Ιωάννθσ Βουλπιϊτθσ το 1955, Μιχάλθσ Χριςτοφοράκοσ τϊρα...

΢υμβάςεισ, εκβιαςμοί, δωροδοκίεσ, παραιτιςεισ, δίκεσ και καταδίκεσ

Του Τάσου Κ. Κοντογιαννίδη
Σο ςθμερινό ςκάνδαλο τθσ Ζιμενσ με πρωταγωνιςτι τον Μιχάλθ Χριςτοφοράκο με τισ
δωροδοκίεσ και μίηεσ ςε πολιτικοφσ και κόμματα, ζχει παρόμοιό του και ςτο παρελκόν.
΢κάνδαλο με αμαρτωλζσ ςυμβάςεισ τθσ Ζιμενσ, με οςμι «μιηϊν», υπιρξε και το 1955, που
ταλάνιηε και τότε – όπωσ ςιμερα- τον πολιτικό βίο τθσ χϊρασ.
Ο… Χριςτοφοράκοσ τθσ εποχισ εκείνθσ, ιταν ο Ιωάννθσ Βουλπιϊτθσ, αντιπρόςωποσ τθσ
Ζιμενσ ςτθν Ελλάδα και γαμπρόσ του ιδιοκτιτθ τθσ μεγάλθσ αυτισ γερμανικισ εταιρίασ. Ο
Βουλπιϊτθσ, γεννθμζνοσ το 1902, γιόσ αξιωματικοφ, και κακθγθτι ςτο Γυμνάςιο τον
κομμουνιςτι Δθμιτρθ Γλθνό, ςποφδαςε ςτο Πολυτεχνείο του Μονάχου και ανζλαβε
κατόπιν επιςτθμονικόσ διευκυντισ ςτον κολοςςό Ζιμενσ-Σελεφοφνκεν. Εκτοτε άνοιξε θ
τφχθ του και ορίςκθκε το 1938 από τον πεκερό του, αντιπρόςωποσ τθσ Ζιμενσ ςτθν Ελλάδα.
Ο Βουλπιϊτθσ, φίλοσ του Φον Κανάρθ και αμφιλεγόμενο πρόςωπο με ςκοτεινό ρόλο επι
κατοχισ, ζφερε τεχνικό εξοπλιςμό τθσ Σελεφοφνκεν ςτθν ελλθνικι ραδιοφωνία για τισ
γερμανικζσ προπαγανδιςτικζσ εκπομπζσ. Κατθγορικθκε για δοςιλογιςμό, δικάςτθκε δυο
φορζσ, ακωϊκθκε και ςυνζχιςε μετά να διευκφνει τθν Ζιμενσ ςτθν Ακινα.
΢τισ παραμονζσ του 15/γουςτου 1955, ξεςπά το «ςκάνδαλο Ζιμενσ», ςτο οποίο, ο μεν
΢υναγερμόσ κατθγορεί τον Βουλπιϊτθ ωσ δόλιο, ςκευωρό και ςυκοφάντθ, ενϊ εκείνοσ
καταγγζλλει μζλθ τθσ κυβερνιςεωσ του ΢υναγερμοφ να ηθτοφν μίηεσ! ϋΌλα ξεκίνθςαν από
μία επιςτολι που ζςτειλε ο Βουλπιϊτθσ ςτον Παπάγο ςτθν οποία καταγγζλλει ότι ο
υφυπουργόσ ΢υγκοινωνιϊν Κων. Παπακωνςταντίνου, κακυςτερεί ςκοπίμωσ τθν υπογραφι
τθσ ςυμβάςεωσ του ΟΣΕ με τθν Siemens-Halske.
Προςκζτει όμωσ και κάτι που κάνει ιδιαίτερθ αίςκθςθ: Κάποιοσ πρϊθν υλοτόμοσ από τθν
Λάριςα ονόματι Καρβοφνθσ, με κάποιον Αναφιϊτθ τον επιςκζφκθκαν και του είπαν ότι ο
Παπακωνςταντίνου είναι φίλοσ τουσ και μποροφν να τον πείςουν να υπογράψει.
Προςφζρκθκαν μάλιςτα να μεςολαβιςουν, αν του κατζβαλε το ποςό των 100.000
δολαρίων!
Σθν επιςτολι Βουλπιϊτθ ο Παπάγοσ τθν ζςτειλε αμζςωσ ςτον υπουργό ΢υγκοινωνιϊν Κων.
Καραμανλι και ςτισ εφθμερίδεσ. Ο Καραμανλισ κάλεςε τον Παπακωνςταντίνου και του
ζκεςε υπόψθ το περιεχόμενο τθσ. Εκείνοσ τθν χαρακτιριςε ςυκοφαντικι και ότι τα
πρόςωπα για τα οποία μιλοφςε ο Βουλπιϊτθσ του ιταν παντελϊσ άγνωςτα. Οργιςμζνοσ ο
Παπακωνςταντίνου, αφοφ υπζβαλε τθν παραίτθςθ του, κατζφυγε ςτον ειςαγγελζα όπου
κατζκεςε μινυςθ κατά του Βουλπιϊτθ για ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ.
Σι όμωσ είχε προθγθκεί; Η κυβζρνθςθ είχε ανακζςει ςτον Παπακωνςταντίνου τθν
διεξαγωγι διαπραγματεφςεων μετά του αντιπροςϊπου τθσ Ζιμενσ Βουλπιϊτθ για τθν

προμικεια 50-60 χιλιάδων αυτόματων τθλεφϊνων ςε τιμζσ διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτοσ,
ςφμφωνα με τισ ζγγραφεσ οδθγίεσ του υπουργείου ΢υντονιςμοφ και τισ ΢υμφωνίεσ μετά τθσ
γερμανικισ κυβερνιςεωσ (ζγγραφα Ερχαρτ). ΢τα ζγγραφα Ερχαρτ κατά τουσ κυβερνθτικοφσ
παράγοντεσ, ο Μαρκεηίνθσ είχε αναλάβει υποχρεϊςεισ που δζςμευαν αρνθτικά τθν χϊρα (
ιταν ο λόγοσ τθσ απομακρφνςεϊσ του από τον ΢υναγερμό) και ζπρεπε αυτά να βρίςκονται
ςτο υπουργείο Εξωτερικϊν, τα οποία δεν… ζβριςκε ο υπουργόσ ΢τεφανόπουλοσ….
Εν τω μεταξφ οι υπθρεςίεσ του υπουργείου προςκόμιςαν πιο ςυμφζρουςεσ προςφορζσ του
ςουθδικοφ οίκου «ϋΕρικςον» κι ζτςι ο Παπακωνςταντίνου γίνεται πιο διςτακτικόσ για τισ
τιμζσ και τουσ όρουσ τθσ ΢φμβαςθσ τθσ Ζθμενσ, θ οποία ηιτθςε να περιλθφκεί επι πλζον
ςτθν ΢φμβαςθ και ο όροσ παροχισ τεχνικϊν ςυμβουλϊν αντί αμοιβισ 1.000.000 δολαρίων!
Για τθν ΢φμβαςθ με τθ Ζιμενσ, ο τότε υπουργόσ ΢υγκοινωνιϊν Κ. Καραμανλισ αναφζρει: (
Αρχεία,Σ.1οσ ςελ. 253):
« Σο 1955 ιρκα ςε ανοικτι ριξθ με τθν Ζιμενσ εξ αιτίασ μιασ ςυμβάςεωσ τθν οποία θ
εταιρία αυτι είχε διαπραγματευκεί με τα υπουργεία Εξωτερικϊν και ΢υντονιςμοφ (
΢τεφανόπουλοσ και Παπαλθγοφρασ) και θ οποία ιταν, όχι μόνον επαχκισ, αλλά και
ςκανδαλϊδθσ, όπωσ απεδείχκθ εν ςυνεχεία. Αρνοφμενοσ, παρά τασ πιζςεισ να υπογράψω
τθν ςφμβαςθ, υπζβαλα τθν παραίτθςι μου. Σο αποτζλεςμα ιταν να εξυφανκεί από τον
αντιπρόςωπο τθσ εταιρείασ Βουλπιϊτθ, ενκαρρυνόμενο και από οριςμζνουσ κυβερνθτικοφσ
παράγοντεσ, μεταξφ των οποίων ο ΢τεφανόπουλοσ και ο Μπόμπολασ, εναντίον του τότε
υφυπουργοφ μου Κ. Παπακωνςταντίνου, θ γνωςτι ςκευωρία με ςτόχο να πλιξει εμζνα…» (
Σθν παραίτθςθ Καραμανλι αρνικθκε να κάνει δεκτι ο Βαςιλιάσ…)
Πάντωσ θ ΢φμβαςθ ματαιϊκθκε, αλλά πίςω από τθν ςκευωρία αυτι ιταν εμφανζσ ότι οι
κινοφντεσ τα νιματα είχαν κατά νου τθν διαδοχι του αςκενοφντοσ πρωκυπουργοφ
Παπάγου. Ο Μπόμπολασ ιταν ο προςωπικόσ γιατρόσ του Παπάγου και ο ΢τεφανόπουλοσ ο
αδιαμφιςβιτθτοσ διάδοχόσ του. Οι όποιοι αντίπαλοι ζπρεπε να φφγουν από τθν μζςθ…
Ο Ιωάννθσ Βουλπιϊτθσ κάκιςε ςτο εδϊλιο , δικάςτθκε και καταδικάςτθκε ςτισ 4 Οκτωβρίου
1955 ( τθν επομζνθ πζκανε ο Παπάγοσ) ςε φυλάκιςθ 14 μθνϊν. Η ίδια ποινι που δεν είχε
αναςταλτικό αποτζλεςμα παρζμεινα και ςτο εφετείο όπου είχε προςφφγει. Μάρτυρεσ
κατθγορίασ παρζλαςαν πολλοί υπουργοί, ακόμα και ζνασ εκ των θγετϊν τθσ
αντιπολίτευςθσ, ο ΢οφοκλισ Βενιηζλοσ!
Ο Μαρκεηίνθσ, που χαρακτθρίηει τον Βουλπιϊτθ ςκευωρό, γράφει ότι αυτόσ ιταν ο
εμπνευςτισ τθσ κλιβερισ ιςτορίασ με το λακρεμπόριο ωρολογίων εισ βάροσ του που
κατζρρευςε, όπωσ και όςεσ άλλεσ είχε εξυφάνει.
Σα… χαμζνα «ζγγραφα Ερχαρτ», βρζκθκαν μετά τον κάνατο του Παπάγου ςτο ερμάριο του
προςωπικοφ γραφείου του υπουργοφ Εξωτερικϊν ΢τ. ΢τεφανόπουλου, από το νζο υπουργό
΢πφρο Θεοτόκθ (κυβζρνθςθ πλζον Καραμανλι), για να καταρρεφςει θ ςκευωρία εναντίον
του Μαρκεηίνθ, από τθν δικεν εξαφάνιςθ.
Σα ςκάνδαλο Ζιμμενσ τθσ εποχισ εκείνθσ είχε όπωσ φαίνεται αρκετι δόςθ ςκευωρίασ, και
ςυνωμοςίεσ κορυφισ με φόντο τθ διαδοχι του ετοιμοκάνατου Παπάγου ςτθν
πρωκυπουργία…

ΒΟΤΛΠΙΩΣΗ ΙΩΑΝΝΟΤ:ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΠΡΟ΢ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΤΡΟΤ ΑΠΑΝΣΗ΢Ι΢

Ο Ιωαννθσ Βουλπιωτθσ θταν διαςθμοσ τθν δεκαετια του 1930 και κατά τθν κατοχθν
Ειχε παντρευτει τθν κορθ του Ζθμενσ που θτο ςτενοσ φιλοσ του Χιτλερ και ειχε αναλαβει τθν
αντιπροςωπια τριων Γερμανικων εταιρειων ςτα βαλκανια.Ηταν δθλαδθ 10πλαςιοσ ςε ιςχυ
από τον γνωςτο μασ Χριςτοφορακο!!!
Επι κατοχθσ ειχε πρωτευοντα ρολο ςτα παραςκθνια, φιλοσ του θταν και ο πρωκυπουργοσ
Ιωαννθσ Ραλλθσ αλλα και ο κομμουνιςτθσ Γλθνοσ ο οποιοσ ουδεποτε ςυνελθφκθ από τουσ
γερμανουσ αν και κυκλοφορουςε ελευκεροσ ςτα πιο πολυςυχναςτα μερθ.
Ο Αχιλλευσ Κυρου θτο ιδιοκτθτθσ τθσ εκνικθσ εφθμεριδοσ Ε΢ΣΙΑ.Ο γυιοσ του Αχιλλεωσ θτο
κομμουνιςτθσ που πθρε μεροσ ςτθν δολοφονια του Κιτςου Μαλτεηου Μακρυγιαννθ και
ςυνελθφκθ από τουσ Γερμανουσ Με προςωπικθ επεμβαςθ του πανιςχυρου Βουλπιωτθ
αφεκθ ελευκεροσ από τουσ Γερμανουσ και κατεφυγε ςτο Παριςι οπου εγινε ςκθνοκετθσ
Μετα τθν Κατοχθν ο Αχιλλευσ Κυρου κατθγορουςε ωσ …ςυνεργατθ των γερμανων τον
Βουλπιωτθ(που εςωςε τθν ηωθ του γυιου του!!!) Και ο Βουλπιωτθσ εγραψε αυτό το
ςπανιωτατο ςθμειωμα που το δινω για να μακετε μερικα πραγματα και περιεχει διαφορεσ
επιςτολεσ ντοκουμεντα

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful