafwid tajhil, apa solusinya? Tidak lain melainkan kata-kata salaf,
itsbat ma'a at-tanzih.

·· ·__ , - ¸- _' ,, , _· = _. ,·- ·__ , ·~, ¸~ _' ,
,, , , -

334
Mushkil Hadith : 243 -244 cet Darul Waiey t. Dr Abdul Mu'ti
Berkata Ibnu Furak rhm :
· ' :· ¸ · ¸,' .' ,· .' · ~- ·' ,, :, ~- ·¸ ,, ·,· = _. _ ·· _· ,· ·,·' ·~', .
.,´, .' ,- ·· ·=- ¸ ,·· ·,' . ,,, ·· _' · ¸¸ :, ,, , ,' . ·,· ·-,-. ¸ .·· ¸¸ . ¸··
·· ¸· ,- ···¯ .,´, .' ·· ¸- · ·, ¸,·· ¸··, ·-,-.
" Ketahuilah, pertama sekali kita ketahui bahawa Nabi berbicara kepada kita dengannya ( nas2 tentang
sifat Allah ) untuk memberi faidah kepada kita, maka beliau berbicara dengan kita dengan bahasa Arab,
dengan lafaz2 yang difahami akal, yang digunakan orang2 Arab dalam perbicaraan mereka antara
mereka. Maka semestinya Nabi telah mengisyaratkan kepada makna2 yang sahih dengan lafaz2 ini,
atau tidak menunjukkan kepada apa2 makna, dan kata2 Nabi disucikan dari tidak memberi faedah
yang benar dan makna yang difahami akal..."
Beliau menolak orang yang mentafwidkan makna nas2 sifat seraya berkata :
,·, _· . · · ,·· ¸· ¸· ¸, ¸·· . .', . ·,··, ··· _· · · :· .¸ ,,, . ··· ¯ .¯ , ·¸ ·,=- .´ :
¸· ,- · ·, ¸,, . · :·, _,-. ·,· ¸· ¸,·· ···¯, ,, ·,· = _.
" ..maka diketahui bahawa tidak mustahil mengetahui maknanya, dan tiada makna bagi orang yang
berkata : ' Ia termasuk sesuatu yang tidak boleh difahami maknanya' kerana jika demikian kata2 Nabi
kosong dari faidah, tiada makna yang sohih, dan yang demikian tidak layak baginya selawat Allah
atasnya. "

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful